T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2404 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1395 TEKNOLOJ TAR H. Yazar Prof.Dr. Ergun TÜRKCAN (Ünite 1-8)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2404 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1395 TEKNOLOJ TAR H. Yazar Prof.Dr. Ergun TÜRKCAN (Ünite 1-8)"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2404 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1395 TEKNOLOJ TAR H Yazar Prof.Dr. Ergun TÜRKCAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Hasan ÇALIfiKAN ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2011 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend K l ç Genel Koordinatör Yard mc s Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Ö retim Tasar mc s Yrd.Doç.Dr. Hasan Çal flkan Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Ölçme De erlendirme Sorumlusu Ö r.gör. E. Emre Özkeskin Kitap Koordinasyon Birimi Yrd.Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Teknoloji Tarihi ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Ekim 2011

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... viii G R fi... 2 B R TEKNOLOJ K TABININ YAZIMI VE YÖNTEM... 2 Teknoloji Ö reniminde Görselli in Önemi... 2 Kitaptaki Yöntem ve Ana Temalar... 4 Bir Teknoloji Tarihini Okumaya Haz rl k... 6 G R fi... 7 BAZI TEMEL KAVRAMLAR ÜZER NE... 7 Teknoloji Nedir?... 7 Bilim Nedir?... 8 Teknolojiye liflkin Baz Temel Kavramlar... 9 Teknolojik lerleme ve Teknolojik De iflme Nedir? Bilim ve Teknoloji Sistemi ile Ulusal Yenilik Sistemi Nedir? cat, Keflif ve Yenilik Nedir? nsan Yarat c l n n çsel ve D flsal Dinamikleri CADIN AfiAMALARI catlar n Anonim Dönemi S nai Haklar ve Patent Sistemleri Hakk nda Kiflisel Mucit mi Kiflinin cad m? cad n Kiflisel Mucitler Dönemi cad n Kolektif-Organize ya da Kurumsal Dönemi Araflt rma ve Gelifltirme Faaliyetlerinin Tan mlar Hakk nda: Bilimsel Faaliyetlerin Sonuçlar n Ölçmek Patent statistiklerinin Teknoloji Üretimi Ölçümünde Kullan m Patent statistiklerinin Dezavantajlar Patent statistiklerinin Avantajlar B L M VE TEKNOLOJ POL T KALARINA G R fi Bilim ve Teknoloji (B&T) Politikas n n Baz Temel Kavramlar Bilim ve Teknoloji Politikas Teori ve Prati inin Geliflimi Bilim Politikas Yenilik Politikas na Dönüflüyor Teknolojinin Yay lmas ve Teknoloji Transferine liflkin Sorunlar Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar Yararlan lan Resim ve fiekil Kaynaklar cad n Anonim Dönemi-I. Aflama G R fi LK TOPLUMLARDAN ANT K MEDEN YETLERE TEKNOLOJ lk nsanlar - lk Aletler, Avc ve Toplay c Toplumlar fiehir Toplumlar : Neolitik Devrim, Tar m ve Kölecili in Do uflu Devletin, Bürokrasinin cad na Yol Açar Tar m Devrimi ve Köleci Sistemin Baz Özellikleri Yaz n n cad lk Temel Teknolojiler: Tekerlek, Seramik, Cam, Madencilik, Tekstil Antik Ça n nflaat Teknolojileri G R fi 1. ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler Antikite de Temel Makineler El, Su ve Yel De irmenleri Bilimsel Aletler, Saatler ve Di er catlar Kara Tafl mac l Antik Gemi Teknolojisi B L MLER N DO UfiU VE ORTAÇA A KADAR GEL fimes Bilimlerin Do uflu Mezopotamya ve Eski M s r da Bilim Eski Yunanda Bilim Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar Yararlan lan Resim ve fiekil Kaynaklar ÜN TE 4. ÜN TE cad n Anonim Dönemi II. Aflama G R fi ORTAÇA DA TEKNOLOJ K GEL fimeler fiövalye ile Serfin Ortak Noktas Demir fiatolar ve Gotik Katedraller lk Kapitalist flletme Tipi: Yünlü Dokuma Çan ve Top Dökümü Mekanik Saatlerin Do uflu De ifltirilebilir Parça Üretimine Do ru Madenler ve Su Tulumbalar (pompalar) TEKNOLOJ K ORTAÇA LARDAN ÇIKIfi Gemi Teknolojisindeki De iflim ve Yol Açt Büyük Co rafi Keflifler Askeri Devrim Hollanda n n Teknolojik lerlemeye Katk lar Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar Yararlan lan Resim ve fiekil Kaynaklar Ortaça da Avrupa ve Avrupa-D fl Toplumlarda Bilim ve Teknoloji G R fi ORTAÇA AVRUPA TOPLUMUNDA B L M VE ÜN VERS TE Ortaça larda Avrupa Toplumu Ortaça Potas, Yunan- slam-latin Bilim ve Düflüncesi Üniversitelerin Do uflu SLAM DA B L M VE TEKNOLOJ Arap m, slam m, Ortaça Bilimi mi? slam n Bilim ve Teknolojide Geri Kalma Sorunu slam Dünyas nda Müspet (Akli) Bilimler ve Teknoloji Osmanl n n Bilim ve Teknolojide Geri Kalma Sorunu Ç N DE B L M VE TEKNOLOJ Çin Medeniyeti ve Bat dan Fark Eski Çin de Bilimsel ve Teknolojik Paradigma Çin in Teknolojik Baflar lar ve Kaç n lmaz Durgunluk

5 çindekiler v Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar Yararlan lan Resim ve fiekil Kaynaklar Bilimsel Devrim ve Sonras G R fi B L MSEL DEVR M Astronomi-Fizik Ekseninde Göklerde Dünyay Sarsan Bir Devrim Kopernik ( ) Tycho Brahe ( ) ve Johannes Kepler ( ) Galileo Galilei ( ) Isaac Newton ( ) Bilim Devriminin Sosyo-ekonomik Kökenleri Bir Kurum Olarak Bilim ve Bilimsel Topluluklar VE 19. YÜZYILLARDA B L MSEL GEL fimeler Modern Teknolojilerin Bilimsel Kökleri Bilim Devrimi Sonraki Yüzy llar Ayd nlat yor Matematik ve Hesap Makinesi Fizik ve Mekanikteki Geliflmeler Elektrik Bulunuyor Astronomi ve Co rafya Kimya Bilimi Do uyor Mikroskop, Biyoloji-Jeoloji ve Evrim Geniflleyen Bir Evren, Belirsizlik, Görelilik ve Yirminci Yüzy l Fizi i Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar Yararlan lan Resim ve fiekil Kaynaklar ngiliz Sanayi Devrimi (Kiflisel Mucitlerin Do uflu ve H zla Ço almas ) G R fi SANAY DEVR M ÖNCES ngiltere de Sanayi Devriminin Bir Provas Yap ld m? ngiliz Sanayi Devrimi Öncesi Entelektüel Ortam SANAY DEVR M N N TEKNOLOJ K fiemasi Buhar Makinesine Giden Yol Kok Kömürü ile Demir Ergitme Savery nin Buhar Makinesi ya da Madencinin Dostu Newcomen Buhar Makinesi Watt n Buhar Makinesi Pamuklu Dokumada Mekanik catlar Uçan Meki in Getirdi i Teknolojik Dengesizlik plik Üretiminin Makineleflmesi Dokuma Sürecinin Mekanizasyonu Makineli Fabrika Sistemi Do uyor (Buharla Pamu un Evlenmesi) SANAY DEVR M NE L fik N BAZI YORUMLAR ÜN TE 6. ÜN TE

6 vi çindekiler Niçin ngiltere? Sanayi Devrimi Bir Devrim mi? Giriflimciler-Mühendisler ve Üniversiteler Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar Yararlan lan fiekil ve Resim Kaynaklar ÜN TE 8. ÜN TE On Dokuzuncu Yüzy l Teknolojileri -Kiflisel Mucitten Kolektif, Organize, Kurumsal catlar Dönemine G R fi NG L Z SANAY DEVR M N N YAYILIP DER NLEfiMES Fabrikalar, Üretim Sistemleri, Sektörler Demiryollar n n Do uflu Buharl Gemi Buhar Makinesinden Buhar Türbinine YATIRIM MALLARI SEKTÖRÜ VE AMER KAN S STEM N N DO UfiU Yat r m Mallar Sektörünün Do uflu Do al Kaynak Bollu u ve Emek K tl Ahflap fllemede lk Standart (De ifltirilebilir) Yap Elemanlar Amerikan (Kitle) Üretim Sistemi De ifltirilebilir Parçalarla Üretim ve Taylorizm ÇEL K, ÇTEN PATLAMALI MOTORLAR VE ELEKTR K Çelik Üretimi, Alafl mlar ve Yeni Metaller Elektrik ile Demir-Çelik Üretimi ve Alafl mlar çten Patlamal Motor, Fordism ve Otomobilin Kitle Üretimi Elektrik Enerjisi ve Uygulamalar Elektrik ve Makine A IR K MYA SEKTÖRÜ VE PETROL SANAY A r Kimya Sektörünün Do uflu ve Geliflmesi Petrolün Sanayi Girdisi Olarak Ortaya Ç kmas Petrol Rafinasyonu ve Petro-Kimya Sanayi lk Sentetik Maddeler ve Mucit-Giriflimciler Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar Yararlan lan Resim ve fiekil Kaynaklar Yirminci Yüz Y l n Önemli Teknolojileri G R fi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJ LER Uçak ve Modern Havac l k Sektörü Helikopter Roketlerin Geliflmesi ve Silah Haline Gelmesi Uzay Yar fl Uzay n Bar flç Amaçlarla Keflfi NÜKLEER TEKNOLOJ LER Nükleer Reaksiyonunun Anlafl lmas Nükleer Silahlar ve lk Denemeler Nükleer Enerjinin Bar flç Kullan m

7 çindekiler vii FARMASÖT K VE GEN TEKNOLOJ LER laç (Farmasötik) Sektörünün Do uflu Antibiyotikler Bilime-Dayal Teknolojilere Örnek: Gen Teknolojileri(*) LET fi M VE B L fi M TEKNOLOJ LER N N DO UfiU VE POST-MODERN DÜNYA Telgraf-Telefon ve Gramofon Radyo ve Televizyon lk Bilgisayarlar ve Elektronik Devre Elemanlar (Transistörler) INTERNET ÇA I Robotlar ve Yeni Üretim Teknolojileri Acaba Bilgisayarlar cat Yapacak m? cad n Dördüncü Aflamas m? MODERN TEKNOLOJ LERE TOPLU B R BAKIfi: UZUN DALGALAR VE PARAD GMA DE fi M UZUN DALGALAR VE PARAD GMALAR HAKKINDA Uzun Dalgalar ve catlar Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar Yararlan lan Resim ve fiekil Kaynaklar Sonsöz Kaynakça Konu Dizini sim Dizini...305

8 viii çindekiler Önsöz Bundan 30 y l önce, 1981 de teknolojiyle ilgili ilk kitab m, Teknolojinin Ekonomi Politi i yay nlanm flt. Bu benim doçentlik tezimdi ve daha çok iktisadi kalk nma amac yla iktisadi büyümeyi h zland racak bir bilim politikas tasar m n araflt r yordu. Sonraki y llarda bilim ve teknoloji politikalar hakk nda pek çok makale, kitap bölümü ve araflt rma yay nlad m. Emekli olduktan sonra, Dünya da ve Türkiye de B L M, TEKNOLOJ VE POL T KA bafll kl kitab m stanbul Bilgi Üniversitesi 2009 da yay nlad. Bu kitap, asl nda, bilim-teknoloji politikalar için Teori ve Uygulama amaçl genel bir yap tt r ve ayn zamanda, bu amaçla kitapta, genel bir bilim-teknoloji tarihi ile Türk modernleflmesi hakk nda 18. Yüzy ldan günümüze yaflanan teknolojik geliflmeler kaydedilmifltir. Elinizdeki bu kitab yazarken de, pek çok kitapla birlikte, do al olarak yukar da ad geçen kitab mdan da yararland m ve al nt lar yapt m. Bu ders kitab n yazmay, bana, Anadolu Üniversitesinden de erli meslektafl m Prof. Dr. Levend K l ç teklif etti. Asl nda zor bir iflti, ama bu kitab flimdiye kadar yaz lmam fl ilk telif kitap olarak de erlendirdi im için, bunu bir direktif, hatta bir iddia say p, kabul ettim. Bu anlamda, bana bu fikri verdi i için kendisine teflekkür ederim. Avrupa dillerinde birçok genel ve özel teknoloji tarihi kitaplar mevcutken, Türkçede yaln zca bir tak m çeviri teknoloji tarihi kitaplar bulunmaktad r. Ancak, bir ders kitab olarak genel bir Teknoloji Tarihi kitab bildi im kadar yla bu zamana kadar mevcut de ildi; yaz lmal yd. Bu kitab n ortaya ç kmas sürecinde; ilk baflta Anadolu Üniversitesi Rektörü Say n Prof. Dr. Davut Ayd n a ve sonra da Aç kö retim Fakültesi Dekan Say n Prof. Dr. Ayd n Ziya Özgür e katk lar ndan dolay teflekkür etmek isterim. Kitab n bafl ndan bu yana bana yard m eden ve ayr ca kitab n editörlü ünü üstlenen Yrd. Doç. Dr. Hasan Çal flkan a da ayr ca teflekkür etmek isterim. Son olarak, Prof. Dr. Tevfik Fikret Uçar ve ekibinin, bu kitap ve benzerleri için haz rlad tasar m modelini ve kitab n son haline gelmesine yönelik dizgi biriminin de erli ve özverili çal flmalar n anmak ve teflekkürlerimi sunmak isterim. Tüm bu çabalar ve katk - lar olmazs z n bu dar alanda do ru yolu bulabilir miydik? Kuflkusuz hay r! Tüm bunlarla birlikte, bunun ilk Türkçe genel teknoloji tarihi dersi kitab olmas, metinde yapt m hatalar ve eksikleri asla mazur göstermez. Ben, kendi ad ma, bilgi da arc m n ve yaz m teknolojisi kapasitemin bu kadar oldu unu düflünüyorum. Gençlerin, daha güzel teknoloji tarihi kaynaklar ortaya koyaca - n ümit ediyorum. Zira onlar n, modern teknolojiye yatk nl klar tart fl lamaz

9 çindekiler ix Bu kitab, 2010 y l nda ölümsüzler aras na kat lan, Bilim ve Teknoloji Politikas alan n n yarat c s, Yenilik ktisad n n büyük teorisyeni, Sussex Üniversitesi ( ngiltere) Science Policy Research Unit in (SPRU) kurucusu, Hocam Prof. Chris Freeman a ( ) ithaf ediyorum. Prof. Dr. Ergun TÜRKCAN Yazar Hakk nda... Prof. Dr. Ergun Türkcan, 1962 de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) Maliye- ktisat Bölümünden mezun oldu. Çeflitli üniversite, bakanl k ve kurulufllarda görev yapt. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu nda (TÜ- B TAK) y llar aras nda tam zamanl, y llar aras nda da yar m zamanl olarak uzman, yönetici ve Baflkan dan flman olarak görev yapt. Türkcan, 1997 y l nda SBF den emekli oldu.

10 2 Teknoloji Tarihi Resim G.1 Müzeler. G R fi B R TEKNOLOJ K TABININ YAZIMI VE YÖNTEM Teknoloji Ö reniminde Görselli in Önemi Bir Teknoloji Tarihi kitab, genelde, bir Bilim ve Teknoloji Müzesi içindeki salonlar gezerek okunmal d r; en iyi ö renme yolu budur. Müzelere en yak n baflka bir yol da Sanayi Fuarlar olmal d r. ngiltere de, 1851 de, Hyde Park da kurulan Chrystal Palace daki (Londra) ilk Sanayi Sergisinden kazan lan gelirle, South Kensington daki Victoria&Albert Müzesi, Bilim ve Tabiat Tarihi Müzesi ile Imperial College of Science and Technology (Londra n n ilk teknik üniversitesi) ve Royal Albert Hall Konser Salonu nun arsalar sat n al nm flt. Londra da ünlü Cromwell Road un üstünde yer alan bu Yeni Gotik tarz binalar toplulu u ile Hyde Park aras nda kalan alanda, Kraliçe Victoria n n çok erken ölen efli Prens Albert in an s na yap lm fl, flehrin en önemli konser salonu The Royal Albert Hall yükselir. Sanat, bilim-teknoloji ve üniversite ile bütünleflmifltir. Medeniyet böyle bir alafl md r. Bunlar, yine hemen yak n zamanlarda, Washington da Smithsonian Institute ve Boston da, di er büyük flehirlerde aç lan müzeleri; Almanya da, 1903 de Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik, Münih ve benzeri yüzlerce müze ve araflt rma kurumu izlemifltir. Bu kurumlar burada ismen saymak bile mümkün de ildir. Ancak, dünyan n her geliflmifl ve sanayileflmifl ülkesinin baflkentinde ve bafll ca flehirlerinde buna benzer birkaç kurum, müze yer al r. Bu müzelerin baz lar nda 100 bini aflk n parça (article) mevcuttur ve bunlar zamanla artmaktad r. Çünkü bunlar donmufl bir tarih de il, yaflayan, aletleri, mekanizmalar, olaylar aç klayan, deney yapan, yapt ran, yaflatan ciddi e itim ve araflt rma kurumlar d r. Müzeler sadece, e itim-ö retim d fl nda, o toplumun bilim ve teknolojiye katk lar n da sergileyerek, gelecek kuflaklara yol gösterir. Müzeler, e itim-ö retim gibi ifllevlerinin yan nda, toplumlar n, medeniyetlerin bilim ve teknolojiyele olan iliflkilerini ve katk lar n da sergiler. Baz müzeler bilime, baz lar daha çok teknolojik geliflmelere a rl k verir, ama genel olarak, bilimin teknolojiden ayr lmas kolay olamad için, müzeyi yaratanlar n amaçlar do rultusunda bilim ve teknoloji içeri i dengelenmektedir. Baz müzeler bir bilim kolunda (örne in; Greenwich Astronomi Müzesi), baz lar da bir teknoloji ve/veya somut bir dönemde odaklanm flt r (örne in; denizcilik müzeleri, Sanayi Devrimi müzeleri, askeri müzeler, ulaflt rma veya tramvay müzeleri, havac - l k, saat, silah, ortaça silahlar vb. müzeleri). Teknoloji Tarihi ile ilginin, Sanayi Devrimi ülkesi ngiltere de ayr bir bilim dal do urdu unu söylemeliyiz: Sanayi Arkeolojisi (Industrial Archaeology). Art k

11 Girifl 3 tarih say lan ilk sanayi üretim teknolojilerini, fabrikalar, kanallar, tren ve vapurlar, eski yollar, köprüleri, viadük ve kanallar, buhar santralar n (boiler house) her türlü tak m tezgahlar n, bunlar n ürünleri buhar makinelerini, içten patlamal motorlar hatta eski otomobil ve uçaklar onarmak, restore etmek, yeniden çal flt rmak ve ifllevlerini anlamak, tarih, bilim ve teknolojilerin kesiflti i bir disiplinler-aras araflt rma alan d r. Türkiye de böyle kurumlar m z henüz bulunmamaktad r. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK), birkaç kez giriflimlerde bulundu ama bir sonuç al nmad. stanbul da, Sütlüce deki (Haliç) ve Ankara da Kale deki Koç Müzeleri, Avrupa örnekleriyle karfl laflt r lamazsa da, yine de bizim için özel imkanlarla kurulmufl güzel örneklerdir. Genelde, kapitalizmin geliflmifl oldu u yerlerde bile devlet eliyle kurulan bu genel müzelerin, devlet gelene inin güçlü oldu u Türkiye de olmamas büyük bir eksikliktir. stanbul da, (Befliktafl) Denicilik Müzesi, sadece Türk Donanmas na ait baz parçalar, yaz ve resimleri sergiler. Ankara (Etimesut) ve Eskiflehir de Hava Kuvvetlerinin birer havac l k müzesi nüvesi bulunuyor. Maden Tetkik ve Arama Kurumu (MTA) nun içinde bir jeoloji ve fosil müzesi mevcuttur. Ayr ca, Anadolu nun baz kentlerindeki etno rafya müzeleri yerli teknolojileri sergiler ama, sistematik ve bilimsel de ildir. Bu tür yerlere özel ilgi gösterilmesi gerekir ki, bu topraklara ait, eski teknolojik bilgiler, belgeler kaybolmas n. Çocuklu umda gördü üm, bildi im ve hatta bindi im bir ka n y, at arabas n, düveni, eski bir dövmeyi, demir kilidi, art k arasam da bulamam. Resim G.2 Koç Müzesinden Bir Kesit. Bu eksiklikler karfl s nda, ülkemizde genel ders kitab olarak yaz lacak herhangi bir Teknoloji Tarihi kitab n n, müzelerin yerine geçecek ölçüde çok aç klay c olmas, resim, flekil ve foto raflara a rl k vermesi kaç n lmaz oluyor. Bu nedenle, kitab n ünitelerine mümkün oldu u kadar, resimler, çizimler ve tablolar, aç klamalar yla birlikte konulmaya çal fl lm flt r. Baz özel konular ve icatlar için, ilgili yerlerde ba ms z aç klamalar görülecektir.

12 4 Teknoloji Tarihi (1) Pek çok önemli eser aras nda, 1950 lerde, bir gurup yazar taraf ndan, büyük boyda 5 cilt olarak haz rlan p, Oxford Üniversitesi taraf ndan y llar aras nda bas lan A History of Technology bafll kl eserin anlat m, 1900 y l nda bitmektedir. Bunun bir özeti, Derry&Williams n, A Short History of Technology Oxford Paperback, 1960 kayna olarak verilebilir. Bu kaynak 783 sayfad r. Yararland m z di er genel teknoloji tarihlerini Kaynakçada belirtiyoruz. Biz, bu ders kitab nda temel olarak, 2009 y l nda stanbul Bilgi Üniversitesinin yay nlad B L M, TEKNOLOJ ve POL T KA bafll kl kitab m zdan ve büyük ölçüde, Freeman ve Soete nin yine yazar taraf ndan tercüme edilmifl YEN L K KT SADI isimli kayna ndan (TÜB TAK, 2003) hem model olarak hem de genifl al nt lar yaparak yararland k. Di er kaynaklar ise, yine Kaynakça bölümünde belirtilmektedir. (2) Bu konuda örnek olarak; Kurflun Kalemin tarihini yazan Petrosky nin Pencil ve Tornavidan n Tarihini anlatan Rybczynski nin One Good Turn adl kitaplar gösterilebilir. Kitaptaki Yöntem ve Ana Temalar Bu kitap, bir teknoloji ansiklopedisi de ildir; asl nda, günümüzde böyle bir kitap yazmak (1) gereksiz bile say labilir. nternet te, Wikipedia da ve di er sitelerde en ince ayr nt lar bulmak mümkündür. Ancak, bu kaynaklarda, her teknoloji çeflitli anlat m düzeylerinde, tek tek ele al n r; birbirleriyle iliflkileri, etkileflimleri daha do rusu, teknolojilerin bir bütün olarak do ufllar n n, genel çerçevesi yoktur. Teknolojiler, birbirlerinden, bilimlerden ve tabii, ihtiyaçtan (talep) etkilenerek do arlar. Önemli olan, her gün binlercesi ortaya at lan ürünlerin katolo u de il, belli temsili ürün veya üretim teknolojileri oda nda, jenerik teknolojiler de diyebiliriz, teknolojilerin do ma ve evrimleflme süreçlerini, içsel ve d flsal dinamikleriyle anlatabilmektir. Bu yöntem de, baz kritik teknolojileri seçmek ve onlar üzerinden geliflmeyi görmeye çal flmakt r. B rak n z modern bir yolcu uça n n geliflmesini ve türlerinin farklar n anlamay, bir at arabas n n, pullu un, buharl lokomotifin, kurflun kalem veya tornavidan n geliflmesini görmek bile çok vaktimizi alacakt r (2). Bu kitap, icat-yenilik mekanizma ve süreçlerine odaklanmaktad r. Bu nedenle, kitab n üniteleri aras nda organik ba lant lar mevcuttur; baz temalar, konular veya ürünler de iflik boyutlarda ve bafll klar alt nda yeniden ele al n p gelifltirilmektedir. Örne in, demirin, çeli in üretimi eski ça larda biliniyordu ama, Ortaça larda üretimi ve kullan m yayg nlaflarak demokratize oldu. Sanayi Devrimiyle üretim teknolojisi de iflti, odun kömürün yerini kok kömür al nca boyutlar büyüdü. Çelik üretiminde ve çeflitlerindeki de ifliklikler, 19. Yüzy l ortas nda, ucuz çelikalafl mlar ça nda, bunlara ba l de ifltirilebilir parçalar n (intercheangeable parts) seri üretimini, parçalar n h zl birlefltirilmesi de kitle üretim tekniklerinin geliflmesini, Taylorizm-Fordizm usullerini getirecektir. Oysa, ilk de ifltirilebilir parçalar, Sanayi Devriminden çok önce, Sümer iflçileri ya da köleler taraf ndan, flehirlerin inflaat için birbirine benzeyen, ayn büyüklükte piflirilen tu lalard r. Ayn kal plara dökülen tu lalar n üretim teknolojisi, ayn ebatta tafl kesmekten çok farkl d r. Tafl kesme, en saf haliyle emek-yo un bir üretim tekni i iken, tu la kesmek nispeten emek-sak ngan bir teknik say labilir. Teknik ilerleme, tarih boyunca emek-sak ngan bir yolda geliflecektir. Bir ürünün eski olmas, teknik ilerleme süreci d fl nda kalaca anlam na gelmez. nsanlar, göçebe iken hayvan tüylerini e irip ip ve ondan da kumafl ve benzeri giysiler, ev eflyalar yapmay biliyorlard. Yerleflik toplumlar bitki elyaf n da hammadde olarak kullan rd. Ama, Sanayi Devrimi, Hintlilerin elle dokudu u pamu un ipli inin ve pamuklu kumafllar n mekanik üretimine geçilmesiyle do mufltur. Bu dokuma tezgahlar buhar makinesiyle birleflince, romantik deyimiyle pamukla buhar evlenince fabrika sistemi ortaya ç km flt r. Makine, insanl n binlerce y ll k hayalidir; skenderiyeli Heron ilk buhar tazyiki ile dönen bir oyuncak yapt nda, bunun bir oyuncaktan öte de eri yoktu. Ama, su ve yel de irmenleri döndürülen bir çark üzerine kurulmufltur. Bu çark, yani tekerlek, çömlekçi tablas ndan öküz arabas n n tekerle ine, oradan makinelerin çarklar na, jet uçaklar n n motorlar na kadar, ayn geometrik formun say s z biçime girebildi ini gösteriyor. Bu da, bize, (icatta) baz temel elemanlar n fazla de iflmeden varl klar n koruduklar n gösteriyor. Çin bucurgat ile modern bir kule vincinin (tower crane) çal flma esas ayn d r; sadece çok daha a r yükü, çok yükse e ç karmak için insan gücü yerine elektrik motorlar kullan l r. Bir otomobili at arabas yla karfl laflt r rsan z, özü itibariyle 4 tekerlek üstünde giden bir platforma ulafl rs n z. Hiçbir icat-yenilik, belki ilk tafl aletler (artifacts) ve atefl d fl nda, saf ve ba-

13 Girifl 5 sit de ildir; eski birçok unsuru içerir. O nedenle, etkileri bak m ndan ne kadar büyük ve devrimci bulunsa da, hiçbir mucit, kendi icad n n tamam n n kendine ait oldu unu iddia etmemelidir, iddia edemez de. Her icat, nihai analizde, insanl n ortak mal olan bilgi stokunu kullanarak, ona yap lan küçük bir ilavedir ama, bu küçük ilave de insanl a çok önemli bir hizmet say lmal d r. Örne in, Bristol de, eski limanda, 19 yüzy l n en büyük mühendislerinden Isambard Kingdom Brunel in ( ) tamamen demir kullanarak, 1845 de infla etti i ilk uskurla (propeller) giden buharl gemilerden biri olan Great Britain, restore edilmifl biçimde sergilenmektedir. ngiltere de hâlâ kullan lmayan tren yollar nda, eski buharl lokomotifler, çok eski vagonlarla yolcu tafl maktad r. ngiltere de her yerde eski fabrika veya buhar santralar n n, (ünlü Tate Gallery, Thames de kenar ndaki bir elektrik santral içindedir) yeni ifllevleriyle yaflat ld n ve müze görevi yapt n da görebilirsiniz. stanbul Bilgi Üniversitesine verilmifl olan Ka thane de, 1914 de aç lm fl, ülkenin ilk elektrik üretim tesisi Silahtara a Elektrik Santral da flimdi hem müze hem de toplant mekan d r. Resim G.3 Canl bir müze örne i: Bristol Liman nda Isambard Kingdom Brunel in 1845 de iflletmeye al nan uskurlu buhar gemisi SS Great Britain ve ünlü uskuru. Bu gemi Falkland Adalar nda hurda vaziyette yatarken, ngiltere ye getirilip restore edilmifl ve müze olarak eski r ht mda ziyaretçilere aç lm flt r. SS Great Britain, dünyan n ilk baflar l transatlantik gemisi say l r (Brunel, 2006, resim 19-20).

14 1TEKNOLOJ TAR H Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Teknoloji tarihinin özelliklerini aç klayabilecek, Teknoloji tarihinin di er tarih türlerinden farklar n belirleyebilecek, Teknolojiye ba l olarak bilim ve araflt rman n temel kavramlar n tan mlayabilecek, cad n veya teknoloji üretiminin tarihsel aflamalar n belirleyebilecek, Bilim ve teknolojinin devletle iliflkileri çerçevesinde, modern bilim ve teknoloji politikalar n n tasar mlar yla teknik ilerlemenin yaratt güncel temel sorunlar tart flabileceksiniz. Anahtar Kavramlar Teknoloji Bilim Teknolojik ilerleme ve teknolojik de iflme Ulusal yenilik sistemi UYES Bilim ve teknoloji sistemi cat, keflif ve yenilik nsan yarat c l cad n aflamalar Anonim icatlar Kiflisel icatlar Kurumsal icatlar veya icad n kolektif-organize dönemi Araflt rma ve Gelifltirme Faaliyetleri (A&G ve AR-GE) Araflt rman n girdileri Araflt rma ç kt lar veya ürünleri Patent know-how Türk patent sistemi Bilim ve teknoloji politikalar Teknoloji transferi Uygun veya ara teknolojiler Roma Kulübü Teknoloji ve Çevrecilik çindekiler Teknoloji Tarihi Bir Teknoloji Tarihini Okumaya Haz rl k G R fi BAZI TEMEL KAVRAMLAR ÜZER NE CADIN AfiAMALARI B L M VE TEKNOLOJ POL T KALARINA G R fi

15 Bir Teknoloji Tarihini Okumaya Haz rl k G R fi Bir teknoloji tarihi veya bu konularla ilgili herhangi bir kitab okumak için, en az ndan, bu alandaki temel bilgiler, kavramlar ve tarihin ana aflamalar bilinmeli, tart flmal konular üzerindeki sorunun esas anlafl lmal d r. Günümüzün en önemli faaliyeti art k bilim ve özellikle teknoloji üretmektir. Üretim ve ihracat de erleri söz konusu oldu unda, eskisi gibi, belli temel mal gruplar nda ne kadar üretim ve ihracat yap ld de il, bu miktarlar içinde teknoloji-yo un ya da ileri teknoloji (high-tech ) mal ve hizmetlerin pay önem kazanmaktad r. Bu alanlar ve sorunlar sadece firmalar veya üniversiteler de il, devletlerin ve uluslar aras kurulufllar n da çok büyük ilgisini çekmekte, ulusal ve uluslararas büyük, pahal bilim ve teknoloji projeleri yap l p, daha da önemlisi uzun vadeli politikalar tasarlanmaktad r. Bilim ve teknoloji faaliyetlerinin girdilerinin (AR&GE harcamalar ve araflt r c insan gücü) ve ç kt lar n n (icatlar, yenilikler, patentler vb) ölçülmesi, bu konuda fikri mülkiyet haklar n n korunmas gerekmektedir. flte tüm bu konular ve sorunlar 1. ünitenin çerçevesini çizmektedir. BAZI TEMEL KAVRAMLAR ÜZER NE lk bölümde baz temel kavramlar aç klayaca z. Bu kavramlar; bilim, teknoloji, icat, keflif ve yenilik; bunlar n türleri, kaynaklar, tarihsel geliflme dinamikleri, evreleri, iliflki ve etkileflim süreçleri olarak s ralanabilir. Günümüzde, teknoloji denince, hep ileri teknolojiler, bilgisayarlar, 3G, 4G cep telefonlar, ipad ler, programlar, uçaklar, robotlar ve her gün yüzlercesi hayat m za giren yenilikler akla gelir. Oysa, ilk insanlar n avlanma amaçl yonttu u tafl da teknolojik bir objedir çünkü, bir ak l ürünüdür. Burada önce teknoloji üzerinde duraca z, çünkü tarihsel bir önceli i vard r. Teknoloji en çok tan m yap labilen, herkesin dilindeki kavram-terimdir (1). Halk genelde, teknoloji derken bilimi, bilim derken de, teknolojiyi kast etmifl olabilir. Oysa, teknoloji saf bilimsel bilgiden (knowledge); gündelik malumat, (enformasyon) yani biliflimden (2) bunlarla yak n ilgisi olmakla birlikte, çok ayr bir kavram, farkl bir bilgi kategorisidir. Teknoloji Nedir? Teknoloji, insan n tabiat, toplumu, kontrol etmek, de ifltirmek için hem kendi hem de toplumsal akl ve belle i kullanarak elde etti i sonuçlard r. Bu bir alet, ma- (1) Teknik terimi, Eski Grek (Yunanca), bir ifl, bir nesne yapmak, el zanaat, gündelik hayata iliflkin, kölelerin veya kad nlar n yapt pratik ifller (praxis) anlam ndaki techne kökünden geliyor. Bir sanat n icras, bir ressam n, bir kemanc n n, bir balerinin kendi özel çal flma tekni i de olabilir. (2) Enformasyon bir baflvuru bilgisi olup, niteli i icab herkes taraf ndan üretilebilir ve genelde, serbest bilgi kategorisine girdi inden, herkes taraf ndan da kullan labilir. Bunun kullan c lar aras nda bilim ve teknoloji üreten, araflt rma yapanlar da bulunabilir; o zaman da, bu enformasyon, bilimsel bilgi üretmeye yönelik bir sürece kat lm fl olur. Bir bak ma Internet ortam ndaki tüm verileri, genelde, bu bafll k alt nda toplamak mümkün olabilir. Bilimsel ve teknolojik bilgi stokundan ay rmak için, eski bir deyim olan malumat yerine öz Türkçe biliflim terimini kullanmak daha uygundur; baflka terimler de kullan labilir. Ancak, günümüzdeki biliflimiletiflim yani enformasyon toplumuna bir bilgi toplumu (knowledge=bilimsel bilgi) demek do ru de ildir.

16 8 Teknoloji Tarihi kine gibi maddi bir ürün veya av, savafl, bürokrasi için çeflitli örgütlenme türleri gibi sosyal bir yap lanma da olabilir; baflka deyiflle, her fley maddi kültür ile s n rl de ildir. Gündelik dilde, insanlar belli bir tekni i belirtirken de teknoloji terimini kullan rlar. Oysa, teknoloji ya da teknikler bilgisi (logos of techniques) bir fleyin (bu fley bir maddi ürün, bir hizmet hatta bir güzel sanat icras da olabilir) nas l üretildi i, nas l tüketildi i veya kullan ld na dair sistematik, belli bir sistem veya disiplin çerçevesinde sunulmufl bilgiler demetidir. Biz de bu kitapta teknoloji yi anlatmaktay z. Ancak, bilimsel bilgi ile teknolojik bilgi aras ndaki organik ba lar nedeniyle, çok kesin saf bilim-saf teknoloji ayr m yapmak neredeyse imkans zd r. Tabii, günümüzde bu iliflkiler çok güçlü ise de, tarihin ilk ça lar nda bile bu iliflki mevcuttur. Bir icad n, buluflun, üretime, kullan ma baflar yla uygulanmas na da yenilik demekteyiz. Alet kullanan ilk insandan (homo faber) beri biriken, birço u kaybolmufl, fakat günümüzde her gün üzerine pek çok eklemeler yap lan kullan fll bir bilgi stoku olan teknolojinin, di er bilgi kategorileriyle özellikle, bilimle iliflkisi veya çak flma alanlar na yeri geldikçe de inip gerekli aç klamalar yapaca z; böylece yeni tan mlar ve kabuller ortaya ç kacakt r. Ancak, teknolojinin, felsefi, tarihi, antropolojik, sosyolojik vb. aç lardan tan mlar aras nda gerçekten ifllevsel tan m veya yaklafl mlar na iktisat alan nda rastlan r. Çünkü, en genel hatlar yla, özünde eylem ve üretim olan bir bilgi kategorisiyle temelinde, üretim-tüketim yatan bir bilgi alan olan iktisad n yak nl veya organik ba lant s aflikard r. Ama teknolojinin tarihsel ve mant ksal ikizi ya da deyim yerindeyse paran n di er yüzü, kuflkusuz bilimdir. Bilim Nedir? Kuflkusuz, teknoloji yani pratik insan ihtiyaçlar n n karfl lanmas, tarihte, kronolojik bir öncelik de alsa, (ilk aletler, ilk avc l k teknikleri, atefl vb.) medeni insanlar, hala Platoncu SIRA S ZDE bir önyarg yla bilime özel bir yer ve önem verirler; her medeni SIRA S ZDE toplumun de erler sisteminde Bilim en üst s ralarda yer al r; tamamen metafizi e, bilinmeze karfl t olsa da, insanlar, onu, tanr gibi, din gibi aflk n kavramlarla yan yana koyar. Çünkü, bilim ve din, birlikte, ayn mekanda, ayn rahip-bilim adamlar - DÜfiÜNEL M DÜfiÜNEL M n n elinde do mufltur. SORU Bilimi, yeni SORU ve do ru bilgi üretmek fleklinde, genifl anlamda tan mlarsak, yeni ve do ru bilginin ne oldu u ve hangi bilgi türünün bilim alan na girdi i gibi, felsefi (epistomolojik) D KKAT bir sorularla karfl lafl yoruz. Soru soruyu aç nca, cevaplar n da- D KKAT ha özel bir disiplin alan nda bulabiliyoruz: Bilim Felsefesi. Ancak, bilimin kendi tarihi, sosyolojisi, felsefesi, yöntemi ve politikas gibi, bilimin kendi yap s ve iflleyifliyle ilgili disiplinler ortaya ç kmadan önceki aflamas nda din-bilim-felsefe iç içedir. SIRA S ZDE SIRA S ZDE Tanr y, dinleri ve bilimleri de herhangi bir obje olarak inceleyen modern sosyal AMAÇLARIMIZ bilimlere ra men bu üç temel alandaki çeflitli kesiflmeler, etkileflmeler sona ermifl de ildir; hatta AMAÇLARIMIZ günümüzde daha da karmafl klaflm flt r. K T A P TELEV ZYON NTERNET Bu alanda yaz lm fl K T A pek P çok eser yan nda, Adnan Ad var n ünlü kitab Tarih Boyunca lim ve Din bafll kl 2 ciltlik eserini (Ad var,1944) anmadan geçmemek gerekir. Türkiye nin ilk bilim tarihçilerinden birisi ve orijinal bir düflünür olan Dr. Ad var, ilim ve din aras ndaki TELEV ZYON bu ezeli mücadelenin hikayesini ele al r. Bu konu bilim, felsefe ve sosyoloji aras ndaki en önemli kesitlerden biri olmakla birlikte, bu kitapta, daha çok, bilimle teknoloji aras ndaki iliflkiler ön plana ç kt ndan, bu ezeli çekiflmeye yeri geldikçe de- inmeye çal fl lm flt r. NTERNET

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2345 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1342 YEN TOPLUMSAL HAREKETLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Aylin AKPINAR (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Filiz GÖKTUNA YAYLACI (Ünite 2, 3, 4) Prof.Dr.

Detaylı

KLAS K SOSYOLOJ TAR H

KLAS K SOSYOLOJ TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2284 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1281 KLAS K SOSYOLOJ TAR H Yazarlar Dr. Temmuz GÖNÇ-fiAVRAN (Ünite 1, 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Fatime GÜNEfi (Ünite 3, 4, 5, 8) Doç.Dr.

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2901 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1858 KONGRE VE ETK NL K YÖNET M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Deniz YÜNCÜ (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Emre Ozan AKSÖZ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ender SUVACI (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. fienay LEZK (Ünite 3) Oktay UYSAL (Ünite 4, 6) Prof.Dr.

Detaylı

YÖNET M ORGAN ZASYON

YÖNET M ORGAN ZASYON TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1457 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 774 YÖNET M ORGAN ZASYON Yazarlar Prof.Dr. nan ÖZALP (Ünite 1-3, 14, 15) Prof.Dr. Mehmet fiah N (Ünite 4, 5, 10, 13) Prof.Dr. Günefl

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER

SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1963 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1043 SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER Yazarlar Prof.Dr. Nadir SU UR (Ünite 1) Ö r.gör.dr. Ayfl n KOÇAK (Ünite 1) Doç.Dr.

Detaylı

KAMERA TEKN NE G R fi

KAMERA TEKN NE G R fi T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2157 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1185 KAMERA TEKN NE G R fi Yazarlar Prof.Dr. Levend KILIÇ (Ünite 6) Doç. Nedim GÜRSES (Ünite 5) Yrd.Doç.Dr. Hakan U URLU (Ünite

Detaylı

ULUSLARARASI filetmec L K

ULUSLARARASI filetmec L K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2591 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1560 ULUSLARARASI filetmec L K Yazarlar Prof.Dr. Celil KOPARAL (Ünite 1-3) Doç.Dr. Hatice Zümrüt TONUS (Ünite 4) Doç.Dr. Nezihe

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Mehmet Baba KARAN (Ünite 1, 4, 7) Prof.Dr. Hatice DO UKANLI (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Güler

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI Yazarlar Dr. Deniz KARAGÖZ (Ünite 1, 2, 6, 7) Yrd.Doç.Dr. Ça l Hale ÖZEL (Ünite 3, 4, 5, 8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

ULUSLARARASI KT SAT POL T KASI

ULUSLARARASI KT SAT POL T KASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2918 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1875 ULUSLARARASI KT SAT POL T KASI Yazarlar Doç.Dr. Elif UÇKAN DA DEM R (Ünite 1, 3) Prof.Dr. S. R dvan KARLUK (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ali KARTAL (Ünite 2, 3, 6, 7) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2506 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1477 ELEKTR K ENERJ S ÜRET M Yazarlar Doç.Dr. Evren TURAN (Ünite 1) Doç.Dr. A. fienol AYBEK (Ünite 2) Prof.Dr. L. Berrin ERBAY (Ünite

Detaylı

ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II

ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3038 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1988 ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II Yazarlar Prof.Dr. Cezmi ERASLAN (Ünite 1, 2, 7, 8 ) Prof.Dr. Süleyman BEYO LU (Ünite 3)

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I Yazarlar Prof.Dr. Ça r ERHAN (Ünite 1-3) Prof.Dr. Ömer KÜRKÇÜO LU (Ünite 4) Prof.Dr. Ömer KÜRKÇÜO LU, Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

EB M (Bkz. Elektronik Bilgi fllem Merkezi) ECU (Bkz. Avrupa Para Birimi)

EB M (Bkz. Elektronik Bilgi fllem Merkezi) ECU (Bkz. Avrupa Para Birimi) E EB M (Bkz. Elektronik Bilgi fllem Merkezi) ECU (Bkz. Avrupa Para Birimi) Eczac bafl Holding A.fi. 1970'te sermayesine ve yönetimine kat ld kurulmufl ya da kurulacak sermaye flirketlerinin yat r m, finansman,

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 193 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K Yazarlar Yard.Doç.Dr. Fikret ER (Ünite, 3,8, 9,10) Yard.Doç.Dr. Kadir Özgür PEKER (Ünite 1, 4, 5, 6, 7) Editör

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI Yazarlar Endar KELLEC (Ünite 1, 3, 5, 8) Serdar ERGEN (Ünite 2, 4, 7) Yrd.Doç.Dr. Hakan UYGUÇG L (Ünite

Detaylı

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2374 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1371 ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I Yazarlar Erhan ULA (Ünite 1-4) Nergis COfiKUNER BATI (Ünite 5) Haluk fianli (Ünite 5, 6) Editör Yrd.Dç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET Yazarlar Prof.Dr. Davut DURSUN (Ünite 1) Prof.Dr. Tayyar ARI (Ünite 2, 5) Yrd.Doç.Dr. Ferhat P R NÇÇ (Ünite

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı