BAZI ALACAKLARA UYGULANACAK FA Z ve FER ORANLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAZI ALACAKLARA UYGULANACAK FA Z ve FER ORANLAR"

Transkript

1 BAZI ALACAKLARA UYGULANACAK FA Z ve FER ORANLAR ENVER KARMIfi (*) A- KANUN FA Z ORANLARI OLARAK, 3095 SAYILI FA Z KANUNU NUN 1. MADDES veya 2003 YILI BÜTÇE KANUNU NUN 51/t MADDES, 2004 BÜTÇE KANUNU NUN 49/o MADDES NE GÖRE BEL RLENEN ORANLAR MI UYGULANIR? (1) Kabul, Yay n Tarihli 3095 Say l Kanuni Faiz Ve Temerrüt Faizine liflkin Kanun: a- Kanuni faiz Madde 1- (4489 S.Yasa ile De ifltirilen Maddenin Önceki hali): Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktar sözleflme ile tespit edilmemiflse faiz ödemesi senelik yüzde otuz oran nda yap l r. Bakanlar Kurulu, ekonomik flartlar dikkate alarak bu oran n yüzde seksenine kadar art rma ve eksiltme yapabilir. Bakanlar Kurulunun bu konudaki karar, karar n al nmas n izleyen takvim y l bafl ndan itibaren uygulan r. b Tarihinde Yürürlü e Giren 4489 Say l Ve Tarihli Kanunla Yap lan De ifliklik Kanuni Faiz Madde 1 - (De iflik: / m 1 - Yürürlük m 4) Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktar sözleflme ile tespit edilmemiflse bu ödeme, y ll k, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas n n önceki y l n 31 Aral k günü k sa vadeli kredi ifllemlerinde uygulad reeskont oran üzerinden yap l r. Söz konusu reeskont oran, 30 Haziran günü önceki y l n 31 Aral k günü uygulanan reeskont oran ndan befl puan veya daha çok farkl ise, y l n ikinci yar s nda bu oran geçerli olur. (l) (*) stanbul 10. ( potek-tafl nmaz Sat fl ) cra Müdürü, Adalet bakanl Meslek çi E itim Kursu E itmeni, ktisadi ve Ticari limler Akademisi Mezunu- ktisatç (1) Bas ma haz rlanmakta olan Örnek Bilirkifli Raporlar m z Ifl nda Faiz Hukuku, Takip taleplerinde, Dosya Kapa nda, tiraz n ptali ve Kald r lmas Davas nda, S ra Cetvelinde Faiz ve Alacak Hesaplar konular n kapsayan çal flmam zda Faiz Hukuku genifl boyuta ele al nm flt r.

2 588 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 2 Y l a Say l 2004 Y l Bütçe Kanunu Hükümetin Teklif Etti i (KANUN FA Z) Metin 2003 Malî Y l Bütçe Kanunu Tasar s : K smen veya tamamen uygulanmayacak hükümler, MADDE 52 - t): lgili kanununda düzenleme yap l ncaya kadar, 4/12/1984 tarihli ve 3095 Say l Kanunun 1. maddesindeki kanuni faiz oran, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin ilama ba l borçlar için, 1/4/2003 tarihinden itibaren ayl k % 2.5 olarak uygulan r. Ay kesirleri tama ibla edilir. b- Hükümet Gerekçesi: Madde 52/t- bendinde, 4/12/1984 tarihli ve 3095 Say l Kanunun 1 inci maddesindeki kanuni faiz oran n n, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin ilama ba l borçlar için, 1/4/2003 tarihinden itibaren ayl k % 2.5 olarak uygulanaca ve ay kesirlerinin tama ibla edilece i belirtilmektedir. c- Plan Ve Bütçe Komisyonunun Kabul Etti i Metin 2003 Malî Y l Bütçe Kanunu Tasar s : K smen veya tamamen uygulanmayacak hükümler MADDE 51/t- lgili kanununda düzenleme yap l ncaya kadar, 4/12/1984 tarihli ve 3095 Say l Kanunun 1. maddesindeki kanuni faiz oran, 1/4/2003 tarihinden itibaren ayl k % 2.5 olarak uygulan r. Ay kesirleri tama ibla edilir. Taksitlendirilen veya herhangi bir sebeple ödenmemifl kamulaflt rma bedellerinde kamu alacaklar için öngörülen en yüksek faiz oran uygulan r. d- Plan Ve Bütçe Komisyonunda Yap lan De iflikli in Gerekçesi: Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Plan ve Bütçe Komisyonu , Esas No.:1/530, Karar No: 14 K smen veya tamamen uygulanmayacak hükümler" bafll kl 52. maddesi (t) f kras n n; 3095 Say l Kanun'un 1. maddesindeki kanuni faiz oran n n, sadece genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerin ilama ba l borçlar için de il, an lan Kanun'un kapsam na giren tüm borçlar için uygulanmas, ayr ca, taksitlendirilen veya herhangi bir sebeple ödenmemifl kamulaflt rma bedelleri için, kamu alacaklar na öngörülen en yüksek faizin uygulanabilmesi amac yla yeniden düzenlenmesi, e- TBMM Genel Kurulunda Kabul Edilen ve Resmi Gazetede Yay nlanan fiekli: K smen veya tamamen uygulanmayacak hükümler MADDE 51/t: lgili kanununda düzenleme yap l ncaya kadar, tarihli ve 3095 Say l Kanunun 1. maddesindeki kanuni faiz

3 Baz Alacaklara Uygulanacak Faiz ve Fer i Oranlar Enver Karm fl 589 oran, tarihinden itibaren ayl k % 2.5 olarak uygulan r. Ay kesirleri tama ibla edilir. Taksitlendirilen veya herhangi bir sebeple ödenmemifl kamulaflt rma bedellerinde kamu alacaklar için öngörülen en yüksek faiz oran uygulan r. 3- a Say l 2004 Y l Bütçe Kanunu Hükümetin Teklif Etti i (KANUN FA Z) Metin: K smen veya tamamen uygulanmayacak hükümler MADDE 49/ o- lgili kanununda düzenleme yap l ncaya kadar, tarihli ve 3095 Say l Kanunun 1. maddesindeki kanuni faiz oran, ayl k % 1,25 olarak uygulan r. Ay kesirleri tama ibla edilir. Taksitlendirilen veya herhangi bir sebeple ödenmemifl kamulaflt rma bedellerinde kamu alacaklar için öngörülen en yüksek faiz oran uygulan r. b- Hükümet Gerekçesi: Madde 49/o- bendinde, tarihli ve 3095 Say l Kanunun 1 inci maddesindeki kanuni faiz oran n n, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin ilama ba l borçlar için, tarihinden itibaren ayl k % 1,25 olarak uygulanaca ve ay kesirlerinin tama ibla edilece i belirtilmektedir. c- Plan Ve Bütçe Komisyonunun Kabul Etti i Metin K smen veya tamamen uygulanmayacak hükümler MADDE 49.o) lgili kanununda düzenleme yap l ncaya kadar, tarihli ve 3095 Say l Kanunun 1. maddesindeki kanuni faiz oran, ayl k % 1,25 olarak uygulan r. Ay kesirleri tama ibla edilir. Taksitlendirilen veya herhangi bir sebeple ödenmemifl kamulaflt rma bedellerinde kamu alacaklar için öngörülen en yüksek faiz oran uygulan r. d Say l 2004 Mali Y l Bütçe Kanunu: MADDE 49/o-.. lgili kanununda düzenleme yap l ncaya kadar, tarihli ve 3095 Say l Kanunun 1. maddesindeki kanuni faiz oran, ayl k % 1,25 olarak uygulan r. Ay kesirleri tama ibla edilir. Taksitlendirilen veya herhangi bir sebeple ödenmemifl kamulaflt rma bedellerinde kamu alacaklar için öngörülen en yüksek faiz oran uygulan r... Yürürlük Madde 50, - Bu Kanun tarihinde yürürlü e girer... fleklinde Kanuni faiz oranlar hakk nda yasal düzenleme yap lm flt r. Görüldü ü gibi; 4833 Say l 2003 y l bütçe kanununda hükümet teklifinde aç kça kanuni faiz oran n n genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin ilama ba l borçlar için, ibaresi yer almakta ve hükümet gerekçesinde aç kça kanuni faiz oran n n, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin ilama ba l borçlar için demekte iken,

4 590 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 2 Y l 2006 teklif Plan ve Bütçe Komisyonunda kanuni faiz oran n n, sadece genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerin ilama ba l borçlar için de il, an lan Kanun'un kapsam na giren tüm borçlar için uygulanmas gerekçesiyle de ifltirilerek Resmi gazetede yay mlanan fleklini alm flt r Say l 2004 y l Bütçe Kanununda ise, Hükümet 2003 y l Bütçe Kanunu ndaki teklifini de il, Plan ve Bütçe komisyonunda de iflikli e u rayarak kabul edilen metni teklif olarak getirmifl, ancak gerekçesinde yine de kanuni faiz oran n n, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin ilama ba l borçlar için demifltir. Bu teklif Plan ve Bütçe Komisyonunda de iflikli e u ramam flt r. Zira teklif metninde geçen senedeki gibi kanuni faiz oran n n genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin ilama ba l borçlar için, ibaresi yer almamaktad r. Ancak hükümet teklif metnini de ifltirmesine ra men gerekçesini de ifltirmemifltir. Bu nedenle de 2003 y l bütçe kanunu ile 2004 y l bütçe kanunlar aras nda gerekçeler aç s ndan bir çeliflki oluflmaktad r. (l) /a- Karar= Yarg tay 12 HD. 2004/12246 Esas Karar say ve tarihli kararla;...takip dayana Baro Hakem Kurulunun karar nda Avukatl k Ücretine hükmedildi inden, bu alaca a karar tarihinden itibaren 3095 Say l Yasa n n 1. maddesinde belirtilen Merkez Bankas n n k sa vadeli ifllemlerde öngördü ü faiz oranlar n n uygulanmas gerekir Say l 2003 y l Mali Bütçe Kanunun 50/t maddesi ile ve 5027 say l 2004 y l Bütçe Kanunun 49/o maddesindeki faiz oranlar, genel bütçeye dahil dairelerle Katma Bütçeli Dairelerin ilama ba l borçlar için uygulanabilece inden, somut olayda taraflar n s fatlar nazara al nd nda sözü edilen Bütçe Kanunlar ndaki faiz oranlar n n, olayda uygulama yeri bulunmamaktad r. Mahkemece, Merkez Bankas ndan 3095 Say l Kanun un 1. Maddesi do rultusunda faiz oranlar sorulup karar tarihi itibariyle uygulanmas gerekli faiz oranlar tespit edildikten sonra oluflacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, dayana gösterilmeden % 15 faiz oran uygulanarak yaz l flekilde karar verilmesi isabetsizdir. Sonuç: Alacakl vekillinin temyiz itirazlar n n k smen kabulü ile Mahkeme karar n n yukar da yaz l nedenlerle K ve HUMK maddeleri uyar nca (BOZULMASINA), gününde oybirli iyle.. içtihad nda bulunmufl, b- Karar= fiiflli 1. cra Tetkik Mercii Hakimli i E: 2003/1483, K: 2003/1302 say ve tarihli kararla;..her ne kadar flikayetçi borçlu, takip tarihinden itibaren faiz oran n n y ll k % 30 oran oldu una karar verilmesini talep etmekteysede; Borçlunun bu talebini 4833 say l 2003 Mali Y l Bütçe Kanun un 51/t bendine dayand rd anlafl lmaktad r. Oysa 51/t bendindeki ilgili k sm nda düzenleme yap l ncaya kadar tarihli ve 3095 Say l Kanunun 1. maddesindeki kanuni faiz oran tarihinden itibaren ayl k % 2,5

5 Baz Alacaklara Uygulanacak Faiz ve Fer i Oranlar Enver Karm fl 591 (y ll k % 30 a tekabül eder) olarak uygulanaca na dair hüküm, Bütçe Kanunu ilgilendiren alacaklarla ilgili olup, özel nitelikteki alacaklarla bir ilgisi bulunmad ndan, yasal faiz oran n n 3095 Say l Kanun un öngördü ü flekilde belirlenmesi gerekti inden, flikayetçi borçlunun yasal faiz oran n n % 30 olarak düzeltilmesine dair faiz talebi yerinde görülmemifl,. Takip tarihinden itibaren talep edilmekte olan y ll k % 64 faiz oran n n hüküm f kras nda gösterilen flekilde % 50 oran na indirilmesine, ayr ca faize faiz yürütülmemesine karar vermek gerekmifltir..... takip tarihinden itibaren talep edilmekte olan % 64 faiz oran n n iptali ile y ll k % 50 oran ndan bafllamak üzere 3095 Say l Yasa n n 1. maddesindeki koflullar çerçevesinde TCMB. n n k sa vadeli kredi ifllemlerinde uygulad reeskont faiz oranlar n n yasal faiz oranlar olarak uygulanmas gerekti ine, ayr ca ifllemifl faiz kalemine takip tarihinden sonraki dönemde faiz uygulanmamas na, davac borçlunun faiz oran n n y ll k % 30 oran na indirilmesine dair fazla talebinin reddine.. karar vermifltir. An lan bu mercii karar yüksek Yarg tay 12 HD. 2003/23005 E., 2004/216 K. say ve tarihli kararla Onanmas na karar vermifltir. Bu durumda; Genel Bütçe ye dahil Daireler ile Katma Bütçeli Dairelerin borçlar ndan kaynaklanan ve bu borçlar n n ilama ba l olmas flart yla, Bütçe Kanun lar yla belirlenen Kanuni Faiz oranlar uygulanacak, di er özel gerçek ve tüzel kiflilerin Kanuni Faiz oranlar uygulanacak alacaklar na, 3095 say l Faiz Yasas n n 1. maddesiyle hüküm alt na al nan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas n n önceki y l n 31 Aral k günü k - sa vadeli kredi ifllemlerinde uygulad reeskont oran üzerinden yap l r. Söz konusu reeskont oran, 30 Haziran günü önceki y l n 31 Aral k günü uygulanan reeskont oran ndan befl puan veya daha çok farkl ise, y l n ikinci yar s nda bu oran (a) uygulanacakt r. Ancak, yayg n olarak uygulanan Kanuni Faiz oran kanaatimizce tart flmal hal alm flt r. l- Bütçe Kanun lar nda yap lan düzenlemeyle.. lgili kanununda düzenleme yap l ncaya kadar, tarihli ve 3095 Say l Kanunun 1. maddesindeki kanuni faiz oran,.. fleklinde Faiz Kanun un 1. maddesinde at fta bulunmak suretiyle ve bu Maddeye göre uygulanacak faiz oran dahil olacak flekilde manas na gelebilecek düzenleme yap lm flt r. (b) ll- stanbul Defterdarl Muhasebe Müdürlü ü tarih ve /3039 say l yaz lar nda, 3095 Say l Kanun un 1. maddesine göre belirlenen ve uygulanan de iflken sürelere ait Kanuni Faiz Oranlar n n; a tarihine kadar % 30, b dönemi için % 50, c dönemi için % 60,

6 592 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 2 Y l 2006 d dönemi için % 55, e dönemi için % 30, f tarihinden sonraki için % 15 oranlar n n uygulanaca bildirilmifltir. Böylece 4833 say l 2003 y l Mali Bütçe Kanunun 50/t maddesi ile ve 5027 say l 2004 y l Bütçe Kanunun 49/o maddesinde belirlenen faiz oranlar, genel bütçeye dahil dairelerle Katma Bütçeli Dairelerin yaln zca ilama ba l borçlar için uygulama dönemi gündeme gelmifltir. (a) Bütçe Yasa s ndaki Kanuni Faiz Oranlar Nazara Al nmadan; BK M 72 ve 3095 Say l Faiz Kanunu M 1 e göre tarihine kadar kanuni, 4489 Say l Kanuna göre den sonra reeskont ( skonto) smi Alt nda Yasal ve de iflken (kademeli) olarak uygulanan faiz oranlar listesi: De iflim Dönemi Gün Faiz Oran De ifliminin Kaynakland Yasal Mevzuat: Oran BK.72.m. ye göre uygulanan kanuni faiz oran % tarihinde yürürlü e giren 3095 Say l Faiz Yasas n n Geçici maddesine göre kabul edilen kanuni faiz oran % y l 97/9807 say l Bakanlar Kurulu nun tarihli karar yla ve tarih say l Resmi Gazetede yay nlanan ve 3095 Say l Faiz Yasas n n 1. m. ye göre belirlenen kanuni faiz oran. % nolu Kanun a göre, T.C. Merkez Bankas taraf nda Reeskont ve Avans fllemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlar n n Tespiti Hakk nda Tebli e göre belirlenen ve tarih say l RG. Yay nlanan 3095 Say l Faiz Kanun un l. m. ye göre Kanuni ( skonto) faiz oran. % nolu Kanun a göre TC Merkez Bankas taraf nda belirlenen kanuni ( skonto) faiz oran. % nolu Kanun a göre, TC. Merkez Bankas taraf nda Reeskont ve Avans ifllemlerinde uygulanacak Faiz oranlar n n Tespiti Hakk nda Tebli ine göre belirlenen tarih nolu Resmi Gazete deyay nlanan, 3095 say l Faiz Yasas n n 1. maddesine göre Kanuni ( skonto) faiz oran % nolu Kanun a göre, T.C. Merkez Bankas taraf nda Reeskont ve Avans fllemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlar n n Tespiti Hakk nda Tebli e göre belirlenen ve tarih say l RG. Yay nlanan 3095 Say l Faiz Kanun un l. maddesine göre Kanuni ( skonto) faiz oran. % nolu Kanun a göre, T.C. Merkez Bankas taraf nda Reeskont ve Avans fllemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlar n n Tespiti Hakk nda Tebli e göre belirlenen ve tarih say l RG. Yay nlanan 3095 Say l Faiz Kanun un l. m. ye göre Kanuni ( skonto) faiz oran % 38

7 Baz Alacaklara Uygulanacak Faiz ve Fer i Oranlar Enver Karm fl 593 (b) Bütçe Yasa s yla Getirilen Kanuni Faiz Oranlar Nazara Al narak; BK. 72 ve 3095 Say l Faiz Kanunu nun 1. maddesine göre tarihine kadar kanuni, 4489 S.K. göre aras reeskont ( skonto) ve den sonra Bütçe Kanunu ile Belirlenen Yasal ve de iflken (kademeli) olarak uygulanan faiz oranlar listesi: De iflim Dönemi Gün Faiz Oran De ifliminin Kaynakland Yasal Mevzuat: Oran BK.72. m. ye göre uygulanan kanuni faiz oran % tarihinde yürürlü e giren 3095 Say l Faiz Yasas n n Geçici maddesine göre kabul edilen kanuni faiz oran % y l 97/9807 say l Bakanlar Kurulu nun tarihli karar yla ve tarih say l Resmi Gazetede yay nlanan ve 3095 Say l Faiz Yasas n n 1. m. ye göre belirlenen kanuni faiz oran. % nolu Kanun a göre, T.C. Merkez Bankas taraf nda Reeskont ve Avans fllemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlar n n Tespiti Hakk nda Tebli e göre belirlenen ve tarih say l RG. Yay nlanan 3095 Say l Faiz Kanun un l. m. ye göre Kanuni ( skonto) faiz oran. % nolu Kanun a göre TC Merkez Bankas taraf nda belirlenen kanuni ( skonto) faiz oran. % y l 4833 say l 2003 Y l Mali Y l Bütçe Kanunu nun 51/t maddesiyle belirlenen kanuni faiz oran % Say l 2004 Mali Y l Bütçe Kanunu nun 49/o maddesiyle hüküm alt na al nan kanuni faiz oran % 15 B- ÖZEL KANUNLARINA GÖRE BAZI KURUM VE KURULUfiLARIN BORÇ ve ALACAKLARINA UYGULADIKLARI FA Z ORANLARI: say l Amme Alacaklar na Uygulanan Faiz: (c) Madde 51/ (De iflik: /m. 4-Yürürlük m. 50 b): Amme alaca n n ödeme müddeti içinde ödenmeyen k sm na vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayr ödeme müddeti içinde ödenmeyen k sm na vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayr ayr % 4 oran nda gecikme zamm tatbik olunur. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zamm günlük olarak hesap edilir. Gecikme zamm bir milyon TL den az olamaz. Gecikme zamm ; 213 say l Vergi Usul Kanununa göre uygulanan vergi ziya cezalar nda bu madde uyar nca belirlenen oranda, mahkemeler taraf ndan verilen ve ceza mahiyetinde olan amme alacaklar nda ise bu oran n yar s ölçüsünde uygulan r. Bunlar n d fl ndaki ceza mahiyetinde olan amme alacaklar na gecikme zamm tatbik edilmez.

8 594 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 2 Y l 2006 Bakanlar Kurulu, gecikme zamm oranlar n aylar itibar yla topluca veya her ay için ayr ayr, yüzde onuna kadar indirmeye, gecikme zamm oran ile gecikme zamm asgari tutar n iki kat na kadar art rmaya, ayr - ca gecikme zamm oran n aylar itibar yla farkl olarak belirlemeye ve gecikme zamm n bileflik faiz usulüyle ayl k, üç ayl k, alt ayl k veya y ll k olarak hesaplatmaya yetkilidir. 2/a- Kamulaflt rma Alaca na Uygulanan Faiz Oran : 2709 say l Türkiye Cumhuriyeti Anayasas (1982) Madde 46.- (De iflik: / m.18): Devlet ve kamu tüzel kiflileri; kamu yarar n n gerektirdi i hallerde, gerçek karfl l klar n peflin ödemek flart yla, özel mülkiyette bulunan tafl nmaz mallar n tamam n veya bir k sm n, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaflt rmaya ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir. Kamulaflt rma bedeli ile kesin hükme ba lanan art r m bedeli nakden ve peflin olarak ödenir. Ancak, tar m reformunun uygulanmas, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskan projelerinin gerçeklefltirilmesi, yeni ormanlar n yetifltirilmesi, k y lar n korunmas ve turizm amac yla kamulaflt r lan topraklar n bedellerinin ödenme flekli kanunla gösterilir. Kanunun taksitle ödemeyi öngörebilece i bu hallerde, taksitlendirme süresi befl y - l aflamaz; bu takdirde taksitler eflit olarak ödenir. Kamulaflt r lan topraktan, o topra do rudan do ruya iflleten küçük çiftçiye ait oranlar n n bedeli, her halde peflin ödenir. kinci f krada öngörülen taksitlendirmelerde ve herhangi bir sebeple ödenmemifl kamulaflt rma bedellerinde kamu alacaklar için öngörülen en yüksek faiz uygulan r. b- Bedelsiz El Atma Tazminat Alaca na Tatbik Edilecek Faiz Oran : Yüksek Mahkeme, dare nin kamulaflt rmas z el atma eyleminden dolay hükmedilen bedeli tazminat olarak kabul etmekte ve bu alaca a 3095 Say l Faiz Yasa s ndaki yasal faiz oranlar n n uygulanaca n, Kamulaflt rma bedeline uygulanan Anayasa n n 4709 Say l Kanun un 18. maddesi ile de ifltirilen 46/son maddesindeki hüküm alt na al nan ve kamu alacaklar için öngörülen en yüksek faiz oran n n yürütülmeyece ini benimsemektedir. (ll) (ll) Karar= Yarg tay 12. HD. E: 2004/4638, K: 9621 say ve tarihli kararla;.. Alacakl n n takibe dayanak yapt ilamda kamulaflt rmas z el atmadan dolay tazminata hükmedildi i görülmektedir. Hükmedilen alacak tazminat niteli inde oldu undan bu alacak için 3095 Say l Yasa daki yasal faiz oranlar n n uygulanmas gerekmektedir. Anayasa n n 4709 Say l Kanunun 18. maddesi ile de iflik 46/son maddesinde kamulaflt rma bedelleri ile mahkemece kesin hükme ba lanan art r m bedelleri için son f kraya göre kamu alacaklar için öngörülen en yüksek faiz oran n n uygulanaca belirlendi inden, tazminat niteli inde olan kamu-

9 Baz Alacaklara Uygulanacak Faiz ve Fer i Oranlar Enver Karm fl 595 laflt rmas z el atmadan dolay alacaklar, an lan madde kapsam d fl nda kalmaktad r. Dairemizce oluflturulan son uygulamalar bu do rultuda oldu- undan, mahkemece icra müdürlü ünce takip talebi ve icra emrinde uygulanan faiz oranlar n n, 3095 Say l Yasa ya uygun olup olmad denetlendikten sonra oluflacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yaz l gerekçe ile flikayetin kabulü do ru de ildir.. fleklinde içtihada bulunmufltur. (c) 6183 Say l Amme Alacaklar n n Tahsili Usulü Hakk nda Kanunun 51. Maddesine Göre Bakanlar Kurulunca Tespit Edilen Ve Kamu Alacaklar le Anayasa n n 46/son f kras na göre Kamulaflt rma Alaca Ve Özel Kanunlar nda At fta Bulunulan Alacaklara Uygulanacak Olan Gecikme Zamm Oranlar le Gecikme Faiz Oranlar : NO UYGULAMA TAR HLER FA Z DEVRES ORANI /01/ /02/1984 Tarihleri aras nda 1.Ay 10% Di er Aylar için Ayl k 3% /03/ /08/1985 Tarihleri aras nda 1.Ay 10% Di er Aylar için Ayl k 4% /09/ /05/1988 Tarihleri aras nda 1.Ay 10% Takip Eden 5 Ay için Ayl k 7% Di er Aylar için Ayl k 5% /06/ /12/1988 Tarihleri aras nda lk 3 Ay 10% Takip Eden 3 Ay için Ayl k 8% Di er Aylar için Ayl k 6% /01/ /12/1989 Tarihleri aras nda lk 4 Ay için Ayl k 10% Di er Aylar için Ayl k 7% /01/ /12/1993 Tarihleri aras nda Tüm Aylar için Ayl k 7% /12/ /03/1994 Tarihleri aras nda Tüm Aylar için Ayl k 9% /03/ /08/1995 Tarihleri aras nda Tüm Aylar için Ayl k 12% /08/ /01/1996 Tarihleri aras nda Tüm Aylar için Ayl k 10% /02/ /07/1998 Tarihleri aras nda Tüm Aylar için Ayl k 15% /07/ /01/2000 Tarihleri aras nda Tüm Aylar için Ayl k 12% /01/ /12/2000 Tarihleri aras nda Her Ay için 6% /12/ /03/2001 Tarihleri aras nda Her Ay için 5% /03/ /01/2002 Tarihleri aras nda Her Ay için 10% /01/ /11/2003 Tarihleri aras nda Her Ay için 7% /11/ /01/2004 Tarihleri aras nda Her Ay için 4% 5035 Say l Kanunun 4. maddesi gere ince 02/01/2004 tarihinden itibaren her ay için 4 %

10 596 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 2 Y l 2006 IV- Ba -Kur Prim Alaca Faiz Oran : 1479 say l Esnaf ve Sanatkarlar ve Di er Ba ms z Çal flanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (Ba -Kur), Madde 49 - (De iflik f kra: 24/07/ S.K./25. md.);..bu Kanuna göre ödenecek sigorta primi, sigortal n n seçti i, intibak ettirildi i veya yükseltildi i 50. maddede belirtilen gelir basama n n %20'sidir. Sigortaya giriflte bildirilen gelirin bir defaya mahsus olmak üzere %25 i oran nda girifl kesene i, basamak yükselmelerinde ise, iki gelir basama aras ndaki art fl fark kadar yükselme primi al n r. Sigorta primi, sigortal - l n bafllad tarihi takip eden ay bafl ndan, sigortal l n bitti i ay n sonuna kadar hesaplanmak suretiyle tam ay olarak al n r....(de iflik f kra: 24/07/ S.K./27. md.) Sigortal lar taraf ndan ödenmesi gereken primler süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, primlerin ödenmeyen k sm na sürenin bitti i tarihten bafllamak üzere %10 oran nda art r l r. Bu miktara, borç ödeninceye kadar gecikilen her ay için ayr ca Hazine Müsteflarl nca aç klanacak bir önceki aya ait Türk Liras cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin ayl k ortalama faizi bileflik bazda uygulanarak gecikme zamm hesaplan r. Dava veya icra kovuflturmas aç lm fl olsa bile primlerin ödenmemifl k sm için gecikme zamm tahsil olunur... V- SSK prim alaca n n cra Takibi ve flasta faiz Oran (lll) 506 nolu Sosyal Sigortalar Kanunu, Madde 80 - (De iflik madde: 01/12/ /1 md.):.. flveren, bir ay içinde çal flt rd sigortal lar n primlerine esas tutulacak kazançlar toplam üzerinden bu Kanun gere ince hesaplanacak prim tutarlar n ücretlerinden kesmeye ve kendisine ait prim tutarlar n da bu miktara ekleyerek en geç ertesi ay n sonuna kadar Kuruma ödemeye mecburdur. (Ek f kra: 09/04/ S.K./32. md.) Prim borçlar n n, katma de er vergisi iade alaca ndan mahsubu suretiyle de ödenmesi mümkündür. Bu takdirde katma de er vergisi iade hakk sahibi; kendisinin, mal ya da hizmet sat n ald veya ifltirak ya da ortakl k iliflkisi içinde bulundu u iflverenlerin prim borçlar için de mahsup talep edebilir. Kurumun ba l oldu u Bakanl k, Maliye Bakanl n n uygun görüflü ile bu uygulamadan faydalanacak iflverenleri, ifltigal konusu, iflletme türü ve iflletme büyüklü- ü itibariyle belirlemeye ve lehine mahsup talebinde bulunulan iflverenlerin prim borcu ödeme süresini otuz günü aflmamak üzere uzatmaya yetkilidir. 77. maddenin (a) f kras gere ince hak edilen ve fakat ödenmemifl olan ücretler üzerinden hesaplanacak primler hakk nda da yukar daki hüküm uygulan r.

11 Baz Alacaklara Uygulanacak Faiz ve Fer i Oranlar Enver Karm fl 597 Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarlar Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamas nda gider yaz lamaz. (De iflik f kra: 29/07/ S.K./38. md.) Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim ve di er alacaklar n n tahsilinde, 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanunun 51 ve 102 nci maddeleri hariç, di er maddeleri uygulan r. Kurum, söz konusu Kanunun uygulanmas nda Maliye Bakanl, di er kamu kurum ve kurulufllar ve mercilere verilen yetkileri kullan r. fiu kadar ki; Kurumun prim ve di er alacaklar süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen k sm sürenin bitti i tarihte % 10 oran nda art r l r. Bulunan bu tutara, ödeme süresinin bitti i tarihten bafllamak üzere borç ödeninceye kadar, her ay için ayr ayr Hazine Müsteflarl nca aç klanacak bir önceki aya ait Türk Liras cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin ayl k ortalama faizi, bileflik bazda uygulanarak gecikme zamm hesaplan r. Ancak ödemenin yap ld ay için gecikme zamm günlük hesaplan r. Yetkilerin kullan lmas na iliflkin usul ve esaslar yönetmelikle tespit edilir. Kurum alacaklar n n tahsilinde 21/07/1953 tarih ve 6183 Say l Kanunun uygulanmas ndan do acak uyuflmazl klar n çözümlenmesinde, alacakl Sigorta Müdürlü ünün bulundu u yer fl Mahkemesi yetkilidir. Yetkili ifl mahkemesine baflvurulmas alacaklar n takip ve tahsilini durdurmaz. Dava ve icra takibi aç lm fl olsa bile, prim ve di er alacaklar n ödenmemifl k sm için gecikme zamm tahsil olunur.. (lll) /a- Karar=..506 say l Sosyal Sigortalar Kanunu nun de iflik 80. madesi gere ince Kurum a ödenmesi gereken primlerin süresinde ödenmemesi nedeniyle uygulanacak gecikme zamm n n, borçlu iflverenin iflas na karar verkilmesi halinde; iflas n aç lmas ndan sonra da ifllemeye devam edece- ine, içtihatlar n bu yolda birlefltirilmesine günlü ilk toplant da üçte ikiyi geçen ço unlukla karar verildi... Y. çtihad Birlefltirme Büyük Genel Kurulu E: 990/5, K: 991/4 say ve tarihli karar, 506 s. SSK: m. 80, 6183 s. AAK. M. 9, 12, 21, 27, 36, 101, 103) b- Karar= 506 Say l Yasan n de iflik 80. maddesinde Kurumun prim vb. alacaklar için genel kuraldan ayr lan bir temerrüt faizi düzenlemesine yer verilmifltir. Her ne kadar burada gecikme zamm ndan söz edilmekte ise de, prim borcunun zaman nda ödenmemesi halinde Kurumca talep edilecek karfl l k kamu hukuku karakterli bir para alaca için öngörülen ( nitelikli ) temerrüt faizinden ibaret olup, genel ilke uyar nca buna ayr ca temerrüt faizi yürütülmesine yasaca olanak bulunmamaktad r. (YHGK. E: 2004/10-104, K: 2004/94, say ve tarihli karar, 506 S. Kan. Md. 80, 6183 Say l Kan. Md. 48, 51, 52, 818 S. Kan. Md. 101, 104, 113)

12 598 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 2 Y l 2006 C- ÖZEL KANUNLARINDA filetme FA Z UYGULANACAK ALACAKLARA, KAMU BANKALARININ veya GENEL OLARAK BANKALARIN UYGULAYIP TC. MERKEZ BANKASI Afi ye B LD RD KLER FA Z ORANI MI UYGULANMALIDIR.? Say l Toplu fl Kanunu nun 14. Maddesine Göre, K dem Tazminat Alaca Faiz Oran : 4857 Say l Kanun Madde 14/11;.(De iflik f kra: 29/07/ /3 md.). 13 üncü maddesinde sözü geçen tazminat ile bu maddede yer alan k dem tazminat na esas olacak ücretin hesab nda 26. maddenin birinci f kras nda yaz l ücrete ilaveten iflçiye sa lanm fl olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan do an menfaatler de göz önünde tutulur. K dem tazminat n n zaman nda ödenmemesi sebebiyle aç lacak davan n sonunda hakim gecikme süresi için, ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder.. Yüksek Mahkeme önceleri Yasa Maddesinin ay r m yapmad gibi bankalarca uygulanan faiz en yüksek iflletme kredisi faizi uygulanmas fleklinde içtihatlarda bulunur ve genel olarak bankalar n uygulay p TC Merkez Bankas na bildirdikleri bir y l vadeli azami iflletme faiz oranlar bu alacaklara uygulan rken, sonradan görüfl de iflikli iyle Kamu Bankalar n uygulad klar iflletme faiz oranlar dönemi bafllam flt r Tarihinde Yay nlanan 4857 S. Kanun un 34. maddesine göre, gününde ödenmeyen iflçi ücretlerine, tarihli say l Resmi Gazete de yay nlanan 1475 say l fl Kanunu nun 14/11. maddesine göre, fesih tarihinden itibaren, bütün bankalar n tarihinde yürürlü e giren tarih ve 87/11921 say l Kararname ve bu kararnameye iliflkin tarih, say l Resmi Gazetede yay mlanan 91/1 no.lu TCMB tebli inin 2 ve 4. maddelerine göre TC. Merkez Bankas na bildirdikleri ve 1 y l vadeli mevduata uygulad klar azami faiz oranlar listesine (lv) göre faiz uygulan r iken (d), yüce Yarg tay 12. Hukuk Dairesinin görüfl de ifltirerek..kamu Bankalar n n Uygulad 1 y l vadeli mevduata uygulanan en yüksek faiz oran nda ve 1 y ll k dönemsel devreler halinde uygulanmas.. fleklindeki kararlar fl nda ifl akdinin feshi tarihinde ve 1 er y ll k dönemler halinde, TC. Merkez Bankas taraf nda belirlenen Kamu Bankalar n n uygulad klar 1 y l vadeli azami mevduat faiz oranlar dikkate al narak (V) ve takip tarihini de kapsar flekilde k dem tazminat alaca na birer y ll k dönemsel faiz (e) yürütülmelidir. (1V) Karar=.. K dem tazminat uygulanacak faiz en yüksek mevduat faizidir. Bu oran hakk n do um tarihindeki en yüksek oran esas al narak birer y ll k zaman dilimleri için uygulan r. Yoksa 1 y ll k zaman dilimi içinde daha sonra oluflan oranlar n göz önüne al nmas mümkün de ildir. Bilirkifli raporunda 1 y l içinde oluflan de ifliklikler göz önüne al narak kademeli hesaplama yap lm flt r. Mercice hakk n do um tarihi olan tarihindeki en yüksek mevduat faizinin 1 y l için ve bundan sonra takip

13 Baz Alacaklara Uygulanacak Faiz ve Fer i Oranlar Enver Karm fl 599 eden 1 y ll k süreler için süre bafllang c nda belirlenecek faiz oranlar esas al narak hesaplama yap lmas gerekir.. (Y. 12. HD. E: 995/12975, K: 13ll4 say ve (d) Yüksek Mahkeme nin çtihat De iflikli inden Önce, K dem Tazminat Alaca na Uygulanan ve Genel Olarak Bankalar n 1 Y l Vadeli Mevduata Uygulad klar ve TC Merkez Bankas Taraf nda Belirlenen Azami Mevduat Faiz Oranlar Listesi: De iflen Faiz Dönemi : Faiz %: De iflen Faiz Dönemi: Faiz %: l sütun den devam

14 600 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 2 Y l Devam 2. sütunda

15 Baz Alacaklara Uygulanacak Faiz ve Fer i Oranlar Enver Karm fl 601 (V) a- Karar= Y. 12. HD. 2004/532 E K. Say ve tarihli Karar ;.. hükmedilen k dem tazminat as l alaca n n fesih tarihinden itibaren bankalara uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte tahsiline karar verilmifltir. Bu ilam gere ince, birer y ll k devreler halinde ve devre tarihlerinin bafllang c nda bir y ll k vadeli mevduata kamu bankalar nca fiilen uygulanan en yüksek mevduat faiz oran ndan... hakk n do um tarihinden itibaren takip tarihine kadar istenebilecek faiz miktar n n hesaplanarak bir karar verilmesi gerekir.. (yeni içtihad ve ayn mahiyete Y. 12 HD. 2003/9974 E., K. Say ve tarihli karar ) (e) Yüce Mahkeme nin çtihat De iflikli inden Sonra, TC. Merkez Bankas A.fi. nin tarih ve Say l ( tarihinde yürürlü e giren tarih, 87/11921 say l Kararname... göre, kamu bankalar nca Türk Liras mevduata tarihleri aras nda uygulanaca bildirilen y ll k azami faiz oranlar n gösterir liste..) yaz s ekinde düzenledi i K dem Tazminat Alaca na Uygulanacak, Kamu Bankalar n n Bir Y l Vadeli Mevduata Uygulad klar ve TC Merkez Bankas Taraf nda Belirlenen Azami Mevduat Faiz Oranlar Listesi: De iflen Faiz D ö n e m i : Faiz %: De iflen Faiz D ö n e m i: Faiz %: b

16 602 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 2 Y l 2006 De iflen Faiz D ö n e m i : Faiz %: De iflen Faiz D ö n e m i: Faiz %: , , /a- Toplu fl Sözleflmesi Grev ve Lokavt Kanunundan Kaynaklanan Alacak ve Sendika Aidat Alaca Faiz Oranlar say l Toplu fl Sözleflmesi, Grev ve Lokavt Kanunu madde 61/1:..Toplu ifl sözleflmesine dayanan eda davalar nda ifaya mahkum edilen taraf, temerrüt tarihinden itibaren, bankalarca uygulanan en yüksek iflletme kredisi faizi (f) üzerinden temerrüt faizi ödemeye de mahkum edilir (Vl). Ayni taahhüdünü yerine getirmeyen veya eksik yerine getiren taraf derhal ifaya mahkum edilir. Taraflar n tazminat haklar sakl d r... (Vl) Karar=..Dayanak ilamda 2822 Say l Kanunun 61/1. maddesi uyar nca temerrüt tarihinden itibaren bankalarca uygulanan en yüksek iflletme kredisi üzerinden temerrüt faizine iliflkin hüküm kurulmufltur. Alacakl takip talepnamesinde faizi % 160 olarak talep etmifl ise de, borçlu bu oran n fahifl oldu undan bahisle ve birer y ll k dönemler halinde hesaplama yap lmas gerece ine, ayr ca faize faiz yürütüldü ünden bahisle merciye flikayet etmifltir. Mercice yap lacak ifl, iflletme kredisi veren (Halk Bankas, T. Kalk nma Bankas, T. S nai Kalk nma Bankas gibi bankalarca uygulanan iflletme kredisi faizi sorulup saptanmas, bundan sonra gerekti inde bilirkifli incelemesi yapt r larak has l oluflacak duruma göre bir karar vermesi gerekir.. (Y. 12. HD. E: 2000/15076, K: say ve tarihli karar ) b-bas n Yoluyla Hakaret Tazminat Alaca na Faiz Oran : 5680 say l Bas n Kanunu Madde 17 - (De iflik madde: 15/05/ S.K./20. md.):...bu maddeye göre aç lan davalarda tazminata hükmedilmesi halinde, bankalarca uygulanan en yüksek iflletme kredisi faizi üzerinden temerrüt faizine de hükmedilir... fleklinde düzenlenmifl iken,

17 Baz Alacaklara Uygulanacak Faiz ve Fer i Oranlar Enver Karm fl 603 Bas n Kanunu. Kanun No: 5187 Kabul Tarihi: 09/06/2004 Resmi Gazete Tarihi: 26/06/2004 Resmi Gazete Say s : Yeni kanunun geçici Madde 30 ile 15/07/1950 tarihli ve 5680 say l Bas n Kanunu yürürlükten kald r lm fl say l Bas n Kanunu Madde 13 ile, Bas lm fl eserler yoluyla ifllenen fiillerden do an maddi ve manevi zararlardan dolay süreli yay nlarda, eser sahibi ile yay n sahibi ve varsa temsilcisi, süresiz yay nlarda ise eser sahibi ile yay mc, yay mc n n belli olmamas halinde ise bas mc müfltereken ve müteselsilen sorumlu tutulmufl, hükmedilecek tazminata özel faiz uygulamas na yer verilmemifltir. (f / 1) TC Merkez Bankas A.fi. nin tarih ve Say l, ( tarihinde yürürlü e giren tarih, 87/11921 say l Kararname... göre, kamu bankalar nca Türk Liras mevduata tarihleri aras nda uygulanaca bildirilen y ll k azami faiz oranlar n gösterir liste..) yaz s ekinde düzenledi i Kamu Bankalar n n Bir Y l Vadeli flletme Kredisine Uygulad klar ve TC Merkez Bankas Taraf nda Belirlenen Azami flletme Kredisi Faiz Oranlar Listesi: De iflen Faiz Dönemi Faiz %: 1997/Ocak-Kas m dahil /Aral k-a ustos dahil /Eylül /Ekim-Kas m dahil /Aral k1999/kas m dahil /Aral k /Ocak /fiubat /Mart-Kas m dahil /Aral k 2001/Ocak dahil /fiubat /Mart-May s aras /Haziran /Temmuz-Ekim dahil /Kas m-2002/ Nisan dahil /May s-a ustos dahil /Eylül-2003 Nisan dahil /May s-a ustos dahil /Eylül-Ekim dahil /Kas m-2004/fiubat dahil /Mart-Nisan 42

18 604 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 2 Y l 2006 (f / 2) TC. MERKEZ BANKASI TARAFINDA B LD R LEN filetme FA Z ORANLARI L STES YLE KARfiILAfiTIRILMASINA IfiIK TUTMASI Ç N, BAZI D ER BANKALARIN UYGULADIKLARI filetme KRED S FA Z ORANLARI TABLOSU:.B. A.fi. Gün % A. B. T.A.fi Gün % TC. Merkez Bankas Gün % H. Bankas A.fi. Gün % T. K. B. A.fi. Gün % /FG / E. B. A.fi. Gün % E.B. A.fi. Y.B. A.fi. Gün %

19 Baz Alacaklara Uygulanacak Faiz ve Fer i Oranlar Enver Karm fl 605 g. B. Afi Gün % Cetvel 2. sütunu Gün % k. A.fi gün MRKRPR ta. yaz s say l cevab nda; flletme Kredisi Kulland r lmad bildirilmifltir

20 606 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 2 Y l 2006 D- T CAR (Temerrüt) FA Z ve YABANCI PARA ALACA ININ FA Z ORANLARI: 1/a Kabul, Yay n Tarihli 3095 Say l Kanuni Faiz Ve Temerrüt Faizine liflkin Kanun: Temerrüt faizi: Madde 2 (4489 S.Yasa ile De ifltirilen Maddenin Önceki Hali): Bir miktar paran n ödenmesinde temerrüde düflen borçlu, sözleflme ile aksi kararlaflt r lmad kça, geçmifl günler için 1 inci maddede belirlenen orana göre temerrüt faizi ödemeye mecburdur. Bakanlar Kurulu Karar ile bu oran 1 inci maddesindeki oran dahilinde art r labilir veya eksiltilebilir. Ödeme yerinde ve ödeme zaman ndaki banka iskontosu yukar da aç klanan miktardan fazla ise, arada sözleflme olmasa bile, ticari ifllerde temerrüt faizi, T.C. Merkez Bankas n n k sa vadeli krediler için öngördü ü reeskont faiz orana göre istenebilir. Temerrüt faizi miktar n n sözleflmede kararlaflt r lmam fl oldu u hallerde, akdi faiz miktar yukar daki f kralarda öngörülen miktar n üstünde ise, temerrüt faizi, akdi faiz miktar ndan az olamaz. bb de Yürürlü e Giren 4489 No. Ve Tarihli Kanunla Yap lan De ifliklik; Temerrüt Faizi Madde 2 - (De iflik: / m.2 - Yürürlük m.4):..bir miktar paran n ödenmesinde temerrüde düflen borçlu, sözleflme ile aksi kararlaflt r lmad kça, geçmifl günler için 1. maddede belirlenen orana göre temerrüt faizi ödemeye mecburdur. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas n n önceki y l n 31 Aral k günü k - sa vadeli avanslar için uygulad faiz oran, yukar da aç klanan miktardan fazla ise, arada sözleflme olmasa bile ticari ifllerde temerrüt faizi bu oran üzerinden istenebilir. Söz konusu avans faiz oran, 30 Haziran günü önceki y l n 31 Aral k günü uygulanan avans faiz oran ndan befl puan veya daha çok farkl ise y l n ikinci yar s nda bu oran geçerli olur. (g) Temerrüt faizi miktar n n sözleflmede kararlaflt r lmam fl oldu u hallerde, akdi faiz miktar yukar daki f kralarda öngörülen miktar n üstünde ise, temerrüt faizi, akdi faiz miktar ndan az olamaz...

21 Baz Alacaklara Uygulanacak Faiz ve Fer i Oranlar Enver Karm fl 607 (g) TTK. md. 3, 21 ve 3095 Say l Faiz Yasas n n 2. Maddesine göre Uygulanan, 87/11921 say l kararnameye iliflkin 91/1 ve 94/1 say l tebli le, bankalar n uygulayacaklar n T.C. Merkez Bankas na bildirdikleri, Ticaret yapan taraflar n ticari ifl ve sözleflmelerinde kaynaklanan alaca a uygulanan veya ilamda hüküm alt na al nan ve TTK 1461/3 ve 3095 Say l Kanun un 2. Maddesine göre; tarihine kadar reeskont ( skonto) faizi den sonra kabul 4489 Say l Kanun gere i avans faizi olarak ve de iflken (kademeli) Faiz oranlar listesi: Faiz Dönemi Gün Faiz Oran Ticari Faiz smi l Reeskont ( skonto) y l Avans (Ticari) Faizi

22 608 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 2 Y l Yabanc Para Borcunda Faiz Madde 4/a - (Ek: ): Sözleflmede daha yüksek akdî veya gecikme faizi kararlaflt r lmad hallerde, yabanc para borcunun faizinde Devlet Bankalar n n o yabanc para ile aç lm fl bir y l vadeli mevduat hesab na ödedi i en yüksek faiz oran uygulan r. TTK. Madde 3, 21 ve 3095 say l Faiz Yasas n n 4/A m. ye Göre Uygulanan ve 87/11921 Say l Kararnameye liflkin 91/1 Ve 94/1 Say l Tebli le Bankalar n 1 Y l Vadeli Yabanc Para Mevduat na Uygulad klar ve T.C. Merkez Bankas taraf nda belirlenen USD (h), DM (i) ve EURO (j) Döviz Faiz Oranlar Listeleri: (h) Tarihinden tibaren Kamu Bankalar nca ABD Dolar (USD) Üzerinden Aç lan 1 Y la Kadar Vadeli DTH'a Uygulanaca Bildirilen Azami Faiz Oranlar : (Max mum Interest Rates For Usd Fx Depos ts W th A Matur ty Of Up To 1 Year Announced By State-Owned Banks Start ng From) Faiz D ö n e m i Faiz Faiz D ö n e m i Faiz % USD % USD

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI E: 2005/9889 K: 2005/12847 T: 14.06.2005 KAMB YO TAK B NDE UYGULANACAK FA Z ORANLARI Özet: Takipten önce, alacakl n n yapt faiz hesab na borçlu itiraz etmemiflse; o faiz oran geçerlidir. Takipten sonras

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 221 19 Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle de iflen madde

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2008/2115 K: 2008/4731 T: 11.03.2008 FA Z HUKUKU YASAL FA Z REESKONT FA Z KAVRAMININ KALDIRILMIfi OLDU U (3095 SK m. 1) Özet: 3095 Say l Yasan n 1.

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Değişikliklerin İşlenmiş Hali) R.G.

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI Yunus YELMEN* I-G R fi 5510 say l Kanuna göre sigortal lar n yafll l k ayl na hak kazan p kazanmad klar yafl

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 28 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28835 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunu Yasası. 3095 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunu Yasası. 3095 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunu Yasası 3095 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 3095 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R.

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2005/2650 K: 2005/5986 T: 31.05.2005 NEDENS Z ZENG NLEfiME BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ FA Z N BAfiLANGIÇ TAR H Özet: Nedensiz zenginleflmede, zenginleflen ister iyiniyetli ister kötüniyetli

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ 6802 GİDER VERGİLERİ 261 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 38 Özel iletiflim vergisi Madde 39 - (5035 Say l Kanun un 45 inci maddesiyle yeniden düzenlenen madde, Yürürlük: 2.1.2004, Geçerlilik:

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/31 İstanbul, 4 Mart 2005 KONU : Gecikme Zammı ve Tecil

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/1273 K: 2005/6735 T: 20.12.2004 TASARRUFUN PTAL BA IfiLAMA N TEL NDE filem ( K m. 278/2, 283/2) Özet: K nun 278/2. maddesi uyar nca, akdin yap ld s rada, kendi verdi i

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

GECİKME ZAMMI VE TECİL FAİZİ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2005/19

GECİKME ZAMMI VE TECİL FAİZİ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2005/19 1 İstanbul, 18.03.2005 GECİKME ZAMMI : 02.03.2005 gün ve 25743 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, 23.02.2005 tarih ve 2005/8551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gecikme zammı oranı aylık % 3 olarak yeniden

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER Altar Ömer ARPACI* I - G R fi 213 say l Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde, vergi alaca n n do umunu vergiyi do uran olay n vukuu veya hukuki durumun tekemmülüne ba

Detaylı

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 UYGULAMADAN DOSYA 1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 B R MAHKEME KARARI STANBUL 4. TÜKET C MAHKEMES E: 2007/210 K: 2007/374 T: 28.06.2007 KRED KARTLARINDAN KART A DATI ALINAMAYACA I HAKSIZ

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR RESMİ GAZETE SAYISI: 28751 RESMİ GAZETE TARİHİ: 31.08.2013 KARAR SAYISI: 2013/5215 KARAR TARİHİ:

Detaylı

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER İLE BU HİZMET İÇİN ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN YÖNETMELİK 23 Ağustos 2008 tarihli ve 26976

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler

K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler 41) Ba -Kur Mevzuat Uyar nca Kimler Sigortal Say l r? 1479 Say l Kanun Uyar nca; Kanunla ve Kanunlar n verdi i yetkiye dayan larak kurulu sosyal güvenlik kurulufllar

Detaylı

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç mali ÇÖZÜM 233 DEN Z ÇALIfiANLARINA ÖDENECEK KIDEM TAZM NATI VE HESAPLANMASI Ali TEZEL* I-Girifl Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç ana Kanun bulunmaktad r. Bunlardan

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2006/2112 K: 2006/3863 T: 19.04.2005 PAYLI TAfiINMAZ F L TAKS M ÖNALIM HAKKI DÜRÜSTLÜK KURALI EYLEML PAYLAfiMA (TMK. m. 2) Özet: Önal m davas na konu olan pay n iliflkin bulundu

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

17.04.2006 / 84 KANUNİ FAZİ ORANLARI VE TERKİN EDİLECEK DEVLET ALACAKLARI 01.01.2006 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

17.04.2006 / 84 KANUNİ FAZİ ORANLARI VE TERKİN EDİLECEK DEVLET ALACAKLARI 01.01.2006 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YENİDEN BELİRLENMİŞTİR 17.04.2006 / 84 KANUNİ FAZİ ORANLARI VE TERKİN EDİLECEK DEVLET ALACAKLARI 01.01.2006 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YENİDEN BELİRLENMİŞTİR Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve 15/04/2006 tarih ve 26140 sayılı

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

Soru ve Yanıt. mali ÇÖZÜM 245 SMMMO Yay n Organ

Soru ve Yanıt. mali ÇÖZÜM 245 SMMMO Yay n Organ mali ÇÖZÜM 245 Soru ve Yanıt SORU 1 Yurt d fl nda iflçi olarak çal flt m süreler ile ilgili olarak ba kurdan borçlanma talep ederek ödemelerimi yapt m. Ödemeleri yapt m y l ile ilgili olarak y ll k gelir

Detaylı

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES BOZMADAN ÖNCEK KARAR GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES E: 2004/798 K: 2004/819 T: 05.10.2004 fiikayet eden vekili: Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2003/560 esas say l 20.02.2004 günlü ara karar gere

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2003/13571 K: 2004/8341 T: 16.09.2004 KAMU ALACA ININ TAHS L NDE ZLENECEK YÖNTEM (6183 SK m. 1, 54) Özet: Kamu alaca n n tahsili konusunda özel takip olana bulunuyor ise, genel

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1 EMLAK VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO : 2006/1 Tarih Sayı Kapsam B.07.1.GİB.0.66/6650-150 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı SAYI : B.07.1.GİB.0.66/6650-150 KONU:- EMLAK VERGİSİ KANUNU

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5084 Kabul Tarihi : 29/1/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :6/2/2004 Sayı :25365 Yayımlandığı

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin KIDEM TAZM NATINA DAH L OLAN ÖDEMELER VE KIDEM TAZM NATI TAVAN TUTARI Resul KURT Sigorta Müfettifli I. GENEL B LG LER U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin bulunmas

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER Naci ŞAHİN * 1-GİRİŞ İşverenler, Devlet yardımı ile teşvik ve destekten SGK ya borcu

Detaylı

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES VOB-DOLAR/ONS ALTIN VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES V A D E L fi L E M V E O P S Y O

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI. 21/1992 Sayılı Yasa

BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI. 21/1992 Sayılı Yasa R.G : 49 12 Mayıs, 1992 BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI 21/1992 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Banka ve Sigorta İşlemleri Vergisi (BSİV)Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Verginin

Detaylı

Ödettirilecek tazminat miktarı

Ödettirilecek tazminat miktarı ASKERİ OKULLARA ALINAN ÖĞRENCİLER İLE SİLAHLI KUVVETLER HESABINA FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLER İÇİN YÜKLENME SENEDİ DÜZENLENMESİNE VE BU OKULLARDAN ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE AYRILACAK ÖĞRENCİLERE

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde 657 say l Devlet Memurlar Kanununun Yiyecek Yard m bafll kl 212. maddesinde, Devlet memurlar n n hangi hallerde yiyecek yard m ndan ne flekilde faydalanacaklar ve bu yard m n uygulanmas ile ilgili esaslar

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36 SSK PRİMİ İŞVEREN PAYLARI 5 PUAN DÜŞÜRÜLDÜ - 17.11.2008 SGK Başkanlığı SSK Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından 13.11.2008 tarihinde yayınlanan 2008-93 sayılı Genelge ile %20 olarak

Detaylı