yýlda neler Deðiþti... B E D Ý Y BEYPAZARI BELEDÝYESÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "yýlda neler Deðiþti... B E D Ý Y BEYPAZARI BELEDÝYESÝ 1999-2009"

Transkript

1 10 yýlda neler eðiþti... S lnýmýzýn kýyla... S

2 eðerli Hemþehrilerim; Sizlerin takdiriyle eypazarý elediyesi nde göreve geldiðimiz 18 Nisan 1999 seçimlerinden bu yana 10 yýl geçti. 10 yýl önce eypazarý nýn sorunlarýnýn çözümü noktasýnda sizlere büyük projeler sunmuþtuk. ýllar yýlý unutulmuþluðun, ihmalkarlýðýn faturasýný oldukça aðýr ödeyen eypazarý nda atýlacak somut adýmlara ihtiyaç vardý. üyük bir gayret ve sabýrla iþe baþladýk. Þimdi geriye dönüp eypazarý nýn son 10 yýlýna baktýðýmda her aný dolu dolu hizmetler zincirlerini görüyorum. Çalýþmalarýmýz sonucunda eypazarý nda gözle görülür bir deðiþim yaþandý. ma bizler esas deðiþimi zihinlerde gerçekleþtirdiðimize inanýyoruz. Günübirlik kararlarla eypazarý ný yönettiklerini düþünenler eypazarýlýlarýn zihinlerinde hantal bir belediye, sadece seçimler öncesi harekete geçen bir yönetim anlayýþý imajý býrakmýþlardý. Göreve geldiðimiz ilk günden itibaren büyük bir azim ve kararlýlýkla yapýlamaz denilen projelerimizi hayata geçirdik. Tüm ilçemizin altyapýsýndan turizmine, çever düzenlemesinden planlamasýna, tarýmýndan sanayisine eypazarý ný deðiþen dünyanýn ve Türkiye nin ritmine yaraþýr bir geliþmiþlik düzeyine getirmeye çalýþtýk. Gece gündüz demeden nasýl büyük bir gayretle çalýþtýðýmýzý, eypazarý nda neler yaptýðýmýzý en iyi sizler biliyorsunuz. u yüzden de takdiri þüphesiz en iyi sizler yapacaksýnýz. Saygýlarýmla MNSU VÞ eypazarý elediye aþkaný

3 MCS ÜM 1999 / 2004 laattin OSÐM.Mahmut GÜNGÖ Satýlmýþ GNC Hidayet Þ Tuncer KN Fahri SN bdullah KÞ min GN Ömer ÞN M.Cengiz Ö Süleyman ÖKN Turgay SVSOÐU.Fevzi TFTK Sýtký OÐN Hüsnü MOÐU eypazarý elediyesi

4 S MCS ÜM eypazarý elediyesi hmet ÜNS Hüseyin OÐN Sýtký OÐN hmet TÞKN min GN Fahri SN afer M Fahri KÞOÐU mre KN hmet TOKGÖ ýza ÇÐ Özcan SÖÜTOK hsan ÖN Mehmet KT OÐN M 2004/2009

5 MM azý þleri Müdürlüðü Mali Hizmetler Müdürlüðü Özel Kalem Müdürlüðü mar ve Þehircilik Fen þleri Müdürlüðü Su þleri Müdürlüðü Temizlik þleri Müdürlüðü ark ve ahçeler Müdürlüðü abýta Müdürlüðü tfaiye Müdürlüðü asýn ayýn Halkla liþkiler Müdürlüðü eypazarý elediyesi

6 NS VMÞTK? eypazarý'nýn yýllarca birikmiþ büyük sorunlarý, yýllardýr karþýlanamamýþ ihtiyaçlarý vardý. Turizmden ulaþýma, tarýmdan sanayiye, sosyal hayattan belediye hizmetlerine kadar tüm alanlarda büyük bir atýlým yapmaya ihtiyacý vardý. 18 Nisan 1999 seçimlerinde eypazarý'mýza, hak ettiði hizmetleri sunma vaadiyle iþbaþýna geldik. elediyelerin yaptýðý rutin iþlerin dýþýnda, yepyeni bir anlayýþ, yepyeni projeler ve eypazarý'nýn çehresini baþtan aþaðý deðiþtirecek atýlýmlar hedefledik. macýmýz, eypazarý'ný; daha güzel, daha yaþanýlabilir, daha sosyal ve diðer elediyelere örnek bir þehir haline getirmekti. elediyeciliðin sadece alt yapý hizmetleri olmayýp, halkýn sosyal yaþamýný canlandýrmak, kültürünü korumak ve yaþatmak ve en önemlilerinden biri de ekonomisinin canlanmasý, iþsizliðin azaltýlmasýna yönelik çalýþma ve çabalar olduðuna inanarak yani insan ve emek olduðunun en yüce deðer olduðuna inanarak çalýþmalara baþladýk. eypazarý elediyesi

7 ON N ÐÞT? U O HKM HTTT lparslan Türkeþ ulvarý (ski Hali) 1999 yýlýndan önce sürekli ölümlü trafik kazalarýnýn meydana geldiði Stadyum lýman arasýnda, 1850 metrelik çift yol inþaatýný elediyemiz, halkýmýz, özel teþebbüs ve karayollarý iþbirliði ile tamamladýk. lparslan Türkeþ ulvarý (eni Hali) eypazarý elediyesi

8 ON N ÐÞT? CN GÜVNÐN SÐK Hamzalar Kavþaðý (ski Hali) önetime geldiðimizde eypazarý'nýn en önemli sorunlarýndan biri yollarýmýzdaki can güvenliði idi. Göreve geldiðimiz ilk altý ayda Hamzalar Kavþaðýný tamamladýk. Sürekli ölümlü trafik kazalarýn meydana geldiði bu yolda son 9 yýlda, ölümlü bir tek trafik kazasý olmadý. Hamzalar Kavþaðý (eni Hali) eypazarý elediyesi

9 ON N ÐÞT? KNN KÞ GÖÜNÜM KVUÞTU elediyenin sorumluluk alanýnda deðil mantýðýný kabul etmeyerek gerçekleþtirdiðimiz; þehir giriþçýkýþý arasýndaki yol çalýþmalarýmýz ve orta refüjler sayesinde ilçemizin görüntüsü deðiþti. eypazarý elediyesi

10 ON N ÐÞT? T KK KVÞK TK ýllardýr kaldýrýlmasý gerektiði söylenen, ancak bir türlü kaldýrýlamayan Kapýaðzý'ndaki tepeyi ortadan kaldýrdýk. öylece þehir giriþi trafiði rahatladý. eypazarý elediyesi

11 ON N ÐÞT? MNGO SN OUNU GNÞTTK Görev süremizde dar olan yollarýmýzý geniþletmek için çalýþtýk.kapýaðzý-marangozlar sanayi sitesi arasýnda bulunan 1500 metre uzunluðunda metrekarelik yol yapýmý tamamladýk. eypazarý elediyesi

12 ON N ÐÞT? T UV TK HKMN HMTN SUNUK ski hali tarla görünümünde olan Oðuzkent - yvaþýk yolunu bulvara çevirdik mt. Uzunluðundaki yolda asfaltlama ve kavþak yapýmlarý tamamlanarak 75. ýlý ulvarý yapýldý. eypazarý elediyesi

13 ON N ÐÞT? ÇM SFTNK elediye Fen þleri ekibimiz milyarlarca lira harcayarak Soðuk ve sýcak asfaltlama çalýþmalarýyla halkýmýzýn rahat ve güvenli bir þekilde yolculuk yapabilmeleri için hiçbir fedakarlýktan kaçýnmadý. eypazarý elediyesi

14 ON N ÐÞT? ÞFHN V OÐUKNTTK HKM UNUTMK eni yapýlarýn gün geçtikçe arttýðý Þerefhane ve Oðuzkent bölgelerindeki ara sokaklarý asfaltladýk. urada yaþayan vatandaþlarýmýzýn þehir merkezine ulaþýmlarý daha rahat ve güvenli hale getirildi. eypazarý elediyesi

15 ON N ÐÞT? in m sfaltlama aptýk eypazarý elediyesi olarak yollarýmýza büyük önem 2 verdik ile 2008 yýllarý arasýnda m asfalt kaplamasý yapýldý TOM SCK SFT m eypazarý elediyesi SOÐUK SFT m

16 ON N ÐÞT? KM KO Þ lçemizin doðusundan batýsýna, kuzeyinden güneyine hiçbir ayrým yapmadan, deðiþik cadde ve sokaklarýmýza eþit bir þekilde uygulanan kaldýrýmtretuar ve kilitli parke çalýþmalarý halkýmýzýn da büyük bir takdirini topladý.... Kaldýrým döþemsi gerçekleþtirdik. eypazarý elediyesi

17 ON N ÐÞT? GMK SOKK V C KMK lçemizin 11 mahallesinde merkezi cadde ve sokaklarda gerçekleþtirilen kilitli parke, kaldýrým ve tretuar çalýþmalarýnýn yaz ve kýþ aylarý demeden aralýksýz bir þekilde devam ettirdik. Mahallelerimizde girilmedik sokak ve cadde býrakmadýk. eypazarý elediyesi

18 ON N ÐÞT? in m Kaldýrým döþedik 1999 yýlý öncesinde çok az kaldýrým döþemesi yapýlan ilçemizde son on yýlda toplam m kaldýrým döþemesi yaptýk TOM 2 KM m eypazarý elediyesi

19 ON N ÐÞT? 104 N T OÜ ÖÞK lçemizde kaldýrým ve asfaltlama yaptýðýmýz tüm yol kenarlarýna det bordür döþedik TOM OÜ (det) eypazarý elediyesi

20 ON N ÐÞT? 3 20 in m Taþ uvar aptýk Halkýmýzýn can güvenliðini saðlamak amacýyla çeþitli 3 mahallelerimizde ve özellikle Karcýkaya'da m taþ duvar inþaatý gerçekleþtirdik TOM TÞ UV m eypazarý elediyesi

21 ON N ÐÞT? m. Korkuluk aptýk Karcýkaya'daki ve eski mahallerimizdeki yol kenarlarý özellikle çocuklarýmýz için ciddi tehlike oluþturuyordu. u tehlikeli durumu önlemek amacýyla ilçemizde m uzunluðunda korkuluklar yaptýk. eypazarý elediyesi

22 ON N ÐÞT? ÇM Þ OK Göreve geldiðimiz günden bu yana çok sayýda park çalýþmasý ve yoðun bir yeþillendirme çalýþmasý ile ilçemizi adeta yeþile boyadýk. eypazarý elediyesi

23 ON N ÐÞT? KMN SSN 4 KT TK 1999 yýlý öncesinde yapýlan 8 adet park bulunan ilçemizde yaptýðýmýz 33 yeni parkla toplam 41 e çýkardýk. Geçmiþte yapýlan parklarýn tümünü elden geçirerek yenilediðimiz parklarýmýzý 6 kat artýrdýk. irçoðuna da þehitlerimizin isimlerini verdik. KM: Oðuzkent arký - Þehit rcan emirel arký - rtuðrul önmez arký - Cumhuriyet.Ö.O. arký - T.K.. arký - Sanayi Sitesi arký - rtuðrul Özer arký - Mustafa ozkurt arký - li aþmakçý arký - brahim erberoðlu arký - üzüncüyýl arký - eyde arký - vazdede arký - Ümit ölükoðlu arký - sentepe arký - Kumsüren arký - Cemiyet Camii arký - iriliþ arký - H.Nihal dsýz arký - yvaþýk Öðt. vi arký - Çaðrýkent arký - oðankent arký - Kabaçam arký - sertepe arký - aðýzkent arký - Þh. Ufuk Gökgöz arký - Goncakent arký - lifkent arký - Öziþ Koop. arký eypazarý elediyesi

24 ON N ÐÞT? 7 N 70 HKS ÜÞÜNÜK Sosyal belediyecilik kapsamýnda tüm vatandaþlarýmýzý düþündük. lçemizdeki tüm parklara oyun gruplarý yerleþtirdik. Özellikle bayanlarýmýzýn büyük ilgi gösterdiði jimnastik aletlerini de halkýmýzýn hizmetine sunduk. eypazarý elediyesi

25 ON N ÐÞT? N M ÇM KM GÇKÞTK 1999 yýlýndan önce 22 bin metrekare olan yeþillendirme çalýþmalarýný ark ve ahçeler Müdürlüðümüz on yýllýk çalýþma döneminde 149 bin metrekareye çýkarttý. eypazarý elediyesi

26 ON N ÐÞT? Ç HÇM OU 1999 yýlýndan önce eypazarý'nda ailelerin gönüllerince eðlenebileceði, zaman geçirebileceði bir tek mekan yoktu. Güzel havalarda gece ve gündüz ailelerin gidip eðlenebileceði, hoþça vakit geçirebileceði bir çok mekan yaptýk eypazarý elediyesi

27 ON N ÐÞT? ÞM ÇM H GÜ stetik açýdan ilçemizin güzelliðine farklý bir renk katan çok sayýda þelale yaptýk. Spot ýþýklarla aydýnlatmasý saðlanan þelaleler hava karardýktan sonra da güzel bir görüntü sergileyerek farklý bir atmosfer yarattý. eypazarý elediyesi

28 ON N ÐÞT? T GÜ KM GÇKÞTK lçemizdeki parklarda, cadde ve bulvarlarda baþlatýlan aðaç dikme çalýþmalarýmýzýn yaný sýra det gül, adet yazlýk ve kýþlýk çiçek dikimi gerçekleþtirdik. yrýca det ðaç diktik. eypazarý elediyesi

29 ON N ÐÞT? ÞOÞ HVN MÜC TTK elediyemize gelen talep, þikayet ve öneriler doðrultusunda, doðaya saygýlý yaklaþým çerçevesinde, hayvanlara duyarlý davranmak, sahipsiz hayvanlarýn bakýmýnýn ve barýnmasýnýn saðlanmasý amacýyla hayvan barýnaðý oluþturduk. HÞ MÜCSN KS VM TTK az aylarýnýn kabusu sineklerle mücadele ettik. elediyemizce ihale edilen ilaçlama iþi periyodik zamanlarda tüm mahallerimizde uygulandý. Geçtiðimiz yýl sýkça gündeme gelen kene ile tüm önlemler alýndý. eypazarý elediyesi

30 ON N ÐÞT? KT TK TSS HS KT TK TSSNN HS eypazarý'nda insan ve çevre saðlýðý için büyük bir önem taþýyan katý atýk bertaraf tesisi için çalýþmalara baþlatýldý. eypazarý'nýn 6 km. dýþýnda kurulacak tesis için ller ankasý tarafýndan ihale yapýldý. lçemizde insan ve çevre saðlýðý için büyük bir önem taþýyan katý atýk bertaraf tesisi için çalýþmalara baþlatýlmýþ olup, þehir merkezine 6 km. uzakta kurulacak tesis için ller ankasý tarafýndan ihale gerçekleþtirildi.katý atýk bertaraf tesisi ile vatandaþlarýmýz düzenli çöp depolama tesisine kavuþacak Çöp atýklarýnýn toplu olarak atýlmasý için mahallelerimizde çöp toplama merkezlerine yaklaþýk 750 adet yarým, 175 adet büyük varil daðýttýk. Halkýmýzýn çöp hususunda bilinçlenmesi için ve çöp atýklarýnýn düzenli bir þekilde toplanmasý için gereken titizliði gösterdik. eypazarý elediyesi

31 ON N ÐÞT? ÇÖÜK N ÐÞT Temiz çevre, temiz toplum ilkesinden hareketle ilçemizin temizliðine büyük önem verdik. utin temizlik hizmetlerini en önemli hizmet olarak gördük ve çalýþmalara büyük aðýrlýk verdik. Her gün saatinde ve planlý çöp toplamanýn yaný sýra sinek, haþerelerle mücadele edildi. yrýca þehir merkezine yakýn olan çöplük alanýmýzýn yeri deðiþtirildi. eypazarý elediyesi

32 ON N ÐÞT? STOSON HN HT GÇT 1999 yýlý seçimlerinde H olduðu söylenilen, eypazarý'nýn geleneklerini korumak ve kent dokusuna sahip çýkmak amacýyla, kültürel mirasýn korunmasýna yönelik baþlattýðýmýz NN projesi kapsamýnda, restorasyon çalýþmalarýný gerçekleþtirdik. eypazarý elediyesi

33 ON N ÐÞT? 550 V STO TTK elediyemiz öncülüðünde yerel halk, özel sektör, kamu ve üniversitelerin iþbirliði saðlanarak çok sayýda kurum - kuruluþtan yardým ve destek alarak 550 adet tarihi evimizi restore ettik. eypazarý elediyesi

34 ON N ÐÞT? KÜTÜ OKUNUN SÜÜÜMSN SÐK eypazarý'nýn mimari yapýsýnýn korunmasýyla birlikte oluþan kentli bilinciyle yeni yapýlanmada da kültürel dokunun sürdürülmesine önem göstererek dýþ cephe onarýmlarýnýn (renovasyon) gerçekleþmesine öncü olduk. eypazarý elediyesi

35 ON N ÐÞT? TH VN Ð 10 KT TT Saðlýklaþtýrýlan sokaklar ve restore edilen evler, ekonomik açýdan büyük deðer kazandý. Kent mimarisinin ön plana çýkarýlmasýyla yaþanan dönüþüm, ekonomik açýdan da geliþimi saðlamýþtýr. estorasyon ile maddi gelir saðlayan evler, deðer olarak yaklaþýk 10 kat artmýþtýr. eypazarý elediyesi

36 ON N ÐÞT? KONOMK KKNM MO OUK aþarýlý çalýþmalarýmýz ile baþta merika irleþik evletleri olmak üzere, lmanya, Hollanda, animarka, irleþik rap mirlikleri, Malezya gibi ülkelerde düzenlenen konferanslara davet edilmiþ ve sonuç olarak eypazarý Modeli uluslar arasý platformda akademik anlamda konomik Geliþim Modeli olarak kabul gördü. eypazarý elediyesi

37 ON N ÐÞT? ÖNTMC ÖNK NK 500 ü aþkýn elediye Tarihi Kent okularýnýn devlet eli ve desteði olmadan da saðlýklaþtýrýlabileceðini anlamýþ, eypazarý Modelini örnek almak için ilçemize gelerek incelemelerde bulunmuþtur. eypazarý elediyesi

38 ON N ÐÞT? SNTM CNN Unutulmaya ve yok olmaya yüz tutmuþ eski el sanatlarýmýz turizmle birlikte canlandý. eni nesil bu el sanatlarýmýza ilgi duymaya baþladý. öylece pek çok el sanatý yaþatýlarak, eypazarý ekonomisinde önemli bir yere sahip olmuþtur. Kuyumculuk, ayakkabýcýlýk, dokumacýlýk, yorgancýlýk, semercilik, kalaycýlýk, demircilik, bakýrcýlýk ve gümüþçülük gibi meslekler günümüzde halen sürdürülmektedir. eypazarý elediyesi

39 ON N ÐÞT? KONOMM KKN NN projesinin doðal sonucu olarak geliþen Turizm ile birlikte bir çok turistik iþletme faaliyete geçmiþtir. Konaklama tesisleriyle 0 yataktan 1200 yatak kapasitesine ulaþan eypazarý'nda; ziyaretçi talebini karþýlamak adýna 38 adet pansiyon ve restorant açýlmýþtýr. eypazarý elediyesi

40 ON N ÐÞT? ÖNM TUM MK OUK apýlan restorasyon ve saðlýklaþtýrma çalýþmalarýyla ilçe turizmi geliþmiþ eypazarý; Türkiye'de ve dünyada tanýnan bir çýk Hava Müzesi haline gelmiþtir. eypazarý'na, yerli turistin dýþýnda özellikle merika'dan, vrupa'dan ve Uzakdoðu'dan yabancý turistler de gelmeye baþlamýþ ilçe ekonomisi bundan olumlu þekilde etkilenmiþtir yýlýnda ilçemize 2500 ziyaretçi gelirken UGÜN kiþi ilçemizi ziyaret etmiþtir eypazarý elediyesi

41 ON N ÐÞT? 1500 Þ MKN SÐK Geliþen turizmle birlikte ilçemizde 300 ü aþkýn turizme yönelik faaliyet gösteren iþletme oldu. Gümüþçü(67), Hediyelik þya(34), Tarhana-Makarna Tezgahý(91), l Sanatlarý ükkanlarý(16), Kuru Üreticisi(12), Otel(6), ansiyon(15), estorant(23), Müze(5), Þekerlemeci(6), aklavacý(5), Havuç Suyu Satan(7) ve benzeri iþetmelerde yaklaþýk 1500 kiþi istihdam edilerek alilelerinin geçimini saðladý. eypazarý elediyesi

42 ON N ÐÞT? ÜTK KNM ÖÐNN KN SS 650 ye UÞT Kadýnlarýmýz evlerimizde üretilen tarhana, makarna, bazlama ve benzeri yöresel gýdalarýný yaþamlarýný sürdürdükleri evlerinin önünde turistlere satma imkaný buldular. rtan talebe karþý diðer ev hanýmlarýna da evlerinde istihdam saðlandý. eypazarý elediyesi

43 ON N ÐÞT? Þ CH ÜNMSN KUUMMN STÐN K elediyemizin talebi üzerine, özel iþletmelerin yaný sýra ilçede bulunan kamu kurumlarý da cephe yenileme çalýþmalarý yaptý. eypazarý elediyesi

44 ON N ÐÞT? N ÜKKNM HMT SUNUK elediyemize ait kullanýlmaz durumdaki eski düðün salonunu yerine, belediyemiz bütçesinden harcama yapmadan yeni iþyerleri kazandýrdýk. eypazarý elediyesi

45 ON N ÐÞT? TÜK ÇÐÞ MÜCÐN ÖNÐ KNT TH MÜM lçemizin kültürel, tarihsel, sosyal ve ekonomik zenginliðini tanýtmak ve yarýnýn kentlilerine yol gösterebilmek amacýyla 1928 yýlýnda inþa edilen üstempaþa lk Okulunu l Özel daresinden alarak eypazarý Kent Tarihi Müzesi olarak hizmete açtýk. eypazarý elediyesi

46 ON N ÐÞT? HK V M NN ÞM ÖNÜÜK eypazarý elediyesi olarak uygulamalarýný ortaya koyduðumuz restorasyon ve sokak saðlýklaþtýrma çalýþmalarýmýz kapsamýnda faaliyette olduðu dönemde etkin hizmetlere mekan olmuþ HKV'ni yeniden yaþama döndürdük. Þimdi ise sergilerin açýldýðý, kongre ve seminerlerin yapýldýðý bir salon olarak faailyet göstermektedir. eypazarý elediyesi

47 ON N ÐÞT? Türkiye'nin lk ve Tek aþayan Müzesi elediyemiz öncülüðünde klasik müzecilik anlayýþýnýn dýþýnda kurduðumuz "aþayan Müze"de eypazarý'nýn ve Türk kültürünün deðerlerini ziyaretçilerle paylaþýyor. 1609'da Sultan.hmet'in zamanýndaki Haznedar kmekçizade hmet'in torunlarýndan olan deðerli sanatçý Cahide Gürsoy adýna Halk vi içerisinde müze oluþturduk. CH GÜSO MÜ V eypazarý elediyesi

48 ON N ÐÞT? MT MNM NN CNN Tarihi ve kültürel özelliklerin korunmasý yönünde gerçekleþtirilen projelerin en önemlilerinden biri olan l Sanatlarý Meslekleri dükkanlarý projesiyle; yýllar içerisinde unutulmaya baþlanýlan el emeðine dayalý zanaatkarlýðýn yaþatýlmasýna büyük katkýlar saðlandý. eypazarý elediyesi

49 ON N ÐÞT? N GÖ MKNM MT MN üstempaþa Mahallemizdeki maret Meydanýmýzda yapýlan 36 adet l Sanatlarý ve Meslekler dükkanlarý ile düzenleme çalýþmalarý tamamlandý. l sanatlarýnýn yapýlarak satýldýðý dükkanlar hem mimarileriyle hemde kullaným þekilleri ile büyük beðeni kazandý. eypazarý elediyesi

50 ON N ÐÞT? TH KONÐM OÐ V OU elediyemiz ve oða erneði'nin eypazarý'nda ortaklaþa yürüttüðü çalýþmalar kapsamýnda eypazarý ve çevresindeki doðayý ve vahþi yaþamý anlatan bir oða vi kurudu. oða vi ne gelenler hangi hayvan veya bitki türünü ve doðal alanlarý nerede, ne zaman ve nasýl görebilecekleri hakkýnda bilgi ve rehberlik hizmeti alýyorlar eypazarý elediyesi

51 ON N ÐÞT? N SOKK GÖÜNÜMÜ ÐÞT lçemizin en yoðun bölgesi olan laaddin Sokak eski görünümüne kavuþturularak ilçemizin gözde mekaný oldu. uradaki esnafa ve bayanlara daha düzgün satýþ alanlarý ve küçük iþyerleri tahsis edildi. eypazarý elediyesi

52 ON N ÐÞT? MUNC S SH Mundarcý deresi Karcýkaya mevkii ve Taþmektep karþýsýnda açýk olan kýsmý kapatýldý. Çevre evlerden dereye akan pis su derenin kapatýlmasýyla birlikte kanalizasyon hattýna baðlandý. eypazarý elediyesi

53 ON N ÐÞT? OMUÞ UKM H ÜN skiden Otobüs Terminali olarak kullanýlan yeri geniþleterek daha modern bir þekilde Halk Otobüsleri ve olmuþlar için yeniden hizmete sunduk. ekeleme salonu, tuvaletleri olan Otobüs ve olmuþ duraklarýmýzdan ayný zamanda çevre köy servisleri ve öðrenci servis araçlarýda yaralanmaktadýr. eypazarý elediyesi

54 ON N ÐÞT? KCK ÇNK OU 1999 yýlý seçim vaatlerimizden biri olan Karcýkaya mevkiinde; Mundarcý deresinin kapatýlmasý, çocuklarýmýzýn daha güvenli olmasý açýsýndan korkuluklar, duvarlar, restorasyon çalýþmalarý, ve alt yapý çalýþmalarýný gerçekleþtirdik. eypazarý elediyesi

55 ON N ÐÞT? Çamurkent den OÐUKNT e Göreve gelmeden önce Oðuzkent için verdiðimiz sözleri yerine getirdik. Kooperatiflerin iskan ruhsatlarýný verdik, çamur içinde olan yollarýn tamamýný asfalt ve kaldýrým yaptýk, parklar yaptýk, kanalizasyon ve alt yapý sorunlarýný çözdük. Oðuzkent sakinleri ile toplandýlar düzenleyerek taleplerini yerine getirmeye çalýþtýk. eypazarý elediyesi

56 ON N ÐÞT? HVN N N ÜNM Hayvan pazarýnda vatandaþlarýmýzýn rahatça alýþveriþ yapmalarý için düzenlemeler yapýldý. Hayvan azarý üzeri kapatýlarak, padoklar yapýldý. aha düzenli ve temiz bir þekilde halkýmýzýn hizmetine sunuldu. KUN KSM OUÞTUUK Halkýmýzýn dini vecibelerini yerine getirmelerini kolaylaþtýrmak için Kurban bayramlarýnda tüm mahallelerimize Kurban Kesim erleri oluþturuldu. eypazarý elediyesi

57 ON N ÐÞT? KUMSÜN ÜNM yvaþýk Mahallesi Kumsüren mevkiindeki tüm alt yapý sorunlarý giderilerek çevre düzenlemelerini yaptýk. OUN- KÖMÜ M TÞK Þehir giriþinde kötü görüntüye sebep olan Odun Kömür ardiyemizi þehir dýþýna taþýdýk. eypazarý elediyesi

58 ON N ÐÞT? CMT GÞ GNÞT Cemiyet vleri giriþinde bulunan eski yapýlarý yýkarak trafiði ve kötü görüntüyü yok ettik. Geniþleyen cadde örnek caddelerimizden biri oldu. eypazarý elediyesi

59 ON N ÐÞT? ÞH MÐM ÜNN Mezarlýðýmýzýn duvarsýz ve korumasýz olan kýsýmlarýna istinat duvarý, Mescit, Gusulhane giriþ kapýlarýný, ziyaretçi yürüyüþ yollarý, çeþmeler, yeþillendirme çalýþmalarý yaptýk. lave mezarlýk alaný açarak buranýn çevre düzenlemeleri de yapýldý. eypazarý elediyesi

60 ON N ÐÞT? TÖM TÞK önetime geldiðimizde hem atölyemizin durumu hem de içinde bulunan iþ makinelerinin durumu içler acýsýydý. eni bir makine parký oluþturarak hurdalýðý andýran atölyemizin yerini deðiþtirdik. eypazarý elediyesi

61 ON N ÐÞT? TV VCMN ÐÞT Mesire alanýna dönüþtürülen Hýdýrlýk Tepesindeki TV verici istasyonlarý, þehrin tamamýnýn televizyon yayýnlarýný rahatlýkla ve daha kaliteli izleyebilmeleri için yvaþýk Mahallesi oztepe mevkiine taþýdýk. ÇKNT K Gecekondulaþmaya yol açan, çevre sakinlerini ve ilçe halkýnýn saðlýðý açýsýndan büyük bir tehlike oluþturan Çadýrkent kaldýrýldý. eypazarý elediyesi

62 ON N ÐÞT? MUSNN ÜN KT Olumsuz hava koþullarýnda cenaze namazý kýlanlar için sorun olan Musalla nýn üzeri kapatýldý. yrýca camilerimizdeki þadýrvan ve tuvaletler yenilendi. Sanayi çarþýsý ve þehir merkezine yeni tuvaletler yapýldý. ÞVN V TUVT eypazarý elediyesi

63 ON N ÐÞT? ÇÖÜMN SK SOUN ÇÖÜÜ Kullanýþsýz olan tek aracýn zor geçtiði ve yýllardýr çözümlenemeyen oztepe köprüsünün yanýna yenisini inþa ettik. ski köprü de yaya yolu olarak düzenlendi. eypazarý elediyesi

64 ON N ÐÞT? KÖÜ TK lýman, nözü, Karapýnar ve Kumsüren Mevkilerinde yaptýðýmýz köprülerle buralardaki araç trafiðini rahatlattýk. Halkýmýzýn ortak kullanmasý için mahallelerde modern kmek evleri kurduk. MON KMK V eypazarý elediyesi

65 ON N ÐÞT? GC ÞK GÜ Minarelerimizi, restore edilen evlerimizi ve inözü vadisindeki maðaralarý ýþýklandýrýlarak kasabamýzýn güzelliðine güzellik kattýk. NÖÜ VS eypazarý elediyesi

66 ON N ÐÞT? MON SMT TK Hacýkara Mahallesinde, Fatih Camii karþýsýnda 7000 m2 'lik alanda çýk Semt azarý yaptýk. vatandaþlarýmýzýn daha refah ve hijyenik bir ortamda hizmet alabilecekleri semt pazarý azar günleri hizmet vermeye baþladý. TMK Þ MK eypazarý elediyesi

67 ON N ÐÞT? UUN ÖM UUN ÜM HVUUMU TMMN eypazarýlýlarýn uzun süredir özlem duyduklarý ihtiyacý olan ve yaz aylarýnda vatandaþlarýmýzýn en gözde uðrak yeri olan yüzme havuzumuz; aþaðaç 2 mevkiinde 30 in m alanda 30x15m ölçülerinde ve 1,5 m derinliðinde yapýldý. yný zamanda düðün ve özel günler için törenlerin de düzenlenebildiði havuzumuz kýþ aylarýnda da hizmet verebilmektedir. eypazarý elediyesi

68 ON N ÐÞT? S V MV TOTNC H S ÐÞKÐN KO aþaðaç mevkiinde yapýmý tamamlanan Sebze ve Mevya Toptancý Hali; 2 katlý 2 adet dari ina ve Soyal Tesis 52 adet ükkan, Soðuk Hava eposu, WC ve Kantar inalarýný da içine alan yaklaþýk M 'lik kapalý alana kuruldu. asa deðiþikliðini bekleyen eypazarý Sebze ve Öeyva Toptancý Hali önümüzdeki dönemde faaliyete geçecek. eypazarý elediyesi

69 ON N ÐÞT? JOTM NJ OJS KC TUMN ÇOU eypazarý'nýn doðal kaynaklarýný en iyi þekilde kullanmak,ilçe halkýnýn ihtiyaçlarýna cevap verebilmek ve turizm potansiyelini arttýrabilmek amacýyla baþlatýlan Jeotermal nerji rojesi'nin arazisi özel bir firmaya verilmiþ olup, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecektir. eypazarý elediyesi

70 ON N ÐÞT? ÜNVSTS eypazarý'ndaki ekonomik ve sosyal yaþantýya büyük katkýlarý olacak 2200 dönümlük araziye kurulacak 2 farklý üniversite ile birlikte eypazarý Üniversite Kenti olacak. eypazarý elediyesi

71 ON N ÐÞT? SV HV N elediyemizce yer tespitinin yapýldýðý ve yapýmýný Çankaya Sportif Havacýlýk erneðinin üstlendiði Sivil Hava laný rojesi ile eypazarý'nda birçok aktivite için uygun þartlar saðlanmýþ olacak.küçük uçaklarla turistlerin daha rahat ilçemize ulaþabileceði gibi ambulans uçak ve helikopterler de inebilecektir. eypazarý elediyesi

72 ON N ÐÞT? TMN OJS eypazarý elediyesi

73 ON N ÐÞT? HK TS N N KTK lçemizin tüm güzelliklerinin kuþbakýþý görülebildiði, hemþehrilerimiz ve ilçemize gelenler tarafýndan büyük ilgi gören HK T düzenlemelerini yaptýk. eypazarý elediyesi

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

DAHA GÜVENDEYÝZ ON YILDA NELER DEÐÝÞTÝ?

DAHA GÜVENDEYÝZ ON YILDA NELER DEÐÝÞTÝ? ON N ÐÞT? H GÜVN tfaiye mirliðimiz; ilçemizdeki 11 mahalle 3 bucak 66 köy dahilinde 24 saat kesintisiz olarak bir merkez grup 1 yangýn gözetleme kulesi 9 araç, 1 servis aracý ve 26 personelimizle hizmetlerimizi

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya çýlar ÇI aþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. ir açýsý, ë veya þeklinde gösterilir. [ [ Isýn, köþe [ [= é ukarýdaki açý, açýsý, açýsý veya açýsý þeklinde

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Ek Genelge ile 2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklanmaktdır.

Ek Genelge ile 2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklanmaktdır. 16-366 Ek Genelge ile 2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklanmaktdır. İlgili Genelge Ekte Bilgilerinize Sunulmuştur. G E N E L G E 16-366 Ek Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 2006 Yılı Yapı Yaklaşık

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET BÜLTENÝ

2010 YILI FAALÝYET BÜLTENÝ 2010 YILI FAALÝYET BÜLTENÝ BELEDÝYE MECLÝS ÜYELERÝMÝZ SEVGÝLÝ VATANDAÞLARIM; Yeni yýlýnýzý gönülden kutlar, sevdiklerinizle beraber, barýþ içinde saðlýklý mutlu yýllar temenni eder sevgi ve saygýlarýmý

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

KENT KONSEYÝ Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARI RAPORU Gaziantep - 2011 GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA Bodrum Belediyesi nin tüm birimleri Bodrum Merkez ve mahallelerdeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

Hayallerimiz için hiç durmadan koþuyoruz Çýtayý Erciyes in zirvesine koyan kent Kayserispor, 10 yýl sonrasýný planlýyor

Hayallerimiz için hiç durmadan koþuyoruz Çýtayý Erciyes in zirvesine koyan kent Kayserispor, 10 yýl sonrasýný planlýyor ARALIK 2009 Hayallerimiz için hiç durmadan koþuyoruz Çýtayý Erciyes in zirvesine koyan kent Kayserispor, 10 yýl sonrasýný planlýyor AKSÝYON DERGÝSÝ NÝN OKURLARINA HEDÝYESÝDÝR EDÝTÖR / ERSAN TEMÝZEL IÇINDEKILER

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

HiZMETLERiMiZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDiYOR

HiZMETLERiMiZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDiYOR Sultangazi de 36 Altın Ay Altyapı ve Üstyapı HiZMETLERiMiZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDiYOR www.sultangazi.bel.tr 444 23 32 www.sultangazi.bel.tr 444 23 32 SULTANGAZİ NİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ Sultangazi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16.07.1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

AÐLAYAN VAKIF ESERLERÝ SERGÝSÝ

AÐLAYAN VAKIF ESERLERÝ SERGÝSÝ 224 AÐLAYAN VAKIF ESERLERÝ SERGÝSÝ Aðlayan Vakýf Eserleri Sergisi Tarihimizde çok önemli roller üstlenmelerine raðmen bazý vakýf eserlerimiz günümüzde oldukça kötü haldedir. Bu eserlerin tespiti, yeniden

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

HAVRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI ARALIK AYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI ARALIK AYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI ARALIK AYI FAALİYET RAPORU A- YAPIM İŞLERİ: 1- İlçemize bağlı Tekke Mahallesi Tekke Cami yanı Çevre duvar, Abdestlik, Bay Bayan WC, Bahçe karo taş döşeme çalışmaları

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Yepyeni kent rehberi

Beşiktaş Gazetesi. Yepyeni kent rehberi Yepyeni kent rehberi BEŞİKTAŞ Belediyesi kent rehberi bölümündeki yenilikleriyle kentlinin ilgisini çekiyor. Belediye yenilenmiş sitesiyle kentlinin karşısına çıkıyor. Mahalle isimleri ve bir çok başlıklarla

Detaylı

YENİ ŞEHİR ARNAVUTKÖY / 2. İSTANBUL. Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin

YENİ ŞEHİR ARNAVUTKÖY / 2. İSTANBUL. Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin İstanbul'dan yeni bir şehir doğuyor. Proje alanı büyüklügü 453 milyon metrelik bölgeye 7 milyonluk nüfusun yaşayacağı Yeni Şehir, 2. İstanbul planlanıyor.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU ISO 90012008 2010 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU Alsanduþ, 1983 yýlýnda alüminyum doðrama ve panjur imalatý ile baþladýðý ticari hayatýna 1990'lý yýllarda Pvc doðrama ile devam etmiþtir. 1998 yýlýnda ALSANDUÞ markalý

Detaylı

HAKKIMIZDA Ensan Madencilik San. Tic. Ltd. Þti. 2006 yýlýnda Bursa ilinde kurulmuþ ve firma merkezi Bursa Organize Sanayi Bölgesindedir. Andezit ve Bazalt ocaðý blok ve ebatlý kesim üzerine Bursa iline

Detaylı

isuzu Anadolu Isuzu Yýllýk Rapor 2002 Yýllarca Yollarca Þampiyon A NADOLU G RUBU

isuzu Anadolu Isuzu Yýllýk Rapor 2002 Yýllarca Yollarca Þampiyon A NADOLU G RUBU isuzu Anadolu Isuzu Yýllarca Yollarca Þampiyon A NADOLU G RUBU Ýçindekiler Genel Müdür ün mesajý............................................................ 3 Anadolu Grubu.................................................................

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU Tarih: 8 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 36 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Kastamonu - Tosya YATIRIM YERİ KATALOĞU. Kastamonu - Tosya ilçesi uygun yatırım yerleri. www.kuzka.org.tr

Kastamonu - Tosya YATIRIM YERİ KATALOĞU. Kastamonu - Tosya ilçesi uygun yatırım yerleri. www.kuzka.org.tr Kastamonu - Tosya YATIRIM YERİ KATALOĞU Kastamonu - Tosya ilçesi uygun yatırım yerleri www.kuzka.org.tr Tosya girişimciliği ile önplana çıkmış bir ilçedir. Halkın dinlenmesi ve eğlenmesi için Yeşilgöl

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR 1.1. TURİZM KAVRAMI VE TANIMI...3 1.2. TURİZMİN ÖZELLİKLERİ...4 1.3. TURİSTİN TANIMI, ÇEŞİTLERİ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular 6.15 TURİZM 6.15 TURİZM 334 6.15 TURİZM Başkent Lefkoşa çeşitli dönemlere ait tarihi, mimari, ve kültürel değerler açısından oldukça zengindir. Ayrıca Başkent olması nedeniyle ülkenin yönetsel, iş ve alışveriş

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı