Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 BANKA ÝÇÝN SÝGORTA YÖNETÝMÝ BANKALARA ÖZEL BANKA SÝGORTACILIÐI ÇÖZÜMLERÝ Bank Insurance Stratejik Fonksiyonel Sistemler Sigorta Þirketleri ile Tam Entegre Olun Rekabet Ýçin Banka Sigortacýlýðýnda Komple Çözüm

2 KOMPLE, ENTEGRE, UZUN VADELÝ BANKA SÝGORTACILIÐI SÝSTEMÝ ÝSTER MEVCUT YATIRIMINIZI KORUYARAK ÝSTERSENÝZ SIFIRDAN KURARAK Bank Insurance - Banka Sigortacýlýðý Bank Insurance, banka sigortacýlýðý konusunda bankanýzýn çalýþmak istediði her türlü modele uyum saðlar. Sigorta ürünlerini stratejik ürünler olarak gören banka ve finans kurumlarýnýn uzun vadeli bir banka sigortacýlýðý altyapýsýný kurmasýný temin eder. Elementer, hayat, saðlýk ve emeklilik ürünleri ile bankanýn bugün ve gelecekte müþterilerine sunmak istediði tüm ürünleri kapsayan Bank Insurance, bir veya birden fazla sigorta þirketi ile bir partner gibi çalýþabilmeyi kolaylaþtýrmaktadýr. Farklý Banka Sigortacýlýðý Modellerinin Kurulmasýnda ve Deðiþiminde Bank Insurance, farklý banka sigortacýlýðý modellerini kullanan kurumlara hizmet verebilmek için tasarlanmýþtýr. Farklý modelleri içinde barýndýrdýðýndan yeni modellere geçiþte kolaylýk saðlar. Model deðiþimlerinde sistem atýl kalmaz. Bir bankanýn Stratejik Banka Sigortacýlýk Modelini kurmasý için gerekli tüm hususlar Bank Insurance nde bulunmaktadýr. BankInsurance - BANKA SÝGORTACILIÐI MÝMARÝSÝ Sigorta Þirketi Banka Ucu - BankAgent Þubeler Merkez Çaðrý Merkezi Ýnternet Þubesi Mobile Þube Diðer Satýþ ve Servis Noktalarý Dijital TV BANKA KANALLARI Doküman Realtime XML (MS Office/Acrobat) Faks SMS B A N K A S Ý G O R T A C I L I Ð I Ö N O F Ý S S Ý S T E M Ý V E Y A D Ý Ð E R Satþ Yönetim ProSales Telefon Bankacýlýðý ATM Daðýtým Anlaþmasý veya Stratejik Alliance Sigorta Þirketi ve Bankanýn Joint Venture Þirketi SatýnAlma Bankanýn Kendi Sigorta Þirketini Kurmasý Bankanýn Kendi Sigorta Kanalýný Kurmasý Bank Insurance bankanýn ve sigorta þirketlerinin kendi geliþtirdikleri sistemlerine bir alternatif deðil, gerektiðinde tüm sistemleri kullanan ve tek bir çözüm mimarisi saðlayan bir çözümdür. Banka sigortacýlýðýnda sistemlerini zayýf gören bankalar, komple çözüm olarakta Bank Insurance sistemini uygulayabilirler. Eriþim ve Çapraz Satþ Yönetim Kurumsal Müþteriler Bireysel Müþteriler Aday Müþteriler MÜÞTERÝLER Aktivite ve Süreç Yönetim Interaction Hub BANKA SÝGORTACILIÐI MERKEZ OFÝS SÝSTEMÝ VEYA DÝÐER PayNet Üretim Yönetim Müþteri Tahsilât Yönetim Sigorta Þirketi Ödeme Yönetim Hasar Yönetim Bankacýlýk Müþteri ile Entegre Müþteri - Custo Tazminat Yönetim B A N K A S Ý S T E M L E R Ý S Ý G O R TA VE EMEKLÝLÝK ÞÝRKETLERÝ (1) Bank Insurance Basým Sistemleri Muhasebe Kredi Kredi Kartý Provizyon Ýnternet Þubesi Fiyatlandýrma Entegratörü Otorizasyon ve Poliçeleþme Entegratörü Hasar Entegratörü Tahsilat Entegratörü BANKA SÝGORTACILIÐI ÇÖZÜMLERÝ

3 KARLILIK VE REKABET ÝÇÝN BANKA SÝGORTACILIÐINDA TEK ÇÖZÜM Tüm Süreçlerde ve Deðiþik Çalýþma Modellerinde Etkin Bir bankanýn, sigorta þirketinin ya da birlikte geliþtirdikleri Banka Sigortacýlýk Modelinin implementasyonunda Bank Insurance sistemi, belirlenen süreç ve modellerin en etkin ve hýzlý þekilde uygulanmasýný saðlar. Sigortacýlýða uzak satýþ temsilcilerinize bile yol gösterecek, hatasýz çalýþmalarýný saðlayacak sistemin bankanýza yardýmcý olduðu süreçler aþaðýda belirtilmektedir. Satýþ prosedürleri Poliçe basým ve teslim Satýþ sonrasý prosedürleri Ürün geliþtirme Ürün paketleme Promosyon Yönetimi Eðitim Tahsilat ve Ödeme Yönetimi Müþteri servisi ve hasar yönetimi Sigorta þirketi ile entegrasyon Banka Sistemleri ile entegrasyon Banka Sigortacýlýðýnýn Avantajlarý Sigorta ürünleri ile müþteri kalýcýlýk oranlarýnýn artýrýlmasý ve ayný zamanda yeni müþteri elde edilmesi Temel Finansal ürünlerin ve kurumun karlýlýðýnýn artýrýlmasý Ayný çatý altýnda daha fazla finansal ihtiyacýn karþýlanmasý Çeþitlendirme ile daha güvenli ve stabil bir gelir akýþýna sahip olma Satýþ ve müþteri odaklý bir kültür oluþturma Bank Insurance nin Avantajlarý Banka sigortacýlýðýný tüm uygun kanallara yayabilme Müþteriye daha hýzlý ve kaliteli hizmet verebilme Bankanýn ödeme sistemleri ile tam entegre çalýþabilme Bankanýn diðer sistemleri ile entegre çalýþabilme sayesinde operasyonel yüklerin azaltýlmasý Farklý sigorta þirketleri ile tam entegre çalýþabilme sayesinde daha hýzlý ve hatasýz süreçlere kavuþulmasý Uzun vadeli, atýl kalmayacak bir sistem altyapýsý saðlamasý KOMPLE BANKA SÝGORTACILIÐI ÇÖZÜMÜ Bank Insurance Stratejik Fonksiyonel Sistemler Sigorta Þirketleri ile Tam Entegre Olun Rekabet Ýçin Banka Sigortacýlýðýnda Komple Çözüm BankInsurance Bankalar Ýçin BankAgent Sigorta Þirketi II Banka Ucu BankAgent Sigorta Þirketi I Banka Ucu Bank Insurance (2) BANKA ÝÇÝN SÝGORTA YÖNETÝMÝ

4 MÜÞTERÝYE ODAKLANAN BANKALAR ÝÇÝN Her Türlü Satýþ Kanalýnda... Bank Insurance, farklý satýþ kanallarýný destekler. Yeni kanal yapýlarý oluþturmanýzý, deðiþik kanallarýn birarada gerçekleþtirdiði satýþ ve servis proseslerini uygulamanýzý, kanallar arasýndaki iletiþimi saðlamanýzý kolaylaþtýrýr. Farklý Ürünler Farklý Satýþ Kanallarý Ýle Farklý ürünleri farklý satýþ kanallarýnda satýlmak üzere sýnýflandýrabilirsiniz. Gerekli olan satýþ çabasýnýn fazlalýðýna göre ürünlerinizi ayýrýp hangi ürünün hangi kanal, takým ve kiþilerce satýlabileceðini ayýrabilirsiniz. Bank Insurance; tüm kanal yapýlarýný, alt kanallarý, kanal altýnda takýmlarý, temsilci tiplerini ve hiyerarþilerini takip etmeye hazýrdýr. Kanallardaki deðiþimleri, baðlýlýklarý, yeni açýlan kanallarý, takýmlarý; takým üyelerinin deðiþimlerini takip edebilmenize; Kanal, Takým ve Temsilci performanslarýný ayrý ayrý ölçebilmenize olanak saðlar. Hiyerarþik çalýþma yöntemleri ile takým liderlerinin ya da yöneticilerin kendine baðlý çalýþanlarý izlemesine, raporlarýný almasýna olanak saðlar. Ayný þekilde birimlerde kendine baðlý alt birimleri izleyebilirler. Deðiþik Daðýtým Yöntemlerinde Bank Insurance, yanda gösterilen tüm örnek daðýtým yöntemlerinde çözüm saðlar. Bankacýlýk sisteminden sigortacýlýk sistemine iki yönlü veri aktarýmlarý yapýlabildiði gibi iki kurum arasýnda mutabakat saðlayacak fonksiyonlarý da içerir. Kredi kartlarýna entegre kesilen ferdi kaza ürünleri bankada ve sigorta þirketinde ayrý poliçeler þeklinde otomatik oluþturulup takip edilerek hasar, yenileme ve tahsilat takiplerine olanak verilir. Bundle Ürünler (Müþterinin Ek Ücret Ödemediði Ürünler) Kart sahipleri için Seyahat, Kaza ve Saðlýk Teminatlarý Kayýp, hýrsýzlýk ve satýnalma koruma teminatlarý Bundle Ürünler (Müþterinin Ek Ücret Ödeyerek Satýn Alabildiði Ürünler) Kredilerle Birlikte Alýnan Ürünler (Oto, konut, bireysel, eðitim vb. krediler) Mortgage Ürünleri Direkt Satýþ Eðitim ve emeklilik için uzun vadeli birikim ürünleri Kiþisel risk ürünleri Raf Ürünleri Finansal ürünlere entegre kolay ve hýzlý satýlabilen ürünler TÜM SÝGORTACILIK ÜRÜNLERÝ Klasik Kanallar Teknolojik Kanallar EMEKLÝLÝK ELEMENTER HAYAT SAÐLIK > Kurumsal ve Bireysel Þubeler > Satýþ Noktalarý (Maðaza vb.) > Çaðrý Merkezi (Ýç veya Outsource) > Sigortacýlýða Özel Direkt Satýþ Takýmlarý > Diðer Servis Noktalarý > Internet Þubesi > Mobil Cihazlar > Telefon Bankacýlýðý > ATM > Dijital TV (3) Bank Insurance BANKA SÝGORTACILIÐI ÇÖZÜMLERÝ

5 BANKA SÝGORTACILIÐINA ÖZEL, KOLAY KULLANILABÝLEN BÝR SÝSTEM ÝÇÝN Komple Banka Sigortacýlýðý Ön Ofis ni tüm modülleri ile kullanabileceðiniz gibi, farklý modülleri kendi mevcut modüllerinizle birlikte entegre ederekte kullanabilirsiniz. Herkesin kullanabileceði kadar kolay arayüzlerle çalýþarak, hata yapýlmasýna izin vermeyen, satýþ temsilcisini yönlendiren, gerektiðinde eðiten Bank Insurance nin en büyük farký, banka sigortacýlýðýna özel olarak tasarlanmýþ olmasýdýr. Satýþ Yönetimi - ProSales Ýster bankanýn kendi arayüzleri ile, Ýster Satýþ arayüzleri ile çalýþma Sigorta þirketine entegre fiyatlandýrma ve otorizasyon Banka Müþterisine baðlý tek arayüzde farklý sigorta ürünleri Satýþ takýmlarý ile özel satýþ süreçleri Farklý kanallara özel satýþ süreçleri Satýþ takýmlarý ve üyeleri takibi Teklifleri ürün sunumlarý ile birlikte gönderebilme Teklifleri istendiðinde fax kapaklarý ile fakslayabilme Teklif, satýþ, yenileme ve hasarda müþteriye SMS gönderimi Hiç sigortacýlýk bilmeyen satýþ temsilcilerinin kullanýmýna uygun Telefonda dahi satýþ yapabilme Farklý ürünleri bir seferde teklif olarak verebilme Müþteri ihtiyacýna uygun farklý ürün, ödeme, teminat, þirket vb. alternatiflerle teklif verebilme Takým/Temsilci/Þube/Bölge bazýnda raporlar alabilme Eriþim ve Çapraz Satýþ Yönetimi Ýhtiyaca göre teklifte çapraz satýþ alternatifleri Teklif basýmlarýnda müþteriye özel çapraz satýþ metinleri Ürün potansiyel müþterilerini kurallarla otomatik oluþturabilme Elektronik müþteri listeleri ve listelerden müþteri eriþimi Aktivite ve Süreç Yönetimi - Interaction Hub Satýþ süreçleri Randevu, ziyaret ve görüþmelerden onay süreçlerine kadar tüm süreçler Proaktif satýþ süreçleri Müþteri kalýcýlýðýna, yeni müþterilere, kaybolmakta olan müþterilere ait süreçler Telefonda satýþ süreçleri Elektronik ajanda Farklý birimlerin katýldýðý süreçler Tüm temaslar tarih sýrasýnda ve tek ekranda Satýþ sonrasý süreçleri Satýþ temsilcisinin satýþ sonrasý tüm aktiviteleri Memnuniyet anketlerinden satýþ sonrasý görüþmelere kadar tüm proaktif aktiviteler Call center satýþ sonrasý süreçleri Hasar süreçleri Ödeme Kanallarý - PayNet Tüm Taksitli Kartlarla anýnda provizyon Tüm Banka Kredi kartlarý ile anýnda peþinat provizyonu Zorunlu Peþin Ürünlerin Taksitli Satýlabilmesi Üye Ýþyeri Bazýnda Ürün ve Taksit Sayýlarý Farklýlaþtýrma Ýstenen Tüm Kanallarýn ve Ürünlerin Sadece PayNet ile Çalýþabilmesi Taksit Atlat Kampanyalarý Satýþ Ýptal Ýþlemleri Ýade ve Kýsmi Ýade Ýþlemleri Online Poliçe Entegrasyonu Online Ön Muhasebe ve Muhasebe Entegrasyonu Poliçe Satýþýndan Sonra Ýþlem Yapýlabilmesi Poliçe Satýþýndan Sonra Kredi Kartýnýn Deðiþtirilebilmesi Ýþlem Bazýnda Banka Mutabakat Ýþlemleri (Taksit Tarih ve Tutarlarý, Bloke Tarih ve Tutarlarý, Servis ve Ödül Puan Komisyonlarý) Slip Tasarým ve Basým Bank Insurance (4) BANKA ÝÇÝN SÝGORTA YÖNETÝMÝ

6 UZUN VADELÝ BÝR BANKA SÝGORTACILIÐI MÝMARÝSÝ ÝÇÝN BANK INSURANCE Üretim Yönetimi Poliçe Üretimi Ýster kendi tarifenizle üretim, ister sigorta þirketine entegre üretim Ýsterseniz sigorta þirketi kontrolünde otorizasyon ve poliçe oluþumu Bankacýlýk ürünlerine baðlý otomatik üretim (Bundle ürünler) Müþterinin SMS, telefon, fax, bildirimi ile aktive edilebilen poliçeler Komisyon takibi Poliçe basým ve teslim Ýsterseniz sigorta þirketi sistemleri ile entegre olup poliçe teslim sürecini hýzlandýrma Ýsterseniz kendi basým sistemlerinizle entegre ederek bankada toplu basým Ýsterseniz Bank Insurance basým sisteminden anýnda basým Ýsterseniz sigorta þirketi sisteminden gelen anýnda basým dosyalarýný alabilme Ýsterseniz sigorta þirketinin kontrolünde ile anýnda basým Yenileme Yönetimi Yenilemede birebir iliþki yönetimi Toplu veya tek tek yenileme Sigorta þirketi ile entegre yenileme Yenilemede SMS gönderimi Ýstendiðinde yenileme geri dönüþleri Çaðrý Merkezinden Hýzlý Yenileme Ürün geliþtirme Bankada bankanýn ihtiyacýna uygun tüm ürünleri sigorta þirketleri ile entegre bir þekilde geliþtirebilir ve sisteminizde takip edebilirsiniz. Farklý sigorta þirketlerine ait farklý ürünler Müþteri ihtiyacýna özel ürünler Bankaya özel sigorta ürünleri Farklý kanallara özel ürünler Sigorta þirketleri ile entegre Ürün paketleme Banka ürünleri satýþ sürecine entegre sigortacýlýk ürünleri Banka ürünleri ile bundle sigortacýlýk ürünleri Promosyon Yönetimi Kart kampanyalarý Fiyatlandýrmada bankaya özel promosyonlarýn uygulanabilmesi Kanallara promosyon duyurularý, haberler, içerik yönetimi Emlak ofisleri, sigorta acenteleri gibi farklý servis saðlayýcýlarla entegre çalýþma ve promosyon modelleri Komple Banka Sigortacýlýðý Merkez Ofis ni tüm modülleri ile kullanabileceðiniz gibi farklý modülleri kendi mevcut modüllerinizle birlikte entegre ederekte kullanabilirsiniz. (5) Bank Insurance BANKA SÝGORTACILIÐI ÇÖZÜMLERÝ

7 Banka Müþteri Bilgi Ýle Entegre Müþteri - Custo Tüm sigorta ürünlerini banka müþterisine baðlý tek çatý altýnda görebilme Sigorta þirketi ve banka arasýndaki entegrasyonlarda kolaylýk Müþteri Tahsilat Yönetimi Farklý döviz cinsleri ile takip Çek-Senet-Kredi kartý takip sistemi Tahsilat raporlarý Yaþlandýrma ve Gençleþtirme Raporlarý Mizan ve ekstreler Hasar Yönetimi Ýstendiðinde sigorta þirketi ile entegre ihbar alabilme Dosya durumu hakkýnda bilgi verebilme Eksik evrak, eksper atama, ödeme hakkýnda SMS, , fax gönderimi Ýstendiðinde Bankadan Hasar Ödemeleri Detaylý hasar raporlarý Tazminat Yönetimi Internet þubesinden sigortalýlarýn saðlýk tazminat takibi SMS, ile tazminat ödeme bildirimi Sigorta Þirketi Ödeme Yönetimi Poliçe bazýnda ödeme kapama Sigorta þirketine ödeme entegrasyonu Bank Insurance Stratejik Fonksiyonel Sistemler Sigorta Þirketleri ile Tam Entegre Olun Rekabet Ýçin Banka Sigortacýlýðýnda Komple Çözüm BANKAYA ÖZEL BANKA SÝGORTACILIÐI SÝSTEMÝ Bank Insurance Bank Insurance (6) BANKA ÝÇÝN SÝGORTA YÖNETÝMÝ

8 BANKA VE SÝGORTA ÞÝRKETLERÝ ARASINDA ULUSLARARASI STANDARLARDA VERÝ BÜTÜNLÜÐÜ Tüm sigorta þirketleri ile banka arasýnda Uluslararasý Standardlarda, Sürekliliði Saðlanmýþ, Güvenli Bilgi Alýþveriþi Poliçe Verileri ve Mutabakat Bundle ürünler için örneðin yeni kredi kartý oluþtukça otomatik poliçeler oluþturularak Banka Sigortacýlýðý ne ve sigorta þirketlerine banka müþteri sistemi ile entegre olacak þekilde aktarýlýr. Banka ve sigorta þirketi sistemi arasýnda elektronik olarak mutabakat bir hareket için veya toplu olarak yapýlabilir. Bank Insurance teklif arayüzlerinden veya bankanýn kendi arayüzlerinden girilen teklifin fiyatlandýrýlmasý ve poliçeleþmesi sigorta þirketlerinin kontrolünde ve onlarýn sistemleri ile entegre olarak gerçekleþtirilir. Oluþan poliçe, banka sigortacýlýðý sisteminde, bankanýn sisteminde ve sigorta þirketinin sisteminde yerini alýr. Ayrý iþlem yapmak gerekmez. Operasyonel yük azalýr. Hasar ve Tazminat Verileri Sigorta þirketinde oluþan hasar ve tazminat verileri, Bank Insurance sistemine, gerektiðinde müþteri servisi verilen bankanýn diðer sistemlerine aktarýlýr. Müþteriye SMS; , fax ile haber verilebilir. Ödeme Verileri Banka tarafýndan sigorta þirketine ödemeler ve ödemelere ait poliçe bilgileri sigorta þirketine aktarýlabilir. T Ü M S Ý G O R T A Þ Ý R K E T L E R Ý Ý L E E N T E G R E O L U N Elementer Þirketi - I Elementer Þirketi - II Hayat Þirketi - I Emeklilik Þirketi - I Poliçeler Hasarlar Tazminatlar ile Çift Yönlü Veri Bütünlüðü ve Mutabakat Ödemeler Poliçeler Teklifler Banka Sigortacýlýðý Ve Bankacýlýk (7) Bank Insurance BANKA SÝGORTACILIÐI ÇÖZÜMLERÝ

9 BANKA SÝGORTACILIÐINDA REKABET AVANTAJI Poliçe Basýmý Poliçe basýmlarýný en hýzlý þekilde gerçekleþtirebilmeniz için bankanýn basým sistemlerini kullanabilirsiniz. Bank Insurance sistemine sigorta þirketinden dosya olarak gelen poliçeyi de basmak bir seçenek olabilir. Bu durumda sigorta þirketinin kendi poliçe basým sistemi ile entegre olmaktadýr. Ýçeriðini ve þablonlarýný sigorta þirketinin tasarladýðý Basým sisteminden veri alarakta Bank Insurance poliçe basýmý yapabilecektir. Kredi Kredi sisteminizle poliçe sistemleri entegre çalýþabilmekte, hangi poliçenin hangi kredi ile iliþkin olduðu takip edilebilmektedir. Muhasebe Bankanýn muhasebe sistemine Banka Sigortacýlýðý sistemi üzerinden tüm entegrasyonlar gerçekleþtirilebilmektedir. Kredi Kartý Provizyon Poliçe, zeylname ve yenilemelerde kredi kartý veya taksitli kart ile anýnda provizyon alýnabilmekte, iptal zeylnamelerinde iptal iþlemleri banka sistemleri ile entegre olarak gerçekleþtirilebilmektedir. Internet Þubesi Ýstendiðinde poliçeler, hasarlar, poliçe ödemeleri görüntülenebileceði gibi teklif verme iþlemleri de gerçekleþtirilebilecektir. Bank Insurance Stratejik Fonksiyonel Sistemler Sigorta Þirketleri ile Tam Entegre Olun Rekabet Ýçin Banka Sigortacýlýðýnda Komple Çözüm BANKA SÝSTEMLERÝ ÝLE TAM ENTEGRE BANKA SÝGORTACILIÐI Bank Insurance (8) BANKA ÝÇÝN SÝGORTA YÖNETÝMÝ

10 MÜÞTERÝ ODAKLI BANKA SÝGORTACILIÐI ÝÇÝN SÝGORTA ÜRÜNLERÝ SATIÞLARINI ARTIRMAK ÝÇÝN Çaðrý Merkezinde Satýþ BankInsurance sistemi ile belli ürünleri satýn almýþ müþterilere hazýrlanan elektronik listeler aracýlýðý ile proaktif satýþ yapýlabilir. Ýstendiðinde banka çaðrý merkezi aracýlýðý ile hýzlý yenileme iþlemleri gerçekleþtirilebilir. Belli ürünler için müþterilere telefonda bilgi alýnarak ve fax ile sigorta teklifleri iletilebilir. Teklifler, müþteriye özelleþtirilmiþ þekilde ve farklý satýþ alternatiflerini içerecek þekilde gönderebilir. Ýstendiðinde taksitli kart ve kredi kartlarý ile anýnda satýþ gerçekleþtirilebilir. Mortgage ve Kredilerle Sigorta Ürünleri Satýþý Mortgage ve krediler ile birlikte verilmesi gereken tüm sigorta ürünleri, tek bir teklif halinde müþteriye verilebilir. Farklý sigorta þirketleri ile entegre olacak þekilde yüksek hacimli mortgage satýþlarý sigorta ürünleri satýþý ile desteklenir. sistemleri, dünyadaki mortgage iþ süreçleri incelenerek hazýrlanmýþtýr. Aþaðýda mortgage ve kredilerle birlikte satýlabilecek Bank Insurance ile süreçlerini takip edebileceðiniz bazý sigorta ürünleri yer almaktadýr. Hayat Sigortasý Ferdi Kaza Sigortasý Mortgage Koruma Sigortasý Mortgage Ödemelerini Koruma Sigortasý Mortgage Deðer Kaybý Garanti Sigortasý Tapu Sicili Sigortasý Yapý Sigortasý Nakit Akýþý ve Finansal Garanti Sigortasý Tapu ve kredi iþlemini yapan kanalýn hata ve ihmali sigortasý Hata ve Ýhmal Sigortasý ve Mortgage kayýp sigortasý Yöneticilerin sorumluluðu sigortasý Ev sahibinin sigortasý Aktive Edilebilen Sigorta Ürünleri Seyahat ferdi kaza, vize gibi sadece belli bir süre geçerli olabilecek ürünler önceden hazýrlanan sigorta kartlarý ile daðýtýlabilir. Sigorta poliçesinin baþlamasý yani aktive edilmesi, kartlarýn üzerindeki numara ile poliçenin SMS, , telefon veya Internet yoluyla gönderimi ile mümkün olmaktadýr. Tek Müþteri Çatýsý Altýnda Bank Insurance sisteminin amacý, bankanýn bir müþterisi ile ilgili, sadece kendisi deðil, tüm yakýnlýklarýný da içerecek þekilde farklý ürün saðlayýcýlarýndan farklý ürünleri tek bir ekranda görüntülenmesini saðlamak ya da buna yardýmcý olmaktýr. Banka, kendi CRM sistemine bu bilgileri entegre edilmesini saðlayacaðý gibi, nin bankacýlýða özel CRM ürünlerinden de faydalanabilir. ABC BANK ÖRNEK BÝREYSEL MÜÞTERÝ KENDÝSÝ ORTAÐI FÝRMASI EÞÝ ABC Sigorta Mortgage Yapý Ferdi Kaza ABC Hayat Sigorta Hayat ABC Emeklilik Sigorta Bireysel Emeklilik ABC Bank Ortak hesap ABC Sigorta Kasko ABC Leasing Leasing ABC Bank Þirket Hesabý DEF Sigorta Ýþyeri Ürünü DEF Sigorta Kasko Trafik Ürünü ABC Bank Otomobil Kredisi DEF Sigorta Doktorum Ürünü (9) Bank Insurance ABC Bank Mortgage Bireysel Kredi Ortak hesap - Ortaðý BANKA SÝGORTACILIÐI ÇÖZÜMLERÝ

11 Teknoloji Bank Insurance, son teknoloji ile geliþtirilmiþ ve bankanýn hatlarý üzerinde rahatlýkla kullanýlabilmektedir. Çok sayýda þubesi olan bankalarda da rahatlýkla kullanýlabilen sistem, uçlarda hiçbir program yüklemesine gerek kalmadan, sadece Internet Explorer ile çalýþabilemektedir. Oracle'ýn ve SQL Server'ýn en son versiyonlarý üzerinde çalýþabilen sistem, 1000 ve üstü kullanýcý yoðunluðunda kullanýlabilmek üzere tasarlanmýþtýr. Sadece istenen bilgilerin hat üzerinde taþýndýðý sistem, tazeleme yapmaksýzýn saha bazýnda çalýþabiliyor. Kural tabanlý sistem, farklý zamanlarda farklý kurallarýn uygulanabilmesine olanak tanýyor. N-tiered bir mimaride hazýrlanmýþ sistemin web sunucularý, aplikasyon sunucularý, veritabaný sunucularý ve entegrasyon sunucularý ölçeklenebilirliðe olanak verecek þekilde ayrý implemente edilebildiði gibi fonksiyonel modül ve ürünlerde farklý sunucularda kurulabiliyor. SSL veya VPN ile kullanýlabilen sistem, uluslararasý banka ve sigorta þirketlerinde kullanýlmaktadýr. Þifre uzunluklarýnýn, içeriðinin, geçerlilik süresinin, sanal klavye kullanýmýnýn, single login seçenekleri güvenlik politikasý olarak tanýmlanabilmektedir. Servis odaklý bir mimaride çalýþan sistem, istendiðinde ISP/ASP merkezlerinde barýndýrýlabilmektedir. XML bazlý haberleþmenin yoðun olarak kullanýldýðý sistem, birden fazla þirketin ayný ortamda hizmet vermesini saðlayabilecek þekilde tasarlanmýþtýr. Farklý kullanýcýlarýn farklý dillerde ayný sistem üzerinde çalýþabilmeleri, raporlarý farklý dillerde alabilmeleri, teklif ve poliçe basýmlarýný farklý dilleri konuþan müþterilere sunabilmeleri mümkündür. n tümü ile entegre olan , fax, SMS eriþimleri sayesinde iletiþim kalitesi artmaktadýr. Tüm raporlar, MS Office ile entegredir. 15 Yýllýk Teknoloji ve Banka Sigortacýlýðý Deneyiminin Sonucu... Bank Insurance (10) BANKA ÝÇÝN SÝGORTA YÖNETÝMÝ

12 BANKA SÝGORTACILIÐI ÇÖZÜMLERÝ (Stratejik Fonksiyonel Sistemler) bugünün hýzla deðiþen iþ ortamýnda þirketlerin rekabetçi kalmalarýný, masraflarýný azaltýrken kar ve verimliliklerini de artýrmalarýný saðlayan Kurumsal Yönetim Sistemleri üretmektedir., geniþ uzman kadrosu ile, 1992 yýlýndan beri, en ileri teknolojik iþ çözümlerini, müþterilerinin ihtiyaçlarýna göre özelleþtirerek sunmaktadýr. Kurumsal yazýlým ve bilgi teknolojileri alanýnda lider þirketlerden biri olan, sektörlerinde öncü, ulusal ve uluslararasý bir çok þirket ve kuruluþa hizmet vermektedir. BANKA SÝGORTACILIÐI ÇÖZÜMLERÝ BANKA ÝÇÝN SÝGORTA YÖNETÝMÝ Neden? 1992 den beri sigortacýlýk ve banka sigortacýlýðý deneyimi Yenilikçi iþ modellerini bütünleþtiren kendi geliþtirdiði yazýlým sistemleri Inet ile banka ve sigorta þirketleri arasýnda sürekli hizmete odaklanmýþ 1000 ve üstü kullanýcýya sahip büyük projelerde deneyim Entegre kurumsal sistemlerde deneyim Sigorta sektörüne odaklanmýþ entegre CRM Mimarisi Sigorta sektörünün tüm segmentlerini kapsayan deneyimi Uluslararasý kurumlarýn seçimi Düþük operasyon, donaným ve komünikasyon maliyetleri Güvenli, denenmiþ, risksiz Internet teknolojisi Bölge Internet Þubeler Direk Satýþ Çaðrý Merkezi ATM Dijital TV Müdürlükleri Þubesi Bank Insurance ENTEGRATÖRLERÝ VE TASARIMCILAR MEVCUT BANKACILIK SÝSTEMLERÝ SÝGORTA ÞÝRKETLERÝ SÝSTEMLERÝ Content Management Müþteriler Scoring Aday Müþteriler Çalýþanlar PayNet Servis Saðlayýcýlar Telefon Bankacýlýðý Mobil Cihazlar Document Management Saðlam Fikir Sokak No.5 Esentepe Ýstanbul Tel : Faks : Bank Insurance Stratejik Fonksiyonel Sistemler Sigorta Þirketleri ile Tam Entegre Olun Rekabet Ýçin Banka Sigortacýlýðýnda Komple Çözüm Her hakký saklýdýr.

www.sfs.com.tr Sigortacýlýkta son teknoloji Winsure.Net - 1 Winsure.Net Nedir? Stratejilerinize yön verirken, deðiþimleri uygularken en büyük yardýmcýnýz : Winsure.Net Winsure.Net Sigortacýlýk, sigorta

Detaylı

www.sfs.com.tr Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigorta Þirketlerine Özel e-crm Uygulamasý Bireysel Emeklilik Þirketlerine özel e-crm Çözümü 1 Müþteri Ýliþkileri Yönetimi Bireysel Emeklilik Sistemi ve Müþteriye

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata

Detaylı

Elektronik Ticaret Dersi Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu E-TÝCARET NEDÝR?

Elektronik Ticaret Dersi Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu E-TÝCARET NEDÝR? E-TÝCARET NEDÝR? E-Ticaret için verilebilecek tek bir taným yoktur. Bazý görüºlere göre, e-ticaret (E- Commerce), her türlü malýn ve servisin bilgisayar teknolojisi, elektronik iletiºim kanallarý ve ilgili

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

Labris UTM Cyber Warfare Lab Common Criteria ISO EAL4+

Labris UTM Cyber Warfare Lab Common Criteria ISO EAL4+ Labris UTM, iþ yapma biçiminize uyum saðlayacak esnekliði sunarken, sizi, gerekmeyen modülleri, donanýmlarý almak zorunda býrakmaz. Ýþletmenizin mevcut ihtiyacý neyse onu alýr ve yapýnýza en uygun þekilde

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

FÝKRÝ MÜLKÝYET HAKLARININ TÝCARÝLEÞTÝRÝLMESÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut N. Özdemir Ekim 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-10/558 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO UYGUNLUK TESTÝ Bu anketin amacý size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadýðýnýzýn anlaþýlmasý,

Detaylı

www.siemens.com.tr/hipath

www.siemens.com.tr/hipath HiPath 3000 - küçük ve orta ölçekli iþletmeler için profesyonel haberleþme sistemleri www.siemens.com.tr/hipath Müþteri iliþkileri, iþletmenizin baþarýsýný belirleyen temel unsurlardan biridir. Müþterileriniz

Detaylı

ORKA ORKA Programlarý, günün koþullarýna uygun olarak sürekli güncellenmektedir. Bilgi için; http://www.orka.com.tr/yenilikler/ http://www.orka.com.tr/yardim/ GENEL ÖZELLÝKLER ( F1-Yardým ) ve ( Shift

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011 Stratejik Plan ...harp sanayii tesisatýmýzý, daha ziyade inkiþaf ve tevsi için alýnan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileþme mesaimizde de ordu ihtiyacý ayrýca

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

bir TIK dönemi Denizli Ticaret Odasý nda

bir TIK dönemi Denizli Ticaret Odasý nda Hisarcýklýoðlu: Baþarýlý olmanýn yolu hayal kurmaktan geçer TOBB Baþkaný ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Mütevelli Heyet Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, gençlere hayal kurmaktan vazgeçmemelerini

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR Sunuþ Bilindiði üzere, Avrupa Birliði Tek Sigorta Piyasasýna uyum sürecinde olan sektörümüz için son derece önemli konulardan biri de Avrupa Birliði'nde

Detaylı

BÝLÝMSEL YAYIN ORGANI TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TMSF yýl:4 sayý:22 Temmuz-Aðustos-Eylül 2009 RÝSK KAVRAMI VE BANKACILIKTA RÝSK Ferhat SAYIM - Dr. Selami ER, Sayfa 7 de GLOBAL KRÝZ ve ÜLKEMÝZE YANSIMALARI

Detaylı

TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nedim

Detaylı

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER AÞ SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI MENKUL KIYMET ALIM SATIM RÝSK BÝLDÝRÝM FORMU VARANTLARA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi Ürünlere Genel Bakýþ Servo Sürücüler Servo Motorlar AC-Servo motorlarý DC-Servo motorlarý Opsiyonel olarak redüktörlü servomotorla Özel motorlar Tork motorlarý

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB

Detaylı