Asansörlerde korkutan tablo

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Asansörlerde korkutan tablo"

Transkript

1 Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine inþa edilecek Ýmam Hatip Kampüsü projelerinin herhangi bir aksilik olmadýðý takdirde þubat ayý sonunda belediyeye teslim edileceðini söyledi. SAYFA 7 DE Yaþar Ahmet Özkan Ýhsan Özbay Beklenen atamalar yapýldý SAYFA 3 TE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) Asansörlerde korkutan tablo Emniyet "Geleceðe Yakýlan Meþale" projesini hayata geçiriyor 9 DA "2012'de 50 bin ton patates ürettik" Patates Üreticiler Birliði 2. Mali Genel Kurul Toplantýsýný gerçekleþtirdi. Turgut Özal Konferans Salonunda dün yapýlan toplantýya Patates Üreticileri katýldý. Patates Üreticiler Birliði Baþkaný Davut Subaþý genel kurulda yaptýðý konuþmada, "Üyelerimizin üretmiþ olduðu ürünü ilimizde Metropol Gýda Bahçeli Gýda gibi büyük marketlere pazarlamýþtýr. Bunun yaný sýra Ankara, Gaziantep, Adana, Van, Trabzon gibi illerimize de satýþlar yapýlmýþ 2013 yýlýnda ise daha çok sayýda ile satýþý yapýlmasý planlanmaktadýr.çorum patatesi Türkiye genelinde ilk 3'e girmektedir" dedi. Subaþý sözlerine þöyle devam etti: SAYFA 5 TE "BDP'nin Çorum ziyareti Alevilik kültürü ile baðdaþlaþtýrmamalýdýr" Çorum Belediyesinin Makine Mühendisleri Odasýna yaptýrdýðý asansör denetimlerinde korkunç bir tablo ortaya çýktý. Denetlenen 250 asansörden 232'sinin uygun þartlarý taþýmadýðý belirlendi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yaptýðý basýn toplantýsýnda konu hakkýnda bilgi verdi. Ýl Merkezinde 2 bin 079 adet asansörlü bina bulunduðunu ve bunlarýn denetimlerinin her yýl yapýlmasý gerektiðini ifade eden Baþkan Külcü, "Makine Mühendisleri Odasý geçen yýl 250 asansörün muayenesini yaptý ve bunlardan 232'sine uygun þartlarý taþýmadýðý için 'kullanýlamaz' anlamýna gelen kýrmýzý etiket yapýþtýrýldý. SAYFA 7 DE ANATIPDER Vali Baþköy'e Gine çalýþmalarýný anlattý TÝKA iþbirliðinde Aralýk 2012 tarihleri arasýnda Gine Cumhuriyeti'nde uygulamalý saðlýk eðitimi vermek ve hasta tedavisi amacýyla Gine'ye giden Çorum Anadolu Týbbiyeliler Derneði (ANATIPDER) Baþkaný Opr.Dr. Ethem Zobacý, Dernek Koordinatörü Doðan Uyar ve diðer dernek üyeleri Gine Cumhuriyeti dönüþünde Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. SAYFA 10 DA Ýl Emniyet Müdürlüðü, Toplum Destekli Polislik (TDP) Þubesi suç ve suçlularla mücadele kapsamýnda, vatandaþlarý ve öðrencileri bilgilendirerek güvenlik hizmetlerine katýlýmlarýnýn saðlanmasý çalýþmalarýna devam ediyor. Batý'dan Doðu'ya Dostluk Rallisi bu yýlda Çorum'dan geçecek Hitit Akademi Derneðinde haftalýk seminerler devam ediyor. Seminerlerin bu hafta ki konuðu Halil Ýbrahim Aþgýn oldu. Halil Ýbrahim Aþgýn "Türk Siyasal Hayatýnda Milli Görüþ Hareketi" baþlýklý sunum yaptý. 2 DE Batý'dan Doðu'ya Dostluk Rallisi olan ve 2006 yýlýndan bugüne klasik otomobil yarýþlarý kapsamýnda düzenlenen "Allagau Orient Rallye 2013" kapsamýnda Çorum, geçen yýl olduðu gibi bu yýl da ev sahipliði yapacak. Halil Ýbrahim Aþgýn Milli Görüþ'ü anlattý 5 TE Barýþ ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) Ýmralý sürecine destek aramak amacýyla çýktýðý Karadeniz turunun Çorum'dan baþlamasýnýn ardýndan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, yaþanan süreçle ilgili açýklamalarda bulundu. SAYFA 10 DA Naci 5 Aygün'ün acý günü SAYFA SAYFA SAYFA TE Emekliler THM 4 Konserinde bir araya geldi TE Spor 7 Kompleksinde masada iki seçenek var DE

2 Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine inþa edilecek Ýmam Hatip Kampüsü projelerinin herhangi bir aksilik olmadýðý takdirde þubat ayý sonunda belediyeye teslim edileceðini söyledi. SAYFA 7 DE Yaþar Ahmet Özkan Ýhsan Özbay Beklenen atamalar yapýldý SAYFA 3 TE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) Asansörlerde korkutan tablo Emniyet "Geleceðe Yakýlan Meþale" projesini hayata geçiriyor 9 DA "2012'de 50 bin ton patates ürettik" Patates Üreticiler Birliði 2. Mali Genel Kurul Toplantýsýný gerçekleþtirdi. Turgut Özal Konferans Salonunda dün yapýlan toplantýya Patates Üreticileri katýldý. Patates Üreticiler Birliði Baþkaný Davut Subaþý genel kurulda yaptýðý konuþmada, "Üyelerimizin üretmiþ olduðu ürünü ilimizde Metropol Gýda Bahçeli Gýda gibi büyük marketlere pazarlamýþtýr. Bunun yaný sýra Ankara, Gaziantep, Adana, Van, Trabzon gibi illerimize de satýþlar yapýlmýþ 2013 yýlýnda ise daha çok sayýda ile satýþý yapýlmasý planlanmaktadýr.çorum patatesi Türkiye genelinde ilk 3'e girmektedir" dedi. Subaþý sözlerine þöyle devam etti: SAYFA 5 TE "BDP'nin Çorum ziyareti Alevilik kültürü ile baðdaþlaþtýrmamalýdýr" Çorum Belediyesinin Makine Mühendisleri Odasýna yaptýrdýðý asansör denetimlerinde korkunç bir tablo ortaya çýktý. Denetlenen 250 asansörden 232'sinin uygun þartlarý taþýmadýðý belirlendi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yaptýðý basýn toplantýsýnda konu hakkýnda bilgi verdi. Ýl Merkezinde 2 bin 079 adet asansörlü bina bulunduðunu ve bunlarýn denetimlerinin her yýl yapýlmasý gerektiðini ifade eden Baþkan Külcü, "Makine Mühendisleri Odasý geçen yýl 250 asansörün muayenesini yaptý ve bunlardan 232'sine uygun þartlarý taþýmadýðý için 'kullanýlamaz' anlamýna gelen kýrmýzý etiket yapýþtýrýldý. SAYFA 7 DE ANATIPDER Vali Baþköy'e Gine çalýþmalarýný anlattý TÝKA iþbirliðinde Aralýk 2012 tarihleri arasýnda Gine Cumhuriyeti'nde uygulamalý saðlýk eðitimi vermek ve hasta tedavisi amacýyla Gine'ye giden Çorum Anadolu Týbbiyeliler Derneði (ANATIPDER) Baþkaný Opr.Dr. Ethem Zobacý, Dernek Koordinatörü Doðan Uyar ve diðer dernek üyeleri Gine Cumhuriyeti dönüþünde Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. SAYFA 10 DA Ýl Emniyet Müdürlüðü, Toplum Destekli Polislik (TDP) Þubesi suç ve suçlularla mücadele kapsamýnda, vatandaþlarý ve öðrencileri bilgilendirerek güvenlik hizmetlerine katýlýmlarýnýn saðlanmasý çalýþmalarýna devam ediyor. Batý'dan Doðu'ya Dostluk Rallisi bu yýlda Çorum'dan geçecek Hitit Akademi Derneðinde haftalýk seminerler devam ediyor. Seminerlerin bu hafta ki konuðu Halil Ýbrahim Aþgýn oldu. Halil Ýbrahim Aþgýn "Türk Siyasal Hayatýnda Milli Görüþ Hareketi" baþlýklý sunum yaptý. 2 DE Batý'dan Doðu'ya Dostluk Rallisi olan ve 2006 yýlýndan bugüne klasik otomobil yarýþlarý kapsamýnda düzenlenen "Allagau Orient Rallye 2013" kapsamýnda Çorum, geçen yýl olduðu gibi bu yýl da ev sahipliði yapacak. Halil Ýbrahim Aþgýn Milli Görüþ'ü anlattý 5 TE Barýþ ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) Ýmralý sürecine destek aramak amacýyla çýktýðý Karadeniz turunun Çorum'dan baþlamasýnýn ardýndan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, yaþanan süreçle ilgili açýklamalarda bulundu. SAYFA 10 DA Naci 5 Aygün'ün acý günü SAYFA SAYFA SAYFA TE Emekliler THM 4 Konserinde bir araya geldi TE Spor 7 Kompleksinde masada iki seçenek var DE

3 SAHÝBÝNDEN SATILIK DAÝRE Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu karþýsýnda Cumhuriyet Apt. 2. Katta bulunan 3+1 kaloriferli banyo ve mutfakta kombisi olan daire satýlýktýr. Müracaat Tel: Tecrübeli Gýda Mühendisi ve Ön Muhasebe Elamanlarý Aranýyor Cevherzade bünyesinde çalýþacak Bay ya da Bayan Gýda Mühendisi ve ön muhasebe de çalýþacak Tecrübeli elemanlar aranmaktadýr. Müracaat edecek Erkek adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Müracaatlarýn þahsen olarak Cevher Pastaneleri Gazi Caddesi üzerindeki Þubemize ( Vergi Dairesi yaný) yapýlmasý gerekmektedir. Tel: ELEMAN ARANIYOR Ziraat, Kimya ve Gýda Mühendisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsan Vergi Dairesi yanýnda bulunan Cevher Pastanesine yapýlmasý gerekiyor. Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden Acil Satýlýk Daireler Gülabibey Mahallesinde (Gülüm Düðün Salonu Civarýnda) Yapýmý yeni tamamlanmýþ kullanýma hazýr 3+1 Asansörlü Kaliteli Isý Yalýtýma sahip 3. ve 1 katta bulunan Lüks Daireler Uygun fiyatlara satýlýktýr. Müracaat: Tel No: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: HABER Batý'dan Doðu'ya Dostluk Rallisi bu yýlda Çorum'dan geçecek Batý'dan Doðu'ya Dostluk Rallisi olan ve 2006 yýlýndan bugüne klasik otomobil yarýþlarý kapsamýnda düzenlenen "Allagau Orient Rallye 2013" kapsamýnda Çorum, geçen yýl olduðu gibi bu yýl da ev sahipliði yapacak. Halklar arasý iletiþimi ve kültürler arasý paylaþýmý artýrmak, katýlýmcýlara macera dolu farklý bir deneyimin paylaþýmýný saðlamak amacýyla organize edilen rallinin Hitit etabýnýn Çorum'un Boðazkale ilçesinde düzenlenmesi için bir protokol imzalandý. Valilikte gerçekleþtirilen imza töreninde Vali Sabri Baþköy, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan ve Orient Rallye Türkiye Baþkaný Nadir Serin yer aldý. Çorum'un tanýtýmýný her platformda yapmaya çalýþtýklarýný ifade eden Vali Baþköy, Orient Rallye'nin de bu kapsamda katký yapacaðýný belirterek, Orient Rallye'cileri Çorum halký olarak aðýrlamaktan memnuniyet duyacaðýný ifade etti. Vali Sabri Baþköy, Hitit Üniversitesi Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Baþkaný Prof. Dr Osman Eðri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gülen Elmas Arslan'ý ziyaret etti. Yýl: 8 Sayý: 2406 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Klasik otomobil araçlarýnýn katýlabildiði dünyanýn son otomobil, macera ve dostluk rallisi olan Allagau Orinet Rallye, 28 Nisan 2013 tarihinde sekizinci kez düzenlenecek ve Almanya'nýn güneyinde yer alan Oberstaufen kentinden baþlayacak. 20 ülkeden toplam 117 takým, 355 araç ile 700 katýlýmcýnýn yer alacaðý rallinin 1-4 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Ýstanbul Etabýnda Sultanahmet Meydaný'nda bir araya gelecek olan yarýþmacýlar, Ankara Etabýndan sonra 5-6 Mayýs 2013 tarihlerinde Hitit etabý Boðazkale'de gerçekleþtirdikten sonra il merkezine gelinecek, Amasya, Ordu, Artvin, Ardahan, Kars, Iðdýr ve Aðrý illerini kapsayan Serhat etabý için il merkezinden start verilecek. Orient Rallye bitiminde, 2011'de Türk Kýzýlayý'na, 2012'de Azerbaycan mültecilerine baðýþlanan tüm araçlar bu yýl Birleþmiþ Milletlere baðlý hayýr kurumlarýna baðýþlanacak. OSB yönetimi toplandý Vali Baþköy'den Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma Merkezine ziyaret Çorum Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Müteþebbis Heyeti aylýk olaðan toplantýlarý, Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Toplantýlara Çorum OSB Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, ÇOSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yaðlý, OSB Müdürü Yaþar Þahin, OSB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Onur, Müteþebbis Heyeti Üyelerinden Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker ile diðer üyeler katýldý. Toplantýlarda, Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nin 2012 Yýlý Faaliyet Raporu, Müteþebbis Heyeti tarafýndan oluþturulan Denetim Kurulunun hazýrlamýþ olduðu OSB'nin 2012 yýlý Ekim-Kasým- Aralýk dönemine ait Denetim Raporu ile OSB'deki bedelsiz ve kýsmen bedelsiz tahsis edilen parsellerdeki yatýrýmlarýn son durumlarý, imar planlarý, parsel tahsisleri, ruhsat, izin ve iþyeri açma ve çalýþma ruhsatý olmayan parsellerin durumu ile diðer gündem maddeleri görüþülerek karara baðlandý. Ziyaret sýrasýnda Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezini gezerek, yapýlan çalýþmalar ve projeler hakkýnda Merkez Baþkaný Prof. Dr Osman Eðri'den bilgi alan Vali Baþköy, yapmýþ olduðu akademik çalýþmalarýndan dolayý Eðri'yi kutlayarak, bundan sonraki çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Tasarým Av. Yakup ALAR Fethi SÜMÜÞ ( ) elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk :4:38 Güneþ :6:18 Ýþrak :7:08 Öðle :12:05 Ýkindi :15:06 Akþam :17:30 Yatsý :18:59 2 AJANDA Ay, 28 Gün, 8. Hafta Allahü Tealanýn ihsan ettiði ilmi, insanlara öðretmeyen kimseye, kýyamet günü ateþten yular baðlanacaktýr. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri ÇOCUK DÜNYASI Bizde bu dünyaya ne için geldik Çok zaman aðladýk az zaman güldük Kurþunla ölmeyi þeref mi bildik Dünyamýz çocuk dünyasý olsun Kardaþ kardaþýna yapmasýn zülüm Sevsin bir birini olmasýn ölüm Kazançlar bol olur sevgili gülüm Dünyamýz çocuk dünyasý olsun Bütün insanlarda olursa birlik Çalýþýp düzerler ne gözel dirlik Allah saðlýk verse düzerler dirlik Dünyamýz çocuk dünyasý olsun Varlýk barýþtýrýr yokluk aç yatar Bozulsa halkýmýz vatanda batar Tembel evlat baba malýný satar Dünyamýz çocuk dünyasý olsun Yurdumuzu gayet güzel yapalým Hak ve hakikate bizde tapalým Ateþli silahý bizde atalým Yurdumuz çocuk dünyasý olsun Neden düþman olur kardaþ kardaþa Aklýda ermez üç iðle beþe Çekip kardaþýný vurmasýn boþa Dünyamýz çocuk dünyasý olsun Þu dünyada herkes hakkýný bilsin Çocuklar gibi oynasýn gülsün Duru sular gibi çaðlayýp aksýn Yurdumuz çocuk dünyasý olsun Rýza Koçak sever böyle iþleri Savaþ yapman yapalým barýþlarý Rahat olsun yurdumun çocuklarý Yurdumuz çocuk dünyasý olsun HAVA DURUMU Rýza Koçak Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,775 1,785 EUR 2,372 2,387 STERLiN 2,71 2,75 JPY YENi 0,0189 0,0191 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER DÝKEN ECZANESÝ TEL: U. KAVAK E. HOCA CAD. NO: 11/B CEYHUN ECZANESÝ TEL: MEHMET AKÝF ERSOY CAD. NO:115/A -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

4 HABER 3 Beklenen atamalar yapýldý Gazetemizin daha önce duyurduðu Ýl Defterdarlarý atamalarý dün gerçekleþti. 14 Þubat tarihli sayýmýzda yer alan haberde Ýl Defterdarý Yaþar Ahmet Özkan'ýn Eskiþehir'e Eskiþehir Defterdarý Ýhsan Özbay'ýn ise Çorum'a atanacaðýný okuyucularýmýz ile paylaþmýþtýk. Beklenen atamalar Maliye Bakanlýðý tarafýndan dün yapýlarak Resmi Gazetede yayýnlandý. Maliye Bakanlýðý, aralarýnda Eskiþehir, Kayseri gibi büyükþehirlerin de bulunduðu 23 ilin defterdarlýðýna atama yaptý Maliye Bakanlýðý, aralarýnda Eskiþehir, Kayseri gibi büyükþehirlerin de bulunduðu 23 ilin defterdarlýðýna atama yaptý. Maliye Bakanlýðý'nýn atama kararlarý Resmi Gazete'de yayýmlandý. Karar kapsamýnda 23 ilin defterdarlýklarýna atama yapýldý. Buna göre, Zonguldak Defterdarlýðýna Adýyaman Defterdarý Þefik Tongal, Adýyaman Defterdarlýðýna Bayburt Defterdarý Orhan Mutluay, Yaþar Ahmet Özkan Bayburt Defterdarlýðýna Milli Emlak Genel Müdürlüðü Þube Müdürü Davut Karadað, Eskiþehir Defterdarlýðýna Çorum Defterdarý Yaþar Ahmet Özkan, Çorum Defterdarlýðýna Eskiþehir Defterdarý Ýhsan Özbay, Trabzon Defterdarlýðýna Kayseri Defterdarý Enver Çokyiðit, Kayseri Defterdarlýðýna Denizli Defterdarý Mehmet Özefe, Bolu Defterdarlýðýna Manisa Defterdarý Zekai Dede, Manisa Defterdarlýðýna Uþak Defterdarý Abdullah Kýrým, Uþak Defterdarlýðýna Sivas Defterdarý Duran Salihoðlu, Sivas Defterdarlýðýna Bilecik Defterdarý Mehmet Koray Alper, Bilecik Defterdarlýðýna Kýrklareli Defterdarý Mustafa Þahin, Kýrklareli Defterdarlýðýna Çanakkale Defterdarý Sacide Þakar, Çanakkale Defterdarlýðýna Yozgat Defterdarý Mustafa Iþýk, Yozgat Defterdarlýðýna Artvin Defterdarý Abdurrahman Altýndað, Artvin Defterdarlýðýna Rize Defterdar Yardýmcýsý Zeki Aydoðan, Erzincan Defterdarlýðýna Elazýð Defterdarý Rýfat Özyünlü, Elazýð Defterdarlýðýna Karaman Defterdarlýðý Muhasebe Müdürü Erdoðan Yýldýraner, Karabük Defterdarlýðýna Kahramanmaraþ Defterdarý Osman Koçaþ, Þýrnak Defterdarlýðýna Sinop Defterdar Yardýmcýsý Ýbrahim Kulaoðlu, Nevþehir Defterdarlýðýna Muþ Defterdarý Hatice Ýþcen Ercoþman, Muþ Defterdarlýðýna Konya Defterdar Yardýmcýsý Mustafa Yum Uþak ve Ardahan Defterdarlýðýna ise Yozgat Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Doðan atandý. Yaþar Ahmet Özkan ve Ýhsan Özbay'ýn bir ay içinde yeni yerlerinde göreve baþlamalarý gerektiði ancak çocuklarýnýn eðitim durumlarý nedeniyle haziran ayýnda devir teslim yapacaklarý öðrenildi. Ýhsan Özbay Rektör Alkan'dan ÝÝBF'ye yeni bina sözü KARAKAÞLAR OTOMOTÝV ADRES: Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No: 184 Çorum/Merkez Tel: Olimpiyat þampiyonlarýndan Vali Baþköy'e ziyaret Matematik Olimpiyatlarýnda derece alan Çorum Özel Samanyolu Koleji öðrencileri Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarette Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Çorum Özel Samanyolu Koleji Ýlköðretim Müdürü Erdal Öðülmüþ'te hazýr bulundu. Çorum Özel Samanyolu Koleji öðrencileri, Amerika'nýn Lincoln eyaletinde bulunan Nebraska Üniversitesi ve ABD Matematik birliði tarafýndan bu yýl 28.si düzenlenen 'Dünya Matematik Olimpiyatý'nda 4 altýn, 1 gümüþ, 1 bronz madalya kazandý. 28. AMC-8 (American Mathematics Competitions) Uluslararasý Ýlköðretim 8. sýnýflar arasýnda yapýlan Matematik Olimpiyatlarý'na bu yýl 86 ülkeden toplam 420 bin öðrenci katýldý. Uluslararasý Matematik Olimpiyatlarýnýn ülkemizdeki sýnav merkezi olan ODTÜ'de sýnava giren öðrencilerin cevap anahtarlarý Nebraska Üniversitesi'ne gönderilmesinin ardýndan yapýlan deðerlendirmelerin sonucu, Çorum Özel Samanyolu Koleji öðrencileri, Ýpek Erdemli Töre Kut Erdoðan, Zehra Nur Atancan, Ýbrahim Eroðlu(Altýn) Sefa Mert Yýldýrým (Gümüþ) ve Feyza Müjgan Akdoðan (Bronz) madalya almaya hak kazandý. Baþarýlarýndan dolayý öðrencileri kutlayan Vali Baþköy, esas baþarýnýn devamlý olan olduðunu ifade ederek, bundan sonraki hayatlarýnda da ayný baþarýyý sürdürmelerini istedi ve öðrencilere çeþitli hediyeler verdi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi akademik ve idari personeli ile bir araya geldi. Ziyarette, her zaman daha iyi imkânlar sunma çabasý içerisinde olduklarýný ifade eden Rektör Alkan, akademik ve idari personelin taleplerini dinledi. Öðretim elemanlarýyla zaman zaman görüþmeler gerçekleþtirerek yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda ve istiþarede bulunmayý çok önemsediðini belirten Prof. Dr. Alkan, personelin teknik donaným ihtiyacý ve fiziki mekan sýkýntýlarýnýn giderilmesi noktasýnda ellerinden geleni fazlasýyla yapmaya gayret ettiklerini vurguladý. Rektör Alkan yeni yapýlacak kampüs alanýnda inþaatý ilk olarak baþlanan birimler arasýnda ÝÝBF binasýnýn olacaðýný da sözlerine ekledi. NurDer'den gazetemize ziyaret Çorum Nurani Eðitim Kültür Edebiyat ve Yardýmlaþma Derneði (NurDer) yöneticileri gazetemizi ziyaret etti. NurDer Baþkaný Murat Kayacý ziyarette Haber Müdürümüz Fatih Akbaþ'a faaliyetleri hakkýnda bilgiler verdi.mevlit Kandili nedeniyle bir dizi etkinlik yaptýklarýný ifade eden Kayacý, Kutlu Doðum Haftasýnda da çeþitli etkinlikler yapacaklarýný açýkladý.haber Müdürümüz Fatih Akbaþ ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek NurDer heyetine teþekkür etti. "Üniversiteler bilimsel faaliyetlerle gündeme gelmeli" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker'i makamýnda ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitenin bilimsel faaliyetlerle gündeme gelmesi gerektiðini, toplumun beklenti içinde olduðunu ve günümüzde fizibilite çalýþmalarýnýn büyük önem arz ettiðini dile getirerek bu anlamda Üniversitede kurulan Teknokent'in topluma büyük katký saðlayacaðýný belirtti. Rektör Alkan ziyarette üniversitenin faaliyetlerinde her türlü desteði veren Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker'e teþekkür etti. Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker ise, ülkeye yapýlan hizmet ve katkýnýn önemli olduðuna deðinerek, tüm kamu kuruluþlarýna görev düþtüðünü ve bu çalýþmada da kendilerinin üzerine düþeni memnuniyetle yapacaklarýný dile getirdi. Eker konuþmasýna Üniversite için Çorum için gerçekleþtirilen bu deðerli çalýþmalarý memnuniyetle gördüklerini belirterek, çalýþmalarýndan dolayý Rektör Alkan'a teþekkür etti ve gerçekleþtireceði çalýþmalarda baþarýlar diledi.

5 HABER 4 Emekliler THM Konserinde bir araya geldi Çorum Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamýnda Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi iþbirliðiyle Türk Halk Müziði Konseri düzenledi. Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen Emekliler Gecesi'ne katýlým hayli yoðun oldu. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün yaný sýra Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, Kýrýkkale Þube Baþkaný Basri Keskin, Ýlçe ve Belde Belediye Baþkanlarý ile çok sayýda davetli katýldý. Belediye tarafýndan düzenlenen Emekliler Gecesi öncesi Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve Kýrýkkale Þube Baþkaný Basri Keskin birer konuþma yaptý. Hýdýr Kýnýklý yaptýðý konuþmada Emekliler Derneði olarak kendilerine her konuda destek olan ve Emekliler Gecesi'ni düzenleyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür etti. Emekliler Derneði Kýrýkkale Þube Baþkaný Basri Keskin de böylesine bir programýn emeklilere yapýlýyor olmasýnýn kendisini çok mutlu ettiðini ve 11 bin emekli adýna Baþkan Külcü'yü kutladýðýný dile getirdi.basri Keskin yaptýðý konuþmada siyasetçilerin emeklilerle birlikte olmasý halinde kendilerinin de onlara gönlünü, ömrünü baðýþlayacaklarýný vurguladý. Basri Keskin, "Sayýn Belediye Baþkaným sizleri gönülden kutluyorum. Bu yaptýðýnýz hizmetlerle bir Kýrýkkaleli olarak benim gönlümü aldýnýz. Gönlümde artýk sizin yeriniz Kýrýkkale Belediye Baþkaný Veli Korkmaz'la eþit duruma geldi. Siyaseti bir kenara býrakýp, halkýnýza hizmet ederseniz siz büyürsünüz, þehriniz büyür" diye konuþtu. Belediye emeklileri Çanakkale'ye götürecek Elif Erbakan ve Prof. Dr. Kabalak Çorum'da konferans verecek Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de Çorum Belediyesi tarafýndan emeklilere yönelik Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen Emekliler Gecesi programýnda büyüklerin evin rahmeti ve bereketi olduðunu söyledi. Gençlere hatýrlatmalarda bulunan Baþkan Külcü, "Bize hep bakabileceðin kadar çocuk yap diyorlar. Bizler de sanýyoruz ki çocuklarýmýzýn rýzkýný biz veriyoruz. Oysa, rýzýk Allah'tandýr. O caný var eden de onun rýzkýný da fazlasýný da o caný veren gönderir" dedi. Toplum olarak aile deðerleri açýsýndan televizyonun etkisinden dolayý deðerlerde zayýflama olduðunu hatýrlatan Baþkan Külcü, "Ana babaya saygý, büyüklere saygý giderek azalýyor. Bu duyarlýlýklarýmýzý kaybetmememiz lazým" þeklinde kaydetti. Külcü, "Bizi bu akþam bir araya getiren Emekliler Derneði'ne teþekkür ediyorum. 28 Mart'ta emeklilerimizi Çanakkale'ye göndereceðiz. Kaç kiþi müracaat ederse tamamý gidecek. Bununla ilgili hazýrlýklarýmýzý da yapýyoruz" diyerek emeklilere müjde verdi. Faruk Cýdýk Milli Görüþ Lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ýn vefatýnýn ikinci yýlý nedeniyle Çorum'da da çeþitli etkinlikler düzenlenecek. Saadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Faruk Cýdýk düzenlediði basýn toplantýsýnda etkinlikler hakkýnda bilgi verdi. Milli Görüþ Lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ýn Saadet Partisi Genel Baþkanýyken 2 yýl önce 27 Þubat günü Hakk'ýn rahmetine kavuþtuðunu ve 1 Mart günüde Ýstanbul'da Merkez Efendi'de topraða verildiðini hatýrlatarak sözlerine baþlayan Faruk Cýdýk, "Bilindiði gibi bugüne kadar görülmemiþ yüksek katýlýmlý bir cenaze merasimi ile milletimiz Hocasýný son yolculuðuna uðurlamýþtý. Merhum Erbakan hocamýz son yüzyýlýn en önemli devlet ve siyaset adamýdýr. Milli Görüþ Lideri Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Türkiye baþta olmak üzere dünyada yüzlerce program ve etkinlikle anýlacak, rahmetle yad edilecek, geride býraktýðý güzel izler, açtýðý çýðýrlar, bugün Milli Görüþçülere hedef olarak gerçekleþtirilmek üzere býraktýðý yeni bir Dünya hedefi anlatýlacak.çorum teþkilatý olarak bizlerde bir haftalýk bir program ile hocamýzý anma anlama ve düþünme üzerine onu anlamaya yönelik programlar yapacaðýz. Bu programlarýmýzý 23 Þubat 2013 Cumartesi günü Turgut Özal Konferans Salonunda Merhum liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ýn kýzý Elif Erbakan'ýn katýlýmý ile saat 12.00'da bayanlara özel bir programla haftanýn açýlýþýný yapacaðýz. Ardýndan yine23 Þubat 2013 Cumartesi günü PTT önü Belediye karþýsýnda Elif Erbakan'ýn katýlýmý ile Fotoðraf Sergisi açýlýþý yapacaðýz Fotoðraf sergimiz 2 Mart 2013 Cumartesi Gününe kadar açýk kalacaktýr. 28 Þubat 2013 Perþembe günü Tüm Çorum ilçe ve beldelerinde Mevlit Programlarý yapýlacak. 28 Þubat 2013 Perþembe Günü Turgut Özal Konferans Salonunda 28 Þubatýn sembol isimlerinden Nurettin Þirin'in konuþmacý olarak katýlacaðý bir konferans düzenleyeceðiz. 3 Mart 2013 Pazar Günü ise Anitta Otelde sanatçýlardan Mustafa Cihadýn katýlacaðý Türkiye birincisi hafýzlarýn tilavetleri ile Saadet Partisi Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ýn katýlýmý ile Aþka Vefa gecemizle bir haftalýk yoðun programlarý noktalayacaðýz.bu programlara katký saðlayan, organize eden, destek veren, bu çalýþmalarda yardýmcý olan, programlara iþtirak eden bütün herkese Saadet Partisi adýna teþekkür ediyorum. Ayrýca "Erbakan Haftasý" süresince Hocamýzý anma programlarý düzenleyecek olan resmi kurum ve kuruluþlara, sivil toplum kuruluþlarýna, basýn kuruluþlarýmýza, dünyanýn çeþitli yerlerinde anma programlarý düzenleyecek olan kardeþlerimize de Saadet Partisi adýna teþekkür ediyorum" dedi.

6 HABER 5 Türk Büro Sen'den MHP'ye ziyaret "2012'de 50 bin ton patates ürettik" Patates Üreticiler Birliði 2. Mali Genel Kurul Toplantýsýný gerçekleþtirdi. Turgut Özal Konferans Salonunda dün yapýlan toplantýya Patates Üreticileri katýldý. Patates Üreticiler Birliði Baþkaný Davut Subaþý genel kurulda yaptýðý konuþmada, "Üyelerimizin üretmiþ olduðu ürünü ilimizde Metropol Gýda Bahçeli Gýda gibi büyük marketlere pazarlamýþtýr. Bunun yaný sýra Ankara, Gaziantep, Adana, Van, Trabzon gibi illerimize de satýþlar yapýlmýþ 2013 yýlýnda ise daha çok sayýda ile satýþý yapýlmasý planlanmaktadýr.çorum patatesi Türkiye genelinde ilk 3'e girmektedir" dedi. Subaþý sözlerine þöyle devam etti: "Sebze hallerinde Çorum patatesi öncelikle satýlmaktadýr. Çorum patatesi bitmeden diðer illerden gelen patatesler satýlmamaktadýr. Niðde, Nevþehir ve Ýzmir-Ödemiþ gibi aðýrlýklý patates ekimi yapan illerde tohum ekiminde dekara 150 kg. patates toprak yüzeyine çýktýktan sora 150 kg ve hasata kadar da 150 kg kimyevi gübre olmak üzere toplam kg. kimyevi gübre kullanýlmaktadýr. Ýlimizde ise topraklarýmýzýn hastalýksýz ve temiz olmasý bir de ayný topraklara üst üste ekim yapýlmamasýndan dolayý dekar baþýna yalnýzca kg. kimyevi gübre kullanýlmaktadýr. Ayrýca gübre ihtiyacý hayvansal gübrelerle desteklenmektedir. Bu nedenle patatesin hem lezzeti hem de kalitesi artmaktadýr yýlýnda ilimizde 50 bin ton patates üretimi gerçekleþmiþtir ve 2012 yýllarýnda deneme amaçlý olarak ekimi yapýlan patates bir yýlda ikinci ürün olarak yetiþtirilmiþtir. Yýlda iki ürün yetiþtirmenin gurur ve sevincini yaþamaktayýz. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 2010 yýlýnda dekara ekim yapýlmýþ ton patates üretilmiþtir. (Dekar baþýna Kg düþmektedir.) Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 2011 yýlýnda dekara ekim yapýlmýþ ton patates üretilmiþtir.(dekar baþýna Kg düþmektedir.) Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 2012 yýlýnda ise ton üretim yapýlmýþtýr.dýþ Ticaret ve Ekonomi Dergisinin Aðustos 2012 tarihli 8 inci sayýsýnda Ukrayna Devletinin 2012 yýlýnda 23 milyon ton patates ürettiði belirtilmektedir. Deðerli üreticilerimiz bizim ülke olarak ürettiðimiz patatesten Ukrayna 5-6 kat gibi daha fazla patates yetiþtirmektedir. Türkiye olarak patates yetiþtiren ülkeler arasýnda çok geride kalmaktayýz. Ülkemizde daha çok yemeklik patates üretimi yapýlmaktadýr ancak iç piyasada yemeklik patates tüketilememektedir. Üreticimiz bu nedenle de para kazanamamaktadýr. Üretim yaparken sadece yemeklik deðil sanayiye dönük olarak ta patates üretimi yapmalýyýz. Deðerli üreticilerimiz gibi patatese pazar bulabilmemiz için yemeklik patatesin yaný sýra sanayiye dönük patatese de aðýrlýk vererek üretimi artýrmalýyýz yýlý 2. Mali Genel Kurulu hepinize hayýrlý, uðurlu olsun." Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarete Türk Büro Sen ve yönetim kurulu üyeleri de katýldý. Türk Büro Sen Ýl Baþkaný Sami Çam memurlarýn fazla mesai ücretinin kalkmasý konusuna deðinerek, "Kamu çalýþanlarýnýn mesai ücretlerinin kaldýrýlmasý süreci ile ilgili eylemler yaptýk halkýmýzý bilgilendirdik. Bununla ilgili Ankara'da çalýþtaylar düzenledik. Ocak ayý itibariyle TL'ye kadar maaþlarýmýzý eksik aldýk. Su, elektrik ve doðalgaz gibi pek çok alanda zamlar gelirken bizim mesai ücretlerimizin düþürülmesine anlam veremedik. Zaten bu yýl bizlere de % 3 yani 30 TL zam yapýldý. Vatandaþ nezdinde de itibarýmýz giderek azalýyor. 27 Þubat günü Genel Merkezimizin aldýðý karar ile Türk Büro Sen olarak bizlerde þehrimizde iþ býrakma eylemi gerçekleþtireceðiz" dedi. MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan ise haklarýn aranmasýnda Türk Büro Sen'i takip ettiðini kamuda çalýþan memurlarýn problemleri olduðunu dile getirdi. Daþdan pek çok problemden biri olan mesai ücretlerinin kaldýrýlmasý ve iþ güvenliði konularýnda ülke sorunlarýnda önemli bir yer aldýðýný bununla ilgili çalýþmalarýn memurlarýn lehinde karar alýnmasýný ümit ettiðini vurguladý. Naci Aygün'ün acý günü Büro Memur Sen Ýstanbul'dan Ankara'ya yürüyecek Büro Memur Sen Ýl Baþkaný Erdoðan Cengiz, kamu çalýþanlarýnýn uðradýðý mali ve özlük kayýplara dikkat çekmek için uzun ince ve zorlu bir yola çýkacaklarýný belirterek, "Büro Memur Sen Genel Baþkanýmýz, çalýþanlarýn fazla mesai ücretlerinin kaldýrýlmasý ve diðer hak kayýplarýný Ýstanbul'dan Ankara'ya kadar yürüyerek protesto edecek" dedi. Kamu çalýþanlarýnýn bu yýlbaþý itibariyle fazla mesai ücretlerinin kaldýrýlmasý ve diðer hak gasplarý ile çalýþanlara yapýlan yüzde 3'lük zammý, yaptýðý basýn açýklamalarý ve eylemlerle protesto eden Büro Memur Sen'in, yaþanan bu olumsuzluklara karþý mücadelesine devam ettiðini belirten Cengiz, "Genel Baþkanýmýz Yusuf Yazgan, kamu çalýþanlarýnýn yaþadýðý mali ve özlük hak kayýplarýný protesto etmek için Ýstanbul'dan Ankara'ya kadar yürüyecek. Bu yürüyüþ, Bakýrköy Adliyesi önünde saat 12.15'de yapýlacak basýn açýklamasýnýn ardýndan baþlayacak. Normal þartlarda 14 gün olarak belirlenen yürüyüþ programý Ankara'da yapýlacak basýn açýklamasýyla son bulacak. Kamu çalýþanlarýnýn mali ve özlük haklarýnýn her geçen gün kötüye gitmektedir. Çalýþanlarýn hak kayýplarýna dikkat çekmek ve yaþanan olumsuzluklarýn önlenmesi için zor þartlar altýnda da olsa Ýstanbul'dan Ankara'ya kadar yürüyecek. Çalýþanlarýn son olarak 666 sayýlý kararname ile fazla mesai ücretlerinin ellerinden alýnan ve bu yýlbaþý itibariyle uygulamaya konan kararname ile çalýþanlarýn fazla mesai ücretleri, ek ödemeleri, ikramiyeleri kaldýrýldý. Çalýþanlarýn maaþýnda 200 ile 500 lira arasýnda düþüþ yaþandý. Fazla mesaiye kalan memurlara fazla mesai ücreti verilmemesi, bürokrasinin ve siyasetin memurlara yönelik adaletsizliðinin somut bir göstergesidir. 'Ekonomi büyüyor, Türkiye zenginleþiyor' diyenlerden, lütuf beklemiyoruz, çalýþanlarýn emeðinin karþýlýðýný istiyoruz. 4/C'lilere kadro istiyoruz. Çalýþanlarýn alýn terinin kurumadan verilmesi için Ýstanbul'dan Ankara'ya kadar yürüyüþ gerçekleþecektir. Bu yürüyüþün umarým bürokrasinin kalbine bir ok gibi saplanacaktýr ve kamu çalýþanlarý hakkýný alacaktýr" þeklinde kaydetti. Halil Ýbrahim Aþgýn Milli Görüþ'ü anlattý Hitit Akademi Derneðinde haftalýk seminerler devam ediyor. Seminerlerin bu hafta ki konuðu Halil Ýbrahim Aþgýn oldu. Halil Ýbrahim Aþgýn "Türk Siyasal Hayatýnda Milli Görüþ Hareketi" baþlýklý sunum yaptý. Seminerin açýlýþ konuþmasýný Dernek Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Evkuran yaptý. Evkuran, Türk siyasetine renk veren her türlü akým ve düþüncenin akademik ve anlamayý dayalý bir gözle ele alýnmasý gerektiðini, Çorum baðlamýnda bu entelektüel görevi yerine getirmeye çalýþtýklarýný dile getirdi. Milli Görüþ hareketinin, Türkiye'de siyasal, toplumsal ve ekonomik açýlardan önemli bir olgu olduðunu belirten Evkuran, bu akýmýn tarihsel ve öðretisel olmak üzere iki açýdan incelenmesi gerektiðini sözlerine ekledi. Hitit Üniversitesi'nde Din Sosyolojisi alanýnda doktora eðitimine devam eden Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn sunduðu seminer, Hitit Akademi Dernek binasýnda yapýldý ve ilgi yüksek oldu. Soru-cevap ve katkýlarla birlikte yaklaþýk iki saat süren sunumuna Aþgýn Milli Görüþün Merhum lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ýn 27 Þubat 2011'de vefat ettiðini ve önümüzdeki haftanýn Erbakan'ýn ölümünün yýldönümü olduðunu hatýrlatarak baþladý. Milli Görüþ Hareketinin ülkemizde ve dünyada yanký bulmuþ çok önemli hareketlerden bir tanesi olduðunu ifade eden Aþgýn, "Dünyanýn gözü Ýslam coðrafyasýndaki sancýlý dönüþüm süreçlerine çevrilmiþken, benzer bir deðiþim ülkemizde sessiz bir þekilde devam etmektedir. Ýslam coðrafyasýnda birçok yerde fýrtýnalý keskince verilen mücadelelerle tasfiye olan totaliter yönetimlerin yerine gelenler genelde Dost Haber Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Naci Aygün'ün annesi Hatice Aygün (68) yaþamýný yitirdi. Büyük Keþlik Köyü'nde gelme Hýdýr Aygün'ün (Dede) eþi, Hamdullah, Nazik ve Gazeteci Naci Aygün'ün anneleri önceki gece karaciðer yetmezliði tanýsý ile tedavi gördüðü Özel Elitpark Hastanesi'nde doktorlarýn tüm müdahalesine raðmen kurtarýlmayarak hayatýný kaybetti. Merhume Hatice Aygün'ün cenazesi dün saat 12.00'de Hacý Bektaþ Veli Vakfý'ndan alýnarak, Büyük Keþlik Köyü'ne götürüldü. Büyük Keþlik Köyü Cemevi'nde kýlýnan cenaze namazýn ardýndan Aygün'ün cenazesi köy mezarlýðýnda topraða verildi. Tek Yýldýz Gazetesi, merhume Hatice Aygün'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Müslüman Kardeþler tarzýnda siyasal Ýslamcý denilebilecek oluþumlardýr. Türkiye'deki bu sessiz deðiþimin mimarlarýnýn Milli Görüþ kökenli olmasý bu hareketin önemini bir kat daha artýrmýþtýr. Saðcýlýk ve solculuk dýþýnda yeni ve orijinal bir adlandýrýlmasý olan Milli görüþ kavramýný Erbakan siyasete adým ilk dönemlerde kullanmýþtýr. Erbakan'daki "millilik" ulus devlet mantýðýna dayalý millet kavramýndan farklýdýr: Kuran'da da kullanýlan ve inanç ve deðerlere vurgu yapan bir kavramdýr. Bu yönüyle milliyetçi ve muhafazakârlara hoþ gelen bu kavram, laik kesimi rahatsýz etmemiþtir" dedi. Bugün Milli Görüþ Hareketinin Saadet Partisi ve AK Parti olarak siyasi arenada hayatýný sürdürdüðünü ifade eden Aþgýn, "Bu iki parti Milli Görüþ'ün farklý versiyonlarý olarak görülebilir. Saadet Partisi Milli Görüþün geleneksel yapýsýna baðlý kalarak siyasal cemaat þeklinde Milli Görüþ çizgisini sürdürmektedir. AK Parti ise siyasal Ýslamcýlýðýn tecdidilik anlayýþýna uygun olarak, bu hareketin geçmiþinden de dersler çýkartarak yeni-milli görüþ hareketi olarak siyasal parti formatýnda yoluna devam etmektedir. AK Parti Siyasal Antropolojiyi kullanarak Milli Görüþ çizgisinin kendisinden önce kurulan partilerinin açmazlarýný iyi incelemiþ ve bu açmazlarýna yanýt arayýþýna girmiþtir" þeklinde kaydetti.sunumun ardýndan program tartýþma bölümüyle devam etti. Dernek Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Evkuran, katýlýmcýlara ve konuþmacýya teþekkür etti ve günün anýsýna özel hazýrlanan ajandayý Halil Ýbrahim Aþgýn'a takdim etti.

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Yaþlý kadýn yanarak can verdi

Yaþlý kadýn yanarak can verdi KSS arazi ihalesine katýlým olmadý Küçük Sanayi Sitesinde belediye tarafýndan oluþturulan arazilerin satýþý için dün ihale zamanýydý. Ancak Belediye Meclis salonunda yapýlmasý gereken ihaleye katýlým olmadý.

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

30 Aðustos coþkusu alanlarda

30 Aðustos coþkusu alanlarda Çiftçiler pahalý mazottan dertli Limagrain tohum firmasý ürün tanýtýmý gerçekleþtirdi. Dün ayçiçeði tohumu hakkýnda Köprüalan Köyü'nde bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Toplantýya Vali Yardýmcýsý Hacý

Detaylı

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. MHP, Osmancýk'ýn taleplerini dinledi asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz Baþkan Külcü'nün davasýnda 5 raund bugün "Þeker Pancarý mücadelemiz devam edecek" KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün yargýlandýðý dava bugün yapýlacak duruþma ile

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı