SERXWEBÛN. Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu. Amara dan do an güneflle özgürlü e yürüyoruz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERXWEBÛN. Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn 2008. 2008 inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu. Amara dan do an güneflle özgürlü e yürüyoruz"

Transkript

1 SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Tar i he na m salacak bir direnifl sergileyece iz Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu Newrozlaflan halk Zap direniflini selaml yor Amara dan do an güneflle özgürlü e yürüyoruz 10. y l nda komploya karfl Viyan çizgisinde direnifli yükseltelim fiehitlerin yolunda yürümeye devam ediyoruz 1 Haziran At l m tasfiyecili e karfl Zilan fedai çizgisinin zaferidir 14 Temmuz direnifli özgür yaflam ç k fl d r 15 A ustos At l m soylu insan eme inin zaferidir Kürdistan da PKK ile yeni bir tarih yaz l yor Yaflam olacaksa özgürce ve Önderlikle olacakt r mral sistemini serh ldanlarla y kaca z

2 RÊBER APO DE ERLEND R YOR Marafl katliam üzerine bir de erlendirme 23 Aral k 1978 de binden fazla kiflinin ölümüne, pek çok kiflinin de yaralanmas na yol açan Marafl Katliam gerçeklefltirildi ve arkas ndan Kürdistan n Türkiye ile komflu illeriyle Urfa ve Bingöl gibi baz yörelerinde s k yönetim ilan edildi. Buna iliflkin olarak çeflitli çevreler farkl yorumlar yapt lar. Türkiye deki sa bas n ve Hükümet d fl ndaki sa siyasal çevreler, olaylar n ülkeyi ve milleti bölmek isteyen komünistlerce ç kar ld n iddia ederek, bunlar n temizlenmesi için s - k yönetim ilan edilmesini istediler. Buna, zaman n içiflleri bakan rfan Özayd nl n n da dahil oldu u baz hükümet ve CHP üyeleri de kat lmakla birlikte, di er çevrelerce olay esas olarak faflistlerin k flk rtt Sünnilerin Alevileri katletmesi biçiminde yorumland. Nitekim S k yönetim komutanl klar yay nlad klar ilk bildirilerde, vatan ve milletin bölünmezli i nin tehdit edildi i ve bu tür giriflimlerde bulunanlar n kökünden temizleneceklerini ilan ettiler. fakat Ecevit baflkanl - nda yap lan ilk eflgüdüm toplant - s n dan sonra yayg n fliddet eylemlerini kökünden kaz mak söz konusu edilmeye baflland. D fl bas n ve Türkiye demokratik kamuoyu ise olaylar, faflistlerin k flk rtt Sünnilerin Alevileri katletmesi olarak yorumlad. Hatta baz yabanc gazeteler olaylar yeni bir ran do acak biçiminde yorumlay p muhabirlerini alelacele Türkiye ye gönderdiler. Türkiye sol u ise olaylar farkl biçimde yorumlad. Bir kesime göre: Ecevit hükümetini düflürmeye yönelikti, CIA ve faflist cinayet flebekelerince düzenlenen demokrasiye son verme giriflimlerinin bir provas ve vard en yüksek noktayd. Bu nedenle tüm anti-emperyalist ve anti-faflist güçler, faflist t rman fla dur demek için CHP etraf nda kenetlenmeli veya hiç olmazsa hükümeti yaflatmak için güç birli i yapmal yd lar. S k yönetim ise anarflinin kökünü kaz ma hakk nda do ru bir görüfl ve siyaseti olmayan CHP nin baflvurmak zorunda oldu u son araçt. CHP denge politikas ndan vazgeçmeli iç savafl k flk rt c l üzerine yürüyerek, vatan ve milletin bölünmezli- i ni tehlikeye düflüren güçleri temizlemeliydi. 45 milyonluk Türkiye halk n n birli ine giden tek yol buydu. Üçüncü bir kesime göre ise: iki süper devlet ve iflbirlikçiler ince tezgahlanan olay, sivil ve resmi faflistlerin, halk bölme, katletme ve sindirme giriflimiydi. Böylece s k yönetime bahane uydurulacak, halk m z üzerindeki bask ve zulüm çemberi daha da daralt lm fl olacakt. Dördüncü ve sonuncu bir kesime göre de: Katliam CIA, M T, kontrgerila ve MHP ce tezgâhlanm fl faflist bir ayaklanma giriflimi ve hükümeti s k yönetim ilan na zorlayan bir hareketti. CHP hükümeti, olaylar bast rmakta yetersiz kald gibi s k yönetim ilan ederek faflistlerin istedi ini yapmak zorunda kalm flt. S k yönetim ve bask tedbirleri ile mücadele edilmeliydi. Biz bu yaflanan olay tarihsel kökleri, ülkemiz ve Türkiye nin bugün içinde bulundu u sosyo-ekonomik ve siyasal durumlar de erlendirmedikçe dünya ve bölge gerçekleriyle iç ve d fl ba lant lar yla ele al nmad kça, bilerek veya bilmeyerek yüzeysellikle yetinmek, görüntüden öze gidememek ve a açlardan orman görememek tehlikesi ile karfl karfl ya kalaca z. Bu olaylar karfl s nda çeflitli güçlerin ald klar tav rlar kavramak, mümkün oldukça da tek yanl ve yan lg dan ar nmak, geçmifle dönmek, bu günkü aldat c alevi-sünni çeliflmesini tarih içinde ele alarak de erlendirme yapmak durumunday z. Yüzeysel bir de erlendirme ile denebilir ki, faflistlerin, tarihten gelme Alevi-Sünni, Türk-Kürt çeliflmesinin oldu u, Kürdistan ile Türkiye aras ndaki tampon bir bölgede, Sünni esnaf yanlar na alarak ve yoksul Türk köylülerini toprak vaadiyle k flk rt p Alevi-Kürtleri katlederek, iktidara do ru bir basamak daha t rmanmaya çal fl rken, CHP nin ise, içte enflasyonun, iflsizli in h zland, zam üstüne zam n yap ld, karaborsan n al p yürüdü ü bir ortamda gelip çatan yeni toplu ifl sözleflmesi döneminde halk kitleleri üzerinde bask ve sömürüyü artt rmas, bunu yaparken de uflaklar sosyal-floven, küçük-burjuva teslimiyetçilerinin deste ini kaybetmeyip, emperyalistlerden de yard m koparmas na hizmet edecek olaylar yaratmak için koflullar elveriflli oldu undan Marafl seçildi. Sivil faflistlerin, kontrgerillalar n ve M T in de deste iyle Marafl ta korkunç bir Alevi katliam gerçekleflti. Ocak-1979 * Bu yazı Maraş Katliamı Üzerine Bir Değerlendirme adlı Serxwebûn özel sayısından alınmıştır

3 çindekiler 2008 y l n n kazan mlar üzerine Miladi 2008 y l n n sonuna do ru gidiyoruz y l na dair de erlendirmeler flimdiden bafllam fl durumda. Halk m z PKK nin 30. kurulufl y ldönümü... (12 de) AKP nin Kürt ve Alevi politikalar teflhir olmufltur Kürt özgürlük hareketini ezmek aç s ndan, Türkiye Cumhuriyeti, 22 Temmuz öncesinde kendi tarihinin en büyük uzlaflmas n ve ittifak n gerçeklefltirmiflti. Klasik inkâr ve imha siyasetini uygulayan Genelkurmay karargâh merkezli derin devlet, Kürt özgürlük hareketini tümden tasfiye aç s ndan Cumhuriyeti tarihi boyunca... (2 de) PKK de gerçekleflen militanl k peygamberlik gelene inin devam Kapitalist modernist sistemin temsilcileri Birinci ve kinci Dünya Savafl ile Ortado u yu kendi ç karlar temelinde düzenlediklerinde, sistemlerini... (25 te) Türkiye iki yol a z nda (Reber Apo) Talabani nin olumsuz bir tav r göstermemesi yetmez. Bar fla, demokratik çözüme katk sunmal d r. Sosyalist Enternasyonal de baflkan yard mc s d r... (38 de) Yoksul halk çocuklar n n özgürlü e yolculu u PKK yi ve onun militan yap s n tan mak için PKK nin ortaya ç k fl koflullar n ve bu ç k fl sürecindeki kadro flekillenmesini iyi anlamak... (49 da) 30. y l nda Marafl katliam ve devletin Alevi politikalar Marafl katliam n n 30. y ldönümüne girmifl bulunuyoruz. Türkiye de yaflanan siyasal geliflmeler yeni bir y l dönümünde Marafl katliam n... (59 da) Aç k siyaset yapmak Kürdistan halk n n ç kar nad r Türk devleti, gerillalar n direnifli ve Kürt halk n n yükseltti i serh ldanlar karfl s nda son bir buçuk y lda büyük s k nt lar yaflam flt r... (65 te) Komünal örgütlenmede kent meclisleri Yarat lmak istenen demokratik komünal sistem ileri bir zamana ertelemeksizin devasa bir toplumsal organizasyonun kuruluflunu gerektiriyor... (77 de) Popüler kültür üzerine Kültür insan n kendisinden do aya katt ürün olarak tan mland için insan toplumunun de iflim tarihini kültür ürünlerinde... (82 de) Gabar flehitlerinin an s na Bugün 4 Aral k, Gabar operasyonunun bafllang ç günü. Gabar karargah komutanlar m z Adil ve Gülbahar arkadafllarla birlikte... (87 de) Yaflad m z bir efsaneydi 1985 y l n n yaz aylar nda bir efsane dolafl yordu Botan eyaletinde. Sadece dinlenilen, hayal edilen bir efsane de ildi bu. Elini uzatsan dokunaca n... (91 de) Yitirilen yoldafl n ac s kazan lan yoldafl n sevinci Dereler kaynaklar ndan kopup yaflam n ak fl na efllik edercesine h zla ak yorlard. ki küçük derenin birleflti i yerde, tahta ve odunlardan yap lm fl köprünün üstüne oturuyorum. Ve seyre dal yorum,... (93 te)

4 2 Kürt özgürlük hareketini ezmek aç - s ndan, Türkiye Cumhuriyeti, 22 Temmuz öncesinde kendi tarihinin en büyük uzlaflmas n ve ittifak n gerçeklefltirmiflti. Klasik inkâr ve imha siyasetini uygulayan Genelkurmay karargâh merkezli derin devlet, Kürt özgürlük hareketini tümden tasfiye etmek aç s ndan, Cumhuriyet tarihi boyunca belirli düzeyde çeliflki içinde oldu u slamc kesimlerle uzlaflma yaparak, bütün kesimleri PKK nin üzerine sürme politikas n izledi. AKP nin iç ve d fl kamuoyunda hem liberal demokratik hem de slamc ve milliyetçi kesimleri etraf na toplayacak siyasal aktör oldu- u düflünülerek, Kürt özgürlük hareketinin ezilmesi karfl l nda Cumhurbaflkanl makam da bu güçlere b rak ld. Çünkü Abdullah Gül ün Kürt özgürlük hareketini ezme konusunda uluslararas alanda ve Türkiye içinde iyi bir koordinatörlük yapaca n düflünmüfllerdi. Klasik inkâr ve imha siyaseti uygulayanlar Kürt sorununu bir yönüyle d fl destekli gördüklerinden, d fl deste i kurutacak bir cumhurbaflkan n kendi politikalar aç s ndan uygun gördüler. Bu yönüyle AKP yi bir dönem daha büyük tehlike olarak gördükleri Kürt özgürlük hareketini ezmek aç s ndan kullanmay uygun bir politika olarak de erlendirdiler. Nitekim AKP de bu yönlü büyük gayret gösterdi. Kürt özgürlük hareketini d flar dan kuflatmak aç s ndan elinden gelen her fleyi yapt. Bush un PKK yi düflman ilan etmesi koflulu da geliflti. AKP bu politikayla devleti ele geçirece ini düflündü. PKK nin ezilmesinde rol alm fl bir AKP yi daha sonra ordunun durduramayaca n düflünerek, Kürt özgürlük hareketini tasfiye etme çerçevesinde devleti ele geçirme politikas temelinde, Kürt sorununda özel savafl gere ince kulland yumuflak üslubu b rak p daha sert üsluplar kullanmaya bafllad. Ancak bu yaklafl m halk n ve gerillan n direnifli karfl - s nda baflar s zl a u rad. Buna ra men inkârc -sömürgeci karargâh n baflka alternatifi olmad için AKP ile yola devam etme karar ald. Öte yandan d fl güçlerin deste ini almak ve AKP yi bir dönem daha kullanmak aç s ndan, ABD ve Avrupa n n rahats z oldu u kesimleri ordu içinde etkisizlefltirmeye yöneldiler. Daha çok ABD ve Avrupa ya yak n olan generaller, bununla bir taflla birkaç kufl birden vurmay hedeflediler. Böylece hem kendi muhaliflerini etkisizlefltirdiler, hem de ABD ve Avrupa y PKK ye karfl daha iyi kullanabileceklerini düflündüler. Bu temelde oluflan Kürt özgürlük hareketini ezmeye yönelik Genelkurmay karargâh ve AKP uzlaflmas Kürdistan da sonuç almak istedi. Ancak hem gerillan n direnifli, hem de halk n mücadeleyi yükselterek Önderli ine ve partiye sahip ç kmas, Kürt özgürlük hareketini ezmek için kurulan bu uzlaflmay çok zorlad, sarst. Bu durum hem orduyu hem de AKP yi y pratt. Türkiye de bir Kürt sorununun var oldu u ve bunu gizleme- SERXWEBÛN Aral k 2008 AKP nin Kürt ve Alevi politikalar teflhir olmufltur mral ile ilgili at lacak ad mlar n ne olaca seçimlerden sonra belli olacakt r. E er AKP seçimlerde oyunlar, hileler ve bask larla DTP yi geride b rak rsa, asl nda mral da bir yumuflaman n de il, sertli in daha fazla artaca n beklemek gerekir. Ama e er seçimlerde DTP önemli bir sonuç alabilirse, daha fazla belediye baflkan ç kar p devletin ve AKP nin seçimdeki hedeflere ulaflmas n engellerse, o zaman belki mral da belirli gevflemeler ve yumuflamalar ortaya ç kabilir. Ama mevcut durumda mral da yap lan inflaat ya da yumuflama olaca söylemleri kesinlikle seçime yönelik bir politikad r, bir oyalamad r nin art k mümkün olmad daha aç k görüldü. Hem iç hem de d fl kamuoyunda Türkiye nin bir Kürt sorununun oldu u, bunun mutlaka çözülmesi gerekti i do rultusunda düflünceler ortaya ç kt. Ne var ki Türkiye deki inkârc -sömürgeci karargâh n ve uluslararas güçlerin Kürt sorununu çözme politikalar olmad ve bu konuda ortak bir görüfl ortaya ç kmad için, dayat lan bu gerçekli i nas l bertaraf edebiliriz biçiminde yeni politikalar tespit edilmeye ve yeni unsurlarla bu politikalar güçlendirilmeye çal fl ld. AKP ve M T, ABD ve Avrupa n n istemleri do rultusunda Türkiye ye yeniden bir çeki düzen vermek istemektedir. AKP ve M T in Kürt sorunu konusunda köklü bir çözüm anlay fl olmad ndan, yeniden toplumu oyalay c, zaman kazand r c, d flar da ve içeride baz güçlere dayanarak Kürt özgürlük hareketini ezmeye yönelik yeni planlar, yeni oyunlar devreye sokmaktad r. fiimdi uygulanan konseptin esas fluna dayanmaktad r: Kürt sorunu vard r; ama Kürt sorunu ayr, PKK ayr d r; terör sürdü ü müddetçe Kürt sorununun çözülmesi mümkün de ildir; Kürt sorununu kabul etmek, ama teröre de karfl ç kmak ve PKK yi etkisizlefltirmek gerekir! K saca bu biçimde Kürt özgürlük hareketini etkisizlefltirme ve tasfiye etmenin yeni konseptini ve argümanlar n oluflturmaya bafllam fllard r. Asl nda Kürt sorunu konusunda yap lan ve yapt r lan tart flmalar n merkezinde de yine bu vard r.

5 Aral k 2008 SERXWEBÛN 3 Bir Kürt sorunu vard r, bu sorunda bir fleyler yapmak gerekir; ama PKK yi de, terörü de etkisizlefltirmek gerekir, fliddet sürdü ü müddetçe çözüm olmuyor, PKK çözümün önünde engeldir biçiminde özetlenebilecek Kürt özgürlük hareketini tasfiye etmenin yeni yaklafl m n benimsemifllerdir. flbirlikçi hain Kürtler tasfiye konseptinin yeni aktörleridir Kürt sorunu konusunda yap lan tart flmalar asl nda çözüme yönelik tart flmalar de ildir. Ama çözümün kendisini dayatmas ve Kürt sorununun art k gizlenemez bir duruma gelmesi karfl s nda, bu defa da Kürt sorununun var oldu unu belirterek, böyle bir sorunun olabilece ini ve baz fleyler yap lmas gerekti ini söyleyip, bu argümanlara dayanarak PKK - yi ve Kürt özgürlük hareketini ezme kampanyas bafllatm fllard r. Yap lan tart flmalar bu çerçevede de erlendirmek gerekir. Nitekim bu tart flmalarda iflbirlikçi hain Kürtler, PKK karfl t kesimler özellikle konuflturulmufltur. Bunlar da Kürt özgürlük hareketini tasfiye etmenin yeni aktörleridir, yeni unsurlar d r. Tasfiye planlar bunlarla güçlendirilmek istenmifltir. Bilindi i gibi, y l nda gelifltirilen ve Önderli imizin esaretiyle sonuçlanan uluslararas komplo öncesinde ve komplo sürecinde, böylesi bir komplonun düzenlenmesine meflruiyet kazand ran temel aktörler KDP ve YNK olmufltu. Bunlar uluslararas güçlere ve kamuoyuna, yine Kürt kamuoyuna PKK teröristtir, Kürtler ayr PKK ayr d r biçiminde bir anlay fl vererek, Önderli imizin esaretiyle sonuçlanan Kürt özgürlük hareketini tasfiye hedefli uluslararas komploya meflruiyet kazand rmaya çal flm fllard. E er KDP ve YNK o dönemde PKK yi terörist ilan etmeseler ve uluslararas alanda PKK yi tasfiye etmenin meflruiyetini haz rlayan çabalar içinde olmasalard, uluslararas komplonun gerçekleflmesi o düzeyde kolay olmazd. Bugün de Kürt özgürlük hareketini ezmek aç s ndan Kürt iflbirlikçileri ve hainleri, özellikle Türkiye de yeminli Apo ve PKK düflmanlar yine bu ifl için kullan lmaktad r. Bunlar n konuflturulmas n n nedeni budur. Yoksa bunlar kullananlar n Kürt sorununda bir çözüm anlay fllar yoktur; Kürt sorununu gerçekten demokratik çözüme kavuflturacak bir anlay fllar bulunmamaktad r. Aksine bunlar Kürt sorununu çözmemek, Kürt sorununun çözümünü dayatan PKK den ve Kürt özgürlük hareketinden kurtulmak için konuflturmaktad rlar. Böylelikle bak n, Kürt sorunu var, Kürtler var, bu sorunun çözümü konusunda bir fleyler yap labilir; ama bir de terör sorunu var, PKK sorunu var; Kürt sorunu ile PKK ve terör sorunu ayr d r denilerek bu hain iflbirlikçi güçler ifle koflturulmakta; yine kendine liberal demokrat diyen, ancak esas olarak AKP nin devleti ele geçirme çabalar na ve Kürt sorunundaki çözümsüz politikalar na maske olan, çözümsüzlü ü örten kesimler de bu Kürt iflbirlikçi hainleriyle birlikte PKK nin tasfiye edilmesinin meflruiyetini haz rlamaktad r. Bunlar Kürt özgürlük hareketini ezme plan - n n, bu konuda yürütülen özel psikolojik savafl n örtüleridir. Kürt özgürlük hareketini tasfiye etme konsepti ve Kürt özgürlük hareketine karfl uygulanan özel psikolojik savafl bunlara dayanarak yürütülmektedir. Çözüm tart flmalar PKK karfl t kesimlere yapt r lmaktad r Kimi hain ve iflbirlikçi Kürtler ve sözde demokrat oldu unu söyleyen liberal kesimleri kullan p Kürt sorunundan söz etmelerinin ve Kürt sorununu tart flmalar n n nedeni bunlar n PKK ye karfl gözükmeleri temelindedir. Televizyon programlar nda PKK karfl tl ve PKK ye küfürler yapan bir hava yarat lmazsa bu programlar anlam n yitirece i için, kat l mc lar n Kürt ve Kürdistan ile ilgili sözleri asl nda PKK ye karfl ç kmay ifade etmektedir. Türkiye deki inkârc sömürgeci karargâh ve özel psikolojik savafl yürüten güçler, k rk y ld r mücadele yürüten, bu kadar örgütlü olan, bu kadar direnme gücü bulunan, kendini her bak mdan örgütleyip bir kültür, tarz ve ekol haline gelmifl PKK yi tasfiye ettikten sonra bunlar n rahatl kla saf d fl edilece ini, sistem içine çekilip sisteme entegre edilece ini, ne kadar ayaklar n yere vursalar da bunlar n sisteme entegre olmaktan kurtulamayacaklar n düflünmektedir. Bunlar belki devletin politikas na uymayan ve ona ayk r düflen baz marjinal fleyler söyleyebilirler. Ama bu söylediklerinin hiçbir de eri yoktur. Çünkü bir siyasal karfl l yoktur, bir sosyal taban yoktur, örgütsel ve siyasi gücü yoktur, kadrosu yoktur. O bak mdan bunlar n PKK ye karfl mücadelede konuflmalar na müsaade edilmektedir. Bunlar kesinlikle kendi soyunu ava düflürmeye çal flan avc kekliklerdir. Yani kendi soyuna ihanet eden, düflmanl k eden avc keklik rolündedirler. Bunlar n böyle bilinmesinde fayda vard r.

6 4 SERXWEBÛN Aral k 2008 Televizyonda bu tart flmalar yapt - ran SKY Türk olmufltur. SKY Türk, Çukurova grubunun televizyonudur. Bir ekonomik grup olarak, Kürt sorununun çözümsüzlü ünün kendilerine ne kadar pahal ya mal olaca n bilmektedirler. Bu aç dan kendileri de yürütülen özel savafla kat l p destekleyerek rollerini oynamak istemektedirler. Bu grubun televizyonunda, Erdo an ile Genelkurmay aras nda uzun süreden beri iyi bir uyumun oldu unu, ordu ile hükümet aras ndaki bu uyum neticesinde Kürt sorununun çözülebilece i söylenmektedir. Özellikle Genelkurmaya yak n, klasik inkârc ve provoke etmeye yatk n bir tekel grubu olarak, ordu-akp uzlaflmas n desteklemektedir. Bu tart flmalar n bir amac da asl nda orduyla AKP nin uzlaflarak oluflturdu u yeni tasfiye konseptinin ideolojik ve siyasi ortam n oluflturmakt r. Özel savafl yeni argümanlar devreye sokmaktad r Asl nda üniversitelerde Kürdoloji bölümünün kurulmas ve 24 saat Kürtçe televizyon yay n n n yap lmas konusunu AKP ye yak n TV kanallar - n n yan s ra, Çukurova Grubu denen televizyonlar ve gazeteler de savunmaktad r. Son süreçte bu durum daha iyi görülmeye baflland. Tabii 24 saatlik Kürtçe televizyon yay n ve Kürdoloji bölümleri de gündeme gelmeyebilirdi. Çünkü bu özel savafl araçlar n kullanmak bazen tehlikeli sonuçlara da yol açabilir. Özel savafl baflar l olmad takdirde, tabii sistemin çözülüflünde yap lm fl tart flma olarak da rol oynayabilir. Ama özellikle Kürt Halk Önderli- ine yap lan iflkence sonras halk n Önderli ini sahiplenmesi karfl s nda, art k özel savafl n eski argümanlar ve söylemlerle Kürt özgürlük hareketini daralt p tasfiye edemeyece ini görerek, yeni unsurlarla beslemek durumunda kalm flt r. 24 saatlik Kürtçe televizyon yay n n n gündeme girmesi ve Kürdoloji bölümlerinin gündeme sokulmas kesinlikle bununla ba lant l d r. Bunlarla Kürt sorununda belirli ad mlar att klar n, sorunu çözme niyetlerinin oldu unu ve klasik politikadan farkl düflündüklerini Kürt ve Türk kamuoyuna kabul ettirmeye çal fl yorlar. Ancak flu kesinlikle bilinmelidir ki, bu 24 saatlik Kürtçe yay n da, Kürdoloji bölümü de kesinlikle özel savafl araçlar d r. Kürt özgürlük hareketi karfl s nda zorlanan inkârc -sömürgeci Türk devleti ve bunun dönemsel politikas n gerçeklefltiren AKP hükümetinin inkârc l art k eskisi gibi sürdüremeyeceklerini görerek, inkârc l yeni koflullarda sürdürmenin gere i olarak bu tür giriflimlerde bulunmak zorunda kalm fllard r. Bu giriflimleri dayatan Kürt özgürlük hareketidir; ancak bu giriflimlerin amac Kürt sorununu çözmek de ildir. Kürt özgürlük hareketi karfl s nda zor durumda Türkiye deki siyasi-sosyal kesimler bütün güçlerini kullan p Kürdistan da yerel seçimleri kazanarak DTP yi etkisizlefltirmeye çal flmaktad r. Erdo an tek millet, tek kültür, tek dil ve tek devlet diyerek, asl nda devletin Kürdistan a ideolojik ve askeri yaklafl m n ortaya koymufltur kalan devletin ve AKP hükümetinin Kürt özgürlük hareketini etkisizlefltirmek ve tasfiye etmek için kulland özel savafl araçlar d r. Tabii özel savafl karargâh politikalar n ad m ad m uygulamaktad r. Asl nda bunlar, çok zor durumda kalmalar halinde, ilerde kullanabilecekleri argümanlard. Bunlar uzun süredir M T in kasas nda ve devletin politikalar nda bulunuyordu. Gerekti inde ve çok s k flt klar nda, uluslararas ve iç kamuoyunu oyalamak ve susturmak için bu giriflimlerde bulunacaklard. Ama hem halk n büyük bir direnifl göstermesi, hem de Kürt özgürlük hareketini tasfiye etmede büyük rol biçtikleri yerel seçimlerin yaklaflmas karfl s nda, bu kartlar n devreye sokmay uygun gördüler. Bu aç dan Kürdoloji bölümü ve 24 saatlik Kürtçe TRT yay - n na iliflkin tart flmalar bir yandan Kürt özgürlük hareketini daraltma yönünde at lmas düflünülen ad mlar, di er yandan bunun bir devam ve parças olarak yerel seçimlerde AKP hükümetini baflar l k lma ve Kürt demokratik siyasetini baflar s zl a u ratman n bir parças biçiminde de erlendirmek gerekir. Yani bu tür tart flmalarla 24 saat televizyon yay n n yap laca aç klamas aras ndaki ba da görmek gerekmektedir. Seçimlerde bir DTP bir de bunun karfl s nda bütün Türkiye vard r Devletin yerel seçimleri tamamen bir politik sald r ve tasfiye konseptinin parças haline getirdi i aç kt r. Bunu bir referandum haline getirmifllerdir. Hatta bir DTP, bir de bunun karfl s nda bütün Türkiye vard r. Bir nevi Türkiye deki siyasi ve sosyal güçler bütün güçlerini kullan p Kürdistan da yerel seçimleri kazanarak DTP yi etkisizlefltirmeye çal flmaktad r. Erdo an tek millet, tek kültür, tek dil ve tek devlet diyerek, asl nda devletin Kürdistan a ideolojik ve askeri yaklafl m n ortaya koymufltur. E er ortaya koyduklar ideolojik ve siyasi yaklafl m do rultusunda Kürdistan - da oylar n yükseltirlerse, eskisinden daha fazla belediye kazanma durumlar olursa, flte bak n, biz tek millet, tek dil, tek kültür, tek devlet, tek bayrak dedik; toplum buna ra men bize oy verdi, tek millet kavram na karfl ç kmad diyerek, asl nda inkârc -sömürgeci ve imhac politikalar n meflrulaflt racaklard r. Kürdistan Türk ulusunun yay lma alan olarak gören inkârc -sömürgeci zihniyet böylelikle kendine meflruiyet kazand rarak, içte ve d flta bu argüman kullanarak, Kürt özgürlük hareketini tasfiye etmek için daha da cesaretlenecektir. Bir nevi kendi politikas n n meflruiyetini, Kürt özgürlük hareketinin politikas - n n ise Kürdistan toplumunda benimsenmedi ini ileri süreceklerdir. Bu aç dan devlet bütün gücüyle yerel seçime yüklenmektedir. AKP kriz ortam nda bile devletin bütün ekonomik imkânlar n kullanarak Kürdis-

7 Aral k 2008 SERXWEBÛN 5 tan da kazançl ç kmaya çal flmaktad r. Asl nda seçimi bir seçim olmaktan ç - karm fl, Kürt halk n n özgürlük ve demokrasi taleplerine karfl inkârc -sömürgeci bir sald r hareketine dönüfltürmüfltür. Bu nedenle bütün istihbarat örgütleri, psikolojik savafl merkezleri, bütün bas n ve yay n organlar, siyasi partilerin hepsi Kürdistan da iki parti, yani DTP ve AKP vard r; DTP ye oy verilemeyece ine göre, AKP ye oy verilmesi gerekmektedir. Kürdistan da devlete oy verilmesi gerekir demektedir. AKP ye oy verin demek, devletin klasik politikas na oy verin demektir. Bu ça r baflka anlama gelmemektedir. Bunlar özgürlük ve demokrasi talebinde bulunan Kürtleri ezmek, bunlar ezmek için de AKP yi orada seçimde baflar ya götürmek gerekir demektedir. Gerçekten de dünyan n hiçbir yerinde görülmemifl bir seçim ortam yarat lm flt r. Bu seçim ortam daha bafl ndan itibaren demokratik olmaktan ç km flt r. Seçimler çeflitli siyasi güçlerin rekabet içinde parlamentoda yer almalar ya da belediye baflkanl yapmalar için düzenlenir. Ama burada seçim böyle bir siyasi olgu olmaktan ç kar lm fl, bir devlet politikas n n varl -yoklu u haline getirilmifltir. Bu da tabii seçimlerin mant na terstir. Yerel seçimler adeta bir yeni anayasa teslim etmek için yap lan bir referandum haline getirilmifltir. Burada yeni anayasa denilirken, gerici bir anayasay ayakta tutmak, demokratik aç l mlara kapal anayasal anlay fl n aç l m n isteyen kesimleri de susturmak anlam na gelmektedir. Bunu baflka türlü anlamak, izah etmek mümkün de ildir. Dünyada hiçbir seçim sisteminde devletin bu kadar kurumu seçime giremez ve tek partiyi destekleyemez. Dünyan n neresinde böyle bir seçim olsa ona hemen antidemokratik denir, bu seçim demokratik olarak yap lmam fl görülür, o seçim meflru olarak görülmez, derhal iptal edilmesi ve yeni seçimin yap lmas istenir. Ama ne var ki ne kendilerinin demokratik oldu unu iddia eden kesimler, ne Avrupa, ne de baflka bir siyasal güç seçimler devletle DTP aras nda bir seçim haline getirilmifltir; böyle demokrasi olmaz, böyle seçim olmaz; demokratik ülkelerde seçimlerin mant bu de ildir; seçim bu koflullarda yap lamaz, bu koflullarda yap lan seçimler meflru görülemez dememektedir. Böylelikle inkârc -sömürgeci karargâh n ya da inkârc -sömürgeci karargâhla uzlaflan AKP nin bu seçimdeki politikalar na, tüm devlet imkanlar na dayanarak yürüttü ü seçim atmosferine, seçim propagandalar na sesiz kalmaktad r. Buna sessiz kalanlar n demokratl kla ne alakas olabilir? Buna sessiz kalanlar ne kendisine demokratik ülke, ne de demokratik grup ve hatta bireyler diyebilirler. Tamamen antidemokratik bir seçim yar fl vard r. Bu aç dan mevcut seçimleri iflte Kürt halk n n iradesinin ortaya ç kaca seçimler ya da bir referandum olarak görmek yanl flt r. Seçimler antidemokratik koflullarda yap lmaktad r Tabii ki Kürtler bu seçim çal flmalar na as lmal ; devletin bütün bask lar - na, zulmüne ve hilelerine karfl duyarl davranarak seçimi elden geldi i kadar mümkünse demokratik ve adil yap lacak bir seçim haline getirmeli, böyle bir seçim ortam n n mücadelesini vermelidir. Ama devletin askeriyle, polisiyle, bas n-yay n yla, istihbarat örgütüyle, psikolojik savafl yla, her türlü kurumlar yla devreye girdi i bir yerde, seçimlerin gerçekten adil ve demokratik geçece ini düflünmek ve buna bel ba lamak da yanl flt r. fiu anda gerçek demokrat çevreler ve demokratik güçler Türkiye de gerçek demokrasinin olmad n ; derin devlet, ordu ve inkârc sömürgeci güçler denilen çevrelerin vesayeti alt nda bir siyasal yap lanman n oldu unu; yaln z siyasetin de il, sosyal, kültürel ve ekonomik bütün kurumlar n bu inkârc -sömürgeci karargâh n vesayeti alt nda bulundu unu söylemektedir. fiimdi gerçek demokrasinin olmad bir ülkede, inkârc sömürgeci karargâh n bütün imkânlar n kullan p AKP yi de yede ine alarak Kürt özgürlük hareketine karfl yürüttü ü psikolojik savafl n bu kadar zirveye ç kt ve keskinleflti i bir ortamda, yap lan seçimlerin Kürt halk - n n iradesini yans taca gibi de erlendirmelerde bulunmak kendini aldatmakt r. Türkiye de baz ülkelerde oldu- u gibi asgari demokratik koflullar n bulundu unu, adil ve demokratik seçimler yap labilece ini, Kürt halk n n iradesinin ortaya ç kar labilece ini düflünmek elbette yanl flt r. Türkiye demokratik bir ülke olarak görülmüyorsa, seçimi bu biçimde referandum haline getirmek, devletin Kürdistan daki politikas n kabul veya reddetme biçiminde keskin bir tercihin yap laca bir noktaya götürmek bizce yan lg l - d r. Türkiye nin antidemokratik gerçe- ini, antidemokratik siyasetini ve yap - lanmas n görmezlikten gelmek anlam na gelir. Daha do rusu, Türkiye yi herhangi bir ülke gibi de erlendirmek, seçimleri de herhangi bir demokratik ülkede yap lan seçimler gibi ele almak büyük yan lg lar ortaya ç karabilir. Türk devletinin operasyonlar tamamen imhaya yöneliktir Türkiye bu seçim sürecini asl nda d fl güçlerden ald destekle uygulad - tasfiye konseptinin bir parças olarak de erlendirmek istemektedir. Bu nedenle d flar dan ald destekle askeri operasyonlar artt rm flt r. Türk devletinin kara ve hava operasyonlar tamamen imhaya yönelik operasyonlard r. Asl nda Türkiye yi Ortado u, Afganistan ve Pakistan a müdahalenin bir parças haline getirmek için d fl güçlerin verdi i bir destek vard r. nkârc ve sömürgeci Türk devleti buna dayanarak ve yüklenerek sonuç almak istemektedir. E er askeri operasyonlarla gerillay y prat r ve yerel seçimlerde de baflar l ç karsa, sorunu siyasi sorun olmaktan ç kararak, bak n, Kürt halk n n sorunu kimlik, dil ve kültür sorunu, etnik siyaset sorunu de ildir; Kürt sorunu tamamen afl, ifl ve ekmek sorunudur diyecektir. Bu sorunun kimi ekonomik ve sosyal tedbirlerle giderilece ini söyleyip, böylelikle sorunu iç ve d fl kamuoyunun gündeminden düflürmeye çal flacakt r. Yerel seçimlere bu denli yüklenmesinin alt ndaki gerçek neden budur. Tabii Kürt egemen s n flar ve özellikle Kürt özgürlük ha

8 6 SERXWEBÛN Aral k 2008 reketine karfl yürütülen savafltan rahats z olan orta s n f da, Kürt sorununu çözme anlay fl na sahip olmad klar, sorunu çözüp demokratik yoldan iki halk n birli ini yaratarak demokratik Türkiye nin birli ini yaratma perspektifleri bulunmad için, inkârc -sömürgeci karargâh destekleyerek kendilerine göre bu sorundan kurtulmay düflünmektedirler. Son dönemlerde baz çevrelerin Kürt özgürlük hareketine bu kadar yüklenmeleri, Kürt özgürlük hareketi silah b raks n, silahla bu ifl olmaz diyerek sorununun çözümsüzlü- ünü Türk devletinin inkârc politikalar nda de il de Kürt halk n n özgürlük direniflinde görmeleri, asl nda Türkiye deki bu orta s n f n, çeflitli kesimlerin ve devletin politikalar n n ne menem bir fley oldu unu, bu sald r konseptiyle neyi amaçlad klar n daha aç k bir biçimde ortaya koymaktad r. Kürdistan da baflar s z olmas AKP nin sonunu getirecektir Böyle bir inkâr ve imha konseptinin politik boyutunu üstlenen AKP de gerçekten hiçbir seçim sürecinde olmad - kadar bu yerel seçimlere yüklenmektedir. Asl nda AKP nin bu yerel seçimlere yüklenmesinin nedeni Türkiye de, flurada burada kaybedece ini düflündü ü milletvekilleri de ildir. Kald ki, Türkiye de öyle kendisine çok fazla alternatif bir siyasi güç de yoktur. Belki baz yerlerde belediye baflkanl klar n kaybedebilir. Bunun AKP için çok sorun yarataca n sanm yoruz. AKP için önemli olan, 22 Temmuz da ald oy oran na ulaflmaktan çok, asl nda geçen yerel seçimlerin gerisine düflmemektir; hatta o yerel seçimlerdeki baflar s ndan biraz daha yukarda baflar l oldu u takdirde kendisini baflar s z görmeyecektir. Bu kesindir. Ancak sorun Türkiye genelini ilgilendiren sorun olmaktan ç km flt r. AKP hükümetinin iktidarda olmas n n nedeni Büyükan t-erdo an uzlaflmas sonucu olmufltur. Yine Gül ün Cumhurbaflkan olmas da bu çerçevede olmufltur. Zap yenilgisine götüren gerillan n büyük direnifline ve geliflen serh ldanlara ra men AKP nin iktidarda tutulmas n n nedeni de yine kendisine Kürt özgürlük hareketini ezme rolünün verilmifl olmas d r. Buna ra men AKP Kürdistan da baflar s z olursa, iktidarda kalmas elbette zorlaflacakt r. Çünkü kendisini iktidarda tutan temel rolünü oynayamam fl olacakt r. Kürdistan da yaflayaca baflar s zl k AKP nin sonunu getirecektir. Bu nedenle Kürt özgürlük hareketine bu kadar düflmanl k yapmakta, DTP ye bu kadar sald rmaktad r. Devletin bütün imkânlar n kullanarak Kürt özgürlük hareketini ve DTP yi Kürdistan da etkisizlefltirmeye çal flmaktad r. AKP nin bu kadar gerilim içinde olmas n n, bu seçimde Kürdistan da her türlü imkân kullan p siyasi ahlaks zl k yaparak ve yalan söyleyerek görülmedik ölçüde çirkin bir seçim kampanyas yürütmesinin nedeni seçimlerin sonucundan duydu u kayg d r. Bu seçimler esas olarak da AKP nin iktidarda kal p kalmayaca n belirleyecek bir seçime dönüflmüfltür. Bu da Türkiye de ald oylarla de il, Kürdistan da ald oylarla ölçülecektir. AKP nin hükümette kal p kalmayaca durumu ortaya ç kacakt r. Bu nedenle AKP asl nda var gücüyle DTP ye yüklenmektedir. Dikkat edilirse, bu parti CHP ve MHP ye çok fazla yüklenmiyor. CHP ve MHP den çok, DTP yi nas l etkisizlefltiririm politikas gütmektedir. CHP ve MHP ye yüklense de, bak n, ben de MHP ve CHP ye karfl y m. Bunlar çok milliyetçi ve flovenisttir, ben onlardan farkl y m. Bu nedenle Türkiye de benim mi, yoksa onlar n m iktidar olmas n istiyorsunuz? biçiminde bir yaklafl mla 22 Temmuz da oldu u gibi yine ölümü gösterip Kürt halk n s tmaya raz etmeye çal flacakt r. Seçim zaman yaklaflt kça, AKP nin bu yönlü söylemleri de gündeme gelecektir. MHP ve CHP de sert söylemlerle Kürtleri AKP ye yöneltiyorlar AKP hükümeti kendisinin y pranan, daha do rusu aç a ç kan yüzünü gizlemek için, seçim döneminde de kendine demokrat, kendine Müslüman söylemine devam edecektir. Seçimlerin karakteri zaten böyledir. Seçimlerde dilin kemi i yoktur, ilkesizlik hâkimdir, herkes kendisini oldu undan farkl göstermeye çal fl r. AKP bugüne kadar bunu iyi becerdi. Böylelikle kimi liberal çevrelerin, hatta kendilerine sol diyenlerin bile deste ini ald. Bunun da ötesinde çeflitli milliyetçi, reformist Kürt çevreleri bile AKP hükümetini desteklediler. Tabii bunlar PKK ve Apo düflmanl nedeniyle, DTP kazanmas n da kim kazan rsa kazans n gibi kör bir ihanetle AKP ye destek sundular. Yine Güney Kürdistan da KDP ve YNK, AKP nin di er partilerden daha iyi oldu u gibi bir anlay flla seçimde AKP ye destek verdiler. Dolay s yla Türk devletinin Kürt halk n n on y llard r yürüttü ü mücadeleyle kazand - siyasi kimli ini bast rma politikas - na böylelikle hizmet ettiler. Ayn flekilde MHP ve CHP de sert söylemlerle asl nda Kürtleri AKP ye yöneltiyorlar, Genelkurmay bile bu politikay izliyordu.

SERXWEBÛN. Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu. Amara dan do an güneflle özgürlü e yürüyoruz

SERXWEBÛN. Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu. Amara dan do an güneflle özgürlü e yürüyoruz SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn 2008 2008 inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu Tar i he na m salacak bir direnifl sergileyece iz Newrozlaflan

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Araştırma Notu 11/113

Araştırma Notu 11/113 Araştırma Notu 11/113 29 Nisan 2011 MİLLETVEKİLİ DAĞILIM SENARYOLARI VE YENİ ANAYASA Seyfettin Gürsel 1 Yönetici Özeti 12 Haziran milletvekili seçimlerinden çıkacak yeni TBMM nin bileşimi sadece iktidarı

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE

SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Sal: 27 / Hejmar: 319 / Tîrmeh 2008 14 Te m m u z d i r e n i fl i öz g ü r y a fl a m ç k fl d r RÊBER APO DE ERLEND R YOR 14 TEMMUZ ULUSAL D REN

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

SER XWEBÛN BARIfi ZOR DA OLSA JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 28 / Hejmar: 333 / Îlon 2009

SER XWEBÛN BARIfi ZOR DA OLSA JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 28 / Hejmar: 333 / Îlon 2009 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Sal: 28 / Hejmar: 333 / Îlon 2009 iv a ku rd.o rg N S YAT F K Ü RT ÖZGÜ R LÜ K H A R E K ET N DE w w w.a rs BARIfi ZOR DA OLSA GEL fiECEKT R Toplum

Detaylı

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Bir Ülke Bir Bayrak Toplum Hayat m z Toplum, bireylerden oluflur. Toplum içinde bireyler sürekli birbirleriyle iletiflim hâlindedirler. liflkileri düzenleyen yaz l ve yaz

Detaylı

Bu bölümde, bugüne dek ancak rüyalar n zda görece inizi

Bu bölümde, bugüne dek ancak rüyalar n zda görece inizi Ek 3. Sonsuz Küçük Eleman Bu bölümde, bugüne dek ancak rüyalar n zda görece inizi tahmin edece iniz bir numara gerçeklefltirece iz: 3/5, 7/9, 4/5 ve 3 gibi kesirli say lara bir eleman ekleyece iz. Miniminnac

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

SER XWEBÛN. Çözüm Reber Apo nun yol haritas nda. 15 A ustos At l m n n 26. y l nda JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE

SER XWEBÛN. Çözüm Reber Apo nun yol haritas nda. 15 A ustos At l m n n 26. y l nda JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE ku rd.o rg Sal: 28 / Hejmar: 332 / Tebax 2009 15 A ustos At l m n n 26. y l nda w w w.a rs iv a Çözüm Reber Apo nun yol haritas nda RÊBER APO DE

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

SER XWEBÛN. TASF YEC L E KARfiI Z LAN FEDA Ç ZG S N N ZAFER D R JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 318 / Hezîran 2008

SER XWEBÛN. TASF YEC L E KARfiI Z LAN FEDA Ç ZG S N N ZAFER D R JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 318 / Hezîran 2008 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE iv a ku rd.o 1 HAZ RAN ATILIMI rg Sal: 27 / Hejmar: 318 / Hezîran 2008 w w w.a rs TASF YEC L E KARfiI Z LAN FEDA Ç ZG S N N ZAFER D R Daha önceleri

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

fiam Ver, PKK y Al Kenan ERTÜRK*

fiam Ver, PKK y Al Kenan ERTÜRK* Kenan ERTÜRK* AKP Hükümetinin son günlerde Suriye ve PKK terör örgütüne karfl efl zamanl sert mücadeleci ç k fl ne anlama geliyor? Bu yaz da bir senaryo çerçevesinde, Türk d fl ve iç politikas nda son

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ MO Ö renci Üye Kurultay 2004 12 E itimde Eflitsizlik ve Yabanc laflma lker GÜNDEZ Kurultay Sekreteryas

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

SER XWEBÛN YÜRÜMEYE DEVAM ED YORUZ JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 317 / Gulan 2008

SER XWEBÛN YÜRÜMEYE DEVAM ED YORUZ JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 317 / Gulan 2008 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Sal: 27 / Hejmar: 317 / Gulan 2008 fiEH TLER N YOLUNDA YÜRÜMEYE DEVAM ED YORUZ RÊBER APO DE ERLEND R YOR fieh TLER PART S N N DO RU SAVAfiÇILARI

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN 80 ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN

Detaylı

Para Arzı. Dr. Süleyman BOLAT

Para Arzı. Dr. Süleyman BOLAT Para Arzı 1 Para Arzı Bir ekonomide dolaşımda mevcut olan para miktarına para arzı (money supply) denir. Kağıt para sisteminin günümüzde tüm ülkelerde geçerli olan itibari para uygulamasında, paranın hangi

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun.

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun. Birkaç Oyun Daha B irinci Oyun. ki oyuncu flu oyunu oynuyorlar: Her ikisi de, birbirinden habersiz, toplam 9 olan üç do al say seçiyor. En büyük say lar, ortanca say lar ve en küçük say lar karfl laflt

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı