ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010"

Transkript

1 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ULUSLARARASI LETMELERN WEB STELERNN TASARIMINDA KÜLTÜREL BOYUTLARIN ADAPTASYONUNUN ÖNEM (ULUSLAR ARASI LETMELERN WEB STELERNN ÇERKLERNE YÖNELK KÜLTÜREL ANALZ ) THE ADAPTATION OF CULTURAL DIMENSIONS IN DESIGNING WEBSITES OF INTERNATIONAL BUSINESS (AN ANALYSE ON CULTURAL ADAPTATION OF WEB SITES) Sinem YEYGEL ÇAKIR* Ayen TEMEL ENL** Özet nternet, günümüz i çevresinde iletmeler için rekabette stratejik bir araç olarak kullanılmaktadır. Özellikle uluslararası iletmelerin ürünlerine ve hizmetlerine ilikin bilgileri farklı ülkelerdeki farklı kültürel özelliklere sahip müterilerine aktarmasında web sitesi iletmenin adeta yüzü olarak kabul edilmektedir. letmenin web sitesinde yer alan bilgilerden kullanılan renklere kadar çok sayıda detay kültürel boyutlar dorultusunda tasarlandıı taktirde algılama ve anlaılma kolaylıı elde edilebilmekte ve aynı zamanda müteri ile dorudan bir etkileim kurulması mümkün olabilmektedir. Bu çalımada Hofstede nin kültürel boyutları dikkate alınarak web site tasarımındaki önemi açıklanmakta ve kültürel boyutları adapte edilme biçimleri web siteleri üzerinden incelenmektedir. Anahtar Kelimeler: kültür, kültürel farklılıklar, web sitesi, kültürel adaptasyon, web sitesi adaptasyonu. Abstract Internet has been used for businesses as a strategic means in competition in the nowadays business world. Websites are considered particularly as the faces of the international businesses in transferring the information about them and their services to their customers with different characteristics in different countries. If * Yrd. Doç. Dr., Ege Üniversitesi letiim Fakültesi Reklamcılık Bölümü ** Dr., Ege Üniversitesi letiim Fakültesi Halkla likiler ve Tanıtım Bölümü

2 many details have been designed for the business from the information in the business`s website to the colors used in it in the aspect of cultural dimensions, the easiness of understanding and perceiving has been able to be gotten and in the same time, it has been possible to be able to form an interaction with the customers directly. In this study, the importance of Hofstede`s preparing websites according to the cultural dimensions has been explained and the websites which have adapted the cultural dimensions, have been examined. Key Words: culture, cultural diversity, web site, cultural customization, web site customization. GR nternet iletmelerin uluslararası i dünyası ile temas kurmasında etkililik salayan en önemli aracıdır. letmenin web sitesi, dorudan ve kolay bir ekilde müterisine ulamasını ve aynı zamanda geri bildirimi anında almasını salayan özellii ile avantajlar yaratmaktadır. nternet kullanımındaki artı, küresel pazarlarda faaliyet göstermekte olan iletmeler için odaklanılması gereken bir konuya dikkatleri çekmektedir. Bir toplumun sosyal yapısı; dil, din, normlar, deerler, inançlar vb. çok sayıda kültürel deikenden etkilendii için uluslararası pazarlarda varlıını devam ettirmek isteyen iletmelerin tüm dünyadaki insanların her yerde aynı istekler ve duygular taıdıını varsayarak hareket etmeleri durumunda baarı elde etmeleri mümkün görünmemektedir. Bu noktada iletmelerin ihtiyaçları aynı olan aynı müterilere/tüketicilere ulamak için kültürel unsurları dikkate alarak yöntemler belirlemeleri arttır. letmelerin web siteleri, söz konusu hedefin baarılmasında en önemli araçlardan biri olarak etkililiini sürdürmektedir. KÜLTÜREL BOYUTLAR VE KÜLTÜRLER ARASINDAK FARKLILIKLAR Kültür, bireylerin dıında ortak bir yaam tarzını belirleyen önemli bir faktördür. Bu noktada, aileye bakı, cinsiyete ilikin deer yargıları, doumdan ölüme kadar pek çok olay karısında tavır alılar, kutlamalar, yeme ve içme, giyim kuam biçimleri vb. özel ve kamusal yaama ilikin tavır ve davranılar kültür tarafından belirlenmekte ve farklı insan topluluklarında farklı biçimde ortaya çıkmaktadır (Ballı, 2001, s.191). Kültür konusunda gerçekletirilen aratırmalar kültür kavramının 200 farklı tanımı olduunu ortaya koymakta ve bu balamda da kültürün tanımlanmasında farklı görülerin olduu anlaılmaktadır. Kültür kavramı temel olarak Latince colere sözcüünden türetilmitir. Sözcük anlamıyla colere ekin, sipari, bakım anlamına gelmektedir. Dier bir

3 ifade ile kültür, ekmek ve yetitirmek anlamına karılık olarak kullanılmakta, bu özellii ile belirli bir zaman süreci içinde edinilen birikimlerin soncundan ortaya çıktıı açıklanmaktadır. Bu balamda, kültür insanların kendi yaamlarını, düünce ve becerilerinin ürünleri ile birlikte nasıl ve hangi tarzda düzenlediklerini anlatan terim olarak kullanılmaktadır (Kartarı, 2006, s.14). Kültürü, örenilmi davranılarla ilikilendiren yaklaımlara göre, insanların belirli bir biçimde davranmalarının nedeni, belli bir kültür gelenei ve ortamı içinde domu ve yetimi olmalarıdır (Güven, 1999, s.170). Bu nedenle kültür tüm yaamı boyunca kiinin çevresindeki unsurları algılaması ve anlamlandırmasında belirleyici bir nitelik taımaktadır. Kiinin sahip olduu kültürel bilgi ve birikim, yaadıı ortama / balama ilikin yorumlar yapmasında adeta bir anahtar ilevi görmektedir. Bu anlamda kiinin dahil olduu kültüre özgü deerleri, normları, paylaılan semboller vb. unsurlarla ekillenen davranıları, dünya görüü ve iletiim biçimindeki farklılıklar söz konusu olduu için, anlamlandırma ve algılamada da farklılıklar ortaya çıkmaktadır (Larkey, 1996: ). Bunun temel nedeni kültürün içerdii anlamda gizlidir. Toplumların tarihsel ve sosyal geliim düzeyleri birbirinden farklı zaman süreçlerinde gerçeklemekte, dolayısı ile kültürel özellikleri de farklı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle de kültürler arasında çeitli olayların ve davranıların yorumlanmasında farklılıklar mevcut olmaktadır (Seymen, 2006, s.299). Bu noktada özellikle uluslararası iletmelerin farklı pazarlarda deiik kültürel özelliklere sahip müterileri ile etkileim kurması gerektii göz önüne alındıında, kültürel farklılıkların önemini fark etmeleri ve faaliyetlerini bu dorultuda yönlendirmeleri gerekli görülmektedir. Kültürel farklılık kavramı, birbirinden farklı kültürel özelliklere sahip insanlar arasındaki etkileimlerde ortaya çıkan, yaama ve birlikte çalımaya ilikin deerlerin/kuralların/normların birbirine benzememesi olarak ifade edilmektedir. Bununla birlikte kültürel farklılık, farklı kültürler arasındaki farklı ürünlerin deiimi ve birlikte var oluunu da açıklamaktadır (Haris vd., 2004, s ). Kültürel farklılık kavramı tanımından da anlaıldıı gibi farklı kültürel geçmie sahip olmak, yaama ve ilikilere farklı deerler ve anlamlar yüklemek, farklı beklenti ve isteklere sahip olmak, farklı algılama ve deerlendirmelerde bulunmak anlamına gelmektedir. Dier bir ifade ile kiiler arasında sahip oldukları kültürel özellikler nedeni ile birbirine benzememe söz konusu olmakta ve bu ilikilere yansımaktadır. Uluslararası iletmelerin söz konusu bu kültürel farklılıklara stratejik yönetim ve pazarlama planlarında yer vermeleri yeterli olmamakta, iletmenin müterilerine ve müterilerin iletmeye ulamasında önemli bir nokta olan web sitesinin tasarımında da kültürel boyutların dikkate alınması önem kazanmaktadır. Örnein web sitesinde kullanılan dil, kültürü yansıtan bir ayna gibidir. Dil ile oluturulan mesajların anlamlandırılması tamamı ile dilin doru olarak anlaılması ve yorumlanması ile ilgilidir. Bu noktada dil hakimiyeti, sözcüklerin basit bir ekilde tanınması ve algılanmasından daha fazla bir anlam taımaktadır.

4 (Sofyalıolu ve Akta, 2001, s.84). Görüldüü gibi, web sitesinin tasarlanmasında dil farklılıı dahi hedef kitleye ulamada ve doru olarak algılanmada oldukça etkili olmaktadır. Kültürler arasındaki farklılıklara ilikin çok sayıda aratırma gerçekletirilmitir. Bu aratırmalar içinden Trompenaars ve Hampden-Turner, Geert Hofstede, Ronen- Shenkar, Edward Hall tarafından gerçekletirilen çalımaların literatürde kültürel farklılıklara ilikin boyutların açıklanmasında youn olarak kullanıldıı görülmektedir. Trompenaars ve Hampden-Turner, kiilerin çevresinin iliki ve etkileimlerle çevrelendiini, bu ilikilerinde etik ikilemlerin yönetimi sırasında bireycilie karıt çoulculuk, evrensellie karıt özgünlük, tarafsız ilikilere karılık duygusal ilikiler, özel ilikilere karılık genel ilikiler, kazanılmı güce karı kazanılmı baarı olmak üzere be temel deer boyutunun bulunduunu ifade etmektedir (Trompenaars ve Hampden-Turner, 1998). Edward Hall, kültürler arasındaki farklılıkları anlayabilmek için kültürlerin üyelerinin iletiim davranılarının incelenmesi sonucunda, kültürün iletiime katılan bireylerin neye dikkat edip neyi ihmal edeceklerini belirlediini, farklı kültürlerin enformasyon yükünü kaldırma açısından birbirlerinden farklılık gösterdiini balamlama süreci ile açıklamaktadır. Buna göre, kültürleri kii ile dı dünya arasındaki seçicilik derecesine balı olarak geni ya da dar balamlı olarak nitelendirmektedir. Geni balam lı iletiim enformasyonun çounun iletiimin gerçekletii fiziki balamda veya alıcıda bulunduu ve azının kodlanarak verildii iletiim olarak tanımlanmaktadır. Dar balamlı iletiim bunun tam tersidir ve enformasyonun çou açık olarak gönderilen koda yüklenmitir. Hall geni ve dar balam cetvelinin bir ucunda Almanlar ve skandinavlar ın dier ucunda ise, Çinliler in bulunduunu belirtmektedir. Dier kültürler bu cetvel üzerinde farklı noktalarda bulunmaktadır (Kartarı, 2006, s.58-60). Geert Hofstede nin kültürel farklılıklar üzerinde gerçekletirdii çalıma geçmiten günümüze dein, en kapsamlı amprik çalıma olarak deerlendirilmektedir. Hofstede 1980 yılında uluslararası bir irket olan IBM in tüm dünyadaki çalıanlarına gönderilen ayrıntılı mülakat ve anketler ile farklılıkları belirleyerek bu farklılıkları dört temel boyutta ifade etmektedir (Hofstede, 2001, s.9-24 ; Singh ve Pereira, 2005): Güç mesafesi: Güç mesafesi, bir toplumun bireylerinde ve örgütlerinde gücün eit olmayan bir biçimde daılımı ile ilgilidir. Gücün bir toplumun bireyleri arasında neden olduu mesafe, o toplumun deerleri ve normları ölçüsünde gerçeklemekte ve toplum tarafından benimsenen güç düzeyindeki farklılıklar zaman içerisinde içselletirerek kurumsallamaktadır. Düük bir güç uzaklıı kademelenmesi vatandaın güç ve zenginlik farklarına toplumun önem vermediini gösterir. Güç mesafesi yüksek ülkeler Malezya, Filipinler, Meksika, Venezualla, Çin iken, güç mesafesi düük ülkeler ise, Avusturya, srail, Danimarka, rlanda, Norveç olarak ifade edilebilir.

5 Belirsizlikten kaçınma: Belirsizlikten kaçınma, bir toplumun kuku uyandıracak durumlar karısında kendini tehdit altında hissetme, kurallar ve dier güvenlik önlemleri yoluyla bunları engelleme çabalarının derecesini gösterir. Belirsizlikten kaçınma özelliinin yüksek olduu toplumlarda insanlar, genelde istikrar aramakta, belirsiz, açık olmayan ve yazılı kurallarda yeri bulunmayan, üpheli ve riskli durumlardan korkmakta ve çekinmekte; otorite, hiyerari, yazılı ve resmi kurallara sıkı sıkıya balı kalarak kendilerini güvence altına almak istemektedir. Belirsizlikten kaçınma düzeyi düük olan kültürlerin ise, daha düük stres düzeyleri ve daha zayıf egoları olup, fikir ayrılıını kabul etme dereceleri yüksektir. Belirsizlikten kaçınma düzeyi yüksek ülkeler olarak, Yunanistan, Portekiz, Uruguay, Belçika, Japonya; belirsizlikten kaçınma düzeyi düük ülkeler Singapur, Danimarka, sveç, ngiltere olarak ifade edilebilir. Bireycilik ve Ortaklaa Davranı: Bireycilik, birey ve topluluk arasında toplum içinde hakim olan ilikiyi tanımlamakta ve bu durum insanların birlikte yaama biçimine yansımaktadır. Bireyciliin benimsendii toplumlarda bireyler arasındaki ilikiler zayıftır. Her bireyin kendi ilgi alanı ve çıkarları dorultusunda davranması beklenir. Ortaklaa davranıta ise, toplum üyeleri arasındaki balar güçlüdür. Toplumun ve üyesi olunan her grubun çıkarları öncelikle dikkate alınır. Bireycilik boyutu yüksek olan ülkeler Amerika, Avusturalya, ngiltere, Kanada, Yeni Zelanda; ortaklaa davranı boyutu yüksek olan ülkeler Guatemala, Ekvador, Panama, Venezualla, Kolombiya, Endonezya dır. Erillik ve Diillik: Erillik ve diillik, bir toplumda geçerli ve baskın olan deerlerin ne oranda erkee veya kadına özgü olduunu ifade etmektedir. Erillik ve diillik, baarı, rekabet, meydan okuma, kazanma, güçlü olma gibi erkee özgü olduu savunulan deerlerin; yaama kalitesi, ibirlii, hizmet, güçsüzlere yardım, sıcak ilikiler ve affedicilik gibi kadına özgü deerlere ne derece baskın olduu ile ilgilidir. Erillik düzeyi yüksek olan ülkeler; Japonya, Avusturya, Venezualla, talya, Meksika iken, diillik düzeyi yüksek olan ülkeler; sveç, Norveç, Hollanda, Danimarka, Finlandiya olarak ifade edilmektedir. WEB STELERNDE KÜLTÜREL ADAPTASYON YAKLAIMI nternette irketlerin ve markaların var oldukları alanlar olan web sitelerinin, global bir dünyada yaamakla birlikte sahip oldukları kültürel yapının getirdii deerler, inançlar ve kurallardan etkilenerek yaamlarını biçimlendiren hedef kitleleri etkileyebilmesi için site içeriklerinde kültürel adaptasyona gidilmesinin daha etkili sonuçlar dourabilecei görülmektedir. Web sitesindeki mesajların yerel kültürlere göre uyumlatırılması, özellikle eriimde daha az engelin olması, daha çok müteri seçeneinin bulunması gibi avantajlar salaması özellii ile tasarımda dikkatin bu alana doru yönlendirilmesinde son derece etkili olmaktadır. ster soysal ister i yaamında

6 kiilerarası ilikilerde elektronik iletiim oranı artıyor olsa da, kültürel unsurlar hala hissedilmek istenmekte ve ortak bir balamda bulumak hedeflenmektedir. Web sitesinde standardizasyon yaklaımı, bölge, kültür ve sınıf farkı göz önüne alınmadan alıcıların birbirleriyle ortak iletiim kurabildikleri elektronik bir dil ile konuabilmelerini ifade etmektedir (Sinkovics, Yamin, Hossinger, 2007, s ). Singh ve Boughton a göre, standardize edilen web sitesi, hem yerli hem de uluslararası kullanıcılar için aynı içerik ve aynı dilde unsurları içermektedir. Çevrimiçi standardizasyon maliyet tasarrufu salarken, web sitesinin adaptasyonu, potansiyel olarak pahalı giriimler olarak kabul edilmektedir (Sinkovics, Yamin, Hossinger, 2007, s.223). Farklı toplumların kültürlerini korumak için yerli kültürlere özgü olarak web sitelerinin yerelletirilmesi tercih edilebilmektedir. Web sitelerinin standardize edilmi biçimleri farklı kültürlere özgü tüm kullanıcılar için tasarlandıında, kullanıcı memnuniyetsizliklerinin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu tarz web sitelerinin kullanıcıları, web sitesinden rahatsızlıklarını dile getiren mesajlar yollayabilmekte ya da beklenmeyen/istenmeyen davranılar ortaya koyabilmektedir. Kullanıcıların kültürel farklılıklarını birbirine uygun hale getirmenin bir dier yolu, tüm kültürel içeriklerin bir web sitesinde sunulmasını ifade eden uluslararasılatırma uygulamalarını adapte etmektir. Söz konusu bu son yaklaım, baarılı bir web sitesinin yaratılmasını engellemekte ve site tasarımları oldukça etkisiz ve donuk olarak deerlendirilebilmektedir (Al-Badi, Naqvi, ripts/09211.pdf, s.2). Adapte edilmi/uyumlatırılmı web siteleri spesifik olarak belirli alan kodları ve uzantılar biçiminde sunulmaktadır. Bu siteler de (Almanya),.com (ABD) ve.co.uk (ngiltere) gibi ülkenin özel tek kaynak belirleyicileri (URL leri) ile yansıtılan spesifik ülke ablonlarıdır. Buna ek olarak ülkelere özgü siteler, ana irket siteleri düzeyinde gözle görülür biçimde bir yer tutmakta ve kültürel özgünlüe daha çok dil balamında detaylı bir dikkat çekmektedir. Kültürel adaptasyon web sitesinin etkinliini gelitirmek açısından avantajlar sunmaktadır. Web sitesinin interaktiflii kültürel adaptasyonun bir derecesini içermektedir ve bu durumda kültürel adaptasyon alıcı/satıcı diyalogunun devam ettirilmesi ve güçlendirilmesi açısından faydalı olmaktadır. Kültürel olarak adapte edilmi web sitelerinin sergilenmesi, hedef tüketicilerle etkileimi arttırmakta, aynı zamanda da çevrimiçi temasın sıklıı etkili iletiim sonucunu da olası kılmaktadır (Sinkovics, Yamin, Hossinger, 2007, s.223). Günümüzün globalleen dünyasında ülke sınırlarıyla kültürün sınırlandırılması tutarsız ya da çelikili bir durum ortaya koymaktadır. Bu nedenle, kii yaadıı yerin sahip olduu kültüründen etkilense bile, dier taraftan da dier ülkelerin geçmiten gelen yaanmılıkları gibi ana vatanın ya da yaanan bölgenin kültürel geçmiinin ortaya koyduu getirilerden büyük oranda ve birebir olarak etkilenmektedir. Dolayısıyla web sitelerinin eriilebilirlii ve sitenin kullanımı açısından önemli olan, sitenin temel çatısını oluturan kullanıcı ara

7 yüzlerinin ekillendirilmesinde söz konusu kültürel unsurların göz önüne alınarak çalımaların yapılmasıdır (Reinecke, Bernstein, stamp/stamp.jsp? arnumber= ). Bir web sitesinin içeriinin algılanmasında kültürel etkilerin önemi, literatürde özellikle kullanıcıların siteyi nasıl gördüü ve etkileim kurduunu belirleyen çok önemli tasarım unsurları olan ara yüz tasarımları ele alınmaktadır. Bu balamda web sitesinde kullanılan renkler, grafikler, iaretler ve yerleim gibi unsurlar dünyanın farklı yerlerindeki farklı ya, eitim seviyesi, etnik ve bölgesel kökendeki insanlar için farklı anlamlar içerebilmektedir. deal olan, web sitesinin konum, dil ya da kültürel unsurlar göz önüne alınmaksızın herkes tarafından kullanılabilir olmasıdır. Bir web sitesinin kullanılabilir olması için, web site içerikleri kullanıcılar tarafından iyi bilinen unsurlara uyumlu olarak tasarlanmalıdır (Al-Badi, Naqvi, ripts/09211.pdf, s.3). Web sitesi iletmenin ürün ve hizmetleri ile ilgili bilgileri aktarmada bir iletiim noktası olduundan yüksek düzeyde etkileim olanaı yaratması gerekli görülmektedir. Web sitesinin içeriinin tasarlanması online bilgi aktarma, logosu, müteri ilikileri vb. özellikleri sunması ve hedef kitlenin site ile ilgili ulatıı sonuçları takip etmesi, müteriler ile ilgili geribildirimleri deerlendirmesi oldukça önemlidir (Simeon, 1999, s.298). Web siteleri ülkelere göre kendi gerçekliini yaratmalı ve bir diyalog kurabilmek için aynı dilden konumayı baarabilmelidir. Farklı müterilerin farklı ihtiyaçlarının olduunun düünülmesi ve buna ilikin düzenlemelerin yapılmı olması da müteriye verilen deerin ve önemin bir göstergesi olduu için olumlu bir etki yaratmaktadır. Web sitesindeki fotoraflardan ses öesine kadar içerikle ilgili tüm unsurlar kullanıcılarla yüksek düzeyde bir etkileim yaratmayı amaçlamalıdır. Farklı ülkelerden müteriler kültürel alt yapıları birbirinden farklı olduu için, web sitesi ile ilgili güvenlik, ürün bilgisi, müteri hizmetleri, alıveri olanaı vb. çok sayıda farklı beklentiye sahip olmakta ve bu iletme ile ilgili imaj algısında da belirleyici olabilmektedir. Kiilerin algıları tamamıyla çevreden gelen uyarıcıları seçmeleri, filtrelemeleri ve organize ederek anlamaları ile dorudan ilgilidir. Bu noktada bir kiinin kendisine yönelik uyaranlardan birini doru olarak anlayabilmesi için öncelikle seçicilii salamı olması gereklidir. Algılama tamamı ile kiinin yaadıı çevrenin etkisi ve edindii kültürel birimle yakından ilgilidir. Bu anlamda da kiinin algı dünyasına girmeyen mesajlarla karılaması, bu mesajları algılamaması anlamına gelmektedir. Kiinin web sitesinde algılamasını belirleyen unsurlar dil, renkler, alan düzenlemesi, çeviri, metin uzunluu, semboller, iaretler eklinde ifade edilebilir (Singh ve Pereira, 2005, s.31-35). Web sitesinde aktarılan bilgilerin hedef kitle tarafından algılanması ve yorumlanması için kültürel boyutlar da oldukça önemlidir. Kültürel boyutlar, toplumdaki bireylerin kendilerine ulaan mesajları ne ekilde aldıı ve açıkladıı ile dorudan ilgili olup, mutlaka dikkate alınması gereklidir. Bu dorultuda yüksek düzeyde belirsizlii olan bir ülkede müteriler ile online müteri destei salanması

8 müterinin sormak istediklerine anında yanıt bulabilmesi açısından önem taımaktadır. Bununla birlikte yüksek düzeyde belirsizlik olan bir toplumda web sitesinde eriim ve dolaım olanaklarının tam olarak salanması gerekmektedir. Örnein, detaylı bir site haritası, resimler, mesaj gönderme, bakalarına önerme butonları belirsizlii azaltarak kiilerin web sitesinde rahat dolaımına olanak yaratmaktadır. Yüksek düzeyde belirsizlik özellii gösteren kullanıcılara ilikin olarak gelenekler ve geleneksel özelliklerin web sitesinde yer alması, aynı zamanda bölgesel alı veri yerleri, bölgesel ofislere ilikin bilgilerin verilmesi güven yaratmak açısından önemlidir. Bununla birlikte web sitesinde bölgesel metaforlar, kelimeler, normların yer alması kiilerin deer vermesini salayarak belirsizlii azaltmaya yardımcı olabilmektedir. Web sitesinin güvenilir olduu vurgusu ve firmanın riski azaltmak istei ise ücretsiz dosya indirme, ücretsiz kuponlar, dergilerin müteriye sunulması gibi çeitli olanaklar yoluyla yaratılmaktadır. Güç mesafesi yüksek ülkelerde hiyerarik yapı ve hiyerarinin getirdii stres yüksektir, bu nedenle yazılı iletiim ve normlara dikkat etmek gereklidir, aynı zamanda fikir liderlerine danıabilecekleri ve ulaabilecekleri butonların olması çok önemlidir. Statüler ve kiilerin pozisyonları önemli olduundan firmanın web sitesinde CEO, bölüm koordinatörleri ile ilgili bilgiler ve ulaılabilecek adreslerin yer almasına dikkat edilmelidir. Yüksek düzeyde güç mesafesi olan toplumlarda vizyon belirlemesi oldukça önemlidir. Ortaklaa davranı boyutu yüksek olan ülkelerde web sitesinin özelliklerinde forumlar, kulüpler, topluluklar; kiilerin birbirleri ile iletiim kurması, fikirlerini, görülerini ve duygularını paylamaları için önemli ortamlar olarak kabul edilmektedir. Ortaklaa davranıa önem veren ülkelerde sosyal becerilerin gelimesine oldukça dikkat edilmekte, bununla birlikte bu ortaklık noktaları kiilerin birbirlerine destek vermeleri ve sempati gelitirmelerini salamaktadır. Örnein; Japon firmalarının web sitelerinde ortaklaa davranı özelliini ön plana çıkaran fotoraf kulüpleri, chat odaları, online forumlar paylaım noktaları olarak yer almaktadır. Ortaklaa davranı özellii olan ülkelerde aile baları ve aile güvenlii çok önemlidir. Bu anlamda web sitesinde de aile ve biz kavramları önem kazanmakta, i ortaklıkları, birlikler ve kiilerarası ilikilerin desteklendii görülebilmektedir. Ortaklaa davranı boyutunun yüksek olduu ülkelerde web sitelerinde sadakat, normlara ve kurallara uyma önem kazanmakta ve bu nedenle web sitesinde firmaların sadakat puanlaması, müteri kulüpleri, web üzerinden puanlama programları yer almaktadır. Aynı zamanda ülkede yer alan ilgili ulusal web sitelerine linkler verilebilmekte ve buna ilikin olarak müterilerin bulundukları bölge ile ilgili ulusal gurur noktaları, tarihsel baarılar, tarih ve rol modelleri aktarılmaktadır (Singh ve Pereira, 2005). Bireysellik boyutu yüksek olan ülkelerde kiisel kimlik ve kiisellii korumak çok önemlidir. Kiiler kiisel bilgilerinin dier kiilerle paylaılmasından ve internet üzerinde paylaımlar yaratmaktan holanmamaktadırlar. Örnein MSN,

9 Yahoo, Amazon gibi web siteleri kullanıcılara özel alan salama özellii ile bireysellii hissettirmektedir. Firmalar web sitelerinde müterilerine bireysellik yaklaımı ile kiiselletirilmi haberler iletilmekte, hava ile ilgili bilgiler, stok miktarları, hediye imkânları salanmaktadır. Erillik düzeyi yüksek olan ülkelerde web sitesinde baarılar, performans, gerçekçilik, macera, cinsiyet rolleri yer almalıdır. Bu nedenle özellikle firmaların web sitelerinde ürünlerinin etkinliini gösteren ürünün kalitesi, performansı, hızı, gücü gibi özellikler belirtilmelidir. Erillik düzeyi yüksek bir web sitesinde elence ve heyecan da temel bir unsur olarak kabul edilmekte ve bu balamda oyunlar, soru-cevap bölümleri, karikatürler ve hikâyelerin yer alması uygun görülmektedir. Cinsiyet rolleri, web sitesinde ve reklamlarında kesin bir ayrım biçiminde hissedilmektedir. Aynı zamanda baba-oul ve anne-kızı arasındaki ilikilerin yansıtılması söz konusudur (Singh ve Pereira, 2005). Diil kültürler de yüksek balamlı kültürel özelliklerle aynı özellikleri taımaktadır. Diil kültürlerde web sitesinde semboller ve sözsüz iletiim öeleri çok fazla kullanılmakta, genellikle durumlar içinden anlamlar çıkarılabilmektedir. Sözel ifadeler kullanıldıında genellikle dorudan olmayan, belirsiz anlatımlar seçilmektedir. Web sitelerinde kültürel adaptasyonla ilgili yapılan çalımalar göstermektedir ki; daha fazla satın alma niyeti, web sitesine yönelik daha olumlu tutumlar ve kullanım kolaylıının artması açısından, farklı kültürlerin ihtiyaçlarına cevap veren kültürel adaptasyon uygulamaları kullanıcı memnuniyetini arttırmaktadır. Web sitesine yönelik e-müteri memnuniyetinin ölçülmesi ve web sitesi kalitesinin belirlenmesinde etkili olan e-hizmet, e-bilgi ve e-sistem kalitesi unsurları, kültürel unsurlarla uyumlu bir ekilde birletirilirse, özellikle farklı kültürel özellikteki belirli grupların hedeflendii uygulamalarda baarıya ulamada etkili olmaktadır (Singh, Baack, Kundu, Hurtado, 2008, s.173). Web sitesinde hangi bilginin nasıl sunulduu, sitede dolaım ve bilgiye ulamada kullanıcılara sunulan ipuçları ve rehber unsurların varlıı olarak tanımlanabilecek olan sitenin kullanılılıının yerel kültürün niteliklerine özgü ve uygun olarak hazırlanması kullanıcıların memnuniyet düzeylerinin artması ve siteye tekrar yönelmeleri üzerinde etkili olmaktadır. Toplumun teknolojiyi kullanım biçimleri, nedenleri ve teknolojinin ne düzeyde kullanıldıı ve var olan teknolojik alt yapı ile teknoloji suçlarının denetim altına alınma biçimleri de web sitesinin kullanıcılarına sunacaı memnuniyet üzerinde etkilidir. Kültürel farklılıklar; kullanıcıların demografik, psikolojik ve sosyo-kültürel özelliklerinde ve bu balamda da internet kullanım tercihleri, alıkanlıkları, web sitelerinden elde etmeyi umdukları bilgiler, sitenin tasarım unsurları, kiisel bilgi güvenlii ve etkileim gibi bilgi, sistem ve hizmet kalitesi unsurlarındaki beklentilerinde de farklılıklar yaratabilmektedir. Bu nedenle web site içeriklerinde baarılı yerelletirmelerin yapılabilmesi için ülke özellikleri ve kullanıcı profillerinin de göz önüne alınması gerekmektedir. Söz konusu kullanıcı profillerinin belirlenmesi durumu, aynı zamanda da web sitesinin faaliyet alanını

10 belirleyecek stratejik hedefler ve amaçların kullanıcı istek ve beklentilerine uygun olarak tasarlanabilmesi açısından da önem taımaktadır. ULUSLARARASI LETMELERN WEB STELERNN ÇERKLERNE YÖNELK KÜLTÜREL ANALZ Uluslararası alanda faaliyet gösteren uluslararası iletmelerin web sitesi tasarımında kültürel boyutların adaptasyonunun gerçekletirip gerçekletirmediklerini ya da ne düzeyde gerçekletirdiklerini belirlemek amaçlanmaktadır. Bu çalımada Singh, Zhao ve Hu tarafından Japonya, Amerika, Hindistan ve Çin orjinli irketlerin web site içeriklerinin kültürel analizinde kullandıkları boyutlar temel alınmıtır. Web sitesinin içeriklerinin kültürel analizinde Hofstede in Kültürel Boyutları (ortaklaa davranı-bireycilik, güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, erkeksilik- kadınsılık) detaylı olarak alt kategorilerle ele alınmaktadır. Tablo 1 de analizde kullanılan söz konusu boyutlar ve alt kategorileri açıklanmaktadır. Boyut: Ortaklaa Davranı (Collectivism) Kategoriler: Topluluk likileri: Topluluk kuralları, toplulua geri dönüüm ve sosyal sorumluluk politikalarının varlıı ya da yokluu Kulüpler ya da Sohbet (Chat) Odaları: Üye kulüpleri, ürün temelli kulüpler, irket çalıanları ile sohbet, ilgili gruplar ile sohbet, mesaj panoları, tartıma grupları ve canlı konuma olanaklarının varlıı ya da yokluu Bültenler: Çevrimiçi üyelik, magazinler ve bültenler. Aile Teması: Aile fotorafı, çalıanların/takımların fotorafları, çalıan takımlardan söz etmek, vizyon ifadelerinde ya da sitenin herhangi baka bir yerinde takımlara ve ortak çalıma sorumluluklarına dikkat çekmek, aile olarak tüketicilere vurgu yapmak. Ulusal Kimliin Sembol ve Resimleri: Bayraklar, tarihi eserlerin resimleri, ülkenin özgünlüünü ifade eden resimler, ikonlar, ekiller gibi biçimlerdeki spesifik ülke sembolleri Sadakat Programları: Yaygın olarak kullanılan mil programları, spesifik ülkeler için irket kredi kartları ve tüketici sadakat programları, özel üyelik programları Lokal Web Sitelerine Linkler: Ülke lokasyonları, ilikili ülkelerin spesifik irketleri ve belirli ülkelerden dier lokal web sitelerine linkler

11 Boyut: Bireycilik(Individualism) Boyut: Belirsizlikten Kaçınma (Uncertainty Avoidance) Boyut: Güç Mesafesi (Power Distance) Kategoriler: Mahremiyet Bildirimleri: Mahremiyet politikaları ve kiisel bilgilerin nasıl korunacaı ya da kullanılacaı ile ilgili bildirimler Baımsızlık Teması: Kendine güven, kendini tanıma ve baarıyı tanımlayan imaj ve temalar Ürünün Teklii: Ürünün temel satı vaadi ve ürün farklılatırma seçenekleri Kiiselletirme: Hediye önerisi, bireysel onay ya da kutlama ve web sayfasının kiiselletirilmesi gibi özellikler Kategoriler: Müteri Hizmetleri: Sıkça sorulan sorular, müteri hizmet seçenekleri, müteri temas ya da müteri hizmet e-postaları Dolaım Rehberi: Site haritaları, iyi görüntülenen linkler, resimler ya da butonlar biçimindeki linkler, ileri-geri ve aaı-yukarı dolaım butonları Geleneksel Tema: Bir ulus ile belirli bir irketin balılıı ya da hikayesine vurgu yapmak, kıdemlilere, geçmie, kültüre saygı ve hürmete vurgunun çok saygılı irket, gelenekleri canlı tutan irket, nesli için çalıan ve irket mirası gibi ifadelerle ortaya konulması Lokal Maazalar: Yerel ofisler, aracılar ve maazalar için iletiim bilgilerine deinilmesi Yerel Terminoloji: Web sayfasında kullanılan kelimelerde tercüme olmaksızın lokal deyimlere, ülkenin kültürüne has metaforlara, sözcük oyunlarına (cinaslara) yer verilmesi Ücretsiz Örnek Ürün Daıtımı ya Download: Ücretsiz dosya, program, ekran koruyucu, bilgi, örnek ürün/hizmet, kuponlar sunulması, ücretsiz üyelik yada ücretsiz hizmet bilgisi verilmesi Ücretsiz Müteri Hatları: Günün her saati aranabilen ücretsiz telefon hatlarının bulunması Kategoriler: irketin Hiyerarik Yapısı Hakkında Bilgi: irket çalıanlarının mevkileri/dereceleri, organizasyon eması ve irket yöneticileri hakkındaki bilgiler. CEO nun Fotorafları: Endüstride görev yapan önemli kiilerin ya da yöneticilerin fotorafları Kalite Güvencesi ve Ödülleri: Kazanılan ödüllerin, kalite güvence bilgileri ile uluslararası ve yerel kurulular tarafından verilen sertifikaların belirtilmesi

12 Boyut: Erkeksilik (Masculinity) Vizyon ifadeleri Sahip Olunan Çekici Olgu ve Durumlar ile Gurur Duymak: Web sitesinde tatmin olan kullanıcıları göstermek, ürün kullanımını moda olarak tasvir etmek ve bir gurur tablosu oluturacak referans kiilere yer vermek. Uygun ve Doru Ünvanlar: irketteki önemli kiilerin ünvanlarının doru tanımlanması, iletiim bilgilerinde çalıanların ünvanlarına yer verilmesi ve organizasyon emasında çalıanların ünvanlarının tanımlanmı olması Kategoriler: Testler ve Oyunlar: Web sitesindeki oyunlar, testler, elenceli uygulamalar, ipuçları, püf noktaları, tarifler ve dier elenceli içerikler. Gerçekçilik Teması: Web sitesinde daha az fantastik unsurlar ve imajların yer alması ve gerekli bilgilerin sunulması Ürün Etkililii: Sürekli ve kalıcı bilgi, kalite bilgisi, ürünlerin nitelik bilgileri ve ürün dayanıklılık bilgileri Açık Cinsiyet Rolleri: Kadınlara ve erkeklere ait sayfaların ayrılması, fiziksel ve duygusal destek rollerinde kadının betimlenmesi, telefon operatörleri, model, e ve anne konumunda kadının tasvir edilmesi, erkein maço, güçlü ve güç sembolü olarak betimlenmesi Tablo 1: Web çerik Analizinde Kullanılan Kültürel Boyutlar ve Kategorileri Kaynak: N Nitish Singh, Hongxin Zhao, Xiaorui Hu, Analyzing the Cultural Content of Web Sites: A Cross-national Comparision of Chine, India, Japan, and US, International Marketing Review, Vol. 22, No.2, 2005, s: Web sitelerinin içeriklerinin kültürel analizi kapsamında Türkiye de faaliyet gösteren uluslararası iletmelerin web siteleri Hofstede in Kültürel Boyutlar haritasında yer alan ülkeler arasından rastgele seçilmitir. Çalıma kapsamında web site içerikleri incelenen uluslararası iletmeler ve menei ülkeler; Coca-Cola (Amerika), Unilever (Fransa), Siemens (Almanya), Toyota (Japonya), Nike Women (ngiltere), Nokia (Finlandiya), Fiat (talya), kea (sveç), Seat (spanya) olarak belirlenmitir. Web sitelerinin içeriklerinin kültürel boyutlarının analizine yönelik bulgular tablolar halinde gösterilmekte ve detaylı olarak açıklanmaktadır. Topluluk ilikileri Bültenler COCA COLA Ortaklaa Davranı Kurumsal sosyal sorumluluk stratejileri ( iyeri, i alanı, çevreye ve topluma ilikin) Yıllık Kurumsal sosyal sorumluluk raporları, klim Deiikliine Karı Kopenhang Bildirisi Yıllara göre basın bültenleri, haberler ve etkinlikler

13 Mahremiyet Bildirimleri Baımsızlık Teması Ürünün teklii irketin Hiyerarik Yapısı CEO nun fotorafları Kalite Güvencesi ve Ödüller Vizyon ifadeleri Müteri Hizmetleri Dolaım Rehberi Lokal Maazalar Yerel Terminoloji Ücretsiz/Örnek Ürün Daıtımı Bireycilik Yasal uyarı ve gizlilik butonları Dünyanın en deerli markası ile çalımak ister misiniz?, En beenilen irket, Olaanüstü geliim dünyası, Türkiye de ilk 5 te Yatırımcı ilikileri detaylı olarak verilmekte. Coca- Cola ya özgü terimler sözlüü ( Anadolu Efesi, CC, Coche Port vb.) oluturulmu. Merubat hakkında merak ettikleriniz, Coca Cola ürünleri hareketli resimler olarak yer almakta. Güç Mesafesi irketin organizasyon eması, pozisyonlar yer almakta. CEO nun fotorafları ve konumaları yer almakta. Kalite güvencesi ve ödüller ( En yi Çevre Performans Kategorisinde Enerji Verimlilii Ödülü, ISO 9001 Kalite Yönetim, ISO Çevre Yönetim, ISO Salıı ve Güvenlii Sertifikaları, Türk Gıda Sektörü lk Mükemmellik Ödülü, Mükemmellikte Yetkinlik Dört Yıldız Sertifikası, Etik Hesap verilebilirlik Türkiye Deerlendirilmesinde Türkiye Birincisi) Vizyon ifadesi,tarihçe ve Geliimi yer almakta. Belirsizlikten Kaçınma Coca-Cola Danıma Merkezi letiim Forumu ( tüketici, müteri, yatırımcı ), Sık sorulan sorular Site haritası, yi görüntülenen linkler, resimlere tıklanma, ürünlere, faaliyet raporlarına ilikin linkler, MKB e linkler ve raporlar. Bayilikler, faaliyet gösterdii ülkeler ve marka bilgileri Ülke bayrakları yer almakta ve ngilizce dil çevirisi yapılmakta. Raporlar e MKB ye ilikin faaliyet raporları indirme olanaı salanmakta. Erkeksilik Açık Cinsiyet Kadın operatör, erkek yönetici olarak gösterilmekte. Resimlerde Rolleri kadın genellikle arkada yer almakta. Gereklik Teması Ürüne odaklı bir yaklaım, raporlar, faaliyet alanları, haberler, etkinlikler olarak gerçeklik ön planda yer almakta. Ürün Etkililii Üründen çok markaya odaklanma söz konusudur. Tablo 2: Coca Cola Web Sitesi Kültürel çerik Analizi Sonuçları Kaynak: Coca-Cola nın Türkiye web sitesi içerik açısından incelendiinde bireycilik ve güç mesafesi boyutuna yönelik kategorilerin etkili bir ekilde vurgulandıı görülmektedir. Özellikle bireycilik boyutunun ön plana çıkmasında baımsızlık teması ve ürünün teklii, güç mesafesi boyutunda ise irketin hiyerarik yapısı, CEO nun fotorafları ve mesajı, kalite güvencesi ve ödülleri,

14 vizyon ifadesi, tarihçesi ve geliimi üzerinde detaylı bilgilerin olduu tespit edilmitir. Topluluk likileri Aile Teması Bültenler Lokal Web Sitelerine Linkler Mahremiyet Bildirimleri Baımsızlık Teması Ürünün teklii Vizyon ifadeleri Sahip olunan çekici olgu ve durumlar ile gurur duymak Müteri Hizmetleri Dolaım Rehberi Geleneksel Tema Test ve Oyunlar Gerçekçilik Teması Ürün etkililii Açık cinsiyet rolleri UNILEVER Ortaklaa Davranı Sosyal sorumluluk politikaları yer almakta, kısa öyküler ile sosyal sorumluluk projeleri iletilmekte. ( Sudaki Ayak zlerim, Gediz Deltası çin Uyanıyoruz) Aile fotoraflarda, aile ile birlikte çocuklar, aileyi yansıtan imajlar yer almakta. Çalıanlarımız butonu altında Farklılıkları ve Çalıanları Kucaklamak ifadesi ve projesi aktarılmakta. Haberler, Medya butonu. Global siteye link, Markalarla ilgili bölümlere linkler bulunmakta. Bireycilik Gizlilik bildirisi bulunmakta. Hayata canlılık katar, Sürdürülebilir bir dünya için çalııyoruz Markalarımız butonu, Ürünler tek olarak gösterilmekte, özellikleri ve kullanım koulları aktarılmakta. Güç Mesafesi Vizyon ve misyon ifadeleri belirtilmekte. Amaç ve ilkeler bölümünde gurur duyan ifadeler yer almakta. Belirsizlikten Kaçınma Bize Ulaın (e-posta), sıkça sorulan sorular butonu, Site haritası, Sitede gezinmeyi salayan eriim butonları yer almaları. Fransız Gıda irketi olarak I.Napolyon ile balantı kuruluyor. irketin tarihsel geçmii anlatılmakta. Erkeksilik Püf noktaları( piirmek, güzellik ve stil, evde), kiisel bakım ile ilgili bilgiler. Yüksek düzeyde Her bir ürün tek tek anlatılıyor, ayrı linkler balantı var. Cinsiyet rolleri çok açık bir biçimde sınıflandırılmı. Çocuklar ve kadınlar ön planda fiziksel ve duygusal özellikleri aktarılmakta. Erkek modern bir e, baba olarak konumlandırılmaktadır. Tablo 3:Unilever Web Sitesi Kültürel çerek Analizi Sonuçları Kaynak:

15 Bir Fransız markası olan Unilever in Türkiye web sitesi incelendiinde, ortaklaa davranı boyutu, belirsizlikten kaçınma ve erkeksilik boyutunun ön planda olduu tespit edilmitir. Ortaklaa davranı boyutunda hem müteriler hem de çalıanlar için aile temasının vurgulandıı görülmekte, erkeksilik boyutunda ise gerçekliin önemli olduu, cinsiyet rollerinin açık bir biçimde görüldüü belirlenmektedir. SIEMENS Ortaklaa Davranı Topluluk likileri Kurumsal sosyal sorumluluk ( Kültür, sanat, çevre, topluma katkı, çalıanlarımıza katkı, gençler için), Kurumsal Sosyal Sorumluluk 2006 raporu) Aile Teması nsan kaynakları politikası, Çalıanlara katkı programları, Salık merkezinden görüntüler, Siemens Evi ( dostluk edinen çalıanları bir araya getirmekte) ile turnuvalar düzenlenmekte, Siemens Vakfı ( emekli üyelere yardım salamakta), Sosyal kulüpler ( Ahap boyama, resim, fotorafçılık vb.), Spor ( Yaz ve Kı festivalleri), Siemens A.. Kartal Kampüsü Spor Merkezi Bültenler Sektörel haberler, e-bülten, e-dergi, Gelecek ve Trendler Ulusal kimliin sembolleri Lokal Web Sitelerine Linkler Dergisi, Güvercin Dergisi Siemens Türkiye sayfasında stanbul Boazı görüntüsü ve Türk Bayraı yer almakta, Türkiye nin geleceine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Global Siemens sitesine link, Fujitsu vb. alt markalarına linkler yer almakta. MahremiyetBildirimleri Baımsızlık Teması Ürünün teklii irketin Hiyerarik Yapısı Kalite Güvencesi ve Ödülleri Sahip olunan çekici olgu ve durumlar ile gurur duymak Bireycilik Privacy policy yer almakta. Siemensi dünya lideri yapıyoruz, Siemens kuruluundan bugüne yenilikçilikle gelecei ekillendirmitir, Güçlü kadrosu ile hizmet sunmaktadır. Tüketici ürünleri tıklandıında ürünler ile ilgili bilgiler yer almakta. Siemens ürün ve hizmet çözümleri, e-pazar yeri ve fiyat listeleri Güç Mesafesi irketin hiyerarik yapısı ve organizasyon hakkında bilgiler yer almakta, bölgesel organizasyon eması ve adresleri yer almakta, CEO nun sözleri yer almakta. Türkiye Genel Müdürü resmi ve iletiim bilgileri bulunmakta. Kalite belgeleri bulunmakta ve çıktısı alınabilmekte. Çalıanlarına salık merkezi ve faaliyetler sunmakta ve gurur ifadeleri yer almakta. Lider bir kurulu olma temasına vurgu yapılmakta, Kurumsal kimliimiz, küresel sorumluluumuzdur, bilgilerimiz ve çözümlerimiz daha iyi bir dünya yaratılmasına yardım etmektir. Belirsizlikten Kaçınma

16 Müteri Hizmetleri Dolaım Rehberi Geleneksel Tema Lokal Maazalar Yerel Terminoloji Ücretsiz MüteriHattı Test ve Oyunlar Gerçekçilik Teması Ürün etkililii Açık cinsiyet rolleri Sıkça sorulan sorular her markanın altında yer almakta, temel servis ve bakım hizmetleri çarı merkezi, e-posta mesajın iletilmesi gereken kiinin mesaj kutusu açılmakta. Site haritası, arama butonu, hızlı eriim mikro site rehberi bulunmakta. Buton ve yazılar üzerinden linkler açılmakta. Siemens Dünya daki tarihçesi, yıllara göre geliim ve çalımalar aktarılmakta. Türkiye deki geliim sürecinde Osmanlı mparatorluu ile balantılar kurulmakta. Lokal maazalara eriim bulunmakta. Boaz köprüsü, Türkiye bayraı. ngilizce çeviri butonu yer almakta. Ücretsiz teknik destek çarı merkezi yer almakta. Erkeksilik Sitenin tasarımı ile ilgili testler yer almakta. climate change ile ilgili ses ve animasyon birlikte kullanılmakta. A-Z ye ürünler ve ürünlerin özellikleri tıklandıında ayrı sitelerde aktarılmakta. Salık merkezlerinde, iyerinde bilim adamı olarak erkek, kadın ise operatör olarak yer almakta. Tablo 4: Siemens Web Sitesi Kültürel çerik Analizi Sonuçları Kaynak: Bir Alman markası olan Siemens Türkiye web sitesi incelendiinde güç mesafesi, bireycilik ve belirsizlikten kaçınma boyutlarına odaklanıldıı görülmektedir. Bununla birlikte, ortaklaa davranı boyutunun sitede detaylı bir ekilde tanımlandıı ve önem verildii de tespit edilmitir. Siemens Türkiye web sitesi incelendiinde çalıanlara yönelik sosyal kulüpler aracılıı ile kurulan birliktelik, çalıanlara katkı programları, Salık Merkezi, Siemens Evi vb, sosyal sorumluluk faaliyetleri ortaklaa davranı boyutunun youn olarak ele alındıını göstermektedir. Bununla birlikte ortaklaa davranı boyutunu destekleyen faaliyet gösterilen ülkenin ulusal sembollerinden biri olan Boaz köprüsü fotorafı ve Türk bayraı ana sayfada yer almaktadır. Siemens web sitesinde ayrıca belirsizlikten kaçınma boyutunu destekleyen geleneksel tema kategorisinde yer alan Dünya ve Türkiye de markanın tarihsel geliim süreci aktarılmaktadır. Bireycilik boyutu açısından ise, baımsızlık temasını iaret eden ifadeler ve ürünün tekliine yönelik detaylı bilgiler sunulmaktadır. Topluluk likileri TOYOTA Ortaklaa Davranı Çevre politikası, çevre faaliyetleri, kalite politikası, i salıı ve güvenlii ilkeleri yer almakta. Toyota Otomobil Müzesi, Endüstri ve Teknoloji Müzesi, Toyota fund for Europe projeleri yer almakta.

17 Aile Teması Bültenler Lokal Web Sitelerine Linkler Mahremiyet Bildirimleri Baımsızlık Teması Ürünün teklii irketin Hiyerarik Yapısı Kalite Güvencesi ve Ödülleri Sahip olunan çekici olgu ve durumlar ile gurur duymak Müteri Hizmetleri Dolaım Rehberi Geleneksel Tema Lokal Maazalar Yerel Terminoloji Vizyon ve misyon ifadeleri bulunmakta, Kilometre taları adı altında tarihçesi aktarılmakta, Toyota Avrupa organizasyon eması gösterilmekte, çalıanlarına yönelik politikası insana saygı olarak belirtilmekte, ibirlii yaratmak ve sürdürmek ilke olarak açıklanmakta. Basın bültenleri görselleri ile birlikte ayrı ayrı verilmekte. Modellere, ülke sitelerine, Toyota Satı ve Pazarlama Birimlerine, Toyota Global, Toyota Avrupa linkleri yer almakta. Bireycilik Kullanım koulları ifade edilmekte. Global Vizyon 2020 de doa ve endüstrinin geliimine katkısı aktarılmakta. Üretim sistemi detaylı bir biçimde aktarılmakta, Üretilen modeller görsel olarak sunulmakta. Güç Mesafesi irketin hiyerarik yapısı ve organizasyon eması yer almakta, irketin yöneticileri hakkında bilgiler aktarılmakta. Kalite politikası ve hedefleri bulunmakta, Kalite anlayıı ve ödülleri gösterilmekte. Sahip olunan durumlar ile gurur duyulmakta, felsefesi ve uygulamaları ile hem topluma hem de ekonomiye katkıları olduu ifade edilmekte. Belirsizlikten Kaçınma Bize Ulaın, Bayimiz Size Ulasın, , fabrika krokisi yer almakta. Site haritası, yukarı-aaı butonu, resimlerden linkler yer almakta. Kurucusuna hürmet ve saygı, Japonya ya balantılar bulunmakta, Japon felsefesi açıklanmakta. irkete katkısı olan kiilerin fotorafları ve bu kiilere ithaf edilen teekkür ifadeleri yer almakta. Toyota way adı ile Kaizen felsefesi, saygı, birliktelik, takım çalıması, sürekli geliim açıklanmakta. Japonca terimlerle Japon kültürüne ilikin çalıma biçimi ifade edilmekte. Toyota Türkiye Pazarlama Satı, Bayilerimiz yer almakta. Ana sayfada Kurucusunun sözleri Türkçe ve Japonca olarak verilmekte, ngilizce linkler bulunmakta. Erkeksilik Site gerçekçilik teması üzerine kurulmakta. Gerçekçilik Teması Ürün etkililii Açık cinsiyet rolleri Tablo 5: Toyota Web Sitesi Kültürel çerek Analizi Sonuçları Kaynak: Ürünler ve üretim süreçleri aktarılmakta. Erkek fotorafları ve erkek meslekleri sunulmakta. Bir Japon markası olan Toyota web sitesi ortaklaa davranı ve belirsizlikten kaçınma boyutlarının detaylı bir ekilde vurgulandıı görülmektedir. Bir Japon iletmesi olan Toyota ortaklaa davranı boyutu açısından deerlendirildiinde topluluk ilikileri kategorisinde sosyal sorumluluk

18 politikalarını ve sosyal sorumluluk faaliyet ve projelerine (Toyota Otomobil Müzesi vb.) yer vermekte, belirsizlikten kaçınma boyutu açısından ise geleneksel tema kategorisinde tarihçesine, kurucusuna, felsefesine ve kültürüne ilikin ifadelere ve görsellere yer verildii görülmektedir. Bununla birlikte yerel terminoloji kategorisinde ana sayfada markanın kalite felsefesi olarak da deerlendirilebilen Japonca ifadelerin Türkçe ye çevrilmi halleri birlikte yer almaktadır. Topluluk likileri Kulüpler ve Sohbet Odaları Bültenler Ulusal kimliin sembolleri Sadakat Programları Lokal Web Sitelerine Linkler Mahremiyet Bildirimleri Baımsızlık Teması Ürünün teklii Kiiselletirme Kalite Güvencesi ve Ödülleri Sahip olunan çekici olgu ile gurur duymak Müteri Hizmetleri Dolaım Rehberi Geleneksel Tema FIAT Ortaklaa Davranı Çevre ve aratırma sosyal sorumluluk ilkeleri aktarılmakta, tasarruflu ve çevreye zarar vermeyen yakıt kullanımı açıklanmakta. Fiat telepathy, Fiat çözümleri, hayat boyu fiat kulüpleri yer almakta. irkete ilikin haberlere yer verilmekte. Türkiye haritası ve bölgesel satı noktaları gösterilmekte. Hayat Boyu Fiat Kulübü üyelerine Paro Kart Üyelik Sistemi, THY ibirlii uçu indirimi, Fiat Bonus Mil kazandırmakta. Tofa, Oto Eksper, Fiat Motor Sporları, Hayatboyu Fiat sitelerine linler bulunmakta. Bireycilik Kullanım artları bulunmakta. Fiat dünyası ve en baarılı irket, teknolojinin evrimi, Hesaplı konfor dalar kadar fark var ifadeleri yer almakta. Ürün merkezli sitede ürünün özellikleri detaylı biçimde açıklanmakta, Ticari araç alımı avantajları, hesaplı konfor, oto muayenesi, fiat kasko ile ürünün teklii vurgulanmakta. Hayat Boyu Fiat kulübüne üyelik salanmakta, Blue&Me uygulaması ile araç içinde kullanım kolaylıı, cep telefonu üzerinden bilgi ve elence sistemi kurmak için gelitirilmi. Güç Mesafesi Uzatılmı garanti yer almakta. Otomobil modelleri kullanıcılar ile birlikte fotorafları yer almakta. Belirsizlikten Kaçınma Sıkça sorulan sorular menüsü bulunmakta, müteri hizmetleri seçenei yer almakta, e-posta yer almakta. yi görüntülenen linkler bulunmakta, site haritası, hızlı eriim, ileri geri butonu yer almakta. Fiat markasının Fabbrica Italiano Automobili Torino açıklaması yapılmakta, talya ile ilgili bilgiler yer almakta, Fiat ın yıllar içinde

19 Lokal Maazalar Ücretsiz Müteri Hattı Açık cinsiyet rolleri modeller üzerinden geliimi aktarılmakta. Fiat bayilerine hızlı eriim butonları yer almakta. Blue&me aygıtının güncellenmi yazılımı indirilmekte, eco-drive uygulamasının güncellemesi yapılabilmekte, Tv reklamları ve katalog indirilmekte. Erkeksilik Kadın telefon operatörü, erkek i adamı, servis elemanı olarak aktarılmakta, kadınlar daha çok arabayı sunan bir güzellik unsuru olarak yer almakta. Tablo 6: Fiat Web Sitesi Kültürel çerik Analizi Sonuçları Kaynak: Bir talyan markası olan Fıat ın Türkiye web sitesi deerlendirildiinde bireycilik, belirsizlikten kaçınma, ortaklaa davranı boyutlarının yüksek olduu, güç mesafesi boyutunun ise düük olduu belirlenmektedir. Fiat Türkiye web sitesi incelendiinde ortaklaa davranı boyutu kapsamında yer alan kulüpler, sohbet odaları ve sadakat programları kategorilerinde markanın çeitli üyeliklerle (Hayat boyu Fiat Kulübü, Paor Kart üyelik sistemi, Para Puanları, Fiat Telepathy Kulübü) balılık yarattıı görülmektedir. Belirsizlikten kaçınma boyutunda bir talyan markası olduu yönündeki geleneksel tema vurgusu ve müteri hizmetleri kategorilerinin yanı sıra sitedeki dolaımın kolaylıını salayan tasarım unsurları net bir ekilde görülmektedir. Topluluk likileri NOKIA Ortaklaa Davranı ( Kolektivizm) Çevreye yardım, Küresel çevre, iklim ve enerji ile ilgili sosyal sorumluluk kampanyası, geri kazanım kampanyası, Nokia forum alanları, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporları, destek programı yer almakta. Kulüpler ve Sohbet Odakları Bültenler Sadakat Programları Lokal Web Sitelerine Linkler MahremiyetBildirimleri Baımsızlık Teması Ürünün teklii Sahip olunan çekici olgu ile gurur duymak Mynokia, fotoraf paylaımı, Nokia facebook, Nokia blogları(nokia conversation, ovi-share, Nseries vb.) Basın bültenleri yer almakta. Üyelik programları, özel oyunlar, içerik indirme uygulamaları yer almakta. Yararlı linkler,cihaza ilikin linkler, içerik ya da gibi ücretsiz indirme programları, facebook sitesine balantılar mevcuttur. Bireycilik Kullanım koulları, gizlilik anlamaları belirtilmekte. Elence, oyun,.. teması üzerinden bireysel baarı balantı özgürlüe sahip olma. Ürünün özellikleri, içerii, yenilikleri, ve uyumlatırma açıklanmakta. Güç Mesafesi Ürünlerden memnuniyet duyan müterilerin özel ve i yaamından görüntüler yer almakta.

20 Müteri Hizmetleri Dolaım Rehberi Ücretsiz Örnek Ürün Ücretsiz Müteri Hattı Test ve Oyunlar Gerçekçilik Teması Ürün etkililii Açık cinsiyet rolleri Belirsizlikten Kaçınma Müteri destek hattı, e-posta, telefon numaraları,yazılımonarım destek hattı, ürün kullanım destei. Site haritası, linkler, ileri geri, yukarı-aaı butonları yer almakta. Oyun, yazılım, müzik, ekran arka planları, zil sesleri indirilmekte. E-posta hizmeti sunulmakta. Erkeksilik p uçları, püf noktaları, elenceye ilikin içerik yer almakta. Ürün temelli açıklamalar ile gerçeklik vurgulanmakta. Ürün özellikleri ve kullanım koulları açıklanmakta. Kadın ve erkek arasında eitlik sunulmakta, gençlere ilikin görsellere daha fazla önem verilmekte. Tablo 7: Nokia Web Sitesi Kültürel çerek Analizi Sonuçları Kaynak: Bir Finlandiya markası olan Nokia Türkiye web sitesi deerlendirildiinde erkeksilik boyutunun yüksek ve güç mesafesi boyutunun düük olduu belirlenmektedir. Ortaklaa davranı boyutunun detaylı ekilde ele alındıı, bireysellik boyutunun ise düük düzeyde olması beklenirken ürünün gerekliliine balı olarak bireycilii destekleyen özellikleri taıdıı görülmektedir. Nokia Türkiye web sitesi incelendiinde ortaklaa davranı boyutu açısından kulüpler ve sohbet odaları kategorisinde My Nokia, Nokia Facebook vb. blog ve sosyal a balantıların olduu görülmektedir. Lokal web sitelerine linkler kategorisinde ise destek forumlarına balantı, cihaz tamiri ile ilgili linkler gibi dowloand alanlarına balantı bulunmaktadır. Belirsizlikten kaçınma boyutu açısından deerlendirildiinde ücretsiz örnek ürün daıtımı ve dowloand kategorisinde oyun, yazılım, müzik, ekran arka planı vb. ürünle ilgili avantajları sunmaktadır. Belirsizlikten kaçınma boyutunu destekleyen dier bir özellik müteri hizmetlerinin sitede müteri destek hattı, yazılım-onarım destek hattı vb. çok sayıda müteri ile iletiim kurmaya olanak yarattıı görülmektedir. Erkeksilik boyutu açısından deerlendirildiinde testler ve oyunlar kategorisinde ipuçları, püf noktaları ve elenceli içeriklerin sunumunun yanı sıra ürünün özellikleri ve çeitleri de ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Topluluk likileri Bültenler Aile Teması KEA Ortaklaa Davranı ( Kolektivizm) kea kurumsal bölümünde sosyal sorumluluk projesi kitaplar sizden kitaplık bizden kampanyası. Bültenler yıllara göre verilmekte, kea katalog siparii sunulmakta Biz anlayıı vurgulanmakta, nsan Kaynakları Bölümünde tüm çalıanlar arasında cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, birliktelik, ibirlii ve

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bankacılık k Düzenleme D ve Denetleme Kurumu 85 BDDK nternet Sitesi Eriim statistikleri Raporu.. BDDK nternet Sitesinde Genel Durum Haftalık (8.8. - 3..) Aylık (5.8. - 3..) 3 Aylık (6.6. - 3..) Yıllık

Detaylı

Hofstede, 1980. Kültürleri Birbirinden Ayıran Öğeler. 40 ülkedeki IBM çalışanlarının (116 bin) tutum ve değerlerini ölçen anketler uyguladı

Hofstede, 1980. Kültürleri Birbirinden Ayıran Öğeler. 40 ülkedeki IBM çalışanlarının (116 bin) tutum ve değerlerini ölçen anketler uyguladı Hofstede, 1980 Kültürleri Birbirinden Ayıran Öğeler 40 ülkedeki IBM çalışanlarının (116 bin) tutum ve değerlerini ölçen anketler uyguladı Kültürleri Birbirinden Ayıran Öğeler 1.Bireycilik/Toplumculuk (Individualism/CollecMvism)

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bankacılık k Düzenleme D ve Denetleme Kurumu 8 86 BDDK nternet Sitesi Eriim statistikleri Raporu 8..1 BDDK nternet Sitesinde Genel Durum Haftalık (1..1 -..1) Aylık (8.9.1 -..1) 3 Aylık (..1 -..1) Yıllık

Detaylı

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli Bölüm 6 Pazarları ve Satın alma Davranışı Bölüm Amaçları davranış modelinin unsurlarını öğrenmek davranışını etkileyen başlıca özellikleri belirtmek Alıcı karar sürecini açıklamak Satın Alma Davranışı

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

PARTNERSFIRST PROGRAMA GENEL BAKIŞ

PARTNERSFIRST PROGRAMA GENEL BAKIŞ PARTNERSFIRST PROGRAMA GENEL BAKIŞ PARTNERSFIRST, IŞ ORTAKLARIMIZIN ZEBRA UZMAN BASKI ÇÖZÜMLERININ DEĞERINI GELIŞTIRMEYE VE MÜŞTERI MEMNUNIYETINI ARTTIRMAYA YARDIMCI OLMAK ÜZERE TASARLANMIŞ BIR KANAL PROGRAMIDIR.

Detaylı

BDB Enformatik Servisleri Mayıs 2006

BDB Enformatik Servisleri Mayıs 2006 BDB Enformatik Servisleri Mayıs 2006 çerik Enformatik servisleri Elektronik duyuru yöntemleri Elektronik listeler Duyuru & Etkinlik sistemleri olanakları sistemi Web kullanıcıları servisi Forum servisi

Detaylı

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra;

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra; BORYAD / Aralık 2009 1. 2009, finansal anlamda fırtınalı bir yıldı. Kısaca iecam ın 2009 yılını deerlendirebilir misiniz? Öncelikli konularınız neler oldu, kârlılık hedefleriniz de büyük amalar görüldü

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) ve hizmetleri üreticiden tüketiciye ulaştıran kişi ve kuruluşlara ne ad verilmektedir? Yöneticiler Tasarımcılar Aracılar Müteşebbisler Tedarikçiler

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

Araştırma Modeli. KalDer - Üye Memnuniyeti Araştırması 2012 - TMME

Araştırma Modeli. KalDer - Üye Memnuniyeti Araştırması 2012 - TMME Araştırma Modeli Araştırma, KalDer in 2005 yılından bu yana KA Araştırma tarafından yürütülen TMME modelinin KalDer müşterileri nezdinde uygulanması ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, KA Araştırma ve

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu Vakum teknolojisi Sistem kılavuzu Yazılım Yazılım aracı: Vakum seçimi Festo, vakum hesaplarına esas tekil eden, hızlı ve kolay bir ekilde uygun vantuz tutucu elemanının seçimini olanaklı kılan 2001 ürünleri

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

sorular-sorular-sorular

sorular-sorular-sorular İNSAN ÇEŞİTLİLİĞİ sorular-sorular-sorular Erkeklerin matematik becerisi kadınlardan daha fazla mıdır? Duygusal emek nedir ve neden kadınlarda daha yaygındır? Bireyci kültür ile toplulukçu kültür arasında

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir.

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir. - 1 Bilgisayar Kullanma Taahütnamesi AMAÇ Bu i talimatının amacı aaıdaki gibidir : -- Çalıanlara irket bilgisayarlarının kullanımı için gerekli yol gösterici bilgiyi salamak. -- irkete ait bilgisayar ve

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com İnteraktif Pazarlama Stratejimiz amaç Neden İnteraktif Pazarlama? Günümüz Dünyasında internet, hızlı bilgi paylaşımı ve iletişimin yanısıra, pazarlama ve satış alanında çok ciddi avantajlar geliştirmiştir.

Detaylı

İnovasyon Yönetimi. Rekabetçi Ürün Geliştirmede Antropoloji ve Antropolojik Pazarlama. Süreç Yönetimi ve İnovasyonu. ! Kurumsal Gelişim Eğitimleri!

İnovasyon Yönetimi. Rekabetçi Ürün Geliştirmede Antropoloji ve Antropolojik Pazarlama. Süreç Yönetimi ve İnovasyonu. ! Kurumsal Gelişim Eğitimleri! Kurumsal Gelişim leri Konusu İçerik Hedef kitle Kazanımlar İnovasyon Yönetimi Rekabetçi Ürün Geliştirmede Antropoloji ve Antropolojik Pazarlama Süreç Yönetimi ve İnovasyonu İnovasyon nedir; neden önemlidir?

Detaylı

2005 yılı sonu itibarı ile 76,760 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır.

2005 yılı sonu itibarı ile 76,760 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır. NIC.TR (.tr ALAN ADI) YÖNETM.tr Alan Adı Yönetimi kapsamında; yurt çapında ve yurt dıından ".tr" uzantılı alan adı almak isteyen tüm kurum, kurulu ve ahısların; alan adı bavuruları deerlendirilmekte, alan

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Proje Adı: TÜKETİCİ İÇGÖRÜSÜ VE MARKA KONUMLANDIRMA ARAŞTIRMASI Araştırma Şirketi: ERA RESEARCH & CONSULTANCY Araştırma Veren: İNCİ DERİ MAMULLERİ SAN. VE TİC.

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016

SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016 SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016 STRATEJİK DİJİTAL MEDYA PLANLAMA MEDYA SATIN ALMA SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ KREATİF TASARIM ÇALIŞMALARI Stratejik Planlama Nedir? Dijital, gerçek zamanlı, tam detaylı ve

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

Tanıtım Kitapçığı. Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor

Tanıtım Kitapçığı. Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor Tanıtım Kitapçığı Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor Değerli Girişimcilerimiz STARTKEY, 2013 yılında, gayrimenkul sektöründe 10 yılı aşkın zamandır deneyime sahip olan Yönetim

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz

Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz 2007 Ekip 35 kişiye, müşteri sayısı 10.000'e ulaştı. Global All-Star Ödülü kazandı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Teknoloji Geliştirme

Detaylı

Yazılım Takımlarında Baarı

Yazılım Takımlarında Baarı Yazılım Takımlarında Baarı Tunca SELBES Meteksan Sistem, Simülasyon ve Görsel Sistemler Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii, Ankara, Türkiye e-posta: tunca.selbes@sgs.meteksan.com.tr e-posta:

Detaylı

SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması

SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması This project is organised with the financial support of the European Commission 1. Giri hayatında stres, uluslararası, Avrupa ve

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

Antak Enerji 40.000KW lık yani 40MW/ Yıl Üretim kapasitesine sahiptir.

Antak Enerji 40.000KW lık yani 40MW/ Yıl Üretim kapasitesine sahiptir. Şirket Profili Antak Enerji, Akdeniz Bölgesinde Fotovoltaik Modül üretim tesislerini kuran ve üretime başlayan ilk Türk firmasıyız. Firmamız Fotovoltaik modül üretim sektöründe 2010 yılından beri sürdürmektedir.

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A..

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.., 01 Ocak 2009 31 Aralık 2009 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

FORUMU 10.03.2007. A. hsan KARAMANLI. Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü

FORUMU 10.03.2007. A. hsan KARAMANLI. Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü ESKEHR ENERJ FORUMU 10.03.2007 A. hsan KARAMANLI Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Elektrik Enerjisi Sektöründe Durum *TEK *EÜA *TEA *TETA *TEDA Özel Üretim irketleri ve Otop. Grupları *Enerji Bakanlıı

Detaylı

Toplam Perakende 2016

Toplam Perakende 2016 www.pwc.com.tr/toplamperakende Toplam Perakende 2016 Orhan Öztürk Yusuf Bulut 20 Toplam perakende 2016 raporunda önemli noktalar Araştırmanın 6. yılı Asya nın genişlemiş katılımı: Tayland, Singapur & Malezya

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

tepav Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve satın alma işlemleri ne anlama geliyor? Haziran2014 N201419 POLİTİKANOTU

tepav Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve satın alma işlemleri ne anlama geliyor? Haziran2014 N201419 POLİTİKANOTU POLİTİKANOTU Haziran2014 N201419 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Selin ARSLANHAN MEMİŞ 1 Yaşam Bilimleri ve Sağlık Politikaları Analisti Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul Basın Sohbet Toplantısı 14 Temmuz 2009, İstanbul Kuruluş : 7 Ocak 2009 Internet Adresi : www.tuyid.org Posta Adresi : Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul Telefon : (212) 278 30

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

Danışmanlık ve Dışgöz Hizmetleri

Danışmanlık ve Dışgöz Hizmetleri Danışmanlık ve Dışgöz Hizmetleri ZEYNEP ATASOY KİMDİR? Zeynep Atasoy 1970 İzmir doğumlu Zeynep Atasoy, profesyonel hayatına 1992 yılında Unilever Algida firmasında başladı. Satış Temsilcisi, Özel Satış

Detaylı

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu info@deskport.net BİZ KİMİZ? Biz Kimiz? Deskport Bilişim ekibinin karakteristik özellikleri olan; özgüven, çalısma azmi, tecrübe ve liderlik vasıflarımızla amacımız, müşterilerimizi

Detaylı

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz 2006 YILLIK RAPORU: UYUTURUCU FYATLARINDA DÜÜ, YAKALAMALARDA ARTI Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz (23.11.2006, LZBON) Avrupa Uyuturucu ve Uyuturucu Baımlıı zleme Merkezi (EMCDDA), bugün

Detaylı

Son vergi düzenlemeleri ile ortaya çıkan fiyat indirimleri tüketiciye yansıtıldı mı?

Son vergi düzenlemeleri ile ortaya çıkan fiyat indirimleri tüketiciye yansıtıldı mı? Son vergi düzenlemeleri ile ortaya çıkan fiyat indirimleri tüketiciye yansıtıldı mı? Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) Mayıs 2009 Özet ç talebin canlandırılabilmesi amacıyla Mart ayında bir dizi

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Daha samimi, daha şahsi ve nazik bir hitap şekline sahip ve bireysel ziyaretler kadar etkili olan doğrudan postalama reklam aracı Mektup

Detaylı

Çin Konferansı Panel Bölümü Notları

Çin Konferansı Panel Bölümü Notları Çin Konferansı Panel Bölümü Notları Çin Konferansı kapsamında düzenlenen Çin ve Türkiye: Yatırımda ve Dı Ticarette Sorunlar, Fırsatlar, birlikleri konulu Panel, Çin ile ilikileri olan irketlerin temsilcilerini

Detaylı

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası (MGMT 402) Ders Detayları

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası (MGMT 402) Ders Detayları Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası (MGMT 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası MGMT 402 Bahar

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

Marka ya üyelik farklılık yaratır

Marka ya üyelik farklılık yaratır Marka ya üyelik farklılık yaratır bestwestern.com Best Western, dünyanın en büyük otel zincirine katılmanın avantajları. Best Western bağımsız kişiler tarafindan sahip olunan ve yönetilen bir otelciler

Detaylı

Beykoz Belediyesi Yarışması

Beykoz Belediyesi Yarışması Logo Yarışması Beykoz Belediyesi Logo Yarışması Basın Bülteni Beykoz İçin Tasarla Beykoz Belediyesi logosunu ve kurumsal kimliğini yeniliyor. İlçeyi ve kurumu özgün bir çalışmayla temsil edecek yeni logo

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

İMKB 100, FTSE 100 E KARŞI FAALİYET RAPORLARINDA SON TRENDLER, YENİ YAKLAŞIMLAR

İMKB 100, FTSE 100 E KARŞI FAALİYET RAPORLARINDA SON TRENDLER, YENİ YAKLAŞIMLAR İMKB 100, FTSE 100 E KARŞI FAALİYET RAPORLARINDA SON TRENDLER, YENİ YAKLAŞIMLAR FİNAR KURUMSAL ENTEGRE KURUMSAL İLETİŞİM ALANINDA ULUSLARARASI KNOW-HOW A SAHİP NICH BİR AJANS 1994: Kuruluş Finar Lloyd

Detaylı

Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars

Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars KAR BEYAZ LTD. T. Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars (3 ) 1 ile 2005 yılında imzaladıı distribütörlük anlamasıyla giri yaptı. 2005 yılının ilk

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bankacılık k Düzenleme D ve Denetleme Kurumu 2 8 BDDK nternet Sitesi Eriim statistikleri Raporu 2..22 BDDK nternet Sitesinde Genel Durum Haftalık (25.6.22 -..22) Aylık (2.6.22 -..22) Aylık (..22 -..22)

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK Genel anlamda imaj, kişilerin bir başka kişi, obje ve kurumlar hakkında düşünceleridir. Kişi ve kuruluşlar ile ilgili görüşler ve düşüncelerin

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Pazarlama Yönetimi I (MGMT 301) Ders Detayları

Pazarlama Yönetimi I (MGMT 301) Ders Detayları Pazarlama Yönetimi I (MGMT 301) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Pazarlama Yönetimi I MGMT 301 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2 Yüzyüze İlişkiler Yüzyüze ilişkilerde, kararların verilmesinde halktan gelen geri bildirimlerin önemli bir işlevi vardır. Bu tür ilişkilerde

Detaylı

Bilgi savunmasının cepheleri

Bilgi savunmasının cepheleri Bilgi savunmasının cepheleri Fatih Emiral Deloitte. Etkin ve güçlü kurumlar için bilgi varlıkları (halen bilançolarında bu adla görülmeseler de) büyük deerlere ulamı ve vazgeçilmez konuma gelmitir. Bu

Detaylı

Açılıs Sayfası. Deneyimi

Açılıs Sayfası. Deneyimi Açılıs Sayfası. Deneyimi Açılıs Sayfası Nedir?. Bir kullanıcının sitenize giriş sağladığı sayfaya verilen isimdir. İniş Sayfası (Landing Page) olarak da adlandırılır. Neden Önemlidir? Tıklama oranı yüksek

Detaylı

Gayrimenkulde Hedef 12!

Gayrimenkulde Hedef 12! Gayrimenkulde Hedef 12! HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA Kurumsal Kurucu Ortaklar, Bankacılık Ve Finans Sektörü İş Tecrübelerini, Gayrimenkul Sektörü İş Tecrübeleri İle Biraraya Getirerek, İnovatif Bir Konsept İle

Detaylı

B2B E-Ticaret Siteleri ÖN ONAY KRİTERLERİ (6 sayfa)

B2B E-Ticaret Siteleri ÖN ONAY KRİTERLERİ (6 sayfa) B2B E-Ticaret Siteleri ÖN ONAY KRİTERLERİ (6 sayfa) Site işleticisinin Sunucusunun herhangi bir şey satmadığı ve malların fiyatını belirlemediği, ancak alıcı ve satıcılar için ticari işlevselliği olan

Detaylı

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar Etik lkeler Genel lkelere likin Esaslar Genel lkeler Sermaye piyasası faaliyetlerinin, toplumsal ve ekonomik yararın artırılması, aracılık mesleinin saygınlıının korunması ve gelitirilmesi, dier aracı

Detaylı

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur.

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur. 2002 2005 2008 2011 2014 2016 Adjans Kimdir Dijital reklam ajansı olan Adjans, 2002 yılında dijital dünya sektörüne giriş yapmış ve sektörde hızla yükselerek adını duyurmuş prestijli bir kuruluştur. Markanızı

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER Ali DİKİLİ Devlet Yardımları ve Ar-ge Dairesi Başkanı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler G.M. 2. DÜNYA TİCARET MÜŞAVİRLERİ KONFERANSI Ankara 5 Haziran 2012 1 DÖVİZ

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

Titre du projet 2014 FİLO BAROMETRE. Türkiye

Titre du projet 2014 FİLO BAROMETRE. Türkiye Titre du projet 2014 FİLO BAROMETRE Türkiye 1 Tüm filo profesyonelleri için uzman platformu: CVO nedir? Filo müdürleri, tedarik uzmanları, üreticiler, leasing şirketleri, reklamcılar, sigortacılar, basın,

Detaylı

Doğruların buluştuğu adres...

Doğruların buluştuğu adres... M E D I A Doğruların buluştuğu adres... İletişim Sanattır Firmaların kıyasıya rekabet ettikleri Etnik Pazar sürekli yeniliklere açıktır. Reklam stratejileri yapılırken hedef kitlenin doğru bir şekilde

Detaylı