Sayı tay Ba kanlı ı 2003 YILI FAAL YET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayı tay Ba kanlı ı 2003 YILI FAAL YET RAPORU"

Transkript

1 Sayıtay Bakanlıı 2003 YILI FAALYET RAPORU Ekim 2003

2 Sayıtay Bakanlıı 2003 YILI FAALYET RAPORU Ekim 2003

3 TC SAYITAY BAKANLII BALGAT / ANKARA Tlf: Fx: sayistay.gov.tr

4 ÇNDEKLER Sunu 5 Sayıtay Hakkında Genel Bilgiler Örgüt eması 9 Anayasal ve Yasal Çerçeve 10 Ana Hatlarıyla Görevler 10 Yetkiler 11 Denetimin Kapsamı 11 nsan Kaynakları 14 Parasal Büyüklükler Yılı Faaliyetleri Denetim Faaliyetleri 19 Yargılama Faaliyetleri 25 Türkiye Büyük Millet Meclisine Sunulan Raporlar 29 Dünya Sayıtayları ve Bunların Organizasyonlarıyla Bilgi ve Deneyim Paylaımı 33 Yayın Faaliyetleri 37 Eitim Faaliyetleri 40 Kütüphane Hizmetlerinin Gelitirilmesi 45 Biliim Sisteminin Gelitirilmesi 46 Sayıtay Web Sitesi 47 Stratejik Planlama Faaliyetleri Stratejik Planlama 51 Strateji Bildirimi 51

5 Avrupa Birliine Geçi Sürecinde Sayıtay Ulusal Programda Yer Alan Taahhütler 57 Sayıtayın Avrupa Birliine Katılım Sürecine Yönelik Çalımaları 60 Ek Tablolar ve Grafikler ndeksi 63

6 SUNU Bu Rapor'da Kurumumuzun geçen bir yıllık zaman dilimi içinde gerçekletirdii faaliyetler hakkında ana hatlarıyla bilgi sunulmaktadır. Dünyada son yıllarda gözlenen gelimeler, Sayıtay denetiminin kapsamının geniletilmesi yönündedir. Sayıtay denetiminin kapsamı ile parlamentonun kontrol fonksiyonunun etkinlii arasında dorudan iliki kurulmakta ve Sayıtay denetimi effaflıın ve hesapverme sorumluluunun yerine getirilmesinin güvencesi kabul edilmektedir. Ülkemizde de Sayıtay denetiminin uluslararası standartlara uygun ekilde gelitirilmesi ve kapsamının geniletilmesi hem "Avrupa Birlii Müktesebatının Üstlenilmesine likin Türkiye Ulusal Programı"nın hem de Kamu Harcama Yönetimi Reformu nun temel hedeflerinden biridir. Sayıtayın tüm kamu fonlarını uluslararası genel kabul görmü standartlara uyumlu düzenlilik ve performans denetimleri yoluyla denetlemesi ve Anayasada çizilen sınırlar içindeki yargı yetkisine ilaveten Parlamentoya güvenilir bilgiler ve öneriler içeren yüksek kalitede raporlar sunması hedefinin gerçekletirilebilmesi için; Sayıtayın tüm kamu fonlarını, kaynaklarını ve faaliyetlerini düzenlilik ve performans denetimleri yoluyla denetlemesinin salanması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, Tarafsız, amaca uygun, baımsız ve etkin denetim raporlarının Parlamentoya sunulmasının gerçeklemesi için Sayıtayın denetim faaliyetlerinin uluslararası genel kabul görmü mesleki standartlara uyumlu hale getirilmesi,

7 Personelin teknik ve mesleki yeterliliinin eitim ve geliim programları aracılııyla gelitirilmesi, Görev ve yetkilerini en etkin bir biçimde yerine getirebilmesi, beeri ve mali kaynaklarını verimli kullanabilmesi amacıyla kurumun organizasyonel bir bütünlük içinde çalımasını salamaya yönelik düzenlemeler yapılması ve politikalar üretilmesi, gerekmektedir. Sayıtay Kamu Yönetimi Reformu içerisindeki öneminin farkında olarak 2003 yılı faaliyetlerini ekillendirmeye çalımaktadır. Kurumumuz bu reform çalımalarına yapılacak katkıları ve uyarıları ükranla karılayacaktır. Bu duygu ve düüncelerle en derin saygılarımı sunarım. Mehmet DAMAR Sayıtay Bakanı

8 Sayıtay Hakkında GENEL BLGLER

9 SAYITAY HAKKINDA GENEL BLGLER ÖRGÜT EMASI BAKAN YÜKSEK DSPLN KURULU MEMURLAR SEÇM VE DSPLN KURULU GENEL KURUL * TEMYZ KURULU * DARELER KURULU * DARELER (8) * SAVCI GENEL SEKRETER GENEL SEKRETER YARDIMCILARI DENETM GRUPLARI (24) PERFORMANS DENETM GRUBU KESN HESAP GRUBU SÖZLEME TESCL VE KAYIT GRUBU BM DENETÇLER GRUBU ARATIRMA VE TASNF GRUBU DI LKLER GRUBU DENETM PLANLAMA VE RAPOR GRUBU ETM GRUBU PROTOKOL LER GRUBU YÖNETM BRMLER *Genel Kurul, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu ve Dairelere balı olarak çalıan Raportörler örgüt yapısına dahildir. 9 SAYITAY BAKANLII

10 2003 YILI FAALYET RAPORU ANAYASAL VE YASAL ÇERÇEVE Sayıtayın kuruluu ve görevleri Anayasamızın 160 ıncı ve 164 üncü maddelerinde yer almıtır. Sayıtayın kuruluu, ileyii, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ile Bakan ve üyelerinin teminatları tarih ve 832 sayılı Kanun ile ek ve deiikliklerinde düzenlenmitir. ANA HATLARIYLA GÖREVLER Anayasamız Sayıtaya; Genel ve katma bütçeli dairelerin gelir, gider ve mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek, Sorumluların hesap ve ilemlerini kesin hükme balamak, Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme balama ilerini yapmak, Türkiye Büyük Millet Meclisine kesinhesap kanun tasarıları hakkında uygunluk bildirimi sunmak, görevlerini vermitir. 10 SAYITAY BAKANLII

11 SAYITAY HAKKINDA GENEL BLGLER YETKLER Sayıtay, yasalarla kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesi sırasında: Bakanlık, kurul ve kurumlarla, idare amirlikleriyle, sayman ve dier sorumlularla dorudan yazımaya, Gerekli gördüü belge, defter ve kayıtları gönderecei mensupları vasıtasıyla görmeye veya diledii yere getirtmeye, Sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan ilgili memurları çaırmaya, bakanlık, daire ve kurumlardan temsilci istemeye, yetkili kılınmıtır. Ayrıca Sayıtay, denetimine giren ilemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, Devlet, özel idare, belediye ve sair bütün resmi kurum ve kurullarla dier gerçek ve tüzel kiilerden (Bankalar dahil) isteyebilir. Bunlara ilaveten Sayıtaya, denetimine giren daire ve kurumların ilemleriyle ilgili kayıtları, eya ve malları, ileri ve hizmetleri görevlendirecei mensupları veya bilirkiiler vasıtasıyla yerinde ve ilem ve olayın her safhasında inceleme yetkisi de verilmitir. DENETMN KAPSAMI Anayasanın 160 ıncı maddesi gereince Genel ve Katma Bütçeli Dairelerin gelir, gider ve malları Sayıtayın denetiminin kapsamındadır. Bata 832 sayılı Sayıtay Kanunu olmak üzere çeitli yasal düzenlemelerle Sayıtayın denetimine tabi kurum ve kurulular belirlenmitir. 11 SAYITAY BAKANLII

12 2003 YILI FAALYET RAPORU Tablo 1: Sayıtay Denetimine Tabi Kurum ve Kurulular Genel Bütçeli Kurulular Katma Bütçeli Kurulular Döner Sermayeli Kurulular Belediyeler l Özel dareleri Özel Bütçe Rejimi Olan Kurulular Özerk Kurulular Anayasa Mahkemesi, Babakanlık, Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı, Hazine Müstearlıı, Dı Ticaret Müstearlıı, Danıtay, Yargıtay, Devlet statistik Enstitüsü Bakanlıı, Diyanet leri Bakanlıı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüü, Devlet Meteoroloji leri Genel Müdürlüü, Adalet Bakanlıı, Milli Savunma Bakanlıı, çileri Bakanlıı, Emniyet Genel Müdürlüü, Jandarma Genel Komutanlıı, Sahil Güvenlik Komutanlıı, Dıileri Bakanlıı, Maliye Bakanlıı, Milli Eitim Bakanlıı, Bayındırlık ve skân Bakanlıı, Salık Bakanlıı, Ulatırma Bakanlıı, Tarım ve Köyileri Bakanlıı, Orman Bakanlıı, Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıı, Sanayi ve Ticaret Bakanlıı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıı, Kültür Bakanlıı, Turizm Bakanlıı, Çevre Bakanlıı, Denizcilik Müstearlıı, Gümrük Müstearlıı Tarım Reformu Genel Müdürlüü, Vakıflar Genel Müdürlüü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüü, Karayolları Genel Müdürlüü, Devlet Su leri Genel Müdürlüü, Hudut ve Sahiller Salık Genel Müdürlüü, Orman Genel Müdürlüü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüü, Petrol leri Genel Müdürlüü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüü, Telsiz Genel Müdürlüü, Yüksek Öretim Kurulu, Devlet Üniversiteleri Yüksek Teknoloji Enstitüleri Genel ve Katma Bütçeli Kurululara Balı Döner Sermayeler Büyükehir, il, ilçe ve bucak belediyeleri (Belediyelerin itirakleri, irketleri ve kanunla kurulan teekkülleri ile belediye birlikleri denetim kapsamı dıındadır) (l özel idarelerinin kurdukları irketler ve birlikler denetim kapsamı dıındadır) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüü, Türk Tarih Kurumu Bakanlıı, Türk Dil Kurumu Bakanlıı, Babakanlık Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bakanlıı, Maliye Bakanlıı Kefalet Sandıı, Vakıflar Kefalet Sandıı Türkiye Kurumu, Özelletirme daresi Bakanlıı(*) (*) Özelletirme daresinin özelletirme ilemleri Babakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nca denetlenmektedir. Sayıtay denetimi dıında kalan kamu kurum ve kuruluları ise aaıdaki tabloda belirtilmektedir. 12 SAYITAY BAKANLII

13 SAYITAY HAKKINDA GENEL BLGLER Tablo 2: Sayıtay Denetimi Dıında Kalan Kurum ve Kurulular Babakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun Denetimine Tabi Kurum ve Kurulular 233 sayılı KHK ktisadi Devlet Teekkülleri (Anonim irketler Hariç) Gerei Çay letmeleri Genel Müdürlüü, Devlet Malzeme Ofisi, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Türkiye Kömür letmeleri, Türkiye Takömürü Kurumu, Tarım letmeleri Genel Müdürlüü, Denetlenen Toprak Mahsulleri Ofisi A.., Türkiye Petrolleri A.O., Türkiye Elektrik Daıtım A.., Türkiye KT ler Elektrik letiim A.., Elektrik Üretim A.., Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.., Sümer Halıcılık ve El Sanatları Sanayi A.., Eti Holding A.. (Madencilik), Boru Hatları ve Petrol Ta. A.., T.C. Ziraat Bankası A.., Türkiye Halk Bankası A.., (Özelletirme Kapsamında), Türkiye Demir Çelik letmeleri, Türkiye eker Fabrikaları A.., Tütün ve Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol letmesi Gen. Müd. Kamu ktisadi Kuruluları Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları letmesi Genel Müdürlüü, Türkiye Cumhuriyeti Posta letmeleri Genel Müdürlüü, Devlet Hava Meydanları letmesi Genel Müdürlüü, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma letmeleri Özel Atatürk Orman Çiftlii, Küçük ve Orta Ölçekli San. Gel. ve Des. d. Bk., Türk Patent Enstitüsü, Kanunlarınca Milli Piyango daresi Gen. Müd., Ekonomik Kültürel Eitim ve Teknik birlii Bk., GAP Bölge Kalkınma d. Bk., Milli Prodüktivite Merkezi, Toplu Konut d. Bk., Türkiye Atom Enerjisi YDK Kurumu, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Yüksek Örenim Kredi ve Yurtlar Kurumu,, Denetimine hracatı Gelitirme Etüt Merkezi, Özelletirme Fonu, Sosyal Yardımlama ve Day. Tes. Fonu, Tabi Olan stanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, Türk Telekomünikasyon A.., Kurumlar Türkiye Kalkınma Bankası A.., Ekici Tütünleri Satı Piyasalarının Desteklenmesi leri, ssizlik Sigorta Fonu, Özelletirme daresi (özelletirme çalımaları) TBMM adına KT Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Elektrik leri Etüd daresi, ller Bankası, Pereja leri Kimya Komisyonu Kararı San. A.., Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.., Arıcak Tur. Tic. A.., Betonsan Konut San. A.., Damızlık nek ve Süt Ürünleri A.., Kalkınma Holding A.., st. Tic. Fin. A.., Uak Seramik San. ile Denetimi YDK a A.., Kalkınma Menkul De. A.., Yasata A.., Meybuz A.., Tüsta Sın. Tes. A.. Verilen Kurumlar Sosyal Güvenlik Kuruluları Emekli Sandıı, SSK Bakanlıı, Ba-Kur 4046 sayılı skenderun Demir Çelik A.., Türkiye Zirai Donatım Kurumu A.., Türkiye Denizcilik Kanun Gereince letmeleri A.., Denizcilik letmecilii ve Tankercilii A.., Takım Tezgahları ve Sanayi ve Ticaret A.., TÜPRA (Türkiye Petrol Rafinerileri A..), Türkiye Selüloz ve Kaıt Fabrikaları, YDK ca Eti Elektro Metalürji A.., Eti Bakır A.., Eti Krom A.., Eti Gümü A.., Karadeniz Bakır Özelletirme letmeleri, Petkim (Petrokimya Holding A..), Sümer Holding A.., THY A.O., Et ve Balık Programında Ürünleri A.., Türkiye Gemi Sanayi A.., Turban Turizm A.., Türkiye Gübre Sanayi A.., Bulunan Kurulular Ataköy Otelcilik A.., Tümosan A.., Gerkonsan A.., Ataköy Tur. Tes. ve Tic. A.. Sayıtay ve Babakanlık YDK Dıında Kalan ve Farklı Denetim Rejimleri Bulunan Kurumlar TBMM, Cumhurbakanı, Sayıtay, Babakanlık YDK, Tanıtma Fonu, Radyo Televizyon Üst Kurulu, TÜBTAK, Savunma San. Müstearlıı, Türk Akreditasyon Kurumu, MSB Akaryakıt kmal ve NATO POL Tesisleri l. Bk., Türk Standartları Enstitüsü, Destekleme ve Fiy. st. Fonu, Savunma San. Des. Fonu, Türkiye ve Ortadou Amme daresi ve Enstitüsü, Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Bankası, Tasarruf Mevduatı Sig. Fonu, Ereli Demir Çelik Fabrikaları A.., Eximbank A.. ller Bankası Gen. Müd., l Özel dareleri ve belediyelerin sermayelerinin yarısından fazlasına tek baına veya birlikte sahip oldukları iktisadi teebbüsler 4743 Sayılı Kanunun 7. Maddesi ile Özerk Kurumlara Getirilen Denetimi Rejimi (Anayasa Mahkemesinin tarihli kararıyla iptal edilmitir) Rekabet Kurumu, Telekomünikasyon Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, RTÜK, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, eker Kurumu, Kamu hale Kurumu, Tütün, Tütün Mam. Ve Alk. çk. Piy. Düz. Kurumu 13 SAYITAY BAKANLII

14 2003 YILI FAALYET RAPORU NSAN KAYNAKLARI Sayıtay da 15 Ekim 2003 tarihi itibariyle 1210 personel görev yapmaktadır. Bunlardan 549 u meslek mensubu, 651 i yönetim mensubu 10 u Savcı ve savcı yardımcılarıdır. Yönetim Mensubu 54% Meslek Mensubu 45% Mensuplarımızın kompozisyonu, yandaki grafikte yüzdeler itibariyle gösterilmitir. Savcı ve Yardımcıları 1% Grafik 1: Genel Olarak Mensupların Kompozisyonu 549 Meslek mensubumuzun 53 ü Birinci Bakan, Daire Bakanı ve Üyelerden 11 i Raportörlerden ve 485'i Uzman Denetçi, Badenetçi, Denetçi ve Denetçi Yardımcılarından olumaktadır. Meslek mensuplarımızın tüm mensuplarımız içindeki kompozisyonu yandaki grafikte yüzdeler itibariyle gösterilmitir. 485 denetçinin 208 i Uzman Denetçi, 157 si Badenetçi, 60 ı Denetçi ve 60 ı Denetçi Yardımcısı kadrosunda bulunmaktadır. Yönetim Mensubu + Savcı ve Yrd %56 Bakan,Daire Bakanı, Üyeler %4 Raportörler 1% Denetçiler 39% Grafik 2: Meslek Mensuplarının Kompozisyonu 14 SAYITAY BAKANLII

15 SAYITAY HAKKINDA GENEL BLGLER Yönetim mensuplarımızdan 397 si Genel dari Hizmetler Sınıfında, 10 u Salık Hizmetleri Sınıfında, 20 si Teknik Hizmetler Sınıfında, 187 si Yardımcı Hizmetler Sınıfında olup 37 si Sözlemeli Personel statüsünde çalımaktadır. Yönetim mensuplarımızın tüm mensuplarımız içindeki kompozisyonu yandaki grafikte yüzdeler itibariyle gösterilmitir. Sözlemeli Personel 3% Yardımcı Hizmetler 15% Teknik Hizmetler 2% Genel dare 33% Salık Hizmetleri 1% Meslek Mensubu Savcı ve Yrd %45 Grafik 3: Yönetim Mensuplarının Kompozisyonu Mensuplarımızın örenim durumları ise aaıdaki grafikte belirtilmektedir. Yüksek Okul Mezunu 808 Meslek Okulu Mezunu 104 Lise Mezunu 184 Orta Okul Mezunu 105 lkokul Mezunu Grafik 4: Örenim Durumlarına Göre Mensuplar Mensuplarımızın cinsiyetine göre daılımı aaıda gösterilmektedir. Bayan 336 Bay Grafik 5: Cinsiyete Göre Mensuplar 15 SAYITAY BAKANLII

16 2003 YILI FAALYET RAPORU BÜTÇEDEK PARASAL BÜYÜKLÜKLER 2004 yılı bütçe teklifimizde yer alan ödenek talebimizin ekonomik sınıflandırmaya göre daılımı ise u ekildedir. Tablo 3: 2004 Yılı Bütçe Teklifi Ödenek Daılımı (Milyon TL) Kodu Açıklama Miktar 01 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri TOPLAM yılı bütçe teklifimizde yer alan yatırım harcamalarımız ekonomik sınıflandırmaya göre daılımı aaıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 4: 2004 Bütçe Yılı Yatırımları (Milyon TL) Sayıtay Denetimini Gelitirme Projesi Bilgisayar Alımı Bilgisayar Yazılımı Alımı Lisans Alımı Sayıtay Arivi Yapımı Dierleri Sayıtay Binası Yapımı Hizmet Binası Sayıtayın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Uluslararası Kurululara Katkı Payı Ödemeleri Makine Teçhizat ve Taıt Alımları Kara Taıtı Alımları GENEL TOPLAM SAYITAY BAKANLII

17 2003 Yılı FAALYETLER

18 2003 YILI FAALYETLER DENETM FAALYETLER Ön Denetim Sayıtay denetimine tabi olan daire ve kurumlarca harcamaya ilikin olarak yapılan sözlemelerle her türlü baıtlar tescil edilmektedir. Ancak 1050 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi uyarınca ve bütçe kanunları ile vizeden istisna edilen sözlemelerle ivedilik ve gizlilik sebebi ile eksiltmeden istisnasına Bakanlar Kurulunca karar verilenler ve yabancı memleketlerde yapılan satınalmalara ilikin sözlemeler kayda tabidir. Genel ve Katma Bütçeli dairelerin kadro ve ödenek daıtım ilemleri önceden vizeye tabi tutulmaktadır. Ödenek Vize lemleri 1 Ekim Ekim 2003 tarihleri arası bir yıllık dönem içerisinde adet ödeme emri incelenerek vize edilmitir. Gene bu süre içinde adet belge üzerinde bütçe aktarma ilemi gerçekletirilmi, adet mevkufat müzekkeresi vize edilmi ve adet belge üzerinde tenkis ilemi yapılmıtır. Tablo 5: Ödenek Vizesi Hareketleri (*) Cinsi Miktar (Milyar TL) Vize Edilen Belge Sayısı ade Edilen Belge Sayısı Ödeme Emri Bütçe çi Aktarma Mevkufat Tenkis TOPLAM (*) tarihleri arası 19 SAYITAY BAKANLII

19 2003 YILI FAALYET RAPORU Kadro Vize lemleri Daıtım ve tenkis olmak üzere toplam adet belge üzerinden ilem gören kiiye ilikin kadro incelenerek vize edilmitir. Tablo 6: Kadro Vize Hareketleri (*) Cinsi Vize Edilen Belge Sayısı Vize Edilen Belgelerdeki Kii Adedi ade Edilen Belge Sayısı Daıtım Tenkis TOPLAM (*) tarihleri arası Sözleme Tescil ve Kayıt lemleri Sayıtaya 1 Ekim Ekim 2003 tarihleri içerisinde, mahalli idareler de dahil olmak üzere adedi tescil, adedi de kayıt ilemine tabi toplam adet sözleme dosyası gelmitir. Tablo 7: Bütçe Türlerine Göre Tescil çin Gelen Sözleme Sayısı (*) Bütçe Türleri Tescil çin Gelen Sözleme Sayısı Genel Bütçe 578 Katma Bütçe 255 Döner Sermaye 405 Fon 54 Belediye 748 Özel dare 109 TOPLAM (*) tarihleri arası Yapılan inceleme sonucunda bu sözlemelerde mevzuata aykırı bulunan 717 konu hakkında sorgu düzenlenmitir. Sorgu konusu yapılan sözlemelerden 648'i tescil edilmi, geriye kalan 103 adedi mevzuata uygun bulunmayarak dairelere gönderilmitir. 20 SAYITAY BAKANLII

20 2003 YILI FAALYETLER Saymanlık Hesaplarının ncelenmesi Denetim süreci sayman hesaplarının denetçiler tarafından harcamadan sonra incelenmesiyle balamaktadır. Denetim alanımızda deiik bütçe rejimlerine tabi kamu kurum ve kurululara ait toplam (ayniyat saymanlıkları hariç) adet saymanlık bulunmaktadır saymanlık hesabından; önemli ve öncelikli görülen 788 adedi 2003 yılı inceleme programına alınmı; bunlardan 580'i merkezde, 208'i yerinde incelenmitir. Bütçe türlerine göre mevcut saymanlık sayısı ile bu yıl inceleme programına alınanlar aaıdaki tabloda gösterilmitir: Tablo 8: Denetim Kapsamına Giren ve Programa Alınan Saymanlıkların Türleri ve Sayıları Denetim Kapsamındaki Saymanlıklar Toplam Hesap Sayısı 2003 Yılında nceleme Programına Alınan Hesaplar Merkezde Yerinde Toplam Genel Bütçe Katma Bütçe Döner Sermaye Fon Saymanlıı Belediyeler Özel dareler Özel Bütçe TOPLAM Ayrıca aynı inceleme döneminde; Bütçeletirilmeden kullanılan dı proje kredilerinin 100 ü, Tefti layihaları ile ortaya çıkan uyumazlıkların çözümü için Kurumumuza mahalli idarelerce yapılan bavuruların 785 i, Ayniyat hesaplarından merkezde bulunan 19 u denetlenmek için inceleme programına alınmıtır. 21 SAYITAY BAKANLII

21 2003 YILI FAALYET RAPORU 832 sayılı Sayıtay Kanunu nun 87. maddesi uyarınca TBMM sunulacak Sayıtay Raporlarına esas alınmak üzere Salık Bakanlıı Devlet Hastaneleri Döner Sermaye letmeleri, Milli Eitim Bakanlıı Sanat Okulları Döner Sermaye letmeleri ve Milli Eitim Bakanlıı Turizm Otelcilik Meslek Liseleri Döner Sermaye letmeleri hakkında pilot çalıma niteliinde, deerlendirme raporu hazırlanması ii programa alınmıtır. Tablo 9: 2003 Yılında Programa Alınan Dier Denetim Faaliyetleri Tefti Lay. le Ortaya Çıkan Uyumazlıkların Çözümü 785 Ayniyat Hesabı Denetimi 16 Dı Kredili Projeler Madde Raporu Hazırlama 3 Saymanlık Hesaplarının Yıllık nceleme Programına Alınması Sırasında Dikkate Alınan Kriterler Saymanlık Hesaplarının Yıllık nceleme Programına alınması sırasında denetçi kapasitemiz, saymanlıkların harcama tutarları ve risk taıyan alanlar gibi unsurlar göz önünde bulundurulmaktadır yılı hesaplarından programa alınıp incelemesi tamamlanan Genel ve Katma Bütçeli Saymanlıkların bütçe giderleri toplamının, toplam bütçe giderleri içindeki payı aaıdaki tabloda da görülecei üzere % 84 olmutur. Tablo 10: Bütçe Gideri tibariyle ncelenen Genel ve Katma Bütçeli Saymanlıklar (Milyar TL) 2002 Yılı Genel Bütçe Katma Bütçe Toplam Toplam Bütçe Gideri ncelenen Toplam Bütçe Gideri Bütçe Gideri tibariyle nceleme Yüzdesi %83.4 %91.0 %84.0 Yatırım harcamaları yüksek olan ve bütçe büyüklüü itibariyle önemli bir yere sahip ve riski düzeyi yüksek nitelikte olabilecek il özel idare hesaplarının 69 adedi inceleme programına alınmıtır. 22 SAYITAY BAKANLII

22 2003 YILI FAALYETLER Büyükehir belediyelerinin tamamı ve il belediyelerinin büyük bir bölümü inceleme programına alınmı ve çounluu belde belediyesi olan ve bütçe büyüklüü itibariyle küçük olan dier belediyeler inceleme programı dıında tutulmutur. Saymanlık sayısı açısından önemli olmasına ramen bütçe büyüklüü itibariyle çounluu çok küçük hesaplar olan döner sermaye saymanlıklarından riskli görülen veya bütçe büyüklüü itibariyle önemli bir yere sahip 168 adedi inceleme programına alınmıtır. Performans Denetimleri Performans denetimi "Bir kamu kurumunun veya birimlerinin faaliyetlerinin tamamının veya bir kısmının tutumluluk ve/veya verimlilik ve/veya etkinlik ilkeleri çerçevesinde deerlendirilmek üzere denetlenmesidir" eklinde tanımlanmaktadır. Sayıtay, 832 sayılı Kanununa 4179 sayılı Yasayla eklenen Ek 10 uncu madde ile 1996 yılında performans denetimi yapma yetkisini almıtır. Kurumumuzda söz konusu denetim türünün metodolojisini oluturmak, gelitirmek ve performans denetimini yaygınlatırmak amacıyla 1999 yılı Mart ayında Performans Denetimi Grubu kurulmutur. Grup eitim ve hazırlık döneminden sonra iki pilot çalıma ve üç inceleme olmak üzere toplam be performans denetimi çalımasını uluslararası denetim standartlarına uygun olarak üretmitir yılında "Bayındırlık ve skan Bakanlıının Marmara ve Düzce Depremi Sonrası Faaliyetleri" "stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?" ve "Gemilerin Denizleri ve Limanları Kirletmesine Önleme ve Kirlilikle Mücadele" isimli performans denetim raporları TBMM'ne sunulmutur. Performans Denetim Grubu 2002 yılı sonunda üç yeni performans denetimi çalımasına balamı bulunmaktadır. "Salık Bakanlıına Balı Hastanelerde laç ve Tedavi Malzemeleri Tedariki ve Kullanımı" konulu performans denetimi çalımasının amacı; doru nitelikte ve doru miktarda 23 SAYITAY BAKANLII

23 2003 YILI FAALYET RAPORU ilaç ve tedavi malzemesinin tutumluluk ilkesine uygun ekilde tedarik edilip edilmediinin, stok kontrollü depolama ve kullanımın ekonomik ve etkin olup olmadıının, malzeme yönetim sürecinin her evresi ile ilgili görev, yetki ve hesap verme sorumluluklarının açıkça belirlenip belirlenmediinin, yönetim bilgi sisteminin yöneticilerin doru karar vermelerini salayacak, tam, doru ve güncel veriler üretip üretmediinin aratırılması yoluyla bu alandaki riskler ve iyi uygulama örneklerinin tespit edilerek ilaç ve tedavi malzemelerinin yönetimine ilikin faaliyetlerin tutumlu, verimli ve etkin yürütülmesi için öneriler gelitirmektir. "Vakıflar Genel Müdürlüü Sorumluluundaki Tarihi Eserlerin Bakım, Onarım ve Güvenlii" konulu mevzuata uygunluk, yönetim uygulamaları ve iç kontrollerin yeterliliine odaklı performans denetimi çalımasının hedefi Vakıflar Genel Müdürlüünün vakıf eserlerinin tespit, tescil ve envanteri, bakım, onarım ve güvenliine ilikin faaliyetleri inceleyerek, muhtemel zayıflıkların saptanması ve bunların giderilmesine yönelik öneriler gelitirilmesidir. Yürütülen bir baka çalıma da "Ormanların Korunmasına Yönelik Faaliyetler"in çevre odaklı performans denetimi yoluyla incelenmesidir. Denetimin amacı; erozyonu, toprak kaymasını ve selleri önlemedeki yararları yanında ekonomik ve sosyal alandaki faydaları da herkesçe bilinen ormanlarımızın korunmasına yönelik faaliyetlerin ne tür riskler taıdıının belirlenmesi, bu risklerin giderilmesi için öneriler gelitirilmesi ve iyi uygulama örneklerinin tespit edilmesi yoluyla faaliyetlerin daha verimli ve etkin bir ekilde yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan yasal ve idari düzenlemelerin gerçeklemesinin salanması; kısaca ormanlarımızın daha iyi korunması için neler yapılması gerektiinin ortaya konulmasıdır. Yürütülen bu performans denetimi çalımalarında taslak raporun yazılması aamasına gelinmitir. 24 SAYITAY BAKANLII

24 2003 YILI FAALYETLER YARGILAMA FAALYETLER Genel Kurul Genel Kurul, 1 Ekim Ekim 2003 tarihleri arasında intikal eden 48 deiik konudaki dosyayı inceleyerek sonuçlandırmıtır. Konular itibariyle Genel Kurul kararları aaıdaki tabloda gösterilmitir: Tablo 11: Konular tibariyle Genel Kurul Kararları (*) Konu Sayısı Kurum çi leyi ve ler le lgili 15 Görü Bildirme (2547 sayılı Yasa 56/d) 20 Mevzuatın Yorumu le lgili Kararlar 6 Genel Uygunluk Bildirimi 4 çtihadı Birletirme Kararları 1 Tescil Haddine likin Kararlar 1 TBMM'ne Sunulan Raporlarla lgili Kararlar 1 TOPLAM 48 (*) tarihleri arası Daireler Kurulu Daireler Kurulu 1 Ekim Ekim 2003 tarihleri içinde 66 adet mali nitelikte yönetmelik hakkında görü bildirmi; gene aynı dönem içinde itiraza konu olan 20 adet sözleme dosyası ile birlikte 9 adet dier konulara ilikin dosyayı karara balamıtır. 25 SAYITAY BAKANLII

25 2003 YILI FAALYET RAPORU Daireler Kurulunun görü bildirme kararları konu balıkları itibariyle aaıdaki tabloda gösterilmitir: Tablo 12: Konu Balıkları tibariyle Daireler Kurulu Görü Bildirme Kararları (*) Kararlar Sayısı Yeni Yönetmelik Taslakları Hakkında 40 Yönetmelik Deiiklikleri Hakkında 17 Döner Sermayeli letmeler Yönetmelikleri 9 Sözleme ile lgili 20 Dernekler ile lgili 9 TOPLAM 95 (*) tarihleri arası Temyiz Kurulu Sayıtay dairelerince verilen hükümler aleyhine 1 Ekim Ekim 2003 tarihleri arasında Temyiz Kuruluna yapılan bavurulardan 870 dosya temyizen incelenerek hüküm tesis edilmitir. Tablo 13: Temyiz Kurulu Faaliyetleri (*) 2002 den Devreden Dosya Sayısı de Gelen Dosya Sayısı 647 Toplam Dosya Sayısı 1590 Kurulca Yargılanan Dosya Sayısı (lamı Düzenlenen) 870 (*) tarihleri arası lamı düzenlenen dosyalarda verilen karar sonuçları aaıdaki tabloda gösterilmitir. Tablo 14: Konular tibariyle Temyiz Kurulu Kararları (*) Tasdik 461 Düzelterek Tasdik 71 Kaldırma 252 Bozma 339 Yapılacak lem Yok 578 (*) tarihleri arası 26 SAYITAY BAKANLII

26 2003 YILI FAALYETLER Daireler Sekiz yargılama dairesine 1 Ekim 2003 tarihi itibariyle, geçen yıldan devreden 1075 ve 2003 yılında düzenlenen 1144 adet olmak üzere toplam yargı raporu intikal etmitir. Bu raporlarda yer alan deiik konu ele alınarak karara balanmıtır. Yargılamalar sonucunda ilâm düzenlenmi olup yersiz ödemelere karılık olarak yapılan TL tutarındaki tahsilat ilâmlara dercedilmi olup TL lık tazmin hükmü verilmitir. 1 Ekim Ekim 2003 tarihleri arası bir yıllık dönem içerisinde, suç tekil eden fiillere ilikin gerei yapılmak üzere 22 konunun ilgili dairelere veya savcılıklara gönderilmesine karar verilmitir. Sekiz yargılama dairesinin verdikleri yargı kararlarına ilikin bilgiler aaıdaki tabloda toplu biçimde gösterilmitir: Tablo 15: Dairelerin Yargısal Kararları (*) Toplam Yargılanan Rapor Tahsil Tazmin lgili daire veya Rapor Sayısı Rapor Sayısı Madde Sayısı Miktarı (Milyon TL) Miktarı (Milyon TL) savcılıklara gönderilen suç DARELER tekil eden fiiller 1. DARE DARE DARE (**) 2 4. DARE DARE DARE DARE DARE TOPLAM (*) tarihleri arası (**) Yabancı para cinsinden tahsil veya tazmin edilen tutarlar tarihteki MB kurlarına göre TL'na çevrilmitir. 27 SAYITAY BAKANLII

27 2003 YILI FAALYET RAPORU Dairelerce verilen idari nitelikteki Kararların konularına ilikin özet bilgiler de öyledir: Tablo 16: Dairelerin dari Nitelikteki Kararları (*) DARELER Yönetmelik Sözleme Müzekkere ve Görü Bildirme Dier (Belge s. ade. Muh.) 1. DARE DARE DARE DARE DARE DARE DARE DARE TOPLAM (*) tarihleri arası 28 SAYITAY BAKANLII

28 2003 YILI FAALYETLER TÜRKYE BÜYÜK MLLET MECLSNE SUNULAN RAPORLAR Genel Uygunluk Bildirimleri ve Bütçe Uygulama Sonuçları Raporları 2002 Mali Yılı Genel Bütçe Raporu ve Genel Uygunluk Bildirimi, Genel Bütçe Uygulama Sonuçları, 2002 Mali Yılı Katma Bütçe Raporu ve Katma Bütçe Genel Uygunluk Bildirimi, Katma Bütçe Uygulama Sonuçları, 2001 Ek Uygunluk Bildirimi raporları yasal süresi içerisinde düzenlenmi ve Sayıtay Genel Kurulunda son ekli verildikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisine tarihinde sunulmutur. T.C. Sayıtay Bakanlıı Genel Uygunluk Bildirimi 2002 Genel Bütçe SAYITAY GENEL KURULU'NUN GÜN VE 5071 SAYILI KARARI Genel uygunluk bildirimlerinde ve balı cetvellerde, ödenek durumu, iptal edilen ve özel kanunlar gereince devredilen ödenek, 1050 sayılı Yasanın 83 üncü maddesi uyarınca ve dı proje kredilerinden harcanamaması nedeniyle tekrar kaydı gereken ödenekler, gelir tahmin ve tahsilat miktarları gösterilmitir. Ekim 2003 Ayrıca genel uygunluk bildirimlerinde; ödenek dıı giderlerin personel harcamaları, yasal dayanaı olmayan giderler ve yasalar gerei yapılan ödenek dıı giderler olarak ayrımları yapılıp cetveller düzenlenmitir. Bunun yanında ödeneklerin verili amaçları, gerçekleme durumları, iptal oranları yüksek olanlardan açıklamaları yetersiz olanlar bir liste halinde belirtilmitir. Uygulama sonuçları raporlarında; faaliyet-proje bazında bütçe balangıç ödenei, yıl sonu ödenei, gerçekleen gider sapma 29 SAYITAY BAKANLII

29 2003 YILI FAALYET RAPORU oranları, gelir tahmin ve tahsilat sapma oranları, bütçe açıkları sapma oranları, yıllar itibariyle ( ) karılatırmalı mali balangıç ödenei, yıl sonu ödenei, gider miktarı ve sapma oranları irdelenmitir. Bu raporlar üretilirken 1719 adet yönetim dönemi hesabının bilgi girileri kontrol edilmi, hatalı yönetim dönemi cetvelleri nedeniyle 768 adet sorgu düzenlenmi ve yeni cetveller istenilmitir. Hazine Müstearlıında Yapılan Denetimler Sonucunda Hazırlanan Raporlar Hazine Müstearlıında yapılan denetimler sonucunda hazırlanan 2002 yılı Hazine lemleri Raporu, Hazine Biliim Sistemleri Denetim Raporu ve Hazine Hesapları 2003 yılı zleme Raporu Sayıtay Genel Kurulunun tarih ve 5071/1 sayılı kararı ile kabul edilmi ve 2002 yılı Genel Uygunluk Bildiriminin eki olarak TBMM ye sunulmasına karar verilmitir Yılı Hazine lemleri Raporu 2002 Yılı Hazine lemleri Raporunda, asıl olarak kayıt dıı bütçe ilemleri üzerinde durulmaktadır. Raporda, 2002 yılı borçlanma ilemleri incelenmekte ve borçlanmayla finanse edilen kayıt dıı harcamalar detaylı T.C. Sayıtay Bakanlıı ekilde ortaya konmaktadır Yılı Hazine lemleri Raporu Raporun ikinci temel konusu yılları Dı Borçlar Hesabı üzerinde yürütülen denetim çalımalarının sonuçlarına ayrılmıtır. Ekim 2003 Uygunluk verilmeyen Hazine hesapları, raporun dier bir konusunu oluturmaktadır. Bu balamda, Genel Bütçe Dıı Daire ve 30 SAYITAY BAKANLII

30 2003 YILI FAALYETLER Kurum Borçları Hesabı ve krazlar Hesabı ile ilgili açıklamalara yer verilmitir. Raporda ayrıca görev zararları, KT sermayeleri ve transfer harcamaları hakkında bilgi verilmitir. Hazine Biliim Sistemleri Denetim Raporu Hazine Müstearlıı, 1983 yılından balayarak bilgi teknolojilerine dayalı olarak faaliyet göstermek üzere çeitli projeler uygulamı ve yatırımlar yapmaktadır. Bu çerçevede devletin borç stokuna ilikin tüm bilgiler bilgisayar sistemlerine aktarılarak, bu sistemler üzerinden yönetilmeye balanmıtır. Bugün gelinen noktada Hazine Müstearlıı nın biliim faaliyeti, kurumun temel fonksiyonlarının icra edilebilmesi için vazgeçilmez hale gelmitir. Hazine Biliim Sistemleri Raporunda, biliim sistemi ilem ve uygulamalarının güvenlii ve bu güvenlii salayan iç kontroller incelenmi, biliim sistemleri tarafından üretilen bilgilerin güvenilir olup olmadıı sorusuna cevap aranmıtır. T.C. Sayıtay Bakanlıı Hazine Biliim Sistemleri Denetim Raporu Tüm bu çalımalar gerçekletirilirken denetim faaliyetinin uluslararası standartlara uygunluunu salamak ve bir kısım teknik testleri gerçekletirmek 2002 YILI GENEL UYGUNLUK BLDRM EKDR Ekim 2003 amacıyla, uluslararası denetim firmalarından olan PriceWaterhouse Coopers tan danımanlık hizmeti alınmıtır. Hazine Hesapları 2003 Yılı zleme Raporu Bu raporda Hazine Müstearlıı tarafından kullanılan ve Sayıtay Genel Kurulu Kararı ile uygunluk verilmeyen hesaplar ve uygunluk verilmeme gerekçeleri açıklanmıtır. Buna göre; yılları Dı Borçlar Hesabına, 2001 ve 2002 yıllarında Kullanılacak Dı Krediler Hesabına, 31 SAYITAY BAKANLII

31 2003 YILI FAALYET RAPORU 2001 ve 2002 Kredi Anlamaları Hesabına, 2002 yılı Genel ve Katma Bütçe Dıı Daire ve Kurum Borçları Hesabına, 2002 yılı krazlar Hesabına, uygunluk verilmemitir. Özerk Kurumlar Hakkında Sayıtay Raporu Özerk kurumların denetimi ve dier hususlarda yapılacak yeni yasal düzenlemeler hakkında Sayıtayın görüünün Parlamentoya aktarılması amacıyla düzenlenen bu Rapor Sayıtay Genel Kurulunun tarih ve 5063/1 sayılı kararı ile TBMM ne sunulmutur. Raporda özerk kurumların denetim modelinin Anayasa ve 832 sayılı Sayıtay Kanununda yer alan hükümler ve uluslar arası denetim standartları dorultusunda nasıl olması gerektii belirtilmekte, mevzuattan kaynaklanan dier aksaklıklara iaret edilmekte ve özerk kurumlarla ilgili mevzuat hükümleri belli konu balıkları esas alınmak suretiyle her kurum itibariyle ayrı ayrı tasnif edilerek rapor ekinde sunulmaktadır. ÖZERK KURUMLAR HAKKINDA SAYITAY RAPORU 832 sayılı Sayıtay Kanununun 28 inci maddesine göre düzenlenen bu Raporun Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması Sayıtay Genel Kurulunun tarih ve 5063/1 sayılı kararı ile uygun bulunmutur. Haziran SAYITAY BAKANLII

32 2003 YILI FAALYETLER DÜNYA SAYITAYLARI VE BUNLARIN ORGANZASYONLARIYLA BLG VE DENEYM PAYLAIMI Ülkemizde Sayıtayın denetim alanında öncü rol oynayabilmesi, baka bir deyile, Türk denetim sistemini etkileyebilecek ve yönlendirebilecek konuma gelmesi, dünyaya açılmasına, ikili ve çok taraflı ilikiler kurmasına balıdır. Sayıtay, karde sayıtaylarla ve uluslararası organizasyonlarla kurmu olduu ilikileri; denetim dünyasının zenginliklerini paylamanın bir aracı ve çada gelimeleri yakalamanın bir imkanı olarak deerlendirmektedir yılı içerisinde bu çerçevede gerçekletirdiimiz faaliyetler aaıda özetle sıralanmıtır. Uluslararası Sayıtaylar Birlii (INTOSAI) INTOSAI faaliyetleri çerçevesinde yürütülen Özelletirme Denetimi Çalıma Grubunun 8-11 Haziran 2003 tarihleri arasında Prag-Çek Cumhuriyeti nde düzenlenen onuncu toplantısında kurumumuzu üç denetçi temsil etmitir. INTOSAI Çevre Denetimi Çalıma Grubunun Haziran 2003 tarihleri arasında Varova-Polonya da düzenlenen sekizinci toplantısına kurumumuzdan bir denetçi katılmıtır. Asya Sayıtayları Birlii (ASOSAI) Üyesi bulunduumuz Asya Sayıtayları Birliinin (ASOSAI) 31. Yönetim Kurulu toplantısı Ekim 2002 tarihlerinde Manila- 33 SAYITAY BAKANLII

33 2003 YILI FAALYET RAPORU Filipinler de düzenlenmi olup, Kurumumuz, Sayıtay Bakanı bakanlıında üç kiilik bir heyet ile temsil edilmitir. ASOSAI nin dönemini kapsayan 3 yıllık hesabı, tekilatın Denetim Kurulunu oluturan Kurumumuz ve Nepal Sayıtayı tarafından, ASOSAI Genel Sekreterliinin de bulunduu Yeni Delhi-Hindistan da Nisan 2003 tarihlerinde incelenmi olup bu görev Sayıtay Bakanı adına bir denetçi tarafından gerçekletirilmitir. Avrupa Sayıtayları Birlii (EUROSAI) Avrupa Sayıtayları Birlii (EUROSAI) Eitim Komitesi ile Çek Cumhuriyeti Sayıtayı tarafından ortak düzenlenen ve Mayıs 2003 tarihlerinde Prag da gerçekletirilen ç Kontrol Sistemlerinin Deerlendirilmesi konulu seminere Kurumumuzu temsilen iki denetçi katılmıtır. Ekonomik birlii Organizasyonu Ülkeleri Sayıtayları Birlii (ECOSAI) Üyesi bulunduumuz Ekonomik birlii Organizasyonu Ülkeleri Sayıtayları Birlii nin (ECOSAI) eitim faaliyetleri çerçevesinde, Ocak 2003 tarihleri arasında Tahran-ran'da ç Kontrol konulu bir kurs düzenlenmi olup, bu kursa Kurumumuzu temsilen dört denetçi katılmıtır. ran Sayıtayının evsahipliinde 9-10 Haziran 2003 tarihleri arasında Tahran da gerçekletirilen ECOSAI 4. Kongresi, 8. Yönetim Kurulu Toplantısı, 3. Uluslararası Semineri ve 3. Eitim Komitesi toplantısında Kurumumuz, Sayıtay Bakanı bakanlıında dört kiilik bir heyet ile temsil edilmitir. 34 SAYITAY BAKANLII

34 2003 YILI FAALYETLER Avrupa Birlii Sayıtayı ve Merkezi ve Dou Avrupa Ülkeleri Sayıtayları Avrupa Birlii Sayıtayı ile Ekonomik birlii ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Avrupa Birlii'nin ortak giriimi olan SIGMA'nın (Merkezi ve Dou Avrupa Ülkelerinde Kamu Yönetiminin Gelitirilmesini Destekleme Giriimi) koordinatörlüünde Avrupa Birliine aday ülke Sayıtaylarınca yürütülen Denetim El Kitapları Hazırlanmasına Yönelik Atölye Çalımasının dördüncüsü Kalite Güvencesi konusunda Ekim 2002 tarihleri arasında Gdansk-Polonya'da gerçekletirilmi olup, bu etkinliklerde Kurumumuz iki denetçi ile temsil edilmitir. Avrupa Sayıtayı nın kuruluunun 25. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlama töreni ve Avrupa Birliine üye ve aday ülkelerin yüksek denetim kurumları bakanlarının ilk müterek toplantısı Avrupa Sayıtayı Bakanlıında 27 Kasım 2002 tarihinde gerçekletirildi. Etkinliklerde Kurumumuz Birinci Bakan bakanlıında üç kiilik bir heyet ile temsil edilmitir. Merkezi ve Dou Avrupa Ülkeleri ile Güney Kıbrıs, Malta, Türkiye ve Avrupa Birlii Sayıtay Bakanları Romanya Sayıtayının evsahipliinde Aralık 2002 tarihlerinde Bükre te bir araya geldi. Bu toplantıda Kurumumuz Sayıtay Bakanı bakanlıında üç kiilik bir heyet ile temsil edilmitir. Merkezi ve Dou Avrupa Ülkeleri ile Güney Kıbrıs, Malta, Türkiye ve Avrupa Birlii Sayıtay Bakanları nın SIGMA nın yakın ibirlii ile Romanya da gerçekletirdikleri toplantıda alınan, daha önce gerçekletirilen atölye çalımalarından elde edilen bilgi ve tecrübe paylaımının sürdürülmesi kararı uyarınca Arnavutluk Sayıtayının evsahipliinde Aralık 2002 tarihlerinde Tiran da Bilgi Teknolojisi Denetimi konusunda yapılan atölye çalımasına Kurumumuzdan bir denetçi katılmıtır. 35 SAYITAY BAKANLII

35 2003 YILI FAALYET RAPORU Avrupa Komisyonu Genileme Genel Müdürlüü bünyesinde, Avrupa Birlii Müktesabatının Üstlenilmesi ve Mevzuata Uyum Çalımalarında aday ülkelere kısa süreli teknik destek vermekte olan TAIEX Ofisi tarafından 1 Temmuz 2003 tarihinde Brüksel de düzenlenen Mali Kontrol konulu atölye çalımasına Kurumumuzu temsilen iki denetçi katılmıtır. Avrupa Sayıtayı ve SIGMA koordinatörlüünde yürütülen Avrupa Birliine aday ülkeler yüksek denetim kurumlarının oluturduu Denetim El Kitapları Çalıma Grubunun, yüksek denetim kurumlarının kendi standartlarını ve denetim politikalarını uluslararası standartlara uyumlatırmasını amaçlayan atölye çalımalarının 2003 yılı için planlanan ikinci toplantısı Kurumumuzun evsahipliinde Eylül 2003 tarihlerinde Antalya da gerçekletirilmitir. SIGMA, Avrupa Sayıtayı, IFAC (Uluslararası Muhasebeciler Birlii), Avrupa Birlii Üyesi Danimarka, ngiltere, sveç ve Portekiz ile 12 Merkezi ve Dou Avrupa Ülkesi, Güney Kıbrıs, Malta ve Ülkemiz Sayıtayından 46 temsilcinin katıldıı bu çalımada Kurumumuzdan altı denetçi ve dört yönetim mensubumuz görev almıtır. Dier Sayıtaylar le kili likiler Makedonya Sayıtayı Karılıklı olarak tecrübe aktarımı ve ortak ilgi alanlarında görü alıveriinde bulunmak üzere Makedonya Sayıtay Bakan Yardımcısı Bakanlıında üç kiilik bir heyet Kurumumuzun davetlisi olarak 5-10 Kasım 2002 tarihlerinde ülkemize ziyarette bulunmutur. 36 SAYITAY BAKANLII

36 2003 YILI FAALYETLER ngiltere Sayıtayı ngiltere Sayıtay (NAO) Bakanı Sir John Bourn un, davet mektubu üzerine Sayıtay Bakanı bakanlıında üç kiilik bir heyet Mayıs 2003 tarihlerinde ngiltere yi ziyaret etmitir. Bulgaristan Sayıtayı Bulgaristan Sayıtay Bakanı Dr. Georgi Nikolov un, davet mektubu üzerine Sayıtay Bakanı bakanlıında üç kiilik bir heyet Haziran 2003 tarihlerinde Bulgaristan a ziyarette bulunmutur. Danimarka Sayıtayı Danimarka Sayıtay Bakanı Henrik Otbo nun, davet mektubu üzerine Sayıtay Bakanı bakanlıında üç kiilik bir heyet Eylül 2003 tarihlerinde Danimarka yı ziyaret etmitir. YAYIN FAALYETLER Kurumumuz giderek artan yayınlarımız ve bültenlerimizle mensuplarına bir yandan gerekli bilgileri aktarmayı amaçlamakta, bir yandan da kurum içi iletiimin etkinlemesine ve kurumsal sahiplenme kültürünün gelimesine katkıda bulunmayı arzulamaktadır. Diziler Özgün ve çeviri eserlerin mensuplarımızın istifadesine sunulması amacıyla balatılan Aratırma-nceleme-Çeviri Dizisi zenginleerek devam etmitir. Bu dizi çerçevesinde son bir yılda dokuz kitap yayımlanmıtır. 37 SAYITAY BAKANLII

37 2003 YILI FAALYET RAPORU Yönetim ve Hesap Verme Sorumluluu Amaçları Bakımından Performans Bilgisi Federal Hükümette ç Kontrol Standartları Doru Dokunun Seçimi: Performans Bilgisi çin Bir Çerçeve ASOSAI Performans Denetim Rehberi Ekonomik Düzenlemelerin Denetimine likin En yi Uygulamalara Yönelik Yönlendirici lkeler Kamu Borçlanmasının ç Kontrolları le lgili Denetimin Planlanmasına ve Yürütülmesine Yönelik Rehber Performans Ölçümüne likin Ön Aratırma Raporu Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Ayrıca bir adet aratırma çalıması tamamlanmı ve baskıya hazır hale getirilmitir: Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Her yıl bir önceki yıl içinde Sayıtay Genel Kurulu, Daireler Kurulu ve Temyiz Kurulu Kararları ile Dairelerce verilen kararların seçme özetlerinin bulunduu bir kitap Sayıtay Kararları Dizisi içinde yayımlanmaktadır. Bu çalıma tamamlanarak baskıya hazır hale getirilmitir Yılı Sayıtay Kararları ( ) Denetim Kitabı Mali denetim alanındaki çok sayıda ve daınık mevzuatı 12 cilt olarak derleyen Denetim Kitabı her yıl sistemli bir biçimde 38 SAYITAY BAKANLII

38 2003 YILI FAALYETLER güncelletirilmektedir. Ayrıca 12 ciltlik denetim kitabının tamamlayıcısı olan ç Mevzuat Kitabı da sistemli bir biçimde güncellenmektedir. Sayıtay Dergisi Mesleki makale, aratırma ve çeviri türünden çalımalara yer veren ve 3 aylık periyotlarla yayımlanan Sayıtay Dergisi nin yayımı geçen yıl da düzenli olarak sürdürülmütür. Bültenler Kurum içi iletiimi salamayı hedefleyen ve aylık olarak çıkarılan Sayıtay Haber Bülteni, mensuplarımızın mevzuat hakkında bilgilendirilmesini amaçlayan ve aylık olarak çıkarılan Resmi Gazete Bülteni ile gerektikçe yayımlanan Mevzuat Bülteni ve kütüphaneye yeni alınan yayınları tanıtan ve yılda iki kez çıkarılan Kütüphane Bülteni geçtiimiz yıl yayın hayatını sürdüren bültenlerdir. Denetim bata olmak üzere hukuk, ekonomi, muhasebe, kamu yönetimi ve biliim teknolojisi alanlarında gazetelerde yayımlanan makalelerden oluan Gazetelerden Derlenen Mesleki Makaleler Bülteni yayımına baladıı Kasım 2000 den itibaren haftalık olarak çıkarılmaya devam etmektedir. Denetime Yardımcı Dier Dokümanlar 2002 Yılı Denetim Bilgileri Kitabı denetimlerde yararlanılan özet bilgileri ve yılı mevzuat deiikliklerini içermektedir. 39 SAYITAY BAKANLII

39 2003 YILI FAALYET RAPORU ETM FAALYETLER Eitim stratejimizin temel amaçlarından birisi mensuplarımızın bilgi ve becerilerini daha da arttırmak ve insan kaynaımızı bir bütün olarak Sayıtayın fonksiyonlarını daha verimli, daha etkin ve daha tutumlu biçimde yerine getirebilmesi yönünde harekete geçirmektir. Bu balamda sözü edilmeye deer görülen faaliyetler aaıda sıralanmıtır. Eitim Politikasının ve Stratejilerinin Tespiti nsan Kaynakları ve Hizmet çi Eitim Yönlendirme Kurulu, insan kaynakları yönetiminin ve hizmet içi eitimin hızlı, verimli ve etkin bir ekilde gerçekletirilmesi amacıyla kurumsal hizmet içi eitim çalımalarının yönlendirilmesi ve gözetilmesi ile görevlidir. Bu çerçevede; gerekli görülen konularda aratırma ve çalımalar yapar veya yaptırır; bunların sonuçlarını Bakanlık Makamına önerileri de içeren deerlendirme raporları ile sunar. Hizmet içi eitim faaliyetlerinin süreklilik temelinde planlı, programlı bir biçimde gerçekletirilmesi amacıyla Eitim Grubunca hazırlanan Genel Eitim Planı, nsan Kaynakları ve Hizmet çi Eitimi Yönlendirme Kurulunun 26 ubat 2001 tarihli kararı ve Birinci Bakanın onayıyla yürürlüe girmitir. Hazırlanan Plan, Kurum çi Eitim, Kurum Dıı Eitim ve Uluslararası Eitim ana balıkları altında Sayıtayın eitim faaliyetlerini ele almaktadır. Denetçi Yardımcılarının Eitimi Kurumumuza 2001 yılında Denetçi Yardımcısı Adayı olarak giren meslektalarımızın iki yıl süreli teorik ve uygulamalı eitimleri tamamlanmı ve "Sayıtay Denetçi Yardımcısı Adaylıına Giri 40 SAYITAY BAKANLII

40 2003 YILI FAALYETLER Sınavı ve Denetçi Yardımcısı Adayları ile Denetçi Yardımcılarının Yetitirilme ve Meslek Sınavı Yönetmelii" gerei Ocak 2003 ayı içerisinde meslek sınavına tabi tutulmulardır. Yapılan sınav sonucunda Denetçi Yardımcılarının tamamı baarılı olmu ve Denetçi unvanını almılardır. Sayıtay Denetçi Yardımcısı Adaylıına Giri Sınavında baarılı olarak ubat 2003 tarihinde yeni göreve balayan Denetçi Yardımcısı Adaylarının iki yıl sürecek teorik ve uygulamalı eitimleri ise devam etmektedir. Meslek Mensuplarımızın Mesleki Geliim Eitimi Hizmetiçi eitimin sürekli ve kurumda çalıan herkesi kapsayacak ekilde yürütülmesi ilkesi çerçevesinde faaliyet dönemi içinde denetçi yardımcıları dıındaki meslek mensuplarımızın katıldıkları eitim faaliyetleri aaıda belirtilmitir. Deien ihale mevzuatının 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren yürürlüe girmesi nedeniyle mesleki bilgiyi yenileme ve güncelletirme eitimi ihtiyacının ortaya çıkması üzerine Mart 2003 tarihleri arasında istekte bulunan tüm meslek mensuplarımızın katılabildii Kamu hale Mevzuatı Semineri gerçekletirilmitir. nceleme gruplarında görevli denetçilerin ayniyat hesaplarını incelerken karılaacakları sorunların giderilmesi amacıyla Mart 2003 tarihleri arasında Ayniyat Denetimi Semineri verilmi olup söz konusu seminere yatırımcı kurulu hesaplarını inceleyen 5,11,18 ve 19 uncu gruplarda görevli denetçiler itirak etmitir. ngilizce Dil Eitiminden yararlanmak isteyen Meslek Mensuplarının bu isteklerinin karılanması amacıyla Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Öretimi Uygulama ve Aratırma 41 SAYITAY BAKANLII

41 2003 YILI FAALYET RAPORU Merkezi nde Yabancı Dil Eitim Programı düzenlenmi olup, bu programa istekte bulunan ve seviye tespit sınavına katılan meslek mensupları itirak etmitir. Yönetim Mensuplarının Eitimi 47 yönetim mensubumuza 4 Kasım-13 Aralık 2002 tarihleri arasında Windows 98 iletim sistemi, MS Excel, MS Word programlarının kullanımı bilgi ve becerisinin kazandırılması amacıyla 35 saatlik Bilgisayar Kullanımı Kursu verilmitir. Kurum Dıı Kurs ve Eitim Programlarına Elemanlarımızın Gönderilmesi Devlet Memurları Yabancı Diller Eitim Merkezinin eitim yılı yabancı dil eitim kursuna 4 denetçi gönderilmitir. Türkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstitüsünün örenim yılı Kamu Yönetim Uzmanlıı Eitim kursuna bir denetçi gönderilmitir. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Aratırma ve Uygulama Merkezi'nin (ATAUM) 1 Ekim Ocak 2003 tarihleri arasında gerçekletirilen 31. Dönem Temel Eitim Kursuna bir denetçi katılmıtır. Avrupa Birlii Genel Sekreterlii tarafından Mart 2003 tarihlerinde düzenlenen ve Avrupa Birliinin Proje Yönetimi Yaklaımı çerçevesinde, özellikle proje tasarımı (proje fii, mantıksal çerçeve, i tanımı hazırlanması vb) konusunda görev alması muhtemel personelin eitimini hedefleyen seminer çalımasına Kurumumuzdan iki denetçi katılmıtır. 42 SAYITAY BAKANLII

42 2003 YILI FAALYETLER Yurtdıı Eitim Programlarına Katılım ve Katkılar ASOSAI tarafından düzenlenen Kurs Tasarımı ve Eiticilik Teknikleri Atölye Çalıması (CDITW) 30 Eylül-15 Kasım 2002 tarihlerinde Bangkok, Tayland da gerçekletirilmitir. Bu programa katılan bir meslek mensubumuz INTOSAI Gelitirme Giriimi (IDI) Eitim Uzmanı sertifikası almı ve ASOSAI nin eitim programlarında eitici olarak görevlendirilmeye hak kazanmıtır. Çalımanın 27 Ekim 20 Kasım 2002 tarihlerini kapsayan eiticilik tekniklerine ilikin ikinci bölümüne ise eitim uzmanı sıfatıyla bir baka meslek mensubumuz katılmıtır. Pakistan Sayıtayı tarafından ASOSAI üyesi yüksek denetim kurumlarına yönelik olarak 07 Ocak-08 ubat 2003 tarihlerinde Lahor, Pakistan da Performans Denetimi ne ilikin be hafta süreli Youn Eitim Programı düzenledi. Programa Kurumumuzdan üç denetçi katılmıtır. Endonezya Sayıtayının (Badan Premiksa Keuan) Dünya Bankası kredisi ile yürüttüü Denetimin Modernizasyonu Projesi kapsamında, INTOSAI Gelitirme Giriimi (IDI) Kurs Hazırlama ve Eiticilik Teknikleri kurs modülünden yararlanılarak, bir grup denetçinin eitim uzmanı olarak yetitirilmesi amacıyla düzenledii Kurs Tasarımı ve Eitim Teknikleri (CDITW) konusundaki eitime Kurumumuzdan iki denetçi Endonezya Sayıtayının talebi üzerine eitici olarak katılmıtır. Eitim programı 11 Ocak-19 ubat 2003 tarihlerinde Jakarta, Endonezya da gerçekletirilmitir. Japonya Uluslararası birlii Ajansı (JICA) tarafından Japon Teknik birlii Programı kapsamında 04 ubat-16 Nisan 2003 tarihlerinde Japonya da düzenlenen Kamu Yatırımları Denetimi Semineri ne Kurumumuzdan bir denetçi katılmıtır. 43 SAYITAY BAKANLII

43 2003 YILI FAALYET RAPORU Pakistan Sayıtayı 17 ubat- 01 Mart 2003 tarihlerinde Lahor, Pakistan da Özelletirmenin Denetimi konusunda iki hafta süreli düzenlenen eitim programına Kurumumuzdan üç denetçi katılmıtır. Japonya Uluslararası birlii Ajansı (JICA) tarafından Mayıs 2003 tarihinde Tokyo, Japonya da Yolsuzluk ve Sahtecilik Konusunda Denetim Rehberi Hazırlanması na yönelik olarak düzenlenen atölye çalımasında Kurumumuzu bir denetçi temsil etmitir. 44 SAYITAY BAKANLII

44 2003 YILI FAALYETLER KÜTÜPHANE HZMETLERNN GELTRLMES Kurumumuz kütüphanesinin gelitirilmesi ve yeniden düzenlenmesi balamında geçmi dönemde atılan adımlara ilaveten kütüphanemizin çada bir bilgi merkezi olabilmesi amacıyla önemli mesafeler katedilmitir. Kütüphanede bulunan kitapların AACR2'ye göre kataloglama ve Dewey Onlu Sınılama Sistemi'ne göre sınıflandırma ilemleri yapılmı, süreli yayınların kartlara ilenerek takibi yapılmaya balanmı, aylık faaliyet raporları hazırlanarak kütüphane çalımalarının geliimi takip edilir hale getirilmitir. Yayın kapasitemiz gerek piyasadan satın alınan kitaplarla ve gerekse de dier kamu kurum ve kurulularından salanan yayınlarla arttırılmı, ayrıca yurtiçinde bulunmayan mesleki yayınların da yabancı kaynaklardan satın alınması salanmıtır. Kütüphane hizmetlerinin bilgisayar destekli olarak yürütülmesi ve izlenmesi amacıyla Kütüphane Yönetim ve Belge Eriim Sistemi (KYBELE) yazılımının Kütüphanemize kurulumu gerçekletirilmi ve veri giriine balanmıtır. Bu yazılımla bütçeleme, yayın alımı ilemleri, kullanıcı bilgilerinin tutulması, ödünç kitap takibi ve faaliyetlerin raporlanması gibi tüm kütüphane ilemlerinin bilgisayar ortamında yürütülmesi ve intranet veya web üzerinden kaynak taraması yapılabilmesi mümkün olmaktadır. 45 SAYITAY BAKANLII

Sayı tay Ba kanlı ı 2002 YILI FAAL YET RAPORU

Sayı tay Ba kanlı ı 2002 YILI FAAL YET RAPORU Sayıtay Bakanlıı 2002 YILI FAALYET RAPORU Kasım 2002 Sayıtay Bakanlıı 2002 YILI FAALYET RAPORU Kasım 2002 TC SAYITAY BAKANLII 06520 BALGAT / ANKARA Tlf: 295 30 00 Fx: 295 40 80 e-mail: sayistay@ sayistay.gov.tr

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Sayı tay Ba kanlı ı 2004 YILI FAAL YET RAPORU

Sayı tay Ba kanlı ı 2004 YILI FAAL YET RAPORU Sayıtay Bakanlıı 2004 YILI FAALYET RAPORU Ekim 2004 Sayıtay Bakanlıı 2004 YILI FAALYET RAPORU Ekim 2004 T.C. SAYITAY BAKANLII 06520 BALGAT / ANKARA Tlf: 295 30 00 Fx: 295 40 94 e-mail: sayistay@ sayistay.gov.tr

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

Kamu Tarifelerinden Faydalanabilecek Kurumlar

Kamu Tarifelerinden Faydalanabilecek Kurumlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Kamu Tarifelerinden Faydalanabilecek Kurumlar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Anadolu Ajansı T.A.Ş.Genel Müdürlüğü Anayasa

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

746 Abant ve Bolu Çevresi Turizmi A.Ş. 100 Adalet Bakanlığı. 761 Adana Kağıt Torba Sanayii T.A.Ş. 101 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı

746 Abant ve Bolu Çevresi Turizmi A.Ş. 100 Adalet Bakanlığı. 761 Adana Kağıt Torba Sanayii T.A.Ş. 101 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Devlet Arşiv Kodları Metin Boyutu [-] [+] Arşiv Kodu Kurum / Kuruluş Adı 746 Abant ve Bolu Çevresi Turizmi A.Ş. 100 Adalet Bakanlığı 761 Adana Kağıt Torba Sanayii T.A.Ş. 101 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı

Detaylı

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 AFYON Sayın Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri, Bildiğiniz üzere, kamu kaynaklarının belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 04.05.2012 Sayı: 2012/103 Ref: 4/103

SİRKÜLER İstanbul, 04.05.2012 Sayı: 2012/103 Ref: 4/103 SİRKÜLER İstanbul, 04.05.2012 Sayı: 2012/103 Ref: 4/103 Konu: 117 NUMARALI K.D.V. GENEL TEBLİĞİ UYARINCA BELİRLENMİŞ ALICILAR KAPSAMINDAKİ İDARE, KURUM VE KURUŞLAR TARAFINDAN ALINAN HİZMETLERDE K.D.V.

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm I CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI YASAMA YÜRÜTME YARGI. Bölüm II İDARE BAŞBAKANLIK

İÇİNDEKİLER. Bölüm I CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI YASAMA YÜRÜTME YARGI. Bölüm II İDARE BAŞBAKANLIK İÇİNDEKİLER YASAMA Bölüm I CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI Türkiye Büyük M illet Meclisi... 2 Türkiye Büyük M illet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı... 3 Kamu Denetçiliği Kurumu...4 YÜRÜTME Cumhurbaşkanı...

Detaylı

DEPREM FELAKET SONRASINDA ÇIKARILAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER VE SAYI TAY DENET M DI INDA KALAN KAMU FONLARI M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Denetçisi

DEPREM FELAKET SONRASINDA ÇIKARILAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER VE SAYI TAY DENET M DI INDA KALAN KAMU FONLARI M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Denetçisi Sayıtay Dergisi Sayı : 41 DEPREM FELAKET SONRASINDA ÇIKARILAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER VE SAYITAY DENETM DIINDA KALAN KAMU FONLARI M. Hakan ÖZBARAN Sayıtay Denetçisi GR 17.8.1999 tarihinde Marmara Bölgesi

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, Avcılar Belediyesi nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü nün kurulu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıma

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

2007 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR

2007 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR 2007 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR BANKACILIK VE FİNANS SEKTÖRÜ 1. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 2. ZİRAAT MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ORTA DOĞU TEKNİİK ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C UŞAK VALİLİĞİ VALİ YARDIMCILARI ARASINDAKİ GÖREV VE YETKİ DAĞILIMI

T.C UŞAK VALİLİĞİ VALİ YARDIMCILARI ARASINDAKİ GÖREV VE YETKİ DAĞILIMI I-Vali Yardımcısı Sait TOPOĞLU Tarafından Yürütülecek Görevler: A-Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Ait Görevler Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 FAALYET PROGRAMI Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 2006 Faaliyet Programı, 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 tarihleri arasında 5 ana balık

Detaylı

SAYI TAY'IN 2003 YILI BÜTÇE TASARISI. Mehmet DAMAR Sayı tay Ba kanı

SAYI TAY'IN 2003 YILI BÜTÇE TASARISI. Mehmet DAMAR Sayı tay Ba kanı SAYI TAY'IN 2003 YILI BÜTÇE TASARISI SUNU U Mehmet DAMAR Sayı tay Ba kanı Mart 2003 Sayın Ba kan, Plan ve Bütçe Komisyonunun De erli Üyeleri, De erli Bürokratlarımız ve Basınımızın de erli mensupları,

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (27.7.2015 R.G. 118 A.E. 496 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE HALK SAĞLIIĞII KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2009 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR

2009 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR 2009 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR BANKACILIK VE FİNANS SEKTÖRÜ 1. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 2. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

(*) Yönetmeliin "Arsa Ofisi Kanunu" eklindeki balıı, 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.12.2004 tarih ve

(*) Yönetmeliin Arsa Ofisi Kanunu eklindeki balıı, 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.12.2004 tarih ve KANUN NO: 1164 ARSA ÜRETM VE DEERLENDRLMES HAKKINDA KANUN (*) Kabul Tarihi: 29 Nisan 1969 Resmi Gazete ile Neir ve lânı: 10 Mayıs 1969 - Sayı: 13195 5.t. Düstur, c.8 - s.1981 (*) Yönetmeliin "Arsa Ofisi

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII CUMHURİİYET ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU PROGRAMI 3 7 Aralık 2014, Antalya. Dr. Mehmet Ali Özyer Sayıştay 8.

3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU PROGRAMI 3 7 Aralık 2014, Antalya. Dr. Mehmet Ali Özyer Sayıştay 8. 3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU PROGRAMI 3 7 Aralık 2014, Antalya Dr. Mehmet Ali Özyer Sayıştay 8. Dairesi Üyesi Kamu İdarelerinin Aynı Dönemde Sayıştay ve Bağımsız Denetçiler (YMM)

Detaylı

GENEL GEREKÇE MADDE GEREKÇELERİ

GENEL GEREKÇE MADDE GEREKÇELERİ GENEL GEREKÇE Bu Kanun Tasarısı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42 nci maddesi hükümlerine göre 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 8) Sayıştay 9) Adalet Bakanlığı 10) Millî Savunma Bakanlığı

Detaylı

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ Ağustos 31, 2007-12:00:00 60. Hükümette Devlet Bakanlarının görev dağılımına ilişkin başbakanlık genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. DEVLET BAKANLARININ

Detaylı

ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER. Av. Sancar BAYAZIT GENEL SEKRETER YETKL K

ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER. Av. Sancar BAYAZIT GENEL SEKRETER YETKL K ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER YETKL K ÇMENTO ENDÜSTRS VERENLER SENDKASI Kuleli Sokak No: 14 Gaziosmanpaa / ANKARA / TÜRKYE Tel: +90 312 447 20 25 Faks: +90 312 447 85 17 E-Posta: genel@ceis.org.tr

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

2005 yılı sonu itibarı ile 76,760 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır.

2005 yılı sonu itibarı ile 76,760 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır. NIC.TR (.tr ALAN ADI) YÖNETM.tr Alan Adı Yönetimi kapsamında; yurt çapında ve yurt dıından ".tr" uzantılı alan adı almak isteyen tüm kurum, kurulu ve ahısların; alan adı bavuruları deerlendirilmekte, alan

Detaylı

2015 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması

2015 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Doç. Dr. Recai AKYEL Sayıştay Başkanı 2015 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) 4 Kasım 2014

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00:

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII MADEN TETKİİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2

S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2 S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2! " # $%&'( )*!! " #$!" ## $ %& &'()& & * + (,( %! # -.&%( & $/(%&& % 0 1 / # %(# 2 1 / (' 3'!! # % ##%.&% - ## (( '( 4% / (%&& % & 5'(67 8 / ('#3 ( 3'! (-.&% ## (( &&&! /

Detaylı

B- CETVEL MERKEZ YÖNETM KAPSAMINDAK DARELER TARAFINDAN LGL MEVZUATA GÖRE TAHSLNE DEVAM OLUNACAK GELRLER

B- CETVEL MERKEZ YÖNETM KAPSAMINDAK DARELER TARAFINDAN LGL MEVZUATA GÖRE TAHSLNE DEVAM OLUNACAK GELRLER B- CETVEL MERKEZ YÖNETM KAPSAMINDAK DARELER TARAFINDAN LGL MEVZUATA GÖRE TAHSLNE DEVAM OLUNACAK GELRLER K O D L A R I 01 VERG GELRLER 173.861.616.000 03 TEEBBÜS VE MÜLKYET GELRLER 7.826.459.000 04 ALINAN

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ADNAN MENDERES ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 Bölüm 1: ANAYASA VE TEMEL ORGANLAR...5 1. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI VE TEMEL ORGANLARI...5 2. YASAMA...7 2.1. Türkiye Büyük Millet Meclisi...7 2.1.1. TBMM nin Görev ve Yetkileri...8

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜTÜN VE ALKOL PİİYASASII DÜZENLEME KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİZMİİR BORNOVA BELEDİİYESİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 15 Haziran 2015 tarihli Altmışaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2015 Mali Yılı Bütçe Yasası Anayasanın

Detaylı

Haziran 2013 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli. Memur Sayısı

Haziran 2013 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli. Memur Sayısı Haziran lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN

Detaylı

Sayı tay. Haber Bülteni. 3 Çin Sayı tayı Heyetinin. Bu Sayıda. Birinci Daire Üyesi Fevzi Kılıç ın Vefatı. Kasım 2003 Yıl: 7 Sayı: 84

Sayı tay. Haber Bülteni. 3 Çin Sayı tayı Heyetinin. Bu Sayıda. Birinci Daire Üyesi Fevzi Kılıç ın Vefatı. Kasım 2003 Yıl: 7 Sayı: 84 Sayıtay Kasım 2003 Yıl: 7 Sayı: 84 Bu Sayıda 1 Birinci Daire Üyesi Fevzi Kılıç ın Vefatı 2 Çevre Denetimi Atölye Çalıması Birinci Daire Üyesi Fevzi Kılıç ın Vefatı 3 Çin Sayıtayı Heyetinin Kurumumuzu Ziyareti

Detaylı

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) 9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat 09.30 da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) Sıra No Esas Sayısı 1. 2017/8 Gönen Asliye (Asliye Ticaret Sıfatıyla) 2. 2017/9 Bolu 2. Asliye

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRK STANDARTLARII ENSTİİTÜSÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9 18.06.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 4 9! "#$# %#& ' # $ ' # ( & $ )# * $ +,-!./ + * ( ' *. ' $./ + 0& " 1 '! 2.. # 3$ *# %# */& / $') $ ' $') # ' ' ( / '. $.' 4 ( # $ ' %#' 5$#$ $&$# # $ ' * # 0 * (. './

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

! " ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$!

!  ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$! !! ## $%! # # $ $ &&'#( ## )% %&'()'(*** $ * ##+%!+, -$../.,-$ -$,. $ $$ $., 0 0 1 #! #01, $! $ $ #. 2# $ 2,01 $$ (,..!$ %,. $ $ $... $ $, %&'()'(***, 3!!. $, + $ $...,4$. $ 5# $.... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!..,.

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ADIIYAMAN ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ONDOKUZ MAYIIS ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm YASAMA, YÜRÜTME, YARGI. İkinci Bölüm YÖNETİM

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm YASAMA, YÜRÜTME, YARGI. İkinci Bölüm YÖNETİM vi İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm YASAMA, YÜRÜTME, YARGI 1. YASAMA... 1 1. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi... 1 1.1.1. TBMM nin Görev ve Yetkileri... 2 2. YÜRÜTME... 4 2.1. Cumhurbaşkanı... 4 2.1.1. Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI, BAŞBAKANLIK, TBMM, MİT

CUMHURBAŞKANLIĞI, BAŞBAKANLIK, TBMM, MİT Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2013 bütçesinde hangi kurumlara ne kadar pay ayrıldığı belli oldu.aslan payı 99 milyar 166 milyon TL ile Maliye Bakanlığı nın olurken, Sağlık Bakanlığı na nerdeyse Diyanet

Detaylı