"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük""

Transkript

1 Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp krizi sonucu vefat etmiþti. Vefat eden Bekir Koç dün Ulu Camii de öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýkta topraða verildi. Cenaze namazýna Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir,Yrd. Doç. Dr. Murat Çalbýyýk, Op. Dr. Deniz Ýpek ve hastane çalýþanlarý ve çok sayýda vatandaþ katýldý. 7 DE Kimse Yok Mu'nun Katarakt Projesine destek verdiler 25 ÞUBAT 2015 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ Özel Samanyolu Lisesi öðrencileri, Afrika'da katarakt yüzünden dünyasý kararan yüz binlerce insanýn yeniden görmelerini saðlamak amacýyla Kimse Yok Mu Derneði'nin katarakt projesine destek vermek için seferber oldular. Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þube Müdürü Erkal Aykaç, öðrencilerin sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ihtiyaç sahipler- 9 DA "Cumhurbaþkanýmýz, Abdulhamid Han'ýn uðradýðý saldýrýlarýn aynýsýna maruz kalýyor" "65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük" 5 DE Yasemin Coþkun aday adaylýðýný açýkladý Sayfa 6 DA Kadýnlardan, Özgecan Aslan protestosu Firmalara Teknokent anlatýlacak Çorum'da üniversitesanayi iþbirliðini geliþtirmek adýna bir takým çalýþmalar yürütülüyor. Bu çalýþmalardan en önemlisi olan Teknokent, fiziki olarak tamamlanarak idari anlamda yapýlanmasýnýn ardýndan hizmet vermeye baþladý. Teknokent, Çorum'da henüz yeni teþekkül eden bir organizasyon olmasýndan dolayý iþletmelere ne gibi faydalar saðladýðý yeteri kadar bilinmemekte. 9 DA Ýlke-Der ve Çorum ÝHH "Doðu Türkistan'da Müslümanlara Uygulanan Çin Zulmü" konulu bir konferans düzenledi. Programa konuþmacý olarak Doðu Türkistan Maarif Derneði Baþkan Vekili Abdurrahim Kaþgari ve Gençlik Sorumlusu Abdüsselam Teklimakan katýldý. Yoðun katýlýmýn olduðu programda ilk olarak Ýlke-Der ve Çorum ÝHH çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verildi. Doðu Türkistan zulmünü anlatan sinevizyon izlendi. Programýn açýlýþ konuþmasýný Çorum Ýnsani Yardým Derneði (Çorum ÝHH) istiþare kurulu üyesi Av. Ömer "Milli Görüþ olarak CHP ile Kýlýç yaptý. Daha sonra kürsüye gelen Abdurrahim Kaþgari ve Abdüsselam Teklimakan "Doðu Türkistan'da Müslümanlara Uygulanan Çin Zulmü" konulu sunumlarýný yaptýlar. Çorum Ýnsani Yardým Derneði (Çorum ÝHH) Ýstiþare kurulu üyesi Av. Ömer Kýlýç,Ýslam ümmetinin yaklaþýk 150 yýl önce ümmet bilincini kaybetmesinden sonra çok büyük zaaflara uðradýðýný ve neticesinde doðu Türkistan topraklarý gibi daha birçok Ýslam beldesinde fikri ve fiili iþgallerin baþ gösterdiðini ifade ederek De koalisyon yapýnca Kýbrýs'ý fethettik" Çorum'da kadýnlar, Özgecan Aslan için bir basýn açýklamasý düzenledi. "Özgecan Ýçin.. Kadýna Þiddete Dur Demek Ýçin.." yazýlý pankartýn açýldýðý basýn açýklamasý PTT önünde gerçekleþtirildi. Sosyal medya üzerinden organize olan kadýnlar slogan atarak PTT önüne kadar yürüdüler. "Maliyeye asýlsýz ihbarlar sýkýntýya sokuyor" Ýl Defterdarý Ali Sormaz, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ý makamýnda ziyaret etti. Dün gerçekleþtirilen ziyarete Ýl Defterdarý Ali Sormaz, kurum müdürleri ve defterdarlýk personeli katýldý. 6 DA 3 DE Saadet Partisi Ýl Baþkan Faruk Cýdýk düzenlediði basýn toplantýsýnda, "Yeni bir seçime daha giderken oturup iyice düþünüp öyle oy vereceðiz" dedi.sp Ýl Binasýnda gerçekleþtirilen basýn toplantýsýnda konuþan Faruk Cýdýk, "Bilelim ki oy vermek büyük bir mesuliyettir, oy verdiðiniz kimsenin günahýna da sevabýna da ortaksýnýz. Bu itibarla bu seçimde oyumuzu, ya Amerika stratejik... 3 DE 2014'te 4 bin 519 daireye yapý ruhsatý verildi Ülkemizde yapý ruhsatý verilen yapýlarýn yüzölçümü %24,3, Yapý kullanma izin belgesi verilen yapýlarýn yüzölçümü %9,4 arttý.2014 yýlýnda bir önceki yýla göre belediyeler tarafýndan yapý ruhsatý verilen yapýlarýn bina sayýsý %13,5, yüzölçümü... 2 DE Alaca TOKÝ konutlarýnda 2. etap ihale edilecek 2 DE Kayýp Aileleri Derneðinden Atlamaz'a ziyaret 2 DE

2 YILDIZ HABER 2 Alaca TOKÝ konutlarýnda 2. etap ihale edilecek Ýmsâk : 04:48 Güneþ : 06:14 Öðle : 12:00 Ýkindi : 15:02 Akþam : 17:35 Yatsý : 18:53 YILDIZ AJANDA Araklý, Sürmene ve Ýspir'in kurtuluþlarý (1918) - Þehzâde Cem Sultan'ýn vefâtý (1495) Alaca'da TOKÝ 1.Etap Anahtar Teslim Töreninde Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun müjdesini verdiði 2. etap 220 konutun ihalesi gerçekleþiyor. Uslu konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, "TO- KÝ konut çalýþmalarýmýz Çorum'da hýzla devam ediyor. Yeterli talep ve arsa saðlayan bütün belediyelerimize yardýmcý olmaya devam ediyoruz. Geçtiðimiz yýl mart ayýnda 5 blok ve 140 konuttan oluþan Alaca TOKÝ 1. etap anahtar teslim törenini gerçekleþtirmiþtik. Milletimize verdiðimiz güven, daha nezih þartlarda iskân imkaný, yeni talepleri de beraberinde getirdi. Vatandaþlarýmýzýn talebi, Alaca Belediye Baþkanýmýz Muhammed Esat Eyvaz'ýn gerekli çalýþmalarý yapmasý ile 2. etap talep toplama müjdemizi de anahtar teslim töreninde vermiþtik. Vatandaþlarýmýzýn ilgisi, belediye baþkanýmýzýn çalýþmalarý ile hýzlý bir þekilde sonuç aldýk. 7 bloktan oluþan 220 yeni konutun ihalesini 15 Nisan Çarþamba günü yapacaðýz. Hayýrlý uðurlu olsun" dedi. YÜZME DERSÝ VERÝLÝR Sadece bayanlara özel 6-8 kiþilik gruplara profesyonel bayan öðretmen eþliðinde yüzme dersi verilir EKOL SPOR SALONU Adres:YAVRUTURNA MAH. GAZÝPAÞA SOK. NO:66 ÇORUM TEL:(0364) ) SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Kayýp Aileleri Derneðinden Atlamaz'a ziyaret Çorum Kayýp Aileler Derneði Baþkaný Mustafa Çetin, Ýlkadým Kaymakamý Turan Atlamaz'ý ziyaret etti. Amaçlarýnýn Türkiye' de kayýp insanlarý bulmak ve ailelerine teslim etmek olduðunu söyleyen Çetin, "Kaymakamýmýza öncelikle yeni görev yerinin hayýrlý olmasýný dileriz. Ülke genelinde kendi kayýtlarýmýzda yaklaþýk on bin kiþi kayýp. Bunlardan üçü Samsun' dan, dört kiþide Çorum ilinden kayýp. Benim de öz kardeþim Çorum ilimizden kayýp. Þimdiye kadar ülke genelinde 7 kiþiyi bularak ailelerine teslim ettik. Bu iþin gönüllüleri olarak elimizden geleni yapmaya çalýþýyoruz" dedi.çorum Kayýp Aileler Derneði Baþkaný Mustafa Çetin' den Samsun, Çorum ve Türkiye'deki kayýp insanlar hakkýnda YÝTÝK Çorum Nüfus müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Münür oðlu 1993 doðumlu Selim Çetin. Hizmetleri LMT. Þ. Çorum. Yýl: 10 Sayý: ÞUBAT ÇARÞAMBA 2015 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : bilgiler alan ve ziyaretten memnuniyetini dile getiren Ýlkadým Kaymakamý Turan Atlamaz ise kayýplarýn olmamasý için ailelere önemli görevler düþtüðüne dikkat çekerek, "Kayýp insanlarýmýzýn ailelerine Allah sabýr versin. Kayýp þahýslarýn aileleri kayýplarýný bulmak amacýyla bu tür derneklere ulaþabiliyorlar. Bu dernekler beklenti içerisinde olmadan toplum yararýna çalýþýyorlar. Bu konu üzerinde bizlerde hassasiyetle duruyoruz. Üzerimize düþen ne varsa fazlasýyla yapmaya, gereken desteði vermeye ve her zaman yanýnýz da olmaya hazýrýz" þeklinde kaydetti. Atlamaz, Çorum Kayýp Aileler Dayanýþma Derneði Baþkaný Mustafa Çetin olmak üzere emeði geçen bütün gönüllülere teþekkür etti. 2014'te 4 bin 519 daireye yapý ruhsatý verildi Ülkemizde yapý ruhsatý verilen yapýlarýn yüzölçümü %24,3, Yapý kullanma izin belgesi verilen yapýlarýn yüzölçümü %9,4 arttý yýlýnda bir önceki yýla göre belediyeler tarafýndan yapý ruhsatý verilen yapýlarýn bina sayýsý %13,5, yüzölçümü %24,3, deðeri %37,2, daire sayýsý %21,2 oranýnda arttý. Yapý ruhsatý verilen binalarýn 2014 yýlý Ocak- Aralýk aylarý toplamýnda; yapýlarýn toplam yüzölçümü 217,7 milyon m² iken; bunun 122,4 milyon m2'si (%56,2) konut, 58,7 milyon m2'si (%27,0) konut dýþý ve 36,6 milyon m2'si (%16,8) ise ortak kullaným alaný olarak gerçekleþti. Kullanma amacýna göre 156,2 milyon m² (%71,7) ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlý binalar sahip oldu. Bunu 12,8 milyon m² (%5,9) ile ofis (iþyeri) binalarý binalarý izledi. Yapý sahipliðine göre, özel sektör 187,9 milyon m² (%86,3) ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 25,8 milyon m² (%11,8) ile devlet sektörü ve 4,0 milyon m² (%1,9) ile yapý kooperatifleri izledi. Daire sayýsýna göre ise, toplam 1 milyon 14 bin 678 dairenin 949 bin 117'si özel sektör, 50 bin 236'sý devlet sektörü ve 15 bin 325'i yapý kooperatifleri tarafýndan alýndý. Ýllere göre 38,6 milyon m2 (%17,7) ile Ýstanbul en yüksek paya sahip oldu. Ýstanbul'u, 23,5 milyon m² (%10,8) ile Ankara, 9,4 milyon m² (%4,3) ile Bursa illeri izledi. Yüzölçümü en düþük olan iller sýrasýyla Ardahan, Muþ ve Tunceli oldu. Daire sayýlarýna göre, Ýstanbul ili 209 bin 902 adet (%20,7) ile en yüksek paya sahip oldu. Ýstanbul'u 96 bin 417 adet (%9,5) ile Ankara ve 45 bin 239 adet (%4,5) ile Ýzmir illeri izledi. Daire sayýsý en az olan iller sýrasý ile Hakkari, Ardahan ve Tunceli oldu yýlýnda yapý ruhsatý verilen daire sayýsý Çorum'da ise 4519 oldu. YÝTÝK Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Münür oðlu 1993 doðumlu Selim Çetin. YÝTÝK Atatürk Üniversitesi saðlýk bilimleri fakültesi hemþirelik bölümünden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Ali oðlu Ahmet Kocasaraç TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ne diyorsa Ýslam Dini Uyacaðýz suç olsa da. Gerçeði örten kefeni Soyacaðýz suç olsa da. Alnýmýz ak, yüzümüz ak Ýslâm olan olmaz korkak Bâtýla bâtýl, hakka hak Diyeceðiz suç olsa da. Çiçeklenir sevda serde Cihad, düðün olur merde Nur-u Kur'an'ý her yerde Yayacaðýz suç olsa da. Baba, ana, bacý, gardaþ Ehl-i küfre açtýk savaþ. Ýslâmlýk yoluna can, baþ Koyacaðýz suç olsa da. Cihad bize bayram, düðün Ta doðuþtan haþre deðin Her an Zikrullah gömleðin Giyeceðiz suç olsa da. Abdurrahim Karakoç Amelin hayýrlýsý, az da olsa devamlý olanýdýr. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri Ýlân HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,4563 2,4619 EUR 2,7981 2,8022 STERLiN 3,7808 3,7889 JPY YENi 2,0678 2,0728 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 YILDIZ HABER 3 TAZÝYE Hastanemizin çalýþkan, vefalý ve cefakar mesai arkadaþlarýmýzdan Bekir Koç'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaþýyoruz. Merhuma Allah ( C.C. ) dan Rahmet, Kederli ailesi ve sevenlerine Sabr-ý Cemil Niyaz ediyoruz. Kamu Hastaneler Birliði Genel sekreteri Dr. Ömer Sobacý Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Yrd. Doç. Dr. Murat Çalbýyýk Op. Dr. Deniz Ýpek ve Ortopedi çalýþanlarý "Maliyeye asýlsýz ihbarlar sýkýntýya sokuyor" Ýl Defterdarý Ali Sormaz, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ý makamýnda ziyaret etti. Dün gerçekleþtirilen ziyarete Ýl Defterdarý Ali Sormaz, kurum müdürleri ve defterdarlýk personeli katýldý. Ziyarette konuþan Ýl Defterdarý Ali Sormaz, "26. Vergi Haftasý münasebetiyle siz baþta olmak üzere diðer iþ adamlarýmýzýn Vergi Haftasýný kutluyorum. Sizleri de ziyaret etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi. ÇTSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Ýl Defterdarý Ali Sormaz, kurum müdürlerini ve defterdarlýk personeline teþekkür etti. Baþaranhýncal, "Vergi vermek vicdan meselesidir. Ýnsanlýðýn kalkýnmasý için vergi verilmesi lazým. Olaylara bakýþ açýsý deðiþti. Maliye eskiden daha sert ve sýký olarak vergileri toplardý. Þimdi ise insanlarý bilinçlendirerek çalýþmalar yapýyor. Yaklaþým olarak maliyenin yaklaþýmýný iþ dünyasý olarak doðru buluyoruz. Bir diðer konu ise ihbar hattýndan çok sýkýntý çekiyoruz. Ýhbarlar doðru olursa sýkýntý yok ama asýlsýz ihbar dediðimiz olaylar çok çok fazla oluyor buda bizim iþimizi zorlaþtýrýyor. Asýlsýz ihbarlardan çok rahatsýz oluyoruz. Bu asýlsýz ihbarlarý sizlerin deðerlendirmesini istiyoruz. Vergi Haftanýzý kutluyor çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyorum" þeklinde konuþtu Yasin YÜCEL AK Parti eðitim toplantýsýna Çorum'dan katýlým TÜMSÝAD üyelerine Hibe Çaðrýlarý anlatýldý 2015 yýlý ic?erisinde Avrupa Birliði destekli ac?ýlmasý planlanan hibe c?aðrýlarý ve halen acýk olan VOC-Test Merkezleri hibe programý hakkýnda yapýlan Tüm Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði ( TÜMSÝAD) Çorum Þubesi üyeleri bilgilendirildi.katýlýmýn yoðun olduðu bilgilendirme toplantýsýnda, Hitit Üniversitesi Proje Koordinasyon Birimi Eþ Baþkaný Mehmet Aydýnkal tarafýndan katýlýmcýlara hibe programlarý hakkýnda bilgi verildi. Daha önce TÜMSÝAD Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen Proje Döngüsü Yönetimi Eðitimi'ni alan ve proje yazma konusunda teorik bilgiler edinen katýlýmcýlara bunlarý pratiðe c?evirme noktasýnda 2015 yýlý ic?inde ac?ýlmasý planlanan "Çalýþma Hayatýnda Sosyal Diyaloðun Geliþtirilmesi", "Ortak Kültürel Mirasýn Korunmasý", "Türkiye ile AB arasýndaki Sivil Toplum Diyaloðun Geliþtirilmesi" ve "Ýklim Deðiþikliði" konularýnda ön bilgilendirme yapýldý. Ayrýca Ýnsan Kaynaklarýnýn Geliþtirilmesi Operasyonel Programý, IPA Bileþen IV, kapsamýnda VOC-Test Merkezleri- II Hibe Programýnýn konusu, arka planý ve baþvuru þartlarý hakkýnda yapýlan sunum, katýlýmcýlar tarafýndan yöneltilen sorularýn cevaplanmasý ile sona erdi.öte yandan þuan itibariyle ac?ýk olan hibe c?aðrýlarýna yönelik proje hazýrlamak isteyen katýlýmcýlarýn talebi doðrultusunda, bir proje yazma takýmý oluþturulmasýna karar verilerek daha sonraki bir tarihte bu konuyla ilgili bir koordinasyon toplantýsý yapýlmasýna karar verildi. Haber Servisi AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu AK Parti Genel Merkezi'nde Baþbakan Ahmet Davutoðlu Siyasi ve Hukuki Ýþler Baþkaný Mehmet Ali Þahin ve Teþkilat Baþkaný Süleyman Soylu'nun katýldýðý ve Teþkilat Baþkanlýðý ve Seçim Ýþleri Baþkanlýðý'nýn ortaklaþa gerçekleþtirdiði eðitim toplantýsýna katýldý. AK Parti'nin 2023 vizyonu ve bu vizyon çerçevesinde yapýlacak olan yeni projeler ve planlar için görüþlerin sunulduðu toplantýda bu vizyon "sadece AK Parti'nin deðil bu milletin vizyonudur milletin isteðidir" düþüncesi ortaya çýktý. Ýl Baþkanlarý toplantýsý sonrasýnda Av.Rumi Bekiroðlu ile Ýl Teþkilat Baþkaný Av. Ýsmail Yaðbat ve Ýl Seçim Ýþleri Baþkaný Av. Adem Oðuzhan Kaya Çorum Milletvekili ve Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Murat Yýldýrým'ý ziyaret ederek istiþarede bulundular.

4 YILDIZ HABER 4 "Milli Görüþ olarak CHP ile koalisyon yapýnca Kýbrýs'ý fethettik" Saadet Partisi Ýl Baþkan Faruk Cýdýk düzenlediði basýn toplantýsýnda, "Yeni bir seçime daha giderken oturup iyice düþünüp öyle oy vereceðiz" dedi. SP Ýl Binasýnda gerçekleþtirilen basýn toplantýsýnda konuþan Faruk Cýdýk, "Bilelim ki oy vermek büyük bir mesuliyettir, oy verdiðiniz kimsenin günahýna da sevabýna da ortaksýnýz. Bu itibarla bu seçimde oyumuzu, ya Amerika stratejik ortaðýmýz, AB ye gireceðiz, Ýsrail'in can güvenliði bizim birinci önceliðimiz diyen ABD taraftarý olan partilere yada ahlak ve maneviyat diyen, Allah'ýn dini Peygamberin emaneti olan Ýslam birliði diyen, faize karþý, zinaya karþý, emperyalizme, Siyonizme karþý, Ýslam kardeþliðinden yana olan baðýmsýz Türkiye diyen bu milletin kendi dünya görüþünü temsil eden Milli Görüþün tek temsilcisi Saadet Partisine vererek Allah'ýn rýzasýna nail olacaðýz" dedi. Son yýllarda kadýna þiddetin arttýðýný ve yöneticilerin radikal kararlar alarak bunun önüne geçeceðini zannettiklerini belirten Cýdýk, "Ama maalesef ülkeyi kutuplaþtýrarak her bir bireyi patlamaya hazýr bir bomba haline getirmiþlerdir bunun örneðini Ýstanbul'da kartopu oynarken öldürülen gazeteci yazar Nuh Köklü ve Ege üniversitesinde elim bir þekilde hayatýný kaybeden Fýrat Yýlmaz Çakýroðlu olaylarýnda geçtiðimiz günlerde yaþadýk buradan ülkücü hareketin ve bütün basýn mensuplarýnýn baþý saðolsun diyoruz. Beyler teþhisiniz yanlýþ, herkesin baþýna birer jandarma dikseniz önleyemezsiniz. Bu eðitimle olur. Önce ahlak ve maneviyatla olur okulda çocuklarýmýza, Allah'ý, Peygamberi, helali, haramý, ana baba sevgisini, komþu hakkýný insana saygýyý, namus duygusunu, dünyayý, ahireti, hesap gününü öðretmeden olmaz hiç bir þeyi düzeltemezsiniz. Þu AK Parti Hükümetleri 13 yýldan beri hiç bir þey yapmasaydý da Milli Eðitimi millileþtirseydi bu millete en büyük iyiliði yapmýþ olurdu. Bu AK Parti 13 sene bu yola girseydi geldiklerinde 8 yaþýndaki çocuk þimdi 21 yaþýnda, tertemiz vatanýný seven saygýlý edepli Allah'tan korkan insana saygýsý olan bir nesil görecektik. Zinayý suç olmaktan çýkardýnýz, bu millete domuz etini yedirdiniz, cinsi sapýklara dernek kurdurdunuz. TV'lerde her türlü ahlaksýz yayma göz yumdunuz ne bekliyordunuz rüzgar ektiniz fýrtýna biçiyorsunuz. Birde Özgecanlarý ifal edenlere ölüm tamtamlarý çalýyorsunuz öðünün Tufan Köse,parti programýný esnafa anlatýyor eserinizle, tarihin en þerefli milletini ne hale getirdiniz. Hýrsýzý zinacýsý olmayan bir millettik. Þu Hükümet iktidar olduktan sonra çok ezber bozdu, öyleki çevremizde ne kadar dostumuz varsa hepsiyle bizi düþman etti. Afrika'nýn kuzeyinden alýn þöyle bir bakýn. Cezair, Libya, Mýsýr, Suriye, Irak, Ýran, Ýsrail. Bizim batý ve kuzeyimizdekiler zaten ebedi düþmanlarýmýz" þeklinde kaydetti. Biz Milli Görüþ olarak CHP ile koalisyon hükümeti olduklarýný Kýbrýs'ý fetettiklerini kaydeden Cýdýk, "AK Parti tek baþýna bizim olan topraðýmýzý býrakýp kaçtý. Süleyman Þah türbesini Suriye'den söküp Kobani'deki Kürdistan'a yerleþtirmiþtir. Bu uluslararasý anlaþmalara aykýrýdýr. Kuzey Irak'ta olduðu gibi, Kuzey Suriye'de kurulacak Kürdistan toraðýna oldu bittiye getirilip yerleþtirilmiþ oldu. Yarýn Kürtler burasý bizim yurdumuz burada sizin bir hakkýnýz yok. Siz Suriye ile anlaþtýnýz bizi baðlamaz derse ne olacak, bu mübarek insanýn naaþým ortada býrakarak bu vebalin altýndan nasýl kalkacaksýnýz. Her seçim önemlidir ancak bu seçim tüm seçimlerden daha önemlidir. Ülkemiz çözüm süreci safsatasý ile yangýn yerine komþularýmýzda zalim ABD ve uþaklarýnýn emelleri uðruna yangýn yerine dönmüþ. Ýslam coðrafyasý kan aðlamaktadýr. Bu süreçte tüm siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin kurtuluþ savaþýnda gösterilen mücadele gibi milli bir duruþla ülkemizi içinde bulunduðu bu durumdan kurtarmalýdýr" diye kaydetti. Cýdýk açýklamalarýný þu ifadelerle tamamlandý: "Þimdiden 7 Haziran da yapýlacak genel seçimlerin ülkemiz ve tüm insanlýða hayýrlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ederim. Saadet Partisi olarak seçim çalýþmalarýmýzý tüm hýzý ile sürdürüyoruz. Geçtiðimiz pazar günü 23 aday adayý ile gerçekleþtirmiþ olduðumuz aday adayý temayül yoklamasý ile milletvekili adaylarýmýzýn belirlenmesi için genel merkezimizle birlikte çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Seçimlere hazýrlýk ve eðitim programý kapsamýnda 25 Þubat 2015 günü Saadet Partisi Yüksek Ýstiþare Kurulu Baþkanýmýz Oðuzhan Asiltürk beyin ve Saadet Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Hakký Akkiraz beyin katýlýmý ile ÇESOB toplantý salonunda saat 19.00'da tüm ilçe teþkilatlarýmýzýn katýlýmý ile eðitim toplantýsý düzenleyeceðiz. Yine merhum liderimiz efsane Baþbakan Necmettin Erbakan hocamýzýn vefatýnýn 4. seneyi devresinde "Ýslam Birliði ve Erbakan" haftasý dolayýsý ile Anitta Otel'de Saadet Partisi Genel Ýdare Kurulu üyesi Nihat Altýparmak'ýn ve sanatçýlardan Ammar Acarlýoðlu'nun katili ile bir program düzenliyoruz. Bu programýmýza tüm hemþehrilerimiz davetlidir." Yýlmaz MERT CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, seçim çalýþmalarýna devam ediyor. Ýþyeri ziyaretlerinde konuþan Milletvekili Köse, Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti programý ve politikalarý hakkýnda açýklamalarda bulundu. Milletvekili Köse, konuþmalarýnda çiftçi, iþçi, esnaf ve emekli kesimin sorunlarýna, eðitim reformlarý, basýnýn özgürlüðü gibi konulara, gerekli görülen sosyal yardýmlar olmak üzere, daha birçok konuda net objektif parti programý belirlediklerini ifade etti. Uðurlu'dan Bayat ve Uðurludað ziyareti AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Dr. Yaþar Uðurlu, Bayat ve Uðurludað Ýlçelerinde ziyaretlerde bulundu. Ýlk ziyaretini Bayat Ýlçesine yapan Uðurlu, burada AK Parti Ýlçe Teþkilatý ile buluþtu. 7 Haziran 2015'te yapýlacak olan seçimlerin ana temasýnýn anayasa deðiþikliði ve baþkanlýk sistemine geçiþ olacaðýný söyleyen Uðurlu, Türkiye'nin büyük ülke olmasýnýn yolunun dünyanýn geliþmiþ ülkelerinde uygulanmakta olan baþkanlýk sistemine geçiþle mümkün olacaðýný ifade etti. Uðurlu daha sonra Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü'yü ziyaret etti. Bayat'ýn ardýndan Uðurludað ilçesine geçen Uðurlu, burada da partililer ile bir araya geldi. Uðurlu, daha sonra Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun'u ziyaret etti. Mahir ODABAÞI NOT DEFTERÝMDEN - 8 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Çevrim içini çevirsen de dýþýna / Hayatýn ne getireceðini bilemezsin baþýna / Bazen daha varamadan beklediðin yaþýna / Kalabalýklarla giderde orada kalýrsýn tek baþýna *Öyle bir geçer ki zaman / Dönüp bakarsýn da geriye içinden çýkaman *Dostum yolun düþerse bizim ellere / Buyur gel, misafirim ol birkaç gece / Dostluklar pekiþsin iyice / Çocuklarda bilsin, baba dostu deyince *Cumartesi sabah ulu cami, Pazar Hýdýrlýk / Avluda çay, simit, çorba Mevlam vermiþ bolluk / Güzel bir adet, Türkiye geneline örnek olduk *Sosyal medya - internet / Ýfþa ediyor kimde varsa dert (!) *Göz kararýrsa dünya zindan olur / Kalp kararýrsa ahiret zindan olur *Çizgiler var, sarý, yeþil, kýrmýzý / Yaþarken ayarlamalýsýn çizgiye göre hýzý *Bir kaza olursa mal gider, can gider / Acemi kurtarmacý ateþe körükle gider *Günlük, aylýk, yýllýk / Yazý yazmak güzel bir alýþkanlýk *Ýnsanoðlu bir çocuk doðacak diye bekler / Ýnsanoðlu bir hasta olacak diye merak eder / Ölümden sonra yine devam eder beklentiler / Ýstersen buna yapabilirsin çokça eklentiler Gelirse bir makama na- ehil / O makam için için erir *Bakma öyle masum göründüðüne / Kim bilir ne günahlarý var, daha çýkmamýþ gün yüzüne *Oðlu dedi: baba geceler iyice kýsaldý / Baba dedi: kiþiden kiþiye göre deðiþir / Bir gece çok uzun zaman / Ýnanmýyorsan hastalan *Bitti ara tatil yarýn açýlacak okullar / Bu akþam biraz üzüntülü bizim yavrular *Uzak durma kardaþ, yaklaþ hele sofraya / Sen çekinirsen ben de çekinirim / Kýrk yýlda bir beraber yemek yiyeceðiz / maziye ait sohbet edeceðiz / Seni hiç kaybetmek istemem / Tamam çekinmiyorum efendim / Kaybetmek mi, hiç düþünmüyorum efendim *Pazarda kimi japon malý, kimi Çin malý satar / Japon malý saðlamdýr ama Çin malý da prim yapar / Ey beni eleþtiren dostlar, Farz etki ben de Çin malý satýyorum / Hissemi alýnca kaldýrýp çöpe atýyorum *Görmez göz, duymaz kulak / Adamcaðýz birde yatalak / Biri kýz dokuz uþak / Herkes kendi sevdasýnda / Adamcaðýza, yok bakacak *Ergenlikten ölüme kadar, / Açýk - gizli ne günahlar var / Kimse bilemez, Allah ve kendisi kadar * (yazar: ) Osmancýk DED, Metin Yüksel'i anladý Fatih Camii avlusunda 1979 yýlýnda þehit edilen Ýslami anlayýþýn sembol isimlerinden Metin Yüksel Eðitim Bir Sen Osmancýk Ýlçe Temsilciliði ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi'nin birlikte organize ettiði bir programla anýldý. Programa Þerif Özdemir'in Kur'an tilavetiyle baþlandý. Kur'an tilavetinden sonra Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þube Baþkaný Kazým Sekili, "Metin Yüksel hayatýný dolu dolu yaþamýþ ve sonunda þehadet þerbetini içmiþ olan bir büyüðümüzdür. O kabýna sýðmayý reddetmiþ ve kýsa zaman içinde akla durgunluk verecek çalýþmalara imza atmýþtýr. Metin Yüksel yorulmak nedir bilmez bir kiþi olarak gece gündüz demeden teblið çalýþmalarýna imza atmýþ bir kiþidir" diyerek konuþmasýna baþlayan Sekili Metin Yüksel'in kiþilik özellikleri ile ilgili þu bilgileri verdi:"metin Yüksel mücadeleci kimliðinin yaný sýra son derece merhamet ve þefkat dolu bir yüreðe sahipti. Öyle ki yoksul, özürlü ve hasta insanlara karþý özel ilgi gösterir; asla kimseyi küçümsemezdi. Onu tanýyan arkadaþlarý cebindeki tüm parasýný yoksul insanlara daðýttýðýna defalarca þahit olmuþtu. Fakir insanlarýn yaþadýðý bir mahalle olan Haydar'daki Akýncýlar Derneði'nde bir odayý muayenehane olarak düzenlemiþ haftada iki gün gönüllü doktorlar bularak halka ücretsiz saðlýk hizmeti verdirmiþtir. Bölgelerdeki eczanelerden topladýðý ilaçlarda burada daðýtýlýyordu. Semtteki yoksul aileleri tespit eder, zaman zaman imkân nispetinde bu evlere yakacak ve yiyecek yardýmý yapardý. Metin Yüksel davranýþlarýna dikkat eder argo kelimeler kullanmamaya özen gösterirdi. Kendisiyle görüþmek isteyen herkes ile görüþür, özellikle çocuklara çok ilgi gösterirdi. Arkadaþlarýna son derece baðlý bir insandý. Neredeyse günün 24 saatini onlarla birlikte geçirir; tehlikeli ve riskli bir durum olduðunda kendini ortaya koymaktan kaçýnmazdý. Ýslam dýþý güçlere karþý sert bir tutum sergilerken Müslümanlara karþý mütevazý ve alçakgönüllülüðü elden býrakmazdý. Dünyaya dair herhangi bir talebi olduðu asla görülmemiþti. Etrafýndaki Müslümanlarý Ýslami çalýþmalar yapmalarý konusunda sürekli uyarýr, lakayt davrananlara müsamaha etmezdi. Yaþýndan çok daha olgun davranýr, arkadaþlarýna güven ve cesaret verirdi. Resim yapmayý çok severdi ve bu konuda üstün bir yeteneði vardý. Ýslami konularda rast gele konuþmaz mutlaka kaynak ve delil gösterirdi. Doðru bildiðini söylemekten asla kaçýnmaz, varlýklý Müslümanlarý lüks ve israf konusunda ýsrarla uyarýrdý. Ýslami propaganda çalýþmalarýnda Allah vergisi üstün bir yeteneðe sahipti. Çok hýzlý karar verir ve kararýný hemen uygulardý." Ýmam Hatip Lisesi Meslek dersi öðretmeni Aydýn Derin, Metin Yüksel ile beraber bulunduðu yýllardaki anýlarýný anlattý. Daha sonra Metin Yüksel ile ilgili belgeselin izlenmesi ve ardýndan yapýlan dua ile program sona erdi.

5 YILDIZ TEK HABER 5 "Cumhurbaþkanýmýz, Abdulhamid Han'ýn uðradýðý saldýrýlarýn aynýsýna maruz kalýyor" Çorum eski Belediye Baþkaný Prof. Dr. Arif Ersoy düzenlediði basýn toplantýsýyla AK Parti'den milletvekili aday adayý olduðunu açýkladý. Arif Ersoy, AK Parti Ýl Binasýnda yaptýðý basýn açýklamasýnda neden AK Parti'den milletvekili aday adayý olduðunu da ifade etti. Türkiye'nin tarihinin en kritik döneminden geçtiðini vurgulayarak sözlerine baþlayan Arif Ersoy, "Ülkemizin etrafý ateþ çemberi ve 7 düvel Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'a cephe açmýþ durumda. Ben sizin davetiniz üzerine geldim. 21 yýl öncede yine siz davet etmiþ ve bende üniversite de ki görevimi býrakarak yine gelmiþtim. Tekrar davet ettiniz bende geldim. "Niçin geç kaldýn?diye soracak olursanýz, bugün gelmem gerekiyordu geldim. Böyle bir zamanda siyasete dönmem gerekiyordu, döndüm. 7 Haziran'da yapýlacak olan seçimlerin Türkiye için tarihi bir seçim olacaðýna inanýyorum. Bu ülke hepimizindir. Zaman birlik zamanýdýr" dedi. AK Parti'nin üst düzey yöneticileri ile 30 yýl birlikte çalýþtýðýný o dönemlerde Yeni Türkiye'nin temellerini attýklarýný belirten Ersoy, "Bugün yeniden birlikte olmanýn zamaný geldiði için buradayým. Yeni Türkiye'yi Yeniden Büyük Türkiye'yi inþaa edeceðiz. Diðer aday adaylara baþarýlar diliyorum. Allah hangisi hayýrlýsý ise onu versin" diye belirtti. Dünyada önemli deðiþimler olduðunu ve Ýslam aleminin ise periþan durumda bulunduðunu dile getiren Ersoy, "Ülkemizin etrafýnda çatýþmalar devam ederken insanlar zulüm görürken Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan tavrýný net koydu ve mazlumdan yana oldu. Zalimlere karþý O'nun yanýnda olmamýz lazým. Burada yer almak tarihi bir görevdir. Hep beraber Yeni Türkiye'ye inþa edeceðiz. Yeni Türkiye tarihi temelleri üzerinde ve adil bir devlet olacak. Yeni bir Anayasa yapacaðýz. Örnek bir Türkiye'yi inþa edeceðiz. Türkiye'den baþka Ýslam dünyasýna örnek olacak bir ülkede yok. Biz dünyaya örnek olacak ve demokrasiyi bu topraklarda inþa edeceðiz" ifadelerini kullandý. "Niçin AK Parti?" diyen ve sözlerine devam eden Ersoy, "Bir yerde yangýn çýktýðý zaman o yangýný söndüreceklere yardýma giderisiniz. Etrafýmýz da ki yangýný da AK Parti kadrolarý söndürür. Bugün çatýþma günü deðil. Birlik beraberlik günüdür. Küresel güçlere karþý birbirimizle uðraþýrsak Endülüs'e benzeriz. Sayýn Cumhurbaþkanýmýz 100 yýl önce Abdulhamid Han'ýn uðradýðý saldýrýlarýn aynýsýna maruz kalýyor. Gün partizanlýk günü deðil Hak ve adalette birleþme günüdür" diyerek sözlerini tamamladý. Basýn açýklamasý Haþim Avcý tarafýndan yapýlan duanýn ardýndan sona erdi. Fatih AKBAÞ "Vergi politikalarý oluþturulurken,vergi çalýþanlarýnýn önerileri alýnmýyor" Türk Büro Sen Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Demet Yurdasucu, Vergi Haftasý nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Maliye Bakanlýðý 2005 yýlýnda yeni bir yapýlanmaya gitmiþtir. Fakat bu yeni yapýlanma býrakýn yenilikler getirmeyi eskiye nazaran bir gerilemeye sebep olmuþtur. Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý Maliye Bakanlýðý'ndan ayrýldýktan sonra yapýlan yasa ve yönetmeliklerdeki deðiþiklikler kurumun yapýsýnda telafisi mümkün olmayan sorunlara yol açmýþ ve personelin motivasyonunu ciddi anlamda zedelemiþtir" dedi.2015 yýlýnda yeniden deðerlendirme oranýnýn %10.1'e yükseltildiðini ifade eden Demet Yurdasucu, "Malum Konfederasyon ile yapýlan toplu sözleþmeye göre memurlarýmýz 2015 yýlýnda %3+3 zam alacaklardýr yýlýnda yaklaþýk 2 milyon 100 bin memur %15 vergi diliminden, 2015 yýlýnda %20'ye çýkacaktýr. Sözleþmeli çalýþanlar ise %20'den, %25 yüksek vergi dilimine girecektir. Memurlarýmýz 2015 yýlýnda da vergiye çarpýlacaklardýr. Aldýklarý %3'lük artýþlar ellerinden gidecektir. Kýsacasý memur, yoksulluk sýnýrýnda maaþ alacak, fakat zenginlerden fazla vergi ödeyecektir. Bu adaletsizlik derhal düzeltilmelidir. Ayrýca Hükümet, bütçe açýklarýný vergileri artýrarak kapatma yolunu seçmiþtir. Bu nedenle de tabiri caizse "uçan kuþtan" vergi almaktadýr. Kaynaðýndan vergi toplamakta oldukça zorlanan siyasi iktidar, dolaylý vergileri daha çok artýrarak, baþta memur ve iþçiler olmak üzere, emeðiyle üretenlerden peþin vergi alarak cezalandýrmaktadýr. Sýk sýk çýkartýlan vergi affý yasalarý ve her geçen gün sayýlarý artýrýlarak çeþitlendirilen vergi kalemleri, ülkemizde büyük bir vergi adaletsizliðinin yaþandýðýnýn göstergesidir. Bu nedenle de en büyük vergi adaletsizliði olan dolaylý vergilerin, vergi gelirleri içindeki oraný her yýl artmaktadýr. Artýþ rekoru da bu hükümete nasip olmuþtur. Dolaylý vergilerin vergi gelirleri içindeki oraný 1980 yýlýnda %37 iken, 2013 yýlýnda %69'a çýkmýþtýr. Ülkemizdeki dolaylý vergilerin, genel vergiler içindeki % 69 oranýyla rekor seviyeye ulaþtýðý 2013 yýlýnda, AB ülkelerinde ise dolaylý vergilerin ortalamasý sadece %27'dir. Dolaylý vergilerin, vergiler içindeki oraný yükseldikçe; vergi adaletsizliði de ayný oranda artmaktadýr. Bilgi birikimi ve her türlü donanýma sahip olan Maliye Bakanlýðý ve Gelir Ýdaresi çalýþanlarý bütün olumsuz þartlara raðmen vatandaþa hizmetin en iyisini vermeye çalýþmaktadýr. Maliye Bakanlýðý ve Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý'nda personel yetersizliði dolayýsý ile her bir çalýþan iki kiþilik iþ yapmak zorundadýr. Kurumda boþ kadrolara atama yapýlmadýðý için çalýþanlarýn çalýþma koþullarý oldukça aðýr hale gelmiþtir. Mesai kavramý unutulmuþ, yoðun çalýþma temposundan dolayý sosyal yaþantýsý olmayan çalýþanlarýn, kiþisel ve ailevi sorunlarý gittikçe artmýþtýr. Kanunlarý uygulayan, verginin tahakkuk ve tahsilatýný gerçekleþtiren yani, devlet bütçesinin her kademesinde katký saðlayan, bu iþin asýl yükünü çeken çalýþanlarýn sorunlarý çözüme kavuþmadýðý gibi, gün geçtikçe sorunlar yumak halini almýþtýr. Çalýþanlar mutsuz, motivasyonlarý yok denecek kadar azalmýþ ve çalýþma barýþý bozulmuþtur. Hangi iþin, hangi iþe eþit olduðu belirlenmeden (iþ tanýmý yapýlmadan ) çýkarýlan 666 sayýlý KHK ile ayný iþi yapanlar arasýnda önemli ölçüde ücret farklýlýklarý ortaya çýkmýþtýr. Maliye ve GÝB çalýþanlarýnýn özel hizmet tazminatlarý artýrýlarak diðer kamu kurumlarýyla eþitlenmeli ve adaletsizlik giderilmelidir. Kurumda ayný iþi yapanlar arasýnda ücret adaletsizliði ve fýrsat eþitsizliði devam etmektedir. Hükümetin, dünyanýn en büyük ekonomilerinden biri olmakla övündüðü ekonomimiz, yüksek orandaki vergiler ve sýcak para ile ayakta durabilmektedir. Verginin ülke kalkýnmasýnda önemli bir ivme olduðu hepimiz tarafýndan bilinmekte, ancak vergi oranlarýnýn yüksek olmasý ve tabana yayýlmamasýndan kaynaklanan vergi kaçakçýlýðý özendirilmektedir. Vergi politikalarý oluþturulurken, vergi çalýþanlarýnýn öneri ve teklifleri alýnmamaktadýr. Maliye'de örgütlü Sendika ve Sivil Toplum Kuruluþlarý yok sayýlmaktadýr. Maliye çalýþanlarý af uygulamalarýnýn baþlatýldýðý süreçte, adeta köle muamelesine tabi tutularak, mesai mefhumu tanýnmadan çalýþtýrýlmaktadýr. Kurum çalýþanlarýnýn aðýr iþ temposuna, vergi aflarýyla gelen yeni bir iþ yükü binmekte, personel mükelleflerle karþý karþýya gelmektedir. Vergi Haftasý kapsamýnda bir dizi etkinlik ve yarýþma düzenlenmekte, fakat bu etkinliklerde Maliye Bakanlýðý ve Gelir Ýdaresi çalýþanlarýnýn sorunlarýna deðinilmemektedir. Gece-gündüz, hafta sonu demeden bayram tatillerinde dahi çalýþarak Devlet hazinesini parayla doldurma görevini yürüten fedakar vergi memurlarýnýn sorunlarý çözülmeden kutlamalarýn kabul edilmesi mümkün deðildir. Türk Büro-Sen olarak, ekonomimizin ayakta kalmasý için canla baþla çalýþan Maliye Bakanlýðý ve Gelir Ýdaresi çalýþanlarýnýn ekonomik, sosyal ve özlük haklarýnýn insan onuruna yakýþýr þekilde yeniden düzenlenmesi gerektiðini kamuoyuna saygý ile duyururuz" ifadelerini kullandý. Ýnsanlara vergi bilincini "anlatarak" kazandýrmaya çalýþýyoruz Ýl Defterdarý Ali Sormaz 26. Vergi Haftasý münasebeti ile Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Ziyarete Ýl Defterdarý Ali Sormaz, kurum müdürleri ve defterdarlýk personeli katýldý. Ziyarette konuþan Ýl Defterdarý Ali Sormaz, "Mükelleflerimiz de gönüllü uyumu saðlamamýz lazým. Anayasamýz da verginin zorla alýnmasý hakkýnda yasalar var. Ama biz verginin bilincini insanlarýmýza anlatarak daha iyi bilinçlendireceðiz" dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek. Ýl Defterdarý Ali Sormaz'a, kurum müdürlerine ve defterdarlýk personeline teþekkür etti. Külcü, "Yaptýðýnýz çalýþma çok çok önemli bir çalýþma kazanan insanlar vergilerini verecek ki devlet vatandaþýna daha iyi hizmetlerde bulunsun. Bizler yarýnlara daha güvenli baþlamak istiyorsak vergimizi eksiksiz bir þekilde vermemiz lazým olduðunu düþünüyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Yasin YÜCEL Uslu, Cemil Çiçek'le Kanada'ya gitti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TBMM Baþkaný Cemil Çiçek ile birlikte Kanada'ya gitti. Uslu beraberindeki heyetle burada yapýlan resmi ziyaretler çerçevesinde Kanada Senato Baþkaný Pierre Claude Nolin ve Avam Kamarasý Baþkaný Andrew Scheer ile görüþtüler. Ziyarette Çiçek, Kanada Parlamentosu'ndaki Senato Þeref Defteri'ni imzaladý. Senato Baþkaný Nolin ile görüþmesinin ardýndan onurlarýna verilen yemeðe katýlan ve daha sonra parlamento binasýný gezen Türk Heyeti, yetkililerden binanýn tarihi hakkýnda bilgi aldý. Çiçek, Parlamento Kütüphanesi gezisi sýrasýnda ise görevlilere, kütüphanede Türkiye ile ilgili kaç kitap olduðunu sordu ve kütüphaneye, "Dünya Mirasýnda Türkiye" kitabýný hediye etti. Daha sonra Çiçek ve beraberindeki heyet, Avam Kamarasý Baþkaný Andrew Scheer ile görüþtü. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve beraberindeki heyet günlük programýn sonunda Avam Kamarasý Baþkaný Scheer tarafýndan onurlarýna verilen yemeðe katýldýlar. Kýþlacýk içmesuyu ve tarýmsal sulama tesisi ihalesi 12 Mart'ta Kýþlacýk köyünün içmesuyu ve tarýmsal sulama tesisinin ihalesi yapýlacak. Mecitözü'nün Kýþlacýk Köyü içmesuyu ve tarýmsal sulama tesisi yapým iþi 12 Mart Perþembe günü Çorum Ýl Özel Ýdaresi tarýndan ihale edilecek. Konu hakkýnda açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Ýl Özel Ýdaremiz planladýðý çalýþmalarý hýzlý bir þekilde yaz sezonu öncesi hayata geçiriyor. Geçtiðimiz günlerde Ýl Özel Ýdaremize hizmetlerinde kullanýlmak üzere 13 milyon TL ödenek onayýmýzý da çýkartmýþtýk. Ýl Özel Ýdaremizin kullanmayý planladýðý kredi ile de ihtiyaçlar büyük oranda giderilmiþ olacaktýr. Mecitözü ilçemiz Kýþlacýk köyü içmesuyu ve tarýmsal sulama tesisi yapým iþi 12 Mart'ta ihalesi yapýlacaktýr. Ýþ kapsamýnda; altyapý - bir adet sulama tesisi, içmesuyu tesisi ve derivasyon yapýmý olmak üzere 28 adet iþ kalemi yapýlmýþ olacaktýr. Sözleþme tarihinden itibaren 5 iþ günü içerisinde yer teslimi yapýlýp, iþe baþlanarak, iki ay içerisinde bitirilmesi planlanmaktadýr.hayýrlý uðurlu olsun" dedi.

6 YILDIZ HABER 6 Sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step 3.Kademe Kýdemli Antrenör Nermin Özkeskin eþliðinde sadece bayanlara özel günlerde hizmetinizdeyiz.. Kadýnlardan, Özgecan Aslan protestosu "Devler gibi eserler býrakmak için, karýncalar gibi çalýþmak lazým" Çorum'da kadýnlar, Özgecan Aslan için bir basýn açýklamasý düzenledi. "Özgecan Ýçin.. Kadýna Þiddete Dur Demek Ýçin.." yazýlý pankartýn açýldýðý basýn açýklamasý PTT önünde gerçekleþtirildi. Sosyal medya üzerinden organize olan kadýnlar slogan atarak PTT önüne kadar yürüdüler. Kadýnlar adýna basýn açýklamasýný yapan Saadet Tuð, "Bugün burada hiçbir siyasi kurum kuruluþ olmaksýzýn Özgecan Aslan katliamý nezdinde tüm taciz, tecavüz, çocuk istismarý, ayrýca toplumda her geçen gün artmakta olan þiddet olaylarýný protesto etmek amacýyla toplandýk" dedi. Özgecan'ýn hunharca katledildiðini dile getiren Tuð, konuþmasýna þu þekilde devam etti: "Kadýna yapýlan þiddet olaylarýnda özellikle toplumda yer edinmiþ kiþilerce yapýlan açýklamalarda daha özenli davranýlmasýný, bu þiddeti yapan canilere kýyafet, din, dil, ýrk gibi bahaneler yaratýlmamasýný kadýnlara birey olarak bakýlmasýný nerde, nasýl yaþayacaðýnýn, nasýl giyineceðinin dikte edilmemsini istiyoruz. Yetkili makamlardan beklentimiz þiddet olaylarýnda hukuki sürecin hýzlandýrýlmasý, caydýrýcý cezalarýn verilmesi, asla ve asla iyi hal gibi hafifletici sebeplerin uygulanmamasý ve ceza indirimlerinin kaldýrýlmasýdýr. Eðitimden beklentilerimiz çocuklarýmýza her canlýnýn eþit yaþam hakkýna sahip olduðu kadýna, erkeðe, hayvana þiddetin bahanesinin olamayacaðý, sevgi, saygý ve hoþgörü erdeminin öðretilmesi ve gerekiyorsa aileler için eðitimler ve seminerler düzenlenmesidir. Þiddet hiç ara vermeden devam ediyor. Gazeteler de televizyonlarda bir gün yok ki þiddet haberleri çýkmasýn. Artýk þiddet olaylarý olmasýn. Gençlerimiz huzur ve güvenlik içinde yaþasýn. Yetkililerden somut adýmlar atmalarýný bekliyoruz. Daha güzel, daha güvenli ve huzurlu bir dünya ve daha mutlu bir Türkiye için sizde birþey yapýn" þeklinde konuþtu. Uður ÇINAR AK Parti'den milletvekilliði aday adaylýðýný açýklamasýnýn ardýndan çalýþmalarýna hýz kesmeden devam eden ziyaret eden Berat Uzun, ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Ýlçe ziyaretleri kapsamýnda AK Parti Ortaköy ve Boðazkale Ýlçe Baþkanlýklarýný ziyaret eden Uzun, partililere hitap etti. Sözlerine, "Devler gibi eserler býrakmak için, karýncalar gibi çalýþmak lazým '' diyerek baþlayan Uzun, "Bizler de Milletimize, Çorum'umuza faydalý eserler býrakmak için gençliðin dinamizmi ile çalýþacaðýz. Yeni Türkiye'nin genç dinamik yüzleri olarak hedefimiz; 2023'leri, 2071'leri Milletimizle birlikte görmektir. Aday adaylýðýmýzý açýkladýðýmýz ilk günden itibaren, enerjimizi kullanarak, ulaþabildiðimiz her kapýyý çalýyor, ulaþabildiðimiz her eli sýkýyoruz. Hedeflerimizi, beklentilerimizi anlatýyoruz. Ancak sadece kendimizi anlatmýyoruz. Bizden beklenenleri, dertleri, çözüm önerilerini dinliyoruz. Ýlk günden itibaren söylediðimiz gibi, istiþareye çok önem veriyoruz. Anlatýyoruz ve dinliyoruz. Bu sayede en isabetli, en faydalý çözümlere ulaþacaðýmýzý düþünüyoruz. Milletimizin hizmetinde olmak için, fedakarlýk yapmamýz gerektiðinin farkýndayýz. Millete hizmet yolunda bizlerde fedakarlýk yapmaya hazýrýz. Hep birlikte Yeni Türkiye'yi inþa ederken Yeni Çorum'u da inþa edeceðiz" ifadelerini kullandý. Berat Uzun, ziyaretlerinin tüm hýzýyla devam edeceðini de belirtti. Ali Osman Kýyak'dan ilçe turu AK Parti Milletvekilli aday adaylýðýný geçtiðimiz günlerde açýklayan Ali Osman Kýyak, ziyaretlerine devam ediyor. Boðazkale, Uðurludað, Ortaköy ve Alaca ilçelerini ziyaret eden Kýyak, konuþmalarýnda, tüm Ýlçelerin hakkýný ve hakkaniyetini her durumda gözeteceðini söyledi. Serhat Pak'tan ÇESOB'a ziyaret AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Av. Serhat Pak, ÇESOB'u ziyaret etti. Ziyarette Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç'la bir süre görüþen Serhat Pak, milletvekili seçilmesi halinde yapacaðý çalýþmalarý anlattý.esnaf ve sanatkarlarýn içinde bulunduðu sorunlar hakkýnda Baþkan Kýlýç'tan bilgiler alan Pak, "Çorumlu esnaf ve sanatkarlarýmýz þehrine katma deðer kazandýran, devletine yük olmayan bireylerden oluþuyor. Esnafýn sorunlarýna mesleðimden dolayý vakýf birisiyim. Ýnþallah bu sorunlarýnýzýn çözümü için devletle esnaf arasýnda köprü vazifesi kurmak bana vesile olur" dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Kýlýç ise, Serhat Pak'a milletvekilliði yolunda baþarýlar diledi. Ziyarette ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür ile Ayakkabýcýlar ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný Hasan Coþgun da hazýr bulundu. Yasemin Coþkun aday adaylýðýný açýkladý 25. Dönem Milletvekilliði Genel Seçimleri için AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olduðunu açýklayan Yasemin Coþkun, "Ben, ülkemi seven ve ülkeme hizmet etmek isteyen, dürüstlük, merhamet, özveri, proaktivite ve insan sevgisi gibi güçlü deðerlere sahip, deðiþimi ve deðiþime katkýda bulunmayý önemseyen, imanlý genç bir bireyim. Yalnýzca inandýðým ve sýðýndýðým Hakk'tan güç alýrým. Hakk'a ve halka hizmet etmenin mücadelelerin en kutsalý olduðuna inanýyorum" dedi.amacýnýn, Ülkedeki tüm insanlarýn mutlu, huzurlu ve üretken olabilmeleri için, onlarý destekleyecek ve geleceðe hazýrlayacak çalýþmalar yaparken, liderlerin izinden yürümek olduðunu dile getiren Coþkun, "Özellikle, kadýnlar, gençler ve eðitim alanlarýnda çalýþmaya ve projeler üreterek bu gruplarýn sesi ve gücü olmaya talibim" þeklinde kaydetti.

7 YILDIZ HABER 7 "65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük" Ýlke-Der ve Çorum ÝHH "Doðu Türkistan'da Müslümanlara Uygulanan Çin Zulmü" konulu bir konferans düzenledi. Programa konuþmacý olarak Doðu Türkistan Maarif Derneði Baþkan Vekili Abdurrahim Kaþgari ve Gençlik Sorumlusu Abdüsselam Teklimakan katýldý. Yoðun katýlýmýn olduðu programda ilk olarak Ýlke-Der ve Çorum ÝHH çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verildi. Doðu Türkistan zulmünü anlatan sinevizyon izlendi. Programýn açýlýþ konuþmasýný Çorum Ýnsani Yardým Derneði (Çorum ÝHH) istiþare kurulu üyesi Av. Ömer Kýlýç yaptý. Daha sonra kürsüye gelen Abdurrahim Kaþgari ve Abdüsselam Teklimakan "Doðu Türkistan'da Müslümanlara Uygulanan Çin Zulmü" konulu sunumlarýný yaptýlar. Çorum Ýnsani Yardým Derneði (Çorum ÝHH) Ýstiþare kurulu üyesi Av. Ömer Kýlýç,Ýslam ümmetinin yaklaþýk 150 yýl önce ümmet bilincini kaybetmesinden sonra çok büyük zaaflara uðradýðýný ve neticesinde doðu Türkistan topraklarý gibi daha birçok Ýslam beldesinde fikri ve fiili iþgallerin baþ gösterdiðini ifade ederek, "Doðu Türkistan bölgesi Ýslam medeniyetinin yaklaþýk 1000 yýllýk mirasýný taþýyan topraklardýr. Ýmam Buhari, Kaþgarlý Mahmut,Ýbni Sina,Farabi gibi daha nice alim adýný bu topraklardan almýþ bu topraklardan ilimlerini dünyaya aktarmýþlardýr. Türkistan topraklarý Çin iþgali altýna girdiðinde komünist yönetim bu bölgeye Sincan (çin-ce; kazanýlmýþ topraklar) adýný vererek uluslararasý topluma bu þekilde beyan etmiþtir" dedi. Doðu Türkistan Maarif Derneði Baþkan Vekili Abdurrahim Kaþgari ise Doðu Türkistan halkýnýn 65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördüðünü ifade ederek, "Türkistan'ý dünyadan ayrý ve kapalý tuttular, Ýslam âlemi için sanki Doðu Türkistan Zulkarney'nin yaptýðý duvarýn ötesinde kaldý. Gün geçtikçe ve Çinin her açýdan büyümesiyle birlikte Doðu Türkistan'da Müslümanlarýn sýkýntýlarý da o hýzla arttý. Günümüzde bütün dünyada ezilmiþ milletler uyanýrken, zincirler birer - birer kýrýlýrken her tarafta Bahar hareketleri, özgürlük ve hürriyet meþaleleri yakýlmýþken, Çin Doðu Türkistan'da inanç ve vicdan özgürlüðü, kýlýk kýyafet ve yaþam tarzýmýza doðrudan ve açýkça uygulamaya koyduðu yasaklarýný sürdürüyor. Devletin zirvesi bile dünyanýn gözüne bakarak basýn açýklamasý yapýyor, tehdit sözleriyle korkutuyor, baþkaldýrýrsan siler, bitiririm diye rahat bir þekilde iþine devam ediyor" þeklinde kaydetti. Son zamanlarda Uygurca'nýn resmen yasaklayýp bütün eðitim sisteminin Çinceye çevrildiðini dile getiren Kaþgari, "Yetmedi Türkistan'ýn demografik yapýsýný deðiþtirmek için sözde kalkýndýrma projesi sayesinde eski þehirlerimizi yýkýp yerli ahaliyi kasýtlý bir þekilde göçe zorlayarak onlarýn yerlerine milyonlarca Çinlileri yerleþtirme projesini sinsice sürdürüyor. Böyle giderse gelecek 10 sene içerisinde Doðu Türkistan tamamen Çinlileþerek artýk meselenin konuþulmasý dahi anlamsýz halle geleceðinden korkuyoruz. Türkiye'de halkýmýzýn büyük bir kýsmýnýn Doðu Türkistan meselesi ile ilgili bilgisinin yeterince olamadýðý kanaatindeyiz. Bazen gençlerle tanýþtýðýmýzda memleket neresi? sorusu karþýsýnda bilgisi olmadýðýný öðreneceðimizden üzücü bir tablo ortaya çýkmaktadýr. Meseleyi deðerlendirdiðimizde Doðu Türkistan meselesine güçlü destek almamamýzýn sebebi Türk Halkýnýn ilgisizliði deðil konu ile ilgili bilgisizliðinden kaynaklandýðýný anladýk. Bu nedenle Türkiye genelinde Doðu Türkistan'ý Tanýtma hareketini baþlatmak istedik bunun için okul üniversite, STK'lar siyasi partiler baþta olmak üzere toplumun her kesimine ulaþarak Doðu Türkistan ile ilgili brifingler, toplantýlar, rapor, seminer, konferans, resim sergisi gibi çeþitli etkinlikleri tertip etmeyi planlýyoruz. Çin elindeki bütün imkânlarýný kullanarak Doðu Türkistan mücadelesinin temelini yýkmaya çalýþmaktadýr. Meselenin belini kýrmak için Doðu Türkistan Tarihini ve halký iddialarý çürütmek dava uðruna Mücadele eden birey ve teþkilatlara terörist etiketi yapýþtýrmak için sürekli propaganda ve sinsi çalýþmalar içinde ciddi gayretler sarf etmektedir. Ýþgalci Çin vatanýmýzda her gün yeni katliamlar, operasyonlar düzenlemektedir de sade Kaþgar vilayetinde 148 büyük operasyon yapýldý. Bu bir sene içinde fikir ve ifade özgürlüðünden resmen tutuklanan Uygur gençlerinin sayýsý 30 bini aþmaktadýr. Kalan faili meçhul, idam ve kayýplarýn sayýsýný vermemiz mümkün deðildir. Bu zulme ve haksýzlýklara dayanamayýp karþý çýkan halký ise baþta idam ve müebbet olmak üzere çeþitli ceza ve ukubetlere tabi tutmaktadýr. Müslümanlarýn cep telefonlarýndaki hafýzasýnda Kur'an, dini içerikli program, dini resimler ve Arapça yazýlar bile insanlarýn terörist olmasýna yetmektedir. Çin Hükümeti Doðu Türkistan'daki güvenlik güçlerine öldürme ruhsatý vermiþtir, muhtarlar ve mahalle komite üyeleri baþta olmak üzere bütün güvenlik güçleri, Doðu Türkistan genelinde sokakta istediði kiþiyi durdurma, tutuklama itiraz ve sataþmaya kadar giden herhangi bir durumda vurma hakký, evlere baskýn yapma arama yapma gibi ucu ve sýnýrý olmayan gayri meþru ve gayri hukuki bir hak vermiþ olup þuan Doðu Türkistan'da þiddet olayý olarak halk ve Çin polisi çatýþmasý kapsamýnda terör vakasý olarak dünyaya lense edilen olaylarýn hepsinin gerçek yüzü budur. Abdüsselam Teklimakan ise þu ifadelerini kullandý: "Doðu Türkistan'da 1989 yýlýndan bu yana zorunlu kürtaj uygulanmasý gerçekleþmektedir yýlýnda çýkartýlan bir yasa ile Çin kendi topraklarýnda yaþayan insanlarýn birden fazla çocuða sahip olmasýnda ve Doðu Türkistan gibi azýnlýk milletlerin bulunduðu topraklar ve insanlar için de ikiden fazla çocuða sahip olmasýný yasaklamýþtýr. Ancak Doðu Türkistan'da uygulanmakta olan zorunlu kürtaj facialarý dünyanýn hiçbir yerinde bulunmamaktadýr. Uluslararasý hukuka göre belirli bir süre sonra anne karnýndaki çocuðun kürtaj edilmesi yasaktýr. Kürtaj edildiðinde artýk bir insan olma yoluna girmiþ olan bir bebeðinin öldürülmesi gerçekleþmiþ olur. Yani ebeveynin rýzasý olsa dahi o belirlenen süre sonra kürtaj etmek suçtur. Ancak Doðu Türkistan'da bu suç devlet ve hükümet tarafýndan zorunlu olarak iþlenmektedir. Geçtiðimiz Ramazan ayýnýn son gecesinde Doðu Türkistan'nýn Güney tarafýndan kalan Kaþgar iline baðlý Yarkent nahiyesini Hangdi köyü ve civarýndaki iki köy tarihe karýþmýþ ve bu iki köy yeryüzünden silinmiþtir. Kýsacasý Doðu Türkistan'da Çin zulmü bu þekilde devam etmektedir." "Hedefim Çorum'un her alanda dünya markasý olmasýdýr" AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Prof. Dr. Þakir Þahin, Çorum Valisi Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret etti. Vali Kara'ya projeleriyle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Þahin, Çorum'un bir dünya markasý olmasý için çalýþacaðýný belirtti. Çok sayýda bilimsel çalýþma yaptýðýný anlatan Þahin "Çevre konularý, altyapý, sosyal projeler, saðlýk hizmetleri, üretim, sürdürülebilir büyüme gibi birçok alanda bilimsel çalýþmalar yaptým. Yöneticilik yaptýðým dönemlerde üretim ve istihdam konularýnda büyük bütçeli projelerde bulundum. Uluslararasý düzeyde Amerika Birleþik Devletlerinde enerji ve doðal kaynaklar konularýnda çalýþmalar yaptým. Türkiye'nin Antarktika Kutup bölgesinde kuracaðý Araþtýrma üs bölgesi çalýþmalarýnda grup baþkanlýðý yapmaktayým. Tecrübelerimi Çorum'a katkýya dönüþtürmek için Milletvekili aday adayý oldum. Hedefim Çorum'un her alanda dünya markasý olmasýdýr. Bunun için halkýmýzýn da desteði ile mücadele edeceðim, Çorum için çalýþacaðým" diye konuþtu. Vali Kara, ziyaretinden dolayý Prof. Dr. Þakir Þahin'e teþekkür ederek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Haber Servisi Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp krizi sonucu vefat etmiþti. Vefat eden Bekir Koç dün Ulu Camii de öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýkta topraða verildi. Cenaze namazýna Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir,Yrd. Doç. Dr. Murat Çalbýyýk, Op. Dr. Deniz Ýpek ve hastane çalýþanlarý ve çok sayýda vatandaþ katýldý.hastane birim çalýþanlarý baþta olmak çalýþtýðý birimde tedavi gören hasta ve hasta yakýnlarýna yakýndan alaka ve ilgi göstermesi ile yardým sever bir kiþilik olarak bilinen ve sevilen Bekir Koç evli ve 2 çocuk babasý idi. Tek Yýldýz Ailesi olarak Bekir Koç'a Allah ( C.C.) dan rahmet Vergi Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Defterdar Ali Sormaz, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i makamýnda ziyaret etti. 23 Þubat-1 Mart tarihleri arasýnda ülke genelinde kutlanan Vergi Haftasý Çorum Defterdarlýðý tarafýndan çeþitli etkinliklerle kutlanmaya baþlandý. Vergi Haftasý sebebiyle Defterdar Ali Sormaz ve personeli Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i makamýnda ziyaret etti. Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Tural, Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt Solak ve Gelir Müdürü Nazlý Keleþ'in de katýldýðý ziyaret sýrasýnda konuþan Defterdar Ali Sormaz, Vergi Haftasý hakkýnda Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'e bilgi kederli ailesi ve sevenlerine sabr-ý Cemil dileriz Defterdar Sormaz'dan Þoförler Odasýna ziyaret verdi. Vergi Haftasý vesilesiyle gerçekleþen ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ise Vergi Haftasý'nýn yararlý ve baþarýlý geçmesini diledi. Bu arada, Defterdar Ali Sormaz, Vergi Haftasý dolayýsýyla Tahsin Þahin'e hediye takdim etti. Hars Traktörleri Bölge Bayiine ziyaret Ülkemizin gururu Hars Traktörlerine ilgi büyüyerek çoðalýyor. Hars Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Hüseyin Angýlcý Hars Traktörleri Çorum-Amasya Bölge Bayii Keçecioðullarý'ný ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

8 YAÞAM Faydasý bilinmeyen bitkisel ilaçlarý kullanmayýn 8 Temel inþaattan düþer ve yoðun bakýma alýnýr. Kolunun birini kaybetmesi onun moralini yeterince bozar. Ýntahar edip kendini öldüreceðini söyler. Doktorlar baþlar Temel'i ikna etmeye: "Bak Temel sen sanþlýsýn yine geçen sene Dursun da ayný þeyi yaþadý, iki kolunu da kaybetti ama o þu an mutlu. Ýnanmazsan git ve bak" Kelime Avý Temel düzelir ve Dursun'un yanýna gider bahçede Dursun'u görür. Dursun dansöz misali dans eder kývýrýr. Resmen oynar. Bunu gören Temel þaþýrýr: "Ula Dursin sen kolsizsun ve dans ediyisun sen iyi misun?" Dursun kan ter içinde cevap verir: "Ula hamsi kafali asýl sen iyi misun? Ne dans etmesi daa sýrtým delu gibu kaþýnayi" Kanser, kalp rahatsýzlýðý, romatizma, þeker ve benzeri birçok kronik hastalýklarýn tedavisi ve bu hastalýklarla ilgili ilaç kullanýmý için uzun bir süreç gerekebiliyor. Bu durum hastalarda býkkýnlýk, hastalýktan bir an önce kurtulma gibi istekleri oluþturuyor. Bu hastalara kimileri faydasýný bilmediði, kulaktan dolma bilgilerle bitkisel ilaçlar önerebiliyor. Televizyon kanallarýnda sayýsý artan bitkisel ilaç reklamlarý da hastayý, hastalýktan kýsa sürede tek doz kullanýmda kurtaracaðý bilgileri, bu ilaç kullanýmýný cezbediyor. Uzmanlar, hiçbir araþtýrmasý ve hangi hastalýklara iyi geldiði tam olarak araþtýrýlmayan bu ilaçlarýn kullanýlmamasýný uyarýyor. Bazý bitkisel ilaç kullanýmýnýn hastalýklarýn seyrini deðiþtirerek hastayý zor durumda býraktýðý gibi ölümle de sonuçlanabildiðine dikkat çekiyor. Son zamanlarda, hastalýðýndan kurtuluþ olmadýðý düþüncesiyle hareket ederek bitkisel ilaç kullananlarýn rahatsýzlanarak acil servislere baþvuru sayýsýnda artýþ olduðu ifade ediliyor.kayseri Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ahmet Öksüzkaya; kronik, uzun süreli, tamamen geçmeyen, sürekli bir tedavi almayý gerektiren hastalýklarýn bazen insanlarda tedaviden býkkýnlýk oluþturabildiðini belirtti. Öksüzkaya, sürekli bir ilaca baðýmlý yaþamaktansa kýsa süreli uygulanan bir tedavi ile bu hastalýktan kurtulmak fikrinin de artýk insanlarýn kulaðýna hoþ geldiðine iþaret ediyor. Ya da bazý hastalýklarýn çok uzun süreli ve zor tedaviler gerektirmesinden dolayý buna alternatif olarak sunulan sadece bir bitki içip hastalýktan kurtulmak fikrinin insanlarý cezbettiðini ifade ediyor. Bazen de maalesef tüm çabalara raðmen týbbýn da çaresiz kaldýðý durumlar oluþtuðunda insanlarýn bir mucize olarak sunulan tedavilerle umutlandýklarýný hatýrlatýyor. (CÝHAN) Çocuklar tabletlere emanet Dizi 20:00 Güllerin Savaþý Ýstanbul un kenar mahallelerinden birinde doðup, mahallenin öteki ucunda, babasýnýn bahçývanlýk yaptýðý köþkte büyüyen Gülru nun, 6 yaþýndan beri tek bir dileði vardýr; büyüyünce köþkün güzeller güzeli kýzý Gülfem gibi olmak. Gülfem in yýllar sonra evine dönmesiyle Gülru nun çocuksu hayranlýðý alevlenir. Sonrasýnda Gülru'nun Gülfem in ilk aþký olan Ömer ile sýradýþý bir þekilde tanýþmalarý ise, bundan sonra ne köþkte ne de mahallede hiçbir þeyin ayný olmayacaðýnýn habercisidir. 22:00 Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Tabletler, çocuklarda oyuncaðýn yaný sýra bakýcýlarýn da yerini almaya baþladý. Bu durum, ebeveynler için geçici bir rahatlama çözümü olsa da birçok problemi de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, tablet ile sadece izleyici konuma geçen çocuklarýn dil geliþim bozukluðu yaþayabileceklerini belirtiyor. Çocuk sahibi olan çiftler, heyecanýn yerini zamanla kaygýya býrakabiliyor. Özellikle çocuk bakýmý konusunda tecrübesiz olan ebeveynler, çocuðunun aðlamasý karþýsýnda ne yapacaðýný bilemiyor. Bir an önce aðlamayý dindirmek isteyen aileler, çeþitli yollara baþvuruyor. Bunlardan biri de hiç þüphesiz hayatýn her alanýnda etkili olan teknolojik cihazlar. Çocukta karþýlaþýlan her sorunda ortaya çýkan teknolojik aletler, çocuklara bir nevi bakýcý misyonu yüklenmesine sebep oluyor. Yaklaþýk altý ay civarýnda oturmaya baþlayan bir bebeðin önüne dokunmatik bir ekran konulduðu zaman, onu parmaðý ile kontrol ettiðini anlayacaðýný ve bu renkli dünyada daha fazla zaman geçirmek isteyeceðini ifade eden uzmanlar, bu durumun birçok sorunu da beraberinde getirdiðini ifade ediyor. Cihazýn içerisindeki renklerin, cezbedici ve sesli uyaranlarýn bebeði ilk etapta heyecanlandýrdýðýný belirten uzman psikolog Nesteren Gazioðlu, ebeveynlerin de tercihlerini bu hesaplý dadý dan yana kullanacaðýna dikkat çekiyor. Teknolojik cihazlarýn yoðun ve dengesiz kullanýmýnýn çocuklarda çeþitli geliþimsel sorunlara yol açtýðýna deðinen Gazioðlu, Tabletler ne kadar eðlenceli ya da eðitici programa sahip olursa olsun hiçbir zaman çocuðun duygusal geliþimine katký saðlamaz. Aksine duygusal ve sosyal becerilerinin geliþmesine engel olabilir. diyor. Dýþ dünya ile temastan kaçýnan çocuklarýn tablet ya da telefon karþýsýnda daha çok vakit geçirdiðini aktaran uzman psikolog, bu durumda çocuklarýn normal hayattaki problem çözme becerilerini de kaybettiðini aktarýyor. Konuþma yeteneklerinin de etkileneceðine vurgu yapan uzman, Her ses denemesinde bebek gözlem yapar. Fakat tablet ile sadece izleyici konuma geçen bebekler, sadece tabletten çýkan sesleri dinliyor. Dil geliþimi için çok büyük bir önem taþýyan ilk iki yýllýk süreçte cihaza maruz kalan çocuklarda dil geliþimi bozukluklarý daha yaygýn görülüyor. diye belirtiyor. Uzman psikolog, Tablet ve cihaz baðýmlýlýðý olan çocuklarýn aile yapýlarýna bakýldýðýnda ebeveynlerden en az birinin cihaz baðýmlýsý olduðunu kaydeden uzman psikolog Nesteren Gazioðlu, ebeveynlerin de bu yönde çocuklarýna rol model olduklarýný aktarýyor. Aile içi etkileþimin ve iletiþimin yerini bireysel cihazlarýn aldýðýný belirten Gazioðlu, iletiþimin canlý tutulmasý adýna kullanýlan cihaz sayýsý ve zamanlamasýnýn iyi yönetilmesi gerektiðine dikkat çekiyor. Teknolojik cihazlar, göz kuruluðuna sebep oluyor. Kullanýlan tablet ve akýllý telefon ekranlarýnýn üç boyutlu olduðu için aþýrýya kaçýldýðýnda olumsuz etkileri olduðunu aktaran Emsey Hospital dan Göz Hastalýklarý Uzmaný Op. Dr. Ayþe Bilge, Normalde dakikada 30 defa göz kýrparak göz yüzeyimizi saðlýklý tutabiliyorsak, bilgisayarýn hipnotik gücü ile ekran karþýsýnda dakikada 5 veya 6 kýrpmaya indirerek gözyaþý film tabakasýnýn bozulmasýna neden oluyoruz. diyor. Leo, Hünkar'ýn resmini yapmak üzere saraya çaðýrýlýr. Bu arada Hürrem, hamile olduðu haberini Süleyman a bir an önce yetiþtirmek istemektedir. Hamilelik müjdesini vermek için Hasbahçe de Leo ya poz vermekte olan Hünkar ýn yanýna gider. Mahidevran ise Hürrem in hamilelik haberiyle iyice sarsýlmýþtýr. Gülþah, Mahidevran a onun için Hürrem i öldürebileceðini söyler. Hatice Sultan ve Ýbrahim Paþa, görkemli bir izdivaçla birbirlerine kavuþur. Hanedana damat olan Vezir-i Azam Ýbrahim Paþa, Vatikan ýn ilgisini üzerine çekmektedir. Sinema Muhteþem Yüzyýl Ölüm Yarýþý 20:00 Azýlý suçlularla dolu bir hapishanenin yöneticileri, cezaevindeki mahkumlarý birbirleriyle dövüþmeye zorlayarak, yüksek bahisli araba yarýþlarý düzenlemektedir. Hapishanenin sadist müdiresi, cinayetten tutuklu Jensen Ames in önüne iki seçenek koyar. Yarýþa katýlýrsa özgürlüðüne kavuþabilecek, katýlmazsa hücresinde ölümü bekleyecektir. Ames in özgürlüðüne kavuþabilmek için Frankenstein maskesi takýp, dünyanýn en acýmasýz suçlularýna karþý ölümüne mücadele etmekten baþka çaresi yoktur. ZEYTÝNYAÐLI BARBUNYA Asuman Arsan Mayýs 1934 yýlýnda Ýstanbul Fener de dünyaya geldi. Cibali Kýz Ortaokulu ndan mezun oldu. Ýstanbul Þehir Tiyatrosu nda çocuk oyunlarýnda rol alarak sahnelere adýmýný atan Arsan, 1951 yýlýnda Ses Tiyatrosu na geçerek profesyonel tiyatro yaþamýna baþladý yýlýnda Muzaffer Hepgüler ile evlendi ve beþ buçuk yýl evli kaldýktan sonra ayrýldý. Ýkinci evliliðini Ümran Ertok ile yaptý, fakat bu evliliði 3.5 ay sürdü yýlýnda Ses topluluðundan ayrýlan oyuncularýn kurduðu Ýstanbul Tiyatrosu nda, daha sonra Muammer Karaca ve Kenan Büke tiyatrolarýnda çalýþtý. Behzat Tözün, Halide Piþkin, Reþit Baran, Handan Adalý, Nevzat Okçugil ve Toto Karaca gibi çok deðerli isimlerin arasýnda yetiþti sezonunda da Þan Müzikholü nde Hisseli Harikalar Kumpanyasý ve diðer oyunlarda rol aldý. Son rol aldýðý oyun Dormen Tiyatrosu nda Bir Kýþ Sezonu ve Elveda Tiyatro oldu. Sanat yaþamýna ölünceye kadar televizyon dizileri ve sinema ile devam etti. Yasemince dizisindeki, Sürahi Haným ýn gelini rolüyle gönüllerde taht kuran tiyatro ve sinema sanatçýsý Asuman Arsan, yalnýz yaþadýðý evinde astým krizi sonucu, 11 Ekim 1997'de hayata veda etti. Türk insanýnýn aile içi iliþkisini oldukça çarpýcý bir mizah diliyle ele alan ve milyonlarý ekran baþýna baðlayan Sürahi Haným, dünyayý zindan ettiði geliniyle bir daha kavga edemeyecek. Çünkü o gelin, Sürahi Haným a olmasa da, acý içindeki hayatýna daha fazla dayanamadý. Malzemeler 1.5 su bardaðý haþlanmýþ barbunya 2 domates 1 çarliston biber 1 soðan 2 diþ sarýmsak 1 tatlý kaþýðý tozþeker 1 kahve fincaný zeytinyaðý 1 su bardaðý su Yarým limon suyu 4-5 dal maydanoz, tuz Yemeðin Tarifi Domateslerin kabuklarýný soyup küp þeklinde doðrayýn. Çarliston biberin çekirdekli kýsmýný çýkarýp ince ince dilimleyin. Soðaný kýyýn, sarýmsaklarý ezin. Maydanozu yýkayýp ince ince doðrayýn. Zeytinyaðýný tencerede ýsýtýp soðan ve sarýmsaðý pembeleþtirin. Çarliston biberi ekleyip kavurun. Domatesi ilave edin ve koyulaþýncaya kadar piþirin. Haþlanmýþ barbunyayý süzüp domatesli karýþýma ekleyin. 2-3 dakika kapaðý kapalý olarak piþirin. Su, limon suyu, tuz ve tozþekeri ilave edip kapaðýný kapatýn. Barbunyalar yumuþayýncaya kadar piþirin. Ateþten alýp üzeri kapalý olarak ýlýnmaya býrakýn. Servis tabaðýna alýp üzerine kýyýlmýþ maydanoz serpin. Servis yapýncaya kadar buzdolabýnda bekletin. Olmaz dediðin ne varsa hepsi olur. Düþmem dersin düþersin, þaþmam dersin þaþarsýn. Öldüm der durur, yine de yaþarsýn... {Hz. Mevlana} Triffidler'in Günü Buz Barbarossa Benim Annem Bir Melek Selena Yahþi Cazibe Adanalý Çocuklar Duymasýn Alemin Kýralý ATV Ana Haber Ölüm Yarýþý TV Filmi Aliye TV Filmi Hz. Yusuf TV Filmi Kanal 7 Ana Haber Baba Ben Geldim Düttürü Dünya Kanal 7 Haber Saat Ateþ Kadehi Cennet Mahallesi Ayý Kardeþler Pepee Hayat Bilgisi Ateþ Daðlý Ender Saraç ile Saðlýklý Günler Dila Haným Pis Yedili Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show Muhteþem Yüzyýl Kýyamet Gecesi Balalayka Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Ben Bilmem Eþim Bilir Arka Sokaklar Kanal D Ana Haber Güllerin Savaþý Dizi Sarayýn Ýncisi Sabah Haber Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni Büyük Yürüyüþ Ayýn Karanlýk Yüzü TV Filmi Tekrar Programlar Merhaba Yenigün TV Filmi TV Filmi Yeþil Elma TV Filmi Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni Ýki Dünya Arasýnda Ýki Dünya Arasýnda Þefkat Tepe TV Film

9 YILDIZ HABER 9 AK Parti milletvekili aday adaylarýný teþkilatlara tanýttý AK Parti milletvekili aday adayý tanýtým toplantýsý yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Devlet Tiyatro Salonun'da dün düzenlenen aday adaylýðý tanýtým toplantýsýna AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan, AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, ilçe baþkanlarý, il genel meclis üyeleri, milletvekili aday adaylarý ve çok sayýda partili katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný AK Parti Ýl Baþkan Vekili Eyüp Arslan yaptý. Arslan, 28 Þubat Cumartesi günü temayül yoklamasýnýn Atatürk Spor Salonunda gerçekleþtirileceðini ifade etti. Arslan, "Teþkilat mensuplarýna teþekkür ediyorum. Gece gündüz demeden iþinden gücünden ailesinden çocuklarýndan feragat eden teþkilat mensuplarýna canla baþla çalýþtýklarý için teþekkür ediyorum. AK Parti büyük teveccüh var. Allaha hamd olsun. AK Parti her seçimde oylarýný arttýrdýðý gibi bu seçimde de oylarýný arttýracaktýr. Hepinize teþekkür ediyorum" dedi. AK Parti Ýl Baþkan Vekili Eyüp Arslan'ýn konuþmasýnýn ardýndan 39 milletvekili aday adayý basýn mensuplarýna fotoðraf verdi. Toplu fotoðraf çekiminin ardýndan milletvekili aday adaylarý 5 dakika konuþarak kendilerini tanýttýlar Yasin YÜCEL Firmalara Teknokent anlatýlacak Çorum'da üniversite-sanayi iþbirliðini geliþtirmek adýna bir takým çalýþmalar yürütülüyor. Bu çalýþmalardan en önemlisi olan Teknokent, fiziki olarak tamamlanarak idari anlamda yapýlanmasýnýn ardýndan hizmet vermeye baþladý. Teknokent, Çorum'da henüz yeni teþekkül eden bir organizasyon olmasýndan dolayý iþletmelere ne gibi faydalar saðladýðý yeteri kadar bilinmemekte. Buradan hareketle; TSO ile Hitit Üniversitesi tarafýndan ortaklaþa hazýrlanan yýllýk eðitim ve bilgilendirme toplantý planý kapsamýnda Teknokent hakkýnda bilgilendirme toplantýsý düzenlenecek. 27 Þubat Cuma günü saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek olan toplantýda, Teknokent A.Þ. Genel Müdürü Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ, Teknokent'in ne olduðu ve ne gibi faydalar içerdiði hakkýnda bilgiler verecek. TSO Meclis Salonu'nda gerçekleþtirilecek olan toplantýya, Teknokent'te yer almayý düþünen bütün iþletmeler davet edildi.haber Servisi Dinçer Solmaz aday adaylýðýný açýkladý Kimse Yok Mu'nun Katarakt Projesine destek verdiler Özel Samanyolu Lisesi öðrencileri, Afrika'da katarakt yüzünden dünyasý kararan yüz binlerce insanýn yeniden görmelerini saðlamak amacýyla Kimse Yok Mu Derneði'nin katarakt projesine destek vermek için seferber oldular. Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þube Müdürü Erkal Aykaç, öðrencilerin sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine yardýmcý olmak amacýyla bu ve benzer projelere destek verdiklerini söyledi. Aykaç, "Katarakt, güneþ ýþýnlarýnýn dik geldiði Afrika'da yetersiz beslenme ve kum fýrtýnalarýnýn etkisiyle oluþuyor. Sadece Sudan Darfur'da 2 milyonun üstünde katarakt hastasý açlýk ve sefaletle boðuþurken, büyük bir kýsmý tedavi olma imkanýný elde edemeden gözlerini kaybediyor. Tedavisi oldukça kolay olan bu hastalýðýn Afrika'da binlerce göze mâl olmasý ve doðuþtan katarakt hastalýðýyla dünyaya merhaba diyen bebeklerin varlýðý bu tablonun en dikkat çeken tarafý oluyor. 2008'de Darfur'a ilk ekiplerini gönderdiði günden bu yana Afrika'nýn az geliþmiþ ülkelerinde katarakt ameliyatlarý gerçekleþtiren Kimse Yok Mu, Sudan (Darfur- Hartum ), Çad, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo, Kongo Cumhuriyeti ve Nijer'de 2014 Eylül ayý sonu itibari ile 30 bin 180 kiþinin yeniden görme sevinci oldu. Projede daha çok hastaya ulaþabilmek ve ilgili ülkelerin ekonomisine katkýda bulunabilmek amacýyla yerel hastane ve göz poliklinikleri ile anlaþmalar yapýlýyor. Yine bu ülkelerdeki yerleþik Türk gönüllü kuruluþlarý ve yerel yardým örgütleriyle iþbirliðine gidilerek ihtiyaç sahibi katarakt hastalarýnýn belirlenmesine karar veriliyor. Geçtiðimiz yýl projelendirilen ve inþasý sonlanmak üzere olan 4 hastanenin hizmete hazýrlanma süreçleri hýzla devam ediyor. Somali'nin baþkenti Mogadiþu'da, Kenya Malindi'de, Uganda Jinja'da ve Etiyopya Harar'da hizmet vermesi amaçlanan hastane binalarýnýn tefriþatlarý ivedilikle tamamlanýyor. Hastaneler tamamen bittiðinde bölgedeki katarakt hastalarýnýn da tedavisinde önemli bir yere sahip olacak. Afrika'nýn baðrýnda açýlacak her hastane geleceðin saðlýklý nesillerinin yetiþmesi adýna insanlýða verilmiþ bir müjde olarak hayýrseverlerini bir ömür selamlamaya devam edecek" dedi. Samanyolu Lisesi Müdürü Yahya Ceylan ise, öðrencilerin düzenlediði sosyal sorumluluk projesinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Bir çok alanda sosyal sorumluluk çalýþmalarý ile öðrencilerinin kendilerini mutlu ettiðini belirten Ceylan, "Afrika'da katarakt hastalýðý herkesin malumudur. Bizim öðrencilerimiz de Kimse Yok Mu Derneði'nin baþlattýðý katarakt projesine destek verdiler" ifadelerini kullandý. Av.Dinçer Solmaz düzenlediði basýn toplantýsýyla CHP'den milletvekili aday adayý olduðunu açýkladý. Parti binasýnda yaptýðý açýklamada, "Bugün bilineni usulüne uygun bir þekilde tekrarlamak için buradayýz. Bilindiði üzere Çorum'dan partimizin milletvekili adayý olmaya adayým.yani milletvekili aday adayýyým. Eðer Allah kýsmet eder partililerimizde teveccüh gösterirse Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayraðýný sadece bütün onuru ile deðil,ayný zamanda o büyük sorumluluðu ile de taþýmak istiyorum. Peki ama neden? Herkesin bildiði ve sürekli olarak dillendirdiði ayrýntýlarý tekrarlamakta hiçbir pratik fayda olmadýðý düþüncesindeyim.hem sizleri ayrýntýlarla avutmamak hem de siyasal stratejimizi ayrýntýya boðmamak için þimdilik onlarý bir kenara býrakmak istiyorum. Ben Kuva-i Milliye anýlarýnýn kol gezdiði,hissedilircesine yaþandýðý bir ortamda büyüdüm. Ýþte adaylýðýmý tetikleyen asýl neden kanýmda, iliðimde hissettiðim bu Kuva-i Milliye ruhudur. Biliyorum ki,öyle öðrendim ki Kuva-i Milliye bu ulusun namusudur, þerefidir, Mustafa Kemal'de onurudur, ýþýðýdýr" dedi. "Sadece ve sadece ülkeme ve sizlere yani ulusuma hizmet etmek için adayým. Özel olarak Çorum'umuza ve genel olarak ta ülkemize bir kürek harç koyan herkesin yanýnda olacaðýma, ancak kul hakký yiyenlerin, bölücülerin, ayrým yapanlarýn karþýsýnda da hiç bir korku duymaksýzýn dimdik duracaðýma hepinizin huzurunda ve tarih önünde söz veriyorum" diyen Solmaz, "Kaygýlarýnýz kaygým, kavganýz kavgam olacak. Bana bu görevi verirseniz sýrf yüzünüz gülsün diye bilincim 24 saat açýk olacak. Vali Ahmet Kara ve eþi Mesude Kara Kamile Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü ile Atýl Uzelgün Huzurevi Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü'nü ziyaret ederek, huzur evi sakinleri ile bir araya geldi. Huzurevi sakinleri ile tek tek ilgilenip sohbet eden Vali Ahmet Kara, huzur evinde kalan vatandaþlarýn istek ve ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý, huzur ve güven içinde barýnmasý, rahat etmeleri için gereken bütün çalýþmalarýn yapýldýðýný ve bunun için gerekli hassasiyetin gösterildiðini ifade etti. Oylarýnýzý istiyorum desteklerinizi istiyorum ama daha da önemlisi yüreklerinizi yüreðimin yanýnda istiyorum. Önseçim sonuçlarý her nasýl olursa olsun ben sizlere ve ulusuma verdiðim her sözümün arkasýnda duracaðým. Bundan kimsenin kuþkusu olmasýn. Daha önce olduðu gibi bundan sonra da örgütümün, yani halkýmýn emrindeyim. Önseçimimizin ve 7 Haziranda yapýlacak olan genel seçimin ulusumuza, ülkemize hayýrlý olmasýný, yurdumuza barýþ ve kardeþlik getirmesini diliyorum. Bugünlerde en çok ihtiyaç duyduðumuz þey barýþtýr, kardeþliktir. Yani CHP iktidarýdýr. Bu duygularla çýktýðýmýz bu yolda þimdiden bana destek veren yanýmda yer alan herkese ve saðduyulu çorum halkýna en içten sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Yýlmaz MERT Vali Kara'dan yaþlýlara ziyaret

10 YILDIZ "Bilim bilim için deðil, bilim insanlýk içindir" HABER 10 Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan organize edilen Kültür Sohbetlerinin konuðu olan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, "Ýllerin Geliþiminde Üniversitelerin Rolü ve Önemi" baþlýklý konuþma yaptý. Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru'nun açýlýþ konuþmasý ile baþlayan programda Özüdoðru, her on beþ günde bir gerçekleþtirilen etkinlikte yapýlan konuþmalarýn bir kitap haline getirileceðini ifade ederek "Rektörümüz göreve baþladýðý günden bu yana hýzlý ve baþarýlý çalýþmalar gerçekleþtiriyor. Ýnanýyorum ki Hitit Üniversitesi devamlý bir yükselen ivmeyle büyümeye devam edecektir" dedi ve katýlýmlarýndan dolayý Prof. Dr. Alkan'a teþekkür etti. "Böylesine bir etkinlikte sizlerle bir arada olmak mutluluk verici" diyerek sözlerine baþlayan Rektör Prof. Dr. Alkan, "Her ne kadar Bolonya dünyadaki ilk üniversite olarak kabul edilse de, ülkemizdeki Harran Üniversitesi de ilk üniversiteler arasýnda yer almakta. Osmanlý döneminde ise medreseler vardý ki o dönemin Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Çorum Temsilciliði Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'a teþekkür ziyaretinde bulundu. Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Çorum Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru, Derneðin Türkmen üniversiteleri olarak kabul edilmekte. Biz bu kültür içerisindeyiz ve üniversite anlayýþý bizim toplumumuza ve coðrafyamýza yabancý deðil" þeklinde kaydetti. Üniversitelerin bulunduklarý þehre kültürel, sosyal ve ekonomik anlamda katkýsýnýn çok önemli olduðunu ve üniversitelerin katma deðeri yüksek, toplum yararýna çalýþmalar yapmasý gerektiðini dile getiren Prof. Dr. Alkan, "Bilim bilim için deðil, bilim insanlýk içindir. Ben artýk üniversitelerin toplumla iç içe, toplum yararýna çalýþan kurumlar olmasý gerektiðine inanýyorum. Üniversiteleri doðru konuþlandýrýp vizyonel hareket edilirse yapýlamayacak iþ yok. Büyük balýðýn küçük balýðý yediði dönem bitti. Artýk akýllý ve hýzlý balýk dönemi var. Dünya ölçeðinde bir hedef belirledik ve bunun için de çok çalýþmalý ve koþturmak zorundayýz" diyerek üniversitede gerçekleþtirilen çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Program Rektör Prof. Dr. Alkan'ýn konuklarýn sorularýný cevaplandýrmasýnýn ardýndan sona erdi. s Yaðmur Damlasý'ndan belediyeye teþekkür yardýmlarýnýn Ankara'ya ulaþtýrýlmasý ve daha önce düzenledikleri çeþitli faaliyetlerde verdiði desteklerden dolayý Çorum Belediyesi adýna Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'a teþekkür etti. Ziyaret Dernek yöneticisi Mustafa Taþtan ile gönüllü Sinan Ýluk'ta katýldý. Milletvekili Köse'den silah ruhsatý önergesi CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse Ziraat Odasý Yönetim Kurulu Üyelerinin silah taþýma ruhsatlarýna iliþkin, TBMM Genel Kurulu'na yazýlý bir önerge sundu. Köse önergesinde þu ifadeleri kullandý: "Bilindiði üzere 6136 sayýlý ateþli silahlar ve býçaklar ve diðer aletler hakkýnda kanuna dayanýlarak çýkarýlan yönetmelik hükümlerine göre Ziraat Odalarý Baþkanlarý ve Yönetim Kurulu üyeleri, talepleri doðrultusunda üyelikleri boyunca silah taþýma ruhsatýna sahiptirler. Üyelikleri boyunca silah ruhsatý verilen bu þahýslarýn, görevleri bittikten sonra ruhsatlarý yenilenmemektedir. Bu baðlamda, ayný þekilde silah ruhsatý sahibi olan TBMM üyeleri, Emniyet Genel Müdürü gibi görevlerde bulunmuþ þahýslarýn ruhsatlarýnda süre kaydý aranmaz. Ziraat Odasý yönetim kurulu üyeleri neden bu haktan yararlanamamaktadýr? Bu konuda bir düzenleme yaparak, Ziraat Odasý yönetim kurulu üyelerinin de mevcut ruhsatlarýnýn sürekli olmasýný düþünür müsünüz?" Köy yollarý içler acýsý CHP Çorum Milletvekili aday adayý Cengiz Atlas, 29 Mart'ta yapýlacak olan ön seçim için çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor.chp Genel Merkezi'ne giderek resmi baþvurusunu yapan Cengiz Atlas, baþvurusunun hemen ardýndan ilçe ve köylerdeki ziyaretlerine kaldýðý yerden devam etti.atlas, önceki gün de Bayat ve Uðurludað ilçeleri ile Küçükerikli ve Gökçeaðaç köylerinde vatandaþlarý ziyaret ederek, dert ve sýkýntýlarýný dinledi. Atlas, köy yollarýnýn içler acýsý halde olduðunu söyledi. Köy yollarýnýn çamur deryasý olduðunu ifade eden Atlas, milletvekili seçilmesi halinde köylerin sorunlarý ile daha yakýndan ilgileneceðini kaydetti. Mücadelelerinin ekonomik refah ve sosyal adalet için olduðunu ifade eden Cengiz Atlas, "Ülkemizde vatandaþýmýzýn durumu içler acýsý. Halkýmýz elektrik faturasýný dahi ödeyemezken, emeklilerimiz periþanken, gençlerimiz iþsizlikten kývranýrken, kredi kartý borçlanmasý tavan yapmýþken Sayýn Cumhurbaþkaný saray yaptýrýp kendi rahatýnýn peþinde. Halbuki vatandaþlarýmýzýn yüzde 82'si borçlu yaþýyor, yüzde 70'i de borcunu ödeyemiyor. Parlamentoda umudu yeþerteceðiz, saygýyý ve sevgiyi var edeceðiz, menfaate dair deðil hakka dair hareket edeceðiz, tabiatý var edeceðiz, öfkeye ve nefrete geçit vermeyeceðiz, cinsiyetçiliði yok edip eþitliði var edeceðiz, insaný özgür kýlacaðýz, ülkemizde yaþanan haksýzlarýn karþýsýnda duracaðýz" dedi. Unýcera'ya "Ýtalyan Isvea" damgasý Vitrifiye seramik, banyo ürünlerinde Ýtalya'nýn lider markasý Isvea, ödüllü tasarýmlarý ve yenilikçi modern yaklaþýmýyla sergilediði 150'ye yakýn ürünle sektörün en önemli fuarý Unýcera'ya damgasýný vurdu. 53 yýllýk geçmiþi ile vitrifiye seramik ve banyo ürünlerinin Ýtalyan lider markasý Isvea birbirinden þýk ve özgün tasarýmlarý ile Unýcera Fuarý'nda yer aldý yýlýnda sunulan ürünler ve 2015 yýlý tasarýmlarý ziyaretçilerin beðenisine sunuldu. Geçen yýl piyasaya sunulan, Neo klasik tarz Palazzio, doðal tarzdan hoþlananlar için Viva, modern çizgileri tercih edenler için Sott'Aqua, daha iddialý tasarýmlarý banyolarýna taþýmak isteyenler için ColorIsvea ve Isvearte serileri tekrar sergilenirken ödüllü 5 yeni seri de ilk kez Unýcera'da görücüye çýktý. ÝÞTE 5 YENÝ SERÝ Regina: Ýtalya'nýn ünlü tasarým stüdyosu Meneghello&Paolelli Associati tarafýndan tasarlanan klasik Ýtalyan serisi, banyolarda nostalji rüzgarý estirecek. Seride asma klozet, bide ve lavabo bulunuyor. Lunna: Civita-Castellana'da tasarým stüdyosu bulunan Sabrina Selli'nin tasarladýðý, tüm detaylarýn yuvarlak formda çalýþýldýðý, görsellikte sýnýrlarý zorlayan, sýra dýþý ve ikonik bir seri. Mükemmel küre formunda lavabo ve klozet adeta banyolar için tasarlanmýþ heykelsi bir sanat eseri. Allegro: Ýtalya'nýn vitrifiye seramik ve hitech ürünlerde ödüllü tasarýmcýsý Emanuele Pangrazi tarafýndan tasarlanmýþ olan seri, yalýn bir forma ve etkileyici bir duruþa sahip. Flamma: Flamma'nýn tasarýmýna alev dalgalarý esin kaynaðý oldu. Alevleri seyretmek, insana enerji verir ve adeta büyüler. Alevler, hareketleri ile dans eder hayalimizde. Yýllardan beri ateþle var olan seramik sanatý, enerjisini alevden alan Flamma ikonik lavabo ile banyolarýnýza geliyor. Geniþ ve pürüzsüz yüzeyli yalýn haznesi, kullaným kolaylýðý ve maksimum iþlevselliði sunarken, hijyen açýsýndan da kullanýcýya avantaj saðlýyor. Modern, organik ve heykelsi formun görsel açýdan banyolarýnýza getireceði bu sanatsal yorum, kendinizi farklý hissetmenizi saðlayacak. Flamma YA-Tasarým tarafýndan dizayn edildi. Armoni: Bu seri fonksiyonel yapýsý, modern tasarýmý ve estetik anlayýþý ile her banyoya uyum saðlayabiliyor. Serideki flat lavabo kullanýmý alt dolap formunu tamamlýyor. Banyoya sýcaklýk katan ahþap renk alternatifleriyle kullanýcýlara farklý seçimler sunan Armoni, kendinden kulplu tasarýmý, üst ve altta led aydýnlatma bulunan ayna dolabý ile diðerlerinden ayrýþýyor. Isvea'nýn clearim WC teknolojisi ile standart klozetlerde saðlýða zararlý organizmalarýn üremesine ve kir birikimine neden olan kanal ortadan kaldýrýlýyor. SmartPlus teknolojisi ise kiþisel konforu en üst noktaya taþýyor. Bu iki özelliðin bir araya gelmesi ile banyolar "Mükemmel Klozet'' ile tanýþmýþ oluyor. Bu klozet o kadar mükemmel ki; suyun sýcaklýðýný ve yönünü ayarlýyor, kötü kokularý anýnda emiyor, kendi kendini temizliyor ve üstelik bir de masaj yapýyor. Teknolojiyi konfor ve hijyenle birleþtiren Mükemmel Klozet, düþük enerji tüketimi, az su ve deterjan kullanýmý nedeniyle tasarruf saðlayan, enerji dostu yeþil ürünler arasýna giriyor. "ISVEA ÝLE SEKTÖRÜN EN BÜYÜK 3 OYUNCUSUNDAN BÝRÝ OLACAÐIZ" Dünyada pek çok prestijli projenin Isvea imzasý taþýdýðýný ifade eden markanýn CEO'su Bülent Onur, "Vitrifiye seramik alanýnda dünyanýn önde gelen ülkesi Ýtalya'da, karakteristik bir Ýtalyan üreticisi olan, pazarda ilk 10 üretici arasýnda yer alan Isvea, Türk tüketicisinden kýsa sürede çok iyi bir geri dönüþ aldý. Ýtalya'nýn tasarým, detaylar ve þýklýk konularýnda kendini ispatlamýþ bir tarzý var ve bu tarzý en mükemmel ürünlerle buluþturmak adýna çok titiz çalýþtýk. Tasarýmýn baþýndaki Ettore Giordano ve Ýtalya faaliyetlerimizi yürüten Dr. Alessio Scacaroni'ye Grubumuz adýna teþekkürlerimizi sunuyorum. Yeni her serimiz için dünyanýn farklý bir yerinden ödül haberi alýyoruz yýlýnda Türkiye pazarýna giriþ yapan Isvea, tasarým odaklý bir firma olarak kendisine farklý bir konum edinmeye çalýþan üst segment pazara hitap eden ve yeni satýþ noktalarý ile Türkiye'deki hýzlý geliþimine devam eden bir markadýr. Markamýza güveniyoruz, hedefimiz Türkiye pazarýnda da en çok beðenilen ve tercih edilen üç markadan biri olmak, Türkiye'de 30 olan satýþ noktamýzý 50'ye çýkartmak. Ayrýca, ISVEA markalý ürünlerin yaklaþýk yüzde 60'ýný ihraç etmeyi planlýyoruz. ISVEA bugün 40'tan fazla ülkeye ihracat gerçekleþtiriyor ve biz bu sayýyý 50'ye çýkarmayý planlýyoruz. Þu anda Ýtalya'daki satýþlarýmýz 2013'ün 2 katý seviyesine geldi. Önümüzdeki yýllarda bu rakamýn 2 kat daha artmasýný hedefliyoruz " dedi. "ÝTALYAN TASARIM ORDUSU ÝLE 15 ULUSLARARASI TASARIM ÖDÜLÜ" Isvea CDO'su (Chief Design Officer) Ettore Giordano, Ýtalyan tasarým anlayýþýna getirdikleri inovatif yaklaþým ile her zevke hitap eden, her banyoya uyarlanabilen, farklý alanlar için farklý çözümler sunabildiklerini iletti. Giordano; Unýcera'da sergiledikleri yeni ürünlerle, tasarým kültürünü ve farklý fonksiyonellik anlayýþýný Türk tüketicileri ile tanýþtýrdýklarýný, tasarým ve teknolojinin mükemmel sentezi ISVEA ürünlerinin ilgi görmesinden memnun olduklarýný belirtti. Ettore Giordano; ISVEA'nýn toplamda 15 uluslararasý tasarým ödülü alarak bu alanda dünyanýn en üst sýralarýnda olduðunu ve bunun kendisine gurur verdiðini vurguladý. ISVEA'nýn tüm tasarým koordinasyonundan sorumlu olan Giordano, "Bu gördüðünüz stantta neredeyse 150'ye yakýn sanat eseri bulunuyor. Gerek kendi tasarým ekibimiz gerekse birlikte çalýþtýðýmýz ünlü tasarýmcýlar ile müthiþ bir uyum ve disiplin içinde çalýþýyoruz. Tasarýmý devam eden daha birçok eser bulunuyor, sürekli üretmeye devam ediyoruz" dedi. "50 ÜLKE, 50 MAÐAZA" Isvea Ýtalya CAO'su (Chief Administrative Officer) Alessio Scacaroni ise; "Türkiye'ye gelirken markamýzýn burada daha da büyüyeceðine ve Türkiye pazarýnýn gücüne inandýk. Roma'dan baþlayýp Hattuþa'ya uzanan baþarýlý bir hikayesi var ISVEA'nýn. Ve Hattuþa'dan da Singapur'a, Dubai'ye hatta Amerika'ya uzandýk ve 2016 yýlý hedeflerimizde Amerika'ya olan ihracatýmýzý 5 kattan daha fazla artýrarak bu büyük kýtada kalýcý bir büyüme yakalamak var. Biz bu hikayenin sýnýrlarýný giderek zorluyor ve tüm dünyaya yaymak için çabalýyoruz. Mart ayýnda Frankfurt'ta düzenlenecek olan ISH Fuarý'na katýlacaðýz. Bülent Onur'un da belirttiði gibi Türkiye'deki en önemli 3 oyuncudan biri olmak isterken Dünya hedefimizde de iddialýyýz. 50 ülke 50 maðaza hedefini gerçekleþtireceðiz" þeklinde kaydetti.

11 YILDIZ 2 AÐUS- 25 ÞUBAT 2015 ÇARÞAMBA SPOR Mimarlar Odasý: Cumhurbaþkanlýðý Sarayý nýn aylýk sabit gideri 21 milyon lira Mimarlar Odasý Ankara Þube Baþkaný Tezcan Karakuþ Candan Atatürk Orman Çiftliði'nde inþa edilen Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nýn aylýk sabit; elektrik, su, doðalgaz, ýsýtma, soðutma ve temizlik giderlerinin 21 milyon lirayý bulduðu söyledi.mimarlar Odasý Ankara Þubesi, kamuoyunda 'Ak Saray' olarak adlandýrýlan Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nýn maliyetlerinin peþini býrakmýyor. Saray'ýn maliyetleri ve rutin giderleri ile birlikte 'sürekli bir maliyet kalemi' oluþturduðunu ifade eden Mimarlar Odasý Ankara Þube Baþkaný Tezcan Karakuþ Candan, "Kaçak Saray bütçemizin kaçak kalemi olarak sürekli maliyet üretiyor." dedi. Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin daha önce kamuoyuna açýkladýðý maliyet hesaplarýna göre Cumhurbaþkanlýðý Saray'ýnýn sabit giderleri þöyle: Soðutma gideri 600 bin lira, ýsýnma maliyeti 1,6 milyon lira, aylýk elektrik faturasý 1,2 milyon lira, Saray'ýn iç ve dýþ temizlik maliyeti aylýk ortalama 8 milyon lira, aylýk peyzaj bakým maliyeti ise 9 milyon lira. "AKSARAY ÝLÝ, KAÇAK SARAYA ÇALIÞIYOR" Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nýn elektrik, su, doðal gaz, ýsýtma, soðutma, temizlik, peyzaj bakýmýndan oluþan aylýk temel giderleri en az 21 milyon civarýnda olduðunu iddia eden Candan þunlarý söyledi: "4 kiþilik bir ailenin elektrik su doðalgazdan oluþan temel giderler maliyeti yaklaþýk 350 lira civarýnda. Kaçak sarayýn aylýk sabit gideri kiþinin yaþadýðý hanenin aylýk giderine denk. Kaçak sarayýn 1 aylýk sabit giderleri ile Aksaray ilinin köyleri hariç ve il ve ilçe merkezlerindeki tüm hanelerin 1 aylýk temel giderleri karþýlanabilir. Aksaray halkýnýn tamamýndan toplanan elektrik su doðal gaz ödemeleri, kaçak sarayýn giderlerini karþýlýyor. Aksaray ili kaçak saraya çalýþýyor." Candan, Saray'la ilgili Oda olarak açtýklarý dava sayýsýnýn 46'ya ulaþtýðýný kaydetti. Necdet Özel den Devlet Bahçeli'ye cevap: Vatan, millet þuurumu sorgulama hakkýnýz yok Genelkurmay Baþkaný Necdet Özel, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkaný Devlet Bahçeli'nin açýklamalarýna cevap verdi. Bahçeli'nin sarf ettiði sözleri kiþiliðine ve savunduðu fikirlere yakýþtýrmadýðýný belirten Özel, Bahçeli'nin siyasi kiþiliði nedeni ile polemiðe girmek istemediðini söyledi.özel'in yaptýðý yazýlý açýklama þöyle: "24 Þubat 2015 tarihinde, MHP Genel Baþkaný'nýn, partisinin TBMM'deki Grup Toplantýsýnda þahsýma yönelik olarak sarf ettiði yakýþýksýz sözleri, kiþiliðine ve savunduðu fikirlere yakýþtýramadýðýmý, kendisinin siyasi kiþiliði nedeniyle polemiðe girmek istemediðimi, 46 yýldýr Yüce Türk Milletine ve onun Milli Ordusuna hizmet etmiþ bir kiþi olarak benim vatan-millet-bayrak þuurumu sorgulama hakkýnýn olmadýðýný düþünüyor ve Yüce Türk Milletinin takdirlerine sunuyorum." Bahçeli,partisinin grup toplantýsýnda yaptýðý konuþmada Necdet Özel'i hedef alarak "Ey Özel paþa senin için vatan nedir? Harbiye'de vatan konusu iþlenirken dersi mi kýrdýn, okuldan mý kaçtýn?" ifadelerini kullanmýþtý. AKP nin oyunu düþük çýkaran araþtýrma þirketine maliye baskýný AK Parti'nin oyu yüzde 40'ýn altýnda çýkan kamuoyu araþtýrmasý yayýnlayan Gezici Araþtýrma Merkezi'ne maliye müfettiþleri baskýn yaptý. Þirket sahibi Murat Gezici, 4 yýldýr uðramayan müfettiþlerin anketin ardýndan þirkete gelmesini manidar buldu.beþiktaþ'ta bulunan Gezici Araþtýrma Merkezi'ne gelen maliye müfettiþleri, inceleme yaptý. Ýþ yeriyle ilgili adres bilgisi, çalýþan sayýsý, çalýþanlarýn sigorta bilgileri ve þirketin faaliyet yapýsýný inceleyen müfettiþler, tutanak tutarak merkezden ayrýldý. Konuyla ilgili Cihan Haber Ajansý'na (Cihan) bilgi veren Gezici Araþtýrma Merkezi Baþkaný Murat Gezici, "Devlet resmen 'böyle bir þirket vardýr' dedi ve bu þirketin genel müdürü olduðum da tutanaklara geçirdi. Yani 4 yýl boyunca gelip gitmeyen bu arkadaþlar, bizi yerinde tespit ettiler ve vergimize baktýlar. Vergi borcumuzun olup olmadýðýna baktýlar. Herhangi bir þey bulamadýklarýný da tutanak altýna aldýlar. O tutanaklar temiz olduðumuzun bir kanýtý." diye konuþtu. Müfettiþlerin geliþ sebepleriyle ilgili soruya Gezici, "Dün kamuoyu yoklamasý yapmýþtým. AKP'nin oylarýnýn yüzde 40'ýn altýnda olduðu yayýnlanmýþtý. Medyada AKP'nin oy oranýnýn yüzde 40'ýn altýnda olduðunu ifade ettiðim için kamuoyunda çok ses getirdi. Kararsýzlar eþit daðýtýlýnca yüzde 39, kararsýzlara 'kime oy vereceksiniz? diye sorarak daðýtýldýðýnda AKP'nin gerçek oyunun yüzde 35 olduðunu ifade ettim. Oylarýn kopma sebeplerini belirttik; yolsuzluk, çözüm sürecinin sonuçlanmamasý, eðitimdeki aksaklýklar ve vatandaþýn geçim sýkýntýsý yaþamasýndan dolayý tepki veriyor. Medyaya baskýnýn da varlýðýný ifade eden bir kitle var. Bu sebeplerden dolayý vatandaþ diyor ki 'ya bunlar çok otoriterleþti, bu sefer oy vermeyeceðim' diyor. Biz bunlarý açýkladýk." cevabýný verdi. Gezici, "Bir gün sonra sabah uyandýk, ofisimizde bu arkadaþlarý gördük. 'Bu arkadaþlar baskýn yapmamýþtýr, misafirliðe gelmiþlerdir' diye okuyoruz biz bunu. Umarýz böyle bir þey daha yaþamayýz. Ýnsanlar böyle bir kurum var mý yok mu? diye tespit etmek zorunda kalmazlar." dedi. Yerel seçimleri en yakýn bilen araþtýrma þirketi olduklarýný söyleyen Gezici, "Gezici Araþtýrma, 16 yýldýr bu sektörde çalýþmýþ, 2011 yýlýnda resmi olarak þirketi kurmuþtur. 30 Mart yerel seçimlerini en yakýn bilen firma unvanýný almýþtýr. Cumhurbaþkanlýðýnda 'sandýða gitmeme oraný yüzde 24 olur' diyerek bilen olduk, sandýða gitmeme resmi rakam yüzde 26 idi. Anketçilerin hepsi 'katýlmama oraný yüzde 6-9 olacak, deðiþen bir þey yok' dediler. Halbuki katýlým olsaydý RTE olmazdý." ifadelerini kullandý. Maliye müfettiþlerinin tutanaðýný da paylaþan Murat Gezici, tutanakta þu ifadelere yer verildiðini söyledi: "Gezici Araþtýrma Þirketi yerinde inceleme sonucunda belirlenen adreste bulunduðu görülmüþ, böyle bir yer vardýr. Ýþ yeri kira olduðu ve sözleþmesinin bulunduðu, idari departmanýnda 6 kiþi çalýþtýðý incelemede tespit edildiði ve SGK'lý olduðu görüldüðü, þirketin kamuoyu anketi yaptýðý incelemede görüldüðü, þirketin yetkilisi ve firma sahibi olduðu ve ofisi kullandýðý görülmüþtür." 11 Grubun Derbisi Pazar Günü Darýca'da Tuzlaspor'un Çatalcaspor önünde 2 puan kaybetmesinin ardýndan yeniden liderlik koltuðuna oturan Darýca G.B'de Tuzlaspor karþýlaþmasýnýn hazýrlýklarýna baþladý. Ýki günlük iznin ardýndan kendi tesislerinde toplanan sarý yeþilliler, kritik maçýn hazýrlýklarýna hafta boyu devam edecek. Erken final 3.lig 1.grupta Çorum belediyespor ve Zonguldak Kömürspor'un üst üste yaþadýðý puan kayýplarýnýn ardýndan zirve yarýþýnda yalnýz kalan Darýca G.B ile Tuzlaspor, ''Erken final'' olarak nitelendirilen maçta kozlarýný paylaþacaklar. Kaybeden takýmýn büyük yara alacaðý bu önemli randevuda, Darýca G.B seyircisinin desteðiyle rakibini eli boþ göndemenin planlarýný yapýyor. 2 puanlýk avantajla sahaya çýkacak olan sarý yeþilli temsilcimiz, kaliteli gol ayaklarýyla skoru elde ederek Tuzlaspor'un fiþini çekmek istiyor. Türkiye liglerinin en az gol yiyen takýmý olan Darýca G.B'de, Tuzlaspor maçý öncesi formda olan Ersin ve savunma hattý kuþkusuz yine maçýn belirleyicisi olacak. Ýlk maçta gol sesi yoktu Ýki takým arasýnda ligin ilk yarýsýnda Tuzla Stadý'nda oynanan karþýlaþma 0-0'lýk skorla sonuçlanmýþtý. Oynanan ilk karþýlaþmada rakibine nazaran üstün bir futbol ortaya koyan Darýca G.B, yakaladýðý pozisyonlarý cömertçe harcamýþtý. Kýyasýya bir rakebete tutuþan iki takým Türkiye Kupasý 1.turunda da karþý karþýya gelmiþti. Yine Tuzla'da oynanan karþýlaþmayý ev sahibi ekip 3-1 kazanmýþtý. Darýca G.B'yi eleyen Tuzlaspor, Türkiye Kupasý'nda çok ses getiren bir performansa imza attý. 2.turda Kartalspor'u, 3.turda Kasýmpaþa'yý eleyerek gruplara kalan Tuzlaspor, Süper Lig takýmlarýndan G.Antepspor ve Sivasspor'un da bulunduðu A Grubu'nda lider olarak çýkarak ses getirmiþti. Tuzlaspor, kupada son 16'da ise PTT 1.lig ekiplerinden Manisaspor'a 3-1 yenilerek kupaya veda etmiþti. (Spor servisi) Ýstanbulspor Petrol buldu Batman Petrolspor, 6 hafta sonra maðlubiyeti tattý. Seyircisiz maçta Petrol, Ýstanbul'a 1-0 yenilerek, play-off'u zora soktu PETROL, FIRSAT TEPTÝ Kýrmýzý-beyazlýlarýn son haftalarýndaki çýkýþýna Ýstanbulspor, 'dur' dedi. 16 Mayýs þehir stadýnda maçýn seyircisiz olmasý nedeniyle yaklaþýk 500 kiþilik taraftar grubu stat çevresindeki inþaatlarda Petrol'ü destekledi. Belediye Eþbaþkaný Sabri Özdemir'in de izlediði karþýlaþmada Petrol'ün kötü futbolu maðlubiyeti de beraberinde getirdi. Maça konuk ekip iyi baþladý. 16. dakikada Ýstanbulsporlu Veysi'nin cezalaný dýþýndan þutu az farkla auta çýktý. 27. Dakikada Ýstanbulspor serbest atýþ kullandý. Güney'in ortasýna Onur kafayla dokundu top, auta çýktý. Petrol ilk tehlikeli ataðýný 30. dakikada gerçekleþtirdi. Bu dakikada kazanýlan serbest atýþý Sabahattin kullandý, Reha'nýn kafa þutunu kaleci önledi. Maçýn ilk yarýsýnda gol sesi çýkmadý. 68'DE YIKILDI Maçýn ikinci yarýsýna da tutuk baþlayan Petrolspor, 68. dakikada golü kalesinde gördü. Bu dakikada korner atýþýndaki top karambole dönüþtü. Ýstanbulsporlu Bilal'in röveþatasý, filelere gitti: 0-1. Ýstanbulspor, golden sonra da Petrol kalesinde tehlike oluþturdu. 72. dakikada sahanýn en etkili ismi Veysi, net gol pozisyonunu deðerlendiremedi. 75. Dakikada Petrol, Sabahattin'le beraberlik þansýný deðerlendiremedi. Kazanýlan serbest atýþta top Sabahattin'in önünde kaldý. Sabahattin'in kötü þutu Petrol'ü mutlak golden etti. 82. Dakikada Veysi ceza sahasýna çalýmlarla girdi, þutunda Süleyman topu kornere çeldi. 90. Dakikada kaleci Süleyman'ýn uzaklaþtýrmak istediði top Metin'e çarpýp Bilal'in önünde kaldý. Bilal'in sert þutunu kaleci çeldi. Uzatma dakikalarýnda taraflar skoru deðiþtiremedi ve Petrol, play-off yolunda aðýr yara aldý. (Spor servisi) Darýca'nýn patronu deðiþti Geçtiðimiz günlerde yapýlan Darýca Gençlerbirliðispor Olaðanüstü Genel Kurul'un ardýndan baþkanlýk koltuðuna oturan Özcan Dal, yönetim kurulu içinde görev daðýlýmý yaptý. Görev daðýlýmýnda en dikkat çeken kiþi ise Yakup Törk oldu. Darýca G.B'nin genç ve baþarýlý yöneticisi Yakup Törk, Futbol Þube Sorumluluðu görevine getirildi. Törk'ün Darýca G.B'de futbol þube sorumlusu olmasý bölgemiz futbol otoriteleri tarafýndan ''Doðru karar''olarak yorumlanýrken, Darýca G.B'nin adým adým þampiyonluða yürüdüðü bu kritik sezonda takýmýn gözü kulaðý Yakup Törk olacak. Teknik ekip ve futbolcularla bire bir ilgilenecek olan Yakup Törk, görev daðýlýmýnýn kulübe hayýrlý olmasýný dileyerek, tek düþüncelerinin Darýca G.B'yi þampiyonluða taþýmak olduðunu söyledi. (Spor servisi)

12 25 ÞUBAT 2015 ÇARÞAMBA Özbayram, disiplin kuruluna sevk edildi Çorum belediyespor kulüp basýn sözcüsü Mustafa özbayram Futbol disiplin kurulu (PFKD) ya sevk edildi. ÇORUM BELEDÝYESPOR Kulübü idarecisi MUSTAFA ÖZBAYRAM'ýn tarihinde oynanan ÇORUM BELEDÝYESPOR - KIRIKHANSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasýndaki "sportmenliðe aykýrý hareketi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 36. maddesi uyarýnca tarihinden itibaren tedbirli PFDK'ya sevkine karar verilmiþtir. Ayrýca KIZILCABÖLÜKSPOR Kulübü'nün tarihinde oynanan KIZILCABÖLÜKSPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasýndaki "çirkin ve kötü tezahüratý " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 53. maddesi uyarýnca PFDK'ya sevk edildi. (Spor servisi) Manavgat hazýrlýklarý baþladý Çorum belediyepsor cumartesi günü deplasmanda karþýlaþacaðý Manavgatspor maçýnýn hazýelýklarýna dün Nazmi Avluca sahasýnda yaptýðý tek çalýþma ile baþladý. Grip olan Osman Bodur, hafif aðrýlarý bulunan çaðlar ve Kýrýkhan maçýnda sakatlanan Ýmam Kayseriye kontrole gitmesinden dolayý dün yapýlan antrenmana katýlmadýlar. Teknik direktör Yavuz Ýncedal yönetiminde yapýlan çalýþma öncesi futbolcular ile saha içinde yaklaþýk 15 dakika bir toplantý yapan Ýncedal, futbolculara kalan maçlarýn ve play off iddialarýnýn halen devem ettiðini, Kýrýkhan maçýnda yapýlan takým hatalarýný futbolculara anlattý. Daha sonra haftanýn ilk çalýþmasýna baþlayan kýrmýzý siyahlýlar, ýsýnma koþu yaptý. Isýnma koþusunun ardýndan 3 grupa ayrýlan futbolcular 5,e 2 top çalýþmasý yaptý. Top çalýþmasýnýn ardýndan yaklaþýk 10 dakika tempolu koþu yapan futbolcular çalýþmanýn son bölümünde 3 pas tatkik futbol maçý yaptýlar. Bugün yapýlacak olan antrenman ile Manavgat maçýnýn hazýrlýklarý devam edecek. (Spor servisi) Polis haftasý etkinlikleri için voleybol turnuvasý yapýlyor Türk Polis Teþkilatýnýn 170. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda, Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðünce düzenlenen 2015 Yýlý Kurumlar Arasý Polis Haftasý Voleybol Turnuvasý geçtiðimiz Pazartesi günü baþladý. 4 grup da mücadele edecek olan takýmlar þampiyonluk için mücadele edecekler. A GRUBU 1- HALK SAÐLIÐI MD.LÜÐÜ 2- KAFKAS DERNEÐÝ 3- BEDEN EÐÝTÝMÝ ÖÐRET.DER. 4- ALACA BELEDÝYESÝ B GRUBU 1- SUNGURLU SPOR 2- ÝL EMNÝYET MD.LÜÐÜ 3- ÝTFAÝYE MD.LÜÐÜ 4- ÝL AFAD MD.LÜÐÜ C GRUBU 1- MECÝTÖZÜ MÝLLÝ EÐÝTÝM 2- MUSTAFA KEMAL ÝÖO 3- HASANPAÞA M.T.AND.L 4- SUNGURLU MÝLLÝ EÐÝTÝM D GRUBU 1- MERKEZ YBÖO 2- MECÝTÖZÜ BELEDÝYESÝ 3- ORMAN ÝÞLETME MD.LÜÐÜ 4- ÇESOB Minik basketbolcular'dan sanata katký Þubat 2015 tarihlerinde Çorum devlet tiyatro salonunda sahnelenen BARIÞ GEZEGENÝ Adlý çocuk oyununu 80 minik basketbolcu izledi. Minik basketbolcularýn 1. dönem karne notlarýnýn yüksek olmasýndan dolayý eðitim baþarýsýný ödüllendiren antrenörlerin davetlisi olarak BARIÞ GEZEGENÝ adlý oyunu keyifle izleyen minik basketbolcular oyunun sonunda baþrol oyuncusu LEVENT NÝÞ, e günün anýsýna Çorum tarihini anlatan bakýr tablo hediye ederek sergiledikleri güzel oyundan dolayý teþekkür ettiler.tüm izleyici çocuklarý sahneye davet ederek dans eden ve günün anýsýna fotoðraf çektiren sanatçýlar sporculara unutamayacaklarý bir gün yaþattýlar. Oyunun baþrol oyuncusu ve yönetmeni LEVENT NÝÞ de Fenerbahçeli minik sporcularýn sanatsal etkinliði izlemeleri ve oyunun sonunda Hitit medeniyetini ve yaþadýklarý þehri Çorum u anlatan bir tablo sunmalarý karþýsýnda son derece mutlu olduk bu güzel tabloyu Ýstanbul devlet tiyatrosunun güzide köþesine asacaklarýný belirten NÝÞ bu nazik davranýþýn taraftarý olduðu Fenerbahçeli basketbolculardan gelmesinin kendisini ayrýca sevindirdiðini söyledi.(spor Servisi) "Hedefim Kýrkpýnar'da altýn kemer" Sungurlulu güreþçi Ünal Karaman, hedefinin Edirne'de düzenlenen tarihi Kýrkpýnar Yaðlý Güreþlerinde altýn kemeri almak olduðunu söyledi. Karaman yaptýðý açýklamada, 5 yýldýr güreþtiði PTT Spor Kulübünden Ankara Büyükþehir Belediyesi Spor Kulübüne geçtiðini söyledi. Nisan ayýnda müsabakalarýn baþlayacaðýný belirten Karaman, sezon açýlana kadar antrenman yaptýðýný, bu yýl ki hedefinin Edirne'de düzenlenen tarihi Kýrkpýnar Yaðlý Güreþlerinde önce ilk üçe girmek daha sonra ise altýn kemeri almak olduðunu vurguladý. Kýrkpýnar'da Sungurlu'nun adýný tüm Türkiye'ye duyuracaðýný ifade eden Karaman, "Genç kýzlarýn hayali nasýl beyaz gelinlik giymek ise, güreþçinin de hayali Kýrýkpýnar'da altýn kemer takmaktýr." dedi. -"SUNGURLU'YA GÜREÞ EÐÝTÝM MERKEZÝ AÇILMALI" Ünal Karaman, Sungurlu'da çok sayýda güreþçinin yetiþtiðini belirterek, ilçeye Güreþ Eðitim Merkezinin açýlmasý gerektiðini söyledi. Sungurlu'da güreþ alt yapýsýnýn olduðunu vurgulayan Karaman, "Sungurlu'dan inanýyorum ki nice Ünal Karaman'lar, Teyfik Odabaþ'larý, Ömer Uzan'larý çýkar. Yeter ki gençlerimize bu imkan verilsin. Bunun için Sungurlu'ya Güreþ Eðitim Merkezinin açýlmasý gerekiyor. Büyüklerimizden, yetkililerden bu konuda destek olmalarýný istiyorum. Sungurlulu bir güreþçi olarak bende elimden gelen her þeyi yapmaya hazýrým" dedi. Güreþi býraktýktan sonra Sungurlu'ya yerleþerek, güreþçi yetiþtirmeyi hedeflediðini anlatan Karaman, gençlerin zorla deðil kendi istekleri doðrultusunda bir spor dalýna yönelmesi gerektiðini bildirdi.(spor servisi) Son üç maçý berabere tamamlayan Zonguldakspor'da teknik direktör Cahit Terzi, 'Kazanmayý yeniden hatýrlamalýyýz' diye konuþtu. Ligde 11 beraberliliklerinin bulunduðunu belirten Terzi," Son üç maçta iyi oynamamýza raðmen gol yollarýnda bir türlü son vuruþlarda bitirici olamýyoruz. Bin an önce bu eksiðimizi giderip kazanmayý tekrar hazýrlamalýyýz" diye konuþtu Spor-Toto üçüncü lig birinci grupta zirve hesaplarý yapan Zonguldakspor, mutlak 3 puan parolasý ile gittiði Kýzýlcabölük maçýndan 1 puanla döndü. Son 3 karþýlaþmasýný berabere tamamlayan Kýrmýzý- Lacivertli futbolcular, þampiyonluk hedefinden biraz daha uzaklaþýrken, haftayý hükmen galibiyetle kapatan Darýca ile arasýndaki puan farký 9 oldu. 90 dakika boyunca hiç düþmeden etkili oynamalarýna raðmen bir tünsü son vuruþlarda baþarýlý olamadýklarýný belirten Terzi, galip gelebilecekleri maçtan bir puanla döndüklerini belirterekþunlarý söyledi;" En kötü ihtimal plafoff'dan çýkarýz Maçýn ilk yarýsýnda iki takým açýsýndan vasat bir oyun vardý. 45'inci dakikada talihsiz bir penaltý golü ile geriye düþtük. Bu pozisyon öncesinde bizimde bir penaltýmýz vardý. Suat'a yapýlan hareket yüzde yüz bir penaltýydý. Hakem bunu göremedi. Rakip adýna verdiði penaltýda doðru bir karardý. Sonuçta ilk yarýsý 1-0 geride tamamladýk. Ýkinci yaptýðýmýz deðiþikliklerle oyunun hakimi olduk. Tek kale oynadýk diyebiliriz. Yoðun bir baskýmýz vardý. Sonuçta golü bulup beraberliði yakaladýk. 1-1'den sonrada bir çok fýrsatý deðerlendiremedik. Sonuçta kazanabileceðimiz bir maçý berabere bitirdik. Maçtan sonra rakip teknik direktörü ve oyuncularý zaten bizim için üstün oynadýðýmýz söylediler. Oyunun hamisi Zonguldakspor du dediler. Sonuçta iyi oynadýðýn zaman üç puaný vermiyorlar. Biz son üç maçtýr iyi oynuyoruz ama galip gelemiyoruz. Üç puan için galip gelmek þart. Gol yollarýnda sýkýntýmýz var. Gol yollarýndaki eksiklerimizi bir an önce gidermeliyiz. Üç puan alýþkanlýðýný yeniden kazanmalýyýz. Play of dan çýkarýz Lider ile aramýzdaki fark 9 oldu. Sebat'ýn ligden çekilmesi bizim için dez avantaj oldu. Biz onlarla ilk yarýda sezonun ilk yarýsýnda oynadýk ve deplasmanda galip geldik. Bizim zirve mücadelesindeki rakiplerimiz hep Sebat'a gidecekti. Tabi orasý da zor bir deplasman. Þimdi rakiplerimiz oraya gitmeden hükmen kazanýyorlar. Bu bizim için iyi olmadý.bu haftada biz hükmen kazanacaðýz. Bu hafta Darýca ile Tuzla oynayacak. Ýki takýmdan biri puan kaybederse bizde aradaki farký biraz daha kapatýrýz. Bir sonraki hafta da Darýca'yý yenersek üst sýralara yetiþmiþ oluruz. Hesaplarýmýz bu yönde. Daha oynanacak bir sürü maç var. Biz birinci olarak çýkamasak bile Plal-Off'tan mutlaka çýkacaðýmýza inanýyoruz. Çünkü bizim oyuncularýmýz bunu baþarabilecek güçteler" diye konuþtu. (Spor servisi)

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor'

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor' "HÜBTUAM bölgenin seçkin laboratuvarý olacak" Üniversite-Sanayi Ýþbirliði kapsamýnda yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunmak amacýyla Teknokent A.Þ. Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Valisi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Ceylan'ýn Sungurlu eleþtirilerine MHP'den cevap

Ceylan'ýn Sungurlu eleþtirilerine MHP'den cevap Halit Yýldýrým "Keþke" dedi birinci oldu Yaptýðý nesir ve güfte yarýþmalarý ile Edebiyat çevrelerinin takdirini kazanan ve Ankara'dan yayýn yapan Birharf e-dergisinin düzenlediði 6. nesir yarýþmasý sonuçlarý

Detaylı

"2001 krizi maliyeti yüksek bir ders oldu"

2001 krizi maliyeti yüksek bir ders oldu ''Kültür Günleri''ne ilgi yüksek oldu Çorum Eðitim Sevenler Derneði (ÇESDER) ve Kaynak Kültür Yayýn Grubu tarafýndan organize edilen ''Kültür Günleri'' hafta sonu yapýldý. Anvatar Termal Otel'de düzenlenen

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Engellilerin tek istediði, herkesinki gibi bir hayattýr HUZEM yeni yerinde

Engellilerin tek istediði, herkesinki gibi bir hayattýr HUZEM yeni yerinde Bayram Tunç "Çocuklara ne kadar iyi bakarsak bakalým anne baba þefkatini veremeyiz" Sosyal Çalýþmacý Bayram Tunç, Türkiye'de toplum 11 bin 40, Çorum'da 185 çocuðun koruma kararý ile bakým altýnda olduðunu

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı