Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 BANKA ÝÇÝN SÝGORTA YÖNETÝMÝ BANKALARA ÖZEL BANKA SÝGORTACILIÐI ÇÖZÜMLERÝ Bank Insurance Stratejik Fonksiyonel Sistemler Sigorta Þirketleri ile Tam Entegre Olun Rekabet Ýçin Banka Sigortacýlýðýnda Komple Çözüm

2 KOMPLE, ENTEGRE, UZUN VADELÝ BANKA SÝGORTACILIÐI SÝSTEMÝ ÝSTER MEVCUT YATIRIMINIZI KORUYARAK ÝSTERSENÝZ SIFIRDAN KURARAK Bank Insurance - Banka Sigortacýlýðý Bank Insurance, banka sigortacýlýðý konusunda bankanýzýn çalýþmak istediði her türlü modele uyum saðlar. Sigorta ürünlerini stratejik ürünler olarak gören banka ve finans kurumlarýnýn uzun vadeli bir banka sigortacýlýðý altyapýsýný kurmasýný temin eder. Elementer, hayat, saðlýk ve emeklilik ürünleri ile bankanýn bugün ve gelecekte müþterilerine sunmak istediði tüm ürünleri kapsayan Bank Insurance, bir veya birden fazla sigorta þirketi ile bir partner gibi çalýþabilmeyi kolaylaþtýrmaktadýr. Farklý Banka Sigortacýlýðý Modellerinin Kurulmasýnda ve Deðiþiminde Bank Insurance, farklý banka sigortacýlýðý modellerini kullanan kurumlara hizmet verebilmek için tasarlanmýþtýr. Farklý modelleri içinde barýndýrdýðýndan yeni modellere geçiþte kolaylýk saðlar. Model deðiþimlerinde sistem atýl kalmaz. Bir bankanýn Stratejik Banka Sigortacýlýk Modelini kurmasý için gerekli tüm hususlar Bank Insurance nde bulunmaktadýr. BankInsurance - BANKA SÝGORTACILIÐI MÝMARÝSÝ Sigorta Þirketi Banka Ucu - BankAgent Þubeler Merkez Çaðrý Merkezi Ýnternet Þubesi Mobile Þube Diðer Satýþ ve Servis Noktalarý Dijital TV BANKA KANALLARI Doküman Realtime XML (MS Office/Acrobat) Faks SMS B A N K A S Ý G O R T A C I L I Ð I Ö N O F Ý S S Ý S T E M Ý V E Y A D Ý Ð E R Satþ Yönetim ProSales Telefon Bankacýlýðý ATM Daðýtým Anlaþmasý veya Stratejik Alliance Sigorta Þirketi ve Bankanýn Joint Venture Þirketi SatýnAlma Bankanýn Kendi Sigorta Þirketini Kurmasý Bankanýn Kendi Sigorta Kanalýný Kurmasý Bank Insurance bankanýn ve sigorta þirketlerinin kendi geliþtirdikleri sistemlerine bir alternatif deðil, gerektiðinde tüm sistemleri kullanan ve tek bir çözüm mimarisi saðlayan bir çözümdür. Banka sigortacýlýðýnda sistemlerini zayýf gören bankalar, komple çözüm olarakta Bank Insurance sistemini uygulayabilirler. Eriþim ve Çapraz Satþ Yönetim Kurumsal Müþteriler Bireysel Müþteriler Aday Müþteriler MÜÞTERÝLER Aktivite ve Süreç Yönetim Interaction Hub BANKA SÝGORTACILIÐI MERKEZ OFÝS SÝSTEMÝ VEYA DÝÐER PayNet Üretim Yönetim Müþteri Tahsilât Yönetim Sigorta Þirketi Ödeme Yönetim Hasar Yönetim Bankacýlýk Müþteri ile Entegre Müþteri - Custo Tazminat Yönetim B A N K A S Ý S T E M L E R Ý S Ý G O R TA VE EMEKLÝLÝK ÞÝRKETLERÝ (1) Bank Insurance Basým Sistemleri Muhasebe Kredi Kredi Kartý Provizyon Ýnternet Þubesi Fiyatlandýrma Entegratörü Otorizasyon ve Poliçeleþme Entegratörü Hasar Entegratörü Tahsilat Entegratörü BANKA SÝGORTACILIÐI ÇÖZÜMLERÝ

3 KARLILIK VE REKABET ÝÇÝN BANKA SÝGORTACILIÐINDA TEK ÇÖZÜM Tüm Süreçlerde ve Deðiþik Çalýþma Modellerinde Etkin Bir bankanýn, sigorta þirketinin ya da birlikte geliþtirdikleri Banka Sigortacýlýk Modelinin implementasyonunda Bank Insurance sistemi, belirlenen süreç ve modellerin en etkin ve hýzlý þekilde uygulanmasýný saðlar. Sigortacýlýða uzak satýþ temsilcilerinize bile yol gösterecek, hatasýz çalýþmalarýný saðlayacak sistemin bankanýza yardýmcý olduðu süreçler aþaðýda belirtilmektedir. Satýþ prosedürleri Poliçe basým ve teslim Satýþ sonrasý prosedürleri Ürün geliþtirme Ürün paketleme Promosyon Yönetimi Eðitim Tahsilat ve Ödeme Yönetimi Müþteri servisi ve hasar yönetimi Sigorta þirketi ile entegrasyon Banka Sistemleri ile entegrasyon Banka Sigortacýlýðýnýn Avantajlarý Sigorta ürünleri ile müþteri kalýcýlýk oranlarýnýn artýrýlmasý ve ayný zamanda yeni müþteri elde edilmesi Temel Finansal ürünlerin ve kurumun karlýlýðýnýn artýrýlmasý Ayný çatý altýnda daha fazla finansal ihtiyacýn karþýlanmasý Çeþitlendirme ile daha güvenli ve stabil bir gelir akýþýna sahip olma Satýþ ve müþteri odaklý bir kültür oluþturma Bank Insurance nin Avantajlarý Banka sigortacýlýðýný tüm uygun kanallara yayabilme Müþteriye daha hýzlý ve kaliteli hizmet verebilme Bankanýn ödeme sistemleri ile tam entegre çalýþabilme Bankanýn diðer sistemleri ile entegre çalýþabilme sayesinde operasyonel yüklerin azaltýlmasý Farklý sigorta þirketleri ile tam entegre çalýþabilme sayesinde daha hýzlý ve hatasýz süreçlere kavuþulmasý Uzun vadeli, atýl kalmayacak bir sistem altyapýsý saðlamasý KOMPLE BANKA SÝGORTACILIÐI ÇÖZÜMÜ Bank Insurance Stratejik Fonksiyonel Sistemler Sigorta Þirketleri ile Tam Entegre Olun Rekabet Ýçin Banka Sigortacýlýðýnda Komple Çözüm BankInsurance Bankalar Ýçin BankAgent Sigorta Þirketi II Banka Ucu BankAgent Sigorta Þirketi I Banka Ucu Bank Insurance (2) BANKA ÝÇÝN SÝGORTA YÖNETÝMÝ

4 MÜÞTERÝYE ODAKLANAN BANKALAR ÝÇÝN Her Türlü Satýþ Kanalýnda... Bank Insurance, farklý satýþ kanallarýný destekler. Yeni kanal yapýlarý oluþturmanýzý, deðiþik kanallarýn birarada gerçekleþtirdiði satýþ ve servis proseslerini uygulamanýzý, kanallar arasýndaki iletiþimi saðlamanýzý kolaylaþtýrýr. Farklý Ürünler Farklý Satýþ Kanallarý Ýle Farklý ürünleri farklý satýþ kanallarýnda satýlmak üzere sýnýflandýrabilirsiniz. Gerekli olan satýþ çabasýnýn fazlalýðýna göre ürünlerinizi ayýrýp hangi ürünün hangi kanal, takým ve kiþilerce satýlabileceðini ayýrabilirsiniz. Bank Insurance; tüm kanal yapýlarýný, alt kanallarý, kanal altýnda takýmlarý, temsilci tiplerini ve hiyerarþilerini takip etmeye hazýrdýr. Kanallardaki deðiþimleri, baðlýlýklarý, yeni açýlan kanallarý, takýmlarý; takým üyelerinin deðiþimlerini takip edebilmenize; Kanal, Takým ve Temsilci performanslarýný ayrý ayrý ölçebilmenize olanak saðlar. Hiyerarþik çalýþma yöntemleri ile takým liderlerinin ya da yöneticilerin kendine baðlý çalýþanlarý izlemesine, raporlarýný almasýna olanak saðlar. Ayný þekilde birimlerde kendine baðlý alt birimleri izleyebilirler. Deðiþik Daðýtým Yöntemlerinde Bank Insurance, yanda gösterilen tüm örnek daðýtým yöntemlerinde çözüm saðlar. Bankacýlýk sisteminden sigortacýlýk sistemine iki yönlü veri aktarýmlarý yapýlabildiði gibi iki kurum arasýnda mutabakat saðlayacak fonksiyonlarý da içerir. Kredi kartlarýna entegre kesilen ferdi kaza ürünleri bankada ve sigorta þirketinde ayrý poliçeler þeklinde otomatik oluþturulup takip edilerek hasar, yenileme ve tahsilat takiplerine olanak verilir. Bundle Ürünler (Müþterinin Ek Ücret Ödemediði Ürünler) Kart sahipleri için Seyahat, Kaza ve Saðlýk Teminatlarý Kayýp, hýrsýzlýk ve satýnalma koruma teminatlarý Bundle Ürünler (Müþterinin Ek Ücret Ödeyerek Satýn Alabildiði Ürünler) Kredilerle Birlikte Alýnan Ürünler (Oto, konut, bireysel, eðitim vb. krediler) Mortgage Ürünleri Direkt Satýþ Eðitim ve emeklilik için uzun vadeli birikim ürünleri Kiþisel risk ürünleri Raf Ürünleri Finansal ürünlere entegre kolay ve hýzlý satýlabilen ürünler TÜM SÝGORTACILIK ÜRÜNLERÝ Klasik Kanallar Teknolojik Kanallar EMEKLÝLÝK ELEMENTER HAYAT SAÐLIK > Kurumsal ve Bireysel Þubeler > Satýþ Noktalarý (Maðaza vb.) > Çaðrý Merkezi (Ýç veya Outsource) > Sigortacýlýða Özel Direkt Satýþ Takýmlarý > Diðer Servis Noktalarý > Internet Þubesi > Mobil Cihazlar > Telefon Bankacýlýðý > ATM > Dijital TV (3) Bank Insurance BANKA SÝGORTACILIÐI ÇÖZÜMLERÝ

5 BANKA SÝGORTACILIÐINA ÖZEL, KOLAY KULLANILABÝLEN BÝR SÝSTEM ÝÇÝN Komple Banka Sigortacýlýðý Ön Ofis ni tüm modülleri ile kullanabileceðiniz gibi, farklý modülleri kendi mevcut modüllerinizle birlikte entegre ederekte kullanabilirsiniz. Herkesin kullanabileceði kadar kolay arayüzlerle çalýþarak, hata yapýlmasýna izin vermeyen, satýþ temsilcisini yönlendiren, gerektiðinde eðiten Bank Insurance nin en büyük farký, banka sigortacýlýðýna özel olarak tasarlanmýþ olmasýdýr. Satýþ Yönetimi - ProSales Ýster bankanýn kendi arayüzleri ile, Ýster Satýþ arayüzleri ile çalýþma Sigorta þirketine entegre fiyatlandýrma ve otorizasyon Banka Müþterisine baðlý tek arayüzde farklý sigorta ürünleri Satýþ takýmlarý ile özel satýþ süreçleri Farklý kanallara özel satýþ süreçleri Satýþ takýmlarý ve üyeleri takibi Teklifleri ürün sunumlarý ile birlikte gönderebilme Teklifleri istendiðinde fax kapaklarý ile fakslayabilme Teklif, satýþ, yenileme ve hasarda müþteriye SMS gönderimi Hiç sigortacýlýk bilmeyen satýþ temsilcilerinin kullanýmýna uygun Telefonda dahi satýþ yapabilme Farklý ürünleri bir seferde teklif olarak verebilme Müþteri ihtiyacýna uygun farklý ürün, ödeme, teminat, þirket vb. alternatiflerle teklif verebilme Takým/Temsilci/Þube/Bölge bazýnda raporlar alabilme Eriþim ve Çapraz Satýþ Yönetimi Ýhtiyaca göre teklifte çapraz satýþ alternatifleri Teklif basýmlarýnda müþteriye özel çapraz satýþ metinleri Ürün potansiyel müþterilerini kurallarla otomatik oluþturabilme Elektronik müþteri listeleri ve listelerden müþteri eriþimi Aktivite ve Süreç Yönetimi - Interaction Hub Satýþ süreçleri Randevu, ziyaret ve görüþmelerden onay süreçlerine kadar tüm süreçler Proaktif satýþ süreçleri Müþteri kalýcýlýðýna, yeni müþterilere, kaybolmakta olan müþterilere ait süreçler Telefonda satýþ süreçleri Elektronik ajanda Farklý birimlerin katýldýðý süreçler Tüm temaslar tarih sýrasýnda ve tek ekranda Satýþ sonrasý süreçleri Satýþ temsilcisinin satýþ sonrasý tüm aktiviteleri Memnuniyet anketlerinden satýþ sonrasý görüþmelere kadar tüm proaktif aktiviteler Call center satýþ sonrasý süreçleri Hasar süreçleri Ödeme Kanallarý - PayNet Tüm Taksitli Kartlarla anýnda provizyon Tüm Banka Kredi kartlarý ile anýnda peþinat provizyonu Zorunlu Peþin Ürünlerin Taksitli Satýlabilmesi Üye Ýþyeri Bazýnda Ürün ve Taksit Sayýlarý Farklýlaþtýrma Ýstenen Tüm Kanallarýn ve Ürünlerin Sadece PayNet ile Çalýþabilmesi Taksit Atlat Kampanyalarý Satýþ Ýptal Ýþlemleri Ýade ve Kýsmi Ýade Ýþlemleri Online Poliçe Entegrasyonu Online Ön Muhasebe ve Muhasebe Entegrasyonu Poliçe Satýþýndan Sonra Ýþlem Yapýlabilmesi Poliçe Satýþýndan Sonra Kredi Kartýnýn Deðiþtirilebilmesi Ýþlem Bazýnda Banka Mutabakat Ýþlemleri (Taksit Tarih ve Tutarlarý, Bloke Tarih ve Tutarlarý, Servis ve Ödül Puan Komisyonlarý) Slip Tasarým ve Basým Bank Insurance (4) BANKA ÝÇÝN SÝGORTA YÖNETÝMÝ

6 UZUN VADELÝ BÝR BANKA SÝGORTACILIÐI MÝMARÝSÝ ÝÇÝN BANK INSURANCE Üretim Yönetimi Poliçe Üretimi Ýster kendi tarifenizle üretim, ister sigorta þirketine entegre üretim Ýsterseniz sigorta þirketi kontrolünde otorizasyon ve poliçe oluþumu Bankacýlýk ürünlerine baðlý otomatik üretim (Bundle ürünler) Müþterinin SMS, telefon, fax, bildirimi ile aktive edilebilen poliçeler Komisyon takibi Poliçe basým ve teslim Ýsterseniz sigorta þirketi sistemleri ile entegre olup poliçe teslim sürecini hýzlandýrma Ýsterseniz kendi basým sistemlerinizle entegre ederek bankada toplu basým Ýsterseniz Bank Insurance basým sisteminden anýnda basým Ýsterseniz sigorta þirketi sisteminden gelen anýnda basým dosyalarýný alabilme Ýsterseniz sigorta þirketinin kontrolünde ile anýnda basým Yenileme Yönetimi Yenilemede birebir iliþki yönetimi Toplu veya tek tek yenileme Sigorta þirketi ile entegre yenileme Yenilemede SMS gönderimi Ýstendiðinde yenileme geri dönüþleri Çaðrý Merkezinden Hýzlý Yenileme Ürün geliþtirme Bankada bankanýn ihtiyacýna uygun tüm ürünleri sigorta þirketleri ile entegre bir þekilde geliþtirebilir ve sisteminizde takip edebilirsiniz. Farklý sigorta þirketlerine ait farklý ürünler Müþteri ihtiyacýna özel ürünler Bankaya özel sigorta ürünleri Farklý kanallara özel ürünler Sigorta þirketleri ile entegre Ürün paketleme Banka ürünleri satýþ sürecine entegre sigortacýlýk ürünleri Banka ürünleri ile bundle sigortacýlýk ürünleri Promosyon Yönetimi Kart kampanyalarý Fiyatlandýrmada bankaya özel promosyonlarýn uygulanabilmesi Kanallara promosyon duyurularý, haberler, içerik yönetimi Emlak ofisleri, sigorta acenteleri gibi farklý servis saðlayýcýlarla entegre çalýþma ve promosyon modelleri Komple Banka Sigortacýlýðý Merkez Ofis ni tüm modülleri ile kullanabileceðiniz gibi farklý modülleri kendi mevcut modüllerinizle birlikte entegre ederekte kullanabilirsiniz. (5) Bank Insurance BANKA SÝGORTACILIÐI ÇÖZÜMLERÝ

7 Banka Müþteri Bilgi Ýle Entegre Müþteri - Custo Tüm sigorta ürünlerini banka müþterisine baðlý tek çatý altýnda görebilme Sigorta þirketi ve banka arasýndaki entegrasyonlarda kolaylýk Müþteri Tahsilat Yönetimi Farklý döviz cinsleri ile takip Çek-Senet-Kredi kartý takip sistemi Tahsilat raporlarý Yaþlandýrma ve Gençleþtirme Raporlarý Mizan ve ekstreler Hasar Yönetimi Ýstendiðinde sigorta þirketi ile entegre ihbar alabilme Dosya durumu hakkýnda bilgi verebilme Eksik evrak, eksper atama, ödeme hakkýnda SMS, , fax gönderimi Ýstendiðinde Bankadan Hasar Ödemeleri Detaylý hasar raporlarý Tazminat Yönetimi Internet þubesinden sigortalýlarýn saðlýk tazminat takibi SMS, ile tazminat ödeme bildirimi Sigorta Þirketi Ödeme Yönetimi Poliçe bazýnda ödeme kapama Sigorta þirketine ödeme entegrasyonu Bank Insurance Stratejik Fonksiyonel Sistemler Sigorta Þirketleri ile Tam Entegre Olun Rekabet Ýçin Banka Sigortacýlýðýnda Komple Çözüm BANKAYA ÖZEL BANKA SÝGORTACILIÐI SÝSTEMÝ Bank Insurance Bank Insurance (6) BANKA ÝÇÝN SÝGORTA YÖNETÝMÝ

8 BANKA VE SÝGORTA ÞÝRKETLERÝ ARASINDA ULUSLARARASI STANDARLARDA VERÝ BÜTÜNLÜÐÜ Tüm sigorta þirketleri ile banka arasýnda Uluslararasý Standardlarda, Sürekliliði Saðlanmýþ, Güvenli Bilgi Alýþveriþi Poliçe Verileri ve Mutabakat Bundle ürünler için örneðin yeni kredi kartý oluþtukça otomatik poliçeler oluþturularak Banka Sigortacýlýðý ne ve sigorta þirketlerine banka müþteri sistemi ile entegre olacak þekilde aktarýlýr. Banka ve sigorta þirketi sistemi arasýnda elektronik olarak mutabakat bir hareket için veya toplu olarak yapýlabilir. Bank Insurance teklif arayüzlerinden veya bankanýn kendi arayüzlerinden girilen teklifin fiyatlandýrýlmasý ve poliçeleþmesi sigorta þirketlerinin kontrolünde ve onlarýn sistemleri ile entegre olarak gerçekleþtirilir. Oluþan poliçe, banka sigortacýlýðý sisteminde, bankanýn sisteminde ve sigorta þirketinin sisteminde yerini alýr. Ayrý iþlem yapmak gerekmez. Operasyonel yük azalýr. Hasar ve Tazminat Verileri Sigorta þirketinde oluþan hasar ve tazminat verileri, Bank Insurance sistemine, gerektiðinde müþteri servisi verilen bankanýn diðer sistemlerine aktarýlýr. Müþteriye SMS; , fax ile haber verilebilir. Ödeme Verileri Banka tarafýndan sigorta þirketine ödemeler ve ödemelere ait poliçe bilgileri sigorta þirketine aktarýlabilir. T Ü M S Ý G O R T A Þ Ý R K E T L E R Ý Ý L E E N T E G R E O L U N Elementer Þirketi - I Elementer Þirketi - II Hayat Þirketi - I Emeklilik Þirketi - I Poliçeler Hasarlar Tazminatlar ile Çift Yönlü Veri Bütünlüðü ve Mutabakat Ödemeler Poliçeler Teklifler Banka Sigortacýlýðý Ve Bankacýlýk (7) Bank Insurance BANKA SÝGORTACILIÐI ÇÖZÜMLERÝ

9 BANKA SÝGORTACILIÐINDA REKABET AVANTAJI Poliçe Basýmý Poliçe basýmlarýný en hýzlý þekilde gerçekleþtirebilmeniz için bankanýn basým sistemlerini kullanabilirsiniz. Bank Insurance sistemine sigorta þirketinden dosya olarak gelen poliçeyi de basmak bir seçenek olabilir. Bu durumda sigorta þirketinin kendi poliçe basým sistemi ile entegre olmaktadýr. Ýçeriðini ve þablonlarýný sigorta þirketinin tasarladýðý Basým sisteminden veri alarakta Bank Insurance poliçe basýmý yapabilecektir. Kredi Kredi sisteminizle poliçe sistemleri entegre çalýþabilmekte, hangi poliçenin hangi kredi ile iliþkin olduðu takip edilebilmektedir. Muhasebe Bankanýn muhasebe sistemine Banka Sigortacýlýðý sistemi üzerinden tüm entegrasyonlar gerçekleþtirilebilmektedir. Kredi Kartý Provizyon Poliçe, zeylname ve yenilemelerde kredi kartý veya taksitli kart ile anýnda provizyon alýnabilmekte, iptal zeylnamelerinde iptal iþlemleri banka sistemleri ile entegre olarak gerçekleþtirilebilmektedir. Internet Þubesi Ýstendiðinde poliçeler, hasarlar, poliçe ödemeleri görüntülenebileceði gibi teklif verme iþlemleri de gerçekleþtirilebilecektir. Bank Insurance Stratejik Fonksiyonel Sistemler Sigorta Þirketleri ile Tam Entegre Olun Rekabet Ýçin Banka Sigortacýlýðýnda Komple Çözüm BANKA SÝSTEMLERÝ ÝLE TAM ENTEGRE BANKA SÝGORTACILIÐI Bank Insurance (8) BANKA ÝÇÝN SÝGORTA YÖNETÝMÝ

10 MÜÞTERÝ ODAKLI BANKA SÝGORTACILIÐI ÝÇÝN SÝGORTA ÜRÜNLERÝ SATIÞLARINI ARTIRMAK ÝÇÝN Çaðrý Merkezinde Satýþ BankInsurance sistemi ile belli ürünleri satýn almýþ müþterilere hazýrlanan elektronik listeler aracýlýðý ile proaktif satýþ yapýlabilir. Ýstendiðinde banka çaðrý merkezi aracýlýðý ile hýzlý yenileme iþlemleri gerçekleþtirilebilir. Belli ürünler için müþterilere telefonda bilgi alýnarak ve fax ile sigorta teklifleri iletilebilir. Teklifler, müþteriye özelleþtirilmiþ þekilde ve farklý satýþ alternatiflerini içerecek þekilde gönderebilir. Ýstendiðinde taksitli kart ve kredi kartlarý ile anýnda satýþ gerçekleþtirilebilir. Mortgage ve Kredilerle Sigorta Ürünleri Satýþý Mortgage ve krediler ile birlikte verilmesi gereken tüm sigorta ürünleri, tek bir teklif halinde müþteriye verilebilir. Farklý sigorta þirketleri ile entegre olacak þekilde yüksek hacimli mortgage satýþlarý sigorta ürünleri satýþý ile desteklenir. sistemleri, dünyadaki mortgage iþ süreçleri incelenerek hazýrlanmýþtýr. Aþaðýda mortgage ve kredilerle birlikte satýlabilecek Bank Insurance ile süreçlerini takip edebileceðiniz bazý sigorta ürünleri yer almaktadýr. Hayat Sigortasý Ferdi Kaza Sigortasý Mortgage Koruma Sigortasý Mortgage Ödemelerini Koruma Sigortasý Mortgage Deðer Kaybý Garanti Sigortasý Tapu Sicili Sigortasý Yapý Sigortasý Nakit Akýþý ve Finansal Garanti Sigortasý Tapu ve kredi iþlemini yapan kanalýn hata ve ihmali sigortasý Hata ve Ýhmal Sigortasý ve Mortgage kayýp sigortasý Yöneticilerin sorumluluðu sigortasý Ev sahibinin sigortasý Aktive Edilebilen Sigorta Ürünleri Seyahat ferdi kaza, vize gibi sadece belli bir süre geçerli olabilecek ürünler önceden hazýrlanan sigorta kartlarý ile daðýtýlabilir. Sigorta poliçesinin baþlamasý yani aktive edilmesi, kartlarýn üzerindeki numara ile poliçenin SMS, , telefon veya Internet yoluyla gönderimi ile mümkün olmaktadýr. Tek Müþteri Çatýsý Altýnda Bank Insurance sisteminin amacý, bankanýn bir müþterisi ile ilgili, sadece kendisi deðil, tüm yakýnlýklarýný da içerecek þekilde farklý ürün saðlayýcýlarýndan farklý ürünleri tek bir ekranda görüntülenmesini saðlamak ya da buna yardýmcý olmaktýr. Banka, kendi CRM sistemine bu bilgileri entegre edilmesini saðlayacaðý gibi, nin bankacýlýða özel CRM ürünlerinden de faydalanabilir. ABC BANK ÖRNEK BÝREYSEL MÜÞTERÝ KENDÝSÝ ORTAÐI FÝRMASI EÞÝ ABC Sigorta Mortgage Yapý Ferdi Kaza ABC Hayat Sigorta Hayat ABC Emeklilik Sigorta Bireysel Emeklilik ABC Bank Ortak hesap ABC Sigorta Kasko ABC Leasing Leasing ABC Bank Þirket Hesabý DEF Sigorta Ýþyeri Ürünü DEF Sigorta Kasko Trafik Ürünü ABC Bank Otomobil Kredisi DEF Sigorta Doktorum Ürünü (9) Bank Insurance ABC Bank Mortgage Bireysel Kredi Ortak hesap - Ortaðý BANKA SÝGORTACILIÐI ÇÖZÜMLERÝ

11 Teknoloji Bank Insurance, son teknoloji ile geliþtirilmiþ ve bankanýn hatlarý üzerinde rahatlýkla kullanýlabilmektedir. Çok sayýda þubesi olan bankalarda da rahatlýkla kullanýlabilen sistem, uçlarda hiçbir program yüklemesine gerek kalmadan, sadece Internet Explorer ile çalýþabilemektedir. Oracle'ýn ve SQL Server'ýn en son versiyonlarý üzerinde çalýþabilen sistem, 1000 ve üstü kullanýcý yoðunluðunda kullanýlabilmek üzere tasarlanmýþtýr. Sadece istenen bilgilerin hat üzerinde taþýndýðý sistem, tazeleme yapmaksýzýn saha bazýnda çalýþabiliyor. Kural tabanlý sistem, farklý zamanlarda farklý kurallarýn uygulanabilmesine olanak tanýyor. N-tiered bir mimaride hazýrlanmýþ sistemin web sunucularý, aplikasyon sunucularý, veritabaný sunucularý ve entegrasyon sunucularý ölçeklenebilirliðe olanak verecek þekilde ayrý implemente edilebildiði gibi fonksiyonel modül ve ürünlerde farklý sunucularda kurulabiliyor. SSL veya VPN ile kullanýlabilen sistem, uluslararasý banka ve sigorta þirketlerinde kullanýlmaktadýr. Þifre uzunluklarýnýn, içeriðinin, geçerlilik süresinin, sanal klavye kullanýmýnýn, single login seçenekleri güvenlik politikasý olarak tanýmlanabilmektedir. Servis odaklý bir mimaride çalýþan sistem, istendiðinde ISP/ASP merkezlerinde barýndýrýlabilmektedir. XML bazlý haberleþmenin yoðun olarak kullanýldýðý sistem, birden fazla þirketin ayný ortamda hizmet vermesini saðlayabilecek þekilde tasarlanmýþtýr. Farklý kullanýcýlarýn farklý dillerde ayný sistem üzerinde çalýþabilmeleri, raporlarý farklý dillerde alabilmeleri, teklif ve poliçe basýmlarýný farklý dilleri konuþan müþterilere sunabilmeleri mümkündür. n tümü ile entegre olan , fax, SMS eriþimleri sayesinde iletiþim kalitesi artmaktadýr. Tüm raporlar, MS Office ile entegredir. 15 Yýllýk Teknoloji ve Banka Sigortacýlýðý Deneyiminin Sonucu... Bank Insurance (10) BANKA ÝÇÝN SÝGORTA YÖNETÝMÝ

12 BANKA SÝGORTACILIÐI ÇÖZÜMLERÝ (Stratejik Fonksiyonel Sistemler) bugünün hýzla deðiþen iþ ortamýnda þirketlerin rekabetçi kalmalarýný, masraflarýný azaltýrken kar ve verimliliklerini de artýrmalarýný saðlayan Kurumsal Yönetim Sistemleri üretmektedir., geniþ uzman kadrosu ile, 1992 yýlýndan beri, en ileri teknolojik iþ çözümlerini, müþterilerinin ihtiyaçlarýna göre özelleþtirerek sunmaktadýr. Kurumsal yazýlým ve bilgi teknolojileri alanýnda lider þirketlerden biri olan, sektörlerinde öncü, ulusal ve uluslararasý bir çok þirket ve kuruluþa hizmet vermektedir. BANKA SÝGORTACILIÐI ÇÖZÜMLERÝ BANKA ÝÇÝN SÝGORTA YÖNETÝMÝ Neden? 1992 den beri sigortacýlýk ve banka sigortacýlýðý deneyimi Yenilikçi iþ modellerini bütünleþtiren kendi geliþtirdiði yazýlým sistemleri Inet ile banka ve sigorta þirketleri arasýnda sürekli hizmete odaklanmýþ 1000 ve üstü kullanýcýya sahip büyük projelerde deneyim Entegre kurumsal sistemlerde deneyim Sigorta sektörüne odaklanmýþ entegre CRM Mimarisi Sigorta sektörünün tüm segmentlerini kapsayan deneyimi Uluslararasý kurumlarýn seçimi Düþük operasyon, donaným ve komünikasyon maliyetleri Güvenli, denenmiþ, risksiz Internet teknolojisi Bölge Internet Þubeler Direk Satýþ Çaðrý Merkezi ATM Dijital TV Müdürlükleri Þubesi Bank Insurance ENTEGRATÖRLERÝ VE TASARIMCILAR MEVCUT BANKACILIK SÝSTEMLERÝ SÝGORTA ÞÝRKETLERÝ SÝSTEMLERÝ Content Management Müþteriler Scoring Aday Müþteriler Çalýþanlar PayNet Servis Saðlayýcýlar Telefon Bankacýlýðý Mobil Cihazlar Document Management Saðlam Fikir Sokak No.5 Esentepe Ýstanbul Tel : Faks : Bank Insurance Stratejik Fonksiyonel Sistemler Sigorta Þirketleri ile Tam Entegre Olun Rekabet Ýçin Banka Sigortacýlýðýnda Komple Çözüm Her hakký saklýdýr.

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Bireysel Kurumsal Sigortacýlýða özel e-crm çözümü 1 Neden StraMar Insurance? Türkiye de sigortacýlýk büyük bir hýzla deðiþiyor. Rekabet giderek artýyor. Sigorta þirketleri, deðiþime ayak uydurabilmek,

Detaylı

www.sfs.com.tr Sigortacýlýkta son teknoloji Winsure.Net - 1 Winsure.Net Nedir? Stratejilerinize yön verirken, deðiþimleri uygularken en büyük yardýmcýnýz : Winsure.Net Winsure.Net Sigortacýlýk, sigorta

Detaylı

EDMS, þirketlerin dinamik dokümanlar oluþturmasýný saðlayan, bu doküman ve belgeleri dijital olarak saklayýp, dünyanýn deðiþik noktalarýndaki

EDMS, þirketlerin dinamik dokümanlar oluþturmasýný saðlayan, bu doküman ve belgeleri dijital olarak saklayýp, dünyanýn deðiþik noktalarýndaki with BIM Suite EDMS, þirketlerin dinamik dokümanlar oluþturmasýný saðlayan, bu doküman ve belgeleri dijital olarak saklayýp, dünyanýn deðiþik noktalarýndaki kullanýcýlarýnýn eriþmesine olanak veren ve

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

www.sfs.com.tr Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigorta Þirketlerine Özel e-crm Uygulamasý Bireysel Emeklilik Þirketlerine özel e-crm Çözümü 1 Müþteri Ýliþkileri Yönetimi Bireysel Emeklilik Sistemi ve Müþteriye

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

ACENTE BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ ile ÝÞÝNÝZÝ BÜYÜTÜN! + + + MYAGENT ARACILIK ÇÖZÜMLERÝ www.sfs.com.tr ACENTE MALÝYETLERÝNÝZÝ DÜÞÜRÜN, HÝZMET KALÝTENÝZÝ ARTIRIN. Acente Bilgi Teknolojileri ÝÞÝNÝZÝ BÜYÜTÜN! Günümüz

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

UÇTAN UCA HASAR ÝLÝÞKÝLERÝ YÖNETÝM SÝSTEMÝ SFS KURUMSAL SÝGORTACILIK ÇÖZÜMLERÝ CLAIMS Be Sure To Win Müþteri Merkezli Servis Odaklý Ýnternet ve Mobil Tabanlý Uluslararasý ve Yerel Ýhtiyaçlara Uygun www.sfs.com.tr

Detaylı

Proforma Maliyet Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. TÝCARÝ PAKET. www.zirve azilim.

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. TÝCARÝ PAKET. www.zirve azilim. Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. www.zirve azilim.net TÝCARÝ PAKET TÝCARÝ PAKET Windows iþletim sistemi için tasarlanmýþ olup SQL veritabaný

Detaylı

Cari Hesaplar Tek kart üzerinde TL ve istenilen döviz cinsi bazýnda hareket giriþi yapabilir ve raporlarýný Stok i Stoklara iliþkin tüm giriþ/çýkýþ irsaliyelerini düzenleyebilir, ambarlar arasý stok transferi

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

w w w. s f s. c o m. t r Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi le le Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Neden WinSpend? 1 Neden teknolojiyi

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

AG DANIŞMANLIK HAKKINDA

AG DANIŞMANLIK HAKKINDA AG DANIŞMANLIK HAKKINDA AG DANIŞMANLIK; Bilişim sektörü üreticileri ve iş ortaklarına, yurtiçi ve yurtdışında danışmanlık, kurulum, eğitim, bilişim güvenliği ve dış kaynak sağlama(outsource) alanlarında,

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // Sayý 1 // Mart 2008 GLOBAL SÝGORTA SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ ÝÞBÝRLÝÐÝ SFS, uluslararasý sigortacýlýk pazarýna dünyanýn önemli teknoloji þirketlerinden HCL ile giriyor. Sayfa>4 AIG Türkiye

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Üretim Planlama Ýhtiyaç Planlama Zaman Planlama Satýn Alma Stok Kontrol Üretim Takip (Kesim Öncesi) Örme Boya Baský Kesim Üretim Takip (Kesim Sonrasý) Parça Baský Nakýþ Dikim Ýlik Düðme

Detaylı

Entegre Yönetim Yazılımı

Entegre Yönetim Yazılımı Entegre Yönetim Yazılımı Senyonet le Yönetim Sende Senyonet, tüm süreçlerin uçtan uca yönetilebildiği modüler yapısı ve 23 yıllık tesis yönetim tecrübesiyle bugün binlerce tesiste başarıyla kullanılmaktadır.

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Sent Sen e t z e LIVE İş Çözümleri Çö Plat Pla f t o f rmu o sentez.com

Sent Sen e t z e LIVE İş Çözümleri Çö Plat Pla f t o f rmu o sentez.com SentezLIVE İş Çözümleri Platformu sentez.com Malzeme Finans Malzeme Genel Özellikler Esnek Parametrik Geliştirilebilir Güvenilir Erişilebilir Entegre Finans Parametrik İşinizin gerektirdiği şekilde özelleştirilebilen

Detaylı

Elektra Devre Mülk & Devre Tatil Yönetim Sistemi. Devre Tatil Satış Sözleşmesi & Satış CRM & Primler & Ödemeler ve Tahsilatlar & Finans

Elektra Devre Mülk & Devre Tatil Yönetim Sistemi. Devre Tatil Satış Sözleşmesi & Satış CRM & Primler & Ödemeler ve Tahsilatlar & Finans Elektra Devre Mülk & Devre Tatil Yönetim Sistemi Devre Tatil Satış Sözleşmesi & Satış CRM & Primler & Ödemeler ve Tahsilatlar & Finans Devre Mülk ve Tatil Yönetim Sistemi Dairelerin dönemlere göre doluluk

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

. Standart Profesyonel Kurumsal. Tahsilat Kaynağı - - - Tahsilat Yöntemi - - - Tahsilat Araçları - - - Tahsilat Türü - - -

. Standart Profesyonel Kurumsal. Tahsilat Kaynağı - - - Tahsilat Yöntemi - - - Tahsilat Araçları - - - Tahsilat Türü - - - Tahsilat Kaynağı - - - Bayi Bayi'nin Alt Bayisi Müşteri Son Kullanıcı (Tüketici) Tahsilat Yöntemi - - - Cari Hesap Bakiyesine İstinaden Tahsilat Bakiyeden Bağımsız Tahsilat Fatura/Tahakkuk Bazında Tahsilat

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

sentez DELUX Otel Yönetim Sistemi ÖN BÜRO YÖNETÝMÝ Pazarlama ve Satýþ Rezervasyon Resepsiyon Ön Kasa House Keeping Santral Baðlantýsý Rapor Üretici Parametreler ARKA BÜRO YÖNETÝMÝ Muhasebe Finans Cari

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Laboratuar Ýþ Emri Takibi (Parti Kartý) Stok Kontrol Satýn Alma Depo Seri (Top) Takibi Reçete (Ýþletme Reçetesi) Üretim Üretim Planlama Üretim Takibi Kalite Kontrol Sevkiyat Faturalama

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

JetMail (Toplu Mail) Platformu Genel Teklifi

JetMail (Toplu Mail) Platformu Genel Teklifi JetMail (Toplu Mail) Platformu Genel Teklifi JetMail JetMail, düzenli yaptığınız E-Mail gönderimlerinizi hedef kitlenizin önemsiz kutusundan çıkartarak gerçek bir satış aktivitesine dönüştürür. E- Mail

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Muhasebe Muhasebe hareketlerini TL ve dövizli olarak yapabilir, istenilen bazda rapor ve formlarý Rapor ve form üretici sayesinde, kullanýcý isteðine baðlý olarak sýnýrsýz sayýda rapor ve form hazýrlayabilirsiniz.

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Kredili Ýþlemleri Kasa Ýþlemleri Müþteri Sipariþ Satýn Alma Sipariþ Stok Fatura Cari Hesaplar Çek/Senet Banka Üretim www.sentez.com larýnýzý peþin veya kredili/taksitli yapabilirsiniz. Reyon bazýnda stok

Detaylı

Deðerli YATIRIMCI; Ýnþaat ve gayrimenkul alanýndaki hýzlý ilerlemenin sonucu olarak gayrimenkul danýþmaný kavramý geliþmiþ ülkelerdeki gibi Türkiye de de aile doktorluðu, aile avukatlýðý gibi kurumsallaþmýþtýr.

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Farklý sektörlerdeki maðazalarýn (Konfeksiyon, kitap/cd/kaset, ayakkabý/çanta, ev tekstili, market, fast-food/restaurant, optik/saat, beyaz eþya, mobilya vb.) kendine özgü çalýþma sistemlerine tam olarak

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

hizmetidir. iletiþimde özgürlüðü hissedin... toplu sms interaktif sms mobil pazarlama toplu mms Mobiltim Ýletiþim Kurumsal Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Þ. Ýstanbul Merkez Baðlarbaþý Mh. Ergenekon Sk.

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

Arkman Programları. Arkman Bilet 9L Arkman Cari Hesap 9L

Arkman Programları. Arkman Bilet 9L Arkman Cari Hesap 9L Arkman Programları Arkman Bilet 9L Arkman Cari Hesap 9L Turizm Acentesi Arkman sistem işleyişi Sistemdeki çalışma prensipleri: Web üzerinden ve/veya Turizm Acentesi ofisinde satılmış biletlerin Arkman

Detaylı

Proforma Maliyet Kumaþ Teknik Analiz Formu Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Kumaþ Teknik

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

JetMail (Toplu Mail) Platformu Genel Teklifi

JetMail (Toplu Mail) Platformu Genel Teklifi JetMail (Toplu Mail) Platformu Genel Teklifi JetMail JetMail, düzenli yaptığınız E-Mail gönderimlerinizi hedef kitlenizin önemsiz kutusundan çıkartarak gerçek bir satış aktivitesine dönüştürür. E- Mail

Detaylı

VERÝ TABANLARININ E-TÝCARET UYGULAMALARINDA KULLANILMASI MNS SÝGORTA ÞÝRKETÝ OTOMASYONU

VERÝ TABANLARININ E-TÝCARET UYGULAMALARINDA KULLANILMASI MNS SÝGORTA ÞÝRKETÝ OTOMASYONU ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ MÜHENDÝSLÝK FAKÜLTESÝ ELEKTRÝK-ELEKTRONÝK DERGÝSÝ YIL CÝLT SAYI : 2001-2002 : 1 : 1 ( 41 48 ) VERÝ TABANLARININ E-TÝCARET UYGULAMALARINDA KULLANILMASI MNS SÝGORTA ÞÝRKETÝ OTOMASYONU

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM VE KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM VE KÜLTÜR DERNEÐÝ www.yekud.org.tr Eðitimdir ki, bir milleti ya özgür, baðýmsýz, þanlý, yüksek bir topluluk halinde yaþatýr; ya da esaret ve sefalete terkeder. Atatürk 1 Eðitim, toplumun deðer yargýlarý ile bilgi ve beceri

Detaylı

BAYİ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ A K I L L I. K O L A Y. E NTEGRE

BAYİ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ A K I L L I. K O L A Y. E NTEGRE ARETE BULUT TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ BAYİ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ A K I L L I. K O L A Y. E NTEGRE BAYİ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ A R E T E C O N S U L T I N G VERİMLİ. GÖRÜNÜR. GÜVENİLİR. ARETE Bayi Yönetim Çözümüyle, satış terminallerinden

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK TS YGSH YGS 04 DERSHANELERÝ Konu TEMEL KAVRAMLAR - III Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

Ek Gereksinimler Standard Pro Plus EE HR

Ek Gereksinimler Standard Pro Plus EE HR Haziran-Aralık 2013 Workcube E-Business Portal Editions* Paketler (Sunucu bazlı lisanslama) / USD Standart Edition 19.900 $ Pro Edition 29.900 $ Plus Edition 39.900 $ Enterprise Edition 49.900 $ Open Enterprise

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyon Baþkanlýðý Týbbi Laboratuvarlar

Laboratuvar Akreditasyon Baþkanlýðý Týbbi Laboratuvarlar Laboratuvar Akreditasyon Baþkanlýðý Týbbi Laboratuvarlar Týbbi Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon, Akreditasyon; Laboratuvarların, Muayene, Belgelendirme kuruluşlarının ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı

Detaylı

TurkPOS a GENEL BAKIŞ

TurkPOS a GENEL BAKIŞ Turk a GENEL BAKIŞ Turuncu Holding A.Ş. yazılımdan, donanıma, inşaattan eğitime, finanstan finansal teknoloji alanındaki iştirak şirketleri ile güçlü bir yapıya sahiptir. Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri

Detaylı

İnternetten Kredi Kartı İle Online Tahsilat

İnternetten Kredi Kartı İle Online Tahsilat İnternetten Kredi Kartı İle Online Tahsilat Bayileriniz kendi müşterilerine yaptıkları satışların tutarını sizin online tahsilat sisteminizden size ödeyecekler ve bayilerinizin satış ciroları direkt olarak

Detaylı

GüneşSigorta'daFileNet ile Hasar Yönetimi. A. Serdar Yakut Güneş Sigorta Bilgi Đşlem Grup Müdürü

GüneşSigorta'daFileNet ile Hasar Yönetimi. A. Serdar Yakut Güneş Sigorta Bilgi Đşlem Grup Müdürü GüneşSigorta'daFileNet ile Hasar Yönetimi A. Serdar Yakut Güneş Sigorta Bilgi Đşlem Grup Müdürü AJANDA Güneş Sigorta Kurum Tanıtımı Neden Süreç Yönetimi ve Đçerik Yönetimi? Ürün Seçim Kriterleri Neden

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

LİBERTY SİGORTA TÜRKİYE DE BİRLİKTE BÜYÜYELİM

LİBERTY SİGORTA TÜRKİYE DE BİRLİKTE BÜYÜYELİM TÜRKİYE DE BİRLİKTE BÜYÜYELİM Liberty Mutual Insurance Group Amerika Boston merkezli Liberty Mutual Insurance Group, kurulduğu 1912 yılından bu yana insanların daha güvenli ve daha emniyetli hayatlar

Detaylı

UniTravel Sistem Yapısı

UniTravel Sistem Yapısı UniTravel Sistem Yapısı 1. UniTravel Sistemi 2. Müşteriler 3. Tedarikçiler Modüller 1. Web Sitesi 2. Satış ve Tedarik Modülleri 2.1. Uçak Modülü 2.2. Otel Modülü 2.3. Tur Modülü 2.4. Transfer Modülü 2.5.

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

WINDESKPORTA. sıgnum. Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi. Uygulama Çözümü. windesk.com.tr

WINDESKPORTA. sıgnum. Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi. Uygulama Çözümü. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKPORTA Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi Uygulama Çözümü Kurum içinde veya dışında faaliyet gösteren Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi uygulama alanında, tek bir

Detaylı

İki Problem Tek Çözüm. Gelişmiş Servis Otomasyonu Profesyonel Ticari Entegre

İki Problem Tek Çözüm. Gelişmiş Servis Otomasyonu Profesyonel Ticari Entegre TM Ataşehir deki 1 İki Problem Tek Çözüm Gelişmiş Servis Otomasyonu Profesyonel Ticari Entegre Ne öneriyoruz? Müşterilerinize daha kaliteli ve hatasız hizmet sunmak ve farklılık yaratmak, aynı zamanda

Detaylı

Sigorta Programı. Policede Müşteri bilgilerini detaylı olarak girebilirsiniz. her bir müşteriyi cari kart olarak algılar ve cari işlem yapabilirsiniz.

Sigorta Programı. Policede Müşteri bilgilerini detaylı olarak girebilirsiniz. her bir müşteriyi cari kart olarak algılar ve cari işlem yapabilirsiniz. Sigorta Programı Winpol Police, Cari,Kasa,Banka, Çek,Senet,Ödeme Planı,Fatura, Stok, Sms, İnsan Kaynakları, Kur Takibi, Personel, Uyarı Modüllerinden Oluşur. Police Modülü, Cari Mödül, Kasa Modülü, Banka

Detaylı

focus Ürün Katalogu sales channel store warehouse service www.bilgera.com.tr www.bilgera.com.tr Vizyonumuz; Geliþen dünya ekonomisine paralel olarak, güncelliðini koruyan çözümlerini mümkün olan en geniþ

Detaylı

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri 1. Tahsilat Ödeme İşlemleri Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri Alış/Satış irsaliyeleri, Giriş/Çıkış İşlemleri Fire ve Sarf Fişleri Girebilme 3.Sms

Detaylı

APSİYON. Site Yöneticisinin Dijital Asistanı

APSİYON. Site Yöneticisinin Dijital Asistanı APSİYON Site Yöneticisinin Dijital Asistanı Apsiyon, toplu yaşam alanları için geliştirilmiş bulut tabanlı yönetim sistemidir. Bu dairenin sahibi kim? Dairede kimler yaşıyor? 500TL üzeri borcu olan kimler

Detaylı

HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý

HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý BDT Yazýlým tarafýndan hazýrlanan Solid Edge Türkiye Teknik Destek sitesi üzerinde yayýnlanan HD kalitedeki Türkçe

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAÝRE BAÞKANLIÐI

YAZI ÝÞLERÝ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAÝRE BAÞKANLIÐI YAZI ÝÞLERÝ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAÝRE BAÞKANLIÐI ENCÜMEN VE KARARLAR ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ 5393 Sayýlý Belediye Kanununun 35. maddesi gereði Baþkanlýk Makamýnca Encümen Gündemine girmek üzere havale edilen

Detaylı

Hangi POS? POS ürünlerimiz, bağlantı şekilleri göre ve yetkilendirmelerine göre 2 ayrı katogoride hizmete sunulmaktadır.

Hangi POS? POS ürünlerimiz, bağlantı şekilleri göre ve yetkilendirmelerine göre 2 ayrı katogoride hizmete sunulmaktadır. Hangi POS? Denizbank, siz müşterilerimize geniş bir yelpazede POS ürün ve hizmetleri sunmaktadır. Seçeneklerimizi inceleyecek ve size en uygun POS ürününü belirleyebileceksiniz POS ürünlerimiz, bağlantı

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

OPERA OTEL YÖNETİM SİSTEMİ GENEL TANITIM

OPERA OTEL YÖNETİM SİSTEMİ GENEL TANITIM OPERA OTEL YÖNETİM SİSTEMİ GENEL TANITIM OPERA İşletme Çözümü'nün merkezinde OPERA Otel Yönetimi Sistemi (Property Management System / PMS) bulunur. Her boyuttaki otel ve otel zincirinin değişken ihtiyaçlarını

Detaylı

Sigortacılığa Özel Veri Modeli

Sigortacılığa Özel Veri Modeli Sigortacılığa Özel Veri Modeli İş Zekası Müdürlüğü Ahmet Şişek Oracle Sigortacılık Zirvesi 8 Mart 2017 AJANDA Sayılarla SBM SBM Sigortacılığa Özel Veri Modeli Projesi Sayılarla Sigorta Sektörü SĠGORTA

Detaylı

için Cenk Serdar Katma Değerli Servisler

için Cenk Serdar Katma Değerli Servisler E-Devlet Uygulamaları için Cenk Serdar Katma Değerli Servisler Genel Müdür Yardımcısı Nedir? 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu Kabul Tarihi: Ocak 2004 Islak imzaya eşdeğer nitelikli elektronik sertifika

Detaylı

CRM-ERP yazýlýmýnda EN AKILLI ÇÖZÜM : INFRA CRM-ERP ÇÖZÜMLERÝ

CRM-ERP yazýlýmýnda EN AKILLI ÇÖZÜM : INFRA CRM-ERP ÇÖZÜMLERÝ CRMERP yazýlýmýnda EN AKILLI ÇÖZÜM : INFRA CRMERP ÇÖZÜMLERÝ CRM ve ERP uygulamalarýnda tüm firma biliþim ve kültür altyapýnýzý deðiþtirmeden, o yapýyý kullanan ASP.NET web tabanlý yazýlým geliþtirdik ve

Detaylı

windesk.com.tr BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır.

windesk.com.tr BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır. windesk.com.tr WINDESKINTEGRA BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır. sıgnum WINDESK Süreç Tabanlı Uygulama Platformu

Detaylı

GIDA ÝLE TEMAS EDEN ÜRÜNLER VE PAKETLEME MALZEMELERÝ TEST HÝZMETLERÝ PAKETLEMENÝN TÜM AÞAMALARINDA GÜVEN Paketleme, ürünlerinizin tanýtýmýnda, korunmasýnda ve nakliyesinde önemli bir rol oynar. Paket tasarýmý

Detaylı