Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr"

Transkript

1 Seslenis 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Zamanýn deðiþmesiyle hükümlerin siz almakta ol- Gençler, deðiþmesi duðunuz inkâr terbiye ve irfan olunamaz ile insanlýk kaidesi, meziyetinin, adalet vatan sevgisinin, siyasetimizin temel en taþýdýr. kýymetli fikir hürriyetinin K. Atatürk sembolü olacaksýnýz. K. Atatürk Hükümlü ve tutuklu haklarý uluslararasý Seminerin Eþ Baþkanlýðýný yürüten Penaloji Ýþ Birliði Konseyi Baþkaný Mr. Osterdahl, Avrupa cezaevi kurallarýný açýklarken; insan haklarý ve cezaevleri üzerine ihtisaslaþmýþ Av. Alison Macdonald, hükümlü ve tutuklularýn insan haklarýyla ilgili olarak uluslararasý kurallar ve Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesinin içtihatlarýndan bahsetti. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek de, hükümlü ve tutuklu haklarý açýsýndan ülkemizdeki uygulamalarý anlattý. seminerde ele alýndý ADALET Bakanlýðý ile Avrupa Birliði Komisyonu TAIEX Ofisi iþ birliðiyle Hükümlü ve Tutuklularýn Medenî ve Ýnsan Haklarý konulu seminer düzenlendi. Eþ Baþkanlýðý-ný Penaloji Ýþ Birliði Konseyi Baþ-kaný Mr. Bertel Osterdahl ve Adalet Bakanlýðý Yüksek Müþaviri Prof. Dr. Doðan Soyaslan ýn birlikte yaptýklarý seminer Mayýs günlerinde Ankara Hâkimevinde ger-çekleþtirildi. ADALET Bakanlýðýndan üst düzey yöneticiler, hâkimler, Cumhuriyet savcýlarý, ceza infaz kurumlarýndan müdür, öðretmen, sosyal çalýþmacý ve psikologlarýn katýldýðý seminerin açýlýþ konuþmasýný Adalet Bakanlýðý Müsteþarý Fahri Kasýrga ve Avrupa Konseyi Delegasyonundan Müste-þar Martin Dawson yaptýlar. SEMÝNERE konuþmacý olarak katýlan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, Türkiye de Cezaevi Sistemi ve Ceza Ýnfaz Rejimi yle ilgili olarak katýlýmcýlara ayrýntýlý bilgiler verdi. Devamý 2. sayfada Çarþamba Kapalý Ceza n el sanatlarý sergisi ÇARÞAMBA Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklular tarafýndan yapýlan kolye, küpe, bileklik ve yüzük gibi takýlar ile çeþitli el sanatlarý ürünleri Çarþamba Belediyesi Cemil Þensoy Kültür Merkezi Sergi Salonunda vatandaþlarýn beðenisine sunuldu.devamý 6 da Tunceli Kapalý Ceza sertifika heyecaný TUNCELÝ Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda açýlan saz ve baðlama kursu sona ererken, baþarýlý olan hükümlü ve tutuklulara sertifikalarý 6 Mayýsta gerçekleþtirilen programda verildi. Devamý 7 de KISA... KISA.. Kars Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda gitar resitali Anadolu Kültür A.Þ. Organizatörü Kadir Karabulut ile Kars Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret eden Arjantinli ünlü gitarist Ricardo Mayone, hükümlü ve tutuklulara gitar resitali sundu. Kozan M Tipi nde hükümlü-tutuklulardan tiyatro gösterisi Kozan M Tipi Kapalý Ceza Kiracý isimli tiyatro oyunu ve Metro Seksüel Berber adlý skeç hükümlü ve tutuklular tarafýndan sahnelendi. Kayseri de çocuklar için seminer Kayseri Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 8-20 Nisan günlerinde çocuklara yönelik seminer düzenlendi. Azerbaycan Adalet Bakanlýðýndan bir heyet Türkiye yi ziyaret etti AZERBAYCAN Adalet Bakanlýðýndan Müsteþar, Cezaevleri Genel Müdür Yardýmcýsý ve Teknik Ýþler Dairesi Baþkanýndan oluþan bir heyet 12 Mayýsta Türkiye yi ziyaret etti. Konuk Müsteþarý makamýnda kabul eden Adalet Bakaný Cemil Çiçek, ziyaretten duyduðu memnuniyet dile getirirken, dost ve kardeþ ülke Azerbaycan için her türlü Bandýrma da sosyal ve kültürel etkinlikler sürüyor Adalet Bakanlýðý üst düzey personeline seminer KÝÞÝSEL Geliþim Uzmaný Dr. Ala Elcircevi, Adalet Bakanlýðýnda genel müdür, genel müdür yardýmcýsý, daire baþkaný ve tetkik hâkimlerinden oluþan üst düzey personele kiþisel geliþim semineri verdi. Yurt içinde ve yurt dýþýnda gerçekleþtirdiði seminerleriyle büyük ilgi gören Dr. Ala Elcircevi, 8 Haziranda sunduðu seminerde hayatta baþarýnýn yollarýný anlattý. CEZA Ýnfaz Kurumlarý Personeli Ankara Eðitim Merkezince (CÝKPEM) organize edilen seminere ilgi büyüktü. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, seminerin çok faydalý geçtiðini ifade ederken, bu tür eðitimlerin devamýndan yana olduklarýný açýkladý. yardýma hazýr olduklarýný ifade etti. Konuk Müsteþar da; Azerbaycan Adalet Bakaný Fikret Memmedov un selamlarýný Bakan Çiçek e iletirken, Türkiye yle olan iliþkileri artýrarak geliþtirmek istediklerini, cezaevleri alanýnda Türkiye den projeler ve teknik danýþmanlýk konusunda iþ birliði beklediklerini söyledi. Devamý 2 de CEZA ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, beraberinde Daire Baþkaný Ekrem Bakýr ile Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza ve Ýnfaz Kurumunu ziyaret etti. Kurumun çeþitli bölümlerinde incelemelerde bulunan Genel Müdür Ýpek, 6 Mayýsta gerçekleþtirilen programa da katýldý. TBMM Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu Baþkaný Mehmet Elkatmýþ ve Balýkesir Milletvekilleri Turan Çömez ile Sedat Pekel in de izlediði prog-ramda; müzik dinletisi, halk oyunlarý gösterisi ve söyleþi gerçekleþtirildi. Haberi 2 de Kütahya E Tipi Ceza n Ýstanbul da sergi KÜTAHYA E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza hükümlü ve tutuklular tarafýndan yapýlan çini, ahþap ve ayakkabý baþta olmak üzere binlerce ürün Ýstanbul Bakýrköy de açýlan sergide satýþa sunuldu. SERGÝNÝN açýlýþý 13 Mayýsta Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Nizamettin Kalaman tarafýndan yapýldý. Haberi 8 de Ýnfaz ve Koruma Memuru Ýbrahim Kapýcý kalp krizinden vefat etti ÜNYE M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Ýnfaz ve Koruma Memuru Ýbrahim Kapýcý, hizmet içi eðitim kursu gördüðü Ceza Ýnfaz Kurumlarý Personeli Erzu- rum Eðitim Merkezinde (CÝK- PEM) geçirdiði kalp krizi sonucu hayatýný kaybetti doðumlu Ýbrahim Kapýcý, CÝKPEM de 11 Mayýsta masa tenisi turnuvasý müsabakasý sýrasýnda aniden fenalaþtý. Yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayan Kapýcý hayatýný kaybetti. Devamý 2 de Çanakkale Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu hükümlüleri turnuye çýktý Ücretsiz olarak gerçekleþtirdikleri tiyatro gösterileri ile Çanakkaleli-ler in beðenisini kazanan Çanak-kale Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu hükümlüleri turneye çýktý. Kamyon isimli tiyatro oyunu ile Ankara da izleyici karþýsýna çýkan hükümlüler oyundaki baþarýlý performanslarý ile ayakta alkýþlandý. Devamý 2. sayfada

2 Sayfa 2 Seslenis 15 Haziran 2005 Hükümlü ve tutuklu haklarý uluslararasý seminerde ele alýndý Genel Müdür Ýpek, eski dönemlerde ceza infaz kurumlarýnýn suç iþlemiþ insanlarýn tutulduðu kapalý mekânlar olarak görüldüðünü hatýrlatýrken, kiþinin toplumdan soyutlandýðý gibi, unutulmaya da mahkûm edildiðini ifade etti. Genel Müdür Ýpek, günümüzde çaðdaþ infaz anlayýþýnda ceza infaz kurumunun suç iþlemiþ insanlarýn topluma kazandýrýlmasý amacýyla eðitim ve iyileþtirme faaliyetlerinin yapýldýðý yerler olduðunu kaydederken, fizikî mekanlarýn iyileþtirilmesi yanýnda, hükümlü ve tutuklunun manevî yönden iyileþtirici sosyal ve kültürel faaliyetlere tabî tutulmalarý gerektiðini açýkladý. Genel Müdür Ýpek, Ülkemizin en önemli sorunlarý arasýnda yer alan cezaevlerinin, yapýlan çalýþmalarla çok hýzlý bir deðiþim sürecine girdiðini vurgularken, þunlarý söyledi: Koðuþ sisteminden oda sistemine geçiþte yapýlan yasal düzenleme ve uygulamalar kamuoyu, uygar dünya ve uluslararasý kuruluþlar tarafýndan reform olarak nitelendirilmiþ olup, ilgiyle izlenmektedir. Bu çalýþmalarýn birinci amacý cezalarýný çekmek üzere bize emanet edilen hükümlülerin yaþama haklarýný korumak, onlarý saðlýklý bir þekilde topluma iade etmektir. Bu kapsamda, kurum personelinin insan onuruna ve temel haklara saygýlý olma inancýný güçlendirmek, kurumlarýmýzda yasalara ve insan haklarýna dayalý bir kültür oluþturmak ve bunu teþvik etmek bizim temel hefedimizdir. Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza baþlatýlan sosyal ve kültürel etkinlikler sürüyor. 6 Mayýsta yapýlan programda; Viyolensel Jülide Cance Eken, viyolensel dinletisi sundu. Programda, kurumun halk oyunlarý ekibi de Ege ve Marmara yöresine ait oyunlardan oluþan gösteri gerçekleþtirdi. Etkinlikler kapsamýnda, cezaevinde ve sonrasýnda sanatýn hükümlü ve tutuklular üzerindeki etkileri konusunda söyleþi gerçekleþtirildi. Azerbaycan Adalet Bakanlýðýndan bir heyet Türkiye yi ziyaret etti BÝRÝNCÝ SAYFA DAN DEVAM Ayrýca, Türkiye nin cezaevleri alanýndaki deneyimlerinden faydalanmak istediklerini dile getiren konuk Müsteþar, Bakan Çiçek ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünden bir heyeti Azerbaycan a davet etti. Konuk Heyet, Ülkemizdeki temaslarý çerçevesinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek i de ziyaret etti. Genel Müdür Ýpek, Azerbaycan Adalet Bakanlýðý Müsteþarýnýn Baþkanlýðýndaki heyeti makamýnda kabul ederek, bir süre görüþtü. Ziyarette; heyete Türk Ceza ve Ýnfaz Sistemi hakkýnda ayrýntýlý bilgiler verildi. Ceza infaz kurumlarýndaki uygulamalarýn yerinde görülmesi amacýyla heyete; Ankara 2 No lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu, Ankara Çocuk Eðitimevi, Ceza Ýnfaz Kurumlarý Personeli Ankara Eðitim Merkezi, Eskiþehir Açýk ve Kütahya E Tipi Kapalý-Açýk Ceza Ýnfaz Kurumlarý gezdirildi. Bandýrma da sosyal ve kültürel etkinlikler sürüyor 24 Mayýsta Devlet Tiyatrolarý Genel Müdürlüðü Yeni Sahne de sunulan oyunu; Adalet Bakanlýðý Müsteþarý Fahri Kasýrga, Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu Üyeleri Sinan Tunca ve A. Çetin Zöngür, Müsteþar Yardýmcýsý Mustafa Kökçam, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, Genel Müdür Yardýmcýlarý Nizamettin Kalaman ve H. Hakký Kadakal, Ýþyurtlarý Kurumu Daire Baþkaný Mustafa Doðru, Yayýn Ýþleri Daire Baþkaný Bekir Uçar, APK Baþkaný Yusuf Öðmen ve Tetkik Hâkimleri izledi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, tiyatro gösterisi sonunda yaptýðý konuþmada, oyunu baþarýyla sahneleyen hükümlüleri çiçek vererek kutladý. Genel Müdür Ýpek, insanlara deðer verilmesi hâlinde nelerin baþarýlabileceðinin Söyleþiye konuþmacý olarak; Bilgi Üniversitesi Aybay Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Rona Aybay, Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Öðretim Üyesi ve Avrupa Konseyi Ýþkenceyi Önleme Komitesi Üyesi Prof. Dr. Günsel Koptagel, Ýstanbul Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Neylan Ziyalar, Türk Psikologlar Derneði Ýstanbul Þube Baþkaný Dr. Ayla Dönmez, Devlet Tiyatrosu Sanatçýsý Turgay Tanülkü, Semiha Þakir Vakfý Genel Koordinatörü Osman Þibik ve Karikatürist Semih Poroy katýldýlar. Büyük ilgi gören etkinliklere; TBMM Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu Baþkaný Mehmet Elkatmýþ, Balýkesir Milletvekilleri Turan Çömez ve Sedat Pekel, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, Balýkesir Valisi Atýl Üzelgün, Balýkesir Cumhuriyet Baþsavcýsý Ahmet Karayiðit, Kaymakam Ýsmail Gürsoy, Bandýrma Cumhuriyet Baþsavcýsý Ünal Yalýncak, Adlî Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Suat Yürekli, Cumhuriyet Savcýsý Ömer Topaç, Belediye Baþkaný Cemal Öztaylan, Anadolu Kültür A.Þ. Yöneticileri Osman Kavala ve Zafer Kýraç, Ýlçe Jandarma Komutaný J.Yzb. Hüseyin Altuntaþ, Ýlçe Emniyet Müdürü Murat Kýlavuz, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Kurum Müdürü Remzi Uluþahin, 2. müdürler ve personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Çanakkale Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu hükümlüleri turneye çýktý görüldüðünü ifade etti. Çanakkale Cumhuriyet Baþsavcýsý Ahmet Er ve Kurum Müdürü Sedat Karaca nýn da birer konuþma yaptýðý tiyatro gösterisi sonunda duygusal anlar da yaþandý. Oyunda rol alan hükümlülerden bazýlarý aileleriyle buluþturuldu. Oyunculuk baþarýlarý ile herkesin beðenisini kazanan hükümlülere aileleri tarafýndan çiçek takdim edilerek, destek verildi. Kütahya da açýlýþ töreni ve seminer Kütahya E Tipi Kapalý Ceza yeniden düzenlenen çok amaçlý salonun açýlýþý 15 Nisanda yapýldý. Açýlýþ törenine; Vali Aydýn Güçlü, Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Þerif Eren, Hava Tugay Komutaný Hv. Tuðg. Mehmet Bali, Adlî Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Mehmet Akarca, Belediye Baþkan Vekili Nejat Özturan, Ýl Jandarma Komutaný J.Kd.Alb. Mehmet Tarýk Hatipoðlu, Ýl Emniyet Müdürü Þevki Dinçal, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri ile çok sayýda davetli katýldý. Açýlýþýn ardýndan çeþitli etkinlikler de gerçekleþtirildi. Hükümlü ve tutuklular, Pazarlamacý Çocuk ve Hezarfen Ahmet Çelebi isimli skeçleriyle katýlýmcýlarý kahkahaya boðarken, yine kendilerinin yazdýðý þiirlerden oluþan þiir dinletisi yapýldý. Etkinlikler, Yörük ve Türkmen Kültür Dayanýþma Derneðinin sunduðu müzik ve halk oyunlarýyla sona erdi. Ýzmir Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuna çaðdaþ ziyaretçi salonu Ýzmir Kapalý Ceza inþa edilen ziyaretçi bekleme salonu hizmete açýldý. Kurumda hükümlü ve tutuklu mevcu-dunun çok fazla olmasý nedeniyle ziyaretçiler uzun kuyruklar oluþturuyorlardý. Bu durum özellikle yaðýþlý havalarda ziyaretçilerin maðduriyetine neden oluyordu. Geçtiðimiz ay açýlan ziyaretçi bekleme salonunda; oturma alaný, kantin, bebekli bayanlar için emzirme odasý ve emanet para bulunuyor. Ayrýca, ziyaretçi iþlemlerinin sistemli ve düzenli yapýlmasý için daha çok bankalarda kullanýlan numara sistemi hizmete sunuldu. Balýkesir Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda sertifika sevinci Balýkesir Kapalý Ceza açýlan 1.kademe okuma-yazma, baðlama ve satranç kursunda baþarýlý olan hükümlü ve tutuklulara sertifikalarý düzenlenen programda verildi. 19 Nisanda gerçekleþtiri-len programa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Ahmet Karayiðit, Cumhuriyet Savcýlarý Mahmut Celal Musaoðlu ve Metin Demirtaþ, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Kurum Müdürü Kemal Tuncer, Ýl Millî Eðitim Müdürü Ýbrahim Binay, Halk Eðitim Merkezi Müdürü Ýbrahim Fýrat, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Manisa E Tipi Kapalý Ceza 19 Mayýs coþkusu Manisa E Tipi Kapalý Ceza 19 Mayýs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý nedeniyle Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öðretim Üyesi Dr. Mehmet Günay tarafýndan 20 Mayýsta Ulusal Kurtuluþ Savaþý ve Atatürk konulu konferans verildi. Yine 19 Mayýs kutlama etkinlikleri kapsamýnda voleybol ve satranç turnuvasý düzenlendi. Voleybol turnuvasýnda D-6 koðuþu þampiyon olurken, satrançta Fahrettin Sayan birinci geldi. Ýnfaz ve Koruma Memuru Kapýcý, kalp krizinden vefat etti Genel Müdür Kenan Ýpek, oyunu baþarýyla sahneleyen hükümlüleri tek tek tebrik ederken, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ahmet Er, Kurum Müdürü Sedat Karaca ve görevli personel ile hükümlülere çiçek verdi. E rzurum CÝKPEM de düzenlenen törenin ardýndan merhumun cenazesi memleketi ve görev yeri olan Ordu nun Ünye ilçesine götürüldü. Kapýcý, Ünye de 13 Mayýsta yapýlan cenaze merasiminin ardýndan topraða verildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, Ýnfaz ve Koruma Memuru Ýbrahim Kapýcý nýn vefatý nedeniyle büyük üzüntü duyduðunu ifade ederek, merhuma Allah tan rahmet, ailesi baþta olmak üzere tüm ceza infaz kurumlarý çalýþanlarýna baþsaðlýðý dileðinde bulundu. Erzurum CÝKPEM de düzenlenen törende; mesai arkadaþlarý büyük üzüntü yaþarken, merhumu son yolcuðu için Ünye ye götürecek araca kadar omuzlarda taþýdýlar.

3 15 Haziran 2005 Seslenis Sayfa 3 USTALARDAN SEÇMELER (Doðumunun 100. yýlýnda Üstad Necip Fazýl dan) ZÝNDANDAN MEHMET E MEKTUP Zindan iki hece Mehmet im lafta, Baba katiliyle baban bir safta, Bir de geri adam boynunda yafta, Hâlimi düþünüp yanma Mehmet im, Kavuþmak mý?... Belki Daha ölmedim! Avlu Bir uzun yol Tuðla döþeli, Kýrmýzý tuðlalar altý köþeli, Bu yol da tutuktur hapse düþeli Git ve gel Yüz adým Bin yýllýk konak. Ne ayak dayanýr buna, ne týrnak. Bir alem ki, gökler boru içinde, Akýl almazlarýn zoru içinde. Üst üste sorular soru içinde; Düþün mü, konuþ mu, sus mu, unut mu? Buradan insan mý çýkar, tabut mu? Bir idamlýk Ali vardý, asýldý, Kaydýný düþtüler, mühür basýldý, Geçti gitti, birkaç günlük fasýldý. Ondan kalan, boynu bükük ve sefil, Bahçeye diktiði üç beþ karanfil Müdür bey dert dinler bugün maruzat! Çatýk kaþ Hükümet dedikleri zat Beni Allah tutmuþ kim eder azat? Anlamaz; yazýsýz, pulsuz dilekçem Anlamaz ruhuma geçti bilekçem! Saat beþ dedi mi, bir yýrtýcý zil; Sayým var, maltada hizaya dizil, Tek yekün içinde yazýl ve çizil, Ýnsanlar zindanda birer kemiyet, Urbalarla kemik, mintanlarla et. Somurtmuþ ki býçak, nara ki tokat; Zift dolu gözlerde karanlýk kat kat Yalnýz seccademin yüzünde þefkat; Beni kimsecikler okþamaz madem; Öp beni alnýmdan, sen öp seccadem! Çaycý, getir ilaç kokulu çaydan! Dakika düþelim senelik paydan! Zindanda dakika farksýzdýr aydan; Karýþtýr çayýný zaman erisin, Köpük köpük, duman duman erisin! Peykeler duvara mýhlý peykeler; Duvarda, baþlardan, yaðlý lekeler, Gömülmüþ duvara, baþ baþ gölgeler Duvar katil duvar, yolumu biçtin! Kanla dolu sünger beynimi içtin! Sükût Kývrým kývrým uzaklýk uzar; Tek nokta seçemez dünyada nazar, Yerinde mi acep ölü ve mezar, Yer yüzü boþaldý, habersiz miyiz? Güneþe göç var da kalan biz miyiz? Ses demir, su demir ve ekmek demir Ýstersen demirde muhali kemir, Ne gelir elden kader bu emir Garip pencerecik, küçük, daracýk; Dünyaya kapalý, Allah a açýk. Dua dua, eller karýncalanmýþ; Yýldýzlar avuçta, gök parçalanmýþ. Gözyaþý bir tarla, hep yoncalanmýþ, Bir soluk, bir tütsü bir uçan buðu Ýplik ki incecik, örer boþluðu. Ana rahmi zahir þu bizim koðuþ; Karanlýðýnda nur, yeniden doðuþ Sesler duymaktayým: Davran ve boðuþ! Sen bir devsin yükü aðýrdýr devin! Kalk ayaða dimdik doðrul ve sevin! Mehmet im sevinin baþlar yüksekte; Ölsek de sevinin, eve dönsek de, Sanma bu tekerlek kalýr tümsekte, Yarýn, elbet bizim, elbet bizimdir, Gün doðmuþ, gün batmýþ, ebed bizimdir. Necip Fazýl Kýsakürek ( ) 1993 yýlýnýn sýcak 16 Aðustos günü Kars-Sarýkamýþ ta idare memuru olarak göreve baþlamýþtým. Yýllarýný bu mesleðe vermiþ otuz küsur sene çalýþmýþ cezaevi katibimiz Alihan Aladað dan mesleðimle ilgili bir söz öðrenmiþtim: Cezaevleri Karadeniz e benzer; bir bakmýþsýnýz sakin, bir bakmýþsýnýz fýrtýnalar kopmuþ. Evet Karadeniz de yol alýrken küçük sandalda baþladýðým kaptanlýða daha sonra büyük gemilerde ikinci kaptan ve en son da yine Kars Kapalý Ceza birinci kaptan olarak devam etmekteyim. Mesleðimde gerek durgun, gerekse çok fýrtýnalý günler geçirdim. Mesleðimi ifa ederken bu söz hep kulaðýmda çýnlamýþtýr; fýrtýnalý günlerde de, sakin günlerde de. Bu meslekte þunu da çok iyi anladým: Gerçekten cezaevleri deniz, hatta büyük okyanuslara benziyor. Her çeþit balýðýn yaþadýðý kocaman bir okyanus. Ýþte bu okyanuslarda gemi kaptanlýðý çok önemlidir. Gemisini, mürettebatýný ve okyanusu çok iyi bilmesi gerekir bir YAR NE OLUR! Gözlerimden çisil çisil yaðan yaðmur, Issýz karanlýk gecelerde beni avutur. Yýkýlýr bedenim, bir kahpece vurulur, Al, kanlý býçaðýný sýrtýmdan yâr ne olur! Çiçek gibi sevgiler yeþerttim yüreðimde, Bir aðaç oldu, kök verdi, dal verdi. Tarifi imkânsýz acýlarla koyma beni de, Al, kanlý býçaðýný sýrtýmdan yâr, ne olur! Sýrtýmdan vurdun beni, hiç acýmadan sevgimize, Ben mahkûmum, sen oralarda, yazýk oldu ikimize. Ne yeminler etmiþtik aþk için birbirimize, Al, kanlý býçaðýný sýrtýmdan yâr, ne olur! Sevgi dedikleri þey, asla böyle olamaz, Seven sevdiðini laf ile kahpece vuramaz, Vurulan sevgili buna asla dayanamaz, Al, kanlý býçaðýný sýrtýmdan yâr, ne olur! Kimin kimde hakký var bu bilinmez, Yapýlan kalleþlik yürekten hiç silinmez, Bu acýyla hayat boyu bir daha gülünmez, Al, kanlý býçaðýný sýrtýmdan yâr, ne olur! Ne desem sana, kâr etmiyor anladým, Düþtüðüm denizde çaresiz yýlana sarýldým. Bu ilk deðil, ben sana çok yalvardým, Yalvardým ama bir türlü anlatamadým, O kanlý býçak bir gün sana saplanýr yâr! Uður Güneþ Bursa E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu SESSÝZLÝK Sen varken, sensiz yaþayabilmek, Sen varken, sensiz olabilmek... Sensizliðin acýsý kor gibi, Acýtýyor yüreðimi. Mahpustaki gecelerimin aydýnlýðýnda, Seni düþünebilmek. Ve gecelerimin aydýnlýðýný, Seninle karartabilmek. Kendi kendime durmadan, Seni anlatabilmek. Burak Aykalkan Kars Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Geçen sayýdaki bulmacanýn çö Ç A N K I R I V E R Ý 2 A R A K A S K E R S 3 M A L A K I L E L 4 M Ý L E A K Ý A 5 G A M A T N E S Ý 6 A K S K O S A 7 L B A E T E N E 8 A S D S Ý T E K 9 T S O T D Ý N A M O 10 A Z P A K Ý L 11 L Ý F Ý R K A N 12 B A L Ý L E T Ý Þ Ý M PUSULA KORU ALLAH IM Açýk olan gözleri görmez mi bunlarýn? Yudum yudum içmezler mi berrak sularýn? Varlýðýný göremezler âmâ kullarýn, Açýver kör gözlerini, göster Allah ým. Ekilen küçük bir çiðdem büyür geliþir, Bahar geçer güz olur, çiðdem de eriþir. Uslanacak kullarýnýn hepsi þaþýrýr, Zalim olan kullarýndan koru Allah ým. Damla damla yaðan yaðmur akar sel olur, Bir anadan doðan çocuk büyür el olur, Bükülüyor belimiz, bize kim bel olur, Düþmana belimizi eðdirme Allah ým. Ýnsanlarýn hiçbiri durmaz sözünde, Sevgi güneþi doðmuyor kulun yüzünde, Gerçekte yanlýþlýk var hepsinin özünde, Sevmeyi bilmeyenlerden koru Allah ým. Harun der ki ne olacak bu iþin sonu? Ey Allah ým sendedir tek kurtuluþ yolu, Müminler el açmýþ bekler, sende umudu, Mümin olan kullarýný, koru Allah ým. Harun Yýlmaz Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu SOLDAN SAÐA: 1.Halikarnas Balýkçýsý olarak da tanýnan ünlü bir 1 edebiyatçýmýzýn ön adlarý. 2 2.Bir bayan adý - Hekimlikte kusturucu olarak kullanýlan bitkilerin kökü, altýn- 4 3 kökü. 3.Bir þeyin kesildiði yer, kesim yeri - Utanma 5 duygusu - Su altý taarruz 6 timini simgeleyen harfler. 4.Uçaklarýn uçuþu ile ilgili 7 bütün bilgilerin kayýt edildiði elektronik aygýt. 5.Ka- 8 radeniz'in kuzeyinde bulunan bir ülkenin halkýndan 10 9 olanlar. 6.Eski Mýsýr uygarlýðý tanrýsý - Ýslâmiyet'ten 11 önceki devirde Kâbe'deki 12 putlardan biri - Bir ünlem - Kuzu sesi. 7.Temel prensip - Diþi geyik, ceylan. 8.Bir hayret ünlemi - Taraça. 9.Taþýnmaz mallar - Bir renk - Kayanýn küçük parçalarýndan her biri. 10.Suudi Arabistan da bir þehir - Bir kürk hayvaný - Ýnek yavrusu. 11.Kaygý, dert, üzüntü - Baryum elementinin simgesi. 12.Yönetmelik. YUKARIDAN AÞAÐI: 1.Bir devlet yönetim þekli. 2.Bir çeþit iri zeytin. 3.Haysiyetlilik, aðýrbaþlýlýk - Lityum elementinin simgesi. 4."Üst"ün zýddý - Ýngiliz birasý - (Tersi) Söndürme, ateþi bastýrma. 5.Türkiye topraklarý- kaptanýn. Tanýmalýdýr ve bilmelidir ki okyanusun neresi sýð, neresi taþlýdýr, neresinde girdap vardýr. Mürettebatý gerçekten iþin ehli midir? O fýrtýnalý günlerde gemisini idare etmek açýsýndan oldukça önemlidir bunlar. Tabi her gemi kaptanýnýn fýrtýnalý, kötü hava þartlarýnda mutlaka faydalanabileceði bir de pusulasý olmalýdýr. Ona bakarak yönünü tayin edebilsin. Ýþte Cumhuriyet savcýlarýmýz ve Cumhuriyet baþsavcýlarýmýz da bu konuda bizlerin pusulalarýdýr. Çünkü fýrtýnalý ve kötü hava þartlarýnda mürettebatý ve kendisi çok tecrübeli de olsa pusulalar hayatî önem taþýrlar. Pusulasý yanýnda olan kaptan fýrtýnayý daha rahat atlatýr. Ne kadar deneyimini, bilgisini kullansa da; pusula yön gösterici, yol göstericidir. Engin denizlerin fýrtýnalý günlerinde ona en büyük destek PUSULA dýr. Kazým Bozgun Kars Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü KUÞ MÝSALÝ Senden ayrý diyarlardayým, Senin hasretinle yaþamaktayým. Kafesteki kuþ misali özgürlüðümün kýsýtlandýðý, Dört duvar arasýnda yatmaktayým. Senin gül yüzünü; Gece ayda, gündüz voltalarýmda ararým, Bazý bazý þarkýlarýmda, Kimi zaman da hayallerimde seni ararým. Ayrýlýðýmýzý þiirlerime yazarým, Göz yaþlarýmý senin uðruna akýtýrým, Senden ayrý geçirdiðim günlere, Biraz daha isyankârým. Artýk her gün rüyalarýmdasýn, Kalbimdeki kanayan yaranýn dermanýsýn. Her sigaramýn dumanýnda, Yaþamamý saðlayan tek varlýksýn. Bu ayrýlýða ben nasýl dayanýrým, Sensiz yaþamaya nasýl katlanýrým... Ama az kaldý be gülüm, Yakýnda senin yanýndayým, Çünkü ben seninle varým. Melih Gülmez Bergama M Tipi Çocuk Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu BULMACA nýn Avrupa'da kalan bölümü - Kýsaca takým - Amerikyum elementinin simgesi. 6.(Tersi) Piþirilerek hazýrlanmýþ yemek - Evin giriþ kýsmý - Baston. 7.Fasýla, açýklýk - Gözlem, gözetleme. 8.Kiraya tutma eylemi. 9.(Tersi) matematikte bir sayý - Karþýlaþtýrma - (Tersi) Amerika Birleþik Devletleri'ni simgeleyen harfler. 10.Bir kimsenin sözünü baþka bir kimseye ileten kiþi, elçi - Yemek. 11.Ýki parçadan meydana gelen yelkenli gemi.12.doðal, tabiatta olduðu gibi - Bir tür hayvan hastalýðý.

4 Sayfa 4 Seslenis 15 Haziran 2005 ÝSTANBUL Güzel Ýstanbul um dünyada yoktur senin eþin benzerin; Tarihin, camilerin süslü püslü çeþmelerin, Ilýk ýlýk esen rüzgârýn, saða sola savrulan küçük teknelerin, Rüyalarýmý süslüyor bütün gemilerin. Nice milletler yaþamýþ topraklarýnda, Serpilmiþler, büyümüþler þefkatli kollarýnda. Barýnmýþlar senin köþklerinde, saraylarýnda, Zevk-i sefa sürmüþler lale bahçelerinde, havuz baþlarýnda. Þanlý Ýstanbul um bizler Anadolu da senden çok uzaklarda? Adýný duyardýk sadece radyolarda, Resmini görürdük; ya dergilerde ya kitaplarda, Sana ulaþamadýk ne baharda ne yazda, hep kaldýn hatýralarda. Çileli Ýstanbul um seni tanýdýkça bazen gururlandýk, bazen aðladýk, Yandýk, yýkýldýk, sana zarar verenlerle hep kahýrlandýk. Biz Anadolu halký Mustafa Kemal in etrafýnda toplandýk, Seni ve tüm vatanýmýzý nankör hainlerden kurtardýk. Þimdi içimiz rahat, gönlümüz ferah, Þarkýlarýmýzý süslüyorsun ah Ýstanbul um ah! Biz sana sahip çýkarýz etme namerde eyvallah, Sana kem gözle bakanlardan Allah ým korur inþallah. Oktay Özçubukçu Kartal H Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu Öðretmeni EMEKLÝLÝK Bunca sene hizmet ettim devlete, Caným feda dedim bu millete. Oy verdim her sene hükümete, Kefenim oldu emekli param. Önce elli, sonra altmýþ sonra beþ, Emekli paranla al mezarýný eþ. Maaþ kuyruðunda olursun leþ, Þimdiden korktum yaþ otuz beþ. Hayaller kurardým bir ev bir araba, Çocuklarým oynayacak arka bahçede. Hele bir sene daha çalýþ hele, Belki olurum önümüzdeki sene. Aldým ilk aylýðý saydým saydým, Hesap yaptým bir daha saydým. Ben galiba kendimi soydum, Yetmedi aylýk bir dahasýna. Bir ayý öbürüne ekledim, Visadan çektim kira ödedim, Fatura geldi diðer aya dedim, Faizler bindi ayvayý yedim. Evlen dediler; memursun diye kýz verdiler, Oysa cebim delik fark etmediler, Nasýl olsa garantin vardýr dediler, Ömrüm yetmedi seni görmeye. Hele bir de çoluk çocuk olunca, Süt parasý bez parasý çýkýnca, Bunlarý da visa karttan çekince, Seni görmek haram oldu emeklilik. Krediyi krediyle kapattým, Yetmedi arkadaþa borç taktým, Sigara üstüne sigara yaktým, Seni görmek hayal oldu emeklilik. Hele birkaç kadeh atalým dedim, Muhabbeti muhabbete katalým dedim, Hesabý gelince kartýmý verdim, Limitin yok be abi dediler. Bayram Taþar Memur Adalet Bakanlýðý Gelen Evrak Bürosu RUHUMU BESLEYEN ADAM BA- BAM Saçlarý beyazlamýþ, yaþý yetmiþ, Gözleri yeþil, yüreði kor ateþ... Elleri semaya açýlmýþ, eder dua. Yakub un Yusuf a hasreti gibi; Ýnsanýn hasýdýr, yüreði sevgi dolu, Ruhumu besleyen adam, benim babam. Görmesem onu görüþ günü, Solarým hemen, su içmemiþ çiçek gibi. Ýstemem onsuz Mýsýr a sultan olmayý, Ýstemem onsuz sevda çekmeyi. Dost aradým, hep o vardý Ne menfaat, Ne de makam derdi vardý. Beni görse, hemen koynuna basar, Ýnsanýn hasý, benim baba, Sevdiðim adam benim atam... Yavuz Tutka Iðdýr Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Burada çiçekler kara, Gönüller yorgundur. Paslýdýr demir parmaklýklar, Acýdýr söylenen þarkýlar, Kýsadýr maltalar. Ama hiç bitmez voltalar, Her ranzada umut yatar, MEYDAN MI VERÝRDÝM? Meydan mý verirdim bu ayrýlýða? Bilseydim bu kadar zor olduðunu. Bilseydim dünyanýn böyle karanlýk, Bilseydim bu kadar dar olduðunu. Dilimden sýçrayan bir kývýlcýmýn, Bilseydim bir anda kor olduðunu, Bilseydim þu anki gönül acýmýn, Senin yokluðunda var olduðunu. Fýrsat mý tanýrdým bu dargýnlýða, Bilseydim bu kadar zor olduðunu, Bilseydim zindandan daha karanlýk, Bilseydim hücreden dar olduðunu, Bilseydim odamýn dört duvarý buz. Sensiz yataðýmýn kar olduðunu Selim Cebeci Kütahya E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu KEÞKE Akabilseydim çýlgýnca, Günahlarýndan arýnmýþ sular gibi, Dik yamaçlardan, Arsýz ýrmaklara doðru. Uçabilseydim esen rüzgarlarla; Gece olmadan, Tutsak uçurumlarýn üzerinden, Süzülerek, Þafaðýn erken vaktinde, Günün ilk doðduðu yere. Dokunabilseydim tutkuyla; Koyu renkli bulutlar, Ruhumu kaplamadan önce, Denize bakan bir pencereden, Parmak uçlarýmla gökyüzüne. Þiirler yazabilseydim, toprak gibi, Kâbuslarý, iblisleri, çýðlýklarý susturan. Ay yüzlü, Sürgün bakýþlý, Öyle naçar kendimden geçmiþim ki, Ah Söndürebilseydim sevdaný yüreðimde. Baðýþla beni kar tanem, Kýrýlmýþým. Bir belâ girdabý, telaþýnda, Alýþamadým sensizliðe, Alýþamadým yýldýzlarý görmemeye. Murat Güleryüz Bitlis E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu FIKRA Nasrettin Hoca, geç vakit gittiði köyde kimse yemeðe çaðýrmadýðý için aç kalmýþtý. Köy odasýnda sohbet edilirken durmadan esniyordu. Köylülerden biri sordu: -Hoca, insan neden esner? -Vallahi, uykusuzluktan da esner, açlýktan da. Biraz durduktan sonra ilave etti: -Dün gece mükemmel uyumuþtum ya!... Seydi Boz Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu MAPUS Her görüþte analar aðlar, Buram buram hasret çeker, Yudum yudum dert içer, Güneþ ne doðmayý bilir, Ne batmayý bilir, Mapustur burasý dostum, Umutlar asla bitmez. Murat Aksoy/Kayseri Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu BURASI CEZAEVÝ Ýçimi kaplar daðlar gibi bir hüzün, Kapanmaz yaradýr içimde hasret, Okyanusta bir damla su gibidir umudun. Bazen bir kahkaha atarsýn, Bilirsin ardýnda binlerce acý gizlidir. Dudaðýn bükülür baþlarsýn Bir þarkýya mý takýlmaz kulaðýn? Gözlerin dalar da uzaklara mý gitmez? Bir acý içinde deler de geçer, Off off dersin kime ne? Duvarlarý yumruklayarak yýkasýn gelir, O demirleri sökmek istersin yerinden. Her þey yabancý gelmeye baþlar birden, Kendini bile tanýmaz olursun. Neredeydim? Neredeyim? Dersin, Kader böyleymiþ der çekersin. Çekersin çekersin de; Ýsyan mý etmezsin? Kadere mi sövmezsin? Önce gözler buluþur gözlerle, Bakýþlarda hüzün, sevinç karýþýk... Sonra dudaklar konuþur; Seni çok özledik çok seviyoruz Ben de sizi çok özledim ben de sizi çok seviyorum Dakika, yirmi saniye gibi geçer de, Yine de o mutluluk yirmi seneye bedeldir. Sevincin kursaðýnda kalýr, ardýndan veda sözleri Ve hoþçakal diye sallanan eller... Ne acý, ne acýdýr o zil sesi. Hey dýþarýdaki, sen bilemezsin! Uyumayý daha da bir seversin, Rüyalar alemine gitmeyi. Mutlusundur orada; annen yanýnda baban yanýnda. Bu sefer de mi sokaklardasýn rüyanda? Baþlar anlatmaya yorumlarý almaya, Yine mi deniz gördün yeþil yeþil aðaçlar Ýçinde bir kýpýrtý umudun yine canlanýr, Eh rüyan güzel, hadi hayýrlýsý. Mektup diye baðýran bir ses; Fýrlar herkes yerinden Kimisi lay lay lom döner, Kimisi boynu bükük Ayný günün gecesi; Baþlarsýn sen de cevap yazmaya, Gözyaþlarýn dökülüyor damla damla sayfalara... Radyoda yine ayný al; Ve yine içini kanatan þarkýlar... Yaz anam yaz Üstüne bir de cigaraný yaktýn mý, Efkârýn da tastamam. Bilmem anladýn mý güzelim? Bu duygularýn eseni nere? Hayýr hayýr cezaevi deðil, Bakýrköy dinlenme tesisleri. Bahar Karulman Kütahya Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Türkiye de Yargýnýn Modernizasyonu ve Ceza Reformu Projesi T ürkiye'de Yargýnýn Modernizasyonu ve Ceza Reformu Projesine destek vermek ve uzman katkýlarýný kolaylaþtýrmak için Avrupa Komisyonu ve Türk yetkilileri Nisan 2003 yýlýnda bir anlaþma imzalamýþlardýr. Avrupa Konseyinden projeye teknik yardým vermesi istenmiþ ve bu kurum Nisan 2004'de çalýþmalarýna baþlamýþtýr. Proje iki bölümden ibarettir: Yargý Sisteminin Desteklenmesi ve Cezaevi ve Tevkifevleri Sisteminin Desteklenmesi. "Yargý Sisteminin Desteklenmesi" bölümünün amacý, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi tarafýndan paylaþýlan Avrupa standartlarýyla Türkiye'deki yargýnýn iþleyiþinin ve etkinliðinin iyileþtirilmesine katký saðlamaktýr. Yargý ile ilgili alt bölümlerin belirgin amacý eðitim, izleme ve daha etkin adlî týp hizmetleri saðlayarak ve Avrupadaki iyi uygulamalardan yola çýkarak hukuk ve ceza mevzuatýnýn ve usullerinin kalitesini iyileþtirerek sistemin performansýný geliþtirmektir. "Cezaevi ve Tevkifevleri Sisteminin Desteklenmesi" bölümünün amacý Türkiye deki cezaevi sisteminin, Avrupa Konseyi ve Birleþmiþ Milletler tarafýndan geliþtirilmiþ olan standartlara uygun bir þekilde geliþtirilmesine katký saðlamaktýr. Cezaevi sistemi ile ilgili dört alt bölüm mevcuttur. Cezaevlerinin mimarî yapýsý Bu alt bölümün amacý Avrupa standartlarý ve uygulamalarý ýþýðýnda yeni Türk cezaevlerinin inþa edilmesi ve eski cezaevlerinin yeniden yapýlandýrýlmasýdýr. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðüne yeni cezaevleri tasarýmýnda ve eskilerin yeniden yapýlandýrýlmasýnda, uzun süreli destek saðlayarak, Avrupa standartlarý doðrultusunda mahpuslarýn temel ihtiyaçlarýný ve haklarýný gözönünde bulundurarak, cezaevi mimarisi için ilkelerin belirlenmesinde, bu ilkelerin, yeni cezaevi mimarisi tasarýmýnda ve eski mimarilerin yeniden yapýlandýrýlmasýnda, pratik uygulanmasýnda destek vermek ve böylelikle Adalet Bakanlýðýnýn mimarî konularda teknik kapasitesini artýrmaktýr. Cezaevi sisteminde insan kaynaklarý Bu alt bölümün amacý cezaevi personeli eðitim merkezlerinin eðitim kapasitelerini artýrmaktýr. Ýnsan kaynaklarýný ve yönetim kapasitesini geliþtirmek amacýyla eðitim stratejisi belirlemek, eðiticileri eðitmek, her tür cezaevi personeli için eðitim programý hazýrlamak, bazý pilot ders uygulamalarý yapmak ve eðitim araç ve gereçlerini saðlamak üzere cezaevi personeli eðitim merkezlerine teknik destek plânlanmýþtýr. Cezaevlerinin dýþarýdan denetlenmesi Bu alt bölümün amacý infaz hâkimliði kurumunu güçlendirmektir. Proje, infaz hâkimliði sisteminin uygulamasýnda destek saðlayacak ve infaz hâkimleri yoluyla dýþarýdan denetimin etkinliðini iki temel noktada artýracaktýr: Ýnsan kaynaklarý ve araç-gereç. Cezaevi yönetimi ve mahpuslarýn ýslahý Bu alt bölümün amacý, Avrupa standartlarý ve uygulamalarý ýþýðýnda Türk cezaevi sisteminde cezaevi yönetimi ve mahpuslarýn ýslahý konusunda kurallarýn geliþtirilmesidir ; cezaevi yönetimi ve mahpus ýslahý konusunda ilkeleri belirlemek ve bunlarý uygulamada Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðüne aþaðýdaki konularý gözönünde bulundurarak teknik yardým saðlamaktýr: - Fiziksel ve ruhsal saðlýk, - Beslenme ve hijyen, - Kültürel ve sosyal aktivite ihtiyaçlarý, - Meslekî eðitim ve mahpuslarýn rehabilitasyonu, - Mahpuslarýn hak ve görevleri, Örnek cezaevleri Personeli eðitilecek, fiziksel yapýsý deðiþtirilecek ve rejim faaliyetlerinin artýrýlacaðý iki örnek cezaevi seçilmesine karar verilmiþtir (Uþak ve Elazýð). Alýnan olumlu sonuçlar, mahpus rehabilitasyonu ve meslekî eðitim için tedarik edilen malzemeleri de içeren en iyi uygulamalar, mümkün mertebe projenin son aþamasýndan itibaren diðer cezaevlerine aktarýlacaktýr. Ceza Ýnfaz Kururumlarý Personeli Ankara Eðitim Merkezi örnek cezaevlerinin kurulmasýnda görev yapacaktýr. Örnek cezaevleri bu konuda mevcut Türk mevzuatý ve ilkelerinin Avrupa standartlarý ve uygulamalarý doðrultusunda uygulandýðý cezaevleri olacaklardýr. Uygulama açýsýndan dört konu önemlidir: Mahpuslarýn insanî onurlarý korunacak; cezaevleri güvenli ortamlar olacak; cezaevleri, mahpuslarý rehabilite ve iyileþtirici yerler olacak; cezaevi personeline deðer verilecek ve gerekli eðitimden geçirilecektir. Shane Bryans Proje Uzmaný

5 15 Haziran 2005 Seslenis Sayfa 5 Ali Suat ERTOSUN Yargýtay Üyesi KURTULUÞ Yaptýðý, daha doðrusu yapmak zorunda kaldýðý iþten nefret ediyordu. Hakan, onüç çocuklu bir ailenin altý erkek evlâdýndan birisiydi. Kulp ilçesinin uzak bir mezrasýnda doðmuþtu. Kardeþlerinden; yedisi kendisinden yaþça büyük, beþi küçüktü. Küçük olan kardeþleri, babasýnýn ikinci hanýmýndan dünyaya gelmiþlerdi. Topraklarý yoktu. Babasý yarýcýlýk yapardý. Kýt-kanaat, yokluk içerisinde geçinip giderlerdi. Daha sonralarý bu günlerini de arar olmuþlar, PKK terörünün yükseldiði yýllarda, can güvenliði nedeniyle Diyarbakýr a göç etmek zorunda kalmýþlardý. Diyarbakýr a göç ettiklerinde ilköðretim dördüncü sýnýf öðrencisi olan Hakan, öðrenimine devam edememiþ, kardeþleri gibi o da çalýþmak zorunda kalmýþtý. Aslýnda yaptýðý iþe iþ de denemezdi. Basit bir sandýkta boyacýlýk yapýyor, kazandýðý parayý sokak çetelerine kaptýrmazsa, aile bütçesine katkýda bulunuyordu. Diyarbakýr da tüm aile, kenar mahallelerden birinde, iki odalý bir eve sýðýnmýþlardý. Evde huzur yoktu. Valiliðin yaptýðý gýda yardýmý ile idare ediyorlardý. Babasý çalýþkan birisi deðildi. Aralarý ilk günden beri bozuk olan annesi ile kumasýnýn çekiþmeleri daha da artmýþtý. Ýki ablasý evlenerek evden ayrýlmýþ, bir aðabeyi de evi terk etmiþti. Bir gün evlerine gelen iki kiþinin babasýyla konuþup, ona para verdiðini gördü. Kendisinden bahsediyorlardý. Onu Ýstanbul a götürecek, orada iþ vereceklerdi. Ýþin mahiyetini anlayamamýþ, bu konudaki sorularýna cevap da alamamýþtý. Ancak içinde uyanan hisler, bunun iyi bir iþ olmadýðýný tekrarlýyordu. Ýstanbul a vardýklarýnda, yaþýtý olan çocuklarla birlikte ayný evde kalmaya baþladý. Yanlarýndaki evde onlara bakan bir karý-koca ile çocuklarý kalýyordu. Çok geçmeden bir hýrsýzlýk ve gasp çetesinin içine düþtüðünü anladý. Önce onu eðittiler, bu iþin tehlikesinin olmadýðýný, yakalanýrsa kurtaracaklarýný söylüyorlardý. Oniki yaþýnda olan, ancak gerçek yaþýndan küçük gösteren Hakan a yanlarýndaki evde kalan ailenin on yaþýndaki çocuðunun kimliðini vermiþlerdi. Bu kimliði kullanmasýný, gerektiðinde baba ve annesi olarak verdikleri kimlikte isimleri yazýlý kiþileri bildirmesini istediler. Çok geçmeden kendisinden yaþça büyük çocuklarla iþe çýkmaya baþlamýþtý. Ýstanbul un deðiþik semt ve ilçelerinde hýrsýzlýk ve gasp yapýyorlardý. Önceleri gözcülük yapmýþ, daha sonra da aslî fail olarak bu tür eylemlere katýlýr olmuþtu. Genelde bayanlarla küçük yaþtaki çocuklarý soyuyorlardý. Çok sayýda suç iþlemiþti. Çoðunda yakalanmamýþ, kaçmýþtý. Yakalandýðý dört olayda ise, kendisine verilen kimliði kullanarak kurtulmuþ, nüfus kaðýdýnda anne ve babasý olarak görünen, kaldýðý evin yanýnda oturan, kendilerine yemek veren karý-kocaya teslim edilmiþti. Hýrsýzlýk ve gasp suçlarýndan elde ettikleri paraya çetenin liderleri el koyuyor, kendisine ve diðer çocuklara çok azýný veriyorlardý. Devamlý tehdit ediliyor, kaçarlarsa nereye giderlerse gitsinler yakalanacaklarý ve öldürülecekleri söylenerek, korkutuluyorlardý. Zaman gittikçe Ýstanbul u öðrenir olmuþtu. Az sayýda çocuðu olan aileleri gördükçe þaþýrýyor, okula giden çocuklarý gýpta ile izliyordu. Çocuklarýnýn üzerine titreyen aileleri gördükçe içten içe hayýflanýyordu. Keþke ben de Ýstanbul da doðsaydým, annem babam benimle yakýndan ilgilenseydi, okula gitseydim dediði oluyordu. Yaptýðý iþten iðreniyor, ancak çýkar yol bulamýyordu. Son iþinde, iki arkadaþýyla birlikte Eyüp de suçüstü yakalanmýþ ve Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna mevcutlu olarak teslim edilmiþlerdi. Evraka bakan Cumhuriyet Savcýsý Kâzým, kendisiyle yakýndan ilgilenmiþti. Hakan, mensubu olduðu çetenin gönderdiði avukat yanýnda verdiði ifadede yine gerçek kimliðini gizlemiþti. Ancak Cumhuriyet Savcýsý Kazým þüphelenmiþti. Ýfadeden sonra salonda beklerlerken kendisini çaðýrarak bak Hakan, yaptýklarýnýn sonu yok, sizi kullanýyorlar, sonunda atacaklar, bize güven ve gerçekleri anlat deyince uzun uzun düþündü. Gözlerinin önüne para, telefon ve diðer kýymetli eþyasýný kap-kaç suretiyle aldýklarý veya gasp edip yerlerde sürükledikleri aðlayan çocuklar ve kadýnlar geldi. Zaten yaptýklarýndan piþmanlýk duyuyor, yapmak zorunda kaldýðý bu pis iþten kurtulmak istiyordu. Gözleri yaþararak her þeyi anlatacaðým dedi. Baþýna gelenleri, baþlangýcýndan itibaren anlattý. Gerçek kimliðini açýkladý. Bu açýklamalarý avukatý yanýnda da tekrarladý. Savcý Kâzým, hemen emniyete gerekli talimatlarý verdi. Yapýlan operasyonlar sonunda çete çökertildi. Çete liderleri ve mensuplarý hakkýnda gerekli davalar açýldý. Hakan kurtulmuþtu. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna yerleþtirildi. Artýk vicdan azabý çekmeyecekti. Kötü günleri geride kalan Hakan ý, yeni bir hayat bekliyordu. Not: Olay; gerçek yaþamdan alýnmýþ olup, ilgililerin izni üzerine, özüne sadýk kalýnarak hikâyeleþtirilmiþ, ancak isimler deðiþtirilmiþtir. Güzel Sözler Ýki günü eþit olan aldanmýþtýr. Hz. Muhammed Yürek yanmadýkça göz yaþarmaz. Mevlana En büyük aldanma, baþkalarýný aldattýðýný sanmaktýr. Roche Faucauld Böcek olmayý kabul edenler, ayaklar altýnda kalýp ezilmekten yakýnmamalýdýr. Kant MAHPUS EÐÝTÝMÝNDE STANDARTLAR SÝSTEMÝ NELER GETÝRÝYOR? EÐÝTÝM KÖÞESÝ Standartlar sistemi, eþit aðýrlýklý puan deðeri olan üç ana konu üzerine inþa edilmiþtir. 1-Sosyal ve kültürel çalýþmalar (%33,3) 2-Meslekî eðitim kurslarý (%33,3) 3-Diðer eðitim ve öðretim faaliyetleri (%33,3) Sosyal ve kültürel faaliyetlerdeki standartlar nelerdir? Standartlar sistemine göre, bir hükümlünün veya tutuklunun 3 aylýk eði- Seslenis Yýl: 3 Sayý: Haziran 2005 Yayýn Kurulu Nizamettin KALAMAN Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Yayýn Kurulu Baþkaný Dr. Mustafa SALDIRIM Orhan ARSLAN Tetkik Hâkimi Tetkik Hâkimi Özlem ÞAHÝNKOL Tülay ÇELEBÝ Sosyal Hizmet Uzmaný Þube Md. (Psikolog) Fikri ALTUNTAÞ Psikolog Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Koordinatörü Naci BÝLMEZ Recai YILDIZ Öðretmen Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Adýna Sahibi Hulûsi SAÐIR Kurum Müdürü Dizgi Montaj-Baský Hasan KORKMAZ Zafer KARAKAYA Ýsa KÝBAROÐLU Salim KILIÇ Baský Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Matbaasý Tel: Faks: ANKARA tim dönemi içerisinde; 2 konferans, 1 bilgi yarýþmasý, 1 tiyatro, 1 konser, 1 münazara ve 1 anma törenine katýlmasý gerekmektedir. Ayrýca merkezî yayýn sistemi olan kurumlarda üç, olmayan kurumlarda ise 2 film veya belgesel izlemelidir. Hükümlü ve tutuklularýn yetenekleri doðrultusunda sergi, müzik, folklor ve el sanatlarý gibi sosyal ve kültürel faaliyetler sürekli düzenlenir. Ýstekli ve durumu uygun olan hükümlü ve tutuklularýn tamamýnýn katýlýmý saðlanýr. Yukarýda belirtilen hedefe ulaþmak için kurumlarýmýzda gerçekleþtirilmesi gereken sosyal ve kültürel faaliyetlerin sayýsal standartlarý þunlardýr: Konferans, münazara, konser programlarý ve bilgi yarýþmalarýnýn standartlarý: Hükümlü ve tutuklulara ayda en az bir defa konferans düzenlenir. Her konferansa mümkünse hükümlü ve tutuklularýn tamamýnýn katýlmasý saðlanýr. Fizikî mekân yetersizliði veya güvenlik gibi nedenlerle hükümlü ve tutuklularýn tamamýnýn katýlýmý saðlanamýyorsa en az %60 ýnýn yararlandýrýlmasý ve gerekirse bu orana ulaþmak için konferansýn hükümlü ve tutuklulara gruplar hâlinde verilmesi temin edilir. Hükümlü ve tutuklulara ayda en az bir defa münazara düzenlenmelidir. Her münazaraya mümkün olduðunca farklý kiþilerden oluþan kurum mevcudunun en az %30 unun katýlmasý saðlanýr. Her üç aylýk eðitim döneminde bir konser olmak üzere yýlda en az dört kez konser düzenlenmelidir. Bu konserlerden 2 sinin kamu kurum ve kuruluþlarý, sivil toplum örgütleri, diðer gönüllü kuruluþlarla iþ birliði yapýlarak gerçekleþtirilmesi, diðer 2 sinin de yetenekli hükümlü ve tutuklulardan oluþturulacak müzik grubu veya korolarla yapýlmasý önerilmektedir. Gerekli yeterliliðe sahip hükümlü ve tutuklulardan gruplar oluþturularak, ayda en az bir defa bilgi yarýþmasý düzenlenir. Her birine mümkün olduðunca farklý kiþiler olmak üzere toplam mevcudun asgârî %30 unun katýlmasý saðlanýr. Tören ve anma günleri, tiyatro, sinema ve merkezî yayýn çalýþmalarý, DVD, VCD ve eðitim CD lerinin kullanýmý ile spor faaliyetlerinin standartlarý: Resmî bayramlar, önemli günler ve haftalarýn tamamý için program hazýrlanarak, söz konusu günün veya haftanýn anlam ve önemi konusunda hükümlü ve tutuklularýn bilgilendirilmesi için gerektiðinde kurum dýþýndan da katýlým saðlanarak gerekli çalýþmalar yapýlýr. Üç aylýk her eðitim döneminde en az bir gösterim yapýlmak þartýyla yýlda dört defa tiyatro sahnelenir. Bunlardan 2 sinin kamu kurum ve kuruluþlarý, sivil toplum örgütleri, diðer gönüllü kuruluþlarla iþ birliði yapýlarak gerçekleþtirilmesi, 2 sinin de yetenekli hükümlü ve tutuklulardan oluþturulacak tiyatro gruplarý ile yapýlmasý önerilmektedir. Hükümlü ve tutuklulara sinema salonunda her üç aylýk eðitim döneminde Dr. Mustafa SALDIRIM Tetkik Hâkimi en az üç film olmak üzere, ayda asgârî bir film gösterilir. Her bir gösterime hükümlü ve tutuklularýn tamamýnýn, aksi hâlde mevcudun en az %60 ýnýn katýlmasý saðlanýr. Amaçlanan sayýya ulaþmak için filmler gerektiðinde gruplar hâlinde izlettirilir. Merkezî yayýn sistemi olan kurumlarda; hazýrlanan program dahilinde açýk öðretim programlarý ders CD lerinden eðitim öðretim yýlý süresince hükümlü ve tutuklular yararlandýrýlýr. Ayrýca eðitim ve iyileþtirme çalýþmalarýna katkýda bulunacak nitelikte olan belgeseller ayda en az bir defa izlettirilir. Merkezî yayýn olmayan cezaevlerinde VCD/DVD kullanýlarak ayný uygulama yapýlmalýdýr. Hükümlü ve tutuklularýn yaþ ve saðlýk durumlarýna uygun spor faaliyetlerine katýlmalarý saðlanýr. Yabancý dil kurslarý, satranç-dama faaliyetlerinin standartlarý: Yabancý dil kurslarý, turizm merkezlerinde veya bu merkezlere yakýn yerlerde uzun süreli olarak açýldýðý takdirde iþ ve meslek eðitimi kapsamýnda deðerlendirilebilir. Bu nedenle yabancý dil kursu, genellikle sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamýnda kabul edilmektedir. Bütün hükümlü ve tutuklulara satranç veya dama oynama imkâný saðlanýr. Turnuvalar düzenlenerek bu faaliyetlerin daha katýlýmcý ve eðitici geçmesi için gerekli önlemler alýnýr.

6 Sayfa 6 Seslenis 15 Haziran 2005 Ceza infaz kurumlarýnda 23 Nisan coþkusu Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý ceza infaz kurumlarýnda yapýlan çeþitli etkinliklerle 23Nisan kutlandý. Sivas E Tipi Kapalý Ceza 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý münasebetiyle kutlama programý gerçekleþtirildi. Kurumda bulunan çocuklarýn þiir, hikâye ve türkülerle katkýda bulunduklarý programa; 2. müdürler, kurs öðretmenleri, infaz ve koruma memurlarý, hükümlü ve tutuklular katýldý. Büyük coþku yaþanan etkinliklerin sonunda Kurum Müdürü Veysel Yüksel, 2. Müdürler Mustafa Ýbiþ, Rafet Ertekin ve Vehbi Kaymaz tarafýndan çocuklara katkýlarýndan dolayý kitap hediye edildi. Elazýð Çocuk Eðitimevinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý münasebetiyle çeþitli etkinlikler gerçekleþtirildi. Günün anlam ve önemi hakkýnda Öðretmen Remzi Gölen in bir konuþma yaptýðý programda çocuklar da þiirler okudular. Çeþitli yarýþmalarýn da yapýldýðý programda Kurum Müdürü Mehmet Olcar, Cumhuriyet e zorlu bir mücadeleden sonra kavuþtuðumuzu anlatýrken, bunun kýymetinin bilinmesini istedi. Atatürk ün bu günü yarýnýn büyükleri olarak çocuklara armaðan ettiðini hatýrlatan Olcar, buna lâyýk olunmasý gerektiðini söyledi. Daha sonra, kurumda bulunan çocuklar, personel ve yöneticilerin katýlýmýyla Elazýð ýn tarihî ve turistik beldesi olan Harput a gezi düzenlendi. Bergama M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 14 Eylül Ýlköðretim Okulu Müdürü, öðretmenleri ve öðrencilerinin katýlýmýyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý gerçekleþtirilen etkinliklerle kutlandý. Kurum Öðretmeni Filiz Güngördü nün konuþmasýnýn ardýndan Bergama Halk Eðitim Merkezi Kozak Efe Ekibi yöresel oyunlardan oluþan bir gösteri sundu. Kurumda açýlan halk oyunlarý kursuna katýlan çocuklar da etkinlikler kapsamýnda folklor gösterisi gerçekleþtirdiler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kutlamalarýyla büyük coþku yaþayan çocuklar, I. ve II. kademe kurslarýnýn belgelerini almanýn sevincini de tattýlar. Kutlama programý, mahallî sanatçýlarýn verdiði Türk halk müziði konseriyle sona erdi. Ümraniye E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý münasebetiyle kutlama programý düzenlendi. 25 Nisanda gerçekleþtirilen program Yamanevler Ýlköðretim Okulu Tarih Öðretmeni Hanife Uysal ýn 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý, Nevzat Ayaz Lisesi Tarih Öðretmeni Levent Düzcü nün TBMM nin Kuruluþu ve Faaliyetleri konularýnda verdikleri konferanslarla baþladý. Etkinlikler, Jandarma Bölük Komutanlýðýnda vatanî görevlerini yapan er ve erbaþlarýn okuduklarý þiirlerle devam ederken; Grup Eflatun ile Sanatçýlar Yahya Ali Birinci ve Mahmut Aksu seslendirdikleri parçalarla katýlýmcýlarý coþturdu. Kurumun halk oyunlarý ekibi de yine hükümlü ve tutuklularýn çaldýklarý müzik eþliðinde bir gösteri sundular. Program; kurumda açýlan kuaförlük, Ýngilizce ve resim kurslarýna katýlarak baþarýlý olan 27 hükümlü ve tutukluya sertifikalarýnýn Cumhuriyet Savcýsý Zihni Doðan, Ümraniye Berberler ve Kuaförler Derneði Baþkaný ve diðer davetliler tarafýndan takdim edilmesiyle sona erdi. Aydýn E Tipi Kapalý Ceza 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý yapýlan etkinliklerle kutlandý. Aydýn Barosuyla ortak hazýrlanan programda; günün anlam ve önemi ile ilgili konuþmalar yapýlýrken, çocuklar tarafýndan þiirler okundu. Film gösterimiyle devam eden etkinlikler, çocuklarýn gönüllerince eðlendikleri müzik programý ile sona erdi. Niðde Kapalý Ceza Ulusal Egemenlik Haftasý kutlama programý düzenlendi. Saygý duruþu ve Ýstiklâl Marþý yla baþlayan programa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Enis Yavuz Yýldýrým, Belediye Baþkaný Mümin Ýnan, Cumhuriyet Savcýsý Muhammet Mutlu, Kurum Müdürü Hulusi Yeniþan, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, çok sayýda davetli, kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Kurum Öðretmeni Selda Dündar ýn açýlýþ konuþmasýný yaptýðý programda Cumhuriyet Baþsavcýsý Enis Yavuz Yýldýrým, gerçekleþtirilen faaliyetlerle ceza infaz kurumlarýnýn artýk birer eðitim kurumu hâline geldiðini ifade ederken, bu tür çalýþmalarýn hükümlü ve tutuklularýn ýslahý ve iyileþtirilmesinde çok önemli olduðunu vurguladý. Konuþmalarýn ardýndan, Niðde Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öðrencileri tarafýndan Türk halk müziði konseri verildi. Hakkâri Kapalý Ceza 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kutlamalarý nedeniyle Yüzüncü Yýl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Oflaz tarafýndan Yakýn Tarih ve Millî Egemenlik Kavramý konulu konferans verildi. Konferansa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Hasan Aydýn, Vali Yardýmcýsý Sýdký Zehin, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Refik Sarýoðlu, Cumhuriyet Savcýsý Fahri Turan, Meslek Yüksekokulu Müdürü Tahir Yaþar, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, çok sayýda davetli, kurum idarecileri, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Silifke de belge töreni ve moral günü Silifke M Tipi Kapalý Ceza açýlan kurslarý baþarý ile bitiren hükümlü ve tutuklara sertifikalarý 20 Nisanda düzenlenen moral günü programýnda takdim edildi. Etkinliklere; Kaymakam Sefa Çetin, Cumhuriyet Baþsavcýsý Vedat Damar, Adlî Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Ali Gündaþ, Belediye Baþkaný B. Ali Öngel, Garnizon Komutaný H. Rahmi Helvacý, Emniyet Müdürü Hakkâri Kapalý Ceza veda ve ödül töreni Hakkâri Kapalý Ceza Kâtip Lezgin Mavigöz ün emekliliði nedeniyle ve görevlerinde üstün baþarý gösteren personele takdir belgesi verilmesi Çarþamba Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan el sanatlarý sergisi Halk Eðitim Merkezi iþ birliðiyle düzenlenen taký kursuna katýlan hükümlü ve tutuklularýn çalýþmalarýnýn satýþýnýn yapýldýðý ve 22 Nisanda gerçekleþtirilen serginin açýlýþýna; Kaymakam Nurettin Yücel, Cumhuriyet Baþsavcýsý Süleyman Baðrýyanýk, Adlî Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Þuayip Þen, Cumhuriyet Savcýsý Fýrat Sürücü, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri katýldý. 27 Nisana kadar açýk kalan sergiye Çarþambalýlar büyük ilgi gösterdi. için tören düzenlendi. 16 Nisanda gerçekleþtirilen törene; Cumhuriyet Baþsavcýsý Hasan Aydýn, Cumhuriyet Savcýlarý Fahri Turan ve Ömer Kara, Hâkim Yeter Aydýn, Kurum Müdürü Ömer Özçelik, Ýlçe Jandarma Bölük Komutaný M. Yener Kavlak, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Ýlçe Millî Eðitim Müdürü, Ýlçe Halk Eðitim Merkezi Müdürü, Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði Baþkan ve üyeleri katýldý. Program öncesinde, Atatürk Köþesinin açýlýþý yapýlýrken, biçki-dikiþ kursuna katýlan bayan hükümlü ve tutuklular ile erkeklerin yaptýklarý el iþi ürünleri sergisi gezildi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan protokol tarafýndan hükümlü ve tutuklulara kurs sertifikalarý verildi. Moral günüyle devam eden programda; baðlama kursu Öðretmeni Murat Deðirmenci nin desteðiyle oluþturulan baðlama grubu ve korosu, katýlýmcýlara müzik ziyafeti sunarken, Silifke Belediye Baðlama Grubu ve Korosu da birbirinden güzel türküleri seslendirdi. Ýsmet Aktürk, 2. Müdürler Muhammet Esenboða ve S. Nafiz Dall ile personel katýldý. Ayrýca, 2-3 Nisan günlerinde Ýl Saðlýk Müdürlüðünde görevli Dr. Orkun Yeþilkaya ile Ambulans ve Acil Bakým Teknikeri Ýsmihan Alpaslan, Ýlk Yardým ve Acil Bakým konulu konferans verdi. Yine 2 Nisanda Kütüphaneler Haftasý nedeniyle Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü iþ birliðiyle diðer hükümlü ve tutuklularý teþvik etmek amacýyla en çok kitap okuyanlar için ödül töreni düzenlendi. 12 Nisanda Ýl Bayýndýrlýk ve Ýskân Müdürlüðünde görevli inþaat mühendisleri ve teknik elemanlar tarafýndan Deprem ve Korunma Yöntemleri konulu konferans sunuldu. 18 Nisanda ise, Ýl Müftülüðü tarafýndan Temizlik konulu seminer gerçekleþtirildi. Ýzmir de voleybol turnuvasý ve konferans düzenlendi Ýzmir Kapalý Ceza 6-26 Nisan günlerinde düzenlenen Dostluk Kupasý Voleybol Turnuvasý 26 Nisanda gerçekleþtirilen final müsabakasýyla sona erdi. Büyük çekiþme yaþanan final maçýný Yeni Bölüm 4. koðuþ kazandý. 1. ve 2. olan koðuþlara Kurum Müdürü Zeki Uzun tarafýndan çeþitli hediyeler verildi. KONFERANS Ýzmir Kapalý Ceza 9 Eylül Üniversitesi Ýktisadî ve Ýdarî Bilimler Fakültesi Ýþletme Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Gülay Budak tarafýndan personele iletiþim konulu konferans verildi. 26 Nisanda gerçekleþtirilen konferansta, Prof. Dr. Budak, iletiþimin önemi, iletiþim teknikleri hakkýnda personele bilgiler aktardý. Ayrýca, 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araþtýrma Görevlisi Ýlknur Serdar tarafýndan Yeni Türk Medenî Kanunu ile ilgili olarak hükümlü ve tutuklu bayanlara yönelik konferans gerçekleþtirildi. Bingöl M Tipi Ceza deprem konferansý Bingöl M Tipi Kapalý Ceza Ýl Sivil Savunma Müdürlüðü iþ birliðiyle deprem konulu konferans gerçekleþtirildi. 21 Nisanda Ýl Sivil Savunma Müdürlüðünde görevli Veri Hazýrlama ve Kontrol Ýþletmeni Sebahattin Bayram ile Arama Kurtarma Teknisyeni Musa Iþýk tarafýn verilen konferansa; Cumhuriyet Savcýsý Müslüm Canpolat, Kurum Müdürü Mehmet Þen, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Jandarma Bölük Komutaný Sadi Yaman, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Burhaniye de satranç ve voleybol turnuvasý Burhaniye Kapalý Ceza sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamýnda koðuþlar arasý voleybol ve satranç turnuvalarý düzenlendi. Geçtiðimiz ay gerçekleþtirilen turnuvalarda; voleybolda 2. koðuþu yenerek þampiyon olan tutuklu koðuþuna kupa takdim edilirken, satrançta birinciliði elde eden hükümlüye de satranç takýmý hediye edildi. ETKÝNLÝKLERDEN BAÞLIKLAR Ýstanbul CÝKPEM de 9. dönem üçleme programýyla sona erdi Ceza Ýnfaz Kurumlarý Personeli Ýstanbul Eðitim Merkezinde (CÝKPEM) 9. dönem aday infaz ve koruma memurlarý, hizmet içi eðitim kursunu 17 Mayýsta gerçekleþtirdikleri Üçleme programýyla tamamladýlar. Büyük ilgi gören programda; þiir dinletisi, koro ve solo türküler ile skeç gösterisi sunuldu. Akhisar Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda tiyatro gösterisi Akhisar Anadolu Öðretmen Lisesi iþ birliðiyle 21 Nisanda Akhisar Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda tiyatro gösterisi ve müzikeðlence programý düzenlendi. Gümüþhane E Tipi nde konferans verildi Gümüþhane E Tipi Ceza hükümlü ve tutuklulara 4 Mayýsta Ýl Saðlýk Müdürlüðünde görevli Dr. Mehmet Kapucu tarafýndan Sigaranýn Zararlarý konulu konferans verildi Nisan günlerinde ise, Ýl Millî Eðitim Müdürlüðü Þube Müdürü Ahmet Tuncay ve Gazipaþa Ýlköðretim Okulu Müdürü Aydýn Kural, personele iki grup hâlinde Deðiþen ve Geliþen Yeni Yönetim Yaklaþýmlarý konulu seminer verdiler. Alaþehir de hükümlü ve tutuklularýn el emeði ürünleri sergileniyor Alaþehir M Tipi Kapalý Ceza yeniden yapýlan Atatürk Köþesinin açýlýþý; Cumhuriyet Baþsavcýsý Kadir Karaca, Cumhuriyet Savcýsý Ahmet Kozan, Kurum Müdürü Zekeriya Sancaktar, 2. Müdürler Hamza Baþer, Faruk Sarýkaya ve Atila Kuru, Öðretmen Coþkun Uçkan ile personelin katýlýmýyla 19 Nisanda yapýldý.

7 15 Haziran 2005 Seslenis Sayfa 7 Kutlu Doðum Haftasý kutlandý K utlu Doðum Haftasý nedeniyle ceza infaz kurumlarýnda kutlama programlarý düzenlendi.peygamberimizin Doðumunun yýldönümüne denk gelen kutlamalarda, Ýl ve Ýlçe Müftülükleriyle yapýlan iþ birliðiyle hükümlü ve tutuklulara Peygamber Efendimizin hayatýyla ilgili bilgiler aktarýldý. Edirne Kapalý Ceza Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle Edirne Ýl Müftülüðü görevlileri tarafýndan konferans verildi. 28 Nisanda gerçekleþtirilen konferansta, Peygamber Efendimizin hayatý ve yaþam biçimi ile ilgili olarak hükümlü ve tutuklulara bilgiler aktarýldý Kartal H Tipi Kapalý Ceza Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Kartal Kaymakamlýðý Ýlçe Müftülüðü Türk Tasavvuf Musikisi Korosu tarafýndan konser verildi. 4 Mayýsta gerçekleþti-rilen programda Kartal Ýlçe Müftüsü Mehmet Çabuk, günün anlam ve önemi üzerine bir konuþma yaptý. Kurum Müdürü Recep Göðüþ, 2. müdürler, kurum vaizleri ve personelin katýldýðý konserde; segâh ve hüzzam makamlarýnda birbirinden güzel parçalar seslendirildi. Siirt Açýk Ceza Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle Ýl Müftüsü Mustafa Kaya tarafýndan Hazreti Peygamberin Örnek Ahlâký konulu konferans verildi. Ýl Müftüsü Mustafa Kaya 19 Nisanda gerçekleþtirilen konferansta yaptýðý konuþmada, Peygamber Efendimizin sadece inanç ve ibadet hayatýmýza kýlavuzluk eden kutlu bir öðretmen olmadýðýný; bireysel, sosyal ve ahlâkî hayatýmýza da rehberlik eden mükemmel bir örnek olduðunu, O nun hayatýndan örnekler vererek açýkladý. Bitlis E Tipi Kapalý Ceza Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle Kurum Müdürü Ömer Ekinci, 2. müdürler, personel ile hükümlü ve tutuklularýn katýlýmýyla kutlama programý gerçekleþtirildi. Vaiz Mehmet Þahin programda yaptýðý konuþmada, Peygamber Efendimizin hayatýyla ilgili bilgiler verdi. Kocaeli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda koferans Kocaeli Kapalý Ceza Kocaeli Üniversitesi Öðretim Görevlisi Oðuz Polatel tarafýndan 19 Mayýs ve Millî Egemenlik konulu konferans verildi. Ayrýca, kuaförlük kursuna katýlarak baþarý gösteren hükümlü ve tutuklu bayanlara; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Baþkontrolörü Abdullah Can ve Cumhuriyet Savcýsý Ö. Ahmet Yýlmaz ile katýlýmcýlar tarafýndan sertifikalarý takdim edildi. Develi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan sergi açýlýþý ve sertifika takdimi Unutulmaya yüz tutmuþ el sanatlarýnýn yaþatýlmasý amacýyla Develi Belediye Baþkanlýðýnýn düzenlediði fuarda; Develi Kapalý Ceza hükümlü ve tutuklularýn el emeði ürünleri sergilendi. 16 Nisanda açýlan fuarda Ceza Ýnfaz Kurumu standý ayrý bir ilgi gördü. 27 Nisanda ise daktilo ve sýðýr besiciliði kursunda baþarý gösteren hükümlü ve tutuklularýn sertifikalarýnýn takdim edildiði tören gerçekleþtirildi. Koðuþlararasý voleybol turnuvasýnda dereceye girenlere kupalarýnýn verildiði törende; Kaymakam Þükrü Yýldýrým, Cumhuriyet Savcýsý Ercan Kayhan, Belediye Baþkaný Recep Özkan ve Ýlçe Jandarma Komutaný Ýlhan Uzunoðlu tarafýndan hükümlü ve tutuklulara kurs sertifikalarý takdim edildi. Ýnegöl Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda sergi açýlýþý Ýnegöl M Tipi Kapalý Ceza hükümlü ve tutuklarýn yaptýklarý el sanatlarý ürünleri açýlan sergide satýþa sunuldu. 25 Nisanda gerçekleþtirilen sergi açýlýþýna; Kaymakam Erdoðan Bektaþ, Cumhuriyet Baþsavcýsý Adem Yazar, Cumhuriyet Savcýlarý Cihat Koçak ve Halim Göksu, Hâkimler Erkan Uçar, Ragýp Gücez, Serap Çelik Nebioðlu ve Bülent Günaydýn, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Þen, Ýnegöl Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yard. Doç. Dr. Yahya Iþýk ve çok sayýda davetli katýldý. Vatandaþlarýn büyük ilgi gösterdiði sergide; maket gemi ve cami, ýþýklý ayna, tablo, boncuk iþlemeleri ve ahþap gece lambasý gibi ürünlerin satýþý yapýldý. Bitlis E Tipi Kapalý Ceza Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle kutlama programý gerçekleþtirildi. Programda, Peygamber Efendimizin hayatý ve yaþayýþýný konu edinen þiirler, klip görüntüleri eþliðinde dinlettirildi. Alaþehir M Tipi Kapalý Ceza Kutlu Doðum Haftasý dolayýsýyla çeþitli etkinlikler gerçekleþtirildi. 20 Nisanda Mevlit Kandili gününde yapýlan etkinlikler çerçevesinde kurum idaresince tüm koðuþlar ziyaret edilerek, hükümlü ve tutuklularýn Mevlit Kandilleri tebrik edildi. Ziyarette; Alaþehir Belediyesi, sivil toplum kuruluþlarý ve esnaftan temin edilen kýrmýzý gül ve kitaplar hediye edilirken, kuru pasta ikram edildi. Gaziantep E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle Þehitkamil Kaymakamlýðý Ýlçe Müftülüðü iþ birliðiyle kutlama programý gerçekleþtirildi. Programa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Kazým Arapoðlu, Cumhuriyet Savcýsý Ramazan Kara, Kurum Müdürü Zeki Yýldýrým, Ýlçe Müftüsü Emrullah Kaya, Müftülük vaizleri, 2. müdürler, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Kurum Müdürü Zeki Yýldýrým ýn açýlýþ konuþmasýný yaptýðý kutlamalarda; Müftü Emrullah Kaya, insanlarýn aile içinde, çevresinde ve bireylerle olan iliþkilerinde Peygamber Efendimizi örnek almalarýný isterken, özellikle çocuklara O nun yaptýðý gibi davranýlmasýný tavsiye etti. Çanakkale E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Kutlu Doðum Haftasý çerçevesinde 26 Nisanda Ýl Müftüsü Kamil Baran tarafýndan konferans verildi. Ayrýca, Saðlýk Haftasý kutlama etkinlikleri kapsamýnda Ýl Saðlýk Müdürlüðü Eðitim Þube Müdürü Gülþen Gürsu ve Kanser Erken Taný Merkezi Sorumlu Hekimi Hanifi Kaplan tarafýndan Kanser ve Kansere Yol Açan Etmenler konulu konferans gerçekleþtirildi. Ayaþ Açýk Ceza ise 20 Nisanda Ýlçe Müftüsü Muhammet Güney tarafýndan Kur an da Hz. Peygambere Sevgi ve Saygý konulu konferans gerçekleþtirildi. Gümüþhane E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda da, Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle 18 Nisanda Örnek Þahsiyet Olarak Hz. Muhammed konulu konferans düzenlenerek, hükümlü ve tutuklulara Peygamber efendimizin hayatý örnekler verilerek anlatýldý. Dursunbey Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda sertifika takdimi ve moral günü Dursunbey Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda açýlan kalorifer ateþçiliði ve bilgisayar kurslarýný baþarý ile bitiren hükümlü ve tutukluluklarýn sertifikalarý 3 Mayýsta gerçekleþtirilen programda verildi. Kalorifer kursunda 8, bilgisayar kursunda 17 hükümlü ve tutuklunun sertifika sevinci yaþadýðý programa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Yunus Nadi Kolukýsa, Cumhuriyet Savcýsý Ýbrahim Köstekci, Kaymakam Mustafa Özyapý, Ýlçe Millî Eðitim Müdürü, Ýlçe Halk Eðitim Merkezi Müdürü, Adliye ve kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Sertifika takdiminin ardýndan hükümlü ve tutuklular yerel sanatçýlarýn katýldýðý müzik-eðlence programýnda stres attýlar. Tunceli Kapalý Ceza sertifika heyecaný Sertifika daðýtýmý nedeniyle çeþitli etkinliklerin de yapýldýðý programa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Aksu, Adalet Baþmüfettiþi Bekir Emel, Ýl Jandarma Bölge Komutaný Tümgeneral Osman Eken, Adlî Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Dursun Altýnöz, Ýl Emniyet Müdürü Osman Öztürk, Ýl Jandarma Alay Komutaný Namýk Dursun, Cumhuriyet Savcýlarý Halil Sezgin ve Özgür Bozkurt, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Kurum Müdürü A. Turan Karadað, 2. Müdür Abdullah Memiþ ve personel katýldý. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan hükümlü ve tutuklulara sertifikalarý takdim edilirken, emekli olan Ýnfaz ve Koruma Memuru Fatma Meriç e de teþekkür belgesi verildi. Sertifika daðýtýmýnýn ardýndan saz ve baðlama kursuna katýlan hükümlü ve tutuklular kurs hocasý eþliðinde hünerlerini gösterdiler. Hükümlü ve tutuklularýn halk müziðinin seçkin parçalarýný seslendirerek müzik ziyafeti sunduklarý programda, hükümlü Kenan Aðgül tek kiþilik tiyatro gösterisi gerçekleþtirdi. Bitlis E Tipi nde emeklilik töreni Bitlis E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda emekli olan Ýnfaz ve Koruma Baþmemurlarý Kemal Yol ve Abidin Yýldýz a yapýlan törende teþekkür belgesi ve plâket verildi. Geçtiðimiz ay yapýlan törene; Cumhuriyet Baþsavcýsý Vahit Kemal Esengin, Cumhuriyet Savcýsý Remzi Baþaran, Kurum Müdürü Ömer Ekinci, 2. müdürler ve personel katýldý. KISA... KISA... Sinop E Tipi Ceza tiyatro gösterisi 19 Mayýs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi Meslek Yüksekokulu öðrencileri Aramýzda Kalsýn isimli tiyatro oyununu Sinop E Tipi Kapalý Ceza hükümlü ve tutuklular için sahneledi. 13 Mayýsta gerçekleþtirilen tiyatro gösterisini; Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýbrahim Ethem Kuriþ, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Berkün Köksal, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu üyeleri, Kurum Müdürü H. Ýbrahim Demir ve personel de izledi. Siirt E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunda personele hizmet içi eðitim Siirt E Tipi Kapalý Ceza personele 7 Þubat-29 Nisan günlerinde hizmet içi eðitim kursu verildi. 4 grup hâlinde 127 personelin katýldýðý hizmet içi eðitim kursunda; Cumhuriyet Savcýlarý Ali Metin Doðan, Uður Uzun, Dursun Yüzer ve Ömer Boydaþ, Hâkimler Levent Yüksel ve Murat Kahraman, Kurum Müdürü Göksal Korkmaz, Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Kasým Demiralp, 2. Müdür Musa Ocak ile Öðretmenler Esen Varol ve Asiye Aksoy öðretim görevlisi olarak yer aldýlar. Bayburt M Tipi Ceza ilk yardým konferansý Bayburt M Tipi Kapalý Ceza 2 No lu Saðlýk Ocaðý Tabibi Þeref Doðan tarafýndan Uyuþturucu ve Uyuþturucu Maddelerin Ýnsan Saðlýðýna Etkileri konulu konferans verildi. 1 Nisanda gerçekleþtirilen konferansa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Mithat Kutanoðlu, Cumhuriyet Savcýsý Tahsin Yaralý, Kurum Müdürü Kadir Avara, 2. Müdürler Yaþar Karataþ, Telha Tuna ve Mevlüt Altýndemir, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Ayrýca, Ýl Saðlýk Müdürlüðünde görevli Dr. Zeynel Koç tarafýndan 26 Nisanda sunulan konferansta personele ilk yardým konusunda bilgiler aktarýldý. Aydýn E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunda seminer Aydýn E Tipi Kapalý Ceza personele iki grup hâlinde Toplam Kalite Yönetimi ve Motivasyonu konulu seminer verildi. Adnan Menderes Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öðretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Þebnem Özkan tarafýndan geçtiðimiz ay gerçekleþtirilen seminerde; sorun çözme, öneri geliþtirme, karar almada uzlaþý saðlama, hizmet sunumunda kaliteyi artýrma, iletiþim kurma becerisini geliþtirme, öðrenen birey ve grup anlayýþýnýn kurum ortamýna aktarýlmasý konularýnda personele bilgiler aktardý. Kýrþehir E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunda Kiþisel Geliþim semineri Gazi Üniversitesi Kýrþehir Eðitim Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Cengiz Þahin, Kýrþehir E Tipi Kapalý Ceza hükümlü ve tutuklulara Kiþisel Geliþim konulu konferans verdi. Yard.Doç. Dr. Þahin, slayt gösterisi eþliðinde yaptýðý sunumda; iletiþim modelleri, kiþilerarasý iletiþim koþullarý, etkin dinleme, etkili iletiþim becerisi ve iletiþim engelleri konularýna deðindi. Hükümlü ve tutuklularýn sorularýyla katýldýklarý konferansa; Cumhuriyet Savcýsý Göksel Eðridere, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkaný Av. Ýsmet Baran, Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Ýsmet Çelik ve personel katýldý. Hatay E Tipi nde voleybol turnuvasý Hatay E Tipi Kapalý Ceza hükümlü ve tutuklularýn katýlýmýyla düzenlenen voleybol turnuvasý sona erdi. 22 takýmýn katýldýðý ve 4 ay süren turnuvanýn finali 6 Mayýsta gerçekleþtirildi. Büyük çekiþme yaþanan final maçýný C-12 takýmýný 3-2 yenen C-7 takýmý kazandý.

8 Sayfa 8 Seslenis 15 Haziran 2005 Kütahya E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu Ýstanbul da el sanatlarý sergisi açtý Kütahya Kapalý ve Açýk Ceza üretilen çini, kundura ve ahþap eserler Bakýrköy Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde Ýstanbullular ýn beðenisine sunuldu. 13 Mayýsta gerçekleþtirilen el sanatlarý sergisinin açýlýþ törenine; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Nizamettin Kalaman, Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýsý Aykut Cengiz Engin, Bakýrköy Kaymakamý Hasan Baðcý, Kadýköy Cumhuriyet Baþsavcýsý Kemal Canbaz, Bakýrköy Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Azmi Ergezen, Kütahya Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Nazmi Güven, yargý mensuplarý, Kurum Müdürü Cengiz Gül ve çok sayýda davetli ile basýn mensuplarý katýldý. Açýlýþ kurdelesi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Nizamettin Kalaman tarafýndan kesilen sergi, 23 Mayýsa kadar açýk kaldý. Yaklaþýk ziyaretçi tarafýndan yoðun ilgi ve beðeniyle karþýlanan el sanatlarý sergisinde, hükümlü ve tutuklularca üretilen çeþitli türde 9231 eserin satýþý yapýlýrken, ,50 YTL de gelir elde edildi. Edirne F Tipi Kapalý Ceza n örnek sergi Hükümlü ve tutuklularýn el emeði ürünlerine vatandaþlar büyük ilgi gösterdi. Ankara Açýk Ceza konferans ve konser düzenlendi Ankara Açýk Ceza baþlatýlan ve 2005 yýlý sonuna kadar devam edecek olan etkinlikler kapsamýnda 8 Mayýsta Anneler Günü nedeniyle konser gerçekleþtirilirken, 26 Mayýsta Türkiye nin Modernleþmesi ve Misyonerlik Faaliyetleri konulu konferans verildi. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Güzel Sanatlar Genel Müdürlüðü ses ve saz sanatçýlarý Anneler Gününde verdiði konserde, hükümlülere müzik ziyafeti sundular. Kurum Müdürü Hulusi Saðýr, 2. müdürler, personel ve hükümlülerin katýldýðý konserde sanatçýlar Muþ E Tipi nde ayakkabý yardýmý ve konferans kmen Ayakkabý Ltd.Þti. tarafýndan Muþ E Tipi Ka- Ceza bulunan ihtiyaç sahibi Apalý hükümlü ve tutuklular için baðýþlanan ayakkabýlar, yapýlan törende daðýtýldý. 27 Nisanda gerçekleþtirilen törene; Cumhuriyet Baþsavcýsý Necmettin Saygýn, Sulh Ceza Mahkemesi Hâkimi Mustafa Akgül, Cumhuriyet Savcýlarý Turan Doðan, Cesim Eren, Erkan Kalkan ve Tahir Apaydýn, Kurum Müdürü Zeki Aydoðdu, 2. Müdür Abdullah Ulaþ ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Ayrýca, Ýl Sivil Savunma Müdürlüðünde görevli Kasým Çermi tarafýndan 26 Nisanda deprem konulu konferans verildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Nizamettin Kalaman, serginin açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, böylesine muhteþem ürünlere imza atan hükümlü ve tutuklular ile kurum yetkililerine teþekkür etti. birbirinden güzel parçalarý seslendirerek, salondakilere neþeli anlar yaþattý. 26 Mayýsta Hacettepe Üniversitesi Atatürk ve Ýnkýlâp Tarihi Enstitüsü Öðretim Görevlisi Yard. Doç. Dr. Ayten Sezer verdiði konferansta; Türkiye de modernleþmenin temellerinin Erzurum ve Sivas Kongreleriyle Atatürk ve arkadaþlarý tarafýndan atýldýðýný, Cumhuriyetin ilâný ile birlikte yapýlan inkýlâplarýn Türkiye yi bugünkü çaðdaþ uygarlýk düzeyine çýkardýðýný söyledi. Kurum Müdürü Hulûsi Saðýr, konferansýn sonunda yaptýðý konuþmada hükümlülerin eðitimi, sosyal ve kültürel yönden geliþtirilmeleri için yýl sonuna kadar sürecek olan etkinlikler baþlatýldýðýný hatýrlatarak, iþ birliði yapýlan kurum ve kuruluþlar ile katkýsý olan herkese teþekkür etti. Saðýr, kurumun Þaþmaz mevkiindeki yeni yerine taþýndýðýnda bu çalýþmalarýn daha etkin ve verimli bir þekilde devam edeceðini vurguladý. Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza çini, resim, bakýr ve ahþap atölyelerinde hükümlü ve tutuklulular tarafýndan üretilen el sanatlarý 8 Nisanda Edirne Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü Deveci Han Kültür Merkezi Ressam Hasan Rýza Sergi Salonunda sergilendi. Serginin açýlýþ merasimine; Vali Nusret Miroðlu, Cumhuriyet Baþsavcýsý Þenol Yýlmaz, Ýl Jandarma Komutaný Kur. Alb. Avni Yýldýz, Belediye Baþkaný Hamdi Sedefçi, Kurum Müdürü Osman Yaðcý, Kapalý ve Tarým Açýk Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn Müdür ve 2. müdürleri ile çok sayýda davetli katýldý. Edirne Valisi Nusret Miroðlu yaptýðý konuþmada, hükümlü ve tutuklularýn topluma kazandýrýlmasý ve ceza infaz kurumlarýnýn birer üretim merkezi hâline gelmesi açýsýndan serginin önemli olduðunu ifade etti. Cumhuriyet Baþsavcýsý Þenol Yýlmaz da konuþmasýnda, yüksek güvenlikli bir ceza infaz kurumunda kýsýtlý imkânlarla bu el sanatlarýnýn yapýldýðýný hatýrlatarak, hükümlü ve tutuklular tarafýndan gerçekleþtirilen bu güzel çalýþmalarýn, bir dönem de kadýn cezaevi olarak hizmet vermiþ olan bu tarihî mekanda sergilenmesinin ayrý bir anlamý olduðunu söyledi. Baþsavcý Yýlmaz, iþyurdu atölyelerinde baþka çalýþma alanlarýnýn oluþturulmasýný plânladýklarýný anlattý. Vali Nusret Miroðlu, Cumhuriyet Baþsavcýsý Þenol Yýlmaz ve Belediye Baþkaný Hamdi Sedefçi tarafýndan açýlýþý yapýlan sergide; 45 i resim olmak üzere, çini, bakýr ve ahþap iþlemeli el sanatlarýndan oluþan 600 ürünün satýþý yapýldý. Altý gün açýk kalan sergiden YTL gelir elde edildi. Niðde Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan sergi açýlýþý N iðde Kapalý Ceza hükümlü ve tutuklular tarafýndan üretilen el iþi ürünleri, Niðde Üniversitesinde düzenlenen Bahar Þenlikleri kapsamýnda sergilendi Mayýs günlerinde Niðde Üniversitesi kampus alanýnda gerçekleþtirilen sergiye üniversite öðrencileri ile vatandaþlar büyük ilgi gösterdi. TURÝZM HAFTASI ETKÝNLÝKLERÝ Turizm Haftasý nedeniyle de Niðde Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðünün düzenlediði sergide Niðde Kapalý Ceza hükümlü ve tutuklular tarafýndan üretilen el iþi ürünleri vatandaþlarýn beðenisine sunuldu. Niðde nin çeþitli yörelerine ait tarihî el dokuma halýlarý ile kurumda açýlan konfeksiyon makineleri ve makineci yetiþtirme ile trikotaj 1. temel kurslarýna katýlan hükümlü ve tutuklularýn el iþi ürünlerinin satýþýnýn yapýldýðý serginin açýlýþý; 15 Nisanda Vali Gündüz Beder, Cumhuriyet Baþsavcýsý Enis Yavuz Yýldýrým, Cumhuriyet Savcýsý Muhammet Mutlu, Kurum Müdürü Hulusi Yeniþan ýn katýlýmýyla gerçekleþtirildi. KISA...KISA... Ardahan Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda emeklilik ve belge töreni Ardahan Kapalý Ceza emekli olan Ýnfaz ve Koruma Memurlarý Kasým Özer ve Kurbani Yýlan ile bina elektrik tesisatçýsý yetiþtirme kursunda baþarýlý olan hükümlü ve tutuklular için tören düzenlendi. Geçen ay yapýlan ve Cumhuriyet Baþsavcýsý Hakan Ören, Adlî Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Hakan Oruç, Cumhuriyet Savcýsý Metin Aslan, Ýþ-Kur Ýl Müdürü, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, kurum idarecileri ile personelinin katýldýðý törende, emekli olan personele teþekkür belgesi ve çeþitli hediyeler verildi. Ayný gün Ýþ-Kur Ýl Müdürlüðü iþ birliðiyle açýlan bina elektrik tesisatçýlýðý kursunu baþarý ile bitiren 11 hükümlü ve tutukluya sertifikalarý takdim edildi. Kaþ Kapalý Ceza sertifika takdimi Kaþ Kapalý Ceza Halk Eðitim Merkezi iþ birliðiyle açýlan Ýngilizce, su ürünleri ve sýðýr yetiþtiriciliði kurslarýný baþarý ile tamamlayan hükümlü ve tutuklulara sertifikalarý gerçekleþtirilen törende verildi. 10 Mayýsta düzenlenen törene; Kaymakam Nurullah Çakýr, Garnizon Komutaný, Belediye Baþkaný, Emniyet Müdürü, Millî Eðitim Müdürü, Halk Eðitim Merkezi Müdürü, daire amirleri, kurs öðretmenleri ile kurum personeli katýldý. Cumhuriyet Savcýsý Cengiz Özülkü nün bir konuþma yaptýðý törende, hükümlü ve tutuklulara sertifikalarý protokol tarafýndan takdim edildi. Bilecik M Tipi nde porselen süsleme kursu Bilecik M Tipi Kapalý Ceza Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü ve Porland Porselen A.Þ. iþ birliðiyle porselen süsleme kursu açýldý. Kursa katýlan 15 hükümlü önümüzdeki Temmuzda kurumda açýlacak atölyelerde ücretli olarak çalýþacaklar. Ayrýca, tahliye olan hükümlüler Porland A.Þ. de istihdam edilebilecek. Kozan da hükümlü-tutuklulara psikolojik destek Kozan M Tipi Kapalý Ceza hükümlü ve tutuklulara 18 Nisan-10 Mayýs günleri arasýnda psikolojik destek semineri verildi. Kozan Anadolu Lisesinde Psikolojik Danýþman olarak görev yapan Ercan Özdemir tarafýndan gerçekleþtirilen seminerde hükümlü ve tutuklularýn; iletiþim, saygý, iyilik ve sorumluluk gibi konularda bilinçlendirilmesi amaçlandý. Ordu da tiyatro gösterisi ve sertifika takdimi Ordu E Tipi Kapalý Ceza sýðýr besiciliði kursuna katýlan hükümlü ve tutuklulara sertifikalarýnýn verildiði ve 403. Kilometre isimli tiyatro oyununun sahnelendiði program gerçekleþtirildi. 6 Mayýsta düzenlenen programa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýbrahim Akbaþ, Bölge Ýdare Mahkemesi Baþkaný Ertuðrul Yýlmaz, Vergi Mahkemesi Baþkaný Zülküf Zeren Ayhan, Ýl Merkez Jandarma Komutaný Muammer Ergaþ, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Özer Karadað, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, kurum idarecileri ve personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Programda; 28 kiþinin baþarýlý olduðu kursun sertifikalarý protokol tarafýndan takdim edildi. Sivas E Tipi Kapalý Ceza n Ulusal Egemenlik Ormaný Sivas ta Cumhuriyet Baþsavcýsý Cevat Barutçu nun desteði ve E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu 1. Müdürü Veysel Yüksek, 2. müdürler, infaz ve koruma memurlarý ile kurum lojmanlarýnda ikamet eden çok sayýda sakinin katýlýmýyla 250 dönümlük alana fidan dikildi. Ulusal Egemenlik Ormaný adý verilen alanda 30 Nisan-1 Mayýs günlerinde 350 meyve ile 650 çam, akasya ve gül fidanlarý dikildi.

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar Yýldýz Tilbe 1 Onaylayan Administrator Pazar, 06 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org ADAM OLSAYDIN Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar Kendini arattý, beni bulmadý yar Düþtüm

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Seslenis. 15 Ocak 2007 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 58. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Ocak 2007 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 58. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Ocak 2007 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 58 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Milletimiz tek bir vücut gibi gösterdiði sarsýlmaz birlik ve gayret sayesinde baþarýya

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Seslenis. 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türk gençliði, saðlýklý yetiþip spor yaparsa ulusumuzun geleceði güvence altýndadýr. ATATÜRK 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü

Detaylı

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR 2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR Elazığ İl Müftülüğü Aile İrşat ve Dinî Rehberlik Bürosu görevlilerinden İl

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Seslenis. 15 Mayýs 2007 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 62. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Yargý camiasý sizi unutma

Seslenis. 15 Mayýs 2007 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 62. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Yargý camiasý sizi unutma Seslenis Türk gençliði amaca, bizim yüksek ülkümüze, durmadan, yorulmadan yürüyecektir. ATATÜRK 15 Mayýs 2007 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 62 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Detaylı

Seslenis. 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Büyük baþarýlar, kýymetli analarýn yetiþtirdikleri seçkin evlâtlar sayesinde olmuþtur. ATATÜRK 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Seslenis. 15 Temmuz 2006 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 52. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr.

Seslenis. 15 Temmuz 2006 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 52. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Seslenis 15 Temmuz 2006 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 52 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr olduðumuz bir iþi derhal yapmalýyýz. ATATÜRK Benim naçiz vücud- Lûzumuna kani

Detaylı

Seslenis. 15 Þubat 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 59. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Þubat 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 59. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Þubat 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 59 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Baþarýlý olmak için aydýnlarla halkýn düþünce ve gayesi arasýnda bir uygunluk olmasý

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türkiye'nin asýl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve layýk olan köylüdür. ATATÜRK 15 Ocak 2010 Cuma Ücretsizdir Ayda

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ARDAHAN İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ 2012

ARDAHAN İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ 2012 ARDAHAN İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ 2012 Ardahan da Aile İrşat ve Rehberlik Büromuz 09 Ocak 2012 tarihinde kurulmuştur. AİRB Çalışma Odası TANITIM BROŞÜRÜMÜZ Büromuzun kurulduğu

Detaylı

T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Aylık E-Bülten http://elbistanmyo.ksu.edu.tr - Aralık 2014 AÖF Sınavları İlçemizde İlk Defa Yapıldı. Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları için tüm alt yapı hizmetleri;

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2007 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 65. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Aðustos 2007 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 65. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Baðýmsýzlýk, uðruna ölmesini bilen toplumlarýn hakkýdýr. ATATÜRK 15 Aðustos 2007 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 65 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Ýzleme Kurullarýna

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünce,

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünce, Azimle Gelen BAÞARI Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu hükümlülerinden görme engelli Sadýk Zeki Özay, örgün olarak öðrenimine devam etmekte olduðu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksek Okulu

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Eylül 2009 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 90 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Ceza infaz kurumlarý ziyaret edildi sorunlarý yerinde belirlendi CEZA ve Tevkifevleri

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2008 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 80. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2008 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 80. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Bilelim ki, millî benliðini bilmeyen milletler baþka milletlere yem olurlar. ATATÜRK Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, katýlýmcýlar ellerinde Türk Bayraklarýyla 10. Yýl Marþý ný hep

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Ankara Üniversitesi ile örnek iþ birliði

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Ankara Üniversitesi ile örnek iþ birliði Seslenis Bir ulus, sýmsýký birbirine baðlý olmayý bildikçe yeryüzünde onu daðýtabilecek bir güç düþünülemez. ATATÜRK 15 Þubat 2010 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 95 Ceza ve Tevkifevleri

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2006 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 53. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Aðustos 2006 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 53. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Aðustos 2006 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 53 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Benim naçiz vücud- Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Seslenis. 15 Haziran 2008 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 75. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2008 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 75. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Amasya a E Tipi Kapalý K Ceza Ýnfaz Kurumu Spor KulübK ulübü ü Derneði üyeleri Samsun da maraton koþusuna k katýldýlar týldýlar. Kurumlarda 19 Mayýs coþkusu 19 Mayýs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramý,

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU

7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU 7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU Alt Komisyon Raporu, 14 Mart 2002 Perşembe günü yapõlan Komisyon toplantõsõnda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Detaylı

Seslenis. 15 Mart 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 60. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Mart 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 60. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Mart 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 60 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnýz ufku görmesi kâfi deðildir. Muhakkak ufkun ötesini

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

.~ ". EXPO . \J. f ~ ~ ~ c... ~ ı5-2 ı Mayıs 2015 tarihleri arasında kutlanacak olan programı ekte sunulmuştur. .:~. :... T.C.

.~ . EXPO . \J. f ~ ~ ~ c... ~ ı5-2 ı Mayıs 2015 tarihleri arasında kutlanacak olan programı ekte sunulmuştur. .:~. :... T.C. r: ~ c... ~ f ~ ~ \i it " TC Vii '1. GENeLıI( VE ~POR };tl ~AKA"LlG'LP '-?~ T.C. MANAVGAT KAYMAKAMLIGI Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü :....:~.. \J..~ ". EXPO Sayı: 190613431 146 Konu: Gençlik

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1 Y A K A M O Z G A Z E T E S İ HAZİRAN 2013 EĞERCİ İLKOKULU / ORTAOKULU YIL: 2 SAYI: 4 OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ Saygıdeğer öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı