Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 YAPI KREDÝ KORAY GAYRÝMENKUL YATIRIM ORTAKLIÐI 2008 FAALÝYET RAPORU Faaliyet Raporu 08 Büyükdere Cad. Yapý Kredi Plaza C Blok Kat:2 Levent ÝSTANBUL Tel: Faks:

2 18 Mart 2009 Tarihli Olaðan Genel Kurul Toplantý Gündemi Açýlýþ, Baþkanlýk Divaný seçimi, 2008 yýlý faaliyet ve hesaplarý hakkýnda Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarý ile dýþ denetim þirketi Baþaran Nas Baðýmsýz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlik A.Þ. nin Baðýmsýz Dýþ Denetim Rapor özetinin okunmasý, müzakeresi; Yönetim Kurulu nun 2008 yýlý bilançosu ve gelir tablolarý ile ilgili önerisinin kabulü, deðiþtirilerek kabulü veya reddi, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Þirket 2008 yýlý faaliyetlerinden dolayý ibra edilmeleri, Ortaklarýmýzýn Kurumsal Yönetim Ýlkelerine uygun olarak kâr payý daðýtým politikamýz hakkýnda bilgilendirilmeleri, Yönetim kurulunun 2008 yýlý kazancýnýn daðýtýlmasý ve daðýtým tarihi konusundaki önerisinin kabulu, deðiþtirilerek kabulu veya reddi. SPK nýn Seri VI. No: 11 Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýklarýna Ýliþkin Esaslar Tebliðinin 27. maddesinin (d) bendi çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi, Görev süresi dolmuþ bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya deðiþtirilmeleri, görev sürelerinin tayini ve üye adedinin tesbiti. Görev süresi dolmuþ bulunan Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya deðiþtirilmeleri ve görev sürelerinin tayini, Yönetim Kurulu Baþkan ve Üyeleri ile Denetçilerin aylýk brüt ücretlerinin tesbiti, Þirketin sosyal yardým amacýyla vakýf ve derneklere 2008 yýlýnda yaptýðý baðýþ ve yardýmlarýn Genel Kurul un bilgisine sunulmasý Sermaye Piyasasý Kurulu tarafýndan yayýnlanan Sermaye Piyasasý Baðýmsýz Dýþ Denetleme hakkýnda yönetmelik gereði Yönetim Kurulu tarafýndan yapýlan Baðýmsýz denetleme kuruluþu seçiminin onaylanmasý, SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý ndan gerekli izinlerin alýnmýþ olmasý halinde Ana Sözleþmenin 7. ve 11 maddesine iliþkin deðiþiklik taslaðýnýn onaylanmasý, Genel Kurul Toplantý tutanaðýnýn hissedarlar adýna Baþkanlýk Divanýnca imzalanmasý ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi, Dilekler. Ünvaný Yapý Kredi Koray Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Kuruluþ Tarihi Ödenmiþ Sermaye YTL Halka Arz Tarihi Halka Arz Fiyatý 0,48 YTL Þirket Merkezi Ýstanbul Ýçindekiler Yapý Kredi Koray Kurumsal Profil Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý Genel Müdür ün Mesajý Sektör Analizi Projelerimiz Geliþtirme Aþamasýndaki Projeler Kira Getirisi Saðlayan Varlýklar Ýþtirakler, Proje Geliþtirme, Yeni Yönelimler Yatýrýmcý Ýliþkileri, Ýnsan Kaynaklarý Yönetim Kurulu Üst Yönetim Kurumsal Yönetim Ýlkelerine Uyum Beyaný Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Raporu Denetçi Raporu Konsolide Finansal Tablolar ve Baðýmsýz Denetim Raporu

3 Sürdürülebilir Yüksek Getiri Yapý Kredi Koray, maliyet ve getiri açýsýndan en doðru projeleri geliþtirme konusunda titizdir. Þirket, uzun süreli analiz ve fizibiliteler sonucunda gerçekleþtirdiði yatýrýmlarýnda getiri/risk oranýný yüksek seviyede tutma konusunda sürdürülebilir baþarýyý yakalamýþtýr. Güçlü Öngörü Yapý Kredi Koray, güçlü vizyon ve yönetimsel nitelikleriyle gayrimenkul alanýnda trendleri belirleme ve yönlendirme yetkinliðine sahiptir. Þirket; yerleþim alanlarý, mimari tarzlar ve bireysel ihtiyaçlar konusundaki rakipsiz öngörü yeteneðiyle hedef kitlesine en doðru projeleri sunmaktadýr. Özgün Fikirler Yapý Kredi Koray, yarattýðý mimari konseptlerle özgün ve yenilikçi kimliðini ortaya koymaktadýr. Taklit etmeden ve kendini tekrarlamadan geliþtirilen projeler; kaliteye odaklý, yalýn, elit ve iþlevsel mimari tasarýmlarý, kusursuz altyapýlarý, kentsel konforla doðaya uyumu birleþtiren konseptleri, farklýlaþtýrýlmýþ peyzaj düzenlemeleriyle çevrelenmiþ benzersiz sosyal alanlarý ile ayrýcalýklý birer konuma sahiptirler. Kusursuz Uygulama Yapý Kredi Koray, gayrimenkul projeleri geliþtirmenin yaný sýra, projelerin yapýmý aþamasýndaki yakýn takibi ile de fark yaratmaktadýr. Mimari projenin uygulamasýnda gözetilen detaycý yaklaþým ve üstün nitelikli malzeme kullanýmý ile geliþtirilen konforlu yaþam alanlarý yüksek seviyede müþteri memnuniyetini garanti etmektedir. Baþarýmýzýn Teyidi Ödüllerimiz 2001 MIPIM Uluslararasý Gayrimenkul Ödülleri'nde Elit Residence finalist oldu MIPIM Uluslararasý Gayrimenkul Ödülleri'nde Ýstanbul Ýstanbul projesi, Konut Geliþtirme dalýnda Dünya Birincisi, ULI Awards for Excellence yarýþmasýnda finalist oldu Müþteri Ýliþkileri Ödülleri'nde Müþteri Odaklý Süreç Yönetimi alanýnda Ýstanbul Ýstanbul projesi CRM Oskarý'ný aldý Euromoney Mükemmellik Ödülleri'nde Yapý Kredi Koray, En Ýyi Gayrimenkul Geliþtiricisi ve En Ýyi Gayrimenkul Yatýrým Yöneticisi ödüllerini aldý Evidea Konutlarý ile Konut-Yeni geliþme alaný ArkiPARK 08 birincilik ödülünü aldý.

4 02 YAPI KREDÝ KORAY 2008 FAALÝYET RAPORU KURUMSAL PROFÝL Türkiye nin lider gayrimenkul ortaklýklarýndan Türkiye'nin lider gayrimenkul ortaklýklarý arasýnda deðerlendirilen Yapý Kredi Koray, Aralýk 1996'da Yapý ve Kredi Bankasý ile Koray Grubu'nun ortak bir giriþimi olarak faaliyete baþlamýþtýr. Yapý Kredi Koray, geride býraktýðý 12 yýl boyunca tüm deneyimini, bilgi birikimini ve enerjisini kentsel yaþamýn sürekli geliþen ve deðiþen gereksinimlerine uygun, insana odaklý projeler geliþtirmeye yoðunlaþtýrmýþtýr. Özgün projelerimiz ilk leri barýndýrýyor Yapý Kredi Koray'ýn geliþtirdiði projeler üstün nitelikleri ve sektöründe birer ilk e iþaret eden uygulamalarý ile belirginleþmekte; hedef kitlelerinin olduðu kadar uluslararasý çevrelerin de beðenisini toplamaktadýr. Þirket'in imza attýðý projeler arasýnda; Ýstanbul Ýstanbul, Ýstanbul Zen, Ýstanbul Bis, Evidea, Ankara Ankara,Neo Alýþveriþ ve Yaþam Merkezi yer almaktadýr. Yeni projeler ise Ankara-Çankaya ve Mor Ada projeleridir. Keyifli yaþam alanlarý, kârlý yatýrýmlar Yapý Kredi Koray'ýn temel amacý, piyasa beklentilerini doðru analiz ederek, dünya standartlarýnda özgün projeler hayata geçirmektir. Þirket, geliþtirdiði her bir projenin keyifli bir yaþam alaný olduðu kadar kârlý birer yatýrým aracý olmasýna da odaklýdýr. Yüksek proje geliþtirme gücü Yapý Kredi Koray, bir gayrimenkul portföy sahibi ve yöneticisi olmanýn yanýnda, sektörün "proje geliþtirme" tarafýnda da yer almaktadýr. Konsept yaratma ve bunlarý markaya dönüþtürme kapasitesi Yapý Kredi Koray'ýn piyasadaki konumunu güçlendirmekte ve gelecekteki projeleri için talep yaratmaktadýr. Yapý Kredi Koray, özgün konseptleri hayata geçirerek anahtar teslim projeler geliþtirmeyi, pazarlama ve satýþ-teslim sonrasý kaliteli hizmetler sunmayý ilke edinmektedir. Vizyonumuz Stratejimiz Yapý Kredi Koray, Performansa odaklý bir þirket kültürü yaratarak iþ geliþtirme, proje yönetimi, satýþ, satýþ sonrasý müþteri iliþkileri ve finansal yönetim konularýnda tüm süreçlerini ve organizasyonunu Avrupa'nýn en iyi gayrimenkul firmalarý ile eþdeðer düzeye getirmeyi; Alanýnda dünyanýn en iyisi olan firmalar ile stratejik iþbirlikleri kurarak gayrimenkul geliþtirme ve gayrimenkulde deðer yaratma konusunda Avrupa'nýn sayýlý firmalarýndan biri olmayý; Hissedarlarýna her zaman çok iyi bir risk-getiri performansý sunmayý hedeflemektedir. Makroekonomik tabloyu iyi okuyabilmek ve kaynaklar ile yatýrýmlar arasýnda en doðru dengeyi kurabilmek. Gelecek ile ilgili gerçekçi öngörüleri doðrultusunda stratejisini ve portföy daðýlýmýný her türlü ekonomik koþula uygun olarak belirlemek. Finansal yönetim, satýþ- pazarlama ve proje yönetimi konularýndaki rekabetçi gücünü, vizyonu çerçevesinde stratejik yol haritasýný çizmekte kullanmak. Özkaynak ve hissedar getirisini en üst seviyede saðlamak adýna risk-getiri dengesini sürekli olarak gözetmek.

5 YAPI KREDÝ KORAY 2008 FAALÝYET RAPORU 03 HÝSSE PAYLARI DAÐILIMI PORTFÖY DAÐILIMI %26 %25 %6 %3 %49 %39 %25 %27 Halka Açýk %49 Koray Grubu %25 Yapý Kredi Grubu %26 Ýþtirakler %39 Binalar %27 Gayrimenkul Projeleri %25 Arsa ve Araziler %6 Para ve Sermaye Piyasasý Araçlarý %3 ÖZSERMAYE PORTFÖY NET AKTÝF DEÐERÝ NET DÖNEM KARI Milyon (YTL) 126,1 92,2 99,1 106,1 98,3 Milyon (YTL) 98,1 96,1 168,4 136,1 122,7 Milyon (YTL) 11,4 5,2 6, ,3-11, yýlý Verileri Enflasyon Muhasebesine göre düzeltilmiþ rakamlardýr yýlý Verileri Enflasyon Muhasebesine göre düzeltilmiþ rakamlardýr.

6 04 YAPI KREDÝ KORAY 2008 FAALÝYET RAPORU KURUMSAL PROFÝL YAPI KREDÝ KORAY HÝSSE SENEDÝNÝN 2008 YILI PERFORMANSI ÝMKB Ulusal-100 Endeksi'nin %51,63, Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýklarý Endeksi'nin ise %65,83 düþüþ kaydettiði 2008 yýlýnda, Yapý Kredi Koray hissesi, aðýrlýklý ortalama fiyatýna göre sektör endeksinin üzerinde ve %81,7 oranýnda düþüþ göstermiþtir. Yapý Kredi Koray hissesi tarihinde 0,61 YTL aðýrlýklý ortalama fiyatla yýl sonu kapanýþýný gerçekleþtirmiþtir. Ayný tarih itibariyle Þirket'in halka açýk kýsmýnýn 27,12'si ( lot) yabancý yatýrýmcýlarýn portföyündedir. Yapý Kredi Koray 2007 yýlýnda,eskiþehir in ilk alýþveriþ merkezi olan Neo Eskiþehir projesini tamamlayarak satýþýný gerçekleþtirmiþ, Ýstanbul Esenyurt Bölgesi'ndeki Mor Ada projesini baþlatmýþtýr. Bunun yaný sýra Þirket, Ankara Çankaya'da ticari ve konut alanlarýndan oluþan karma tipteki projesiyle Ýstanbul dýþýndaki yatýrýmlarýna da devam etmiþtir. Morada projesi, piyasanýn olumsuz koþullarý nedeniyle bir süre ertelenmiþtir. Ankara- Çankaya projesi ise hukuki sorunlarýn çözümlenmesinin ardýndan devam edecektir. YKGYO (ÝMKB-100) - YTL Dönem sonu hisse senedi fiyatý 0,61 3,34 Son seans aðýrlýklý ortalama fiyatý 0,61 3,32 Hisse baþýna aktif deðer 3,40 4,209 Hisse baþýna kâr -11,75 0,2840 Piyasa deðeri YTL En Düþük En Yüksek 2007 Ç1 2,00 3, Ç2 2,02 3, Ç3 1,81 2, Ç4 0,54 1, YILI ÝMKB ULUSAL-100, GYO SEKTÖREL ENDEKSÝ ve YKGYO FÝYAT DEÐÝÞÝMLERÝ YKGYO ÝÞLEM HACMÝ ve FÝYAT DEGÝÞÝMÝ , , , , , ,00 1,50 1,00 0, ,50 2,00 1,50 1,00 0, XGMYO XU100 YKGYO Hacim YKGYO

7 YAPI KREDÝ KORAY 2008 FAALÝYET RAPORU 05 KURUMSAL PROFÝL PORTFÖY TABLOSU YTL % YTL % YTL % YTL % Arsalar ve Araziler % % % % Riva Arsasý % % % % Göllü Arsasý % % % 0 0% Esenyurt Arsasý % Çankaya Arsasý % Ýstanbul BÝS Arsasý Binalar % % % % Yapý Kredi Plaza % % % % Narmanlý Han % % % % Elit Residence % % % % Kemer Country % % Kemer Beyaz Konaklar % % 0 0% Ýstanbul BÝS 0 0% 0 0% 0 0% % Ankara Ankara 0 0% 0 0% 0 0% % Projeler % % % % Neo % % Ýstanbul Zen % Evidea % % % 0 0% Ýstanbul BÝS % % % 0 0% Ankara Ankara % % 0 0% Mor Ada % % Ankara-Çankaya % % Ýþtirakler % % % % GKY Real Estate % % % 0 0% Investment S.A. YKS Tesis Yönetim % % % % ve Hizmetleri A.Þ. Geliþim Gayrimenkul 0 0% 0 0% 0 0% % ve Yatýrým Tic. A.Þ. Para Sermaye Piyasasý % % % % Araçlarý Toplamý Toplam Portföy Deðeri % % % % Hazýr Deðerler Alacaklar Borçlar ( ) ( ) ( ) ( ) Diðer Aktifler Net Aktif Deðer (*) Üç aylýk dönemler itibariyle ilgili SPK mevzuatý çerçevesinde açýklanan portföy tablosu

8 06 YAPI KREDÝ KORAY 2008 FAALÝYET RAPORU YÖNETÝM KURULU BAÞKANI NIN MESAJI Yapý Kredi Koray yönetimi olarak bugüne dek olduðu gibi bundan sonra da tüm kararlarýmýzda her zaman hissedarlara saðlanacak getiriyi ön planda tutmaya devam edeceðiz. Zorlu bir yýla girdiðimizin bilincindeyiz. Ancak geleceðe güvenle bakýyor, zorluklarýn fýrsatlarý getireceðini biliyoruz. Son yýllarda geliþtirilen finansal enstrümanlarla tüm dünyada likiditenin hýzla büyüdüðü; borçlanmanýn, borçla yapýlan yeni yatýrýmlarýn ve küreselleþmenin damgasýný vurduðu bir dönemin sonuna geldiðimizi görüyoruz. Her ekonomik döngüde hýzlý büyümeyi duraklama izliyor. Ancak yönü her zaman ileri olan þirketler içinde bulunduðumuz dönemleri fýrsata dönüþtürebiliyor ve krizlerden güçlenerek çýkýyor. Yapý Kredi Koray olarak bizim de hedefimiz zorlu geçeceði ortada olan 2009 yýlýndan güçlenerek çýkmak olacak. Deneyimli ekibimiz ve dikkatli yatýrým stratejimizle bunu yapabileceðimize inanýyorum yýllarý arasýnda ülkemizde yýldýzý hýzla parlayan gayrimenkul sektörü, 2006 Mayýs Haziran döneminde duraklamaya ve 2008 in son aylarýndan itibaren gerilemeye baþladý. Þimdilerde gazetelerin emlak ekleri iyice inceldi. Yeni proje sayýsýnda gözle görülür bir düþüþ var. Ekonomi sayfalarýnda yabancý firmalarla yapýlacak dev gayrimenkul yatýrýmlarý hakkýnda haberler nadiren çýkýyor. Herkesin karamsar olmak için çok nedeni olan bir ortamda biz geleceðe güvenle bakýyoruz. Bu güvenimizin bir kaç önemli nedeni var. Aþýrý iyimser beklentilerle, çoðu kez iyi düþünülmemiþ fizibilite çalýþmalarý ile yeni yatýrýmlara giren gayrimenkul firmalarý için 2008 yýlý pek çok düþ kýrýklýðý ile geçti. Devam eden kriz kaçýnýlmaz olarak sektörde bir konsolidasyonu da beraberinde getirecektir. Bu durum, adýmlarýný dikkatli atan firmalar için 2009 sonrasýnda fýrsatlarýn artacaðýna iþaret ediyor. Pazardaki oyuncalar konsolide oldukça fizibilite çalýþmalarýný her zaman azami özenle yapan, yalnýzca doðru yatýrýmlarý kovalayan Yapý Kredi Koray gibi firmalar için fýrsatlar artacaktýr. Ýçinde bulunduðumuz krizi olasý etkilerini en aza indirerek atlatmayý hedefliyoruz. Maliyetlerimizi kontrol altýnda tutmak için gerekli önlemleri alýrken piyasadaki sýkýntýlarýn getireceði yeni yatýrým olanaklarýný incelemeye baþladýk. Þirketimizin her zaman sýký sýkýya baðlý olduðu doðru risk analizine dayalý yönetim prensipleri, fýrtýnalý sularda kendimize güvenle ilerlememize yardýmcý oluyor yýlý belirsizliklerle dolu olmasýna raðmen planlarýmýzý yalnýzca bir yýllýk bir pencereden bakarak deðil, orta ve uzun vadede sektörümüzdeki geliþmelerin neler olabileceðini gözönüne alarak yapýyoruz. Ülkemizin genç nüfusu, bu nüfusun yarattýðý ve her zaman canlý tuttuðu konut gereksinimi, bu gereksinimin finansmanýný saðlayacak konut kredilerinin hanehalklarýnýn yaþamýna henüz son yýllarda yeni yeni giriyor olmasý sektöre olan inancýmýzý perçinliyor. Unutmamak gerekiyor ki henüz ülkemizdeki hanehalklarýnýn %5 inden azý konut kredisi kullanýyor. Kredi faizlerinin tekrar düþmeye baþlayacaðý günler þu anda ertelenen konut alým kararlarýnýn yeniden gündeme gelmesini saðlayacak. Bir benzetme yapmak gerekirse, þimdi ertelenen satýn alým kararlarýný baraj duvarýnýn arkasýnda biriken suya benzetebiliriz. Barajýn kapaðý tekrar açýldýðýnda sektörde tekrar büyük bir canlanma olmasý kaçýnýlmaz. Yapý Kredi Koray yönetimi olarak bugüne dek olduðu gibi bundan sonra da tüm kararlarýmýzda her zaman hissedarlara saðlanacak getiriyi ön planda tutmaya devam edeceðiz. Zorlu bir yýla girdiðimizin bilincindeyiz. Ancak geleceðe güvenle bakýyor, zorluklarýn fýrsatlarý getireceðini biliyoruz. Saygýlarýmla, Tamer Haþimoðlu Yönetim Kurulu Baþkaný Yapý Kredi koray GYO A.Þ.

9 YAPI KREDÝ KORAY 2008 FAALÝYET RAPORU 07 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 2008 ve sonrasýnda Yapý Kredi Koray 2009 yýlý bir çok sorunla birlikte fýrsatlarý da beraberinde getiriyor. Bu yýl, aþýrý iyimser beklentilerle ve iyi düþünülmemiþ hesaplarla projelere giren firmalarýn piyasadan çekileceði, daha dikkatli davrananlarýn iþ olanaklarýnýn artacaðý bir yýl olacaktýr. Zorluklarýyla, umutlarýyla, düþkýrýklýklarýyla, sürprizleriyle, neþe ve üzüntüleriyle 2008 yýlýný kapattýk. Son yýllarda ekonomimizin parlayan yýldýzý için zor günlerin baþladýðý bir yýl oldu. Genel görünüm 2009 yýlýnýn da bir çok sýkýntýyý beraberinde getireceðine iþaret ediyor. Ancak oldukça zorlu geçecek 2009 un dikkatli firmalar için bir çok fýrsatlarý da beraberinde getireceðine inanýyoruz yýlýnýn baþlarýnda konut kredilerinde aylýk faizlerde %1 i görebilmiþtik. Ancak 2006 Mayýs Haziran döneminde finansal piyasalardaki dalgalanmalar faizleri bir anda yükseltti. Bir bakýma içinden geçtiðimiz zorlu fýrtýnanýn ilk iþaretleri o zaman gelmiþti, diyebiliriz. Bu nedenle Yapý Kredi Koray olarak bize de hesaplarýmýzý bu öngörü ile yaptýk arasýnda esen olumlu rüzgarlarý arkasýna alarak aþýrý iyimser beklentilerle büyük yükümlülüklerin içine giren gayrimenkul yatýrýmcýlarýnýn bugün çok zorlandýklarýný gözlemliyoruz. Konut almayý düþünen tüketiciyi cezbedebilmek için verilen, zaman zaman satýþ fiyatýnýn %15 20 sini alýp götüren faiz sübvansiyonlarý zaten çok az kar marjýyla alýnmýþ projelerin karýný tümüyle siliyor. Öte yandan reel faizlerin oldukça yüksek olduðu bu dönemde baþa baþ noktasýnda proje tamamlayan bir çok firma hissedarlarýna alýnan riske karþýlýk hakedilen getiriyi saðlayamadýðý gerçeðini gözardý ediyor. Yapý Kredi Koray olarak fýrtýnayý güvenli bir limanda geçirmeyi hedefledik. Satýþ performansýný yeterli görmediðimiz projeleri durdurmak, tümünü satmýþ ve inþaatýný hemen hemen tamamlamýþ olduðumuz projeleri bitirip en iyi þekilde teslim etmek kanýmca doðru seçimdi yýlý bir çok sorunla birlikte fýrsatlarý da beraberinde getiriyor. Bu yýl, aþýrý iyimser beklentilerle ve iyi düþünülmemiþ hesaplarla projelere giren firmalarýn piyasadan çekileceði, daha dikkatli davrananlarýn iþ olanaklarýnýn artacaðý bir yýl olacaktýr. Bu nedenle bu yýla tamamlanmasý gereken büyük projelerle girmemiþ olmak Yapý Kredi Koray için önemli bir avantaj. Bu avantajý yýlý iþ geliþtirme çalýþmalarýna aðýrlýk vererek geçireceðiz. Uygun teklifler geldiði takdirde bizim için getirisi görece azalmýþ olan, Yapý Kredi Plaza gibi bazý olgunlaþmýþ mülklerimizi nakde çevirip buradan elde edilecek nakit ile en iyi bildiðimiz iþe, arsa geliþtirme iþine odaklanarak hissedarlarýmýza saðlayacaðýmýz getiriyi artýrmayý hedefliyoruz. Yeni projeleri lanse edip büyük inþaatlara baþlamak yerine bu yýlý iþ geliþtirmeye yüklendiðimiz, kriz sonrasý baþlayacaðýmýz özellikle prime location olarak nitelendirdiðimiz merkezi konumlu projelerin ön anlaþmalarýný yapacaðýmýz bir yýl olarak planlýyoruz. Daha uzun vadeye baktýðýmýzda Türkiye de gayrimenkul sektörüne inancýmýzýn saðlam olduðunu söylemeliyim. Doðu Avrupa ve Ortadoðu nun en geliþmiþ ülkesi olan ve bir çok Avrupa ülkesinde çok daha büyük bir ekonomiye sahip olan Türkiye, gayrimenkul yatýrýmcýsýna geliþen piayasalar içinde en iyi yatýrým olanaklarýný sunuyor. Bu inançla doðru zamanda doðru pozisyonu alabilmenin baþarýyý getireceðini biliyoruz. Yaþadýðýmýz zor günler, Yapý Kredi Koray ýn 2010 ve sonrasý için pozisyon alacaðý günler olacak. Hedefimizi bu yýl için fýrtýnayý güvenli bir limanda atlatmak, portföyümüzü elimizdeki gayrimekullerin getirisini göz önüne alarak yeniden yapýlandýrmak, iþ geliþtirmeye önem vererek 2010 ve sonrasý için pozisyonumuzu þimdiden almak, þeklinde özetleyebilirim. Ülkemiz için çok güzel günlerin temellerinin atýlacaðý bir yýl olmasý dileðiyle. Saygýlarýmla, Yücel Ersöz Genel Müdür

10 08 YAPI KREDÝ KORAY 2008 FAALÝYET RAPORU Yapý Kredi Koray sektörümüzün yenilikçi proje geliþtiren gayrimenkul yatýrým ortaklýðý olarak farklýlaþtýrýlmýþ projelere imza atmaya devam ederken, güçlü bilanço yapýsýný da korumaktadýr.

11 YAPI KREDÝ KORAY 2008 FAALÝYET RAPORU 09 SEKTÖR ANALÝZÝ Türkiye gayrimenkul sektörü yeni bir geliþme dönemine girmiþtir Türkiye gayrimenkul sektörü son yýllarda yeni bir geliþme dönemine girmiþtir. Uluslararasý gayrimenkul sektörü normlarýnýn artan oranda benimsendiði bu süreçte, konut ile birlikte diðer alt gruplarda da geliþme baþlamýþtýr. Sektörün finansman sistemi daha etkin bir yapýya kavuþurken þirketlerin kurumsallaþma derecesinin arttýðý, ürünlerin kalite ve standartlarýnda ise önemli bir yükselmenin olduðu görülmektedir. Sektörde yaþanan bir diðer önemli geliþme ise yabancý katýlýmcý sayýsýndaki belirgin artýþtýr. Konut satýn alma kararlarýný erteleme eðilimi 2007 yýlýnda tüketiciler konut satýn alma kararlarýný erteleme eðilimi göstermiþlerdir. Bu eðilimin ortaya çýkmasýnda, 2007 yýlýnda yaþanan Cumhurbaþkanlýðý ve genel seçim süreçleri kadar global ekonomideki belirsizliklerin Türkiye ekonomisine yansýmalarý da rol oynamýþtýr yýlýnda Türkiye ekonomisi Mart tan Aðustos a kadar politik belirsizliðin sonucu olarak ortaya çýkan istikrarsýz bir dönem yaþamýþtýr. Bununla birlikte Türkiye, doðrudan yabancý yatýrým giriþi 6,1 milyar dolar olarak belirlenmiþ olup, bu rakam geçen yýlýn ayný dönemi ile karþýlaþtýrýldýðýnda %44 lük bir düþüþe iþaret etmektedir. Euro-zone ekonomilerindeki duraklamanýn iç talep üzerindeki olumsuz etkisi, AK Parti kapatma davasý ile ilgili ortaya çýkan belirsizliðin giderilmesi ve düþüþ gösteren petrol fiyatlarýnýn, Merkez Bankasý nýn 14 Aðustos 2008 tarihli Para Politikasý Kurulu kararýnda yansýtýldýðý görülmektedir. Genel olarak, dünya ekonomilerindeki eðilime yakýn olarak, son veriler Türkiye de de büyümede hýz kaybýný ve enflasyonda hýzlanmayý iþaret etmektedir. GYODER raporlarýna göre, Türkiye'de 2015 yýlýna kadar 8 milyon konut ihtiyacý bulunmaktadýr. Talebi oluþturan en büyük etken ise, Türkiye'de depreme dayanýksýz, imarý ve tapusu bulunmayan konut sayýsýnýn çokluðudur. Konut sektöründeki talebin büyük kýsmýný, mevcut yetersiz konutlar yerine yeni yapýlmýþ, güvenli ve sosyal imkanlara sahip sitelerde yaþamak isteyen orta ve orta altý gelir grubu oluþturmaktadýr. Arz tarafý incelendiðinde ise firmalarýn yükselen inþaat maliyetleri ve yüksek arsa bedelleri nedeniyle uygun fiyatlý konut üretemedikleri görülmektedir. Faiz oranlarýnýn orta ve alt gelir grubunun alým gücünü desteklememesi ve firmalarýn ihtiyaca yönelik konut üretememesi ihtiyacý talebe dönüþtürememektedir. Ucuz arsa üretimi büyük önem taþýyor Gelecek dönemde orta ve alt gelir grubunun konut sahipliliðinin artýrýlmasý, ucuz arsa üretimi için verilecek teþvikle konut fiyatlarýnýn düþmesine baðlýdýr. Bunun yaný sýra, alým gücünü destekleyebilmek için faiz oranlarýnýn %1'in altýna inmesi ve konut alýmýnda devlet teþvikinin devreye girmesi büyük önem taþýmaktadýr yýlýnda özellikle orta gelir grubuna yönelik konut açýðýnýn farkýnda olan yatýrýmcýlarýn arsa maliyetlerinin nispeten ucuz olduðu alanlarda orta gelir grubuna yönelik konut üretimine aðýrlýk verebileceði düþünülmektedir. Bunlara ek olarak, TÜÝK verilerine göre yýllýk %1,5 oranýnda seyreden nüfus artýþýnýn ve %2,5'lik kentleþme oranýnýn da konut talebindeki artýþý destekleyeceði ve gayrimenkul sektörünün hýzla büyüyeceði öngörülmektedir yýlýnda pazara giriþ yapan yabancý yatýrýmcýlar, 2007 yýlýnda yatýrýmlarýný hýzlandýrmýþlardýr. Yabancý sermayeli kuruluþlar 2007 yýlýnda gayrimenkul sektöründe satýn alým ve proje geliþtirmeye aðýrlýk vermiþlerdir. Merkez Bankasý'nýn verilerine göre 2006 yýlýnda gayrimenkul sektörüne uluslararasý doðrudan yatýrým giriþleri 99 milyon dolar olurken, 2007 yýlýnda 905 milyon dolara yükselmiþtir. Yabancýlarýn konut alýmlarý Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoðunlaþmýþ olup Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü verilerine göre yabancýlar adet taþýnmaz edinmiþlerdir. Ýlerleyen dönemde yabancý yatýrýmcýlarýn Türkiye gayrimenkul pazarýna ilgisinin devam edeceði öngörülmektedir.

12 10 YAPI KREDÝ KORAY 2008 FAALÝYET RAPORU Türkiye dünyada en çok alýþveriþ merkezi projesi geliþtiren ülkelerin arasýnda yer almaktadýr. Türkiye son 20 yýlda, perakende sektöründe tüm dünyada en çok alýþveriþ merkezi (AVM) projesi geliþtiren ülkeler arasýna girmiþtir. 2007'de Türkiye'deki toplam AVM sayýsý 179'a, toplam kiralanabilir alan ise 3,5 milyon m² ye yükselmiþtir. Türkiye'deki 179 AVM'nin 58'i Ýstanbul'da, kalan 121'i ise Anadolu'nun çeþitli þehirlerinde bulunmaktadýr. 179 AVM için gerçekleþtirilen toplam yatýrým 10 milyar dolar olarak hesaplanýrken, gelecek 5 yýlda yapýlacak yatýrýmlarla birlikte bu rakamýn 22 milyar dolara yükseleceði öngörülmektedir. Türkiye'deki AVM'lerin %32'den fazlasý Ýstanbul'dadýr. Ýnþaat halindekiler ve proje aþamasýndakiler eklendiðinde Ýstanbul'daki AVM sayýsýnýn 142'ye, Anadolu'daki AVM sayýsýnýn 204'e çýkacaðý; Türkiye'deki toplam AVM sayýsýnýn ise 346'ya ulaþmasý beklenmektedir. AVM'ler yabancý gayrimenkul yatýrým þirketlerince de en büyük ilgi odaðýný oluþturan yatýrým alaný durumuna gelmiþtir. Ofis talebinin önümüzdeki yýllarda artacaðý öngörülmektedir 2008 yýlýnda ofis piyasalarýnda stok azalmýþ, kiralar artýþ göstermiþtir. Türkiye'de faaliyete geçen yabancý þirketler ofis talebini tetiklemektedir. Talep artýþýný besleyen bir diðer unsur ise sürdürülebilir ekonomik büyüme ve olumlu piyasa koþullarýnda hýzlý geliþme kaydeden yerli þirketlerdir. Özellikle þehir merkezinde yer alan nitelikli ofis binalarýna talep devam etmektedir. Az sayýda ofis projesinin gerçekleþtirildiði bu dönemde özellikle A sýnýfý binalara ihtiyaç olduðu gözlenmektedir. Ofis sektörüne olan talebin 2009 yýlýnda da devam edeceði tahmin edilmektedir DE YAPI KREDÝ KORAY Yapý Kredi Koray müþterilerine verdiði deðeri geliþtirdiði projelerle ortaya koymaktadýr. Þirket, müþteri talep ve ihtiyaçlarýna en iyi þekilde cevap verecek projeleri ve özel çözümleri üretmeye odaklýdýr. Bu düþünce tarzý, Yapý Kredi Koray'ýn proje geliþtirme aþamasýndan baþlayarak konutun teslimine ve satýþ sonrasýna uzanan sürecin bütününe egemendir. Yapý Kredi Koray müþteri iliþkilerindeki deneyim ve tecrübesi ile müþterisini dinleyen ve iyi anlayan þirket kimliðini her zaman göstermektedir. Þirket, satýþ ekibinin projelere hakimiyetinin en üst boyutta olmasýna özel önem vermekte; son derece detaylý hazýrlanmýþ eðitimlerle ekibi sürekli olarak desteklemektedir. Finansman, Pazarlama ve Proje Geliþtirme Gücü Proje geliþtirme faaliyetlerini finansman ve pazarlama süreçlerinin bütünleþik bir parçasý olarak gören Yapý Kredi Koray güçlü bilançosunun saðladýðý açýlýmlarý en etkin þekilde kullanmakta; kentlerimizdeki en seçkin örneklerden oluþan gayrimenkul portföyüyle saðlam ve sürekli bir geliþme kaydetmektedir. Yapý Kredi Koray uluslararasý arenada günden güne artan bir saygýnlýða, ulusal pazarda ise farklý alanlara yönelik güçlü yatýrým potansiyeliyle pekiþen eþsiz bir konuma sahiptir. Yapý Kredi Koray'ýn bu özellikleri, Þirket'in en önemli güç odaklarýndan birini oluþturmakta; makro düzeydeki dalgalanmalara ve pazarýn deðiþen beklentilerine karþý kendini yeniden konumlandýrma esnekliðini yaratmaktadýr.

13 YAPI KREDÝ KORAY 2008 FAALÝYET RAPORU 11 Portföy Net Aktif Deðeri 2008 yýlý sonuçlarýna göre Yapý Kredi Koray'ýn portföy net aktif deðeri 136,1 milyon YTL'dýr. Þirket'in ayný dönem itibariyle toplam aktifleri 151,54 milyon YTL'ye ulaþmýþ bulunmaktadýr. Özsermaye %7,4 azalarak 98,3 milyon YTL olmuþtur. Dönem net zararý 11,75 milyon YTL seviyesine ulaþmýþ, hisse baþýna zarar 0,2938 YTL olarak kaydedilmiþtir. Proje Portföyündeki Geliþmeler Yapý Kredi Koray, ülkemizin en seçkin gayrimenkul projelerinden oluþan portföyünü, 2008 yýlýnda da makroekonomik konjonktür ve piyasadaki geliþmelerin ýþýðýnda yönetmeye devam etmiþtir. Þirket proje portföyünde 2008 yýlýnda meydana gelen baþlýca geliþmeler aþaðýda özetlenmiþtir. Yapý Kredi Koray tarafýndan 11 Kasým 2007 tarihinde lansmaný yapýlan Mor Ada Esenyurt projesi, þirket hissedarlarý için daha saðlýklý bir risk-getiri dengesi saðlayacaðý görüþü ile Türkiye deki makroekonomik koþullar gözönünde bulundurularak 13 Mart 2008 tarihinde alýnan kararla inþaat ve satýþ faaliyetleri bir süre ertelenmiþtir. Yapý Kredi Koray ýn, merkezi 10 Montreal Place, WTC, Entrance F, 1st Floor, Office 46, 1st District, Bükreþ, Romanya adresinde bulunan, Bükreþ Ticaret Sicilinde J40/2601/2004 no ile kayýtlý bulunan GKY Real Estate Investments SA in ihraç edilmiþ hisselerinin %49,94825 ine tekabül eden adet hissesini EURO bedelle 27 Aðustos 2008 tarihinde Metaltrade International SRL þirketine satmýþtýr. Yapý Kredi Koray, 2008 yýlýnda da müþterilerine taahhüt ettiði teslimat tarihlerine titizlikle uymaya devam etmiþtir. Bu kapsamda Ankara Ankara projesinin 138 üniteden oluþan bölümü ev sahiplerine teslim edilmiþtir. Yapý Kredi Koray tarafýndan inþaatý devam eden Ankara Çankaya projesi, Ankara Büyükþehir Belediyesi nin Çankaya Belediyesi ne açmýþ olduðu imar çapý ve inþaat ruhsatý iptali konulu davaya iliþkin olarak, Ankara 9. Ýdare Mahkemesi nin yürütmeyi durdurma kararý neticesinde, 4 Eylül 2008 tarihinde inþaat bir süreliðine durdurulmuþtur. Yapý Kredi Koray, 23 Ekim 2008 tarihinde alýnan yönetim kurulu kararý ile YTL sermaye ile Geliþim Gayrimenkul ve Yatýrým Ticaret A.Þ. sermayesine YTL bedel ile nakden iþtirak etmesine karar vermiþtir. Yapý Kredi Koray, 26 Kasým 2008 tarihinde Riva Göllü parsellerinin tümünü ve Riva Doðunun bazý parsellerini Geliþim Gayrimenkul ve Yatýrým Ticaret A.Þ. ye YTL+KDV bedelle satmýþtýr yýlý ikinci çeyreðinden itibaren konut sektöründe yaþanmaya baþlanan durgunluk ve 2008 in üçüncü çeyreðinden itibaren baþlayan tüm dünyayý etkisi altýna alan ekonomik kriz nedeni ile þirketimiz istihdam maliyetinin gelirlere oranla yüksek seviyelere ulaþacaðý görülmüþ ve 16 Aralýk 2008 tarihinde Satýþ ve Pazarlama Departmaný nýn tamamen kapatýlmasýna, Mali ve Ýdari Ýþler, Proje Yönetim ve Mevzuat Destek Departmanlarý nda personel azaltýlmasýna karar verilmiþtir. Bu kapsamda tarihinde Satýþ ve Pazarlama departmanýndan, bu departmandan sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Sevim Özer Aksan da dahil olmak üzere 8 kiþinin, Mali ve Ýdari Ýþler Departmaný ndan 7 kiþinin ve Proje Yönetim Departmaný ndan 2 kiþinin hizmet akdi fesihleri gerçekleþmiþtir. Yapý Kredi Koray, 2008 yýlýnda da, temel rekabet avantajlarýný oluþturan ulusal pazardaki güçlü konumunu, proje geliþtirme yetkinliðini, mükemmel uygulama gücünü performansýna yansýtmaya devam etmiþtir.

14 12 YAPI KREDÝ KORAY 2008 FAALÝYET RAPORU PROJELERÝMÝZ ELÝT RESIDENCE ÝSTANBUL BÝS ÝSTANBUL ÝSTANBUL

15 YAPI KREDÝ KORAY 2008 FAALÝYET RAPORU 13 Yapý Kredi Koray sektördeki onbir yýllýk deneyimi ve performansýyla geliþen, deðiþen ve dönüþen kentlerin gereksinimlerine mükemmel çözümler üretmektedir. ANKARA ÇANKAYA EVÝDEA NEO ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ

16 14 YAPI KREDÝ KORAY 2008 FAALÝYET RAPORU PROJELERÝMÝZ ANKARA ÇANKAYA

17 YAPI KREDÝ KORAY 2008 FAALÝYET RAPORU 15 Ankara nýn kalbinde eþsiz bir proje Ankara'nýn en deðerli bölgesinde... Ankara'nýn en deðerli bölgesi Çankaya'da yer alan proje 2 adedi 8'er katlý, 1 adedi ise 6 kattan oluþan 3 konut bloðu ile 2 adedi 5'er katlý, 1 adedi ise 3 kattan oluþan 3 ticari bloktan oluþmaktadýr. Proje kapsamýnda açýlacak olan AVM'de dünyanýn önde gelen markalarý Ankaralý tüketicilerle buluþacaktýr. Ankara'nýn en gözde caddesi olan Ýran Caddesi üzerinde konumlanan Çankaya projesinin her ayrýntýsýnda, Yapý Kredi Koray'ýn titiz çalýþmasýnýn ve kaliteye verdiði önemin izlerini görmek mümkündür. Klasik ve modern çizgilerin birleþtiði butik bir proje Mimari dokusuyla fark yaratacak ve Ýran Caddesi'nin çehresini deðiþtirecek olan proje, mimar Haluk Tümay'ýn imzasýný taþýmaktadýr. Özellikle dýþ cephesi ve iç alandaki mükemmel peyzaj uygulamalarýyla dikkat çeken proje, mimari açýdan da fark yaratmaktadýr. Gün geçtikçe deðerlenecek bir yatýrým Konumu itibariyle Ankara'nýn en deðerli projesi olarak kabul edilen Ankara Çankaya, eþsiz bir yaþam alaný olarak ev sahiplerine ayrýcalýk getirirken kârlý bir yatýrým imkaný da sunmaktadýr.

18 16 YAPI KREDÝ KORAY 2008 FAALÝYET RAPORU PROJELERÝMÝZ MOR ADA Kent oluþumunda seçkin ve nitelikli bir yaklaþým Yeni bir ada yükseliyor Mor Ada, Bahçeþehir'e komþu Esenyurt'ta, 54 dönüm arazi üzerinde doðanýn renkleriyle bezenmiþ kesintisiz 40 dönüm peyzaj ile 1 kilometrelik bisiklet ve yürüyüþ parkuruna sahip toplam 780 üniteden oluþan yeni bir yaþam alaný olarak planlanmýþtýr. Doðayla iç içe bir yaþam Mor Ada, doðayý yaþam biçimi haline getiren yepyeni bir hayata davet etmektedir. Proje, yeþilin dinlendiriciliði ile birleþen ve farklý peyzaj düzenlemeleri sayesinde her adýmda doðanýn ferahlýðýný hissettiren farklýlaþtýrýlmýþ bir yaþam alaný vaat etmektedir. Özgün bir yaþam felsefesini yansýtan mimari Fonksiyonel yapýlandýrýlmýþ kat planlarý ve doðayla örülmüþ özgün bir mimariye sahip Mor Ada þehirden kopmadan ayrýcalýklý bir yaþam için geliþtirilen bir projedir. Mor Ada daha giriþten itibaren sýcaklýðý hissedilen içedönük mimarisiyle farklý bir yaþam konseptini yansýtmaktadýr. Farkýný her ayrýntýsýnda hissettiren kusursuz mimarisi, doðanýn ayrýntýlarýyla çevrelenmiþ sosyal alanlarý ve buluþma adresleri ile Emre Arolat imzasýný taþýyan Mor Ada, estetik bir yaþam biçimi sunmaktadýr.

19 YAPI KREDÝ KORAY 2008 FAALÝYET RAPORU 17

20 18 YAPI KREDÝ KORAY 2008 FAALÝYET RAPORU PROJELERÝMÝZ NEO ALIÞVERÝÞ ve YAÞAM MERKEZÝ

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Yapı Kredi Koray Genel Bakış

Yapı Kredi Koray Genel Bakış Yapı Kredi Koray Genel Bakış Faaliyet Konusu : Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Kuruluş: Aralık 1996 (Halka Arz 1998) Ortaklık Yapısı : Yapı Kredi Bankası (%26) Koray Grubu (%25) Halka Açık (%49) Yatırım

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

isuzu Anadolu Isuzu Yýllýk Rapor 2002 Yýllarca Yollarca Þampiyon A NADOLU G RUBU

isuzu Anadolu Isuzu Yýllýk Rapor 2002 Yýllarca Yollarca Þampiyon A NADOLU G RUBU isuzu Anadolu Isuzu Yýllarca Yollarca Þampiyon A NADOLU G RUBU Ýçindekiler Genel Müdür ün mesajý............................................................ 3 Anadolu Grubu.................................................................

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

VII PARA VE BANKA 105

VII PARA VE BANKA 105 VII PARA VE BANKA 105 106 PARA VE BANKA A. GENEL DURUM Uygulamaya konulan ekonomik program çerçevesinde 2000 yýlý para politikasýnýn temelini, yýl baþýndan itibaren 18 aylýk bir sürede döviz kurunun dönem

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

2007 FAALÝYET RAPORU Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý... 1-2 Ýcra Kurulu Baþkaný nýn Mesajý... 3-4 Yönetim... 5-8 LOGO Hakkýnda... 9 Ýnsan Kaynaklarý... 10 Ortaklýðýn Faaliyet Gösterdiði Sektör

Detaylı

2009 FAALÝYET RAPORU ÝÇÝNDEKÝLER Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý...1-2 Ýcra Kurulu Baþkaný nýn Mesajý...3-4 Yönetim...5-8 LOGO Hakkýnda...9-10 Ýnsan Kaynaklarý...11 Ortaklýðýn Faaliyet Gösterdiði Sektör

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi. 2012 Faaliyet Raporu

Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi. 2012 Faaliyet Raporu Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi 2012 Faaliyet Raporu Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi 2012 Yýlý Faaliyet Raporu Önemli Kilometre Taþlarý Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý Genel Müdür ün

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

YÖNETİM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TEMİZLİK HİZMETLERİ PEYZAJ HİZMETLERİ GÜVENLİK HİZMETLERİ TEKNOLOJİK HİZMETLER BAŞKANIN MESAJI Uzun yılların vermiş olduğu deneyimimizi insanı merkeze alan, sürdürülebilir

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

FAALÝYET RAPORU 2009 23. Uluslararasý Tüketici Zirvesi Kalite Ödülleri nde Iþýk Sigorta, Türkiye genelinde yapýlan Markalarýn Tüketici Üzerindeki Etkileri konulu araþtýrma sonuçlarý ve 9 Eylül 2009 yýlýnda

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

2010 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ Vizyon - Misyon 2 Tarihsel Geliþim 3 Ortaklýk Yapýsýve Sermaye Artýrýmlarý 4 Ana Sözleþme Deðiþiklikleri 5-8 Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý 9-10 Genel Müdür Mesajý 11-12 Özet Finansal

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Ürün Kataloðu Sensiz olmaz HAKKIMIZDA Viking Temizlik ve Kozmetik A.Þ. 1978 yýlýnda Avcý Kimya ünvaný ile baþladýðý ticari hayatýna, 1992 yýlýnda Viking Temizlik Ürünleri Limited Þirketi ve 2004 yýlýnda

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı