yýlda neler Deðiþti... B E D Ý Y BEYPAZARI BELEDÝYESÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "yýlda neler Deðiþti... B E D Ý Y BEYPAZARI BELEDÝYESÝ 1999-2009"

Transkript

1 10 yýlda neler eðiþti... S lnýmýzýn kýyla... S

2 eðerli Hemþehrilerim; Sizlerin takdiriyle eypazarý elediyesi nde göreve geldiðimiz 18 Nisan 1999 seçimlerinden bu yana 10 yýl geçti. 10 yýl önce eypazarý nýn sorunlarýnýn çözümü noktasýnda sizlere büyük projeler sunmuþtuk. ýllar yýlý unutulmuþluðun, ihmalkarlýðýn faturasýný oldukça aðýr ödeyen eypazarý nda atýlacak somut adýmlara ihtiyaç vardý. üyük bir gayret ve sabýrla iþe baþladýk. Þimdi geriye dönüp eypazarý nýn son 10 yýlýna baktýðýmda her aný dolu dolu hizmetler zincirlerini görüyorum. Çalýþmalarýmýz sonucunda eypazarý nda gözle görülür bir deðiþim yaþandý. ma bizler esas deðiþimi zihinlerde gerçekleþtirdiðimize inanýyoruz. Günübirlik kararlarla eypazarý ný yönettiklerini düþünenler eypazarýlýlarýn zihinlerinde hantal bir belediye, sadece seçimler öncesi harekete geçen bir yönetim anlayýþý imajý býrakmýþlardý. Göreve geldiðimiz ilk günden itibaren büyük bir azim ve kararlýlýkla yapýlamaz denilen projelerimizi hayata geçirdik. Tüm ilçemizin altyapýsýndan turizmine, çever düzenlemesinden planlamasýna, tarýmýndan sanayisine eypazarý ný deðiþen dünyanýn ve Türkiye nin ritmine yaraþýr bir geliþmiþlik düzeyine getirmeye çalýþtýk. Gece gündüz demeden nasýl büyük bir gayretle çalýþtýðýmýzý, eypazarý nda neler yaptýðýmýzý en iyi sizler biliyorsunuz. u yüzden de takdiri þüphesiz en iyi sizler yapacaksýnýz. Saygýlarýmla MNSU VÞ eypazarý elediye aþkaný

3 MCS ÜM 1999 / 2004 laattin OSÐM.Mahmut GÜNGÖ Satýlmýþ GNC Hidayet Þ Tuncer KN Fahri SN bdullah KÞ min GN Ömer ÞN M.Cengiz Ö Süleyman ÖKN Turgay SVSOÐU.Fevzi TFTK Sýtký OÐN Hüsnü MOÐU eypazarý elediyesi

4 S MCS ÜM eypazarý elediyesi hmet ÜNS Hüseyin OÐN Sýtký OÐN hmet TÞKN min GN Fahri SN afer M Fahri KÞOÐU mre KN hmet TOKGÖ ýza ÇÐ Özcan SÖÜTOK hsan ÖN Mehmet KT OÐN M 2004/2009

5 MM azý þleri Müdürlüðü Mali Hizmetler Müdürlüðü Özel Kalem Müdürlüðü mar ve Þehircilik Fen þleri Müdürlüðü Su þleri Müdürlüðü Temizlik þleri Müdürlüðü ark ve ahçeler Müdürlüðü abýta Müdürlüðü tfaiye Müdürlüðü asýn ayýn Halkla liþkiler Müdürlüðü eypazarý elediyesi

6 NS VMÞTK? eypazarý'nýn yýllarca birikmiþ büyük sorunlarý, yýllardýr karþýlanamamýþ ihtiyaçlarý vardý. Turizmden ulaþýma, tarýmdan sanayiye, sosyal hayattan belediye hizmetlerine kadar tüm alanlarda büyük bir atýlým yapmaya ihtiyacý vardý. 18 Nisan 1999 seçimlerinde eypazarý'mýza, hak ettiði hizmetleri sunma vaadiyle iþbaþýna geldik. elediyelerin yaptýðý rutin iþlerin dýþýnda, yepyeni bir anlayýþ, yepyeni projeler ve eypazarý'nýn çehresini baþtan aþaðý deðiþtirecek atýlýmlar hedefledik. macýmýz, eypazarý'ný; daha güzel, daha yaþanýlabilir, daha sosyal ve diðer elediyelere örnek bir þehir haline getirmekti. elediyeciliðin sadece alt yapý hizmetleri olmayýp, halkýn sosyal yaþamýný canlandýrmak, kültürünü korumak ve yaþatmak ve en önemlilerinden biri de ekonomisinin canlanmasý, iþsizliðin azaltýlmasýna yönelik çalýþma ve çabalar olduðuna inanarak yani insan ve emek olduðunun en yüce deðer olduðuna inanarak çalýþmalara baþladýk. eypazarý elediyesi

7 ON N ÐÞT? U O HKM HTTT lparslan Türkeþ ulvarý (ski Hali) 1999 yýlýndan önce sürekli ölümlü trafik kazalarýnýn meydana geldiði Stadyum lýman arasýnda, 1850 metrelik çift yol inþaatýný elediyemiz, halkýmýz, özel teþebbüs ve karayollarý iþbirliði ile tamamladýk. lparslan Türkeþ ulvarý (eni Hali) eypazarý elediyesi

8 ON N ÐÞT? CN GÜVNÐN SÐK Hamzalar Kavþaðý (ski Hali) önetime geldiðimizde eypazarý'nýn en önemli sorunlarýndan biri yollarýmýzdaki can güvenliði idi. Göreve geldiðimiz ilk altý ayda Hamzalar Kavþaðýný tamamladýk. Sürekli ölümlü trafik kazalarýn meydana geldiði bu yolda son 9 yýlda, ölümlü bir tek trafik kazasý olmadý. Hamzalar Kavþaðý (eni Hali) eypazarý elediyesi

9 ON N ÐÞT? KNN KÞ GÖÜNÜM KVUÞTU elediyenin sorumluluk alanýnda deðil mantýðýný kabul etmeyerek gerçekleþtirdiðimiz; þehir giriþçýkýþý arasýndaki yol çalýþmalarýmýz ve orta refüjler sayesinde ilçemizin görüntüsü deðiþti. eypazarý elediyesi

10 ON N ÐÞT? T KK KVÞK TK ýllardýr kaldýrýlmasý gerektiði söylenen, ancak bir türlü kaldýrýlamayan Kapýaðzý'ndaki tepeyi ortadan kaldýrdýk. öylece þehir giriþi trafiði rahatladý. eypazarý elediyesi

11 ON N ÐÞT? MNGO SN OUNU GNÞTTK Görev süremizde dar olan yollarýmýzý geniþletmek için çalýþtýk.kapýaðzý-marangozlar sanayi sitesi arasýnda bulunan 1500 metre uzunluðunda metrekarelik yol yapýmý tamamladýk. eypazarý elediyesi

12 ON N ÐÞT? T UV TK HKMN HMTN SUNUK ski hali tarla görünümünde olan Oðuzkent - yvaþýk yolunu bulvara çevirdik mt. Uzunluðundaki yolda asfaltlama ve kavþak yapýmlarý tamamlanarak 75. ýlý ulvarý yapýldý. eypazarý elediyesi

13 ON N ÐÞT? ÇM SFTNK elediye Fen þleri ekibimiz milyarlarca lira harcayarak Soðuk ve sýcak asfaltlama çalýþmalarýyla halkýmýzýn rahat ve güvenli bir þekilde yolculuk yapabilmeleri için hiçbir fedakarlýktan kaçýnmadý. eypazarý elediyesi

14 ON N ÐÞT? ÞFHN V OÐUKNTTK HKM UNUTMK eni yapýlarýn gün geçtikçe arttýðý Þerefhane ve Oðuzkent bölgelerindeki ara sokaklarý asfaltladýk. urada yaþayan vatandaþlarýmýzýn þehir merkezine ulaþýmlarý daha rahat ve güvenli hale getirildi. eypazarý elediyesi

15 ON N ÐÞT? in m sfaltlama aptýk eypazarý elediyesi olarak yollarýmýza büyük önem 2 verdik ile 2008 yýllarý arasýnda m asfalt kaplamasý yapýldý TOM SCK SFT m eypazarý elediyesi SOÐUK SFT m

16 ON N ÐÞT? KM KO Þ lçemizin doðusundan batýsýna, kuzeyinden güneyine hiçbir ayrým yapmadan, deðiþik cadde ve sokaklarýmýza eþit bir þekilde uygulanan kaldýrýmtretuar ve kilitli parke çalýþmalarý halkýmýzýn da büyük bir takdirini topladý.... Kaldýrým döþemsi gerçekleþtirdik. eypazarý elediyesi

17 ON N ÐÞT? GMK SOKK V C KMK lçemizin 11 mahallesinde merkezi cadde ve sokaklarda gerçekleþtirilen kilitli parke, kaldýrým ve tretuar çalýþmalarýnýn yaz ve kýþ aylarý demeden aralýksýz bir þekilde devam ettirdik. Mahallelerimizde girilmedik sokak ve cadde býrakmadýk. eypazarý elediyesi

18 ON N ÐÞT? in m Kaldýrým döþedik 1999 yýlý öncesinde çok az kaldýrým döþemesi yapýlan ilçemizde son on yýlda toplam m kaldýrým döþemesi yaptýk TOM 2 KM m eypazarý elediyesi

19 ON N ÐÞT? 104 N T OÜ ÖÞK lçemizde kaldýrým ve asfaltlama yaptýðýmýz tüm yol kenarlarýna det bordür döþedik TOM OÜ (det) eypazarý elediyesi

20 ON N ÐÞT? 3 20 in m Taþ uvar aptýk Halkýmýzýn can güvenliðini saðlamak amacýyla çeþitli 3 mahallelerimizde ve özellikle Karcýkaya'da m taþ duvar inþaatý gerçekleþtirdik TOM TÞ UV m eypazarý elediyesi

21 ON N ÐÞT? m. Korkuluk aptýk Karcýkaya'daki ve eski mahallerimizdeki yol kenarlarý özellikle çocuklarýmýz için ciddi tehlike oluþturuyordu. u tehlikeli durumu önlemek amacýyla ilçemizde m uzunluðunda korkuluklar yaptýk. eypazarý elediyesi

22 ON N ÐÞT? ÇM Þ OK Göreve geldiðimiz günden bu yana çok sayýda park çalýþmasý ve yoðun bir yeþillendirme çalýþmasý ile ilçemizi adeta yeþile boyadýk. eypazarý elediyesi

23 ON N ÐÞT? KMN SSN 4 KT TK 1999 yýlý öncesinde yapýlan 8 adet park bulunan ilçemizde yaptýðýmýz 33 yeni parkla toplam 41 e çýkardýk. Geçmiþte yapýlan parklarýn tümünü elden geçirerek yenilediðimiz parklarýmýzý 6 kat artýrdýk. irçoðuna da þehitlerimizin isimlerini verdik. KM: Oðuzkent arký - Þehit rcan emirel arký - rtuðrul önmez arký - Cumhuriyet.Ö.O. arký - T.K.. arký - Sanayi Sitesi arký - rtuðrul Özer arký - Mustafa ozkurt arký - li aþmakçý arký - brahim erberoðlu arký - üzüncüyýl arký - eyde arký - vazdede arký - Ümit ölükoðlu arký - sentepe arký - Kumsüren arký - Cemiyet Camii arký - iriliþ arký - H.Nihal dsýz arký - yvaþýk Öðt. vi arký - Çaðrýkent arký - oðankent arký - Kabaçam arký - sertepe arký - aðýzkent arký - Þh. Ufuk Gökgöz arký - Goncakent arký - lifkent arký - Öziþ Koop. arký eypazarý elediyesi

24 ON N ÐÞT? 7 N 70 HKS ÜÞÜNÜK Sosyal belediyecilik kapsamýnda tüm vatandaþlarýmýzý düþündük. lçemizdeki tüm parklara oyun gruplarý yerleþtirdik. Özellikle bayanlarýmýzýn büyük ilgi gösterdiði jimnastik aletlerini de halkýmýzýn hizmetine sunduk. eypazarý elediyesi

25 ON N ÐÞT? N M ÇM KM GÇKÞTK 1999 yýlýndan önce 22 bin metrekare olan yeþillendirme çalýþmalarýný ark ve ahçeler Müdürlüðümüz on yýllýk çalýþma döneminde 149 bin metrekareye çýkarttý. eypazarý elediyesi

26 ON N ÐÞT? Ç HÇM OU 1999 yýlýndan önce eypazarý'nda ailelerin gönüllerince eðlenebileceði, zaman geçirebileceði bir tek mekan yoktu. Güzel havalarda gece ve gündüz ailelerin gidip eðlenebileceði, hoþça vakit geçirebileceði bir çok mekan yaptýk eypazarý elediyesi

27 ON N ÐÞT? ÞM ÇM H GÜ stetik açýdan ilçemizin güzelliðine farklý bir renk katan çok sayýda þelale yaptýk. Spot ýþýklarla aydýnlatmasý saðlanan þelaleler hava karardýktan sonra da güzel bir görüntü sergileyerek farklý bir atmosfer yarattý. eypazarý elediyesi

28 ON N ÐÞT? T GÜ KM GÇKÞTK lçemizdeki parklarda, cadde ve bulvarlarda baþlatýlan aðaç dikme çalýþmalarýmýzýn yaný sýra det gül, adet yazlýk ve kýþlýk çiçek dikimi gerçekleþtirdik. yrýca det ðaç diktik. eypazarý elediyesi

29 ON N ÐÞT? ÞOÞ HVN MÜC TTK elediyemize gelen talep, þikayet ve öneriler doðrultusunda, doðaya saygýlý yaklaþým çerçevesinde, hayvanlara duyarlý davranmak, sahipsiz hayvanlarýn bakýmýnýn ve barýnmasýnýn saðlanmasý amacýyla hayvan barýnaðý oluþturduk. HÞ MÜCSN KS VM TTK az aylarýnýn kabusu sineklerle mücadele ettik. elediyemizce ihale edilen ilaçlama iþi periyodik zamanlarda tüm mahallerimizde uygulandý. Geçtiðimiz yýl sýkça gündeme gelen kene ile tüm önlemler alýndý. eypazarý elediyesi

30 ON N ÐÞT? KT TK TSS HS KT TK TSSNN HS eypazarý'nda insan ve çevre saðlýðý için büyük bir önem taþýyan katý atýk bertaraf tesisi için çalýþmalara baþlatýldý. eypazarý'nýn 6 km. dýþýnda kurulacak tesis için ller ankasý tarafýndan ihale yapýldý. lçemizde insan ve çevre saðlýðý için büyük bir önem taþýyan katý atýk bertaraf tesisi için çalýþmalara baþlatýlmýþ olup, þehir merkezine 6 km. uzakta kurulacak tesis için ller ankasý tarafýndan ihale gerçekleþtirildi.katý atýk bertaraf tesisi ile vatandaþlarýmýz düzenli çöp depolama tesisine kavuþacak Çöp atýklarýnýn toplu olarak atýlmasý için mahallelerimizde çöp toplama merkezlerine yaklaþýk 750 adet yarým, 175 adet büyük varil daðýttýk. Halkýmýzýn çöp hususunda bilinçlenmesi için ve çöp atýklarýnýn düzenli bir þekilde toplanmasý için gereken titizliði gösterdik. eypazarý elediyesi

31 ON N ÐÞT? ÇÖÜK N ÐÞT Temiz çevre, temiz toplum ilkesinden hareketle ilçemizin temizliðine büyük önem verdik. utin temizlik hizmetlerini en önemli hizmet olarak gördük ve çalýþmalara büyük aðýrlýk verdik. Her gün saatinde ve planlý çöp toplamanýn yaný sýra sinek, haþerelerle mücadele edildi. yrýca þehir merkezine yakýn olan çöplük alanýmýzýn yeri deðiþtirildi. eypazarý elediyesi

32 ON N ÐÞT? STOSON HN HT GÇT 1999 yýlý seçimlerinde H olduðu söylenilen, eypazarý'nýn geleneklerini korumak ve kent dokusuna sahip çýkmak amacýyla, kültürel mirasýn korunmasýna yönelik baþlattýðýmýz NN projesi kapsamýnda, restorasyon çalýþmalarýný gerçekleþtirdik. eypazarý elediyesi

33 ON N ÐÞT? 550 V STO TTK elediyemiz öncülüðünde yerel halk, özel sektör, kamu ve üniversitelerin iþbirliði saðlanarak çok sayýda kurum - kuruluþtan yardým ve destek alarak 550 adet tarihi evimizi restore ettik. eypazarý elediyesi

34 ON N ÐÞT? KÜTÜ OKUNUN SÜÜÜMSN SÐK eypazarý'nýn mimari yapýsýnýn korunmasýyla birlikte oluþan kentli bilinciyle yeni yapýlanmada da kültürel dokunun sürdürülmesine önem göstererek dýþ cephe onarýmlarýnýn (renovasyon) gerçekleþmesine öncü olduk. eypazarý elediyesi

35 ON N ÐÞT? TH VN Ð 10 KT TT Saðlýklaþtýrýlan sokaklar ve restore edilen evler, ekonomik açýdan büyük deðer kazandý. Kent mimarisinin ön plana çýkarýlmasýyla yaþanan dönüþüm, ekonomik açýdan da geliþimi saðlamýþtýr. estorasyon ile maddi gelir saðlayan evler, deðer olarak yaklaþýk 10 kat artmýþtýr. eypazarý elediyesi

36 ON N ÐÞT? KONOMK KKNM MO OUK aþarýlý çalýþmalarýmýz ile baþta merika irleþik evletleri olmak üzere, lmanya, Hollanda, animarka, irleþik rap mirlikleri, Malezya gibi ülkelerde düzenlenen konferanslara davet edilmiþ ve sonuç olarak eypazarý Modeli uluslar arasý platformda akademik anlamda konomik Geliþim Modeli olarak kabul gördü. eypazarý elediyesi

37 ON N ÐÞT? ÖNTMC ÖNK NK 500 ü aþkýn elediye Tarihi Kent okularýnýn devlet eli ve desteði olmadan da saðlýklaþtýrýlabileceðini anlamýþ, eypazarý Modelini örnek almak için ilçemize gelerek incelemelerde bulunmuþtur. eypazarý elediyesi

38 ON N ÐÞT? SNTM CNN Unutulmaya ve yok olmaya yüz tutmuþ eski el sanatlarýmýz turizmle birlikte canlandý. eni nesil bu el sanatlarýmýza ilgi duymaya baþladý. öylece pek çok el sanatý yaþatýlarak, eypazarý ekonomisinde önemli bir yere sahip olmuþtur. Kuyumculuk, ayakkabýcýlýk, dokumacýlýk, yorgancýlýk, semercilik, kalaycýlýk, demircilik, bakýrcýlýk ve gümüþçülük gibi meslekler günümüzde halen sürdürülmektedir. eypazarý elediyesi

39 ON N ÐÞT? KONOMM KKN NN projesinin doðal sonucu olarak geliþen Turizm ile birlikte bir çok turistik iþletme faaliyete geçmiþtir. Konaklama tesisleriyle 0 yataktan 1200 yatak kapasitesine ulaþan eypazarý'nda; ziyaretçi talebini karþýlamak adýna 38 adet pansiyon ve restorant açýlmýþtýr. eypazarý elediyesi

40 ON N ÐÞT? ÖNM TUM MK OUK apýlan restorasyon ve saðlýklaþtýrma çalýþmalarýyla ilçe turizmi geliþmiþ eypazarý; Türkiye'de ve dünyada tanýnan bir çýk Hava Müzesi haline gelmiþtir. eypazarý'na, yerli turistin dýþýnda özellikle merika'dan, vrupa'dan ve Uzakdoðu'dan yabancý turistler de gelmeye baþlamýþ ilçe ekonomisi bundan olumlu þekilde etkilenmiþtir yýlýnda ilçemize 2500 ziyaretçi gelirken UGÜN kiþi ilçemizi ziyaret etmiþtir eypazarý elediyesi

41 ON N ÐÞT? 1500 Þ MKN SÐK Geliþen turizmle birlikte ilçemizde 300 ü aþkýn turizme yönelik faaliyet gösteren iþletme oldu. Gümüþçü(67), Hediyelik þya(34), Tarhana-Makarna Tezgahý(91), l Sanatlarý ükkanlarý(16), Kuru Üreticisi(12), Otel(6), ansiyon(15), estorant(23), Müze(5), Þekerlemeci(6), aklavacý(5), Havuç Suyu Satan(7) ve benzeri iþetmelerde yaklaþýk 1500 kiþi istihdam edilerek alilelerinin geçimini saðladý. eypazarý elediyesi

42 ON N ÐÞT? ÜTK KNM ÖÐNN KN SS 650 ye UÞT Kadýnlarýmýz evlerimizde üretilen tarhana, makarna, bazlama ve benzeri yöresel gýdalarýný yaþamlarýný sürdürdükleri evlerinin önünde turistlere satma imkaný buldular. rtan talebe karþý diðer ev hanýmlarýna da evlerinde istihdam saðlandý. eypazarý elediyesi

43 ON N ÐÞT? Þ CH ÜNMSN KUUMMN STÐN K elediyemizin talebi üzerine, özel iþletmelerin yaný sýra ilçede bulunan kamu kurumlarý da cephe yenileme çalýþmalarý yaptý. eypazarý elediyesi

44 ON N ÐÞT? N ÜKKNM HMT SUNUK elediyemize ait kullanýlmaz durumdaki eski düðün salonunu yerine, belediyemiz bütçesinden harcama yapmadan yeni iþyerleri kazandýrdýk. eypazarý elediyesi

45 ON N ÐÞT? TÜK ÇÐÞ MÜCÐN ÖNÐ KNT TH MÜM lçemizin kültürel, tarihsel, sosyal ve ekonomik zenginliðini tanýtmak ve yarýnýn kentlilerine yol gösterebilmek amacýyla 1928 yýlýnda inþa edilen üstempaþa lk Okulunu l Özel daresinden alarak eypazarý Kent Tarihi Müzesi olarak hizmete açtýk. eypazarý elediyesi

46 ON N ÐÞT? HK V M NN ÞM ÖNÜÜK eypazarý elediyesi olarak uygulamalarýný ortaya koyduðumuz restorasyon ve sokak saðlýklaþtýrma çalýþmalarýmýz kapsamýnda faaliyette olduðu dönemde etkin hizmetlere mekan olmuþ HKV'ni yeniden yaþama döndürdük. Þimdi ise sergilerin açýldýðý, kongre ve seminerlerin yapýldýðý bir salon olarak faailyet göstermektedir. eypazarý elediyesi

47 ON N ÐÞT? Türkiye'nin lk ve Tek aþayan Müzesi elediyemiz öncülüðünde klasik müzecilik anlayýþýnýn dýþýnda kurduðumuz "aþayan Müze"de eypazarý'nýn ve Türk kültürünün deðerlerini ziyaretçilerle paylaþýyor. 1609'da Sultan.hmet'in zamanýndaki Haznedar kmekçizade hmet'in torunlarýndan olan deðerli sanatçý Cahide Gürsoy adýna Halk vi içerisinde müze oluþturduk. CH GÜSO MÜ V eypazarý elediyesi

48 ON N ÐÞT? MT MNM NN CNN Tarihi ve kültürel özelliklerin korunmasý yönünde gerçekleþtirilen projelerin en önemlilerinden biri olan l Sanatlarý Meslekleri dükkanlarý projesiyle; yýllar içerisinde unutulmaya baþlanýlan el emeðine dayalý zanaatkarlýðýn yaþatýlmasýna büyük katkýlar saðlandý. eypazarý elediyesi

49 ON N ÐÞT? N GÖ MKNM MT MN üstempaþa Mahallemizdeki maret Meydanýmýzda yapýlan 36 adet l Sanatlarý ve Meslekler dükkanlarý ile düzenleme çalýþmalarý tamamlandý. l sanatlarýnýn yapýlarak satýldýðý dükkanlar hem mimarileriyle hemde kullaným þekilleri ile büyük beðeni kazandý. eypazarý elediyesi

50 ON N ÐÞT? TH KONÐM OÐ V OU elediyemiz ve oða erneði'nin eypazarý'nda ortaklaþa yürüttüðü çalýþmalar kapsamýnda eypazarý ve çevresindeki doðayý ve vahþi yaþamý anlatan bir oða vi kurudu. oða vi ne gelenler hangi hayvan veya bitki türünü ve doðal alanlarý nerede, ne zaman ve nasýl görebilecekleri hakkýnda bilgi ve rehberlik hizmeti alýyorlar eypazarý elediyesi

51 ON N ÐÞT? N SOKK GÖÜNÜMÜ ÐÞT lçemizin en yoðun bölgesi olan laaddin Sokak eski görünümüne kavuþturularak ilçemizin gözde mekaný oldu. uradaki esnafa ve bayanlara daha düzgün satýþ alanlarý ve küçük iþyerleri tahsis edildi. eypazarý elediyesi

52 ON N ÐÞT? MUNC S SH Mundarcý deresi Karcýkaya mevkii ve Taþmektep karþýsýnda açýk olan kýsmý kapatýldý. Çevre evlerden dereye akan pis su derenin kapatýlmasýyla birlikte kanalizasyon hattýna baðlandý. eypazarý elediyesi

53 ON N ÐÞT? OMUÞ UKM H ÜN skiden Otobüs Terminali olarak kullanýlan yeri geniþleterek daha modern bir þekilde Halk Otobüsleri ve olmuþlar için yeniden hizmete sunduk. ekeleme salonu, tuvaletleri olan Otobüs ve olmuþ duraklarýmýzdan ayný zamanda çevre köy servisleri ve öðrenci servis araçlarýda yaralanmaktadýr. eypazarý elediyesi

54 ON N ÐÞT? KCK ÇNK OU 1999 yýlý seçim vaatlerimizden biri olan Karcýkaya mevkiinde; Mundarcý deresinin kapatýlmasý, çocuklarýmýzýn daha güvenli olmasý açýsýndan korkuluklar, duvarlar, restorasyon çalýþmalarý, ve alt yapý çalýþmalarýný gerçekleþtirdik. eypazarý elediyesi

55 ON N ÐÞT? Çamurkent den OÐUKNT e Göreve gelmeden önce Oðuzkent için verdiðimiz sözleri yerine getirdik. Kooperatiflerin iskan ruhsatlarýný verdik, çamur içinde olan yollarýn tamamýný asfalt ve kaldýrým yaptýk, parklar yaptýk, kanalizasyon ve alt yapý sorunlarýný çözdük. Oðuzkent sakinleri ile toplandýlar düzenleyerek taleplerini yerine getirmeye çalýþtýk. eypazarý elediyesi

56 ON N ÐÞT? HVN N N ÜNM Hayvan pazarýnda vatandaþlarýmýzýn rahatça alýþveriþ yapmalarý için düzenlemeler yapýldý. Hayvan azarý üzeri kapatýlarak, padoklar yapýldý. aha düzenli ve temiz bir þekilde halkýmýzýn hizmetine sunuldu. KUN KSM OUÞTUUK Halkýmýzýn dini vecibelerini yerine getirmelerini kolaylaþtýrmak için Kurban bayramlarýnda tüm mahallelerimize Kurban Kesim erleri oluþturuldu. eypazarý elediyesi

57 ON N ÐÞT? KUMSÜN ÜNM yvaþýk Mahallesi Kumsüren mevkiindeki tüm alt yapý sorunlarý giderilerek çevre düzenlemelerini yaptýk. OUN- KÖMÜ M TÞK Þehir giriþinde kötü görüntüye sebep olan Odun Kömür ardiyemizi þehir dýþýna taþýdýk. eypazarý elediyesi

58 ON N ÐÞT? CMT GÞ GNÞT Cemiyet vleri giriþinde bulunan eski yapýlarý yýkarak trafiði ve kötü görüntüyü yok ettik. Geniþleyen cadde örnek caddelerimizden biri oldu. eypazarý elediyesi

59 ON N ÐÞT? ÞH MÐM ÜNN Mezarlýðýmýzýn duvarsýz ve korumasýz olan kýsýmlarýna istinat duvarý, Mescit, Gusulhane giriþ kapýlarýný, ziyaretçi yürüyüþ yollarý, çeþmeler, yeþillendirme çalýþmalarý yaptýk. lave mezarlýk alaný açarak buranýn çevre düzenlemeleri de yapýldý. eypazarý elediyesi

60 ON N ÐÞT? TÖM TÞK önetime geldiðimizde hem atölyemizin durumu hem de içinde bulunan iþ makinelerinin durumu içler acýsýydý. eni bir makine parký oluþturarak hurdalýðý andýran atölyemizin yerini deðiþtirdik. eypazarý elediyesi

61 ON N ÐÞT? TV VCMN ÐÞT Mesire alanýna dönüþtürülen Hýdýrlýk Tepesindeki TV verici istasyonlarý, þehrin tamamýnýn televizyon yayýnlarýný rahatlýkla ve daha kaliteli izleyebilmeleri için yvaþýk Mahallesi oztepe mevkiine taþýdýk. ÇKNT K Gecekondulaþmaya yol açan, çevre sakinlerini ve ilçe halkýnýn saðlýðý açýsýndan büyük bir tehlike oluþturan Çadýrkent kaldýrýldý. eypazarý elediyesi

62 ON N ÐÞT? MUSNN ÜN KT Olumsuz hava koþullarýnda cenaze namazý kýlanlar için sorun olan Musalla nýn üzeri kapatýldý. yrýca camilerimizdeki þadýrvan ve tuvaletler yenilendi. Sanayi çarþýsý ve þehir merkezine yeni tuvaletler yapýldý. ÞVN V TUVT eypazarý elediyesi

63 ON N ÐÞT? ÇÖÜMN SK SOUN ÇÖÜÜ Kullanýþsýz olan tek aracýn zor geçtiði ve yýllardýr çözümlenemeyen oztepe köprüsünün yanýna yenisini inþa ettik. ski köprü de yaya yolu olarak düzenlendi. eypazarý elediyesi

64 ON N ÐÞT? KÖÜ TK lýman, nözü, Karapýnar ve Kumsüren Mevkilerinde yaptýðýmýz köprülerle buralardaki araç trafiðini rahatlattýk. Halkýmýzýn ortak kullanmasý için mahallelerde modern kmek evleri kurduk. MON KMK V eypazarý elediyesi

65 ON N ÐÞT? GC ÞK GÜ Minarelerimizi, restore edilen evlerimizi ve inözü vadisindeki maðaralarý ýþýklandýrýlarak kasabamýzýn güzelliðine güzellik kattýk. NÖÜ VS eypazarý elediyesi

66 ON N ÐÞT? MON SMT TK Hacýkara Mahallesinde, Fatih Camii karþýsýnda 7000 m2 'lik alanda çýk Semt azarý yaptýk. vatandaþlarýmýzýn daha refah ve hijyenik bir ortamda hizmet alabilecekleri semt pazarý azar günleri hizmet vermeye baþladý. TMK Þ MK eypazarý elediyesi

67 ON N ÐÞT? UUN ÖM UUN ÜM HVUUMU TMMN eypazarýlýlarýn uzun süredir özlem duyduklarý ihtiyacý olan ve yaz aylarýnda vatandaþlarýmýzýn en gözde uðrak yeri olan yüzme havuzumuz; aþaðaç 2 mevkiinde 30 in m alanda 30x15m ölçülerinde ve 1,5 m derinliðinde yapýldý. yný zamanda düðün ve özel günler için törenlerin de düzenlenebildiði havuzumuz kýþ aylarýnda da hizmet verebilmektedir. eypazarý elediyesi

68 ON N ÐÞT? S V MV TOTNC H S ÐÞKÐN KO aþaðaç mevkiinde yapýmý tamamlanan Sebze ve Mevya Toptancý Hali; 2 katlý 2 adet dari ina ve Soyal Tesis 52 adet ükkan, Soðuk Hava eposu, WC ve Kantar inalarýný da içine alan yaklaþýk M 'lik kapalý alana kuruldu. asa deðiþikliðini bekleyen eypazarý Sebze ve Öeyva Toptancý Hali önümüzdeki dönemde faaliyete geçecek. eypazarý elediyesi

69 ON N ÐÞT? JOTM NJ OJS KC TUMN ÇOU eypazarý'nýn doðal kaynaklarýný en iyi þekilde kullanmak,ilçe halkýnýn ihtiyaçlarýna cevap verebilmek ve turizm potansiyelini arttýrabilmek amacýyla baþlatýlan Jeotermal nerji rojesi'nin arazisi özel bir firmaya verilmiþ olup, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecektir. eypazarý elediyesi

70 ON N ÐÞT? ÜNVSTS eypazarý'ndaki ekonomik ve sosyal yaþantýya büyük katkýlarý olacak 2200 dönümlük araziye kurulacak 2 farklý üniversite ile birlikte eypazarý Üniversite Kenti olacak. eypazarý elediyesi

71 ON N ÐÞT? SV HV N elediyemizce yer tespitinin yapýldýðý ve yapýmýný Çankaya Sportif Havacýlýk erneðinin üstlendiði Sivil Hava laný rojesi ile eypazarý'nda birçok aktivite için uygun þartlar saðlanmýþ olacak.küçük uçaklarla turistlerin daha rahat ilçemize ulaþabileceði gibi ambulans uçak ve helikopterler de inebilecektir. eypazarý elediyesi

72 ON N ÐÞT? TMN OJS eypazarý elediyesi

73 ON N ÐÞT? HK TS N N KTK lçemizin tüm güzelliklerinin kuþbakýþý görülebildiði, hemþehrilerimiz ve ilçemize gelenler tarafýndan büyük ilgi gören HK T düzenlemelerini yaptýk. eypazarý elediyesi

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

Hitit te kablosuz internet dönemi Hitit Üniversitesi Eduroam Üye Kurumlarý arasýna girdi. * HABERÝ 5 DE. 4 yaþ üstü araçlarýn bakýmýnda

Hitit te kablosuz internet dönemi Hitit Üniversitesi Eduroam Üye Kurumlarý arasýna girdi. * HABERÝ 5 DE. 4 yaþ üstü araçlarýn bakýmýnda Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Çorum Tanýtým Günleri için hazýrlýklarýný sürdürüyor. Hedef; 5 bin Çorumlu Selim Kefçeli nin sahibi olduðu Kefçeli Medya Yapým, OKA için tanýtým filmi hazýr- OKA nýn

Detaylı

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret CHP den Nuhut a Tarým ile sanayiyi buluþturmalýyýz adaylýk teklifi Gazeteciler Cemiyeti yönetimini kabulünde konuþan Ali Bektaþ: Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Memleketimizin geliþimi için tarým

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ÝÇÝNDEKÝLER 1. BÖLÜM: FETHÝYE KUÞBAKIÞI 1.1. Demografik Yapý 1.2. Ekonomik Yapý 1.2.1. Tarým ve Hayvancýlýk 1.2.2. Sanayi ve Ticaret 1.2.3. Turizm

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

FÝLM GÝBÝ OPERASYON Ç orum da dün gece bir kiþi silah zoruyla

FÝLM GÝBÝ OPERASYON Ç orum da dün gece bir kiþi silah zoruyla Günümüzün moda tabiri yeni Türkiye bu mudur? Ü lkü Ocaklarý Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, "Candan aziz vatanýmýz dýþ güçlerin ve içerdeki destekçilerinin iþtirakiyle teþkil edilmiþ fitne ve husumet cephesinin

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ EDİTÖR 2008 yýlýnýn ilk çeyreði ve devam eden aylar, Bank Asya için yine son derece önemli adýmlarýn atýldýðý baþarýlarla dolu bir dönem

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK ADAYLIK ÝÇÝN KAMUDA ÝSTÝFALARIN SON GÜNÜ 7 Haziran'da yapýlacak genel seçimler öncesi milletvekili aday adaserpil Þahbudak Vural Þahbenderoðlu yý olmak isteyen kamu görevlileri ardý ardýna istifalarýný

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012 Merhaba, 2011 yýlýnýn son günlerinde Ankara Valiliði'nin bir açýklamasý gündemimize hýzla düþtü. Okullarýn kent çeperlerinde kurulacak kampüslere taþýnacaðýný müjdeleyen bu açýklama, Þube gündemimizde

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

MECLÝS'TE MÝKROFON KRÝZÝ

MECLÝS'TE MÝKROFON KRÝZÝ Efeler Kent Konseyi'nden demiryolu için imza kampanyasý Efeler Kent Konseyi Üyeleri, Efeler ilçesinden geçen 9 kilometrelik demiryolu hattýnýn yerin altýna alýnmasý için imza kampanyasý baþlattý. Aydýn

Detaylı

Kentpark 2015 de baþlýyor Çorum Belediyesi nin en büyük projeleri arasýnda yer alan Kentpark projesi 2015 yýlýnda start alýyor.

Kentpark 2015 de baþlýyor Çorum Belediyesi nin en büyük projeleri arasýnda yer alan Kentpark projesi 2015 yýlýnda start alýyor. KETEM kansere savaþ açtý Eðimler Dr. Sultan Zehir tarafýndan verildi. Kanser Erken Teþhis, Tarama ve Eðitim Merkezi (KETEM ) 'Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayý' etkinlikleri kapsamýnda eðitim faaliyetlerinü

Detaylı

Hayvan Pazarý na kazma

Hayvan Pazarý na kazma Bu haber üç dönemlik vekiller için AK Parti, üç dönem kuralýný kaldýrmayý düþünmüyor. Koalisyon kurulamaz ve Türkiye erken seçime giderse, 25. Dönem parlamentosunu pas geçmeyi planlýyor. Böylece 7 Haziran'da

Detaylı