NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB"

Transkript

1

2 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi 17 I.2 Eðitim ve öðretimin geliþtirilmesi, özel sektörün ve kamunun ihtiyaçlarýný karþýlayacak düzeye getirilmesi 21 I.3 Araþtýrma ve geliþtirme, yenilikçilik, teknolojiden yararlanma ve kalite standartlarýnýn kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý 23 I.4 Altyapý imkanlarýnýn geliþtirilmesi I.4.1 Lojistik, ulaþtýrma ve gümrük altyapýsýnýn iyileþtirilmesi 30 I.4.2 Enerji sektörünün yeniden yapýlandýrýlmasýna devam edilmesi 34 I.4.3 Bilgi ve iletiþim teknolojileri eriþimi ve kullanýmý 37 I.5 Yatýrýmlarýn önündeki idari engellerin azaltýlmasý, lisanslama süreçlerinin, Ar-Ge projelerinin onaylanmasý iþlemlerinin, yatýrým arazisine eriþim sýkýntýlarýnýn ve ithalattaki kýsýtlamalarýn ele alýnmasý I.5.1 Lisanslama süreçleri 39 I.5.2 Ar-Ge projelerinin onaylanmasý iþlemleri 42 I.5.3 Yatýrým arazisine eriþim 43 I.6 Yargý sürecinin etkinliðinin artýrýlmasý 46 I.7 Ýþ gücü piyasasýnda etkinliðin ve esnekliðin saðlanmasý 48 I.8 Kurumsal yönetimin güçlendirilmesi 49 I.9 Sosyal Güvenlik Sistemi Reformuna devam edilmesi 52

3 ÝÇÝNDEKÝLER 3 I.10 Mali piyasalarýn derinliðinin artýrýlmasý, bu kapsamda finansmana eriþimin artýrýlmasý, sigortacýlýk sektörünü düzenleyici çerçevenin güçlendirilmesi ve menkul kýymet borsasýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý 53 I.11 Yatýrým tanýtým ve iletiþim etkinliklerinin geliþtirilmesi 56 I.12 Kayýt dýþý ekonominin azaltýlmasýna yönelik çalýþmalara devam edilmesi 57 II. TÜRKÝYE DE YATIRIM ORTAMINI ETKÝLEYEN DÝÐER GELÝÞMELER II.1 Vergi Politikasý Reformu 59 II.2 Eðitim ve öðretime daha fazla yatýrým yapýlmasý 63 II.3 Fikri ve sýnai mülkiyet haklarýnýn korunmasý 65 II.4 Standartlarýn ve düzenlemelerin Avrupa Birliði ile uyumlaþtýrýlmasý 69 II.5 KOBÝ lerin güçlendirilmesi ve tedarik zincirindeki fonksiyonlarýnýn geliþtirilmesi 70

4 4 TABLOLAR Tablo 1: 2006 yýlý Özelleþtirme Uygulamalarý 18 Tablo 2: Dönemi Özelleþtirme Programý 20 Tablo 3: Avrupa Birliði 7. Çerçeve Programý Bütçesi 25 Tablo 4: TÜBÝTAK Türkiye Araþtýrma Alaný Bütçesi 26 Tablo 5: Yýllara Göre Türk Teknoloji Geliþtirme Vakfý tarafýndan Desteklenen Teknoloji Projeleri 28 Tablo 6: TÜBÝTAK Fikri Haklar Ofisine Gönderilen Patent Teþvik Baþvurularý 29 Tablo 7: Bilgi Teknolojileri Pazar Büyüklüðü 37 Tablo 8: Organize Sanayi Bölgelerinin Coðrafi Bölgelere Göre Daðýlýmý 44 Tablo 9: Teknoloji Geliþtirme Bölgerinin Ýllere Göre Daðýlýmý 45 Tablo 10: Türkiye ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaþmasý Bulunan Ülkeler 62 Tablo 11: Eðitim Kademeleri Ýtibarýyla Öðrenci Sayýlarý ve Okullaþma Oranlarý 63 Tablo 12: Ele Geçirilen Korsan Ürünler 65 Tablo 13: KOBÝ Ýstihdam Kredi Destekleri 71 Tablo 14: TÜBÝTAK Fikri Haklar Ofisine Gönderilen Patent Teþvik Baþvurularý 72 GRAFÝKLER Grafik 1: Yýllar itibarýyla Özelleþtirme Uygulamalarý 17 Grafik 2: Ar-Ge Harcamalarýnýn GSYÝH ye Oraný (%) 23 Grafik 3: Havayolu Yolcu Trafiði 31 Grafik 4: Elektronik Veri Deðiþimi yoluyla Tescil Edilen Beyannameler 40 Grafik 5: Patent Baþvurularýnýn Yýllara Göre Daðýlýmý 67 Grafik 6: Patent Tescillerinin Yýllara Göre Daðýlýmý 67 Grafik 7: Faydalý Model Baþvurularýnýn ve Tescillerinin Yýllara Göre Daðýlýmý 68

5 5 KISALTMALAR AB Avrupa Birliði Ar-Ge Araþtýrma Geliþtirme BDDK Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu BÝLGE Bilgisayarlý Gümrük Etkinlikleri BOTAÞ Boru Hatlarý ile Petrol Taþýma A.Þ. CCN/CSI Ortak Ýletiþim Aðý ve Ara yüz Baðlantýsý Sistemleri CEN Avrupa Standardizasyon Teþkilatý CENELEC Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi ÇED Çevre Etki Deðerlendirmesi DHMÝ Devlet Hava Meydanlarý Ýþletmesi Genel Müdürlüðü DPT T.C. Baþbakanlýk Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarlýðý DTM T.C. Baþbakanlýk Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý EPDK T.C. Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu EÜAÞ Elektrik Üretim Anonim Þirketi EVD Elektronik Veri Deðiþimi GAP Güneydoðu Anadolu Projesi GÜMSÝS Gümrük Kapýlarý Güvenlik Sistemleri ILO Uluslararasý Çalýþma Örgütü ÝMKB Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý ÝÞKUR Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdürlüðü KADÝM Kayýt Dýþý Ýstihdamla Mücadele Projesi KDV Katma Deðer Vergisi KOBÝ Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletme KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý MEB T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý MEGEP Mesleki Eðitim ve Öðretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi NABUCCOTürkiye-Avusturya Doðal Gaz Boru Hattý Projesi NCTS OECD OSB ÖÝB ÖTV ÖYK Yeni Bilgisayarlý Transit Sistemi Ekonomik Ýþbirliði ve Kalkýnma Örgütü Organize Sanayi Bölgesi Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý Özel Tüketim Vergisi Özelleþtirme Yüksek Kurulu SAN-TEZ Sanayi Tezleri SDÞ SPK TAKBÝS TARAL TARÝC TARYAT TBMM TCDD TEYDEB TGB THY TÝGEM TPE TSE TTGV UCTE UFRS UYAP VOB WIPO YDK YOD YOÝKK YÖK Sektörel Dýþ Ticaret Þirketleri Sermaye Piyasasý Kurulu Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi Projesi Teknoloji Araþtýrma Alaný Avrupa Topluluklarý Bütünleþtirilmiþ Gümrük Tarifesi Tarýmsal Yatýrýmcý Danýþma Ofisi Türkiye Büyük Millet Meclisi T.C. Devlet Demiryollarý Ýþletmesi Genel Müdürlüðü Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarý Baþkanlýðý Teknoloji Geliþtirme Bölgesi Türk Hava Yollarý Tarým Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü T.C. Türk Patent Enstitüsü Türk Standartlarý Enstitüsü Türkiye Teknoloji Geliþtirme Vakfý Avrupa Ýletim Sistemleri Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarý Ulusal Yargý Aðý Projesi Vadeli Ýþlem ve Opsiyon Borsasý Anonim Þirketi Dünya Fikri Mülkiyet Teþkilatý Yatýrým Danýþma Konseyi Yatýrým Ortamý Deðerlendirme Çalýþmasý Yatýrým Ortamýný Ýyileþtirme Koordinasyon Kurulu Yüksek Öðretim Kurulu

6 6 ÖNSÖZ Bugüne kadar üç baþarýlý toplantý gerçekleþtiren Türkiye Yatýrým Danýþma Konseyinin önerileri doðrultusunda saðlanan geliþmelerin, detaylarýyla yer aldýðý Türkiye Yatýrým Danýþma Konseyi Ýlerleme Raporu nu sunmaktan büyük bir onur duymaktayým yýlýnda gerçekleþtirdiðimiz Türkiye Yatýrým Danýþma Konseyi toplantýsýnda, Konsey üyeleri tarafýndan Hükümetimizin Türkiye'nin cazip bir yatýrým merkezi olmasý amacýyla sürdürülen reformlarda gösterdiði kararlýlýðýn takdirle karþýlandýðýný duymak, benim için büyük bir gurur kaynaðý olmuþtur. Türkiye nin uluslararasý doðrudan yatýrým giriþlerinde son dört yýldýr yaþanan rekor geliþmeler de, ülkemizin yatýrýmcýlar açýsýndan tercih edilen bir merkez olma yolunda hýzla ilerlediðinin en somut göstergesidir. Hükümetimiz, yatýrýmcýlar açýsýndan büyük önem taþýyan güven ve istikrar ortamýnýn tesisi konusuna, sürdürülen ekonomik ve sosyal reform çalýþmalarýnda öncelik vermeye devam etmektedir. Türkiye ekonomisi son yýllarda en hýzlý yükselen piyasa ekonomilerinden birisi olmuþtur. 20 çeyrek boyunca aralýksýz devam eden güçlü ekonomik büyüme sayesinde milli gelir dört yýl içerisinde yaklaþýk 180 milyar dolardan 400 milyar dolara yükselmiþtir yýlýnda da öngörülen %5 lik hedefin üzerine çýkarak %6 oranýnda gerçekleþen ekonomik büyümeyle Türkiye nin istikrarlý yüksek ekonomik performansý devam etmiþtir. Yapýsal reformlarla desteklenen güven ve istikrar ortamý, gerek ulusal gerekse uluslararasý yatýrýmcýlarýn Türkiye ekonomisine olan güvenini artýrmakta ve özel sektör odaklý bir büyüme sürecini desteklemektedir. Özel sektör yatýrýmlarýnýn son yýllardaki büyüme performansýna saðladýðý katký önemli ölçüde artmýþtýr döneminde ortalama %7,3 seviyesinde gerçekleþen ekonomik büyümenin %4,4 lük kýsmý özel sektör yatýrýmlarýndan kaynaklanmýþtýr. Bu geliþme, Türkiye de piyasa ekonomisinin son yýllarda artan etkinliðinin bir göstergesi niteliðinde olup, büyüme performansýnýn sürdürülebilirliði açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr yýlýnda 20,2 milyar ABD dolarýyla rekor seviyede gerçekleþen uluslararasý doðrudan yatýrým giriþi, Türkiye nin büyüme performansýna olan güvenin somut bir göstergesidir. Makroekonomik alanda yaþanan bu geliþmeler, daha iyi bir yatýrým ortamý oluþturulmasýna yönelik elde edilen somut ilerlemelerle birlikte deðerlendirildiðinde daha da anlam kazanmaktadýr. Konsey üyeleri, Türkiye Yatýrým Danýþma Konseyinin üçüncü toplantýsýnda, diðer iki toplantýda olduðu gibi yatýrým ortamýnýn iyileþtirilmesi alanýnda yapýsal anlamda ilerleme saðlanmasýnda fayda gördükleri hususlara iliþkin tavsiyelerini Hükümetin dikkatine sunmuþlardý. Geçtiðimiz toplantýdan bu yana Konseyin tavsiyelerine iliþkin önemli ilerlemeler kaydedildiðini memnuniyetle görmekteyiz. Saðlanan geliþmelerle ilgili detaylý bilgileri bir araya getiren bu kapsamlý raporu, Konsey üyeleri ve kamuoyu ile paylaþmaktan büyük mutluluk duymaktayým. Bu yýl dördüncüsü gerçekleþtirilecek olan Türkiye Yatýrým Danýþma Konseyi Toplantýsýnýn diðer üç toplantýda olduðu gibi, Konsey üyelerinin yatýrým ortamýnýn iyileþtirilmesi alanýnda yürütülen çalýþmalara yön verecek deðerli deneyimlerini paylaþacaklarý ve fikirlerini dile getirecekleri verimli bir çalýþma olacaðýna inanýyorum. Ali BABACAN Devlet Bakaný ve Baþmüzakereci

7 7 GÝRÝÞ 29 Haziran 2006 tarihinde Ýstanbul da yapýlan Türkiye Yatýrým Danýþma Konseyinin üçüncü toplantýsýnda, 18 çok uluslu þirketin üst düzey yöneticileri, IMF, Dünya Bankasý ve Avrupa Yatýrým Bankasý üst düzey temsilcileri ile Türkiye özel sektörünü temsil eden dört sivil toplum kuruluþunun baþkanlarý, bir önceki yýl gerçekleþtirilen Yatýrým Danýþma Konseyi toplantýsýndan bu yana yatýrým ortamýnda kaydedilen geliþmeleri gözden geçirmek üzere, Baþbakan Sn.Recep Tayyip Erdoðan ve kabine üyeleri ile bir araya gelmiþlerdir. Konsey üyeleri, Hükümetin reformlar konusunda gösterdiði kararlýlýðý ve baþarýlý uygulamalarýný büyük takdirle izlediklerini belirtmiþ ve Türkiye nin reform çalýþmalarýnda öncelik vermesinde fayda gördükleri hususlarý, Sonuç Bildirisi nde 12 baþlýk altýnda toplamýþlardýr: Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi, Eðitim ve öðretimin geliþtirilmesi, özel sektörün ve kamunun ihtiyaçlarýný karþýlayacak düzeye getirilmesi, Araþtýrma ve geliþtirme, yenilikçilik, teknolojiden yararlanma ve kalite standartlarýnýn kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý, Özellikle aþaðýdaki konularda altyapýnýn geliþtirilmesi, Lojistik, ulaþtýrma ve gümrük altyapýsýnýn iyileþtirilmesi, Enerji sektörünün serbestleþtirilmesine devam edilmesi, Bilgi ve iletiþim teknolojilerine eriþim ve kullaným, Yatýrýmlarýn önündeki idari engellerin azaltýlmasý, lisanslama süreçlerinin, Ar-Ge projelerinin onaylanmasý iþlemlerinin, yatýrým arazisine eriþim sýkýntýlarýnýn ve ithalattaki kýsýtlamalarýn ele alýnmasý, Yargý sürecinin etkinliðinin artýrýlmasý, Ýþ gücü piyasasýnda etkinliðin ve esnekliðin saðlanmasý, Kurumsal yönetimin güçlendirilmesi, Sosyal güvenlik sistemi reformuna devam edilmesi, Mali piyasalarýn derinliðinin artýrýlmasý, bu kapsamda finansmana eriþimin artýrýlmasý, sigortacýlýk sektörünü düzenleyici çerçevenin güçlendirilmesi ve menkul kýymet borsasýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý, Yatýrým tanýtým ve iletiþim etkinliklerinin geliþtirilmesi, Kayýt dýþý ekonominin azaltýlmasýna yönelik çalýþmalara devam edilmesi. Ýlk iki Konsey toplantýsýnda alýnan tavsiye kararlarýyla birlikte toplam 17 farklý baþlýk altýnda gruplandýrýlabilecek olan öneriler, yatýrým ortamý ile ilgili konularda uygulanacak politikalarý belirleyen kurum ve kuruluþlar tarafýndan yürütülen yasal ve idari çalýþmalarda dikkate alýnmýþ ve bu kapsamda önemli ilerlemeler saðlanmýþtýr.

8 8 GÝRÝÞ Yatýrým Danýþma Konseyi tavsiye kararlarý, yatýrým ortamý ile ilgili tüm konularýn teknik düzeyde ele alýndýðý, kamu-özel sektör iþ birliðini bünyesinde kurumsallaþtýrmýþ olan YOÝKK platformunda da takip edilmektedir. YOÝKK Teknik Komitelerinin çalýþmalarýný izlemek ve koordine etmek amacýyla 2005 yýlýnda kurulan YOÝKK Yönlendirme Komitesi; her ay düzenli olarak bir araya gelmektedir. Komite, gündeminde yer alan ve çoðunlukla Yatýrým Danýþma Konseyi tavsiye kararlarý ile paralellik gösteren yatýrým ortamýna iliþkin öncelikli konulardaki çalýþmalarý, sonuç odaklý bir yaklaþýmla ele almaktadýr. YOÝKK bünyesinde yürütülen çalýþmalarýn sürekliliðini ve etkin bir þekilde kamuoyu tarafýndan takip edilebilmesini saðlamak üzere, platform üyesi kamu ve özel sektör temsilcisi kurum ve kuruluþlar tarafýndan, Teknik Komitelerin gündemlerinde yer alan konulara iliþkin hazýrlanan eylem planlarý takvimlendirilerek, 5 Þubat 2007 tarihinde kamuoyuna duyurulmuþtur. Yürütülmesi planlanan faaliyetlerin bu þekilde takvime baðlanmasý, yatýrým ortamýný iyileþtirmeye yönelik çalýþmalara bir anlamda performans ölçümüne imkan tanýyan yeni bir boyut kazandýrmýþtýr. Yatýrým ortamýnýn iyileþtirilmesi kapsamýnda saðlanan ilerlemelerin, uluslararasý kuruluþlar tarafýndan konuyla ilgili olarak yapýlan deðerlendirmelere yansýtýlmasý hususu da yine YOÝKK gündemindeki öncelikli konular arasýnda yer almýþtýr. Dünya Bankasý tarafýndan yayýmlanan Doing Business 2007: How to Reform baþlýklý raporda yer alan Türkiye ye yönelik göstergeler, 2007 yýlý içerisinde YOÝKK Teknik Komiteleri tarafýndan detaylý bir þekilde incelenmiþtir. Bu kapsamda, Teknik Komiteler tarafýndan ilgili tüm kurum ve kuruluþlarýn katkýsýyla çalýþmalar yürütülmüþ ve bu çalýþmalar sonucunda bazý göstergelerde eksik bilgiye dayalý deðerlendirmeler ile maddi hatalar tespit edilmiþtir. Söz konusu çalýþmalarýn tespitlerini içeren deðerlendirme raporu, Dünya Bankasýnýn ilgili birimlerinin ve raporun oluþumuna katký saðlayan Türkiye deki yerel ortaklarýnýn görüþüne sunulmuþtur. Dünya Bankasý yapýlan çalýþmayý titizlikle ele alarak, kapsamlý bir gözden geçirme süreci baþlatmýþtýr. Yatýrým ortamýnýn iyileþtirilmesine yönelik faaliyetlerin, Avrupa Birliði perspektifinden deðerlendirilmesine imkan saðlayan, Hazine Müsteþarlýðý ile Alman Ekonomi ve Teknoloji Bakanlýðý tarafýndan ortaklaþa yürütülen Eþleþtirme Projesi, 30 Eylül 2006 tarihinde tamamlanmýþtýr. Türkiye de Yatýrým Ortamýnýn Ýyileþtirilmesine Doðru:YOÝKK Reform Süreci Hakkýnda Yorumlar baþlýklý Proje nin sonuç raporunda yer alan tespit ve öneriler, YOÝKK çalýþmalarýna yön vermektedir. Yatýrým ortamýnýn iyileþtirilmesine yönelik çalýþmalarýn, bu çalýþmalara yön verecek veriye dayalý tespitlerle desteklenmesi ve bu tür girdileri oluþturacak kapasitelerin özel sektör temsilcisi kuruluþlarca oluþturulmasý, çalýþmalarýn etkinliðinin saðlanmasý açýsýndan önem taþýmaktadýr yýlýnda tamamlanma aþamasýna gelen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði ile Dünya Bankasýnýn ortaklaþa yürüttüðü Yatýrým Ortamý Deðerlendirme Çalýþmasý (YOD), böyle bir yaklaþýmý tesis etmeye yönelik önemli bir adým teþkil etmektedir. Türkiye de faaliyette bulunan firmalardan alýnan geniþ bir örnekleme dayalý saha çalýþmasýnýn analizi sonucunda ortaya çýkan bulgular, yatýrým ortamýna iliþkin deðerlendirmelere önemli bir katký saðlayacaktýr. Yatýrým ortamýnýn iyileþtirilmesine yönelik olarak çok çeþitli kollardan yürütülen ve birbirini tamamlayýcý nitelikte olan faaliyetler, önümüzdeki dönemde makroekonomik politikalarda elde edilen baþarýlý sonuçlarý kalýcý hale getirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda son yýllarda yürütülen mikro düzeydeki politikalara hýz verilmesi Türkiye açýsýndan konunun önceliðini açýk bir þekilde ortaya koymaktadýr. Yatýrým Danýþma Konseyi tarafýndan önceliklendirilen ve YOÝKK platformunda teknik çalýþmalarý yürütülen yatýrým ortamýnýn iyileþtirilmesi çalýþmalarý,

9 GÝRÝÞ 9 Türkiye nin daha iyi bir yatýrým ortamýna kavuþturulmasý yönünde önemli bir iþleve sahiptir. Yatýrým Danýþma Konseyi üyelerinin önerileri doðrultusunda ilgili kurum ve kuruluþlar tarafýndan yürütülen çalýþmalarý ve saðlanan geliþmeleri kapsamlý bir þekilde sunan Yatýrým Danýþma Konseyi Üçüncü Ýlerleme Raporu nun ilk bölümünde, 2006 yýlýnda Konseyin aldýðý tavsiye kararlarýna iliþkin geliþmelere yer verilmiþtir. Raporun ikinci bölümünde ise, Konseyin önceki toplantýlarýnda gündeme gelen önerilerle ilgili olarak saðlanan ilerlemeler Konsey üyelerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulmuþtur.

10 10 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ Yatýrým Danýþma Konseyi üyelerinin bugüne kadar gerçekleþtirilen üç toplantýda gündeme getirdikleri tavsiye kararlarý doðrultusunda kaydedilen ilerlemeler, bu konularla ilgili yetkili kurum ve kuruluþlarýn saðladýðý bilgiler çerçevesinde raporda yer almýþtýr. Raporun ilk bölümünde, üçüncü Konsey toplantýsýnda alýnan tavsiye kararlarýna yönelik geliþmeler özetlenmiþtir. Ýkinci bölümde ise, Konseyin diðer toplantýlarýnda alýnan ve halen ilgili kurum ve kuruluþlar tarafýndan takip edilmekte olan tavsiye kararlarýna iliþkin geliþmelere yer verilmiþtir. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi Türkiye 2006 yýlýnda 8.1 milyar ABD dolarý tutarýnda özelleþtirme gerçekleþtirmiþtir. Özelleþtirme portföyünde önemli bir paya sahip olan þirketlerden TURK TELEKOM, TÜPRAÞ ve ERDEMIR in özelleþtirilmesi, 2005 ve 2006 yýllarýnda sürdürülen çalýþmalar sonucunda tamamlanmýþtýr. Baþak Sigorta A.Þ. ve Baþak Emeklilik A.Þ.'deki kamu paylarý 268 milyon ABD dolarý bedelle özelleþtirilmiþtir. HALKBANK ýn Mayýs 2007 de gerçekleþtirilen %24,98 lik hissesinin halka arz yoluyla özelleþtirilmesinde 12,5 milyar ABD dolarýnýn üzerinde talep toplanmýþtýr. PETKÝM Petrokimya Holding A.Þ. de bulunan %51 lik kamu payýnýn blok satýþ yöntemi ile özelleþtirilmesine iliþkin açýlan ihalede son teklif tarihi, 15 Haziran 2007 olarak belirlenmiþtir. Eðitim ve öðretimin geliþtirilmesi, özel sektörün ve kamunun ihtiyaçlarýný karþýlayacak düzeye getirilmesi 2006 yýlýnda Mesleki Yeterlilik Kurumu kurulmuþtur. Kurumun görevi, teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterlilik esaslarýný belirlemek, ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve iþletmektir. Ýþ gücüne yönelik talebin rasyonel bir biçimde tespiti ve ölçülmesi amacýyla, ilgili kurumlarýn katýlýmýyla geçici bir komite oluþturulmuþtur. Söz konusu komitenin çalýþmalarý sonucunda, iþ piyasasý analizleri çerçevesinde, Türkiye de ihtiyaç duyulan ve güncelliðini yitiren meslek dallarý ile tüm mesleklerin daha iyi icrasý için gerekli beceriler tespit edilecektir. MEGEP kapsamýnda, 42 alan ve 192 dalý içeren modüler mesleki eðitim

11 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 11 programlarý, eðitim-öðretim yýlýndan itibaren ülke genelindeki mesleki ve teknik orta öðretim kurumlarýnda kademeli olarak uygulamaya konmuþtur. Araþtýrma ve geliþtirme, yenilikçilik, teknolojiden yararlanma ve kalite standartlarýnýn kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý Ar-Ge harcamalarýnýn GSYÝH ye oranýnýn 2010 yýlýnda %2 seviyesine ulaþmasý hedeflenmektedir. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun onbeþinci toplantýsýnda, dönemini kapsayan Ulusal Yenilik Stratejisi ile dönemini kapsayan Uluslararasý Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisinin onaylanmasýna karar verilmiþtir. Sanayi üniversite iþ birliði projesi Sanayi Tezleri Programý kapsamýnda 2006 yýlýnda 42 adet proje baþvurusu yapýlmýþ, bu projelerden 17 adedi desteklenmeye uygun bulunmuþtur. Türkiye Teknoloji Geliþtirme Vakfý tarafýndan 2006 yýlýnda toplam 59,4 milyon ABD dolarý tutarýnda 101 proje desteklenmiþtir. Altyapý imkanlarýnýn geliþtirilmesi Lojistik, ulaþtýrma ve gümrük altyapýsýnýn iyileþtirilmesi Deneme seferlerine baþlanan Ankara-Ýstanbul Hýzlý Tren Projesi nin Ankara-Eskiþehir kesimi 2007 yýlý içerisinde tamamlanacaktýr. Ankara-Konya Hýzlý Tren Projesi nin de 2007 yýlý içerisinde tamamlanmasý planlanmaktadýr. Ýç hat havayolu taþýmacýlýðýnda özel havayolu þirketlerinin piyasada güç kazanmasý sonucunda iç hat yolcu ve uçuþ sayýsýnda önemli artýþ olmuþtur yýlýnda yaklaþýk 9,1 milyon olan yurt içi yolcu trafiði, 2006 yýlýnda % 192 artarak, 26,6 milyon seviyesine ulaþmýþtýr. Türk Hava Yollarý, Aralýk 2006 tarihinde, en büyük global havayolu ittifaký Star Alliance a katýlmýþtýr. Bölgesel kalkýnmaya ve Türkiye nin Orta Asya ve Kafkasya ya açýlýmýna önemli bir katký saðlayacak olan 542 km uzunluðundaki Karadeniz Sahil Yolu Nisan 2007 de açýlmýþtýr. Ankara-Ýstanbul arasý ortalama seyahat süresini 3,5 saate indiren Bolu Daðý Tünelli Geçiþi çift yönlü olarak Mayýs 2007 tarihinde trafiðe açýlmýþtýr. Denizyolu taþýmacýlýðýnda ve gemi inþaa sektöründe Türkiye nin kapasitesi artmaya devam etmektedir. Son 3 yýlda yolcu oranýnda % 99, araç oranýnda ise % 45 artýþ gerçekleþmiþtir yýlýnda 37 olan tersane sayýsý, 2007 yýlýnda % 67,5 artarak 62 ye yükselmiþtir. 117 gümrük idaresinin Bilgisayarlý Gümrük Etkinlikleri (BÝLGE) otomasyon sistemine dahil olmasýyla gümrük idarelerinin tamamý faaliyetlerini elektronik ortamda gerçekleþtirme imkanýna kavuþmuþtur.

12 12 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ Gümrük Kapýlarý Güvenlik Sistemleri (GÜMSÝS) Projesi kapsamýnda 8 gümrük kapýsý ve limaný kapalý devre televizyon, plaka okuma, araç izleme gibi sistemlerle donatýlmýþtýr. Enerji sektörünün serbestleþtirilmesine devam edilmesi Elektrik Elektrik daðýtýmýnýn özel sektöre açýlmasý amacýyla Türkiye de 20 daðýtým bölgesi oluþturulmuþ ve bu bölgelerde daðýtým hizmetlerinin özelleþtirilmesi için gerekli yasal düzenlemeler tamamlanmýþtýr. Rüzgara dayalý elektrik üretimi yapacak yatýrýmcýlara yön göstermek amacýyla Türkiye Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlasý çalýþmalarý tamamlanmýþtýr. Doðal gaz 2006 yýlý sonu itibarýyla 29 ilde doðal gaz arzý saðlanmýþtýr. Geniþleyen kullaným alaný ile birlikte 2006 yýlý sonu itibarýyla 30 milyar m 3 doðal gaz tüketimi gerçekleþmiþtir. Doðal gazýn yeraltýnda depolanmasý ve böylece mevsimsel talep deðiþikliklerinin karþýlanabilmesi amacýyla 1,6 milyar m 3 depolama kapasiteli yeraltý depolama tesisi çalýþmalarý sürdürülmektedir. NABUCCO Projesi kapsamýnda, Türkiye ve Avusturya arasýnda doðal gaz boru hattý inþasýna yönelik çalýþmalar devam etmektedir. Petrol Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana Ýhraç Boru Hattý Projesi, Haziran 2006 tarihinde iþlerlik kazanmýþtýr. Teknik düzenlemelere aykýrý akaryakýt ürünlerinin piyasaya arzýnýn engellenmesi amacýyla ulusal marker uygulamasýna geçilmiþtir. Bilgi ve iletiþim teknolojileri eriþimi ve kullanýmý Bilgi teknolojileri pazar büyüklüðü 2006 yýlýnda yýllýk % 10 luk bir artýþla 16 milyar ABD dolarý seviyesine ulaþmýþtýr yýlýnda 1,5 milyon olan ADSL müþteri sayýsý, 2006 yýlý sonunda 2,4 milyon seviyesine ulaþmýþtýr. Yatýrýmlarýn önündeki idari engellerin azaltýlmasý, lisanslama süreçlerinin, Ar-Ge projelerinin onaylanmasý iþlemlerinin, yatýrým arazisine eriþim sýkýntýlarýnýn ve ithalattaki kýsýtlamalarýn ele alýnmasý Lisanslama süreçleri Ýkinci ve üçüncü sýnýf gayrisýhhi müesseselere iþyeri açma ve çalýþma ruhsatý verilmesinde beyan usulü esasý getirilmiþtir. Baþvuru, öngörülen kriterlere uygun olduðu takdirde iþyeri açma ve çalýþma ruhsatý 5 gün içinde verilebilecektir.

13 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 13 Madencilik faaliyetlerine baðlý olarak yapýlan geçici tesislerin imar iznine iliþkin sorunlarý giderilmiþtir. Tarým sektöründe ulusal ve uluslararasý yatýrýmcýlara izin ve ruhsat gibi iþlemlerde rehberlik hizmeti saðlayacak olan Tarýmsal Yatýrýmcý Danýþma Ofisi kurulmuþtur. Gümrük kontrollerinin sayýsý azaltýlmýþ, gümrük hizmetlerinin artan etkinliði gümrükleme iþlemlerinin tamamlanma sürelerine yansýmýþtýr. 1 Ocak 2006 ile 30 Nisan 2007 tarihleri arasýndaki dönemde tescil edilen ihracat beyannamelerinin %92,56'sýnýn; ayný döneme iliþkin ithalat iþlemlerinde ise, tescil edilen beyannamelerin %64,28 inin gümrükleme iþlemleri, ilk 24 saat içinde tamamlanmýþtýr. Ar-Ge projelerinin onaylanmasý iþlemleri Sanayi Ar-Ge projelerinin izlenmesi aþamasýnda harcamalarýn mevzuata uygunluðunun deðerlendirilmesi sürecinin hýzlandýrýlmasý için yeminli mali müþavir uygulamasý getirilmiþtir. Akademik Ar-Ge projelerinin deðerlendirilmesinde, daha önceki yýllarda 5-6 ay olan proje onaylanma süreci, 2006 yýlýnda 3 aya düþürülmüþtür. Teknoloji geliþtirme projeleri desteði için yapýlmasý gereken baþvuru sürecindeki bürokratik iþlemler azaltýlmýþtýr. Yatýrým arazisine eriþim Kuruluþu onaylanan organize sanayi bölgelerinin sayýsý, 2006 yýlý sonu itibarýyla 244 e ulaþmýþtýr. Bu bölgelerden 58 ilde yer alan hektar büyüklüðündeki 93 adet organize sanayi bölgesinin yer seçimi, kamulaþtýrma çalýþmalarý ve altyapýsý tamamlanmýþtýr. Þubat 2007 itibarýyla, 23 teknoloji geliþtirme bölgesi kurulmuþ olup, 14 adedi faaliyete geçmiþtir. Kamuya ait tarým iþletmelerinin verimliliðini artýrmak için, yýllarý arasýnda Tarým Ýþletmesi Genel Müdürlüðüne baðlý 14 tarým iþletmesi özel sektöre kiraya verilerek yaklaþýk kiþiye iþ imkaný saðlanmýþtýr. Yargý sürecinin etkinliðinin artýrýlmasý Hukuk Muhakemeleri Kanun Tasarýsý Taslaðý ile davalarýn hýzlý, basit, etkin ve en düþük maliyetle görülmesi saðlanacaktýr. Halihazýrda yaygýnlaþma oraný %90 ý bulan Ulusal Yargý Aðý Projesinin (UYAP) 2007 içerisinde tüm adli teþkilatta kullanýlýr hale gelmesi beklenmektedir. Ýþ gücü piyasasýnda etkinliðin ve esnekliðin saðlanmasý Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, ilgili kurumlarla birlikte, kayýtlý istihdam üzerindeki mali ve sosyal yüklerin azaltýlmasýný saðlayacak bir reform paketi hazýrlamaktadýr yýlý içinde, 4857 sayýlý yeni Ýþ Kanunu nun iþ piyasasýnda esneklik ve güvence ile ilgili hükümlerinin, Kanunun 3 yýllýk uygulama döneminde karþýlaþýlan sorunlar ve iþ piyasasýnýn deðiþen ihtiyaçlarý ýþýðýnda deðerlendirildiði bir çalýþma yapýlacaktýr.

14 14 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ Kurumsal yönetimin güçlendirilmesi Türkiye de Kurumsal Yönetim: OECD Pilot Çalýþmasý tamamlanarak kamuoyu ile paylaþýlmýþtýr. Uluslararasý Muhasebe Standartlarý ve Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarý ile tam uyumlu toplam 39 adet Türkiye Muhasebe Standardý ve Türkiye Finansal Raporlama Standardý yayýmlanmýþtýr. Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarýnýn tamamlayýcýsý olarak, Uluslararasý Denetim Standartlarý Tebliði ve Uluslararasý Deðerleme Standartlarý Tebliði yayýmlanmýþtýr. YOÝKK platformunda Kurumsal Yönetim Komitesi çalýþmalarý kapsamýnda Kamu Sermayeli Þirketlerde Kurumsal Yönetim ve Borsa Dýþý Þirketlerde Kurumsal Yönetim projeleri devam etmektedir. Kurumsal yönetimin bankalarda uygulanmasýna yardýmcý olmak üzere 2006 yýlýnda ikincil düzenlemeler yapýlmýþtýr. Sosyal güvenlik sistemi reformuna devam edilmesi Sosyal Güvenlik Reformu kapsamýnda, tüm sosyal güvenlik kurumlarý, Sosyal Güvenlik Kurumu çatýsý altýnda toplanmýþtýr. Reformun diðer bileþenlerine iliþkin çalýþmalar ise sürdürülmektedir. Mali piyasalarýn derinliðinin artýrýlmasý, bu kapsamda finansmana eriþimin artýrýlmasý, sigortacýlýk sektörünü düzenleyici çerçevenin güçlendirilmesi ve menkul kýymet borsasýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý 2006 yýlýnda ÝMKB Hisse Senetleri Piyasasý günlük ortalama iþlem hacmi dolar bazýnda, bir önceki yýla göre %16 oranýnda; Tahvil ve Bono Piyasasý günlük ortalama iþlem hacmi de yine dolar bazýnda ayný dönemde %18 oranýnda artýþ göstermiþtir. Vadeli Ýþlem ve Opsiyon Borsasý A.Þ. de (VOB) 2005 yýlýnda 2,2 milyar ABD dolarý olan iþlem hacmi, 2006 yýlý sonu itibarýyla yaklaþýk % 600 oranýnda artarak, 12,5 milyar ABD dolarýna ulaþmýþtýr yýlýnýn ilk dört ayýndaki toplam iþlem hacmi ise, 2006 yýlý toplamýný geçerek 15,3 milyar ABD dolarý seviyesinde gerçekleþmiþtir. Yaratacaðý likidite imkanlarý ile KOBÝ lerin sermaye piyasasý aracý ihraç etmesini kolaylaþtýracak piyasayý oluþturmak ve iþletmek amacýyla kurulan Geliþen Ýþletmeler Piyasasý nýn operasyonel olarak faaliyete geçmesine yönelik çalýþmalar devam etmektedir. Bankacýlýk sektörünün toplam kredilerinin milli gelire oraný finansal derinleþmenin temel göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu oran 2005 yýlýnda %31 iken, 2006 da %38 e yükselmiþtir. Konut Finansmaný Sistemine iliþkin hukuki düzenleme, Mart 2007 tarihinde yürürlüðe girmiþtir. Avrupa Birliði normlarýna uygun ve uluslararasý standartlarla uyumlu olarak hazýrlanan Sigortacýlýk Kanunu Tasarýsý nýn yasalaþma süreci devam etmektedir.

15 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 15 Yatýrým tanýtým ve iletiþim etkinliklerinin geliþtirilmesi Temmuz 2006'da, Türkiye nin yatýrým tanýtým ve iletiþim konusundaki kurumsal kapasite ihtiyacýný karþýlamak üzere Türkiye Yatýrým Destek ve Tanýtým Ajansý kurulmuþtur. Türkiye Yatýrým Portalý (InvestinTurkey) Mayýs 2006 itibarýyla eriþime açýlmýþtýr. Kayýt dýþý ekonominin azaltýlmasýna yönelik çalýþmalara devam edilmesi Akaryakýt sektöründe kayýt dýþýlýðý önlemek üzere yurt içinde pazarlanacak akaryakýta ulusal marker eklenmesi uygulamasý baþlatýlmýþtýr. Türkiye de kayýt dýþý istihdama neden olan faktörlerin ortadan kaldýrýlmasýna ve kayýtlý istihdama geçilmesine katký saðlamayý amaçlayan Kayýt Dýþý Ýstihdamla Mücadele Projesi (KADÝM) yürürlüðe konmuþtur. TÜRKÝYE DE YATIRIM ORTAMINI ETKÝLEYEN DÝÐER GELÝÞMELER Vergi Politikasý Reformu Vergi iadesi uygulamasý yerine getirilen asgari geçim indirimi uygulamasý, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren elde edilen gelirler için geçerli olacaktýr. %30 olan kurumlar vergisi oraný, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %20 ye indirilmiþtir. Böylelikle Türkiye, OECD ülkeleri arasýnda en düþük vergi yüküne sahip ilk 5 ülke arasýna girmiþtir. Bugüne kadar Türkiye ile 72 ülke arasýnda Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaþmasý imzalanmýþ olup, bunlardan 65 i yürürlüðe girmiþtir. Eðitim ve öðretime daha fazla yatýrým yapýlmasý 2004 yýlýndan itibaren merkezi yönetim bütçesinden eðitim hizmetlerine ayrýlan pay, kamu harcamalarý arasýnda ilk sýrada yer almaktadýr öðretim yýlý okullaþma oranlarýna bakýldýðýnda özellikle ortaöðretimde ve yükseköðretimde gözlenen yükseliþ dikkat çekmektedir. Kurulmasý planlanan üniversitelerle birlikte 85 i devlet, 30 u vakýf üniversitesi olmak üzere, Türkiye deki toplam üniversite sayýsý 115 e ulaþacaktýr. Fikri ve sýnai mülkiyet haklarýnýn korunmasý 2006 yýlýnda fikri hak korsancýlýðýnýn önlenmesi amacýyla yürütülen çalýþmalarýn yaygýnlýk kazanmasý ve etkin denetimler sayesinde piyasaya giriþi önlenen korsan ürün sayýsýnda %40 lýk bir artýþ görülmüþtür. Türkiye nin Avrupa Patent Sözleþmesi nin deðiþtirilmiþ metnine (EPC 2000) katýlýmýna iliþkin Kanun, Mart 2007 de yayýmlanmýþtýr. WIPO Telif Haklarý Sözleþmesi ile WIPO Ýcralar ve Fonogramlar Sözleþmesi ne Türkiye nin Katýlmasýnýn Uygun Bulunduðuna Dair Kanunlar 8 Mayýs 2007 tarihinde Resmi Gazete de

16 16 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. Kanunlar ile telif haklarý, icra ve fonogramlar bakýmýndan uluslararasý uyum saðlanmýþtýr yýlýnda patent baþvurularýnda yaklaþýk %50 lik bir artýþ görülmüþ olup bu baþvurularýn %85 i tescil edilmiþtir. Standartlarýn ve düzenlemelerin Avrupa Birliði ile uyumlaþtýrýlmasý Mart 2007 tarihi itibarýyla Avrupa Standartlarýnýn yaklaþýk %97 si, TSE tarafýndan Türk Standardý olarak yayýmlamýþtýr. KOBÝ lerin güçlendirilmesi ve tedarik zincirindeki fonksiyonlarýnýn geliþtirilmesi KOBÝ lerin mali yapýlarýnýn güçlendirilmesine katkýda bulunmasý hedeflenen Anadolu Yaklaþýmý ile ilgili hukuki düzenleme Aralýk 2006 da yürürlüðe girmiþtir. KOBÝ lerde nitelikli ve kayýtlý iþ gücü istihdamýnýn artýrýlmasýna yönelik sýfýr faizli istihdam kredisi saðlayan KOSGEB, bu çerçevede 2006 yýlýnda 708 KOBÝ ye toplam 54,2 milyon YTL tutarýnda istihdam kredisi vermiþtir.

17 17 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1 Rekabetçi Pazar Ortamýný Geliþtirmek Ýçin Özelleþtirmeye ve Deregülasyona Devam Edilmesi Özelleþtirme Faaliyetleri Türkiye, özelleþtirme programý kapsamýnda, 2006 sonu itibarýyla yaklaþýk 30 milyar ABD dolarý tutarýnda özelleþtirme gerçekleþtirmiþtir. Bu tutarýn 8,1 milyar ABD dolarlýk kýsmý, 2006 yýlýnda gerçekleþtirilen özelleþtirme uygulamalarýndan saðlanmýþtýr. Grafik 1: Yýllar itibarýyla Özelleþtirme Uygulamalarý Türkiye 2006 yýlýnda 8.1 milyar ABD dolarý tutarýnda özelleþtirme gerçekleþtirmiþtir. Milyon ABD dolarý * *3 milyar ABD dolarý tutarýndaki Atatürk Havalimaný nýn 15,5 yýl süreli iþletme hakký devri ile 1,3 milyar ABD dolarý tutarýndaki Türkiye Vakýflar Bankasý T.A.O. nun %25,18 lik halka arz iþlemi dahildir. Kaynak: Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý yýlýndan bu yana sürdürülen özelleþtirme çalýþmalarý kapsamýnda, özelleþtirme portföyünde önemli bir paya sahip þirketlerden olan TÜRK TELEKOM (%55), TÜPRAÞ, ERDEMÝR gibi þirketlerin özelleþtirilmesi, 2005 ve 2006 yýllarýnda sürdürülen çalýþmalar sonucunda tamamlanmýþtýr: 2006 Özelleþtirme portföyünde önemli bir paya sahip olan þirketlerden TÜRK TELEKOM, TÜPRAÞ ve ERDEMIR in özelleþtirilmesi, 2005 ve 2006 yýllarýnda sürdürülen çalýþmalar sonucunda tamamlanmýþtýr. TÜRK TELEKOM: Türk Telekomun özelleþtirilmesi süreci, Kasým 2004 tarihinde Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðýnýn (ÖÝB) þirket hisselerindeki %55 lik kamu payýnýn blok satýþýný gerçekleþtirmek üzere ihaleye çýkmasýyla baþlamýþtýr. Ýhalede 6,55 milyar ABD dolarýyla en yüksek teklif, OGER Telecoms Ortak Giriþim Grubu tarafýndan verilmiþtir. 24 Aðustos 2005 tarihinde hisse satýþ sözleþmesi yapýlmýþ ve 14 Kasým 2005 tarihinde de devir iþlemi gerçekleþtirilmiþtir. TÜPRAÞ: TÜPRAÞ ýn özelleþtirilmesi süreci, ÖÝB in Nisan 2005 tarihinde þirket hisselerindeki %51 lik kamu payýnýn blok satýþýný gerçekleþtirmek üzere ihaleye çýkmasýyla baþlamýþtýr. Ýhalede 4,14 milyar ABD dolarý bedelle en yüksek teklifi veren KOÇ-SHELL Ortak Giriþim Grubu ile 26 Ocak 2006 tarihinde devir sözleþmesi imzalanmýþtýr.

18 2006 yýlý Özelleþtirme Uygulamalarý? 2006 yýlýnýn Þubat ayýnda, Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý, portföyünde bulunan Baþak Sigorta A.Þ. ve Baþak Emeklilik A.Þ.'nin özelleþtirmesini gerçekleþtirmiþtir. Baþak Sigorta A.Þ.'deki %56,67 lik ve Baþak Emeklilik A.Þ.'deki %41 lik kamu paylarýnýn birlikte özelleþtirilmesi için açýlan ihalede en yüksek teklifi, 268 milyon ABD dolarýyla Fransýz sigorta þirketi Groupama International vermiþtir. Ýhale sonucu, Özelleþtirme Yüksek Kurulunun (ÖYK) kararýnýn ardýndan, Nisan 2006'da yayýmlanmýþtýr. 1? Ýhale süreçleri 2005 yýlýnda tamamla nan TÜPRAÞ ve ERDEMÝR de özelleþtirme süreci, 2006 yýlýnda satýþ sözleþmelerinin imzalanmasýyla tamamlanmýþtýr. 1 ÖYK Kararý 2006/27 (R.G /26144). 18 YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI ERDEMÝR: ERDEMÝR in özelleþtirilmesi süreci, Ekim 2005 tarihinde ÖÝB in þirket hisselerindeki %46,12 lik kamu payýnýn blok satýþýný gerçekleþtirmek üzere ihaleye çýkmasýyla baþlamýþtýr. Devir sözleþmesi, 27 Þubat 2006 tarihinde ihalede 2,77 milyar ABD dolarý bedelle en yüksek teklifi veren Ordu Yardýmlaþma Kurumu Genel Müdürlüðü (OYAK) ile imzalanmýþtýr Yýlý Özelleþtirme Uygulamalarý Baþak Sigorta A.Þ. ve Baþak Emeklilik A.Þ.'deki kamu paylarý 268 milyon ABD dolarý bedelle özelleþtirilmiþtir yýlýnýn Þubat ayýnda ÖÝB, portföyünde bulunan Baþak Sigorta A.Þ. ve Baþak Emeklilik A.Þ.'nin özelleþtirilmesini gerçekleþtirmiþtir. Baþak Sigorta A.Þ.'deki %56,67 lik ve Baþak Emeklilik A.Þ.'deki %41 lik kamu paylarýnýn birlikte özelleþtirilmesi için açýlan ihalede en yüksek teklifi, 268 milyon ABD dolarýyla Fransýz sigorta þirketi Groupama International vermiþtir. Ýhale sonucu, Özelleþtirme Yüksek Kurulunun (ÖYK) kararýnýn ardýndan, Nisan 2006'da yayýmlanmýþtýr. 1 Ýhale süreçleri 2005 yýlýnda tamamlanan TÜPRAÞ ve ERDEMÝR in özelleþtirme süreci, 2006 yýlýnda satýþ sözleþmelerinin imzalanmasýyla tamamlanmýþtýr. Tablo 1 : 2006 yýlý Özelleþtirme Uygulamalarý Kaynak: ÖÝB 2007 yýlý Özelleþtirme Uygulamalarý HALKBANK ýn Mayýs 2007 de gerçekleþtirilen %24,98 lik hissesinin halka arz yoluyla özelleþtirilmesinde 12,5 milyar ABD dolarýnýn üzerinde talep toplanmýþtýr. HALKBANK: Türkiye Halk Bankasý A.Þ.'nin (HALKBANK) sermayesinde bulunan Hazine'ye ait hisselerin, özelleþtirme kapsam ve programýna alýnmasýna dair ÖYK Kararý, Þubat 2007'de yayýmlanmýþtýr. 2 Söz konusu Karar kapsamýnda, HALKBANK hisselerinin %25'ine kadar olan kýsmýnýn ÖYK tarafýndan halka arz suretiyle özelleþtirilmesine karar verilmiþtir. HALKBANK ýn Mayýs 2007 de gerçekleþtirilen %24,98 lik hissesinin halka arz yoluyla özelleþtirilmesinde 12,5 milyar ABD dolarýnýn üzerinde talep toplanmýþ, toplam 1,84 milyar ABD dolarý satýþ geliri elde edilmiþtir. 1 ÖYK Kararý 2006/27 (R.G /26144). 2 ÖYK Kararý 2007/8 (R.G /26427).

19 YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI 19 Ýzmir Limaný: T.C. Devlet Demiryollarý Ýþletmesi Genel Müdürlüðüne (TCDD) ait Ýzmir Limaný nýn 49 yýl süreyle iþletme hakkýnýn devredilmesine iliþkin nihai pazarlýk görüþmeleri, 3 Mayýs 2007 tarihinde gerçekleþtirilmiþtir. Ýhalede en yüksek teklifi 1,28 milyar ABD dolarý bedelle, Global-Hutchison-Ege Ýhracatçý Birlikleri Liman Hizmetleri ve Taþýmacýlýk Ortak Giriþim Grubu vermiþtir. Ýhaleye iliþkin onay süreci devam etmektedir. Mersin Limaný: TCDD ye ait Mersin Limaný nýn 36 yýl süreyle iþletme hakkýnýn devrine iliþkin 12 Aðustos 2005 tarihinde gerçekleþtirilen nihai pazarlýk görüþmeleri sonucunda en yüksek teklif, 755 milyon ABD dolarý bedelle PSA-Akfen Ortak Giriþim Grubu tarafýndan verilmiþ ve ihale sonucuna dair ÖYK Kararý, 8 Kasým 2005 tarihinde yayýmlanmýþtýr. 3 Mersin Limaný devir sözleþmesi, 12 Mayýs 2007 tarihinde imzalanmýþtýr. ÖÝB portföyünde yer alan Ýstanbul Beþiktaþ Ortaköy deki taþýnmazýn satýþ yöntemiyle özelleþtirilmesine iliþkin ihale, 7 Mart 2007 tarihinde gerçekleþtirilmiþ ve söz konusu ihalede en yüksek teklif 800 milyon ABD dolarýyla Zorlu Gayrimenkul Geliþtirme ve Yatýrým A.Þ. tarafýndan verilmiþtir. Ýhale sonucu, ÖYK Kararýnýn ardýndan Mart 2007 tarihinde yayýmlanmýþtýr Özelleþtirme Programý PETKÝM Petrokimya Holding A.Þ. de bulunan %51 lik kamu payýnýn blok satýþ yöntemi ile özelleþtirilmesine iliþkin ihalede son teklif tarihi, 15 Haziran 2007 olarak belirlenmiþtir. Elektrik sektöründe gerçekleþecek özelleþtirme sürecini hýzlandýrmak amacýyla, gerekli yasal düzenleme 2006 yýlýnýn Mayýs ayýnda yürürlüðe girmiþtir. 5 Elektrik Daðýtýmý ve Üretimi alanlarýnda özelleþtirme sürecinin döneminde tamamlanmasý öngörülmektedir. Özelleþtirme sürecinin tamamlanmasýnýn ardýndan, 2011 yýlýna kadar, elektrik daðýtýmý ve üretimi alanýnda serbest piyasa mekanizmasýna geçiþ saðlanacaktýr. 20 Aralýk 2004 tarihinde gerçekleþtirilen Araç Muayene Ýstasyonlarý Hizmeti özelleþtirmesinde, iki bölge için en yüksek teklif toplam 613,5 milyon ABD dolarý bedelle Akfen-Doðuþ-TUVSUD Ortak Giriþim Grubu tarafýndan verilmiþti. Ýhale sonucu, ÖYK Kararýnýn ardýndan 16 Þubat 2005 tarihinde yayýmlanmýþtý. 6 Araç Muayene Ýstasyonlarý Hizmeti ile ilgili özelleþtirme sürecinin, Danýþtay görüþü sonrasýnda devir iþleminin gerçekleþtirilmesiyle tamamlanmasý planlanmaktadýr. PETKÝM Petrokimya Holding A.Þ. de bulunan %51 lik kamu payýnýn blok satýþ yöntemi ile özelleþtirilmesine iliþkin açýlan ihalede son teklif tarihi, 15 Haziran 2007 olarak belirlenmiþtir. Karayollarý Genel Müdürlüðünün yapým, bakým, onarým ve iþletimini üstlendiði hizmet birimleri olan otoyollarýn, köprülerin ve bunlar üzerinde yer alan tesislerin özelleþtirme programý kapsamýna alýnmasýna ve özelleþtirme iþlemlerinin 31 Aralýk 2008 tarihine kadar tamamlanmasýna dair ÖYK Kararý, 20 Nisan 2007 tarihinde yayýmlanmýþtýr döneminde özelleþtirilmesi öngörülen gýda, tütün, petrokimya, maden, ulaþým ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren þirketlerle ilgili hazýrlýk çalýþmalarý devam etmektedir. 3 ÖYK Kararý 2005/120 (R.G /25987). 4 ÖYK Kararý 2007/19 (R.G /26461) sayýlý Elektrik Piyasasý Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun (R.G /26177). 6 ÖYK Kararý 2005/26 (R.G / 25729). 7 ÖYK Kararý 2007/25 (R.G /26499).

20 20 YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI Tablo 2: Dönemi Özelleþtirme Programý Kaynak: ÖÝB Deregülasyon Faaliyetleri Telekomünikasyon sektöründe Mayýs 2006 tarihinden itibaren yapýlan deregülasyon faaliyetleri sonucunda sektörde iþletmecilerin gerekli altyapý tesislerini kurma ve kullanmalarý saðlanmýþ 8, uzak mesafe telefon hizmetinin sunulmasý 9 konusunda düzenlemeler yapýlmýþtýr. Sektörde etkin rekabet ortamýnýn saðlanmasý amacýyla yapýlan düzenlemelerin 10 yanýsýra Þubat 2007 tarihinde yapýlan düzenleme ile abonelere numaralarýný deðiþtirmeden telefon iþletmecisini deðiþtirme imkaný getirilmiþtir. 11 Telekomünikasyon sektöründe gerçekleþtirilen deregülasyon faaliyetlerinin yanýsýra, Avrupa Birliði (AB) müktesebatýna uyum çalýþmalarý kapsamýnda yurtdýþýna sermaye ihracýnýn tamamen serbest hale getirilmesine iliþkin yasal düzenleme, Aralýk 2006 tarihinde yürürlüðe girmiþtir Telekomünikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiþ Hakkýna Ýliþkin Yönetmelik (R.G / 26156) 9 Uzak Mesafe Telefon Hizmetinin Sunulmasýna Ýliþkin Usul ve Esaslar Hakkýnda Teblið (R.G / 26194) 10 Etkin Piyasa Gücüne Sahip Ýþletmecilerin Belirlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkýnda Yönetmelik (R.G / 26396) 11 Numara Taþýnabilirliði Yönetmeliði (R.G / 26421) /11472 sayýlý Türk Parasý Kýymetini Koruma Hakkýnda 32 Sayýlý Kararda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Karar (R.G / 26392)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU 2008 T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Ýnönü Bulvarý No: 36 06510 Emek / ANKARA Tel: +90 312 204 60 00 www.hazine.gov.tr TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Bakanýn Mesajý Kamu yönetiminde yaþanan idari

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ...21 BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...25 1.1. REASÜRANSIN TANIMI...27 1.2. REASÜRANSIN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ...29 1.3. REASÜRANSIN ÝLKELERÝ...32 1.3.1. Azami Ýyi Niyet Ýlkesi...32

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Küresel Rekabet Raporunun Ýnovasyon bölümünde Türkçe de daha çok yenilik olarak

Küresel Rekabet Raporunun Ýnovasyon bölümünde Türkçe de daha çok yenilik olarak 4.ÝNOVASYONA YÖNELÝK ÝVME 52 4.1 Ýnovasyon Nedir? Küresel Rekabet Raporunun Ýnovasyon bölümünde Türkçe de daha çok yenilik olarak kullanýlan ve Ýngilizce de innovation sözcüðü karþýlýðýnda inovasyon kelimesi

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ. Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ. Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2005 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- III-

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

VII PARA VE BANKA 105

VII PARA VE BANKA 105 VII PARA VE BANKA 105 106 PARA VE BANKA A. GENEL DURUM Uygulamaya konulan ekonomik program çerçevesinde 2000 yýlý para politikasýnýn temelini, yýl baþýndan itibaren 18 aylýk bir sürede döviz kurunun dönem

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE ELEKTRÝK PÝYASASI ÝÇÝN ÖZELLEÞTÝRME ÖNERÝLERÝ TÜSÝAD ENERJÝ STRATEJÝSÝ DÝZÝSÝ - 3 MAYIS 2008 TÜSÝAD Yayýn No: :T/2008-05/460 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013

Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 Ýzmir Bölge Planý 2010-2013 Baský Tarihi Ekim 2010 Baský Yeri ÝZMÝR Grafik Tasarým ve Uygulama

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý

Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 8 Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2006

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÜRETÝM. Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. Tablo III-2

ÜRETÝM. Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. Tablo III-2 III ÜRETÝM 33 34 ÜRETÝM Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. A. TARIM Ülkemizde tarým sektörünün GSMH daki payý yüzde 13.2, sivil istihdamdaki

Detaylı

TÜRKÝYE'DE DIÞ TÝCARET LOJÝSTÝK SÜREÇLERÝ: MALÝYET VE REKABET UNSURLARI Mart 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-03/526 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011 Stratejik Plan ...harp sanayii tesisatýmýzý, daha ziyade inkiþaf ve tevsi için alýnan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileþme mesaimizde de ordu ihtiyacý ayrýca

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNDE KASIM 2000 - ÞUBAT 2001 KRÝZLERÝ

TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNDE KASIM 2000 - ÞUBAT 2001 KRÝZLERÝ TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNDE KASIM 2000 - ÞUBAT 2001 KRÝZLERÝ Yrd. Doç. Dr. Zübeyir TURAN (*) GÝRÝÞ Türk ekonomisinde istikrar politikalarýný 1980 öncesi ve 1980 sonrasý olarak deðerlendirmek mümkündür. Çünkü

Detaylı

1 Ýçindekiler 30 44 36 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aðustos - Eylül 2012 Yýl :13 Sayý : 178 11 34 66 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Güncel 2 Kütahya olmasý lazým gelen yerde neden deðil?

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı