KNOW-HOW. Sonuç Alan nsanlar Almayanlardan Ay ran 8 Beceri RAM CHARAN. Geri Willigan. Çeviren Ümit fiensoy. ile

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KNOW-HOW. Sonuç Alan nsanlar Almayanlardan Ay ran 8 Beceri RAM CHARAN. Geri Willigan. Çeviren Ümit fiensoy. ile"

Transkript

1 KNOW-HOW

2 KNOW-HOW Sonuç Alan nsanlar Almayanlardan Ay ran 8 Beceri RAM CHARAN ile Geri Willigan Çeviren Ümit fiensoy

3 ISBN Mnow-How 2007, Ram Charan Optimist Yay nlar Türkçe yay n haklar ONK Ajans taraf ndan sa lanm flt r. Optimist Yay m Da t m Telefon: Faks : e-posta: Optimist yay n no. : 111 Konu : Kendini Gelifltirme Yay ma haz rlayan : Ça layan Erenda Birinci bas m : Eylül 2007, stanbul Düzelti : Fevzi Gölo lu Düzenleme : Selim Talay Kapak tasar m : Çi dem Bak rc o lu Arslan Bask ve cilt : Acar Bas m ve Cilt San. Tic. A.fi. Beysan San. Sit. Birlik Cad. No: 26 Acar Binas Haramidere - AVCILAR / STANBUL Tel: Faks:

4 Bu kitap, ö renimimi kiflisel özverileri sayesinde tamamlayabildi im, elli y ld r ayn çat alt nda yaflayan on iki kardefl ve kuzenden oluflan büyük ailemin yürek ve ruhlar na adanm flt r.

5 çindekiler 1. KNOW-HOW Baflar l Liderlerin Özü 9 2. TEMEL flinizi Para Kazand racak fiekilde Konumland rmak ve Yeniden Konumland rmak BRE YANA YATMADAN D fl Dünyada Yükselen De iflim Kal plar n Yakalay p Buna Göre Harekete Geçerek Noktalar Birlefltirmek KED GÜTMEK flinizin Sosyal Sistemini Yöneterek nsanlar Bir Arada Çal flt rmak B R L DER NASIL YET fit R L R? Lideri Saptamak, Seçmek ve Gelifltirmek B RÖRNEK OLMAKSIZIN B RL K OLMAK Liderler Ekibini fiekillendirmek HER fiey S Z NLE BAfiLAR Do ru Hedefleri Saptamak ve Amaç Edinmek 165

6 8. PAZARTES OLDU fi MD NE YAPACA IZ? K l K rk Yaran Hassasl kla Öncelikleri Belirlemek KAMUOYU MAHKEMES NDE Pazar n Ötesindeki Toplumsal Güçlerle Bafla Ç kmak 215 GELECE N L DER NE MEKTUP 235 SEK Z KNOW-HOW 241 TEfiEKKÜRLER 243

7 1 KNOW-HOW Baflar l Liderlerin Özü flini iyi yapan liderleri sonuç alanlar iyi yapmayanlardan ay ran fley, know-how d r. Ne yapt n bilen, uzun vadeli içkin de erler infla eden ve k sa vadeli hedefleri tutturan insanlar n belirleyici yan, knowhow d r. flini iyi yapabilen insanlar bulmay engelleyen fley, liderli in d fl görünüflüdür. nsanlar n yüzeysel kiflisel vas f ve özelliklerine bakarak liderlik konumlar na seçildi ine çok s k tan k oluyorum. Örne in: Ham zekân n ayart c l : Bu adam son derece keskin ve analitik bir zekâya sahip. çimden bir ses onun bu ifli yapabilece ini söylüyor. Varl yla etrafa hâkim bir etki yaratmak ve müthifl iletiflim becerisi: Ne harika bir sunufl yapt, de il mi? Bunca veriyi PowerPoint e nas l yüklemifl, ak l alacak gibi de il. Bütün komiteyi avucunun içine ald. Bu sözlerimi bir yere yaz n, bu k z n gelece i çok parlak. Cüretkâr bir vizyonun gücü: Önümüzdeki yolu, ilerleyece imiz yönü ne güzel resmetti ama. Do ufltan liderlik anlay fl : Biriminde onu sevmeyen yok. nsanlara hem güzel moral afl l yor hem de motive ediyor. Zekâ, kendine güven, varl yla etki yaratmak, iletiflim yetene i ve vizyon sahibi olmak kesinlikle önemli özelliklerdir. Fakat yüksek bir 9

8 10 KNOW-HOW zekân n varl, iflle ilgili do ru kararlar alma becerisine sahip olmak anlam na gelmez. Kendine güvenerek, feci sonuçlar do uran kararlar alm fl insanlara yaflam n z boyunca kaç kez tan k olmuflsunuzdur kim bilir? All pullu sözlerden ve içi bofl hayallerden öteye gitmeyen kaç tane vizyonla karfl laflm fls n zd r? Kiflisel nitelikler liderlik pastas n n yaln zca küçük bir dilimidir. Gereken know-how, yani lideri kâr ve zarar odakl dünyaya tafl yacak birbiriyle ilintili sekiz beceri olmazsa, bunlar n pek bir de eri kalmaz. Bize ne yapt n bilen liderler gerekiyor. De iflim her zaman bizden yanad r, ama onun bugün ulaflm fl oldu u boyutlar, h z ve derinlik ço u okurun yaflam deneyimleriyle ö rendi inden oldukça farkl - d r. Bir anda hiç yoktan Google diye bir firma ortaya ç k yor ve birkaç y l içinde milyonlarca dolarl k bir boyuta ulaflarak, dünyan n en de erli flirketlerinden biri olabiliyor. Tabii yaln z devasa f rsatlar yok, ayn zamanda koca flirketleri, hatta sektörleri yutabilecek büyüklükte dev tuzaklar da var. Google nin reklamc l k, televizyon-radyo ve bas n-yay n sektörleri gibi yaln zca bir iki kesime nas l bir tehdit oluflturdu unu bir an durup düflünün. fiimdi yetenek, sermaye ve bilginin dolafl m gücü sayesinde, dünyan n her yerinden dünya çap nda rakipler ç kabiliyor. Dünya sahnesinde yeni boy göstermekte olan kendi sektörlerinde aç k bir üstünlü e sahip ulusal oyuncular dalgas na bak n. flinizi do ru yönde ilerletmek için gereken know-how düzeyiniz sürekli s nanacakt r. Do ru olanlar yapabilecek misiniz, do ru kararlar verebilecek misiniz, sonuç alabilecek misiniz ve iflinizi ve iflinizdeki insanlar göreve geldi iniz günden daha iyi bir durumda b rakabilecek misiniz? flinizi müflterilerin taleplerini karfl layan ve para kazand ran esas fikri bularak konumland rabilir misiniz? Ve giderek artan biçimde gerek duyulaca gibi, yeniden konumland rabilir misiniz? Herkesten önce oluflan kal plar fark ederek d fl dünyadaki de iflimi yakalamay baflarabilir ve iflinizi ata a kald rabilir misiniz? flinizin sosyal sistemini, daha iyi ve daha h zl karar almak ve iflle ilgili sonuçlar elde etmek için do ru davran fllar olan do ru insanlar bir araya getirerek, nas l yönetece inizi biliyor musunuz?

9 Know-How 11 nsanlar hakk nda, olgulara ve gözlemlere dayanan, en iyi yeteneklerini saptay p onlar somut bir iflle efllefltiren hükümlere varabilir misiniz? Kusursuz bir eflgüdüm sa lamak için, büyük ölçüde etkili liderleri, egolar n bast rmaya zorlayarak bir ekip meydana getirebilir misiniz? Dikiz aynas na bak p önceden yap lan ifllerde ufak tefek de iflikliklere giderek de il, iflin ulaflmaya muktedir oldu u nokta ile gerçekçi olarak gelebilece i nokta aras nda bir denge kurarak hedefler belirlemenin nas l yap laca n biliyor musunuz? Bu amaçlara ulaflmak için gereken kaynaklar, eylemleri ve enerjiyi belli bir s raya koyacak somut görevleri tarif etmek için son derece hassas öncelikler belirleyebilir misiniz? flinizi önemli ölçüde etkileyen kontrol edemedi iniz toplumsal bask lara yarat c ve olumlu tepkiler vererek, pazar ötesi güçlerle bafla ç kabilir misiniz? Bu know-how lara hâkim olmak insana her durumu tahlil etme ve uygun ad mlar atma olana verir. Sizi, yaln zca eskiden beri iyi oldu- unuz noktalarda de il, durumun gerektirdi i noktalarda da üzerinize düfleni yapmaya haz r hale getirecek becerilerinizi gelifltirerek, içinde bulundu unuz rehavet ortam ndan kurtar r. Ancak bu know-how lar tek bafl na yeterli de ildir. nsanlar mant kl yarg lara varmaktan ve etkili ad mlar atmaktan al koyan binlerce fley vard r. Liderlik çerçevesinin içine kiflisel nitelikler, psikoloji ve duygular da girer. Fakat en ideal kiflisel nitelikler kümesini tarif etmeye ve benimsemeye u raflmaktansa, basit bir soruya odaklanmak daha yararl olur: Kiflisel psikolojiniz ve biliflsel yetenekleriniz know-how iflleme ve kullanma biçiminizi nas l etkiliyor? Örne in, noktalar birlefltirme yetene iniz ve içtenlikli bir iyimser veya kötümser olman z d flsal de iflim kal plar n saptama konusundaki know-how n z etkileyebilir. Know-how on y llard r olmad kadar zorlay c hale gelmekte olan ifl ortam nda iflinizi yönetmek için olman z ve yapman z gerekenlerle ilgilidir. fl yönetimi onun sayesinde, liderlerin de insan oldu unu unutmadan, kâr ve zarar, sermayenin ve kaynaklar n dengeli kullan m, üretkenlik ve müflteri memnuniyeti temelinde sa lam bir flekilde yeflermektedir.

10 12 KNOW-HOW Liderli in gerçek özü olan know-how a sahip olmakla olmamak aras ndaki fark, bizzat gözlemledi im iki olay aktararak ayd nlatay m. Yöneticilerle flirketlerin isimlerini gizledim, ama bunlar bizzat tan k oldu um gerçek yaflam öyküleridir. Öyküler burada Nick ve Bill diye söz edece imiz iki CEO da odaklan yor. Nick te liderlik için gereken bütün özellikler fazlas yla mevcuttu. nan lmaz ölçüde ifllek bir zekâs ve yüksek enerjisi vard. Düflüncelerini oldukça iyi anlatan, kararl biriydi ve size odada onunla yaln zm fls n z gibi hissettirebilecek bir çekicili- e sahipti. Tam bir finans sihirbaz ve esin verici bir liderdi. Bu yeteneklerin ço u Bill de de vard, ama o bunlar n yan nda ifle yarayacak knowhow a da sahipti. kisinin bafl na gelenler birbirinden çok farkl yd. NICK Nick in kat ld flirketin yönetim kurulu endifleliydi. Onlarca y ldan beri sektörde Amerika n n bir numaras olan firma, son on y ld r ortaya ç kan güçlü bir rakibin gölgesinde kalmaya bafllam flt. Bu yeni flirket çok h zl yol alarak geliflmifl ve sektörün liderli ini Nick in flirketinin elinden aç k farkla alm flt. Nick in flirketinin rakibi karfl s nda pazar pay kayb na u ramas n n iki ana nedeni vard. Biri müflteri memnuniyetsizli i ve sadakat eksikli i idi. kincisi ise, iflletme sorunlar n n yüksek maliyetler ve nakit ak fl nda aç k do urmas yd. Önceki iki CEO da çok a r baflar s zl klar yaflam fllard. Kurul bir deneme daha yapmaktayd. K l k rk yaran bir titizlikle düzenlenmifl bir aday ölçütleri listesiyle donanm fl olarak, ifl dünyas ndaki en baflar l beyin avc l - n gerçeklefltirmeye haz rlan yordu. Kurul bu kez durumu çözmeye kesin kararl yd. Nick görüflmeye gitti inde, yönetim kurulunun araflt rma komitesi ona flirketin kurtar c s olarak kucak açt. Son derece eli çabuk ve becerikli biriydi, insanlara hâkim bir d fl görünüflü vard ve son derece iyi bir iletiflimciydi. Önceki iflinde basamaklar h zla t rmanm fl olmas na karfl n, yine de alçakgönüllü ve samimi bir insand. Bir kurul üyesinin sorusu üzerine, finans kökenli oldu unu, ama sektör aç s ndan her ikisi de son derece can al c önem tafl yan operasyon ve lojistik konular n ö renmesinin kendisi için de bir ileri ad m olaca n itiraf etti. Kendisini bu alanlarda en üst düzeyde bir yeterlilikte donataca na söz verdi.

11 Know-How 13 K rk dört yafl nda olan Nick enerjik ve zindeydi. Üstelik çevresine yafl n n ötesinde bir duygusal olgunluk yaymaktayd. fiirketi o anl flanl günlerini geri getirme tutkusuyla dolu bir vizyon adam olarak görülüyordu. Çevresine güven yay yordu. Misyonunu sonuna kadar götürebilecek kadar gençti. Bütün o titiz referans noktalar n n tek tek incelenmesi sonunda, görünür gücünün gerçek oldu u onaylanm flt. Yönetim Kurulu Nick in göreve bafllad n aç klay nca, Wall Street bu ifle bay ld. fl bas n hemen parlak profiller çizmeye bafllad. Çal flanlar Nick in yapt her canland r c konuflman n ard ndan yeni enerjiyle yükleniyorlard. Herkes rahatlam flt, iflte sonunda flirketi eski par lt - l günlerine kavuflturacak olan CEO iflbafl ndayd. Kiflilik yap s ndan beklendi i gibi, flirkete k sa zamanda hâkim olan Nick baz cesur ad mlar att. fiirketin bir numaral rakibinin do rudan üzerine giderek, ondan belli bir pazar pay koparmay amaçlad n önce yönetim kuruluna, ard ndan kamuoyuna aç klad. Birkaç hafta sonra, firman n kendi içinden yetiflmifl flirket baflkan n n yerine rakip firman n ba l birimlerinden birinde görev yapan ünlü bir operasyon ve lojistik uzman n getirdi. fiirketin bir numaral rakibinin aç k farkla ileride oldu u enformasyon teknolojisi alan ndaki durumu düzeltmek amac yla köklü de ifliklikler yapmak üzere, çok eskiden tan d bir enformasyon teknolojisi dan flman n ET biriminin bafl na geçirdi. Baflta geliflmeler oldukça heyecan vericiydi, ama alk fllar n kesilmesi uzun sürmedi. Nick in flimdi ET baflkan yard mc s olan eski ET dan flman bayan, kariyerini flirketlere yapmalar gerekenlerle ilgili tavsiyeler vererek infla etmifl, kendisi bunlar n hiçbirini bizzat uygulamam flt. Son derece parlak ve ba ms z bir teknoloji uzmanlar grubunu motive etme konusunda herhangi bir beceriye sahip de ildi. ET alan nda düzelme beklenenin oldukça gerisinde seyretmeye bafllad. Ayn baflkan yard mc s, y l boyunca ET bütçesinin art r lmas istemiyle s k s k Nick in karfl s na ç kmak zorunda kald. Bu s rada, yeni baflkan da rakip firmadan birçok eski mesai arkadafl n getirerek kendi beyli ini infla ediyordu. Bu ekip büyük miktarlarda al mlar yaparak, tedarikçilerden belli indirimler kazanmak gibi iddial bir çabaya soyundu. Yitirilen pazar pay n geri almak için fiyat düflürmeyi kafalar na koymufllard. Elbette ki, büyük rakip bu yeni stratejiye Nick in flirketi aç s ndan stratejik önemdeki baz seçilmifl ürün birimlerinde fiyat indirimine giderek karfl l k vermekte gecikme-

12 14 KNOW-HOW di. Bu fiyat indirimi rakibin kâr n bir miktar azaltm flt, ama bu, o kadar büyük bir kurulufltu ki, s n rl bir alan kapsayan bu fiyat indiriminin firman n genel bilançosu üzerinde kayda de er bir etkisi olmam flt. Nick k sa bir süre içinde ürünlerinin perakende ma azalar nda y lmaya bafllad n fark etti. Belli bir zaman sonra bu mallar n modas geçecek ve maliyetinin çok alt na rakamlarla sat lmak zorunda kalacakt. Daha kötüsü, büyük sat n almalar ve stok y na nakit kaynaklar n h zla tüketiyordu. fiirketin bafl finans sorumlusunun, flirketin nakit pozisyonuyla ilgili endiflesi giderek artmaya bafllam flt. Nick i defalarca baflkan n dizginsiz sat n alma ç lg nl klar n n flirketinin varl n tehlikeye düflürecek boyutlara ulaflt konusunda uyarm flt. Nakit miktar dehflet verici bir h zla eriyordu ve bu gidifl tersine çevrilmezse-üstelik bir an önce-flirketin kredi sözleflmeleri temerrüde düflecekti. CFO nun [Bafl Finansman Sorumlusu] uyar lar adamak ll fliddetlenince, Nick in duydu u rahats zl k da iyice artt ve sonunda flirketin amaçlar na uygun davranmad - gerekçesiyle CFO nun ifline son vererek rahatlamay seçti. Bu iflin sonunun nereye varaca, elbette besbelli. Bir gün yönetim kurulunun önde gelen bir üyesine flirketin en yo un çal flt bankan n baflkan ndan bir telefon gelir. Her fley bitmifltir. Bankalar ertesi gün flirketin kredi taahhütlerini yerine getiremedi ini resmen ilan eder. Kurul Nick ten baflkan kovmas n ister. fiirket kredi kurumlar yla haftalar süren görüflmeler sonunda iflas korunma baflvurusunda bulunur. K sa bir süre sonra Nick de görevden al n r. fiirket o günden beri yaflam mücadelesi vermeye devam ediyor. Yönetim kurulu bir kez daha ifli yüzüne gözüne bulaflt rm flt. flin özüyle fazla ilgilenmemifl, biçimin etkisinde kalm flt. dareciler aday n kiflisel özelliklerine, yani, entelektüel yeteneklerine ve duygusal zekâs - na, insanlar esinlendirme ve motive etme yetisine ve sa l kl bir egoya sahip olmas na fazlaca odaklanm fllard. Nick in flirketi yeniden konumland rma konusundaki becerilerini, insanlar hakk nda yarg ya varma ve etkin bir üst düzey yöneticiler ekibi oluflturma yetene ini daha derin bir flekilde sorgulama gere ini göz ard etmifllerdi. Hepsi de Nick in bu göreve uygun bir yarg da bulunma ve hareket yetene ine sahip olmad n de erlendiremeyerek, ciddi bir hataya düflmüfllerdi. Bu a r baflar s zl k Nick in kendi hatas m yd? Pek say lmaz. O kimseyi kand rmam flt ki. Asl na bakarsan z o, kurulun beyin avc s n n

13 Know-How 15 önüne koydu u bütün ölçütlere uygun düflen, insanlar n takdir edip sayg duydu u niteliklere tam tam na sahip oldu unu göstermiflti. Bu hatan n kurulufllar n çeflitli düzeylerinde defalarca yinelendi ine tan k olmuflumdur; Fortune 100 flirketleri CEO lar ndan tutun da iflletmelerin birim müdürlerine, çokuluslu flirketlerin ülke yöneticilerinden Ar-Ge ve sat fl gibi belli ifllevlerden sorumlu üst düzey yöneticilere kadar hemen her düzeyde. flletmelere büyük umutlarla gelen liderler iflin kötü sonuçlanmas n ister mi? stemezdi elbette, ama sonuç oraya var r. Gençler kendilerini kabul ettirmek için yapmalar gereken fleyleri çabuk ö renirler: Karfl s ndakileri zekâ, h zl düflünme ve d fl görünüflüyle etkilemek. Gençler zamanla, liderli in d flsal görüntüsüyle ilgili bütün unsurlar p r l p r l yaparlar ve üstleri de bu par lt y oldu- u gibi yutarlar. nan lmaz görünüyor, de il mi? Ama ifl yönetimi söz konusu oldu unda en önemli parçalar na dikkat etmeden geçiyoruz: Bu kifli baflar l olman n know-how n biliyor mu? Bunlar gelifltirme yetene i ve keskinlefltirme iste i var m? nsan n kiflilik özellikleri do- ufltan geliyor olabilir ama know-how sonradan ö renilir, pratikle gelifltirilir ve deneyimle bilenir. Bu alanlarda know-how gelifltirme konusunda disiplinli, kararl, tutarl ve srarl olan liderlerin baflar lar süreklilik gösterir. Bu anlamda, lider do ulmaz, lider olunur, diyebiliriz. BILL Baflka bir flirket yönetim kurulunun Bill i d flar dan CEO görevine getirmek için ad m att günlerde, flirketin gelirleri iki y ldan beri oldukça düflmüfltü ve yat r mc lar hisselerini elden ç kartmak üzereydiler. Yönetim kurulu pek çok aday incelemeden geçirmiflti. Bunlar n aras nda k rk befl yafl ndaki Bill en genciydi. Fakat en farkl sahalarda deneyim sahibi olan da oydu. Üç farkl sektörde sviçre, Meksika ve Amerika Birleflik Devletleri üç farkl iflyerinde yeniden konumlama faaliyetinde bulunmufltu. Yaln zca bu flirketin temel teknolojisi konusunda deneyimi eksikti. Bill flirketi yeniden pozisyonlama üzerinde çal fl rken, kazançlar n n üçte birinin flirketin üç altbiriminden birinden geldi ini, ama buradaki kâr n çok düflük oldu unu saptam flt. Ayr ca, bu altbirimin flirketin esas ifliyle çok yak ndan iliflkili olmamas da dikkatini çeken bir baflka

14 16 KNOW-HOW noktayd. Bill farkl pazar dilimlerinde para kazanma olanaklar n s k bir de erlendirmeden geçirdikten sonra iflletmenin bu düflük kâr marjl faaliyetine son vererek, zirveye yar flan yeni bir ürün hedefiyle yeni bir altbirim kurdu. Ancak, bu iflin kolay yan yd. Daha da önemlisi Bill, sektörde de iflmekte olan ortam inceledi. fiirketin gelirlerinin ço u dünya çap nda yaln zca on müflteriyle yap lan ifllemlerden geliyordu. fiirketin teknolojisinin menflei Almanya, ürünlerin imalat yeri ise büyük ölçüde Birleflik Amerika yd. Fakat Bill müflteriler aras nda karar alma merkezinin Japonya ile Tayvan a do ru kaymakta oldu unu fark etti. Acaba flirketi yeniden konumland rarak, Ar- Ge ve üretim faaliyetinin ana bölümünü Asya ya kayd rmak do ru olur muydu? Bu operasyonu kim yönetebilirdi? Lisan ve kültür engelleri nas l afl lacakt? fle iyi yan ndan bak lsa bile, böylesine köklü bir de ifliklik bir hayli zor olacakt. Bill ne yapmas gerekti i üzerine kafa yorarken, sektörde ürünlerin geçirmekte oldu u h zl evrime odakland. Ürün tasar m süreleri gitgide k sal yordu. Fiyatlar sürekli daha k sa sürelerde düflmeye bafll yordu. Avrupa ve Amerika daki tasar mc lar ve mühendisleri zeki ve etkili kiflilerdi, ama Tayvan daki tasar mc ve mühendislerden kat kat yüksek ücretlerle çal fl yorlard. Yeni ürünleri piyasaya sürdükten sonra on sekiz ay gibi k sa bir süre içinde fiyatlar düflürmek zorunda kal yorsa, o zaman maliyetleri de düflürmesi gerekiyordu. Öyleyse, yapacakt. fiirketin karar alma merkezinin a rl Tayvan a kayd r lacakt. Bill in tüm flirketi temelden bafllayarak yeni bafltan yaratmak anlam na gelen kararlar belli bir risk içeriyordu. Bununla birlikte, bu ad mlardaki bilgelik zaman zaman kendini aç kça gösteriyordu. fiirket seçilen bir dilimde daha agresif bir flekilde rekabet edebilecek, maliyetler ve maliyet yap s bak m ndan dünya çap nda rekabete daha aç k hale gelecek, müflterilere daha fazla de er sunacak ve pazar pay ve kazanç art fl sa layacakt. Bill in kararlar na duydu u güven salt bir cesaret gösterisinden ibaret de ildi; o daha çok, iflletmeyi para kazanabilecek flekilde konumlama konusunda sahip oldu u know-how dan güç al yordu. Bill in kiflili i karar alma sürecinde devasa bir de er niteli indeydi. Do ru sorular sorarsa do ru yan tlara ulaflabilece inden emin olarak konular n derinine inmeye hevesli, iyi bir dinleyiciydi. Bill ayn zamanda insanlar de erlendirme know-how na da sahipti. fle bafllad s rada flirket Almanya ve Birleflik Amerika da operas-

15 Know-How 17 yonlar olan ve Tayvan ile Japonya da sat fl ekibi bulunduran çokuluslu bir örgüttü. fiirkete girmeden önce kendisine do rudan ba l ekiple tan flmam flt. Bu ekipten kimlerin Asya ya s çrama yapmay, üretim gelifltirme evrelerinin sürelerini k saltmay ve üretim maliyetlerini düflürmeyi baflarabilece ini belirlemek zorundayd. Bill de ifliklikleri yapmak üzere baz kiflileri seçtikten sonra, bunlar n dil, kültür ve disiplin farkl l klar, uzakl k ve de iflik zaman kuflaklar gibi zorluklara karfl n bir ekip olarak s k bir eflgüdüm içinde çal flmalar n sa lamak zorundayd. Bu amaçla birlikte problem çözme oturumlar ndan oluflan ve haftal k uluslararas konferans telefon görüflmeleri fleklinde tekrarlanan, efl zamanl ve yo un bir iletiflim süreci bafllatt. Ayr ca ayda bir kez bir araya geliniyordu. Bu süreç koordinasyon ve pazarl k gerektiren en son konular, hangi eylemi kimin uygulayaca ve iflin takibi gibi sorunlar konuflmak üzere bütün ilgili kiflileri bir araya getiriyordu. Asl nda, her fleyin gerisinde, Bill in d fl ortamdaki de ifliklikleri görmesini sa layan know-how yat yordu. Bu de ifliklikler flirketin ürün gelifltirme süresini k saltmas n ve on sekiz ayl k bir süre içinde yeni ürünlerin fiyatlar düzenli aral klarla yar ya kadar indi i zaman bile, para kazanmay baflarabilmesini gerektiriyordu. Bu amaçlar bir an olsun gözden kaç rmayan Bill flirketi etkili bir flekilde yeniden konumland rmay baflard. Bunun sonucunda gelir ve kârlar h zla yükseldi, hatta tüm sektörün durgunlu a yuvarland 2001 ve 2002 nin o zor günlerinde bile hisse fiyatlar yükselmeye devam etti. Nick ile Bill aras ndaki fark tek bir noktada somutlan yor: Bill ne yapt n biliyordu, oysa Nick bilmiyordu. fiimflek gibi h zl de iflikliklerin yer ald ve her fleyin fleffaflaflt bu ortamda belli bir öze sahip olmayan liderler k sa zamanda kendilerini ele verirler, ama o ana kadar yol açabilecekleri zarar n boyutlar büyük olabilir. Bir f rsat kaç rmak, ya da bir tehlikeyi savuflturamamak, t pk insanlar n ya da örgütlerin yeteneklerini yanl fl de erlendirmek ya da amaç belirleme konusunda yan lg ya düflmekte oldu u gibi, flirketi y k ma götürebilir. Baflar l liderler know-how lar n do al bir nitelik kazan ncaya kadar ö renir, uygular, keskinlefltirir ve gelifltirirler. Ustal k defalarca pratik yaparak kazan l r. Nas l, istedi i kadar zinde olsa da bir insan, hiç pratik yapmad bir spor dal nda düzenli pratik yapan biriyle boy ölçüflemezse, bu know-how lar pratikte uygulamayan liderlerin etkinli i uy-

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Çal flanlar Gelifltirmek

Çal flanlar Gelifltirmek Çal flanlar Gelifltirmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Bir Çal flan flten Ç karmak

Bir Çal flan flten Ç karmak Bir Çal flan flten Ç karmak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Etkin Sunumlar Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

fl Hayat nda, Bilimde ve Günlük Yaflamda Ba lant lar Albert-László Barabási Çeviren Nurettin Elhüseyni

fl Hayat nda, Bilimde ve Günlük Yaflamda Ba lant lar Albert-László Barabási Çeviren Nurettin Elhüseyni Ba lant lar fl Hayat nda, Bilimde ve Günlük Yaflamda Ba lant lar Albert-László Barabási Çeviren Nurettin Elhüseyni ISBN 978-605-5655-35-8 Albert-László Barabási Orijinal ad ve yay nc s : Linked Plume-Penguin

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar novasyon Yapmak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Geribildirim Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Zaman Yönetimi Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

Dijital ve küresel bir dünyada yaşıyoruz

Dijital ve küresel bir dünyada yaşıyoruz 21 Eylül 9. Seçme Yerleştirme Zirvesi Seçme Yerleştirmede Değişen Yaklaşımlar Paneli Gülven Aytekin Amrop Türkiye / Ortak İletişim çağının yeni normalleri Dijital ve küresel bir dünyada yaşıyoruz Dünyada

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Soru ve Cevaplarla GÜNÜMÜZDE PAZARLAMANIN TEMELLER

Soru ve Cevaplarla GÜNÜMÜZDE PAZARLAMANIN TEMELLER Soru ve Cevaplarla GÜNÜMÜZDE PAZARLAMANIN TEMELLER Soru ve Cevaplarla GÜNÜMÜZDE PAZARLAMANIN TEMELLER PHILIP KOTLER Çeviren Ümit fiensoy ISBN 975-6225-43-2 Philip Kotler s FAQs on Marketing Philip Kotler,

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

nsan Kaynaklar Geli imi

nsan Kaynaklar Geli imi nsan Kaynaklar Geli imi Motivasyon, Görev devri ve De erlendirme 1 Faaliyet yönetimi Faaliyet yönetimini sa lamak için a a daki yollar takip edilebilir: - Beklentilerin örneklendirilmesi - Tüm proje organizasyonu

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ISBN 978-605-5655-17-4 Ecological Intelligence, 2009, Daniel Goleman Türkçe yay n haklar Brockman. Inc. taraf ndan sa lanm flt r.

ISBN 978-605-5655-17-4 Ecological Intelligence, 2009, Daniel Goleman Türkçe yay n haklar Brockman. Inc. taraf ndan sa lanm flt r. Çeviren Seda Toksoy ISBN 978-605-5655-17-4 Ecological Intelligence, 2009, Daniel Goleman Türkçe yay n haklar Brockman. Inc. taraf ndan sa lanm flt r. Optimist Yay nlar Telefon: 0216 481 29 17-18 Faks :

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Dizinin kitaplar :

Cep Yönderi Dizisi. Dizinin kitaplar : nsanlar kna Etmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Görev Devretmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Stres Yönetimi Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Endüstri 4.0. nsanl n Gelece i. Tümüyle bilgisayar

Endüstri 4.0. nsanl n Gelece i. Tümüyle bilgisayar Endüstri 4.0 ve nsanl n Gelece i Tümüyle bilgisayar 40 y l içinde sistemli ve yapay insanlar n yapt zeka donan ml makinelerin, üretim ve hatta bilgisayarlar n her ifli makine ve hizmet sektöründe çal flmas

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Çal flanlar Elde Tutmak

Çal flanlar Elde Tutmak Çal flanlar Elde Tutmak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Etkin Yöneticinin Seyir Defteri

Etkin Yöneticinin Seyir Defteri Etkin Yöneticinin Seyir Defteri Etkin Yöneticinin Seyir Defteri Peter Drucker ve Joseph Maciariello Jack Welch ve Jim Collins in Katk lar yla Çeviren Zülfü Dicleli ISBN 978-975-6225-98-1 The Effective

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı