Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði"

Transkript

1 'Baþkan Külcüye' satýþ, trampa yetkisi verildi! Çorum Belediye Meclisi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye AK Parti grubunun oylarýyla gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü baþkanlýðýnda dün yapýlan Belediye Meclisi Toplantýsýnda Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan ve... SAYFA 7 DE Sungurlu'ya 17 Milyon TL Proje Maliyetli Öðrenci Yurdu 07 TEMMUZ 2015 SALI 40 KURUÞ Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Kampüs alanýna yapýlmasý planlanan 300 öðrenci kapasiteli yükseköðrenim öðrenci yurdu proje çalýþmasý sürüyor.yapýlmasý planlanan yurdun Proje ihalesinin 14 Mayýs'ta yapýldýðýný ve süreci yakýndan takip ettiklerini belirten Çorum Milletvekili Salim Uslu... SAYFA 10 DA Binanýn Yüksekliði Nurettin Türkoðlu Yasal mý deðil mi! ÇFK'dan Karadeniz Gezisi Fatoþ Aykaç Çorum Fotoðraf Kulübü (ÇFK) tarafýndan fotoðraf tutkunlarý ve doða severler için 1-2 Aðustos 2015 tarihlerinde Karadeniz Gezisi düzenlenecek. SAYFA 6 DA Nadir Yücel - Gazi caddesi üzerinde eski SSK binasý olarak bilinen ve 13 Mart 2013 tarihinde yapýlan Ýhaleyi 7 milyon 350 lira ile iþadamý Ahmet Ahlatcý'nýn da ortaðý olduðu ÇorumGaz A.Þ.'nin toptan doðalgaz alýmý yaptýðý ifade edilen Hattuþa Enerji kazanmýþtý. SAYFA 3 TE Sürdürülebilir yönetim YEDAÞ'ý zirvede tuttu Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan açýklanan Kurumlar Vergisi Rekortmenleri sýralamasýnda zirvede yer alan YEDAÞ, Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'in imzaladýðý Teþekkür Belgesi ile onurlandýrýldý. YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, "Baþarýmýz, yönetim modelimizdeki 'Sürdürülebilirlik' anlayýþýnýn bir parçasýdýr" dedisamsun'un 2014 yýlý Kurumlar Vergisi rekortmenleri belli oldu. SAYFA 11 DE Ýftarý hurma, simit ve suyla açtýlar Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan amacýyla "acýyý paylaþma iftarý" düzenlendi. SAYFA 2 DE ''Partilerin vaatlerini test edeceðiz'' Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk- Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, toplu sözleþme masasýnda partilerin vaatlerini test edeceklerini bildirdi. SAYFA 4 TE Ahmet Saatçi Kýrmýzý ýþýkta geçen traktöre otomobil çarptý: 1 yaralý Sungurlu'da kýrmýzý ýþýkta geçen traktöre otomobilin çarpýþmasý sonucu 1 kiþi yaralandý. SAYFA 4 TE Baþaranhýncal'dan Hastane Yöneticisi Zehir'e teþekkür Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir'i makamýnda ziyaret etti. Ziyarette, hastanenin gerek fiziki þartlarýndaki geliþmeleri, gerek akademik ve uzman kadrosundaki geliþmeleri, cerrahi operasyonlarýn çeþitliliðindeki artýþý basýn aracýlýðýyla takip ettiðini söyledi. SAYFA 5 TE ANALÝZ Deðiþmeyen Devlet Bahçeli.. Erken Seçim olsa Çorumda ne deðiþir! Nadir YÜCEL 7 Haziran seçimlerinden 2 ay önce 8 Nisan Tarihli Analiz yazýmýzda ' 7 Haziran seçimleri Erken Seçime gebe olabilir' baþlýklý yazýmýz ile 7 Haziran seçimlerinden 2 gün sonra ' 7 Haziran seçimlerinin ardýndan' baþlýklý Analiz yazýmýzýn içeriðinde, ' Olasý Milletvekili Transfer konusu' adýna da not düþmüþüz Seçimlerinde 129 Milletvekili çýkartan MHP o dönemde ne TBMM baþkanlýðýný ne Baþbakanlýðý ne de Cumhurbaþkanlýðýný alamamýþtý! MHP nin baþýnda yine Devlet Bahçeli vardý. Üstelik (MHP den Cumhurbaþkaný adayý olmak isteyen Sadi Somuncuoðlu'na kendi partilisi Cemal Enginyurt tarafýndan da yumruk atýlmýþtý. ) bu makamlara kendi partilisini taþýyamayan MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli 7 Haziran seçimleri sonrasýnda TBMM Baþkanlýðýný da tabiri caiz ise,' Altýn tepside AKP adayýna sunmuþ oldu!' HDP nin destekleyeceði adayý desteklemem diye çok öncesinden görüþmeler adýna SET çeken Bahçeli, 1999 seçimleri sonrasýnda o dönemde de Koalisyonlar konuþulmaya baþlamadan önce yine Refah ve DYP lerini kasýt ederek ' Onlar biraz dinlensinler' diye konuþmuþ ve o dönemde de pazarlýk gücünü altýn tepside sunmuþtu' Oysa mevcut MHP Komisyon üyeleri HDP li komisyon üyeleri ile bir önceki dönemde ayný çatý altýnda çalýþmadýlar mý? Oldu olacak onlar TBMM Koltuklarýnda oturuyorlarsa biz onlarýn oturduðu çatý altýnda da oturmayýz desene! Devlet Bahçeliye yakýn kaynaklar Koray Aydýn'ýn kendisine sözde rakip olarak çýktýðý kongrede de Devlet Bahçeli'nin aslýnda Koray Aydýn'a ' Sen çýk bir aday ol bakalým bize kimler muhalefet edecekler bir ortaya çýksýn bakalým' þeklinde strateji uyguladýðýný iddia edilmektedir.' Ayný kaynaklar 7 Haziran sonrasýnda da Koalisyon deðiþkenlikleri adýna da Bahçeli'nin' 2 akýl hocasýnýn' olduðu ve 'kendisine yanlýþ tesir ettikleri ve etkili olduðu yönündedir' Görüþü ne olursa olsun, hangi siyasi partili olursa olsun bu milleti kimse salak zannetmesin. Türk Milleti sadece Sabýrlýdýr. Olasý Erken seçimde ise kimse þimdiden kendine pay çýkarmaya da kalkmasýn. Öncelikle olasý bir erken seçim adýna kendi bulunduðumuz Çorum üzerine Analiz yapalým. Seçimlerden 1 ay geçti. Ne deðiþti ne deðiþecek? Rumi Bekiroðlu yönetimindeki AKP Çorumda 30 Bin oy kaybetti. Rumi Bekiroðlu'nun Salim Uslu nun seçim öncesi Anket teklifini bile hiçe saydýðý iddia ediliyor. 1 oy'un dahi önemi varken Ýl baþkaný Rumi Bekiroðlu kendisinin Ýl baþkanlýðý seçimleri öncesinde özellikle kendisini desteklemeyen kiþileri þucu, bucu, öcü, bücü gibi nedenler ile vatandaþlarý hýzla partilerinden uzaklaþtýran ve kutuplaþtýran bir AKP Ýl Baþkaný hüviyetine büründü. 'AKP li Vekillerin AKP lehine saðladýklarý diyaloglarýnýn önüne set çeken bir Ýl baþkanlýðýný kimse kabullenemez.' Milletvekillerini yapýlacak ziyaretler adýna Müvekkileriniz içerisinden seçmeniz de size çok büyük bir paye kazandýrmaz! Kendi ekibi içerisinde kimine,' Senin bir araban bile yok yönetime almazdýk ya!' ve benzer diyaloglar sergilenmesi de kendi partisi içerisindeki arkadaþlarý tarafýndan esefle karþýlandýðý iddia edilmektedir. Böyle bir anlayýþla erken seçime gireceksiniz ha! Yurt dýþý oylarý dahil olmak üzere MHP 1551 oy daha almýþ olsa AKP Çorumda 2 Milletvekili çýkaracaktý. MHP ye oy versem mi, vermesem mi diye kararsýz olan vatandaþlar çýkan tabloyu test etmiþ oldu. MHP nin daha fazla heyecan verecek bir kiþiyi aday yapmasý ve daha çok çalýþmasý Çorumdan vekil çýkartmasýna çok rahat yetecektir. Olasý erken seçimde özellikle AKP nin ' Bakýn Koalisyon kuramýyorlar biz yine iyiydik v.s. algý yönetimi' AKP nin tekrar tek baþýna iktidar olacaðý garantisini de vermez. Bunun garanti olmayacaðýný bilenler B planýna göre 9 Haziran da yazdýðýmýz yazýnýn bir bölümünde tahmin ettiðimiz gibi ' Milletvekili Transferi' adýna derinden hummalý bir çalýþma yürütüldüðü de iddia edilmektedir Ýddialara göre Kýlýfda hazýrlanmýþ durumda 'Ülkeyi Hükümetsiz býrakamazdýk. Kaosa mani olduk. Yunanistan mý olsaydýk v.s. ' söylemlerine maruz kalýnacaðý iddia edilmektedir.!' Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihine baktýðýmýzda hiçbir dönemde yaþanmayan Hukuksuzluklarý malesef AKP ikitidarý döneminde görüyoruz. Olasý Koalisyon görüþmelerinde ise, ' Ekonomi bakanlýðýný veririm ancak Adalet bakanlýðýný asla vermem' dedirtecek kadar, 'Adalet adeta pazarlýk konusu yapýlýyor!' Allah ýn Adaleti Daim olsun. Masum ve mazlumlarýn çilesi son bulsun. Zalimler ise bir an önce islah olsun. ( Amin ) Güzel Günlerin Devamý Ýçin Ýstikrar Þart AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise, istikrar vurgusu yaptý. Güzel günlerin devamýnýn istikrara baðlý olduðunu dile getiren Uslu, ekonomik ve siyasi istikrarýn önemine dikkat çekti. SAYFA 6 DA

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK HABER 2 AJANDA 03:12 05:09 12:52 16:48 20:22 22: Londra'da terör "4 patlamada 52 kiþi öldü" (2005) - Þeyhülislâm Hayri Efendinin vefâtý (1921) Ýþlediðiniz günahlarý gizlediðiniz gibi, yaptýðýnýz iyilikleri de gizleyin! Râbia-i Adviyye Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri EZGÝSÝ MAVÝ Ýftarý hurma, simit ve suyla açtýlar Bülent ÖZCAN Usul usul açýyorsun içimde düþ ýrmaðý bir göðü güzelliyorsun bir ezgi düþürüyorsun mavi kanatlanýp güzü elliyorsun Usul usul açýyorsun içimde uzun bir zamaný demliyorsun yokluktan geliyorsun hünerli bir ömrü yeniden deniyorsun Usul usul açýyorsun içimde sözcük sözcük çoðalýyorsun bir imge oluyorsun bu þiirde dokunduðum an kanýyorsun YÝTÝK Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Süleyman oðlu Servet Kantar Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan amacýyla "acýyý paylaþma iftarý" düzenlendi.bazý parti ve sivil toplum örgütlerinde katýldýðý iftara Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslümanlarýn yaþadýðý acýlarý paylaþmak amacý taþýdýðý belirtildi.ýlk önce Valilik önünde toplanan grup, ellerinde bayraklarla Gazi Caddesi'nden Hürriyet Meydaný'na yürüdü. Tekbir getirerek, Çin hükümeti aleyhine slogan atan grup daha sonra Hürriyet Meydaný'nda su, hurma ve simit ile iftar yaptý. Grup adýna açýklama yapan Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Ahmet Hattab, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslümanlarýn yaþadýðý acýlarý paylaþmak amacýyla "acýyý paylaþma iftarý"ný düzenlendiklerini belirterek, "Bugün dünyanýn birçok yerinde Müslümanlar baský altýndadýr. Doðu Türkistan'daki kardeþlerimiz ramazan ayýný þiddet, baský ve zulüm altýnda yaþamak zorunda kalýyor. Bugün burada mazlumun yanýnda olduðumuzu bir kere daha haykýrýyoruz" diye konuþtu. Simit, hurma ve su ile yapýlan iftar programýnýn ardýndan Müslüman ülkelerde hayatýný kaybedenler için dua edildi. Programa, MHP Çorum Ýl Baþkaný Bekir Çetin, TÜRKAV Çorum Þube Baþkaný Mehmet Ferit Erkün, Kamu-Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök ile bazý sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaþlar katýldý.haber Servisi ACÝLEN SATILIK Halen Faal durumda olan müþteri potansiyeli yüksek oto kuaför kliniði devren satýlýktýr. Not : - 1 yýllýk kirasý ödenmiþtir - Ýþletme sahibi yurt dýþýna gideceði için acilen satýlýktýr. TEL: Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6891 2,6902 EUR 2,9612 2,9629 STERLiN 4,1809 4,1839 2,1910 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI ÝÞ-KUR'dan zihinsel engellilere yönelik kurs Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Tel: NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü (ÝÞ-KUR), zihinsel engellilere yönelik 10 kiþilik "servis komisi" mesleðinde kurs açýyor. Engellilerin mesleki eðitimi çerçevesinde ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü, Çorum Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü ve Çorum Özel Eðitime Muhtaç Spastik, Zihinsel Engelli Çocuklarý Koruma Derneði iþbirliðinde Anitta Otel'de "Servis Komisi" mesleðinde zihinsel engellilere yönelik 1 grup halinde toplam 10 kiþilik iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak. Kurs programý; 20 Temmuz - 9 Eylül 2015 tarihleri arasýnda uygulanacak. Hafta içi Anitta Otel'de saatleri arasýnda düzenlenecek kurs, toplam 38 fiili gün, 192 saat sürecek. Kursa katýlým þartlarý ise söyle: - ÝÞKUR'a kayýtlý zihinsel engelli iþsiz olmak, yaþ arasýnda baybayan olmak, - Özel Eðitim Mesleki Eðitim Merkezi mezunu olmak, - Açýk öðretim ve ikinci öðretim hariç öðrenci olmamak, - ÝÞKUR'un Kurs, TYP, Ýþbaþý Eðitimi ve Giriþimcilik programlanndan son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, - Emekli veya aktif sigortalý olmamak. Söz konusu kursa katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyan müracaatçýlarýn, ÝÞ- KUR Çorum Ýl Müdürlüðündeki Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý ile mülakat tarihinden önce görüþmeleri gerekiyor. Mülakat ise 13 Temmuz 2015 Pazartesi günü saat 14.00'de Bahçelievler Mahallesi Dumlupýnar 8. Sokakta bulunan Anadolu Özel Eðitim Mesleki Eðitim Merkezi'nde yapýlacak. Yýlmaz Mert Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: TEMMUZ SALI 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3 ceviz 1969 CEVÝZ 1969 DEÐÝÞMEYEN LEZZET SOFRASI -KUZU ÝNCÝK -GERDAN KEBABI -KUZU TANDIR -SEÇMELÝ 20 ÇEÞÝT AÇIK BÜFE TATLI MENÜSÜ KÝÞÝ BAÞI 39 TL -TEPSÝ MANTI -ÝÇ PÝLAVI -ANTEP USULÜ PATLICAN DOLMA -ANTEP USULÜ ÝÇLÝ KÖFTE -ÇORBA REZERVASYON Adres: Üçtutlar Mah. Fatih Cad.No:46 Binanýn Yüksekliði Yasal mý deðil mi! Yapýlan inþaatýn Betonu ise Belediye baþkaný Muzaffer Külcü'nün önce ortaklýðým var dediði sonrasýnda ise ortaklýðým yok dediði ayný zamanda Belediye Meclis üyelerinden Ahmet Özler ve Aziz Layýk'ýn ortaklýðý bulunduðu Serra Beton tarafýndan atýlýyor. Binanýn projeleri Nadir Yücel - Bahadýr Ömer - Gazi caddesi üzerinde eski SSK binasý olarak bilinen ve 13 Mart 2013 tarihinde yapýlan Ýhaleyi 7 milyon 350 lira ile iþadamý Ahmet Ahlatcý'nýn da ortaðý olduðu ÇorumGaz A.Þ.'nin toptan doðalgaz alýmý yaptýðý ifade edilen Hattuþa Enerji kazanmýþtý. Bu yýl inþaatýna baþlanan ve yanýnda bulunan binalarýn yükseklik ölçüsünü geçmesinin yasal mý, yasal deðil mi sorularý kamuoyunda merak konusu oldu. Yaptýðýmýz araþtýrmada gazi caddesi üzerinde bulunan ve SSK binasý olarak bilinen bu yer için 4 Þubat 2008 Tarihinde Ticaret alanýna dönüþtürme kararý verilerek Bodrum kat hariç olmak üzere 8 kat verildiði yönünde. Diðer yandan 2013 Tarihinde ise Planlý Alanlar Tip Ýmar Yönetmeliði'nin 48 maddesi deðiþmiþti, Ýmar Deðiþikliðine göre ticari alanlarda zemin katlarýn 4,5 m yüksekliðinde, diðer katlarýn 3,8 m yüksekliðinde, konut alanlarýnda zemin katlarýn 4 m yüksekliðinde ve diðer katlarýn 3,5 m yüksekliðinde inþa edilmesi zorunluluðu getirilmiþti. Dolayýsýyla tavandan tabana 2.60 m ile sýnýrlý olan kat yüksekliklerinin 3.5 Metreyi aþabileceði öngörülmüþtü. Deðiþen yönetmelik çerçevesinde yapýlan bu binanýn da katlar arasýndaki yükseklik farký, diðer yanýndaki binalarýn katlar arasý yükseklik ölçüsünden fazla olduðu için bina normal olarak þimdiden yüksek görülüyor. Ancak 2008 yýlýnda Bodurum hariç 8 kat verilen binanýn nihai olarak tamamlanmasý ile birlikte uygun olarak tamamlanýp tamamlanmadýðý netlik kazanmýþ olacak.

4 HABER 4 ''Partilerin vaatlerini test edeceðiz'' Ahmet Saatçi Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, toplu sözleþme masasýnda partilerin vaatlerini test edeceklerini bildirdi. Ahmet Saatçi gündeme iliþkin yaptýðý deðerlendirmede, "Ýstikrarsýzlýða meydan vermeyecek, uyumlu, dirayetli ve yeni Türkiye idealini yaþatacak bir hükümetin kurulmasýný istiyoruz" dedi.memur- Sen ailesi olarak temel temennilerinin, ülkede tek partili bir hükümetin olmasý olduðunu ifade eden Saatçi, "54. Hükümet istisna olmak üzere Türkiye hep koalisyon dönemlerinde kaybetmiþtir. Sýkýntý yaþadýðýmýz, istikrarsýzlýk dehlizlerinde dýþ etkilere açýk, ekonomik çöküntü yaþadýðýmýz bütün dönemler, koalisyon hükümetleri dönemi olmuþtur. Koalisyon dönemlerinde Türkiye, sadece ekonomik anlamda irtifa kaybetmemiþtir, Türkiye'deki paramiliter yapýlarýn, bazý derin odaklarýn, bazý gizli yapýlarýn yuvalandýðý, yapýlandýðý ve filizlendiði dönemler olmuþtur. Çünkü güçlü iktidarýn olmadýðý, iktidarý oluþturan siyasilerin kendi arasýnda uyum yerine rekabeti tercih ettiði yerde üretim zayýflamýþ toplumsal geliþme fazla mesafe alamamýþ Türkiye irtifa kaybetmiþtir" ifadesini kullandý.bir an önce, halkýn iradesi doðrultusunda bir hükümet ortaya çýkarýlmasý gerektiðini kaydeden Saatçi, açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Eðer erken seçim kararý alýnacaksa, bu anlamda bir yol haritasýnýn toplumla paylaþýlarak planlama yapýlarak, bir güven boþluðu oluþturulmamasý gerekiyor. Makedonya, Arnavutluk, Kosova ve balkan halký Türkiye'ye çok önem vermekte ve Türkiye'ye yükledikleri misyonu yakýndan takip etmektedirler. Onun için daha fazla zaman yitirilmeden hükümetin kurularak göreve baþlamasýnýn hem halkýn hem de medeniyet havzamýzdaki kardeþlerimizin en büyük beklentisi olduðu Kýrmýzý ýþýkta geçen traktöre otomobil çarptý: 1 yaralý Sungurlu'da kýrmýzý ýþýkta geçen traktöre otomobilin çarpýþmasý sonucu 1 kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Çetin Kaltakçý (27) idaresindeki 19 UC 695 plakalý otomobil, Ankara-Samsun kara yolu Sungurlu geçiþindeki Çankýrý kavþaðýnda kýrmýzý ýþýkta yola çýktýðý iddia edilen Þeref Alkaya (73) yönetimindeki 25 NC 355 plakalý traktöre çarptý. Kazada traktör sürücüsü Þeref Alkaya yaralanarak Sungurlu Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Þeref Alkaya'nýn traktörüne yüklediði buðdayý satmak için Ticaret Borsasýna gittiði sýrada kaza yaptýðý öðrenildi. Kazada yola dökülen buðdayýn toplanmasý için trafik kontrollü olarak verildi.sungurlugündem unutulmamalýdýr.türkiye ne zaman seçim dönemine girse, medeniyet coðrafyamýzdaki ülkelerdeki mühendislik olaylarý bir anda hýzlanýyor. Bir bakýyorsunuz Arakan'daki insanlar Tayland açýklarýnda denizde ölüme terk edilmiþ olarak dünya gündemine düþüyor. Doðu Türkistan'da, insan onurunun hiçe sayýldýðý; seyahatin izne, doðumun plana baðlý olduðu, gündelik hayatýn zindana çevrildiði, kültürün talan edildiði, topraðýn iþgal altýnda olduðu o coðrafyada, her Ramazan ayný fotoðraflarý, periyodik tutuklamalarý, ayný sistematik iþkenceleri ve öldürmeleri görüyoruz. Bunun için de Memur-Sen ailesi olarak Türkiye genelinde, 81 ilde eþ zamanlý olarak eylem yaparak toplum vicdanýný dile getirdik/' Memur- Sen için yeni hükümet kurulma sürecinin çok önemli olduðunu vurgulayan Saatçi, "Kamu Ýþveren Heyeti þekillendiðinde, ilk bizimle muhatap olacak, bu yüzden yeni kurulan hükümetin ilk muhatabý biziz. Çünkü Aðustos'ta bütün kamu görevlilerini ve emeklileri ilgilendiren üçüncü dönem toplu sözleþme baþlayacak. Biz de Konfederasyon olarak mutfak çalýþmamýzý tamamlamak üzereyiz. Toplu sözleþme dönemi, siyasilerin alanda kurduklarý cümlelerin masaya bizim tarafýmýzdan taþýnacaðý, dolayýsýyla alanda cümle kuranlarýn masada test edileceði bir süreç olacaktýr. Seçim öncesi verilen vaatlerin siyaseten mi hakikaten mi olduðunu hep birlikte göreceðiz. Bu anlamda topluma vaat edilen rakamlarla masaya gelindiði takdirde çok rahatlýkla uzlaþabileceðimizi düþünüyorum" dedi.geçen dönemde birçok sorunu çözüme kavuþturmuþ olmalarýna raðmen hâlâ acil çözüm bekleyen sorunlar bulunduðunu söyleyen Saatçi, "Memur için pazardan mezara kadar katkýsý olan taban aylýða zam, yüzdelik zam, enflasyon farký, ek ödemelerin emekli keseneðine yansýtýlmasý, baþta 4/C'liler olmak üzere kadro sorunu yaþayan tüm emekçilerin kadro almasý, sýnav görev ücretlerinin eþitlenmesi, ek ders birim ücretinin artýrýlmasý, nöbet görevine ücret ödenmesi baþta olmak üzere, her kademede görev yapan tüm kamu görevlilerinin sorunlarýný toplu sözleþme masasýna taþýyacaklarýný ve gerekli mücadeleyi sonuna dek vereceðimizin bilinmesini istiyoruz" þeklinde açýklamada bulundu. Yýlmaz Mert TÜÝK 78 Milyon vatandaþý vejetaryen zannediyor BASK (Baðýmsýz Kamu Görevlileri Sendikalarý Konfederasyonu) Çorum Ýl Temsilcisi Hayati Çam bir basýn açýklamasý yaparak; memur ve emeklilerinin merak ve heyecanla beklediði Haziran ayý enflasyon oranýnýn yüzde 0,51 düþüþle açýklanmasýnýn TÜÝK'in bir mucizesi (!) olduðunu belirterek, TÜÝK'in bu üstün baþarýsýnýn ödüllendirilmesi gerektiðini söyledi.bask Çorum Ýl Temsilcisi Hayati ÇAM, basýn açýklamasýnda þöyle dedi: "TÜÝK tarafýndan açýklanan rakamlara göre Haziran ayý enflasyon oraný (TÜFE) % 0.51 düþerek, 2015 yýlýnýn ilk 6 aylýk enflasyon oraný % 4,76 olarak gerçekleþmiþtir. Bu durumda memur ve emeklilerinin aylýklarýna Temmuz ayýnda yapýlacak artýþ 4,76'dýr. TÜÝK RAKAMLARI CÝDDÝYETTEN UZAK TÜÝK tarafýndan açýklanan rakamlar analiz edildiðinde ortaya ilginç sonuçlar çýkmaktadýr. Birincisi, Ramazan ayýnda tüketici enflasyonunun düþmüþ olmasýdýr. Enflasyon oraný hangi yýlýn Ramazan ayýnda düþtü ki bu yýl da düþmüþ olsun. Ramazan ayý, baþta et ve et ürünleri olmak üzere gýda maddelerinin fiyatlarýnýn yükseldiði bir aydýr. Ramazan ayýnýn yaz mevsimine denk gelmesi nedeniyle sebze ve Hayati Çam meyve fiyatlarýndaki mevsimler düþüþlerin genelleþtirilmesindeki mantýðý çözebilmek mümkün deðildir. Bunun yanýsýra. lokanta ve oteller harcama gurubunda 1,09 artýþ, gýdada ise 2,79 düþüþün izahý da mümkün deðildir. Etin, pirincin, bulgurun, makarnanýn, çayýn, yaðýn ve benzeri özellikle dar gelirli ailelerin temel mutfak kalemlerin fiyatlarý geçen aya göre yüzde 2,79 oranýnda nerede düþmüþtür? Mevsimsel olarak sebze ve meyve fiyatlarý düþtüðüne göre, anlaþýlan TÜÝK 78 milyon Türk vatandaþýnýn vejeteryan olduðunu zannetmektedir. Ýkincisi, TÜÝK'e göre alkollü içecekler ile tütünde düþüþ gösterilmesidir. Düzenli aralýklarla fiyatlarý Hükümet tarafýndan belirlenen alkollü içecekler ile tütün fiyatlarýnda düþüþ olduðunu açýklamak açýkça Hükümeti tekzip etmektir. Anlaþýlan alkollü içecekler ile tütün fiyatlarýndaki düþüþ Haziran ayý enflasyonunu sarhoþ etmiþtir. Üçüncüsü, enflasyon oranýnýn eksi yöndeki düþüþünün açýklanmasýnýn, da 1 Aðustosta baþlayacak toplu sözleþme görüþmeleri öncesine denk getirilmesidir yýlýnda enflasyon farklarý ödenmeyen ve yýllardýr büyümeden refah payý alamayan memur ve emeklilerine, toplu sözleþme görüþmeleri öncesinde TÜÝK üzerinden mesaj vermek kimsenin haddi deðildir. TÜÝK'in enflasyon oranlarý ile oynayarak, haklý talepleri hafifletmek gibi bir görevi yoktur ve olamaz. Kamu iþçisine 2015 yýlýnda iyileþtirme ve 7. ikramiye ile birlikte verilen yüzde 11,3 oranýndaki artýþ; hakkaniyet, adalet ve eþitlik gereði memurlara ve emeklilerine de verilmek zorundadýr. Bu nedenle 2015 yýlýnýn geri kalan kýsmý için kesinlikle revize bir toplu sözleþme imzalanmalýdýr. Memur-Sen ile imzalanan toplu peþkeþ sözleþmesi gerekçe gösterilerek ve enflasyon rakamlarý bahane edilerek memur ve emeklilerinin en haklý taleplerini göz ardý etmeye kimse yeltenmemelidir. Buradan masaya oturacak sendika ve konfederasyonlarý da uyarýyorum: Aðustosta baþlayacak toplu sözleþme görüþmelerine, ciddiyetten uzak enflasyon ve bütçe öngörüleri ve kapsam dýþý konularla deðil, hükümetin memur ve emeklisinden kaçýrarak diðer kesimlere aktardýðý ve açýkça haksýz zenginleþme olan kaynaklar ortaya konularak baþlanmalýdýr. TÜÝK VATANDAÞLARA ALIÞVERÝÞ EDECEKLERÝ ADRESLERÝ GÖSTERSÝN TÜÝK yetkilileri hükümet kurma çalýþmalarý öncesinde ekonomik göstergelerle oynayarak, yeni hükümet döneminde koltuklarýnda kalmak için göz boyamaya devam ettiklerini düþünmek istemiyoruz. Memur ve memur emeklileri baþta olmak üzere tüm vatandaþlarýmýzý TÜ- ÝK'e baþvurarak; enflasyon oranýndaki düþüþü belirledikleri büfeler dahil dükkan, manav, maðaza, AVM ve benzeri ne kadar alýþveriþ mekaný varsa, o mekanlarýn adres bilgilerinin açýklanmasýný istemeye çaðýrýyorum. Ve buradan kendileri de memur olan TÜÝK yöneticilerine; milyonlarca insanýn vebalini taþýdýklarýný, bilerek ve isteyerek geçekleþtirecekleri ekonomik operasyonlar nedeniyle kendilerine hakkýmýzý helal etmeyeceðimizi de ifade etmek istiyorum." ''NE OLUR, BANA BÝR MERDÝVEN BULUN, NE ÝSTERSENÝZ VERÝRÝM.!'' Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Dünya da meydana gelen ve kayýtlara geçen en büyük deprem 1960 yýlýnda 9.5 þiddetinde Þili' de meydana gelmiþtir. Bunun üzerindeki depremler daðlarý ova, ovalarý dað haline getirebilir.yani yeryüzünün þekli deðiþebilir diye uzmanlarýn görüþü vardýr. 26 Aralýk 2004 'te merkez üssü Endenozya'ya ait Sumatra adasý olan 9 Richer ölçeðinde deprem meydana geldi.geçtiðimiz yüzyýlda yaþanmýþ en büyük tsunami (deniz dalgalarýnýn yükselmesi) felaketini ortaya çýkardý. Televizyon, Internet ekranlarýndan, deprem bölgesiyle ilgili günlerce haberler izledik, gazetelerden haberler okuduk Güney Asya'da geniþ bir alaný etkilen deprem ve tsunami binlerce deðil, onbinlerce insanýn ölümüne sebep oldu. Yüz binlerce insanýn evsiz, baksýz, aþsýz, iþsiz, eþsiz kalmasýna yol açtý.devlet yönetimi çaresiz kaldý. Dünya devletlerinden yardýmlar talep edildi. Bizde 17 Aðustos depreminde, 12 Kasým depreminde olduðu gibi, Güney Asya depremi ve sonrasý yaþananlarý televizyon ekranlarýnda ibretle izledik. Çok enteresan görüntülere ve bir hayat hikayelerine þahit olduk Ülkeler ayrý, insanlar farklý olmasýna raðmen yaþananlar sanki birbirinin aynýsýydý. Bu da gösteriyor ki, deprem, afet vs. dünyanýn nesrinde olursa olsun sonuç itibariyle ayný tür acýlarý veriyor Demek ki afetlere hazýrlýk noktasýnda da dünya devletlerinin topyekün olarak, birlik ve beraberlik içerinde hazýlýklý olmasý, ortak paydalarda buluþmasý gerekmektedir.depremlerin yaþandýðý ilkelere yardým ekiplerinin ve yardým malzemelerinin dünya devletleri tarafýndan gönderilmesi bunun bir sonucu olsa gerek diye düþünüyorum.zira ülkemizde yaþanan Marmara depremi sonrasý dünyanýn 85 ülkesinde kurtarma ekipleri gelmiþti. Bu baðlamda; Güney Asya ve Marmara depreminde yaþanan hepimizin ders almasý gereken iki enteresan olayý sizlerle paylaþmak istiyorum. ''Deprem sonrasý oluþan dev dalgalar, Ýtalya'nýn Milan takýmýnda oynayan takýmýnda oynayan ünlü futbolcu Ýnzaghi'nin, Maldiv adalarýnýn Srilanka'ya en yakýný olan Kihaadhuffaru Adasý'nda kaldýðý otele ulaþýnca, ortalýk birden ana, baba gününe döner. Zira can tatlý, herkes baþý çaresine düþmüþtür.kimsenin kimseye bakacak hali kalmamýþtýr. Giderek yükselen sulardan korunmak için en yakýnýndaki palmiye aðacýna týrmanmayý düþünen ünlü futbolcu Ýnzaghi, ''NE OLUR, BANA BÝR MERDÝVEN BULUN, NE ÝSTERSENÝZ VERÝRÝM.!'' diye baðýrýr. Ama nafile. Oradakiler her an ölümle yaþam arasýnda gidip gelmektedirler.herkes caný derdine düþmüþtür. Ýnzaghi'nin bir merdiven karþýlýðýnda vaat ettiði servet o an hiçbir þey ifade etmemektedir. O gün orada yaþananlara þahit olan Kuþadalý Abdulgaffar Akay, bir baþka Ýtalyan vatandaþýnýn en pahalýsý 20 bin dolar etmeyen bir tekne için 100 bin dolar vermeyi vaat ettiðini anlatýr.ne yazýk ki o da teklif ettiði bu yüksek paraya raðmen karþýlýk bulamaz Uzun yaþama arzusu genç ihtiyar herkesin doðasýnda var.bunun için imkaný olan bu fýrsatý kendi için kullanmaya çalýþýr. Çünkü dünya onun olsa, elindekini veripte kendisi biraz sonra ölüme yürüyecekse o malýn, mülkün ne kýymeti kalýr ki Buna benzer bir olayda Kocaeli depreminde yaþanmýþtýr. Maddi anlamda imkanlarý iyi olan, fakat çevresindeki insanlara biraz havadan bakan, onlarý aþaðýlayan bir vatandaþ enkazýn altýnda kalýr. Ve baþ ucuna gelen komþularýna ''Kurtarýn beni, kurtarýn beni, ne isterseniz veririm!'' diye haykýrýr! Ama nafile sýcaðý sýcaðýna herkes kendi baþý derdine düþmüþtür Resmi kurtarma ekiplerinde gelmesi zaman almýþtýr. Mal, mülk, makam için bazen en yakýn dostlarýmýzý kýrabiliyoruz. Halbuki, sahip olduðumuz malýn, mülkün, makamýn bir hiç olduðunu kimi zaman insan son nefeste ancak anlayabiliyor Belki de iþ iþten geçiveriyor ÖZETÝN ÖZETÝ : Normal yaþamda insanlara tepeden bakan; hep ben, ben diyen olasý afetlerde yalnýz kalýr. Bunun aksine insaný insan olduðu için seven, deðer veren ve biz, biz diyen paranýn da geçmediði zamanlarda yardým alýr

5 HABER 5 Baþaranhýncal'dan Hastane Yöneticisi Zehir'e teþekkür "Tüketici daha kaliteli ve saðlýklý ürün yetiþtirilebilecek" Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir'i makamýnda ziyaret etti. Ziyarette, hastanenin gerek fiziki þartlarýndaki geliþmeleri, gerek akademik ve uzman kadrosundaki geliþmeleri, cerrahi operasyonlarýn çeþitliliðindeki artýþý basýn aracýlýðýyla takip ettiðini söyledi. Son dönemlerde açýlan yeni birimlerle birlikte Çorum halkýnýn çok daha fazla saðlýk imkanlarýndan yerelde faydalanma fýrsatý bulduðunu ifade eden Baþaranhýncal, Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir'in gayretinin bu baþarýlarda payýnýn büyük olduðunu belirterek, çalýþmalarýndan dolayý teþekkür etti. Baþaranhýncal, TSO olarak her zaman Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ve Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir'in yanýnda olduklarýný söyledi. Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir de, halkýn en rahat ve hýzlý þekilde saðlýk hizmetlerini alabilmesi için imkanlar dahilinde ellerinden geleni yaptýklarýný söyledi. Yrd. Doç. Dr. Zehir, ziyaretinden dolayý TSO Baþkaný Baþaranhýncal'a teþekkür etti. Haber Servisi Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü, Uzmanlaþmýþ Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi kapsamýnda Dokuma-Konfeksiyon- Makineci kursu açýyor. ÝÞKUR Çorum Ýl Müdürlüðü, Babatay Tekstil iþbirliðinde Uzmanlaþmýþ Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi kapsamýnda uygulanacak olan Dokuma-Konfeksiyon-Makineci kursu toplam 130 kiþilik olarak düzenlenecek. Kurs sonunda katýlýmcýlarýn en az yüzde 50'si Babatay Tekstil firmasýnda istihdam edilecek.eðitim programý 20 Temmuz 2015 tarihinde Organize Sanayi Bölgesi 12. Cadde No: 4 adresinde bulunan Babatay Tekstil firmasýnda Þemsi Bayraktar Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, oluþturulan tohum, fidan, sebze, meyve yetiþtiricisi taslak meslek standartlarýný ilgili kurum ve kuruluþlarýn görüþüne sunduklarýný bildirdi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, tarým sektöründeki meslekler göz önünde bulundurularak, TZOB ve Mesleki Yeterlilik Kurumu arasýnda, 22 Temmuz 2014 tarihinde, "Tohum Yetiþtiricisi, Sebze Yetiþtiricisi, Meyve Yetiþtiricisi, Tarým Alet ve Makineleri Sorumlusu, Tarla Bitkileri Yetiþtiricisi, Dýþ Mekan Süs Bitkileri Yetiþtiricisi, Çiçek Yetiþtiricisi ve Düzenleyicisi, Fidan Yetiþtiricisi, Tütün Yetiþtiricisi, Peyzaj Düzenleyicisi" mesleklerinde, Meslek Standardý Hazýrlama Ýþbirliði Protokolü imzalandýðýný belirtti.bu doðrultuda belirlenen meslek standartlarýndan "Tohum Yetiþtiricisi", "Fidan Yetiþtiricisi", "Sebze Yetiþtiricisi", ve "Meyve Yetiþtiricisi" ile ilgili çalýþmalarýn, Milli Eðitim Bakanlýðý, Ankara Tarým Ýl Müdürlüðü, Tarým Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü ve ilgili meslekte Sanayiciler ve Üreticiler Alt Birliklerinin yetkilileri ile TZOB'da yapýldýðýný bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Bu kapsamda Tohum Yetiþtiricisi, Fidan Yetiþtiricisi, Sebze Yetiþtiricisi ve Meyve Yetiþtiricisi taslak meslek standartlarý baþlayacak. Eðitimler 20 Ekim 2015 tarihinde tamamlanacak. Eðitimler Pazartesi - Cuma arasý haftada 5 gün olarak, saatleri arasýnda uygulanacak. Kursa katýlým þartlarý ise þöyle: - ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, yaþ aralýðýnda bay - bayan olmak, - En az ilkokul mezunu olmak, hazýrlandý. Taslaklar ilgili kurum ve kuruluþlara görüþüne sunuldu.söz konusu protokol kapsamýnda yapýlan çalýþmalar ile tarým sektöründe mesleki yeterlilik belgelerine sahip nitelikli iþgücü istihdamýnýn yaygýnlaþtýrýlmasýný hedefliyoruz. Ýþin gerektirdiði bilgi ve becerilere sahip, yeniliklere ayak uydurabilen kiþilerin istihdam edilmesi amacýmýzdýr. Bütün bunlarýn sonucunda, tüketiciye daha kaliteli ve saðlýklý ürün yetiþtirilebilecek." Görüþüne sunulan taslak meslek standartlarý ile ilgili bilgi edinmek ve görüþ bildirmek isteyen kurum, kuruluþ ve kiþiler, taslak standartlara ve görüþ formuna Türkiye Ziraat Odalarý Web sayfasýndan,www.tzob.org.tr/myk adresinden ulaþabilecekler. Haber Servisi Makinacý kursu açýlýyor - Öðrenci olmamak (Açýk öðretim öðrencilerinin baþvurusunda engel yoktur), - ÝÞKUR'un Kurs, Toplum Yararýna Programý (TYP), Ýþbaþý Eðitim Programý (ÝEP) ve Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, - Emekli veya aktif sigortalý olmamak, - Kurs baþlama tarihi itibariyle son bir yýl içerisinde Babatay Tekstil çalýþaný olmamak, Söz konusu kurslara katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyan müracaatçýlarýn 15 Temmuz 2015 Pazartesi gününe kadar baþvuru yapmalarý ve ÝÞKUR Ýl Müdürlüðündeki Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý ile görüþmeleri gerekiyor. Baþvuru yapanlar arasýnda 15 Temmuz 2015 tarihinde saat 10:00'da kursiyerler belirlenecek. Uður Çýnar

6 HABER 6 Bayat Belediyesi'nden Geleneksel Ýftar Yemeði Güzel Günlerin Devamý Ýçin Ýstikrar Þart AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise, istikrar vurgusu yaptý. Güzel günlerin devamýnýn istikrara baðlý olduðunu dile getiren Uslu, ekonomik ve siyasi istikrarýn önemine dikkat çekti. Ülkede ekonomik istikrar olmadýðý takdirde Yunanistan örneðini vererek Türkiye'nin namerde muhtaç olacaðýný kaydeden Uslu, "Siyasi istikrar olmazsa o zamanda beþ asýr boyunca aleme nizam vermiþ ve beþ asýr boyunca adeta bir barýþ medeniyeti kurmuþ ülkemiz son yüzyýlda aleme nizam vermek isteyen küresel güçlerin etkisiyle mecalsiz býrakýlýrýz. Türkiye'nin mecalsiz kalmasý demek hem yaþadýðýmýz coðrafya da hem dünyada zulmün devam etmesi anlamýna gelir. Suriye'de Türkmenlere yapýlan zulüm devam ediyor. Doðu Türkistan'da zulüm devam ediyor. Filistin'de zulüm devam ediyor. Bir olmak, iri olmak, diri olmak, sadece siyaseten söylenmiþ söz deðildir. Türkiye güçlü olursa Türkiye'nin güçlenmesini istemeyenler Türkiye'nin güçlü olmasýndan korkuyorlar. Onlarýn getirdikleri düzen yýkýlacak. Bütün dünya mazlumlarý huzur içerisinde olur. Bütün dünya mazlumlarý zulümden kurtulmuþ olur. Hizmetlerimiz devam ediyor. 16 Temmuzda 10 kilometre uzunluðundaki ilçe giriþ yolunun ihalesi yapýlýyor. Bayat adliyesi için 250 bin TL ödenek çýkartýldý. Askerlik Þubesi adliyeye çevrilecek" diye konuþtu. Çorum'un Bayat Belediyesi Ramazan ayý nedeniyle iftar yemeði verdi. Bu yýl 5. gerçekleþtirilen geleneksel iftar yemeðine Ak PArti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Bayat Kaymakamý Ýdris Akça, Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, il genel ve belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ve vatandaþlar katýldý. Her zaman halkla beraber olmayý kendilerine þiar edindiklerini dile getiren Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, "Çünkü insaný yaþat ki devlet yaþasýn diyen zihniyetin mensubu olarak buradayýz. Bizler kimsesizler kimi olmak için buradayýz. Halkýmýzla birlikte yol yürümeye devam edeceðiz. Ne olursa olsun bir ve beraber olmaya devam edeceðiz. Hep birlikte güçlü olduk, güçlü olmaya devam edeceðiz" dedi. Bayat Belediyesi olarak alt yapý ve üst yapý yatýrýmlarýnýn yaný sýra sosyal belediyeciliðe de önem verdiklerinin altýný çizen Ünlü, halkla iftar yaparken diðer taraftan kimsesiz insanlarý da unutmadýklarýnýn altýný çizdi. Ýlçede yaþayan 350 aileye her gün iftarda ve sahurda sýcak yemek verdiklerini hatýrlatan Baþkan Ünlü, Bayatlý esnaflarla kimsesizlere sahip çýktýklarýný ve bundan dolayý mutlu olduklarýný dile getirdi. Yüksek Okul Gelecek AK Parti Çorum milletvekili Cahit Baðcý ise, " Bu iftar sofrasýnda bizi buluþturan deðerli Belediye Baþkanýmýz Ekrem Ünlü'ye, Ak Parti Ýlçe Baþkanýmýz Fatih Balcýoðlu'na ve Kadýn Kollarý Baþkanýmýza teþekkür ediyorum. Sizler evlerinizde eþinizle, çocuklarýnýzla beraber iftar yapmak yerine, bugün burda her yýl belediyemiz tarafýndan düzenlenen iftar sofrasýnda, kardeþlik sofrasýnda birlikte olmayý tercih ettiniz bu güzellik için hepinize ayrý ayrý teþekkür ediyorum. Allah evlerinizden huzuru, saðlýðý ve ülkemizin huzurunu eksik etmesin diyorum. Deðerli hemþerilerim gerçekten 7 Haziran sonrasýnda ülkemizde belirsizlikler var gibi görünmekle birlikte müsterih olun inþallah Sayýn Baþbakanýmýz hükümetin kurulmasýný saðlayacaktýr. Biz buna inanýyoruz milletimiz buna inanýyor. Türkiye'nin hükümetsiz kalmamasý için Sayýn Baþbakanýmýz elinde gelen gayreti sarf edecek, çalýþmasýný, çabasýný, saðduyusunu, uzlaþma arayýþýný ve tutarlý ve ilkeli bir siyaseti ortaya koyacaktýr. Bunu yapmak zorundayýz çünkü Türkiye'nin etrafý sizlerde görüyor ve biliyorsunuz ateþ çemberi gibi, Iraktan Suriye'ye, Lübnan'dan Libya'ya, Mýsýrdan Tunus'a kadar. Her tarafta çatýþma var, kan var gözyaþý var. Bu açýdan Ülkemizdeki birlik ve beraberliði korumak siyaset kadar milletin önünde olan idarecilerin ve ayný þekilde insanlarýmýzýn da vatandaþlarýmýzýn da görevidir. Bu topraklarda kardeþliði bozacak zedeleyecek iþlerin olmamasý için yýllarca uðraþtýk inþallah bunu da saðlayacaðýz. Biz 7 Haziranda milletin mesajýný en iyi anlamanýn çabasý içerisindeyiz onu içinde uzlaþý arayýþý içerisinde bir hükümet çýkartmanýn çabasý içerisinde olacaðýz olmaya çalýþacaðýz. Ama olmadý ayak sürüdüler ama olmadý yokuþa sürdüler iþi biz o zaman ne yaparýz gene sizin huzurunuza gelir sizden yetki isteriz. En iyi hakem millettir biz buna inanýyor buna güveniyoruz. Deðerli hemþerilerim Belediye baþkanýmýzda ifade ettiler hizmetlerimiz biz olduðumuz sürece sizlerin temsilcileri olduðu sürece yarým kalmayacaktýr. Bunun sözünü vermiþtik size gene burada huzurlarýnýzda söz veriyoruz, seçim meydanlarýnda ne söylediysek, ne konuþmuþsak siyasi ömrümüz yettikçe onlarý gerçekleþtirmenin hayata geçirmenin çabasý içerisinde olacaðýz. Ben bugün sizlere bir güzel haberi paylaþmak istiyorum, hatýrlarsanýz seçimlerde önce meydanda bir pankart açmýþtýnýz, Bayatlýlar Yüksek Okul Ýstiyoruz diye huzurlarýmýza çýkmýþtýnýz. Bizde bu konuyu sizin adýnýza Sayýn Rektörümüzle Prof.Dr. Reha Metin Alkan konuþtuk ve baþladýk. Bismillah dedik niyet hayýr inþallah akýbette hayýr olur. Yüksek Okulun kurulacaðýný hep birlikte göreceðiz ne söz verdiysek o süzün yerine getirme çabasý içerisinde olacaðýz" dedi. AK Parti Çorum milletvekili Lütfiye ilksen Ceritoðlu Kurt ise, "Allah ibadetlerimizi kabul etsin. Çok özel günler yaþýyoruz. Allah inþallah bu güzel ayý en güzel þekilde deðerlendirmeyi nasip eder. En güzel þekliyle saðlýklý sýhhatli bir þekilde mutlu ve mesut sevdiklerimizle Ramazan ayýmýzý geçirmemizi nasip eder. Bu mübarek ayýn insanlýk adýna hayýrlara vesile olmasýný temenni ederim" ifadelerini kullandý. ÇFK'dan Karadeniz Gezisi Bayat'ta Ramazan Geceleri Her Zaman Bir Baþka Bayat Belediyesi tarafýndan düzenlenen, beþinci Geleneksel Ramazan Þenlikleri coþkulu bir þekilde yapýldý. Þenlikler kapsamýnda Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanýnda halkýn büyük ilgisini çekerken, Çorum'un Bayat Ýlçesi'nde geleneksel hale getirilen Ramazan Þenlikleri meydana akýn eden Bayatlýlar, eðlenceli bir gece geçirdi. Ramazan etkinliklerin gerçekleþtirilmesi Bayatlýlar için ayrý bir öneme sahip. Hafta sonu Cumartesi gecesi gerçekleþen etkinlikte meydana akýn eden yaklaþýk bin Bayatlý, eðlenceli bir gece geçirdi. Özellikle çocuklarýn palyaço gösterilerine gösterdiði ilgi görülmeye deðer görüntüler ortaya çýkardý. Geceye Çarþý Camii Müezzini Ali Koca'nýn Kuraný Kerim ziyafeti ile baþlandý. Sosyal sorumluluk bilinciyle her yýl ramazan ayýnda ihtiyaç sahibi aileler yanýnda olduklarýný belirten Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, bu ramazan ayýnda da ayný bilinçle sýcak yemek daðýtým hizmetine devam ettiklerini söyledi. Bu yýl 350 kiþinin bu hizmetten faydalanacaðýný, günlük olarak 3 çeþit sýcak yemek ve tatlý daðýtýmý yapýldýðýný ifade eden Ünlü, Ramazan etkinliði kapsamýnda bu gece ilahi ve ezgi sanatçýlarý, semazen gösterileri, Kuraný Kerim ziyafeti, havai fiþek gösterileri ve hediyeli yarýþmalar yapýlacaðýný söyledi. Ünlü, birlik ve beraberliðe vurgu yaparak, sosyal faaliyetlerin Bayat'ta kaynaþmayý saðlayacaðýný dile getirdi. Halkýn yoðun ilgi gösterdiði etkinlikte, özellikle çocuklarýn sandalye kapma ve bilgi yarýþmalarýna gösterdiði ilgi görülmeye deðerdi. Kuran-ý Kerim tilavetinin ardýndan sahne alan Ravza Ýlahi Grubu sanatçýlarý sesiyle tam not aldý. Geç saatlere kadar devam eden gece, semazen gösterisi ve havai fiþeklerle sona erdi. Çorum Fotoðraf Kulübü (ÇFK) tarafýndan fotoðraf tutkunlarý ve doða severler için 1-2 Aðustos 2015 tarihlerinde Karadeniz Gezisi düzenlenecek. ÇFK Basýn Sözcüsü Fatoþ Aykaç, kýsa bir süre önce yeniden Medya Travel'in güvencesi ile organize edilen programla ilgili þu bilgileri verdi: '1 Aðustos Cumartesi baþlayacak gezi kapsamýnda Ordu, Trabzon ve Rize'yi kapsayan bir tur düzenliyoruz. Gezi kapsamýnda Uzungöl ve Ayder Yaylalarý, faaliyetlerine baþlayan Fatoþ Aykaç Ayasofya Müzesi, Sümela Ma- ÇFK'nýn, Çorum'da fotoðraf sanatýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý ve geliþtirilmesi adýna güzel çalýþmalara imza attýðýný söyledi. Yaptýklarý çalýþmalarla kentin sosyal hayatýna da katký saðladýklarýný ifade eden Aykaç, kulübün faaliyetlerine gösterilen ilginin her geçen gün arttýðýný vurguladý. Halk Eðitim Merkezi iþbirliðiyle açtýklarý "Temel Fotoðrafçýlýk Eðitimi"nin devam ettiðini belirten Aykaç, kursta yaklaþýk 50 kiþinin eðitim aldýðýný dile getirdi. Düzenlenen gezilerle kursiyerlerin pratik yapmasýný da saðladýklarýný anlatan Aykaç, 1-2 Aðustos tarihlerinde Karadeniz Gezisi düzenleyeceklerini söyledi. Kursiyerlerin yaný sýra Karadeniz'in eþsiz güzelliklerini görmek isteyen, fotoðraf, doða ve seyahat tutkunu kiþilerin de geziye katýlabileceklerini ifade eden Aykaç, YGT nastýrý, Atatürk Evi gibi birçok tarihi ve doðal güzelliði gezeceðiz. 2 Aðustos Pazar günü de tekrar Çorum'a döneceðiz. Karadeniz'in eþsiz güzelliklerini görmek, doða, seyahat ve fotoðraf tutkunuzu gidermek ve yeni arkadaþlar edinmek isteyenleri aramýzda görmek isteriz." Gezinin katýlým bedelinin 299 TL olduðunu belirten Aykaç, gezi boyunca kahvaltý, öðle ve akþam yemekleri, ulaþým, konaklama, rehber hizmeti ve müze giriþ ücretlerinin fiyata dahil olduðunu söyledi. Aykaç, geziye katýlmak ya da bilgi almak isteyenlerin adresinden, ÇFK'nýnfacebook sayfasýndan ve (Atakan Akman), (Ahmet Yazýcý) ile (YGT Medya Travel) numaralý telefonlarý arayabileceklerini kaydetti.haber Servisi

7 TEK 2 07 TEMMUZ 2015 SALI HABER 7 Uslu, Büyükdona Köyü Derneði Ýftarýna Katýldý Çorum AK Parti Milletvekili Salim Uslu, Alaca Büyükdona Köyü Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneðinin Ankara'da düzenlediði iftara katýldý. Dernek Baþkaný Ýsa Þahin'in ev sahipliðinde gerçekleþen iftarda Büyükdona Köyü Muhtarý Sebahattin Doðan, Uslu'ya yapýlan hizmetlerden dolayý teþekkür etti. Ýftar öncesi dernek üyeleri ile tek tek görüþerek selamlaþan Uslu, Ýftar öncesi yapýlan hizmetlerle ilgili kýsa bir konuþma yaparak dernek üyelerini bilgilendirdi.köylerimizin bütün ihtiyaçlarýnýn karþýlanmaya çalýþýldýðýnýn altýný çizen Uslu, "2015 yýlý yatýrým programý tamamlandýðýnda köylerimizde yaþayan nüfusumuzun; % 100 'ü Þebekeli içme suyundan, %90'ý Kanalizasyon tesisinden,% 82'iAsfalt yoldan, %80'i de Kilitli Beton Parke taþýndan faydalanýr hale gelecektir. Ýller Bankasý'ndan ilave hibe ödenek için de Çevre ve Þehircilik Bakanýmýzla görüþmelerimiz sürüyor. Ýl Özel Ýdaremizin kurulduðu 2005 yýlýndan bugüne kadar Büyükdona Köyümüzde; Stabilize, Asfalt çalýþmalarý, Ýçme Suyu Ýsale Hattý Yapým ve Onarým çalýþmalarý, Fosseptik ve Kanalizasyon þebekesi çalýþmalarý, Kilitaþý döþenmesi ve Çocuk Oyun Grubu yapýlmasý gibi çalýþmalar yapýlarak hizmete sunulmuþtur yýlýnda da köyümüze; 4 bin m2 ilave Kilittaþý, Ýçme Suyu Ýsale Hattýný yenilenmesi ve yeni bir Çocuk Oyun Grubu daha yapýyoruz. Köyümüze hayýrlý uðurlu olsun" dedi.ýftara katýlan Mamak Çorumlular Derneði ile de bir araya gelen Uslu, dernek yöneticileriyle bir süre sohbet etti. Haber Servisi Belediye meclisi toplandý Belediye Meclisi'nin Haziran ayý toplantýsý dün Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün baþkanlýðýnda yapýldý.3 gündem maddesinin görüþülerek karara baðlandýðý toplantý, Ramazan ayýnýn da etkisiyle oldukça kýsa sürdü.toplantýda ilk olarak; Destek Hizmetleri Müdürlüðü ile Yemekhane Birimi Yönetmeliði görüþüldü. Yönetmelikler, yapýlan oylama sonucu oy birliðiyle kabul edildi.toplantýda daha sonra bazý cadde ve sokaklara isim verilmesi konusu görüþülerek oy birliðiyle kabul edildi. Toplantýda ayrýca gayrimenkul satýþ, trampa ve takas konusunda Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü'nün yazýsý görüþülerek oy çokluðu ile kabul edildi. Kubilay Kaan Yücel 'Yatýrýmlarý gayrimenkule yatýrýma dönüþtüreceðiz' Uslu'ya hayýrlý olsun ziyaretleri Çorum Milletvekili Salim Uslu'ya hayýrlý olsun ziyaretleri gerçekleþti.ak Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý ve Ýl Genel Meclis Üyesi Erhan Akar, Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Yýlmaz Peker, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini ilettiler.ak Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý ve Ýl Genel Meclis Üyesi Erhan Akar, Bugün bizlere verdiðiniz 3 Milyon TL'lik Hibe Ödenek ile bir çok köyümüze hizmet götürme imkaný saðladýnýz teþekkür ederiz" dedi.ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ziyarette yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek, " Bizlerden her zaman destek oldunuz olmaya da devam ediyorsunuz. Son günlerde yaþanan yaðýþlarda zarar gören bölgelerdeki çiftçilerimizle ilgili takibinizi ve desteðinizi görüyoruz. Ýlgililerle görüþerek bizlerin yanýnda olmaya devam ediyorsunuz. Teþekkür ediyoruz" dedi.ayrýca AK Parti Uðurludað Ýlçe Baþkaný Yakup Torun, Belediye Baþkaný Remzi Torun, AK Parti Boðazkale Ýlçe Baþkaný Sadýk Aþýk, Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, Ýl Genel Meclis Üyesi, Abdullah Meteoðlu, Belediye Meclis Üyesi Gürbüz Özer, Çorum Milletvekili Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ederek hayýrlý olsun temennisinde bulundular. Ziyarette Belediye ve Ýlçe baþkanlarý ilçelerine yeni kazandýrýlan Arazözler ve yapýlan çalýþmalardan dolayý Uslu'ya ayrýca teþekkür ettiler.haber Servisi Çorum Belediye Meclisi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye AK Parti grubunun oylarýyla gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verdi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü baþkanlýðýnda dün yapýlan Belediye Meclisi Toplantýsýnda Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verilmesini içeren gündem maddesi görüþülerek karara baðlandý. Söz konusu gündem maddesinde mülkiyeti Çorum Belediyesine ait bulunan gayrimenkullerden Ýlice Mahallesi 4222 ada, 2 nolu pars el, 4223 ada 4 nolu parsel, Çepni Mahallesi 4380 ada 1 nolu pars el, Çöplü Mahallesi 4341 ada 2 nolu parsel, Gülebibey Mahallesi 4442 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 nolu parsellerin satýþý, takasý ve trampasý konusunda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye yetki istendi. CHP Belediye Meclis Grubu, satýþ, trampa ve takas konusunda Baþkan Külcü'ye yetki verilmesine 'hayýr' derken, CHP Belediye Meclisi Grup Baþkaný Levent Çöphüseyinoðlu "Baþkaným belediye gayrimenkullerini niye satýyoruz? Belediyenin paraya mý ihtiyacý var?" diye sordu. Çöphüseyinoðlu'nun sorusunu yanýtlayan Baþkan Külcü, "eðer iþ yapmak istiyorsak paraya her zaman ihtiyaç var" karþýlýðýný verdi. Belediye'nin þehirdeki gayrimenkullerin kullanýmýnda yetkili olan bir kamu kuruluþu olduðunu vurgulayan Baþkan Külcü, "Belediyeler gay- rimenkul, arsa stoklan oluþturan bir kurum deðildir. Belediyeler oluþan gayrimenkulleri satýþ yoluyla deðerlendirerek, oluþan kaynaklarý kente hizmet için kullanmak gibi bir görevi var. Çorum Belediyesi olarak bu güne kadar olduðu gibi bundan sonra da gayrimenkul stoku yapmak yerine, oluþan stoklan yatýrým ve hizmete dönüþtürmek için çalýþacaðýz" dedi. Yapýlan görüþmenin ardýndan CHP Grubu'nun 'hayýr' oyuna karþýlýk Meclis'te çoðunluðu elinden bulunduran AK Parti Grubu'nun oylarýyla Baþkan Külcü'ye belirtilen gayrimenkulleri satýþ, trampa ve takas yoluyla deðerlendirilmesi konusunda yetki verildi.kubilay Kaan Yücel

8 YAÞAM 8 Þoförün Aklý Temelle Dursun bir gün sinemaya giderler ancak film sarmaz. Dursun; her iddasýna girerim ki bu araba aðaca çarpacak der. Temel'de çarpmayacaðýný söyler iddaya girerler araba gidip aðaca çarpar. Kelime Avý Dursun iddayý kazanýr, der ki: Temel uþaðum haçan pen bu filmu daa once izlemuþtum da. Temelde; haçan Tursun bu filmu pende izlemuþtum, laçin þoforun aklu yeruna gelmuþtur diye tüþunmuþtum. Günün Sudoku Bulmacasý 'Göze pansuman yapacaklar Þekersiz çay kullanmalý' Kirpik kenarýndaki yaðlanma ve kepeklenme durumlarýnda sýkça baþvurulan göze çay pansumanýnýn þekersiz çay ile yapýlmasý gerektiði, þekerli çayla yapýlan pansumanlarýn enfeksiyonlara ve buna baðlý görme kaybýna yol açabileceði belirtildi.cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Týp Fakültesi Göz Hastalýklarý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ýlker Toker, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, çay pansumanýnýn kirpik kenarýndaki yaðlanma ve kepeklenme durumlarýnda vatandaþlar arasýnda sýklýkla kullanýlan bir uygulama olduðunu anlattý. "YENÝ DEMLENMÝÞ ÇAY KULLANIN VE SICAK OLMASIN" Göz pansumanýnda çayýn yeni demlenmiþ ve ýlýk olmasýný tavsiye eden Toker, "Pansuman yaparken uyguladýðýmýz pamuðun ve gazlý bezin temiz olmasý gerekiyor. Bu þekilde uygulanmasýný öneriyoruz. Farklý þekilde farklý gýdalarýn üzerine dökülerek uygulanmasý gözün enfeksiyon almasýna sebebiyet verebilir, bu yüzden biz bunlarý önermiyoruz" dedi.toker, pansuman yapýlacak çayýn þekersiz olmasýnýn çok önemli olduðunu dile getirerek, "Göz pansumaný þekersiz çayla yapýlmalý. Þekerli çay kullanýldýðý zaman içerisinde bakteri üreme ihtimali artar ve faydasý olmaz. Göz iltihabý, kapak dokularýnda iltihaplanma ortaya çýkar. Çeþitli enfeksiyonlar ve bunlara baðlý olarak görme kaybý ortaya çýkabilir. Bu nedenle þekerli çayý kesinlikle önermiyoruz" diye konuþtu. "KÝRPÝK DÝPLERÝNDEKÝ YAÐI ÇÖZÜYOR" Pansumanýn faydalarý hakkýnda bilgi veren Toker, "Çayýn içerisindeki bir kýsým maddeler, kirpik diplerindeki yaðý çözerek o bölgedeki bezlerin açýlmasýna ve içlerindeki salgýnýn boþalmasýna yardýmcý oluyor. Böylelikle de oradaki enflamasyon (yangý-iltihap) da azalmýþ ve hastanýn gözünde yanma, batma gibi þikayetlerin azalmasý saðlanmýþ oluyor. Gözyaþý stabilizesi bozulduðu durumlarda fayda edebiliyor" ifadelerini kullandý. Çay pansumanýnýn her göz hastalýðýnda kullanýlmamasý gerektiðini belirten Toker, mikrobik durumlarda pansumanýn etkisiz kalacaðýný kaydetti. "ÝMKANINIZ VARSA ÝLAÇ KULLANIN" Prof. Dr. Mustafa Ýlker Toker, teknolojinin ilerlemesiyle çay pansumanýnýn yerini alacak birtakým ilaçlar çýktýðýný da dile getirerek, imkaný olanlara bu ilaçlardan kullanmalarýný önerdi. Toker, ayrýca, bitki çaylarýyla göze pansuman yapýlmasýný tavsiye etmediklerini sözlerine ekledi. 21:00 22:00 Yarýþma Beþ Kardeþ Sait, Nazým, Turgut, Orhan ve Aziz birbirlerine en ufak bir þekilde bile benzemeyen beþ kardeþtir. Kardeþlerin en büyüðü Sait, depremde anne ve babalarýný kaybettiklerinden beri ailenin babasý gibidir. Kardeþlerini her türlü zorluða raðmen bir arada tutmayý baþarmýþtýr. Kaç yaþýna gelirlerse gelsinler, hepsi Sait'in çocuðu gibidir. Ve hiçbiri, Sait'ten veya birbirlerinden ayrý bir yaþam sürmeyi hayal bile etmemektedir. Ta ki, Sait bir gün kendi adýna bir kararla karþýlarýna çýkana kadar... Kapýþma Kapýþma'da her hafta 18 yarýþmacý, hem finale kalmak hem takým kaptanlarýyla düet yapabilmek hem de 20 bin liralýk ödülün sahibi olabilmek için kýyasýya kapýþýyor. Bunun için yapmalarý gereken tek þey, iki tur boyunca ayakta kalarak gecenin en iyi sesi olmayý baþarabilmek... Her þey bu kadarla da bitmiyor. 18 isim seslerini kapýþtýrýrken, kaptanlar da kendi takýmýný birinci yapabilmek için kapýþýyor ve gecenin sonunda elenen takýmýn kaptaný da yarýþmacýsýyla birlikte bu oyunlardan nasibini alýyor. Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü 21:45 Sinema Ýntikam Uðruna Küçük bir kasabada Þerif olan Michael Spencer, görevini býrakmak zorundadýr. Sebebi, hayatýnýn deðiþmesine neden olmuþtur. Küçük kardeþi bir mafya hesaplaþmasý sonucu öldürülmüþtür. Þehirdeki dedektiflerden umudunu kesen Michael için tek çare kardeþinin katilini bulmak ve intikamýný almaktýr.oyuncular : Luke Goss, Val Kilmer, 50 Cent, Vinnie Jones Yönetmen : Jason Hewitt Tenzin Gyatso Tibet'in Amdo ilinde çiftçilikle geçinen bir ailenin 16 çocuðundan 5.si olarak dünyaya gelmiþtir. 2 yaþýndayken tulku, 13. Dalay Lama'nýn yeniden dünyaya gelmiþi olarak kabul edilmiþtir. 17 Kasým 1950'de, 15 yaþýnda, Tibet'in devlet baþkaný ve en önemli politik yöneticisi olarak atanmýþtýr. O zamanlar Tibet, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuþatmasý altýndaydý.1949'da yeni kurulan Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti Tibet'i iþgal etmeye baþlayýnca genç yaþýna raðmen ulusal kabine baþkanlýðý görevini de üstlenmek durumunda kalan Kutsal Dalai Lama dokuz yýl boyunca Çinli iþgalcilere karþý barýþçýl, þiddet karþýtý bir politika izlemiþ, fakat Çin hükümeti giderek artan bir þiddetle kendilerine direnen savunmasýz onbinlerce Tibet'liyi katletmiþtir. Çinlilerin kutsal þehir Lhasa'yý kuþatmaya almaya baþlamasýyla, Hindistan baþbakaný Nehru'nun daveti üzerine Kutsal Dalai Lama barýþçýl mücadeleyi sürdürmek üzere Himalayalarý aþarak 31 Mart 1959'da Hindistan'a geçiþ yapmýþtýr.. Orada "Sürgündeki Tibet Hükümeti" adýyla Tibet'i idare eden yönetim birimini kurdu ve kendisine eþlik eden binlerce Tibetli mülteci ile birlikte Tibet kültürünü ve eðitimini korumaya çalýþtý. Kutsal Dalai Lama ile birlikte yaklaþýk Tibetli Hindistan'a geçiþ yapmýþ ve buradan Hindistan'ýn deðiþik yerlerine, Nepal, Bhutan ve dünyanýn deðiþik yerlerine mülteci olarak yerleþmiþtir (Çin yönetiminden kaçabilenler bugün hala geçiþ yapmaktadýr).kutsal Dalai Lama, barýþçýl politikalarý ve Tibet'in özgürlüðü için þiddet karþýtý mücadelesi nedeniyle 10 Aralýk 1989'da Nobel Barýþ Ödülü almýþtýr. MEDRESE BÖREÐÝ Malzemeler 3 adet yufka 1 su bardaðý mantar 1 kase kavrulmuþ ýspanak 100 gr kaþar peynir i rendesi 100 gr margarin Yarým demet dereotu Yarým demet maydanoz 2 diþ sarýmsak veya sucuk 1 adet yumurtanýn sarýsý Tuz, kekik, karabiber Yemeðin Tarifi Ispanaðý kavurun. Ýçine ince ince doðradýðýnýz maydanoz ve dereotunu ekleyin. Doðranmýþ mantarý, küçük doðanmýþ sucuðu veya sarmýsaðý, kaþar peyniri rendesini, kekiði ve karabiberi de koyarak harmanlayýn. Yufkayý yayýn. 4 parmak geniþliþinde boyuna kesin. Kesilen parçalarý ortadan ikiye bölün.hazýrlanan içi yufkanýn bir ucuna koyun ve rulo olarak sarýn. Bütün yufkalara ayný iþlemi yaptýktan sonra tepsiye dizin ve üzerine erittiðiniz 100 gram margarini gezdirin. Yumurta sarýsýný da sürdükten sonra 200 derecelik fýrýnda kýzarana kadar piþirin ve sýcak olarak servis yapýn. Aklýn yoksa yandýn, ya kalbin yoksa o zaman sen zaten yoksun ki. Hz. Mevlana 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 19:35 Spor Bülteni 19:45 Mahkum 21:45 Ýntikam Uðruna 23:30 Hayatýn Rengi 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ýftar Saati 20:45 Ana Haber 21:45 Evde Tek Baþýna 2 23:45 Hz.Yusuf 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:30 Asla Vazgeçme 18:30 Ana Haber 19:30 Ýftar Vakti 21:00 Kapýþma 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Beþ Kardeþ Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Gönül Köprülerimiz 18:45 Ana Haber 19:00 Ramazan Sevinci 20:50 Zeyrek Ýle Çeyrek 22:00 Yunus Emre 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Ýftar Zamaný 20:48 Ýftar Ezaný 20:55 Sungurlar

9 HOÞ GELDÝN YA ÞEHRÝ RAMAZAN Günün Ayeti Allah'a ve Resûl'üne itaat edin ve birbirinizle çekiþmeyin. Sonra gevþersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabýrlý olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Enfâl, 8/46 ON BÝR AYIN SULTANI Günün Hadisi Allah'ým! Fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sýðýnýrým; zulmetmekten ve zulme uðramaktan da sana sýðýnýrým. Buhârî, "Deavât", 40 Sahabe Hayatý HZ. ZEYD B. SÂBÝT (r.anh) Zeyd b. Sâbit b. ed-dahhâk b. Zeyd b. Levzân b. Amr b. Abdi Avf (veya Abd b. Avf) b. Ganem b. Mâlik b. en- Neccâr el-ensârî el-hazrecî. Peygamber (s.a.s.)'in ashabýnýn ileri gelenlerinden biridir. Ensâr'dan, Hazrec kabilesinin bir kolu olan Neccâroðullarý'na mensuptur. Annesi, en-nevâr bint Mâlik b. Muâviye b. En- Neccâr'dýr. Zeyd'in künyesi Ebû Hârice'dir, fakat, Ebû Saîd ve Ebû Abdi'r-Rahmân olarak da çaðrýlýyordu (Ýbnü'l-Esîr, Üsdü'l-Gâbe fi Ma'rifeti's-Sahâbe, II, 278,1970; Ýbn Abdi'l-Berr, el-istîâb fi Ma'rifeti'l-Ashâb, II, 537; el-askalânî, el-isâbe fi Temyizi's-Sahâbe, III, 22). Zeyd, hicretten yaklaþýk onbir yýl önce dünyaya gelmiþtir. Babasý Sabit, Buâs Günü öldürüldüðü vakit Zeyd, henüz altý yaþlarýnda bir çocuktu. Resûlullah (s.a.s), Medine'ye geldiði zaman Zeyd, hâlâ küçük sayýlabilecek bir yaþtaydý. Kaynaklar, O'nun bu sýrada onbir yaþlarýnda olduðunu bildirmektedir. Nitekim Resûlullah (s.a.s), Bedir Savaþýna katýlmak isteyen birkaç genci, yaþlarý küçük olduðu için geri çevirmiþti ki, Zeyd de bu gençler arasýndaydý (Ýbnü'l-Esîr, a.g.e., II, 278; Ýbn Abdi'l-Berr, a.g.e., II, 537: el-askalânî, a.g.e., III, 22). Zeyd b. Sâbit, çok akýllý, zekî ve hafýzasý güçlü bir sahâbî idi. O'nun bu meziyetini farkeden Peygamber (s.a.s), Zeyd'ten Ýbranice ve Süryanice'yi öðrenmesini istedi. Zira, Resûlullah (s.a.s)'a çeþitli yerlerden, bu dillerle yazýlmýþ mektuplar geliyor ve bunlarýn okunup anlaþýlmasý, gerektiðinde cevap verilmesi icab ediyordu. Allah Resûlü, okuma yazma bilmediðinden, bunlarý baþkalarýna okutmak durumunda kalýyordu. Halbuki, mektuplarýn içeriðini baþkalarýnýn öðrenmesini istemiyordu. Bunun üzerine Zeyd, hemen iþe koyularak çok kýsa bir sürede, hem Ýbranice hem de Süryanice okuma-yazmayý öðrendi. Bundan sonra Rasûlüllah'a gelen mektuplarý kendisi okuyor, cevap gerekiyorsa yazýyordu. Bu arada asýl görevi olan vahiy kâtipliðini de sürdürüyordu (Ýbn Sa'd, et-tabakâtü'l- Kübrâ, II, 358; Ýbn Abdi'l-Berr, a.g.e., II, 538; Ýbnü'l-Esîr, a.g.e., II, 579). Rivayete göre yaþýnýn küçük olmasý nedeniyle Zeyd, Bedir ve Uhud savaþlarýna katýlmamýþtýr. Katýldýðý ilk savaþ Hendek savaþý olup, savaþa hazýrlýk kabilinden, müslümanlar Medine'nin etrafýnda hendek kazarlarken Zeyd, çýkan topraðý taþýma iþinde yardým ediyordu. Resûlullah (s.a.s) O'nu bu durumda görünce: "Ne kadar iyi bir çocuk" diyerek takdir ifadelerini dile getirmiþtir.ýbn Abdi'l-Berr, "el-istîâb"da zikredip, sahih kabul etmediði bir habere göre; Tebük seferinde, Benî Mâlik b. en-neccâr'ýn bayraðýný Umâre b. Hazm taþýyordu. Resûlullah, bayraðý ondan alýp Zeyd b. Sâbit'e verdi. Bunun üzerine Umâre: "Ey Allah'ýn Resûlü! Hakkýmda sana herhangi birþey mi ulaþtý?" diye sorunca, Resûlullah; "Hayýr, lâkin Kur'ân'a öncelik vardýr: Zeyd de Kur'ân'ý senden daha çok ezberlemiþtir" þeklinde cevap verdi (Ýbn Abdi'l-Berr, a.g.e., II, 537; Ýbnü'l-Esîr, a.g.e., II, 278). Zeyd b. Sâbit, ashâbýn en âlimlerinden biriydi. Sadece Kur'ân-ý Kerîm'i ezberlemekle kalmamýþ, mirasla ilgili feraiz ilmini de çok iyi öðrenmiþti. Öyle ki, ashâb arasýnda bu ilmi O'ndan daha iyi bilen yoktu. Resûlullah (s.a.s), ashâbýna: "Feraizi en iyi bilen Zeyd'dir" diyordu. Ýmam Þâfiî de, feraiz hususunda bu hadisle amel etmiþtir (Ýbnü'l-Esîr, a.g.e., II, 279; el-askalânî, a.g.e., III, 23).Gerek Hz. Ömer, gerekse Hz. Osman, Medine'den ayrýldýklarý zaman Zeyd b. Sabit'i vekil býrakýrlardý. Hz. Osman, O'nu ziyade seviyordu. Zaten kendisi de Osman taraftarýydý ve bu halife devrinde beytülmâla bakmakla görevlendirilmiþti. Yermük günü de ganimetleri taksim iþini Zeyd üstlenmiþti (Ýbnü'l-Esîr, a.g.e., II, 279; Ýbn Abdi'l-Berr, a.g.e., II, 538; II, 538; el-askalânî, a.g.e., III, 23). Zeyd'in vefat tarihi konusundaki rivayetler arasýnda tam bir mutabakat olmamasýna raðmen, büyük bir ihtimalle h. 45 yýlýnda vefat etmiþtir ve buna göre tahminî yaþý da 54'tür. Zeyd ten; Ýbn Ömer, Ebu Saîd, Ebu Hüreyre, Enes, Sehl b. Huneyf ve Abdullah b. Yezîd el-hutamî gibi sahâbîler rivayette bulunmuþlardýr. Tabiînden de; Saîd b. el-müseyyeb, Kasým b. Muhammed, Süleyman b. Yesâr, Ebân b. Osman, Büsr b. Said ve Zeyd'in iki oðlu, Harice ile Süleyman ve baþkalarý rivayet etmiþlerdir (Ýbnü'l-Esîr, a.g.e., II, 279; el-askalânî, a.g.e., III, 23; Ýbn Abdi'l-Berr, a.g.e., II, 540; Ýbn Sa'd a.g.e., II, 360). RAMAZAN YAZILARI DUA "Ey Rabbim! Kulaðýmýn þerrinden, gözümün þerrinden, dilimin þerrinden, kalbimin þerrinden ve menîmin þerrinden sana sýðýnýrým." Amin MANÝ Bu aya hürmet gerek, Nîmete þükür gerek, Mübârek Ramazan'da, Hakka ibâdet gerek. Ýmsakiye ÇORUM Ýmsak Ýftar Yatsý 3:12 20:22 22:09 ÝYÝLÝK ÝÇÝN YAÞAMAK FÝTRE MÝKTARI TL NÝSAP MÝKTARI Gr. ALTIN Gr. GÜMÜÞ "Nikâhýn hayýrlýsý", kolay olanýdýr. Allah'ý zikretmek ve namaz kýlmak "hayýrlý ameller" arasýnda yer alýr. Ýslam dininin esaslarýný belirleyen kaynak metinlerimizde iyiliði ifade eden anahtar kavramlardan biri de "birr"dir. 'Toprak/kara' anlamýna gelen "berr" kelimesinden türeyen bu kavram, iyiliðin týpký yeryüzü gibi geniþ ve engin olduðunu anlatýr. O yüzden birr'in her türden iyiliði içeren son derece kuþatýcý bir anlamý vardýr. Birr'e sahip olanlar "berr" olarak anýlýr ki, çoðulu "ebrâr" þeklinde Kur'an'da yer alýr: "Þüphesiz iyiler Naîm cennetindedirler." Ýyiliðin kaynaðý ve en yüksek timsali olmasý hasebiyle bizzat Yüce Allah bu adý taþýr: "O, Berr ve Rahim olandýr." Dinimizde anne babaya iyilik etmenin adý "birru'l-vâlideyn"dir. Anne babasýna iyi davrananlar, ilgi, ikram, saygý ve sevgisini eksik etmeyenler "berr" adýný hak ederler. Ýyi, olumlu ve anlamlý iþlere "mebrûr amel" denir. Ýyiliklerle bezenerek Rabbin rýzasýna ve kabulüne mazhar olan mukaddes ziyaret "hacc-ý mebrûr" olur. Doðruluk baþta olmak üzere tüm ahlakî erdemler birr'e yani iyiliðe götüren davranýþlardýr. Birr'in insaný götüreceði yer ise cennet olacaktýr. Kerim Kitabýmýzýn iyilik tanýmý ayný zamanda bir uyarý içerir. Kur'an iyiliðin ne olduðundan önce, ne olmadýðýný anlatýr. Ýbadetlerin dýþa dönük biçimsel ritüellere indirgenmesini ve dindarlýðýn bir gösteriþe dönüþtürülmesini "iyilik" cümlesinden saymaz: "Ýyilik (birr), yüzlerinizi doðu ve batý taraflarýna çevirmeniz deðildir. Asýl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine raðmen, onu yakýnlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmýþa, (ihtiyacýndan dolayý) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin; namazý dosdoðru kýlan, zekâtý veren, antlaþma yaptýklarýnda sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalýkta ve savaþýn kýzýþtýðý zamanlarda (direnip) sabredenlerin tutum ve davranýþlarýdýr. Ýþte bunlar, doðru olanlardýr. Ýþte bunlar, Allah'a karþý gelmekten sakýnanlarýn ta kendileridir." Modern insan, iyiliðin ne olduðu konusunda bir görüþler ve tanýmlar seliyle mücadele ederken, Hz. Peygamber (sas) iyiliðin tanýmýný insanýn kendi iradesine ve vicdanýna býrakýr: "Ýyilik (birr), gönlünü huzura kavuþturan ve içine sinen þeydir. Kötülük (ism) ise gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuþku býrakan þeydir; velev ki insanlar baþka þeyler söylesin." Allah'ýn varlýðýmýza nakþettiði "vicdan", karar vermemiz gereken her noktada bizi iyiliðe doðru yönlendirecek, iyi duygularýmýzý güçlendirecek ve iyi davranýþlarýmýzý artýracak saðlam bir pusuladýr. Yeter ki biz onu köreltmeyelim! Kur'an-ý Kerim, iyiliðin bireysel yönüne de iþaret etmekle birlikte, toplumsal bir "iyilik bilinci" geliþtirmeye özellikle vurgu yapar: "Ýyilik ve takva üzerinde yardýmlaþýn, günah ve düþmanlýk üzerine yardýmlaþmayýn." Mümin, kardeþlerinin maddî ve manevî ihtiyaçlarýna karþý yüksek bir bilinç, derin bir duyarlýlýk ve etkin bir davranýþ içinde olmadýðý sürece gerçek anlamda iyiliðe ulaþmýþ sayýlmaz: "Sevdiðiniz þeylerden Allah yolunda harcamadýkça iyiliðe asla eriþemezsiniz. Her ne harcarsanýz Allah onu bilir." Bu ayet iyiliðin toplumsal yönünü hatýrlatýrken, ayný zamanda onun 'verme' eylemiyle ilgili maddî kýsmýna da dikkatlerimizi çeker. Bu, iyilikseverlik ya da hayýrseverlik dediðimiz hâle karþýlýk gelmektedir. Ýyilik yapmanýn ve iyilikseverliðin sayýsýz yolu olsa da Ýslam kültür ve medeniyeti açýsýndan baktýðýmýzda "sadaka", "zekât", "hediye", "hibe" ve "îsar" gibi kavramlarla örülmüþ bir iyilik aðýna þahitlik ederiz. DEVAM EDECEK Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet Ýþleri Baþkaný NOT: 1. Sabah ezanlarý imsakla beraber okunacaktýr. ezanla birlikte oruç baþlayacak, ezandan sonra sabah namazý da kýlýnabilecektir. 2. Fitre Miktarý Türkiye genelinde geçerli olmak üzere Diyanet iþleri Baþkanlýðý Din iþleri yüksek kurulu tarafýndan tespit edilmiþtir. 3. Bu imsakiye Çorum Müftülüðünce hazýrlanmýþtýr. Ramazan Yemeði Oreolu Negrolu Magnolia Krema ve vanilya hariç diðer malzemelerimizi tencereye alýp piþiriyoruz. Sürekli karýþtýralým ki dibine tutmasýn. Muhallebi kývamýna gelince ocaktan alýp krema ve vanilyayý da katýp iyice çýrpýyoruz. Daha sonra soðumaya býrakýyoruz. Oreo veya negroyu robottan geçirip ufalanmasýný saðlýyoruz. Tatlýmýzý koyacaðýmýz kasenin altýna serpiþtirip soðuyan muhallebiyi üstüne döktükten sonra üzerine de tekrar bisküvilerimizi döküyoruz. Ýsteðe göre arasýna muz veya çilek koyabilirsiniz. Ýsterseniz tabakta isterseniz kup da servis edebilirsiniz. Malzemeler 1 litre süt 1 yumurta 4 tepeleme yemek kaþýðý un 3/4 su bardaðý þeker ( çok tatlý sevenler için 1 su bardaðý þeker) 2 paket vanilya 100 ml krema BAYRAM NAMAZI: 06: 08

10 HABER 10 TEOG sýnavýnda baþarýlý olan öðrenciler ödüllendirildi Boðazkale ve Uðurludað'dan Cahit Baðcý'ya ziyaret Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu beraberinde, Ýlçe Baþkaný Sadýk Aþýk, Ýl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Meteoðlu ve Belediye Meclisi Üyesi Gürbüz Özel ile Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, Ýlçe Baþkaný Yakup Torun ve Ýl Genel Meclisi Üyesi Ýsmail Vural Milletvekili Genel DenizBank'tan yeni fýrsatlar Seçimlerinin ardýndan tekrar Milletvekili seçilen AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Geçen dönemlerde olduðu gibi ilçe projeleri için Baðcý'dan destek istediler. Hemþerilerimizin Hükümetin bir an önce kurularak belirsizliðin giderilmesi yönünde beklentilerinin olduðunu ve bu belirsizliðin de ancak AK Parti Ýktidarý ile giderilebileceðini, Hükümeti AK Parti'nin kuracaðýna inandýklarýný ifade ettiler. Misafirlerini TBMM'deki makamýnda aðýrlayan Baðcý; ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, geçen dönemlerde de olduðu gibi ilçelerimizi geliþtirecek ve kalkýnmasýna katký sunacak her türlü projeye destek olacaðýný ve yatýrýmlarýn takipçisi olacaðýný belirtti ve Hükümet kurulma süreci ile ilgili olarak; "Allah'ýn izni ve milletimizin desteði ile Genel Baþkanýmýz ve Baþbakanýmýz bu belirsizliði çözecek, Hükümeti kuracaktýr. Hemþerilerimizin bundan þüphesi olmasýn. Müsterih olun" diyerek hayýrlý olsun ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti.haber Servisi Atatürk Ýlk-Ortaokulundan Hasan KOCABAÞ 1. (TEOG) ve 2. (TEOG ) sýnavlarýnda bütün sorularý doðru cevaplayarak puanla Sungurlu birincisi oldu.fatih Ortaokulundan Aleyna Düzgün puanla Sungurlu Ýkincisi, Emine Selen Sarý Yüce puanla Sungurlu üçüncüsü oldu.milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu'nun makamýnda gerçekleþen ödül törenine Þube Müdürleri Yýlmaz Karaalp, Þaban Atlý, Okul Müdürleri Mehmet Karacif, Yusuf Erduðan, öðrenciler ve öðrenci velileri katýldý. Ödül töreninde bir konuþma yapan Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, "TEOG sýnavýnda, hem birinci hem de ikinci dönemde çýkan bütün sorularý doðru cevaplayarak baþarý elde eden öðrencilerimiz Hasan Kocabaþ'ý, Aleyna Düzgün'ü, Emine Selen'i tebrik ediyorum dedi. Ayrýca TEOG sýnavýnda baþarýlý olan öðrencilerimizi ailelerini öðretmenlerini ve Okul Müdürlerini Eðitime katkýsý olan herkese teþekkür ediyorum.umarým hayatlarýnýn bundan sonraki basamaklarýnda da hep bu baþarýlarý yenileyeceklerdir. Öðrencilerimizin bu baþarýsý kesinlikle tüm öðrencilerimizi mutlu etmiþtir. Ýnanýyorum ki bundan sonraki suretçe o çocuklarýmýzda bu zirveye çýkmak için çaba sarf edecekler. Diðer öðrencilerimizi teþvik etmek açýsýnda Öðrencilerimizi çeþitli hediyelerle ödüllendirerek Rekabet ortamýný eðitime de taþýma açýsýndan ben örnek olacaklarýný inanýyorum" dedi.temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ Sýnavýnda baþarýlý olan öðrencilere çeþitli hediyeler takdim edildi.atatürk ilk-ortaokuldan Hasan Kocabaþ , Fatih Ortaokuldan Aleyna Düzgün , Selen Sarýyüce puan alarak Sungurluda ilk üç sýrayý aldýlar.milli Eðitim Müdürümüz Süleyman Atcýoðlu " TEOG sýnavýnda baþarýlý olan öðrencilerimizi ailelerini öðretmenlerini ve. Çocuklarýmýzýn baþarýsý hepimizin baþarýsýdýr. Bundan sonraki sýnavlarda baþarýlarýnýn artarak devam edeceðine inanýyorum" dedi."öðrencilerimizin sýnavda baþarýlý olmalarýndan dolayý mutluyuz dedi. Çeþitli hediyelerle ödüllendirilen öðrencilerimiz derslerinde düzenli çalýþmalarýnýn baþarýsý olduðun belirten Selen Sarýyüce, Ýlayda Atasoy Hasan Kocabaþ mutlu olduklarýný söylediler. Haber Servisi DenizBank Çorum Þube Müdürü Ebru Gül Çömüz bankanýn kentsel ve köysel dönüþüm alanlarýnda sunduðu sektörde deðiþiklikler yaptýðýný dile getirdi.çömüz yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýn da müþterilerinin ihtiyaçlarýna yönelik yenilikçi hizmetleri ile sektöründe farklýlaþmayý hedefleyen DenizBank, ticari sorumluluklarýnýn yaný sýra taþýdýðý toplumsal sorumluluk çerçevesinde kentselve köysel dönüþümde de çalýþmalar gerçekleþtiriyor' þeklinde belirtti. Çömüz gerek deprem felaketinin ardýndan 6306 sayýlý kanuna eklenmesi gündemde olan maddelerin getirdiði haklar gerekse de köysel dönüþüm kapsamýnda saðlanan hizmetler konusunda bilgi paylaþýmýnda bulundu.söz konusu maddenin yasalaþmasý ile hak sahiplerinin kendi imkânlarý ile yýktýrdýklarý orta ve aðýrlý hasarlý binalarýn da kentsel dönüþüm kapsamýnda kabul edileceðini vebu durumdaki vatandaþlara saðlayacaðý avantajlarý bulunduðunu belirtti.çömüz konuyla ilgili bilgilerini þu þekilde aktardý: "Yeni evlerin teslimine kadar müþterimizin yanýndayýz" Ebru Gül Çömüz,kentselve köyseldönüþüm projelerinde DenizBank'ý tercih edecek tüketicilere birçok avantaj sunduklarýnýn altýný çizerek þöyle devam etti; "DenizBank olarak kentsel dönüþüm projesinin her aþamasýndamüþterilerimizin yanýndayýz. Kentsel dönüþümde DenizBank'ý tercih eden müþterilerimiz uygun koþullarda kredi sahibi olabilecekleri gibi devlet desteklerinden de faydalanabilecekler. Bankamýz köysel dönüþüm kapsamýnda da tarým gelirine sahip çiftçilerimize yýlda 1 ödemeli köysel dönüþüm kredi kullaným imkâný sunuyor. Hasat döneminden diðer hasat dönemine ödemeli köysel dönüþüm finansmaný ile üreticimizi Deniz'in ayrýcalýklý dünyasý ile buluþturuyoruz. DenizBank olarak Köysel Dönüþüm projesinin ilk yýkým anýndan yeni evlerin teslimine kadar müþterilerimizin yanýnda yer alýyoruz. Türkiye'nin dört bir yanýnda baþarýyla hayata geçirdiðimiz kentsel ve köysel dönüþüm projelerinde olduðu gibi ilçemizde debankamýzýn ayrýcalýklý dünyasýný sunmaya, devam edeceðiz." Kentsel dönüþüm için Deniz- Bank avantajlarý " 24 aya kadar anapara ödemesiz, sadece faiz ödemeli dönem, " Devlet katkýsý ile 12 aya %0 faiz, 120 aya kadar %0.72 faiz oraný, " Tüm DenizBank Ebru Gül Çömüz Þubelerinde, DenizMortgage iletiþim merkezinde ve internet sitesi üzerinden Ücretsiz kentsel dönüþüm danýþmanlýk hizmeti, " Riskli yapý tespit raporu bedeline Deniz katkýsý, ayrýca Deniz'in anlaþmalý firmalarýndan indirimli riskli yapý tespit raporu imkaný, " Projenin baþýndan sonuna kadar inþaat tamamlanma garantisi Köysel dönüþüm için Deniz- Bank avantajlarý " Yýlda bir ödeme opsiyonu (Hasat zamanlarýnda ödeme) " Devlet katkýsý ile 12 aya %0 faiz, 120 aya kadar %0.77 faiz oraný, " Riskli yapý tespit raporu bedeline Deniz katkýsý, ayrýca Deniz'in anlaþmalý firmalarýndan indirimli riskli yapý tespit raporu imkâný, " Riskli Yapý Tespit Raporunu, Deniz'in anlaþmalý firmalarýndan sizlere özel indirim ile alabilirsiniz. " Tüm DenizBank Þubelerinde, DenizMortgage iletiþim merkezinde ve internet sitesi üzerinden Ücretsiz danýþmanlýk hizmeti ile Köysel Dönüþüm hakkýndaki tüm sorularýnýza yanýt. Uslu'dan köylere 3 Milyon TL ödenek müjdesi Çorum Milletvekili Salim Uslu, Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce'yi ziyaret ederek Çorum'a destek ve katkýlarý için teþekkür ederek, Ýller Bankasý Köy Kalkýnma payýndan ödenek talebinde bulundu. Uslu, "Çorum olarak Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýmýzýn saðladýðý hibe çevre yardýmlarýndan faydalanmaya devam ediyoruz. Yerel yönetimlerimizin Çöp Toplama Aracý, Yol Süpürme Aracý, Vidanjör ve Arazöz taleplerinde bizlere desteðiniz artarak devam ediyor. Geçtiðimiz günlerde 4 Belediyemiz daha yeni araçlarýný teslim aldý. Çorum adýna destek ve katkýlarýnýz için teþekkür ederiz" dedi.ýller Bankasý Köy Kalkýnma payý kapsamýnda hibe ödenek talebinde bulunan Uslu, "Ýlbank Köy Kalkýnma Payý kapsamýnda yapýlan programlar ile köylerimizin ekonomik kalkýnmasýna katký saðlanmýþ, köy alt yapýlarý iyileþtirilerek halkýmýzýn yaþam kalitesinin artýrýlmasýný saðlayan birçok proje uygulamaktadýr. Bu kapsamda Çorum Ýl Özel Ýdaremizin Köy Kalkýnma Pay Programýnda deðerlendirilmek üzere sunduðu projelere desteðinizi bekliyoruz" dedi.bakan Güllüce ise Uslu'nun talebini olumlu karþýlayarak Köylerimize Ýller Bankasý'ndan ilave 3 Milyon TL'lik hibe sözünü verdi. Uslu, Bakan Güllüce'ye verdiði desteklerden dolayý teþekkür ederek, "2015 yýlýnda birçok köyümüzde Yol, Asfalt, menfez, köprü, içme suyu, kanalizasyon, istinat duvarý, tarýmsal sulama çalýþmalarýný yapýyoruz. Þimdiye kadar görülmemiþ büyüklükte bir hizmeti sunmuþ olacaðýz. Ýlave 3 Milyon TL'lik destek ile de bir çok köyümüzde vatandaþlarýmýza hizmet götüreceðiz. Ýlimize hayýrlý olsun" dedi. Haber Servisi Sungurlu'ya 17 Milyon TL Proje Maliyetli Öðrenci Yurdu Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Kampüs alanýna yapýlmasý planlanan 300 öðrenci kapasiteli yükseköðrenim öðrenci yurdu proje çalýþmasý sürüyor.yapýlmasý planlanan yurdun Proje ihalesinin 14 Mayýs'ta yapýldýðýný ve süreci yakýndan takip ettiklerini belirten Çorum Milletvekili Salim Uslu, "Sungurlu ilçemize günümüz þartlarýna uygun dizayn edilmiþ m2 yüzölçümlü araziye bir Kampüs yapýyoruz. Yeni binalarýmýzýn hýzla yükselmesi ve günden güne artan öðrenci sayýmýz barýnma sorununun da hýzlý bir þekilde çözülmesini gerektiriyordu. Rektörlüðümüzün hazýrladýðý master planda yer alan 2 Blokluk yurt alaný için ayrýlan ,48 m2'lik arsa, Üniversite Yönetiminin tarihli kararý ile T.C.Yükseköðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na tahsisi uygun görülmüþtü. Arsanýn Sungurlu Belediyesine ait ,86 m2'lik kýsmý ifraz edilerek Sungurlu Belediye Meclisinin tarih ve 19 sayýlý kararý ile tahsis edilmiþtir. Proje Ýhalesi Sözleþmesi 30 Haziran'da imzalandý.tahsisin gerçekleþmesi sonrasýnda takibimizle YURTKUR Proje yapýmý için gereken ihaleyiyaparak tarihinde TL Bedel ile sözleþmeye baðladý. Proje yapým süreci yükleniciyle yapýlan sözleþmeye göre Eylül ayý sonunda tamamlanýyor. Proje sürecinin tamamlanmasýyla yýlsonundan önce yapým ihalesini gerçekleþtirmeyi planlýyoruz. Yurt inþaatýnýn devam eden Meslek Yüksek Okulu 1.Etap inþaatýyla birlikte hýzlý bir þekilde tamamlamak istiyoruz" dedi. Bahadýr Ömer Yücel

11 2 AÐUS- 07 TEMMUZ 2015 SALI HABER 11 ÝHH yardýmlarýna devam ediyor Bu yýl Ortaköy þantiye gibi AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Dr. Cahit BAÐCI ve AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu Ortaköy Belediyesince düzenlenen 'Birlik ve Kardeþlik Sofrasý' iftar programýna katýldýlar. Dodurga ve Boðazkale Belediye Baþkanlarý ile Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri, Ýlçe Baþkanlarý ve Ýl Genel Meclisi Üyelerinin katýldýðý iftar programý sonrasý bir konuþma yapan Baðcý þunlarý söyledi: "Sözlerimin hemen baþýnda Ortaköylüleri ayný sofrada buluþturan Belediye Baþkanýmýz Taner Ýsbir ve emeði geçenlere teþekkür ederim. Ayrýca bu güzel iftar davetince icabet ettiðiniz için sizlere de ayrý ayrý teþekkür ederim. Evlerinizden huzur ve saðlýk eksik olmasýn. Ülkemizin huzuru içinde sizlerden dua bekliyoruz. "MAZLUMLARIN SESÝ OLMAYA DEVA EDECEÐÝZ" Dünyanýn pek çok ülkesinde ve kendi ülkelerinde Müslümanlar, ramazaný acý, zulüm, kan ve gözyaþý içinde geçiriyor. Kendi ülkelerinde Müslümanlar etnik ve mezhep çatýþmalarýyla birbirine kýrdýrýlýyor. Doðu Türkistan, Myanmar, Arakan gibi kimi ülkelerde Müslümanlarýn inançlarýný yaþamalarý ve ibadetlerini yapmalarý engelleniyor. Zulüm ve iþkence görüyorlar. Tüm bu haksýzlýklara baþkaldýran, isyan eden, sesini yükselten tek bir ülke var o da Recep Tayyip Erdoðan'ýn liderliðindeki Türkiye'dir. Herkes sessiz kalsa da, göz yumsa da, mazlumlarýn sesi olmayý dünyanýn her platformunda sürdüreceðiz. "DÜÐÜMÜ MÝLLET ÇÖZECEKTÝR" Deðerli hemþerilerim. 7 Haziran seçimleri sonrasý Türkiye'de bir belirsizlik görüntüsü vererek Türkiye'nin de karýþmasýný, istikrarsýzlaþmasýný, huzurunun bozulmasýný, ekonomisinin ve ticaretinin gerilemesini isteyenler var. Allah'ýn izni ve milletimizin de desteði ile Genel Baþkanýmýz ve Baþbakanýmýz bu belirsizliðin uzun sürmesine müsaade etmeyecek ve Hükümeti kurma yetkisini alýr almaz açýk yüreklilik ve ilkeli, tutarlý, saðduyulu bir tavýr sergileyecek ve Bayrama kadar Hükümeti kuracaktýr. Ama Muhalefet ayak direr, iþi yokuþa sürer ve olmazlarý oynarsa; tekrar milletin hakemliðine baþvurulur. Düðümü Milletimiz çözecektir" dedi. ORTAKÖY'E SOSYAL TESÝS MÜJDESÝ Baðcý Ortaköy Ýlçemizde çalýþmalarýn da hýzla devam ettiðini belirterek þunlarý söyledi: "Ortaköy'ümüz bir yýldýr þantiye gibi. Bir taraftan yeni yollar açýlýyor, bir taraftan çocuk parklarý yapýlýyor, diðer taraftan altyapý çalýþmalarýyla içme suyu, kanalizasyon, yaðmur suyu hatlarý yenileniyor. Ayný zamanda da çim sahanýn yerinde dozerler çalýþýyor. Sýkýntýlý toz toprak içinde çamurlu günler geçirdiniz. Sabrýnýz için teþekkür ederiz. Taner Baþkanýmýzý tebrik ederim sürekli iþleri baþýnda takip ediyor. Allah'ýn izniyle kýþa kadar bütün çalýþmalar tamamlanacak, sokaklar kilit taþý ve sýcak asfaltla kaplanacaktýr. Yarým kalan bir iþimiz olmayacaktýr. Parklar ve stat bitecektir. Karahacip yolu ise bu hafta asfaltlanacaktýr. Son olarak sizlere bir haberi müjdelemek istiyorum. Eski saðlýk ocaðý için 150 bin TL bütçe ayýrdýðýmýzý biliyorsunuz. Oranýn sosyal tesis ve misafirhane olmasý için ihale süreci baþlatýldý. Onu da bu yýl tamamlayarak hizmete açacaðýz. Þimdiden hayýrlý olmasýný dilerim" dedi. Kubilay Kaan Yücel 'Mýcýr can alýyor, yavaþ sürünüz' Manisa'nýn Gölmarmara ilçesinde tarým iþçilerini taþýyan açýk kasa kamyonet ile süt tankerinin çarpýþmasý sonucu 15 vatandaþýmýzýn hayatýný kaybetmesi üzerine açýklama yapan TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Olmasýný hiç istemediðimiz trafik kazalarý maalesef can almaya devam ediyor. Manisa'daki kazada 15 ölü 2 yaralý var. Ölenlere rahmet, yaralýlarýmýza acil þifalar diliyorum. Tarýmsal faaliyetlerin yoðun olarak yaþandýðý bu aylarda tarým iþçilerini taþýmak için önlem almamak, dikkatsiz davranmak facialara yol açýyor. Daha 5 gün önce Þanlýurfa'nýn Viranþehir ilçesinde tarým iþçilerini taþýyan kamyonetin devrilmesi sonucu kamyonetin kasasýnda bulunan 28 iþçinin yaralandýðý kaza çok ucuz atlatýlmýþtý. Köy yollarýnda da olsa ana yollarda da olsa herkes kurallara uymak ve araçlarýnýzý kullanýma uygun durumda tutmak zorundadýr. Bu kurallar bizim içindir ve hayat kurtarýr" dedi. -"YAZ AYLARINDA TRAFÝK YOÐUNLUÐU ARTIYOR" Tarým faaliyetlerinin yoðunlaþtýðý bugünlerde tarým iþçilerinin taþýnmasý sýrasýnda yaþanan trafik kaza haberlerinin de arttýðýný belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Yaz aylarýnýn baþlamasýyla trafikte 3-4 kat artan yoðunluðun trafik kazalarýnýn da yüzde artýþýna neden oluyor. Tarým iþçilerinin taþýnmasýnda bilhassa sabah erken saatlerde ve akþam hava kararýrken çok dikkat edilmeli. Traktörlerin ýþýk donanýmlarýnýn çalýþýp çalýþmadýðý, römorklarda reflektör olup olmadýðý, sarý çakar lambanýn çalýþtýrýlmasý gibi kontroller yapýlmalýdýr. Asla yük üstüne veya üstü açýk kabinlere yolcu alýnmamalýdýr. Ana yola çýkarken çok dikkat edilmelidir. Yaz aylarýnda sürücülerin dikkat etmesi gereken diðer bir durum da yol yapým çalýþmalarýdýr. Sýcaklardan eriyen asfalt ile yol yapým çalýþmalarýnda yola dökülen mýcýrýn sürücüler açýsýndan tehlike yarattýðý bir gerçektir. Yetkililerimiz iþaret koyarak sürücüleri uyarmalýlar. Sürücülerimiz de gideceði yolun þartlarýný iyi tahlil etmeli, aracýmýzýn bakýmýna verdiðimiz önem gibi yolun durumuna da dikkat etmeliyiz. Ama ne olursa olsun sürücülerimiz hýz kurallarýna uymalý, yorgun-uykusuz yola çýkýlmamalý ve en önemlisi acele edilmemelidir" diye konuþtu. Haber Servisi Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan açýklanan Kurumlar Vergisi Rekortmenleri sýralamasýnda zirvede yer alan YEDAÞ, Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'in imzaladýðý Teþekkür Belgesi ile onurlandýrýldý. YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, "Baþarýmýz, yönetim modelimizdeki 'Sürdürülebilirlik' anlayýþýnýn bir parçasýdýr" dedisamsun'un 2014 yýlý Kurumlar Vergisi rekortmenleri belli oldu. Samsun Vergi Dairesi Baþkaný Zeki Yumbul, Samsun genelinde en fazla vergi beyan eden mükellefler arasýnda YEDAÞ'ýn yer aldýðýný söyledi yýlýnda Samsun'da 'En Yüksek Kurumlar Vergisi' beyanýnda bulunan YEDAÞ'ý, Teþekkür Belgesi ile onurlandýran Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý, Maliye Bakaný Mehmet Þimþek tarafýndan imzalanan kutlama mesajýný da YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu'na iletti. BAKAN ÞÝMÞEK, YEDAÞ'I KUTLADI Bakan Þimþek mesajýnda YE- DAÞ'ýn sürdürülebilir baþarýsýna dikkat çekerken, Genel Müdür Türkoðlu da yönetim modellerinin olmazsa olmazlarý arasýnda yer alan "Kalite, Liderlik ve Sürdürülebilirlik" anlayýþýnýn önemine vurgu yaptý.maliye Bakaný Mehmet Þimþek mesajýnda, "Türkiye'nin kalkýnmasý ve ekonomik olarak büyümesinin temel unsurlarýndan birisi de saðlýklý ve devamlýlýk gösteren vergi gelirleridir. Uluslararasý ekonomik imkanlarý iyi deðerlendirerek, oluþturduklarý katma deðer ile ekonomimizin itici gücü haline gelen kurumlarýmýz sayesinde ekonomimiz hýzla büyümeye devam ÝHH, Ramazan 2015 çalýþmalarýna 'Kardeþçe Paylaþalým Vakit Ramazan' sloganýyla start davam ediyor. 20 yýlý aþkýn bir süredir her Ramazan ayýnda iftar sofralarý kuran, kumanya ve gýda daðýtýmlarý yapan ÝHH, bu yýl yine yetimlerin yüzünü güldürerek ihtiyaç sahibi aileleri sevindirmeyi hedefliyor. Ramazan'da beþ kýtaya uzun yolculuklar yapacak olan ÝHH ekipleri, ulaþtýklarý bölgelerde yardýma muhtaç insanlarýn, muhacirlerin, yetim ailelerinin kapýlarýný çalacak, Ramazan bereketini uzak iklimlere taþýyacak. Bu yýl 'Kardeþçe Paylaþalým Vakit Ramazan' sloganý ile çalýþmalarýný yürüten ÝHH, baðýþçýlarýn zekât, sadaka, fitre ve baðýþlarýný; savaþ, iþgal ve doðal afet bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine uzak yakýn demeden birebir elden ulaþtýracak. Her yýl olduðu gibi bu yýl da Türkiye'de ve dünyada yetimlere ve ailelerine destek olunacak, yetim iftarlarý düzenlenecek, yetimlere eðitim ve kýrtasiye yardýmlarý yapýlacak, bayramlýk giysiler hediye edilecek, kumanyalar daðýtýlacak, iftar sofralarý kurulacak, ihtiyaç tespit edilen durumlarda yetimler için nakdi yardýmlarda bulunulacak.haber Servisi Sürdürülebilir yönetim YEDAÞ'ý zirvede tuttu Türkiye'deki ölümlerin yüzde 23'ü sigaraya baðlý Nurettin Türkoðlu etmektedir. Ülke genelinde olduðu gibi Samsun ilinde de baþarýlý çalýþmalara imza atarak her yýl Kurumlar Vergisi Sýralamasý'nda zirvede yer alan mükelleflerimiz arasýndaki YEDAÞ'ý kutlar, sürdürülebilir baþarýlarýnýn devam etmesini temenni ederim" dedi. YEDAÞ, ZÝRVEYÝ BIRAKMADI Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý'nýn açýkladýðý ve 2011 yýlýndan itibaren YEDAÞ'ýn her yýl rekortmenler arasýnda yer aldýðý Kurumlar Vergisi Sýralamasý'ndaki baþarýsýný þirketin yönetim modeliyle baðdaþtýran YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "Strateji, vizyonve misyon. Yönetim modelimizin temelin yer alan bu üç unsuru hedeflerinizle eþdeðerde ortaya koyduðunuz zaman baþarý kendiliðinden geliyor. YEDAÞ ailesi olarak, Þirketin hedefleri doðrultusunda hazýrladýðýmýz ve uygulamaya baþladýðýmýz Toplam Kalite Yönetim Modeli'nin olmazsa olmazlarý arasýnda yer alan 'Sürdürülebilirlik' anlayýþýný benimsedik ve tüm iþ süreçlerinde uygulamaya baþladýk. Samsun'un gurur tablosuna ilk olarak 2011 yýlýnda dahil olduk ve geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi 2014 yýlýnda da 'Kurumlar Vergisi Rekortmenleri' arasýnda zirveyi býrakmadýk. Bu bir baþarýdýr. Ayný zamanda, yönetim modelimizin bir parçasý olan 'Sürdürülebilir' yönetim þekliyle ortaya çýkan 'Rol Model' bir uygulamadýr"dedi. DÜNYACA ÜNLÜ ÞÝRKETLER 'YEDAÞ MODELÝ'NÝ TANIYOR Bu takdir ve ödüllerin hem YE- DAÞ ailesi için, hem de ülke için bir övünç kaynaðý olduðuna dikkat çeken Türkoðlu, sadece Türkiye'deki dev þirketlerin deðil, Fortune Global 500 Listesi'nde yer alan dünyaca ünlü þirketlerin dikkatle izlediði 'YEDAÞ Modeli' algýsýný oluþturduklarýný belirtti. Genel Müdür Türkoðlu, "Yönetim modelimizin gereksinimleri arasýnda yer alan "Kalite, Liderlik ve Sürdürülebilirlik" anlayýþýna bakýþ açýmýz ve uygulamalarýmýz, Avrupa'nýn ve dünyanýn dikkatini çekiyor. Amerika'dan Avrupa'ya, Asya'dan Orta Doðu'ya kadar 178 ülkenin BID Ödül Komitesi üyelerince 'Kalitesi ve Mükemmelliði' taçlandýrýlan þirketimiz, Türkiye'de elektrik daðýtým sektöründe 'Kalite ElmasTacý Ödülü'ne layýk görülen ilk ve tek elektrik daðýtýmý þirketi olmuþtur. Bu ödül, þirketimize Toplam Kalite Yönetim Modeli'nin kazanýmý, Avrupa Mükemmellik Ödülü'nün de habercisidir. Büyük finale sadece bir adým kaldý. Hedefimiz bu yýl içerisinde Avrupa'nýn 4 Yýldýz Ödülü'nü almak ve vizyonumuzu tescillemek" dedi.haber Servisi Türk Toraks Derneði, sigaranýn baþta akciðer kanseri, kalp krizi, beyin kanamasý, KOAH olmak üzere dünyada en çok öldüren 10 hastalýktan 6'sýnýn sebebi olduðunu, saç telinden ayak týrnaðýna kadar her hücreye zararý verdiðini açýkladý. Türkiye'deki tüm ölümlerin yüzde 23'ünün tütüne baðlý hastalýklar sebebiyle olduðu kaydedildi. Dernekten yapýlan yazýlý bilgilendirmede Türkiye'de 15 milyon kiþinin sigara içtiðini dünyada bu rakamýn 1,3 milyar kiþi olduðu vurgulandý. Dünya genelinde tütün kullanýmýna baðlý hastalýklar nedeniyle yýlda yaklaþýk 6 milyon kiþinin öldüðünü, Türkiye'deki tüm ölümlerin yüzde 23'ünün tütüne baðlý hastalýklar sebebiyle olduðu bildirildi. Dünyadaki tütün kullanýmý bu þekilde devam ettiði takdirde 2030 yýlýna gelindiðinde tütün kullanýmý nedeniyle ölen kiþi sayýsýnýn yýlda 8 milyonu geçmesinin beklendiðine dikkat çekilen açýklamada, Türkiye'de ise eðer önlem alýnmazsa sigaraya baðlý olan yýlda 100 bin ölümün 2030 yýlýna gelindiðinde 240 bin ölüme ulaþabileceðinin öngörüldüðü bilgisi verildi. (CÝHAN)

12 07 TEMMUZ 2015 SALI Rakipler bugün belli oluyor Çorum Belediyespor'un sezonunda mücadele edeceði rakipleri bugün belli olacak sezonu Spor Toto 2. Lig ve 3. Lig gruplarýnýn kura çekimi yarýn yapýlacak. TFF'nin Beykoz-Riva'da bulunan merkezindeki Orhan Saka Salonu'nda gerçekleþecek olan kura çekimi, saat 14.00'te baþlayacak.spor Toto 2. Lig ve 3. Lig fikstür çekimi ise gruplarýn belirlenmesinin ardýndan önümüzdeki günlerde açýklanacak bir tarihte yapýlacak.spor Servisi Zafer Kargoðlu ile anlaþma saðlandý Çorum Belediyespor transfer komitesi sað açýk mevkiinde forma giyen Zafer Kargoðlu ile her konuda anlaþma saðladý. Bu zamana kadar kadrosuna 7 oyuncu dahil eden Çorum Belediyespor son olarak Kahramanmaraþ Büyükþehir Belediyespor formasý giyen Zafer ile her konuda anlaþma saðladý ve bu futbolcuyu 2 yýllýðýna renklerine baðladý. Savunma ve orta sahaya transferler yapan Çorum Belediyespor transfer komitesi geçtiðimiz gün Çorum'a davet ettiði Zafer Kargoðlu ile uzun süren görüþmelerin ardýndan anlaþmaya vardý. Bu zamana kadar kadrosuna Serkan Güney, Eþref Koçak, Eþref Korkmazoðlu, Gökhan Kýlýnç, Kudret, Hakan Yaðmurkaya ve Uður Bulut'u katan Kýrmýzý- Siyahlýlar orta sahanýn saðýna Hakan Yaðmurkaya'dan sonra Zafer'i aldý. Geçtiðimiz sezon Kahramanmaraþ Büyükþehir Belediyespor formasý altýnda 30 maça çýkan Zafer 8 gol kaydetti. 22 Þubat 1989 Ünye doðumlu olan Zafer Kargoðlu Futbola 2000 yýlýnda Ünyespor altyapýsýnda baþladý yýlýnda Gaziantespor'a transfer olan oyuncu bu takýmda profesyonel oldu. 3 yýl Gaziantepspor formasý giyen oyuncu daha sonra sýrasýyla, Karayýlan Belediyespor, Gaskispor, Tavþanlý Linyitspor, Þanlýurfaspor, Bandýrmaspor, Derince Belediyespor ve son olarak da Kahramanmaraþ Büyükþehir Belediyespor formalarý giydi. Zafer Kargoðlu Milli Takým formasý altýnda 10 defa U-16, 13 Defa U-18 olmak üzere toplamda 23 Maçta forma giydi. Spor Servisi Yönetimden Votorantim Belediyespor, start verdi Çimento'ya ziyaret Çorum Belediyespor sezonu hazýrlýklarýna start verdi. Dün Ulukavak Nazmi Avluca sahasýnda gerçekleþtirilen sezonun ilk antrenmanýna izinli olan kaleci Fatih ve yeni transfer Eþref Korkmazoðlu katýlmadý. 10 günden fazla bir süre çalýþmalarýný Çorum'da sürdürecek olan Kýrmýzý-Siyahlýlar burada kondisyon depolayacak. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan nezaretinde gerçekleþtirilen antrenman yaklaþýk 1 saat sürerken, Kýrmýzý-Siyahlýlar hazýrlýklarýný bugün yapacaðý tek antrenmanla sürdürecek.spor Servisi Çorum Belediyespor yönetimi Votorantim Çimento Genel Müdürü Murat Çaðlayan'ý ziyaret etti.dün gerçekleþtirilen ziyarette Baþkan Zeki Gül, Mali As Baþkan fatih Özcan, yöneticiler Mustafa Özbayram, Mustafa Ercan, Mustafa Altunkaya, Fahri Yandýk ve Futbol Þube Sorumlusu Hamit Iþýk hazýr bulundu. Geçtiðimiz sezon Çorum Belediyespor formalarýnýn sýrtýnda yer alan Votorantim Çimento reklamý bu sezonda da yer alacak. Ziyarette konuþma yapan Kulüp Baþkaný Zeki Gül, kendilerine verdiði destekten dolayý Votorantim Çimento Genel Müdürü Murat Çaðlayan'a teþekkür etti sezonunda iyi bir kadro oluþturduklarýný ve bu kadro ile hedefe ulaþmak istediklerini belirten Baþkan Zeki Gül birlik çaðrýsýnda bulundu. Kendilerine destek veren bütün firmalara teþekkür eden Baþkan Gül "Geçen sezon olduðu gibi bu sezonda da takýmýmýzýn sýrtýnda Votorantim Çimento reklamý yer alacak. Votorantim yönetimine bize verdikleri destekten dolayý teþekkür ediyorum" dedi. Votorantim Çimento Fabrikasý Genel Müdürü Murat Çaðlayan ise gelecek sezon için Çorum Belediyespor'a baþarý dileklerinde bulunurken, Çorum Belediyespor'un her zaman yanýnda olacaklarýný belirtti. Burak Et Çanakkale Dardanelspor'da Spor Toto 3.lig takýmlarýndan Çanakkale Dardanelspor dýþ transferde Burak Et ile sözleþme imzaladý. Çanakkale Dardanelspor dýþ transferdeki suskunluðunu bozdu. Kýrmýzý-beyazlý takým dýþ transferde ilk imzasýný Zonguldak Kömürspor'un baþarýlý defans oyuncusu Burak Et'e attýrdý. Zonguldak ekibinde bu sezon 25 lig karþýlaþmasýna çýkan ve kýrmýzý-siyahlý ekibin playoff oynamasýnda büyük pay sahibi olan Burak Et, imza sonrasýnda yaptýðý açýklamada Çanakkale Dardanelspor'a gelmekten dolayý çok mutlu olduðunu, bu sezon konan büyük hedeflerin bir parçasý olmak için çaba sarf edeceðini ifade etti. Çanakkale Dardanelspor sportif menajeri Serkan Reçber, "Dýþ transfer çalýþmalarýmýz sürüyor. Ýlk imzamýzý uzun süreden bu yana takibimizde olan Burak arkadaþýmýza attýrdýk. Kendisini sezon baþýndan buyana takip ediyoruz ve çok istediðimiz bir oyuncu idi kendisine hoþ geldin diyoruz. Ayrýca dýþ transfer çalýþmalarýmýz sürüyor takýmýmýza katký saðlayacak bir çok oyuncu ile imza noktasýna geldik inþallah önümüzdeki günlerde dýþ transferde imzalarýmýz devem edecek" dedi. Çanakkale Dardanelspor 1988 doðumlu olan baþarýlý defans oyuncusu ile 2 yýllýk mukavele imzalarken tecrübeli futbolcunun defansýn sað kanadýnda forma giydiði ifade edildi. Altay'da ibre Toros'a döndü Teknik direktör Turgut Uçar'ýn sözleþme bile imzalamadan görevi býrakmasýnýn ardýndan Hakan Karatepe, Atilla Özcan ve Serdar Sabuncu isimlerini gündeme alan Altay yönetimi, bu kez rotayý Mesut Toros'a çevirdi. Yönetim, geçen sezon baþýnda da siyah beyazlý ekibi çalýþtýran genç teknik adama teklif götürürken, görüþmeyi doðrulayan Toros, "Altay benim yuvam. Seve seve gelirim" dedi. Kulübün içinde bulunduðu durumu yakýndan bildiðini ifade eden Toros, "Turgut Uçar'la anlaþma saðlanmadan önce de yönetimle temasým olmuþtu. Yine bir görüþme yaptýk. Altay'ýn þartlarýný çok iyi biliyorum. Transfer yasaðý kalksa da kalkmasa da benim için fark etmez. Mevcut oyuncularýn hepsini tanýyorum. Bir kaç gün içinde durum netleþir" dedi. Altay'ýn listesinde Erdi Demir de bulunuyor. Süleyman ve Sabahattin, imzayý atýyor Batman Petrolspor, iç transferde çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdý. Batman Petrolspor, iç transferde çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdý. Kýrmýzý-beyazlýlarda kaleci Süleyman Kasap'la yeniden anlaþma saðlandý. Ýstanbul'daki imza törenine Kýrmýzý-Beyazlý ekibin bazý yöneticileri de katýlacak yýlýndan bu yana Petrolspor formasýný giyen 25 yaþýndaki Süleyman, Petrolspor'un kalesini korumaya devam edecek. Ayrýca Kýrmýzý-beyazlýlar orta saha elemanlarýndan Sabahattin Usta'yla da anlaþmaya vardý. Tecrübeli futbolcu Sabahattin ile de hafta içi sözleþme yenilenecek.

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :11. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Selvitopu

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı