AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn"

Transkript

1 Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre 3 kesin AK Parti Sungurlu ve Bayat Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýsý yapýldý. Ýl Baþkaný Bekiroðlu, partisinin Çorum da kendilerinden beklenen milletvekili sayýsýný çýkaracaðýný söyledi. * HABERÝ 7 DE AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Yýldýrým, Ýktidar Çorum'u unuttu' Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Umut Radyo'da yayýnlanan 'Baþkanlar Konuþuyor' programýna stüdyo konuðu oldu. Gürsel Yýldýrým * HABERÝ 4 DE ÇORUM 10 NÝSAN 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Necmettin Yalçýn Düvenci'de dolu dolu bir yýl Düvenci Beldesi Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn, yerel seçimlerde göreve gelmesinin ardýndan geçen bir yýllýk süreci deðerlendirdi. * HABERÝ 5 DE Týp Fakültesi için somut adým Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi nin gelecek yýldan itibaren Çorum a alýnmasý için ilk adým atýldý. Edinilen bilgile göre, Rektör Alkan, dün Ankara ya giderek bir dizi ziyaret ve görüþmelerde bulundu. Reha Metin Alkan * SAYFA 6 DA * HABERÝ 2 DE Genç Kâþifler Keþifte Çorum Eðitim, Kültür ve Araþtýrma Derneði tarafýndan hazýrlanan, Gençlik ve Spor Bakanlýðýnýn II Proje çaðrýsý kapsamýnda uygulanmasý kabul edilen Genç Kâþifler Keþifte isimli projenin açýlýþ töreni bugün saat da dernek merkezi önünde yapýlacak. * HABERÝ 13 DE Ýnsaný Deðerlere Hizmet Platformu, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'yý makamýnda ziyaret etti. STK'lar parçamýz' Ýnsaný Deðerlere Hizmet Platformu, Türk Polis Teþkilâtý'nýn 170.Kuruluþ Yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'yý makamýnda ziyaret etti. * HABERÝ 10 DA Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle Müftülük te düzenlenen toplantýda, yardýmlaþma ve dayanýþmanýn önemi vurgulandý. Kutlu Doðum Haftasý nda sevgi, saygý ve merhamet vurgusu Birlik ve beraberliðin ölçüsü yardýmlaþma Çorum Müftülüðü tarafýndan düzenlenen Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri Nisan 2015 tarihleri arasýnda gerçekleþecek. Müftülük te düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan Vali Ahmet Kara, Birlik ve beraberliðin en önemli ölçüsü yardýmlaþmadýr * HABERÝ 8 DE Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü Bölge Toplantýsý na ev sahipliði yaptý Yedek parça imalatýnda Eþ Deðer Parça fýrsatý Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü, Anitta Otel'de düzenlenen bölgesel istiþare ve deðerlendirme toplantýsýna ev sahipliði yaptý. * HABERÝ 3 DE Anitta Otel'de düzenlenen toplantýnýn açýlýþýna protokol katýldý. Çözüm baðýmsýz sendikacýlýkta Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaretinde gündemi deðerlendiren BASK Genel Baþkaný Bayram Zengin, sendikacýlýðýn baðýmsýz Bayram Zengin olmasý gerektiðini açýkladý. * HABERÝ 5 DE Ahmet Yabacýoðlu, Çorum'un kardeþ þehri olan Beja Belediye Baþkaný Imed Messi ile bir araya geldi. Yabacýoðlu Messi ile görüþtü! Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, Çorum'un kardeþ þehri olan Beja Belediye Baþkaný Imed Messi ile bir araya geldi. * HABERÝ 12 DE Bahçelievler MTAL Grafik-Fotoðraf Alaný öðrencileri haber merkezimize konuk Genç grafikerler haberin mutfaðýnda Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Grafik- Fotoðraf Alaný son sýnýf öðrencileri dün gazetemizi ziyaret etti. * HABERÝ 9 DA

2 2 CUMA 10 NÝSAN 2015 Týp Fakültesi için somut adým YÜKSEL BASAR Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi nin gelecek yýldan itibaren Çorum a alýnmasý için ilk adým atýldý. Gazi Üniversitesi nde eðitim gören Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi öðrencileri gelecek yýldan itibaren Çorum a gelecek. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, zaman zaman verdiði demeçlerde Týp Fakültesi nin her geçen gün güçlendiðini, nitel ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öðretim elemanlarý ile bir araya geldi. Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamaya göre, görevde bulunduðu süre içerisinde üniversitede gerçekleþtirilen çalýþmalara iliþkin genel Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, BESYO yu ziyaret etti. deðerlendirmelerde bubulunan Rektör. gelecekte hedeflenen ve giriþimde bulunulan projeler hakkýnda öðretim elemanlarýný bilgirum da üniversite koordinasyonunda bu ve benzer li bir dönüm noktasý olduðunu, bundan sonra Çolendirdi. uluslararasý büyük etkinliklerin peþ peþe geleceðine inandýðýný ve Futsal 2017 nin alýnmasýnýn da bunun Üniversitede gerçekleþtirilen baþarýlý çalýþmalar bir göstergesi olduðunu hatýrlatan Alkan, u baþarýlar sonrasýnda yaþanan olumlu geliþmelere iliþkin bilgi sonrasýnda üniversitenin daha da çok tercih edilmeye paylaþýmýnda bulunan Alkan, üniversitenin þehrin baþladýðýný ifade etti. Üniversitenin spor faaliyetlerinde göstermiþ olduðu baþarýlardan dolayý yüksekokul tüm dinamikleriyle kurduðu iletiþim beraberinde þehirle bütünleþtiðine dikkat çekerek Tüm paydaþlarýmýzýn desteðiyle, evrensel ölçüler göz önünde tutula- öðretim elemanlarýný tebrik ederek bu baþarýnýn artarak devam edeceðine inandýðýný açýkladý. rak mensuplarýmýza daha iyi imkanlar sunmanýn çabasý ve gayreti içerisindeyiz Rektör Alkan, Ýnþaatý büyük bir hýzla devam devam eden Spor Salonu nun tamamlanmasýyla birlikte üniversiteninbaþarýlarýnýn daha da artacaðýna Üniversitelerin ana fonksiyonlarý arasýnda yer alan eðitim faaliyetinin iyi olabilmesi için tüm dünyada geçerli olan bölümleri/programlarý ve altyapýyý inancým tamdýr. Üniversitemizde güzel bir sinerji oluþtuðunu düþünüyor, sizler için de böyle olduðunu saðlamanýn son derece önemli olduðuna dikkat çeken ümit ediyorum. Üniversitemizin sadece merkezimizde deðil, ilçelerimizdeki Meslek Yüksekokullarýnda Alkan, kýsa sayýlacak bir sürede büyük geliþmeler kaydeden Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu nun da baþlatýlan çalýþmalar sonucunda önemli geliþmeler 2016 yýlýnda 12. Üniversitelerarasý Dünya Güreþ kaydedildi ve sonuçlar alýnmaya baþlandý. Þampiyonasý, (WUC ) ve 2017 yýlýnda 11. gerçekleþtirilecek olan Avrupa Üniversiteler Salon Futbol Þampiyonasý nýn Çorum a kazandýrýlmasýndaki sonucu ortaya çýkan bu baþarý tablosunun yakalanan Son zamanlarda yaþanan deðiþim ve dönüþümler baþarýsýndan büyük mutluluk duyduðunu ve yüksekokulun bu ve bunun gibi pek çok baþarýlý organizasceðini ifade edenalkan, üniversitedeki bu geliþmele- bu sinerji ile üniversiteyi daha da iyi yerlere götüreyonlara imza atacaðýna inandýðýný açýkladý. rin bir ekip çalýþmasý ile baþarýldýðýna dikkat çekerek Çalýþmalarýmýzýn somut sonuçlarýný almak çok güzel, hepinize yürekten yaptýðýnýz deðerli çalýþmalar 2016 yýlýnda üniversite ev sahipliðinde gerçekleþtirilecek olan Dünya Güreþ Þampiyonasýnýn önem- için teþekkür ederim OÐUZ DÝZAYN ÝÇ MÝMARLIK Alman Duvar Kaðýdý rulosu mm Laminat Parke iþçilik dahil m2 26 TOPLU ÝÞLERDE DUVAR KAÐIDI M2 FÝYATI - 3 LÝRA 5 LÝRA 4+1 Ev silinebilir boya ve iþçilik Ev silinebilir boya ve iþçilik Ev silinebilir boya ve iþçilik 650 (Belirlenen fiyatlar tavan ve duvar boyama iþleri için geçerlidir.) NELER YAPIYORUZ? * Alçý - Alçýpan - Boya * Asma Tavan Çeþitleri (Malzeme ve iþçilik) * Bölme Duvar * Kýrým/Yýkým - Tamirat Tadilat * Patlatma Doðal Taþ * Dekoratif Ýç Cephe * TV Üniteleri * Gergi Tavan Sistemleri - Barissol * Mobilya Ýç Dizayn * Duvar Kaðýdý * Cam Mozaik ve Çeþitleri nicel olarak büyüdüðünü ve bu büyümenin devam edeceðini belirterek, Üniversitemiz, her ne kadar týp alanýnda biraz geç baþlasa da bu açýðýný hýzlý bir þekilde tamamlýyor. Týp Fakültesi nde baþarýlý bir kadroyla güzel bir sinerji oluþturduk. Týp Fakültemizde birçok alanda büyük baþarýlara imza attýk ve bu baþarýlarýn artarak devam edeceðine olan inancým tamdýr. ifadelerine yer vermiþti. Edinilen bilgile göre, Rektör Alkan, dün Ankara ya giderek bir dizi ziyaret ve görüþmelerde bulundu. Alkan ýn Týp Fakültesi ne ödenek tahsis edilmesi amacýyla Kalkýnma Bakanlýðý ný ziyaret ettiði öðrenildi. Bakanlýðýn ödenek vermesi halinde Ankara Yolu üzerinde yeni hastane karþýsýnda bulunan Güney Kampüs e Týp Fakültesi binasýnýn yapýmýna baþlanacak. Ankara da eðitim gören fakülte öðrencileri de Çorum a alýnacak. Rektör BESYO yu ziyaret etti Turizm sempozyumu kitaplaþtý Çorum un Turizm Master Planý'na altyapý oluþturmak amacýyla 19 Nisan 2014 tarihinde düzenlenen 'Hititlerin Baþkentinde Kültürel Bellek ve Turizm' konulu sempozyum, kitaplaþtýrýldý. Sempozyum Danýþma Kurulu Üyeleri, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nda bir araya gelerek, hem kitabý inceledi hem de Turizm Master Planý çalýþmalarý hakkýnda bilgi alýþveriþi yaptý. Çorum Valiliði, Kültür ve Turizm Müdürlüðü, Hitit Üniversitesi ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn kendi aralarýnda yaptýðý Çorum Turizmini Geliþtirme Ýþ Akýþý Protokolü kapsamýnda gerçekleþtirilen 'Hititlerin Baþkentinde Kültürel Bellek ve Turizm' sempozyumunun, Çorum turizminin geliþmesinin önündeki engellerin tespit edilmesi açýsýndan önem taþýdýðý vurgulandý. Toplantýda ayrýca, sempozyumda tespit edilen sorunlarýn ve çözüm önerilerinin hep bir- Sempozyum Danýþma Kurulu Üyeleri TSO yu ziyaret etti. likte kitapta deðerlendirildiði, ayrýca Turizm Master Planý'nda da deðerlendirilmekte olduðu vurgulandý. Yaklaþýk 2 saat süren toplantýda, master planý hazýrlýklarý sürecinde, Çorum'un turizm cazibesini artýrýcý fikirler de masaya yatýrýldý. Karakeçili Mah. Alaybey Sok. 85/A Duvar Kaðýdý Çalýþmamýz Mantolamada dev kampanya her bütçeye uygun malzeme çeþitleri bulunur. Ücretsiz keþif ve bilgi. Referanslarýmýz: * Þenöz Demir Çelik, * Ýmza Conset, * Mekan Cafe Bar, * Adalet Haným Sitesi B.5, * O Ses Çið Köfte, * Cinonlar, * Toyota Þamlýoðlu Plaza, * Karamel Pastanesi, * Ýlke Gýda, * Doðu Mobilya, * Uðural Pompa Bosch Servisi, * Songül Taban, * Efe Elektrik, * Baðcývan Rot Balans. * Ahmet Haner * John Deere Traktör * Çorum Özel Hastanesi *Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü FÝRMAMIZI TERCÝH EDEN BÝNALARA DIÞ CEPHE AYDINLATMASI VEYA GÜVENLÝK KAMERA SÝSTEMÝ KAMPANYAMIZ SUNULMAKTADIR. KÖZDE DÖNER ÇORUM DA (Ç.HAK:2502) AK Parti Teþkilât yöneticileri Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret etti. Hitit e bugüne kadar 200 milyon ödenek ODUN ATEÞÝNDE EÞSÝZ YAPRAK DÖNER LEZZETÝ AK Parti Teþkilât yöneticileri Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret etti. Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamaya göre, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, teþkilat olarak üniversitede yapýlan çalýþmalardan büyük bir memnuniyet duyduklarýný ve bundan öncesinde olduðu gibi bundan sonrada Rektör Prof. Dr. Alkan a vermiþ olduklarý desteklerin devam edeceðini ifade etti. Rektör Prof. Dr. Alkan ýn yanýnda olduklarýný belirten Bekiroðlu, her anlamda þehirle bütünleþen üniversitede olumlu geliþmeleri yakýndan ve büyük bir memnuniyetle takip ettiklerini ifade etti. Üniversitenin en büyük eðitim birimlerinden birisi haline gelen Týp Fakültesi nde yaþanan geliþmelerin gurur verici olduðunu vurgulayan Bekiroðlu, kýsa bir süre önce Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya nýn gerçekleþtirilen baþarýlý bir bypass operasyonu ile saðlýðýna kavuþtuðunu söyledi. Her geçen gün kadrosu daha da zenginleþen Týp Fakültesi nin geliþmeler sonrasýnda büyük illere yapýlan hasta sevk sayýlarýnýn azaldýðýný veya tamamen ortadan kalktýðýný, hatta çevre illerin artýk Ankara yerine Çorum a geldiklerini vurgulayan Bekiroðlu, Týp Fakültesi nin eðitim öðretim yýlýnda öðrencilerine Çorum da eðitim verecek olmasýnýn da ayrýca kendilerini çok sevindirdiðini açýkladý. Dünyanýn pek çok farklý ülkesinden üniversiteye eðitime gelerek þehrimize her anlamda renk katan yabancý uyruklu öðrencilerin sayýlarýnýn artýyor olmasýndan son derece memnun olduklarýný anlatan Bekiroðlu, Güzel hizmetlerinizin devamý da hayýrlý olur inþallah Üniversitede yapýlan çalýþmalar ile gelecekte hedeflenen ve giriþimde bulunulan projeler hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunan Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitenin tüm mensuplarýnýn gayretli çalýþmalarý ve paydaþlarýndan aldýðý desteklerle hýzlý bir geliþim kaydettiðini ifade etti. Üniversitenin mazeret üretmeksizin, doðru olduðuna inandýðý yolda, evrensel ölçüleri göz önünde tutarak bulunduðu topluma her anlamda fayda saðlamayý amaçladýðýný anlatan Rektör Alkan, gücü yettiði oranda kamuyla, özel sektörle ve STK larla iç içe çalýþmalarýný sürdürdüðünü söyledi. Üniversitenin tüm birimlerinde olduðu gibi Týp Fakültesi nin de her geçen gün güçlendiðini, nitel ve nicel olarak her geçen gün büyüdüðünü ve bu büyümenin devam edeceðini belirten Alkan, Üniversitemiz, her ne kadar týp alanýnda biraz geç baþlasa da bu açýðýný hýzlý bir þekilde tamamlýyor. Her alanda geliþen üniversitemize, hükümetimizin çok büyük destekleri var. Üniversitemize saðlanan yaklaþýk 200 milyon TLtutarýndaki ödenek büyümesinde ve geliþmesinde büyük rol oynadý. Saðlanan bu desteklerle inþaatlarýmýz büyük bir hýzla devam etti ve bir kýsmý da tamamland. Üniversitemizde güzel bir sinerji oluþtu. Üniversitemiz paydaþlarýndan aldýðý güçle birçok alanda büyük baþarýlara imza attý ve bu baþarýlarýn artarak devam Milatos Güzeli gün sayýyor Düðün yemeði verilir. Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi Tiyatro Kulübü öðrencileri, 13 Nisan 2015 Pazartesi akþam saat 20.00'de Devlet Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek olan Milatos Güzeli isimli oyun için gün sayýyor. Oyun sanat ve tarihin iç içe geçtiði, yer yer müzik ve danslarla zenginleþtirilen, güncel mizah öðeleriyle süslenmiþ, günümüzle geçmiþin sentezini izleyicilere sunmayý amaçlýyor. Coþkun Irmak'ýn 'Milatos Güzeli' isimli oyunundan esinlenerek sahneye koyan Eðitmen ve Yönetmen Serhat Þahin, "Tarihi günümüze göre yeniden yaþatarak, tezatlar komedisi doðurup, Çorumlu tiyatro severlere kendi topraklarýnda da en az Antik Yunan Medeniyeti kadar zengin bir medeniyetin yaþadýðý algýsýný vermeyi amaçlýyorum. Ayrýca oyunumuzun ücretsiz olarak sahnelenmesi ; tiyatronun sadece maddi bir iþ deðil, öncelikle eðitim, sonra emek verilmesi gereken bir sanat olduðunu vurgulamayý amaçlýyorum." Okul Müdürü Ýsmail Madan da, "Öðrencilerimizin böylesi sosyal ve kültürel etkinliklerde yer almasý ve okulumuzun ismini güzel yerlere taþýmasý bizi gururlandýrýyor. Sanatlarýn sanatý tiyatroyu Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunu profesyonel bir eðitmen tarafýndan öðrenmeleri ise gerek velilerimize gerekse Çorumlu tiyatro severlere bu güzel projeyi sunmaya vesile oluyor" diye konuþtu. Sulu yemek, kelle paça, iþkembe ve çorba çeþitleri ile hizmetinizdeyiz. Ýnönü Caddesi Halk Bankasý altý No: 36 Alo Paket:

3 CUMA 10 NÝSAN Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü Bölge Toplantýsý na ev sahipliði yaptý Yedek parça imalatýnda Eþ Deðer Parça fýrsatý EROL TAÞKAN Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü, Anitta Otel'de düzenlenen bölgesel istiþare ve deðerlendirme toplantýsýna ev sahipliði yaptý. Toplantýda enerji yenilenebilirliði konusunda elektrik motorlarýnýn dönüþümü ve üretime dönük destekler ele alýnýrken, yedek parça imalatý ürünlerin Eþ Deðer Parça sayýlmasý için 1 Haziran'dan itibaren düðmeye basýlacaðý, muadil yan sanayi ürünlerinin de orijinal parça hükmüne alýnacaðý bildirildi. Vali Ahmet Kara, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Rehberlik ve Teftiþ Baþkaný Kibar Altunal, Ýl Müdürü Murat Ocak, kurum temsilcileri ve sanayicilerin katýldýðý toplantýya Çorum, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu, Tokat ve Amasya'dan kurum temsilcileri katýldý. Eþ Deðer Parça Uygulamasý baþta olmak üzere, yerli üretimin geliþtirilmesi için saðlanan desteklerden bahseden Ýl Müdürü Murat Ocak, "Rekabet gücünün, ülkelerin ekonomik kalkýnmýþlýðýnýn ve toplumsal refah seviyesinin bir göstergesi haline geldiði yirmi birinci yüzyýlda, tüm ülkeler kýyasýya bir yarýþ içindedirler. Hedef ise dünya ekonomisinde daha fazla söz sahibi olabilmektir. Ýþte bu yarýþta bizler; bilim, sanayi ve teknoloji ile ilgili konularýn istiþaresi, iyi uygulamalarý paylaþarak bunlarýn yayýlmasýný saðlamak, ileriye doðru atýlýmlarýmýzda ortaya çýkan ve çýkabilecek sorunlar hakkýnda çözüm önerilerini geliþtirmek, hepsinden de öte çalýþmalarýmýzda birbirimize desteðimizi yerinde tespit etmek üzere bir araya gelmiþ bulunmaktayýz." Kamu alýmlarýnda üreticinin %15 avantajlý olduðu Yerli Malý Belgesi ve alýnan AR-GE destekleri neticesinde üretilen ileri teknolojili yeni ve yenilikçi ürünlerin hiç beklenilmeden üretime ekonomiye kazandýrýlmasý için iþ bitirme belgesine gerek kalmadýðýna vurgu yapan Ocak, alýnan Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi'nin önemini aktardý. "Yine yerli üretime verilen desteklerden bir diðeri Eþ Deðer Parça uygulamasýdýr. Yerli otomotiv yan sanayinde yedek parça kalitesi ve standardýnýn artacaðý Eþ Deðer Parça uygulamasý 1 Haziran 2015 ten itibaren baþlayacak ve uygulama ile muadil ürünler orijinal parça yerine kullanýlabilecektir." diye konuþan Murat Ocak, altýný çizdiði konularýn, yerli üretime verilen desteklerden sadece birkaçý olduðunu söyledi. Daha sonra kürsüye davet edilen Vali Ahmet Kara, sanayinin tarihsel sürecini anlattýðý konuþmasýnda, Osmanlý zamanýnda yüksek olan sanayi kültürünün, kurtuluþ savaþý ve azýnlýklarýn gitmesiyle sekteye uðradýðýný, sonradan atýlan milli sanayi hamleleriyle Türkiye'nin tekrar sanayileþme yolunda ilerlediðini aktardý. Kara sanayi hamlesinin önemli adýmlarýndan diye tarif ettiði Necmettin Erbakan'ýn dönemini, milli sanayile atýlan adým olarak deðerlendirirken, 28 Þubat sürecinin de temelinde Türkiye'nin milli sanayileþme yolunda-, azýklýk sermaye ve tekellerine karþý Anadolu sermaye ve birikiminin güçlenmesinin önlenmesi yattýðýný ifade etti. Açýlýþ konuþmalarýndan sonra, toplantýya katýlan uzmanlarýn sunumlarýna geçildi. Anitta Otel'de düzenlenen toplantýnýn açýlýþýna protokol katýldý. Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü, bölgesel istiþare ve deðerlendirme toplantýsýna ev sahipliði yaptý.

4 4 CUMA 10 NÝSAN 2015 MHP den Özel Güvenlik açýklamasý Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli EROL TAÞKAN MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirerek, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn özel güvenliklerin kapanmasýna yönelik açýklama yaptýðýný, özel güvenlik uygulamasýnýn laðvedilmesinin çok sayýda insaný maðdur edeceðini söyledi. Parti merkezinde düzenlediði basýn toplantýsýnda, özel güvenlik görevlisi olarak çalýþanlarýn istatistik bilgilerini ve oluþturduklarý ekonomik katkýyý özetleyen Mehmet Saka, özel güvenlik sektörünün 9 milyar TL'yi bulan bir ekonomik büyüklüðe sahip olduðuna dikkat çekti. "Ülkemizde son zamanlarda binlerce gencimizi ve sektörde ki arkadaþlarýmýzý geleceði hakkýnda belirsizliðe iten 5188 sayýlý özel güvenlik hizmetlerine dair kanun ve yönetmeliðinin Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan kaldýrýlma talebi üzerine sektörde oluþan kaosu dile getirmek istiyorum" sözleriyle açýklamasýna baþlayan Mehmet Saka, "Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn, "tamamen kaldýrýlmalý" dediði özel güvenlik sistemi 9 milyar lirayý bulan ekonomik büyüklüðüyle binlerce ailenin yaný sýra devlete de büyük miktarlarda maddi katký saðlýyor." diye konuþtu. MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Saka, kaosta dediði özel güvenlik sektörünün sorunlarýna þu sözlerle deðindi, "Özel sektörün laðvedilmesi halinde hem binlerce kiþi iþsizler ordusuna katýlacak hem de devlet önemli bir gelirinden olacak. Türkiye'de sektörde 256 bini polis, 30 bini de jandarma bölgesinde olmak üzere toplam 286 bin özel güvenlik personeli istihdam ediliyor. Yapýlan hesaplamalara göre her bir iþçinin giydirilmiþ toplam maliyeti 2 bin 500 lirayý buluyor. Bu tutarýn yüzde 45 ila yüzde 50'si iþçilere maaþ olarak ödeniyor. Geri kalan yüzde 30 ila yüzde 35'i devlete sosyal güvenlik primi olarak ödeniyor. Geri kalan yüzde 15 kadar kýsým ise baþta kýyafet ve araç gereç olmak üzere diðer MHP Genel Merkez yöneticileri Sungurlu Belediyesi ni ziyaret etti. MHP den Sungurlu ya destek Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yerel yönetimlerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ile Genel Baþkan Yardýmcýsý Mevlüt Karakaya Sungurlu'ya geldi. Sungurlu Belediyesini ziyaret eden Durmaz ve Karakaya'yý Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, MHPÇorum Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, Ýlçe Baþkaný Adnan Barak, baþkan yardýmcýlarý ve partililer karþýladý. Ziyarette Sungurlu Belediyesinde yaþanan olayla ilgili açýklama yapan MHPYerel yönetimlerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz, "Geçen hafta Sungurlu da yaþanan olay hepimizi üzüntüye boðmuþtur. Bu olayda deðerli bir belediye çalýþanýmýz hayatýný kaybetmiþ olasýndan dolayý çok üzgünüz. Merhuma Allah tan rahmet ailesine, mesai arkadaþlarýna ve sevenlerine baþsaðlýðý diliyorum. Elbette hiç olmamasý, yaþanmamasý gereken bir olaydý. Konu yargýya intikal etmiþ durumdadýr. Elbette yargý bu konuyu en ince ayrýntýsýna kadar inceleyecek ve kýsa zamanda aydýnlatacaktýr. Bu konunun üzerinden baþka bir amaçla siyasi bir sonuç elde etme gayretlerinde olanlarý da þiddetle kýnýyoruz. Yargýya olan güvenimiz tamdýr. Belediyemizin üzerlerinde bir baský kurulmasýna müsaade etmeyiz. Biz adli makamlarýn konuyu her yönüyle en ayrýntýlý þekilde inceleyerek en doðru kararý vereceklerine inanýyoruz Yaptýðýmýz bütün incelemelerde genel merkez olarak davanýn gidiþatýný en yakýndan takip eden isimlerden birisiyim diyen Durmaz, Sayýn baþkanýmýzý meselenin içerisine çekmeye çalýþanlarýn bütün heveslerinin boþuna olduðunu gördük. Hiçbir ifade, tutanak söz konusu MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, parti binasýnda basýh açýklamasý yaptý. deðildir. Bu nedenle iþi baþka safhaya çekmek isteyenlere fýrsat verilmeyecektir. Biz genel merkez olarak Belediye Baþkanýmýz Abdulkadir Þahiner in arkasýndayýz. Buradan herhangi bir siyasi amaç çýkarmak isteyenleri de kýnýyoruz. Konunun takipçisiyiz ve her platformda dikkate alarak deðerlendirecek durumdayýz (ÝHA) Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Umut Radyo'da yayýnlanan 'Baþkanlar Konuþuyor' programýna stüdyo konuðu oldu. Meltem Danýþman Çýnar'ýn hazýrlayýp sunduðu programda Yýldýrým, önseçim sürecinde katýlýmýn oraný en yüksek ilin Çorum olduðunu belirterek, "Demokrasi kültürünün içselleþtirilmesi bakýmýndan bu uygulama dikkate alýnmasý gereken ciddi bir aþamadýr." Çorum'un kamu yatýrýmlarýndan yeterince faydalanamadýðýna dikkat çeken CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, 07 Haziran seçimleri ile partilerinin iktidara geleceðini ve 12 yýldýr süren unutulmuþluða son vereceklerini kaydetti. giderlere kullanýlýyor. Yaptýðýmýz hesaplamalara göre, yaklaþýk 286 bin özel güvenlik personeli için yýlda toplam giydirilmiþ olarak 7.8 milyar liralýk bir ödeme yapýlýyor. Ancak, kamu kurumlarýyla özel sektör kuruluþlarýnýn özel güvenlik þirketlerine ödediði bu tutarýn yaklaþýk 3.9 milyar lirasý maaþ olarak iþçinin cebine giriyor. Devlet ise sosyal güvenlik primi ve gelir vergisi olarak bu pastadan 2 milyar 730 milyon liralýk payýný alýyor. Güvenlik personelinin yýllýk elbise ve teçhizatlarý için de 1 milyar 170 milyon lira civarýnda para harcanýyor. Özel güvenlik sisteminin kaldýrýlmasý halinde öncelikle özel güvenlik þirketleri kapýlarýna kilit vurmak zorunda kalacak. Aileleriyle birlikte yaklaþýk 1.2 milyonu bulan iþçiler iþsiz kalacak. Eðitim ve sertifikalar için yaptýklarý ödemeler boþa gidecek. Devlet çok önemli bir gelir kalemini kaybederken, elbise ve ayakkabý gibi yan sektörler 1.1 milyar liralýk pazardan olacak. Cumhurbaþkanýmýz, açýklamasýnda gençlerle ilgili bir çalýþma yapýlabilir ifadesini kullandý. Bu ifadede yer alan genç dedikleri kimler kaç yaþ grubuna giriyor sektör içine baktýðýmýz zaman yasanýn ilk çýkarýldýðý tarihte yaþ aralýðýnda olan gençlerimize iþ istihdamý saðlanmýþtý çoðu arkadaþýmýz 2. yenileme sýnavlarýna giriyor, yani meslekteki 10. seneleri baþlýyor, dolayýsýyla mesleðin çoðu yaþ aralýðýnda. Cumhurbaþkaný, emniyet teþkilatý ihtiyaç doðrultusunda personel alýmý yapýyor, þartlarý uygun olan çalýþanlar baþvurabilirler dedi, þimdi bu cümleye gelelim; emniyet teþkilatýna alýnan personeller 4 Yýllýk üniversite mezunu olan kiþilerdir. Peki sektörde çalýþan personelin mezuniyet durumu içerisinde 286 bin kiþiden sadece 10 bin tanesinin müracaat þartlarý tutmaktadýr. Avrupanýn çoðu ülkesini ikiye hatta üçe katlayacak fazlalýkta bir eðitim veriliyor, peki Almanya'da Belçika'da Fransa'daki eðitimlere bakarsak saat olarak bizden azlar ama ben bu ülkelerde bu gibi sorunlarýn yaþandýðýný tahmin etmiyorum. Neden mi? Çünkü yetkileri var. Ayrýyeten özel güvenlik þirketlerinin kurulumu aþamasýnda 20 bin lira harç alýnýyor. Ayný yasada her kurum kendi güvenlik birimini oluþturabilir, bunu için de herhangi bir ücret talep edilmez deniyor. Özel güvenlik þirketleri Ýç Ýþleri Bakanlýðý kapýlarýnda aylarca faaliyet izin belgesi alabilmek için bekletilmekte iken, kurumlarýn güvenlik birimi kurma aþamasýnda valilik izni yeterlidir deniliyor. Sistemi komple laðvetmek yerine, çalýþan personellerin eðitiminden baþlayarak yeni müfredatlarla akademik bir eðitim saðlayabilirsiniz, gerekli eðitimin sonucunda görev bölgesinde yetkilerini Avrupa'daki özel güvenlik görevlileri ile ayný standartlara getirerek, özlük haklarýnda iyileþtirmeler yaparak sorunu çözebilirsiniz. Þirketlerin haklarýný koruyarak kendi bünyesinde özel güvenlik hizmeti birimi kurulmasýnýn önüne geçerek, sektörde þirketlerin saygýnlýðýný artýrabilirsiniz. Korkmayýn ülkede iki büyük güç var, biri askeriye, birisi emniyet teþkilatý. Bizim üçüncü büyük güç olma gibi bir talebimiz yok. Bizler yasalarda da belirtildiði üzere genel kolluða yardýmcý mahiyette görev alan kiþileriz." Polisimize güvenimiz tam MHP Çorum Milletvekili Adayý Sami Çam, Türk Polis Teþkilatýnýn 170. kuruluþ yýldönümü nedeniyle mesaj yayýmladý. Mesajýnda polisimiznden övgüyle bahseden Çam þöyle dedi; Türk Polisi, gösterdiði olaðanüstü gayretlerle yaptýðý hizmetler sonucunda, milletinin gönlünde taht kurmanýn haklý gurur ve mutluluðunu yaþamaktadýr. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduðu demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelecek her türlü þer odaklarýný önlemek ve her karýþý atalarýmýzýn kanlarý ile sulanmýþ bu vatan topraklarý üzerinde milletimizin huzur ve güven içerisinde yaþamasýný temin eden polis teþkilatýmýza olan güvenimiz tamdýr. Gücünü halktan ve kanunlardan alan Türk Polisimiz, görevini her zaman fedakârca yapmýþ, gerektiðinde canýný hiçe sayarak ulvi görevlerini yerine getirmiþ, toplumumuzun güvenini ve takdirini kazanmýþtýr. Unutulmamalýdýr ki, demokrasinin yaþamasý diðer özgürlüklerin yanýnda ancak toplumda huzur ve güvenliðin saðlanmasýyla mümkündür. Polisimizin; atama ve taltiflerde yapýlan haksýzlýklar, hak edenin hak ettiði birimde olmamasý, hak etmeyenin hak etmediði yerlere gelmesi, aðýr ve yorucu çalýþma þartlarý, keyfi olarak yapýlan tayinler gibi sorunlarý vardýr ve bu sorunlar en kýsa zamanda çözüme kavuþturulmalýdýr. Demokrasisi ve ekonomisi güçlü bir Türkiye de Emniyet Teþkilatýmýz da güçlü olacaktýr. Bu nedenle ülkemizi bütün sýkýntýlardan kurtarýp, güçlü, saygýn bir ülke haline getirmek yönetimlerin en temel görevi ve hedefleri arasýnda olmalýdýr. Polis Haftasý ný bu duygu ve düþüncelerle kutluyor, bu vesileyle, görevlerini kahramanca yerine getirirken þehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi þükranla anýyor, görevleri baþýndaki tüm polislerimize ve deðerli ailelerine þahsým ve Milliyetçi Hareket Partisi adýna saygý ve selamlarýmý sunuyorum. Sami Çam 'Ýktidar Çorum'u unuttu' Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Umut Radyo nun konuðu oldu. Hayrettin Karaman Ölen kim öldüren kim? Ýki Müslüman kýlýçlarýyla birbirine girdiðinde ölen de öldüren de ateþtedir. -Ya Rasulallah, þu katil, peki öldürülenin suçu ne, niçin o da cehennemlik oluyor? - O da diðerini öldürmek istiyordu. Cumhurbaþkanýmýz Ýran'da þöyle diyor: Ölen kim? Müslüman ve insan. Kim kimi öldürüyor diye baktýðýmýz zaman ben burada mezhebe bakmýyorum. Beni ne Þia ne Sünni ilgilendirir. Beni burada Müslüman ilgilendiriyor. Ben insan odaklý olarak bakmak durumundayým. Ýnsan yaradýlmýþlarýn en þereflisi. Ama yine insan çok acýmasýz ve bu kadar insan öldürülüyor. Bunu kabullenmek mümkün deðil. Öyleyse bizim biraraya gelerek, oturarak, konuþarak bu iþin müzakeresini, müþaveresini yaparak artýk bu kana, ölüme hep birlikte bir son vermemiz lazým. Ýslam dünyasýnda gerçek liderin yerini iþgal edenlere bakýyoruz, iþleri güçleri þundan ibaret: Alabildiðine servet edinmek, bir kýsmýný ne olur ne olmaz diye yurt dýþýna kaçýrmak, israf, lüks ve refah içinde hayat sürmek. Göreceli olarak daha layýk olanlarýn iþbaþýna gelmelerini engellemek için gerekirse düþmanla bile iþbirliði yapmak. Halkýn sesini boðazýna týkamak, mazlumlarýn ve maðdurlarýn hak ve hürriyet istemelerini aðýr suç sayarak canlarýný ve mallarýný ellerinden almak. Kendileri geberdiklerinde yakýnlarýnýn ayný zulme ve harama devam etmeleri için tedbirler almak. Müslümanlarýn mallarý ve canlarýna göz dikmiþ olan sömürgecilerle iþbirliði yapmak Bir de mezhepçiler var. Kendilerini Ehl-i sünnet avukatý veya bekçisi ilan edenler muhtemelen seslerini yükselterek: Ne demek beni Sünni ve Sünnilik ilgilendirmez, Ýslam Sünniliktir, elbette onu koruyacak, diðerleri ile savaþacaksýn diyecekler. Beyler, Cumhurbaþkaný Sünniliði terk edelim demiyor, mezhep kavgasýný býrakalým, Ýslam'ý ve insaný korumayý baþa alalým diyor. Ýnsaný ve Ýslam'ý koruyamazsanýz mezhebi de koruyamazsýnýz. Yýllarca önce Ýranlý din ve ilim adamlarýyla Türkiye'de yaptýðýmýz bir ilmi toplantýnýn sonuç bildirisinde þu cümleler yer almýþtý: Dinin usulünde (olmazsa olmaz inanç esaslarýnda) birleþelim, mezhebin usulünde (mezhepleri farklý kýlan inanç ve uygulamalarda) ise taraflarý kendi hallerine býrakalým, herkes kendi mezhebini uygulasýn, ama mezhep yaymaya çalýþmasýn. Bu hikmetli karar bugün de yarýn da geçerlidir. Bir de para meslesi var. Yine Cumhurbaþkanýmýz þöyle diyor: Döviz kuru noktasýnda biz baþka paralarýn baskýsý altýnda kalmayalým. Ekonomide Ýran'ýn yerli parasýyla Türkiye'nin yerli parasý bizim alýþveriþ noktasýndaki aracýmýz olsun Bu konuda daha önce merkez bankalarýmýzý da milli bankalarýmýzý da görüþtürdük ama hala adýmý atamadýk. ABD'nin parasý ne ekonomik durumuna ne de altýn gibi görece bir sabit bir deðere baðlý. Kararýný veriyor, kâðýdý boyayýp dünyaya sürüyor. Çeþitli sebeplerle ülkeler karar almýþlar, dolarý rezerv para yapmýþlar, kendilerini kendileri esir etmiþler. Söylentilere göre dolardan çýkmak isteyenleri de ABD cezalandýrýyormuþ. Türkiye, Ýran, Suûdîler karar alýp birlikte hareket etseler ve bir baþka para veya para politikasýnda karar kýlsalar ABD ne yapacak? Ýslam dünyasý liderini ve þuurlu halkýný bekliyor, inþallah er veya geç ýþýk Doðu'dan gelecektir. Ülkü Ocaklarý binasý açýlacak Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Ýl Baþkanlýðý binasý törenle açýlacak. Ayný gün Kutlu Þahlanýþ Gecesi düzenlenecek. Eski Tekel binasý arkasýndaki Ülkü Ocaklarý Ýl Binasý nýn açýlýþý 12 Nisan Pazar günü saat de gerçekleþtirilecek. Açýlýþ nedeniyle sinevizyon, mehteran ve Kafkas ekibi ile konser var. Ayný gün saat da Atatürk Spor Salonu nda Kutlu Þahlanýþ Gecesi var. Gecede Ali Kýnýk ve Osman Öztunç konser verecek.

5 (Ç.HAK:3614) Düvenci'de dolu dolu bir yýl MUSTAFA BURAK YALÇIN Düvenci Beldesi Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn, yerel seçimlerde göreve gelmesinin ardýndan geçen bir yýllýk süreci deðerlendirdi. Þellale Kafe'de düzenlenen kahvaltýlý toplantýya, Düvenci AK Parti Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Yurt, Süleyman Varol, Süleyman Çetin, Veysel Sert, Teþkilat Baþkaný Zekeriya Yurttaþ ile basýn mensuplarý katýldý. Kahvaltý öncesi konuþma yapan Düvenci Beldesi Belediye Baþkaný Yalçýn, seçim propaganda döneminde halka verdiði söz üzerine göreve baþladýktan hemen sonra belediyenin mali durumunu tespit ettiðini, bir yýllýk zaman diliminde yapýlan diðer alt ve üst yapý çalýþmalarý hakkýnda kamuoyunu bilgilendirmek istediklerini ifade etti. Göreve geldikleri günden bugüne kadar yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Yalçýn, "Beldemiz mezarlýðýna bin 500 metrekare kilit taþý döþeyerek çevre düzenlemesi yaptýk. Yapýlan düzenlemeyle mezarlýðýmýz daha güzel bir görüntüye kavuþtu. Beldemiz mezarlýðýna 3 adet çeþme yapýlarak halkýmýzýn hizmetine sunuldu. Mehmet Akif Sokak ve küme evler su þebeke hattýna700 metre su borusu döþenmiþtir. Ayrýca beldemiz içme suyu ana hattýnda bin metrelik aspesli boru yerine plastik boru döþenerek su þebekesinin deðiþimi çalýþmalarý büyük ölçüde tamamlanmýþtýr. Beldemizde yapýmýna daha önceki dönemde baþlanan ve yüze 70'i önceden tamamlanan atýk su arýtma tesisi tamamlanmýþtýr. Beldemiz belde merkezinde 3 bin metre kilit taþý döþeme iþi yapýldý. Belediyemiz araçlarýnýn bulunduðu araç garajýnýn içine kilit taþý döþemesi yapýlarak daha düzenli hale getirilmiþtir." Dedi. 'HER MAHALLEYE HÝZMET GÖTÜRDÜK' Beldeye baðlý her mahalleye hizmet götürdüklerini anlatan Yalçýn, "Alt yapý çalýþmalarý kapsamýnda Kýþla Deresi mahallesinde içme suyu þebekesinden kaynaklanan sorunlar giderilirken, 4 bin metrekare kilit taþý döþendi. Gedikbekir mahallemize ise su deposu yaptýk. Ýçme suyu þebeke hattýnýn da tamamlanmasýyla birlikte bu mahallemizdeki içme suyu sorunu çözüme kavuþturuldu. Kultak mahallemizde ise içme suyu þebekemize iki ayrý kaynak baðladýk. Ataköy mahallemizde bir adet çeþme yaptýrýrken, 3 bin metrekare kilit taþý döþeme iþi yapýlmýþtýr. Ýkipýnar mahallesine bir adet çeþme yaptýrdýk. Yine bu mahallemiz de bulunan caminin çevresinde çevre düzenleme çalýþmasý yaptýk. Belediye olarak imkânlarýmýz dâhilinde belde halkýmýza en iyi hizmetleri sunmaya çalýþýyoruz. Bundan sonra daha iyi hizmet sunmak amacýyla çalýþacaðýz." diye konuþtu. 'BELDEMÝZE KÜTÜPHANE KA- ZANDIRDIK' Öðretmen olduðu için eðitime ayrý bir önem verdiðini vurgulayan Baþkan Yalçýn, "Eðitime yapýlan yatýrým geleceðe yapýlan en büyük yatýrýmdýr. Göreve geldiðim günden itibaren beldemizde bir kütüphane kazandýrmak için çalýþma baþlattýk. Hizmet binamýzýn alt katýnda atýl haldeki bölümlerde gerekli tadilat çalýþmasý yaparak kütüphanemizi kurduk. Kitap alýmlarý ve yapýlan baðýþlarýn ardýndan kütüphanemizi hizmete açtýk. Kütüphanemize ayrýca 2 adet bilgisayar kazandýrdýk. Öðrencilerimiz artýk boþ zamanlarýnda kü- Düvenci Beldesi Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn tüphanede hem kitap okuyorlar, hem ders çalýþma fýrsatý buluyorlar. Onlarý burada görmek bizi mutlu ediyor. Kütüphanemizin kurulmasýnda katkýda bulunan Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýmýz Turhan Candan Beye, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Ýl Genel Meclisimize, Ýl Müftülüðümüze, TÜGEÇ üyeleri, Dr. Aslan Erkan'a teþekkür ederim" þeklinde konuþtu. Temizlik iþlerinde kullanýlmak üzere AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun giriþimleriyle belediye ye bir çöp toplama aracý kazandýrdýklarýný dile getiren Yalçýn, yeni çöp aracýnýn önümüzdeki günlerde teslim alýnacaðýný ifade etti. KADINLAR ÝÇÝN KURSLAR Beldede yaþayan kadýnlara yönelik sosyal ve kültürel kurslar düzenlediklerini açýklayan Yalçýn, þöyle dedi: "Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve Ziraat Odalarý Birliði arasýnda 'Kadýn Çiftçi Eðitimi' iþbirliði protokolü ile kýrsal alanda yaþayan ve çiftçilikle uðraþan kadýnlarý tarýmsal konularda eðitmek, toplumsal cinsiyet eþitliði, kadýna yönelik þiddet, kiþi hak ve özgürlükleri v.b. konularda bilgilendirmek, sosyal güvenlik konusunda farkýndalýk oluþturmak, kurumlar arasý iþbirliðini geliþtirmek için imzalanan protokol kapsamýnda ilk kursumuzu açtýk. Kurslara katýlan kadýnlarýmýza kooperatifçilik, giriþimcilik-liderlik, iklim deðiþikliði, toplumda cinsiyet eþitliði, Türkiye' de kadýn erkek eþitliði alanýnda mevcut durum, yasal geliþmeler, ulusal geliþmeler- kurumsal yapýlanmalar, kadýna yönelik þiddet, üreme saðlýðý ve güvenli annelik, bayat ekmek Ýsrafýnýn önemi gibi konularda eðitim veriliyor. Bu kursumuzun tamamlanmasýnýn ardýndan Gýda Tarým ve hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü ve ÝÞKUR'la yapýlan protokol çerçevesinde beldemizde 434 saatlik (54 gün) peynircilik kursu açýldý." Baþkan Yalçýn, Düvenci'ye yapýlan hizmetlerde þahsýna ve belediyeye hep destek olan baþta AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu olmak üzere, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç'a teþekkür etti. Baþkan Yalçýn, ayrýca kamu kurumlarýndan zaman zaman destek aldýklarýný belirterek, baþta Ýl özel Ýdaresi ve DSÝ olmak üzere tüm resmi kurumlarýn yönetici ve çalýþanlarýna belde sakinleri adýna teþekkür etti. Düvenci Beldesi Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn, Düvenci Belediyesi nin yaptýðý icraatlarý aktardý. Baþkan Yalçýn, bir yýllýk süreci basýn toplantýsý ile özetledi. Polis teþkilatýmýzýn kuruluþunun 170. yýlýný caný gönülden kutluyoruz. Þehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Görevlerinin hakkaniyetle, saðlýklý,sýhhatli olarak devamýný diliyor saygýlarýmýzý sunuyoruz. Tel: Tel: Fax: Yeni Sanayi Caddesi (Terminal Yaný) No: 6 Çorum Baðýmsýz Kamu Görevlileri Konfederasyonu Genel Baþkaný Bayram Zengin, BASK a baðlý sendikalar Baðýmsýz Büro-Sendikasý Genel Baþkaný Remzi Kýzýlkaya ve Anadolu Eðitim Sendikasý (AES) Genel Baþkaný Cansel Güven, AES Genel Baþkan Yardýmcýsý Ali Taþtemir, yerelde sendikalarýn temsilcileri Nihat Örs, Yüksel Tavukçu, Hayati Çam ve Musa Topbaþ, Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Cemiyet Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Demirer in ev sahipliðinde gerçekleþtirilen ziyarette genel gündem ve sendikal geliþmeler deðerlendirildi. BASK Genel Baþkaný Bayram Zengin, yeni hükümet programýnda memurun olmadýðýný söyledi. 7 Haziran seçimleri öncesinde siyasi partilerin beyannamelerinde memurlarýn sorunlarýna yer verilmesini beklediklerim belirten Zengin, þöyle dedi: "7 Haziran genel seçimleri öncesinde seçime girecek siyasi partilerimizde memurlarýn sorunlarý karþýsýnda büyük bir sessizlik hakim. Seçim beyannamelerinde memurlarla ilgili ne diyeceklerini hangi vaatlerde bulunacaklarýný merak ediyoruz. Dahasý, seçim beyannamelerinde memurlara yer verilip verilmeyeceðini merakla bekliyoruz. 62. Hükümetin programýnda memur yer almadý mali yýlý bütçesinde memur yer almadý. Peþpeþe çýkarýlan torba kanunlarda da memura yer bulunamadý. Þimdi hem iktidar hem de muhalefet partilerinin seçim beyannamelerinde memurlarýn yer bulup bulamayacaðým merakla bekliyoruz. Memur gözden çýkarýldý mý? Torba kanunlarla vergisini, borcunu vaktinde ödemeyen, üstelik sermayesine katarak haksýz kazanç peþinde koþan yüzsüzlere 100 milyar liranýn üzerinde kýyak geçilirken memurlarla ilgili tek bir iyileþtirme yapýlmamasýný anlamak ve insafla baðdaþtýrmak mümkün deðildir. Memura hep baþka bahara denilmesi kabul edilemez. Hükümetin Memur Sen ile imzalanan toplu sözleþmeyi gerekçe göstermesi kabul edilemez. Çünkü iktidar2014 yýlýnýn son aylarýnda hakim ve savcýlarla bu meslekte sayýlanlara lira, akademik personele de 400 ila 750 lira arasý ek zam vermekle, hükümet toplu sözleþme metnini tanýmadýðýný ilan etmiþtir. Ancak hükümet memurlarýn haklý talepleri gündeme geldiðinde toplu sözleþmeyi öne sürmektedir. 61. Hükümet toplu sözleþmeyi gerekçe göstererek 2014 yýlýnda memura 123 liralýk sadakayý reva görmüþtür. Hükümet toplu sözleþmeyi gerekçe göstererek 2014 yýlýnda enflasyon farkýný vermemiþtir. Hükümet toplu görüþmeyi gerekçe göstererek 2015 yýlýnýn ilk altý ayý için Ocak ayýnda memur ve emekli aylýklarýna yüzde 3'lük sadaka zammý uygulamýþtýr. Oysa Mart ayý sonu itibariyle yýlýn ilk üç aylýk enflasyon oraný yüzde 3,03'le artýþ miktarýný geçmiþtir. CUMA 10 NÝSAN Çözüm baðýmsýz sendikacýlýkta (Ç.HAK:2381) Hükümet önünde seçim olmasýna raðmen imzalanan toplu sözleþmeyi gerekçe göstererek Temmuzu bekleyin demektedir. Açýkça ilan ediyoruz ki, Hükümet ile Memur Sen arasýnda imzalanan toplu sözleþme deðil, tam adýyla ve açýkça "toplu peþkeþtir. Üyelerinin ve çalýþanlarýn yerine iktidarýn çýkarlarýný savunan, pazarlýk süresini yarýda keserek kamu görevlilerinin taleplerini toplu pazarlýk masasýnda býrakan bir kuruluþu sendika olarak adlandýrmak mümkün deðildir. Daha acý ve üzücü olaný; yandaþ ve güdümlü sendikanýn "Gaflet, Dalalet ve hatta Hiyanef'inden hükümetin medet ummasý, yararlanmasý, bu nedenle milyonlarca memur ve emeklisini hak kaybýna uðratmasýdýr. Ýþbirliði içinde; memurun bir cebinde Memur-Sen'in, bir cebinde iktidarýn eli var. Çözüm baðýmsýz sendikacýlýkta Memurlarýn örgütlü olduklarý 13 yýldan beri, masaya oturan sendikalar deðiþmiþ ama memurlarýn kaderi deðiþmemiþtir. Memurlarýn toplu pazarlýk masasýnda hak kaybýna uðramalarý ve masadan maðlup kalkmalarýnýn tek nedeni yetki verilen sendikalarýn güdümlü ve yandaþ sendika olmalarýdýr. Memurun kazanmasýnýn tek yolu toplu pazarlýk masasýna iktidarlarýn yandaþlarýný deðil baðýmsýz sendikalarý taþýmasýdýr. Artýk, memurlarý açlýða ve sefalete mahkum eden yandaþ sendikacýlýðýn, güdümlü sendikacýlýðýn devri kapanmalýdýr. Tüm memurlarý, sendika deðiþtirme hakkýný kullanarak, haklarým savunacak baðýmsýz sendikalarda toplanmaya ve baðýmsýz sendikalarý toplu pazarlýk masasýna göndermeye davet ediyorum. Çorum'da BASK ve baðlý sendikalara gösterilen yoðun ilgiden ve sendikalarýmýza kitlesel katýlýmdan dolayý memur arkadaþlarýmýza da ayrýca teþekkür etmek istiyorum. Konfederasyonumuza katýlýmlar bizi ziyadesiyle memnun etmekte ve geleceðe daha güvenle bakmamýz için bizlere þevk vermektedir. KUTLAMA Mensubu olmaktan gurur duyduðum; Emniyet Teþkilatý nýn tüm mensuplarýnýn 170. kuruluþ yýldönümünü kutluyor, teþkilatýn her kademesinde hizmet vermiþ þehit polislerimizi rahmetle anýyor, görevleri baþýndaki fedakâr polislerimiz ve bütün teþkilat mensuplarýna çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum. (Ç.HAK:3614) BASK yöneticileri Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Kaya ARSLAN EMS ÖZEL GÜVENLÝK

6 6 CUMA 10 NÝSAN 2015 CEMAL ASKERDE Yeni asker olan Cemal'e komutaný sormuþ : - Savaþta siperdesin, sað taraftan düþman askeri geldiðini gördün. Peki ne yaparsýn? Cemal heyecanla cevap verir: - Hemen çevirir silahýmý üzerlerine ateþ açarým komutaným. Komutan tekrar sormuþ: - Peki, karþýdan geliyorsa? - Karþýya ateþ açarým, komutaným. - Arkadan geliyorsa? deyince komutan, Cemal dayanamamýþ: - Komutaným, bu ordunun askeri bir ben miyim da?

7 AK Parti ye göre 3 kesin AK Parti Sungurlu ve Bayat Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýsý yapýldý. Parti binasýnda yapýlan toplantýya AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Ýl baþkan yardýmcýsý Av. Ýsmail Yaðbat, Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Havva Özata, il ana kademe, genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, kadýn kollarý, gençlik kollarý baþkan ve üyeleri mahalle temsilcileri yönetim kurulu ve partililer katýldý. Toplantýda Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Yeni Türkiye yolunda çýktýðýmýz kutlu yolda Milletvekili adaylarýmýz tüm Çorum'un adayýdýr. 25. Dönem Milletvekilliði Genel Seçimi adaylýklarýnýn belirlenmesinin ardýndan AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, seçim çalýþmalarýna Sungurlu dan baþladý. Baðcý'yý Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðýnýn önünde; Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Mevlüt Göyhan, Alaattin Tosundere, Mehmet Sarýtepeci, Bekir Sami Ünsal, Kadir Þeran, Bülent Kaleli, Metin Özsarý, Kaðan Kýrmýzýoðlu, Mehmet Kaplan, Recep Uluç, Yasin Çýrakoðlu, Duran Akgümüþ, Sevim Koçak, Iþýlay Sapel, Gazi Uzan, Ýlyas Yaðlý, Ayhan Akcan, Ýl Genel Meclis Üyeleri Ramazan Kelepircioðlu, Aziz Sarýyüce, Ünal Cevizci, Belediye Meclis Üyeleri Ýlyas Yýldýrým, Devlet Kanmýþ, Ýrfan Kasýmbuðu, Adem Balkanlýoðlu, Kadir Kolcu, Kadýn Kollarý Baþkaný Havva Özata ve Kadýn Kollarý Üyeleri, Gençlik Kollarý Baþkaný Fatih Atalay ve Gençlik Kollarý Üyeleri ile Eski Ýlçe Baþkanlarý Mustafa Lafçý, Þükrü Leylek ve Eski Belediye Baþkaný Ahmet Karacif ile Köy Muhtarlarý ve çok sayýda hemþerisi karþýladý. Karþýlamada kalabalýk heyet Baðcý'ya yeni dönemde de baþarýlarýnýn devamýný dilediler ve hayýrlý olsun dileklerinde bulundular. Yapýlan açýklamaya göre Baðcý, Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, Kadýn Kollarý Baþkaný Havva Özata ve Gençlik Kollarý Baþkaný Fatih Atalay ile birlikte basýna açýk bir deðerlendirme toplantýsý yaptý. Toplantýda Özkan; "AK Parti Sungurlu Teþkilatý olarak Sungurlu'daki yüksek çýtamýzý koruyarak daha da yukarý taþýyacaðýz. Adaylarýmýzýn Ýlimiz ve Ýlçemize hayýrlý olmasýný diliyoruz. Hep beraber AK Parti'nin icraatlarýný ve hedeflerini anlatacaðýz" Kadýn Kollarý Baþkaný Özata da Sungurlu Kadýn Kollarý Teþkilatý olarak her zamankinden yüksek bir performansla çalýþmalarýný yürüteceklerini ifade etti. GÜCÜMÜZÜ MÝLLETTEN ALIYORUZ Baðcý yaptýðý konuþmasýnda özetle þu ifadelere yer verdi; Adaylýðýmýzýn ilan ediliþinden bugüne desteklerini, dualarýný ve tebriklerini sunan herkese teþekkür ediyorum Milletvekili Genel Seçimlerinin ülkemize, ilimize ve bütün siyasi partilere hayýrlý olmasýný, huzurlu bir seçim süreci geçirmemizi dilerim. Biz AK Parti olarak 12 yýllýk sicilimiz, performansýmýz, hizmetlerimiz, yatýrýmlarýmýz, politikalarýmýz ve seçim beyannamemizle ortaya konulacak Yeni Türkiye'nin inþasýný gerçekleþtirecek hedeflerimizle Milletimizin karþýsýna çýkacaðýz. Boþ laflara ve polemiklere elbette söyleyeceklerimiz var. Karalama, yok sayma, gözden gelme, küçümseme ve Mikro Milliyetçilik siyasetinin Çorum'da bir Türk polisini kutladý Çorum Milletvekili AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Cahit Baðcý, Polis Teþkilatýnýn 170. kuruluþ yýldönümü nedeniyle tebrik mesajý yayýmladý. Çorum Emniyet Teþkilatýnda görev yapan tüm polisleri kutlayan Baðcý, mesajýnda; Emniyet Teþkilatý, geçmiþte olduðu gibi bugün de yasalarýn uygulanmasý, demokratik düzenin, temel hak ve özgürlüklerin korunmasý, toplumda barýþ, huzur ve güven ortamýnýn saðlanmasý ve halkýn birlik ve bütünlük içinde yaþamasýnýn saðlanmasý gibi kutsal bir görevi baþarýyla yerine getirmektedir. Bundan önce olduðu gibi bundan sonrada birlik ve beraberlik içinde hareket ederek var gücümüzle çalýþýp, genel merkezimin bizden beklediði vekil sayýsýný çýkartacaðýz. Bizler her zaman partimizin davasýný kendisine düstur edinmiþ ve bu yolda hareket eden bir teþkilatýz. Partimizin kuruluþundan bugüne girdiðimiz her seçimde oyumuzu artýrarak çýtamýzý yükselttik bu seçimlerde de çýtamýz yüksek olacaktýr Konuþmalarýn ardýndan toplantýda milletvekilliði seçimleri öncesi yapýlan çalýþmalar, parti politikalarý ve diðer konularda istiþare gerçekleþtirildi. Baðcý Sungurlu dan baþladý 170. hizmet yýlýna ulaþmanýn haklý gururunu yaþayan, vatanýn her yerinde ve her þartta fedakârca çalýþan, üstlendiði kutsal görevini, büyük bir vazife aþkýyla caný pahasýna yerine getiren Türk polisimizi ve Emniyet Teþkilatýmýzýn tüm çalýþanlarýný caný gönülden kutluyor, görevleri sýrasýnda þehit düþen polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anýyorum. Halkýmýzýn huzuru ve güvenliði için gece gündüz demeden çalýþan tüm polislerimize teþekkürlerimi, saygý ve sevgilerimi sunuyor, tüm Emniyet Teþkilatý çalýþanlarýna görevlerinde baþarýlar diliyorum. ifadelerine yer verdi. karþýlýðýnýn olmadýðýný bunlara bel baðlayanlar görmüþlerdir. Biz siyasi nezaket çerçevesinde, temiz ve þeffaf bir siyaset yapmaya gayret gösterdik ve göstermeye de devam edeceðiz. Biz sýrtýmýzý millete dayadýk, gücümüzü milletten alýyoruz. Muhalefet partilerine ve adaylarýna tavsiyem; açýk, net ve geleceðe dair gerçekçi tezlerinizle milletimizin karþýsýna çýkýn. Ýnþallah 7 Haziran 2015 Seçimleri milletimizin AK Parti'ye olan güveninin tekrar tescillendiði bir gün olacaktýr. Bugünden itibaren bütün ekibimizle, gücümüzle sahada olacaðýz. Yeni Türkiye'nin inþasýný ve demokratik, özgürlükçü ve sivil bir Anayasanýn hazýrlanmasýný saðlayacak daha güçlü bir Parlamentonun oluþmasý için tam yok Adaylarýmýzla uyum içerisinde çalýþacaðýz olarak inþallah yine galip çýkacaðýz. diyen Özkan, konuya iliþkin þunlarý söyledi; Aziz milletimiz hiçbir zaman bizi yalnýz býrakmadý daima destek verdi. Biz de, milletimizin talep ve isteklerini her zaman emir telakki ettik, baþta sayýn millet- AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, 7 Haziran da yapýlacak genel seçimler öncesi belli olan Milletvekili adaylarýný kutlayarak, Vatanýmýza, milletimize, ilimize, ilçemize hayýrlý olsun. Partimizin ilçe teþkilatý olarak, sayýn vekillerimiz milletvekili adaylarýmýzla uyum içerisinde çalýþacaðýz ve 7 Haziran genel seçimlerinde, milletimizin deðerli desteðiyle AK Parti olmak üzere gece gündüz milletimizin hizmetinde çalýþtýk. AK Parti teþkilatlarý olarak, biz her zaman aziz milletimizin AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. AK Parti Sungurlu Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýsý yapýldý. Cahit Baðcý, seçim çalýþmalarýna Sungurlu dan baþladý. Ýlyas Özkan saðduyusuna ve desteðine güvenerek bugünlere geldik. Aldýðýmýz oylarýn hakkýný vermek için gecemizi gündüzümüze katarak çalýþtýk. Yerel seçimlerdeki sonucu yol kazasý olarak deðerlendiriyoruz. Bunu 7 Haziran seçimlerinde inþallah hep birlikte çalýþarak deðerli halkýmýzýn desteðini alarak bu durumu telafi edeceðiz. Hizmetlere daha büyük bir aþk ve þevkle devam edeceðiz. Milletimiz asla kaos istememektedir. Milletimiz, tehdit ve þantajlarla, paralel mantýklarla bir yere varýlmayacaðýný, vurdulu-kýrdýlý zorba zihniyetlerle hiçbir þeyin halledilemeyeceðini, hiçbir yerin yönetilemeyeceðini çok iyi bilmektedir. Kadirþinas milletimizin, zaman tünelinde kalan bu anlayýþlara gereken cevabý her zaman olduðu gibi 7 Haziran seçimlerinde de sandýkta deðerli oylarýyla çok daha büyük bir destekle vereceðine inanýyoruz. Polise övgü CUMA 10 NÝSAN Bayat ýn sorunlarý çözülüyor Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, AK Parti Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Ceylan, Belediye Meclis Üyesi Bahattin Öztürk, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti. Ýlçenin taleplerinin bir bir gerçekleþtiðini ifade eden Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, "Ýlçemizin sorunlarý ve taleplerimiz sayenizde gerçekleþiyor. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýndan talep ettiðimiz sizin de iþin baþýndan itibaren takip ettiðiniz Vidanjörümüzü bugün Baþbakanýmýz Sayýn Ahmet Davutoðlu'nun elinden sayenizde teslim aldýk. Týmarlý Sulamasý 2.Kýsým projesinin ihale edilmesinde göstermiþ olduðunuz gayretli çalýþmalarýnýz, Özel Sektör Tarým ve Hayvancýlýk yatýrýmý sizin sayenizde ilçemizde gerçekleþiyor, arsa tahsisi ile ihale edilmesini de saðladýðýnýz Sosyal Güvenlik Merkezi hizmet binamýzýn inþaatý baþladý. Ýlçe merkezi taþkýn koruma çalýþmasý baþlýyor Ýlçe Merkezinin Yerleþim Yeri ve Arazilerinin Taþkýndan Korunmasý Ýnþaatý için 1 Nisan tarihinde yer teslimini yaptýk yýlýnda yapýmýna baþlanan teknik hatadan dolayý yarým kalan köprünün yapýlmasýnýn da saðlanacaðý iþ kapsamýnda, köprü ile hayvan pazarý arasýnda 880 m. çift taraflý Betonarme Taþkýn Koruma Duvarý yapýlacaktýr. Kulalý dan baþarý dileði AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Türk Polis Teþkilatýnýn 170. kuruluþ yýldönümü nedeniyle mesaj yayýmladý. Mesajýnda, tüm teþkilat mensuplarýný kutlayan Uslu, Devletimizin temel unsurlarýndan biri olan Emniyet Teþkilatýmýz, kamu düzeninin temini, halkýmýzýn huzur ve güven içinde yaþamasý, insan haklarýnýn korunmasý, hukukun uygulanmasý görevlerini yerine getirmektedirler. Sürekli geliþme prensibiyle eðitime önem veren, her türlü suç ve suçlularla mücadele edebilmek için güvenlik sektöründeki yeni teknolojileri yakýndan takip eden Emniyet Teþkilatýmýz önemli baþarýlara imza atmaktadýr. Emniyet Teþkilatýmýzýn, güvenlik ve özgürlük arasýndaki hassas dengeyi her þartta gözeten; halkýn ihtiyaç ve taleplerini dikkate alan bir hizmet anlayýþýný daima ön planda tutacaðýna inanýyorum. Bu vesile ile Türk Polis Teþkilatý'nýn 170. kuruluþ yýldönümünü kutluyor, þehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, bütün mensuplarýna baþarýlar diliyorum. Sevgi ve selamlarýmla" Hak-Ýþ Ýl Temsilcisi Hizmet Ýþ Þube Baþkaný Hak-Ýþ ten nezaket ziyareti Hak-Ýþ Ýl Temsilcisi Hizmet Ýþ Þube Baþkaný Mustafa Köroðlu, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri ve HAK-ÝÞ Onursal Genel Baþkaný Salim Uslu yu ziyaret etti. Köroðlu, ziyarette Uslu yu yeniden aday olmasýndan dolayý tebrik ederek, örgütlenme çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi. Uslu ise ziyaretten duy- Mustafa Köroðlu, Milletvekili Uslu yu ziyaret etti. duðu memnuniyeti dile getirerek, Siyaset uzun soluklu bir iþ. AK Parti bir dava partisi ve bir nesil hareketidir. Çorum'a ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceðiz. Nurettin Kulalý Tevekli köyü afet konutlarý yapýmý baþladý Tevekli köyümüze 87 Konut, 44 Ahýr ve Altyapý çalýþmalarý baþladý. Ýlçemiz adýna vermiþ olduðunuz katký ve desteklerden dolayý çok teþekkür ederiz" Bakan Güllüce'ye teþekkür Çorum'a verdiði destek ve katkýlardan dolayý Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce'ye teþekkürlerini ifade eden Uslu, "Bakanýmýz bize ve Çorum'a çok deðer veriyor, taleplerimizi geri çevirmiyor, kendisine bir kez daha teþekkür ediyoruz. Ramazan ayýnda da Çorum'u ziyaret ederek bizleri onurlandýrmýþtý. Geçtiðimiz hafta Ýl Özel Ýdaremize 4 adet Çöp Toplama Aracý ile 200 Adet Çöp Konteynýrý da teslim edildi. Bugün de siz Vidanjörünüzü teslim aldýnýz. Bayat ilçemize hayýrlý olsun. Bayat'ýn karayolu talepleri gerçekleþiyor Bayat ilçemizin Ankara ve Çorum'a ulaþýmýný saðlayan; 2 Kýsým olarak ihalesi yapýlan Ýskilip-Çankýrý yolunun 1.Kýsmý yaklaþýk 31 Milyon TL bedelle ihalesi sonuçlanmak üzere, 2. Kýsmý ile ilgili ise de Kamu Ýhale Kurumuna yapýlan itirazlar deðerlendirilmektedir. Bayat Þehir Giriþi Ýstinat Duvarý ile Devlet Hastanesi - Þehir Merkezi arasýndaki 1,5 Km'lik yolun Beton Satýh Kaplamasý (BSK) iþi ihale hazýrlýklarýný Karayolu 7.Bölge Müdürlüðümüz tamamlamak üzere, yakýn bir süreçte ihale edilmesini bekliyoruz" AK Parti nin 7 Haziran 2015 genel seçimlerine girecek milletvekili aday listesinin netleþmesinin ardýndan basýn açýklamasý yapan AK Parti Milletvekili Aday Adayý Nurettin Kulalý, adaylara baþarýlar diledi. Kulalý, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi; Çorum ilimizden AK Parti Milletvekilliði aday adaylýðý için 10 Þubat 2015 tarihi itibariyle Elektrik Üretim A.Þ. Genel Müdür Yardýmcýlýðý ve Yönetim Kurulu Üyeliði görevimden istifa ederek çýktýðýmýz bu yolda ve yaþanan süreçte bize destek olan tüm dava arkadaþlarýma, teþkilat mensuplarýmýza, sivil toplum kuruluþlarýmýzýn deðerli baþkan ve üyelerine, yerel basýnýmýzýn güzide temsilcilerine ve hayýr dualarýný eksik etmeyen eþ, dost, akraba ve gönüldaþlarýma en kalbi þükranlarýmý sunuyorum. Allah hepinizden razý olsun. Aday olan arkadaþlarýmýza baþarýlar diliyorum. Allah yollarýný açýk etsin. 7 Haziran 2015 tarihinde yapýlacak olan milletvekilliði genel seçimlerinin ilimiz, ülkemiz ve tüm insanlýða hayýrlar getirmesini diliyorum. Bu zamana kadar olduðu gibi bundan sonra da ülkem, milletim, memleketim ve siz deðerli hemþehrilerim için elimden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmýþ bir uðraþ içerisinde olacaðýmdan emin olabilirsiniz. Ýyi güzel ve doðrunun hayata hakim kýlýnmasý için durmak yok yola devam diyoruz. Selam ve dua ile saðlýcakla kalýnýz.

8 8 CUMA 10 NÝSAN 2015 Kutlu Doðum Haftasý baþlýyor Sevgi, saygý ve merhamet vurgusu RECEP MEBET Vali Ahmet Kara, Hz. Muhammed (S. A.V.) in doðumu, yaþantýsý ve evrensel mesajlarý hakkýnda da bilgiler verdi. Konuþmasýnda Ýslâm tarihinden örnekler veren Kara, Peygamberimiz doðumuyla cihaný aydýnlatýrken örnek yaþantýsý ve Kuranî mesajlarýyla insanlarý cehaletten kurtardý diye konuþtu. Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle düzenlenen toplantýda etkinliklerle ilgili bilgiler verildi. Müftü Mehmet Aþýk, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle protokol üyelerine gül takdim etti. Toplantýya katýlan herkese Hz. Peygamber i simgeleyen gül buketi hediye edildi. Toplantý, Haznedar Sofrasý sahiplerince ikram edilen yemekle sona erdi. Çorum Müftülüðü tarafýndan düzenlenen Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri Nisan 2015 tarihleri arasýnda gerçekleþecek. Konuyla ilgili olarak dün makamýnda basýn toplantýsý düzenleyen Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Kutlu Doðum Haftasý nýn bu yýl ki konusunun Hz. Peygamber, Birlikte Yaþama Ahlaký ve Hukuku olarak belirlendiðini açýkladý. Toplantýya Vali Ahmet Kara, Garnizon Komutaný J. Kd. Alb. Ahmet Çelik, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Defterdar Ali Sormaz ve bazý daire müdürleri ile Diyanet-Sen Þube Baþkaný Ali Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle Müftülük te düzenlenen toplantýda, yardýmlaþma ve dayanýþmanýn önemi vurgulandý. Yýldýz, Türk Diyanet Vakýfrencilere yönelik yarýþmalar, huzurevi, sevgi evleri, cezaevi, öðrenci Sen Þube Baþkaný Mustafa Ünlü, ve Din-Bir-Sen Þube Baþkanvekili yurtlarý, hastane ve þehit ailelerine ziyaretler, konferanslar, mevlit ve Mustafa Kuzyaka katýldý. hatim merasimleri, Kuran-ý Kerim ziyafeti ve konserler düzenleyeceðiz. Müftü yardýmcýlarý, þube müdürleri ve kýsým þeflerinin de hazýr bulunduðu toplantýda konuþan Mehmet Aþýk, Peygamber Efendimiz Pazar günü düzenleyeceðimiz açýlýþ töreninin ardýndan 13 Nisan Hz. Muhammed (S.A.V.) in doðum yýl dönümünü sevgi ve mupazartesi günü saat de Atatürk Spor Salonu nda gençlere yönelik habbetle kutlayacaðýz Ömer Karaoðlu konseri, 14 Nisan Salý saat da Devlet Tiyatro Salonu nda Ýmam Hatip öðrencileri arasýnda Siyer Yarýþmasý, 15 Nisan AÞIK: FARKLILIKLARIMIZ Çarþamba günü öðle namazýnýn ardýndan Ulu Camii de Kuran-ý Kerim AYRILIK DEÐÝL, ZENGÝNLÝK Ziyafeti, 16 Nisan Perþembe saat da Çorum Müzesi nde konfekutlu Doðum Haftasý nýn anlam ve öneminden bahseden Müftü rans ve Tasavvuf Musýkisi dinletisi, 17 Nisan Cuma saat da DevAþýk, hafta boyunca düzenlenecek etkinlikler hakkýnda bilgi verdi. let Tiyatro Salonu nda Ýlkokullar Arasý Naat Okuma Yarýþmasý, 19 Ni Düzenleyeceðimiz etkinliklerle Ýslâm dininin mesajlarýný sevgi, san Pazar günü saat te Devlet Tiyatro Salonu nda Hz. Peygamsaygý ve merhamet baþlýklarý altýnda ön plana çýkarmayý amaçlýyoruz ber ve Birlikte Yaþama Ahlaký konulu konferans gibi etkinlikler gerdiyen Aþýk, þöyle konuþtu: çekleþtiriceðiz. Yeryüzünün halifeleri ve varlýklarýn en saygýn olaný insanlardýr. Kutlu Doðum Haftasý, þehir merkezindeki programlarýn yaný sýra Ýnsanlarýn dinleri, renkleri ve cinsiyetleri farklý olsa da hepsi bir anne ilçe ve köylerimizde de çeþitli etkinliklerle kutlanacak. babanýn, Âdem ve Havva'nýn çocuklarý olmasý dolayýsýyla kardeþdir. Organizasyonlara destek veren kurum ve kuruluþlara teþekkür Asýl olan kardeþlerin barýþ güven ve huzur içerisinde birlikte yaþamalaeden Müftü Aþýk, tüm Çorum halkýný Kutlu Doðum Haftasý nda Peyrýdýr. Yüce Allah, her insaný rýzký ile yaratmýþ ve dünyada insanlara yegamber sevgisinde buluþmaya davet etti. tecek kadar imkân varetmiþ. Ýnsanlarýn bu imkânlardan birlikte ve karvalý KARA, YARDIMLAÞMAYA DÝKKAT ÇEKTÝ deþçe yararlanmalarý gerekir. Ýnsanlarýn yetenekleri ve akýllarý ayný olçorum Valisi Ahmet Kara, Birlik ve beraberliðin en önemli ölçümadýðý gibi rýzýklarý da ayný deðildir. Geçmiþten günümüze her toplumsü yardýmlaþmadýr da zengin ve fakir, âlim ve cahil, zayýf ve güçlü olagelmiþ. Zenginler fakirlere, âlimler cahillere, güçlüler zayýflara yardým etmekte, Allah'ýn Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle Müftülük te düzenlenen basýn kendilerine verdiði imkânlarý paylaþmakla yükümlüdürler. toplantýsýnda konuþan Ahmet Kara, daire müdürlerine seslenerek muhtaçlarýn gözetilmesini ve ihtiyaçlarýyla titizlikle ilgilenilmesini istedi. Müslümanlar geçmiþte olduðu gibi günümüzde de farklý din ve etnik kökenli insanlarla birlikte yaþamak durumunda. Birlikte yaþamanýn Çorum halkýna seslenen Vali Kara, Maðdur durumdaki vatandaþgetirdiði hak, görev ve sorumluluklar var. Müminlerin bunlara riayet larýmýzý bize bildirin ve devlet imkanlarýndan yararlanmalarýna vesile etmesi, insanlarýn hak ve hukukuna saygýlý olmasý ve ahlak içerisinde olun çaðrýsýnda bulundu. sosyal iliþkilerini sürdürmesi gerekir. Bu dinimizin bize verdiði bir yü Kimsesiz çocuk ve yaþlýlara, engellilere ve þehit yakýnlarýna çok kümlülük. Birlikte barýþ ve güven içerisinde yaþamak için temel haklaiyi bakmalýyýz diyen Kara, dezavantajlý sosyal gruplarýn toplumun ra saygý gösterilmesi ayný zamanda ahlaki ve hukuki bir görev. Bu neönemli bir parçasý olduðunu hatýrlatarak, Onlarý ailemiz gibi görür ve denle farklýlýklarýmýz ayrýlýk deðil, zenginlik unsuru olarak görülmeli. gözetirsek sosyal barýþý korumuþ oluruz diye konuþtu. Aile iþ ve toplum hayatýnda Müslümanlarýn birlik ve beraberlik, Gelir adaletsizliðine karþý sosyal yardýmlaþma ve dayanýþmanýn barýþ güven ve huzur içerisinde yaþayabilmeleri için karþýlýklý görev ve önemli bir dengeleyici unsur olduðuna iþaret eden Kara, birlik ve berasorumluluklarýný yerine getirmeleri, ahlak ve hukuk kurallarýna uymaberlik mesajlarý verdiði konuþmasýný Hz. Peygamber ve Yetim Çocuk larý gerekir. arasýndaki kýssayý konu alan bir þiirle tamamladý. KUTLAMALAR PAZAR GÜNÜ BAÞLIYOR Kutlu Doðum Haftasý konulu basýn toplantýsý, Haznedar SofraKutlu Doðum Haftasý etkinliklerinin 12 Nisan 2015 Pazar günü sý nda verilen öðle yemeðiyle sona erdi. saat te Hürriyet Parký nda düzenlenecek Mehteran konseri ile baþlayacaðýný belirten Müftü Mehmet Aþýk, programa katýlanlara gül ve çeþitli hediyeler daðýtýlacaðýný söyledi. Kutlamalar çerçevesinde PTT Merkez Müdürlüðü önünde Kutlu Doðum Çadýrý açýlacaðýný anlatan Aþýk, Hafta boyunca açýk olacak standýmýzý ziyaret eden vatandaþlara Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan hazýrlanan 35 bin adet kitapçýðý ücretsiz olarak hediye edeceðiz Kutlama programlarý ile ilgili açýklamalarýný sürdüren Müftü Aþýk, þu bilgileri verdi: Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle bu yýl da dolu dolu bir program hazýrladýk. (Ç.HAK:45) Program çerçevesinde öð Nisan Polis Haftasý nedeniyle, kuruluþunun 170. hizmet yýlýna ulaþan emniyet teþkilatýmýzýn tüm çalýþanlarýný kutlar, saðlýk mutluluk ve esenlikler dileriz. Bu vesileyle þehit polislerimizin manevi huzurunda saygýyla eðiliyoruz. Tel:

9 CUMA 10 NÝSAN Bahçelievler MTAL den gazetemize ziyaret Genç grafikerler haberin mutfaðýnda MURAT ÇETÝN Arkadaþýmýz Recep Mebet in evsahipliðindeki ziyarete Bölüm Þefi Semiha Durmuþ ve Atölye Þefi Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erol Aygör de katýldý. (MTAL) Grafik-Fotoðraf Alaný son sýnýf öðrencileri dün gazetemizi ziyaret etti. Hakimiyet Haber Merkezi ne misafir olan öðrenciler, muhabirimiz Recep Mebet in rehberliðinde gazetemizin bölümlerini gezerek çalýþmalar hakkýnda bilgi aldýlar. Grafiker ve fotoðraf sanatçýsý adaylarýna yerel gazetecilik konusunda bilgiler veren Mebet, Haber Merkezi nin iþleyiþiyle ilgili tanýtým ve açýklamalarda bulundu. Grafik tasarým ve fotoðrafçýlýðýn iletiþim çaðýndaki önemine dikkat çeken Mebet, öðrencilerin sorularýný da cevapladý. Sayfa Editörümüz Barýþ Sol ise gazetecilikte sayfa tasarýmý konusunda Sayfa Editörümüz Barýþ Sol, öðrencilere gazete sayfasý tasarýmýný anlattý. kýsa bir sunum yaptý. Öðrencilerin büyük ilgi gösterdiði etkinlik hakkýnda bilgi veren Semiha Durmuþ, Okuldaki teorik bilgilerin, mesleki alandaki uygulamalarýnýn yerinde görülmesi amacýyla bu ziyaretleri düzenliyoruz Grafik tasarým ve fotoðrafçýlýðýn gazetecilikte önemli bir yere sahip olduðuna iþaret eden Erol Aygör ise hazýrladýklarý program dahilinde çeþitli kurum ve kuruluþlara yönelik ziyaret ve inceleme gezilerinin süreceðini ifade etti. Bahçelievler MTAL Grafik-Fotoðraf Alaný öðrencileri haber merkezimize konuk oldu. Peugeot da kampanya RECEP MEBET da sunuluyor. Peugeot, Düz Vites Fiyatýna Kompakt þehirli Crossover Peugeot Otomatik Vites sloganýyla benzersiz bir 2008 kampanya baþlattý. Kullanýmý kolay, heyecan veren ve Kampanya hakkýnda bilgi veren benzersiz bir sürüþ deneyimi sunan Yeni Karataþ Otomotiv Satýþ Müdürü Ufuk Peugeot 2008'de küçük direksiyon simidi Özdemir, Peugeot'da Nisan ayýna özel ve göz hizasýna konumlandýrýlan gösterge çok cazip avantajlar sunuyoruz paneli dikkat çekiyor. Kampanya kapsamýnda, Peugeot 2008 Allure ve Kampanyanýn detaylarýndan Active e-hdi versiyonlarýnda düz vites bahseden Ufuk Özdemir, yaptýðý yazýlý fiyatýna otomatik vites seçeneði sunuluyor. açýklamada þu bilgilere yer verdi: Ayrýca tüm Peugeot 2008 Allure Peugeot 2008 Allure ve Active eversiyonlarýnda cam tavan donanýmý da HDi versiyonlarýnda geçerli olan Düz Ufuk Özdemir hediye. Vites Fiyatýna Otomatik Vites kampanyasý Peugeot 301 ile Full Servis Hediye dikkat çekiyor. Ayrýca tüm Peugeot 2008 Allure versiyonlarýnda cam tavan donanýmý da hediye Peugeot Hdi 92hp modelinin Active ve ediliyor. Peugeot 208 modellerinde ise 20 ay düþük Allure versiyonlarýna 24 ay veya 40 bin km olmak faizli kredi imkaný ve Peugeot Partner Tepee ve Bipper üzere Peugeot Full Servis paketi hediye olarak Tepee modellerinde ise 20 ay sýfýr faizli kredi imkaný sunuluyor. Bu paket tüm periyodik bakýmlarý (parça deðiþimleri ve iþçilik ücretleri), tüm garanti onarýmlarýný, tüm aþýnan parçalarýn deðiþimini (fren balata ve diski, debriyaj seti, amortisör, triger kayýþý, vs.) ve 7/24 asistans hizmetini kapsýyor. Ayrýca Nisan ayýna özel Peugeot Finans kampanyasýndan faydalanabiliniyor. Kampanyalarýmýzdan yararlanmak ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi Ankara Yolu 3. kilometrede hizmet veren Karataþ Peugeot Plaza ya Peugeot 2008 Allure ve Active e-hdi versiyonlarýnda kampanya düzenlendi. bekliyoruz. Hip Hop Müzik gitar dinletisi bugün RECEP MEBET Hip Hop Müzik Gitar Kulübü tarafýndan düzenlenen Klasik Gitar Dinletisi programý bugün saat te 23 Nisan Ortaokulu nda gerçekleþecek. Osman Ünsal Taþçý yönetimindeki dinletide Deniz Yýldýz, Hayrunnisa Ceylan, Efe Garipoðlu, Dilara Özbek, Serhat Comba ve Semih Balakar sahne alacak. Siz müziðe dokunamazsýnýz ama o size dokunur sloganýyla düzenlenen dinletiye tüm müzik severler davet edildi. Klasik Gitar Dinletisi bugün 'LPG Dolum ve Boþaltým Personeli Kursu' dün MMO Çorum Temsilciliði nde gerçekleþti. MMO da LPG kursu RECEP MEBET Makine Mühendisleri Odasý (MMO) Çorum Temsilciliði tarafýndan düzenlenen 'LPG Dolum ve Boþaltým (Pompacý) Personeli Kursu' dün gerçekleþti. Oda salonunda düzenlenen kursa, Çorum'daki akaryakýt istasyonlarýnda görev yapan otogaz dolum personeli katýldý. MMO Çorum Temsilciliði Teknik Görevlisi Makine Mühendisi Erkan Türkmen in eðitimci olarak katýldýðý kursta, LPG nin ikmalinde dikkat edilecek hususlar hakkýnda bilgiler verildi. LPG'nin dolum ve boþaltýmýnda görev alan kursiyerlerin büyük ilgi gösterdiði kurs, teorik eðitimin ardýndan sona erdi. Makine Mühendisleri Odasý Çorum Temsilciliði nden yapýlan açýklamada, 16 saatlik kursa katýlarak baþarýlý olanlara sertifika verileceði kaydedildi. Polis amcalar Güneþ Yuva da RECEP MEBET Özel Güneþ Yuva Kreþ ve Gündüz Bakýmevi nde Polis Haftasý na özel bir etkinlik düzenlendi. Çorum Emniyet Müdürlüðü nde görev yapan iki polis memuru dün Güneþ Yuva ya konuk oldu. Kreþ salonunda minik öðrencilerle buluþan polisler, Emniyet Teþkilatý nýn görevlerini anlattýlar. Huzur ve güvenliði tehdit eden hadiselere dikkat çeken polis memurlarý, öðrencilerden tehlikeli durumlarda 155 Polis Ýmdat Hattý ný aramalarýný istediler. Öðrencilerle hatýra fotoðrafý da çektiren polis amcalar, miniklerin sorularýný da cevapladýlar. Minik öðrenciler, polis memurlarýyla hatýra fotoðrafý çektirdiler. Polis amcalar, miniklerin sorularýný da cevapladýlar. Kocatepe Ýlk ve Ortaokulu öðrencileri, Eþref Ertekin Halk Kütüphanesi ni ziyaret ettiler. Kocatepe öðrencilerinden Kütüphane Haftasý etkinliði RECEP MEBET Kocatepe Ýlk ve Ortaokulu öðrencileri, Kütüphane Haftasý nedeniyle kutlama programý düzenledi. Program dahilinde Eþref Ertekin Halk Kütüphanesi ni ziyaret eden öðrenciler, sunulan hizmetler hakkýnda yetkililerden bilgi aldýlar. Öðrenciler, hazýrladýklarý gösteride kitap ve kütüphanelerin önemini anlattýlar. Okul Müdürü Zeki Akgöz ve Kütüphane Haftasý etkinlikleri Anneler Müdür Yardýmcýsý Selami Bozdað ýn da katýldýðý Okuyor adlý kampanya dahilinde okul ziyarette bazý öðretmenler de hazýr bulundu. kütüphanesinde sunulan gösterilerle sona erdi.

10 10 CUMA 10 NÝSAN 2015 Türk polisine minnettarýz Türk Polis Teþkilatýnýn 170. kuruluþ yýldönümünü kutlayan AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Türk Polis Teþkilatýnýn kuruluþunun 170. yýldönümü münasebetiyle, ülkemizin dört bir tarafýnda büyük bir özveriyle görev yapan deðerli polis teþkilatýmýzýn deðerli mensuplarýnýn 10 Nisan Polis Günü nü içtenlikle kutluyorum. Bekiroðlu, mesajýnýn devamýnda þunlarý söyledi; Türk Polis Teþkilatý ülkemizin bölünmez bütünlüðünü koruma ve kollama halkýmýzýn can ve mal emniyetini koruma, huzur ve güven ortamýný tesis ve temin etme, suç iþlenmesini önleme ve iþleyenleri adalete teslim etme hususunda çok büyük bir özveriyle gece gündüz demeden çalýþmaktadýr. Türk polisi baðrýndan çýktýðý bu milletin huzur ve güvenliðini saðlamak uðruna yeri geldiðinde gözünü kýrpmadan canlarýný tehlikeye atmakta cesaretiyle ve fedakârca vazifesini yürütmektedir. 10 Nisan Polis Günü aziz milletimizin huzur ve güvenliðinin teminatý olarak gördüðü Türk polisine minnettarlýðýnýn bir Polise saygý devlete saygýdýr Þeker-Ýþ Þube Baþkaný Sefer Kahraman, Türk polisini kutladý. Kahraman, yayýmladýðý kutlama mesajýnda; Polis Teþkilatýmýzýn Kuruluþunun 170. yýldönümünü içtenlikle kutluyorum. Polise saygý, devlete saygýdýr. Ýlimizde huzur ve güven içinde nice fedakârlýklara göðüs gererek zor þartlarda çalýþan, polislerimize görevlerinde üstün baþarýlar diliyorum. Çorum halkýna sunduklarý hizmetlerin devamý adýna, Þeker- Ýþ Çorum Þubesi olarak desteklerimizle yanýnýzda bulunduðumuzu dile getiririz. Saygýlarýmýzla. Eczacý Odasý ndan kutlama Çorum Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. Süleyman Koca, Türk Polis Teþkilatýnýn 170. yýldönümü kutladý. Bir kutlama mesajý yayýmlayan Koca, Kurulduðu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar halkýmýzýn can ve mal güvenliðini saðlamak, huzur ve asayiþi Süleyman Koca temin etmek, suç iþlemesini önlemek suçlularý adalete teslim etmek gibi önemli görevleri baþarýyla yerine getiren ayný zamanda korkulan deðil güvenilen bir güç olan Polis Teþkilatýmýzýn kuruluþunun 170. yýldönümünü kutluyor, þehitlik mertebesine ulaþan polislerimizi rahmet ve þükranla anýyorum. Çorum un Kargý Ýlçe Emniyet Amirliði nce, Polis Haftasý etkinlikleri çerçevesinde ilçede yaþayan emekli polisler ziyaret edildi. Kargý Ýlçe Emniyet Amirliði personeli, ziyaretlerde emekli polis ve bekçilerle sohbet ederek, Polis Haftalarý ný kutladýlar. Polis teþkilatý mensuplarýnýn her zaman yanlarýnda olduklarýný belirten Baþpolis Hasan Poyraz, Emeklilerimiz her zaman teþkilatýmýzýn bir parçasýdýr. Bizler polis teþkilatý ailesi olarak emeklilerimizin her zaman yanýndayýz. Bugünde Türk Polis Teþkilatýnýn 170. yýl dönümü münasebetiyle emeklilerimizin polis günlerini kutlamak ve bu hafta içerisinde gerçekleþtireceðimiz etkinliklerimize davet etmek için emekli personellerimizi ziyaret ediyoruz Poyraz, bu kapsamda ilçede bulunan 9 emekli polis, bekçi ve meslekten ayrýlan personeli ziyaret ettiklerini sözlerine ekledi.(ýha) Sefer Kahraman Rumi Bekiroðlu ifadesi olarak armaðan ettiði bir þükran günüdür. Ülkemizin ve milletimizin huzur ve asayiþinin saðlanmasý kadar milli birlik ve beraberliðimizin devamý içinde vazgeçilmez bir unsur olan polis teþkilatýmýz köklü kurumlarýmýzýn baþýnda gelmektedir. Demokrasisi ve ekonomisi güçlü bir Türkiye de emniyet teþkilatýmýz da kuþkusuz güçlü olacaktýr. Son yýllarda tüm kurum ve kuruluþlarýmýzýn kaydettiði geliþme ve deðiþimden polis teþkilatýmýzda geri kalmamýþ, çaðýn gerektirdiði en ileri teknoloji ve bilgi birikimini en üst düzeyde kullanan kurumlardan biri haline gelmiþtir. Polis Teþkilatýmýz gittikçe güçlenmiþ modern araç ve gereçlerle donatýlmýþ teknolojik alt yapýya sahip bir konum haline gelmiþtir. Bu duygu ve düþüncelerle ülkemizin her köþesinde, vatandaþlarýmýzýn huzur ve güven içinde yaþamasýný temin etmek için özveriyle çalýþan emniyet teþkilatýmýzýn her kademesindeki mensuplarýna saðlýk, mutluluk ve baþarýlar diliyorum. Muhtar polisleri kutladý HURÞÝT BOZKURT Kunduzhan Mahallesi Muhtarý Kadir Akçal, Emniyet Teþkilatý nýn 170. Yýldönümü nedeniyle kutlama mesajý gönderdi. Polisin asayiþ ve huzurun teminatý olduðunu belirten Akçal, büyük bir özveri ve fedakârlýkla vatandaþa hizmet eden teþkilat mensuplarýný tebrik ederek, Polis devletin ve millet için her daim var olmuþtur, bundan sonrad da güçlenerek vaarlýðýný devam ettirecektir. Alperenler polisi kutladý Alperen Ocaklarý Üniversite Masa Baþkaný Emrah Kaplan, Emniyet Teþkilâtý'nýn 170. yýldönümünü kutladý. Kaplan, yaptýðý açýklamada, "Kurulduðu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmamasý ve bizlerin güvenli bir þekilde yaþamýný sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teþkilatýnýn 170. yýlýný bu duygular içinde kutlarken, görevlerinde baþarý ve mutluluklar diliyorum. Allah Türk Polisini korusun." ifadelerine yer verdi. Emekli polise ziyaret Çorum un Kargý Ýlçe Emniyet Amirliði emekli polisleri ziyaret etti. Emektar polislerin haftasý kutlandý. Kadir Akçal Emrah Kaplan Ýnsaný Deðerlere Hizmet Platformu, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'yý makamýnda ziyaret etti. 'STK'lar vazgeçilmez parçamýz' MUSTAFA BURAK YALÇIN Ýnsaný Deðerlere Hizmet Platformu, Türk Polis Teþkilâtý'nýn 170.Kuruluþ Yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'yý makamýnda ziyaret etti. Ýnsaný Deðerlere Hizmet Platformu adýna konuþan Seyfettin Zengin, "Ülkemizin milli bütünlüðünü saðlamlaþtýrmak için 24 saat hizmet ediyorsunuz. Sivil Toplum Kuruluþlarý demokratik ülkelerde yönetime dahil olan kuruluþlardýr. Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu olarak emniyet teþkilatýnýn 170.yýldönümünü kutluyoruz.'' Dedi. Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn toplumun vazgeçilmez parçasý olduðunu belirten Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, ziyaretten dolayý platform üyelerine teþekkür etti. Emniyet te kutlama yoðunluðu Emniyet Teþkilatý nýn kuruluþ yýldönümü nedeniyle Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yoðun bir kutlama ziyareti yaþadý. Gün boyu peþpeþe gerçekleþtirilen ziyaretlerle ilgili yapýlan açýklamada, ziyarette bulunun kurum ev kuruluþlarýn listesi þu þekilde bildirildi; TOKÝ Ýlkokulu Müdürü Mustafa Karaca ve öðrencileri, Türkiye Emeklileri Derneði adýna Yönetim Kurulu Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, Çeþmeören Ortaokulu adýna Ýzci Lideri Halil Çiçek ve izci takýmý, Labarna Restoran iþletmecisi Gazi Yiðit, Boþ Sandalye isimli tiyatro oyununu organize eden Toplum Destekli Polis Büro Amirliði görevlileri ve oyuncularý, Oðuzlar Kaymakamý Servet Gün, Belediye Baþkaný Orhan Ateþ ve Ýlçe Emniyet Amir vekili Mehmet Atýlgan, Hitit Üniversitesi Mezunlarý Dernek Baþkaný Ahmet Ölçer, Ýnsani Deðerler Platformu üyesi STK temsilcileri, Kýzýlay Kan Baðýþý Ekip doktoru Yeþim Yýlmaz, Polis Eþleri Kaynaþtýrma Yardýmlaþma Derneði Baþkaný Nadide Tarancý. (Haber Merkezi) Polis eþleri yaþlýlarý ziyaret etti Polis Eþleri Kaynaþtýrma Derneði Baþkaný Nadide Tarancý ve beraberindeki polis eþleri, Emniyet Teþkilatý nýn kuruluþ yýldönümü nedeniyle yaþlý ve kimsesizleri yalnýz býrakmadý. Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý nýn eþi Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yoðun bir kutlama ziyareti yaþadý. Emniyet müdürü Tarancý, ziyaretçilerine teþekkür etti. Nadide Tarancý baþkanlýðýndaki polis eþlerinin oluþturduðu heyet, ilk olarak Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi ni ziyaret etti. Ardýndan Atýl Uzelgün Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi ni ziyaret eden polis eþleri, burada kalan yaþlýlarla sohbet etti. (Haber Merkezi)

11 :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý 21 CEMÂZÝL - ÂHIR : 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:28 Mart 1431 Kasým: NÝSAN Bir Müslüman, Cuma günü gusül abdesti alýp, Cuma namazýna giderse, bir haftalýk günahlarý affolur ve her adýmý için sevap verilir. (Hadis-i Þerif) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Fevzi Çakmak'ýn vefâtý (1950) - Sakýp Sabancý'nýn vefâtý (2004) - Emniyet Teþkilatýnýn kuruluþu (1845) Sonuna Kadar Her hangi bir meselede baþlangýç ve sonuç önemlidir Ýþte Risale-i Nur, iþte Yeni Asya. Kur'an eczanesinden çýkan son tefsir, kýyamete kadar devam edecek bir serüvendir. Yeni Asya onun bir nevi muhafýzý, bir borozanýdýr. Geçen 44 yýl. Gelecek zamaný sonuna kadar. Ona gönül vermek kuru bir sevda hiç deðildir. O "Matbubat zamaný ile ders vermek zamaný" nýn adýdýr Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Bediüzzaman bu müjdeyi verirken, Mektubatta, mektubunun baþ tarafýna "Bu mektup çok ehemmiyetlidir" diye bir not düþmüþtür. "Hakikat çekirdekler"nin hemen bitiminde olan bu mektup bir emir ve vasiyet mahiyetindedir. "Risale-i Nur bu mübarek vatanýn manevi halaskârý olmak haysiyetiyle; þimdi dehþetli iki manevi def etmek için matbuat alemi ile tezahüre baþlamak ve ders vermek zaman geldi veya gelecek gibidir zannederim. Alemi Ýslamýn bu mübarek vatanýn ahalisine pek þiddetli itiraz ve ittihamlarýný izale etmek için matbuat lisaný ile konuþmak lazým gelmiþ diye kalbime ihtar edildi" Ýþte meselenin mihenk noktasý budur. Gazetenin ilk neþir yýllarýndan bu zamana kadar gelen seyrini günlük takip eden biri olarak ifade ediyorum. Hiçbir nur talebesinin baþýný önüne eðdirecek bir yanlýþýn içine girmedik. Evet, çok horlandýk. En acý hançerleri beraber olduðumuz müntesiplerinden yedik. Bu halleri hep sinemize bastýk. Geçenlerde bir kardeþimiz telefonda arýyor: "Kardeþim siz her zaman haklý çýkmaya mecbur musunuz?" Evet kardeþim bir her zaman haklý çýkmaya mecbur ve mükellefiz. Biz rastgele yayýnlanan ve günlük hadiselere göre hareket eden bir yayýn organý deðiliz. Çýkardýðýmýz yüzlerce kitabý,dergileri, dersleri, konferans ve panelleri, okuttuðumuz mevlitleri hep bu mana için yapýyoruz. Baþka bir maksadýmýz yoktur. Gelecek neslin: "Yazýk o zamanýn gayretsiz insanlarýna" dedirtmemek için. Tükrüklerinin suratýmýza gelmemesi için veya tükrükleri silmek için. Ýþte Yeni Asya budur. Her insanýn iþi deðil, mert insanlarýn iþidir. VEFAT EDENLER 1-Ahmetoðlan Köyü' nden Süleyman TOPAK' ýn kýzý, Akdam Köyü' nden Ali DOÐAN' ýn eþi; Satý DO- ÐAN. 2-Abdalata Köyü' nden gelme, Abdullah DÝKÝCÝ' nin annesi, Köy Hizmetleri' nden emekli Hacý Mustafa ARINIK' ýn kayýnvalidesi; Hacer DÝKÝCÝ. 3-Türkan, Rafet, Sevim, Saffet ve Öznur DUR- GUTLU' nun babasý; Necip DURGUTLU. 4-Mecitözü, Sarýhasan Köyü' nden gelme, Hüseyin ve Aydýn EKER' in kardeþi, Demirci Ustasý; Haþim EKER. 5-Ovasaray Köyü' nden gelme, Mustafa ve Mümin ÇELENLÝ' nin babasý, Ömer ÇELENLÝ' nin kardeþi, Sebahattin KÖRÜCEKLÝ' nin eniþtesi, Mahmut ÇAKIR- LI' nýn bacanaðý, Osman POYRAZ' ýn teyzesinin oðlu, Ankara Çimento Fabrikasýndan emekli; Ziyaattin ÇE- LENLÝ. Kýrklar Camii ve Medresesi Çorum'da adý bilinmeyen veya günümüzde izi bile kalmamýþ olan pek çok mabed ve okul vardý. Bugün bunlardan yalnýz birini ile alacaðýz. Kýrklar Camii ve Medresesi, benim de mezun olduðum Tanyeri Ýlkokulu'nun yerindeydi. Onun için ilgimi çekti ve araþtýrma ihtiyacý duydum. Burada bulunan Kýrklar Camii, 1892 tarihli Çorum haritasýnda açýk olarak belirtilmiþtir Haritada caminin yeri; Kýrklar Medresesi'nin kuzeyinde, kuzeyden güneye doðru uzanan bir dikdörtgen olarak gösterilmiþtir. Bu haritaya göre Kýrklar Medresesi'nin de Kýrklar Camii avlusunun doðusundan baþlayýp güney batýsýna kadar devam eden odalardan oluþtuðu anlaþýlmaktadýr. Buradan çýkabilecek en önemli sonuç, caminin medrese için bir tatbikat mahalli olmasýdýr. Çorum Fihristi'nde "Çorum Mahalleleri'nden Emir Ahmet mahallesinde Kýrklar Medresesi demekle maruf medrese derununda kâin camii þerif vakfý" þeklinde geçen kayýttan Kýrklar Camii'nin vakfýnýn olduðu anlaþýlmaktadýr yýlýnda bu caminin vakýf paralarýnýn mütevellisi, Bakkalzâde Mustafa b. Mehmet idi. Kýrklar Cami, 1936 yýlýna kadar hizmet vermeye devam etmiþtir. Kýrklar Medresesi ise mahalle sakinlerinden Þerife Fatýma Hatun tarafýndan kurulmuþtur. Bazý kayýtlarda kurucusunun adýyla da anýlmaktadýr. Ancak hangi tarihte inþa edildiði bilinmemektedir. Bu medreseye ait Ayvalý Köyü arazisinin vakfedildiði bilinmektedir yýlýnda Kara Ýsmail Efendizâde Salih Efendi bu vakýf gelirinden ücret alarak müderrislik görevini sürdürüyordu yýlýnda vakfýn mütevellisi ve vakfý yapanlarýn evladýndan olan HAFTALIK Ethem ERKOÇ Seyyit Ömer Efendi'nin ölümüyle kardeþinin oðlu Seyyit Salih Efendi uhdesine mütevellilik görevi verilmiþtir þubatýnda müderris olan Ýsmailoðlu Seyyit Mehmet Sadýk Efendi ücretini Ayvalý Köyü'ndeki vakýftan alarak hizmet ediyordu. Mehmet Sadýk Efendi, Beþiktaþ muhafýzý Yedi Sekiz Hasan Paþa yý da bu medresede bir süre okutmuþtu yýllarýnda bu medresenin müderrisi Mehmet Arif idi. Kýrklar Medresesi, devrinin en kalabalýk medreselerinden biri idi. Medreselerin 1924 yýlýnda Tevhid-i Tedrisat Kanunu gereðince Maarif Vekaletname devredilip ardýndan kapatýlmasýyla Kýrklar Medresesi de kapatýlmýþ oldu. Tanyeri Ýlkokulu'nun yerleþtiði alan ve bahçesinde Kýrklar Camii, Kýrklar Medresesi'nden baþka bir de Kýrklar Mezarlýðý'nýn bulunduðunu öðreniyoruz. Bunu mahalledeki yaþlýlar çok ili biliyorlar. Bu mezarlýkta dedelerinden, akrabalarýndan pek çok kiþinin yattýðýný anlatýyorlar. Aslýnda bunu garip karþýlamamak gerekir. 19. Yüzyýlýn son yýllarýnda Ali Ýzzet Efendi, yazmýþ olduðu Tezkire-i Makamat adlý eserinde Çorum'da 14 müslüman mezarlýðýndan bahseder. Ýsimlerini tek tek vermez ama erenlerden Hacý Ahmet ve Hacý Yusuf isimli zatlarýn Kýrklar medresesinin camisinin bitiþiðindeki ahþap türbesinde medfun olduðunu belirtir. Buradan anlaþýldýðýna göre 20. Yüzyýlýn baþlarýnda burada Kýrklar Cami, Kýrklar Medresesi ve Kýrklar Mezarlýðý ayný sitede mevcutmuþ. Belki bu bilgiler tarihe ýþýk tutar düþüncesiyle böylece kaydetmiþ olduk. Bir kaza bir ders 4 CUMA 10 NÝSAN BENZÝN PARLADI ine tutarak güya þaka yaparlardý. Bunu gören ebelerimiz ''aman Çorum'da sobayý benzinle yakmaya çalýþan kiþi evde eþi ha, böyle þakalar yapmayýn yavrum. Allah korusun, içini þeytan doldurur'' diye uyarýrlardý. Ne kadar tehlikeli bir oyun ve iki çocuðuyla beraber yaralandý. Yaktýðý kibriti sobanýn içine atýnca benzinin parlamasý sonucu yaralandý. Hastanede olduðunu þimdi daha iyi anlýyorum. tedavi altýna alýndý. ( yaylahaber) * Alýnacak ders: Ülkemizde bilgisizlik veya dikkatsizlik ÇATI UÇTU nedeniyle sobalardan birçok vatandaþýmýz zarar görmektedir. ''Giresun'da aþýrý rüzgâr ve fýrtýna sebebiyle, okulun Hatta bu zarar görenler arasýnda köylerde görev yapan öðretmenler de bulunmaktadýr. Bu durum da gösteriyor ki diploma yaralandý. Diðer öðrenciler ve veliler büyük panik yaþadý. Daha bahçesinde oynayan çocuklarýn üzerine çatý uçtu. 13 öðrenci sahibi olmak kazalardan kurtulmak anlamýna gelmiyor. Bunun Mahir ODABAÞI önceden de farklý illerde uçan çatýlar okullarýn bahçesinde için soba yakarken daima dikkatli olunmalý. Ateþi tutuþturmak Milli Eðitim Müdürlüðü oynayan çocuklarýn yaralanmasýna ve ölümüne sebep olmuþtu'' Sivil Savunma Uzmaný için kesinlikle parlayýcý patlayýcý maddeler kullanýlmamalýdýr. ( basýn) Özellikle sobayý yakmakta zorlananlar ateþi kolayca tutuþturmak için kolonya, tiner, benzin vb. parlayýcý maddeler kullanma yoluna Alýnacak ders: Rüzgârlarý ve fýrtýnalarý durdurma imkânýmýz yok lakin çatýlarý saðlam yapma imkânýmýz var. Dünyada gidiyorlar. Akabinde de telafisi mümkün olmayacak maddi manevi bizden daha aþýrý þekilde rüzgâr ve fýrtýna gören ülkeler var. Bu baðlamda þayet çatýlar rüzgâr ve fýrtýnadan uçsaydý tüm çatýlarýn uçmasý gerekir- zarara maruz kalýyorlar. * di. Ama genelde þehirlerde bir kaç çatýyla sýnýrlý kaldýðýný görüyoruz. TÜFEK KAZASI Diðer taraftan bilmem hiç dikkatinizi çekiyor mu? Depremlerde olduðu Beraber gittikleri av dönüþünde tüfeðini temizlerken kazayla gibi bazen þehirlerdeki 10 katlý modern bina yerle bir olurken köylerdeki eski ahþap yapý evler ayakta kalýyor. Ayný zamanda rüzgârlý fýrtýnalý yeðenini vurdu. 4 ay önce niþanlanan ve yaza düðün yapacak olan yeðen, kaldýrýldýðý hastanede öldü. (Osmancýk gündem / ) havalarda da köylerde çatý uçtuðunu pek duymuyoruz. Alýnacak ders: Ateþli silahlar maalesef zaman zaman can yakmaktadýr. Aslýna bakýldýðýnda can yakan silahlar deðil insanoðludur. Bu veya mecburiyet varsa gerekli önlemlerin en üst seviye de alýnmasý (en Fýrtýnalý ve rüzgârlý havalarda öðrencilerin bahçeye çýkarýlmamasý durum bazen savaþlarda, bazen terörde, bazen de kazalarda meydana basiti kabanlarýnýn kapþonlarýný baþlarýna takmasý gibi) gerekir. Ayrýca gelir. Silah bulunduranlarýn veya kullananlarýn çok dikkatli olmasý yetiþkinler olarak ta dikkat edilmesi gerekmektedir. gerekir. Çobanlýk yapan veya grup olarak ava giden vatandaþlar bunlardan bir parçadýr. Kesinlikle silahla þaka yapýlmamalýdýr. Ben köyde sokak demek eksilmek yarý yarýya'' Þairin ifadesiyle ''Sokaða mý çýkýyorsun dikkat et kendine / Çünkü çocukluðumdan hatýrlýyorum daðda çobanlar tüfekleri birbirlerinin üzer- Afetsiz - afiyetli günler dileklerimle Yeþil yapraklý sebzelerin müthiþ faydasý ABD'de yapýlan araþtýrmada, yeþil yapraklý sebzelerin beyni koruduðu ve gençleþtirdiði belirlendi. BD nin Chicago Üniversitesi'nden bilim adamlarý ýspanaðýn faydalarýný araþtýrmak üzere ortalama 81 yaþýndaki 950 kiþinin biliþsel becerilerini ve beslenme alýþanlýklarýný inceledi. Ispanak gibi yeþil yapraklý sebzeleri günde 1-2 tabak tüketenlerin beyninin bunlarý daha az yiyenler ya da hiç yemeyenlere göre ortalama 11 yýl daha genç olduðu saptandý. Yeþil yapraklý sebzelerin K vitamini, beta-karoten, folik asit gibi antioksidanlar bakýmýndan zengin olmasýnýn bu olumlu etkiyi yarattýðýný belirten bilim adamlarý, bunamadan, Alzheimer hastalýðýndan korunmak için yeþil yapraklý sebzelerin tüketilmesi tavsiyesinde bulundu. Araþtýrmanýn sonuçlarý, ABD'de düzenlenen Deneysel Biyoloji Konferansý'nda sunuldu. Daha önce Ýsveç'te yapýlan bir araþtýrma yeþil yapraklý sebzelerin kaslarý güçlendirdiðini ortaya koy- Gram ALIÞ METEOROLOJÝ 99, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 99,97 Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. NÖBETÇÝ ECZANELER OYA ECZANESÝ OYA MALATYALI (TEL: ) GAZÝ CAD. 53/A - VERGÝ DAÝRESÝ KARÞISI SAÐLIK ECZANESÝ MERAL ÖZTÜRK (TEL: ) YAVRUTURNA MH. UÐUR MUMCU CD. NO:147/B - ASKERLÝK ÞUBESÝ ÜSTÜ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: NÝSAN 2015 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 CUMA 10 NÝSAN 2015 Yabacýoðlu Messi ile görüþtü! Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, Çorum'un kardeþ þehri olan Beja Belediye Baþkaný Imed Messi ile bir araya geldi. Yabacýoðlu, 1-3 Nisan tarihleri arasýnda Antalya'da yapýlan 5. Antalya Uluslararasý Þehircilik ve Teknolojileri Fuarý'na katýldý. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, 2012 yýlýnda Çorum Belediye Meclisi'nin aldýðý karar ile Tunus'un Beja þehri ile kardeþ þehir olduklarýný belirten Belediye Baþkaný Messi ile bir araya gelerek görüþ alýþ veriþinde bulunduklarýný dile getiren Ahmet Yabacýoðlu, "Ayný dini, ayný kültürü paylaþtýðýmýz Tunuslu kardeþlerimizi yüzyýllardýr süren kardeþliðimizi pekiþtirmek ve dostluðumuzun daim olmasý için Çorum'a davet ettik. Yakýn zaman içerisinde de Tunuslu kardeþlerimizi Çorum'da görmeyi arzu ediyoruz" Türkiye'nin uluslararasý fuarlarýndan olan Antalya City Expo'ya yurt içinden ve yurt dýþýndan çok sayýda belediye baþkanýnýn da katýldýðýný kaydeden Ahmet Yabacýoðlu, " Çorum Belediyesi, son yýllardaki projeleri ve yaptýðý çalýþmalarý ile örnek alýnan bir belediye haline geldi. Kardeþ kentimiz Beja ile de bu yönde bir ÇESOB tan hayýrlý olsun ziyareti Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) yöneticileri tarafýndan Halkbank Çorum Þubesi Müdürlüðü görevine atanan Ýsmail Karabay'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulunuldu. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç beraberinde Baþkan Vekili Recep Gür, Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Latif Akdað ve Necmettin Uzun'la birlikte ziyaret ettiði Halkbank Çorum Þube Müdürü Ýsmail Karabay'a yeni görev yerinde baþarýlar diledi. ÇESOB yönetimi Ýsmail Karabay'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulunuldu. Ziyarette Çorum ve Çorum esnaf ve sanatkarlarý için her zaman birlikte çalýþmaya hazýr olduklarýný ifade eden Kýlýç, Halkbank'ýn her zaman esnaf ve sanatkarlarý destekleyen ve onlarýn yanýnda olan bir banka olduðunu söyledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Halkbank Çorum Þube Müdürü Ýsmail Karabay ise, esnafla ilgili konularda ÇESOB'la her zaman istiþare halinde olacaklarýnýn mesajýný verdi. Akýncýlar Emlak hizmete açýlýyor Hasan Akýncý Akýncýlar Emlak- Ýnþaat Gayrimenkul Danýþmanlýk Adliye Lojmanlarý karþýsýnda bugün hizmete açýlýyor. Bugün Saat 14.00'te Gülabibey Ahmet Yabacýoðlu, Çorum'un kardeþ þehri olan Beja Belediye Baþkaný Imed Messi ile bir araya geldi. Turizm Haftasý etkinliklerle kutlanacak 39. Turizm Haftasý Nisan tarihleri arasýnda etkinliklerle kutlanacak. Turizm Haftasý etkinlikleri 15 Nisan Çarþamba günü saat te Çorum Müzesi ndeki program ile baþlayacak. Açýlýþ programýnda el sanatlarý sergisi, semah, tiyatro, halk oyunlarý, slogan yarýþmasý ödül töreni ve Çorum da Turizmin Dünü, Bugünü ve Geleceði konulu konferans var. Ayný gün da Çorumpark da Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Mehter konseri, Güzel Sanatlar Lisesi öðrencileri ise müzik dinletisi sunacak. Mahallesi Yenidoðan 7. Sokak No. 1/F adresinde Akýncýlar Emlak- Ýnþaat Gayrimenkul Danýþmanlýk hizmete görüþmemiz oldu. Beja'nýn Belediye Baþkaný Imed Messi, Çorum'un geliþmiþ bir þehir olduðunu, Çorum'un tecrübelerinden yararlanmayý, Çorum Belediyesi'nin de kendilerine teknik anlamda destek vermesini beklediklerini ifade ettiler. Ýnþallah önümüzdeki günlerde belediyemizden bir heyet Beja'ya giderek orada yapýlmasý düþünülen çalýþmalarý yerinde inceleyecek. Çorum'un birikimlerini Beja'ya aktaracaðýz" Çorum'da Tunus Gecesi düzenlenecek Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, bu yýl yapýlacak olan 35. Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali içerisinde Tunus Gecesi düzenlemeyi düþündüklerini söyledi. Kardeþ þehir Beja Belediye Baþkaný Imed Messi ile çok verimli görüþmeler yaptýklarýný söyledi. Çorum ile Beja arasýndaki iliþkilerin daha da artýrýlmasý için çalýþmalar yürüteceklerini kaydeden Yabacýoðlu, ilk aþamada iki þehir halkýnýn birbirlerini daha iyi tanýmalarý amacýyla "Tunus Gecesi" düzenleyeceklerini ifade etti. Ahmet Yabacýoðlu, "Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn Tunus halký ile iþbirliðine gidilmesi hususundaki önerileri doðrultusunda Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer Külcü, belediyeden bir ekiple daha önce Beja'ya giderek görüþmelerde bulunmuþtu. Orada kardeþ þehir protokolü imzalamýþtýk. Bundan sonra iliþkilerimizi daha da artýrmak arzusundayýz. Bunun ilk adýmý olarak da Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali bünyesinde bir gece Akýncýlar Emlak-Ýnþaat Gayrimenkul Danýþmanlýk Adliye Lojmanlarý karþýsýnda bugün hizmete açýlýyor. düzenleyeceðiz. Bejalý kardeþlerimizi Çorum'da misafir edeceðiz. Ýnþallah iliþkilerimiz daha da artacaktýr." açýlacak. Akýncýlar Emlak Sahibi Hasan Akýncý Çorum'a en iyi hizmeti vermek istedikleri için iþ dünyasýna katýldýklarýný, yarýn gerçekleþtirilecek açýlýþ törenine tüm Çorumlularý beklediklerini söyledi. 16 Nisan Perþembe günü saat da Çorum Müzesi nde Ýslam ýn Sanat Eserleri Üzerine Etkisi ve Müze konulu konferans ve sergi gerçekleþtirilecek. Konferansa Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Arkeologlar Metin Çakar ve Mürsel Bardak konuþmacý olarak katýlacaklar. Programda Ortaokullar Arasý Turizm Haftasý ödül töreni yapýlacak. Ayný gün Ýskilip te etkinlik var. 17 Nisan Cuma günü Boðazkale de düzenlenecek seminerle birlikte Çorum da Bisikletçiler Derneði nin Bisikletçiler Derneði Turizm Ýçin Pedal Çeviriyor etkinliði ve Spor Lisesi Tekvando gösterisi var. Bugünün son etkinliði Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafýndan Hürriyet Parký nda helva daðýtýmý. 18 Nisan Cumartesi günü Ortaköy de Ýncesu Kanyonu gezisi yapýlacak. Turizm Haftasý etkinlikleri 20 Nisan Pazartesi günü saat da Dalgýçlar Otel de yapýlacak Turizm Deðerlendirme Toplantýsý ile son bulacak. AK Ocaklar 2015 yýlý ilk olaðan genel kurul toplantýsýný yaptý. AK Ocaklar kongre yaptý AK Ocaklar 2015 yýlý ilk olaðan genel kurul toplantýsýný yaptý. Geçtiðimiz Salý günü yapýlan olaðan genel kurulunda divan heyeti, Baþkan Bekir Doðan ve katip üyeler Bahri Ayçam, Arslan Bolat ve Hüseyin Uysal dan oluþtu. Toplantýda, AK Ocaklar yönetimi belirlenirken, yönetim þu isimlerden oluþtu: Oðuzhan Þengül, Mehmet Satýcý, Bahri Ayçam, Arslan Bolat, Bekir Doðan, Ýbrahim Kurt, Murat Özkan, Çetin Tufan, Altan Budak, Hüseyin Uysal, Sevgi Bilgen, Sinem Yýldýrým, Selman Þengül, Gökhan Karataþ, Lütfi Büyükcýbýr, Eyyup Arduçtepe, Ayþe Gülen Erdine, Ahmet Bilgen, Harun Þengül, Gönül Gönendik. AGD Çanakkale Diriliþi ne gidiyor Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi, 200 gençle birlikte Çanakkale de Diriliþ programýna katýlacak. Bugün saat de Akþemseddin Cami önünden hareket edeceklerini belirten AGD Çorum Þube Baþkaný Bekir Uyanýk, Anadolu Gençlik Derneði olarak 11 Nisan 2015 Cumartesi günü tüm dünyaya Çanakkale Cephesi ni terk etmediðimizi göstereceðiz. 250 bin þehit dedemiz için 250 bin hatim duasýný Çanakkale Diriliþ programý ile gerçekleþtireceðiz. Uyanýk, Çanakkale ile ilgili þu açýklamayý yaptý; 18 Mart 1915'te kazanýlan Çanakkale Zaferi'nin üzerinden 100 yýl geçmiþtir. Çanakkale, Yemen'den Kosova'ya, Türk, Kürt, Arap, Boþnak, Arnavut, ümmetin her renginden Müslüman'ýn emperyalizme karþý birlikte savaþtýðý son cephedir. 18 Mart 1915'te, dönemin en üstün teknolojisine sahip ve durdurulamaz addedilen Ýngiliz Donanmasý tarihinin en aðýr yenilgisini almýþtýr. Boðazýn soðuk sularýnda Ýngilizlere eþlik eden Fransa da bu yenilgin þahidi olmuþtur. Çanakkale'de 1 milyonun üzerinde insan savaþmýþtýr. Metrekareye 6 bin mermi düþmüþtür. Bir alay asker 3 dakika içerisinde hakka yürümüþtür. 500 binin üzerinde kayýp vardýr. Savaþa katýlan her iki kiþiden biri yaþamýný yitirmiþtir. Bir hilal uðruna 250 bin Çanakkale de Diriliþ programý düzenlenecek. canýmýz þahadet þerbetini içmiþtir. ya, Balkan ve Çanakkale Cephesinde savaþmýþtýr. Tarihini bilmeyenlerin coðrafyasýný baþkalarý çizer. Tarih bir toplumun hafýzasýdýr. Hafýzasý olmayan toplumlarýn gelecek tasavvuru da olamaz. Yeni nesillere Çanakkale'de olup bitenleri anlatmak bu topraklarýn 3 Kasým 1914'te emperyalizmin merkez üssü Ýngiltere ve Fransa'ya ait devasa donanma Çanakkale Boðaz'ý önlerine gelir. 19 Þubat 1915'te ilk çatýþmalar baþlar. 18 Mart 1915 günü de emperyalist geleceðine sahip çýkmaktýr. donanma Boðaz'dan Batý karþýsýnda gerileyiþin sebepleri, köklerimizden, deðerlerimizden ve fütuhat ruhundan kopma olduðunu göremeyen kadrolar çareyi Batý'yý taklitte aramýþlardýr yýllarda ortaya çýkan Jön Türk hareketi ve onun devamý olan Ýttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ýrkçý yaklaþýmlarý ve Batýcýlýk zihniyeti bu topraklarý bir felakete sürüklemiþtir. Birinci Dünya Savaþý'na bu kadrolarýn yönetiminde girilmiþtir. Osmanlý yedi cephede, Kafkasya, Sina ve Filistin, Irak, Hicaz ve Yemen, Ýran, Galiç- geçmeye kalkýþýr. Seyyit Çavuþlarýn mukavemeti donanmanýn en gözde gemisini Boðaz'ýn derinliklerine gömer. Denizden yol bularak Marmara'ya geçemeyen emperyalist güçler 25 Nisan 1915'te Gelibolu Yarýmadasýna çýkarma yaparlar ve kara muharebeleri baþlar. Ümmetin on beþli, on altýlý, on yedili yiðit evlatlarý Arýburnu'nda, Seddülbahir'de, Conkbayýr'ýnda, Anafartalar'da bir destan yazarlar. Nihayet Aralýk 1915'te Ýngiliz, Fransýz ve ANZAK kuvvetleri Gelibolu Yarýmadasýný terk etmek zorunda kalýrlar. Ýttihat ve Terakki'nin ýrkçý yaklaþýmlarýna ve Batý taklitçisi zihniyetine karþýn ümmetin çocuklarý büyük bir inanç ve aþkla, bir direniþ ruhuyla Çanakkale'de savaþmýþ ya þehit ya da gazi olmuþlardýr. On beþindeki bu delikanlýlarýn bu gayretinin ardýndaki inanç elbette Ýslam'dýr. Düþmana gösterilen mukavemet Ýstanbul düþmesin, Kudüs düþmesin, Mekke düþmesin, Medine düþmesin mukavemetidir. Düþmana gösterilen mukavemet Allah için, Peygamber için, Kur'an için, Hilal için gösterilmiþ bir mukavemettir. Biz tüm þehitlerimizi dualarla yâd ediyoruz. Allah tüm þehitlerimize rahmet eylesin, onlarý Efendimiz (sas)'e komþu eylesin. Çanakkale bir daha ispat etmiþtir ki; bir milletin en büyük gücü tanký, topu, silahý deðil, inançlý evlatlarýdýr. Çanakkale, inançlý bir topluluðun Allah'a dayanan mücadelesine, Allah'ýn yardýmýnýn açýkça görüldüðü bir savaþtýr. Bu coðrafyanýn en büyük zenginliði ve gücü, yeraltý-yerüstü imkânlarý yanýnda gerektiðinde inancý uðruna þehit olmayý en yüce deðer bilen kararlý bir gençliktir. Bunun içindir ki gençliðimizi Ýslam'dan uzak ve de Batý taklitçisi bir þekilde yetiþtirmek Çanakkale'deki mevzileri gönüllü olarak terk etmektir.

13 Osmancýk ta kaza, 1 yaralý Çorum'un Osmancýk ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere T.C. ÇORUM 4. ÝCRA DAÝRESÝ 2015/2285 ESAS göre, Çorum'dan Osmancýk istikametine gitmekte olan Ömer Kýlýç yönetimindeki 41 K 0996 plakalý TIR, kantara girmek üzere sola dönüþ yapmak istedi. TIR sürücüsü dönüþ yaptýðý sýrada kendisini sollamak isteyen Raif Çorum'un Osmancýk ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý. Baltayý eline vurdu Ortaköy ün Karahacip Köyü nde baltayý eline vuran kiþi yaralandý. 51 yaþýndaki M.K. evinin önünde odurnlarý baltayla keserken dikkatsizlik sonucu baltayý eline vurdu. Yaralý Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tedavi alýna alýndý. Çorum Organize Sanayi Bölgesi nde bir fabrikada çalýþan O.M. baþýna forklift üzerindeki sunta düþtü. Yaralý Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tedavi altýna alýndý. Malatyalý yönetimindeki 19 HE 119 plakalý araca çarptý. Kazada otomobil sürücüsü Raif Malatyalý yaralanýrken, Kýlýç kazayý yara almadan atlattý. Araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelen kazada, yaralý sürücü ambulansla Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kaza sonrasý yolun büyük bir kýsmý uzun süre araç trafiðine kapanýrken, polis olayla ilgili soruþturma baþlattý.(ýha) Geri manevrada çarptý Çiftlik Caddesi nde meydana gelen kazada kadýn yaralandý. Mehmet G. aracýyla Çiflik Caddesi nde geri manevra yaparken, F.Ç. isimli kadýna çarptý. Kazada yaralanan kadýn Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tedavi altýna alýndý. TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 421 Ada No, 40 Parsel No, Yeniyol mahallesi Mahalle/Mevkii, 2 Baðýmsýz Bölüm Üzerinde bulunan dükkandýr. zemin + 4 normal kattan oluþan yapý olup, giriþi batý cepheden yapýlmaktadýr. Isýnmasý müstakil kombilidir. Elektrik, su, telefon ve kanalizasyon gibi altyapý hizmetlerinden yararlanmakta olup,3/a yapý grubuna dahildir. Ayný katta bulunan diðer dükkanlarla birleþik olarak kullanýlmakta olup, yer döþemeleri seramik fayans, duvarlar plastik badana, vitrini cam gidyirmedir. Zemin kattadýr. Adresi : Yeniyol mahallesi, Canlý Sokak, No 7/B Çorum Yüzölçümü : 16 m2 Arsa Payý : 2/150 imar Durumu : Bitiþik nizam 5 katlý konut alam(imar planý içindedir) Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný :%18 Kaydýndaki Þerhler : 1-AT 421 ADA, 3 PARSELDEKÝ BÝNANIN 4,82 m32 lik kýsmý 421 ada 37 nolu parsele tecavüzlüdür. 2- AT bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiþtir. 3-Yapý ve Kredi Bankasý A. Þ'nin ipoteði vardýr. 1.Satýþ Günü : 08/06/2015 günü 10:00-10:05 arasý 2.Satýþ Günü : 03/07/2015 günü 10:00-10:05 arasý Satýþ Yeri : ÇORUM ADLÝYESÝ MÜZAYEDE SALONU - 1 Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki besinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr, ihale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý,baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/2285 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.08/04/2015 (ÝÝKm.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 57952) 24 Nisan günleri okul öncesi, ilk okul ve orta okullar þimdiye kadar tatil edilmiþti. Gerekçesi ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý 10 NÝSAN Bölge Müdürlüðü - 7. Bölge Samsun Diðer Özel Bütçeli Kuruluþlar Karayollarý Genel Müdürlüðü 73 (Çorum) Þube Devlet ve Ýl Yollarý Kýsmi Temel Takviyeli Sathi Kaplama Yapýmý iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu / Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý Atakum/Samsun Saat: NÝSAN Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Çorum ili Osmancýk ilçesi Çatak köy yoluna kutu menfez yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Caddesi No: 167 Saat: Bölge Müdürlüðü-7. Bölge Samsun Diðer Özel Bütçeli Kuruluþlar Karayollarý Genel Müdürlüðü Amasya Ýl Hd-Çorum- Sungurlu-Delice Devlet Yolu BSK onarýmý, Çorum Ýli ve Ýlçe Þehir Geçiþleri ile Hamamözü ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de geçiþinin BSK yapýlmasý yapým iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Atakum/Samsun Saat: Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Çorum ili Uðurludað ilçesi sentetik çim yüzeyli futbol sahasý yapým iþi. Yer: Karakeçili Mah. Samsun Cad. No: 97 Saat: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý - TOKÝ Çorum ili Alaca ilçesi 2. Etap 220 konut, 1 adet Ticaret Merkezi inþaatý ile altyapý ve çevre düzenlemesi yapým iþi. Yer: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) Ýstanbul Hizmet Binasý Küçükçekmece/Ýstanbul Saat: NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 ÜH 274 plakalý, 2012 model Ford marka, siyah renkli kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 TU 968 plakalý, 2011 model Hyundai marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. Kaynar Otopark/Çorum Saat: NÝSAN T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Hacýpiri Mahallesi Kaçak mevkiinde arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu (Encümen Toplantý Salonu) Saat: NÝSAN Çorum Özel Ýdaresi CUMA 10 NÝSAN Çorum Eðitim, Kültür ve Araþtýrma Derneði bugün açýlýþ yapacak. Genç Kâþifler Keþifte Çorum Eðitim, Kültür ve Araþtýrma Derneði tarafýndan hazýrlanan, Gençlik ve Spor Bakanlýðýnýn 2014-II Proje çaðrýsý kapsamýnda uygulanmasý kabul edilen Genç Kâþifler Keþifte isimli projenin açýlýþ töreni bugün saat da dernek merkezi önünde yapýlacak. Proje ile ilgili bilgi veren Çorum Eðitim, Kültür ve Araþtýrma Derneði Baþkaný Þahin Özcan; "Dernek olarak gençlerimizin aktif hayata katýlýmlarýný önemsiyoruz. Hayata katýlýrken de bizi biz yapan kültürel ve tarihi mirasýmýzýn iyi bilinmesi gerektiðine inanýyoruz. Tarihinden kopuk bireylerin hayatý anlamlandýrmada zorluk çekeceklerinin farkýndayýz. Gençlik ve Spor Bakanlýðýnýn proje çaðrýsý kapsamýnda uygulanmasý kabul edilen projemiz ile ilimize artý deðer katmanýn mutluluðunu yaþýyoruz." Çorum'da bir ilki gerçekleþtireceðiz Þahin Özcan Proje içeriði hakkýnda bilgi veren dernek yönetim kurulu üyesi ve proje koordinatörü Seyfettin Zengin, Projemiz ile Çorum'da bir ilki gerçekleþtireceðiz. Aldýðýmýz bisikletler ile gençlerimize "kral yolu" olarak ta bilinen Alaca-Ortaköy hattýnda geziler yapacaðýz. Ayný zamanda bölgede bulunan kazý bölgelerine bilgilendirme ziyaretlerimiz olacak. Ayrýca ilimizde bulunan diðer tarihi eserlerimizi de yine bisikletlerimizle gezeceðiz. Ýncesu kanyonunda hem gençler arasýndaki iletiþimi artýrmak, hem de ortak deðerler etrafýnda buluþmayý temin için çadýr kampýmýz olacak. Proje kapsamýnda toplam 10 tur halinde bu gezilerimizi tekrarlayacaðýz. Her turda 35 gencimiz olacak. Dolaysýyla 350 gencimiz doðrudan proje faaliyetlerimize katýlmýþ olacaklar. Biz daha çok gencimize ulaþmanýn gayreti içinde olacaðýz." diye konuþtu. Sevgi evlerine ziyaret Çorum Anadolu Lisesi Okul Öðrenci Meclisi ve Rehberlik Servisi, Deðerler Eðitimi kapsamýnda, Çorum Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu nu ziyaret etti. Yapýlan ziyarette Kurum Müdürü Zeliha Uzun, Sevgi Evleri kurumunun iþleyiþi ve amacý hakkýnda bilgi verdi. Öðrenci evleri gezildi. 0-6 yaþ grubuna alýnan hediyeler veren gençler çocuklarýn sevinçlerine ortak oldu. Okul Öðrenci Çorum Anadolu Lisesi Okul Öðrenci Meclisi ve Rehberlik Servisi bir dizi ziyaretlerde bulundu. Meclis Baþkaný Mehmet Emin Özdemir, Kurum Müdürü Zeliha Uzun a ilgi ve misafirperverliði için teþekkür etti ve belirli zamanlarda ziyaret edeceklerini dile getirdi. Öðrencilere kötü haber törenlerine katýlan öðrencilerin, 23 Nisan ýn ertesi günü dinlenmesi olarak gösteriliyordu. Ancak yönetmelik deðiþikliðiyle 24 Nisan tatil olmaktan çýkarýldý. 23 Nisan zaten milli bayram olduðu için her sene olduðu gibi bu sene de 23 Nisan da öðretmenin ek dersi kesilmeyecek. Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Çorum merkez Beydili köyü toplu yaðmurlama sulama tesisi yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Caddesi No: 167 Saat: NÝSAN Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý NATO Stok numaralý 680 ton kömür, linyit alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Salonu- Hitit Üniv. Eðitim Araþtýrma Hastanesi karþýsý Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat:

14 14 CUMA 10 NÝSAN 2015 Þampiyon ÇESOB SALON : Tevfik Kýþ. HAKEMLER : Mahmut Uysal, Burak Karaca. ÇESOB : Murat, Ömer, Zeynal, Barýþ, Burak, Ba- hadýr, Mehmet, Tahsin, M. Ömür, Yasin. SUNGURLUSPOR : Onur, Volkan, Ýlyas, Mustafa Özkan, Oðuzhan, Enes, Sinan, Mustafa Özdemr, Mehmet, Hakan. SETLER : 1. Set: (Sungurluspor), 2. Set: 25-19, 3. Set: 25-20, 4. Set: (ÇESOB). Halil ÖZTÜRK 10 Nisan Polis Haftasýnda bu yýl 6, sý düzenlenen Kurumlararasý Voleybol turnuvasýnda þampiyonluðu ÇESOB kazandý. Final maçýnda Sungurluspor u 3-1 yenen ÇESOB Þampiyon- Üçüncü olan Beden Eðitimi Öðretmenleri nin kupasýný AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu verdi Beden Eðitimi Öðretmenleri üçüncülük kupasýný 3-0 la aldý Kýþ. SALON : Tevfik HAKEMLER : Hasan Olgun, Caner Yýldýrým. ÝTFAÝYE: Murat, Fatih, Mehmet, M. Zeyhuddin, Gazi, Ömer, A. Rahmi, Yasin, Selami, Süleyman. BEDEN EÐÝTÝMÝ ÖÐRETMENLERÝSPOR : Özcan, Altan, Alper, Turgut Uðuz, Burhan, Hüseyin, Turgut Yýldýrým, Yusuf, SETLER : 1. Set: 25-18, 2. Set: 25-23, 3. Set: (Beden Eðitimi Öðretmenleri). Polis Haftasý kurumlar voleybol turnuvasý üçüncülük dördüncülük maçýnda Ýtfaiye yi 3-0 yenen Beden Eðitimi Öðretmenleri üçüncü oldu. Rakibi önünde 3-0 lýk skorla galip ayrýlan Beden Eðitimi Öðretmenleri bu yýlki turnuvanýn üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu. luðu kazanan takým oldu. Çarþamba akþamý Tevfik Kýþ Spor Salonu nda oynanan final maçýný Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Tabib Odasý Baþkaný Mustafa Azak, Emniyet birim amirleri ile birlikte çok sayýda davetli izledi. Bu yýl 16 takýmýn dört grupta yaptýðý maçlar sonunda yarý finale yükselen dört takým arasýndan finale yükselen ÇESOB ile Sungurluspor takýmlarý þampiyonluk için karþýlaþtýlar. Maça iyi baþlayan Sungurluspor ilk sette rakibi önünde savunmada daha iyi organize oldu ve seti kazanmayý baþardý. Ýkinci sette rakibi önünde hücumda alternatif isimlerin daha çok olmasýný iyi deðerlendiren ÇESOB rakibin hücumdaki etkili ismi Onur a daha iyi savunma yaparak üstünlüðü ele geçirdi ve bu seti kazanarak maçta beraberliði saðladý. Üçüncü sette Sungurluspor kaptan Mustafa Özdemir in takýmýn direncini yukarý taþýma çabasý ve savunmayý daha iyi yapmasýna karþýn Þampiyonluðu kazanan ÇESOB takýmý kupa töreni sonunda ÇESOB Yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlarýyla toplu halde ÇESOB hücum hattýndaki hamleleri ile bu setide kazanarak maçta 2-1 üstünlüðü yakaladý. Dördüncü sette ise ÇESOB moral olarak ilk iki setteki direncini gösteremeyen Sungurluspor önünde seti maçýda 3-1 kazanarak bu yýlki turnuvanýn þampiyonluðunu kazandý. ÇESOB da Barýþ, M. Ömür, Mehmet Can ve Bahadýr ýn etkili oyunu ile mutlu sona ulaþtý. Final setinin ardýndan düzenlenen törende ilk olarak görev yapan hakemlere ardýndan turnuva tertip komitesine ve mücadele eden tüm takýmlarýn temsilcilerine birer teþekkür belgesi Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý tarafýndan verildi. Törende daha sonrada voleybol turnuvasýnda dereceye giren takýmlara kupalarý davetli- Turnuvada ikinci olan Sungurluspor un kupasýný Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý verdi ler tarafýndan verildi. Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý geleneksel hale gelen bu turnuvanýn çok baþarýlý geçtiðini ve önümüzdeki yýllarda da devam edeceðini belirterek katkýda bulunanlara ve tüm katýlan takýmlara teþekkür etti. Kahraman Ölçer PendikHacettepespor maçýnda Ulusal Gözlemci Kahraman Ölcer e 2. Lig beyaz grup zirvesindeki maçta görev. Grupta ikinci sýrada bulunan Pendikspor ile düþme hattýndan uzak kalmak isteyen Hacettepe arasýndaki maçý Üst Klasman hakemi Ýzmir bölgesinden Ferhan Kestanlýoðlu yönetecek. Yardýmcý hakemler ise Serkan Akal ve ahmet Þimþek. Maçýn dördüncü hakemi ise Aykor Karaca. Maçta gözlemci olarak ise Kahraman Ölçer görev yapacak. Kahraman Ölçer Osmancýk a voleybol grubu Ankara nýn baðlarýyla þampiyonluk kutlamasý Eðer e teþekkür plaketi Polis Haftasý kurumlar voleybol turnuvasýnda þampiyonluðu kazanan ÇESOB maçýn ardýndan bu baþarýsýný Ankara nýn baðlarý oyun havasý eþliðinde salonda oynayarak kutladý. Final maçýnýn bitiminin ardýndan tribündeki taraftarlarýyla þampiyonluk sevincini paylaþan sporcular daha sonra salonda çalmaya baþlayan Ankara nýn baðlarý oyun havasý eþliðinde parke üzerinde oynamaya baþladýlar. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve antrenör Ýrfan Kýlýçaslan da sporcularýn bu oyununa alkýþla eþlik ederken tribünden inen bazý taraftarlarda bu mutluluða ortak oldular. Kulüplü genç bayanlar voleybol grup birinciliði 5-7 Mayýs ta Osmancýk ta yapýlacak. Grupta Çorum þampiyonu Osmancýk ÝBD ile birlikte Kastamonu, Çankýrý ve Kýrýkkale temsilcileri mücadele edecek. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer e teþekkür plaketi. Polis Haftasý Kurumlararasý voleybol turnuvasýna katkýlarýndan dolayý Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý tarafýndan Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer e teþekkür plaketi verildi. Hakemlere çiçek 6. Geleneksel Polis Haftasý Kurumlar Voleybol Turnuvasý ödül töreninde final maçýnda görev yapan hakemlere çiçek verildi. Emniyet Müdürü Salih Er- kan Tarancý, organizede görev yapan tüm hakemler adýna final maçýnda görev yapanlara çiçek vererek turnuvaya katkýlarýndan dolayý teþekkür etti. Kulüplü Genç Bayanlar Voleybol grup birinciliði müsabakalarý Osmancýk ta yapýlacak. Voleybol Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre 5-7 Mayýs tarihlerinde yapýlacak olan Kulüplü Genç Bayanlar voleybol grup birinciliðinde Çorum þampiyonu Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor ile birlikte Kastamonu, Çankýrý ve Kýrýkkale illerinin temsilcileri mücadele edecek. Dört takýmýn tek devreli lig statüsünde oynanacaðý maçlar sonunda birinci olacak takým yarý final grubuna yükelecek. Osmancýk ta ilk kez 3. ligde mücadele etme hakký kazanan Osmancýk ÝBD bayan voleybol takýmý ilçede ilk grup müsabakalarýnada ev sahipliði yapacak. Bölümler futbol turnuvasýnda dereceye giren takýmlar kupa töreni sonrasýnda toplu halde Futbol Turnuvasý kupalarý sahiplerine verildi Polis Haftasý içerisinde düzenlenen Emniyet Müdürlüðü bölümler arasý futbol turnuvasýnda dereceye giren takýmlara kupalarý verildi. Voleybol ödül töreni sýrasýnda Bölümler arasýndaki futbol turnuvasýnda dereceye giren takýmlarýn kaptanlarýna kupalarý verildi. Turnuvada þampiyonluðu kazanan Çevik Kuvvet ile ikinci ve üçüncü olan takýmlara kupalarý verildi. Kupalarý Ýþadamý Adnan Týðlý, Tabib Odasý Baþkaný Mustafa Azak ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer tarafýndan verildi. Osmancýk Ýsmail Burak Derindere genç bayarlar grupta Çorum u temsil edecek

15 (Ç.HAK:786) (Ç.HAK:785) ELEMANLAR ARANIYOR Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça CUMA 10 NÝSAN Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. (Ç.HAK:778) Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA * TARIM PERLÝTÝ Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:525) (Ç.HAK:739) Satýlýk Özel Halk Otobüsü Mür. Tel: AKKENT TOKÝ de KÝRALIK DAÝRE (Ç.HAK:380) ÝSTANBUL DA HÝZMET VERDÝÐÝMÝZ FABRÝKADA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE; * yaþ arasý, * Askerliðini yapmýþ, * Üretim, Sevkiyat ve Paketleme iþinde çalýþacak elemanlar aranýyor. * Konaklama ve yemek iþveren tarafýndan karþýlanacaktýr. ÜCRET : 1940 TL + SGK + SERVÝS FIRAT PLASTÝK A.Þ. Ýletiþim bilgileri; ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bay tezgahtar elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn 1 adet fotoðrafla þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:787) ELEMAN ARANIYOR Þirketimizde imalat üretim departmanýnda görevlendirilmek üzere 40 yaþ altý erkek personel alýnacaktýr. Teknik Ateþ Ltd. Þti. (Ç.HAK:780) Adres: Aþaðý San. 4. Sk. No: 26 Tel: Organize San. Bölgesi Ece Seramik karþýsý Tel: m2 Mür. Tel: YÝTÝK Mecitözü Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðumuz Nüfus Cüzdanlarýmýzý kaybettik. Hükümsüzdür. YÝTÝK Mustafa ÇOBAN Yusuf oðlu 1969 Mecitözü Doðumlu Yusuf ÇOBAN Ali oðlu 1940 Mecitözü Doðumlu Gazi Üniversitesi Çorum Meslek Yüksek Okulu Elektronik Bölümünden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Kemal YÜCETÜRK Bekir oðlu 1972 Mecitözü Doðumlu (Ç.HAK:175) (Ç.HAK:774) (Ç.HAK:724) (Ç.HAK:603) (Ç.HAK:588) Yorgan, Stor Perde Temizliði SATILIK HOBÝ BAHÇESÝ Sarmaþa Çiðdem Tepe de þehri gören, içinde 40 adet meyvesi olan 950 m2 kullaným alaný olan bahçe sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynakçýlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahpsen yapýlmasý rica olunur. Gazel Deðirmen Makinalarý San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:729) SATILIK ÇAY OCAÐI Saðlýk sorunlarý sebebiyle, faal durumda olan ve günlük 500 çay satýþýna sahip çay ocaðý devren satýlýktýr. Mür. Tel: Adres: Organize San. Bölgesi 8. Cad. No: 4 Tel: SAHÝBÝNDEN SATILIK S PLAKA Volkswagen Crafter 22+1 servis aracý S plakasý ile birlikte satýlýktýr KURYE ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere motor kullanabilen askerliðini yapmýþ tercihen evli bay kurye alýnacaktýr. Aktif Ýleti Kurye ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Erka Ofis Kýrtasiye Çalýþma Arkadaþlarý Arýyor Reyon görevlisi ve ön muhasebe için en az lise mezunu yaþ arasý bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Yavruturna Mah. (Ç.HAK:644) (Ç.HAK:752) (Ç.HAK:745) Kavukçu Sok. No: 3 (Ýkinci Bahar Yaný) Satýlýk Düðün Salonu ve Kýraathane Halen faal durumda 25 senelik müþteri potansiyeli çok iyi olan düðün salonu ve kýraathane satýlýktýr. Çevre Mühendisi Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bay-Bayan Çevre Mühendisi, Çevre Görevlisi aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Çorum Geri Dönüþüm Plastik Adres: M. Sinan Mah. Ankara Yolu Bulvarý No: 97 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:719) Not: Ayrý ayrý da satýlabilir. Mür. Tel: Devren Satýlýk Halý Yýkama Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Laboratuvarda görevlendirilmek üzere askerliðini yapmýþ bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:772) Devren Kiralýk Ýþyeri Saðlýk sorunlarým nedeniyle Can Oto Yýkama ve Yaðlama devren kiralýktýr. (Ç.HAK:771) Tekin Karo San. Tic. Ltd. Þti ELEMAN ARANIYOR Banvit piliç ürünleri satýþýnda pazarlamacý olarak çalýþacak, ehliyeti olan lise mezunu BAY eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. AKSOYLAR GIDA LTD. ÞTÝ. Adres: Gýda Toptancýlar Sitesi 29. Sokak (Ç.HAK:776) No: 38 Tel: Nihat Can (Ç.HAK:750) SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:558) Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere pazarlama konusunda deneyimli, 30 yaþýný aþmamýþ, B sýnýfý ehliyeti olan, seyahat engeli olmayan, sanayi ürünleri konusunda tecrübeli, kefil verebilecek, maaþ+prim çalýþacak bay eleman alýnacaktýr. Koloðlu Makina Hýrdavat (Ç.HAK:727) Aþaðý San. 6. Çelik Sok. No: 32 Mür. Tel: Bayan Personel Alýnacaktýr Þirketimizin ön muhasebe departmanýnda görevlendirilmek üzere en az lise mezunu bayan personel alýnacaktýr. Adres : ARAR ÇELÝK SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ (Ç.HAK:741) SATILIK BILDIRCIN ÇÝFTLÝÐÝ Ruhsatlý 3000 tane kuþ kafesleri, kuluçka makinasý ve her türlü teçhizatýyla býldýrcýn çiftliði satýlýktýr ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ (Ç.HAK:784) Devren Satýlýk Halen faal durumda olan müþteri potansiyeli mevcut Oto Kuaför Klinik devren satýlýktýr (Ç.HAK:768) (Ç.HAK:779) KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ.SANAYÝ CADDESÝ NO:90-92 ÇORUM Deðeri: TL Satýlýk Selvi Kavak 50 adet selvi kavak satýlýktýr. Mür. Tel:

16 Þampiyon ÇESOB 6. Polis Haftasý Kurumlar Voleybol turnuvasý final maçýnda Sungurluspor u 3-1 yenen ÇESOB bu yýlýn þampiyonluðu kazandý. Turnuva kupa töreni haber ve fotoðraflarý 14. sayfamýzda Iþýk-Duran birlikte izledi Murat Ýþçimen den bronz madalya Çorum Belediyespor Bisiklet takýmý baþarýlarýný Kýzýlcahamam da sürdürdü. Murat Ýþçimen üçüncü olarak bronz madalya kazandý. Kýzýlcahamam da yapýlan ve 150 sporcunun yarýþtýðý Uluslararasý MTB Bisiklet Kupasý nda Çorum Belediyespor dan Murat Ýþçimen üçüncü olarak bronz madalyanýn sahibi oldu. Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Bisiklet takýmýnýn baþarýlarýný Kýzýlcahamam da sürdürdüðünü belirterek bundan sonrada baþarýlarýnýn devam edeceðine inandýðýný belirterek baþarýlý sporcuyu kutladý. Kýzýlcahamam da üçüncü olan Murat Ýþçimen üçüncülük ödülünü aldýðý tören sonunda kürsüde CUMA 10 NÝSAN lig karma maçlarýný Çorum Belediyespor Genel Kaptaný Hamit Iþýk ve Manavgatspor kulüp müdürü hemþehrimiz Yasin Duran birlikte izlediler. Antalya da dün oynanan 3. lig karma maçlarýný izleyen Çorum Belediyespor Genel Kaptaný Hamit Iþýk, Manavgatspor Kulüp Müdürü olarak görev yapan Yasin Duran ile birlikte takip etti. Çorum Belediyespor un Manavgat maçý ve devre arasý kampý sýrasýnda Çorumlu olmanýn verdiði sorumluluðu çok iyi yerine getiren Yasin Duran dünki karma maçlarý sýrasýnda da Çorum dan gelen mi- Hamit Iþýk ve Yasin Duran karma maçlarýný birlikte izledi safirleri ile yakýndan ilgilendi. Karma maçlarýný Hamit Iþýk ile birlikte izleyen Yasin Duran da kendi adýna notlar tuttu. Karma maçlarýný izleyen Belediyespor Genel Kaptaný Hamit Iþýk 50 futbolcunun forma giydiði 3. lig karma maçlarýnda isim olarak bildiði ve takip ettiði 10 futbolcuyu belirlediði öðrenildi. Kulüp olarak genç futbolcularý takibe aldýklarýný bu ve benzeri organizeleri takip ederek belirleyecekleri isimlerle temasa geçerek yeni sezonda kadrosuna katmaya çalýþacaklarýný söyledi. Çorum Belediyespor dayanýklýlýk çalýþtý 3. lig karmasýnda iki Çorumlu Antalya da dün oynanan 3. lig karmasýnda iki Çorumlu Silivrispor da forma giyen Ali Koçak ve Anadolu Üsküdar takýmýnda forma giyen Nurettin Çaðlar performanslarý ile göz doldurdular. Futbol Direktörü Fatih Terim tarafýndan geçtiðimiz yýl baþlatýlan 2. ve 3. lig karmalarýnýn ikincisi Antalya da dün oynandý. Dün yapýlan 3. lig karmasýna Çorum Belediyespor dan hiç bir futbolcu çaðrýlmazken iki Çorumlu futbolcu bu karma maçlarýnda forma giydi. Anadolu Üsküdar takýmýnda forma giyen Nurettin Çaðlar ve Silivrispor da forma giyen Ali Koçak 3. lig karmasýnda deðiþik kadrolarda forma giydiler ve ortaya koyduklarý performansla büyük begeni topladýlar. Nurettin Çaðlar Titanic Otel sahasýnda oynanan maçta beþaz takýmda forma giyerken 70 dakika oynanan maçýn tamamýnda forma giyerken 3-0 galip gelen takýmýn üçüncü golünü atan isim oldu. Anadolu Üsküdar takýmýnda forma giyen Nurettin Çaðlar ise 13 de baþlayan ikinci maçta kýrmýzý takýmda forma giydi. Ýki Çorumlu futbolcunun karma maçlarýndaki performansý oldukça beðeni topladý. Harun AKKAYA Çorum Belediyespor gelecek hafta sonu Batman Petrolspor ile deplasmanda oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný dün yine eksik sürdürdü. Pazar günü oynanan Þekerspor maçýndan sonra izin verilen futbolculardan Turgay ve Recep Berk dünki antrenmanada katýlmadýlar. Arka adelesinde aðrý olan Oðuzhan Yalçýn ise sakatlýðý Çorum a ilk grup U 17 de nedeniyle çalýþmaya katýlmadý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, çalýþma öncesinde futbolcularla kýsa bir toplantý yaparak Þekerspor maçýný deðerlendirdi ve iki hafta üst üste deplasmanda oynayacaklarý maçlarýn play-off hedefine ulaþmak için çok önemli olduðunu söyledi ve kalan dört maçýn final havasýnda geçeceðini söyledi. Konuþmanýn ardýndan ise kýrmýzý siyahlý takýmýsýnma hareketlerinin ardýndan dar alanda pas çalýþmasý ve sonrada yaklaþýk bir saat süreyle tam sahada dayanýklýlýk çalýþmasý yaptý. Belediyespor, Batman maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çalýþma ile sürdürecek Nisan da Çorum da yapýlacak U 17 yarý final grubunda Ankara Keçiörengücü, Ankara Yenimahalle Belediyespor, Aksaray Karadenizspor, Samsun Atakum Belediye, Giresunspor ve Trabzon Ýdmanocaðý mücadele edecek. Murat KARASU Silivrispor dan karmaya çaðrýlan Ali Koçak birde gol attý Nurettin Çaðlar ikinci maçta kýrmýzý takýmda forma giydi Çorum un futbol sahasý olmayan tek ilçesi Ortaköy sentetik çim sahasýna kavuþmak üzere. Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, ilçeye sentetik çim saha yapýmý için Genel Müdürlüðün para ödemesi onayýný beklediðini ve yapýma bu yýl içinde baþlanmasýnýn planlandýðýný söyledi. Hafta içinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü Tesisler Daire Baþkaný Salih Kaplan ý makamýnda ziyaret eden Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Þapinuva yolu üzerinde 16 dönümlük arazinin Maliye Bakanlýðýndan tahsisinin yapýldýðýný belirterek bu alana futbol sahasý yapýmý için 600 bin lira ödenek taleplerini iletti. Tesisler Daire Baþkaný Salih Kaplan proje için 600 bin liralýk teklif yazýsýnýn Bakan Akif Çaðatay Kýlýç ýn onayýna sunulduðunu söyledi. Ortaköy sahasýnýn yapýmýnýn takibinde olduklarýný belirten Kaplan, onayýn çýkmasý halinde saha inþaatýna bu yýl içinde baþlayacaklarýný söyledi. Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Tesisler Daire Baþkaný Salih Kaplan ile görüþürken Ortaköy ilçe sahasý bakan onayýna kaldý Çorum a bu sezonun ilk grubu U 17 yarý finalinde verildi. Futbol Federasyonu Amatör Ýþler Kurulundan yapýlan açýklamaya göre Dört il merkezinde Nisan tarihlerinde oynanacak yarý final grubu Çorum ile birlikte Sakarya, Malatya ve Aydýn grup merkezlerinde oynanacak. Çorum da yapýlacak olan yarý final grubunda Ankara Keçiörengücü, Ankara Yenimahalle Belediyespor, Aksaray Karadenizspor, Samsun Atakum Belediye, Giresunspor ve Trabzon Ýdmanocaðý mücadele edecek. 15 Nisan çarþamba günü yapýlacak teknik toplantýda altý takým üçerli iki gruba ayrýlacak ve tek devreli lig sisteminde oynanacak maçlar sonunda gruplarýnda birinci olan iki takým 19 Nisan pazar günü finalde karþýlaþacaklar. Finali kazanan takým Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazanacak. Karþýyaka dan bir galibiyet bir beraberlik Okullu Yýldýzlar Hentbol grup birinciliðinde Karþýyaka Ortaokulu Sinop ta galibiyetle baþladý. Karþýyaka Ortaokulu üçlü grupta Ordu Atatürk ve Sinop Gelincik Ortaokullarý ile yer aldý. Dün ilk maçýnda Ordu Atatürk Ortaokulu ile karþýlaþan Karþýyaka kýz takýmý rakibi önünde 25-2 gibi farklý skorla galip gelerek yarý final grubu için umutlandý. Bugünü bay geçecek olan Karþýyaka Ortaokulu yarýn Sinop Gelincik Ortaoku- lu nu yenerek yarý final grubuna yükselmeyi amaçlýyor. Erkeklerde ise Karþýyaka Ortaokulu Trabzon Kavacýklý, Amasya Taþova YBO ve Ordu 19 Eylül Ortaokullarý ile birlikte B grubunda yer aldý. Dün grubunda ilk maçta Amasya þampiyonu önünde son saniyede yediði golle berabere kaldý. Erkek takýmý bugün ikinci maçýnda saat de Ordu 19 Eylül ile karþýlaþacak. Sinop grubunda ilk maçýný çok farklý kazanan Karþýyaka Ortaokulu kýz takýmý

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Çorum un, Karadeniz Bölgesi nin lojistik güzergahýnda önemli bir yer teþkil ettiði belirtildi.

Çorum un, Karadeniz Bölgesi nin lojistik güzergahýnda önemli bir yer teþkil ettiði belirtildi. Ekonomi telafi edilebilir fakat þehitlerin telafisi yok AK Parti ve MHP AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, A Haber'den Murat Akgün ve TvNet'ten Ahmet Rýfat Albaz'a Davutoðlu-Bahçeli

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Salim Uslu, Ensar Vakfý nýn Ankara þubesindeki Ensar Buluþmalarý söyleþisine katýldý.

Salim Uslu, Ensar Vakfý nýn Ankara þubesindeki Ensar Buluþmalarý söyleþisine katýldý. Çorum basýný yerel standartlarýn üzerinde AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý KYK eski Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Kaymakcan, Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Recep Kaymakcan Þevket Erzen'i ziyaret etti.

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor Sungurlu'da feci kaza: 5 ölü Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 5. kilometrede Baktat Tesisleri önünde, iddialara göre

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Turizm Fakültesi Dekanı ndan ziyaret

Turizm Fakültesi Dekanı ndan ziyaret Turizm Fakültesi Dekanı ndan ziyaret Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ozan Bahar, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret etti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

Uslu hodri meydan dedi

Uslu hodri meydan dedi (.HAK:516) Uslu hodri meydan dedi 11 MART 2014 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Salim Uslu Karabeyoðlu ndan dev konut yatýrýmý Binevler de yapýmý devam eden Karabeyoðlu Park Rezidans, ihtiþamý

Detaylı

Sanayicilerimiz demiryolu ve yemde KDV indirimi bekliyor ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42

Sanayicilerimiz demiryolu ve yemde KDV indirimi bekliyor ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 Sanayicilerimiz demiryolu ve yemde KDV indirimi bekliyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Güven Yem Fabrikasý'ný ziyaretinde, Güven Yem Yönetim Kurulu Baþkaný Gürcan Coþkun'un yem hammaddesindeki

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu

Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu Ekim 29, 2016-6:32:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Bu modern Ankara Tren Garı yap-işlet-devret modeliyle 725 trilyon harcanarak, bu hale geldi.

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı