DAHA GÜVENDEYÝZ ON YILDA NELER DEÐÝÞTÝ?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DAHA GÜVENDEYÝZ ON YILDA NELER DEÐÝÞTÝ?"

Transkript

1 ON N ÐÞT? H GÜVN tfaiye mirliðimiz; ilçemizdeki 11 mahalle 3 bucak 66 köy dahilinde 24 saat kesintisiz olarak bir merkez grup 1 yangýn gözetleme kulesi 9 araç, 1 servis aracý ve 26 personelimizle hizmetlerimizi aralýksýz olarak sürdürdük.

2 ON N ÐÞT? TFM N Ç KNK önemimizde 1 arazöz, 3 hizmet aracý ve kamyon ile çok sayýda araç gereç tfaiye Müdürlüðümüz emrine saðlanmýþtýr. kiplerimiz ilçemiz dýþýnda ihtiyaç duyulan hallerde birçok yangýna müdehale etmiþtir.

3 ON N ÐÞT? KNSON ÇN Gün geçtikçe büyüyen ilçemizde yeni yerleþim bölgelerinin kanalizasyon hatlarý döþendi. aðýþlarla birlikte sel baskýnlarýnda problem yaþanan lýman eresi, ulgurdede Mevkii ve Kumsüren mevkilerinde yenileme çalýþmalarý yapýldý.

4 ON N ÐÞT? m KNSON ÖÞK Göreve geldiðimiz günden itibaren metrelerce kanalizasyon döþedik. aðmur suyu hatlarýna da önem verdik TOM KNSON(m) HCM T

5 ON N ÐÞT? ÇM SUSU KMK Son yýllardaki kurak geçen yaz günlerinde vatandaþlarýmýzýn susuz kalmamasý amacýyla nözü, Güraðaç, aþaðaç mevkilerinde yeni yapýlan sondaj çalýþmalarý ile ilçemizde susuzluk yaþanmadý.

6 ON N ÐÞT? ÇM 40 SU SOUNU OMCK lçenin ukarý Ulucak mevkiinden yaklaþýk 10 3' km'deki ulgurdede bulunan 5000m lük ilçe su deposuna aktarým yapýlarak daðýtýmýna baþlanýldý. üksek kalitede birinci sýnýf içme suyumuz sayesinde uzun yýllar su sýkýntýsý çekmeyeceðiz. GÖT M ÇN KO SVN eypazarý'nýn 30 yýllýk su ihtiyacýný karþýlayacak bir gölet için kollar sývandý. elediyemizin projesi doðrultusunda S'nin hazýrladýðý inceleme raporunun ardýndan ihale aþamasýna geçildi. üzey suyu depolamasý için yapýlan jeolojik ve topografik çalýþmalar sonucunda nözü eresinin yan kolu olan Karcakaya deresi üzerinde uygun bir gölet yeri tespit edildi.

7 ON N ÐÞT? SUM TTM lçemizdeki içme sularýnýn bakteriyolojik ve kimyasal yönden yönetmeliðe uygunluðunu periyodik bir þekilde analizleri nkara l Saðlýk abratuar Müdürlüðünde yaptýrýlarak sularýmýzýn temiz olduðu ve kullanýma uygunluðu raporlarý alýndý. VNM NK rtan nüfusun su ihtiyacýnýn karþýlanmasý, yeni su kaynaklarýnýn temini, yeni yerleþim alanlarýna su þebekesi hattý kurulmasý ve vatandaþlarýmýzýn saðlýklý su içmesi için gece gündüz çalýþtýk.... det vana deðiþtirdik. Çok eski olan vanalarýmýz yenileyerek hatlarýn nerelerde olduðunu geliþtirdiðimiz sistem sayesinde kolayca bulunabilecek hale getirdik.

8 ON N ÐÞT? KOMTC HT ÖÞK lçemizde su sýkýntýsý çekilmemesi amacýyla dönemimizde açýlan ve þehir þebekesine baðlanan su kaynaklarý ve terfi kuyulara toplam... Su hattý döþedik TOM SU HTT m HCM T

9 ON N ÐÞT? 190 t/sn ÇM SUU ÞHM SÐNO lçemize 7 ayrý noktadaki kuyulardan toplam 190 lt/sn kaliteli içme suyu þehir þebekesine verilmektedir. Merkezden kumanda sistemi kurularak su kuyularýnýn takibi yapýlmaya baþlandý.

10 ON N ÐÞT? Mücavir lanýmýz 6010 Hektar üyüdü lçemiz Mücavir lan Sýnýrlarýna ilave olarak eþilaðaç ta Trona Madeni ne, Kayabükü Tapu sýnýrýna, zmak tan lhan Köprüsüne, Karaþar yolundan oyalý Köprüsüne kadar birçok alanda Mücavir alanýmýz 6010 hektar geniþletildi.

11 ON N ÐÞT? N GM SÐK elediyemiz mar laný sýnýrlarý ve Mücavir alanlarý içerisinde yapýlan inþaatlar, tamiratlar, tadilatlar yerinde denetlenerek Kadastro mar, mülkiyet, plan ve projeye uygunluklarý saðlanmýþtýr. Halihazýr Harita apýmý m 1/1000 Uygulama mar laný m 1/5000 Nazým mar laný m arselasyon þlemleri m Koruma maçlý mar laný m fraz þlemi 93 det Tevhit þlemi 91 det ola Terk þlemi 18 det mar Çapý 400 det ina plikasyonu 458 det Subasman Kotu 633 det ol Kotu 480 det 2 2

12 ON N ÐÞT? KÇÐ GÇT VMK Göreve geldiðimizde yapýldýðýndan bu yana tapularýný alamayan MN mevkiindeki tüm evlerin tapusunu daðýttýk. elediyemizce Kaçak nþaat kibi oluþturarak bilinçsiz yapýlaþmayý önledik. iþ CH KOMSONU KUUK Halkýmýzýn kent bilinciyle hareket etmesine öncü olarak 21. yüzyýlýn eypazarý'nda da görsel dokunun korunmasýna katký saðlamak için elediyemizce Mimari roje Uygunluk enetim Komisyonu kurulmuþtur.

13 ON N ÐÞT? OGNK TM GÇTK oðal dengenin yeniden kurulmasý için çevre ile dost bir üretim sistemi olan Organik Tarým için elediyemize ait Organik Tarým Serasý kurduk. Çftçilerimizin toprak analizlerini ücretsiz yaparak Organik Tarým anýþmanlýðý verdik. lçemizde organik tarýmý geliþtirmek ve çiftleri organik tarýma yönlendirmek için çok sayýda toplantý düzenleyerek semineler verdik.

14 ON N ÐÞT? TM ÜÜNM TNTTK eypazarý elediyesi Organik Tarým ürünlerinin tanýtýldýðý ve eypazarýna ait ürünlerin yer aldýðý çok sayýda fuara katýldýk. lçemizdeki çiftçileri tarýmdaki deðiþiklikleri, deðiþimleri, yenilikleri, sorunlardaki çözüm yollarýný görmeleri için KOSG ile iþbirliði yaparak, lmanya ve animarka ya geziler düzenledik. TMK ÐÞKK N GÖÜK

15 ON N ÐÞT? VTNÞMN ÞKT CV VK abýta Müdürlüðümüz, rutin denetimlerinin yaný sýra yaptýðý baskýnlarla saðlýksýz koþullarda gýda üretimi yapan iþletmelere göz açtýrmadý. Semt pazarlarýmýzda ve laattin Sokaktaki zabýta kontrolleri sayesinde vatandaþlarýmýzalýþveriþini güvenle yaptý. lo 153 servisimiz, vatandaþ-zabýta iletiþimini hýzlý ve kolay hale getirdik.

16 ON N ÐÞT? HK MK HKKM MK Hukiki anlamda elediyemize açýlan davalarý kanunlar çerçevesinde savunma, inceleme, danýþma ve temsil görevlerini en iyi þekilde yerine getirdik. ÖÞTM M TM H GTK Vatandaþlarýmýza daha iyi hizmet verebilmek adýna elediyemizce verilmekte olan elediye otobüslerini, ark ahçe akým iþlerini, su sayacý okuma iþi, ilaçlama hizmetleri özelleþtirerek, hem maaliyeti düþürdük hem de hizmet kalitesini artýrdýk.

17 ON N ÐÞT? Ç KM NN Göreve baþladýðýmýz günden itibaren ihtiyacýmýz olan çok sayýda araç aldýk. skiden kiralýk olarak kullandýðýmýz araçlarý kiralamayarak kendi araç parkýmýzý yeniledik. Hurda olan araçlarýn satýþýný yaparak, 24 adet yeni aldýðýmýz araç ile araç parkýmýzý geniþlettik. önemizimizde alýnan araçlar 1 det 7 ozer Catterpiller 1 det Greyder 2 det Traktör 2 det HMK 101 ST Kepçe-Kýrýcý 3 det odge Kamyon 3 det Fatih Kamyon 8 det Kamyonet(MC-odge-suzu-Mýtsubýshi) 2 det Otobüs Mercedes 1 det Ford Connect 1 det Hususi oto Wolkswagen

18 ON N ÐÞT? ÖÇÜMÜÜ KÇMK elediyemiz Ölçü ayar memurluðu da görevini layýkýyla yerine getirdi. Görevde bulunduðumuz süre içinde toplam 978 beyanname kabul edilirken, 4211 periyodik muayene gerçekleþtirildi.

19 ON N ÐÞT? H VUU HMN SVUMK elediyemiz birimleri ile dönemimizde azami bir tasarruf içerisine girmiþ ve tüm mal ve hizmet alýmlarýnda þeffaf ihaleler gerçekleþtirerek har vurup harman savrulmasý önlenmiþtir. MK MM HÇ OÞ KM elediyemiz mlak birimi ile diðer birimlerimiz gibi þeffaf bir çalýþma gerçekleþtirdi... det belediye ile hisseli arsa satýþý gerçekleþtirildi.... det gayrimenkul satýþý yapýldý.

20 ON N ÐÞT? ÖÐNCMN NNK Geçen on yýlda her yýl okullarda eðitim gören çok sayýda öðrenciye kýrtasiye yardýmýnda bulunduk. Öðrencilere ÖSS ve OKS Sýnavlarý öncesi rehberlik desteði saðlandý. Mevcut Okullarýn ise sezon baþýnda bakým onarým çalýþmalarýný yardýmcý olundu. Çocuklarýmýzý ve gençlerimizi spora yönlendirmek amacýyla, belediyemizce standartlara uygun olarak basketbol sahalarý ilçedeki talep edilen okullarýmýza ve mahallelerimize yapýldý ÜNVST ÖÐNCM US VK eypazarýlý 1200 üniversite öðrencimize her yýl düzenli olarak burs verdik.

21 ON N ÐÞT? ÜKM TMS TTK çýk hava müzesi eypazarý'nda, ülkemizi ve kültürümüzü temsil etmek adýna aldýðýmýz davetlere katýlmanýn yaný sýra çok sayýda yabancý heyeti ilçemizde aðýrladýk.

22 ON N ÐÞT? MK TÜK GÜNÜ ÜÜÜÞÜN KTK Türk merikan ernekleri Federasyonu'nun her yýl 'nin New ork kenti'nde düzenlediði Türk Günü ürüyüþü ne iki defa görevli olarak katýlarak ilçemizi en güzel þekilde temsil ettik.

23 ON N ÐÞT? KÞ ÞHM OU Türkiye'den dana'nýn Kozan lçesi ile kardeþ þehir olduk. 'den nnapolis, lexandria ve Santa Fe þehirleri ile kardeþ þehir olunmasý yönünde ciddi adýmlar attýk. osna-hersek Cazin þehri ile kardeþ þehir olduk. NTO NUN VTS OK ÜÜKS NCM UUNUK NTO Genel Sekreterliði Kamu iplomasisi irektörlüðünün davetlisi olarak milletvekilleri, üst düzey bürokratlar ve öðretim üyelerinden oluþan bir heyetle NTO Genel Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulunduk.

24 ON N ÐÞT? HKM, Ö SKTÖ KMU ve Ö SKTÖ ÞÐ TK eypazarý'nda kent mimarisinin önemine olan farkýndalýk arttýrýlarak kent dokusu konusunda bir bilinç yaratýlmýþtýr. eypazarý elediyesi'nin öncülüðünde yerel halk, özel sektör, kamu ve çok sayýda üniversite ile iþbirliði saðlanarak yardým ve destek saðlanmýþtýr.

25 ON N ÐÞT? HKMV bbaszade ailesinin 19. yüzyýlda inþa ettiði iki konaktan biri olan ve eypazarý elediyesi tarafýndan dalet Teþkilatýný Güçlendirme Vakfý adýna restore edildi. Üç katlý ve dokuz odalý olan Konak; misafirhane olarak kullanýma açýldý. yrýca eypazarý'na ait olan mahkeme kararlarý ve eski adliye eþyalarý sergilenmektedir.

26 ON N ÐÞT? NN STJ KONÐ: MONCUOÐU eypazarý'nýn en köklü ailelerinden imoncuoðlu ailesine ait konak; eypazarý'nýn en göz alýcý yapýlarýndan birdir. eypazarý elediyesi tarafýndan Gazi Üniversitesi adýna restore edilen imoncuoðlu Konaðý; sosyal tesis olarak hizmet vereceði gibi elediyemiz ve Gazi Üniversitesi'nin misafirlerini aðýrlayacaklarý makam olarak da kullanýlacak.

27 ON N ÐÞT? TH KNT Ð K K N TON 22 Temmuz 2000 yýlýnda aralarýnda bulunduðumuz 50 üye ile kurulan ve bugün 244 üyeye ulaþan Tarihi Kentler irliði, tarihi, kültürel ve doðal mirasýmýza sahip çýkma konusunda bilgilenme ve bilinçlenme çalýþmalarý için 2001 ve 2006 yýllarýnda iki kez ilçemizde toplanarak önemli kararlar aldý.

28 ON N ÐÞT? M H NN HFTNN 7 GÜNÜ HMTN ersonel-halk diyalogunu daha saðlýklý ortama kavuþturmak amacýyla halkla iliþkiler servisimizi hizmete sunduk. uraya gelen vatandaþlarýmýzýn sorunlarýný birimlere ileterek, çalýþma programýmýza alýnmasýný saðladýk. ÞM ÜNK Siz elediye aþkaný Olsaydýnýz Gençler çin Ne apardýnýz? Gençlik elediyeden Ne ekliyor ve Siz Olsaydýnýz Köyünüzü Nasýl Tanýtýrdýnýz konulu yarýþmalar düzenledik. Katýlýmýn çok yoðun olduðu bu yarýþmalar belediyemizin halka yönelik hizmetlerinde yol gösterici oldu.

29 ON N ÐÞT? Ö GÜN V HFT UNUTMK 24 Kasýmda öðretmenlerimiz, Mayýs ayýnda annelerimiz, 8 Martta kadýnlarýmýz, 18 Mart da yaþlýlarýmýz, 23 Nisanda çocuklarýmýz, 19 Mayýs'ta gençlerimiz kýsacasý toplumumuzun her kesimi her zaman hatýrlandý ve iç içe olmaya çalýþýldý.

30 ON N ÐÞT? SOUNMN ÇÖÜMÜN K V Sürekli mahalle ziyaretlerinde bulunduk. Halkýmýzýn þikayetlerini yerinde alarak katýlýmcý, þeffaf belediyecilik yapmaya çalýþtýk. Sivil toplum örgütleri ve muhtarlarýmýz ile iþbirliði yaparak eypazarý'nýn sorunlarýnýn çözümüne yine eypazarlýlar karar verdi.

31 ON N ÐÞT? MKM TSCN erel kültürümüzün önemli bir unsuru olan yöre mutfaðýmýza ait yemeklerimize patent aldýk. eypazarý saray mutfaðýndaki eypazarý güveci, dolma, mumbar, 80 katlý baklava, eypazarý kurusu, havuç- havuç lokumu, sýkma piþmaniye,cevizli tatlý sucuðu tescillendi.

32 ON N ÐÞT? TÜKÇM KOUM TN K nadilimiz TÜKÇ nin korunmasý ve yaþatýlmasý, halkýmýza anlaþýlýr bir þekilde yansýtýlýmasý ve ilçemizde belirli bir intizamýn saðlanmasý için tarihinden sonra açýlacan iþ yerleri isimlerinin Türkçe olmasý için Meclisimizden karar aldýk.

33 ON N ÐÞT? ÖS M KOUUK aman ilerledikçe kullanýlmamaya baþlanýlan ve unutulan yöresel dil özelliklerimizi korumak için ödüllü bir yarýþma düzenledik; eypazarý ðzýndan Sözcükler adý altýnda oldukça zengin bir arþivi kitapçýk haline getirdik sözcüklü bu arþiv gelecek kuþaklar için geçmiþle bir bað olduðu kadar, dil konusunda çalýþma yapan birçok araþtýrmacýya da kaynak oldu. HMK STN, T, KK,S, HM, GM, ÜTMK, CO, CÖNGÜTÜ, ÇÖTN, VUN GSC, HNMK, HCT, H, HÖÞNMK, SST, GUÐCK, K, N, NCK,, KKÞMK, KM NNSN, KÖSÜ KÖSÜ, KÜN, MTC, MHSMK, NÇ, NOCK, OMOSC, K, ÞVKMK, TÖNGM, VK, K, NKU, K...

34 ON N ÐÞT? NOU KÜTÜ N UUÞTU eypazarý'nýn önemli kültürel deðerlerini ön plana çýkarmak için yaptýðýmýz Uluslararasý Geleneksel Tarihî vler, l Sanatlarý, Havuç ve Güveç Festivali mizle, somut olmayan kültürel mirasýn yaþamasýna hizmet için atýlan önemli bir adým olmuþtur. ylar öncesinden hem yurt içinde hem de yurt dýþýnda tanýtýmý yapýlan ve son festivalde kiþilik katýlýmla gerçekleþen organizasyona nadolumuzun dört bir yanýndan katýlan elediyeler de kendi tanýtýmlarýný yaptýlar.

35 ON N ÐÞT? - JON KÜTÜ UUÞTU eypazarý Festivaline tüm Türkiye'den binlerce misafiri bir araya getirmesinin yaný sýra Türk-Japon Kültürleri uluþmasý'na da ev sahipliði yaptý. Japonya'dan gelen sanatçýlarýn gösterileriyle renklenen festivalimiz kapsamýnda her iki ülke insanlarý arasýnda kültürel iliþkilerin geliþmesine katký saðlandý.

36 ON N ÐÞT? UÇUTM TUTKUNN HK UUÞTUUK Her yýl Hýdýrlýk Tepe de Nisan ayýnda düzenlediðimiz Uçurtma Þenliðine halkýmýz 7'den 70'e büyük bir coþku ile katýldý. engarenk uçurtmalarýn eypazarý semalarýnda sevinçle süzüldüðü þenlikte derceye girenlere ödüller daðýtýldý.

37 ON N ÐÞT? KK KFN H KT ÞK 1600 m. yükseklikte bulunan Karlý Kirazlý yaylasýnda yarýyýl tatiline denk gelen haftalarda Kýzak Þenliði düzenledik. Kýþ aylarýnýn en vazgeçilmez ve eðlenceli oyununa her yaþtan katýlým oldu.

38 ON N ÐÞT? GNKM ÞTTK: FÞK M ünyada sadece eypazarý'nda farklý kutlamalara sahne olan üç aylarýn baþlangýcý egaip Kandilindeki Fiþek ayramý kutladýk. yrýca gün boyunca farklý alanlarda oluþturulan standlardan da ücretsiz kandil simidi daðýttýk.

39 ON N ÐÞT? S GNÇK V SO KUÜÜNÜ (GM) KUUK lçemizdeki gençlere yeni sosyal imkanlar saðlamak, gençlerin kendilerini geliþtirmelerine ve baþka gençlerle iletiþim kurmalarýna yardýmcý olacak ortamlar yaratmak, sosyal aktiviteler düzenlemelerine fýrsat saðlamak, geleneklerimiz ve kültürümüzle ilgili araþtýrmalar yapmak, gençlerimizin spor yapmasýný saðlamak amacýyla GM i kurduk

40 ON N ÐÞT? 750 ÖÐNCM GNÇK ÞÖN ÜNK GM tarafýndan 19 Mayýs Gençlik ve Spor ayramý kutlamalarý kapsamýnda "eypazarý Gençlik Þöleni" düzenledik. GM bünyesinde müzik, halk oyunlarý ve davul ritim kurslarýnda eðitim alan eypazarýlý gençlerimizin gösterileri halkýmýz tarafýndan büyük ilgi gördü.

41 ON N ÐÞT? ÇG FM GÜN ÇOCUKMN ÜÜ GÜÜ Her yýl þubat tatilinde çocuklarýn eðlenceli vakit geçirmeleri için Çizgi Film Günleri düzenledik. Vizyonun en beðenilen çizgi filmlerinin izletildiði Çizgi Film Günlerinde çocuklarýmýzýn yüzleri güldü.

42 ON N ÐÞT? GNC ÞS N STNÇ TUTKUSU OU eypazarý elediyesi Gençlik Merkezi tarafýndan eypazarý'nda ilk kez düzenlenen ödüllü Satranç Turnuvasýna 7'den 70'e tüm eypazarýlýlar yoðun ilgi gösterdi.

43 ON N ÐÞT? MN N ÞK GÜ Her yýl amazan ayýnda, tasavvuf müziði eþliðinde semazen gösterileri, meddah ve orta oyunlarý, Karagöz Hacivat gösterisi, büyük illüzyon gösterisi ve konserlerin olduðu amazan yý tkinlikleri düzenledik. üzenlenen etkinliklerle vatandaþlarýmýza biraz da olsa nostaljik bir hava yaþatýldý.

44 ON N ÐÞT? MNÞT TÞNK eypazarý elediyesi çalýþmalarý ve eypazarý'nýn kültürel ve tarihi özelliklerini konu alan tanýtým amaçlý basýn çalýþmalarý ulusal ve uluslararasý basýnda bir çok kez manþetlere taþýndý. Görsel ve yazýlý basýnda çýkan haberler ve televizyon programlarý ile eypazarý'nýn tanýtýmýna büyük katký saðlandý.

45 ON N ÐÞT? UUS V UUSS SN GNÞ K On yýllýk sürede basýnýmýzýn en önemli gazetelerinde... kez haber yayýnlandý. Çeþitli ulusal dergilerde... Kez yeraldý. ine en önemli televizyon kanallarýnda... k. eypazarý görüntülerine yer verilmiþtir.

46 ON N ÐÞT? TH SOKKM K V STN ÖNÜ Sokaklarýmýz tarihi ve doðal dokusuyla televizyon kanallarýnýn ve yapýmcýlarýn gözdesi oldu. Televizyon ekranlarýnda ilgiyle izlenen Show Tv nin Kanlý üðün,tt nin ur olcu ve Hisarbuselik, Kanal 7 nin aba vi, STV nin oðruluk kseni dizilerine ve çok sayýda klibe ev sahipliði yaptýk.

47 ON N ÐÞT? N KONG TUMN ÇTK lçemizi Türkiye'de son yýllarda sýkça gündeme gelen alternatif turizm alanlarýndan kongre turizmine açtýk. Kurum ve kuruluþlarýn kongrelerine ev sahipliði yaptýk. lçemizde bir çok seminer düzenledik. u seminerlerde ilçemizi ve halkýmýzý yakýndan ilgilendiren konular masaya yatýrýldý. kademisyenler tarafýndan ilçemizi sorunlarýna çözümlerin üretildiði fikir platformlarý oluþturuldu. SMN ÜNK

48 ON N ÐÞT? SG V FU KTK eypazarýmýzýn tanýtýmý amacýyla fuarlara katýlarak yörel lezzetlerimizi ve el emeklerimizi tanýtma fýrsatý bulduk. eypazarý'nýn eþsiz güzelliklerinin yansýtýldýðý ve büyük ilgi gören eypazarý Fotoðraflarýnýn sergilendiði Sergilere katýldýk. TFSF ile ortaklaþa eypazarý'nýn tarihi dokusunu fotoðraf karelerinde yansýtmak isteyen 180 fotoðrafçýnýn katýldýðý eypazarý Fotoðraf arýþmasýný düzenledik. FOTOÐF ÞMS ÜNK

49 ON N ÐÞT? KONUÞMC OK VT K Ulusal ve Uluslararasý alanda da tarihi kent dokusunu koruma amaçlý birçok seminere katýlarak eypazarý eniden rojesi kapsamýnda ilçede yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdik.

50 ON N ÐÞT? SF ÖNK HTÇ SHN SVNK lçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlan yardýmlara kurumsal bir nitelik kazandýrmak ve yardýmlarýn daha kapsamlý hale gelmesini saðlamak amacýyla Gazi Gündüzalp þ Merkezi altýndaki dükkanlarýmýzda Sevgi vi ni kurduk. Hem israfý önleyelim hem ihtiyaç sahiplerini sevindirelim sloganýyla Sevgi vi'ne vatandaþlarýmýzdan büyük destek gördük.

51 ON N ÐÞT? GNKM SH ÇKTK inlerce yýllýk bir gelenek olan aþure gününü yaþatmak adýna geleneksel olarak yapýlan aþure daðýtýmlarýný, her yýl þure haftasýnda cuma namazýnýn ardýndan tüm camilerimizin önüne kurulan stantlarda yaptýk. M UUNUK amazan ayýnda eypazarýlý ihtiyaç sahibi ailelere gýda paketleri, kýþ aylarýnda da kömür daðýttýk. Kaymakamlýk, Ticaret Odasý ve özel iþletmelerin de yardýmda bulunduðu ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerinden yararlanamayanlara her yýl düzenli olarak daðýtýmlar yapýldý. Gýda yardýmlarýnýn yaný sýra ilçede tespit edilen öksüz ve yetimlere giyim ve kýrtasiye yardýmlarý yapýldý.

52 ON N ÐÞT? NG ÞK HT GÜ MH K eypazarý'ndaki bedensel engelliler için þ Kur ile ortaklaþa hazýrladýðýmýz edensel ngelliler çin Hediyelik þya ðitimi ve Uygulamasý rojesi kapsamýnda meslek kursu düzenledik. urada üretilen hediyelik eþyalarý kurduðumuz stantlarda satýþa sunduk.

53 ON N ÐÞT? NTNT V KUUK Türk Telekom ve elediyemiz ortak projesi ile Gençlik Merkezimizde hayata geçirilen nternet vi; sabah 08:30 akþam 17:00 saatleri arasý, 30 bilgisayar ve uzman personeli ile öðrencilerimize hizmet verdi. ersleriyle ilgili her türlü araþtýrmayý bu bilgisayarlarda yapabilen öðrencilerimiz internetten ücretsiz olarak yaralanabildiler.

54 ON N ÐÞT? ÇTÐM KUS ÞSÐ ÇÖÜM ÜTTK Meslek dindirme ve eceri Kurslarý kapsamýnda; v ansiyonculuðu, Sevis lemanlýðý, þçýlýk, rgon Kaynaðý, Solidworks, utocad,corel raw, þ Makinasý Operatörlüðü gibi tamamý uzman eðitmenler ile Gençlik Merkezimizde teorik ve pratik eðitimler vererek 1083 kiþye sertifika vererek iþsizliðe çözüm bulmaya çalýþtýk.

55 ON N ÐÞT? V HNMM, SNFM GNÇM KUS ÜNK Günümüzde gereklilik haline gelen ilgisayar ve ngilizce kurslarý düzenledik. v hanýmlarýmýza, esnafýmýza ve gençlerimize yönelik gerçekleþen bu kurslar Gençlik merkezimizde düzenli olarak devam ettirildi.

56 ON N ÐÞT? SO ÖNM Þ M TTK önetimimiz süresinde eypazarý, sporda önemli baþarýlara imza attý. Sadece eypazarlý'larýn oynadýðý bir amatör futbol takýmý kurarak liglere katýldýk. matör kümede mücadele eden genç ve yýldýz takýmlarý da destekleyerek eypazarý Spor için alt yapý geliþtirdik.

57 ON N ÐÞT? SO OKU ÇTK az aylarýnda 752 öðrencimize Futbol, Tekvando, Fitness, erobik, oddy olding, üzme Kurslarý düzenledik. az Spor Okulu'nda öðrenciler; tatil süresince sosyal aktivitelerini güçlendirirken, fiziksel, ruhsal ve düþünsel geliþimlerine katkýda bulunacak spor eðitimleri ile arkadaþlýðý, paylaþmayý ve rekabeti yaþama fýrsatý da buldular.

58 ON N ÐÞT? SÐK V N ÞM ÇN SO MK TK H KO rtýk gençlerimiz her türlü sportif aktiviteyi rahatlýkla gerçekleþtirebildikleri ulgurdede Ferhat aðmurdeðer Spor Kompleksini hizmete sunduk. Gençlerin yaný sýra eypazarýlý bayanlarýn da büyük ilgi gösterdiði tesisde açýk alanda yapýlan basketbol ve futbol gibi sporlarýn yanýnda kapalý alan jimnastiði için gerekli tüm olanaklar da mevcut.

59 ON N ÐÞT? HK SÐÐ M ÇN ÖNM Halk saðlýðý konusunda periyodik dönemlerde ilçemizin tüm mahallelerinde ve tarlalarda ücretsiz taramalar yaptýk. utin taramalarýn yaný sýra, saðlýk ocaðýna gelemeyen özellikle yaþlý vatandaþlara þeker, kolesterol, tansiyon gibi kontroller de yapýldý. yrýca özel kuruluþlarla kulak ve göz taramalarý yapýldý. Halk Saðlýðý konusunda çeþitli seminerler düzenleyerek, daha bilinçli bir toplum olma yolunda önemli adýmlar atýldý.

60 ON N ÐÞT? KNT KONSN KUUK Kent yaþamýnda, kent vizyonunun ve hemþehrilik bilincinin geliþtirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunmasý, sürdürülebilir kalkýnma, çevreye duyarlýlýk, sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma, saydamlýk, hesap sorma ve hesap verme, katýlým ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek amacýyla tamamen bir sivil toplum örgütü olan eypazarý Kent Konseyini kurduk.

61 ON N ÐÞT? TKNOOJ N ÞK KUNK erel yönetim anlayýþýmýzý, projelerimizi, hizmetlerimizi, her þeyi ile eypazarýmýzýn tanýtýmýný yapmak amacýyla web sayfamýzý ( ) kurduk. ünyadaki tüm eypazarýlýlarýn tanýþýp kaynaþabilmesi ve yardýmlaþabilmesi için web sayfasýný kurduk. SMS ile özel günlerde tebrik mesajlarý ve yapýlan çalýþmalarýmýz hakkýnda bilgilendirmeler yaptýk. Web sayfamýzdan gelen dilek ve þikayetlere en kýsa sürede cevap verdik. G ÞM ÐM GÜÇNK elediyeciliðin çaðýn gereksinimlerine ve geliþen teknolojiye uygun yapýlmasý gerektiði düþüncesiyle, belediyemizin bilgi iþlem aðýný geniþletip kapasitesini yükselttik. -belediyecilik için alt yapý tamamlanmýþ oldu.

62 ON N ÐÞT?

63 ON N ÐÞT?

64 ON N ÐÞT?

65 ON N ÐÞT?

66 ON N ÐÞT?

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

yýlda neler Deðiþti... B E D Ý Y BEYPAZARI BELEDÝYESÝ 1999-2009

yýlda neler Deðiþti... B E D Ý Y BEYPAZARI BELEDÝYESÝ 1999-2009 10 yýlda neler eðiþti... S lnýmýzýn kýyla... S 1999-2009 10 eðerli Hemþehrilerim; Sizlerin takdiriyle eypazarý elediyesi nde göreve geldiðimiz 18 Nisan 1999 seçimlerinden bu yana 10 yýl geçti. 10 yýl önce

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET BÜLTENÝ

2010 YILI FAALÝYET BÜLTENÝ 2010 YILI FAALÝYET BÜLTENÝ BELEDÝYE MECLÝS ÜYELERÝMÝZ SEVGÝLÝ VATANDAÞLARIM; Yeni yýlýnýzý gönülden kutlar, sevdiklerinizle beraber, barýþ içinde saðlýklý mutlu yýllar temenni eder sevgi ve saygýlarýmý

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.11 Stratejik Alan 11 : Kültür ve Sosyal İşler 70 A1 Katılımcılığı Esas Alarak Balıkesir'i Kültürel Ve Sportif

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI

EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi' ne baðlý ve Ýzmir' in en eski hastanelerinden biri olan Eþrefpaþa Hastanesi, 1908 yýlýnda zührevi hastalýklarýn tedavisi amacýyla Emraz-ý Zühreviye

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI GÖREV TANIMI Ýl düzeyinde yapýlan planlara uygun olarak,doðal afetlerle ilgili planlamalarý ve diðer hazýrlýklarý Büyükþehir ölçeðinde yapmak;gerektiðinde

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Ana temasý Kendinden Önce Hizmet tir. Bir anlamda Rotary, Topluma Hizmet Etme Sanatýnýn Okulu dur.

Ana temasý Kendinden Önce Hizmet tir. Bir anlamda Rotary, Topluma Hizmet Etme Sanatýnýn Okulu dur. ROTARY ROTARY NEDÝR? Rotary, insanlýða hizmet vermek, her meslekte yüksek ahlaki standartlarýný yüceltmek ve dünyada barýþ ve iyi niyeti yaymak amacý ile dünyadaki iþ ve meslek insanlarýnýn bir araya gelmelerinden

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 27.06.1984 tarih ve 3030 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanununa göre kurulmuþ olup, 10.07.2004 tarih ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediye Kanununa göre

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

SERMAYE YAPIMIZ. Kuruluþ yýlýmýz : 28.03.1997. Sermayemiz : 2.000.000,00 YTL HÝSSEDARLARI

SERMAYE YAPIMIZ. Kuruluþ yýlýmýz : 28.03.1997. Sermayemiz : 2.000.000,00 YTL HÝSSEDARLARI ÝZMÝR METRO A.Þ. GÖREV TANIMI ÝZMÝR METRO A.Þ., yolcularýn metro ile taþýnmasýnda gereksinim ve beklentilerini 'hýzlý, güvenilir, konforlu yolculuk' anlayýþýna uygun olarak, yüksek verimlilik düzeyinde

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

SPOR A.Ş. (İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.)

SPOR A.Ş. (İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.) SPOR A.Ş. (İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.) Sporun nabzını 20 ayrı branşta verdiği hizmetle elinde tutan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden; Türkiye'nin ilk ve tek spor organizasyon

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi. ADANA ODA'mýzýn "Özel Hizmet Alanlarýndaki Çalýþmalarýyla Ýlgili Mesleki Denetim Uygulamalarý Hakkýndaki Yönetmelik" gereðince Adana Þubemiz, Adana Ticaret Odasý ile birlikte 8 Nisan 2005'te "Zirai Mücadele

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Hayallerimiz için hiç durmadan koþuyoruz Çýtayý Erciyes in zirvesine koyan kent Kayserispor, 10 yýl sonrasýný planlýyor

Hayallerimiz için hiç durmadan koþuyoruz Çýtayý Erciyes in zirvesine koyan kent Kayserispor, 10 yýl sonrasýný planlýyor ARALIK 2009 Hayallerimiz için hiç durmadan koþuyoruz Çýtayý Erciyes in zirvesine koyan kent Kayserispor, 10 yýl sonrasýný planlýyor AKSÝYON DERGÝSÝ NÝN OKURLARINA HEDÝYESÝDÝR EDÝTÖR / ERSAN TEMÝZEL IÇINDEKILER

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor!

Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor! Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor! Vizyon Türkiye de ilk defa tüm Süper Lig futbol kulüplerini ayný sportif rekabet ortamýnda bir araya getirmek Otolig: Bir Yarıştan Fazlasý Otolig, Türkiye

Detaylı

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI Merhaba Sevgili Meslektaþlarým, "Tarým ve Mühendislik" Dergimizin 77. sayýsý ile sizlerle yeniden beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hepinize, þahsým ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaþlarým adýna,

Detaylı

Bu yayýn, Türkiye Yerel Gündem 21 Programý nýn þemsiyesi altýnda yürütülen Kent Konseyleri nin güçlendirilmesi ve yerel demokratik yönetiþim mekanizmalarý olarak iþlev görmelerine yönelik eðitim ve kapasite

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :1-4. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :8. SYF BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU YENİ VİZYON GAZETESİ Sayfası :8. Syf Sayfası :8. Syf Karabağlar Belediyesi spora da önem veriyor Karabağlar Belediyesi

Detaylı

EPDM Membrane www.lineflex.com ÝÇERÝK Sayfa Hakkýmýzda 02 Üstün Teknik Özellikler 03 EPDM ve Butil Bantlar 04 Yapýþtýrýcý ve Mastik, Baðlantý ve Yardýmcý Elemanlar 05 Kullaným Alanlarý Çatýlar 06 Yeþil

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar 1 Temmuz 2009 sayý 1 ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bu program, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan desteklenmektedir.

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı