Avrupa'da engellilere yönelik mesleki eðitimi inceleyecekler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa'da engellilere yönelik mesleki eðitimi inceleyecekler"

Transkript

1 GAZETESÝ Hayrettin Karaman Çorum'a geliyor Ýslam Hukuku Profesörü hemþehrimiz Hayrettin Karaman, konferans vermek üzere Çorum'a gelecek. Prof. Dr. Hayrettin Karaman Hitit Üniversitesi ile Ensar Vakfý Çorum Þubesinin ortaklaþa düzenleyeceði... SAYFA 2 DE Dini hassasiyetleri kullananlara Polis Göz açtýrmýyor 40 KURUÞ Gazi ve Ýnönü caddeleri boyunda kaldýrým üzerinde Dua vs içeren kartlarý önce vatandaþlara veren hemen arkasýndan gerçek dýþý küçük hikâyeler üreterek para isteyen Din sömürücülerine Çorum Emniyeti göz açtýrmýyor. Özellikle Çorum dýþýndaki illerden gelen birden fazla kiþiler Ýnsanlarýn Dini hassasiyetlerini maddeye dökerek kandýrmaya çalýþmalarýna ise sað duyulu Çorumlu vatandaþlar tepkilerini gösteriyorlar. Çorum emniyeti ise konu ile ilgili daha çok vatandaþýn duyarlý olmasý gerektiðini belirterek bu tür giriþimlere itibar edilmemesini ve þüphelendikleri vatandaþlarý da Alo 155 Polis'e ihbarda bulunmalarýný tavsiye ediyorlar. Avrupa'da engellilere yönelik mesleki eðitimi inceleyecekler Üniversite mezunlarýna polis olma þansý Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Polis Meslek Eðitim Merkezlerine üniversite mezunu öðrenci alýnacaðýný açýkladý. Baþvurular ise 9 Eylül'de baþlayacak. Polis Meslek Eðitim Merkezi Müdürlüklerinin (POMEM) Emniyet Genel Müdürlüðüne baðlý mesleki temel eðitimin verildiði, parasýz, yatýlý ve üniformalý eðitim kurumlarý olduðunu kaydeden Halil Ýbrahim Doðan, "2013 yýlý için 13 üncü dönem Polis Meslek Eðitim Merkezi Müdürlüklerine alýnacak adaylarýn... 5 TE Hitit Gýda 30'uncu yýlýnda otomobil hediye edecek Çorum Engellileri Koruma ve Destekleme Derneði (ÇEKODER) tarafýndan hazýrlanan engelli istihdamýna yönelik AB projesi kabul edildi. Projenin tanýtýmý ise düzenlenen toplantýyla yapýldý. Ýl Genel Meclisi toplantý salonunda gerçekleþtirilen toplantýya Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, OKA Ýl Koordinatörü Özgür Yalçýn, Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, ÇEKODER Baþkan Yardýmcýsý ve Proje Koordinatörü Galip Devrim Çaðlayan ile proje ortaklarý katýldý. Selahattin Zelveci SAYFA 4 TE Çorum'un köklü alýþveriþ merkezi Hitit Gýda, 30'uncu yýlýný otomobil kampanyasý düzenleyerek kutlayacak. Hitit Gýda Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin Zelveci düzenlediði basýn toplantýsýna kampanya hakkýnda bilgi verdi. Hitit Gýda'nýn 30'uncu kuruluþ yýlýný otomobil kampanyasý ile kutlayacaklarýný açýklayan Zelveci, kampanyanýn detaylarý hakkýnda þu bilgileri verdi: "Müþterilerimiz her 50 TL'lik alýþveriþ için bir kupon alacaklar. SAYFA 7 DE "Organik gýda tüketimi için tüketiciler bilinçlenmeli" 5 TE Organik Tarým ve Gýda Güvenliði Derneði Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ'i ziyaret etti. Geçtiðimiz günlerde faaliyetlerine baþlayan Organik Tarým ve Gýda Güvenliði Derneði ilk ziyaretini Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðüne yaptý. Dernek Baþkaný Saadettin Karaaslan ve yönetim kurulu üyeleri Ýl Müdürü Elfaz Ermiþ'i makamýnda ziyaret etti. 30 Aðustos Zaferi "Suriye ve Mýsýr'da yaþananlardan hepimiz büyük bir ders çýkarmalýyýz" AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý, 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý.mesajýna, "30 Aðustos Zafer Bayramý, 1912 yýlýnda Balkan Savaþlarý ile baþlayan ve 1922 yýlýnda Baþkomutanlýk Meydan Muharebesi sonunda zafere kavuþtuðumuz bir dönemin özetidir. 10 yýl boyunca Anadolu'nun tüm þehirleri, kasaba ve köyleri var gücüyle savaþmýþ, Ýstiklal hasretiyle birçok þehit vermiþtir" ifadeleriyle baþlayan Cahit Baðcý... SAYFA 7 DE coþkuyla kutlanacak 30 Aðustos Zafer Bayramý kapsamýnda Çorum'da bir dizi etkinlik yapýlacak. Kutlamalar kapsamýnda ilk tören saat 09.30'da Atatürk Anýtýnda gerçekleþtirilecek. Daha sonra ise saat 10.00'da Vali Sabri Baþköy, makamýnda kutlamalarý kabul edecek. Kutlama programý 10.30'da Valilik önünde yapýlacak olan geçit töreni ile sona erecek. Rektör Alkan'dan ÖSYM Baþkaný Ali Demir'e YDS teþekkürü Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ÖSYM Baþkaný Prof. Dr. Ali Demir'i ziyaret etti. Üniversitedeki geliþmeler ve Çorum Ýl Sýnav Merkezinin yaptýðý çalýþmalar hakkýnda Prof. Dr. Demir'e bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Alkan... 5 TE Polisten kaçak cep telefonu operasyonu SAYFA 7 DE Vali Baþköy'den 2 30 Aðustos mesajý 6 DE DA DA SAYFA SAYFA SAYFA "30 Aðustos 6 tarihimizin en önemli dönüm noktalarýndandýr" "Belediye için en uygun adayý bulacaðýz"

2 ELEMAN ARANIYOR Pastanemizin üretim bölümünde çalýþacak deneyimli veya yetiþtirilecek bayan elemanlar aranýyor. Cevherzade Müracaat: Fatih Caddesi Þubesi Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Satýlýk Kelepir Toyota 3500 TL ye satýlýk 1992 Model Toyota Panelvan Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Nurettin bey Caddesi üzerinde Melih Mobilya olarak bilinen taban alaný 330 metre kare asma katý ise 300 metrekare olan iþ yeri boþ alan olarak kiraya verilecektir. Müracaat: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 50 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: HABER Vali Baþköy'den 30 Aðustos mesajý Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ile Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, yayýnladýklarý mesajla Çorum halkýnýn 30 Aðustos Zafer Bayramýný kutladýlar. Karadaþ ve Baþaranhýncal 30 Aðustos Zafer Bayramý için yayýnladýklarý kutlama mesajýnda, Türk milletinin tarihin her döneminde baðýmsýzlýðýný, özgürlüðünü ve vatanýný korumak için hiçbir fedakârlýktan kaçýnmadýðýný, bu anlayýþ, irade, kararlýlýk ve birliðin milletimizin girdiði her mücadeleden zaferle ayrýlmayý Yýl: 9 Sayý: 2566 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : saðladýðýný vurguladýlar. "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliðinde, 30 Aðustos 1922'de zaferle sonuçlanan Baþkomutanlýk Meydan Muharebesi ile vatan topraklarýmýz düþman iþgalinden kurtarýldýðýnýn" dile getirildiði mesajda "30 Aðustos, ülke topraklarýmýzýn geri alýndýðý gündür. Tarihin her safhasýnda çað kapatýp çað açan, destanlar yazan, ezilen uluslar için bir umut ýþýðý olan yüce Türk Milleti, Büyük Taarruz'da da bir destan yazmýþ, ülkesine, bayraðýna, topraðýna sahip çýkmýþtýr" denildi. Büyük Taarruz ile bütün dünyaya, Türk Milleti'nin ilelebet payidar kalacaðý mesajýnýn net bir þekilde verildiðinin vurgulandýðý mesajda "Baþta milli mücadelemizin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaþlarý olmak üzere gazilerimizi saygý ve þükranlarýmýzý sunuyor, þehitlerimizi rahmetle anýyoruz. Milletimizin bayramý kutlu olsun" denilmiþtir. Yasin YÜCEL TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Vali Sabri Baþköy, 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Mesajýna, "Milletimizin yokluk ve imkânsýzlýk içerisinde verdiði baðýmsýzlýk mücadelesinin zaferle taçlanmasýný saðlayan, her aþamasý eþsiz vatanseverlik ve kahramanlýk destanlarýyla dolu olan, 30 Aðustos Zaferinin 91. yýlýný kutlamanýn coþkusunu hep birlikte yaþýyoruz" ifadeleriyle baþlayan Vali Baþköy, "Birlik ve beraberlik anlayýþýyla ortak deðerler etrafýnda kenetlenen, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere 30 Aðustos Zaferiyle unutulmayacak bir ders veren milletimiz, hiçbir þekilde baðýmsýzlýk ve hürriyetinden taviz vermeyeceðini, sonsuza kadar var olacaðýný tüm dünyaya kabul ettirmiþtir. Bu düþüncelerle, Türk Silahlý Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarý ve bütün vatandaþlarýmýzýn 30 Aðustos Zafer Bayramý'ný kutluyor, baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm þehitlerimizi, ebediyete intikal etmiþ gazilerimizi rahmet anýyor ve þükranlarýmý sunuyorum" dedi. Haber Servisi TSO'dan 30 Aðustos kutlamasý "30 Aðustos, birlik ve beraberliðin zaferidir" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 30 Aðustos Zafer Bayramý'yla ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Baðýmsýzlýk mücadelemizin en önemli adýmlarýndan biri olan 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 91.yýlýný gururla kutluyoruz. Bir milletin geleceðine ipotek koymak isteyenlere karþý baþlattýðý baðýmsýzlýk mücadelesinde dönüm noktasýný temsil eden 30 Aðustos Büyük Taarruz ve Baþkomutanlýk Meydan Savaþý, baðýmsýzlýða atýlan en önemli adým niteliðindedir." "Büyük Taarruzun, bir ve beraber olunduðunda ne tür zorluklarýn aþýlabileceðinin en güzel örneklerinden biri olarak insanlýk tarihe geçmiþtir" diyen Saatçi, "Bir diðer örneðini Çanakkale'de gördüðümüz milli mücadele ruhu, Büyük Taarruz'da da ortaya çýkmýþ, bu destanýn oluþmasýnda en önemli rolü oynamýþtýr. Bugün de içinde bulunduðumuz zorluklarý aþmak için yapýlmasý gereken, birlik ve beraberliðimize giden yollarda kilit taþlarýný saðlamlaþtýrmak, bunu bozmaya çalýþanlara karþý güç birliði yapmaktýr. Memur-Sen olarak halkýmýzýn 30 Aðustos Zafer Bayramý'ný kutluyor, bir ve beraber nice bayramlar diliyoruz." Yasin YÜCEL Hayrettin Karaman Çorum'a geliyor Ýslam Hukuku Profesörü hemþehrimiz Hayrettin Karaman, konferans vermek üzere Çorum'a gelecek. Prof. Dr. Hayrettin Karaman Hitit Üniversitesi ile Ensar Vakfý Çorum Þubesinin ortaklaþa düzenleyeceði "Ýslam Dünyasýnýn Sorunlarý ve Çözüm Yollarý" konulu konferansa konuþmacý olarak katýlacak. Konferans Devlet Tiyatrosu Salonunda 10 Eylül Salý günü saat 20.00'da yapýlacak. YÝTÝK Hamamözü Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nufüs cüzdanýmý kaybettim. Nail kýzý 1993 doðumlu Meliha Bulut HÜKÜMSÜZDÜR Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 04:25 Güneþ : 05:57 Öðle : 12:48 Ýkindi : 16:28 Akþam : 19:27 Yatsý : 20:51 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 35. Hafta Cumartesi günleri Yahûdîlere, pazar günleri Nasârâya verildiði gibi, Cumâ günü, Müslümanlara verildi. Bugün, Müslümanlara hayýr, bereket, iyilik vardýr. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri BÝR ÞEY DÝYEMÝYORUM BABA! Köyden gelince þehre, Sanki gölden düþtüm nehre, Zorla sokuyorlar insaný küfre, Kimse kimseye hatýr sormuyor, Selam veriyorum yarýsý almýyor, Vallahi köyümüz gibi olmuyor, 81 Ýl'den insanlar gelmiþ, Apartmanlarý görsen iç içe girmiþ Öhö desem rahatsýzlýk verirmiþ, Mahir Odabaþý Ýçtiðimiz su para, gittiðimiz kenef para Yürüsek te maaþýn yarýsý gidiyor yine yola, Aklým ermiyor nasýl geçiniyor fakir fukara Eþimizi, dostumuzu unutturuyorlar, Hanýmlar bize çocuk avutturuyorlar, Köyden daha iyi diye yutturuyorlar, Bir gün bakýyorum iþçiler yürüyor, Bir gün bakýyorum memurlar yürüyor, Uzaktan seyretmek zevkli oluyor, Köyde yürüyerek giderdik okula, Þimdi servis götürüyor uzaða, yakýna Yine de mutlu deðil çocuklar bu bakýma, Köyde baðdan, bahçeden býkardýk, Þimdi soðan dikmek için, iki saksý aldýk Anlayacaðýn, topraða muhtaç kaldýk, Þehirden gelenler köyümüzü beðenmezdi, 'Öf- püf çok kokuyor' diyerek ahýra girmezdi, Bebeleri evde kaplumbaða besliyorlar þimdi, HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,024 2,039 EUR 2,68 2,70 STERLiN 3,124 3,172 JPY YENi 0,0205 0,0208 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ZÜLAL ECZANESÝ TEL: ULUKAVAK MAH. EÞREF HOCA CD. 21/ A YASEMÝN ECZANESÝ TEL: GÜLABÝBEY MAH. 1. CEMÝLBEY SOK. 3/A -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 BASIN: 918

4 HABER 4 "Türk milleti elde ettiði hiçbir baþarýya lütuf ve baðýþlama yoluyla ulaþmamýþtýr" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Mesajýnda "Türk milletinin þanlý tarihinde dönüm noktasý sayýlacak savaþlarýn kazanýldýðý, ülkenin yeniden doðuþunun müjdeleyen ve Türkiye Cumhuriyetine hayat veren 30 Aðustos Zaferinin 91. Yýl dönümünü coþkuyla kutlamanýn kývancýný yaþamaktayýz" diyen Ahmet Sami Ceylan, "Büyük Türk milleti ve onun kahraman ordusu yurdunu iþgal edip esaret altýna almak ve kendisini tarih sahnesinden silmek isteyen iþgalci güçlere karþý vermiþ olduðu onurlu savaþýn 91. yýlýný gururla kutluyoruz. Büyük Türk milleti haklý ve onurlu direniþiyle savaþýn kazanýlmasýnda vatan, millet ve bayrak sevgisinin inançlý mücadelesinin sayýsal güçten daha üstün olduðunu tüm dünyaya kanýtlamýþtýr. Elde ettiði hiçbir baþarýya lütuf ve baðýþlama yoluyla ulaþmamýþ olan Türk milleti imrenilecek kararlýlýk ve sarsýlmaz Avrupa'da engellilere yönelik mesleki eðitimi inceleyecekler Çorum Engellileri Koruma ve Destekleme Derneði (ÇEKODER) tarafýndan hazýrlanan engelli istihdamýna yönelik AB projesi kabul edildi. Projenin tanýtýmý ise düzenlenen toplantýyla yapýldý. Ýl Genel Meclisi toplantý salonunda gerçekleþtirilen toplantýya Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, OKA Ýl Koordinatörü Özgür Yalçýn, Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, ÇEKODER Baþkan Yardýmcýsý ve Proje Koordinatörü Galip Devrim Çaðlayan ile proje ortaklarý katýldý. Proje Koordinatörü Galip Devrim Çaðlayan proje hakkýnda verdiði bilgi de 2013 yýlý Teklif Çaðrýsý döneminde Hayat Boyu Öðrenme Programý (LLP) Leonardo da Vinci Hareketlilik faaliyeti kapsamýnda Türkiye genelinde 2 bin 293 proje teklifi baþvurusunun yapýldýðýný ve proje nihai puanlamasý dikkate alýnarak 348 projenin desteklenmesinin uygun bulunduðunu dile getirerek, "Çorum Engellileri Koruma ve Destekleme Derneði adýna Ulusal Ajans Leonardo da Vinci-VETPRO Hareketlilik Programýna gönderilen "Engelliler Ýçin Mesleki Teknik Eðitim ve Ýstihdam Ýmkânlarýnýn Geliþtirilmesi" isimli projemiz baþarýlý bulunan projeler arasýndadýr.sunulan proje, Çorum Engellileri Koruma ve Destekleme Derneði sahipliðinde, Hollanda, Avusturya, Bulgaristan ve Almanya'nýn alýcý ortaklýðýnda, 1'er hafta süreli, 4 akýþlý, toplamda 44 katýlýmcýdan oluþmakta ve engellilerin AB' deki mesleki teknik eðitimi ve istihdam imkanlarýnýn araþtýrýlmasýný amaçlamaktadýr. Sorunlarýn AB boyutunu incelemek, bulunan yenilikçi çözüm yollarýný yerinde görmek, süreçler hakkýnda bilgi almak, iyi uygulamalarý kayýt altýna almak, iþbirliði ve ortaklýklar kurmak projenin amaçlarýndandýr" dedi. Engellilere yönelik farkýndalýðý artýrmak, tutum ve davranýþlarý deðiþtirmek, görülen, öðrenilen, kayýt altýna alýnan yenilikçi uygulama, yöntem ile teknolojik araçlarýn kullanýmýný paylaþmak ve yaygýnlaþtýrmak, bu sayede yasa koyucuya, yerel yönetimlere ve karar vericilere destek olmanýn projenin sonuçlarý arasýnda yer aldýðýný kaydeden Galip Devrim Çaðlayan, sözlerini þu ifadelerle tamamladý: "Projede yer alan yabancý ortaklar Almanya, azimle baðýmsýzlýðýna musallat olan mihraklarý her daim tarihin karanlýðýna gömmüþtür. Türk milletinin gücünü sýnamaya çalýþanlara tarihi bir ders vermiþtir" ifadelerini kullandý. "Bu zaferle ortaya çýkan sonuçtan, bugünde birliðimize, dirliðimize, varlýðýmýza yönelik emeller besleyenlerin ibret almasý gereken mesajlar vardýr" þeklinde kaydeden Ceylan mesajýný þu ifadelerle tamamladý: "Atalarýmýzdan emanet aldýðýmýz bu güzel vatanýmýzý ay yýldýzlý þanlý bayraðýmýzla her geçen gün daha da güçlenen çaðdaþ Türkiye Cumhuriyetini onurla korumanýn yolu milletçe kenetlenmekten birlik ve beraberlik içerisinde olmaktan geçmektedir.bu duygu ve düþüncelerle ülkemizin baðýmsýzlýðý için canýný feda eden þehitlerimizi bir kez daha saygýyla anýyor silahlý kuvvetlerimizin 30 Aðustos Zafer Bayramýný kutluyorum." Yasin YÜCEL Avusturya, Bulgaristan ve Hollanda' da engellilerin mesleki ve teknik eðitimine yönelik çalýþmalarda bulunan kuruluþlardýr. Projede yer alan yerel kuruluþlar ise Çorum Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü, Sosyal Etüt ve Proje Ýl Müdürlüðü, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, Çorum Esnaf ve Sanatkâr Odalarý Birlik Baþkanlýðý, Çorum Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý, Kale Özel Eðitim Uygulama Merkezi, Ýskilip Bedensel Engelliler Derneði, Alaca Engelliler Derneði, Çorum Spastik ve Zihinsel Engelliler Derneði ve Pegasus Görsel Ýletiþim Hizmetleri'dir. Projede yer alan bütün kurumlarýmýza teþekkür ediyor, saðladýklarý ortaklýðýn bu ve baþka projelerde artarak geliþmesini diliyoruz. Projenin hazýrlanmasýnda emeði geçen Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Çorum Yatýrým Destek Ofisine, Hollanda ve Avusturya ile iletiþimin saðlanmasý ve diðer desteklerinden dolayý Ýskilip Ebusuud Efendi Ýlköðretim Okulu Müdürü Ahmet Bilen'e ve Ýskilip Endüstri Meslek Lisesi Müdür Yardýmcýsý Bayram Gökbulut' a teþekkür ediyoruz. Projenin Çorum' a, Çorum' da ve ülkemizde engellilik durumu olan tüm insanlarýmýza ve ailelerine katký saðlayacaðýný umuyor, hayýrlý olmasýný diliyoruz." Fatih AKBAÞ Mahir ODABAÞI KÖYLERDE UNUTTUKLARIMIZ 13 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný " YAÞMAK ALMAK: Önceden köy yerlerinde gelinler ve üst yaþ grubu bayanlar kendine na - mahrem olan bir erkek gördüðünde veya bir ortamda beraber oturmak zorunda kaldýðýnda baþýndaki tülbentle yüzünün çene ve aðýz kýsmýný kapatýrdý. Köydeki tabiriyle yaþmak alýrdý. Na-mahreme hassasiyet gösterip yaþmak alýp ta, diðer taraftan yanlýþ bir hareketi görülünce aðzý yaþmaklý (içten pazarlýklý, kendini iyi gösterip gerçekte öyle olmayan) denilirdi. " ERKEÐE YOL VERMEK: Eskiden köy yerlerinde kýzlar, kadýnlar sokakta karþýdan karþýya geçerken veya suya giderken önünden bir erkek geçecekse mutlaka beklerdi. Bu erkeðe saygýnýn ifadesi sayýlýrdý. Þayet bu âdete uymayan bir genç kýz veya kadýn olursa 'falanda saygý yok diye' dedi kodusu yapýlýrdý. Bunu duyan dedesi, babasý kýzýna, hanýmýna gerekli tembihatý acilen yapardý. " BÜRÜK (ÇARÞAF): Eskiden köyden ilçeye gelirken kadýnlar çantasýnda bürük (siyah örtü) getirirdi. Traktörden iner inmez hemen onu bürüðü giyinir, çarþý pazarda öyle dolaþýrdý. Köylü kadýnlar siyah bürük giyinirken, þehirli kadýnlar beyaz- gri karýþýmý bürük giyerek çarþýya çýkardý. Sonralarý pardösüler çýktý. Genç bayanlar bunu tek tük giymeye baþlayýnca, ayýplayanlar bile olurdu. Þimdilerde annemizin, ebemizin giydiði bürüklerde tarih oldu. " PAÇA: Önceden köy yerlerinde yaþlý teyzeler özel olarak kendilerinin tezgâhta dokuduðu bezden dikilen paça giyerdi. Paça geniþ olarak dikilir ve ayakucu bel lastiði ile boðulurdu. " MANDÝK: Önceden köylerde basma kumaþtan dikilen (paçanýn kumaþlý hali) ve genelde orta yaþtaki bayanlarýn giydiði bir alt giysi türüdür. " PÝJAMA: Önceden köylerde genç kýzlarýn ve gelinlerin giydiði ayakuçlarýnýn lastikle boðumlu olmadýðý alt giysi türüdür. Pijamanýn üzerine ayrýca pistan giyilirdi. Pistansýz pijama giyilmesi uygun görülmezdi. " PÝSTAN: Basmadan dikilen ve pijama üzerine giyilen boydan elbise türüdür. Genelde allý çiçeklidir.(zamaný evvelde köyden bir vatandaþ karýsýyla beraber, Ýstanbul'da üst kademede görev yapan oðlunun yanýna ziyarete gider. Gelininin doðum günü olduðu için akþam gelirken oðlu bir buket çiçek getirmiþtir. Bunu gören kayýnvalide kocasýna dönerek: 'LAN HERÝF BU KADAR OLDU DA BANA BÝ ÇÝÇEK ALMADIN deyince, adamcaðýzda: 'Karý otu ne yapacan, ondan köyde çok. Ben sana boydan çiçekli pistan aldým'' der. " ABICA: Köy yerlerinde amca yerine kullanýlýr. Edebiyatçý olan bir belediye baþkanýmýz 'amcanýn aslý abýcadýr' diye halen bu þekilde kullanýyormuþ. Tebrik ediyorum. Keþke özümüzü unutmasak "Baðýmsýzlýðýmýzý çetin bir milli mücadeleyle kazandýk" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle yayýnladýðý kutlama mesajýnda, "Tüm dünyaya hiçbir þekilde baðýmsýzlýk ve hürriyetimizden ödün vermeyeceðimizi kanýtladýðýmýz 30 Aðustos Zafer Bayramý'ný kutlamanýn sevincini, gururunu ve mutluluðunu yaþamaktayýz. Baðýmsýzlýk ve hürriyet fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihteki haklý yerini alan bu Zafer, Ülkemizi iþgal etmek isteyen devletlere karþý, Ulusumuzun birlik ve beraberlik ruhu sayesinde tüm dünyaya okumuþ olduðu þanlý bir destandýr" dedi. Rektör Alkan mesajýný þu ifadelerle tamamladý: "Çetin bir milli mücadele sonucunda kazandýðýmýz baðýmsýzlýðýmýzýn, Milletimizin milli birlik ve beraberlik anlayýþýyla her zaman koruyacaðýmýza olan inancýmla 30 Aðustos Zafer Bayramýmýz münasebetiyle baþta büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu büyük zaferi bize armaðan eden Ýstiklâl mücadelemizin bütün kahramanlarýný, mukaddes vatanýmýz için canlarý pahasýna görev yapan aziz þehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anýyor, tarihimizin dönüm noktalarýndan birisi olan 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýzý en içten duygularýmla kutluyorum." Bahadýr YÜCEL Osman Taþçý'dan belediyeye teþekkür Çorum'un tanýnmýþ sanatçýlarýndan Klasik Gitar Sanatçýsý ve Çorum Belediyesi Klasik Gitar Eðitmeni Osman Ünsal Taþçý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür etti. Hitit Gitarýnýn dünyaya tanýtýlmasý adýna yýllardýr çaba sarfeden Klasik Gitar Sanatçýsý Osman Ünsal Taþçý bugüne kadar sanat adýna göstermiþ olduklarý gayretler adýna kendilerini yalnýz býrakmayan ve desteklerini esirgemeyen Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye öðrencileri ile birlikte minnettar olduklarýný belirtti. Osman Taþçý, bugüne kadar sunmuþ olduklarý tüm projelere ve etkinliklerde kendilerine güvenerek destek saðlayan Belediye Baþkaný Külcü'ye teþekkürlerini þu sözlerle ifade etti: "Nacizane bu þehrin bir sanatçýsý olarak sanat adýna birkaç söz söyleme ihtiyacý duyuyorum. Bu zamana kadar kentimizin kültür ve sanat hayatýna elimizden geldiði kadar katký saðlamaya çalýþtýk. Bu gayretlerimizi görmezden gelmeyen ve yapmýþ olduðumuz konserlerimizde, projelerimizde, kurslarýmýzda bizleri yalnýz býrakmayan, desteklerini esirgemeyen sayýn Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü beyefendiye, Baþkan Yardýmcýmýz Zeki Gül beyefendiye ve her zaman bizi güler yüzüyle karþýlayan ve bize güvenerek etkinliklerimizi gerçekleþtirmemizde gayret sarf eden Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürümüz Mustafa Ercan beyefendiye ilk önce sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum. Saygý deðer kentimizin Belediye yöneticilerinin sanat için elinden gelenin fazlasýný yaptýðýna inanýyorum. Sayýn Belediye Baþkanýmýz bugüne kadar bizleri hiç yalnýz býrakmadý. Bizzat kendi programlarýmda bunu yaþadým. Çorum Belediyesi yöneticileri ve tüm çalýþanlarý ile doðru sunulan projelerin her zaman destekçisi oldular. Bu teþekkürü çalýþanýn ve emeðe saygý gösteren, sanatçýnýn destekçisi olan herkesin teþekkürü hak ettiði prensibine inanan bir sanatçý olarak yazmayý bir borç bildim. Klasik gitar adýna baþta Rýcardo Moyano, Murat Ýþbilen, Bülent Býçakcý, Özhan Gölebatma, ayrýca Murat Ýþbilen Quinted, ve þimdide Türkiye'nin en iyi Flamenko grubuna Sayýn Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü'nün onaylarý, Belediye Baþkan Yardýmcýmýz Zeki Gül'ün destekleri ve Kültür Müdürümüz Mustafa Ercan'ýn gayretleri ile sanatseverleri buluþturuyoruz. 19 Eylül'de Türkiye'nin en iyi Flamenko grubu Mavi Siyah grubuyla gerçekleþtireceðimiz konserimize tüm sanat severleri davet ediyoruz. Ayrýca Çorum Belediyesi bünyesinde gerçekleþtirdiðimiz Klasik Gitar Kurslarýnda bizlere fýrsat tanýyan Belediye Baþkanýmýza, Baþkan Yardýmcýmýza ve Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürümüze öðrencilerim ve þahsým adýna bir kez daha teþekkür ediyorum." Yaklaþýk olarak 6 aydýr devam eden Klasik Gitar Kurslarýna her yaþtan gencin katýldýðýný belirten Osman Taþçý ilgi duyan tüm gençlerin kurslara katýlým saðlayabileceklerini belirtti. Çorum Belediyesi'nin sunduðu bu imkanlarýn kent kültürü ve sanat hayatý adýna çok önemli olduðunu belirten Taþçý, desteklerinden dolayý Baþkan Külcü'ye sanat severler adýna teþekkür ettikten sonra, Cumartesi günleri saat 19.00'da Belediye Konferans salonunda düzenledikleri Klasik Gitar Kurslarýna ilgi duyan herkesi davet etti. Bahadýr YÜCEL

5 HABER 5 Üniversite mezunlarýna polis olma þansý Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Polis Meslek Eðitim Merkezlerine üniversite mezunu öðrenci alýnacaðýný açýkladý. Baþvurular ise 9 Eylül'de baþlayacak. Polis Meslek Eðitim Merkezi Müdürlüklerinin (POMEM) Emniyet Genel Müdürlüðüne baðlý mesleki temel eðitimin verildiði, parasýz, yatýlý ve üniformalý eðitim kurumlarý olduðunu kaydeden Halil Ýbrahim Doðan, "2013 yýlý için 13 üncü dönem Polis Meslek Eðitim Merkezi Müdürlüklerine alýnacak adaylarýn 2012 ve 2013 yýllarý Kamu Personel Seçme Sýnavýnýn birinden KPSS - P3 puan türünden 60 ve üzerinde puan alan ve en az dört yýllýk yüksek öðretim kurumlarýndan veya bunlara denkliði kabul edilen yurt dýþýndaki yüksek öðretim kurumlarýndan mezun olanlar baþvurabileceklerdir" dedi. 13 üncü dönem Polis Meslek Eðitim Merkezi Müdürlüklerine 3 bin 170 erkek, 130 bayan toplam 3 bin 300 adayýn asýl, bu miktarlarýn yüzde 30'u olan 951 erkek ve 39 bayan toplam 990 adayýn yedek olarak alýnacaðýný dile getiren Doðan baþvurular ile ilgili þu bilgileri verdi: "Adaylar, ikamet ettikleri Ýl'deki Ýl Emniyet Müdürlükleri Eðitim Þube Müdürlüklerine 09 Eylül Eylül 2013 tarihleri arasýnda istenilen belgelerle birlikte þahsen baþvuracaklardýr. Müracaat kabul iþlemleri 27 Eylül 2013 günü saat itibariyle sona erecektir. Eksik belge veya posta yolu ile ya da baþvuru zamaný geçtikten sonra yapýlan müracaatlar kabul edilmeyecektir yýlýnda düzenlenecek 13'üncü dönem Polis Meslek Eðitimine alýnacak öðrenci adaylarý ile ilgili 09 Eylül 2013 tarihinde baþlayacak baþvuru iþlemlerine Þeyhmustafa sulama göleti inþaatý baþladý iliþkin baþvuru þartlarý ve baþvuruda esnasýnda istenen belgeler internet adresinde yayýnlanmaktadýr. Ayrýca gerekli tüm bilgilere Ýl Emniyet Müdürlüðü Eðitim Þube Müdürlüðü Tel: 'dan dahili 6320 veya internet adresinden gerekli bilgilere ulaþabileceklerdir. Adaylarýn, sýnavlara katýlacaklarý Deðerlendirme ve Seçme Ýþlem Bölge Merkezleri ve tarihleri 11 Ekim 2013 tarihinde Eðitim Dairesi Baþkanlýðýnýn internet adresinden ve Ýl Emniyet Müdürlüklerince ilanen duyurulacaktýr. Deðerlendirme ve Seçme Ýþlemleri ise Emniyet Genel Müdürlüðünce belirlenerek ilan edilen Bölge Merkezlerinde 21 Ekim 2013 tarihinde baþlanýlacaktýr. Deðerlendirme ve seçme iþlemi, üç aþamadan oluþacak ve 13'üncü dönem için geçerli olacaktýr. Ýnternet adresinden ve Ýl Emniyet Müdürlüklerince ilanen yapýlan duyurular adaylara teblið edilmiþ sayýlacaðýndan ayrýca yazýlý tebligat yapýlmayacaktýr." Haber Servisi "Organik gýda tüketimi için tüketiciler bilinçlenmeli" Organik Tarým ve Gýda Güvenliði Derneði Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ'i ziyaret etti. Geçtiðimiz günlerde faaliyetlerine baþlayan Organik Tarým ve Gýda Güvenliði Derneði ilk ziyaretini Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðüne yaptý. Dernek Baþkaný Saadettin Karaaslan ve yönetim kurulu üyeleri Ýl Müdürü Elfaz Ermiþ'i makamýnda ziyaret etti. Ziyarette konuþan Saadettin Karaaslan, derneðin organik ve sürdürülebilir tarým, güvenli gýda ile ilgili yapacaðý çalýþmalarýn yanýnda etkili ve yetkili kuruluþlarla iþ birliði yapacaðýný dile getirerek, "Çalýþma programlarýmýza ve tüzüðümüze baðlý olarak yapacaðýmýz çalýþmalar hakkýnda bilgi vermek ve karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunmak üzere ilk ziyaretimizi Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðüne yapmýþ bulunuyoruz. Gerek gýda güvenliði gerekse organik ve sürdürülebilir tarýmla ilgili yasal düzenlemeler konusunda birinci derecede sorumlu bulunan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ve Taþra kuruluþlarý olan Ýl ve Ýlçelerde Müdürlükleri ile iþ birliði halinde çalýþmak bizler için büyük önem taþýmaktadýr. Kendilerinin de bu hususlarda bize büyük çapta yardýmlarý olacaðýna samimiyetle inanýyoruz" dedi. Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ'i ise sözlerine ziyaret duyduðu memnuniyeti dile getirerek baþladý. Yeni kurulan derneðin hayýrlý olmasýný temenni eden Ermiþ, gerek ülke tarýmýna ve gerekse Çorum tarýmýna hizmetin ortak payda olduðunu dile getirerek, dernek faaliyetlerine katký saðlayacaklarýný yapýlacak ulusal ya da uluslararasý projelere destek vereceklerini söyledi. "Sadece organik ürünler üretmek deðil ayný zamanda üretilen organik ürün tercihi ve tüketimi ile güvenli gýda tüketimi için tüketicilere gerekli bilgilendirmelerin yapýlarak tüketici bilincinin de artýrýlmasý gerekiyor" diyen Ermiþ, organik tarým öncesinde ve geçiþ sürecinde iyi tarým uygulamalarýnýn da yaygýnlaþtýrýlmasý gerektiðini ve bu çalýþmalarda da sivil toplum kuruluþlarý ile yayým programlarýna ortak olmanýn çok fayda saðlayacaðýný ifade etti. Ermiþ sözlerini dernek yönetimine çalýþmalarýnda baþarýlar dileyerek tamamladý. Fatih AKBAÞ Vali Sabri Baþköy, Merkeze baðlý Þeyhmustafa köyünde bulunan zirai sulama göleti inþaatýnda incelemelerde bulundu. Ýncelemeler sýrasýnda DSÝ 54. Þube Müdürü Ýlker Arslan, yüklenici firma Þantiye Þefi Erkan Güler, Þeyhmustafa köyü muhtarý da hazýr bulundu. Yaklaþýk 300 bin metreküp homojen kil çekirdekli kumlu-çakýl dolguya sahip, Þeyhmustafa zirai sulama göletinin gövde dolgusu yapým çalýþmalarýný yerinde inceleyen Vali Baþköy, DSÝ 54. Þube Müdürü Ýlker Arslan ve yüklenici firma Þantiye Þefi Erkan Güler'den devam eden çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. 772 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak Þeyhmustafa zirai sulama göletinin devreye girmesi ile Þeyhmustafa köyünde 1360 dönüm arazinin suya kavuþturacaðýna dikkat çeken Vali Baþköy, "Þeyhmustafa zirai sulama göletinin yapým çalýþmalarý hýzla devam ediyor. Göletin suluma kanallarýnýn ihalesi Temmuz ayý içerinde yapýldý. Ýhale iþlemlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan bir taraftan da kanal inþaatý devam edecektir. Dolayýsýyla Þeyhmustafa göleti, yüklenici firma yetkililerinin de ifade ettiði gibi planlanan tarihten önce 2014 yýlý Eylül ayýnda, sulama kanallarýyla birlikte tamamlanacaktýr" dedi. Gölet inþa alanýnda incelemelerini tamamlayan Vali Baþköy, yüklenici firmanýn gölet alanýnda bulunan þantiyesini ziyaret ederek, proje detaylarý hakkýnda teknik bilgi aldý. Bahadýr YÜCEL Rektör Alkan'dan ÖSYM Baþkaný Ali Demir'e YDS teþekkürü Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ÖSYM Baþkaný Prof. Dr. Ali Demir'i ziyaret etti. Üniversitedeki geliþmeler ve Çorum Ýl Sýnav Merkezinin yaptýðý çalýþmalar hakkýnda Prof. Dr. Demir'e bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Alkan, 01 Eylül 2013 tarihinde gerçekleþtirilecek olan YDS sýnavýnýn Çorum'da ikincisinin de yapýlmasýndan büyük bir memnuniyet duyduklarýný ifade ederek, teþekkür etti. Rektör Prof. Dr. Alkan, Çorum'da son yýllarda daha önce yapýlmayan sýnavlarýn yapýlmaya baþlandýðýný ve baþka yeni sýnavlarýn da verilmesi halinde baþarýyla uygulayabileceklerini sözlerine ekledi. ÖSYM'nin ileriye dönük çalýþmalarý hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunan Prof. Dr. Demir de, Çorum'daki geliþmelerden ve çalýþmalardan duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Prof. Dr. Alkan'a ve sýnavlarýn baþarýyla uygulanmasýnda tüm emeði geçenlere teþekkür etti. Fatih AKBAÞ Kayýp Aileler Derneðinden anne babalara uyarý! Kayýp Aileler Dayanýþma Derneði Baþkaný Mustafa Çetin yaptýðý basýn açýklamasýnda yeni eðitim öðretim dönemine sayýlý günler akala ailelere bazý uyarýlarda bulundu eðitim ve öðretim yýlýnýn baþlamasýna günler kala anneleri ve babalarý dernek olarak tekrar tekrar uyardýklarýný dile getirerek sözlerine baþlayan Mustafa Çetin, "Lütfen çocuklarýmýzý okullara ve parklara çarþýya yalnýz göndermeyelim. Öðrenciyi okuluna kadar götürüp getirelim elinden tutalým ona okul yolunu tanýtalým tanýmadýðý hiç kimseden yiyecek ve içecek almamasý konusunda uyanlarda bulunalým" dedi. Ülkemizde kayýp insan sayýsýnýn maalesef 10 bine dayandýðýný kaydeden Çetin, "Bu rakam bizleri çok üzüyor ve þu anda 400 kiþilik kadromuzla 81 ilde çalýþmalarýmýzý yapmaktayýz. Dernek olarak ülkemizde adeta sivil istihbarat teþkilatý kurduk ve bu çalýþmayla devletimize milletimize faydalý olayý hedef kýldýk Allaha þükür faydasýný da görüyoruz. Derneðimizin çalýþmalarý ve ihtiyaç duyduðumuz bazý ekip ve ekipmanlarla ilgili baþta Sayýn Cumhurbaþkanýmýza bildirdiðimizi inþallah deðerlendirip yardýmcý olacaklarýný tarafýmýza iletileceklerini söylemiþlerdir. Þuanda Suriye'de Mýsýr'da Irak'ta kayýp insan sayýsýnýn Türkiye'deki rakamý 5'e katladýðýný özellikle Suriye'deki kayýp insan sayýsýnýn 10 bini geçtiðini üzülerek söylemek zorundayýz. Ýnsan ticaretiyle uðraþan canilerin buralarda tezgah açtýðým bunlara karþý çok dikkatli olmamýz gerektiðini söylemek zorundayýz. Ülkemizin huzurunu refahýný emniyetini bizlerin daha güvenli yaþamamýzý saðlayacak çalýþmalarý yapan tüm emniyet teþkilatýnda görevli arkadaþlarýmýza Kayýp Aileler Dayanýþma Derneði olarak þükranlarýmýzý ve sevgilerimizi sunarýz. Allah yar ve yardýmcýlarý olsun diyoruz. Kayýp insanlarýn afiþ olarak il meydanlarýna asmamýzýn sebebi hem vatandaþlarýmýzý uyarýyoruz hem kayýp insanlarýmýzý daha kolay buluyoruz 4 buçuk yýlda bulduðumuz kayýp insan sayýmýz 8 kiþiye ulaþmýþ ve bu kiþileri deðiþik illerden bulduðumuzu bildirmek isteriz. Özellikle yaz dönemlerinde kayýp insan sayýsýnýn çoðaldýðýný görüyoruz. Ýstanbul, Ankara Diyarbakýr, Ýzmir, Bursa Kayseri bütün büyükþehirlerimizde kayýp insan sayýsýnýn fazla olduðu gözlemlenmiþtir. Ýnþallah bir sonraki çalýþmamýza Kayseri ve Diyarbakýr olmak üzere deðiþik illerde devam edeceðim" diyerek sözlerini tamamladý. Yasin YÜCEL Çorum'da bulunan sinyalizasyon sistemi artýk tek merkezden idare edilecek.bu merkezin ihalesi ise dün yapýldý. Akýllý Kavþak Kontrol Sistemi ihalesi Belediye ihale salonunda gerçekleþtirildi.leyla Sayýn baþkanlýðýnda 380 bin 680 lira yaklaþýk maliyetle yapýlan ihaleye 5 firma katýldý. Ýhaleye katýlan firmalardan Ekin Biliþim 416 bin lira, Tankes Trafik Ltd. Þti. 373 bin lira, ENC Mühendislik 388 lira, Tandem Trafik 369 bin 900 lira, SSD ise Sinyalizasyon sistemi tek merkezden yönetilecek 312 bin 500 lira teklif verdi. Yapýlacak incelemenin ardýndan ihalenin sonucu açýklanacak.ýhale kapsamýnda Çorum Belediyesi bünyesinde Sinyalizasyon Sistemi Kontrol Merkezi kurulacak. Yasin YÜCEL

6 HABER TEK 6 "Taksim edilecek vatanýmýz, ayýracak insanýmýz yoktur ve olmayacaktýr" Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Av.Ercan Daþdan 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 91. yýldönümünü nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. "Türk milletinin tarihi zaferlerinin yýldönümünde hayale kapýlýp ayrý toprak, yanlýþa düþüp ayrý bayrak ve ihanete girip ayrý devlet peþinde olanlar geçmiþin kudretinden lazým gelen mesajlarý mutlaka almalýdýr" diyerek sözlerine baþlayan Ercan Daþdan, "Yedi düvele eðilmeyen kutlu millet varlýðýnýn, etnik bölücü heveslere geçit vermesi ve bir avuç kendini bilmez bedbahtýn þýmarýklýklarýna ve kanlý provokasyonlarýna ortam açmasý olmayacak duaya âmin denilmesinden farksýzdýr. 30 Aðustos Baþkomutanlýk Meydan Muharebesiyle elde edilen muazzam zaferin 91. yýldönümünde herkes bilmelidir ki; taksim edilecek vatanýmýz, ayýracak insanýmýz, peþkeþ çekilecek deðerimiz, çizilecek sýnýrýmýz ve parçalanacak devletimiz asla yoktur ve olmayacaktýr. Bunun hilafýna atýlacak her adým, yapýlacak her eylem ve içine girilen her kötü niyet 30 Aðustos'un derin ve engin manasýna çarpacak ve mahvolacaktýr. Bu duygu ve düþüncelerle, kutsal vatanýmýzýn varlýðý ve baðýmsýzlýðýnýn dünyaya kabul ettirildiði 30 Aðustos Zaferi'nin 91. yýldönümünde, baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kurucu kahramanlarý; büyük Türk milleti için canlarýný seve seve feda eden aziz þehitlerimizi ve gazilerimizi þükran ve minnet duygularýmla anýyorum.manevi huzurlarýnda, aziz milletimizin ve bütün kahramanlarýmýzýn mukaddes hatýralarýný yâd ediyor, en derin hürmet ve sadakat hislerimle Cenab-ý Allahtan rahmet diliyorum" dedi. "30 Aðustos tarihimizin en önemli dönüm noktalarýndandýr" SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý.açýklamasýna "30 Aðustos 1922 Zaferi, tarihimizin en önemli dönüm noktalarýndan biri olmasýnýn yanýnda, yalnýzca bizim deðil, tüm mazlum uluslarýn, hatta tüm insanlýðýn, özgürlüðe, kurtuluþa, baþý dik ve onuruyla yaþama kararlýlýðýna yöneliþinin ve bu doðrultuda atýlmýþ tarihi bir adýmýn bayramýdýr" diyerek baþlayan Yýldýrým, "Türk Ulusu, 30 Aðustos Büyük Zaferi ile, insanlýða, insanca yaþamanýn ancak özgür, baðýmsýz ve egemen bir ulus olmakla gerçekleþebileceðinin en güzel örneðini verirken, bu uðurda her türlü özveriye katlanmaya daima hazýr olduðunu da göstermiþtir. Onurla, kývançla 91.yýl dönümünü kutladýðýmýz bu zaferin kazanýlmasýnda en önemli etken Türk Ulusu'nun kendisine olan güveni ve inancýdýr.zaferimizin büyük önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaþlarýný saygýyla anýyor, þahsým ve meslektaþlarým adýna bu büyük bayramýmýzý yürekten kutluyorum" dedi. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç: "30 Aðustos Zaferi ilelebet yaþayacak" 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle mesaj yayýnlayan ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn ilelebet yaþayacaðýný kaydetti. 30 Aðustos Zaferi'nin milletimizin baðýmsýzlýðýndan asla taviz vermeyeceði ve birlik beraberlikle her sorunun üstesinden gelineceðinin en güzel örneði olduðunu ifade eden Kýlýç, mesajýnda þunlarý dile getirdi: Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Ýlçe Örgütü, "Sosyal Demokrat Belediyecilik" adýnda Merkez Ýlçe Danýþma toplantýsý düzenledi. As Kültür Düðün Salonunda dün yapýlan toplantýya CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gökhan Günaydýn, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül ile partililer katýldý. Bir saat gecikmeli olarak baþlayan toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül yaptý. "Hukuku özgürlüðü yok sayan hükümetle karþý karþý karþýyayýz" diyen Topgül, "AK Partililer Türkiye'nin büyümesi ve yükselmesini hazmedemiyorlar diyorlar. Eðer bunu hazmettirmek istiyorsanýz içine sindirmediðiniz CHP'yi kabul etmek zorundasýnýz" dedi. Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan partililer kürsüye gelerek görüþlerini dile getirdiler. CHP eski Ýl Baþkaný Yýldýz Bek yaptýðý konuþmada, Zor dönemde dimdik duran CHP'nin bugün ve geleceðe saðladýðý imkânlarý olduðunu dile getirerek, "Ne mutlu bize seçim öncesi gururlu ortam saðlamýþtýr. Partimiz için fedakârca çalýþan genel baþkanýmýz ve milletvekillerimize teþekkür ediyorum. AK Parti iktidarýna kronik sorunu olan enflasyon sorunu yükseltmiþ ihracatýný sanal veriler üzerinden artýrmýþ eðitim sosyal güvenlik saðlýkta devrim niteliðinde kötü çalýþmalar sergilemiþ güvensizlik ve istikrarsýzlýk ülkemizi her zamankinden daha kötü duruma getirmiþtir. Ülkemiz kapitalizmin ve emperyalizmin beþiðini sallayan, yargý hukuk adalet bölücülük Suriye ve Mýsýr'ýn sorununu yaþatan tellal gibi hareket eden baþbakan yaþatmýþtýr. CHP sorumsuz AK Parti iktidarýnýn yaþattýðý sorunlarýn telafisi için memlekette yüz aký olacak" dedi. CHP eski Milletvekili Feridun Ayvazoðlu da "Bir þeyleri beceremiyoruz sandýða sahip çýkmayý sandýktan çýkmayý yýllardan beri arzu etmemize raðmen neden beceremiyoruz. Buna vereceðimiz cevaplar bir hayli zor bunun açýklamasý bilimsel acýdan dolayý olacak. En önemlisi bizi 11 yýl önce iktidara gelen AK Parti zihniyeti partizanlýkla baþlayýp "30 Aðustos Zafer Bayramý milletimizin övünç kaynaðý, þanlý tarihimizin özel günlerinden birisidir yýlýnda 26 Aðustos'ta baþlayýp, 30 Aðustos'ta Dumlupýnar'da Mustafa Kemal'in baþkumandanlýðýnda zaferle sonuçlanan Baþkomutanlýk Meydan Muharebesi dünyaya verilen önemli bir mesajdýr. 30 Aðustos Zafer Bayramý milletimizin, asla zalimlere, iþgalcilere boyun eðmeyeceðinin gurur dolu geçmiþinde olduðu gibi ilelebet baðýmsýz ve bir arada yaþayacaktýr. Vatan, millet, baðýmsýzlýk ve bayrak gibi deðerlerimiz için canlarýný feda eden ve bugün sahip olunan imkanlarýn temellerini atan, baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm þehit ve gazilerimize Türk esnaf ve sanatkarlarý olarak þükran ve minnet duygularýmýzý sunuyor, þehit kanlarý ile sulanarak kurulan bu büyük ülkeyi, medeniyet yarýþýnda en ön sýraya taþýmak bizlerin en önemli görevidir. Tüm halkýmýzýn 30 Aðustos Zafer Bayramý kutlu olsun." "30 Aðustos'u unutturmaya çalýþýyorlar" Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle yaptýðý açýklamada, 30 Aðustos'un Türk Milleti için büyük bir zafer, emperyalistler içinse büyük bir yenilgi olduðunu belirterek, "Emperyalistlerin karalar baðladýklarý günde Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm yurttaþlarýnýn baþý dik, kararlý ve mutlu gezmesi gerekir" dedi. Türkiye'nin 23 Nisan, 19 Mayýs ve 29 Ekim'de olduðu gibi 30 Aðustos'u da unutturmaya çalýþan bir iktidar tarafýndan yönetildiðini belirten Atlas, "Bütün ulusal günlerimize bir bahane bulan ve kulp takan AK Parti, 30 Aðustos'u da akýllarý sýra Malazgirt'le örtmeye çalýþýyor. Bilmiyorlar ki, Atatürk ve silah arkadaþlarýný baþarýlý kýlan Malazgirt'teki Alparslan'ýn manevi ruhunu arkalarýna almalarýdýr. Malazgirt nasýl Anadolu'yu yurt edinmemizin yolunu açtýysa 30 Aðustos Baþkomutanlýk Meydan savaþý da Anadolu'nun sonsuza kadar yurdumuz olmasýnýn güvencesi, bir niþanýdýr. Malazgirt nasýl baþlangýçsa, 30 Aðustos da Anadolu'daki egemenliðimize göz koyanlarýn emellerine son noktayý koyuþtur" diye konuþtu. 30 Aðustos'la bir ulusun yeniden varoluþunun dünyaya gösterildiðini belirten CHP Ýl Baþkaný Atlas, "30 Aðustos'u yaþatan ruh bugün yine var ve baþta ülkemize göz koyanlar olmak üzere iþbirlikçileri yine büyük hayal kýrýklýðýna uðrayacaklar. Bu ülkenin her bir karýþ topraðýnda atalarýmýzýn alýnteri, asil kaný var. Bu ülke kolay kurulmadý, hiçbir þekilde de yýkýlmayacaktýr" dedi. Atlas, baþta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaþlarýna ve terini ve kanýný bu ülke için döken herkese þükranlarýný ilettiðini de ifade etti. Haber Servisi "Belediye için en uygun adayý bulacaðýz" Tufan Köse Osman Samsunlu Cengiz Atlas Yýldýz Bek Feridun Ayvazoðlu Gökhan Günaydýn Saim Topgül bizi kuþatmýþtýr basýnýyla kuþatmýþtýr. Özgürlük sadece lafta kalýr hale geldiyse ülkede ben diktatör olsaydým kimler sallanýrdý dediði cevaplara biz diyoruz ki genel baþkanýmýz verecektir önümüzdeki yerel seçimlerde çok ciddi sýnavlar göreceðiz. Ankara'da yapýlmasý gereken biz Çorumlularýn burada yapýlmasý gereken þeyler var biz biliyoruz ki ülkeyi yönetenlerden bizim insanlarýmýzýn memnun olmadýðý noktalarý da çok çok iyi biliyoruz. O insanlarý ikna etmemize raðmen salonlarýmýza çekemiyoruz. Önümüzde yapýlacak bir yerel seçimler var bu tüm seçimlerin temelini oluþturacaktýr. Diðer il ve ilçelerde olsun partilerimizin ilkelerine baðlý olmuþ aday olacaklarýný görüyoruz inanýyorum ki bu bu arkadaþlarýmýza inanýyoruz. Ama nasýl olacaðýz genel baþkanýmýz sizler tarafýndan bize açýklayacaktýr. Bizler gerçekten birliðe ihtiyacý olan bir CHP topluluðuz" ifadelerini kullandý. -"10 YILDIR OSB'DE BÝR YATIRIM YOK"- CHP eski Ýl Baþkaný Osman Samsunlu da yaptýðý konuþmada þu ifadeleri kullandý: "Biz CHP olarak yeniden Çorumluya Çorumlulara halkýmýza kazandýrmak mecburiyetindeyiz. Geçmiþe baktýðýmýzda mevcut belediyecilik anlayýþýmýz efsane Belediye Baþkaný Turhan Kýlýçocðlu'dur. AK Parti iktidarý döneminde ilk defa çek kasada belediye makamýnda yakalandý. Mevcut belediye baþkaný aðýr cezada yargýlanýyor suçludur suçsuzdur ama yargýlanýyor.geçmiþe baktýðýmýz zaman CHP anamýzýn ak sütü gibi temizdir. Bugün hiç utanmadan sýkýlmadan Çorum'un ekonomik yapýsýný incelemeden bir vatandaþ çýkýyor diyorki Çorum bizim dönemimizde teþviklerle sýçrama yaptý. Ben bu ülkede 15 sene ticaret sanayi odasý baþkanlýðý yaptým. 10 yýldýr OSB'de bir yatýrým göstersinler sanayi tesisi aþýlýþý göstersinler" dedi. -"BELEDÝYEYÝ AK PARTÝDEN ALACAÐIZ"- CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas'ta yaptýðý konuþmada þu ifadeleri kullandý: "Akýl almaz derecede kadrolaþmaya mý, göçe mi özgürleþmenin yok oluþuna mý Silivri'nin toplama kampý oluþanýmý kadýnlarýn kaç çocuk yapacaðýna mý karýþacaðýz saya saya bitiremez. Ortadoðu'da Amerika'nýn Ýsraillin askerlerinin Müslüman kadýnlara tecavüzüne mi bakacaðýz 3 gün önce "PKK ile görüþen þerefsizdir" diyen 3 gün sonra "analar aðlamsýn" diye görüþen Baþbakana mý bakacaðýz. Yaklaþan yerel seçim var bize ufkumuzu açýp bilgiler verdiniz ancak hepimiz aklýmýza þunu yazacaðýz. 1999'da 319 oy ile belediye kaybettik itiraz ettik. 361 oya geldi 13 bin oy alýnmaz mý çok rahat alýnýr bizim amacýmýz aday çýkartmak mý olacak bizim amacýmýz belediyeyi almak mý olacak buna karar verelim 99'dan sonra aðýr cezada yargýlanan Muzaffer Külcü'nün Çorum'u kurtarmakla belediye baþkanlýðýný kazanacak adaylar çýkartmamýz lazým. Parti tabanýmýzla 14 mahalle kimi kabul edecekse belediyeyi alma adýna ilimizden geleni yapacaðýz.1 yýl önce ben size söz verdim belediyeyi alacaðýz diye. Kendinden olmayan belediyelere þafak baskýný yapan baþbakanýn korumasýnda olan Muzaffer Külcünün elinden alacaðýz." -"BELEDÝYE ÝÇÝN EN UYGUN ADAYI BULACAÐIZ"- CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse de konuþmasýnda þunlarý dile getirdi: "Gezi olaylarý hepimiz için öðretici olmalý. Atatürk resimli Türk bayraðý satan biriyi gözaltýna aldýlar karýsý biz örgütüz evet evimizde 5 kiþi açýz dedi. Önce birbirimizin gözüne bakacaðýz gözünün içine bakmadan siyaset olmuyor bu siyasi çalýþmalarda referans olmalý 7.5 milyar nüfus içinden 1.5 milyarlýk coðrafya var. Dünyada ne kadar iç savaþ varsa kan gözyaþý bu.1.5 milyarlýk içinde bir 75 milyon var ki kör topal barýþ içinde yaþýyoruz bunu Atatürk ve silah arkadaþlarýna borçluyuz. Osmanlýda baþladý 3 Selimle Enver Paþa Talat Paþa gibilerle emekleri var saygýyla anýyorum. CHP olarak en iyi belediye baþkaný adayýný bulacaðýz. Ýl genel meclisi belediye meclislerini bulacaðýz. Haksýzlýða karþý tepki gösteren namuslu insanlarýn isteklerini yerine getirmeye camlaþacaðýz." Kürsüye son olarak gelen CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Uslu'dan Aþçýlýk Bölümü teþekkürü Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Alaca Meslek Yüksek Okulu'nda Aþçýlýk bölümünün açýlacaðýný ilk kez Alacalýlar Eðitim ve Kültür Vakfýnýn Ankara'da düzenlediði iftar yemeðinde daha sonra da Alaca'da düzenlenen iftar yemeðinde kamuoyu ile paylaþmýþtý. Uslu'nun verdiði müjdeli habere YÖK'ten onay çýktý. Yükseköðretim Kurumuna yapýlan teklif olumlu karþýlanmasý ile ilgili Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Alaca Meslek Yüksek Okulumuz Yükseköðretim Kurumunun tarihli yazýsý ile Hitit Üniversitemizin bünyesinde kurulmuþ, kýsa sürede Gýda Teknolojisi, Elektronik Haberleþme Teknolojisi, ve Kaynak Teknolojisi programlarýnda eðitime baþlamýþtýr. Yükseköðretim Yürütme Kurulunun yeni kararý ve ortak çalýþmalarýmýz sonucu Aþçýlýk bölümü Alaca ilçemize kazandýrýlmýþtýr. Ülke ihtiyaçlarý ile Ýstihdam alanlarý dikkate alýndýðýnda Mesleki Eðitimin önemi kaçýnýlmaz bir gerçektir. Hitit Üniversitemize yüksek tercih oranlý fakülte ve bölümlerin açýlmasý için çalýþmalarýmýz devam etmektedir. Rektör hocamýza, Üniversite Senatomuza ve YÖK'e destek ve katkýlarýndan dolayý teþekkür ederiz. Çorum ilimize Hayýrlý olsun" dedi. Haber Servisi Gökhan Günaydýn da þunlarý söyledi: "Cumhuriyetin temel deðerleri ile beraber kardeþlik özgürlükçü barýþçýl bir yasamý sürdürecekmiyiz yoksa bu ülkeyi geriye götürenlere sayanlara mý teslim edeceðiz. Bunu düþünmemiz lazým. Biz Cumhuriyet fýrkasýnýn adýný deðiþtiren 90 yýllýk partiyiz. Cumhuriyet Halk Fýrkasý emperyalizme savaþ vermek için kurulmuþtur. CHP mazlum milletlerin ilk baðýmýzý mücadelesini vermiþ partidir ayný yük omuzlarýmýzda emperyalizm alet etmeye karsý olanlara 75 milyon evladý biz eþit görürüz birini aþaðý birini yukarda görmeyi özenle reddederiz. Cemevi de bizimdir camide bizimdir diyen bir partidir. Vatandaþlarý ayýrmayýz o onun özgürlüðüdür deyip orada kalýrýz.11 yýlý aþkýn AKP iktidarý ile Türkiye muhatap 1950 yýlýndan bir yana Türkiye dekoalisyonlarý býrakýrsak sað partilerle muhatap. Osmanlýnýn son dönemi 1870'lerden itibaren iflas eden bir ekonomi ile tanýmlanýp hýzla borçlanmýþtýr. Osmanlýnýn borcunu bitiren Türki'yedir 1950 yýlýna 0 borçla kasasý altýn dolu hazine ile devredilmiþtir AKP'ye oy verenler not etsin gerçeði bulalým Türkiye'nin ortalama dýþ açýðý 100 milyar dolardýr 100 satýyor ise 200 almaktadýr. Bir zamanlar tüm Ortadoðu'ya yeten ülke Arjantin'den soya Ukrayna'dan tohum gibi bir çok ülkeden alým yapýyor. Son 11 yýl içinde bu ülkemin çiftçisi 30 milyon dönümü ekmekten vazgeçti." Kubilay Kaan YÜCEL

7 HABER 7 Hitit Gýda 30'uncu yýlýnda otomobil hediye edecek Çorum'un köklü alýþveriþ merkezi Hitit Gýda, 30'uncu yýlýný otomobil kampanyasý düzenleyerek kutlayacak. Hitit Gýda Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin Zelveci düzenlediði basýn toplantýsýna kampanya hakkýnda bilgi verdi. Hitit Gýda'nýn 30'uncu kuruluþ yýlýný otomobil kampanyasý ile kutlayacaklarýný açýklayan Zelveci, kampanyanýn detaylarý hakkýnda þu bilgileri verdi: "Müþterilerimiz her 50 TL'lik alýþveriþ için bir kupon alacaklar. Kampanya tarihleri Selahattin Zelveci arasýnda yapýlacak. Bu kampanya Merzifon içinde geçerlidir. Çorumla ayný tarih de baþlayýp sona erecek. Çorum'da 3, Merzifon'da ise 1 adet otomobil hediye edeceðiz." Hitit Gýda olarak 30 yýlý doldurmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný ifade eden Zelveci, "Halkýmýzla nice 30 yýllar kutlamayý diliyoruz. Çorum ve Merzifon halkýna ayrýca teþekkür ediyoruz. Kampanyalarýmýz bundan sonrada devam edecek" diyerek sözlerini tamamladý. Bahadýr YÜCEL AK Parti çiftçileri dinliyor AK Parti Merkez Ýlçe Teþkilatý, merkeze baðlý köylere yönelik baþlattýðý ziyaretlerine devam ediyor yýlý baþýnda, Çorum'a baðlý köylerin sorunlarýný yerinde görmek, muhtarlarýn ve vatandaþlarýn sorunlarýný ve taleplerini dinlemek amacýyla köylere yönelik çalýþma baþlatan AK Parti Merkez Ýlçe Teþkilatý, bu çalýþmalarýný sürdürüyor. Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri ve il genel meclis üyelerinin katýldýðý toplantýlar düzenleyerek köy muhtarlarý ile bölge toplantýlarý düzenledi. Toplantýlarda köylerin sorunlarýný yerinde görerek, onlarý dinleyerek, yapýlan yatýrýmlarýn takibini yerinde yaparak çiftçiyi, sadece seçimden seçime hatýrlanan olmaktan çýkartýp emrinde olduklarýný göstermeye çalýþan Merkez Ýlçe Teþkilatý, önceki gün de yine bazý köyleri ziyaret ederek, hem yapýlan çalýþmalarý yerinde incelediler, hem de vatandaþlarla görüþtüler. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker ve merkez ilçe yönetim kurulu üyelerinin de katýldýðý ziyaretler sýrasýnda hem yerelde il özel idaresi tarafýndan yapýlan hizmetlerden, hem hükümetin tarým politikasýndan bahsetti. bahsederek, insanlara yapýlanlarý hatýrlattý. AK Parti Merkez Ýlçe Teþkilatý olarak sadece seçim zamaný hatýrlanan köylere yönelik olarak ziyaretler baþlattýklarýný hatýrlatan Köse, merkeze baðlý bulunan tüm köylerin muhtarlarýna yönelik belirli bölgelerde toplantýlar düzenlediklerini, toplantýlarda muhtarlarýn sorunlarýný, isteklerini, þikayetlerini Polisten kaçak cep telefonu operasyonu Ýl Emniyet Müdürlüðü ekipleri düzenledikleri operasyonda çok sayýda kaçak cep telefonu ele geçirdi. Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk Büro Amirliði ekipleri Doðu illerinden Çorum'a yüklü miktarda gümrük kaçaðý cep telefonunun getirileceði bilgisinin aldý. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri K.T. isimli þüpheliyi günü Osmancýk Caddesinde yakaladý. Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca alýnan arama ve el koyma kararýna istinaden þahýs ve þahsa ait kolide yapýlan aramalarda 100 adet Samsung GTE 1205T marka cep telefonu ele geçirilerek el konuldu. K.T isimli þüpheli þahýs hakkýnda Kaçakçýlýkla Mücadele Kanunu ve Elektronik Haberleþme Kanununa muhalefet iddiasýyla iþlem yapýlarak adliyeye sevk edildi. anlattýklarýný hatýrlatarak, "Biz de köylerimizin sorunlarýný yerinde görerek, onlarý dinleyerek, yapýlan yatýrýmlarýn takibini yerinde yaparak çiftçimizi, sadece seçimden seçime hatýrlanan olmaktan çýkartýp emrinde olduðumuzu gösterdik" dedi. -"ORTADA SANDIK YOKKEN BÝLE, SÝZE HESAP VEREN BÝR ANLAÞYIÞA SAHÝBÝZ"- AK Parti'nin çiftçiye yaptýðý yatýrýmlarý, verdiði destekleri hatýrlatmak istediklerini söyleyen Köse, ülkenin bugün geldiði noktaya bakýldýðýnda, doðru ve art niyetsiz olarak okunmasý halinde AK Parti'nin birikmiþ bütün sorunlarý çözdüðünün görüldüðünü belirterek, "AK Parti'nin Cumhuriyet tarihi boyunca iktidarda olanlardan daha fazla yatýrým yaptýðýný daha fazla ürettiðini görürsünüz. Halký ile daha fazla iç içe olduðunu görürsünüz. Dün milletin efendisi olarak sizi gördüðünü söyleyen iktidarlar sizi seçimden seçime hatýrlamadýlar mý? Bugün seçim yokken, ortada sandýk yokken size hesap vermek, hizmet etmek maksadý ile burada bulunuyor olmamýz, halkýmýza bakýþýmýzýn en güzel örneði deðil midir?" þeklinde konuþtu. -"ÇORUM'DA 14 BÝN 815 ÇÝFTÇÝNÝN 17.8 MÝLYON TL KREDÝ BORCU SÝLÝNDÝ" yýlýnda tarýmsal üretim 23.7 milyar dolar iken, 2012 yýlýnda 2.5 kat artarak 62.7 milyar dolar olduðunu belirten Merkez Ýlçe Baþkaný Köse, çiftçinin aldýðý bu destekleri doðru kullanarak bir baþarýya imza attýðýný, bunun sadece söylemelerden ibaret olmadýðýný dile getirdi. Rakam rakam bilgileri vatandaþlarla paylaþan Merkez Ýlçe Baþkaný Köse, kefalet kanunu ile çiftçi maðduriyetinin AK Parti iktidarý döneminde sona erdiðini, Çorum'da Ziraat Bankasý ve Tarým Kredi Kooperatiflerinden aldýklarý kredileri ödeyemeyen 14 bin 815 çiftçinin, 17,8 milyon TL'yi bulan borçlarýnýn 2003 yýlýnda silindiðini kaydetti. Köse, çýkarýlan Kanun ile müteselsil kefalet yüzünden hacizle karþý karþýya olan çiftçilerin maðduriyetinin giderildiðini anýmsattý. ÇORUM'A VERÝLEN DESTEK YÜZDE 130 ARTTI Tarýmsal kredi faizlerinin 2002 yýlýnda % 59 iken, bugün sýfýr ile %7,5 aralýðýna AK Parti döneminde düþürüldüðünü söyleyen Merkez Ýlçe Baþkaný Köse, Çorum'a verilen toplam desteklerin 2002 yýlýnda 30,8 milyon TL iken, 2012 yýlýnda % 130 artýþla 70, milyon TL'ye ulaþtýðýný, bu dönemde Çorum'a toplam 671,5 milyon TL destek verildiðini açýkladý. "Tavuk etinde marka olmak istiyoruz" Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun 11. Proje Baþvuru Çaðrý Ýlanýnýn yayýnlanmasý dolayýsý ile basýn açýklamasý yaptý. Kurþun açýklamasýnda "Kurumumuz 11. Proje Baþvuru Çaðrý Ýlanýný 26 Aðustos 2013 tarihi itibarý ile yayýnlamýþ bulunmaktadýr. Baþvuru yapacak müracaat sahipleri tarihinden tarihine kadar proje baþvurularýný gerçekleþtirebilecektir" dedi. Toplam destek bütçesinin 42 Ýl için yaklaþýk 512 milyon Avro olduðunu belirten Kurþun, "Ýlimize çekilebilecek önemli miktarda hibe desteði yatýrýmcýlarýmýzý beklemektedir. Ýlimizde son çaðrýlarda gözlenen proje baþvurularýndaki artýþýn bu çaðrý döneminde de devam edeceðini bekliyoruz" ifadelerini kullandý. TKDK aracýlýðý ile þu ana kadarki 10 Proje Baþvuru Çaðrý Döneminde Çorum'da ki yatýrýmcýlara toplamda yaklaþýk olarak 25 milyon TL hibe desteði saðlandýðýný bu kapsamda 13 adet mandra (büyükbaþ süt üretim tesisi), 1 adet besi çiftliði (büyükbaþ et üretim tesisi), 2 adet koyun aðýlý (küçükbaþ et üretim tesisi), 4 adet kümes (tavuk eti üretim tesisi), 1 adet süt iþleme tesisi, 45 adet týbbi ve aromatik bitki üretimi, arýcýlýk ve süs bitkisi seracýlýðý, 1 adet yöresel ürün üretim tesisi (eriþte, mantý ve yufka) ve 1 adette kýrsal turizm tesisi olmak üzere 68 proje hibe desteklerinden faydalandýðýný dile getiren Kurþun, 28 projenin ise incelenmesine devam edildiðini kaydetti. Ayrýca 2017 yýlýna kadar Çorum'da 50 bin adetlik 30 adet kümes tesis edilmesini hedeflediklerini söyleyen Kurþun, "Çorum nasýl yumurta üretiminde marka haline gelmiþse tavuk eti üretiminde de marka haline gelmesini hedefliyoruz. Þu ana kadar 4 adet tavuk eti üretim iþletmesi projesi hibe desteði alma hakký kazandý, bu sayýnýn 2017 yýlýna kadar 30 olmasýný hedefliyoruz. Bu iþletmelerin yaný sýra kurumumuz desteði ile kurulacak tavuk eti kesimhanesinin de bu hedefe katký saðlayarak "Çorum Piliç"' te "Çorum Yumurta" gibi marka olacaktýr ümidindeyiz" dedi. Turizm acenteleri güç birliði yapacak Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý 11 No'lu Meslek Grubu Baþkaný Mithat Kaya, Meclis Üyeleri Haluk Aþkýn, Hasan Suvacý ve Murat Köylüoðullarý ile birlikte, ildeki turizm seyahat iþletmelerinin sorunlarýný görüþmek üzere Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Ali Özüdoðru ve Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'ý ziyaret ettiler. Ziyaretlerde açýklamalarda bulunan Meclis Üyesi Haluk Aþkýn, Çorum'daki turizm acenteleri ile yapýlan ilk toplantýda acentelerin sorunlarýný dinlediklerini belirterek "Ýlimizdeki turizm faaliyetlerine ivme kazandýrmak için neler yapabileceðimizi görüþme noktasýnda ziyaretlerde bulunuyoruz. Meslek komitesi olarak düzenlediðimiz Ýlk toplantýmýzda; ilimizde seyahat acentesi belgeli sahibi olan 17 firma olduðunu, buna karþýn bazý yetkisiz kiþilerin de seyahat organizasyonlarý yaptýklarý konusu gündeme getirilerek, söz konusu kiþilerin buna haklarýnýn olmadýðý, bu konunun ilimiz Kültür Turizm Müdürlüðü, Milli Eðitim Müdürlüðü ve Müftülük nezdinde görüþülmesi kararlaþtýrýlmýþtýr. Bunun yaný sýra ilimizin çok önemli bir tarihi mirasa ve turizm alt yapýsýna sahip olmasýna raðmen turizm pastasýndan gerekli payý alamamamýzýn nedenleri de görüþülmüþtür" dediler. Aþkýn, turizm acenteleriyle geniþ katýlýmlý toplantýlarýn rutin hale getirileceðini, il müdürlüðüyle de koordineli çalýþmalar saðlanacaðýný, turizme ivme kazandýrmak için her türlü katkýya hazýr olduklarýný ifade "Suriye ve Mýsýr'da yaþananlardan hepimiz büyük bir ders çýkarmalýyýz" AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý, 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý.mesajýna, "30 Aðustos Zafer Bayramý, 1912 yýlýnda Balkan Savaþlarý ile baþlayan ve 1922 yýlýnda Baþkomutanlýk Meydan Muharebesi sonunda zafere kavuþtuðumuz bir dönemin özetidir. 10 yýl boyunca Anadolu'nun tüm þehirleri, kasaba ve köyleri var gücüyle savaþmýþ, Ýstiklal hasretiyle birçok þehit vermiþtir" ifadeleriyle baþlayan Cahit Baðcý, "I. Dünya Savaþý sýrasýnda her þeye raðmen pek çok cephede büyük baþarý elde eden Türk Milleti, Mondros Ateþkes Anlaþmasý gibi kabul edilemez bir anlaþmayla Kurtuluþ Savaþýna girmek mecburiyetinde býrakýldý. Ýþgal edilen Anadolu topraklarýnýn geri alýnmasý mutlak bir zorunluluktu. 19 Mayýs 1919 günü Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçerek baþlattýðý Þanlý Mücadele sayesinde halk kaybettiði inancýný ve gücünü topladý. 23 Nisan 1920'da Büyük Millet Meclisi kurularak Milli Mücadeleye bir merkez kazandýrýlmýþ oldu. Artýk Ankara'da Milleti temsil eden, çýkarlarýný gözeten ve halký için mücadele eden bir heyet oluþmuþtu. 14 Aðustos 1921'de Yunan ordusunun Sakarya'da Vatan'ý bölme çabalarý, Baþkomutan Mustafa Kemal önderliðinde Türk Ordusunun karþý taarruzu ile karþýlaþtý ve Sakarya Meydan Muharebesi'nde 5 bin 713 Þehit verildi. Kesin zafer için hazýrlanan Türk Ordusu; 26 Aðustos 1922 günü taarruza geçti ve Baþkomutanlýk Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz Zaferleri ile 10 yýllýk savaþý sonlandýrarak, düþmaný denize döktü. Bu þanlý zaferler kahraman bir neslin büyük zaferidir. Türk Milleti için canýný feda eden Þehitlerimizin kanlarý sayesinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin kýymetini ve önemini hiçbir zaman 9.90 TL TL TL 3.50 TL 8.90 TL 8.90 TL 9.90 TL TL etti. Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Ali Özüdoðru da ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, bu tür görüþmelerin turizm alanýndaki güçlü birliktelikleri de beraberinde getireceðini, sorunlarýn daha kolay aþýlacaðýný ve turizm pastasýndan daha çok pay alýnmasýný saðlayacaðýný düþündüðünü söyledi. Ýlin Turizm potansiyelini artýrmak için her kurum ve sivil toplum örgütünün desteðine ihtiyacýn olduðunu belirten Özüdoðru, bu anlayýþýn geliþmesinin, Çorum'un bir turizm kenti olmasýna katký saðlayacaðýný sözlerine ekledi. Meclis Üyesi Haluk Aþkýn ayrýca turizm acentelerinin, umre organizasyonlarýnda bazý din görevlilerinin müþteri toplama ve organizasyon tertiplediði yönündeki þikayetlerini de Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'a ilettiler. Müftü Mehmet Aþýk da konu hakkýnda çok titiz olduklarýný, sürekli personellerini uyardýklarýný, eylül ayýn da yapýlacak toplantýda yine uyarýlarda bulunacaklarýný, bu konunun da takipçisi olduklarýný ifade etti. Haber Servisi aklýmýzdan çýkarmamalýyýz. Vataný bölmeye çalýþan, kardeþleri birbirine düþürmeye çalýþan güçlere bu kahraman neslin torunlarý olduðumuzu hatýrlayarak asla pirim vermemeliyiz. "milletin geleceðini yine milletin özgür iradesi belirleyecektir" ilkesini demokrasimizin en temel ilkesi yapmalýyýz. Bugün kardeþ ülkelerimiz, Suriye'de, Mýsýr'da yaþananlardan hepimiz büyük bir ders çýkarmalýyýz. Tek çözümün Demokrasi olduðunu unutmamalýyýz. 91. Yýlýný kutladýðýmýz bu büyük zaferin mimarý baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman þehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anýyorum" dedi. Haber Servisi

30 Aðustos coþkusu alanlarda

30 Aðustos coþkusu alanlarda Çiftçiler pahalý mazottan dertli Limagrain tohum firmasý ürün tanýtýmý gerçekleþtirdi. Dün ayçiçeði tohumu hakkýnda Köprüalan Köyü'nde bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Toplantýya Vali Yardýmcýsý Hacý

Detaylı

"10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk"

10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR SGK yeni hizmet binasý açýldý 7 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "12 Eylül darbesi demokrasi tarihinin kara lekesidir" "10 senede Türkiye'de çok þey

Detaylı

Belediye'den su kesintisi uyarýsý SAYFA 10 DA

Belediye'den su kesintisi uyarýsý SAYFA 10 DA Prof. Dr. Kaþif Hamdi Okur 9 DA Belediye'den su kesintisi uyarýsý Prof. Okur Din Ýþleri Yüksek Kurulu na atandý Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý Su Teknisyenliði Amirliði tarafýndan Bahabey

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

AK Parti'de 12. yýl coþkusu AK Parti'nin 12.kuruluþ yýldönümü nedeniyle Çorum'da kutlama programý. Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular

AK Parti'de 12. yýl coþkusu AK Parti'nin 12.kuruluþ yýldönümü nedeniyle Çorum'da kutlama programý. Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular Mýsýr'da darbeci ordunun Müslümanlarý katletmesine tepkiler çýð gibi büyüyor. Çorum'da dün gerçekleþtirilen eylemde Mýsýr'da katliam yapanlara tepki gösterildi.

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

TSO'da bol polemikli meclis toplantýsý

TSO'da bol polemikli meclis toplantýsý Duygulandýran madalya töreni 18 Mart Þehitler Gününde 5 þehit ailesine Devlet Övünç Madalyasý verildi.cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan gönderilen madalya ve beratlar, Vali Sabri Baþköy tarafýndan

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

"Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli"

Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli Mustafa Keser coþturdu Türk Polis Teþkilatý'nýn 168. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Çorum Belediyesi tarafýndan Ýl Emniyet Müdürlüðü personeli ve Çorum halkýna, Mustafa Keser konseri düzenlendi.

Detaylı

operasyon l Emniyet Müdürlüðü ekipleri 11 Þubat-11 Mart tarihinde çok sayýda operasyon yaptý. Bu operasyonlar

operasyon l Emniyet Müdürlüðü ekipleri 11 Þubat-11 Mart tarihinde çok sayýda operasyon yaptý. Bu operasyonlar Doktora saldýrýya tepki! Osmancýk Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde nöbetçi Dahiliye Uzmaný Dr.Caner Keser, iddialara göre önceki akþam acile gelen hasta K. K. ile tartýþtý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine

Detaylı

Brüksel'den sevindirici haber geldi

Brüksel'den sevindirici haber geldi MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan: "Yemeyen yedirmeyen, çalmayan, çaldýrmayan Belediye Baþkanlýðý yapmak adýna aday oldum" Gazetemizi MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek ile birlikte ziyaret eden MHP

Detaylı

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı

yürüyüþ düzenledi. Yaþama Kültürünü" aþýlayacak

yürüyüþ düzenledi. Yaþama Kültürünü aþýlayacak AK Parti Çorumda Yerel Yönetim yoklamasý yaptý Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Menderes Türel'in yardýmcýsý ve ayný zamanda AK Parti Kocaeli Milletvekili Ýlyas Þeker Dün AK Parti Çorum

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

SMMMO sandýk baþýna gidecek

SMMMO sandýk baþýna gidecek SMMMO sandýk baþýna gidecek KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Muzaffer Yýldýrým Murat Metin Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak.

Detaylı

Teknokent Çorum'un prestijini yükseltecek

Teknokent Çorum'un prestijini yükseltecek Þehit Erdoðan son yolculuðuna uðurlandý Mardin'de askeri aracýn devrilmesi sonucu þehit olan 21 yaþýndaki Jandarma Komando Er Gürsel Erdoðan defnedildi. Þehit Erdoðan dün Alaca'da düzenlenen cenaze töreninde

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı