BİZİM AVRUPA DERNEĞİ V. GENEL KURULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. 13 Aralık Taşkışla- İstanbul

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİZİM AVRUPA DERNEĞİ V. GENEL KURULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. 13 Aralık 2014. Taşkışla- İstanbul"

Transkript

1 BİZİM AVRUPA DERNEĞİ V. GENEL KURULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 13 Aralık 2014 Taşkışla- İstanbul

2 BİZİM AVRUPA DERNEĞİ V. GENEL KURULU 2014 YILINDA BİZİM AVRUPA DERNEĞİ Bizim Avrupa Derneği (Europa Nostra Türkiye), Türkiye de kültürel miras alanındaki faaliyetlerin etkinleģtirilip geliģtirilmesini sağlamak ve Avrupa da ve Türkiye de bu alanda çalıģan kiģi, kurum ve kuruluģlar ile birlikte ortak çalıģmalar, araģtırma ve projeler yürütmek amacı ile kurulmuģ bir sivil toplum kuruluģudur. Bizim Avrupa Derneği, çalıģmalarını Türkiye de Europa Nostra (Avrupa Kültürel Miras KuruluĢları Federasyonu) ağına paralel bir biçimde, bağımsız olarak yürütme görevini üstlenmiģ bir dernektir. Haziran 2010 da Ġstanbul da yapılan Europa Nostra Kongresi sonrasında, çoğunluğu daha önce ya da kongre hazırlık süresi içinde Europa Nostra ya üye olmuģ oda, vakıf, dernek temsilcileri ve kiģilerden oluģan bir GiriĢim Kurulu nun 23 Haziran 2010 da aldığı kararla ve 14 Ekim 2010 da 65 bireysel, 5 kurumsal, 1 asosiye üyenin yaptığı baģvuru ile resmen kurulmuģtur yılında yapılan davet ile, Prof.Dr. Metin AHUNBAY, Prof.Dr. Halet ÇAMBEL, Prof.Dr. Cevat ERDER, Prof.Dr. Suraiya FAROQHĠ, Prof.Dr. Bozkurt GÜVENÇ, Prof. Doğan KUBAN, Prof.Dr. Mehmet ÖZDOĞAN, Prof.Dr. Ġlhan TEKELĠ, 2012 yılında yapılan davet ile Prof.Dr. Afife BATUR ve Prof.Dr. Yüksel Tomurcuk ATAGÖK Derneğimiz Onursal Üyeliğini kabul etmiģlerdir. Aralık 2014 tarihi itibariyle Derneğimizin 89 bireysel, 6 kurumsal, 9 onur üyesi olmak üzere, toplam 104 üyesi bulunmaktadır YILI II. DÖNEM YÖNETĠM VE DENETĠM KURULU ÜYELERĠ: YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ 1. Nuran Zeren Gülersoy BaĢkan 2. Zeynep Ahunbay BaĢkan Yardımcısı 3. IĢık Aydemir BaĢkan Yardımcısı 4. Burçin Altınsay BaĢkan Yardımcısı 5. Ege Uluca Tümer Genel Sekreter 6. Mustafa Alper Sayman 7. Hande Akarca Üye 8. Gül Köksal Üye 9. Hatice Karakaya Üye 10. Hayriye EĢbah Tunçay Yedek Üye 11. Korhan GümüĢ Yedek Üye 12. Vecdi Sayar Yedek Üye 13. Zeynep Enlil Yedek Üye 14. Taylan Ula Yedek Üye 15. Buket Önem Yedek Üye 16. Mustafa Farsakoğlu Yedek Üye 17. Emine Mine Bora Yedek Üye 2

3 DENETLEME KURULU 1. Ġclal Dinçer BaĢkan 2. BarıĢ Altan Üye 3. Emine ErdoğmuĢ Üye 4. AyĢe Kantarcıoğlu Yedek Üye 5. ġahhanım Kanat Yedek Üye 6. Ahmet YaraĢ Yedek Üye II. Dönem Yönetim Kurulu 2014 yılı görev süresi içerisinde toplam 10 defa toplanmıģtır. Bizim Avrupa Derneği, üstlendiği görevleri yerine getirmek için doğrudan ve kurumsal üyeleri ile birlikte: Türkiye de kültürel miras alanının çeģitli kesimlerinin ortak ve UNESCO, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği tanımlarına uygun bir kültürel miras kavramı çerçevesinde bütünleģmesi, Türkiye de bu alanlarda çalıģan kiģi, kurum ve kuruluģlar arasında daha güçlü bir iletiģimin sağlanması, Kültür politikalarının koruma doğrultusunda etkilenmesi, koruma standartlarının yükseltilmesi, Kültürel miras alanında Avrupa daki entelektüel ve mesleki birikimlerin ülkemize aktarılması, Türkiye deki baģarı ve sorunların Avrupa daki meslek ve ilgi çevreleriyle paylaģılması, Avrupa nın diğer ülkeleriyle kültürel miras alanında daha çok sayıda ve daha büyük çapta ortaklıklar kurulması, Ülkemizde her kuģaktan yurttaģlara kültürel miras alanında daha geniģ ve sistemli eğitim olanaklarının sağlanması, Basın-yayın araçlarında kültürel miras farkındalığının yükseltilmesi hedefleri ile çalıģmalarını sürdürmektedir. Bu çerçevede, Derneğin Temel Misyonu, Türkiye de kültür mirasının sesi olmak tır. Bu Misyon doğrultusunda, Bizim Avrupa Derneğinin yılları içinde II. Dönem Yönetim Kurulu Faaliyetleri, Europa Nostra Merkezine paralel olarak tanımlanan ve aģağıda sıralanan anahtar politikalar ve temel stratejiler bağlamında değerlendirilmiģtir: 1. Kültür mirası bilincinin geliģtirilmesi için uluslararası iģbirliğinin arttırılması, 2. ÇeĢitli iletiģim araçları kullanılarak daha geniģ kitlelere ulaģılması, üyeliklerin artırılması, 3. Kültür mirası bilincinin toplumda yaygınlaģtırılması için toplantı ve etkinliklerin düzenlenmesi, 4. Kültür mirası araģtırmalarında öncü projeler gerçekleģtirilmesi. 5. Eylem planının etkin ve verimli bir Ģekilde uygulanmasını sağlayacak sekretarya altyapısının oluģturulması, Derneğin mali kaynaklarının artırılması, 3

4 BĠZĠM AVRUPA DERNEĞĠ 2014 YILI FAALĠYETLERĠ Bizim Avrupa Derneği 2014 Yılı Faaliyetleri aģağıdaki baģlıklarda açıklanmıģtır: 1. KÜLTÜR MĠRASI BĠLĠNCĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ ĠÇĠN ULUSLARARASI ĠġBĠRLĠĞĠNĠN ARTTIRILMASI 1.1. Europa Nostra Merkezi ÇalıĢmalarına Etkin Katılım Mart 2014 de Chios/Sakız Adasında Yapılan Entopia: Our Places In Europe Konferansına Katılım Mayıs 2014 de Europa Nostra Congress 2014 Viyana/ Europa Nostra 2014 Viyana Yıllık Kongresine Katılım Mayıs 2014 Europa Nostra Konsey Toplantısı Mayıs 2014 Genel Kurul Toplantısı Mayıs 2014 Excellence Fair/Mükemmeliyet Fuarı ve Industrial Heritage/ Endüstrial Miras Gezisi Mayıs 2014, European Heritage Awards Ceremony/ Avrupa Kültürel Miras Ödülleri Töreni Ekim 2014 de Roma da Yapılan Europa Nostra Konsey Ve Ülke Temsilcileri Sonbahar Toplantısına Katılım Ekim 2014 de Roma da Yapılan Entopia: Our Places In Europe Koordinasyon Toplantısı Ekim 2014 de Roma da Yapılan Europa Nostra Konseyi Sonbahar Toplantısı Ekim 2014 de Roma da Yapılan Europa Nostra Konseyi Ülke Temsilcileri Toplantısı Helena Vaz Da Silva European Award Orhan PAMUK Prof. Dr. Zeynep AHUNBAY ve Prof IĢık AYDEMĠR Avrupa Birliği Kültürel Miras/ Europa Nostra Ödülleri Jüri Üyesi Prof. Dr. IĢık AYDEMĠR Europa Nostra Bilimsel Komitesi BaĢkanı 1.2. Diğer Ulusal Ve Uluslararası KuruluĢlarla ĠliĢkiler UNESCO Dünya Miras Komitesi Kararlarının Ġzlenmesi ve Duyurulması UNESCO Dünya Miras Komitesinin Ġstanbul Ziyaretinde Europa Nostra yı Temsil One Derneği Tarafından Göbeklitepe Ġçin Düzenlenen Toplantıya Katılım 4

5 Polonya Ġle Türkiye Ġle ĠliĢkilerin 600. Yılında Herıto Dergisi Ġle ĠĢbirliği Eylül 2014 de TaĢkıĢla Ġstanbul da Yapılan Avrupa Arkeologlar Birliği 20.Yıllık Ġstanbul Kongresi ne Katılım 2. ÇEġĠTLĠ ĠLETĠġĠM ARAÇLARI KULLANILARAK KÜLTÜREL MĠRAS DUYARLILIĞI KONUSUNDA DAHA GENĠġ KĠTLELERE ULAġILMASI 2.1. Enewsletter in Üyelere Ġletimi 2.2. Europa Nostra Türkiye/Bizim Avrupa Web Sitesi 2.3. Europa Nostra Türkiye/Bad Facebook 2.4. Avrupa Birliği/ Europa Nostra Kültürel Miras Ödülleri Duyuruları 3. KÜLTÜR MĠRASI BĠLĠNCĠNĠN TOPLUMDA YAYGINLAġTIRILMASI ĠÇĠN TOPLANTI VE ETKĠNLĠKLER DÜZENLENMESĠ Mayıs 2014 Cumalıkızık Gezisi ve Restorasyon Uygulamaları Konusunda Bilgilenme Nisan 2014'de Moda Deniz Kulübü'nde Düzenlenen Somut Olmayan Kültürel Miras: Türk Kahvesi Etkinliğine Katılım ġubat 2015 Heritage 2015 Etkinliğine Katılım Hazırlıkları 4. KÜLTÜREL MĠRAS ARAġTIRMALARINDA ÖNCÜ PROJELER GERÇEKLEġTĠRĠLMESĠ 4.1. The 7 Most Endangered Heritage Sites in Europe 2013/ Mardin Saint George/Surp Kevork Kilisesi 4.2. ENtopia Project: Our Places in Europa Evaluating The Heritage Resources And Qualities - A Basic Structure for the Manual 4.3. Sürdürülebilir Kentsel Arkeoloji Deneyimi: Küçükyalı Arkeopark Projesi Yönetim Planı 4.4. Kültürel Miras Envanteri Projesi BaĢvurusu- Hrant Dink Vakfı 5. EYLEM PLANININ ETKĠN VE VERĠMLĠ BĠR ġekġlde UYGULANMASINI SAĞLAYACAK SEKRETARYA ALTYAPISININ OLUġTURULMASI, DERNEĞĠN MALĠ KAYNAKLARININ ARTIRILMASI 5

6 1. KÜLTÜR MĠRASI BĠLĠNCĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ ĠÇĠN ULUSLARARASI ĠġBĠRLĠĞĠNĠN ARTTIRILMASI Bizim Avrupa Derneği (Europa Nostra Türkiye) kültür mirası bilincinin geliģtirilmesi için uluslararası iģbirliğinin arttırılması amacı ile Ġlgili Uluslararası KuruluĢların ve Europa Nostra Merkezin çalıģmalarını yakından izlemektedir. Bu amaçla Europa Nostra merkezle sürdürülen iliģkilerin daha da güçlendirilmesi için Merkez düzeyinde yapılan toplantılara olanaklar ölçüsünde katılım sağlamaya çalıģmaktadır Europa Nostra Merkezi ÇalıĢmalarına Etkin Katılım 2014 yılı içinde, Bizim Avrupa Derneği, Europa Nostra nın Genel Kurullarına, Konsey Toplantılarına ve Ülke Temsilcileri Koordinasyon Toplantılarına katılmıģtır Mart 2014 de Chios/Sakız Adasında Yapılan Entopia: Our Places In Europe Konferansıatılım ENtopia, küçük yerleģmelerin tarihi, mimari ve çevresel miras değerlerinin korunmasını amaçlayan yeni bir Europa Nostra Programıdır. Elliniki Etairia tarafından program kapsamında Chios Adasında organize edilen konferansa 10 ülkeden, Arnavutluk, Ġngiltere, Yunanistan, Macaristan, Irlanda, Italya, Romanya, Sırbistan, Ġspanya ve Turkiye den 70 kiģi katıldı. Toplantıda Prof Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY Cumalıkızık örneğini sundu Mayıs 2014 de Europa Nostra Congress 2014 Viyana/ Europa Nostra 2014 Viyana Yıllık Kongresine Katılım Europa Nostra 2014 Yılı Kongresi, Konsey Toplantısı ve 2014 Avrupa Kültür Mirası Ödülleri 2-6 Mayıs 2014 tarihleri arasında Viyana da yapıldı. Toplantıya Avrupa nın çeģitli ülkelerinden 1200 kiģi katıldı. Europa Nostra Türkiye-Bizim Avrupa Derneği BaĢkanı ve Konsey Üyesi Prof. Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Europa Nostra Scientific Committee BaĢkanı Prof. Dr. IĢık AYDEMĠR katıldı Mayıs 2014 Europa Nostra Konsey Toplantısı Europa Nostra Konsey Toplantısı, 3 Mayıs 2014 de Kunsthistoriches Museum da yapıldı. Konsey Toplantısında Europa Nostra Genel Sekreteri Sneska Quaedvlieg-Mihailovic tarafından Europa 6

7 Nostra nın son konsey toplantısından sonra geçen 8 aylık süre içindeki çalıģmaları açıklandı. The 7 Most Endangered Programme, New Narrative for Europe, Cultural Heritage Counts for Europe: Towards a European Index for Valuing Cultural Heritage Programları hakkında bilgi verildi Yılı bütçesi ve kaynak geliģtirme ve ödüller konuları görüģüldü. Konsey Üyesi Prof. Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY Konsey Toplantısına katıldı Mayıs 2014 Genel Kurul Toplantısı Europa Nostra 2014 Yılı Genel Kurulu, 4 Mayıs 2014 tarihinde arasında Viyana da Dorotheum Palace da yapıldı. Genel Kurul un sabah oturumunda 2013 Yılının Yıllık Raporu ve Denetleme Kurulu nun Raporu okundu ve kabul edildi. Konsey ve Denetim Kurullarına yeni üyeler seçildi,2015 Yılı Bütçesi kabul edildi. Genel Kurul da Prof.Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY Yılları için ikinci kez konsey üyesi seçildi. Öğleden sonraki ikinci oturumda 2014 Yılında 7 Most Endangered programına alınan kültürel miras projeleri açıklandı. Bu oturumda Europa Nostra Genel Sekreteri Sneska Quaedvlieg-Mihailovic tarafından yönetilen ve Avrupa Komisyoneri Andrulla Vassiliou ve Europa Nostra BaĢkanı Denis De Kergorlay ın da katılımcılar arasında yer aldığı New Narrative for Europe&Cultural Heritage baģlıklı bir panel gerçekleģtirildi Mayıs 2014 Excellence Fair/Mükemmeliyet Fuarı ve Industrial Heritage/ Endüstrial Miras Gezisi 5 Mayıs 2014 tarihinde sabah oturumunda, 2014 Yılında Ödül Alanların sunuģ yaptığı Mükemmeliyet Fuarı Viyana Teknik Üniversitesi nda Kuppelsaal ve Festsaal Binalarında yapıldı. Öğleden sonra 3 Endüstriyel Miras Alanına Teknik Gezi yapıldı. Bu gezilerde Simmering de bulunan eski Viyana gaz dağıtımının yapıldığı, günümüzde yeni yerleģme kompleksine dönüģtürülen Gasometer City, Favoriten de bulunan ve 1899 da inģa edilen Wasserturm ve 1890 da Otto Wagner tarafından inģa edilen ve 1980 lerde restore edilerek canlandırılan ve 1990 da Europa Nostra Ödülü alan Vorortsline (suburban light railway) ziyaret edildi Ekim 2014 de Roma da Yapılan Europa Nostra Konseyi ve Ülke Temsilcileri Sonbahar Toplantısına Katılım Europa Nostra Konsey ve Ülke Temsilcileri Sonbahar Toplantısı, Ekim 2014 de Roma da yapıldı. Sonbahar Toplantısı kapsamında, Konsey Sonbahar Toplantısı, Ülke Temsilcileri Toplantısı ve ENtopia Our Places in Europa Toplantısı yapıldı. 7

8 Ekim 2014 de Roma da Yapılan Entopia: Our Places In Europe Koordinasyon Toplantısı ENtopia, küçük yerleģmelerin tarihi, mimari ve çevresel miras değerlerinin korunmasını amaçlayan yeni bir Europa Nostra Programı Koordinasyon toplantısına 10 ülkeden, Arnavutluk, Ġngiltere, Yunanistan, Macaristan, Irlanda, Italya, Romanya, Sırbistan, Ġspanya ve Türkiye den Prof Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY katıldı Ekim 2014 de Roma da Yapılan Europa Nostra Konsey Sonbahar Toplantısı Europa Nostra Konseyi Sonbahar Toplantısı iki oturum halinde yapıldı. Birinci oturum 23 Ekim 2014 de saat saatleri arasında Palazzo Poli, Dante Room da gerçekleģtirildi. Paneller Ģeklinde sürdürülen oturumda ilk olarak moderatörlüğünü Europa Nostra Genel Sekreteri Sneska QUAEDVLIEG MIHAILOVIC in yaptığı ve katılım sürecinde paydaģ olarak yer alan kamu kurumlarının temsilcilerinin katıdığı Promoting a Participatory Governance of Heritage baģlıklı Panel yapıldı. Rossana BETTINELLI tarafından modere edilen Promoting Excellence&The Power of Example for Heritage baģlıklı ikinci panele, Italya dan Europa Nostra Ödülü kazanan panelistler katıldı ve deneyimlerini, örneğin gücü çerçevesinde aktardılar. Konsey Toplantısının ikinci oturumu, 24 Ekim 2014 de, saatleri arasında, Headquartes of the Societa Geografia Italiana - Villa Celimontana da yapıldı. Toplantıda Brüksel de yapılan konsey Toplantısından sonra Europa Nostra tarafından gerçekleģtirilen aktiviteler konuģuldu. Heritage in Danger, European Policy Matters, Award Matters konuları tartıģıldı, Scientific Council ve Industrial and Engineering Heritage Raporları hakkında bilgi verildi. Europa Nostra nın mali durumu ve kaynak geliģtirme çalıģmaları açıklandı. Toplantı sonunda Haziran 2015 de Oslo da yapılacak olan Europa Nostra nın Yıllık Kongresini Düzenleyen Erik Shultz, Kongre programı hakkında bilgi verdi. Toplantıya Türkiye Konsey Üyesi Prof. Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY katıldı Ekim 2014 de Roma da Yapılan Europa Nostra Konseyi Ülke Temsilcileri Toplantısı Europa Nostra Ülke Temsilcileri Sonbahar Toplantısı 25 Ekim 2014 tarihinde Italia Nostra Headquartes da yapıldı. Toplantıda, üye ülkelerin ülkelerinde.gerçekleģtirdikleri Europa Nostra çalıģmaları ve etkinlikleri, hazırladıkları ülke raporları üzerinden konuģuldu. Network Programme, Heritage Awards Scheme, 7 Most Endangered Programme, Membership Recruitment and Fund Raising Activities, Communication Activities baģlıklarında ülke 8

9 temsilcilerinin görüģleri alındı. Toplantıya ülke temsilcisi olarak Prof. Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY katıldı Helena Vaz Da Silva European Award 2014/Ödülü 2014 Nobel ödüllü yazarımız Orhan Pamuk, Avrupa nın kültürel mirasına katkılarından dolayı her yıl verilen Helena Vaz da Silva Avrupa Ödülü nün 2014 yılındaki sahibi oldu. Europa Nostra Konsey Üyesi ve Europa Nostra Türkiye BaĢkanı Prof. Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY tarafından Türkiye den ödüle aday gösterilen Orhan PAMUK un Türkiye nin kültür ve tarihinden yola çıkan eserlerinde, Avrupa kültür ve değerlerini baģarıyla ifade etmesi ve onları coğrafi sınırların ötesine taģıması ödülün gerekçesinde vurgulandı. Jüri baģkanı Guilherme d Oliveira Martins, Pamuk un zamanımızın en önemli yazarlarından biri olmasının yanısıra, sorumlu bir vatandaģ olarak da Avrupa nın çok kültürlü tarihini dünyanın en önemli Ģehirlerinden olan Ġstanbul u merkez alarak anlatmasının Avrupa kültürel mirasına katkısı olarak görüldüğünü ifade etti. Helena Vaz da Silva Avrupa Ödülü, 2013 yılında Avrupa nın kültürel miras üzerine çalıģan baģlıca kurumu olan Europa Nostra ile Clube Portugues de Imprensa tarafından Avrupa da kültürel miras ve iletiģim konularına büyük katkı yapan kiģilere verilmek üzere baģlatıldı. Ödül, her yıl, Avrupa dan kültür ve iletiģim konularında uzmanlardan oluģan bir jüri tarafından veriliyor. Her sene Avrupa kültürel mirasına edebiyat, habercilik, fotoğraf, film ya da televizyon alanlarında katkı yapan bir Avrupa vatandaģına verilen ödülün ilki geçtiğimiz yıl Ġtalyan yazar Claudio Magris e verilmiģti. Europa Nostra Türkiye tarafından Türkiye den aday gösterilen Özgen ACAR da Jüri özel Ödülünü almıģtı yılı Helena Vaz da Silva Avrupa Ödülü, Orhan PAMUK a 3 Ekim tarihinde Portekiz in baģkenti Lizbon da yapılan törenle verildi Prof. Dr. Zeynep AHUNBAY Ve Prof IĢık AYDEMĠR Avrupa Birliği Kültürel Miras/ Europa Nostra Ödülleri Jüri Üyesi Europa Nostra her yıl Avrupa Kültür Mirasının korunmasına yönelik uygulanmıģ projeleri değerlendirerek aralarından en iyilerini seçmekte ve ödül vermektedir. Bu juride Almanya, Ġngiltere, Ġtalya, Fransa, Hollanda, Yunanistan gibi ülkelerden koruma konusuyla ilgili sanat tarihçi, mimar, peyzaj mimarı, kültür mirası yöneticisi üye bulunmaktadır. Europa Nostra-Türkiye Bizim Avrupa Derneği üyeleri, Europa Nostra Merkez etkinliklerinde önemli görevler almaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimiz Prof. Dr. Zeynep AHUNBAY, Avrupa Birliği Kültürel Miras/ Europa 9

10 Nostra Ödülleri, 1. Kategori (Koruma Alanı) Jüri Üyeliği, Prof. Dr. IĢık AYDEMĠR de 2. Kategori AraĢtırma Alanında Jüri üyeliğini sürdürmektedir. Projelerin değerlendirilmesinde Avrupa Kültür Mirasına katkının değeri, çalıģmanın kamu fonları dıģında finanse edilmesi, çevresinde yarattığı etki, baģarılan iģin niteliği, koruma kurallarına uygunluk ölçütleri dikkate alınmaktadır. Son yıllarda Türkiye den yapılan sınırlı sayıda baģvurulardan 2014 yılında ikisi jüri özel ödülü/mansiyon almıģtır Prof. Dr. IĢık AYDEMĠR Europa Nostra Bilimsel Komitesi BaĢkanı Prof.Dr. IĢık AYDEMĠR, 2013 yılından bu yana Europa Nostra Bilimsel Komitesi BaĢkanlığını yürütmektedir DĠĞER ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUġLARLA ĠLĠġKĠLER Bizim Avrupa Derneği (Europa Nostra Türkiye), 2014 Yılında da, UNESCO, UNESCO WHC, ICOMOS, EUROPEAN CULTURAL FOUNDATION (ECF) Kurumlarıyla ve Diğer Uluslararası Kültür Kurumları ile doğrudan veya Europa Nostra Merkezi kanalıyla veya kuruluģların Türkiye Delegasyonları (UNESCO, ICOMOS) üzerinden iliģkiler kurulmaya, var olan iliģkiler canlandırılmaya çalıģmaktadır UNESCO Dünya Miras Komitesi Kararlarının Ġzlenmesi ve Duyurulması UNESCO Dünya Miras Komitesi nin toplantıları yakından izlenmekte ve özellikle Ġstanbul un Tarihi Alanları hakkında alınan karar Türkçe çevirisiyle birlikte değerlendirilerek üyelere duyurulmaya çalıģılmaktadır UNESCO Dünya Miras Komitesinin Ġstanbul Ziyaretinde Europa Nostra yı Temsil ONE Derneğinin davetlisi olarak Türkiye ye gelen Türkiye UNESCO Büyükelçisi Hüseyin Avni BOTSALI ve Dünya Miras Komitesi Üyelerinin Göbeklitepe ve Ġstanbul un Tarihi Alanları ile ilgili Ekim 2014 tarihlerinde düzenlenen toplantılara Europa Nostra ve Bizim Avrupa Derneği adına Europa Nostra Genel Sekreteri Sneska Quaedvlieg-Mihailovic ile birlikte Prof. Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY ve Prof.Dr. IĢık AYDEMĠR katıldı. 10

11 1.2.3 ONE Derneği Tarafından Göbeklitepe Ġçin Düzenlenen Toplantıya Katılım Demet SABANCI ÇETĠNDOĞAN ın BaĢkanı, Çiğdem SĠMAVĠ nin onursal baģkanı olduğu ONE (Ortak Nesiller Entegrasyonu) Derneği nin Ekim 2014 Tarihlerinde Göbeklitepe nin tanıtılması amaçlı Ġstanbul da düzenlediği toplantıya, Europa Nostra ve Europa Nostra Türkiye/Bizim Avrupa Derneği de davet edildi. Europa Nostra Genel Sekreteri Sneska Quaedvlieg-Mihailovic, Prof.Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY ve Prof.Dr. IĢık AYDEMĠR katıldı. Türkiye UNESCO Paris Büyükelçisi Hüseyin Avni BOTSALI, Dünya Miras Komitesinin 11 Üyesi ve ONE Derneği Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı Türkiye nin Kültür Mirasının tanıtıldığı etkinliklerin ilki, 10 Ekim 2014 akģamı Demet SABANCI ÇETĠNDOĞAN tarafından Zarif Mustafa PaĢa Yalısında düzenlendi. Göbeklitepe nin ve arkeolojik kazı çalıģmalarının tanıtıldığı ikinci toplantı 11 Ekim 2014 de Pera Palas Oteli nde yapıldı. Ġstanbul Boğazı ve Tarihi Yarımada Dünya Miras Listesinde yer alan alanların tanıtımını amaçlayan gezilerin ardından 12 Ekim 2014 akģamı St Antoine Kilisesi restorasyon uygulamaları görüldü ve ONE Derneği yönetim Kurulu Üyesi Tilda TEZMEN in evinde bir akģam yemeği verildi Polonya Ġle Türkiye Ġle ĠliĢkilerin 600. Yılında Herito Dergisi Ġle ĠĢbirliği Merkezi Polonya Krakow'da bulunan International Cultural Center tarafından 3 ayda bir yayınlanan ve miras, kültür, içinde bulunulan dönem ve gelecek ile ilgili tartıģmalar için açık bir forum oluģturması hedeflenen Herito Dergisi'nden gelen talep üzerine, Polonya-Türkiye iliģkilerinin 600. yılı etkinlikleri kapsamında yayınlanmak üzere Europa Nostra Genel Sekreteri Doç.Dr. Ege ULUCA TÜMER tarafından Conservation Practices in Turkey. Two Examples from Two Eras: the 4th-Century Laodikeia Church in Denizli and the 16th-Century Rabi Madrasa in Istanbul baģlıklı bir yazı hazırlandı, Herito Dergisi'ne teslim edildi. Yazı basım aģamasındadır Eylül 2014 de TaĢkıĢla Ġstanbul da Yapılan Avrupa Arkeologlar Birliği 20.Yıllık Ġstanbul Kongresi ne Katılım Bizim Avrupa Derneği, Eylül 2014 tarihleri arasında ĠTÜ TaĢkıĢla ve GümüĢsuyu yerleģkelerinde gerçekleģtirilmiģ olan Avrupa Arkeologlar Birliği 20.Yıllık Ġstanbul Kongresi ne düzenlediği oturumlarla katıldı. 76 ülkeden 2300 den fazla katılımcı ve Türkiye den çok sayıdaki dinleyici ile gerçekleģtirilmiģ olan Kongrede, Europa Nostra Türkiye/Bizim Avrupa Derneği adına, Prof.Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY, Doç.Dr. Ege ULUCA TÜMER, Leuven Üniversitesi'nden 11

12 Ebru TORUN ve Bologna Üniversitesi'nden Dr.Daniel SHOUP tarafından T02S027 Site Management Plans and Practices in Archaeological Sites baģlıklı oturum düzenlendi. 11 Eylül 2014 tarihinde saatleri arasında gerçekleģtirilen Dr.Daniel Shoup'un oturum baģkanlığını yaptığı Site Management Plans and Practices baģlığını taģıyan ilk bölümde beģ, Doç.Dr. Ege ULUCA TÜMER'in oturum baģkanlığını yaptığı arasında tamamlanan Current Issues in Archaeological Site baģlığını taģıyan ikinci bölümde de beģ olmak üzere toplam 10 sunum gerçekleģtirildi. 2. ÇEġĠTLĠ ĠLETĠġĠM ARAÇLARI KULLANILARAK KÜLTÜREL MĠRAS DUYARLILIĞI KONUSUNDA DAHA GENĠġ KĠTLELERE ULAġILMASI 2014 Yılı çalıģmaları kapsamında basın duyuruları, , facebook ve web sitesi aracılığı ile ilgili konularda üyelere ve daha geniģ kitlelere ulaģılmaya çalıģılmıģtır. EN Türkiye/ Bizim Avrupa Derneği, 2014 Yılında da, Türkiye deki kültür mirasının yaģadığı tehditlere karģı duyurularla görüģlerini açıkladı, diğer kuruluģlar tarafından düzenlenen kampanyaları da destekledi. 2.1 Enewsletter in Üyelere Ġletimi EUROPA NOSTRA Merkez tarafından hazırlanan ve gönderilen Enewsletter, üyelere iletilmektedir. 2.2 Europa Nostra Türkiye/Bizim Avrupa Web Sitesi Dernek WEB Sitesi, gerektikçe güncellenerek, Europa Nostra Merkezi nin ve Bizim Avrupa Derneği nin etkinliklerini ve kültürel mirasın korunması konusundaki diğer haberleri üyeleri ile ve kamuoyu ile paylaģmaktadır. 2.3 Europa Nostra Türkiye/Bad Facebook Bizim Avrupa Derneği, Europa Nostra Türkiye adı ile herkese açık facebook hesabı üzerinden de iletiģim sağlamaktadır. 2.4 Avrupa Birliği/ Europa Nostra Kültürel Miras Ödülleri Duyuruları Avrupa Birliği/Europa Nostra Kültürel Miras Ödülleri her yıl, kültürel mirasın korunması konusunda yapı restorasyonundan yapıların yeni kullanımlara uyarlanmasına, kentsel ve kırsal peyzajın canlandırılmasından, arkeolojik alanların ve sanat koleksiyonlarının korunmasına kadar 12

13 uzanan geniģ bir yelpazede verilmektedir. Bizim Avrupa Derneği, 2014 yılında Europa Nostra merkezinin sürdürmekte olduğu Kültürel Miras Ödüllerinin geniģ ölçüde duyurulması için çaba sarf etmiģ, aracılığı ile üyelerine ve ilgili kiģi ve kuruluģlara bilgi göndermiģ; web sitesi ve bültenlerinde duyurular yayınlamıģtır. Merkezden alınan bilgiye göre 2014 yılında Türkiye den Koruma Kategorisi 1 için 3; KiĢi ve Kurumlarda Olağanüstü Hizmet Kategorisi için 2; Eğitim, Kısa Süreli Eğitim, Bilinçlendirme Kategorisi için 1 olmak üzere toplam 6 baģvuruda bulunulmuģtur. AraĢtırma Kategorisi için baģvuru olmamıģtır yılı için ise Koruma Kategorisinde 2, AraĢtırma Kategorisinde 3 Proje baģvurusu olmuģtur. 3. KÜLTÜR MĠRASI BĠLĠNCĠNĠN TOPLUMDA YAYGINLAġTIRILMASI ĠÇĠN TOPLANTI VE ETKĠNLĠKLER DÜZENLENMESĠ Bizim Avrupa Derneği, 2014 Yılında da olanaklar ölçüsünde Dernek Üyelerini ve kültürel miras alanında çalıģan ilgili diğer STK ları biraraya getirmek amacı ile toplantı ve etkinlikler düzenlemeye çalıģmıģtır. Bu amaçla diğer kuruluģlarca düzenlenmiģ ve davet edilmiģ olduğu etkinliklere katılmıģtır Mayıs 2014 Cumalıkızık Gezisi ve Restorasyon Uygulamaları Konusunda Bilgilenme 31 Mayıs 2014 Cumartesi günü; dernek üyelerini bir araya getirmek, kültürel miras alanının sorun ve potansiyellerini ilgili diğer STK lar ve Koruma/Restorasyon konularında çalıģan akademisyen, öğrenci ve uzmanlarla tartıģmak amacı ile Cumalıkızık a günübirlik bir gezi düzenlendi. Bizim Avrupa Derneğinden ve koruma ile ilgili diğer STK'lardan toplam 20 kiģinin katılımı ile gerçekleģen Cumalıkızık gezisinde, alanda yapılmıģ ve yapılmakta olan koruma çalıģmaları ile ilgili bilgi paylaģımı yapıldı. Alanda gerçekleģtirilen teknik geziden sonra Prof.Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY Europa Nostra ve Europa Nostra Türkiye Faaliyetleri, Cumalıkızık Koruma Ġmar Planı'na Yönelik ÇalıĢmalar ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Zeynep AHUNBAY Cumalıkızık'ta TamamlanmıĢ ve Sürmekte olan Koruma Uygulamaları konularında sunumlar yaptı. 13

14 Nisan 2014'de Moda Deniz Kulübü'nde Düzenlenen Somut Olmayan Kültürel Miras: Türk Kahvesi Etkinliğine Katılım 19 Nisan'da Moda Deniz Kulübü'nde, UNESCO'nun 2014 yılında Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine dahil ettiği Türk Kahvesi üzerine düzenlenen toplantıya Europa Nostra Türkiye/Bizim Avrupa Derneği de katıldı. Toplantıda Türk kahvesi ve lokum kültürü üzerine, Ali Muhittin Hacıbekir Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Hande CELALYAN, kahve kültürünün tarihi konusunda Yeditepe Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Özge SAMANCI ve Europa Nostra adına yönetim kurulu üyesi Emine Mine BORA konularında sunuģlar yaptılar. Türk kahvesi ve lokum ikramı yapılan toplantıda elde edilen gelir, Tüvana Okumaya Ġstekli Çocuklar Vakfı'na bağıģlandı. Ayrıca etkinlikte, Europa Nostra Türkiye'nin tanıtım broģürü dağıtıldı, 2010 yılında bastığı Avrupa Kültürel Miras Kongresi'nin kitabı da ücretsiz olarak verildi ġubat 2015 Heritage 2015 Etkinliğine Katılım Hazırlıkları Türkiye de ilk kez All Fuarcılık tarafından 5-7 ġubat 2015 tarihleri arasında Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı nda organize edilecek olan HERITAGE 2015 Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri konferansı ve fuarına, düzenleme komitesi'nden gelen talep üzerine, Europa Nostra Türkiye/Bizim Avrupa Derneği Yönetim Kurlu tarafından 5 ġubat ve 6 ġubat tarihlerinde birer saatlik iki oturumun düzenleme kararı alındı. Europa Nostra Türkiye tarafından düzenlenecek oturumlarda Europa Nostra ve Europa Nostra Türkiye/ Bizim Avrupa Derneği tanıtılacak, ödül kazanmıģ olan projeler tanıtılacaktır. Öneri program aģağıda sunulmaktadır: 5 ġubat 2015 PERġEMBE 14:30 15: : Europa Nostra Türkiye Amaç ve Etkinlikler- Prof. Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY, : Küçükyalı Arkeopark Projesi- Dr. Alessandra RĠCCĠ : Soru-Cevap 6 ġubat 2015 CUMA 10:00 10: : Yeni Cami Hünkar Kasrı Restorasyon ÇalıĢması (2010 Europa Nostra Kültür Mirası Ödülü)- Mimar Hatice KARAKAYA : Milet Ġlyas Bey Külliyesi Restorasyon Projesi (2012 Europa Nostra Kültür Mirası Ödülü)- Mimar Cengiz KABAOĞLU : Soru-Cevap 14

15 4. KÜLTÜREL MĠRAS ARAġTIRMALARINDA ÖNCÜ PROJELER GERÇEKLEġTĠRĠLMESĠ Bizim Avrupa Derneği (Europa Nostra Türkiye), Kültür mirası araģtırma ve uygulamalarında öncü projeler geliģtirmek, bu amaçla hazırlanmakta olan projelere katkı sağlamaya çalıģmaktadır. Bu projeler arasında Europa Nostra ile iģbirliği içinde yürütülen The 7 Most Endangered Heritage Sites in Europe 2013/Mardin Saint George/Surp Kevork Kilisesi ve ENtopia Project: Our Places in Europa projeleri de bulunmaktadır. 4.1 The 7 Most Endangered Heritage Sites in Europe 2013/ Mardin Saint George/Surp Kevork Kilisesi Europa Nostra tarafından 2013 yılnda Avrupa da tehlike de olan kültür mirasına dikkat çekmek üzere geliģtirdiği "The 7 Most Endangered Heritage Sites in Europe 2013/ Risk Altındaki 7 Kültür Varlığını Koruma 2013" programına Europa Nostra Türkiye olarak aday gösterilen Mardin'deki " Saint George/Surp Kevork Kilisesi" desteklenecek 7 Kültür Mirasından birisi olarak seçilmiģti. Prof. Dr. Zeynep AHUNBAY danıģmanlığında Mimar Amine ALKAN tarafından ĠTÜ de Master tezi olarak yapılan proje proje, üygulamaya yönelik olarak geliģtirilmektedir. Europa Nostra Bilim Kurulu alanda yaptığı incelemelerde, bu önemli yapılar topluluğunun yalnız kilisesinin değil, Manastır Kompleksinin onarımı için de çalıģmalar yapılmasını önermiģti. Bu amaçla manastır incelenmiģ, tüm alan için keģif yapılmıģ, maliyetler belirlenmiģ ancak Europa Nostra nın bu projedeki partneri Avrupa Yatırım Bankası destek için Euro ayırabileceğini belirtmiģtir. Bu katkı ile ilgili iģlemler de henüz bitmemiģtir. Ekim ayı içinde ONE adlı Dernekle bağlantı kurularak projenin geliģtirilmesi ve uygulama için destek istenmiģtir. GörüĢmeler olumlu yönde devam etmektedir. 4.2 ENtopia Project: Our Places in Europa: Evaluating The Heritage Resources And Qualities - A Basic Structure for the Manual Europa Nostra Türkiye, Bizim Avrupa Derneği, Europa Nostra Merkez ve Yunanistan Elliniki Etairia tarafından program kapsamında yürütülen Entopıa Project: Our Places In Europa Evaluatıng The Herıtage Resources And Qualıtıes - A Basıc Structure For The Manual baģlıklı Projeye partner olarak katılmaktadır. Ġlk Toplantı Atina da, Ġkinci toplantı Brüksel de, üçüncü toplantı Chios Adasında, Dördüncü toplantı Roma da yapılmıģtır. 15

16 4.3 Sürdürülebilir Kentsel Arkeoloji Deneyimi:Küçükyalı Arkeopark Projesi Yönetim Planı Bizim Avrupa Derneği, Ġstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Sürdürülebilir Kentsel Arkeoloji Deneyimi: Küçükyalı Arkeopark Projesinin temel faaliyetlerinden biri olan Alan Yönetim Planı çalıģmasını, Koç Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında imzalanan Küçükyalı Arkeopark Yönetim Planına ĠliĢkin Protokol" kapsamında, Prof. Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY (gönüllü olarak) yürütücülüğünde sürdürmektedir. Bizim Avrupa Derneği, Koç Üniversitesi ve Kalkınma Ajansı ile yapılan Protokol çerçevesinde belirtilen görev dağılımına uygun olarak alan sınırlarının belirlenmesi çalıģmalarını yapmıģ, düzenlenen toplantılara katılmıģtır. 4.4 Kültürel Miras Envanteri Projesi BaĢvurusu- Hrant Dink Vakfı Hrant Dink Vakfı tarafından önerilen EN Merkez, Anadolu Kültür, HAYCAR (Mimar ve Mühendisler DayanıĢma Derneği) ve Bir Zamanlar Yayıncılık kuruluģlarının katıldığı Projeye EN Türkiye de partner olarak katılmayı kabul etmiģtir. 5. EYLEM PLANININ ETKĠN VE VERĠMLĠ BĠR ġekġlde UYGULANMASINI SAĞLAYACAK SEKRETARYA ALTYAPISININ OLUġTURULMASI, DERNEĞĠN MALĠ KAYNAKLARININ ARTIRILMASI 2014 Yılında, üyelerin yıllık aidatlarını ödemelerinin kolaylaģtırılması ve takip edilmesi, Dernek faaliyetleri için ilgili kuruluģlar ve sponsorlara yönelik bir fon kampanyasının baģlatılması konusunda önemli bir geliģme sağlanamamıģtır. Son derece kısıtlı gelir kaynakları ile çalıģan dernek, üyelerinin sağladıkları kiģisel ve kurumsal olanaklarla ayakta durmaya çalıģmaktadır Yılında da Dernek üyelerinin ödemeleri gereken aidatlarının toplanabilmesi konusunda da yeterince baģarılı olunamamıģtır. Dernek merkezi olarak, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Hatice KARAKAYA nın desteği ile ücretsiz bir ofis mekânını kullanılmaktadır. Sekretarya ve Yönetim Kurulu toplantıları için de ĠTÜ Mimarlık Fakültesinin olanaklarından yararlanmaktadır. Henüz Dernek Faaliyetlerinin verimli bir Ģekilde uygulanmasını sağlayacak profesyonel bir sekretarya altyapısı oluģturulamamıģtır. 16

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYON-VİZYON... 3 2007 YILI DEĞERLENDİRMESİ... 4 KalDer YÖNETİM KURULU ÜYELERİ... 8 KalDer DENETLEME KURULU ve YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ... 9 KalDer MERKEZ ÇALIŞANLARI... 10

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı ÖZÜRLÜ VE YAŞLILARA İLİŞKİN YURT DIŞI RAPORLARI Editör: Doç. Dr. Mustafa CAN Alaattin DeĢdemir Adana Huzurevi Slovakya Öninceleme Raporu ADANA HUZUREVĠ YAġLI BAKIM VE REHABĠLĠTASYON

Detaylı

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz,

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz, ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 6 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ 2000 Osmaniye Ġli Stratejik Yönelim Analizi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut GÜL Osmaniye Korkut

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2011 i ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki,

Detaylı

İÇİNDEKİLER DIŞ KAYNAKLI PROJELERİN DAİRE BAŞKANLIKLARINA GÖRE DAĞILIMI (ÖZET TABLO). A. DEVAM EDEN PROJELER. 3 1 MENA BÖLGESİNDE ORMANCILIK

İÇİNDEKİLER DIŞ KAYNAKLI PROJELERİN DAİRE BAŞKANLIKLARINA GÖRE DAĞILIMI (ÖZET TABLO). A. DEVAM EDEN PROJELER. 3 1 MENA BÖLGESİNDE ORMANCILIK İÇİNDEKİLER DIŞ KAYNAKLI PROJELERİN DAİRE BAŞKANLIKLARINA GÖRE DAĞILIMI (ÖZET TABLO). A. DEVAM EDEN PROJELER. 3 1 MENA BÖLGESİNDE ORMANCILIK POLİTİKALARININ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE ADAPTASYONU PROJESİ... 5

Detaylı

11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013. ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU

11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013. ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU 11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013 ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No Bir Yıl Böyle Geçti 3 Merkez Büro Faaliyetleri 8 Komisyon Raporları 15 Basın Açıklamaları 52 Güncel Bilgi Notları 134 Etkinlikler

Detaylı

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 T.C 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SunuĢ Beyoğlu, hem Türkiye nin, hem de dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri. Çok-dinli, çok-dilli, çok-kültürlü, çok-renkli bir

Detaylı

2010 Yılı Genel Kurulu na HoĢgeldiniz

2010 Yılı Genel Kurulu na HoĢgeldiniz 2010 Yılı Genel Kurulu na HoĢgeldiniz 6 Mart 2011 www.kalev.org.tr Bahariye cad. Adliye Palas No:72 Kat:4 Daire: 8 Kadıköy/Ġstanbul 0216.338 95 78 bilgi@kalev.org.tr 2010 Yönetim Kurulu Halim ÇUN 77 BaĢkan

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI LEONARDO DA VĠNCĠ HAREKETLĠLĠK PORJESĠ DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ ĠNGĠLTERE PROJE GRUBU RAPORU 2008 HAZIRLAYANLAR

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi i ĠÇĠNDEKĠLER ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi 1 SUNUġ... 1 1.1 GĠRĠġ... 1 1.2 OTSEP PROJE ÇALIġMA EKĠBĠ... 5 1.3 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ VE KULLANILAN YÖNTEM...

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUġU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayıģıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaģımızın dil, din,

Detaylı

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI Çankırı 2011 1 İçindekiler 1. SUNUġ... 3 2. MĠSYON VĠZYON... 5 3. TEMEL ĠLKE VE DEĞERLERĠMĠZ... 5 4. DURUM ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRME... 6 4.1. ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ...

Detaylı

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI... 1

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI... 1 - i - Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı.. x BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI...

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2011. BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ

ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2011. BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2011 BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ GELECEĞĠMĠZĠ ĠNġA EDĠYORUZ kaynaklarımızı ve enerjimizi geleceğe yönelttik Sürdürülebilir Kalkınma için temel attık, gelecek neslin

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ (Personel, Organlar ve Yararlanıcılar) Ocak 2011 1 EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ (Personel, Organlar ve Yararlanıcılar) EDUSER DanıĢmanlık AraĢtırma

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi Ocak 2009 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1 ÖNSÖZ 6 2 KISALTMALAR LĠSTESĠ 7 3 YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 8 4 EL KĠTABININ KAPSAMI 9 4.1 Kapsanan

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.06.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2011 30.09.2011 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : Ġhlas Gazetecilik Anonim ġirketi Dönem

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı