BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür)"

Transkript

1 BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÇE TESTÝ (Tür) 1. Verilen cümledeki körü körüne sözü, davranýþýnýn gerekçesini ve nasýl sonuçlanacaðýný bilmeden, düþünüp taþýnmadan anlamlarýna gelir; ancak farkýna varmadan anlamýný içermez. 6. Parçanýn V. cümlesindeki fýkralarýn en önemli özelliði, çarpýcý kesitler sunmak sözlerinde, yazarýn kiþisel düþüncesine yer verilmiþtir.. Türkçenin þiir haritasýný tüm bölgeleriyle tanýyor olmak, Türk þiirini, bütün dönemleri ve akýmlarýyla iyice özümsemek demektir. 7. V. cümledeki hevesin kýrýlmasý olumsuz durum, baþka bir ideali olan eleþtiri yazmaya yöneltmesi de olumlu sonuçtur. 3. Verilen cümlede, baþkalarýndan yardým almayý (ýþýldaðýný kullanmayý) alýþkanlýk edinen birinin, günün birinde yalnýz kalacaðý (karanlýkta kalacaðý) anlatýlmak istenmiþtir. A, B, C ve E seçeneklerindeki atasözleri bu doðrultudadýr; ancak El için aðlayan, iki gözden olur. atasözünde, baþkalarý için yapýlanlarýn kiþiye yararý olmayacaðý gibi zararý da olacaðý söylenmek istenmiþtir. 8. Son sýnavda coðrafya adýna zor soru olduðu söylenemez. cümlesinde adýna sözü coðrafyaya dair, coðrafyadan anlamýnda kullanýlmak istenmiþtir; ancak adýna, hesabýna anlamýný vereceði için kiþi adlarýndan, adýllarýndan sonra kullanýlabilir. 4. Verilen cümlede, yazara sorulan soruyu yazarýn yanýtýndan hareketle bulabiliriz. Yazar, yaþadýðýný deðil, yaþananý yazdýðýný söyleyerek Yapýtlarýnýzda, yaþadýklarýnýzý mý yazýyorsunuz? sorusuna yanýt vermiþtir. 9. Herkes bu zor dönemimde yanýmda olmuþ, beni yalnýz býrakmamýþtý. cümlesi, sýralý cümledir. Herkes öznesi her iki yüklemle uyumlu deðildir; olumsuz yüklem (býrakmamýþtý) olumsuz özne (hiçbiri) gerektirir. Ýkinci cümlede öznenin (hiçbiri) olmayýþý anlatým bozukluðuna yol açmýþtýr. 5. Elimden kayýp gidiyor her þey / Beni yüreklendirecek yüreðim olmadýðýndan dizelerinde, beni yüreklendirecek yüreðim olmadýðý için elimden her þey kayýp gidiyor þeklinde neden-sonuç iliþkisi kurulabilir. 10. II. cümlede rastlýyamýyorsunuz sözcüðü rastlayamýyorsunuz þeklinde, IV. cümlede af etmeyi sözü affetmeyi þeklinde yazýlmalýdýr. 1

2 11. Verilen parçanýn doðru noktalamasý þöyle olmalýdýr: Akþit Göktürk ün ( ) Okuma Uðraþý ( ) adlý yapýtý, üç bölümden oluþuyor (:) Dilbilim ile Metin, Geleneksel Yaklaþýmlar, Kurmaca Kavramý (.) 17. Parçanýn V. cümlesiyle ilgili verilen bilgi yanlýþtýr; çünkü bu cümle, öznesi ortak baðýmlý sýralý cümledir. 1. IV numaralý para yediriliyor sözünde iyelik eki kullanýlmamýþtýr, V numaralý para canlýsý sözünde iyelik eki kullanýlmýþtýr. 18. Parçanýn bütününde, otuz yýl boyunca titiz ve çalýþkan bir memurluk dönemi geçiren bir kiþinin çevresiyle çok uyumlu olmasýna karþýn romanlarýnda her þeye karþý, yaþama çok soðuk duran kiþilerden söz etmesinin tuhaf olduðu vurgulanmýþtýr. Bu nedenle boþ býrakýlan yere Yaþamýyla yapýtlarý arasýndaki bu çeliþki sözünün getirilmesi uygun olur. 13. Verilen cümlede yaþamýn derinlikleri ad tamlamasý (B), çoðu kez var olduðunun bilincinde olmadýðýmýz sezgileyemediðimiz gerçeklerdir yüklemi sýfat tamlamasý (C), kendinden dönüþlülük zamiri (D), sanatýn yapýtý belirtisiz ad tamlamasý (E) dýr; fakat cümlede adeylem yoktur. 19. Soru kökünde verilen cümle, III numaralý yere gelir. Çünkü, önceki cümlede bilimin büyük bir atýlým gösterdiði; sonraki cümlelerde de bu atýlýmlarýn neler olduðu (bu atýlýmlarýn süreklilik kazandýðý) söyleniyor. 14. Verilen cümlenin öznesi, bir sýfat tamlamasý olan onunla ayný anda Þiþli deki evimizden çýkan babam sözüdür. 15. Doðru düþünürsem küçük iþler hayatýmdan az zaman alýr. cümlesinde (D) özne, altý çizili söz deðil, küçük iþler sözüdür. 0. I, II, III numaralý cümlelerde Hemingway in konuyu iþleyiþi üzerinde; IV, V, VI numaralý cümlelerde ise kahramanlarýn nasýl kiþiler olduðu üzerinde durulmuþtur. Bu nedenle, ikinci paragraf IV. cümleden baþlatýlmalýdýr. 16. Sýralý cümlelerde birden fazla yüklem olur. Bir at kiþner sümbüli / Kamyonlarý ala boyar dizeleri, kiþner ve boyar yüklemli sýralý cümledir. 1. Konuþan kiþi Sanýlanýn tersine diyalog yazmak, iþin kolay deðil, zor yanýdýr. dediðine göre, ona D deki soru yöneltilmiþ olmalýdýr.

3 . Parçaya göre, edebiyat, hem an ý yansýtýyor hem an ýn içine karýþýyor hem de okurlarýný yönlendiriyor. 8. Parçada þiir çevirisinin neden zor olduðu, þiir çevirisinin, dillerdeki ortak yapýlar sayesinde baþarýlý olabildiði açýklanmýþtýr; ama þiirleri baþarýlý kýlan etkenlerden söz edilmemiþtir. 3. Parçada anlatýlanlara ve verilen örneklere göre, sevginin temelinde fiziksel güzelliðin olduðu savunulamaz; çünkü bu doðru deðildir. 9. Verilen parçayla ilgili olarak 4., 5. ve 6. cümlelere göre A yý, son cümleye göre B yi, tümüne göre de C ve D yi söyleyebiliriz. 4. Parçaya göre okul, doðru dürüst giyinmeyi, spor yapmayý, kardeþ okullarla piyes düzenlemeyi, talim ve terbiye kurallarý içinde yaþamayý öðretiyor; yani insaný belirli kurallar çerçevesinde biçimlendirerek yaþama hazýrlýyor. 30. Verilen parçada, gerçek haberlerin insanlara ulaþmasýnýn çok zaman alacaðý üzerinde durulmuþ ve Pearl Harbor baskýný, bu düþünceyi örneklemek için verilmiþtir. 5. Verilen parçada yazma etkinliðinin, yýlda üç yüz güne yakýn yazmak (zaman), bir günde bir sayfa bile yazamýyorken tüm günü yazmaya ayýrmak (sabýr ve emek), uzun zaman sonunda yazýlanlarý beðenmeyip çöpe atmak (titizlik) gerektirdiði söylenmiþtir. Ancak yetenek gerektirdiði söylenmemiþtir. 6. Verilen parçada, dünyada mecbur insanlarýn sayýlarýnýn çok az olduðuna iliþkin ipucu yoktur. 7. Parçada, disiplin in insani deðerlerin izini sildiði nden ve sosyal iliþkileri yozlaþtýrdýðý ndan yakýnýlýyor. Böyle bir anlayýþýn toplumsal disiplin kavramýnýn özümsenmemesi nden yakýnmasý beklenemez. 3

4 SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1) 1. Parçada Tarih öncesinde insanlarýn araç gereç yapýmýnda hangisi maddelerden yararlandýðý vurgulandýðý halde toplumlarýn birbirine etkisine deðinilmemiþtir. 7. Osmanlý Devleti nde ticari faaliyetlerin azýnlýk ve yabancýlarýn eline geçmesi kültürel etkileþimin azalmasýna neden olmamýþtýr.. Soruda verilen I. ve III. öncüller siyasi kargaþalara ve taht kavgalarýna neden olmaktadýr. Bu da ulusal bütünlüðün korumamasýna ve devletlerin kýsa sürede yýkýlmasýna neden olmaktadýr. 3. Selçuklu Devleti nin, devletin esas kitlesini oluþturan Türkmenleri küstürmesi, kendisine baðlý Abbasilerin baðýmsýzlýk faaliyetlerine engel olmamasý ve taht kavgalarýnýn ödenememesi halkýn ve devletin huzur ve refahýný bozacak ve devletin zamanla yýkýlmasýna yol açacaktýr. 8. Parçadaki öncüllerde Osmanlý toplumuna verilen bazý haklardan söz edildiði halde din ve devlet iþlerinin ayrýlýðýndan yani laiklikten bahsedilmemiþtir. 9. Yunan cemiyeti Kardos un Yunanistan dan Anadolu ya göç faaliyetlerinde bulunmasýnýn nedeni göç yapýlan bölgelerde Yunan nüfusunu daha kalabalýk göstermek ve Anadolu da bulunan ayrýlýkçý Pontus Cemiyeti ni desteklemektir. 10. TBMM ve Sovyet Rusya nýn birinin tanýmadýðý anlaþmayý diðerininde tanýmamasý dýþ politikada ortak hareket edeceklerini ve birbirlerinin aleyhine hareket etmeyeceklerini gösterir. 4. Mülkiyet belirtisi üretimle ilgilidir. Sanayi Devrimi yle üretim, makineleþmeye dayalý gerçekleþtiði için mülkiyet belirtisinin toprak olduðu söylenemez. 11. Ýkili antlaþma, iki devlet arasýnda imzalanan anlaþmadýr. Oysa I. ve II. öncülde ikiden fazla devletin imzaladýðý çoklu antlaþmalara deðinilmiþtir. 5. Devriþ tekkelerinin kurulduklarý bölgede Türk Ýslam kültürünü tanýtýp yayýlmasýný saðlýyor. Padiþahlarýn bunlarý desteklemesi Ýslamiyet in yayýlmasýný ve Türk Ýslam kültürünün yayýlmasýyla bölgedeki egemenliðini kalýcý kýlmasýný saðlamaktadýr. 1. Din aðýrlýklý eðitim veren medreselerin kapatýlmasý laiklik, demokrasinin yaygýnlaþtýrýlmasý halkýn yönetimi Cumhuriyetçilik; MEB in denetimine girmek istemeyen okullarýn kapatýlmasý baðýmsýzlýk ile ilgilidir. 6. Osmanlý Devleti nin uyguladýðý müsadere (zoralým) usulü özel mülkiyetin olmadýðýný göstermektedir. 13. Hava saldýrýsý düzenleyen bir ülke yaptýðý saldýrýnýn baþarýya ulaþmasý için, öncelikle saldýrýlan ülkenin hava savunma sistemlerini yani radar (gözetleme) ve uçaksavar sistemlerini yok etmelidir. 4

5 14. Ekvator da gece-gündüz sürelerinin yýl boyunca eþit olmasý Dünya nýn þekli ile ilgilidir. 0. Farklý iki merkezde öðle vakitlerinin ayný olmasý boylam derecelerinin ayný olduðunu gösterir. 15. IV nolu ok yönünde gidildiðinde yükselti belirgin þekilde artar. 1. Haritada taranmýþ bölgelerde Akdeniz iklimi etkili olduðuna göre bu iklim Konya da etkili deðildir. 16. Türkiye de sonbahar ve kýþ mevsimlerinin yaþandýðý tarihlerde geceler gündüzlerden uzundur.. Tablodaki verilenler incelendiðinde enerji açýðýnýn olup olmadýðý anlaþýlamaz. 17. Türkiye kýþ saati uygulamasýný 30 Doðu meridyenine göre ayarlar. 3. Fay hatlarý, yerin zayýf oluþumunu tamamlamamýþ oynak yerleridir. 18. Jeolojik olarak yakýn bir zamanda meydana gelmiþ olmasý diðerlerinin ortaya çýkmasýna neden olur. 19. III. ve IV. öncüllerde verilen olaylarýn ortaya çýkmasýnda enlemin etkisi yoktur. 4. Yunanlýlarýn hem bilim ve teknolojide hem de felsefede aþýldýðýný iddia eden Zeller, Yunan felsefe ve bilimini günümüzdeki deðeri açýsýndan eleþtirmektedir. 5

6 5. Her kuþak, bilgi adasýna biraz katký yapýp büyütüyorsa bu bilimsel bilginin ilerlediðini gösterir. 6. Eðer yaþam ya da deneyim bilginin dayanaðý ve koþuluysa, bilgi deneyimle oluþur. Deneyimin ön koþulu olamaz. 7. Nesnelerin farklýlýklarý onu algýlayana deðil, nesnenin kendisine baðlanmakta ve onun bireysel bakýþlardan baðýmsýz olduðu savunulmaktadýr. 8. Parçada özgür olmak, davranýþlarýmzdan sorumlu olmaya ve hayatýmýzý yaþamaya dayandýrýlmýþtýr. 9. More un eþitlikçi bir toplum modeli geliþtirmesinin belirleyicisi olarak, onun yaþadýðý dönem ve toplumdaki eþitsizlikler gösterilmiþtir. 30. Zanaatýn, sanattan yarar amacý taþýmasý özelliðiyle ayrýldýðý ve dolayýsýyla yaþamý kolaþtýrdýðý üzerinde durulmaktadýr. 6

7 MATEMATÝK 1 TESTÝ (Mat 1) 1. a = 4, b = 5 olmalýdýr. (103) 4 + (34) 5 = = xy + y 17 = 0 y(x + 1) = 17 y = 1 x y = 15 x + 1 = x = < 3x < 9 + a < y < 1 6 a < 3x y 5 6 a < 5 a < 11 a > 5,5 a = 5 6. M 1 M + M3 + 1 M(M3 + 1) = M M = 1 7. (0,4 + 0,15 ) a b = (0,399...) a b 3. OBEB(a, b) = 1 OKEK(a, b) = 360 a = 1x b = 1 y olup OBEB(x, y) = 1 dir. a b = 1 1x 1y = 1 x y = 1 (x ve y ardýþýk) OKEK(a, b) = x y = 360 x y = a = 1 5 = 60 b = 1 6 = 7 0, = 0,4 a b + 0, , = 4 10 a b = 5 a b a + b = = a + 10a b 10b 7 = (a b) = 440 a b = farklý ab7 sayýsý yazýlabilir x = 3 3 x 1 = y = 3 3 = y x = y 1 x = y + 1 y 1 x = y 7

8 9. x ve x 1 olmalý x x ±1 olmalý 4 x x = 7, 6, 5, 4, 3,, 0 7 x 1 7 deðeri var. 13. I. kiþi II. kiþi a + 4 a yaþýndadýr. a + 4 = 56 a = 6 I. kiþi 005 yýlýnda 30 yaþýnda ise, = 1975 yýlýnda doðmuþtur. 10. Yol = 18v olsun. Yolun 5 6 sýný 3v hýzýyla giderse, Geri kalanýný v 4 hýzla giderse, = 17 saat 15v 3v 3 ν ν 4 = 5 saat = 1 saat 14. P(S) = P(B) = 5 3 En az birinin çözme olasýlýðý = 1 ikisinin de çözememe olasýlýðý = 1 P(S ) P(B ) = 1 = (, 3, 4) OKEK = $ % $ % $ % A B C 3 4 ile doðru orantýlý ise, ile ters orantýlýdýr = gün 16v 8v 4v v v hýzla çalýþsýn t t 4t 8t 16t = t t 4t 8t 16t = 16t 6 t = F 3x x = 8 x = 4 Futbol oynayanlar 3x 1 x B 8t = 93 3x + 1 = 4 olur. 8

9 x x 3 x x + 5x 3 1 x (x + 3)(x 1) x x = (x + 3)(x 1) 1 x 1 x abcd = = a + b + c + d = = c olsun = b = c b. x = m + 1= 3n + 1 = 4k + 1 M T F x 1 =m =3n =4k 1., 13., 5., 37., 49., 61., 73., 85. günlerde bu 3 ders birlikte yapýlýr. 3 = c b c = 3 + b olur. 3. x 10x ax + 10a + 1 = x + cx + bx + bc 10 a = c +b 10 = a + b + c artýyorsa 43a3 43a8 9 6 artar 5 3 artar = A E b 75 a + b a lt alkol 30 lt su 30 lt alkol 30 lt su B a + b D a C m(béac) = 10 ise m(aébc) = m(aécb) = 30 olur. BE = DC = a ve AE = b olursa BD = AB = AC = a + b ve EÿBD DÿCA (K A K) olur. AB = BD ise x 10 (60 x)30 + = x = 1 çýkar m(béad) = m(aédb) = 75 olur. m(béac) = 10 olduðundan m(déac) = 45 olur. Üçgen eþliðinden m(béde) = 45 ve m(aéde) = x = 30 bulunur. YANIT D 9

10 5. A 1 H 7. A 4 + a 45 4M E B 3 D 1 T 4 E a C AC = DC olduðundan DH = AT = 5 cm ve DT = 1 cm olur. ABE ikizkenar üçgen olduðundan BT = TE = 4 cm olur. EC = a dersek, TAC dik üçgeninde pisagor baðýntýsýndan 5 +(4+a) =(5+a) a + a = a + a 16 = a a = 8 cm bulunur. YANIT D 4 60 B 4 C ACE ikizkenar dik üçgen, AE = 4M den AC = BC = CE = 4 cm dir. BCE ikizkenar üçgen, m(béce) = 150 BC CE A(BCE) = sin = A(BCE) = 4 cm bulunur E 40 D A 50 O 40 C x F B 6. E D m(aébe) = m( AE) den F O 60 H 60 C m( AE) = 100 dir. ED = DC ise, m( ED) = m( DC) = 40 dir. A B EFA açýsý dýþ açý olduðundan m( AE) m( DC) m(eéfa) = den ABCDEF düzgün altýgeninde O aðýrlýk merkezi olduðundan OBC eþkenar üçgen olur. Ç(ABCDEF) = 48 cm ise BC = 8 cm BH = 4M3 cm, OH = 4 cm olur. YANIT A x = x = 30 bulunur. 10

11 9. D 5 M C m K 3m A H B [HK] uzatýlýrsa [DC] // [AB] olduðundan DC DK KM 5 1 = = = = AB KB KH 15 3 KM = m ise KH = 3m olur. (thales baðýntýsý) DC + AB A(ABCD) =. HM =. 4m ise m = ve KH = x = 3m = 6 cm bulunur. 30. y L(0,4) B K( 8,0) k 8 4k C 4k A O x CO = AB = 4 BC = 4k [BC] // [OL] den KÿCB KÿOL olur. KC CB = KO OL 8 4k k 4 8 = 4 den k = 3 cm dir. Ç(OABC) = 10k 4 40 =10, 3 Ç(OABC) = 3 cm bulunur. 11

12 FEN BÝLÝMLERÝ 1 TESTÝ (Fen 1) 1. F F1 F4 O O noktasal cismi kuvvetlerin etkisinde yatay doðrultuda hareket etmektedir. ÂF 1 kuvveti kaldýrýlýrsa bileþke kuvvetin yönü deðiþmez. R F3 F 5 4. X silindiri ok yönünde 1 tam tur döndürülürse, m 1 kütleli cisim πr kadar yükselir. Ayný sürede; K diþlisi 1 tam tur, L diþlisi ise 3 tur döner. L ile merkezinden perçinli Y silindiri de 3 tur yapacaðýndan m kütleli cisim 9πr kadar yükselir. πr = h alýndýðýnda 9πr = 9 h bulunur.. Þekil I deki KL çubuðu düzgün ve türdeþ dolayýsýyla kütle merkezi O noktasýdýr. Þekil IV deki gibi katlandýðýnda kütle merkezi yine O noktasý olur. O 5. L kolundan su eklendiðinde, bileþik kapta K ve M kollarýndaki gazlar nedeniyle su yüksekliði L den az olacaktýr. K kolundaki gaz hacmi küçük olduðundan M kolundaki yükselme K dan fazla olur. Son durumda h K < h M < h L olacaktýr. 3. K P K G 1 Þekil I G 1 P L L yatay yatay 6. Buz tamamen eridiðinde hacmi daha küçük olan suya dönüþür. Bu nedenle su yüksekliði h azalýr. Kapalý kabýn içerisinde suyun kapladýðý yer azalýrken, gazýn hacmi artar. Dolayýsýyla gazýn basýncý P azalýr. Þekil II Þekil I de.desteðin tepki kuvveti maksimum ise. desteðe göre moment alýnýr. G. = P G = P olur. Þekil II de ise 1. desteðin tepki kuvveti maksimum ise, 1. desteðe göre moment alýnýrsa, P. = G.1 den G = P olur. Her iki sistemde dengede kalmasý için G P olmalýdýr. 7. Buzlu suya batýrýlan metal ýsý kaybeder. Buzlu su 0 C de dir. Oda sýcaklýðýnda tutulan metal çemberin sýcaklýðý 0 C nin üzerinde ýsý kaybeden çember, hacimce küçülür. bu durumda r yarýçapý ve x açýklýðý küçülür. 1

13 8. Ι ýþýk ýþýnýnýn kendi üzerinden geri dönebilmesi için Z aynasýna dik gelmesi gerekir. Bu nedenle Z aynasý O noktasý etrafýnda 1 yönünde 10 döndürülmelidir. Z 70 O 11. Kolonyanýn buharlaþmasý daha düzensiz yapýya geçiþtir. Yaðmurun yaðmasý su buharýnýn yoðunlaþmasýdýr daha düzenli yapýya geçiþtir. Naftalinin süblimleþmesi daha düzensiz yapýya geçiþtir. Ι Y X yatay 1. Sabit sýcaklýkta, katý ve sývýlarýn kütleleri deðiþtirildiðinde hacimleri de ayný oranda deðiþeceði için özkütleleri deðiþmez. Gaz bulunduðu kabý tam olarak doldurduðu için sabit hacimli kapta sýcaklýðý yükseltildiðinde kütlesi ve hacmi deðiþmeyeceði için özkütlesi deðiþmez. 9. K ve L araçlarýnýn konum-zaman grafiklerine göre; I. L aracý t = 0 anýnda x; t anýnda ise x konumundadýr. Baþlangýç anýndaki konumunda deðildir. (I. yargý yanlýþtýr.) II. 0 t zaman aralýðýnda K aracý yol almamýþ durmuþtur. Dolayýsýyla L aracý x kadar yol aldýðýndan, K dan daha fazla yol almýþtýr. (II. yargý yanlýþtýr.) III. Araçlar t anýnda x konumundadýr. (III. yargý doðrudur, ayný konumdadýr.) 13. Gazýn P.V deðerinin deðiþmesi için sýcaklýðýnýn veya mol sayýsýnýn deðiþmesi gerekir. 14. X + Y + 3 O XYO 3 1 mol 1 mol 48 gram 1 mol 0, mol 0, mol 9,6 gram 0, mol 15. P X = P Y + h Özdeþ dirençlerin her birinin direnci R olsun. Buna göre; Þekil I de KL noktalarý arasýnda 6 tane direnç paralel baðlanmýþtýr. R 1 = R bulunur. Þekil II de KL noktalarý arasýnda tane direnç paralel baðlýdýr. R = R bu- 6 lunur. Buna göre; R 1 = 1 tür. R 3 P Y = P o + h P X = P o + h + h 1 M musluðundan Y gazý eklendiðinde 1. manometrenin kollarýndaki cýva düzeyleri eþitlendiðine göre, P X = P Y olur. P X = P Y = P o + h 1 + h dir. 13

14 16. XY + ny Z 0,4 mol 0, mol +0,4 mol n=1 dir. XY + Y Z XY 1. Enzimatik bir tepkime hýzýnýn zamana baðlý deðiþiminin gösterildiði grafikte t 1 anýnda ortamdaki enerjinin tepkimenin gerçekleþmesi için gerekli aktivasyon enerjisinden daha düþük olmasý tepkimenin durmasýna neden olur. 17. Sabit basýnçta, katý kütlesi ve ýsýtýcý gücü yarýya düþürüldüðünde, erime sýcaklýðý ve erime süresi deðiþmeyecek; fakat erimesi için gerekli ýsý miktarý yarýya düþecektir.. Tablodaki veriler dikkate alýndýðýnda yeni doðan bebeklerin vücutlarýndaki toplam su oraný %75 iken, bu oranýn eriþkin kadýnlarda %50 ye, eriþkin erkeklerde ise %60 a düþtüðü görülür. Erkeklerde yaþ artýþýna baðlý olarak hücre içi su oraný deðiþmemiþtir. Kadýnlarda ve erkeklerde hücre dýþý su oraný %15 oranýnda azalmýþtýr gram X sývý hale geçerken Q Q 1 kalori ýsý alýr. 3 gram (1 mol) X sývý hale geçerken? (Q Q 1 ).4 3. Baðýrsak zar kullanýlarak hazýrlanmýþ bir boru içinden geçirilen moleküllerden sadece aminoasitler deney kabýna geçebilir. Bu deney kabýndan alýnan aminoasit içeren sývý örnekleri deney tüplerine konulduðunda ise sadece içinde asit ayýracý bulunan III. deney tüpünde renk deðiþimi gözlenir. 19. X maddesinin çözünürlüðü basýnç ile deðiþiyor ise madde gaz halindedir ve ayný basýnçta t 1 sýcaklýðýndaki çözünürlüðü en fazla olduðuna göre t 1 sýcaklýðý en düþük t 3 sýcaklýðý en yüksektir. 4. Ýnsanda kýrmýzý kemik iliðinde üretilerek kan dolaþýmýna geçen hücreler alyuvar, akyuvar ve trombositlerdir. Bu hücrelerin tümü kandan difüzyonla madde alabilir. Ancak bölünerek sayýlarýný artýrabilen ve aktif hareket edebilenler sadece akyuvar hücreleridir. 0. X +1 ve Y 1 izoton atomlar ise nötron sayýlarý eþittir. X elektron vererek Y elektron alarak ayný soygaz elektron düzenine sahip olduklarýna göre, ayný periyot elementleri olamaz. 5. Çekinik gen, ancak homozigot durumda fenotipte etkisini gösterebilir. 1 numaralý birey bu özelliði fenotipinde gösterdiði için bu özellik bakýmýndan homozigottur. 3 numaralý birey albinizm hastalýðýný göstermemekte ancak annesinden albinizm genini aldýðý için taþýyýcýdýr. Bu yüzden albinizm gözlenen bir bireyle evlenmesi durumunda bu hastalýðý fenotipinde gösteren çocuklarýnýn doðma olasýlýðý %50 olur. 14

15 6. Karada yaþamaya uyum saðlamýþ canlýlar, su kaybýný önlemek için amonyaðý üre veya ürik aside çevirerek dýþ ortama atarlar. Suyun böbreklerden geri emilimini saðlayan vazopressin hormonu salgýlarlar ve su geçirgenliði az olan vücut örtüleri bulundururlar. 7. Düz kanatlý sirkesineklerinden oluþan yumurtalar farklý ortam sýcaklýklarýnda geliþtiklerinde yine düz kanatlý olmaktadýr. Kývrýk kanatlý sirkesineklerinin çaprazlanmasý sonucu oluþan yumurtalarýn 16 C de geliþtiklerinde düz kanatlý, 5 C de geliþtiklerinde kývrýk kanatlý olmasýnýn nedeni gen iþleyiþinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþmesi yani modifikasyondur. 8. Pankreas karma bir bez olup, hem sindirim enzimleri içeren pankreas özsuyu, hem de kan þekerinin düzenlenmesinde etkili olan insülin ve glukagon hormonlarýný salgýlar. Bu yüzden pankreasý deneysel olarak çýkarýlan bir köpeðin incebaðýrsaðýndaki sindirim faaliyetleri aksar. Dýþký ile organik madde kaybý artar. Ayrýca idrar yoluyla dýþarýya glikoz atar. 9. Deney kabýna mideden salgýlanan miktarda mide özsuyu konulduðu için enzim miktarý aynýdýr. Protein sindiriminin araþtýrýldýðý deneyde, midedeki et parçasýnýn, deney kabýndaki et parçasýndan çok daha fazla sindirilmesinin nedeni, midedeki peristaltik hareketler sayesinde gerçekleþen mekanik sindirimle enzim etkinliðinin artýrýlmasýdýr. 30. Kapsüllü Pnömokok bakterileri, farenin zatürreden ölmesine neden olurken, kapsülsüz bakteriler fareyi etkilememektedir. Kapsülsüz bakteriler, ýsýtýlmýþ kapsüllü bakteri özütünden kapsül oluþturmayý kontrol eden geni alarak kapsüllü hale gelmiþtir. 15

16 ÝKÝNCÝ BÖLÜM EDEBÝYAT SOSYAL BÝLÝMLER TESTÝ (Ed Sos) 1. A da aðaçlarýn sararmasý, derdin duyulmasýna, B de avare suyun dolaþmasý ayaðýn topraðýna ulaþmasýna, C de güneþin bulutun ardýnda kalmasý sevgiliyi görüp utanmasýna, E de köyün giriþinde servilerin dizilmesi sevgiliyi karþýlamak istemesine baðlanarak hüsn-i talil yapýlmýþtýr. 6. Dede Korkut ulusal destan niteliðindeki mesnevi deðildir; destandan Halk hikâyeciliðine geçiþin ilk ürünü bu eserde nazým nesir iç içedir beyit uzunluðunda, genellikle aþk, þarap, kadýn gibi bireysel duygularý ve konularý iþleyen Divan edebiyatý ürünü gazel dir. 7. Âþýk edebiyatýnýn son büyük temsilcisi sayýlan ve çiçek hastalýðý nedeniyle görme yetisini kaybeden ozan, Âþýk Veysel dir. 3. Dinleyiciyi bilimsel bir konu hakkýnda bilgilendirme amacý taþýyan, uzman kiþilerce yapýlan sözlü anlatým türü konferans týr. 8. Sade nesirde yabancý sözcüklerden ve yabancý dil kurallarýndan kaçýnýlmamýþtýr. Sadece süslü anlatým yapýlmamýþ, secilere yer verilmemiþtir. 4. Masal anlatmaktan günlük olaylarý anlatmaya geçiþle baþlayan, Türk edebiyatýnda Tanzimat a kadar ayný adý taþýyan metin türü, hikâye dir. 9. Parçada verilen beyit, aslý Farsça olan, yazýldýðý nazým biçimiyle ayný adý taþýyan Mesnevi den alýnmýþtýr. Mevlana, bu eserin temelini sevgi ve hoþgörüyle kurmuþtur. 5. Ýslamiyet öncesi sözlü Türk edebiyatý döneminde sevgi, yiðitlik ve doða konularýnda söylenen þiirlere þölen deðil, koþuk denir. 10. Diyojen deki yazýlarýyla mizah edebiyatýmýzý oluþturan, Lehçetü l Hakayýk adlý mizahi sözlüðü hazýrlayan, Moliere den uyarlamalar yapan sanatçý, Ahmet Vefik Paþa deðil, Direktör Âli Bey dir. 16

17 11. Kýrsal kesime ilk kez deðinen, konusunu Anadolu dan alan ilk eser Karabibik, yazarý Nabizade Nâzým dýr. 17. Þiirde ölçü, uyak, dýþ ahenk gerekli deðildir; þairanelikten, özentiden kaçýnýlmalý, sorunlar belirli dar kalýplara mahkûm olmamalý diyen topluluk Garipçiler dir. 1. Cenap Þahabettin, önce toplumsal sonra bireysel çizgide eser vermemiþtir, yaþamý boyunca sadece bireysel konularda eser vermiþtir. 18. Necati Cumalý nýn Nalýnlar (A), Cevat Fehmi Baþkut un Buzlar Çözülmeden (B), Turan Oflazoðlu nun Deli Ýbrahim (D), Güngör Dilmen in Midas ýn Kulaklarý (E) tiyatro oyunudur. Balýkesir Muhasebecisi ise Reþat Nuri Güntekin in oyunudur; yazar parçada adý geçen biri deðildir. 13. Edebiyata Fecr-i Âti de baþlayan, sonra da Ziya Gökalp ten etkilenerek Türkçülük yoluna giren yazar, M. Fuat Köprülü dür. 19. Firdevsi nin son biçimini verdiði destanýn adý Þehname, Ariosto nun yapma destanýnýn adý da Çýlgýn Orlando dur. 14. I. Dünya Savaþý nýn bunalýmlý günlerinde ulusal coþkuyu artýrýcý þiirler yazan topluluk Beþ Hececiler dir. Adý verilmeyen þair, Orhan Seyfi Orhon dur. 0. Verilen parçada V numaralý bölümdeki Gazap Üzümleri adlý roman Ernest Hemingway in deðil, John Steinbeck indir. 15. Hilmi Yavuz, Cumhuriyet in ilk on yýlýnda öz þiir anlayýþý yla yazmaya baþlayan (doðumu 1936) þairlerden deðildir. 1. Ýzmir ve Ýskenderun hem liman hem de sanayi þehri özelliði gösterir. 16. Çocukluk anýlarýný Anamýn Kitabý, Kurtuluþ Savaþý anýlarýný Vatan Yolunda, büyükelçilik anýlarýný Zoraki Diplomat ta anlatan yazar, Yakup Kadri Karaosmanoðlu dur.. Alüminyumun hammaddesi olan boksit, Antalya Bölümü nde yaygýndýr. 17

18 3. Verilen kentler arasýnda sanayi faaliyetlerinin en az geliþtiði kent Giresun dur. 8. Ege de denizelliðin etki alaný, daha geniþ iken Akdeniz Bölgesi nde daha dardýr. 4. Ergene, Trakya da olup yatak eðimi oldukça az olan bir akarsudur. 9. Doðu Anadolu nun en önemli ticaret merkezleri Erzurum, Malatya gibi illerdir. 5. Pamuk, toplandýktan sonra korunaklý bir yerde uzun süre saklanabilir. 30. Yer yapýsýnýn Türkiye nin medeniyetlerinin buluþma noktasýnda bulunmasýyla bir ilgisi yoktur. 6. Akarsu rejimlerinin düzenli olup olmamasý bir yerdeki nüfuslanmayý etkilemez. 7. Tuz gölü, tektonik bir göldür. Diðer verilen göller ise birer set gölüdür. 18

19 SOSYAL BÝLÝMLER TESTÝ (Sos ) 1. Ülke hanedanýn ortak malýdýr. anlayýþý taht kavgalarýný arttýracaðýndan dolayý merkezi devlet yönetiminin saðlanamamasýna yol açmaktadýr. 7. Osmanlý Devleti ile Bizans iliþkileri, Bizans ýn baþkenti Ýstanbul fethedilene kadar olduðu için Osmanlý Bizans iliþkileri sadece Osmanlý Devleti Kuruluþ Dönemi nde görülmektedir. Çünkü Osmanlý Devleti, Ýstanbul un fethiyle Yükselme Dönemi ne girmiþ ve Bizans ýn siyasal varlýðý sona ermiþtir.. Göçebe yaþam süren Türkler, tarýmdan çok hayvancýlýkla uðraþmýþtýr. Bundan dolayý tarýmla ilgili hukuk kurallarý oluþturulamamýþtýr. 8. Osmanlý Devleti nin XIX. ve XX. yüzyýllarda yaþadýðý toprak kayýplarý daha çok milliyetçiliðe dayalý olduðu için bu dönemdeki toprak kayýplarý gayrimüslim nüfus oranýnýn artmasýna yol açmaz. 3. Karahanlýlar ve Karamanoðullarý Türkçeyi resmi dil ilan etmiþtir. Bu da Türk dili ve kültürüne önem verdiðini gösterir. 9. Vakayý Hayriye Yeniçeri Ocaðý nýn kaldýrýlmasýyla ilgili olduðundan ötürü insan haklarýna ait bir geliþme deðildir. 4. Baðdat ta oturan Abbasi Halifesi nin Türkler tarafýndan korunmasý Anadolu nun Ýslamlaþmasý ve Türkleþmesiyle ilgili deðildir. 10. Azýnlýklara demokratik haklar verilmesi parçalanmayý önlemeye yönelik olduðundan dolayý daðýlmayý ve toprak kaybýný hýzlandýrmaz. 11. Musul Sorunu, Türkiye nin yoðun uðraþlarýna raðmen kendi çýkar ve isteklerine uygun çözülememiþtir. 5. Kut anlayýþý Ýslamiyet öncesi Türk devletleriyle ilgili olduðu için Selçuklu Devleti nin yýkýlma nedenleri arasýnda yer almaz. 1. Türkiye nin Kore Savaþý na asker göndermesi uluslararasý barýþa katký saðlamaya çalýþtýðýný göstermiþtir. Bu da NATO üye olmasýný kolaylaþtýrmýþtýr. 6. Osmanlý Devleti nin Anadolu Türk birliðini saðlamaya çalýþmasý, Anadolu da bulunan Türk topraklarýný ele geçirmeyle ilgili olduðundan dolayý Bizans tan toprak alýnmasý bu kapsamda yer almamaktadýr. 13. Normandiya çýkarmasý II. Dünya Savaþý sýrasýnda müttefik devletlerin Fransa ya yaptýðý çýkarmadýr. 19

20 14. Turizmin geliþtiði her yörede demiryolu ulaþýmý olduðu söylenemez. 19. Boða karþýsýnda zor durumda kalan bir matadorun verdiði tüm tepkiler gözlenip aktarýlmýþtýr. 0. Doðuþtan, türe özgü ve istem dýþý olma özellikleri ýsýnýnca terlemenin bir dengelenme olduðunu göstermektedir. 15. Yazlarý kurak geçen alanlarda daha çok küçükbaþ hayvancýlýk yapýlýr. 1. Erkekler ve kadýnlarýn sahip olduklarý temel özellikler, onlarýn yetiþtirilme biçimiyle, yani toplumsallaþmalarýyla iliþkileþtirilmektedir. 16. Verilen sanayi kuruluþlarý içinde Türkiye de en az geliþmiþ olan makinedir.. Bireyin olumsuz tutuma sahip olduðu öngörüsü, onun yalan söyleme davranýþýna dayandýrýlmýþtýr. 17. Buðday tarýmý, Türkiye nin her bölgesinde yapýlýr. 3. Bir sorunun bireysel olmaktan çýkýp toplumsal bir sorun düzeyine yükselmesi, insanlarýn önemli bir bölümünü etkilemesine dayandýrýlmaktadýr. 18. Almanya nýn ihraç mallarý içinde sanayi ürünleri ilk sýradadýr. 4. Rollerin bireyin kiþiliðiyle baðdaþmamasý rol çatýþmasý nedeni deðildir. 0

21 5. Ortak amaç, iþbirliði, ortak kural ve deðerlere sahip olmak grubun özelliklerinden bazýlarýdýr ancak benzer biçimde davranmak grubun ayrýcý özelliði deðildir. 6. Üretim sürecinin farklý aþamalara ayrýlýp bu aþamalarda farklý bireylere görev verilmesi iþ bölümüdür. 7. Yeterli ve güvenilir kanýtlara ya da nedenlere dayandýrýlma, yeter neden ilkesidir. 8. Nicelik sayý belirten bir durumdur. Bir grubun tümü tümel, bir kýsmý tikel, bir öðesi tekil olarak adlandýrýlýr. 9. Ýki tikel öncülden zorunlu sonuç çýkmayacaðý, temel bir kuraldýr. 30. þeklindeki tümel niceleme eklemi, evrensel kümedeki öðelerin tümü tarafýndan doðrulanma kuralý içerir. 1

22 MATEMATÝK TESTÝ (Mat ) 1. P(x) polinomunu x 1 e Horner yöntemi ile bölelim f 1 (8x 3) = 4x + f(4x + ) = 8x 3 x x x f(x) = 8 $ % Bölümün sabit terimi Kalan f(x) = x 7. x ο y = x olsun. 3x + 3y + xy + 3 = x 3y + xy = x 3 y (3 + x) = (x + 3) 3 x = 6. x + ax + b = 0 x + ax + b = 0 x bx a = 0 1 a + b = 0 (a + b)x + (a + b) = 0 a b = 1 x = 1 (ortak kök) 3. g(f(f(1))) =g(f()) = g(5) = 5 4. x = 4 3x x + 3x 4 = 0 (x + 4)(x 1) = 0 7. n k+1 k=$ % =9 k x = 4 x = 1 y = 16 y = 1 Kesim noktalarý ( 4, 16) vey (1, 1) n+1... =9 3 4 n n + 1 = 18 n = 17

23 8. a 1 = 14 a 14 = 79 olur r = = = a 7 = a = = f (x) = 0 yapan x noktalarýnda yerel maksimum ve minimum noktalarý vardýr. Grafikte f (x) in kökleri 3, 1, 0 ve noktalarýdýr yerel max = 3 yerel max. 9. y 3 x = y y + 3 x = 3 y < 3 x = y + y 3 x = y y = x 3x 5 x + 1 lim x x 3x 5 x + 1 = 1 (yatay asimptotu) M (x ) 10. lim x (Mx M) (3 x) M (Mx + M) lim = 4 x 3 x = lim x M (Mx M) (Mx + M) (Mx M) (3 x) x 3x 5 x + 1 = 1 x 3x 5 = x + 1 3x = +6 x = (, 1) 11. y = x 3 ax + 5 y = 3x ax fonksiyonun türevinde x yerine 1 yazarsak eðimi buluruz. 1 = 3 (1) a x + 4x + 4 4x dx = 4 + dx x + 1 x x + ln(x + 1) = 8 + ln5 1 = 3 a 0 4 = a a = 3

24 x $ % a 4 + x 4 b =36 a 4 + a b 4 b = 36 (a b )(a + b ) + (a b ) = 36 a b =4 19. D α E n θ F α n C 1 θ A 1 B 16. cos x sinx cos x sinx 1 0 sinx cos x = sinx cos x 0 1 Ç(ABCD) = 48 cm ise AB = 1 cm bulunur. 3n = 1 cm ise n = 4 cm bulunur. O halde DF = 4 cm ve FC = 8 cm dir. EÿDF ~ FÿCB olduðundan DF BC 4 1 = = ED FC ED 8 ED = 8 3 cm bulunur. YANIT E (x + i)(1 + xi) 17. z = = 1 + x = z = i x + x i + i x 1 + x (1 + x )i 1 + x 0. A y z 3 = i B 6 3 O 1 C x ABC dik üçgeninde öklid uygulanýrsa, AO = 3.1 ise AO = 6 cm bulunur. m AC = 1 sin sin0 + cos0 = A cos10 cos60 sin0 cos60 + sin60 cos0 = A cos10 cos60 1 sin80 = A cos10 A = 1 AC doðrusunun denklemi, y 6 = (x 0) y 1= x x + y 1 = 0 bulunur. YANIT B 4

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ 2 TESTÝ (Fen 2)

FEN BÝLÝMLERÝ 2 TESTÝ (Fen 2) FEN BÝÝMERÝ TESTÝ (Fen ) Dershanede doðru þýkkýnýz Bu testte sýrasýyla, Fizik ( ) imya (4 ) Biyoloji ( 0) ile ilgili 0 soru vardýr.. Ývme (m/s ). m= kg F Þekil yatay a 0 4 8 Þekil Uygulanan kuvvet (N)

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik II Soruları ve Çözümleri. = 1 olur.

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik II Soruları ve Çözümleri. = 1 olur. Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 8 Haziran 6 Matematik II Soruları ve Çözümleri x, x. f(x) x ise fonksiyonu için,, x olduğuna göre, a b kaçtır? lim + x f ( x) a ve lim x f ( x) b A) B) C) D) E) Çözüm x x için

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 17. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Etkilemek sözcüðü; 1. ve 3. cümlede bir kimsenin davranýþýný, düþüncesini, duygularýný deðiþtirmek anlamýnda kullanýlmýþtýr.

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

LYS - 2 KÝMYA TESTÝ. 1. Aþaðýdaki olaylardan hangisi fiziksel deðiþmeye örnek gösterilemez?

LYS - 2 KÝMYA TESTÝ. 1. Aþaðýdaki olaylardan hangisi fiziksel deðiþmeye örnek gösterilemez? LS - KÝMA TESTÝ DÝKKAT :. Bu testte toplam 30 soru vardýr.. Cevaplamaya istediðiniz sorudan baþlayabilirsiniz. 3. Cevaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Kimya Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 4. Sayfalar

Detaylı

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr.

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr. 1. Fizik ile ilgili, I. Atomlar maddenin en küçük parçacýklarýdýr. Cisimler hýzlandýrýldýðýnda hýzlarý ses hýzýný geçemez. I Newton, yaþadýðý dönemin en ünlü bilim insanýydý. yargýlarýndan hangileri bilimsel

Detaylı

ÇEMBERÝN ANALÝTÝÐÝ - I

ÇEMBERÝN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý ÇEMBERÝN ANALÝTÝÐÝ - I 1. Çember Denklemi: Analitik düzlemde merkezi M(a, b) ve yarýçapý r birim olan çemberin denklemi, (x - a) 2 + (y - b) 2 = r 2 (x - a) 2 + y 2 = r 2

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý YGS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI YGS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý LYS GEOMETRÝ Soru Çözüm ersi Kitapçığı 1 (MF - TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende lan u yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - I MF TM LYS1 13 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II TRÝGNMETRÝ - I MF TM LYS 8 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

ünite SAYILAR ve İŞLEMLER Matematik Yandaki işlemde, her harf farklı bir doğal sayıyı göstermektedir. 4. A C C D E F TEST 1 Buna göre A + B kaçtır?

ünite SAYILAR ve İŞLEMLER Matematik Yandaki işlemde, her harf farklı bir doğal sayıyı göstermektedir. 4. A C C D E F TEST 1 Buna göre A + B kaçtır? ünite SYILR ve İŞLEMLER ES 4. B D E 5 5 Matematik Yandaki işlemde, her harf farklı bir doğal sayıyı göstermektedir. Buna göre + B kaçtır?. 8 ) 40 B) 50 ) 75 D) 90 B 8 sayısı şekildeki gibi asal çarpanlarına

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - III MF TM LYS1 15 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II KARMAÞIK SAYILAR - II MF TM LYS 3 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir?

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir? 8. SINI ÜÇGN YRII NR TTi YÜSÝ üçgenin köþesinden kenarýna ait dikme inþa ediniz. yný iþlemi köþesinden kenarýna ve köþesinden kenarýna da uygulayýnýz. areli kaðýda çizilmiþ olan üçgenin kenarýna ait yüksekliði

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1 E) x x. x x = x

Ö.S.S MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1 E) x x. x x = x Ö.S.S. MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. olduğuna göre, kaçtır? A B C D E Çözüm. -. : ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A B C D E Çözüm :... :....... . olduğuna göre, - ifadesinin

Detaylı

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1)

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1) Dershanede doðru þýkkýnýz SOSYAL BÝLÝMLER1 TESTÝ (Sos1) Bu testte sýrasýyla, Tarih (113) Coðrafya (1423) Felsefe (2430) ile ilgili 30 soru vardýr. 1. Tarih öncesinde yaþayan insanlar, araç gereç yapýmýnda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi bilgi GEOMETRÝK ÞEKÝLLER Tacýn ve basket potasýnýn þekilleri arasýnda nasýl bir benzerlik veya fark vardýr? Tacýn þeklinde bir açýklýk varken, basket potasýnýn þekli tamamen kapalýdýr. Buradan þekillerin

Detaylı

LYS - 1 MATEMATÝK TESTÝ

LYS - 1 MATEMATÝK TESTÝ LYS - 1 MATEMATÝK TESTÝ DÝKKAT : 1. Bu ese oplam 50 soru vardýr.. Cevaplamaa isediðiniz sorudan baþlaabilirsiniz.. Cevaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Maemaik Tesi için arýlan kýsmýna iþareleiniz.. Safalar

Detaylı

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF - TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de

Detaylı

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür)

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür) BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÇE TESTÝ (Tür) 1. Seçeneklerde evrensellik, bütün insanlýðý ilgilendirmek; özgün, kendi olmayý baþarabilmek; nesnellik, kendi görüþlerini katmamak; doðal, kendini deðiþtirmeden vermek

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

TÜM DERSLER. Dizgi Yazarlar

TÜM DERSLER. Dizgi Yazarlar TÜM DERSLER 978-605-82679-3-0 Yazarlar Dizgi 3 5 9 25 27 33 35 63 83 85 87 93 97 203 277 237 257 263 269 275 287 293 297 309 323 333 339 359 369 383 389 TEST 1 BÖLÜM - I 1.? 4. - TÜRKÇE 2. - - -? - 5.

Detaylı

Polinomlar II. Dereceden Denklemler

Polinomlar II. Dereceden Denklemler Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - II Ödev Kitapçığı 1 (MF-TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Adý Soyadý :... BÝREY DERSHANELERÝ MATEMATÝK-II ÖDEV KÝTAPÇIÐI

Detaylı

18. Amonyum (NH 4 ÖRNEK

18. Amonyum (NH 4 ÖRNEK 18. Amonyum (NH 4 + ) ve nitrat (NO3 ) iyonlarýndaki azot atomlarýnýn yükseltgenme basamaklarý sýrasýyla aþaðýdakilerin hangisinde doðru olarak verilmiþtir? ( 1 H, 7 N, 8 O) A) +3, 5 B) 3, +5 C) 3, 5 D)

Detaylı

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir.

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir. Maddeler tanecikli yapýdadýrlar. Bu tanecikler görülmeyecek kadar küçüktür. Fakat maddeyi oluþturan tüm taneciklerin hareketli olduðunu görmüþtük. Aþaðýda katý, sývý ve gaz hâllerinde bulunan maddelerin

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr.

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. ünite1 TEST 1 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. Öðretmenin Duygu nun sorularý yanýtlarý 1 Sitoplazmasý var mý? Var. 2 Hücre çeperi var mý? Yok. 3 Kloroplast organeli

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende Alan

Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende Alan Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol den :... LYS GOMTRİ Ödev Kitapçığı 1 (M-TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve þkenar Üçgen Üçgende

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

ŞEFKAT KOLEJİ İMFO SINIF FEN SORULARI

ŞEFKAT KOLEJİ İMFO SINIF FEN SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-201 7.SINIF FEN SORULARI 1. Kimyanın temel kanunları ile ilgili olarak etkinlikte verilen kişiler ve düşünceleri arasındaki eşleştirme çizgileri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 9. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. B seçeneðindeki elbette, C seçeneðindeki asla, D seçeneðindeki mutlaka sözcükleri; kullanýldýklarý cümlelere kesinlik anlamý

Detaylı

Vektörler - Kuvvetler

Vektörler - Kuvvetler Vektörler - uvvetler 1. esiþen üç kuvvet dengede ise, herhangi iki kuvvetin bileþkesi ters yöndeki T T üçüncü kuvvete büyüklükçe eþittir. G Ýplerde oluþan gerilme kuvvetleri arasýndaki açý büyüdükçe bileþkesi

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

[ AN ] doğrusu açıortay olduğundan;

[ AN ] doğrusu açıortay olduğundan; . Bir havuzu bir musluk 6 saatte, başka bir musluk 8 saatte dolduruyor. Bu iki musluk kapalı iken, havuzun altında bulunan üçüncü bir musluk, dolu havuzu saatte boşaltabiliyor. Üç musluk birden açılırsa,boş

Detaylı

Ö.Y.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.Y.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.Y.S. 996 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. Bir sınıftaki örencilerin nin fazlası kız örencidir. Sınıfta erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin sayısı kaçtır? A) B) 8 C) 6 D) E) Çözüm Toplam öğrenci

Detaylı

TEST: 1. Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140

TEST: 1. Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 TEST: 1 1. 4. A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 2. 5. A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 A) 96 B) 112 C) 121 D) 128 E) 134 3. 6. A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 A) 40 B) 50

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý LYS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI LYS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10]

SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10] SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, x x = 10 000 000 8 10 x 40 = 10 000 000 x = 400 000 000 olur. [10] 9 8

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ 1 [ 8 ] 5 [7] 1 [8] 2 [6] 6 [2] 3 [5] 7 [4] 4 [3] 8 [1]

TÜRKÇE TESTÝ 1 [ 8 ] 5 [7] 1 [8] 2 [6] 6 [2] 3 [5] 7 [4] 4 [3] 8 [1] TÜRKÇE TESTÝ 1 [ 8 ] 1 [8] A kitapçýðý soru numarasý Heykeltýraþ taþa biçim verdiðine göre, heykeltýraþlýk etmek de biçim vermek anlamýna gelir. 2 [6] Olduðundan fazla görünme tutkusu kibirlilik, kendini

Detaylı

LYS - 1 GEOMETRÝ TESTÝ

LYS - 1 GEOMETRÝ TESTÝ LYS - 1 GMTRÝ TSTÝ ÝKKT : 1. u testte toplam 3 soru vardýr. 2. evaplamaa istediðiniz sorudan baþlaabilirsiniz. 3. evaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Geometri Testi için arýlan kýsmýna iþaretleiniz.. Safalar

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II PRL - IV MF TM LYS1 12 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý

Detaylı

LYS 1 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI 1 MA = a 4, 3 b Bazý M pozitif gerçek sayýlarý için, 5M = M 5 ve. 6.

LYS 1 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI 1 MA = a 4, 3 b Bazý M pozitif gerçek sayýlarý için, 5M = M 5 ve. 6. LYS ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI A Soru saýsý: 0 Yanýtlama süresi: dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır? Ö.S.S. 1994 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 4.10 1. 4 10 +.10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 4 4 (40+ ).10 10 4 4 4 (98² 98²) 00.9.

Detaylı

LYS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI BİYOLOJİ KONU TESTİ. Hayvansal Dokular. 1 Oksijenli ve Oksijensiz Solunum

LYS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI BİYOLOJİ KONU TESTİ. Hayvansal Dokular. 1 Oksijenli ve Oksijensiz Solunum PİANALİTİK KONU LERİ KONU BAŞLIKLARI BİYOLOJİ 2011 KONU İ 1 Oksijenli ve Oksijensiz Solunum 21 2 Fotosentez ve Kemosentez Reaksiyonlarý 22 3 Fotosentezi Etkileyen Faktörler 23 4 Hücrede Enerji Dönüþüm

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Verilen cümledeki kafayla okunan sözü; þiire ancak akýl yoluyla yani duygularý katmadan varýldýðý anlamýný taþýmaktadýr. Bu sözle düz yazýya benzemesi, gerçeklere bilimsel açýdan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

EKSTREMUM PROBLEMLERİ. Örnek: Çözüm: Örnek: Çözüm:

EKSTREMUM PROBLEMLERİ. Örnek: Çözüm: Örnek: Çözüm: EKSTREMUM PROBLEMLERİ Ekstremum Problemleri Bu tür problemlerde bir büyüklüğün (çokluğun alabileceği en büyük (maksimum değer ya da en küçük (minimum değer bulunmak istenir. İstenen çokluk bir değişkenin

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 13. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Koyu sözcüðü; 1. cümlede davranýþ, düþünce bakýmýndan aþýrý, 2. cümlede rengi açýk olmayan, 3. cümlede derin, hararetli,

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır? Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994 Matematik Soruları ve Çözümleri 4.10 +.10 1. 4 10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 = 4 4 (40+

Detaylı

18 Sağ son örnek x 3 yerine 3 x yazılacak 20 5 Soru denkleminin reel köklerinin olacak

18 Sağ son örnek x 3 yerine 3 x yazılacak 20 5 Soru denkleminin reel köklerinin olacak MAT 1 Hata 73 1 C 135 8 A 137 7 D şıkkına parantez konacak 143 Sol üst örnek Sıkça yapılan yanlış ün son cümlesi O halde. 144 Son örnek tam yerine doğal 208 9 18 yerine 18 8 5 225 2 A 246 6 Doğru cevap:

Detaylı

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür)

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür) ÝRÝNCÝ ÖLÜM TÜRKÇE TESTÝ (Tür). Yaþamýn, gözümüzden kaçan renkli ayrýntýlarýný saptayan yazýlar, fark edemediðimiz renkliliði ve canlýlýðý gösteren yazýlardýr. 6. Parçanýn son cümlesinde, yazarlarýn ilk

Detaylı

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya çýlar ÇI aþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. ir açýsý, ë veya þeklinde gösterilir. [ [ Isýn, köþe [ [= é ukarýdaki açý, açýsý, açýsý veya açýsý þeklinde

Detaylı

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x.

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x. ÇÖZÜMLER. E foton h υ 6.0 34. 0 7 6.0 7 Joule Elektronun enerjisi E.0 8 n. (Z).0 8 (). () 8.0 8 Joule 0,8.0 7 Joule 4. ksijen bileşiklerinde,, / veya + değerliklerini alabilir. Klorat iyonu Cl 3 dir. (N

Detaylı

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Adı 01 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - I 02 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - II 03 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - III 04 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - IV 05 İletişim 06 Ses

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE ÝÇÝNDEKÝLER. ÜNÝTE ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ... Açýlarý Ýsimlendirme... Açýlarý Ölçme... Açý Çeþitleri... Üçgen Çeþitleri... 7 Üçgenlerin iç Açýlarýnýn Ölçüleri Toplamý... 9 Ölçme ve Deðerlendirme... Kazaným

Detaylı

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans

Detaylı

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 115 // 9. Sınıf Programı - Türk Dili Ve Edebiyatı // 01 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 02 İletişim 03 Ses Bilgisi 04 Yazım Kuralları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 05 Pragraf Bilgisi 06

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 8. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Sürüklemek sözcüðü, C seçeneðinde kötü bir duruma, sona doðru götürmek anlamýnda (mecaz anlamda) kullanýldýðý için soyuttur.

Detaylı