DAHA GÜVENDEYÝZ ON YILDA NELER DEÐÝÞTÝ?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DAHA GÜVENDEYÝZ ON YILDA NELER DEÐÝÞTÝ?"

Transkript

1 ON N ÐÞT? H GÜVN tfaiye mirliðimiz; ilçemizdeki 11 mahalle 3 bucak 66 köy dahilinde 24 saat kesintisiz olarak bir merkez grup 1 yangýn gözetleme kulesi 9 araç, 1 servis aracý ve 26 personelimizle hizmetlerimizi aralýksýz olarak sürdürdük.

2 ON N ÐÞT? TFM N Ç KNK önemimizde 1 arazöz, 3 hizmet aracý ve kamyon ile çok sayýda araç gereç tfaiye Müdürlüðümüz emrine saðlanmýþtýr. kiplerimiz ilçemiz dýþýnda ihtiyaç duyulan hallerde birçok yangýna müdehale etmiþtir.

3 ON N ÐÞT? KNSON ÇN Gün geçtikçe büyüyen ilçemizde yeni yerleþim bölgelerinin kanalizasyon hatlarý döþendi. aðýþlarla birlikte sel baskýnlarýnda problem yaþanan lýman eresi, ulgurdede Mevkii ve Kumsüren mevkilerinde yenileme çalýþmalarý yapýldý.

4 ON N ÐÞT? m KNSON ÖÞK Göreve geldiðimiz günden itibaren metrelerce kanalizasyon döþedik. aðmur suyu hatlarýna da önem verdik TOM KNSON(m) HCM T

5 ON N ÐÞT? ÇM SUSU KMK Son yýllardaki kurak geçen yaz günlerinde vatandaþlarýmýzýn susuz kalmamasý amacýyla nözü, Güraðaç, aþaðaç mevkilerinde yeni yapýlan sondaj çalýþmalarý ile ilçemizde susuzluk yaþanmadý.

6 ON N ÐÞT? ÇM 40 SU SOUNU OMCK lçenin ukarý Ulucak mevkiinden yaklaþýk 10 3' km'deki ulgurdede bulunan 5000m lük ilçe su deposuna aktarým yapýlarak daðýtýmýna baþlanýldý. üksek kalitede birinci sýnýf içme suyumuz sayesinde uzun yýllar su sýkýntýsý çekmeyeceðiz. GÖT M ÇN KO SVN eypazarý'nýn 30 yýllýk su ihtiyacýný karþýlayacak bir gölet için kollar sývandý. elediyemizin projesi doðrultusunda S'nin hazýrladýðý inceleme raporunun ardýndan ihale aþamasýna geçildi. üzey suyu depolamasý için yapýlan jeolojik ve topografik çalýþmalar sonucunda nözü eresinin yan kolu olan Karcakaya deresi üzerinde uygun bir gölet yeri tespit edildi.

7 ON N ÐÞT? SUM TTM lçemizdeki içme sularýnýn bakteriyolojik ve kimyasal yönden yönetmeliðe uygunluðunu periyodik bir þekilde analizleri nkara l Saðlýk abratuar Müdürlüðünde yaptýrýlarak sularýmýzýn temiz olduðu ve kullanýma uygunluðu raporlarý alýndý. VNM NK rtan nüfusun su ihtiyacýnýn karþýlanmasý, yeni su kaynaklarýnýn temini, yeni yerleþim alanlarýna su þebekesi hattý kurulmasý ve vatandaþlarýmýzýn saðlýklý su içmesi için gece gündüz çalýþtýk.... det vana deðiþtirdik. Çok eski olan vanalarýmýz yenileyerek hatlarýn nerelerde olduðunu geliþtirdiðimiz sistem sayesinde kolayca bulunabilecek hale getirdik.

8 ON N ÐÞT? KOMTC HT ÖÞK lçemizde su sýkýntýsý çekilmemesi amacýyla dönemimizde açýlan ve þehir þebekesine baðlanan su kaynaklarý ve terfi kuyulara toplam... Su hattý döþedik TOM SU HTT m HCM T

9 ON N ÐÞT? 190 t/sn ÇM SUU ÞHM SÐNO lçemize 7 ayrý noktadaki kuyulardan toplam 190 lt/sn kaliteli içme suyu þehir þebekesine verilmektedir. Merkezden kumanda sistemi kurularak su kuyularýnýn takibi yapýlmaya baþlandý.

10 ON N ÐÞT? Mücavir lanýmýz 6010 Hektar üyüdü lçemiz Mücavir lan Sýnýrlarýna ilave olarak eþilaðaç ta Trona Madeni ne, Kayabükü Tapu sýnýrýna, zmak tan lhan Köprüsüne, Karaþar yolundan oyalý Köprüsüne kadar birçok alanda Mücavir alanýmýz 6010 hektar geniþletildi.

11 ON N ÐÞT? N GM SÐK elediyemiz mar laný sýnýrlarý ve Mücavir alanlarý içerisinde yapýlan inþaatlar, tamiratlar, tadilatlar yerinde denetlenerek Kadastro mar, mülkiyet, plan ve projeye uygunluklarý saðlanmýþtýr. Halihazýr Harita apýmý m 1/1000 Uygulama mar laný m 1/5000 Nazým mar laný m arselasyon þlemleri m Koruma maçlý mar laný m fraz þlemi 93 det Tevhit þlemi 91 det ola Terk þlemi 18 det mar Çapý 400 det ina plikasyonu 458 det Subasman Kotu 633 det ol Kotu 480 det 2 2

12 ON N ÐÞT? KÇÐ GÇT VMK Göreve geldiðimizde yapýldýðýndan bu yana tapularýný alamayan MN mevkiindeki tüm evlerin tapusunu daðýttýk. elediyemizce Kaçak nþaat kibi oluþturarak bilinçsiz yapýlaþmayý önledik. iþ CH KOMSONU KUUK Halkýmýzýn kent bilinciyle hareket etmesine öncü olarak 21. yüzyýlýn eypazarý'nda da görsel dokunun korunmasýna katký saðlamak için elediyemizce Mimari roje Uygunluk enetim Komisyonu kurulmuþtur.

13 ON N ÐÞT? OGNK TM GÇTK oðal dengenin yeniden kurulmasý için çevre ile dost bir üretim sistemi olan Organik Tarým için elediyemize ait Organik Tarým Serasý kurduk. Çftçilerimizin toprak analizlerini ücretsiz yaparak Organik Tarým anýþmanlýðý verdik. lçemizde organik tarýmý geliþtirmek ve çiftleri organik tarýma yönlendirmek için çok sayýda toplantý düzenleyerek semineler verdik.

14 ON N ÐÞT? TM ÜÜNM TNTTK eypazarý elediyesi Organik Tarým ürünlerinin tanýtýldýðý ve eypazarýna ait ürünlerin yer aldýðý çok sayýda fuara katýldýk. lçemizdeki çiftçileri tarýmdaki deðiþiklikleri, deðiþimleri, yenilikleri, sorunlardaki çözüm yollarýný görmeleri için KOSG ile iþbirliði yaparak, lmanya ve animarka ya geziler düzenledik. TMK ÐÞKK N GÖÜK

15 ON N ÐÞT? VTNÞMN ÞKT CV VK abýta Müdürlüðümüz, rutin denetimlerinin yaný sýra yaptýðý baskýnlarla saðlýksýz koþullarda gýda üretimi yapan iþletmelere göz açtýrmadý. Semt pazarlarýmýzda ve laattin Sokaktaki zabýta kontrolleri sayesinde vatandaþlarýmýzalýþveriþini güvenle yaptý. lo 153 servisimiz, vatandaþ-zabýta iletiþimini hýzlý ve kolay hale getirdik.

16 ON N ÐÞT? HK MK HKKM MK Hukiki anlamda elediyemize açýlan davalarý kanunlar çerçevesinde savunma, inceleme, danýþma ve temsil görevlerini en iyi þekilde yerine getirdik. ÖÞTM M TM H GTK Vatandaþlarýmýza daha iyi hizmet verebilmek adýna elediyemizce verilmekte olan elediye otobüslerini, ark ahçe akým iþlerini, su sayacý okuma iþi, ilaçlama hizmetleri özelleþtirerek, hem maaliyeti düþürdük hem de hizmet kalitesini artýrdýk.

17 ON N ÐÞT? Ç KM NN Göreve baþladýðýmýz günden itibaren ihtiyacýmýz olan çok sayýda araç aldýk. skiden kiralýk olarak kullandýðýmýz araçlarý kiralamayarak kendi araç parkýmýzý yeniledik. Hurda olan araçlarýn satýþýný yaparak, 24 adet yeni aldýðýmýz araç ile araç parkýmýzý geniþlettik. önemizimizde alýnan araçlar 1 det 7 ozer Catterpiller 1 det Greyder 2 det Traktör 2 det HMK 101 ST Kepçe-Kýrýcý 3 det odge Kamyon 3 det Fatih Kamyon 8 det Kamyonet(MC-odge-suzu-Mýtsubýshi) 2 det Otobüs Mercedes 1 det Ford Connect 1 det Hususi oto Wolkswagen

18 ON N ÐÞT? ÖÇÜMÜÜ KÇMK elediyemiz Ölçü ayar memurluðu da görevini layýkýyla yerine getirdi. Görevde bulunduðumuz süre içinde toplam 978 beyanname kabul edilirken, 4211 periyodik muayene gerçekleþtirildi.

19 ON N ÐÞT? H VUU HMN SVUMK elediyemiz birimleri ile dönemimizde azami bir tasarruf içerisine girmiþ ve tüm mal ve hizmet alýmlarýnda þeffaf ihaleler gerçekleþtirerek har vurup harman savrulmasý önlenmiþtir. MK MM HÇ OÞ KM elediyemiz mlak birimi ile diðer birimlerimiz gibi þeffaf bir çalýþma gerçekleþtirdi... det belediye ile hisseli arsa satýþý gerçekleþtirildi.... det gayrimenkul satýþý yapýldý.

20 ON N ÐÞT? ÖÐNCMN NNK Geçen on yýlda her yýl okullarda eðitim gören çok sayýda öðrenciye kýrtasiye yardýmýnda bulunduk. Öðrencilere ÖSS ve OKS Sýnavlarý öncesi rehberlik desteði saðlandý. Mevcut Okullarýn ise sezon baþýnda bakým onarým çalýþmalarýný yardýmcý olundu. Çocuklarýmýzý ve gençlerimizi spora yönlendirmek amacýyla, belediyemizce standartlara uygun olarak basketbol sahalarý ilçedeki talep edilen okullarýmýza ve mahallelerimize yapýldý ÜNVST ÖÐNCM US VK eypazarýlý 1200 üniversite öðrencimize her yýl düzenli olarak burs verdik.

21 ON N ÐÞT? ÜKM TMS TTK çýk hava müzesi eypazarý'nda, ülkemizi ve kültürümüzü temsil etmek adýna aldýðýmýz davetlere katýlmanýn yaný sýra çok sayýda yabancý heyeti ilçemizde aðýrladýk.

22 ON N ÐÞT? MK TÜK GÜNÜ ÜÜÜÞÜN KTK Türk merikan ernekleri Federasyonu'nun her yýl 'nin New ork kenti'nde düzenlediði Türk Günü ürüyüþü ne iki defa görevli olarak katýlarak ilçemizi en güzel þekilde temsil ettik.

23 ON N ÐÞT? KÞ ÞHM OU Türkiye'den dana'nýn Kozan lçesi ile kardeþ þehir olduk. 'den nnapolis, lexandria ve Santa Fe þehirleri ile kardeþ þehir olunmasý yönünde ciddi adýmlar attýk. osna-hersek Cazin þehri ile kardeþ þehir olduk. NTO NUN VTS OK ÜÜKS NCM UUNUK NTO Genel Sekreterliði Kamu iplomasisi irektörlüðünün davetlisi olarak milletvekilleri, üst düzey bürokratlar ve öðretim üyelerinden oluþan bir heyetle NTO Genel Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulunduk.

24 ON N ÐÞT? HKM, Ö SKTÖ KMU ve Ö SKTÖ ÞÐ TK eypazarý'nda kent mimarisinin önemine olan farkýndalýk arttýrýlarak kent dokusu konusunda bir bilinç yaratýlmýþtýr. eypazarý elediyesi'nin öncülüðünde yerel halk, özel sektör, kamu ve çok sayýda üniversite ile iþbirliði saðlanarak yardým ve destek saðlanmýþtýr.

25 ON N ÐÞT? HKMV bbaszade ailesinin 19. yüzyýlda inþa ettiði iki konaktan biri olan ve eypazarý elediyesi tarafýndan dalet Teþkilatýný Güçlendirme Vakfý adýna restore edildi. Üç katlý ve dokuz odalý olan Konak; misafirhane olarak kullanýma açýldý. yrýca eypazarý'na ait olan mahkeme kararlarý ve eski adliye eþyalarý sergilenmektedir.

26 ON N ÐÞT? NN STJ KONÐ: MONCUOÐU eypazarý'nýn en köklü ailelerinden imoncuoðlu ailesine ait konak; eypazarý'nýn en göz alýcý yapýlarýndan birdir. eypazarý elediyesi tarafýndan Gazi Üniversitesi adýna restore edilen imoncuoðlu Konaðý; sosyal tesis olarak hizmet vereceði gibi elediyemiz ve Gazi Üniversitesi'nin misafirlerini aðýrlayacaklarý makam olarak da kullanýlacak.

27 ON N ÐÞT? TH KNT Ð K K N TON 22 Temmuz 2000 yýlýnda aralarýnda bulunduðumuz 50 üye ile kurulan ve bugün 244 üyeye ulaþan Tarihi Kentler irliði, tarihi, kültürel ve doðal mirasýmýza sahip çýkma konusunda bilgilenme ve bilinçlenme çalýþmalarý için 2001 ve 2006 yýllarýnda iki kez ilçemizde toplanarak önemli kararlar aldý.

28 ON N ÐÞT? M H NN HFTNN 7 GÜNÜ HMTN ersonel-halk diyalogunu daha saðlýklý ortama kavuþturmak amacýyla halkla iliþkiler servisimizi hizmete sunduk. uraya gelen vatandaþlarýmýzýn sorunlarýný birimlere ileterek, çalýþma programýmýza alýnmasýný saðladýk. ÞM ÜNK Siz elediye aþkaný Olsaydýnýz Gençler çin Ne apardýnýz? Gençlik elediyeden Ne ekliyor ve Siz Olsaydýnýz Köyünüzü Nasýl Tanýtýrdýnýz konulu yarýþmalar düzenledik. Katýlýmýn çok yoðun olduðu bu yarýþmalar belediyemizin halka yönelik hizmetlerinde yol gösterici oldu.

29 ON N ÐÞT? Ö GÜN V HFT UNUTMK 24 Kasýmda öðretmenlerimiz, Mayýs ayýnda annelerimiz, 8 Martta kadýnlarýmýz, 18 Mart da yaþlýlarýmýz, 23 Nisanda çocuklarýmýz, 19 Mayýs'ta gençlerimiz kýsacasý toplumumuzun her kesimi her zaman hatýrlandý ve iç içe olmaya çalýþýldý.

30 ON N ÐÞT? SOUNMN ÇÖÜMÜN K V Sürekli mahalle ziyaretlerinde bulunduk. Halkýmýzýn þikayetlerini yerinde alarak katýlýmcý, þeffaf belediyecilik yapmaya çalýþtýk. Sivil toplum örgütleri ve muhtarlarýmýz ile iþbirliði yaparak eypazarý'nýn sorunlarýnýn çözümüne yine eypazarlýlar karar verdi.

31 ON N ÐÞT? MKM TSCN erel kültürümüzün önemli bir unsuru olan yöre mutfaðýmýza ait yemeklerimize patent aldýk. eypazarý saray mutfaðýndaki eypazarý güveci, dolma, mumbar, 80 katlý baklava, eypazarý kurusu, havuç- havuç lokumu, sýkma piþmaniye,cevizli tatlý sucuðu tescillendi.

32 ON N ÐÞT? TÜKÇM KOUM TN K nadilimiz TÜKÇ nin korunmasý ve yaþatýlmasý, halkýmýza anlaþýlýr bir þekilde yansýtýlýmasý ve ilçemizde belirli bir intizamýn saðlanmasý için tarihinden sonra açýlacan iþ yerleri isimlerinin Türkçe olmasý için Meclisimizden karar aldýk.

33 ON N ÐÞT? ÖS M KOUUK aman ilerledikçe kullanýlmamaya baþlanýlan ve unutulan yöresel dil özelliklerimizi korumak için ödüllü bir yarýþma düzenledik; eypazarý ðzýndan Sözcükler adý altýnda oldukça zengin bir arþivi kitapçýk haline getirdik sözcüklü bu arþiv gelecek kuþaklar için geçmiþle bir bað olduðu kadar, dil konusunda çalýþma yapan birçok araþtýrmacýya da kaynak oldu. HMK STN, T, KK,S, HM, GM, ÜTMK, CO, CÖNGÜTÜ, ÇÖTN, VUN GSC, HNMK, HCT, H, HÖÞNMK, SST, GUÐCK, K, N, NCK,, KKÞMK, KM NNSN, KÖSÜ KÖSÜ, KÜN, MTC, MHSMK, NÇ, NOCK, OMOSC, K, ÞVKMK, TÖNGM, VK, K, NKU, K...

34 ON N ÐÞT? NOU KÜTÜ N UUÞTU eypazarý'nýn önemli kültürel deðerlerini ön plana çýkarmak için yaptýðýmýz Uluslararasý Geleneksel Tarihî vler, l Sanatlarý, Havuç ve Güveç Festivali mizle, somut olmayan kültürel mirasýn yaþamasýna hizmet için atýlan önemli bir adým olmuþtur. ylar öncesinden hem yurt içinde hem de yurt dýþýnda tanýtýmý yapýlan ve son festivalde kiþilik katýlýmla gerçekleþen organizasyona nadolumuzun dört bir yanýndan katýlan elediyeler de kendi tanýtýmlarýný yaptýlar.

35 ON N ÐÞT? - JON KÜTÜ UUÞTU eypazarý Festivaline tüm Türkiye'den binlerce misafiri bir araya getirmesinin yaný sýra Türk-Japon Kültürleri uluþmasý'na da ev sahipliði yaptý. Japonya'dan gelen sanatçýlarýn gösterileriyle renklenen festivalimiz kapsamýnda her iki ülke insanlarý arasýnda kültürel iliþkilerin geliþmesine katký saðlandý.

36 ON N ÐÞT? UÇUTM TUTKUNN HK UUÞTUUK Her yýl Hýdýrlýk Tepe de Nisan ayýnda düzenlediðimiz Uçurtma Þenliðine halkýmýz 7'den 70'e büyük bir coþku ile katýldý. engarenk uçurtmalarýn eypazarý semalarýnda sevinçle süzüldüðü þenlikte derceye girenlere ödüller daðýtýldý.

37 ON N ÐÞT? KK KFN H KT ÞK 1600 m. yükseklikte bulunan Karlý Kirazlý yaylasýnda yarýyýl tatiline denk gelen haftalarda Kýzak Þenliði düzenledik. Kýþ aylarýnýn en vazgeçilmez ve eðlenceli oyununa her yaþtan katýlým oldu.

38 ON N ÐÞT? GNKM ÞTTK: FÞK M ünyada sadece eypazarý'nda farklý kutlamalara sahne olan üç aylarýn baþlangýcý egaip Kandilindeki Fiþek ayramý kutladýk. yrýca gün boyunca farklý alanlarda oluþturulan standlardan da ücretsiz kandil simidi daðýttýk.

39 ON N ÐÞT? S GNÇK V SO KUÜÜNÜ (GM) KUUK lçemizdeki gençlere yeni sosyal imkanlar saðlamak, gençlerin kendilerini geliþtirmelerine ve baþka gençlerle iletiþim kurmalarýna yardýmcý olacak ortamlar yaratmak, sosyal aktiviteler düzenlemelerine fýrsat saðlamak, geleneklerimiz ve kültürümüzle ilgili araþtýrmalar yapmak, gençlerimizin spor yapmasýný saðlamak amacýyla GM i kurduk

40 ON N ÐÞT? 750 ÖÐNCM GNÇK ÞÖN ÜNK GM tarafýndan 19 Mayýs Gençlik ve Spor ayramý kutlamalarý kapsamýnda "eypazarý Gençlik Þöleni" düzenledik. GM bünyesinde müzik, halk oyunlarý ve davul ritim kurslarýnda eðitim alan eypazarýlý gençlerimizin gösterileri halkýmýz tarafýndan büyük ilgi gördü.

41 ON N ÐÞT? ÇG FM GÜN ÇOCUKMN ÜÜ GÜÜ Her yýl þubat tatilinde çocuklarýn eðlenceli vakit geçirmeleri için Çizgi Film Günleri düzenledik. Vizyonun en beðenilen çizgi filmlerinin izletildiði Çizgi Film Günlerinde çocuklarýmýzýn yüzleri güldü.

42 ON N ÐÞT? GNC ÞS N STNÇ TUTKUSU OU eypazarý elediyesi Gençlik Merkezi tarafýndan eypazarý'nda ilk kez düzenlenen ödüllü Satranç Turnuvasýna 7'den 70'e tüm eypazarýlýlar yoðun ilgi gösterdi.

43 ON N ÐÞT? MN N ÞK GÜ Her yýl amazan ayýnda, tasavvuf müziði eþliðinde semazen gösterileri, meddah ve orta oyunlarý, Karagöz Hacivat gösterisi, büyük illüzyon gösterisi ve konserlerin olduðu amazan yý tkinlikleri düzenledik. üzenlenen etkinliklerle vatandaþlarýmýza biraz da olsa nostaljik bir hava yaþatýldý.

44 ON N ÐÞT? MNÞT TÞNK eypazarý elediyesi çalýþmalarý ve eypazarý'nýn kültürel ve tarihi özelliklerini konu alan tanýtým amaçlý basýn çalýþmalarý ulusal ve uluslararasý basýnda bir çok kez manþetlere taþýndý. Görsel ve yazýlý basýnda çýkan haberler ve televizyon programlarý ile eypazarý'nýn tanýtýmýna büyük katký saðlandý.

45 ON N ÐÞT? UUS V UUSS SN GNÞ K On yýllýk sürede basýnýmýzýn en önemli gazetelerinde... kez haber yayýnlandý. Çeþitli ulusal dergilerde... Kez yeraldý. ine en önemli televizyon kanallarýnda... k. eypazarý görüntülerine yer verilmiþtir.

46 ON N ÐÞT? TH SOKKM K V STN ÖNÜ Sokaklarýmýz tarihi ve doðal dokusuyla televizyon kanallarýnýn ve yapýmcýlarýn gözdesi oldu. Televizyon ekranlarýnda ilgiyle izlenen Show Tv nin Kanlý üðün,tt nin ur olcu ve Hisarbuselik, Kanal 7 nin aba vi, STV nin oðruluk kseni dizilerine ve çok sayýda klibe ev sahipliði yaptýk.

47 ON N ÐÞT? N KONG TUMN ÇTK lçemizi Türkiye'de son yýllarda sýkça gündeme gelen alternatif turizm alanlarýndan kongre turizmine açtýk. Kurum ve kuruluþlarýn kongrelerine ev sahipliði yaptýk. lçemizde bir çok seminer düzenledik. u seminerlerde ilçemizi ve halkýmýzý yakýndan ilgilendiren konular masaya yatýrýldý. kademisyenler tarafýndan ilçemizi sorunlarýna çözümlerin üretildiði fikir platformlarý oluþturuldu. SMN ÜNK

48 ON N ÐÞT? SG V FU KTK eypazarýmýzýn tanýtýmý amacýyla fuarlara katýlarak yörel lezzetlerimizi ve el emeklerimizi tanýtma fýrsatý bulduk. eypazarý'nýn eþsiz güzelliklerinin yansýtýldýðý ve büyük ilgi gören eypazarý Fotoðraflarýnýn sergilendiði Sergilere katýldýk. TFSF ile ortaklaþa eypazarý'nýn tarihi dokusunu fotoðraf karelerinde yansýtmak isteyen 180 fotoðrafçýnýn katýldýðý eypazarý Fotoðraf arýþmasýný düzenledik. FOTOÐF ÞMS ÜNK

49 ON N ÐÞT? KONUÞMC OK VT K Ulusal ve Uluslararasý alanda da tarihi kent dokusunu koruma amaçlý birçok seminere katýlarak eypazarý eniden rojesi kapsamýnda ilçede yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdik.

50 ON N ÐÞT? SF ÖNK HTÇ SHN SVNK lçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlan yardýmlara kurumsal bir nitelik kazandýrmak ve yardýmlarýn daha kapsamlý hale gelmesini saðlamak amacýyla Gazi Gündüzalp þ Merkezi altýndaki dükkanlarýmýzda Sevgi vi ni kurduk. Hem israfý önleyelim hem ihtiyaç sahiplerini sevindirelim sloganýyla Sevgi vi'ne vatandaþlarýmýzdan büyük destek gördük.

51 ON N ÐÞT? GNKM SH ÇKTK inlerce yýllýk bir gelenek olan aþure gününü yaþatmak adýna geleneksel olarak yapýlan aþure daðýtýmlarýný, her yýl þure haftasýnda cuma namazýnýn ardýndan tüm camilerimizin önüne kurulan stantlarda yaptýk. M UUNUK amazan ayýnda eypazarýlý ihtiyaç sahibi ailelere gýda paketleri, kýþ aylarýnda da kömür daðýttýk. Kaymakamlýk, Ticaret Odasý ve özel iþletmelerin de yardýmda bulunduðu ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerinden yararlanamayanlara her yýl düzenli olarak daðýtýmlar yapýldý. Gýda yardýmlarýnýn yaný sýra ilçede tespit edilen öksüz ve yetimlere giyim ve kýrtasiye yardýmlarý yapýldý.

52 ON N ÐÞT? NG ÞK HT GÜ MH K eypazarý'ndaki bedensel engelliler için þ Kur ile ortaklaþa hazýrladýðýmýz edensel ngelliler çin Hediyelik þya ðitimi ve Uygulamasý rojesi kapsamýnda meslek kursu düzenledik. urada üretilen hediyelik eþyalarý kurduðumuz stantlarda satýþa sunduk.

53 ON N ÐÞT? NTNT V KUUK Türk Telekom ve elediyemiz ortak projesi ile Gençlik Merkezimizde hayata geçirilen nternet vi; sabah 08:30 akþam 17:00 saatleri arasý, 30 bilgisayar ve uzman personeli ile öðrencilerimize hizmet verdi. ersleriyle ilgili her türlü araþtýrmayý bu bilgisayarlarda yapabilen öðrencilerimiz internetten ücretsiz olarak yaralanabildiler.

54 ON N ÐÞT? ÇTÐM KUS ÞSÐ ÇÖÜM ÜTTK Meslek dindirme ve eceri Kurslarý kapsamýnda; v ansiyonculuðu, Sevis lemanlýðý, þçýlýk, rgon Kaynaðý, Solidworks, utocad,corel raw, þ Makinasý Operatörlüðü gibi tamamý uzman eðitmenler ile Gençlik Merkezimizde teorik ve pratik eðitimler vererek 1083 kiþye sertifika vererek iþsizliðe çözüm bulmaya çalýþtýk.

55 ON N ÐÞT? V HNMM, SNFM GNÇM KUS ÜNK Günümüzde gereklilik haline gelen ilgisayar ve ngilizce kurslarý düzenledik. v hanýmlarýmýza, esnafýmýza ve gençlerimize yönelik gerçekleþen bu kurslar Gençlik merkezimizde düzenli olarak devam ettirildi.

56 ON N ÐÞT? SO ÖNM Þ M TTK önetimimiz süresinde eypazarý, sporda önemli baþarýlara imza attý. Sadece eypazarlý'larýn oynadýðý bir amatör futbol takýmý kurarak liglere katýldýk. matör kümede mücadele eden genç ve yýldýz takýmlarý da destekleyerek eypazarý Spor için alt yapý geliþtirdik.

57 ON N ÐÞT? SO OKU ÇTK az aylarýnda 752 öðrencimize Futbol, Tekvando, Fitness, erobik, oddy olding, üzme Kurslarý düzenledik. az Spor Okulu'nda öðrenciler; tatil süresince sosyal aktivitelerini güçlendirirken, fiziksel, ruhsal ve düþünsel geliþimlerine katkýda bulunacak spor eðitimleri ile arkadaþlýðý, paylaþmayý ve rekabeti yaþama fýrsatý da buldular.

58 ON N ÐÞT? SÐK V N ÞM ÇN SO MK TK H KO rtýk gençlerimiz her türlü sportif aktiviteyi rahatlýkla gerçekleþtirebildikleri ulgurdede Ferhat aðmurdeðer Spor Kompleksini hizmete sunduk. Gençlerin yaný sýra eypazarýlý bayanlarýn da büyük ilgi gösterdiði tesisde açýk alanda yapýlan basketbol ve futbol gibi sporlarýn yanýnda kapalý alan jimnastiði için gerekli tüm olanaklar da mevcut.

59 ON N ÐÞT? HK SÐÐ M ÇN ÖNM Halk saðlýðý konusunda periyodik dönemlerde ilçemizin tüm mahallelerinde ve tarlalarda ücretsiz taramalar yaptýk. utin taramalarýn yaný sýra, saðlýk ocaðýna gelemeyen özellikle yaþlý vatandaþlara þeker, kolesterol, tansiyon gibi kontroller de yapýldý. yrýca özel kuruluþlarla kulak ve göz taramalarý yapýldý. Halk Saðlýðý konusunda çeþitli seminerler düzenleyerek, daha bilinçli bir toplum olma yolunda önemli adýmlar atýldý.

60 ON N ÐÞT? KNT KONSN KUUK Kent yaþamýnda, kent vizyonunun ve hemþehrilik bilincinin geliþtirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunmasý, sürdürülebilir kalkýnma, çevreye duyarlýlýk, sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma, saydamlýk, hesap sorma ve hesap verme, katýlým ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek amacýyla tamamen bir sivil toplum örgütü olan eypazarý Kent Konseyini kurduk.

61 ON N ÐÞT? TKNOOJ N ÞK KUNK erel yönetim anlayýþýmýzý, projelerimizi, hizmetlerimizi, her þeyi ile eypazarýmýzýn tanýtýmýný yapmak amacýyla web sayfamýzý ( ) kurduk. ünyadaki tüm eypazarýlýlarýn tanýþýp kaynaþabilmesi ve yardýmlaþabilmesi için web sayfasýný kurduk. SMS ile özel günlerde tebrik mesajlarý ve yapýlan çalýþmalarýmýz hakkýnda bilgilendirmeler yaptýk. Web sayfamýzdan gelen dilek ve þikayetlere en kýsa sürede cevap verdik. G ÞM ÐM GÜÇNK elediyeciliðin çaðýn gereksinimlerine ve geliþen teknolojiye uygun yapýlmasý gerektiði düþüncesiyle, belediyemizin bilgi iþlem aðýný geniþletip kapasitesini yükselttik. -belediyecilik için alt yapý tamamlanmýþ oldu.

62 ON N ÐÞT?

63 ON N ÐÞT?

64 ON N ÐÞT?

65 ON N ÐÞT?

66 ON N ÐÞT?

yýlda neler Deðiþti... B E D Ý Y BEYPAZARI BELEDÝYESÝ 1999-2009

yýlda neler Deðiþti... B E D Ý Y BEYPAZARI BELEDÝYESÝ 1999-2009 10 yýlda neler eðiþti... S lnýmýzýn kýyla... S 1999-2009 10 eðerli Hemþehrilerim; Sizlerin takdiriyle eypazarý elediyesi nde göreve geldiðimiz 18 Nisan 1999 seçimlerinden bu yana 10 yýl geçti. 10 yýl önce

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI 2009 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU ANKARA Nisan 2010 ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI STRATEJÝK PLANLAMA YAYIN NO:5 Etimesgut Belediye Baþkanlýðý 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu Etimesgut

Detaylı

yer alýyor. Yatýrýmýn maliyeti 5 milyar lira. * HABERÝ 3 DE

yer alýyor. Yatýrýmýn maliyeti 5 milyar lira. * HABERÝ 3 DE Ýþte demiryolumuzun maliyeti Katýlým Bankacýlýðýnda Yeni Ufuklar konulu panel Çorum da düzenlendi. Faizsiz bankacýlýðýn nabzýný tuttular * HABERÝ 8 DE Türkiye'nin dört bir yanýna yeni hýzlý trenler geliyor.

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý

Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3462 Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer, yayýmladýðý bayram mesajý ile vatandaþlarýn

Detaylı

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi.

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi. O nun sevgisi salona sýðmadý Ýmam Hatip Lisesi, Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu ve Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen Kutlu Doðum Gecesi, büyük bir katýlýmla Atatürk

Detaylı

Bursa Orman Bölge Müdürlüðü 2012 Ormanlar yaþam kaynaðýdýr. ÝÇÝNDEKÝLER Bursa Orman Bölge Müdürlüðü BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ Adýna Ýmtiyaz Sahibi Ahmet Köksal COÞKUN Sorumlu Yayýn Yönetmeni Ertuðrul

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 TOBB Akredite Oda 2004 Avrupa Kalite Büyük Ödülü 2007 Global Compact Uyesi 2007 Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 Ulusal Kalite Büyük Ödülü KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

2008 FAALÝYET RAPORU HAZIRLIK ÇALIÞMALARI KOMÝSYONU Necati DURMUÞ Kerim AYTEKÝN Hakký ÇÝÇEK Muhammet DEMÝR Abdurrahman FÝDANCI Kenan GÜLTÜRK Ekrem KAFTAN Þahin KÖSE Yalçýn LÝMON Osman OKUR Ýrfan ÖZER M.Kamil

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý gýda ürün etiketlerindeyenilik- hareketli mtarzlarýnýn teþviki - ürün ve porsiyon çeþitliliði - bilgilendirici tanýtým ve pazarlama

Detaylı

* HABERÝ 14 DE. Çorum Olimpik Yüzme Havuzu nda düzenlenen etkinliklerin, engelli çocuklarýn geliþimine katkýsý büyük.

* HABERÝ 14 DE. Çorum Olimpik Yüzme Havuzu nda düzenlenen etkinliklerin, engelli çocuklarýn geliþimine katkýsý büyük. Hakimiyet, popüler gazeteler arasýnda Medya Takip Merkezi (MTM) yerel basýnda popüler olan gazete isimlerini belirledi. Hakimiyet, MTM tarafýndan yapýlan araþtýrma sonucunda Türkiye nin en popüler yerel

Detaylı

Hitit te kablosuz internet dönemi Hitit Üniversitesi Eduroam Üye Kurumlarý arasýna girdi. * HABERÝ 5 DE. 4 yaþ üstü araçlarýn bakýmýnda

Hitit te kablosuz internet dönemi Hitit Üniversitesi Eduroam Üye Kurumlarý arasýna girdi. * HABERÝ 5 DE. 4 yaþ üstü araçlarýn bakýmýnda Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Çorum Tanýtým Günleri için hazýrlýklarýný sürdürüyor. Hedef; 5 bin Çorumlu Selim Kefçeli nin sahibi olduðu Kefçeli Medya Yapým, OKA için tanýtým filmi hazýr- OKA nýn

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Hastane rahat nefes alacak

Hastane rahat nefes alacak Ýl Genel Meclisi'nden önemli adým Köylerde çöp toplama projesi hayata geçiyor Köylerde çöp toplama iþiyle ilgili proje çalýþmalarý tamamlandý. ÇORUM Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda, köyler ve kýrsalda büyük

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

Nereden nereye PROJE TASARIM

Nereden nereye PROJE TASARIM 2EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ içindekiler 3 Nereden nereye Eylül-Ekim 2007 Sayý: 9 Genel Yayýn Koordinatörü ÖMER POLAT Basýn Yayýn Daire Baþkaný YUSUF GENÇ Sorumlu Müdür MEHMET KESEN Arþiv Fotoðraflarý NURDOÐAN

Detaylı

Savunmasýz adalet olmaz

Savunmasýz adalet olmaz SELAM ýn Çorum galasýna büyük ilgi Hayallerinin peþinden dünyanýn öbür ucuna gitmek... Gülesin Aðbal DEMÝRER Enes Aðbal Baþlýðý görüp de kalbinin sesini dinle výcýklýðýnda popüler bir söylemi deklare ettiðimiz

Detaylı

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna Köye dönüþte arsa maðduriyeti MÜSÝAD orum Þubesi bugün hizmete girecek MÜSÝAD orum Þubesi 40. þube olarak bugün düzenlenecek törenle açýlacak. 19 ARALIK 2013 PERÞEMBE * HABERÝ 2 DE Günlük Siyasi Gazete

Detaylı

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu KOSGEB'ten 1.800 iþletmeye 18.874 milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı