içindekiler odtü lüler bülteni-113-kasým Kasým 2002 KÖPRÜYÜ KÝM KURACAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "içindekiler odtü lüler bülteni-113-kasým2002 3 113 Kasým 2002 KÖPRÜYÜ KÝM KURACAK"

Transkript

1 1965 ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr Odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek Üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý : 113 Kasým 2002 Dernek Adýna Sahip Levent TOSUN (ME 70) Yayýn Sorumlusu Nemin FENMEN (CHE 80) Yayýn Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) Kubilay DÜNDAR (SOC 92) Sema ONURLU (METE 80) Çiðdem BERDÝ GÖKHAN (ARCH 71) Ýlkem TOKER (FDE 97) Ahmet S. AKTAÞ (SOC 99) Yayýna Hazýrlayan Ayça YALÇIN Grafik AYDAN YAYINCILIK Baský AYDAN YAYINCILIK (0.312) * * * Ýmzalý yazýlardaki görüþ ve düþüncler yazarlarýna ait olup, Derneði ve Bülteni sorumlu kýlmaz, Bültenle iletilen yazýlarýn tamamý 1000 sözcüðü geçmeyecek þekilde hazýrlanmalý, mümkünse disket veya e-posta ile iletilmelidir. * * * ODTÜ Mezunlarý Derneði Yöntim Kurulu Levent TOSUN (ME 70), Baþkan Nemin FENMEN (CHE 80), Yazman Sema ONURLU (METE 80), Sayman Cem YAÞIN (CP 89), Üye Nurhan KORAL (METE 85), Üye Ünal KARASU (ECON/STAT 76), Üye Iþýkhan GÜLER (CE 83), Üye Ýþletme Müdürü Ayhan GÜLSOY (CHE 93) Banka Hesap No Ödenti Ýçin T.Ýþ Bankasý, ODTÜ Þubesi, 4229/ Garanti Bankasý, Maltepe Þubesi Burs ve Yardýmlar Fonu Ýçin T.Ýþ Bankasý, ODTÜ Þubesi, 4229/ Garanti Bankasý, Maltepe Þubesi ODTÜ Mezunlarý Derneði 428. sokak 100. Yýl ANKARA Tlf : Fax : E-posta: içindekiler ODTÜ MEZUNLARI DERNEÐÝ 113 Kasým 2002 odtülüler bülteni KÖPRÜYÜ KÝM KURACAK ODTÜ MEZUNLARININ ÝÞBÝRLÝÐÝNE ORTAM YARATACAK Konsey Ýþ Merkezi Sitesi AÇILDI bizden size...5 panel...6 konsey...7 içimizden biri...8 burs...10 kim...11 dernekten...12 çalýþma gruplarýndan...13 yeþillendirme kampanyasý...14 kampanya...16 viþnelik te bu ay...17 hocam inecek var...18 çalýþanlarýmýzý tanýtýyoruz...21 sosyal ve kültürel etkinlikler...22 etkinlik...27 kültür sanat...30 odtü lüler bülteni-113-kasým2002 3

2 TÜM MEZUN ARKADAÞLARIMIZ GELÝN! ÖÐRENCÝ DANIÞMANLIÐI PROJESÝNE KATILIN. DENEYÝMLERÝNÝZ SADECE SÝZDE KALMASIN. GEÇTÝÐÝMÝZ YOLLARDA ÞÝMDÝ GENÇLERÝMÝZ YÜRÜYOR. GELÝN ONLARA YOL ARKADAÞI OLALIM. BU ÝÞE GÖNÜLLÜYSENÝZ LÜTFEN adresindeki KÝM Öðrenci Danýþmanlýðý Bilgi formunu doldurarak projeye katýlýn... KÝM ÇALIÞMA GRUBU bizden Sevgili ODTÜ'lüler, Bültenimizin bu sayýsý elinize ulaþtýðýnda Türkiye Cumhuriyeti 58. Hükümetine doðru adým atmýþ olacak. Ekim ayý içinde Derneðimizin düzenlediði ve ODTÜ'lü milletvekili adaylarýnýn konuþmacý olarak katýldýðý panelde, siyasette sorun oluþturduðu konusunda fikirbirliðine varýlan konulardan siyasi kirlenme ve yolsuzluklarýn önüne geçilmesini, Devlet kurumlarýnýn saydamlýðýnýn saðlanmasýný, bunun önemli bir koþulu olan milletvekili dokunulmazlýklarýnýn kürsü dokunulmazlýðý dýþýnda kaldýrýlmasýný, siyasi partiler yasasý ve seçim yasasýnda gerekli düzenlemelerin yapýlmasýný, seçilenlerin halk adýna deðil, halk tarafýndan seçilmesinin saðlanmasýný, özetle, siyasette gerçek demokrasi istiyoruz. ODTÜ Mezunlarý Derneði olarak bu isteklerin takipçisi olacaðýmýzý vurgulamak istiyoruz. Bültenimizin bu sayýsýnda yalnýzca Derneðimiz adýna deðil, yurtiçindeki tüm ODTÜ mezunlarý dernek ve þubelerinin bir çatý altýnda birleþtiði ODTÜ Mezunlarý Konseyi adýna gerçekleþtirilen Konsey Ýþ Merkezi projesini sizlere duyurmaktan kývanç duyuyoruz. Bundan 5 yýl kadar önce bir düþünce olarak ortaya atýlan Konsey Ýþ Merkezi (KÝM), ODTÜ'lüleri yalnýzca iþ ya da eleman ararken buluþturmaya deðil, iþbirlikteliði arayan kuruluþlar arasýnda da ODTÜ'lü dayanýþmasýný pekiþtirmeye yönelik bir proje. Bu projenin bilgisayar altyapýsýný, tasarýmýndan yazýlýmýna dek üstlenerek üstün bir özveri örneði gösteren sevgili Zeki Sagay'a (EE'79), ve projede emeði geçen KÝM Çalýþma Grubu üyelerine çok teþekkür ediyor, tüm üyeleri, bu Bülten aracýlýðýyla duyurulan veritabanýna özgeçmiþlerini ve kuruluþlarýna iliþkin bilgileri kaydetmeye çaðýrýyoruz. bizden size size ODTÜ MEZUNLARI 1965 DERNEÐÝ BUGÜN BÝR FÝDAN, YARIN TÜRKÝYE NÝN AYDINLIK GELECEÐÝNÝ KUCAKLAYAN BÝR ORMAN... Bir Fidana Can Suyu da siz verin! Burs ve Yardýmlar Fonu na yapacaðýnýz baðýþ ile geleceðin ODTÜ lülerine elinizi uzatýn! Ayrýntýlý bilgi için Dernek Müdürlüðü nü arayabilirsiniz. ODTÜ Mezunlarý Derneði Banka Hesap Bilgileri Türkiye Ýþ Bankasý ODTÜ Þubesi Hesap No : 4229/ Garanti Bnkasý Maltepe Þubesi Hesap No : /2 Telefon : Fax : e-posta : Konsey Ýþ Merkezi Projesi, yýllar önce belki bir hayalden ibaret iken Konsey üyesi tüm derneklerin üyelerinin veritabanýna bilgilerini kaydetmeleriyle birlikte birkaç ay içinde, yurt içinde ve dýþýndaki tüm ODTÜ'lüleri kucaklayan, kariyer planlarýný, iþ baðlantýlarýný etkileyen ve belirleyen bir sistem olacak. Bu sistem, herhangi bir karþýlýk beklemeksizin tümüyle gönüllülük esasýna dayanan bir seferberliðin eseridir. Sivil toplum örgütlerinin üretkenliði, ortaya atýlan bir düþünce etrafýnda herhangi bir çýkar beklemeksizin birleþenlerin gönüllü çalýþmalarýna dayanýyor. Sivil toplum kuruluþlarýnda çalýþmanýn bizlere manevi karþýlýðý, bu dayanýþmanýn somut bir ürüne, bir esere dönüþtüðünü görmek, bu eserin yaratýlmasýnda bizim de katkýmýz olduðunu bilmektir. Týpký yýllar öncesinde bir hayalden ibaret olan bir tesisin yapýmý için katký payý vererek bugün Viþnelik adýný verdiðimiz eserin gerçekleþmesini saðlayanlarýn gösterdiði dayanýþma seferberliði gibi. Yarattýðýmýz esere bir tuðla daha koyanlarýn varlýðýný görmek, bilmek, dayanýþmamýzý daha da pekiþtiriyor. Bugün birçoðumuzun bütçesinden ayýramayacaðý bir miktar olan 1000 $ tutarýndaki katký payýný, bu nedenle aylýk en az 20 $ tutarýnda taksitlendirmeye olanak tanýyarak daha fazla ODTÜ'lünün Viþnelik'e bir tuðla koymasýný hedefledik. Kampanyamýzýn baþladýðý 1 Ekim 2002'den bu yana 12 arkadaþýmýz daha bu eseri yaratanlar arasýnda yerini aldý. Dileðimiz, her bir üyenin bu dayanýþmaya katkýda bulunmuþ olmasý. Saygýlarýmýzla, Yönetim Kurulu odtü lüler bülteni-113-kasým2002 5

3 panel panel panel Ankara milletvekili adayý ODTÜ'lülerin kendilerini tanýtmalarý, çeþitli konularda kendilerinin ve partilerinin yaklaþýmýný aktarmalarý ve katýlýmcýlarýn sorularýný yanýtlamalarýna yönelik olarak 24 Ekim 2002 günü düzenlenen panele Ankara milletvekili adaylarýndan Ali Babacan, Dilek Tözeren ve Ali Osman Türkyýlmaz mazeret bildirerek katýlmadýlar. Panelin açýlýþ konuþmasýnda ODTÜ Mezunlarý Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Levent Tosun, aldýklarý eðitimin niteliði gereði demokrat düþünce biçimleri, araþtýrýcý, sorgulayýcý kimlikleriyle ODTÜ mezunlarýnýn siyasette daha etkin olarak yer almasý gerektiðine iþaret ederek sadece Ankara milletvekili adayý ODTÜ'lülerin sayýsýnýn 9 farklý partiden toplam 14 olmasýnýn sevindirici olduðunu belirtti. Konuþmacýlar, ODTÜ Mezunlarý Derneði'nde ODTÜ'lülere seslenmenin bir ayrýcalýk olduðunu belirttiler. Konuþmalarýnda bazýlarý daha çok parti programlarý üzerinde yoðunlaþýrken kimi de aday olduðu partiyi neden seçtiðini, parti programýnýn kiþisel görüþleriyle hangi yönlerden örtüþtüðüne deðindi. Yöneltilen sorular arasýnda en can alýcý olaný, "sizce Cumhuriyet için en büyük tehlike nedir?" sorusuydu, gelen yanýtlar oldukça farklý olmakla birlikte katýlýmcýlar temiz siyaset, saydam Devlet kavramlarýnda birleþtiler. Yakup Kepenek, yurtta barýþ, dünyada barýþ'ýn önemli olduðunu, ancak son 25 yýldýr süregelen üretimsizliðin, iþsizlik ve yolsuzluðun daha büyük tehlike olduðunu, bunlarýn çözülmeden baþý dik bir ulus olamayacaðýmýzý belirterek siyasi kirlenmenin ve yolsuzluklarýn önlenmesinin, milletvekili dokunulmazlýklarýnýn kürsü dokunulmazlýðý dýþýnda kaldýrýlmasýnýn öncelikli olduðunu vurguladý. Haþim Aydýncak, Cumhuriyet için tehlike sezmediðini, çok farklý dervreler süresince ODTÜ'de öðrenci olduðundan farklý dönemlerdeki ODTÜ'lü gençlerle birarada olduðunu, gençler arasýnda sorgulayýcý, araþtýrýcý düþünce biçiminin hakim olduðunu belirtti. ODTÜ'lüler Soruyor: Seçim Ne Getirecek? Tunç Sevin de Cumhuriyet için tehlike sezmediðini belirterek önceliðin özelleþtirmede olmasý gerektiðini, devletin verdiði hizmetin hem pahalý, hem de verimsiz olduðuna dikkati çekti. Mete Göknel, kendinden önce söz alan arkadaþlarýnýn tersine Cumhuriyet için tehlike sezdiði için ulus-devlet kavramýný önde tutan bir partide yer aldýðýný belirtti. Ülkenin ekonomik yönden dýþa baðýmlýlýðýnýn adeta mandacýlýk boyutuna ulaþtýðýný, özkaynaklarýmýza dönmenin öncelikli olduðunu belirterek siyasetçinin devletten elini çekmesinin saðlanmasý halinde devlet kurumlarýnýn verimli çalýþmasýna engel bir durum olmadýðýný vurguladý. Tuluð Ok, Cumhuriyet için herhangi bir tehlike olmadýðýný, devletin kurumlar ve kurallarla yönetildiðini, bu kurumlardan Silahlý Kuvvetler'in varlýðýnýn Atatürk'ün koyduðu ilkelerin güvencesi olduðunu dile getirerek öncelikli sorunun 1980'lerden bu yana Türk toplumunu Türk toplumu yapan deðerlerdeki erozyon olduðunu, toplumu milli ve manevi deðerlere geri döndürmek gerektiðini belirtti. Filiz Pehlivan, kendisine yöneltilen bir soruyu yanýtlarken siyasetin kadýný kabullenmesi için daha fazla kadýnýn siyasette etkin olarak yer almasý gerektiðini söyledi. Enerji yönünden dýþa baðýmlý olunmamasý için var olan kaynaklarýn iyi kullanýlmasýnýn, yatýrýmlarýn veriminin artýrýlmasýnýn öncelikli olduðunu belirtti. Fatma Çölaþan, Cumhuriyetin temellerinin çok saðlam atýldýðýný, bunu yýkacak güç olmadýðýný, ancak Cumhuriyet rejimine ara verilerek ülkenin geriye gitmesini istemediklerini belirtti, önceliðin saydamlýkta olduðunu vurguladý. Mehmet Tomanbay partisi varken Cumhuriyet için herhangi bir tehlikenin sözkonusu olmadýðýný, buna karþýn en önemli tehlikenin kirli siyaset olduðunu söyledi ve bu nedenle milletvekili dokunulmazlýklarýnýn kaldýrýlmasýnýn çok önemli olduðunu vurguladý. Ersan Öztuna, bayrak, Atatürk ve inanç üzerine siyaset yapýldýðý sürece Cumhuriyet için tehlikenin her zaman var olacaðýna dikkat çekti ve ekonomik sorunlarýn çözümü için dýþsatýma yönelik üretimin öncelikli olduðunu belirtti. 6 odtü lüler bülteni-113-kasým2002

4 konsey konsey konsey ODTÜ Mezunlarý Konseyi Bildirisi Kamuoyuna; Ülkemizde yeni bir erken seçim telaþýnýn yaþandýðý günlere girdik. Siyasi belirsizliðin günlük yaþamýn bir parçasý olduðu ülkemizde ekonomik sorunlarý aþmanýn çok zor olduðunu biliyoruz. Ýç ve dýþ borçlarý korkutucu bir düzeye ulaþmýþ, ekonomisi týkanma noktasýna gelmiþ bir ülkenin yönetimine talip olanlarýn sunduklarý programlar büyük önem kazanýyor. Ülkemizi kýskacýna almýþ olan ekonomik krizin yaný sýra, dýþarýda, ufuktaki Irak savaþý, Avrupa Birliði ile ilgili giriþimler, yýllar boyu çözümsüzlüðe itilmiþ olan Kýbrýs sorunu, içeride siyasi kirlenme, önlenemeyen yolsuzluklar, hortumlanan bankalar, yok pahasýna ele geçirilen özvarlýklarýmýz önümüzdeki seçimlerden sonra oluþacak bir hükümetin çözmesini beklediðimiz sorunlardan sadece bazýlarý. Üreten, ürettiðini tüketen bir ekonomik sistemin dýþýna çýkýldýðýnda bir ülkenin, mevcut tüm kaynaklarýna, yeraltý ve yerüstü zenginliklerine, üretmeye hazýr iþgücüne raðmen nasýl uçuruma sürüklenebildiðini belki yarým asýrdýr izledik. Artýk izlemenin bir adým ötesine geçmenin zamanýdýr. ODTÜ Mezunlarý Konseyini oluþturan Dernekler olarak ODTÜ'lüleri, ODTÜ'lü olmanýn gerektirdiði demokrat yapýlarýný, liderlik özelliklerini ve bilgi birikimlerini sivil toplum örgütlerinde ve siyasi platformlarda daha etkin olarak deðerlendirmeye çaðýrýyoruz. Önümüzdeki dönemde; sorgulayýcý, araþtýrýcý, çözüm üreten, uygulayan kimlikleriyle ODTÜ'lülerin siyasette daha fazla yer almalarý gerektiðine inanýyoruz. Tüm üyelerimizi; parlamenter demokrasinin bir gereði olan seçimlerde, Atatürkçü, demokrat, çaðdaþ, laik ilkeleri savunan ve namuslu insanlarýn desteklenmesi yönünde hareket etmeye çaðýrýyoruz. Önümüzdeki seçimlerde oy kullanacak tüm ODTÜ mezunlarýnýn; ülkemizin kalkýnmasý ve demokrasimizin daha da güçlenmesi için birey olarak sorumluluklarýnýn bilincinde olduklarýný ve bu doðrultuda üstlerine düþen görevleri yerine getireceklerini kamuoyuna duyururuz. ODTÜ MEZUNLARI KONSEYÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði, Ankara ODTÜ Mezunlarý Derneði Antalya Þubesi ODTÜ Mezunlarý Derneði Çukurova Þubesi ODTÜ Mezunlarý Derneði Kocaeli Þubesi Bursa ODTÜ Mezunlarý Derneði Denizli ODTÜ Mezunlarý Derneði Ege ODTÜ Mezunlarý Derneði Eskiþehir ODTÜ Mezunlarý Derneði Gaziantep ODTÜ Mezunlarý Derneði Ýstanbul ODTÜ Mezunlarý Derneði Kayseri ODTÜ Mezunlarý Derneði Mersin ODTÜ Mezunlarý Derneði odtü lüler bülteni-113-kasým2002 7

5 içimizden içimizden biri: Hakan biri HAKAN ER Hakan Er, bu yýl ÖSS'de yabancý dil puaný birincisi oldu ve ODTÜ'yü tercih etti. Hakan þimdi ODTÜ Eðitim Fakültesi Ýngilizce Öðretmenliði Bölümü 1.sýnýf öðrencisi. ODTÜ tercihini aslýnda daha lise ikinci sýnýftayken yapmýþ: "Önümüzde bir hedef olarak ODTÜ'yü görmüþtük biz." Bize kendini tanýtýr mýsýn? 8 Mayýs 1984'de Giresun'da doðdum. Ýlkokul ve ortaokulu Giresun Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'nda okudum. Liseyi Giresun Anadolu Öðretmen Lisesi'nde tamamladým. Daha sonra ÖSS sonucunda ilk tercihim olarak ODTÜ'yü tercih ettim. Þu anda ODTÜ Eðitim Fakültesi Ýngilizce Öðretmenliði Bölümü'nde birinci sýnýf öðrencisiyim. Ýngilizceyi lisede mi öðrendin? Bu baþarýyý getirecek Ýngilizceyi lisede öðrendim diyebilirim. Ortaokulda da Ýngilizce derslerimiz vardý ama oradaki eðitimin fazla bir etkisi olduðunu söyleyemem, pek yeterli deðildi. Bunun dýþýnda herhangi bir katký aldýn mý? Bunun dýþýnda özel ders gibi bir katký almadým ama dersaneye gittim. Test çözme yeteneðimi geliþtirmek, alýþtýrma yapmak amacýyla gittim. Öðretmenlik istiyordun herhalde, öðretmen lisesine gittiðine göre bu tercihi o zaman yapmýþsýn.. Evet öðretmenliði istiyordum. Türkiye'de öðretmenlik daha çok garanti meslek olarak görülüyor, özellikle bazý branþlarda. Ben de öðretmenliði zevkli buluyorum. En azýndan þu anda buluyorum, bakalým mesleðe atýlýnca ne diyeceðim onu þimdi bilemiyorum ama zevk alarak yapacaðým birþey olduðuna inanýyorum. Bu nedenle öðretmen lisesine gittim. Orasý da zaten Giresun'da eðitimi en kaliteli olan okuldu. ODTÜ tercihini yapmaya nasýl karar verdin? ODTÜ tercihim lise 2. sýnýfta oldu diyebilirim. Çünkü bizim Ýngilizce öðretmenimiz, gerçekten kendisine çok saygý duyuyorum, çok iyi bir öðretmendi. Baþarýmýzda büyük bir katkýsý olduðuna inanýyorum. O bize ODTÜ'yü hep bir hedef olarak göstermiþti, bütün öðrencilere. Yani ODTÜ'nün eðitim olarak, yaþama dair kazandýracaklarý olarak bize çok telkinde bulundu diyebilirim. Önümüzde bir hedef olarak ODTÜ'yü görmüþtük biz. Aslýnda O bir hedef seçmiþti bizim için, onun çok büyük etkisi oldu. Sýnavda birincilik bekliyor muydun? Bu soruya cevap vermek için birinciliði ne zaman bekliyordum diye bir ayýrým yapmam gerekir. Tabi ki her öðrenci böyle büyük bir baþarý elde etmek ister. Türkiye'de derece yapmak, bunun olabileceðine 8 odtü lüler bülteni-113-kasým2002

6 inanmak gerçekten de zordu. Er Gerçekleþmesini beklersiniz ama olmayabilirdi.. Ben 3. sýnýftayken Ordu'dan Türkiye birincisi çýkmýþtý. Geçen sene dört tane birinci vardý, biri Ordu'dandý. Ben de "Neden Giresun'dan da çýkmasýn?" diye düþünmüþtüm senenin baþýnda. Olabilir diye de düþünmüþtüm. Ýçimde her zaman birinci olmak hayali vardý ama olmasam da üzülmezdim. Ama birincilik için hazýrlanmýþsýn deðil mi? Evet birincilik için, ya da en azýndan bir derece için hazýrlandým diyebilirim. ODTÜ'ye daha önce gelmiþ miydin? ODTÜ'yü tanýyormuydun? ODTÜ'yü çok iyi tanýmýyordum. Geçen yýl öðretmen liseleri arasýnda yapýlan bilgi yarýþmasý için Ankara'ya gelmiþtik. Yarýþma sonrasýnda son gün ODTÜ gezisi vardý. Çok ayrýntýlý deðildi zaten her yeri gezmemiz mümkün deðildi, çünkü ODTÜ çok büyük bir yer. O gün biraz çevreyi dolaþmýþtýk, bir de büyük bir þans ki Eðitim Fakültesi'nde toplanmýþtýk. O gün felsefe öðretmenimiz bize sýnýflarý gezdiriyordu ve "Bu sýralara iyi oturun belki sizleri de çeker." demiþti. Bu þekilde bir gezimiz olmuþtu. Sonra tercih öncesi hiç geldin mi? Tercih öncesi gelmiþtim ODTÜ Rektörü'nün daveti üzerine. Burada fakülteleri ve yurtlarý gezdik. Baþka üniversiteleri de gezdin mi? Evet gezdim. Özellikle Boðaziçi Üniversitesi'nin kampüsü çok güzeldi, boðaz manzaralý. Ama ODTÜ'nün baþka bir havasý var diye düþünüyorum. Sen zaten ODTÜ'yü önceden tercih etmiþsin sanki.. Öðretmenimizin bize hedef olarak ODTÜ'yü göstermesinin çok büyük etkisi oldu bu tercihte. Baþka üniversiteleri de gezdin ama ODTÜ'yü tercih ettin. ODTÜ'de seni en çok etkileyen ne oldu? Bir öðrenci tercihini yaparken pek çok kriteri göz önüne almak zorunda. Önceden de söylediðim gibi ODTÜ bizim önümüze konulan bir hedefti, biz de bunun için çalýþtýk. ODTÜ öncelikle eðitimde Türkiye'de en kaliteli üniversitelerden bir tanesi. Tabi öncelikle kaliteli bir eðitim bekliyorum. Burada çeþitli spor dallarýnda, kültürel aktivitelerde yer almayý ve güzel bir yerleþkede mutlu bir þekilde yaþamayý istiyorum. Çünkü insan mutluluðu ertelememeli bence. ODTÜ'nün gerek eðitim kalitesiyle, gerekse de sportif, kültürel, vb. aktiviteleriyle dolu dolu yaþanacak bir yer olduðunu düþünüyorum. Ayrýca Anadolu'da Ýstanbul bir korku gibidir. Ama Ankara daha düzenli, daha rahat yaþanacak bir ortam. ODTÜ'den neler bekliyorsun? Tercihimi yapmadan önce ODTÜ'den çok þeyler bekliyordum. Üniversiteli olmanýn getireceði avantajlardan elimden geldiðince yararlanmaya çalýþacaktým. ODTÜ bence Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden bir tanesi, sunacaðý imkanlar da diðer üniversitelerden daha fazla olmalýydý ki öyle olduðuna inanýyorum. ODTÜ'de kendi bölümümde, Ýngilizce Öðretmenliðinde hem Ýngilizcemi hem de öðretmenlik bilgimi geliþtirmeyi umuyorum. Burada öðrencilik yaþamým sýrasýnda mutlu olmak istiyorum. Günlerimi böyle sýnavlar geliyor, dersler çok þeklinde geçirmek istemiyorum. Her dakikayý eðlenerek geçirmek istiyorum. Þimdiye kadar nasýl gidiyor? Bir ay oldu yaklaþýk okul açýlalý. Ýlk geldiðimizde çok þaþýrmýþtýk, oldukça büyük gelmiþti kampüs. Artýk bazý þeyler yerine oturdu diye düþünüyorum. Fazla da gezmiyorum aslýnda, sadece okul, yurt, çarþý, biraz da deðiþik yerler, bazen arkadaþlarla bazen de yalnýz geziyorum. ODTÜ'ye alýþtým diyebilirim ama Ankara'ya hala alýþamadým. Mezun olduktan sonra ne yapmayý düþünüyorsun? Birincilik kazandýktan sonra pek çok kiþi bana tavsiyelerde bulundu. Þu anda kesin olarak bilmiyorum ama master yapmayý, yurt dýþýna gitmeyi istiyorum. Akademik kariyer? Þu anda kesin olarak bilmiyorum ama zaten master yaptýktan sonra belli bir yola girmiþ oluyorsunuz. ODTÜ Mezunlarý Derneði'ni daha önceden tanýyor muydun? Hayýr, bu görüþme sýrasýnda tanýdým. Ýnsanlarýn belli þeyleri paylaþtýktan sonra bunu devam ettirmek istemeleri çok güzel birþey. Ýnsanlar yaþadýklarý sürece ve birbirleriyle iletiþim kurduklarý sürece birbirlerine alýþýyorlar ve kopmak istemiyorlar. Üniversite dostluklarý baþkadýr derler, bunu göreceðiz. Bu dostluklarý burada daha uzun süreye yaymalarý gerçekten de güzel. Bize zaman ayýrdýðýn için çok teþekkürler.. Ben teþekkür ederim. Ropörtaj: Ýlkem TOKER (FDE'97, MBA'00) odtü lüler bülteni-113-kasým2002 9

7 burs burs burs bugün bir fidan, "ODTÜ' yü anlatmak onu yaþamak ne kadar zor bir iþmiþ meðer. Ýnsan sözlerine nereden baslayacaðýný kestiremiyor bir türlü. Bir de benim gibi yeni mezunsa ve hatýralara dönmek için çok erkense, üzerinde durulacak konu ODTÜ mezunu olmanýn yaþamýmdaki etkileri olacaktýr. Diplomamý alýp Ankara dan ayrýldýðýmda ellerimdeki þeyin yaþamýmý bu kadar kolaylaþtýracaðý hiç aklýma gelmezdi. Yýllardýr mezun olduktan sonra Ýzmir'de yaþamayý düþünüyordum. Þu an Ýzmir'deyim, çalýþýyorum ve sanýrým eðitimimin devamý ve de yaþamým adýna yapacaklarým birer birer yoluna giriyor. Yaklaþýk bir aydýr öðretmenlik yapýyorum. Bu süre içerisinde, her ne kadar kesin konuþmak için erken olsa da, iþ hayatýnda bizden çok þey beklendiðini ve bizlerin de bu beklentileri karþýlamak adýna büyük oranda donatýldýðýmýzý gördüm. Mükemmel deðiliz elbet, ancak çalýþmak ve daha iyisini baþarmak için azýmsanmayacak bir istek var içimizde. Son olarak þunlarý söylemek istiyorum; ODTÜ de yaþarken hep ürkerdim kampüs içindeki yaþam bizi dýþarýda yaþananlara yabancýlaþtýracak diye, çünkü ODTÜ'nün kendine has bir yaþantýsý var. Bu düþüncemde çok da haksýz olmadýðýmý deneyimliyorum. Ancak az önce belirttiðim gibi bir çok açýdan iyi donatýlmýþ olmamýzdan kaynaklý yaþam adýna sorumluluklarýmýz ve bizden beklenenler de farklý boyutlarda kendini hissettiriyor. Kýsaca ODTÜ mezunlarý arasýna katýlmanýn en az ODTÜ'lü olmak kadar güzel ve kendine has bir sorumluluk gerektirdiðine inanýyorum. Öðrencilik döneminde verdiði bursla bütün bu duygularý yaþama katkýsý olan ODTÜ Mezunlarý Derneði ne teþekkür ediyorum. Sevgi ve Saygýlarýmla." Zehra ÞEVÝK FLE 02 Bu yýl bursiyerlerimizle ilk toplantýmýzý 20 Ekim 2002 Pazar günü gerçekleþtirdik. Kýsa bir tanýþma faslýndan sonra nasýl daha iyi bir haberleþme saðlayabileceðimiz konusunda konuþtuk. Buluþtuðumuz nokta internetten haberleþmenin hýzlý bir yöntem olmakla beraber yüzyüze haberleþme kadar etkili olmadýðý idi. Çözümünü ise sorumlular grubu aracýlýðýyla haberleþme aðýnýn oluþturulmasý olarak bulduk. Bu sorumlular grubunda görev almaya gönüllü olan bursiyerlerimiz isimlerini bildirdiler. Toplantýlara etkin bir katýlýmýn saðlanmasý için bursiyerlerin kendi bölümlerinden mezun olanlarla biraraya gelip görüþ alýþveriþinde bulunmasýný temel alan mezun-bursiyer buluþmalarý, konuk konuþmacýlarýn bulunacaðý toplantýlar düzenlenmesi önerildi. Bu arada dernek olarak çok önemsediðimiz, KÝM projesi kapsamýndaki öðrenci danýþmanlýðý programýný bursiyerlerimize bir kez daha hatýrlattýk ve bu programa dahil olmalarýný önerdik. Toplantýnýn devamýnda, geçen yýl oluþturulan gezi, eðlence ve kültür gurubu, kitaplýk ve araþtýrma gurubu ile sinema gurubunun çalýþmalarýný sürdürmesi benimsendi. Bunlarýn dýþýnda farklý çalýþma gurubu önerileri de getirildi. Bunlardan en önemlisi ise bursiyer-bursiyer, bursiyer-dernek iletiþimini geliþtirmek üzere bir iletiþim gurubunun kurulmasý idi. Bu yýl yapýlacak etkinliklerle dair önerilerin tartýþýldýðý bölümde ise geçen yýlki çalýþma gruplarýnýn giriþimleriyle yapýlmýþ olan film gösterimleri, geziler, kitap alýmý ve toplu tiyatro bileti alýmlarýnýn sürdürülmesi kararlaþtýrýldý. Toplantýyý iki hafta sonra buluþmak kararýyla sona erdirdik. Tüm bursiyerlerimizin ve diðer öðrencilerimizin bu öðrenim yýlýný baþarýyla sonlandýrmalarýný diliyoruz. Geçtiðimiz yýl mezun olan bursiyerlerimizden Zehra Þevik'in ODTÜ Mezunlarý Derneðinin burs çalýþmalarý ile ilgili yazýsýný sizlerle paylaþýyoruz ve iki sayý önce baþladýðýmýz bursverenler listemizi yayýnlamaya bu sayýda da devam ediyoruz. Bize güç veren destekleriniz için herkese teþekkürler. Burs ve Yardýmlar Komitesi 10 odtü lüler bülteni-113-kasým2002

8 yarýn bir orman 4 yýldýr aralýksýz burs fonuna verdikleri kredi kartý talimatý ile destek olanlar ve bir yýl süreyle katkýda bulunduklarý toplam öðrenci sayýlarý Aysel Saatçi (CHE'76) 3 öðrenci, Haluk Yeðenoðlu (CE'82) 3 öðrenci, Kadir Afacan (EE'79) 3 öðrenci, M. Kürþat Toprak (ME'72) 3 öðrenci, Ufuk Bulut (EE'64) 3 öðrenci, A. Sami Ataoðlu (CE'70) 2 öðrenci, Ali Zeybek (MINE'73 2 öðrenci, Atilla Martý (CHE'78) 2 öðrenci, Avni Serdar Þentürk (EE'86) 2 öðrenci, Cem Balkan (ME'97) 2 öðrenci, Ertuðrul Erdi (CHE'79) 2 öðrenci, Gülay Tuncel (CHEM'74) 2 öðrenci, H. Pýnar Kýrmýzýoðlu (ARCH'78) 2 öðrenci, Jale Esin (CHE'69) 2 öðrenci, M. Ýsmet Beþik (ADM'81) 2 öðrenci, Namýk Gökalp (ME'82) 2 öðrenci, Nilgün Akdoðan (MAN'88) 2 öðrenci, Özden Sipahioðlu (ARCH'82) 2 öðrenci, Reha Gülümser (PETE'76) 2 öðrenci, Sema Onurlu (METE'80) 2 öðrenci, Müjgan Ertürk (CHE'72) 2 öðrenci, KiM Tüm ODTÜ mezunlarýnýn kiþisel ve firma bilgilerinin yükleneceði ve bu kiþi ve firmalarýn çeþitli arama kriterleriyle birbirlerini bulabilecekleri veri tabaný yazýlýmý KÝM Çalýþma Grubunun koordinasyonunda tamamlanarak Derneðimizin sunucusunda ODTÜ Mezunlarý Dernekleri Konseyi üyesi tüm Derneklerin üyelerinin kullanýmýna açýlmýþtýr. Yazýlým, Zeki 3 yýldýr aralýksýz burs fonuna verdikleri kredi kartý talimatý ile destek olanlar ve bir yýl süreyle katkýda bulunduklarý toplam öðrenci sayýlarý Yavuz Suat Bengür (EE'81) 3 öðrenci, O. Faruk Özbek (CE'71) 3 öðrenci, Mehmet Can Genç (EE'95) 3 öðrenci, Eyüp Can Genç (METE'86) 3 öðrenci, Aygül Umaçlý (MATH'90) 2 öðrenci, Ayþegül Onur (IE'81) 2 öðrenci, Ergun Baþaran (ME'87) 2 öðrenci, H. Nafi Ýpek (PETE'82) 2 öðrenci, Mehmet Ali Kahraman (CP'97) 2 öðrenci, Meral Ünalan (MAN'81) 2 öðrenci, Nur Yýldýrým (EE'69) 2 öðrenci, Sadýk Mercangöz (ARCH 72) 2 öðrenci, Selami Onur (IE'81) 2 öðrenci, Selim Murat Erciyes (AEE'86) 2 öðrenci, Attila Ataç (CE'82) 2 öðrenci, Cevdet Yüksek (EE'69) 2 öðrenci, Cihan A. Ýnankur (MAN'80) 2 öðrenci, Derya Ýnceefe (ODTÜ Dostu) 2 öðrenci, Doðan Köprülü (CE'74) 2 öðrenci, E. Lütfi Özcan (CE'81) 2 öðrenci, Füsun Oktay (ODTÜ Dostu) 2 öðrenci, Güneþ Karamullaoðlu (ODTÜ Dostu) 2 öðrenci, Nuri Emre Apaydýn (EE'87) 2 öðrenci, Pelin Okumuþ (STAT'96) 2 öðrenci, Sevilay Uður (PHYS'78) 2 öðrenci, Konsey Ýþ Merkezi Sitesi Köprüyü KÝM Kuracak Sagay'ýn (EE'79) yönetiminde, MNG Bilgisayar A.Þ.'nin katkýlarýyla gerçekleþtirilmiþtir. Sitenin kullanýmý ile ilgili ayrýntýlarý bültenin ekindeki dosyamýzda bulabilirsiniz. Yapacaðýnýz tek þey bilgisayarýnýzýn karþýsýna geçmek ve "Yeni Kullanýcý Kaydý" kýsmýndan kendinizi sisteme tanýtmak. Haydi baþlayýn! odtü lüler bülteni-113-kasým

9 dernekten Yeni Üyeler Neslihan KAYA ID 85, Yusuf TOKDEMÝR BIOL 84, Mustafa Akan FAZLIOÐLU IE 91, Fethi Payidar GENÇ EE 71, Serkan SARIKAYA PES 02, Selim NAR CEIT 02, Gökçen BAÞ EE 02, Esra ALABAY STAT 02, Doðan ÇAKMAN ME 75, Ahmet Avþar ÞÝMÞEK CP 97, Gaye ÜNALAN PSY 98, Ahmet Mete ÇAKMAKCI EE 90, Melih ÇAKMAKCI ME 97, Çaðdaþ ERTOK ECON 02, Berkay ÞEÞEN ARCH 02, Süha Özcan AFACAN ARCH 02, Aylin DEMÝRCÝOÐLU MATH 00, Oya Safinaz ERDOÐDU ECON 96, Sakine TERZÝ FDE 02, Celaledtin YALAMA CE 02, Beril BOYACIOÐLU METE 02, Mete SEVERCAN EE 68, Emre ARATAÞ IE 93, Hakan ARSLAN ME 98, Behzat DALKILIÇ GEOE 82, Behçet Serdal CANBAZ ME 88, Evren Ali ÇAÐLAYAN ENVE 02, Arzu UZUN ECON 02, ARAMIZA HOÞGELDÝNÝZ Merve ERTAÞ CHEM 02, Aday PARLAK ME 89, Gonca ERK IE 92, Özlem YAFAY ECON 02, Özgür ÜNAL ME 02, Levent KESKÝN CP 89, Mete ÖZDAÐ ME 97, Önder ALBAÞ AEE 94, Anýl SELVÝ IE 98, Serdar LÜLE ME 92, Levent TÜREL CENG 86, Nuri KOCAGÜL AEE 84, Aslý ÖZAR MAN 01, Pýnar TÜRE MAN 01, Okan ÖZDEMÝR METE 02, Ýsmet DEMÝRKAYA CENG 88, Yeni Ýþyeri Temsilcileri Ebru Gümüþ KOÇ CP 94 Yibitaþ Lafarge A.Þ. Hilmi MENTEÞE CE 86 TMO Nilgün GÜRDER CP 81 Toplu Konut Ýdaresi Selçuk GÜZELOÐLU CE 87 Su-Yapý A.Þ. Özlem SOYSANLI ECON 95 Gümrük Müsteþarlýðý Ulviye COÞKUN PHYS 94 Enerji ve Çevre Yat. A.Þ. Yalçýn KAYA ADM 92 Halk Bankasý Zelal ÖZMEN MAN 99 AB Genel Sekreterliði Seyhan ULUDAÐ ADM 88 Hazine Müsteþarlýðý M.Sertaç KELEÞ IE 01 Hazine Müsteþarlýðý Saltuk ERDEMLÝ ME 96 Hazine Müsteþarlýðý Sibel BOSTANCI FDE 93 COCA-COLA Murat Can OCAKTAN METE 87 Türk Traktör Bu ay Katký Payý ödemeye baþlayanlar A.Metin GER CE 67, Cevat AÐRI STAT 81, Hüseyin KAYA CE 87, Ünal KARASU ECON-STAT 76, Naci TEKÝN CE 84, Devrim SÝMAV ME 92, Mustafa HASDOÐAN ID 85, Mehmet Sertaç KELEÞ IE 01, Adnan GÜÇ CE 97, Kemal Sinan BÝNGÖL CHEM 80 PES VALLA... * * * -Ýyi akþamlar 2 kiþilik rezervasyon yaptýrmak istiyorum. -Özür dilerim. Maalesef üç kattaki yerlerimizin hepsi dolu. -Aaaaaa!! 2 kiþilik de mi yer yok? -Özür dilerim. -Bir yere bir masa iki sandalye sýkýþtýrsanýz. -Üzgünüm. Bütün masa ve sandalyelerimizi kullandýk. -Yaaaa! Neden bu kadar yoðun bugün? -Bu akþam Hamsi Gecemiz var efendim. -Haaaa! Peki tavuk yesem yer olur mu? * * * -Üyelik iþlemleri için gerekli evraklar nelerdir? -Diploma fotokopisi, kimlik fotokopisi ve 3 adet fotoðraf... -Fotoðraflar vesikalýk mý olacak? -...?!! 12 odtü lüler bülteni-113-kasým2002

10 çalýþma çalýþma gruplarýndan gruplarýn AB Çalýþma Grubu'nda çalýþmak AB Çalýþma grubu ilk toplantýsýný 28 Eylül günü, ikinci toplantýsýný da 10 Ekim günü Ahmet Atay (Avrupa Birliði Genel Sekreterliði uzmaný) ile birlikte yaptý. AB Çalýþma Grubunun çalýþmalarýnýn gayesi Avrupa Birliði'ne giriþ sürecinde; 1.AB nedir? 2.Anlaþmalar nelerdir? 3.Türkiye'nin yükümlülükleri nelerdir? 4.AB'nin yükümlülükleri nelerdir? konularýnda bilgilenmek ve bilgilendirmek, ayrýca uyum yasalarýnýn uygulanmasý ve halka mal edilmesi için çalýþmak, AB uyum sürecinde, fikir üreterek ODTÜ Mezunlarý Derneði'nin STK olarak toplantýlara katýlmasýný saðlamak. Çalýþma Grubunun üyelere bir çaðrýsý var: DEÐERLÝ MEZUN ARKADAÞLARIMIZ, GELÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE GÖZÜ KAPALI DEÐÝL, BÝLÝNÇLÝ VE BÝLGÝLÝ OLARAK GÝRELÝM. DEÐERLÝ FÝKÝRLERÝMÝZÝ YÖNETÝCÝLERE KABUL ETTÝRELÝM, TÜRKÝYE'NÝN AYDINLIK GELECEÐÝNE DAMGAMIZI VURALIM. TÜRKÝYE'NÝN, ÇOCUKLARIMIZIN GELECEÐÝNÝ ÇOK YAKINDAN ÝLGÝLENDÝREN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE GÝRÝÞ SÜRECÝNDE TOPLUMU BÝLÝNÇLENDÝREREK DEMOKRASÝNÝN GELÝÞ- MESÝNÝ VE AB UYUM YASALARININ EN KISA ZAMANDA EN ÝYÝ ÞEKÝLDE UYGULANMASINI SAÐLAMAK ÝÇÝN ELBÝRLÝÐÝ ÝLE ÇALIÞMANIN GÖREVÝMÝZ OLDUÐUNU DÜÞÜNÜYORUZ. AB UYUM YASALARININ ÇOK FAZLA VE ÇEÞÝTLÝ OLMASI NEDENÝYLE ÇOK SAYIDA MEZUN ARKADAÞIMIZIN DEÐERLÝ BÝLGÝ VE KATKILARIY- LA ORTAK ÇALIÞMAYA ÝHTÝYAÇ VARDIR. SÝZLERÝ HER PERÞEMBE SAAT DA ODTÜ MEZUNLARI DERNEÐÝ'NDE YAPACAÐIMIZ TOP- LANTILARIMIZA BEKLÝYORUZ. AB ÇALIÞMA GRUBU istemez misiniz? Nart Sigorta ve Reasürans Brokerliði A.Þ. VE ODTÜ Mezunlarý Derneði Ýþbirliði Ýle Üyelere ÖZEL FÝYAT VE TEMÝNATLARLA SAÐLIK SÝGORTASI AVANTAJLARI Grup Poliçesi indirimleri ile fert poliçesi satýn alma þansý, Primlerde yaþ ve cinsiyet ayrýmý uygulanmamasý, Limitsiz yurt dýþý yatarak tedavi teminatý kapsamý, Mevcut haklarýn devamlýlýðýnýn saðlanmasý, Doðum teminatý önceki sigorta planýnda bulunan kiþilere doðum teminatlarýnýn devamlýlýðýnýn saðlanmasý, Ömür boyu yenileme garantisi almýþ si-gortalýlara uygulanacak olan sürprim oranýnýn maximum % 100 ile sýnýrlý olmasý, Aile poliçelerinde % 12.5 aile indirimi, 6 ve 8 ay vadeli ödeme alternatifleri, Peþin ödeme indirim avantajý, Saðlýk sigorta poliçesi satýn alan herkese bütün sigorta branþlarýnda ücretsiz sigorta danýþmanlýðý, ve Dünyada 60 ülkede faaliyet gösteren AXA grubu ve Türkiyenin en güçlü kuruluþlarýndan OYAK grubunun gücünün birleþtiði AXA OYAK HAYAT SÝGORTA A.Þ. güvencesi, odtü lüler bülteni-113-kasým

11 etkinlik yeþillendirme kampanyasý etkinlik Viþnelik'in sýnýrlarýný çevreleyen çitlerin sarmaþýklarla güzelleþtirilmesi, kýsa sürede kullanýma açýlmasý planlanan yürüyüþ yollarýnýn aðaçlandýrmasý için sonbaharýn gelmesiyle birlikte baþlatýlan yeþillendirme kampanyamýz sürüyor. Kampanyanýn ilk ayý sonunda 62 üyemizin katkýlarýyla Viþnelik, 134 yeni aðaca kavuþtu, toplam 1 km'lik çitlerimizin giriþ kýsmýndaki yaklaþýk 40 metresi, çeþitli sarmaþýklarla bezendi, bahara hazýrlandý. Bu üyelerimiz, bahçývanlarýmýzýn yardýmýyla 19 Ekim'de fidelerini diktiler, isimliklerini iliþtirdiler. Kampanyamýz sürmektedir. Viþnelik'in yürüyüþ yollarý boyunca dikilecek fideleriniz isminizle büyüsün. YEÞÝLLENDÝRME KAMPANYASINA KATILANLAR ADI SOYADI BÖL./ M.YILI F. SAYISI ADI SOYADI BÖL./ M.YILI F. SAYISI Ahad BERKÝN CE'88 1 Ahmet ARKAN ODTÜ dostu 4 Artel ECÝM ODTÜ dostu 1 Avni OKÇUER MAN'81 1 Ayça GÜLER MAN'02 1 Ayhan DÖNMEZ ME'96 4 Ayþe DEMÝRTAÞ ELT'87 2 Ayþe Yunus ALTINER ODTÜ dostu 1 Ayþegül OSMA CHE'02 1 Beril-Firuzan-Rýfat BÝLSEL IE'86 3 Betül MERCANGÖZ ODTÜ dostu 1 Budak DÝLLÝ EE'72 1 Bülent ÇETÝNER Fahri Üye 1 Can OKÇUER ODTÜ dostu 1 Dicle AKSOY ODTÜ dostu 1 Ebru Emine ÖZATA ECON'89 3 Elem SÜSOY ED-PHYS'81 1 Elif EKEN ODTÜ dostu 1 Emine YILDIZ ODTÜ dostu 1 Emre OKÇUER ODTÜ dostu 1 Ersin Emre ÖREN METE'97 1 F.Gülseren ARÝÇ ODTÜ dostu 1 Funda SOYLU ARCH'91 1 Fügen ÇETÝNER ARCH'72 1 Galip Þevket YÝNSEL METE'86 1 Göksu Defne TUNÇER CP'81 1 Gülen LÖK ODTÜ dostu 1 Gülgün BOZOÐLU MAN'79 1 Haluk GÜLDÜR METE'79 2 Haným ÖZDEMÝR ODTÜ dostu 1 Ýbrahim AKSOY ME'76 1 Iþýl PALAZ ODTÜ dostu 1 Çitlerimizi diktiðimiz sarmaþýklarla güzelleþtirelim. Lütfen Viþnelik'e geldiðinizde ilgili formu doldurarak adýnýza dikilmesini istediðiniz fideleri seçiniz. Kasým ayý sonunda yapýlacak ikinci fide dikimi þenliðinde sizin de bir fideniz olsun, fideniz isminizle büyüsün. Kadriye UYSAL ODTÜ dostu 1 Kamil GÜRBÜZ MAN'73 3 Kenan KILIÇ AEE /4.SINIF ÖÐR. 1 Kerem SÜSOY ED-PHYS'81 1 Kývanç SÜSOY ED-PHYS'81 1 Levent SÜSOY ED-PHYS'81 1 M.Eray CAN CHE'02 1 M.Fevzi TORUN ME'78 2 M.Mete GÖKNEL CHE'68 4 Mehmet YATKIN IE'69 4 Meral SOBUTAY PHYS'76 2 Metin GER CE'67 2 N.Verda ECÝM ECON'94 2 Numan AKSOY ODTÜ dostu 1 Nurhan KORAL METE'85 1 Orhan ECÝM ODTÜ dostu 1 Ö.Ahmet YANIKÖMEROÐLU EE'79 2 Pýnar ÖNER ELT'4.Sýnýf Öðr. 1 Rýfat GÖRENER MAN'92 2 S.Salim TURAÇLI AEE'01 4 Sadýk MERCANGÖZ ARCH'72 1 Selma KURTAY MAN'87 4 Selma PALAZ EE'91 1 Serra ECÝM ODTÜ dostu 1 Seval Nuray BAÞGÜL MINE'88 1 Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komitesi 1 Timuçin SANALAN ECON'71 1 Vahit EKREN CE'72 2 Volkan PALAZ EE'91 1 Yayýn Kurulu 37 Yurdaer SONGUN ARCH'73 2 Zekeriya ÖZDEMÝR ODTÜ dostu 1 14 odtü lüler bülteni-113-kasým2002

12 TÜM ODTÜ MEZUNLARINI DERNEÐÝMÝZ ÇATISI ALTINDA TOPLAMAYI ÖNCELÝKLÝ HEDEFLERÝMÝZDEN BÝRÝ OLARAK BELÝRLEDÝK. KAMPANYA 1 ODTÜ MEZUNLARI DERNEÐÝ'NE HENÜZ ÜYE OLMAYA FIRSAT BULAMAMIÞ OLAN TÜM ODTÜ'LÜLERE ÇAÐRI 31 ARALIK 2002 TARÝHÝNE KADAR ÜYE OLMAK ÝÇÝN BAÞVURANLARDAN, EN ÇOK ÝKÝ TAKSÝTTE ÖDEMEK KOÞULUYLA 2002 mezunlarý için TL 2001 mezunlarý için TL 2000 ve öncesi mezunlar için TL OLMAK ÜZERE YALNIZCA 2002 GÝRÝÞ ÖDENTÝSÝ TUTARI ALINACAKTIR. HEDEF DAHA ÇOK ÜYE, DAHA ETKÝN DAYANIÞMA! KAMPANYA 2 VÝÞNELÝK'ÝN YOKTAN VAR EDÝLÝÞÝNDE HENÜZ KATKIDA BULUNMAYA FIRSAT BULAMAMIÞ OLAN TÜM ÜYELERE ÇAÐRI El birliðiyle gerçekleþtirdiðimiz bu eserin ancak bir bölümü tamamlanabilmiþtir. Kalanýný yine hep birlikte tamamlayacaðýz. Sýradaki yatýrýmlar engelli arkadaþlarýmýz için bir asansör, çocuk parký ile tenis kortlarý. Üye sayýmýz 10,500. Halen katký payý vermiþ olan üyelerimizin sayýsý Bu hedefleri gerçekleþtirmek için sizin katkýnýza ihtiyacýmýz var. 1000$ TUTARINDAKÝ KATKI PAYINIZI, AYDA 20$'A VARAN KOÞULLARDA TAKSÝTLENDÝREBÝLÝRSÝNÝZ. ÖDEME EMRÝNÝZÝ DOLDURUP ÝLK TAKSÝDÝNÝZÝ ÖDEYÝN, TESÝS BÝRÝMLERÝNDE "KATKI PAYI ÝNDÝRÝMÝ"NDEN HEMEN YARARLANMAYA BAÞLAYIN. BU ESERÝ YARATANLAR ARASINDA SÝZ DE YERÝNÝZÝ ALIN! KAMPANYA 3 BÝR SÜREDÝR YILLIK ÜYELÝK ÖDENTÝLERÝNÝ TAMAMLAMAYA FIRSAT BULAMAMIÞ TÜM ÜYELERE ÇAÐRI Dernekler yasasý gereði her üyenin ödemekle yükümlü olduðu yýllýk ödentilerimizi kimi zaman iþlerimizin yoðunluðu nedeniyle ihmal ediyoruz. Bir de bakýyoruz ki ödenti borçlarýmýz azýmsanmayacak bir rakama ulaþmýþ! Buna yol açmayacak en pratik önlem, yýllýk ödentilerimiz için kredi kartý talimatý vermek. 31 Aralýk 2002'ye kadar üyelik ödentileriniz ve ödenti borçlarýnýz için kredi kartý talimatý vermek koþuluyla, TL'ye kadar olan borçlarýnýz 5 taksitte, TL'nin üzerindeki borçlarýnýzý 10 taksitte ödeyebilirsiniz. BÝRÝKMÝÞ ÖDENTÝ BORÇLARINIZ SÝZÝ DERNEK ETKÝNLÝKLERÝNDEN VE DAYANIÞMASINDAN ALIKOYMASIN! Kredi kartý ile ödeme emri için adresindeki formdan yararlanabilirsiniz.

13 viþnelik viþnelik te bu ay kasým 2002 Derneðimiz Viþnelik Tesisi e-posta adresi : Rezervasyon tel : ÝFTAR SOFRASI Zengin Ýftar Tabaðý Peynirli gözleme, günün çorbasý, mevsim salata, günün ana yemeði veya ýzgara çeþitleri, günün tatlýsý, meþrubat, çay veya kahve TL (Ýndirimli : TL) Tesisimiz kýþ dönemi boyunca pazartesileri hizmete kapalýdýr. her salý Mercimek köfte - Ýçli köfte günü her çarþamba Balýkçýnýn aðýndan deniz ürünleri mönüsü 4 lü serpme meze, roka salata, tereyaðýnda alabalýk TL (Ýndirimli : TL) her perþembe Hamsi Gecesi Günün zeytinyaðlýsý, roka söðüþ, Hamsi tava, helva TL (Ýndirimli : TL) her cuma Alakart mönümüze ilave olarak ekonomik fiyatlarla özel mönü seçeneði sunulmaktadýr. Rezervasyon sýrasýnda bilgi almanýzý öneririz. her pazar 10:30-13:00 Set Mönü Zengin kahvaltý tabaðý, omlet, pasta çeþitleri, portakal suyu, limitsiz çay-kahve TL (Ýndirimli : TL) 0-6 yaþ çocuklar ücretsiz, 7-12 yaþ çocuklar TL (Ýndirimli : TL) öðle yemeði mönüsü Hafta içi pazartesi hariç her gün Günün zeytinyaðlýsý Mevsim salata veya köylü salata Izgara tavuk çeþitleri veya beðendili Ankara köfte veya ýzgara köfte Çay veya Türk kahvesi TL (Ýndirimli : TL) CUMA-CUMARTESÝ CANLI MÜZÝK ORGANÝZASYONLAR Özel yemek kokteyller, kurumsal seminer, toplantý, doðum günü, nikah, niþan organizasyonlarý için Viþnelik Tesis Ýþletmemiz her zaman hizmetinizdedir. REZERVASYONLAR * Katký veren üyelerimiz rezervasyon önceliði için, bir gün önceden saat 22:00 ye kadar rezervasyonlarýný yaptýrmalýdýrlar. Ayný gün yapýlan rezervasyonlarda öncelik geçerli deðildir. * Akþam rezervasyonlarýnýz saat 22:30 a kadar tutulur. Geç kalýnmasý durumunda lütfen rezervasyon birimini bilgilendiriniz. * Rezervasyon ve bilgi için saat 10:30-22:00 arasý nolu telefonumuzu arayabilirsiniz. ETKÝNLÝK ÝZLENCESÝ KASIM Kasým, Salý 19:00 ODTÜ Hour Resim Sergisi Ayþegül Onur (IE'81) 7 Kasým, Perþembe 11:15 Anýtkabir deyiz Aslanlý yolun baþýnda buluþuyoruz 10 Kasým, Pazar Gezi "Yürüyerek Eski Ankara" Bilgi Ýçin: , 14 Kasým, Perþembe 18:30 Kahvede Felsefe "Felsefe ve Siyasal Yaþam" Yönlendirici : Yaman ÖRS PHIL'91) 16 Kasým, Cumartesi 19:30 Saðlýk Söyleþisi Hacettepe Üniversitesi Kulak Burun Boðaz Ana Bilim Dalý Doç.Dr.Levent Sennaroðlu Doç.Dr. Oðuz Öðretmenoðlu Bilgi için: , 17 Kasým Pazar :00 BÝZÝM BÖLÜM BULUÞUYOR'da Ýnþaat Müh. Böl. mezun ve öðrencilerini buluþturuyoruz. 19 Kasým, Salý 19:00 Wine Hour 22 Kasým, Cuma 19:30 Dia Gösterisi Anadolu ve Dünyadan Manzaralarla Geçmiþ uygarlýklara bir gezinti Sunan: Murat TÝRYAKÝ (EE'90) Bilgi Ýçin: Kasým, Cumartesi :00 BÝZÝM BÖLÜM BULUÞUYOR'da Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Böl. mezun ve öðrencilerini buluþturuyoruz. odtü lüler bülteni-113-kasým

14 Yaklaþýk olarak 5000 yýllýk bir geçmiþe sahip olan Tokat, ortasýndan Yeþilýrmak'ýn aktýðý bir vadide kurulmuþtur. Tokat ve çevresi tarih boyunca önemli olaylara sahne olmuþtur. hocam hocam inecek var inecek var Hani seksen yýllýk bir türkü vardýr; "Hey onbeþli, onbeþli, Tokat yollarý taþlý, Onbeþliler gidiyor, Kýzlarýn gözü yaþlý" diye baþlar. Tokat yollarý artýk taþlý deðil ama, Ankara'dan baþlayan yaklaþýk 400 kilometrelik mesafeyi katetmek Sungurlu-Çorum arasýndaki yol-yapým çalýþmalarý nedeniyle epeyi vakit kaybýna yol açýyor! Söylemedi demeyin, haberiniz ola!!! "Veni, Vidi, Vici" Yaklaþýk olarak 5000 yýllýk bir geçmiþe sahip olan Tokat, ortasýndan Yeþilýrmak'ýn aktýðý bir vadide kurulmuþ. Tokat ve çevresi tarih boyunca önemli olaylara sahne olmuþ. Sezar, o meþhur "veni, vidi, vici" (geldim/gördüm/yendim) sözünü M.Ö. 47 yýlýnda Tokat'ýn yakýnýndaki Zile'de söylemiþ. Bizans imparatoru Diogenis de Malazgirt'te yenildiði Alp Aslan tarafýndan affedilince Erzurum üzerinden Tokat'a gelmiþ, ancak burada yeni Bizans imparatoru tarafýndan tutuklanmýþ ve kalede hapsedilmiþ. Kalenin önemli bir kýsmý halen ayakta ve zirveden Tokat'ý seyretmek gerçekten güzel. Kaleye çýkýþ oldukça kolay. Gök Medrese Anadolu'nun pek çok yerinde, adý kentin geliþmesi ile özdeþleþen kiþilerle karþýlaþmak mümkün. Halis Cinlioðlu da böyle kiþilerden birisi. Bütün yaþamýný Tokat'a adamýþ. Yazdýðý kitaplar bugün bile yerel tarihle uðraþanlar için en 18 odtü lüler bülteni-113-kasým2002

15 önemli kaynaklar arasýnda. Tokat Müzesi'nin kuruluþu Cinlioðlu sayesinde olmuþ. Cinlioðlu, 1926'da çevreden topladýðý eserleri, mavi renkli çinilerinden dolayý Gök Medrese olarak adlandýrýlan yerde depolamaya baþlamýþ, bu gayretin sonucu olarak baþlangýçtan 50 yýl sonra olsa bile 1976'da müze açýlmýþ. Müzede arkeolojik ve etnografik eserleri sergilenmekte. Ýki odada sergilenen azýnlýklara ait bazý ikonografik eserler gerçekten ilginç. "Azýnlýklar"dan söz edince bu noktada galiba tarihe bir not düþmek gerekli. Osmanlý yönetiminin izni ve görevlendirmesiyle 1890'larda Anadolu'da araþtýrmalar yapan Vital Cuinet, Tokat'ýn nüfusunun 30 bin civarýnda olduðunu, bu nüfusun 'sinin Ermeni, 750'sinin Rum, 400'ünün tokat Yahudi olduðunu kaydetmekte. Bir diðer ifade ile XX. yüzyýla girerken nüfusun yaklaþýk olarak % 40'ý müslüman/türk dýþý anasýrdan oluþmakta. Ama, gariptir, bugün Tokat'ta bu unsurlardan kalma sivil mimari eserleri ile karþýlaþmak birkaç istisna dýþýnda neredeyse imkansýz! Antikacýlar Çarþýsý Tokat belki de "kapalý" bir kent olmasý nedeniyle tarihsel kimliðini büyük ölçüde korumuþ. Ancak merkez kentlerdeki antikacýlar bu durumu keþfetmekte gecikmemiþ ve kýsa bir sürede özellikle ahþap eserleri neredeyse yaðmalamýþ. O güzelim el iþi oymalý ahþap eserler yerlerinden sökülerek Ankara'ya, Ýstanbul'a taþýnmýþ. Bugün Tokatlý eskiciler ve antikacýlar birleþmiþ, bir çarþý oluþturmuþ. Bu çarþýda ne ararsan var. Hatta eve teslim Roma dönemi lahdi satýn almak bile mümkün!!! Evler... Evler Tokat, sivil mimari açýsýndan en azýndan þimdilik belirli ölçülerde de olsa kimliðini korumayý baþarmýþ bir kent. Özellikle Behzat çayýnýn karþý kýyýsýnda yer alan Bey Sokaðý mutlaka gezilmesi gereken bir yer. Þansýnýz varsa, gezerken o sokaðýn yerlisi olan birisi ile karþýlaþýrsanýz size her evin kime ait olduðunu, her evde kimlerin oturduðunu anlatýr. Büyük bir bahçe içinde konumlanmýþ olan Tokat evleri genellikle iki katlý. "Aþ evi" olarak adlandýrýlan mutfak ayrý bir mekan olarak bahçede bulunuyor. odtü lüler bülteni-113-kasým

16 Tokat evlerinin dikkati çeken noktalarýndan birisi de kapýlar. Bu noktada, deðil Tokat'ta, Anadolu'da bile örnekleri neredeyse kalmayan bir kapý biçiminden söz etmek gerekli. Çok nadir olan bazý kapýlarda üç tokmak var. Üste olan tokmak vurulduðu zaman kalýn, tok bir ses çýkarýyor. Bu kapýyý çalanýn erkek olduðu anlamýna geliyor. Yine üstte olan bir diðer tokmak vurulduðunda daha ince bir ses veriyor, bu da kapýyý çalanýn bir kadýn olduðunu simgeliyor. Altta olan tokmak vurulduðunda ise çok ince bir ses çýkýyor ve kapýyý bir çocuðun vurduðunu gösteriyor. Ýþte pratik olarak "mahrem/nâ-mahrem" olgusunun çözümü! Geleneksel Tokat evlerinin en güzel örneklerinden biri olan Latifoðlu Konaðý bugün müze olarak ziyaretçileri açýlmýþ. Mutlaka ve mutlaka gezilmesi gerekli. Tokat eski kent merkezindeki evlerin çoðu bel vermiþ durumda. Anlatýldýðýna göre, ev sahipleri temelde "mutlaka bir hazine vardýr" diyerek gizlice kazý yapýyormuþ. Bunun sonucunda da eski evler, zemindeki boþluðun yükünü çekemeyip bel veriyormuþ!!! Saat Kulesi Geçmiþte ticaret yollarýnýn üzerinde bulunan pek çok kent gibi Tokat'ta da bir saat kulesi var. Saat kulesi 1902'de mutasarrýf Bekir Paþa ile Belediye reisi Enver Bey tarafýndan yaptýrýlmýþ. 100 yýllýk geçmiþi ve bütün haþmetiyle ayakta duruyor. Hýdýrlýk Köprüsü Behzat çayýnýn Yeþilýrmak'a karýþtýðý noktadaki 800 yýllýk Hýdýrlýk köprüsü mutlaka görülmeli. Köprü çok iyi korunmuþ olan kitabesiyle Anadolu köprüleri arasýnda ayrýcalýklý bir konuma sahip. Tokat Yazmalarý Tokat deyince hiç þüphesiz akla ilk gelenlerden biri de "yazma". Tokat yazmalarýnýn ünü o kadar yayýlmýþ ki, Macarca'da "tokati" sözcüðü "basma kumaþ" anlamýna gelmekteymiþ! Yakýn zamana kadar üretimin yapýldýðý Yazmacýlar Haný restorasyon amacýyla boþaltýlmýþ, girmek mümkün deðil. Yazmacýlar da þehrin biraz dýþýndaki yeni bir yapýya geçmiþ. Yazmanýn üretim sürecini modern ortamda da olsa görmek istiyorsanýz buraya gidebilirsiniz(1,2). Fakat, bu yeni merkezin Pazar günleri kapalý olduðunu da unutmayýn, yoksa benim gibi Tokat'a gidip yazma fotoðrafý çekemeden geri dönebilirsiniz! Aðýz Tadýyla Tokat'ta tadýlmasý gerekenlerin baþýnda testi kebabý bulunuyor. Ama bu yemeði önceden ýsmarlamak gerekli. Tokat'tan dönerken yerel olarak üretilen mahlep þarabýndan almayý da unutmayýn. Mevsiminde giderseniz madýmak bulmak da mümkün. Ballýca Maðarasý Tokat'a gitmiþken görülmesi gereken bir doða harikasý da Ballýca maðarasý. Kente 8 kilometre mesafede bulunan maðara mutlaka görülmesi gereken yerler arasýnda(3). Meraklýsý Ýçin Notlar: (1) Tokat hakkýnda geniþ bilgi için bkz: Ersal Yavi; Tokat, Tokat Otelcilik Turizm A.Þ. yay., Ýstanbul Turistik bir gezinin izlenimleri için bkz: Leyla Ýsmier; "Zamanýn Oyunu: Tokat", (Foto: Ayaz F. Pýnar-M. Çetinkaya), Atlas, No: 72, Mart-1999, ss: Ayrýca Tokat üzerine 47 bildirinin yer aldýðý önemli bir kaynak: Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat Sempozyumu, Tokat Valiliði yay., Ankara (2) Yazmalarla ilgili geniþ bilgi için bkz: Kemal Türker; Aðaç Baský Tokat Yazmalarý, Türkiye Ýþ Bankasý Kültür Yayýnlarý, [Ankara] (3) Ballýca maðarasýnda fotoðraf çekmek yasak. Hem de öylesine yasak ki maðaranýn giriþinde fotoðraf makinalarýný topluyorlar bile. Ama, biz büyük fedakarlýklara katlanarak makinamýzý çantanýn içinde sakladýk ve maðaraya girdik. Maðarayý gezdiren rehbere "Odtülüler Bülteni" adýna çalýþtýðýmýzý anlattýk ve Bülten'imizde Ballýca'dan söz edince bir fotoðrafýnýn olmamasýnýn büyük bir eksiklik olacaðýný belirterek flaþla bir çekim için de olsa izni aldýk!!! Ýþte o tek karenin hikayesi!!! Mutlaka ve mutlaka gezilmesi gereken bir maðara. Ne Alanya'daki Damlataþ, ne de Burdur'daki Ýnsuyu maðarasý ile karþýlaþtýrýlmasý mümkün olmayan bir mekan. Ballýca'nýn çok küçük bir örneðini Gümüþhane'deki Karaca maðarasý oluþturmakta.. M.Bülent Varlýk (Econ/Stat'Ocak 76) 20 odtü lüler bülteni-113-kasým2002

17 çalýþanlarýmýzý tanýtýyoruz Ýdari Ofis çalýþanlarý Soldan Saða : Berrin Ariç, Derya Eken, Gonca Aksungur, Nazan Özdemir, Ayça Yalçýn, Melda Yýldýz Bu sayýmýzda Derneðimiz Ýdari Ofis çalýþanlarýný sizlere tanýtýyoruz. ODTÜ Mezunlarý Derneði'nin her üyesi en azýndan bir kere, üye olurken, Ýdari Ofise gelmiþ ve içeri girdiðinde onlarýn güler yüzlü "Hoþgeldiniz"leriyle karþýlaþmýþtýr. Dernekle ilgili tüm iþlemlerde, pek çok etkinlikte, soru ve sorunlarýnda üyelere yardýmcý olmaya çalýþan, kýsacasý üyelerin en sýk iletiþim kurduðu personel olan idari ofis çalýþanlarýmýz, görevlerini yerine getirirken her zaman içten, saygýlý ve güler yüzlü olmaya özen gösteriyorlar. Altý yýldýr Derneðimizde Üyelik Hizmetleri Birimi sorumlusu olarak görev yapan Gonca Aksungur 1975 Ankara doðumlu. Anadolu Üniversitesi Bankacýlýk ve Sigortacýlýk Bölümünden mezun. Evli ve bir çocuk annesi. Üç yýldýr Derneðimizde Üyelik Hizmetleri Biriminde görev yapmakta olan Derya Eken ise 1972 Ankara doðumlu ve Anadolu Üniversitesi Halkla Ýliþkiler Bölümünden mezun. Yine üç yýldýr Derneðimizde Üyelik Hizmetleri Biriminde görev yapan Berrin Ariç 1976 Ankara doðumlu. Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü mezunu. Derneðimizin Sekreterya ve Ýdari Hizmetler Birimi sorumlusu Nazan Özdemir 1973 Ankara doðumlu. Anadolu Üniversitesi Ev Ekonomisi Bölümü son sýnýf öðrencisi ve Dernekte dört yýldýr görev yapýyor. Altý yýldýr Derneðimizde Burs Hizmetleri Birimi sorumlusu olarak görev yapmakta olan Melda Yýldýz 1976 Erzincan doðumlu, evli. Anadolu Kýz Meslek Lisesi El Sanatlarý (deri ve çiçek) Bölümü mezunu Ankara doðumlu Ayça Yalçýn da Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Bölümü mezunu ve üç yýldýr Derneðimizde Basýn-Yayýn ve Tanýtým sorumlusu olarak görev yapýyor. Burada yeri gelmiþken hatýrlatmak istiyoruz. Üyelik Hizmetleri Biriminde görevli bir arkadaþýmýz her gün saat 18.30'dan 22.00'ye kadar üyelerimize yardýmcý olmak üzere Ön Büroda hazýr bulunuyor. Ýdari Ofis'le ilgili hizmetlere çalýþma saatleri dýþýndaki zamanlarda ihtiyaç duyduðunuzda Ön Bürodaki arkadaþlarýmýza baþvurabilirsiniz. odtü lüler bülteni-113-kasým

18 sipariþi üzerine radyo operasý olarak yazýlmýþ olmasýna raðmen 1968 yýlýnda, ilk kez Ýstanbul'da baþarýyla sahnelenmiþ. Konusu mitolojiden: Güneþ Tanrýsý Apollon ile Doða Tanrýsý Pan, aralarýnda "hangisi daha güçlü?" diye tartýþýrlar, Frigya Kralý Midas'ý kendilerine yargýç seçerler. Apollon liriyle, Pan da flütüyle yarýþacaktýr. Önce Apollon çalmaða baþlar ama ezgisini kimse iþitmemektedir. Ancak Tanrý Apollon'dan korkan Kral Midas duyduðunu iddia etmektedir. "Dinlemek için iþitmek, iþitmek için anlamak gerek" diye fikrini özgürce ifade eden berberin sonu yarýþma alanýndan atýlmak olur. Pan ise flütüyle çarpýcý bir ezgi çalar. Yargýç Kral Midas, Tanrý Apollon'u yenik düþürmenin tadýný duymak için yarýþmayý Pan'ýn kazandýðýný ilan eder. Apollon öfkelenir Midas'ýn kulaklarýný eþek kulaklarý haline getirir. Midas bu çirkin uzantýlarý gizleme çabasý içindedir, zavallý kralýn tüm tasasý artýk kulaklarýný gizlemektir. Kendine benzemedikleri için saraydaki heykellerin bile örtülmesini emreder. Kral Midas kocaman kýrmýzý bir takke giymeðe baþlar. Saçlarýnýn kesilmesi gerekince bu sýrrýný berberle paylaþýr ama berber sýrrý açýklarsa cezasý gülmekten katýlarak ölmektir. Midas "dilini tut berberbaþý dilini tut, vereceðim ceza korkunç olur" dediyse de berber, Midas'ýn sýrrýný tutamaz ve iþitip söyleyemeyeceðini düþünerek derin bir dipsiz kuyunun içine "Midas'ýn kulaklarý eþek kulaklarý" diye baðýra baðýra seslenir, rahatlar. Frigyalýlar için en önemli konu Kral Midas'ýn kulak- sosyal kültürel etkinlikler sosyal ve kültürel 1. GORDÝON FESTÝVALÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komitesi'nin düzenlediði Gordion Gezisi 27 Eylül Cuma akþamý gerçekleþti. Viþnelik'ten 2 otobüsle Polatlý'ya gittik. Polatlý'dan ne kadar çok geçmiþsinizdir deðil mi? E-90 Karayolu bir çok þehrimizi birbirine baðlar. Peki yolunuz, binlerce yýl önce Büyük Ýskender'in çözemeyip kestiði Gordion Düðümü' ne ulaþabilmek için geçtiði Kral Yolu'ndan geçti mi? Tarihte pek çok uygarlýða yerleþim yeri olmuþ Polatlý'ya 20 km. uzaklýktaki Gordion tarihi harabelerini gezdiniz mi? Frigya krallýðýnýn baþkenti Gordion þehrinin kalýntýlarý, halkýn kullandýðý eþyalar, takýlar Gordion müzesi salonlarýnda ve müze bahçesinde sergileniyor. Frigya Kralý Midas'ýn mezarý ise büyük bir tümülüsün içinde saklý. Ýþte 1. Gordion Festivali bu tarihi yerlerde gerçekleþtirildi. Ankara'dan, çevre illerden pek çok üniversite, sivil toplum kuruluþu ve tarihi mirasýmýza ilgi duyanlar bu festivale katýldý. Festivalin son gecesi, konusu Gordion'da geçen "Midas'ýn Kulaklarý" adlý Opera sahnelendi. Midas'ýn Kulaklarý operasýný, Mersin Devlet Opera ve Orkestrasý seslendirdi. Çaðdaþ Türk Bestecilerimizden Ferit Tüzün ( ), bu eserinde de halk müziði ezgilerini çok güzel düzenlemiþ. Midas'ýn Kulaklarý operasýnýn metin yazarý ise Güngör Dilmen. Eser TRT kurumunun 22 odtü lüler bülteni-113-kasým2002

19 larýdýr artýk. "Midas, Midas iþittik biz yalnýz Midas, iþittik biz yalnýz Midas, yok bizim suçumuz." Kuyu da Midas'ýn sýrrýný tutamaz, dibindeki bir küçük su damarýndan sazlýklara geçirir "sazýn ince boþluðu, inip çýkan can suyu tutamadý gizi içinde yel estikçe, yel estikçe"... Sazlar Midas'ýn sýrrýný dalga dalga yayarlar, uðultuyla söylerler. Bunu duyan Midas sazlarýn derhal kesilmesini, halkýn duyduklarýna inanmamasýný emreder. Ancak bir süre sonra Midas kulaklarýný kendi kiþiliðinin bir parçasý olarak düþünmeye baþlar, hatta bu kulaklarla kendini yarý tanrý gibi görmeye baþlar. Halkýn onu göreceði korkusu güce dönüþür. Onlarýn karþýsýna böyle çýkacaktýr. Halk Midas'ý yadýrgamaz, coþkuyla selamlar. Tabii ki dýþ görünüþü ile kulaklar, yansýtmaz kiþiliðimizi. Midas içindeki gücü, kudreti bu kulaklarla da yansýtabilmiþtir. Apollon bir süre sonra Midas'ý affeder ve kulaklarýný eski haline yani insan kulaðý þekline sokar. Midas'ýn alýþtýðý, halkýn kabul ettiði kulaklarý geri almakla onu ikinci kez cezalandýrmýþ olur. Frigyalýlar bu deðiþimi yadýrgayýp Midas'ý alaya alýrlar. "Eksik yanýyla yenik durumda olan bir insan, o eksiðini kabul etmekle üstün duruma geçer ; ancak bu kabulleniþi fazla abartmak insaný hayal kýrýklýðýna uðratýr ". 1. Gordion Festivalinde bu çaðdaþ Türk operasýný, mizahi dialoglarý, ibret verici dersleri, lirik, komik aryalarýyla izlemek, eþsiz kýymette tarihi yerlerde ODTÜ' lülerle bu akþamý yaþamak unutulmaz güzellikteydi. Bizler için her ayrýntýyý düþünen ODTÜ Mezunlarý Derneði Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komitesi'ne yürekten teþekkürler. Lütfiye Öztaþ (SCE'79) odtü lüler bülteni-113-kasým

20 sosyal kültürel etkinlikler sosyal ve kültürel þiir þarap ve hayyam gecesi 18 Ekim 2002 tarihinde gerçekleþtirdiðimiz etkinlikte Ömer Hayyam felsefesi ýþýðýnda rubailerinin seslendirildiði gecede bir kültür mirasýný paylaþtýk. Ömer HAYYAM ýn asýl adý Giyaseddin Ebu'l Feth Bin Ýbrahim El Hayyam'dýr. Doðum ve ölüm tarihi kesin bilinmemekle birlikte yýllarý arasýnda yaþamýþtýr. Ýran'ýn Niþabur kentinde doðan Ömer Hayyam bir çadýrcýnýn oðludur. Soyadýnýn anlamý da çadýrcýdýr. Týp, fizik, astronomi, cebir, geometri ve yüksek matematik alanlarýnda önemli çalýþmalarý vardýr. Ýbn-i Sina'dan sonra Doðu'nun yetiþtirdiði en büyük bilgin olarak kabul edilir. Þu zamanda bir sürü dostun olacak da ne olacak? Þöyle uzaktan bir selam, nasýlsýn iyi misin, o kadar. Ters, huysuz, geçimsiz bir adam olmuþ herkese göre. Oysa, dostluða çok önem verirmiþ, dostluk bulamamýþ. Tok sözlü, olduðu gibi görünmüþ, bakmýþ hep yalan dolan, hep ikiyüzlülük. Dostluðun, vefanýn, mertliðin damlasýný bulmak meseleymiþ zaten o zaman. Çekilmiþ bir köþeye Hayyam. Ama kendini düþündüðü, kendini sevdiði için deðil. Oradan da insanlarý seviþmeye, birleþmeye çaðýrmýþ. Zorlamýþ insanlarý ayýran demir kapýlarý. Bu Müslümanlýk, bu gavurluk neden, Aþk içinde erimek varken. Hayyam, insana önem verir. Ýnsanýn özgürlüðüne önem verir. Alçakgönüllülüðü, olduðu gibi görünmeyi, fikir ve vicdan özgürlüðüne baðlanmayý, yiðit bir yürek taþýmayý, yalandan ve ikiyüzlülükten iðrenmeyi, insanýn insana kulluk etmeden yaþamasýný öðütler. Bir ekmek kapýsý aç bana, Bir geçim yolu bulayým Kula kulluk etmeden. Hayyam söylüyor bunu. Bu ses onikinci yüzyýl insanýnýn sesi. Sonra biz, rahat rahat oturmuþuz, ona zevk ve safa, "iyþ ü nüþ" þairi demiþ çýkmýþýz. Nedir þarap Hayyam' da, hep þarap der durur? Onu çevirenlerin çoðu, onun þaraba düþkün bir sarhoþ, gece gündüz içer bir adam olmadýðýnda birleþiyorlar. Asaf Halet Çelebi diyor ki: "görünüþe bakýp da rubailer hakkýnda hüküm vermek icap etseydi Hayyam'ýn derbeder, sefil ve biçare bir sarhoþ olduðunu kabul etmek gerekecekti. Halbuki bu þairin hayatý, gayet derlitoplu, ilim sahasýnda otorite sahibi hatta büyük bir ilim kuruluþunun baþýnda, matematik ve astronomi alanýnda zamanýmýza kadar ehemmiyetini muhafaza etmiþ bir eser sahibi, aðýr baþlý, deðerli bir insan olduðunu gösteriyor. Böyle bir insanýn sarhoþ saçmalarýyla uðraþmayacaðý besbellidir. Þu halde þiirlerinde geçen þarap, bir sembol, kötümserliðe karþý bir panzehir, hür insanlarýn düþüncelerini saran bir huzur hissinin timsali sayýlmalýdýr". "Bugünden kendini yok sayacaksýn, kendi buyruðunda bey gibi yaþayacaksýn" diyor Hayyam. "Geçmiþi düþünmeyeceksin, gelecekten korkmayacaksýn". Hayyam bunlarý bize, günümüzü gün etmek için mi söylüyor? Hiç sanmam. Ýnsanoðluna yaþamanýn yollarýný açýyor bir bakýma. Karanlýklar içinde yolunu þaþýrmýþ insana yol gösteriyor. Yüz bin yýl sonraki geleceði bile düþünüyor Hayyam: Yüz bin yýl sonra, yerin altýndan otlar gibi, yeþil yeþil, çýkma umudu. Onun meyhane dediði yer, insanýn insanca yaþayabileceði bir yer. Düzenbazlýklardan uzak, yalandan dolandan uzak, düþmanlýklardan, kavgalardan uzak yer aramýþ kendine. Yalnýz kendine mi? Hayyam, istediði gibi yaþayamamýþ, dünyaya neden geldiðini, bu dünyada iþinin ne olduðunu anlayamamýþ insanlarýn acýsýyla yaþamýþ bir ozan. Kapýsýz, damsýz þu yuvarlakta bir sürü insanýz, baþýboþ, kimsesiz. Bu dünyaya istediðimiz gibi gelmedik, bu dünyadan istediðimiz gibi gidemeyiz. Temiz, ak yüreðini dünyaya bir gökyüzü gibi açmak, insanoðlu için varýný yoðunu cömertçe harcamak, galiba yalnýz Hayyam gibilere, büyük ozanlara, büyük sanatçýlara vergi. Tanrý gibi gökyüzüne uzanabilseydim, canýna okurdum þu feleðin, canýna. Bir dünya kurardým, gönlümce, yepyeni, ey insan, derdim, ey insan, dile benden ne dilersen. Hayyam, yaþadýklarýný, gördüklerini, çevresinden, zamanýn gidiþinden aldýðý izlenimleri yapmacýða kapýlmaksýzýn, olduðu gibi dile getirir. Ona göre, gerçek olan yaþanandýr. Dünyanýn ötesinde ikinci bir dünya yoktur. Ýnsan, yaþadýkça gerçektir, gerçek ise yaþanandýr. En þaþmaz ölçü akýl ve saðduyudur. Ýnsan bir akýl varlýðýdýr. Gerçeðe ancak akýl yolu ile ulaþýlabilir. Onun þiirinde zamanýn haksýzlýklarý, softalýklarý, akýl almaz saçmalýklarý ince, alaylý, iðneleyici bir dille yerilir. Dörtlüklerinin konusu aþk, þarap, dünya, insan hayatý, yaþama sevinci, içinde bulunduðumuz geçici 24 odtü lüler bülteni-113-kasým2002

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı