Asansörlerde korkutan tablo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Asansörlerde korkutan tablo"

Transkript

1 Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine inþa edilecek Ýmam Hatip Kampüsü projelerinin herhangi bir aksilik olmadýðý takdirde þubat ayý sonunda belediyeye teslim edileceðini söyledi. SAYFA 7 DE Yaþar Ahmet Özkan Ýhsan Özbay Beklenen atamalar yapýldý SAYFA 3 TE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) Asansörlerde korkutan tablo Emniyet "Geleceðe Yakýlan Meþale" projesini hayata geçiriyor 9 DA "2012'de 50 bin ton patates ürettik" Patates Üreticiler Birliði 2. Mali Genel Kurul Toplantýsýný gerçekleþtirdi. Turgut Özal Konferans Salonunda dün yapýlan toplantýya Patates Üreticileri katýldý. Patates Üreticiler Birliði Baþkaný Davut Subaþý genel kurulda yaptýðý konuþmada, "Üyelerimizin üretmiþ olduðu ürünü ilimizde Metropol Gýda Bahçeli Gýda gibi büyük marketlere pazarlamýþtýr. Bunun yaný sýra Ankara, Gaziantep, Adana, Van, Trabzon gibi illerimize de satýþlar yapýlmýþ 2013 yýlýnda ise daha çok sayýda ile satýþý yapýlmasý planlanmaktadýr.çorum patatesi Türkiye genelinde ilk 3'e girmektedir" dedi. Subaþý sözlerine þöyle devam etti: SAYFA 5 TE "BDP'nin Çorum ziyareti Alevilik kültürü ile baðdaþlaþtýrmamalýdýr" Çorum Belediyesinin Makine Mühendisleri Odasýna yaptýrdýðý asansör denetimlerinde korkunç bir tablo ortaya çýktý. Denetlenen 250 asansörden 232'sinin uygun þartlarý taþýmadýðý belirlendi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yaptýðý basýn toplantýsýnda konu hakkýnda bilgi verdi. Ýl Merkezinde 2 bin 079 adet asansörlü bina bulunduðunu ve bunlarýn denetimlerinin her yýl yapýlmasý gerektiðini ifade eden Baþkan Külcü, "Makine Mühendisleri Odasý geçen yýl 250 asansörün muayenesini yaptý ve bunlardan 232'sine uygun þartlarý taþýmadýðý için 'kullanýlamaz' anlamýna gelen kýrmýzý etiket yapýþtýrýldý. SAYFA 7 DE ANATIPDER Vali Baþköy'e Gine çalýþmalarýný anlattý TÝKA iþbirliðinde Aralýk 2012 tarihleri arasýnda Gine Cumhuriyeti'nde uygulamalý saðlýk eðitimi vermek ve hasta tedavisi amacýyla Gine'ye giden Çorum Anadolu Týbbiyeliler Derneði (ANATIPDER) Baþkaný Opr.Dr. Ethem Zobacý, Dernek Koordinatörü Doðan Uyar ve diðer dernek üyeleri Gine Cumhuriyeti dönüþünde Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. SAYFA 10 DA Ýl Emniyet Müdürlüðü, Toplum Destekli Polislik (TDP) Þubesi suç ve suçlularla mücadele kapsamýnda, vatandaþlarý ve öðrencileri bilgilendirerek güvenlik hizmetlerine katýlýmlarýnýn saðlanmasý çalýþmalarýna devam ediyor. Batý'dan Doðu'ya Dostluk Rallisi bu yýlda Çorum'dan geçecek Hitit Akademi Derneðinde haftalýk seminerler devam ediyor. Seminerlerin bu hafta ki konuðu Halil Ýbrahim Aþgýn oldu. Halil Ýbrahim Aþgýn "Türk Siyasal Hayatýnda Milli Görüþ Hareketi" baþlýklý sunum yaptý. 2 DE Batý'dan Doðu'ya Dostluk Rallisi olan ve 2006 yýlýndan bugüne klasik otomobil yarýþlarý kapsamýnda düzenlenen "Allagau Orient Rallye 2013" kapsamýnda Çorum, geçen yýl olduðu gibi bu yýl da ev sahipliði yapacak. Halil Ýbrahim Aþgýn Milli Görüþ'ü anlattý 5 TE Barýþ ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) Ýmralý sürecine destek aramak amacýyla çýktýðý Karadeniz turunun Çorum'dan baþlamasýnýn ardýndan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, yaþanan süreçle ilgili açýklamalarda bulundu. SAYFA 10 DA Naci 5 Aygün'ün acý günü SAYFA SAYFA SAYFA TE Emekliler THM 4 Konserinde bir araya geldi TE Spor 7 Kompleksinde masada iki seçenek var DE

2 Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine inþa edilecek Ýmam Hatip Kampüsü projelerinin herhangi bir aksilik olmadýðý takdirde þubat ayý sonunda belediyeye teslim edileceðini söyledi. SAYFA 7 DE Yaþar Ahmet Özkan Ýhsan Özbay Beklenen atamalar yapýldý SAYFA 3 TE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) Asansörlerde korkutan tablo Emniyet "Geleceðe Yakýlan Meþale" projesini hayata geçiriyor 9 DA "2012'de 50 bin ton patates ürettik" Patates Üreticiler Birliði 2. Mali Genel Kurul Toplantýsýný gerçekleþtirdi. Turgut Özal Konferans Salonunda dün yapýlan toplantýya Patates Üreticileri katýldý. Patates Üreticiler Birliði Baþkaný Davut Subaþý genel kurulda yaptýðý konuþmada, "Üyelerimizin üretmiþ olduðu ürünü ilimizde Metropol Gýda Bahçeli Gýda gibi büyük marketlere pazarlamýþtýr. Bunun yaný sýra Ankara, Gaziantep, Adana, Van, Trabzon gibi illerimize de satýþlar yapýlmýþ 2013 yýlýnda ise daha çok sayýda ile satýþý yapýlmasý planlanmaktadýr.çorum patatesi Türkiye genelinde ilk 3'e girmektedir" dedi. Subaþý sözlerine þöyle devam etti: SAYFA 5 TE "BDP'nin Çorum ziyareti Alevilik kültürü ile baðdaþlaþtýrmamalýdýr" Çorum Belediyesinin Makine Mühendisleri Odasýna yaptýrdýðý asansör denetimlerinde korkunç bir tablo ortaya çýktý. Denetlenen 250 asansörden 232'sinin uygun þartlarý taþýmadýðý belirlendi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yaptýðý basýn toplantýsýnda konu hakkýnda bilgi verdi. Ýl Merkezinde 2 bin 079 adet asansörlü bina bulunduðunu ve bunlarýn denetimlerinin her yýl yapýlmasý gerektiðini ifade eden Baþkan Külcü, "Makine Mühendisleri Odasý geçen yýl 250 asansörün muayenesini yaptý ve bunlardan 232'sine uygun þartlarý taþýmadýðý için 'kullanýlamaz' anlamýna gelen kýrmýzý etiket yapýþtýrýldý. SAYFA 7 DE ANATIPDER Vali Baþköy'e Gine çalýþmalarýný anlattý TÝKA iþbirliðinde Aralýk 2012 tarihleri arasýnda Gine Cumhuriyeti'nde uygulamalý saðlýk eðitimi vermek ve hasta tedavisi amacýyla Gine'ye giden Çorum Anadolu Týbbiyeliler Derneði (ANATIPDER) Baþkaný Opr.Dr. Ethem Zobacý, Dernek Koordinatörü Doðan Uyar ve diðer dernek üyeleri Gine Cumhuriyeti dönüþünde Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. SAYFA 10 DA Ýl Emniyet Müdürlüðü, Toplum Destekli Polislik (TDP) Þubesi suç ve suçlularla mücadele kapsamýnda, vatandaþlarý ve öðrencileri bilgilendirerek güvenlik hizmetlerine katýlýmlarýnýn saðlanmasý çalýþmalarýna devam ediyor. Batý'dan Doðu'ya Dostluk Rallisi bu yýlda Çorum'dan geçecek Hitit Akademi Derneðinde haftalýk seminerler devam ediyor. Seminerlerin bu hafta ki konuðu Halil Ýbrahim Aþgýn oldu. Halil Ýbrahim Aþgýn "Türk Siyasal Hayatýnda Milli Görüþ Hareketi" baþlýklý sunum yaptý. 2 DE Batý'dan Doðu'ya Dostluk Rallisi olan ve 2006 yýlýndan bugüne klasik otomobil yarýþlarý kapsamýnda düzenlenen "Allagau Orient Rallye 2013" kapsamýnda Çorum, geçen yýl olduðu gibi bu yýl da ev sahipliði yapacak. Halil Ýbrahim Aþgýn Milli Görüþ'ü anlattý 5 TE Barýþ ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) Ýmralý sürecine destek aramak amacýyla çýktýðý Karadeniz turunun Çorum'dan baþlamasýnýn ardýndan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, yaþanan süreçle ilgili açýklamalarda bulundu. SAYFA 10 DA Naci 5 Aygün'ün acý günü SAYFA SAYFA SAYFA TE Emekliler THM 4 Konserinde bir araya geldi TE Spor 7 Kompleksinde masada iki seçenek var DE

3 SAHÝBÝNDEN SATILIK DAÝRE Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu karþýsýnda Cumhuriyet Apt. 2. Katta bulunan 3+1 kaloriferli banyo ve mutfakta kombisi olan daire satýlýktýr. Müracaat Tel: Tecrübeli Gýda Mühendisi ve Ön Muhasebe Elamanlarý Aranýyor Cevherzade bünyesinde çalýþacak Bay ya da Bayan Gýda Mühendisi ve ön muhasebe de çalýþacak Tecrübeli elemanlar aranmaktadýr. Müracaat edecek Erkek adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Müracaatlarýn þahsen olarak Cevher Pastaneleri Gazi Caddesi üzerindeki Þubemize ( Vergi Dairesi yaný) yapýlmasý gerekmektedir. Tel: ELEMAN ARANIYOR Ziraat, Kimya ve Gýda Mühendisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsan Vergi Dairesi yanýnda bulunan Cevher Pastanesine yapýlmasý gerekiyor. Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden Acil Satýlýk Daireler Gülabibey Mahallesinde (Gülüm Düðün Salonu Civarýnda) Yapýmý yeni tamamlanmýþ kullanýma hazýr 3+1 Asansörlü Kaliteli Isý Yalýtýma sahip 3. ve 1 katta bulunan Lüks Daireler Uygun fiyatlara satýlýktýr. Müracaat: Tel No: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: HABER Batý'dan Doðu'ya Dostluk Rallisi bu yýlda Çorum'dan geçecek Batý'dan Doðu'ya Dostluk Rallisi olan ve 2006 yýlýndan bugüne klasik otomobil yarýþlarý kapsamýnda düzenlenen "Allagau Orient Rallye 2013" kapsamýnda Çorum, geçen yýl olduðu gibi bu yýl da ev sahipliði yapacak. Halklar arasý iletiþimi ve kültürler arasý paylaþýmý artýrmak, katýlýmcýlara macera dolu farklý bir deneyimin paylaþýmýný saðlamak amacýyla organize edilen rallinin Hitit etabýnýn Çorum'un Boðazkale ilçesinde düzenlenmesi için bir protokol imzalandý. Valilikte gerçekleþtirilen imza töreninde Vali Sabri Baþköy, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan ve Orient Rallye Türkiye Baþkaný Nadir Serin yer aldý. Çorum'un tanýtýmýný her platformda yapmaya çalýþtýklarýný ifade eden Vali Baþköy, Orient Rallye'nin de bu kapsamda katký yapacaðýný belirterek, Orient Rallye'cileri Çorum halký olarak aðýrlamaktan memnuniyet duyacaðýný ifade etti. Vali Sabri Baþköy, Hitit Üniversitesi Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Baþkaný Prof. Dr Osman Eðri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gülen Elmas Arslan'ý ziyaret etti. Yýl: 8 Sayý: 2406 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Klasik otomobil araçlarýnýn katýlabildiði dünyanýn son otomobil, macera ve dostluk rallisi olan Allagau Orinet Rallye, 28 Nisan 2013 tarihinde sekizinci kez düzenlenecek ve Almanya'nýn güneyinde yer alan Oberstaufen kentinden baþlayacak. 20 ülkeden toplam 117 takým, 355 araç ile 700 katýlýmcýnýn yer alacaðý rallinin 1-4 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Ýstanbul Etabýnda Sultanahmet Meydaný'nda bir araya gelecek olan yarýþmacýlar, Ankara Etabýndan sonra 5-6 Mayýs 2013 tarihlerinde Hitit etabý Boðazkale'de gerçekleþtirdikten sonra il merkezine gelinecek, Amasya, Ordu, Artvin, Ardahan, Kars, Iðdýr ve Aðrý illerini kapsayan Serhat etabý için il merkezinden start verilecek. Orient Rallye bitiminde, 2011'de Türk Kýzýlayý'na, 2012'de Azerbaycan mültecilerine baðýþlanan tüm araçlar bu yýl Birleþmiþ Milletlere baðlý hayýr kurumlarýna baðýþlanacak. OSB yönetimi toplandý Vali Baþköy'den Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma Merkezine ziyaret Çorum Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Müteþebbis Heyeti aylýk olaðan toplantýlarý, Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Toplantýlara Çorum OSB Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, ÇOSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yaðlý, OSB Müdürü Yaþar Þahin, OSB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Onur, Müteþebbis Heyeti Üyelerinden Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker ile diðer üyeler katýldý. Toplantýlarda, Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nin 2012 Yýlý Faaliyet Raporu, Müteþebbis Heyeti tarafýndan oluþturulan Denetim Kurulunun hazýrlamýþ olduðu OSB'nin 2012 yýlý Ekim-Kasým- Aralýk dönemine ait Denetim Raporu ile OSB'deki bedelsiz ve kýsmen bedelsiz tahsis edilen parsellerdeki yatýrýmlarýn son durumlarý, imar planlarý, parsel tahsisleri, ruhsat, izin ve iþyeri açma ve çalýþma ruhsatý olmayan parsellerin durumu ile diðer gündem maddeleri görüþülerek karara baðlandý. Ziyaret sýrasýnda Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezini gezerek, yapýlan çalýþmalar ve projeler hakkýnda Merkez Baþkaný Prof. Dr Osman Eðri'den bilgi alan Vali Baþköy, yapmýþ olduðu akademik çalýþmalarýndan dolayý Eðri'yi kutlayarak, bundan sonraki çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Tasarým Av. Yakup ALAR Fethi SÜMÜÞ ( ) elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk :4:38 Güneþ :6:18 Ýþrak :7:08 Öðle :12:05 Ýkindi :15:06 Akþam :17:30 Yatsý :18:59 2 AJANDA Ay, 28 Gün, 8. Hafta Allahü Tealanýn ihsan ettiði ilmi, insanlara öðretmeyen kimseye, kýyamet günü ateþten yular baðlanacaktýr. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri ÇOCUK DÜNYASI Bizde bu dünyaya ne için geldik Çok zaman aðladýk az zaman güldük Kurþunla ölmeyi þeref mi bildik Dünyamýz çocuk dünyasý olsun Kardaþ kardaþýna yapmasýn zülüm Sevsin bir birini olmasýn ölüm Kazançlar bol olur sevgili gülüm Dünyamýz çocuk dünyasý olsun Bütün insanlarda olursa birlik Çalýþýp düzerler ne gözel dirlik Allah saðlýk verse düzerler dirlik Dünyamýz çocuk dünyasý olsun Varlýk barýþtýrýr yokluk aç yatar Bozulsa halkýmýz vatanda batar Tembel evlat baba malýný satar Dünyamýz çocuk dünyasý olsun Yurdumuzu gayet güzel yapalým Hak ve hakikate bizde tapalým Ateþli silahý bizde atalým Yurdumuz çocuk dünyasý olsun Neden düþman olur kardaþ kardaþa Aklýda ermez üç iðle beþe Çekip kardaþýný vurmasýn boþa Dünyamýz çocuk dünyasý olsun Þu dünyada herkes hakkýný bilsin Çocuklar gibi oynasýn gülsün Duru sular gibi çaðlayýp aksýn Yurdumuz çocuk dünyasý olsun Rýza Koçak sever böyle iþleri Savaþ yapman yapalým barýþlarý Rahat olsun yurdumun çocuklarý Yurdumuz çocuk dünyasý olsun HAVA DURUMU Rýza Koçak Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,775 1,785 EUR 2,372 2,387 STERLiN 2,71 2,75 JPY YENi 0,0189 0,0191 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER DÝKEN ECZANESÝ TEL: U. KAVAK E. HOCA CAD. NO: 11/B CEYHUN ECZANESÝ TEL: MEHMET AKÝF ERSOY CAD. NO:115/A -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

4 HABER 3 Beklenen atamalar yapýldý Gazetemizin daha önce duyurduðu Ýl Defterdarlarý atamalarý dün gerçekleþti. 14 Þubat tarihli sayýmýzda yer alan haberde Ýl Defterdarý Yaþar Ahmet Özkan'ýn Eskiþehir'e Eskiþehir Defterdarý Ýhsan Özbay'ýn ise Çorum'a atanacaðýný okuyucularýmýz ile paylaþmýþtýk. Beklenen atamalar Maliye Bakanlýðý tarafýndan dün yapýlarak Resmi Gazetede yayýnlandý. Maliye Bakanlýðý, aralarýnda Eskiþehir, Kayseri gibi büyükþehirlerin de bulunduðu 23 ilin defterdarlýðýna atama yaptý Maliye Bakanlýðý, aralarýnda Eskiþehir, Kayseri gibi büyükþehirlerin de bulunduðu 23 ilin defterdarlýðýna atama yaptý. Maliye Bakanlýðý'nýn atama kararlarý Resmi Gazete'de yayýmlandý. Karar kapsamýnda 23 ilin defterdarlýklarýna atama yapýldý. Buna göre, Zonguldak Defterdarlýðýna Adýyaman Defterdarý Þefik Tongal, Adýyaman Defterdarlýðýna Bayburt Defterdarý Orhan Mutluay, Yaþar Ahmet Özkan Bayburt Defterdarlýðýna Milli Emlak Genel Müdürlüðü Þube Müdürü Davut Karadað, Eskiþehir Defterdarlýðýna Çorum Defterdarý Yaþar Ahmet Özkan, Çorum Defterdarlýðýna Eskiþehir Defterdarý Ýhsan Özbay, Trabzon Defterdarlýðýna Kayseri Defterdarý Enver Çokyiðit, Kayseri Defterdarlýðýna Denizli Defterdarý Mehmet Özefe, Bolu Defterdarlýðýna Manisa Defterdarý Zekai Dede, Manisa Defterdarlýðýna Uþak Defterdarý Abdullah Kýrým, Uþak Defterdarlýðýna Sivas Defterdarý Duran Salihoðlu, Sivas Defterdarlýðýna Bilecik Defterdarý Mehmet Koray Alper, Bilecik Defterdarlýðýna Kýrklareli Defterdarý Mustafa Þahin, Kýrklareli Defterdarlýðýna Çanakkale Defterdarý Sacide Þakar, Çanakkale Defterdarlýðýna Yozgat Defterdarý Mustafa Iþýk, Yozgat Defterdarlýðýna Artvin Defterdarý Abdurrahman Altýndað, Artvin Defterdarlýðýna Rize Defterdar Yardýmcýsý Zeki Aydoðan, Erzincan Defterdarlýðýna Elazýð Defterdarý Rýfat Özyünlü, Elazýð Defterdarlýðýna Karaman Defterdarlýðý Muhasebe Müdürü Erdoðan Yýldýraner, Karabük Defterdarlýðýna Kahramanmaraþ Defterdarý Osman Koçaþ, Þýrnak Defterdarlýðýna Sinop Defterdar Yardýmcýsý Ýbrahim Kulaoðlu, Nevþehir Defterdarlýðýna Muþ Defterdarý Hatice Ýþcen Ercoþman, Muþ Defterdarlýðýna Konya Defterdar Yardýmcýsý Mustafa Yum Uþak ve Ardahan Defterdarlýðýna ise Yozgat Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Doðan atandý. Yaþar Ahmet Özkan ve Ýhsan Özbay'ýn bir ay içinde yeni yerlerinde göreve baþlamalarý gerektiði ancak çocuklarýnýn eðitim durumlarý nedeniyle haziran ayýnda devir teslim yapacaklarý öðrenildi. Ýhsan Özbay Rektör Alkan'dan ÝÝBF'ye yeni bina sözü KARAKAÞLAR OTOMOTÝV ADRES: Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No: 184 Çorum/Merkez Tel: Olimpiyat þampiyonlarýndan Vali Baþköy'e ziyaret Matematik Olimpiyatlarýnda derece alan Çorum Özel Samanyolu Koleji öðrencileri Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarette Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Çorum Özel Samanyolu Koleji Ýlköðretim Müdürü Erdal Öðülmüþ'te hazýr bulundu. Çorum Özel Samanyolu Koleji öðrencileri, Amerika'nýn Lincoln eyaletinde bulunan Nebraska Üniversitesi ve ABD Matematik birliði tarafýndan bu yýl 28.si düzenlenen 'Dünya Matematik Olimpiyatý'nda 4 altýn, 1 gümüþ, 1 bronz madalya kazandý. 28. AMC-8 (American Mathematics Competitions) Uluslararasý Ýlköðretim 8. sýnýflar arasýnda yapýlan Matematik Olimpiyatlarý'na bu yýl 86 ülkeden toplam 420 bin öðrenci katýldý. Uluslararasý Matematik Olimpiyatlarýnýn ülkemizdeki sýnav merkezi olan ODTÜ'de sýnava giren öðrencilerin cevap anahtarlarý Nebraska Üniversitesi'ne gönderilmesinin ardýndan yapýlan deðerlendirmelerin sonucu, Çorum Özel Samanyolu Koleji öðrencileri, Ýpek Erdemli Töre Kut Erdoðan, Zehra Nur Atancan, Ýbrahim Eroðlu(Altýn) Sefa Mert Yýldýrým (Gümüþ) ve Feyza Müjgan Akdoðan (Bronz) madalya almaya hak kazandý. Baþarýlarýndan dolayý öðrencileri kutlayan Vali Baþköy, esas baþarýnýn devamlý olan olduðunu ifade ederek, bundan sonraki hayatlarýnda da ayný baþarýyý sürdürmelerini istedi ve öðrencilere çeþitli hediyeler verdi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi akademik ve idari personeli ile bir araya geldi. Ziyarette, her zaman daha iyi imkânlar sunma çabasý içerisinde olduklarýný ifade eden Rektör Alkan, akademik ve idari personelin taleplerini dinledi. Öðretim elemanlarýyla zaman zaman görüþmeler gerçekleþtirerek yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda ve istiþarede bulunmayý çok önemsediðini belirten Prof. Dr. Alkan, personelin teknik donaným ihtiyacý ve fiziki mekan sýkýntýlarýnýn giderilmesi noktasýnda ellerinden geleni fazlasýyla yapmaya gayret ettiklerini vurguladý. Rektör Alkan yeni yapýlacak kampüs alanýnda inþaatý ilk olarak baþlanan birimler arasýnda ÝÝBF binasýnýn olacaðýný da sözlerine ekledi. NurDer'den gazetemize ziyaret Çorum Nurani Eðitim Kültür Edebiyat ve Yardýmlaþma Derneði (NurDer) yöneticileri gazetemizi ziyaret etti. NurDer Baþkaný Murat Kayacý ziyarette Haber Müdürümüz Fatih Akbaþ'a faaliyetleri hakkýnda bilgiler verdi.mevlit Kandili nedeniyle bir dizi etkinlik yaptýklarýný ifade eden Kayacý, Kutlu Doðum Haftasýnda da çeþitli etkinlikler yapacaklarýný açýkladý.haber Müdürümüz Fatih Akbaþ ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek NurDer heyetine teþekkür etti. "Üniversiteler bilimsel faaliyetlerle gündeme gelmeli" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker'i makamýnda ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitenin bilimsel faaliyetlerle gündeme gelmesi gerektiðini, toplumun beklenti içinde olduðunu ve günümüzde fizibilite çalýþmalarýnýn büyük önem arz ettiðini dile getirerek bu anlamda Üniversitede kurulan Teknokent'in topluma büyük katký saðlayacaðýný belirtti. Rektör Alkan ziyarette üniversitenin faaliyetlerinde her türlü desteði veren Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker'e teþekkür etti. Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker ise, ülkeye yapýlan hizmet ve katkýnýn önemli olduðuna deðinerek, tüm kamu kuruluþlarýna görev düþtüðünü ve bu çalýþmada da kendilerinin üzerine düþeni memnuniyetle yapacaklarýný dile getirdi. Eker konuþmasýna Üniversite için Çorum için gerçekleþtirilen bu deðerli çalýþmalarý memnuniyetle gördüklerini belirterek, çalýþmalarýndan dolayý Rektör Alkan'a teþekkür etti ve gerçekleþtireceði çalýþmalarda baþarýlar diledi.

5 HABER 4 Emekliler THM Konserinde bir araya geldi Çorum Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamýnda Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi iþbirliðiyle Türk Halk Müziði Konseri düzenledi. Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen Emekliler Gecesi'ne katýlým hayli yoðun oldu. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün yaný sýra Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, Kýrýkkale Þube Baþkaný Basri Keskin, Ýlçe ve Belde Belediye Baþkanlarý ile çok sayýda davetli katýldý. Belediye tarafýndan düzenlenen Emekliler Gecesi öncesi Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve Kýrýkkale Þube Baþkaný Basri Keskin birer konuþma yaptý. Hýdýr Kýnýklý yaptýðý konuþmada Emekliler Derneði olarak kendilerine her konuda destek olan ve Emekliler Gecesi'ni düzenleyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür etti. Emekliler Derneði Kýrýkkale Þube Baþkaný Basri Keskin de böylesine bir programýn emeklilere yapýlýyor olmasýnýn kendisini çok mutlu ettiðini ve 11 bin emekli adýna Baþkan Külcü'yü kutladýðýný dile getirdi.basri Keskin yaptýðý konuþmada siyasetçilerin emeklilerle birlikte olmasý halinde kendilerinin de onlara gönlünü, ömrünü baðýþlayacaklarýný vurguladý. Basri Keskin, "Sayýn Belediye Baþkaným sizleri gönülden kutluyorum. Bu yaptýðýnýz hizmetlerle bir Kýrýkkaleli olarak benim gönlümü aldýnýz. Gönlümde artýk sizin yeriniz Kýrýkkale Belediye Baþkaný Veli Korkmaz'la eþit duruma geldi. Siyaseti bir kenara býrakýp, halkýnýza hizmet ederseniz siz büyürsünüz, þehriniz büyür" diye konuþtu. Belediye emeklileri Çanakkale'ye götürecek Elif Erbakan ve Prof. Dr. Kabalak Çorum'da konferans verecek Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de Çorum Belediyesi tarafýndan emeklilere yönelik Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen Emekliler Gecesi programýnda büyüklerin evin rahmeti ve bereketi olduðunu söyledi. Gençlere hatýrlatmalarda bulunan Baþkan Külcü, "Bize hep bakabileceðin kadar çocuk yap diyorlar. Bizler de sanýyoruz ki çocuklarýmýzýn rýzkýný biz veriyoruz. Oysa, rýzýk Allah'tandýr. O caný var eden de onun rýzkýný da fazlasýný da o caný veren gönderir" dedi. Toplum olarak aile deðerleri açýsýndan televizyonun etkisinden dolayý deðerlerde zayýflama olduðunu hatýrlatan Baþkan Külcü, "Ana babaya saygý, büyüklere saygý giderek azalýyor. Bu duyarlýlýklarýmýzý kaybetmememiz lazým" þeklinde kaydetti. Külcü, "Bizi bu akþam bir araya getiren Emekliler Derneði'ne teþekkür ediyorum. 28 Mart'ta emeklilerimizi Çanakkale'ye göndereceðiz. Kaç kiþi müracaat ederse tamamý gidecek. Bununla ilgili hazýrlýklarýmýzý da yapýyoruz" diyerek emeklilere müjde verdi. Faruk Cýdýk Milli Görüþ Lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ýn vefatýnýn ikinci yýlý nedeniyle Çorum'da da çeþitli etkinlikler düzenlenecek. Saadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Faruk Cýdýk düzenlediði basýn toplantýsýnda etkinlikler hakkýnda bilgi verdi. Milli Görüþ Lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ýn Saadet Partisi Genel Baþkanýyken 2 yýl önce 27 Þubat günü Hakk'ýn rahmetine kavuþtuðunu ve 1 Mart günüde Ýstanbul'da Merkez Efendi'de topraða verildiðini hatýrlatarak sözlerine baþlayan Faruk Cýdýk, "Bilindiði gibi bugüne kadar görülmemiþ yüksek katýlýmlý bir cenaze merasimi ile milletimiz Hocasýný son yolculuðuna uðurlamýþtý. Merhum Erbakan hocamýz son yüzyýlýn en önemli devlet ve siyaset adamýdýr. Milli Görüþ Lideri Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Türkiye baþta olmak üzere dünyada yüzlerce program ve etkinlikle anýlacak, rahmetle yad edilecek, geride býraktýðý güzel izler, açtýðý çýðýrlar, bugün Milli Görüþçülere hedef olarak gerçekleþtirilmek üzere býraktýðý yeni bir Dünya hedefi anlatýlacak.çorum teþkilatý olarak bizlerde bir haftalýk bir program ile hocamýzý anma anlama ve düþünme üzerine onu anlamaya yönelik programlar yapacaðýz. Bu programlarýmýzý 23 Þubat 2013 Cumartesi günü Turgut Özal Konferans Salonunda Merhum liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ýn kýzý Elif Erbakan'ýn katýlýmý ile saat 12.00'da bayanlara özel bir programla haftanýn açýlýþýný yapacaðýz. Ardýndan yine23 Þubat 2013 Cumartesi günü PTT önü Belediye karþýsýnda Elif Erbakan'ýn katýlýmý ile Fotoðraf Sergisi açýlýþý yapacaðýz Fotoðraf sergimiz 2 Mart 2013 Cumartesi Gününe kadar açýk kalacaktýr. 28 Þubat 2013 Perþembe günü Tüm Çorum ilçe ve beldelerinde Mevlit Programlarý yapýlacak. 28 Þubat 2013 Perþembe Günü Turgut Özal Konferans Salonunda 28 Þubatýn sembol isimlerinden Nurettin Þirin'in konuþmacý olarak katýlacaðý bir konferans düzenleyeceðiz. 3 Mart 2013 Pazar Günü ise Anitta Otelde sanatçýlardan Mustafa Cihadýn katýlacaðý Türkiye birincisi hafýzlarýn tilavetleri ile Saadet Partisi Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ýn katýlýmý ile Aþka Vefa gecemizle bir haftalýk yoðun programlarý noktalayacaðýz.bu programlara katký saðlayan, organize eden, destek veren, bu çalýþmalarda yardýmcý olan, programlara iþtirak eden bütün herkese Saadet Partisi adýna teþekkür ediyorum. Ayrýca "Erbakan Haftasý" süresince Hocamýzý anma programlarý düzenleyecek olan resmi kurum ve kuruluþlara, sivil toplum kuruluþlarýna, basýn kuruluþlarýmýza, dünyanýn çeþitli yerlerinde anma programlarý düzenleyecek olan kardeþlerimize de Saadet Partisi adýna teþekkür ediyorum" dedi.

6 HABER 5 Türk Büro Sen'den MHP'ye ziyaret "2012'de 50 bin ton patates ürettik" Patates Üreticiler Birliði 2. Mali Genel Kurul Toplantýsýný gerçekleþtirdi. Turgut Özal Konferans Salonunda dün yapýlan toplantýya Patates Üreticileri katýldý. Patates Üreticiler Birliði Baþkaný Davut Subaþý genel kurulda yaptýðý konuþmada, "Üyelerimizin üretmiþ olduðu ürünü ilimizde Metropol Gýda Bahçeli Gýda gibi büyük marketlere pazarlamýþtýr. Bunun yaný sýra Ankara, Gaziantep, Adana, Van, Trabzon gibi illerimize de satýþlar yapýlmýþ 2013 yýlýnda ise daha çok sayýda ile satýþý yapýlmasý planlanmaktadýr.çorum patatesi Türkiye genelinde ilk 3'e girmektedir" dedi. Subaþý sözlerine þöyle devam etti: "Sebze hallerinde Çorum patatesi öncelikle satýlmaktadýr. Çorum patatesi bitmeden diðer illerden gelen patatesler satýlmamaktadýr. Niðde, Nevþehir ve Ýzmir-Ödemiþ gibi aðýrlýklý patates ekimi yapan illerde tohum ekiminde dekara 150 kg. patates toprak yüzeyine çýktýktan sora 150 kg ve hasata kadar da 150 kg kimyevi gübre olmak üzere toplam kg. kimyevi gübre kullanýlmaktadýr. Ýlimizde ise topraklarýmýzýn hastalýksýz ve temiz olmasý bir de ayný topraklara üst üste ekim yapýlmamasýndan dolayý dekar baþýna yalnýzca kg. kimyevi gübre kullanýlmaktadýr. Ayrýca gübre ihtiyacý hayvansal gübrelerle desteklenmektedir. Bu nedenle patatesin hem lezzeti hem de kalitesi artmaktadýr yýlýnda ilimizde 50 bin ton patates üretimi gerçekleþmiþtir ve 2012 yýllarýnda deneme amaçlý olarak ekimi yapýlan patates bir yýlda ikinci ürün olarak yetiþtirilmiþtir. Yýlda iki ürün yetiþtirmenin gurur ve sevincini yaþamaktayýz. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 2010 yýlýnda dekara ekim yapýlmýþ ton patates üretilmiþtir. (Dekar baþýna Kg düþmektedir.) Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 2011 yýlýnda dekara ekim yapýlmýþ ton patates üretilmiþtir.(dekar baþýna Kg düþmektedir.) Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 2012 yýlýnda ise ton üretim yapýlmýþtýr.dýþ Ticaret ve Ekonomi Dergisinin Aðustos 2012 tarihli 8 inci sayýsýnda Ukrayna Devletinin 2012 yýlýnda 23 milyon ton patates ürettiði belirtilmektedir. Deðerli üreticilerimiz bizim ülke olarak ürettiðimiz patatesten Ukrayna 5-6 kat gibi daha fazla patates yetiþtirmektedir. Türkiye olarak patates yetiþtiren ülkeler arasýnda çok geride kalmaktayýz. Ülkemizde daha çok yemeklik patates üretimi yapýlmaktadýr ancak iç piyasada yemeklik patates tüketilememektedir. Üreticimiz bu nedenle de para kazanamamaktadýr. Üretim yaparken sadece yemeklik deðil sanayiye dönük olarak ta patates üretimi yapmalýyýz. Deðerli üreticilerimiz gibi patatese pazar bulabilmemiz için yemeklik patatesin yaný sýra sanayiye dönük patatese de aðýrlýk vererek üretimi artýrmalýyýz yýlý 2. Mali Genel Kurulu hepinize hayýrlý, uðurlu olsun." Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarete Türk Büro Sen ve yönetim kurulu üyeleri de katýldý. Türk Büro Sen Ýl Baþkaný Sami Çam memurlarýn fazla mesai ücretinin kalkmasý konusuna deðinerek, "Kamu çalýþanlarýnýn mesai ücretlerinin kaldýrýlmasý süreci ile ilgili eylemler yaptýk halkýmýzý bilgilendirdik. Bununla ilgili Ankara'da çalýþtaylar düzenledik. Ocak ayý itibariyle TL'ye kadar maaþlarýmýzý eksik aldýk. Su, elektrik ve doðalgaz gibi pek çok alanda zamlar gelirken bizim mesai ücretlerimizin düþürülmesine anlam veremedik. Zaten bu yýl bizlere de % 3 yani 30 TL zam yapýldý. Vatandaþ nezdinde de itibarýmýz giderek azalýyor. 27 Þubat günü Genel Merkezimizin aldýðý karar ile Türk Büro Sen olarak bizlerde þehrimizde iþ býrakma eylemi gerçekleþtireceðiz" dedi. MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan ise haklarýn aranmasýnda Türk Büro Sen'i takip ettiðini kamuda çalýþan memurlarýn problemleri olduðunu dile getirdi. Daþdan pek çok problemden biri olan mesai ücretlerinin kaldýrýlmasý ve iþ güvenliði konularýnda ülke sorunlarýnda önemli bir yer aldýðýný bununla ilgili çalýþmalarýn memurlarýn lehinde karar alýnmasýný ümit ettiðini vurguladý. Naci Aygün'ün acý günü Büro Memur Sen Ýstanbul'dan Ankara'ya yürüyecek Büro Memur Sen Ýl Baþkaný Erdoðan Cengiz, kamu çalýþanlarýnýn uðradýðý mali ve özlük kayýplara dikkat çekmek için uzun ince ve zorlu bir yola çýkacaklarýný belirterek, "Büro Memur Sen Genel Baþkanýmýz, çalýþanlarýn fazla mesai ücretlerinin kaldýrýlmasý ve diðer hak kayýplarýný Ýstanbul'dan Ankara'ya kadar yürüyerek protesto edecek" dedi. Kamu çalýþanlarýnýn bu yýlbaþý itibariyle fazla mesai ücretlerinin kaldýrýlmasý ve diðer hak gasplarý ile çalýþanlara yapýlan yüzde 3'lük zammý, yaptýðý basýn açýklamalarý ve eylemlerle protesto eden Büro Memur Sen'in, yaþanan bu olumsuzluklara karþý mücadelesine devam ettiðini belirten Cengiz, "Genel Baþkanýmýz Yusuf Yazgan, kamu çalýþanlarýnýn yaþadýðý mali ve özlük hak kayýplarýný protesto etmek için Ýstanbul'dan Ankara'ya kadar yürüyecek. Bu yürüyüþ, Bakýrköy Adliyesi önünde saat 12.15'de yapýlacak basýn açýklamasýnýn ardýndan baþlayacak. Normal þartlarda 14 gün olarak belirlenen yürüyüþ programý Ankara'da yapýlacak basýn açýklamasýyla son bulacak. Kamu çalýþanlarýnýn mali ve özlük haklarýnýn her geçen gün kötüye gitmektedir. Çalýþanlarýn hak kayýplarýna dikkat çekmek ve yaþanan olumsuzluklarýn önlenmesi için zor þartlar altýnda da olsa Ýstanbul'dan Ankara'ya kadar yürüyecek. Çalýþanlarýn son olarak 666 sayýlý kararname ile fazla mesai ücretlerinin ellerinden alýnan ve bu yýlbaþý itibariyle uygulamaya konan kararname ile çalýþanlarýn fazla mesai ücretleri, ek ödemeleri, ikramiyeleri kaldýrýldý. Çalýþanlarýn maaþýnda 200 ile 500 lira arasýnda düþüþ yaþandý. Fazla mesaiye kalan memurlara fazla mesai ücreti verilmemesi, bürokrasinin ve siyasetin memurlara yönelik adaletsizliðinin somut bir göstergesidir. 'Ekonomi büyüyor, Türkiye zenginleþiyor' diyenlerden, lütuf beklemiyoruz, çalýþanlarýn emeðinin karþýlýðýný istiyoruz. 4/C'lilere kadro istiyoruz. Çalýþanlarýn alýn terinin kurumadan verilmesi için Ýstanbul'dan Ankara'ya kadar yürüyüþ gerçekleþecektir. Bu yürüyüþün umarým bürokrasinin kalbine bir ok gibi saplanacaktýr ve kamu çalýþanlarý hakkýný alacaktýr" þeklinde kaydetti. Halil Ýbrahim Aþgýn Milli Görüþ'ü anlattý Hitit Akademi Derneðinde haftalýk seminerler devam ediyor. Seminerlerin bu hafta ki konuðu Halil Ýbrahim Aþgýn oldu. Halil Ýbrahim Aþgýn "Türk Siyasal Hayatýnda Milli Görüþ Hareketi" baþlýklý sunum yaptý. Seminerin açýlýþ konuþmasýný Dernek Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Evkuran yaptý. Evkuran, Türk siyasetine renk veren her türlü akým ve düþüncenin akademik ve anlamayý dayalý bir gözle ele alýnmasý gerektiðini, Çorum baðlamýnda bu entelektüel görevi yerine getirmeye çalýþtýklarýný dile getirdi. Milli Görüþ hareketinin, Türkiye'de siyasal, toplumsal ve ekonomik açýlardan önemli bir olgu olduðunu belirten Evkuran, bu akýmýn tarihsel ve öðretisel olmak üzere iki açýdan incelenmesi gerektiðini sözlerine ekledi. Hitit Üniversitesi'nde Din Sosyolojisi alanýnda doktora eðitimine devam eden Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn sunduðu seminer, Hitit Akademi Dernek binasýnda yapýldý ve ilgi yüksek oldu. Soru-cevap ve katkýlarla birlikte yaklaþýk iki saat süren sunumuna Aþgýn Milli Görüþün Merhum lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ýn 27 Þubat 2011'de vefat ettiðini ve önümüzdeki haftanýn Erbakan'ýn ölümünün yýldönümü olduðunu hatýrlatarak baþladý. Milli Görüþ Hareketinin ülkemizde ve dünyada yanký bulmuþ çok önemli hareketlerden bir tanesi olduðunu ifade eden Aþgýn, "Dünyanýn gözü Ýslam coðrafyasýndaki sancýlý dönüþüm süreçlerine çevrilmiþken, benzer bir deðiþim ülkemizde sessiz bir þekilde devam etmektedir. Ýslam coðrafyasýnda birçok yerde fýrtýnalý keskince verilen mücadelelerle tasfiye olan totaliter yönetimlerin yerine gelenler genelde Dost Haber Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Naci Aygün'ün annesi Hatice Aygün (68) yaþamýný yitirdi. Büyük Keþlik Köyü'nde gelme Hýdýr Aygün'ün (Dede) eþi, Hamdullah, Nazik ve Gazeteci Naci Aygün'ün anneleri önceki gece karaciðer yetmezliði tanýsý ile tedavi gördüðü Özel Elitpark Hastanesi'nde doktorlarýn tüm müdahalesine raðmen kurtarýlmayarak hayatýný kaybetti. Merhume Hatice Aygün'ün cenazesi dün saat 12.00'de Hacý Bektaþ Veli Vakfý'ndan alýnarak, Büyük Keþlik Köyü'ne götürüldü. Büyük Keþlik Köyü Cemevi'nde kýlýnan cenaze namazýn ardýndan Aygün'ün cenazesi köy mezarlýðýnda topraða verildi. Tek Yýldýz Gazetesi, merhume Hatice Aygün'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Müslüman Kardeþler tarzýnda siyasal Ýslamcý denilebilecek oluþumlardýr. Türkiye'deki bu sessiz deðiþimin mimarlarýnýn Milli Görüþ kökenli olmasý bu hareketin önemini bir kat daha artýrmýþtýr. Saðcýlýk ve solculuk dýþýnda yeni ve orijinal bir adlandýrýlmasý olan Milli görüþ kavramýný Erbakan siyasete adým ilk dönemlerde kullanmýþtýr. Erbakan'daki "millilik" ulus devlet mantýðýna dayalý millet kavramýndan farklýdýr: Kuran'da da kullanýlan ve inanç ve deðerlere vurgu yapan bir kavramdýr. Bu yönüyle milliyetçi ve muhafazakârlara hoþ gelen bu kavram, laik kesimi rahatsýz etmemiþtir" dedi. Bugün Milli Görüþ Hareketinin Saadet Partisi ve AK Parti olarak siyasi arenada hayatýný sürdürdüðünü ifade eden Aþgýn, "Bu iki parti Milli Görüþ'ün farklý versiyonlarý olarak görülebilir. Saadet Partisi Milli Görüþün geleneksel yapýsýna baðlý kalarak siyasal cemaat þeklinde Milli Görüþ çizgisini sürdürmektedir. AK Parti ise siyasal Ýslamcýlýðýn tecdidilik anlayýþýna uygun olarak, bu hareketin geçmiþinden de dersler çýkartarak yeni-milli görüþ hareketi olarak siyasal parti formatýnda yoluna devam etmektedir. AK Parti Siyasal Antropolojiyi kullanarak Milli Görüþ çizgisinin kendisinden önce kurulan partilerinin açmazlarýný iyi incelemiþ ve bu açmazlarýna yanýt arayýþýna girmiþtir" þeklinde kaydetti.sunumun ardýndan program tartýþma bölümüyle devam etti. Dernek Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Evkuran, katýlýmcýlara ve konuþmacýya teþekkür etti ve günün anýsýna özel hazýrlanan ajandayý Halil Ýbrahim Aþgýn'a takdim etti.

7 HABER TEK 6 Turizmciler 2013'ten umutlu THY Acentesi Çavuþoðlu Turizm Çorum Þube Müdürü Halit Ýnaltekin yaptýðý açýklamada 2013 yýlý erken rezervasyon ikinci döneminin baþladýðýný belirtti. Ýnaltekin, "Erken rezervasyon bu yýl daha da erken geldiðini, indirim oranlarýnýn %45 ile baþladýðýný ve 2013 yýlý turizm sezonu için tatil programýný þimdiden planlamak isteyenler, indirimli fiyatlarla erken rezervasyon yaptýrabilecek" dedi yýlý için erken rezervasyon dönemini, hedeflerinin, erken rezervasyon kampanyalarýný yurt dýþýnda olduðu gibi aðustos ayýnda baþlamasý tatilcilerin tatillerini bir yýl önceden planlamalarýný ve hesaplý tatil yapmalarýný saðlamak olduðunu belirten Ýnaltekin, erken rezervasyonu, 2011 yýlýnda Þubat, 2012'da Ocak ayý baþýnda, bu yýl ise Aralýkta baþladýðýný hatýrlattý. Erken rezervasyon kampanyalarýný %45'a varan indirimlerle, baþladýðýný gelecek yýllarda bu tarihi daha da öne çekilmesi planlandýðýný, kýsa zamanda birçok otel alternatifi görerek tatil planlama imkaný sunduklarýný anlattý. Erken rezervasyonun, turizm sektörü temsilcilerinin, otelcilerin, sezonu daha kolay planlamalarýný saðladýðýný vurgulayan Ýnaltekin, "Eskiden erken rezervasyona mart ayýnda baþladýðýmýzda Türkiye çok geride kalýyordu. Yurt dýþý, Aðustos ayýndan baþlayarak 8 ay satýþ yapýyordu. Dolayýsýyla Türk misafirler, otellerde yer bulmakta ciddi sýkýntý çekiyordu. Erken rezervasyonun öne çekilmesiyle otellerde yer bulma sýkýntýsý aþýldý. Türkiye'de erken rezervasyon olgusunun yeni yeni oturmaya baþladý. Bu son 4 yýldýr tüketici tarafýndan ciddiye alýnýyor" þeklinde kaydetti. Çavuþoðlu Turizm olarak yaz rezervasyon döneminde, kýyý bölgeleri aðýrlýklý olmak üzere yaklaþýk otelde yaz hizmeti sunduklarýný, satýþ rakamlarý iyi giden otellere misafirlerin rezervasyon yaptýrýrken, indirim oraný rakamlarýndan çok otelin indirimli satýþ fiyatýna dikkat etmeleri gerektiðini vurgulayan Ýnaltekin, "Müþterilerin rezervasyon yaptýrmak istedikleri otelin diðer tur operatörlerindeki fiyatlarýný öðrenmelerini ve o otelin geçen yýlki fiyatlarýna bakmalarýný öneririm" dedi. Çavuþoðlu Turizm Çorum Þube Müdürü Halit Ýnaltekin, tatilcilerin daha çok Akdeniz ve Ege bölgesindeki otellerde talep gösterdiðini belirterek, talebin geçen yaz sezonuna oranla daha fazla olduðunu bildirdi. Ýlginin beklenenin çok üzerinde olduðunu, talepte geçen yýla oranla %20-25 arasýnda artýþ yaþandýðýný belirten Ýnaltekin, "Yaz sezonu umduðumuzdan da çok iyi. Artýk, Türk insanýnda tatilini önceden planlama ve otellerde tatil yapma alýþkanlýðý yerleþmeye baþladý" dedi. Özellikle Akdeniz ve Ege kýyýlarýndaki otellere ilgi gösterildiðini anlatan acente yetkilisi, Kültür turlarý gibi turizm eþitlerine ise yaz döneminde fazla talep gelmediðini, çünkü müþterilerin bu turlarý farklý bir kategoride düþünerek, tura çýkacaklarý zamanýn bu yýl Ramazan ayýnýn erken gelmesi nedeniyle Temmuz-Aðustos ayýnda deðerlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandý. Sungurlu MYO modern kampüsü tanýtýldý Polisten uyuþturucu operasyonu Aþk Kaþýntýsý tiyatroseverlerin karþýsýna çýkýyor Yazar ve tiyatro oyuncusu Þahin Örgel'in yazdýðý romantik komedi oyunu 'Aþk Kaþýntýsý' 24 Þubat Pazar günü saat 20.00'da Ankara ODTÜ' de prömiyer yapacak. Oyunun biletleri MyBilet üzerinden satýþa çýktý. Þahin Örgel'in kaleme aldýðý Aþk Kaþýntýsý adlý oyunu Ankara Devlet Tiyatrolarý rejisör ve oyuncularýndan Murat Çidamlý yönetti. Oyunda ise yine Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncularý Sanlý Baykent ve Dilara Keyf Günüç rol aldýlar. Oyun Ankara'da belli bir süre seyircileri ile buluþtuktan sonra tüm Türkiye'de yurt dýþýnda turneye çýkarak sahnelenecek. Hemþerimiz Þahin Örgel'in Yosunlar adlý oyunu halen Ankara Devlet Tiyatrosu Altýndað sahnesi ve turnelerde sahnelenmeye devam ederken yine Devlet Tiyatrolarý sanatçýlarý tarafýndan sahnelenen ikinci oyunun Ankara'da sahne almasý dikkate deðer bir kültürel olay olarak görülüyor. Ýl Emniyet Müdürlüðü ekipleri düzenledikleri uyuþturucu operasyonunda 6 kiþiyi gözaltýna aldý. Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, uyuþturucu madde ticareti yaptýðý öne sürülen kiþilere yönelik baþlattýðý soruþturma kapsamýnda 'torbacý' olarak tabir edilen kiþileri teknik ve fiziki takibe aldý. Polis, eþ zamanlý düzenlediði operasyonda çok sayýda adrese baskýn düzenledi. Yapýlan aramalarda 109 gram esrar ele geçiren ekipler, C.K. (27), E.T. (28), M.Y. (21), F.Ç. (31), O.K. (22) ve V.S'yi (19) "Uyuþturucu madde ticareti yapmak, bulundurmak, kullanmak, satýn almak ve satmak" suçlarýndan gözaltýna aldý. Bu arada ayný operasyon kapsamýnda daha önce de 22 kiþi gözaltýna alýnmýþ, adliyeye sevk edilen þüphelilerden 8'i çýkarýldýklarý mahkemece tutuklanmýþtý. Olayla ilgili soruþturma devam ediyor. YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Çalýk YEDAÞ bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle il merkezi ve kýrsalda elektrik kesintileri yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamada elektrik kesintisinin yapýlacaðý tarihler saatler ve etkilenecek yerler þu þekilde belirtildi: tarihinde saatleri arasýnda: Elköy, Gökçepýnar, Karagöz, Örencik, Çýkrýk, Üçköy Köyleri, Cemilbey, Kozluca, Sevindikalan, Daðkarapýnar, Gökköy, Mustafa Çelebi, Çikhasan. Mazýbaþý, Miyane Sultan, Balýyakup Köyleri, Ovasaray, Kayý, Çalkýþla, Türkayþe, Mühürler, Teslim, Yukarý Sarýlýk, Sarýlýk Köyleri, Ovakarapýnar Köyü ve Yeni Yerleþim Bölgesi, Üyük, Uðrak, Güveçli, Boðabaðý Köyleri. Kürtler Mah., Sazak, Çobandivan, Ahmetoðlan, Kývýrcýk, Þeyh Mustafa, Çalýca, Akpýnar, Sarýkaya, Tolamehmet, Aliki Baðlarý, Eskiekin, Kazýklýkaya, Turgut, Kutluca, Hacýmusa köyleri tarihinde saatleri arasýnda: Bahçe Sokaklar, Bahçeler sokaklar tarihinde saatleri arasýnda: Akþemsettin Cad. bir kýsmý, Çiftlik Cad. bir kýsmý, Akpýnar Cad. bir kýsmý, Bahçe Sokaklar, Çamdeðirmeni Sokaklar, Bahçeler Sokaklar. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Sungurlu Kaymakamý Hulusi Þahin ve Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ile Sungurlu Meslek Yüksekokulunun yeni kampüs projesine iliþkin basýn bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Toplantý sonrasýnda Rektör Prof. Dr. Alkan, Sungurlunun Sesi Gazetesine, Sungurlu Gündem Gazetesine, Sungurlu Ýþ Adamlarý Derneði'ne, Sungurlu Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifine, Sungurlu Meslek Yüksekokulu'na ve Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasýna ziyarette bulundu. Rektör Alkan'a, gerçekleþtirdiði ziyaretlerde Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif'te eþlik etti. Sungurlu Meslek Yüksekokulu yeni kampüs projesi bilgilendirme toplantýsýnýn açýþ konuþmasýný yapan Sungurlu Kaymakamý Hulusi Þahin, 3.5 yýldýr Sungurlu'da görev yaptýðýný ifade ederek, Rektör Alkan'ýn göreve baþlamadan önce bu projelere iliþkin somut bir yol kat edilemediðini ve Rektörün vizyonundan yararlanarak 5 bin metrekare düþünülen kampüs alanýn, 72 bin metrekareye çýkartýldýðýný söyledi. Þahin, Rektör Prof. Dr. Alkan'ýn hýzýndan yararlanarak projenin bu aþamaya geldiðini, inanýlmaz bir rüyanýn gerçekleþtirdiðini ve bu deðerli çalýþmalarýn kendisine de nasip olmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Alkan'a ve projede emeði geçen herkese teþekkür etti. Daha sonra söz alan Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya da, yýllardýr Sungurlu'nun özlem duyduðu meslek yüksekokulu kampüsünün Rektör Alkan'ýn özverili çalýþmalarýyla bir yere geldiðini belirtti. Baþkan Uzunkaya, daha önce Belediye'nin kendi imkanlarýyla küçük çaplý bir þeyler yapmaya çalýþtýðýný anacak Rektör Prof. Dr. Alkan göreve baþladýktan sonra "siz bize arsa verin, binalarý biz yaparýz" þeklindeki yaklaþýmýyla baþlatýlan çalýþmalarýn bu aþamaya geldiðini belirterek, projenin bu hale gelmesi saðlayan Rektör Alkan'a ve bu projede büyük emeði olan Sungurlu Kaymakamý Hulusi Þahin'e, Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif'e ve herkese teþekkür ederek, projenin Sungurlu için bir dönüm noktasý olduðunu kaydetti. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise Sungurlu'yu merkezden ayrý tutmadýklarýný dile getirerek bu projenin ender, örnek bir proje olduðunu ve Sungurlu halkýyla birlikte bu projeyi en kýsa zamanda bitirmeyi ümit ettiðini dile getirdi. Bu projede herkese görev düþtüðünü ve herkesin üzerine düþeni yaptýðýnda bu projenin en kýsa zamanda faaliyete geçeceðini belirten Rektör Alkan, "Bu projede bir bütünü görüyoruz, Sungurluyu görüyoruz, buraya yakýþan yaraþan kamu ve hayýrseverlerimizin büyük emeði var" dedi. Rektör Allan daha sonra gerçekleþtirilecek proje hakkýnda, katýlýmcýlara görsel resimlerden yararlanarak projeyi tanýttý. Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif'te, 700 öðrenci sayýsý ile öðrenciler tarafýndan raðbet gören bir yüksekokul olduklarýný, bu projenin gerçekleþmesiyle yüksekokulun ve beraberinden Sungurlu'nun daha da büyüyeceðini dile getirerek, bu projede emeði geçen herkese teþekkür etti. Baþkan Yazýcý'dan okullara jest Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, okul ziyaretlerini sürdürüyor. Baþkan Yazýcý, gerçekleþtirdiði ziyaretlerde öðrencilere interaktif üç boyutlu insan vücudu maketi daðýtarak eðitime desteðini sürdürüyor. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, okul ziyaretlerine devam ediyor. Ýlçe merkezinde bulunan okullara çeþitli ziyaretlerde bulunan Baþkan Yazýcý, öðretmenler, yöneticiler ve öðrencilerle buluþmayý sürdürüyor. Okul ziyaretlerinde okullara yönelik yapýlacak yatýrým ve taleplerle ilgili görüþmelerde bulunan Baþkan Yazýcý, "Gelecek nesillerimizin en iyi eðitilmesi için çaba sarf eden eðitim yuvalarýmýza gerçekleþtirdiðimiz ziyaretlerimize devam ediyor. Bu ziyaretlerimiz de hem öðretmenlerimiz hem öðrencilerimizle buluþuyor böylece eðitim camiasý ile direk iletiþim kurarak talepleri dinlemeye fýrsatý buluyoruz" dedi. Ýlçe merkezinde eðitim ve öðretim sunan ilkokullar da ziyaretlerde bulunan Baþkan Yazýcý, ilkokul birinci sýnýf ile ana sýnýfý öðrencilerinin eðitimlerine destek vermesi için üç boyutlu sesli interaktif insan vücudu maketi daðýttý.

8 HABER 7 Ulu Cami tuvaletleri yenilenecek Spor Kompleksinde masada iki seçenek var Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Yýlladýr bakýmsýz ve içler acýsý halde olan Ulu Cami tuvaletlerine belediye el atýyor. Belediyenin tuvaletleri yenileme talebine Koruma Kurulu izin verdi. Belediye ise hemen proje çalýþmalarýna baþladý. Yeni yapýlacak olan tuvaletler yine yerin atlýnda olacak ama bu sefer yaþlýlar için yürüyen merdiven engellilere ise asansör konulacak. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yaptýðý basýn toplantýsýnda Ulu Cami tuvaletleri hakkýnda da açýklamalarda bulundu. Ulu Cami tuvaletlerinin yeniden yapýlmasý için 7 ay önce bir çalýþma baþlattýklarýný ve Koruma Kuruluna baþvuru da bulunduklarýný belirten Baþkan Külcü, "28 Kasým 2012 tarihinde Koruma Kuruluna talebimizi ilettik. Kuruldan izin ise yeni çýktý. Bizde hemen proje çalýþmalarýna baþladýk. 15 güne kadar proje çalýþmalarý bitecek ve hemen ihalesini yapacaðýz. Ýhaleye itiraz olmamasý durumunda Ramazan ayýna kadar tuvaletleri tamamlamayý planlýyoruz. Yeni tuvaletleri þuan ki imam odasýna yanýna 350 metrekare alana yapacaðýz. Yaþlýlara yürüyen merdiven engelliler için ise asansör olacak. Musluklardan sýcak suda akacak" dedi. Çorum Belediyesinin Makine Mühendisleri Odasýna yaptýrdýðý asansör denetimlerinde korkunç bir tablo ortaya çýktý. Denetlenen 250 asansörden 232'sinin uygun þartlarý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü spor kompleksi konusunda iki ayrý seçeneðin masada olduðunu söyledi. Makamýnda dün düzenlediði basýn toplantýsýnda belediye çalýþmalarýný deðerlendiren Baþkan Külcü, Spor Kompleksi projesi hakkýnda da açýklamalarda bulundu. Projeyi arsa karþýlýðýnda iki kez ihaleye çýkardýklarýný ancak katýlým olmadýðýný hatýrlatan Baþkan Külcü, "Ýhalelere katýlým olmayýnca biz farklý bir adým attýk. Mevcut spor tesislerinin bulunduðu yeri alacak ve karþýlýðýnda ise kompleksi inþa edecek firmaya arazileri parça parça kullanabilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlýðýndan gerekli izinleri aldýk. Ýhaleyi alacak firma bazý tesisleri yaptýktan sonra mevcut arazide inþaata baþlayabilecek ve böylece her iki alanda da projeler anda tamamlanacak. Arazinin satýþý ve buradan elde edilecek gelirle Spor Kompleksinin inþaa edilmesi de diðer bir seçenek olarak masada duruyor. Zaten biz arazinin deðer tespitini daha önce yaptýrmýþtýk. Yine bu süreçte stadyumunun proje ihalesini de yaptýk. Yakýn bir zamanda firma ile sözleþme imzalayacaðýz. Komplekste yer alan diðer tesislerin projelerine ise yakýnda baþlanacak. Tüm projeler dört ayda tamamlanacak ve temeli de en geç yaz ayýnda atmayý arzuluyoruz" dedi. Asansörlerde korkutan tablo taþýmadýðý belirlendi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yaptýðý basýn toplantýsýnda konu hakkýnda bilgi verdi. Ýl Merkezinde 2 bin 079 adet asansörlü bina bulunduðunu ve bunlarýn denetimlerinin her yýl yapýlmasý gerektiðini ifade eden Baþkan Külcü, "Makine Mühendisleri Odasý geçen yýl 250 asansörün muayenesini yaptý ve bunlardan 232'sine uygun þartlarý taþýmadýðý için 'kullanýlamaz' anlamýna gelen kýrmýzý etiket yapýþtýrýldý. 13 tanesine 'kullanýlabilir ama bakým yapýlmasý lazým' anlamýna gelen sarý etiket yapýþtýrdý. Denetimlerde sadece 5 asansör standartlara uygun çýktý" dedi. Açýklamasýnda vatandaþlara da çaðrýda bulunan Baþkan Külcü, "Standartlara uygun olmayan asansörlerin kullanýlmasý halinde ceza keseceðiz. Ceza bir þekilde ödenir ama bir kaza sonrasýnda bir vatandaþýmýzýn ölmesi ve yaralanmasý mahþeri bir yara olur. Halkýmýzýn bu konuda dikkatli olmasýný istiyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine inþa edilecek Ýmam Hatip Kampüsü projelerinin herhangi bir aksilik olmadýðý takdirde þubat ayý sonunda belediyeye teslim edileceðini söyledi. Belediyenin çalýþmalarýný deðerlendirdiði basýn toplantýsýnda konu hakkýnda açýklama yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Gazi Caddesi ile Fatih Caddesinin birleþtirecek yolun geçtiði alanda biz belediye olarak yoðun bir kamulaþtýrma yaptýk. Ancak burada önümüzde Ýmam Hatip Lisesi ek binasý engeli var. Bu ile ilgili de çalýþmalar yapýyoruz. Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarý devam ediyor ve ay sonuna kadar tamamlanmasýný bekliyoruz. Proje tamamlanýnca hemen ihalesini yapacaðýz. 100 derslikli bir okul, dört minareli bir uygulama camii ve spor salonu inþaa edilecek. Bu üç yapýda özgün bir mimariye sahip olacak. Caminin bahçesi revaklý olacak. 300 öðrenci kapasiteli birde öðrenci yurdu yapýlacak. Proje tamamlanýnca kampüsü Milli Eðitim Müdürlüðüne teslim edeceðiz" dedi. "Þekeri tansiyonu yükselenleri bilenler biliyor" ÇRT'den gazeteci Haluk Söylemez'in Ankara da Baþbakanla yapýlan durum deðerlendirme toplantýsýnda yaþananlarýn Tek Yýldýz Gazetesinde yer aldýðý haber ile ilgili olarak sorduðu soruya cevap veren Muzaffer Külcü, "Yani ben doðrusu bu konuya girmeyi çok istemedim çünkü bu konu üzerinden yapýlacak tartýþma bazý arkadaþlarýn canýný yakacak. Baþkanýn çekmecesinde diye yazarlar. Az önce ifade ettiðim anket sonuçlarý þu da en son yapýlan anketin deðerlendirilmesi þunu söyleyeyim sayýn baþbakanýmýzla yaptýðýmýz o toplantýda asla malum gazete çýktýðý þekilde tatsýzlýk yaþanmadý orada Çorum Belediyesiyle ilgili tatsýzlýk yaþandý ve bunu inkar eden varsa namerttir yalancýdýr orda her hangi bir tatsýzlýk yaþanmadýðý halde olumsuzluk yaþanmadýðý halde gerek basýn gerek siyasal çevrede yaþanmýþ gibi bir bilgi çýkartan yorum çýkartanlar da namerttir müfteridir. Altýný çiziyorum namerttir müfteridir. Bu kadar açýk orada þimdi orda ne oldu arkadaþlar hakký yazmak hakký teslim etmek yerine þartlarýyla önyargýlarýyla öfkeleriyle ihtiraslarýyla sapla samaný birbiriyle karýþtýrmýþlardýr. Orada Sayýn Baþbakanýmýz belediyenin oyu ile AK Partinin oyu dememiþtir. Belediye ile AK Partinin oyu diye bir þey olur mu. Öfkeleri ile sapla samaný karýþtýrmýþlardýr. Baþbakan orada þunu deðerlendirdi belediyeyi baþarýlý buluyor musunuz bulmuyor musunuz. Konuya Çorum'dan baþladý partimizin oyu % 57 dedi. Belediye %50.6 dedi niye böyle dedi. Bende öyle deðil Sayýn Baþbakaným dedim. Öyle yazýyor dedi öyle yazýyor ama eksik yazýyor Sayýn Baþbakaným dedim. N'olacak peki dedi. Kararsýzlarý ve görüþ bildirmeyenleri daðýtmamýþlar dedim. Nerden biliyorsunuz dedi. Ankette çalýþtýk Sayýn Baþbakaným dedim.hangi ankette çalýþtýnýz dedi. Elinizdeki ankette çalýþtým Sayýn Baþbakaným dedim. E sen nerden biliyorsun dedi. Siz verdiniz ya dedim. Biz mi verdik dedi. Siz verdiniz dedim meselenin hepsi bundan ibarettir. Ýkinci olarak þunu gördüm ankette Çorum Belediyesinin Baþarýlý buluyor musunuz denilmiþ. Yüzde 50.6 evet demiþ yüzde 20.6' sý da hayýr baþarýlý bulmuyorum demiþ neye tekabül eder bu da yüzde 71.2 toplamda hesap yapmayý bilen azýcýk matematik bilen aklýný vicdanýný tatile göndermemiþ insafýný yada birilerine emanet etmemiþ teslim etmemiþ onlarýn aklýyla konuþmayan adam bunun hesabýný bilir. Yani belediyeyi baþarýlý buluyor musunuz sorusu cevabý evet yüzde 71.5 baþarýlý buluyorum yüzde 50.6'sý somut geriye kalanda kararsýzlar daðýtýldýktan sonra ortaya çýkan sonuç ya yüzde 70'in üzerinden deðerlendirip 50'yi kabul edeceksin yada 100'ün üzerinden deðerlendirip 70'i kabul edeceksin kaldý ki baþbakanla bunlarý tartýþmadýk vay efendim cevap verme dedi þunu dedi bunu dedi kaldý ki diðerlerine ne diyecek biz bölgenin en baþarýlý belediyesiyiz. Bakýn altýný çiziyorum Samsun Büyükþehir bizden daha yüksek onu kendi sýnýfýnda deðerlendirin bölgenin en baþarýlý belediyesi baþbakanýn elindeki ankete göre ha þimdi þunu anladým biz Çorum için çalýþýyoruz güzel iþler yapýyoruz ama bizim ortaya çýkan hizmetlerin basarýnýn sonucu birilerini üzmüþ birilerini hayal kýrýklýðýna uðratmýþ. Birilerinin þekeri yükselirken birilerinin tansiyonu düþmüþ bunlarýn kim olduðunu da sizler tahmin ediyorsunuzdur onlarda kendilerini biliyorsunuzdur. Birileri belediye üzerinden 1.5 senedir tiyatro oynamaya çalýþýyor onlar tiyatro oynamaya devam etsinler. Biz halkýmýzýn duasýyla desteði ile bir baþarý hikayesi yazýyoruz. Bizim yaþattýklarýmýz gerçek onlarýn yaptýklarý ettikleri de hayal ürünüdür. Ben bu yorumu yapan arkadaþýmýza bir çaðrý da bulunuyorum çýk önünde iki seçenek var. Deki bana söylemediler bir kere þu ahlaklý deðil eðer bir arkadaþýmýz mahrem konularý paylaþmýþsa o ahlaki deðil ondan sonra o gazeteciye iki tane de seçenek var birincisi bana esasýnda anlatýlmamasý gerekirdi dosdoðru anlatýldý hiç bir tatsýzlýk olmadý hiçbir olumsuzluk olmadý olan biten bundan ibaretmiþ ben bunlarý doðru anlattýklarý halde iftira haline getirdim çarpýttým yalan haline getirdim. Ama ben ne kadar uðraþýrsam uðraþýyým görüyorum ki millet baþkaný da seviyor belediyeyi de seviyor ben milletten özür diliyorum bu bir seçenektir. Erdemli bir adamýn davranýþýdýr yapabilir mi yapmasý lazým. Diðer seçeneði söylüyorum hayýr arkadaþ ben yazdýklarýmýn arkasýndayým o toplantýda bunlar konuþulmuþ bana aktarýldýðý gibi konuþulmuþ diyorsa o zaman da yapmasý gereken þey benim dýþýmda orada 6 tane daha arkadaþ var onlarýnda her birisi masumdur onlarý töhmet altýnda býrakmaya hakký yok. Çýkar bana Hasan söyledi Hüseyin söyledi der. Ha çýkarda bana Amasyalýlar anlattý Giresunlular anlattý diyorsa onu benim külahýma anlatsýn bu adi bir yalandýr alçakça bir iftiradýr. Çorum Belediyesinin anketi de ortadadýr yaptýðýmýz iþler ortadadýr. Benim bunlara harcayacak vaktim yok. Boþ adamlar lüzumsuz iþlerle uðraþýyorlar. Bunlar belediyenin iyi hizmetler yapmasýndan rahatsýzlýk duyuyorlar ama onlar üzülmeye devam etsinler milletimiz seviniyor milletimiz sevindikçe bizler de seviniyoruz. Biz artýk kendimizle yarýþýyoruz kimseyle polemiðe girecek durumumuz yok" dedi. Toplu ulaþýmda 5 yeni hat açýlacak Çorum Belediyesi, kent içi toplu ulaþým hakkýnda yaptýrdýðý anketin sonuçlarýna göre bazý projeleri hayata geçirmeye baþladý. Anket sonuçlarýna göre halkýn yüzde 70'i toplu taþýmadan memnun. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, düzenlediði basýn toplantýsýnda anket sonuçlarýný deðerlendirdi. Kamuoyu ve anket çalýþmalarýna önem verdiklerini ifade ederek sözlerine baþlayan Baþkan Külcü, "Yakýn bir zamanda toplu ulaþým ile ilgili bir anket çalýþmasý yaptýk ve yüzde 70 oranýnda halkýn memnuniyeti çýktý. Bunun yanýnda toplu taþýmada 40 dakika içinde ikinci biniþlerde yüzde 50 indirim uygulamasý hakkýnda halkýn 70'inin bilgisinin olmadýðý ortaya çýktý. Bizde bilgilendirme çalýþmalarýna baþlayacaðýz. Otobüslere bilgilendirme afiþleri asacaðýz. Geçtiðimiz günlerde de ise þoförlere yönelik seminer düzenledik. Otobüslere kamera yerleþtirilmesi ile ilgili çalýþmalara da baþladýk. Yakýnda bu uygulama hayata geçecek" dedi. Hat sayýsýnda artýþ olacaðýný da açýklayan Baþkan Külcü, "Þu an 2 tanesi belediyeye ait olmak üzere toplam 48 otobüs var. Bizde yakýnda bir zamanda 2 otobüsümüzü geri alacaðýz. Bunun yerine ise 5 adet yeni hattýn ihalesi yapacaðýz" þeklinde kaydetti.

9 YAÞAM Çocuðunuza kibar hýrsýz' 8 Delinin biri bir gün doktoruna gider ve iyileþtiðini söyleyerek serbest býraklýmasýný ister.bunun üzerine doktor: -Sana bir soru sorucaðým doðru bilirsen burdan çýkarsýn Deli: -Peki anlaþtýk sor sorunu. Doktor: -Sen 10 katlý bir binanýn tepesine çýksan bende aþaðýda bir bardak su tutsam.þimdi aþaðýya atlar mýsýn atlamaz mýsýn? Deli: -Niye atlayým ben delimiyim der? Doktor içinden adamýn gerçekten iyileþtiðini düþünür ve neden diye sorar Deli: -Ya bardaðý çekersen Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Dünkü Sudoku bulmacasýnýn çözümü masalý okumayýn! Hemen her çocuðun bildiði kahramanlardýr Robin Hood, Çizmeli Kedi, Hansel ve Gretel, Sherlock Holmes Psikolog Tuncel Altýnköprü, çocuklarýn kendi deðerleriyle ilgili kitap okumasý gerektiðini belirtiyor ve aileleri uyarýyor: Robin Hood, ormanda yaþayan kibar bir soyguncu, Çizmeli Kedi, çizme karþýlýðýnda sevimliliðini kullanarak yalanla iþlerini halleden bir karakterdir. Biri çýkýp çocuklarýnýza yýllardan beri verdiðiniz vitaminlerin aslýnda onlarý zehirlediðini söylese, ne yapardýnýz? Ürkerdiniz deðil mi? Ýþte ben de, kendimizi bildik bileli okuduðumuz, çocuklarýmýza anlattýðýmýz, çizgi filmlerini izlettiðimiz birçok klâsik masal ve romanlardaki kiþiliði bozan mesajlarý görünce ürktüm. Bu sözler çocuk kitaplarý yazan psikolog Tuncel Altýnköprü ye ait. Altýnköprü, yýllarca okunan çocuk masallarýnýn þiddet, kapkaç, dolandýrýcýlýk, yaralama, cinayet, güvensizlik, hoþgörüsüzlük gibi sorunlarda payý olduðunu iddia ediyor. Çocuk kitaplarýnýn, sosyal, ahlakî ve bireysel deðerlerle donatýlmasý gerektiðine dikkat çeken psikolog, masal kahramanlarýnýn, zararlý alýþkanlýklara karþý çocuða örnek olmasý gerektiðini kaydediyor. Anne-babalar; Ali Baba ve Kýrk Haramiler, Alaaddin in Sihirli Lâmbasý, Çizmeli Kedi, Bremen Mýzýkacýlarý, Kül Kedisi, Uyuyan Güzel, Pamuk Prenses, Altýn Elma Aðacý, Fareli Köyün Kavalcýsý, Karga ile Tilki, Robin Hood, Sherlock Holmes gibi masallarla büyütür çocuðunu. Ancak psikolog Tuncel Altýnköprü, bu masallarýn çocuklara kötü alýþkanlýklarý doðru gibi sunduðunu belirtiyor. Altýnköprü, birkaç masaldaki yanlýþ rol modellerini þöyle anlatýyor: Mesela Ali Baba ve Kýrk Haramiler. Ali Baba rastlantýyla, Kýrk Haramilerin sihirli sözcüklerini duyar. Açýl susam, açýl! deyip haramilerin maðarasýna girer. Hýrsýzlarýn hazinesini azar azar çalýp kullanmaya baþlar. Haramiler bunu fark eder ve Ali Baba nýn peþine düþer. Ailenin evlatlýðý Meryem, önce kýrk haramiyi üzerlerine kýzgýn yað dökerek öldürür. Ardýndan da öç almaya gelen haramilerin reisini... Ali Baba, Meryem i oðluyla evlendirir. Sonra da ömürlerinin sonuna dek zengin - mesut yaþarlar. Burada verilen mesaj þudur: Eðer soyabileceðiniz zengin bir hýrsýz bulabilirseniz, hiç durmayýn, soyun! Hatta peþinize düþecek olurlarsa, onlarý öldürmenizde bile sakýnca yoktur. Hem çizgi film hem de sinema filmi olarak birçok defa televizyonlarda yayýnlanan Alaaddin in Sihirli Lâmbasý nda ise sihirbazýn biri, gizemli maðaradaki sihirli lâmbasýný almak için Alaaddin i kandýrýr. Çocuk son anda adamýn kötü amacýný fark eder. Kötü kalpli sihirbaza ait sihirli lâmbanýn, sihirli yüzüðün ve hazinenin sahibi olur. Sultanýn kýzýyla evlenir. Sihirbazý öldürüp mesut bahtiyar bir ömür yaþar. Mesaj aynýdýr: Soyabileceðiniz zengin hýrsýzlarý soyun, peþinize düþüp size zarar vermeye kalkarsa öldürün. ÇOCUK, HÝKÂYEDE KENDÝ MANEVÝ DEÐERLERÝNÝ BULMALI Bir çocuk kitabý hangi yaþ kuþaðý için yazýlmýþsa; o çaðýn psikolojik ve zihinsel geliþimine uygun özellikler taþýmalý, o yaþa uygun bir dil kullanýlmalý. diyen Tuncel Altýnköprü, þöyle konuþuyor: Çocuk elindeki kitabý yaþarcasýna okurken kendini; yurdunda, kentinde, insanlarýn içinde bulabilmeli, kendi zenginliklerini görebilmeli, sorunlarýný görüp bunlarla yüzleþebilmeli. Çocuk kitaplarý sosyal, ahlakî ve bireysel deðerlerle, davranýþ kalýplarýyla donatýlmalý. Çocuklarýmýz daima iyinin, doðrunun, haklýnýn, zayýfýn yanýnda olmalý; kötünün ve haksýzýn karþýsýnda durmalý. Maddî, manevî tüm kültürel deðerlerimizin bilincinde olmalý, onlarý koruyup kollamalý, bunlarý gelecek kuþaklara aktarmanýn sorumluluðunu taþýmalý. Saðlýklý bir beden ve zihin geliþimi için spora yönelmeli; zararlý alýþkanlýklardan uzak durmalý. Yabancý Film 22:55 Hong Kong Polis Teþkilatý'nda çalýþan Dedektif Eddie, gizemli bir madalyon sayesinde, insan üstü güçlere sahip olur ve kýsa sürede ölümsüz bir savaþçýya dönüþür. Eddie, arkadaþý ajan Nicole'ün de yardýmýyla, madalyonun sýrrýný ortaya çýkarmaya ve kötülüklerle savaþmaya kararlýdýr. Arsoy çiftinin 27. evlilik yýl dönümüdür. Bu nedenle önemli bir gazeteye ailece röportaj vereceklerdir. Yaðmur, Emre den röportajda özellikle kendisinden bahsetmemesini rica ederken Selen, ikiliyi gazetede öne çýkartacak bir hamlede bulunur. Þahika nýn yeniden güvenini kazanmaya çalýþan Adem, Yaðmur un peþini býrakmaz ve ýslahevi geçmiþini öðrenir. Bu konudaki araþtýrmalarýný derinleþtiren Adem, Yaðmur un gerçek kimliðine çok yaklaþmýþtýr. Madalyon 20:00 Ýntikam 20:00 Kurtlar Vadisi Pusu Ýþ adamý Çaðrý Toros a yapýlan suikasti, bir terör örgütü üstlenmiþ ve eylemin tetikçileri yakalanmýþtýr. Artýk faili meçhuller, sebep ve sonuçlarýyla, çaðýn en önemli silahý olan para üzerinden takip edilecektir. Adým adým delillere ulaþmaya baþlayan Polat, Toros Ailesi yle doðrudan temas kurmaya çalýþýr. Benzer eylemlerde uygulanan stratejilerin tekrarlanacaðý beklenirken, kötü bir sürprizle karþýlaþýlýr. Polat ýn ekibi pusu ya düþürülmüþtür... Ülkü Tamer Ülkü Tamer, (d. 20 Þubat 1937, Gaziantep), Türk þair, oyuncu ve çevirmen.robert Kolej'den 1958 yýlýnda mezun oldu. Yayýncýlýk, oyunculuk ve çevirmenlik yaptý ve 1950'li yýllarda ortaya çýkan Ýkinci Yeni þiir akýmýnýn önde gelen temsilcilerinden biri oldu. Ýkinci Yeni'ye, bu akýmýn ana karakteristikleri oluþtuktan sonra dahil olduðu halde, kendine özgü imge dünyasý ve süssüz, sade söyleyiþiyle dikkati çekti. Çoðunlukla keskin bir ironiyle örülmüþ derin acýlarýn ve beþeri trajedilerin dile geldiði þiirlerinde 1970'lerden sonra toplumsal duyarlýklar da öne çýktý. Ýlk þiiri 1954 yýlýnda Avni Dökmeci'nin yönetimdeki Kaynak Dergisi'nde yayýmlandý: "Dünyanýn Bir Köþesinden Lucia". Þiirleri 1954'den itibaren Kaynak, Pazar Postasý, Yeditepe, Yeni Dergi, Papirus, Sanat Olayý gibi dergilerde yayýmladý. 1967'de Yeditepe Þiir Armaðaný'ný kazandý. "Ýkinci Yeni'nin, çaðdaþ Ýngiliz þiirini yakýndan izleyen, çevirileryapan, Batý etkilerine açýk bir þairiydi. Özellikle 1960'larýn ikinciyarýsýnda yazdýklariyla kapalý þiir anlayýþýnýn kusursuz örnekleriniverdi. Toplumsal sorunlara yönelirken de þiirin düzeyini düþürmedi." (Memet Fuat, 1985) Ayrýca Ahmet Kaya 'nýn An Gelir ve Baþkaldýrýyorum albümlerinde seslendirdiði "Üþür Ölüm Bile" ve "Gül Dikeni" þarkýlarýnýn sözleri Ülkü Tamer'e ait þiirlerden oluþmaktadýr. Zülfü Livaneli nin seslendirdiði "Memik Oðlan", "Güneþ Topla Benim Ýçin" ve Grup Yorum'un "Düþenlere" isimli eserlerinin de söz yazarýdýr. MERCÝMEK KÖFTESÝ Malzemeler 1 Su Bardaðý Ýnce Bulgur 2 Su Bardaðý Kýrmýzý Mercimek 4 Su Bardaðý Su 2 Çay Kaþýðý Tuz 2 Çay Kaþýðý Pul Biber 5 Çay Kaþýðý Kimyon 1 Demet Yeþil Soðan 1 Demet Maydanoz 3 Çay Kaþýðý Salça 2 Çorba Kaþýðý Margarin 1 Soðan Eðer elindeki tek alet çekiç ise her þeyi çivi olarak görmeye baþlarsýn. Anonim Yemeðin Tarifi Kuru soðaný yemeklik soðan gibi doðrayýp margarinlebiraz öldürelim. Ýçine salça ilave edip ateþten indirelim. Diðer tarafta mercimeði yýkadýktan sonra dört su bardaðý su ile haþlayalým. Mercimekler sararýp suyunu çektikten sonra ateþten alýp içine ince bulguru ilave ederek karýþtýralým. Kapaðýný kapatýp 15 dakika bekletelim. Maydanoz ve soðanýn yeþil kýsýmlarýný ince ince doðrayýp diðer malzemelerle birlikte mercimekle bulgura ilave edelim. Daha sonra köfte þeklinde biçimlendirerek servis yapalým. Dilerseniz servis tabaðýna aldýktan sonra üzerine yarým limon suyunu gezdirebilirsiniz. d11.20 Ýstanbul un Altýnlarý Çocuklar Duymasýn Yahþi Cazibe Aþaðý Yukarý Yemiþlililer ATV Ana Haber 20:00 Kurtlar Vadisi Pusu 23:00 Güven Bana Yarýþma Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:00 Mevlid Kandil Özel Yaþam Program Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar (Tekrar) Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Ana Haber Spor Sayfasý 20:00 Yaparým Bilirsin 23:45 Pis Yedili 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 20:00 Ýntikam 22:30 Umutsuz Ev Kadýnlarý Yedi Numara Leyla ile Mecnun Haber Spor Tacir Yerli Film 14.1 Banker Bilo Yerli Film Dizi Klip 19:50 Zengin Kýz Fakir Oðlan 22:55 Madolyon Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:45 Ýki Dünya Arasýnda 19:50 Þefkat Tepe 22:00 Ayna

10 HABER 9 Emniyet "Geleceðe Yakýlan Meþale" projesini hayata geçiriyor Ýl Emniyet Müdürlüðü, Toplum Destekli Polislik (TDP) Þubesi suç ve suçlularla mücadele kapsamýnda, vatandaþlarý ve öðrencileri bilgilendirerek güvenlik hizmetlerine katýlýmlarýnýn saðlanmasý çalýþmalarýna devam ediyor. Bu amaçla, Ýl Emniyet Müdürlüðü Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek Ýçin Çocuk ve Gençler Sosyal Katýlým ve Destek Programý (ÇOGEP) kapsamýnda Çorum Belediye Baþkanlýðý, Hitit Üniversitesi, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü ve Halk Saðlýðý Müdürlüðünün katkýlarý ile "Geleceðe Yakýlan Meþale" isimli proje hayata geçirdi. Projenin öðrenci velilerine tanýtýmýný yapmak, onlarýn öneri ve isteklerini deðerlendirmek için Öðretmen Evinde "Veli Bilgilendirme Toplantýsý" gerçekleþtirildi. Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan proje hakkýnda verdiði bilgi de þunlarý ifade etti: Gaziler gençlerle buluþtu "Kuþaklar Buluþuyor" projesi kapsamýnda Mahmut Atalay Gençlik Merkezi öðrenciler Kore ve Kýbrýs Gazileri ile söyleþi yaptýlar. Veli Paþa Konaðýnda dün gerçekleþtirilen programda öðrenciler gazilerden anýlarýný dinlediler ve kayýt altýna aldýlar. Gençler etkinlikte gazilere çeþitli hediyelerde takdim ettiler. "Zararlý Alýþkanlýklardan Korunmanýn En Kolay Yolunun Hiç Baþlamamak" olduðu sloganýndan hareketle, çocuklarý zararlý alýþkanlýklardan uzaklaþtýrmak adýna, ortaokul 6,7,8 sýnýflarda eðitim gören yaþ grubunda bulunan 80 çocuða Mart-Nisan-Mayýs ve Haziran aylarýnda Masa Tenisi ve Badminton branþlarýnda Lisans Edindirmeye Esas Spor Eðitimleri verilecek. Yaptýðý spor branþýyla ilgili çýkartýlacak lisans ile proje bitiminde sportif faaliyetlere devam etme imkâný verilmiþ olacak. Spor eðitimi verilecek 80 çocuðun almýþ olduklarý branþ eðitimleri ile ilgili Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðünce turnuva düzenlenecek. Baþarýlý olan ilk üç çocuk; tablet pc, bisiklet ve mp3 çalar ile ödüllendirileceklerdir. Spor eðitimi verilecek olan 80 öðrenci velisi ile birlikte toplam da 200 öðrenci velisi projenin uygulama tarihleri olan Ocak Eylül 2013 tarihleri arasýnda, Toplum Destekli Polisler ile Çocuk Þube Müdürlüðünde görevli polislerce ziyaret edilerek "Güvenlik Tedbirleri Konularýnda" bilgilendirme ve bilinçlendirme çalýþmalarý yapýlacak. SBS sýnavýna girecek olan 200 öðrenciye, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünün belirleyerek tavsiye edeceði yayýnlardan 2013 yýlýnda yapýlacak olan "SBS Sýnavýna Yönelik (yaprak test vb.) " verilecek. Eðitim desteði saðlanacak olan çocuklardan SBS sýnavýnda en yüksek puaný alan ilk üç çocuk; tablet pc, bisiklet ve mp3 çalar ile ödüllendirilecektir. "Geçmiþini Bilmeyen Milletler Geleceklerine Yön Veremezler" düþüncesinden hareketle; Çanakkale savaþlarýnýn tarihîmizdeki önemini anlatmak amacý ile 18 Mart Çanakkale þehitlerini anma programý çerçevesinde, 80 öðrenciye Mart / Nisan 2013 tarihinde "Çanakkale þehitliði " ziyaret ettirilecek. Gezi programý sonrasýnda öðrenciler arasýnda "Çanakkale Destaný" konulu kompozisyon yarýþmasý düzenlenerek ilk üçe(3) e giren öðrencilere; tablet pc, bisiklet ve mp3 çalar verilecek. Çorum il merkezinde bulunan ortaokullarda öðrenim gören yaklaþýk 800 öðrenci velisine, bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlý Mart-2013 tarihinde "Ailenin Önemi ve Toplum Ýçerisindeki Yeri" konulu, Haziran 2013 tarihinde "Aile Ýçi Ýletiþim" konulu paneller düzenlenecek. Ýl Merkezinde bulunan 25 ortaokulda Mart-Nisan-Mayýs 2013 tarihlerinde 7 ve 8. sýnýflarda eðitim gören yaklaþýk 5000 öðrenciye Çorum Emniyet Müdürlüðü, Çocuk Þube Müdürlüðümüz tarafýndan "Çocuklarýn Zararlý Alýþkanlýklardan Korunmasý" konulu güvenlik odaklý eðitim verilecek. Faaliyetin hedef kitlesi olan 5000 öðrenciye içerisinde 1 kurþun kalem, 1 silgi ve 1 kalem týraþ olan kalemlik ve 5000 adet Çocuk Polis Kimliði hediye edilecektir. Haziran ve Temmuz 2013 tarihlerinde olmak üzere 80 er çocuða vizyonda olan ve tarafýmýzdan uygun görülecek sinema filmleri izlettirilecektir / 2014 Eðitim Öðretim sezonuna hazýrlýk olarak Aðustos 2013 tarihinde çocuklarýn okul için gerekli ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý saðlanacak. Hedef kitlemiz olan 80 öðrencimizin eðitim öðretim yýlý için gerekli olan eðitim ihtiyaçlarý (Okul çantasý, Defter, Kalem Çeþitleri, Kalem Týraþ, Silgi, Resim Malzemeleri Vb.) karþýlanacaktýr. Ocak - Eylül 2013 aylarýnda icra edilecek ve 10 ay sürecek olan projenin tüm faaliyetlerini kapsayan kapanýþ programý yapýlacak. Programda, çocuklara eðitim ve öðretim dönemi için temin edilen kýrtasiye malzemeleri verilecek. Programda, projenin uygulandýðý süreç içerisinde yapýlan faaliyetlerin sunusu yapýlacak. Programda, Çanakkale Destaný konulu kompozisyon yarýþmasýnda 1. olan öðrenci kompozisyonunu okuyacaktýr. Projeyle ilgili duygu ve düþüncelerini anlatmak isteyen öðrenci / velilerine söz verilecektir. Programda, proje kapsamýnda eðitim desteði verilen 8.sýnýf öðrencilerinden SBS sýnavýnda; olanlara ödülleri (tablet pc, bisiklet, mp3 çalar) verilecek. Programda, Çanakkale Destaný Konulu Kompozisyon yarýþmasýnda; olanlara ödülleri (tablet pc, bisiklet, mp3 çalar) verilecek. Programda, düzenlenecek olan spor (masa tenisi ve badminton) turnuvalarýnda; olanlara ödülleri (tablet pc, bisiklet, mp3 çalar) verilecektir. Proje faaliyetlerinin tamamý derlenerek Eylül- Ekim 2013 tarihinde kitap / dergi haline getirilerek kamuoyuna daðýtýlacak. Projeye dahil edilen çocuklar; haziran ve eylül aylarýnda "Seyyah Ulu Çýnarýn Ýzinde" ve "Yaz Döneminde Deniz ve Doða Kamplarýna Katýlým" proje ve etkinliklerinden faydalandýrýlacaklar." Amasya Ýl Müdürlerinden Cesur'a ziyaret Amasya'dan bir kurum amiri Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Duran Cesur'u ziyaret etti. Ziyarete Amasya Valiliði Hukuk Ýþleri Müdürü Bülent Sadal, Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Ýbrahim Atasever, Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Hamdi Yanýk, Ýl Dernekler Müdürü Remzi Özkök, Bilim Teknoloji ve Sanayi Müdürü Süleyman Koca, Kadastro Müdürü Kemal Memiþ, ÝÞKUR Amasya Ýl Müdürü Osman Yýlmaz ve Amasya SGÝM Ýl Müdürü Kasým Tekin katýldý. Ziyarette, Sosyal Güvenlik alanlarýnda yapýlan reform, deðiþim ve yenilikleri yakýndan takip ettiklerini belirterek tüm Sosyal Güvenlik Kurumu personeline çalýþmalarýnda baþarý dilediler. Ýl Müdürü Duran Cesur ise ziyaretten duyduðu memnuniyetini dile getirerek konuklarýna teþekkür etti. "Yarýn seçim olacakmýþ gibi çalýþýyoruz" Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, bazý il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ýskilip v e Bayat ilçe baþkanlýklarýný ziyaret etti ve partililerle görüþtü. Ýlçe ziyaretlerini sürdürdüklerini belirten Atlas, yarýn seçim olacakmýþ gibi çalýþmalarýna hýz kesmeden devam ettiklerini belirterek, "Hem parti tabanýný canlý tutmak hem de yurttaþlarýmýzla sýk sýk bir araya gelmek için bu tür ziyaretleri gerçekleþtiriyoruz" dedi. Ülke gündeminin sürekli deðiþtiðini ifade eden CHP Ýl Baþkaný Atlas, "Halkýn içinde bulunduðu sýkýntýyý da çözümü de biliyoruz. Türkiye'nin dürüst, samimi ve çalýþkan kadrolara ihtiyacý var. Bu kadrolar da CHP'nin içinde var" diye konuþtu. Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ahmet Söbe ve yönetim kurulu üyeleri tarafýndan karþýlanan Atlas, ilçe ile ilgili bilgiler aldý. Düzenli olarak rapor aldýklarýný belirten Atlas, kimi sorunlarý da yerinde belirlemek ve yerel yöneticilerle çözüm bulmak için ziyaretler yaptýklarýný aktardý. Atlas ve beraberindekiler ardýndan Bayat Ýlçe Baþkaný Sadýk Küççük'ü ziyaret ettiler. Bayat'ta da açýlan Ýlçe Baþkanlýðý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Bürosu'nu da gezen Atlas ve beraberindeki yöneticiler, gösterilen ilginin memnuniyet verici olduðunu kaydettiler. Halkýn sorunlarýnýn azalmak bir yana arttýðýný belirten Atlas, "Kýrsalda geçimini saðlamaya çalýþan çiftçimiz artýk tarlasýný ekemez hale geldi. Hayvancýlýkla uðraþan yetiþtiricimiz beslediði hayvanýný mý yoksa kendi karnýný mý doyuracaðýný bilemez oldu. Tarýmdaki girdiler artarken ürünlerin para etmemesi, tarým ülkesi olarak bilinen Türkiye'nin saman ithal eder hale gelmesi yeterince içler acýsýdýr. Tarým ve hayvancýlýk çöktü. Çorum'a yeni yatýrým gelmiyor. Zonguldak Milletvekilimiz Ali Ýhsan Köktürk'ün sorduðu gibi madem ekonomi iyiye gidiyor vatandaþ neden böbreðini satmak zorunda kalýyor? Artýk mýzrak çuvala girmiyor, yalanlarýna kimse inanmýyor. Yalancý AKP'nin mumu ilk seçimde sönecek" þeklinde konuþtu.

11 HABER 10 "BDP'nin Çorum ziyareti Alevilik kültürü ile baðdaþlaþtýrmamalýdýr" ANATIPDER Vali Baþköy'e Gine çalýþmalarýný anlattý TÝKA iþbirliðinde Aralýk 2012 tarihleri arasýnda Gine Cumhuriyeti'nde uygulamalý saðlýk eðitimi vermek ve hasta tedavisi amacýyla Gine'ye giden Çorum Anadolu Týbbiyeliler Derneði (ANATIPDER) Baþkaný Opr.Dr. Ethem Zobacý, Dernek Koordinatörü Doðan Uyar ve diðer dernek üyeleri Gine Cumhuriyeti dönüþünde Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Gine Cumhuriyeti'nin Baþkenti Conakry kentinde, Donka Devlet Hastanesi, Ignace Deen Hastanesi, Flamboyant Göz Hastanesi ve Gamal Abdel Nasser Devlet Üniversitesi Hastanesi olmak üzere toplam 4 hastanede 2595 muayene ve 35 fako ile katarak ameliyatý yaptýklarýný ve 800 kg ilaç, týbbý malzeme ve cihazýn hastanelere baðýþlandýðýný ifade eden ANATIPDER Baþkaný Ethem Zobacý ve diðer üyeler Vali Baþköy'e yapýlan çalýþmalar noktasýnda izlenimlerini aktardýlar. Barýþ ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) Ýmralý sürecine destek aramak amacýyla çýktýðý Karadeniz turunun Çorum'dan baþlamasýnýn ardýndan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, yaþanan süreçle ilgili açýklamalarda bulundu. Atlas, BDP'li milletvekilleri Sebahat Tuncel, Ertuðrul Kürkçü ve Baðýmsýz Ýstanbul Milletvekili Levent Tüzel ile HDK Eþ Baþkaný Fatma Gök'ün Çorum'da yaptýðý toplantýyla ilgili açýklamalarda bulundu. Atlas, akan kanýn durmasý taraftarý olduklarýný ifade ederek, "Akan kanýn durmasý taraftarýyýz ama teröre bulaþan askerlerimizi þehit eden, gazi eden eli kanlý terör örgütü mensuplarýnýn da çadýr mahkemelerde sözde aklanarak devlet tarafýndan koruma altýna alýnmasýna karþýyýz" ifadelerini kullandý. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her inancýn her düþüncenin her görüþün partisi olduðunu dile getiren Atlas, BDP'nin Çorum'a yaptýðý ziyareti kimsenin Alevilik veya Bektaþi kültürü ile baðdaþlaþtýrmamasý gerektiðini söyledi. "PKK ile kol kola girenler ortada. Halk ilk önce BDP ile kol kola giren AKP'ye hesap sormalý" diyen Atlas sözlerini þu þekilde sürdürdü: "Habur'da çadýr mahkemeyi kuran, Ýmralý ile görüþen, BDP milletvekillerinin Ýmralý'ya gidiþine onay veren ve isteyen, görüþen þerefsizdir deyip sora görüþüldüðünü itiraf eden iktidar ve Baþbakandýr. Üç beþ Mehmet öldü diye meclisi mi açacaðýz diyen, Oslo görüþmesini reddeden, sonra görüþtük diyen, þehitlere kelle diyen, terörle mücadele eden askeri polisi Silivriye atan, Þemdin Sakýk'ý gizli tanýk yapan, Apo'nun her arzusunu yerine getiren iktidar bunlarýn hesabýný halka verecek. Ýmralý'yý muhatap alan, Mit Müsteþarýný pazarlýða gönderen, PKK'yý muhatap alan hükümet bu kadar müsamaha gösterirse bunlar yüzlü yüzlü il il gezeceklerdir. Cumhuriyet Halk Partililer olarak, bizim için Türkiye'de yaþayan ve devletine, milletine, ülkesine, bayraðýna, ezanýna sahip çýkan herkes kutsaldýr. Fakat son dönemlerde maalesef ayrýlýkçý düþüncelerin doruða çýktýðý ve fütursuzca ifadelerle memleketin bölünmesine katkýlar saðladýðýný görüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi kutsal bir çatý ve burasý Türkiye'nin tüm meselelerine en iyi þekilde hizmet edileceðine inandýðýmýz bir yer ama maalesef zaman zaman bazý BDP'li milletvekillerinin baðýmsýz Kürdistan ifadeleri, demokratik cumhuriyet gibi bölücü sözlerle oralardaki söylemleri Türk milletini derinden yaralýyor ve derinden üzüyor. BDP'li milletvekillerinin meclisteki gerçek düþüncelerini ortaya koymamalarý ve hatta CHP'nin ortaya koyduðu PKK'nýn bir terör örgütü olduðunu söyleyememeleri, hatta PKK'yý öven ifadelerle hareket etmeleri, gidip 9-10 tane milletvekilinin daðda onlarla kucaklaþmasý Türk milletini derinden yaralamýþtýr, BDP'nin bu tavrýný kýnýyorum." SGK'dan ayrýlan personele veda Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü tarafýndan emekliye ayrýlan ve unvan deðiþikliði sýnavýný kazanarak görev yeri deðiþikliði yapan personellere veda yemeði verildi. Programa SGK Ýl Müdürü Duran Cesur, Ýl Müdür Yardýmcýlarý Mehmet Bekar, Nebahat Ulusoy, Ali Þahan, Muazzez Sýrýklý, Enver Yýldýz ve çok sayýda personel katýldý. Cesur, kuruma yýllarca hizmet vererek emekliye ayrýlma kararý veren Berrin Dursun ve Talip Yýldýz'a, avukat olarak Aydýn SGÝM'e atanan Neslihan Yýlmaz Ardahanlý'ya ve 2010/1 Baþbakanlýk Genelgesine istinaden geçici olarak Kuruma hizmet veren Defterdarlýk personeli Mualla Gökmen'e özverili çalýþmalarýndan dolayý teþekkür plaketi verdi. Vali Baþköy'e eski mesai arkadaþlarýndan ziyaret Þanlýurfa Ceylanpýnar'da kaymakamlýk yaptýðý yýllarý arasýnda beraber çalýþtýðý mesai arkadaþlarýndan, Abdulbaki Özbek, Aslan Çýtýr ve Cemal Tosun'dan oluþan heyet Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret ederek, yeni görevinde baþarý dileklerini ileterek hayýrlý olsun dediler. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Vali Baþköy, konuklarýna teþekkür etti. "Saðlýkta þiddetin önlenmesi önerileri uzun vadede meyvelerini verir" Tüm Saðlýk Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, Saðlýk Bakanlýðý'nýn çalýþanlarýna yönelik þiddetin önlenmesi için personele halkla iliþkiler ve iletiþim becerileri dersleri verilecek olmasýnýn ve ilköðretime þiddet önleyici eðitim derslerinin konmasýnýn kýsa vadede þiddete çözüm getirmeyeceðini iddia etti.saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddete karþý Saðlýk Bakanlýðý'nýn harekete geçmesini geç kalýnmýþ bir hareket olarak deðerlendiren Erözgün, "Geçtiðimiz yýl 3 bin 84 saðlýk çalýþaný þiddet gördü. Saðlýk Bakanlýðý ancak bu yýl harekete geçebildi. Hastanelerde güvenlik tedbirleri tam olarak alýnmýþ deðil" dedi. Erözgün, TBMM Saðlýk, Aile, Çalýþma ve Sosyal Ýþler Komisyonu Baþkaný Necdet Ünüvar'ýn, saðlýkta þiddetin önlenmesi için sunduðu önerilerin uzun vadede meyvelerini vereceðini, þu anki þartlara göre caydýrýcý nitelikte tedbirler olmadýðýný ifade etti. Þiddet konusunda öncelikli olarak somut adýmlar atýlmasý gerekirken, gelecekle ilgili önlemler almanýn doðru olmadýðýný belirten Erözgün, saðlýk çalýþanlarýnýn haklarýný koruyacak ve günümüze yansýyacak acil çözüm önerilerinin masaya yatýrýlmasý gerektiðini savundu. Erözgün, saðlýk çalýþanlarýnýn þiddet maðduru olmamalarý için "Þiddet uygulayanlara verilen cezalarýn arttýrýlmasý, Acillerde güvenlik elemanlarýn çoðaltýlmasý, Kamera sistemlerinin kurulmasý, Personel eksikliðinin giderilmesi, hastane fiziki yapýlarýnýn düzeltilmesi, saðlýk personelinin özlük ve sosyal haklarýnýn iyileþtirilmesi ve uzun süreli mesailerden kaçýnýlmasý" gibi þiddete karþý caydýrýcý olabilecek nitelikteki tedbirlerin acil uygulanmasý gerektiðine dikkat çekti. Taþ Ocaðý 2.4 milyon liraya modernize edildi Çorum Belediyesi Taþ Ocaðý bölgenin en modern ocaðý haline geldi. Taþ Ocaðýnýn modernizasyonu için 2.4 milyon TL harcandý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, belediye Taþ Ocaðýný 4 yýlda yeniden inþa ettiklerini belirterek, "Tesisin tüm ekipmanýný yeniledik. Modernizasyon için 2 milyon 400 bin TL'lik yatýrým yaptýk. Daha önce yýlda 250 bin ton olan üretim kapasitesi þimdi 1 milyon tona çýktý. Taþ Ocaðýný neden modernize ettik? Biz göreve geldiðimizde yýlda 100 bin ton asfalt sözü verdik ve bunu zaman zaman hedefleri de aþarak gerçekleþtirdik. Ayný zamanda ilçe ve beldelere de malzeme yardýmý yapýyoruz. Eskiden olduðu gibi asfaltý topraðýn üzerini düzleyip atmýyoruz. Önce bir metre kazýp alt yapýsýný hazýrladýktan ve gerekli malzemeleri serdikten sonra asfaltý atýyoruz. Tabi böyle bir yöntemi kullanýnca da malzeme ihtiyacý artýyor" dedi.

12 SPOR "10 NÝSAN POLÝS GÜNÜ"KURUMLAR VE MÜESSESELER ARASI VOLEYBOL TURNUVASI 23 ÞUBAT'TA BAÞLIYOR 11 Geçen yýlýn þampiyonu TSO Polis Günü kutlama etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen Kurumlar ve Müesseseler arasý Voleybol Turnuvasý 25 takýmýn katýlýmý ile 23 Þubat Cumartesi günü Tevfik Kýþ Spor Salonu'nda oynanacak maçlarla baþlayacak. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü ile Emniyet Müdürlüðü tarafýndan bu yýl dördüncüsü organize edilen voleybol turnuvasý 23 Þubat Cumartesi günü baþlayacak olup turnuva 8 Nisan Pazartesi final karþýlaþmasý ile son bulacak. TURNUVA STATÜSÜ ÞÖYLE Turnuva 23 Þubat Cumartesi start alýrken, turnuvada ilk tur müsabakalarý 5'er takýmlý 5 grupta lig usulü sistemine göre oynatýlacak. Ýlk turda gruplarýnda ilk 2 sýrayý alan takýmlar çeyrek finale yükselecek. Ýlk tur müsabakalarý sonunda çeyrek finaller ise 2 grupta oynanacak. Çeyrek finalde 1. Grup: A Grubu 1, B Grubu 2., C Grubu 1., D Grubu 2., E Grubu 1. Takýmlardan oluþurken 2. Grup ise: A Grubu 2., B Grubu 1., C Grubu 2., D Grup 1., ve E Grup 2. Takýmlardan oluþacak. Çeyrek final karþýlaþmalarý da 5'erli 2 Grupta lig usulüne göre oynanacak. Gruplarda ilk 2 sýrayý alan takýmlar yarý finalde çapraz eþleþme usulü ile karþýlaþacak. Yarý final karþýlaþmalarýnda galipler þampiyonluk için maðlup takýmlar ise üçüncülükdördüncülük karþýlaþmasý oynayacaklar. PUANLAMA SÝSTEMÝ ÞÖYLE Müsabakalarda puanlama sistemi ise þöyle olacak. Galip gelen takýmlar 3 puan alýrken, setlerde 3-2 biten karþýlaþmalarda galip gelen 2 puan, maðlup olan takým 1 puan alacak. Hükmenmaðlubiyetlerde(-1) puan silinirken, maçlar sonunda grupta puan eþitliði görüldüðünde önce set sonra sayý averajýna bakýlacak. Set ve sayý eþitliðinde ise her iki takýmýn kendi arasýnda karþýlaþmaya göre karar verilecektir. GRUPLAR ÞU TAKIMLARDAN OLUÞTU 25 takýmýn 5 grupta mücadele edeceði turnuvada gruplar þu þekilde þekillendi: A Grubu: Uður Makine, Halk Saðlýðý, Ýtfaiyespor, Eðit.Yönet. Der.,Cezaevispor, B Grubu: Osmancýk M.E, T.T.T. Spor, Eðitim Senspor, Alaca Kay, Sungurlu MEM C Grubu: Çorum Voleybol Ok, TEMAD Spor, Baro, Emniyet, Türk Telekom D Grubu: Hastane,Adiþ, Kafkas Derneði, Ziraat Müh, Çesder E Grubu: Bayar Orman, M. Kemal O.O, Ticaret Lisesi, Hitit Üni, Müftülük TURNUVANIN ÝLK GÜNÜN MAÇ PROGRAMI ÞU ÞEKÝLDE: 23 ÞUBAT CUMARTESÝ TEVFÝK KIÞ SPOR SALONU Saat 19.00: Uður Makine-Eðitim Yöneticileri Saat 20.30: Halk Saðlýðý-Ýtfaiyespor 23 Nisan Kastamonu'da Öðretim yýlý Yýldýz Erkekler Basketbol Ýl Birincisi olan 23 Nisan Ortaokulu yarýn baþlayýp Pazar günü sona erecek Okullararasý Yýldýz Erkekler Basketbol Türkiye Þampiyonasý Grup Birinciliði için Kastamonu'da mücadele edecek. 10 takýmýn mücadele edeceði grup birinciliði üç grupta oynanacak ve grup birincileri yarý finale yükselecek. Temsilcimizi Kastamonu'da þu rakipler bekliyor: Bartýn Toki Ortaokulu, Çankýrý Özel Namýk Tanýk Ortaokulu, Karabük Çamkent Ortaokulu, Kastamonu Merkez Sinop Atatürk Ortaokulu, Zonguldak Ereðli Yýldýrým Koleji, Ankara Özel Arý Koleji, Ýstanbul Avcýlar Borusan Oto Znk Ortaokulu, Kocaeli Darýca Özel Çýraðan Ortaokulu. Grup birinciliði öncesinde bir açýklamada bulunan beden eðitimi öðretmeni Murat Çalýþkan "imkanlarýmýz ölçüsünde hazýrlýklarýmýzý yaptýk. Sporcularýmýzýn moral ve motivasyonlarý çok iyi, halen devam eden kulüp maçlarýnda da lider durumdayýz" dedi. Çalýþkan Kastamonu'da hedeflerinin yarý finale yükselmek olduðunu belirterek kendilerine her zaman destek olan okul müdürü Aydýn Akýn ve diðer yöneticilere teþekkür etti. Kulüplerarasý Yýldýz(k-e) il birinciliði yarýn baþlýyor sezonu Basketbol il temsilciliði faaliyet programýnda yer alan Yýldýz kýz-erkek basketbol il birinciliði maçlarý yarýn baþlayacak. Ýl birinciliðinde erkeklerde 5 kýzlarda 4 takým mücadele edecek. Erkekler de tek grupta çift devreli oynanacak müsabakalara þu takýmlar katýlacak: Gençlikspor, Basketbol Ýhtisas, H.E.Kültürspor, Ýl Özel Ýdare, D.S.Ý Spor Kýzlarda ise mücadele tek grupta tek devreli oynanacak. Kýzlarda müsabakalara katýlacak kulüpler þunalar: Gençlikspor A, Yibo Gençlik ve spor, Basketbol Ýhtisas, Gençlikspor B takýmlarýdýr. Öte yandan il birinciliði Genç Kýzlar kategorisinda devam edecek. Genç kýzlarýn karþýlaþmalarý ise 15 Mart tarihinde baþlayacak. Hýz kesmeyeceðiz Beþikdüzüspor Baþkaný Karadeniz, "Ayný hýzla devam edeceðiz" dedi. Beþikdüzüspor galibiyet serisine bir yenisini hafta sonu evinde konuk edeceði Anadolu Üsküdar'ý da maðlup ederek eklemek ettirmek istiyor. Ýkinci yarýda elde ettiði üst üste baþarýlý sonuçlarla her geçen hafta alt sýralardan bir adým daha uzaklaþan Mavi-Beyazlýlar'da baþkan Cengiz Karadeniz, ligde yollarýna ayný hýzla devam edeceklerini söyledi. UYUM SAÐLANDI Teknik heyet ve oyuncularýnýn çok uyumlu olduðunu ifade eden Karadeniz, "Bu birliktelikte bizi baþarýya götürür. Takýmýmýzýn ikinci yarýnýn ilk 5 haftasýnda sergilediði futbol ve aldýðý sonuçlar gelecek adýna da bize büyük güven verdi. Oyuncularýmýz kalan maçlarda da ayný baþarýlý performanslarýný devam ettireceklerdir. Ligdeki iyi gidiþatýmýzý Anadolu Üsküdar'ý da yenerek devam ettirmek istiyoruz" dedi. Arsinspor kayýp istemiyor Pazarspor Þeker'i eritecek! Ligde Play-Off'a kalma mücadelesi veren Pazarspor, Kayseri Þekerspor ile oynayacaðý 90 dakikadan zaferle ayrýlmak istiyor Ligde Play-Off'a kalma mücadelesi veren Pazarspor, Kayseri Þekerspor ile oynayacaðý 90 dakikadan zaferle ayrýlmak istiyor. Zirve yarýþýnda geri kalmamak için bu maçtan ne pahasýna olursa olsun galibiyetle ayrýlmak isteyen Mavi-Beyazlýlar'da teknik direktör Þevki Tonyalý, oyuncularýný bu önemli maça motive ediyor. Baþkan Hüseyin Yangýn, Kayseri Þekerspor karþýsýnda tek amaçlarýnýn sahadan galibiyetle ayrýlmak olduðunu belirtirken, "Oyuncularýmýzda bu maçýn öneminin farkýnda. Bu maçtan çýkartacaðýmýz 3 puan zirve yarýþýnda bize büyük bir avantaj kazandýrýr" þeklinde konuþtu. Maltepespor maçý hazýrlýklarýný 3 puan parolasýyla sürdürüyor. Ýkinci yarýnýn flaþ ekiplerinden biri olan Arsinspor, bu hafta sonu deplasmanda kozlarýný paylaþacaðý Maltepespor maçý hazýrlýklarýný 3 puan parolasýyla sürdürüyor. Sýkýntýlý geçen bir ilk yarýnýn ardýndan ikinci yarýya yaptýðý oyuncu takviyeleriyle gücüne güç katmýþ olarak giren Sarý-Siyahlýlar, bu yarýda baþarýlý sonuçlar elde ederek taraftarlarýný da mest ediyor. Gümüþhane temkinli GÜVENÝMÝZ TAM Sarý-Siyahlý ekibin futbol þube sorumlusu Ýrfan Keleþ, takýmýn sergilediði futbol ve aldýðý sonuçlardan son derece memnun olduklarýný söyledi. Arsinspor'un kolay kolay yenilmeyeceði bir takým hüviyetine büründüklerini ifade eden Keleþ, "Bu haftaki rakibimiz Maltepe karþýsýnda da iyi futbol ortaya koyup kazanacaðýmýza inanýyoruz. Teknik heyet ve oyuncularýmýza güvenimiz tam" þeklinde konuþtu. Kýrmýzý-Beyazlýlar, Kocaelispor ile oynayacaðý 90 dakikaya büyük önem veriyor. Geçtiðimiz hafta Çorum Belediye deplasmanýnda çok önemli bir iki puan kaybeden Gümüþhanespor, Kocaelispor ile bu hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde oynayacaðý 90 dakikaya büyük önem veriyor. Çorum Belediyespordeplasmanýnda yaþadýðý iki puan kaybýný Kocaelispor karþýlaþmasýndan üç puanla ayrýlarak telafi etmek isteyen Kýrmýzý-Beyazlýlar'da hazýrlýklara start verildi. Teknik direktör Yavuz Ýncedal, Kocaelispor maçý öncesi temkinli konuþtu. TARAFTARA ÇAÐRI Ligde alt sýralardan uzaklaþma mücadelesi veren Kocaelispor'u hafife almadýklarýný söyleyen teknik direktör Ýncedal, "Dirençli oynayacaklardýr. Bunun bilincindeyiz. Amaçlarý gol yememek olacak. Zorlu bir maç olacak. Bütün gücümüzle mücadele edip kazanmak istiyoruz" dedi. Bu maç öncesi Kýrmýzý- Beyazlý taraftarlara da seslenen Ýncedal, "Taraftarlarýmýzý bu maçýmýzda yanýmýzda görmek istiyoruz. Onlarýn vereceði destek bizim için önemli olacak. Dilerim onlara mutluluk yaþatýrýz" ifadelerini kullandý.

13 Belediye Ser Otel'de kalacak Hafta sonu Yimpaþ Yozgatspor ile oldukça kritik bir karþýlaþmaya çýkacak olan Çorum Belediyespor Yozgat'a cumartesi günü gidecek. Pazar günü deplasmanda çok kritik bir maça çýkacak olan Çorum Belediyespor bu karþýlaþma için Yozgat'a cumartesi günü hareket edecek. Genel Kaptan Nurettin Tatar Yozgat'a cumartesi öðleden sonra gideceklerini ve Ser Otel'de kampa girerek maç saatini bekleyeceklerini belirtti. Çorumspor teknik çalýþtý "ZEKÝ" Belediyespor ALÝ, EROL VE yöneticileri bin piþman! OSMAN LARI ALMADILAR Morallerin üst düzeyde olduðu Çorumspor dün yaptýðý tek antrenman ile evinde oynayacaðý belediye Vanspor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürdü. Halit Kýlýç ve Yetgin Özbey idaresinde yapýlan antrenman ýsýnma hareketleri ve 5'e 2 çalýþmasý ile baþlarken futsal(salon futbolu) okul takýmlarýnda forma giyen kaleci Süleyman ile Abdussamed dünkü çalýþmada yer almadý. Kýlýç ve Özbey'in kontrolünde devam eden çalýþma ýsýnma hareketlerinin ardýndan çabuk kuvvet çalýþmasý ile devam etti. Çabukluk çalýþmasýnda futbolcularýn moralli ve hýrslý olmalarý teknik heyetin yüzünü güldürdü. Antrenmanýn taktik çalýþmasýnýn gerçekleþtirildiði son bölümde futbolcularý gruplara ayýran Kýlýç yarý sahanýn iki bölümünde önce dar alanda pas çalýþmasý yaptýrýrken antrenmaný taktik çift kale ile bitirdi. Çorumspor, hafta sonu kendi sahasýnda oynayacaðý B.Vanspor maçýnýn provasýný bugün Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Ýskilip Belediyespor ile yapacak. B.Vanspor karþýsýna da mutlak galibiyet parolasýyla çýkacak olan Çorumspor'un Ýskilip Belediyespor ile yapacaðý maç 1 No'lu Dýþ Saha'da saat 13.30'da baþlayacak. Çorum Belediyespor'un "ZEKÝ" yöneticilerinin devre arasý transferde Çorumspor'dan Ali Koçak, Osman Seçgin, Osman Bodur ve Erol Topaloðlu'nu transfer etmedikleri için piþman olduklarý öðrenildi. Ara transfer döneminde eski teknik heyet ile sürtüþme yaþamalarý nedeniyle bir süre takým arayýþlarý içinde olan Osman Bodur, Erol Topaloðlu süresiz kadro dýþý býrakýlan ve Çorum'da antrenmanlarýna devam eden Ali KoçakBelediyespor teknik adamý ve yönetimi istemediði ortaya çýktý. Ayrýca bir yakýný tarafýndan Belediyespor yönetimine önerilen Osman Seçgin'in de yinebelediyesporyönetimi ve teknik direktörü tarafýndan istenmediði ve transferi düþünülmediði öðrenildi. Edinilen bilgilere göre,çorum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað, Osman Bodur'u kýsa boyu nedeniyle, Erol'u beðenmediði veali Koçak'ý iseyetersiz gördüðü için kadrosunda görmek istemediði bilgisine ulaþýlýrken, Gümüþdað'ýn Erol'u Kýrýkhanspor'a önerdiði de gelen haberler içinde yer aldý. Belediyespor yönetimine yakýn bir isim tarafýndan transfer döneminde önerilen Osman Seçgin'inde beðenilmeyerek transferine onay verilmediði de þaþýrtan bir haber olarak dikkat çekti. PERFORMANSLARI YÖNETÝCÝLERÝ PÝÞMAN ETTÝ! Savunma sorununu bir türlü çözemeyen Belediyespor teknik heyeti ve yönetiminin Osman Bodur, Erol, Osman Seçgin'in son iki haftada performanslarý ile ne denli yanýldýklarýný anladýklarý ve bu transferleri gerçekleþtirmediklerinden dolayý piþman olduklarý ifade edildi.belediyespor yönetimi ve teknik heyetinin futbolcu transferinde sýnýfta kaldýðý yorumlarý camia içerisinde yüksek sesle dillendirilmeye baþlandý. Çorumspor yönetim Kurulu üyesi Ali Can Açýr dün yapýlan antrenmana baklava göndererekkýrmýzý siyahlý futbolculara tatlý ikramýnda bulundu. Genç yönetici gönderdiði mesajda Belediyespor'da çift mesai yapýldý Ali Can Açýr'dan baklava futbolcularýnýn mücadelelerinden gurur duyduklarýný dile getirirken futbolcular Açýr'ýn bu jestine teþekkür ederek Belediye Vanspor maçýnýn kazanmak için sahaya çýkacaklarýna söz verdiler. Belediyespor yönetimi antrenmanda Çorum Belediyespor Yönetiminden Yozgatspor maçý öncesi futbolculara moral ziyareti. Baþkan Zeki Gül baþkanlýðýnda As Baþkan Mustafa Ercan, yönetici Kerep- Kahramantekin ve Genel Kaptan Nurettin Tatar ile birlikte dün yapýlan antrenmana ziyarette bulunarak bir yandan futbolculara moral verdiler diðer yandan kaleci antrenörü Habip Anapal'a baþsaðlýðý dilediler. Bir müddet antrenmaný saha kenarýndan izleyen Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, önce takýmdan ayrý düz koþu yapan futbolculara ardýndan antrenmanýn bitiminde futbolculara elleri ile tatlý ikramýnda bulundu. Futbolcularla bir süre sohbet ederek þakalaþan Baþkan Gül, Yozgatspor maçýnýn kendileri için çok önemli olduðunu belirterek bunun bilincinde bu maça hazýrlanmalarýný istedi. Belediye kongresi 22 mart'ta Çorum Belediyespor Olaðan Genel Kurulu'nu 22 Mart cumartesi günü yapmayý planlýyor. Mart ayýnýn ilk haftasý yapýlmasý beklenen Olaðan Genel Kurul'un 22 Mart cumartesi günü gerçekleþtirileceði öðrenildi. Geçtiðimiz gün yönetim kurulu toplantýsýnda bir araya gelen Çorum Belediyespor yönetiminin Olaðan Genel Kurul'u 22 Mart tarihinde yapmayý karar kýldýðý bilgisine ulaþýlýrken, belediye personeli sivil bir yönetimin yönetime geleceði beklenirken Baþkan Zeki Gül'ün aday çýkmamasý durumunda yeniden aday olacaðý öðrenildi. 22 Mart'ta Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde yapýlacak olan Genel Kurul'da çoðunluk saðlanamadýðý takdirde 29 Mart cumartesi günü yine Turgut Özal Ýþ Merkezi toplantý salonunda Genel Kurul'un ikincisi gerçekleþtirilecek. Gümüþhanespor maçýnýn son uzatma dakikasýnda yediði golle morallerin bozuk olduðu Çorum Belediyespor Pazar günü deplasmanda karþýlaþacaðý Yimpaþ Yozgatspor maçýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý çift mesai ile devam ettirdi. Günün ilk çalýþmasý sabah 10.00'da baþlarken iki antrenmanda Nazmi Avluca Futbol Sahasý'nda yapýldý. Sabah çalýþmasý düz koþu ve 5'e 2 çalýþmayla baþlarken, ardýndan kuvvet çalýþmasý antrenmana devam edildi. Antrenmanýn ikinci bölümünde ise koþu ve teknik çalýþmalarla yapýlýrken, düz koþu ve açma-germe hareketlerinin ardýndan antrenman son buldu. Öðleden sonra yapýlan antrenman ise 15.00'de baþlarken, yine ilk olarak düz koþu ve pas çalýþmalarý baþladý. Düz koþular ve pas çalýþmasýyla baþlayan antrenman pres baský çalýþmalarýnýn yapýlmasýyla son buldu. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden temsilcimiz Ýskilip Belediyespor bu hafta kendi evinde EskipazarBelediyespor'u konuk edecek. Sezonun 18. maçýný kendi evinde oynayacak olan Ýskilip Belediyespor 24 Þubat Pazar günü ligin en alt sýrasýnda bulunan Eskipazar Belediyespor'u konuk edecek. Kýrýkkale'de MKE Kýrýkkalespor karþýsýnda oynadýðý müthiþ futbolu ve zorlu deplasmandan çýkardýðý 1 puan ile camiayý sevindiren temsilcimiz kendi evinde oynayacaðý Eskipazar maçýndan galip gelerek tehlike hattýndan uzaklaþmak istiyor. Puan cetveline bakýldýðýnda Eskipazar Belediyespor'un ligde sadece 1 galibiyetinin olduðu gözlerden kaçmazken öte yandan da geçtiðimiz hafta lider Adliyespor'a sadece bir golle kaybetmesi ise ister, istemez akýllarda endiþe uyandýrýyor. Geçtiðimiz hafta Eskipazar'a konuk olan lider Adliyespor rakibi karþýsýnda ancak tek golle 3 puan almýþtý. Pazar günü oynanacak Eskipazar Çorum Belediyespor, Yimpaþ Yozgatspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapýlacak olan taktik çift kale antrenmanla sürdürecek. Baþkan Alpsar, "3 Puan armaðan etmek istiyoruz" Belediyespor maçýnýn çok önemli olduðuna deðinen Ýskilip BelediyesporKulüp Baþkaný Melih Alpsar, "MKE Kýrýkkale deplasmanýndan aldýðýmýz 1 puan bize çok iyi geldi. Bu seriyi devam ettirebilmemiz için kendi evimizde oynayacaðýmýz Eskipazar Belediyespor maçýndan da mutlak galip gelmemiz gerekiyor. Ancak bu maçtan galip gelebilirsek rahatlayabileceðimizi düþünüyoruz" dedi. Bu maçta taraftarlara da büyük görev düþtüðünü dile getiren Baþkan Alpsar, "Bu zamana kadar oynadýðýmýz karþýlaþmalarda bizi yalnýz býrakmayan taraftarlarýmýza þahsým ve kulübüm adýna çok teþekkür ediyorum. Her hafta olduðu gibi bu haftada taraftarlarýmýza çok ihtiyacýmýz var. Ýnþallah kendi evimizde kazanarak, bizi desteklemeye gelen taraftarlarýmýza güzel bir 3 puan hediye edeceðiz" þeklinde konuþtu. Ýskilip Belediyespor teknik direktörü Nihat Armutçu'da "Eskipazar Belediyespor maçýný kazanarak kendi evimizde ve taraftarlarýmýzýn önünde 3 puan alarak ateþ hattýndan iyice uzaklaþmak istiyoruz.kýrýkkalespor maçýnda aldýðý darbe sonucu ayak týrnaklarýnda ezilme olan futbolcumuz Yunus Emre dýþýnda her hangi bir sakatlýk yok. Yunus'un bu maçta forma giyip, giyemeyeceði önümüzdeki günlerde belli olacak" dedi. Diðer taraftan temsilcimiz Ýskilip Belediyespor ligin 5.haftasýnda Eskipazar Belediyespor'un konuðu olmuþ ve bu karþýlaþmayý 3-0 kazanmýþtý.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Ceylan: Ýstifa etmem!

Ceylan: Ýstifa etmem! TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "AK Parti Çorum'a 11 yýldýr kaybettiriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 13 ilin nüfusunda 2008-2012

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI

2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI 2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun organize ettiği, bu yıl Çizgi İzleyen Robot ve Sumo Robot olmak üzere

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Meydan ve Kampüsün. önünde ki engeller kalkýyor

Meydan ve Kampüsün. önünde ki engeller kalkýyor Kayýp Renk romaný yazarý kitabýný tanýttý Albaraka Katýlým Bankasý Kurumsal Krediler Müdürü ve Yazar Hüseyin Tunç, düzenlediði basýn toplantýsýnda ekonomi üzerine deðerlendirmelerde bulundu.hüseyin Tunç'un

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

40 KURUÞ. 650 yataklý hastanemiz

40 KURUÞ. 650 yataklý hastanemiz Türkçe Olimpiyatlarý coþkusu baþlýyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Bu yýl 11.si düzenlenecek olan Türkçe Olimpiyatlarýnýn Çorum ayaðý 8 Haziran Cumartesi günü Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadyumunda

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

yürüyüþ düzenledi. Yaþama Kültürünü" aþýlayacak

yürüyüþ düzenledi. Yaþama Kültürünü aþýlayacak AK Parti Çorumda Yerel Yönetim yoklamasý yaptý Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Menderes Türel'in yardýmcýsý ve ayný zamanda AK Parti Kocaeli Milletvekili Ýlyas Þeker Dün AK Parti Çorum

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Tuðla-kiremit sektöründen. gazbeton tepkisi!

Tuðla-kiremit sektöründen. gazbeton tepkisi! Kültür Merkezi için somut adým ÞUBAT 201 SALI www.yildizhaber.com 0 KURUÞ 5 TE 300 yýl önceki ismine tekrar kavuþacak Dünyanýn en büyük uygarlýklarý arasýnda yer alan Hitit medeniyetine Çorum'un Boðazkale'nin

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı