Avrupa'da engellilere yönelik mesleki eðitimi inceleyecekler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa'da engellilere yönelik mesleki eðitimi inceleyecekler"

Transkript

1 GAZETESÝ Hayrettin Karaman Çorum'a geliyor Ýslam Hukuku Profesörü hemþehrimiz Hayrettin Karaman, konferans vermek üzere Çorum'a gelecek. Prof. Dr. Hayrettin Karaman Hitit Üniversitesi ile Ensar Vakfý Çorum Þubesinin ortaklaþa düzenleyeceði... SAYFA 2 DE Dini hassasiyetleri kullananlara Polis Göz açtýrmýyor 40 KURUÞ Gazi ve Ýnönü caddeleri boyunda kaldýrým üzerinde Dua vs içeren kartlarý önce vatandaþlara veren hemen arkasýndan gerçek dýþý küçük hikâyeler üreterek para isteyen Din sömürücülerine Çorum Emniyeti göz açtýrmýyor. Özellikle Çorum dýþýndaki illerden gelen birden fazla kiþiler Ýnsanlarýn Dini hassasiyetlerini maddeye dökerek kandýrmaya çalýþmalarýna ise sað duyulu Çorumlu vatandaþlar tepkilerini gösteriyorlar. Çorum emniyeti ise konu ile ilgili daha çok vatandaþýn duyarlý olmasý gerektiðini belirterek bu tür giriþimlere itibar edilmemesini ve þüphelendikleri vatandaþlarý da Alo 155 Polis'e ihbarda bulunmalarýný tavsiye ediyorlar. Avrupa'da engellilere yönelik mesleki eðitimi inceleyecekler Üniversite mezunlarýna polis olma þansý Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Polis Meslek Eðitim Merkezlerine üniversite mezunu öðrenci alýnacaðýný açýkladý. Baþvurular ise 9 Eylül'de baþlayacak. Polis Meslek Eðitim Merkezi Müdürlüklerinin (POMEM) Emniyet Genel Müdürlüðüne baðlý mesleki temel eðitimin verildiði, parasýz, yatýlý ve üniformalý eðitim kurumlarý olduðunu kaydeden Halil Ýbrahim Doðan, "2013 yýlý için 13 üncü dönem Polis Meslek Eðitim Merkezi Müdürlüklerine alýnacak adaylarýn... 5 TE Hitit Gýda 30'uncu yýlýnda otomobil hediye edecek Çorum Engellileri Koruma ve Destekleme Derneði (ÇEKODER) tarafýndan hazýrlanan engelli istihdamýna yönelik AB projesi kabul edildi. Projenin tanýtýmý ise düzenlenen toplantýyla yapýldý. Ýl Genel Meclisi toplantý salonunda gerçekleþtirilen toplantýya Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, OKA Ýl Koordinatörü Özgür Yalçýn, Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, ÇEKODER Baþkan Yardýmcýsý ve Proje Koordinatörü Galip Devrim Çaðlayan ile proje ortaklarý katýldý. Selahattin Zelveci SAYFA 4 TE Çorum'un köklü alýþveriþ merkezi Hitit Gýda, 30'uncu yýlýný otomobil kampanyasý düzenleyerek kutlayacak. Hitit Gýda Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin Zelveci düzenlediði basýn toplantýsýna kampanya hakkýnda bilgi verdi. Hitit Gýda'nýn 30'uncu kuruluþ yýlýný otomobil kampanyasý ile kutlayacaklarýný açýklayan Zelveci, kampanyanýn detaylarý hakkýnda þu bilgileri verdi: "Müþterilerimiz her 50 TL'lik alýþveriþ için bir kupon alacaklar. SAYFA 7 DE "Organik gýda tüketimi için tüketiciler bilinçlenmeli" 5 TE Organik Tarým ve Gýda Güvenliði Derneði Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ'i ziyaret etti. Geçtiðimiz günlerde faaliyetlerine baþlayan Organik Tarým ve Gýda Güvenliði Derneði ilk ziyaretini Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðüne yaptý. Dernek Baþkaný Saadettin Karaaslan ve yönetim kurulu üyeleri Ýl Müdürü Elfaz Ermiþ'i makamýnda ziyaret etti. 30 Aðustos Zaferi "Suriye ve Mýsýr'da yaþananlardan hepimiz büyük bir ders çýkarmalýyýz" AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý, 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý.mesajýna, "30 Aðustos Zafer Bayramý, 1912 yýlýnda Balkan Savaþlarý ile baþlayan ve 1922 yýlýnda Baþkomutanlýk Meydan Muharebesi sonunda zafere kavuþtuðumuz bir dönemin özetidir. 10 yýl boyunca Anadolu'nun tüm þehirleri, kasaba ve köyleri var gücüyle savaþmýþ, Ýstiklal hasretiyle birçok þehit vermiþtir" ifadeleriyle baþlayan Cahit Baðcý... SAYFA 7 DE coþkuyla kutlanacak 30 Aðustos Zafer Bayramý kapsamýnda Çorum'da bir dizi etkinlik yapýlacak. Kutlamalar kapsamýnda ilk tören saat 09.30'da Atatürk Anýtýnda gerçekleþtirilecek. Daha sonra ise saat 10.00'da Vali Sabri Baþköy, makamýnda kutlamalarý kabul edecek. Kutlama programý 10.30'da Valilik önünde yapýlacak olan geçit töreni ile sona erecek. Rektör Alkan'dan ÖSYM Baþkaný Ali Demir'e YDS teþekkürü Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ÖSYM Baþkaný Prof. Dr. Ali Demir'i ziyaret etti. Üniversitedeki geliþmeler ve Çorum Ýl Sýnav Merkezinin yaptýðý çalýþmalar hakkýnda Prof. Dr. Demir'e bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Alkan... 5 TE Polisten kaçak cep telefonu operasyonu SAYFA 7 DE Vali Baþköy'den 2 30 Aðustos mesajý 6 DE DA DA SAYFA SAYFA SAYFA "30 Aðustos 6 tarihimizin en önemli dönüm noktalarýndandýr" "Belediye için en uygun adayý bulacaðýz"

2 ELEMAN ARANIYOR Pastanemizin üretim bölümünde çalýþacak deneyimli veya yetiþtirilecek bayan elemanlar aranýyor. Cevherzade Müracaat: Fatih Caddesi Þubesi Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Satýlýk Kelepir Toyota 3500 TL ye satýlýk 1992 Model Toyota Panelvan Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Nurettin bey Caddesi üzerinde Melih Mobilya olarak bilinen taban alaný 330 metre kare asma katý ise 300 metrekare olan iþ yeri boþ alan olarak kiraya verilecektir. Müracaat: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 50 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: HABER Vali Baþköy'den 30 Aðustos mesajý Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ile Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, yayýnladýklarý mesajla Çorum halkýnýn 30 Aðustos Zafer Bayramýný kutladýlar. Karadaþ ve Baþaranhýncal 30 Aðustos Zafer Bayramý için yayýnladýklarý kutlama mesajýnda, Türk milletinin tarihin her döneminde baðýmsýzlýðýný, özgürlüðünü ve vatanýný korumak için hiçbir fedakârlýktan kaçýnmadýðýný, bu anlayýþ, irade, kararlýlýk ve birliðin milletimizin girdiði her mücadeleden zaferle ayrýlmayý Yýl: 9 Sayý: 2566 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : saðladýðýný vurguladýlar. "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliðinde, 30 Aðustos 1922'de zaferle sonuçlanan Baþkomutanlýk Meydan Muharebesi ile vatan topraklarýmýz düþman iþgalinden kurtarýldýðýnýn" dile getirildiði mesajda "30 Aðustos, ülke topraklarýmýzýn geri alýndýðý gündür. Tarihin her safhasýnda çað kapatýp çað açan, destanlar yazan, ezilen uluslar için bir umut ýþýðý olan yüce Türk Milleti, Büyük Taarruz'da da bir destan yazmýþ, ülkesine, bayraðýna, topraðýna sahip çýkmýþtýr" denildi. Büyük Taarruz ile bütün dünyaya, Türk Milleti'nin ilelebet payidar kalacaðý mesajýnýn net bir þekilde verildiðinin vurgulandýðý mesajda "Baþta milli mücadelemizin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaþlarý olmak üzere gazilerimizi saygý ve þükranlarýmýzý sunuyor, þehitlerimizi rahmetle anýyoruz. Milletimizin bayramý kutlu olsun" denilmiþtir. Yasin YÜCEL TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Vali Sabri Baþköy, 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Mesajýna, "Milletimizin yokluk ve imkânsýzlýk içerisinde verdiði baðýmsýzlýk mücadelesinin zaferle taçlanmasýný saðlayan, her aþamasý eþsiz vatanseverlik ve kahramanlýk destanlarýyla dolu olan, 30 Aðustos Zaferinin 91. yýlýný kutlamanýn coþkusunu hep birlikte yaþýyoruz" ifadeleriyle baþlayan Vali Baþköy, "Birlik ve beraberlik anlayýþýyla ortak deðerler etrafýnda kenetlenen, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere 30 Aðustos Zaferiyle unutulmayacak bir ders veren milletimiz, hiçbir þekilde baðýmsýzlýk ve hürriyetinden taviz vermeyeceðini, sonsuza kadar var olacaðýný tüm dünyaya kabul ettirmiþtir. Bu düþüncelerle, Türk Silahlý Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarý ve bütün vatandaþlarýmýzýn 30 Aðustos Zafer Bayramý'ný kutluyor, baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm þehitlerimizi, ebediyete intikal etmiþ gazilerimizi rahmet anýyor ve þükranlarýmý sunuyorum" dedi. Haber Servisi TSO'dan 30 Aðustos kutlamasý "30 Aðustos, birlik ve beraberliðin zaferidir" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 30 Aðustos Zafer Bayramý'yla ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Baðýmsýzlýk mücadelemizin en önemli adýmlarýndan biri olan 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 91.yýlýný gururla kutluyoruz. Bir milletin geleceðine ipotek koymak isteyenlere karþý baþlattýðý baðýmsýzlýk mücadelesinde dönüm noktasýný temsil eden 30 Aðustos Büyük Taarruz ve Baþkomutanlýk Meydan Savaþý, baðýmsýzlýða atýlan en önemli adým niteliðindedir." "Büyük Taarruzun, bir ve beraber olunduðunda ne tür zorluklarýn aþýlabileceðinin en güzel örneklerinden biri olarak insanlýk tarihe geçmiþtir" diyen Saatçi, "Bir diðer örneðini Çanakkale'de gördüðümüz milli mücadele ruhu, Büyük Taarruz'da da ortaya çýkmýþ, bu destanýn oluþmasýnda en önemli rolü oynamýþtýr. Bugün de içinde bulunduðumuz zorluklarý aþmak için yapýlmasý gereken, birlik ve beraberliðimize giden yollarda kilit taþlarýný saðlamlaþtýrmak, bunu bozmaya çalýþanlara karþý güç birliði yapmaktýr. Memur-Sen olarak halkýmýzýn 30 Aðustos Zafer Bayramý'ný kutluyor, bir ve beraber nice bayramlar diliyoruz." Yasin YÜCEL Hayrettin Karaman Çorum'a geliyor Ýslam Hukuku Profesörü hemþehrimiz Hayrettin Karaman, konferans vermek üzere Çorum'a gelecek. Prof. Dr. Hayrettin Karaman Hitit Üniversitesi ile Ensar Vakfý Çorum Þubesinin ortaklaþa düzenleyeceði "Ýslam Dünyasýnýn Sorunlarý ve Çözüm Yollarý" konulu konferansa konuþmacý olarak katýlacak. Konferans Devlet Tiyatrosu Salonunda 10 Eylül Salý günü saat 20.00'da yapýlacak. YÝTÝK Hamamözü Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nufüs cüzdanýmý kaybettim. Nail kýzý 1993 doðumlu Meliha Bulut HÜKÜMSÜZDÜR Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 04:25 Güneþ : 05:57 Öðle : 12:48 Ýkindi : 16:28 Akþam : 19:27 Yatsý : 20:51 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 35. Hafta Cumartesi günleri Yahûdîlere, pazar günleri Nasârâya verildiði gibi, Cumâ günü, Müslümanlara verildi. Bugün, Müslümanlara hayýr, bereket, iyilik vardýr. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri BÝR ÞEY DÝYEMÝYORUM BABA! Köyden gelince þehre, Sanki gölden düþtüm nehre, Zorla sokuyorlar insaný küfre, Kimse kimseye hatýr sormuyor, Selam veriyorum yarýsý almýyor, Vallahi köyümüz gibi olmuyor, 81 Ýl'den insanlar gelmiþ, Apartmanlarý görsen iç içe girmiþ Öhö desem rahatsýzlýk verirmiþ, Mahir Odabaþý Ýçtiðimiz su para, gittiðimiz kenef para Yürüsek te maaþýn yarýsý gidiyor yine yola, Aklým ermiyor nasýl geçiniyor fakir fukara Eþimizi, dostumuzu unutturuyorlar, Hanýmlar bize çocuk avutturuyorlar, Köyden daha iyi diye yutturuyorlar, Bir gün bakýyorum iþçiler yürüyor, Bir gün bakýyorum memurlar yürüyor, Uzaktan seyretmek zevkli oluyor, Köyde yürüyerek giderdik okula, Þimdi servis götürüyor uzaða, yakýna Yine de mutlu deðil çocuklar bu bakýma, Köyde baðdan, bahçeden býkardýk, Þimdi soðan dikmek için, iki saksý aldýk Anlayacaðýn, topraða muhtaç kaldýk, Þehirden gelenler köyümüzü beðenmezdi, 'Öf- püf çok kokuyor' diyerek ahýra girmezdi, Bebeleri evde kaplumbaða besliyorlar þimdi, HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,024 2,039 EUR 2,68 2,70 STERLiN 3,124 3,172 JPY YENi 0,0205 0,0208 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ZÜLAL ECZANESÝ TEL: ULUKAVAK MAH. EÞREF HOCA CD. 21/ A YASEMÝN ECZANESÝ TEL: GÜLABÝBEY MAH. 1. CEMÝLBEY SOK. 3/A -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 BASIN: 918

4 HABER 4 "Türk milleti elde ettiði hiçbir baþarýya lütuf ve baðýþlama yoluyla ulaþmamýþtýr" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Mesajýnda "Türk milletinin þanlý tarihinde dönüm noktasý sayýlacak savaþlarýn kazanýldýðý, ülkenin yeniden doðuþunun müjdeleyen ve Türkiye Cumhuriyetine hayat veren 30 Aðustos Zaferinin 91. Yýl dönümünü coþkuyla kutlamanýn kývancýný yaþamaktayýz" diyen Ahmet Sami Ceylan, "Büyük Türk milleti ve onun kahraman ordusu yurdunu iþgal edip esaret altýna almak ve kendisini tarih sahnesinden silmek isteyen iþgalci güçlere karþý vermiþ olduðu onurlu savaþýn 91. yýlýný gururla kutluyoruz. Büyük Türk milleti haklý ve onurlu direniþiyle savaþýn kazanýlmasýnda vatan, millet ve bayrak sevgisinin inançlý mücadelesinin sayýsal güçten daha üstün olduðunu tüm dünyaya kanýtlamýþtýr. Elde ettiði hiçbir baþarýya lütuf ve baðýþlama yoluyla ulaþmamýþ olan Türk milleti imrenilecek kararlýlýk ve sarsýlmaz Avrupa'da engellilere yönelik mesleki eðitimi inceleyecekler Çorum Engellileri Koruma ve Destekleme Derneði (ÇEKODER) tarafýndan hazýrlanan engelli istihdamýna yönelik AB projesi kabul edildi. Projenin tanýtýmý ise düzenlenen toplantýyla yapýldý. Ýl Genel Meclisi toplantý salonunda gerçekleþtirilen toplantýya Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, OKA Ýl Koordinatörü Özgür Yalçýn, Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, ÇEKODER Baþkan Yardýmcýsý ve Proje Koordinatörü Galip Devrim Çaðlayan ile proje ortaklarý katýldý. Proje Koordinatörü Galip Devrim Çaðlayan proje hakkýnda verdiði bilgi de 2013 yýlý Teklif Çaðrýsý döneminde Hayat Boyu Öðrenme Programý (LLP) Leonardo da Vinci Hareketlilik faaliyeti kapsamýnda Türkiye genelinde 2 bin 293 proje teklifi baþvurusunun yapýldýðýný ve proje nihai puanlamasý dikkate alýnarak 348 projenin desteklenmesinin uygun bulunduðunu dile getirerek, "Çorum Engellileri Koruma ve Destekleme Derneði adýna Ulusal Ajans Leonardo da Vinci-VETPRO Hareketlilik Programýna gönderilen "Engelliler Ýçin Mesleki Teknik Eðitim ve Ýstihdam Ýmkânlarýnýn Geliþtirilmesi" isimli projemiz baþarýlý bulunan projeler arasýndadýr.sunulan proje, Çorum Engellileri Koruma ve Destekleme Derneði sahipliðinde, Hollanda, Avusturya, Bulgaristan ve Almanya'nýn alýcý ortaklýðýnda, 1'er hafta süreli, 4 akýþlý, toplamda 44 katýlýmcýdan oluþmakta ve engellilerin AB' deki mesleki teknik eðitimi ve istihdam imkanlarýnýn araþtýrýlmasýný amaçlamaktadýr. Sorunlarýn AB boyutunu incelemek, bulunan yenilikçi çözüm yollarýný yerinde görmek, süreçler hakkýnda bilgi almak, iyi uygulamalarý kayýt altýna almak, iþbirliði ve ortaklýklar kurmak projenin amaçlarýndandýr" dedi. Engellilere yönelik farkýndalýðý artýrmak, tutum ve davranýþlarý deðiþtirmek, görülen, öðrenilen, kayýt altýna alýnan yenilikçi uygulama, yöntem ile teknolojik araçlarýn kullanýmýný paylaþmak ve yaygýnlaþtýrmak, bu sayede yasa koyucuya, yerel yönetimlere ve karar vericilere destek olmanýn projenin sonuçlarý arasýnda yer aldýðýný kaydeden Galip Devrim Çaðlayan, sözlerini þu ifadelerle tamamladý: "Projede yer alan yabancý ortaklar Almanya, azimle baðýmsýzlýðýna musallat olan mihraklarý her daim tarihin karanlýðýna gömmüþtür. Türk milletinin gücünü sýnamaya çalýþanlara tarihi bir ders vermiþtir" ifadelerini kullandý. "Bu zaferle ortaya çýkan sonuçtan, bugünde birliðimize, dirliðimize, varlýðýmýza yönelik emeller besleyenlerin ibret almasý gereken mesajlar vardýr" þeklinde kaydeden Ceylan mesajýný þu ifadelerle tamamladý: "Atalarýmýzdan emanet aldýðýmýz bu güzel vatanýmýzý ay yýldýzlý þanlý bayraðýmýzla her geçen gün daha da güçlenen çaðdaþ Türkiye Cumhuriyetini onurla korumanýn yolu milletçe kenetlenmekten birlik ve beraberlik içerisinde olmaktan geçmektedir.bu duygu ve düþüncelerle ülkemizin baðýmsýzlýðý için canýný feda eden þehitlerimizi bir kez daha saygýyla anýyor silahlý kuvvetlerimizin 30 Aðustos Zafer Bayramýný kutluyorum." Yasin YÜCEL Avusturya, Bulgaristan ve Hollanda' da engellilerin mesleki ve teknik eðitimine yönelik çalýþmalarda bulunan kuruluþlardýr. Projede yer alan yerel kuruluþlar ise Çorum Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü, Sosyal Etüt ve Proje Ýl Müdürlüðü, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, Çorum Esnaf ve Sanatkâr Odalarý Birlik Baþkanlýðý, Çorum Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý, Kale Özel Eðitim Uygulama Merkezi, Ýskilip Bedensel Engelliler Derneði, Alaca Engelliler Derneði, Çorum Spastik ve Zihinsel Engelliler Derneði ve Pegasus Görsel Ýletiþim Hizmetleri'dir. Projede yer alan bütün kurumlarýmýza teþekkür ediyor, saðladýklarý ortaklýðýn bu ve baþka projelerde artarak geliþmesini diliyoruz. Projenin hazýrlanmasýnda emeði geçen Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Çorum Yatýrým Destek Ofisine, Hollanda ve Avusturya ile iletiþimin saðlanmasý ve diðer desteklerinden dolayý Ýskilip Ebusuud Efendi Ýlköðretim Okulu Müdürü Ahmet Bilen'e ve Ýskilip Endüstri Meslek Lisesi Müdür Yardýmcýsý Bayram Gökbulut' a teþekkür ediyoruz. Projenin Çorum' a, Çorum' da ve ülkemizde engellilik durumu olan tüm insanlarýmýza ve ailelerine katký saðlayacaðýný umuyor, hayýrlý olmasýný diliyoruz." Fatih AKBAÞ Mahir ODABAÞI KÖYLERDE UNUTTUKLARIMIZ 13 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný " YAÞMAK ALMAK: Önceden köy yerlerinde gelinler ve üst yaþ grubu bayanlar kendine na - mahrem olan bir erkek gördüðünde veya bir ortamda beraber oturmak zorunda kaldýðýnda baþýndaki tülbentle yüzünün çene ve aðýz kýsmýný kapatýrdý. Köydeki tabiriyle yaþmak alýrdý. Na-mahreme hassasiyet gösterip yaþmak alýp ta, diðer taraftan yanlýþ bir hareketi görülünce aðzý yaþmaklý (içten pazarlýklý, kendini iyi gösterip gerçekte öyle olmayan) denilirdi. " ERKEÐE YOL VERMEK: Eskiden köy yerlerinde kýzlar, kadýnlar sokakta karþýdan karþýya geçerken veya suya giderken önünden bir erkek geçecekse mutlaka beklerdi. Bu erkeðe saygýnýn ifadesi sayýlýrdý. Þayet bu âdete uymayan bir genç kýz veya kadýn olursa 'falanda saygý yok diye' dedi kodusu yapýlýrdý. Bunu duyan dedesi, babasý kýzýna, hanýmýna gerekli tembihatý acilen yapardý. " BÜRÜK (ÇARÞAF): Eskiden köyden ilçeye gelirken kadýnlar çantasýnda bürük (siyah örtü) getirirdi. Traktörden iner inmez hemen onu bürüðü giyinir, çarþý pazarda öyle dolaþýrdý. Köylü kadýnlar siyah bürük giyinirken, þehirli kadýnlar beyaz- gri karýþýmý bürük giyerek çarþýya çýkardý. Sonralarý pardösüler çýktý. Genç bayanlar bunu tek tük giymeye baþlayýnca, ayýplayanlar bile olurdu. Þimdilerde annemizin, ebemizin giydiði bürüklerde tarih oldu. " PAÇA: Önceden köy yerlerinde yaþlý teyzeler özel olarak kendilerinin tezgâhta dokuduðu bezden dikilen paça giyerdi. Paça geniþ olarak dikilir ve ayakucu bel lastiði ile boðulurdu. " MANDÝK: Önceden köylerde basma kumaþtan dikilen (paçanýn kumaþlý hali) ve genelde orta yaþtaki bayanlarýn giydiði bir alt giysi türüdür. " PÝJAMA: Önceden köylerde genç kýzlarýn ve gelinlerin giydiði ayakuçlarýnýn lastikle boðumlu olmadýðý alt giysi türüdür. Pijamanýn üzerine ayrýca pistan giyilirdi. Pistansýz pijama giyilmesi uygun görülmezdi. " PÝSTAN: Basmadan dikilen ve pijama üzerine giyilen boydan elbise türüdür. Genelde allý çiçeklidir.(zamaný evvelde köyden bir vatandaþ karýsýyla beraber, Ýstanbul'da üst kademede görev yapan oðlunun yanýna ziyarete gider. Gelininin doðum günü olduðu için akþam gelirken oðlu bir buket çiçek getirmiþtir. Bunu gören kayýnvalide kocasýna dönerek: 'LAN HERÝF BU KADAR OLDU DA BANA BÝ ÇÝÇEK ALMADIN deyince, adamcaðýzda: 'Karý otu ne yapacan, ondan köyde çok. Ben sana boydan çiçekli pistan aldým'' der. " ABICA: Köy yerlerinde amca yerine kullanýlýr. Edebiyatçý olan bir belediye baþkanýmýz 'amcanýn aslý abýcadýr' diye halen bu þekilde kullanýyormuþ. Tebrik ediyorum. Keþke özümüzü unutmasak "Baðýmsýzlýðýmýzý çetin bir milli mücadeleyle kazandýk" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle yayýnladýðý kutlama mesajýnda, "Tüm dünyaya hiçbir þekilde baðýmsýzlýk ve hürriyetimizden ödün vermeyeceðimizi kanýtladýðýmýz 30 Aðustos Zafer Bayramý'ný kutlamanýn sevincini, gururunu ve mutluluðunu yaþamaktayýz. Baðýmsýzlýk ve hürriyet fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihteki haklý yerini alan bu Zafer, Ülkemizi iþgal etmek isteyen devletlere karþý, Ulusumuzun birlik ve beraberlik ruhu sayesinde tüm dünyaya okumuþ olduðu þanlý bir destandýr" dedi. Rektör Alkan mesajýný þu ifadelerle tamamladý: "Çetin bir milli mücadele sonucunda kazandýðýmýz baðýmsýzlýðýmýzýn, Milletimizin milli birlik ve beraberlik anlayýþýyla her zaman koruyacaðýmýza olan inancýmla 30 Aðustos Zafer Bayramýmýz münasebetiyle baþta büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu büyük zaferi bize armaðan eden Ýstiklâl mücadelemizin bütün kahramanlarýný, mukaddes vatanýmýz için canlarý pahasýna görev yapan aziz þehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anýyor, tarihimizin dönüm noktalarýndan birisi olan 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýzý en içten duygularýmla kutluyorum." Bahadýr YÜCEL Osman Taþçý'dan belediyeye teþekkür Çorum'un tanýnmýþ sanatçýlarýndan Klasik Gitar Sanatçýsý ve Çorum Belediyesi Klasik Gitar Eðitmeni Osman Ünsal Taþçý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür etti. Hitit Gitarýnýn dünyaya tanýtýlmasý adýna yýllardýr çaba sarfeden Klasik Gitar Sanatçýsý Osman Ünsal Taþçý bugüne kadar sanat adýna göstermiþ olduklarý gayretler adýna kendilerini yalnýz býrakmayan ve desteklerini esirgemeyen Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye öðrencileri ile birlikte minnettar olduklarýný belirtti. Osman Taþçý, bugüne kadar sunmuþ olduklarý tüm projelere ve etkinliklerde kendilerine güvenerek destek saðlayan Belediye Baþkaný Külcü'ye teþekkürlerini þu sözlerle ifade etti: "Nacizane bu þehrin bir sanatçýsý olarak sanat adýna birkaç söz söyleme ihtiyacý duyuyorum. Bu zamana kadar kentimizin kültür ve sanat hayatýna elimizden geldiði kadar katký saðlamaya çalýþtýk. Bu gayretlerimizi görmezden gelmeyen ve yapmýþ olduðumuz konserlerimizde, projelerimizde, kurslarýmýzda bizleri yalnýz býrakmayan, desteklerini esirgemeyen sayýn Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü beyefendiye, Baþkan Yardýmcýmýz Zeki Gül beyefendiye ve her zaman bizi güler yüzüyle karþýlayan ve bize güvenerek etkinliklerimizi gerçekleþtirmemizde gayret sarf eden Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürümüz Mustafa Ercan beyefendiye ilk önce sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum. Saygý deðer kentimizin Belediye yöneticilerinin sanat için elinden gelenin fazlasýný yaptýðýna inanýyorum. Sayýn Belediye Baþkanýmýz bugüne kadar bizleri hiç yalnýz býrakmadý. Bizzat kendi programlarýmda bunu yaþadým. Çorum Belediyesi yöneticileri ve tüm çalýþanlarý ile doðru sunulan projelerin her zaman destekçisi oldular. Bu teþekkürü çalýþanýn ve emeðe saygý gösteren, sanatçýnýn destekçisi olan herkesin teþekkürü hak ettiði prensibine inanan bir sanatçý olarak yazmayý bir borç bildim. Klasik gitar adýna baþta Rýcardo Moyano, Murat Ýþbilen, Bülent Býçakcý, Özhan Gölebatma, ayrýca Murat Ýþbilen Quinted, ve þimdide Türkiye'nin en iyi Flamenko grubuna Sayýn Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü'nün onaylarý, Belediye Baþkan Yardýmcýmýz Zeki Gül'ün destekleri ve Kültür Müdürümüz Mustafa Ercan'ýn gayretleri ile sanatseverleri buluþturuyoruz. 19 Eylül'de Türkiye'nin en iyi Flamenko grubu Mavi Siyah grubuyla gerçekleþtireceðimiz konserimize tüm sanat severleri davet ediyoruz. Ayrýca Çorum Belediyesi bünyesinde gerçekleþtirdiðimiz Klasik Gitar Kurslarýnda bizlere fýrsat tanýyan Belediye Baþkanýmýza, Baþkan Yardýmcýmýza ve Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürümüze öðrencilerim ve þahsým adýna bir kez daha teþekkür ediyorum." Yaklaþýk olarak 6 aydýr devam eden Klasik Gitar Kurslarýna her yaþtan gencin katýldýðýný belirten Osman Taþçý ilgi duyan tüm gençlerin kurslara katýlým saðlayabileceklerini belirtti. Çorum Belediyesi'nin sunduðu bu imkanlarýn kent kültürü ve sanat hayatý adýna çok önemli olduðunu belirten Taþçý, desteklerinden dolayý Baþkan Külcü'ye sanat severler adýna teþekkür ettikten sonra, Cumartesi günleri saat 19.00'da Belediye Konferans salonunda düzenledikleri Klasik Gitar Kurslarýna ilgi duyan herkesi davet etti. Bahadýr YÜCEL

5 HABER 5 Üniversite mezunlarýna polis olma þansý Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Polis Meslek Eðitim Merkezlerine üniversite mezunu öðrenci alýnacaðýný açýkladý. Baþvurular ise 9 Eylül'de baþlayacak. Polis Meslek Eðitim Merkezi Müdürlüklerinin (POMEM) Emniyet Genel Müdürlüðüne baðlý mesleki temel eðitimin verildiði, parasýz, yatýlý ve üniformalý eðitim kurumlarý olduðunu kaydeden Halil Ýbrahim Doðan, "2013 yýlý için 13 üncü dönem Polis Meslek Eðitim Merkezi Müdürlüklerine alýnacak adaylarýn 2012 ve 2013 yýllarý Kamu Personel Seçme Sýnavýnýn birinden KPSS - P3 puan türünden 60 ve üzerinde puan alan ve en az dört yýllýk yüksek öðretim kurumlarýndan veya bunlara denkliði kabul edilen yurt dýþýndaki yüksek öðretim kurumlarýndan mezun olanlar baþvurabileceklerdir" dedi. 13 üncü dönem Polis Meslek Eðitim Merkezi Müdürlüklerine 3 bin 170 erkek, 130 bayan toplam 3 bin 300 adayýn asýl, bu miktarlarýn yüzde 30'u olan 951 erkek ve 39 bayan toplam 990 adayýn yedek olarak alýnacaðýný dile getiren Doðan baþvurular ile ilgili þu bilgileri verdi: "Adaylar, ikamet ettikleri Ýl'deki Ýl Emniyet Müdürlükleri Eðitim Þube Müdürlüklerine 09 Eylül Eylül 2013 tarihleri arasýnda istenilen belgelerle birlikte þahsen baþvuracaklardýr. Müracaat kabul iþlemleri 27 Eylül 2013 günü saat itibariyle sona erecektir. Eksik belge veya posta yolu ile ya da baþvuru zamaný geçtikten sonra yapýlan müracaatlar kabul edilmeyecektir yýlýnda düzenlenecek 13'üncü dönem Polis Meslek Eðitimine alýnacak öðrenci adaylarý ile ilgili 09 Eylül 2013 tarihinde baþlayacak baþvuru iþlemlerine Þeyhmustafa sulama göleti inþaatý baþladý iliþkin baþvuru þartlarý ve baþvuruda esnasýnda istenen belgeler internet adresinde yayýnlanmaktadýr. Ayrýca gerekli tüm bilgilere Ýl Emniyet Müdürlüðü Eðitim Þube Müdürlüðü Tel: 'dan dahili 6320 veya internet adresinden gerekli bilgilere ulaþabileceklerdir. Adaylarýn, sýnavlara katýlacaklarý Deðerlendirme ve Seçme Ýþlem Bölge Merkezleri ve tarihleri 11 Ekim 2013 tarihinde Eðitim Dairesi Baþkanlýðýnýn internet adresinden ve Ýl Emniyet Müdürlüklerince ilanen duyurulacaktýr. Deðerlendirme ve Seçme Ýþlemleri ise Emniyet Genel Müdürlüðünce belirlenerek ilan edilen Bölge Merkezlerinde 21 Ekim 2013 tarihinde baþlanýlacaktýr. Deðerlendirme ve seçme iþlemi, üç aþamadan oluþacak ve 13'üncü dönem için geçerli olacaktýr. Ýnternet adresinden ve Ýl Emniyet Müdürlüklerince ilanen yapýlan duyurular adaylara teblið edilmiþ sayýlacaðýndan ayrýca yazýlý tebligat yapýlmayacaktýr." Haber Servisi "Organik gýda tüketimi için tüketiciler bilinçlenmeli" Organik Tarým ve Gýda Güvenliði Derneði Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ'i ziyaret etti. Geçtiðimiz günlerde faaliyetlerine baþlayan Organik Tarým ve Gýda Güvenliði Derneði ilk ziyaretini Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðüne yaptý. Dernek Baþkaný Saadettin Karaaslan ve yönetim kurulu üyeleri Ýl Müdürü Elfaz Ermiþ'i makamýnda ziyaret etti. Ziyarette konuþan Saadettin Karaaslan, derneðin organik ve sürdürülebilir tarým, güvenli gýda ile ilgili yapacaðý çalýþmalarýn yanýnda etkili ve yetkili kuruluþlarla iþ birliði yapacaðýný dile getirerek, "Çalýþma programlarýmýza ve tüzüðümüze baðlý olarak yapacaðýmýz çalýþmalar hakkýnda bilgi vermek ve karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunmak üzere ilk ziyaretimizi Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðüne yapmýþ bulunuyoruz. Gerek gýda güvenliði gerekse organik ve sürdürülebilir tarýmla ilgili yasal düzenlemeler konusunda birinci derecede sorumlu bulunan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ve Taþra kuruluþlarý olan Ýl ve Ýlçelerde Müdürlükleri ile iþ birliði halinde çalýþmak bizler için büyük önem taþýmaktadýr. Kendilerinin de bu hususlarda bize büyük çapta yardýmlarý olacaðýna samimiyetle inanýyoruz" dedi. Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ'i ise sözlerine ziyaret duyduðu memnuniyeti dile getirerek baþladý. Yeni kurulan derneðin hayýrlý olmasýný temenni eden Ermiþ, gerek ülke tarýmýna ve gerekse Çorum tarýmýna hizmetin ortak payda olduðunu dile getirerek, dernek faaliyetlerine katký saðlayacaklarýný yapýlacak ulusal ya da uluslararasý projelere destek vereceklerini söyledi. "Sadece organik ürünler üretmek deðil ayný zamanda üretilen organik ürün tercihi ve tüketimi ile güvenli gýda tüketimi için tüketicilere gerekli bilgilendirmelerin yapýlarak tüketici bilincinin de artýrýlmasý gerekiyor" diyen Ermiþ, organik tarým öncesinde ve geçiþ sürecinde iyi tarým uygulamalarýnýn da yaygýnlaþtýrýlmasý gerektiðini ve bu çalýþmalarda da sivil toplum kuruluþlarý ile yayým programlarýna ortak olmanýn çok fayda saðlayacaðýný ifade etti. Ermiþ sözlerini dernek yönetimine çalýþmalarýnda baþarýlar dileyerek tamamladý. Fatih AKBAÞ Vali Sabri Baþköy, Merkeze baðlý Þeyhmustafa köyünde bulunan zirai sulama göleti inþaatýnda incelemelerde bulundu. Ýncelemeler sýrasýnda DSÝ 54. Þube Müdürü Ýlker Arslan, yüklenici firma Þantiye Þefi Erkan Güler, Þeyhmustafa köyü muhtarý da hazýr bulundu. Yaklaþýk 300 bin metreküp homojen kil çekirdekli kumlu-çakýl dolguya sahip, Þeyhmustafa zirai sulama göletinin gövde dolgusu yapým çalýþmalarýný yerinde inceleyen Vali Baþköy, DSÝ 54. Þube Müdürü Ýlker Arslan ve yüklenici firma Þantiye Þefi Erkan Güler'den devam eden çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. 772 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak Þeyhmustafa zirai sulama göletinin devreye girmesi ile Þeyhmustafa köyünde 1360 dönüm arazinin suya kavuþturacaðýna dikkat çeken Vali Baþköy, "Þeyhmustafa zirai sulama göletinin yapým çalýþmalarý hýzla devam ediyor. Göletin suluma kanallarýnýn ihalesi Temmuz ayý içerinde yapýldý. Ýhale iþlemlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan bir taraftan da kanal inþaatý devam edecektir. Dolayýsýyla Þeyhmustafa göleti, yüklenici firma yetkililerinin de ifade ettiði gibi planlanan tarihten önce 2014 yýlý Eylül ayýnda, sulama kanallarýyla birlikte tamamlanacaktýr" dedi. Gölet inþa alanýnda incelemelerini tamamlayan Vali Baþköy, yüklenici firmanýn gölet alanýnda bulunan þantiyesini ziyaret ederek, proje detaylarý hakkýnda teknik bilgi aldý. Bahadýr YÜCEL Rektör Alkan'dan ÖSYM Baþkaný Ali Demir'e YDS teþekkürü Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ÖSYM Baþkaný Prof. Dr. Ali Demir'i ziyaret etti. Üniversitedeki geliþmeler ve Çorum Ýl Sýnav Merkezinin yaptýðý çalýþmalar hakkýnda Prof. Dr. Demir'e bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Alkan, 01 Eylül 2013 tarihinde gerçekleþtirilecek olan YDS sýnavýnýn Çorum'da ikincisinin de yapýlmasýndan büyük bir memnuniyet duyduklarýný ifade ederek, teþekkür etti. Rektör Prof. Dr. Alkan, Çorum'da son yýllarda daha önce yapýlmayan sýnavlarýn yapýlmaya baþlandýðýný ve baþka yeni sýnavlarýn da verilmesi halinde baþarýyla uygulayabileceklerini sözlerine ekledi. ÖSYM'nin ileriye dönük çalýþmalarý hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunan Prof. Dr. Demir de, Çorum'daki geliþmelerden ve çalýþmalardan duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Prof. Dr. Alkan'a ve sýnavlarýn baþarýyla uygulanmasýnda tüm emeði geçenlere teþekkür etti. Fatih AKBAÞ Kayýp Aileler Derneðinden anne babalara uyarý! Kayýp Aileler Dayanýþma Derneði Baþkaný Mustafa Çetin yaptýðý basýn açýklamasýnda yeni eðitim öðretim dönemine sayýlý günler akala ailelere bazý uyarýlarda bulundu eðitim ve öðretim yýlýnýn baþlamasýna günler kala anneleri ve babalarý dernek olarak tekrar tekrar uyardýklarýný dile getirerek sözlerine baþlayan Mustafa Çetin, "Lütfen çocuklarýmýzý okullara ve parklara çarþýya yalnýz göndermeyelim. Öðrenciyi okuluna kadar götürüp getirelim elinden tutalým ona okul yolunu tanýtalým tanýmadýðý hiç kimseden yiyecek ve içecek almamasý konusunda uyanlarda bulunalým" dedi. Ülkemizde kayýp insan sayýsýnýn maalesef 10 bine dayandýðýný kaydeden Çetin, "Bu rakam bizleri çok üzüyor ve þu anda 400 kiþilik kadromuzla 81 ilde çalýþmalarýmýzý yapmaktayýz. Dernek olarak ülkemizde adeta sivil istihbarat teþkilatý kurduk ve bu çalýþmayla devletimize milletimize faydalý olayý hedef kýldýk Allaha þükür faydasýný da görüyoruz. Derneðimizin çalýþmalarý ve ihtiyaç duyduðumuz bazý ekip ve ekipmanlarla ilgili baþta Sayýn Cumhurbaþkanýmýza bildirdiðimizi inþallah deðerlendirip yardýmcý olacaklarýný tarafýmýza iletileceklerini söylemiþlerdir. Þuanda Suriye'de Mýsýr'da Irak'ta kayýp insan sayýsýnýn Türkiye'deki rakamý 5'e katladýðýný özellikle Suriye'deki kayýp insan sayýsýnýn 10 bini geçtiðini üzülerek söylemek zorundayýz. Ýnsan ticaretiyle uðraþan canilerin buralarda tezgah açtýðým bunlara karþý çok dikkatli olmamýz gerektiðini söylemek zorundayýz. Ülkemizin huzurunu refahýný emniyetini bizlerin daha güvenli yaþamamýzý saðlayacak çalýþmalarý yapan tüm emniyet teþkilatýnda görevli arkadaþlarýmýza Kayýp Aileler Dayanýþma Derneði olarak þükranlarýmýzý ve sevgilerimizi sunarýz. Allah yar ve yardýmcýlarý olsun diyoruz. Kayýp insanlarýn afiþ olarak il meydanlarýna asmamýzýn sebebi hem vatandaþlarýmýzý uyarýyoruz hem kayýp insanlarýmýzý daha kolay buluyoruz 4 buçuk yýlda bulduðumuz kayýp insan sayýmýz 8 kiþiye ulaþmýþ ve bu kiþileri deðiþik illerden bulduðumuzu bildirmek isteriz. Özellikle yaz dönemlerinde kayýp insan sayýsýnýn çoðaldýðýný görüyoruz. Ýstanbul, Ankara Diyarbakýr, Ýzmir, Bursa Kayseri bütün büyükþehirlerimizde kayýp insan sayýsýnýn fazla olduðu gözlemlenmiþtir. Ýnþallah bir sonraki çalýþmamýza Kayseri ve Diyarbakýr olmak üzere deðiþik illerde devam edeceðim" diyerek sözlerini tamamladý. Yasin YÜCEL Çorum'da bulunan sinyalizasyon sistemi artýk tek merkezden idare edilecek.bu merkezin ihalesi ise dün yapýldý. Akýllý Kavþak Kontrol Sistemi ihalesi Belediye ihale salonunda gerçekleþtirildi.leyla Sayýn baþkanlýðýnda 380 bin 680 lira yaklaþýk maliyetle yapýlan ihaleye 5 firma katýldý. Ýhaleye katýlan firmalardan Ekin Biliþim 416 bin lira, Tankes Trafik Ltd. Þti. 373 bin lira, ENC Mühendislik 388 lira, Tandem Trafik 369 bin 900 lira, SSD ise Sinyalizasyon sistemi tek merkezden yönetilecek 312 bin 500 lira teklif verdi. Yapýlacak incelemenin ardýndan ihalenin sonucu açýklanacak.ýhale kapsamýnda Çorum Belediyesi bünyesinde Sinyalizasyon Sistemi Kontrol Merkezi kurulacak. Yasin YÜCEL

6 HABER TEK 6 "Taksim edilecek vatanýmýz, ayýracak insanýmýz yoktur ve olmayacaktýr" Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Av.Ercan Daþdan 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 91. yýldönümünü nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. "Türk milletinin tarihi zaferlerinin yýldönümünde hayale kapýlýp ayrý toprak, yanlýþa düþüp ayrý bayrak ve ihanete girip ayrý devlet peþinde olanlar geçmiþin kudretinden lazým gelen mesajlarý mutlaka almalýdýr" diyerek sözlerine baþlayan Ercan Daþdan, "Yedi düvele eðilmeyen kutlu millet varlýðýnýn, etnik bölücü heveslere geçit vermesi ve bir avuç kendini bilmez bedbahtýn þýmarýklýklarýna ve kanlý provokasyonlarýna ortam açmasý olmayacak duaya âmin denilmesinden farksýzdýr. 30 Aðustos Baþkomutanlýk Meydan Muharebesiyle elde edilen muazzam zaferin 91. yýldönümünde herkes bilmelidir ki; taksim edilecek vatanýmýz, ayýracak insanýmýz, peþkeþ çekilecek deðerimiz, çizilecek sýnýrýmýz ve parçalanacak devletimiz asla yoktur ve olmayacaktýr. Bunun hilafýna atýlacak her adým, yapýlacak her eylem ve içine girilen her kötü niyet 30 Aðustos'un derin ve engin manasýna çarpacak ve mahvolacaktýr. Bu duygu ve düþüncelerle, kutsal vatanýmýzýn varlýðý ve baðýmsýzlýðýnýn dünyaya kabul ettirildiði 30 Aðustos Zaferi'nin 91. yýldönümünde, baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kurucu kahramanlarý; büyük Türk milleti için canlarýný seve seve feda eden aziz þehitlerimizi ve gazilerimizi þükran ve minnet duygularýmla anýyorum.manevi huzurlarýnda, aziz milletimizin ve bütün kahramanlarýmýzýn mukaddes hatýralarýný yâd ediyor, en derin hürmet ve sadakat hislerimle Cenab-ý Allahtan rahmet diliyorum" dedi. "30 Aðustos tarihimizin en önemli dönüm noktalarýndandýr" SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý.açýklamasýna "30 Aðustos 1922 Zaferi, tarihimizin en önemli dönüm noktalarýndan biri olmasýnýn yanýnda, yalnýzca bizim deðil, tüm mazlum uluslarýn, hatta tüm insanlýðýn, özgürlüðe, kurtuluþa, baþý dik ve onuruyla yaþama kararlýlýðýna yöneliþinin ve bu doðrultuda atýlmýþ tarihi bir adýmýn bayramýdýr" diyerek baþlayan Yýldýrým, "Türk Ulusu, 30 Aðustos Büyük Zaferi ile, insanlýða, insanca yaþamanýn ancak özgür, baðýmsýz ve egemen bir ulus olmakla gerçekleþebileceðinin en güzel örneðini verirken, bu uðurda her türlü özveriye katlanmaya daima hazýr olduðunu da göstermiþtir. Onurla, kývançla 91.yýl dönümünü kutladýðýmýz bu zaferin kazanýlmasýnda en önemli etken Türk Ulusu'nun kendisine olan güveni ve inancýdýr.zaferimizin büyük önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaþlarýný saygýyla anýyor, þahsým ve meslektaþlarým adýna bu büyük bayramýmýzý yürekten kutluyorum" dedi. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç: "30 Aðustos Zaferi ilelebet yaþayacak" 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle mesaj yayýnlayan ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn ilelebet yaþayacaðýný kaydetti. 30 Aðustos Zaferi'nin milletimizin baðýmsýzlýðýndan asla taviz vermeyeceði ve birlik beraberlikle her sorunun üstesinden gelineceðinin en güzel örneði olduðunu ifade eden Kýlýç, mesajýnda þunlarý dile getirdi: Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Ýlçe Örgütü, "Sosyal Demokrat Belediyecilik" adýnda Merkez Ýlçe Danýþma toplantýsý düzenledi. As Kültür Düðün Salonunda dün yapýlan toplantýya CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gökhan Günaydýn, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül ile partililer katýldý. Bir saat gecikmeli olarak baþlayan toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül yaptý. "Hukuku özgürlüðü yok sayan hükümetle karþý karþý karþýyayýz" diyen Topgül, "AK Partililer Türkiye'nin büyümesi ve yükselmesini hazmedemiyorlar diyorlar. Eðer bunu hazmettirmek istiyorsanýz içine sindirmediðiniz CHP'yi kabul etmek zorundasýnýz" dedi. Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan partililer kürsüye gelerek görüþlerini dile getirdiler. CHP eski Ýl Baþkaný Yýldýz Bek yaptýðý konuþmada, Zor dönemde dimdik duran CHP'nin bugün ve geleceðe saðladýðý imkânlarý olduðunu dile getirerek, "Ne mutlu bize seçim öncesi gururlu ortam saðlamýþtýr. Partimiz için fedakârca çalýþan genel baþkanýmýz ve milletvekillerimize teþekkür ediyorum. AK Parti iktidarýna kronik sorunu olan enflasyon sorunu yükseltmiþ ihracatýný sanal veriler üzerinden artýrmýþ eðitim sosyal güvenlik saðlýkta devrim niteliðinde kötü çalýþmalar sergilemiþ güvensizlik ve istikrarsýzlýk ülkemizi her zamankinden daha kötü duruma getirmiþtir. Ülkemiz kapitalizmin ve emperyalizmin beþiðini sallayan, yargý hukuk adalet bölücülük Suriye ve Mýsýr'ýn sorununu yaþatan tellal gibi hareket eden baþbakan yaþatmýþtýr. CHP sorumsuz AK Parti iktidarýnýn yaþattýðý sorunlarýn telafisi için memlekette yüz aký olacak" dedi. CHP eski Milletvekili Feridun Ayvazoðlu da "Bir þeyleri beceremiyoruz sandýða sahip çýkmayý sandýktan çýkmayý yýllardan beri arzu etmemize raðmen neden beceremiyoruz. Buna vereceðimiz cevaplar bir hayli zor bunun açýklamasý bilimsel acýdan dolayý olacak. En önemlisi bizi 11 yýl önce iktidara gelen AK Parti zihniyeti partizanlýkla baþlayýp "30 Aðustos Zafer Bayramý milletimizin övünç kaynaðý, þanlý tarihimizin özel günlerinden birisidir yýlýnda 26 Aðustos'ta baþlayýp, 30 Aðustos'ta Dumlupýnar'da Mustafa Kemal'in baþkumandanlýðýnda zaferle sonuçlanan Baþkomutanlýk Meydan Muharebesi dünyaya verilen önemli bir mesajdýr. 30 Aðustos Zafer Bayramý milletimizin, asla zalimlere, iþgalcilere boyun eðmeyeceðinin gurur dolu geçmiþinde olduðu gibi ilelebet baðýmsýz ve bir arada yaþayacaktýr. Vatan, millet, baðýmsýzlýk ve bayrak gibi deðerlerimiz için canlarýný feda eden ve bugün sahip olunan imkanlarýn temellerini atan, baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm þehit ve gazilerimize Türk esnaf ve sanatkarlarý olarak þükran ve minnet duygularýmýzý sunuyor, þehit kanlarý ile sulanarak kurulan bu büyük ülkeyi, medeniyet yarýþýnda en ön sýraya taþýmak bizlerin en önemli görevidir. Tüm halkýmýzýn 30 Aðustos Zafer Bayramý kutlu olsun." "30 Aðustos'u unutturmaya çalýþýyorlar" Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle yaptýðý açýklamada, 30 Aðustos'un Türk Milleti için büyük bir zafer, emperyalistler içinse büyük bir yenilgi olduðunu belirterek, "Emperyalistlerin karalar baðladýklarý günde Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm yurttaþlarýnýn baþý dik, kararlý ve mutlu gezmesi gerekir" dedi. Türkiye'nin 23 Nisan, 19 Mayýs ve 29 Ekim'de olduðu gibi 30 Aðustos'u da unutturmaya çalýþan bir iktidar tarafýndan yönetildiðini belirten Atlas, "Bütün ulusal günlerimize bir bahane bulan ve kulp takan AK Parti, 30 Aðustos'u da akýllarý sýra Malazgirt'le örtmeye çalýþýyor. Bilmiyorlar ki, Atatürk ve silah arkadaþlarýný baþarýlý kýlan Malazgirt'teki Alparslan'ýn manevi ruhunu arkalarýna almalarýdýr. Malazgirt nasýl Anadolu'yu yurt edinmemizin yolunu açtýysa 30 Aðustos Baþkomutanlýk Meydan savaþý da Anadolu'nun sonsuza kadar yurdumuz olmasýnýn güvencesi, bir niþanýdýr. Malazgirt nasýl baþlangýçsa, 30 Aðustos da Anadolu'daki egemenliðimize göz koyanlarýn emellerine son noktayý koyuþtur" diye konuþtu. 30 Aðustos'la bir ulusun yeniden varoluþunun dünyaya gösterildiðini belirten CHP Ýl Baþkaný Atlas, "30 Aðustos'u yaþatan ruh bugün yine var ve baþta ülkemize göz koyanlar olmak üzere iþbirlikçileri yine büyük hayal kýrýklýðýna uðrayacaklar. Bu ülkenin her bir karýþ topraðýnda atalarýmýzýn alýnteri, asil kaný var. Bu ülke kolay kurulmadý, hiçbir þekilde de yýkýlmayacaktýr" dedi. Atlas, baþta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaþlarýna ve terini ve kanýný bu ülke için döken herkese þükranlarýný ilettiðini de ifade etti. Haber Servisi "Belediye için en uygun adayý bulacaðýz" Tufan Köse Osman Samsunlu Cengiz Atlas Yýldýz Bek Feridun Ayvazoðlu Gökhan Günaydýn Saim Topgül bizi kuþatmýþtýr basýnýyla kuþatmýþtýr. Özgürlük sadece lafta kalýr hale geldiyse ülkede ben diktatör olsaydým kimler sallanýrdý dediði cevaplara biz diyoruz ki genel baþkanýmýz verecektir önümüzdeki yerel seçimlerde çok ciddi sýnavlar göreceðiz. Ankara'da yapýlmasý gereken biz Çorumlularýn burada yapýlmasý gereken þeyler var biz biliyoruz ki ülkeyi yönetenlerden bizim insanlarýmýzýn memnun olmadýðý noktalarý da çok çok iyi biliyoruz. O insanlarý ikna etmemize raðmen salonlarýmýza çekemiyoruz. Önümüzde yapýlacak bir yerel seçimler var bu tüm seçimlerin temelini oluþturacaktýr. Diðer il ve ilçelerde olsun partilerimizin ilkelerine baðlý olmuþ aday olacaklarýný görüyoruz inanýyorum ki bu bu arkadaþlarýmýza inanýyoruz. Ama nasýl olacaðýz genel baþkanýmýz sizler tarafýndan bize açýklayacaktýr. Bizler gerçekten birliðe ihtiyacý olan bir CHP topluluðuz" ifadelerini kullandý. -"10 YILDIR OSB'DE BÝR YATIRIM YOK"- CHP eski Ýl Baþkaný Osman Samsunlu da yaptýðý konuþmada þu ifadeleri kullandý: "Biz CHP olarak yeniden Çorumluya Çorumlulara halkýmýza kazandýrmak mecburiyetindeyiz. Geçmiþe baktýðýmýzda mevcut belediyecilik anlayýþýmýz efsane Belediye Baþkaný Turhan Kýlýçocðlu'dur. AK Parti iktidarý döneminde ilk defa çek kasada belediye makamýnda yakalandý. Mevcut belediye baþkaný aðýr cezada yargýlanýyor suçludur suçsuzdur ama yargýlanýyor.geçmiþe baktýðýmýz zaman CHP anamýzýn ak sütü gibi temizdir. Bugün hiç utanmadan sýkýlmadan Çorum'un ekonomik yapýsýný incelemeden bir vatandaþ çýkýyor diyorki Çorum bizim dönemimizde teþviklerle sýçrama yaptý. Ben bu ülkede 15 sene ticaret sanayi odasý baþkanlýðý yaptým. 10 yýldýr OSB'de bir yatýrým göstersinler sanayi tesisi aþýlýþý göstersinler" dedi. -"BELEDÝYEYÝ AK PARTÝDEN ALACAÐIZ"- CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas'ta yaptýðý konuþmada þu ifadeleri kullandý: "Akýl almaz derecede kadrolaþmaya mý, göçe mi özgürleþmenin yok oluþuna mý Silivri'nin toplama kampý oluþanýmý kadýnlarýn kaç çocuk yapacaðýna mý karýþacaðýz saya saya bitiremez. Ortadoðu'da Amerika'nýn Ýsraillin askerlerinin Müslüman kadýnlara tecavüzüne mi bakacaðýz 3 gün önce "PKK ile görüþen þerefsizdir" diyen 3 gün sonra "analar aðlamsýn" diye görüþen Baþbakana mý bakacaðýz. Yaklaþan yerel seçim var bize ufkumuzu açýp bilgiler verdiniz ancak hepimiz aklýmýza þunu yazacaðýz. 1999'da 319 oy ile belediye kaybettik itiraz ettik. 361 oya geldi 13 bin oy alýnmaz mý çok rahat alýnýr bizim amacýmýz aday çýkartmak mý olacak bizim amacýmýz belediyeyi almak mý olacak buna karar verelim 99'dan sonra aðýr cezada yargýlanan Muzaffer Külcü'nün Çorum'u kurtarmakla belediye baþkanlýðýný kazanacak adaylar çýkartmamýz lazým. Parti tabanýmýzla 14 mahalle kimi kabul edecekse belediyeyi alma adýna ilimizden geleni yapacaðýz.1 yýl önce ben size söz verdim belediyeyi alacaðýz diye. Kendinden olmayan belediyelere þafak baskýný yapan baþbakanýn korumasýnda olan Muzaffer Külcünün elinden alacaðýz." -"BELEDÝYE ÝÇÝN EN UYGUN ADAYI BULACAÐIZ"- CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse de konuþmasýnda þunlarý dile getirdi: "Gezi olaylarý hepimiz için öðretici olmalý. Atatürk resimli Türk bayraðý satan biriyi gözaltýna aldýlar karýsý biz örgütüz evet evimizde 5 kiþi açýz dedi. Önce birbirimizin gözüne bakacaðýz gözünün içine bakmadan siyaset olmuyor bu siyasi çalýþmalarda referans olmalý 7.5 milyar nüfus içinden 1.5 milyarlýk coðrafya var. Dünyada ne kadar iç savaþ varsa kan gözyaþý bu.1.5 milyarlýk içinde bir 75 milyon var ki kör topal barýþ içinde yaþýyoruz bunu Atatürk ve silah arkadaþlarýna borçluyuz. Osmanlýda baþladý 3 Selimle Enver Paþa Talat Paþa gibilerle emekleri var saygýyla anýyorum. CHP olarak en iyi belediye baþkaný adayýný bulacaðýz. Ýl genel meclisi belediye meclislerini bulacaðýz. Haksýzlýða karþý tepki gösteren namuslu insanlarýn isteklerini yerine getirmeye camlaþacaðýz." Kürsüye son olarak gelen CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Uslu'dan Aþçýlýk Bölümü teþekkürü Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Alaca Meslek Yüksek Okulu'nda Aþçýlýk bölümünün açýlacaðýný ilk kez Alacalýlar Eðitim ve Kültür Vakfýnýn Ankara'da düzenlediði iftar yemeðinde daha sonra da Alaca'da düzenlenen iftar yemeðinde kamuoyu ile paylaþmýþtý. Uslu'nun verdiði müjdeli habere YÖK'ten onay çýktý. Yükseköðretim Kurumuna yapýlan teklif olumlu karþýlanmasý ile ilgili Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Alaca Meslek Yüksek Okulumuz Yükseköðretim Kurumunun tarihli yazýsý ile Hitit Üniversitemizin bünyesinde kurulmuþ, kýsa sürede Gýda Teknolojisi, Elektronik Haberleþme Teknolojisi, ve Kaynak Teknolojisi programlarýnda eðitime baþlamýþtýr. Yükseköðretim Yürütme Kurulunun yeni kararý ve ortak çalýþmalarýmýz sonucu Aþçýlýk bölümü Alaca ilçemize kazandýrýlmýþtýr. Ülke ihtiyaçlarý ile Ýstihdam alanlarý dikkate alýndýðýnda Mesleki Eðitimin önemi kaçýnýlmaz bir gerçektir. Hitit Üniversitemize yüksek tercih oranlý fakülte ve bölümlerin açýlmasý için çalýþmalarýmýz devam etmektedir. Rektör hocamýza, Üniversite Senatomuza ve YÖK'e destek ve katkýlarýndan dolayý teþekkür ederiz. Çorum ilimize Hayýrlý olsun" dedi. Haber Servisi Gökhan Günaydýn da þunlarý söyledi: "Cumhuriyetin temel deðerleri ile beraber kardeþlik özgürlükçü barýþçýl bir yasamý sürdürecekmiyiz yoksa bu ülkeyi geriye götürenlere sayanlara mý teslim edeceðiz. Bunu düþünmemiz lazým. Biz Cumhuriyet fýrkasýnýn adýný deðiþtiren 90 yýllýk partiyiz. Cumhuriyet Halk Fýrkasý emperyalizme savaþ vermek için kurulmuþtur. CHP mazlum milletlerin ilk baðýmýzý mücadelesini vermiþ partidir ayný yük omuzlarýmýzda emperyalizm alet etmeye karsý olanlara 75 milyon evladý biz eþit görürüz birini aþaðý birini yukarda görmeyi özenle reddederiz. Cemevi de bizimdir camide bizimdir diyen bir partidir. Vatandaþlarý ayýrmayýz o onun özgürlüðüdür deyip orada kalýrýz.11 yýlý aþkýn AKP iktidarý ile Türkiye muhatap 1950 yýlýndan bir yana Türkiye dekoalisyonlarý býrakýrsak sað partilerle muhatap. Osmanlýnýn son dönemi 1870'lerden itibaren iflas eden bir ekonomi ile tanýmlanýp hýzla borçlanmýþtýr. Osmanlýnýn borcunu bitiren Türki'yedir 1950 yýlýna 0 borçla kasasý altýn dolu hazine ile devredilmiþtir AKP'ye oy verenler not etsin gerçeði bulalým Türkiye'nin ortalama dýþ açýðý 100 milyar dolardýr 100 satýyor ise 200 almaktadýr. Bir zamanlar tüm Ortadoðu'ya yeten ülke Arjantin'den soya Ukrayna'dan tohum gibi bir çok ülkeden alým yapýyor. Son 11 yýl içinde bu ülkemin çiftçisi 30 milyon dönümü ekmekten vazgeçti." Kubilay Kaan YÜCEL

7 HABER 7 Hitit Gýda 30'uncu yýlýnda otomobil hediye edecek Çorum'un köklü alýþveriþ merkezi Hitit Gýda, 30'uncu yýlýný otomobil kampanyasý düzenleyerek kutlayacak. Hitit Gýda Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin Zelveci düzenlediði basýn toplantýsýna kampanya hakkýnda bilgi verdi. Hitit Gýda'nýn 30'uncu kuruluþ yýlýný otomobil kampanyasý ile kutlayacaklarýný açýklayan Zelveci, kampanyanýn detaylarý hakkýnda þu bilgileri verdi: "Müþterilerimiz her 50 TL'lik alýþveriþ için bir kupon alacaklar. Kampanya tarihleri Selahattin Zelveci arasýnda yapýlacak. Bu kampanya Merzifon içinde geçerlidir. Çorumla ayný tarih de baþlayýp sona erecek. Çorum'da 3, Merzifon'da ise 1 adet otomobil hediye edeceðiz." Hitit Gýda olarak 30 yýlý doldurmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný ifade eden Zelveci, "Halkýmýzla nice 30 yýllar kutlamayý diliyoruz. Çorum ve Merzifon halkýna ayrýca teþekkür ediyoruz. Kampanyalarýmýz bundan sonrada devam edecek" diyerek sözlerini tamamladý. Bahadýr YÜCEL AK Parti çiftçileri dinliyor AK Parti Merkez Ýlçe Teþkilatý, merkeze baðlý köylere yönelik baþlattýðý ziyaretlerine devam ediyor yýlý baþýnda, Çorum'a baðlý köylerin sorunlarýný yerinde görmek, muhtarlarýn ve vatandaþlarýn sorunlarýný ve taleplerini dinlemek amacýyla köylere yönelik çalýþma baþlatan AK Parti Merkez Ýlçe Teþkilatý, bu çalýþmalarýný sürdürüyor. Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri ve il genel meclis üyelerinin katýldýðý toplantýlar düzenleyerek köy muhtarlarý ile bölge toplantýlarý düzenledi. Toplantýlarda köylerin sorunlarýný yerinde görerek, onlarý dinleyerek, yapýlan yatýrýmlarýn takibini yerinde yaparak çiftçiyi, sadece seçimden seçime hatýrlanan olmaktan çýkartýp emrinde olduklarýný göstermeye çalýþan Merkez Ýlçe Teþkilatý, önceki gün de yine bazý köyleri ziyaret ederek, hem yapýlan çalýþmalarý yerinde incelediler, hem de vatandaþlarla görüþtüler. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker ve merkez ilçe yönetim kurulu üyelerinin de katýldýðý ziyaretler sýrasýnda hem yerelde il özel idaresi tarafýndan yapýlan hizmetlerden, hem hükümetin tarým politikasýndan bahsetti. bahsederek, insanlara yapýlanlarý hatýrlattý. AK Parti Merkez Ýlçe Teþkilatý olarak sadece seçim zamaný hatýrlanan köylere yönelik olarak ziyaretler baþlattýklarýný hatýrlatan Köse, merkeze baðlý bulunan tüm köylerin muhtarlarýna yönelik belirli bölgelerde toplantýlar düzenlediklerini, toplantýlarda muhtarlarýn sorunlarýný, isteklerini, þikayetlerini Polisten kaçak cep telefonu operasyonu Ýl Emniyet Müdürlüðü ekipleri düzenledikleri operasyonda çok sayýda kaçak cep telefonu ele geçirdi. Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk Büro Amirliði ekipleri Doðu illerinden Çorum'a yüklü miktarda gümrük kaçaðý cep telefonunun getirileceði bilgisinin aldý. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri K.T. isimli þüpheliyi günü Osmancýk Caddesinde yakaladý. Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca alýnan arama ve el koyma kararýna istinaden þahýs ve þahsa ait kolide yapýlan aramalarda 100 adet Samsung GTE 1205T marka cep telefonu ele geçirilerek el konuldu. K.T isimli þüpheli þahýs hakkýnda Kaçakçýlýkla Mücadele Kanunu ve Elektronik Haberleþme Kanununa muhalefet iddiasýyla iþlem yapýlarak adliyeye sevk edildi. anlattýklarýný hatýrlatarak, "Biz de köylerimizin sorunlarýný yerinde görerek, onlarý dinleyerek, yapýlan yatýrýmlarýn takibini yerinde yaparak çiftçimizi, sadece seçimden seçime hatýrlanan olmaktan çýkartýp emrinde olduðumuzu gösterdik" dedi. -"ORTADA SANDIK YOKKEN BÝLE, SÝZE HESAP VEREN BÝR ANLAÞYIÞA SAHÝBÝZ"- AK Parti'nin çiftçiye yaptýðý yatýrýmlarý, verdiði destekleri hatýrlatmak istediklerini söyleyen Köse, ülkenin bugün geldiði noktaya bakýldýðýnda, doðru ve art niyetsiz olarak okunmasý halinde AK Parti'nin birikmiþ bütün sorunlarý çözdüðünün görüldüðünü belirterek, "AK Parti'nin Cumhuriyet tarihi boyunca iktidarda olanlardan daha fazla yatýrým yaptýðýný daha fazla ürettiðini görürsünüz. Halký ile daha fazla iç içe olduðunu görürsünüz. Dün milletin efendisi olarak sizi gördüðünü söyleyen iktidarlar sizi seçimden seçime hatýrlamadýlar mý? Bugün seçim yokken, ortada sandýk yokken size hesap vermek, hizmet etmek maksadý ile burada bulunuyor olmamýz, halkýmýza bakýþýmýzýn en güzel örneði deðil midir?" þeklinde konuþtu. -"ÇORUM'DA 14 BÝN 815 ÇÝFTÇÝNÝN 17.8 MÝLYON TL KREDÝ BORCU SÝLÝNDÝ" yýlýnda tarýmsal üretim 23.7 milyar dolar iken, 2012 yýlýnda 2.5 kat artarak 62.7 milyar dolar olduðunu belirten Merkez Ýlçe Baþkaný Köse, çiftçinin aldýðý bu destekleri doðru kullanarak bir baþarýya imza attýðýný, bunun sadece söylemelerden ibaret olmadýðýný dile getirdi. Rakam rakam bilgileri vatandaþlarla paylaþan Merkez Ýlçe Baþkaný Köse, kefalet kanunu ile çiftçi maðduriyetinin AK Parti iktidarý döneminde sona erdiðini, Çorum'da Ziraat Bankasý ve Tarým Kredi Kooperatiflerinden aldýklarý kredileri ödeyemeyen 14 bin 815 çiftçinin, 17,8 milyon TL'yi bulan borçlarýnýn 2003 yýlýnda silindiðini kaydetti. Köse, çýkarýlan Kanun ile müteselsil kefalet yüzünden hacizle karþý karþýya olan çiftçilerin maðduriyetinin giderildiðini anýmsattý. ÇORUM'A VERÝLEN DESTEK YÜZDE 130 ARTTI Tarýmsal kredi faizlerinin 2002 yýlýnda % 59 iken, bugün sýfýr ile %7,5 aralýðýna AK Parti döneminde düþürüldüðünü söyleyen Merkez Ýlçe Baþkaný Köse, Çorum'a verilen toplam desteklerin 2002 yýlýnda 30,8 milyon TL iken, 2012 yýlýnda % 130 artýþla 70, milyon TL'ye ulaþtýðýný, bu dönemde Çorum'a toplam 671,5 milyon TL destek verildiðini açýkladý. "Tavuk etinde marka olmak istiyoruz" Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun 11. Proje Baþvuru Çaðrý Ýlanýnýn yayýnlanmasý dolayýsý ile basýn açýklamasý yaptý. Kurþun açýklamasýnda "Kurumumuz 11. Proje Baþvuru Çaðrý Ýlanýný 26 Aðustos 2013 tarihi itibarý ile yayýnlamýþ bulunmaktadýr. Baþvuru yapacak müracaat sahipleri tarihinden tarihine kadar proje baþvurularýný gerçekleþtirebilecektir" dedi. Toplam destek bütçesinin 42 Ýl için yaklaþýk 512 milyon Avro olduðunu belirten Kurþun, "Ýlimize çekilebilecek önemli miktarda hibe desteði yatýrýmcýlarýmýzý beklemektedir. Ýlimizde son çaðrýlarda gözlenen proje baþvurularýndaki artýþýn bu çaðrý döneminde de devam edeceðini bekliyoruz" ifadelerini kullandý. TKDK aracýlýðý ile þu ana kadarki 10 Proje Baþvuru Çaðrý Döneminde Çorum'da ki yatýrýmcýlara toplamda yaklaþýk olarak 25 milyon TL hibe desteði saðlandýðýný bu kapsamda 13 adet mandra (büyükbaþ süt üretim tesisi), 1 adet besi çiftliði (büyükbaþ et üretim tesisi), 2 adet koyun aðýlý (küçükbaþ et üretim tesisi), 4 adet kümes (tavuk eti üretim tesisi), 1 adet süt iþleme tesisi, 45 adet týbbi ve aromatik bitki üretimi, arýcýlýk ve süs bitkisi seracýlýðý, 1 adet yöresel ürün üretim tesisi (eriþte, mantý ve yufka) ve 1 adette kýrsal turizm tesisi olmak üzere 68 proje hibe desteklerinden faydalandýðýný dile getiren Kurþun, 28 projenin ise incelenmesine devam edildiðini kaydetti. Ayrýca 2017 yýlýna kadar Çorum'da 50 bin adetlik 30 adet kümes tesis edilmesini hedeflediklerini söyleyen Kurþun, "Çorum nasýl yumurta üretiminde marka haline gelmiþse tavuk eti üretiminde de marka haline gelmesini hedefliyoruz. Þu ana kadar 4 adet tavuk eti üretim iþletmesi projesi hibe desteði alma hakký kazandý, bu sayýnýn 2017 yýlýna kadar 30 olmasýný hedefliyoruz. Bu iþletmelerin yaný sýra kurumumuz desteði ile kurulacak tavuk eti kesimhanesinin de bu hedefe katký saðlayarak "Çorum Piliç"' te "Çorum Yumurta" gibi marka olacaktýr ümidindeyiz" dedi. Turizm acenteleri güç birliði yapacak Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý 11 No'lu Meslek Grubu Baþkaný Mithat Kaya, Meclis Üyeleri Haluk Aþkýn, Hasan Suvacý ve Murat Köylüoðullarý ile birlikte, ildeki turizm seyahat iþletmelerinin sorunlarýný görüþmek üzere Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Ali Özüdoðru ve Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'ý ziyaret ettiler. Ziyaretlerde açýklamalarda bulunan Meclis Üyesi Haluk Aþkýn, Çorum'daki turizm acenteleri ile yapýlan ilk toplantýda acentelerin sorunlarýný dinlediklerini belirterek "Ýlimizdeki turizm faaliyetlerine ivme kazandýrmak için neler yapabileceðimizi görüþme noktasýnda ziyaretlerde bulunuyoruz. Meslek komitesi olarak düzenlediðimiz Ýlk toplantýmýzda; ilimizde seyahat acentesi belgeli sahibi olan 17 firma olduðunu, buna karþýn bazý yetkisiz kiþilerin de seyahat organizasyonlarý yaptýklarý konusu gündeme getirilerek, söz konusu kiþilerin buna haklarýnýn olmadýðý, bu konunun ilimiz Kültür Turizm Müdürlüðü, Milli Eðitim Müdürlüðü ve Müftülük nezdinde görüþülmesi kararlaþtýrýlmýþtýr. Bunun yaný sýra ilimizin çok önemli bir tarihi mirasa ve turizm alt yapýsýna sahip olmasýna raðmen turizm pastasýndan gerekli payý alamamamýzýn nedenleri de görüþülmüþtür" dediler. Aþkýn, turizm acenteleriyle geniþ katýlýmlý toplantýlarýn rutin hale getirileceðini, il müdürlüðüyle de koordineli çalýþmalar saðlanacaðýný, turizme ivme kazandýrmak için her türlü katkýya hazýr olduklarýný ifade "Suriye ve Mýsýr'da yaþananlardan hepimiz büyük bir ders çýkarmalýyýz" AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý, 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý.mesajýna, "30 Aðustos Zafer Bayramý, 1912 yýlýnda Balkan Savaþlarý ile baþlayan ve 1922 yýlýnda Baþkomutanlýk Meydan Muharebesi sonunda zafere kavuþtuðumuz bir dönemin özetidir. 10 yýl boyunca Anadolu'nun tüm þehirleri, kasaba ve köyleri var gücüyle savaþmýþ, Ýstiklal hasretiyle birçok þehit vermiþtir" ifadeleriyle baþlayan Cahit Baðcý, "I. Dünya Savaþý sýrasýnda her þeye raðmen pek çok cephede büyük baþarý elde eden Türk Milleti, Mondros Ateþkes Anlaþmasý gibi kabul edilemez bir anlaþmayla Kurtuluþ Savaþýna girmek mecburiyetinde býrakýldý. Ýþgal edilen Anadolu topraklarýnýn geri alýnmasý mutlak bir zorunluluktu. 19 Mayýs 1919 günü Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçerek baþlattýðý Þanlý Mücadele sayesinde halk kaybettiði inancýný ve gücünü topladý. 23 Nisan 1920'da Büyük Millet Meclisi kurularak Milli Mücadeleye bir merkez kazandýrýlmýþ oldu. Artýk Ankara'da Milleti temsil eden, çýkarlarýný gözeten ve halký için mücadele eden bir heyet oluþmuþtu. 14 Aðustos 1921'de Yunan ordusunun Sakarya'da Vatan'ý bölme çabalarý, Baþkomutan Mustafa Kemal önderliðinde Türk Ordusunun karþý taarruzu ile karþýlaþtý ve Sakarya Meydan Muharebesi'nde 5 bin 713 Þehit verildi. Kesin zafer için hazýrlanan Türk Ordusu; 26 Aðustos 1922 günü taarruza geçti ve Baþkomutanlýk Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz Zaferleri ile 10 yýllýk savaþý sonlandýrarak, düþmaný denize döktü. Bu þanlý zaferler kahraman bir neslin büyük zaferidir. Türk Milleti için canýný feda eden Þehitlerimizin kanlarý sayesinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin kýymetini ve önemini hiçbir zaman 9.90 TL TL TL 3.50 TL 8.90 TL 8.90 TL 9.90 TL TL etti. Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Ali Özüdoðru da ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, bu tür görüþmelerin turizm alanýndaki güçlü birliktelikleri de beraberinde getireceðini, sorunlarýn daha kolay aþýlacaðýný ve turizm pastasýndan daha çok pay alýnmasýný saðlayacaðýný düþündüðünü söyledi. Ýlin Turizm potansiyelini artýrmak için her kurum ve sivil toplum örgütünün desteðine ihtiyacýn olduðunu belirten Özüdoðru, bu anlayýþýn geliþmesinin, Çorum'un bir turizm kenti olmasýna katký saðlayacaðýný sözlerine ekledi. Meclis Üyesi Haluk Aþkýn ayrýca turizm acentelerinin, umre organizasyonlarýnda bazý din görevlilerinin müþteri toplama ve organizasyon tertiplediði yönündeki þikayetlerini de Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'a ilettiler. Müftü Mehmet Aþýk da konu hakkýnda çok titiz olduklarýný, sürekli personellerini uyardýklarýný, eylül ayýn da yapýlacak toplantýda yine uyarýlarda bulunacaklarýný, bu konunun da takipçisi olduklarýný ifade etti. Haber Servisi aklýmýzdan çýkarmamalýyýz. Vataný bölmeye çalýþan, kardeþleri birbirine düþürmeye çalýþan güçlere bu kahraman neslin torunlarý olduðumuzu hatýrlayarak asla pirim vermemeliyiz. "milletin geleceðini yine milletin özgür iradesi belirleyecektir" ilkesini demokrasimizin en temel ilkesi yapmalýyýz. Bugün kardeþ ülkelerimiz, Suriye'de, Mýsýr'da yaþananlardan hepimiz büyük bir ders çýkarmalýyýz. Tek çözümün Demokrasi olduðunu unutmamalýyýz. 91. Yýlýný kutladýðýmýz bu büyük zaferin mimarý baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman þehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anýyorum" dedi. Haber Servisi

8 YAÞAM Gözlerinize bunu yapmayýn 8 Palavracýnýn biri baþýna topladýðý üç beþ cahile karþý övünüp duru yormuþ : - Ýþte ben güçlü ve maharetli bir adamým. Evet ben Halep'te bulunduðum sýralarda altmýþ arþýn uzaða atlamýþ bir kimseyim!.. Nasreddin Hoca da bu sýrada oradan geçiyormuþ. Palavracýnýn yanýna yaklaþýp : - Yaa demiþ demek sen altmýþ arþýn atlarsýn. Haydi atla da görelim. Adam hýk mýk etmiþ. - Ama demiþ ben Halep'te atladým. Hoca kýzmýþ : - Caným demiþ, Halep oradaysa arþýn burada. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Altýntaþ, gözün en ön tabakasýný "kornea" denilen saydam tabaka oluþturduðunu belirterek, bu tabakanýn insanlarýn cisimleri net olarak görebilmesini saðladýðýný söyledi. Korneanýn gözün kýrma derecesini belirleyen en önemli optik unsuru oluþturduðunu ifade eden Altýntaþ, keratokonus hastalýðýnýn kornea dokusunun eðriliðinin sivrileþmesi, öne doðru bombeleþmesi ve dokunun incelmesiyle ilerleyici bir yapýda olduðunu kaydetti.altýntaþ, artan kornea eðriliði ve incelmeyle hastanýn gözlük derecesinde giderek artma meydana geldiðini dile getirerek, "Her iki gözü de tutan bir hastalýktýr, fakat her iki gözde eþit þiddette deðildir. Keratokonus hastalýðýnýn görüldüðü kiþilerde zaman içinde iki göz kýrýlma kusuru arasýndaki asimetri artar ve hastanýn gözlükle dahi görmesi düzeltilemez hale gelir. Hastalýk hem görmeyi bozmasý hem de ilerleyici olmasý nedeniyle erken tanýnmasý önemlidir. Tedavide amaç görme keskinliðini olabilecek en üst seviyeye çýkarmak ve hastalýðýn ilerleyici seyrini durdurabilmektir. Erken taný ve tedavi kadar hastalýðýn düzenli takibi de çok önemlidir" ifadesini kullandý. "GÖZÜ ÞÝDDETLE KAÞIMA KERATOKONUS HASTALIÐINI BAÞLATABÝLÝR" Keratokonus hastalýðýnýn geliþme nedenlerinin kesin olmadýðýný ancak araþtýrmacýlarýn genetik faktörler üzerinde durduðunu belirten Altýntaþ, "Gözü þiddetle kaþýma ve ovalama gibi göze uygulanan travmalar, keratokonus hastalýðýný baþlatabileceði ve ilerletebileceði bilinmektedir" dedi.altýntaþ, yapýlan araþtýrmalarda hastalarýn göz kaþýma alýþkanlýðýnýn önlenmesiyle bile hastalýktaki ilerlemenin durabildiðinin görüldüðünü ifade ederek, bu nedenle bahar aylarýnda alerjik hastalara týbbi destek verilmesi gerektiðini bildirdi. "ERGENLÝK ÇAÐI ÇOK ÖNEMLÝ" Hastalýk tanýsýnýn en erken 5-6 yaþ arasýnda alan Çocuklar okula ilk baþladýðýnda anne ve babadan ayrýlma endiþesi duyar. Birçok çocuk, okula gitmek istemez ya da annesini yanýnda görmek ister. Bu belki bir hafta belki de bir ay sürer. Uzmanlar, bu durumun daha çok, ailesiyle güvenli iliþki geliþtiremeyen çocuklarda görüldüðünü söylüyor.aileler, çocuklarýn okula baþladýðý dönemde birçok sýkýntýyla karþý karþýya kalýyor. Anne ve babadan ayrýlmak istemeyen çocuk, okula adapte olamýyor ve gitmek istemiyor. Bu durum, çocuklarýn önceki döneminde de kaygýlý olmalarýndan kaynaklanýyor. Çocuktaki ilk iki yaþýn güvenli baðlanma için çok önemli olduðunu vurgulayan Zeynep Kamil Çocuk ve Kadýn Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Uzmaný Dr. Veli Kurt, ailenin ve okulun bu gibi durumlarda ýsrarcý olmasý gerektiðini söylüyor. Kurt, 18 ay içinde çocuðun ailesiyle güvenli bir iliþki geliþtiremediðinde bu durumun özellikle okul döneminde daha fazla ortaya çýktýðýna deðiniyor ve ekliyor: Öðretmenlerin, Çocuðu okula býrakýp evlerinize geri dönebilirsiniz gibi bir yaklaþýmlarý olabiliyor. Bu da çocuktaki kaygýyý ve endiþeyi daha da artýrmaya neden oluyor. Zaten çocuk, Annem beni burada býrakacak, bir daha göremeyeceðim düþüncesiyle hareket ediyor. Bu durum karþýsýnda anne ve baba, öðretmen ile iþbirliði içerisinde bulunmalý. Okullarda alýþtýrma dönemlerinin baþlamasýyla vakalar olduðunu anlatan Altýntaþ, þunlarý kaydetti:"sýklýkla ergenlik yaþ döneminde hormonal deðiþimin en yoðun olduðu dönemde baþlar ve bu dönem de hýzlý ilerleme eðilimindedir. Her yýl deðiþen gözlük numarasý ve özellikle asimetrik miyop astigmatizma artýþ, ýþýða duyarlýlýðýn artmasý, çift görme, ýþýklarýn etrafýnda halkalar görme durumunda bir göz hekimine baþvurulmalýdýr. Tedavide hastanýn görme keskinliðini artýrmak amacýyla gözlük sýnýrlarýný aþanlarda özel kontakt lensler kullanýlýr. Kontakt lens kullanamayan veya fayda göremeyen hastalarda kornea içine halka yerleþtirilmesi uygulanmaktadýr. Hastalýðýn ilerlemesini durdurmada ise Crosslinking tedavisi yapmaktayýz. Riboflavin içeren damla ile beraber uygulanan UVA ile kornea dokusundaki baðlar güçlendirilip hastalýðýn mevcut durumunda sabitlenmesi amaçlanýr. Biz de kliniðimizde 2008 yýlýndan beri bu tedaviyi uygulamaktayýz. Tedavisiz kalan hastalarda geç dönemde kornea nakli ihtiyacý doðmaktadýr." Altýntaþ, korneanýn ön yüzüne sürtünen veya baský yapan kontakt lenslerin kaþýmaya benzer bir mekanizmayla hastalýðý ilerletebildiðini belirterek, þöyle konuþtu: "Gözlükten kurtarmak amacýyla korneaya uygulanan flepli laser tedavileri keratokonus oluþumuna neden olabilir, laser sonrasý oluþan keratokonus hastalýðýna korneal ektazi adý verilir. Tedavisi keratokonus ile aynýdýr. Bir diðer hormonal seviyelerde artýþýn yaþandýðý gebelik ve emzirme dönemlerinde keratokonus hastalýðýnýn ilerleme riski artabilir. Keratokonus hastalarýnýn gebe kalmadan önce incelenmesi ve ilerleme olasýlýðý olan hastalarýn gebelik öncesi tedavi edilmesi gerekebilir. Eðer keratokonus hastasý gebe kalýr ise gebelik ve emzirme döneminde sýk aralýklarla takip edilmelidir. Gebelik sýrasýnda tedavi yapýlmamaktadýr. Fakat emzirme döneminde gerektiðinde tedavi planlanabilir." Çocuklarda okul kaygýsý Anne desteðiyle aþýlýyor sýkýntýlarýn da biraz olsun azaldýðýný ifade eden Kurt, Aileler, 1 hafta boyunca çocuklarýnýn yanýnda bulunuyor fakat her çocuk ayný tepkiyi vermeyebilir, öðretmenler bu durumu anlayýþla karþýlamalý. Çocuk, ihtiyacý olduðu zaman annesini yanýnda bulabileceðini hissedebilmeli. Bir yandan da Þu an ben senin yanýnda duruyorum ama ilerleyen dönemlerde sen de sýnýftaki diðer arkadaþlarýn gibi oturmalýsýn gibi belli zamanlarda çocukla konuþulmalý. vurgusunu yapýyor. Sýkýntýnýn devam etmesi durumunda ise annenin daha sabýrlý olmasý gerektiðini söyleyen çocuk psikiyatristi, sözlerine þöyle devam ediyor: Ýlk haftadan sonra çocuk hâlâ alýþmamakta ýsrar ediyorsa anne, sýnýf dýþýnda beklemeli. Çocuk ihtiyaç duyduðu anda Annem burada mý? diye sorduðu zaman gidip görebilmeli. Böylelikle çocukta Annem beni burada býrakýp gitmeyecek düþüncesi yerleþir. Bu saðlandýðý vakit, anne bu sefer sýnýf dýþýnda bir yerde beklemeli. Önceden istediði zaman çocuk dýþarý çýkýp annesini görebilecekken ilerleyen süreçte birkaç dakikalýk bir görüþme istenebilir. Burada aþamalý olarak çocuðu sýnýfa alýþtýrmak gerekiyor. Kaygýyý sadece davranýþçý yöntemlerle müdahale ile çözemediðimiz zamanlarda kaygý giderici diye verebileceðimiz kýsa süreli de olsa kullanýlan ilaçlar var. Gerekli durumlarda kullanýyoruz. Sinema 22:15 Cindy Campbell evde hastabakýcýlýðý konusunda kariyer yapma arayýþýndadýr. Hayaletlerin iþgali altýndaki çok eski bir evde yaþayan ürkütücü görünümlü yaþlý bir bayanýn yanýnda iþ bulmayý baþarýr. Komþu evdeki yakýþýklý gencin cazibesine kapýlan ve dünyayý ele geçirmeye niyetli uzaylý yaratýklarýn tehdidine maruz kalan Cindy nin baþý derde girmiþtir. Cindy, hemen harekete geçer ve çok uzaklardan gelen tekinsiz mesajlarý deþifre etme mücadelesine giriþir. En olmadýk mekanlarda sevgiyi ararken dünyamýzý kitlesel yýkýmdan kurtarmaya çalýþmaktadýr. Yönetmen : David Zucker Polis Meslek Yüksek Okulunun yeni dönem kayýtlarý baþlar ve yurdun dört bir yanýndan gelen gençler polis olmak için okula baþvuru yaparlar. Baþvurularý sýrasýnda onlarý bekleyen bir de sürpriz vardýr. Ýkinci sýnýf öðrencileri, gelenek olduðu üzere, yeni gelen polis okulu öðrencilerine þakalar hazýrlamýþtýr. Sami Yavuz isimli yeni bir müdür yardýmcýsý okula tayin olur. Okula müdür olmak isteyen makam sevdalýsý Vakýf, kendine rakip olarak gördüðü bu yeni müdürden hiç hoþlanmaz. Sami Yavuz, polis okulunun müdürlüðünü yapan Serap Haným ile devre arkadaþýdýr ve akademiden aralarýnda yarým kalan bir þeyler vardýr. Sinema 20:45 Korkunç Bir Film 4 Her Þey Yolunda Merkez 20:00 Zor Karar Joe, acýmasýz suç patronu Surat ýn dört düþmanýný öldürmek üzere Tayland ýn baþkenti Bangkok a gider. Bu ülkeyi hiç tanýmadýðý için kendisine yardým etmesi ve yol göstermesi için Kong adlý dolandýrýcýyla anlaþma yapar. Ýþini tamamladýktan sonra onu da öldürüp, bütün izleri yok etmeyi planlamaktadýr. Ancak olaylar onun planladýðý gibi geliþmez. Tam bir yalnýz kurt olan Joe, kendini Kong a akýl hocalýðý yaparken bulur. Bu arada yerel bir dükkanda çalýþan saðýr ve dilsiz bir kýza da aþýk olur. Yönetmen : Oxide Pang Chun, Danny Pang Tevfik Paþa Tevfik Paþa tam adý Mehmed (Muhammed) Tevfik Paþa (15 Aralýk 1852, Kahire - 7 Ocak 1892, Hulhan), arasýnda Mýsýr hidivi. Hidiv Ýsmail Paþa'nýn oðludur. Genç yaþta Meclisü'l-Hususi baþkaný oldu. Mart 1879'da babasý tarafýndan baþbakanlýða atandý. Kabinesinde maliye bakanlýðýna Ýngiliz, çalýþma bakanlýðýna Fransýz üyeler atamasý tepkilere yol açtý ve bir ay içinde görevinden uzaklaþtýrýldý. Ayný yýl babasý Ýsmail Paþa Ýngiliz ve Fransýzlarýn etkisiyle II. Abdülhamid tarafýndan görevden alýnýnca Tevfik Paþa veraset yasasý gereðince hýdiv oldu. Hidivliðe geliþinden kýsa bir süre sonra, istifa eden Þerif Paþa'nýn yerine baþbakanlýðý da üstlendi ve bu iki görevi iki yýl birlikte sürdürdü. Ýngiltere ve Fransa'nýn denetiminde Mýsýr'ýn yýllýk gelirinin yarýsýnýn borçlarýn ödenmesine ayrýlmasýný kabul etti. 1882'de kurulan Mahmud Sami el-barudi hükûmetinde savaþ bakaný olan milliyetçilerin önderi Arabi Paþa'nýn saygýnlýðýnýn iyice artmasý üzerine, Ýngiltere ve Fransa'dan yardým istedi. Ýngiliz donanmasýnýn Ýskenderiye'yi bombalamasý (Temmuz 1882) üzerine muhalefet tarafýndan hain ilan edilen Tevfik Paþa Ýngilizlere sýðýnmak zorunda kaldý. Mýsýr'ý iþgal eden Ýngilizler, Et- Tellü'l-Kebir'de Mýsýr ordusunun baþkomutaný Arabi (Urabi) Paþa'yý bozguna uðratarak (Eylül 1882) milliyetçi hareketi ezdiler. Tevfik Paþa hidiv olarak yeniden Kahire'ye döndü. Bundan sonra da hidivliðini iþgal güçlerinin denetimi altýnda sürdürdü. AÞKIN DORUÐU Malzemeler 2 Soðan 2 Havuç 1 Kereviz 1 Sap Pýrasa 1,2 kg Patates 1 Demet Dereotu 1 Çorba Kaþýðý Margarin 2 Et Suyu Tableti 1 Defne Yapraðý 1,3 kg Dana Fileto 500 gr Süt Kremasý Rendelenmiþ Limon Kabuðu Tuz, Karabiber Yemeðin Tarifi Soðanlarý kabuklarýný soymadan doðrayýn. Havuç, kereviz ve pýrasayý yýkayýp ayýkladýktan sonra küçük küpler halinde doðrayýn. Margarini bir tencerede eritin. Soðanlarý yaðda kavurun. Sebzeleri ekleyip kavurmaya devam edin. 2, Yaþam, çok zalim bir öðretmendir. Önce sýnav yapar, sonra dersi verir. (Andre Gide) 5 litre su ilave edin. Et suyu tabletlerini ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandýrýp defne yapraðýný ekleyin. Dilimlenmiþ filetoyu tenceredeki karýþýma ilave edip kýsýk ateþte 2 saat kadar piþirin. Bu arada patatesleri yýkayýp kabuklarýný soyduktan sonra sekize bölün. Dereotunu yýkayýp ayýklayýn ve ince ince kýyýn. 100 gr süt kremasýný çýrpýp limon kabuðu, tuz ve karabiberle tatlandýrýn. Patatesleri haþlayýn. Kalan süt kremasýný dereotu ve suyu süzülmüþ patatesle karýþtýrýn. Tuz ve karabiberle tatlandýrýn. Eti tencereden alýp servis tabaklarýna yerleþtirin. Kremalý patates eþliðinde servis yapýn. Öneri: Tencerede kalan et suyundan çorba yapabilirsiniz. Bunun için et suyunu bir süzgeçten geçirin. Bir miktar su ve þehriye ekleyip tekrar piþirin. 06:30 Avrupa Yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar Duymasýn Esra Erol da Evlen Benimle 19:00 Ana haber 20:00 Zor Karar Sinema 22:00 Kapanmadan Kazan 23:45 Harry Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:00 Sakar Þakir 22:00 Tarkan Viking Kaný 23:40 Ýskele Sancak Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Kelime Oyunu Spor Sayfasý 20:45 Her Þey Yolunda Merkez 23:45 Kelime Oyunu 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Arabalar 22:15 Korkunç Bir Filim 4 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:50 Süper Cadý 23:15 Spiderwick Günleri Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:50 TV Filmi 19:45 Ýki Dünya Arasý 20:45 Küçük Kýyamet 22:30 Þefkat Tepe 23:30 Bir Daha Düþün

9 Kendisine âyetlerimizden bir kýsmýný gösterelim diye kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiðimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ýn þaný yücedir. Hiç þüphesiz o, hakkýyla iþitendir, hakkýyla görendir.ýsra-1 GÜZEL AHLAK VE KAZANMA YOLLARI HÜRRÝYET 'Hürriyet' sözlükte, insanýn baðlardan, tutsaklýktan kurtulmasý ve baðýmsýzlýða kavuþmasýdýr. Zýttý ise tutsaklýk ve köleliktir. Tasavvufçulara göre hürriyet, kulun, yaratýklara kölelikten özgür olmasý, kimsenin ona hakim olmamasýdýr. Kur'an-ý Kerim'deki "Kendilerinin ihtiyaçlarý bile olsa, kardeþlerini kendilerine tercih ederler." [1] ayetinde mümin kimsenin mal tutsaklýðýndan kurtulmasý ve kardeþlerini kendinden daha çok düþünmesi, üstün bir ahlâki özellik olarak tanýmlanmaktadýr. Kuþeyri der ki: 'O Müslümanlar, içinden çýktýklarý dünya malýndan, gönüllerini tamamen soyutladýklarý için baþkalarýný kendilerine yeðlemiþlerdir.' Bu âyette belirtilen 'isâr' kelimesi, insanýn baþkalarýný kendi nefsine tercih etmesi için kullanýlýr. Bu da ancak kardeþliði ve âhiret sevabýný dünya malýndan üstün tutmakla olur. Bu ise hýrs, tamah ve gözü doymazlýktan özgür olmakla mümkündür. Hürriyetin baþý budur. Ýnsan, dünyanýn altýný ile deðersiz taþý gözünde bir olacak þekilde dünya sevgisinden uzak durursa tam özgürlüðe kavuþmuþ olur. O halde tam hürriyetin belirtisi, eþya arasýnda deðer farký gözetiminin kalpten çýkmasý, dünya varlýklarý arasýnda bir fark görmemektir. Harise'nin 'Kendimi dünyadan çektim, gözümde dünyanýn taþý ile altýný bir oldu.' sözü bunu ifade etmektedir. Hürriyet, Allah (c.c.)'a tam kulluk ile tamamlanýr. Allah (c.c.)'a sâdýk kul olursan, baþkalarýnýn buyruðundan kurtulursun. Fakat kim þu dünyada aklý baþýnda iken kendisinden teklifin kalkacaðýný sanar ve bir an için dahi emir ve yasak sýnýrý dýþýna çýkarsa o, dinden çýkmýþ olur. Ýslâm tasavvufçularýnýn anlatmak istediði hürriyet, kalbin herhangi bir yaratýðýn tutsaðý olmamasý; ibadeti ne dünya ve ne de âhiret menfaati için deðil, sýrf Allah (c.c.)'a kulluk için yapmaktýr. Böylece insan, yalnýz Allah (c.c.)'ýn kulu olur. Onu ne dünya sevgisi, ne nefsin arzularý, ne âhiret kaygýsý, ne bir dileðin olmasý ve ne de bir niyetin yerine gelmemesi gibi arzular boyunduruk altýna alamaz. O ne dünyaya ait ve ne de ahirete ait hiçbir arzunun kulu deðil, yalnýz Allah (c.c.)'ýn kuludur. Ýþte bütün arzularýn tutsaklýðýndan kurtulmak demek olan 'Hürriyet' yalnýz Allah (c.c.)'a kulluk ile gerçekleþir. Hüseyin Ýbn Mansur (Hallac): 'Kim hürriyete kavuþmak isterse, kulluða sýký bir þekilde devam etsin.' demiþtir. Ýbrahim bin Ethem, 'hür ve kerem sahibi olan bir kiþi, dünyadan ölümle çýkarýlmadan önce kendisi dünyadan çýkar.' Yani ölümünden önce nefsinin arzularýndan, sevgisinden uzak durarak dünyanýn tutsaðý olmaktan kurtulur. Allah (c.c.)'a kulluðun doruðunda Allah (c.c.)'tan baþka her þeyden hür olmak gerekir. Allah (c.c.)'a tam kulluk, insaný Allah (c.c.) dýþýnda her þeyden baðýmsýzlýða götürür. Onun için tasavvufta 'Ubudiyet' (yani kulluk), 'Hürriyet' ile birlikte düþünülür. Allah (c.c.)'a gerçek anlamda kul olan, O'ndan baþka her þeyden özgür olur. O halde Allah (c.c.)'a kulluk makamýna ermek, gerçek özgürlüðe kavuþmak demektir. [2] Ýslâm kelamcýlarý insanýn seçme ve eylem hürriyeti konusunda belli baþlý dört görüþ çevresinde toplanmýþtýr. Birinci görüþ, Matüridiye mezhebi görüþüdür. Ehl-i sünnet ve'l-cemaat'in bir kolu olan Matüridiye mezhebi kelamcýlarýna göre, insan tam bir irade hürriyetine sahiptir. Fakat eylemin yaratýcýsý Allah'týr. Yapacaðý iþ ve eylemeler Allah (c.c.) tarafýndan belirlenmiþ deðildir; insan yapacaðý eylemi kendisi seçer. Buna karþýlýk eylemin yaratýcýsý deðildir. Matüridiye mezhebi Allah (c.c.)'ýn yaratcýlýðý ile insanýn sorumluluðunu açýklamak için 'kesb' kavramýna baþvurmaktadýr. Kesb, yapýlmasýna kesin karar verilmiþ kasýttýr. Kesþn bir kararlýlýkla eyleme yönelince Allah, bu eylemi yaratýr. Yani Allah Teala, insanýn hür iradesiyle seçtiði eylemi bu iradeye baðlý olarak yaratýr. Sorumluluk da eylemin olmasýnýn, yaratýlmasýnýn bir sonucu deðil, insanýn onu seçmesinin ve eylemi için gücünü kullanmasýnýn bir sonucudur. Ýkinci görüþ, Eþ'ariye mezhebinin görüþüdür. Ehl-i sünnet ve'l-cemaat'in diðer bir kolu olan Eþ'arilere göre, insanda bir irade gücü ve seçme gücü vardýr. Fakat bu gücün yaptýðý iþler üzerinde bir etkisi yoktur. Ýþleri belirleyen ve yaratan Allah'týr. Öyle ise insan niçin sorumludur? Kesb kavramýný Eþ'ariler, insanýn belirlenmiþ olan iþe yönelmesidir ve bu yöneliþ o iþle ilgili sorumluluk yükler. Üçüncü görüþ, Cebriye mezhebinin görüþüdür. Cebriye'ye göre insan hür bir varlýk deðildir. Ýnsan için ne seçme ve ne de eylem hürriyetinden söz edilebilir. Her varlýk gibi insan da Allah (c.c.)'ýn mutlak iradesine baðlýdýr; hayatýný O'nun kendisi için belirlediði kadere göre sürdürür. Bu görüþ, insaný cansýz bir cisim durumuna indirgemiþ ve sorumluluðu ortadan kaldýrmýþtýr. Cebriye, cüz'i iradeyi yok saydýðýndan Ehl-i Sünnet'e uymamaktadýr.dördüncü görüþ, Mu'tezile mezhebi görüþüdür. Buna göre insan, irade sahibi hür bir varlýktýr. Hür iradesiyle seçer, Allah (c.c.)'ýn kendisine verdiði yapabilme gücü ile eylemini yapar. Ýnsanýn seçimini Allah belirlemediði gibi eylemini de O yaratmaz. Ýnsan kendi eyleminin yapýcýsý ve yaratýcýsýdýr. Ýnsanýn sorumluluðu da buradan gelmektedir. Ýnsan hür iradesiyle Allah'ýn buyruklarýna uyar veya uymaz. Uymasý durumunda mükafatýný, uymamasý halinde de cezasýný görür.dolayýsýyla mükafat da ceza da insanýn sorumluluðunun, seçme ve eylem özgürlüðünün bir sonucudur. Mu'tezile bu noktada, Allah (c.c.)'ýn Ýrade-i külliyesini tanýmadýðýndan Ehl-i Sünnetten ayrýlmaktadýr.ýslâm hukuku, insanýn toplumsal hayata iliþkin bütün hürriyetlerini tanýmýþ ve garanti altýna almýþtýr. Ýnsanýn temel haklarý olarak deðerlendirilen bu hürriyetler siyasi haklar ve genel haklar olmak üzere iki baþlýk altýnda toplanýr. Genel haklar da eþitlik ve hürriyetler baþlýklarý altýnda toplanýr. Bu haklarla, bu haklardan doðan hürriyetler, insanýn tüm kamusal hürriyetleri ile ferdi hürriyetleri içine alýr. [1] Haþr sûresi, 59/9. [2] Kuþeyri Risâlesi, S. Uludað. Fethullah Gülen Ey kapýsýnýn tozu-topraðý gözlerimize sürme Sultanýmýz.! Bizler, Senin yolunda bulunmanýn þuuruna erdiðimiz günden beri hep yollardayýz baþýmýz kapýnýn eþiðinde.. Gönüllerimizi mihmandarlýðýnla coþturduk ve her þeye raðmen misafirlerin olmaya azmettik. Teveccühlerin, gelecekteki lütuflarýnýn referansý olarak ümit ve recalarýmýza öyle bir fer verdi ki, herkese ve her þeye sýrtýmýzý dönerek hülyalara sýðmayan beklentilerimizle Sana yöneldik Ayaklarýmýzda, Efendimiz'e ait prangalar, boynumuzda meþîet tezgahýndan çýkmýþ tasmalar, saçýmýzýn tek teline bile aðyarý dokundurmayacak kadar gayûr, kararlý ve ahd u peymanlýyýz. Eðer bizler, Senin has bahçenin kumrularýysak, bize bitmeyen bir nefes, kesilmeyen bir ses lütfedip, bizi varlýk ve mazhariyetlerimizin bedelini ödemeye muvaffak eyle! Sen coþturursan coþar, Sen duyurursan duyarýz.. Senin semtinden kopup gelmeyenleri boþ lakýrdý sayar ve Seni anlatmayan dilden, Seni terennüm etmeyen naðmeden Sana sýðýnýrýz.ey taþý-topraðý hayâta ulaþtýran, ey þeytanlýða açýk ruhlarý lütfedip meleklerle buluþturan Rahmet Sultâný! Bizlere, bizi aþan istidâtlar ve o istidâtlarda inkiþaflar ver; Seni bilmez kömür ruhlara da ya elmas olma yolunu göster veya hadlerini bildir! Ey yokluðu, varlýðýyla süsleyen, damlaya deryâlarýn vüsatini bahþeden, zerreye güneþ olma istidâdýný veren Ulu Sultan! Canlý-cansýz, insan-hayvan, mümin-kâfir, þuurlu-þuursuz, tâlihli-tâlihsiz her þey ve herkes Senin bayraðýnýn altýnda, varlýðýný soluklar -O bayraðýn üzerimizde dalgalanmasý eksik olmasýn!- ve Senin varlýðýndan nebeân eden nurlarýn gölgesinde yaþar. Hususi tevcih ve meþîetin olmasaydý, hiçbir þey var olamaz, insanlýk meydana gelemez, iman idrak edilemez, varlýðýn sezilemez ve imanla düþüncelerine sonsuz derinlikler kazandýrdýðýn tâlihli ruhlar kendilerini aþamazdý! Mazlumlara nezdinden bir ýþýk gönder Ey çaresizler çaresi! Sebeplerin sukût ettiði, içtimaî ahvalin boz-bulanýk bir hâl aldýðý, her yanda zalimlerin "hay-hûy"unun duyulduðu, yýðýnlarýn çaresizlikle kâh saða, kâh sola toslayýp durduðu þu karanlýk günlerde, zulmet zulmet içinde kývrananlara nezdinden bir ýþýk gönder.. Sonsuz kudretinle bütün zulüm ve haksýzlýk ateþlerine bir su serp.. Þeytanýn ocaklarýný söndür ve iblislerin boyunlarýna çözemeyecekleri tasmalar geçir. Ufuklarýmýzdaki ilham esintileri bir yere takýldý, gönüllerimizde heyecanlar söndü, dillerimizde bir kekemelik var; rahmet ilinden bize dirilten bir meltem gönder.. Hakkýndaki recâ ve hüsnüzannýmýzý rahmetinin serhaddine ulaþtýr ve bizi o ufkun ümitli dilencileri kabul ederek gönüllerimizi imanî heyecanla þahlandýr ve dillerimizdeki baðlarý çöz; çöz ki hâlimizi arz ederken yeni bir günah iþlemeyelim. Mücrimiz, düþkünüz, derbederiz. Ve yakýn tarihimiz itibarýyla hiç bu kadar daðýlmamýþ, bu kadar zaafa düþmemiþ, bu kadar Senden uzak kalmamýþ; sürekli "Sen Sen" diyenler dâhil asla bu ölçüde Sensizlik yaþamamýþtýk.ey talihsizlerin sýðýnaðý, ey âcizlerin güç kaynaðý, ey dertlilerin tabibi ve ey yolda kalmýþlarýn hâdîsi ve yol göstereni! Bir kere daha Sana dehalet ediyor ve içimizi son bir kez daha Sana döküyoruz. Boþ þeylerin arkasýndan koþup durduk; olmayacak hülyalara gönül baðladýk. Ümit ettiklerimiz yüzümüze bakmadý ve bel baðladýklarýmýz asla bizi umursamadý. Bugüne kadar Senden baþka sesimizi duyan, baþýmýzý okþayan olmadý. Duygularýmýzla alay edildi; düþüncelerimiz cürüm sayýldý. Her yanda kundaklamalar yaþandý.. her tarafta fitne ateþleri körüklendi.. yananlar ocaklar gibi yandý ve yapýlanlar ismet-i dine dayandý. Þu anda duygularýmýz derbeder, davranýþlarýmýz ahenksiz, ruhlarýmýz kirli, ayaklarýmýz titrek, ellerimiz mefluç, çoðumuz itibarýyla ümitlerimiz sarsýk, havalar HABER 9 Cumanýz Mübarek Olsun... DUA "Bana ruhumu geri veren, vücûdumu afiyette kýlan ve kendisini zikretmeðe müsaade eden, Allah'a hamd olsun." Amin YÜREKTEN BÝR YAKARIÞ VE ARZ-I HÂL ESMAÜL HÜSNA EL-BAÝS "Ölüleri dirilten" anlamýna gelen bu "el-bais" ismi þerifi Kur'an-ý Kerim'de "el-bais" olarak deðil de Kabirlerde olanlarý diriltir þeklinde gelmiþtir. "Kýyamet muhakkak gelecektir ve onda hiç þüphe yoktur. Allah muhakkak kabirdekileri diriltir" (Hac 7) Gözle görülemeyecek kadar küçük meni parçacýðýný ana karnýnda diriltip dünyaya çýkaran Rabbimiz, kabirlerdekini de diriltir. Güz mevsiminde sayýlarýný ancak Allah'ýn bildiði çekirdekler ve daneler yapraklarýna sarýnarak, üzerlerine de kardan kefenler çekerek topraða gömülürler. Bahar mevsimi gelince Ýsrafil'in Sur'u gibi seher yelleri esmeye baþlayýnca ölmüþ çekirdekler çiçeðe dönüþürler. Rabbimiz her an bize diriliþ mucizelerini göstermekte. Ancak insanoðlu gördükleri üzerinde fazla düþünmemekte ve önem vermemekte. Aklý gözünde olan, bülbülü bir yudumluk et gibi gören, Materyalist kafaya sahip insanlar her çaðda olmuþ. Ýmansýzýn biri çürümüþ kemiði ufalayarak Efendimize: "Bu çürümüþ kemikleri kim diriltecek?" demiþ. Rabbimiz cevap veriyor: "Deki! Onlarý ilk defa yaratan diriltecektir. O bütün yaratýklarý bilir. (Yasin 78-79) boz-bulanýk, maðripler hicranla tül tül, maþrýklar lütfuna kalmýþ... Ýþte böyle bir daðýnýklýk içinde Sana geldik. Böyle gelenlerin ilki deðiliz, sonuncusu da olmayacaðýz. Rahmetin, bu garip piþmanlarýn ümit kapýsý, bizler de bu kapýnýn önündeki liyakatsiz dilenciler. Þimdiye kadar gelip Senin kapýnda ihtiyaç izhar edenlerden boþ dönen hiç olmamýþ; hiçbir kaçkýn ve piþman da o kapýdan kovulmamýþtýr. O kapý Senin kapýn, onun baþkalarýndan farký da her gelene affýndýr. Bizi hilm ü silminle güçlendir. Zalimlere de varlýðýný duyur. Kapýnýn tokmaðýna dokunarak "Biz geldik" diyoruz Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtýnýn Sultaný! Þu anda binler, yüz binler Senin karþýnda divan durarak ellerimizi Sana açýyor ve külliyet kesbetmiþ niyaz edalý soluklarýmýzla, kullarýna her zaman açýk bulunan, hiç olmazsa aralýk duran rahmet desenli kapýnýn tokmaðýna inleyerek dokunuyor ve "Biz geldik" diyoruz. Herkesi ve her þeyi görüp gözettiðine, her sese ve herkese merhamet ettiðine gönülden inanarak kaçkýnlýðýmýzý muvakkat dahi olsa görmüyor, günahlarýmýzý af çaðlayanlarýn içinde tasavvur ediyor, karýþtýrdýðýmýz haltlara deðil, Senin afv u safhýna bakýyor ve ümitlerimizi ona baðlýyoruz; baðlýyor ve Sen varsan -ki aslýnda kendinden var olan sadece Sensin- bizim terk edilmemiz söz konusu olamaz. Enîsimiz Sen isen, çevrenin vahþetinden bize ne! Her yanda þeytan ve avenesi içten içe homurdanýp duruyorlarmýþ, Sen bizimle olduktan sonra ne ifade eder ki! Sen her þeyin biricik hâkimisin ve hükmünü engelleyecek bir güç de yoktur. Sen saltanat dairen içinde en küçük þeyleri görür, en cýlýz sesleri iþitir, hiçbir þeyi ve hiçbir kimseyi cevapsýz býrakmazsýn. Þimdi biz de, bize verdiðin isteme duygusu ve istenenleri vereceðin inancýyla rahmetinin vüs'ati geniþliðindeki kapýna dayanýyor, son bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kýsmýný beyan. Beklediðimiz asýrlardan beri bizi kývrým kývrým kývrandýran dertlerimize derman.. Ýcabet buyur ey Rahîm ü Rahmân! Sâdýk kullarýný zalimlerden koru Allahým! Önümüzdeki yollar sarp ve yokuþ.. her köþe baþýnda bir sürü gulyabâni gayýzla gerilmiþ hücûm âný ve hücûm bahanesi bekliyor dillerinde, irtica, gericilik, teokrasi ve fundamentalizm, ellerinde gücün her çeþidi ve hayallerinde binbir entrika eðer biz onlarýn dediði gibi dine, dünyaya, ilme ve geliþmeye karþý isek, Sen bizi bu sapýklýktan halâs eyle..? Liyakatýmýz yoksa, yollarýn mütedeyyin, mütemeddin, müterakkî ve ilim aþýðý insanlara açýlmasý için bizleri huzuruna al ve yollarý aç! Yok karþý taraf yanýlýyorsa, içlerinde salâha açýk ruhlardan hidayetini esirgeme! Temerrüt ve din düþmanlýðýný meslek edinenlerin de birliklerini boz! Düzenlerini baþlarýna yýk! Yurtlarýna-yuvalarýna feryat sal! Ve bütün inananlarý, bu karanlýk düþünce, karanlýk ruh ve kara seslerin, gayretine dokunduðuna inandýðýmýz tecavüzlerine, tahkirlerine, tezyiflerine ve plânlarýna karþý kapýnýn sadýk kullarýný koru...! Biz güçsüz, hasýmlar ise azgýn Ey Rabb-i Rahîm! Biz güçsüz, hasýmlarýmýz azgýn; þeytan ve avenesi bir cephe oluþturmuþ ki, Sen inayet etmezsen bunlarla baþ etmemiz mümkün deðil; her yanda düþmanlarýmýz gayzla köpürüyor; dostlarsa suskun ve temkin murâkabesinde. Sadece o kadar mý?. Hayýr, bir sürü de dost kýlýðýnda düþman var ve hepsi de tam tekmil taarruz vaziyetinde. Hâdiseler acýmasýz cereyan ediyor; hicranla geçen zaman bir türlü bitmiyor.. Mekân da, zamanýn rengine bürünüyor. Bazen seherlerde esen yeller bile kasvetle esiyor; bazen de Sana niyaz içinde bir fecir aydýnlýðý ruhumuzu sarýyor. Ýnþirah duyup biraz seviniyoruz; biz sevinirken hasýmlarýmýz da ha bire ha esiriyor; bu defa bize de olduðumuz yerde kalakalýp yutkunma düþüyor. Bütün bunlarý Sana açýyor, içimizi Sana döküyor ve nazar-ý merhametine dehalet etmek istiyoruz. Aslýnda, Sen varken baþkalarýndan yardým istemek þirk ve þuna-buna el açmak da bir saygýsýzlýktýr. Yaralarýmýzý saracak Sen, ýzdýraplarýmýzý dindirecek de Sensin. Sensin kin ve nefretle atan kaskatý kalbleri yumuþatacak; Sensin nifak gel-gitleri içinde bocalayýp duranlara istikamet üfleyecek. Nazarî insanlýktan amelî insan olmaya yükselememiþ bahtsýzlarýn talihlerine de bir ýþýk yak. Uzakta duranlarý daha da uzaklaþtýrarak tazib etme; dudaklarý Seni tazimle süslü kullarýn yakarýþlarý arasýnda bizim dileklerimize de icabet buyur. Utandýran davranýþlarýmýzdan, kulaklarý týrmalayan beyanlarýmýzdan hicap içinde ve iki büklümüz.. iki büklümüz ama, ayný zamanda Senin engin müsamaha ve rahmetine yönelmenin inþirahý içindeyiz. Evet günahlarýmýz, günahlarýyla yerin dibine batanlarýn isyanlarýna denk, uzaklýðýmýz kahrýnýn dolaþýp durduðu dairede ne var ki, affýn bütün hatalarý aþýp eritecek enginlikte, yakýnlýðýn da þah damarýmýzýn berisinde isyanlarýmýz itibarýyla deðil, baðýþlayýcý hususiyetinle, uzaklýðýmýz cihetiyle deðil, yakýnlýðýn letafet ve sýcaklýðýyla bizleri okþa ve maiyetini vicdanlarýmýza duyur; hasta gönüllerimizi teselli buyurup ruhlarýmýzý te- Allahým! Cehenneme götüren fitneden, Cehennemin azabýndan zenginliðin ve fakirliðin þerrinden sana sýðýnýrým. Ebu Dâvûd, Vitr,32 SAHABE HAYATI HZ. HATÝCE (r.anha) Hz. Hatice, Hz. Muhammed (s.a.s)'in temiz, iffetli ve yüce ahlâk sahibi olan hanýmlarýnýn ilki. O, Araplarýn en asil kavmi olan Kureyþ kavminden ve Kureyþ kavminin de, en asil, pak ailelerinden idi. Babasý Huveylid, annesi Fâtýma'dýr (Ýbn Ýshak, es-sîre, Nesr. Muhammed Hamidullah, s. 60). Hz. Hatice'nin baba tarafýndan soyu Kusay'da Peygamberimizin baba tarafýndan soyu ile birleþtiði gibi, annesi tarafýndan da soyu yine Peygamberimizin baba tarafýndan dedesi olan Lüey'de bileþmektedir (M. Asým Köksal, Ýslâm Tarihi, Mekke Devri, 96). Hz. Hatice, ticaretle uðraþan zengin, haysiyetli, þerefli bir kadýndý. Ücretle tuttuðu adamlarla Þam'a ticaret kervanlarý düzenlerdi. Hz. Muhammed (s.a.s.)'in doðru sözlü, güzel ahlâklý ve son derece kendisine güvenilen bir insan olduðunu öðrenince, O'na ticaret ortaklýðý önerdi. Hz. Muhammed (s.a.s) Hz. Hatice'nin bu teklifini kabul etti. Hz. Hatice O'nun baþkanlýðýnda bir ticaret kervanýný Þam'a gönderdi. Ayný zamanda kölesi Meysere'yi de O'nunla beraber gönderdi. Meysere, yolculuk sýrasýnda Hz. Muhammed (s.a.s.)'de harikulade hallere þâhid oldu. Gittikleri yerde, Peygamberimiz (s.a.s.) satacaklarýný sattý ve alacaklarýný da aldý. Ondan sonra geri döndüler. Hz. Hatice bu ticaret kervanýndan çok memnun oldu. Daha önce gönderdiði ticaret kervanlarýna nazaran, bu sefer daha fazla kâr elde etti. Hz. Peygamber (s.a.s.) hakkýnda Meysere'yi de dinleyince, O'na olan itimadý ve sevgisi daha da arttý. O'na anlaþtýklarý ücretten fazlasýný verdi ve Hz. Muhammed (s.a.s)'e evlenme teklifinde bulundu (Ýbn Ishak, a.g.e., 59). Hz. Peygamber (s.a.s.) durumu amcasý Ebu Talib'e anlattý. Ebu Talib Hz. Hatice'yi Hz. Muhammed (s.a.s.) için istedi. Ýki aile anlaþtý. Düðünleri o zamanýn örf ve adetlerine göre, Hz. Hatice'nin evinde yapýldý. Düðünde Ebû Talib ve Hz. Hatice'nin amcasý Amr b. Esed birer konuþma yaptýlar. Ýkisi de konuþmalarýnda hikmetli ifadelerde bulundular ve evlenecekler hakkýnda güzel þeyler söylediler. Ondan sonra misafirlere ikram yapýldý, yemekler yenildi. Ebû Talib nikâhlarýný kýydý. Mehir olarak 500 dirhem altýn tesbit edildi (Ýbn, Sa'd Tabakat, VIII, 9). O zaman, rivâyetlerin ekseriyetine göre, Hz. Muhammed (s.a.s.) 25 ve Hz. Hatice 40 yaþýnda idiler. Aralarýnda 15 yaþ fark vardý (Ýbn Hacer, el-ýsâbe, 539). Bazý rivâyetlerde bu yaþ farkýnýn daha az olduðu kayýtlýdýr. Rasûlullah (s.a.s.)'ýn evlendiði ilk kadýn, Huveylid'in kýzý Hatice'dir. Hz. Hatice ilk olarak Atik b. Aziz'le evlendi, ondan bir kýzý oldu. Onun ölümünden sonra, Temimoðullarýndan Ebû Hale ile evlendi. Ondan da bir oðlu ve bir kýzý oldu. Onun da ölümünde sonra, Rasûlullah (s.a.s.) ile evlendi (Ýbn Ýshak, a.g.e., 229). Hz. Hatice'nin Rasûlullah (s.a.s.)'den Fâtýma, Ümmü Gülsüm, Zeyneb ve Rûkiyye adýnda dört kýzý, Kâsým ve Abdullah adýnda da iki oðlu dünyaya geldi. Kelbî'nin rivâyet ettiðine göre, önce Zeynep, sonra Kâsým, sonra Ümmü Gülsüm, daha sonra Fâtýma, ondan sonra Rûkiyye ve en sonunda Abdullah dünyaya geldi. Ali b. Aziz el- Cürcânî de, Kâsým'ýn Zeynep'ten daha önce doðduðunu nakletmiþtir (Ýbn el-esir, Usdü'l-Gâbe, I, 434). Hz. Hatice(r.anha), Rasûlullah (s.a.s.)'e, Peygamberliðinden evvel son derece saygý gösterip onu mutlu ettiði gibi, Peygamberliði döneminde de, ona ilk inanan, onunla beraber namaz kýlýp ona ilk cemaat olan kiþi vasfýný kazandý. Daima Hz. Muhammed (s.a.s.)'e destek oldu, ona moral verdi, son derece güzel davranýþ ve sözleri ile, onun baþarýlarýna katkýda bulunmaya çalýþtý. Hz. Hatice, Rasûlullah (s.a.s.)'e (Allah kendisini Peygamberlikle þereflendirdiði zaman) teskin etmek için; "ey amca oðlu, beni melek geldiði zaman haberdar edebilir misin?" diye sordu. Resûlullah (s.a.s.); "evet" cevabýný verdi. Bir gün Hatice'nin yanýnda iken, ona Cibril geldi ve; "Ey Hatice! Ýþte bu Cibril'dir, bana geldi" dedi. Hatice "Þu anda onu görüyor musun?" diye sordu. "Evet" karþýlýðýný verdi. Hatice bu kez sað tarafýna oturmasýný söyledi. Rasûlullah (s.a.s.) Hatice'nin sað tarafýna oturdu. Hz. Hatice; "Þimdi görüyor musun" sorusunu tekrarladý. Rasûlullah (s.a.s.) yine olumlu cevap verince, Hz. Hatice örtüsünü çýkarýp attý. O sýrada Rasûlullah (s.a.s.)in hâlâ kucaðýnda oturuyordu. "Onu, þimdi görüyor musun?" diye tekrar sordu. Rasûlullah (s.a.s.) bu kez "hayýr" cevabýný verince, Hz. Hatice; "Bu þeytan deðil; bu kesinlikle melek, ey amca oðlu! Sebat et, seni müjdelerim" dedi (Ýbn Ýshâk, a.g.e., 114). Hz. Hatice(r.anha), Allah'ýn selâmýna ve Rasûlullah (s.a.s.)'in övgüsüne nâil olacak derecede faziletli ve þerefli bir kadýndý. O, imanda, sabýrda, iffette, güzel ahlâkta, kýsacasý her yönü ile örnek olan bir anneydi. Rasûlullah (s.a.s.); "hristiyan kadýnlarýnýn en hayýrlýsý Ýmrân'ýn kýzý Meryem, müslüman kadýnlarýnýn en hayýrlýsý ise, Hüveylid'in kýzý Hatice'dir" buyurdu. Bu konudaki diðer bir hadisinin meali þöyledir: " Dünya ve âhirette deðerli dört kadýn vardýr. Ýmran'ýn kýzý Meryem; Firavun'un karýsý Asiye, Hüveylid'in kýzý Hatice ve Muhammed (s.a.s.)'in kýzý Fâtýma" (Ýbn Ýshak, a.g.e. s. 228).Bir gün Cebrâil (a.s.) Rasûlullah (s.a.s.)'e gelerek þöyle buyurdu: "Hatice'ye Allah'ýn selâmlarýný söyle." Rasûlullah (s.a.s.): "Ya Hatice, bu Cebrâil'dir, sana Allah'tan selam getirdi" deyince, Hz. Hatice, Allah'ýn selamýný büyük bir memnuniyetle kabul etti ve Cebrâil'e de iadei selâmda bulundu (Ýbn Hiþâm, es-sîre,, I, 257).Allah'ýn rýzasýný, yuvasýnýn mutluluðunu, dünya ve âhiretin huzur ve saadetini düþünen bütün anneler için en güzel örneði teþkil eden Hz. Hatice (r.a.), nübüvvetin onuncu yýlýnda, Ramazan ayýnda vefât etti ve Mekke'deki Hacun kabristanýna defnedildi (M. Asým Köksal, a.g.e. s. 302).

10 HABER 10 "Doðalgazda geriye dönüþ yok" Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Osmancýk'a doðalgazýn getirilmesi konusunda geriye dönüþün olmadýðýný, Osmancýk halkýna verdikleri sözün sorumluluðunu yerine getireceklerini ifade etti. Daha önceden düzenlenen kampanya çerçevesinde bazý bankalara para yatýran ve Halk Bankasý Ýl Özel Ýdare hesabýna taþýmak isteyen vatandaþlarýn paralarýnýn hesap iþletim ücreti adý altýnda kesintiye uðramasý sorununun da çözüme kavuþturulduðunu belirten Baþkan Yazýcý, kesintiye uðrayanlarýn paralarýnýn geri iade edileceðini açýkladý. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Halk Bankasý Samsun Bölge Müdürlüðü yetkilisi Kemal Yiðit ile birlikte doðalgaz kampanyasý ile ilgili yürütülen çalýþmalarla ilgili basýn toplantýsý düzenledi. Bakanlar Kurulu'ndan çýkan karar doðrultusunda yeni bir kampanya baþlatýldýðýný ve vatandaþlarýn üzerlerine düþeni yapmak adýna yoðun teveccüh gösterdiklerini ifade eden Baþkan Yazýcý þu bilgileri verdi: "KESÝNTÝLER GERÝ ÝADE EDÝLÝYOR" "Daha önceden ilçemizde doðalgaz kampanyasý düzenlendi ve vatandaþlarýmýz kendi adlarýna banklara abonelik ücreti yatýrdý. Bakanlar Kurulu'ndan elektrik mesken abone sayýsýnýn yüzde altmýþ oranýnýn doðalgaza abone olmasý þartý ile yatýrýmýn gerçekleþtirileceði kararý ile ikinci bir adým ve kampanya baþlattýk. Bu karar ve çalýþma Osmancýk ve Alaca'nýn doðalgaz konusundaki kararlýðý ve isteði ile oluþturulmuþ ve 81 ili kapsamýþtýr. Böylece alýnan karar doðrultusunda Sayýn Valimiz Sabri Baþköy'ün de açýkladýðý gibi abonelik ücretleri Halk Bankasý Ýl Özel Ýdare hesabýna yatýrýlacaktýr. Biz de "Abonelikleri Taþýyalým, Rahatlýðý Yaþayalým" sloganý ile daha önceden belirtilen üç bin abone þartýný yerine getirdik ve bu aboneliklerimizi taþýmak için kampanya baþlattýk. Hem abonelikler taþýnacak hem de vatandaþlarýmýz yeni abonelikler yapabilecek. Bazý bankalardan Halk Bankasý'na taþýmak için abonelik ücretlerini taþýmak isteyen vatandaþlarýmýzýn paralarýnda hesap iþletim ücreti adý altýnda kesintiler yapýldýðý tespit edilmiþtir. Bu konuda da bankalarýn Genel Müdürlükleri ile görüþülmüþ, mutlu sona ulaþýlmýþtýr. Kesinti yapýlanlarýn paralarý iade edilmiþ ve edilecektir. Bundan sonra da herhangi bir Osmancýk Belediyesi'nin ilçenin 50 yýllýk alt yapý sorununa neþter vurduðu büyük alt yapý projesinin ikinci etabý olan su hatlarýnýn deðiþtirilmesi için Ýller Bankasý tarafýndan gerçekleþtirilen ihaleyi alan Alken Ýnþaat'a yer teslimi yapýldý. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Alken Ýnþaat Ýnþaat Mühendisi Kenan Altungök ile yaptýðý basýn toplantýsýnda çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Osmancýk'ta geçtiðimiz yýl baþlatýlan büyük alt yapý projesinin ikinci etabý olan su þebeke hatlarýnýn deðiþtirilmesi için Ýller Bankasý tarafýndan yapýlan ihale kesinleþti. Ýhalede belirtilen iþ bölümlerini yapmaya hak kazanan Alken Ýnþaat'a Ýller Bankasý yetkilileri ve belediye görevlileri tarafýndan yer teslimi yapýldý. SUYA 7 MÝLYONLUK YATIRIM Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Alken Ýnþaat Ýnþaat Mühendisi Kenan Altungök ile birlikte gerçekleþtirdiði basýn toplantýsýnda çalýþmalarýn detaylarý hakkýnda bilgiler sundu. Büyük alt yapý projesi kapsamýnda kanalizasyon þebeke hatlarýnýn deðiþiminin tamamlandýðýný ve ikinci etap olan su þebeke hatlarýnýn deðiþimi, iki modern su deposunun kurulmasý ve yaðmur suyu hatlarýnýn deðiþimi iþi için yüklenici firma Alken Ýnþaat'a yer teslimi yapýldýðýný açýklayan Baþkan Yazýcý, alt yapýda ikinci etap yatýrýmlarýnýn hýzla süreceðini bildirdi. 55 KM'LÝK SU ÞEBEKE HATTI Ýkinci etap alt yapý yatýrýmlarýnda su hatlarýnýn deðiþiminin yaný sýra su için 7 milyonluk yatýrýmýn sunulacaðýný ifade eden Baþkan Yazýcý, "7 milyon TL deðerindeki ikinci etap alt yapý yatýrýmlarýmýz üç bölümden oluþuyor. Ýlk bölümde ilçemizde 50 yýldýr kullanýlan, çeþitli sýkýntýlar nedeniyle su kesintisi sorunlarýný beraberinde getiren, saðlýksýz ve ömrünü tamamlayan su þebeke hatlarýnýn deðiþimidir. Bu kapsamda 55 kilometre uzunluðundaki su þebeke hatlarý, modern ve saðlýklý su ulaþýmýný saðlayacak yeni borularla deðiþtirilecektir. Ýkinci bölümde ise; yine uzun yýllardýr kullanýlan yetersiz olan su depolarýmýzdýr. Gemici mahallemizde bulunan 100 tonluk su deposu bin tonluk depo ile deðiþtirilecek, Çiftlikler Mahallesi Damatoðlu mevkisinde bulunan 200 tonluk su deposu da 2 bin tonluk depo ile deðiþtirilecek. Seramik kaplama ve paslanmaz bölümlerden oluþan bu iki su depomuz ile su depolarýmýzýn hacimleri 10 kat artýrýlacak böylece hijyenik depolar sayesinde saðlýklý su ulaþýmý saðlanacak, daha fazla su depolama imkaný sunulacaktýr. Üçüncü bölümde yer alan ve diðerleri kadar önemli olan yaðmur suyu hatlarýnýn deðiþiminde de kesinti yapýlmayacaktýr. "GERÝYE DÖNÜÞ YOK, OSMANCIK BU KONUYA SAHÝP ÇIKIYOR VE ÇIKACAK" Tüm vatandaþlarýmýzý doðalgaz konusundaki kararlýlýðýmýzý ve isteðimizi göstermek için aboneliklerini Halk Bankasý'na taþýmalarý ve yeni abone olmak isteyenlerin de hemen iþlemlerini gerçekleþtirmelerini rica ediyoruz. Bu noktada yani doðalgaz konusunda kesinlikle geriye dönüþ yoktur. Osmancýk için istenen rakam yaklaþýk 5 bin 700 abone. Eðer bu rakam son tarih olan 29 Ekim gününe kadar saðlanamadý hemen belediyemiz geri kalan sayý için gerekli abonelik ücretini yatýracak ve gerekli sayýnýn tamamlanmasýný saðlayacak. Bu konuda kesinlikle geriye dönüþ yok. Biz verilen sözün sorumluluðunu yerine getirmek için belediye olarak taþýn altýna elimizi koyuyoruz. Tüm vatandaþlarýmýzdan da bu konuda destek bekliyoruz. Bu noktada kimsenin þüphesi olmasýn. Hemþehrilerimizi doðalgaz kampanyasýna sahip çýkmaya davet ediyorum" HALK BANKASI'NDAN ÖZEL KAMPANYA VE SIRA ÖNCELÝÐÝ Halk Bankasý Samsun Bölge Müdürlüðü görevlilerinden Kemal Yiðit ise yaptýðý açýklamada, banka olarak doðalgaz konusundaki abonelik sayýsýna ulaþýlmasý için kredi, taksit ve sýra önceliði destekleri saðladýklarýný açýkladý. Yiðit, "Osmancýk'ta 4 bine yakýn emekli ve çalýþan olarak maaþ alan vatandaþlarýmýz var. Ayrýca paraf kredi kartýmýzý kullanan vatandaþlarýmýz mevcut. Banka olarak abonelik ön þartý olan 335 TL için masrafsýz kredi hizmetini sunuyor ve ayný gün içinde bu krediyi kullandýrma taahhütünde bulunuyoruz. Ayrýca Paraf Kredi kartý kullanan müþterilerimize nakit avans olarak faizsiz kullanmalarýný saðlýyoruz. Öte yandan banka müþterilerimize 6 ay taksitli kullandýrma özelliði de sunuyoruz. Bunun yaný sýra abonelik ücretini yatýrmaya gelen vatandaþlarýmýz sýra beklemeden hemen iþlemini gerçekleþtirecek. Bizlere abonelik ücretini yatýrmak istediklerini söyleyen vatandaþlarýmýzýn iþlemleri hemen yapýlacak ve sýra beklemeyecekler" dedi. Baþkan Yazýcý, doðalgaz kampanyasýnýn 29 Ekim tarihine kadar devam edeceðini ifade etti. Uður ÇINAR Altyapý yatýrýmýnda ikinci etaba start önemli adýmlar atacaðýz. Beþ kilometre uzunluðundaki yaðmur suyu hatlarýnýn deðiþiminin ilçemizdeki sel ve su baskýnlarýna karþý önlemdir. Ýlçemizde bulunan daðlardan yaðýþlar sonrasýnda merkeze ulaþan ve baskýnlara neden olan sel sularýný direkt olarak Kýzýlýrmak'a akýþý saðlanarak sel baskýnlarýnýn önüne geçilecektir" dedi. OSMANCIK'TA 4 FARKLI YATIRIM ÝÇÝN TEMEL ATMA Su hatlarý deðiþimi için baþlama töreni yapýlacaðýný açýklayan Baþkan Yazýcý, "Milletvekillerimizle görüþmelerimiz devam ediyor. Osmancýk Ýmam Hatip Lisesi yeni binasý, Kredi Yurtlar Kurumu, Ýnönü Ýlköðretim Okulu inþaatý temel atma törenleri ile belediyemizin yatýrýmý olan içme suyu inþaatý baþlama ve temel atma törenleri düzenlenecek. Osmancýk dört farklý yatýrým için baþlangýca þahitlik edecek" dedi. "ÇALIÞMANIN TAMAMLANDIÐI ALAN HEMEN ASFALTINA KAVUÞACAK" Alt yapý için kazýlan 150 cadde ve sokaðýn sýcak asfaltýna kavuþturulacaðýný ifade eden Baþkan Yazýcý, "Osmancýk Belediyesi'nde tarihin en büyük ihalelerinden birisi olan sýcak asfalt ihalemizi gerçekleþtiriyoruz. Bu ihalemiz ile alt yapý nedeniyle kazýlan ve su þebeke hat deðiþiminin tamamlandýðý bölgelerimizde hemen çalýþmalara baþlayacaðýz ve hat deðiþiminin tamamýnýn bitmesini beklemeyeceðiz. Hemen o bölgemizi asfaltýna kavuþturacaðýz. Söz konusu asfalt yatýrýmýmýz ve ihalemiz belediyemizin tarihinde kendi öz kaynaklarý ile gerçekleþtirdiði en büyük ihale özelliðine sahiptir" þeklinde konuþtu. ALTUNGÖK: "ÞEBEKE DEÐÝÞÝMLERÝ 6 AYDA TAMAM" Toplantýda basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtlayan Alken Ýnþaat Ýnþaat Mühendisi Kenan Altungök, firmalarýnýn þu an Bingöl'deki içme suyu þebeke hatlarý deðiþimi iþini gerçekleþtirdiði Osmancýk'ta da tüm bölgelerde yaptýklarý çalýþmalar gibi titizlikle çalýþacaklarýný belirtti. Ýçme suyu þebeke hat deðiþimi ile su depo yapýmlarý için iþ makinelerinin bir bölümünün ilçeye getirilmeye devam edildiðini ve boru temin iþinin devam ettiðini kaydeden Altungök, "Altý ay gibi bir süre içerisinde þebeke hat deðiþimini tamamlayacaðýz. Þebeke hat deðiþiminin ardýndan ayný anda baþlayacaðýmýz su deposu yapým iþlerine yoðunluk vereceðiz. Osmancýk halkýna mümkün olduðu en az maðduriyeti yaþatacaðýz. Bu konuda gerek kazý alanlarýnda ve gerekse kazýdan sonra bütün önlemleri alacaðýz" diye konuþtu. Bahadýr YÜCEL KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Baþkan Yazýcý yatýrýmlarý deðerlendirdi Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, ilçede gerçekleþtirilen asfalt yatýrýmlarý ve diðer çalýþma alanlarý basýn mensuplarý ile paylaþtý. Baþkan Yazýcý, gazetecilerle yaptýðý çalýþma turunda gerçekleþtirilen yatýrýmlar hakkýnda bilgiler sundu. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, ilçede görev yapan basýn mensuplarý ile birlikte asfalt yatýrýmlarýnýn sürdüðü Gemici Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Gazetecileri çalýþma alanlarýný gezdiren ve yeni hizmete sunulan park hakkýnda bilgiler veren Baþkan Yazýcý, yatýrýmlar hakkýnda bilgiler sundu asfalt programý kapsamýnda 7,5 kilometre yolun asfaltýna kavuþturulduðunu açýklayan Baþkan Yazýcý, Þenyurt Mahallesi, Gemici Mahallesi, Gürleyik ve Koyunbaba Mahallesi'nde çalýþmalarýn tamamlandýðý ve bu çalýþmalara ilaveler yapýlacaðýný belirtti. Baþkan Yazýcý, Gemici Mahallesi'nde yeni hizmete sunulan parký da gazetecilere gezdirerek park yatýrýmlarýný anlattý. Spor aletleri, çocuk oyun gruplarý, oturma alanlarý ile donatýlan parklarýn çok amaçlý alanlara dönüþtürüldüðünün altýný çizen Baþkan Yazýcý, "Parklarýmýzda çok amaçlý alanlar oluþturuyor, komþuluk iliþkilerinin güçlendiði ve çocuklarýmýzýn gönüllerince oyun oynayabilecekleri alanlara sahip olduklarýný gözlemlemekteyiz. Bu yatýrýmlarýmýza devam edeceðiz" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL "Aðustos, tarihimiz boyunca hep önemli ve zaferlerle doludur" Çorum Anadolu Birliði Genel Baþkaný Okay Erözgün, 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle yayýnladýðý mesajýnda, "30 Aðustos Zafer Bayramý bu milletin azim ve iradesinin þartlar ne olursa olsun, varlýðý ve birliði söz konusu olduðunda adeta çelikleþtiðini bize hatýrlatmalý" dedi. Erözgün, Dünyanýn en köklü, en muzaffer topluluklarýndan biri olan aziz milletimizin kahraman ordumuzla bütünleþerek emperyalist devletlere karþý verdiði emsalsiz mücadelenin yýldönümünü büyük bir onur, mutluluk ve heyecanla idrak ediyor ve ülkemiz üzerinde karanlýk emelleri olanlara bu muhteþem zaferi bir kere daha hatýrlatýyorum" ifadelerini kullandý. Erözgün, mesajýnda þöyle dedi: "Aðustos ayý, tarihimiz boyunca, milletimiz açýsýndan hep önemli ve zaferlerle dolu olmuþtur. 30 Aðustos 1922 günü Büyük Taarruz ile Türk milleti Anadolu'nun sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalacaðýný bütün dünyaya ilan etmiþtir. Bu gün bu açýk ilanýmýzý unutarak ülkemiz üzerinde yeniden haçlý emelleri olanlar þunu unutmamalýdýr ki, þartlar ne olursa olsun, Vatanýn ve Milletin varlýðý ve birliði söz konusu ise gerisi teferruattýr diyerek açýklamalarýný þöyle sürdürdü. Böylesine anlamlý bir gün dolayýsýyla; þanlý ordumuzun her kademesinde bir üst rütbeye terfi eden subay ve astsubaylarýmýza yeni görevlerinde üstün baþarýlar diliyorum. Emekliye ayrýlan subay ve astsubaylarýmýza ise saðlýklý, mutlu, uzun ömürler diliyorum. Büyük ve kutlu zaferin yýldönümünde, bir kez daha yüce milletimizi ve onun baðrýndan çýkmýþ kahraman ordumuzu kutluyor; Baþta büyük zaferin Baþkumandaný Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, þehitlerimizi rahmet, þükran ve minnetle anýyorum. Bu uðurda canýný ortaya koyan gazilerimizi de minnet ve þükranla selamlýyorum." Yýlmaz MERT

11 SPOR 11 Tuncaylý U17 Milli Takýmýz, Ýtalya'ya 3-2 yenildi Çorumspor, Ulukavak'ta çalýþtý Bölgesel Amatör Lig mücadelesinde yeni sezon hazýrlýklarýný günde tek antrenmanla devam ettiren Çorumspor dün sabah Ulukavak Sahasý'nda çalýþtý.çalýþmalarýný günde tek antrenmanla devam ettiren Çorumspor dün sabah teknik direktör Sunay Güneþ ve yardýmcý antrenör Gökhan Karakuþ yönetiminde çalýþtý. Antrenmana tüm futbolcular katýlýrken, yeni transferler Cabir ve Samet Oðuz ve Tolgahan Koca'da takýmla birlikte antrenmana çýktýlar.antrenman düz koþu ve ýsýnmalarla baþlarken 20 dakikalýk 5'e 2 top çalma çalýþmasý ile antrenman devam etti. 5'e 2 çalýþmasýnýn ardýnda adar alanda oyunsal formatta çalýþmalar yapýlýrken teknik direktör Sunay Güneþ'in futbolculara sürekli hýzlý pas yapmalarý ve doðru pas tercihleri yapmalarý konusunda uyarýlarda bulundu. Çorumspor bugün yapacaðý tek antrenman ile hazýrlýklarýný sürdürecek. ADNAN YALÇIN Çorumlu futbolcu Tuncay Kýlýç'ýn yer aldýðý U17 Milli Takýmýmýz, Ýngiltere'de düzenlenen St.Georges Park Turnuvasý'ndaki ilk maçýnda Ýtalya'ya 3-2 yenildi. Birmingham'daki Lboro Stadyumu'nda oynanan karþýlaþmada Milli Takýmýmýzýn gollerini 8 ve 32. dakikada Volkan Pala kaydederken, Ýtalya'nýn gollerini 15 ve 34. dakikada GuiseppeAntoniPanico ile 59. dakikada Simone Minelli attý. Millilerimiz, turnuvadaki ikinci maçýný bugün ev sahibi Ýngiltere ile oynayacak. Birmingham'daki BurtonAlbion Stadyumu'nda oynanacak karþýlaþma TSÝ 21.30'da baþlayacak. SPOR SERVÝSÝ Baþarýya doymuyorlar Ýskilip'te transferde, hazýrlýklarda devam ediyor Badminton'unda bir baþarý daha geldi. Badminton antrenörü Barýþ Boyar ve sporcusu EdanurKöybaþý 15 yaþ Altý Badminton Þampiyonasý'ndan altýn madalya ile döndüler. Antrenör Barýþ Boyar ve EdanurKöybaþý adeta baþarýya doymuyorlar. Sýrbistan'da yapýlan 15 Yaþ Altý Balkan Badminton Þampiyonasý önceki gün sona erdi. Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor'unantrenörü Barýþ Boyar ve sporcusu EdanurKöybaþý'nýn görev yaptýðý Badminton Milli Takýmýmýz takým yarýþmalarýnda ev sahibi Sýrvbistan'ý finalde maðlup ederek þampiyon oldu. Þampiyonaya önce Bosna'yý ardýndan Hýrvatistan'ý ayný skorla 5-0 yenerek yarý finale yükselen takýmýmýz yarý finalde ise Romanya 4-1 yendi. Ev sahibi Sýrbistan ile oynanan final maçýnda heyecan tavan yaparken, maçtan 3-2'lik zaferle ayrýlmayý baþaran 15 Yaþ Altý milli takýmý Balkan Þampiyonluðu'nu kazandý. Antrenör Barýþ Boyar ve EdanurKöybaþýBadmintonda kýsa sürede büyük baþarýlara imza atarak tüm dikkatleri üzerlerine çekmeyi baþardýlar. Bölgesel lig hazýrlýklarýný Ýskilip'te sürdüren Ýskilip Belediyespor dünde çift antrenman ile hazýrlýklarýný sürdürdü. Çalýþmalar hakkýnda bilgi veren teknik direktör Nihat Armutçu, sabah çalýþmalarýnda kondisyona ve kuvvet artýrmaya yönelik çalýþmalarýnýn devam ettiðini öðleden sonra ise topla teknik ve taktik çalýþmalarýný devam ettirdiklerini söyledi. Armutçu, çift antrenmanlardan yorgun düþen futbolcularýn isteði üzerine bugün ve yarýn günde tek antrenman yapacaklarýný bu çalýþmalarý taktik çalýþmalar olarak gerçekleþeceklerini belirtti. Teknik adam, taktik çalýþmalarda Cumartesi günü AtakumBelediyespor ile oynayacaklarý maçýnda taktiðini çalýþacaklarýný sözlerine ekledi. SÜRPRÝZ TRANSFER ÝSKÝLÝP'TE Dýþ transferde sürpriz bir hamle yapacaklarýnýn altýný çizen Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu geçtiðimiz sezon BAL liginde forma giyen Senegalli bir oyuncuyu Ýskilip'e davet ettiklerini ve anlaþma saðlanmasý durumunda bu futbolcuyu transfer edeceklerini kaydetti. Armutçu, Senegalli oyuncunun dýþýnda bir siyahi oyuncuyla daha temas halinde olduklarýný en kýsa zamanda bu oyuncuyu da Ýskilip'e getirmek için çalýþtýklarýný belirtti. ADNAN YALÇIN Orhan Top ile görüþülüyor Çorumspor yönetimi, eski Çorumsporlufutbolcu Orhan Top ile görüþmelere baþladý. Kýrmýzý siyahlý yöneticiler dün de tecrübeli futbolcu ile bir görüþme yapacaklarýný belirtirken futbolcunun iþyerindeki durumuna göre anlaþmanýn olacaðý kaydedildi. Geçtiðimiz sezon Ýskilip Belediyespor'da forma giyen deneyimli futbolcunun futbol dýþýnda bir iþyerinde çalýþtýðý ve bu iþyerinden alýnacak izin ile futbolcunun Çorumspor formasý giymeye sýcak baktýðý öðrenildi. Öte yandan bu sezon küme düþmemek adýna yeterli bir kadro oluþturmak isteyen Çorumspor yönetiminin dýþ transferde birkaç futbolcu ile daha görüþmelere devam ettiði ve görüþme saðlanmasý halinde bu futbolcularýn Çorum'a davet edileceði ifade edildi.adnan YALÇIN Güreþirken zaman durur, baþpehlivanlýk ahirete gider! Samsun'da doðan, çocukluðu ve gençliðinin bir bölümü köyde mýsýr tarlalarýnda, dað yollarýnda geçen 37 yaþýndaki baþpehlivan Þaban Yýlmaz, spor hayatýný ve zorlu yaþam hikayesini anlattý. Yaðlý güreþ hayraný bir babanýn oðlu olarak bu spora baþlayan ve 29 yaþýnda baþpehlivan olan Þaban Yýlmaz, haftada 2 kez, 2 saatten oluþan koþu programýnda çam ormanlarýnýn içinden 1400 rakýmlý daða týrmanýyor, aðaçlara baðladýðý kondisyon geliþtirici lastikleri çekerek kuvvet depoluyor. Yýlmaz, 12 yaþýndayken, yaðlý güreþ hayraný bir babanýn oðlu olarak bu spora baþladýðýný ve çocukluk döneminde yaþadýðý yokluðun kendisini hýrslandýrdýðýný dile getirerek, Samsun Tekel Spor'da baþlayan güreþ hayatýnýn, çiftçilik yüzünden sýk sýk kesintiye uðradýðýný söyledi. Hayvan otlattýðý ve daðdan odun getirdiði yýllarý unutmadýðýna deðinen Yýlmaz, çocukluðuna iliþkin bir anýsýný "Küçükken odun kesmeye gelir sonra da eþeklerle bunlarý taþýrdýk. Git-gel 7 saate yakýn yürürdük. Azýk çantamýzda biraz soðan, þanslýysak domates ve ekmek bulunurdu. Þimdi nerde yemek yersem yiyeyim o soðanýn, ekmeðin tadýný bulamýyorum" ifadeleriyle anlattý. "GÜCE DAYALI BÝR STÝLÝM VAR" Þaban Yýlmaz, altyapý eksikliði nedeniyle teknik anlamda bazý yetersizlikleri bulunduðunu ifade ederken, stilini, "Gençliðimde köy þartlarý nedeniyle iyi bir güreþ eðitimi alamadým ama bu eksikliðimi gücüm ve hýrsýmla kapatarak baþarýlý oldum. Güce dayalý bir sitilim var kendime özel bir oyunum yok" þeklinde tanýmladý. Samsun'da Kutlu Doðum Haftasý dolayýsýyla düzenlenen güreþ turnuvasýný kazanmasýnýn ardýndan profesyonel güreþ hayatýnýn baþladýðýný belirten Yýlmaz, Samsunlu pehlivan Vedat Ergin'in himayesinde Ankara Büyükþehir Belediyesi sporcusu olarak yaðlý güreþlere katýldýðýný, 2005'te 29 yaþýndayken, yaðlý güreþin zirvesi Kýrkpýnar'da baþpehlivanlýðý kazanarak rüyasýný gerçekleþtirdiðini söyledi. Baþpehlivan Yýlmaz, þöyle konuþtu: "Kýrkpýnar Yaðlý Güreþleri, bir pehlivanýn en önemli güreþidir. Baþpehlivanlýk güreþi sýrasýnda final için adým okunduðunda çok heyecanlandým. Davullar, zurnalar, seyirciler, bütün sesler birbirine karýþýyordu. Çayýra ayaðýmý basýp güreþe tutuþtuðumda her þeyi unuttum. Güreþin sonunun ne olacaðýný hiç düþünmedim her þey Allah'tan geliyor. Rakibimi yendim bütün dünya benim oldu. Annemin ve babamýn gözyaþlarýný unutamam. Benim için altýn kemerden bile daha deðerliydi onlarýn gözyaþlarý." "VÜCUDUM BELKÝ BÜYÜK, AMA KALPLERÝMÝZ AYNI ÇARPAR" Kýrkpýnar Yaðlý Güreþleri'nde altýn kemeri kazandýktan sonra güreþ serüvenine devam eden, attýðý peþrevler ve baþarýlý güreþleriyle tanýnan Yýlmaz, pehlivanlýðý þöyle tanýmladý: "Güreþirken zamanýn nasýl geçtiðini anlamýyorum, sanki zaman kavramý yok oluyor. Bir pehlivan güreþe tutuþtuðunda zamanýn içinde kayboluyor. Gündüzmüþ, geceymiþ, sýcakmýþ, açlýkmýþ, toklukmuþ hepsi unutulur. Pehlivanlýk mezara kadar gider. Pehlivan dediðin insanlara tepeden bakmaz. Ýnsanlara tepeden bakana, Allah da tepeden bakar. Ne olursa olsun, ne kadar yorgun olursam olayým yanýma gelen kimseyi geri çevirmem. Onlarýn gönüllerini incitmemeye azami özen gösteririm. Büyüklerimi sayar, küçüklerimi severim. Ýnsanlarýn gönlüne girmek böyle oluyor sanýrým." Yýlmaz, kazandýðý her zafer sonrasý köydeki yokluk içinde geçen hayatýný düþündüðünü ifade ederek, pehlivan olmanýn büyük sorumluluk getirdiðini ve pehlivanýn en önemli özelliðinin "alçakgönüllü kalmak" olduðunu vurguladý. Yýlmaz, "Vücudum belki normal insanlara göre daha büyük, ama içimizde taþýdýðýmýz kalplerimiz ayný çarpar. Kimsenin kalbini kýramam, ben onlarýn kalbini kýrarsam Allah benden bu azameti ve gücü alýr; bundan çok korkarým" dedi. AÐIR ANTRENMAN PROGRAMI Ýnsan vücudunun zirvelerini zorlayan aðýr antrenman programlarý uyguluyan pehlivanlar, dambýl olarak adlandýrýlan aðýrlýklarla günde ortalama 4 saate yakýn çalýþýyor. Uzun süren dað koþularýnýn ardýndan, teknik güreþ yaparak program tamamlanýyor. KESK Dünya Barýþ Günü'nü kutlayacak KESK Çorum Þubeler Platformu 1 Eylül Dünya Barýþ Günü nedeniyle etkinlik yapacak. Düzenlenen basýn toplantýsýnda konu hakkýnda açýklama yapýldý. KESK Çorum Þubeler Platformu adýna konuþan BES Þube Baþkaný Ertuðrul Alper, "Emperyalist politikalarýn, savaþ tehdidinin, milliyetçi-þoven saldýrganlýðýn tüm dünyada yoðun olarak geliþtiði bir dönemden geçmekteyiz. Emperyalistler, küresel sermayenin ihtiyaçlarýna uygun ekonomik ve siyasi senaryolarý hayata geçirme amaçlarýna ulaþmak için farklý milliyetlerden, etnik kimlik ve mezheplerden halklarý birbirine düþman etmeye, dünyayý kana bulayan katliamlara imza atmaya devam ediyor. Hemen yaný baþýmýzdaki Suriye, Mýsýr, Irak, Filistin, Lübnan baþta olmak üzere tüm Ortadoðu coðrafyasý adeta emperyalizmin adý konulmamýþ "yeni paylaþým savaþ" alanýna çevrilmiþ durumda. Soðuk Savaþ döneminde "yeþil kuþak" projesinin parçasý olarak bir "ABD üssü" haline getirilen Türkiye ise bu yeni paylaþým savaþýnda emperyalizmin cephe ülkesi olarak konumlandýrýlmaktadýr" dedi.1 Eylül 2013 Pazar günü yapýlacak olan Dünya Barýþ Günü kutlamalarýnýn dünyada barýþa en çok ihtiyaç duyulan bu dönemde en güçlü þekilde katýlmak her zamankinden daha fazla önemli olduðunu kaydeden Alper, "Bu itibarla, tüm örgütlü kesimlerin savaþa karþý barýþýn, emperyalizme karþý baðýmsýzlýðýn, þovenizme karþý halklarýn kardeþliðinin, baskýlara karþý demokrasi ve özgürlüðün ifadesi olan 1 Eylül Dünya Barýþ Günü etkinliklerine aktif tutum alarak günün anlam ve önemine uygun bir katýlým saðlanmasý için tüm enerjilerini açýða çýkartarak etkin bir þekilde barýþa katký saðlamasý gerekmektedir. 1 Eylül Pazar günü ise saat 13.00'te Özdoðanlar kavþaðýnda toplanarak Pir Baba Çamlýðýna kadar yürüyüþ yapýlacak, buradan sonra eyleme katýlan arkadaþlarýn elele tutarak barýþ zinciri oluþturmasýyla yürüyüþ PTT önüne kadar sürecek ve PTT önünde yapýlacak basýn açýklamasýnýn ardýndan barýþ türküleri eþliðinde ayný yerde bir forum gerçekleþtirilecektir" þeklinde kaydetti. Bahadýr YÜCEL

12 Orhangazispor maçýnýn hakemleri belli oldu Çorum Belediyespor'un hafta sonunda deplasmanda karþýlaþacaðý Orhangazispor maçýný yönetecek hakemi belli oldu. 1 Eylül Pazar günü Bursa Orhangazis Ýlçe Stadyumu'nda oynanacak olan Orhangazispor-Çorum Belediyespor karþýlaþmasýný Isparta Bölgesi Ulusal Hakemlerinden Þeref Taþtan yönetecek. Karþýlaþmanýn baþlama saati ise olarak açýklandý. Eski ÇORUMSPOR Teknik Direktörü Cevdet Uzunköprü'nün teknik direktörlüðünü ÇORUMLU futbolcu Oktay Yiðit'in kaptanlýðýný yaptýðý Ünyespor'da futbolcularýn forma numaralarý belli oldu Ünyespor'un rakiplerinden Çorum Belediyespor'da da forma numaralarý belli olmuþ! Gollü ancak tatsýz prova Belediyespor, ligin ilk maçý olanorhangazispor maçýnýn taktik provasýný dün Ulukavak Sahasý'nda yaptýðý çift kale ile gerçekleþtirdi. Ulukavak Sahasý'nda saat 16.00'da baþlayan çift kalede teknik direktör Halit Kýlýç ilk 11'de oynatmayý düþündüðü isimleri yeþil yelekli takýmda oynattý. Kýlýç, kalede Osman Kaç'ý oynatýrken savunmada ise Eray'ýn dizinden hafif sakatlýðý nedeniyle sað bekte Osman Bodur'u sol bekte Yakup Kayýþ'ý savunmanýn ortasýnda ise Macit ile Ýmam'a görev verdi. Orta sahanýn ortasýnda Nedim ile Okan'ý yan yana kullanan Kýlýç, saðda Buðra ve solda ise Vedat'ý sahaya sürdü. Ýleri ikilide ise Oðuzhan Yalçýn ve Emir'e görev verdi. Çift kalenin ilk yarýsý turuncu yelekli yedek takým özellikle orta sahada Mehmet Akif ve Oðuzhan Saraçoðlu'nun ayaða paslý oyunu ile oyunahakim görüntü çizdi. Yeþil takýmýn pas organizasyonlarýnda sýkýntý yaþadýðýný gören Kýlýç, Akif ile Okan deðiþikliðine giderken, ilk yarýyý yeþil takým 2-1 önde kapattý. Ýlk yarýda oynanan oyun az sayýdaki izleyicilerdende olumlu not almazken, ikinci yarýda yedek takým disiplinden uzak bir görüntü çizdi. Yedek takýmýn oyundan düþmesi, yeþil takým adýna gollerin ardý ardýna gelmesine neden oldu. Çift kale bol gollü geçmesine raðmen oyun izleyenlere tat vermedi. Özellikle savunma da arkaya atýlan toplarda aðýr kalýnmasý Orhangazi maçý öncesi teknik ekibi tedirgin etti. Çorum Belediyespor bugün yapacaðý tek antrenmanýn ardýndan Cumartesi sabahý Orhangazi'ye hareket edecek. ADNAN YALÇIN sezonunda Spor Toto 3.Lig 2.Grup'ta mücadele edecek olan Ünyespor'da futbolcularýn forma numaralarý belli oldu. 1 Eylül 2013 Pazar günü Darýca Gençlerbirliði maçý ile sezona merhaba diyecek olan Ünyespor'un 27 kiþilik kadrosunda futbolcularýn sahaya hangi forma numaralarý ile çýkacaðý belli oldu. 10 NUMARA ÇORUMLU FUTBOLCUOKTAY YÝÐÝT'ÝN! Ünyespor'da 10 numaralý formayý yeþil-beyazlý takýmýn ilk transferi ve takým kaptaný ÇORUMLU futbolcu- Oktay Yiðit giyecek. Takýmýn ikinci kaptaný kaleci Ömer Sepici ise 33 numaralý formasýyla Ünyespor kalesini koruyacak. Diðer kaleciler Tanzer 1 numaralý formadan yana tercih kullanýrken Beytullah 27, Uður 35 numaralý forma ile sahaya çýkacaklar. ÝBRAHÝM ETHEM 34 NUMARALI FORMAYI GÝYECEK! Geçtiðimiz sezon Çorum Belediyespor'da kiralýk olarak forma giyen Ýbrahim Ethem Ünyespor'da da 34 numaralý formayý giyecek. Ünyespor'da sezonunda Ordu ilinin plaka numarasý olan 52 numaralý formayý Samet Biber giyecek. Trabzon'un plaka numarasý 61 numaralý formayý Trabzonlu futbolculardan Halil Ýbrahim, Giresun'un plakasý 28 numaralý formayý Giresunlu Ýsmail Arslan giyecek. Ünyespor'un alt yapýsýndan yetiþen oyunculardan Taha Kenanoðlu geçen sezonki 96 numaralý formayý, Yunus Þimþek yine geçen sezon ki forma numarasý 94'ü, Ömer Keskin 5, Sedat Kargoðlu ise 18 numarayý tercih etti. Ünyespor'da diðer futbolculardan Yalçýn 47, Halim 74, Emre 66, Süleyman 21, Hurþit 7, Mustafa Daðdeviren 23, Tolga 90, Ýbrahim Ethem 34, Vehbi Furkan 68, Ahmet Burak 17, Murat Iþýkdemir 16, Erhan 15, Uður Adem Gezer 25, Gökhan Günaydýn 8, 19 numaralý formayý ise Özkan numaralý formalarý ile sahaya çýkacaklar. KÖSTEBEKLER ÝÞ BAÞINDA Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta Ünyespor'un rakiplerinden Çorum Belediyespor'da futbolcularýn maçlarda giyeceði forma numaralarý da belli olmuþ! Çorum Belediyespor Yönetimi'nde yer alan bazý 'Köstebekler' için bu haber bilmem bir þeyler ifade ediyor mu? Çorum'un ortak paydasý olmak için yapýlan çalýþmalarý Belediyespor yönetiminde yer alan bazý köstebekler kendi elleri ile yýkmaya çalýþýyor. Deyim yerindeyse bir çuval inciri berbat etmek için uðraþýyorlar. Kamuoyundan gelen yorumlar ise yönetimin bu gidiþatta ýsrara etmesi halinde Çorum Belediyespor'un hiçbir zaman Çorum'un ortak paydasý olamayacaðý yönünde. Köstebekler yüzünden,ünyespor Çorum'un ortak paydasý olabilir ancak Çorum Belediyespor böyle giderse asla. ADNAN YALÇIN Kick Boksçularýmýzdan 2 madalya geldi Aðustos 2013 tarihleri arasýnda Adýyaman'da yapýlan Türkiye Kick Boks Þampiyonasý'ndan ilimiz sporcularý 2 madalya ile döndü. Adýyaman Üniversitesi BES- YO Kampüsü'nde yapýlan müsabakalara 60 ilden 2000 civarýnda sporcu katýlýrken, oldukça çekiþmeli geçen müsabakalara ilgi yoðun oldu. Ýlimizi þampiyonada temsil eden Çorum Kick Boks il takýmý teknik direktör Aydýn Fýrat ve Antrenör Emrah Yýlmaz nezaretinde 20 sporcu ile müsabakalara katýldý. Büyük çekiþmeye sahne olan mücadeleler sonunda 52 Kg Genç bayanlarda Gençlik Spor Kulübü'nden Münire Demirci Türkiye 2. Olma baþarýsýný elde etti. Büyük erkekler 57Kg da Halk Eðitim Kültür Gençlik Spor Kulübü'nden Abdussamet Uðurlu ise Türkiye 3.'lüðünü elde etti. Kick boks Ýl Temsilcisi Aydýn Fýrat Çorum il takýmýmýn müsabakalara katýlmasýna katkýlarýndan dolayý Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ve personeline teþekkür etti. SPOR SERVÝSÝ Ýlk 4 hafta'ya dikkat! Çorum belediyespor, bu hafta sonu baþlayacak olan resmi lig maçlarý öncesi hazýrlýklarýný tamamlayarak Pazar günüorhangazispor ile deplasmanda yapacaðý maçýn saatini beklemeye baþladý. Lig hazýrlýklarýnýn ile etabý olan birinci dönem çalýþmalarýný Sportmence Çorum da yapan Belediyespor, ikinci etap çalýþmalarýna Düzce topuk yaylasý Fenerbahçe tesislerinde devam etti. Burada yaptýðý hazýrlýk maçlarý ile lig öncesi takýmýn ideale yakýn iskeleti teknik direktör Halit Kýlýç tarafýndan þekillendirildi. Hazýrlýk maçlarýnda göz dolduran belediyesporalanyaspor ile yaptýðý hazýrlýk maçýnda 3-0 önde götürdüðü maç da 3-3 beraberlik ile sahadan ayrýldý. Göztepe maçýný dikkate almýyorum. Belediyespor yaptýðý transferler ile dikkatleri üzerine çekerken lig tecrübeleri olan Çorumlu futbolcularý kadrosuna katarak öze dönüþ transferler ile ligde hedefini þampiyonluk olarak belirledi. Ancak lig öncesi belediyespor da bazý eksiklikler vitrine çýktý. Topuk yaylasýnda yapýlan Çankýrýspor hazýrlýk maçýnda yan top hatalarý belediyenin en büyük zafiyeti olarak görüldü. Umarým bu zafiyet lig maçlarýnda sahaya yansýmaz. Belediyespor da bazý yönetici ya da yöneticiler ise, hala düdüðümün parasý diyor. Köstebeklik yapmaya devam ediyor. Unutulmamalý ki çok güzel bir atasözü var. Köpeklerin kardeþliði aralarýna kemik atýlana kadardýr. Gün ola harman ola. Yeni sezon öncesi Belediyespor yaptýðý transferler ile lig de ilk 5 takým içinde olma þansý var. Ancak doðru giden tekere taþ konulmaz ise. Çorumlu tüm futbol severlerde profesyonel liglerde mücadele edecek olan belediyespor ve Bölgesel amatör ligde mücadele edecek olan Çorumspor ve iskilipspor'a destek vermelidir. Sporun dostluk, kardeþlik ve sevgi olduðunu unutmadan. Ligde kendi sahamýz da yapacaðýmýz maçlarda gerek ev sahibi takýma, yöneticilerine ve hakemlere güzel bir misafirperverlik örneði gösterilerek Çorum 'a yakýþýr bir þeklide bulunulmalýdýr. Teknik direktör Halit Kýlýç'ýn önünde ise, çok çok önemli 4 hafta var. Teknik patron Kýlýç bu 4 hafta da Belediyespor'un ve teknik heyetin geleceðini belirleyecektir. Dün izlediðim çift kale beklentilerimin altýnda geçerken bu futbol ve oyun sistemi ile Orhangazispordeplasmanýnda beraberliði iyi sonuç olarak görüyorum. Orhangazispor'un hazýrlýk maçlarýnda kötü performansýný devam ettirmesi halinde ancak Belediyespor bu maçý kazanabilir. Maçýn kilit adamý olarak ise Oðuzhan Yalçýn'ý görüyorum. Nazar deðmesin Oðuzhan Yalçýn izlediðim hazýrlýk maçýnda da dünkü çift kalede de topu dikine taþýyan tek adam olarak dikkat çekti. 12.Dünya Üniversiteler Güreþ Þampiyonasý'na Çorum aday 2016 yýlýnda yapýlacak 12.Dünya Üniversiteler Güreþ Þampiyonasý için aday olan Hitit Üniversitesinin talebini Gençlik ve Spor Bakanlýðý, Spor Genel Müdürlüðü olumlu karþýlayarak Uluslararasý Üniversite Sporlarý Federasyonuna taahhüt mektubu verdi. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu "Her alanda hýzla büyümekte ve geliþmekte olan bir üniversitemiz var. Rektörümüzün yeni ve yoðun çalýþmalarýna bizler de milletvekili olarak destek vermekteyiz. Rektörlüðümüz, Türkiye'de Güreþ sporunun lokomotifi olmuþ, Dünya ve Olimpiyat þampiyonu yetiþtirmiþ Çorum ilimizde 12.Dünya Üniversiteler Güreþ Þampiyonasý yapýlmasý için çalýþma baþlatmýþtýr yýlýnda Finlandiya'da yapýlan þampiyonaya 25 ülkenden 365 katýlýmcý ile yönetici ve organizasyon görevlileri ile toplamda 600 kiþi katýlmýþtýr. 9 gün konaklamanýn saðlanacaðý organizasyonun kabul edilmesi halinde, ilimizin tanýtýmýna ve ekonomisine büyük oranda katký saðlayacaktýr. Türkiye adýnahitit Üniversitemizin Þampiyona için aday gösterilmesi talebimiz Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile görüþmelerimiz olumlu sonuçlanmýþtýr. Þampiyonanýn Çorum'da yapýlmasý halinde "tüm ülkelerin yarýþmacý ve idarecilerinin Türk Hükümetinin garantisi altýnda olacaðý ve Türkiye'ye giriþlerinde gerekli vizelerin verileceði" taahhüdü bakanlýðýmýzca verilmiþtir. Bu imkanlarý bizlere sunan baþta Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'a, destek ve katkýlarýndan dolayý; Gençlik ve Spor Bakanýmýz Suat Kýlýç'a, Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a ve Üniversite Sporlarý Federasyonu Baþkaný Prof.Dr.Kemal Tamer'e teþekkür ederiz." dedi. SPOR SERVÝSÝ

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

* HABERÝ 11 DE. 09.30 da Atatürk Anýtý na çelenk sunumuyla baþlayacak. Saat 10.00 da Vali Sabri Baþköy, Garnizon Komutaný ve

* HABERÝ 11 DE. 09.30 da Atatürk Anýtý na çelenk sunumuyla baþlayacak. Saat 10.00 da Vali Sabri Baþköy, Garnizon Komutaný ve Gazeteciler Cemiyeti nden Külcü ye ziyaret Baþkan Külcü: Cemiyet faaliyetlerini önemsiyoruz Baþkan Külcü, Gazeteciler Cemiyeti nin faaliyetlerini önemsediðini söyledi. Çorum Gazeteciler Cemiyeti yönetimi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

"Çorum'a 11 yýlda 647 milyon

Çorum'a 11 yýlda 647 milyon Vali Baþköy'den "Þehitler Günü" mesajý Vali Sabri Baþköy, "18 Mart Þehitler Günü" nedeniyle mesaj yayýnladý. Türk ve dünya tarihinin önemli dönüm noktalarýndan biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin, tarihte

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

30 Aðustos coþkusu alanlarda

30 Aðustos coþkusu alanlarda Çiftçiler pahalý mazottan dertli Limagrain tohum firmasý ürün tanýtýmý gerçekleþtirdi. Dün ayçiçeði tohumu hakkýnda Köprüalan Köyü'nde bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Toplantýya Vali Yardýmcýsý Hacý

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Þehir Hastanesi. temeli atýldý Çorum'a AMATEM açýlacak. Gýda Paketi ve saat daðýtarak oy peþinde koþuyorlar

Þehir Hastanesi. temeli atýldý Çorum'a AMATEM açýlacak. Gýda Paketi ve saat daðýtarak oy peþinde koþuyorlar Malatya'ya Çorumlu müftü Ýstanbul Kartal Ýlçe Müftüsü Ümit Çimen, Malatya'ya Ýl Müftüsü olarak atandý. SAYFA 4 TE Ümit Çimen www.yildizhaber.com 40 KURUÞ SP Çorum Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk: Baþkan

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Ceylan: Ýstifa etmem!

Ceylan: Ýstifa etmem! TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "AK Parti Çorum'a 11 yýldýr kaybettiriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 13 ilin nüfusunda 2008-2012

Detaylı

Temmuzda ihracat azaldý ithalat arttý

Temmuzda ihracat azaldý ithalat arttý THK ve Hitit Üniversiteleri ortak projelerde çalýþmalý THK Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ünsal Ban, Uslu'yu ziyaret etti Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban, Çorum Milletvekili ve

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir,

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir, 09 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Kent Konseyi güzel çalýþmalara imza atýyor Kent Konseyi Baþkan Yardýmcýsý Halil Ýbrahim Aþgýn, Kent Konseyi'nin son yýllarda güzel çalýþmalara imza attýðýný

Detaylı

"Gazilerimiz gaza sancaklarýdýr" Jandarma Yüzbaþý Serkan Gök, þehitler topraðýn kara baðrýnda sýradaðlar gibi yatarken,

Gazilerimiz gaza sancaklarýdýr Jandarma Yüzbaþý Serkan Gök, þehitler topraðýn kara baðrýnda sýradaðlar gibi yatarken, "Gazilerimiz gaza sancaklarýdýr" Jandarma Yüzbaþý Serkan Gök, þehitler topraðýn kara baðrýnda sýradaðlar gibi yatarken, gazilerin ise o sýradaðlar üzerinde gaza sancaklarý gibi gururla dalgalandýklarýný

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

Hristiyan Batý Medeniyeti'nin sömürgeci, Müslüman Doðu Medeniyeti yapýcýdýr

Hristiyan Batý Medeniyeti'nin sömürgeci, Müslüman Doðu Medeniyeti yapýcýdýr Esnafa borçlarýný yapýlandýrma çaðrýsý! Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, esnaf ve sanatkarlarýn, Torba Yasa'yla getirilen fýrsatlardan yararlanmalarýný istedi. Torba

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

3.3. Þiddetinde ki Depreme mi neden oldu

3.3. Þiddetinde ki Depreme mi neden oldu Kültür Sitesi Yýkýmýndaki ganimet kaç kilo gelecek! Kültür sitesinin yýkýlmasýnýn ardýndan iþ makinelerinin rulo haline dönüþtürdüðü hurda demirlerin toplamda kaç kilo geldiði merak konusu oldu. Diðer

Detaylı

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı