BİZİM AVRUPA DERNEĞİ V. GENEL KURULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. 13 Aralık Taşkışla- İstanbul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİZİM AVRUPA DERNEĞİ V. GENEL KURULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. 13 Aralık 2014. Taşkışla- İstanbul"

Transkript

1 BİZİM AVRUPA DERNEĞİ V. GENEL KURULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 13 Aralık 2014 Taşkışla- İstanbul

2 BİZİM AVRUPA DERNEĞİ V. GENEL KURULU 2014 YILINDA BİZİM AVRUPA DERNEĞİ Bizim Avrupa Derneği (Europa Nostra Türkiye), Türkiye de kültürel miras alanındaki faaliyetlerin etkinleģtirilip geliģtirilmesini sağlamak ve Avrupa da ve Türkiye de bu alanda çalıģan kiģi, kurum ve kuruluģlar ile birlikte ortak çalıģmalar, araģtırma ve projeler yürütmek amacı ile kurulmuģ bir sivil toplum kuruluģudur. Bizim Avrupa Derneği, çalıģmalarını Türkiye de Europa Nostra (Avrupa Kültürel Miras KuruluĢları Federasyonu) ağına paralel bir biçimde, bağımsız olarak yürütme görevini üstlenmiģ bir dernektir. Haziran 2010 da Ġstanbul da yapılan Europa Nostra Kongresi sonrasında, çoğunluğu daha önce ya da kongre hazırlık süresi içinde Europa Nostra ya üye olmuģ oda, vakıf, dernek temsilcileri ve kiģilerden oluģan bir GiriĢim Kurulu nun 23 Haziran 2010 da aldığı kararla ve 14 Ekim 2010 da 65 bireysel, 5 kurumsal, 1 asosiye üyenin yaptığı baģvuru ile resmen kurulmuģtur yılında yapılan davet ile, Prof.Dr. Metin AHUNBAY, Prof.Dr. Halet ÇAMBEL, Prof.Dr. Cevat ERDER, Prof.Dr. Suraiya FAROQHĠ, Prof.Dr. Bozkurt GÜVENÇ, Prof. Doğan KUBAN, Prof.Dr. Mehmet ÖZDOĞAN, Prof.Dr. Ġlhan TEKELĠ, 2012 yılında yapılan davet ile Prof.Dr. Afife BATUR ve Prof.Dr. Yüksel Tomurcuk ATAGÖK Derneğimiz Onursal Üyeliğini kabul etmiģlerdir. Aralık 2014 tarihi itibariyle Derneğimizin 89 bireysel, 6 kurumsal, 9 onur üyesi olmak üzere, toplam 104 üyesi bulunmaktadır YILI II. DÖNEM YÖNETĠM VE DENETĠM KURULU ÜYELERĠ: YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ 1. Nuran Zeren Gülersoy BaĢkan 2. Zeynep Ahunbay BaĢkan Yardımcısı 3. IĢık Aydemir BaĢkan Yardımcısı 4. Burçin Altınsay BaĢkan Yardımcısı 5. Ege Uluca Tümer Genel Sekreter 6. Mustafa Alper Sayman 7. Hande Akarca Üye 8. Gül Köksal Üye 9. Hatice Karakaya Üye 10. Hayriye EĢbah Tunçay Yedek Üye 11. Korhan GümüĢ Yedek Üye 12. Vecdi Sayar Yedek Üye 13. Zeynep Enlil Yedek Üye 14. Taylan Ula Yedek Üye 15. Buket Önem Yedek Üye 16. Mustafa Farsakoğlu Yedek Üye 17. Emine Mine Bora Yedek Üye 2

3 DENETLEME KURULU 1. Ġclal Dinçer BaĢkan 2. BarıĢ Altan Üye 3. Emine ErdoğmuĢ Üye 4. AyĢe Kantarcıoğlu Yedek Üye 5. ġahhanım Kanat Yedek Üye 6. Ahmet YaraĢ Yedek Üye II. Dönem Yönetim Kurulu 2014 yılı görev süresi içerisinde toplam 10 defa toplanmıģtır. Bizim Avrupa Derneği, üstlendiği görevleri yerine getirmek için doğrudan ve kurumsal üyeleri ile birlikte: Türkiye de kültürel miras alanının çeģitli kesimlerinin ortak ve UNESCO, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği tanımlarına uygun bir kültürel miras kavramı çerçevesinde bütünleģmesi, Türkiye de bu alanlarda çalıģan kiģi, kurum ve kuruluģlar arasında daha güçlü bir iletiģimin sağlanması, Kültür politikalarının koruma doğrultusunda etkilenmesi, koruma standartlarının yükseltilmesi, Kültürel miras alanında Avrupa daki entelektüel ve mesleki birikimlerin ülkemize aktarılması, Türkiye deki baģarı ve sorunların Avrupa daki meslek ve ilgi çevreleriyle paylaģılması, Avrupa nın diğer ülkeleriyle kültürel miras alanında daha çok sayıda ve daha büyük çapta ortaklıklar kurulması, Ülkemizde her kuģaktan yurttaģlara kültürel miras alanında daha geniģ ve sistemli eğitim olanaklarının sağlanması, Basın-yayın araçlarında kültürel miras farkındalığının yükseltilmesi hedefleri ile çalıģmalarını sürdürmektedir. Bu çerçevede, Derneğin Temel Misyonu, Türkiye de kültür mirasının sesi olmak tır. Bu Misyon doğrultusunda, Bizim Avrupa Derneğinin yılları içinde II. Dönem Yönetim Kurulu Faaliyetleri, Europa Nostra Merkezine paralel olarak tanımlanan ve aģağıda sıralanan anahtar politikalar ve temel stratejiler bağlamında değerlendirilmiģtir: 1. Kültür mirası bilincinin geliģtirilmesi için uluslararası iģbirliğinin arttırılması, 2. ÇeĢitli iletiģim araçları kullanılarak daha geniģ kitlelere ulaģılması, üyeliklerin artırılması, 3. Kültür mirası bilincinin toplumda yaygınlaģtırılması için toplantı ve etkinliklerin düzenlenmesi, 4. Kültür mirası araģtırmalarında öncü projeler gerçekleģtirilmesi. 5. Eylem planının etkin ve verimli bir Ģekilde uygulanmasını sağlayacak sekretarya altyapısının oluģturulması, Derneğin mali kaynaklarının artırılması, 3

4 BĠZĠM AVRUPA DERNEĞĠ 2014 YILI FAALĠYETLERĠ Bizim Avrupa Derneği 2014 Yılı Faaliyetleri aģağıdaki baģlıklarda açıklanmıģtır: 1. KÜLTÜR MĠRASI BĠLĠNCĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ ĠÇĠN ULUSLARARASI ĠġBĠRLĠĞĠNĠN ARTTIRILMASI 1.1. Europa Nostra Merkezi ÇalıĢmalarına Etkin Katılım Mart 2014 de Chios/Sakız Adasında Yapılan Entopia: Our Places In Europe Konferansına Katılım Mayıs 2014 de Europa Nostra Congress 2014 Viyana/ Europa Nostra 2014 Viyana Yıllık Kongresine Katılım Mayıs 2014 Europa Nostra Konsey Toplantısı Mayıs 2014 Genel Kurul Toplantısı Mayıs 2014 Excellence Fair/Mükemmeliyet Fuarı ve Industrial Heritage/ Endüstrial Miras Gezisi Mayıs 2014, European Heritage Awards Ceremony/ Avrupa Kültürel Miras Ödülleri Töreni Ekim 2014 de Roma da Yapılan Europa Nostra Konsey Ve Ülke Temsilcileri Sonbahar Toplantısına Katılım Ekim 2014 de Roma da Yapılan Entopia: Our Places In Europe Koordinasyon Toplantısı Ekim 2014 de Roma da Yapılan Europa Nostra Konseyi Sonbahar Toplantısı Ekim 2014 de Roma da Yapılan Europa Nostra Konseyi Ülke Temsilcileri Toplantısı Helena Vaz Da Silva European Award Orhan PAMUK Prof. Dr. Zeynep AHUNBAY ve Prof IĢık AYDEMĠR Avrupa Birliği Kültürel Miras/ Europa Nostra Ödülleri Jüri Üyesi Prof. Dr. IĢık AYDEMĠR Europa Nostra Bilimsel Komitesi BaĢkanı 1.2. Diğer Ulusal Ve Uluslararası KuruluĢlarla ĠliĢkiler UNESCO Dünya Miras Komitesi Kararlarının Ġzlenmesi ve Duyurulması UNESCO Dünya Miras Komitesinin Ġstanbul Ziyaretinde Europa Nostra yı Temsil One Derneği Tarafından Göbeklitepe Ġçin Düzenlenen Toplantıya Katılım 4

5 Polonya Ġle Türkiye Ġle ĠliĢkilerin 600. Yılında Herıto Dergisi Ġle ĠĢbirliği Eylül 2014 de TaĢkıĢla Ġstanbul da Yapılan Avrupa Arkeologlar Birliği 20.Yıllık Ġstanbul Kongresi ne Katılım 2. ÇEġĠTLĠ ĠLETĠġĠM ARAÇLARI KULLANILARAK KÜLTÜREL MĠRAS DUYARLILIĞI KONUSUNDA DAHA GENĠġ KĠTLELERE ULAġILMASI 2.1. Enewsletter in Üyelere Ġletimi 2.2. Europa Nostra Türkiye/Bizim Avrupa Web Sitesi 2.3. Europa Nostra Türkiye/Bad Facebook 2.4. Avrupa Birliği/ Europa Nostra Kültürel Miras Ödülleri Duyuruları 3. KÜLTÜR MĠRASI BĠLĠNCĠNĠN TOPLUMDA YAYGINLAġTIRILMASI ĠÇĠN TOPLANTI VE ETKĠNLĠKLER DÜZENLENMESĠ Mayıs 2014 Cumalıkızık Gezisi ve Restorasyon Uygulamaları Konusunda Bilgilenme Nisan 2014'de Moda Deniz Kulübü'nde Düzenlenen Somut Olmayan Kültürel Miras: Türk Kahvesi Etkinliğine Katılım ġubat 2015 Heritage 2015 Etkinliğine Katılım Hazırlıkları 4. KÜLTÜREL MĠRAS ARAġTIRMALARINDA ÖNCÜ PROJELER GERÇEKLEġTĠRĠLMESĠ 4.1. The 7 Most Endangered Heritage Sites in Europe 2013/ Mardin Saint George/Surp Kevork Kilisesi 4.2. ENtopia Project: Our Places in Europa Evaluating The Heritage Resources And Qualities - A Basic Structure for the Manual 4.3. Sürdürülebilir Kentsel Arkeoloji Deneyimi: Küçükyalı Arkeopark Projesi Yönetim Planı 4.4. Kültürel Miras Envanteri Projesi BaĢvurusu- Hrant Dink Vakfı 5. EYLEM PLANININ ETKĠN VE VERĠMLĠ BĠR ġekġlde UYGULANMASINI SAĞLAYACAK SEKRETARYA ALTYAPISININ OLUġTURULMASI, DERNEĞĠN MALĠ KAYNAKLARININ ARTIRILMASI 5

6 1. KÜLTÜR MĠRASI BĠLĠNCĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ ĠÇĠN ULUSLARARASI ĠġBĠRLĠĞĠNĠN ARTTIRILMASI Bizim Avrupa Derneği (Europa Nostra Türkiye) kültür mirası bilincinin geliģtirilmesi için uluslararası iģbirliğinin arttırılması amacı ile Ġlgili Uluslararası KuruluĢların ve Europa Nostra Merkezin çalıģmalarını yakından izlemektedir. Bu amaçla Europa Nostra merkezle sürdürülen iliģkilerin daha da güçlendirilmesi için Merkez düzeyinde yapılan toplantılara olanaklar ölçüsünde katılım sağlamaya çalıģmaktadır Europa Nostra Merkezi ÇalıĢmalarına Etkin Katılım 2014 yılı içinde, Bizim Avrupa Derneği, Europa Nostra nın Genel Kurullarına, Konsey Toplantılarına ve Ülke Temsilcileri Koordinasyon Toplantılarına katılmıģtır Mart 2014 de Chios/Sakız Adasında Yapılan Entopia: Our Places In Europe Konferansıatılım ENtopia, küçük yerleģmelerin tarihi, mimari ve çevresel miras değerlerinin korunmasını amaçlayan yeni bir Europa Nostra Programıdır. Elliniki Etairia tarafından program kapsamında Chios Adasında organize edilen konferansa 10 ülkeden, Arnavutluk, Ġngiltere, Yunanistan, Macaristan, Irlanda, Italya, Romanya, Sırbistan, Ġspanya ve Turkiye den 70 kiģi katıldı. Toplantıda Prof Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY Cumalıkızık örneğini sundu Mayıs 2014 de Europa Nostra Congress 2014 Viyana/ Europa Nostra 2014 Viyana Yıllık Kongresine Katılım Europa Nostra 2014 Yılı Kongresi, Konsey Toplantısı ve 2014 Avrupa Kültür Mirası Ödülleri 2-6 Mayıs 2014 tarihleri arasında Viyana da yapıldı. Toplantıya Avrupa nın çeģitli ülkelerinden 1200 kiģi katıldı. Europa Nostra Türkiye-Bizim Avrupa Derneği BaĢkanı ve Konsey Üyesi Prof. Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Europa Nostra Scientific Committee BaĢkanı Prof. Dr. IĢık AYDEMĠR katıldı Mayıs 2014 Europa Nostra Konsey Toplantısı Europa Nostra Konsey Toplantısı, 3 Mayıs 2014 de Kunsthistoriches Museum da yapıldı. Konsey Toplantısında Europa Nostra Genel Sekreteri Sneska Quaedvlieg-Mihailovic tarafından Europa 6

7 Nostra nın son konsey toplantısından sonra geçen 8 aylık süre içindeki çalıģmaları açıklandı. The 7 Most Endangered Programme, New Narrative for Europe, Cultural Heritage Counts for Europe: Towards a European Index for Valuing Cultural Heritage Programları hakkında bilgi verildi Yılı bütçesi ve kaynak geliģtirme ve ödüller konuları görüģüldü. Konsey Üyesi Prof. Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY Konsey Toplantısına katıldı Mayıs 2014 Genel Kurul Toplantısı Europa Nostra 2014 Yılı Genel Kurulu, 4 Mayıs 2014 tarihinde arasında Viyana da Dorotheum Palace da yapıldı. Genel Kurul un sabah oturumunda 2013 Yılının Yıllık Raporu ve Denetleme Kurulu nun Raporu okundu ve kabul edildi. Konsey ve Denetim Kurullarına yeni üyeler seçildi,2015 Yılı Bütçesi kabul edildi. Genel Kurul da Prof.Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY Yılları için ikinci kez konsey üyesi seçildi. Öğleden sonraki ikinci oturumda 2014 Yılında 7 Most Endangered programına alınan kültürel miras projeleri açıklandı. Bu oturumda Europa Nostra Genel Sekreteri Sneska Quaedvlieg-Mihailovic tarafından yönetilen ve Avrupa Komisyoneri Andrulla Vassiliou ve Europa Nostra BaĢkanı Denis De Kergorlay ın da katılımcılar arasında yer aldığı New Narrative for Europe&Cultural Heritage baģlıklı bir panel gerçekleģtirildi Mayıs 2014 Excellence Fair/Mükemmeliyet Fuarı ve Industrial Heritage/ Endüstrial Miras Gezisi 5 Mayıs 2014 tarihinde sabah oturumunda, 2014 Yılında Ödül Alanların sunuģ yaptığı Mükemmeliyet Fuarı Viyana Teknik Üniversitesi nda Kuppelsaal ve Festsaal Binalarında yapıldı. Öğleden sonra 3 Endüstriyel Miras Alanına Teknik Gezi yapıldı. Bu gezilerde Simmering de bulunan eski Viyana gaz dağıtımının yapıldığı, günümüzde yeni yerleģme kompleksine dönüģtürülen Gasometer City, Favoriten de bulunan ve 1899 da inģa edilen Wasserturm ve 1890 da Otto Wagner tarafından inģa edilen ve 1980 lerde restore edilerek canlandırılan ve 1990 da Europa Nostra Ödülü alan Vorortsline (suburban light railway) ziyaret edildi Ekim 2014 de Roma da Yapılan Europa Nostra Konseyi ve Ülke Temsilcileri Sonbahar Toplantısına Katılım Europa Nostra Konsey ve Ülke Temsilcileri Sonbahar Toplantısı, Ekim 2014 de Roma da yapıldı. Sonbahar Toplantısı kapsamında, Konsey Sonbahar Toplantısı, Ülke Temsilcileri Toplantısı ve ENtopia Our Places in Europa Toplantısı yapıldı. 7

8 Ekim 2014 de Roma da Yapılan Entopia: Our Places In Europe Koordinasyon Toplantısı ENtopia, küçük yerleģmelerin tarihi, mimari ve çevresel miras değerlerinin korunmasını amaçlayan yeni bir Europa Nostra Programı Koordinasyon toplantısına 10 ülkeden, Arnavutluk, Ġngiltere, Yunanistan, Macaristan, Irlanda, Italya, Romanya, Sırbistan, Ġspanya ve Türkiye den Prof Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY katıldı Ekim 2014 de Roma da Yapılan Europa Nostra Konsey Sonbahar Toplantısı Europa Nostra Konseyi Sonbahar Toplantısı iki oturum halinde yapıldı. Birinci oturum 23 Ekim 2014 de saat saatleri arasında Palazzo Poli, Dante Room da gerçekleģtirildi. Paneller Ģeklinde sürdürülen oturumda ilk olarak moderatörlüğünü Europa Nostra Genel Sekreteri Sneska QUAEDVLIEG MIHAILOVIC in yaptığı ve katılım sürecinde paydaģ olarak yer alan kamu kurumlarının temsilcilerinin katıdığı Promoting a Participatory Governance of Heritage baģlıklı Panel yapıldı. Rossana BETTINELLI tarafından modere edilen Promoting Excellence&The Power of Example for Heritage baģlıklı ikinci panele, Italya dan Europa Nostra Ödülü kazanan panelistler katıldı ve deneyimlerini, örneğin gücü çerçevesinde aktardılar. Konsey Toplantısının ikinci oturumu, 24 Ekim 2014 de, saatleri arasında, Headquartes of the Societa Geografia Italiana - Villa Celimontana da yapıldı. Toplantıda Brüksel de yapılan konsey Toplantısından sonra Europa Nostra tarafından gerçekleģtirilen aktiviteler konuģuldu. Heritage in Danger, European Policy Matters, Award Matters konuları tartıģıldı, Scientific Council ve Industrial and Engineering Heritage Raporları hakkında bilgi verildi. Europa Nostra nın mali durumu ve kaynak geliģtirme çalıģmaları açıklandı. Toplantı sonunda Haziran 2015 de Oslo da yapılacak olan Europa Nostra nın Yıllık Kongresini Düzenleyen Erik Shultz, Kongre programı hakkında bilgi verdi. Toplantıya Türkiye Konsey Üyesi Prof. Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY katıldı Ekim 2014 de Roma da Yapılan Europa Nostra Konseyi Ülke Temsilcileri Toplantısı Europa Nostra Ülke Temsilcileri Sonbahar Toplantısı 25 Ekim 2014 tarihinde Italia Nostra Headquartes da yapıldı. Toplantıda, üye ülkelerin ülkelerinde.gerçekleģtirdikleri Europa Nostra çalıģmaları ve etkinlikleri, hazırladıkları ülke raporları üzerinden konuģuldu. Network Programme, Heritage Awards Scheme, 7 Most Endangered Programme, Membership Recruitment and Fund Raising Activities, Communication Activities baģlıklarında ülke 8

9 temsilcilerinin görüģleri alındı. Toplantıya ülke temsilcisi olarak Prof. Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY katıldı Helena Vaz Da Silva European Award 2014/Ödülü 2014 Nobel ödüllü yazarımız Orhan Pamuk, Avrupa nın kültürel mirasına katkılarından dolayı her yıl verilen Helena Vaz da Silva Avrupa Ödülü nün 2014 yılındaki sahibi oldu. Europa Nostra Konsey Üyesi ve Europa Nostra Türkiye BaĢkanı Prof. Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY tarafından Türkiye den ödüle aday gösterilen Orhan PAMUK un Türkiye nin kültür ve tarihinden yola çıkan eserlerinde, Avrupa kültür ve değerlerini baģarıyla ifade etmesi ve onları coğrafi sınırların ötesine taģıması ödülün gerekçesinde vurgulandı. Jüri baģkanı Guilherme d Oliveira Martins, Pamuk un zamanımızın en önemli yazarlarından biri olmasının yanısıra, sorumlu bir vatandaģ olarak da Avrupa nın çok kültürlü tarihini dünyanın en önemli Ģehirlerinden olan Ġstanbul u merkez alarak anlatmasının Avrupa kültürel mirasına katkısı olarak görüldüğünü ifade etti. Helena Vaz da Silva Avrupa Ödülü, 2013 yılında Avrupa nın kültürel miras üzerine çalıģan baģlıca kurumu olan Europa Nostra ile Clube Portugues de Imprensa tarafından Avrupa da kültürel miras ve iletiģim konularına büyük katkı yapan kiģilere verilmek üzere baģlatıldı. Ödül, her yıl, Avrupa dan kültür ve iletiģim konularında uzmanlardan oluģan bir jüri tarafından veriliyor. Her sene Avrupa kültürel mirasına edebiyat, habercilik, fotoğraf, film ya da televizyon alanlarında katkı yapan bir Avrupa vatandaģına verilen ödülün ilki geçtiğimiz yıl Ġtalyan yazar Claudio Magris e verilmiģti. Europa Nostra Türkiye tarafından Türkiye den aday gösterilen Özgen ACAR da Jüri özel Ödülünü almıģtı yılı Helena Vaz da Silva Avrupa Ödülü, Orhan PAMUK a 3 Ekim tarihinde Portekiz in baģkenti Lizbon da yapılan törenle verildi Prof. Dr. Zeynep AHUNBAY Ve Prof IĢık AYDEMĠR Avrupa Birliği Kültürel Miras/ Europa Nostra Ödülleri Jüri Üyesi Europa Nostra her yıl Avrupa Kültür Mirasının korunmasına yönelik uygulanmıģ projeleri değerlendirerek aralarından en iyilerini seçmekte ve ödül vermektedir. Bu juride Almanya, Ġngiltere, Ġtalya, Fransa, Hollanda, Yunanistan gibi ülkelerden koruma konusuyla ilgili sanat tarihçi, mimar, peyzaj mimarı, kültür mirası yöneticisi üye bulunmaktadır. Europa Nostra-Türkiye Bizim Avrupa Derneği üyeleri, Europa Nostra Merkez etkinliklerinde önemli görevler almaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimiz Prof. Dr. Zeynep AHUNBAY, Avrupa Birliği Kültürel Miras/ Europa 9

10 Nostra Ödülleri, 1. Kategori (Koruma Alanı) Jüri Üyeliği, Prof. Dr. IĢık AYDEMĠR de 2. Kategori AraĢtırma Alanında Jüri üyeliğini sürdürmektedir. Projelerin değerlendirilmesinde Avrupa Kültür Mirasına katkının değeri, çalıģmanın kamu fonları dıģında finanse edilmesi, çevresinde yarattığı etki, baģarılan iģin niteliği, koruma kurallarına uygunluk ölçütleri dikkate alınmaktadır. Son yıllarda Türkiye den yapılan sınırlı sayıda baģvurulardan 2014 yılında ikisi jüri özel ödülü/mansiyon almıģtır Prof. Dr. IĢık AYDEMĠR Europa Nostra Bilimsel Komitesi BaĢkanı Prof.Dr. IĢık AYDEMĠR, 2013 yılından bu yana Europa Nostra Bilimsel Komitesi BaĢkanlığını yürütmektedir DĠĞER ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUġLARLA ĠLĠġKĠLER Bizim Avrupa Derneği (Europa Nostra Türkiye), 2014 Yılında da, UNESCO, UNESCO WHC, ICOMOS, EUROPEAN CULTURAL FOUNDATION (ECF) Kurumlarıyla ve Diğer Uluslararası Kültür Kurumları ile doğrudan veya Europa Nostra Merkezi kanalıyla veya kuruluģların Türkiye Delegasyonları (UNESCO, ICOMOS) üzerinden iliģkiler kurulmaya, var olan iliģkiler canlandırılmaya çalıģmaktadır UNESCO Dünya Miras Komitesi Kararlarının Ġzlenmesi ve Duyurulması UNESCO Dünya Miras Komitesi nin toplantıları yakından izlenmekte ve özellikle Ġstanbul un Tarihi Alanları hakkında alınan karar Türkçe çevirisiyle birlikte değerlendirilerek üyelere duyurulmaya çalıģılmaktadır UNESCO Dünya Miras Komitesinin Ġstanbul Ziyaretinde Europa Nostra yı Temsil ONE Derneğinin davetlisi olarak Türkiye ye gelen Türkiye UNESCO Büyükelçisi Hüseyin Avni BOTSALI ve Dünya Miras Komitesi Üyelerinin Göbeklitepe ve Ġstanbul un Tarihi Alanları ile ilgili Ekim 2014 tarihlerinde düzenlenen toplantılara Europa Nostra ve Bizim Avrupa Derneği adına Europa Nostra Genel Sekreteri Sneska Quaedvlieg-Mihailovic ile birlikte Prof. Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY ve Prof.Dr. IĢık AYDEMĠR katıldı. 10

11 1.2.3 ONE Derneği Tarafından Göbeklitepe Ġçin Düzenlenen Toplantıya Katılım Demet SABANCI ÇETĠNDOĞAN ın BaĢkanı, Çiğdem SĠMAVĠ nin onursal baģkanı olduğu ONE (Ortak Nesiller Entegrasyonu) Derneği nin Ekim 2014 Tarihlerinde Göbeklitepe nin tanıtılması amaçlı Ġstanbul da düzenlediği toplantıya, Europa Nostra ve Europa Nostra Türkiye/Bizim Avrupa Derneği de davet edildi. Europa Nostra Genel Sekreteri Sneska Quaedvlieg-Mihailovic, Prof.Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY ve Prof.Dr. IĢık AYDEMĠR katıldı. Türkiye UNESCO Paris Büyükelçisi Hüseyin Avni BOTSALI, Dünya Miras Komitesinin 11 Üyesi ve ONE Derneği Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı Türkiye nin Kültür Mirasının tanıtıldığı etkinliklerin ilki, 10 Ekim 2014 akģamı Demet SABANCI ÇETĠNDOĞAN tarafından Zarif Mustafa PaĢa Yalısında düzenlendi. Göbeklitepe nin ve arkeolojik kazı çalıģmalarının tanıtıldığı ikinci toplantı 11 Ekim 2014 de Pera Palas Oteli nde yapıldı. Ġstanbul Boğazı ve Tarihi Yarımada Dünya Miras Listesinde yer alan alanların tanıtımını amaçlayan gezilerin ardından 12 Ekim 2014 akģamı St Antoine Kilisesi restorasyon uygulamaları görüldü ve ONE Derneği yönetim Kurulu Üyesi Tilda TEZMEN in evinde bir akģam yemeği verildi Polonya Ġle Türkiye Ġle ĠliĢkilerin 600. Yılında Herito Dergisi Ġle ĠĢbirliği Merkezi Polonya Krakow'da bulunan International Cultural Center tarafından 3 ayda bir yayınlanan ve miras, kültür, içinde bulunulan dönem ve gelecek ile ilgili tartıģmalar için açık bir forum oluģturması hedeflenen Herito Dergisi'nden gelen talep üzerine, Polonya-Türkiye iliģkilerinin 600. yılı etkinlikleri kapsamında yayınlanmak üzere Europa Nostra Genel Sekreteri Doç.Dr. Ege ULUCA TÜMER tarafından Conservation Practices in Turkey. Two Examples from Two Eras: the 4th-Century Laodikeia Church in Denizli and the 16th-Century Rabi Madrasa in Istanbul baģlıklı bir yazı hazırlandı, Herito Dergisi'ne teslim edildi. Yazı basım aģamasındadır Eylül 2014 de TaĢkıĢla Ġstanbul da Yapılan Avrupa Arkeologlar Birliği 20.Yıllık Ġstanbul Kongresi ne Katılım Bizim Avrupa Derneği, Eylül 2014 tarihleri arasında ĠTÜ TaĢkıĢla ve GümüĢsuyu yerleģkelerinde gerçekleģtirilmiģ olan Avrupa Arkeologlar Birliği 20.Yıllık Ġstanbul Kongresi ne düzenlediği oturumlarla katıldı. 76 ülkeden 2300 den fazla katılımcı ve Türkiye den çok sayıdaki dinleyici ile gerçekleģtirilmiģ olan Kongrede, Europa Nostra Türkiye/Bizim Avrupa Derneği adına, Prof.Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY, Doç.Dr. Ege ULUCA TÜMER, Leuven Üniversitesi'nden 11

12 Ebru TORUN ve Bologna Üniversitesi'nden Dr.Daniel SHOUP tarafından T02S027 Site Management Plans and Practices in Archaeological Sites baģlıklı oturum düzenlendi. 11 Eylül 2014 tarihinde saatleri arasında gerçekleģtirilen Dr.Daniel Shoup'un oturum baģkanlığını yaptığı Site Management Plans and Practices baģlığını taģıyan ilk bölümde beģ, Doç.Dr. Ege ULUCA TÜMER'in oturum baģkanlığını yaptığı arasında tamamlanan Current Issues in Archaeological Site baģlığını taģıyan ikinci bölümde de beģ olmak üzere toplam 10 sunum gerçekleģtirildi. 2. ÇEġĠTLĠ ĠLETĠġĠM ARAÇLARI KULLANILARAK KÜLTÜREL MĠRAS DUYARLILIĞI KONUSUNDA DAHA GENĠġ KĠTLELERE ULAġILMASI 2014 Yılı çalıģmaları kapsamında basın duyuruları, , facebook ve web sitesi aracılığı ile ilgili konularda üyelere ve daha geniģ kitlelere ulaģılmaya çalıģılmıģtır. EN Türkiye/ Bizim Avrupa Derneği, 2014 Yılında da, Türkiye deki kültür mirasının yaģadığı tehditlere karģı duyurularla görüģlerini açıkladı, diğer kuruluģlar tarafından düzenlenen kampanyaları da destekledi. 2.1 Enewsletter in Üyelere Ġletimi EUROPA NOSTRA Merkez tarafından hazırlanan ve gönderilen Enewsletter, üyelere iletilmektedir. 2.2 Europa Nostra Türkiye/Bizim Avrupa Web Sitesi Dernek WEB Sitesi, gerektikçe güncellenerek, Europa Nostra Merkezi nin ve Bizim Avrupa Derneği nin etkinliklerini ve kültürel mirasın korunması konusundaki diğer haberleri üyeleri ile ve kamuoyu ile paylaģmaktadır. 2.3 Europa Nostra Türkiye/Bad Facebook Bizim Avrupa Derneği, Europa Nostra Türkiye adı ile herkese açık facebook hesabı üzerinden de iletiģim sağlamaktadır. 2.4 Avrupa Birliği/ Europa Nostra Kültürel Miras Ödülleri Duyuruları Avrupa Birliği/Europa Nostra Kültürel Miras Ödülleri her yıl, kültürel mirasın korunması konusunda yapı restorasyonundan yapıların yeni kullanımlara uyarlanmasına, kentsel ve kırsal peyzajın canlandırılmasından, arkeolojik alanların ve sanat koleksiyonlarının korunmasına kadar 12

13 uzanan geniģ bir yelpazede verilmektedir. Bizim Avrupa Derneği, 2014 yılında Europa Nostra merkezinin sürdürmekte olduğu Kültürel Miras Ödüllerinin geniģ ölçüde duyurulması için çaba sarf etmiģ, aracılığı ile üyelerine ve ilgili kiģi ve kuruluģlara bilgi göndermiģ; web sitesi ve bültenlerinde duyurular yayınlamıģtır. Merkezden alınan bilgiye göre 2014 yılında Türkiye den Koruma Kategorisi 1 için 3; KiĢi ve Kurumlarda Olağanüstü Hizmet Kategorisi için 2; Eğitim, Kısa Süreli Eğitim, Bilinçlendirme Kategorisi için 1 olmak üzere toplam 6 baģvuruda bulunulmuģtur. AraĢtırma Kategorisi için baģvuru olmamıģtır yılı için ise Koruma Kategorisinde 2, AraĢtırma Kategorisinde 3 Proje baģvurusu olmuģtur. 3. KÜLTÜR MĠRASI BĠLĠNCĠNĠN TOPLUMDA YAYGINLAġTIRILMASI ĠÇĠN TOPLANTI VE ETKĠNLĠKLER DÜZENLENMESĠ Bizim Avrupa Derneği, 2014 Yılında da olanaklar ölçüsünde Dernek Üyelerini ve kültürel miras alanında çalıģan ilgili diğer STK ları biraraya getirmek amacı ile toplantı ve etkinlikler düzenlemeye çalıģmıģtır. Bu amaçla diğer kuruluģlarca düzenlenmiģ ve davet edilmiģ olduğu etkinliklere katılmıģtır Mayıs 2014 Cumalıkızık Gezisi ve Restorasyon Uygulamaları Konusunda Bilgilenme 31 Mayıs 2014 Cumartesi günü; dernek üyelerini bir araya getirmek, kültürel miras alanının sorun ve potansiyellerini ilgili diğer STK lar ve Koruma/Restorasyon konularında çalıģan akademisyen, öğrenci ve uzmanlarla tartıģmak amacı ile Cumalıkızık a günübirlik bir gezi düzenlendi. Bizim Avrupa Derneğinden ve koruma ile ilgili diğer STK'lardan toplam 20 kiģinin katılımı ile gerçekleģen Cumalıkızık gezisinde, alanda yapılmıģ ve yapılmakta olan koruma çalıģmaları ile ilgili bilgi paylaģımı yapıldı. Alanda gerçekleģtirilen teknik geziden sonra Prof.Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY Europa Nostra ve Europa Nostra Türkiye Faaliyetleri, Cumalıkızık Koruma Ġmar Planı'na Yönelik ÇalıĢmalar ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Zeynep AHUNBAY Cumalıkızık'ta TamamlanmıĢ ve Sürmekte olan Koruma Uygulamaları konularında sunumlar yaptı. 13

14 Nisan 2014'de Moda Deniz Kulübü'nde Düzenlenen Somut Olmayan Kültürel Miras: Türk Kahvesi Etkinliğine Katılım 19 Nisan'da Moda Deniz Kulübü'nde, UNESCO'nun 2014 yılında Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine dahil ettiği Türk Kahvesi üzerine düzenlenen toplantıya Europa Nostra Türkiye/Bizim Avrupa Derneği de katıldı. Toplantıda Türk kahvesi ve lokum kültürü üzerine, Ali Muhittin Hacıbekir Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Hande CELALYAN, kahve kültürünün tarihi konusunda Yeditepe Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Özge SAMANCI ve Europa Nostra adına yönetim kurulu üyesi Emine Mine BORA konularında sunuģlar yaptılar. Türk kahvesi ve lokum ikramı yapılan toplantıda elde edilen gelir, Tüvana Okumaya Ġstekli Çocuklar Vakfı'na bağıģlandı. Ayrıca etkinlikte, Europa Nostra Türkiye'nin tanıtım broģürü dağıtıldı, 2010 yılında bastığı Avrupa Kültürel Miras Kongresi'nin kitabı da ücretsiz olarak verildi ġubat 2015 Heritage 2015 Etkinliğine Katılım Hazırlıkları Türkiye de ilk kez All Fuarcılık tarafından 5-7 ġubat 2015 tarihleri arasında Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı nda organize edilecek olan HERITAGE 2015 Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri konferansı ve fuarına, düzenleme komitesi'nden gelen talep üzerine, Europa Nostra Türkiye/Bizim Avrupa Derneği Yönetim Kurlu tarafından 5 ġubat ve 6 ġubat tarihlerinde birer saatlik iki oturumun düzenleme kararı alındı. Europa Nostra Türkiye tarafından düzenlenecek oturumlarda Europa Nostra ve Europa Nostra Türkiye/ Bizim Avrupa Derneği tanıtılacak, ödül kazanmıģ olan projeler tanıtılacaktır. Öneri program aģağıda sunulmaktadır: 5 ġubat 2015 PERġEMBE 14:30 15: : Europa Nostra Türkiye Amaç ve Etkinlikler- Prof. Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY, : Küçükyalı Arkeopark Projesi- Dr. Alessandra RĠCCĠ : Soru-Cevap 6 ġubat 2015 CUMA 10:00 10: : Yeni Cami Hünkar Kasrı Restorasyon ÇalıĢması (2010 Europa Nostra Kültür Mirası Ödülü)- Mimar Hatice KARAKAYA : Milet Ġlyas Bey Külliyesi Restorasyon Projesi (2012 Europa Nostra Kültür Mirası Ödülü)- Mimar Cengiz KABAOĞLU : Soru-Cevap 14

15 4. KÜLTÜREL MĠRAS ARAġTIRMALARINDA ÖNCÜ PROJELER GERÇEKLEġTĠRĠLMESĠ Bizim Avrupa Derneği (Europa Nostra Türkiye), Kültür mirası araģtırma ve uygulamalarında öncü projeler geliģtirmek, bu amaçla hazırlanmakta olan projelere katkı sağlamaya çalıģmaktadır. Bu projeler arasında Europa Nostra ile iģbirliği içinde yürütülen The 7 Most Endangered Heritage Sites in Europe 2013/Mardin Saint George/Surp Kevork Kilisesi ve ENtopia Project: Our Places in Europa projeleri de bulunmaktadır. 4.1 The 7 Most Endangered Heritage Sites in Europe 2013/ Mardin Saint George/Surp Kevork Kilisesi Europa Nostra tarafından 2013 yılnda Avrupa da tehlike de olan kültür mirasına dikkat çekmek üzere geliģtirdiği "The 7 Most Endangered Heritage Sites in Europe 2013/ Risk Altındaki 7 Kültür Varlığını Koruma 2013" programına Europa Nostra Türkiye olarak aday gösterilen Mardin'deki " Saint George/Surp Kevork Kilisesi" desteklenecek 7 Kültür Mirasından birisi olarak seçilmiģti. Prof. Dr. Zeynep AHUNBAY danıģmanlığında Mimar Amine ALKAN tarafından ĠTÜ de Master tezi olarak yapılan proje proje, üygulamaya yönelik olarak geliģtirilmektedir. Europa Nostra Bilim Kurulu alanda yaptığı incelemelerde, bu önemli yapılar topluluğunun yalnız kilisesinin değil, Manastır Kompleksinin onarımı için de çalıģmalar yapılmasını önermiģti. Bu amaçla manastır incelenmiģ, tüm alan için keģif yapılmıģ, maliyetler belirlenmiģ ancak Europa Nostra nın bu projedeki partneri Avrupa Yatırım Bankası destek için Euro ayırabileceğini belirtmiģtir. Bu katkı ile ilgili iģlemler de henüz bitmemiģtir. Ekim ayı içinde ONE adlı Dernekle bağlantı kurularak projenin geliģtirilmesi ve uygulama için destek istenmiģtir. GörüĢmeler olumlu yönde devam etmektedir. 4.2 ENtopia Project: Our Places in Europa: Evaluating The Heritage Resources And Qualities - A Basic Structure for the Manual Europa Nostra Türkiye, Bizim Avrupa Derneği, Europa Nostra Merkez ve Yunanistan Elliniki Etairia tarafından program kapsamında yürütülen Entopıa Project: Our Places In Europa Evaluatıng The Herıtage Resources And Qualıtıes - A Basıc Structure For The Manual baģlıklı Projeye partner olarak katılmaktadır. Ġlk Toplantı Atina da, Ġkinci toplantı Brüksel de, üçüncü toplantı Chios Adasında, Dördüncü toplantı Roma da yapılmıģtır. 15

16 4.3 Sürdürülebilir Kentsel Arkeoloji Deneyimi:Küçükyalı Arkeopark Projesi Yönetim Planı Bizim Avrupa Derneği, Ġstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Sürdürülebilir Kentsel Arkeoloji Deneyimi: Küçükyalı Arkeopark Projesinin temel faaliyetlerinden biri olan Alan Yönetim Planı çalıģmasını, Koç Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında imzalanan Küçükyalı Arkeopark Yönetim Planına ĠliĢkin Protokol" kapsamında, Prof. Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY (gönüllü olarak) yürütücülüğünde sürdürmektedir. Bizim Avrupa Derneği, Koç Üniversitesi ve Kalkınma Ajansı ile yapılan Protokol çerçevesinde belirtilen görev dağılımına uygun olarak alan sınırlarının belirlenmesi çalıģmalarını yapmıģ, düzenlenen toplantılara katılmıģtır. 4.4 Kültürel Miras Envanteri Projesi BaĢvurusu- Hrant Dink Vakfı Hrant Dink Vakfı tarafından önerilen EN Merkez, Anadolu Kültür, HAYCAR (Mimar ve Mühendisler DayanıĢma Derneği) ve Bir Zamanlar Yayıncılık kuruluģlarının katıldığı Projeye EN Türkiye de partner olarak katılmayı kabul etmiģtir. 5. EYLEM PLANININ ETKĠN VE VERĠMLĠ BĠR ġekġlde UYGULANMASINI SAĞLAYACAK SEKRETARYA ALTYAPISININ OLUġTURULMASI, DERNEĞĠN MALĠ KAYNAKLARININ ARTIRILMASI 2014 Yılında, üyelerin yıllık aidatlarını ödemelerinin kolaylaģtırılması ve takip edilmesi, Dernek faaliyetleri için ilgili kuruluģlar ve sponsorlara yönelik bir fon kampanyasının baģlatılması konusunda önemli bir geliģme sağlanamamıģtır. Son derece kısıtlı gelir kaynakları ile çalıģan dernek, üyelerinin sağladıkları kiģisel ve kurumsal olanaklarla ayakta durmaya çalıģmaktadır Yılında da Dernek üyelerinin ödemeleri gereken aidatlarının toplanabilmesi konusunda da yeterince baģarılı olunamamıģtır. Dernek merkezi olarak, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Hatice KARAKAYA nın desteği ile ücretsiz bir ofis mekânını kullanılmaktadır. Sekretarya ve Yönetim Kurulu toplantıları için de ĠTÜ Mimarlık Fakültesinin olanaklarından yararlanmaktadır. Henüz Dernek Faaliyetlerinin verimli bir Ģekilde uygulanmasını sağlayacak profesyonel bir sekretarya altyapısı oluģturulamamıģtır. 16

17 BİZİM AVRUPA - EUROPA NOSTRA DERNEĞİ V. GENEL KURULU 2015 YILI ÇALIŞMA RAPORU 13 Aralık 2014 Taşkışla- İstanbul 17

18 BĠZĠM AVRUPA DERNEĞĠ BEġĠNCĠ GENEL KURULU 2015 YILI ÇALIġMA RAPORU Bizim Avrupa Derneği (Europa Nostra Türkiye), Türkiye de kültürel miras alanındaki faaliyetlerin etkinleģtirilip geliģtirilmesini sağlamak ve Avrupa da ve Türkiye de bu alanda çalıģan kiģi, kurum ve kuruluģlar ile birlikte ortak çalıģmalar, araģtırma ve projeler yürütmek amacı ile 2010 yılında kurulmuģ bir sivil toplum kuruluģudur. Bizim Avrupa Derneği, üstlendiği görevleri yerine getirmek için doğrudan ve kurumsal üyeleri ile birlikte: Türkiye de kültürel miras alanının çeģitli kesimlerinin ortak ve UNESCO, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği tanımlarına uygun bir kültürel miras kavramı çerçevesinde bütünleģmesi, Türkiye de bu alanlarda çalıģan kiģi, kurum ve kuruluģlar arasında daha güçlü bir iletiģimin sağlanması, Kültür politikalarının koruma doğrultusunda etkilenmesi, koruma standartlarının yükseltilmesi, Kültürel miras alanında Avrupa daki entelektüel ve mesleki birikimlerin ülkemize aktarılması, Türkiye deki baģarı ve sorunların Avrupa daki meslek ve ilgi çevreleriyle paylaģılması Avrupa nın diğer ülkeleriyle kültürel miras alanında daha çok sayıda ve daha büyük çapta ortaklıklar kurulması Ülkemizde her kuģaktan yurttaģa kültürel miras alanında daha geniģ ve sistemli eğitim olanaklarının sağlanması, Basın-yayın araçlarında kültürel miras farkındalığının yükseltilmesi, hedefleri ile çalıģmalarını sürdürmektedir. Bu çerçevede, Derneğin Temel Misyonu, Türkiye de kültür mirasının sesi olmak tır. 18

19 Bu Misyon doğrultusunda, Bizim Avrupa Derneğinin 2015 Yılı Faaliyetleri, Europa Nostra Merkezine paralel olarak tanımlanan ve aģağıda sıralanan temel stratejiler bağlamında tanımlanmıģtır: 1. Kültür mirası bilincinin geliģtirilmesi için uluslararası iģbirliğinin arttırılması, 2. ÇeĢitli iletiģim araçları kullanılarak daha geniģ kitlelere ulaģılması, üyeliklerin artırılması, 3. Kültür mirası bilincinin toplumda yaygınlaģtırılması için toplantı ve etkinlikler düzenlenmesi 4. Kültürel miras alanında öncü projeler gerçekleģtirilmesi 5. Dernek çalıģmalarının etkin ve verimli bir Ģekilde uygulanmasını sağlayacak sekretarya altyapısının oluģturulması, derneğin mali kaynaklarının arttırılması 1. KÜLTÜR MĠRASI BĠLĠNCĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ ĠÇĠN ULUSLARARASI ĠġBĠRLĠĞĠNĠN ARTTIRILMASI, EUROPA NOSTRA MERKEZĠ ile mevcutta sürdürülen iliģkileri daha da güçlendirmek ve UNESCO, ICCROM, ICOMOS, INTO (International National Trust Organisation), COUNCIL OF EUROPE, EUROPEAN CULTURAL FOUNDATION (ECF), EUROPEAN FOUNDATIO CENTRE/NETWORK OF EUROPEAN FOUNDATIONS, Kurumlarıyla doğrudan veya Europa Nostra Merkezi kanalıyla veya kuruluģların Türkiye Delegasyonları (UNESCO, ICOMOS) üzerinden iliģkiler kurmak, var olan iliģkileri canlandırmak. 2. ÇEġĠTLĠ ĠLETĠġĠM ARAÇLARI KULLANILARAK DAHA GENĠġ KĠTLELERE ULAġILMASI Üyeler için: Üyelerin iletiģim ortamlarını WEB siteleri, facebook tweetter kanalları ile geliģtirmek (örneğin on-line tartıģma grupları aracılığıyla), Üyelerin katıldığı kültür mirası teknik inceleme gezileri düzenlemek, Europa Nostra nın ve Bizim Avrupa Derneğ inin çalıģmalarını ilgili kamuoyu ile paylaģmak üzere yeni iletiģim biçimleri geliģtirmek, Önemli gazete ve dergiler ile radyo ve televizyonda etkili olan gazetecilere ulaģarak Derneğin faaliyetlerini duyurmak 19

20 3. KÜLTÜR MĠRASI BĠLĠNCĠNĠN TOPLUMDA YAYGINLAġTIRILMASI ĠÇĠN TOPLANTI VE ETKĠNLĠKLER DÜZENLENMESĠ Türkiye de kültür mirasının sesi üst baģlığı ile kültür mirası bilincinin yaygınlaģtırılması için konferanslar düzenlemek, Kültürel Mirası Koruma Konusunda çalıģan Sivil Toplum KuruluĢları ile ortak tartıģma toplantılar düzenlemek, Europa Nostra Merkezi nin sürdürmekte olduğu ödüllendirme programının akademik çevreler ve uygulamacı kurumlar arasında daha çok tanıtılmasına hizmet etmek 4. KÜLTÜREL MĠRAS ALANINDA ÖNCÜ PROJELER GERÇEKLEġTĠRĠLMESĠ AB Fonları baģta olmak üzere diğer uluslar arası fonlar ile Bakanlıklar ve Bölge Kalkınma Ajansları için fonlarını takip edilerek öncü projeler geliģtirmek. 5. DERNEK ÇALIġMALARININ ETKĠN VE VERĠMLĠ BĠR ġekġlde UYGULANMASINI SAĞLAYACAK SEKRETARYA ALTYAPISININ OLUġTURULMASI, DERNEĞĠN MALĠ KAYNAKLARININ ARTTIRILMASI Üyelerin yıllık aidatlarını ödemelerini takip etmek, Bizim Avrupa Derneği faaliyetleri için ilgili kuruluģlar ve sponsorlara yönelik bir fon kampanyasını baģlatmak, Sürekli veya yarı zamanlı çalıģacak bir ofis personeli istihdam etmek. 20

BİZİM AVRUPA DERNEĞİ VI. GENEL KURULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU. 12 Aralık 2015. Taşkışla- İstanbul

BİZİM AVRUPA DERNEĞİ VI. GENEL KURULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU. 12 Aralık 2015. Taşkışla- İstanbul BİZİM AVRUPA DERNEĞİ VI. GENEL KURULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU 12 Aralık 2015 Taşkışla- İstanbul BİZİM AVRUPA DERNEĞİ VI. GENEL KURULU 2015 YILINDA BİZİM AVRUPA DERNEĞİ Bizim Avrupa Derneği (Europa Nostra

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

BİZİM AVRUPA DERNEĞİ İKİNCİ GENEL KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU

BİZİM AVRUPA DERNEĞİ İKİNCİ GENEL KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU BİZİM AVRUPA DERNEĞİ İKİNCİ GENEL KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Bizim Avrupa Derneği (Europa Nostra Türkiye), Türkiye de kültürel miras alanındaki faaliyetlerin etkinleştirilip geliştirilmesini sağlamak

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Eylem Planı opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU Haziran - 2014 1. GĠRĠġ 2013 YILI TEKNĠK DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA 29-30 Nisan tarihleri arasında Malatya nın kültür ve turizmde mevcut durumunu ortaya koymak, mevcut yürütülen projeleri ele almak

Detaylı

125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI

125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI 125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI Ġzmir Ticaret Odası, 125. kuruluģ yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde vitrin tasarımı yarıģması düzenledi. Ġzmir Ticaret Odası Yönetim

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Amaç ve Ġçerik Projenin temel amacı hastanede tedavi gören çocuklar ve bu dersi seçen öğrenciler

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 2.ULUSAL LABORATUVAR AKREDİTASYONU VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 2.ULUSAL LABORATUVAR AKREDİTASYONU VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ I. DUYURU Bilindiği üzere Kimya Mühendisleri Odası Ġstanbul ġubesi tarafından düzenlenen ve TS EN ISO/IEC 17025 Standardının tüm maddelerinin ve sorunlu alanlarının ele alındığı 1.Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU LLP/Erasmus Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2013 2014 Akademik Yılında programdan yararlanmak

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL Üniversite Hastaneleri Birliği Platformu; 2009 Nisan, Ġstanbul Üniversitesi Toplantısı, 2009 Mayıs, Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER 1. AJANSIN KURULUġU TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

27-29 Nisan 2017 HILTON CONVENTIION EXHIBITION CENTER RAPOR 2017

27-29 Nisan 2017 HILTON CONVENTIION EXHIBITION CENTER RAPOR 2017 27-29 Nisan 2017 HILTON CONVENTIION EXHIBITION CENTER RAPOR 2017 BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞĠ TOBB (TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ) DENETĠMĠNDE DÜZENLENMEKTEDĠR ETKĠNLĠĞĠMĠZ, Kültür mirası konusunda

Detaylı

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu T.C. Sağlıklı Kentler Birliği 2008 Faaliyet Raporu SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ FAALİYETLERİ MECLĠS TOPLANTILARI EĞĠTĠM ÇALIġMALARI KONFERANSLAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ġehġrler ULUSAL AĞLARI ÇALIġMALARI

Detaylı

AYDINLATMA TÜRK MİLLİ KOMİTESİ 16. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AYDINLATMA TÜRK MİLLİ KOMİTESİ 16. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI AYDINLATMA TÜRK MİLLİ KOMİTESİ 16. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı tarihi : 20.01.2011 Saat : 17.00 Toplantı yeri : İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla 326 numaralı Kurul Odası GÜNDEM: Aydınlatma

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

ARIMNet2 PROJESĠ BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI. BaĢlama Toplantısı (Kick-off Meeting) 04-05 ġubat 2014, Roma

ARIMNet2 PROJESĠ BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI. BaĢlama Toplantısı (Kick-off Meeting) 04-05 ġubat 2014, Roma ARIMNet2 PROJESĠ BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI BaĢlama Toplantısı (Kick-off Meeting) 04-05 ġubat 2014, Roma Doç. Dr. ġahin ANIL Evran DOĞAN, Ferya TAġCI TAGEM 1 SUNU ĠÇERĠĞĠ ARIMNet1 Projesi

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GĠRĠġ 1-1. Konu Türkiye Bilardo Federasyonu nun 01.01.2008-30.06.2008 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte olan

Detaylı

19-24 NĠSAN 2015-MUĞLA, TÜRKĠYE

19-24 NĠSAN 2015-MUĞLA, TÜRKĠYE 19-24 NĠSAN 2015-MUĞLA, TÜRKĠYE Deniz kaplumbağaları, nesilleri tehlikede ve koruma altına alınmıģ canlılardır. Biyolojik özellikleri nedeniyle tüm dünyada insanlar tarafından sempatiyle karģılanıp koruma

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

AKDENĠZ GENEL BALIKÇILIK TOPLANTISI

AKDENĠZ GENEL BALIKÇILIK TOPLANTISI AKDENĠZ GENEL BALIKÇILIK TOPLANTISI 13. Alt komisyon Toplantısı FAO Genel merkezi ROMA / ĠTALYA Katılımcı Filiz KĠġTĠN 27.3.2013 AMAÇ FAO tarafından desteklenmekte olan Doğu Akdenizde Sorumlu balıkçılığın

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

TÜBĠTAK AraĢtırma Destek Programları BaĢkanlığı (ARDEB) Doç. Dr. M. Necati DEMĠR ARDEB BaĢkan V.

TÜBĠTAK AraĢtırma Destek Programları BaĢkanlığı (ARDEB) Doç. Dr. M. Necati DEMĠR ARDEB BaĢkan V. TÜBĠTAK AraĢtırma Destek Programları BaĢkanlığı (ARDEB) Doç. Dr. M. Necati DEMĠR ARDEB BaĢkan V. 11 Ekim 2011, Koç Üniversitesi TÜBĠTAK ARDEB in PaydaĢları Kamu Ar-Ge Enstitüleri ARDEB Gruplar ve Mali

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME 1 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ TAV Ġstanbul Mapping Seviyesi TAV Ankara Mapping Seviyesi TAV Izmir Mapping Seviyesi (Ġkinci yıl) 2 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ Sürdürülebilir ĠĢletme sunumu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA,

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, 02 Nisan 2012 MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, Amasra Teknik Gezisi 12-13 Mart 2012 tarihleri arasında, ARCH 222 - Arhitectural Design 4 dersi için Bir Sanatçı İçin Konut, ARCH 221 - Arhitectural Design 3

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ 1- GENEL BĠLGĠLER 01.01.2016 31.12.2016 Ġ YILLIK FAALĠYET RAPORU ġirketimiz 14.05.2010 tarihinde kurulmuģ olan Ģirketimiz: -Sermaye Piyasası

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1. Konu Türkiye Bilardo Federasyonu nun 01.07.2008-30.11.2008 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte olan

Detaylı

15-18 OCAK 2015 KAYSERĠ

15-18 OCAK 2015 KAYSERĠ TÜRK KLĠNĠK BĠYOKĠMYA DERNEĞĠ ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ KAYSERĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Değerli Üyelerimiz, 15-18 OCAK 2015 KAYSERĠ Türk Klinik Biyokimya Derneği tarafından, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu na Fethiye sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; Fethiye Körfezi nin Temizlenmesi,

Detaylı

TürkiyeEnerjiForumu. Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! ANTALYA. 15-19 Nisan 2014. Club Med Palmiye, Kemer

TürkiyeEnerjiForumu. Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! ANTALYA. 15-19 Nisan 2014. Club Med Palmiye, Kemer Uluslararası 06 TürkiyeEnerjiForumu 12. Yıl Club Med Palmiye, Kemer 2014 ANTALYA 15-19 Nisan 2014 Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! Antalya da unutulmuz tarihi zirve için geriye

Detaylı

Güney-Doğu Avrupa Yerel Yönetimler Yıllık Forumu

Güney-Doğu Avrupa Yerel Yönetimler Yıllık Forumu Plovdiv (Пловдив) - The Old Town by a n i. Y. Network of Associations of Local National Association of Authorities of South-East Europe Municipalities in the Republic NALAS of Bulgaria Güney-Doğu Avrupa

Detaylı

ESKİŞEHİRDE YÜRÜTÜLEN ÇEVRE ÇALIŞMALARI EKO-OKULLAR PROGRAMI

ESKİŞEHİRDE YÜRÜTÜLEN ÇEVRE ÇALIŞMALARI EKO-OKULLAR PROGRAMI ESKİŞEHİRDE YÜRÜTÜLEN EKO-OKULLAR PROGRAMI Alev KULAÇ Çevre Yüksek Mühendisi Temizlik İşleri Müdürü İÇERİK GĠRĠġ Sağlıklı ġehirler Projesi (SġP) Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar SġP Çevre Uygulamaları Eko-Okullar

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Binicilik Federasyonu Denetim Kurulu 2010 yılı Ocak-Eylül dönemine ait denetimini gerçekleģtirmek üzere 04-06/11/2010 tarihlerinde Federasyonun

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2010 Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (MERKAM) ĠÇĠNDEKĠLER Tablolar dizini 3 Kadın Sorunlarını

Detaylı

ANKET ÇALIġMA ve SONUÇ RAPORU - 2013 ĠÇĠNDEKĠLER :

ANKET ÇALIġMA ve SONUÇ RAPORU - 2013 ĠÇĠNDEKĠLER : BALMED Ġ Z M Ġ R K O L E J Ġ V E B O R N O V A A N A D O L U L Ġ S E S Ġ M E Z U N L A R D E R N E Ğ Ġ ANKET ÇALIġMA VE SONUÇ RAPORU - 2013 YAYIMLANMA TARİHİ : 08.05.2013 1 ANKET ÇALIġMA ve SONUÇ RAPORU

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ TANIMLAR Sağlık KuruluĢu: Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıģ veya Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluģlar, üniversite

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Recep UZUNGİL Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü San-Tez ve Ar-Ge Merkezleri Birimi Giriş Ar-Ge ve yenilikçilik (Ġnovasyon) günümüzde rekabetin

Detaylı

INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ

INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ 09 11 Mayıs 2012 Bodrum İçerik Indicate Projesi Kültürel Mirasın Sayısallaştırılarak Korunması Indicate Projesi, Avrupa Birliği

Detaylı

I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI

I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI Bu Kongre Planı, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Çocuk Vakfı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu arasında Mart 2013 te imzalanan Protokol

Detaylı

ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI

ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI 2014 İçindekiler ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI... 2 YARIġMANIN KONUSU... 2 YARIġMA KONUSU ĠLE ĠLGĠLĠ EK BĠLGĠ:... 2 KATILIM... 3 KATILIM ŞARTLARI... 3 DİĞER

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

17-20 EYLÜL 2015 İSTANBUL FUAR MERKEZİ (İFM) SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI

17-20 EYLÜL 2015 İSTANBUL FUAR MERKEZİ (İFM) SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI İSTANBUL FUAR MERKEZİ (İFM) SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI ISAF IT SECURITY FUAR VE KONFERANSI 2015 17-20 EYLÜL 2015 İSTANBUL Günümüzün en çok ihtiyaç duyulan Bilgi ve Ağ Güvenliği konularını kapsayan

Detaylı

Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011

Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011 Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011 Gündem Genel Bilgilendirme Yapılan İşler Devam Eden İşler Planlanan İşler İşbirliği, Koordinasyon Sorunları Talep ve İhtiyaçlar Geliştirme Çalışmaları Genel Değerlendirme

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI YEREL YÖNETĠM REFORMU SÜRECĠNDE BELEDĠYELERĠN EĞĠTĠM ĠHTĠYACINI BELĠRLEME ÇALIġTAYI 25-26 Ocak 2006 / Ankara Birliklerin Hukuki Dayanakları Anayasanın 127 nci

Detaylı

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Temmuz 2011 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1 GENEL BĠLGĠ... 2 2 GERÇEKLEġTĠRĠLEN ĠZLEME FAALĠYETLERĠ... 4 2.1 2010 Yılı Ekonomik GeliĢme

Detaylı

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU (16 17 Eylül 2011, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu) Tataristan Cumhuriyeti (RF) Kültür Bakanlığı ve Uluslararası

Detaylı

PLANLANAN TARİH. 16-17 Mayıs 2013 DÜZENLEYEN ULUSLARARASI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME CEMİYETİ

PLANLANAN TARİH. 16-17 Mayıs 2013 DÜZENLEYEN ULUSLARARASI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME CEMİYETİ PLANLANAN TARİH 16-17 Mayıs 2013 DÜZENLEYEN ULUSLARARASI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME CEMİYETİ 1.PERSONEL BELGELENDİRME KONFERANSI HAZIRLIK ÇALIŞMASI PLANI Amaç : Şirketlerin temel varlık gücü olan rekabeti

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI TEBLĠĞ TEMEL ÖZELLĠKLER Hizmet Sektörlerinin Desteklenmesine Yönelik En Kapsamlı Tebliğ Hedef Sektörlerin

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Türkiyenin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin arttırılması ve film sektörünün uluslararası rekabet gücünü geliştirilmesi için, Türkiyede yerleşik, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler (film yapımcısı

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kuruluş 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1985 te İ.Ü. Orman Fakültesinin 3. bölümü olarak açılmıştır. Fakültemiz,

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği KURUMSAL YÖNETİM SEMİNERLERİ PROJE DOSYASI Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Hakkında Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla

Detaylı

X. KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ TANITIM DOSYASI

X. KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ TANITIM DOSYASI X. TKYD KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ X. KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ TANITIM DOSYASI 19 OCAK 2017 Intercontinental İstanbul Otel KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ HAKKINDA 2 Türkiye nin önde gelen şirketlerinin yönetim

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1. Konu Türkiye Cimnastik Federasyonu nun 01.01.2008-31.10.2008 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte olan

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

ERASMUS. ERASMUS PERSONEL EĞĠTĠM ALMA HAREKETLĠLĠĞĠ BAġVURU REHBERĠ

ERASMUS. ERASMUS PERSONEL EĞĠTĠM ALMA HAREKETLĠLĠĞĠ BAġVURU REHBERĠ ERASMUS PERSONEL EĞĠTĠM ALMA HAREKETLĠLĠĞĠ BAġVURU REHBERĠ BAġVURU: Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden yararlanmak isteyen personelimizin 06 Kasım 2013 29 Kasım 2013 tarihleri arasında aģağıda

Detaylı

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Sayın Ljupcho DĠMOVSKĠ nin 27-28 Haziran ayında Sayın Bakanımız

Detaylı

INFORMS REVENUE MANAGEMENT & PRICING CONFERENCE - 2014 Istanbul Technical University (ITU) Macka Campus, Turkey

INFORMS REVENUE MANAGEMENT & PRICING CONFERENCE - 2014 Istanbul Technical University (ITU) Macka Campus, Turkey REVENUE MANAGEMENT & PRICING CONFERENCE - 2014 Istanbul Technical University (ITU) Macka Campus, Turkey 4-6 June 2014 SPONSORLUK DOSYASI INFORMS 2014 Gelir Yönetimi ve Fiyatlandırma Konferansı, İstanbul

Detaylı

YERLERİNDEN EDİLMİŞ KÜLTÜR VARLIKLARI İHTİSAS KOMİTESİ

YERLERİNDEN EDİLMİŞ KÜLTÜR VARLIKLARI İHTİSAS KOMİTESİ YERLERİNDEN EDİLMİŞ KÜLTÜR VARLIKLARI İHTİSAS KOMİTESİ Özgür ÖZASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Yerlerinden Edilmiş Kültür Varlıkları İhtisas Komitesi Komite Başkanı: Özgür

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Burak ÖZTÜRK, Dursun DEMĠR, Hüseyin Akın UĞURLU, Mesut KILIÇ, Murat ġġmġek, Mustafa Özgür TÖNGEL, Muzaffer Ammar SAKALI,

Detaylı

DENETİM KURULU RAPORU

DENETİM KURULU RAPORU DENETİM KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1 KONU Denetleme Kurulu olarak Türkiye Okul Sporları Federasyonunun 01.03. 31.01. döneminde, Federasyon Ġdari iģlemler, sportif faaliyetler ile ilgili iģlem ve harcamalara

Detaylı

ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU

ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU Çardak, DENİZLİ Kasım 2013 1 1. ÇALIŞTAYIN AMACI VE YÖNTEMİ ÇADED in kuruluş amaçlarına ulaşabilmesi

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

AVRUPA MİRAS GÜNLERİ. Umut Özdemir. Kültür ve Turizm Uzmanı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

AVRUPA MİRAS GÜNLERİ. Umut Özdemir. Kültür ve Turizm Uzmanı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı AVRUPA MİRAS GÜNLERİ Umut Özdemir Kültür ve Turizm Uzmanı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Avrupa Miras Günleri fikri Fransa da 1984 yılında başlatılan Kapıları Açık Anıtlar tasarısının tüm Avrupa ya yayılmasının

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK SU ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİ (5.Dünya Su Forumu İstanbul 2009)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK SU ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİ (5.Dünya Su Forumu İstanbul 2009) TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK SU ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİ (5.Dünya Su Forumu İstanbul 2009) 1. GİRİŞ Dünyanın suyla ilgili en büyük etkinliği olan Dünya Su Forumu, Dünya Su Konseyi ve ev sahibi ülkenin ortak

Detaylı

PROF. DR. HAYDAR BAġ IN ALMIġ OLDUĞU ULUSLARARASI ÖDÜLLER

PROF. DR. HAYDAR BAġ IN ALMIġ OLDUĞU ULUSLARARASI ÖDÜLLER PROF. DR. HAYDAR BAġ IN ALMIġ OLDUĞU ULUSLARARASI ÖDÜLLER 1) ULUSLARARASI LĠYAKAT TOPLULUĞU ÜYELĠĞĠ Merkezi Cambridge Ġngiltere'de bulunan ULUSLARARASI BĠYOGRAFĠ MERKEZĠ tarafından verilen özel bir Ģeref

Detaylı

FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ USOBO-2011 LĠSELERARASI 3.ULUSAL SOSYAL BĠLĠMLER OLĠMPĠYATI

FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ USOBO-2011 LĠSELERARASI 3.ULUSAL SOSYAL BĠLĠMLER OLĠMPĠYATI FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ USOBO-2011 LĠSELERARASI 3.ULUSAL SOSYAL BĠLĠMLER OLĠMPĠYATI Nisan 2011 FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSELERARASI ULUSAL SOSYAL BĠLĠMLER OLĠMPĠYATI (USOBO) 1) AMACI Bu olimpiyatın düzenlenmesindeki

Detaylı

18. MITT Turizm Fuarı ile 2. Medikal Turizm ve Sağlık Turizmi Kongresi Moskova da Yapıldı (16 19 Mart 2011)

18. MITT Turizm Fuarı ile 2. Medikal Turizm ve Sağlık Turizmi Kongresi Moskova da Yapıldı (16 19 Mart 2011) 18. MITT Turizm Fuarı ile 2. Medikal Turizm ve Sağlık Turizmi Kongresi Moskova da Yapıldı (16 19 Mart 2011) Ankara Valiliği, Ankara BüyükĢehir Belediyesi ve Türkiye Sağlık Vakfı birlikteliğinde yapılan

Detaylı

ĠMMĠB ENDÜSTRĠYEL TASARIM YARIġMALARI 2010 ġartnamesġ

ĠMMĠB ENDÜSTRĠYEL TASARIM YARIġMALARI 2010 ġartnamesġ 1- AMAÇ ĠMMĠB ENDÜSTRĠYEL TASARIM YARIġMALARI 2010 ġartnamesġ Ülkemiz metal, plastik ürünler ve elektrik-elektronik küçük ev aletleri sektörlerinde katma değeri yüksek ürünlerin geliģtirilmesinde, endüstriyel

Detaylı