SERXWEBÛN. Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu. Amara dan do an güneflle özgürlü e yürüyoruz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERXWEBÛN. Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn 2008. 2008 inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu. Amara dan do an güneflle özgürlü e yürüyoruz"

Transkript

1 SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Tar i he na m salacak bir direnifl sergileyece iz Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu Newrozlaflan halk Zap direniflini selaml yor Amara dan do an güneflle özgürlü e yürüyoruz 10. y l nda komploya karfl Viyan çizgisinde direnifli yükseltelim fiehitlerin yolunda yürümeye devam ediyoruz 1 Haziran At l m tasfiyecili e karfl Zilan fedai çizgisinin zaferidir 14 Temmuz direnifli özgür yaflam ç k fl d r 15 A ustos At l m soylu insan eme inin zaferidir Kürdistan da PKK ile yeni bir tarih yaz l yor Yaflam olacaksa özgürce ve Önderlikle olacakt r mral sistemini serh ldanlarla y kaca z

2 RÊBER APO DE ERLEND R YOR Marafl katliam üzerine bir de erlendirme 23 Aral k 1978 de binden fazla kiflinin ölümüne, pek çok kiflinin de yaralanmas na yol açan Marafl Katliam gerçeklefltirildi ve arkas ndan Kürdistan n Türkiye ile komflu illeriyle Urfa ve Bingöl gibi baz yörelerinde s k yönetim ilan edildi. Buna iliflkin olarak çeflitli çevreler farkl yorumlar yapt lar. Türkiye deki sa bas n ve Hükümet d fl ndaki sa siyasal çevreler, olaylar n ülkeyi ve milleti bölmek isteyen komünistlerce ç kar ld n iddia ederek, bunlar n temizlenmesi için s - k yönetim ilan edilmesini istediler. Buna, zaman n içiflleri bakan rfan Özayd nl n n da dahil oldu u baz hükümet ve CHP üyeleri de kat lmakla birlikte, di er çevrelerce olay esas olarak faflistlerin k flk rtt Sünnilerin Alevileri katletmesi biçiminde yorumland. Nitekim S k yönetim komutanl klar yay nlad klar ilk bildirilerde, vatan ve milletin bölünmezli i nin tehdit edildi i ve bu tür giriflimlerde bulunanlar n kökünden temizleneceklerini ilan ettiler. fakat Ecevit baflkanl - nda yap lan ilk eflgüdüm toplant - s n dan sonra yayg n fliddet eylemlerini kökünden kaz mak söz konusu edilmeye baflland. D fl bas n ve Türkiye demokratik kamuoyu ise olaylar, faflistlerin k flk rtt Sünnilerin Alevileri katletmesi olarak yorumlad. Hatta baz yabanc gazeteler olaylar yeni bir ran do acak biçiminde yorumlay p muhabirlerini alelacele Türkiye ye gönderdiler. Türkiye sol u ise olaylar farkl biçimde yorumlad. Bir kesime göre: Ecevit hükümetini düflürmeye yönelikti, CIA ve faflist cinayet flebekelerince düzenlenen demokrasiye son verme giriflimlerinin bir provas ve vard en yüksek noktayd. Bu nedenle tüm anti-emperyalist ve anti-faflist güçler, faflist t rman fla dur demek için CHP etraf nda kenetlenmeli veya hiç olmazsa hükümeti yaflatmak için güç birli i yapmal yd lar. S k yönetim ise anarflinin kökünü kaz ma hakk nda do ru bir görüfl ve siyaseti olmayan CHP nin baflvurmak zorunda oldu u son araçt. CHP denge politikas ndan vazgeçmeli iç savafl k flk rt c l üzerine yürüyerek, vatan ve milletin bölünmezli- i ni tehlikeye düflüren güçleri temizlemeliydi. 45 milyonluk Türkiye halk n n birli ine giden tek yol buydu. Üçüncü bir kesime göre ise: iki süper devlet ve iflbirlikçiler ince tezgahlanan olay, sivil ve resmi faflistlerin, halk bölme, katletme ve sindirme giriflimiydi. Böylece s k yönetime bahane uydurulacak, halk m z üzerindeki bask ve zulüm çemberi daha da daralt lm fl olacakt. Dördüncü ve sonuncu bir kesime göre de: Katliam CIA, M T, kontrgerila ve MHP ce tezgâhlanm fl faflist bir ayaklanma giriflimi ve hükümeti s k yönetim ilan na zorlayan bir hareketti. CHP hükümeti, olaylar bast rmakta yetersiz kald gibi s k yönetim ilan ederek faflistlerin istedi ini yapmak zorunda kalm flt. S k yönetim ve bask tedbirleri ile mücadele edilmeliydi. Biz bu yaflanan olay tarihsel kökleri, ülkemiz ve Türkiye nin bugün içinde bulundu u sosyo-ekonomik ve siyasal durumlar de erlendirmedikçe dünya ve bölge gerçekleriyle iç ve d fl ba lant lar yla ele al nmad kça, bilerek veya bilmeyerek yüzeysellikle yetinmek, görüntüden öze gidememek ve a açlardan orman görememek tehlikesi ile karfl karfl ya kalaca z. Bu olaylar karfl s nda çeflitli güçlerin ald klar tav rlar kavramak, mümkün oldukça da tek yanl ve yan lg dan ar nmak, geçmifle dönmek, bu günkü aldat c alevi-sünni çeliflmesini tarih içinde ele alarak de erlendirme yapmak durumunday z. Yüzeysel bir de erlendirme ile denebilir ki, faflistlerin, tarihten gelme Alevi-Sünni, Türk-Kürt çeliflmesinin oldu u, Kürdistan ile Türkiye aras ndaki tampon bir bölgede, Sünni esnaf yanlar na alarak ve yoksul Türk köylülerini toprak vaadiyle k flk rt p Alevi-Kürtleri katlederek, iktidara do ru bir basamak daha t rmanmaya çal fl rken, CHP nin ise, içte enflasyonun, iflsizli in h zland, zam üstüne zam n yap ld, karaborsan n al p yürüdü ü bir ortamda gelip çatan yeni toplu ifl sözleflmesi döneminde halk kitleleri üzerinde bask ve sömürüyü artt rmas, bunu yaparken de uflaklar sosyal-floven, küçük-burjuva teslimiyetçilerinin deste ini kaybetmeyip, emperyalistlerden de yard m koparmas na hizmet edecek olaylar yaratmak için koflullar elveriflli oldu undan Marafl seçildi. Sivil faflistlerin, kontrgerillalar n ve M T in de deste iyle Marafl ta korkunç bir Alevi katliam gerçekleflti. Ocak-1979 * Bu yazı Maraş Katliamı Üzerine Bir Değerlendirme adlı Serxwebûn özel sayısından alınmıştır

3 çindekiler 2008 y l n n kazan mlar üzerine Miladi 2008 y l n n sonuna do ru gidiyoruz y l na dair de erlendirmeler flimdiden bafllam fl durumda. Halk m z PKK nin 30. kurulufl y ldönümü... (12 de) AKP nin Kürt ve Alevi politikalar teflhir olmufltur Kürt özgürlük hareketini ezmek aç s ndan, Türkiye Cumhuriyeti, 22 Temmuz öncesinde kendi tarihinin en büyük uzlaflmas n ve ittifak n gerçeklefltirmiflti. Klasik inkâr ve imha siyasetini uygulayan Genelkurmay karargâh merkezli derin devlet, Kürt özgürlük hareketini tümden tasfiye aç s ndan Cumhuriyeti tarihi boyunca... (2 de) PKK de gerçekleflen militanl k peygamberlik gelene inin devam Kapitalist modernist sistemin temsilcileri Birinci ve kinci Dünya Savafl ile Ortado u yu kendi ç karlar temelinde düzenlediklerinde, sistemlerini... (25 te) Türkiye iki yol a z nda (Reber Apo) Talabani nin olumsuz bir tav r göstermemesi yetmez. Bar fla, demokratik çözüme katk sunmal d r. Sosyalist Enternasyonal de baflkan yard mc s d r... (38 de) Yoksul halk çocuklar n n özgürlü e yolculu u PKK yi ve onun militan yap s n tan mak için PKK nin ortaya ç k fl koflullar n ve bu ç k fl sürecindeki kadro flekillenmesini iyi anlamak... (49 da) 30. y l nda Marafl katliam ve devletin Alevi politikalar Marafl katliam n n 30. y ldönümüne girmifl bulunuyoruz. Türkiye de yaflanan siyasal geliflmeler yeni bir y l dönümünde Marafl katliam n... (59 da) Aç k siyaset yapmak Kürdistan halk n n ç kar nad r Türk devleti, gerillalar n direnifli ve Kürt halk n n yükseltti i serh ldanlar karfl s nda son bir buçuk y lda büyük s k nt lar yaflam flt r... (65 te) Komünal örgütlenmede kent meclisleri Yarat lmak istenen demokratik komünal sistem ileri bir zamana ertelemeksizin devasa bir toplumsal organizasyonun kuruluflunu gerektiriyor... (77 de) Popüler kültür üzerine Kültür insan n kendisinden do aya katt ürün olarak tan mland için insan toplumunun de iflim tarihini kültür ürünlerinde... (82 de) Gabar flehitlerinin an s na Bugün 4 Aral k, Gabar operasyonunun bafllang ç günü. Gabar karargah komutanlar m z Adil ve Gülbahar arkadafllarla birlikte... (87 de) Yaflad m z bir efsaneydi 1985 y l n n yaz aylar nda bir efsane dolafl yordu Botan eyaletinde. Sadece dinlenilen, hayal edilen bir efsane de ildi bu. Elini uzatsan dokunaca n... (91 de) Yitirilen yoldafl n ac s kazan lan yoldafl n sevinci Dereler kaynaklar ndan kopup yaflam n ak fl na efllik edercesine h zla ak yorlard. ki küçük derenin birleflti i yerde, tahta ve odunlardan yap lm fl köprünün üstüne oturuyorum. Ve seyre dal yorum,... (93 te)

4 2 Kürt özgürlük hareketini ezmek aç - s ndan, Türkiye Cumhuriyeti, 22 Temmuz öncesinde kendi tarihinin en büyük uzlaflmas n ve ittifak n gerçeklefltirmiflti. Klasik inkâr ve imha siyasetini uygulayan Genelkurmay karargâh merkezli derin devlet, Kürt özgürlük hareketini tümden tasfiye etmek aç s ndan, Cumhuriyet tarihi boyunca belirli düzeyde çeliflki içinde oldu u slamc kesimlerle uzlaflma yaparak, bütün kesimleri PKK nin üzerine sürme politikas n izledi. AKP nin iç ve d fl kamuoyunda hem liberal demokratik hem de slamc ve milliyetçi kesimleri etraf na toplayacak siyasal aktör oldu- u düflünülerek, Kürt özgürlük hareketinin ezilmesi karfl l nda Cumhurbaflkanl makam da bu güçlere b rak ld. Çünkü Abdullah Gül ün Kürt özgürlük hareketini ezme konusunda uluslararas alanda ve Türkiye içinde iyi bir koordinatörlük yapaca n düflünmüfllerdi. Klasik inkâr ve imha siyaseti uygulayanlar Kürt sorununu bir yönüyle d fl destekli gördüklerinden, d fl deste i kurutacak bir cumhurbaflkan n kendi politikalar aç s ndan uygun gördüler. Bu yönüyle AKP yi bir dönem daha büyük tehlike olarak gördükleri Kürt özgürlük hareketini ezmek aç s ndan kullanmay uygun bir politika olarak de erlendirdiler. Nitekim AKP de bu yönlü büyük gayret gösterdi. Kürt özgürlük hareketini d flar dan kuflatmak aç s ndan elinden gelen her fleyi yapt. Bush un PKK yi düflman ilan etmesi koflulu da geliflti. AKP bu politikayla devleti ele geçirece ini düflündü. PKK nin ezilmesinde rol alm fl bir AKP yi daha sonra ordunun durduramayaca n düflünerek, Kürt özgürlük hareketini tasfiye etme çerçevesinde devleti ele geçirme politikas temelinde, Kürt sorununda özel savafl gere ince kulland yumuflak üslubu b rak p daha sert üsluplar kullanmaya bafllad. Ancak bu yaklafl m halk n ve gerillan n direnifli karfl - s nda baflar s zl a u rad. Buna ra men inkârc -sömürgeci karargâh n baflka alternatifi olmad için AKP ile yola devam etme karar ald. Öte yandan d fl güçlerin deste ini almak ve AKP yi bir dönem daha kullanmak aç s ndan, ABD ve Avrupa n n rahats z oldu u kesimleri ordu içinde etkisizlefltirmeye yöneldiler. Daha çok ABD ve Avrupa ya yak n olan generaller, bununla bir taflla birkaç kufl birden vurmay hedeflediler. Böylece hem kendi muhaliflerini etkisizlefltirdiler, hem de ABD ve Avrupa y PKK ye karfl daha iyi kullanabileceklerini düflündüler. Bu temelde oluflan Kürt özgürlük hareketini ezmeye yönelik Genelkurmay karargâh ve AKP uzlaflmas Kürdistan da sonuç almak istedi. Ancak hem gerillan n direnifli, hem de halk n mücadeleyi yükselterek Önderli ine ve partiye sahip ç kmas, Kürt özgürlük hareketini ezmek için kurulan bu uzlaflmay çok zorlad, sarst. Bu durum hem orduyu hem de AKP yi y pratt. Türkiye de bir Kürt sorununun var oldu u ve bunu gizleme- SERXWEBÛN Aral k 2008 AKP nin Kürt ve Alevi politikalar teflhir olmufltur mral ile ilgili at lacak ad mlar n ne olaca seçimlerden sonra belli olacakt r. E er AKP seçimlerde oyunlar, hileler ve bask larla DTP yi geride b rak rsa, asl nda mral da bir yumuflaman n de il, sertli in daha fazla artaca n beklemek gerekir. Ama e er seçimlerde DTP önemli bir sonuç alabilirse, daha fazla belediye baflkan ç kar p devletin ve AKP nin seçimdeki hedeflere ulaflmas n engellerse, o zaman belki mral da belirli gevflemeler ve yumuflamalar ortaya ç kabilir. Ama mevcut durumda mral da yap lan inflaat ya da yumuflama olaca söylemleri kesinlikle seçime yönelik bir politikad r, bir oyalamad r nin art k mümkün olmad daha aç k görüldü. Hem iç hem de d fl kamuoyunda Türkiye nin bir Kürt sorununun oldu u, bunun mutlaka çözülmesi gerekti i do rultusunda düflünceler ortaya ç kt. Ne var ki Türkiye deki inkârc -sömürgeci karargâh n ve uluslararas güçlerin Kürt sorununu çözme politikalar olmad ve bu konuda ortak bir görüfl ortaya ç kmad için, dayat lan bu gerçekli i nas l bertaraf edebiliriz biçiminde yeni politikalar tespit edilmeye ve yeni unsurlarla bu politikalar güçlendirilmeye çal fl ld. AKP ve M T, ABD ve Avrupa n n istemleri do rultusunda Türkiye ye yeniden bir çeki düzen vermek istemektedir. AKP ve M T in Kürt sorunu konusunda köklü bir çözüm anlay fl olmad ndan, yeniden toplumu oyalay c, zaman kazand r c, d flar da ve içeride baz güçlere dayanarak Kürt özgürlük hareketini ezmeye yönelik yeni planlar, yeni oyunlar devreye sokmaktad r. fiimdi uygulanan konseptin esas fluna dayanmaktad r: Kürt sorunu vard r; ama Kürt sorunu ayr, PKK ayr d r; terör sürdü ü müddetçe Kürt sorununun çözülmesi mümkün de ildir; Kürt sorununu kabul etmek, ama teröre de karfl ç kmak ve PKK yi etkisizlefltirmek gerekir! K saca bu biçimde Kürt özgürlük hareketini etkisizlefltirme ve tasfiye etmenin yeni konseptini ve argümanlar n oluflturmaya bafllam fllard r. Asl nda Kürt sorunu konusunda yap lan ve yapt r lan tart flmalar n merkezinde de yine bu vard r.

5 Aral k 2008 SERXWEBÛN 3 Bir Kürt sorunu vard r, bu sorunda bir fleyler yapmak gerekir; ama PKK yi de, terörü de etkisizlefltirmek gerekir, fliddet sürdü ü müddetçe çözüm olmuyor, PKK çözümün önünde engeldir biçiminde özetlenebilecek Kürt özgürlük hareketini tasfiye etmenin yeni yaklafl m n benimsemifllerdir. flbirlikçi hain Kürtler tasfiye konseptinin yeni aktörleridir Kürt sorunu konusunda yap lan tart flmalar asl nda çözüme yönelik tart flmalar de ildir. Ama çözümün kendisini dayatmas ve Kürt sorununun art k gizlenemez bir duruma gelmesi karfl s nda, bu defa da Kürt sorununun var oldu unu belirterek, böyle bir sorunun olabilece ini ve baz fleyler yap lmas gerekti ini söyleyip, bu argümanlara dayanarak PKK - yi ve Kürt özgürlük hareketini ezme kampanyas bafllatm fllard r. Yap lan tart flmalar bu çerçevede de erlendirmek gerekir. Nitekim bu tart flmalarda iflbirlikçi hain Kürtler, PKK karfl t kesimler özellikle konuflturulmufltur. Bunlar da Kürt özgürlük hareketini tasfiye etmenin yeni aktörleridir, yeni unsurlar d r. Tasfiye planlar bunlarla güçlendirilmek istenmifltir. Bilindi i gibi, y l nda gelifltirilen ve Önderli imizin esaretiyle sonuçlanan uluslararas komplo öncesinde ve komplo sürecinde, böylesi bir komplonun düzenlenmesine meflruiyet kazand ran temel aktörler KDP ve YNK olmufltu. Bunlar uluslararas güçlere ve kamuoyuna, yine Kürt kamuoyuna PKK teröristtir, Kürtler ayr PKK ayr d r biçiminde bir anlay fl vererek, Önderli imizin esaretiyle sonuçlanan Kürt özgürlük hareketini tasfiye hedefli uluslararas komploya meflruiyet kazand rmaya çal flm fllard. E er KDP ve YNK o dönemde PKK yi terörist ilan etmeseler ve uluslararas alanda PKK yi tasfiye etmenin meflruiyetini haz rlayan çabalar içinde olmasalard, uluslararas komplonun gerçekleflmesi o düzeyde kolay olmazd. Bugün de Kürt özgürlük hareketini ezmek aç s ndan Kürt iflbirlikçileri ve hainleri, özellikle Türkiye de yeminli Apo ve PKK düflmanlar yine bu ifl için kullan lmaktad r. Bunlar n konuflturulmas n n nedeni budur. Yoksa bunlar kullananlar n Kürt sorununda bir çözüm anlay fllar yoktur; Kürt sorununu gerçekten demokratik çözüme kavuflturacak bir anlay fllar bulunmamaktad r. Aksine bunlar Kürt sorununu çözmemek, Kürt sorununun çözümünü dayatan PKK den ve Kürt özgürlük hareketinden kurtulmak için konuflturmaktad rlar. Böylelikle bak n, Kürt sorunu var, Kürtler var, bu sorunun çözümü konusunda bir fleyler yap labilir; ama bir de terör sorunu var, PKK sorunu var; Kürt sorunu ile PKK ve terör sorunu ayr d r denilerek bu hain iflbirlikçi güçler ifle koflturulmakta; yine kendine liberal demokrat diyen, ancak esas olarak AKP nin devleti ele geçirme çabalar na ve Kürt sorunundaki çözümsüz politikalar na maske olan, çözümsüzlü ü örten kesimler de bu Kürt iflbirlikçi hainleriyle birlikte PKK nin tasfiye edilmesinin meflruiyetini haz rlamaktad r. Bunlar Kürt özgürlük hareketini ezme plan - n n, bu konuda yürütülen özel psikolojik savafl n örtüleridir. Kürt özgürlük hareketini tasfiye etme konsepti ve Kürt özgürlük hareketine karfl uygulanan özel psikolojik savafl bunlara dayanarak yürütülmektedir. Çözüm tart flmalar PKK karfl t kesimlere yapt r lmaktad r Kimi hain ve iflbirlikçi Kürtler ve sözde demokrat oldu unu söyleyen liberal kesimleri kullan p Kürt sorunundan söz etmelerinin ve Kürt sorununu tart flmalar n n nedeni bunlar n PKK ye karfl gözükmeleri temelindedir. Televizyon programlar nda PKK karfl tl ve PKK ye küfürler yapan bir hava yarat lmazsa bu programlar anlam n yitirece i için, kat l mc lar n Kürt ve Kürdistan ile ilgili sözleri asl nda PKK ye karfl ç kmay ifade etmektedir. Türkiye deki inkârc sömürgeci karargâh ve özel psikolojik savafl yürüten güçler, k rk y ld r mücadele yürüten, bu kadar örgütlü olan, bu kadar direnme gücü bulunan, kendini her bak mdan örgütleyip bir kültür, tarz ve ekol haline gelmifl PKK yi tasfiye ettikten sonra bunlar n rahatl kla saf d fl edilece ini, sistem içine çekilip sisteme entegre edilece ini, ne kadar ayaklar n yere vursalar da bunlar n sisteme entegre olmaktan kurtulamayacaklar n düflünmektedir. Bunlar belki devletin politikas na uymayan ve ona ayk r düflen baz marjinal fleyler söyleyebilirler. Ama bu söylediklerinin hiçbir de eri yoktur. Çünkü bir siyasal karfl l yoktur, bir sosyal taban yoktur, örgütsel ve siyasi gücü yoktur, kadrosu yoktur. O bak mdan bunlar n PKK ye karfl mücadelede konuflmalar na müsaade edilmektedir. Bunlar kesinlikle kendi soyunu ava düflürmeye çal flan avc kekliklerdir. Yani kendi soyuna ihanet eden, düflmanl k eden avc keklik rolündedirler. Bunlar n böyle bilinmesinde fayda vard r.

6 4 SERXWEBÛN Aral k 2008 Televizyonda bu tart flmalar yapt - ran SKY Türk olmufltur. SKY Türk, Çukurova grubunun televizyonudur. Bir ekonomik grup olarak, Kürt sorununun çözümsüzlü ünün kendilerine ne kadar pahal ya mal olaca n bilmektedirler. Bu aç dan kendileri de yürütülen özel savafla kat l p destekleyerek rollerini oynamak istemektedirler. Bu grubun televizyonunda, Erdo an ile Genelkurmay aras nda uzun süreden beri iyi bir uyumun oldu unu, ordu ile hükümet aras ndaki bu uyum neticesinde Kürt sorununun çözülebilece i söylenmektedir. Özellikle Genelkurmaya yak n, klasik inkârc ve provoke etmeye yatk n bir tekel grubu olarak, ordu-akp uzlaflmas n desteklemektedir. Bu tart flmalar n bir amac da asl nda orduyla AKP nin uzlaflarak oluflturdu u yeni tasfiye konseptinin ideolojik ve siyasi ortam n oluflturmakt r. Özel savafl yeni argümanlar devreye sokmaktad r Asl nda üniversitelerde Kürdoloji bölümünün kurulmas ve 24 saat Kürtçe televizyon yay n n n yap lmas konusunu AKP ye yak n TV kanallar - n n yan s ra, Çukurova Grubu denen televizyonlar ve gazeteler de savunmaktad r. Son süreçte bu durum daha iyi görülmeye baflland. Tabii 24 saatlik Kürtçe televizyon yay n ve Kürdoloji bölümleri de gündeme gelmeyebilirdi. Çünkü bu özel savafl araçlar n kullanmak bazen tehlikeli sonuçlara da yol açabilir. Özel savafl baflar l olmad takdirde, tabii sistemin çözülüflünde yap lm fl tart flma olarak da rol oynayabilir. Ama özellikle Kürt Halk Önderli- ine yap lan iflkence sonras halk n Önderli ini sahiplenmesi karfl s nda, art k özel savafl n eski argümanlar ve söylemlerle Kürt özgürlük hareketini daralt p tasfiye edemeyece ini görerek, yeni unsurlarla beslemek durumunda kalm flt r. 24 saatlik Kürtçe televizyon yay n n n gündeme girmesi ve Kürdoloji bölümlerinin gündeme sokulmas kesinlikle bununla ba lant l d r. Bunlarla Kürt sorununda belirli ad mlar att klar n, sorunu çözme niyetlerinin oldu unu ve klasik politikadan farkl düflündüklerini Kürt ve Türk kamuoyuna kabul ettirmeye çal fl yorlar. Ancak flu kesinlikle bilinmelidir ki, bu 24 saatlik Kürtçe yay n da, Kürdoloji bölümü de kesinlikle özel savafl araçlar d r. Kürt özgürlük hareketi karfl s nda zorlanan inkârc -sömürgeci Türk devleti ve bunun dönemsel politikas n gerçeklefltiren AKP hükümetinin inkârc l art k eskisi gibi sürdüremeyeceklerini görerek, inkârc l yeni koflullarda sürdürmenin gere i olarak bu tür giriflimlerde bulunmak zorunda kalm fllard r. Bu giriflimleri dayatan Kürt özgürlük hareketidir; ancak bu giriflimlerin amac Kürt sorununu çözmek de ildir. Kürt özgürlük hareketi karfl s nda zor durumda Türkiye deki siyasi-sosyal kesimler bütün güçlerini kullan p Kürdistan da yerel seçimleri kazanarak DTP yi etkisizlefltirmeye çal flmaktad r. Erdo an tek millet, tek kültür, tek dil ve tek devlet diyerek, asl nda devletin Kürdistan a ideolojik ve askeri yaklafl m n ortaya koymufltur kalan devletin ve AKP hükümetinin Kürt özgürlük hareketini etkisizlefltirmek ve tasfiye etmek için kulland özel savafl araçlar d r. Tabii özel savafl karargâh politikalar n ad m ad m uygulamaktad r. Asl nda bunlar, çok zor durumda kalmalar halinde, ilerde kullanabilecekleri argümanlard. Bunlar uzun süredir M T in kasas nda ve devletin politikalar nda bulunuyordu. Gerekti inde ve çok s k flt klar nda, uluslararas ve iç kamuoyunu oyalamak ve susturmak için bu giriflimlerde bulunacaklard. Ama hem halk n büyük bir direnifl göstermesi, hem de Kürt özgürlük hareketini tasfiye etmede büyük rol biçtikleri yerel seçimlerin yaklaflmas karfl s nda, bu kartlar n devreye sokmay uygun gördüler. Bu aç dan Kürdoloji bölümü ve 24 saatlik Kürtçe TRT yay - n na iliflkin tart flmalar bir yandan Kürt özgürlük hareketini daraltma yönünde at lmas düflünülen ad mlar, di er yandan bunun bir devam ve parças olarak yerel seçimlerde AKP hükümetini baflar l k lma ve Kürt demokratik siyasetini baflar s zl a u ratman n bir parças biçiminde de erlendirmek gerekir. Yani bu tür tart flmalarla 24 saat televizyon yay n n yap laca aç klamas aras ndaki ba da görmek gerekmektedir. Seçimlerde bir DTP bir de bunun karfl s nda bütün Türkiye vard r Devletin yerel seçimleri tamamen bir politik sald r ve tasfiye konseptinin parças haline getirdi i aç kt r. Bunu bir referandum haline getirmifllerdir. Hatta bir DTP, bir de bunun karfl s nda bütün Türkiye vard r. Bir nevi Türkiye deki siyasi ve sosyal güçler bütün güçlerini kullan p Kürdistan da yerel seçimleri kazanarak DTP yi etkisizlefltirmeye çal flmaktad r. Erdo an tek millet, tek kültür, tek dil ve tek devlet diyerek, asl nda devletin Kürdistan a ideolojik ve askeri yaklafl m n ortaya koymufltur. E er ortaya koyduklar ideolojik ve siyasi yaklafl m do rultusunda Kürdistan - da oylar n yükseltirlerse, eskisinden daha fazla belediye kazanma durumlar olursa, flte bak n, biz tek millet, tek dil, tek kültür, tek devlet, tek bayrak dedik; toplum buna ra men bize oy verdi, tek millet kavram na karfl ç kmad diyerek, asl nda inkârc -sömürgeci ve imhac politikalar n meflrulaflt racaklard r. Kürdistan Türk ulusunun yay lma alan olarak gören inkârc -sömürgeci zihniyet böylelikle kendine meflruiyet kazand rarak, içte ve d flta bu argüman kullanarak, Kürt özgürlük hareketini tasfiye etmek için daha da cesaretlenecektir. Bir nevi kendi politikas n n meflruiyetini, Kürt özgürlük hareketinin politikas - n n ise Kürdistan toplumunda benimsenmedi ini ileri süreceklerdir. Bu aç dan devlet bütün gücüyle yerel seçime yüklenmektedir. AKP kriz ortam nda bile devletin bütün ekonomik imkânlar n kullanarak Kürdis-

7 Aral k 2008 SERXWEBÛN 5 tan da kazançl ç kmaya çal flmaktad r. Asl nda seçimi bir seçim olmaktan ç - karm fl, Kürt halk n n özgürlük ve demokrasi taleplerine karfl inkârc -sömürgeci bir sald r hareketine dönüfltürmüfltür. Bu nedenle bütün istihbarat örgütleri, psikolojik savafl merkezleri, bütün bas n ve yay n organlar, siyasi partilerin hepsi Kürdistan da iki parti, yani DTP ve AKP vard r; DTP ye oy verilemeyece ine göre, AKP ye oy verilmesi gerekmektedir. Kürdistan da devlete oy verilmesi gerekir demektedir. AKP ye oy verin demek, devletin klasik politikas na oy verin demektir. Bu ça r baflka anlama gelmemektedir. Bunlar özgürlük ve demokrasi talebinde bulunan Kürtleri ezmek, bunlar ezmek için de AKP yi orada seçimde baflar ya götürmek gerekir demektedir. Gerçekten de dünyan n hiçbir yerinde görülmemifl bir seçim ortam yarat lm flt r. Bu seçim ortam daha bafl ndan itibaren demokratik olmaktan ç km flt r. Seçimler çeflitli siyasi güçlerin rekabet içinde parlamentoda yer almalar ya da belediye baflkanl yapmalar için düzenlenir. Ama burada seçim böyle bir siyasi olgu olmaktan ç kar lm fl, bir devlet politikas n n varl -yoklu u haline getirilmifltir. Bu da tabii seçimlerin mant na terstir. Yerel seçimler adeta bir yeni anayasa teslim etmek için yap lan bir referandum haline getirilmifltir. Burada yeni anayasa denilirken, gerici bir anayasay ayakta tutmak, demokratik aç l mlara kapal anayasal anlay fl n aç l m n isteyen kesimleri de susturmak anlam na gelmektedir. Bunu baflka türlü anlamak, izah etmek mümkün de ildir. Dünyada hiçbir seçim sisteminde devletin bu kadar kurumu seçime giremez ve tek partiyi destekleyemez. Dünyan n neresinde böyle bir seçim olsa ona hemen antidemokratik denir, bu seçim demokratik olarak yap lmam fl görülür, o seçim meflru olarak görülmez, derhal iptal edilmesi ve yeni seçimin yap lmas istenir. Ama ne var ki ne kendilerinin demokratik oldu unu iddia eden kesimler, ne Avrupa, ne de baflka bir siyasal güç seçimler devletle DTP aras nda bir seçim haline getirilmifltir; böyle demokrasi olmaz, böyle seçim olmaz; demokratik ülkelerde seçimlerin mant bu de ildir; seçim bu koflullarda yap lamaz, bu koflullarda yap lan seçimler meflru görülemez dememektedir. Böylelikle inkârc -sömürgeci karargâh n ya da inkârc -sömürgeci karargâhla uzlaflan AKP nin bu seçimdeki politikalar na, tüm devlet imkanlar na dayanarak yürüttü ü seçim atmosferine, seçim propagandalar na sesiz kalmaktad r. Buna sessiz kalanlar n demokratl kla ne alakas olabilir? Buna sessiz kalanlar ne kendisine demokratik ülke, ne de demokratik grup ve hatta bireyler diyebilirler. Tamamen antidemokratik bir seçim yar fl vard r. Bu aç dan mevcut seçimleri iflte Kürt halk n n iradesinin ortaya ç kaca seçimler ya da bir referandum olarak görmek yanl flt r. Seçimler antidemokratik koflullarda yap lmaktad r Tabii ki Kürtler bu seçim çal flmalar na as lmal ; devletin bütün bask lar - na, zulmüne ve hilelerine karfl duyarl davranarak seçimi elden geldi i kadar mümkünse demokratik ve adil yap lacak bir seçim haline getirmeli, böyle bir seçim ortam n n mücadelesini vermelidir. Ama devletin askeriyle, polisiyle, bas n-yay n yla, istihbarat örgütüyle, psikolojik savafl yla, her türlü kurumlar yla devreye girdi i bir yerde, seçimlerin gerçekten adil ve demokratik geçece ini düflünmek ve buna bel ba lamak da yanl flt r. fiu anda gerçek demokrat çevreler ve demokratik güçler Türkiye de gerçek demokrasinin olmad n ; derin devlet, ordu ve inkârc sömürgeci güçler denilen çevrelerin vesayeti alt nda bir siyasal yap lanman n oldu unu; yaln z siyasetin de il, sosyal, kültürel ve ekonomik bütün kurumlar n bu inkârc -sömürgeci karargâh n vesayeti alt nda bulundu unu söylemektedir. fiimdi gerçek demokrasinin olmad bir ülkede, inkârc sömürgeci karargâh n bütün imkânlar n kullan p AKP yi de yede ine alarak Kürt özgürlük hareketine karfl yürüttü ü psikolojik savafl n bu kadar zirveye ç kt ve keskinleflti i bir ortamda, yap lan seçimlerin Kürt halk - n n iradesini yans taca gibi de erlendirmelerde bulunmak kendini aldatmakt r. Türkiye de baz ülkelerde oldu- u gibi asgari demokratik koflullar n bulundu unu, adil ve demokratik seçimler yap labilece ini, Kürt halk n n iradesinin ortaya ç kar labilece ini düflünmek elbette yanl flt r. Türkiye demokratik bir ülke olarak görülmüyorsa, seçimi bu biçimde referandum haline getirmek, devletin Kürdistan daki politikas n kabul veya reddetme biçiminde keskin bir tercihin yap laca bir noktaya götürmek bizce yan lg l - d r. Türkiye nin antidemokratik gerçe- ini, antidemokratik siyasetini ve yap - lanmas n görmezlikten gelmek anlam na gelir. Daha do rusu, Türkiye yi herhangi bir ülke gibi de erlendirmek, seçimleri de herhangi bir demokratik ülkede yap lan seçimler gibi ele almak büyük yan lg lar ortaya ç karabilir. Türk devletinin operasyonlar tamamen imhaya yöneliktir Türkiye bu seçim sürecini asl nda d fl güçlerden ald destekle uygulad - tasfiye konseptinin bir parças olarak de erlendirmek istemektedir. Bu nedenle d flar dan ald destekle askeri operasyonlar artt rm flt r. Türk devletinin kara ve hava operasyonlar tamamen imhaya yönelik operasyonlard r. Asl nda Türkiye yi Ortado u, Afganistan ve Pakistan a müdahalenin bir parças haline getirmek için d fl güçlerin verdi i bir destek vard r. nkârc ve sömürgeci Türk devleti buna dayanarak ve yüklenerek sonuç almak istemektedir. E er askeri operasyonlarla gerillay y prat r ve yerel seçimlerde de baflar l ç karsa, sorunu siyasi sorun olmaktan ç kararak, bak n, Kürt halk n n sorunu kimlik, dil ve kültür sorunu, etnik siyaset sorunu de ildir; Kürt sorunu tamamen afl, ifl ve ekmek sorunudur diyecektir. Bu sorunun kimi ekonomik ve sosyal tedbirlerle giderilece ini söyleyip, böylelikle sorunu iç ve d fl kamuoyunun gündeminden düflürmeye çal flacakt r. Yerel seçimlere bu denli yüklenmesinin alt ndaki gerçek neden budur. Tabii Kürt egemen s n flar ve özellikle Kürt özgürlük ha

8 6 SERXWEBÛN Aral k 2008 reketine karfl yürütülen savafltan rahats z olan orta s n f da, Kürt sorununu çözme anlay fl na sahip olmad klar, sorunu çözüp demokratik yoldan iki halk n birli ini yaratarak demokratik Türkiye nin birli ini yaratma perspektifleri bulunmad için, inkârc -sömürgeci karargâh destekleyerek kendilerine göre bu sorundan kurtulmay düflünmektedirler. Son dönemlerde baz çevrelerin Kürt özgürlük hareketine bu kadar yüklenmeleri, Kürt özgürlük hareketi silah b raks n, silahla bu ifl olmaz diyerek sorununun çözümsüzlü- ünü Türk devletinin inkârc politikalar nda de il de Kürt halk n n özgürlük direniflinde görmeleri, asl nda Türkiye deki bu orta s n f n, çeflitli kesimlerin ve devletin politikalar n n ne menem bir fley oldu unu, bu sald r konseptiyle neyi amaçlad klar n daha aç k bir biçimde ortaya koymaktad r. Kürdistan da baflar s z olmas AKP nin sonunu getirecektir Böyle bir inkâr ve imha konseptinin politik boyutunu üstlenen AKP de gerçekten hiçbir seçim sürecinde olmad - kadar bu yerel seçimlere yüklenmektedir. Asl nda AKP nin bu yerel seçimlere yüklenmesinin nedeni Türkiye de, flurada burada kaybedece ini düflündü ü milletvekilleri de ildir. Kald ki, Türkiye de öyle kendisine çok fazla alternatif bir siyasi güç de yoktur. Belki baz yerlerde belediye baflkanl klar n kaybedebilir. Bunun AKP için çok sorun yarataca n sanm yoruz. AKP için önemli olan, 22 Temmuz da ald oy oran na ulaflmaktan çok, asl nda geçen yerel seçimlerin gerisine düflmemektir; hatta o yerel seçimlerdeki baflar s ndan biraz daha yukarda baflar l oldu u takdirde kendisini baflar s z görmeyecektir. Bu kesindir. Ancak sorun Türkiye genelini ilgilendiren sorun olmaktan ç km flt r. AKP hükümetinin iktidarda olmas n n nedeni Büyükan t-erdo an uzlaflmas sonucu olmufltur. Yine Gül ün Cumhurbaflkan olmas da bu çerçevede olmufltur. Zap yenilgisine götüren gerillan n büyük direnifline ve geliflen serh ldanlara ra men AKP nin iktidarda tutulmas n n nedeni de yine kendisine Kürt özgürlük hareketini ezme rolünün verilmifl olmas d r. Buna ra men AKP Kürdistan da baflar s z olursa, iktidarda kalmas elbette zorlaflacakt r. Çünkü kendisini iktidarda tutan temel rolünü oynayamam fl olacakt r. Kürdistan da yaflayaca baflar s zl k AKP nin sonunu getirecektir. Bu nedenle Kürt özgürlük hareketine bu kadar düflmanl k yapmakta, DTP ye bu kadar sald rmaktad r. Devletin bütün imkânlar n kullanarak Kürt özgürlük hareketini ve DTP yi Kürdistan da etkisizlefltirmeye çal flmaktad r. AKP nin bu kadar gerilim içinde olmas n n, bu seçimde Kürdistan da her türlü imkân kullan p siyasi ahlaks zl k yaparak ve yalan söyleyerek görülmedik ölçüde çirkin bir seçim kampanyas yürütmesinin nedeni seçimlerin sonucundan duydu u kayg d r. Bu seçimler esas olarak da AKP nin iktidarda kal p kalmayaca n belirleyecek bir seçime dönüflmüfltür. Bu da Türkiye de ald oylarla de il, Kürdistan da ald oylarla ölçülecektir. AKP nin hükümette kal p kalmayaca durumu ortaya ç kacakt r. Bu nedenle AKP asl nda var gücüyle DTP ye yüklenmektedir. Dikkat edilirse, bu parti CHP ve MHP ye çok fazla yüklenmiyor. CHP ve MHP den çok, DTP yi nas l etkisizlefltiririm politikas gütmektedir. CHP ve MHP ye yüklense de, bak n, ben de MHP ve CHP ye karfl y m. Bunlar çok milliyetçi ve flovenisttir, ben onlardan farkl y m. Bu nedenle Türkiye de benim mi, yoksa onlar n m iktidar olmas n istiyorsunuz? biçiminde bir yaklafl mla 22 Temmuz da oldu u gibi yine ölümü gösterip Kürt halk n s tmaya raz etmeye çal flacakt r. Seçim zaman yaklaflt kça, AKP nin bu yönlü söylemleri de gündeme gelecektir. MHP ve CHP de sert söylemlerle Kürtleri AKP ye yöneltiyorlar AKP hükümeti kendisinin y pranan, daha do rusu aç a ç kan yüzünü gizlemek için, seçim döneminde de kendine demokrat, kendine Müslüman söylemine devam edecektir. Seçimlerin karakteri zaten böyledir. Seçimlerde dilin kemi i yoktur, ilkesizlik hâkimdir, herkes kendisini oldu undan farkl göstermeye çal fl r. AKP bugüne kadar bunu iyi becerdi. Böylelikle kimi liberal çevrelerin, hatta kendilerine sol diyenlerin bile deste ini ald. Bunun da ötesinde çeflitli milliyetçi, reformist Kürt çevreleri bile AKP hükümetini desteklediler. Tabii bunlar PKK ve Apo düflmanl nedeniyle, DTP kazanmas n da kim kazan rsa kazans n gibi kör bir ihanetle AKP ye destek sundular. Yine Güney Kürdistan da KDP ve YNK, AKP nin di er partilerden daha iyi oldu u gibi bir anlay flla seçimde AKP ye destek verdiler. Dolay s yla Türk devletinin Kürt halk n n on y llard r yürüttü ü mücadeleyle kazand - siyasi kimli ini bast rma politikas - na böylelikle hizmet ettiler. Ayn flekilde MHP ve CHP de sert söylemlerle asl nda Kürtleri AKP ye yöneltiyorlar, Genelkurmay bile bu politikay izliyordu.

Azd r lan rkç l a karfl mücadele!

Azd r lan rkç l a karfl mücadele! Bütün ülkelerin iflçileri birlefliniz! Bütün ülkelerin iflçileri ve ezilen halklar birlefliniz! B O L fi E V K SÜREL MARKS ST-LEN N ST YAYIN ORGANI (TÜRK YE) S n r n ötesi nden de, berisinden de faflist

Detaylı

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93 Halkevleri Derne i stanbul fiubesi ktisadi flletmesi stiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sk. No: 10/2 Beyo lu / stanbul Tel: 0 212 245 63 41 www.halkevleri.org.tr bilgi@halkevleri.org.tr 1. Bask : Aral k 2008

Detaylı

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor fiark lar Filistin ve Lübnan halklar için Halkevleri nin düzenledi i Filistin ve Lübnan halklar yla dayan flma kampanyas halktan yo- un ilgi görüyor. Halkevciler, sokak sokak, kap kap dolaflarak g da malzemesi

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI Aral k 2007- Kas m 2008 Sunum Hans Koechler Saied Reza Ameli Shenaz Bunglawala Haz rlayan Sevinç Alkan Özcan Tercüme Melahat Yalç n Talha Üstünda Gülnur K l ço lu Seyyid Hüseyin

Detaylı

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL Özgür Bir Ülke, Onurlu Bir Yaflam çin! Karkerê Hemû Welatan û Gelê Bîndest Yêkbin!.. DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL MLKP Kürdistan

Detaylı

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 139 17 fiubat 2008 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Kad n Ne ktidar n Ne de Erke in Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde Kölesidir! www.yuruyus.com Say

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Newroz eyleminde polis taraf ndan herkesin gözü önünde kolu k r lan kardeflimize sözümüzdür; Güzel günler

Detaylı

Genç Birikim den. Siyonist terörist srail i unutmad k ve asla unutmayaca z.

Genç Birikim den. Siyonist terörist srail i unutmad k ve asla unutmayaca z. Genç Birikim den Y l: 13 Say : 138 Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü brahim Hakk Toprak Genel Yay n Yönetmeni Ali Kaçar Yaz flma Adresi lkiz Sokak No: 22/B S hhiye - ANKARA Yay n Türü Yerel, Süreli Yönetim

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 148 * Kasım 2009 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim YDG 4. Konferansı 5-6 Aralık ta İzmir de 8 Kasım Kadıköy Istanbul

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ AB de de il, oligarflik düzende de il, ABD nin Ortado u ya müdahalesinde de il Ekmek ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 124 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı

DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh

DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh 1980 lerle birlikte Bat da yaflanan büyük çapl ekonomik ve siyasal dönüflümler ve on y l sonra Sovyet blo unun çözülüflü, içinde bulundu umuz dönemi

Detaylı

BÜTÜN YAZILAR. Mahir Çayan. Bütün Yaz lar - Mahir Çayan YOLUMUZ ÇAYANLARIN YOLUDUR. Boran. Boran

BÜTÜN YAZILAR. Mahir Çayan. Bütün Yaz lar - Mahir Çayan YOLUMUZ ÇAYANLARIN YOLUDUR. Boran. Boran MAH R ÇAYAN YOLUMUZ ÇAYANLARIN YOLUDUR BÜTÜN YAZILAR Yaz lar - Mahir Çayan Devrim yolu engebelidir, dolambaçl d r, sarpt r... Kurtulufl bayra bu yolu t rmanan gerillalar n birbirine iletmesi ile oligarflinin

Detaylı

seyretti i kıta durumundaydı. Bu çeliflki ve hareketlili in bugün geri kalmıfl, ÖZGÜRLÜ ÜN SÖNMEYEN ATEfi,

seyretti i kıta durumundaydı. Bu çeliflki ve hareketlili in bugün geri kalmıfl, ÖZGÜRLÜ ÜN SÖNMEYEN ATEfi, AYLIK S YAS GAZETE > YIL: 3 > SAYI: 10 > Mart-Nisan > 2006 Fiyat : 2 Euro 16. KONGREYE DO RU 16. Kongremizi örgütlerken, dünden bugüne ve bugünden yarına, üzerinde geliflim gösterdi imiz zeminin mirası

Detaylı

Türkiye'de "Amerika'n n Kürt Kart "dan flimdiye kadar çokça söz edildi. ABD'nin Kuzey Irak'taki Kürt hareketini destekleyerek Ortado u'da bir Kürt

Türkiye'de Amerika'n n Kürt Kart dan flimdiye kadar çokça söz edildi. ABD'nin Kuzey Irak'taki Kürt hareketini destekleyerek Ortado u'da bir Kürt Türkiye'de "Amerika'n n Kürt Kart "dan flimdiye kadar çokça söz edildi. ABD'nin Kuzey Irak'taki Kürt hareketini destekleyerek Ortado u'da bir Kürt Devleti kurdurmak isteyip istemedi i sorusu üzerinde ateflli

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S. www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com

MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S. www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com SORUN Polemik MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S 42 EYLÜL 2010 www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com Süresi: fiimdilik ki Ayda Bir Yay mlan r Say : 42 (2010) Fiyat : 4 TL (KDV

Detaylı

Stratejik aç dan Pakistan neden önemlidir? PERSPEKTIVE

Stratejik aç dan Pakistan neden önemlidir? PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 158 fiubat / FEBRUAR 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Stratejik aç dan Pakistan neden

Detaylı

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve 53 PROPAGANDANIN SEÇMEN DAVRANIfiLARI ÜZER NDEK ETK S P rof. Dr. Osman ÖZSOY Girifl Propaganda; bir fikrin her çeflit araçtan yararlan larak hedef kitleye ulaflt r lmas d r. Propagandan n tarihi insano

Detaylı

Sosyalist Gerçekçi Sanat Dergisi www.sanatcephesi.org sanatcephesi@gmail.com

Sosyalist Gerçekçi Sanat Dergisi www.sanatcephesi.org sanatcephesi@gmail.com Sanat Cephesi Sosyalist Gerçekçi Sanat Dergisi www.sanatcephesi.org sanatcephesi@gmail.com Y l: 3 - Ocak 2011 - Say : 6 Süresi: Üç Ayda Bir Yay mlan r Fiyat : 7 TL Sahibi: S rr Öztürk Yaz flleri Müdürü:

Detaylı

DEMOKRAT K ÖZERKL K DEMOKRAT K ULUS ASININ ETE KEM E BÜRÜNMÜ

DEMOKRAT K ÖZERKL K DEMOKRAT K ULUS ASININ ETE KEM E BÜRÜNMÜ ustos-eylül-ekim 2010 l-5 Say -47 Üç Ayl k deolojik-teorik Dergi DEMOKRAT K ÖZERKL K DEMOKRAT K ULUS ASININ ETE KEM E BÜRÜNMÜ HAL R NDEK LER... Demokratik Özerklik...3 Demokratik Özerkli in Siyasi Boyutu...12

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye- 37-51 son 8/18/07 11:58 AM Page 37 köflelik Güngör Uras Bizim y llar Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-Mülkiye basket maçlar ile s k s k düzenlenen münazaralard. Münazaralarda

Detaylı

Dünya Sosyal Forumu nun üçüncüsü, 23-28 Ocak

Dünya Sosyal Forumu nun üçüncüsü, 23-28 Ocak Praksis 9 Sayfa: 443-457 Üçüncü Dünya Sosyal Forumu: zlenimler, De erlendirmeler Cem Somel- Gökhan At lgan Dünya Sosyal Forumu nun üçüncüsü, 23-28 Ocak 2003 tarihlerinde gerçeklefltirildi. Foruma kat lmak

Detaylı