Toktogul Satýlganov ( ) Þiirler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Toktogul Satýlganov (1864-1933) Þiirler"

Transkript

1 Toktogul Satýlganov ( ) Þair, besteci Toktogul Satýlganov 1864 yýlýnda Oþ bölgesinin Ketmen - Töbö ilçesindeki Kuþçu-Suu köyünde fakir bir ailenin evinde dünyaya geldi. Þairin babasý Satýlgan komedyen, irticalen söyleyen biriydi. Annesi Burma da oldukça iyi bir aðýtçý olarak bilinirdi. Geleceðin þairi gençliðinde çobanlýk yaptý. Hayatýn aðýr þartlarýný gördü. Þair on üç yaþýndan baþlayarak þiir üretmeye ve söylemeye baþladý. yeteneðinin geliþmesinde ailesinin ve o zamanýn ünlü þairleri Naken, Esenaman, Çondu'nun þiirleri büyük rol oynamýþtýr. Toktogul yirmi yaþlarýndayken Arzýmat adlý ozanla atýþmýþ ve onu yenmiþtir ve bundan itibaren halk arasýnda tanýnmaya baþlamýþtýr. Toktogul genelde nasihat türünde doðaçlama söyleyen bu ozan ve büyük bestecidir. Onun "Alýmkan", "Süyümkan", "Nasýlkan", "Gülle", "Ne ilginç", "Nasihat", "Derme", "Sanat", "Örnek þiirler", "Dünya", "Ömür" gibi derin felsefi þiirleri, bir çok kopuz besteleri bunu kanýtlamaktadýr. Þair 1898 yýlýnda Çarlýk Rusya'sý tarafýndan Andican isyanýna katýldýðý gerekçesiyle önce idama mahkum edilmiþ, daha sonra Sibirya'ya sürgüne gönderilmiþtir. Þair sürgünden 1902 yýlýnda kaçmýþ ve 1904 yýlýnda kendi yurduna geri dönmüþtür. Toktogul halkýn isteklerini dile getiren eserler vermiþ, düþünür bir þairdir. Öðretmen olarak da Kýrgýz halk þairlerinin hemen hemen hepsinin eserlerine etki etmiþ birisidir. Halk arasýnda çok iyi bilinen þairler, Korgol, Alýmkul, Barpý, Kalýk, Osmonkul v.b. kendilerini Toktogul un öðrencileri saymýþlardýr. Toktogul'un Kýrgýz kültürüne, edebiyatýna verdiði emekler baha biçilemez deðerdedir. Onun bir çok eseri zamanýnda yazýya geçirilmemiþ, halk aðzýnda yaþamýþtýr. Þair Sovyet idaresini, insanlar arasýndaki eþitliði, kardeþliði dostluðu öven eserler vermiþtir. Þairin bir çok eseri Sovyetler döneminde halktan toplanmýþ ve kitap olarak yayýnlanmýþtýr. Kýrgýz kültürüne ve edebiyatýna verdiði emekler için, Toktogul'un adý Kýrgýz Devlet Filarmonisine, ülkenin bir çok yerine, köy kuruluþlarýna, okullara v.b. yerlere verilmiþtir. Sanat ve edebiyat alanýnda da onun adýyla Kýrgýz Devlet ödülü düzenlenmiþtir. Kýrgýz halkýnýn ulu þairi T. Satýlganov 1938 yýlý 17 þubatta vefat etmiþtir. Toktogul Satýlganov'un Kýrgýzca kitaplarý: Kedeykan. Frunze.- Kazan. Kýrgýzmambas, Toktogul'un þiirleri. Frunze. Kýrgýzmambas, Toktogul'un þiirleri ve Kalýk'ýn hatýralarý. Frunze. Kýrgýzmambas, Þiirleri. Frunze. Kýrgýzmambas, Eserleri. Frunze. Kýrgýzmambas, Þiirleri. Frunze. Kýrgýzmambas, Þiirleri. Frunze. Kýrgýzmambas, Külliyatý. Frunze. Kýrgýzmambas, Yaþa ittifak hükümeti. Þiirler külliyatý. Frunze. Kýrgýzokuupedmambas, Eserlerinin iki ciltlik külliyatý. 1-2 cilt. Frunze. Kýrgýzistan, Nasýl ana doðurdu Lenin gibi evladý. Frunze. Kýrgýzistan, Molla Eþen. Þiirler. Frunze. Mektep, Alýmkan. Frunze. Mektep, Nasýl ana doðurdu Lenin gibi evladý. Frunze. Kýrgýzistan, Örnek þiir. Frunze. Mektep, Eserlerinin iki ciltlik külliyatý. 1-2cilt. Frunze. Kýrgýzistan, Lenin hakkýnda þiir. Frunze. Kýrgýzistan, Seçilmiþ eserler. Frunze. Kýrgýzistan, Nasihat. Frunze. Mektep, Seçmeler. Þiirler. Frunze. Kýrgýzistan, Sanat þiirleri. Frunze. Mektep, ALIMKAN Atka salgan dildeysiñ, Açýlgan kýzýl güldöysüñ, Bir kün ooru, bir kün soo... Alýmkan, azabýñ tartsam bilbeysiñ. Betegelüü maydaným, Peyli cakþý caydarým! Kölökölüü maydaným, Köönü cakþý caydarým! Bukardýn toosu buruluþ, Burulup uçat uluu kuþ. Burulup maga kele ket, Alýmkan, muñduuga salbay kýyýn iþ!.. Þiirler ALIMKAN Ata vurulan altýn gibisin. Açýlan kýzýl gül gibisin. Bir gün hasta, bir gün sað... Alýmkan, azabýn çeksem bilmezsin. Otlarla dolu meydaným, Huyu güzel neþelim! Gölgelidir meydaným, Gönlü güzel neþelim! Buharýn daðý dönemeç, Dönerek uçar ulu kuþ. Dönerek bana gel de git, Alýmkan, hüzünlüye salma fena iþ!..

2 Kaþkardýn toosu kayrýlýþ, Kayrýlýp uçat uluu kuþ, Kayrýlýp maga kele ket, Alýmkan, karýpka salbay kýyýn iþ!.. Sarkeçtep tikken cooluguñ, Sar sanaa kýlat coruguñ, Kökkeþtep tikken cooluguñ, Köp sanaa kýlat coruguñ. Toktogul çertken "caþ kýyal" Týñdasañ bolo, Alýmkan, Ak þayý cooluk kolgo alýp, Bulgasañ bolo, Alýmkan. Az künçölük ömürdö Cýrgasañ bolo, Alýmkan!.. Kaþkarýn daðý dönemeç, Dönerek uçar ulu kuþ. Dönerek bana gel de git, Alýmkan, garipe salma fena iþ. Desen desen diktiðin mendilin, Derde salar bu iþin. Nakýþ nakýþ iþlediðin mendilin, Çok çektirir bu iþin. Toktogulun çaldýðý "pembe hayali", Dinleseydin, Alýmkan, Beyaz atlas mendil ele alýp, Sallasaydýn, Alýmkan, Az günlük ömürde, Sefa sürseydin, Alýmkan!.. EMNE KIZIK? Kürpöñ-kürpöñ cügürtüp, Külüktü minseñ bir kýzýk. Ay dalýñdý kubantýp, Asýldý kiyseñ al kýzýk. Adýrma-adýr ottotup, Aydap cürsöñ mal kýzýk. Azamat erge tabýlsa, Aynektey suluu car kýzýk. Cakþý at minip kubanýp, Calýnduu cürök çýlanýp, Caraþýktuu kiyinip, Caþýl cibek, þay köynök, Carooker suluu kýz süysöñ Caþçýlýgýñ bir kýzýk. Emgek etip caþýñdan, Elge caksañ eñ kýzýk. Eki kurbuñ baþ koþup, Erkeleþse sen kýzýk. Erikkende süylöþüp, Elesteþken teñ kýzýk. El çogula kelgende, Eliriþke men kýzýk. Kelin-kýzga caraþkan, Kerenelüü þay kýzýk. Karý-kempir çaldarga, Kant salgan kara çay kýzýk. Oynoo kezde baldarga Ooz carma tay kýzýk. Ömürüñdün içinde Ölbögöngö miñ kýzýk. Alganýñ cakþý car bolup, Aykalýþýp uktasañ, Ay carýgý tün kýzýk. NE GÜZEL? Dört nala koþturarak, Yürüðü binsen ne güzel. Ay gibi sýrtýný sevindirerek, Asýlý giysen ne güzel. Tepe tepe otlatarak, Sürersen mal güzel. Azamet ere bulursa, Ayna gibi güzel yar güzel. Ýyi at binip sevinerek, Ateþli yürek bulanarak, Yaraþýklý giyinerek, Övünerek, okþanarak, Yeþil ipek, atlas gömlek, Þefkatli güzel kýz seversen, Gençliðin ne güzel. Çalýþarak gençken, Halka beðenilirsen ne güzel. Ýki sevgili evlenip, Nazlansa ne güzel. Sýkýldýklarýnda konuþup, Sohbet eden eþ güzel. El alem toplandýðýnda, Heyecana ben hevesli. Gelin kýza yaraþan, Kenarlý ipek kumaþ ne güzel. Yaþlý kadýn ve ihtiyarlara, Þeker atýlmýþ siyah çay güzel. Oynayacak zamanda çocuklara Aðýz yaran tay güzel. Ömrünün içinde Ölmeyene bin güzel. Aldýðýn iyi yar olup, Sarýlarak uyursan, Ay ýþýðýnda gece güzel.

3 GÜLDÖP AL Kara kürmö þay kiyip, Boylogula, kýzdar ay, Kadýr, köñül bar çakta Oynogula, kýzdar ay, Kayrýlýp kelbeyt ömürüñ, Oynogula, kýzdar ay, Oynoy albay, külö albay, Kayran caþtý kartaytýp, Koybogula, kýzdar ay!.. Kýzýl kürmö þay kiyip, Boylogula, kýzdar ay, Kýzuu köñül bar çakta Oynogula, kýzdar ay, Oynoy albay, külö albay, Oynogondu bile albay, Kýzýk künüñ ötkörüp, Koybogula, kýzdar ay!.. Kýzýl cibek türdö bar, Kýzýl tilim, süylöp al. Kýlçayýp kelbeyt ömürüñ, Kýz ekende güldöp al, Kýyaldanýp kaçpagýn, Kýz oynobos kördö bar. Caþýl cibek türdö bar, Cañsap, tilim süylöp al, Canýp kelbeyt ömürüñ, Caþ ekende güldöp al, Caltanbagýn, kaçpagýn, Caþ oynobos kördö bar. Kayran ömür barýnda, Balalýktýn çagýnda, Gülkayýrday güldöp al, Külgün caþýñ barýnda, Karýlýk kuup cetken soñ, Kayran ömür ötkön soñ, Kara çým basýp deneñdi, Kalarsýz cerdin cayýnda... GÜLLE Siyah atlastan kolsuz elbise giyinerek, Boy gösterin kýzlar hey, Kadir, gönül varken Oynayýn kýzlar hey, Geri dönüp gelmez ömrün, Oynayýn kýzlar hey, Oynamadan gülmeden, Oynamayý bilmeden, Zavallý gençliði yaþlandýrýp, Býrakmayýn kýzlar hey!.. Kýzýl atlastan kolsuz elbise giyerek, Boy gösterin kýzlar hey, Hevesli gönül varken Oynayýn kýzlar hey, Ardýna bakmaz ömrün, Oynayýn kýzlar hey, Oynamadan gülmeden, Oynamayý bilmeden, Zavallý gençliði yaþlandýrýp, Býrakmayýn kýzlar hey!.. Kýzýl ipek türde var, Kýzýl dilim, söyle. Geri gelmez ömrün, Kýz iken gülle. Huylanýp kaçma, Kýzýn oynayamadýðý mezarda var. Yeþil ipek türde var, Üstüne basarak dilim, söyle. Yanarak gelmez ömrün, Gençken iken gülle. Ürkme, kaçma, Gencin oynayamadýðý mezarda var. Biçare ömrün varýnda, Gençliðin çaðýnda, Hatmi çiçeði gibi aç, Top pembe yaþýn varýnda, Yaþlýlýk kovalayýp yetiþirse, Siyah çim basar bedenini, Kalýrsýnýz yerin altýnda... NASIYAT Deniñ soodo erinbey, Bekerlikke berilbey Erkiñ menen cumuþ kýl, "Erinçeek, calkoo" dedirbey. Erdin küçü - som temir, Eritüügö er kerek. Eç ookatýñ bolboso, Egin aydaar cer kerek. Er cigittin belgisi - NASÝHAT Saðlam iken erinmeden, Boþ gezmeden, Erkin ile çalýþ, "Eringen, tembel" dedirmeden. Erin gücü demir gibidir, Eritmeye er gerek. Hiçbir iþin olmasa, Ekin ekmeye yer gerek. Er yiðidin belirtisi,

4 Epçil bolot termelep, Öz koluñda bolboso, "Öldüm" deseñ, kim beret? Küçüñ barda iþtep kön, Külüp, caynap, er cigit, Cakþý azamat türdönüp, Calbýrttangan calýnday, Özün özü asýrayt, Uurulukka malýnbay, Uyatýn oylop ar ubak, Uþak sözgö çalýnbay. Türünüp iþtep, er cigit, Tiþiñ barda taþ çayna. Ireetiñdi tüzötüp, Iþtebeseñ aþ kayda? Egin aydap, çöbün çap, Emgegiñden payda tap. Azamat bolsoñ, ak iþtep, Azdýr-köptür malýñ bak! Er cigittin belgisi - Kayrattuu bolot calýndap, Öz koluñda bolboso, Oñoybu ookat tabýlmak? Ölböyünçö kor bolboyt, Öksügön menen niyeti ak. Camandýka çalýnbayt, Öz baþýna özü sak. Ölböy tirüü kalbaysýñ, Can amanat, oylop bak. Irkýraþpa tirüüñdö Irýs aldý - ýntýmak... Açuuluu bolup, er cigit, Aksýmdýkka but malba. Köpköndükkö ceñdirip, Körüngöngö maktanba, Alýp kalgýn Tokoñdun Ülgülüü sözün ukkanda. Karýzdar bolso er cigit, Kötörmögö burulup, Abiyiriñdi ketirip, Alasa kelet çuburup. Andan körö egin bak, Alýñ barda culunup, Kayda kaçat ýrýský? Özü ele kelet kurulup. Esiñ ketse, eçki bak, Eçki tuuyt üç ulak. Ayranýñdý mol kýlýp, Saan beret üç ubak. Eç bolboso ekiden Egiz tuuyt ulagýñ, Eþigiñden ermen ceyt, Estebey toonun tulañýn. Uz olur, çabalar, Öz elinde olmazsa, "Öldüm" dersen, kim verir? Gücün varken çalýþmaya alýþ, Gülerek, neþeyle, er yiðit, Günlük geçimi düþünmeden, Kulak baðlayýp yer yumuþat. Ýyi azamet gibi, Alevlenen ateþ gibi, Kendi kendini yetiþtirir, Hýrsýzlýða batmadan, Namusunu düþünür her vakit, Dedikodu sözlere kanmadan. Kollarý sývayarak çalýþ, er yiðit, Diþin varken taþ çiðne. Safýný düzelterek, Çalýþmazsan aþ nerde? Ekin ek, otunu biç, Emeðinden fayda bul. Azamet isen, temiz çalýþ, Az veya çok malýna bak! Er yiðidin belirtisi, Gayretli olur yanarak, Öz elinde olmazsa, Kolay mý bir þeyi bulmak? Ölene kadar hor olmaz, Tökezlese de iyi niyetli. Kötülüðe takýlmaz, Kendi baþýna kendi hakim olursa. Ölmeyip diri kalmazsýn, Can emanet, düþünerek bak. Hýrlaþma saðlýðýnda, Rýzkýn önü birliktedir... Sinirli olup da er yiðit, Haksýzlýða ayak basma, Dünya malýna yenilip, Gördüðüne övünme, Alýp kal Tokon'unun, Nasihatli sözünü duyduðunda. Borçlu olursa er yiðit, Borçluya dönüp, Þerefini beþ paralýk edip, Alacaklý gelir kovalayýp. Onun yerine ekin ek, Halin varken didinerek. Nereye kaçar rýzk? Kendisi gelir kurularak. Yorulursan keçi besle, Keçi doðurur üç oðlak. Yoðurdunu bol eder, Saðým verir üç vakit. Hiç olmazsa ikiþer Ýkiz doðurur oðlaðýn, Kapýndan pelin yer, Hatýrlamaz daðýn otunu.

5 Egin aydap, cakþý bak, Cazýnda çýgat cltýlday, Kampadan aþýp, kap tolot, Baasý kýzýl altýnday. Caþýñda kýlgýn meenetti, Calkoolonup tartýnbay, Kardý toyboyt adamdýn, Kayrat menen iþ kýlbay. Kaçký bolot kee akmak, Kara çaka taba albay, Koyo beret akýrý, Katýnýn eptep baga albay. Iþtep catsa bir dýykan, Kýt-kýt külüp tabalayt. Dýykan kuup colotpoy, Ayýl üydön talaalayt. Anday sýykýr þumdarga Azamattar baylanbayt, Açýk-ayrým azamat Argýmak attay þañdañdayt. Karýzdar bolbo sütkorgo, Bardýk malýn süt kýlat: Bir cýlda eki tuudurup, Carým somun büt kýlat. Ubagýnda berbeseñ, Biyge salat týtkýlap. Biy-boluþtar baþýñan Arýlbagan cut kýlat. Kumarýn cazat kuþ salgan, Kýmýldayt içi kýz algan. Kuyultup ýrdap otursam, Sözümdö barbý bir calgan? Künü-tünü týnçý cok Aþka-toygo at çapkan. Berekesi cok bolot Bekerinen mal tapkan. Çýnçýl cakþý körbödüm, Çýgým albay el bakkan. Eki kolun týnçýtpayt Et býþýrýp, ot cakkan. Mergendiktin belgisi - Bugu, maral, teke atkan. Üñküyüp üydö catkança It agýtýp, sal kapkan. Kuru kuudul, kurgak söz, Kursagýn sýlap týnç catkan, Tamak dayar bolgondo, Al urgan kirip kelet bir caktan. Cardýlýk, baylýk kimde cok? "Cardýsýñ" dep demitpe, Camandaþýp er cigit, Biriñdi-biriñ kemitpe! Az ömürdün içinde Amandaþkan künügö, Ölbögönçö tabýlat Azdýr, köptür dünüyö. Ekin ek, iyi bak, Baharýn büyür parlayarak, Ambardan aþar, çuvala dolar, Deðeri kýzýl altýn gibi. Geçken eyle mihneti, Tembellik edip çekinmeden, Karný doymaz adamýn, Gayret ile çalýþmadan. Kaçkýn olur bazý ahmaklar, Kara kova bulamayýp, Býrakýr sonunda, Kadýnýna iyi bakamayýp. Çalýþýrken bir çiftçi, Kýs kýs gülüp alay eder. Çiftçi kovar yaklaþtýrmaz, Köyden evden uzaklaþýr. Böyle zavallý uyanýklara, Azametler baðlanmaz, Bazý azametler, Safkan at gibi þahlanýr. Borçlu olursa süthora, Bütün malýný süt eder: Bir yýlda iki doðurtup, Yarým somunu tüm eder. Vaktinde vermezsen, Beye verir yýrtýnarak. Beyler aðalar baþýndan, Ayrýlmayan yut eder. Hevesini giderir ava kuþ salan, Kýpýrdar içi kýz alan. Dökerek söylersem, Sözümde var mý bir yalan? Gece gündüz rahatý yok, Aþa toya at koþturanýn. Bereketi yok olur, Bedavadan mal bulanýn. Gerçekçi iyi görmedim, Hiçbir þey almadan halkýna bakan. Ýki elini rahat býrakmaz, Et piþirip, ateþ yakanýn. Avcýlýðýn belirtisi, Buðu, maral, teke vurmaktýr. Boþuna evde yatmaktansa, Köpek salýp, kapan kur. Boþ komedyen, boþ söz, Kursaðýný okþayýp rahat yatan, Yemek hazýr olunca, O kahrolasý gelir bir taraftan. Fakirlik, zenginlik kimde yok? "Fakirsin" diye hor görme, Kötüleyip er yiðit, Birinizi diðeriniz eksiltmeyin! Az ömrün içinde Selamlaþ her gün, Ölmeyene bulunur Azdýr, çoktur dünya.

6 Alaköödön akmaktar Aytýþkan sözgö turalbayt. Ayýlýna bata albay, Akýrý özü burañdayt. Kak oþondoy adamdýn Kaadasý kalbayt kargança, Ötkön öönü bilinbeyt Ölör küngö bargança. Irýs aldý- ýntýmak, Ölmöyünçö kol karmaþ! Bilimi bar azamat, Bir-biriñe cardamdaþ. Bilinbey cürüp bir künü Müdürülöt altýn baþ... Önörüñ bolso, örgö çap, Kor kýlbay, asýl candý bak. Erdin körkü- el menen, Emgegiñ menen elge cak! Dürüst olmayan ahmaklar, Söyledikleri sözde durmazlar. Köyünde de geçinemeyip, Sonunda kendisi döner. Ýþte böyle adamýn, Adeti kalmaz yaþlanýncaya kadar, Geçmiþ kusuru bilinmez, Ölecek güne varýncaya kadar. Rýzk önü birliktir, Ölmedikçe tokalaþýn! Bilimi olan azamet, Birbirinizle yardýmlaþýn. Bilinmeden bir gün, Devrilir altýn baþ... Hünerin varsa ilerle, Hor etmeden, asil cana bak. Erin görkemi - halkladýr, Emeðin ile halkýn gözüne gir! SANAT Argýmaktý "caman" dep, Buudaný kaydan tabasýñ? Agayýñdý "caman" dep, Tuugandý kaydan tabasýñ? Ak samandý "caman" dep, Çöptü kaydan tabasýñ? Az düynönü "caman" dep Köptü kaydan tabasýñ? Carma, çaydý "caman" dep, Etti kaydan tabasýñ? Akýndardý "caman" dep, Kepti kaydan tabasýñ? Agargan karda köp cürsöñ, Közüñ bir kün karýgat, Agayýñdan çet cürsöñ, Köñülüñ bir kün tarýgat. Tuuganýna batpagan, Duþmanýna calýnat. Bolbos caman aramza Bolumsuz iþke malýnat. Kiyinkisin oyloboy, Kiþinin köönü kalýnat. Cakýnýna cakpagan, Cat kiþini camýnat. Handý kuday urarda Kalkýna caman kas bolot. Baydý kuday urarda Kün cýlýmdap, caz bolot. Erdi kuday urarda Elüündö caþ bolot. Calpý cýldýz çogulsa, Carým þoola ayday cok, Toguz ulak birikse, Baasý calgýz tayday cok. Karanday çaydý köp içseñ, Bir kesim kazý mayday cok. SANAT Yürük atý "kötü" diyerek, Safkan atý nerden bulacaksýn? Aðabeyini "kötü" diyerek, Akrabayý nereden bulacaksýn? Ak samaný "kötü" diyerek, Otu nerden bulacaksýn? Az dünyayý "kötü" diyerek, Çoðu nerden bulacaksýn? Yarma*, çayý "kötü" diyerek Eti nerden bulacaksýn? Ozanlarý "kötü" diyerek, Sözü nerden bulacaksýn? Aðarmýþ karda çok gezersen, Gözün bir gün yanar, Aðabeyinden uzak olursan, Gönlün bir gün daralýr. Akrabasýyla geçinemeyen, Düþmanýna yalvarýr. Ýflah olmaz kötüler, Olmaz iþe batar. Sonrasýný düþünmeden, Kiþinin gönlünü kýrar. Yakýnýna yaramayan, Yabancýya sarýlýr. Han fena olacaðý zaman, Halkýna kötü düþman olur. Zengin fena olacaðý zaman, Güneþ açar, yaz olur. Er fena olacaðý zaman, Ellisinde genç olur. Tüm yýldýzlar toplanýrsa, Yarým ay kadar olmaz, Dokuz oðlak birleþirse, Deðeri tek tay kadar olmaz. Sütsüz çayý çok içersen, Bir parça karýn yað kadar olmaz.

7 Öñköy bözdün sapatý Bir kiyimdik þayday cok. Býçak berseñ, kýndap ber, Kýndap berseñ, çýndap ber Berekesiz baylardan Beyil menen kun keter. Cumuþ kýlsañ, mudaa kýl, Iþtep ketpe ildeker, Kara sanap birdi alsañ, Koluñuzdan miñ keter. Çeçiliþip sýrdaþsañ, Köküröktön muñ keter. Baarýñ bolsoñ bir oozduu, Duþmanýñ kantip býlk eter? Bulut ketse asmandan, Kün açýlýp, cýlt eter, Acalýñ cetip, kün bütsö, Kayran baþýñ þýlk eter. Ak barañdýn kundagýn, Atalbasañ, sunbagýn, Ermin deseñ, duþmandan, Eki közüñ cumbagýn. Ötüp ketken iþ üçün Ökünüp balañ urbagýn. Köpkön cigit köp süylöyt, Çeçen cigit ep süylöyt, Bilbesterge cýyýnda Bir süylöögö kep tiybeyt. Cön cürbögön cigitter Körüngöndön tepki ceyt. Kim körüngön kekenip "Uþunuku öttü" deyt. Köz karaþýñ buzulsa, Körgön adam "köptü" deyt. Süt tabaktý cibitet, Ayran tamsa iritet. Paydasý cok kep aytýp, Mañýz sözdü çiritet. Külö süylöp üyünö, Kündö kirgen kül içet. Eki dülöy koþulsa, Bir-birine külüþöt. Cindi menen cooloþpo, Akmak bolup ketesiñ, Açuulanba bolbosko. Ügüt aytýp çarçaba, Aytkan akýl konbosko. Coldoþ bolsoñ kuu menen, Ömür ötör doo menen. Cýkmayýnça kaçpagýn, Betteþip kalsañ coo menen. Suktanbagýn suluuga, Uyat aytpa uluuga. Tamaþa aytsak bilbeske, Tar cerde katuu sýndýrat, Camandardýn adatý - Calgan sözdü çýn kýlat. Adi bezin deðeri, Bir giyimlik atlas kadar olmaz. Býçak verirsen, kýnýyla ver, Kýnýyla verirsen, gerçekten ver. Bereketsiz zenginlerden, Seciyesi ile gün gider. Çalýþýrsan, istekli çalýþ, Çalýþma hiç zoraki, Kötülükle bir alýrsan, Elinizden bin gider. Çözülerek sýrlaþýrsan, Yüreðinden bun gider. Hepiniz aðýz birliði ederseniz, Düþmanýn nasýl kýpýrdar? Bulut giderse gökyüzünden, Güneþ açýlýr, parýldar, Ecelin gelir, gün biterse, Zavallý baþýn þýp düþer. Tüfeðinin kundaðýný, Ateþleyemezsen, doðrultma, Erim dersen, düþmandan, Ýki gözünü yumma. Geçmiþ olan iþ için, Üzülüp çocuk dövme. Kendini beðenmiþ yiðit çok söyler, Lafazan yiðit düzgün söyler. Bilmeyenlere yýðýnda, Konuþmaya söz gelmez. Rahat durmayan yiðitler, Görünenden tekme yer. Her gördüðü kinlenip, "Þunun ki yetti" der. Süt tabaðý yumuþatýr, Yoðurt damlarsa bozar. Faydasýz söz söyleyip, Asýl sözü çürütür. Gülerek evine, Günde giren kül içer. Ýki saðýr birleþirse, Birbirine gülüþür. Deliye düþman olma, Su doldurma dolmaza, Ahmak olur gidersin, Sinirlenme olmaza. Öðüt edip yorulma, Söylediðin akýl konmaza. Yoldaþ olursan uyanýkla, Ömür geçer dava ile. Yýkmadýkça kaçma, Yüzleþirsen düþman ile. Ýmrenme güzele, Ayýp söz söyleme uluya. Þaka söylersek anlamaza, Dar yerde kötü kýrar, Kötülerin adetidir, Yalan sözü gerçek eder.

8 Köptü körgön adamdar Köñülüñdü týndýrat. Bekerçiden beze kaç, Uþakçýdan köçö kaç! Kýzýktýrýp kýyýktý, Kýyýn cerge ciberbe, Bilbesterdi korkutup, Aldoo menen imerbe, Cañþap turgan Tokoñdun - Nasýyatý silerge. Canýñ menen akýl ayt Cakþý aytkanýñ bilerge. Koluñdan kelbes cumuþtu, Oyuñ menen bütürbö, Alýstan keler konoktun Kabarýn ukpay kütünbö. Aytalbagan söz üçün Oozuñdu beker açpagýn, Maktanganga mart bolup, Ookatýñdý çaçpagýn. Koldon keler iþ bolso, Korkup beker kaçpagýn. Murunku caman iþiñdi Kiyinki cerde taþtagýn. Coldoþ bolbo korkokko, Cük artpagýn torpokko, Iþ kýldýrba çorkokko. Külük minseñ küülönüp, Eki cagýñ karanba, Köyröñ atka konosuñ, Körüp kalgan adamga. Surap içken tamagýñ - Suu içken menen barabar, "Suk" atanýp aylýña, suuk bolbo, caþ baldar! Külük menen carýþpa, Bilimdüü menen alýþpa. Keybir kýlat özüñdü, Kep salbagýn mañýzga. Köñül kalar kep aytpa Ooru menen kartañga. Canýn satat kee adam Carým çöyçök talkanga. Buzuk menen muñdaþpa, Uyatsýz menen ýmdaþpa, Bolbos iþke kiylikpe, Momunduk cönü bir baþka... Alýñ menen küç kerek Azýk ookat týñdaþpa. Akýlsýzga söz aytýp, Akmak menen sýrdaþpa. Ayalýñdý cek körüp, Camadýktý ýrbatpa. Çok þey gören adamlar, Gönlünü dindirir. Bedavacýdan bezerek kaç, Dedikoducudan göçerek kaç! Alevlenip inatçýyý, Zor yere gönderme, Bilmezleri korkutup, Kandýrmayla kendine çevirme, Söyleyip duran Tokonunun Nasihati sizlere. Ýçtenlikle akýl ver, Ýyi söyleyeni bilene. Elinden gelmez iþi, Düþüncen ile bitirme, Uzaktan gelecek konuðun, Haberini duymadan hazýrlanma. Söyleyemeyeceðin söz için, Aðzýný boþuna açma, Övünmek için mert olup, Varýný yoðunu saçma. Elinden gelecek iþ olsa, Korkup boþuna kaçma. Önceki kötü iþini, Sonraki yerde býrak. Yoldaþ olma korkaða, Yük yükleme buzaðýya, Ýç yaptýrma beceriksize. Yürük binersen koþturarak, Ýki yanýna bakýnma, Övüngen adý konarsýn, Gören her adama. Sorarak yediðin yemeðin, Su içmekle aynýdýr. "Obur" derler köyünde, Soðuk olmayýn, gençler! Yürük ile yarýþma, Bilimli ile atýþma. Deli eder seni, Laf atma manaya. Gönül kýracak söz söyleme, Hasta ile yaþlýya. Canýný satar bazý adamlar Yarým tabak kavuta. Bozuk adamla dertleþme, Arsýz ile iþaretleþme, Olmaz iþe giriþme, Müminlik yönü baþkadýr... Halin ile güç gerek, Azýk yemek toplamaya. Akýlsýza söz söyleyip, Ahmak ile sýrlaþma. Eþini hor görüp, Kötülüðü bulaþtýrma.

Mamasalý Apýþev (1960)

Mamasalý Apýþev (1960) Mamasalý Apýþev (1960) 1960 yýlýnda Oþ ilinin Kara Suu kasabasýna baðlý Tenal köyünde doðmuþtur. 1986 yýlýnda M. Gorki Edebiyat Enstitüsünü bitirmiþtir. Hikâye BABA, ÇON ATA, ATA CAN BALA / BÜYÜK DEDE,

Detaylı

Kemal ALYILMAZ' Agadan akıl, iniden ızaat küt. Aç itge tamak bersen, tok it kanşılayt. Aç köpeğe yemek versen, tok köpek kan döker.

Kemal ALYILMAZ' Agadan akıl, iniden ızaat küt. Aç itge tamak bersen, tok it kanşılayt. Aç köpeğe yemek versen, tok köpek kan döker. ...,A::...U",,-".,-,T...,üo:..r..,ki,-,-ya",t:..;.A~r... aş... tlo:..r""m:::;al:.::a...,rı...:e"",n""şt,..,it... üş:ü'-"d""'e.:..rg""i""şi...:s""a'-'-yl'-'ı""'7~e""'r'-"z:.::.ur'-'u""m::...:.20"-'o""ı~

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı

Orta Asya nın Yunus Emre si: Asan Kaygı. Ekrem ARIKOĞLU 1

Orta Asya nın Yunus Emre si: Asan Kaygı. Ekrem ARIKOĞLU 1 Orta Asya nın Yunus Emre si: Asan Kaygı Ekrem ARIKOĞLU 1 Ünlü Kazak bilim adamı, Şokan Valihanov un adlandırmasıyla Göçmen Halkların Filozofu Asan Kaygı, XIV-XV. yüzyıllarda tüm Kıpçak bozkırlarını dolaşmış

Detaylı

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar Yýldýz Tilbe 1 Onaylayan Administrator Pazar, 06 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org ADAM OLSAYDIN Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar Kendini arattý, beni bulmadý yar Düþtüm

Detaylı

Öteþ Alþýnbay Ulý* Þiirler (1828-1902)

Öteþ Alþýnbay Ulý* Þiirler (1828-1902) Öteþ Alþýnbay Ulý* (1828-1902) Þair Öteþ, Karakalpaklarýn XIX. asýrda yaþayýp eser veren ünlü þairlerinden biridir. Öteþ in dedesi meþhur ozan Jiyen Jýrav dýr. Jiyen, XVIII. asrýn kýrklý yýllarýnda Türkistan

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ...

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ... ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE 1. TEMA ANLAM BÝLGÝSÝ...................................................................................13 YAZIM BÝLGÝSÝ....................................................................................23

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

Þerhan Murtaza. Hikâye Zayýf Bir Iþýk. Bir Nezik Sevle /

Þerhan Murtaza. Hikâye Zayýf Bir Iþýk. Bir Nezik Sevle / Bir Nezik Sevle / Keltesay raz yezine joýlavþý poezý bir-ak minut ayaldaydý. Al, ekspress toktamak turmak, ekpinip beseñdetpey, juldýzþa aðýp ötedi. Hadiyþa uzatýlðan kýzýnýñ üyinde kýstay jatýp, endi

Detaylı

Þiirler. Aþaðýdaki þiirler, Tañlanðan Eserler (Tañlamalý Þýðarmalarý), ( Karakalpakstan Baspasý, Nökis, 1987) adlý ders kitabýndan alýnmýþtýr.

Þiirler. Aþaðýdaki þiirler, Tañlanðan Eserler (Tañlamalý Þýðarmalarý), ( Karakalpakstan Baspasý, Nökis, 1987) adlý ders kitabýndan alýnmýþtýr. Berdak* (1827-1900) Asýl ismi Berdimurat Kargabay ulý, mahlasý Berdak týr. O, Karakalpak edebiyatýnýn kurucusu, þiir ve destancýlýkta ilk ekol yaratan büyük þahsiyettir. Berdak, 1827 yýlýnda Aral denizinin

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

Abay (Ýbrahim) Kunanbayulý

Abay (Ýbrahim) Kunanbayulý Abay (Ýbrahim) Kunanbayulý (1845-1904) Kazak edebiyatýnýn klasik þâiri, besteci, düþünce adamý. Bugünkü Doðu Kazakistan vilâyeti Abay ilçesindeki Kaska Bulak (önceki Semey vilâyeti Þýnðýstav bölgesi)'ta

Detaylı

ORTA ASYA NIN YUNUS EMRE Sİ: ASAN KAYGI. nlü Kazak bilim adamı, Şokan Valihanov un

ORTA ASYA NIN YUNUS EMRE Sİ: ASAN KAYGI. nlü Kazak bilim adamı, Şokan Valihanov un Ekrem ARIKOĞLU * ARIKOĞLU, Ekrem (2014). Orta Asya nın Ynus Emre si: Asan Kaygı. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması. 26-28 Mayıs 2014. Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti

Detaylı

Orta Asya nın Yunus Emre si: Asan Kaygı. Ekrem ARIKOĞLU 1

Orta Asya nın Yunus Emre si: Asan Kaygı. Ekrem ARIKOĞLU 1 Orta Asya nın Yunus Emre si: Asan Kaygı Ekrem ARIKOĞLU 1 ÖZET Ünlü Kazak bilim adamı, Şokan Valihanov un adlandırmasıyla Göçmen Halkların Filozofu Asan Kaygı, XIV-XV. yüzyıllarda tüm Kıpçak bozkırlarını

Detaylı

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan.

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan. 23 nisan şiirleri, 23 nisan ile ilgili şiirler, çocuk bayramı şiirleri, ulusal egemenlik şiirleri, 23 nisan, şiirler, 23 nisan şiirleri, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, en güzel 23 nisan şiirleri, 23

Detaylı

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan,

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan, Yücel Terkanlýoðlu Onaylayan Administrator Cumartesi, 23 Þubat 2008 Son Güncelleme Pazartesi, 27 Ekim 2008 Besteciler.org HTML clipboard Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için

Detaylı

A t t i l â Þ e n k o n

A t t i l â Þ e n k o n Atölyesi A t t i l â Þ e n k o n Ýmge Öyküler Atölyesi'ne gönderilen öyküleri bu sayýdan itibaren ben deðerlendireceðim. Ayný denizlerde, ayný beklentilerle seyretmiþ biri olarak, öykünün sularýna yelken

Detaylı

Dr. Ercan YAVUZ Türk Tabipleri Birliði SSK Kolu Çalýþaný Ýþyeri Hekimi

Dr. Ercan YAVUZ Türk Tabipleri Birliði SSK Kolu Çalýþaný Ýþyeri Hekimi Ýlaç Dr. Ercan YAVUZ Türk Tabipleri Birliði SSK Kolu Çalýþaný Ýþyeri Hekimi SSK ilaç üreticisi konumundadýr, SSK Türkiye'de en fazla ilacý alýcý konumunda olan kamu kurumudur, SSK'nýn saðlýk sigortacýlýðý

Detaylı

135 yýlý geride býrakan köklü bir mizah dergisi geleneðine sahibiz, ama mizah dergilerimiz

135 yýlý geride býrakan köklü bir mizah dergisi geleneðine sahibiz, ama mizah dergilerimiz Cihan Demirci Damdaki Mizahçý Mizah Dergilerimizde Yazýnýn Serüveni 135 yýlý geride býrakan köklü bir mizah dergisi geleneðine sahibiz, ama mizah dergilerimiz epeyce bir süredir dergilerinde mizah öyküsü

Detaylı

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1)

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1) Dershanede doðru þýkkýnýz SOSYAL BÝLÝMLER1 TESTÝ (Sos1) Bu testte sýrasýyla, Tarih (113) Coðrafya (1423) Felsefe (2430) ile ilgili 30 soru vardýr. 1. Tarih öncesinde yaþayan insanlar, araç gereç yapýmýnda

Detaylı

Örgüt Kültürü. da öðrenmek isteyecektir.

Örgüt Kültürü. da öðrenmek isteyecektir. NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

AKIL OYUNLARI ŞAMPİYONASI DENİZLİ İLKÖĞRETİM OKULLAR ARASI. Yarı Final 13 Nisan 2010 Final 21 Mayıs 2010

AKIL OYUNLARI ŞAMPİYONASI DENİZLİ İLKÖĞRETİM OKULLAR ARASI. Yarı Final 13 Nisan 2010 Final 21 Mayıs 2010 DENİZLİ İLKÖĞRETİM OKULLAR ARASI AKIL OYUNLARI ŞAMPİYONASI Yarı Final 13 Nisan 2010 Final 21 Mayıs 2010 ÖDÜLLER Yarıfinal ve finale katılan tüm öğrencilere,guru E.Y.D. tarafından, eğitimine katkı yardımı

Detaylı

Ca Ramazan, Ramazan ayında Kırgız çocuklarının kapı kapı gezip hediye alma geleneğidir. Bu gezme işine de Ca ramazan gezme denilir.

Ca Ramazan, Ramazan ayında Kırgız çocuklarının kapı kapı gezip hediye alma geleneğidir. Bu gezme işine de Ca ramazan gezme denilir. KIRGIZLARDA CA RAMAZAN Yard. Doç. Dr. Doğan Kaya Türkçe özet: Ca Ramazan, Kırgızistan da Ramazan ayında çocukların kapı kapı dolaşıp manzum sözler söyleyerek para, meyve, şeker veya kuruyemiş almaları

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Ailem de Ýlk Ve Son ANADOL Gönderen : papatya54-31/03/2008 11:15 http://img241.imageshack.us/img241/6535/aaaaaaaqgz2.jpg http://img139.imageshack.us/img139/1395/sddddddddcq9.jpg Arabalarla olan iliþkilerimiz

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

Kimler aptal olarak kabul edilir? Sanki bunu herkes biliyormuþ gibi ama bundan ne

Kimler aptal olarak kabul edilir? Sanki bunu herkes biliyormuþ gibi ama bundan ne N i k o l a y S e m y o n o v i ç L e s k o v Aptalcýk1 Çeviren: Birsen Karaca Kimler aptal olarak kabul edilir? Sanki bunu herkes biliyormuþ gibi ama bundan ne anladýklarýný kontrol edersek, hiçbirinin

Detaylı

Ali Çolak. Bir Bahçe Düþü

Ali Çolak. Bir Bahçe Düþü Ali Çolak Bir Bahçe Düþü Deneme ALÝ ÇOLAK; 1965 yýlýnda Nazilli de doðdu. Gazi Üniversitesi Teknik Eðitim Fakültesi nde baþladýðý yüksek öðrenimini, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eðitim Fakültesi Türk

Detaylı

Cüsipbek Aymavýtulý. Hikâye. Enþi / Þarkýcý (1895-1931)

Cüsipbek Aymavýtulý. Hikâye. Enþi / Þarkýcý (1895-1931) Cüsipbek Aymavýtulý (1895-1931) Semey vilayetinde doðdu. Bayanavýl Rus Okulu ndan mezun olduktan sonra Kuzey Kazakistan daki Pavlador Ekonomi Okulu nu bitirdi. 1914 ten itibaren Semey Öðretmen Okulu nda

Detaylı

ali hikmet ÞEYTAN UÇURTMASI

ali hikmet ÞEYTAN UÇURTMASI 1 2 ali hikmet ÞEYTAN UÇURTMASI 3 ÞÝÝR DÝZÝSÝ Dizi Editörü HÝLMÝ YAVUZ Yayýn Yönetmeni : Ýlknur Özdemir Dizgi : Serap Kýlýç Düzelti : Fulya Tükel Montaj : Mine Sarýkaya Kapak Düzeni : Semih Özcan Ýç Baský

Detaylı

TAKIM KURMA. 4) Üyeler arasýnda yüksek derecede güven duygusu geliþmiþtir. 2. TAKIM ÝLE ÇALIÞMA GRUBU ARASINDAKÝ FARKLILIKLAR :

TAKIM KURMA. 4) Üyeler arasýnda yüksek derecede güven duygusu geliþmiþtir. 2. TAKIM ÝLE ÇALIÞMA GRUBU ARASINDAKÝ FARKLILIKLAR : NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Ferit Edgü YARALI ZAMAN BÝR DOÐU YOLCULUÐUNDAN NOTLAR

Ferit Edgü YARALI ZAMAN BÝR DOÐU YOLCULUÐUNDAN NOTLAR 1 2 Ferit Edgü YARALI ZAMAN BÝR DOÐU YOLCULUÐUNDAN NOTLAR 3 Can Yayýnlarý: 1658 Türk Edebiyatý: 475 Ferit Edgü, 2007 Can Sanat Yayýnlarý Ltd. Þti., 2007 1. basým: Eylül 2007 2. basým: Kasým 2007 Kapak

Detaylı

============================================================================

============================================================================ SATILIK 56 CHEVY Gönderen : Turgay - 16/01/2008 02:15 Arkadaþlar satýlýk bir 56 chevy resmi buldum ama çeþitli nedenlerden dolayý burada yayýnlamak istemiyorum. Ýlgilenen arkadaþlar buraya cevap olarak

Detaylı

Mehmet Ali Aktar. - şiirler - Yayın Tarihi: 12.5.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Mehmet Ali Aktar. - şiirler - Yayın Tarihi: 12.5.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 12.5.2007 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI. Kapitalist Toplum

ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI. Kapitalist Toplum ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI 1 2 SEKÝZÝNCÝ BASKI KAPÝTALÝST TOPLUM ZUBRITSKI, MITROPOLSKI, KEROV, KUZNETSOV, GRETSKI, LOZOVSKl, KOLOSSOV 3 Y. Kuznetsov [Birinci ve Üçüncü

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

FOTOÐRAFLAR VE TAZÝYE DEFTERÝ

FOTOÐRAFLAR VE TAZÝYE DEFTERÝ FOTOÐRAFLAR VE TAZÝYE DEFTERÝ Elde edilebilen ilk fotoðrafý. Yazý, kendi el yazýsýdýr. (1950 li yýllar) TAZÝYE DEFTERÝ Baþkaldýrýnýn ve haksýzlýða direniþin, yobazlýða karþý çýkýþýn kalesinin bir burcunu

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 11. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Bir sözcüðü, A seçeneðinde eþit, ayný anlamýnda kullanýlmýþtýr: Nasýl isterseniz, benim için hepsi ayný (eþit). 5. A,

Detaylı

Makaldar Men Metelder / Atasözleri ve Deyimler

Makaldar Men Metelder / Atasözleri ve Deyimler Makaldar Men Metelder / Atasözleri ve Deyimler Tuvðan Jer, Otan Tuvralý Tuvðan jerge tuvýñ tik. Er elinde, Gül jerinde. Kisi elinde sultan bolðanþa, Öz eliñde ultan bol. Esiñ barda el tap At aynalýp kazýðýn

Detaylı

S I N I R S I Z A T I S K E Y F Ý TÜFEÐÝNÝZÝ KULLANMADAN ÖNCE BU KULLANMA KILAVUZUNDAKÝ UYARILARI VE TALÝMATLARI DÝKKATLE OKUYUNUZ. ZAFER SÜPERPOZE KULLANMA KILAVUZU S I N I R S I Z A T I S K E Y F Ý ZAFER

Detaylı

MANAS EPOSU MENEN CUSUP BALASAGINDIN KUTADGU BILIG DASTANINDA ADAM UKUGU CANA ADAM ADEBİ MASELELERİNİN ÇAGILDIRILIŞI

MANAS EPOSU MENEN CUSUP BALASAGINDIN KUTADGU BILIG DASTANINDA ADAM UKUGU CANA ADAM ADEBİ MASELELERİNİN ÇAGILDIRILIŞI Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 41 2015 s. 105-121, TÜRKİYE MANAS EPOSU MENEN CUSUP BALASAGINDIN KUTADGU BILIG DASTANINDA ADAM UKUGU CANA ADAM ADEBİ MASELELERİNİN ÇAGILDIRILIŞI

Detaylı

LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçýðý 5 (MF-TM)

LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçýðý 5 (MF-TM) LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçýðý 5 (MF-TM) Permütasyon Kombinasyon Binom Açýlýmý Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de

Detaylı

KIRGIZ TÜRKÇESİNDEKİ BOL- FİİLİNİN İŞLEVLERİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ KARŞILIKLARI. Caştegin TURGUNBAYER

KIRGIZ TÜRKÇESİNDEKİ BOL- FİİLİNİN İŞLEVLERİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ KARŞILIKLARI. Caştegin TURGUNBAYER Türkbilig, 2008/15: 126-135. KIRGIZ TÜRKÇESİNDEKİ BOL- FİİLİNİN İŞLEVLERİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ KARŞILIKLARI Caştegin TURGUNBAYER Özet: Eski Türkçeden beri değişmeden varlığını sürdüren bol- fiili Kırgız

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Goscinny / Sempé. Öykü PITIRCIK KÜÇÜK PITIRCIK. Çeviren: Vivet Kanetti. 29. basım

ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Goscinny / Sempé. Öykü PITIRCIK KÜÇÜK PITIRCIK. Çeviren: Vivet Kanetti. 29. basım Goscinny / Sempé PITIRCIK KÜÇÜK PITIRCIK 1 ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Öykü Çeviren: Vivet Kanetti 29. basım Goscinny / Sempé PITIRCIK KÜÇÜK PITIRCIK 1 Çeviren: Vivet Kanetti cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com

Detaylı

1-Zihinsel kazanýmlar 2-Duyuþsal kazanýmlar 3-Bedensel kazanýmlar

1-Zihinsel kazanýmlar 2-Duyuþsal kazanýmlar 3-Bedensel kazanýmlar ÖÐRENME Öðrenme, bireyin çevresi ile etkileþimi sonucu kalýcý olan davranýþ kazanmasýdýr. Öðrenme planlý ve düzenli etkileþim sonucu olur. Eðitimde hedef, toplumun geliþimine katký saðlayacak bireyi geliþtirmektir.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

PazaR. Sorular cevaplar ve geçmeyen dudak izleri... Aziz Nesin lik. kanun taksimi hicaz oldu n Aziz Þah. Eski bir okul. n Aydýn Adamoðlu.

PazaR. Sorular cevaplar ve geçmeyen dudak izleri... Aziz Nesin lik. kanun taksimi hicaz oldu n Aziz Þah. Eski bir okul. n Aydýn Adamoðlu. PazaR Tarih: 12 Aralýk 2010 YIL: (5) SAYI: (297) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ KARÞIKÝ MEVZÝ n Aydýn Adamoðlu Çam sakýzý n Halil Aða Aziz Nesin lik yaþanmýþlýklarýmýz... n Fatma Ergün Sorular cevaplar

Detaylı

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk A) Göçler Göçler ikiye ayrýlýr. a. Ýç göçler: Bir ülke içinde bir bölgeden bir baþka bölgeye ya da bir kentten bir baþka kente yapýlan göçtür. Kýsaca ayný ülke içinde yapýlan göçlerdir. Ýç göçler ülkenin

Detaylı

Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý

Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý Ö m e r A y h a n Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý Tanzimat edebiyatýnýn düzyazý yazarlarý, öyküden çok romana eðilmiþ, öykü türündeki verimleri, neredeyse romana yaklaþan oylumlarýyla

Detaylı

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp.

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp. Sezen Aksu 2 Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org Çok Ayýp Söz - Müzik: Sezen Aksu Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun

Detaylı

05/09/2015 ÖZEL ASÇAY ANAOKULU 3 YAŞ GRUBU HAFTALIK BÜLTEN

05/09/2015 ÖZEL ASÇAY ANAOKULU 3 YAŞ GRUBU HAFTALIK BÜLTEN 05/09/2015 ÖZEL ASÇAY ANAOKULU 3 YAŞ GRUBU HAFTALIK BÜLTEN BU HAFTA NELER ÖĞRENDİK *Dünya Çocuk Gününü kutladık,dünyamızda bizden başka çocuklarda olduğu ve bütün çocukların birbirinden farklı ve özel

Detaylı

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN 1 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MUSTAFA KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN BASKI YERÝ ÇAÐLAYAN A.Þ. TS EN ISO 9001:2008 SER NO: 300-01 SARNIÇ YOLU ÜZERÝ NO:7 GAZÝEMÝR / ÝZMÝR TEL: 0

Detaylı

ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ

ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ ADALET ve CESARET ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 4965 24 3 Sertifika no: 14452 Uğurböceği

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

Çiftçilik ve Hayvan Þiirleri*

Çiftçilik ve Hayvan Þiirleri* Çiftçilik ve Hayvan Þiirleri* Þopan Ataða Þaruvanýñ bir tülik piri - Þopan, Keltirmey kuv, pir ata, koyða topan! Koydý añdýðan beleniñ beri kurýp, Býkbýrt tiyip üni öþsin kaskýr apan Atýñ jaksý teñirim,

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

Kırgızların Mitolojik İçerikli Destanlarından "Kococaş" Destanı

Kırgızların Mitolojik İçerikli Destanlarından Kococaş Destanı Modern Türklük Araştırmaları Dergisi Cilt 4, Sayı 2 (Haziran 2007) Mak. #18, ss. 36-46 Telif Hakkı Ankara Üniversitesi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Detaylı

UYARI UYARI UYARI UYARI. Örnek 1: UYARI. Çözüm: A seçeneðindeki akrabalýk bildiren YAZIM (ÝMLA) KURALLARI. c) Özel isimler büyük harfle baþlar:

UYARI UYARI UYARI UYARI. Örnek 1: UYARI. Çözüm: A seçeneðindeki akrabalýk bildiren YAZIM (ÝMLA) KURALLARI. c) Özel isimler büyük harfle baþlar: SBS ye Hazýrlýk YAZIM (ÝMLA) KURALLARI Dilde meydana gelebilecek karýþýklýklarý önlemek amacýyla sözcükler, ses özelliklerine göre belli kurallarla yazýya geçirilir. 1. BÜYÜK HARFLERÝN KULLANILDIÐI YER-

Detaylı

Bir akşam vakti, kasabanın birine bir atlı geldi. Kimdir bu yabancı diye merak eden kasabalılar, çoluk çocuk, alana koştular. Adam, yanında atı,

Bir akşam vakti, kasabanın birine bir atlı geldi. Kimdir bu yabancı diye merak eden kasabalılar, çoluk çocuk, alana koştular. Adam, yanında atı, Bir akşam vakti, kasabanın birine bir atlı geldi. Kimdir bu yabancı diye merak eden kasabalılar, çoluk çocuk, alana koştular. Adam, yanında atı, elinde boş bir çuval, alanın ortasında öylece dikiliyordu.

Detaylı

Yahya Kemal Beyatlı 100. Yıl İlkokulu Gazetesi. Okulumuzdan Haberler

Yahya Kemal Beyatlı 100. Yıl İlkokulu Gazetesi. Okulumuzdan Haberler Yahya Kemal Beyatlı 100. Yıl İlkokulu Gazetesi B ü l ten Ta r ihi:04. 04.2 0 16 Cilt 1, Sayı 1 M ü dü rü n Adı : Hasa n CE Rİ T M ü dü r Ya rdı mc ı sı nı n A dı : Şe no l T ÜM TA Ş Okulumuzdan Haberler

Detaylı

Celal Ýçten. b aþ yazý. Celal Ýçten. Kýrým Türkleri Kültür ve Yardýmlaþma Derneði Ýstanbul Þubesi Baþkaný. Bahçesaray

Celal Ýçten. b aþ yazý. Celal Ýçten. Kýrým Türkleri Kültür ve Yardýmlaþma Derneði Ýstanbul Þubesi Baþkaný. Bahçesaray b aþ yazý Sevgili üyelerimiz, Dernek olarak yaptýðýmýz faaliyetler hakkýnda bilgiler, Vatan Kýrým' dan haberler ve büyüklerimiz ile yapýlan söyleþilerle sizlerin karþýsýndayýz. Yeni dernek binamýzda tadilat

Detaylı

Planetaryum Gösterilerimizle Evreni Keþfedin, Yýldýzlara ve Gezegenlere Dokunun www.skyplanetarium.com planetaryum nedir? Türkçeye "gökevi" olarak tercüme edilebilen "planetaryum", ülkemizde "keþif kubbesi",

Detaylı

Fatih Baþtürk DÖNEMEM SANA. sevdim yürekten anlamadýn sen. dur gitme dedim dinlemedin sen. yalvara yalvara geriye dönsen

Fatih Baþtürk DÖNEMEM SANA. sevdim yürekten anlamadýn sen. dur gitme dedim dinlemedin sen. yalvara yalvara geriye dönsen Fatih Baþtürk Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Salý, 03 Haziran 2008 Besteciler.org DÖNEMEM SANA sevdim yürekten anlamadýn sen dur gitme dedim dinlemedin sen yalvara yalvara

Detaylı

YÜKSEL ÖZDEMİR. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

YÜKSEL ÖZDEMİR. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

YAZILI ÇALIŞMA TEKNİKLERİ. w w w. g e o m e t r i g o r m e t e k n i k l e r i. c o m. { } : boþ küme demek deðildir. ÇÖZÜMÜ:

YAZILI ÇALIŞMA TEKNİKLERİ. w w w. g e o m e t r i g o r m e t e k n i k l e r i. c o m. { } : boþ küme demek deðildir. ÇÖZÜMÜ: KONU BİLGİSİ 1.KÜME TNIMI VE GÖSTERÝM ÞEKÝLLERÝ Belli özellikleri saðlayan nesneler topluluðuna küme denir. Kümede tüm elemanlar net olmalýdýr. Kümeler büyük harflerle gösterilir. Bir kümede bir eleman

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

www.boschevaletleri.com Bosch çaðrı yönetim merkezi 09/2008 BSH Ev Aletleri San. ve Tic. AÞ Çakmak Mah. Balkan Cad. No.: 51 Ümraniye 34770 - Ýstanbul

www.boschevaletleri.com Bosch çaðrı yönetim merkezi 09/2008 BSH Ev Aletleri San. ve Tic. AÞ Çakmak Mah. Balkan Cad. No.: 51 Ümraniye 34770 - Ýstanbul 09/2008 Bosch çaðrı yönetim merkezi 444 6 333 Türkiye nin en yaygın servis aðı Üç yıl garanti kapsamına giren Bosch ürünleri: Soðutucular, derin dondurucular, çamaþır makineleri, kurutma makineleri, bulaþık

Detaylı

ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Goscinny / Sempé. Öykü PITIRCIK PITIRCIK SATRANÇ OYNUYOR. Çeviren: Vivet Kanetti. 23. basım.

ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Goscinny / Sempé. Öykü PITIRCIK PITIRCIK SATRANÇ OYNUYOR. Çeviren: Vivet Kanetti. 23. basım. Goscinny / Sempé PITIRCIK PITIRCIK SATRANÇ OYNUYOR 6 ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Öykü Çeviren: Vivet Kanetti Resimleyen: Sempé 23. basım Goscinny / Sempé PITIRCIK PITIRCIK SATRANÇ OYNUYOR 6 Çeviren: Vivet

Detaylı

Kavruk Kýna. Gündüzleri, aþaðýda herkes benim için ayný; hepsi de anadan doðma elimin altýndan geçip

Kavruk Kýna. Gündüzleri, aþaðýda herkes benim için ayný; hepsi de anadan doðma elimin altýndan geçip Þ e h l a P e r v i n R u h Kavruk Kýna Farsçadan Çeviren: Haþim Hüsrevþahi Dün geceden beri tekrar baþladým týrnaklarýmý yemeye. Tam Büyük Kapý'nýn aslan kafalý kapý tokmaðý yeri göðü birbirine kattýðýndan

Detaylı

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ Her yönüyle edip (edebiyatçý) ve öðretmen Ýbrahim Zeki Burdurlu nun ölümsüz bir yapýtý elinizi öpüyor. Burdurlu bu çalýþmasýnda, cennet Anadolu nun deðiþik yörelerinden

Detaylı

Ýmece Evi. Ziyaret-2016

Ýmece Evi. Ziyaret-2016 Ziyaret-2016 Ýmece Evi Merhaba, Ýmece Evi ni öðrenme merkezi olmasýna neden olan öðrenme odaklý ziyaretçiler bizi daha çok araþtýrmaya yönlendirip sorumluluklarýmýzý hatýrlamamýza neden oluyor. Yaþamýný

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Soruları cevaplayınız. OKULUMUZ Her yerden daha güzel, Bizim için burası. Okul, sevgili okul, Neşe, bilgi yuvası. Güzel kitaplar burda, Birçok arkadaş burda, İnsan nasıl sevinmez,

Detaylı

TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE ÝNSAN GÜCÜ: Eþitsiz Daðýlým, Ucuz Emek Gücü

TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE ÝNSAN GÜCÜ: Eþitsiz Daðýlým, Ucuz Emek Gücü TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE ÝNSAN GÜCÜ: Eþitsiz Daðýlým, Ucuz Emek Gücü Saðlýk alanýnda planlama ve gereksinimi karþýlayacak istihdam politikalarý bulunmamaktadýr.! 2000 yýlý Türkiye'sinde saðlýk ocaklarýnýn

Detaylı

Banu Atabay ýn. Mütevazý Lezzetler. pilavlar. http://mutevazilezzetler.com/pilavlar.htm PARK FOTO. Kültür Yayýnlarý

Banu Atabay ýn. Mütevazý Lezzetler. pilavlar. http://mutevazilezzetler.com/pilavlar.htm PARK FOTO. Kültür Yayýnlarý Banu Atabay ýn Mütevazý Lezzetler http://mutevazilezzetler.com/.htm PARK FOTO Kültür Yayýnlarý Bismillahirrahmanirrahim Cesur olunuz ve ticaret yapýnýz, çünkü rýzkýn onda dokuzu cesarette ve ticarettedir.

Detaylı

Kalbin Mutluluk Rehberi. Mutlu Olmanýn Yollarý

Kalbin Mutluluk Rehberi. Mutlu Olmanýn Yollarý Mutlu Olmanýn Yollarý BETÜL ERDOÐAN AKÝS KÝTAP Tüm yayýn haklarý yayýnevine aittir. Kaynak gösterilerek tanýtým ve iktibas yapýlabilir. Çoðaltýlamaz, basýlamaz, senaryolaþtýrýlamaz ve farklý biçimlerde

Detaylı

CILIZ ÞAMPÝYON ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

CILIZ ÞAMPÝYON ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT CILIZ ÞAMPÝYON ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT CILIZ ÞAMPÝYON ADSIZ ADINDA BÝRÝ Küçük adsýz çok üzüntülüydü. Ufak eline, ince bileðine ve zayýf bacaklarýna baktý bir kez daha. Sonra yüzünü buruþturdu. Elinden

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz.

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı Mutfak Etkinliği Sohbetler Yaşayan değerlerimizden Görevlerimizi Bilmek ile ilgili sohbet ediyorum. Görevlerimizi yerine getirme konulu sohbet ediyorum.

Detaylı

A y þ e S a r ý s a y ý n Kuþlarla Giden

A y þ e S a r ý s a y ý n Kuþlarla Giden A y þ e S a r ý s a y ý n Kuþlarla Giden Kutlar yeni evlileri nikâh törenlerinde Ýhtiyar kýzlar, genç dullar. Solmuþ resimler içinde kurutulmuþ menekþe Kokar koparýldýðý günkü kadar taze Gerilerde bir

Detaylı

ENGELLER VE AÞMA YOLLAR Baþöðretmen Dr. Þemsettin IÞIK, Ank. Gölbaþý Þ.S.K. And. Ýmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öðretmeni(*)

ENGELLER VE AÞMA YOLLAR Baþöðretmen Dr. Þemsettin IÞIK, Ank. Gölbaþý Þ.S.K. And. Ýmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öðretmeni(*) KÝTAP OKUMANIN ÖNÜNDE DURAN ENGELLER VE AÞMA YOLLARI (21052014) Editör Baþöðretmen Dr.Þemsettin IÞIK Ank. Gölbaþý Þ.S.K. Son Güncelleme (21052014) KÝTAP OKUMANIN ÖNÜNDE DURAN ENGELLER VE AÞMA YOLLAR Baþöðretmen

Detaylı

Ana yurtın aman bolsa, Rengi-royin saman bolmas. Sıgırnifi süti - tilide, Emin qutı - elide. Suvnı bersefi elge, Yaşnarsen mifi yılge. Tuqqan yerde tu

Ana yurtın aman bolsa, Rengi-royin saman bolmas. Sıgırnifi süti - tilide, Emin qutı - elide. Suvnı bersefi elge, Yaşnarsen mifi yılge. Tuqqan yerde tu 1. VATAN VE VATANPERVERLİK / 1. VATAN VE VATANSEVERLİK Aynlmagin elinden, Quvvet keter belinden. Balıq suv bilen tirik, Adam - el bilen. Betkey keter, bel qalar, Bekler keter, el qalar. Biravnin yurtıda

Detaylı

Feride Çiçekoðlu SÝZÝN HÝÇ BABANIZ ÖLDÜ MÜ?

Feride Çiçekoðlu SÝZÝN HÝÇ BABANIZ ÖLDÜ MÜ? 1 2 Feride Çiçekoðlu SÝZÝN HÝÇ BABANIZ ÖLDÜ MÜ? 3 TÜRK YAZARLARI Dizgi Serap Kýlýç Düzelti Nurten Sönmezcan Montaj Mine Sarýkaya Ýç Baský Özal Basýmevi Kapak Baský Çetin Ofset Cilt Eko Ofset 1. basým:

Detaylı

Orozbek Aytýmbetov (1947)

Orozbek Aytýmbetov (1947) Orozbek Aytýmbetov (1947) Yazar, çevirmen Orozbek Aytýmbetov 1947 yýlýnda Isýk Köl þehrinin Isýkköl kasabasýna baðlý Sarýkamýþ köyünde doðmuþtur. 1967 yýlýnda Rus Dili Öðretmenleri yetiþtirme kursunu,

Detaylı

Satkýn Sasýkbayev. Hikaye APAL (1907-1997)

Satkýn Sasýkbayev. Hikaye APAL (1907-1997) Satkýn Sasýkbayev (1907-1997) Satkýn Sasýkbayev, 1907 yýlýnda Kemin ilçesine baðlý Karagayluu-Bulak köyünde doðdu. 1916 yýlýndaki milli ayaklanmada halk ile birlikte Çin'e sýðýndý ve 1917 yýlýnda geri

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Detaylı

Yeþaya, üçüncü bölüm

Yeþaya, üçüncü bölüm 24 Yeþaya, üçüncü bölüm I. Yahuda ile ilgili peygamberlikler (1-12) A. Tanrý'nýn Yahuda'ya karþý davasý (1:1-31) B. Son günlerle ilgili vaatler (2:1-4) Ç. Sýkýdüzenin sürmesi (3:1-4:1) 1. Tanrý'nýn Yeruþalem

Detaylı

ÜCRETLÝ EMEK VE SERMAYE ÜCRET, ÝYAT VE KÂR

ÜCRETLÝ EMEK VE SERMAYE ÜCRET, ÝYAT VE KÂR KARL MARKS ÜCRETLÝ EMEK VE SERMAYE ÜCRET, ÝYAT VE KÂR ERÝÞ YAYINLARI Karl Marks 1 ÜCRETLÝ EMEK VE SERMAYE ÜCRET, ÝYAT VE KÂR KARL MARKS [75], Aralýk 1847 nin ikinci yarýsýnda kendisi tarafýndan verilen

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası Yerli Malı Haftası Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak) GÜNE BAŞLAMA ETKİNLİKLERİ Oyun

Detaylı

BA CILAR BELED YES KÜLTÜR YAYINLARI ÛRASI

BA CILAR BELED YES KÜLTÜR YAYINLARI ÛRASI BA CILAR BELED YES KÜLTÜR YAYINLARI D Z S NO:123 6. ZC L K ÛRASI izcilik suras.indd 1 10.08.2010 17:03:06 BA CILAR BELED YES KÜLTÜR YAYINLARI D Z S NO:123 Yayın Kurulu Ba kanı Lokman ÇA IRICI Yayın Kurulu

Detaylı

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Sohbetler *Kendimi tanıyorum (İlgi ve yeteneklerim, hoşlandıklarım, hoşlanmadıklarım) *Arkadaşlarımı tanıyorum *Okulumu tanıyorum

Detaylı