AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu"

Transkript

1 AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi tüm teþkilat yöneticilerini bir araya getiren Ýl Baþkanlýðý, aday adaylarýna kendilerini tanýtma fýrsatý verdi. HABERÝ 7 DE Berat Uzun Yeni Çorum u inþa edeceðiz HABERÝ 15 DE Aday adaylarý Devlet Tiyatro Salonu'nu tamamen dolduran parti yöneticilerine kur'a ile belirlenen sýrayla hitap etti. Orhan Bozkurt Hizmete talibim AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Orhan Bozkurt, Ortaköy parti teþkilatýný ziyaret etti. HABERÝ 14 DE ÇORUM 25 ÞUBAT 2015 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Böyle zulüm görülmedi Ýlke-Der ve Çorum ÝHH, Doðu Türkistan da Müslümanlara Uygulanan Çin Zulmü konulu konferans düzenledi. Programa konuþmacý olarak katýlan Doðu Türkistan Maarif Derneði Baþkan V. Abdurrahim Kaþgari, Doðu Türkistan da görülmemiþ bir zulüm olduðunu söyledi. HABERÝ 5 DE Baþaranhýncal, vergi konusundaki görüþlerini dile getirdi. Vergide teftiþ deðil teþvik yaklaþýmý olmalý HABERÝ 10 DA Programa konuþmacý olarak Doðu Türkistan Maarif Derneði Baþkan Vekili Abdurrahim Kaþgari ve Gençlik Sorumlusu Abdüsselam Teklimakan katýldý. Otomobil dolandýrýcýlýðýndan 2 kiþi gözaltýnda Yozgat'ta bir kiþinin, internet üzerinden satýþa çýkardýðý 35 bin lira deðerindeki otomobilini alan kiþilerin parasýný ödemediðini iddia ederek, þikayette bulunmasý üzerine Çorum'da iki kiþi gözaltýna alýndý. HABERÝ 4 DE Türkiye nin dört bir yanýnda meydana gelen kazalar MOBESE kameralarýna yansýdý. Ýlginç kazalar MOBESE de Türkiye nin dört bir yanýnda meydana gelen kazalar MOBESE kameralarýna yansýdý. HABERÝ 4 DE MHP Ýl Baþkanlýðý ný ziyaret eden Þahiner, Çorum dan Meclis e en az 2 vekil göndereceklerini söyledi. MHP nin hedefi 2 vekil Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. HABERÝ 11 DE Son dakika aday adaylýðý baþvurusu yaptý, herkesi þaþýrttý Biz sorduk, Ersoy cevapladý AK Parti Genel Merkezi'ne yaptýðý son dakika baþvurusu ile dikkatleri üzerine çeken AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Prof. Dr. Arif Ersoy, Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer'in sorularýný cevaplandýrdý. HABERÝ 2 DE AK Parti Milletvekili Aday Adayý Prof. Dr. Arif Ersoy, Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer'in sorularýný cevap- SP: Tasvip etmiyoruz Saadet Partisi (SP) Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, AK Parti den Çorum Milletvekili Aday Adayý olan Prof. Dr. Arif Ersoy un kararýný tasvip etmediklerini açýkladý. HABERÝ 11 DE Ersoy u eleþtiren Cýdýk, 40 yýldýr savunduðu Milli Görüþ davasýna veda ettiðine göre ya AKP deðiþti ya da Arif Hoca diye Pankobirlik Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz, proje hakkýnda açýklama Pankobirlik ten çeltik üretim projesi HABERÝ 10 DA Bölgenin sýnav merkezi olduk Hitit Üniversitesi yönetiminin giriþimleri ile Çorum, bölgenin sýnav merkezi konumuna geldi. HABERÝ 3 DE Dinçer Solmaz aday adaylýðýný açýkladý CHP Çorum eski Ýl Yönetim Kurulu ve Belediye Meclis Üyesi Avukat Dinçer Solmaz, partisinden milletvekilliði aday adaylýðýný açýkladý. Dinçer Solmaz HABERÝ 16 DA

2 2 ÇARÞAMBA 25 ÞUBAT Son dakika aday adaylýðý baþvurusu yaptý, herkesi þaþýrttý AK Parti ile ortak noktalarýmýz fazla Alaca TOKÝ ihale ediliyor AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun, TOKÝ 1. Etap Anahtar Teslim Töreninde müjdesini verdiði 2. Etap 220 konutun ihalesi gerçekleþiyor. Konuyla ilgili açýklama yapan Uslu, TOKÝ konut çalýþmalarýmýz Çorum'da hýzla devam ediyor. Yeterli talep ve arsa saðlayan bütün belediyelerimize yardýmcý olmaya devam ediyoruz. Geçtiðimiz yýl Mart ayýnda 5 blok ve 140 konuttan oluþan Alaca TOKÝ 1. Etap anahtar teslim törenini gerçekleþtirmiþtik. Milletimize verdiðimiz güven, daha nezih þartlarda iskân imkaný, Salim Uslu'nun, TOKÝ 1. Etap Anahtar Teslim Töreninde müjdesini verdiði 2. Etap 220 konutun ihalesi gerçekleþiyor. yeni talepleri de beraberinde getirdi. Vatandaþlarýmýzýn talebi, Alaca Belediye Baþkanýmýz Muhammed Eyvaz'ýn gerekli çalýþmalarý yapmasý ile 2. Etap talep toplama müjdemizi de anahtar teslim töreninde vermiþtik. Vatandaþlarýmýzýn ilgisi, Belediye Baþkanýmýzýn çalýþmalarý ile hýzlý bir þekilde sonuç aldýk. 7 Bloktan oluþan 220 yeni konutun ihalesini 15 Nisan Çarþamba günü yapacaðýz. Hayýrlý uðurlu olsun" dedi. (Haber Merkezi) AK Parti Milletvekili Aday Adayý Prof. Dr. Arif Ersoy, Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer'in sorularýný cevaplandýrdý. AK Parti Genel Merkezi'ne yaptýðý son dakika baþvurusu ile dikkatleri üzerine çeken AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Prof. Dr. Arif Ersoy, Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer'in sorularýný cevaplandýrdý. MURAT YILDIRIM'IN DAHLÝ OLDU MU? Ersoy, AK Parti'den Milletvekili Aday Adayý olmasýnda AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým'ýn yoðun baskýsý olup olmadýðý sorusuna, "Murat Bey'in aday adayý olmamla ilgili kesinlikle herhangi bir dahli olmadý. En son bir gün önce telefonla görüþtük." cevabýný verdi. RECAÝ KUTAN ERDOÐAN'I ARADI MI? Çorum'da sosyal hayatýn nabzýnýn attýðý Ulu Camii çevresinde Ersoy'un aday adayý olmasý için Recai Kutan'ýn Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ý aradýðý þeklinde dönen konuþmalara ise, Ersoy'un yorumu þöyle oldu: " Recai Bey bizim büyüðümüz. Tayyip Erdoðan Bey'le her zaman görüþüyor. Böyle bir tasarrufta bulunmak Recai Bey'e ait bir düþüncedir. Bazý çevreler aday olmam yönünde giriþimlerde bulundu. Tayyip Bey 30 yýllýk yol arkadaþýmýz. Kendisine milletvekili aday adayý olduðumu demeye gerek görmüyorum. Ben Çorum'a gelip aday adaylýðý açýklamamý yaptým. Kararý Çorumlu verecek, onayý büyükler verecek. BÝR ZAMANLAR ELEÞTÝRÝYORDU Demirer'in "Mensubu olduðunuz partiden siyaset yaptýnýz. AK Parti'ye karþý aday oldunuz. Bu süreçlerde AK Parti'ye çok sert eleþtirileriniz oldu. Þimdi AK Parti'den milletvekili aday adayý oldunuz. O günden bugüne deðiþen ne?" sorusuna ise, Ersoy, "AK Parti'yi sistemsel olarak eleþtirdim. Eleþtirilerim kiþisel olmadý. AK Parti geçmiþini tamamen unutmuþ deðil. Biz yeni Türkiye kavramý, yeni dünya kavramlarýný yýllarca savunduk. Türkiye darbe anayasasý ile yönetiliyor. Ortak paydalarýmýza dayanarak aday adayý oldum. Yeni bir anayasa yapmak için katkýlarýmýz olacak. Tribünden, uzaktan seyretmek yerine sahaya indim. Normalde gençlere yardýmcý olmak istiyordum. Ancak bize ihtiyaç olduðunu düþündüm. Hayýrlýysa, imkân verilirse hizmete talibiz." þeklinde karþýlýk verdi. ANADOLU ÝNKILABI YENÝ ANAYASA ÝLE TAMAMLANACAK Demirer son olarak, "Milletvekili aday adaylýðýnýz AK Parti'ye geçiþi kolaylaþtýrmak için bir yöntem mi?" sorusunu sordu. Ersoy da bu soruyu her zamanki canlý üslubu ile, "Evinizde bir yangýn olunca etrafýnýzdaki komþulara haber verirsiniz. Yangýný söndürmek için birbirinizle kavga etmezsiniz. Yangýný söndürmek için elinde yangýn söndürme araçlarý olanlara gidersiniz. AK Parti bu kapasiteye sahip. AK Parti ile ortak noktalarýmýz fazla. Anadolu inkýlabýný sürdürmeliyiz. Bediüzzaman, Süleyman Tunalý, Mehmed Zahid Kotku, Necip Fazýl Kýsakürek, Adnan Menderes ve Necmettin Erbakan ile devam eden Anadolu inkýlabýný yeni Anayasa ile tamamlamalýyýz. Ortak paydalarýmýzý öne çýkararak dünyanýn en demokratik ve güzel anayasasýný çýkarma eðilimimiz Kanada da resmi ziyaretlere katýldý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TBMM Baþkaný Cemil Çiçek ile birlikte Kanada'ya gitti. Çiçek ve Uslu, resmi ziyaretler kapsamýnda Kanada Senato Baþkaný Pierre Claude Nolin ve Avam Kamarasý Baþkaný Andrew Scheer ile görüþtü. TBMM Baþkaný Çiçek, Kanada Parlamentosu'nda Senato Þeref Kýþlacýk köyünde içme ve tarýmsal sulama ihalesi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TBMM Baþkaný Cemil Çiçek ile birlikte Kanada'ya gitti. Defteri'ni imzaladý. Senato Baþkaný Nolin ile görüþmesinin ardýndan onurlarýna verilen yemeðe katýlan ve daha sonra parlamento binasýný gezen Türk Heyeti, yetkililerden binanýn tarihi hakkýnda bilgi aldý. Parlamento Kütüphanesi gezisi sýrasýnda görevlilere, kütüphanede Türkiye ile ilgili kaç kitap olduðunu soran Çiçek, kütüphaneye 'Dünya Mirasýnda Türkiye' kitabýný hediye etti. Çiçek ve beraberindeki heyet, Avam Kamarasý Baþkaný Andrew Scheer ile görüþtü. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve beraberindeki heyet, günlük programýn sonunda Avam Kamarasý Baþkaný Scheer tarafýndan onurlarýna verilen yemeðe katýldýlar. (Haber Merkezi) Mecitözü'nün Kýþlacýk köyü içme suyu ve tarýmsal sulama tesisi yapým iþi 12 Mart 2015 Perþembe günü Çorum Ýl Özel Ýdaresi tarýndan ihale ediliyor. Konuya iliþkin bilgi veren AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Ýl Özel Ýdaremiz planladýðý çalýþmalarý hýzlý bir þekilde yaz sezonu öncesi hayata geçiriyor. Geçtiðimiz günlerde Ýl Özel Ýdaremize hizmetlerinde kullanýlmak üzere 13 Milyon TL ödenek onayýmýzý da çýkartmýþtýk. Ýl Özel Ýdaremizin kullanmayý planladýðý kredi ile de ihtiyaçlar büyük oranda giderilmiþ olacaktýr. Mecitözü ilçemiz Kýþlacýk Köyü içmesuyu ve Tarýmsal sulama tesisi yapým iþi 12 Mart'ta ihalesi yapýlacaktýr. Ýþ kapsamýnda; altyapý - bir adet sulama tesisi, içmesuyu tesisi ve derivasyon yapýmý olmak üzere 28 adet iþ kalemi yapýlmýþ olacaktýr. Sözleþme tarihinden itibaren 5 iþ günü içerisinde yer teslimi yapýlýp, iþe baþlanarak, iki ay içerisinde bitirilmesi planlanmaktadýr. Hayýrlý uðurlu olsun" dedi. (Haber Merkezi) (Ç.HAK:2502)

3 ÇARÞAMBA 25 ÞUBAT Bölgenin sýnav merkezi oluyoruz Hitit Üniversitesi bünyesinde Aday Baþvuru Merkezi ve Sýnav Koordinatörlüðü olarak sýnav hizmetlerini yürüten Çorum Ýl Sýnav Koordinatörlüðü, gerek her geçen yýl artýþ gösteren sýnav sayýsý ve türü ile gerekse bölgemizde bulunan illerde yapýlmayan bazý sýnavlarý yaparak adeta bölgesel bir merkez haline geldi. Çorum Ýl Sýnav Koordinatörlüðü nden yapýlan açýklamada, þu bilgiler verildi: Son iki yýl içerisinde YDS (KPDS/ÜDS), ALS, DÝB-MBSTS, e-sertifika ve Atatürk Üniversitesi AÖF gibi birçok sýnavý da sýnav havuzuna ekleyen Koordinatörlüðümüz, tüm bu sýnavlarý baþarý ile uygulamaktadýr. Sýnav sayýsý ile birlikte bu sýnavlara katýlan aday sayýsýndaki artýþý da Çorum Ýl Sýnav Koordinatörlüðü çok sayýda sýnavý koordine ediyor. ERDAL BÜRO MOBÝLYA Yusuf Fiyatlarýmýza KDV dahil deðildir. göz önünde bulunduran Koordinatörlüðümüz, sýnav ve baþvuru hizmetlerinin daha konforlu hale getirilmesi hususunda da gerekli çalýþmalarý yapmaktadýr. Sýnav Merkezimiz tarafýndan tüm sýnav iþlemlerinin profesyonel bir þekilde, uzman bir ekip tarafýndan yapýlmasý, baþta ÖSYM ve AÖF olmak üzere tüm sýnav üst yetkililerinin dikkatini çekmiþ ve ülkemizdeki en iyi sýnav merkezlerinden birisi olduðu her fýrsatta ifade edilmiþtir. Merkezimizin bu yapýsý, daha önce yapýlmayan pek çok sýnavýn ilimizde yapýlmaya baþlamasýna vesile olmuþtur. Daha önceki yýllarda sýnavlara katýlabilmek için ilimizden baþka þehirlere giden adaylar artýk Çorum da sýnava girebilmekte olup, pek çok sýnavýmýza da çevre illerden yoðun bir talep olmaktadýr yýlýndan itibaren ilimizde yapýlan sýnav sayýsýnda sürekli bir artýþýn olduðu görülmekle birlikte 2011 ve 2013 yýllarýnda en çok adayýn sýnava katýldýðý KPSS-Ortaöðretim/Önlisans sýnavýnýn yapýlmamasý nedeniyle toplam aday sayýsýnda o yýllarda bir azalma olmuþtur. Ancak 2014 yýlý itibarýyla, 2010 yýlýna göre sýnav sayýsý ve sýnava giren öðrenci sayýsýnda önemli bir artýþ meydana gelmiþtir. (Haber Merkezi) Çorum da 4 bin 519 daireye yapý ruhsatý Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) 2014 yýlý yapý izin istatistiklerini açýkladý. Buna göre, yapý ruhsatý verilen yapýlarýn yüzölçümü %24,3 arttý. Bölge iller arasýnda yer alan Samsun'da 2014 yýlýnda yapý ruhsatý verilen daire sayýsý 10 bin 490, Tokat'ta 5 bin 839, Çorum'da 4 bin 519, Amasya'da 4 bin 333 olarak tespit edildi yýlýnda bir önceki yýla göre belediyeler tarafýndan yapý ruhsatý verilen yapýlarýn bina sayýsý %13,5, yüzölçümü %24,3, deðeri %37,2, daire sayýsý %21,2 oranýnda arttý. Yapý ruhsatý verilen binalarýn 2014 yýlý Ocak- Aralýk aylarý toplamýnda; yapýlarýn toplam yüzölçümü 217,7 milyon m² iken; bunun 122,4 milyon m2'si (%56,2) konut, 58,7 milyon m2'si (%27,0) konut dýþý ve 36,6 milyon m2'si (%16,8) ise ortak kullaným alaný olarak gerçekleþti. Kullanma amacýna göre 156,2 milyon m² (%71,7) ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlý binalar sahip oldu. Bunu 12,8 milyon m² (%5,9) ile ofis (iþyeri) binalarý binalarý izledi. Yapý sahipliðine göre, özel sektör 187,9 milyon m² (%86,3) ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 25,8 milyon m² (%11,8) ile devlet sektörü ve 4,0 milyon m² (%1,9) ile yapý kooperatifleri izledi. Daire sayýsýna göre ise, toplam 1 milyon 14 bin 678 dairenin 949 bin 117'si özel sektör, 50 bin 236'sý devlet sektörü ve 15 bin 325'i yapý kooperatifleri tarafýndan alýndý. Ýllere göre 38,6 milyon m2 (%17,7) ile Ýstanbul en yüksek paya sahip oldu. Ýstanbul'u, 23,5 milyon m² (%10,8) ile Ankara, 9,4 milyon m² (%4,3) ile Bursa illeri izledi. Yüzölçümü en düþük olan iller sýrasýyla Ardahan, Muþ ve Tunceli oldu. Daire sayýlarýna göre, Ýstanbul ili 209 bin 902 adet (%20,7) ile en yüksek paya sahip oldu. Ýstanbul'u 96 bin 417 adet (%9,5) ile Ankara ve 45 bin 239 adet (%4,5) ile Ýzmir illeri izledi. Daire sayýsý en az olan iller sýrasý ile Hakkari, Ardahan ve Tunceli oldu. Yapý kullanma izin belgesi verilen yapýlarýn yüzölçümü %9,4 arttý 2014 yýlýnda bir önceki yýla göre belediyeler tarafýndan yapý kullanma izin belgesi verilen yapýlarýn bina sayýsý %2,6, yüzölçümü %9,4, deðeri %20,6, daire sayýsý %6,2 oranýnda arttý. Yapý kullanma izin belgesi verilen binalarýn 2014 yýlý Ocak-Aralýk aylarý toplamýnda; yapýlarýn toplam yüzölçümü 150,8 milyon m2 iken; bunun 91,1 milyon m²'si (%60,4) konut, 38,0 milyon m2'si (%25,2) konut dýþý ve 21,7 milyon m2'si (%14,4) ise ortak kullaným alaný olarak gerçekleþti. Kullanma amacýna göre 108,7 milyon m² (%72,0) ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlý binalar sahip oldu. Bunu 8,3 milyon m² (%5,5) ile toptan ve perakende ticaret binalarý izledi. Yapý sahipliðine göre, özel sektör 131,0 milyon m² (%86,8) ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 16,1 milyon m² (%10,7) ile devlet sektörü ve 3,8 milyon m² (%2,5) ile yapý kooperatifleri izledi. Daire sayýsýna göre ise, toplam 766 bin 527 dairenin 695 bin 250'si özel sektör, 54 bin 346'sý devlet sektörü ve 16 bin 931'i yapý kooperatifleri tarafýndan alýndý. Ýllere göre 26,6 milyon m2 (%17,6) ile Ýstanbul en yüksek paya sahip oldu. Ýstanbul'u 17,3 milyon m² (%11,5) ile Ankara, 7,5 milyon m² (%4,9) ile Ýzmir izledi. Yüzölçümü en düþük olan iller sýrasýyla Þýrnak, Ardahan ve Batman oldu. Daire sayýlarýna göre, Ýstanbul ili 141 bin 188 adet (%18,4) ile en yüksek paya sahip oldu. Ýstanbul'u 77 bin 816 adet (%10,2) ile Ankara ve 44 bin 476 adet (%5,8) ile Ýzmir illeri izledi. Daire sayýsý en az olan iller sýrasý ile Batman, Þýrnak ve Ardahan oldu. (Haber Merkezi) 160 LIK MASA KONSUL KESON - SEHPA 2 ADET TEKLÝ KOLTUK 1 ADET ÝKÝLÝ KOLTUK 1 ADET MÜDÜR KOLTUK Her renk ve modellerimiz mevcuttur. Çepni Mh. Taþhan Cd. 79/A ÇORUM Tel: Gsm: TEKNOKENT, fiziki olarak tamamlanarak idari anlamda yapýlanmasýnýn ardýndan hizmet vermeye baþladý. TEKNOKENT hakkýnda bilgi Çorum da üniversite-sanayi iþbirliðini geliþtirmek adýna yürütülen çalýþmalardan en önemlisi olan TEKNOKENT, fiziki olarak tamamlanarak idari anlamda yapýlanmasýnýn ardýndan hizmet vermeye baþladý. TEKNOKENT in, Çorum da henüz yeni teþekkül eden bir organizasyon olmasýndan dolayý iþletmelere ne gibi faydalar saðladýðýnýn yeteri kadar bilinmemesinden hareketle Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) ile Hitit Üniversitesi tarafýndan ortaklaþa hazýrlanan yýllýk eðitim ve bilgilendirme toplantý planý kapsamýnda TEKNOKENT hakkýnda bilgilendirme toplantýsý düzenlenecek. 27 Þubat Cuma günü saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek olan toplantýda, TEKNOKENTA.Þ. Genel Müdürü Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ, TEKNOKENT in ne olduðu ve ne gibi faydalar içerdiði hakkýnda bilgiler verecek. TSO Meclis Salonu nda gerçekleþtirilecek olan toplantýya, TEKNOKENT te yer almayý düþünen bütün iþletmeler davet edildi. (Haber Merkezi) Diyanet in sýnavý ilk kez yapýldý 2015 Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sýnavý (2015-DÝB-MBSTS), Çorum da 22 Þubat 2015 Pazar günü tek oturum halinde uygulandý. Çorum ve çevre illerden yaklaþýk 800 adayýn katýldýðý sýnav kentte ilk defa yapýldý. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Personeli Ýçin Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sýnavý (MBSTS) Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ilgili mevzuatý uyarýnca; Cami görevlilerinin görev yeri deðiþikliði, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý personelinden, baþka unvanlarda görev yapmakta iken Kur an kursu öðreticisi, imam-hatip veya müezzin-kayyým unvanlarýna müktesebi olanlar için naklen, müktesebi olmayanlar için ilk defa naklen atamalarý, Kariyer unvanlarý basamaklarýnda yükselmeler, Yurtdýþý ile hac ve umre hizmetlerinde (hac ve umre hizmetleri için Müftü, Vaiz ve Eðitim Görevlileri hariç) din görevlisi görevlendirmeleri için sýnav yapýlýyor. Adaylarýn Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nca belirlenen puaný almalarý gerekiyor.(haber Merkezi)

4 4 ÇARÞAMBA 25 ÞUBAT Elvan YILMAZ Çorum'da yaklaþýk 100 kadýn sosyal paylaþým sitesi üzerinden haberleþerek kadýna þiddeti protesto etti. Kadýnlar þiddete karþý yürüdü M. ALÝ. CEYLAN Çorum'da sosyal paylaþým siteleri üzerinden bir araya gelen bir grup kadýn, Mersin'in Tarsus ilçesinde korkunç bir cinayete kurban giden üniversite öðrencisi Özgecan Arslan için yürüdü. Çorum'da yaklaþýk 100 kadýn sosyal paylaþým sitesi üzerinden haberleþerek kadýna þiddeti protesto etti. Pir Baba Parký önünde toplanan grup, 'Durma haykýr kadýna þiddete hayýr, kadýn yaþam özgürlük' þeklinde slogan atarak Gazi Caddesi üzerinden Hürriyet Meydaný'na kadar yürüdü. Kadýn yürüyüþüne erkekler de destek verdi. Kadýnlar adýna basýn açýklamasýný Saadet Tuð yaptý. Kadýnlara hiçbir þey dikte edilmesin Ýlginç kazalar MOBESE de Türkiye nin dört bir yanýnda meydana gelen kazalar MOBESE kameralarýna yansýdý. Manisa, Denizli, Aksaray, Sivas, Yalova, Çorum ve Erzincan da meydana gelen trafik kazalarý saniye saniye görüntülendi. Sürücüler kadar yayalarýn da hatalý olduðu kazalar, ders çýkartýlacak cinstendi. Yolcu indirmek için duran otobüsü fark etmeyen bir motosiklet sürücüsü, fren yapma imkaný bile bulamadan otobüse arkadan çarptý. Uzun süre kazanýn etkisini üzerinden atamayan sürücü, çaresizce etrafýna bakýndý. Çarpmanýn etkisiyle bayýlan sürücü yere yýðýldý. Çorum da meydana gelen kazada ise kardeþiyle birlikte yolun karþýsýna geçmek isteyen genç kýz, dalgýnlýðýnýn kurbaný oldu. Kardeþinin durmasýna raðmen, sol tarafa bakmadan yoluna devam eden genç kýz, otomobilin çarpmasýyla yere yýðýldý. Olayýn þokuyla, ablasýna çarpan otomobilin sürücüsüne yönelen çocuk ise el kol hareketleriyle tepkisini dile getirdi. Daha sonra çocuk, yerden kalkan ablasýnýn yanýna gitti. AYAK FRENÝ DE ÝÞE YARA- MADI Çorum da ilginç görüntülerin ortaya çýktýðý bir baþka kazada, cadde üzerinde seyreden bisiklet sürücüsü, dört yola geldiðinde frenlerinin tutmadýðýný fark etti. Kavþakta karþýsýna çýkan otomobile çarpmamak için ayaklarýyla durmaya çalýþan bisikletli, araca çarpmaktan kýl payý kurtuldu. Ancak, derin nefes alacaðý sýrada, ön frenlerinin aniden tutmasýyla bisikletten fýrlayýp yere çakýl- Otomobil dolandýrýcýlýðýndan 2 kiþi gözaltýnda Yozgat'ta bir kiþinin, internet üzerinden satýþa çýkardýðý 35 bin lira deðerindeki otomobilini alan kiþilerin parasýný ödemediðini iddia ederek, þikayette bulunmasý üzerine Çorum'da iki kiþi gözaltýna alýndý. Alýnan bilgiye göre, Yozgat Ýl Emniyet Müdürlüðü'ne müracaat eden A.Ö, adlý kiþinin, internet üzerinden satýþa çýkardýðý otomobili için arayan kiþilerle pazarlýk yaptýðýný ve anlaþma saðlanmasý üzerine gelen kiþilere noter satýþý ile aracý devrettiðini belirtti. Söz konusu kiþilerin aracýn parasýný banka havalesi ile göndereceklerini belirterek ayrýlmalarý sonrasýnda dolandýrýldýðýný anladýðýný belirten A.Ö, bu kiþiler hakkýnda þikayette bulundu. A.Ö'nün ifadeleri doðrultusunda soruþturma baþlatan Yozgat Ýl Emniyet Müdürlüðü ekipleri, þüphelilerin eþkal bilgileri ve güvenlik kamera kayýtlarýný çevre illerin emniyet müdürlükleriyle paylaþtý. Çorum Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri, gönderilen güvenlik kamera kayýtlarý doðrultusunda þüphelilerin kentte yaþayan Orhan K. (39) ile Ýbrahim K. (35) olduðunu belirledi. Yakalanan iki þüpheli, gözaltýna alýnmalarý sonrasýnda cumhuriyet savcýsýnýn talimatýyla Yozgat Ýl Emniyet Müdürlüðü ekiplerine teslim edildi. Yetkililer, A.Ö'nün sattýðý aracýn ise þüpheliler tarafýndan baþka bir kiþiye satýþýný yaptýklarýnýn tespit edildiðini kaydetti.(aa) Kýz tartýþmasý Alaca da kýz meselesi yüzünden iki genç tartýþtý. Günhan Mahallesi Malazgirt Sokak ta yaþanan olayda G.Y. ile F.S.Y. Türkiye'de yaþanan tüm taciz, tecavüz, çocuk istismarý, ayrýca toplumda her geçen gün artmakta olan þiddet olaylarýný protesto etmek amacýyla toplandýklarýný belirten Saadet Tuð, "Kadýna yapýlan þiddet olaylarýnda özellikle toplumda yer edinmiþ kiþilerce yapýlan açýklamalarda daha özenli davranýlmasýný, bu þiddeti yapan canilere kýyafet, din, dil, ýrk gibi bahaneler yaratýlmamasýný, kadýnlara birey olarak bakýlmasýný, nerde, nasýl, yaþayacaðýnýn, nasýl giyineceðinin dikte edilmemesini istiyoruz." dedi. Çocuklarýmýza bunlarý öðretelim Yetkili makamlardan, þiddet olaylarýnda hukuki sürecin hýzlandýrýlmasýný, caydýrýcý cezalarýn verilmesini, asla ve asla iyi hal gibi hafifletici sebeplerin uygulanmamasýný beklediklerini dile getiren Tuð, "Eðitimden beklentilerimiz çocuklarýmýza her canlýnýn eþit yaþam hakkýna sahip olduðu, kadýna, erkeðe, hayvana þiddetin bahanesinin olamayacaðý, sevgi, saygý ve hoþgörü erdeminin öðretilmesi ve gerekiyorsa aileler için eðitimler ve seminerler düzenlenmesidir." Diye konuþtu. Yetkililer somut adýmlar atmalý 'Þiddet hiç ara vermeden devam ediyor gazeteler de televizyonlarda bir gün yok ki þiddet haberleri çýkmasýn. Artýk þiddet olaylarý olmasýn gençlerimiz huzur ve güvenlik içinde yaþasýn. Daha mutlu, daha huzurlu, daha güzel bir dünya ve daha mutlu Türkiye için sizde bir þey yapýn." diyen Tuð, yetkililerden somut adýmlar atmalarýný beklediklerini sözlerine ekledi. Türkiye nin dört bir yanýnda meydana gelen kazalar MOBESE kameralarýna yansýdý. Çorum dan iki ayrý kaza MOBESE kameralarýna takýldý. isimli gençler kýz meselesi yüzünden tartýþýp birbirlerine hakaret ettiler. Birbirlerini döven taraflar daha sonra da þikâyetçi oldular. (Haber Merkezi) Metin Yüksel dualarla anýldý Ýstanbul Fatih Camii avlusunda 1979 yýlýnda þehit edilen Ýslami anlayýþýn sembol isimlerinden Metin Yüksel, Eðitim-Bir-Sen Osmancýk Ýlçe Temsilciliði ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi'nin düzenlediði etkinlikle anýldý. Programa Þerif Özdemir'in Kur'an tilavetiyle baþlandý. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þube Baþkaný Kazým Sekili, Metin Yüksel kiþilik özelliklerinden bahsettiði konuþmasýnda þöyle dedi: "Metin Yüksel hayatýný dolu dolu yaþamýþ ve sonunda þehadet þerbetini içmiþ olan bir büyüðümüzdür. O kabýna sýðmayý reddetmiþ ve kýsa zaman içinde akla durgunluk verecek çalýþmalara imza atmýþtýr. Metin Yüksel yorulmak nedir bilmez bir kiþi olarak gece gündüz demeden teblið çalýþmalarýna imza atmýþ bir kiþidir. Metin Yüksel mücadeleci kimliðinin yaný sýra son derece merhamet ve þefkat dolu bir yüreðe sahipti. Öyle ki yoksul, özürlü ve hasta insanlara karþý özel ilgi gösterir; asla kimseyi küçümsemezdi. Onu tanýyan arkadaþlarý cebindeki tüm parasýný yoksul insanlara daðýttýðýna defalarca þahit olmuþtu. Fakir insanlarýn yaþadýðý bir mahalle olan Haydar'daki Akýncýlar Derneði'nde bir odayý muayenehane olarak düzenlemiþ haftada iki gün gönüllü doktorlar bularak halka ücretsiz saðlýk hizmeti verdirmiþtir. Bölgelerdeki eczanelerden topladýðý ilaçlarda burada daðýtýlýyordu. Semtteki yoksul aileleri tespit eder, zaman zaman imkân nispetinde bu evlere yakacak ve yiyecek yardýmý yapardý. Metin Yüksel davranýþlarýna dikkat eder argo kelimeler kullanmamaya özen gösterirdi. Kendisiyle görüþmek isteyen herkes ile görüþür, özellikle çocuklara çok ilgi gösterirdi. Arkadaþlarýna son derece baðlý bir insandý. Neredeyse günün 24 saatini onlarla birlikte geçirir; tehlikeli ve riskli bir durum olduðunda kendini ortaya koymaktan kaçýnmazdý. Ýslam dýþý güçlere karþý sert bir tutum sergilerken Müslümanlara karþý mütevazý ve alçakgönüllülüðü elden býrakmazdý. Dünyaya dair herhangi bir talebi olduðu asla görülmemiþti. Etrafýndaki Müslümanlarý Ýslami çalýþmalar yapmalarý konusunda sürekli uyarýr, lakayt davrananlara müsamaha etmezdi. Yaþýndan çok daha olgun davranýr, arkadaþlarýna güven ve cesaret verirdi. Resim yapmayý çok severdi ve bu konuda üstün bir yeteneði vardý. Ýslami konularda rast gele konuþmaz mutlaka kaynak ve delil gösterirdi. Doðru bildiðini söylemekten asla kaçýnmaz, varlýklý Müslümanlarý lüks ve israf konusunda ýsrarla uyarýrdý. Ýslami propaganda çalýþmalarýnda Allah vergisi üstün bir yeteneðe sahipti. Çok hýzlý karar verir ve kararýný hemen uygulardý.". Ýmam Hatip Lisesi Meslek Dersi Öðretmeni Aydýn Derin'in Metin Yüksel'le anýlarýný anlattýðý anma programý, belgesel izlenmesi ve dua ile sona erdi. (Haber Merkezi) 1979 yýlýnda þehit edilen Ýslami anlayýþýn sembol isimlerinden Metin Yüksel anýldý. Þair vardýr Yaðan yaðmurun romantik oluþundan bahseder Þair vardýr, sokaktaki çocuðun su alan ayakkabýsýndan bahseder Ýkisi de þairdir Ýnsan öðrenebildiði kadar, algýlayabildiði kadar öðrenir, görür ve duyar Bu iþler kiþilerin kendi çabalarýyla olur Bizim insanlarýmýzýn hayatý genellikle, anne babalarýndan öðrendikleri ve baþkalarýndan duyduklarýyla kopyala yapýþtýr devam eder Bunun dýþýnda kapalýdýrlar Ýnsanlarýn üç þeye açýk olmadýklarýný fark ettim Öðrenmiyorlar Öðrenmekten korkuyorlar Öðrenmek istemeyen kadar kötü cahil yoktur Duymuyorlar Duymaktan korkuyorlar Duymak istemeyen kadar kötü saðýr yoktur Görmüyorlar Görmekten korkuyorlar... Görmek istemeyen kadar kötü kör yoktur Çünkü bunlar Tek bir fikrin, tüm zihinsel yetenekleri etkiliyor gözüktüðü bir rahatsýzlýk olan monomani hastalýðýnýn pençesindedirler... Cesaret, sadece öðrendikleriniz, gördükleriniz ve duyduklarýnýzda gizlidir Dünyada taklit edilemeyen tek þey cesarettir Kafeste doðan kuþ, uçmayý hastalýk sanýrmýþ, cesaret edip uçmazmýþ Uçmayan kuþ kuþ deðildir Deve kuþlarýna selam olsun!!! Eðer kafamý-kafanýzý karýþtýrdýysam dibi tutmasýn diyedir Hava çok soðuk, ince düþünmeyin üþürsünüz Not: Apartmanýn bahçesine çocuklar kardan madam yapmýþtý Ertesi gün yerinde ayaz esti Götürmüþler bizim kardan madamý Yok yaa, bu millet hakiyetten iyice abaza olmuþ Dip not: Ýlk cemre havaya düþtü, kaldý iki tane Biri kalan o iki cemreye çelme taksýn Oya hoca yalnýz deðil Hitit Üniversitesi Ýktisadi Ýdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü nde Öðretim Görevlisi olan Eðitim Sen üyesi Oya Yaðcý nýn, imzasýz bir ihbar mektubu neticesinde 6 yýldýr sürdürmekte olduðu görevine son verilmiþti. Oya Yaðcý`ya yönelik gerçekleþtirilen iþlemin hukuktan, adaletten yoksun olduðunu belirten Eðitim Sen Çorum Þubesi Yürütme Kurulu üyeleri, bugün Çorum Ýdare Mahkemesi nde görülecek davasýnda Yaðcý yý yalnýz býrakmayacaklarýný söylediler. Açýklamada, Üniversiteleri kuþatan bu YÖK anlayýþý demokratik üniversite ve akademik özgürlüðe nerede ise kökünden kazýmýþtýr. 12 Eylül ün mirasý olan YÖK ün vesayetçi anlayýþý üniversitelerde sürdürülmektedir. Bu anlayýþ üniversite çalýþanlarýnýn haklarýný güvencesizleþtirmiþtir. Üniversitelerde farklý seslere yer verilmemektedir. Üniversitelerde devam haksýzlýklar, hukuksuzlar, adaletsizlikler devam ettikçe bizlerde mücadelemizi sürdüreceðiz. 25 Þubat Cuma günü Çorum Ýdare Mahkemesi'nde görülecek davaya baþta sendikamýz Eðitim Sen ve bütün demokratik kamuoyunun taraf olduðunu biliyoruz. Yüreði adaletten yana olan herkes bu haksýzlýða karþý çýkmalý ve Oya hocanýn yanýnda olduðunu bir kez daha göstermelidir. 25 Þubat günü saat 09.00'da Çorum Ýdare Mahkemesinde olacaðýz. Þimdi haksýzlýða, hukuksuzluða uðramýþ Oya arkadaþýmýzla dayanýþma zamanýdýr. denildi. (Haber Merkezi)

5 Doðu Türkistan insanýn görmediði zulmü gördü Ýlke-Der ve Çorum ÝHH, Doðu Türkistan da Müslümanlara Uygulanan Çin Zulmü konulu konferans düzenledi. Programa konuþmacý olarak katýlan Doðu Türkistan Maarif Derneði Baþkan V. Abdurrahim Kaþgari, sunumunda þunlarý kaydetti; 18. yüzyýlýn sonlarýndan itibaren Çin in yoðun iþgal harekâtý ve Ruslar ýn müdahaleleri ile Yakup Beg Bedevlet in kuruduðu Kaþgariye Devleti yýkýlarak Çinliler tarafýndan iþgal edildi. Halkýmýz Çin iþgaline karþý sürekli mücadeleyi sürdürdü da Sabit Damollam liderliðindeki milli mücadele konseyi Doðu Türkistan Ýslam Cumhuriyeti ni kurarak dünyaya duyurdu. Ýngiltere ve Afganistan gibi ülkeler bu yeni devleti tanýdý. Rusya, Afganistan baþta olmak üzere bazý batýlý ülkeler Doðu Türkistan da konsolosluklar açtý. Kýsa bir zaman sonra Rusya ve Çin iþbirliði yaparak Doðu Türkistanlý Müslümanlar ile Çinli Dungan Müslümanlar arasýnda fitne çýkartarak yeni hükümeti acze uðrattýlar ve kýsa bir zaman sonra Doðu Türkistan Ýslam Cumhuriyeti yýkýldý. Milletimizin caymaz gayreti neticesinde tekrar 1944 yýlýnda Doðu Türkistan Ýslam Cumhuriyeti kuruldu ama yine Ruslarýn oyunu ile bu cumhuriyetin Baþkaný ortadan kaldýrýldý (Ruslar Reis-i -Cumhur Alihan Töre yi Taþkent e götürdü ve ev hapsine attý)1949 da Doðu Türkistan Resmen Çin tarafýndan iþgal edildi. Doðu Türkistan halký 65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördü. Türkistan ý dünyadan ayrý ve kapalý tuttular, Ýslam âlemi için sanki Doðu Türkistan Zulkarney nin yaptýðý duvarýn ötesinde kaldý. Gün geçtikçe ve Çin in her açýdan büyümesiyle birlikte Doðu Türkistan da Müslümanlarýn sýkýntýlarý da o hýzla arttý. Günümüzde bütün dünyada ezilmiþ milletler uyanýrken, zincirler birer birer kýrýlýrken her tarafta Bahar hareketleri, özgürlük ve hürriyet meþaleleri yakýlmýþken, Çin Doðu Türkistan da inanç ve vicdan özgürlüðü, kýlýk kýyafet ve yaþam tarzýmýza doðrudan ve açýkça uygulamaya koyduðu yasaklarýný sürdürüyor. Devletin zirvesi bile dünyanýn gözüne bakarak basýn açýklamasý yapýyor, tehdit sözleriyle korkutuyor, baþkaldýrýrsan siler, bitiririm diye rahat bir þekilde iþine devam ediyor. Böyle giderse gelecek 10 sene içerisinde Doðu Türkistan tamamen Çinlileþecek Son zamanlarda Uygurcayý resmen yasaklayýp bütün eðitim sistemini Çinceye çevirdiler. Yetmedi Türkistan ýn demografik yapýsýný deðiþtirmek için sözde kalkýndýrma projesi sayesinde eski þehirlerimizi yýkýp yerli ahaliyi kasýtlý bir þekilde göçe zorlayarak onlarýn yerlerine milyonlarca Çinlileri yerleþtirme projesini sinsice sürdürüyor. Böyle giderse gelecek 10 sene içerisinde Doðu Türkistan tamamen Çinlileþerek artýk meselenin konuþulmasý dahi anlamsýz halle geleceðinden korkuyoruz. Türkiye de halkýmýzýn büyük bir kýsmýnýn Doðu Türkistan meselesi ile ilgili bilgisinin yeterince olamadýðý kanaatindeyiz. Bazen gençlerle tanýþtýðýmýzda memleket neresi? sorusu karþýsýnda bilgisi olmadýðýný öðreneceðimizden üzücü bir tablo ortaya çýkmaktadýr. Meseleyi deðerlendirdiðimizde Doðu Türkistan meselesine güçlü destek almamamýzýn sebebi Türk Halkýnýn ilgisizliði deðil konu ile ilgili bilgisizliðinden kaynaklandýðýný anladýk. Bu nedenle Türkiye genelinde Doðu Türkistan ý Tanýtma hareketini baþlatmak istedik bunun için okul üniversite, STK lar siyasi partiler baþta olmak üzere toplumun her kesimine ulaþarak Doðu Türkistan ile ilgili brifingler, toplantýlar, Rapor, seminer, konferans, resim sergisi gibi çeþitli etkinlikleri tertip etmeyi planlýyoruz. Çin elindeki bütün imkânlarýný kullanarak Doðu Türkistan mücadelesinin temelini yýkmaya çalýþmaktadýr. Meselenin belini kýrmak için Doðu Türkistan Tarihini ve halký iddialarý çürütmek dava uðruna Mücadele eden birey ve teþkilatlara terörist etiketi yapýþtýrmak için sürekli propaganda ve sinsi çalýþmalar içinde ciddi gayretler sarf etmektedir. Ýþgalci Çin vatanýmýzda her gün yeni katliamlar, operasyonlar düzenlemektedir de sade Kaþgar vilayetinde 148 büyük operasyon yapýldý. Bu bir sene içinde fikir ve ifade özgürlüðünden resmen tutuklanan Uygur gençlerinin sayýsý 30 bini aþmaktadýr. Kalan faili meçhul, idam ve kayýplarýn sayýsýný vermemiz mümkün deðildir. Bu zulme ve haksýzlýklara dayanamayýp karþý çýkan halký ise baþta idam ve müebbet olmak üzere çeþitli ceza ve ukubetlere tabi tutmaktadýr. Müslümanlarýn cep telefonlarýndaki hafýzasýnda kuran, dini içerikli program, dini resimler ve Arapça yazýlar bile insanlarýn terörist olmasýna yetmektedir. Çin Hükümeti Doðu Türkistan daki güvenlik güçlerine öldürme Ruhsatý vermiþtir, muhtarlar ve mahalle komite üyeleri baþta olmak üzere bütün güvenlik güçleri, Doðu Türkistan genelinde sokakta istediði kiþiyi durdurma, tutuklama itiraz ve sataþmaya kadar giden herhangi bir durumda vurma hakký, evlere baskýn yapma arama yapma gibi ucu ve sýnýrý olmayan gayri meþru ve gayri hukuki bir hak vermiþ olup þuan Doðu Türkistan da þiddet olayý olarak halk ve Çin polisi çatýþmasý kapsamýnda terör vakasý olarak dünyaya lense edilen olaylarýn hepsinin gerçek yüzü budur. Doðu Türkistan meselesinin sadece bir kaç somut gerçeklerini hatýrlatmakta yarar var: 18. yüz yýllarýnda taarruz ve savaþlar yaþanmýþ ise de Doðu Türkistan 1933 'e kadar baðýmsýz bir devlet idi da Çin iþgal etti, Çin topraklarýnýn bir parçasý deðildir. Çin 65 senedir milyonlarca Uygur Müslümanýný katletti ve halen de tüm dünyanýn gözleri önünde katliama devam ediyor. Ýþgalci Çin yönetimi medeniyetimizin kültürel mirasýný ve tarihi eserlerimizi yok etmeye devam ediyor. Müslümanca yaþam ve fýtri dilimiz yasaklandý Namusumuz çiðnenmeye devam ediyor. Komünist Çin devleti kendi vatandaþlarýný doðu Türkistan topraklarýna göçe tabi tutarak terörist devlet Ýsrail in Filistin topraklarýnda uygulamaya çalýþtýðý strateji gibi bölge insanlarýný azýnlýk durumuna düþürüp iþgalci olarak yok etme politikasý izliyor. Zorunlu kürtaj ve ameliyat ile her gün yüzlerce bebek katlediliyor. Daha ne olsun diyeceðiz. Din âlimlerimizi ve evlerde oturan anne ve bacýlarýmýzý zorla meydanlara toplayýp dans ettirerek Ýslami ve milli deðerlerimizi horlayarak aþaðýlamaktadýrlar. 1 Ocak 2015 den itibaren Ýslami ibadet, Ýslami teþahhus ve geleneklerimize resmen yasak getirmiþtir. Çin Doðu Türkistan da ciddi bir þekilde din, dil, kültür medeniyet ve sosyal alanlarda baskýlarýn dozunu aþýrý derecede arttýrdý. Özellikle halkýmýzý provoke eden ve kýþkýrtan meselelerin önünde yukarýda beyan ettiðimiz gibi dini haklara müdahale, aile ve dört duvar mahremiyetine saldýrý ve Çinli yerleþimcilerdir. Þuan Doðu Türkistan daki insani hak ve hukuk ihlalleri endiþe verici bir tablo çizmektedir. Ýslam Dünyasý ve özellikle Türkiye Devletinin Türkistanlýlarýn sýkýntýlarýný Çinin iç meselesi propagandasýna aldýrmadan ciddi bir þekilde ele almasý ve gereken müdahalesi söz konusudur. Bu konuda bütün sivil toplum kuruluþlarý ve Türkiye nin her duyarlý vatandaþý Müslüman kardeþ olarak, insan olarak kendine düþen hassasiyeti göstermesi gerekmektedir. Programa konuþmacý olarak Doðu Türkistan Maarif Derneði Baþkan Vekili Abdurrahim Kaþgari ve Gençlik Sorumlusu Abdüsselam Teklimakan katýldý. Doðu Türkistan da zorunlu kürtaj faciasý Doðu Türkistan da 1989 yýlýndan bu yana zorunlu kürtaj uygulanmasý gerçekleþmektedir. diyerek konuþmasýna baþlayan Doðu Türkistan Maarif Derneði Gençlik Sorumlusu Abdüsselam Teklimakan, þöyle konuþtu; 1989 yýlýnda çýkartýlan bir yasa ile Çin kendi topraklarýnda yaþayan insanlarýn birden fazla çocuða sahip olmasýnda ve Doðu Türkistan gibi azýnlýk milletlerin bulunduðu topraklar ve insanlar için de ikiden fazla çocuða sahip olmasýný yasaklamýþtýr. Ancak Doðu Türkistan da uygulanmakta olan zorunlu kürtaj facialarý dünyanýn hiçbir yerinde bulunmamaktadýr. Uluslararasý hukuka göre belirli bir süre sonra anne karnýndaki çocuðun kürtaj edilmesi yasaktýr, çünkü kürtaj edildiðinde artýk bir insan olma yoluna girmiþ olan bir bebeðinin öldürülmesi gerçekleþmiþ olur. Yani ebeveynin rýzasý olsa dahi o belirlenen süre sonra kürtaj etmek suçtur. Ancak Doðu Türkistan da bu suç devlet ve hükümet tarafýndan zorunlu olarak iþlenmektedir. Geçtiðimiz Ramazan ayýnýn son gecesinde Doðu Türkistan nýn Güney tarafýnda kalan Kaþgar iline baðlý Yarkent nahiyesini Hangdi köyü ve civarýndaki iki köy tarihe karýþmýþ ve bu iki köy yeryüzünden silinmiþtir. Kýsacasý Doðu Türkistan da Çin zulmü bu þekilde devam etmektedir. ÇARÞAMBA 25 ÞUBAT Program sonunda Çorum ÝHH Furkan Doðan Okuma Salonuna geçildi. Çin zulmünü anlattýlar Ýlke-Der ve Çorum ÝHH, Doðu Türkistan da Müslümanlara Uygulanan Çin Zulmü konulu konferans düzenledi. Programa konuþmacý olarak Doðu Türkistan Maarif Derneði Baþkan Vekili Abdurrahim Kaþgari ve Gençlik Sorumlusu Abdüsselam Teklimakan katýldý. Yoðun katýlýmýn gerçekleþtiði programda Ýlke- Der ve Çorum ÝHH çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verildi. Doðu Türkistan zulmünü anlatan sinevizyon izlendi. Programýn açýþ konuþmasýný Çorum Ýnsani Yardým Derneði (Çorum ÝHH) Ýstiþare Kurulu Üyesi Av. Ömer Kýlýç yaptý. Daha sonra kürsüye gelen Abdurrahim Kaþgari ve Abdüsselam Teklimakan Doðu Türkistan da Müslümanlara Uygulanan Çin Zulmü konulu sunumlarýný yaptýlar. Hanýmlar programý Ýlke-Der/Çorum ÝHH Hanýmlar Komisyonu Toplantý Salonunda ekrandan takip etti. Program sonunda Çorum ÝHH Furkan Doðan Okuma Salonuna geçildi. Soru-cevap ve sohbetlerin ardýndan program sona erdi. Ümmet bilinci kaybolunca iþgaller baþladý Programýn açýþ konuþmasýný yapan Çorum Ýnsani Yardým Derneði (Çorum ÝHH) Ýstiþare Kurulu Üyesi Av. Ömer Kýlýç, Ýslam ümmetinin yaklaþýk 150 yýl önce ümmet bilincini kaybetmesinden sonra çok büyük zaaflara uðradýðýný ve neticesinde Doðu Türkistan topraklarý gibi daha birçok Ýslam beldesinde fikri ve fiili iþgallerin baþ gösterdiðini söyledi. Kýlýç, Doðu Türkistan bölgesi Ýslam medeniyetinin yaklaþýk 1000 yýllýk mirasýný taþýyan topraklardýr. Ýmam Buhari, Kaþgarlý Mahmut, Ýbni Sina, Farabi gibi daha nice alim adýný bu topraklardan almýþ, bu topraklardan ilimlerini dünyaya aktarmýþlardýr. Türkistan topraklarý Çin iþgali altýna girdiðinde komünist yönetim bu bölgeye Sincan (çin-ce; kazanýlmýþ topraklar) adýný vererek uluslararasý topluma bu þekilde beyan etmiþtir. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Çorum merkez Gazipaþa Okulu Hafif Zihinsel Engelli sýnýfý öðrencilerine bilgisayar ve projeksiyon cihazý hediye etti. Sýnýf öðretmeni Gül Seher Yaðarer, sýnýfýndaki öðrencilerin konularý daha iyi anlamalarý için, anlattýðý konularý görselle destekleyemediðinden dolayý kendisinin ve öðrencilerinin üzüldüðünü, onun için bilgisayar ve projeksiyon cihazýna çok ihtiyacý olduðunu söyledi. Okulumuz Çorum merkezde güzel bir okul olmasýna raðmen þartlar ve imkanlarýmýz olmadýðýndan dolayý cihazlarý alamýyorduk. Sungurlu Belediye Baþkaný Av. Ömer Kýlýç Bu topraklar üzerindeki insanlarýn durumlarý hakkýndaki bilgilere ulaþmak bir hayli zor çünkü Çin yönetimi bölgeyi karantina altýna almýþ dýþ dünyaya hiçbir þekilde bilgi akýþýna izin vermemektedir. Bizler milliyetçilik damarlarýmýzý törpüleyip ümmet bilincini tekrar hayatýmýza ikame ettirebilirsek inanýyoruz ki sýzlanmalarýmýzdan daha farklý olarak Arabýyla, Acemiyle, Türküyle bir arada her türlü zulme karþý tavizsiz duruþumuzu yeniden edinmiþ oluruz. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý 160 ülkede sürdürdüðü insani yardým çalýþmalarýný buradaki mazlum insanlar için de Çin yönetiminin baskýsý altýnda sürdürmeye çalýþmaktadýr. dedi. Kýlýç, ümmet þuurunun tüm Ýslam coðrafyasýnda hayat bulmasýný temenni ettikten sonra ÝHH çalýþmalarý hakkýnda da bilgiler verdi. Fýrat Çakýroðlu için dua Geçtiðimiz günlerde Ege Üniversitesi Kampüsü'nde öðrenciler arasýnda çýkan kavgada býçaklanarak öldürülen Fýrat Yýlmaz Çakýroðlu için Sungurlu Belediyesi tarafýndan mevlit okutuldu. Ýkindi namazý öncesi Sungurlu Ulu Camii'de okutulan mevlide Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'in yaný sýra, MHP Sungurlu Ýlçe Baþkaný Adnan Barak, baþkan yardýmcýlarý, belediye meclis üyeleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Ülkü Ocaklarý Ege Üniversitesi Teþkilat Baþkanýmýz Fýrat Çakýroðlu PKK'lý teröristlerce katledilmiþtir. Ülkücü þehitlerimiz arasýna son ülkü þehidimiz olarak adýný yazdýr- Fýrat Yýlmaz Çakýroðlu için Sungurlu Belediyesi tarafýndan mevlit okutuldu mýþtýr dedi. Üniversite kampüslerini terör örgütü kamplarýna çeviren eli kanlý teröristler söz konusu üniversiteyi adeta saldýrý üssü olarak kullanmaya baþlamýþlardýr diyen Baþkan Þahiner, Uðradýðý býçaklý saldýrý sonucunda yaralanan canavarlarýn olay yerine gelen ambulansý engellemesi sonucu þehit düþmüþtür. Elim saldýrýyý gerçekleþtirenlerin bulunup en aðýr þekilde cezalandýrýlmasý istiyor, bunun hükümetin namus borcu olduðunu hatýrlatmak istiyoruz. Türk Milleti bu elim hadisenin mayacak, hesabýný eli kanlý canilerden ve ihanet ortaklarýndan mutlaka soracaktýr. Þehadet þerbetini içerek þehitler kervanýna katýlan Fýrat Çakýroðlu kardeþimize Cenab-ý Allah tan rahmet, ailesine ve camiamýza sabýrlar diliyorum dedi.(ýha) Ülküdaþýmýz, bölücü acýsýný içine at- Þahiner den eðitime destek Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Gazipaþa Okulu na katkýda bulundu. Abdulkadir Þahiner in eðitime olan destekleri gazete ve internet sitelerinde okumuþtum. Aðrý'nýn Patnos ilçesine baðlý Kazanbey köyünde öðretmenlik yapan meslektaþým Naide Bekiroðlu'nun öðrencileri için istediði kýrtasiye yardýmý talebine duyarsýz kalmayarak, öðrencilerin tüm ihtiyaçlarýný karþýlamasýný çok takdir etmiþtim. Bende Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir beyin sayfasýna mesaj atarak sýnýfýmdaki hafif zihinsel engelli öðrencilerim için Bilgisayar ve Projeksiyon cihazý talebinde bulundum. Sungurlu Belediye Baþkaný Þahiner ihtiyacýmýz olan bilgisayar ile projeksiyon cihazý personeliyle okulumuza kadar gönderip kurulumunu yapýp çalýþtýrýp teslim ettiler. Ben ve öðrencilerim çok sevindik, bir kez daha eðitime caný gönülden destek verdiðini gösterdi. Kendisine çok teþekkür ediyoruz dedi. Gazipaþa Ortaokulu Müdür Yardýmcýsý Ýlhan Temür de, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'in eðitime verdiði desteði kendilerini mutlu ettiðini belirterek, teþekkür etti.(ýha)

6 6 ÇARÞAMBA 25 ÞUBAT Sorunlar çözülmeden kutlama kabul edilemez Türk Büro Sen Çorum Þubesi (Mevzuat ve Toplu Pazarlýk) Baþkan Yardýmcýsý Demet Yurdasucu, ekonomimizin ayakta kalmasý için Maliye Bakanlýðý ve Gelir Ýdaresi çalýþanlarýnýn ekonomik, sosyal ve özlük haklarýnýn insan onuruna yakýþýr þekilde yeniden düzenlenmesi gerektiðini söyledi. Vergi Haftasý münasebetiyle açýklamalarda bulunan Yurdasucu, vergi politikalarý oluþturulurken, vergi çalýþanlarýnýn öneri ve tekliflerinin alýnmadýðýný ifade etti. Yurdasucu, Maliye Bakanlýðý 2005 yýlýnda yeni bir yapýlanmaya gitmiþtir. Fakat bu yeni yapýlanma býrakýn yenilikler getirmeyi eskiye nazaran bir gerilemeye sebep olmuþtur. Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý Maliye Bakanlýðý ndan ayrýldýktan sonra yapýlan yasa ve yönetmeliklerdeki deðiþiklikler kurumun yapýsýnda telafisi mümkün olmayan sorunlara yol açmýþ ve personelin motivasyonunu ciddi anlamda zedelemiþtir yýlýnda yeniden deðerlendirme oraný %10.1 e yükseltilmiþtir. Malum Konfederasyon ile yapýlan toplu sözleþmeye göre memurlarýmýz 2015 yýlýnda %3+3 zam alacaklardýr yýlýnda yaklaþýk 2 milyon 100 bin memur %15 vergi diliminden, 2015 yýlýnda %20 ye çýkacaktýr. Sözleþmeli çalýþanlar ise %20 den, %25 yüksek vergi dilimine girecektir. Memurlarýmýz 2015 yýlýnda da vergiye çarpýlacaklardýr. Aldýklarý %3 lük artýþlar ellerinden gidecektir. Kýsacasý memur, yoksulluk sýnýrýnda maaþ alacak, fakat zenginlerden fazla vergi ödeyecektir. Bu adaletsizlik derhal düzeltilmelidir. Ayrýca Hükümet, bütçe açýklarýný vergileri artýrarak kapatma yolunu seçmiþtir. Bu nedenle de tabiri caizse uçan kuþtan vergi almaktadýr. Kaynaðýndan vergi toplamakta oldukça zorlanan siyasi iktidar, dolaylý vergileri daha çok artýrarak, baþta memur ve iþçiler olmak üzere, emeðiyle üretenlerden peþin vergi alarak cezalandýrmaktadýr. Sýk sýk çýkartýlan vergi affý yasalarý ve her geçen gün sayýlarý artýrýlarak çeþitlendirilen vergi kalemleri, ülkemizde büyük bir vergi adaletsizliðinin yaþandýðýnýn göstergesidir. Bu nedenle de en büyük vergi adaletsizliði olan dolaylý vergilerin, vergi gelirleri içindeki oraný her yýl artmaktadýr. Artýþ rekoru da bu hükümete nasip olmuþtur. Dolaylý vergilerin vergi gelirleri içindeki oraný 1980 yýlýnda %37 iken, 2013 yýlýnda %69 a çýkmýþtýr. Ülkemizdeki dolaylý vergilerin, genel vergiler içindeki % 69 oranýyla rekor seviyeye ulaþtýðý 2013 yýlýnda, AB ülkelerinde ise dolaylý vergilerin ortalamasý sadece %27 dir. Dolaylý vergilerin, vergiler içindeki oraný yükseldikçe; vergi adaletsizliði de ayný oranda artmaktadýr. Bilgi birikimi ve her türlü donanýma sahip olan Köy muhtarlarý bilgilendirildi Çorum un Kargý ilçesinde Mal Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen toplantýda, Hazine'ye ait tarým arazilerini kullanýcýlarýna, hissedarlarýna ve kiracýlarýna yüzde 50 indirimli doðrudan satýþa çýkartýlmasý hakkýnda köy muhtarlarýna bilgi verildi. Kargý Belediyesi toplantý salonunda düzenlenen toplantýya Kargý Muhtarlar Derneði Baþkaný Muharrem Türk ve 30 köy muhtarý katýldý. Kargý Mal Müdür V. Erdem Kalkan, "Kamuoyunda 2B olarak bilinen arazilerinin satýþýný düzenleyen "Orman Köylülerinin Kalkýnmalarýnýn Desteklenmesi ve Hazine Adýna Orman Sýnýrlarý Dýþýna Çýkarýlan Yerlerin Deðerlendirilmesi ile Hazine'ye Ait Tarým Arazilerinin Satýþý Hakkýnda Kanunun 12. maddesi ile 2B olmayan Hazine'ye ait tarým arazilerinin kullanýcýlarý, kiracýlarý veya hissedarlarýna, söz konusu arazileri 2B arazileri ile ayný þartlarda satýn alma imkaný getirildiðini söyledi. Kalkan, ilçe merkez mahallelerinden Bahçelievler, Mihrihatun, Ýmambey ile belediye mücavir alaný sýnýrlarý içerisinde bulunan muhtarlýklardan Avþar, Beygircioðlu, Çakýrlar, Çeltiközü, Dereköy, Yeþilköy, Halýlar köylerinin bu kanundan yararlanamayacaklarýný belirtti. Belirtilen arazilere Seminere Kargý Muhtarlar Derneði ile muhtarlar katýldý. þartlarýna bakýlmaksýzýn diðer hissedarlarýna idarece tespit ve teblið edilen satýþ bedelini itiraz etmeksizin kabul etmeleri þartlarý ile doðrudan satýþ hakkýndan yararlanabilecekler dedi. Hazine'ye ait tarým arazilerinin kullanýcýlarýnýn, hissedarlarýnýn veya kiracýlarýnýn, satýþ bedeli rayiç bedelin yüzde 50'sini ödeyerek araziyi satýn alabileceðini belirten Kalkan, "Peþin sahip olmak için gerekli þartlarý da açýklayan Kalkan, "Hak sahibi olmak isteyenler tarihi itibariyle bu arazileri en az 3 yýldan beri tarýmsal amaçlý kullanmýþ yada halen kullanmaya devam ediyor olmalarý veya tarihi itibariyle en az 3 yýldan beri kiralamýþ ve kira sözleþmesi halen devam ediyor olmasý gerekmektedir. Hisseli Hazine taþýnmazlarýnda ise kullaným ve süre Demet Yurdasucu Maliye Bakanlýðý ve Gelir Ýdaresi çalýþanlarý bütün olumsuz þartlara raðmen vatandaþa hizmetin en iyisini vermeye çalýþmaktadýr. Maliye Bakanlýðý ve Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý nda personel yetersizliði dolayýsý ile her bir çalýþan iki kiþilik iþ yapmak zorundadýr. Kurumda boþ kadrolara atama yapýlmadýðý için çalýþanlarýn çalýþma koþullarý oldukça aðýr hale gelmiþtir. Mesai kavramý unutulmuþ, yoðun çalýþma temposundan dolayý sosyal yaþantýsý olmayan çalýþanlarýn, kiþisel ve ailevi sorunlarý gittikçe artmýþtýr. Kanunlarý uygulayan, verginin tahakkuk ve tahsilatýný gerçekleþtiren yani, devlet bütçesinin her kademesinde katký saðlayan, bu iþin asýl yükünü çeken çalýþanlarýn sorunlarý çözüme kavuþmadýðý gibi, gün geçtikçe sorunlar yumak halini almýþtýr. Çalýþanlar mutsuz, motivasyonlarý yok denecek kadar azalmýþ ve çalýþma barýþý bozulmuþtur. Hangi iþin, hangi iþe eþit olduðu belirlenmeden (iþ tanýmý yapýlmadan ) çýkarýlan 666 sayýlý KHK ile ayný iþi yapanlar arasýnda önemli ölçüde ücret farklýlýklarý ortaya çýkmýþtýr. Maliye ve GÝB çalýþanlarýnýn özel hizmet tazminatlarý artýrýlarak diðer kamu kurumlarýyla eþitlenmeli ve adaletsizlik giderilmelidir. Kurumda ayný iþi yapanlar arasýnda ücret adaletsizliði ve fýrsat eþitsizliði devam etmektedir. Hükümetin, dünyanýn en büyük ekonomilerinden biri olmakla övündüðü ekonomimiz, yüksek orandaki vergiler ve sýcak para ile ayakta durabilmektedir. Verginin ülke kalkýnmasýnda önemli bir ivme olduðu hepimiz tarafýndan bilinmekte, ancak vergi oranlarýnýn yüksek olmasý ve tabana yayýlmamasýndan kaynaklanan vergi kaçakçýlýðý özendirilmektedir. Vergi politikalarý oluþturulurken, vergi çalýþanlarýnýn öneri ve teklifleri alýnmamaktadýr. Maliye'de örgütlü Sendika ve Sivil Toplum Kuruluþlarý yok sayýlmaktadýr. Maliye çalýþanlarý af uygulamalarýnýn baþlatýldýðý süreçte, adeta köle muamelesine tabi tutularak, mesai mefhumu tanýnmadan çalýþtýrýlmaktadýr. Kurum çalýþanlarýnýn aðýr iþ temposuna, vergi aflarýyla gelen yeni bir iþ yükü binmekte, personel mükelleflerle karþý karþýya gelmektedir. Vergi Haftasý kapsamýnda bir dizi etkinlik ve yarýþma düzenlenmekte, fakat bu etkinliklerde Maliye Bakanlýðý ve Gelir Ýdaresi çalýþanlarýnýn sorunlarýna deðinilmemektedir. Gece-gündüz, hafta sonu demeden bayram tatillerinde dahi çalýþarak Devlet hazinesini parayla doldurma görevini yürüten fedakar vergi memurlarýnýn sorunlarý çözülmeden kutlamalarýn kabul edilmesi mümkün deðildir. (Haber Merkezi) Kargý ilçesinde Mal Müdürlüðü tarafýndan eðitim düzenlendi. ödemelerde ayrýca yüzde 20 indirim uygulanacak ve 6 yýla kadar faizsiz 12 taksit imkaný ile de ödeme imkaný sunulacak. Peþin almak isteyenler bu arazileri rayiç bedel üzerinden toplamda yüzde 70 oranýnda indirim ile almýþ olacak dedi. Kalkan baþvurularýn 27 Nisan 2015 tarihine kadar Kargý Mal Müdürlüðüne yapýlabileceðini sözlerine ekledi.(ýha) Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Temsilciliði, Turhan Candan ý ziyaret etti. Candan a teþekkür ziyareti Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Temsilciliði, Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan a teþekkür ziyaretinde bulundu. Dernek Ýl Temsilcileri Ahmet Sözüdoðru ve Mustafa Taþtan ile dernek gönüllüsü Sinan Ýluk un Alaca Belediyesi yle TÝS imzalandý Lösemili Çocuklar Vakfý (LÖSEV) tarafýndan yürütülen, "Kanser Kaderimiz Olmayacak" projesi kapsamýnda Eskiþehir'de hasta yakýnlarýna konferans düzenlendi. Dernek ayný etkinliði Çorum da da yapacak. Avrupa Birliði (AB) Bakanlýðý ve Hazine Müsteþarlýðý Merkezi Finans ve Ýhale Birimi tarafýndan desteklenen proje kapsamýnda Eskiþehir Ticaret Odasý Meclis Salonu'nda gerçekleþtirilen konferansta, LÖ- SEV Hemþire Hizmetleri Direktörü Emel Gürçay katýlýmcýlarý, kanser türleri ve bunlardan korunma yollarý, lösemi ve tedavisi konularýnda bilgilendirdi. Proje kapsamýnda, 2015 yýlý boyunca Ankara, Ýstanbul, Ýzmir, Antalya, Bursa, Eskiþehir, raki adýmda daha iyisini gerçekleþtirmek için bir adýmdýr. Bu sözleþmemizin de bu yönde önemli bir adým olduðunu düþünüyorum. Biz Sendika olarak imzamýz iþçinin kararýdýr anlayýþýyla hareket ederek, iþçilerin de onayý alýnarak sözleþmemizi bu güne taþýdýk. Bundan sonra da hep birlikte birlik ve beraber- Sendika ile Alaca Belediyesi arasýnda yürütülen görüþmeler sonuçlandý. lik içerisinde yeni sözleþmelere doðru, diyalog ve iþbirliði Hizmet-Ýþ Sendika ile Alaca Belediyesi arasýnda Toplu Ýþ Sözleþmesi (TÝS) imzalandý. Sendika ile Alaca Belediyesi arasýnda yürütülen Toplu Ýþ Sözleþmesi görüþmeleri anlaþmayla sonuçlandý. Ýmza töreninde Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Büküþ, Hizmet-Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný Mustafa Köroðlu, Ýnsan Kaynaklarý Müdürü Muzaffer Kaya, Ýl Sekreteri Adem Yalçýnkaya, Ýl Muhasibi Radi Solak, Kadýn Komite Baþkaný Kadriye Taþdemir ve Ýþyeri Temsilcisi Fatih Bolat hazýr bulundu. Hizmet-Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný Mustafa Köroðlu, 1. yýl için % 12, 2. yýl için % 10 olarak imzalanan 2 yýllýk Toplu Ýþ Sözleþmesinin diyalog ve uzlaþma içerisinde sonuçlanmasýnýn memnuniyet verici olduðunu belirterek, Biz, sosyal sorumluluklarýmýzýn bilincinde bir sendika olarak kendimizi iþyerlerinin sosyal ortaðý görüyoruz. Bu gün imzalamakta olduðumuz bu sözleþme de bu anlayýþýmýzýn göstergesidir. Þüphesiz her sözleþme bir son- Konya, Çorum, Kocaeli, Aydýn, Kayseri, Adana, Samsun, Gaziantep ve Batman'da temel hasta ve özlük haklarý, kanser ve kanserden korunma yollarý konularýnda, toplumsal farkýndalýðýn yükseltilmesi amacýyla bir dizi seminer, konferans ve aile ziyaretleri gerçekleþtirileceði bildi- katýldýðý ziyarette derneðin son Türkmen yardýmlarýnýn Ankara ya ulaþtýrýlmasý ve daha önce düzenlenen çeþitli faaliyetlerde desteklerini esirgemeyen Turhan Candan a teþekkür edildi. Ziyarette Turhan Candan a hat tablo hediye edildi. (Haber Merkezi) Hizmet-Ýþ Sendika ile Alaca Belediyesi arasýnda Toplu Ýþ Sözleþmesi (TÝS) imzalandý. içerisinde hareket edeceðiz. dedi. Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz da, Biz her zaman iþçimizin alýn teri rildi. "Kanser Kaderimiz Olmayacak" sloganýyla yürütülen, hastalar, hasta yakýnlarý, iþverenler, devletin ilgili makamlarý ile kamu kuruluþlarý yetkililerinin katýlacaðý konferanslar sonunda, yasada olan ancak uygulanmayan ve yasada ol- kurumadan hakkýný verdik, bugün de yine ayný þekilde tüm imkânlarýmýzý iþçilerimiz için seferber ettik. Bizler her zaman paylaþmaktan yanayýz. Ýþte biz bugün burada bunu yapýyoruz. Paylaþýyoruz, iþçilerimize güveniyoruz, iþçilerimizden de hizmet bekliyoruz. Bunun karþýlýðýnda da alýn terlerini iþçilerimize sunabilmek, ödeyebilmek istiyoruz. Þartlarýmýzý ve imkânlarýmýzý zorluyoruz. diye konuþtu. (Haber Merkezi) LÖSEV Çorum da etkinlik yapacak Dernek ayný etkinliði Çorum da da yapacak. masý gereken konularda öneri paketlerinin hazýrlanacaðý belirtildi. Bu öneri paketlerinin de Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðý ile Aile ve Sosyal Politikalar ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýklarýna sunulacaðý kaydedildi.(aa)

7 ÇARÞAMBA 25 ÞUBAT AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi EROL TAÞKAN AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi tüm teþkilat yöneticilerini bir araya getiren Ýl Baþkanlýðý, aday adaylarýna kendilerini tanýtma fýrsatý verdi. AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Arslan baþkanlýðýnda oluþan divan heyetinin yönettiði toplantýda, tüm aday adaylarý sahneye davet edilerek, aile fotoðrafý verildi. Devlet Tiyatro Salonu'nu tamamen dolduran parti yöneticilerine kur'a ile belirlenen sýrayla hitabeden aday adaylarý kendilerine verilen 5'er dakikalýk konuþma süresince kendilerini anlatmaya çalýþtý. 'Çorum'da destan yazacaðýz' Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný gerçekleþtiren AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Arslan, birbirinden deðerli aday adaylarýna sahip olmanýn mutluluðunu yaþadýklarýna deðinerek, "Çorum'da destan yazacaðýz." dedi. Temayül oylamasý 28 Þubat'ta Arslan, 28 Þubat'ta temayül yoklamasý yapacaklarýný duyurduðu toplantýda, temayül yoklamasýnýn Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleþtirileceðini, saat 10,00'da baþlayan toplantýnýn saat 16,00'da son bulacaðýný hatýrlattý. Aday adaylarý Devlet Tiyatro Salonu'nu tamamen dolduran parti yöneticilerine kur'a ile belirlenen sýrayla hitap etti. Bekiroðlu eðitime katýldý AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu AK Parti Genel Merkezi'nde Baþbakan Ahmet Davutoðlu, Siyasi ve Hukuki Ýþler Baþkaný Mehmet Ali Þahin ve Teþkilat Baþkaný Süleyman Soylu'nun katýlýmýyla Teþkilat ve Seçim Ýþleri Baþkanlýðý'nýn ortaklaþa gerçekleþtirdiði 81 ilin Ýl Baþkanlarý, Ýl Teþkilat Baþ- Çorum Belediyesi eski Baþkaný Prof. Dr. Arif Ersoy, Çorum AK Parti Milletvekili Aday Adaylýðý'ný dün açýkladý. kanlarý, Ýl Seçim Ýþleri AK Parti den Çorum Milletvekili Aday Adayý olmasýyla birlikte, siyasi kulisleri Baþkanlarý ve Ýl Seçim Koordinasyon Merkezi hareketlendiren Prof. Dr. Arif Ersoy, neden AK Parti yi tercih ettiðini açýkladý; Baþkanlarýnýn bulunduðu eðitime katýldý. Ýki gün AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu AK Parti Genel Merkezi'nde toplantýya katýldý. süren eðitimde, AK Parti'nin seçim bilgi sistemi Bu yangýn ancak ve çalýþma süreci hakkýnda bilgiler veriliyor. AK Parti'nin 2023 AK Parti ile söner vizyonu ve bu vizyon çerçevesinde yapýlacak olan yeni projeler ve EROL TAÞKAN AK Parti Milletvekili Prof. Dr. tarihi bir görevdir. Türkiye þekillenirken kimse korkmasýn, Türkiye planlar için görüþlerin sunulduðu toplantý hakkýn- Çorum Belediyesi eski Baþkaný Prof. Dr. Arif Ersoy, Çorum AK vam ettirdi; "Ülkemiz tarihinin en tüm Ýslam alemine ve batýya örnek Arif Ersoy, açýklamasýný þöyle deda yapýlan açýklamada þu Parti Milletvekili Aday Adaylýðý'ný kritik günlerinden geçiyor. Yedi düvel adeta Cumhurbaþkanýmýz'a kar- numaralý ülkesidir. Biz tedbire sarý- olacak. Türkiye Ýslam aleminin bir bilgiler verildi: "Bu vizyon sadece AK Parti'nin kalabalýk bir katýlýmla açýkladý. Neden AK Parti sorusuna cevap veren þý cephe açtý. Siz davet ettiniz, ben lýrýz, takdir Allah'a aittir. deðil, bu milletin vizyonudur. Milletin isteðidir Ersoy, "Bu yangýn ancak AK Parti koþarak geldim. Cumhurbaþkanýmýz tavrýný net ile söndürebilir. Gün partizanlýk Bana niye geç kaldýn diyenler olarak ortaya koydu. Dünya 5'ten 2023 vizyonu ile 'Yeni yapma günü deðil, Hak ve adalette oluyor. Geç kalmadým tam vaktinde büyüktür dedi. Ýslam Dünyasý'na sahip çýkýp, batýyý eleþtirdiði için kü- Türkiye' kavramýnýn tam birlik olup, ülkeye sahip çýkma günüdür." dedi. siyasete dönmem gerekiyordu, keresel düzeyde hedef gösterildi. Biz- yapýlacak olan yeni projeler ve planlar görüþüldü. geldim. Benim böyle bir zamanda AK Parti'nin 2023 vizyonu ve bu vizyon çerçevesinde olarak ne olduðu anlaþýlacak ve bu vizyon çerçevesinde tüm dünyaya ar- AK Parti Toplantý Salonu'nu narda durup tüm bu yaþananlara seyirci kalamazdým. rafýnda kenetlenmeliyiz. týk eski Türkiye'nin yok ler bugün Cumhurbaþkanýmýz'ýn et- tamamen dolduran katýlýmcýlarýn alkýþlarý arasýnda salona giren Prof. Ben Ankara'dan da Ýstan- Yangýn çýktýðý zaman, yangýný olduðu onun yerine yeni ve güçlendirmiþtir. Ancak güçlü bir iktidar ile kukcusu Gökhan Külcü, cek Yerlerin Deðerlendimalettin Polattaþi Ýl Hu- Deðiþiklik Arz Edebile- Dr. Arif Ersoy, aðýrlýklý olarak AK bul'dan da aday adayý olabilirdim. söndürme imkaný olanlarýn yanýna geliþen, büyüyen ve bu bunlar olabilirdi. Milletimiz bize bu gücü verdi Akbaþ ve Serdar Gökka- gerçekleþtirdiði sunumda Ýl Eðitimcisi Memduh rilmesi baþlýklarý altýnda Parti'ye geçiþ sebeplerini sýraladýðý Ancak bizim ilkelerimizde önce yakýnlarýnýza haber vermek vardýr. O ve içerden yangýn yerine çevrilmek saðlamýþ kafa tutan bir koþarsýnýz. Bugün ülkemiz dýþardan çerçevede dünyaya uyum konuþmasýnda, Saadet Partisi cephesinden kendisine yapýlan eleþtire- nedenle ben sizin davetiniz üzerine isteniyor. Bugün saldýrý ve çatýþma Türkiye olacaktýr." vermeye de devam edecektir inþallah. 7 Haziran lantýda 2023 vizyonumuduðu bilgiler çerçevesinya katýlým saðladý. Top- bilgiler verdi. Vermiþ olle saygý duyduðunu, arkadaþlarýnýn Çorum'a geldim. Bu seçimler tarihi günü deðil, küresel emperyalizmin 2015 seçimlerinde de za dönük hazýrlýk çalýþmalarý hakkýnda bilgi ve- ve kesin olmasý için konde seçimin daha güvenilir Bekiroðlu'nun da tümünü sevdiðini söyledi. bir öneme sahiptir. Zaman hizmet yaktýðý yangýný hep birlikte söndürme günüdür. tekrar iktidar olarak gelmek için elimizden geleren Þentop, bu hazýrlýk trolün elimizde olmasý katýldýðý toplantýda Baþbakan Prof. Dr. Ahmet ni yapacak çalýþacak ve süreci içerisinde gerçek- gerektiðini ve bu þekilde Bizi bu güzel þehirle tekrar buluþturan Allah'a hamd ediyorum." dýr. AK Parti yöneticileri ile 30 yýl Bana yapýlan eleþtirilere gelin- Davutoðlu bir konuþma milletimizin teveccühünü leþecek olan çalýþmalar sorunsuz bir seçim atlatý- zamaný, zaman birlik olma zamaný- sözleriyle konuþmasýna baþlayan beraber çalýþtýk, Yeni Türkiye'nin ce, ben arkadaþlarýmýzýn tümünü seviyorum. Eleþtireni de, methedeni Parti, Türk siyasi tarihin- yaparak, þöyle dedi: "AK tekrar kazanacaðýz." hakkýnda bilgi verdi ve labileceðini dile getirdi. Ersoy, göreve talip olan tüm vekil temellerini birlikte attýk. Ýnandýðýmýz temel ilkelerin etrafýnda kenet- de saygýyla karþýlýyorum. Yüz yýl Toplantýdaki son sude en dinamik, uyumlu, AK Parti'nin 2015 istiþareler gerçekleþmesi aday adaylarýna baþarýlar dilerken, ahenkli ve birbiriyle en seçim politikalarý hakkýnda görüþmelerin yapýldýðý Toplantýnýn ikinci Baþkan Yardýmcýsý Hilmi için uyarýlarda bulundu. küresel anlamda Cumhurbaþkaný lenmeden, dahili ve harici saldýrýlarý atlatamayýz. Bu bir yarýþtýr, görelarýn aynýsý bugün Cumhurbaþkaný- iyi kenetlenmiþ kadrolara evvel Abdulhamit'e yapýlan saldýrýnumu ise Seçim Ýþleri Recep Tayyip Erdoðan'a karþý topyekun bir saldýrý baþlatýldýðýný, Abdulhamit'e yapýlan saldýrýnýn birebir rýlar diliyorum. Ýsterim ki sonuna yor. Ben bugün O'nun yanýnda dur- Bir araya geldiklerinde, ve talip olan tüm kardeþlerime baþamýz Recep Tayyip Erdoðan'a yapýlý- sahip büyük bir partidir. toplantýda, baþvuru sürecinin sona erdiði hatýrlatý- Baþkaný Ýstanbul Milletnumunda SAS sisteminin bölümünde ise SKM Bilgin gerçekleþtirdi. Su- aynýsýnýn bugün yaþandýðýný söyledi. Bazý arkadaþlarýmýz beni eleþ- partizanlýk günü deðil, hak ve ada- muhabbet ve kardeþliði" kadar beraber çalýþalým. mayacaðým da ne yapacaðým? Gün "þevk, coþku, sevda ve larak, aday adaylýk süreci vekili Mustafa Ataþ sunum yaptý. Sunumunda rumluluklarý anlatan Bil- isleyiþini, görev ve so- ele alýndý. Ayrýca devam tiriyor ama bugün burada yer almak lette birleþme günüdür." gösteren güçlü bir teþkilattýr. AK Parti teþkilatla- eden kongre süreçleri ve SKM Kuruluþ ve Çalýþma Esaslarý ile Temayül ti'nin seçin döneminde gin bu sistemin Ak Par- yaklaþan 7 Haziran 2015 rý, ayaktaysa, kararlý, vakur bir þekilde duruyor- seçimleri hakkýnda geniþ yoklama Usul ve Esaslarý'ný anlattý. Mustafa Ataþ sonuçlarýn bu sistem sa- kalbi gibi olduðunu ve çaplý istiþare, deðerlendirme ve muhasebe ya- yapmýþ olduðu bu sunum yesinde kesin ve doðru Ersoy dan Hakimiyet e nezaket ziyareti larsa, tarihin bu ateþ çemberinden Türkiye, muzaffer bir þekilde, onurla, vapýldý. Toplantýnýn geniþ ile Ak Parti'nin sisteli ve olarak halka ulaþtýrýlabildiðini dile getirdi AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý di. baskýnýn arttýðýný açýkla- aday adayý olduk. Bu bir teye döndüðünü dile getir- yönelik ard niyetli küresel rilerimizin daveti üzerine kapsamlý olmasý büyük düzenli çalýþarak her seçimde kesin sonuçlara en Genel Merkez Teþkarla çýkacaktýr. AK Parti AK Parti ailesinin bir araya gelmesini saðladý. erken ulaþan parti oldukilat ve Genel Merkez Prof.Dr.Arif Ersoy, Hakimiyet e nezaket ziyaretinkýntýlý bir dönemden geçti- 30 yýl yol arkadaþlýðý yaprýna baþarýlar dilerim. Biz Türkiye nin çok sýyan Ersoy, Tayyip Bey le yarýþtýr. Diðer aday adayla- kadrolarý olmamýþ olsaydý, ülkeyi bütünleþtiren, Eðitim toplantýsý olarak ðunu söyledi. Seçim Ýþleri Baþkanlýðý'nýn ortaklaþa düzenlede bulunarak Yazý Ýþleri ðini, etrafýnýn ateþ çemberi týk. Yeni dönemde kendisi kedndimizi anlatýyoruz, ülkenin bütün kanatlarýný baþlayan günün sonunda Seçim Ýþleri Baþkan Müdürümüz Mustafa Demirer ile görüþtü. Recep Tayyip Erdoðan a ederek yeni Anayasa için kararý büyüklerimiz verir. olduðunu, Cumhurbaþkaný ile birlikte yola devam halkýmýz destekler, en son bir araya getiren, bu kanatlardan uçacak bir kar- il baþkanlarý ve teþkilat Yardýmcýsý Yýldýz Seferinlioðlu sandýk görevli- toplantýsý sonrasý Ýl Baþmiþ olduðu il baþkanlarý baþkanlarý ile ayrýca toplantýlar gerçekleþtirildi. leri, yetkiler ve sorumlukaný Av. Rumi Bekiroðlu AK Parti Genel Merkezi ne yaptýðý son dakika katký sunacaðýz. Hemþeh- dedi. tal çýkaran o yüce ve kutlu yürüyüþü gerçekleþtirmemiz mümkün olmazmalarý görüþüldü iþleyiþleri ve görevleri mail Yaðbat ve Ýl Seçim 2023 hazýrlýk çalýþluklar ile seçim kurullarý Ýl Teþkilat Baþkaný Av. Ýs- adaylýk baþvurusunun ardýndan Çorum da yeniden dý. " Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Seçim iþleri leþtirdi. Oðuzhan Kaya, AK Parti hakkýnda sunum gerçek- Ýþleri Baþkaný Av. Adem gündem olan Ersoy, siyaset kurumunun topluma AK Parti kadrolarý hizmet sanatý olduðunu, olmamýþ olsaydý, ülkeyi Baþkaný Ýstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa sonrasýna ayrýlan kýsmýnkilat Baþkan Yardýmcýsý Toplantýnýn öðleden Çorum Milletvekili Teþ- toplumun sorunlarý çözüldüðü oranda hizmet edil- bütün kanatlarýný bir ara- Þentop'un konuþmasý ile da ise ilk sunumu Seçim Murat Yýldýrým'ý ziyaret bütünleþtiren, ülkenin miþ sayýlacaðýný söyledi. ya getiren, bu kanatlardan uçacak bir kartal çýci gününde Ýl Baþkaný Av. Hamza Dað 2011, 2014 teþkilat ve seçim çalýþma- baþlayan toplantýnýn ikin- Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý etti. Ziyaretleri sürecinde Çorum a belediye baþkaný olarak 8.5 yýl hizmet ettiðini hatýrlatan Errüyüþü gerçekleþtirmeçim Ýþleri Baþkaný Av. çim Sonuçlarý Bölgesel rým ile istiþare toplantýsý karan o yüce ve kutlu yü- Rumi Bekiroðlu, Ýl Se- ve Cumhurbaþkanlýðý Selarýyla ilgili Murat Yýldýsoy, Necmettin Erbakan ýn miz mümkün olmazdý Adem Oðuzhan Kaya, Ýl ve Ýl Bazlý Karþýlaþtýrmalar/Az Sayýdaki Oylar ile kezi) düzenlendi. (Haber Mer- AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý vefatýndan sonra üniversi- milleti bir araya getirmiþ Baþkan Yardýmcýsý Ce- Prof.Dr.Arif Ersoy, Hakimiyet e nezaket ziyaretinde bulundu.

8 8 ÇARÞAMBA 25 ÞUBAT Keneyi hafife alma tedbiri elden býrakma Kýrým-Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA); etkeni virüs dediðimiz mikroplarýn sebep olduðu ölümcül seyredebilen bir enfeksiyon hastalýðýdýr. Kene ýsýrmasý nedeniyle meydana gelen Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðý vakalarý Temmuz-Aðustos aylarýnda en üst seviyeye çýkmaktadýr. Ýlimizde hasat zamaný geldi bu bereketli zamanýnýzda kene tutunmasýna karþý korunmayý unutmayalým. Tarlaya giderken açýk renkli giysiler giyinin, pantolon paçalarýnýzý mutlaka çoraplarýnýzýn içerisine sokun. Tarladan eve döndüðünüzde vücudunuzu ve elbiselerinizi kontrol edin. Vücudunuza kene tutunmuþsa çýplak elle dokunmadan en kýsa sürede çýkartýn. KIRIM-KONGO KANAMALI ATEÞÝNDEN NASIL KUÞ- KULANILIR? Kene ýsýrmasý veya kene ile temas hikâyesi varsa, Çalý, çýrpý, su kenarlarý veya gür otlarýn bulunduðu alanlara piknik amaçlý veya diðer bir sebeple gitmeleri söz konusu ise, Hayvanlarýn kanlarýna, vücut sývýlarýna veya diðer dokularýna temaslarý var ise, Bu hastalýða yakalanmýþ kiþilerin kan ve vücut sývýlarýna bir temaslarý olmuþ ise Kýrým Kongo Kanamalý Ateþinden þüphe edilmeli ve vakit geçirmeden en yakýn saðlýk kuruluþuna baþvurulmalýdýr. KKKA'NIN BELÝRTÝLERÝ Ateþ, ani baþlayan baþ aðrýsý Kas aðrýsý Kýrýklýk, halsizlik Karýn aðrýsý, kusma, ishal de görülebilir. Belirgin iþtahsýzlýk Ýlk günlerde yüzde ve göðüste kýzarmalar, gözlerde kanamalar ortaya çýkabilir. Göðüs ve karýnda baþlamak üzere vücuda yayýlan küçük nokta þeklinde kanamalar olabilir. Hastalýk tablosuna burun ve diþeti kanamalarý da eþlik edebilir. TEDAVÝSÝ VAR MI? Vücuduna kene yapýþan kiþiler 10 gün kadar ani baþlayan ateþ, baþ aðrýsý, halsizlik, bulantý, kusma gibi þikâyetler yönünden kendini izlemelidir. Böyle þikâyetlerin olmasý durumunda; en yakýn saðlýk kuruluþuna baþvurmalarý halinde hastalýðýn teþhis ve tedavisi için gereken iþlemler yapýlabilmektedir. KORUNMA VE KONTROL Kene riski olan yerlerde bulunulduðunda vücudu tamamen örtecek giysiler giyilmeli ve açýk renkli elbiseler tercih edilmelidir. Kenelerin vücuda gireceði açýklýklar kapatýlmalýdýr. (pantolon paçalarýnýn çorap içine konulmasý, çizme giyilmesi vb..) Vücut kene yönünden sýk sýk kontrol edilmelidir. Özellikle göðüs çevresi, kulak arkasý, diz arkasý, koltuk altlarý, ense, saç dipleri ve kasýklar kontrol edilmelidir. Özellikle bebek ve çocuklar kýrsal alan ziyaretinden sonra kontrol edilmelidir. Vücut üzerinde keneler öldürülmemeli patlatýlmamalý çýplak el ile dokunmadan en kýsa sürede, varsa eldiven takarak veya uygun bir bez parçasý, naylon, yaprak vb.. ile tutarak çýkartýlmalýdýr. Keneleri vücuttan uzaklaþtýrmak amacýyla sigara basmak veya kolonya ve gazyaðý dökmek gibi yöntemlere baþvurulmamalýdýr. Ýnsanlarýn veya hayvanlarýn kanlarýna korunmasýz temas edilmemelidir. Hayvan sahipleri hayvanlarýný kenelere karþý uygun akarisitlerle ilaçlamalý, hayvan barýnaklarý kenelerin yaþamasýna imkân vermeyecek þekilde olmalýdýr. (Çatlaklar ve yarýklar tamir edilmeli, badana yapýlmalýdýr.) Kene vücuttan ne kadar çabuk çýkarýlýrsa hastalýk riski de o kadar azalmaktadýr. K.K.K.A hastalýðýnda kene mücadelesi çok zor olduðundan burada önemli olan insan-kene temasýnýn engellenmesidir. Dr.Hüseyin MORAY Bulaþýcý Hastalýk Kontrol Programlarý Þube Müdürü Türkiye yi gururlandýran rapor Dünya Bankasý Türkiye Direktörü Martin Raiser liderliðinde hazýrlanan raporda Türkiye için gurur verici ifadeler yer aldý. Dünya Bankasý Türkiye Direktörü Martin Raiser, Türkiye'nin orta gelir seviyesinden yüksek gelir seviyesine atlayabilmesi için yapýsal reformlara hýz verilmesi gerektiðine iþaret ederek, "Zorlu seçim sürecinin haziranda sona ermesi, yapýsal reform gündemine geri dönülmesi için önemli bir fýrsat yaratacak. Bu fýrsatýn gerçeðe dönüþtürülmesi, Türkiye'nin geliþmekte olan ülkelere ilham kaynaðý olmayý yýllar boyunca sürdürmesini saðlayacaktýr" dedi. 20 YILLIK BAÞARIYA ODAKLANILDI Raiser liderliðinde hazýrlanan ''Türkiye'nin Dönüþümü'' baþlýklý kapsamlý rapor, Dünya Bankasý'nýn Washington'daki merkezinde düzenlenen panelde sunuldu. Açýlýþ konuþmasýný, IMF Ýcra Direktörü Ýbrahim Çanakçý ve Dünya Bankasý Genel Direktörü Sri Mulyani Indrawati'nin yaptýðý panelde, Türkiye'nin özellikle son 20 yýlda gösterdiði baþarýya ve orta gelir tuzaðýna düþmemek için yapmasý gerekenlere odaklanýldý. TÜRKÝYE'NÝN DENEYÝMLERÝNDEN YA- RARLANILACAK Dünya Bankasý Türkiye Direktörü Raiser, son iki yýlda Türkiye'ye özel sektör, bankacýlýk, eðitim, saðlýk, iletiþim ve konut sektörlerinde yakalanan baþarýyý gözlemlemek üzere Tayland'dan Moritanya'ya kadar 25'in üstünde ülkeden temsilcinin geldiðini kaydederken, söz konusu raporu bu ülkelerin Türkiye'nin deneyiminden daha iyi yararlanabilmeleri için hazýrladýklarýný açýkladý. KÜRESEL GÜCÜ ETKÝLEYÝCÝ HIZDA ARTIYOR Raiser, Türkiye'nin küresel gücünün liberalleþmenin baþladýðý 1980'li yýllardan bu yana etkileyici hýzda artarken, ülkenin küresel ithalat ve ihracat payýnýn bu dönemden beri sýrasýyla üçe ve dörde katlandýðýný anlattý. Avrupa Birliði'yle (AB) imzalanan Gümrük Birliði Anlaþmasý'nýn bunda büyük rol oynadýðýný düþünen Raiser, giriþimci Türk ihracatçýlarý ve onlara saðlanan kamu teþviklerinin de etkili olduðunu dile getirdi. 2009'DAN BU YANA 5 MÝLYON KÝÞÝYE ÝÞ ÝMKANI SAÐLADI Raiser'a göre, Türkiye'yi geliþmekte olan ülkeler için ilham kaynaðýna dönüþen baþarý hikayesinin sütun taþlarýný istihdam ve þehirleþme oluþturdu. "Dünyanýn iþ imkanlarýnýn bittiðinden korktuðu bir dönemde, Türkiye istihdamýný þaþýrtýcý hýzda artýrdý. Ekonomi, 2009'dan bu yana 5 milyonu aþkýn kiþiye iþ imkaný saðladý" diyen Raiser, bunda ekonomik aktivitenin inþaat ve tarým gibi emek yoðun sektörlere kaymasýnýn önemli rol oynadýðýný söyledi. EN HIZLI BÜYÜYEN METROPOLLER ARASINDA Raiser, Türkiye'de uygulanan baþarýlý þehirleþme programýnýn ülkenin artan gelir seviyesine katký saðladýðýný belirtirken, Türk kentlerinin dünyada en hýzlý büyüyen metropoller arasýnda yer aldýðýný ifade etti. En yüksek þehirleþme oranýnýn ülkenin iç kýsmýnda yakalandýðýna dikkati çeken Raiser, "Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir gibi metropollerin dýþýna çýkýp, Kayseri, Konya ve Gaziantep gibi bazen Anadolu Kaplanlarý olarak da adlandýrýlan þehirleri ziyaret edenler çarpýcý bir dönüþüme þahit olacaklar" görüþünü paylaþtý. Raiser, buna karþýn, artan kentleþmenin daha iyi planlamaya ihtiyacýný da beraberinde getirdiði uyarýsýnda bulunarak, daha önceleri baþarýlý projelere imza atan Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý'nýn (TOKÝ) þehirlerde gittikçe artan memnuniyetsizliðe neden olduðu iddiasýnda bulundu. TASARRUFLAR ARTTIRILMALI Raiser, özel sektörü ve istikrarý destekleyen, Türk bankacýlýk sektörünün de ekonomik baþarýda önemli bir yere sahip olduðunu altýný çizerken, "Türk bankalarý zoru seçerek ihtiyatlý davranmayý Avrupa bankalarýndan 10 yýl önce öðrendi. Çözümleyici sermaye tamponlarýyla yurt dýþýndan yatýrým almaya devam ederek, Türkiye'nin krizden ( krizi) hýzla çýkmasýný saðladýlar" dedi. Öte yandan, Türkiye'nin hedefleriyle birlikte sorunlarýnýn da büyümesine karþýn yapýsal reformlarýn 2007'den bu yana yavaþladýðýna iþaret eden Raiser, raporun ayrýca Türkiye'nin ülkenin orta gelir seviyesinden yüksek gelir seviyesine atlayabilmesi için bir yol haritasý çizdiðini kaydetti. Bu noktada, Türkiye'nin Kolombiya ve Meksika gibi ülkeleri örnek alarak tasarruflarý artýrmayý teþvik etmesi gerektiðini savunan Raiser, orta gelir tuzaðýndan kurtulmanýn çok zor olduðuna dikkati çekerek, "1960'lardan bu yana orta gelir tuzaðýndan kurtulabilen ülkelerin sayýsý oldukça düþük. Burada 3 grup ülkeden bahsediyoruz: Asya Kaplanlarý, yeni AB üyeleri, ve petrol bulan birkaç ülke. Türkiye'nin doðal kaynaklarý kýsýtlý, tasarruf oraný ise yükselen piyasa ekonomilerinin en düþük seviyesinde, dolayýsýyla bir Asya Kaplaný da deðil, bu geriye belirsizlikler dolu AB üyeliðini býrakýyor" ifadelerini kullandý. TÜRKÝYE ÝLHAM KAYNAÐI OLMAYI SÜRDÜREBÝLÝR Raiser, Türkiye'nin önündeki en önemli sorunlardan birinin verimliliði artýrmak olduðunu belirtirken, genç nüfus ve kadýnlarýn iþ gücüne katýlýmýndaki artýþýn her yýl 1 milyondan fazla kiþiye istihdam ihtiyacý yaratacaðýný kaydetti. Türkiye'de ortalama yaþýn 29 olduðu bilgisini veren Raiser, ülkenin yaþlanmadan zenginleþebilecek nadir ülkeler arasýnda yer aldýðýný dile getirdi. Bununla birlikte, Türkiye'nin doðrudan yabancý yatýrým (FDI) konusunda diðer geliþmekte olan ülkelerin gerisinde kaldýðýný vurgulayan Raiser, ülkenin FDI rekabetinde kaybediyor olmasýný yapýsal reformlarýn yavaþlamasýna baðladý. TÜRKÝYE ÝÇÝN ÖNEMLÝ FIRSAT Raiser, sunumunu "(Raporu hazýrlamaktaki) amacýmýz Türkiye'yi yüksek gelir seviyesi sýnýrýna taþýyan politikalarý deðerlendirmek olsa da þimdi bu sýnýrý aþma zamaný. Zorlu seçim sürecinin haziranda sona ermesi, yapýsal reform gündemine geri dönülmesi için önemli bir fýrsat yaratacak. Bu fýrsatýn gerçeðe dönüþtürülmesi, Türkiye'nin geliþmekte olan ülkelere ilham kaynaðý olmayý yýllar boyunca sürdürmesini saðlayacaktýr" sözleriyle tamamladý. YAPISAL REFORM ÝHTÝYACI ARTIYOR IMF Ýcra Direktörü Çanakcý ise Türkiye'de kiþi baþýna düþen milli gelirin, yüksek gelirli ülkeler sýnýrýnýn yüzde 20 altýnda olduðunu anýmsatarak, "Eðer Türkiye, geçmiþ büyüme performansýný devam ettirirse, bu sýnýrý 3 ila 5 yýl içinde atlayabilir" öngörüsünde bulundu. MÜKEMMEL UYUM Öte yandan, son yýllarda yavaþlayan toplam faktör verimliliðinin yapýsal reformlara duyulan ihtiyacý artýrdýðýný kaydeden Çanakcý, Türkiye'deki politika yapýcýlarýn ve ilgili kurumlarýn bu durumun farkýnda olduðunu vurgulayarak, "10. Beþ Yýllýk Kalkýnma Planý ile Baþbakanýmýz tarafýndan kýsa süre önce açýklanan 25 Öncelikli Dönüþüm Programý bu anlayýþ ve farkýndalýðýn iyi bir yansýmasý. Þunu söylemeliyim ki, bu rapor ve resmi dokümanlarýn gelecek için öngördüðü politikalar birbiriyle mükemmel uyuþuyor" ifadelerini kullandý. GURUR VERÝCÝ GELÝÞME Dünya Bankasý Genel Direktörü Sri Mulyani Indrawati ise Türkiye'nin son olarak G20 baþkanlýðýný üstlenmesinin tüm geliþmekte olan ülkeler için gurur verici bir geliþme olduðunu belirterek, "Bu rapor, diðer geliþmekte olan ülkelerin kanun yapýcýlarýna, Türkiye'nin küresel ekonomiye nasýl entegre olduðunu göstermek anlatmayý amaçlýyor. Geliþmekte olan ülkelerin küreselleþmenin kazananý Türkiye'den öðreneceði çok ders olduðuna inanýyorum" þeklinde konuþtu.(aa) 50 milyon cep telefonu evde saklanýyor obil Ýletiþim Araçlarý ve Bilgi Teknolojileri Ýþa- Derneði (MOBÝSAD) Genel Sekreteri Mdamlarý Ömer Kavas, yaptýðý açýklamada, geçen yýl iç pazarda satýlan telefonlarýn 11 milyonu geçtiðini belirterek, bunun yüzde 94'ünü akýllý (dokunmatik ekrana sahip geniþ bant internet eriþimli telefonlar) olanlarýn oluþturduðunu söyledi. Telefonlara ait modellerin üretim sürelerinin artýk yedi ay civarýnda olduðunu dile getiren Kavas, kullanýcýya ve þebekeye göre telefonun teknolojik deðerinin farklý þekilde deðerlendirilebildiðini anlattý. CÝHAZ BAÞINA FÝYAT ARALIÐI ARTTI Cihaz baþýna fiyat aralýðýnýn geçen yýllara göre arttýðýný vurgulayan Kavas, bunun getirilen ve ithal edilen telefonlarýn aðýrlýkla akýllý telefon (smartphone) olmasýndan kaynaklandýðýný ifade etti. EVLERDE ATIL OLARAK 50 MÝLYON TELEFON Ýsrail iþgalle geniþliyor Ýsrail hükümeti, geçen yýl iþgal altýnda tuttuðu Doðu Kudüs ve Batý Þeria'da 3 bin 100 yeni yerleþim birimi inþaatýna baþladý. Yahudi yerleþim birimlerinin inþasýna karþý olan "Peace Now" adlý Ýsrailli bir sivil toplum kuruluþunun yayýnladýðý raporda, Yahudi yerleþim birimi inþaatlarýnýn 2014 yýlýnda bir önceki yýla göre yüzde 40 arttýðý belirtildi. Raporda ayrýca, Netanyahu hükümetinin geçen ay sonunda Batý Þeria'da yapýlacak 450 yeni Yahudi yerleþim birimi inþaatýnýn da ihalesine çýktýðý hatýrlatýldý. Raporda yer alan verilere göre, 31 Mart Ocak 2015 arasýndaki Netanyahu hükümetleri dönemlerinde Ýsrailli yetkililer, farklý yerlerde 13 bin 77 yerleþim birimi için en az 106 inþaat planý hazýrladý. Ýsrail'in Doðu Kudüs ve Batý Þeria'daki yerleþim birimleri inþasý, Filistinlilerle yürütülen barýþ görüþmelerini de sekteye uðratan baþlýca konulardan biri olarak biliniyor. Geçen yýl, binlerce yerleþim birimi inþa edilmesi kararý alan hükümet, yeni projeler geliþtirmeye de devam ediyor. Uluslararasý hukuka göre, Ýsrail'in Doðu Kudüs ve Batý Þeria'da inþa ettiði Yahudi yerleþim yerleri yasa dýþý sayýlýyor.(aa) Türkiye'de telefonlarýn kullaným süresinin (deðiþtirme sýklýðý) yaklaþýk 5 yýl olduðunu belirten Kavas, "Türkiye'de kullanýlan cep telefonu sayýsý, 71,9 milyon abone (hat) olarak biliniyor. Birçok telefon ya parçalanarak geri dönüþümde kullanýldý ya da yedek parça olarak deðerlendirildi. Evlerde atýl olarak kalan 50 milyon telefon olduðu tahmin ediliyor" dedi. AKILLI TELEFONLARIN VERÝMLÝ KUL- LANILMASI Kavas, akýllý telefonlarýn verimli kullanýlmasý ve þarjdan sonra bataryasýnýn uzun süreli olmasý için tüketicilere þu önerilerde bulundu: "Cihaz üzerinde var olan ancak kullanýlmayan aplikasyonlarýn açýlmamasý gerekiyor. Mümkün olduðu hallerde güvenli yerel wi-fi aðlarýna baðlanýlmasý bataryanýn uzun süreli olmasýný saðlar. Sürekli çok yüklü hafýzalarla dolaþýlmamasý önemli. Þarjýný tamamlamýþ cihazýn çok daha uzun süre þarja baðlý bekletilmemesi de gerekiyor."(aa)

9 Migren en çok kadýnlarý etkiliyor Doç. Dr. Erdemoðlu, migrenin en çok kadýnlarda görüldüðünü ve kadýnlarýn migren konusunda bilinçli olmalarý gerektiðini belirtti. Migrenin kadýnlarda daha fazla görüldüðünü ve özellikle çalýþan kadýnlarýn migren konusunda bilinçli olmalarý gerektiðini belirten, Acýbadem Ankara Hastanesi Nöroloji ve Aðrý Kliniði Uzmaný Doç. Dr. Ali Kemal Erdemoðlu baþ aðrýlarý hakkýnda ayrýntýlý bilgi verdi. Doç. Dr. Ali Kemal Erdemoðlu, Kadýnlar arasýnda migrenin sanýldýðýndan yüksek oranda görüldüðüne dikkat çekerek, Hastalarýn büyük kýsmýnýn migren olduklarýnýn farkýnda olmamaktadýr. Her dört kadýndan birinin migren hastasý olduðu ülkemizde, çalýþma ve ev hayatýnýn günlük yaþantýda neden olduðu deðiþiklikler, uyku problemleri, düzenli yemek alýþkanlýðýnýn olmayýþý ve iþ hayatýndaki gerilimler çalýþan kadýnlarda migren ataðý için daha uygun bir ortam saðlayabiliyor. Özellikle adet dönemlerinde hormonal etkilerin beyin duyarlýlýðýný arttýrmasý sonucu, çoðu kadýnda aðrýlar daha belirgin hale geliyor. Yüksek östrojen seviyeleri migrende iyileþme saðlayabilirken, daha düþük seviyeler migreni kötüleþtirebiliyor. Örneðin bazý kadýnlar ilk migren ataklarýný doðum kontrol ilaçlarýna baþladýktan sonra geçirebiliyor. Bunun aksine menopoz döneminde ve hamileliðin 3 ile 9 uncu aylarý arasýnda migren krizleri seyrekleþiyor ifadesini kullandý. Toplumuda da hekime baþvurma nedenleri arasýnda en önde gelenlerden birisi olduðunu kaydeden Doç. Dr. Ali Erdemoðlu þunlarý dedi: Hormonal ve genetik deðiþikliklerin ve bunlarýn beyin biyokimyasý üzerindeki etkilerinin sonucu olarak migren kadýnlarda erkeklerden daha fazla görülür. Kadýnlarýn baþ aðrýlarýnda genellikle hormonal deðiþimlerin etkisi vardýr. Kadýnlarda östrojen düzeyleri migren oluþumu üzerinde belirleyici bir faktördür. Özellikle adet döngüsünde gerçekleþen hormonal deðiþimler, doðum kontrol hapý kullanýmý, hamileliðin ilk üç ayýnda hormonlarda görülen deðiþiklikler ya da menopoz döneminde dýþ kökenli östrojen kullanýmý, en sýk görülen hormonal nedeni baþaðrýlarýdýr. Adet döngüsünü düzenlemede ve hamilelikte önemli roller oynayan östrojen ve projesteron hormonlarý, beyinde baþ aðrýsýný tetikleyen bazý kimyasallara etki edebilmektedir. Menarþ (ilk adet) ile migren sýklýðý kadýnlarýn lehine artar ve menopoz ile tekrar kýsmen azalýr. Yüksek östrojen seviyesi, baþ aðrýlarýna iyi gelirken, düþük östrojen seviyesi de baþ aðrýlarýna yol açmaktadýr. Adetinizden önce östrojen seviyenizdeki düþüþ baþ aðrýlarýna yol açabilir. Baþaðrýlarý, adet öncesi sendromunun yaygýn bir özelliðidir ve migreni olan birçok kadýn, adet görmeden önce ya da adet görürken baþ aðrýsý çektiklerini belirtmektedir. Ergenliðe dek migren istatistikleri kýzlar ile erkekler arasýnda hafif bir ayrým gösterirken, okul çaðý çocuklarýnýn %10 u migrenden yakýnýr. Ergenlik sonrasýnda migren hastalarýnýn dörtte üçü kadýndýr. Kadýnlarýn menopoza girmelerinin daha muhtemel olduðu 50 yaþ üzerinde bu ayrým daha eþit bir hale gelir. Östrojendeki deðiþiklikler migreni tetikler. Bazý kadýnlarda adet dönemlerinde iliþkilendirilmelerinin nedeni budur. Bu kadýnlarda östrojen düzeylerinin düþmesinden hemen önce migren bulunabilir. Bazý durumlarda bu migrenin ortaya çýktýðý tek zaman iken, diðer hastalarda hormonlarla hiçbir baðlantý olmayabilir. Basagrisi ve Migrenin kadýnlarda deðiþik þekillerde görülebildiðini vurgulayan Doç. Dr. Ali Erdemoðlu þunlarý dedi: 4 tip aðrý ortaya çýkmaktadýr. Dýþardan verilen hormonlarýn sebep olduðu baþaðrýsý, Östrojen geri çekimi baþaðrýsý, Menstruel migren veya Menstruasyonla ilgili baþaðrýsý, Gebelik ve Emzirme donemi. Bazý kadýnlar ilk defa doðum kontrol hapý ya da diðer hormonal doðum kontrol yöntemlerini kullanmaya baþladýklarýnda baþ aðrýsý çekebilirler. Bazýlarý içinse hormonal doðum kontrol yöntemleri, var olan baþ aðrýlarýnýn sýklýðý ve þiddeti daha iyiye ya da daha kötüye doðru etkilemektedir. Doðum kontrol yönteminiz baþ aðrýsýný tetikliyor ya da var olan basagririsini daha kötü hale getirebilir. PERÝMENOPOZ VE MENOPOZ BOYUN- CA Baþaðrýsýnýn menopoza geçiþ yýllarýnda daha sýk ve þiddetli bir hal alabileceðini ifade eden Doç. Dr. Erdemoðlu þunlarý kaydetti: Bunun ana sebebi hormon seviyeleri düzensiz bir þekilde azalýpartmasýdýr. Bu dalgalanma basagrilarini tetikler.birçok kadýnda ise adet döngüsü azaldýkça, basagrialri ve migren atakalrininsayisinda azalma gözlenir. Bu donemde uygulanan hormon tedavisi de baþ aðrýlarýný etkileyebilir. Bazý kadýnlarda, menopozda, hormon tedavisi baþ aðrýlarýný iyileþtirirken, bazýlarýnda ise kötüleþtirebilmektedir. MENSTRUEL MÝGREN VEYA MENS- TRUASYONLA ÝLGÝLÝ BAÞAÐRISI Doç. Dr. Ali Kemal Erdemoðlu, Hormonal faktörler nedeniyle baþ aðrýlarý tetiklenen kadýnlar ile tetiklenmeyenler arasýnda hormon seviyeleri açýsýndan herhangi bir farklýlýk olmadýðýna dikkat çekerek, Kadýnýn sinir Hastalýklara tepkilerimiz farklý Kadýnlarýn ve erkeklerin hastalýklara yaklaþýmý birbirinden farklýlýk gösteriyor. Hastalýða verilen tepki, bu hastalýðýn ne olduðu ve kiþinin bulunduðu ortama göre deðiþiyor. Kadýnlar yaþadýðý saðlýk sorunu ile ilgili araþtýrmalar yapýp, ilaçlarýný düzenli almaya çabalarken, erkekler daha farklý yaklaþým sergileyebiliyor. Kadýnlarýn ve erkeklerin hastalýk algýsý hakkýnda Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim dalý öðretim üyesi Prof. Dr. Sedat Özkan bilgi verdi. ÇEÞÝTLÝ FAKTÖRLER TUTUM- LARI ETKÝLÝYOR Hastalýklara verilen tepkide kiþinin nasýl bir yapýsý olduðu ve saðlýk sorunun ne olduðu büyük önem taþýmaktadýr. Kronik bir hastalýk olan diyabet ile organ kaybýna verilen tepki birbirinden farklýlýk göstermektedir. Psikolojik olarak hastalýðýn algýlanýþ þekli ve kiþinin içinde bulunduðu durumun yaný sýra aile, yakýn çevre ve saðlýk ekibinin hastalýða iliþkin tutumlarý da çok önemlidir. ERKEKLER HASTALANMAK- TAN KORKUYOR Hastalýklar erkeklerde kastre edilme kaygýsý ve endiþesi ile ortaya çýkar. Erkekler, hastalýðý ve cerrahi giriþimleri kendi yeterlilik, özgüven ve narsisizmine bir darbe olarak algýlamaktadýr. Bu nedenle erkekler kadýnlara kýyasla hasta olmaktan daha çok korkar. Bir erkek olacaðý ameliyatýn cinsel hayatýna nasýl yansýyacaðýný düþünürken kadýn ise ameliyatýn çocuklarýna olan etkisini düþünür. ERKEKTE ÝNKAR, KADINDA EVHAM Toplumun yapýsý da erkeðin hastalýða yaklaþýmýný etkileyen önemli bir faktördür. Ataerkil yapý gereði erkek çalýþan ve evin geçimini saðlayan kimliðinde, kadýn ise bakým veren rolündedir. Bu nedenle erkekler daha çok giriþimci ve atak olurken,kadýnlar ise daha özverili ve toparlayýcýdýrlar. Erkek, hasta olunca inkarcý ya da reddeden bir tutum benimserken; kadýnlar daha evhamlý, kaderci bir tavýr ortaya koyarlar. Her iki cinsiyetin de yaþam engellerine verdiði tepki birbirinden farklýdýr. ERKEKLERÝN PSÝKOLOJÝSÝ BOZULUYOR Cerrahi giriþimlerde erkeklerin psikolojik restorasyonu genelde kadýnlardan daha zordur. Estetik görünüme abartýlý önem atfeden kadýnlar bir istisnadýr. Herhangi bir ameliyatý olmak durumunda olan bir kadýn, hastalýðý çok daha kýsa sürede kabullenmekte ve ameliyat sonrasý günlük yaþamýný daha kolay yoluna sokabilmekte hatta kaldýðý yerden devam etmektedir. Erkek içinse ameliyat sonrasý hayat biraz daha zorlaþmaktadýr. Kendini yarým insan hissetmeye baþlayan erkeklerin çoðu cerrahi giriþimi yeterliliðine ve erkek potansiyeline bir darbe olarak algýlamaktadýr. Özellikle organ kaybý söz konusuysa travma süreci daha komplike ve karmaþýk seyreder. KÖTÜ PSÝKOLOJÝ BEDENÝ HASTA EDÝYOR Kiþiler cerrahi iþlemleri, bedenlerine olduðu kadar ruhlarýna, yeterliliklerine, geleceklerine ve egolarýna da bir darbe olarak algýlamaktadýr. Bu kiþilere, yeni bedenlerine uygun yeni bir ruh, yeni bir ego ve iþlevsel yeni bir yaþam saðlanmalýdýr. Hastalýðýn yarattýðý kriz ve kayýplardan doðru muhasebe ve deðerlendirme yapýlarak, daha pozitif bir ruh halinin çýkarýlmasý çok önemlidir. Krizler karþýsýnda daha deneyimli, daha güçlü ve daha dirençli bir yapýnýn oluþturulmasý gerekmektedir. Kiþiler psikolojik olarak daha çok yapabildiklerine odaklanmalý, yaþam ile zihinsel ve duygusal olarak yeni baðlar kurmalýdýr. Sol kolu kýrýk bir hasta, sað kolunu kullandýðý ölçüde zaman içerisinde daha iyi olacaktýr. Çöküntüye giren bir ruhun bedeni daha kolay çökerteceði unutulmamalýdýr. TIBBÝ VE RUHSAL TEDAVÝ GE- REKLÝ Hastalýklar ve operasyonlar sadece kiþiyi deðil, kiþinin ailesini ve yakýn çevresini de etkilemektedir. Aileler genellikle hastalýkla nasýl baþ edeceðini bilemez; bir kýsmý abartýlý bir koruyuculuða yönelir ve kiþinin rehabilitasyonunu güçleþtirir, bir kýsmý da cesaret verelim derken hastayý daha zor duruma sokabilir. Kronik bir hastalýk ya da ameliyat sonrasý uzmana danýþmak, bedensel ve ruhsal rehabilitasyonun uygulanmasý çok önemlidir. KAYIPLAR ÇOCUÐUN GELÝÞÝ- MÝNÝ ETKÝLÝYOR Babasýný ya da annesini kalp krizi sonucu kaybeden bir evlat, yaþ ve yaþam dönemine göre çeþitli psikolojik tepkiler ortaya koyar. Kronik hastalýklarda kiþiler elimizden geleni yaptýk duygusunu yaþayabilirler; ani kayýplarda ise daha dramatik durumlar geliþir. Çocuklarda ciddi yas reaksiyonlarý ortaya çýkabilir. Bebekken annesini ya da babasýný kaybeden bir çocukta büyüme ve geliþme bozukluðu görülebilir. Ýþte bu nedenle týbbi tedavi ve bakým ile ruhsal tedavi ve bakým eþzamanlý ve eþgüdümlü sürdürülmelidir.(haber7) Grip kolay ve hýzla yayýlan, öksürük ve hapþýrýk ile aðýzdan saçýlan damlacýklarýn temasý sonucu bulaþan bir enfeksiyon. Uzun zamandýr grip salgýnlarýyla uðraþan Avrupa ülkelerinde önümüzdeki haftalarda büyük bir grip dalgasý bekleniyor. Bu salgýnýn Türkiye'yi de etkilemesi ihtimal dahilinde. Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Hudut ve Sahiller Saðlýk Genel Müdürü Hüsem Hatipoðlu, yaptýðý açýklamada, gribin kolay ve hýzla yayýlan, öksürük ve hapþýrýk ile aðýzdan Gribin yüksek ateþ, halsizlik, titreme, öksürük, baþaðrýsý ve yaygýn kas aðrýlarý þeklinde klinik tablo oluþturduðunu belirten Hatipoðlu, gribal enfeksiyonlarla mücadelede baðýþýklýk sistemi direncinin iyi olmasý gerektiðini dile getirdi. Bu enfeksiyonun özellikle baðýþýklýk sistemi tam geliþmediðinden çocuklarda ve direnci azalmýþ yaþlýlarda daha etkili olduðunu anlatan Hatipoðlu, "Ayrýca kalp, akciðer, böbrek ve þeker hastalýðý gibi kronik hastalýðý olanlarda aðýr seyretmekte ve ölümcül olabilmektedir. Dengesiz beslenme, yorgunluk, sigara ve alkol kullanýmý da hastalýðýn seyrini arttýrmaktadýr" diye konuþtu. TÜRKÝYE YÝ DE ETKÝLEYEBÝLÝR Saðlýk Bakanlýðý olarak grip ÇARÞAMBA 25 ÞUBAT sistemi ve aðrýyý algýlayan hücrelerin hormonal dalgalanmalara verdiði cevap ile iliþkilidir.hormonal veya adet ile iliþkili basagrilarisiklikla adet döneminden 2 gün öncesi ve ilk 3 günü içinde görülür. Kadýnlarýn yaklaþýk yarýsý adet döneminde migren ataklarýna eðilimli hale gelirler. Bu dönemde ortaya çýkan baþaðrýlarý veya migren ataklarýnýn sebebi, kanamadan hemen önce kandaki östrojen hormonu seviyesinin düþmesi ve östrojen hormonunun göstermiþ olduðu dalgalanmadýr. Adet dönemindeki migren ataklarý, diðer migren ataklarý ile karþýlaþtýrýldýðýnda daha þiddetli, uzun ve tekrarlayýcý ataklar olmasýndan dolayýsýyla adet dýþýndaki migren ataklarýna göre tedavileri daha güçtür. Bu nedenle migren agrisini ve eþlik eden semptomlarýna yönelik tedavi ek olarak adet döngüsünün etkilerini de düþünerek tedavi planý yapýlmalýdýr ifadelerini kullandý. GEBELÝK VE EMZÝRME DONEMÝ Doç. Dr. Ali Kemal Erdemoðlu þöyle devam etti: Östrojen seviyesi hamileliðin ilk dönemlerinde, hýzla artar ve hamilelik suresince de yüksek kalýr. Hamilelik döneminde migren aðrýlarý genellikle iyileþir ve hatta yok olur ancak stres kaynaklý baþ aðrýlarý genellikle düzelme göstermez. Doðumdan sonra östrojen seviyesindeki ani düþüþ - stres, düzensiz yeme alýþkanlýklarý ve uyku azlýðýyla birlikte - yine baþ aðrýlarýný tetiklenir. Hamilelik döneminde baþ aðrýlarý için ilaç diþi tedaviler tercih edilmelidir. Birçok baþ aðrýsý ilacýnýn, geliþmekte olan bebek üzerinde, zararlý ya da bilinmeyen etkileri vardýr. Emzirme döneminde de baþ aðrýsý ve ilaçlar hakkýnda dikkatli olmak gerekir. Adet ile migren ataklarý arasýnda iliþki belirten kadýnlarýn 2/3'ü gebelik sýrasýnda ataklarýnýn kesildiðini belirtmektedir. Bunun nedeni gebelik sýrasýnda östrojen hormonunun adet döngüsündeki gibi dalgalanmalar göstermemesi devamlý olarak yüksek seviyede kalmasýdýr. Bu tedavinin baþýnda hastanýn yapmasý gereken þey baþ aðrýsý günlüðü tutmaktýr. Bu günlüðü tutmak ile hasta adet döngüsü ile baþ aðrýsý arasýndaki zamansal iliþkiyi daha iyi anlasilir. Adet dönemi migren tedavisi; atak tedavisi, kýsa dönem koruyucu tedavi ve kesintisiz koruyucu tedavi olmak üzere baþlýca 3 grupta toplanir. Koruyucu tedavi için diðer bir seçenek olan "hormonal tedavi" ile östrojen hormonu dalgalanmalarýný engellenebilmektedir. Vücuda östrojen hormonu verilmesi ile vücut hormon yapýmýný durdurmakta ve bu þekilde sadece dýþarýdan verilen hormonun etkisinde kalýnmakta ve dalgalanma da durmaktadýr.hormonal tedavi 35 yaþ üzeri ve sigara içen kadýnlarda dikkatli kullanýlmalýdýr. Östrojenin bazý kanser tiplerini tetikleyebileceði de unutulmamalýdýr. Bir kadýnda iþe yarayan bir ilaç veya tedavi bir baþkasýnda iþe yaramayabilir. Verilen ilaçlara yanýtlýlýkta muazzam bir bireysel farklýlýk söz konusudur. Migren bulunan kadýnlarýn oldukça büyük bir kýsmý depresyondadýr; ancak, depresyonu tedavi etmek migrende kür saðlamaz. Bu iliþkinin altta yatan nedenlerini saptamaya yönelik araþtýrmalar halen devam etmektedir. Depresyonun migren geliþim riskini artýrmakta ve migren de depresyon riskini artýrmaktadýr. Depresyonun oldukça yüksek oranlarda tedavi edilebilen bir durumdur. (ÝHA) Grip dalgasý Türkiye yi sarabilir dahil, dünyadaki salgýna dönüþebilecek tüm enfeksiyonlarý yakýndan takip ettiklerini vurgulayan Hatipoðlu, þöyle devam etti: "Avrupa'daki gribal enfeksiyonlarýn süratle yayýldýðý, ciddi sayýdaki kiþiyi etkilediði, hastalýðýn aðýr ve uzun seyretmesi sonucunda yüksek iþ gücü kayýplarýna sebep olduðu yönünde bilgilerimiz mevcuttur. Avrupa'nýn yaný sýra Uzakdoðu ve Rusya'dan da ciddi sayýda ölümlere yol açan vakalar bildirilmektedir. Þu an ülkemizde görülen mevsimsel grip vakalarý olaðan seyrini yapmaktadýr. Önümüzdeki haftalarda Avrupa'da büyük bir grip dalgasý beklenmektedir. Sýk temasýmýzýn olmasý nedeniyle bu dalganýn ülkemizi etkilemesi ihtimal dahilindedir." Hatipoðlu, gribal enfeksiyonlarda kalabalýk ortamlar ve tokalaþmanýn bulaþmayý arttýrdýðýný, bu nedenle temastan kaçýnmak gerektiðine iþaret etti. En iyi korunma yönteminin ellerin iyi yýkanmasý ve kalabalýk ortamlarda maske takýlmasý olduðunu anlatan Hatipoðlu, "Tedavide eðer bir komplikasyon yoksa antibiyotik veya benzer ilaç kullanmaya gerek yoktur. C vitamini grip virüsünün iyileþmesine yüzde 20 civarýnda katký saðlar. Bu hastalýkta önemli olan istirahat ve bol sývý alýmýdýr" diye konuþtu.(aa)

10 10 ÇARÞAMBA 25 ÞUBAT 2015 Defterdar dan Vergi Haftasý ziyaretleri Vergide teftiþ deðil teþvik yaklaþýmý olmalý RECEP MEBET Çorum Defterdarý Ali Sormaz, Vergi Haftasý kutlamalarý nedeniyle dün bir dizi ziyarette bulundu. Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Tural, Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt Solak ve Gelir Müdürü Nazlý Ke- leþ in de katýldýðý program dahilinde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç ile Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ziyaret edildi. Ziyaret ettiði kurum ve kuruluþlarýn yöneticilerine kalem seti hediye eden Defterdar Ali Sormaz, vergi bilincinin toplumda yaygýnlaþmasýný amaçladýklarýný söyledi. VALÝ NÝN SÖZLERÝNE AÇIKLIK GETÝRDÝ Defterdar Sormaz, Baþkan Külcü ye kalem seti hediye etti. Vali Ahmet Kara nýn Vergi Haftasý kutlamalarý çerçevesindeki ziyarette dile getirdiði Mükellefleri ezip, üzmeyin, zulmetmeyin þeklindeki sözlerinin kamuoyunda yanlýþ yorumlara neden olduðuna iþaret eden Ali Sormaz, verginin bir zulüm aracý olmadýðýný vurgulayarak göreve geldiði günden bu yana Vergi Dairesi nde sunulan hizmetlerden dolayý en ufak bir þikâyet almadýðýný açýkladý. Vergi vermenin kutsal bir vatandaþlýk görevi olduðunun altýný çizen Sormaz, Vergi, devlet için hayati önem taþýr. Vergi verenlerinse gerçekten elini öpmek lazým. Biz de bu alanda sunduðumuz hizmetlerde zorlaþtýrmaktan deðil, kolaylaþtýrmaktan yanayýz. O nedenle tüm hizmetlerimizde mükelleflerimizin yanýndayýz diye konuþtu. MÜKELLEFLERÝN YARISI ESNAF Baþaranhýncal, vergi konusundaki görüþlerini dile getir- Sormaz, mükelleflerin yarýsýnýn esnaf olduðunu söyledi. Tahsin Þahin, ziyaretten memnuniyet duyduðunu kaydetti. Mükelleflerimizin yarýsý esnaf diyen Ali Sormaz, Çorum da basit usulde vergi ödeyen 7 bin civarýnda mükellef bulunduðunu kaydetti. Türkiye nin ekonomik dinamiklerine dikkat çeken Sormaz, kalkýnmanýn sürmesi için vergilerin büyük önem taþýdýðýný vurguladý. Sormaz, Orta Gelir Tuzaðý olarak isimlendirilen ekonomik buhrana kapýlmadan bu süreci atlatmalýyýz. Artýk problemlere takýlýp kalmak deðil, geleceðe bakmak gerek. Bunun için yapýsal sorunlarý aþmalýyýz. Geliþmiþ ülkeler ligine çýkmak için yüreklerimiz top yekün atmalý dedi. KILIÇ: GEÇMÝÞTE DAÝREYE GÝRMEYE KORKARDIK ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Vergi Daireleri ndeki yönetim ve hizmet anlayýþýndaki deðiþimin mükelleflerin memnuniyetini kazandýðýný söyledi. Geçmiþte Emniyet e ve Vergi Dairesi ne girmeye korkardýk diyen Yalçýn Kýlýç, anlayýþ deðiþikliðiyle insanlarýn gönül rahatlýðýyla kamu kurumlarýna gidip iþlemini yaptýrabildiðini kaydetti. Toplanan vergilerin doðru yerlerde kullanýldýðý konusunda bir þüphesinin olmadýðýný dile getiren Kýlýç, Keþke çok kazansak da daha fazla vergi versek temennisinde bulundu. Vergilerin Türkiye nin kalkýnmasýndaki önemine deðinen Kýlýç, Vergiler sayesinde hem ülkemiz hem memleketimiz kazanacak diye konuþtu. BAÞARANHINCAL: TEFTÝÞ DEÐÝL, TEÞVÝK ANLAYIÞI OLMALI TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, vergi konusunda teftiþ deðil teþvik yaklaþýmýnýn benimsenmesi gerektiðini söyledi. Vergilerin tabana yayýlmasýnýn büyük önem taþýdýðýna iþaret eden Çetin Baþaranhýncal, böylece belli bir kesime yüklenmek yerine adil bir uygulamanýn yapýlabileceðini kaydetti. Maliye eskiden polisvari bir yapýydý diyen Baþaranhýncal, bakýþ açýsýndaki deðiþikliðe dikkat çekti. Vergisini düzenli ödeyen mükelleflerin ödüllendirilmesi gerektiðini dile getiren Baþaranhýncal, Maliye nin iletiþim hattýna yapýlan asýlsýz ihbarlardan dert yandý. Baþaranhýncal, Ýhbar hatlarý iþletmecileri ciddi anlamda sýkýntýya sokuyor. Ýhbarlarýn araþtýrýlmasý hususunda mutlaka komisyon deðerlendirmesi kriteri öncelik olarak belirlenmeli. Aksi takdirde doðruluðu irdelenmeden yapýlan denetimler iþletmeleri töhmet altýnda býrakýyor. Sözün özü, asýlsýz ihbarlara itibar edilmemeli ve sahaya yansýtýlmamalý dedi. KÜLCÜ: KAZANAN VERGÝSÝNÝ DE ÖDEMELÝ Vergi Haftasý nedeniyle çeþitli kurum ve kuruluþlara ziyaretlerde bulunuldu. Ziyaretlerde verginin toplum ve kamu açýsýndan önemine iþaret edildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, vergilerin toplumun refahý ve ülkenin geleceði açýsýndan hayati önem taþýdýðýný söyledi. Vergi, adalet ve sosyal paylaþýmýn gereði diyen Muzaffer Külcü, kalkýnma ve sosyal barýþýn ön þartýnýn saðlýklý ödenen vergilerle mümkün olduðuna iþaret etti. Külcü, kazanç saðlayanlarýn vergilerini de mutlaka ödemesi gerektiðini dile getirdi. Çorum Belediyesi nin Genel Bütçe den yüzde 1,5 vergi payý aldýðýný hatýrlatan Defterdar Ali Sormaz ise büyükþehir ya da bütünþehir olmasý durumunda belediyenin alacaðý payýn yüzde 6 ya çýkacaðýný ifade etti. Uðurludað ilçesi Ambarcý Köyü nde 250 dönüm arazide sertifikalý çeltik tohumu üretimine baþlanacak. Pankobirlik ten çeltik üretim projesi Uðurludað da sertifikalý çeltik üretilecek RECEP MEBET Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Birliði (PANKOBÝRLÝK) Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz, Uðurludað da çeltik üretimi konusunda önemli bir projeyi hayata geçirmeye hazýrlandýklarýný açýkladý. Uðurludað ilçesine baðlý Ambarcý Köyü nde 250 dönüm arazide sertifikalý çeltik tohumu üretimine baþlanacaðýný duyuran Hakký Melendiz, Pankobirlik in bölgedeki üreticilere yönelik pirinç fabrikasý kurpankobirlik Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz, proje hakkýnda açýklama yaptý. mayý planladýðýný da kaydetti. Konuyla ilgili olarak geçtiðimiz aylarda bölgede teknik inceleme yapýldýðýný belirten Melendiz, Çorum da ilk kez uygulanacak projenin çeltik üretiminin geliþtirilmesi ve Uðurludað bölgesinin kalkýnmasý açýsýndan büyük önem taþýdýðýný vurguladý. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu nun talimat ve giriþimleri doðrultusunda Uðurludað a gelen heyetin ilçede kurul- Melendiz, bugüne kadar gerçekleþtirdikleri baþarýlý projelere bir yenisini daha eklediklerini söyledi. masý planlanan tesis için altyapý araþtýrmasý yaptýðýný anlatan Melendiz, Pankobirlik in sertifikalý çeltik tohumu yetiþtiriciliðinde Uðurludað ý pilot bölge olarak seçtiðini söyledi. Bahar aylarýnýn yaklaþmasý nedeniyle Pankobirlik tarafýndan gübre, tohum ve zirai ilaç satýþlarýna da baþlandýðýný hatýrlatan Melendiz, paketlenmiþ yaþ küspe satýþlarýnýn sürdüðünü söz- Pankobirlik bölgedeki üreticilere yönelik pirinç fabrikasý kurmayý da planlýyor. Baharýn yaklaþmasý nedeniyle Pankobirlik tarafýndan gübre, tohum ve zirai ilaç satýþlarýna da baþlandý.

11 ÇARÞAMBA 25 ÞUBAT SP: Tasvip etmiyoruz RECEP MEBET Saadet Partisi (SP) Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, AK Parti den Çorum Milletvekili Aday Adayý olan Prof. Dr. Arif Ersoy un kararýný tasvip etmediklerini açýkladý. Dün parti binasýnda düzenlediði toplantýda muhabirimizin konuyla ilgili sorusunu cevaplayan Faruk Cýdýk, Davamýz þahýslara baðlý deðil. Her türlü engellemelere raðmen mücadelemizi sürdürecek ve Milli Görüþ bayraðýný layýk olduðu burçlara taþýyacaðýz dedi. Bu milletin eninde sonunda döneceði yer Milli Görüþ kapýsý diyen Cýdýk, AK Parti den adaylýðýný açýklayan Çorum Belediyesi eski Baþkaný Arif Ersoy u eleþtirerek, 40 yýldýr savunduðu Milli Görüþ davasýna veda ettiðine göre ya AKP deðiþti ya da Arif Hoca diye konuþtu. Ersoy un tercihinin kendi meselesi olduðunu ve asla bir parti kararý olmadýðýný vurgulayan Cýdýk, Saadet Partisi nin seçimlere kendi adaylarýyla katýlacaðýnýn altýný çizdi. Bazý teþkilat yöneticilerinin de hazýr bulunduðu toplantýda konuþan SP Ýl Baþkaný Cýdýk, Milli Görüþ Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan ý vefatýnýn 4. yýldönümünde Çorum da düzenleyecekleri bir organizasyonla anacaklarýný söyledi. Ülke ve dünya gündemine dair deðerlendirmelerde de bulunan Cýdýk, yaptýðý açýklamada þu ifadelere yer verdi: TEK ÇARE SAADET Ülkemiz ve insanlýk çok zor bir süreçten geçiyor. Bu süreci en iyi þekilde atlatabilmeyi ve yaþanan olumsuzluklarý milletimizin görmesi için tüm gücümüzle bildiklerimizi anlatmaya devam edeceðiz. Yeni bir seçime daha giderken oturup iyice düþünüp öyle oy vereceðiz. Çünkü bilelim ki oy vermek büyük bir mesuliyet ve oy verdiðiniz kimsenin günahýna da sevabýna da ortaksýnýz. Bu itibarla bu seçimde oyumuzu ya Amerika stratejik ortaðýmýz, AB ye gireceðiz, Ýsrail'in can güvenliði bizim birinci önceliðimiz diyen ABD taraftarý olan partilere ya da ahlak ve maneviyat diyen, Allah'ýn dini Peygamber in emaneti olan Ýslam Birliði diyen, faize karþý, zinaya karþý, emperyalizme, Siyonizm'e karþý, Ýslam kardeþliðinden yana olan baðýmsýz Türkiye diyen bu milletin kendi dünya görüþünü temsil eden Milli Görüþ ün tek temsilcisi Saadet Partisi ne vererek Allah'ýn rýzasýna nail olacaðýz. Son yýllarda kadýna þiddet arttý. Yöneticilerimiz radikal kararlar alarak bunun önüne geçeceðini zannediyorlar ama maalesef ülkeyi kutuplaþtýrarak her bir bireyi patlamaya hazýr bir bomba haline getirdiler. Bunun örneðini Ýstanbul'da kartopu oynarken öldürülen Gazeteci Yazar Nuh Köklü ve Ege Üniversitesi'nde elim bir þekilde hayatýný kaybeden Fýrat Yýlmaz Çakýroðlu olaylarýnda geçtiðimiz günlerde yaþadýk. Beyler teþhisiniz yanlýþ, herkesin baþýna birer jandarma dikseniz bu tür olaylarý önleyemezsiniz. Bu eðitimle olur. Önce ahlak ve maneviyatla olur. Okulda çocuklarýmýza, Allah'ý, peygamberi, helali, haramý, ana baba sevgisini, komþu hakkýný insana saygýyý, namus duygusunu, dünyayý, ahireti, hesap gününü öðretmeden olmaz, hiç bir þeyi düzeltemezsiniz. RÜZGÂR EKTÝLER FIRTINA BÝÇÝYORLAR Þu AKP hükümetleri 13 yýldan beri hiç bir þey yapmasaydý da Milli Eðitimi millîleþtirseydi bu millete en büyük iyiliði yapmýþ olurdu. Bu AKP 13 sene bu yola girseydi geldiklerinde 8 yaþýndaki çocuk þimdi 21 yaþýnda, vatanýný seven tertemiz, saygýlý, edepli Allah'tan korkan insana saygýsý olan bir nesil görecektik. Zinayý suç olmaktan çýkardýnýz, bu millete domuz etini yedirdiniz, cinsi sapýklara dernek kurdurdunuz, televizyonlarda her türlü ahlaksýz yayýna göz yumdunuz. Ne bekliyordunuz, rüzgâr ektiniz fýrtýna biçiyorsunuz. Bir de Özgecanlar'ý iðfal edenlere ölüm tamtamlarý çalýyorsunuz, öðünün eserinizle. Tarihin en þerefli milletini ne hale getirdiniz. Hýrsýzý, zinacýsý olmayan bir millettik. Þu hükumet iktidar olduktan sonra çok ezber bozdu. Öyle ki çevremizde ne kadar dostumuz varsa hepsiyle SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk bizi düþman etti. Afrika'nýn kuzeyinden alýn þöyle bir bakýn. Cezayir, Libya, Mýsýr, Suriye, Irak, Ýran, Ýsrail in yaný sýra batý ve kuzeyimizdekiler zaten ebedi düþmanlarýmýz. TÜRBEYÝ BIRAKIP KAÇTILAR Biz Milli Görüþ olarak CHP ile koalisyon hükümeti olduk, Kýbrýs'ý fethettik. AKP tek baþýna bizim olan topraðýmýzý býrakýp kaçtý. Süleyman Þah türbesini Suriye'den söküp Kobani'deki Kürdistan'a yerleþtirdi. Bu uluslararasý anlaþmalara aykýrý. Kuzey Irak ta olduðu gibi, Kuzey Suriye'de kurulacak Kürdistan toraðýna oldu bittiye getirilip yerleþtirilmiþ oldu. Yarýn Kürtler burasý bizim yurdumuz burada sizin bir hakkýnýz yok, siz Suriye ile anlaþtýnýz bizi baðlamaz derse ne olacak. Bu mübarek insanýn naaþýný ortada býrakarak bu vebalin altýndan nasýl kalkacaksýnýz. Her seçim önemlidir ancak bu seçim tüm seçimlerden daha önemli. Ülkemiz çözüm süreci safsatasýyla, komþularýmýz da zalim ABD ve uþaklarýnýn emelleri uðruna yangýn yerine döndü. Ýslam coðrafyasý kan aðlýyor. Bu süreçte tüm siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin kurtuluþ savaþýnda gösterilen mücadele gibi milli bir duruþla ülkemizi içinde bulunduðu bu durumdan kurtarmalý. Hükümetin baþlatmýþ olduðu aslýnda ayrýþma ve çözülme sürecini insanlarýmýza çözüm süreci olarak aktarmasý ve hükümet milletvekillerinin dahi haberinin olmadýðý bir süreç yaþanýyor. Bu süreç çözüm süreci deðil, çözülme süreci. Kanla alýnan, þehit kanlarý ile sulanan bu topraklar 3, 5 çapulcuya teslim edilemez. Analar aðlamasýn mantýðý yenilmiþlik ve mandacýlýk mantýðýndan baþka bir þey deðil. Bu þartlar altýnda Saadet Partisi nin Meclis e girmesi zorunlu bir hal aldý. Saadet Partisi meclise girerse bu çözülme süreci duracak ve iktidarý ile muhalefeti hep birlikte bu ülkeyi en güzel nasýl yönetiriz derdine düþecekler. Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç'ýn dediði gibi, Biz önceden milletin içerisine girdiðimizde bize oy verenler bizi sever, oy vermeyenler de bize saygý duyarlardý diyerek Milli Görüþ dönemine olan özlemini söylemektedir. Þimdi ise bize oy vermeyenler bize düþman olarak bakýyorlar diyorlar. Sayýn Arýnç doðru söylüyor siz bu ülkeyi bölmeye ve kutuplaþtýrarak insanlarý birbirine düþman edip siyasi rantýnýzý büyütmeyi amaçlýyorsunuz. Bugün yapýlan Baþkanlýk Sistemi tartýþmalarýnda karþý çýkanlarýn hepsine bakýn baþkanlýk sistemine deðil baþkan olacak kiþiye karþý çýkýyorlar. Kutuplaþtýrarak, ayrýþtýrarak bu ülkede bir þeyler yapamazsýnýz bu ülkenin insanlarý sizlerin bu tuzak hile ve desiselerine kapýlmayacak kadar zekiler. Hiç kimseye faydasý olmayacak bu düzenbazlýklarýnýzdan vazgeçin ve ülkenin gerçek gündemine dönün. YANAN ATEÞÝ SÖNDÜRMEYE GELÝYORUZ Adaleti ve kardeþliði esas alan sisteme biz Milli Görüþ diyoruz. Bizim görevimiz, yanlýþ yola sapanlarý doðru yola davet etmek. Bu bir kardeþlik hukuku görevi. Bir itfaiye eri gibi çevremizde yanan ateþleri söndürmeye koþmalýyýz. Ýnsanlarý, kardeþlerimizi yaþanan bu yangýnlardan kurtarmalýyýz. Þimdiden 7 Haziran'da yapýlacak genel seçimlerin ülkemiz ve tüm insanlýða hayýrlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ederim. Saadet Partisi olarak seçim çalýþmalarýmýzý tüm hýzý ile sürdürüyoruz. Geçtiðimiz Pazar günü 23 aday adayý ile gerçekleþtirmiþ olduðumuz temayül yoklamasý ile milletvekili adaylarýmýzýn belirlenmesi için genel merkezimizle birlikte çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Seçimlere hazýrlýk ve eðitim programý kapsamýnda bugün Saadet Partisi Yüksek Ýstiþare Kurulu Baþkanýmýz Oðuzhan Asiltürk ve Genel Baþkan Yardýmcýmýz Ýsmail Hakký Akkiraz'ýn katýlýmý ile ÇESOB toplantý salonunda saat da tüm ilçe teþkilatlarýmýzýn katýlýmý ile eðitim toplantýsý düzenleyeceðiz. Yine merhum liderimiz efsane Baþbakan Necmettin Erbakan hocamýzýn vefatýnýn 4. seneyi devriyesinde 'Ýslam Birliði ve Erbakan Haftasý' dolayýsý ile Çorum Anitta Otel konferans salonunda Saadet Partisi Genel Ýdare Kurulu Üyesi Nihat Altýparmak'ýn ve sanatçýlarýmýzdan Ammar Acarlýoðlu'nun katýlýmý ile bir program düzenliyoruz. Bu programýmýza tüm Çorumlu hemþehrilerimizi bekliyoruz. Faruk Cýdýk, parti binasýnda düzenlediði toplantýda basýn mensuplarýnýn sorularýný cevapladý. Ersoy u eleþtiren Cýdýk, 40 yýldýr savunduðu Milli Görüþ davasýna veda ettiðine göre ya AKP deðiþti ya da Arif Hoca diye konuþtu. MHP nin hedefi 2 vekil Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, MHPÝl Baþkaný Av. Bekir Çetin'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Dün saat 18.15'de parti merkezinde MHP Sungurlu ilçe teþkilatýnýn katýlýmý ile gerçekleþtirilen ziyarette MHPMerkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan ile Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri hazýr bulundu. MHP'nin siyasette hep var olduðunu ve bundan sonra da hep var olacaðýný belirten Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, "bizler ilçe siz il teþkilatý olarak çalýþýp meclise en az 2 vekil göndereceðiz." dedi. Ýlçe ve il teþkilatlarý tek vücut olarak çalýþacaðýný dile getiren Çetin ise, meclise en az 2 vekil göndereceklerini söyledi. (Haber Merkezi) MHP Ýl Baþkanlýðý ný ziyaret eden Þahiner, Çorum dan Meclis e en az 2 vekil göndereceklerini söyledi. MHP nin iade-i ziyaretleri sürüyor Çetin: Sorunlar el birliðiyle çözülür RECEP MEBET Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin ve beraberindeki heyet dün de bazý sivil toplum kuruluþlarýný ziyaret etti. MHP heyeti, Çorum Esnaf ve Sanatkârlarý Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ile Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin e misafir oldu. Parti yönetiminden bazý isimlerin de katýldýðý iade-i ziyaretlerde konuþan Bekir Çetin, ülke ve dünya gündemine dair deðerlendirmelerde bulundu. Ziyaret ettiði STK larýn problemlerini de dinleyen Çetin, esnaf ve sanatkârlarýn yanýnda olduklarýný vurgulayarak, Sorunlarýn el birliðiyle çözüleceðine inanýyoruz dedi. MHP nin siyaset anlayýþý ile ilgili açýklamalarda bulunan Çetin, meselelere milliyetçi pencereden baktýklarýný ifade etti. Ziyaretlerden duyduklarýný memnuniyeti dile getiren STK yöneticileri ise MHP Ýl Baþkaný Çetin e teþekkür ederek baþarý dileklerini ilettiler. Bekir Çetin, Sorunlarýn el birliðiyle çözüleceðine inanýyoruz dedi. MHP yönetimi, STK lara yönelik iade-i ziyaretlerini sürdürüyor.

12 12 ÇARÞAMBA 25 ÞUBAT Kurallara uyan sürücülere müjde! Sürücü kurslarýna taban fiyat geliyor Türkiye genelindeki tüm sürücü kurslarýnda taban fiyat uygulamasýna geçileceði duyuruldu. Türkiye Sürücü Kurslarý ve eðitimcileri Konfederasyonu (TUSEKON) Genel Baþkaný Ýsmail Yýlmaz, AAmuhabirine yaptýðý açýklamada, ülke genelinde 3 bin 500 sürücü kursu olduðunu ve yýllýk ortalama 1 milyon 200 bin kiþiye sürücü belgesi verildiðini söyledi. Doðrudan insanlarýn can ve mal güvenliðini ilgilendiren bir iþ yaptýklarýný ve bunun kusursuz olmasý gerektiðini vurgulayan Yýlmaz, kurslar arasýnda fiyat birlikteliði olmamasý nedeniyle çok düþük ücretlere kursiyer kaydý yapýlabildiðini ifade etti. Düþük ücretle kayýt alan kurslarýn kaliteli eðitim vermesinin mümkün olmadýðýna dikkati çeken Yýlmaz, þunlarý kaydetti: "Konfederasyon olarak taban fiyat belirlenmesi konusundaki isteðimizi Milli Eðitim Bakanlýðýna ilettik. Yönetmelik deðiþikliði üzerinde görüþülüyor. Bir ay içerisinde taban fiyat uygulamasýnýn hayata geçirilmesini bekliyoruz. Bu uygulama hem sürücü kurslarýnýn hem de kursiyerlerin lehine olacak. Þu anda eksik eðitim veren kurslar liraya öðrenci kaydý yaparken, kusursuz eðitim veren kurslar liraya öðrenci alýyor. 40 bine yakýn eðitimcimiz var ve bunlarýn büyük çoðunluðu üniversite mezunu. Yapýlacak düzenlemeyle her ilde milli eðitim müdürlüklerinin koordinasyonunda bir fiyat belirlenecek. Hiçbir sürüsü kursu belirlenen taban fiyatýn altýnda fiyat ilan edemeyecek. Ancak belirlenen fiyatýn üzerinde öðrenci kaydý yapabilecek." EKSÝK EÐÝTÝMÝN BEDELÝ HAYAT OLUYOR Düþük fiyatla kurslara kaydolan öðrencilerin sürücü eðitimlerini tam olarak alamadýðýný, bu nedenle sýnavlarda baþarýsýz olduklarýný dile getiren Yýlmaz, Milli Eðitim Bakanlýðýnýn 30 saat teorik, pistlerde ve simülatörlerde eðitim, daha sonra da 12 saat akan trafikte direksiyon dersi verilmesini zorunlu tuttuðunu hatýrlattý. Yýlmaz, bu eðitimlerin bir maliyeti olduðuna iþaret ederek, þöyle devam etti: "Bu maliyet Hakkari'de neyse üç aþaðý beþ yukarý Edirne'de de aynýdýr. Biz kurslar olarak öðrencilerimize bu eðitimleri vermek zorundayýz. Fiyatlar çok fazla düþürüldüðü zaman istenen eðitimlerin verilmesi olanaksýz hale geliyor. Çünkü kurs yetkilisi düþük fiyat verince bunu mutlaka bir yerden çýkarmasý gerekiyor. Düþük fiyat demek 'eksik eðitim' anlamýna gelir. Bizde eðitim eksikliðinden kaynaklanan yanlýþý geriye dönüp düzeltme þansý yok. Eksik eðitimin bedeli insan hayatýyla ödeniyor." Taban fiyat uygulamasý geldikten sonra hiçbir sürücü kursunun belirlenen fiyatlarýn altýna inemeyeceðini ama daha fazla fiyat ilan edebileceðini anlatan Yýlmaz, "Taban ücret altýnda fiyat veren kurslar yakýn takibe alýnacak, denetimler sonucu uyarýlarda bulunulacak. Hatalarýnda ýsrar eden kurslar hakkýnda geçici veya daimi kapatma cezalarý verilebilecek" dedi. Uygulamanýn hayata geçmesiyle birlikte kurslardaki eðitim kalitesinin de artacaðýný ve bilinçli sürücüler yetiþeceðini ifade eden Ýsmail Yýlmaz, kurslar arasýndaki farkýn da verilen eðitimle ortaya çýkacaðýný sözlerine ekledi.(aa) "Gül suyu" cilt için çok faydalý Dr. Ertek, gül suyunun cilt için oldukça faydalý olduðunu söyledi. Dermatec Polikliniði Dermatoloji Uzmaný Dr. Ata Nejat Ertek, yýllar önce keþfedilen gül suyunun cilt için oldukça faydalý olduðunu belirtti. Güzel kokusundan da faydalanýlarak ihtiyaç halinde parfüm deðeri verilen gül suyunun, ayný zamanda cilt bakýmýnda da kullanýldýðýný ifade eden Dr. Ata Nejat Ertek, Cildi nemlendirme ve temizleme özelliðine sahip gül suyunu, buzdolabýnda saklayýp soðuk soðuk uygularsanýz, ayný zamanda yüzünüzün kan dolaþýmýný da hýzlandýrmýþ olursunuz. Böylece gül suyu ile nemlenen yüzünüz, doðal canlý görünümüne de kavuþur. Özellikle Obezite ameliyatlarý, tehlikeli derecede obez olan kiþiler için kalýcý kilo kontrolü saðlayan bir tedavi seçeneðidir. Ancak obezite cerrahisi sonrasý yeniden kilo alma riskinin önüne geçmek ve obezite kaynaklý saðlýk sorunlarýnýn kontrol altýna alýnabilmesi de en az ameliyat kadar önemlidir. Bu nedenle hastalar ameliyat sonrasý düzenli kontrol altýnda olmalýdýr. Memorial Antalya Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalýklarý Bölümü nden Uz. Dr. Gökhan Yazýcýoðlu, obezite ameliyatlarý sonrasý hasta takibinin önemi hakkýnda bilgi verdi. DÜZENLÝ KAN TESTLERÝ Obezite cerrahisinden, sonra daha az besin maddesi emildiðinden, ne yenildiðine dikkat edilmeli ve saðlýklý olmak için bedenin gerek duyduðu besin maddelerinin tümünün alýndýðýndan emin olunmalýdýr. Proteinler, yaðlar, karbonhidratlar ile vitaminler, mineraller, eser elementler seviyelerinin izlenmesi için kan testleri yaptýrmak amacýyla endokrinoloji uzmanýna düzenli aralýklarla baþvurulmalýdýr. Ýlk yýl her üç ayda bir kan sayýmý (anemi kontrolü için), glikoz (kan þekeri seviyesi kontrolü) ve kreatinin (böbrek iþlev kontrolü) deðerleri ölçülmelidir. Yorgunluk, halsizlik, kas kitlesi kaybý, kalp çarpýntýlarý, depresyon, karýncalanma, kemik hastalýðý, gece görüþ kaybý veya hipoglisemi (kandaki kalsiyum seviyelerinin düþmesi) gibi vücutta sorunlara yol açabilecek herhangi belirli bir besin yoksunluðu olup olmadýðýný görmek için ilk yýl her altý ayda bir kan testleri yaptýrýlmalýdýr. Ýlk yýldan sonra bu testlerin tamamý yýlda bir tekrarlanmalýdýr. ÞEKERLÝ VE YAÐLI YÝYECEKLER TÜKETÝLME- MELÝ Hýzlý mide boþalma sendromu, mide bulantýsý, halsizlik, sersemlik ve mide kramplarý gibi, midedeki sindirilmemiþ yiyecekler ince baðýrsaðýnýza çok çabuk boþaltýldýðýnda meydana gelen bir dizi belirtiye karþýlýk gelir. Çok fazla þeker veya yaðlý yiyecekler bu hýzlý boþalmayý tetikleyebilir. Hýzlý boþalma belirtileri zaman içinde azalma eðilimi gösterir ve aþaðýdakiler gibi bazý besin deðiþiklikleriyle genellikle kontrol edilebilir. makyaj temizlemek için faydalanabilirsiniz. Gül suyunda dikkat edeceðiniz en önemli husus yüzde 100 doðal olmasýdýr. Gül suyu her cilt için uygundur. Yaðlý cildin nem dengesini saðlar, kuru cildi nemlendirir, akne ve sivilcelerle savaþýr. Gül suyunun cilde diðer bazý faydalarý ise þunlardýr; ciltteki kýzarýklýk ve þiþkinliði alýr, týkanmýþ gözenekleri açar, cilde ýþýltý-enerji verir, sivilceleri kurutur, cilt kuruluðunu önler gibi. Yaðlý cilt görünümünü ortadan kaldýrmak için haftada 2 kere gül suyunu pudra ile karýþtýrarak maske hazýrlayýp yüzünüze uygulayýn. Bu maskeyi yine gül suyu ile temizleyin. Sivilceli ciltler için ise sabah saatlerinde de bir pamuk yardýmý ile sivilceli bölgelerinize gül suyunu sürün. Bu iþlem sivilceleri kurutacaktýr diye konuþtu. (ÝHA) Yakýnda Türkiye'ye gelecek 'telematik'le kurallara uyan sürücüler yüzde 30'a kadar daha az prim ödeyecekler. Trafikte yeni bir dönem baþlýyor. Araçlara yerleþtirilecek telematik sistemiyle artýk sigorta þirketleri direksiyon tutuþunuzu hatta sinyal verip vermediðinizi bile takip edecek. Bu sayede iyi sürücülerin cebinden daha az para çýkacak, kurallara uymayanlar ise yüksek prim ödemek zorunda kalacak. Kasko primlerini yüzde 30 düþürecek 'kara kutu' sistemi, CSC ile Türkiye ye geliyor. Araçlara sonradan ya da üretimde entegre edilebilen telematik sistemiyle ilgili bilgi veren CSC Türkiye Genel Müdürü Alev Alp Esen, kasko ve trafik sigortasýnda devrim gibi yenilikler yaþanacaðýný söyledi. FÝYATLANDIRMA DEÐÝÞECEK Sigortada fiyatlandýrmaya temel oluþturan yaþ ve cinsiyet gibi kriterlerin yerini kullaným þeklinin alacaðýný belirten Esen, "Uçaklardaki kara kutuya benzetebileceðimiz telematik sayesinde, kurallara uyanlar yüzde 30 a kadar daha az prim ödeyecek" dedi. Telematik sisteminin uygulamaya geçmesiyle birlikte kasko ve trafik sigortalarýnda fiyatlandýrma modelinin tamamen deðiþeceðini belirten Esen, þöyle konuþtu: AMERÝKA DA 8 MÝLYON ARAÇTA VAR "Telematik, uçaklarda bulunan kara kutu sisteminin bir benzerini motorlu taþýtlara getiriyor diyebiliriz. Aracýn konum bilgisini, sürücünün sürüþ biçimini ve kurallara uyup uymadýðýný kayýt altýna alan telematik sayesinde, yaþ ve cinsiyet gibi fiyatlandýrmada temel oluþturan deðiþkenlerin yerini, temelinde kullanýmýn bulunduðu bir sistem alacak. CSC olarak, Amerika da yaklaþýk 8 milyon aracý kapsayan büyük çaplý bir projeyi 6 ay gibi kýsa bir sürede tamamladýk." 5 YILA KADAR SEKTÖRE YAYILIR Esen, telematik sisteminin üretim aþamasýnda da entegre edilebildiðini kaydederek, "Þu an baþta Japon üreticiler olmak üzere bazý firmalar araçlara fabrika çýkýþýnda bu sistemi entegre ediyor. Ýtalya da yaygýn olarak kullanýlan sistemin ülkemizde de kullanýlabilmesi için çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Bu uygulamanýn 2-5 yýl aralýðýnda otomotiv sektörünün geneline yayýlacaðý öngörülüyor" diye konuþtu. ACÝL DURUM ÇAÐRISI Esen, telematik yeni servislerin de geliþtirileceðine dikkat çekti. Esen, Çalýnan araçlarýn takibi, otomatik acil durum çaðrýsý, arýzalarýn servise bildirimi ve yakýt tasarrufu gibi yeni servisler güvenli ve ekonomik bir yolculuk saðlayacak Ekim'den itibaren Avrupa da üretilecek bütün araçlarda 'ecall' denilen acil çaðrý sisteminin bulunmasýnýn zorunlu kýlýnmasý da telematik kullanýmýný destekleyici bir unsur olacaktýr" diye konuþtu..(akþam Gazetesi) Obezite ameliyatý sonrasýna dikkat edin Bunlar; Katý gýda içeren bir öðünden sonra 30 dakika içinde sývý tüketmekten kaçýnmak, Protein miktarýný artýrmak, Kolay sindirilen basit karbonhidratlardan (þekerli gýdalar ve içecekler gibi) uzak durmak, Sindirimi daha uzun süren lif ve kompleks karbonhidrat (tam tahýllý yiyecekler gibi) alýmýný artýrmaktýr. KUSMAYA KARÞI ÖNLEM ALIN Kusma ve hýzlý mide boþalma sendromu, mide boyutunun küçültüldüðü iþlemlerin olasý yan etkileridir. Kusma en yaygýn olarak küçük mide kesesine alýþýlan dönem olan ameliyat sonrasýndaki ilk birkaç ay boyunca görülür. Kusma çok zorlu olan yiyecekleri yemekten ya da çok hýzlý veya çok fazla yemekten, çok büyük lokmalar almaktan veya yiyecekleri yeterince çiðnememekten kaynaklanabilir. Kusma ayný zamanda sývý kaybýndan da kaynaklanabilir. Kusmayý önlemek için tokluk iþaretlerine dikkat etmeli, yavaþ yemeli ve bol miktarda sývý tüketilmelidir. ÝLAÇ DOZU AYARLANMALI Obezite cerrahisinin etkisi, obezite düzeyi yüksek kiþilerde kilo kaybýnýn ötesine geçer. Çoðu hastada obeziteyle ilgili saðlýk sorunlarý kaybolur veya büyük oranda iyileþme gösterir. Örneðin, emilimi azaltýcý bir iþlemden çok kýsa süre sonra tip 2 þeker hastalýðý diyabet ilaçlarýný çok az gerektirecek veya hiç gerektirmeyecek bir noktaya gerileyebilir. Benzer þekilde, insülin tedavisi gören hastalar çok daha az insüline ihtiyaç duyarlar ve bir kýsmýnda ameliyattan sonra insülün tedavisi kesilebilir. Obezite cerrahisi ayný zamanda hipertansiyon, yüksek kolesterol, alkole baðlý olmayan yaðlý karaciðer hastalýðý, uyku apnesi, eklem hastalýðý, astým ve polikistik over sendromuna baðlý kýsýrlýk gibi diðer durumlarda iyileþme yaratabilir veya çözüm getirebilir. Ameliyat öncesinde þeker hastalýðý, yüksek tansiyon veya yüksek kolesterol gibi durumlarý tedavi etmek amacýyla ilaç alýnýyorsa, ameliyattan hemen sonra dozunu ayarlamak gerekir. Bu nedenle endokrinoloji ve metabolizma hastalýklarý uzmaný tarafýndan hastanýn izlenmesi önemlidir.

13 ÇARÞAMBA 25 ÞUBAT :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:6 CEMÂZÝL - EVVEL: 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:12 Þubat 1430 Kasým: ÞUBAT Araklý, Sürmene ve Ýspir'in kurtuluþlarý (1918) - Þehzâde Cem Sultan'ýn vefâtý (1495) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Amelin hayýrlýsý, az da olsa devamlý olanýdýr. Hadîs-i þerîf ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk VEFAT EDENLER 1-Buget Köyü' nden, Zeynal, Cemal ve Cuma ARALIK' ýn kardeþi, Musa ARALIK' ýn amcasý, Celal HOÞGÖR' ün kayýnpederi; Ali ARALIK. 2-Berk Köyü' nden, Osmancýk Esnafýndan Hüseyin BÜLBÜL' ün annesi; Fatma KÝ- RÝÞ. 3-Köy Hizmetleri' nden emekli Merhum Yaþar KOÇ' un oðlu, Leblebici Esnafýndan Mehmet YÝÐÝTER' in damadý, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi çalýþaný; Bekir KOÇ. 4-Mecitözü, Alören Köyü' nden, Yazýçarþý Esnafýndan Ekrem KARACA' nýn babasý; Mehmet KARACA. 5-Tarým Ýl Müdürlüðü' nden emekli; Hasan AKGÖZ. 6-Merhum Halil DOÐANCI' nýn oðlu, DSÝ' den emekli Mühendis; Ali DOÐANCI. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. METEOROLOJÝ NÖBETÇÝ ECZANELER BÜYÜK ECZANESÝ GÜLAY TOKATLIOÐLU (TEL: ) M.GAZÝ 1.SOK. - ÇORUM DEVLET HASTANESÝ YANI VEFA ECZANESÝ MUSTAFA GÖBELEK (TEL: ) GAZÝ CD. 53/B - KÜLTÜR SÝTESÝ ALTI Çevrim içini çevirsen de dýþýna / Hayatýn ne getireceðini bilemezsin baþýna / Bazen daha varamadan beklediðin yaþýna / Kalabalýklarla gider de orada kalýrsýn tek baþýna. Öyle bir geçer ki zaman / Dönüp bakarsýn da geriye içinden çýkaman. Dostum yolun düþerse bizim ellere / Buyur gel, misafirim ol birkaç gece / Dostluklar pekiþsin iyice / Çocuklar da bilsin, baba dostu deyince. Cumartesi sabah Ulu cami, Pazar Hýdýrlýk / Avluda çay, simit, çorba Mevlam vermiþ bolluk / Güzel bir adet, Türkiye geneline örnek olduk. Sosyal medya - internet / Ýfþa ediyor kim de varsa dert (!) Göz kararýrsa dünya zindan olur / Kalp kararýrsa ahiret zindan olur. Çizgiler var, sarý, yeþil, kýrmýzý / Yaþarken ayarlamalýsýn çizgiye göre hýzý. Bir kaza olursa mal gider, can gider / Acemi kurtarmacý ateþe körükle gider. Günlük, aylýk, yýllýk / Yazý yazmak güzel bir alýþkanlýk. Ýnsanoðlu bir çocuk doðacak diye bekler / Ýnsanoðlu bir hasta olacak diye merak eder / Ölümden sonra yine devam eder beklentiler / Ýstersen buna Kapýlar Not defterimden 8 Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Her bir þeyin kapýsýný çaldýk. Adeta insanlar adedince kapýlarýn. Dünyamýz hak mabud yok ki ona gidilsin" dedi Tefekkür hangi kapýya gideyim. Senden baþka Kalp kapýsý, gönül kapýsý, aþk kapýsý, merhamet kapýsý, dert kapýsý, na- O zaman ne kadar güzel kapýlar Bediüzzaman Hazretleri. mert kapýsý, nur kapýsý, ilim kapýsý, kilitli kapý, açýk kapý, ilahi kapý, cennet kip içeri girdik. O vakitten sonra kâina- varsa hepsi bir bir açýldý. Besmele çe- kapýlarý, cehennem kapýlarý, dost kapýsýren açýk olan gözlerimiz ve gönülleritýn kapýlarý arkasýna kadar açýldý. Zahi- Raþit Yücel Ýnsan hangi kapýdan girmek isterse miz doyasýya o alemleri seyretti. O açýk o kapýyý çaldý. Kimi kapýlar açýldý, kimi corumhakimiyet. net kapýdan diðer sevdiklerimizi de çaðýrdýk. Kabir kapýsý ve diðer alemlerin ka- kapýlar açýlmadý. Sonra Rahmeti ilahiyenin kapýsýný çaldýk. pýlarý insana ünsiyet ve huzur damlacýklarý Arzularýmýz vardý, isteklerimiz vardý. sundular. O kabir cennet bahçelerinden bir Onun Rahmet hazinesi geniþti. Yeter ki sen iste, yeter ki talep et. harareti bize tesir etmedi.. bahçe oldu. Ne soðuðun þiddeti, ne de sýcaðýn "Senin kapýndan baþka hangi kapý var, Kapýlar, kapýlar yapabilirsin çokça eklentiler. Gelirse bir makama naehil / O makam için için erir. Bakma öyle masum göründüðüne / Kim bilir ne günahlarý var, daha çýkmamýþ gün yüzüne Oðlu dedi: baba geceler iyice kýsaldý / Baba dedi: kiþiden kiþiye göre deðiþir / Bir gece çok uzun zaman / Ýnanmýyorsan hastalan. Bitti ara tatil yarýn açýlacak okullar / Bu akþam biraz üzüntülü bizim yavrular. Uzak durma kardaþ, yaklaþ hele sofraya / Sen çekinirsen ben de çekinirim / Kýrk yýlda bir beraber yemek yiyeceðiz / maziye ait sohbet edeceðiz / Seni hiç kaybetmek istemem / Tamam çekinmiyorum efendim / Kaybetmek mi, hiç düþünmüyorum efendim. Pazarda kimi Japon malý, kimi Çin malý satar / Japon malý saðlamdýr ama Çin malý da prim yapar / Ey beni eleþtiren dostlar, Farzetki ben de Çin malý satýyorum / Hissemi alýnca kaldýrýp çöpe atýyorum. Görmez göz, duymaz kulak / Adamcaðýz bir de yatalak / Biri kýz dokuz uþak / Herkes kendi sevdasýnda / Adamcaðýza, yok bakacak. Ergenlikten ölüme kadar, / Açýk - gizli ne günahlar var / Kimse bilemez, Allah ve kendisi kadar. Fazla kafein sinir bozuyor Kafein içeren kahve ve çay gibi içeceklerin fazla tüketilmesiyle birlikte saðlýk problemlerinin de beraberinde olacaðýný belirtildi. Diyetisyen Mustafa Tilekli, kafein içeren kahve ve çay gibi içeceklerin 500 miligramdan fazla tüketilmesi durumunda sinirlilik, depresyon ve huzursuzluk gibi durumlarýn ortaya çýkabileceðini söyledi. Diyetisyen Mustafa Tilekli, "Hayatýmýzda ki yerini fazlasýyla saðlamlaþtýrmýþ olan, çoðumuzun ne kadar tükettiði konusunda bazen farkýnda bile olmadýðý, þeker atýlmadýðý sürece sýnýrsýz içebileceðimizi düþündüðümüz kafein içeren kahve ve çay gibi içeceklerin az miktarlarda tüketilmesinin faydalý etkileri olmakla birlikte aþýrýya kaçýlmasý durumunda birçok saðlýk problemini de beraberinde getireceði unutulmamalýdýr" dedi. "FAZLA KAFEÝN TÜKETENLER SÝNÝRLÝ OLUR" Kafein ile ilgili dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgi veren Tilekli, "Ýçeceklerden veya çikolatadan alýnan kafein sindirim sisteminde çok hýzlý bir þekilde emilir ve emilen kafeinin yaklaþýk yüzde 80'i beyne aktarýlýr. Etkisi ise saðlýklý bir yetiþkinde 5-6 saat sürerken, yaþlýlarda bu süre daha da uzun olabilir. Kafeinin vücutta en çok etkili olduðu yer sinir sistemidir. Beyindeki adenozin reseptörlerine baðlanarak, uyku ve halsizlik gibi hislerin geliþmesini geciktirir. Ancak çok fazla tüketildiðinde de uykuyu düzenleyen hormon olarak bilinen melatoninin salgýlanmasýný azaltýr. Bu baðlamda günlük mg arasýnda kafein tüketmek olumlu etkiler saðlarken, Kadir Yüktaþýr com 500 mg ve üzerinde tüketmek tam tersine sinirlilik, depresyon, huzursuzluk gibi durumlarýn ortaya çýkmasýna neden olabilir" diye konuþtu. Kafeinin sindirim sisteminde mide asitliðini artýrýcý etki gösterdiðini ifade eden Tilekli, "Bu nedenle reflü hastalarýnýn kahve, kola, çay veya çikolata tüketirken daha dikkatli olmalarý gerekir. Fazla kafein tüketimi gebelik döneminde istenmeyen sonuçlara yol açabilir. 200 mg'ýn üzerinde kafeinin tüketilirse, bunun bir kýsmý plasentadan bebeðe geçer. Bebeðin karaciðeri bu kafeini metabolize edecek düzeyde olmadýðý için de saðlýðý olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle gebeler için günlük önerilen kafein miktarý 125 mg'dýr. Kafein çok tüketilirse kemik saðlýðýný da olumsuz etkileyebilir. Yüksek düzeyde alýnan kafein, vücuttan idrar yoluyla Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: ÞUBAT 2015 ÇARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen s ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 95, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 95,53 Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. KOÇTÜRK MATBAACILIK 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 ÇARÞAMBA 25 ÞUBAT Bozkurt tan Ortaköy ziyareti 2 Esnafýn sorunlarýný öðrendi AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Orhan Bozkurt, Ortaköy parti teþkilatýný ziyaret etti. Ziyarette Ortaköy Ýl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Çelik in yaný sýra Halis Mandacý ve Ýsmail Aktaþ hazýr bulundu. RECEP MEBET AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Orhan Bozkurt, Ortaköy parti teþkilatýný ziyaret etti. Önceki gün Ortaköy de temaslarda bulunan Orhan Bozkurt, AK Parti Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Osman Kara nýn evsahipliðinde teþkilat yöneticileriyle bir araya geldi. Ortaköy Ýl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Çelik in yaný sýra Halis Mandacý ve Ýsmail Aktaþ ýn da hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Bozkurt, Çorum a hizmete talip olduðunu belirterek tüm teþkilat mensuplarýndan destek istedi. Bozkurt, 7 Haziran 2015 tarihinde yapýlacak genel seçimde milletvetkili aday adayý oldum. Bu yolda yaptýðýmýz tüm çalýþmalarýn vatana, millete ve tüm Ýslâm alemine hayýrlar getirmesini diliyorum diye konuþtu. AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Av. Serhat Pak, ÇE- SOB'u ziyaret etti. Ziyarette Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç'la bir süre görüþen Serhat Pak, milletvekili seçilmesi halinde yapacaðý çalýþmalarý anlattý. Esnaf ve sanatkârlarýn içinde bulunduðu sorunlar hakkýnda Baþkan Kýlýç'tan bilgiler alan Pak, "Çorumlu esnaf ve sanatkârlarýmýz þehrine katma deðer kazandýran, devletine yük olmayan bireylerden oluþuyor. Esnafýn sorunlarýna mesleðimden dolayý vakýf birisiyim. Ýnþallah bu sorunlarýnýzýn çözümü için devletle esnaf arasýnda köprü vazifesi kurmak bana vesile olur" dedi. Ziyaretten duydu- AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Av. Serhat Pak, ÇESOB'u ziyaret etti. ðu memnuniyeti dile Baþkan Vekili Recep getiren Baþkan Kýlýç Gür ile Ayakkabýcýlar ise, Serhat Pak'a milletvekilliði yolunda baþa- Baþkaný Hasan Coþgun ve Kunduracýlar Odasý rýlar diledi. da hazýr bulundu. (Haber Ziyarette ÇESOB Merkezi) Yasemin Coþgun AK Parti den Milletvekili Aday Adayý Çorum a bir bayan aday adayý daha 5. Dönem Milletvekilliði Genel Seçimleri için AK Parti'den Çorum Milletvekili Aday Adayý olduðunu açýklayan Yasemin Coþgun, Ben, ülkemi seven ve ülkeme hizmet etmek isteyen; dürüstlük, merhamet, özveri, proaktivite ve insan sevgisi gibi güçlü deðerlere sahip, deðiþimi ve deðiþime katkýda bulunmayý önemseyen, imanlý genç bir bireyim. Yalnýzca inandýðým ve sýðýndýðým Hakk'tan güç alýrým. Hakk'a ve halka hizmet etmenin mücadelelerin en kutsalý olduðuna inanýyorum" dedi. Amacýnýn, ülkedeki tüm insanlarýn mutlu, huzurlu ve üretken olabilmeleri için, onlarý destekleyecek ve geleceðe hazýrlayacak çalýþmalar yaparken, liderlerinin izinden yürümek olduðunu belirten Coþgun, Özellikle; kadýnlar, gençler ve eðitim alanlarýnda çalýþmaya ve projeler üreterek bu gruplarýn sesi ve gücü olmaya talibim. Toplumun en çok ihtiyacý olduðuna inandýðým, birbirini anlama ve birlikte deðer yaratma süreçlerinde Hakk'tan aldýðým güç ve destekle onlarla birlikte yol almak istiyorum. diye konuþtu. Yasemin Coþgun, AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý oldu. Genç yaþýna raðmen çýktýðý bu yolda, karþýsýna çýkabilecek her türlü aþamayý bilerek ve kabul ederek; baþarý, san eðitimlerini aldý. hoþgörü, esneklik, sabýr, cesaret ve manevi deðerleri taþýdýðýný ifade eden Coþgun, þöyle dedi; Her zaman bizi yüsi Eðitime Destek Merkezi'nde Ýngilizce dil eðitimi ver yýlýndan bu yana Ankara'da Keçiören Belediyereklendiren Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn "Gençler, durmak yok. Koþacaksýnýz, risk alarak 2009 yýlýnda henüz üniversite öðrencisiyken, AK mektedir. koþacaksýnýz!" sözlerinden aldýðým ilham ve cesaret; ve Parti Gençlik Kollarý Keçiören Ýlçe Baþkanlýðý Yönetim bu genç yaþýmdaki heyecaným, yüreðimdeki iman, birikim Kurulu Üyesi olarak siyasi hayatýna baþlayan Çosgun, ve deneyimlerimle yoluma devam edeceðim yýlýnda Ar-Ge ve Eðitim Birimi Baþkanlýðý'nda çalýþmalarýna devam etti. Yasemin Coþgun kimdir? 1989 Çorum Alaca doðumlu olan Yasemin Çosgun, 2011 yýlýnda AK Parti Gençlik Kollarý Keçiören Ýlçe ilk ve orta dereceli eðitimlerini memleket olan Çorum Baþkanlýðý Yönetim Kurulu Üyeliðini sürdüren ve ayný yýl Alaca'da tamamladý. içerisinde ayrýca Seçim Ýþleri Baþkanlýðý'nda da aktif görev aldý yýllarý arasýnda Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým bölümünde ön lisans 2012 yýlýnda AK Parti Ankara Ýl Sosyal Ýþler Baþkanlýðý Eðitim ve Biliþim Komisyonu'nda eðitim ile ilgili pro- ve Anadolu Üniversitesi Ýþletme bölümünde lisans programlarýný tamamladýktan sonra Atýlým Üniversitesi'nde jelerde görev alýrken, 2013 yýlýndan itibaren de AK Parti Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalýnda Ankara Ýl Sosyal Ýþler Baþkanlýðý Ýl Siyaset Kurulu'nda aktif bir þekilde çalýþmalarýný sürdürdü. yüksek lisans programýndan mezun oldu. Halen Kamu Yönetimi üzerine Hacettepe Üniversitesi'nde yüksek lisans ve Gazi Üniversitesi'nde doktora baþkanlýðý seçim sürecinde AK Parti Keçiören Seçim Ko- Bu çalýþmalarýn devamýnda 2014 yýlýnda Cumhur- programlarýna devam eden Çosgun,2010 yýlýnda Frankfurt ordinasyon Merkezi'nde AK Parti adýna yapýlan çalýþmalarda aktif bir þekilde görevine devam etti. (Haber Merke- Am Main'de Volkshochschule dil okulunda Almanca ve 2014 yýlýnda Malta'da Clubclass dil okulunda Ýngilizce lizi) Ali Osman Kýyak, gittiði tüm ilçelerde ilgiyle karþýlanýyor. Kýyak a ilçelerden destek 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleþtirilecek olan Milletvekilliði Genel Seçimlerinde AK Parti Çorum Milletvekilliði Aday Adaylýðýný geçtiðimiz günlerde açýklayan Ali Osman Kýyak, gittiði tüm ilçelerde ilgiyle karþýlanýyor. Boðazkale, Uðurludað, Ortaköy ve Alaca ilçelerinde yoðun bir tempoyla çalýþan Kýyak, ilçe teþkilatlarýndan destek almaya devam ediyor. Ziyaretlerinde, tüm ilçelerin hakkýný ve hakkaniyetini her durumda gözeteceði sözünü veren Kýyak, Size üç söz veriyorum; telefonum sonuna kadar açýk olacak, kapým arkasýna kadar her zaman açýk olacak ve en önemlisi yüreðim sonuna kadar açýk olacak. dedi. Ýlçe baþkanlarý da, olumsuz hava þartlarýna raðmen ilçelerine gelerek sýkýntýlarýný dinleyen Kýyak a teþekkür ederek, Geçmiþte olduðu gibi gelecekte de yanýmýzda olacak insan Sayýn Ali Osman Kýyak týr. Bizler birlik içerisinde adayýmýza tam destek vereceðiz. dediler. (Haber Merkezi) Ayhan Karaca ya destek Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) Finansman Dairesi eski Baþkaný Ayhan Karaca nýn, Çorum dan Milletvekili aday adaylýðýna Adalet ve Kalkýnma Partisi teþkilatlarýndan büyük destek geldi. AK Parti il ve ilçe baþkanlarý ile Belediye Baþkanlarý Karaca nýn adaylýðýný açýkladýðý toplantýya tam kadro katýlarak destek verdi. Ayhan Karaca, dün Çorum AK Parti Ýl Baþkanlýðý nda düzenlediði basýn toplantýsý ile aday adaylýðýný açýkladý. Karaca nýn adaylýðýný açýkladýðý toplantýya AK Parti Çorum Ýl Baþkan Vekili Eyüp Aslan ýn yaný sýra, Uðurludað, Alaca, Boðazkale, Ýskilip ve Bayat Belediye Baþkanlarý ile Ýlçe Baþkanlarý tam kadro katýldýlar. Yeni Türkiye nin þekilleneceði 7 Haziran 2015 de yapýlacak 25. Dönem Milletvekilliði Genel Seçimleri için AK Parti den Çorum Milletvekili aday adayý olduðunu açýklayan Karaca konuþmasýnda, Rabbim bize Çorum mumuza hizmet edebilmek amacýyla, bu kutlu görev talip olmayý nasip etti. Zaman, kamuda edindiðimiz deneyimleri hemþehrilerimize, þehrimize aktarma zamanýdýr. Tüm kardeþlerimizle birlikte var gücümüzle þehrimize, hemþehrilerimize hizmet edeceðiz diye konuþtu. "ÇORUMLA ÝLGÝLÝ HAYALLERÝMÝZ VAR" 11 yýl TOKÝ de görev yaptýðýna dikkat çeken Karaca, Türkiye nin 81 il 800 ilçesinde TOKÝ yatýrýmlarýný yakýndan takip ettiðini belirterek sözlerini þöyle sürdürdü: Ülkemizde ayak basmadýk ne bir þehir kaldý ne bir ilçe. TOKÝ de görev yaptýðým süre içinde Çorum ile ilgili projelerle ise bizzat ilgilendim. Çalýþma arkadaþlarýmdan sürekli bilgi alýp aksayan bir durum olduðunda müdahale ettim. TOKÝ de görev yaptýðým süre içinde hemþehrilerimin desteðini hep hissettim, sizleri mahcup etmemeye çalýþtým. Þimdi de çýkmýþ olduðum bu yolda Cenabý Allah ýn izni ile sizleri mahcup etmeyeceðim. Nasýl ki insanlarýn sevdikleri, ailesi ve kendisi için hayalleri varsa, Çorum mumuz için de hayallerimiz var. Yeni Türkiye yle Çorum u daha yaþanabilir, güçlü ve huzurlu hale getirmek için hemþehrilerimizle istiþare ederek sorunlarý Meclise taþýyacaðým, takipçisi olacaðým ve beklentilere tercümanlýk yapacaðým. Yalnýz Çorum için deðil, ülkemiz ve halkýmýzýn geleceði için milli iradenin tecelli ettiði, toplumsal sorunlarýn çözümünün adresi olan TBMM de Çorum un sesinin daha gür çýkmasý için var gücümle çalýþacaðýmdan emin olabilirsiniz. Kýyak, Boðazkale, Uðurludað, Ortaköy ve Alaca ilçelerini ziyaret etti. Ayhan Karaca Ýlçe teþkilatlarý adaylarý dinliyor. TOKÝ de görev yaptýðým süre içinde, memleketimiz Çorum için büyük bir efor saffettim. Bu kapsamda TOKÝ, Çorum da proje ve ihale çalýþmalarý devam eden bin 251 konut ile birlikte 4 bin 739 konut rakamýna ulaþacak. Baþlatýlan uygulamalarýn toplam yatýrým bedeli yaklaþýk 363 milyon lirayý buldu.çorum da TO- KÝ nin ayrýca; 2 ilköðretim, 2 lise, 4 cami, 5 spor salonu, 3 ticaret merkezi, 2 kütüphane, 2 saðlýk ocaðý, sosyal tesis, kamu hizmet binasý, engelsiz yaþam merkezi, 2 sevgi evi (13 bina), 3 bekçi kulübesi, Sosyal Güvenlik Kurumu il binasý, 2 hastane uygulamasý bulunuyor. Türkiye nin emin ellerde ve emin adýmlarla geleceðe ilerlediðini unutmayýn. Bunu, TOKÝ nin 81 il 800 ilçede gerçekleþtirdiði projelerini adým adým takip etmiþ eski bir bürokrat olarak söylüyorum. Þehrimizin, ilçelerimizin, köylerimizin ihtiyaçlarýný çok iyi biliyoruz. Þimdi edindiðimiz deneyimleri hemþerilerimize, ilimize, ülkemize aktarma zamaný. Bu çalýþmalarýmýzý yaparken devlet bürokrasisinde edinmiþ olduðum tecrübelerimi, enerjimi memleketimiz ve Çorum için harcayacaðýmdan emin olabilirsiniz. Bu kapsamda özellikle kentsel dönüþüm ve alt gelir gruplarýnýn konut edindirilmesi konularý büyük önem arzediyor. Kentsel dönüþüm çalýþmalarýna hýz verilmesi ve þehrimizin, ilçelerimizin kentsel dönüþümle birlikte modern þehirler halini almasýnda hep birlikte önemli katkýlar saðlayacaðýz. Yoksul ve alt gelir grubundaki vatandaþlarýmýzýn konut edinimleri ise hayati önem taþýyor. Bu konunun çözümü amacýyla gerekli çalýþmalarý hep birlikte yürüteceðiz. Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan hep ne söyledi? Yola çýkarken, Uzun ince bir yoldayýz, gidiyoruz gündüz gece. Gideceðiz gündüz gece, durmak yok yola devam dedi. Hep birlikte çalýþacaðýz, þehrimiz, hemþehrilerimiz için Durmak yok yola devam. Sizlerin desteði ve Cenap-ý Allah ýn takdiri ile bu ulvi göreve talip oldum. Kurucu Genel Baþkanýmýz, Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan la baþlayýp, Genel Baþkanýmýz ve Baþbakanýmýz Sayýn Ahmet Davutoðlu ile Yeni Türkiye heyecanýyla devam eden süreçte, katký saðlamak ve bu hizmetlerde yer almak için siz Çorumlu hemþehrilerimin desteðini bekler, Cenap-ý Allah tan bizler ve memleketimiz için hayýrlar getirmesini niyaz ederim. (ÝHA)

15 ÇARÞAMBA 25 ÞUBAT Yeni Çorum u inþa edeceðiz AK Parti Milletvekili Aday Adayý Berat Uzun, ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Berat uzun, Yeni Türkiye'nin genç dinamik yüzleri olarak hedefimiz; 2023'leri, 2071'leri milletimizle birlikte görmektir. dedi. Berat Uzun, Ortaköy ve Boðazkale'yi ziyaret etti. AK Parti Milletvekili Aday Adayý Berat Uzun, ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Ortaköy ve Boðazkale'yi ziyaret eden Uzun, burada yaptýðý konuþmada, "Devler gibi eserler býrakmak için, karýncalar gibi çalýþmak lazým. Bizler de milletimize, Çorum'umuza faydalý eserler býrakmak için gençliðin dinamizmi ile çalýþacaðýz. Yeni Türkiye'nin genç dinamik yüzleri olarak hedefimiz; 2023'leri, 2071'leri milletimizle birlikte görmektir. Aday adaylýðýmýzý açýkladýðýmýz ilk günden itibaren, enerjimizi kullanarak, ulaþabildiðimiz her kapýyý çalýyor, ulaþabildiðimiz her eli sýkýyoruz. Hedeflerimizi, beklentilerimizi anlatýyoruz. Ancak sadece kendimizi anlatmýyoruz. Bizden beklenenleri, dertleri, çözüm önerilerini dinliyoruz. Ýlk günden itibaren söylediðimiz gibi, istiþareye çok önem veriyoruz. Anlatýyoruz ve dinliyoruz. Bu sayede en isabetli, en faydalý çözümlere ulaþacaðýmýzý düþünüyoruz. Milletimizin hizmetinde olmak için, fedakarlýk yapmamýz gerektiðinin farkýndayýz.millete hizmet yolunda bizlerde fedakarlýk yapmaya hazýrýz. Hep birlikte Yeni Türkiye'yi inþa ederken Yeni Çorum'u da inþa edeceðiz." dedi. (Haber Merkezi) Vali Kara ya projelerini anlattý AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Prof. Dr. Þakir Þahin, Vali Ahmet Kara yý ziyaret etti. AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Prof. Dr. Þakir Þahin, Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret etti. Vali Kara'ya projeleriyle ilgili bilgi veren Þahin, Çorum'un bir dünya markasý olmasý için çalýþacaðýný belirtti. Çok sayýda bilimsel çalýþma yaptýðýný anlatan Þahin, Çevre konularý, altyapý, sosyal projeler, saðlýk hizmetleri, üretim, sürdürülebilir büyüme gibi birçok alanda bilimsel çalýþmalar yaptým. Yöneticilik yaptýðým dönemlerde üretim ve istihdam konularýnda büyük bütçeli projelerde bulundum. Uluslararasý düzeyde Amerika Birleþik Devletlerinde enerji ve doðal kaynaklar konularýnda çalýþmalar yaptým. Türkiye'nin Antarktika Kutup bölgesinde kuracaðý Araþtýrma üs bölgesi çalýþmalarýnda grup baþkanlýðý yapmaktayým. Tecrübelerimi Çorum'a katkýya dönüþtürmek için Milletvekili Aday Adayý oldum. Hedefim Çorum'un her alanda dünya markasý olmasýdýr. Bunun için halkýmýzýn da desteði ile mücadele edeceðim, Çorum için çalýþacaðým" diye konuþtu. Vali Kara, ziyaretinden dolayý Prof. Dr. Þakir Þahin'e teþekkür ederek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. (Haber Merkezi) AK Parti davasýna inancýmý teyit için yeniden aday oldum HURÞÝT KURT BOZ- AK Parti Milletvekili Çorum Milletvekili Aday Adayý Dr. Fatih Tuncel, AK Parti davasý ve misyonuna inancýný bir kez daha teyid etmek için aday olduðunu söyledi. Hakimiyet e nezaket ziyaretinde bulunarak Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer e deðerlendirmelerde bulunan Tuncel, 36 yýllýk meslek hayatýnýn 17 yýlýnýn Çorum Devlet Hastanesi ve SSK Hastanesi nde hemþehrilerine hizmet ederek geçtiðini ha- AK Parti Milletvekili Çorum Milletvekili Aday Adayý Dr. Fatih Tuncel, hakimiyet e nezaket ziyaretinde bulundu. týrlattý. Son 9 yýldýr Ankara da görev yaptýðýný, ancak bir ayaðýnýn her zaman Çorum da olduðunu belirten Tuncel, Mes- leki ve sosyal birikimlerimizle Çorumlu ya faydalý olmayý amaçlýyorum.tekrar aday adaylýðým AK Parti davasý ve misyonuna inancýmý te- yid etmek içindir. Kadere, takdire inanýyorum. Nasip neyse o olur. Her halükârda hizmete devam edeceðiz. Bafra dan Çorum a fidan AK Parti Aday Adayý Berat Uzun, teþkilat ziyaretlerine devam etti. Uðurlu, Muhalefet kendini yenilemeli AK Pati Çorum Milletvekili Aday Adayý Dr. Yaþar Uðurlu, Uðurludað ve Bayat'ý ziyaret etti. AK Parti'nin 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde yeni bir rekor kýrarak tarih yazacaðýný iddia eden Uðurlu, Çorum'un AK Parti iktidarýna en yüksek teveccühü gösteren illerden birisi olduðunu hatýrlatarak, "Bu nedenle büyük ülke olma hayalini en iyi anlayacak olanlarýn Çorumlu hemþehrilerimiz. Yeni Türkiye'nin her alanda geliþmesi için baþta Anayasa olmak üzere yeni kararlar alma zamaný çoktan geldi. Muhalefetin de bu konuda kendisini yenilemesi gerekiyor." dedi. Uðurlu, daha sonra Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun'u ziyaret ederek bilgi paylaþýmýnda bulundu. Bayat'ta parti teþkilatýný ziyaret eden Uðurluseçimlerde ana temanýn baþkanlýk sistemi ve anayasza olacaðýný vurguladý. Türkiye'nin büyük ülke olmasýnýn yolunun dünyanýn geliþmiþ ülkelerinde uygulanmakta olan baþkanlýk sistemine geçiþle mümkün olacaðýný savunan Uðurlu, Çorum'un muhabbet ve merhamet þehri olduðunu kaydetti. Esnaf ziyaretlerinde bulunan Uðurlu, son olarak Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü'yü ziyaret etti. (Haber Merkezi) AK Pati Çorum Milletvekili Aday Adayý Dr. Yaþar Uðurlu, Uðurludað ve Bayat'ý ziyaret etti. Yaþar Uðurlu, Bayat Belediyesi ni ziyaret etti. Samsun'un Bafra Ýlçe Kaymakamý Halis Arslan, Bafra Orman Fidan Þefliði Pamuklu Orman Fidanlýðý ný gezerek incelemelerde bulundu. Fidanlýk konusunda açýklamalarda bulunan Pamuklu Orman Fidanlýðý yetkilisi Ramazan Arslan, Burada yaptýðýmýz üretimlerden genelde iþletmeler satýn alýyorlar. Buradaki fidan üretim alanýmýzda kýzýlçam, sarýçam, ceviz, bahçe bitkileri ve çýnarlar bulunmaktadýr. Ýlçe dýþýndan resmi kurumlardan Amasya, Ordu, Çorum ve Kars bölgeleri satýn almaktadýrlar. Tabii ki sivillere de satýþlarýmýz olmaktadýr. Þuan yine üretimle birlikte satýþlarýmýz devam etmektedir. Yýllýk üretimimiz genelde 200 veya 300 bin civarýndadýr. Fidanlýðýmýzda tohumdan üretim y a p ý l m a k t a d ý r. Üretken bir sahadýr. Sulama ve yaðmurlama mevsimine göre deðiþmektedir " dedi. Fidanlýk yetkililerinden bilgi alan Kaymakam Arslan, alaný gezerek alanda çalýþanlarla sohbet etti.(ýha) Bafra Orman Fidan Þefliði Pamuklu Orman Fidanlýðý ndan Çorum a fidan geliyor. Bafra Ýlçe Kaymakamý Halis Arslan, Çorum a fidan sattýklarýný söyledi.

16 16 ÇARÞAMBA 25 ÞUBAT Dinçer Solmaz aday adaylýðýný açýkladý EMRE KUT liyorum ki, öyle öðrendim ki Kuvayý Milliye bu ulusun namusudur, þerefidir. Mustafa Kemal de onurudur, ýþýðýdýr. Ve ikisinin birliði ile yeryüzünü aydýnlatan ulusal kurtuluþ savaþýmýzda benim ve yeryüzündeki bütün yurtseverlerin yol göstericisidir, kutup yýldýzýdýr. Ne mutlu ki ulusumuzun böyle soylu, böyle þanlý bir tarihi var. O soylu geçmiþimiz ki; o imrenilesi tarihimiz ki içinde bizi aydýnlýk yarýnlara taþýyacak her türlü yol gösterici var. Aydýnlýk yarýnlar, tam 250 yýldýr peþinde koþtuðumuz, uðruna ölümlere gittiðimiz, gelecek kuþaklara olan namus borcumuzdur. Atalarýmýzdan emanet aldýðýmýz sevdamýzdýr. Ama maalesef ne yazýk ki bu gün dardadýr." dedi. Giriþilen mücadelenin çetin olduðunu hatýrlatan Solmaz, Çorum'un da bir çok sorunu bulunduðuna dikkat çekerek, "Ne tarým, ne hayvancýlýk, ne sanayi, ne de ticaret. Önümüzdeki en yakýcý mesele, kurulmak istenilen gerici faþist diktatörlüðe karþý koymak ve çaðdaþ demokratik hukukumuza sahip çýkmaktýr. Hem de hiç vakit geçirmeden hemen þimdi. Sadece ve sadece ülkeme ve sizlere yani ulusuma hizmet etmek için adayým. Özel olarak Çorum'umuza ve genel olarak ta ülkemize bir kürek harç koyan herkesin yanýnda olacaðýma, ancak kul hakký yiyenlerin, bölücülerin, ayrým yapanlarýn karþýsýnda da hiç bir korku duymaksýzýn dimdik duracaðýma hepinizin huzurunda ve tarih önünde söz veriyorum. Kaygýlarýnýz kaygým, kavganýz kavgam olacak. Bana bu görevi verirseniz sýrf yüzünüz gülsün diye bilincim 24 saat açýk olacak. Oylarýnýzý istiyorum desteklerinizi istiyorum ama daha da önemlisi yüreklerinizi yüreðimin yanýnda CHP Çorum eski Ýl Yönetim Kurulu ve Belediye Meclis istiyorum." diye konuþtu. Üyesi Avukat Dinçer Solmaz, aday adaylýðýný açýkladý. CHP Çorum eski Ýl Yönetim Kurulu ve Belediye Meclis Üyesi Avukat Dinçer Solmaz, partisinden milletvekilliði aday adaylýðýný açýkladý. Dün parti binasýnda düzenlediði toplantýyla adaylýðýný kamuoyuna duyuran Dinçer Solmaz, seçildiði taktirde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayraðýný sadece bütün onuru ile deðil, ayný zamanda o büyük sorumluluðu ile taþýmak istediðini söyledi. Solmaz'ýn adaylýðýný açýkladýðý toplantýya, CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere ve teþkilat yöneticileri, bazý sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda partili katýldý. Toplantýda herkesin bildiði ve sürekli olarak dillendirdiði ayrýntýlarý tekrarlamakta hiçbir pratik fayda olmadýðý düþüncesinde olduðunu belirten Solmaz, " Hem sizleri ayrýntýlarla avutmamak hem de siyasal stratejimizi ayrýntýya boðmamak için þimdilik onlarý bir kenara býrakmak istiyorum. Ben Kuvayi Milliye anýlarýnýn kol gezdiði, hissedilircesine yaþandýðý bir ortamda büyüdüm. Ýþte adaylýðýmý tetikleyen asýl neden kanýmda, iliðimde hissettiðim bu Kuvayý Milliye ruhudur. Bi- Davamýz makam mevki davasý deðil CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, merkez ve ilçelerdeki ziyaretlerini sürdürüyor. Köse ziyaretlerinde partisinin programý ve politikalarý hakkýnda açýklamalarda bulundu. Yeniden aday olup olmayacaðý yönündeki sorularý da yanýtlayan Milletvekili Köse, Vatandaþlarýmýzdan ve parti örgütlerimizden gelen olumlu talebi görmezden gelemiyorum. Üç buçuk yýldýr Milletvekili olarak parlamentoda Çorum'u CHP adýna dürüstçe, namusluca, ahlâklýca temsil etmeye çalýþtým. Yüksek Disiplin Kurulu üyeliðine seçildim. Elimden geldiði kadar her yerde, her koþulda, vatandaþlarýmýzýn acý tatlý günlerinde yanlarýnda olmaya çalýþtým. Bürokrasi ve mil- CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, merkez ve ilçelerdeki ziyaretlerini sürdürüyor. letvekilliði konusunda büiçin Sezar'ýn hakkýnýn Seve partililerimize daha çok yük tecrübe, deneyim kafaydalý olacaðýma inanýyozar'a verilmesi sevdasýdýr. zandým. Asýl milletvekillirum. Ayrýca hiç birimizin hepiði bundan sonra baþlýyor. miz kadar güçlü olamayabenim davam, maeðer halkýmýz destek verir, caðýný herkesin bilmesini kam mevki davasý deðil. omuz verir ve bir daha seistiyorum." dedi. (Haber Haklý halkýn, hak davasý; Merkezi) çilmemi saðlarsa Çorum'a ezilen, horlanan, insanýmýz Atlas dan köylere hizmet vaadi Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili aday adayý Cengiz Atlas, 29 Mart ta yapýlacak olan ön seçim için çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. CHP Genel Merkezi ne giderek resmi baþvurusunu yapan Cengiz Atlas, baþvurusunun hemen ardýndan ilçe ve köy- lerdeki ziyaretlerine kaldýðý yerden devam etti. Atlas, önceki gün de Bayat ve Uðurludað ilçeleri ile Küçükerikli ve Gökçeaðaç köylerinde vatandaþlarý ziyaret ederek, dert ve sýkýntýlarýný dinledi. Köy yollarýnýn içler acýsý halde olduðunu be- lirten Atlas, köy yollarýnýn çamur deryasýna benzeterek, milletvekili seçilmesi halinde köylerin sorunlarý ile daha yakýndan ilgileneceði vaadinde bulundu. Mücadelelerinin ekonomik refah ve sosyal adalet için olduðunu dile getiren Cengiz Atlas, Ül- kemizde vatandaþýmýzýn durumu içler acýsý. Halkýmýz elektrik faturasýný dahi ödeyemezken, emeklilerimiz periþanken, gençlerimiz iþsizlikten kývranýrken, kredi kartý borçlanmasý tavan yapmýþken Sayýn Cumhurbaþkaný saray yaptýrýp kendi rahatýnýn peþinde. Halbuki vatandaþlarýmýzýn yüzde 82 si borçlu yaþýyor, yüzde 70 i de borcunu ödeyemiyor. Parlamentoda umudu yeþerteceðiz, saygýyý ve sevgiyi var edeceðiz, menfaate dair deðil hakka dair hareket edeceðiz, tabiatý var edeceðiz, öfkeye ve nefrete geçit vermeyeceðiz, cinsiyetçiliði yok edip eþitliði var edeceðiz, insaný özgür kýlacaðýz, ülkemizde yaþanan haksýzlarýn karþýsýnda duracaðýz diye konuþtu. (Haber Merkezi) Borsa da ürün fiyatlarý Çorum Ticaret Borsasý'nda (ÇTB) 3. kalite Anadolu kýrmýzý sert ekmeklik buðdayýn kilogramý 0,839 ile 0,857 lira arasýnda iþlem gördü. ÇTB'de iþlem gören hububatýn günlük en düþük ve en yüksek fiyatý (kilogram/tl) þöyle: ÜRÜN CÝNSÝ BUÐDAYLAR EN DÜÞÜK (LÝRA) EN YÜKSEK(LÝRA) Anadolu kýrmýzý sert 3. grup ekmeklik buðday 0,839 0,857 Arpa beyaz 0,752 0,752(AA) ARPALAR VOC-Test Merkezleri hibe programý bilgilendirmesi Bilgilendirme toplantýsý Tüm Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÜMSÝAD) Çorum Þubesi nde gerçekleþtirildi yýlý içerisinde Avrupa Birliði destekli açýlmasý planlanan hibe çaðrýlarý ve hali hazýrda açýk olan VOC-Test Merkezleri hibe programý hakkýnda yapýlan bilgilendirme toplantýsý Tüm Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÜMSÝAD) Çorum Þubesi nde gerçekleþtirildi. Katýlýmýn yoðun olduðu bilgilendirme toplantýsýnda gündeme esas konular, Hitit Üniversitesi Proje Koordinasyon Birimi Eþ Baþkaný Mehmet Aydýnkal tarafýndan katýlýmcýlara aktarýldý. Daha önce TÜMSÝAD Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen Proje Döngüsü Yönetimi Eðitimi'ni alan ve proje yazma konusunda teorik bilgiler edinen katýlýmcýlara bunlarý pratiðe çevirme noktasýnda 2015 yýlý içinde açýlmasý planlanan Çalýþma Hayatýnda Sosyal Diyaloðun Geliþtirilmesi, Ortak Kültürel Mirasýn Korunmasý, Türkiye ile AB arasýndaki Sivil Toplum Diyaloðun Geliþtirilmesi ve Ýklim Deðiþikliði konularýnda ön bilgilendirme yapýldý. Ayrýca Ýnsan Kaynaklarýnýn Geliþtirilmesi Operasyonel Programý, IPA Bileþen IV kapsamýnda VOCTest Merkezleri- II Hibe Programýnýn konusu, arka planý ve baþvuru þartlarý hakkýnda yapýlan sunum, katýlýmcýlar tarafýndan yöneltilen sorularýn cevaplanmasý ile sona erdi. Öte yandan þu an itibariyle açýk olan hibe çaðrýlarýna yönelik proje hazýrlamak isteyen katýlýmcýlarýn talebi doðrultusunda, bir proje yazma takýmý oluþturulmasýna karar verilerek daha sonraki bir tarihte bu konuyla ilgili bir koordinasyon toplantýsý yapýlmasýna karar verildi. (Haber Merkezi) Fen Lisesi nden broþür tepkisi MURAT ÇETÝN Çorum'da iki yýldýr faaliyet gösteren özel bir kolejin tanýtým broþüründe, Fen Lisesi'nin aþaðýlandýðýný ve küçük düþürüldüðünü iddia eden Fen Lisesi Okul Aile Birliði Yönetimi, söz konusu özel koleji özre ve broþürünü düzeltmeye davet etti. Okul Aile Birliði Baþkaný Mustafa Kaleycik, yönetim kurulu üyeleri Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ve Dr. Nedim Ardýç'ýn katýldýðý basýn toplantýsý ile tepkilerini dile getiren Okul Aile Birliði yöneticileri, okulun kapýsýna kadar getirilip, öðrencilerine daðýtýldýðýný söylediði broþürü basýn mensuplarýyla paylaþtý. Okul Aile Birliði adýna yapýlan basýn açýklamasýnda þöyle denildi, "Ýlimizde 2 yýldýr faaliyet gösteren bir kolej yeni kayýtlar için broþür bastýrmýþ ve baþarýlý öðrencileri kendine çekebilmek için neden buraya geldim bölümü eklemiþtir. Bu bölümde yer alan bir öðrencinin ifadesinde ilimizde ismi ve baþarýlarýyla tek olan fen lisesi gerek kurum gerekse öðretmenler adýna incitici küçümseyici hatta hakaret edici ifadeler kullanýlmýþtýr. Bunu þiddetle kýnýyoruz. Bilinmelidir ki Çorum Fen Lisesi ola- Fen Lisesi Okul Aile Birliði Yönetimi, söz konusu özel koleji özre ve broþürünü düzeltmeye davet etti. Okul Aile Birliði Baþkaný Mustafa Kaleycik, yönetim kurulu üyeleri basýn açýklamasý yaptý. rak baþta ilimiz olmak üzere bütün vatan topraðýna baþarýlý, nitelikli ve iyi insan yetiþtiriyoruz. Bütün okul personeli de bunun için insanüstü bir çaba göstermektedir. Rastgele okulumuza gelip teneffüslerde bile bu özverili çalýþmalarý görebilirsiniz. Son sýnýf öðrencilerimiz için yýllardýr uyguladýðýmýz danýþman öðretmen uygulamasý, koçluk sistemi diye de bilinen bu sistemde son sýnýftaki on öðrenci bir danýþman öðretmene verilir ve öðren- cilerin bütün çalýþmalarý dershane dahil takip edilir, programlanýr. Deneme sýnavlarý, test ve doküman arþivi son sýnýf etüt salonu, hafta içi ve hafta sonu kurslarý, etkin rehberlik hizmetleri, veli öðrenci, öðretmen iþbirliði faaliyetleri, sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler, fiziki alanlarýn en aktif hale getirilmesi, son sýnýflar için yapýlanlardan bazýlarýdýr. Her yýl ortalama 30 öðrencimiz ilk on binde yer almaktadýr yýlýnda 24 týp fakültesi kazanan öðrenci var iken 2014 yýlýnda 28 öðrenci týp fakültesi kazanmýþtýr. Ayrýca 2014 yýlýnda YGS'de Türkiye yirmincisi, LYS'de Türkiye dokuzuncusu çýkarýlmýþtýr. Bu güzide kurum ve kurum personeli bu ifadeleri ve ithamlarý asla hak etmiyor. Bunun derhal düzeltilmesini ve kamuoyu nezdinde özür dilenmesini talep ediyoruz." Tasarýya karþý bildiri daðýttýlar Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, TBMM'de görüþmeleri devam eden 'Ýç Güvenlik Paketi'ni protesto etti. Dün Eðitim Sen önünde toplanan platform üyeleri Gazi Caddesi üzerinde bulunan Çorum Park'ta basýn açýklamasý yaptý. Platform adýna açýklamayý KESK Dönem Sözcüsü SES Þube Baþkaný Merter Kocatüfek yaptý. Platform üyeleri daha sonra Gazi Caddesi'nde bildiri daðýttý. Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, TBMM'de görüþmeleri devam eden 'Ýç Güvenlik Paketi'ni protesto etti.

17 Ýmplant ta dünya markasý Çorum da YÜKSEL BA- SAR Ýmplant diþ protez tedavilerinde dünya markasý olarak tercih gören Swiss Medical Ýmplant (SMÝ) Çorum'da bölge bayiliði oluþturdu. Gazetemizi ziyaret eden SMÝ Türkiye Genel Koordinatörü Zühtü Pireci ve Orta Karadeniz SMÝ Distribütörü Mustafa Ýmal, implant tedavisinde çýðýr açan ürünleri hakkýnda bilgi verdi. Ýsviçre'de imalatý yapýlan SMÝ Ýmplant ve yardýmcý ekipmanlarla, diþ protez uygulamasýnda teknik ve yaþam kalitesi bakýmýnda çok ileri düzeylere ulaþýldýðýna vurgu yapan Zühtü Pireci, saðlýkta Türkiye dahil olmak üzere dünya diþ sektörünün yakinen bildiði Nobel Active'nin buluþ sahibinin ayný zamanda SMÝ Ýmplant sistemlerinin de mucidi ve geliþtiricisi olduðunu paylaþtý. "Bahsettiðimiz bu isim, kamuoyu tarafýndan bilinmiyor olsa da, sektörün yakýndan bildiði kalitenin ve üst düzey uygulamalarýn adeta bir markasý halindedir." sözleriyle Nobel Active ismine açýklýk getiren Zühtü Pireci, uygulamasý yapýlan tüm implantlara yaklaþýk 3 ay sonra diþ yüklemesi yapýlabildiðine iþaret ederek, "Bizim Türkiye distribütörlüðünü yaptýðýmýz SMÝ markasýnýn ürünleri ile, 2 haftada hastaya diþ yüklemesi yapýlabilmektedir. En önemli farkýmýz olarak gurur duyduðumuz bu üstün ayrýcalýk, ürünlerimizi diðer ürünlerden kat kat öne çýkaran yüzey pürüzlendirmesindeki formüle 25 ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 206 Ada No, 88 Parsel No, 2 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ÞUBAT Çölleþme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüðü Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarlýk Bilecik ve Çorum illerinde 2 adet Sel Kontrolü Uygulama Projesi Yapýmý hizmet alýmý iþi. Yer: Ýdarenin adresinde bulunan Bakanlýk Ana Hizmet Binasý 11. kat B Blok Toplantý Salonu Saat: ÞUBAT Çölleþme ve Erozyonla baðlýdýr. Dünyada tek olarak gururla ifade ettiðimiz ürünlerimizin, fiyat avantajý da yine pazarda çýðýr açacak düzeydedir." diye konuþtu. Yaklaþýk 4 aydýr bayi ve teknik altyapý çalýþmalarýný yürüttüklerini ve artýk ürün tanýtýmý evresine geldiklerini ifade eden Pireci, hastaya uygulanan herhangi bir implantýn bir kaç yýl içerisinde düþmesinin, hastanýn yaþam kalitesini ve saðlýðýný ciddi ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Mücadele Genel Müdürlüðü Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarlýk Çorum ilinde 2 adet Sel Kontrolü Uygulama Projesi Yapýmý hizmet alýmý iþi. Yer: Ýdarenin adresinde bulunan Bakanlýk Ana Hizmet Binasý 11. kat B Blok Toplantý Salonu Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Yeniyol Mahallesi 421 Ada No, 40 Parsel No, A zemin 2 baðýmsýz bölümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: MART T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) Muhtelif alanlarda 3194 anlamda etkilediðini hatýrlatarak, "Pek çok üniversitemizde, deðerli hocalarýmýzýn kliniklerinde bizzat uygulamasý yapýlan ürünlerimiz, ülkemizin deðerli hocalarýndan da tam not almýþtýr. Firmamýzda implantla ilgili hiç bir çözümsüz konu bulunmamaktadýr." diye konuþtu. Mustafa Ýmal'ýn bölge bayisi olarak Çorum Samsun, Tokat ve Amasya'da hizmet vermeye baþladýðýný sayýlý Ýmar Kanunun 15, 16 ve 18. maddesi uyarýnca yapýlacak imar uygulamalarý ile tescil harici alanlarýn tescili, plankote ve hali hazýr harita iþlerinin yapýlmasý hizmet alýmý iþi. Yer: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) Halkalý Atakent Mahallesi 221. Sokak No: 5 Halkalý- Küçükçekmece / Ýstanbul Saat: Saðlýk Ýl Müdürlüðü 2015 yýlý 9 ay süre ile 2 adet araç kiralama (þoför ve yakýt hariç) hizmet alýmý iþi. Yer: Yavruturna Mah. Gazi Cad. No: 66 Çorum Saat: MART T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Gülabibey Mahallesi söyleyen Pireci, ilerleyen tarihlerde dünyada ve Türkiye'de implant tedavisi alanýnda öne çýkan hocalarla bölgesel eðitimler düzenleyeceklerini kaydettiði ziyaretinde, Çorum baþta olmak üzere Samsun, Amasya ve Tokat'ta Diþ Hekimleri ve Protez Laboratuvarlarý'ný ziyaret ederek, ürünlerini tanýttýklarýný, ayrýca nolu telefon aracýlýðý ile de Bölge Distribütörü Mustafa Ýmal'e ulaþýlabileceðini duyurdu ada, 7 parsel de kayýtlý 1.025,29 m2 miktarlý arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Oðuzlar ilçesi, Karadonlu Mah. Karadonlu mevkii, 407 ada, 34 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: MART Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Araç yakýtý (motorin ve 95 oktan kurþunsuz benzin) alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Saat: ÇARÞAMBA 25 ÞUBAT Üç yýldýr sýcak yemek daðýtýyor Kilis'te ki Suriyeliler in 3 yýldýr sýcak yemek ihtiyacýný Kimse Yok mu Derneði karþýlýyor. Suriye'deki iç savaþtan kaçarak Kilis'e sýðýnan büyük çoðunluðunu kadýn ve çocuklarýn oluþturduðu mültecilere 3 yýldýr Kimse Yok Mu Derneði tarafýndan sýcak yemek daðýtýlýyor. Cuma günü hariç her gün 4 bin kiþiye ulaþan gezici aþevinde, bugüne kadar 3 milyon 128 bin kiþiye sýcak yemek daðýtýldý. Kilis'te kamp dýþýnda yaþayan Suriyeli mültecilerin umudu olan sýcak yemek ailelerin soðuk kýþ günlerinde yüzünü güldürüyor. Türkiye'de son açýklanan rakamlara göre 2 milyona yakýn Suriyeli yaþýyor. Yaklaþýk dört yýldýr süren iç savaþtan kaçan Suriyelilerin saðlýk, gýda, eðitim ve barýnma gibi birçok ihtiyaçlarý bulunuyor. Baþta Suriyeli mülteciler olmak üzere ülkemize sýðýnan savaþ maðdurlarýna ilk günden itibaren yardým ulaþtýran Kimse Yok Mu Derneði Kilis'teki gezici aþeviyle mültecilerin yanýnda olmaya devam ediyor. Saðlýk, eðitim, insani yardým gibi birçok alanda mültecilere yardým eli uzatan dernek, savaþ maðdurlarýnýn yoðun Öðrenciler katarakt projesine destek vermek için seferber oldular. Öðrenciler Katarakt projesine destek Özel Samanyolu Lisesi öðrencileri, Afrika da katarakt yüzünden dünyasý kararan yüz binlerce insanýn yeniden görmelerini saðlamak amacýyla Kimse Yok Mu Derneði'nin katarakt projesine destek vermek için seferber oldular. Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þube Müdürü Erkal Aykaç, öðrencilerin sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine yardýmcý olmak amacýyla bu ve benzer projelere destek verdiklerini söyledi. Aykaç, Katarakt, güneþ ýþýnlarýnýn dik geldiði Afrika'da yetersiz beslenme ve kum fýrtýnalarýnýn etkisiyle oluþuyor. Sadece Sudan Darfur'da 2 milyonun üstünde katarakt hastasý açlýk ve sefaletle boðuþurken, büyük bir kýsmý tedavi olma imkanýný elde edemeden gözlerini kaybediyor. Tedavisi oldukça kolay olan bu hastalýðýn Afrika'da binlerce göze mâl olmasý ve doðuþtan katarakt hastalýðýyla dünyaya merhaba diyen bebeklerin varlýðý bu tablonun en dikkat çeken tarafý oluyor. 2008'de Darfur'a ilk ekiplerini gönderdiði günden bu yana Afrika'nýn az geliþmiþ ülkelerinde katarakt ameliyatlarý gerçekleþtiren Kimse Yok Mu, Sudan (Darfur-Hartum), Çad, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo, Kongo Cumhuriyeti ve Nijer'de 2014 Eylül ayý sonu itibari ile 30 bin 180 kiþinin yeniden görme sevinci oldu. Projede daha çok hastaya ulaþabilmek ve ilgili ülkelerin ekonomisine katkýda bulunabilmek amacýyla olarak yaþadýðý Kilis'te üç yýlda maliyeti 9 milyon 384 bin TL olan sýcak yemek yardýmýnda bulundu. Saðlýk, eðitim, insani yardým gibi birçok alanda Türkiye'ye sýðýnan mültecilerin yanýnda olmaya devam ettiklerini belirten Kimse Yok mu Güney Doðu Kordinatörü Fevzi Çakmak, Mültecilerin büyük bir çoðunluðu Türkiye'de önce Kilis'e geliyor. Birçok aile çok az parayla buraya ulaþabiliyor. Kalacak yer, sýcak bir yemek gibi temel ihtiyaçlar bile onlar için çok zor olabiliyor. Kilis þu ana yerel hastane ve göz poliklinikleri ile anlaþmalar yapýlýyor. Yine bu ülkelerdeki yerleþik Türk gönüllü kuruluþlarý ve yerel yardým örgütleriyle iþbirliðine gidilerek ihtiyaç sahibi katarakt hastalarýnýn belirlenmesine karar veriliyor. Geçtiðimiz yýl projelendirilen ve inþasý sonlanmak üzere olan 4 hastanenin hizmete hazýrlanma süreçleri hýzla devam ediyor. Somali'nin baþkenti Mogadiþu'da, Kenya Malindi'de, Uganda Jinja'da ve Etiyopya Harar'da hizmet vermesi amaçlanan hastane binalarýnýn tefriþatlarý ivedilikle tamamlanýyor. Hastaneler tamamen bittiðinde bölgedeki katarakt hastalarýnýn da tedavisinde önemli bir yere sahip olacak. Afrika'nýn baðrýnda açýlacak her hastane geleceðin saðlýklý nesillerinin yetiþmesi adýna insanlýða verilmiþ bir müjde olarak hayýrseverlerini bir ömür selamlamaya devam edecek.'' diye konuþtu. Samanyolu Lisesi Müdürü Yahya Ceylan ise, öðrencilerin düzenlediði sosyal sorumluluk projesinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Bir çok alanda sosyal sorumluluk çalýþmalarý ile öðrencilerinin kendilerini mutlu ettiðini belirten Ceylan, Afrika'da katarakt hastalýðý herkesin malumudur. Bizim öðrencilerimiz de Kimse Yok Mu Derneði'nin baþlattýðý katarakt projesine destek verdiler. dedi. (Haber Merkezi) Suriyeliler in 3 yýldýr sýcak yemek ihtiyacý karþýlanýyor. kadar 600 bin Suriyelinin geçiþ güzergâhý oldu. Þehirde þu anda 100 bin Suriyeli yaþýyor. Kilis'in nüfusu 89 bin. Kilis halkýndan çok Suriyeli yaþýyor. "dedi. Gönüllülerin de desteði ile 2012 yýlýnýn Eylül ayýndan itibaren haftanýn 6 günü aralýksýz 4 çeþit sýcak yemek daðýtýmý yapýldýðýný belirten Çakmak, "Bu güne kadar baþta Suriyeli mülteciler olmak üzere, Türkmen ve Yezidilere bu güne kadar 3 milyondan fazla kiþiye sýcak yemek daðýtýldý, ihtiyaç devam ettiði sürece daðýtýma devam edilecek." þeklinde konuþtu. (Haber Merkezi)

18 18 ÇARÞAMBA 25 ÞUBAT 2015 Mimar Sinan Judo da ses veriyor Bayat a Gençlik Merkezi yapýlacak Bayat a Gençlik Merkezi yapýlacak. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer Bayat Gençlik Merkezi nin 2015 yýlý yatýrým programýna girdiðini belirterek ilçede binanýn yapýlacaðý yeri inceledi. Haþim Eðer, Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü ile birlikte Belediye tarafýndan Gençlik Merkezi yeri olarak tahsis edilen arsayý inceledi. Belediye Baþkaný Ünlü, Gençlik Merkezinin ilçe gençlerinin kötü alýþkan- lýklardan ve kahvelerden kurtarmak adýna çok önemli olduðunu merkez içinde spor ve sosyal bir çok faaliyetin yapýlacaðýný söyledi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer de milletvekillerinin katkýlarýyla 2015 yatýrým programa dahil edilen Bayat Gençlik Merkezi nde sürecen hýzla ilerlediðini ve en kýsa sürede ihalesinin yapýlarak yapýmýna baþlanacaðýný belirtti. Kurumlar Voleybol baþladý 10 Nisan Polis Günü etkinlikleri kapsamýnda bu yýl 6. sý düzenlenen Kurumlar Voleybol turnuvasý 16 takýmýn katýlýmý ile baþladý. Turnuvanýn ilk maçýný izleyen Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý tüm takýmlarý baþarýlar diledi ve Türk Polis Teþkilatýnýn kuruluþ yýl dönemi nedeniyle bu yýl 6. sý düzenlenecek Kurumlar arasý Voleybol Turnuvasýnda mücadele baþladý. Bu yýl 16 takýmýn dört grupta mücaele edeceði turnuvanýn açýlýþ maçýný Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý ve müdür yardýmcýlarý ile davetli- ler izlediler. Halk Saðlýðý Müdürlüðü ile Alaca Belediyesi arasýndaki maçý izleyen Salih Erkan Tarancý maç öncesi yaptýðý ký- Basketbol Akademi: 38-Görkemspor : 27 SALON : Atatürk. HAKEMLER : Hakan Kaya, Fur- kan Alagöz. BASKETBOL AKADEMÝ : Dilay, Ebru, Esra, Zeynep, Þevval, Beyza, Nurseli, Zahide, Fatma, Ayþe, Aslý, Ýrem. GÖRKEMSPOR : Dilara, Elifsu, Nazlý, Þule, Gülþah, Ezgi, Ayþe, Edanur, Buse, Elif. PERÝYOTLAR : 1. Periyot: 7-9, 2. Periyot: Periyot: 10-4, 4. Periyot: Gençlik Mimar Sinanspor Judo branþýnda baþlattýðý çalýþmalarda baþarýlarýný artýrmaya devam ediyor. Ýki yýl önce Judo branþýnda faaliyete baþlayan Gençlik Mimar Sinanspor bu yýlýn ilk organizesinde Ocak ta Bartýn da yapýlan Anadolu Yýldýzlar Judo grup birinciliðinde Çorum takýmýna üç sporcu verdi. Üç sporcunun il karmasýnda yer aldýðý Gençlik Mimar Sinanspor bir altýn iki bronz madalyanýn sahibi oldu. Üç sporcularýnýn kürsüye çýkmayý baþardýðýný belirten Gençlik Mimar Sinanspor Judo antrnörü Savaþ Taþtan Kýzlarda 40 Kg da Emel Uçar altýn madalya kazanýrken +73 g da Emircan Zahid Solak ve 55 Kg da Burak Cankar üçüncü olarak bronz madalyanýn sahibi oldu Þubat tarihlerinde Sinop da yapýlan Analig Yarý Final müsabakalarýnda ise iki sporcumuz kürsüye çýktý. 40 Kg da Hatice Ýbiþ ve +73 Kg da Emircan Zahid Solak bronz madalya kazandýlar. Sezonun ilk organizesinde sporcularýmýzýn performansý son derece umut verici. Bu çalýþmalarýmýzýn sonunda daha büyük baþarýlar kazanma- yý hedefliyoruz. Ýlk olarakda bu hafta sonunda Sinop ta yapýlacak olan Okullararasý Yýldýzlar Judo grup birinciliðinde sporcularýmýzdan baþarý bekliyorum dedi. FB li minik basketbolcular Barýþ Gezegeni ni izledi Mimar Sinan Gençlikspor un baþarýlý judocularý antrenör Savaþ Taþtan ile birlikte Fenerbahçe Basketbol Okulu Tiyatro izleme geleneðini sürdürdü. Fenerbahçe Basketbol Okulu antrenör ve sporcularý Mart tarihlerinde Çorum Devlet Tiyatro Salonu nda sahnelenen Barýþ Gezegeni adlý çocuk oyununu izlediler. 80 minik basketbolcünün birinci dönem karne notlarý yüksek olan sporculara ödül olarak antrenörler tarafýndan bu çocuk oyununa götürültü. Oyunu zevkle izleyen minikler oyun sonunda baþrol oyuncusu Levent Niþ e günün anýsýna Çorum tarihini anlatan bakýr bir tablo hediye ettiler ve oyundan dola- yý tebrik ettiler. Daha sonra ise tüm çocuklar sahneye davet edildi ve dans ederek günün anýsýna fotoðraf çekinerek güzel bir gün geçirdiler. Sanatcý Levent Niþ Fenerbahçeli minik sporcularýn sanatsal etkinliði izlemeleri ve oyun sonunda Hitit Medeniyetini ve yaþadýklarý þehir Çorum u anlatan tablo sunmalarýndan duyduðu memnuniyeti dile getirdi ve bu tabloyu Ýstanbul Devlet Tiyatrosunda güzide bir köþeye asacaðýýný söyledi. Niþ, minik sporculara ve antrenörlere teþekkür ederek spor ve sanatýn birlikte yapýlmasýndan dolayý kutladý. sa deðerlendirmede turnuvada mücadele edecek tüm takýmlara baþarýlar diledi ve centilmence geçmesi temennisinde bulundu. Turnuvanýn ilk maçýnda A grubunda Halk Saðlýðý ile Alaca Belediyesi arasýndaki maçtan Alaca Belediyesi 2-1 lik skorla galip ayrýlarak turnuvana üç puanla baþladý. Grubun diðer maçýnda ise Beden Eðitimi Öðretmenleri Kafkas Derneði önünde 2-0 lýk skorla galip gelmeyi baþardý, Günün son maçýnda ise B grubundaki ilk maçta Sungurluspor Ýl AFAD Müdürlüðü önünde 2-0 galip gelerek turnuvaya üç puanla baþladý. Gençler Futsal da üç maç var OÐUZLAR BELEDÝYESPOR : Ýrem. Ayþegül, Edanur, Çiðdem, Tuðçe. Gamze, Dilem, Arzu, Ceren. PERÝYOTLAR : 1. Periyot: 9-5, 2. Periyot: Periyot: 6-8, 4. Periyot: 2-7 Genç Kýzlar Basketbol Kulüplü Genç Kýzlar Basketbol il birinciliðine bugün oynanacak iki maçla devam edilecek. Atatürk Spor Salonu nda oynanacak bugünki maçlarýn programý þöyle: Sat HE Kültürspor A Görkemspor. Saat Basketbol Ýhtisas - HE Kültürspor B. (Ç.HAK:175) SATILIK SAFKAN SÝVAS KANGAL YAVRULARI AKKENT TOKÝ de KÝRALIK DAÝRE Akkent TOKÝ giriþi, Sevgi Evleri Karþýsý nda doðu-güney-batý cepheli, 120 m2, 3. kat, 3+1, içi yapýlý daire sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere askerliðini yapmýþ, motosikleti olan Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM Çorum da yetiþtirdiðimiz safkan erkek ve diþi kangal yavrularý sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:456) kan Demirdöken. HE KÜLTÜRSPOR B : Büþra, Hazal, Ece, Ýdil, Zeynep, Melike, Þeyma, Tuðba. Ýrtibat Tel: SATILIK LÜKS DAÝRE (Ç.HAK:2702) SALON : Atatürk. HAKEMLER : Hakan Kaya, Ser- Yorgan, Stor Perde Temizliði (Ç.HAK:380) Oðuzlar Belediye: 23 - HE Kültürspor B: 31 Okullu Genç erkekler futsalda gruplarda mücadele bugün oynanacak üç maçla sona erecek. Tevfik Kýþ Spor Salonu nda bugün oynanacak maçlarýn programý þöyle: Saat Özel Pýnar Saðlýk Meslek Lisesi Ýskilip Akþemsettin Anadolu Lisesi. Saat Fen Lisesi - Bayat Lisesi. Saat Anadolu Ýmam Hatip Lisesi- Laçin Çamlýca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. 3. Stad Sokak ta 120 m2, 3. kat yeni daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel:

19 (Ç.HAK:1740) (Ç.HAK:453) (Ç.HAK:457) Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý LAMÝNAT PARKE DUVAR KAÐIDI CAM TUÐLA ATEÞ TUÐLA TARIM PERLÝTÝ Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:420) Devren Satýlýk Oto Yýkama Dükkaný Aþaðý San. Tarým Cad. halen faal bulunan iþyeri iþ deðiþikliði nedeniyle devren satýlýktýr Selhas Maden Kimya A.Þ. Muhasebe Sorumlusu Üniversitelerin Maliye, Ýþletme, Ýktisat vb. Bölümlerinden mezun, Alanýnda en az 5 yýl deneyimi olan, Ýþ tanýmý: Tek düzen hesap planýna hakim Personel iþlemlerinin yönetimi, Sigorta iþlemlerinin yürütülmesi, Fatura, çek, senet ve cari hesap takibatýnýn yapýlmasý, Yasal prosedürlerin takip edilmesi, Ýmalat muhasebesi tutulmasý, Müþavirler ile iliþkilerinin saðlanmasý, Grup merkezi ile konsolidasyonun saðlanmasý. Raporlama teknikleri konusunda bilgi ve birikim sahibi, MS Office Programlarýný etkin kullanan ve ERP Uygulamalarý hakkýnda bilgi sahibi, Takipçi, sorumluluk sahibi ve takým çalýþmalarýna yatkýn Referans verebilecek Müracaat Bilgileri: Ç.O.S.B. 8.Cad. No:9,19040 Çorum (Ç.HAK:489) (364) (Ç.HAK:506) ELEMAN ARANIYOR yaþ arasý bay paket servis elemaný ve yaþ arasý bayan personel alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Asmalý Ocakbaþý Kültür Park yaný YÝTÝK Çorum Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Muhasebe ve Vergi Uygulamalý Bölümünden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. (Ç.HAK:507) Doðan ALTAN Ali oðlu 1990 Yozgat Aydýncýk Doðumlu ELEMAN ARANIYOR Makina Teknik Ressamlarý Aranan þartlar; Meslek Lisesi, Teknik Lise ve/veya ön lisans ilgili bölüm mezunu, Erkek adaylar için askerliðini yapmýþ, Sigara kullanmayan, En fazla 35 yaþýnda, Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese CV leri ile birlikte þahsen müracaat etmeleri rica olunur. (Ç.HAK:414) (Ç.HAK:499) ELEMANLAR ALINACAKTIR MUHASEBE DEPARTMANI VE SHOWROOMDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR. MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. KARAALEMDAR ÝNÞ.MALZ.TÝC.VE SAN A.Þ (Ç.HAK:468) Tel: 0(364) (pbx) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebeden anlayan logo, excel, word programlarýný bilen bayan eleman ve autocat programýna hakim makina ressamý alýnacaktýr. Çorum Sebat Makina K.S.Sitesi 3. Cad. No: 16 (Çýraklýk Eðitim (Ç.HAK:477) ELEMANLAR ALINACAKTIR Hizmet sektöründe çalýþabilecek esnek çalýþma saatlerine uygun genç, dinamik BAY AÞCI Yardýmcýsý ve Komi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Hasan Zahir Et Lokantasý Samsun Yolu 5. Km. ÇORUM ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ Firmamýzda görevlendirilmek üzere satýþ ve pazarlama departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere en az lise mezunu çalýþma arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn saat arasý Ýhlas Pazarlamaya yapýlmasý rica olunur. Adres: Gazi Cad. 3. Gazi Sok. (Ç.HAK:497) ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ. Adres: Ankara yolu 5. km. ÇORUM 3/7 Segam Ýþ Merkezi (Ziraat Odasý karþýsý) Karþýsý) Tel: ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmalarýmýzda görevlendirilmek üzere Bay Bayan elemanlar alýnacaktýr. Þamlý Yapý Ýnþ. San. Tic. A.Þ. Ýhtiþamlý Altýn Mücevherat Tic. San. A.Þ. (Ç.HAK:502) (Ç.HAK:480) Þamlýoðlu Döviz Tic. San. A.Þ Ýþ Arýyorum E sýnýfý SRC ve Psikoteknik ehliyetim var. Yük ve yolcu taþýmak için. Tel: Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ ÇARÞAMBA 25 ÞUBAT Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Ön Muhasebe ve Sekretarya bölümünde görevlendirilmek üzere; Diksiyonu düzgün, Bilgisayar ve vb. konularda deneyimli, Uzun süre çalýþabililecek, Sigara kullanmayan, Yüksekokul veya üniversite mezunu, BAYAN eleman alýnacaktýr. Ýlgilenenlerin þahsen baþvurmalarý gerekmektedir. KARADAYI MAKÝNA SANAYÝ VE TÝC. A.Þ ORGANÝZE SAN BÖLGESÝ 7. CAD. NO:21 (Ç.HAK:501) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Autocat programý kullanabilen Lazer programcýsý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Baþer Makina (Ç.HAK:464) (Ç.HAK:502) ÇORUM TEL: Organize San. Böl. 4. Cad. No: ELEKTRÝK TEKNÝKERÝ ALINACAKTIR Meslek Liselerinin Elektrik bölümünden mezun Þirketimizin ve Düðün Salonumuzun Elektrik sistemlerinden sorumlu olacak Askerlikle iliþkisi olmayan Elektrik Teknikeri alýnacaktýr Müracaat edecek adaylarýn þahsen baþvurmalarý gerekmektedir (Ç.HAK:504) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝNDE SATILIK DÜKKANLAR K.Sanayi Sitesinde 101. Sokakta No: 3 (AKBANK ve GARANTÝ Bankasýnýn olduðu sokak) 3 adet yan yana içi yapýlý SATILIK KIYMETLÝ Dükkanlar (140 m2-145 m2-175 m2) (Ç.HAK:496) Ayrý ayrý veya bütün halinde satýlabilir AHLATCI KUYUMCULUK bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere aþaðýdaki niteliklere sahip "Serbest Muhasebeci Mali Müþavir" ve "Muhasebe Elemaný" takým arkadaþlarý aramaktayýz. SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝR Genel Nitelikler Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun, SMMM belgesi olan (Ýmza yetkisine sahip) SMMM ofisi tecrübesi olan, En az 3(üç) yýl göreviyle ilgili deneyim sahibi, Finansal raporlamalarý, dönem sonu ve yýlsonu iþlemlerini yapabilen, Genel Muhasebe ve Maliyet Muhasebesi'ne hakim, Tek düzen hesap planýna, KDV, Gelir vergisi ve SGK mevzuatýna hakim, Kanuni beyannameleri (KDV, Muhtasar, Damga, Kurumlar Vergisi, Geçici Vergi, BA/BS vb.) ve mali tablolarý hazýrlama konusunda bilgili, Bilanço ve gelir tablosuna hakim, Mutabakatlar konusunda deneyimi olan, Analiz ve raporlama becerisine sahip, Ofis programlarýný iyi derecede kullanabilen, Sorumluluk alabilen, dikkatli, takipçi, titiz ve sonuç odaklý, Evrak kayýt, tertip ve düzenine sahip, Esnek çalýþma saatlerine ve yoðun çalýþma temposuna ayak uydurabilecek, Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamýþ, Tercihen Ýngilizce bilen, TAM ZAMANLI çalýþabilecek, Bay / Bayan. MUHASEBE ELEMANI Genel Nitelikler En az lise mezunu, Tek Düzen Hesap Planý'na hakim, Ýlgili mevzuat, kanun, yönetmelik vb. hakkýnda bilgi sahibi, Göreviyle ilgili en az 2(iki) yýl tecrübeye sahip, Ofis programlarýný iyi derecede kullanabilen, Evrak kayýt, tertip ve düzenine sahip, Sorumluluk alabilen, dikkatli, takipçi, titiz ve sonuç odaklý, Esnek çalýþma saatlerine ve yoðun çalýþma temposuna ayak uydurabilecek, Askerlik hizmetini tamamlamýþ, Bay. Müracaatlarýn 1(bir) adet fotoðrafla birlikte þahsen yapýlmasý rica olunur.. Eðridere Caddesi No:17 / Çorum Tel: (364) Faks: (364)

20 Manavgat hazýrlýðý h baþladý Kýrmýzý siyahlýlar cumartesi günü deplasmanda oynayacaðý Manavgat maçýnýn hazýrlýklarýna dün Nazmi Avluca da yaptýðý çalýþma ile baþladý. Cumartesi günü Manavgatspor ile deplasmanda karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor bu maçýn hazýrlýklarýna baþladý. Kýrýkhanspor beraberliði ile ikinci yarýda oynadýðý dördüncü maçýndan da bir puanla ayrýlan kýrmýzý siyahlýlar Manavgatspor maçýnýn hazýrlýklarýna dün Nazmi Avluca sahasýnda baþladý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal yönetimindeki antrenmana Kayseri ye muayeneye giden Ýmam, grip olan Osman Bodur ile kasýðýnda aðrý olan Çaðlar katýlmadýlar. Çalýþma öncesinde futbolcularla saha ortasýnda bir toplantý yapan Ýncedal, Kýrýkhan maçýnýn deðerlendirmesini yaptý ve Manavgat karþýlaþmasýnýn oyun taktiði üzerinde durduðu öðrenildi. Toplantýnýn ardýndan toplu yapýlan koþu ile baþlayan antrenman dar alanda pas çalýþmasý ile devam ederken yarý sahada taktik çift kale maçla sona erdi. Kalecilere aðýr çalýþma Çorum Belediyespor un dünki antrenmanýnda kaleciler aðýr bir çalýþma yaptýlar. Kaleci Antrenörü Cengiz Tarým yönetiminde kaleciler takýmdan ayrý olarak özel bir çalýþmaya katýldýlar. Oldukça tempolu geçen çalýþmada kaleciler hayli zorlandý. ÇARÞAMBA 25 ÞUBAT 2015 Ýmam dan sevindiren haber Ýmam ýn aþil tendon ve baðlarda hasar olmadýðý yaralarýn iyi olmasýnýn ardýndan önümüzdeki hafta forma giyebileceði açýklandý. Ortaköy maçý Mimar Sinan da 2. Amatör Küme de mücadele edecek Ortaköy Belediye Þapinuvaspor cezasý nedeniyle sezonun ilk maçýnda Bayat Belediyespor ile oynayacaðý maçý Mimar Sinan sahasýnda oynayacak. Geçtiðimiz sezondan üç maç saha kapatma cezasý bulunan Ortaköyspor bu nedenle evinde oynayacaðý ilk üç maçý farklý sahalarda oynayacak. Buna göre 1 Þubat pazar günü baþlayacak 2. Küme ilk hafta maçýnda Ortaköy Belediye Þapinuvaspor ile Bayat Belediyespor takýmlarý arasýndaki maç Mimar Sinan sahasýnda saat de baþlayacak. Kýrýkhanspor maçýnda sakatlanarak oyundan çýkan Ýmam - dan sevindiren haber. Bileðine aldýðý darbe sonucunda açýlma olan ve dikiþ atýlan Ýmam Almas dün masör Ali Köseer ile birlikte Kayseri de Prof Dr. Salih Karaoðlu na muayeneye gitti. Yapýlan muayene ve MR incelemesinde Ýmam ýn aþil tendonunda ve baðlarýnda bir hasar oluþmadýðý anlaþýldý. Masör Ali Köseer, Ýmam ýn aldýðý darbeye baðlý olarak ciddi bir sakatlýk oluþmadýðýný sadece vidanýn açtýðý yara nedeniyle dikiþ atýlan yerlerin iyileþmesinin ardýndan forma giyebileceðini söyledi, Köseer, Ýmam ýn bu hafta dinleneceðini ve yarasýnýn tedavine devam edeceklerini söyledi. Önümüzdeki hafta içinde yapacaklarý muayene sonunda yaralarýndaki iyileþmeye göre Ýstanbulspor ile oynanacak maçta forma giyebileceðini belirten Ali Köseer, önemli olanýn baðlarda hasar olmamamasý olduðunu mevcut yaranýn en kýsa sürede iyileþmesi için tedaviye baþladýklarýný sözlerine ekledi. Bir futbolcu ceza kurulunda Amatör futbolda geçtiðimiz hafta sonu oynanan maçlarda kýrmýzý kart gören bir futbolcu tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi. Çorumspor - Ulukavakspor U 19 maçýnda rakip futbolcunun boðazýzý sýkarak iten Samet Alagöz bu hareketinden dolayý tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi. U 19 da Ulukavakspor þampiyonluða çok yakýn. Final Grubunda son maçlar öncesinde Ulukavakspor iki puan ve ikili averaj üstünlüðü ile lider durumda bulunuyor. Siyah beyazlýlar son maçýndan bir punala ayrýlsa dahi þampiyonluðu kazanacak. yetle 12 puana yükseldi ve liderliðini devam ettirdi. Günün ikinci maçýnda ise Eti Lisesi umutlarýný son maça taþýmak için kazanmak zorunda olduðu Ýl Özel Ýdarespor önünde son dakikalarda gelen golle sahadan 2-1 galip ayrýlarak üç puanýn Final Grubunda sahibi oldu ve umutlarýný geçtiðimiz hafta sonu oynanan zorlu maçlarda Ulukavaks por, Çorumspor önünde tek golle üç son maça taþýdý. U 19 Final Grubunda son maçlar cumartesi günü oynanacak. Lider puaný almayý baþardý. Ulukavakspor saat Ulukavakspor bu galibi de Ýl Özel Ýdarespor ile karþýlaþacak. Siyah beyazlýlar bu maçtan bir puanla bile ayrýlmalarý halinde þampiyonluðu kazanacak. Bu maçýn ardýndan ise Çorumspor ile Eti Lisesi Gençlikspor karþýlaþacak. Ýlk maçta Ulukavakspor un maðlup olmasý halinde bu maç final olacak. Eti Lisesi rakibinin maðlup olmasý halinde bu maçý kazanarak þampiyon olmayý amaçlýyor. Son maçýn ardýndan düzenlenecek törenle dereceye giren takýmlara kupalarý verilecek. U 19 Final Grubu Haftanýn sonuçlarý: Çorumspor - Ulukavakspor : 0-1 Eti Lisesi Gençlik - Ýl Özel Ýdarespor : 2-1 Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Ulukavakspor 2 Eti Lisesi Genç. 3 Çorumspor 4 Ýl Özel Ýdare Önümüzdeki hafta programý 28 Þubat Cumartesi : Ulukavakspor - Ýl Özel Ýdarespor. Çorumspor- Eti Lisesi Gençlikspor. Golcüler sustu iþ kalecilere kaldý! Kaleci Osman Kaç ý attýðý golden sonra kaleci Fatih Kaldan böyle kutladý ve suskun golcülere bir anlamda mesaj gönderdi Manavgat Fatih le güldü: 1-0 SAHA: Gaziosmanpaþa. HAKEMLER : Celal Bayraklý, Serkan Çýnar, Ýhsan Armaðan Gül. GAZÝOSMANPAÞA: Ümit (75. dak. Emre), Aykut, Ahmet (74. dak. Burak Salih), Engin (49. dakb Fýrat), Mustafa Olcaytu, Ethem, Ender, Ýbrahim Eren, Serdar, Onur, Nevzat. MANAVGATSPOR : Aykut, Baran (85. dak.sergen), Oðuz, Feyyaz, Burak, Fatih, Reþit, Þerif, Enes (75. dak. Kemal), Ferhat (64. dak. Emre), Hüseyin GOL : 45. dak. Fatih (Manavgatspor). Çorum Belediyespor un cumartesi günü ðý Manavgatspor dün oy- deplasmanda karþýlaþaca- Ulukavakspor a bir puan yetiyor nanan erteleme maçýnda Gaziosmanpaþa yý 1-0 yendi. Gaziosmanpaþa Stadý nda oynanan ve Çorum Ulusal hakemi Celal Bayraklý nýn yönettiði maçýn ilk yarýsýnýn son dakikasýnda Fatih Arat ýn attýðý golle öne geçen Manavgatspor sahadan bu golle 1-0 galip ayrýlarak üç puanýn sahibi oldu ve Çorum Belediyespor Çorum Belediyespor da golcüler haftalardýr suskun kalýnca iþ kalecileri düþtü. Dünki çift kale sýrasýnda ortada oynayan kalecilerden Osman Kaç ýn mükemmel bir plase ile attýðý golden sonra diðer kaleci Fatih Kaldan ise onu ayakkabýlarýný silerek kutladý. Ligin ikinci yarýsýnda oynadýðý dört maçta sadece bir gol atabilen Çorum Belediyespor un bu golüne Burak imza attý. 360 dakikadýr golle tanýþamayan kýrmýzý siyahlý takým forvetlerinin bu olumsuz görüntü karþýsýnda Osman Kaç ýn golü ve sonrasýnda diðer kalei Fatih Kaldan ýn bu hareketi çok anlamlý bir mesaj olarak algýlandý. Özbayram PFDK ya Çorum Belediyespor Ýdari As Baþkaný ve Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram PFDK ya sevk edildi. Kýrýkhanspor maçýnýn bitiminden sonra saha içine girerek hakem Cihat Çelikdað a tepki gösteren Mustafa Özbayram maçýn temsilcisi tarafýndan rapor edildi. Özbayram, sportmenliðe aykýrý hareketi nedeniyle ceza kuruluna sevk edildi. Mustafa Özbayram a hak mahrumiyeti ve para cezasý verilmesi bekleniyor, Mustafa Özbayram ceza kurulunda Çorumspor maçýnda attýklarý golün ardýndan böyle sevinen Ulukavakspor son maçýndan da puanla ayrýlarak þampiyonluðu kazanmak istiyor

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası Öğrenmek İstiyorum Kampanyası TRABZON DA KAMPANYAYA İLGİ ARTIYOR sağlık üreme sağlığı bilgilerinin girmesine yönelik olarak başlanan Öğrenmek İstiyorum Kampanyası kapsamında Trabzon da ilgi gün geçtikçe

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı