içindekiler odtü lüler bülteni-113-kasým Kasým 2002 KÖPRÜYÜ KÝM KURACAK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "içindekiler odtü lüler bülteni-113-kasým2002 3 113 Kasým 2002 KÖPRÜYÜ KÝM KURACAK"

Transkript

1 1965 ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr Odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek Üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý : 113 Kasým 2002 Dernek Adýna Sahip Levent TOSUN (ME 70) Yayýn Sorumlusu Nemin FENMEN (CHE 80) Yayýn Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) Kubilay DÜNDAR (SOC 92) Sema ONURLU (METE 80) Çiðdem BERDÝ GÖKHAN (ARCH 71) Ýlkem TOKER (FDE 97) Ahmet S. AKTAÞ (SOC 99) Yayýna Hazýrlayan Ayça YALÇIN Grafik AYDAN YAYINCILIK Baský AYDAN YAYINCILIK (0.312) * * * Ýmzalý yazýlardaki görüþ ve düþüncler yazarlarýna ait olup, Derneði ve Bülteni sorumlu kýlmaz, Bültenle iletilen yazýlarýn tamamý 1000 sözcüðü geçmeyecek þekilde hazýrlanmalý, mümkünse disket veya e-posta ile iletilmelidir. * * * ODTÜ Mezunlarý Derneði Yöntim Kurulu Levent TOSUN (ME 70), Baþkan Nemin FENMEN (CHE 80), Yazman Sema ONURLU (METE 80), Sayman Cem YAÞIN (CP 89), Üye Nurhan KORAL (METE 85), Üye Ünal KARASU (ECON/STAT 76), Üye Iþýkhan GÜLER (CE 83), Üye Ýþletme Müdürü Ayhan GÜLSOY (CHE 93) Banka Hesap No Ödenti Ýçin T.Ýþ Bankasý, ODTÜ Þubesi, 4229/ Garanti Bankasý, Maltepe Þubesi Burs ve Yardýmlar Fonu Ýçin T.Ýþ Bankasý, ODTÜ Þubesi, 4229/ Garanti Bankasý, Maltepe Þubesi ODTÜ Mezunlarý Derneði 428. sokak 100. Yýl ANKARA Tlf : Fax : E-posta: içindekiler ODTÜ MEZUNLARI DERNEÐÝ 113 Kasým 2002 odtülüler bülteni KÖPRÜYÜ KÝM KURACAK ODTÜ MEZUNLARININ ÝÞBÝRLÝÐÝNE ORTAM YARATACAK Konsey Ýþ Merkezi Sitesi AÇILDI bizden size...5 panel...6 konsey...7 içimizden biri...8 burs...10 kim...11 dernekten...12 çalýþma gruplarýndan...13 yeþillendirme kampanyasý...14 kampanya...16 viþnelik te bu ay...17 hocam inecek var...18 çalýþanlarýmýzý tanýtýyoruz...21 sosyal ve kültürel etkinlikler...22 etkinlik...27 kültür sanat...30 odtü lüler bülteni-113-kasým2002 3

2 TÜM MEZUN ARKADAÞLARIMIZ GELÝN! ÖÐRENCÝ DANIÞMANLIÐI PROJESÝNE KATILIN. DENEYÝMLERÝNÝZ SADECE SÝZDE KALMASIN. GEÇTÝÐÝMÝZ YOLLARDA ÞÝMDÝ GENÇLERÝMÝZ YÜRÜYOR. GELÝN ONLARA YOL ARKADAÞI OLALIM. BU ÝÞE GÖNÜLLÜYSENÝZ LÜTFEN adresindeki KÝM Öðrenci Danýþmanlýðý Bilgi formunu doldurarak projeye katýlýn... KÝM ÇALIÞMA GRUBU bizden Sevgili ODTÜ'lüler, Bültenimizin bu sayýsý elinize ulaþtýðýnda Türkiye Cumhuriyeti 58. Hükümetine doðru adým atmýþ olacak. Ekim ayý içinde Derneðimizin düzenlediði ve ODTÜ'lü milletvekili adaylarýnýn konuþmacý olarak katýldýðý panelde, siyasette sorun oluþturduðu konusunda fikirbirliðine varýlan konulardan siyasi kirlenme ve yolsuzluklarýn önüne geçilmesini, Devlet kurumlarýnýn saydamlýðýnýn saðlanmasýný, bunun önemli bir koþulu olan milletvekili dokunulmazlýklarýnýn kürsü dokunulmazlýðý dýþýnda kaldýrýlmasýný, siyasi partiler yasasý ve seçim yasasýnda gerekli düzenlemelerin yapýlmasýný, seçilenlerin halk adýna deðil, halk tarafýndan seçilmesinin saðlanmasýný, özetle, siyasette gerçek demokrasi istiyoruz. ODTÜ Mezunlarý Derneði olarak bu isteklerin takipçisi olacaðýmýzý vurgulamak istiyoruz. Bültenimizin bu sayýsýnda yalnýzca Derneðimiz adýna deðil, yurtiçindeki tüm ODTÜ mezunlarý dernek ve þubelerinin bir çatý altýnda birleþtiði ODTÜ Mezunlarý Konseyi adýna gerçekleþtirilen Konsey Ýþ Merkezi projesini sizlere duyurmaktan kývanç duyuyoruz. Bundan 5 yýl kadar önce bir düþünce olarak ortaya atýlan Konsey Ýþ Merkezi (KÝM), ODTÜ'lüleri yalnýzca iþ ya da eleman ararken buluþturmaya deðil, iþbirlikteliði arayan kuruluþlar arasýnda da ODTÜ'lü dayanýþmasýný pekiþtirmeye yönelik bir proje. Bu projenin bilgisayar altyapýsýný, tasarýmýndan yazýlýmýna dek üstlenerek üstün bir özveri örneði gösteren sevgili Zeki Sagay'a (EE'79), ve projede emeði geçen KÝM Çalýþma Grubu üyelerine çok teþekkür ediyor, tüm üyeleri, bu Bülten aracýlýðýyla duyurulan veritabanýna özgeçmiþlerini ve kuruluþlarýna iliþkin bilgileri kaydetmeye çaðýrýyoruz. bizden size size ODTÜ MEZUNLARI 1965 DERNEÐÝ BUGÜN BÝR FÝDAN, YARIN TÜRKÝYE NÝN AYDINLIK GELECEÐÝNÝ KUCAKLAYAN BÝR ORMAN... Bir Fidana Can Suyu da siz verin! Burs ve Yardýmlar Fonu na yapacaðýnýz baðýþ ile geleceðin ODTÜ lülerine elinizi uzatýn! Ayrýntýlý bilgi için Dernek Müdürlüðü nü arayabilirsiniz. ODTÜ Mezunlarý Derneði Banka Hesap Bilgileri Türkiye Ýþ Bankasý ODTÜ Þubesi Hesap No : 4229/ Garanti Bnkasý Maltepe Þubesi Hesap No : /2 Telefon : Fax : e-posta : Konsey Ýþ Merkezi Projesi, yýllar önce belki bir hayalden ibaret iken Konsey üyesi tüm derneklerin üyelerinin veritabanýna bilgilerini kaydetmeleriyle birlikte birkaç ay içinde, yurt içinde ve dýþýndaki tüm ODTÜ'lüleri kucaklayan, kariyer planlarýný, iþ baðlantýlarýný etkileyen ve belirleyen bir sistem olacak. Bu sistem, herhangi bir karþýlýk beklemeksizin tümüyle gönüllülük esasýna dayanan bir seferberliðin eseridir. Sivil toplum örgütlerinin üretkenliði, ortaya atýlan bir düþünce etrafýnda herhangi bir çýkar beklemeksizin birleþenlerin gönüllü çalýþmalarýna dayanýyor. Sivil toplum kuruluþlarýnda çalýþmanýn bizlere manevi karþýlýðý, bu dayanýþmanýn somut bir ürüne, bir esere dönüþtüðünü görmek, bu eserin yaratýlmasýnda bizim de katkýmýz olduðunu bilmektir. Týpký yýllar öncesinde bir hayalden ibaret olan bir tesisin yapýmý için katký payý vererek bugün Viþnelik adýný verdiðimiz eserin gerçekleþmesini saðlayanlarýn gösterdiði dayanýþma seferberliði gibi. Yarattýðýmýz esere bir tuðla daha koyanlarýn varlýðýný görmek, bilmek, dayanýþmamýzý daha da pekiþtiriyor. Bugün birçoðumuzun bütçesinden ayýramayacaðý bir miktar olan 1000 $ tutarýndaki katký payýný, bu nedenle aylýk en az 20 $ tutarýnda taksitlendirmeye olanak tanýyarak daha fazla ODTÜ'lünün Viþnelik'e bir tuðla koymasýný hedefledik. Kampanyamýzýn baþladýðý 1 Ekim 2002'den bu yana 12 arkadaþýmýz daha bu eseri yaratanlar arasýnda yerini aldý. Dileðimiz, her bir üyenin bu dayanýþmaya katkýda bulunmuþ olmasý. Saygýlarýmýzla, Yönetim Kurulu odtü lüler bülteni-113-kasým2002 5

3 panel panel panel Ankara milletvekili adayý ODTÜ'lülerin kendilerini tanýtmalarý, çeþitli konularda kendilerinin ve partilerinin yaklaþýmýný aktarmalarý ve katýlýmcýlarýn sorularýný yanýtlamalarýna yönelik olarak 24 Ekim 2002 günü düzenlenen panele Ankara milletvekili adaylarýndan Ali Babacan, Dilek Tözeren ve Ali Osman Türkyýlmaz mazeret bildirerek katýlmadýlar. Panelin açýlýþ konuþmasýnda ODTÜ Mezunlarý Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Levent Tosun, aldýklarý eðitimin niteliði gereði demokrat düþünce biçimleri, araþtýrýcý, sorgulayýcý kimlikleriyle ODTÜ mezunlarýnýn siyasette daha etkin olarak yer almasý gerektiðine iþaret ederek sadece Ankara milletvekili adayý ODTÜ'lülerin sayýsýnýn 9 farklý partiden toplam 14 olmasýnýn sevindirici olduðunu belirtti. Konuþmacýlar, ODTÜ Mezunlarý Derneði'nde ODTÜ'lülere seslenmenin bir ayrýcalýk olduðunu belirttiler. Konuþmalarýnda bazýlarý daha çok parti programlarý üzerinde yoðunlaþýrken kimi de aday olduðu partiyi neden seçtiðini, parti programýnýn kiþisel görüþleriyle hangi yönlerden örtüþtüðüne deðindi. Yöneltilen sorular arasýnda en can alýcý olaný, "sizce Cumhuriyet için en büyük tehlike nedir?" sorusuydu, gelen yanýtlar oldukça farklý olmakla birlikte katýlýmcýlar temiz siyaset, saydam Devlet kavramlarýnda birleþtiler. Yakup Kepenek, yurtta barýþ, dünyada barýþ'ýn önemli olduðunu, ancak son 25 yýldýr süregelen üretimsizliðin, iþsizlik ve yolsuzluðun daha büyük tehlike olduðunu, bunlarýn çözülmeden baþý dik bir ulus olamayacaðýmýzý belirterek siyasi kirlenmenin ve yolsuzluklarýn önlenmesinin, milletvekili dokunulmazlýklarýnýn kürsü dokunulmazlýðý dýþýnda kaldýrýlmasýnýn öncelikli olduðunu vurguladý. Haþim Aydýncak, Cumhuriyet için tehlike sezmediðini, çok farklý dervreler süresince ODTÜ'de öðrenci olduðundan farklý dönemlerdeki ODTÜ'lü gençlerle birarada olduðunu, gençler arasýnda sorgulayýcý, araþtýrýcý düþünce biçiminin hakim olduðunu belirtti. ODTÜ'lüler Soruyor: Seçim Ne Getirecek? Tunç Sevin de Cumhuriyet için tehlike sezmediðini belirterek önceliðin özelleþtirmede olmasý gerektiðini, devletin verdiði hizmetin hem pahalý, hem de verimsiz olduðuna dikkati çekti. Mete Göknel, kendinden önce söz alan arkadaþlarýnýn tersine Cumhuriyet için tehlike sezdiði için ulus-devlet kavramýný önde tutan bir partide yer aldýðýný belirtti. Ülkenin ekonomik yönden dýþa baðýmlýlýðýnýn adeta mandacýlýk boyutuna ulaþtýðýný, özkaynaklarýmýza dönmenin öncelikli olduðunu belirterek siyasetçinin devletten elini çekmesinin saðlanmasý halinde devlet kurumlarýnýn verimli çalýþmasýna engel bir durum olmadýðýný vurguladý. Tuluð Ok, Cumhuriyet için herhangi bir tehlike olmadýðýný, devletin kurumlar ve kurallarla yönetildiðini, bu kurumlardan Silahlý Kuvvetler'in varlýðýnýn Atatürk'ün koyduðu ilkelerin güvencesi olduðunu dile getirerek öncelikli sorunun 1980'lerden bu yana Türk toplumunu Türk toplumu yapan deðerlerdeki erozyon olduðunu, toplumu milli ve manevi deðerlere geri döndürmek gerektiðini belirtti. Filiz Pehlivan, kendisine yöneltilen bir soruyu yanýtlarken siyasetin kadýný kabullenmesi için daha fazla kadýnýn siyasette etkin olarak yer almasý gerektiðini söyledi. Enerji yönünden dýþa baðýmlý olunmamasý için var olan kaynaklarýn iyi kullanýlmasýnýn, yatýrýmlarýn veriminin artýrýlmasýnýn öncelikli olduðunu belirtti. Fatma Çölaþan, Cumhuriyetin temellerinin çok saðlam atýldýðýný, bunu yýkacak güç olmadýðýný, ancak Cumhuriyet rejimine ara verilerek ülkenin geriye gitmesini istemediklerini belirtti, önceliðin saydamlýkta olduðunu vurguladý. Mehmet Tomanbay partisi varken Cumhuriyet için herhangi bir tehlikenin sözkonusu olmadýðýný, buna karþýn en önemli tehlikenin kirli siyaset olduðunu söyledi ve bu nedenle milletvekili dokunulmazlýklarýnýn kaldýrýlmasýnýn çok önemli olduðunu vurguladý. Ersan Öztuna, bayrak, Atatürk ve inanç üzerine siyaset yapýldýðý sürece Cumhuriyet için tehlikenin her zaman var olacaðýna dikkat çekti ve ekonomik sorunlarýn çözümü için dýþsatýma yönelik üretimin öncelikli olduðunu belirtti. 6 odtü lüler bülteni-113-kasým2002

4 konsey konsey konsey ODTÜ Mezunlarý Konseyi Bildirisi Kamuoyuna; Ülkemizde yeni bir erken seçim telaþýnýn yaþandýðý günlere girdik. Siyasi belirsizliðin günlük yaþamýn bir parçasý olduðu ülkemizde ekonomik sorunlarý aþmanýn çok zor olduðunu biliyoruz. Ýç ve dýþ borçlarý korkutucu bir düzeye ulaþmýþ, ekonomisi týkanma noktasýna gelmiþ bir ülkenin yönetimine talip olanlarýn sunduklarý programlar büyük önem kazanýyor. Ülkemizi kýskacýna almýþ olan ekonomik krizin yaný sýra, dýþarýda, ufuktaki Irak savaþý, Avrupa Birliði ile ilgili giriþimler, yýllar boyu çözümsüzlüðe itilmiþ olan Kýbrýs sorunu, içeride siyasi kirlenme, önlenemeyen yolsuzluklar, hortumlanan bankalar, yok pahasýna ele geçirilen özvarlýklarýmýz önümüzdeki seçimlerden sonra oluþacak bir hükümetin çözmesini beklediðimiz sorunlardan sadece bazýlarý. Üreten, ürettiðini tüketen bir ekonomik sistemin dýþýna çýkýldýðýnda bir ülkenin, mevcut tüm kaynaklarýna, yeraltý ve yerüstü zenginliklerine, üretmeye hazýr iþgücüne raðmen nasýl uçuruma sürüklenebildiðini belki yarým asýrdýr izledik. Artýk izlemenin bir adým ötesine geçmenin zamanýdýr. ODTÜ Mezunlarý Konseyini oluþturan Dernekler olarak ODTÜ'lüleri, ODTÜ'lü olmanýn gerektirdiði demokrat yapýlarýný, liderlik özelliklerini ve bilgi birikimlerini sivil toplum örgütlerinde ve siyasi platformlarda daha etkin olarak deðerlendirmeye çaðýrýyoruz. Önümüzdeki dönemde; sorgulayýcý, araþtýrýcý, çözüm üreten, uygulayan kimlikleriyle ODTÜ'lülerin siyasette daha fazla yer almalarý gerektiðine inanýyoruz. Tüm üyelerimizi; parlamenter demokrasinin bir gereði olan seçimlerde, Atatürkçü, demokrat, çaðdaþ, laik ilkeleri savunan ve namuslu insanlarýn desteklenmesi yönünde hareket etmeye çaðýrýyoruz. Önümüzdeki seçimlerde oy kullanacak tüm ODTÜ mezunlarýnýn; ülkemizin kalkýnmasý ve demokrasimizin daha da güçlenmesi için birey olarak sorumluluklarýnýn bilincinde olduklarýný ve bu doðrultuda üstlerine düþen görevleri yerine getireceklerini kamuoyuna duyururuz. ODTÜ MEZUNLARI KONSEYÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði, Ankara ODTÜ Mezunlarý Derneði Antalya Þubesi ODTÜ Mezunlarý Derneði Çukurova Þubesi ODTÜ Mezunlarý Derneði Kocaeli Þubesi Bursa ODTÜ Mezunlarý Derneði Denizli ODTÜ Mezunlarý Derneði Ege ODTÜ Mezunlarý Derneði Eskiþehir ODTÜ Mezunlarý Derneði Gaziantep ODTÜ Mezunlarý Derneði Ýstanbul ODTÜ Mezunlarý Derneði Kayseri ODTÜ Mezunlarý Derneði Mersin ODTÜ Mezunlarý Derneði odtü lüler bülteni-113-kasým2002 7

5 içimizden içimizden biri: Hakan biri HAKAN ER Hakan Er, bu yýl ÖSS'de yabancý dil puaný birincisi oldu ve ODTÜ'yü tercih etti. Hakan þimdi ODTÜ Eðitim Fakültesi Ýngilizce Öðretmenliði Bölümü 1.sýnýf öðrencisi. ODTÜ tercihini aslýnda daha lise ikinci sýnýftayken yapmýþ: "Önümüzde bir hedef olarak ODTÜ'yü görmüþtük biz." Bize kendini tanýtýr mýsýn? 8 Mayýs 1984'de Giresun'da doðdum. Ýlkokul ve ortaokulu Giresun Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'nda okudum. Liseyi Giresun Anadolu Öðretmen Lisesi'nde tamamladým. Daha sonra ÖSS sonucunda ilk tercihim olarak ODTÜ'yü tercih ettim. Þu anda ODTÜ Eðitim Fakültesi Ýngilizce Öðretmenliði Bölümü'nde birinci sýnýf öðrencisiyim. Ýngilizceyi lisede mi öðrendin? Bu baþarýyý getirecek Ýngilizceyi lisede öðrendim diyebilirim. Ortaokulda da Ýngilizce derslerimiz vardý ama oradaki eðitimin fazla bir etkisi olduðunu söyleyemem, pek yeterli deðildi. Bunun dýþýnda herhangi bir katký aldýn mý? Bunun dýþýnda özel ders gibi bir katký almadým ama dersaneye gittim. Test çözme yeteneðimi geliþtirmek, alýþtýrma yapmak amacýyla gittim. Öðretmenlik istiyordun herhalde, öðretmen lisesine gittiðine göre bu tercihi o zaman yapmýþsýn.. Evet öðretmenliði istiyordum. Türkiye'de öðretmenlik daha çok garanti meslek olarak görülüyor, özellikle bazý branþlarda. Ben de öðretmenliði zevkli buluyorum. En azýndan þu anda buluyorum, bakalým mesleðe atýlýnca ne diyeceðim onu þimdi bilemiyorum ama zevk alarak yapacaðým birþey olduðuna inanýyorum. Bu nedenle öðretmen lisesine gittim. Orasý da zaten Giresun'da eðitimi en kaliteli olan okuldu. ODTÜ tercihini yapmaya nasýl karar verdin? ODTÜ tercihim lise 2. sýnýfta oldu diyebilirim. Çünkü bizim Ýngilizce öðretmenimiz, gerçekten kendisine çok saygý duyuyorum, çok iyi bir öðretmendi. Baþarýmýzda büyük bir katkýsý olduðuna inanýyorum. O bize ODTÜ'yü hep bir hedef olarak göstermiþti, bütün öðrencilere. Yani ODTÜ'nün eðitim olarak, yaþama dair kazandýracaklarý olarak bize çok telkinde bulundu diyebilirim. Önümüzde bir hedef olarak ODTÜ'yü görmüþtük biz. Aslýnda O bir hedef seçmiþti bizim için, onun çok büyük etkisi oldu. Sýnavda birincilik bekliyor muydun? Bu soruya cevap vermek için birinciliði ne zaman bekliyordum diye bir ayýrým yapmam gerekir. Tabi ki her öðrenci böyle büyük bir baþarý elde etmek ister. Türkiye'de derece yapmak, bunun olabileceðine 8 odtü lüler bülteni-113-kasým2002

6 inanmak gerçekten de zordu. Er Gerçekleþmesini beklersiniz ama olmayabilirdi.. Ben 3. sýnýftayken Ordu'dan Türkiye birincisi çýkmýþtý. Geçen sene dört tane birinci vardý, biri Ordu'dandý. Ben de "Neden Giresun'dan da çýkmasýn?" diye düþünmüþtüm senenin baþýnda. Olabilir diye de düþünmüþtüm. Ýçimde her zaman birinci olmak hayali vardý ama olmasam da üzülmezdim. Ama birincilik için hazýrlanmýþsýn deðil mi? Evet birincilik için, ya da en azýndan bir derece için hazýrlandým diyebilirim. ODTÜ'ye daha önce gelmiþ miydin? ODTÜ'yü tanýyormuydun? ODTÜ'yü çok iyi tanýmýyordum. Geçen yýl öðretmen liseleri arasýnda yapýlan bilgi yarýþmasý için Ankara'ya gelmiþtik. Yarýþma sonrasýnda son gün ODTÜ gezisi vardý. Çok ayrýntýlý deðildi zaten her yeri gezmemiz mümkün deðildi, çünkü ODTÜ çok büyük bir yer. O gün biraz çevreyi dolaþmýþtýk, bir de büyük bir þans ki Eðitim Fakültesi'nde toplanmýþtýk. O gün felsefe öðretmenimiz bize sýnýflarý gezdiriyordu ve "Bu sýralara iyi oturun belki sizleri de çeker." demiþti. Bu þekilde bir gezimiz olmuþtu. Sonra tercih öncesi hiç geldin mi? Tercih öncesi gelmiþtim ODTÜ Rektörü'nün daveti üzerine. Burada fakülteleri ve yurtlarý gezdik. Baþka üniversiteleri de gezdin mi? Evet gezdim. Özellikle Boðaziçi Üniversitesi'nin kampüsü çok güzeldi, boðaz manzaralý. Ama ODTÜ'nün baþka bir havasý var diye düþünüyorum. Sen zaten ODTÜ'yü önceden tercih etmiþsin sanki.. Öðretmenimizin bize hedef olarak ODTÜ'yü göstermesinin çok büyük etkisi oldu bu tercihte. Baþka üniversiteleri de gezdin ama ODTÜ'yü tercih ettin. ODTÜ'de seni en çok etkileyen ne oldu? Bir öðrenci tercihini yaparken pek çok kriteri göz önüne almak zorunda. Önceden de söylediðim gibi ODTÜ bizim önümüze konulan bir hedefti, biz de bunun için çalýþtýk. ODTÜ öncelikle eðitimde Türkiye'de en kaliteli üniversitelerden bir tanesi. Tabi öncelikle kaliteli bir eðitim bekliyorum. Burada çeþitli spor dallarýnda, kültürel aktivitelerde yer almayý ve güzel bir yerleþkede mutlu bir þekilde yaþamayý istiyorum. Çünkü insan mutluluðu ertelememeli bence. ODTÜ'nün gerek eðitim kalitesiyle, gerekse de sportif, kültürel, vb. aktiviteleriyle dolu dolu yaþanacak bir yer olduðunu düþünüyorum. Ayrýca Anadolu'da Ýstanbul bir korku gibidir. Ama Ankara daha düzenli, daha rahat yaþanacak bir ortam. ODTÜ'den neler bekliyorsun? Tercihimi yapmadan önce ODTÜ'den çok þeyler bekliyordum. Üniversiteli olmanýn getireceði avantajlardan elimden geldiðince yararlanmaya çalýþacaktým. ODTÜ bence Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden bir tanesi, sunacaðý imkanlar da diðer üniversitelerden daha fazla olmalýydý ki öyle olduðuna inanýyorum. ODTÜ'de kendi bölümümde, Ýngilizce Öðretmenliðinde hem Ýngilizcemi hem de öðretmenlik bilgimi geliþtirmeyi umuyorum. Burada öðrencilik yaþamým sýrasýnda mutlu olmak istiyorum. Günlerimi böyle sýnavlar geliyor, dersler çok þeklinde geçirmek istemiyorum. Her dakikayý eðlenerek geçirmek istiyorum. Þimdiye kadar nasýl gidiyor? Bir ay oldu yaklaþýk okul açýlalý. Ýlk geldiðimizde çok þaþýrmýþtýk, oldukça büyük gelmiþti kampüs. Artýk bazý þeyler yerine oturdu diye düþünüyorum. Fazla da gezmiyorum aslýnda, sadece okul, yurt, çarþý, biraz da deðiþik yerler, bazen arkadaþlarla bazen de yalnýz geziyorum. ODTÜ'ye alýþtým diyebilirim ama Ankara'ya hala alýþamadým. Mezun olduktan sonra ne yapmayý düþünüyorsun? Birincilik kazandýktan sonra pek çok kiþi bana tavsiyelerde bulundu. Þu anda kesin olarak bilmiyorum ama master yapmayý, yurt dýþýna gitmeyi istiyorum. Akademik kariyer? Þu anda kesin olarak bilmiyorum ama zaten master yaptýktan sonra belli bir yola girmiþ oluyorsunuz. ODTÜ Mezunlarý Derneði'ni daha önceden tanýyor muydun? Hayýr, bu görüþme sýrasýnda tanýdým. Ýnsanlarýn belli þeyleri paylaþtýktan sonra bunu devam ettirmek istemeleri çok güzel birþey. Ýnsanlar yaþadýklarý sürece ve birbirleriyle iletiþim kurduklarý sürece birbirlerine alýþýyorlar ve kopmak istemiyorlar. Üniversite dostluklarý baþkadýr derler, bunu göreceðiz. Bu dostluklarý burada daha uzun süreye yaymalarý gerçekten de güzel. Bize zaman ayýrdýðýn için çok teþekkürler.. Ben teþekkür ederim. Ropörtaj: Ýlkem TOKER (FDE'97, MBA'00) odtü lüler bülteni-113-kasým2002 9

7 burs burs burs bugün bir fidan, "ODTÜ' yü anlatmak onu yaþamak ne kadar zor bir iþmiþ meðer. Ýnsan sözlerine nereden baslayacaðýný kestiremiyor bir türlü. Bir de benim gibi yeni mezunsa ve hatýralara dönmek için çok erkense, üzerinde durulacak konu ODTÜ mezunu olmanýn yaþamýmdaki etkileri olacaktýr. Diplomamý alýp Ankara dan ayrýldýðýmda ellerimdeki þeyin yaþamýmý bu kadar kolaylaþtýracaðý hiç aklýma gelmezdi. Yýllardýr mezun olduktan sonra Ýzmir'de yaþamayý düþünüyordum. Þu an Ýzmir'deyim, çalýþýyorum ve sanýrým eðitimimin devamý ve de yaþamým adýna yapacaklarým birer birer yoluna giriyor. Yaklaþýk bir aydýr öðretmenlik yapýyorum. Bu süre içerisinde, her ne kadar kesin konuþmak için erken olsa da, iþ hayatýnda bizden çok þey beklendiðini ve bizlerin de bu beklentileri karþýlamak adýna büyük oranda donatýldýðýmýzý gördüm. Mükemmel deðiliz elbet, ancak çalýþmak ve daha iyisini baþarmak için azýmsanmayacak bir istek var içimizde. Son olarak þunlarý söylemek istiyorum; ODTÜ de yaþarken hep ürkerdim kampüs içindeki yaþam bizi dýþarýda yaþananlara yabancýlaþtýracak diye, çünkü ODTÜ'nün kendine has bir yaþantýsý var. Bu düþüncemde çok da haksýz olmadýðýmý deneyimliyorum. Ancak az önce belirttiðim gibi bir çok açýdan iyi donatýlmýþ olmamýzdan kaynaklý yaþam adýna sorumluluklarýmýz ve bizden beklenenler de farklý boyutlarda kendini hissettiriyor. Kýsaca ODTÜ mezunlarý arasýna katýlmanýn en az ODTÜ'lü olmak kadar güzel ve kendine has bir sorumluluk gerektirdiðine inanýyorum. Öðrencilik döneminde verdiði bursla bütün bu duygularý yaþama katkýsý olan ODTÜ Mezunlarý Derneði ne teþekkür ediyorum. Sevgi ve Saygýlarýmla." Zehra ÞEVÝK FLE 02 Bu yýl bursiyerlerimizle ilk toplantýmýzý 20 Ekim 2002 Pazar günü gerçekleþtirdik. Kýsa bir tanýþma faslýndan sonra nasýl daha iyi bir haberleþme saðlayabileceðimiz konusunda konuþtuk. Buluþtuðumuz nokta internetten haberleþmenin hýzlý bir yöntem olmakla beraber yüzyüze haberleþme kadar etkili olmadýðý idi. Çözümünü ise sorumlular grubu aracýlýðýyla haberleþme aðýnýn oluþturulmasý olarak bulduk. Bu sorumlular grubunda görev almaya gönüllü olan bursiyerlerimiz isimlerini bildirdiler. Toplantýlara etkin bir katýlýmýn saðlanmasý için bursiyerlerin kendi bölümlerinden mezun olanlarla biraraya gelip görüþ alýþveriþinde bulunmasýný temel alan mezun-bursiyer buluþmalarý, konuk konuþmacýlarýn bulunacaðý toplantýlar düzenlenmesi önerildi. Bu arada dernek olarak çok önemsediðimiz, KÝM projesi kapsamýndaki öðrenci danýþmanlýðý programýný bursiyerlerimize bir kez daha hatýrlattýk ve bu programa dahil olmalarýný önerdik. Toplantýnýn devamýnda, geçen yýl oluþturulan gezi, eðlence ve kültür gurubu, kitaplýk ve araþtýrma gurubu ile sinema gurubunun çalýþmalarýný sürdürmesi benimsendi. Bunlarýn dýþýnda farklý çalýþma gurubu önerileri de getirildi. Bunlardan en önemlisi ise bursiyer-bursiyer, bursiyer-dernek iletiþimini geliþtirmek üzere bir iletiþim gurubunun kurulmasý idi. Bu yýl yapýlacak etkinliklerle dair önerilerin tartýþýldýðý bölümde ise geçen yýlki çalýþma gruplarýnýn giriþimleriyle yapýlmýþ olan film gösterimleri, geziler, kitap alýmý ve toplu tiyatro bileti alýmlarýnýn sürdürülmesi kararlaþtýrýldý. Toplantýyý iki hafta sonra buluþmak kararýyla sona erdirdik. Tüm bursiyerlerimizin ve diðer öðrencilerimizin bu öðrenim yýlýný baþarýyla sonlandýrmalarýný diliyoruz. Geçtiðimiz yýl mezun olan bursiyerlerimizden Zehra Þevik'in ODTÜ Mezunlarý Derneðinin burs çalýþmalarý ile ilgili yazýsýný sizlerle paylaþýyoruz ve iki sayý önce baþladýðýmýz bursverenler listemizi yayýnlamaya bu sayýda da devam ediyoruz. Bize güç veren destekleriniz için herkese teþekkürler. Burs ve Yardýmlar Komitesi 10 odtü lüler bülteni-113-kasým2002

8 yarýn bir orman 4 yýldýr aralýksýz burs fonuna verdikleri kredi kartý talimatý ile destek olanlar ve bir yýl süreyle katkýda bulunduklarý toplam öðrenci sayýlarý Aysel Saatçi (CHE'76) 3 öðrenci, Haluk Yeðenoðlu (CE'82) 3 öðrenci, Kadir Afacan (EE'79) 3 öðrenci, M. Kürþat Toprak (ME'72) 3 öðrenci, Ufuk Bulut (EE'64) 3 öðrenci, A. Sami Ataoðlu (CE'70) 2 öðrenci, Ali Zeybek (MINE'73 2 öðrenci, Atilla Martý (CHE'78) 2 öðrenci, Avni Serdar Þentürk (EE'86) 2 öðrenci, Cem Balkan (ME'97) 2 öðrenci, Ertuðrul Erdi (CHE'79) 2 öðrenci, Gülay Tuncel (CHEM'74) 2 öðrenci, H. Pýnar Kýrmýzýoðlu (ARCH'78) 2 öðrenci, Jale Esin (CHE'69) 2 öðrenci, M. Ýsmet Beþik (ADM'81) 2 öðrenci, Namýk Gökalp (ME'82) 2 öðrenci, Nilgün Akdoðan (MAN'88) 2 öðrenci, Özden Sipahioðlu (ARCH'82) 2 öðrenci, Reha Gülümser (PETE'76) 2 öðrenci, Sema Onurlu (METE'80) 2 öðrenci, Müjgan Ertürk (CHE'72) 2 öðrenci, KiM Tüm ODTÜ mezunlarýnýn kiþisel ve firma bilgilerinin yükleneceði ve bu kiþi ve firmalarýn çeþitli arama kriterleriyle birbirlerini bulabilecekleri veri tabaný yazýlýmý KÝM Çalýþma Grubunun koordinasyonunda tamamlanarak Derneðimizin sunucusunda ODTÜ Mezunlarý Dernekleri Konseyi üyesi tüm Derneklerin üyelerinin kullanýmýna açýlmýþtýr. Yazýlým, Zeki 3 yýldýr aralýksýz burs fonuna verdikleri kredi kartý talimatý ile destek olanlar ve bir yýl süreyle katkýda bulunduklarý toplam öðrenci sayýlarý Yavuz Suat Bengür (EE'81) 3 öðrenci, O. Faruk Özbek (CE'71) 3 öðrenci, Mehmet Can Genç (EE'95) 3 öðrenci, Eyüp Can Genç (METE'86) 3 öðrenci, Aygül Umaçlý (MATH'90) 2 öðrenci, Ayþegül Onur (IE'81) 2 öðrenci, Ergun Baþaran (ME'87) 2 öðrenci, H. Nafi Ýpek (PETE'82) 2 öðrenci, Mehmet Ali Kahraman (CP'97) 2 öðrenci, Meral Ünalan (MAN'81) 2 öðrenci, Nur Yýldýrým (EE'69) 2 öðrenci, Sadýk Mercangöz (ARCH 72) 2 öðrenci, Selami Onur (IE'81) 2 öðrenci, Selim Murat Erciyes (AEE'86) 2 öðrenci, Attila Ataç (CE'82) 2 öðrenci, Cevdet Yüksek (EE'69) 2 öðrenci, Cihan A. Ýnankur (MAN'80) 2 öðrenci, Derya Ýnceefe (ODTÜ Dostu) 2 öðrenci, Doðan Köprülü (CE'74) 2 öðrenci, E. Lütfi Özcan (CE'81) 2 öðrenci, Füsun Oktay (ODTÜ Dostu) 2 öðrenci, Güneþ Karamullaoðlu (ODTÜ Dostu) 2 öðrenci, Nuri Emre Apaydýn (EE'87) 2 öðrenci, Pelin Okumuþ (STAT'96) 2 öðrenci, Sevilay Uður (PHYS'78) 2 öðrenci, Konsey Ýþ Merkezi Sitesi Köprüyü KÝM Kuracak Sagay'ýn (EE'79) yönetiminde, MNG Bilgisayar A.Þ.'nin katkýlarýyla gerçekleþtirilmiþtir. Sitenin kullanýmý ile ilgili ayrýntýlarý bültenin ekindeki dosyamýzda bulabilirsiniz. Yapacaðýnýz tek þey bilgisayarýnýzýn karþýsýna geçmek ve "Yeni Kullanýcý Kaydý" kýsmýndan kendinizi sisteme tanýtmak. Haydi baþlayýn! odtü lüler bülteni-113-kasým

9 dernekten Yeni Üyeler Neslihan KAYA ID 85, Yusuf TOKDEMÝR BIOL 84, Mustafa Akan FAZLIOÐLU IE 91, Fethi Payidar GENÇ EE 71, Serkan SARIKAYA PES 02, Selim NAR CEIT 02, Gökçen BAÞ EE 02, Esra ALABAY STAT 02, Doðan ÇAKMAN ME 75, Ahmet Avþar ÞÝMÞEK CP 97, Gaye ÜNALAN PSY 98, Ahmet Mete ÇAKMAKCI EE 90, Melih ÇAKMAKCI ME 97, Çaðdaþ ERTOK ECON 02, Berkay ÞEÞEN ARCH 02, Süha Özcan AFACAN ARCH 02, Aylin DEMÝRCÝOÐLU MATH 00, Oya Safinaz ERDOÐDU ECON 96, Sakine TERZÝ FDE 02, Celaledtin YALAMA CE 02, Beril BOYACIOÐLU METE 02, Mete SEVERCAN EE 68, Emre ARATAÞ IE 93, Hakan ARSLAN ME 98, Behzat DALKILIÇ GEOE 82, Behçet Serdal CANBAZ ME 88, Evren Ali ÇAÐLAYAN ENVE 02, Arzu UZUN ECON 02, ARAMIZA HOÞGELDÝNÝZ Merve ERTAÞ CHEM 02, Aday PARLAK ME 89, Gonca ERK IE 92, Özlem YAFAY ECON 02, Özgür ÜNAL ME 02, Levent KESKÝN CP 89, Mete ÖZDAÐ ME 97, Önder ALBAÞ AEE 94, Anýl SELVÝ IE 98, Serdar LÜLE ME 92, Levent TÜREL CENG 86, Nuri KOCAGÜL AEE 84, Aslý ÖZAR MAN 01, Pýnar TÜRE MAN 01, Okan ÖZDEMÝR METE 02, Ýsmet DEMÝRKAYA CENG 88, Yeni Ýþyeri Temsilcileri Ebru Gümüþ KOÇ CP 94 Yibitaþ Lafarge A.Þ. Hilmi MENTEÞE CE 86 TMO Nilgün GÜRDER CP 81 Toplu Konut Ýdaresi Selçuk GÜZELOÐLU CE 87 Su-Yapý A.Þ. Özlem SOYSANLI ECON 95 Gümrük Müsteþarlýðý Ulviye COÞKUN PHYS 94 Enerji ve Çevre Yat. A.Þ. Yalçýn KAYA ADM 92 Halk Bankasý Zelal ÖZMEN MAN 99 AB Genel Sekreterliði Seyhan ULUDAÐ ADM 88 Hazine Müsteþarlýðý M.Sertaç KELEÞ IE 01 Hazine Müsteþarlýðý Saltuk ERDEMLÝ ME 96 Hazine Müsteþarlýðý Sibel BOSTANCI FDE 93 COCA-COLA Murat Can OCAKTAN METE 87 Türk Traktör Bu ay Katký Payý ödemeye baþlayanlar A.Metin GER CE 67, Cevat AÐRI STAT 81, Hüseyin KAYA CE 87, Ünal KARASU ECON-STAT 76, Naci TEKÝN CE 84, Devrim SÝMAV ME 92, Mustafa HASDOÐAN ID 85, Mehmet Sertaç KELEÞ IE 01, Adnan GÜÇ CE 97, Kemal Sinan BÝNGÖL CHEM 80 PES VALLA... * * * -Ýyi akþamlar 2 kiþilik rezervasyon yaptýrmak istiyorum. -Özür dilerim. Maalesef üç kattaki yerlerimizin hepsi dolu. -Aaaaaa!! 2 kiþilik de mi yer yok? -Özür dilerim. -Bir yere bir masa iki sandalye sýkýþtýrsanýz. -Üzgünüm. Bütün masa ve sandalyelerimizi kullandýk. -Yaaaa! Neden bu kadar yoðun bugün? -Bu akþam Hamsi Gecemiz var efendim. -Haaaa! Peki tavuk yesem yer olur mu? * * * -Üyelik iþlemleri için gerekli evraklar nelerdir? -Diploma fotokopisi, kimlik fotokopisi ve 3 adet fotoðraf... -Fotoðraflar vesikalýk mý olacak? -...?!! 12 odtü lüler bülteni-113-kasým2002

10 çalýþma çalýþma gruplarýndan gruplarýn AB Çalýþma Grubu'nda çalýþmak AB Çalýþma grubu ilk toplantýsýný 28 Eylül günü, ikinci toplantýsýný da 10 Ekim günü Ahmet Atay (Avrupa Birliði Genel Sekreterliði uzmaný) ile birlikte yaptý. AB Çalýþma Grubunun çalýþmalarýnýn gayesi Avrupa Birliði'ne giriþ sürecinde; 1.AB nedir? 2.Anlaþmalar nelerdir? 3.Türkiye'nin yükümlülükleri nelerdir? 4.AB'nin yükümlülükleri nelerdir? konularýnda bilgilenmek ve bilgilendirmek, ayrýca uyum yasalarýnýn uygulanmasý ve halka mal edilmesi için çalýþmak, AB uyum sürecinde, fikir üreterek ODTÜ Mezunlarý Derneði'nin STK olarak toplantýlara katýlmasýný saðlamak. Çalýþma Grubunun üyelere bir çaðrýsý var: DEÐERLÝ MEZUN ARKADAÞLARIMIZ, GELÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE GÖZÜ KAPALI DEÐÝL, BÝLÝNÇLÝ VE BÝLGÝLÝ OLARAK GÝRELÝM. DEÐERLÝ FÝKÝRLERÝMÝZÝ YÖNETÝCÝLERE KABUL ETTÝRELÝM, TÜRKÝYE'NÝN AYDINLIK GELECEÐÝNE DAMGAMIZI VURALIM. TÜRKÝYE'NÝN, ÇOCUKLARIMIZIN GELECEÐÝNÝ ÇOK YAKINDAN ÝLGÝLENDÝREN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE GÝRÝÞ SÜRECÝNDE TOPLUMU BÝLÝNÇLENDÝREREK DEMOKRASÝNÝN GELÝÞ- MESÝNÝ VE AB UYUM YASALARININ EN KISA ZAMANDA EN ÝYÝ ÞEKÝLDE UYGULANMASINI SAÐLAMAK ÝÇÝN ELBÝRLÝÐÝ ÝLE ÇALIÞMANIN GÖREVÝMÝZ OLDUÐUNU DÜÞÜNÜYORUZ. AB UYUM YASALARININ ÇOK FAZLA VE ÇEÞÝTLÝ OLMASI NEDENÝYLE ÇOK SAYIDA MEZUN ARKADAÞIMIZIN DEÐERLÝ BÝLGÝ VE KATKILARIY- LA ORTAK ÇALIÞMAYA ÝHTÝYAÇ VARDIR. SÝZLERÝ HER PERÞEMBE SAAT DA ODTÜ MEZUNLARI DERNEÐÝ'NDE YAPACAÐIMIZ TOP- LANTILARIMIZA BEKLÝYORUZ. AB ÇALIÞMA GRUBU istemez misiniz? Nart Sigorta ve Reasürans Brokerliði A.Þ. VE ODTÜ Mezunlarý Derneði Ýþbirliði Ýle Üyelere ÖZEL FÝYAT VE TEMÝNATLARLA SAÐLIK SÝGORTASI AVANTAJLARI Grup Poliçesi indirimleri ile fert poliçesi satýn alma þansý, Primlerde yaþ ve cinsiyet ayrýmý uygulanmamasý, Limitsiz yurt dýþý yatarak tedavi teminatý kapsamý, Mevcut haklarýn devamlýlýðýnýn saðlanmasý, Doðum teminatý önceki sigorta planýnda bulunan kiþilere doðum teminatlarýnýn devamlýlýðýnýn saðlanmasý, Ömür boyu yenileme garantisi almýþ si-gortalýlara uygulanacak olan sürprim oranýnýn maximum % 100 ile sýnýrlý olmasý, Aile poliçelerinde % 12.5 aile indirimi, 6 ve 8 ay vadeli ödeme alternatifleri, Peþin ödeme indirim avantajý, Saðlýk sigorta poliçesi satýn alan herkese bütün sigorta branþlarýnda ücretsiz sigorta danýþmanlýðý, ve Dünyada 60 ülkede faaliyet gösteren AXA grubu ve Türkiyenin en güçlü kuruluþlarýndan OYAK grubunun gücünün birleþtiði AXA OYAK HAYAT SÝGORTA A.Þ. güvencesi, odtü lüler bülteni-113-kasým

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Þubat 2008 www.kayder.org.tr Sayý: 17 bir milletin portresi Abdullah Gül Çankaya Ziyareti Koordinasyon Kurulu Dedeman da Ýftar Genç Buluþma Baþkan dan... Deðerli Hemþehrilerim, Þu anda Ýstanbul'a lapa

Detaylı

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48 indeks 2 N D E S I 8 K7Portre Konuk Yazar Saynur Defne Sarýsoy 86 Tezel 85 23-25 Duyurularýmýz 36 Saðlýk Dr. Aydýn Aksoy 75 42 Gurme Coconot 26-33 Bizim Dünyamýz 38 Saðlýk HLC Hairline Clinic 40 Kiþisel

Detaylı

Seslenis. 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Hakikatý konuþmaktan korkmayýnýz. ATATÜRK Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktýr;

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan içindekiler Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan 2 aalto @ turkey Mimarlar Odasý nda Bir Simge: Teoman Öztürk - Yavuz Önen 3 Geçen Sayýdan Yansýmalar 4 Aalto Etkinliklerinin Ardýndan - Nuri Arýkoðlu

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı

EDÝTÖRDEN Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU nun Önsözü 5 KÜLTÜREL Bahar Þenlikleri

EDÝTÖRDEN Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU nun Önsözü 5 KÜLTÜREL Bahar Þenlikleri TEMMUZ2011 BÜLTENÝ Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adýna Derginin Sahibi Prof.Dr. Mustafa GÜDEN Rektör Editör - Genel Yayýn Yönetmeni Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU Rektör Yardýmcýsý Yazý Ýþleri Sorumlusu Prof.Dr.

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Toplu taþýma neþter istiyor

Toplu taþýma neþter istiyor BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM MAZOT Lüks tekne sahiplerine 2.16 TL. Çiftçilerimize 4 TL. 6 milyon çiftçimiz pahalý mazot yüzünden para kazanamýyor. BU ZÝHNÝYETE DUR DEYÝN! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

korumalý ve sahip çýkmalýdýr"

korumalý ve sahip çýkmalýdýr MÜSÝAD Çorum Þubesi bugün açýlýyor Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD)'nin Çorum Þubesi, MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak'ýn katýlýmýyla bugün yapýlacak. Açýlýþ öncesinde MÜSÝAD Genel Baþkaný

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

Alaybey esnafýndan Kutlu Doðum helvasý. Peygamberimiz in hayatý her konuda en güzel örnektir. Çorum un çekiciliði internete taþýnmalý Gaziosmanpaþa

Alaybey esnafýndan Kutlu Doðum helvasý. Peygamberimiz in hayatý her konuda en güzel örnektir. Çorum un çekiciliði internete taþýnmalý Gaziosmanpaþa 8 adayýn yarýþtýðý seçimlerde oy sýralamasýna göre 6 aday YÖK e gidecek. Rektörlük seçiminin ilk etabý tamam Hitit Üniversitesi Rektörlük seçimleri nin ilk etabý tamamlandý. 8 adayýn yarýþtýðý seçimlerde

Detaylı