30 Aðustos coþkusu alanlarda

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "30 Aðustos coþkusu alanlarda"

Transkript

1 Çiftçiler pahalý mazottan dertli Limagrain tohum firmasý ürün tanýtýmý gerçekleþtirdi. Dün ayçiçeði tohumu hakkýnda Köprüalan Köyü'nde bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Toplantýya Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Ziraat Odasý Meclis Baþkaný Saadettin Karaarslan, Ziraat Odasý Tarým Danýþmaný Murat Kirtil, Limagrain firmasý Karadeniz Bölge Müdürü Hakan Güler ile çok sayýda çiftçi katýldý. 5 TE Gülbeyaz Erkan vefat etti 40 KURUÞ Ýþadamý Recep Erkan'ýn annesi, Hakan ve Halil Erkan'ýn babaanneleri, iþadamlarý Ömer ve Mustafa Uzun'un anneanneleri Gülbeyaz Erkan (86) vefat etti.gülbeyaz Erkan için dün Ulu Camii de Cuma Namazý sonrasýnda cenaze namazý kýlýndý. 7 DE Anafen yeni döneme hazýr 30 Aðustos coþkusu alanlarda MEB 40 bin 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 91. Yýldönümü ve Türk Silahlý Kuvvetler Günü, ülke genelinde olduðu gibi Çorum'da da törenlerle kutlandý. Saat 10.30'da ise Valilik binasý önü Gazi Caddesi üzerinde kortej geçit töreni yapýldý. 3 TE öðretmen alacak Anafen Dershanesi öðretim sezonun baþlamasýna kýsa bir süre kala yeni dönem kurslarýna baþladý. Dershane Müdürü Hüseyin Çetin yeni dönem ile ilgili yaptýðý açýklamasýnda öðrencilere 2 haftalýk ders programý uygulanacaðýný ve 8 Eylül'e kadar yaz kurslarýnýn devam edeceðini söyledi. 2 DE Gökhan Günaydýn, sendika temsilcilerini dinledi CHP Ankara Milletvekili ve Genel Baþkan Yardýmcýsý Doç. Dr. Gökhan Günaydýn, Çorum'da sendika temsilcileri ile bir araya geldi. Turgut Özal Konferans Salonunda yapýlan toplantýya CHP Ankara Milletvekili ve Genel Baþkan Yardýmcýsý Doç. Dr. Gökhan Günaydýn KESK, DÝSK, Türk-Ýþ, Kamu-Sen, Þeker- Ýþ baþta olmak sendika temsilcileri bir araya geldi. 6 DA Milli Eðitim Bakanlýðý, uzun süredir atanmayý bekleyen öðretmenlere, Eylül ayýnda atama müjdesi verdi.milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), 87 alanda 40 bin öðretmen atanacaðýný bildirdi. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, atama için aranan þartlar, alanlar itibarýyla belirlenen KPSSP10 ve KPSSP121 taban puanlarý, baþvuru yeri ve þekli, zamaný, atama yapýlacak eðitim kurumlarý, atamalar ve diðer hususlara iliþkin açýklamalar, "http://ikgm.meb.gov.tr" internet adresinde duyurulacak. 9 DA Orman Ýþletme Müdürlüðü 2014'e hazýr HÜBTUAM inþaatý tam gaz Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsünde temeli atýlan Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜBTUAM) binasýnýn inþaatý hýzla devam ediyor. Ulusal ve uluslararasý kriterlere uygun araþtýrma ve ölçümleri gerçekleþtirerek sadece öðrencilere, öðretim üyelerine deðil bunun ötesinde bölgenin beklentilerine ve kalkýnmasýna büyük ivme katacak Merkez, üniversitenin AR-GE faaliyetlerine daha da yönelmesini saðlayarak akademisyenlerin bilgisinin, sanayinin birikimiyle birleþmesini, inovatif çalýþmalara dönüþmesini saðlayacak. 2 DE 5 TE Hitit Üniversitesi ikinci öðretim ücretleri MHP ve CHP'den çelenk töreninde tepki! Atatürk Anýtýna çelenk koyma töreni sýrasýnda yapýlan saygý duruþunda Atatürk ve silah arkadaþlarýnýn isminin geçmemesine CHP ve MHP'liler tepki gösterdi. Dün 30 Aðustos Zafer Bayramý Anýt'a çelenk sunumundan sonra günün anlam ve önemi için bir dakikalýk saygý duruþunda bulunuldu ve Ýstiklal Marþý okundu. 3 TE YEDAÞ kýrsalda elektrik kesintisi yapacak 4 TE Hitit Üniversitesinin ikinci öðretim programlarýnda eðitim görecek öðrencilerin eðitim öðretim yýlýnda ödeyecekleri katký payý ve öðrenim ücretleri belirlendi.hitit Üniversitesinin internet sitesinden konu hakkýnda yapýlan açýklamada, "Üniversitemizin ikinci öðretim programlarýna kayýt hakký kazanan öðrencilerimizin ödemesi gereken ikinci öðretim ücretleri... "Çorum'da alt yapýsý olmayan köy kalmadý" 6 DA 7 DE

2 ELEMAN ARANIYOR Pastanemizin üretim bölümünde çalýþacak deneyimli veya yetiþtirilecek bayan elemanlar aranýyor. Cevherzade Müracaat: Fatih Caddesi Þubesi 2 HABER HÜBTUAM inþaatý tam gaz Ýmsâk : 04:28 Güneþ : 05:59 Öðle : 12:48 Ýkindi : 16:26 Akþam : 19:24 Yatsý : 20:48 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 35. Hafta Sýrf makam sahibi olmak ve biliyor desinler için birkaç mesele öðrenip, insanlara fetva vermeye kalkýþmak, ne kadar ayýptýr. Ali bin Muhammed Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri KIR UYKUSU Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Satýlýk Kelepir Toyota 3500 TL ye satýlýk 1992 Model Toyota Panelvan Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Nurettin bey Caddesi üzerinde Melih Mobilya olarak bilinen taban alaný 330 metre kare asma katý ise 300 metrekare olan iþ yeri boþ alan olarak kiraya verilecektir. Müracaat: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 50 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Yýl: 9 Sayý: 2567 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsünde temeli atýlan Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜBTU- AM) binasýnýn inþaatý hýzla devam ediyor. Ulusal ve uluslararasý kriterlere uygun araþtýrma ve ölçümleri gerçekleþtirerek sadece öðrencilere, öðretim üyelerine deðil bunun ötesinde bölgenin beklentilerine ve kalkýnmasýna büyük ivme katacak Merkez, üniversitenin AR-GE faaliyetlerine daha da yönelmesini saðlayarak akademisyenlerin bilgisinin, sanayinin birikimiyle birleþmesini, inovatif çalýþmalara dönüþmesini saðlayacak. Bir yýl içerisinde inþaatýnýn tamamlanmasý planlanan toplam 7.243,00 m2 kapalý alana sahip Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezimiz ana bina ve mekanik laboratuvarlarý binasý olmak üzere 2 bloktan oluþuyor. HÜBTUAM'da ana bina bodrum, zemin, 1. kat olmak üzere 3 kattan, mekanik laboratuvarlarý binasý ise tek kattan oluþuyor. Mekanik laboratuvarýnda 3 adet mekanik laboratuvar salonu ve 3 adet de rezerv laboratuvar salonu bulunuyor. Ana blokta ise 12 adet laboratuvar salonu, 5 adet rezerv laboratuvar salonu, 1 adet numune kabul odasý, bekleme salonu, müdür odasý, 2 adet müdür yardýmcýsý odasý, 1 adet personel odasý, 2 adet rezerv idari personel odasý, bay-bayan mescit, 1 adet konferans salonu, 1 adet toplantý salonu, 1 adet cam atölyesi, teshin merkezi, sýðýnak ve klima santrali yer alacak. Haber Servisi Anafen yeni döneme hazýr Anafen Dershanesi öðretim sezonun baþlamasýna kýsa bir süre kala yeni dönem kurslarýna baþladý. Dershane Müdürü Hüseyin Çetin yeni dönem ile ilgili yaptýðý açýklamasýnda öðrencilere 2 haftalýk ders programý uygulanacaðýný ve 8 Eylül'e kadar yaz kurslarýnýn devam edeceðini söyledi. Öðrencilerin okullar açýlmadan okullara hazýr hale getirilmesi için Anafen'in alanýnda uzman, kendini yenileyen eðitim sevdalýsý öðretmen ve yönetici kadrosuyla yeni öðretim dönemine hazýr olduklarýný belirten Çetin, 8.sýnýf öðrencilerinin 2013 Aralýk ayýndaki sýnava yönelik hazýrlýk çalýþmalarýnýn ve yeni dönem kayýtlarýnýn devam ettiðini 1.grup kontenjanlarýnýn dolduðunu 2.grup kontenjanlarýnýn da dolmak üzere olduðunu, kayýt yaptýrmayan öðrenci ve velilerin öðretim faaliyetlerinden yararlanmalarý için vakit kaybetmeden dershaneye kayýt yaptýrmalarý gerektiðini ifade etti. Anafen Dershanesi'nin, kurulduðu yýllardan bu yana bireysel ve kitlesel baþarýlar elde ettiðini, elde ettiði Çorum dereceleri ve özellikle kazandýrma oranlarýnýn yüksekliði ile öðrenci ve velilerinin haklý gururu olduðunu kaydeden Çetin, "Sýnavlarýn isimleri deðiþse de baþarýnýn adresinin deðiþmediðini yýllardýr Çorum'da baþarýlara imza atan Anafen Dershanesi yýlýnda da baþarý geleneðini devam ettirecektir" dedi Çetin þu ifadeleri kullandý: "Dersanemiz; deðiþen sýnav sitemlerine paralel olarak düzenlediði kurs programlarýný sürekli yenileyen, öðrenci ihtiyaçlarýný göz önüne alarak faydalý programlarý hazýrlama gayretinde olan Anafen Dershanesi MEB müfredat yapýsýna uygun olarak "kazaným merkezli" bir anlayýþla hareket etmekte ve MEB kazanýmlara en uygun ders anlatýmýný yapmaktadýr. Özgün Anafen dokümanlarý ile desteklenen kurs programlarý sayesinde öðrenciler en yüksek baþarýyý elde edebilmek için emin adýmlarla ilerlemekte hem de okul derslerinde en yüksek notlarý hedefleyebilmektedir. Ayrýca dersanemiz yeni sisteme paralel olarak kurs programlarý düzenlemektedir. OKUL-YAZILI TAKVÝYE KURSU Öðrencinin okulda gördüðü Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Ýngilizce derslerinde ki eksiklerini gideren okul yazýlýlarýna hazýrlayarak okul baþarýsýný artýran okulda öðrenilen bilgilerin tekrar edildiði, pekiþtirildiði ve bol pratik yapýldýðý kurs türüdür. MENTAL ARÝTMETÝK KURSU Abaküs temelli uluslararasý beyin geliþtirme programý, 5/13 yaþ gurubu çocuklar için uygulanabilen beyin geliþtirme programý hesap makinasý, kaðýt kalem kullanmadan aritmetik iþlemleri çok hýzlý ve doðru biçimde yapmasýný saðlar. YAZILIYA HAZIRLIK ETÜTLERÝ Öðrencinin okul derslerinin tekrar edildiði, pekiþtirildiði yazýlýya hazýrlýk testleriyle bol pratik yapýldýðý etütlerdir. ONLÝNE DERS ANLATIMI Dershaneye kayýtlý öðrencilerin faydalandýðý konu anlatýmý ve soru çözümlerinin yapýldýðý Ýnternet tabanlý e-öðrenme portalý Anafen TV sanal ofis programýdýr." Çetin açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý:"anafen Dershanesi olarak; akýllý tahta ile eðitim, randevulu ders sistemi, evinizdeki sanal dershane anafen tv, haftalýk ödev takibi, yazýlýya hazýrlýk etütleri ve birebir ilgi ile eðitim öðretim yýlýna hazýrýz.16 Eylül Pazartesi günü baþlayacak olan yeni eðitim öðretim yýlýnda Çorum'daki bütün öðrencilerimize derslerinde baþarýlar diliyorum" dedi. Haber Servisi TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR AHMET KUTSÝ TECER Ne hoþtur kýrlarda yazýn uyumak! Bulutlar ufukta beyaz bir yumak, Aðaçlar bir derin hulyaya varmýþ, Saçýnda yepyeni teller aðarmýþ. Baþ yorgun, yaslanýr yeþil otlara, Göz dalgýn, uzanýr ta bulutlara. Öðleyin bu uyku bir aralýktýr, Saf hava bir kanat gibi ýlýktýr. O zaman gönülde ne varsa diner, Yüzlere tülümsü bir buðu iner. Erirken sýcakta yaz kokularý, Ne hoþtur, ne hoþtur kýr uykularý! HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,018 2,033 EUR 2,67 2,67 STERLiN 3,115 3,175 JPY YENi 0,0204 0,0208 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER SULAR ECZANESÝ TEL: HÝTÝT ECZANESÝ TEL: DUYGU ECZANESÝ TEL: BOZDOÐAN ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Bayramlaþma Valilikte yapýldý Ýlk tören Anýt'ta yapýldý 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 91'inci yýl dönümü ülkemizde olduðu gibi ilimizde de coþkuyla kutlanýyor. Çorum'da 30 Aðustos Zafer Bayramý kutlama etkinlikleri, Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi'nin (Türk Yýldýzlarý) 24 Aðustos'ta icra ettiði "Hava Gösterisi" ile baþlamýþtý. 30 Aðustos Zafer Bayramý ve Türk Silahlý Kuvvetler Günü kutlama programý saat 09.30'da Valilik, Garnizon Komutanlýðý ve Belediye Baþkanlýðý çelenklerinin, Atatürk Anýtý'na sunulmasýnýn ardýndan Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþladý. Çelenk sunma programýna; Vali Sabri Baþköy, Ýl Garnizon Komutan Vekili Albay Metin Özbek, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Cumhuriyet Baþsavcýsý Vekili Bülent Kantarcý, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, vali yardýmcýlarý, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, diðer protokol üyeleri, Ýl Garnizon Komutanlýðý personeli, gazilerimiz ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Kubilay Kaan YÜCEL 30 Aðustos Zafer Bayramý bayramlaþma töreni Valilik Makamýnda yapýldý. Vali Sabri Baþköy, Ýl Garnizon Komutan Vekili Metin Özbek ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile birlikte tebrikleri kabul ettiler. 30 Aðustos coþkusu alanlarda MHP ve CHP'den çelenk töreninde tepki! Atatürk Anýtýna çelenk koyma töreni sýrasýnda yapýlan saygý duruþunda Atatürk ve silah arkadaþlarýnýn isminin geçmemesine CHP ve MHP'liler tepki gösterdi. Dün 30 Aðustos Zafer Bayramý Anýt'a çelenk sunumundan sonra günün anlam ve önemi için bir dakikalýk saygý duruþunda bulunuldu ve Ýstiklal Marþý okundu. Bu sýrada saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý öncesi tören sunucusunun Atatürk ve silah arkadaþlarý ismini söylenmemesi CHP ve MHP'lilerin tepkisi çekti. Önce MHP Ýl Baþkaný Av. Ercan Daþdan, "Bu törenleri iyice laçkalaþtýrdýnýz. Her sene ayný þeyler oluyor. Neden Atatürk, silah arkadaþlarý ve þehitlerimizin ismi geçmiyor. Biz burada niçin toplandýk" diye tepki gösterdi. Bunun üzerine Vali Sabri Baþköy, "Biz yönetmeliði uyguluyoruz" diye cevap verdi. Bu sýrada ikinci tepki CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas'tan gelerek "Ayný hatalar hep tekrarlanýyor. Daha önce de bir törende ayný þey yaþanmýþ ve o zaman da biz tepki göstermiþtik. Hatalarý sürekli tekrarlýyorlar. "Atatürk, silah arkadaþlarý ve tüm þehitlerimiz" adýna denilemiyor. Bu topraklar þehit kanlarý ile sulandý. Baðýmsýzlýðýmýz o þehitlerin kanýyla kazanýldý. Onlarý saygýyla þükranla anacaksýnýz" þeklinde eleþtiride bulundu. Anýtta yaþanan gerginliðin ardýndan MHP Ýl Baþkaný Av. Ercan Daþdan ve CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve yönetimleri Valilikteki tebrikat töreni ve kortej geçit töreni kutlamasýna katýlmadýlar. Kubilay Kaan YÜCEL 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 91. Yýldönümü ve Türk Silahlý Kuvvetler Günü, ülke genelinde olduðu gibi Çorum'da da törenlerle kutlandý. Saat 10.30'da ise Valilik binasý önü Gazi Caddesi üzerinde kortej geçit töreni yapýldý. Törene Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Garnizon Komutan Vekili Jandarma Yarbay Mehmet Özbek, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, vali yardýmcýlarý, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, HYP Ýl Baþkaný Ali Karabacak, gaziler, daire müdürleri, askeri erkan, bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri katýldý.törende ilk olarak, Vali Sabri Baþköy, Garnizon Komutan Vekili Jandarma Yarbay Mehmet Özbek ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, askeri araç üzerinden halkýn, askerin ve protokol üyelerinin bayramlarýný kutladý. Arýndan protokol üyelerinin katýlýmcýlarýn bayramýný kutlamasýnýn ardýndan saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý ile devam eden törenin günün anlam ve önemini belirten konuþmayý ise Jandarma Binbaþý Mehmet Gür yaptý. Ümit Sarýyýldýz isimli asker ise günün anlamýna uygun bir þiir okudu. Programýn sonunda ise askerler ve askeri araçlar geçit töreni yaptý. Kubilay Kaan YÜCEL "30 Aðustos zaferi, onurlu bir barýþýn baþlangýcýdýr" 3o Aðustos Zafer Bayramý ve Türk Silahlý Kuvvetleri Günü tüm yurt genelinde olduðu gibi Çorum'da da törenlerle kutlandý. 30 Aðustos Zafer Bayramý kutlamalarý dün sabah Atatürk Anýtýna çelenk konulmasýyla baþladý. Valilik, Garnizon Komutanlýðý ve Çorum Belediyesine ait çelenklerin anýta çelenk býrakmasýnýn ardýndan saygý duruþunda bulunularak Ýstiklal Marþý okundu. Çorum Valiliði'nde kutlamalarýn kabul edilmesinin ardýndan Valilik Binasý önünde geçiþ töreni düzenlendi. Törende günün anlam ve önemini belirten konuþma J. Binbaþý Mehmet Gür tarafýndan yapýldý. 30 Aðustos Zaferinin ulusuna inanmýþ bir kurtarýcý ile kurtarýcýsýna güvenmiþ bir ulusun birlikte ebedileþtirdikleri tarihi bir destan olduðunu ifade eden Mehmet Gür, "30 Aðustos zaferi, onurlu bir barýþýn baþlangýcý ve o barýþ düzeni içinde elde edilecek hedeflere giden gücün tükenmez kaynaðýdýr. Ne mutlu böylesi zaferler yaratan yüce Türk ulusuna" ifadesini kullandý. Kubilay Kaan YÜCEL

4 HABER 4 Rektör Alkan'dan teþekkür ziyareti "Ýskilip'e yakýþýr iþler yapacaðýz" Ýskilip Kaymakamlýðý görevine atanan Þuayip Gürsoy, ilçedeki kamu ve özel kurum ve kuruluþlarla büyük baþarýlara imza atacaklarýný düþündüðünü söyledi. FEM Dershanesi Müdürü Orhan Canikli, Dershane Muhasebe Yöneticisi Ömer Çelikel ve Zaman Gazetesi ve Cihan Haber Ajansý Ýskilip Temsilcisi Erhan Ekici, Kaymakam Þuayip Gürsoy'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Kaymakam Þuayip Gürsoy, Ýskilip'in tarihi, kültürel ve turizm açýsýndan önemli bir potansiyele sahip olduðunu idrak ettiðini belirterek, "Ýskilip bütün kurumlarýyla oturmuþ bir ilçe. Bize de bu güzel ve þirin ilçede bu ilçeye yakýþýr iþler yapmak düþüyor. Ýnþallah biz de görevimiz boyunca eðitimcileriyle basýnýyla sivil toplum kuruluþlarýyla, belediyesiyle, emniyetiyle, diðer bütün kurumlarýmýzla ve ilçe sakinleriyle hep beraber büyük baþarýlara imza atarýz. Vatandaþýmýza devletimizin verdiði imkanlar çerçevesinde her konuda yardýmcý olmaya çalýþacaðýz'' dedi. FEM Dershanesi Müdürü Orhan Canikli de ilçede 19 senedir baþarý çýtasýný yükselten bir gayret içinde olduklarýný belirterek, "Bu senede YGS, LYS'de yüzde 78'lik bir baþarýya, SBS'de ise yüzde 93'lük bir baþarýya imza attýk.'' diye konuþtu. Bahadýr YÜCEL Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 2016 yýlýnda 12.si yapýlacak olan Dünya Üniversiteler Güreþ Þampiyonasýnýn Çorum'da yapýlmasý için verdiði desteklerden dolayý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya teþekkür etti. Baþvuru süreçleri tamamlanan þampiyonanýn Çorum'a verilmesi durumunda, Hitit Üniversitesi, Çorum Valiliði, Çorum Belediyesi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasýnýn iþbirliði ile gerçekleþtirileceðini ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan Çorum'un tanýtýmýna ve ekonomisine önemli katkýlar saðlayacaðýný belirtti. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'da üniversitenin 2016 yýlýnda yapýlacak olan 12. Dünya Üniversiteler Güreþ Þampiyonasý'na talip olduðunu, söz konusu talebi Gençlik ve Spor Bakanlýðý Spor Genel Müdürlüðü'nün olumlu karþýlayarak Uluslararasý Üniversite Sporlarý Federasyonu'na taahhüt mektubu verdiðini bildirdi. Geçtiðimiz yýl Finlandiya'da düzenlenen Dünya Üniversiteler Güreþ Þampiyonasý'nýn Çorum'a alýnmasý için gerekli desteði verdiklerini belirterek, 9 günlük konaklamanýn saðlanacaðý organizasyonun Çorum'a önemli katkýlar saðlayacaðýný ifade eden Milletvekili Uslu, her alanda hýzla büyümekte ve geliþmekte olan bir üniversitenin olduðunu ve Rektör Alkan'ýn yoðun çalýþmalarýna da Milletvekilleri olarak destek verdiklerini söyledi. Orman Ýþletmede yeni memurlar asaletini aldý Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðüne yeni memur olarak atanan personel adaylýk sürecini tamamlamasýnýn ardýndan yemin ederek asaletlerini aldýlar.2012 yýlýnda Orman Ýþletme Müdürlüðüne aday memur olarak göreve baþlayan Ýþletme Þefleri Halil Ömer Kaya, Harun Aydýn ve Orman Muhafaza Memuru Aykut Eser bir yýllýk aday sürelerini doldurmalarýnýn ardýndan yemin ederek asaletlerini aldýlar. Ýþletme Müdürü Osman Eriþen, asaletini alan memurlarý tebrik ederek hayýrlý olsun dileklerini iletti. Haber Servisi Salim Uslu nikah þahidi oldu Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Personel Daire Baþkaný Davut Genç'in kýzý Merve ile Mehmet Ankara'da düzenlenen düðün töreninde hayatlarýný birleþtirdi. Çiftin nikâh þahitliðini ise Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Adana Milletvekili Fatoþ Gürkan, Ankara Milletvekili Mustafa Erdem, TBMM eski Baþkanvekili ve Vakýfbank Yönetim Kurulu Üyesi Ýsmail Alptekin ve Orman Su Ýþleri Bakan Yardýmcýsý Nurettin Akman yaptý. Nikâh sonrasý evlilik cüzdanýný teslim etmek üzere söz alan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Merve ve Mehmet'in nikâh merasimine hep birlikte tanýklýk ettik. Þahsým, nikâh þahitlerimiz ve sizler adýna çiftimizi kutluyor, mutluluklar diliyorum. Adettendir nikâhta gelin haným damadýn ayaðýna bastý. Ama ömür boyu birbirinizin damarýna basmayýn. Mutlu olmanýn en önemli yolu budur. Bizim geleneklerimizde evde son sözü erkek söyler ama erkeðin ne söyleyeceðini de eþi karar verir. Bunu da unutmayýn" tavsiyesinde bulundu. Uslu, nikah cüzdanýný tek haným þahit olan Adana Milletvekili Fatoþ Gürkan'ýn takdim etmesini arzu ettiðini ifade ederek sözü Gürkan'a býraktý. Adana Milletvekili Fatoþ Gürkan, "Evlilik cüzdanýnýn her katýldýðým nikahta olduðu gibi gelin hanýma veriyorum. En büyük fedakârlýðý kadýnlarýmýz yapýyor. Saygý ve sevginin birbirlerinin yanýnda ailelerine karþý olmasý gerekir. Bir tavsiyemiz de bugüne kadar üç çocuk diyorduk. Artýk sayý yükseldi bundan sonra gençlerimizden en az dört çocuk istiyoruz" diyerek cüzdaný gelin Merve Arslan'a teslim etti. Haber Servisi DÜÞMAN BULMASIN DÝYE ÝNEK PÝSLÝÐÝNÝN ÝÇÝNE SAKLANDIK Düþman yurdun dört bir yanýný istila etmiþ, namus pay-i mal edilmiþ, yaþlý genç demeden insanlarýmýz öldürülüyor, Hatta sivilleri de süngülüyorlar. Afyon yakýnlarýnda bir ihtiyar, bizzat kendinden dinlemiþtim, çok yaþlý olduðu için yavaþ konuþuyordu. Anlatmaya baþladý, Düþman köylere kadar giriyor, malýmýza mülkümüze el koyuyor, genç kadýnlarý erkeðinin gözü önünde taciz ediyor, hatta Müslüman Türk kadýnýný aþaðýlamak Adnan Zeki Býyýk Çorum Ortaköy Müftüsü için silah zoruyla oynatýyorlardý.. Tabi biz rençberlik yapan cahil kimseleriz. Köylerimize saldýran kafire mukavemet gösteremiyoruz. Yokluk zamaný silah yok, cephane yok.böylece günler günleri kovalýyordu. Korku ve endiþe ile bekliyorduk.askerlerimize ve kumandanlarýna dualar ediyorduk. Yine birgün tellal baðýrdý, "Düþman geliyor, saklanýn, tedbir alýn" Ben hanýmý alýp köy yerlerinde hayvan tezeði yýðýný vardýr mayýs da derler bu hayvan dýþkýsýna Yýðýn yaþ olduðu için içine saklandýk. Yani bir küçük dýþký tepeciði düþünün, onun içine elimize birer tas alýp, saklandýk.aðzýmýzýn içine hayvan pisliði girmesin diye tasý aðzýmýza dayýyorduk. Neticede Yunanlar geldi, her tarafý arýyor, seslerini duyuyoruz. Saklandýðýmýz mayýsýn içine bir süngü soktular, süngü kolumagirdi, o kadar acýdý ki ama sesimi çýkarsam hanýmý da beni de öldürecekler. Biz tezek yýðýnýndan çýkmayýnca düþman köyü terk etti. Neticede o gün kurtulmuþtuk. O günü hiç unutamam. Üstümüz baþýmýz pislik kokuyor, her yanýmýz pislik olmuþtu. Biz bu kokulara alýþýktýk köy yerin de ama esas bizim aðrýmýza giden çaresizlikten pisliðin içine saklanmaktý. Gel zaman git zaman birgün yine bir baðýrtý koptu "Askerler Geliyor" Biz hanýmla yine kahrederek ineklerin pisliðinin içine kahrederek ve aðlayarak saklandýk. Bize kumandanlar emir vermiþti askerlerimize buðday, arpa yetiþtiriyor, un veriyorduk, biz çiftçiler de milli mücadeleye böyle destek veriyorduk. Neticede saklandýðýmýz tepeciðin ucundan bir yerden minik bir delik açtým oradan gelenlere bakýyordum. Ýyi ama bu gelenlerin yüzü düþmanlarýn ki gibi nursuz deðildi, postallarý da gavurlarýn postalýna benzemiyordu. Bir asker diðerine "Ali" diye hitap edince, çok affedersiniz b.kun içinden bir fýrlama fýrladým. Ben fýrlayýnca askerler de biraz korktu ne oluyor diye. Ben onlarýn Türk Askeri olduðunu anlayýnca eðildim postallarýný öptüm, hüngür hüngür aðlayarak, askerlerimizi kucakladým. Allahým sizi korusun dedim ve ekledim. --Siz Türksünüz --Evet Türküz, sen niye bu pisliðin içine girdin be Müslüman? --Sizi düþman sandým da ondan kahraman Mehmedim, -Artýk korkacak bir þey kalmadý tüm kafirleri geldikleri yerlere gönderiyoruz, Yunaný Kovalamaya baþladýk. Milletimizin namusu ve tüm kutsal ve milli deðerler artýk salaha ermiþtir. Haydi hanýmýný al evine git, askerlerimize biraz su ve ayran verin. Ve tüm askerlerimizin muzafferiyeti için Yüce Yaratýcýmýza dua edin. Anafartalar, yer gök Kahraman Mehmetçiklerle doldu Evet, Bedavadan, terlemeden, çile çekmeden, kanýna, canýna bir zarar gelmeden bu vataný sýradan bir toprakmýþ gibi çiðneyenlere Ýstiklal Marþý okunurken ayaða kalkmayan, saygý göstermeyen vicdansýzlara, rengini þuhedanýn kanýndan alan bayraðýma hürmet göstermeyen þuursuzlara, akýl iz'an,iman ve þuur ihsan eyle Allahým. Kahraman Mehmetçiðin iman dolu fedakar gayretleri ile düþmandan temizlediði bu vataný ihale ve rant yurdu olarak gören cibilliyetsizleri derdest eyle Yarabbi Vatanýmýza göz diken yerli ve yabancý tüm kitapsýzlarý periþan eyle Yarabbi Düþmanlarýmýz, sanayi üretirken, yetenek sizsiniz, Hürrem ve zýrvalarý, kurtlar vadisi, þans para, vur kazan, tencere dibin kara, vs vs tarzýndaki siyonizmin ve uzantýlarýnýn ülkemizin insanlarýný uyutmaya yönelik yayýnlarýný izleyen aldatýlmýþ milletim size sesleniyorum. Artýk uyanýn ve þehit dedelerinizin yazdýðý destanýn layýk torunlarý olun, Çevrenizde olup bitenlere bir bakýn, sýra birgün bize de gelebilir, Evlerinizde Hülya Avþar'ý veya Acun Efendiyi, veya Cihanyandý Hürrem'i izlerken evinizin damýna bir bomba düþerse hiç þaþýrmayýn. Yukarýda anlattýðým gibi bizim ne saklanacak bir tezek yýðýnýmýz var ne de karþýmýzda süngüyle bekleyen düþman kuvvetleri.kumandaya bastý mý herkesin fiyakasý bozuluverir. Bir din ve sanat insaný olarak aziz milletime benden bir uyarý daha ZAFER BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. BAYRAKLARI BAYRAK YAPAN ÜSTÜNDEKÝ KANDIR TOPRAK EÐER UÐRUNDA ÖLEN VARSA VATANDIR. YEDAÞ kýrsalda elektrik kesintisi yapacak Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ (YEDAÞ) bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle önümüzde ki hafta içinde kýrsal bölgelerde elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarihler saatleri ve etkilenecek yerler þöyle: tarihinde saatleri arasýnda: Köprüalan, Celikýrý köyleri ve Buluz Mahallesi tarihinde saatleri arasýnda: Köprüalan, Celikýrý köyleri ve Buluz Mahallesi tarihinde saatleri arasýnda: Arpalýk Bektaþoðlu, Seydim Çakallý, Karakeçili, Dut, Çaltýcak, Kertme, Hacýbey, Karakeçili köyleri ve baðlý Mahalleri tarihinde saatleri arasýnda:karapürçek, Demirören, Örencik, Maksutlu, Gökçedoðan, Baðözü, Köprübaþý, Saraycýk, Karaaðaç,Saraycýk, Karacaoðlu, Sinanözü köyleri ve Mahalleri.

5 HABER 5 Daþdan'dan Hükümete 30 Aðustos tepkisi! MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle yaptýðý açýklamada AK Parti hükümetine tepki göstererek, milli deðerlerin içinin boþaltýldýðýný itibarsýzlaþtýrýldýðýný ve deðersizleþtirildiðini iddia etti. 30 Aðustos'un, TSK'nýn baþlattýðý büyük taarruz sonrasý Türkiye Cumhuriyeti devletinin bugün varoluþ gayesini oluþturan sebepleri ortaya çýkaran büyük bir zafer olduðunu kaydeden Ercan Daþdan, "Elbette bu zafer Türk ordusunun milletle bütünleþmesinin eseri ve sonucudur. Kökeni, memleketi, yöresi ve mezhebi ne olursa olsun Türk milletinin tüm fertleri ayný ülkü etrafýnda buluþmuþ ve son yurdumuzun taksim edilmesine asla müsaade etmeyeceklerini göstermiþlerdir. Böylesine büyük, anlam ve mana dolu bir zaferi anmak, hissetmek ve yaþamak da layýký ile gerçekleþmelidir. Ancak AK Parti hükümeti döneminde milli deðerlerimizin içi boþaltýmýþ, itibarsýzlaþtýrýlmýþ ve deðersizleþtirilmiþtir. 30 Aðustos törenlerinde Cumhuriyetimizin kurucusu ve aziz þehitlerimizin adýnýn dahi anýlmasý çýkartýlan yönetmeliklerle engellenir hale gelmiþtir. Neden rahatsýzlýk duyulmaktadýr? Þehitlerimiz ve Cumhuriyetimiz kurucusunun adýnýn dahi anýlmasý neden engellenmektedir? Milli deðerlerine sahip çýkmayan milletlerin sonuna yaþadýðýmýz coðrafyada hepimiz þahit olmaktayýz. Niyet bu milletlerin yaþadýðý akýbeti yaþamamýz mýdýr? Amaç nedir? Bunun adý demokratikleþme ve sivilleþme deðil, bir milleti tarih þuuru ve deðerleri ile tamamen silikleþtirme hareketidir" dedi. Daþdan açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Her ne kadar adlarý törenlerde anýlmasa da, baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kurucu kahramanlarý; büyük Türk milleti için canlarýný seve seve feda eden aziz þehitlerimizi ve gazilerimizi þükran ve minnet duygularýmla anýyorum. Son olarak belirtmek isterim ki MHP'nin iktidarýnda tarihi þuurla her taþ yerli yerine oturacaktýr." Yasin YÜCEL Orman Ýþletme Müdürlüðü 2014'e hazýr Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðünü 2014 yýlý bütçesini yaptý. Amasya Orman Bölge Müdür Yardýmcýsý Salim Sýðýrcý'nýn baþkanlýðýnda yapýlan bütçe hazýrlýk toplantýsýna Plan Proje Þube Müdürü Þerif Sayým, Ýþletme ve Pazarlama Þube Müdürü Ýbrahim Besi, Silvi Kültür Þube Müdürü Murat Çalýk, Çorum Orman Ýþletme Müdürü Osman Eriþen, Ýskilip Orman Ýþletme Müdürü Celal Korkmaz ve Ýþletme Þefleri katýldý. Haber Servisi Çiftçiler pahalý mazottan dertli Limagrain tohum firmasý ürün tanýtýmý gerçekleþtirdi. Dün ayçiçeði tohumu hakkýnda Köprüalan Köyü'nde bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Toplantýya Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Ziraat Odasý Meclis Baþkaný Saadettin Karaarslan, Ziraat Odasý Tarým Danýþmaný Murat Kirtil, Limagrain firmasý Karadeniz Bölge Müdürü Hakan Güler ile çok sayýda çiftçi katýldý. Köprüalan Köyü'nde Limagrain tarafýndan üretilen ayçiçeði tohumundan elde edilen sonuçlar incelendi. Hacý Osman Ebiloðlu Konuyla ilgili bilgi veren Limagrain Karadeniz Bölge Sorumlusu Hakan Güler, "Bugünkü sunumun amacý ürettiðimiz tohumlarýn tanýtýmýný yapmak istedik. Bugün sunum yaptýðýmýz tarlada yapýlan toprak tahlilleri sonucunda bu bölgeye en uygun tohumu kullandýk. Böylelikle gübreden tasarruf ettik ve yüksek verimli bir üretim elde edildi" dedi. Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ise, "Öncelikle Zafer Bayramýnýz kutlu olsun. Çiftçilerimize bereket diliyorum. Bugün sunum yaptýðýmýz tarlanýn sahibi Faruk Çavuþ, toprak tahlili yaptýrdý ve yüksek verim elde etti. Ben çiftçilerimize þunu öneriyorum. Toprak tahlillerinizi yaptýrýn. Ona göre ürün ekimi yapýp, yüksek verim elde edin. Çünkü girdilerimiz çok fazla. Bildiðiniz üzere mazota yeniden zam geldi. Buðday taban fiyatý 75 kuruþ açýklandý. Ama bu fiyata ürün satabilen çiftçimiz yok. Çiftçilerimizin çoðu 55 kuruþ civarýnda ürününü sattý. Çünkü ürünleri kuraklýktan ötürü kaliteli çýkmadý. Fiyatlar konusunda yapacak bir þeyimiz yok ama Mehmet Sayan biz ziraat odasý olarak bütün çiftçilerimize toprak tahlili yaptýrmayý yani bilinçli tarýmý öneriyoruz. Ziraat Odasý çiftçiler ne kadar çok verim alýrsa o kadar çok mutlu olur" ifadelerini kullandý. Tarla Sahibi Faruk Çavuþ da mazotun pahalý olduðunu çiftçilerin zor durumda olduðunu bir takým rahatlýklar saðlandýðý zaman çiftçilerin daha iyi konumda olacaðýný dile getirdi. Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker ise "Bu çalýþma Çorum tarýmýnda deðiþimin örneðini sergiliyor. Mehmet Baþkan ayaðýna dolaþan dikeni saf dýþý edip Ziraat Odasý'nýn gerçek iþine dönmesini saðladý. Tarým, akýl ve bilimle yapýlmalýdýr. Babadan kalma yöntemlerle saygý duyuyorum ancak verim alýnamýyorsa onlar da terk edilebilmelidir. Biz Ýl Özel Ýdaresi olarak tarýmý önemsiyoruz ve destek vermeye çalýþýyoruz. Sulama alanlarýný arttýrmak için çalýþmalar yapýyoruz. Þu an yüzde 12 olan sulu tarým alanlarýný yüzde 50'ye çýkarmaya çalýþýyoruz. Üreten ve ürettiðinin karþýlýðýný alan mutlu çiftçilerimiz olsun istiyoruz" þeklinde kaydetti. Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu da, "Bugün önemli bir gün. Anadolu iþgalinin son bulduðu 30 Aðustos Zafer Bayramýný kutluyorum. Mustafa Kemal ve Silah arkadaþlarýný saygý ve hürmetlerimle anýyorum. Biz az okuyan bir toplumuz. Hele köylerimize baktýðýmýzda okuma oraný daha da azalýyor. Bu tür günlerde çiftçilerimize yeni bilgiler verilmeli ve verim artýþý saðlanmalýdýr. Eski usullerin artýk devri bitti. Dünya küçüldü. Diðer ülke çiftçileriyle rekabet Mustafa Eker etmemiz için dikkatli olmamýz lazým. Çorum'daki her tarlanýn tahlili yapýlmalý maliyeti düþürmek ve kaliteyi arttýrmak için uðraþmalýyýz. Sulu tarýmda Türkiye ortalamasý yüzde 27 Çorum yüzde 12 dolaylarýnda bu ortalamanýn yükselmesi için müsteþarýmýzýn de desteði ile yeni yatýrýmlar yapýlýyor. Çiftçilik geçimini saðlayacak bir iþ deðil, zengin olunacak bir iþtir. Bütün çiftçilerimizin zengin olmasý dileðiyle bereket diliyorum" þeklinde açýklamalarda bulundu. Kubilay Kaan YÜCEL Yýldýrým, Filistin Kültür Haftasý Etkinliklerine katýldý Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn himayesinde, Filistin Büyükelçiliði ve Keçiören Belediyesi'nin iþbirliði ile düzenlenen 5. Filistin Kültür Haftasý Etkinlikleri açýlýþý Kültür ve Turizm Bakaný Ömer Çelik, Filistin Kültür Bakaný Dr. Anwar Abuaishah, Türkiye-Filistin Parlamentolararasý Dostluk Grubu Baþkaný ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, ÝKÖPAB Türk Grubu Baþkaný ve Ankara Milletvekili Emrullah Ýþler, Filistin Büyükelçisi Nabil Maarouf ve Keçiören Belediye Baþkaný Mustafa Ak'ýn katýlýmýyla gerçekleþtirildi 5. Filistin Kültür Haftasý stand ve etkinlikleri 9 Eylül 2013 tarihine kadar Keçiören Estergon Kalesi Kültür Merkezi'nde ziyaretçilere açýk olacak. Hafta etkinlikleri çerçevesinde, folklor gösterileri, el sanatlarý sergisi yer alacak. Filistinli el zanaatkârlarý hünerlerini canlý performansla ortaya koyacaklar. Bahadýr YÜCEL "Süzme kara kovan balý" tabiri kuyruklu bir yalandýr Çorum Bal Üreticileri Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Erdal Odabaþ, "süzme kara kovan balý" diye bir þeyin olmadýðýný belirtti. Erdal Odabaþý bal ile ilgili akýllarda soru iþareti býrakan konularda açýklama yaparak halký bilgilendirmeye devam ediyor. Odabaþý son yaptýðý açýklamada ise "süzme kara kovan balý" adýnda satýlan ürünlere dikkat çekerek bunun kuyruklu bir yalan olduðunun altýný çizdi. Kara kovan balýnýn genellikle yuvarlak þekilli, arýcýnýn bir iki cm'lik kýlavuz petek vermesiyle birlikte peteðini arýlarýn ördüðü bir bal þekli olduðunu kaydeden Odabaþ, "Dikdörtgen þekilli, kare þekilli çeþitleri de mevcuttur. Kara kovan balýný özellikli kýlan baþlangýcýnda temel petek olmayýþýdýr. Yani arýlar bu balýn peteðini temel peteksiz kendileri örerler. Çerçeve ballarda olduðu gibi balýn ortasýnda bir temel petek yoktur. Bu haliyle damaðý okþayan bir petek formu olsa da temelde diðer ballardan ayrý bir muhteva zenginliði ya da baþkaca bir farký yoktur. Bütün mesele balýn temel peteksiz oluþunda düðümlenmektedir. Sýrf bu özelliðinden dolayý astronomik fiyatlardan alýcý bulmaktadýr ve aranan bal konumundadýr. Yukarýda da ifade ettik kara kovan balýnýn petek farkýndan baþka diðer ballardan hiçbir farký yoktur. Çoðu kez ayný arýlar tarafýndan ayný kovan içinde üretilmektedir. Ve vitamin minareli yönünden diðer ballarla ayný niteliktedir" dedi. "Süzme kara kovan balý" tabirinin ekranlarda satýþ yapan balcýlarýn uydurduðu bir kuyruklu yalan olduðunu vurgulayan Odabaþ, "Arýcýlýk literatüründe böyle bir terim olmadýðý gibi pratikte mümkün de görünmemektedir. Kara kovaný diðer ballardan ayýran özellik petektir ve peteðinde kendi baþýna hiçbir kýymeti harbiyesi yoktur, kayda deðer bir besin deðeri de yoktur. Kara kovan balýný süzmek teknik olarak nerede ise imkansýz denecek kadar zordur. Süzüle bilse bile, normal çerçeve ballarýndan hiçbir farký olmayacaðýndan süzme kara kovan balýnda farklý bir nitelik varmýþ gibi takdim etmek, en basit ifadesi ile þarlatanlýktan baþka bir þey deðildir. Halkýmýz, kelime oyunlarý ile daha fazla kandýrýlmaya müsaade etmemelidir. "Süzme kara kovan balý" diye bir bal çeþidi yoktur. Vatandaþ mutlaka kara kovan balý alacak ise saðýna soluna baktýðýnda bir çok adres görecektir ama bu adres tv balcýlarý deðildir" ifadelerini kullandý. Fatih AKBAÞ

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE Spor Toto'dan tesis istedi Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. * HABERÝ 3 DE Hitit Üniversitesi Prof.

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

ASELSAN'a Çorumlu imzasý

ASELSAN'a Çorumlu imzasý TSO Meclis Üyesi Erkan Dalyan, Çorumlu sanayicinin dikkatini nükleer 8 milyar dolarlýk santral yatýrýmlarýna çekti Çorum nükleer santral pazarýndan pay almalý Dr. Ýhsan Þenocak, Çanakkale de vataný savunan

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı