Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor'

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor'"

Transkript

1 Ýpek Efendi vefatýnýn 14. Yýlýnda anýldý Pir Hasan Hüsameddin Uþþaki ve programda Eyyüp Fatih Nurullah Þaðban onun kâmil halifesi Ýbrahim Ýpek bir konuþma yaptý. Ýpekefendi derneðinin efendi dün Turhan Kýlýçcýoðlu Stadyumunda düzenlenen etkinlikler ile anýldý. ma Semah ekibinin gösterisi beðeni ile iz- Ýstanbul ve Çorum grubundan oluþan kar- Kuran-ý Kerim'in okunmasý ile baþlayan lendi. SAYFA 7 DE Þamlýoðlu Toyota Plaza'dan engellilere jest Þamlýoðlu Toyota Plaza, engelli öðrencilerin yýlsonu karma sergisine evsahipliði yaptý. Geçtiðimiz Cumartesi günü Zübeyde Haným Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezi ile Þamlýoðlu Toyota Plaza'nýn ortaklaþa düzenlediði sergide ayrýca Anadolu Özel Eðitim Merkezi, Kale Özel Eðitim Uygulama Merkezi ile Çorum Özel Eðitim ve Uygulama Merkezi öðrencilerinin eserleri de yer aldý. SAYFA 6 DA 40 KURUÞ Halk Üniversitenin ürettiði Komando Er Gürsel Erdoðan kalitede ekmek istiyor' Fotolar: Fatih Akbaþ Mardin'den acý haber geldi Nadir Yücel - Hitit Üniversitesi kendi bünyesinde Gýda Mühendisi Yrd. Doc. Dr. Seçil Türksoy yönetiminde Öðrencilerin ihtiyaçlarý olan Günlük 3 Bin Ekmek üretiyor. Ekmeklerin Hijyen ortamýnda, saðlýklý ve tam buðday unundan olmasýnýn yaný sýra 50 grm lýk paket ambalajlarda sunulmasý da israfý önleyen en önemli unsur. Üniversitenin ekmeðini gören ve tadanlar ise," Bu ekmekler gibi neden fýrýnlarýmýz ekmek yapmýyor. SAYFA 3 TE Mardin'de askeri aracýn devrilmesi sonucu Çorumlu komando er Gürsel Erdoðan þehit oldu. Mardin'nde baðlý bulunduðu karakola dönen askeri araç bilinmeyen bir nedenden dolayý devrildi. Kazada, 6 aylýk asker olan Gürsel Erdoðan þehit düþtü. Alaca Ýlçesine baðlý Yýldýzhan Mahallesinde oturan þehidin yakýnlarýna acý haberi Ýl Jandarma Komutanlýðý ekipleri verdi. SAYFA 10 DA Demer Koleji'nde mezuniyet coþkusu Çorum'da uzun yýllar eðitim sektöründe öncülük yapan Demer Eðitim Kurumlarý tarafýndan eðitim yýlýnda kurulan Demer Koleji bu yýl ilk mezunlarýný vermenin heyecanýný yaþýyor. SAYFA 10 DA Çok kitap okudular Çanakkale'yi gezecekler Çorum Belediyesi, "Okuyorum, Yazarlarla Konuþuyorum" projesi kapsamýnda en çok kitap okuyan 350 öðrenciyi Çanakkale gezisi ile ödüllendirdi. Ýki kafile halinde Çanakkale'yi gezecek olan öðrencilerin ilk grubu 10 Haziran Salý günü, ikinci grup ise 13 Haziran Cuma günü saat 19.00'da Saat Kulesi yanýndan Çanakkale'ye hareket edecek. SAYFA 9 DA AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE "Bir oðlu öldü diðer oðlu için de yardým bekliyor" Engelli oðluna bakmakta maddi olarak zorlanan Yeter Akgöz isimli yaþlý teyze yetkililerden yardým bekliyor.ýki engelli çocuðu olduðunu ancak bunlardan bir tanesinin vefat ettiðini belirten Yeter Akgöz kendisinin artýk yaþlandýðýný ve geride kalan diðer engelli oðluna bakamadýðýný söyledi ve yetkililerden sesine kulak verilmesini istedi. SAYFA 9 DA Nizam Akgöz Öðrencilerden þehit ailesine taziye ziyareti Ömer Kesim Sungurlu Anadolu Öðretmen Lisesi öðrencileri, 1 Haziran'da meydana gelen trafik kazasýnda þehit olan Polis Memuru Ömer Kesim'in, Amasya'nýn Taþova ilçesindeki evine giderek ailesine taziyede bulundular. SAYFA 4 TE Otel önünde silahla yaraladý Ýddialara göre yeni sanayi çalýþanlarýndan Mehmet Ü. Ýsminde ( 23 ) Cumartesi akþamý saat sularýnda Bir Otelin restauranýnda oturmakta iken yanýna gelen Cihan K. Ýsimli ( 29 ) þahýs kendisini konuþmak için... Türk Dünyasý Ekonomi Forumu 2015'te Çorum'da yapýlacak Ýlki 2008 yýlýnda Almatý'da, ikincisi 2009 yýlýnda Antalya'da yapýlan Uluslararasý Türk Dünyasý Ekonomi Forumu'nun üçüncüsü Hitit Üniversitesi ile Yabancý Diller ve... SARMAÞIK ÇINAR'A KAFA TUTARSA Hikayemizi duyanlarýnýz ve bilenleriniz mutlaka vardýr.hikayemizin adý: "Çýnar ile sarmaþýk" hikayesidir. Her hikayede olduðu gibi, bu hikayeden de çýkarýlacak dersler vardýr. Bu nedenle hikayeyi sizlerle paylaþmak ihtiyacý duydum. SAYFA 2 DE SAYFA 3 TE SAYFA 7 DE Gülsün Mert

2 Otel önünde silahla yaraladý 2 Ýmsâk : 03:04 Güneþ : 05:02 Öðle : 12:46 Ýkindi : 16:43 Akþam : 20:18 Yatsý : 22:06 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 24. Hafta Ýddialara göre yeni sanayi çalýþanlarýndan Mehmet Ü. Ýsminde ( 23 ) Cumartesi akþamý saat sularýnda Bir Otelin restauranýnda oturmakta iken yanýna gelen Cihan K. Ýsimli ( 29 ) þahýs kendisini konuþmak için dýþarý çaðýrdý. Görgü tanýklarýnýn iddiasýna göre Ýki þahýs dýþarý çýkacakken kapýnýn önünde Cihan K. Baretta marka 7.65 çapýnda ki ruhsatsýz tabanca ile Mehmet Ü'ye 3 el ateþ ederek kalça ve bacaðýndan yaraladýðý ileri sürüldü. Yaralý Mehmet Ü. Hastaneye kadýrýlarak tedavi altýnda alýndý. Mehmet Ü'nün hayati tehlikesi bulunmuyor. Olay yerinden uzaklaþan Cihan K. ise Saat Kulesi civarýnda Emniyet ekiplerince göz altýna alýnarak Adliyeye sevk edildi. Cihan K. Çýkarýldýgý mahkeme tarafýndan tutuklama kararý ile cezaevine kondu. Polis dolandýrýcýlara göz açtýrmýyor Cumartesi günü Ulukavak mahallesinde bulunan bir tuhafiyeye giren 2 kiþi Kasada 200 TL. para aldý. Ýddialara göre Tuhafiyeye giren 2 kiþiden biri Tiþört alma ve seçme bahanesi ile iþ yeri sahibini oyalarken diðer kiþinin kasada bulunan 200 Tl yi aldýðý iddia edildi. Kiþinin eþgalinden yola çýkan Polis ayný semtin 3 sokak ilerisinde Onur B. ( 19 ) yakalayarak adliyeye çýkarttý. ELEMANLAR ARANIYOR Koçaklar Tarým Aletleri Þirketimiz bünyesinde Muhasebe Departmanýnda istihdam edilmek üzere bay ve bayan muhasebe elamanlarý arýyoruz. Bay eleman adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Adaylarýn Akþemsettin caddesi. No:20 de bulunan iþ yerimize CV leri ile birlikte þahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Tel: Uygun Fiyatlarda Satýlýk Lüx Daireler Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar ile satýlýktýr. Müracaat: Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: HÜMÖD yeni yönetimini seçti Yýl: 10 Sayý: 2804 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði (HÜMÖD) 2. Olaðan Genel Kurulunu dernek binasýnda gerçekleþtirildi. Genel Kurula öðretim görevlileri, sanayiciler ve üyeler katýldý. Çorumlu iþadamý Ýbrahim Ethem Demirci'nin, Genel Kurul Divaný Baþkanlýk görevini üstlendiði toplantý esnasýnda yapýlan oylamalar ile dernek organlarý belirlendi. Dernek Yönetim Kurulu üyeliklerine; Ahmet Ölçer, Ýbrahim Ethem Demirci, Doç.Dr.Muammer Cengiz, Öðr.Gör.Hacer Ölçer, Ahmet Tiryaki, Hikmet Kaya, Aslý Mataracý, Leyla Güney, Dernek Denetim Kurulu üyeliklerine ise; Öðr.Gör.Erol Çalmaz, Öðr.Gör.Recep Çakar, Gurbet Baþ, Enes Þengül, Yaðmur Ataseven, Hasan Aktan seçildi. Divan organlarýnýn belirlenmesinin ardýndan konuþma yapan Dernek Baþkaný Ahmet Ölçer, üniversite derneklerinin birleþtirici misyonundan ve dernek olarak ortak faaliyetler gerçekleþtirmekten duyacaðý memnuniyeti dile getirdi. Yasin YÜCEL Hitit Vakfý Ankara Þubesinden bir proje daha Çorum Hitit Vakfý Ankara Þubesi yeni bir projeyi daha hayata geçirecek. Vakýf, "Türkiyenin Baþkentinden Hititlerin Baþkentine Yolculuk" adlý projeyle Çorum'a daha önce gelmemiþ olan gençleri kente getirecek ve onlara ilin tanýtýmýný yapacak. Bu kapsamda Müzede bulunan eðitim atölyesinde de çalýþma yapýlacak. Proje Haziran tarihleri arasýnda iki gün sürecek. Agâh Öncül'e "FIAP Baþarý Ödülü" Ýnsanlarýn ve mekanlarýn farklý öykülerini fotoðraflayan, farklý yerlerde fotoðraf sergileri açan ve sunumlar düzeneleyen, Fotoritim, Anafot, 6Genfoto, e- Photoline gibi dergilerde hemen her ay fotoðraf çalýþmalarý ve yazýlarý yayýnlanan Çorumlu fotoðraf sanatçýsý Agâh Öncül merkezi Fransa, Paris te bulunan FIAP Fédération Internationale de l'art Photographique kurumunun düzenlediði ve (TFSF)Türkiye Fotoðraf Sanatý Federasyonu adýna (AFAD)Adana Fotoðraf Amatörleri Derneðinin yürüttüðü, 32. Siyah-Beyaz Dünya Bienali fotoðraf seçimlerinde "FIAP Baþarý Ödülü" aldý. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Herkesin kalbinde, cömertlere karþý muhabbet, cimrilere karþý nefret vardýr. Yahyâ bin Muâz-ý Râzî "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri DALGACI MAHMUT Orhan VELÝ Ýþim gücüm budur benim, Gökyüzünü boyarým her sabah, Hepiniz uykudayken. Uyanýr bakarsýnýz ki mavi. Deniz yýrtýlýr kimi zaman, Bilmezsiniz kim diker; Ben dikerim. Dalga geçerim kimi zaman da, O da benim vazifem; Bir baþ düþünürüm baþýmda, Bir mide düþünürüm midemde, Bir ayak düþünürüm ayaðýmda, Ne haltedeceðimi bilemem. HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,076 2,079 EUR 2,832 2,837 STERLiN 3,493 3,495 JPY YENi 0,202 0,203 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER YÜKSEL ECZANESÝ TEL: GÜLABÝBEY MAH. 1. MÝLLET SK. 33/A EÐÝTÝM ECZANESÝ TEL: FATÝH CAD. 48/A - 23 NÝSAN ÝLKOKULU KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Halk Üniversitenin ürettiði kalitede ekmek istiyor' Nadir Yücel - Hitit Üniversitesi kendi bünyesinde Gýda Mühendisi Yrd. Doc. Dr. Seçil Türksoy yönetiminde Öðrencilerin ihtiyaçlarý olan Günlük 3 Bin Ekmek üretiyor. Ekmeklerin Hijyen ortamýnda, saðlýklý ve tam buðday unundan olmasýnýn yaný sýra 50 grm lýk paket ambalajlarda sunulmasý da israfý önleyen en önemli unsur. Üniversitenin ekmeðini gören ve tadanlar ise," Bu ekmekler gibi neden fýrýnlarýmýz ekmek yapmýyor. Vatandaþlara da illa Üniversite mi ekmek yapmalý þeklinde görüþler var. Ankara Üniversitesi Gýda Mühendislik Bölümünden 2 yýl önce Hitit Üniversitesine gelerek göreve baþlayan Yrd. Doc. Dr. Seçil Türksoy konu ile ilgili olarak," Sayýn Rektörümüz Reha Alkan bey'in giriþimleri doðrultusunda bu birimi oluþturduk. Bu bir anlamda uygulamalý eðitimdir. Gördüðünüz gibi son derece hijyen bir ortamda 2 kiþilik daimi ustamýzýn yaný sýra Burs karþýlýðý çalýþan 2 de öðrencimiz olmak üzere 4 kiþi ile çalýþmaktayýz. Öðrenci kardeþlerimiz. Sabah saat-4 gibi gelip saat 9 a kadar çalýþarak derslerine girebiliyorlar. Ýþi uygulamalý olarak öðrenmenin yaný sýra ayný zamanda kendilerine ekonomik katký da saðlýyorlar. Kapasitemiz 10 Bin ekmeklik. Þu an 3 Bin ekmek yeterli geliyor. Ekmeði çok beðenen dýþardaki insanlar Piyasaya halka açýlsanýz gibi teklif ve görüþlerde bulunuyorlar. Ancak bizim Üniversite olarak buradaki amacýmýz asla ticari deðildir. Piyasaya açýlmak gibi bir derdimiz yok. Çorum fýrýncý esnafýna rekabet gibi bir düþüncemiz de asla yoktur. Buradaki temel amacýmýz Kýsa adý ARGE olarak bilinen araþtýrma geliþtirme aðýrlýklýdýr." Þeklinde konuþtu. 50 grm lýk ambalajlý ekmekler ile yüzde 100 tasarruf saðlandýðýný da ifade eden Gýda Mühendisi Yrd. Doc. Dr. Seçil Türksoy," Hijyen ve kaliteli üretim anlayýþý önceliðimizdir. Öðrenci arkadaþýmýz 50 Grm lýk paketten çýkarýp bir miktarýný tüketerek kalanýný paket olarak çantasýna koyarak sonrasýnda rahatlýkla ekmeði yiyebiliyor. AR GE bünyesinde deðiþik zamanlarda Fýndýk, Ceviz, Üzüm ve Ayçiçekli ekmekleri imal edebiliyoruz. Özel günlerde ise imal ettiðimiz deðiþik kuru pastala çeþitlerimiz de oldukça beðiniliyor. Bünyemizde büyük olmamýþ olsa da Taþ Fýrýn da var. Öðrencilerimizle birlikre kendimizi geliþtirmeye devam edeceðiz" þeklinde konuþtu. Fotolar: Fatih Akbaþ Türk Dünyasý Ekonomi Forumu 2015'te Çorum'da yapýlacak Ýlki 2008 yýlýnda Almatý'da, ikincisi 2009 yýlýnda Antalya'da yapýlan Uluslararasý Türk Dünyasý Ekonomi Forumu'nun üçüncüsü Hitit Üniversitesi ile Yabancý Diller ve Meslekî Kariyer Üniversitesi ve Almatý Valiliði iþbirliðinde 6-8 Haziran 2014 tarihleri arasýnda Kazakistan'ýn Almatý þehrinde yoðun bir katýlým ile gerçekleþtirildi. Etkinlikte Hitit Üniversitesini Fen Edebiyat, Ýktisadî Ýdari Bilimler ve Ýlahiyat Fakültelerinde görev yapan öðretim üyeleri tarafýndan 10'a yakýn bildiri sunuldu. III. Uluslararasý Türk Dünyasý Ekonomi Forumu'na Türkiye ve Kazakistan'dan baþka, baþta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere çok sayýdaki ülkenin seksene yakýn üniversitesinden 240 bildiriyle katýlým oldu. Etkinlikte konusunun uzmaný bilim insanlarýnca sunulan bildiriler, bu coðrafyadaki konuyla ilgili uzmanlar ve çeþitli üniversitelerden gelen öðrencilerden oluþan kalabalýk bir katýlýmcý topluluðu tarafýndan büyük bir ilgiyle izlendi. Etkinliðe Türkiye'den Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan Ýbiþ, Bartýn Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydýn, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bircan ile TC Almatý Baþkonsolosu Suphi Atan, YDMKÜ Mütevelli Heyeti Baþkaný Ali Özek, Prof. Dr. Nevzat Yalçýntaþ ve çok sayýda rektör yardýmcýsý, dekan ve akademisyen katýldý. Forumun baþlangýcýnda Yabancý Diller ve Meslekî Kariyer Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Hizmetli ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan birer açýþ konuþmasý yaptýlar. Prof. Dr. Sabri Hizmetli üçüncü foruma gelinceye kadar hangi süreçlerden geçtiklerini ve bugünkü forum için yaptýklarý çalýþmalarý anlatarak III. Uluslararasý Türk Dünyasý Ekonomi Forumu'nu Hitit Üniversitesi ile birlikte gerçekleþtiriyor olmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Küresel alanda ekonominin en önemli unsur olduðunu ve yapýlan bu ve benzeri etkinliklerin, Kazakistan'da Nursultan Nazarbayev'in 2050 stratejisinde ifade edilen hedeflere ulaþýlabilmesi için önemli olduðunu sözlerine ekledi. Kendilerinin Türk dünyasý için pek çoðu ilk olan çalýþmalarý gerçekleþtirdiðini ifade ederek bu tür etkinlikleri düzenlemekten mutluluk duyduklarýný ve bundan sonra da çalýþmalarýna devam edeceklerini ifade etti. Ayrýca IV. Türk Dünyasý Ekonomi Forumu'nun Hitit Üniversitesi tarafýndan 2015 yýlýnda Çorum'da yapýlacaðýný duyurarak ev sahipliðini üstlenen Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a teþekkür etti. Forumun verimli ve baþarýlý geçmesi temennisinde bulundu. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise Kazakça yansýlar eþliðinde yaptýðý açýþ konuþmasýnda "YDMKÜ, Almatý Valiliði ile Hitit Üniversitesi iþbirliðinde düzenlenen ve Devlet Baþkaný Nursultan Nazarbayev'in "Kazakistan 2050" Stratejisi'ne armaðan edilen III. Uluslararasý Türk Dünyasý Ekonomi Forumu'nu ata yurdumuzda muhteþem bir etkinlik halinde düzenlemekten çok büyük bir memnuniyet duyduðunu" ifade ederek sözlerine baþladý. Hitit Üniversitesi'nin izlemekte olduðu eðitimin uluslararasýlaþmasý politikasýna verdiði desteklerden dolayý YDMKÜ Rektörü Prof. Dr. Sabri Hizmetli'e teþekkür eden Prof. Dr. Alkan, "Dünya petrol rezervinin %3,2'sine, dünya doðal gaz rezervinin %1,1'ne sahip olan Kazakistan, bunlara ek olarak çinko, tungsten, baryum, gümüþ, kurþun, krom ve altýn gibi zengin doðal kaynaklarý, tarým ve hayvancýlýða müsait geniþ arazileriyle oldukça büyük bir ekonomik potansiyele de sahiptir. Hiç þüphesiz bu kaynaklar son derece önemli olmakla birlikte, günümüzün en önemli kaynaðý yetiþmiþ insan gücü ve bilgidir. Bu coðrafyada her ikisi de mevcuttur. Eðer biz ortak dil, tarih ve kültüre sahip olduðumuz Kazakistan ile birlikte ortak çalýþmalar gerçekleþtirirsek, çok önemli projeleri hayata geçirebileceðimize gönülden inanýyorum. Kazakistan 2050 stratejisi kapsamýnda uygulamaya koyduðu Kalkýnma Modeli ile sanayi ve yenilikçi teknolojiler temelindeki çalýþmalara yoðunlaþmaktadýr. Ülkemizin Orta Asya'da yatýrýmlarýnýn en fazla olduðu ülkelerden biri olan Kazakistan, bu çerçevede iddialý bir sanayileþme programýný uygulamaya geçirmiþ olup, bu kapsamdaki projelere önemli miktarda fonlar ayýrmaktadýr. Üniversiteler olarak bize düþen, ülkelerimizi küresel aktörler olarak dünyanýn sayýlý güçlü ekonomisine sahip ülkeleri haline getirme yolunda daha yoðun çalýþmalar yapmak, ortak projeler üretmektir. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyetimiz, pek çok alanda büyük destekler ve teþvikler vermektedir. Tüm bu gayretler bir araya getirilirse, hepimizin gururu olacak baþarýlý sonuçlara ulaþýlabilecektir. Kýsa bir süre önce yürürlüðe giren ve tüm dünyayý kapsayan büyük bir deðiþim programý olan Mevlana Programý ile öðretim elemanlarýmýzýn ve öðrencilerimizin deðiþimi saðlanarak, eðitim alanýnda daha sistematik ve kurumsal iþbirlikleri yaptýk, bundan sonrasýnda da daha yoðun bir þekilde bu programdan yararlanacaðýmýza inanýyorum" dedi. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan sözlerini katýlýmcýlarý 2015 yýlýnda Hitit Üniversitesi tarafýndan Çorum'da gerçekleþtirilecek olan IV. Türk Dünyasý Ekonomi Forumu'na davet etti. Etkinliðin sonunda, sonuç bildirgesi okunarak üniversitelerin birbirlerine hediye takdim töreni yapýldý ve katýlýmcýlara YDMKÜ öðrencileri tarafýndan konser verildi. Rektör Prof. Dr. Alkan etkinlik süresince çeþitli üniversitelerden gelen rektörlerle görüþmeler yaparak, yeni Mevlana ve ikili iþbirliði anlaþmalarý imzaladý. Etkinliðin gerçekleþtirildiði kültür merkezinde Hitit Üniversitesi'nin standý kurularak etkinlik boyunca akademik personel ile öðrenci ve velilerine Hitit Üniversitesi tanýtýldý.

4 4 "Öðretmeni peþin hükümle yargýlayan iþlemin durdurulmasýný istedik" Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Eyyüp Çiçek, sendika genel merkezi tarafýndan Milli Eðitim Bakanlýðý Yenilik ve Eðitim Teknolojileri Genel Müdürlüðü'ne yazýlý baþvuruda bulunduklarýný, inceleme/soruþturma ürünü somut bir tespit olmaksýzýn salt elektronik ortamdaki sayýsal analizden hareketle kopya çekildiði iddiasýyla öðretmenleri zan altýnda býrakan uygulamanýn yeniden deðerlendirilmesini, öðretmeni peþin hükümle yargýlayan, soruþturma yapýlmaksýzýn sýnav görevinden men etme þeklindeki iþlemlerin durdurulmasýný talep ettiklerini söyledi. Çiçek, Bakanlýk tarafýndan Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ (TEOG) Sýnavý sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi sürecinde elektronik ortamda yapýlan analizlerde bazý sýnavlarda kopya çekildiðinin tespit edildiði, kopya çekildiði tespiti yapýlan sýnýflarda görev alan öðretmenlerin Millî Eðitim Bakanlýðý Merkezi Sistem Sýnav Yönergesi'nin 29. maddesine istinaden sýnav görevi verilebilecek öðretmenler arasýndan çýkarýldýðý bilgisinin kamuoyuyla paylaþýldýðýný belirtilerek, "Herhangi bir incelemeye veya soruþturmaya dayanmaksýzýn, fiilin ve failin yargýsal denetime elveriþli, hukuka uygun ispat vasýtalarýyla ortaya konulmaksýzýn sadece sýnav sonuçlarýnýn elektronik ortamýndaki sayýsal analizinden hareketle, öðretmenlerin kopya çekilmesine izin vermekle yaftalanmasý saðlýklý bir yaklaþým deðildir. Maarif müfettiþleri tarafýndan yürütülecek bir inceleme/soruþturma süreci sonucunda kopya çekildiðinin tespit edilmesi durumunda sorumlular hakkýnda gerekli idari ve cezai tedbirlerin uygulanmasý gerekir. Ancak hiçbir somut inceleme ve suç iþlendiði noktasýnda tespit olmaksýzýn sayýsal, soyut bir analizden hareketle öðretmenlerimizin zan altýnda býrakýlmasý adalet ve hakkaniyete aykýrý olup eðitim camiasýný derinden yaralayacak, çalýþma barýþýna ve kurumsal baðlýlýða zarar verecektir" þeklinde kaydetti. Ýþlemin dayanaðý yapýlan Millî Eðitim Bakanlýðý Merkezi Sistem Sýnav Yönergesi'nin 29. maddesi, görevli olduðu salonda toplu veya ikili kopya çekildiði belirlenen salon görevlilerine bir yaptýrým öngördüðünü belirten Çiçek, "Kopya çekildiði tespitinin yargýsal denetimine imkân veren, hüküm kurmaya elveriþli, her türlü þüpheden uzak somut bulgularla delillendirilmesi gerektiði açýktýr. Kaldý ki, söz konusu Yönergenin salon görevlilerinin görevlerine iliþkin 14. maddesinde yer alan, kopya çekilmeye teþebbüs edilmesi ve kopya çekilmesi halinde uyulacak esaslarý düzenleyen hükümleri göz önüne alýndýðýnda, 29. madde hükmünün salon görevlilerince kasten kopya çekilmesine imkân verilmesini müeyyideye baðladýðý anlaþýlmaktadýr" dedi. Þiddetli yaðýþ sele neden oldu Aþýrý yaðmurlar Çorum'un Mecitözü Ýlçesi'nde hayatý olumsuz etkiledi. Sel baskýnlarý sonucu yollar kapandý, tarým arazileri büyük zarar gördü. Yaðmur nedeniyle oluþan sel, Çorum-Amasya karayolunun bazý kesimlerinde ulaþýmý aksatýrken, sürücüler zorlukla ilerledi. Diðer taraftan þiddetli yaðýþlar tarým arazilerinde büyük çaplý hasara neden oldu. Kubilay Kaan YÜCEL Öðrencilerden þehit ailesine taziye ziyareti Sungurlu Anadolu Öðretmen Lisesi öðrencileri, 1 Haziran'da meydana gelen trafik kazasýnda þehit olan Polis Memuru Ömer Kesim'in, Amasya'nýn Taþova ilçesindeki evine giderek ailesine taziyede bulundular. Sungurlu Anadolu Öðretmen Lisesi 9/B sýnýfý öðrencisi Büþra Kesim'in babasýnýn trafik kazasýnda þehit olmasý üzerine arkadaþlarý ailesine baþsaðlýðýnda bulunmak istediklerini okul Müdür Ahmet Yandým'a ilettiler. Okul Müdürü Ahmet Yandým, öðrencilerin taleplerini olumlu karþýlayarak, ziyaret için Milli Eðitim Müdürlüðü ve Kaymakamlýktan izin aldý. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'in tahsis ettiði otobüsle 17 öðrenci ve okulun Müdür Yardýmcýsý Harun Bitigiç, öðretmenler Hüseyin Bozdaðcý, Gamze Karaca ve Taner Özel þehidin ailesinin yaþadýðý Amasya'nýn Taþova ilçesine baðlý Uluköy köyüne gitti. Taziye ziyaretinde þehidin ailesine baþsaðlýðý dileklerinde bulunan öðrenciler, ailenin acýsýný paylaþtýlar. Þehit ailesi, yapýlan ziyaretten son derece memnun olduklarýný belirterek, öðrenci ve öðretmenlere teþekkür ettiler. Yasin YÜCEL Resen geçici görevlendirmeyi yargý durdurdu Varinli sakinleri parkta düzenleme istiyor Varinli Caddesi ile Eþref Hoca Caddesi'nin birleþtiði bölgede bulunan parkýn etrafý son günlerde spor yapan vatandaþlarýn uðrak yeri oldu. Mahalle sakinleri tartan pist olmamasý nedeniyle parkýn kenarlarýndaki kilit taþlý eski kaldýrýmlarda yürüyüþ ve koþu yapmak zorunda kaldýklarýný belirterek belediye yetkililerinden yardým istediler. Kaldýrýmlarýn sakatlýða nede olabileceðini dile getiren mahalle sakinleri belediyenin parkta düzenleme yapmasýný ve saðlýklý bir yürüyüþ parkuru oluþturulmasýný talep ettiler. Yasin YÜCEL Yeni genel kurulda yönetime aday olacaðý öne sürülen Zülfikar Kalabalýk ve Salih Bozok'un Kars ve Ardahan illerine 45 günlüðüne resen geçici görevlendirildikleri ifade edildi. Kendine "Çorum Saðlýk Üyeleri" diyen bir grup adýna konu hakkýnda yapýlan açýklamada, "Arkadaþlarýmýzý büyük bir konvoyla göndermiþtik. Bu vicdanlara sýðmayan resen geçici görevlendirmelerin sendikal çalýþmalardan dolayý yapýldýðý ve mevcut Çorum Saðlýk-Sen yönetiminin bu görevlendirmelere alet ettiði bazý idari insanlarýn da, sorgulamadan aracýlýk edip bu usülsüz görevlendirmeleri yaptýðý tüm saðlýk camiasýnca bilinmektedir. Arkadaþlarýmýzý kayyum davasý öncesi uzaklaþtýrmak adýna yapýlan resen görevlendirmeler, saðlýk camiasýný derinden yaralamýþ olup, demokrasi vurgusu yaptýðýmýz bu dönemde yapýlan resen görevlendirmeler bir zulüm ve yýldýrma politikasýdýr. Ancak þu bilinmelidir ki, haklý insanlar davalarýndan asla vazgeçmezler. Bir duruþ ve vizyona sahip olan bu arkadaþlarýmýzý haklý davalarýnda sonuna kadar destekleyeceðiz. Þu da bilinmelidir ki, hiçbir zulümün içerisinde olmayacaðýz, bizlere bu zülmü reva görenlerinde yarýn haklarýnýn savunucularý yine bizler olacaðýz. Bu resen görevlendirmeleri yapan Türkiye Halk Saðlýðý kurumuna karþý açýlmýþ olan davada, Çorum Ýdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararýný tarihinde vermiþtir. Tüm temennimiz bu tür haksýz ve hukuksuz uygulamalarýn bir daha vuku bulmamasýdýr. Çaðrýmýz þudur ki, sandýktan ve mahkemeden kaçan zihniyetlerin, demokrasi gereði olan sandýðý bir an önce Saðlýk-Sen üyelerinin önüne getirerek, uzatmalý seçim sürecini tamamlamalarýdýr. Sendikalarýn hak gasp edildiði yerler deðil, haklarýn korunduðu ve arandýðý sivil toplum kuruluþlarý olduðu unutulmamalýdýr. Tüm kamu oyuna saygýlarýmýzla duyurulur" ifadelerini kullandýlar. KESK basýnla tanýþtý KESK Çorum Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mehmet Öztürk, KESK'in mücadelesinden asla taviz vermediðini ve bundan sonra da vermeyeceklerini açýkladý. Öztürk, kendilerini kapý kulu olarak görenlere, baskýlarla sindirmeye çalýþanlara, grevli toplu sözleþme haklarýný engelleyen güvencesiz çalýþma koþullarýna, açlýk sýnýrýna yakýn sefalet ücretlerine mahkum etmek isteyenlere karþý mücadele ve sözlerini baþkalarý gibi diz çökerek deðil, dimdik ayakta durarak söylediklerini ifade etti. KESK Çorum Þubeler Platformu tarafýndan cumartesi günü basýn emekçileriyle tanýþma kahvaltýsý düzenlendi. Eninda Restaurant'ta verilen kahvaltýya KESK Çorum Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk ile KESK Yürütme Kurulu üyelerinin yaný sýra KESK'e baðlý sendikalarýn þube baþkan ve yöneticileri eþleriyle birlikte katýldý. Kahvaltýda konuþan KESK Dönem Sözcüsü Mehmet Öztürk, "Demokrasiye, özgürlüðe, kardeþliðe, barýþa ve eþitliðe yürüyüþ mücadelemizi gazete sayfalarýndan, televizyonlarýn ekranlarýndan toplumla buluþturan Çorum'daki tüm basýn emekçilerine teþek- KESK olarak bu ülkenin topraklarýnda yýlmadan yorulmadan sendikal haklar ve özgürler mücadelesinde yollarýna büyük bir kararlýlýkla devam ettiklerini ifade eden Mehmet Öztürk, "Bu ülkenin emeði ile geçinen tüm kesimlerinin önünde her zaman zorlu süreçler, çetin mücadeleler olduðunu en iyi bilenler KESK'lilerdir. Çünkü KESK güçlünün hukukuna karþý her zaman ezilen, dýþlanan, ötekileþtirenlerin yanýnda saf tutmuþtur. Ýþte bu yüzden KESK, Soma'da bir katliama dönüþen maden kazasýnda greve giderek iþçi kardeþlerimizin yanýnda olduðunu göstermiþtir. Gezi direniþinde ilimizde ve Türkiye'nin her yerinde en önde olarak haksýzlýða, hukuksuzluða ve oteriterizme itiraz etmiþtir" ifade-

5 5 Teþekkür Hemþirelik bölümü olarak düzenlemiþ olduðumuz mezuniyet bolomuza destek veren baþta Tek Yýldýz Gazetesi olmak üzere Çorum'un vefakar cömert esnaflarýndan; Galeri Mýstýk, Gümüþ Alyans, Akyol's Giyim, Prenses Çikolata, MYHOÞ Taký ve Gümüþ, Pan Çið Köfte, Babacan Giyim, Burrak Collection, Rodimood ( Fatih Özüyaðlý ) olmak üzere katký saðlayan herkese teþekkür ederiz. Tertip Komitesi adýna Emre Çelik - Halit Yücel 3. HAVALÝMANI NEDEN ÝSTENMÝYOR! AHMET ÖLÇER "Ýmam Hatip Keþkek Günü"ne ilgi yüksek oldu Program Ýsmail Yumayak ýn Kur an-ý Kerim tilavetiyle baþladý Anadolu Ýmam Hatip Lisesi tarafýndan bu yýl ilki düzenlenen "Ýmam Hatip Günleri" etkinlikleri Anadolu Ýmam Hatip Lisesi bahçesinde yapýlan geleneksel "Keþkek Günü" etkinliði ile son buldu. Çorum Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Derneði (ÇORÝMDER) desteðiyle organize edilen etkinliðe Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, Ýmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Hüseyin Kýr, davetliler, öðrenciler ve çok sayýda öðretmen katýldý. Program Ýsmail Yumayak'ýn Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþladý. Daha sonra Ýmam Hatip Lisesinin kurduðu mehter takýmý mini bir konser verdi. Programýn açýlýþýnda kýsa bir konuþma yapan Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Hüseyin Kýr, yeni eðitim öðretim döneminde Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nin açýlacaðý müjdesini verdi. Daha sonra konuþan Çorum Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Derneði (ÇORÝM- DER) Baþkaný Ayhan Poyraz ise "Önümüzün kapatýlmak kesilmek istendiði bir dönemde sayýmýz yüzlerle ifade edilen bir dönemden, binlere iki binlere çýkarttýklarý. Bu bahçeyi, içerisinde birkaç öðrencinin dolaþtýðý günlerden, bu insicama, bu heyecana, bu rengarenk harekete kavuþturduklarý için ayrýca ve elbette ortaokullarýmýz, ilçelerimizden katýlan okullarýmýzda yürekten teþekkürü hak ediyorlar. Ve bu çalýþmalarda önümüzü açan, aklýmýzý tazeleyen, yol gösteren kýymetli milli eðitim müdürümüzü, maddi manevi her tür desteði üzerimizde hissettiðimiz belediye baþkanýmýzý unutmuyoruz. Bu meseleyi dava olarak gören ve her türlü gayreti gösteren siyasilerimizi, bürokratlarýmýzý, okul aile birliðimizi, sivil toplum kuruluþlarýmýzý, öðrencilerimizi ve öðrenci velilerimizi unutmuyoruz. Özrüme gelince de, sayýn okul müdürüm, Hüseyin hocam özellikle imam hatip günleri çalýþmanýz muhteþem ve bir o kadar da baþarýlý. Bu gayretleriniz, çýrpýnýþlarýnýz için baþta þahsým adýna sizlere yeteri kadar omuz veremediðimizi düþünüyorum. Bizi affedin. Bu an itibari ileride hizmetinizde olduðumuzu gece gündüz emrinizde olduðumuzu, sizin þahsýnýzda bütün imam hatiplerimize bildiriyorum" dedi. Yeni kurduklarý ÇO- RÝMDER hakkýnda da bilgi veren Boyraz, "Malumunuz Çorum Ýmam Hatip Lisesi mezunlarýný ve bu camiaya mensubiyet hissedenleri bir araya getirmek ve istiþare etmek maksadý ile daha önce sýnýf sýnýf dönem dönem yapýlan toplantýlarý bir çatý altýnda toplayarak, bir platform adý altýnda yaklaþýk 8 yýldýr çalýþmalar yapýyorduk. Bu çalýþmalarý daha kurumsal bir kimlik altýna almak için arkadaþlarýmýzla birlikte dernekleþme kararý aldýk. Platform olarak yüklendiðimiz misyonumuz ne ise aynen devam edeceðiz, üzerine ekleyerek bir adým daha ileri gideceðiz. Artýk ilimizde 5 ortaokul ve sayýn Milli Eðitim Müdürümüzün de gayretleri ile bize ait olan bir binada bir Anadolu Kýz Ýmam Hatip Lisesine daha kavuþuyoruz. Yeni bir Ýmam Hatip kompleksimizde hýzla ilerliyor. Sizlerin talepleri doðrultusunda elbette daha da ortaokullar ve lise açýlacaktýr. Bizde bu taleplerin takipçisi olacaðýz. Ýdarecilerimiz, öðretmenlerimiz ve okul aile birliklerimiz ile birlikte ülkemizde 100 yýllýk mazisi bulunan bu okullarýmýzýn öðrenci niceliði ve en önemlisi niteliðini artýrma noktasýnda çalýþmalar yapmayý hedefliyoruz. Türkiye genelinde Ýmam Hatip Okullarý mezunlarý derneklerinin toplandýðý ÖNDER'in çalýþmalarýnda bizde aktif bulunmak, þehrimizdeki sorunlarý genele taþýmak ve çözüm bulmak için Hüseyin Kýr Ayhan Boyraz gayret gösteriyoruz. Bu gerekçe ile 22 Mayýs 2014 itibari ile ÇO- RÝMDER adý ile Çorum Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Derneðini kurmuþ bulunmaktayýz. corimder.org ve com adreslerinden bize ulaþabilirsiniz çalýþmalarýmýza baþladýk ve arkadaþlarýmýn teveccühü ile bu ekibe yönetim kurulu baþkanlýðý yapýyorum" ifadelerini kullandý.dünyada imam hatiplerin halkýn anahtar teslimi yaptýðý ender okullardan olduðunu kaydeden Boyraz, "100 yýlý aþkýn bir mazisi olan okullarýmýzýn zaman zaman yollarý kesilmiþ, önleri kapanmýþ, imkanlarý bitirilmiþ, gelecekleri ipotek altýna alýnmaya çalýþýlmýþtýr. Ýmam hatiplerin geleceðini ipotek altýna almaya çalýþmak, hayat haklarýný elinden almaktýr. Bu çalýþmalarý ülkemizde yapanlar bir korku imparatorluðu yaratmaya çalýþmýþ, ama karþýmýzda kim durdu ise bu gün tarihin çöplüðünde yerini almýþtýr. Onlarýn bu ülkede kurmaya çalýþtýklarý korku imparatorluðunu imam hatipler bitirmiþtir. Siz ne yapmaya çalýþýrsanýz çalýþýn, ne tuzak kurarsanýz kurun, ne oyun oynarsanýz oynayýn. Kurduðunuz setlerde, tuzaklarda bu aydýnlýk hareketin önünü kesemeyecektir. Bunu þu gençlerimizi gözüne bakýnca anlayacaksýnýz.siz imam hatip neslinin önünü kapatýrsanýz, imam hatipli bir baþbakan çýkar bütün kapýlarý açar, imam hatipli bir belediye baþkaný çýkar bu þehre bir külliye yapar. " Allah tuzak kuranlarýn en hayýrlýsýdýr" Genç arkadaþlar, burayý iyi dinlemenizi istirham ediyorum. Önden giden atlýlarýnýz var sizin. Önünüzü açan aðabeyleriniz var. Kendisini zamanýný bu mesele için feda eden insanlar var; sizler için emek verenler var. içerisinde bulunduðunuz bu imam hatip okullarý sadece bir okul deðildir. Ýmam hatip okullarý bir medeniyet hareketidir.ýþte bu medeniyet hareketinden dolayý sizin için çýrpýnan Hüseyin Kýr hocanýz var."ýmam hatip okullarý embiya çeþmesidir. Herkes oradan içmeye gelir."diyen Allah rahmet etsin Salim Altunay hocamýz hocalarýmýz var " Sen milleti ve ümmeti bu gençlerden mahrum etme, milleti ve ümmeti bu gençlerle þereflendir allahým" diyen imam hatipli bir baþbakanýnýz var.bizler bu makamlarda endam eylemeye boy göstermeye gelmedik. Yarýn bu makamlarda sizler olasýnýz diye gayret etmeye, önünüzü açmaya geldik. Bizler sizler bu ülkenin istikbalinde yol açýn, istiklaline halel getirmeyin diye hizmet etmeye, yollarýnýza tûrâb olmaya geldik. Bizi mahcup etmeyin, bu memleketi mahcup etmeyin. Katýlan herkese teþekkür ederken emeði geçen herkesi yürekten bir minnet ve þükranla kutluyor, hepinize hayýrlý günler diliyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Konuþmalarýn ardýndan Salim Aytunay ilahi grubu mini konser verdi. Program keþkek ikramý ile sona erdi. Yasin YÜCEL Cumhuriyet Tarihinin en büyük projelerinden birinin temeli önceki gün Ýstanbul'da atýldý. Hem Türkiye hem Dünya için oldukça önem arz eden bir proje den bahsediyorum. 3. Havalimaný projesinden. 3. Havalimanýnýn yýllýk 150 milyon yolcu kapasitesine ulaþmasý hedefleniyor. Bu sayý Türkiye'ye, dünyanýn en büyük havalimanýna sahip ülke unvanýný kazandýrmýþ olacak. Yaklaþýk 80 bin dönüm arazi üzerine inþa edilecek olan 3. Havalimanýnda 16 taksi yolu, 500 uçak park kapasiteli toplam 6.5 milyon metrekare büyüklüðünde apron, þeref salonu, kargo ve genel havacýlýk terminali, 165 yolcu köprüsü, terminaller arasýndaki ulaþýmýn raylý sistemle yapýldýðý 4 ayrý terminal binasý, 3 teknik blok ve hava trafik kontrol kulesi, 8 kontrol kulesi, her türlü uçak tipine uygun müstakil 6 pist bulunacak. Projede ayrýca devlet konuk evi, 70 bin araç kapasiteli açýk ve kapalý otopark, havacýlýk týp merkezi, oteller, itfaiye ve garaj merkezi gibi tesisler de yer alacak. Ýnþaatýn Parasýný Devlet Ödemeyecek Ýhalesi, 25 yýllýk kira bedeli için, 22 milyar 152 milyon euro artý KDV ile gerçekleþen 3. Haavalimaný inþaatýnýn parasýný ise devlet ödemeyecek. 3. Havalimaný, Yap-Ýþlet- Devret modeliyle inþa edilecek. Peki proje hayata geçtiðinde ne olacak Bugün dünya havacýlýk filosu yaklaþýk 45 bin uçaklýk büyüklüðe sahip. Sürekli uçuþ halinde olan uçak sayýsý ise yaklaþýk 15 bin. Ekonomik büyüklükler açýsýndan dünyanýn 100'de biri büyüklüðe sahip olan Türkiye'nin havacýlýktan aldýðý pay ise 30'da bir. 3. Havalimaný ile bu pay çok daha artmýþ olacak. Bunu ben söylemiyorum. Merkezi Frankfurt'ta bulunan ve dünyada 12 havalimanýnýn iþletmesini yapan, Fraport'un Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Peter Schmitz söylüyor. Böylesine bir pazarda Malum yabancý mihraklar 3. Havalimanýný neden istesin! Ýstihdama Katký 3. havalimanýnýn istihdama saðlamasý beklenen katký oldukça büyük. Proje süresince yýlda ortalama 80 bin, proje bittiðinde ise 120 bin kiþinin istihdam edileceði ifade ediliyor. Transfer Merkezi Türkiye Transfer merkezi konusunda söz sahibi olan Almanlar, projenin tamamlanmasý ile bu unvaný Türkiye'ye devredecekler. 3. Havalimaný ile dünyanýn en büyük transfer merkezi Türkiye olacak. Avrupa'nýn, Asya'nýn ve Afrika'nýn buluþtuðu merkez Türkiye'de olacak. Özetle 3. Havalimaný projesinin hayata geçmesiyle birlikte havayollarýnda hakimiyet önemli ölçüde Türkiye'nin eline geçmiþ olacak. Havayollarý, halkýn yollarý olacak. Yakýn bir gelecekte dünyanýn hava taþýmacýlýðýnda en büyük Türkiye olacak. Canlý Yayýncýlar Yazýmý bitirmeden önce, aklýma gelmiþken sormadan geçemeyeceðim. Türkiye'de bir olay çýksa da canlý canlý yayýnlasak diyerek yayýn yapan, yabancý haber servisleri, dünyanýn en büyük Havalimaný'nýn temeli atma törenini de canlý yayýnladý mý merak ediyorum. Tekrar görüþünceye dek hepinize saygýlar