Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr"

Transkript

1 Seslenis 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Zamanýn deðiþmesiyle hükümlerin siz almakta ol- Gençler, deðiþmesi duðunuz inkâr terbiye ve irfan olunamaz ile insanlýk kaidesi, meziyetinin, adalet vatan sevgisinin, siyasetimizin temel en taþýdýr. kýymetli fikir hürriyetinin K. Atatürk sembolü olacaksýnýz. K. Atatürk Hükümlü ve tutuklu haklarý uluslararasý Seminerin Eþ Baþkanlýðýný yürüten Penaloji Ýþ Birliði Konseyi Baþkaný Mr. Osterdahl, Avrupa cezaevi kurallarýný açýklarken; insan haklarý ve cezaevleri üzerine ihtisaslaþmýþ Av. Alison Macdonald, hükümlü ve tutuklularýn insan haklarýyla ilgili olarak uluslararasý kurallar ve Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesinin içtihatlarýndan bahsetti. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek de, hükümlü ve tutuklu haklarý açýsýndan ülkemizdeki uygulamalarý anlattý. seminerde ele alýndý ADALET Bakanlýðý ile Avrupa Birliði Komisyonu TAIEX Ofisi iþ birliðiyle Hükümlü ve Tutuklularýn Medenî ve Ýnsan Haklarý konulu seminer düzenlendi. Eþ Baþkanlýðý-ný Penaloji Ýþ Birliði Konseyi Baþ-kaný Mr. Bertel Osterdahl ve Adalet Bakanlýðý Yüksek Müþaviri Prof. Dr. Doðan Soyaslan ýn birlikte yaptýklarý seminer Mayýs günlerinde Ankara Hâkimevinde ger-çekleþtirildi. ADALET Bakanlýðýndan üst düzey yöneticiler, hâkimler, Cumhuriyet savcýlarý, ceza infaz kurumlarýndan müdür, öðretmen, sosyal çalýþmacý ve psikologlarýn katýldýðý seminerin açýlýþ konuþmasýný Adalet Bakanlýðý Müsteþarý Fahri Kasýrga ve Avrupa Konseyi Delegasyonundan Müste-þar Martin Dawson yaptýlar. SEMÝNERE konuþmacý olarak katýlan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, Türkiye de Cezaevi Sistemi ve Ceza Ýnfaz Rejimi yle ilgili olarak katýlýmcýlara ayrýntýlý bilgiler verdi. Devamý 2. sayfada Çarþamba Kapalý Ceza n el sanatlarý sergisi ÇARÞAMBA Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklular tarafýndan yapýlan kolye, küpe, bileklik ve yüzük gibi takýlar ile çeþitli el sanatlarý ürünleri Çarþamba Belediyesi Cemil Þensoy Kültür Merkezi Sergi Salonunda vatandaþlarýn beðenisine sunuldu.devamý 6 da Tunceli Kapalý Ceza sertifika heyecaný TUNCELÝ Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda açýlan saz ve baðlama kursu sona ererken, baþarýlý olan hükümlü ve tutuklulara sertifikalarý 6 Mayýsta gerçekleþtirilen programda verildi. Devamý 7 de KISA... KISA.. Kars Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda gitar resitali Anadolu Kültür A.Þ. Organizatörü Kadir Karabulut ile Kars Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret eden Arjantinli ünlü gitarist Ricardo Mayone, hükümlü ve tutuklulara gitar resitali sundu. Kozan M Tipi nde hükümlü-tutuklulardan tiyatro gösterisi Kozan M Tipi Kapalý Ceza Kiracý isimli tiyatro oyunu ve Metro Seksüel Berber adlý skeç hükümlü ve tutuklular tarafýndan sahnelendi. Kayseri de çocuklar için seminer Kayseri Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 8-20 Nisan günlerinde çocuklara yönelik seminer düzenlendi. Azerbaycan Adalet Bakanlýðýndan bir heyet Türkiye yi ziyaret etti AZERBAYCAN Adalet Bakanlýðýndan Müsteþar, Cezaevleri Genel Müdür Yardýmcýsý ve Teknik Ýþler Dairesi Baþkanýndan oluþan bir heyet 12 Mayýsta Türkiye yi ziyaret etti. Konuk Müsteþarý makamýnda kabul eden Adalet Bakaný Cemil Çiçek, ziyaretten duyduðu memnuniyet dile getirirken, dost ve kardeþ ülke Azerbaycan için her türlü Bandýrma da sosyal ve kültürel etkinlikler sürüyor Adalet Bakanlýðý üst düzey personeline seminer KÝÞÝSEL Geliþim Uzmaný Dr. Ala Elcircevi, Adalet Bakanlýðýnda genel müdür, genel müdür yardýmcýsý, daire baþkaný ve tetkik hâkimlerinden oluþan üst düzey personele kiþisel geliþim semineri verdi. Yurt içinde ve yurt dýþýnda gerçekleþtirdiði seminerleriyle büyük ilgi gören Dr. Ala Elcircevi, 8 Haziranda sunduðu seminerde hayatta baþarýnýn yollarýný anlattý. CEZA Ýnfaz Kurumlarý Personeli Ankara Eðitim Merkezince (CÝKPEM) organize edilen seminere ilgi büyüktü. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, seminerin çok faydalý geçtiðini ifade ederken, bu tür eðitimlerin devamýndan yana olduklarýný açýkladý. yardýma hazýr olduklarýný ifade etti. Konuk Müsteþar da; Azerbaycan Adalet Bakaný Fikret Memmedov un selamlarýný Bakan Çiçek e iletirken, Türkiye yle olan iliþkileri artýrarak geliþtirmek istediklerini, cezaevleri alanýnda Türkiye den projeler ve teknik danýþmanlýk konusunda iþ birliði beklediklerini söyledi. Devamý 2 de CEZA ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, beraberinde Daire Baþkaný Ekrem Bakýr ile Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza ve Ýnfaz Kurumunu ziyaret etti. Kurumun çeþitli bölümlerinde incelemelerde bulunan Genel Müdür Ýpek, 6 Mayýsta gerçekleþtirilen programa da katýldý. TBMM Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu Baþkaný Mehmet Elkatmýþ ve Balýkesir Milletvekilleri Turan Çömez ile Sedat Pekel in de izlediði prog-ramda; müzik dinletisi, halk oyunlarý gösterisi ve söyleþi gerçekleþtirildi. Haberi 2 de Kütahya E Tipi Ceza n Ýstanbul da sergi KÜTAHYA E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza hükümlü ve tutuklular tarafýndan yapýlan çini, ahþap ve ayakkabý baþta olmak üzere binlerce ürün Ýstanbul Bakýrköy de açýlan sergide satýþa sunuldu. SERGÝNÝN açýlýþý 13 Mayýsta Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Nizamettin Kalaman tarafýndan yapýldý. Haberi 8 de Ýnfaz ve Koruma Memuru Ýbrahim Kapýcý kalp krizinden vefat etti ÜNYE M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Ýnfaz ve Koruma Memuru Ýbrahim Kapýcý, hizmet içi eðitim kursu gördüðü Ceza Ýnfaz Kurumlarý Personeli Erzu- rum Eðitim Merkezinde (CÝK- PEM) geçirdiði kalp krizi sonucu hayatýný kaybetti doðumlu Ýbrahim Kapýcý, CÝKPEM de 11 Mayýsta masa tenisi turnuvasý müsabakasý sýrasýnda aniden fenalaþtý. Yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayan Kapýcý hayatýný kaybetti. Devamý 2 de Çanakkale Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu hükümlüleri turnuye çýktý Ücretsiz olarak gerçekleþtirdikleri tiyatro gösterileri ile Çanakkaleli-ler in beðenisini kazanan Çanak-kale Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu hükümlüleri turneye çýktý. Kamyon isimli tiyatro oyunu ile Ankara da izleyici karþýsýna çýkan hükümlüler oyundaki baþarýlý performanslarý ile ayakta alkýþlandý. Devamý 2. sayfada

2 Sayfa 2 Seslenis 15 Haziran 2005 Hükümlü ve tutuklu haklarý uluslararasý seminerde ele alýndý Genel Müdür Ýpek, eski dönemlerde ceza infaz kurumlarýnýn suç iþlemiþ insanlarýn tutulduðu kapalý mekânlar olarak görüldüðünü hatýrlatýrken, kiþinin toplumdan soyutlandýðý gibi, unutulmaya da mahkûm edildiðini ifade etti. Genel Müdür Ýpek, günümüzde çaðdaþ infaz anlayýþýnda ceza infaz kurumunun suç iþlemiþ insanlarýn topluma kazandýrýlmasý amacýyla eðitim ve iyileþtirme faaliyetlerinin yapýldýðý yerler olduðunu kaydederken, fizikî mekanlarýn iyileþtirilmesi yanýnda, hükümlü ve tutuklunun manevî yönden iyileþtirici sosyal ve kültürel faaliyetlere tabî tutulmalarý gerektiðini açýkladý. Genel Müdür Ýpek, Ülkemizin en önemli sorunlarý arasýnda yer alan cezaevlerinin, yapýlan çalýþmalarla çok hýzlý bir deðiþim sürecine girdiðini vurgularken, þunlarý söyledi: Koðuþ sisteminden oda sistemine geçiþte yapýlan yasal düzenleme ve uygulamalar kamuoyu, uygar dünya ve uluslararasý kuruluþlar tarafýndan reform olarak nitelendirilmiþ olup, ilgiyle izlenmektedir. Bu çalýþmalarýn birinci amacý cezalarýný çekmek üzere bize emanet edilen hükümlülerin yaþama haklarýný korumak, onlarý saðlýklý bir þekilde topluma iade etmektir. Bu kapsamda, kurum personelinin insan onuruna ve temel haklara saygýlý olma inancýný güçlendirmek, kurumlarýmýzda yasalara ve insan haklarýna dayalý bir kültür oluþturmak ve bunu teþvik etmek bizim temel hefedimizdir. Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza baþlatýlan sosyal ve kültürel etkinlikler sürüyor. 6 Mayýsta yapýlan programda; Viyolensel Jülide Cance Eken, viyolensel dinletisi sundu. Programda, kurumun halk oyunlarý ekibi de Ege ve Marmara yöresine ait oyunlardan oluþan gösteri gerçekleþtirdi. Etkinlikler kapsamýnda, cezaevinde ve sonrasýnda sanatýn hükümlü ve tutuklular üzerindeki etkileri konusunda söyleþi gerçekleþtirildi. Azerbaycan Adalet Bakanlýðýndan bir heyet Türkiye yi ziyaret etti BÝRÝNCÝ SAYFA DAN DEVAM Ayrýca, Türkiye nin cezaevleri alanýndaki deneyimlerinden faydalanmak istediklerini dile getiren konuk Müsteþar, Bakan Çiçek ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünden bir heyeti Azerbaycan a davet etti. Konuk Heyet, Ülkemizdeki temaslarý çerçevesinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek i de ziyaret etti. Genel Müdür Ýpek, Azerbaycan Adalet Bakanlýðý Müsteþarýnýn Baþkanlýðýndaki heyeti makamýnda kabul ederek, bir süre görüþtü. Ziyarette; heyete Türk Ceza ve Ýnfaz Sistemi hakkýnda ayrýntýlý bilgiler verildi. Ceza infaz kurumlarýndaki uygulamalarýn yerinde görülmesi amacýyla heyete; Ankara 2 No lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu, Ankara Çocuk Eðitimevi, Ceza Ýnfaz Kurumlarý Personeli Ankara Eðitim Merkezi, Eskiþehir Açýk ve Kütahya E Tipi Kapalý-Açýk Ceza Ýnfaz Kurumlarý gezdirildi. Bandýrma da sosyal ve kültürel etkinlikler sürüyor 24 Mayýsta Devlet Tiyatrolarý Genel Müdürlüðü Yeni Sahne de sunulan oyunu; Adalet Bakanlýðý Müsteþarý Fahri Kasýrga, Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu Üyeleri Sinan Tunca ve A. Çetin Zöngür, Müsteþar Yardýmcýsý Mustafa Kökçam, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, Genel Müdür Yardýmcýlarý Nizamettin Kalaman ve H. Hakký Kadakal, Ýþyurtlarý Kurumu Daire Baþkaný Mustafa Doðru, Yayýn Ýþleri Daire Baþkaný Bekir Uçar, APK Baþkaný Yusuf Öðmen ve Tetkik Hâkimleri izledi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, tiyatro gösterisi sonunda yaptýðý konuþmada, oyunu baþarýyla sahneleyen hükümlüleri çiçek vererek kutladý. Genel Müdür Ýpek, insanlara deðer verilmesi hâlinde nelerin baþarýlabileceðinin Söyleþiye konuþmacý olarak; Bilgi Üniversitesi Aybay Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Rona Aybay, Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Öðretim Üyesi ve Avrupa Konseyi Ýþkenceyi Önleme Komitesi Üyesi Prof. Dr. Günsel Koptagel, Ýstanbul Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Neylan Ziyalar, Türk Psikologlar Derneði Ýstanbul Þube Baþkaný Dr. Ayla Dönmez, Devlet Tiyatrosu Sanatçýsý Turgay Tanülkü, Semiha Þakir Vakfý Genel Koordinatörü Osman Þibik ve Karikatürist Semih Poroy katýldýlar. Büyük ilgi gören etkinliklere; TBMM Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu Baþkaný Mehmet Elkatmýþ, Balýkesir Milletvekilleri Turan Çömez ve Sedat Pekel, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, Balýkesir Valisi Atýl Üzelgün, Balýkesir Cumhuriyet Baþsavcýsý Ahmet Karayiðit, Kaymakam Ýsmail Gürsoy, Bandýrma Cumhuriyet Baþsavcýsý Ünal Yalýncak, Adlî Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Suat Yürekli, Cumhuriyet Savcýsý Ömer Topaç, Belediye Baþkaný Cemal Öztaylan, Anadolu Kültür A.Þ. Yöneticileri Osman Kavala ve Zafer Kýraç, Ýlçe Jandarma Komutaný J.Yzb. Hüseyin Altuntaþ, Ýlçe Emniyet Müdürü Murat Kýlavuz, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Kurum Müdürü Remzi Uluþahin, 2. müdürler ve personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Çanakkale Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu hükümlüleri turneye çýktý görüldüðünü ifade etti. Çanakkale Cumhuriyet Baþsavcýsý Ahmet Er ve Kurum Müdürü Sedat Karaca nýn da birer konuþma yaptýðý tiyatro gösterisi sonunda duygusal anlar da yaþandý. Oyunda rol alan hükümlülerden bazýlarý aileleriyle buluþturuldu. Oyunculuk baþarýlarý ile herkesin beðenisini kazanan hükümlülere aileleri tarafýndan çiçek takdim edilerek, destek verildi. Kütahya da açýlýþ töreni ve seminer Kütahya E Tipi Kapalý Ceza yeniden düzenlenen çok amaçlý salonun açýlýþý 15 Nisanda yapýldý. Açýlýþ törenine; Vali Aydýn Güçlü, Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Þerif Eren, Hava Tugay Komutaný Hv. Tuðg. Mehmet Bali, Adlî Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Mehmet Akarca, Belediye Baþkan Vekili Nejat Özturan, Ýl Jandarma Komutaný J.Kd.Alb. Mehmet Tarýk Hatipoðlu, Ýl Emniyet Müdürü Þevki Dinçal, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri ile çok sayýda davetli katýldý. Açýlýþýn ardýndan çeþitli etkinlikler de gerçekleþtirildi. Hükümlü ve tutuklular, Pazarlamacý Çocuk ve Hezarfen Ahmet Çelebi isimli skeçleriyle katýlýmcýlarý kahkahaya boðarken, yine kendilerinin yazdýðý þiirlerden oluþan þiir dinletisi yapýldý. Etkinlikler, Yörük ve Türkmen Kültür Dayanýþma Derneðinin sunduðu müzik ve halk oyunlarýyla sona erdi. Ýzmir Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuna çaðdaþ ziyaretçi salonu Ýzmir Kapalý Ceza inþa edilen ziyaretçi bekleme salonu hizmete açýldý. Kurumda hükümlü ve tutuklu mevcu-dunun çok fazla olmasý nedeniyle ziyaretçiler uzun kuyruklar oluþturuyorlardý. Bu durum özellikle yaðýþlý havalarda ziyaretçilerin maðduriyetine neden oluyordu. Geçtiðimiz ay açýlan ziyaretçi bekleme salonunda; oturma alaný, kantin, bebekli bayanlar için emzirme odasý ve emanet para bulunuyor. Ayrýca, ziyaretçi iþlemlerinin sistemli ve düzenli yapýlmasý için daha çok bankalarda kullanýlan numara sistemi hizmete sunuldu. Balýkesir Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda sertifika sevinci Balýkesir Kapalý Ceza açýlan 1.kademe okuma-yazma, baðlama ve satranç kursunda baþarýlý olan hükümlü ve tutuklulara sertifikalarý düzenlenen programda verildi. 19 Nisanda gerçekleþtiri-len programa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Ahmet Karayiðit, Cumhuriyet Savcýlarý Mahmut Celal Musaoðlu ve Metin Demirtaþ, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Kurum Müdürü Kemal Tuncer, Ýl Millî Eðitim Müdürü Ýbrahim Binay, Halk Eðitim Merkezi Müdürü Ýbrahim Fýrat, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Manisa E Tipi Kapalý Ceza 19 Mayýs coþkusu Manisa E Tipi Kapalý Ceza 19 Mayýs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý nedeniyle Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öðretim Üyesi Dr. Mehmet Günay tarafýndan 20 Mayýsta Ulusal Kurtuluþ Savaþý ve Atatürk konulu konferans verildi. Yine 19 Mayýs kutlama etkinlikleri kapsamýnda voleybol ve satranç turnuvasý düzenlendi. Voleybol turnuvasýnda D-6 koðuþu þampiyon olurken, satrançta Fahrettin Sayan birinci geldi. Ýnfaz ve Koruma Memuru Kapýcý, kalp krizinden vefat etti Genel Müdür Kenan Ýpek, oyunu baþarýyla sahneleyen hükümlüleri tek tek tebrik ederken, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ahmet Er, Kurum Müdürü Sedat Karaca ve görevli personel ile hükümlülere çiçek verdi. E rzurum CÝKPEM de düzenlenen törenin ardýndan merhumun cenazesi memleketi ve görev yeri olan Ordu nun Ünye ilçesine götürüldü. Kapýcý, Ünye de 13 Mayýsta yapýlan cenaze merasiminin ardýndan topraða verildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, Ýnfaz ve Koruma Memuru Ýbrahim Kapýcý nýn vefatý nedeniyle büyük üzüntü duyduðunu ifade ederek, merhuma Allah tan rahmet, ailesi baþta olmak üzere tüm ceza infaz kurumlarý çalýþanlarýna baþsaðlýðý dileðinde bulundu. Erzurum CÝKPEM de düzenlenen törende; mesai arkadaþlarý büyük üzüntü yaþarken, merhumu son yolcuðu için Ünye ye götürecek araca kadar omuzlarda taþýdýlar.

3 15 Haziran 2005 Seslenis Sayfa 3 USTALARDAN SEÇMELER (Doðumunun 100. yýlýnda Üstad Necip Fazýl dan) ZÝNDANDAN MEHMET E MEKTUP Zindan iki hece Mehmet im lafta, Baba katiliyle baban bir safta, Bir de geri adam boynunda yafta, Hâlimi düþünüp yanma Mehmet im, Kavuþmak mý?... Belki Daha ölmedim! Avlu Bir uzun yol Tuðla döþeli, Kýrmýzý tuðlalar altý köþeli, Bu yol da tutuktur hapse düþeli Git ve gel Yüz adým Bin yýllýk konak. Ne ayak dayanýr buna, ne týrnak. Bir alem ki, gökler boru içinde, Akýl almazlarýn zoru içinde. Üst üste sorular soru içinde; Düþün mü, konuþ mu, sus mu, unut mu? Buradan insan mý çýkar, tabut mu? Bir idamlýk Ali vardý, asýldý, Kaydýný düþtüler, mühür basýldý, Geçti gitti, birkaç günlük fasýldý. Ondan kalan, boynu bükük ve sefil, Bahçeye diktiði üç beþ karanfil Müdür bey dert dinler bugün maruzat! Çatýk kaþ Hükümet dedikleri zat Beni Allah tutmuþ kim eder azat? Anlamaz; yazýsýz, pulsuz dilekçem Anlamaz ruhuma geçti bilekçem! Saat beþ dedi mi, bir yýrtýcý zil; Sayým var, maltada hizaya dizil, Tek yekün içinde yazýl ve çizil, Ýnsanlar zindanda birer kemiyet, Urbalarla kemik, mintanlarla et. Somurtmuþ ki býçak, nara ki tokat; Zift dolu gözlerde karanlýk kat kat Yalnýz seccademin yüzünde þefkat; Beni kimsecikler okþamaz madem; Öp beni alnýmdan, sen öp seccadem! Çaycý, getir ilaç kokulu çaydan! Dakika düþelim senelik paydan! Zindanda dakika farksýzdýr aydan; Karýþtýr çayýný zaman erisin, Köpük köpük, duman duman erisin! Peykeler duvara mýhlý peykeler; Duvarda, baþlardan, yaðlý lekeler, Gömülmüþ duvara, baþ baþ gölgeler Duvar katil duvar, yolumu biçtin! Kanla dolu sünger beynimi içtin! Sükût Kývrým kývrým uzaklýk uzar; Tek nokta seçemez dünyada nazar, Yerinde mi acep ölü ve mezar, Yer yüzü boþaldý, habersiz miyiz? Güneþe göç var da kalan biz miyiz? Ses demir, su demir ve ekmek demir Ýstersen demirde muhali kemir, Ne gelir elden kader bu emir Garip pencerecik, küçük, daracýk; Dünyaya kapalý, Allah a açýk. Dua dua, eller karýncalanmýþ; Yýldýzlar avuçta, gök parçalanmýþ. Gözyaþý bir tarla, hep yoncalanmýþ, Bir soluk, bir tütsü bir uçan buðu Ýplik ki incecik, örer boþluðu. Ana rahmi zahir þu bizim koðuþ; Karanlýðýnda nur, yeniden doðuþ Sesler duymaktayým: Davran ve boðuþ! Sen bir devsin yükü aðýrdýr devin! Kalk ayaða dimdik doðrul ve sevin! Mehmet im sevinin baþlar yüksekte; Ölsek de sevinin, eve dönsek de, Sanma bu tekerlek kalýr tümsekte, Yarýn, elbet bizim, elbet bizimdir, Gün doðmuþ, gün batmýþ, ebed bizimdir. Necip Fazýl Kýsakürek ( ) 1993 yýlýnýn sýcak 16 Aðustos günü Kars-Sarýkamýþ ta idare memuru olarak göreve baþlamýþtým. Yýllarýný bu mesleðe vermiþ otuz küsur sene çalýþmýþ cezaevi katibimiz Alihan Aladað dan mesleðimle ilgili bir söz öðrenmiþtim: Cezaevleri Karadeniz e benzer; bir bakmýþsýnýz sakin, bir bakmýþsýnýz fýrtýnalar kopmuþ. Evet Karadeniz de yol alýrken küçük sandalda baþladýðým kaptanlýða daha sonra büyük gemilerde ikinci kaptan ve en son da yine Kars Kapalý Ceza birinci kaptan olarak devam etmekteyim. Mesleðimde gerek durgun, gerekse çok fýrtýnalý günler geçirdim. Mesleðimi ifa ederken bu söz hep kulaðýmda çýnlamýþtýr; fýrtýnalý günlerde de, sakin günlerde de. Bu meslekte þunu da çok iyi anladým: Gerçekten cezaevleri deniz, hatta büyük okyanuslara benziyor. Her çeþit balýðýn yaþadýðý kocaman bir okyanus. Ýþte bu okyanuslarda gemi kaptanlýðý çok önemlidir. Gemisini, mürettebatýný ve okyanusu çok iyi bilmesi gerekir bir YAR NE OLUR! Gözlerimden çisil çisil yaðan yaðmur, Issýz karanlýk gecelerde beni avutur. Yýkýlýr bedenim, bir kahpece vurulur, Al, kanlý býçaðýný sýrtýmdan yâr ne olur! Çiçek gibi sevgiler yeþerttim yüreðimde, Bir aðaç oldu, kök verdi, dal verdi. Tarifi imkânsýz acýlarla koyma beni de, Al, kanlý býçaðýný sýrtýmdan yâr, ne olur! Sýrtýmdan vurdun beni, hiç acýmadan sevgimize, Ben mahkûmum, sen oralarda, yazýk oldu ikimize. Ne yeminler etmiþtik aþk için birbirimize, Al, kanlý býçaðýný sýrtýmdan yâr, ne olur! Sevgi dedikleri þey, asla böyle olamaz, Seven sevdiðini laf ile kahpece vuramaz, Vurulan sevgili buna asla dayanamaz, Al, kanlý býçaðýný sýrtýmdan yâr, ne olur! Kimin kimde hakký var bu bilinmez, Yapýlan kalleþlik yürekten hiç silinmez, Bu acýyla hayat boyu bir daha gülünmez, Al, kanlý býçaðýný sýrtýmdan yâr, ne olur! Ne desem sana, kâr etmiyor anladým, Düþtüðüm denizde çaresiz yýlana sarýldým. Bu ilk deðil, ben sana çok yalvardým, Yalvardým ama bir türlü anlatamadým, O kanlý býçak bir gün sana saplanýr yâr! Uður Güneþ Bursa E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu SESSÝZLÝK Sen varken, sensiz yaþayabilmek, Sen varken, sensiz olabilmek... Sensizliðin acýsý kor gibi, Acýtýyor yüreðimi. Mahpustaki gecelerimin aydýnlýðýnda, Seni düþünebilmek. Ve gecelerimin aydýnlýðýný, Seninle karartabilmek. Kendi kendime durmadan, Seni anlatabilmek. Burak Aykalkan Kars Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Geçen sayýdaki bulmacanýn çö Ç A N K I R I V E R Ý 2 A R A K A S K E R S 3 M A L A K I L E L 4 M Ý L E A K Ý A 5 G A M A T N E S Ý 6 A K S K O S A 7 L B A E T E N E 8 A S D S Ý T E K 9 T S O T D Ý N A M O 10 A Z P A K Ý L 11 L Ý F Ý R K A N 12 B A L Ý L E T Ý Þ Ý M PUSULA KORU ALLAH IM Açýk olan gözleri görmez mi bunlarýn? Yudum yudum içmezler mi berrak sularýn? Varlýðýný göremezler âmâ kullarýn, Açýver kör gözlerini, göster Allah ým. Ekilen küçük bir çiðdem büyür geliþir, Bahar geçer güz olur, çiðdem de eriþir. Uslanacak kullarýnýn hepsi þaþýrýr, Zalim olan kullarýndan koru Allah ým. Damla damla yaðan yaðmur akar sel olur, Bir anadan doðan çocuk büyür el olur, Bükülüyor belimiz, bize kim bel olur, Düþmana belimizi eðdirme Allah ým. Ýnsanlarýn hiçbiri durmaz sözünde, Sevgi güneþi doðmuyor kulun yüzünde, Gerçekte yanlýþlýk var hepsinin özünde, Sevmeyi bilmeyenlerden koru Allah ým. Harun der ki ne olacak bu iþin sonu? Ey Allah ým sendedir tek kurtuluþ yolu, Müminler el açmýþ bekler, sende umudu, Mümin olan kullarýný, koru Allah ým. Harun Yýlmaz Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu SOLDAN SAÐA: 1.Halikarnas Balýkçýsý olarak da tanýnan ünlü bir 1 edebiyatçýmýzýn ön adlarý. 2 2.Bir bayan adý - Hekimlikte kusturucu olarak kullanýlan bitkilerin kökü, altýn- 4 3 kökü. 3.Bir þeyin kesildiði yer, kesim yeri - Utanma 5 duygusu - Su altý taarruz 6 timini simgeleyen harfler. 4.Uçaklarýn uçuþu ile ilgili 7 bütün bilgilerin kayýt edildiði elektronik aygýt. 5.Ka- 8 radeniz'in kuzeyinde bulunan bir ülkenin halkýndan 10 9 olanlar. 6.Eski Mýsýr uygarlýðý tanrýsý - Ýslâmiyet'ten 11 önceki devirde Kâbe'deki 12 putlardan biri - Bir ünlem - Kuzu sesi. 7.Temel prensip - Diþi geyik, ceylan. 8.Bir hayret ünlemi - Taraça. 9.Taþýnmaz mallar - Bir renk - Kayanýn küçük parçalarýndan her biri. 10.Suudi Arabistan da bir þehir - Bir kürk hayvaný - Ýnek yavrusu. 11.Kaygý, dert, üzüntü - Baryum elementinin simgesi. 12.Yönetmelik. YUKARIDAN AÞAÐI: 1.Bir devlet yönetim þekli. 2.Bir çeþit iri zeytin. 3.Haysiyetlilik, aðýrbaþlýlýk - Lityum elementinin simgesi. 4."Üst"ün zýddý - Ýngiliz birasý - (Tersi) Söndürme, ateþi bastýrma. 5.Türkiye topraklarý- kaptanýn. Tanýmalýdýr ve bilmelidir ki okyanusun neresi sýð, neresi taþlýdýr, neresinde girdap vardýr. Mürettebatý gerçekten iþin ehli midir? O fýrtýnalý günlerde gemisini idare etmek açýsýndan oldukça önemlidir bunlar. Tabi her gemi kaptanýnýn fýrtýnalý, kötü hava þartlarýnda mutlaka faydalanabileceði bir de pusulasý olmalýdýr. Ona bakarak yönünü tayin edebilsin. Ýþte Cumhuriyet savcýlarýmýz ve Cumhuriyet baþsavcýlarýmýz da bu konuda bizlerin pusulalarýdýr. Çünkü fýrtýnalý ve kötü hava þartlarýnda mürettebatý ve kendisi çok tecrübeli de olsa pusulalar hayatî önem taþýrlar. Pusulasý yanýnda olan kaptan fýrtýnayý daha rahat atlatýr. Ne kadar deneyimini, bilgisini kullansa da; pusula yön gösterici, yol göstericidir. Engin denizlerin fýrtýnalý günlerinde ona en büyük destek PUSULA dýr. Kazým Bozgun Kars Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü KUÞ MÝSALÝ Senden ayrý diyarlardayým, Senin hasretinle yaþamaktayým. Kafesteki kuþ misali özgürlüðümün kýsýtlandýðý, Dört duvar arasýnda yatmaktayým. Senin gül yüzünü; Gece ayda, gündüz voltalarýmda ararým, Bazý bazý þarkýlarýmda, Kimi zaman da hayallerimde seni ararým. Ayrýlýðýmýzý þiirlerime yazarým, Göz yaþlarýmý senin uðruna akýtýrým, Senden ayrý geçirdiðim günlere, Biraz daha isyankârým. Artýk her gün rüyalarýmdasýn, Kalbimdeki kanayan yaranýn dermanýsýn. Her sigaramýn dumanýnda, Yaþamamý saðlayan tek varlýksýn. Bu ayrýlýða ben nasýl dayanýrým, Sensiz yaþamaya nasýl katlanýrým... Ama az kaldý be gülüm, Yakýnda senin yanýndayým, Çünkü ben seninle varým. Melih Gülmez Bergama M Tipi Çocuk Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu BULMACA nýn Avrupa'da kalan bölümü - Kýsaca takým - Amerikyum elementinin simgesi. 6.(Tersi) Piþirilerek hazýrlanmýþ yemek - Evin giriþ kýsmý - Baston. 7.Fasýla, açýklýk - Gözlem, gözetleme. 8.Kiraya tutma eylemi. 9.(Tersi) matematikte bir sayý - Karþýlaþtýrma - (Tersi) Amerika Birleþik Devletleri'ni simgeleyen harfler. 10.Bir kimsenin sözünü baþka bir kimseye ileten kiþi, elçi - Yemek. 11.Ýki parçadan meydana gelen yelkenli gemi.12.doðal, tabiatta olduðu gibi - Bir tür hayvan hastalýðý.

4 Sayfa 4 Seslenis 15 Haziran 2005 ÝSTANBUL Güzel Ýstanbul um dünyada yoktur senin eþin benzerin; Tarihin, camilerin süslü püslü çeþmelerin, Ilýk ýlýk esen rüzgârýn, saða sola savrulan küçük teknelerin, Rüyalarýmý süslüyor bütün gemilerin. Nice milletler yaþamýþ topraklarýnda, Serpilmiþler, büyümüþler þefkatli kollarýnda. Barýnmýþlar senin köþklerinde, saraylarýnda, Zevk-i sefa sürmüþler lale bahçelerinde, havuz baþlarýnda. Þanlý Ýstanbul um bizler Anadolu da senden çok uzaklarda? Adýný duyardýk sadece radyolarda, Resmini görürdük; ya dergilerde ya kitaplarda, Sana ulaþamadýk ne baharda ne yazda, hep kaldýn hatýralarda. Çileli Ýstanbul um seni tanýdýkça bazen gururlandýk, bazen aðladýk, Yandýk, yýkýldýk, sana zarar verenlerle hep kahýrlandýk. Biz Anadolu halký Mustafa Kemal in etrafýnda toplandýk, Seni ve tüm vatanýmýzý nankör hainlerden kurtardýk. Þimdi içimiz rahat, gönlümüz ferah, Þarkýlarýmýzý süslüyorsun ah Ýstanbul um ah! Biz sana sahip çýkarýz etme namerde eyvallah, Sana kem gözle bakanlardan Allah ým korur inþallah. Oktay Özçubukçu Kartal H Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu Öðretmeni EMEKLÝLÝK Bunca sene hizmet ettim devlete, Caným feda dedim bu millete. Oy verdim her sene hükümete, Kefenim oldu emekli param. Önce elli, sonra altmýþ sonra beþ, Emekli paranla al mezarýný eþ. Maaþ kuyruðunda olursun leþ, Þimdiden korktum yaþ otuz beþ. Hayaller kurardým bir ev bir araba, Çocuklarým oynayacak arka bahçede. Hele bir sene daha çalýþ hele, Belki olurum önümüzdeki sene. Aldým ilk aylýðý saydým saydým, Hesap yaptým bir daha saydým. Ben galiba kendimi soydum, Yetmedi aylýk bir dahasýna. Bir ayý öbürüne ekledim, Visadan çektim kira ödedim, Fatura geldi diðer aya dedim, Faizler bindi ayvayý yedim. Evlen dediler; memursun diye kýz verdiler, Oysa cebim delik fark etmediler, Nasýl olsa garantin vardýr dediler, Ömrüm yetmedi seni görmeye. Hele bir de çoluk çocuk olunca, Süt parasý bez parasý çýkýnca, Bunlarý da visa karttan çekince, Seni görmek haram oldu emeklilik. Krediyi krediyle kapattým, Yetmedi arkadaþa borç taktým, Sigara üstüne sigara yaktým, Seni görmek hayal oldu emeklilik. Hele birkaç kadeh atalým dedim, Muhabbeti muhabbete katalým dedim, Hesabý gelince kartýmý verdim, Limitin yok be abi dediler. Bayram Taþar Memur Adalet Bakanlýðý Gelen Evrak Bürosu RUHUMU BESLEYEN ADAM BA- BAM Saçlarý beyazlamýþ, yaþý yetmiþ, Gözleri yeþil, yüreði kor ateþ... Elleri semaya açýlmýþ, eder dua. Yakub un Yusuf a hasreti gibi; Ýnsanýn hasýdýr, yüreði sevgi dolu, Ruhumu besleyen adam, benim babam. Görmesem onu görüþ günü, Solarým hemen, su içmemiþ çiçek gibi. Ýstemem onsuz Mýsýr a sultan olmayý, Ýstemem onsuz sevda çekmeyi. Dost aradým, hep o vardý Ne menfaat, Ne de makam derdi vardý. Beni görse, hemen koynuna basar, Ýnsanýn hasý, benim baba, Sevdiðim adam benim atam... Yavuz Tutka Iðdýr Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Burada çiçekler kara, Gönüller yorgundur. Paslýdýr demir parmaklýklar, Acýdýr söylenen þarkýlar, Kýsadýr maltalar. Ama hiç bitmez voltalar, Her ranzada umut yatar, MEYDAN MI VERÝRDÝM? Meydan mý verirdim bu ayrýlýða? Bilseydim bu kadar zor olduðunu. Bilseydim dünyanýn böyle karanlýk, Bilseydim bu kadar dar olduðunu. Dilimden sýçrayan bir kývýlcýmýn, Bilseydim bir anda kor olduðunu, Bilseydim þu anki gönül acýmýn, Senin yokluðunda var olduðunu. Fýrsat mý tanýrdým bu dargýnlýða, Bilseydim bu kadar zor olduðunu, Bilseydim zindandan daha karanlýk, Bilseydim hücreden dar olduðunu, Bilseydim odamýn dört duvarý buz. Sensiz yataðýmýn kar olduðunu Selim Cebeci Kütahya E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu KEÞKE Akabilseydim çýlgýnca, Günahlarýndan arýnmýþ sular gibi, Dik yamaçlardan, Arsýz ýrmaklara doðru. Uçabilseydim esen rüzgarlarla; Gece olmadan, Tutsak uçurumlarýn üzerinden, Süzülerek, Þafaðýn erken vaktinde, Günün ilk doðduðu yere. Dokunabilseydim tutkuyla; Koyu renkli bulutlar, Ruhumu kaplamadan önce, Denize bakan bir pencereden, Parmak uçlarýmla gökyüzüne. Þiirler yazabilseydim, toprak gibi, Kâbuslarý, iblisleri, çýðlýklarý susturan. Ay yüzlü, Sürgün bakýþlý, Öyle naçar kendimden geçmiþim ki, Ah Söndürebilseydim sevdaný yüreðimde. Baðýþla beni kar tanem, Kýrýlmýþým. Bir belâ girdabý, telaþýnda, Alýþamadým sensizliðe, Alýþamadým yýldýzlarý görmemeye. Murat Güleryüz Bitlis E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu FIKRA Nasrettin Hoca, geç vakit gittiði köyde kimse yemeðe çaðýrmadýðý için aç kalmýþtý. Köy odasýnda sohbet edilirken durmadan esniyordu. Köylülerden biri sordu: -Hoca, insan neden esner? -Vallahi, uykusuzluktan da esner, açlýktan da. Biraz durduktan sonra ilave etti: -Dün gece mükemmel uyumuþtum ya!... Seydi Boz Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu MAPUS Her görüþte analar aðlar, Buram buram hasret çeker, Yudum yudum dert içer, Güneþ ne doðmayý bilir, Ne batmayý bilir, Mapustur burasý dostum, Umutlar asla bitmez. Murat Aksoy/Kayseri Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu BURASI CEZAEVÝ Ýçimi kaplar daðlar gibi bir hüzün, Kapanmaz yaradýr içimde hasret, Okyanusta bir damla su gibidir umudun. Bazen bir kahkaha atarsýn, Bilirsin ardýnda binlerce acý gizlidir. Dudaðýn bükülür baþlarsýn Bir þarkýya mý takýlmaz kulaðýn? Gözlerin dalar da uzaklara mý gitmez? Bir acý içinde deler de geçer, Off off dersin kime ne? Duvarlarý yumruklayarak yýkasýn gelir, O demirleri sökmek istersin yerinden. Her þey yabancý gelmeye baþlar birden, Kendini bile tanýmaz olursun. Neredeydim? Neredeyim? Dersin, Kader böyleymiþ der çekersin. Çekersin çekersin de; Ýsyan mý etmezsin? Kadere mi sövmezsin? Önce gözler buluþur gözlerle, Bakýþlarda hüzün, sevinç karýþýk... Sonra dudaklar konuþur; Seni çok özledik çok seviyoruz Ben de sizi çok özledim ben de sizi çok seviyorum Dakika, yirmi saniye gibi geçer de, Yine de o mutluluk yirmi seneye bedeldir. Sevincin kursaðýnda kalýr, ardýndan veda sözleri Ve hoþçakal diye sallanan eller... Ne acý, ne acýdýr o zil sesi. Hey dýþarýdaki, sen bilemezsin! Uyumayý daha da bir seversin, Rüyalar alemine gitmeyi. Mutlusundur orada; annen yanýnda baban yanýnda. Bu sefer de mi sokaklardasýn rüyanda? Baþlar anlatmaya yorumlarý almaya, Yine mi deniz gördün yeþil yeþil aðaçlar Ýçinde bir kýpýrtý umudun yine canlanýr, Eh rüyan güzel, hadi hayýrlýsý. Mektup diye baðýran bir ses; Fýrlar herkes yerinden Kimisi lay lay lom döner, Kimisi boynu bükük Ayný günün gecesi; Baþlarsýn sen de cevap yazmaya, Gözyaþlarýn dökülüyor damla damla sayfalara... Radyoda yine ayný al; Ve yine içini kanatan þarkýlar... Yaz anam yaz Üstüne bir de cigaraný yaktýn mý, Efkârýn da tastamam. Bilmem anladýn mý güzelim? Bu duygularýn eseni nere? Hayýr hayýr cezaevi deðil, Bakýrköy dinlenme tesisleri. Bahar Karulman Kütahya Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Türkiye de Yargýnýn Modernizasyonu ve Ceza Reformu Projesi T ürkiye'de Yargýnýn Modernizasyonu ve Ceza Reformu Projesine destek vermek ve uzman katkýlarýný kolaylaþtýrmak için Avrupa Komisyonu ve Türk yetkilileri Nisan 2003 yýlýnda bir anlaþma imzalamýþlardýr. Avrupa Konseyinden projeye teknik yardým vermesi istenmiþ ve bu kurum Nisan 2004'de çalýþmalarýna baþlamýþtýr. Proje iki bölümden ibarettir: Yargý Sisteminin Desteklenmesi ve Cezaevi ve Tevkifevleri Sisteminin Desteklenmesi. "Yargý Sisteminin Desteklenmesi" bölümünün amacý, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi tarafýndan paylaþýlan Avrupa standartlarýyla Türkiye'deki yargýnýn iþleyiþinin ve etkinliðinin iyileþtirilmesine katký saðlamaktýr. Yargý ile ilgili alt bölümlerin belirgin amacý eðitim, izleme ve daha etkin adlî týp hizmetleri saðlayarak ve Avrupadaki iyi uygulamalardan yola çýkarak hukuk ve ceza mevzuatýnýn ve usullerinin kalitesini iyileþtirerek sistemin performansýný geliþtirmektir. "Cezaevi ve Tevkifevleri Sisteminin Desteklenmesi" bölümünün amacý Türkiye deki cezaevi sisteminin, Avrupa Konseyi ve Birleþmiþ Milletler tarafýndan geliþtirilmiþ olan standartlara uygun bir þekilde geliþtirilmesine katký saðlamaktýr. Cezaevi sistemi ile ilgili dört alt bölüm mevcuttur. Cezaevlerinin mimarî yapýsý Bu alt bölümün amacý Avrupa standartlarý ve uygulamalarý ýþýðýnda yeni Türk cezaevlerinin inþa edilmesi ve eski cezaevlerinin yeniden yapýlandýrýlmasýdýr. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðüne yeni cezaevleri tasarýmýnda ve eskilerin yeniden yapýlandýrýlmasýnda, uzun süreli destek saðlayarak, Avrupa standartlarý doðrultusunda mahpuslarýn temel ihtiyaçlarýný ve haklarýný gözönünde bulundurarak, cezaevi mimarisi için ilkelerin belirlenmesinde, bu ilkelerin, yeni cezaevi mimarisi tasarýmýnda ve eski mimarilerin yeniden yapýlandýrýlmasýnda, pratik uygulanmasýnda destek vermek ve böylelikle Adalet Bakanlýðýnýn mimarî konularda teknik kapasitesini artýrmaktýr. Cezaevi sisteminde insan kaynaklarý Bu alt bölümün amacý cezaevi personeli eðitim merkezlerinin eðitim kapasitelerini artýrmaktýr. Ýnsan kaynaklarýný ve yönetim kapasitesini geliþtirmek amacýyla eðitim stratejisi belirlemek, eðiticileri eðitmek, her tür cezaevi personeli için eðitim programý hazýrlamak, bazý pilot ders uygulamalarý yapmak ve eðitim araç ve gereçlerini saðlamak üzere cezaevi personeli eðitim merkezlerine teknik destek plânlanmýþtýr. Cezaevlerinin dýþarýdan denetlenmesi Bu alt bölümün amacý infaz hâkimliði kurumunu güçlendirmektir. Proje, infaz hâkimliði sisteminin uygulamasýnda destek saðlayacak ve infaz hâkimleri yoluyla dýþarýdan denetimin etkinliðini iki temel noktada artýracaktýr: Ýnsan kaynaklarý ve araç-gereç. Cezaevi yönetimi ve mahpuslarýn ýslahý Bu alt bölümün amacý, Avrupa standartlarý ve uygulamalarý ýþýðýnda Türk cezaevi sisteminde cezaevi yönetimi ve mahpuslarýn ýslahý konusunda kurallarýn geliþtirilmesidir ; cezaevi yönetimi ve mahpus ýslahý konusunda ilkeleri belirlemek ve bunlarý uygulamada Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðüne aþaðýdaki konularý gözönünde bulundurarak teknik yardým saðlamaktýr: - Fiziksel ve ruhsal saðlýk, - Beslenme ve hijyen, - Kültürel ve sosyal aktivite ihtiyaçlarý, - Meslekî eðitim ve mahpuslarýn rehabilitasyonu, - Mahpuslarýn hak ve görevleri, Örnek cezaevleri Personeli eðitilecek, fiziksel yapýsý deðiþtirilecek ve rejim faaliyetlerinin artýrýlacaðý iki örnek cezaevi seçilmesine karar verilmiþtir (Uþak ve Elazýð). Alýnan olumlu sonuçlar, mahpus rehabilitasyonu ve meslekî eðitim için tedarik edilen malzemeleri de içeren en iyi uygulamalar, mümkün mertebe projenin son aþamasýndan itibaren diðer cezaevlerine aktarýlacaktýr. Ceza Ýnfaz Kururumlarý Personeli Ankara Eðitim Merkezi örnek cezaevlerinin kurulmasýnda görev yapacaktýr. Örnek cezaevleri bu konuda mevcut Türk mevzuatý ve ilkelerinin Avrupa standartlarý ve uygulamalarý doðrultusunda uygulandýðý cezaevleri olacaklardýr. Uygulama açýsýndan dört konu önemlidir: Mahpuslarýn insanî onurlarý korunacak; cezaevleri güvenli ortamlar olacak; cezaevleri, mahpuslarý rehabilite ve iyileþtirici yerler olacak; cezaevi personeline deðer verilecek ve gerekli eðitimden geçirilecektir. Shane Bryans Proje Uzmaný

5 15 Haziran 2005 Seslenis Sayfa 5 Ali Suat ERTOSUN Yargýtay Üyesi KURTULUÞ Yaptýðý, daha doðrusu yapmak zorunda kaldýðý iþten nefret ediyordu. Hakan, onüç çocuklu bir ailenin altý erkek evlâdýndan birisiydi. Kulp ilçesinin uzak bir mezrasýnda doðmuþtu. Kardeþlerinden; yedisi kendisinden yaþça büyük, beþi küçüktü. Küçük olan kardeþleri, babasýnýn ikinci hanýmýndan dünyaya gelmiþlerdi. Topraklarý yoktu. Babasý yarýcýlýk yapardý. Kýt-kanaat, yokluk içerisinde geçinip giderlerdi. Daha sonralarý bu günlerini de arar olmuþlar, PKK terörünün yükseldiði yýllarda, can güvenliði nedeniyle Diyarbakýr a göç etmek zorunda kalmýþlardý. Diyarbakýr a göç ettiklerinde ilköðretim dördüncü sýnýf öðrencisi olan Hakan, öðrenimine devam edememiþ, kardeþleri gibi o da çalýþmak zorunda kalmýþtý. Aslýnda yaptýðý iþe iþ de denemezdi. Basit bir sandýkta boyacýlýk yapýyor, kazandýðý parayý sokak çetelerine kaptýrmazsa, aile bütçesine katkýda bulunuyordu. Diyarbakýr da tüm aile, kenar mahallelerden birinde, iki odalý bir eve sýðýnmýþlardý. Evde huzur yoktu. Valiliðin yaptýðý gýda yardýmý ile idare ediyorlardý. Babasý çalýþkan birisi deðildi. Aralarý ilk günden beri bozuk olan annesi ile kumasýnýn çekiþmeleri daha da artmýþtý. Ýki ablasý evlenerek evden ayrýlmýþ, bir aðabeyi de evi terk etmiþti. Bir gün evlerine gelen iki kiþinin babasýyla konuþup, ona para verdiðini gördü. Kendisinden bahsediyorlardý. Onu Ýstanbul a götürecek, orada iþ vereceklerdi. Ýþin mahiyetini anlayamamýþ, bu konudaki sorularýna cevap da alamamýþtý. Ancak içinde uyanan hisler, bunun iyi bir iþ olmadýðýný tekrarlýyordu. Ýstanbul a vardýklarýnda, yaþýtý olan çocuklarla birlikte ayný evde kalmaya baþladý. Yanlarýndaki evde onlara bakan bir karý-koca ile çocuklarý kalýyordu. Çok geçmeden bir hýrsýzlýk ve gasp çetesinin içine düþtüðünü anladý. Önce onu eðittiler, bu iþin tehlikesinin olmadýðýný, yakalanýrsa kurtaracaklarýný söylüyorlardý. Oniki yaþýnda olan, ancak gerçek yaþýndan küçük gösteren Hakan a yanlarýndaki evde kalan ailenin on yaþýndaki çocuðunun kimliðini vermiþlerdi. Bu kimliði kullanmasýný, gerektiðinde baba ve annesi olarak verdikleri kimlikte isimleri yazýlý kiþileri bildirmesini istediler. Çok geçmeden kendisinden yaþça büyük çocuklarla iþe çýkmaya baþlamýþtý. Ýstanbul un deðiþik semt ve ilçelerinde hýrsýzlýk ve gasp yapýyorlardý. Önceleri gözcülük yapmýþ, daha sonra da aslî fail olarak bu tür eylemlere katýlýr olmuþtu. Genelde bayanlarla küçük yaþtaki çocuklarý soyuyorlardý. Çok sayýda suç iþlemiþti. Çoðunda yakalanmamýþ, kaçmýþtý. Yakalandýðý dört olayda ise, kendisine verilen kimliði kullanarak kurtulmuþ, nüfus kaðýdýnda anne ve babasý olarak görünen, kaldýðý evin yanýnda oturan, kendilerine yemek veren karý-kocaya teslim edilmiþti. Hýrsýzlýk ve gasp suçlarýndan elde ettikleri paraya çetenin liderleri el koyuyor, kendisine ve diðer çocuklara çok azýný veriyorlardý. Devamlý tehdit ediliyor, kaçarlarsa nereye giderlerse gitsinler yakalanacaklarý ve öldürülecekleri söylenerek, korkutuluyorlardý. Zaman gittikçe Ýstanbul u öðrenir olmuþtu. Az sayýda çocuðu olan aileleri gördükçe þaþýrýyor, okula giden çocuklarý gýpta ile izliyordu. Çocuklarýnýn üzerine titreyen aileleri gördükçe içten içe hayýflanýyordu. Keþke ben de Ýstanbul da doðsaydým, annem babam benimle yakýndan ilgilenseydi, okula gitseydim dediði oluyordu. Yaptýðý iþten iðreniyor, ancak çýkar yol bulamýyordu. Son iþinde, iki arkadaþýyla birlikte Eyüp de suçüstü yakalanmýþ ve Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna mevcutlu olarak teslim edilmiþlerdi. Evraka bakan Cumhuriyet Savcýsý Kâzým, kendisiyle yakýndan ilgilenmiþti. Hakan, mensubu olduðu çetenin gönderdiði avukat yanýnda verdiði ifadede yine gerçek kimliðini gizlemiþti. Ancak Cumhuriyet Savcýsý Kazým þüphelenmiþti. Ýfadeden sonra salonda beklerlerken kendisini çaðýrarak bak Hakan, yaptýklarýnýn sonu yok, sizi kullanýyorlar, sonunda atacaklar, bize güven ve gerçekleri anlat deyince uzun uzun düþündü. Gözlerinin önüne para, telefon ve diðer kýymetli eþyasýný kap-kaç suretiyle aldýklarý veya gasp edip yerlerde sürükledikleri aðlayan çocuklar ve kadýnlar geldi. Zaten yaptýklarýndan piþmanlýk duyuyor, yapmak zorunda kaldýðý bu pis iþten kurtulmak istiyordu. Gözleri yaþararak her þeyi anlatacaðým dedi. Baþýna gelenleri, baþlangýcýndan itibaren anlattý. Gerçek kimliðini açýkladý. Bu açýklamalarý avukatý yanýnda da tekrarladý. Savcý Kâzým, hemen emniyete gerekli talimatlarý verdi. Yapýlan operasyonlar sonunda çete çökertildi. Çete liderleri ve mensuplarý hakkýnda gerekli davalar açýldý. Hakan kurtulmuþtu. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna yerleþtirildi. Artýk vicdan azabý çekmeyecekti. Kötü günleri geride kalan Hakan ý, yeni bir hayat bekliyordu. Not: Olay; gerçek yaþamdan alýnmýþ olup, ilgililerin izni üzerine, özüne sadýk kalýnarak hikâyeleþtirilmiþ, ancak isimler deðiþtirilmiþtir. Güzel Sözler Ýki günü eþit olan aldanmýþtýr. Hz. Muhammed Yürek yanmadýkça göz yaþarmaz. Mevlana En büyük aldanma, baþkalarýný aldattýðýný sanmaktýr. Roche Faucauld Böcek olmayý kabul edenler, ayaklar altýnda kalýp ezilmekten yakýnmamalýdýr. Kant MAHPUS EÐÝTÝMÝNDE STANDARTLAR SÝSTEMÝ NELER GETÝRÝYOR? EÐÝTÝM KÖÞESÝ Standartlar sistemi, eþit aðýrlýklý puan deðeri olan üç ana konu üzerine inþa edilmiþtir. 1-Sosyal ve kültürel çalýþmalar (%33,3) 2-Meslekî eðitim kurslarý (%33,3) 3-Diðer eðitim ve öðretim faaliyetleri (%33,3) Sosyal ve kültürel faaliyetlerdeki standartlar nelerdir? Standartlar sistemine göre, bir hükümlünün veya tutuklunun 3 aylýk eði- Seslenis Yýl: 3 Sayý: Haziran 2005 Yayýn Kurulu Nizamettin KALAMAN Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Yayýn Kurulu Baþkaný Dr. Mustafa SALDIRIM Orhan ARSLAN Tetkik Hâkimi Tetkik Hâkimi Özlem ÞAHÝNKOL Tülay ÇELEBÝ Sosyal Hizmet Uzmaný Þube Md. (Psikolog) Fikri ALTUNTAÞ Psikolog Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Koordinatörü Naci BÝLMEZ Recai YILDIZ Öðretmen Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Adýna Sahibi Hulûsi SAÐIR Kurum Müdürü Dizgi Montaj-Baský Hasan KORKMAZ Zafer KARAKAYA Ýsa KÝBAROÐLU Salim KILIÇ Baský Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Matbaasý Tel: Faks: ANKARA tim dönemi içerisinde; 2 konferans, 1 bilgi yarýþmasý, 1 tiyatro, 1 konser, 1 münazara ve 1 anma törenine katýlmasý gerekmektedir. Ayrýca merkezî yayýn sistemi olan kurumlarda üç, olmayan kurumlarda ise 2 film veya belgesel izlemelidir. Hükümlü ve tutuklularýn yetenekleri doðrultusunda sergi, müzik, folklor ve el sanatlarý gibi sosyal ve kültürel faaliyetler sürekli düzenlenir. Ýstekli ve durumu uygun olan hükümlü ve tutuklularýn tamamýnýn katýlýmý saðlanýr. Yukarýda belirtilen hedefe ulaþmak için kurumlarýmýzda gerçekleþtirilmesi gereken sosyal ve kültürel faaliyetlerin sayýsal standartlarý þunlardýr: Konferans, münazara, konser programlarý ve bilgi yarýþmalarýnýn standartlarý: Hükümlü ve tutuklulara ayda en az bir defa konferans düzenlenir. Her konferansa mümkünse hükümlü ve tutuklularýn tamamýnýn katýlmasý saðlanýr. Fizikî mekân yetersizliði veya güvenlik gibi nedenlerle hükümlü ve tutuklularýn tamamýnýn katýlýmý saðlanamýyorsa en az %60 ýnýn yararlandýrýlmasý ve gerekirse bu orana ulaþmak için konferansýn hükümlü ve tutuklulara gruplar hâlinde verilmesi temin edilir. Hükümlü ve tutuklulara ayda en az bir defa münazara düzenlenmelidir. Her münazaraya mümkün olduðunca farklý kiþilerden oluþan kurum mevcudunun en az %30 unun katýlmasý saðlanýr. Her üç aylýk eðitim döneminde bir konser olmak üzere yýlda en az dört kez konser düzenlenmelidir. Bu konserlerden 2 sinin kamu kurum ve kuruluþlarý, sivil toplum örgütleri, diðer gönüllü kuruluþlarla iþ birliði yapýlarak gerçekleþtirilmesi, diðer 2 sinin de yetenekli hükümlü ve tutuklulardan oluþturulacak müzik grubu veya korolarla yapýlmasý önerilmektedir. Gerekli yeterliliðe sahip hükümlü ve tutuklulardan gruplar oluþturularak, ayda en az bir defa bilgi yarýþmasý düzenlenir. Her birine mümkün olduðunca farklý kiþiler olmak üzere toplam mevcudun asgârî %30 unun katýlmasý saðlanýr. Tören ve anma günleri, tiyatro, sinema ve merkezî yayýn çalýþmalarý, DVD, VCD ve eðitim CD lerinin kullanýmý ile spor faaliyetlerinin standartlarý: Resmî bayramlar, önemli günler ve haftalarýn tamamý için program hazýrlanarak, söz konusu günün veya haftanýn anlam ve önemi konusunda hükümlü ve tutuklularýn bilgilendirilmesi için gerektiðinde kurum dýþýndan da katýlým saðlanarak gerekli çalýþmalar yapýlýr. Üç aylýk her eðitim döneminde en az bir gösterim yapýlmak þartýyla yýlda dört defa tiyatro sahnelenir. Bunlardan 2 sinin kamu kurum ve kuruluþlarý, sivil toplum örgütleri, diðer gönüllü kuruluþlarla iþ birliði yapýlarak gerçekleþtirilmesi, 2 sinin de yetenekli hükümlü ve tutuklulardan oluþturulacak tiyatro gruplarý ile yapýlmasý önerilmektedir. Hükümlü ve tutuklulara sinema salonunda her üç aylýk eðitim döneminde Dr. Mustafa SALDIRIM Tetkik Hâkimi en az üç film olmak üzere, ayda asgârî bir film gösterilir. Her bir gösterime hükümlü ve tutuklularýn tamamýnýn, aksi hâlde mevcudun en az %60 ýnýn katýlmasý saðlanýr. Amaçlanan sayýya ulaþmak için filmler gerektiðinde gruplar hâlinde izlettirilir. Merkezî yayýn sistemi olan kurumlarda; hazýrlanan program dahilinde açýk öðretim programlarý ders CD lerinden eðitim öðretim yýlý süresince hükümlü ve tutuklular yararlandýrýlýr. Ayrýca eðitim ve iyileþtirme çalýþmalarýna katkýda bulunacak nitelikte olan belgeseller ayda en az bir defa izlettirilir. Merkezî yayýn olmayan cezaevlerinde VCD/DVD kullanýlarak ayný uygulama yapýlmalýdýr. Hükümlü ve tutuklularýn yaþ ve saðlýk durumlarýna uygun spor faaliyetlerine katýlmalarý saðlanýr. Yabancý dil kurslarý, satranç-dama faaliyetlerinin standartlarý: Yabancý dil kurslarý, turizm merkezlerinde veya bu merkezlere yakýn yerlerde uzun süreli olarak açýldýðý takdirde iþ ve meslek eðitimi kapsamýnda deðerlendirilebilir. Bu nedenle yabancý dil kursu, genellikle sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamýnda kabul edilmektedir. Bütün hükümlü ve tutuklulara satranç veya dama oynama imkâný saðlanýr. Turnuvalar düzenlenerek bu faaliyetlerin daha katýlýmcý ve eðitici geçmesi için gerekli önlemler alýnýr.

6 Sayfa 6 Seslenis 15 Haziran 2005 Ceza infaz kurumlarýnda 23 Nisan coþkusu Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý ceza infaz kurumlarýnda yapýlan çeþitli etkinliklerle 23Nisan kutlandý. Sivas E Tipi Kapalý Ceza 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý münasebetiyle kutlama programý gerçekleþtirildi. Kurumda bulunan çocuklarýn þiir, hikâye ve türkülerle katkýda bulunduklarý programa; 2. müdürler, kurs öðretmenleri, infaz ve koruma memurlarý, hükümlü ve tutuklular katýldý. Büyük coþku yaþanan etkinliklerin sonunda Kurum Müdürü Veysel Yüksel, 2. Müdürler Mustafa Ýbiþ, Rafet Ertekin ve Vehbi Kaymaz tarafýndan çocuklara katkýlarýndan dolayý kitap hediye edildi. Elazýð Çocuk Eðitimevinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý münasebetiyle çeþitli etkinlikler gerçekleþtirildi. Günün anlam ve önemi hakkýnda Öðretmen Remzi Gölen in bir konuþma yaptýðý programda çocuklar da þiirler okudular. Çeþitli yarýþmalarýn da yapýldýðý programda Kurum Müdürü Mehmet Olcar, Cumhuriyet e zorlu bir mücadeleden sonra kavuþtuðumuzu anlatýrken, bunun kýymetinin bilinmesini istedi. Atatürk ün bu günü yarýnýn büyükleri olarak çocuklara armaðan ettiðini hatýrlatan Olcar, buna lâyýk olunmasý gerektiðini söyledi. Daha sonra, kurumda bulunan çocuklar, personel ve yöneticilerin katýlýmýyla Elazýð ýn tarihî ve turistik beldesi olan Harput a gezi düzenlendi. Bergama M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 14 Eylül Ýlköðretim Okulu Müdürü, öðretmenleri ve öðrencilerinin katýlýmýyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý gerçekleþtirilen etkinliklerle kutlandý. Kurum Öðretmeni Filiz Güngördü nün konuþmasýnýn ardýndan Bergama Halk Eðitim Merkezi Kozak Efe Ekibi yöresel oyunlardan oluþan bir gösteri sundu. Kurumda açýlan halk oyunlarý kursuna katýlan çocuklar da etkinlikler kapsamýnda folklor gösterisi gerçekleþtirdiler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kutlamalarýyla büyük coþku yaþayan çocuklar, I. ve II. kademe kurslarýnýn belgelerini almanýn sevincini de tattýlar. Kutlama programý, mahallî sanatçýlarýn verdiði Türk halk müziði konseriyle sona erdi. Ümraniye E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý münasebetiyle kutlama programý düzenlendi. 25 Nisanda gerçekleþtirilen program Yamanevler Ýlköðretim Okulu Tarih Öðretmeni Hanife Uysal ýn 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý, Nevzat Ayaz Lisesi Tarih Öðretmeni Levent Düzcü nün TBMM nin Kuruluþu ve Faaliyetleri konularýnda verdikleri konferanslarla baþladý. Etkinlikler, Jandarma Bölük Komutanlýðýnda vatanî görevlerini yapan er ve erbaþlarýn okuduklarý þiirlerle devam ederken; Grup Eflatun ile Sanatçýlar Yahya Ali Birinci ve Mahmut Aksu seslendirdikleri parçalarla katýlýmcýlarý coþturdu. Kurumun halk oyunlarý ekibi de yine hükümlü ve tutuklularýn çaldýklarý müzik eþliðinde bir gösteri sundular. Program; kurumda açýlan kuaförlük, Ýngilizce ve resim kurslarýna katýlarak baþarýlý olan 27 hükümlü ve tutukluya sertifikalarýnýn Cumhuriyet Savcýsý Zihni Doðan, Ümraniye Berberler ve Kuaförler Derneði Baþkaný ve diðer davetliler tarafýndan takdim edilmesiyle sona erdi. Aydýn E Tipi Kapalý Ceza 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý yapýlan etkinliklerle kutlandý. Aydýn Barosuyla ortak hazýrlanan programda; günün anlam ve önemi ile ilgili konuþmalar yapýlýrken, çocuklar tarafýndan þiirler okundu. Film gösterimiyle devam eden etkinlikler, çocuklarýn gönüllerince eðlendikleri müzik programý ile sona erdi. Niðde Kapalý Ceza Ulusal Egemenlik Haftasý kutlama programý düzenlendi. Saygý duruþu ve Ýstiklâl Marþý yla baþlayan programa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Enis Yavuz Yýldýrým, Belediye Baþkaný Mümin Ýnan, Cumhuriyet Savcýsý Muhammet Mutlu, Kurum Müdürü Hulusi Yeniþan, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, çok sayýda davetli, kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Kurum Öðretmeni Selda Dündar ýn açýlýþ konuþmasýný yaptýðý programda Cumhuriyet Baþsavcýsý Enis Yavuz Yýldýrým, gerçekleþtirilen faaliyetlerle ceza infaz kurumlarýnýn artýk birer eðitim kurumu hâline geldiðini ifade ederken, bu tür çalýþmalarýn hükümlü ve tutuklularýn ýslahý ve iyileþtirilmesinde çok önemli olduðunu vurguladý. Konuþmalarýn ardýndan, Niðde Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öðrencileri tarafýndan Türk halk müziði konseri verildi. Hakkâri Kapalý Ceza 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kutlamalarý nedeniyle Yüzüncü Yýl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Oflaz tarafýndan Yakýn Tarih ve Millî Egemenlik Kavramý konulu konferans verildi. Konferansa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Hasan Aydýn, Vali Yardýmcýsý Sýdký Zehin, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Refik Sarýoðlu, Cumhuriyet Savcýsý Fahri Turan, Meslek Yüksekokulu Müdürü Tahir Yaþar, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, çok sayýda davetli, kurum idarecileri, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Silifke de belge töreni ve moral günü Silifke M Tipi Kapalý Ceza açýlan kurslarý baþarý ile bitiren hükümlü ve tutuklara sertifikalarý 20 Nisanda düzenlenen moral günü programýnda takdim edildi. Etkinliklere; Kaymakam Sefa Çetin, Cumhuriyet Baþsavcýsý Vedat Damar, Adlî Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Ali Gündaþ, Belediye Baþkaný B. Ali Öngel, Garnizon Komutaný H. Rahmi Helvacý, Emniyet Müdürü Hakkâri Kapalý Ceza veda ve ödül töreni Hakkâri Kapalý Ceza Kâtip Lezgin Mavigöz ün emekliliði nedeniyle ve görevlerinde üstün baþarý gösteren personele takdir belgesi verilmesi Çarþamba Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan el sanatlarý sergisi Halk Eðitim Merkezi iþ birliðiyle düzenlenen taký kursuna katýlan hükümlü ve tutuklularýn çalýþmalarýnýn satýþýnýn yapýldýðý ve 22 Nisanda gerçekleþtirilen serginin açýlýþýna; Kaymakam Nurettin Yücel, Cumhuriyet Baþsavcýsý Süleyman Baðrýyanýk, Adlî Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Þuayip Þen, Cumhuriyet Savcýsý Fýrat Sürücü, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri katýldý. 27 Nisana kadar açýk kalan sergiye Çarþambalýlar büyük ilgi gösterdi. için tören düzenlendi. 16 Nisanda gerçekleþtirilen törene; Cumhuriyet Baþsavcýsý Hasan Aydýn, Cumhuriyet Savcýlarý Fahri Turan ve Ömer Kara, Hâkim Yeter Aydýn, Kurum Müdürü Ömer Özçelik, Ýlçe Jandarma Bölük Komutaný M. Yener Kavlak, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Ýlçe Millî Eðitim Müdürü, Ýlçe Halk Eðitim Merkezi Müdürü, Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði Baþkan ve üyeleri katýldý. Program öncesinde, Atatürk Köþesinin açýlýþý yapýlýrken, biçki-dikiþ kursuna katýlan bayan hükümlü ve tutuklular ile erkeklerin yaptýklarý el iþi ürünleri sergisi gezildi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan protokol tarafýndan hükümlü ve tutuklulara kurs sertifikalarý verildi. Moral günüyle devam eden programda; baðlama kursu Öðretmeni Murat Deðirmenci nin desteðiyle oluþturulan baðlama grubu ve korosu, katýlýmcýlara müzik ziyafeti sunarken, Silifke Belediye Baðlama Grubu ve Korosu da birbirinden güzel türküleri seslendirdi. Ýsmet Aktürk, 2. Müdürler Muhammet Esenboða ve S. Nafiz Dall ile personel katýldý. Ayrýca, 2-3 Nisan günlerinde Ýl Saðlýk Müdürlüðünde görevli Dr. Orkun Yeþilkaya ile Ambulans ve Acil Bakým Teknikeri Ýsmihan Alpaslan, Ýlk Yardým ve Acil Bakým konulu konferans verdi. Yine 2 Nisanda Kütüphaneler Haftasý nedeniyle Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü iþ birliðiyle diðer hükümlü ve tutuklularý teþvik etmek amacýyla en çok kitap okuyanlar için ödül töreni düzenlendi. 12 Nisanda Ýl Bayýndýrlýk ve Ýskân Müdürlüðünde görevli inþaat mühendisleri ve teknik elemanlar tarafýndan Deprem ve Korunma Yöntemleri konulu konferans sunuldu. 18 Nisanda ise, Ýl Müftülüðü tarafýndan Temizlik konulu seminer gerçekleþtirildi. Ýzmir de voleybol turnuvasý ve konferans düzenlendi Ýzmir Kapalý Ceza 6-26 Nisan günlerinde düzenlenen Dostluk Kupasý Voleybol Turnuvasý 26 Nisanda gerçekleþtirilen final müsabakasýyla sona erdi. Büyük çekiþme yaþanan final maçýný Yeni Bölüm 4. koðuþ kazandý. 1. ve 2. olan koðuþlara Kurum Müdürü Zeki Uzun tarafýndan çeþitli hediyeler verildi. KONFERANS Ýzmir Kapalý Ceza 9 Eylül Üniversitesi Ýktisadî ve Ýdarî Bilimler Fakültesi Ýþletme Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Gülay Budak tarafýndan personele iletiþim konulu konferans verildi. 26 Nisanda gerçekleþtirilen konferansta, Prof. Dr. Budak, iletiþimin önemi, iletiþim teknikleri hakkýnda personele bilgiler aktardý. Ayrýca, 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araþtýrma Görevlisi Ýlknur Serdar tarafýndan Yeni Türk Medenî Kanunu ile ilgili olarak hükümlü ve tutuklu bayanlara yönelik konferans gerçekleþtirildi. Bingöl M Tipi Ceza deprem konferansý Bingöl M Tipi Kapalý Ceza Ýl Sivil Savunma Müdürlüðü iþ birliðiyle deprem konulu konferans gerçekleþtirildi. 21 Nisanda Ýl Sivil Savunma Müdürlüðünde görevli Veri Hazýrlama ve Kontrol Ýþletmeni Sebahattin Bayram ile Arama Kurtarma Teknisyeni Musa Iþýk tarafýn verilen konferansa; Cumhuriyet Savcýsý Müslüm Canpolat, Kurum Müdürü Mehmet Þen, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Jandarma Bölük Komutaný Sadi Yaman, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Burhaniye de satranç ve voleybol turnuvasý Burhaniye Kapalý Ceza sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamýnda koðuþlar arasý voleybol ve satranç turnuvalarý düzenlendi. Geçtiðimiz ay gerçekleþtirilen turnuvalarda; voleybolda 2. koðuþu yenerek þampiyon olan tutuklu koðuþuna kupa takdim edilirken, satrançta birinciliði elde eden hükümlüye de satranç takýmý hediye edildi. ETKÝNLÝKLERDEN BAÞLIKLAR Ýstanbul CÝKPEM de 9. dönem üçleme programýyla sona erdi Ceza Ýnfaz Kurumlarý Personeli Ýstanbul Eðitim Merkezinde (CÝKPEM) 9. dönem aday infaz ve koruma memurlarý, hizmet içi eðitim kursunu 17 Mayýsta gerçekleþtirdikleri Üçleme programýyla tamamladýlar. Büyük ilgi gören programda; þiir dinletisi, koro ve solo türküler ile skeç gösterisi sunuldu. Akhisar Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda tiyatro gösterisi Akhisar Anadolu Öðretmen Lisesi iþ birliðiyle 21 Nisanda Akhisar Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda tiyatro gösterisi ve müzikeðlence programý düzenlendi. Gümüþhane E Tipi nde konferans verildi Gümüþhane E Tipi Ceza hükümlü ve tutuklulara 4 Mayýsta Ýl Saðlýk Müdürlüðünde görevli Dr. Mehmet Kapucu tarafýndan Sigaranýn Zararlarý konulu konferans verildi Nisan günlerinde ise, Ýl Millî Eðitim Müdürlüðü Þube Müdürü Ahmet Tuncay ve Gazipaþa Ýlköðretim Okulu Müdürü Aydýn Kural, personele iki grup hâlinde Deðiþen ve Geliþen Yeni Yönetim Yaklaþýmlarý konulu seminer verdiler. Alaþehir de hükümlü ve tutuklularýn el emeði ürünleri sergileniyor Alaþehir M Tipi Kapalý Ceza yeniden yapýlan Atatürk Köþesinin açýlýþý; Cumhuriyet Baþsavcýsý Kadir Karaca, Cumhuriyet Savcýsý Ahmet Kozan, Kurum Müdürü Zekeriya Sancaktar, 2. Müdürler Hamza Baþer, Faruk Sarýkaya ve Atila Kuru, Öðretmen Coþkun Uçkan ile personelin katýlýmýyla 19 Nisanda yapýldý.

7 15 Haziran 2005 Seslenis Sayfa 7 Kutlu Doðum Haftasý kutlandý K utlu Doðum Haftasý nedeniyle ceza infaz kurumlarýnda kutlama programlarý düzenlendi.peygamberimizin Doðumunun yýldönümüne denk gelen kutlamalarda, Ýl ve Ýlçe Müftülükleriyle yapýlan iþ birliðiyle hükümlü ve tutuklulara Peygamber Efendimizin hayatýyla ilgili bilgiler aktarýldý. Edirne Kapalý Ceza Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle Edirne Ýl Müftülüðü görevlileri tarafýndan konferans verildi. 28 Nisanda gerçekleþtirilen konferansta, Peygamber Efendimizin hayatý ve yaþam biçimi ile ilgili olarak hükümlü ve tutuklulara bilgiler aktarýldý Kartal H Tipi Kapalý Ceza Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Kartal Kaymakamlýðý Ýlçe Müftülüðü Türk Tasavvuf Musikisi Korosu tarafýndan konser verildi. 4 Mayýsta gerçekleþti-rilen programda Kartal Ýlçe Müftüsü Mehmet Çabuk, günün anlam ve önemi üzerine bir konuþma yaptý. Kurum Müdürü Recep Göðüþ, 2. müdürler, kurum vaizleri ve personelin katýldýðý konserde; segâh ve hüzzam makamlarýnda birbirinden güzel parçalar seslendirildi. Siirt Açýk Ceza Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle Ýl Müftüsü Mustafa Kaya tarafýndan Hazreti Peygamberin Örnek Ahlâký konulu konferans verildi. Ýl Müftüsü Mustafa Kaya 19 Nisanda gerçekleþtirilen konferansta yaptýðý konuþmada, Peygamber Efendimizin sadece inanç ve ibadet hayatýmýza kýlavuzluk eden kutlu bir öðretmen olmadýðýný; bireysel, sosyal ve ahlâkî hayatýmýza da rehberlik eden mükemmel bir örnek olduðunu, O nun hayatýndan örnekler vererek açýkladý. Bitlis E Tipi Kapalý Ceza Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle Kurum Müdürü Ömer Ekinci, 2. müdürler, personel ile hükümlü ve tutuklularýn katýlýmýyla kutlama programý gerçekleþtirildi. Vaiz Mehmet Þahin programda yaptýðý konuþmada, Peygamber Efendimizin hayatýyla ilgili bilgiler verdi. Kocaeli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda koferans Kocaeli Kapalý Ceza Kocaeli Üniversitesi Öðretim Görevlisi Oðuz Polatel tarafýndan 19 Mayýs ve Millî Egemenlik konulu konferans verildi. Ayrýca, kuaförlük kursuna katýlarak baþarý gösteren hükümlü ve tutuklu bayanlara; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Baþkontrolörü Abdullah Can ve Cumhuriyet Savcýsý Ö. Ahmet Yýlmaz ile katýlýmcýlar tarafýndan sertifikalarý takdim edildi. Develi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan sergi açýlýþý ve sertifika takdimi Unutulmaya yüz tutmuþ el sanatlarýnýn yaþatýlmasý amacýyla Develi Belediye Baþkanlýðýnýn düzenlediði fuarda; Develi Kapalý Ceza hükümlü ve tutuklularýn el emeði ürünleri sergilendi. 16 Nisanda açýlan fuarda Ceza Ýnfaz Kurumu standý ayrý bir ilgi gördü. 27 Nisanda ise daktilo ve sýðýr besiciliði kursunda baþarý gösteren hükümlü ve tutuklularýn sertifikalarýnýn takdim edildiði tören gerçekleþtirildi. Koðuþlararasý voleybol turnuvasýnda dereceye girenlere kupalarýnýn verildiði törende; Kaymakam Þükrü Yýldýrým, Cumhuriyet Savcýsý Ercan Kayhan, Belediye Baþkaný Recep Özkan ve Ýlçe Jandarma Komutaný Ýlhan Uzunoðlu tarafýndan hükümlü ve tutuklulara kurs sertifikalarý takdim edildi. Ýnegöl Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda sergi açýlýþý Ýnegöl M Tipi Kapalý Ceza hükümlü ve tutuklarýn yaptýklarý el sanatlarý ürünleri açýlan sergide satýþa sunuldu. 25 Nisanda gerçekleþtirilen sergi açýlýþýna; Kaymakam Erdoðan Bektaþ, Cumhuriyet Baþsavcýsý Adem Yazar, Cumhuriyet Savcýlarý Cihat Koçak ve Halim Göksu, Hâkimler Erkan Uçar, Ragýp Gücez, Serap Çelik Nebioðlu ve Bülent Günaydýn, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Þen, Ýnegöl Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yard. Doç. Dr. Yahya Iþýk ve çok sayýda davetli katýldý. Vatandaþlarýn büyük ilgi gösterdiði sergide; maket gemi ve cami, ýþýklý ayna, tablo, boncuk iþlemeleri ve ahþap gece lambasý gibi ürünlerin satýþý yapýldý. Bitlis E Tipi Kapalý Ceza Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle kutlama programý gerçekleþtirildi. Programda, Peygamber Efendimizin hayatý ve yaþayýþýný konu edinen þiirler, klip görüntüleri eþliðinde dinlettirildi. Alaþehir M Tipi Kapalý Ceza Kutlu Doðum Haftasý dolayýsýyla çeþitli etkinlikler gerçekleþtirildi. 20 Nisanda Mevlit Kandili gününde yapýlan etkinlikler çerçevesinde kurum idaresince tüm koðuþlar ziyaret edilerek, hükümlü ve tutuklularýn Mevlit Kandilleri tebrik edildi. Ziyarette; Alaþehir Belediyesi, sivil toplum kuruluþlarý ve esnaftan temin edilen kýrmýzý gül ve kitaplar hediye edilirken, kuru pasta ikram edildi. Gaziantep E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle Þehitkamil Kaymakamlýðý Ýlçe Müftülüðü iþ birliðiyle kutlama programý gerçekleþtirildi. Programa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Kazým Arapoðlu, Cumhuriyet Savcýsý Ramazan Kara, Kurum Müdürü Zeki Yýldýrým, Ýlçe Müftüsü Emrullah Kaya, Müftülük vaizleri, 2. müdürler, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Kurum Müdürü Zeki Yýldýrým ýn açýlýþ konuþmasýný yaptýðý kutlamalarda; Müftü Emrullah Kaya, insanlarýn aile içinde, çevresinde ve bireylerle olan iliþkilerinde Peygamber Efendimizi örnek almalarýný isterken, özellikle çocuklara O nun yaptýðý gibi davranýlmasýný tavsiye etti. Çanakkale E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Kutlu Doðum Haftasý çerçevesinde 26 Nisanda Ýl Müftüsü Kamil Baran tarafýndan konferans verildi. Ayrýca, Saðlýk Haftasý kutlama etkinlikleri kapsamýnda Ýl Saðlýk Müdürlüðü Eðitim Þube Müdürü Gülþen Gürsu ve Kanser Erken Taný Merkezi Sorumlu Hekimi Hanifi Kaplan tarafýndan Kanser ve Kansere Yol Açan Etmenler konulu konferans gerçekleþtirildi. Ayaþ Açýk Ceza ise 20 Nisanda Ýlçe Müftüsü Muhammet Güney tarafýndan Kur an da Hz. Peygambere Sevgi ve Saygý konulu konferans gerçekleþtirildi. Gümüþhane E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda da, Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle 18 Nisanda Örnek Þahsiyet Olarak Hz. Muhammed konulu konferans düzenlenerek, hükümlü ve tutuklulara Peygamber efendimizin hayatý örnekler verilerek anlatýldý. Dursunbey Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda sertifika takdimi ve moral günü Dursunbey Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda açýlan kalorifer ateþçiliði ve bilgisayar kurslarýný baþarý ile bitiren hükümlü ve tutukluluklarýn sertifikalarý 3 Mayýsta gerçekleþtirilen programda verildi. Kalorifer kursunda 8, bilgisayar kursunda 17 hükümlü ve tutuklunun sertifika sevinci yaþadýðý programa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Yunus Nadi Kolukýsa, Cumhuriyet Savcýsý Ýbrahim Köstekci, Kaymakam Mustafa Özyapý, Ýlçe Millî Eðitim Müdürü, Ýlçe Halk Eðitim Merkezi Müdürü, Adliye ve kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Sertifika takdiminin ardýndan hükümlü ve tutuklular yerel sanatçýlarýn katýldýðý müzik-eðlence programýnda stres attýlar. Tunceli Kapalý Ceza sertifika heyecaný Sertifika daðýtýmý nedeniyle çeþitli etkinliklerin de yapýldýðý programa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Aksu, Adalet Baþmüfettiþi Bekir Emel, Ýl Jandarma Bölge Komutaný Tümgeneral Osman Eken, Adlî Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Dursun Altýnöz, Ýl Emniyet Müdürü Osman Öztürk, Ýl Jandarma Alay Komutaný Namýk Dursun, Cumhuriyet Savcýlarý Halil Sezgin ve Özgür Bozkurt, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Kurum Müdürü A. Turan Karadað, 2. Müdür Abdullah Memiþ ve personel katýldý. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan hükümlü ve tutuklulara sertifikalarý takdim edilirken, emekli olan Ýnfaz ve Koruma Memuru Fatma Meriç e de teþekkür belgesi verildi. Sertifika daðýtýmýnýn ardýndan saz ve baðlama kursuna katýlan hükümlü ve tutuklular kurs hocasý eþliðinde hünerlerini gösterdiler. Hükümlü ve tutuklularýn halk müziðinin seçkin parçalarýný seslendirerek müzik ziyafeti sunduklarý programda, hükümlü Kenan Aðgül tek kiþilik tiyatro gösterisi gerçekleþtirdi. Bitlis E Tipi nde emeklilik töreni Bitlis E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda emekli olan Ýnfaz ve Koruma Baþmemurlarý Kemal Yol ve Abidin Yýldýz a yapýlan törende teþekkür belgesi ve plâket verildi. Geçtiðimiz ay yapýlan törene; Cumhuriyet Baþsavcýsý Vahit Kemal Esengin, Cumhuriyet Savcýsý Remzi Baþaran, Kurum Müdürü Ömer Ekinci, 2. müdürler ve personel katýldý. KISA... KISA... Sinop E Tipi Ceza tiyatro gösterisi 19 Mayýs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi Meslek Yüksekokulu öðrencileri Aramýzda Kalsýn isimli tiyatro oyununu Sinop E Tipi Kapalý Ceza hükümlü ve tutuklular için sahneledi. 13 Mayýsta gerçekleþtirilen tiyatro gösterisini; Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýbrahim Ethem Kuriþ, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Berkün Köksal, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu üyeleri, Kurum Müdürü H. Ýbrahim Demir ve personel de izledi. Siirt E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunda personele hizmet içi eðitim Siirt E Tipi Kapalý Ceza personele 7 Þubat-29 Nisan günlerinde hizmet içi eðitim kursu verildi. 4 grup hâlinde 127 personelin katýldýðý hizmet içi eðitim kursunda; Cumhuriyet Savcýlarý Ali Metin Doðan, Uður Uzun, Dursun Yüzer ve Ömer Boydaþ, Hâkimler Levent Yüksel ve Murat Kahraman, Kurum Müdürü Göksal Korkmaz, Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Kasým Demiralp, 2. Müdür Musa Ocak ile Öðretmenler Esen Varol ve Asiye Aksoy öðretim görevlisi olarak yer aldýlar. Bayburt M Tipi Ceza ilk yardým konferansý Bayburt M Tipi Kapalý Ceza 2 No lu Saðlýk Ocaðý Tabibi Þeref Doðan tarafýndan Uyuþturucu ve Uyuþturucu Maddelerin Ýnsan Saðlýðýna Etkileri konulu konferans verildi. 1 Nisanda gerçekleþtirilen konferansa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Mithat Kutanoðlu, Cumhuriyet Savcýsý Tahsin Yaralý, Kurum Müdürü Kadir Avara, 2. Müdürler Yaþar Karataþ, Telha Tuna ve Mevlüt Altýndemir, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Ayrýca, Ýl Saðlýk Müdürlüðünde görevli Dr. Zeynel Koç tarafýndan 26 Nisanda sunulan konferansta personele ilk yardým konusunda bilgiler aktarýldý. Aydýn E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunda seminer Aydýn E Tipi Kapalý Ceza personele iki grup hâlinde Toplam Kalite Yönetimi ve Motivasyonu konulu seminer verildi. Adnan Menderes Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öðretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Þebnem Özkan tarafýndan geçtiðimiz ay gerçekleþtirilen seminerde; sorun çözme, öneri geliþtirme, karar almada uzlaþý saðlama, hizmet sunumunda kaliteyi artýrma, iletiþim kurma becerisini geliþtirme, öðrenen birey ve grup anlayýþýnýn kurum ortamýna aktarýlmasý konularýnda personele bilgiler aktardý. Kýrþehir E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunda Kiþisel Geliþim semineri Gazi Üniversitesi Kýrþehir Eðitim Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Cengiz Þahin, Kýrþehir E Tipi Kapalý Ceza hükümlü ve tutuklulara Kiþisel Geliþim konulu konferans verdi. Yard.Doç. Dr. Þahin, slayt gösterisi eþliðinde yaptýðý sunumda; iletiþim modelleri, kiþilerarasý iletiþim koþullarý, etkin dinleme, etkili iletiþim becerisi ve iletiþim engelleri konularýna deðindi. Hükümlü ve tutuklularýn sorularýyla katýldýklarý konferansa; Cumhuriyet Savcýsý Göksel Eðridere, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkaný Av. Ýsmet Baran, Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Ýsmet Çelik ve personel katýldý. Hatay E Tipi nde voleybol turnuvasý Hatay E Tipi Kapalý Ceza hükümlü ve tutuklularýn katýlýmýyla düzenlenen voleybol turnuvasý sona erdi. 22 takýmýn katýldýðý ve 4 ay süren turnuvanýn finali 6 Mayýsta gerçekleþtirildi. Büyük çekiþme yaþanan final maçýný C-12 takýmýný 3-2 yenen C-7 takýmý kazandý.

8 Sayfa 8 Seslenis 15 Haziran 2005 Kütahya E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu Ýstanbul da el sanatlarý sergisi açtý Kütahya Kapalý ve Açýk Ceza üretilen çini, kundura ve ahþap eserler Bakýrköy Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde Ýstanbullular ýn beðenisine sunuldu. 13 Mayýsta gerçekleþtirilen el sanatlarý sergisinin açýlýþ törenine; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Nizamettin Kalaman, Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýsý Aykut Cengiz Engin, Bakýrköy Kaymakamý Hasan Baðcý, Kadýköy Cumhuriyet Baþsavcýsý Kemal Canbaz, Bakýrköy Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Azmi Ergezen, Kütahya Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Nazmi Güven, yargý mensuplarý, Kurum Müdürü Cengiz Gül ve çok sayýda davetli ile basýn mensuplarý katýldý. Açýlýþ kurdelesi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Nizamettin Kalaman tarafýndan kesilen sergi, 23 Mayýsa kadar açýk kaldý. Yaklaþýk ziyaretçi tarafýndan yoðun ilgi ve beðeniyle karþýlanan el sanatlarý sergisinde, hükümlü ve tutuklularca üretilen çeþitli türde 9231 eserin satýþý yapýlýrken, ,50 YTL de gelir elde edildi. Edirne F Tipi Kapalý Ceza n örnek sergi Hükümlü ve tutuklularýn el emeði ürünlerine vatandaþlar büyük ilgi gösterdi. Ankara Açýk Ceza konferans ve konser düzenlendi Ankara Açýk Ceza baþlatýlan ve 2005 yýlý sonuna kadar devam edecek olan etkinlikler kapsamýnda 8 Mayýsta Anneler Günü nedeniyle konser gerçekleþtirilirken, 26 Mayýsta Türkiye nin Modernleþmesi ve Misyonerlik Faaliyetleri konulu konferans verildi. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Güzel Sanatlar Genel Müdürlüðü ses ve saz sanatçýlarý Anneler Gününde verdiði konserde, hükümlülere müzik ziyafeti sundular. Kurum Müdürü Hulusi Saðýr, 2. müdürler, personel ve hükümlülerin katýldýðý konserde sanatçýlar Muþ E Tipi nde ayakkabý yardýmý ve konferans kmen Ayakkabý Ltd.Þti. tarafýndan Muþ E Tipi Ka- Ceza bulunan ihtiyaç sahibi Apalý hükümlü ve tutuklular için baðýþlanan ayakkabýlar, yapýlan törende daðýtýldý. 27 Nisanda gerçekleþtirilen törene; Cumhuriyet Baþsavcýsý Necmettin Saygýn, Sulh Ceza Mahkemesi Hâkimi Mustafa Akgül, Cumhuriyet Savcýlarý Turan Doðan, Cesim Eren, Erkan Kalkan ve Tahir Apaydýn, Kurum Müdürü Zeki Aydoðdu, 2. Müdür Abdullah Ulaþ ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Ayrýca, Ýl Sivil Savunma Müdürlüðünde görevli Kasým Çermi tarafýndan 26 Nisanda deprem konulu konferans verildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Nizamettin Kalaman, serginin açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, böylesine muhteþem ürünlere imza atan hükümlü ve tutuklular ile kurum yetkililerine teþekkür etti. birbirinden güzel parçalarý seslendirerek, salondakilere neþeli anlar yaþattý. 26 Mayýsta Hacettepe Üniversitesi Atatürk ve Ýnkýlâp Tarihi Enstitüsü Öðretim Görevlisi Yard. Doç. Dr. Ayten Sezer verdiði konferansta; Türkiye de modernleþmenin temellerinin Erzurum ve Sivas Kongreleriyle Atatürk ve arkadaþlarý tarafýndan atýldýðýný, Cumhuriyetin ilâný ile birlikte yapýlan inkýlâplarýn Türkiye yi bugünkü çaðdaþ uygarlýk düzeyine çýkardýðýný söyledi. Kurum Müdürü Hulûsi Saðýr, konferansýn sonunda yaptýðý konuþmada hükümlülerin eðitimi, sosyal ve kültürel yönden geliþtirilmeleri için yýl sonuna kadar sürecek olan etkinlikler baþlatýldýðýný hatýrlatarak, iþ birliði yapýlan kurum ve kuruluþlar ile katkýsý olan herkese teþekkür etti. Saðýr, kurumun Þaþmaz mevkiindeki yeni yerine taþýndýðýnda bu çalýþmalarýn daha etkin ve verimli bir þekilde devam edeceðini vurguladý. Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza çini, resim, bakýr ve ahþap atölyelerinde hükümlü ve tutuklulular tarafýndan üretilen el sanatlarý 8 Nisanda Edirne Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü Deveci Han Kültür Merkezi Ressam Hasan Rýza Sergi Salonunda sergilendi. Serginin açýlýþ merasimine; Vali Nusret Miroðlu, Cumhuriyet Baþsavcýsý Þenol Yýlmaz, Ýl Jandarma Komutaný Kur. Alb. Avni Yýldýz, Belediye Baþkaný Hamdi Sedefçi, Kurum Müdürü Osman Yaðcý, Kapalý ve Tarým Açýk Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn Müdür ve 2. müdürleri ile çok sayýda davetli katýldý. Edirne Valisi Nusret Miroðlu yaptýðý konuþmada, hükümlü ve tutuklularýn topluma kazandýrýlmasý ve ceza infaz kurumlarýnýn birer üretim merkezi hâline gelmesi açýsýndan serginin önemli olduðunu ifade etti. Cumhuriyet Baþsavcýsý Þenol Yýlmaz da konuþmasýnda, yüksek güvenlikli bir ceza infaz kurumunda kýsýtlý imkânlarla bu el sanatlarýnýn yapýldýðýný hatýrlatarak, hükümlü ve tutuklular tarafýndan gerçekleþtirilen bu güzel çalýþmalarýn, bir dönem de kadýn cezaevi olarak hizmet vermiþ olan bu tarihî mekanda sergilenmesinin ayrý bir anlamý olduðunu söyledi. Baþsavcý Yýlmaz, iþyurdu atölyelerinde baþka çalýþma alanlarýnýn oluþturulmasýný plânladýklarýný anlattý. Vali Nusret Miroðlu, Cumhuriyet Baþsavcýsý Þenol Yýlmaz ve Belediye Baþkaný Hamdi Sedefçi tarafýndan açýlýþý yapýlan sergide; 45 i resim olmak üzere, çini, bakýr ve ahþap iþlemeli el sanatlarýndan oluþan 600 ürünün satýþý yapýldý. Altý gün açýk kalan sergiden YTL gelir elde edildi. Niðde Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan sergi açýlýþý N iðde Kapalý Ceza hükümlü ve tutuklular tarafýndan üretilen el iþi ürünleri, Niðde Üniversitesinde düzenlenen Bahar Þenlikleri kapsamýnda sergilendi Mayýs günlerinde Niðde Üniversitesi kampus alanýnda gerçekleþtirilen sergiye üniversite öðrencileri ile vatandaþlar büyük ilgi gösterdi. TURÝZM HAFTASI ETKÝNLÝKLERÝ Turizm Haftasý nedeniyle de Niðde Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðünün düzenlediði sergide Niðde Kapalý Ceza hükümlü ve tutuklular tarafýndan üretilen el iþi ürünleri vatandaþlarýn beðenisine sunuldu. Niðde nin çeþitli yörelerine ait tarihî el dokuma halýlarý ile kurumda açýlan konfeksiyon makineleri ve makineci yetiþtirme ile trikotaj 1. temel kurslarýna katýlan hükümlü ve tutuklularýn el iþi ürünlerinin satýþýnýn yapýldýðý serginin açýlýþý; 15 Nisanda Vali Gündüz Beder, Cumhuriyet Baþsavcýsý Enis Yavuz Yýldýrým, Cumhuriyet Savcýsý Muhammet Mutlu, Kurum Müdürü Hulusi Yeniþan ýn katýlýmýyla gerçekleþtirildi. KISA...KISA... Ardahan Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda emeklilik ve belge töreni Ardahan Kapalý Ceza emekli olan Ýnfaz ve Koruma Memurlarý Kasým Özer ve Kurbani Yýlan ile bina elektrik tesisatçýsý yetiþtirme kursunda baþarýlý olan hükümlü ve tutuklular için tören düzenlendi. Geçen ay yapýlan ve Cumhuriyet Baþsavcýsý Hakan Ören, Adlî Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Hakan Oruç, Cumhuriyet Savcýsý Metin Aslan, Ýþ-Kur Ýl Müdürü, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, kurum idarecileri ile personelinin katýldýðý törende, emekli olan personele teþekkür belgesi ve çeþitli hediyeler verildi. Ayný gün Ýþ-Kur Ýl Müdürlüðü iþ birliðiyle açýlan bina elektrik tesisatçýlýðý kursunu baþarý ile bitiren 11 hükümlü ve tutukluya sertifikalarý takdim edildi. Kaþ Kapalý Ceza sertifika takdimi Kaþ Kapalý Ceza Halk Eðitim Merkezi iþ birliðiyle açýlan Ýngilizce, su ürünleri ve sýðýr yetiþtiriciliði kurslarýný baþarý ile tamamlayan hükümlü ve tutuklulara sertifikalarý gerçekleþtirilen törende verildi. 10 Mayýsta düzenlenen törene; Kaymakam Nurullah Çakýr, Garnizon Komutaný, Belediye Baþkaný, Emniyet Müdürü, Millî Eðitim Müdürü, Halk Eðitim Merkezi Müdürü, daire amirleri, kurs öðretmenleri ile kurum personeli katýldý. Cumhuriyet Savcýsý Cengiz Özülkü nün bir konuþma yaptýðý törende, hükümlü ve tutuklulara sertifikalarý protokol tarafýndan takdim edildi. Bilecik M Tipi nde porselen süsleme kursu Bilecik M Tipi Kapalý Ceza Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü ve Porland Porselen A.Þ. iþ birliðiyle porselen süsleme kursu açýldý. Kursa katýlan 15 hükümlü önümüzdeki Temmuzda kurumda açýlacak atölyelerde ücretli olarak çalýþacaklar. Ayrýca, tahliye olan hükümlüler Porland A.Þ. de istihdam edilebilecek. Kozan da hükümlü-tutuklulara psikolojik destek Kozan M Tipi Kapalý Ceza hükümlü ve tutuklulara 18 Nisan-10 Mayýs günleri arasýnda psikolojik destek semineri verildi. Kozan Anadolu Lisesinde Psikolojik Danýþman olarak görev yapan Ercan Özdemir tarafýndan gerçekleþtirilen seminerde hükümlü ve tutuklularýn; iletiþim, saygý, iyilik ve sorumluluk gibi konularda bilinçlendirilmesi amaçlandý. Ordu da tiyatro gösterisi ve sertifika takdimi Ordu E Tipi Kapalý Ceza sýðýr besiciliði kursuna katýlan hükümlü ve tutuklulara sertifikalarýnýn verildiði ve 403. Kilometre isimli tiyatro oyununun sahnelendiði program gerçekleþtirildi. 6 Mayýsta düzenlenen programa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýbrahim Akbaþ, Bölge Ýdare Mahkemesi Baþkaný Ertuðrul Yýlmaz, Vergi Mahkemesi Baþkaný Zülküf Zeren Ayhan, Ýl Merkez Jandarma Komutaný Muammer Ergaþ, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Özer Karadað, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, kurum idarecileri ve personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Programda; 28 kiþinin baþarýlý olduðu kursun sertifikalarý protokol tarafýndan takdim edildi. Sivas E Tipi Kapalý Ceza n Ulusal Egemenlik Ormaný Sivas ta Cumhuriyet Baþsavcýsý Cevat Barutçu nun desteði ve E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu 1. Müdürü Veysel Yüksek, 2. müdürler, infaz ve koruma memurlarý ile kurum lojmanlarýnda ikamet eden çok sayýda sakinin katýlýmýyla 250 dönümlük alana fidan dikildi. Ulusal Egemenlik Ormaný adý verilen alanda 30 Nisan-1 Mayýs günlerinde 350 meyve ile 650 çam, akasya ve gül fidanlarý dikildi.

Seslenis. 15 Eylül 2008 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 78. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Eylül 2008 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 78. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türklerin asýrlardan beri takip ettiði hareket devamlý bir istikamet muhafaza etti. Biz daima Þark'tan Garb'e yürüdük. ATATÜRK 30 Aðustos Zafer Bayramý coþkuyla kutlandý 30 AÐUSTOS Zafer Bayramý,

Detaylı

Seslenis. 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Hakikatý konuþmaktan korkmayýnýz. ATATÜRK Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktýr;

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bizim akýl, mantýk, zekâ ile hareket etmek þiarýmýzdýr. Bütün hayatýmýzý dolduran

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

Liderlerinize sahip çýkýn

Liderlerinize sahip çýkýn Ýstihdam Ýçin 24 Çok Geç Anitta Otel'de düzenlenen galaya yerel basýný tanýtým spotunda rol alan gazeteciler ile davetliler katýldý. Yerel Basýn Kamu Spotu tanýtýldý Çorum ve yerel basýný tanýtým için

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Mutluluklarý salonu doldurdu

Mutluluklarý salonu doldurdu Ýktidar ülkeyi felakete sürüklüyor diyen SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkiraz: Dindar deðil dini dar nesil yetiþtiriyorlar Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý.

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

Alapala devler arasýnda

Alapala devler arasýnda Demirel vefat etti 9. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel, tedavi gördüðü Ankara'da hayatýný kaybetti.13 Mayýs'ta hastaneye kaldýrýlan Süleyman Demirel'in durumunun bu geceyarýsýndan sonra aðýrlaþtýðý ve önceki

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

416 aile ev hayaline kavuþtu. Mustafa Eker güven tazeledi

416 aile ev hayaline kavuþtu. Mustafa Eker güven tazeledi Külcü den Arasta müjdesi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TOKÝ tarafýndan yaptýrýlan yoksul ve alt gelir gurubu evlerin kur'a töreninde arasta ile ilgili müjde verdi. Esnafla prensip anlaþmasý saðladýklarýný

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

30 Aðustos coþkusu alanlarda

30 Aðustos coþkusu alanlarda Çiftçiler pahalý mazottan dertli Limagrain tohum firmasý ürün tanýtýmý gerçekleþtirdi. Dün ayçiçeði tohumu hakkýnda Köprüalan Köyü'nde bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Toplantýya Vali Yardýmcýsý Hacý

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ölüm kavþaðýna neþter vuruluyor 3 TE SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ýl Koordinasyon Kurulu 3. Toplantýsý dün yapýldý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı