Sivas Kent Merkezindeki Çevresel Gürültü Kirliliðinin Araþtýrýlmasý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sivas Kent Merkezindeki Çevresel Gürültü Kirliliðinin Araþtýrýlmasý"

Transkript

1 Ekoloji 18, 69, (2008) Sivas Kent Merkezindeki Çevresel Gürültü Kirliliðinin Araþtýrýlmasý Fuat ÖZYONAR 1 *, Ýbrahim PEKER 2 1Cumhuriyet Üniversitesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, Sivas-TÜRKÝYE 2Erciyes Üniversitesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, Kayseri-TÜRKÝYE *Corresponding author: ARAÞTIRMA NOTU Özet Bu çalýþmada Sivas þehir merkezinin çevresel gürültü kirliliði araþtýrýlmýþtýr. Bu kapsamda Sivas þehir merkezinin deðiþik yerlerinde 20 adet gürültü ölçüm yeri belirlenmiþ ve bu yerlerde gürültü seviyesini belirlemek için 1 yýl süre ile 5 saatlik aralýklarla sabah 8.00'ten akþam 24.00'e kadar ölçümler yapýlmýþtýr. Elde edilen gürültü deðerleri L Aeq (dba) olarak hesaplanmýþtýr. Ayrýca elde edilen gürültü deðerlerinin mevsimsel deðiþimi de gözlemlenmiþtir. Sonuçlara göre ölçüm noktalarýnda ölçülen gürültü düzeylerinin %100'nün gürültü limit deðeri olan 65 dba (Çevresel Gürültünün Deðerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliði) ve 55 dba (WHO)'dan yüksek çýktýðý görülmüþtür. Sonuç olarak Sivas ili þehir merkezinde çevresel gürültü kirliliðinin önemli bir seviyede olduðu saptanmýþtýr. Anahtar Kelimeler: Gürültü, çevresel gürültü, gürültü kirliliði, Sivas. Investigation of The Environmental Noise Pollution in Sivas City Centre Abstract This study presents the results of a research conducted on the environmental noise pollution in the Sivas city centre. In this respect, points at 20 different areas were selected for noise measurement at the Sivas city centre and in order to determine the noise levels of these areas, measurements were taken at 5 hour intervals over a period of one year, between 08:00 in the morning and 24:00 at night. The results of the measurements were used to calculate at L Aeq (dba) and furthermore the results of the measurements were shown to change on seasonal. According to the results, noise levels at the measurement points were aboveby 100% and more than the recommended limits of 65 dba (Regulation on the Assessment and Management of Environmental Noise) and 55 dba (WHO), respectively. These show that the levels of environmental noise pollution in the Sivas province city centre is extremely significant. Keywords: Noise, environmental noise, noise pollution, Sivas. Özyonar F, Peker Ý (2008) Sivas Kent Merkezindeki Çevresel Gürültü Kirliliðinin Araþtýrýlmasý. Ekoloji 18, 69, Giriþ Günümüzde saðlýðýmýzý olumsuz yönde etkileyen kirletici kaynaklarýndan biri de her geçen gün etkisi biraz daha hissedilen gürültü problemidir. Çeþitli faaliyetlerin söz konusu olduðu þehirlerimizde gürültü kirlenmesi de diðer kirlenme türleri gibi insanlara ve çevreye rahatsýzlýk veren boyutlara ulaþmýþtýr (Zanin ve ark. 2002, Morillas ve ark. 2002). Gürültü; genelde istenmeyen, hoþ görülmeyen, tahammül edilemeyen ses olarak ifade edilmektedir (Watts 1993). Gürültünün frekansý, ortamdaki bulunma süresi, gürültünün noktasal, düzlemsel veya çizgisel kaynaktan kaynaklanmýþ olup olmadýðý, gürültüye maruz kalan kiþinin yaþý, fiziði ve ruhsal durumu, gürültünün bulunduðu ortamda zamana göre daðýlýmý gibi durumlar gürültünün alýcý tarafýndan rahatsýzlýk olarak algýlanmasýnda önemli olan etkenlerdendir (Downn ve Stocks 1978). Gürültünün insanlar üzerindeki olumsuz etkileri, genelde fizyolojik ve psikolojik olmak üzere iki þekilde olmaktadýr. Fizyolojik etkiler arasýnda en yaygýn olaný iþitme kayýplarýdýr (Melnick 1979). Diðer fizyolojik etkiler arasýnda kan basýncýnýn ve kalp atýþlarýnýn artmasý, kalp-damar hastalýklarý, kas reflekslerinin oluþmasý ve uyku bozukluklarý sayýlabilir (Anonymous 1974, Burns 1979, Finegold ve ark. 1994, Liu ve ark. 2000). Yapýlan araþtýrmalar; gürültünün psikolojik etkilerinin, fizyolojik etkilere göre daha yaygýn olduðunu göstermektedir. Gürültünün karakter deðiþikliðine yol açtýðý, eðilimli insanlarda sorunlarýn ve bunalýmlarýn aðýrlaþmasýna neden olduðu ve hastalarýn iyileþme sürelerini uzattýðý belirlenmiþtir (Liu ve ark. 2000). Geliþ: / Kabul: No: 69,

2 Ekoloji Gürültü kirliliðinin birçok sebebi olmakla birlikte esas sebepleri; hýzlý nüfus artýþý ve sanayileþme ile bunlarýn beraberinde gelen, hýzlý ve çarpýk þehirleþmedir. Çevre kirlenmesine yol açan gürültülerin baþlýcalarý: trafik gürültüsü (kara, deniz ve hava), spor alanlarý, çocuk bahçeleri ve pazaryerleri gibi açýk hava faaliyetlerinden kaynaklanan gürültüler, kapalý, açýk iþyeri ve sanayi gürültüleri, inþaat gürültüleri ile gazino, kahvehane ve düðün salonu gibi ticari amaçlý gürültülerdir. Yaygýnlýðý nedeniyle trafik gürültüsü diðerlerine oranla daha önemlidir. Dünyada ve ülkemizde büyük yerleþim bölgelerinde, motorlu taþýtlarýn sayýsýnýn hýzla artmasý trafik gürültüsünü ön plana çýkarmýþtýr (Uslu ve Yücel 1997, Atmaca ve Peker 1999, Debik ve Altay 1999, Ali ve Tamura 2002, Li ve ark. 2002, Kumbur ve ark. 2003). Özellikle trafik gürültüsünün insanlar üzerindeki etkisi her geçen gün önemli düzeyde artmaktadýr (Polat ve ark. 1994, Ali ve Tamura 2002). Bu nedenle bu çalýþma kapsamýnda Sivas ili þehir merkezide çevresel gürültü düzeyini belirlemek amacýyla trafiðin ve nüfusun yoðun olduðu cadde, sokak ve kavþaklarda belirli saatlerde ölçümler yapýlmýþ ve elde edilen sonuçlar sunulmuþtur. MATERYAL VE METOD Sivas'ta çevresel gürültü ölçüm çalýþmalarýný gerçekleþtirmek amacýyla 20 adet ölçüm noktasý saptanmýþ ve bu noktalarda ölçümler yapýlmýþtýr (Þekil 1). Gürültü ölçümü yapýlacak noktalarýn seçiminde; caddenin, sokaðýn ve kavþaðýn trafik-nüfus yoðunluðuna bakýlmýþtýr. Ölçüm noktalarýnýn buralarda seçilmesinde özelikle kamu binalarýnýn çoðunun þehir merkezinde bulunmasý etkili olmuþtur. Þehrin kenar semtlerinde trafik ve nüfus yoðunluðunun az olmasý nedeniyle çevresel gürültünün seviyesinin düþük olmasý sebebiyle bu yerlerde gürültü düzeyinin ölçülmesine gerek duyulmamýþtýr. Çevresel gürültü düzeyinin ölçüldüðü noktalarda gürültü ölçümleri Ekim 2004-Eylül 2005 tarihleri arasýnda olmak üzere 12 ay sürmüþtür. Böylece bir yýllýk süreyle ölçümler yapýlmýþtýr. Ölçümler sabah saatleri arasýnda 5 saatlik aralýklarla yapýlmýþtýr arasýnda ölçüm yapýlmamasýnýn nedeni bu saatler arasýnda gürültü düzeyinin düþük olmasýdýr. Her bir ölçüm noktasýnda dakikada 5 ölçüm olmak üzere 5 dk'da 25 ölçüm alýnarak, karþýlýklý iki kaldýrýmda 50 ölçüm Özyonar ve Peker deðeri kaydedilmiþtir. Elde edilen deðerlerden ölçüm noktalarýna ait LAeq'leri (Eþdeðer gürültü düzeyi) aþaðýdaki eþitlik ile hesaplanmýþtýr (Eþitlik 1). n: Gürültü Sayýsý Li : Gürültü Düzeyleri, dba 1/n ve i=1 Caddelerdeki gürültü düzeyleri belirlenirken caddenin uzunluðuna baðlý olarak 2-4 kadar noktada ölçüm yapýlmýþ, böylece bir caddedeki gürültü düzeyi hesaplanýrken en az 100 ölçüm deðeri en fazla 200 ölçüm deðeri göz önüne alýnmýþtýr. Kavþaklarda ise kavþaðýn dört bir yanýndan ölçüm yapýlmýþtýr. Gürültü ölçümünde TES 1350 sound meter marka ses düzeyi ölçüm cihazý kullanýlmýþtýr. Cihaz kendi kalibratörü ile kalibre edilmiþtir. Ölçümler sýrasýnda ölçüm aleti yerden 1,2 m yükseklikte tutularak ölçüm sonuçlarý kaydedilmiþtir. Yapýlan ölçümler sonucunda alýnan verilerden yararlanýlarak LAeq (dba) olarak gürültü düzeyi hesaplanmýþ ve aylýk ortalamalar tablo halinde verilmiþtir. BULGULAR Sivas ilinde çevresel gürültü düzeyini belirlemek için yapýlmýþ olan bu çalýþmada ölçümler 20 noktadan alýnmýþ olup bu noktalarýn yerleri þehir haritasýnda gösterilmiþtir (Þekil 1). Ölçüm noktalarýna ait gürültü düzeylerinin yýllýk ortalamasý grafik ve tablo þeklinde sunulmuþtur ( Þekil 2-Tablo 1). Ayrýca ölçüm noktalarýndaki gürültü seviyeleri aylýk olarak Tablo 2'de verilmiþtir. Ýnsanlarýn, gürültünün meydana getirdiði olumsuz etkilerden korunmasý için WHO'nun önerdiði limit 55 dba (Anonymous 1999) iken, Çevresel Gürültünün Deðerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliði'nde Ek VIII Tablo 1'de belirtilen bu deðer ise 65 dba (Anonymous 2008)' dýr. HUD'a göre (The US Deparment of Housing and Urban Development) açýk havada, yerleþim bölgelerinde kullanýlmasý tavsiye edilen gürültü aralýklarý aþaðýda verilmiþtir (Zannin ve ark. 2002); L Aeq < 49 dba - Kesinlikle kabul edilebilir. 49< L Aeq < 62 dba- Normal olarak kabul edilebilir. 62<L Aeq <76 dba- Normal olarak kabul edilemez No: 69, 2008

3 Sivas Kent Merkezindeki Çevresel Gürültü Kirliliðinin Araþtýrýlmasý Ekoloji Þekil 1. Þehir merkezi haritasýnda ölçüm noktalarýnýn yerlerinin gösterimi. Tablo 1. Ölçüm noktalarýndaki yýllýk gürültü düzeyleri ve aralýklarý.( L Aeq, (dba)) Þekil 2. Ölçüm noktalarýna ait gürültü düzeylerinin yýllýk gösterimi (L Aeq (dba) ). L Aeq > 76 dba- Kesinlikle kabul edilemez. Yukarýdaki ölçütler göz önüne alýndýðýnda, ölçüm noktalarýnda elde edilen gürültü seviyelerine bakýldýðýnda, 6 ölçüm noktasýnda gürültü düzeyi kesinlikle kabul edilemez aralýkta iken, 14 ölçüm noktasýnda gürültü düzeyi normal olarak kabul edilemez düzeydedir. Tablo 1'e göre ölçüm noktalarýnda ölçülen gürültü düzeyleri 70< L Aeq < 80 dba arasýnda deðiþmektedir. Ölçüm noktalarýnýn, %30'unda Gürültü seviyesi 75< L Aeq < 80 dba arasýnda iken, %70'inde noktada ise gürültü seviyesi 70< L Aeq < 75 dba arasýndadýr. Gürültü ölçüm noktalarýnýn yakýnlarýnda hastane, okul, belediye, Valilik ve diðer kamu binalarý gibi halka açýk binalar ve özel iþyerlerinin bulunmasý, buna baðlý olarak da trafik ve insan yoðunluðunun buralarda artýþ göstermesi ve buralardaki caddelerin dar olmasý gürültünün artmasýna neden olmaktadýr. No: 69,

4 Ekoloji Özyonar ve Peker Tablo 2. Gürültü seviyelerinin aylýk gösterimi (L Aeq (dba)). Tablo ve 2005 Yýllarýnda Ocak-Haziran aylarý arasýnda ölçülen gürültü seviyelerinin gösterimi (L Aeq (dba)). Sonuç olarak ölçüm noktalarýnda ölçülen gürültü düzeyleri sýnýr deðerler olan 65 ve 55 dba'yý aþmaktadýr. Ayrýca bu yerlerde ölçülen yüksek gürültü seviyeleri dolayýsýyla özellikle hastahane ve okul gibi önemli yerlerde bulunan insanlar olumsuz yönde etkilenmekte olduðu düþünülmektedir (Kumbur ve ark. 2003). Elde edilen veriler sonucunda gürültü sevilerinin aylýk ortalama deðerlerine bakýldýðýnda en yüksek gürültü düzeyinin 1 nolu ölçüm nokatasýnda 84,7 dba deðeri ile Eylül ayýnda gerçekleþtiði görülmektedir (Tablo 2). Tablo 2'den görüldüðü üzere 1 nolu ölçüm nokatasýnda ölçülen tüm gürültü düzeyinin diðer gürültü ölçüm nokatalarýna göre daha yüksek gürültü seviyeleri elde edilmiþtir. Bunun nedeni ise 1 nolu ölçüm nokatasýnýn þehir merkezinin tam merkezi olmasý, buradaki trafik ve insan yoðunluðunun diðer noktalara göre çok daha fazla olmasýdýr. En düþük gürültü düzeyi ise 69,3 dba ile 8 nolu ölçüm noktasýnda Ekim ayýnda ve 16 nolu ölçüm noktasýnda Nisan ayýnda ölçülmüþtür. Sonuçlardan da görüldüðü üzere tüm ölçüm noktalarýnda ölçülen en düþük gürültü düzeyleri 65 dba'yý aþmaktadýr. Bu çalýþmaya benzer olarak yapýlan bir çalýþmada (Atmaca ve Peker 1999), ortak ölçüm noktalarýndaki ve bu çalýþmada elde edilen gürültü düzeyleri ile beraber karþýlaþtýrmalý olarak Tablo 3'te sunulmuþtur. Bu gürültü düzeyleri karþýlaþtýrýldýðýnda ölçüm noktalarýnýn büyük bir çoðunluðunda gürültü düzeylerinin arttýðý görülmüþtür. En fazla gürültü deðiþikliði 7,2 dba'lýk bir fazlalýðýn görüldüðü 8'nolu ölçüm noktasýnda Þubat ayýnda ölçülmüþtür (74,4 dba). Ayrýca Sivas'ta trafik gürültü düzeyini belirlemek amacýyla 1993 yýlýnda (3-28 Mayýs) 10 cadde ve 19 ölçüm noktasýnda yapýlan çalýþmada (Polat ve ark. 1994), 10 ölçüm noktasýnda gürültü düzeyinin 65 dba'yý geçtiði görülmüþtür. Genel olarak gürültü düzeylerinin bu denli deðiþmesinin önemli sebepleri motorlu araç sayýsýndaki artýþ miktarý ve trafik güzergahýnda yapýlan deðiþiklikler olarak düþünülmektedir. Çalýþma sonunda elde edilen veriler mevsimsel olarak incelediðinde, en fazla gürültü düzeyinin yaz aylarýnda olduðu görülmektedir (Þekil 3. Bunun nedeni yaz aylarýndaki trafikteki araç sayýsýnýn ve insan faaliyetlerinin kýþ aylarýna göre daha fazla olmasýdýr. Özellikle insanlarýn kýþ þartlarýndan dolayý toplu taþýma araçlarýný tercih etmesi kýþ aylarýndaki gürültü düzeyinin azalmasýna neden olmaktadýr. TARTIÞMA VE SONUÇ Çalýþma sonucunda elde edilen verilerin analizi sonucu Sivas'ta da gürültü kirliliðinin önemli bir düzeyde olduðu saptanmýþtýr. Ölçüm noktalarýnýn %100'ünde gürültü düzeyinin Çevresel Gürültünün Deðerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliði'nde Ek VIII'de belirtilen Tablo 1'de belirtilen limit deðer olan 65 dba'yý geçtiði görülmüþtür. En yüksek aylýk gürültü düzeyi 84,7 dba ile 1 nolu ölçüm noktasýnda Eylül ayýnda, en düþük gürültü düzeyi ise 69,3 dba ile 8 nolu ölçüm notasýnda Nisan ayýnda ve 16 nolu ölçüm noktalarýnda Ekim ayýnda ölçülmüþtür. Ölçüm Yapýlan noktalarýn %35'de ise gürültü seviyesi 75 dba'dan fazla olduðu görülmüþtür. Bu sonuçlar ýþýðýnda ölçüm yapýlan noktalarda yaþayan insanlarýn "black acoustics zone" (65 dba'dan yüksek gürültü Seviyesi) da yaþadýðý görülmüþtür (Belojevi ve Jakovlevi 1997). Çünkü, 65 dba ve üzerinde gürültüye maruz kalan 78 No: 69, 2008

5 Sivas Kent Merkezindeki Çevresel Gürültü Kirliliðinin Araþtýrýlmasý Ekoloji Gürültü Düzeyi LAeq (dba) Ölçüm Noktası Þekil 3. Ölçüm noktalarýndaki gürültü düzlerinin mevsimsel olarak gösterimi. insanlarda fizyolojik, uyku ve davranýþ bozukluklarýyla birlikte bir çok rahatsýzlýklar ortaya çýkmaktadýr (Zannin ve ark. 2002). Dolayýsýyla bu yerlerde yaþayan insanlar gürültünün bu olumsuz etkilerine maruz kalýyor olmalýdýrlar. Ayrýca tüm ölçüm noktalarýnda elde edilen gürültü deðerleri dünya saðlýk örgütünün belirlediði limit deðer olan 55 dba deðerini de aþmaktadýr. Þehirlerdeki çevresel gürültü kirliliði insan yaþamýný ve saðlýðýný önemli ölçüde etkilemektedir. Sivas'ýn küçük ve sanayileþmemiþ bir þehir olmasýna raðmen çevresel gürültü kirliliðinin büyük Kış İlkbahar Yaz Sonbahar þehirlerde olduðu gibi önemli bir düzeyde olduðu ortaya çýkmýþtýr. Özellikle cadde ve sokaklarýn dar, araç sayýsýnýn fazla olmasý çevresel gürültüye neden olan trafik gürültüsünün etkisini ve önemini daha da hissedilebilir hale gelmesine neden olmaktadýr. Ayrýca kamu binalarýnýn þehrin merkezinde yoðunlaþmasý da buradaki insan yoðunluðunu artýrdýðýndan insan faaliyetleri sonucu oluþan gürültünün etkisinide arttýrmaktadýr. Sonuç olarak bu çalýþma ile Sivas'ta çevresel gürültü kirliliðinin önemli bir seviyede olduðu ortaya çýkmýþtýr. Çevresel gürültünün etkisinin azaltýlmasý için bazý önlemler alýnabilir. Özelikle trafik açýsýndan; yol kaplamalarý deðiþtirilebilir, kavþak dönemeç ve ýþýklar düzenlenerek trafiðin durmaksýzýn akýþý saðlanabilir ya da minimun duruþ saðlanabilir, trafiðin yoðun olduðu yerlerdeki yoðunluðu daha az yoðun yerlere çekilmesi ile trafik yoðunluðu azaltýlabilir. Ayrýca Þehir merkezindeki kamu binalarýnýn (Valilik, Belediye v.s) daha az yoðun yerlere taþýnmasý hem taþýt hem de insan yoðunluðu'nda azalma saðlayacaktýr. Böylece alýnacak bu önlemler ile çevresel gürültünün azalmasý saðlanacaktýr. KAYNAKLAR Anonymous (1974) Environmental Protection Agency, Information on Levels of environmental noise regisite to protect public health and with adequate Margin of Safety (EPA/ONAC Rep No ) EPA, Washington. Anonymous (1999) WHO (World Health Organization) Guidelines for community noise. In: Berglund B. Lindvall T, Schwela D.H (eds). Geneva. Anonymous (2008) Çevresel Gürültünün Deðerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliði. 07 Mart 2008 Tarih ve Sayýlý Resmi Gazete. Çevre ve Orman Bakanlýðý, Ankara. Ali SA and Tamura A (2002) Road traffic noise mitigation strategies in Greater Cairo (Egypt). Applied Acoustics 63, Ali SA and Tamura A (2003) Road traffic noise levels, restrictions and annoyance in Greater Cairo (Egypt). Applied Acoustics 64, Atmaca E, Peker Ý (1999) Sivas'ta Trafik Gürültüsü. Ekoloji 8, 30, 3-8. Belojevi G, Jakovlevi B (1997) Subjective reactions for traffic noise with regard to some personality traits. Environmental International 23, Burns W (1979) Physiological Effects of Noise. In: Haris CM (eds), Handbook of Noise Control, Mc Grow Hill., Newyork, Debik E, Altay AD (1999) Ýstanbul'da Trafikten Kaynaklý Gürültü Kirliliðinin Boyutlarý. In: Karpuzcu M, Þenlier N, Kýnlý H (eds.), Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III, Kasým 1999, Gebze-Kocaeli, Downn CG, Stocks J (1978) Environmental Impact of Mining. Applied Science Publishers, London. Finegold LS, Harris CS, and Gierke HEV (1994) Community Annoyance and Sleep Disturbance: Updated Criteria for Assessment of the Impacts of General Transportation Noise on People. Noise Control Engineering Journal 42, 1, Kumbur H, Özsoy HD, Özer Z (2003) Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý. Ekoloji 13, 49, No: 69,

6 Ekoloji Özyonar ve Peker Li B, Tao S, Dawson RW (2002) Evaluation and analysis of traffic noise from the main urban roads in Beijing, Applied Acoustics 63, Liu EHC, Tan SM (2000) Patients Perception of Sound Levels in the Surgical Suide. Journal of Clinical Anesthesia 12, Melnick W (1979) Hearing Loss from Noise Expouse. In: Haris CM (eds), Handbook of Noise Control, Mc Grow Hill., Newyork, 1-9. Morillas JM, Escobar VG, Sierra JAM, Gomez RV, Carmona JT (2002) An Environmental Study in the City of Caceras (Spain). Applied Acoustics 63, Polat HH, Sümer H, Demirok H, Özarslan E, Özer C, Sümer M, Tel A, Tüfekçioðlu E (1994) Sivas'ta Trafik Gürültüsü. Ekoloji 3, 12, Uslu C, Yücel M (1997) Adana Kentinde Gürültü Kirliliði Üzerine Bir Araþtýrma. Ekoloji 7, 25, Watts GR (1993) A Comparasion of Noise Measures for Assesing Vehicle Noisines. Journal of Sound and Vibration 180, 39, Zannin PHT, Diniz FB, Barbosa WA (2002) Environmental Noise Pollution in the City of Curitiba (Brazil). Applied Acoustics 63, Prof. Dr. Abd-Alla Gad Prof. Dr. Ahmet AKSOY Prof. Dr. Ahmet ASAN Prof. Dr. Ahmet BALCI Prof. Dr. Aysen MÜEZZÝNOÐLU Prof. Dr. Ayþen TÜRK Prof. Dr. Ayþen TÜRKMAN Prof. Dr. Aytuð AKESEN Prof. Dr. Bahri KARLI Prof. Dr. Cengiz DARICI Prof. Dr. Emel GÖKSU Prof. Dr. Erdoðan GÜLTEKÝN Prof. Dr. Erdoðan HASDEMÝR Prof. Dr. Erol PEHLÝVAN Prof. Dr. Ersin YÜCEL Prof. Dr. Fahri YAVUZ Prof. Dr. Fatma Tülay KIZILOÐLU Prof. Dr. Ferhat BOZKUÞ Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ Prof. Dr. Gürcan GÜLERYÜZ Prof. Dr. Hasan ÖZÇELÝK Prof. Dr. Ýbrahim ATALAY Prof. Dr. M. Ruþen USTAOÐLU Prof. Dr. Mehmet Bülent ÖZKAN Prof. Dr. Mehmet DOÐAN Prof. Dr. Mikdat KADIOÐLU Prof. Dr. Musa DOÐAN Prof. Dr. Münevver PINAR Prof. Dr. Recep ÞENER 80 Ekoloji 2008 Referee List Prof. Dr. Refik KARAGÜL Prof. Dr. Sedef AKGÜNGÖR Prof. Dr. Sükran CÝRÝK Prof. Dr. Tufan KORAY Prof. Dr. Uður SUNLU Prof. Dr. Zehra YÜKSEL CAN Prof. Dr. Ahmet YEÞÝL Prof. Dr. Bahar ÝNCE Prof. Dr. Bülent OKUR Prof. Dr. Ýlhami KÝZÝROÐLU Prof. Dr. Kazým YILDIZ Prof. Dr. Mehmet SIKI Prof. Dr. Metin BAÞAL Prof. Dr. Nalan KABAY Prof. Dr. Recep ÝLERÝ Prof. Dr. Sadýk USTA Prof. Dr. Selahattin KÖSE Doç. Dr. Þule ÖZTÜRK Doç.Dr. Mehmet Vedat PAZARLIOÐLU Doç. Dr. Aykut GÜVENSEN Doç. Dr. Ýsmet UYSAL Doç. Dr. Mehmet ALTINDAÐ Doç. Dr. Semra ÝLHAN Doç. Dr. Süleyman BAÞLAR Doç. Dr. Cengiz ACAR Doç. Dr. Mustafa TEMEL Yrd. Doç. Dr. Sinan ERTEN Yrd. Doç. Dr. Yavuz ÇÝFTÇÝ Dr. Anely NEDELCHEVA No: 69, 2008

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Ekoloji Cilt: 13 Sayý: 49 25-30, 2003 Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

MERSİN İLİNDE ÇEŞİTLİ YAPILARDA İÇ ORTAM GÜRÜLTÜLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

MERSİN İLİNDE ÇEŞİTLİ YAPILARDA İÇ ORTAM GÜRÜLTÜLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ MERSİN İLİNDE ÇEŞİTLİ YAPILARDA İÇ ORTAM GÜRÜLTÜLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ, H. Duygu ÖZSOY, Zafer ÖZER, Eylem AKARSU

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN KENT PARKLARINA ETKİSİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: TRABZON KENTİ ÖRNEĞİ

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN KENT PARKLARINA ETKİSİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: TRABZON KENTİ ÖRNEĞİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM DERGİSİ İnönü University Journal of Art and Design ISSN: 1309-9876 E-ISSN: 1309-9884 Cilt/Vol. 4 Sayı/No.9 (2014): 35-42 GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN KENT PARKLARINA ETKİSİ

Detaylı

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Ekoloji 17, 68, 54-58 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY*, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

KENT KONSEYÝ Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARI RAPORU Gaziantep - 2011 GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR

Detaylı

KONYA KENTİ YOL TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ SEVİYELERİ NİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE GÖRÜNTÜLENMESİ

KONYA KENTİ YOL TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ SEVİYELERİ NİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE GÖRÜNTÜLENMESİ KONYA KENTİ YOL TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ SEVİYELERİ NİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE GÖRÜNTÜLENMESİ VISUALIZATION OF ROAD TRAFFIC NOISE LEVELS USING GIS IN THE CITY OF KONYA Bilgehan Nas, Ali Berktay Tuba

Detaylı

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. . Gürültü Deðerlendirme Ölçüsü, ses basýncý seviyesine dayanan desibel (db)'dir.

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. . Gürültü Deðerlendirme Ölçüsü, ses basýncý seviyesine dayanan desibel (db)'dir. GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 10 DESÝBELLÝK ARTIÞ ETKÝYÝ ÝKÝYE KATLIYOR Gürültü, insanlarýn fizyolojik ve psikolojik dengesini bozan, iþ baþarýsýný azaltan, çevrenin sessizliðini azaltarak ya da yok ederek niteliðini

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü, 03200, AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü, 03200, AFYONKARAHİSAR Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE AFYONKARAHİSAR İL MERKEZİ KARAYOLU TRAFİK GÜRÜLTÜ HARİTASININ HAZIRLANMASI ERDOĞAN Saffet, DOĞAN Mevlüt,

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

NİĞDE ŞEHİR MERKEZİNDE TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ KİRLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ. Determınatıon of Traffıc noıse polutıon of the cıty of Nıgde

NİĞDE ŞEHİR MERKEZİNDE TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ KİRLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ. Determınatıon of Traffıc noıse polutıon of the cıty of Nıgde Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6 Sayı 1-2, (2002), 17-22 NİĞDE ŞEHİR MERKEZİNDE TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ KİRLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ Lale GÜREMEN 1, Cahit T ÇELİK 2 1 Niğde Üniversitesi,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE,

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, ARAÞTIRMA MAKALESÝ Çanakkale'de 1991-21 Yýllarý Arasýnda Hava Kirliliði Sorunu Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, Cilt:11 Sayý:45 (22), 18-23

Detaylı

Trabzon Þehri Katý Atýk Toplama Ýþleminin Coðrafi Bilgi Sistemi (CBS) Destekli Optimizasyonu Ýçin Bir Uygulama

Trabzon Þehri Katý Atýk Toplama Ýþleminin Coðrafi Bilgi Sistemi (CBS) Destekli Optimizasyonu Ýçin Bir Uygulama 14, 54, 1-6 2005 Trabzon Þehri Katý Atýk Toplama Ýþleminin Coðrafi Bilgi Sistemi (CBS) Destekli Optimizasyonu Ýçin Bir Uygulama Ömer APAYDIN Yýldýz Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliði Bölümü 34349,

Detaylı

Sakarya D100 (E5) karayolu trafik gürültüsünün değerlendirilmesi. Assessment of highway D100 (E5) traffic noise in Sakarya

Sakarya D100 (E5) karayolu trafik gürültüsünün değerlendirilmesi. Assessment of highway D100 (E5) traffic noise in Sakarya SAÜ Fen Bil Der 20. Cilt, 2. Sayı, s. 147-154, 2016 Sakarya D100 (E5) karayolu trafik gürültüsünün değerlendirilmesi Hüseyin Dal ÖZ 23.06.2015 Geliş/Received, 25.12.2015 Kabul/Accepted Bu çalışmada, D100

Detaylı

SAKARYA İLİ ŞEHİR MERKEZİNİN GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ÖN ÇALIŞMA

SAKARYA İLİ ŞEHİR MERKEZİNİN GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ÖN ÇALIŞMA SAÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 16. Cilt, 2. Sayı, s. 83-91, 2012 29.01.2012 İlk Gönderim 06.06.2012 Kabul Edildi Sakarya ili Şehir Merkezinin Gürültü Kirliliği Üzerine Bir Ön Çalışma Ö.K. MORGÜL SAKARYA İLİ

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

Konutların Zemin ve İkinci Katlarında Oluşan Tesisat Gürültüsü Üzerine Bir Araştırma

Konutların Zemin ve İkinci Katlarında Oluşan Tesisat Gürültüsü Üzerine Bir Araştırma Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 9 Sayı: 2 s. 141-145, 2006 Vol: 9 No: 2 pp. 141-145, 2006 Konutların Zemin ve İkinci larında Oluşan Tesisat sü Üzerine Bir Araştırma Füsun DEMİREL Gazi Üniversitesi

Detaylı

Ýstanbul'daki Çocuk Oyun Parklarýnda Partikül Madde (PM 2,5 ve PM 10 ) Kirliliðinin Ýncelenmesi

Ýstanbul'daki Çocuk Oyun Parklarýnda Partikül Madde (PM 2,5 ve PM 10 ) Kirliliðinin Ýncelenmesi Ekoloji 20, 77, 72-79 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.7711 Ýstanbul'daki Çocuk Oyun Parklarýnda Partikül Madde (PM 2,5 ve PM 10 ) Kirliliðinin Ýncelenmesi Hüseyin ÖZDEMÝR, Gülsüm BORUCU, Göksel DEMÝR

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý

Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý 14, 53, 9-17 2004 Ayþe Dilek SINANMIÞ ATASOY, Suat ÞENEÞ Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Güncel: Isparta da Hava Kirliliði

Güncel: Isparta da Hava Kirliliði Güncel: Isparta da Hava Kirliliði Osman Tekkanat*, Þemsettin Caran** *Isparta Belediyesi Kömür Analiz Laboratuvarý, osmantekkanat@hotmail.com **SDÜ Jeoloji Müh. Bölümü, sems@mmf.sdu.edu.tr Öz: Isparta

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi

Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi Ekoloji 20, 78, 48-52 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.788 ARAÞTIRMA NOTU Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi Özge ÖNER *,

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ekoloji 18, 69, 66-74 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ülkü DUMAN YÜKSEL* Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk Fakültesi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Samsun'da Halkýn Hava Kirliliðine Bakýþý

Samsun'da Halkýn Hava Kirliliðine Bakýþý Samsun'da Halkýn Hava Kirliliðine Bakýþý Kemalettin ÞAHÝN Ondokuz Mayýs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coðrafya Bölümü, SAMSUN Ekoloji 13, 51, 7-12 2004 Özet Bu çalýþma, anket verilerinden yararlanarak

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi

Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi Ekoloji 18, 70, 38-46 (2009) Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi Yalçýn TEPE* Giresun Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 28049 Giresun-TÜRKÝYE *Corresponding

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Kent Merkezlerindeki Parklarda Gürültü Düzeyi: Yakutiye Parkı Örneğinde

Kent Merkezlerindeki Parklarda Gürültü Düzeyi: Yakutiye Parkı Örneğinde Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5(3): 43-48, 2015 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi

Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi 15, 61, 6-15 2006 Beyhan TAÞ Ondokuz Mayýs Üniversitesi, Ordu Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 52750 Perþembe-ORDU Özet Bu çalýþma, Derbent

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler

Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 63-69 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler Levent Akýn (*), Nilüfer Özaydýn

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

B ölüm. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI

B ölüm. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI B ölüm 2. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI Temel Kavramlar Nüfus politikalarý Küresel etki Aile

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDEKİ GÜRÜLTÜ SEVİYELERİNİN ÖLÇÜLMESİ TO MEASURE NOISE LEVELS IN SHOPPING CENTERS

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDEKİ GÜRÜLTÜ SEVİYELERİNİN ÖLÇÜLMESİ TO MEASURE NOISE LEVELS IN SHOPPING CENTERS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDEKİ GÜRÜLTÜ SEVİYELERİNİN ÖLÇÜLMESİ TO MEASURE NOISE LEVELS IN SHOPPING CENTERS Sezgin

Detaylı

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (1): 20-26 www.sumae.gov.tr/yunus ISSN 1303-4456 Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði * Gülþen

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

SPATIAL STATISTICAL ANALYSIS OF THE EFFECTS OF URBAN FORM INDICATORS ON ROAD-TRAFFIC NOISE EXPOSURE OF A CITY IN SOUTH KOREA

SPATIAL STATISTICAL ANALYSIS OF THE EFFECTS OF URBAN FORM INDICATORS ON ROAD-TRAFFIC NOISE EXPOSURE OF A CITY IN SOUTH KOREA SPATIAL STATISTICAL ANALYSIS OF THE EFFECTS OF URBAN FORM INDICATORS ON ROAD-TRAFFIC NOISE EXPOSURE OF A CITY IN SOUTH KOREA Hunjae Ryu, In Kwon Park, Bum Seok Chun, Seo Il Chang Güney Kore de Bir Kentin

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri

Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri 14, 53, 39-43 2004 Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri Ýlker ARDIÇ, Fadime TANER Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, 33343

Detaylı

MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ

MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ Cilt: 9 Sayý: 35 (2000), 26-30 MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ Mustafa BAKAÇ Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eðitim Fakültesi, Fizik Bölümü, ÝZMÝR

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý Prevalence of Obesity Among Teachers Employed Within City Town of Kayseri Provinence Mualla Aykut Professor

Detaylı

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi 14, 54, 7-12 25 Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi Ayla ARSLAN, Savaþ AYBERK Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Doðal Alanlarda Festival Etkinliklerinin Koruma-Kullanma Açýsýndan Deðerlendirilmesi: Kafkasör Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Örneði

Doðal Alanlarda Festival Etkinliklerinin Koruma-Kullanma Açýsýndan Deðerlendirilmesi: Kafkasör Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Örneði ARAÞTIRMA NOTU 17, 67, 37-45 2008 Geliþ: 28.12.2006 Kabul: 18.01.2007 Doðal Alanlarda Festival Etkinliklerinin Koruma-Kullanma Açýsýndan Deðerlendirilmesi: Kafkasör Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Örneði

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Gürültü kaynağı verileri eğlence tesisleri

Gürültü kaynağı verileri eğlence tesisleri TR2009/0327.03-01/001 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

TEKSTÝL FABRÝKALARINDA GÜRÜLTÜ DÜZEYÝ VE ETKÝLERÝ*

TEKSTÝL FABRÝKALARINDA GÜRÜLTÜ DÜZEYÝ VE ETKÝLERÝ* Öðr. Gör. Fikri EGE Arþ. Gör. Ç.Ü. Mühendislik ve Mimarlýk Fak. Endüstri Müh. Bölümü Sarp Korkut SÜMER Öðr. Gör. Ç.Ü. Mühendislik ve Mimarlýk Fak. Endüstri Müh. Alaettin SABANCI Prof., Ziraat Fak. Tarým

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

Üsküdar Ýlçesi Açýk Yeþil Alan Durumunun Ýrdelenmesi

Üsküdar Ýlçesi Açýk Yeþil Alan Durumunun Ýrdelenmesi Üsküdar Ýlçesi Açýk Yeþil Alan Durumunun Ýrdelenmesi 13, 52, 38-44 2004 Yýldýz AKSOY Bahçeþehir Üniversitesi, Mimarlýk Fakültesi, Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Bölümü, ÝSTANBUL Özet Üsküdar Ýlçesi yeþil

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı

Ýyidere (Trabzon)'nin Fiziko-Kimyasal Açýdan Su Kalitesinin Belirlenmesi

Ýyidere (Trabzon)'nin Fiziko-Kimyasal Açýdan Su Kalitesinin Belirlenmesi Ýyidere (Trabzon)'nin Fiziko-Kimyasal Açýdan Su Kalitesinin Belirlenmesi Ekoloji 14, 57, 26-35 2005 Bülent VEREP, Osman SERDAR, Davut TURAN, Cemalettin ÞAHÝN Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Su Ürünleri

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

NİĞDE KENT MERKEZİNDE TRAFİK GÜRÜLTÜSÜNÜN TRAFİK KOŞULLARI VE STANTARTLAR İLE DEĞERLENDİRİLMESİ L GÜREMEN 1, C T ÇELİK 2, İ KACAR 3 ÖZET ABSTRACT

NİĞDE KENT MERKEZİNDE TRAFİK GÜRÜLTÜSÜNÜN TRAFİK KOŞULLARI VE STANTARTLAR İLE DEĞERLENDİRİLMESİ L GÜREMEN 1, C T ÇELİK 2, İ KACAR 3 ÖZET ABSTRACT Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6 Sayı-, (00), - NİĞDE KENT MERKEZİNDE TRAFİK GÜRÜLTÜSÜNÜN TRAFİK KOŞULLARI VE STANTARTLAR İLE DEĞERLENDİRİLMESİ L GÜREMEN, C T ÇELİK, İ KACAR Niğde

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

Dik Eðimli Arazide Orman Yol Ýnþaatýnýn Çevresel Etkileri

Dik Eðimli Arazide Orman Yol Ýnþaatýnýn Çevresel Etkileri Dik Eðimli Arazide Orman Yol Ýnþaatýnýn Çevresel Etkileri 13, 52, 33-37 2004 Metin TUNAY, Kenan MELEMEZ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Bartýn Orman Fakültesi Orman Mühendisliði Bölümü, BARTIN Özet Dik

Detaylı

Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775) Yengecinin Üreme Dönemi Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775) Yengecinin Üreme Dönemi Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (4): 15-19 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775) Yengecinin Üreme Dönemi Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi Araþtýrma Makalesi Research Article

Detaylı

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Cilt: 11 Sayý: 42 (2002), 40-44 Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Niðde Üniversitesi, Aksaray Eðitim Fakültesi, AKSARAY Oðuz Han Þamil ÇÝL

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi The level of knowledge of inpatiens at Erciyes University hospital on the patient

Detaylı

Atýk Bor, Atýk Kâðýt ve Perlit Katkýlý Sýva Malzemesinin Üretimi ve Karakterizasyonu

Atýk Bor, Atýk Kâðýt ve Perlit Katkýlý Sýva Malzemesinin Üretimi ve Karakterizasyonu Ekoloji 18, 72, 45-53 (2009) Atýk Bor, Atýk Kâðýt ve Perlit Katkýlý Sýva Malzemesinin Üretimi ve Karakterizasyonu Turan BATAR 1*, N. Sinan KÖKSAL 2, Þ. Erkan YERSEL 1 1Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

Ýnsan Saçýnda Bulunan (Manisa Ýlinin Üç Farklý Yerleþim Bölgesinde) Bazý Aðýr Metallerin ICP-OES Yöntemi ile Tayini

Ýnsan Saçýnda Bulunan (Manisa Ýlinin Üç Farklý Yerleþim Bölgesinde) Bazý Aðýr Metallerin ICP-OES Yöntemi ile Tayini Ekoloji 19, 73, 71-75 (2009) ARAÞTIRMA NOTU Ýnsan Saçýnda Bulunan (Manisa Ýlinin Üç Farklý Yerleþim Bölgesinde) Bazý Aðýr Metallerin ICP-OES Yöntemi ile Tayini Ali ÇELÝK 1, Yüksel ABALI 1, Gökhan EDGÜNLÜ

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı