T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl KEPÇE (Ünite 7, 8) Editörler Prof.Dr. Kerim BANAR Doç.Dr. Vedat EKERG L ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2012 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yard mc s Arfl.Gör.Dr. rem Erdem Ayd n Ö retim Tasar mc lar Doç.Dr. T. Volkan Yüzer Ö r.gör. Orkun fien Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Dil Yaz m Dan flman Okt. Nurdan Söker Grafikerler Ayflegül Dibek Hilal Küçükda aflan Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Genel Muhasebe-I ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, A ustos 2012

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... vii flletmenin Dili: Muhasebe... 2 MUHASEBEN N TANIMI... 3 MUHASEBEN N TAR HSEL GEL fi M... 6 B LG S STEM OLARAK MUHASEBE... 8 MUHASEBE KURAMI... 9 Muhasebenin Temel Kavramlar... 9 Sosyal Sorumluluk Kavram Kiflilik Kavram flletmenin Süreklili i Kavram Dönemsellik Kavram Parayla Ölçülme Kavram Maliyet Esas Kavram Tarafs zl k ve Belgelendirme Kavram Tutarl l k Kavram Tam Aç klama Kavram htiyatl l k Kavram Önemlilik Kavram Özün Önceli i Kavram Genel Kabul Görmüfl Muhasebe lkeleri Gelir Tablosu lkeleri Bilanço lkeleri MUHASEBE B LG KULLANICILARI VE KULLANICILARIN B LG HT YAÇLARI MUHASEBE MESLE Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Finansal Tablolar F NANSAL TABLOLARIN TANIMI VE AMACI F NANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASINDAK VARSAYIMLAR flletmenin Süreklili i Muhasebenin Tahakkuk Esas Önemlilik ve Birlefltirme Netlefltirme (Mahsup Etme) Raporlama S kl Karfl laflt rmal Bilgi Sunuluflun Tutarl l F NANSAL TABLOLARIN N TEL KSEL ÖZELL KLER htiyaca Uygunluk Gerçe e Uygun fiekilde Sunum Karfl laflt r labilirlik Do rulanabilirlik Zaman nda Sunum Anlafl labilirlik ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv Genel Muhasebe-I F NANSAL DURUM TABLOSU (B LANÇO) Bilançonun Sunulufluna liflkin Esaslar K sa Vade ve Uzun Vade Ayr m Dönen Varl klar Duran Varl klar K sa Vadeli Borçlar Uzun Vadeli Borçlar Öz Kaynaklar KAPSAMLI GEL R TABLOSU NAK T AKIfi TABLOSU Nakit ve Nakde Eflde er Varl klar Faaliyet Türleri flletme Faaliyetleri Yat r m Faaliyetleri Finansman Faaliyetleri ÖZ KAYNAKLAR DE fi M TABLOSU Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE 4. ÜN TE Hesap HESABIN TANIMI VE N TEL KLER Hesab n Tan m Hesaplar n Nitelikleri HESAPLARIN filey fi Temel Muhasebe Eflitli i ve Hesap Varl k Hesaplar n n flleyifli Kaynak Hesaplar n n flleyifli Maliyet, Gelir ve Gider Hesaplar n n flleyifli HESAP PLANI Hesaplar n Kodlar ve Hesaplar n Tan mlanmas Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Muhasebe Süreci MUHASEBE SÜREC MUHASEBE B LG AKIfiI BELGELER DEFTERLER Yasal Defterler Yevmiye Defteri (Günlük Defter) Büyük Defter (Defter-i Kebir) Envanter (Bilanço) Defteri... 84

5 çindekiler v flletme Hesab Esas Defteri Yard mc Defterler MUHASEBE F filer M ZANLAR Muhasebe Süreci le lgili Örnek Çal flma Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Haz r De erler F NANSAL VARLIKLAR HAZIR DE ERLER KASA BANKALAR ÇEKLER Al nan Çekler Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri D ER HAZIR DE ERLER Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Alacaklar G R fi T CAR ALACAKLAR Al c lar Alacak Senetleri Senetlerin Do uflu Senetlerin Tahsil Edilmesi Senetsiz Alacak Karfl l Senet Al nmas Senetlerin Teminata Verilmesi Senetlerin Protesto Edilmesi Senetlerin Temliki Verilen Depozito ve Teminatlar D ER ALACAKLAR Ortaklardan Alacaklar fltiraklerden Alacaklar Ba l Ortakl klardan Alacaklar Personelden Alacaklar Di er Çeflitli Alacaklar Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE 6. ÜN TE

6 vi Genel Muhasebe-I 7. ÜN TE 8. ÜN TE Finansal Varl klar: Menkul K ymetler MENKUL KIYMETLER Gerçe e Uygun De er Fark Kâr veya Zarara Yans t lan Menkul K ymetler Sat lmaya Haz r Amaçl Menkul K ymetler Vadeye Kadar Elde Tutma Amaçl Menkul K ymetler H SSE SENETLER BORÇLANMA KÂ ITLARI Tahviller Di er Borçlanma Kâ tlar D ER MENKUL KIYMETLER Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar Yaflam n çinden S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Stoklar T CARET filetmeler NDE STOKLAR KATMA DE ER VERG S (KDV) STOKLARLA LG L filemler N MUHASEBELEfiT R LMES Devaml Envanter Yöntemi Dönem Bafl Mal Stoklar Al fllar Al fl Giderleri Al fl adeleri Al fl skontosu Sat fllar Sat fl Giderleri Sat fllardan adeler Sat fl skontosu Aral kl Envanter Yöntemi Dönem Bafl Mal Stoklar Al fllar Al fl Giderleri Al fl adeleri Al fl skontosu Sat fllar Sat fl Giderleri Sat fllardan adeler Sat fl skontosu T CARET filetmeler NDE SATILAN MALLARIN MAL YET N N VE BRÜT DÖNEM KÂR/ZARARININ HESAPLANMASI Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Sözlük

7 Önsöz vii Önsöz nsanlar n günlük yaflant lar, para kazanmak ve kazan lan paran n tüketilmesi olarak özetlenebilir. Bu çabadan kârl ç kanlar ise paray do ru yönetenlerdir. flletmelerde insanlar gibi yaflayan varl klard r. Toplumun gereksinimlerini yerine getirmek ve toplumun bir parças olarak yaflamak zorundad r. Gerek gerçek kifliler gerekse iflletmeler çok say daki parasal hareketlerini kay t alt na alabilmek, izlemek, analiz etmek ve yorumlamak için muhasebeden yararlan r. Ekonomik hayat n olmazsa olmaz iflletmeler; varl klar n sürdürebilmeleri, rakipleri ile rekabet edebilmeleri ve gelece e yönelik yat r m kararlar n alabilmeleri, iflletme sahibine, ortaklar na, müflterilerine, yat r mc lar na, kredi sa lay c lara k saca topluma hesap verebilmeleri için muhasebeye ihtiyaç duyarlar. Bu kitab n amac, muhasebe bilimiyle ilk kez karfl laflan sizlere; muhasebenin amac, kavramlar, tablolar ve finansal bilginin sistemli bir flekilde üretilmesi aç klanmaya çal flmaktad r. flletmeler; ticaret iflletmeleri, üretim iflletmeleri ve hizmet iflletmeleri olarak üçe ayr l r. Bu kitap kapsam nda sadece ticaret iflletmelerinin finansal ifllemlerinin muhasebesi anlat lacakt r. Genel Muhasebe 1 kapsam nda; muhasebe kavramlar, ilkeleri ve standartlar, finansal tablolar, hesap kavram, muhasebe süreci ve dönen varl klara iliflkin hesaplar anlat lmaktad r. Kitab n tümünde muhasebe kay tlar uygulama ile paralellik sa lanmas amac yla Tekdüzen Hesap Plan na uygun olarak yap lm flt r. Sekiz (8) üniteden oluflan bu kitab n haz rlanmas nda eme i geçenlere teflekkür eder, baflar lar dilerim. Editörler Prof.Dr. Kerim BANAR Doç.Dr. Vedat EKERG L

8 1GENEL MUHASEBE-1 Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Muhasebenin ne anlama geldi ini tan mlayabilecek, nsanlar n günlük hayat nda bile asl nda önemli olan muhasebenin nas l bir tarihsel süreç geçirdi ini aç klayabilecek, Muhasebenin bir bilgi sistemi olarak nas l kullan laca n aç klayabilecek, Muhasebenin temel kavramlar n n ve kabul görmüfl ilkelerinin neler oldu unu tan mlayabilecek, Muhasebeden kimlerin faydalanabilece ini ve kimlerin muhasebe sisteminden üretilmifl bilgileri kullanabilece ini aç klayabilecek, Muhasebe mesle inde unvanlar n neler oldu unu ve nas l muhasebe meslek mensubu olunaca n aç klayabileceksiniz. Anahtar Kavramlar Muhasebe Muhasebe Türleri Muhasebe Bilgi Sistemi Muhasebe lkeleri Muhasebe Kavramlar Meslek Mensubu Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Yeminli Mali Müflavir çindekiler Genel Muhasebe-1 flletmenin Dili: Muhasebe MUHASEBEN N TANIMI MUHASEBEN N TAR HSEL GEL fi M B LG S STEM OLARAK MUHASEBE MUHASEBE KURAMI MUHASEBE B LG S KULLANICILARI VE KULLANICILARIN B LG HT YAÇLARI MUHASEBE MESLE

9 flletmenin Dili: Muhasebe MUHASEBEN N TANIMI Basit bir flekilde iflletme, mal ya da hizmet üreten ve satan kurumlar olarak tan mlanmaktad r. flletmelerin temel amac, kâr elde etmektir. flletmeler, bu amaç do rultusunda faaliyet gösterirler. Ekonomik hayat n olmazsa olmaz iflletmeleri ve iflletmelerdeki çok say daki parasal hareketi düflününüz. flletmelerin varl n devam ettirebilmeleri, rakipleri karfl s nda rekabet edebilmeleri ve gelece e yönelik yat r m kararlar n alabilmeleri için çok say daki parasal hareketin kay tlanmas, izlenmesi, analizi ve yorumlanmas gerekmektedir. Muhasebe; iflletmelerde gerçeklefltirilen faaliyetleri sistemli bir flekilde kaydederek s n fland ran, özetleyerek analiz ve yoruma haz r hâle getiren bir sistemdir. flletmeler; mal al p satan ticari iflletme, mal üreten satan üretim iflletmesi ve hizmet üreten ve sunan hizmet iflletmesi olarak s n fland r labilirler. Türü ne olursa olsun ve hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersinler tüm iflletmelerin amaçlar ayn d r: Kâr elde etmek ve yaflamlar n sürdürmek. flletmeler bu amaçlara ulaflmak üzere mal ya da hizmet al r, üretir ve satarlar. Mal al p satmak, basit bir iflletme modeli olarak tan mlan r ve bu iliflki fiekil 1.1 üzerinde gösterilmektedir. Muhasebe; iflletmelerdeki mali karakterli ifllemleri sistemli bir flekilde kaydeden, s n fland ran, özetleyen, analiz eden ve yorumlayarak muhasebe bilgisini kullananlar için haz r hâle getirerek raporlayan bir sistemdir. fiekil 1.1 Mal Mal Müflteriler flletme Sat c lar Tahsilat Ödeme flletmelerde Mal ve Nakit Döngüsü. flletmelerde mal hareketleri; iflletme, sat c lar ve müflteriler aras ndaki bir süreçtir. flletmede temel döngü, mal ve para hareketleridir. Mal ve nakit hareketleri fiekil 1 üzerinde gösterildi i gibi ters yönde hareket etmektedir. Bir iflletmede mal n al n p sat lmas na kadar geçen süreçte sat c ve al c lar ile olan ticari iliflkiler, çal - flanlar n ücretleri, ifl yerinin kira gideri; elektrik, do algaz, telefon faturalar n n ödemeleri vb. ifllemler gerçekleflmektedir. Muhasebe, bu süreçte gerçekleflen ve iflletme ile ilgili olan tüm ifllemleri izleyen bir sistemdir.

10 4 Genel Muhasebe-I flletme sahiplerinden veya ortaklar ndan sa lanan öz kaynak, iflletmenin iflletme sahipleri veya ortaklar na olan borcudur. Üçüncü kifliler veya kurumlardan borçlanma yolu ile sa lanan yabanc kaynaklar ise borç olarak tan mlanmaktad r. flletmelerin sahip oldu u ekonomik de erler olarak ifade edilen varl klara, iflletmenin kasas ndaki ve bankadaki paralar ile mal stoklar örnek olarak verilebilir. flletmeler, kurulufl aflamas ndan itibaren faaliyetlerini yerine getirebilmeleri için kayna a (finans) ihtiyaç duymaktad r. Bu kaynak, iflletme sahiplerinden sa lanabilece i gibi iflletme d fl üçüncü kifli veya kurumlardan da temin edilebilir. flletme sahiplerinden veya ortaklar ndan sa lanan kaynak, öz kaynak; üçüncü kifliler ve kurumlardan borçlanma yolu ile sa lanan kaynaklar ise yabanc kaynak olarak tan mlanmaktad r. Bir iflletmenin faaliyetlerinde kullanmak üzere sa lad klar öz kaynak ve yabanc kaynaklar, iflletmenin toplam kaynaklar n oluflturmaktad r. Burada kaynaklar nerede kullan l r? sorusu akla gelmektedir. Kaynaklar; iflletmenin makine, demirbafl, mal al mlar nda; çal flanlara ücret ödemelerinde kullan lmaktad r. flletmelerde kaynaklar kullanarak varl k sat n al nmaktad r. Varl klar, paraya dönüflen ve iflletme faaliyetlerinde kullan lan olmak üzere iki gruba ayr lmaktad r. flletmenin kasa veya bankas ndaki paras ile ticari mal, k sa zaman içinde paraya dönüflecek varl klar olufltururken bina, makine ve demirbafllar; iflletme faaliyetinde kullan lacak varl klar oluflturmaktad r. flletme yönetiminin temel amac, al nan varl klar iflletmenin amaçlar do rultusunda kullanmakt r. Bir iflletmede gerçeklefltirilen faaliyetlerin genel yap s, fiekil 1.2 üzerinde gösterilmektedir. fiekil 1.2 flletmelerde Temel Faaliyetler Kaynak: Albrecht vd, 2011:7 Yabanc Kaynaklar Toplam Kaynaklar Öz Kaynaklar (Sermaye) Kâr Edilmesi Bina, Makine, Demirbafl al m Mal, Malzeme al m Çal flanlara ödeme yap lmas Di er al mlar ve ödemeler Mal/Hizmet Üretimi/Sat fl Tahsilat Yap lmas Sahip/ortaklara kâr pay verilmesi Borçlar n ödenmesi Vergilerin ödenmesi flletme faaliyetlerinin devaml l için mal al nmas 1 Varl klar, Yabanc Kaynaklar, Sermaye ne demektir? flletmenin sahipleri ve ortaklar n n koyduklar sermaye ve zaman içinde yabanc kaynak birlikte kullan larak iflletmenin faaliyetlerinde kullan lmak üzere

11 1. Ünite - flletmenin Dili: Muhasebe 5 bina, makine ve demirbafllar n yan s ra sat lmak üzere mal ya da üretimde kullan lmak üzere malzeme al nmakta, iflletmede çal flanlara ödeme yap lmakta ve ayr ca iflletme faaliyetleri için di er al mlar ve ödemeler (elektrik, do algaz gibi) yap lmaktad r. Bu al mlar ve ödemelerin gerçeklefltirilmesinin nedeni, mal ya da hizmet üretmektir. Bu aflamaya kadar genelde kaynak kullan lmakta ve al mlar ile ödemeler için nakit ç k fl gerçekleflmektedir. Üretilen mal ya da hizmetlerin sat lmas ile birlikte tahsilat yap lmakta ve nakit girifli gerçekleflmektedir. Sat fl sonras nda gelirler giderlerden büyükse ortaya kâr, tersi durumda ise zarar oluflacakt r. flletme faaliyetleri do rultusunda varl klar nda art fl veya azal fl meydana gelir. flletme varl klar ndaki art fl do rultusunda ortaklar n (iflletme sahiplerinin) varl klar üzerinde haklar da art fl veya azal fl do rultusunda de iflme gösterir. Muhasebe dilinde art fllar kâr, azal fllar ise zarar olarak tan mlan r. Kâr ve zarar ne demektir? 2 flletmenin sahiplerine/ortaklar na kârdan pay, iflletmeye kaynak veren üçüncü tarafa borçlar ve devlete de vergi ödenecektir. Ayr ca iflletmenin faaliyetlerinde devaml l k sa lanmas için mal al m devam edecektir. Kârdan gerekli ödemeler ya- p ld ktan sonra kalan tutar, iflletmenin öz kaynaklar na eklenecektir. Eklenen bu tutar, ayn anda iflletme varl klar nda art fl sa layacakt r. Kaynak bulmak ve bu kaynaklar en uygun flekilde kullanmak, iflletme yönetiminin kâr elde etmek ve faaliyetlerinde süreklili i sa lamak için üzerinde durmas gereken temel konudur. Bu aç klamalardan sonra muhasebeyi flu flekilde tan mlayabiliriz: flletmelerin varl k ve kaynaklar üzerinde art fl veya azal fl meydana getiren, para birimi ile ifade edilebilen mali olaylara ait belgeleri toplayan, kay tlayan, AMAÇLARIMIZ s n fland ran, mali tablo fleklinde özetleyen, analiz eden ve yorumlayan bir bilgi sistemidir. Bu tan mdan hareketle muhasebenin iflletmedeki görevlerini de aç klayal m. K T A P Muhasebe, bir iflletmede para ile ifade edilen mali olaylara ait belgeleri toplamakta, kay t etmekte, s n fland rmakta ve özetlemektedir. Bu ifllemler, muhasebenin temel K T A P Mali olaylar n kaydedilmesi, ifllevidir. Para ile ifade edilen ve belgelendirilen mali olaylar n tarih, miktar ve s n fland r lmas ve TELEV ZYON özetlenmesi, TELEV ZYON muhasebenin tutar, muhasebe defterine belirli kurallar dâhilinde kaydedilir. Farkl tarihlerde temel ifllevidir. gerçekleflen ifllemlere ait bilgiler, belirlenen bir grupland rma ve sistematik dâhilinde s n fland r l r. Belli bir zaman diliminde gerçekleflen, kaydedilen ve s n fland r lan tüm ifllemler; muhasebe bilgisine dönüfltürülmek amac NTERNET ile mali tablolar ile NTERNET özetlenir ve raporlan r. Özetlenen mali tablolar kullan larak iflletmenin finansal performans na iliflkin de erlendirme yap l r. Amaç, iflletmenin geçmifl dönemdeki performans n analiz etmek ve buna iliflkin yorum ve de erlendirmeler yapmakt r. Analiz, yorum ve de- erlendirme yapmak; muhasebenin ikincil ifllevidir. Muhasebe süreci, muhasebenin temel ve ikincil ifllevleri, fiekil 1.3 üzerinde gösterilmektedir. Muhasebe sürecini aç klay n z ve muhasebenin temel ifllevlerini belirtiniz. 3

12 6 Genel Muhasebe-I fiekil 1.3 Muhasebenin Süreci ve fllevleri Mali Olaylar Mal al fl Ödeme Mal al fl Tahsilat Girdi Süreç Belgele Kaydedilmekte S n fland r lmakta Temel fllevler Ç kt Özetlenmekte Analiz edilmekte ve Yorumlanmakta kincil fllevler flletme, iflletmeyi kuranlardan (iflletmenin sahibi ve ortaklar ndan) ayr bir kiflili e sahiptir ve muhasebe ifllemleri bu kiflilik ad na yap l r. Muhasebe ifllemleri, ilgili bütün taraflar n hak ve menfaatlerine eflit mesafede olmak zorundad r. flletmenin ayr bir kiflili i vard r. Bu kiflili e ait varl klar ve kaynaklar (yükümlülükleri) bulunmaktad r. Varl k ve kaynaklar aras nda de iflmez bir eflitlik bulunmaktad r. MUHASEBEN N TAR HSEL GEL fi M Muhasebenin mübadele (de iflim) kavram ile beraber ortaya ç kt tahmin edilmektedir. Babil de çivi yaz s ile kilden yap lm fl levhalar üzerinde tutulan ilk kay t- AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ lar, ilk ticari yaz flma örnekleridir. Muhasebenin bugünkü flekli olan çift yanl kay t sisteminin 14. veya 15. yy. talyan flehirlerindeki uygulamalar sonucu geliflti i anlafl lmaktad r. K lk T Akez P 1926 y l nda Floransa da kullan ld san lmaktad r. K T A P Çift yanl kay t sisteminin muhasebe kay t yönteminin gerekli flart, her ifllemin iki kez kaydedilmesidir. Muhasebe uygulamalar n n geliflmelerinin büyük bir k sm n, talyan TELEV ZYON matematikçi ve papaz olan Luca Paciolo yaz l hâle getirmifltir. Luca TELEV ZYON Paciolo 1494 y l nda Venedik te yay mlad Summa De Aritmetica, Geometrie, Proportioni et Proportionalite (Aritmetik, Geometri, Oran ve Orant Hakk nda Özet) adl eserinin ilk bölümünde, muzaaf (çift tarafl ) kay t tutma sisteminin ilkelerini yaz l hâle getirmifltir. Bu çal flma ile ilk kez yaz l muhasebe kurallar n ge- NTERNET NTERNET lifltiren Luca Paciolo, muhasebenin bafllang c olarak tan mlanmaktad r. Paciolo, ileri sürdü ü kay t sisteminde ajanda, günlük defter ve büyük defter olmak üzere MAKALE MAKALE üç deftere yer verir. Bunlar aras nda ba lant lar n ne flekilde kurulaca n belirtir. Paciolo nun kurallar n ele alan Antonio Tagliente, 1525 y l nda Luminario di Aritmetica adl eserinde muhasebe konular na yer vermifltir y l nda Domenico Manzoni Venedik te yay mlad Quaderno Doppio adl eserinde hem kuram hem uygulama aç s ndan muzaaf günlük defter ve büyük defter kay tlar ile ilgili ilkeleri tam bir aç kl a kavuflturmufltur. Manzoni yi izleyen bilim adamlar ve muhasebeciler de muhasebe konular n n geliflmesinde önemli katk larda bulunmufllard r.

13 1. Ünite - flletmenin Dili: Muhasebe 7 Sanayi Devrimi, teknolojik geliflmeler, büyük iflletmelerin do mas ; profesyonel yönetime sahip iflletmelerce muhasebe kuram ve uygulamas nda geliflmelerin sa lanmas na neden olmufltur. Cumhuriyetten önce ülkemizde muhasebe e itiminin stanbul Ticaret Mektebi ile Darüflflafaka ve Askerî Rüfldiye mekteplerinin ders programlar nda yer ald belirtilmektedir. Muhasebe uygulamalar nda Frans z etkisi 1926 y l na kadar devam etmektedir. Cumhuriyetten önce muhasebe uygulamalar, devlet muhasebesi ile s n rl kalm flt r y llar aras nda Alman etkisi var olmufltur. Sümerbank için Alman Profesörü Sachsenber taraf ndan haz rlanm fl olan muhasebe sistemi, iktisadi devlet teflekküllerinin ço u taraf ndan kabul edilip uygulamaya konmufltur y l ndan sonra ç kan Kazanç Vergisi Kanunu ile 1950 y l nda ç kar lan Gelir Vergisi Kanunu, muhasebe uygulanmas n n önemini art rm fl ve bu konudaki geliflmelere hizmet etmifltir. Türkiye de muhasebenin vergi ve di er yasalar taraf ndan iflletmelere yüklenen bir külfet olarak ele al nd da anlafl lm flt r. Bu konudaki etütler ve ön çal flmalar, y llar aras ndaki dönemde sürdürülmüfl ve Mart 1964 te yürürlü ü giren 440 say l ktisadi Devlet Teflekkülleriyle Müesseseleri ve fltirakleri Hakk nda Kanun hükümlerine göre ktisadi Devlet Teflekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonu kurulmufltur. Bu komisyonun görevlerinden bir tanesi de muhasebe usullerinin slah ve tek düze hâle getirilmesi için esaslar tespit etmektir. Düzenleme komisyonu, Mart 1968 de ilkelerini ortaya koydu u tekdüzen muhasebe sisteminin, iktisadi devlet teflekkülleri için zorunlu ve özel sektör için de iste e ba l olmas n önermifltir. Bu sistem, Amerikan Muhasebe Kuram ve Uygulamas na dayanm flt r y - l nda Kamu ktisadi Teflebbüslerinin (K T) Reformu Komisyonu kurulmufltur. Reform Komisyonu, 1971 de Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Komisyonu adl bir alt komisyonu K T tekdüzen muhasebe sistemine geçifl esaslar n belirlemekle görevlendirilmifltir program ile Devlet Planlama Teflkilat Müsteflarl, Tekdüzen Muhasebe Sistemi ile ilgili çal flmalar yürütecek Devlet Planlama Teflkilat Tekdüzen Muhasebe Koordinasyonu Devaml htisas Komisyonunu kurmufltur. Daha sonra Tekdüzen Muhasebe Koordinasyon Devaml htisas Komisyonu kurulmufl, bu komisyon ilk toplant s n 1986 y l nda yapm fl, 1987 y l nda Tekdüzen Genel Hesap Plan ve Aç klamalar bafll kl kitab n yay nlam flt r y l nda Bankalar Kanunu ile bankac l k sektörü için haz rlanan Tekdüzen Muhasebe Sistemi uygulamaya konmufltur. Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) ise 1983 y l nda mali tablolar ile ilgili bir plan, 1984 y l nda ise Standart Genel Hesap Plan n yay mlam flt r. Maliye ve Gümrük Bakanl ; gelifltirilen muhasebe sisteminin Türkiye genelinde tüm iflletmeler için zorunlu olarak uygulamaya konmas n gerçeklefltirmek üzere çal flmalar yapm fl ve bu konu ile ilgili Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli i ni 1992 y l nda Resmî Gazete de yay mlam fl, 1993 y l n ihtiyar tutmufl, 1994 y - l ndan itibaren zorunlu olarak uygulama bafllanm flt r. Bilanço esas na göre defter tutan gerçek ve tüzel kiflilere ait teflebbüs ve iflletmelerin faaliyet sonuçlar na iliflkin bilgilerin, hem muhasebelefltirme hem de raporlamalar nda tutarl l k ve karfl laflt r labilirlik ilkelerine göre üretilmesinin mümkün olmas amaçlanm flt r. Bu amaçla ilgili olarak afla daki temel bafll klar düzenlenmifltir: 1. Muhasebenin Temel Kavramlar 2. Muhasebe Politikalar n n Aç klanmas 3. Mali Tablolar n Düzenlenme lkeleri 4. Mali Tablolar n Düzenlenmesi ve Sunulmas 5. Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Plan ve Hesap Plan Aç klamalar

14 K T A P K T A P 8 Genel Muhasebe-I 2002 y l nda Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu (TMSK), idari ve mali özerkli e sahip kamu tüzel kiflili i olarak kurulmufltur. Kurul, genel olarak afla daki faaliyetleri yapmaktad r: 1. Muhasebe standartlar n n oluflturulmas nda esas al nmak üzere kavramsal çerçeveyi belirlemek ve muhasebe standard taslak metinlerini haz rlay p kamuoyunun görüfllerine açmak, 2. Gerçek, güvenilir, karfl laflt r labilir, ihtiyaca uygun, anlafl labilir ve tutarl finansal bilgi üretilmesini sa layacak Türkiye Muhasebe Standartlar n oluflturmak, 3. Muhasebe standartlar n n geliflen ve de iflen ihtiyaçlara cevap verebilmesini teminen standartlar n güncelli ini sa lamak üzere gerekli çal flmalar yapmak, 4. Finansal bilgilerin karfl laflt r labilirli inin uluslararas alanda da sa lanmas - n teminen ulusal muhasebe standartlar n n uluslararas kabul görmüfl muhasebe ilkeleri ve en iyi muhasebe uygulama örnekleri ile uyumunu gerçeklefltirmek üzere gerekli çal flmalar yapmak, 5. Finansal tablolar n ihtiyaçlara uygun bilgi sunmas n ve belirlenecek standartlarla ilgili olarak uygulamada karfl laflabilecek sorunlara iliflkin önlem al nabilmesini sa lamak üzere standartlar n oluflturulmas sürecinde muhasebe ilgi gruplar n n görüfllerinin al nmas n sa lamak ve standartlar n oluflturulmas sürecinde düzenli olarak kamuoyunu bilgilendirmek, 6. Gerekti inde uygulamaya aç kl k kazand rmak üzere muhasebe standartlar n n uygulanmas nda tereddüt oluflan konularda yorumlar yay mlamak ve 7. Ulusal muhasebe standartlar n n benimsenmesine ve standartlar n uygulanmas na iliflkin kamu bilincinin yerlefltirilmesine yönelik olarak toplant, konferans, sempozyum, kongre gibi faaliyetler düzenlemek ve gerekirse çeflitli yay nlar haz rlamak ve bast rmakt r. Kas m 2011 de, kanun hükmündeki kararname ile Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu kurulmufltur. Yap lan yasal düzenlemenin amac ; uluslararas standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlar n oluflturmak ve yay mlamak, ba ms z denetimde uygulama birli ini, gerekli güveni ve kaliteyi sa lamak, denetim standartlar n belirlemek, ba ms z denetçi ve ba ms z denetim kurulufllar n yetkilendirmek ve bunlar n faaliyetlerini denetlemek ve ba ms z denetim alan nda kamu gözetimi yapmak yetkisine haiz Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu nun kurulufl, teflkilat, görev, yetki ve sorumluluklar na iliflkin usul ve esaslar belirmek fleklinde ifade edilmifltir. Bu düzenleme ile Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu nun (TMSK) görevleri yeni kurulan bu kuruma b rak lm flt r. 4 Muhasebenin SIRA tarihsel S ZDEgeliflimi hakk nda anlat lanlar k saca özetleyeniz. Son y llardaki daha genifl kapsaml ve h zl geliflmelerin nedenlerini ayr ca belirleyiniz. B LG S STEM OLARAK MUHASEBE flletmenin varl k ve kaynaklar nda de iflikli e neden olan mali olaylar, muhasebe sisteminde ifllenerek muhasebe bilgilerine dönüfltürülmektedir. Muhasebe sisteminin üretti i bu bilgilerin iflletme içinde ve iflletme d fl nda farkl kullan c lar vard r. Muhasebe sisteminden elde edilen bilgiler, iflletme yöneticilerinin verecekleri kararlarda kullan lmaktad r. Muhasebe bilgilerinin nerede kullan laca n belirlemek için muhasebe türlerini ve bunlar n üretti i bilgileri tan mlamak gerekir. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ

15 1. Ünite - flletmenin Dili: Muhasebe 9 Belirli dönemlerde iflletme varl k ve kaynaklar n n mevcut durumu ve faaliyet sonucunun ne oldu una iliflkin bilgilerin, iflletmenin taraflar yla paylafl lmas zorunludur. Bu tür bilgilerin ölçülmesi ve izlenmesi, muhasebe meslek mensubu taraf ndan yap lacakt r. Muhasebe; bir sistem olarak genel muhasebe, maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesinden oluflmaktad r. Genel muhasebe, tüm iflletmelerin muhasebe sisteminin omurgas n oluflturmaktad r. Genel muhasebenin bilgileri, muhasebe sürecinde de belirtildi i gibi, özetlenerek raporlanmaktad r. Bu bilgiler, iflletmenin geçmifl döneminde gerçeklefltirilen faaliyetlerin tan mlanmas na yöneliktir. Genel muhasebe bilgilerinin temel özelli i, yasal düzenlemelerin gereklerine göre düzenlenmifl olmas d r; bu bilgiler geçmifli yans t r ve genel olarak finansal içeriklidir. Üretilen ürün ya da hizmetin maliyetinin hesaplanmas için maliyet muhasebesi sistemine ihtiyaç duyulmaktad r. Maliyet muhasebesinin temel amac, maliyet hesaplamak ve maliyet bilgisini raporlamakt r. Maliyet muhasebesi bilgileri, hem finansal hem de operasyonel içeriktedir. Maliyet muhasebesi bilgilerinin içeri ini, yasal düzenlemeler yerine üretim ve teknolojinin özellikleri oluflturmaktad r. Yönetim muhasebesi, genelde büyük ölçekli iflletmeler taraf ndan kullan lan bir muhasebe sistemidir. Yönetim muhasebesi; genel muhasebe ve maliyet muhasebesi sistemlerinin bilgilerini, iflletmeye yönelik verilecek kararlarda sistematik olarak kullanmakta ve bilgi üretmektedir. Yönetim muhasebesinin bilgileri, planlama yapmaya ve gelece e yöneliktir, yasal düzenlemeler ile flekillendirilmemektedir. Yönetim muhasebesi sistemi, finansal ve operasyonel içerikli bilgiler üretmektedir. Genel muhasebe, maliyet muhasebesi ile yönetim muhasebesinin görevleri nelerdir? MUHASEBE KURAMI 5 flletmelerin faaliyet ve sonuçlar n n sa l kl ve güvenilir bir biçimde muhasebelefltirilmesi, mali tablolar arac l ile ilgililere sunulan bilgilerin tutarl l k ve mukaye- se edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu yans tmas n n sa lanmas ve iflletmelerde denetimin kolaylaflt r lmas amac n ifade eden muhasebe kuram ; Muhasebe kuram ; muhasebenin temel kavramlar ile genel kabul görmüfl muhasebe ilkelerinden muhasebe bilimine temel olan, yön veren, muhasebe oluflmaktad r. konular üzerine ileri sürülen, varsay mlara ve Muhasebenin Temel Kavramlar deneylere dayan larak kan tlanan muhasebenin Muhasebenin temel kavramlar, muhasebe uygulamalar na yön vermektedir. Bu temel kavramlar ile genel Kabul Görmüfl Muhasebe kavramlar; gerçekleflen bir mali olay n nas l kaydedilece ini, kay t yaparken ne tür AMAÇLARIMIZ lkelerinden oluflmaktad r. özelliklerin dikkate al naca n, yap lan kay t ifllemlerinin iflletmeden iflletmeye göre veya farkl dönemler aras nda de iflme göstermemesi gibi birtak m standartlar belirlemektedir. Muhasebenin temel kavramlar flunlard r: K T A P K T A P Sosyal Sorumluluk Kavram, Kiflilik Kavram, flletmenin Süreklili i Kavram, TELEV ZYON TELEV ZYON Dönemsellik Kavram, Parayla Ölçülme Kavram, Maliyet Esas Kavram, Tarafs zl k ve Belgelendirme Kavram, NTERNET NTERNET Tutarl l k Kavram, Tam Aç klama Kavram, htiyatl l k Kavram,

16 10 Genel Muhasebe-I Önemlilik Kavram ve Özün Önceli i Kavram. Sosyal Sorumluluk Kavram Muhasebenin SIRA ifllevini S ZDE yerine getirme hususundaki sorumlulu unu belirtmekte ve muhasebenin kapsam n, anlam n, yerini ve amac n göstermektedir. Sosyal sorumluluk kavram ; muhasebenin organizasyonunda, muhasebe uygulamalar n n yürütülmesinde ve mali tablolar n düzenlenmesi ve sunulmas nda; belli kifli veya gruplar n de il tüm toplumun ç karlar n n gözetilmesi ve dolay s yla bilgi üretiminde gerçe e uygun, tarafs z ve dürüst davran lmas gere ini ifade eder. flletmenin dönem sonunda kâr elde etmifl olmas na ra men iflletme sahip veya yöneticilerinin iste i üzerine zarar gösterilmesi, sosyal sorumluluk kavram na ayk r bir davran flt r. Kiflilik Kavram flletmenin; sahip veya sahiplerinden, yöneticilerinden, personelinden ve di er ilgililerden ayr bir kiflili e sahip oldu unu ve o iflletmenin muhasebe ifllemlerinin sadece bu kiflilik ad na yürütülmesi gerekti ini öngörür. (A) flletmesinin kurucusu Ali Duru ise Ali Duru ve (A) AMAÇLARIMIZ flletmesi iki farkl kiflilik AMAÇLARIMIZ olarak de erlendirilir. K SIRA TS ZDE A P TELEV ZYON NTERNET 6 flletmenin kiflilik K SIRA TS ZDE Akavram n P aç klay n z. flletmenin Süreklili i Kavram flletmelerin, TELEV ZYON faaliyetlerini bir süreye ba l olmaks z n sürdürece ini ifade eder. Bu nedenle iflletmenin süreklili i, sahiplerinin ya da hissedarlar n n yaflam süreleriyle ba l de ildir. flletmenin süreklili i kavram maliyet esas n n temelini oluflturur. Bu kavram n iflletmeler aç s ndan geçerlili inin bulunmad veya ortadan kalkt NTERNET durumlarda ise bu husus, mali tablolar n dipnotlar nda aç klan r. flletmelerin yaflamlar s n rs zd r, iflletme sahiplerinin ya da hissedarlar n n yaflam süresine ba l de ildir. SIRA MAKALE S ZDE SIRA MAKALE S ZDE Hangi muhasebe kavram, maliyet esas n n temelini oluflturmaktad r? AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ 7 AMAÇLARIMIZ Dönemsellik Kavram AMAÇLARIMIZ flletmenin K T A P süreklili i K T A P kavram uyar nca s n rs z kabul edilen ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlar n n di er dönemlerden ba ms z K T A P olarak saptanmas d r. K T A P Gelir ve giderlerin tahakkuk esas na göre muhasebelefltirilmesi; has lat, TELEV ZYON gelir ve kârlar n ayn döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karfl lafl- TELEV ZYON t r lmas bu kavram n gere idir. Bu kavram n iflletmeler aç s ndan geçerlili inin bulunmad TELEV ZYON veya ortadan kalkt durumlarda ise bu husus, mali tablolar n dipnotla- TELEV ZYON r nda aç klan r tarihinde iflletme kuruldu unda bu iflletmenin ömrünün SIRA NTERNET S ZDE s n rs z oldu u NTERNET SIRA kabul S ZDE edilmekte ve bu durum, iflletmenin süreklili i kavram ile ifade edilmektedir. S n rs z olan bu ömür ve NTERNET NTERNET dönemlerine ayr ld nda dönemsellik kavram uygulanm fl olur. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ MAKALE K T A P TELEV ZYON Parayla Ölçülme Kavram MAKALE Parayla ölçülebilen K T A Piktisadi olay ve ifllemlerin muhasebeye ortak bir ölçü olarak para birimiyle yans t lmas n ifade eder. Muhasebe ifllemleri, ulusal para birimine göre yap l r. TELEV ZYON NTERNET NTERNET

17 1. Ünite - flletmenin Dili: Muhasebe Maliyet Esas Kavram Para mevcudu, alacaklar ve maliyetinin belirlenmesi mümkün veya uygun olmayan di er kalemler hariç iflletme taraf ndan edinilen varl k ve hizmetlerin muhasebelefltirilmesinde, bunlar n elde edilme maliyetlerinin esas al nmas gere ini ifade eder. 11 Elde edilme maliyeti, iktisadi k ymetlerin sat n al nmas ve üretimi ile ilgili maliyetlerdir. Tarafs zl k ve Belgelendirme Kavram Muhasebe kay tlar n n gerçek durumu yans tan ve usulüne uygun olarak düzenlenmifl objektif belgelere dayand r lmas ve muhasebe kay tlar na esas al nacak yöntemlerin seçilmesinde tarafs z ve ön yarg s z davran lmas gere ini ifade eder. Tutarl l k Kavram Muhasebe uygulamalar için seçilen muhasebe politikalar n n birbirini izleyen dönemlerde de ifltirilmeden uygulanmas gere ini ifade eder. flletmelerin mali durumunun, faaliyet sonuçlar n n ve bunlara iliflkin yorumlar n karfl laflt r labilir olmas ; bu kavram n amac n oluflturur. Tutarl l k kavram, benzer olay ve ifllemlerde, kay t düzenleri ile de erleme ölçülerinin de iflmezli ini ve mali tablolarda biçim ve içerik yönünden tek düzeni öngörür. Geçerli nedenlerin bulundu u durumlarda iflletmeler, uygulad klar muhasebe politikalar n de ifltirebilirler. Ancak bu de iflikliklerin ve bunlar n parasal etkilerinin mali tablolar n dipnotlar nda aç klanmas zorunludur. Tam Aç klama Kavram Mali tablolar n, bu tablolardan yararlanacak kifli ve kurulufllar n do ru karar vermelerine yard mc olacak ölçüde yeterli, aç k ve anlafl l r olmas n ifade eder. Mali tablolarda finansal bilgilerin tam olarak aç klanmas n n yan nda mali tablo kalemleri kapsam nda yer almayan ancak al nacak kararlar etkileyebilecek gerçekleflmesi muhtemel olaylara da yer verilmesi, bu kavram n gere idir. Örne in teminat mektuplar ve yat r m indirimi ile ilgili bilgiler, varl k ve kaynaklar içinde izlenmemektedir. Ancak bu ifllemlere iliflkin bilgilerin bilgi kullan c lar na sunulmas gerekir. Tam aç klama kavram gere i bu bilgiler, naz m hesaplarda izlenmelidir. htiyatl l k Kavram Muhasebe olaylar nda temkinli davran lmas ve iflletmenin karfl laflabilece i risklerin gözönüne al nmas gere ini ifade eder. Bu kavram n sonucu olarak iflletmeler, muhtemel giderleri ve zararlar için karfl l k ay r rlar, muhtemel gelir ve kârlar için ise gerçekleflme dönemlerine kadar herhangi bir muhasebe ifllemi yapmazlar. Ancak bu kavram, gizli yedekler veya gere inden fazla karfl l klar ayr lmas na gerekçe oluflturamaz. Örne in iflletmenin alaca n n vadesinde tahsil edilememesi, iflletme için bir zarar olas l oldu undan bu kavram gere ince zarar kaydedilir. Önemlilik Kavram Bir hesap kalemi veya mali bir olay n nispi a rl k ve de erinin mali tablolara dayan larak yap lacak de erlemeleri veya al nacak kararlar etkileyebilecek düzeyde olmas n ifade eder. Önemli hesap kalemleri, finansal olaylar ve di er hususlar n mali tablolarda yer almas zorunludur.

18 12 Genel Muhasebe-I Özün Önceli i Kavram fllemlerin muhasebeye yans t lmas nda ve onlara iliflkin de erlendirmelerin yap lmas nda biçimlerinden çok özlerinin esas al nmas gere ini ifade eder. Genel olarak ifllemlerin biçimleri ile özleri paralel olmakla birlikte baz durumlarda farkl l klar ortaya ç kabilir. Bu takdirde özün biçime önceli i esast r. flletmenin elindeki vadeli müflteri çeklerinin alacak senetlerine aktar lmas, özün önceli i kavram na örnektir. Genel Kabul Görmüfl Muhasebe lkeleri Muhasebe sisteminin ç kt lar, mali tablolar olarak tan mlanmaktad r. Mali tablolar, her iflletme taraf ndan iflletmenin kendi istekleri do rultusunda düzenlenmemelidir. Mali tablolar, yasal olarak belirlenen ilkeler esas al narak düzenlenmelidir. Bu ilkeler, tüm iflletmeler için geçerlidir. Tekdüzen Muhasebe Sistemi nde yer alan mali tablo düzenleme ilkelerinde, gelir tablosuna ve bilançoya iliflkin ilkeler yer almaktad r. Bilanço ilkelerinde ayr nt ya girilerek varl klar, yabanc kaynaklar ve öz kaynaklar düzeyinde ilkeler belirlenmifltir: 1. Gelir Tablosu lkeleri 2. Bilanço lkeleri a) Varl klara liflkin lkeler b) Yabanc Kaynaklara liflkin lkeler c) Öz Kaynaklara liflkin lkeler Gelir Tablosu lkeleri Gelir tablosu ilkelerinin amac ; sat fllar n, gelirlerin, sat fllar maliyetinin, giderlerin, kâr ve zararlara ait hesaplar n ve belli dönemlere ait iflletme faaliyeti sonuçlar n n s n fland r lm fl ve gerçe e uygun olarak gösterilmesini sa lamakt r. Bütün sat fllar, gelir ve kârlar ile maliyet, gider ve zararlar; brüt tutarlar üzerinden gösterilirler ve hiçbir sat fl, gelir ve kâr kalemi bir maliyet, gider ve zarar kalemi ile tamamen veya k smen karfl laflt r lmak suretiyle gelir tablosu kapsam ndan ç kar lamaz. Bu amaç do rultusunda benimsenen gelir tablosu ilkeleri afla da belirtilmifltir: 1. Gerçekleflmemifl sat fllar, gelir ve kârlar; gerçekleflmifl gibi ya da gerçekleflenler, gerçek tutar ndan fazla veya az gösterilmemelidir. Belli bir dönem veya dönemlerin gerçe e uygun faaliyet sonuçlar n göstermek için dönem veya dönemlerin bafl nda ve sonunda do ru hesap kesimi ifllemleri yap lmal d r. 2. Belli bir dönemin sat fllar ve gelirleri, bunlar elde etmek için yap lan sat fllar n maliyeti ve giderleri ile karfl laflt r lmal d r. Belli bir dönem veya dönemlerin bafl nda ve sonunda maliyet ve giderleri gerçe e uygun olarak gösterebilmek için stoklarda, alacak ve borçlarda do ru hesap kesimi ifllemleri yap lmal d r. 3. Maddi olan ve maddi olmayan duran varl klar ile özel tükenmeye tabi varl klar için uygun amortisman ve tükenme pay ayr lmal d r. 4. Maliyetler; maddi duran varl klar, stoklar, onar m ve bak m ile di er gider gruplar aras nda uygun bir flekilde da t lmal d r. Bunlardan direkt olanlar do rudan do ruya, birden fazla faaliyeti ilgilendirenler ise zaman ve kullanma faktörü dikkate al narak tahakkuk ettirilip da t lmal d r. 5. Ar zi ve ola anüstü niteli e sahip kâr ve zararlar, meydana geldikleri dönemde tahakkuk ettirilmeli; fakat normal faaliyet sonuçlar ndan ayr olarak gösterilmelidir.

19 1. Ünite - flletmenin Dili: Muhasebe Bütün kâr ve zararlardan, önceki dönemlerin mali tablolar nda düzeltme yap lmas n gerektirecek büyüklük ve niteliktekiler d fl nda kalanlar, dönemin gelir tablosunda gösterilmelidir. 7. Karfl l klar, iflletmenin kâr n keyfî bir flekilde azaltmak veya bir döneme ait kâr di er döneme aktarmak amac yla kullan lmamal d r. 8. Dönem sonuçlar n n tespiti ile ilgili olarak uygulanagelen de erleme esaslar ve maliyet yöntemlerinde bir de ifliklik yap ld takdirde bu de iflikli in etkileri aç kça belirtilmelidir. 9. Bilanço tarihinde var olan ve sonucu belirsiz bir veya birkaç olay n gelecekte ortaya ç k p ç kmamas na ba l durumlar ifade eden, flarta ba l olaylardan kaynaklanan, makul bir flekilde gerçe e yak n olarak tahmin edilebilen gider ve zararlar; tahakkuk ettirilerek gelir tablosuna yans t l r. fiarta ba l gelir ve kârlar için ise gerçekleflme ihtimali yüksek de olsa herhangi bir tahakkuk ifllemi yap lmaz, dipnotlarda aç klama yap l r. Bilanço lkeleri Bilanço ilkelerinin amac, sermaye koyan veya sonradan kendilerine ait kâr iflletmede b rakan sahip ve hissedarlar ile alacakl lar n iflletmeye sa lad klar kaynaklar ve bunlarla elde edilen varl klar n muhasebe kay t, hesap ve tablolar nda anlaml bir flekilde tespit edilmesi ve gösterilmesi yoluyla belli bir tarihte iflletmenin mali durumunun aç kl kla ve ilgililer için gerçe e uygun olarak yans t lmas d r. Bilanço, varl klar n içinde bulunulan zamandaki de erini veya tasfiye hâlinde bunlar n sat fl ndan elde edilecek para tutarlar n yans tan bir tablo de ildir. Bütün varl klar, yabanc kaynaklar ve öz kaynaklar; bilançoda gayrisafi de erleri ile gösterilirler. Bu ilke, bilançonun net de er esas na göre düzenlenmesine bir engel oluflturmaz. Bu do rultuda net de er bilanço düzenlenmesinin gere i olarak indirim kalemlerinin ilgili hesaplar n alt nda aç kça gösterilmesi esast r. Bu amaç do rultusunda benimsenen bilanço ilkeleri; varl klar, yabanc kaynaklar ve öz kaynaklar itibar yla afla da belirtilmifltir: Varl klara liflkin lkeler 1. flletmenin bir y l veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüflebilecek varl klar, bilançoda dönen varl klar grubu içinde gösterilir. 2. flletmenin bir y l veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüflemeyen, hizmetlerinden bir hesap döneminden daha uzun süre yararlan lan uzun vadeli varl klar ; bilançoda duran varl klar grubu içinde gösterilir. Dönem sonu bilanço gününde bu grupta yer alan hesaplardan vadeleri bir y l n alt nda kalanlar, dönen varl klar grubunda ilgili hesaplara aktar l r. 3. Bilançoda varl klar, bilanço tarihindeki gerçe e uygun de erleriyle gösterebilmek için varl klardaki de er düflüklüklerini göstererek karfl l klar n ayr lmas zorunludur. Dönen varl klar grubu içinde yer alan menkul k ymetler, alacaklar, stoklar ve di er dönen varl klar içindeki ilgili kalemler için yap lacak de erleme sonucu gerekli durumlarda uygun karfl l klar ayr l r. Bu ilke, duran varl klar grubunda yer alan alacaklar, ba l menkul k ymetler, ifltirakler, ba l ortakl klar ve di er duran varl klardaki ilgili kalemler için de geçerlidir. 4. Gelecek dönemlere ait olarak önceden ödenen giderler ile cari dönemde tahakkuk eden ancak gelecek dönemlerde tahsil edilecek olan gelirler, kay t ve tespit edilmeli; bilançoda ayr ca gösterilmelidir. 5. Dönen ve duran varl klar grubunda yer alan alacak senetlerini, bilanço tarihindeki gerçe e uygun de erleri ile gösterebilmek için reeskont ifllemleri yap lmal d r.

20 14 Genel Muhasebe-I 6. Bilançoda duran varl klar grubunda yer alan maddi duran varl klar ile maddi olmayan duran varl klar n maliyetini, çeflitli dönem maliyetlerine yüklemek amac yla her dönem ayr lan amortismanlar n birikmifl tutarlar ayr ca bilançoda gösterilmelidir. 7. Duran varl klar grubu içinde yer alan özel tükenmeye tabi varl klar n maliyetini, çeflitli dönem maliyetlerine yüklemek amac yla her dönem ayr lan tükenme paylar n n birikmifl tutarlar ayr ca bilançoda gösterilmelidir. 8. Bilançonun dönen ve duran varl klar gruplar nda yer alan alacaklar, menkul k ymetler, ba l menkul k ymetler ve di er ilgili hesaplardan ve yükümlülüklerden; iflletmenin sermaye ve yönetim bak m ndan iliflkili bulundu u ortaklara, personele, ifltiraklere ve ba l ortakl klara ait olan tutarlar n n ayr gösterilmesi temel ilkedir. 9. Tutarlar kesinlikle saptanamayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk ifllemi yap lmaz. Bu tür alacaklar, bilanço dipnot veya eklerinde gösterilir. 10. Verilen rehin, ipotek ve bilanço kapsam nda yer almayan di er teminatlar n özellikleri ve kapsamlar ; bilanço dipnot veya eklerinde aç kça belirtilmelidir. Bu ilke; al nan rehin, ipotek ve bilanço kapsam nda yer almayan di er teminatlar için de geçerlidir. Ayr ca iflletme varl klar ile ilgili toplam sigorta tutarlar n n da bilanço dipnot veya eklerinde aç kça gösterilmesi gerekmektedir. Yabanc Kaynaklara liflkin lkeler 1. flletmenin bir y l veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelen borçlar, bilançoda k sa vadeli yabanc kaynaklar grubu içinde gösterilir. 2. flletmenin bir y l veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelmemifl borçlar, bilançoda uzun vadeli yabanc kaynaklar grubu içinde gösterilir. Dönem sonu bilanço gününde bu grupta yer alan hesaplardan vadeleri bir y - l n alt nda kalanlar, k sa vadeli yabanc kaynaklar grubundaki ilgili hesaplara aktar l r. 3. Tutarlar kesinlikle saptanamayanlar veya durumlar tart flmal olanlar da içermek üzere iflletmenin bilinen ve tutarlar uygun olarak tahmin edilebilen bütün yabanc kaynaklar, kay t ve tespit edilmeli; bilançoda gösterilmelidir. flletmenin bilinen ancak tutarlar uygun olarak tahmin edilemeyen durumlar da bilançonun dipnotlar nda aç k olarak belirtilmelidir. 4. Gelecek dönemlere ait olarak önceden tahsil edilen has lat ile cari dönemde tahakkuk eden ancak gelecek dönemlerde ödenecek olan giderler, kay t ve tespit edilmeli; bilançoda ayr ca gösterilmelidir. 5. K sa ve uzun vadeli yabanc kaynaklar grubunda yer alan borç senetlerini bilanço tarihindeki gerçe e uygun de erleri ile gösterebilmek için reeskont ifllemleri yap lmal d r. 6. Bilançonun k sa ve uzun vadeli yabanc kaynaklar gruplar nda yer alan borçlar, al nan avanslar ve di er ilgili hesaplardan; iflletmenin sermaye ve yönetim bak m ndan ilgili bulundu u ortaklara, personele, ifltiraklere ve ba l ortakl klara ait olan tutarlar n n ayr gösterilmesi temel ilkedir. Öz Kaynaklara liflkin lkeler 1. flletme sahip veya ortaklar n n sahip veya ortak s fat yla iflletme varl klar üzerindeki haklar, öz kaynaklar grubunu oluflturur. flletmenin bilanço tarihindeki ödenmifl sermayesi ile iflletme faaliyetleri sonucu oluflup çeflitli adlar alt nda iflletmede b rak lan kârlar ile dönem net kâr (zarar ), bilançoda öz kaynaklar grubu içinde gösterilir.

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl KEPÇE

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Ünite 1: Not:Muhasebe; işletmelerdeki mali karakterli işlemleri sistemli bir şekilde kaydeden, sınışandıran, özetleyen, analiz eden ve yorumlayarak

Ünite 1: Not:Muhasebe; işletmelerdeki mali karakterli işlemleri sistemli bir şekilde kaydeden, sınışandıran, özetleyen, analiz eden ve yorumlayarak Ünite 1: Not:Muhasebe; işletmelerdeki mali karakterli işlemleri sistemli bir şekilde kaydeden, sınışandıran, özetleyen, analiz eden ve yorumlayarak muhasebe bilgisini kullananlar için hazır hâle getirerek

Detaylı

ÜNİTE:1. İşletmenin Dili: Muhasebe ÜNİTE:2. Finansal Tablolar ÜNİTE:3. Hesap ÜNİTE:4. Muhasebe Süreci ÜNİTE:5. Hazır Değerler ÜNİTE:6.

ÜNİTE:1. İşletmenin Dili: Muhasebe ÜNİTE:2. Finansal Tablolar ÜNİTE:3. Hesap ÜNİTE:4. Muhasebe Süreci ÜNİTE:5. Hazır Değerler ÜNİTE:6. ÜNİTE:1 İşletmenin Dili: Muhasebe ÜNİTE:2 Finansal Tablolar ÜNİTE:3 Hesap ÜNİTE:4 Muhasebe Süreci ÜNİTE:5 1 Hazır Değerler ÜNİTE:6 Alacaklar ÜNİTE:7 Finansal Varlıklar: Menkul Kıymetler ÜNİTE:8 Stoklar

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ

Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ Muhasebenin Temel Kavramları Mali tabloların güvenilir bilgiler sunabilmeleri ve gerçeği yansıtabilmeleri hazırlama

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planına Göre FİNANSAL MUHASEBE

Tek Düzen Hesap Planına Göre FİNANSAL MUHASEBE Tek Düzen Hesap Planına Göre FİNANSAL MUHASEBE Prof. Dr. Gülümser ÜNKAYA Doç. Dr. Sinan ASLAN Yayın No : 2270 Eğitim Dizisi : 136 1. Baskı - Aralık 2009 - İSTANBUL I SBN 978-6 05-3 77-189 - 0 Copyright

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan mali ÇÖZÜM 205 HRACAT filemler N N VERG KANUNLARI VE KAMB YO MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEMES : Zübeyir BAKMAZ * A- G R fi: 2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan defter ve

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

TMS 18 HASILAT. Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 18 HASILAT. Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 7. B Ö L Ü M TMS 18 HASILAT Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 111 7. Bölüm, TMS-18 Has lat 7.1 STANDARDIN AMACI Bu standard n amac

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

ÖZKAYNAKLAR DE fi M TABLOSUNUN DÜZENLENMES

ÖZKAYNAKLAR DE fi M TABLOSUNUN DÜZENLENMES ÖZKAYNAKLAR DE fi M TABLOSUNUN DÜZENLENMES Serdar AYTEK N * Girifl Mali tablo, muhasebe sisteminde, bilgilerin toparlanmas ve sunumu aflamas nda kullan lan önemli bir araçt r. Mali tablonun tan m n yapmak

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER Altar Ömer ARPACI* I - G R fi 213 say l Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde, vergi alaca n n do umunu vergiyi do uran olay n vukuu veya hukuki durumun tekemmülüne ba

Detaylı

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Girifl Kapsam Tan mlar Muhasebe Standartlar yla lgisi Uygulama Tart flma Aç klama Yükümlülü ü Standartlardan Ayr lma Hükümleri Yürürlük

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler ENVANTER VE BİLANÇO MUHASEBE SÜRECİ Dönem Başındaki İşlemler Dönem İçinde Yapılan İşlemler Dönem Sonunda Yapılan İşlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU Mehmet ALTINDA Bafl Hesap Uzman I- G R fi flletmelerin finansman yöntemlerinden birisi olan finansal kiralama, 1985 y - l nda 3226 say l Finansal Kiralama

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2016 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net Slide 1 MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER (Belediyeler, il özel idareleri, ba l idareler ve mahalli idare birlikleri) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net Slide 2 I. Geçici Mizandan Önce Yap

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Doç.Dr. Lerzan KAVUT stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Doç.Dr. Oktay TAfi stanbul Teknik Üniversitesi flletme Fakültesi Dr. Tuba fiavli

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 0. B Ö L Ü M TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 171 10. Bölüm, TMS-38 Maddi Olmayan Duran

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI SMMMO MEVZUAT SER S 2 MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli leri Enflasyon düzeltmesi hesaplar dahil stanbul,

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

N SAN 2013 VE ÖNCES TAR H BASKILI GENEL MUHASEBE-II DERS K TABINA L fik N DÜZELTME CETVEL

N SAN 2013 VE ÖNCES TAR H BASKILI GENEL MUHASEBE-II DERS K TABINA L fik N DÜZELTME CETVEL N SAN 2013 VE ÖNCES TAR H BASKILI GENEL MUHASEBE-II DERS K TABINA L fik N DÜZELTME CETVEL 1. Ünite 1, Sayfa 11, kinci Yevmiye Kayd afla daki flekilde düzeltilmifltir. 240.BAĞLI MENKUL KIYMETLER HS. 150.000

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

Muhasebe; dilimize Arapçadan geçmiş olup sayma ve aritmetik anlamındaki hisap kelimesinden türetilmiştir.

Muhasebe; dilimize Arapçadan geçmiş olup sayma ve aritmetik anlamındaki hisap kelimesinden türetilmiştir. BANKA MUHASEBESİ MUHASEBE MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI MUHASEBE POLİTİKALARININ AÇIKLANMASI MALİ TABLOLAR İLKELERİ MUHASEBE Muhasebe; dilimize Arapçadan geçmiş olup

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

Envanter Bilanço. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Envanter Bilanço. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Envanter Bilanço Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Hesaplar DOĞAL OLARAK ÇİFT tarafli ÇALIŞIR: VARLIK HESABI Hesaba Giriş Hesabın Çıkış Tarafı Tarafı KAYNAK HESABI Hesabın Çıkış Hesaba Giriş Tarafı Tarafı GİDER

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

DENETÝM DERSÝ NOTLARI Gönderen : caner - 08/11/2008 22:02

DENETÝM DERSÝ NOTLARI Gönderen : caner - 08/11/2008 22:02 DENETÝM DERSÝ NOTLARI Gönderen : caner - 08/11/2008 22:02 GENEL KABUL GÖRMÜÞ MUHASEBENÝN TEMEL KAVRAMLARI 1- Sosyal Sorumluluk Kavramý 2- Kiþilik Kavramý 3- Ýþletmenin Sürekliliði Kavramý 4- Parayla Ölçülme

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

ÖZEL (YAP-SAT) NfiAAT

ÖZEL (YAP-SAT) NfiAAT mali ÇÖZÜM 215 ÖZEL (YAP-SAT) NfiAAT F RMALARINDA MAL YET S STEM N N OLUfiTURULMASI Ö r. Gör. Ender BOYAR Fatih Üniversitesi stanbul Meslek Yüksek Okulu Ö r. Gör. Ali Haydar GÜNGÖRMÜfi Fatih Üniversitesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER I. TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN

Detaylı

ÜNĠTE 1 MUHASEBE ĠġLETMENĠN DĠLĠ

ÜNĠTE 1 MUHASEBE ĠġLETMENĠN DĠLĠ ÜNĠTE 1 MUHASEBE ĠġLETMENĠN DĠLĠ M UH ASEB ENĠN T ANIM I: Toplumun mal ve hizmet ihtiyacını karşılayan, ekonomik hayatın olmazsa olmazı, iktisadi birimlere İŞLETME denir. İşletmelerdeki mali nitelikli

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

TMS 17 K RALAMA filemler. Doç. Dr. Fatih YILMAZ stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 17 K RALAMA filemler. Doç. Dr. Fatih YILMAZ stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 1. B Ö L Ü M TMS 17 K RALAMA filemler Doç. Dr. Fatih YILMAZ stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 183 11. Bölüm, TMS-17 Kiralama fllemleri 11.1 STANDARDIN AMACI Bu

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

S V L TOPLUM KURULUfiLARI Ç N MUHASEBE, F NANSMAN VE VERG UYGULAMALARINA G R fi. Metin Konca

S V L TOPLUM KURULUfiLARI Ç N MUHASEBE, F NANSMAN VE VERG UYGULAMALARINA G R fi. Metin Konca S V L TOPLUM KURULUfiLARI Ç N MUHASEBE, F NANSMAN VE VERG UYGULAMALARINA G R fi Metin Konca 1 S V L TOPLUM KURULUfiLARI Ç N MUHASEBE, F NANSMAN VE VERG UYGULAMALARINA G R fi Metin konca stanbul Bilgi Üniversitesi

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

D önemsellik kavramı, iflletmelerin sınırsız kabul edilen yaflam sürelerinin

D önemsellik kavramı, iflletmelerin sınırsız kabul edilen yaflam sürelerinin mali ÇÖZÜM 149 VERG USUL KANUNU UYARINCA REESKONT UYGULAMASI Altar Ömer ARPACI* I G R fi D önemsellik kavramı, iflletmelerin sınırsız kabul edilen yaflam sürelerinin belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı. 21 Mar Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı. 21 Mar Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 21 Mar. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Bilanço : Gelir tablosu ve satışların maliyet tablosu Ek Mali Tablolar : - Fon akım tablosu - Nakit akım tablosu

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı