BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür)"

Transkript

1 BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÇE TESTÝ (Tür) 1. Verilen cümledeki körü körüne sözü, davranýþýnýn gerekçesini ve nasýl sonuçlanacaðýný bilmeden, düþünüp taþýnmadan anlamlarýna gelir; ancak farkýna varmadan anlamýný içermez. 6. Parçanýn V. cümlesindeki fýkralarýn en önemli özelliði, çarpýcý kesitler sunmak sözlerinde, yazarýn kiþisel düþüncesine yer verilmiþtir.. Türkçenin þiir haritasýný tüm bölgeleriyle tanýyor olmak, Türk þiirini, bütün dönemleri ve akýmlarýyla iyice özümsemek demektir. 7. V. cümledeki hevesin kýrýlmasý olumsuz durum, baþka bir ideali olan eleþtiri yazmaya yöneltmesi de olumlu sonuçtur. 3. Verilen cümlede, baþkalarýndan yardým almayý (ýþýldaðýný kullanmayý) alýþkanlýk edinen birinin, günün birinde yalnýz kalacaðý (karanlýkta kalacaðý) anlatýlmak istenmiþtir. A, B, C ve E seçeneklerindeki atasözleri bu doðrultudadýr; ancak El için aðlayan, iki gözden olur. atasözünde, baþkalarý için yapýlanlarýn kiþiye yararý olmayacaðý gibi zararý da olacaðý söylenmek istenmiþtir. 8. Son sýnavda coðrafya adýna zor soru olduðu söylenemez. cümlesinde adýna sözü coðrafyaya dair, coðrafyadan anlamýnda kullanýlmak istenmiþtir; ancak adýna, hesabýna anlamýný vereceði için kiþi adlarýndan, adýllarýndan sonra kullanýlabilir. 4. Verilen cümlede, yazara sorulan soruyu yazarýn yanýtýndan hareketle bulabiliriz. Yazar, yaþadýðýný deðil, yaþananý yazdýðýný söyleyerek Yapýtlarýnýzda, yaþadýklarýnýzý mý yazýyorsunuz? sorusuna yanýt vermiþtir. 9. Herkes bu zor dönemimde yanýmda olmuþ, beni yalnýz býrakmamýþtý. cümlesi, sýralý cümledir. Herkes öznesi her iki yüklemle uyumlu deðildir; olumsuz yüklem (býrakmamýþtý) olumsuz özne (hiçbiri) gerektirir. Ýkinci cümlede öznenin (hiçbiri) olmayýþý anlatým bozukluðuna yol açmýþtýr. 5. Elimden kayýp gidiyor her þey / Beni yüreklendirecek yüreðim olmadýðýndan dizelerinde, beni yüreklendirecek yüreðim olmadýðý için elimden her þey kayýp gidiyor þeklinde neden-sonuç iliþkisi kurulabilir. 10. II. cümlede rastlýyamýyorsunuz sözcüðü rastlayamýyorsunuz þeklinde, IV. cümlede af etmeyi sözü affetmeyi þeklinde yazýlmalýdýr. 1

2 11. Verilen parçanýn doðru noktalamasý þöyle olmalýdýr: Akþit Göktürk ün ( ) Okuma Uðraþý ( ) adlý yapýtý, üç bölümden oluþuyor (:) Dilbilim ile Metin, Geleneksel Yaklaþýmlar, Kurmaca Kavramý (.) 17. Parçanýn V. cümlesiyle ilgili verilen bilgi yanlýþtýr; çünkü bu cümle, öznesi ortak baðýmlý sýralý cümledir. 1. IV numaralý para yediriliyor sözünde iyelik eki kullanýlmamýþtýr, V numaralý para canlýsý sözünde iyelik eki kullanýlmýþtýr. 18. Parçanýn bütününde, otuz yýl boyunca titiz ve çalýþkan bir memurluk dönemi geçiren bir kiþinin çevresiyle çok uyumlu olmasýna karþýn romanlarýnda her þeye karþý, yaþama çok soðuk duran kiþilerden söz etmesinin tuhaf olduðu vurgulanmýþtýr. Bu nedenle boþ býrakýlan yere Yaþamýyla yapýtlarý arasýndaki bu çeliþki sözünün getirilmesi uygun olur. 13. Verilen cümlede yaþamýn derinlikleri ad tamlamasý (B), çoðu kez var olduðunun bilincinde olmadýðýmýz sezgileyemediðimiz gerçeklerdir yüklemi sýfat tamlamasý (C), kendinden dönüþlülük zamiri (D), sanatýn yapýtý belirtisiz ad tamlamasý (E) dýr; fakat cümlede adeylem yoktur. 19. Soru kökünde verilen cümle, III numaralý yere gelir. Çünkü, önceki cümlede bilimin büyük bir atýlým gösterdiði; sonraki cümlelerde de bu atýlýmlarýn neler olduðu (bu atýlýmlarýn süreklilik kazandýðý) söyleniyor. 14. Verilen cümlenin öznesi, bir sýfat tamlamasý olan onunla ayný anda Þiþli deki evimizden çýkan babam sözüdür. 15. Doðru düþünürsem küçük iþler hayatýmdan az zaman alýr. cümlesinde (D) özne, altý çizili söz deðil, küçük iþler sözüdür. 0. I, II, III numaralý cümlelerde Hemingway in konuyu iþleyiþi üzerinde; IV, V, VI numaralý cümlelerde ise kahramanlarýn nasýl kiþiler olduðu üzerinde durulmuþtur. Bu nedenle, ikinci paragraf IV. cümleden baþlatýlmalýdýr. 16. Sýralý cümlelerde birden fazla yüklem olur. Bir at kiþner sümbüli / Kamyonlarý ala boyar dizeleri, kiþner ve boyar yüklemli sýralý cümledir. 1. Konuþan kiþi Sanýlanýn tersine diyalog yazmak, iþin kolay deðil, zor yanýdýr. dediðine göre, ona D deki soru yöneltilmiþ olmalýdýr.

3 . Parçaya göre, edebiyat, hem an ý yansýtýyor hem an ýn içine karýþýyor hem de okurlarýný yönlendiriyor. 8. Parçada þiir çevirisinin neden zor olduðu, þiir çevirisinin, dillerdeki ortak yapýlar sayesinde baþarýlý olabildiði açýklanmýþtýr; ama þiirleri baþarýlý kýlan etkenlerden söz edilmemiþtir. 3. Parçada anlatýlanlara ve verilen örneklere göre, sevginin temelinde fiziksel güzelliðin olduðu savunulamaz; çünkü bu doðru deðildir. 9. Verilen parçayla ilgili olarak 4., 5. ve 6. cümlelere göre A yý, son cümleye göre B yi, tümüne göre de C ve D yi söyleyebiliriz. 4. Parçaya göre okul, doðru dürüst giyinmeyi, spor yapmayý, kardeþ okullarla piyes düzenlemeyi, talim ve terbiye kurallarý içinde yaþamayý öðretiyor; yani insaný belirli kurallar çerçevesinde biçimlendirerek yaþama hazýrlýyor. 30. Verilen parçada, gerçek haberlerin insanlara ulaþmasýnýn çok zaman alacaðý üzerinde durulmuþ ve Pearl Harbor baskýný, bu düþünceyi örneklemek için verilmiþtir. 5. Verilen parçada yazma etkinliðinin, yýlda üç yüz güne yakýn yazmak (zaman), bir günde bir sayfa bile yazamýyorken tüm günü yazmaya ayýrmak (sabýr ve emek), uzun zaman sonunda yazýlanlarý beðenmeyip çöpe atmak (titizlik) gerektirdiði söylenmiþtir. Ancak yetenek gerektirdiði söylenmemiþtir. 6. Verilen parçada, dünyada mecbur insanlarýn sayýlarýnýn çok az olduðuna iliþkin ipucu yoktur. 7. Parçada, disiplin in insani deðerlerin izini sildiði nden ve sosyal iliþkileri yozlaþtýrdýðý ndan yakýnýlýyor. Böyle bir anlayýþýn toplumsal disiplin kavramýnýn özümsenmemesi nden yakýnmasý beklenemez. 3

4 SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1) 1. Parçada Tarih öncesinde insanlarýn araç gereç yapýmýnda hangisi maddelerden yararlandýðý vurgulandýðý halde toplumlarýn birbirine etkisine deðinilmemiþtir. 7. Osmanlý Devleti nde ticari faaliyetlerin azýnlýk ve yabancýlarýn eline geçmesi kültürel etkileþimin azalmasýna neden olmamýþtýr.. Soruda verilen I. ve III. öncüller siyasi kargaþalara ve taht kavgalarýna neden olmaktadýr. Bu da ulusal bütünlüðün korumamasýna ve devletlerin kýsa sürede yýkýlmasýna neden olmaktadýr. 3. Selçuklu Devleti nin, devletin esas kitlesini oluþturan Türkmenleri küstürmesi, kendisine baðlý Abbasilerin baðýmsýzlýk faaliyetlerine engel olmamasý ve taht kavgalarýnýn ödenememesi halkýn ve devletin huzur ve refahýný bozacak ve devletin zamanla yýkýlmasýna yol açacaktýr. 8. Parçadaki öncüllerde Osmanlý toplumuna verilen bazý haklardan söz edildiði halde din ve devlet iþlerinin ayrýlýðýndan yani laiklikten bahsedilmemiþtir. 9. Yunan cemiyeti Kardos un Yunanistan dan Anadolu ya göç faaliyetlerinde bulunmasýnýn nedeni göç yapýlan bölgelerde Yunan nüfusunu daha kalabalýk göstermek ve Anadolu da bulunan ayrýlýkçý Pontus Cemiyeti ni desteklemektir. 10. TBMM ve Sovyet Rusya nýn birinin tanýmadýðý anlaþmayý diðerininde tanýmamasý dýþ politikada ortak hareket edeceklerini ve birbirlerinin aleyhine hareket etmeyeceklerini gösterir. 4. Mülkiyet belirtisi üretimle ilgilidir. Sanayi Devrimi yle üretim, makineleþmeye dayalý gerçekleþtiði için mülkiyet belirtisinin toprak olduðu söylenemez. 11. Ýkili antlaþma, iki devlet arasýnda imzalanan anlaþmadýr. Oysa I. ve II. öncülde ikiden fazla devletin imzaladýðý çoklu antlaþmalara deðinilmiþtir. 5. Devriþ tekkelerinin kurulduklarý bölgede Türk Ýslam kültürünü tanýtýp yayýlmasýný saðlýyor. Padiþahlarýn bunlarý desteklemesi Ýslamiyet in yayýlmasýný ve Türk Ýslam kültürünün yayýlmasýyla bölgedeki egemenliðini kalýcý kýlmasýný saðlamaktadýr. 1. Din aðýrlýklý eðitim veren medreselerin kapatýlmasý laiklik, demokrasinin yaygýnlaþtýrýlmasý halkýn yönetimi Cumhuriyetçilik; MEB in denetimine girmek istemeyen okullarýn kapatýlmasý baðýmsýzlýk ile ilgilidir. 6. Osmanlý Devleti nin uyguladýðý müsadere (zoralým) usulü özel mülkiyetin olmadýðýný göstermektedir. 13. Hava saldýrýsý düzenleyen bir ülke yaptýðý saldýrýnýn baþarýya ulaþmasý için, öncelikle saldýrýlan ülkenin hava savunma sistemlerini yani radar (gözetleme) ve uçaksavar sistemlerini yok etmelidir. 4

5 14. Ekvator da gece-gündüz sürelerinin yýl boyunca eþit olmasý Dünya nýn þekli ile ilgilidir. 0. Farklý iki merkezde öðle vakitlerinin ayný olmasý boylam derecelerinin ayný olduðunu gösterir. 15. IV nolu ok yönünde gidildiðinde yükselti belirgin þekilde artar. 1. Haritada taranmýþ bölgelerde Akdeniz iklimi etkili olduðuna göre bu iklim Konya da etkili deðildir. 16. Türkiye de sonbahar ve kýþ mevsimlerinin yaþandýðý tarihlerde geceler gündüzlerden uzundur.. Tablodaki verilenler incelendiðinde enerji açýðýnýn olup olmadýðý anlaþýlamaz. 17. Türkiye kýþ saati uygulamasýný 30 Doðu meridyenine göre ayarlar. 3. Fay hatlarý, yerin zayýf oluþumunu tamamlamamýþ oynak yerleridir. 18. Jeolojik olarak yakýn bir zamanda meydana gelmiþ olmasý diðerlerinin ortaya çýkmasýna neden olur. 19. III. ve IV. öncüllerde verilen olaylarýn ortaya çýkmasýnda enlemin etkisi yoktur. 4. Yunanlýlarýn hem bilim ve teknolojide hem de felsefede aþýldýðýný iddia eden Zeller, Yunan felsefe ve bilimini günümüzdeki deðeri açýsýndan eleþtirmektedir. 5

6 5. Her kuþak, bilgi adasýna biraz katký yapýp büyütüyorsa bu bilimsel bilginin ilerlediðini gösterir. 6. Eðer yaþam ya da deneyim bilginin dayanaðý ve koþuluysa, bilgi deneyimle oluþur. Deneyimin ön koþulu olamaz. 7. Nesnelerin farklýlýklarý onu algýlayana deðil, nesnenin kendisine baðlanmakta ve onun bireysel bakýþlardan baðýmsýz olduðu savunulmaktadýr. 8. Parçada özgür olmak, davranýþlarýmzdan sorumlu olmaya ve hayatýmýzý yaþamaya dayandýrýlmýþtýr. 9. More un eþitlikçi bir toplum modeli geliþtirmesinin belirleyicisi olarak, onun yaþadýðý dönem ve toplumdaki eþitsizlikler gösterilmiþtir. 30. Zanaatýn, sanattan yarar amacý taþýmasý özelliðiyle ayrýldýðý ve dolayýsýyla yaþamý kolaþtýrdýðý üzerinde durulmaktadýr. 6

7 MATEMATÝK 1 TESTÝ (Mat 1) 1. a = 4, b = 5 olmalýdýr. (103) 4 + (34) 5 = = xy + y 17 = 0 y(x + 1) = 17 y = 1 x y = 15 x + 1 = x = < 3x < 9 + a < y < 1 6 a < 3x y 5 6 a < 5 a < 11 a > 5,5 a = 5 6. M 1 M + M3 + 1 M(M3 + 1) = M M = 1 7. (0,4 + 0,15 ) a b = (0,399...) a b 3. OBEB(a, b) = 1 OKEK(a, b) = 360 a = 1x b = 1 y olup OBEB(x, y) = 1 dir. a b = 1 1x 1y = 1 x y = 1 (x ve y ardýþýk) OKEK(a, b) = x y = 360 x y = a = 1 5 = 60 b = 1 6 = 7 0, = 0,4 a b + 0, , = 4 10 a b = 5 a b a + b = = a + 10a b 10b 7 = (a b) = 440 a b = farklý ab7 sayýsý yazýlabilir x = 3 3 x 1 = y = 3 3 = y x = y 1 x = y + 1 y 1 x = y 7

8 9. x ve x 1 olmalý x x ±1 olmalý 4 x x = 7, 6, 5, 4, 3,, 0 7 x 1 7 deðeri var. 13. I. kiþi II. kiþi a + 4 a yaþýndadýr. a + 4 = 56 a = 6 I. kiþi 005 yýlýnda 30 yaþýnda ise, = 1975 yýlýnda doðmuþtur. 10. Yol = 18v olsun. Yolun 5 6 sýný 3v hýzýyla giderse, Geri kalanýný v 4 hýzla giderse, = 17 saat 15v 3v 3 ν ν 4 = 5 saat = 1 saat 14. P(S) = P(B) = 5 3 En az birinin çözme olasýlýðý = 1 ikisinin de çözememe olasýlýðý = 1 P(S ) P(B ) = 1 = (, 3, 4) OKEK = $ % $ % $ % A B C 3 4 ile doðru orantýlý ise, ile ters orantýlýdýr = gün 16v 8v 4v v v hýzla çalýþsýn t t 4t 8t 16t = t t 4t 8t 16t = 16t 6 t = F 3x x = 8 x = 4 Futbol oynayanlar 3x 1 x B 8t = 93 3x + 1 = 4 olur. 8

9 x x 3 x x + 5x 3 1 x (x + 3)(x 1) x x = (x + 3)(x 1) 1 x 1 x abcd = = a + b + c + d = = c olsun = b = c b. x = m + 1= 3n + 1 = 4k + 1 M T F x 1 =m =3n =4k 1., 13., 5., 37., 49., 61., 73., 85. günlerde bu 3 ders birlikte yapýlýr. 3 = c b c = 3 + b olur. 3. x 10x ax + 10a + 1 = x + cx + bx + bc 10 a = c +b 10 = a + b + c artýyorsa 43a3 43a8 9 6 artar 5 3 artar = A E b 75 a + b a lt alkol 30 lt su 30 lt alkol 30 lt su B a + b D a C m(béac) = 10 ise m(aébc) = m(aécb) = 30 olur. BE = DC = a ve AE = b olursa BD = AB = AC = a + b ve EÿBD DÿCA (K A K) olur. AB = BD ise x 10 (60 x)30 + = x = 1 çýkar m(béad) = m(aédb) = 75 olur. m(béac) = 10 olduðundan m(déac) = 45 olur. Üçgen eþliðinden m(béde) = 45 ve m(aéde) = x = 30 bulunur. YANIT D 9

10 5. A 1 H 7. A 4 + a 45 4M E B 3 D 1 T 4 E a C AC = DC olduðundan DH = AT = 5 cm ve DT = 1 cm olur. ABE ikizkenar üçgen olduðundan BT = TE = 4 cm olur. EC = a dersek, TAC dik üçgeninde pisagor baðýntýsýndan 5 +(4+a) =(5+a) a + a = a + a 16 = a a = 8 cm bulunur. YANIT D 4 60 B 4 C ACE ikizkenar dik üçgen, AE = 4M den AC = BC = CE = 4 cm dir. BCE ikizkenar üçgen, m(béce) = 150 BC CE A(BCE) = sin = A(BCE) = 4 cm bulunur E 40 D A 50 O 40 C x F B 6. E D m(aébe) = m( AE) den F O 60 H 60 C m( AE) = 100 dir. ED = DC ise, m( ED) = m( DC) = 40 dir. A B EFA açýsý dýþ açý olduðundan m( AE) m( DC) m(eéfa) = den ABCDEF düzgün altýgeninde O aðýrlýk merkezi olduðundan OBC eþkenar üçgen olur. Ç(ABCDEF) = 48 cm ise BC = 8 cm BH = 4M3 cm, OH = 4 cm olur. YANIT A x = x = 30 bulunur. 10

11 9. D 5 M C m K 3m A H B [HK] uzatýlýrsa [DC] // [AB] olduðundan DC DK KM 5 1 = = = = AB KB KH 15 3 KM = m ise KH = 3m olur. (thales baðýntýsý) DC + AB A(ABCD) =. HM =. 4m ise m = ve KH = x = 3m = 6 cm bulunur. 30. y L(0,4) B K( 8,0) k 8 4k C 4k A O x CO = AB = 4 BC = 4k [BC] // [OL] den KÿCB KÿOL olur. KC CB = KO OL 8 4k k 4 8 = 4 den k = 3 cm dir. Ç(OABC) = 10k 4 40 =10, 3 Ç(OABC) = 3 cm bulunur. 11

12 FEN BÝLÝMLERÝ 1 TESTÝ (Fen 1) 1. F F1 F4 O O noktasal cismi kuvvetlerin etkisinde yatay doðrultuda hareket etmektedir. ÂF 1 kuvveti kaldýrýlýrsa bileþke kuvvetin yönü deðiþmez. R F3 F 5 4. X silindiri ok yönünde 1 tam tur döndürülürse, m 1 kütleli cisim πr kadar yükselir. Ayný sürede; K diþlisi 1 tam tur, L diþlisi ise 3 tur döner. L ile merkezinden perçinli Y silindiri de 3 tur yapacaðýndan m kütleli cisim 9πr kadar yükselir. πr = h alýndýðýnda 9πr = 9 h bulunur.. Þekil I deki KL çubuðu düzgün ve türdeþ dolayýsýyla kütle merkezi O noktasýdýr. Þekil IV deki gibi katlandýðýnda kütle merkezi yine O noktasý olur. O 5. L kolundan su eklendiðinde, bileþik kapta K ve M kollarýndaki gazlar nedeniyle su yüksekliði L den az olacaktýr. K kolundaki gaz hacmi küçük olduðundan M kolundaki yükselme K dan fazla olur. Son durumda h K < h M < h L olacaktýr. 3. K P K G 1 Þekil I G 1 P L L yatay yatay 6. Buz tamamen eridiðinde hacmi daha küçük olan suya dönüþür. Bu nedenle su yüksekliði h azalýr. Kapalý kabýn içerisinde suyun kapladýðý yer azalýrken, gazýn hacmi artar. Dolayýsýyla gazýn basýncý P azalýr. Þekil II Þekil I de.desteðin tepki kuvveti maksimum ise. desteðe göre moment alýnýr. G. = P G = P olur. Þekil II de ise 1. desteðin tepki kuvveti maksimum ise, 1. desteðe göre moment alýnýrsa, P. = G.1 den G = P olur. Her iki sistemde dengede kalmasý için G P olmalýdýr. 7. Buzlu suya batýrýlan metal ýsý kaybeder. Buzlu su 0 C de dir. Oda sýcaklýðýnda tutulan metal çemberin sýcaklýðý 0 C nin üzerinde ýsý kaybeden çember, hacimce küçülür. bu durumda r yarýçapý ve x açýklýðý küçülür. 1

13 8. Ι ýþýk ýþýnýnýn kendi üzerinden geri dönebilmesi için Z aynasýna dik gelmesi gerekir. Bu nedenle Z aynasý O noktasý etrafýnda 1 yönünde 10 döndürülmelidir. Z 70 O 11. Kolonyanýn buharlaþmasý daha düzensiz yapýya geçiþtir. Yaðmurun yaðmasý su buharýnýn yoðunlaþmasýdýr daha düzenli yapýya geçiþtir. Naftalinin süblimleþmesi daha düzensiz yapýya geçiþtir. Ι Y X yatay 1. Sabit sýcaklýkta, katý ve sývýlarýn kütleleri deðiþtirildiðinde hacimleri de ayný oranda deðiþeceði için özkütleleri deðiþmez. Gaz bulunduðu kabý tam olarak doldurduðu için sabit hacimli kapta sýcaklýðý yükseltildiðinde kütlesi ve hacmi deðiþmeyeceði için özkütlesi deðiþmez. 9. K ve L araçlarýnýn konum-zaman grafiklerine göre; I. L aracý t = 0 anýnda x; t anýnda ise x konumundadýr. Baþlangýç anýndaki konumunda deðildir. (I. yargý yanlýþtýr.) II. 0 t zaman aralýðýnda K aracý yol almamýþ durmuþtur. Dolayýsýyla L aracý x kadar yol aldýðýndan, K dan daha fazla yol almýþtýr. (II. yargý yanlýþtýr.) III. Araçlar t anýnda x konumundadýr. (III. yargý doðrudur, ayný konumdadýr.) 13. Gazýn P.V deðerinin deðiþmesi için sýcaklýðýnýn veya mol sayýsýnýn deðiþmesi gerekir. 14. X + Y + 3 O XYO 3 1 mol 1 mol 48 gram 1 mol 0, mol 0, mol 9,6 gram 0, mol 15. P X = P Y + h Özdeþ dirençlerin her birinin direnci R olsun. Buna göre; Þekil I de KL noktalarý arasýnda 6 tane direnç paralel baðlanmýþtýr. R 1 = R bulunur. Þekil II de KL noktalarý arasýnda tane direnç paralel baðlýdýr. R = R bu- 6 lunur. Buna göre; R 1 = 1 tür. R 3 P Y = P o + h P X = P o + h + h 1 M musluðundan Y gazý eklendiðinde 1. manometrenin kollarýndaki cýva düzeyleri eþitlendiðine göre, P X = P Y olur. P X = P Y = P o + h 1 + h dir. 13

14 16. XY + ny Z 0,4 mol 0, mol +0,4 mol n=1 dir. XY + Y Z XY 1. Enzimatik bir tepkime hýzýnýn zamana baðlý deðiþiminin gösterildiði grafikte t 1 anýnda ortamdaki enerjinin tepkimenin gerçekleþmesi için gerekli aktivasyon enerjisinden daha düþük olmasý tepkimenin durmasýna neden olur. 17. Sabit basýnçta, katý kütlesi ve ýsýtýcý gücü yarýya düþürüldüðünde, erime sýcaklýðý ve erime süresi deðiþmeyecek; fakat erimesi için gerekli ýsý miktarý yarýya düþecektir.. Tablodaki veriler dikkate alýndýðýnda yeni doðan bebeklerin vücutlarýndaki toplam su oraný %75 iken, bu oranýn eriþkin kadýnlarda %50 ye, eriþkin erkeklerde ise %60 a düþtüðü görülür. Erkeklerde yaþ artýþýna baðlý olarak hücre içi su oraný deðiþmemiþtir. Kadýnlarda ve erkeklerde hücre dýþý su oraný %15 oranýnda azalmýþtýr gram X sývý hale geçerken Q Q 1 kalori ýsý alýr. 3 gram (1 mol) X sývý hale geçerken? (Q Q 1 ).4 3. Baðýrsak zar kullanýlarak hazýrlanmýþ bir boru içinden geçirilen moleküllerden sadece aminoasitler deney kabýna geçebilir. Bu deney kabýndan alýnan aminoasit içeren sývý örnekleri deney tüplerine konulduðunda ise sadece içinde asit ayýracý bulunan III. deney tüpünde renk deðiþimi gözlenir. 19. X maddesinin çözünürlüðü basýnç ile deðiþiyor ise madde gaz halindedir ve ayný basýnçta t 1 sýcaklýðýndaki çözünürlüðü en fazla olduðuna göre t 1 sýcaklýðý en düþük t 3 sýcaklýðý en yüksektir. 4. Ýnsanda kýrmýzý kemik iliðinde üretilerek kan dolaþýmýna geçen hücreler alyuvar, akyuvar ve trombositlerdir. Bu hücrelerin tümü kandan difüzyonla madde alabilir. Ancak bölünerek sayýlarýný artýrabilen ve aktif hareket edebilenler sadece akyuvar hücreleridir. 0. X +1 ve Y 1 izoton atomlar ise nötron sayýlarý eþittir. X elektron vererek Y elektron alarak ayný soygaz elektron düzenine sahip olduklarýna göre, ayný periyot elementleri olamaz. 5. Çekinik gen, ancak homozigot durumda fenotipte etkisini gösterebilir. 1 numaralý birey bu özelliði fenotipinde gösterdiði için bu özellik bakýmýndan homozigottur. 3 numaralý birey albinizm hastalýðýný göstermemekte ancak annesinden albinizm genini aldýðý için taþýyýcýdýr. Bu yüzden albinizm gözlenen bir bireyle evlenmesi durumunda bu hastalýðý fenotipinde gösteren çocuklarýnýn doðma olasýlýðý %50 olur. 14

15 6. Karada yaþamaya uyum saðlamýþ canlýlar, su kaybýný önlemek için amonyaðý üre veya ürik aside çevirerek dýþ ortama atarlar. Suyun böbreklerden geri emilimini saðlayan vazopressin hormonu salgýlarlar ve su geçirgenliði az olan vücut örtüleri bulundururlar. 7. Düz kanatlý sirkesineklerinden oluþan yumurtalar farklý ortam sýcaklýklarýnda geliþtiklerinde yine düz kanatlý olmaktadýr. Kývrýk kanatlý sirkesineklerinin çaprazlanmasý sonucu oluþan yumurtalarýn 16 C de geliþtiklerinde düz kanatlý, 5 C de geliþtiklerinde kývrýk kanatlý olmasýnýn nedeni gen iþleyiþinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþmesi yani modifikasyondur. 8. Pankreas karma bir bez olup, hem sindirim enzimleri içeren pankreas özsuyu, hem de kan þekerinin düzenlenmesinde etkili olan insülin ve glukagon hormonlarýný salgýlar. Bu yüzden pankreasý deneysel olarak çýkarýlan bir köpeðin incebaðýrsaðýndaki sindirim faaliyetleri aksar. Dýþký ile organik madde kaybý artar. Ayrýca idrar yoluyla dýþarýya glikoz atar. 9. Deney kabýna mideden salgýlanan miktarda mide özsuyu konulduðu için enzim miktarý aynýdýr. Protein sindiriminin araþtýrýldýðý deneyde, midedeki et parçasýnýn, deney kabýndaki et parçasýndan çok daha fazla sindirilmesinin nedeni, midedeki peristaltik hareketler sayesinde gerçekleþen mekanik sindirimle enzim etkinliðinin artýrýlmasýdýr. 30. Kapsüllü Pnömokok bakterileri, farenin zatürreden ölmesine neden olurken, kapsülsüz bakteriler fareyi etkilememektedir. Kapsülsüz bakteriler, ýsýtýlmýþ kapsüllü bakteri özütünden kapsül oluþturmayý kontrol eden geni alarak kapsüllü hale gelmiþtir. 15

16 ÝKÝNCÝ BÖLÜM EDEBÝYAT SOSYAL BÝLÝMLER TESTÝ (Ed Sos) 1. A da aðaçlarýn sararmasý, derdin duyulmasýna, B de avare suyun dolaþmasý ayaðýn topraðýna ulaþmasýna, C de güneþin bulutun ardýnda kalmasý sevgiliyi görüp utanmasýna, E de köyün giriþinde servilerin dizilmesi sevgiliyi karþýlamak istemesine baðlanarak hüsn-i talil yapýlmýþtýr. 6. Dede Korkut ulusal destan niteliðindeki mesnevi deðildir; destandan Halk hikâyeciliðine geçiþin ilk ürünü bu eserde nazým nesir iç içedir beyit uzunluðunda, genellikle aþk, þarap, kadýn gibi bireysel duygularý ve konularý iþleyen Divan edebiyatý ürünü gazel dir. 7. Âþýk edebiyatýnýn son büyük temsilcisi sayýlan ve çiçek hastalýðý nedeniyle görme yetisini kaybeden ozan, Âþýk Veysel dir. 3. Dinleyiciyi bilimsel bir konu hakkýnda bilgilendirme amacý taþýyan, uzman kiþilerce yapýlan sözlü anlatým türü konferans týr. 8. Sade nesirde yabancý sözcüklerden ve yabancý dil kurallarýndan kaçýnýlmamýþtýr. Sadece süslü anlatým yapýlmamýþ, secilere yer verilmemiþtir. 4. Masal anlatmaktan günlük olaylarý anlatmaya geçiþle baþlayan, Türk edebiyatýnda Tanzimat a kadar ayný adý taþýyan metin türü, hikâye dir. 9. Parçada verilen beyit, aslý Farsça olan, yazýldýðý nazým biçimiyle ayný adý taþýyan Mesnevi den alýnmýþtýr. Mevlana, bu eserin temelini sevgi ve hoþgörüyle kurmuþtur. 5. Ýslamiyet öncesi sözlü Türk edebiyatý döneminde sevgi, yiðitlik ve doða konularýnda söylenen þiirlere þölen deðil, koþuk denir. 10. Diyojen deki yazýlarýyla mizah edebiyatýmýzý oluþturan, Lehçetü l Hakayýk adlý mizahi sözlüðü hazýrlayan, Moliere den uyarlamalar yapan sanatçý, Ahmet Vefik Paþa deðil, Direktör Âli Bey dir. 16

17 11. Kýrsal kesime ilk kez deðinen, konusunu Anadolu dan alan ilk eser Karabibik, yazarý Nabizade Nâzým dýr. 17. Þiirde ölçü, uyak, dýþ ahenk gerekli deðildir; þairanelikten, özentiden kaçýnýlmalý, sorunlar belirli dar kalýplara mahkûm olmamalý diyen topluluk Garipçiler dir. 1. Cenap Þahabettin, önce toplumsal sonra bireysel çizgide eser vermemiþtir, yaþamý boyunca sadece bireysel konularda eser vermiþtir. 18. Necati Cumalý nýn Nalýnlar (A), Cevat Fehmi Baþkut un Buzlar Çözülmeden (B), Turan Oflazoðlu nun Deli Ýbrahim (D), Güngör Dilmen in Midas ýn Kulaklarý (E) tiyatro oyunudur. Balýkesir Muhasebecisi ise Reþat Nuri Güntekin in oyunudur; yazar parçada adý geçen biri deðildir. 13. Edebiyata Fecr-i Âti de baþlayan, sonra da Ziya Gökalp ten etkilenerek Türkçülük yoluna giren yazar, M. Fuat Köprülü dür. 19. Firdevsi nin son biçimini verdiði destanýn adý Þehname, Ariosto nun yapma destanýnýn adý da Çýlgýn Orlando dur. 14. I. Dünya Savaþý nýn bunalýmlý günlerinde ulusal coþkuyu artýrýcý þiirler yazan topluluk Beþ Hececiler dir. Adý verilmeyen þair, Orhan Seyfi Orhon dur. 0. Verilen parçada V numaralý bölümdeki Gazap Üzümleri adlý roman Ernest Hemingway in deðil, John Steinbeck indir. 15. Hilmi Yavuz, Cumhuriyet in ilk on yýlýnda öz þiir anlayýþý yla yazmaya baþlayan (doðumu 1936) þairlerden deðildir. 1. Ýzmir ve Ýskenderun hem liman hem de sanayi þehri özelliði gösterir. 16. Çocukluk anýlarýný Anamýn Kitabý, Kurtuluþ Savaþý anýlarýný Vatan Yolunda, büyükelçilik anýlarýný Zoraki Diplomat ta anlatan yazar, Yakup Kadri Karaosmanoðlu dur.. Alüminyumun hammaddesi olan boksit, Antalya Bölümü nde yaygýndýr. 17

18 3. Verilen kentler arasýnda sanayi faaliyetlerinin en az geliþtiði kent Giresun dur. 8. Ege de denizelliðin etki alaný, daha geniþ iken Akdeniz Bölgesi nde daha dardýr. 4. Ergene, Trakya da olup yatak eðimi oldukça az olan bir akarsudur. 9. Doðu Anadolu nun en önemli ticaret merkezleri Erzurum, Malatya gibi illerdir. 5. Pamuk, toplandýktan sonra korunaklý bir yerde uzun süre saklanabilir. 30. Yer yapýsýnýn Türkiye nin medeniyetlerinin buluþma noktasýnda bulunmasýyla bir ilgisi yoktur. 6. Akarsu rejimlerinin düzenli olup olmamasý bir yerdeki nüfuslanmayý etkilemez. 7. Tuz gölü, tektonik bir göldür. Diðer verilen göller ise birer set gölüdür. 18

19 SOSYAL BÝLÝMLER TESTÝ (Sos ) 1. Ülke hanedanýn ortak malýdýr. anlayýþý taht kavgalarýný arttýracaðýndan dolayý merkezi devlet yönetiminin saðlanamamasýna yol açmaktadýr. 7. Osmanlý Devleti ile Bizans iliþkileri, Bizans ýn baþkenti Ýstanbul fethedilene kadar olduðu için Osmanlý Bizans iliþkileri sadece Osmanlý Devleti Kuruluþ Dönemi nde görülmektedir. Çünkü Osmanlý Devleti, Ýstanbul un fethiyle Yükselme Dönemi ne girmiþ ve Bizans ýn siyasal varlýðý sona ermiþtir.. Göçebe yaþam süren Türkler, tarýmdan çok hayvancýlýkla uðraþmýþtýr. Bundan dolayý tarýmla ilgili hukuk kurallarý oluþturulamamýþtýr. 8. Osmanlý Devleti nin XIX. ve XX. yüzyýllarda yaþadýðý toprak kayýplarý daha çok milliyetçiliðe dayalý olduðu için bu dönemdeki toprak kayýplarý gayrimüslim nüfus oranýnýn artmasýna yol açmaz. 3. Karahanlýlar ve Karamanoðullarý Türkçeyi resmi dil ilan etmiþtir. Bu da Türk dili ve kültürüne önem verdiðini gösterir. 9. Vakayý Hayriye Yeniçeri Ocaðý nýn kaldýrýlmasýyla ilgili olduðundan ötürü insan haklarýna ait bir geliþme deðildir. 4. Baðdat ta oturan Abbasi Halifesi nin Türkler tarafýndan korunmasý Anadolu nun Ýslamlaþmasý ve Türkleþmesiyle ilgili deðildir. 10. Azýnlýklara demokratik haklar verilmesi parçalanmayý önlemeye yönelik olduðundan dolayý daðýlmayý ve toprak kaybýný hýzlandýrmaz. 11. Musul Sorunu, Türkiye nin yoðun uðraþlarýna raðmen kendi çýkar ve isteklerine uygun çözülememiþtir. 5. Kut anlayýþý Ýslamiyet öncesi Türk devletleriyle ilgili olduðu için Selçuklu Devleti nin yýkýlma nedenleri arasýnda yer almaz. 1. Türkiye nin Kore Savaþý na asker göndermesi uluslararasý barýþa katký saðlamaya çalýþtýðýný göstermiþtir. Bu da NATO üye olmasýný kolaylaþtýrmýþtýr. 6. Osmanlý Devleti nin Anadolu Türk birliðini saðlamaya çalýþmasý, Anadolu da bulunan Türk topraklarýný ele geçirmeyle ilgili olduðundan dolayý Bizans tan toprak alýnmasý bu kapsamda yer almamaktadýr. 13. Normandiya çýkarmasý II. Dünya Savaþý sýrasýnda müttefik devletlerin Fransa ya yaptýðý çýkarmadýr. 19

20 14. Turizmin geliþtiði her yörede demiryolu ulaþýmý olduðu söylenemez. 19. Boða karþýsýnda zor durumda kalan bir matadorun verdiði tüm tepkiler gözlenip aktarýlmýþtýr. 0. Doðuþtan, türe özgü ve istem dýþý olma özellikleri ýsýnýnca terlemenin bir dengelenme olduðunu göstermektedir. 15. Yazlarý kurak geçen alanlarda daha çok küçükbaþ hayvancýlýk yapýlýr. 1. Erkekler ve kadýnlarýn sahip olduklarý temel özellikler, onlarýn yetiþtirilme biçimiyle, yani toplumsallaþmalarýyla iliþkileþtirilmektedir. 16. Verilen sanayi kuruluþlarý içinde Türkiye de en az geliþmiþ olan makinedir.. Bireyin olumsuz tutuma sahip olduðu öngörüsü, onun yalan söyleme davranýþýna dayandýrýlmýþtýr. 17. Buðday tarýmý, Türkiye nin her bölgesinde yapýlýr. 3. Bir sorunun bireysel olmaktan çýkýp toplumsal bir sorun düzeyine yükselmesi, insanlarýn önemli bir bölümünü etkilemesine dayandýrýlmaktadýr. 18. Almanya nýn ihraç mallarý içinde sanayi ürünleri ilk sýradadýr. 4. Rollerin bireyin kiþiliðiyle baðdaþmamasý rol çatýþmasý nedeni deðildir. 0

21 5. Ortak amaç, iþbirliði, ortak kural ve deðerlere sahip olmak grubun özelliklerinden bazýlarýdýr ancak benzer biçimde davranmak grubun ayrýcý özelliði deðildir. 6. Üretim sürecinin farklý aþamalara ayrýlýp bu aþamalarda farklý bireylere görev verilmesi iþ bölümüdür. 7. Yeterli ve güvenilir kanýtlara ya da nedenlere dayandýrýlma, yeter neden ilkesidir. 8. Nicelik sayý belirten bir durumdur. Bir grubun tümü tümel, bir kýsmý tikel, bir öðesi tekil olarak adlandýrýlýr. 9. Ýki tikel öncülden zorunlu sonuç çýkmayacaðý, temel bir kuraldýr. 30. þeklindeki tümel niceleme eklemi, evrensel kümedeki öðelerin tümü tarafýndan doðrulanma kuralý içerir. 1

22 MATEMATÝK TESTÝ (Mat ) 1. P(x) polinomunu x 1 e Horner yöntemi ile bölelim f 1 (8x 3) = 4x + f(4x + ) = 8x 3 x x x f(x) = 8 $ % Bölümün sabit terimi Kalan f(x) = x 7. x ο y = x olsun. 3x + 3y + xy + 3 = x 3y + xy = x 3 y (3 + x) = (x + 3) 3 x = 6. x + ax + b = 0 x + ax + b = 0 x bx a = 0 1 a + b = 0 (a + b)x + (a + b) = 0 a b = 1 x = 1 (ortak kök) 3. g(f(f(1))) =g(f()) = g(5) = 5 4. x = 4 3x x + 3x 4 = 0 (x + 4)(x 1) = 0 7. n k+1 k=$ % =9 k x = 4 x = 1 y = 16 y = 1 Kesim noktalarý ( 4, 16) vey (1, 1) n+1... =9 3 4 n n + 1 = 18 n = 17

23 8. a 1 = 14 a 14 = 79 olur r = = = a 7 = a = = f (x) = 0 yapan x noktalarýnda yerel maksimum ve minimum noktalarý vardýr. Grafikte f (x) in kökleri 3, 1, 0 ve noktalarýdýr yerel max = 3 yerel max. 9. y 3 x = y y + 3 x = 3 y < 3 x = y + y 3 x = y y = x 3x 5 x + 1 lim x x 3x 5 x + 1 = 1 (yatay asimptotu) M (x ) 10. lim x (Mx M) (3 x) M (Mx + M) lim = 4 x 3 x = lim x M (Mx M) (Mx + M) (Mx M) (3 x) x 3x 5 x + 1 = 1 x 3x 5 = x + 1 3x = +6 x = (, 1) 11. y = x 3 ax + 5 y = 3x ax fonksiyonun türevinde x yerine 1 yazarsak eðimi buluruz. 1 = 3 (1) a x + 4x + 4 4x dx = 4 + dx x + 1 x x + ln(x + 1) = 8 + ln5 1 = 3 a 0 4 = a a = 3

24 x $ % a 4 + x 4 b =36 a 4 + a b 4 b = 36 (a b )(a + b ) + (a b ) = 36 a b =4 19. D α E n θ F α n C 1 θ A 1 B 16. cos x sinx cos x sinx 1 0 sinx cos x = sinx cos x 0 1 Ç(ABCD) = 48 cm ise AB = 1 cm bulunur. 3n = 1 cm ise n = 4 cm bulunur. O halde DF = 4 cm ve FC = 8 cm dir. EÿDF ~ FÿCB olduðundan DF BC 4 1 = = ED FC ED 8 ED = 8 3 cm bulunur. YANIT E (x + i)(1 + xi) 17. z = = 1 + x = z = i x + x i + i x 1 + x (1 + x )i 1 + x 0. A y z 3 = i B 6 3 O 1 C x ABC dik üçgeninde öklid uygulanýrsa, AO = 3.1 ise AO = 6 cm bulunur. m AC = 1 sin sin0 + cos0 = A cos10 cos60 sin0 cos60 + sin60 cos0 = A cos10 cos60 1 sin80 = A cos10 A = 1 AC doðrusunun denklemi, y 6 = (x 0) y 1= x x + y 1 = 0 bulunur. YANIT B 4

SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10]

SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10] SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, x x = 10 000 000 8 10 x 40 = 10 000 000 x = 400 000 000 olur. [10] 9 8

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 9. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. B seçeneðindeki elbette, C seçeneðindeki asla, D seçeneðindeki mutlaka sözcükleri; kullanýldýklarý cümlelere kesinlik anlamý

Detaylı

Kuvvet ve Hareket. 9. sýnýf) Fizik BÝR BOYUTTA HAREKET

Kuvvet ve Hareket. 9. sýnýf) Fizik BÝR BOYUTTA HAREKET 4 uvvet ve Hareket Bu ünitede, alýnan yol ve yer deðiþtirmenin ne anlama geldiðini, konum - zaman grafiklerinden hýzýn nasýl bulunacaðýný, sabit hýzla hareket eden cisim ya da sisteme etki eden kuvvetlerin

Detaylı

Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý

Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS BİYOLOJİ Ödev Kitapçığı 1 (MF) Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Adý

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ............ Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý.

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13 ÝÇÝNDEKÝLER Kazanan - Kaybeden sayfa Giriþ sayfa 3 YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6 Baþarmak Ýstiyorsanýz sayfa 7 Farklý Sýnýf Düzeylerindeki Öðrenciler Nasýl Hazýrlanmalý? sayfa 8- Unuttuklarýmýz

Detaylı

tib Tüm Ýktisatçýlar Birliði Yayýnlarý no: 13 Türkiye de kadýnýn sosyo-ekonomik durumu

tib Tüm Ýktisatçýlar Birliði Yayýnlarý no: 13 Türkiye de kadýnýn sosyo-ekonomik durumu tib Tüm Ýktisatçýlar Birliði Yayýnlarý no: 13 Türkiye de kadýnýn sosyo-ekonomik durumu 1 Birinci Baský: 1975 TÜM ÝKTÝSATÇILAR BÝRLÝÐÝ YAYINLARI NO : 13 Eriþ Yayýnlarý tarafýndan düzenlenmiþtir. Þubat 2006

Detaylı

ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 5. B ölüm KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER ÜLKELER ARASI ETKÝLEÞÝM KONULAR KÜLTÜR BÖLGELERÝNÝN OLUÞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ KÜRESEL TÝCARETÝN EN ÖNEMLÝ ÜÇ ELEMANI: HAM MADDE - ÜRETÝM - PAZAR DÜNYANIN HIZLI

Detaylı

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF ORTAÖÐRETÝM DÝL VE ANLATIM 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI DÖRDÜNCÜ BASKI., 2014 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI......: 5011 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: 1503 14.?.Y.0002.4136 Her

Detaylı

PARK Dört yaðýz delikanlýdan oluþan Park ile keyifli bir söyleþi... 17

PARK Dört yaðýz delikanlýdan oluþan Park ile keyifli bir söyleþi... 17 Kayýt Sistemi Yenilendi Yenilenen yazýlým ve donanýmla kayýt hýzý artýrýldý ERASMUS Avrupa Birliði Socrates/Erasmus baþvurularý baþladý. 10 3 Güneþe Kanatlandýk ÝTÜ Güneþ Arabasý Ekibi, Tübitak tarafýndan

Detaylı

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT*

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* 1. GÝRÝÞ Ýþ kazalarýnýn nedenlerini ortaya koymaya yönelik olarak birçok araþtýrma yapýlmýþtýr.

Detaylı

NEREDESÝNÝZ? Akyaka Vizyon Toplantýsý Yapýldý AKÇEP (AKDENÝZ ÇEVRE PLATFORMU) 17. TOPLANTISI MARMARÝS TE YAPILDI

NEREDESÝNÝZ? Akyaka Vizyon Toplantýsý Yapýldý AKÇEP (AKDENÝZ ÇEVRE PLATFORMU) 17. TOPLANTISI MARMARÝS TE YAPILDI Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 aks-akyaka@hotmail.com NEREDESÝNÝZ? SELÇUK ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. Bir avuç insan Gökova- Akyaka'da bir þeyler yapýyoruz. Bir Halk Kütüphanesi

Detaylı

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI ISBN 978-9944-100-42-7 ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI Branþ Kitaplarý Serisi Editör: Muhammet ALTINTAÞ Yayýna Hazýrlýk: ÝSMEK Yayýn Editörlüðü Mizanpaj:

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL. .Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler

TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL. .Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL.Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:487

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TARİH 11. YAZARLAR Yasemin OKUR Mehmet AKSOY Hakan KIZILTAN Akın SEVER Mehmet ÖZTÜRK Mülver KARAMAN

ORTAÖĞRETİM TARİH 11. YAZARLAR Yasemin OKUR Mehmet AKSOY Hakan KIZILTAN Akın SEVER Mehmet ÖZTÜRK Mülver KARAMAN ORTAÖĞRETİM TARİH 11 YAZARLAR Yasemin OKUR Mehmet AKSOY Hakan KIZILTAN Akın SEVER Mehmet ÖZTÜRK Mülver KARAMAN DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜBASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4894 DERS KİTAPLARI

Detaylı

Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri

Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri Aþk-ý Memnu Almancaya Çevrildi Nuran Tezcan Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri olan Robert Bosch (1861-1942) adýna, temelini onun attýðý firma tarafýndan 1964 te kurulmuþ olan Robert

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Rapor No 48627-TR Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Yaşam Fırsatları Konulu Rapor Şubat, 2010 Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Beşeri Kalkınma Bölümü Bu Rapor Dünya Bankası

Detaylı

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim EMEÐÝN CUMHURÝYETÝNE DOÐRU Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim ve hareket halindedir. Ýþçi sýnýfý, üretim a- raçlarýndaki geliþime baðlý olarak, deðiþikliðe uðruyor. Üretimde her

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ TOKÝ GERÇEÐÝ PANELÝ 6 Mart 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : TOKÝ Gerçeði Paneli ISBN : 978-9944-89-865-2 Genel Baský :

Detaylı

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL Prof.Dr.Haydar BAÞ Kapak-Tasarým : Hasan YAR Ýç dizayn : Selim AYANOÐLU Baský no : 2. Baský, Þubat 2007 Matbaa : Ayyýldýz Matbaacýlýk ISBN 975-7081-16-7 Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti.

Detaylı

Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr?

Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr? Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr? Havuzlardaki serbest klor miktarýný, Saðlýk bakanlýðý yayýnladýðý ilk genelgesinde 0.3 0.6 ppm daha sonra yayýnladýðý genelgede 1.0-3.0 ppm en son yayýnladýðý yönetmeliðinde

Detaylı

Akçaköylü, bir Fakir Baykurt

Akçaköylü, bir Fakir Baykurt Hacýbektaþ Emniyet Müdürlüðü olarak trafik ekiplerimizle, alkol alan vatandaþlarýn araç kullanmasýna engel olacak kontrolleri, gerekli noktalarda sürekli yapacaðýz. Alkol alan vatandaþlarda araç kullanmama

Detaylı

OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR PAPA LIES MIR BÜCHER VOR!

OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR PAPA LIES MIR BÜCHER VOR! BABA BANA KÝTAP OKU! OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR ÇIKARILABÝLÝR? PAPA LIES MIR BÜCHER VOR! Die Grundlagen des Schulerfolgs werden

Detaylı