Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor'"

Transkript

1 Ýpek Efendi vefatýnýn 14. Yýlýnda anýldý Pir Hasan Hüsameddin Uþþaki ve programda Eyyüp Fatih Nurullah Þaðban onun kâmil halifesi Ýbrahim Ýpek bir konuþma yaptý. Ýpekefendi derneðinin efendi dün Turhan Kýlýçcýoðlu Stadyumunda düzenlenen etkinlikler ile anýldý. ma Semah ekibinin gösterisi beðeni ile iz- Ýstanbul ve Çorum grubundan oluþan kar- Kuran-ý Kerim'in okunmasý ile baþlayan lendi. SAYFA 7 DE Þamlýoðlu Toyota Plaza'dan engellilere jest Þamlýoðlu Toyota Plaza, engelli öðrencilerin yýlsonu karma sergisine evsahipliði yaptý. Geçtiðimiz Cumartesi günü Zübeyde Haným Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezi ile Þamlýoðlu Toyota Plaza'nýn ortaklaþa düzenlediði sergide ayrýca Anadolu Özel Eðitim Merkezi, Kale Özel Eðitim Uygulama Merkezi ile Çorum Özel Eðitim ve Uygulama Merkezi öðrencilerinin eserleri de yer aldý. SAYFA 6 DA 40 KURUÞ Halk Üniversitenin ürettiði Komando Er Gürsel Erdoðan kalitede ekmek istiyor' Fotolar: Fatih Akbaþ Mardin'den acý haber geldi Nadir Yücel - Hitit Üniversitesi kendi bünyesinde Gýda Mühendisi Yrd. Doc. Dr. Seçil Türksoy yönetiminde Öðrencilerin ihtiyaçlarý olan Günlük 3 Bin Ekmek üretiyor. Ekmeklerin Hijyen ortamýnda, saðlýklý ve tam buðday unundan olmasýnýn yaný sýra 50 grm lýk paket ambalajlarda sunulmasý da israfý önleyen en önemli unsur. Üniversitenin ekmeðini gören ve tadanlar ise," Bu ekmekler gibi neden fýrýnlarýmýz ekmek yapmýyor. SAYFA 3 TE Mardin'de askeri aracýn devrilmesi sonucu Çorumlu komando er Gürsel Erdoðan þehit oldu. Mardin'nde baðlý bulunduðu karakola dönen askeri araç bilinmeyen bir nedenden dolayý devrildi. Kazada, 6 aylýk asker olan Gürsel Erdoðan þehit düþtü. Alaca Ýlçesine baðlý Yýldýzhan Mahallesinde oturan þehidin yakýnlarýna acý haberi Ýl Jandarma Komutanlýðý ekipleri verdi. SAYFA 10 DA Demer Koleji'nde mezuniyet coþkusu Çorum'da uzun yýllar eðitim sektöründe öncülük yapan Demer Eðitim Kurumlarý tarafýndan eðitim yýlýnda kurulan Demer Koleji bu yýl ilk mezunlarýný vermenin heyecanýný yaþýyor. SAYFA 10 DA Çok kitap okudular Çanakkale'yi gezecekler Çorum Belediyesi, "Okuyorum, Yazarlarla Konuþuyorum" projesi kapsamýnda en çok kitap okuyan 350 öðrenciyi Çanakkale gezisi ile ödüllendirdi. Ýki kafile halinde Çanakkale'yi gezecek olan öðrencilerin ilk grubu 10 Haziran Salý günü, ikinci grup ise 13 Haziran Cuma günü saat 19.00'da Saat Kulesi yanýndan Çanakkale'ye hareket edecek. SAYFA 9 DA AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE "Bir oðlu öldü diðer oðlu için de yardým bekliyor" Engelli oðluna bakmakta maddi olarak zorlanan Yeter Akgöz isimli yaþlý teyze yetkililerden yardým bekliyor.ýki engelli çocuðu olduðunu ancak bunlardan bir tanesinin vefat ettiðini belirten Yeter Akgöz kendisinin artýk yaþlandýðýný ve geride kalan diðer engelli oðluna bakamadýðýný söyledi ve yetkililerden sesine kulak verilmesini istedi. SAYFA 9 DA Nizam Akgöz Öðrencilerden þehit ailesine taziye ziyareti Ömer Kesim Sungurlu Anadolu Öðretmen Lisesi öðrencileri, 1 Haziran'da meydana gelen trafik kazasýnda þehit olan Polis Memuru Ömer Kesim'in, Amasya'nýn Taþova ilçesindeki evine giderek ailesine taziyede bulundular. SAYFA 4 TE Otel önünde silahla yaraladý Ýddialara göre yeni sanayi çalýþanlarýndan Mehmet Ü. Ýsminde ( 23 ) Cumartesi akþamý saat sularýnda Bir Otelin restauranýnda oturmakta iken yanýna gelen Cihan K. Ýsimli ( 29 ) þahýs kendisini konuþmak için... Türk Dünyasý Ekonomi Forumu 2015'te Çorum'da yapýlacak Ýlki 2008 yýlýnda Almatý'da, ikincisi 2009 yýlýnda Antalya'da yapýlan Uluslararasý Türk Dünyasý Ekonomi Forumu'nun üçüncüsü Hitit Üniversitesi ile Yabancý Diller ve... SARMAÞIK ÇINAR'A KAFA TUTARSA Hikayemizi duyanlarýnýz ve bilenleriniz mutlaka vardýr.hikayemizin adý: "Çýnar ile sarmaþýk" hikayesidir. Her hikayede olduðu gibi, bu hikayeden de çýkarýlacak dersler vardýr. Bu nedenle hikayeyi sizlerle paylaþmak ihtiyacý duydum. SAYFA 2 DE SAYFA 3 TE SAYFA 7 DE Gülsün Mert

2 Otel önünde silahla yaraladý 2 Ýmsâk : 03:04 Güneþ : 05:02 Öðle : 12:46 Ýkindi : 16:43 Akþam : 20:18 Yatsý : 22:06 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 24. Hafta Ýddialara göre yeni sanayi çalýþanlarýndan Mehmet Ü. Ýsminde ( 23 ) Cumartesi akþamý saat sularýnda Bir Otelin restauranýnda oturmakta iken yanýna gelen Cihan K. Ýsimli ( 29 ) þahýs kendisini konuþmak için dýþarý çaðýrdý. Görgü tanýklarýnýn iddiasýna göre Ýki þahýs dýþarý çýkacakken kapýnýn önünde Cihan K. Baretta marka 7.65 çapýnda ki ruhsatsýz tabanca ile Mehmet Ü'ye 3 el ateþ ederek kalça ve bacaðýndan yaraladýðý ileri sürüldü. Yaralý Mehmet Ü. Hastaneye kadýrýlarak tedavi altýnda alýndý. Mehmet Ü'nün hayati tehlikesi bulunmuyor. Olay yerinden uzaklaþan Cihan K. ise Saat Kulesi civarýnda Emniyet ekiplerince göz altýna alýnarak Adliyeye sevk edildi. Cihan K. Çýkarýldýgý mahkeme tarafýndan tutuklama kararý ile cezaevine kondu. Polis dolandýrýcýlara göz açtýrmýyor Cumartesi günü Ulukavak mahallesinde bulunan bir tuhafiyeye giren 2 kiþi Kasada 200 TL. para aldý. Ýddialara göre Tuhafiyeye giren 2 kiþiden biri Tiþört alma ve seçme bahanesi ile iþ yeri sahibini oyalarken diðer kiþinin kasada bulunan 200 Tl yi aldýðý iddia edildi. Kiþinin eþgalinden yola çýkan Polis ayný semtin 3 sokak ilerisinde Onur B. ( 19 ) yakalayarak adliyeye çýkarttý. ELEMANLAR ARANIYOR Koçaklar Tarým Aletleri Þirketimiz bünyesinde Muhasebe Departmanýnda istihdam edilmek üzere bay ve bayan muhasebe elamanlarý arýyoruz. Bay eleman adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Adaylarýn Akþemsettin caddesi. No:20 de bulunan iþ yerimize CV leri ile birlikte þahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Tel: Uygun Fiyatlarda Satýlýk Lüx Daireler Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar ile satýlýktýr. Müracaat: Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: HÜMÖD yeni yönetimini seçti Yýl: 10 Sayý: 2804 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði (HÜMÖD) 2. Olaðan Genel Kurulunu dernek binasýnda gerçekleþtirildi. Genel Kurula öðretim görevlileri, sanayiciler ve üyeler katýldý. Çorumlu iþadamý Ýbrahim Ethem Demirci'nin, Genel Kurul Divaný Baþkanlýk görevini üstlendiði toplantý esnasýnda yapýlan oylamalar ile dernek organlarý belirlendi. Dernek Yönetim Kurulu üyeliklerine; Ahmet Ölçer, Ýbrahim Ethem Demirci, Doç.Dr.Muammer Cengiz, Öðr.Gör.Hacer Ölçer, Ahmet Tiryaki, Hikmet Kaya, Aslý Mataracý, Leyla Güney, Dernek Denetim Kurulu üyeliklerine ise; Öðr.Gör.Erol Çalmaz, Öðr.Gör.Recep Çakar, Gurbet Baþ, Enes Þengül, Yaðmur Ataseven, Hasan Aktan seçildi. Divan organlarýnýn belirlenmesinin ardýndan konuþma yapan Dernek Baþkaný Ahmet Ölçer, üniversite derneklerinin birleþtirici misyonundan ve dernek olarak ortak faaliyetler gerçekleþtirmekten duyacaðý memnuniyeti dile getirdi. Yasin YÜCEL Hitit Vakfý Ankara Þubesinden bir proje daha Çorum Hitit Vakfý Ankara Þubesi yeni bir projeyi daha hayata geçirecek. Vakýf, "Türkiyenin Baþkentinden Hititlerin Baþkentine Yolculuk" adlý projeyle Çorum'a daha önce gelmemiþ olan gençleri kente getirecek ve onlara ilin tanýtýmýný yapacak. Bu kapsamda Müzede bulunan eðitim atölyesinde de çalýþma yapýlacak. Proje Haziran tarihleri arasýnda iki gün sürecek. Agâh Öncül'e "FIAP Baþarý Ödülü" Ýnsanlarýn ve mekanlarýn farklý öykülerini fotoðraflayan, farklý yerlerde fotoðraf sergileri açan ve sunumlar düzeneleyen, Fotoritim, Anafot, 6Genfoto, e- Photoline gibi dergilerde hemen her ay fotoðraf çalýþmalarý ve yazýlarý yayýnlanan Çorumlu fotoðraf sanatçýsý Agâh Öncül merkezi Fransa, Paris te bulunan FIAP Fédération Internationale de l'art Photographique kurumunun düzenlediði ve (TFSF)Türkiye Fotoðraf Sanatý Federasyonu adýna (AFAD)Adana Fotoðraf Amatörleri Derneðinin yürüttüðü, 32. Siyah-Beyaz Dünya Bienali fotoðraf seçimlerinde "FIAP Baþarý Ödülü" aldý. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Herkesin kalbinde, cömertlere karþý muhabbet, cimrilere karþý nefret vardýr. Yahyâ bin Muâz-ý Râzî "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri DALGACI MAHMUT Orhan VELÝ Ýþim gücüm budur benim, Gökyüzünü boyarým her sabah, Hepiniz uykudayken. Uyanýr bakarsýnýz ki mavi. Deniz yýrtýlýr kimi zaman, Bilmezsiniz kim diker; Ben dikerim. Dalga geçerim kimi zaman da, O da benim vazifem; Bir baþ düþünürüm baþýmda, Bir mide düþünürüm midemde, Bir ayak düþünürüm ayaðýmda, Ne haltedeceðimi bilemem. HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,076 2,079 EUR 2,832 2,837 STERLiN 3,493 3,495 JPY YENi 0,202 0,203 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER YÜKSEL ECZANESÝ TEL: GÜLABÝBEY MAH. 1. MÝLLET SK. 33/A EÐÝTÝM ECZANESÝ TEL: FATÝH CAD. 48/A - 23 NÝSAN ÝLKOKULU KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Halk Üniversitenin ürettiði kalitede ekmek istiyor' Nadir Yücel - Hitit Üniversitesi kendi bünyesinde Gýda Mühendisi Yrd. Doc. Dr. Seçil Türksoy yönetiminde Öðrencilerin ihtiyaçlarý olan Günlük 3 Bin Ekmek üretiyor. Ekmeklerin Hijyen ortamýnda, saðlýklý ve tam buðday unundan olmasýnýn yaný sýra 50 grm lýk paket ambalajlarda sunulmasý da israfý önleyen en önemli unsur. Üniversitenin ekmeðini gören ve tadanlar ise," Bu ekmekler gibi neden fýrýnlarýmýz ekmek yapmýyor. Vatandaþlara da illa Üniversite mi ekmek yapmalý þeklinde görüþler var. Ankara Üniversitesi Gýda Mühendislik Bölümünden 2 yýl önce Hitit Üniversitesine gelerek göreve baþlayan Yrd. Doc. Dr. Seçil Türksoy konu ile ilgili olarak," Sayýn Rektörümüz Reha Alkan bey'in giriþimleri doðrultusunda bu birimi oluþturduk. Bu bir anlamda uygulamalý eðitimdir. Gördüðünüz gibi son derece hijyen bir ortamda 2 kiþilik daimi ustamýzýn yaný sýra Burs karþýlýðý çalýþan 2 de öðrencimiz olmak üzere 4 kiþi ile çalýþmaktayýz. Öðrenci kardeþlerimiz. Sabah saat-4 gibi gelip saat 9 a kadar çalýþarak derslerine girebiliyorlar. Ýþi uygulamalý olarak öðrenmenin yaný sýra ayný zamanda kendilerine ekonomik katký da saðlýyorlar. Kapasitemiz 10 Bin ekmeklik. Þu an 3 Bin ekmek yeterli geliyor. Ekmeði çok beðenen dýþardaki insanlar Piyasaya halka açýlsanýz gibi teklif ve görüþlerde bulunuyorlar. Ancak bizim Üniversite olarak buradaki amacýmýz asla ticari deðildir. Piyasaya açýlmak gibi bir derdimiz yok. Çorum fýrýncý esnafýna rekabet gibi bir düþüncemiz de asla yoktur. Buradaki temel amacýmýz Kýsa adý ARGE olarak bilinen araþtýrma geliþtirme aðýrlýklýdýr." Þeklinde konuþtu. 50 grm lýk ambalajlý ekmekler ile yüzde 100 tasarruf saðlandýðýný da ifade eden Gýda Mühendisi Yrd. Doc. Dr. Seçil Türksoy," Hijyen ve kaliteli üretim anlayýþý önceliðimizdir. Öðrenci arkadaþýmýz 50 Grm lýk paketten çýkarýp bir miktarýný tüketerek kalanýný paket olarak çantasýna koyarak sonrasýnda rahatlýkla ekmeði yiyebiliyor. AR GE bünyesinde deðiþik zamanlarda Fýndýk, Ceviz, Üzüm ve Ayçiçekli ekmekleri imal edebiliyoruz. Özel günlerde ise imal ettiðimiz deðiþik kuru pastala çeþitlerimiz de oldukça beðiniliyor. Bünyemizde büyük olmamýþ olsa da Taþ Fýrýn da var. Öðrencilerimizle birlikre kendimizi geliþtirmeye devam edeceðiz" þeklinde konuþtu. Fotolar: Fatih Akbaþ Türk Dünyasý Ekonomi Forumu 2015'te Çorum'da yapýlacak Ýlki 2008 yýlýnda Almatý'da, ikincisi 2009 yýlýnda Antalya'da yapýlan Uluslararasý Türk Dünyasý Ekonomi Forumu'nun üçüncüsü Hitit Üniversitesi ile Yabancý Diller ve Meslekî Kariyer Üniversitesi ve Almatý Valiliði iþbirliðinde 6-8 Haziran 2014 tarihleri arasýnda Kazakistan'ýn Almatý þehrinde yoðun bir katýlým ile gerçekleþtirildi. Etkinlikte Hitit Üniversitesini Fen Edebiyat, Ýktisadî Ýdari Bilimler ve Ýlahiyat Fakültelerinde görev yapan öðretim üyeleri tarafýndan 10'a yakýn bildiri sunuldu. III. Uluslararasý Türk Dünyasý Ekonomi Forumu'na Türkiye ve Kazakistan'dan baþka, baþta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere çok sayýdaki ülkenin seksene yakýn üniversitesinden 240 bildiriyle katýlým oldu. Etkinlikte konusunun uzmaný bilim insanlarýnca sunulan bildiriler, bu coðrafyadaki konuyla ilgili uzmanlar ve çeþitli üniversitelerden gelen öðrencilerden oluþan kalabalýk bir katýlýmcý topluluðu tarafýndan büyük bir ilgiyle izlendi. Etkinliðe Türkiye'den Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan Ýbiþ, Bartýn Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydýn, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bircan ile TC Almatý Baþkonsolosu Suphi Atan, YDMKÜ Mütevelli Heyeti Baþkaný Ali Özek, Prof. Dr. Nevzat Yalçýntaþ ve çok sayýda rektör yardýmcýsý, dekan ve akademisyen katýldý. Forumun baþlangýcýnda Yabancý Diller ve Meslekî Kariyer Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Hizmetli ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan birer açýþ konuþmasý yaptýlar. Prof. Dr. Sabri Hizmetli üçüncü foruma gelinceye kadar hangi süreçlerden geçtiklerini ve bugünkü forum için yaptýklarý çalýþmalarý anlatarak III. Uluslararasý Türk Dünyasý Ekonomi Forumu'nu Hitit Üniversitesi ile birlikte gerçekleþtiriyor olmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Küresel alanda ekonominin en önemli unsur olduðunu ve yapýlan bu ve benzeri etkinliklerin, Kazakistan'da Nursultan Nazarbayev'in 2050 stratejisinde ifade edilen hedeflere ulaþýlabilmesi için önemli olduðunu sözlerine ekledi. Kendilerinin Türk dünyasý için pek çoðu ilk olan çalýþmalarý gerçekleþtirdiðini ifade ederek bu tür etkinlikleri düzenlemekten mutluluk duyduklarýný ve bundan sonra da çalýþmalarýna devam edeceklerini ifade etti. Ayrýca IV. Türk Dünyasý Ekonomi Forumu'nun Hitit Üniversitesi tarafýndan 2015 yýlýnda Çorum'da yapýlacaðýný duyurarak ev sahipliðini üstlenen Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a teþekkür etti. Forumun verimli ve baþarýlý geçmesi temennisinde bulundu. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise Kazakça yansýlar eþliðinde yaptýðý açýþ konuþmasýnda "YDMKÜ, Almatý Valiliði ile Hitit Üniversitesi iþbirliðinde düzenlenen ve Devlet Baþkaný Nursultan Nazarbayev'in "Kazakistan 2050" Stratejisi'ne armaðan edilen III. Uluslararasý Türk Dünyasý Ekonomi Forumu'nu ata yurdumuzda muhteþem bir etkinlik halinde düzenlemekten çok büyük bir memnuniyet duyduðunu" ifade ederek sözlerine baþladý. Hitit Üniversitesi'nin izlemekte olduðu eðitimin uluslararasýlaþmasý politikasýna verdiði desteklerden dolayý YDMKÜ Rektörü Prof. Dr. Sabri Hizmetli'e teþekkür eden Prof. Dr. Alkan, "Dünya petrol rezervinin %3,2'sine, dünya doðal gaz rezervinin %1,1'ne sahip olan Kazakistan, bunlara ek olarak çinko, tungsten, baryum, gümüþ, kurþun, krom ve altýn gibi zengin doðal kaynaklarý, tarým ve hayvancýlýða müsait geniþ arazileriyle oldukça büyük bir ekonomik potansiyele de sahiptir. Hiç þüphesiz bu kaynaklar son derece önemli olmakla birlikte, günümüzün en önemli kaynaðý yetiþmiþ insan gücü ve bilgidir. Bu coðrafyada her ikisi de mevcuttur. Eðer biz ortak dil, tarih ve kültüre sahip olduðumuz Kazakistan ile birlikte ortak çalýþmalar gerçekleþtirirsek, çok önemli projeleri hayata geçirebileceðimize gönülden inanýyorum. Kazakistan 2050 stratejisi kapsamýnda uygulamaya koyduðu Kalkýnma Modeli ile sanayi ve yenilikçi teknolojiler temelindeki çalýþmalara yoðunlaþmaktadýr. Ülkemizin Orta Asya'da yatýrýmlarýnýn en fazla olduðu ülkelerden biri olan Kazakistan, bu çerçevede iddialý bir sanayileþme programýný uygulamaya geçirmiþ olup, bu kapsamdaki projelere önemli miktarda fonlar ayýrmaktadýr. Üniversiteler olarak bize düþen, ülkelerimizi küresel aktörler olarak dünyanýn sayýlý güçlü ekonomisine sahip ülkeleri haline getirme yolunda daha yoðun çalýþmalar yapmak, ortak projeler üretmektir. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyetimiz, pek çok alanda büyük destekler ve teþvikler vermektedir. Tüm bu gayretler bir araya getirilirse, hepimizin gururu olacak baþarýlý sonuçlara ulaþýlabilecektir. Kýsa bir süre önce yürürlüðe giren ve tüm dünyayý kapsayan büyük bir deðiþim programý olan Mevlana Programý ile öðretim elemanlarýmýzýn ve öðrencilerimizin deðiþimi saðlanarak, eðitim alanýnda daha sistematik ve kurumsal iþbirlikleri yaptýk, bundan sonrasýnda da daha yoðun bir þekilde bu programdan yararlanacaðýmýza inanýyorum" dedi. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan sözlerini katýlýmcýlarý 2015 yýlýnda Hitit Üniversitesi tarafýndan Çorum'da gerçekleþtirilecek olan IV. Türk Dünyasý Ekonomi Forumu'na davet etti. Etkinliðin sonunda, sonuç bildirgesi okunarak üniversitelerin birbirlerine hediye takdim töreni yapýldý ve katýlýmcýlara YDMKÜ öðrencileri tarafýndan konser verildi. Rektör Prof. Dr. Alkan etkinlik süresince çeþitli üniversitelerden gelen rektörlerle görüþmeler yaparak, yeni Mevlana ve ikili iþbirliði anlaþmalarý imzaladý. Etkinliðin gerçekleþtirildiði kültür merkezinde Hitit Üniversitesi'nin standý kurularak etkinlik boyunca akademik personel ile öðrenci ve velilerine Hitit Üniversitesi tanýtýldý.

4 4 "Öðretmeni peþin hükümle yargýlayan iþlemin durdurulmasýný istedik" Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Eyyüp Çiçek, sendika genel merkezi tarafýndan Milli Eðitim Bakanlýðý Yenilik ve Eðitim Teknolojileri Genel Müdürlüðü'ne yazýlý baþvuruda bulunduklarýný, inceleme/soruþturma ürünü somut bir tespit olmaksýzýn salt elektronik ortamdaki sayýsal analizden hareketle kopya çekildiði iddiasýyla öðretmenleri zan altýnda býrakan uygulamanýn yeniden deðerlendirilmesini, öðretmeni peþin hükümle yargýlayan, soruþturma yapýlmaksýzýn sýnav görevinden men etme þeklindeki iþlemlerin durdurulmasýný talep ettiklerini söyledi. Çiçek, Bakanlýk tarafýndan Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ (TEOG) Sýnavý sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi sürecinde elektronik ortamda yapýlan analizlerde bazý sýnavlarda kopya çekildiðinin tespit edildiði, kopya çekildiði tespiti yapýlan sýnýflarda görev alan öðretmenlerin Millî Eðitim Bakanlýðý Merkezi Sistem Sýnav Yönergesi'nin 29. maddesine istinaden sýnav görevi verilebilecek öðretmenler arasýndan çýkarýldýðý bilgisinin kamuoyuyla paylaþýldýðýný belirtilerek, "Herhangi bir incelemeye veya soruþturmaya dayanmaksýzýn, fiilin ve failin yargýsal denetime elveriþli, hukuka uygun ispat vasýtalarýyla ortaya konulmaksýzýn sadece sýnav sonuçlarýnýn elektronik ortamýndaki sayýsal analizinden hareketle, öðretmenlerin kopya çekilmesine izin vermekle yaftalanmasý saðlýklý bir yaklaþým deðildir. Maarif müfettiþleri tarafýndan yürütülecek bir inceleme/soruþturma süreci sonucunda kopya çekildiðinin tespit edilmesi durumunda sorumlular hakkýnda gerekli idari ve cezai tedbirlerin uygulanmasý gerekir. Ancak hiçbir somut inceleme ve suç iþlendiði noktasýnda tespit olmaksýzýn sayýsal, soyut bir analizden hareketle öðretmenlerimizin zan altýnda býrakýlmasý adalet ve hakkaniyete aykýrý olup eðitim camiasýný derinden yaralayacak, çalýþma barýþýna ve kurumsal baðlýlýða zarar verecektir" þeklinde kaydetti. Ýþlemin dayanaðý yapýlan Millî Eðitim Bakanlýðý Merkezi Sistem Sýnav Yönergesi'nin 29. maddesi, görevli olduðu salonda toplu veya ikili kopya çekildiði belirlenen salon görevlilerine bir yaptýrým öngördüðünü belirten Çiçek, "Kopya çekildiði tespitinin yargýsal denetimine imkân veren, hüküm kurmaya elveriþli, her türlü þüpheden uzak somut bulgularla delillendirilmesi gerektiði açýktýr. Kaldý ki, söz konusu Yönergenin salon görevlilerinin görevlerine iliþkin 14. maddesinde yer alan, kopya çekilmeye teþebbüs edilmesi ve kopya çekilmesi halinde uyulacak esaslarý düzenleyen hükümleri göz önüne alýndýðýnda, 29. madde hükmünün salon görevlilerince kasten kopya çekilmesine imkân verilmesini müeyyideye baðladýðý anlaþýlmaktadýr" dedi. Þiddetli yaðýþ sele neden oldu Aþýrý yaðmurlar Çorum'un Mecitözü Ýlçesi'nde hayatý olumsuz etkiledi. Sel baskýnlarý sonucu yollar kapandý, tarým arazileri büyük zarar gördü. Yaðmur nedeniyle oluþan sel, Çorum-Amasya karayolunun bazý kesimlerinde ulaþýmý aksatýrken, sürücüler zorlukla ilerledi. Diðer taraftan þiddetli yaðýþlar tarým arazilerinde büyük çaplý hasara neden oldu. Kubilay Kaan YÜCEL Öðrencilerden þehit ailesine taziye ziyareti Sungurlu Anadolu Öðretmen Lisesi öðrencileri, 1 Haziran'da meydana gelen trafik kazasýnda þehit olan Polis Memuru Ömer Kesim'in, Amasya'nýn Taþova ilçesindeki evine giderek ailesine taziyede bulundular. Sungurlu Anadolu Öðretmen Lisesi 9/B sýnýfý öðrencisi Büþra Kesim'in babasýnýn trafik kazasýnda þehit olmasý üzerine arkadaþlarý ailesine baþsaðlýðýnda bulunmak istediklerini okul Müdür Ahmet Yandým'a ilettiler. Okul Müdürü Ahmet Yandým, öðrencilerin taleplerini olumlu karþýlayarak, ziyaret için Milli Eðitim Müdürlüðü ve Kaymakamlýktan izin aldý. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'in tahsis ettiði otobüsle 17 öðrenci ve okulun Müdür Yardýmcýsý Harun Bitigiç, öðretmenler Hüseyin Bozdaðcý, Gamze Karaca ve Taner Özel þehidin ailesinin yaþadýðý Amasya'nýn Taþova ilçesine baðlý Uluköy köyüne gitti. Taziye ziyaretinde þehidin ailesine baþsaðlýðý dileklerinde bulunan öðrenciler, ailenin acýsýný paylaþtýlar. Þehit ailesi, yapýlan ziyaretten son derece memnun olduklarýný belirterek, öðrenci ve öðretmenlere teþekkür ettiler. Yasin YÜCEL Resen geçici görevlendirmeyi yargý durdurdu Varinli sakinleri parkta düzenleme istiyor Varinli Caddesi ile Eþref Hoca Caddesi'nin birleþtiði bölgede bulunan parkýn etrafý son günlerde spor yapan vatandaþlarýn uðrak yeri oldu. Mahalle sakinleri tartan pist olmamasý nedeniyle parkýn kenarlarýndaki kilit taþlý eski kaldýrýmlarda yürüyüþ ve koþu yapmak zorunda kaldýklarýný belirterek belediye yetkililerinden yardým istediler. Kaldýrýmlarýn sakatlýða nede olabileceðini dile getiren mahalle sakinleri belediyenin parkta düzenleme yapmasýný ve saðlýklý bir yürüyüþ parkuru oluþturulmasýný talep ettiler. Yasin YÜCEL Yeni genel kurulda yönetime aday olacaðý öne sürülen Zülfikar Kalabalýk ve Salih Bozok'un Kars ve Ardahan illerine 45 günlüðüne resen geçici görevlendirildikleri ifade edildi. Kendine "Çorum Saðlýk Üyeleri" diyen bir grup adýna konu hakkýnda yapýlan açýklamada, "Arkadaþlarýmýzý büyük bir konvoyla göndermiþtik. Bu vicdanlara sýðmayan resen geçici görevlendirmelerin sendikal çalýþmalardan dolayý yapýldýðý ve mevcut Çorum Saðlýk-Sen yönetiminin bu görevlendirmelere alet ettiði bazý idari insanlarýn da, sorgulamadan aracýlýk edip bu usülsüz görevlendirmeleri yaptýðý tüm saðlýk camiasýnca bilinmektedir. Arkadaþlarýmýzý kayyum davasý öncesi uzaklaþtýrmak adýna yapýlan resen görevlendirmeler, saðlýk camiasýný derinden yaralamýþ olup, demokrasi vurgusu yaptýðýmýz bu dönemde yapýlan resen görevlendirmeler bir zulüm ve yýldýrma politikasýdýr. Ancak þu bilinmelidir ki, haklý insanlar davalarýndan asla vazgeçmezler. Bir duruþ ve vizyona sahip olan bu arkadaþlarýmýzý haklý davalarýnda sonuna kadar destekleyeceðiz. Þu da bilinmelidir ki, hiçbir zulümün içerisinde olmayacaðýz, bizlere bu zülmü reva görenlerinde yarýn haklarýnýn savunucularý yine bizler olacaðýz. Bu resen görevlendirmeleri yapan Türkiye Halk Saðlýðý kurumuna karþý açýlmýþ olan davada, Çorum Ýdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararýný tarihinde vermiþtir. Tüm temennimiz bu tür haksýz ve hukuksuz uygulamalarýn bir daha vuku bulmamasýdýr. Çaðrýmýz þudur ki, sandýktan ve mahkemeden kaçan zihniyetlerin, demokrasi gereði olan sandýðý bir an önce Saðlýk-Sen üyelerinin önüne getirerek, uzatmalý seçim sürecini tamamlamalarýdýr. Sendikalarýn hak gasp edildiði yerler deðil, haklarýn korunduðu ve arandýðý sivil toplum kuruluþlarý olduðu unutulmamalýdýr. Tüm kamu oyuna saygýlarýmýzla duyurulur" ifadelerini kullandýlar. KESK basýnla tanýþtý KESK Çorum Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mehmet Öztürk, KESK'in mücadelesinden asla taviz vermediðini ve bundan sonra da vermeyeceklerini açýkladý. Öztürk, kendilerini kapý kulu olarak görenlere, baskýlarla sindirmeye çalýþanlara, grevli toplu sözleþme haklarýný engelleyen güvencesiz çalýþma koþullarýna, açlýk sýnýrýna yakýn sefalet ücretlerine mahkum etmek isteyenlere karþý mücadele ve sözlerini baþkalarý gibi diz çökerek deðil, dimdik ayakta durarak söylediklerini ifade etti. KESK Çorum Þubeler Platformu tarafýndan cumartesi günü basýn emekçileriyle tanýþma kahvaltýsý düzenlendi. Eninda Restaurant'ta verilen kahvaltýya KESK Çorum Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk ile KESK Yürütme Kurulu üyelerinin yaný sýra KESK'e baðlý sendikalarýn þube baþkan ve yöneticileri eþleriyle birlikte katýldý. Kahvaltýda konuþan KESK Dönem Sözcüsü Mehmet Öztürk, "Demokrasiye, özgürlüðe, kardeþliðe, barýþa ve eþitliðe yürüyüþ mücadelemizi gazete sayfalarýndan, televizyonlarýn ekranlarýndan toplumla buluþturan Çorum'daki tüm basýn emekçilerine teþek- KESK olarak bu ülkenin topraklarýnda yýlmadan yorulmadan sendikal haklar ve özgürler mücadelesinde yollarýna büyük bir kararlýlýkla devam ettiklerini ifade eden Mehmet Öztürk, "Bu ülkenin emeði ile geçinen tüm kesimlerinin önünde her zaman zorlu süreçler, çetin mücadeleler olduðunu en iyi bilenler KESK'lilerdir. Çünkü KESK güçlünün hukukuna karþý her zaman ezilen, dýþlanan, ötekileþtirenlerin yanýnda saf tutmuþtur. Ýþte bu yüzden KESK, Soma'da bir katliama dönüþen maden kazasýnda greve giderek iþçi kardeþlerimizin yanýnda olduðunu göstermiþtir. Gezi direniþinde ilimizde ve Türkiye'nin her yerinde en önde olarak haksýzlýða, hukuksuzluða ve oteriterizme itiraz etmiþtir" ifade-

5 5 Teþekkür Hemþirelik bölümü olarak düzenlemiþ olduðumuz mezuniyet bolomuza destek veren baþta Tek Yýldýz Gazetesi olmak üzere Çorum'un vefakar cömert esnaflarýndan; Galeri Mýstýk, Gümüþ Alyans, Akyol's Giyim, Prenses Çikolata, MYHOÞ Taký ve Gümüþ, Pan Çið Köfte, Babacan Giyim, Burrak Collection, Rodimood ( Fatih Özüyaðlý ) olmak üzere katký saðlayan herkese teþekkür ederiz. Tertip Komitesi adýna Emre Çelik - Halit Yücel 3. HAVALÝMANI NEDEN ÝSTENMÝYOR! AHMET ÖLÇER "Ýmam Hatip Keþkek Günü"ne ilgi yüksek oldu Program Ýsmail Yumayak ýn Kur an-ý Kerim tilavetiyle baþladý Anadolu Ýmam Hatip Lisesi tarafýndan bu yýl ilki düzenlenen "Ýmam Hatip Günleri" etkinlikleri Anadolu Ýmam Hatip Lisesi bahçesinde yapýlan geleneksel "Keþkek Günü" etkinliði ile son buldu. Çorum Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Derneði (ÇORÝMDER) desteðiyle organize edilen etkinliðe Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, Ýmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Hüseyin Kýr, davetliler, öðrenciler ve çok sayýda öðretmen katýldý. Program Ýsmail Yumayak'ýn Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþladý. Daha sonra Ýmam Hatip Lisesinin kurduðu mehter takýmý mini bir konser verdi. Programýn açýlýþýnda kýsa bir konuþma yapan Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Hüseyin Kýr, yeni eðitim öðretim döneminde Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nin açýlacaðý müjdesini verdi. Daha sonra konuþan Çorum Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Derneði (ÇORÝM- DER) Baþkaný Ayhan Poyraz ise "Önümüzün kapatýlmak kesilmek istendiði bir dönemde sayýmýz yüzlerle ifade edilen bir dönemden, binlere iki binlere çýkarttýklarý. Bu bahçeyi, içerisinde birkaç öðrencinin dolaþtýðý günlerden, bu insicama, bu heyecana, bu rengarenk harekete kavuþturduklarý için ayrýca ve elbette ortaokullarýmýz, ilçelerimizden katýlan okullarýmýzda yürekten teþekkürü hak ediyorlar. Ve bu çalýþmalarda önümüzü açan, aklýmýzý tazeleyen, yol gösteren kýymetli milli eðitim müdürümüzü, maddi manevi her tür desteði üzerimizde hissettiðimiz belediye baþkanýmýzý unutmuyoruz. Bu meseleyi dava olarak gören ve her türlü gayreti gösteren siyasilerimizi, bürokratlarýmýzý, okul aile birliðimizi, sivil toplum kuruluþlarýmýzý, öðrencilerimizi ve öðrenci velilerimizi unutmuyoruz. Özrüme gelince de, sayýn okul müdürüm, Hüseyin hocam özellikle imam hatip günleri çalýþmanýz muhteþem ve bir o kadar da baþarýlý. Bu gayretleriniz, çýrpýnýþlarýnýz için baþta þahsým adýna sizlere yeteri kadar omuz veremediðimizi düþünüyorum. Bizi affedin. Bu an itibari ileride hizmetinizde olduðumuzu gece gündüz emrinizde olduðumuzu, sizin þahsýnýzda bütün imam hatiplerimize bildiriyorum" dedi. Yeni kurduklarý ÇO- RÝMDER hakkýnda da bilgi veren Boyraz, "Malumunuz Çorum Ýmam Hatip Lisesi mezunlarýný ve bu camiaya mensubiyet hissedenleri bir araya getirmek ve istiþare etmek maksadý ile daha önce sýnýf sýnýf dönem dönem yapýlan toplantýlarý bir çatý altýnda toplayarak, bir platform adý altýnda yaklaþýk 8 yýldýr çalýþmalar yapýyorduk. Bu çalýþmalarý daha kurumsal bir kimlik altýna almak için arkadaþlarýmýzla birlikte dernekleþme kararý aldýk. Platform olarak yüklendiðimiz misyonumuz ne ise aynen devam edeceðiz, üzerine ekleyerek bir adým daha ileri gideceðiz. Artýk ilimizde 5 ortaokul ve sayýn Milli Eðitim Müdürümüzün de gayretleri ile bize ait olan bir binada bir Anadolu Kýz Ýmam Hatip Lisesine daha kavuþuyoruz. Yeni bir Ýmam Hatip kompleksimizde hýzla ilerliyor. Sizlerin talepleri doðrultusunda elbette daha da ortaokullar ve lise açýlacaktýr. Bizde bu taleplerin takipçisi olacaðýz. Ýdarecilerimiz, öðretmenlerimiz ve okul aile birliklerimiz ile birlikte ülkemizde 100 yýllýk mazisi bulunan bu okullarýmýzýn öðrenci niceliði ve en önemlisi niteliðini artýrma noktasýnda çalýþmalar yapmayý hedefliyoruz. Türkiye genelinde Ýmam Hatip Okullarý mezunlarý derneklerinin toplandýðý ÖNDER'in çalýþmalarýnda bizde aktif bulunmak, þehrimizdeki sorunlarý genele taþýmak ve çözüm bulmak için Hüseyin Kýr Ayhan Boyraz gayret gösteriyoruz. Bu gerekçe ile 22 Mayýs 2014 itibari ile ÇO- RÝMDER adý ile Çorum Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Derneðini kurmuþ bulunmaktayýz. corimder.org ve com adreslerinden bize ulaþabilirsiniz çalýþmalarýmýza baþladýk ve arkadaþlarýmýn teveccühü ile bu ekibe yönetim kurulu baþkanlýðý yapýyorum" ifadelerini kullandý.dünyada imam hatiplerin halkýn anahtar teslimi yaptýðý ender okullardan olduðunu kaydeden Boyraz, "100 yýlý aþkýn bir mazisi olan okullarýmýzýn zaman zaman yollarý kesilmiþ, önleri kapanmýþ, imkanlarý bitirilmiþ, gelecekleri ipotek altýna alýnmaya çalýþýlmýþtýr. Ýmam hatiplerin geleceðini ipotek altýna almaya çalýþmak, hayat haklarýný elinden almaktýr. Bu çalýþmalarý ülkemizde yapanlar bir korku imparatorluðu yaratmaya çalýþmýþ, ama karþýmýzda kim durdu ise bu gün tarihin çöplüðünde yerini almýþtýr. Onlarýn bu ülkede kurmaya çalýþtýklarý korku imparatorluðunu imam hatipler bitirmiþtir. Siz ne yapmaya çalýþýrsanýz çalýþýn, ne tuzak kurarsanýz kurun, ne oyun oynarsanýz oynayýn. Kurduðunuz setlerde, tuzaklarda bu aydýnlýk hareketin önünü kesemeyecektir. Bunu þu gençlerimizi gözüne bakýnca anlayacaksýnýz.siz imam hatip neslinin önünü kapatýrsanýz, imam hatipli bir baþbakan çýkar bütün kapýlarý açar, imam hatipli bir belediye baþkaný çýkar bu þehre bir külliye yapar. " Allah tuzak kuranlarýn en hayýrlýsýdýr" Genç arkadaþlar, burayý iyi dinlemenizi istirham ediyorum. Önden giden atlýlarýnýz var sizin. Önünüzü açan aðabeyleriniz var. Kendisini zamanýný bu mesele için feda eden insanlar var; sizler için emek verenler var. içerisinde bulunduðunuz bu imam hatip okullarý sadece bir okul deðildir. Ýmam hatip okullarý bir medeniyet hareketidir.ýþte bu medeniyet hareketinden dolayý sizin için çýrpýnan Hüseyin Kýr hocanýz var."ýmam hatip okullarý embiya çeþmesidir. Herkes oradan içmeye gelir."diyen Allah rahmet etsin Salim Altunay hocamýz hocalarýmýz var " Sen milleti ve ümmeti bu gençlerden mahrum etme, milleti ve ümmeti bu gençlerle þereflendir allahým" diyen imam hatipli bir baþbakanýnýz var.bizler bu makamlarda endam eylemeye boy göstermeye gelmedik. Yarýn bu makamlarda sizler olasýnýz diye gayret etmeye, önünüzü açmaya geldik. Bizler sizler bu ülkenin istikbalinde yol açýn, istiklaline halel getirmeyin diye hizmet etmeye, yollarýnýza tûrâb olmaya geldik. Bizi mahcup etmeyin, bu memleketi mahcup etmeyin. Katýlan herkese teþekkür ederken emeði geçen herkesi yürekten bir minnet ve þükranla kutluyor, hepinize hayýrlý günler diliyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Konuþmalarýn ardýndan Salim Aytunay ilahi grubu mini konser verdi. Program keþkek ikramý ile sona erdi. Yasin YÜCEL Cumhuriyet Tarihinin en büyük projelerinden birinin temeli önceki gün Ýstanbul'da atýldý. Hem Türkiye hem Dünya için oldukça önem arz eden bir proje den bahsediyorum. 3. Havalimaný projesinden. 3. Havalimanýnýn yýllýk 150 milyon yolcu kapasitesine ulaþmasý hedefleniyor. Bu sayý Türkiye'ye, dünyanýn en büyük havalimanýna sahip ülke unvanýný kazandýrmýþ olacak. Yaklaþýk 80 bin dönüm arazi üzerine inþa edilecek olan 3. Havalimanýnda 16 taksi yolu, 500 uçak park kapasiteli toplam 6.5 milyon metrekare büyüklüðünde apron, þeref salonu, kargo ve genel havacýlýk terminali, 165 yolcu köprüsü, terminaller arasýndaki ulaþýmýn raylý sistemle yapýldýðý 4 ayrý terminal binasý, 3 teknik blok ve hava trafik kontrol kulesi, 8 kontrol kulesi, her türlü uçak tipine uygun müstakil 6 pist bulunacak. Projede ayrýca devlet konuk evi, 70 bin araç kapasiteli açýk ve kapalý otopark, havacýlýk týp merkezi, oteller, itfaiye ve garaj merkezi gibi tesisler de yer alacak. Ýnþaatýn Parasýný Devlet Ödemeyecek Ýhalesi, 25 yýllýk kira bedeli için, 22 milyar 152 milyon euro artý KDV ile gerçekleþen 3. Haavalimaný inþaatýnýn parasýný ise devlet ödemeyecek. 3. Havalimaný, Yap-Ýþlet- Devret modeliyle inþa edilecek. Peki proje hayata geçtiðinde ne olacak Bugün dünya havacýlýk filosu yaklaþýk 45 bin uçaklýk büyüklüðe sahip. Sürekli uçuþ halinde olan uçak sayýsý ise yaklaþýk 15 bin. Ekonomik büyüklükler açýsýndan dünyanýn 100'de biri büyüklüðe sahip olan Türkiye'nin havacýlýktan aldýðý pay ise 30'da bir. 3. Havalimaný ile bu pay çok daha artmýþ olacak. Bunu ben söylemiyorum. Merkezi Frankfurt'ta bulunan ve dünyada 12 havalimanýnýn iþletmesini yapan, Fraport'un Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Peter Schmitz söylüyor. Böylesine bir pazarda Malum yabancý mihraklar 3. Havalimanýný neden istesin! Ýstihdama Katký 3. havalimanýnýn istihdama saðlamasý beklenen katký oldukça büyük. Proje süresince yýlda ortalama 80 bin, proje bittiðinde ise 120 bin kiþinin istihdam edileceði ifade ediliyor. Transfer Merkezi Türkiye Transfer merkezi konusunda söz sahibi olan Almanlar, projenin tamamlanmasý ile bu unvaný Türkiye'ye devredecekler. 3. Havalimaný ile dünyanýn en büyük transfer merkezi Türkiye olacak. Avrupa'nýn, Asya'nýn ve Afrika'nýn buluþtuðu merkez Türkiye'de olacak. Özetle 3. Havalimaný projesinin hayata geçmesiyle birlikte havayollarýnda hakimiyet önemli ölçüde Türkiye'nin eline geçmiþ olacak. Havayollarý, halkýn yollarý olacak. Yakýn bir gelecekte dünyanýn hava taþýmacýlýðýnda en büyük Türkiye olacak. Canlý Yayýncýlar Yazýmý bitirmeden önce, aklýma gelmiþken sormadan geçemeyeceðim. Türkiye'de bir olay çýksa da canlý canlý yayýnlasak diyerek yayýn yapan, yabancý haber servisleri, dünyanýn en büyük Havalimaný'nýn temeli atma törenini de canlý yayýnladý mý merak ediyorum. Tekrar görüþünceye dek hepinize saygýlar

6 6 Þamlýoðlu Toyota Plaza'dan engellilere jest Þamlýoðlu Toyota Plaza, engelli öðrencilerin yýlsonu karma sergisine evsahipliði yaptý. Geçtiðimiz Cumartesi günü Zübeyde Haným Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezi ile Þamlýoðlu Toyota Plaza'nýn ortaklaþa düzenlediði sergide ayrýca Anadolu Özel Eðitim Merkezi, Kale Özel Eðitim Uygulama Merkezi ile Çorum Özel Eðitim ve Uygulama Merkezi öðrencilerinin eserleri de yer aldý. Engelli öðrencilerin yýl boyunca yaptýklarý el iþleri ve resimlerin yer aldýðý serginin açýlýþýna Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Þamlýoðlu Toyota Plaza Genel Müdürü Onur Þamlý, Zübeyde Haným Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezi Müdürü Mehmet Ali Kurt, Müdür Yardýmcýsý Selim Þakacý, Müdür Yardýmcýsý Özgür Akman, bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, engelli aileleri ve engelli öðrenciler katýldý. Serginin açýlýþ kurdelesi Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy ve engelli bir öðrenci tarafýndan kesildi. Ardýndan konuklar engelli öðrencilerin yýl boyunca yaptýklarý resimler, el iþleri ve takýlar ile süs eþyalarýnýn yer aldýðý sergiyi gezdi. Þamlýoðlu Toyota Plaza Genel Müdürü Onur Þamlý, amaçlarýnýn toplumda farkýndalýk yaratmak olduðunu belirterek, herkesin bir engelli adayý olabileceðini söyledi. Zübeyde Haným Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezi Müdürü Mehmet Ali Kurt ise dört okul ve Þamlýoðlu Toyota Plaza ile ortaklaþa düzenlediði serginin yýl sonu karma sergisi olduðunu belirterek, amaçlarýnýn farklý bir mekanda toplumun deðiþik kesimlerine hitap etmek olduðunu ifade etti. kurt, sergi için ev sahipliði yapan Þamlýoðlu Toyota Plaza yetkililerine teþekkür etti. Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No:3 (Total Benzinlik Ýçi) Çorum Gsm: Tel: YEDAÞ'tan yabancý dil ataðý ETL Academy ile 'Yabancý Dil Eðitimi ve Sertifika Programlarý' anlaþmasý imzalayan YEDAÞ'ýn Genel Müdürü Türkoðlu, "2019 yýlýnda hedefi Avrupa'nýn ilk 10 þirketi olma olan ve mükemmelliði benimsemiþ bir þirket olmanýn yatýrýmlarýný gerçekleþtiriyoruz" dedi Türkiye ve Ýngiltere merkezli dil eðitim kurumu olan ve 2001 yýlýndan birçok dilde eðitim hizmetleri veren ETL English Academy ve ETL Yurtdýþý Eðitim Hizmetleri'nin Genel Müdürü Yalçýn Ýskender, YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu'nu ziyaret ederek, YEDAÞ çalýþanlarýný kapsayacak olan 'Yabancý Dil Eðitimi ve Sertifika Programlarý' anlaþmasýný imzaladý.etl Academy Genel Müdürü Ýskender, "Bölgesinde 'rol model' þirket olan YEDAÞ ile 'paydaþ' olmamýz, ETL için büyük referanstýr" dedi. ETL English Academy ve ETL Yurtdýþý Eðitim Hizmetleri'nin ile yapýlan 'Yabancý Dil Eðitimi ve Sertifika Programý' anlaþmasýnýn önemine deðinen YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, "Bölgemizde faaliyet gösteren ETL Akademi ve YEDAÞ, 'Bölgesel Paydaþlýk' örneði göstermiþtir. Toplam Kalite Yönetim Sistemi'ni tam anlamýyla uygulan ve tüm iþ süreçlerinde mükemmelliði amaçlayan YEDAÞ için, bölgemiz içinde yer alan önemli ve dikkata deðer þirketlerle paydaþ olmamýz, bölgesel kalkýnmada 'ortak sinerjinin' þirketler için ne kadar önemli olduðunun göstergesidir. Bu doðrultuda çalýþanlarýmýza yabancý dil eðitimlerinde, yutdýþý ve yurtiçi seyahatlerinde öncelikler tanýyan bir anlaþma imzaladýk. 'Avrupa'nýn ilk 10 þirketi olmak' hedefleri olan YEDAÞ'ýn çalýþanlarý her yýl belirlenen eðitim programý çerçevesinde eðitimler alýyor yýlýnda personellerimize kiþi baþý 87 saat eðitim verdik. Bu yýl yabancý dil eðitimleri üzerinde yoðunluk göstereceðiz" diye konuþtu. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu þöyle devam etti: "YEDAÞ'ýn vizyonu 2019 yýlýnda kurumsal ve operasyonel mükemmellik alanýnda Avrupa'nýn ilk 10 þirketi arasýnda olmak. Bu hedef oldukça büyük ve ulaþýlmasý büyük kazanýmlar gerektiren bir hedef. 3 yaþýnda bir þirket olan YEDAÞ, Avrupa arenasýndaki bu yolda tüm çalýþanlarýyla birlikte mükemmelliði benimsemiþ, rol model ve lider bir þirket olmanýn yatýrýmlarýný yapmaktadýr. Yönetim modelinde 'Sürdürülebilirliði' amaçlayan YEDAÞ, 3 yýldýzlý EFQM Mükemmellik Yetkinlik Belgesi'ni almýþ, Avrupa Mükemmellik Ödülü için vizyonumuzla birlikte ufkunu büyütmüþtür." -"ÝLETÝÞÝMÝN OSKARI'NI ALDIK"- Avrupa'da kabul görmüþ ve 'Ýletiþimin Oskarý' olarak lanse edilen Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý (UNDP) Jüri Özel Ödülü'nü almanýn gururunu yaþadýklarýný belirten Genel Müdür Türkoðlu, "Dünyanýn en prestijli halkla iliþkiler ödülü olan ve 40 ülkeden 3500'ü aþkýn katýlýmcýnýn yer aldýðý, 43 kiþilik jüri tarafýndan deðerlendirilen YEDAÞ, 'Enerjimizi Harekete Geçiriyoruz' mottosu ile yola çýktýðý ve 'Bir Bölgesel Sürdürülebilir Kalkýnma Hareketi' temasýyla olgunlaþtýrdýðý 14 adet Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri, 2014 yýlý Holmes Report SABRE Ödülleri finaline katýlmaya hak kazanmýþtýr.ayný þekilde, Türkiye Halkla Ýliþkiler Derneði (TÜHÝD) tarafýndan düzenlenen 13. Altýn Pusula Halkla Ýliþkiler Ödülleri Yarýþmasý'nda Kurumsal Sosyal Çevre dalýnda 'Dikkuyruðu Koruyoruz Projesi' ile birinci olurken, Avrupa'nýn Ýletiþim Oskarý olarak kabül gören Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý (United Nations Development Programme (UNDP) tarafýndan da 'UNDP Özel Ödülü'ne layýk görülmüþtür. Bu baþarýlar asla tesadüf deðildir. Doðru iletiþim kuruyoruz. Avrupa'nýn dikkatini çekiyoruz. Avrupa'nýn büyük kuruluþlarý artýk YEDAÞ'ý biliyor ve tanýyor. Avrupa hedefimiz doðrultusunda, mükemmelliði benimsemiþ olan çalýþanlarýmýza teþekkür ediyorum"dedi. ETL Akademi Genel Müdürü Ýskender, Türkiye'de Ýngilizce, Almanca ve Rusça baþta olmak üzere dil eðitimi verdiklerini belirterek, "Ülkemizde faaliyet gösteren büyük þirketlerin personellerinin yabancý dil yetkinliklerinin kazanýldýrýlmasýna önem veriyoruz" dedi. Yabancý dil eðitimde dünyanýn bir çok ülkesinde dil eðitimi verdiklerini belirten Genel Müdür Ýskender, "Bir çok yabancý okulun karadeniz temsilciliðini yapýyoruz. Dünyanýn en kaliteli okullarýnda ve 16 ülkede faaliyet göstermekteyiz. Büyük kuruluþ ve þirketlerin bünyesindeki çalýþanlara yabancý dil ve yurt dýþý eðitimleri imkanlarý sunuyoruz. ETL'nin öncelikli hedefi, uluslararasý kabul gören dil eðitim ve öðrenim standartlarýna ulaþmak; hatta bu standartlara yapacaðý pozitif katký ile hem Türkiye içindeki hem de dünyadaki dil standartlarý çýtasýný daha yukarýlara taþýmaktýr" diye konuþtu. ETL AKADEMÝ, YEDAÞ'A, ONLÝNE BAÐLI KALACAK "7 gün 24 saat YEDAÞ çalýþanlarýna online baðlý olacaðýz" diyen ETL Akademi Genel Müdürü Ýskender sözlerini þöyle tamamladý: "Tüm YEDAÞ çalýþanlarý, Android telefonlarý ile yararlanabileceði ETL Akademi programý ile online baðlantý kurabilecek ve her branþta yabancý dil eðitimlerini alabilecekler. Bu program ile YEDAÞ çalýþanlarýna, yurt dýþýndaki tüm özel günler hakkýnda bilgilendirme, çeþitli gezilere katýlma fýrsatý ve ETL'nin sunduðu bir çok hizmetlerden 'özel fiyatlarla' faydalanma imkaný sunacaðýz. YEDAÞ çalýþanlarý yurt dýþýna çýkmak veya eðitim almak istediðinde aradýðý herþeyi ETL Akademi'de bulabilecek." Eðitim Bir Sen'den bilimsel çalýþmaya destek Eðitim Bir Sen Osmancýk Temsilcisi Mahmut Tökel, Irak'ta düzenlenecek Büyük Türk Dil Kurultayýna seçilen öðretmen Ümit Çiftbaþ'a teþekkür ederek, sendika olarak bilimsel çalýþmalar yapan öðretmene destek kararý aldýklarýný açýkladý. Eðitim Bir Sen Osmancýk bürosunda Ümit Çiftbaþ ile bir araya gelen Tökel, yaptýðý bilimsel çalýþmalardan dolayý teþekkür etti. Bilimsel çalýþmalarýnýn Eðitim Bir Sen tarafýndan da destekleneceðini dile getiren Tökel, "Bir öðretmenimizin yaptýðý çalýþmalarla önemli baþarýlara imza atmasý ve uluslar arasý bir kurultayda görev almasý bizleri onurlandýrdý. Biz Eðitim Bir Sen olarak üyelerimizin mesleki hayatlarýnda baþarýlý olmalarýný amaçlýyor, toplumsal konularda sorumluluk almalarýný da destekliyoruz. Bu nedenle Eðitim Bir Sen il baþkanýmýz Tahir Eþkil, arkadaþýmýzýn yaptýðý çalýþmalarda maddi ve manevi olarak destekleneceðini bildirdi. Bu anlamda sendikamýz gerekli katkýyý yapacaktýr" dedi. Tökel, Çiftbaþ'ýn yaptýðý çalýþmanýn örnek olmasý gerektiðini belirterek kendisine teþekkür etti.

7 7 Mikroskop SARMAÞIK ÇINAR'A KAFA TUTARSA Gülsün Mert Cansu-yu Ýpek Efendi vefatýnýn 14. Yýlýnda anýldý Pir Hasan Hüsameddin Uþþaki ve onun kâmil halifesi Ýbrahim Ýpek efendi dün Turhan Kýlýçcýoðlu Stadyumunda düzenlenen etkinlikler ile anýldý. Kuran-ý Kerim'in okunmasý ile baþlayan programda Eyyüp Fatih Nurullah Þaðban bir konuþma yaptý. Ýpekefendi derneðinin Ýstanbul ve Çorum grubundan oluþan karma Semah ekibinin gösterisi beðeni ile izlendi. 40 sene önce Çorumda kurulan bu manevi fabrikanýn üretime geçerek ürün vermeye baþladýðýný vurgulayan Eyyüp Fatih Nurullah Þaðban,"14. seneyi devriyesini idrak ettiðimiz þemsi tuba tabaný veli Ýbrahim Ýpek Çorumî hazretlerinin anma etkinliklerine hepiniz hoþ geldiniz. Malum olduðu üzere 1 Haziran'da Ýstanbul'da Fetih Haftasý etkinlikleri ile baþlattýðýmýz Pir Hasan Hüsameddin Uþþaki ve onun kâmil halifesi Ýbrahim Ýpek Çorumî hazretlerini anma haftasý etkinlikleri dün Kýrklar Sitesi'nde okutulan mevlit ve Ýskilip Dolmasý ikramýmýzla devam etmiþ, bugün ise 33 sene yaptýðýirþad hizmetleri ile katkýda bulunduðu bu coðrafyada Çorumda bu güzide cemaat ile onu anmaya ve anlamaya çalýþmaktayýz, çorum ilimizin yetiþtirdiði bu müstesna veliyi anmak hatýrlamak rol model olarak halkýmýzýn görüþüne sunmak elbette þahsýndan çok bizleri ve siz hemþehrilerini müstefit kýlacaktýr. Bu Muhammedî velinin yaþam felsefesine vakýf olmak günümüzde Ýslam'ýn ne þekilde anlaþýlmasý ve yaþanýlmasý konusunda bizlere bir yol haritasý olacak, onun yaþam prensipleri tüm insanlýða ve Ýslam âlemine bir çýkýþ yolu olacaktýr kanaatindeyim" þeklinde konuþtu. Ýbrahim Ýpek Efendiyi iyi anlamak gerekir Ýbrahim Ýpek Efendi hazretlerini anlayabilmek, emek ve irþadýnýn cesametini büyüklüðünü ve kýymetini deðerlendirebilmek için, bu ortamý iyi tetkik etmek gerektiðini vurgulayan, Eyyüp Fatih Nurullah Þaðban," Bu anda bu stadý dolduran bu cemaat onu anlatan en güzide bir eser olarak karþýmýzda durmaktadýr. Kýrk sene önce çorumda kurulan bu manevi fabrika bugün itibarý ile en güzel bir þekilde üretime geçmiþ onun muhabbeti yol haritasý ve felsefesi ile yoluna devam etmektedir. Ben inanýyorum ki çorum ilinden çýkan bu nur bu marka bu beldeyi bütün âleme tanýtacak siz saygý deðer çorum halkýnýn ve Anadolu'nun her yerinden gelen ihvanlarýn sahiplenmesiyle Ýç Anadolu ve onun güzide þehri Çorum bu markayla taçlanacaktýr, bu beldeden çýkan bu nur tüm âleme yayýlacaktýr, nasýl ki efendimiz sav Medine-i Münevvere'de kurduðu site devletinde Ýslam'ýn ana prensiplerini bizlere öðretmiþ ve sunmuþ ve fakat Ýslam'ýn dünya ya yayýlmasý onun raþid halifeleri eliyle ve yolundan giden meliklerle olmuþ aynen öylede onun irþadla vazifelendirdiði ve kurulan bu fabrikanýn baþýna geçirdiði þemsi tuba tabaniveli Ýbrahim Rüþdü Ýpek Çorumî hazretleri de, ahir zamanda Ýslam'ýn bu asýrdaki algýsýný yaþantýsýný Muhammedî prensipler halinde bizlere sunmuþtur, bu anda siz saygý deðer çorum halký ve Anadolu'nun her yerinden buraya gelen kýymetli ihvanlarý bu düsturlar ve prensiplere sahip çýkarak yeniden bir Ýslam dünya hâkimiyetinin kurulmasýnda öncü vazifesini görecek bu iþin motor gücünü oluþturarak hedeflerine ulaþacaktýr. Bu felsefeyi hayat görüþlerini uzun uzadýya burada sizlere anlatýp sabýrlarýnýzý zorlamak istemem ancak þunu hatýrlatmak isterim ki þeyhimiz Ýbrahim Ýpek Efendi hazretleri dünya iþinde koç tan ileri olmak isterim ahiret iþinde de Mevlana'dan ileri olmak isterim diyerek bize dünya ahiret dengelerini hatýrlattýðýný, gaflet ile dünyada bin yýllar yaþa marifet kuþu konmaz akýlsýz baþa görmeden cemalini gitmezem haþa rüþtüyüm manada gördüm gidiyorum diyerek dünya hayatýnýn gafletinden bizleri uyardýðýný, fazla gafletin kafirlik getireceðine dikkat çekerek yaradýlýþ gayesinin Allah cc hû bilmek ve tanýmak olduðunu ihvanlara hatýrlattýðýný söylemek isterim, bir ömür boyu vuslat yoluna rehberlik ederek bildirdi kendini bizi yaradan görmeden cemalini çýkmam aradan çok þükür seçtirdi aðý karadan didemden didara bak dedi bana diyerek aþýklara ihvanlara vuslat yolunu hatýrlattýðýný gece gündüz demeden evini ve gönlünü insanlara açarak,irþad bölgesini gezerek insana hizmetin önemini ve emri bil maðrufun ve nehyi anilmünkerin ne kadar kýymettar olduðunu hatýrlattýðýný, örnek aile hayatýyla çocuklarýna olan ihvanlarýna olan sevgi ve muhabbet ve alakasýyla merhameti Muhammedînin unutulan bir veçhesini hatýrlattýðýný. Evliyaullaha veüstatlarýna gösterdiði samimi baðlýlýk ve muhabbetle Allah ve resulüne olan sevgi ve muhabbeti ile ahde vefa büyüklere olan saygý ve sevgiyi hatýrlattýðýný daha sayýsýz deðerlerle bizleri donattýðýný iftiharla yad edebiliriz. Ýbrahim Ýpek efendinin eserini okuyabilirsiniz Ýbrahim Ýpek Efendiyi ve düþüncelerini daha iyi anlayabilmek için eserler hakkýnda bilgi veren Eyyüp Fatih Nurullah Þaðban," Bu ve benzeri deðerleri daha tafsilatlý bir þekilde öðrenmek isteyen kardeþlerimiz fakirin yazmýþ olduðu Ýpek Yolu adlý eseri alýp okuyarak onu anlamaya çalýþmalarý, onun kendi yazmýþ olduðu içinde tasavvufi görüþlerinin de bulunduðu þerhli divanlarý alýp okumalarýþa yaný tavsiyemdir. Kendi irþad döneminde kurulmasýný arzu ettiði dernek ve vakýf yapýlanmasý o günün þartlarýnda gerçekleþmemiþ olmasý ve fakat bu gün bu tavsiyesinin yerine getirilmiþ olmasý bizleri ziyadesi ile sevindirmektedir. Bu gün itibarý ile Dersaadet Tasavvuf Yolu Dernekleri Federasyonu Ýstanbul'da, Baþkent Tasavvuf Yolu Dernekleri Federasyonu Ankara'da, Kýrýkkale Tasavvuf Yolu Dernekleri Federasyonu Kýrýkkale'de, Ýç Anadolu Tasavvuf Yolu Dernekleri Federasyonu da Çorum'da faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu federasyonlarýn kuruluþ gayesi memleketimizde Sünni tasavvufun haklarýný savunmak yeni anayasa yazýlým sürecinde yasaksýz bir anayasa ile memleketimizdeki tasavvufi yaþamýn irþadýn düzene sokulmasý gibi gayeler taþýmaktadýr yýlýnda elliye yakýn dernek katýlýmýyla kurulan Dersaadet Tasavvuf Yolu Dernekleri Federasyonu'nun çatýsý altýnda yeni bir yapýlanma sürecine girdiðimiz malumunuzdur. Alevi Bektaþi Dernekleri Federasyonu'nun muadili olarak kurduðumuz bu federasyonlar, Türkiye'mizde sünni tasavvufun haklarýný arayan bugün itibari ile tasavvuf kültür merkezleri açarak gençlerimizin, insanýmýzýn bu bakir konuda makul taleplerini karþýlamak üzere çalýþmalar yapan, diðer tasavvuf meþrepleriyle de diyalog içinde bu hizmetlerini sürdüren bir sivil toplum örgütüdür.þu an itibari ile Anadolu'muzun 500 noktasýnda, Çorum ve Ankara'da 300 noktada Ýstanbul'da 50 adet mekandairþad ve sohbetlerimiz zikirlerimiz devam etmektedir. Bugüne kadar tasavvuf cemaatleri sivil toplum örgütlenmeleri içinde en yaygýn en etkin bir yapý arz ettikleri halde þimdiye kadar yasaklý ve sakýncalý bir gözle bakýlan kendilerinden uzak durulan bir konumda tutulmuþlar ve bu kale alýnmama tasavvuf meþreplerini içine kapamýþ bazýlarýný da deðiþik arayýþlara itmiþtir. Toplumun çýkarlarýna milletin çýkarlarýna hizmet edecekleri, ettirilecekleri yerde baþkalarýnýn inisiyatifine terk edilmiþ kontrolsüz yapýlar haline gelmiþtir. Belli büyüklüklere geldiðinde de bu yapýlar zaman içinde iç ve dýþ mihraklar tarafýndan kontrol edilir hale gelmiþ, toplumun fay hatlarý bunlara kaþýtýlarak hareketlenmeler ve bölünmeler tetiklenmiþtir. Tasavvuf Cemaatlerinin önemi Geliþen ve büyüyen Türkiye'mizde yöneticilerin bu alanýn kendi baþýna kontrolsüz býrakýlamayacaðýný bir an önce görmeleri gerektiðinin altýný çizen Eyyüp Fatih Nurullah Þaðban," Tasavvuf cemaatlerinin oto kontrolünü saðlayacak meþihet yapýlanmasý ile kontrol mekanizmalarýný kurmalý ve bu yapýlanmalarýn manipüle edilir yapýlanmalar olmasýnýn önüne geçmelidir. Alevi meselesi de bu tümceden olarak ele alýnmalý yeni anayasa sürecinde özgürlüklerin dini hak ve hürriyetlerin önü açýlmalý ve yasaksýz bir anayasa ile bu sorunlar çözülmelidir. Bu konuda sadece alevi Bektaþi tasavvufi din anlayýþýnýn önünü açmak sünni tasavvufun önünü kapamak gibi bir hataya da düþmeden ortak bir çözüm yolu bulunmalý ve toplumun her kesimini rahatlatacak bir çalýþma içinde olunmalýdýr kanaatindeyim. Baþbakanýmýzýn sýk sýk vurguladýðý sahte þeyhlerden uzak durun sözüne bizler de 'Ey yöneticiler tebanýzý sahte þeyhlerden uzak tutun' diye cevap vermek durumundayýz. Bununda yolu tasavvuftan uzak durmak, halký bu yoldan soðutmak deðil, bugün itibarý ile bu karmaþýk yapýyýçözmek, hakiki silsileleri tespit etmek, durumdan vazife çýkaran kendiliðinden ortaya çýkan kiþileri ayýklamak, bu sahayý kontrol etmek vedüzenlemekten geçmektedir. Bununda en etkili yolu meclisi meþayihin oluþturulmasý, bu kiþilerin kendi içinde oto kontrolü saðlamasýdýr. Halkýn tasavvuftan uzaklaþmasý, uzaklaþtýrmasý,anadoluýslam anlayýþýndan bizleri uzaklaþtýrýr. Vehhabi selef görüþlerin revaç bulmasýna sebep olur. Ayrýca Þiadailerinin iþlerini kolaylaþtýrýr ve bizi ana caddeden, sýratý müstakimden ayýrýr. Bu dasekülerýslam'ýn, ruhsuz ibadet hayatýnýn oluþmasýna, toplumun kokuþmasýna sebep olur. Bilin ve bilelim ki bu milletin özü tasavvuftur. Bu milletin imanýnýn senedi evliyaullahtýr. Bugün burada, huzuru devletlerinde bulunduðumuz Pir Hasan Hüsamettin Uþþaki'nin kamil halifesi Ýbrahim Ýpek Çorumî hazretleri gibi dünyasýný deðiþtirmiþ bu zatlar kýymetleri bilinsin, bilinmesin bu anda ümmeti irþad ettiðini sanan ve fakat kendi nefsine bile söz anlatamayan alim müsveddelerinden daha muhkem vazife yapmaktadýrlar ve fethin sembolü, vatanýmýzýn senedi misali bizleri birbirimize baðlayan ortak deðerler olarak yanýmýzda durmaktadýrlar. Bizler Ýbrahim Ýpek Efendi hazretlerinin yolunun, Ýpek Yolu'nun erleri olarak Çorum'dan çýkan bu muhabbetin devamý için Çorum halký ve idarecileri ile el ele vererek bütün cihana yayma azmindeyiz. Bu yolda bütün muhabbetli kardeþlerimizi de bu yola davet ediyoruz ve bu yola giren kardeþlerden dört þeyin sözünü alýyoruz. Abdestsiz yere basmamak, beþ vakit namazý ilk vaktinde (erkekler cemaatle) kýlmak, alýnan dersleri seher vaktinde çekmek, haftada bir halakayýzikrullahagirmek. Birde burada sizlerden beþinci bir söz alalým, seneye inþallah her bir kardeþim buraya bir kardeþ getirsin. Daha coþkulu bir þekilde bu anmalarý devam ettirelim inþallah.bu toplantýnýn nihayetinde sizleri Yerliköy'de Ýbrahim Ýpek Efendi hazretlerinin kabrini ziyarete davet ediyorum" þekinde sözlerini tamamladý. Hikayemizi duyanlarýnýz ve bilenleriniz mutlaka vardýr.hikayemizin adý: "Çýnar ile sarmaþýk" hikayesidir. Her hikayede olduðu gibi, bu hikayeden de çýkarýlacak dersler vardýr. Bu nedenle hikayeyi sizlerle paylaþmak ihtiyacý duydum. "... Bilirsiniz çýnar aðacýnýn Türk toplumu ve Osmanlý devleti için özel bir deðeri vardýr. Çýnar, ihtiþamlý ve uzun ömürlü bir aðaçtýr. Yýldýrýmlara karþý ayný zamanda ' Paratoner görevi görür.' Bu haliyle maziyi istikbale baðlar. Ýnsanlara sabýrla yaþamayý öðretir. Beraber yaþamanýn ve birbirimize yararlý olmanýn þevkini verir. Osmanlý devletide ulu bir çýnar görünümünde, ihtiþamlý ve uzun ömürlü bir devlettir. Çýnar kökleriyle mazinin derinliklerine inerek oradan aldýðý güçle ve dallarýyla geleceði kucaklar.." Rivayete göre; Osmanlý Devletinin kurucusu Osman Gazi rüyasýnda kocaman bir çýnar aðacý görür. Altýnda ýrmaklar akan ve her yerin yemyeþil olduðu. Bu rüya aslýnda Osmanlý Ýmparatorluðunun doðuþunun müjdecisidir. Ýþte bu rüyadan sonra çýnar, Osmanlýnýn sembollerinden birisi olur. Osmanlý fethettiði heryeri çýnar aðaçlarýyla donatmýþtýr. Gelelim hikayeye; Bir çýnar aðacýnýn yaný baþýnda bir sarmaþýk filizi boy vermeye baþlamýþ. Bahar günleri ilerledikçe, sarmaþýk çýnar aðacýna sarýlarak yükselmeye baþlamýþ. Yaðmurun ve güneþin etkisiyle büyümüþ ve çýnarýn boyuna ulaþmýþ. sarmaþýk hýzlý büyüyüp boy atmanýn gururuyla ve küçümseyen bir eda ile çýnara sormuþ; "sen kaç ayda büyüyüp bu hale geldin" diye? Çýnar cevap vermiþ: 20 yýlda. Yirmi yýl da mý? Diyerek, sarmaþýk alaycý bir tavýrla gülmüþ ve yapraklarýný böbürlene böbürlene sallamýþ. Daha sonrada "Ben iki ayda senin boyuna geldim, bak." Diyerek alaycý tavrýný sürdürmüþ. "Doðru" demiþ, çýnar. Sen iki ayda benim boyuma geldin...! Günler günleri kovalamýþ. Ýlkbahar ve yaz bitmiþ. Sonbahar yani "hazan mevsimi" gelmiþ. Sonbaharýn ilk rüzgarlarýyla sarmaþýk önce üþümeye sonra yapraklarýný dökmeye, soðuk arttýkça da dallarý aþaðý doðru düþmeye baþlamýþ. sarmaþýk endiþe için de çýnara sormuþ:" Neler oluyor bana?" "Ölüyorsun ve yok oluyorsun diye cevap vermiþ çýnar. Sarmaþýk niçin? diye sormuþ panik içinde çýnara Çýnar cevap vermiþ: "Benim yirmi yýlda geldiðim yere sen iki ayda gelmeye çalýþtýðýn için..." Bu hikayenin zihinlerde deðiþik çaðrýþýmlar yapmasý mutlaka normaldir. "Hormonlu" büyüyüp kasým kasým kasýlanlardan tutunuzda, arkasýna aldýðý gücü kendi gücü sanýp saða sola hýrlayanlara kadar... Elbette "Hazan mevsimi geldiðinde sarmaþýklar! Kuruyup yok olacaklardýr. Ancak "çýnar" her zamanki dik duruþu ve ihtiþamý ile varlýðýný sonsuza kadar sürdürecektir. Allah kendi davasýna her kim samimi bir þekilde sarýlýyor ise kesinlike ona sahip çýkacaktýr. Büyüklerimizin sözü ve duasý ile ' Her kimin ve kimlerin soluðu doðru ise, Dürüst ise, Dini Ýslam'a ve ülkemize faydalý ise Allah yardýmcýsý olsun' Amin. ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM

8 Kelime Avý Nasreddin Hoca kasabanýn pazarýna gitmiþ. Eþeðini bir yere baðlamýþ. Alýþ veriþ yapmýþ. Döndüðünde eþeðini baðladýðý yerde bulamamýþ. Hiç vakit kaybetmeden bir tellâl tutmuþ. Þöyle baðýrtmaya baþlamýþ : - "Eþeðimi kim bulup getirirse, semeriyle, yularýyla ve üstündeki her þeyle beraber eþeðimi ona vereceðim." - "Hoca efendi" demiþler, "eþeði bulana verecek olduktan sonra ne diye arýyorsun?" - " Kaybolan þeyi bulmanýn keyfini bilmezsiniz siz!" demiþ Hoca; "Eþeði bulup getirene mükâfat olarak o eþek yeter." "Gençliðimi bulup getirene bütün servetimi veririm." "Cenneti bulsam, canýmý da veririm." Günün Sudoku Bulmacasý YAÞAM Kan testi kýlavuzu ile hastaneler arasýnda sonuç farký olmayacak Türkiye de kan alýmýnda yapýlan hatalarýn ciddi boyutlara ulaþmasý ve kan kültürü uygulamalarýnýn hastaneler arasýnda farklýlýklar göstermesi nedeniyle önemli bir kýlavuz hazýrlandý. Yeni kýlavuz ile farklýlýklar ortadan kaldýrýlarak daha hýzlý, doðru taný ve tedavi imkânlarý standart hale getirilecek. Dünyada, her yýl yaklaþýk 30 milyon kiþi sepsis (kan zehirlenmesi) oluyor. Küresel Sepsis Topluluðu nun verilerine göre sepsis, her yýl yaklaþýk yüzde 8 13 oranýnda artýþ gösteriyor. Kalýn baðýrsak ve meme kanserinden ölümlerin toplamýndan daha fazla hasta, sepsis nedeniyle kaybediliyor. Sepsise baðlý ölüm oranlarýnýn yüksek olmasý nedeniyle, hýzlý ve doðru kan kültürü testleri hastalarýn tedavisi için hayati önem taþýyor. Türkiye de son 20 yýldýr yaygýn olarak kullanýlan kan kültürü sistemlerinin uygun olmadýðý ve bu alanda standart eksikliði, mikrobiyoloji hekimleri tarafýndan sýkça dile getirilen bir sorun. Bu sorunlarýn çözümü için yeni bir Kan Kültürü Uygulama Kýlavuzu hazýrlandý. Konu hakkýnda bilgi veren Gülhane Askeri Týp Akademisi (GATA) Týbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Baþustaoðlu, kan kültürünün, test þiþelerine alýnan kan ile yapýlan bir test olmasý sebebiyle kliniklerde kan alýmýnda yapýlan hatalarýn oldukça ciddi boyutlarda olduðu bilgisini verdi. Boðaz aðrýsýný geçirmenin en doðal yollarý Baþustaoðlu, Bu hatalarýn en önemli sorunu kontaminasyon dediðimiz bulaþ sorunudur. Uluslararasý standartlarda yüzde 3 ten az olmasý beklenen kontaminasyon oraný yüzde 37 lere kadar çýkmaktadýr. dedi. Baþustaoðlu, hastane ve kliniklerde kan kültürü alýnmasýna karar veren hekimlerden baþlayarak kan alýmýný gerçekleþtiren hemþirelerin, zamanlama, uygun cilt temizliði, etiketleme (þiþe üzerinde bilgilendirme) ve örneklerin laboratuvarlara nakli konularýnda özel eðitim almalarý gerektiðinin altýný çizdi. Kan kültürü uygulamalarýnýn hastaneler ve klinikler arasýnda büyük farklýlýklar gösterdiðini belirten Baþustaoðlu, Bu farklýlýklar, özellikle kan örneðinin alýnmasý sýrasýnda zamanlama, cilt antisepsisi, þiþe sayýsý, þiþelerin laboratuvara ulaþtýrýlmasý ve üreyen mikroorganizmalarýn yorumlanmasý aþamalarýnda karþýmýza çýkmaktadýr. Uygun alým tekniklerinin kullanýlmasý kan kültürünün bulaþ riskini azaltacak ve doðru sonuçlarýn çýkmasýný saðlayacaktýr. Bu durum hastane ve laboratuvar giderlerini ve gereksiz antibiyotik kullanýmýný azaltacaktýr. diye konuþtu e yakýn mikrobiyoloji hekiminin katýldýðý bir anketle hazýrlanan Kan Kültürü Uygulama Kýlavuzu nun, özellikle sepsisin taný ve tedavisi için altýn standartlar getirdiðini ve hastaneler arasýndaki uygulama farklýlýklarýn ortadan kaldýracaðýný söyledi. (CÝHAN) Boðaz aðrýsýný yatýþtýrmak ve mikroplarý öldürmek için gargara yapmak basit ve oldukça etkili bir yoldur. Sizin de boðazýnýz aðrýyorsa evde hazýrlayabileceðiniz bu gargaralarla boðaz aðrýnýzý hafifletebilirsiniz. Tuz ve su: 1 bardak ýlýk suyun içinde çeyrek çay kaþýðý tuzu eritin. Eðer evde varsa diþlerinizi fýrçaladýktan sonra kullandýðýnýz aðýz gargarasýndan da 1 yemek kaþýðý eklerseniz boðazýnýzdaki mikroplar da ölecektir. Her kullaným için bu gargarayý taze olarak hazýrlayýn. Asla bu suyu yutmayýn. Limon ve su: Bir bardak suyun içine 1 çay kaþýðý limon suyunu karýþtýrýn, aðzýnýzý buran bu su þiþmiþ boðaz dokularýnýzýn büzülmesine yardým edecek ve virüsler ile bakteriler için asitli bir ortam oluþturacaktýr. Suyun içine bal, limon ve zencefil katýn: Yarým bardak sýcak suyun içine 1 çay kaþýðý toz zencefil ile bal ve yarým limon suyu ekleyin. Hepsini karýþtýrdýktan sonra gargara yapýn. Bal boðazýnýzý kaplayacak ve antibakteriyal bir ortam saðlayacaktýr. Acý sos ve su: Acý biberin içindeki capsicum isimli madde aðrýyý hafifletmeye ve iltihapla savaþmaya yardým ediyor. Boðaz aðrýnýzý hafifletmek için bir bardak sýcak suyun içine 5 parça acý kýrmýzý biber ya da biber sosu ekleyin. Boðazýnýz yanacaktýr, ancak her 15 dakikada bir deneyin, faydasýný göreceksiniz. Adaçayý ve su: Adaçayý da boðaz aðrýsýný hafifletir ve burun yollarýnýn aðrýsýný ya da þiþkinliðini de azaltýr. 1 çay kaþýðý adaçayý, yarým çay kaþýðý þap, çeyrek fincan kahverengi þeker ile biraz sirke ve suyu karýþtýrýp gargara hazýrlayýn. Safran ve su: Bu sarý baharat mükemmel bir antioksidandýr, bilimadamlarý safranýn birçok ciddi hastalýkla savaþmada güçlü etkileri olduðunu düþünüyor. Boðaz aðrýnýz için yarým çay kaþýðý safraný ve yarým çay kaþýðý tuzu bir bardak sýcak suyun içine karýþtýrýp gargara yapabilirsiniz. Buðday çimi suyu: Klorofille dolu olan buðday çimi suyu bakteri geliþimini engeller ve boðaz aðrýnýzý hafifletir. 5 dakika bu suyu aðzýnýzda tutarsanýz, zayýflamýþ diþetlerinizin yeniden canlanmasýna ve diþ aðrýnýzýn durmasýna yardým eder. (CÝHAN) Dizi 19:55 Beni Böyle Sev 20:00 23:45 8 Furkan ýn evli olduðunu öðrenen Ýlyas kendinden çok Safiye için endiþelenmektedir. Furkan ý bir kenara çekerek annesine bir an evvel doðruyu söylemesi için uyarýr. Þirketin batma noktasýna gelmesi ve Nadide nin resti Reha yý iyice köþeye sýkýþtýrýr. Üstelik içinde bulunduklarý mali sýkýntýlar artýk eve de yansýmaktadýr, Nadide sonunda nasýl bir bataða saplandýklarýný öðrenir. Burak baþarýsýzlýðýn öfkesiyle ne yapacaðýný bilemez haldedir. Aþklarý doludizgin devam eden Ömer ve Ayþem baþ baþa kalmanýn keyfini sürer. Ayþem bursunu kaybetme endiþesi yaþar. Ayrýca Ayþem in içini kemiren bir baþka konu daha vardýr. Mihrap Yerinde Dizi Mihrapsýradan bir gün geçirdiðini sanýrken, hayatý aniden tepetaklak olur. Polis sorgusu, nezaret ve haciz þokunun ardýndan kocasý da sýrra kadem basmýþtýr. Mecburen çocuklarýný yanýna alýp, senelerdir uðramadýðý eski mahallesine döner. Fakat hiçbir þeyi býraktýðý gibi bulmaz. Sado dýþýnda... Büyük aþk, seneler geçse de bir damla eksilmemiþtir. Ama artýk her þey için çok geçtir. Mihrap için en önemlisi çocuklarýdýr artýk... Mihrap, çocuklarýna bakabilmek için çetin bir mücadeleye girer. Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Dizi Kara Para Aþk Elif, Aslý nýn apar topar tutuklanmasý karþýsýnda büyük bir þok yaþamaktadýr. Bu konuda kendisine verdiði sözü tutmadýðý için Ömer e kýrgýn ve kýzgýndýr. Elif çaresizce ailesini ayakta tutmaya çalýþýrken Ömer, ona açýklama yapmak ister. Ancak Elif in Ömer i dinlemeye hiç niyeti yoktur. Cinayet þubeye tayin olan Ömer, Aslý nýn soruþturmasýna resmen katýlýr. Aslý, cinayetle suçlanmasýna raðmen ýsrarla konuþmamaktadýr. Bütün deliller ve tavýrlarý Aslý nýn katil olduðunu iþaret etmektedir. Ömer, Aslý nýn iyiliði için onu konuþturmayý baþarýp, sakladýðý büyük sýrrý öðrenmek zorundadýr.elif ve Ömer, Aslý için yeniden yol arkadaþý olabilecek midir? Orhan Ölmez Orhan Ölmez 1 Mayýs 1978 de Antalya nýn Manavgat ilçesinde dünyaya gelmiþtir yýllarýnda Sivas ta baðlama ile tanýþarak müzik hayatýna adým atmýþtýr. Öncesinde ve sonrasýnda Anadolunun çeþitli yerlerinde yaþamýþ, bu vesile ile müzikal kültürünü çeþitlendirme ve geliþtirme fýrsatý bulmuþtur. Lise yýllarýna geldiðinde baðlamanýn yaný sýra gitar ve buzuki gibi diðer enstrümanlara da ilgi duymaya baþlamýþtýr. Akademik eðitimini Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziði Konservatuarýnda almýþ ve sonrasýnda Haliç Üniversitesinde Yüksek Lisansýný tamamlamýþtýr. Konservatuar yýllarýnda halk müziði alanýnda çeþitli derlemelere imza atmýþ ve eðitim hayatý boyunca uzun soluklu sahne çalýþmalarýnda bulunmuþtur. Bu çalýþmalar devam ederken besteci kimliði de yavaþ yavaþ gün yüzüne çýkmaya baþlamýþ, kendine özgü besteleriyle dikkat çeken bir sanatçý haline gelmiþtir yýlýnda Su Misali isimli ilk albüm çalýþmasýyla yakaladýðý baþarý ve edindiði dinleyici kitlesi sanatçýnýn uzun yýllar devam edecek müzik kariyerinde önemli bir dönüm noktasý olmuþtur yýlýnda ikinci albümü Her Þeyin Farkýndayým müzik marketlerde yerini almýþtýr yýlýna gelindiðinde Kral Tv Müzik Ödülleri töreninde En Ýyi Fantezi Erkek Sanatçý ödülüne layýk görülmüþtür yýlýnda Damla Damla adlý üçüncü albüm çalýþmasý ile yeniden sevenleriyle bir araya gelmiþ, bu dönemlerde çeþitli tv kanallarýnda müzikal içerikli programlar yapmaya baþlamýþtýr. Yalancý Çiðköfte Malzemeler: 1 adet domates 1 su bardaðý bulgur 1 adet soðan Yarým demet maydanoz 1 çay kaþýðý kimyon, tuz 1 çay kaþýðý acý pul biber 1 yemek kaþýðý domates salçasý 1 yemek kaþýðý biber salçasý Yarým limon suyu 2-3 dilim bayat ekmek 1 su bardaðý iri ceviz Yarým çay bardaðý su Yapýlýþý: Soðan ve maydanozu ince ince doðrayýn, domatesi rendeleyin. Ekmeklerin sert kýsýmlarýný kesmenize ayýrmanýza gerek yok elinizle parçalara bölüp mutfak robotuna atýn ardýndan rendelenen domates suyunu, domates salçasý ve biber salçasýný, kimyon, su, maydanoz soðan ilave edip mutfak robotunda her 10 dk bir karýþtýrarak 20 dk çekin. Son olarak bulguru ilave edip biraz daha su ilave edip çekmeye devam edin. Karýþýmý tepsiye alýp bulgur yumuþayana kadar yoðurup servis yapýn. Þeytanda insandaki özelliklerin birisi hariç hepsi vardýr. Þeytanda eksik olan tek nimet aþk. Þeytanýn insaný çekememesi aþksýzlýðýndandýr. ~ Þemsi Tebrizi Ölümcül Güven Yahþi Cazibe Hatýrla Sevgili Kahvaltý Haberleri Müge Anlý Ýle Tatlý Sert Kýzlar Ve Annleri Alemin Kralý Zahide Ýle Yetiþ Hayata Atv Ana Haber Karadayý Kara Para Aþk Hayat Dersi Kanal 7 de Sabah Yasemince Dr. Feridun Kunak Ýki Kardeþ Bir Sevda Uður Arslan la Umut Var Alýn Teri Kanal 7 Ana Haber Kaynanamýn Ýmtihaný Þark Bülbülü 21:00 Kanal 7 Haber Saati Cennet Mahallesi Pepee Yeni Bir Gün Her Þey Dahil Gülben Lezzet Haritasý Misafir Ol Bana Pepee Kukla Tipler Show Ana Haber Büyük Risk Mihrap Yerinde Hey Canlý Ýrfan Deðirmenci Ýle Ýle Günaydýn Muhteþem Köpek Çok Güzel Hareketler Bunlar Gün Arasý Ben Bilmem Eþim Bilir Arka Sokaklar Koca Kafalar Ana Haber Bülteni Ýnanýlmaz Örümcek Adam Sarayýn Doktoru Sabah Haber Osmanlý Tokadý TRT 1 Stüdyosu: Saðlýk Sýhat Ýyi Þeyler Ýyi Fikir Haber Leyla Ýle Mecnun Aileler Yarýþýyor Seksenler Ana Haber Bülteni 19:55 Beni Böyle Sev Merhaba Yenigün Tv Filmi Saðlýcakla Tv Filmi Beþinci Boyut Ritmini Arayan Kalpler Yeþil Elma Aslý Hünel ile Mutfak Keyfi Ana Haber Bülteni 18:50 Ýki Dünya Arasýnda Ötesiz Ýnsanlar

9 9 "Bir oðlu öldü diðer oðlu için de yardým bekliyor" Buharaevler KTML stres attý Çorum Buharaevler Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Samsun, Amasya ve Borabay Gölü'ne gezi düzenlendi. Amasya ve Borabay gezisine Okul Müdürü Sabriye Esen ve Müdür Yardýmcýsý Necla Kurt ile öðrenciler katýldý. Okul Müdürü Sabriye Esen okul idaresi olarak etkinliklere Çorum Belediyesi, "Okuyorum, Yazarlarla Konuþuyorum" projesi kapsamýnda en çok kitap okuyan 350 öðrenciyi Çanakkale gezisi ile ödüllendirdi. Ýki kafile halinde Çanakkale'yi gezecek önem verdiklerini, bu tür faaliyetlerin öðrencilerin moral ve motivasyonlarýný artýrdýðýný, Amasya'nýn geçmiþ ile bugün arasýnda tarihi özellikler açýsýndan bað kurulan önemli bir þehir olduðu söyledi. Yasin YÜCEL Büðetliler'den Dayanýþma Gecesi Çorum Merkez Büðet Köylüleri, birlik beraberlik ve dayanýþma gecesinde bir araya geldiler. Büðet Köyü Çevre Koruma ve Dayanýþma Derneði tarafýndan düzenlenen yemekli gece, Vadi Restaurant'ta gerçekleþtirildi. Bu yýl ikincisi düzenlenen ve geleneksel hale getirilen dayanýþma gecesine ilgi ve katýlým oldukça yüksekti. Müzik þöleni, hediye çekiliþi ve köy aðalýk seçiminin yapýldýðý gece oldukça coþkulu geçti.veli Keser'in sunumunda yapýlan geceye; Nergis Ay ve Grup Anadolu Kervaný müzikleriyle renk kattý. Nergis Ay, zaman zaman duygusal, zaman zaman da hareketli müzikleriyle katýlýmcýlarýn hoþça vakit geçirmelerini saðlarken, davetliler de halaylar çekerek, çiftetelli oynayarak coþkusunu dýþa yansýttý. Özge ve Öznur Aslanbay ile Demet Gedik de türküleriyle katýlýmcýlarý büyüledi.yemekli gecenin Büðet Köyü'ne cenaze yýkama aracý ve yangýn söndürme aracý alýnmasý amacýyla düzenlendiði bildirildi. Geceden saðlanan gelirse bu iki aracýn köye kazandýrýlacaðý ifade edilirken, katýlýmcýlar da maddi-manevi desteklerini esirgemedi.gecenin açýlýþ konuþmasýný yapan Büðet Köyü Çevre Koruma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Ceylan Yaþar, toplumsal dayanýþmanýn önemine dikkati çekerek, bu tür etkinliklerin birliði, beraberliði, kardeþliði, dayanýþmayý pekiþtirdiðini kaydetti. Güçlü bir dernek, güçlü bir birliktelik saðlamak istediklerinin altýný çizen Yaþar, güçlü derneklerin de halkýn ve üyelerin sahiplenmesi, maddi-manevi desteði ile ortaya çýktýðýný anlattý. Geceyi, köye içinde soðutmalý morgu olan, römork tipi bir cenaze yýkama aracý almak için düzenlediklerini bildiren Yaþar, ayrýca yangýn söndürme aracýna ihtiyaç duyduklarýný söyledi. Yaþar, geceye katýlan, organizasyonun gerçekleþtirilmesine destek veren herkese teþekkürlerini sundu.köy Muhtarý Ýsmail Akpýnar da tüm katýlýmcýlara ve destek verenlere teþekkürlerini ileterek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptý. Gecede ayrýca "köy aðasý" seçimi yapýldý. Büyük çekiþmeye sahne olan köy aðasý seçiminde aðalýðý Mehmet Gündoðdu ve Erdoðan Türkmen ortaklaþa aldý. Köy aðalýðý seçimi 12 bin liradan kapandý. Etkinliðe katýlanlar, köy aðasý seçilen Mehmet Gündoðdu ve Erdoðan Türkmen'i tebrik ettiler. Yemekli gece sýrasýnda eski dernek baþkanlarý Ercan Siðinç ile Yüksel Basmacý'ya emeklerinden ve köye olan katkýlarýndan dolayý plaket verildi. Hazýrlanan plaketler Sanatçý Nergis Ay tarafýndan Siðinç ve Basmacý'ya takdim edildi. Geceye sponsorluk yapan, Özbirlik Ýnþaat, Onur Ofset, Türkmenoðlu Hafriyat, Türkmen Hidrolik, Doðan Hafriyat, Karabacak Mobilya, Arzum Gökcan Hafriyat ve Onur Türkmen Hafriyat firmalarýna teþekkür edildi. Çok sayýda firma ise hediye çekiliþi için destek oldu. Gece sýrasýnda gerçekleþtirilen hediye çekiliþinde de çekiliþ bileti alan çok sayýda davetliye çeþitli hediyeler verildi. Çok kitap okudular Çanakkale'yi gezecekler olan öðrencilerin ilk grubu 10 Haziran Salý günü, ikinci grup ise 13 Haziran Cuma günü saat 19.00'da Saat Kulesi yanýndan Çanakkale'ye hareket edecek. Çanakkale'de Kurtuluþ Savaþý'nda en þiddetli çarpýþmalarýn yaþandýðý yerlerin tamamýný gezecek olan öðrenciler, Çanakkale þehir merkezini de gezdikten sonra Çorum'a dönecek. Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yabacýoðlu, 350 öðrenciyi kapsayan Çanakkale gezisi ile baþarýlý öðrencileri ödüllendirdiklerini ve gençlerin tarihimizi daha iyi öðrenmelerini amaçladýklarýný söyledi. Çorum Belediyesi'nin Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þubesi ile birlikte hayata geçirdiði "Okuyorum, Yazarlarla Konuþuyorum" projesi ile özellikle lise öðrencilerinin daha çok Engelli oðluna bakmakta maddi olarak zorlanan Yeter Akgöz isimli yaþlý teyze yetkililerden yardým bekliyor. Ýki engelli çocuðu olduðunu ancak bunlardan bir tanesinin vefat ettiðini belirten Yeter Akgöz kendisinin artýk yaþlandýðýný ve geride kalan diðer engelli oðluna bakamadýðýný söyledi ve yetkililerden sesine kulak verilmesini istedi yýlýnda önce eþini gýrtlak kanseri hastalýðýndan kaybettiðini ve iki engelli Oðludan bir tanesinin de vefat ettiðini dile getiren Akgöz, "Engelli oðluma bakmakta zorlanýyordum. Eþimi kaybettikten sonra ondan kalan 500 lira emekli maaþýný almaya baþladým. Onunla geçinmeye ve oðluma bakmaya çalýþýyorum ancak gücüm yetmiyor. -"ÇOCUKLARIMI REHABÝLÝTASYON MERKEZÝNE VERDÝM, PÝÞMAN OLDUM"- Engelli evlatlarýma bakamadýðým için Baþbakanlýða, Bakanlýklara ve yetkili devlet kurumlarýna yazýlar yazdýrdým. Yazdýrdýðým dilekçelere cevap geldi ancak kimse bu konuda atýlýma geçmedi. Dilekçe yoluyla istediðimi elde edemeyince Valilik tarafýndan düzenlenen Halk Günü toplantýlarýna katýldým. Halk günü toplantýlarýndan da istenilen sonuç çýkmadý ve bazý yerel gazetelerde haberlerimizin çýktýðýný gördüm. Bu haberden sonra birkaç kurum aracýlýðý ile Yozgat Rehabilitasyon ve Bakým Merkezin'den bizi telefonla aradýlar ve Çocuklarýmý alýp bakmak istediklerini belirttiler. Çocuklarýmý Yozgat'a gönderdim. Orada Rehabilitasyon ve Bakým Merkezinde 3 ay kaldýlar. Çocuklarýmý ziyarete gittiðim zaman küçük olan oðlum Hayrettin'in (31) zayýfladýðýný ve bedeninin son derece kötü duruma geldiðini gördüm. Böyle kötü bir durumla karþýlanca çocuklarým için izin aldým ve Rehabilitasyon Merkezinden çýkartarak evime geri getirdim. Küçük oðlumun saðlýk durumu oldukça kötü duruma gelmiþti. Çorum ve Ankara'da 1 ay Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma Ulaþtepe Mahallesi Ebussuud Cami bahçesinde mahallelilerle bir araya geldi. Baþkan Çatma, Ýskilip'te devam eden alt yapý çalýþmalarý hakkýnda mahalle sakinlerine bilgiler vererek, istek ve talepleri dinledi. Ýskilip'te devam eden kanalizasyon ve yaðmur suyu alt yapý çalýþmalarýnýn tüm hýzýyla devam ettiðine deðinen Baþkan Çatma, çalýþmalarda meydana gelebilecek aksaklýklarý en aza indirmek için ihaleyi alan yüklenici firma ile sürekli temas halinde olduklarýný ifade Yeter Akgöz Nizam Akgöz boyunca tedavi gördü ama git gide saðlýk durumu aðýrlaþtý. 31 yýldýr yanýmda yaþayan evladým benim yanýmda olduðu zaman iyiydi. Ne olduysa çocuklarýmý Yozgat'a gönderdiðim zaman oldu. 3 ayda Nasýl bakýldý, ne yapýldý hiç bilmiyorum. Evladýmý 1 ay içinde kaybettim ve topraða verdik. Küçük olan oðlumu kaybettikten sonra diðer oðlumu artýk kimseye emanet edemiyorum. Onu yanýmdan ayýrdýðým zaman vicdan azabý çekiyorum. Yetkililerden tek isteðim, 77 yaþýndayým ve fiziki gücüm kalmadý. Oðlum'a bir bakýcý istiyorum yada benim tutacaðým bakýcýnýn maaþ'ýný karþýlamalarýný istiyorum. Eþimden kalan 500 lira maaþ ile bakýcý tutamýyorum. Yetkililer bana el uzatsýnlar" dedi. Yasin YÜCEL Baþkan Çatma vatandaþlarý dinledi Ahmet Yabacýoðlu okumaya yönlendirildiðini, sanatsal aktivitelerle yeteneklerin geliþimine katký saðlandýðýný dile getiren Yabacýoðlu, "Proje süreci 4 aþamadan oluþuyor. Okuyorum, Yazýyorum, Geziyorum ve Yapýyorum. Biz öðrencilerimizi Çanakkele'ye götürerek projenin 3. Aþamasýný gerçekleþtiriyoruz. Projeye destek veren tüm kurumlara, öðrenci ve öðretmenlerimize teþekkür ediyorum" dedi. ederek, "Sizlerde bizlere yardýmcý olacaksýnýz. Telefonumuz vatandaþýmýza 24 saat açýk. Doðrudan beni arayarak karþýlaþtýðýnýz sýkýntýlarý dile getirebilirsiniz" dedi. Daha sonra vatandaþlarýn sýkýntýlarýný dile getirdikleri sokaklarda incelemelerde bulunan Baþkan Çatma, son günlerde yaðan yaðmurla oluþan sellerin sokak aralarýnda biriktirdiði çakýllar ve oyulan yollar için Belediyenin ilgili birimlerine gerekli çalýþmalarýn acilen baþlatýlmasý talimatýný verdi. Baþkan Çatma'yý mahallerinde görmekten duyduklarý memnuniyeti dile getiren vatandaþlar ise, "Yaðmur çamur demeden bizim isteðimizi kýrmayarak, mahallemize gelen ve sorunlarýmýzý yerinde inceleyen Belediye Baþkanýmýz Recep Çatma'ya teþekkür ediyoruz" dediler.

10 10 Mardin'den acý haber geldi Komando Er Gürsel Erdoðan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn desteklediði ve Çorum Valiliðinin koordinasyonunda Ýskilip Belediyesi tarafýndan yürütülen "Engelleri Yolun Baþýnda Engelliyoruz" projesinin açýlýþ ve tanýtým toplantýsý Ýskilip Öðretmenevi Konferans Salonunda gerçekleþtirildi. Toplantýya Kaymakam Þuayib Gürsoy, Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý ve proje müdürlüðü görevlileri, daire amirleri, siyasi parti baþkanlarý, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, davetliler katýldý. Proje hakkýnda bilgi veren Belediye Mardin'de askeri aracýn devrilmesi sonucu Çorumlu komando er Gürsel Erdoðan þehit oldu. Mardin'nde baðlý bulunduðu karakola dönen askeri araç bilinmeyen bir nedenden dolayý devrildi. Kazada, 6 aylýk asker olan Gürsel Erdoðan þehit düþtü. Alaca Ýlçesine baðlý Yýldýzhan Mahallesinde oturan þehidin yakýnlarýna acý haberi Ýl Jandarma Komutanlýðý ekipleri verdi. Dede Hacý Erdoðan, gözyaþlarýna boðulurken, "Torunum benim caným yavrum ölüm haberini mi alacaktýk" diye gözyaþý döktü. 3 çocuk sahibi 48 yaþýndaki baba Yücel Erdoðan ise güçlükle ayakta durabildi. Bekar olan Erdoðan bugün öðle namazýna müteakip Alaca ilçesinde düzenlenecek törenin ardýndan ilçe mezarlýðýnda topraða verilecek. Isvea, Çorum'dan 45 ülkeye ihracat yapacak "Engelleri Yolun Baþýnda Engelliyoruz" projesine start Ece Holding tarafýndan, tüm marka, tasarým, entelektüel sermaye haklarý ve Ýtalya'daki bayi aðýyla birlikte satýn alýnan Ýtalyan Isvea markasý, Çorum'u ana üretim üssü yapýyor. Isvea'nýn; yeni dönemde 45 ülkeye gerçekleþtireceði ihracat Türkiye merkezli olacak. Kalitesi, deðiþik alan çözümlerine farklý fonksiyonel yaklaþýmlarý ve ödüllü tasarýmlarýyla vitrifiye seramik ve banyo dolaplarýnda Ýtalyan tarzýný en iyi þekilde yansýtan Isvea'nýn Çorum Üretim Üssü'nde, Ýtalya Ülke Müdürü Dr. Alessio Scacaroni, ödüllü tasarýmcýsý Dr. Ettore Giordano ve Isvea'nýn kurucusu Angelucci ailesinden Ada Lucianni Angelucci'nin konuþmacý olarak katýldýðý, konuyla ilgili geliþmelerin ele alýndýðý bir etkinlik düzenlendi. Türkiye'den vitrifiye ve saðlýk banyo gereçleri sektöründen önemli konuklarýn katýlýmý ve 3 günlük bir programla gerçekleþen "Roma'dan Hattuþa'ya Isvea Çorum Buluþmasý"ýnda konuyla ilgili deðerlendirmelerde bulunan Ece Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz, Isvea gibi önemli bir markayý Türkiye'ye kazandýrmanýn büyük sevincini yaþadýklarýný ve bundan sonraki ana hedeflerinin, markayý sektörünün dünya liderleri arasýna sokmak olduðunu vurguladý. -ISVEA, ÇORUM'DAN 45 ÜLKEYE ÝHRACAT YAPACAK- Çenesiz, tasarým gücüyle köklü Ýtalyan markalarýndan biri olan Isvea'nýn tüm dünya pazarý için üretim üssünün artýk Çorum olacaðýnýn altýný çizerek; "Çorum'dan 45 ülkeye ihracat yapacaðýz. 'Türk firmalarý yabancý markalarý satýn alarak yabancýlardan daha iyi yönetiyorlar.' tezinin iyi bir örneðinin daha hayata geçmesi en büyük mutluluðumuz olacaktýr. Isvea markasýnýn bundan sonraki marka stratejisi, 'Türk banyo kültürünü Ýtalyan tasarýmý ile bütünleþtirerek, tüketicilere modern, özgün banyo mekânlarý sunmaktýr'" dedi. Isvea'nýn, Ýtalya, Avrupa ve dünya pazarýndaki bu büyüme ivmesinin markanýn geleceði için önemine dikkat çeken Isvea eski Yönetim Kurulu Üyesi Ada Lucianni Angelucci ise "Isvea'nýn marka gücünün bir ayaðý tasarýmdan bir ayaðý ise üretimden geliyordu. Ancak aile olarak zamanla fark ettik ki Isvea üretim anlamýnda biraz geride kaldý. Aile üyeleri olarak bu konuya daha farklý bir yaklaþým getirmemiz gerekiyor diye düþünürken Ece Holding'le tanýþtýk ve onlarýn üretim gücünden, ihracat performansýndan ve marka yatýrým hedeflerinden etkilendik. Ece Holding, Isvea'ya talip olunca, biz de Angelucci ailesi olarak, yarattýðýmýz, büyüttüðümüz markanýn daha da büyüyeceðini, bu sektörün büyük oyuncularýndan biri olacaðýný öngörerek Isvea'yý gönül rahatlýðýyla Ece Holding'e devrettik" diyerek, Isvea'nýn artýk iki anavataný olduðunu belirtti. Angelucci, "Bu durum Isvea'ya, rakiplerine karþý çok büyük bir mukayeseli üstünlük saðlýyor. Yýllarýný bu sektör içinde geçirmiþ biri olarak söylemeliyim ki, son bir yýlda Isvea ile ilgili yaþanan tüm geliþmeler bunun kanýtý. Ýtalya'nýn, yani Isvea'nýn tasarým gücüne; Türkiye'nin, yani Ece Holding'in üretim gücü eklenince markanýn büyük bir atak yaptýðýný görüyoruz. Açýkçasý bu da aile olarak bizi çok mutlu ediyor" þeklinde kaydetti. Toplantýda Ýtalyan ekonomisinin ve vitrifiye sanayinin günümüzdeki durumu ve Isvea'nýn Ece Holding tarafýndan satýn alýnmasýndan sonraki performansý ile ilgili bilgiler veren markanýn Ýtalya Ülke Müdürü Dr. Alesio Scacaroni de, Ýtalyan ekonomisinin içinden geçtiði zor dönemi atlatacaðýna inancýnýn tam olduðunu, Isvea'nýn ise zaten bu durumdan etkilenmediðini vurguladý. Scacaroni, Isvea olarak avantajlarýnýn, ikinci anavatanlarý Türkiye'nin, uluslararasý rekabet gücü açýsýndan Ýtalya'dan daha iyi durumda bulunmasý olduðunu belirterek, "Burada üretimde daha avantajlýyýz. Bu da Ýtalya'nýn tasarým kültürüne ve Türkiye'nin üretim gücüne sahip Isvea'yý uluslararasý alanda ve özellikle Avrupa'da önemli bir yere taþýyor. Roma'dan baþlayýp Hattuþa'ya uzanan bu yolculuk Isvea' nýn uluslararasý rekabet gücünü çok artýrdý. Markanýn Türkiye üretimine ve Türkler tarafýndan yönetilmesine Ýtalya ve Avrupa tüketicisi olumlu tepki verdi. Bu durum Isvea'nýn pazar payý artýþýnda son derece somut bir þekilde kendini gösteriyor" dedi. Baþkaný Recep Çatma, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýmýzýn desteklediði ve Çorum Valiliðimizin önderliðinde yürütülen Engellilere Destek programýna hoþ geldiniz diyor, katýlýmlarýnýz için teþekkür ediyorum. Bildiðiniz gibi her saðlýklý insan ayný zamanda bir engelli adayýdýr. Bizlerin öncelikli görevi bu kardeþlerimizin günlük yaþamlarýný kolaylaþtýrýcý fiziki düzenlemeleri hayata geçirmek, engelleri olabildiðince en aza indirmektir. Sosyal Belediyeciliðin sorumluluklarýndan biri ve en önemlisi olan engelli doðumlarý yolun baþýndayken engellemek, anne adaylarýný bu konuda bilgilendirmek amacýyla bu gün uygulamaya geçirdiðimiz projeye destek veren tüm kiþi ve kurumlara teþekkür ediyorum. Proje kapsamýnda ilçe merkezinde ve köylerimizde 10 adet seminer verilecektir. Amacýmýz hedeflenenden daha fazla sayýya ulaþarak bu eðiüzere aileler bilgilendirilecek, Allah'ýn izniyle bilinçlendirme çalýþmalarý titizlikle yürütülecektir. Bu vesile ile projenin hayata geçirilmesinde emeði geçen, bizlere destek olan Çorum Valiliðimize, Kaymakamýmýz Þuayib Gürsoy beye, Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý ve toplantýmýza iþtirak eden kýymetli çalýþanlarýna, eðitim seminerleri noktasýnda bizlere destek olan tüm kiþi, kurum ve kuruluþlara þükranlarýmý sunuyor, projemizin hayýrlara vesile olmasýný diliyorum" dedi. Toplantýnýn ikinci bölümünde ise Ýskilip Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi öðretmeni Sema Ýnce tarafýndan hanýmlara seminer ve- AVANTAJ PENALTISI Cuma günü oynanan grup maçlarý, keyifli bir o kadar da heyecanlý geçti. Günün ilk karþýlaþmalarý ayný saatte baþlayan Boyyem - Þenollar Mermer ve Fem Tekstil Osmancýkspor - Balaban Makine maçlarýydý. D grubu birincisi ve ikincisini belirleyecek maçlarda birinciyi penaltý atýþlarý belirledi. Boyyem takýmý, penaltý atýþlarý sonunda grubu birinci olarak tamamladý. Günün son karþýlaþmasýnda ise C grubu ikinciliði maçý vardý. Damatoðlu Spor Center, Müftülük takýmýný ikinci yarýda ki oyunu ile yenerek çeyrek finale çýkan bir diðer takým oldu. GRUP BÝRÝNCÝSÝ BOYYEM D grubunda çeyrek finale çýkmayý daha önce garantilemiþti Boyyem ile Osmancýkspor takýmlarý. Hangisinin gruptan birinci olarak çýkacaðý ise, günün ve haftanýn en çok merak edilen konusuydu. Boyyem'in takýmýnýn Þenollar Mermer maçýndan, Osmancýkspor takýmýnýn ise Balaban Makine maçýndan alacaklarý sonuçla mý yoksa penaltý atýþlarýyla mý birinci olacaklarý sorusunun cevabý için maçýn sonucunu beklemek yetmedi. Ýki takýmda rakiplerini farklý yenip üç puanýn sahibi olunca puan eþitliði devam etti. Maçýn bitiþ düdükleri ile beraber Osmancýkspor takýmý ile Boyyem takýmý 1 nolu saha da grup birinciliði için penaltý atýþlarýný kullandý. Ýlk penaltýlarda üstünlük Osmancýkspor takýmýna geçti. Osmancýkspor kalecisi Akýn, kurtardýðý penaltý ile hem avantajý hem de moral motivasyonu takýmýna kazandýran oyuncu oldu. Ýkinci penaltýlarda da Osmancýkspor takýmýnýn 2-1 üstünlüðü vardý. Üçüncü penaltýlarda denge saðlandý. Boyyem kalecisi Sebahattin, kurtardýðý penaltýyla skor da dengeyi saðlarken moral motivasyonu da rakibinin elinden alan oyuncuydu. Dördüncü penaltýda üstünlük Boyyem takýmýna geçti. Bu defa dengeyi bozan kaleci deðil yan direk oldu. Beþinci penaltý atýþýnda ilk atýþý kullanmaya gelen Boyyem takýmý oyuncu Erkan oldu. Penaltýyý atmasý demek rakibinin atmasýný beklemeden grup birinciliðini ilan etmek demekti. Öyle de oldu. Attýðý penaltýyla takýmýnýn gruptan birinci olarak C GRUBUNDA DAMATOÐLUSPOR CENTER ÇEYREK FÝNALE ÇIKTI Ali Doðan çýkmasýný saðladý. Maça gelince. Ýki takýmýn maçýnda da farklý skorlar vardý. Boyyem takýmý, her iki yarýda da attýðý gollerle rakibi karþýsýnda farklý bir galibiyet aldý. Ender, attýðý üç golle maçýn farkedilen oyuncusu oldu. Þenollar Mermer takýmý ise, futbol oynamak için geldikleri turnuvayý yine futbol oynayarak tamamladýlar. Fem Tekstil Osmancýkspor takýmý da rakibini rahat bir oyunun ardýndan farklý yendi. Ümit, attýðý üç golle yine takýmýnýn farklý oyuncusuydu. Balaban Makine takýmý da futbol sevgisiyle geldiði maçý yine futbolun içinde kalarak tamamladý. Hem Balaban Makine takýmýna hem de Þenollar Mermer takýmýna futbol sevgileri için teþekkürler. AVANTAJ PENALTISI Bu maçlardan önce turnuvanýn tüzüðüne göre ayný puana sahip takýmlarýn grup birinciliðini ikili averaj belirliyordu. Berabere kaldýklarý için genel averaja bakýlacaktý. Bu hafta içerisinde bu kuralda deðiþikliðe gidildi. Tertip komitesi, genel averajýn yerine avantaj penaltýsý uygulamasýný getirdi. Yapýlan kural deðiþikliðinin daha adil olduðu noktasýnda hemen hemen görüþ birliði var. Burada ki tek itiraz, turnuva baþlamadan önce neden böyle bir kural deðiþikliðini açýklamadýklarý yönünde. Bize göre de haklý bir itiraz. Ama itiraz yeni uygulamaya deðil. Geç yapýlan deðiþikliðe. (Tertip Komitesi, bu deðiþikliðin Federasyon tarafýndan bu sezon uygulamaya konduðu ve Çorum'da U 11 liginde yaþanan benzer bir olaydan sonra ortaya çýkmasý nedeniyle kararý gecikmelide olsa uyguladýklarýný söylediler) ÇEYREK FÝNALÝST DAMATOÐLU SPOR CENTER C grubunun keyifli ve mücadele maçýný Damatoðlu Spor Center ile Müftülük takýmlarý oynadý. Ýki takýmýnda kazanmak için çok mücadele verdiði maçý Damatoðlu Spor Center takýmý kazandý. Ýnci Otomotiv'in ardýndan grupta ikinci olarak çeyrek finale çýkan ikinci takým oldu. Maça Müftülük takýmý hýzlý baþladý. Müftülük takýmýnýn ve günün en iyisi Hamit, maçýn henüz baþlarýnda attýðý golle takýmýný 1-0 öne geçirdi. Damatoðlu Spor Center takýmý bu gole karþýlýk vermek için fazlada beklemedi. Kalecinin büyük hatasýný iyi deðerlendiren Adem, maçta tekrar dengeyi saðladý. Ýlk yarýda skorda denge vardý ama oyun ve pozisyonlarda daha iyi olan takým Müftülük'tü. Hamit'in sol ayaðýyla yaklaþýk 25 metreden kullandýðý frikikte üst direk gole izin vermedi. Yine devamýnda kendi geliþtirdiði atakta Hamit, son dokunuþunda bu defa da þansýzdý. Ýkinci yarýda oyunun hakimi de skorun üstün tarafý da Damatoðlu Spor Center takýmýydý. Ýkinci yarýda Erol ve Bektaþ ile iki gol daha bularak maçta son dakikalara rahat girdi. Maçýn son beþ dakikasýnda Hamit'in düþürülmesiyle kazanýlan penaltýyý Ýbrahim gole çevirse maça belki heyecan gelecekti o da olmadý. Müftülük takýmýnýn son maça kadar iddiasýný devam ettirmiþ olmasý ve mücadelesi harika. Damatoðlu Spor Center takýmý ise, son maçta da olsa avantajýný kaybetmeyip güzel bir oyundan sonra haklý bir galibiyet alarak adýný çeyrek finale yazdýrdý. Diðer çeyrek finalistler gibi Damatoðlu Spor Center takýmýna da çeyrek finalde baþarýlar. HAKEMLER MÝ? Bugün üç karþýlaþmada da maçýn sonucuna etki edecek hakem kararlarý görmedim. Ýlk iki maçta ki oyuncularýn ve hakemin sakinliði, oyuncularýn futbol oynama arzusu kurallarýn için de kalýnca hakemlerin de yönetimi kolaylaþmýþ oldu. Damatoðlu Spor Center - Müftülük maçýnda ise, birkaç tane haklý sarý kart vardý. Hakemin, verdiði ve vermediði penaltýlarda ki kararý ve duruþu güzeldi. Tebrikler. ASGD 19. Geleneksel Otra Kuþak Bilal Gökmen Futbol Turnuvasý C grubunun son karþýlaþmasýnda rakibi Müftülük'ü 3-1 maðlup eden Damatoðlu Spor Center, Ýnci Otomotiv'in ardýndan çeyrek finale çýkan ikinci takým oldu. Cuma günü 2 Nolu Sentetik Saha'da oynanan karþýlaþmada Hamit'in golüyle 1-0 öne geçen Müftülük takýmýný Adem, Erol ve Bektaþ'ýn golleri ile 3-1 yenen Damatoðlu Spor Center gruptan Ýnci Otomotiv'in ardýndan ikinci olarak çeyrek finale çýktý. DAMATOÐLUSPOR: 3 MÜFTÜLÜK: 1 SAHA: 2 No'lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Yüksel Basar, Yunus Dursun, Fatih Derviþoðlu. DAMATOÐLU SPOR CENTER: Bektaþ Ünal, Halil, Erdem, Mürsel, Hasan, Eray, Erol, Adem, Gökhan, M.Önder, Bektaþ Balaban, Erdoðan, Oktay, Ýsa, Kemal, Þener. MÜFTÜLÜK: Yýlmaz, Arif, Ýsmail, Ahmet, Murat, Bekir, Fevzi, Orhan, Ýbrahim, Fatih, Hamit, Cemal, Yunus, Mehmet, Yüksel, Erol, Mustafa. GOLLER: Dk 6 Hamit (Müftülük). Dk. 15 Adem, Dk. 40 Erol, Dk. 44 Bektaþ Balaban (Damatoðluspor). Demer Koleji'nde mezuniyet coþkusu Çorum'da uzun yýllar eðitim sektöründe öncülük yapan Demer Eðitim Kurumlarý tarafýndan eðitim yýlýnda kurulan Demer Koleji bu yýl ilk mezunlarýný vermenin heyecanýný yaþýyor. Okul bahçesinde yapýlan törende Demer Kolejinin ilk mezunlarý heyecanlarýný aileleri ve öðretmenleriyle paylaþtý. Program saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn Serkan Kýrýþ okunmasýyla baþladý ve ardýndan Okul Müdürü Serkan Kýrýþ açýlýþ konuþmasýný yaptý. Okul Müdürü Serkan Kýrýþ, "Yoðun bir çalýþma temposu sonucunda, büyük bir özveri ve gayret ile çalýþarak baþarýlarýna katký saðlayan baþta ailelerimiz, öðretmen arkadaþlarýmýz ve sevgili öðrencilerimize teþekkür ederim" diyerek mezun olan öðrenci ve ailelerin bu mutlu gününü kutladý. Kýrýþ, " yýlý YSG'de okulumuz Demer Koleji Ýl 2., Ýl 3., Ýl 4. ve Ýl 5. liði gibi büyük bir baþarýya imza attýðýný, bu baþarýnýn saðlanmasýnda emeði geçen bütün öðrenci velilerini ve öðrencileri kutluyorum" ifadelerini kullandý.program daha sonra okul sýnýf öðretmenlerinin, kendi sýnýflarý için hazýrladýklarý baþarý belgeleri öðrencilere daðýtýldý. Yasin YÜCEL

11 SPOR 11 Çorum Belediyespor ile HE Kültürspor gelecek sezon 1. Kümede oynayacak Belediyespor þampiyon olarak 1 kümeye çýktý C ve D gruplarýnda çeyrek finalistler belli oldu D grubunda Boyyem birinci, Osmancýk ikinci Anadolu Spor Yazarlarý Derneði(ASGD) tarafýndan düzenlenen Orta Kuþak Bilal Gökmen Futbol Turnuvasý'nda C ve D gruplarýnda son maçlar oynandý. Cuma günü oynanan karþýlaþmalarda D grubunda beklendiði gibi favoriler kazanýrken C grubunda ise Damatoðlu Spor Center, Müftülük'ü yenerek çeyrek finalist oldu. D grubunun karþýlaþmalarýnda Boyyem 1 Nolu Sentetik Saha'da oynadýðý karþýlaþmada Þenollar Mermer'i Ender(3) ve Erkan'ýn(2) golüyle 5-0 maðlup etti. D grubunun ayný saatte 2 Nolu Sentetik Saha'da oynanan diðer karþýlaþmasýnda ise FEM Tekstil Osmancýkspor ise Balaban Makine'yi Ümit(3), Tayfur, Mustafa, Barýþ ve Kerim'in golleri ile 7-0 maðlup etti. Boyyem ve FEM Tekstil Osmancýkspor takýmlarý grup maçlarýný 10'ar puanla tamamlarken mçalarýn ardýndan iki takým arasýnda grup birincisini ve ikincisini belirlenmek için penaltý atýþlarýna gidildi. Penaltý atýþlarýnda rakibini 4-2 maðlup eden Boyyem grup birincisi olarak çeyrek final oynamaya hak kazanýrken, FEM Tekstil Osmancýkspor'da grup ikincisi olarak çeyrek finale yükseldi. BOYYEM: 5 - ÞENOLLAR MERMER: 0 SAHA: 2 No'lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Furkan Alagöz, Tahsin Samet Avcý. BOYYEM: Sebahattin, Altan, Ahmet, Akyan, Uður, Sefer, Ender, Ünal, Yasin, Ýsmail, Erkan, Muzaffer, Zafer, Serdar, Fatih, Mustafa, Remzi. ÞENOLLAR MERMER: Rýza, Fatih, Hanifi, Musa, Haþim Dalaðlu, Haþim Özer, Murat, Erdoðan, Atak, Ýsmail, Onurcan, Talip, Erhan. GOLLER: Dk. 6, 9 ve 50 Ender, Dk. 23 ve 40 Erkan. FEM TEKSTÝL OSMANCIK: 7 BALABAN MAKÝNE: 0 SAHA: 2 No'lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Erdoðan Yandým, Ömür Soytemiz, Yunus Dursun. OSMANCIK FEM TEKSTÝL: Burak, Sadýk, Ýsmail, Özkan, Nadir, Ahmet, Özgür, Mustafa, Tayfur, Ayhan, Ramazan, Barýþ, Ümit, Oktay. BALABAN MAKÝNA: Emin, Halil, Murat, Aykut, Arif, Fatih, Murat Damar, Yusuf, Taner, Murat Doðrusöz, Ýlhami GOLLER: Dk. 10, 25 ve 40 Ümit, Dk. 27 Tayfur, Dk. 29 Mustafa, Dk. 59 Barýþ, Dk 52 Kerim. 2. Amatör Küme Büyükler Liginde Futbol Sezonu dün oynanan Çorum Belediyespor - HE Kültürspor maçý ile sona erdi.ligin son haftasýnda 12'þer puanla giren ve 1. Küme'ye yükselmeyi garantileyen iki takýmýn maçýndan 2-0 galip ayrýlan Çorum Belediyespor þampiyon olarak 1. Küme'ye yükseldi. Ýlk yarýsý 0-0 sona eren iki takýmýn karþýlaþmasýnda ikinci yarýda 53. Dakikada Beratla 1-0 öne geçen Çorum Belediyespor daha kontrollü oyunu tercih ederken kalecisinin degajlarý ve savunmasýnda atýlan uzun toplarla kontrataklarla etkili olmaya çalýþtý. Kültürspor'da gol için ataklarýný sýklaþtýrsa da yakaladýðý tek gollük fýrsatý deðerlendiremeyince aradýðý golü bulamadý. Maçýn 82. Dakikasýnda Kültürsporlu Samet'e ikinci sarý karttan kýrmýzý kart çýkaran hakem Gökhan Yumlu, Kültürsporlu futbolcularýn üzerine yürümesi üzerine maçý durdurarak soyunma odasýna yöneldi. Yaklaþýk on dakikalýk bir beklemenin ardýndan sahaya dönen hakem Yumlu, Kültürspor'dan Samet ve Kadir'i oyundan ihraç etti. Sahada dokuz kiþi kalan rakibi önünde Çorum Belediyespor 85. dakikada Furkan'ýn attýðý golle skoru 2-0 yaptý ve sahadan bu skorla galip ayrýlan kýrmýzý siyahlý takým ligi 15 puanla birinci bitirerek þampiyonluk kupasýný sahibi oldu. HE Kültürspor ise 12 puanla ligi bitirdi ve ikinci olarak önümüzdeki sezon 1. Amatör Küme'de mücadele etmeye hak kazandý. 2. Amatör Küme'de son maçýn ardýndan düzenlenen törenle ilk iki sýrayý alan Çorum Belediyespor ve HE Kültürspor takýmlarýna kupalarý verildi. ÇORUM BELEDÝYESPOR: 2 KÜLTÜRSPOR: 0 SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Gökhan Yumlu, Yalçýn Kara, Emre Alagöz. HE KÜLTÜRSPOR: Muharrem, Þenol, Kadir, Emrah (Enes), Bünyamin (Onur), Mustafa (Deniz), Murat, Eyüp, A. Can, Sefa, Vedat. ÇORUM BELEDÝYESPOR: Abdullatif, Berat, Uðurcan (Dursun), Ahmet, Yunus, Sefa, Adil, Mehmet, Furkan, Murat, Abdurrahman (Burak), GOLLER: 53. dak. Berat, 85. dak. Furkan (Çorum Belediye spor) KIRMIZI KART: 75. dak. Samet, Kadir (HE Kültürspor) Ýl Özel Ýdarespor resmen þampiyon Ulukavak'a kupasýný Vali Baþköy verdi 2. Amatör Küme U 19 liginin son maçýnda Ýskilipspor'u 3-0 maðlup eden Ulukavakspor þampiyon olarak 1. Küme'ye yükseldi. Beþ takýmýn mücadele ettiði 2. Küme U 19 ligini 8 maçta 15 puan toplayan Ulukavakspor gelecek yýl 1. Amatör Küme U19 Ligi'nde mücadele edecek. Cumartesi günü oynanan ligin son maçýnda Ýskilipspor karþýsýnda etkili futbol oynayan siyah beyazlýlar, ilk yarýda Ebu Talip ve Ahmet'in attýðý gollerle soyunma odasýna 2-0 önde gitti. Ulukavakspor 56. dakikada Enver'in golüyle skoru 3-0 yaparak þampiyonluðu net bir skorla ilan etti. Maçýn ardýndan düzenlenen törenle þampiyon takýmýn kupasý verildi. Amatör futbolda bu sezon protokolün en fazla ilgi gösterdiði karþýlaþma olan 2. Küme U 19 Kupa törenine Vali Sabri Baþköy, Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran, Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan katýldýlar. Þampiyon Ulukavakspor U19 takýmý oyuncularý þampiyonluk kupasýný Vali Sabri Baþköy'ün elinden alarak kupayý havaya kaldýrdýlar. ULUKAVAKSPOR: 3 ÝSKÝLÝPSPOR: 0 SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Celal Bayraklý, Ahmet Ecevit, Barýþ Karakuþ. ULUKAVAKSPOR : A. Kadir, Ahmet, Yusuf, Kahraman, M. Seydi, E. Talip, Ýbrahim, H. Celal, Ahmet, Enver, Tunahan. (Erol). ÝSKÝLÝPSPOR: A. Selçuk, Sercan, Ergün, Yunus (Mehmet), Furkan, Faruk, Soner (Remzi), Yunus, Ömer, Kemal, Musab (Süleyman). KIRMIZI KART: 75. dak. Faruk (Ýskilipspor) GOLLER: 18. dak. Ebu Talip, 30. dak. Ahmet, 56. dak. Enver (Ulukavakspor) OSMANCIK BELEDÝYESPOR: 5 ALACA BELEDÝYESPOR: 2 SAHA: Alaca Ýlçe. HAKEMLER:Burak Þahinkara, Ömür Soytemiz, Fatih Derviþoðlu. OSMANCIK BELEDÝYESPOR: Barýþ, Volkan, Furkan, Ersin (Uður), Sadýk, Eray, K. Taner, Sefer, Baki (Barýþ), Sinan, Sefa), Muharrem. ALACA BELEDÝYESPOR: Mustafa, Abdurrahman. Mehmet, Medet, Taha Yasin (Mustafa), Volkan, Samet, Ahmet, Taha (Osman), Oðuzhan, Emre. GOLLER: 10. ve 50. dakikalarda Baki, ve 73. dakikalarda Eray (Osmancýk Belediyespor), 70. dak. Volkan, 75. dak. Mehmet (Alaca Belediyespor). U13 Ligi Futbol Sezonu Cumartesi günü oynanan son karþýlaþmalarla sona erdi. Son karþýlaþmalar öncesi þampiyonluðunu ilan eden Ýl Özel Ýdarespor U13 takýmý son maçýnda Gençlerbirliði'ni 7-0 yenerek þampiyonluðuna resmiyet kazandýrdý. U13 Ligi'nin ikincisi Osmancýkspor ise son maçýnda Çorum Belediyespor'u 3-1 yenerek ikincilik hakký kazandý. U13 liglerinin tamamlanmasýný ardýnda Ýl özel Ýdarespor ile Osmancýkspor takýmlarý U13 Türkiye Futbol Þampiyonasý'nda ilimizi temsil etmeye hak kazandýlar. Karþýlaþmalarýn ardýndan düzenlenen kupa töreninde dereceye giren takýmlara kupalarý verildi. ÝL ÖZEL ÝDARESPOR: 7 -GENÇLERBÝRLÝÐÝ:0 SAHA: 2 Nolu Sentetik. HAKEM :Yunus Dursun. ÝL ÖZEL ÝDARESPOR: Emre, Murat Sefa, Ali Emrah, Nafican, Nuri Can, Ömer Satýlmýþ, Tufan, Emre, Gaffar Okan, Semih, Bilge Kaan, Abdurrahman, Hüseyin, Onur, Himmet, Fazlý Çað, Mücahit.. GENÇLERBÝRLÝÐÝ : N. Metin, A. Can, Haþim Can, Batuhan, Memduh, M. Okan, Ali Ozan, Hasan, M. Taha, U. Can, Semih, Yasin, Avni, Batuhan Türkmen, Batuhan Yýldýrým, Zafer, Doðukan, Alihan. GOLLER: 7. dak. Nuri, ve 50. dakikalarda Gaffar, 10. ve 15. dakikalarda Semih, 42. dak. Fazlýcan (Ýl Özel Ýdarespor). ÇORUM BELEDÝYESPOR: 1 OSMANCIKSPOR: 3 2 Nolu Sentetik. HAKEM :Yüksel Basar. ÇORUM BELEDÝYESPOR: Bedirhan, Sadýkcan, Emir, Anýl, Arda, Hakan, Ege, Murat, Tahsin, Mustafa, Bülent, Yaþar, Yunus. OSMANCIKSPOR : Ata, Burhan, Remzi, Emre, Ýbrahim, Burak, Aziz, Recep, Ayberk, Murat, Resul, Yahya, Zeynal, Okta, Vural, Hasan, Burak. GOLLER: 5. ve 43. dakikalarda Recep, 30. dak. Resul (Osmancýkspor), 52. dak. Arda (Çorum Belediyespor).

12 Transferde görüþmeler sürüyor Batman Petrolspor Basýn Sözcüsü Bülent Kurt, transferde suskun olmadýklarýný belirterek: "Anlaþýlan bazý futbolcularla imzalar haftaya atýlacak" dedi. Kýrmýzý-Beyazlýlar, yeni sezona iyi bir ekiple yola çýkmayý hedefliyor. Batman Petrolspor A.Þ. Basýn Sözcüsü Bülent Kurt, transfer çalýþmalarýnýn sessiz devam ettiðini belirterek: "Talipli olduðumuz futbolcularý kamuoyuna açýklamýyoruz. Transfer yaparken kulübün þartlarýný da göz önünde bulunduruyoruz. Ýyi futbolcularla görüþmelerimiz sürüyor. Önümüzdeki hafta transferde imzalar atýlabilir. Bazý futbolcular tatilde. Tatillerini bitirdiði gibi transfer tempomuz daha da hýzlanacak" dedi. Bilal için oynadýlar 6 Þampiyonluk yaþayan teknik direktör Yavuz Ýncedal Çorum Belediyespor'da Belediyespor, Ýncedal ile anlaþma saðladý Çorum Belediyespor yönetimi, Erzurum Büyükþehir Belediyespor ile yollarýný ayýran Yavuz Ýncedal ile nihayet anlaþma saðladý. Teknik direktör koltuðunu doldurmak için geçtiðimiz hafta içinde yoðun tempoda çalýþan kýrmýzý siyahlý yönetim teknik direktör sorununu Yavuz Ýncedal ile 2 yýllýk anlaþma yaparak çözdü. Belediyespor yönetimi geçtiðimiz günlerde Erzurum Büyükþehir Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal'ý Çorum'a davet ederek görüþme yapmýþ ancak teknik adamla peþinat konusunda pürüz yaþamýþtý. Geçtiðimiz Cumartesi günü teknik adamla peþinat konusunda bir kez daha yapýlan görüþmede taraflar aradaki fiyat farkýnda karþýlýklý iyileþtirmelere giderek kesin anlaþmaya vardýlar. Kýrmýzý siyahlý yönetimden yapýlan açýklamaya göre, tecrübeli teknik adamýn yarýn imza töreni için Çorum'a gelmesi bekleniliyor. YAVUZ ÝNCEDAL KÝMDÝR? Kariyerinde 6 takýmý þampiyon yaparak dikkatleri üzerine çeken son olarak geçtiðimiz sezon Erzurum Büyükþehir Belediyespor'u çalýþtýran Yavuz Ýncedal 1961 doðumlu Futbola Ereðlispor altyapýsýnda baþladý ve 1970'li ve 1980li yýllarda Ereðlispor, Konyaspor ve Bartýnspor'da forma giydi. Profesyonel futbol hayatýný noktaladýktan sonra teknik adam kariyerine Bartýnspor'da yardýmcý antrenör olarak baþlayan Ýncedal, daha sonra birçok 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig ekibinde görev aldý. Bu nedenle futbolculuk kariyerinin ardýndan Ýngiltere'de antrenörlük eðitimi aldý. Sonra Türkiye'ye geri dönüp antrenör olarak çalýþmaya baþladý. Tecrübeli teknik adam, Anadolu'nun her köþesinde birçok futbol takýmýný çalýþtýrýrken, Mobellaspor, Aksarayspor, Tarsus Ýdmanyurdu, Tokatspor, Eskiþehirspor, Gümüþhanespor olmak üzere 6 takýmý þampiyon yaparak bir üst lige taþýdý. Yaklaþýk olarak 20 yýllýk tecrübesi bulunan deneyimli hoca, Türk futboluna Selçuk Ýnan, Hasan Kabze ve Mehmet Topal gibi nice futbolcularý kazandýrmýþtýr. ADNAN YALÇIN Yavuz Ýncedal Çorumspor'un eski efsane futbolcularý önceki hafta genç yaþta hayata gözlerini yuman Bilal Gökmen için sahaya çýktýlar. Cumartesi günü 1 Nolu Sentetik Saha'da oynanan karþýlaþmaya Vali Sabri Baþköy, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Eski Çorumspor Asbaþkaný Ýsmet Þamlý, Gençlerbirliði Kulübü Baþkaný Mehmet Yalçýn ve az sayýda Çorumspor taraftarý karþýlaþmayý izlediler. Yaðmur altýnda oynanan karþýlaþmada eski futbolcular izleyenlere keyifli bir gösteri maçý sunarken, Salih Karahanlý yine müthiþ bir kafa golü atarak eski günlerini anýmsattý. Namýk Koyuncu ve Selim Sümer'de birer gol kaydettiði maçta saha kenarýnda yedek kulübesinden izleyen halen aktif olarak profesyonel liglerde forma giyen genç futbolcularý parmak ýsýrttýlar. Karþýlaþma 2-2 berabere sonuçlanýrken maç sonunda Vali Sabri Baþköy sahaya inerek futbolcularla fotoðraf çektirdi. Organizasyon sorumlularý da Vali Sabri Baþköy'a katýlýmlarýndan dolayý teþekkürlerini sundular. ÇORUMSPOR(KIRMIZI): 2 ÇORUMSPOR(SÝYAH): 2 SAHA: 1 Nolu Sentetik Saha HAKEMLER: Celal Bayraklý, Burak Karakuþ, Burak Þahinkara ÇORUMSPOR(KIRMIZI):Emrah Yýlmaz, Salih Karahan, Selahattin Karaca, Halit Kýlýç, Ömer Altýkardeþ, Elvan Milað, Yetkin Özbey, Ömer Dinç, Emrah Kocabaþ, Sinan Urgancý, Bülent Keskin, Alpay Ardýk, Osman Bodur, Ali Koçak, Yasin Özkarslý, Oðuzhan Yalçýn, Ömer Faruk Selçok, ÇORUMSPOR(SÝYAH): Nurettin Kabalak, Namýk Koyuncu, Þevket Ocak, Remzi Karahan, Ýsmail Aydýnlý, Cemal Kahraman, Cemil Kaya, Nihat Armutçu, Hamit Iþýk, Atilla, Selim Sümer, Onur Aksar, Osman Seçgin, Fatih Tuncalý, Muttalip Özpamuk, Nedim Köseoðlu, Fatih Bolat. GOLLER: Halit, Salih(Kýrmýzý), Namýk, Selim(Siyah) ADNAN YALÇIN Vali Baþköy'ün onayýyla Nedim takýmda kaldý! Bilal Gökmen'in anýsýna oynanan maçýn ardýndan soyunma odalarýnýn önünde ilginç bir sohbet dikkatleri çekti. Sohbetin kahramanlarý Vali Sabri Baþköy, Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ile Belediyespor futbolcusu Nedim Köseoðlu oldu. Ýlginç sohbet Baþkan Zeki Gül, gülerek Nedim Köseoðlu'nun takýmda kalýp kalmamasý için tecrübeli futbolcunun geçtiðimiz sezonki performansýný nasýl bulduðunu Vali Baþköy'e sormasý ile baþladý. Vali Baþköy, geçen yýl Belediyespor'un talihsizlikler neticesinde þampiyonluðu kaçýrdýðýný Nedim'in de performansýný beðendiðini belirtti. ADNAN YALÇIN Hatýra fotoðrafý Vali Sabri Baþköy, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Ömer Dinç ve Mehmet Yalçýn hatýra fotoðrafý çektirdiler. Bilal Gökmen adýna yapýlan maçýn ardýndan Bilal Gökmen'in baþkanlýðýný ve yöneticiliðini yapan Gençlerbirliði Kulüp baþkaný Mehmet Yalçýn bu fotoðrafý Bilal'in anýsýna sahibi olduðu belde Kýraathanesi'nin en güzel yerine asacaðýný belirterek fotoðrafa katýlanlara baþta Vali Sabri Baþköy'e teþekkür etti. ADNAN YALÇIN Sadece Ýsmet Þamlý katýldý Cumartesi günü Bilal Gökmen adýna düzenlenen eski Çorumsporlu futbolcularýn maç yaptýðý organizasyona eski ve yeni Çorumspor yönetimlerinden kimsenin katýlmamasý dikkatlerden kaçmadý. Organizasyonun baþýndan sonunda takip eden tek eski yönetici olarak sadece Ýsmet Þamlý vardý. Organizasyonda Ýsmet Þamlý dýþýnda hiçbir eski ve yeni Çorumspor yöneticisinin olmamasý maçý izlemeye gelenler tarafýndan yadýrgandý. ADNAN YALÇIN Orhangazi'de Nevzat Dinçbudak tamam! Orhangazispor'un yeni yönetim kurulu teknik direktör arayýþýna noktayý koydu. Baþkan Alemdar "Teknik direktörümüz Nevzat Dinçbudak" dedi. 3.Lig ekiplerinden Orhangazispor teknik direktörünü buldu. Bursa temsilcisi Kýrmýzý siyahlýlarý yeni sezonda Nevzat Dinçbudak çalýþtýracak. Orhangazispor Kulübü Baþkaný Recep Alemdar, bir çok isimle yaptýklarý görüþmeler sonrasý Nevzat Dinçbudak'da karar kýldýklarýný söyledi. Geçtiðimiz sezon 2.Lig takýmlarýndan Anadolu Selçukluspor'da görev yapan ve þu anda Antalya'da pro lisans kursunda bulunan Dinçbudak ile 15 Haziran'dan sonra resmi sözleþme imzalanacak. Derincespor AÞ'den iki önemli transfer Yeni sezon hedefini 2.Lig olarak belirleyen Derincespor AÞ dýþ transfere hýzlý girdi. Derincespor Kocaelispor'un eski futbolcularýndan Onur Türk ile Eyüpspor'dan Muhsin Eraslan'ý renklerine baðladý. Kesin anlaþmaya varýlan iki futbolcu Baþkan Çavuþoðlu'nun önceki akþamki basýn toplantýsýna katýldý. Ýki futbolcuyla birer yýllýk anlaþma yapýldýðý açýklandý. BÝRER YILIK ANLAÞMA Kesin anlaþmaya varýlan iki futbolcu Baþkan Þahin Çavuþoðlu'nun düzenlediði basýn toplantýsýna katýldý. Her iki isimle de birer yýllýk sözleþme imzalandýðý öðrenildi. Kocaelispor'da yýldýzý parlayan, ardýndan birleþme sürecinde Körfez FK'ya geçen Onur Türk, Boluspor ve Karþýyaka'da bekleneni verememiþ, devre arasýnda PTT 1.Lig ekibi K.Maraþspor'a transfer olmuþtu. Bu ekipte de fazla þans bulamayan 26 yaþýndaki futbolcu sezon bitimi sözleþmesini tek taraflý feshetmiþti. Yuvaya dönmek isteyen Onur Türk'e Derincespor AÞ kucak açtý. Sarý-Lacivertli takým ayrýca geçen sezon 2.Lig ekibi Eyüpspor formasý giyen 32 yaþýndaki Muhsin'i de renklerine baðladý. Ptt 1.Lig deneyimi de olan tecrübeli isim bir süredir Derincespor'un takibindeydi. Sezon sonu yapýlan teklifi kabul eden Muhsin Sarý-Lacivertli aileye katýldý. Kaynak: Kocaeli Özgür

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Çorum a hayýrlý olsun

Çorum a hayýrlý olsun Tarihin yaðmalanmasýna geçit yok Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, çeþitli dönemlere ait 121 adet tarihi eser ele geçirdi. TTNET e En Ýnovatif Ekip ödülü

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Turizm Fakültesi Etkinlik Bülteni / Şubat Sayısı / 2016

Turizm Fakültesi Etkinlik Bülteni / Şubat Sayısı / 2016 Turizm Fakültesi Etkinlik Bülteni / Şubat Sayısı / 2016 Öğretim Üyemizden Seminer Üniversitemiz İİBF öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Murat AYAN fakültemiz öğrencilerine hizmet kalitesi ile ilgili seminer verdi.

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı