(Ç.HAK:684) * HABERÝ 8 DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(Ç.HAK:684) * HABERÝ 8 DE"

Transkript

1 Ümmet Platformu ndan idam protestosu Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan m2 lik bir arazinin tahsisinin yapýldýðý Güney Kampüsü için arazi tahsisi * HABERÝ 2 DE Mýsýr da 529 Müslüman ýn haksýz ve hukuksuz bir þekilde idama mahkum ediliþini protesto eden Ümmet Platformu nun davetine çok sayýda vatandaþ katýldý. Yapýlan açýklamada, Mýsýr'da 'Darbeyi Ret ve Meþruiyete Destek' için cunta karþýtý gösteri yapan 529 kiþiye idam cezasý verilmesini kýnýyor, uluslararasý arenayý oynanan bu trajikomedi karþýsýnda artýk harekete geçmeye davet ediyoruz. denildi. * HABERÝ 12 DE KALÝTENÝN EKONOMÝK FÝYATLA BULUÞTUÐU ADRES ÝKRAM PETROL MÝLANGAZ OTOGAZ 2.53 MOTORÝN 4.29 Adres: Ankara Yolu 3. Km. (Oto Galericiler Karþýsý) ÇORUM Tel: MART 2014 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:684) TL TL Çorum da 387 bin seçmen sandýða gidecek Kazanan Çorum olsun Çorum da yarýn il genelinde sandýkta toplam 387 bin 560 seçmen oy kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) nun açýkladýðý rakamlara göre, þehir merkezinde kurulacak 546 sandýkta ise 165 bin 110 seçmen oy verecek. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Sungurlu da düzenlenen mitingte konuþtu. Baþbakanýmýzý yedirmeyiz * HABERÝ 14 DE Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Sungurlu, Boðazkale ve Alaca da açýk hava mitinglerinde partisinin baþkan adaylarýna destek çaðrýsýnda bulundu, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ý yedirmeyeceklerini söyledi. * HABERÝ 9 DA Çorum da yarýn sandýkta toplam 387 bin 560 seçmen oy kullana- Seçmenlere önemli hatýrlatma Çorum da oy kullanma iþlemleri yarýn saat arasýnda gerçekleþecek. 30 Mart ta Yeni Çorum diyeceðiz Belediye Baþkaný ve AK Parti Belediye Baþkan adayý Muzaffer Külcü, 30 Mart yerel seçimleri öncesi son mitingini Buharaevler Mahallesi'nde yaptý. Buharaevler Semt Pazarý yanýnda oluþturulan miting alanýna gelen çok sayýda AK Partili alkýþ ve sloganlarla Külcü'ye destek verdi. * HABERÝ 8 DE Ortak akýl beni istiyor CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, önceki akþam gazete yöneticileri ile akþam yemeðinde buluþtu. Nuhut, Ortak akýl benim baþkan olmamý istiyor dedi. * HABERÝ 14 DE Muhtarlýkta kýyasýya yarýþ 14 mahalleye 51 muhtar adayý Çorum da mahalle muhtarlarýnýn da belirleneceði Yerel Seçim için son dönemece girildi. Yarýn gerçekleþecek seçimde 14 mahallede toplam 51 muhtar adayý yarýþacak. * HABERÝ 14 DE CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, önceki akþam yerel ve yaygýn basýn temsilcileri ile Çorum da fark yaratacaðýz Büyük Birlik Partisi Belediye Baþkan Adayý Mustafa Ümit Kaleli, Kafkas Kültür Derneði ni ziyaret etti. * HABERÝ 11 DE * HABERÝ 6 DA Çorum un son sözü MHP olacak MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, yaklaþýk 5 aydýr sürdürdükleri seçim çalýþmalarýnýn artýk sonuna geldiklerini belirterek, Ýnþallah 30 Mart ta Çorum halký partimiz üzerinde karar kýlarak MHP yi Çorum da iþ baþýna getirecek dedi. Seçim sonuçlarý corumhakimiyet.net te Türkiye 30 Mart Pazar günü yerel seçime gidiyor. Çorum Hakimiyet 30 Mart yerel seçimlerini web sayfasýndan sýcaðý sýcaðýna takip edecek. * HABERÝ 2 DE Büyük Birlik Partisi Belediye Baþkan Adayý Mustafa Ümit Kaleli, Kafkas Kültür Derneði ni ziyaret MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, Ýnþallah 30 Mart ta Çorum halký partimiz üzerinde karar kýlarak MHP yi Çorum da iþ baþýna getirecek * HABERÝ 4 DE Volkan Kozan, Ankara nýn Pursaklar ilçesi için hazýrladýðý kabartma tablo ile büyük beðeni Çorumlu sanatçýdan Tebessüm Þehri tablosu * HABERÝ 15 DE

2 2 CUMARTESÝ 29 MART 2014 Son sözü millet söyleyecek 30 Mart Mahalli Ýdaler seçimi yarýn yapýlacak. Geçtiðimiz günlerde inþaatýna baþlanýlan yeni Eðitim Araþtýrma Hastanesinin bulunduðu bölgede yer alan, üniversite saðlýk birimlerinin tamamýnýn yer alacaðý saðlýk kampüsü olarak planlanan Güney Kampüsünde kamulaþtýrma ve tahsis iþlemleri hýzla tamamlanýyor. Söz konusu bölgede Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan m2 lik bir arazinin tahsisinin yapýldýðý bildirildi. Bölgede Çorum Belediyesine ait olan ve Üniversiteye tahsis edilen araziler ile kamulaþtýrýlmasý tamamlanan arazilerle birlikte Güney Kampüsü ndeki arazi büyüklüðü m2 lik bir alana ulaþýyor. Konuya iliþkin Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamada, Bilindiði üzere ülkemizde bir çok davaya konu olan kamulaþtýrma çalýþmalarý Üniversitemizce yapýlan çok ender ve örnek bir uygulama sayesinde kýsa bir sürede problemsiz olarak sonuçlandýrýlmýþtýr. Bu durum, üniversitemizin ilimiz ile olan bütünleþmesinin sonuçlarýndan birisi olarak yansýmýþtýr. denildi. Kuzey Kampüsü Açýklamada Kuzey Kampüsüyle ilgili olarak da þu bilgi verildi: 2006 yýlýnda kurulan Üniversitemiz 2011 yýlýna kadar kampüs için elveriþli bir arazi edinememiþ buna baðlý olarak fiziki bir yapýlanmaya gidememiþtir yýlýndan itibaren yapýlan çalýþmalar sonucu birçok alanda olduðu gibi kampüs arazisinin tespiti, tahsisi ve bu alanlarýn master planlarýnýn oluþturulmasýnda büyük geliþmeler kat edilmiþtir. Baþlangýçta m2 lik bir arazisi bulunan Kuzey Kampüsümüz, yapýlan tahsis ve kamulaþtýrma iþlemleri sonucu %1335 lik bir artýþla bugün itibariyle yaklaþýk m2 lik bir alana sahip bulunmaktadýr. Bu alan içerisinde tüm hukuki süreçler tamamlanmýþ yaklaþýk m2 lik ilk kýsýmda master planý hazýrlanarak Nisan ayý içerisinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Ýlahiyat Fakültesi, Merkezi Yemekhane, Kapalý Spor Salonu binalarý ile Kampüs Ana Giriþ Kapýsý ve Kampüs Çevre Duvarlarý yapým iþi ihalesine çýkýlacaktýr. Diðer taraftan Kuzey Kampüsümüz içerisinde yer alan ve yapým iþi devam eden Merkezi Araþtýrma Laboratuvarýnýn önümüzdeki birkaç ay içerisinde tamamlanmasý beklenmektedir. Diðer Birimlerimizden; Meslek Yüksekokulu Binasý yapým iþi ihalesi 15.Aðustos.2013 tarihinde yapýlmýþ olup, bu inþaatlarýn ilk aþamasý 2014 ün son çeyreðinde, ikinci aþamasý ise 2015 yýlý içerisinde tamamlanacaktýr. Sungurlu Meslek Yüksekokulu yeni kampüs alaný master planý tamamlanmýþ olup, Yerleþke Alt Yapý iþi, Ýdari ve Derslik Blok Binasý ile Kantin Kafeterya Binasý yapým iþi ihalesi 08.Nisan.2014 tarihinde yapýlacaktýr. Alaca Meslek Yüksekokulu inþaatý devam etmekte ve Eðitim Öðretim yýlýnda yeni binalarýnda hizmet vermesi öngörülmektedir. Üniversitemizin Yerel seçim propaganda dönemini tamamladýk, artýk sandýða gidiyoruz. Zaman zaman gerilimler yaþansa da, çok þükür kazasýz, belasýz, kavgasýz bir seçim dönemi geçirdik. Yaþanan olaðan dýþý geliþmelerden yerel bir seçimin genel seçim hüviyeti kazandýðýný rahatlýkla söyleyebiliriz. öncülüðünü yaptýðý TEKNOKENT inþaatý yapýmý iþi ihalesi tamamlanmýþ olup 2014 Nisan ayý baþlarýnda inþaat yapýmý iþine baþlanacak ve yýlsonuna kadar tamamlanacaktýr. Bunlarla birlikte Ýskilip Meslek Yüksekokulu Binasý, Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Spor Tesisleri olmak üzere birçok tesisin proje çalýþmalarý devam etmektedir. Haber Merkezi Siyasi partilerin belediye baþkan adaylarý projelerini anlattý, seçmeni ikna etmeye çalýþtý. Herkes eteklerindeki taþý döktü, söyleceklerini söyledi. Artýk sözün bittiði yere Seçim sonuçlarý corumhakimiyet.net te Türkiye 30 Mart Pazar günü yerel seçime gidiyor. Çorum Hakimiyet 30 Mart yerel seçimlerini web sayfasýndan sýcaðý sýcaðýna takip edecek. Yerel seçim ile ilgili haberler, Yüksek Seçim Kurulu'nun koyduðu yayýn yasaðýnýn kalkmasýndan itibaren 'ten en doðru ve hýzlý bir þekilde okurlara aktarýlacak. Bu arada abonesi olduðumuz Anadolu Ajansý'ndan otomatik yayýn ile (Ç.HAK:672) geldik. En son sözü millet söyleyecek. Sandýktan çýkacak sonuç milli iradenin kararý olacak. Beðenelim, beðenmeyelim miletin tercihlerine, kararýna saygýlý olacaðýz. Seçimlerin ülkemiz, memleketimiz, Ýslam coðrafyasý ve insanlýða hayýrlar getirmesi temennimiz. Türkiye geneli ve Çorum'a iliþkin yerel seçim sonuçlarýnýn görsel ve grafiklerine de corumhakimiyet.net'te yer vereceðiz. Okurlarýmýzý yerel seçim sonuçlarýný corumhakimiyet.net'ten izlemeye davet ediyor, bu vesileyle yerel seçimin tüm ülkemize hayýrlar getirmesini diliyoruz. Haber Merkezi Güney Kampüsü için arazi tahsisi Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan m2 lik bir arazinin tahsisinin yapýldýðý bildirildi. Dürüst bir þekilde hizmet edeceðimden kimsenin þüphesi olmasýn Herþey (Ç.HAK:646) (Ç.HAK:519) Bahçelievler Mahallesi Ýçin... Mahallemizin geleceði için Hasan Kýzýltepe yi seçin Hasan Kýzýltepe Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adayý (Kösedað Emlak Sahibi)

3 CUMARTESÝ 29 MART

4 4 CUMARTESÝ 29 MART 2014 Çorum un son sözü MHP olacak Enise Aðbal MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, yaklaþýk 5 aydýr sürdürdükleri seçim çalýþmalarýnýn artýk sonuna geldiklerini belirterek, Ýnþallah 30 Mart ta Çorum halký partimiz üzerinde karar kýlarak MHP yi Çorum da iþ baþýna getirecek dedi. Yapýlan açýklamaya göre, Seçim çalýþmalarýnýn son gününü Buharaevler, Yazýçarþý, Ulu Cami civarý ve tarihi Çöplük Çarþýsý nda yaptýðý esnaf ziyaretleri ile geçiren MHP Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, gittiði her yerde vatandaþlarýn büyük ilgi ve sevgisi ile karþýlandý. Artýk sözün bittiði yere geldik diyen Daþdan, 30 Mart ta seçimin galibinin MHP olacaðýný söyledi. 5 aylýk seçim çalýþmalarý sýrasýnda Çorum halkýnýn gerek þahsýna, gerekse partisine olan ilgisinden dolayý teþekkür eden Daþdan, seçim sonucunun þimdiden belli olduðunu, MHP nin Çorum un tüm kesimlerinden büyük destek gördüðünü, bunun da sandýða çok net bir þekilde yansýyacaðýný dile getirdi. Daþdan a Arasta dan destek Seçim çalýþmalarýnýn son gününde tarihi Çöplük Çarþýsý ný da ziyaret eden MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, esnaflarýn ilgisi ile karþýlaþtý. 30 Mart öncesi son ziyaretini tarihi Çöplük Çarþýsý na gerçekleþtiren Daþdan, arasta esnafý ile görüþtü. Esnaflarý tek tek iþyerlerinde ziyaret ederek destek isteyen Daþdan, 30 Mart ta Belediye Baþkaný seçilmesi halinde Çorum un kronikleþmiþ sorunlarýna toplumun tüm kesimleri ile birlikte çözümler üreteceklerini söyledi. Daþdan, Çorum un yýllardýr ihmal edildiðini, 30 Mart ta Çorum halkýnýn mührü kendilerine teslim etmesi ile birlikte Çorum da tertemiz bir dönemin baþlayacaðýný kaydetti. MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, Ýnþallah 30 Mart ta Çorum halký partimiz üzerinde karar kýlarak MHP yi Çorum da iþ baþýna getirecek dedi. Taþ Bina yý teslim alacaðýz MHP den sandýk çaðrýsý Ercan Daþdan, Arasta esnafýný ziyaret etti. Çorum halkýna sandýk çaðrýsý yapan MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, Gönlündekini yarýna býrakma dedi. MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, Çorum halkýna açýk çaðrýda bulunarak herkesin sandýða gitmesi gerektiðini söyledi. Seçim çalýþmalarýný tamamlayan Daþdan, artýk kararýn Çorumlular da olduðunu hatýrlattý. Yorucu ve bir o kadar da güzelliklere sahne olan seçim çalýþmalarýnýn artýk sonuna gelindiðini ifade eden Daþdan, Çorum halkýnýn þahsýna ve partilerine yönelik büyük bir teveccüh gösterdiðini, bunun da kendilerini mutlu ettiðini belirterek, Ýnþallah 30 Mart ta Çorumlu hem- þerilerimiz MHP yi yerel iktidara taþýyacak. Çok açýk söylüyorum; MHP bu yarýþý Çorum da birincilikle bitirecektir. Diðer partiler ikincilik için yarýþýyorlar. Yaklaþýk 5 aydýr Çorum da gitmediðimiz yer, görüþme yapmadýðýmýz vatandaþýmýz kalmadý. Bu süreç içerisinde hemen hemen herkese ulaþmaya çalýþtýk. Görüþtüðümüz esnaflarýmýza, evlerine bizleri davet eden vatandaþlarýmýza seçilmemiz halinde yapmayý planladýðýmýz tüm çalýþmalarý ve projeleri tek tek anlattýk. Artýk sözün bittiði yerdeyiz. Ben inanýyorum ki Çorum halkýnýn bizlere karþý olan bu ilgisi ve sevgisi, 30 Mart ta sandýklarýna yansýyacaktýr dedi. Gülabibey, Mimarsinan, Buharaevler ve Ulukavak Mahallelerinde vatandaþlardan büyük ilgi gören MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, 30 Mart öncesi Çorum halkýnýn MHP üzerinde hemfikir olduðunu söyledi. Daþdan, Görüyorum ki Buharaevler, Ulukavak, Mimarsinan, Gülabibey ve diðer mahallelerimiz kararýný vermiþ, MHP yi yerel iktidara taþýmak için 30 Mart ý bekliyorlar dedi. Çorum un dört bir yanýnda MHP ye karþý büyük bir ilgi olduðunu ifade eden Ercan Daþ- MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, Gülabibey, Mimarsinan, Buharaevler ve Ulukavak Mahallesi nde seçim çalýþmasý yaptý. dan, 30 Mart akþamý Çorum da MHP nin taþ binayý teslim alarak tertemiz bir dönem baþlatacaðýný dile getirdi. Buharaevler Mahallesi nde vatandaþlarýn, Baþkaným, biz senin bu seçimi kazanacaðýný ve Çorum umuzu en iyi þekilde yöneteceðini biliyoruz, bundan hiç bir kaygýmýz yok þeklinde konuþtuðu belirtildi. cak. açýklamada, binlerce aracýn katýlmasý bekle- nen konvoya tüm Çorumlular davet edildi. MHP nin Zafer Konvoyu bugün Enise Aðbal MHP Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, Çorum da 30 Mart seçimleri öncesi konvoy düzenleyen tek parti Milliyetçi Hareket Partisi olduðunu söyledi. Bugün saat da Buhara Evler Mahallesi Perþembe Pazarý içerisinde toplanacak olan konvoy, Çorum un dört bir yanýnda tur atacak. Daþdan, konvoy sýrasýnda otobüs içerisinden vatandaþlarý selamlaya- MHP den yapýlan Hayrettin Karaman Farklýlýk ve kutuplaþma Bazý yazarlar iktidarýn; siyasi, ekonomik, dini, ideolojik... gruplarýn tamamýný kucaklamadýðýný, bunlarýn bir kýsmýný adam yerine koymadýðýný, düþünce, þikayet ve endiþelerini kale almadýðýný, onlarýn da bu yüzden kutuplaþtýklarýný, demokrasi dýþý yollarý dahi kullanarak iktidara adeta savaþ açtýklarýný iddia ediyor, ýsrarla bunu yazýyor ve konuþuyorlar. Demokratik yönetimde iktidarýn bütün vatandaþlara eþit mesafede durmasý, mümkün olduðu kadar her ferdi ve grubu dinlemesi, demokrasinin katýlýmcý versiyonuna daha fazla yer vermesi elbette beklenir, ama iþ uygulamaya geldiðinde þu hususlarýn gözden ve hesaptan uzak tutulmamasý da gerekir: Farklýlýk tabîîdir, ama kutuplaþmanýn tek sebebi iktidarlarýn, bazý gruplara yönelik tavrý ve tutumu deðildir. Siyasi, ekonomik, ideolojik, dini gruplarýn bir kýsmýnýn amacý kaçýnýlmaz olarak belli bir dünya görüþü ve siyasi yelpazeye mensup olan iktidar ile kan uyuþmazlýðý sebebiyle- ne yapýp edip onu devirmek ve yerine geçmek veya baþka bir kadroyu iktidara getirmektir. Böyle bir hedefe sahip olan gruplar kucaklamaya gelmezler. Bunlara, demokrasi ve hukuk alanýnda kaldýklarý sürece dokunulmaz, hak ve hürriyetlerini kullanýrlar, ama þiddete baþvurur, hukukun dýþýna çýkarlarsa -aman kutuplaþmasýnlar diye- serbest býrakýlamazlar. Gezi olaylarýnýn vandallarý bunun örneðidir. Onlar zaten ve baþka sebeplerle kutuplaþmýþlardýr; hedefleri, gerekirse demokrasi ve hukuk dýþýna çýkarak iktidarý devirmektir. Katýlýmcý demokrasi ifadesi kulaða hoþ gelmekle beraber uygulamada pek çok problemi ve imkansýzlýðý da barýndýrmaktadýr: Bir kere bütün vatandaþlarýn oy ve vekalet verme dýþýnda kararlara ve yönetime doðrudan katýlma imkaný -teorik olarak deðilse de- pratikte yoktur. Çeþitli araçlarla katýlma imkaný bulanlarýn da bütün talepleri hem meþru ve/veya faydalý olmayabilir, hem de gruplarýn talepleri ve görüþleri arasýnda aþýlamaz çeliþkiler bulunur. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý örneði üzerinden söze devam edelim: Ülkemizde çoðunluk bu kurumun varlýðýndan þikayetçi deðil, aksine benimsiyor, faydalý buluyor ve varlýðýný/konumunu da sisteme aykýrý görmüyor. Bazý gruplar ise bu kurumun mevcut statüsü ile varlýðýný sisteme ve kendi davalarýna aykýrý görüyor ve derhal kaldýrýlmasýný istiyorlar. Peki iktidar, katýlýmcý demokrasi, gruplarý kucaklama, herkesin hükümeti olma adýna ne yapacak? Kaldýrsa çoðunluk razý deðil, býraksa azýnlýk isyan ediyor? Çözüm, iktidarýn, genel eðilimi ve halkýna sunduðu programýna uygun davranmasý, bu uygunluk içinde bir karar almasý ve uygulamasýdýr; nitekim hep böyle olmuþ ve bu kurum neredeyse bir asra yakýndýr varlýðýný korumuþtur. Bu durumda talepleri dinlenen, itiraz haklarý tanýnan, ama dedikleri yapýlmayan bireyler ve gruplar dýþlanmýþ, adam yerine konmamýþ, iktidar tarafýndan kutuplaþtýrýlmýþ mý oluyorlar? Ve bu sebeple iktidara savaþ açmalarý meþru mu oluyor? Yoksa benimsemeleri gereken normal/meþru tutum ve davranýþ, 'eþyanýn tabiatý budur, demokrasilerde de olup biten bundan ibarettir' deyip görüþ ve taleplerini devam ettirmek, insanlarý ikna etmeye ve taraftarlarýný arttýrmaya çalýþmak, ama bu arada dedikleri olmuþ vatandaþlar gibi birlik, beraberlik ve iyi vatandaþlýk yolunda yürümeye devam mý etmektir. Ben 'ikincisi' diyorum. Daþdan dan STK merkezi sözü MHP bugün konvoy düzenleyecek. Enise Aðbal Son baþvuru tarihi 15 NÝSAN 2014 dür. Sýnýrlý sayýda kontenjanýmýz vardýr. Çorum Þube: Osmancýk Cad. Ulucamii Karþýsý No: 8/1 Yetkili Temsilci: BAHRÝ ÖZTUNA Gsm: Tel/Fax: Ýrtibat: Sefam Mobilya (Yazýçarþý) ÇORUM Tel/Fax: HAC KAYITLARI BAÞLAMIÞTIR MHP Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, Ýlim Yayma Cemiyeti (ÝYC) Çorum Þubesini ziyaret ederek, projelerini anlattý. ÝYC Þube Baþkaný Av. Mehmet Karadað ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafýndan karþýlanan Ercan Daþdan'a MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþgýn ve Meclis Üyesi Adaylarý eþlik etti. MHP olarak genç bir ekiple Çorum'a hizmet için yola çýktýklarýný belirten Daþdan, Çorum'un tüm sorunlarýný ve çözüm yollarýný biliyorum. dedi. MHP Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, Ýlim Yayma Cemiyeti (ÝYC) Çorum Þubesini ziyaret ederek, projelerini anlattý. Ýnsanlarýn belediyeye çok rahat ulaþmasý gerektiðinin altýný çizen Daþdan, bu konuda söz verdiðini ve Çorum'un en kolay ulaþýlabilen belediye baþkaný olarak kapýlarýnýn her zaman vatandaþa açýk olacaðýný dile getirdi. Daþdan, kamu yararýna faaliyet gösteren STK lar için STK merkezi oluþturacaklarýný da sözlerine ekledi. ÝYC Çorum Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný Av. Mehmet Karadað, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretlerinden dolayý MHP heyetine teþekkür etti.

5 CUMARTESÝ 29 MART

6 6 CUMARTESÝ 29 MART 2014 Ýþte Nuhut un belediyecilik ilkeleri CHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, yolsuzluk, yandaþa rant saðlayan, çifte standartla ve anti-demokratik uygulamalar ile yönetilen belediyenin içinde bulunduðu çýkmazdan kurtulabilmesi için, toplumcu belediyecilik anlayýþýnýn hayata geçirilmesi gerektiðini söyledi. 30 Mart ta halkýn görev vermesi halinde toplumsal eþitliðe dayalý, üreten, dayanýþmacý, demokratik bir yönetim sergileyeceklerini belirten Nuhut, Çýkýþ yolumuz toplumcu belediyecilik olacak dedi. Genelde AK Parti nin, yerelde de mevcut belediye yönetiminin yarattýðý tahribata karþý halký koruyan ve insanýn iyi kötü yaþadýðý deðil, üretken, saðlýklý ve mutlu yaþayacaðý kenti yaratan anlayýþý savunarak belediye baþkan adayý olduðuna dikkat çeken Nuhut, seçim kampanyasýnýn son gününde, belediyecilik anlayýþý ve ilkelerine iliþkin görüþlerini anlattý. Çeþitli ziyaretlerde ve toplantýlarda projelerini ve yapýlacak çalýþmalarýný anlattýklarýný, halktan da büyük ilgi gördüklerini kaydeden Nuhut, belediye yönetimi ile ilgili ilkelerini þöyle sýraladý: Yeniden belediye Piyasalaþtýrýlan hizmetlerin geri alýnmasý için çalýþýlacaktýr. Bugüne kadar yapýlan özelleþtirmelere karþý yeniden belediyeleþtirme mücadelesi verilecektir. Tüketicileri koruma amaçlý zaruri ihtiyaç maddelerine narh koyma yetkisi, her türlü denetleme yetkisi gibi daha önceleri belediyelere ait olup baþka kuruluþlara devredilen ya da ortadan kaldýrýlan hizmet ve yetkilerin geri alýnmasý için mücadele edilecektir. Toplumsal eþitlik Her kentli, kentin sahibi ve ortaðýdýr. Kentli, gelir durumundan baðýmsýz olarak belediye hizmetlerinden yararlanma hakkýna eþit olarak sahip olacaktýr. Kaynak tahsisinde, gelir adaletsizliðini ortadan kaldýrma hedefiyle hareket edilecektir. Dayanýþma Kentte her düzeyde dayanýþmaya öncülük edilecek ve dayanýþmaya yönelik projeler geliþtirilecektir. Demokratik yönetim Belediye karar organlarýnýn seçim ve çalýþma sisteminin demokratikleþtirilmesi, halkýn örgütlenmesine öncülük edilmesi, örgütlü toplum kesimlerinin karar, yönetim ve gözetim sürecine katýlmasý, belediye uygulamalarýnýn toplumsal yararýný her an sorgulayabilmeleri yönetimimizin temelini oluþturacaktýr. Belediyenin sorumluluðunda planlama, karar alma, uygulama sürecinde yurttaþ-üniversite-meslek kuruluþu, demokratik örgüt ve belediye çalýþanlarýnýn katýlýmý, siyasi, mali çýkarcýlýðýn ortadan kaldýrýlmasý yönetim ilkemiz olacaktýr. Üretici ve paylaþýmcý belediyecilik Belediyemiz kaynak yaratacaktýr. Kendi üretimimiz ve çevremiz ve üretimine yön verecektir. Üretici kuruluþlara ve dayanýþmalarýna kaynaklarýyla ve yetkileriyle güç vererek istihdam olanaklarý yaratýlmasýna katký saðlanacaktýr. Kollektif çalýþma desteklenecektir. Planlý kalkýnma Kalkýnmanýn, toplum yararýna planlama ile mümkün olabileceði düþüncesinden hareket edilecektir. Hamzaçebi, Sungurlu adayýna destek istedi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Baþkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Çorum un Sungurlu ilçesinde partisince düzenlenen 'Birlik' mitingine katýlarak vatandaþlara seslendi. Hamzaçebi, burada yaptýðý konuþmada CHP Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Cemil Çobaner'e destek istedi. Baktat Tesisleri'nde partililerince karþýlanan Hamzaçebi uzun araç konvoyuyla seçim bürosu önüne geldi. Seçim bürosu önünde düzenlenen mitinge çok sayýda partili katýldý. Hamzaçebi konuþmasýnda, Her parti seçim sonunda balkona çýkar balkon konuþmasý yapar. Baþbakan bu sefer 30 Mart ta çýkacak balkon bulamayacak. 30 Mart ta o balkonlara millet çýkacak ve zafer milletin olacak dedi. CHPolarak milletin iradesine sadece öncülük ettiklerini dile getiren Hamzaçebi, milletin gücüyle 30 Mart akþamý verdikleri mücadeleyi zafere ulaþtýracaklarýný belirtti. AK Parti nin Ben lafa deðil icraata bakarým sloganýný eleþtiren Hamzaçebi, Bu bir yerel seçim. Sungurlu da Sungurlu Belediye Baþkaný'ný seçeceðiz. Ama Türkiye nin neresine gidersek gidelim Sayýn Baþbakan ýn afiþlerini görüyoruz. Her yerde hangi icraatý yaptýðýný ortaya koyuyor. 'Ben lafa deðil icraata bakarým' diyor. Çok doðru söylüyor. Biz de lafa deðil icraata bakýyoruz. Yýl 2002, ekonomik krizden çýkýlmýþ. Çiftçimiz 4 kilo buðdayla 1 litre mazot alabiliyordu. Yýl 2014 çiftçimiz 7 kilo buðdaya 1 litre mazot alabiliyor. Evet biz lafa deðil icraata bakýyoruz þeklinde konuþtu. Hamzaçebi, konuþmasýna þöyle devam etti: Sungurlu ya kimler hizmet ettiyse bu zamana kadar hepsine teþekkür ederiz. Ama görüyorum ki Sungurlu nun çözülmesi gereken daha çok sorunu var. Güzel bir yönetimiyle, saydam bir yönetim anlayýþýyla Sungurlu yu alýp ileri götürecek bir yönetim lazým Sungurlu ya. Sungurlu nun konumu bakýmýndan göç vermesini kabul edemeyiz. Sungurlu kan kaybediyor. Sungurlu nun kan kaybýný inþallah Cemil kardeþim durduracak. Ben Cemil Çobaner kardeþime sonuna kadar güveniyorum ve sizlere emanet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi onun arkasýndadýr. (ÝHA) Ortak yaþam kültürü ve kentlilik bilinci Kentli ve hemþeri bilincinin oluþmasý için çaba gösterilecektir. Bireye ve toplumsal yaþama bakýþ, toplumcu belediyecik anlayýþý ile ele alýnacaktýr. Ortak yaþam alanlarý hazýrlanacaktýr. Nitelikli hizmet, üretken emek, nitelikli çalýþma koþullarý Kamu erkinin belediye hizmetlerinde ve tüm kentte istihdam koþullarýnýn iyileþtirilmesi ve insan gücünün deðerinin yükseltilmesi yönünde kullanýlmasý toplumcu belediyenin insan gücüne bakýþ açýsýný yansýtacaktýr. Kentte insan gücünün niteliðinin yükseltilmesi ve eðitimi, iþçilerin saðlýk ve güvenliði asli görev olacaktýr. Doðal ve tarihi çevrenin korunmasý Çevreye duyarlý, eko sistemlerin, tarihsel kültürel deðerlerin, doðal yaþam alanlarýnýn korunmasý, iyileþtirilmesi, çeþitlendirilerek çoðaltýlmasý ve geliþtirilmesi, toplumsal ve doðal miras olarak geleceðe aktarýlmasý ve bu yönde bir toplumsal bilinç oluþturulmasýna çalýþýlacaktýr. Kentte yaþayan sokak hayvanlarýnýn yaþam haklarýna saygý duyarak, onlarýn korunmasý ve bakýmý için gerekli çalýþmalarý yapýlacaktýr. Geliþmeye açýk Yönetim olarak, hem ulusal düzeyde hem de dünyada süren arayýþ izlenecektir. Yerel deðerler ortaya çýkarýlacak. Yerel deðerler tanýtýlacaktýr. Yavaþ þehir türü seçkin uygulamalarý teþvik edilecektir. Ýnsan ihtiyaçlarýna odaklý yeni bir kent yaratma bilinci yeþertilecektir. Herkesle birlikte Toplumcu belediye olarak, engelli durumunda olan, engelleri nedeniyle toplumsal yaþamdan dýþlanma tehlikesi ile yüz yüze kalan her hemþeriyi görmek ve onlarýn toplumsal yaþama katýlýmýnýn önündeki engelleri kaldýrmak zorunda olduðumuzun bilinci oluþturulacaktýr. Engelli örgütleriyle birlikte çalýþmak yönetimimizin demokratik yönetim anlayýþýnýn temeli olacaktýr. Belediye olarak toplumda yardýma muhtaç durumda bulunan yaþlýlar, çocuklar ile kadýnlarýn maðduriyeti önlemek ve korunmalarýný saðlamak için gerekli çalýþmalar yapýlacaktýr. Tüketicilerin korunmasý Piyasanýn denetlenmesinde tüketici bilinci ve örgütlenmesi önemli araçlardan birisidir. Piyasa iþleyiþi nedeniyle maddi manevi kayba uðrama riskiyle yüz yüze bulunan tüketicilerin korunmasý amacýyla denetlenecektir. Tüketici örgütleri, baðýmsýz kuruluþlar ve araþtýrmacýlarla iþbirliði içinde hareket edilecektir. Cinsiyet eþitliðinde duyarlýlýk Kadýnlarýn yaþadýðý sorunlara duyarlý olan, kamu erkini kadýn sorunlarýný çözmek için kullanan ve toplumsal cinsiyet eþitlik bilincinin geliþimine her türlü destek verilecektir. Kültür, snaat ve spora özel destek Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin gerçekleþtirilmesi ve topluma ulaþtýrýlmasý için gerekli ortam hazýrlanacak, özellikle çocuklarýn ve gençlerin bu faaliyetler kapsamýnda eðitilmesi için çaba harcanacaktýr. CHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, belediyecilik ilkelerini açýkladý. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Baþkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Sungurlu da konuþtu. Mitinge çok sayýda partili katýldý. CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, önceki akþam yerel ve yaygýn basýn temsilcileri ile buluþtu. Ortak akýl beni istiyor Mustafa Demirer CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, önceki akþam gazete yöneticileri ile akþam yemeðinde buluþtu. Dalgýçlar Otel'de düzenlenen yemeðe CHP Milletvekili Tufan Köse, Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere ile yerel ve yaygýn basýnýn temsilcileri katýldý. 'Emeðe teþekkür etti' CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, seçim kampanyasý boyunca yoðun bir tempoyla çalýþan gazetecilere teþekkür etti. 'Kentin gerginliðe ihtiyacý yok' CHP olarak projelerini anlattýklarýný, kendilerine söz söyleyenlere cevap vermediklerini belirten Nuhut, seçime çok yaklaþtýklarý bugünlerde de ayný yöntemle hareket ettiklerini, Çorum'un gerginliðe ihtiyacý olmadýðýný kaydetti. 'Ayrýþmaya azla izin vermeyiz' Yatýrým ve sosyal projelerinin dýþýnda üçüncü projelerinin kardeþlik projesi olduðunu açýklayan Nuhut, ayrýþmaya asla izin vermediklerini belirterek, 31 Mart'ta dostluðun pekiþtiði bir döneme girilece- Dalgýçlar Otel'de düzenlenen toplantýda genel bir seçim deðerlendirmesi yapýldý. ðini ifade etti. 'Kardeþliði pekiþtireceðizleri bölücülüktür. Kimseyi siyasi görüþünden dolayý ekmeðinden etmedik. "Benim aðzýmdan çýkan namus sözüdür. Raylý sistemi dediðimde ra- Hiç kimsenin ekkam ortaya koyuyorlar. CHP'nin þehrin bir meði ile oynanmaz. Bir Biz týrnaklarýmýzla kazýyarak devlette bir yerle- çok mahallesinde açtýðý ekmekle oynamayýz, ekmek veririz. Belediye'de re geldik. Proje nedir, SKM ve seçim bürolarýna Çorumlular'ýn çok rahat bir þekilde gelerek ülke ve siyaset sohbetleri yaptýðýný belirten Nuhut, "31 Mart'tan itibaren Çorum kardeþliði pekiþtirecek. Mahalle, uzman olan her arkadaþýmýz görevinde kalýr. Biz bu konuda siyaset yapmayýz. Siyasetin yapýlacaðý yer TBMM'dir. Belediye kamu kurumudur. Son iki ayda Çorum'a kaynak nedir çok iyi biliriz. Çorum'da tüm projelerimizi hayata geçirecek ehliyetimiz, tecrübemiz var. Þeffaf ve hesap verilebilir bir belediye olacaðýz." þeklinde yakýþan bir propa- konuþtu. mahalle, sandýk sandýk ganda dönemi geçirdik. oylarý tahlil etmeyeceðiz. 14 Mahalleye eþit da' 'Çorum'a caným fe- Kamuoyu yoklamalarý ortada. Özellikle son üç hizmet götüreceðiz. 31 Nuhut, Baþkan günde kartopu gibi büyüdük. Çorum ortak ak- Mart'tan itibaren parti Külcü'nün CHP'nin rozetimizi çýkaracaðýz. lý buldu. Ortak akýl benim inanç istismarý yaptýðýna Ýnancýmýz ve biraz da spor kimliðimiz bunu emrediyor." dedi. 'Ortak akýl beni istiyor' baþkan olmamý isti- yor." diye konuþtu. 'Kariyerli bir ekibimiz var' yönelik eleþtirilerine ise, "Ýnançlarýný yaþayan bir insaným. Neden rahatsýz oluyorlar anlamýyorum. CHPBelediye ve Ýl Ýnancýma laf uzatýlmasýný da istemem. Çorumlu Çorum Belediyesi'nde çalýþan iþçilere nýn kariyerli, kenti bü- bizim ekibimize güveni- Genel Meclisi Adaylarý- güvence veren Nuhut, yütüp çaðdaþ hale getirecek yor. 24 saat çalýþýp Çorum'a "Belediye çalýþanlarýnýn iþinden olacaðý söylentiðunu isimlerden oluþtuyor. belirten Nuhut, canýmý feda etme- ye hazýrým." dedi. CHP den þehir turu Enise Aðbal CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve Belediye Meclis Üyesi Adaylarý ile birlikte otobüsten halký selamladý. Yapýlan açýklamaya göre, Çorum'un tüm caddelerini otobüsle gezerek halký selamlayan CHP heyeti, gidilmedik mahalle, cadde ve sokak býrakmadý. Son duraðý Aþaðý Sanayi sitesi CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, seçim otobüsünden halký selamladý. ile Küçük Sanayi Sitesi selamlayan Kenan deniyle otobüsten olan þehir turun- da esnafý otobüsten Nuhut ve CHP heyeti, gösterilen ilgi ne- inerek esnafla görüþtü. Konvoy yerine kardeþlik yürüyüþü CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas Çorum'da vatandaþlarýn huzurunu kaçýrmamak ve gürültü kirliliðine yol açmamak adýna seçim konvoyu yerine birlik, beraberlik ve kardeþlik yürüyüþü yaparak vatandaþlara çiçek daðýtacaklarýný kaydetti. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, her seçim döneminde birçok siyasi parti tarafýndan düzenlenen seçim konvoyunun gürültü kirliðine neden olduðuna dikkat çekerek, bu seçimlerde kimsenin huzurunu bozmamak, gürültü kirliliði yapmamak adýna birlik, beraberlik ve kardeþlik yürüyüþü yaparak vatandaþlara çiçek daðýtacaklarýný söyledi. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, bugün saat 15.30'da Özdoðanlar kavþaðýnda baþlayacak yürüyüþte, CHPÝl Baþkaný olarak kendisinin, CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut'un, Belediye Meclis Üyesi Adaylarý'nýn CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere'nin, il ve ilçe yöneticilerinin, Kadýn Kollarý ve Gençlik Kollarý'nýn hazýr bulunacaðýný dile getirdi. Cumhuriyet Halk partisi olarak, halkýn partisi olduklarýný dile getiren Atlas, CHPþemsiyesinde Çorum da özlenen barýþ ve kardeþlik ortamýný yeniden ihdas edeceklerini, bunun için kimseyi rahatsýz ve huzursuz etmeden Özdoðanlar kavþaðýndan baþlayacak birlik, beraberlik ve kardeþlik yürüyüþü ile vatandaþlarla güzelliklerde buluþacaklarýný ifade etti. Yurttaþlara çiçekler daðýtacaklarýný belirten Atlas, seçimlerin tam bir demokrasi þöleni ortamýnda geçmesi amacýyla hem Valilik, hem Emniyet hem de CHP teþkilatýnýn gereken tüm tedbirleri aldýðýný ifade ederek, 30 Mart akþamý sandýklardan çýkacak sonucun þimdiden Çorum'a ve Türkiye'ye hayýrlý ve uðurlu olmasýný diledi.

7 CUMARTESÝ 29 MART

8 8 CUMARTESÝ 29 MART Mart ta Yeni Çorum diyeceðiz Esnafa hizmete devam edeceðiz Belediye Baþkaný ve AK Parti Belediye Baþkan adayý Muzaffer Külcü, Küçük Sanayi Sitesi nde esnafa hitap etti. Belediye Baþkaný ve AK Parti Belediye Baþkan adayý Muzaffer Külcü, 30 Mart yerel seçimleri öncesi son mitingini Buharaevler Mahallesi'nde yaptý. Buharaevler Semt Pazarý yanýnda oluþturulan miting alanýna gelen çok sayýda AK Partili alkýþ ve sloganlarla Külcü'ye destek verdi. Yapýlan açýklamaya göre, 2002 yýlýndan beri yapýlan tüm genel seçimler, yerel seçimler ve referandumda Buharaevler'in AK Parti'nin kalelerinden biri olduðunu söyleyen Muzaffer Külcü, Çorum kararýný vermiþ, Buharaevler kararýný vermiþ, 30 Mart'ý sabýrsýzlýkla bekliyor. 5 yýl önce sizden görev istediðimizde bize inandýnýz, güvendiniz, emaneti bize teslim ettiniz. Biz de gece demedik, gündüz demedik çalýþtýk. Bugün artýk biz konuþmuyoruz. AK Parti olarak, AK Parti'nin adayý olarak gittiðimiz her yerde eserlerimiz konuþmaya baþlamýþ ve bizi anlatýyor. Bu kadrolar, "Milletin sevdalýsý, milletin dertlisi, bunlarla yürüyün. Lafa deðil, icraata bakýn" diyor. Belediye Baþkaný ve AK Parti Belediye Baþkan adayý Muzaffer Külcü, Buhara Kültür Merkezi'nin tamamlanma aþamasýna geldiðini hatýrlatarak, merkezin temeli atýldýðýnda yaþlý bir vatandaþýn söylediklerini miting alanýna gelen coþkulu kalabalýkla paylaþtý. Külcü, "Yaþlý amcanýn birisi camiden çýkmýþ. Kendi kendine þunlarý söylüyormuþ. Bu kadar kepçe günlerdir temel kazýyor. Bu binanýn kocaman temeli kazýlýnca Hacý Amca'nýn gözü korkmuþ. Yav demiþ, günlerdir kepçeler çalýþýyor, burayý nasýl yaptýracak bu oðlan demiþ. Yanýndaki de yaptýrýr yaptýrýr o demiþ. Senin için rahat olsun demiþ. Yapýlýyordu da niye bundan öncekiler yaptýrmýyordu demiþ yaþlý amca da." diye konuþtu. 30 Mart'ta hep birlikte bu oyunu bozacaðýz 2. Altýn Dönem olarak adlandýrdýðý yeni dönemde yapacaðý projelerle ilgili de bilgiler veren Külcü, son günlerde Türkiye üzerinde oynanan oyunlarý hatýrlatarak "30 Mart'ta hep birlikte bu oyunu bozacaðýz" dedi. "Eðer siz olmasaydýnýz, biz olmazdýk. Baþbakanýmýzý yýkmak için onlarca tuzak kurdular, kumpas kurdular. Her defasýnda karþýlarýnda millet oldu, siz oldunuz, Buharaevler oldu. Biz, 5 yýldýr þehrin her tarafýna hizmetler yapýyoruz. Onlarca tesis yaptýk, parklar yaptýk, yollar yaptýk. Bundan sonra da yaparýz. Ama ben bu konuþmalarýmýzda kardeþlerimize soruyo- rum. Park olmadan yaþanýr mý, yaþanýr. Yol olmadan yaþanýr mý, yaþanýr. Ama devlet olmadan asla yaþanmaz. 30 Mart günü bunu oylayacaðýz. Sandýða gideceðiz, Eski Türkiye mi? Yeni Türkiye mi bunu oylayacaðýz. Elbette Yeni Türkiye diyeceðiz. Bu millet rahata, huzura alýþtý. Geleceðe daha güvenle bakýyoruz." dedi. Gidilecek neresi varsa oraya kadar gideriz Eski Türkiye'de yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarýn olduðunu vurgulayan Belediye Baþkaný ve AK Parti Belediye Baþkan adayý Muzaffer Külcü, "Yeni Türkiye'de bunlarýn hiçbirisi yok. Yeni Türkiye'de huzur, barýþ, kardeþlik, umut, heyecan var. Bizi bu yoldan döndürmek istiyorlar. Bizi korkutmak istiyorlar. Gözümüzü kýrpmadan gidilecek neresi varsa oraya kadar gideriz." dedi. 12 yýldýr kendilerine güvenen bu millete hiçbir zaman bedel ödetmediklerinin altýný çizen Muzaffer Külcü, birileri gibi bildiri yayýnlanýnca, muhtýra yayýnlanýnca þapkalarýný alýp gitmediklerini, ilk defa bir bildiriye karþý demokrasi bildirisi yayýnladýklarýný söyledi. "Bunu sayýn Baþbakanýmýz yaptý. Bu emanetin sahibi millettir. Emaneti milletten aldýk, götürür millete teslim ederiz. Millet eðer bizden o emaneti almak isterse baþýmýzýn üstüne. Ama emanetim sendedir, sende kalmaya devam edecek derse yaptýðýnýn cezasýný çeker dedi. O gün bugündür de Türkiye daha demokratik bir þekilde yaþýyor." diyen Külcü þöyle devam etti; Seçim kaybetmek gibi bir derdimiz yok. Biz oy kaygýsýyla çalýþmýyoruz. Gittiðimiz her mahallede bu coþkuyu, bu heyecaný görüyoruz. Allah'ýn izniyle sizin sevginizin önünde duramaz. CHP'ye emaneti teslim ettiðimizde onlar ne yaptý. Millet yað kuyruklarýnda, ekmek kuyruklarýnda bekledi. Biz bunlara belediyeleri verdik. Ellerine yüzlerine bulaþtýrdýlar. Çorum'da da 94'te CHP'den belediyeyi Refah Partisi devraldýðýnda susuzluk çekiyordu. Bunlar çalýþmýyor, vatandaþa hizmet etmiyordu. 12 yýldýr eðilmedik, Allah'ýn izniyle bundan sonra da eðilmeyeceðiz Eðer bu þehirde 10 yýllardýr yapýlamayan hizmetler yapýldýysa bunun arkasýnda siz varsýnýz. Eðer, Tayyip Erdoðan Cumhuriyet tarihi boyunca yapýlan iþlerden daha fazla iþ yaptýysa biliniz ki bunun arkasýnda siz varsýnýz, tertemiz oylarýnýz var, tertemiz dualarýnýz var. Belediye Baþkaný ve AK Parti Belediye Baþkan adayý Muzaffer Külcü, son mitingini Buharaevler Mahallesi'nde yaptý. Baþkan Külcü, Buharaevler de yoðun bir kalabalýða hitap etti. Külcü, Yeni Türkiye nin önündeki engelleri milletin kaldýracaðýný belirtti. Belediye Baþkaný ve AK Parti Belediye Baþkan adayý Muzaffer Külcü, Küçük Sanayi Sitesi esnafýyla ikinci kez buluþtu. Geçtiðimiz hafta Küçük Sanayi Sitesi esnafýnýn düzenlediði yemek programýna katýlan Külcü, dün de yine esnaf tarafýndan düzenlenen yemek programýna katýldý. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun ve çok sayýda esnafýn yoðun ilgi gördüðü mitingde konuþan Belediye Baþkaný ve AK Parti Belediye Baþkan adayý Muzaffer Külcü, kendilerini ikinci kez, sevgiyle muhabbetle sofralarýnda aðýrlayan tüm esnafa teþekkür etti. Bir ay önce tarihi Arasta da dualarla seçim çalýþmalarýna baþladýklarýný hatýrlatan Külcü, o günden bu güne kadar yoðun bir tempoyla seçim çalýþmalarýný sürdürdüklerini dile getirerek, yine bir esnaf programý ile seçim çalýþmalarýný sonlandýrdýklarýný söyledi. Esnafýn arasýndaki kardeþlik ve muhabbetin toplumun çimentosu olduðunu ve esnaf arasýndaki dostluk ve sevginin, komþuluk iliþkilerinin ne kadar güçlü olursa þehirdeki sevginin ve kardeþliðin de bir o kadar güçlü olacaðýnýn altýný çizen Külcü, "Biz toplumun temeli olarak burayý gördüðümüz için, her zaman esnafýmýza boynumuz kýldan ince dedik. Yaptýðýmýz iþlerle bunu gösterdik. Yaptýðýmýz icraatlarla bunu bir bir ortaya koyduk. 2002'de artýk hiçbir þey eskisi gibi olmayacak demiþtik. Belediye olarak da geçen dönemde hem belediyeyi hem þehri deðiþtireceðimize söz vermiþtik. Belediyeyi deðiþtirdik. Belediye artýk bir devlet dairesi gibi çalýþmýyor. Siz burada nasýl yüz aký iþler çýkarýyorsanýz, bütün gücünüzle samimice nasýl çalýþýyorsanýz, belediye de artýk öyle. Sabahýn erken saatinde ve akþam geç vakitlere kadar çalýþýyoruz. Hem 7 gün 24 saat çalýþýyoruz. Bütün personelimiz canla baþla bu þehir için çalýþýyor. Nerede bir eksik kusur ve hizmete ihtiyaç noktasý varsa oraya koþturuyor. Ýnþallah bundan sonra bunu da katlayarak çalýþacaðýz." dedi. Külcü, esnafa mitinginde konuþtu. Külcü, Esnafýn arasýndaki kardeþlik ve muhabbetin toplumun çimentosu olduðunu söyledi. Küçük Sanayi Sitesi nde yemekli program düzenlendi. Külcü, eski Çorum'la yeni Çorum'un çok belirgin bir þekilde hissedildiðini belirtti. Eðilmeden bükülmeden yürümeye, hizmet etmeye devam edeceðiz Buharaevler de coþkulu kalabalýk Külcü ye sevgi gösterisinde bulundu. Her þeyin baþý o dualarýnýz. Bu yolu sizlerle beraber yürüyoruz. Bir gün geldi, 17 Aralýk günü bir baktýk ki bir savcý efendi yolsuzluk hikayesi çýkarmýþ. Þunlarý þunlarý getirin demiþ. Kimler biliyor musunuz? 3. havaalanýný müteahhiti, 3. köprünün müteahhiti, nükleer santralin müteahhiti. Aklýmýza hemen Mayýs ayý geldi. Resmin büyüðü yavaþ yavaþ ortaya çýkýyor. O zaman anladýk ki AK Parti'ye karþý bir tuzak kuruluyor. Bu tuzaðý 30 Mart'ta bozacak mýsýnýz? Bu kumpaslarý 30 Mart'ta boþa çýkaracak mýsýnýz? Allah'ýn izniyle bu iþ bitti. 12 yýldýr eðilmedik, Allah'ýn izniyle bundan sonra da eðilmeyeceðiz. Devletimize karþý bir tuzak kurulmuþtur." dedi. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse de miting öncesi yaptýklarý konuþmalarda 30 Mart seçimlerinin Türkiye ve Çorum için önemini vurgulayarak, Bu millet bu oyuna gelmeyecek. Milletimiz bu oyunu bozacak" dediler. Eski Çorum'la yeni Çorum'un çok belirgin bir þekilde hissedildiðini söyleyen Külcü, þöyle dedi; "Yollarýndan, parklarýndan, temizliðinden, havuzlarýndan, nikah saraylarýndan, terminalinden, sebze ve meyve halinden, kültür merkezlerinden bunlarý yaþayarak görüyorsunuz. Gözünüzün önünde bir de eski Türkiye yeni Türkiye var. Bunu da Türkiye'nin yaþadýðý büyük kavgada görüyoruz. Yaþanan kavgalara bakýn, atýlan manþetlere bakýn, yapýlan haberlere bakýn eski Türkiye'nin KSS de düzenlenen programa esnafýn katýlýmý yoðun oldu. temsilcilerini göreceksiniz. Onlarýn savaþtýklarý lidere bakýn, Baþbakan a bakýn, yeni Türkiye'yi göreceksiniz. Umudu, heyecaný geleceði, göreceksiniz. Allah'ýn izniyle 30 Mart'tan sonra da eðilme- den bükülmeden yürümeye, hizmet etmeye devam edeceðiz. Külcü, kendilerini dostça, kardeþçe, samimice, sevgiyle, muhabbetle kendilerini aðýrlayan Küçük Sanayi Sitesi esnafýna teþekkür ederek "Yeni dönemde de esnaf dostu bir kardeþiniz olarak, esnaf dostu bir baþkan olacaðýma söz veriyorum. diye konuþtu.

9 CUMARTESÝ 29 MART 2014 Kafkas, Sungurlu da MHP ye yüklendi Mustafa Demirer Erodðan yanlýþ yapana hesabýný soracak. Bizim hýrsýz, ahlâksýz, namussuz arkadaþlarýmýz olmayacak. Biz adam gibi adamlarla yola gideriz. diye konuþtu. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Sungurlu, Boðazkale ve Alaca da açýk hava mitingi düzenledi. Sungurlu da açýk hava mitingi Ankara dan karayolu ile ilk olarak Sungurlu ya gelen Kafkas, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Rumi Bekiroðlu, Sungurlu Belediye Baþkaný Selahattin Uzunkaya, ilçe teþkilatlarý ile birlikte açýk hava mitingi düzenledi. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Sungurlu da düzenlenen mitingte konuþtu. Kafkas ý pankartlarla karþýladýlar Sungurlu seninle gurur duyuyor, milletimiz tek güç hedefimiz 2023, Agah Kafkas Sungurlu ya hoþgeldin pankartlarýyla karþýlanan Kafkas, mitingte aðýrlýklý olarak MHP ye yüklendi. MHP ülkeyi Ecevit e teslim etti MHP nin koalisyon hükümeti döneminde milletin baðrýný yaktýðýný belirten Kafkas, MHP Türkiye yi Ecevit e teslim etti. Ülkeyi muhanete muhtaç ettiler. IMF den para dilendiler. IMF bir miktar para, bir de Kemal Derviþ i gönderdi. Baktýlar ülkeyi yönetemiyorlar, 23.5 milyar dolar borçla býrakýp kaçtýlar. Tayyip Erdoðan gelir gelmez Kemal Derviþ i iadeli taahhütlü geri gönderdi. IMF ye borcu kapattý. IMF ye þimdi biz borç veriyoruz. Mevlam nelere kadir þeklinde konuþtu. Sungurlu Ankara dan payýný almaya baþladý Cumhuriyet tarihinde görülmemiþ hizmetler Sungurlu ya yönelik Kafkas, AK Parti kad- Agah Kafkas, Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Selahattin Uzunkaya ya destek istedi. yapýlan hizmetlere de deðinen Kafkas, Sungurlu nun rolarýnýn Recep Tayyip Ereski hastanesi için deprem olmazsa yýkýlmaz raporu çýktý. Hemen giridoðan ile birlikte siyaset yapan dünyanýn en þanslý siyasetçileri olduþimde bulunduk, arsayý alýp ihale ettik. Modern bir hastane yaptýk. Kaðunu söyledi. Cumhuriyet tarihinde tüm partilerin yaptýðý hizmetleri radeniz den Ankara ya gidenler hastaneyi görünce 5 yýldýzlý otel mi dimisliyle 12 yýlda hayata geçirdiklerini belirten Kafkas, kaymak gibi ye soruyorlar. Aðýzlarýnýn suyu akýyor. dedi. duble yollar, modern hastaneler inþa ettiklerini, 30 milyar olan milli gesungurlu ya yeni müjde liri 590 milyara yükselttiklerini ifade etti. Sungurlu ya yeni birk müjde veren Kafkas, Yeni hastanenin Dünyaya model olduk önündeki iki binayý yýktýrdým. Ýhalesi yapýlýyor. 20 dönüm alana moýktidarýn saðlýk yatýrýmlarýna dikkat çeken Kafkas, Geçmiþte dern bir park yapýyoruz. Hem hastaneye gelenler hem de bölge sakinleri dinlenme imkâný bulacak. Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi yaptýrdýk. zenginler birinci sýnýf saðlýk hizmeti alýrdý. Yurt dýþýna tedavi olmaya 7 doktorla hizmet veriyor. Türkiye nin en kaliteli kalp merkezi Çogiderlerdi. Þimdi 400 bin kiþi yurt dýþýndan Türkiye ye saðlýk hizmeti rum da. Artýk Ankara ya sevk yok. diye konuþtu. almaya geliyor. Memleketin valisi, kaymakamý, milletvekili, bakanlaselahattin Uzunka ya tam destek rýnýn aldýðý saðlýk hizmetini benim vatandaþým da aynen görüyor. Dünya Saðlýk Örgütü saðlýkta Türk modelini örnek gösteriyor. AmeriSungurlu Belediye Baþkaný Selahattin Uzunkaya ya yeniden deska dan daha kaliteli saðlýk hizmeti veriyoruz. dedi. tek isteyen Kafkas, þöyle devam etti; Selahattin in ahlaksýzlýðý, namussuzluðu yok. Adam gibi ilçeye hizmet etmiþtir. Eksikleri olabilir. 5 Tayyip Erdoðan ý yedirtmeyiz yýldýr tecrübe kazandý. Birikim sahibi oldu. Onu size emanet ediyorum. Tek parti döneminde milletin anasýný aðlatanlarýn Menderes i milmhp adayýný tanýyorum. Bol bol laf yapar. Bizim boþ lafa karnýmýz letin elinden aldýklarýný, Özal ýn da benzer bir akýbete maruz býrakýldýtok. Sungurlu Ankara dan fazlasýyla payýný alýyor. Birilerinin hevesleðýný, ancak her iki liderin de gönüllerde yaþadýðýný vurgulayan Kafkas, rini kursaklarýnda býrakýn. Doðalgaz geldi, hastane yapýldý, yüksek Þimdi hedefleri Tayyip Erdoðan. Baþbakan la uðraþýyorlar. Tayyip okul hayata geçirilecek. Onlar bizim yaptýklarýmýzý hayal bile edemierdoðan bu millete kendisini adamýþ, adam gibi adamdýr. Tayyip Erdoyorlar. Merkezi hükümetle yerel belediye arasýnda uyum olmalý. Elinizi vicdanýnýza koyun. Dünya lideri Tayyip Erdoðan a, Sungurlu Beleðan kefeniyle yola çýktý. Olup bitenleri gören milletimiz uyandý. AK diye Baþkaný Selahattin Uzunkaya ya omuz verin. Parti siyaseti temize çekti, yemedi yedirmedi. Paralel yapýyý halledelim, içimizde yanlýþ yapanlar varsa onlara gerekeni yaparýz. Tayyip Boðazkale adayýna kefil oldu Mustafa Demirer Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Boðazkale de partisinin düzenlediði açýk hava toplantýsýna katýldý. Agah Bey saðlýðýn komutaný Cuma Namazý çýkýþýnda düzenlenen mitigin açýþ konuþmasýný AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan yaptý. Ceylan, 30 Mart Pazar günü belediye baþkanlýðý seçimi deðil Tayyip Erdoðan la yola devam edilip edilmeyeceðinin kararýnýn verileceðini söyledi. Ceylan, Agah Bey yoðunluðuna raðmen Boðazkale ye geldi. Agah Bey Türkiye nin saðlýðýnýn komutaný. Kendisi Çorum sevdalýsý. dedi. Boðazkale gerekeni yapacak Boðazkale halkýnýn seçimde gerekeni yapacaðýný belirten Ceylan, oy pusulalarýnda leke görürseniz hemen itirazýnýzý yapýn. Oy pusulasýnda kalem çiziði bile olsa oyunuz geçersiz sayýlýr. Bu seçim önemli. Baþbakan ýn sesi kýsýldý, ona raðmen mitinglerini yarýda býrakmadý. Kurtuluþ mücadelesi veriliyor. Son iki günde çok çalýþýp AK Parti ye oy vermeyenleri ikna edin. Boðazkale Tayyip Erdoðan sevdalýsý. Muhalefet panik içinde. Çünkü bizim dünya liderimiz var. Seçime bir kaç gün kala uyumak yok. Bir oyun he- 9 sabýný yapacaðýz. Boðazkale de seçimi kazanma derdimiz yok. Boðazkale tamam. dedi. Bunlarda haya ve edep yok Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Suriye meselesinde yasa dýþý dinlemelerle Türkiye nin mahremine girenlerin gözlerinin döndüðünü, 200 bin masum insaný katleden Esed e destek vererek haya ve edeplerinin kalmadýðýný gösterdiklerini söyledi. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Boðazkale de partisinin düzenlediði açýk hava toplantýsýna katýldý. Þer cephesinin hedefi Erdoðan Þer cephesinin Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ý ortadan kaldýrmayý hedeflediklerini açýklayan Kafkas, Türkiye onur ve haysiyet mücadelesi veriyor. Menderes ve Özal ý milletin elinden aldýlar. Tayyip Erdoðan ý yedirtmeyiz. dedi. Eski AK Partililer e gönderme Boðazkale de farklý partilerden aday olan eski partililere göndermelerde bulunan Kafkas, Düne kadar aðabeyleri olduðumuz bazý isimlerin ayaðýmýz tökezleyince AK Parti nin karþýsýna geçmelerinden dolayý hakkýmý helal etmiyorum. Adamlýk bugünlerde belli olur. Hepsinin kursaðýnda Tayyip Erdoðan ýn ekmeði var. Erbakan sað olsaydý bugünün SP yöneticilerini döverdi. Bunlarýn 48 saat vakitleri var. Umarýz Kafkas, Boðazkale Belediye Baþkan Adayý Osman Tangazoðlu na kefil oldu. piþman olup Tayyip Erodðan a destek verirler. diye konuþtu. Boðazkale ye müjde verdi Boðazkale Devlet Hastanesi nin 15 gün sonra bakým ve onarým ihalesinin yapýlacaðýný, bir de ambulans gönderdiklerini belirten Kafkas, Çorum a yapýlacak 1000 yataklý hastane ile Ankara ya sevkin sona ereceðini kaydetti. Boðazkale nin yaþadýðý SÝT meselesine de deðinen Kafkas, Kültür ve Turizm Bakaný Ömer Çelik yakýn arkadaþým. SÝT meselesini çözece- ðiz. þeklinde konuþtu. Sesi kýsýldý ama hücreleri ile koþuyor Seçimlere bir kaç gün kaldýðýný hatýrlatan Kafkas, Allah bu milleti mahçup etmesin. Son günler önemli. Herkesle konuþun. Tayyip Erdoðan ýn sesini duydunuz. Liderimiz hücreleri ile koþuyor. Ben de liderimiz gibi bakanlýðýmýza baðlý yatýrýmlarýn açýlýþlarý için illeri ziyaret etmek istedim. Bir hafta koþtuk, hemen yorulduk. Tayyip Erdoðan milletvekili listesine almayýnca beni çaðýrýp Ege ve Akdeniz Bölgesi ndeki ille- rin miting organizasyonlarý görevini verdi. Baþbakan ýn yarýsý kadar þehre gidemedik. Tayyip Erdoðan kendisini milletine adayan bir lider. þeklinde konuþtu. Alaca ya yine müjdeyle geldi Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Alaca da bir dizi ziyaretler yaptý. Mustafa Demirer Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Alaca da bir dizi ziyaretler yaptý, partisinin düzenlediði mitingte konuþtu. Sungurlu ve Boðazkale den sonra Alaca ya geçen Kafkas, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Rumi Bekiroðlu, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani ile birlikte ilk olarak Alaca Devlet Hastanesi ni ziyaret etti. Hastanede yeni göreve baþlayan hekimleri polikliniklerinde ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini ileten Kafkas, ardýndan hastalara geçmiþ olsun dileklerini iletti. Hastane yönetiminden çalýþmalar hakkýnda bilgi alan Kafkas, daha sonra Avni Çelik MYO Kapüsü inþaatýna geçti. Kafkas, Alaca MYO Kümpüsü nde emekleri olduðunu hatýrlattý. Kafkas, doðdumu mahalle olan Yýldýzhan Mahallesi ne saðlýk kompleksi müjdesi verdi. Kafkas, hastalarý tek tek ziyaret ederek talep ve þikayetlerini dinledi. Doðduðu mahalleye saðlýk kompleksi Kafkas, son olarak Alaca da doðup büyüdüðü mahalle olan Yýldýzhan Mahallesi nde yakýn zamanda inþaatýna baþlanacak olan saðlýk kompleksini inceledi. Kafkas, Alaca Yýldýzhan Mahallesi ne Selçuklu mimarisi ile bir adet Toplum Saðlýðý Merkezi, bir adet Aile Saðlýðý Merkezi bir adet 112 istasyonu yapýlacaðýný, ilçenin diðer bölgelerindeki iki adet aile saðlýðý merkezi ile birlikte ihalenin 16 Mart ta yapýldýðýný belirterek, Kafkas, yeni göreve atanan hekimlerle görüþtü. ihale bedelinin 2 milyon 99 bin lira olduðunu kaydetti. Kafkas, Alaca Devlet Hastanesi yanýndaki binanýn Hitit Üniversitesi ne tahsis edildiðini, söz konusu bina- nýn üç ayrý bölümün açýlacaðý Saðlýk Yüksek Okulu olacaðýný kaydetti. Boðazkale baþkan adayýna kefil oldu Kafkas, 30 Mart seçimlerinde AK Parti Boðazkale Belediye Baþkan Adayý Osman Tangazoðlu na kefil olduðunu belirterek, Osman kardeþim haramý, helali bilir. Düzgün adamdýr. Ona destek verin. dedi. Agah Kafkas, Hastane yönetiminden çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý.

10 10 CUMARTESÝ 29 MART 2014 Twitter önünde diz mi çökecektik AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu sosyal paylaþým sitesi Twitter'a eriþimin engellenmesi ile ilgili olarak, Sýnýrlarýmýzý ihlal ediyor diye Suriye'nin savaþ uçaðýný bile düþüren bir ülke Twitter'in önünde mi diz çökecekti? Esed'e nasýl haddini bildirdiysek Türkiye'nin kanunlarýný yok sayan Twitter denen þirkete de haddini bildiririz" dedi. Uslu, Çorum'un Osmancýk ilçesinde partisinin açýk hava mitinginde vatandaþlara hitap etti. Elindeki tablet bilgisayardan Twitter'da paylaþýlan bir yazýyý gösteren Uslu; "Demokrasi terbiyesinden nasibini almamýþ birisi Twitter'da diyor ki; 'Twitter'i, Facebook'u engellenen vatandaþ, bunun hesabýný meydanlarda sormalý. Bu alçak faþisti alaþaðý etmeli. Ne seçimi, savaþsa savaþ.' Yani sandýðý sa- AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, partisinin Osmancýk mitinginde konuþtu. vaþ görüyor, sandýðý silah gibi kullanmaya çalýþýyor. Oysa biz Twitter'i yasaklamadýk, kapattýk. Çünkü bu þirket Türkiye'nin yasalarýný tanýmýyor. Türkiye'de bir ofis açmýyor, bir temsilci bulundurmuyordu. Devlete vergi vermiyorlardý. Türkiye Cumhuriyeti öyle bir gecede sýnýrlarý cetvelle çizilmiþ bir ülke de- ðildir, bir medeniyet toplumudur. Geçmiþi vardýr aleme nizam vermiþtir. Adaleti saðlamak için büyük bir Cihan Devleti kurmuþtur. Böyle bir ülkeyi aðzýna alanlarýn, böyle bir ülke dile dalga geçmeye kalkanlarýn haddini bildirir, dillerini keseriz." diye konuþtu. Twitter için baðýranlar Kur an kurslarý kapatýlýrken nerdeydi? CHP döneminde Osmancýk ilçesinde camilerin kapatýldýðýný ifade eden Uslu, þöyle devam etti: Bu Twitter kapandý diye ayaða kalkanlar Kur'an kurslarý kapanýrken yoktular. Bu kadar gürültü çýkarmadýlar. Osmancýk'ta gazete bayiliði yapan Ali Açýk Ýstiklal Gazetesi'ne zamanýnda bir mektup yazýyor. Orda diyor ki; CHP döneminde kasabamýzda yýkýlan camiler þunlardýr Ýbriktar Camisi var mý þimdi? Salihli Camisi var mý þimdi? Osmancýk'ta vardý. Mukbila Camisi Osmancýk'ta vardý. Musalla Camisi var mý þimdi? Yerinde bir okul var. Toprak Mahallesi Camisi var þimdi? Satýldý, yerine ev yapýldý. Meþhur Koyunbaba Camisi, bir türbesi var ama camisi yok þimdi. Depo olan camiler de þunlar: Ulucami'ye buðday koydular, Þeyh Camisine buðday koydular. Ýmaret Camisine buðday koydular. Akþemsettin Camisine de çok affedersiniz hayvan baðladýlar. Bunlar Osmancýk'ta olanlar, Osmancýk'ta yaþananlar. Bunlarý unuttuk mu? Bu gün Facebookçu ya da Twitterci kesilenler, o gün bunlar kapatýlýrken, ahýr yapýlýrken neredeydiler, hangi gezegende yaþýyorlardý? Muhalefete veryansýn AK Parti Çorum Milletvekilleri ve Osmancýk Belediye Baþkan Adayý Hamza Karataþ, parti tarafýndan Saat Kulesi Meydaný nda düzenlenen mitingde halka hitap ettiler. AK Parti Osmancýk Ýlçe Teþkilatý tarafýndan açýk hava mitingi düzenlendi. Mitingde Belediye Baþkan Adayý Hamza Karataþ bir kez daha ilçe halkýna tanýtýldý. Mitingde projelerini açýklayan Karataþ, insanlarýn yaþam alanlarýna dair her þeyin belediyenin görevi olduðunu belirterek yerel seçimlerin önemine vurgu yaptý. 17 yýllýk belediyecilik tecrübesi olduðunu dile getiren Karataþ; "Belediyeler þehrin alt yapýsýndan ulaþým aðýna, içtiðimiz sulardan soluduðumuz havaya, yürüdüðümüz yollardan mezarlýklara varýncaya kadar tüm bu alanlar belediyelerin görev alanýna girmektedir. Bu yüzden, belediye seçimleri çok önemlidir. Ankara gibi metropol bir þehirde 17 yýl Altýndað Belediyesi'nin çeþitli birimlerinde idarecilik yaptým. Burada edindiðim tecrübe ve deneyimlerimi doðup büyüdüðüm bu memlekette hizmete dönüþtürmek için karþýnýza çýktým. Belediyecilik bizim iþimiz. AK Parti hizmetin ve çalýþmanýn adresidir. Bizim sevgimiz insan, sevdamýz Türkiye'dir. Felsefemiz ise, insaný yaþat ki, devlet yaþasýn dedi. Muhalefetin anlayýþý Osmancýk ý yönetemez Muhalefet partilerinin adaylarýna da yüklenen Karataþ, "Partilerin adaylarýndan bazýlarý diyorlar ki; þehrimizin baþka hiç sorunu yokmuþ gibi, müteahhitlere ucuz kum ve çakýl vermekten, piyasaya nakit giriþini düzenlemeye kadar vaatler vererek, bunlarla uðraþýyorlar. Artýk bunlar geride kaldý. Bunlar 1950 ve 60'lý yýllarýn modelleri. Çünkü devletimiz Türkiye'nin en büyük ekonomik kuruluþu olan TÜPRAÞ'ý özelleþtirdi. Bunlar hala elektrik üretmekten, müteahhitlere kum ve çimento vermekten bahsediyorlar. Bu anlayýþ Osmancýk'ý yönetebilir mi? Ýþte bunun için biz, Ankara'dan Osmancýk yollarýna düþtük, karþýnýza geldik. Güzel ilçemiz için çok güzel projelerimiz var. Milletvekillerimizin de desteði ile inþallah bu dönemde Osmancýk'a hak ettiði hizmetleri kazandýracaðýz. Bugün Osmancýk'ta yerel kalkýnmayý baþlatmak, aydýnlýk yarýnlar için, hemþerilerimin refahý için, kentimizin kalkýnmasý için iþte huzurunuza geldim, hizmetinize talip oldum. 30 Mart seçimleri hizmet açýsýndan bir dönüm noktasý olacaktýr. Ýnþallah hep birlikte daha güzel bir Osmancýk için oylarýnýzý Ak Parti'ye bekliyoruz. diye konuþtu. Baðcý yatýrýmlarý anlattý Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, son 11 yýlda Çorum'a eðitim, saðlýk, spor, sosyal yardým gibi alanlarda 5,8 milyarlýk yatýrým yapýldýðýný söyledi. Üç büyük yatýrýmýn temelinin Osmancýk'ta atýldýðýný ifade eden Baðcý; Son 11 yýlda Osmancýk'ta üç büyük temel attýk. Çorum'un en büyük sulama projelerinden bir tanesi olan Dutludere Sulama Projesinin temelini Bakanýmýz Veysel Eroðlu ile birlikte Osmancýk'ta attýk. Tam 60 bin dönüm arazi sulanacak. Sulanan arazilerimiz üç katýna çýkacak. Osmancýk'ýn alt yapýsý çökmüþtü, bitmiþti. Temelini hemen Büyük Caminin yanýnda attýk. Ak Partili belediye yaptý. Yaðmur suyu, içme suyu, kanalizasyon hepsi bitti. Üçüncü temel atma törenimizin arkasýndan bir yýl geçmeden yurtlarýmýzý açtýk. Osmancýk'ta þu anda yurt sorunu yok. Yüksek Öðretim Yurdu bitti, Ýmam Hatip Lisesi yurdunun temeli kazýldý. Seçim öncesinde doðalgazý halletmiþ olarak karþýnýza geleceðiz dedik. 300'e yakýn ilçe doðalgaz istiyordu, sadece 9 ilçe þartlarýný yerine getirebildi. Bu 9 ilçenin 3 tanesi Çorum'un ilçeleri. Alaca, Ýskilip ve Osmancýk ihaleleri yapýldý, hayýrlý olsun. Ýþte Biz böyle iþ yapýyoruz." diye konuþtu. Bu ülkeyi aðzýna alanlarýn, böyle bir ülke ile dalga geçmeye kalkanlarýn haddini bildirir, dillerini keseriz TBMM Ýdare Amiri Çorum Milletvekili Salim Uslu ise, Türkiye Cumhuriyeti öyle bir gecede sýnýrlarý cetvelle çizilmiþ bir ülke deðildir, bir medeniyet toplumudur. Geçmiþi vardýr, aleme nizam vermiþtir. Adaleti saðlamak için AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý, yatýrýmlar hakkýnda bilgi verdi. Ortaköy e çýkarma yaptýlar AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Ortaköy ve Aþdavul u ziyaret etti. AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, il ve gençlik kollarýndan oluþan kalabalýk partili grubunun her gün þehrin bir bölgesinde devam eden esnaf ziyaretleri önceki gün de Osmancýk Caddesi'nde devam etti. Ortaköy ve Aþdaðul'da coþkulu miting Adalet ve Kalkýnma Partisi 30 mart seçimleri çerçevesinde Ortaköy ve Aþdaðul'da geniþ katýlýmlý iki program gerçekleþtirdi. Genel Merkez Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Murat Yýldýrým, Çorum Milletvekilleri Dr. Cahit Baðcý, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve il yönetim kurulu üyelerinin ilçe giriþinde kalabalýk bir araç konvoyu ile karþýlanmasýnýn ardýndan baþlayan Ortaköy mitingde ilk konuþmayý AK Parti Ortaköy Belediye Baþkan Adayý Taner Ýspir yaptý. Ýspir konuþmasýnda ilçeye hizmet edilmediðini ve Ortaköy'ün geri kaldýðýný belirterek, seçildiði takdirde ilçeye yapacaðý hizmetleri anlattý. Ortaköy mitinginin ardýndan konvoy halinde Aþdaðul beldesine giden AK Partililer burada seçim koordinasyon merkezi önünde mini bir miting gerçekleþtirdiler. Beldedeki cenaze sebebiyle Milletvekili Murat Yýldýrým'ýn kýsa bir selamlama konuþmasý yaptýðý programýn ardýndan SKM'de bir toplantý gerçekleþtirildi. 'Türkiye büyük bir saldýrý altýndadýr' AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, muhalefeti eleþtirdi. Mitingte AK Parti Çorum Milletvekilleri ve Osmancýk Belediye Baþkan Adayý Hamza Karataþ a destek verildi. büyük bir cihan devleti dan beri ayný. Ama bu Çekmedikleri bu. Eskisi kurmuþtur. Böyle bir ülmillet bu sefer bu oyuna gibi Türkiye'nin gündekeyi aðzýna alanlarýn, gelmedi. Recep Tayip mini birileri belirlemiböyle bir ülke ile dalga Erdoðan'ýn arasýnda kale yor, Türkiye kendisi begeçmeye kalkanlarýn gibi durdu. Bu millet arlirliyor. Bu gün Bosna'da haddini bildirir, dillerini týk liderine sahip çýkýyor, bir Müslüman aðlýyorsa keseriz" dedi. liderini astýrmayacak, Türkiye elini uzatýyor. Muhalefet uzaktan zehirlettirmeyecek. Os- Suriye'de bir Müslüman kumanda ile yönetiliyor mancýk 30 Mart'ta Recep kardeþim aðlýyorsa buratayyip Erdoðan'a sahip dan el uzanýyor. PakisAK Parti nin Osçýkacak. tan'da bir Müslüman aðmancýk mitinginde kolýyorsa Türkiye'nin buraþimdi Türkiye Alnuþan Ýl Baþkaný Ahmet dan eli uzanýyor. Afrilah'a þükür ekonomiyi Sami Ceylan, muhalefet ka'da bir Müslüman aðlýdüzeltti. Bu CHP kahrolliderlerinin uzaktan kuyorsa buradan Türkiye sun IMF diye baðýrmýyor manda ile yurt dýþýndan onun elini tutuyor. Ýþte muydu sokaklarda. yönetildiðini ifade edeçekemedikleri bu, çünkü IMF'ye borcumuzu öderek þunlarý söyledi: hasta Türkiye yok eskisi dik, bir de 5 milyar dolar Seçime iki gün gibi. O iþ bitti, biz o iþi borç verdik. Þimdi neden kaldý. Ýnþallah iki gün Davos'ta 'One Minute' yaþasýn Recep Tayyip sonra þantajcýlara, mondiyerek bitirdik. Bundan Erdoðan diye baðýrmýtajcýlara, kasetçilere Ossonra bize düþen 30 Mart yorlar. Çünkü bu üçlü mancýk'tan, Çorum'dan akþamý þantajcýlara, uzaktan kumanda ile dýtüm Türkiye'den dersini montajcýlara, kasetçilere, þarýdan yönetiliyor. Alvereceðiz. Ne zaman bu dolandýrýcýlara haddini lah'a þükür ekonomiyi millet birlik oldu, kendibildirmek olacaktýr." düzelttik, kuyruklar bitti. ni temsil eden bir lider Þu anda dünyanýn en bü ortaya çýkardý, ondan yük 16. ekonomisiyiz. sonra oyunlar baþladý. Bunu 10'a indireceðiz. Bu oyunlar 1950 yýlýn- AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, "Türkiye içerden ve dýþarýdan birçok çevrenin ittifak ettiði büyük bir saldýrý altýndadýr" dedi. Ülkenin en mahrem kurumlarýnýn masaya yatýrdýðý bir konunun, her türlü senaryolarýn ifade edildiði konularýn dinlemelerle sýzdýrýldýðýna dikkat çekerek, "Bunlar vatana ihanet etmektedirler" dedi. Birilerinin AK Parti iktidardan insin de gerekirse ülke iþgal edilsin mantýðýnda olduðunu kaydeden Yýldýrým; "Bunu kendine milliyetçi diyenler seslendiriyor. Bunu kendine bu ülkenin kurucusuyuz diyen partinin üst düzeyi seslendiriyor. Bunu Geziciler ve paralelciler seslendiriyor. Bunlarýn bu ülke ile, bu millet ile dertleri nedir. Bu hainliðin sebebi nedir?" diye sordu. 30 Mart'ýn bir istiklal mücadelesi olduðunun bugün daha iyi anlaþýldýðýný kaydeden Yýldýrým; "AK Parti'nin seçimi açýk ara kazanacaðýný, yeniden bir tarih yazacaðýný görenler ülkeyi gerip seçimi erteletmek için her türlü senaryoyu uyguluyorlar. Ama millet bunlara izin vermeyecek. Milletimiz saðduyu içerisinde sandýða gidecek ve istediði partiye oyunu verecek. Bu ülke birilerinin heva ve heveslerine Geniþ katýlýmlý iki program gerçekleþtirdi. Murat Yýldýrým ile Ahmet Sami Ceylan esanf turu yaptý. Murat Yýldýrým, "Türkiye içerden ve dýþarýdan birçok çevrenin ittifak ettiði büyük bir saldýrý altýndadýr" dedi. Murat Yýldýrým, Karahacip te incelemelerde bulundu. terk edilemeyecek kadar deðerlidir. Milletimiz de bunun bincindedir" diye konuþtu. 'Ortaköy bu gidiþata dur demelidir' TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi ve Çorum Milletvekili. Cahit Baðcý AK Parti'nin Ortaköy mitinginde yaptýðý konuþmada, Ortaköy'ün günbegün geriye gidiþ yaþadýðýný belirterek, sürekli parti deðiþtiren eski belediye baþkanýný eleþtirdi. Görevde kaldýðý sürece ilçenin sorunlarý ile deðil, çocuklarýnýn sorunlarý ile ilginenen bir belediye baþkanýnýn ilçeye zarar verdiðini kaydeden Baðcý; "Sonunda çekti gitti. Çünkü beceriksizlerin bu partide iþi yoktur" diye konuþtu. 'Ortaköy'de artýk ithal baþkan istemiyoruz' AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ortaköy'ün dedesinin memleketi olduðunu belirte- rek, "Artýk benim yüzümü güldürün" dedi. Ortaköy'de Ak Parti'nin ithal adaylardan, Ortaköy'ün de ithal beceriksizlerden çok çektiðini kaydeden Ahmet Ceylan; "Ben bu görevde olduðum sürece artýk bu partide ithal adaylara geçit olmayacaktýr. Ortaköy hizmet için Taner Ýspir'e destek vermelidir. Aksi takdirde biz ithal adaylarla bu iþin olmadýðýný yaþayarak gördük" dedi. Yýldýrým'dan Karahacip'te inceleme Adalet ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Karahacip'i ziyaret ederek, gerek hükümet gerekse belediye tarafýndan yapýlan hizmetleri yerinde inceledi. Ýlk olarak Karahacip'e yapýmý baþlanan Dangýþ Göleti'ndeki çalýþmalarý inceleyerek bilgiler alan Yýldýrým; göle- tin bir yýl içerisinde bitirilerek hizmete sokulmasýnýn hedeflendiðini söyledi. Karahacip Belediye Baþkaný Hacý Ahmet Bektaþ, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Rumi Bekiroðlu ile birlikte beldeye yapýlan parklarý da ziyaret eden Yýldýrým; Karahacip'in bundan sonra Özel Ýdare'den hizmet alacaðýna dikkat çekerek, "Buraya baþkanýn yaptýðý hizmetler ile Karahacip çað atladý. Türkiye genelinde alýnan karar gereðince nüfusu tutmayan beldeler köye dönüþtü. Ama bu hizmetleri aksatmayacak. Hizmetler artarak devam edecek" dedi. Beldede bitmek üzere olan Celal Sak ve yapýmý devam eden Osman Önen Parký'ný ziyaret eden Yýldýrým, Belediye Baþkaný Hacý Ahmet Bektaþ'ý tebrik etti.

11 Milletin hayalleri bizim projemiz AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat Alaca'ya gelerek AK Parti Seçim Bürosu nda halka hitap etti. Seçim bürosunda düzenlenen mitinge AK Parti eski Ýl Baþkaný Mehmet Karadað, Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz ve çok sayýda partililer katýldý. Konuþmasýna Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz ile eskiye dayanan bir dostluklarý olduðundan bahsederek baþlayan Hamarat, Baþkan Eyvaz'ýn efendi kiþiliðini Belediye Baþkanlýðýna da yansýttýðý söyledi. Kendilerini dinlemek için toplanan Alacalýlar'dan da övgüyle bahseden Mustafa Hamarat, bazý partilerin illerde yaptýðý mitinglerde dahi bu kadar insaný bir araya getiremediklerini söyledi. AK Parti'nin hizmet amacýyla kurulduðunu söyleyen Hamarat, Türkiye de üç partinin kurulduðu ilk yýlda iktidara gelme baþarýsý gösterdiðini, bunlarý kurucularýn ise Menderes, Özal ve Tayyip Erdoðan olduklarýný belirtti. AK Parti ele milletin gönül baðý olduðunu ifade eden Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, milletin kimin iþ yapabilecek kabiliyette olduðunu çok iyi bildiðini bu nedenle de AK Partiye bu görevi emanet ettiðini söyledi. Sizin hayalleriniz bitmediði sürece bizimde projelerimiz bitmeyecek Bizim bir farkýmýz var onlardan coþkuluymuþ gibi davranýyorlar koltuða gelince unutuyorlar. Bizde numara yok. Gerçekten coþtuðumuz için koltuða geldiðimizde unutmuyoruz. Çalýþýnca yorulmuyoruz, sizle buluþunca daha çok dinleniyoruz" diyen, Hamarat Alaca AK Parti Seçim bürosunda yaptýðý konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Biz milletin hayallerini kendimize proje edindik. Sizin hayalleriniz bitmediði sürece bizimde projelerimiz bitmeyecek. Ama onlarýn bitmiþ. Türkiye'de on yýl önce koalisyon hükümeti vardý. Akþam yataðýna yatan vatandaþ, "inþallah sabah kalktýðýmda hükümet yýkýlmaz" diyordu. Sabah bir bakýyor hükümet yýkýlmýþ. Ondan sonra yeni hükümetin kurulmasý 3-5 ay alýyordu. Kurulsa da iþe baþlamasý uzun süre alýyordu. Þimdi onlarý unutturmak için cafcaflý yalanlar uyduruyorlar. Yalan, iftira bir proje deðildir. Þimdi bunlar bunu bir fikir zannediyorlar. AK Parti hizmetleriyle yine meydanlarda. Sayýn Baþbakanýmýzýn ilk heyecanýyla AK kadrolar yine meydanlarda. Þimdi biz projelerimizi konuþturuyoruz. Tek baþýna karþýmýza çýkamýyor kimse hayal yok, enerji bitmiþ icraat yok. Þimdi koalisyonlar oluþturmuþlar. Koalisyonlar, hizmet projesi deðildir. Koltuðu ele geçirme projesidir. Ýki tane parti birleþmiþ Muhammet Esat Eyvaz'ý yýkalým yerine belediye baþkaný koyalým. Peki projeleriniz ne? "Þimdi projeleri söylemeyelim yarýn anlaþamayýz" diyorlar. Muhalefet, iþ üretemiyor bol bol çamur atýyor Milletin karþýna nasýl çýkabilirsin? Kendine güveniyorsan, Ben tek baþýma çýktým, hiçbir partiyle iþbirliði içerisinde deðilim. Ben fikrimle düþüncelerimle halkýn önüne çýkarým dersin. Þimdi halk diyor ki "istikrar bozulursa, istikbalimiz de tehlikeye girer." Muhalefet, iþ üretemiyor bol bol çamur atýyor. AK Parti'yi ve hükümeti karalýyor. Bu kadar hizmet yolsuzlukla yapýla bilir mi? Türkiye genelinde durum bu. Biz diyoruz istikrar sürsün, onlar diyor ki su bulansýn. Havalimanýný, raylý sistem yapýlmasýn denizin altýndan geçilmesin diyorlar. Ýktidar partisine kapatma davasý açan bir zihniyet var karþýmýzda. O tutmadý, askerle de oynayamadýlar asker "ben iþime bakarým sizin oyunlarýnýza gelmem dedi." Bu sefer kendilerine hakim ve savcý bulmuþlar. Oradan hükümete bildiri okuyorlar. Akýllarý sýra hükümet devirecekler. Dertleri þu Recep Tayyip Erdoðan'sýz bir Türkiye hayal ediyorlar. Tayyip Erdoðan olduðu sürece iktidara gelemeyecekler korkularý o. Siz þimdi onlara buradan Alaca'dan bir mesaj vereceksiniz diyeceksiniz ki "Arkadaþ siyaset yapýyorsan kendine doðru düzgün dertler edin. Öyle abuk sabuk dertler edinme. Biz bir insaný seçtik mi o insan da bizim oyumuza sahip çýkýyorsa, bizde onun yanýn da dimdik dururuz'' diyor. Onun için milletimiz ne diyor bize "Dik dur eðilme bu millet seninle" Çok karanlýk hesaplar yapýyorlar. Bu milletimizin duasý onlarýn karanlýk hesaplarýna fýrsat vermeyecek. Allah bunlarýn oyunlarýný bozsun, fýrsat vermesin. Þimdi bir fýrsat var elimizde? Oy fýrsatý, bu fýrsatý iyi kullanmak gerek. Þu sözü duymuþsunuzdur, "Bir çivi, bir nalý, bir nal bir atý, bir at bir süvariyi, bir süvari bir orduyu düþürürmüþ". O yüzden bir oy demeyin, Alaca birinci gelsin. En az %70 oyla yeniden Muhammet kardeþimi belediye baþkaný yapýn. Herkese þöyle bir mesaj verelim "Türkiye üzerinde oyun oynamaktan vazgeçin, Türkiye adaletin yanýnda durmaya kararlý, zulme karþý" diyelim." Alaca yý ilerletecek olan AK Parti dir Belediye Baþkaný ve AK Parti Belediye Baþkan Adayý Muhammet Eyvaz ise, fakülte yýllarýndan arkadaþý olan Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat'a Alaca'ya gelerek destek olduðu için teþekkür ederek sözlerine baþladý. Eyvaz, konuþmasýnda, MHP Belediye Baþkan Adayý'nýn içme sularý ile ilgili basýnda yaptýðý açýklamalara deðinerek, "Sulara kanalizasyon karýþtýrýlýyor deniyor, hangi belediye baþkaný seçimler öncesi bunu yapar, kaldý ki biz bununla ilgili raporlarý gerek yazýlý gerek görsel basýnda açýklardýk. Saðlýk Müdürlüðü açýklama yaptý. Demek ki bunlarýn elinde artýk yalandan, iftiradan baþka bir þey kalmadý" dedi. Konuþmasýnda Alaca da iki tane ekip olduðunu söyleyen Baþkan Eyvaz, bir ekibin, "Biz, TOKÝ yapýyoruz, biz arýtma tesisi yapýyoruz, doðalgaz getiriyoruz, yeni projeler sunuyoruz, gençlik merkezi yapacaðýz, aile toplum merkezi yapacaðýz, Alaca'ya fakülte istiyoruz derken, baþka bir ekibin ise; biz bunlarý istemeyiz, biz sadece Alaca Belediyesinde koltuk istiyoruz" dediðini ifade etti. "Onun için ben bunlara fýrsat vermemenizi istiyorum. Çünkü artýk ortaya hiçbir þey koyamayanlar, iftiralara, karalamalara baþvuruyorlar, bugüne kadar da zaten böyle davrandýlar. Geçmiþ olduðumuz 5 yýl içerisinde bunlar, bize doðalgaz hususunda mý destek verdiler, arýtma tesisi hususunda mý destek verdiler, TOKÝ hususunda mý destek verdiler, bunlar Alaca ya gelecek hangi yatýrým konusunda önayak oldular. Alaca'nýn 10 yýlýný kaybettirdiler. Biz onlara Alaca'nýn 5 yýlýný daha çaldýrmayacaðýz inþallah" diyen Eyvaz, konuþmasýný þöyle sürdürdü: Bu nevi olaylar Türkiye de yaþanýyor. Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'a da buna benzer iftiralar, montajlar, kasetler yayýnlanýyor. Demek ki bunlar Baþbakanýmýza yaptýklarý gibi Türkiye genelinde de belediye baþkan adaylarýna ayný muamele ile hareket ediyorlar. Dolayýsýyla nasýl ki biz Baþbakanýmýzýn arkasýnda dimdik duruyorsak, inþallah Alaca'da da AK Parti nin arkasýnda dimdik hep birlikte duracaðýz. Alaca nýn önünü kesmek isteyenlere fýrsat vermeyeceðiz. Dikkat ederseniz biz bugün Alaca Birlik Gazetesi nde nelere yer verdik? 5 yýl için sizlere sunmuþ olduðumuz projeler ne gibi istihdama sebep olacaðýna iliþkin açýklamalarýmýzý gördünüz. Projelerimizden Alaca nasýl istifade edecek, Alaca'ya neler kazandýrýlacak, bununla ilgili açýklamalar yaptýk. Gazetenin birisinde bunlar yazýyor. Peki diðerinde ne yazýyor; Alaca'nýn suyuna kanalizasyon karýþtýrýlýyor, Alaca'nýn suyu Koçhisar Barajý ndan direk veriliyor" diye yalanlar okudunuz. Bir tarafta yalanlar var bir tarafta projeler var. Benim Alacalýlardan ricam; bu yalanlara, bu tuzaklara kanmayýn kesinlikle bunlara kanmayýn. Bunlarýn tehditlerine, bunlarýn karalamalarýna, sizi korkutmalarýna izin vermeyin. Alaca da AK Parti ye sahip çýkýn, hizmetlerimize projelerimize sahip çýkýn. Çünkü Alaca'yý geliþtirecek olan, Alaca'yý kalkýndýracak olan, Alaca'yý ilerletecek olan AK Parti ekibidir." Seçim çalýþmalarý yordu TBMM Ýdari Amiri Çorum Milletvekili Salim Uslu, hastanede kýsa süreli tedavi altýna alýndý. Uslu, önceki gece sýralarýnda makam aracý ile Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine getirildi. Aþýrý yorgunluk ve gribal enfeksiyona baðlý halsizlik þikayetlerinin bulunduðu kaydedilen ve ayrýca boðazýnda rahatsýzlýðý tespit edilen Salim Uslu'ya serum AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat Alaca'ya gelerek AK Parti Seçim Bürosu nda halka hitap etti TBMM Ýdari Amiri Çorum Milletvekili Salim Uslu, hastanede kýsa süreli tedavi edildi. takýlarak bir süre hastanede müþahede altýnda tutulacaðý öðrenildi. Meclis Ýdare Amiri Uslu yaptýðý açýklamada "Seçim çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyoruz. Tabii, aþýrý yorgunluk ve gribal enfeksiyona baðlý halsizlik baþ gösterdi. Ayrýca boðazýmda da tahriþ meydana gelmiþ. Bu da çok konuþmaktan kaynaklandýðý ortada. Serum takýldý ve bir süre burada müþahede altýnda tutacaklar" dedi. (DHA) Türel Akaydýn ý suçladý Menderes Türel AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Antalya Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Menderes Türel, CHP'li Mustafa Akaydýn'ýn köþeye sýkýþtýkça iftiraya ve yalana sarýldýðýný söyledi. Yaygýn basýnda yer alan habere göre, Akaydýn'ýn her gün yeni bir iftira ve hakaret ile karþýlarýna çýktýðýný kaydeden Türel hakaretle karþýlýk vermeyeceklerini, hizmetlerini anlatmaya devam edeceklerini söyledi. Türel Akaydýn'ýn kendisine "Menderes Türel kimin çocuðu" bile dediðini anlatan Türel Mustafa Akaydýn'ýn bu tavrýnýn, anlatacak hizmeti ve projesi olmamasýndan kaynaklandýðýný ifade etti. Mustafa Akaydýn'ýn "Menderes Türel'in Valencia'da villasý var" iddialarýna belge ile cevap veren Türel Akaydýn'ýn "Antalya esnafý turistleri kazýklýyor" ve " Halk projeden anlamaz" sözlerini hatýrlattý. AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Antalya Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Menderes Türel, anlatan hizmeti ve projesi olmayan Mustafa Akaydýn'ýn köþeye sýkýþtýkça hakaret ettiðini söyledi. Akaydýn'ýn yalana, hakarete ve iftiraya sýðýndýðýný kaydeden Türel, kendisinin hakarete hakaret ile karþýlýk vermeyeceðini söyledi. Türel Akaydýn'ýn iftiralarýna her geçen bir yenisini eklediðini ifade ederek, yaptýðý hakaretler nedeni ile gerekli hukuki giriþimleri baþlattýðýný anlattý. "Menderes Türel kimin çocuðu" diyerek duyan herkesi çok eden Akaydýn'a farklý kesimlerden tepki yapmýþtý. Antalyaspor taraftar guruplarý Menderes Türel'in Seçim mitinglerine giderek "Antalya'nýn çocuðu Menderes Türel" tezahüratý yapmýþtý. Akaydýn'a en iyi cevabý Antalyalýlarýn verdiði dile getiren Türel Mustafa Akaydýn'ýn daha öncede Antalya halkýna ve Antalya esnafýna hakaret ettiðini söyledi. Türel Akaydýn'ýn, Antalya'nýn en önemli sorunlarýndan biri olan turistlerin kent merkezine gelmemesinin nedenlerini anlatýrken kendi esnafýnýn kazýkçý olduðunu söylemesini hatýrlatmýþtý. Mustafa Akaydýn seçim dönemi ile ilgili bir gazeteye verdiði röportaj sýrasýnda vatandaþlarýn projeden anlamadýðýný savunmuþtu. Bu röportajý hatýrlatan Türel, Mustafa Akaydýn'ýn "vatandaþ projeden anlamaz" demeye getirdiðini ifade etti. Akaydýn ýn gaflarý broþürde Mustafa Akaydýn'ýn belediye baþkaný olduðu dönemde yaptýðý gaflar ve açýklamalarý kim olduklarý bilinmeyen bazý kiþiler tarafýndan broþür haline getirildi. Antalya'nýn en çok konuþtuðu konulardan biri haline gelen afiþlerde Akaydýn'ýn ölülerin yakýlmasý ve baþörtüsü konusundaki söylemlerine yer verildi. Broþürde, Antalya'da mezar yeri sýkýntýsý olduðunu öne süren Mustafa Akaydýn'ýn "Krematoryum da aklýmdan geçti ama onu söyleyince baþýma gelecekleri biliyorum. Aslýnda Doðru çözüm o." sözleri hatýrlatýldý. Akaydýn'ýn, bira festivalinde alkol komasýna girerek hayatýný kaybeden 23 yaþýndaki Anýl Korkmaz için " O yaþta bir insan nasýl içeceðini bilmiyor ve komada ölüyorsa kendisi sorumludur." Sözleri de broþürde yer alýyor. Son dönemde Pensilvanya ziyareti ile adýndan söz ettiren Akaydýn'ýn bir dönem baþörtüsü açýklamalarý da broþürdeki konular arasýnda. Broþürde, Akaydýn'ýn "Camiye ayakkabý ile giriliyor mu ki, GA- TA'ya türbanla girilsin" ve "Rektörlerin üniversitelere türbanlý öðrenci kabul etmesi suçtur. Kamuda memurun, okulda öðretmenin türbanlý olmasý dinsel dayatmacýlýðýn ön adýmlarýdýr. Türban, irtica kokan bir dayatmadýr. Atatürk, Türkiye'nin þu halini görse kahrolurdu." sözleri hatýrlatýlýyor.(yaygýn basýn) CUMARTESÝ 29 MART Büyük Birlik Partisi Belediye Baþkan Adayý Mustafa Ümit Kaleli, Kafkas Kültür Derneði ni ziyaret etti. Çorum da fark yaratacaðýz Enise Aðbal Büyük Birlik Partisi Belediye Baþkan Adayý Mustafa Ümit Kaleli, Kafkas Kültür Derneði ni ziyaret etti. Beraberinde Belediye ve Ýl Genel Meclis Üyesi adaylarý ile yaptýðý ziyarette Kafkas Kültür Derneði Baþkaný Mustafa Dalamanlý, Yönetim Kurulu ve dernek üyeleri ile görüþen Kaleli, Çorumlu nun kendisini seçmesi halinde hakkaniyetli, eþitlikçi ve halktan yana HDP den seçim deðerlendirmesi Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Belediye Baþkan Adayý Erdoðan Bolat, yazýlý bir açýklama yaparak, 2 aylýk seçim kampanyasýný deðerlendirdi. Çorum halkýnýn, yarýn yerel yönetim seçimi için sandýk baþýna gidip oyunu kullanacaðýný ifade eden Bolat, Bu seçim sürecinde, emekten, barýþtan, demokrasiden yana güçlerin kurduðu ve ortak mücadele cephesi olarak birleþtiði HDP olarak, seçim çalýþmamýzý yürüttük. Seçim çalýþmalarýmýzý; iþçilerin, emekçilerin, halkýn tüm kesimlerinin, ezilenlerin, sömürülenlerin, Türklerin, Kürtlerin, alevilerin, sünnilerin, Arap, Laz, Çerkes tüm halklarýn eþitliðini, kardeþliðini, barýþ içerisinde yaþanacak bir Türkiye isteðiyle birleþtirerek devam ettirdik dedi. Çorum yerelinde, emekçileri ayrýþtýran, bölen sistemin politikalarýnýn karþýsýnda durarak, eþitliði, kardeþliði savunan politikalarýn tarafý olduklarýný kaydeden Bolat, þu açýklamayý yaptý: Rantçý deðil; halkçý belediyecilik, demokratik, þeffaf, katýlýmcý, çoðulcu belediyecilik anlayýþýmýza vurgu yaptýk. Tüm farklýlýklarýn kendini özgürce ifade edebileceði, þehirleri yaðmalayanlara karþý nasýl bir sokak, kent, ulaþým ve çevre konusunda halkýn birlikte karar almasýný hedefleyen, rant hýrsýzlýðýný, belediye hizmetlerinin taþeronlaþtýrýlmasýný ret eden, belediye bütçesini halkýn belirleyeceði anlayýþý öne çýkaran, kent ve meydanlarýn halkýn olduðu ilkesini benimseyen anlayýþýmýzý hep öne çýkararak, halkýmýzýn böyle bir belediyecilik anlayýþýyla oylarýný kullanmalarýný anlattýk. Yerel yönetimlerin rantýn paylaþýmý olmaktan çýkarýp halkýn ihtiyaçlarýný merkezine alan, halkla birlikte yönetilen, hak meclislerinin kurulmasý ve iþlevli bir karakter kazandýrarak halkýn karar alma süreçlerine katýldýðý, kendi kendini yöneten, gerçek demokratik halkçý bir yerel yönetim anlayýþýnýn kurulmasý üzerinde çalýþmalarýmýzý sürdürdük. Sonuç olarak bu seçimlere iki parti iki anlayýþla giriyoruz. Bir tarafta halkýn gerçek temsilcilisi HDP, diðer tarafta yolsuzluk, rüþvet ve yaðmanýn tarafý düzen partileri. Bu nedenle halkýmýza çaðrýmýz; bu düzen çürümüþtür ve artýk deðiþmelidir. HDP sizin partinizdir, sizin birliðiniz ve gücünüzdür. Gelin emek, demokrasi ve özgürlük mücadelesini birlikte büyütelim. Kendimizi de kentimizi de bir yönetelim. Gelin sadece baþkanlarý deðil, baþkanlarla birlikte merkeze baðýmlý, demokrasi üretmeyen, halkýn sahibi olmadýðý yerel yönetim anlayýþýný baþtan baþlayarak deðiþtirelim. Gezi direniþinde birleþtirdiðimiz mücadelemizi sandýkta birleþtirelim diyor, Çorum halkýný saygý ve sevgiyle selamlýyorum. Bu düzenin deðiþme vakti geldi BBP heyetini dernek yöneticileri karþýladý. olacaklarýný söyledi. lerini ifade eden Kaleli, Çorum'u deðiþdiyecilik anlayýþýný kýn istediði bir bele- Yenilikçi ve halkýn yanýnda olan tirecek projelerinin Çorum'da uygulayarak fark yaratacakla- belediyecilik anlayýþý ile hizmet edeceklarý hizmetlerle halrýný olduðunu, yapacak- kaydetti. Ýnsanlýðýn Saadet i için çalýþýyoruz Enise Aðbal Saadet Partisi (SP) Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, yarýn yapýlacak Mahalli Ýdareler Seçimlerinin genelde vatan ve millet için, özelde ise Çorum için hayýrlara vesile olmasýný diledi. Her seçim önemlidir ancak bu seçim tüm seçimlerden daha önemli diyen Cýdýk, Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara son vermek ve Ýslam coðrafyasýnda akan kanlarý durdurmak için milletimizin aslý, özü ve kendisi olan Saadet Partisi nin mutlaka Meclise girmesi gerekmektedir. dedi. Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) nin köylerde yürüttüðü seçim çalýþmalarý devam ediyor. Köy ziyaretlerini sürdüren HDP Ýl Genel Meclisi Adayý Meliha Üþüdür e HDP Belediye Baþkan Adayý Erdoðan Bolat, HDK Ýl Sözcüsü Muharrem Özünel ile Emek Partisi yöneticileri de eþlik ediyor. Geçtiðimiz günlerde Alaca ya baðlý köyleri gezen HDP liler, bu düzenin artýk çürüdüðünü belirterek, deðiþme vaktinin geldiðini söylediler. HDP liler, Seçimlerde aslýnda iki parti yarýþýyor. Bir tarafta düzen partileri diðer tarafta ise HDP. Þu ana kadar bütün düzen Faruk Cýdýk Erdoðan Bolat Yerel seçimlerin, genel seçimlerin hazýrlýðý ve Saadet Partisi nin en büyük zaferinin müjdecisi olacaðýný ifade eden Cýdýk, þöyle konuþtu; Bizler tüm insanlýðýn Saadet i için çalýþýyoruz ve bir þeyden emin olmanýzý istiyorum: Saadet Partisi bu seçimlerde asla ve asla hiç kimseyi desteklemiyor. Sayýn Baþkan Adayýmýz Adnan Cýdýk Bey le birlikte inþaallah Çorum' umuzun özlediði yönetime kavuþmasý için gece gündüz demeden çalýþýyor. Hepinizi saygý, sevgi ve hörmetle selamlýyorum. Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) nin köylerde yürüttüðü seçim çalýþmalarý devam ediyor. partileri denendi. Ancak hepsi de halk düþmaný politikalarýn altýma imza atmakta sakýnca görmediler diyerek, yarýnki seçimde oylarýn HDP ye verilmesi çaðrýsýnda bulundular.

12 12 CUMARTESÝ 29 MART STK Ümmet Platformu çatýsý altýnda bir araya gelerek, Mýsýr da 529 Müslüman a haksýz yere verilen idam cezalarýný protesto etti. YAÞASIN ÜMMET DAYANIÞMASI Ümmet Platformu ndan Mýsýr a protesto Çorum'da görev yapan 57 sivil toplum kuruluþunun bir araya gelerek oluþturduðu Ümmet Platformu, Mýsýr'da 529 kiþiye verilen idam cezalarýný protesto etti. Mýsýr yargýlamasýnýn adi bir tiyatrodan ibaret olduðunun ifade edildiði açýklamada, "Mýsýr dik dur eðimle, bu Ümmet seninle." sloganlarýyla Mýsýr Halký'na destek verildi. Hürriyet Meydaný'nda bir araya gelen çok sayýda vatandaþ, taþýdýklarý dövizler ve seslendirdikleri sloganlarla, tüm dünyanýn sessiz kaldýðý bu zulmün asla kabul edilemeyeceðini ortaya koydular. Mustafa Karahan'ýn okuduðu Kur'an tilaveti ile baþlayan protestoda, platform adýna Hakký Can Ercelep basýn açýklamasýný yaptý. Basýn açýklamasýndan sonra Diyanet Sen Þube Baþkaný Ali Yýldýz'ýn yaptýrdýðý dua ile protesto eylemi tamamlandý. Ümmet Platformu'nu oluþturan STK'larýn isimleri þu þekilde ifade edildi; Adamder, Akademik Araþtýrmalar Derneði,, Akýncýlar Derneði, Anadolu Gençlik Derneði, Bayýndýr Memur Sen, Bem Bir Sen, Birlik Haber Sen, Büro Memur Sen, Çaðrý Eðitim Vakfý, Çorum Anadolu Öðrenci Birliði, Çorum Eðitim Gençlik Spor Kulübü, Çorum Eðitim Kültür ve Araþtýrma Derneði, Çorum ÝHL Mezun ve Mensuplarý Platformu, Çorum Tasavvuf Yolu ve Tasavvuf Musikisi Derneði, Çorum Ziraat Odasý, Deniz Feneri Derneði Çorum Þubesi, Derman Der, Dil ve Edebiyat Derneði, Diþ Teknisyenleri Derneði, Diyanet Sen, Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði, Eðitim Bir Sen, Ekader, Emekli Memur Sen, Enerji Bir Sen, Ensar Vakfý, Esnaf Derneði, Evrensel Hafýzlar Derneði, Genç Memur Sen, Genç Müsiad, Genç Siyasetçi Giriþimciler Derneði, Gülabibey Yardýmlaþma Derneði, Gülder, Hak Ýþ, Hitit Akademi Derneði, Hukuki Araþtýrmalar Derneði, Çorum ÝHH, Ýhsan Der, ÝYC, Ýlke-Der, Ýnsan Haklarý ve Demokrasi Derneði, Ýpekyolu Derneði, Kerebigazi Vakfý, Kültür Memur Sen, Milli Türk Talebe Birliði, MÜSÝAD, Nur Der, Özgür Der, Saðlýk Sen, Þuurlu Öðretmenler Derneði, Toç Bir Sen, TÜMSÝAD, Uhuvvet Vakfý, Yedi Hilal Derneði, Yeni Vizyon Giriþimcilik Derneði. Erol Taþkan Mýsýr da 529 Müslüman ýn haksýz ve hukuksuz bir þekilde idama mahkum ediliþini protesto eden Ümmet Platformu nun davetine çok sayýda vatandaþ katýldý. Yapýlan açýklamada, Mýsýr'da 'Darbeyi Ret ve Meþruiyete Destek' için cunta karþýtý gösteri yapan 529 kiþiye idam cezasý verilmesini kýnýyor, uluslararasý arenayý oynanan bu trajikomedi karþýsýnda artýk harekete geçmeye davet ediyoruz. denildi. Platform adýna basýn açýklamasýný yapan Hakký Can Ercelep, dünya üzerinde yaþanan zulümlere örnekler vererek, yaþananlara sessiz kalmanýn dilsiz þeytanlýk olduðuna iþaret etti. Platform Sözcüsü Hakký Can Ercelep, açýklamada þunlarý söyledi; Hz. Peygamber: "Haksýzlýk karþýsýnda susan dilsiz þeytandýr" diye buyuruyor. Bu gün burada baþta Mýsýr olmak üzere dünya üzerinde yapýlan bütün zulümleri, haksýzlýklarý tel'in etmek, haksýzlýklar karþýsýnda susmadýðýmýzý göstermek adýna toplanmýþ bulunuyoruz. Dünyayý top yekun gözünüzde canlandýrdýðýnýzda özellikle nerede Müslüman varsa orada zulmün olduðunu görürsünüz. Müslümanlar ya katlediliyor, ya yurtlarýndan sürülüyor, ya iþkencelere maruz kalýyor. Filistin, Kýrým, Afganistan gibi Ýslam beldeleri iþgal altýnda. Orta Afrika Cumhuriyetinde, Arakan da, Doðu Türkistan'da Müslümanlar öldürülüyor. Irak'ta sözüm ona batýdan ithal edilen demokrasi kan ve gözyaþýndan baþka bir þey getirmedi. Suriye'de bir zalim kendi halkýný kat- lediyor. Mýsýr'da bir hain yaptýðý katliamlara hukuki kýlýf bulma adýna bu güne kadar katlettiði insanlar yetmemiþ gibi yüzlerce insaný idama mahkum ediyor. Oysa Mýsýr halký yapýlan seçimde yüzde 52 gibi bir çoðunlukla Muhammed Mursi'yi Cumhurbaþkaný seçmiþti. Buna sadece bir buçuk yýl dayanabilen batý uþaklarý, 3 Temmuz 2013 de askeri bir darbe ile meþru hükümeti ve Cumhurbaþkaný'ný gayri meþru bir þekilde zorbalýkla görevden uzaklaþtýrmýþ ve Mursi'yi tutuklamýþtý. Bu hak gaspýna karþý çýkmak için meydanlara dökülen Mýsýr halkýna karþý darbeci Sisi, akýl almaz katliamlar yaptýrmýþ, iradesine sahip çýkan binlerce Mýsýrlýyý meydanlarda þehit etmiþti. Bunlar yetmemiþ, ülkenin meþru bir siyasi partisi olan Ýhvan-ý Müslimin'in faaliyetleri yasaklanmýþ ve yasa dýþý ilan edilmiþti. Hukuk; hakkýn ve haklýnýn yanýnda olacaðýna, zalimin elinde bir zulüm oyuncaðý haline gelmiþ, halkýn iradesine karþý darbe yapanlarý, sokaklarda masum halký katledenleri yargýlayacaðý yerde, meþru Cumhurbaþkaný Mursi ile cuntaya direnen Mýsýr halkýný yargýlamaya baþlamýþtýr. Sokaklarda alenen yaptýðý katliamlarýn üzerini örtmeye çalýþan darbeciler, bir hukuk tiyatrosu kurarak bugün Mýsýr'da 529 darbe karþýtýna idam cezasý verebilmiþtir. Oysa Mýsýrýn sözde adalet mekanizmasý; sokaklarda öldürülen yüzlerce masum halkýn katilleri için bir tek soruþturma bile açamazken, Mýsýr hapishanelerinde öldürülen 37 tutuklunun ölümü için sadece bir polis memuruna hapis cezasý verebilirken, zulme ve haksýzlýða direnen 529 insanýna idamý reva görebilmiþtir. Ayný Mýsýr mahkemeleri geçen yýl da 109 kiþiye idam cezasý verdi. Bu sayý artýk binleri buluyor. Bu ise kabul edilecek bir durum deðildir. Yapýlan yargýlamalar tam manasýyla bir maskaralýktýr. Hazýrladýklarý binlerce sayfalýk iddianameleri bile okumadan karþýsýndaki insanlara savunma hakký vermeyen bir mahkeme ancak adi bir tiyatrodur. Verilen bu idam kararlarý Müslümanlara ve tüm insani deðerlere açýlmýþ aleni bir savaþtýr, cinayettir. Bu olay hukuk tarihine kara bir leke olarak geçecek, bu kararlarýn sahipleri hep lanetle anýlacaktýr. Mýsýr darbe yönetimine destek veren bütün ülkeler, bu idamlarýn gerçekleþmesi halinde bu cinayetlerin suç ortaðý olacaklardýr. Batý, bu idam kararlarý karþýsýnda üç maymunu oynayarak uluslararasý kamuoyunda ne kadar ikiyüzlü davrandýðýný da ortaya koymuþtur. Baþta ülkemiz olmak üzere tüm Ortadoðu'da yaþanan birçok darbenin, ayaklanmalarýn, kaoslarýn, savaþlarýn ve iþgallerin mimarý olan ABD, Avrupa Ülkeleri, Ýsrail, Çin, Rusya ve Ýran; hukukun, mazlum halklarýn ve insanlýðýn baþ düþmanýdýr. Mýsýr'daki meþru hükümetin darbe yoluyla iktidardan uzaklaþtýrýlmasýna sessiz kalan dünya, bugün yeni katliamlara kapý aralamýþtýr. Darbecilere ve zalimlere karþý kararlý bir duruþ sergilemediklerinden darbeciler yaptýklarý insanlýk dýþý mezalimi aklýn ve vicdanýn alamayacaðý boyutlara taþýmanýn gayretine düþmüþlerdir. Bu kapsamda: Mýsýr'da 'Darbeyi Ret ve Meþruiyete Destek' için cunta karþýtý gösteri yapan 529 kiþiye idam cezasý verilmesini kýný- yor, uluslararasý arenayý oynanan bu trajikomedi karþýsýnda artýk harekete geçmeye davet ediyoruz. Bizler Ýslam ümmetinin bir parçasý olarak Irak'ta örneðini gördüðümüz Batýnýn demokrasi anlayýþýný hiç bir Ýslam coðrafyasýnda kabul etmiyoruz. Bu gayri hukuki idam kararýný verenleri, kararlarýný ve aðababalarýný tanýmýyoruz. Þahadeti en yüksek mertebe saymýþ, kefenini "baþýna sarýk - beline kuþak" olarak sarmýþ, gemileri yakmýþ, ölümden korkmayan bir ümmetin fertleri olarak inandýðýmýz davamýzdan geri dönmeyeceðimizi bütün dünya bilmelidir. Ölüm bize ne uzak, bize ne yakýn ölüm, Ölümsüzlüðü tattýk bize ne yapsýn ölüm Bizler açýklamamýzýn baþýnda okuduðum ayeti kerimede de (Ali Ýmran 103) emredildiði gibi "Hep birlikte Allah'ýn ipine (Kur'an'a) sýmsýký sarýlmak ve parçalanýp bölünmemek için bir araya geldik. Hazreti Peygamberin emrettiði gibi "haksýzlýk ve zulüm karþýsýnda eðilmemek", "Haksýzlýk karþýsýnda susan dilsiz þeytanlardan olmamak" adýna burada toplandýk. Mazlumlarýn feryadýna kulak týkamamak, onlarýn sesine ses olmak için buradayýz. Kahrolsun zalimler. Zalimler için yaþasýn cehennem. Yaþasýn ümmet dayanýþmasý.

13 CUMARTESÝ 29 MART Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:28 Cemâzil-Evvel: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:16 Mart 1430 Kasým: MART HATIRLATMA: NOT: Yarýndan itibâren, namaz vakitlerimiz, yaz saatine göre yazýlmýþtýr. Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR YAVRUTURNA ABDALATA AKKENT BÜYÜKDÜVENCÝ ÝKBAL KONAKLI HÝTÝTEVLER BUHARA HÝTÝTEVLER BUHARA GAZÝ GAZÝ KUNDUZHAN ÞENYURT ULUKAVAK ULUKAVAK HACIBEY VEFAT EDENLER 1-Aþaðý Sanayi Esnafýndan Recep, Ercan ve Erdal UÇAR' ýn babasý, Demirdoðramacý Esnafýndan Hasan ÜRÜNDÜ' nün kayýnpederi, Demirci Esnafýndan; Alaattin UÇAR. 2-Çukurören Köyü' nden gelme, Mevlüt, Mehmet ve Mesut AÞIR' ýn babasý; Ali AÞIR. 3-Seydimçakallý Köyü' nden gelme, Çorum Belediyesi' nden emekli Kamil, Kemal, Mustafa ve Nevzat TOPGÜL' ün babasý; Gazi TOPGÜL. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Kütüphaneler haftasýndayýz. Onun bahara denk gelmesi ne güzel. Bahar ve okuma çalýþmasý. Yani yazýlý kültürden, bilimden, sanattan yararlanma faaliyeti. Baharda toprak nasýl canlanýp üretime geçerse, okumaya baþlayan kiþi de öyle baþlar aklýný kullanarak kendini geliþtirmeye. Okunacak o kadar fazla kaynak var ki.yeter ki, zaman ayýrýp okumaya baþlayalým. Dini kaynaklar, tarihi eserler, sanat eserleri, bilimsel eserler, edebi eserler, kültürel kaynaklar Öncelikle uzun bir aradan sonra tekrar merhabalar. Hepimiz büyük bir medeniyetin büyük bir cihan devletinin mirasçýlarýyýz. Diþinden týrnaðýndan arttýrdýðýný cepheye, Mehmed'e yollayan yaþlý ninelerin ak sakallý dedelerin, 15 yaþýndaki Mehmed'in kurduðu bir devletin çatýsý altýnda yaþýyoruz. Hakkari'nin Aydýn'ýn Filistin'in Suriye'nin daha nice islam kokan adý medeniyet olan bir çok coðrafyadan Allah yolunda koþarak cennete gidenlerin býraktýðý ayrýsý Þahin ERTÜRK Okuyarak yaþamak Fikrettin ÇIPLAK Emekli Din Görevlisi Allah ýn sonsuz rahmet okyanusundan Mevlana denizine inen hikmet damlalarý 52 Hz. Urve R.A. anlatýyor; R.SAV. Mekke'nin fethi için Mekke'nin üzerine yürüdüðü günlerdeydi. Mekke fethedilip Allah'ýn kanunlarý uygulanmaya baþlanmýþtý. Bu sýrada Beni Mahzun kabilesinden bir kadýn (çetebaþý, eþkýya) hýrsýzlýk yaptý. Fatýma adýndaki bu kadýn cürmü meþhut (suçüstü) yapýldý. Bu zalim eþkýyabaþý kadýn bu kabilenin ileri gelenlerindendi. Þöhretli idiler. Her seferinde bir yolunu bulup adaletten kurtuluyordu. Bu defa karþýsýnda kýldan ince, kýlýçtan keskin Ýslam adaletine yakalanmýþtý. Dava R.SAV.in huzuruna geldi. R.SAV. hýrsýzlýðý meslek edinmiþ bu eþkýya kadýna Marde Suresi ayetlerine göre: "Hýrsýzlýk eden erkek ve kadýnlarýn yaptýklarýna karþýlýk bir ceza ve ibret olmak üzere ellerini kesin. Muhakkak ki Allah izzet ve hikmet sahibidir. Eðer bu kimseler bu günahlarýndan tevbe ederlerse, durumlarýný düzeltirlerse Allah onlarý esirger ve baðýþlar" ayetlerin hükmüne göre bu kadýnýn elinin kesilmesine hükmedildi. (Bu ayeti kerimelerden her hýrsýzlýk yapanýn hemen elinin kesilmesi gerekmez. Bunun birçok þartlarý vardýr.) Aslý nedir? Hiçbir zarureti yokken, hýrsýzlýðý adet edinmiþ, kapalý bir yerden çalan, çaldýðýný iade etmeyen ve kötülüðe devam eden, tevbe etmeyen ve belli bir miktarý aþan hýrsýzlýklara uygulanýr. Yoksa her hýrsýzlýk yapanýn eli kesilmez. En az bir mecidiye, 1 pezot altýn, 12 gram gümüþ, 1/4 dinar, 1 dinar 3.2 gram altýn. Hatta 8 dirhem bu hesaba göre en az on gram en çoðu 25.5 gram altýndan az çalýnmýþsa bunlara el kesme cezasý verilmez. Þimdi burada adaletle ilgili bir olayý anlatýrken, Ýslami bir hükmü de açýklamýþ olduk. Bazýlarý peþin bir hükümle Ýslam'ý acýmasýzlýkla itham etmek gibi bir hataya düþmektedirler. Hýrsýzlýðý, yolsuzluðu, usulsüzlüðü yaþantý haline getirenlere karþý en etkin tedbir budur. Bugün iletiþim vasýtalarýndan öðreniyoruz, adam onlarca defa hýrsýzlýk, soygun, vurgundan hapse Mustafa DOÐAN Karar Senin gayrýsý olmayan bir mücadelenin eþsiz kahramanlarýnýn torunlarýyýz. Zaferlerle dolu bir tarih karþýmýzda duruyor ve yine yeni bir tarih yazma fýrsatýyla yüz yüzeyiz. Önümüzde bir seçim var ve bu seçim hiç olmadýðý kadar önemli. Kararýmýzý ne yoldan ne konuttan nede baþka bir hizmetten yana kullanacaðýz. Bu seçim tamamý ile bir yerel seçim olma özelliðini kaybetmiþ durumda. Oyunun rengi ne olursa olsun dinin dilin ýrkýn ne olursa olsun bu ülkenin vatandaþýysan, eðer bu ülke için bir tutam hayalin varsa büyük güçlü bir Türkiye düþlüyorsan, derdin twit atmak deðil de "Tarih yazmak"sa, HATIRLA TÜRKÝYE ; -Faizin tavan yaptýðý günleri, -Enflasyonun %60'larda gezdiði günleri, -IMF kapýlarýnda para diye dilenen hükümetleri, -Baþý kapalý diye üniversite kapýlarýndan devlet kapýlarýndan geri çevrilen kardeþlerimizi -28 Þubatlarý, -Ýmam Hatiplerin orta kýsýmlarýn kapatýlýp 8 yýllýk zorunlu eðitim adý altýnda dayatýlanlarý Okuma, dile dayanan bir etkinlik. Dil ve akýl birlikteliði; iradi bir yöneliþ. Ýnsanoðluna Allah tarafýndan verilen dili ve aklý kullanma yeteneðinin bir biçimi de okuma etkinliðidir ki, o bu sayede baþta ilahi kitaplar olmak üzere bütün yazýlý ürünlerden yaralanmaya çalýþýr. Okumak, ilahi emir. Allah, bizi okumaya elveriþli bir yapýda yaratmýþ. Akýl vermiþ, fikir vermiþ. Okuyarak ilahi emirleri öðrenmemizi istiyor. Öðrenmemizi, aklýmýzý kullanmamýzý, düþünerek yaþamamýz gerektiðini kutsal kitabýmýzda belirtiyor. Hadis-i Þerifler de okurunu geliþtirici son derece faydalý yazýlý kaynaklar olarak önümüzde duruyor. Onlarý okuduðumuzda hem evreni, hem insana dair özellikleri, hem de manevi hayatla-inançla ilgili konularla dünya ve ahirete ait durumlarý dini açýdan anlayýp kavramamýz mümkün. Okumak yola çýkmaktýr bilinçli olarak. Okumak, yeryüzündeki zihni ürünlerden faydalanmayý tercih etmektir. Okudukça çalýþýr zihin. Aklýn önemi kavranýr, bilgiye ulaþýlýr. Okumak, dünyaya açýlmaktýr. Müthiþ bir süreçtir o. Ýnsan kendini ve diðer insanlarý tanýr. Evrendeki gidiþatý anlamaya baþlar. Okumak geliþim sürecidir. Kemale ermenin en belirgin yollarýndan biridir; insanýn iyiye, güzele, doðruya ulaþmasýna vesile olan eserleri dikkatle okumasýyla mümkün bu sonuç. Okuma, akýl iþi. Hem akýl iþi, hem gönül iþi bir bakýma. Ýnsan zihni kadar gönlü ile de yaþar. Gönül dünyamýzýn duyarlýlýklarýnýn artýrýlmasýnda, yazýlý kaynaklarýn sunduðu imkanlardan yararlanmak da kiþiye lazýmdýr. Özellikle sanat eserlerinin bu sahadaki katkýsý azýmsanamaz. DEÐÝNMELER Uygarlýklar kendi kütüphanelerinin üzerinde yükselir. Kiþinin fikri geliþiminde uygarlýklara ait birikimler dahilindeki deðer yargýlarýný içeren, bunlarý etkili bir üslupla anlatan kaynaklar vardýr. Ýnsanlar onlarý okuyarak toplumsal deðerleri tanýr, öðrenir. Böylece kiþiliðini oluþturmada yol alýr. Okumak, zihni esnekliði artýrýr. Kalýplaþmaktan kurtarýr onu. Yeniliklere açýk hale getirir zihniyeti. Yaþamýn çeþitli halleriyle gelen fikri sýkýntýlara karþý dayanýklýlýðý artar insanýn. Hatta bu gibi durumlarý rahatlýkla çözümleyen kiþi, ondan çýkarýmlarda bulunarak, önemli yorumlamalara ulaþýp, güzel düþünceler üretebilir. Pozitif düþünüþün ana çizgisini yakalar. Bilimsel yaklaþýmlarý daha kolay kavrar. Mantýðýný kullanmayý öðrenir. Evet, okumak mantýksal bir etkinliktir metinlerdeki fikri dokuyu kavrayýþ özüyle. Neticede kiþi okuya okuya evrensel düzeyde katký saðlayabilir düþünce üretiminde bulunarak. Kütüphanelerdeki bir çok eserin bu tecrübeler sonucu kaleme alýndýðýný belirtebiliriz. Okumak, zihni donanýmý zenginleþtirir. Onun üretkenliðini artýrýr. Ýlim kapýsýndan girip, o yolda yürümesini saðlayabilir. Yaþadýðýmýz dönem, teknolojik imkanlarý sebebiyle, insanýn nazarýnda yazýlý-basýlý kaynaklarý ikinci plana çekiyor. Binlerce yýldýr dille anlatýlanýn sunuluþ biçimi deðiþiyor teknolojik araçlarýn geliþimiyle. Yazýlý sayfanýn yerini görüntülü ekran alýyor. Kitap raflarýnýn yerine ya da yaný baþýna bilgisayarlar diziliyor kütüphanelerde. Görüntülü okuma çaðýnýn içindeyiz artýk. Sanýrým insanlýk kütüphanelerdeki birikimini ekran aracýlýðýyla sunmanýn etkinliðini daha da artýracaktýr gelecekte. Asýl olan yazýlý kültürün okunmasýdýr. Okunarak hayatýn zenginleþtirilmesi ve güzelleþtirilmesidir. Türk dili, edebiyatý, sanatý, kültürü bu katkýya uygun bir içeriðe, yeterliliðe, birikime sahiptir. Yeter ki, okuyucu olarak onlardan yararlanma çabamýzý artýralým. Okumak uyanýklýk halidir. Anlamak, anlamlandýrmak ve zihnen etkin olmaktýr; bir bakýma, tabii okunan eser baðlamýnda, insanlýkla iletiþimde bulunmaktýr her an. giriyor. Çýkýyor, yine yapýyor. Yani bu iþi sanat edinmiþ. Hiçbir kural tanýmýyor. Peki bunu kim durduracak. Yüzlerce can yakýyor. Can yakanýn caný yanar. Bu durumlarý önlemenin iki yolu vardýr. Birisi eðitim, birisi cezadýr. Tashihi ahlak caizdir. Eþkýya zamanla halini düzeltir evliya olabilir. Tebdili ahlak ta mümkündür. Yani 50 sene evliya yaþar, ama Allah korusun eþkýya olabilir insan. Onun için ulu Allah, Kur'an'da büyük günahlardan olan katillik, zina, faiz, ana-baba hakký vs. gibi suçlarý iþleyenlere verilecek cezalarý (maddi ve manevi) anlatýrken hemen arkasýndan (femen tabe) Eðer piþman olurlarsa Allah onlarý affeder, baðýþlar diyor. Recim-zinanýn cezasý. Gýtal-katillik- kýsas, bunlarýn hemen arkasýnda tevbe zikredilmiþtir ve hafifletici sebepler uygulanmýþtýr. Beni Mahzun kabilesinden hýrsýzlýk yapan Fatýma adýndaki hanýma el kesme cezasý verilince, bu kabile bütün yollarý denediler mani olmak için, ama ceza kaldýrýlmadý. R.SAV. böyle durumlarda meselelerinizi resmiyete intikal etmeden halledin veya sulh olun iþ hakime kalýrsa hüküm ne ise o esastýr. Hiçbir aracý fayda vermez. Bakýnýz; "Bu Fatýma kadýnýn yerinde kýzým Fatýma da olsa elini kesirim" buyurmuþtur. Adalet yerine getirildi. R.SAV. Hz. Ayþe'ye, "Bu kadýnýn tedavisi yapýlacak. Bir sýkýntýya düþerse bu yüzden, devletçe bütün ihtiyaçlarý karþýlanacaktýr" buyurdular. Sonra Müslümanlarý mescide topladý ve þu tarihi hitabeyi okudu: "Ey nas þunu iyi bilin ki, hak teala sizden önceki ümmetleri aralarýndaki gerekli olan toplumsal adalete riayet etmedikleri için onlar aralarýndaki nüfuzlu, hatýrlý, güçlü birisi hýrsýzlýk, yolsuzluk, rüþvet vs. gibi bir suç iþlerse onlara göz yumar, bir yolunu bulup onlarý kurtarýrlardý. Fakat, zayýf, zavallý, gariban, kimsesiz, çaresiz birisi ayný suçu iþlerse o acýmasýzca cezasýný tatbik ederdi. Muhammed'in (SAV) nefsi kudretini kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki, hýrsýzlýk yapan beni mahzun kabilesinden olan Fatýma'nýn yerinde kýzým Fatýma'm da olsaydý, onun da elini keserdim" buyurdular. (Sürecek) -Türkiye'yi 50 cente muhtaç edenleri, -Bir gecede banka hortumlayanlarý, -Memur maaþýný zor ödeyen iktidarlarý, -Amerika önünde ceket baðlayan baþbakanlarý, -Hastane kapýsýnda saðlýk güvencesi olmadýðý için ölen insanlarý, -Parasýzlýktan temelinde býrakýlan projeleri ve daha sayamadýðým bir çok rezaleti yaþatanlarý hatýrla Türkiye. Ve UNUTMA TÜRKÝYE; -Türkiye'de gecelik faizi tabana çekenleri, -Üniversiteye liseye devlet kapýsýna baþörtüsü yolunu açanlarý, -Ülkeye okul, hastane, yol ve daha sayamadýðým nice hizmet yapanlarý, -Türkiye'yi IMF'nin kucaðýndan çekip alanlarý, -Kendi milli savunma hamlelerini bir bir gerçekleþtirenleri, -Türkiye'nin gücüne güç itibarýna itibar katanlarý, -Özgürlükler önünde engel býrakmayanlarý, -Silahlarý susturanlarý, -Sosyal devletin sýcaklýðý ile garibi gurabayý yalnýz býrakmayan mazluma yunus zalime yavuz olanlarý unutma Türkiye. Ülken için hayalin varsa vicdanýný sandýða götür. Yedi iklimin umudunu söndürme. Karar senin Türkiye Saðlýcakla kalýn Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: MART 2014 CUMARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Kastamonu'dan Ankara'ya 5 Çok etkilendiði ve Bediüzzamanýn mertliðine hayran kalmýþ, tekrar onu görmek emelinde olmuþtur. Emirdaða gelir, Çalýþkanlarýn müzahereti ile Bediüzzamaný ziyaret etmeden önce Kastamonuda vali Mitat Altýok ile üstadýn arasýndaki hadiseyi heyecan içinde anlatýr. Bediüzzaman komser Abdurrahmaný hatýrlar ve risaleleri okumasýný tavsiye eder. Bu ziyaret Abdurrahman efendiyi fevkalade tesir altýnda býrakýr. Dönerken Çalýþkanlara uðrar. Mehmmet Çalýþkan sorar: "Nasýl buldunuz üstadýmýzý? Abdurrahman bir iç çeker ve ciddileþir. "Ben bilirim üstadýnýzý. O öncede yamandý þimdide yamandýr" Bediüzzamnýn sayýsýz kahramanlýklarý vardýr. Bizler ancak anlatýlanlarý biliyoruz. "Bu zamanda selabetii diniye ile beraber cesareti fýtriye olmalýdýr" ifadesini de. (Son) ALIÞ 90,89 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER YÜKSEL GÜLLABÝBEY MAH. 29/B ( GÖÐÜS HAST.HASTANESÝ POLÝKLÝNÝÐÝ YANI) BUHARA DR SADIK AHMET CAD 17/A A-101 MARKET ve BÝM MARKET ARASI SEVÝNÇ M.AKÝF ERSOY CAD. NO:5/C ÞENYURT SAÐLIK OCAÐI YANI CUMARTESÝ DAMLA GÜMÜÞAÐA ÖZEL ELÝTPARK HASTANESÝ KARÞISI GÜNEÞ GAZÝ CAD. 77/D ( PÝRÝ BABA ÇAMLIÐI KARÞISI) PAZAR HÝTÝT U.KAVAK SAÐLIK OCAÐI YANI- ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 CUMARTESÝ 29 MART 2014 Çorum da 387 bin seçmen sandýða gidecek Kazanan Çorum olsun Recep Mebet Çorum da yarýn il genelinde ÝLÇELERÝN SEÇ- MEN SAYISI sandýkta Köyleriyle birlikte toplam 387 bin 560 seçmen Çorum un ilçelerinden oy kullanacak. Alaca da 156 sandýkta 25 bin 426, Bayat ta 84 sandýkta 14 bin 751, Boðaz- Yüksek Seçim Kurulu (YSK) nun açýkladýðý kale de 21 sandýkta 3 bin rakamlara göre, þehir merkezinde 274, Dodurga da 25 sandýkta kurulacak 546 sandýkta ise 165 bin 110 seçmen oy verecek. 5 bin 287, Ýskilip te 132 sandýkta 27 bin 649, Kargý da 84 sandýkta ismin belediye bin 235, Laçin de 22 sandýkta 4 bin 36, Mecitözü nde 73 sandýkta 13 bin baþkan adayý olarak yarýþacaðý Çorum merkezde 283, Merkez ilçede 774 Akkent Mahallesi nde 13 sandýkta 191 bin 667, sandýkta 3 bin 961, Bahçelievler Mahallesi nde 111 sandýkta 34 bin 41, Buharaevler Mahallesi nde 44 sandýkta 13 bin 684, Çepni Oðuzlar da 23 sandýkta 4 bin 973, Ortaköy de 30 sandýkta 6 bin 431, Osmancýk ta 153 sandýkta 32 bin 951, Sungurlu da 198 Mahallesi nde 5 sandýkta sandýkta 38 bin 959, 1.325, Çöplü Mahallesi nde 6 sandýkta 1.812, Uðurludað da ise 32 sandýkta 5 bin 638 seçmen oy Çorum da yarýn sandýkta toplam 387 bin 560 seçmen oy kullanacak. verecek. Gülabibey Mahallesi nde 83 sandýkta 24 bin 838, Belediye sýnýrlarý itibariyle seçmen ve sandýk sayýlarý ise þöyle: Kale Mahallesi nde 44 sandýkta 12 bin 972, Karakeçili Mahallesi nde 16 sandýkta 4 bin 657, Kunduzhan Mahallesi nde 5 sandýkta 1.338, Mimar Sinan Mahallesi nde 34 sandýkta 10 bin 27, Ulukavak Mahallesi nde 114 sandýkta 34 bin 652, Üçtutlar Mahallesi nde 48 sandýkta 14 bin 649, Yavruturna Mahallesi nde 19 sandýkta 5 bin 907, Yeniyol Mahallesi nde 4 sandýkta seçmen oy kullanacak. Ayrýca Çorum Cezaevi nde kurulacak sandýkta da oy kullanýlacak. Alaca 14 bin 516 (54), Bayat 4 bin 758 (20), Boðazkale (6), Dodurga 2 bin 114 (11), Ýskilip 14 bin 569 (54), Kargý 4 bin 83 (16), Laçin 966 (5), Mecitözü 3 bin 715 (15), Merkez ilçe 165 bin 110 (546), Oðuzlar 2 bin 738 (13), Ortaköy 2 bin 60 (8), Osmancýk 19 bin 944 (74), Sungurlu 22 bin 758 (82), Uðurludað 2 bin 597 (12), Düvenci (9), Aþdavul (6). Seçmenlere önemli hatýrlatma Recep Mebet Çorum da oy kullanma iþlemleri yarýn saat arasýnda gerçekleþecek. Yerel seçimde oy kullanacak seçmenlere uyarýlarda bulunan yetkililer, oy kullanma iþlemleri ile ilgili önemli bilgiler verdiler. KÝMLÝK ve SEÇMEN KÂÐIDINI UNUTMAYIN Yerel seçimde oy kullanabilmek için üzerinde T.C. numarasý yazan kimlik gösterilmesi gerekiyor. Geçerli bir kimliði olduðu halde, bu kimliðin üzerinde T.C. numarasý bulunmayan seçmen oy kullanamayacak. Kimliðinde T.C. numarasý yazmayanlar, seçmen bilgi kâðýdý veya nüfus müdürlüklerinden alýnmýþ nüfus kayýt örneðini gösterirlerse oy verebilecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) nun aldýðý karara göre, seçmenin kimliðinin tespitinde, T.C. kimlik numarasýný taþýyan; nüfus cüzdaný, kamu kurumlarýnca verilen soðuk damgalý kimlik kartý, pasaport, evlenme cüzdaný, askerlik belgesi, sürücü belgesi, avukatlýk kimlik belgesi gibi resimli ve resmî nitelikteki belgelerden birinin gösterilmesi gerekecek. Üzerinde T.C. kimlik numarasý olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin, oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanýnda ayrýca seçmen bilgi kâðýdýný veya nüfus müdürlüklerince verilmiþ nüfus kayýt örneðini de göstermesi gerekecek. ÜÇ FARKLI RENKTE ZARF Seçmenler oylarý üç ayrý renkteki zarflara koyarak sandýða atacak. Turuncu renkli zarfýn içine il genel meclisi üyeliklerine iliþkin turuncu renkli birleþik oy pusulasý konulacak. Mavi renkli zarfýn içine ise, Belediye baþkanlýðýna iliþkin mavi renkli birleþik oy pusulasý ile, belediye meclis üyeliðine iliþkin sarý renkli birleþik oy pusulasý ve büyükþehir belediye baþkanlýðýna iliþkin beyaz renkli birleþik oy pusulasý konulacak. Mor zarfýn içine de köy ya da mahalle muhtarý ve ihtiyar heyeti üyelerinin yazýlý olduðu oy pusulasý konulacak. SEÇÝM YASAKLARI YSK, yerel seçimlerin yapýlacaðý 30 Mart günü ile saatleri arasýnda alkollü içeceklerin satýþýný ve silah taþýnmasýný yasakladý. YSK nýn açýkladýðý seçim yasaklarýna göre; yerel seçimde oy verme günü olan 30 Mart 2014 Pazar günü sabah saat dan gece saat e kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satýlmasýnýn, içkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeþit alkollü içki verilmesinin, içilmesinin yasak olduðuna karar verilirken, oy verme günü oy verme süresince bütün umumi eðlence yerlerinin kapalý kalacaðýna, eðlence yeri niteliðini taþýyan lokantalarda yalnýz yemek verilebileceðine karar verildi. YSK, 30 Mart 2014 Pazar günü sabah saat dan gece saat e kadar, emniyet ve asayiþi korumakla görevli olanlardan baþka hiçbir kimsenin köy, kasaba ve þehirlerde silah taþýyamayacaðýna da karar verdi. YAYIN YASAÐI DE SONA ERECEK Yaygýn basýnda yer alan haberlere göre; YSK kararýnda, oy verme günü saat e kadar radyolar ve her türlü yayýn organlarý tarafýndan seçim ve seçim sonuçlarý ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapýlmasýný yasakladý. Öte yandan saat ilâ arasýnda radyolarda ve her türlü yayýn organlarýnda ancak YSK tarafýndan seçim ile ilgili olarak verilecek haber ve tebliðler yayýnlanabilecek. Seçim günü saat den sonra bütün yayýnlar serbest býrakýlýrken, ancak YSK tarafýndan gerek görülmesi halinde saat den önce de yayýnlarýn serbest býrakýlmasýna karar verilebilecek. SEÇMENÝN KÝMLÝK TESPÝTÝ Seçmenin kimlik tespitinde; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasýný taþýyan; Nüfus cüzdaný, Resmî daireler veya iktisadi devlet teþekküllerince verilen soðuk damgalý kimlik kartý, pasaport, evlenme cüzdaný, askerlik belgesi, sürücü belgesi, avukatlýk kimlik belgesi gibi kimliðini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birinin ibrazý gerekiyor. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasý olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanýnda ayrýca seçmen bilgi kâgýdýný veya nüfus müdürlüklerince verilmiþ nüfus kayýt örneðini ibraz etmesi þart. Ceza infaz kurumlarý ve tutukevlerinde tutuklu ya da taksirli Oy pusulasýnda AK Parti 10, CHP 24, MHP 26, SP 17 nci sýrada yer alýyor. suçlardan hükümlü bulunan seçmenlerden yukarýda sayýlan kimlik belgeleri bulunmayanlar için cezaevi idaresince verilmiþ belge kimlik belgesi yerine geçecek. Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarýnca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri seçmenin kimliðinin tespitinde geçerli deðil. OY KULLANMA SIRASI Seçmenler oylarýný aþaðýdaki sýrada kullanacaklar: Turuncu Zarf: Ýl genel meclisi üyeliklerine iliþkin turuncu renkli birleþik oy pusulasý turuncu renkli zarfa; Mavi Zarf: Belediye baþkanlýðýna iliþkin mavi renkli birleþik oy pusulasý ile belediye meclis üyeliðine iliþkin sarý renkli birleþik oy pusulasý ile Büyükþehir belediye baþkanlýðýna iliþkin beyaz renkli birleþik oy pusulasý mavi renkli zarfa; Mor Zarf: Köy seçimlerinde köy muhtarý ile köy ihtiyar meclisi üyelerinin birlikte yazýlý oldugu oy pusulasý, mahalle seçimlerinde mahalle muhtarý ile mahalle ihtiyar heyeti üyelerinin birlikte yazýlý oldugu oy pusulasý mor renkli zarfa. PARTÝLERÝN PUSULADAKÝ SIRALAMASI Yüksek Seçim Kurulu nun yaptýðý açýklamaya göre, 30 Mart 2014 Mahalli Ýdareler Seçimi ne katýlacak siyasi partilerin birleþik oy pusulasýndaki sýralamasý (soldan saða doðru) þu þekilde: 1. Hür Dava Partisi 2. Demokratik Sol Parti 3. Alternatif Parti 4. Doðru Yol Partisi 5. Toplumsal Uzlaþma Reform ve Kalkýnma Partisi 6. Halkýn Kurtuluþ Partisi 7. Türkiye Komünist Partisi 8. Genç Parti 9. Büyük Birlik Partisi 10. Adalet ve Kalkýnma Partisi 11. Muhafazakar Yükseliþ Partisi 12. Yurt Partisi 13. Demokrat Parti 14. Emek Partisi 15. Özgürlük ve Dayanýþma Partisi 16. Millet Partisi 17. Saadet Partisi 18. Hak ve Özgürlükler Partisi 19. Liberal Demokrat Parti 20. Barýþ ve Demokrasi Partisi 21. Baðýmsýz Türkiye Partisi 22. Ýþçi Partisi 23. Halklarýn Demokratik Partisi 24. Cumhuriyet Halk Partisi 25. Hak ve Eþitlik Partisi 26. Milliyetçi Hareket Partisi. Çorum merkezde kurulacak 546 sandýkta ise 165 bin 110 seçmen oy verecek. Muhtarlýkta kýyasýya yarýþ 14 mahalleye 51 muhtar adayý Recep Mebet Çorum da mahalle muhtarlarýnýn da belirleneceði Yerel Seçim için son dönemece girildi. Yarýn gerçekleþecek seçimde 14 mahallede toplam 51 muhtar adayý yarýþacak. EN FAZLA ADAY AKKENT TE Yaptýðýmýz araþtýrmaya göre en fazla muhtar adayýnýn yarýþacaðý mahalle Akkent olurken Kunduzhan, Mimar Sinan, Üçtutlar ve Yeniyol Mahallesi muhtarlarý ise seçime rakipsiz girecek. 30 Mart Mahalli Ýdareler Seçimi nde Akkent te 13, Bahçelievler de 7, Buharaevler de 7, Çepni de 3, Çöplü de 2, Gülabibey de 3, Kale de 2, Karakeçili de 3, Ulukavak ta 5, Yavruturna da 2, Kunduzhan, Mimar Sinan, Üçtutlar ve Yeniyol Mahalleleri nde ise birer aday yarýþacak. 3 MUHTAR BIRAKIYOR Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kaya, Karakeçili Mahallesi Muhtarý Mustafa Turhan, Yavruturna Mahallesi Muhtarý Feyyaz Topaktaþ ýn yeniden aday olmadýðý seçimde yarýþacak isimlerden 4 ü bayan 47 si ise erkeklerden oluþuyor. Alfabetik sýralamaya göre mahalleler ve muhtar adaylarýnýn isimleri þu þekilde: AKKENT MAHALLESÝ - Ahmet Keklikci - Bekir Baþýbüyük - Bekir Tanrýkulu - Fadime Güven - Hasan Gözübüyük - Hayri Özbulat - Ýhsan Kara - Mustafa Mensur - Mustafa Þenol - Mustafa Ünver - Necip Güler - Rukiye Eskisakal - Þaban Çam BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ - Ali Günindi - Arap Filiz - Ayþe Onat - Ergün Kurt - Evren Turgut - Hasan Kýzýltepe - Mustafa Gökay BUHARAEVLER MAHALLESÝ - Abdulkadir Erdoðan - Ali Osman Altýnörs - Hamza Koçak - Mehmet Ýlbaþ - Mehmet Kýlýç - Radi Eser - Seyfi Pekcan Çorum da 14 mahallede toplam 51 muhtar adayý yarýþacak. ÇEPNÝ MAHALLESÝ - Hasret Sarýþýn - Mehmet Þahinbaþ - Mevlüt Gezer ÇÖPLÜ MAHALLESÝ - Fahri Düzgün - Yýlmaz Kýlcý GÜLABÝBEY MAHALLESÝ - Dursun Taþkaya - Hikmet Durgun - Orhan Avcý KALE MAHALLESÝ - Ali Þahin - Dudu Sýr KARAKEÇÝLÝ MAHALLESÝ - Erdal Þahan - Mehmet Aydýn - Tunay Þahin KUNDUZHAN MAHALLESÝ - Kadir Akçal MÝMAR SÝNAN MAHALLESÝ - Fevzi Þeker ULUKAVAK MAHALLESÝ - Fýrat Özdamar - Hanefi Özdemir - Mahmut Ahýska - Sait Pamir - Þeref Çöl ÜÇTUTLAR MAHALLESÝ - Mehmet Bölükbaþ YAVRUTURNA MAHALLESÝ - Haydar Uzer - Metin Kaþar YENÝYOL MAHALLESÝ - Seydi Demiray

15 CUMARTESÝ 29 MART 2014 AK Parti den Ortaköy ve Aþdaðul çýkarmasý AK Parti dün Ortaköy lý olur. Taner baþkaný beilçesi ve Aþdaðul beldesine lediye baþkaný seçiyorsuçýkarma yaparak gövde nuz bizde Ortaköy'ü TOgösterisi yaptý. KÝ ile tanýþtýrýyoruz" diye konuþtu. Yaðmur yaðýþýna raðmen Ortaköy ve Aþdaðul ORTAKÖY'ÜN beldesinde düzenlenen mive AÞDAÐUL'UN BEtinglerde vatandaþlar AK LEDÝYE BAÞKANI GÝParti kadrolarýna program BÝ ÇALIÞAYIM boyunca yalnýz býrakmadý. Belediye Baþkaný Ýlk olarak Ortaköy ilçesini Muzaffer Külcü ise, 30 ziyaret eden AK Parti ÇoMart'ta AK Parti kadrolarum Milletvekili ve TBMM rýna destek verilmesini Ýdare Amiri Salim Uslu, isteyerek, "Taner Ýspir ve Çorum Belediye Baþkaný Mehmet Çelik kardeþlemuzaffer Külcü ve AK Parrimize sahip çýkýn. Onlati Merkez Ýlçe Baþkaný ra yetkiyi verin bende Mustafa Köse, AK Parti Or- Uslu ve Külcü, AK Parti Ortaköy Belediye Baþkan Adayý Taner Ýspir e destek verdi. Ortaköy ve Aþdaðul beletaköy Belediye Baþkan adayý diye baþkaný gibi çalýþataner Ýspir ve Aþdaðul Beyým" dedi. lediye baþkan adayý Meh30 Mart'ta sandýklar met Çelik'e destek istediler. açýldýðýnda Türkiye'de TANER BAÞKANA bir çok belediyede oldudestek VERÝN SORUNðu gibi AK hizmetlerin LARI BÝRLÝKTE ÇÖZEdevam edeceðini dile gelým tiren Külcü, "Ortaköy giak Parti Çorum milbi bazý ilçelerimiz var ki letvekili ve TBMM Ýdare gerçek anlamda AK Parti Amiri Salim Uslu, yerel sebelediyeciliðiyle tanýþçimlerin 1825 günde bir kez madý, tanýþamadý. Türkitekrarlandýðýna dikkat çekeye'de nasýl belediyecilik rek, "1824 gün Ortaköylüyapýlacaðýný, belediyeciyüz diyebilirsiniz. 1825'ci lik hizmetinin ne olduðugün Ortaköy'ün sorumlulunu Ýstanbul'da baþbakanýðunu siz düþünün. Ortamýz gösterdi yýlýnköy'ün yaþanabilir bir ilçe da Ýstanbul çöp daðlarýndüzenlenen mitinglere vatandaþlar büyük ilgi gösterdi. olmasý sizin vereceðiniz oydan geçilmezdi. Sularý larla mümkün olacak. Oy içilmezdi. Trafikten verirken aklýnýza vicdanýnýaraçlar hareket etmezdi. za oy verin. Taner baþkana Milletimiz inandý güvendestek verin sorunlarýnýzý di Ýstanbul'un anahtarýný birlikte çözelim. Partiler o dönem baþbakanýmýza farklý olabilir ama 1825 teslim etti. Orada bir bagünde bir gün Ortaköylü þarý hikayesi baþladý. olalým. Bunun sorumlulubugün dalga dalga yayýlðunda hareket edelim ona dý. Türkiye'nin her taragöre oy verelim" dedi. fýný kuþatýr hale geldi" dedi. Yaðmura raðmen kendilerini yalnýz býrakmayan Ortaköy ve Aþdapartililere teþekkür eden Usðul'un bunu istediðini dilu, 30 Mart günüde Ortale getiren Külcü, "Bunun köy'de kurulacak olan sanyolu belli. Bunun yolu dýklardan da oylarýn beresandýktan geçiyor. Yolun ketlinmiþ olarak çýkacaðýný CHP'lisi, MHP'lisi olbelirtti. maz. Musluktan akan sukülcü, Aþdaðul Belediye Baþkan Adayý Mehmet Çelik le birlikte halký selamladý. yun partisi ideolojisi olak Parti iktidarýnda ilmaz. Gelin el ele verelim. Hepimiz Ortaköy için düþünelim. Yürekçeye 37 milyon TL yatýrým yapýldýðýný açýklayan Uslu, "Çorum-Orlerimiz Ortaköy ve Aþdaðul için atsýn. sandýklarý patlatalým diyetaköy yolunun yol projesinin ihalesini yaptýk. Bugünlerde bitecek. ceksiniz. Belediyecilik baþka bir iþ. Çorum belediyesi olarak 24 Buradan Çorum'a kadar yüksek standartlý yolda gideceðiz. Proje bibelde, 13 ilçemize hepsine aðabeylik yaptýk. Ýçme suyu problemini ter bitmez inþaat ihalesine çýkacaðýz. Kültür ve Turizm Bakanlýçözemiyorsan, asfalt problemini çözemiyorsan kötü belediye baþðý'ndan buraya bir heyet gönderdim. Þapinuva yolu turizm yolu kanýsýn. Bir çok ilçemiz, beldemiz Ýller Bankasý'ndan gelen daha kapsamýna alýndý. O yol turizm kapsamýna alýnýnca karayollarý o yofazla payý bizden aldýlar. Ýlçe ve beldelerimize 8 milyon TL'lik yalu yapacak. Aþdaðul'da atýl halde bulunan YÝBO ise Adalet Bakantýrým yapmýþýz. Bundan sonrada yapmaya devam edeceðiz" diye lýðý'na devri yapýldý. Orasý açýk cezaevi yapýlacak. Taner baþkaný Alkonuþtu. lah'ýn izniyle seçim sandýklarý açýldýðýnda baþkan koltuðunda göreceðiz. Doðru aday seçeceðiz. Ýthal adaylarla bu iþ olmuyor. KendiÇORUM BELEDÝYESÝ ÝLE KARDEÞ OLACAKLAR ni emanetçi görüyor. Önce kendi iþini görüyor. Vatandaþýn iþi, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ise, Ortaköy ve memleketin iþi ikinci planda diyor. Kendi þahsi iþleri geliyor. Kimin Aþdaðul'un seçime hazýr olduðunu belirterek, "Ortaköy ve Aþdaþahsi meseleleri Ankara'ya getirdiðini, yapýlan iþleri sizden esirgeðul'da öyle bir destek vereceðiz ki sandýklarý patlatacaðýz. Taner ve diðini biliyor. Kanalizasyon yapýldý. Karayollarý izin verdi. Kim almehmet baþkanlarýmýz 31 Mart'ta yola devam edecekler. Her iki dý bu izni ben aldým ben. Bu ne demek tüm yapýlan iþlerin devam baþkanýmýzda yaþadýklarý yerlerin ihtiyaçlarýný tespit etmiþler. 31 etmesi bakýmýndan baþarýyla sürdürmesi açýsýndan buradaki beledimart'tan itibaren buralar için hazýrladýklarý projeleri hayata geçireye baþkaný iktidar partisi ile olursa hizmetlerin buraya gelmesi hýzcekler" dedi. (ÝHA) Þenol: Akkent hak ettiði hizmeti alacak Recep Mebet Akkent Mahallesi Muhtar Adayý Mustafa Þenol, yarýn yapýlacak yerel seçimin Çorum a ve Akkent Mahallesi ne hayýrlar getirmesini diledi. Akkent in hak ettiði hizmeti almasý için canla baþla çalýþacaðým diyen Mustafa Þenol, Ekibimle Akkent Mahallesi Muhtar Adayý Þenol, ekibiyle birlikte hizmete talip olduðunu vurguladý. birlikte mahallemize hizmete talibim dedi. Akkent Mahallesi Muhtarlýðý na aday olan diðer isimlere baþarýlar dileyen Þenol, yaptýðý açýklamada þu ifadelere yer verdi: Akkent'in sorunlarýný yakinen biliyorum. Nüfus yoðunluðu bakýmýndan önemli bir potansiyele sahip olan Akkent'in daha iyi hizmetlere layýk olduðuna inanýyorum. Bunun için ekibimle birlikte Akkent'e hizmete talibim. El ele, gönül gönüle ve yürek birliði ile güzel mahallemizi Rölyef sanatýnda Türkiye nin sayýlý isimleri arasýnda gösterilen Üstad Dizayn sahibi Volkan Kozan, hazýrladýðý tabloyu Pursaklar Belediye Baþkaný Selçuk Çetin e hediye etti. Volkan Kozan, Ankara nýn Pursaklar ilçesi için hazýrladýðý kabartma tablo ile büyük beðeni topladý. Volkan Kozan dan takdir toplayan eser Çorumlu sanatçýdan Tebessüm Þehri tablosu Recep Mebet Pursaklar ýn gözde mekanlarýndan ÞeÇorumlu rölyef sahit Salim Akgül Parký, natçýsý Volkan Kozan, Ankara nýn Pursaklar iltebessüm Konaðý, Abçesi için hazýrladýðý kadurrahim Karakoç bartma tablo ile büyük Kongre Merkezi, Hicbeðeni topladý. ret Camii, Mehmet Þehirlerin tarihi ve Akif Ersoy Sosyal Teturistik mekanlarýný kasisleri, Nezaket Okulu, bartma tablolara nakþeþehitlik Anýtý ve Muhden Volkan Kozan, Tetarlýk Binasý nýn resbessüm Þehri olarak tamedildiði rölyef tablonýnan Pursaklar için özel sunu ilgiyle inceleyen bir rölyef çalýþmasý yapselçuk Çetin, baþarýlý tý. çalýþmasýndan dolayý Rölyef sanatýnda Çorumlu sanatçýyý kuttürkiye nin sayýlý isimlayarak teþekkür etti. leri arasýnda gösterilen Üstad Dizayn sahibi Cumhurbaþkaný Volkan Kozan, hazýrlaabdullah Gül, Baþbadýðý tabloyu Pursaklar kan Recep Tayyip ErBelediye Baþkaný Seldoðan, TBMM Meclis Selçuk Çetin, Volkan Kozan (solda) ý tebrik etti. çuk Çetin e hediye etti. Baþkaný Cemil Çiçek, Pursaklar Belediyesi tarafýndan geçtiðimiz bazý bakanlar ile çok sayýda yerli ve yabancý isme günlerde Mehmet Akif Ersoy Sosyal Tesisleri nde eserleri hediye edilen Kozan ýn Diyarbakýr, Çodüzenlenen bir programa katýlan Kozan, Baþkan rum, Bayat ve Osmancýk için hazýrladýðý rölyef Selçuk Çetin e sürpriz hediyesini sundu. tablolarý da mevcut. Örnek proje meyvelerini veriyor Gençler, Çamlýca için kollarý sývadý Recep Mebet Çorum un Laçin ilçesinde hayata geçen Çamlýca Gençliði Buluþuyor Sorunlar Çözülüyor adlý proje meyvelerini vermeye baþladý. Çamlýca Camii Din Görevlileri Sinan Yetiker ve Engin Kahriman öncülüðünde organize edilen toplantýlarla baþlayan proje dahilinde geçtiðimiz günlerde Tavuk Yetiþtiriciliði konulu seminer düzenlendi. Laçin Kaymakamý Mehmet Erhan, Çamlýca Belediye Baþkaný Adem Yýlmaz ve bazý muhtar adaylarý ile belde halkýnýn katýldýðý seminerde Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü nde görev yapan veterinerler tarafýndan uygulamalý bilgiler verildi. Program hakkýnda bilgi veren Sinan Proje dahilinde Tavuk Yetiþtiriciliði konulu seminer düzenlendi. Yetiker, düzenledikleri çerçevesinde yaptýklaolarak kültürel ve ekotoplantýlarla belde halrý istiþare toplantýlarýnnomik anlamda kýsa kýnýn geçimine destek da alýnan kararlar doðsürede önemli iþlere saðlamayý ve ülke ekorultusunda adýmlar atimza atacaðýz. Yapanomisine katkýda bumaya devam edeceklecaðý iþi ehli ile istiþare lunmayý amaçladýklarini dile getiren Yetiedene, o iþin en güzeli rýný söyledi. ker, Gençlerimizin ginasip olur hadisi þeririþimleriyle hayat bufini rehber edinerek Çamlýca Gençlilan proje ile eðitimli ve Beldemiz için çalýþmaði Buluþuyor Sorunlar planlý çalýþmaya baðlý ya devam edeceðiz Çözülüyor adlý proje Mustafa Þenol aydýnlýk yarýnlara taþýmanýn mücadelesini vereceðim. Bugüne kadar mahallemize emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. 'Daha yaþanabilir bir Akkent' sloganýyla çýktýðým bu yolda tüm mahalle sakinlerimizin desteðini bekliyorum. 15 Çamlýca Gençliði Buluþuyor Sorunlar Çözülüyor adlý proje meyvelerini vermeye baþladý.

16 16 CUMARTESÝ 29 MART 2014 Hava tahminlerinde tam isabet Seçim günü Çorum da hava nasýl olacak? Seçimde görevli eðitimcilerden ücret talebi Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Mali Ýþlerden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Bulanýk, mahalli idareler seçimlerinde sandýk kurullarýnda ve il/ilçe seçim kurullarýnda görevli olmalarý nedeniyle zorunlu olarak eðitime tutulmalarýndan dolayý yönetim/ders görevini ifa edemeyen yönetici ve öðretmenlerin, bu sürelere rastlayan aylýk karþýlýðý ders ve ek ders görevlerini yapmýþ sayýlarak söz konusu tarihlere iliþkin ek ders ücretlerinin ödenmesi konusunda gereðinin yapýlmasý için Genel Merkez aracýlýðýyla Milli Eðitim Bakanlýðý na yazýlý müracaatta bulunduklarýný söyledi. Bulanýk, açýklamasýnda þunlarý söyledi: Milli Eðitim Bakanlýðý Yönetici ve Öðretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Ýliþkin Kararda, Ba- Yaðýþlarla birlikte hava soðuyacak. Meteoroloji Müdürlüðü'nden edinilen bilgiye göre,karadeniz Bölgesi, hafta sonu kuzeyden gelecek olan soðuk havanýn etkisi altýna girecek. Bölgenin bazý bölümlerinde kar yaðýþý, buzlanma ve don bekleniyor. 30 Mart Pazar günü Çorum'da sýcaklýk 7 dereceye kadar düþecek. Meteoroloji 10. Bölge Tahmin Ve Uyarý Merkezi'nden (BTUM) yapýlan açýklamada, "Bölgemizin; Orta Akdeniz üzerinden gelen yaðýþlý sistem ile Cumartesi akþam saatlerinden itibaren kuzeyden gelen soðuk havanýn etkisine gireceði tahmin ediliyor. Bugün aralýklarla devam edecek saðanak yaðmurun, akþam saatlerinden itibaren bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde karla karýþýk yaðmur ve kar, kýyý kesimlerde ise yer yer karla karýþýk yaðmur þeklinde olmasý bekleniyor. Yaðýþlý sistemin yarýn sabah saatlerinde Samsun'un doðu ilçeleri ile Ordu çevrelerinde görüldükten sonra bölgemizi terk etmesi bekleniyor" denildi. Sýcaklýk düþecek Açýklamada þu bilgilere yer verildi: "Lodosun etkisi ile bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sýcaklýklarýnýn; bugün rüzgarýn kuzeye dönmesiyle birlikte önce mevsim normallerine, akþam saatlerinden itibaren ise kuzeyden gelecek soðuk havanýn etkisi ile mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altýna gerileyeceði, hafta baþýndan itibaren ise hissedilir derecede artacaðý tahmin ediliyor. Rüzgarýn; bugün kuzey ve kuzeybatý (karayel) zamanla kuzeydoðudan (poyraz) orta kuvvette, kýyý kesimlerde kuvvetli (40-60 km/saat) ve denizlerde ise kýsa süreli fýrtýna (50-70 km/saat) þeklinde esmesi bekleniyor. Kýyý kesimlerde Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Mali Ýþlerden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Bulanýk kanlýða baðlý her derece ve türdeki okul ve kurumlar ile diðer eðitim kurumlarýnda görevli yönetici ve öðretmenlerin aylýk ve ücretle okutacaklarý veya okutmuþ sayýlacaklarý haftalýk ders saatlerinin sayýsý, ders görevi alacaklarýn nitelikleri ve benzeri diðer hususlar belirlenmiþtir. Söz konusu kararýn 25. maddesinde, Bu Karar kapsamýnda ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapýlmýþ olmasý, ek ders görevinden sayýlan veya ek ders görevinin yapýlmýþ sayýlacaðý hâller bakýmýndan ise bu Kararda belirlenen koþullarýn oluþmasý þarttýr. Ek Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Meteoroloji Genel Müdürlüðü (MGM) son 11 yýlda Çorum a yaptýðý yatýrýmlarla hava tahminlerindeki isabet oranýný yüzde 90 ýn üzerine çýkardý. MGM, 2014 yýlý ve sonrasý için Çorum a yapacaðý yatýrýmlar ile hava tahminlerinde tam isabeti yakalamayý hedefliyor. 11 yýlda 13 OMGÝ kuruldu Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu, Meteoroloji alanýnda 2003 yýlýndan günümüze kadar Çorum da tarihinde görülmemiþ hýzda ilerleme kaydettiklerini ifade ederek, 2003 yýlýndan önce Çorum da Otomatik Meteoroloji Gözlem Ýstasyonlarý (OMGÝ) yoktu yýllarý arasýnda 13 adet OMGÝ yi Alaca, Ýskilip Mecitözü, Çorum, Oðuzlar, Ortaköy, Osmancýk, Sungurlu, Boðazkale, Dodurga, Kargý, Laçin ve Uðurludað da kurduk dedi. 12 OMGÝ daha kurulacak MGM nin Çorum a yapacaðý meteorolojik yatýrýmlara 2014 ve sonrasýnda da devam edeceðini vurgulayan Bakan Eroðlu, yeni projeler kapsamýnda Dünya Meteoroloji Teþkilatý (WMO) standartlarýnda 12 adet OMGÝ nin daha Çorumlular ýn hizmetine sunulacaðýný söyledi. Öðretmen ve öðrencilere eðitim verilecek Meteoroloji konusunun önemli olduðunu ve Milli Eðitim Bakanlýðý ile Orman ve Su iþleri Bakanlýðý arasýnda okullarda öðretmen ve öðrencilere meteoroloji konusunda eðitim verilmesi için protokol imzalandýðýný vurgulayan Eroðlu, 22 milyonluk Milli Eðitim camiasý ile böyle bir protokolü imzaladýðýmýz için mutluyuz. Meteoroloji Genel Müdürlüðü elemanlarý bütün okullara giderek, iklim deðiþikliði hakkýnda, genel meteorolojik tahminler nasýl yapýlýyor ve bunlara nerelerden ulaþmak mümkün bu konular hakkýnda bilgi verecek diye konuþtu. Meteorolojik tahminlerde dünyada ilk 7 ye girdik Biz özellikle küresel olarak Balkanlar, Kafkaslar, hatta Orta Asya'ya kadar, Akdeniz ülkelerine kadar meteoroloji tahminlerde en ileri noktadayýz diyen Eroðlu, Dünyada Meteorolojik tahminlerde ilk 7'ye giren, teknolojide ilk 7'ye giren Meteoroloji Genel Müdürlüðümüz var. Hakikaten gurur duyuyoruz. Biz þu ana kadar bütün Türkiye'de 700'den fazla otomatik meteoroloji istasyonu kurduk. 10'dan fazla meteorolojik radarlarýmýz var, her yerde hatta ilk defa denizlerde dahil otomatik meteorolojik ölçümleri kurduk. Dünyanýn sayýlý bir bilgi iþlem merkezimiz var. Bütün dünyadaki aletleri kalibirize edebilecek, kalibirasyon merkezimiz var. Hakikaten teknolojide ileri noktaya geldik. dedi. MGM nin internet sitesinden günlük ve haftalýk tahminleri görmenin mümkün olduðunu söyleyen Bakan Eroðlu, Hatta karayolunda buzlanma var mý yok mu bunlarý dahi Meteoroloji nin internet sitesinden görmek mümkün diye konuþtu. ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleþtirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleþtiðine iliþkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diðer gerçekleþtirme görevlileri müteselsilen sorumludur hükmü yer almaktadýr. Görüldüðü gibi, Bakanlýk kadrolarýnda görev yapan yönetici ve öðretmenlere ek ders ücreti ödenebilmesi, ders görevin fiilen yapýlmýþ olmasý veya Milli Eðitim Bakanlýðý Yönetici ve Öðretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Ýliþkin Kararýn 16. maddesinde belirlenen durumlarla sýnýrlý olarak ders görevinin yapýlmýþ sayýlmasýna baðlý bulunmaktadýr. Kararýn mezkûr madde hükmü gereðince, Bakanlýða baðlý Yaðýþlarla birlikte hava soðuyacak. hafif, iç ve yüksek kesimlerde ise kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor. Sýcaklýklardaki ani deðiþim, kar yaðýþý, buzlanma ve don ile beklenen kuvvetli rüzgarýn oluþturabileceði olumsuzluklara karþý (ulaþýmda aksamalar, zirai don, gribal enfeksiyon, baca gazý zehirlenmeleri vb.) ilgililerin ve vatandaþlarýmýzýn dikkatli ve tedbirli olmasý gerekmektedir. Seçim günü; bugün ve yarýn meydana gelmesi beklenen kar yaðýþý ile birlikte sýcaklýklarda beklenen ani düþüþlerden dolayý, seçim sabahý iç ve yüksek kesimlerde beklenen kar yaðýþý ile birlikte buzlanmanýn ulaþýmda aksamalara neden olabileceðinden tedbirli olunmasý gerekmektedir." eðitim kurumlarýnda görev yapan yönetici ve öðretmenlerin, seçim çalýþmalarý nedeniyle kurslara katýldýklarý günlerde aylýk ve ek ders ücreti karþýlýðý ders görevlerini yapmýþ sayýlmalarý gerektiðini belirten Bulanýk, Eðitim-Bir-Sen Genel Merkezi nin Milli Eðitim Bakanlýðý na bir yazý göndererek, 30 Mart 2014 mahalli idareler seçimlerinde sandýk kurullarýnda ve il/ilçe seçim kurullarýnda görevli olmalarý nedeniyle zorunlu olarak eðitime tutulmalarýndan dolayý yönetim/ders görevini ifa edemeyen yönetici ve öðretmenlerin, bu sürelere rastlayan aylýk karþýlýðý ders ve ek ders görevlerini yapmýþ sayýlarak söz konusu tarihlere iliþkin ek ders ücretlerinin ödenmesini istediklerini söyledi. Çorum Belediyesi Kadýn Kültür Sanat Merkezi mahalleler arasý kaynaþma pikniði düzenledi. Kaynaþma pikniðinde ümmet için dua Çorum Belediyesi Kadýn Kültür Sanat Merkezi mahalleler arasý kaynaþma pikniði düzenledi. Kadýn Kültür Sanat Merkezi tarafýndan Hýdýrlýk'ta düzenlenen pikniðe Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü ve Belediye baþkan yardýmcýlarýnýn eþleri katýldý. Ulukavak, Mimar Sinan, Gülabibey, Bahçelievler mahallelerinden çok sayýda kadýnýn katýldýðý kaynaþma pikniðinde Türkiye'nin milli birlik ve beraberliði için dua edildi. Suriye için de dua edilen piknikte konuþan Hatice Külcü, Türkiye, bütün Enise Aðbal Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkan Adayý Ufuk Erdem, görüþ alýþveriþinde bulunmak üzere Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) ný ziyaret etti. Ziyarette TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile görüþen Erdem, 6 Nisan 2014 tarihinde gerçekleþtirilecek seçimde Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkanlýðý'na aday oldu- Emre Kut Çorum Belediyesi Kamyon, Hizmet Aracý ve Ýþ Makinasý Kiralanmasý Hizmet Alýmý ihalesi yaptý. Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn'ýn baþkanlýðýnda ihale komisyonu tarafýndan dün gerçekleþtirilen ihalenin yaklaþýk maliyeti 756 bin 355 TLolarak açýklandý. Ýhaleye Furkan Nakliyat, Þükrü Türkoðlu, ECS Petrol Ürünleri, Örnektur Turizm, Metin Hafriyat, Altýnok Otomotiv, Arslan Nakliyat olmak üzere 7 ayrý firma teklif verdi. Ýhalede en düþük teklifi 750 bin 310 TL ile Örnektur Turizm verdi. Pikniðe Hatice Külcü ve Belediye baþkan yardýmcýlarýnýn eþleri katýldý. mazlum milletler için duðu hizmetlerden bir þans olduðunu söyleyerek bir sýðýnak. Bizler, dünyadaki bütün mazlumlar son derece memnun olduklarýný söylediler. Belediye Baþ- kaný Muzaffer Külruz" için, dua ediyo- Özellikle Mahalle cü'ye ve eþi Hatice dedi. Pikniðe katýlan kadýnlar, Belediyenin kendilerine yapmýþ ol- Kültür Merkezlerinin açýlmasýnýn hem mahalleleri için hem de kendileri için önemli Külcü'ye teþekkür ettiler. Koltuk için deðil hizmet için ðunu hatýrlatarak, Koltuk için deðil, hizmet için aday oldum. Koltuklar, makamlar gelip geçicidir. Önemli olan bu iþ bittiðinde geride gü- Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkan Adayý Ufuk Erdem,TSO yu ziyare etti. zel bir þeyler býrakabilmiþ letme Bölümü lisans olmasýný diledi. olmaktýr" de- mezunu olduðunu, þu Çorum TSO di. ana kadar adýnýn hiçbir Baþkaný Çetin Baþaranhýncal Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý'na daha önce tahsilli bir baþkan seçilmediðini ifade eden Erdem, kendisinin Ýþdýðýný, þaibeye karýþma- bundan sonra da olmayacaðýný vurgulayarak, seçimlerin bütün oda üyelerine ve Çorum'a hayýrlý da, seçim- lerin hem Çorum'a, hem de þoför ve nakliyeci esnafý için hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Belediye'de hizmet aracý ihalesi Ýhale Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn'ýn baþkanlýðýnda yapýldý. Çorum Belediyesi Kamyon, Hizmet Aracý ve Ýþ Makinasý Kiralanmasý Hizmet Alýmý ihalesi yaptý.

17 CUMARTESÝ 29 MART 2014 MHP hesap soracak MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, miting meydanlarýnda Allah diyenlerin kapalý kapýlar arkasýnda Kuran-ý Kerim le dalga geçmelerini kýnadýklarýný ve ayetlerle alay edenlerden hesap soracaklarýný söyledi. Konuyla ilgili açýklama yapan Lek, þunlarý kaydetti; Biz parti olarak dinimizin siyasete alet edilmesine her zaman karþý çýktýk. Fakat AKP ve onun uzantýlarý her fýrsatta dinimizi kullanmaktan geri durmadýlar. Nitekim Egemen Baðýþ a ait olduðu iddia edilen ses kayýtlarý da bunun bir göstergesidir. Adamlar vatandaþý Allah ýn adýyla kandýrmayý ve halkýn samimi duygularýný sömürmeyi bir iþ edinmiþler. Þimdi de sandýkta yolsuzluklarýný aklamanýn derdine düþtüler. Yolsuzluklardan aklanma yeri sandýk deðil yargýdýr. Ayetle alay ediyorlar, ellerindeki iktidar gücü Ýsmail Lek ile yargýdan kaçýyorlar. Yazýklar olsun. Nitekim bizim basýna yansýyan açýklamamýzdan sonra Ege- men Baðýþ tarafýndan bize açýklama gönderildi. Hâlâ yalanýn dolanýn arkasýna sýðýnýyorlar. Sandýkta milletimiz ayetle alay edenlere þamar vuracaktýr. Ýslam dini kimsenin tekelinde deðildir. AKP eski Bakan Egemen Baðýþ ile gazeteci Metehan Demir arasýnda geçen ve internette yayýnlanan telefon kayýtlarýnda kullanýlan ifadeler bu milletin hiçbir þekilde kabul etmeyeceði ifadelerdir. Miting mey- danlarýnda Allah diyenlerin kapalý kapýlar arkasýnda Kuran-ý Kerim le dalga geçmeleri karþýsýnda AKP lilerin suskunluðu ise acýnacak bir halde olduklarýný göstermektedir. MHP sizin ensenizdedir. Polislerin, hâkimlerin, savcýlarýn yerini deðiþtirerek yargýdan kaçmak kolaydýr. Ama unutmayýn bugünün bir de yarýný vardýr. Ve sandýkta cevabýnýzý alacaksýnýz. Saatçi: Vatan hainliði Enise Aðbal Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve SaðlýkSen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Gezi olaylarý ile baþlayýp 17 Aralýk operasyonuyla zirve yapan millet iradesini deðersizleþtirme giriþimlerinin, özel hayatýn gizliliðini ihlal etmekten, devletin temeline dinamit koyma hainliðine kadar vardýrýldýðýný söyledi. Güvenlik toplan- týsýnýn illegal dinlenmesi Türkiye nin istikrarýyla oynamak isteyen yapýlarýn açýk bir operasyonudur diyen Saatçi, Uluslararasý stratejik görüþmelerin dinlenmesi tarihi katliamlarla dolu ülkelerin ekmeðine yað sürmüþ ve terör devleti Ýsrail ile kendi vatandaþlarýna kan kusturan zalim Esed'in zulümlerine son verecek iradeyi sabote etmeye yöneliktir. Dün demokratik devlet özlemiyle her türlü vesayetle mücadele ediyor ve milletin devletine geçiþi savunuyorduk. Þimdi de milleti devletsiz býrakma giriþimlerine karþý duruyoruz. Güvenlik toplantýsýnýn illegal dinlenmesi Türkiye nin istikrarýyla oynamak isteyen yapýlarýn açýk bir operasyonudur. Ulusal güvenliði, birlik ve beraberliði hiçe sayacak þekilde stra- Ahmet Saatçi tejik bir toplantýda yapýlan konuþmanýn dinlenmesi ve sýzdýrýlmasý en hafif þekliyle vatan hainliðidir. Dinlemeler, þantajlar, montajlar ve yalanlarla ülkemizi Büyük Türkiye idealinden saptýrma mücadelesi verenler, ihanette sýnýr tanýmayanlar ve casusluk faaliyeti yapanlar derhal ortaya çýkartýlmalý, en aðýr þekilde cezalandýrýlmalýdýr. diye konuþtu. Mavi Marmara da Paralel in parmaðý mý var? Mavi Marmara baskýnýný yapan Ýsrail komandolarýnýn elinde, filodaki etkin isimlerin yer aldýðý bir liste bulunduðunu söyleyen Avukat Müþir Deliduman, 'Bu listeyi Ýsrailliler e paralel terör örgütü mensuplarý mý verdi?' diye sordu. Mavi Marmara davasýnýn beþinci duruþmasý önceki gün Ýstanbul 7. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. 19 farklý ülkeden hukukçular, Çorum dan ÝHH Çorum Temsilcisi ve Mavi Marmara Gazisi Selim Özkabakçý ve Mavi Marmara maðdurlarý katýldý. Duruþmada maðdur ve müþtekilerin ifadelerinin alýnmasýna devam edildi. Maðdurlardan Özlem Þahinermiþ'in avukatý Müþir Deliduman, Ýsrail askerlerinin ellerinde gemiye katýlan bazý kiþilerin isimlerinin bulunduðu bir liste olduðunu vurgulayarak, 'Bu listeyi Ýsrail'e paralel terör örgütünün mensuplarý mý yakalandým. Bize bazen, 'Ýþkence gördünüz mü?' diye soruyorlar. Bizim yaþadýklarýmýz zaten iþkence gibiydi. Dövülerek tutuklandým. Mavi Marmara sembol oldu Duruþmaya Çorum dan ÝHH Çorum Temsilcisi ve Mavi Marmara Gazisi Selim Özkabakçý da katýldý. verdi?' diye sordu. rak haklarýnda kýrmýzý su ve yapýmcýsý Ümit bülten düzenlenmesini Sönmez de, olay günü Yeni Þafak Gazetetalep etti. Avukatlar aymavi Marmara Gemisi, sözü edilen Mavi rýca bu isimlerin mal si'nde olduðunu belirtemarmara baskýnýný yavarlýklarýna el konulup rek, olay gününe iliþkin pan Ýsrail askerlerinin iadelerinin istenmesine Ýsrail'in görüntüleri gönelindeki listede Mavi karar verilmesini istedi. dermesi halinde gerçekmarmara - Gazze'ye ÖzAvukatlarýn Mavi Marlerin ortaya çýkacaðýný gürlük Filosu'nda etkin mara gemisinde keþif söyledi. Görüntülerin izbir þekilde görev alanlayapýlmasý talebi de 'doslenmesi halinde kimin rýn isimlerinin bulunduyaya esaslý bir katkýsý katil, kimin masum olðu bilgisine ulaþtý. gerekçesiyduðunun açýkça görüle26 Mayýs a ertelen- olmayacaðý' le reddedildi. Bir sonraceðini ifade eden Söndi ki duruþma 26 Mayýs'a mez, þunlarý anlattý: Maðdur avukatlarý ertelendi. Olay günü Ýsrail askermavi Marmara saldýrý Dövülerek tutuk- leri tarafýndan darp edilsýnda ismi geçen Ýsrailli dim ve sað omzumdan landým yetkililer hakkýnda yayaralandým. Olaydan Maðdur sýfatýyla kalama kararý çýkarýlasonra þeker hastalýðýna ifade veren TV sunucu- Mavi Marmara davasýnýn 5'inci duruþmasýna katýlmak için Türkiye'ye gelen aktivistler arasýnda yer alan ve bir dönem Ýsrail Savunma Kuvvetleri nde paraþütçü olarak görev yapmýþ, Ýsveçli aktivist Dror Feiler, Gazze'ye beni Filistin halkýna karþý savaþmam için gönderdiler kabul etmedim. Ýsrail den ayrýldým ve Gazze için giden yardým gemilerine katýldým' dedi. Mavi Marmara gemisinin dünyada bir sembol olduðunu dile getiren Feiler, içinde farklý milletlerden insanlarýn bulunmasýyla uluslararasý bir yardým filosu olduðunun unutulmamasý gerektiðini sözlerine ekledi. Osmancýk tan kaçtý Tosya da yakalandý Kastamonu nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda kaçak sigaraya geçit vermeyen emniyet ekipleri, iki ayrý noktada toplam 7 bin 390 paket kaçak sigara ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Çorum un Osmancýk ilçesi emniyet güçlerinden kaçan K.Ý. (27) yönetimindeki 76 DN plakalý araç, Tosya Bölge Trafik Ýstasyon Amirliði ekipleri tarafýndan D-100 karayolu üzerinde Çankýrý Kavþaðý nda durduruldu. Araçta yapýlan aramada muhtelif markalarda 6 bin 390 paket kaçak sigara ele geçi- rildi. Þahýs, araçla birlikte Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne getirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, þahýs ifadesi- nin ardýndan cumhuriyet savcýsýnýn talimatýyla serbest býrakýldý. Öte yandan yol kontrolü yapan jandarma ekipleri D-100 karayolunda bir yolcu otobüsünde kaçak sigara ele geçirdi. 7 bin 390 paket kaçak sigara ele geçirdi. 17 Tosya Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ekipleri, Huzur Tesisleri D100 karayolu üzerinde yaptýðý rutin yol kontrolü esnasýnda Iðdýr dan Ýstanbul istikametine gitmekte olan bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapýlan aramada F.T. ye (28) ait hediyelik eþya kolilerinin içine gizlenmiþ bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, olayla ilgili F.T. ifadesinin alýnmasýnýn ardýndan tutuksuz yargýlanmak üzere savcýnýn talimatýyla serbest býrakýldý.(ýha) Dünya Tiyatrolar Günü'ne özel Devlet Tiyatro Salonu'nda 'Ayýkla Pirincin Taþýný' adlý tiyatro oyunu sergilendi. Ýbrahim Yýldýz Emre Kut Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn katkýlarýyla 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle önceki akþam Devlet Tiyatro Salonu'nda 'Ayýkla Pirincin Taþýný' adlý tiyatro Oyun Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle sahnelendi. oyunu sergilendi. Oyun öncesi bir konuþma yapan Çorum Devlet Tiyatrosu Müdürü Ýbrahim Yýldýz, tiyat- rolara sahip çýkýlmasý gerektiðini belirterek, Çorum'a gelen oyunlarýn fazlalýlýðýna dikkat çekti. Yýldýz, "Çev- remizdeki illerde bu kadar tiyatro etkinliði yok. Bu nedenle Çorum'daki Devlet Tiyatromuza sahip çýkýlmalý." dedi. deposu Çizgi filmlerdeki Yakýt patladý gibi kaza Ýbrahim Çayýrý ndaki bað evinde çalýþan kiþi yaralandý. M.Y. týrmýðýyla baðýnda çalýþýrken, týrmýðýn uç kýsmýna basýnca, sapý kafasýna çarptý. Yaralý adam hastanede tedavi altýna alýndý. Göz göre göre... Kerebigazi deki Traktörcüler Sitesi nde kaza göz göre göre geldi. Ý.Þ. ile E.Y. traktöre mazot doldururken, E.Þ. sigara yakmak için çakmaðýný ateþledi. Bu sýrada yakýtýn alev almasý sonucu Ý.Þ. yüzünden yaralandý. Ý.Þ. hastaneye kaldýrýldý. Osmancýk Küçük Sanayi Sitesi nde kaynak yapýlýrken yakýt deposu patladý. B.Ý. isimli iþçi, M.Ç. i kamyonunun yakýt deposuna kaynak yaparken, depodaki yakýt genleþti ve yakýt deposu büyük bir gürültüyle patladý. Olayda yaralanan B.Ý. ilk tedavisi ilçede yapýldýktan sonra Çorum a sevk Yolda düþüp yaralandý Alaca da yolda düþen yaþlý adam hastanelik oldu. B.K. isimli yaþlý adam Günhan Mahallesi Coþkun Arslan Caddesi nde yürürken dengesini kaybedip düþtü. Yaralanan adamýn ilk tedavisi ilçede yapýldý, daha sonra da Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi.

18 18 CUMARTESÝ 29 MART 2014 Çorum Belediyespor U 15 takýmý Samsun yarý final grubunda dördüncü oldu Ticaret Meslek : 2 - Eti Anadolu Lisesi : 0 SAHA : 1 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Yüksel Basar, Yunus Dursun, Abdullah Akkoyun. MERKEZ TÝCARET MESLEK LÝSESÝ : Bekir, Mikail, Kahraman, Yasin, Berkay, Ahmet, Orhan, Recai, Ali. M. Þahin, Özkan, Tunahan, Cihat, Hamdi, Erdem, Oktay, Ali Özdemir, Kürþat. ETÝ ANADOLU LÝSESÝ : Hasan Mert, Ogün, Ýrfan, Berkan, Serhat, Cem Solmaz, Sezai, Ali, Erkan, Emre, Ertan, Eray, Onur Can, Haydar Cem, Önder, Cem Türkmen, Candaþ, Mertcan. GOLLER: 24. dak. Berkay, 30. dak. Ali M. Þahin (Ticaret Meslek Lisesi) Ticaret Meslek ikinci tur grup maçlarýný kazanarak birinci olarak yarý finale yükseldi U 13 de heyecan bugün baþlýyor U 13 Liginde mücadele bugün bir sahada oynanacak altý maçla baþlýyor. Yarýn yapýlacak yerel seçimler nedeniyle tüm maçlarýn cumartesi gününe alýndýðý U 13 Liginde iki grupta toplam 14 takým ilk ikiye girerek final grubunda mücadele etmek için karþýlaþacaklar. Bugün saat da baþlayacak mücadele saat da baþlayacak son Osmancýk Milli Eðitim: 3-Mecitözü Belediyesi : 0 SALON : Atatürk Spor Salonu. HAKEMLER : Selami Aydýn, Hasan Öztürk. OSMANCIK MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ : Baarýþ Boyar, Kenan, Ebuzer, Ali Kemal, Barýþ Aydýn, Mehmet Ýsmet, Ýsmail, Ümit, Kenan. Spor Lisesi ve Ticaret Meslek finalde Liseli Gençler futbol yarý final maçlarýnda rakiplerini 2-0 lýk skorlarla yenen Spor Lisesi ve Ticaret Meslek Lisesi takýmlarý pazartesi günü þampiyonlun için karþýlaþmaya hak kazandýlar. MECÝTÖZÜ BELEDÝYESÝ : Mustafa Keskiner, Birol, Bekir, Ata, Cesur, Mustafa Karakurt, Mesut, Akýn, Çaðdaþ, Umut. SETLER: 1. Set: 25-9, 2. Set: 25-18, 3. Set: (Osmancýk Milli Eðitim). Spor Lisesi: 2- Cumhuriyet: 0 SAHA : 1 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Mahmut Selçok, Mehmet Tuðluk, Arslan Iðnak. SPOR LÝSESÝ : Ömer, Can, Ümit, Batuhan, Cihat, Ramazan, Mustafa, Ahmet, Ömer Faruk, Ýbrahim, Recep, Onur, Oðuzhan, Abdulkadir Yýlmaz, Abdulkadir Yýlmaz, Serkan, Miraç. CUMHURÝYET ANADOLU LÝSESÝ : Hikmet Ekrem, Abdulkerim, Mehmet, Mert Cankat, Dursun, Can Muhammet, Sefa, Burak, Nurullah, Onur, Ahmet Kürþat, Muzaffer, Emre, Yasin, Musa, Kadir, Mustafa, Berkay. KIRMIZI KART : 64. dak. Ahmet Ak (Spor Lisesi) GOLLER : 31. dak. Ümit, 45. dak. Ahmet Ak (Spor Lisesi) Liseli Gençler futbol il birinciliðinde finalistler belli oldu. Dün oynanan yarý final maçlarýný ayný skorla 2-0 kazanan Spor Lisesi ve Ticaret Meslek Lisesi finalde oynamaya hak kazandýlar. Dün 1 nolu sahada oynanan ilk yarý final maçýnda Spor Lisesi ile Cumhuriyet Lisesi karþýlaþtý. Ýlk grupta ayný grupta mücadele eden ve tek maðlubiyetini ilk maçta Cumhuriyet Lisesi karþýsýnda alan Spor Lisesi bu kez daha kontrollü oynadý. Maçýn ilk dakikalarý karþýlýklý ataklarla geçerken Spor Lisesi ilk yarýnýn son dakikalarýnda Ümit in attýðý golle rakibi önünde 1-0 öne geçti ve ilk yarýyý bu skorla önde tamamladý. Ýkinci yarýda Cumhuriyet Lisesi nin beraberlik için baskýsý karþýsýnda Spor Lisesi 45. dakikada ani geliþen atakta Ahmet Ak ýn golüyle rakibi önünde 2-0 üstünlüðü yakaladý. Maçýn kalan bölümünde rakibine gol izni vermeyen Spor Lisesi finale yükselen ilk takým oldu. Yarý finalin ikinci maçýnda ise Ticaret Meslek Lisesi ile Eti Anadolu Lisesi karþýlaþtý. Maça etkili baþlayan Ticaret Meslek Lisesi ilk yarýda etkili oldu ve 24. dakikada Berkay ve 30. dak. Ali M. Þahin in attýðý gollerle ilk yarýyý 2-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýda kontrollü oynayan Ticaret Meslek Lisesi karþýsýnda Eti Anadolu Lisesi nin beraberlik çabasý sonuç vermeyince maçý 2-0 kazanan Ticaret Meslek Lisesi finalde Spor Lisesi nin rakibi oldu. Liseli Gençler futbol il birinciliðinde final maçý pazartesi günü oynanacak. Saat daki ilk maçta Eti Anadolu Lisesi ile Cumhuriyet Lisesi üçüncülük dördüncülük maçý yapacaklar. Bu maçýn ardýndan ise saat da Spor Lisesi ile Ticaret Meslek Lisesi þampiyonluk mücadelesine çýkacaklar. 2. Küme U 19 da ilk maçlar bugün maçla bitecek. 2 Nolu sahada oynanacak bugünki ilk hafta maçlarýnýn progra- 2. Amatör Küme U 19 Liginde mücadele bugün oynanacak iki maçla baþlýyor. Beþ takýmýn mücadele mý þöyle: Saat Çimentospor- PTT edeceði 2. Küme U 19 liginde ilk maçlar bugün 1 nolu Gençlikspor. Saat Çorum Belediyespor - Mimar Sinanspor. Saat saha ve Ýskilip ilce sahasýnda oynanacak. Tedaþ Çorumgücüspor - Osmancýkgücüspor. Saat Çorumspor - Ulukavakspor ile Osmancýk Belediyespor takýmlarý karþýlaþa- 1 nolu sentetik çim sahada saat de Ulukavakspor. Saat Gençlerbirliði - cak. Ayný saatte Ýskilip ilçe sahasýnda ise Ýskilip derbisinde Ýskilip Belediyespor ile Ýskilipspor takýmlarý karþý Gençlikspor. Saat Alaca Belediyespor - HE Kültürspor. laþacak. Ligde Alaca Belediyespor ilk haftayý bay geçecek. Polis Haftasý Voleybol Turnuvasý F grubunda yarý finalistler belli oldu Samsun da dün sona eren U 15 yarý final grup birinciliðinde Çorum Belediyespor son maçýnda Karadeniz Ereðlispor a 1-0 maðlup oldu ve maçlarý dördüncü olarak tamamladý. Ýlk maçýnda Erzurum Yakutiyespor a 1-0 maðlup olan Belediyespor ikinci maçýnda ise Hacettepespor ile 1-1 berabere kalmýþtý. Dün son maçýnda Karadeniz Ereðlispor önünde maçýn son dakikalarýnda yediði Osmancýk Milli Eðitim ve Ýl Halk Saðlýðý Polis Haftasý Kurumlar Voleybol Turnuvasý çeyrek final F grubunda ikinci maçlarýnýda kazanan Osmancýk Milli Eðitim Müdürlüðü ile Ýl Halk Saðlýðý takýmlarý grupta ilk iki sýrayý ve yarý finalde oynamayý garantilediler. Spor Lisesi ilk maçta yenildiði Cumhuriyet Lisesi ni 2-0 yenerek finale yükselmeyi böyle kutladý Çorum Belediyespor dördüncü oldu: 0-1 Samsun da yapýlan U 15 yarý final grup bininciliðinde Çorum Belediyespor son maçýnda Karadeniz Ereðlispor a 1-0 yenilerek dördüncü oldu. Grupta tek puan kaybýný Çorum SAHA : 19 Mayýs Yan Sentetik. ÇORUM BELEDÝYESPOR : Berkay, Ergün, Dursun, Emrecan, Oðuzhan, Özgür, Alican, Berkay Tutuþ, Doðukan, Fatih Ceylan, Fatih Tokgöz. ZONGULDAK KARADENÝZ EREÐLÝSPOR : Seçkin, Furkan Emrecan, Canberk, Yiðithan, Yunus Emre, Umutcan, Bilal, Murat, Emre, Kadir. golle sahadan 1-0 maðlup ayrýlan Ç Belediyespor a yaþayan Hacettepe son maçýný 3-0 alarak finallere yükseldi. orum Belediyespor dördüncü oldu. Grupta ilk maçýnda Karadeniz Ereðli yi 2-0 yenen ikinci maçýnda temsilcimiz ile 1-1 berabere kalan Hacettepespor dün final maçýnda Erzurum Yakutiyespor u 3-0 yenerek grup birinci olarak finallere yükseldi. Grupta Hacettepe ye gol atan ve puan alan tek takým Çorum Belediyespor oldu. Çorum Belediyespor U 15 takýmý Samsun yarý final grubunda dördüncü oldu Basketbol Ýhtisas ilk galibiyetini aldý: Kýrýkkale de devam eden Kulüplü Küçük erkekler basketbol bölge birinciliðinde ilk üç maçýný kaybeden Basketbol Ýhtisas dördüncü maçýnda Kastamonu Basketbolspor u yenerek ilk galibiyetini aldý. Kýrýkkale de devam eden kulüplü küçük erkekler basketbol bölge birinciliðinde Çorum Basketbol Ýhtisas dördüncü maçýnda ilk galibiyetini Kastamonu önünde lik skorla aldý. Grubundaki ilk maçýnda ev sahibi Kýrýkkale Kýzýlýrmak Koleji ne yenilen Basketbol Ýhtisas önceki gün sabah seansýnda karþýlaþtýðý Eskiþehir Sürelspor a akþam seansýnda oynadýðý Zonguldak Karadeniz Ereðlispor a ise lik farklý skorlarla maðlup olmuþtu. Dördüncü maçýnda dün saban Kastamonu Basketbolspor ile karþýlaþan Çorum Basketbol Ýhtisas rakibi önünde ilk periyotta kötü bir görüntü verdi. Ýlk periyotu 8-7 önde tamamlayan temsilcimiz ikinci periyotta tutuk oyunu devam ettirdi ve devreyi maðlup tamamladý. Üçüncü periyotta maçta üstünlüðü ele geçiren ve son periyota önde giren Çorum Basketbol Ýhtisas maçtan lik skorla galip ayrýlarak grupta ilk galibiyetini aldý. Çorum Basketbol Ýhtisas gruptaki son maçýnda bugün saat da Samsun Yolspor ile karþýlaþacak ve ardýndan da Çorum a dönecek. Osmancýk Milli Eðitim Müdürlüðü çeyrek final ikinci grubunda ikinci maçýndan da galibiyetle ayrýlarak yarý finalde mücadele etmeyi garantiledi Ýl Halk Saðlýðý ikinci maçýndan da galibiyetle ayrýlarak yarý finali garantiledi Ýl Halk Saðlýðý: 3 - Emniyet Müdürlüðü: 0 SALON : Atatürk Spor Salonu. HAKEMLER : Hasan Öztürk. Ömer Karabýdak. ÝL HALK SAÐLIÐI MÜDÜRLÜ- ÐÜ : Ýbrahim, Mustafa, Hakan, Emircan, Ozan, Mikail, Serhat, Tahsin, Arkýn, Bünyamin. ÝL EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜ : Mehmet, Süleyman, Hasan, Osman,Mehmet Çerman, Mehmet Uyanýk, Erol, Sefa, Ömür. SETLER: 1. Set: 25-21, 2. Set: 25-22, 3. Set: (Ýl Halk Saðlýðý). Basketbol Ýhtisas Kýrýkkale de dördüncü maçýnda ilk galibiyetini Kastamonu önünde aldý

19 CUMARTESÝ 29 MART ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 31 MART Çorum Belediye Baþkanlýðý Madeni yað alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: NÝSAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 19 NB 267 plakalý, gri renkli, 2012 model Renault marka, Megane 3 HB Pirivilege tipli aracýn satýþý iþi. Muhamemen bedel: 30,000 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: NÝSAN T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi No: 6 adresinde bulunan 3 katlý binanýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliye Sarayý Saat: T.C. Bayat Ýcra Dairesi Çorum Bayat ilçesi 56 ada, 100 parsel, üzerinde 82 m2 kargir kümes ve 75 m2 tek katlý kargir ev bulunan taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Bayat Hükümet Konaðý Saat: Kamu Hastaneleri Birliði Saðlýk Bakanlýðý Kamu Hastaneleri Kurumu yýlý 23 kalem diþ sarf malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: NÝSAN Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Temizlik malzemesi alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Saat: NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 LN 217 plakalý, 2001 model, BMC marka kamyonun satýþý iþi Yer: Çepni Mah. Ýskilip Cad. No: 75 Kültür Otoparký Saat: Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Osmancýk Tepeyolaltý Köyü Havuzdan Damla YÝTÝK H.Ü. MYO Endüstriyel Elektronik Bölümünden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Özkan ÞEN Metin oðlu 1990 Osmangazi Doðumlu (Ç.HAK:689) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Oðuz ILICA Mustafa oðlu 2/10/1982 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:688) Sulama Tesisi yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mahallesi Ýnönü Caddesi No: 167 Çorum Saat: NÝSAN T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çomar Mahallesi Çomar mevkiinde bulunan tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Gülabibey Mah. ada 2926, parsel 1 de kayýtlý arsanýn satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Oðuzlar ilçesi, Karadonlu Mah. Karadonlu mevkii, 407 ada, 34 parsel de 3 katlý betonarme karkas olarak inþa edilmiþ binanýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saatg: NÝSAN Çorum Emniyet Müdürlüðü ÇOGEP destekli Gelecek Çocuklarla Þekillenecek projesi hizmet alýmý iþi. Yer: Ýl Emniyet Müdürlüðü Lojistik Þube Müdürlüðü Satýnalma Büro Amirliði Saat: Çorum Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü Sýklýk Tabiat Parký yollarýna beton parke taþý yapýlmasý yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: NÝSAN T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, Ýskilip ilçesi, 13 ada no, 3 parsel nolu, Yeni ve Alibey Mahalle/Mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Kaleboðazý Mahallesi 112 ada no, 37 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi ,13 Yer: Ýskilip Belediyesi Mezat Salonu Saat: NÝSAN T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu) Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mahallesi 574 ada no, 254 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi ,80 Yer: Ýskilip Belediyesi Mezat Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 3148 ada no, 2 parsel no, Ulukavak Mahallesindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,60 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2884 ada no, 13 parsel no, 3010 sayfa, 31 ciltte Çoraklýk Mahalle/Mevkii, 1 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 69 AP069 plakalý, 2011 model Renault marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Sima Otomotiv Ankara Yolu 2. Km Çorum Saat: MAYIS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 TK 299 plakalý, 2009 model Citroen marka aracýn satýþý iþi. Muhamen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 05 FM 472 plakalý, 1997 model Mercedes marka, gri renkli, beyaz kasalý, mavi tentelli kamyonun satýþý iþi ÝLAN Kafkasevleri Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneðinin Olaðan Genel Kurul Toplantýsý 20 Nisan 2014 Pazar günü saat: de Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi No: 68 Çorum adresinde yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde ikinci toplantý 27 Nisan 2014 Pazar günü ayný yer ve saatte yapýlacaktýr. GÜNDEM: 1- Açýlýþ ve Yoklama 2- Divan Heyetinin Teþekkülü 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunmasý ve Ýbrasý 4- Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunmasý ve Ýbrasý 5- Tahmini Bütçenin Görüþülmesi 6- Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarýnýn Seçimi 7- Dilek ve Temenniler 8- Kapanýþ (Ç.HAK:690) Yer: Ýskilip Caddesi Kültür Otoparký Çorum Saat: MAYIS T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Sapa köyü Killik mevkiinde muhtelif yer ve fiyatlarla satýlmasýna karar verilen 16 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: (Ç.HAK:685) 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: MAYIS T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Bahçelievler Mahallesinde 795 ada, 34 parselde 481,28 m2 yüzölçümlü kargir ev ve arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,66 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: ELEMAN ARANIYOR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli makine boyacýsý ve kaynakçýlar alýnacaktýr. Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ARAR MAKÝNA SAN. ve TÝC. A.Þ. ORG. SAN. BÖL. 16. CAD. NO:13 ÇORUM TEL : ( PBX ) (Ç.HAK:687) Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM Dýþ Ticaret Alanýnda Faaliyet Gösteren Þirketimize; MÜHENDÝS ALINACAKTIR Ýstenilen Þartlar: - Ýngilizce bilen ( özellikle okuma ve yazma ) - Mühendislik fakültesi mezunu olmak Ýletiþim: YTM Makine San. Tic. Ltd. Þti. Küçük San. Sit. 25. Cad. No:77/A Tel: 230 (Ç.HAK:657) FAX : CEP TEL : / Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA (Ç.HAK:463) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ARMOR ISI TRANSFER SAN. VE TÝC. A.Þ. ELEMANLAR ARANIYOR FÝRMAMIZIN ÜRETÝM DEPARTMANLARINDA GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE; -Kaynak Operatörleri (Oksijen, Gazaltý ve Elektrik Kaynaðý yapabilen ), -Teknik Resim Operatörleri (SolidWorks, Autocad, Mastercam proramlarýný kullanabilen) -Vasýfsýz Üretim Elemanlarý, Alýnacaktýr. Müracaatlar, þahsen aþaðýda yer alan adresimize yapýlmasý gerekmektedir. ADRES :Organize Sanayi Bölgesi (Ç.HAK:668) ELEMANLAR ARANIYOR Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere iþçiler alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:654) KAYNAKÇI ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynak ustasý, kalfasý ve çýrak alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Prodi Makina (Ç.HAK:671) (Ç.HAK:656) Salih Aydýn Blv. No:14 TEL: Adres: Ankara 10. Km. ÇORUM Adres: Küçük Sanayi Sitesi 53. Sok. No: 7 Tel: SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 6 da 461 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR PVC atölyesinde çalýþtýrýlmak üzere bay eleman alýnacaktýr. Kadýoðlu Pen Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýz bünyesinde sürekli çalýþtýrýlmak üzere kaynakçý (Ç.HAK:667) alýnacaktýr. Mür. Tel: SATILIK DAÝRE Üçtutlar Mah. Murat Evler de (Carrefour arkasýnda) 1. kat, kombili (Ç.HAK:683) 3+1, 125 m2 daire satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:686) KÝRALIK veya SATILIK DÜKKAN Akþemseddin Caddesi nde bulunan 500 m2 dükkan kiralýk veya satýlýktýr. (Ç.HAK:477) (Ç.HAK:655) (Ç.HAK:383) (Yurt Yapý karþýsý) Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynak ve marangoz bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Gazel Deðirmen Makinalarý San. Tic. Ltd. Þti (Ç.HAK:675) (Ç.HAK:661) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Harita Teknikeri bay eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: Adres: Organize San. Böl. 8. Cad. No: 4 Tel: SATILIK DÜKKAN Üç katlý toplam 210 m2 merkezde bulunan iþyerimiz sahibinden satýlýktýr. Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sokak 3/D ÇORUM Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere iyi derecede Logo Go programýný kullanabilen bay-bayan eleman, ayrýca tercihen kýrtasiye sektöründe deneyimli ehliyeti bulunan bay eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:662) Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Alaybey Sokak No: 14 Bayan Eleman Alýnacaktýr Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar kullanabilen, ofis programlarýna hakim (Word-Excel) yaþlarýnda bayan ofis elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Hitit Karton Ambalaj San. Tic. Ltd. Þti. Ankara Yolu 6. Km. ÇORUM Tel:

20 Düzyurt a takip Çorum Belediyespor un bir sonraki nin iç saha maçlarýný izleyen Zakir Arda- deplasman maçýnda karþýlaþacaðý hanlý bu maçlarla ilgili hazýrladýðý raponin Düzyurtspor u takibe aldý. ru Teknik Direktör Hakký Öztabað a sunuyor. Düzyurtspor un dün sahasýnda oynadýðý Balçova Belediyespor maçýný Belediyespor Önceki gün Trabzon a giden ve antrenörü Zakir Ardahanlý iz- Düzyurtspor maçýný izleyen Zakir hoca ledi. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn deplasmanda ardýndan otobüsle dün gece Aksaray a CUMARTESÝ 29 MART 2014 oynayacaðý maçlardaki rakipleri- geçti ve bugünki maçýda izleyecek. Zakir Ardahanlý Deplasmanda siftah zamaný Çorum Belediyespor ligin ikinci yarýsýnda oynadýðý dört deplasman maçýndan da puansýz döndü. Kýrmýzý Siyahlýlar bugün 68 Yeni Aksarayspor deplasmanýnda ikinci yarýnýn ilk deplasman galibiyetini almak istiyor. Saat da baþlayacak maçta Çorum Belediyespor da sakat Mehmet Akif dýþýnda eksik bulunmuyor. Ev sahibi Aksaray ise ligde son dört maçýndan puansýz ayrýldý ve tehlikeli bölgeden uzaklaþmak için sahasýndaki maçý kazanmak amacýnda. Aksaray puana kitlendi Bugün sahasýnda Çorum Belediyespor ile karþýlaþacak 68 Yeni Aksarayspor Çorum Belediyespor ligin 28. hafta maçýnda bugün 68 Yeni Aksarayspor deplasmanýnda galibiyet arayacak. Ligin ikinci yarýda deplasmanda oynadýðý maçlarýnda henüz puanla tanýþamayan Çorum Belediyespor, Aksaray deplasmanýnda hem ikinci yarýnýn ilk galibiyetini almak hemde ilk beþ yolunda avantaj yakalamak istiyor. Ligin ikinci yarýsýnda sahasýndaki maçlarda topladýðý puanlarla ilk beþ içinde yer alan Çorum Belediyespor, deplasman maçlarýndaki kötü performansýný bugün sona erdirmek istiyor. Geçtiðimiz hafta sahasýnda konuk ettiði Maltepespor u 4-1 yenerek büyük moral bulan Çorum Belediyespor bu galibiyetin verdiði moralle hafta boyunca Aksaray maçýna hazýrlandý. Kýrmýzý Siyahlý takýmda cezalý futbolcu bulunmuyor. Sakatlýðý devam eden Mehmet Akif dýþýnda eksik futbolcu yok. Hafta boyunca takýmdan ayrý olarak düz koþu yapan Murathan ise 18 kiþilik maç kadrosuna alýndý. Ev sahibi 68 Yeni Aksarayspor ise ligin ikinci yarýsýnda kötü bir baþlangýç yaptý. Ligde son dört maçýndan puansýz ayrýlan ve düþme hattýna yakýn konumda bulunan ev sahibi takým Çorum Belediyespor maçýndan alacaðý puanlarla alt sýralardan uzaklaþmak amacýndý. Bugün saat da Aksaray Atatürk Stadý nda baþlayacak 68 Yeni Aksarayspor ile Çorum Belediyespor arasýndaki maçý Kastamonu bölgesi hakemi Bilal Kunt yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise Çankýrý dan Murat Ceylan ve Ankara dan Aydýn Karsavuran yapacak. Dördüncü hakem Ankara dan Can Yamaç, gözlemci ise A. Ýhsan Yayan. Çorum Belediyespor muhtemel onbiri Çaðrýcan Osman Ýmam Nedim Yakup A. Buðra Oðuzhan Okan Murathan Murat Emir 3. Lig 2. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri Bugün 68 Yeni Aksaray-Çorum Bel: Bilal Kunt (Kastamonu) Maltepespor-Elibol Sandýklý: Yiðit Arslan (Ýzmir), Erzurum B. Þehir-Sakarya: Caner Ak (Adana). M. Evrenseki-Hacettepe: Ümit Öztürk (Denizli). Çýksalýn-Sancaktepe: Emre Kosif (Ýstanbul) Darýca Gençler-Orhangazi: Osman Kaya (Tekirdað) Bursa Nilüfer-Ünyespor: Salih Salar (Ankara) Elazýð Bele-Batman Petrol: Kadir Saðlam (Ankara) Ligde son üç maçýndan puansýz ayrýlan 68 Yeni Aksarayspor bugün evinde oynayacaðý Çorum Belediyespor maçýný kazanarak moral bulmak amacýnda. Çorum maçý hazýrlýklarýný teknik direktör Sinan Bayraktar nezaretinde tamamlayan Aksaray temsilcisi hazýrlýklarýný tamamladý. Takýmda sakat oyuncu bulunmuyor. Kýrmýzý kart cezalýsý Ömer Kaplan ise Belediyespor maçýnda forma giyemeyecek. Hafta içinde taktik çalýþmalarýný tamamlayan siyah beyazlýlar Çorum Belediyespor maçýndan 3 puan bekliyor. Hafta içinde yapýlan çalýþmalarda futbolcularýn hýrsý teknik heyeti galibiyet için umutlandýrdý. Çorum Belediyespor'a karþý henüz galibiyet elde edemeyen siyah beyazlýlar bugün oynanacak olan maçta þansýzlýðýný da sona erdirmek istiyor. Siyah beyazlýlarda teknik patron Sinan Bayraktar zorlu maç öncesinde yaptýðý açýklamada " Haftalardýr iyi oynuyoruz. Ancak sonuca yansýtamýyoruz. Çorum Belediyespor maçý ile bu sýkýntýlar ve kara günlerin bitmesi için elimizden geleni yapacaðýz. Kazanmamýz gereken bir maç. Bu saat- Teknik Direktör Sinan Bayraktar ten sonra puan kaybýna tahammülümüz yok. Bugün haftalardýr sergilediðimiz iyi futbolun karþýlýðýný alýp bütün þansýzlýklarý geride býrakmak ve maç sonunda istediðimiz zaferi taraftarýmýzýn desteði ile almak istiyoruz" þeklinde konuþtu. Düzyurt a Balçova darbesi: Lig 2. grupta lider Düzyurtspor dün evinde oynadýðý Balçova Belediyespor a 2-1 maðlup olarak þampiyonluk yolunda aðýr yara aldý. Yavuz Selim sahasýnda oynanan maçta ligde düþmeme mücadelesi veren Balçova Belediyespor geçtiðimiz hafta Hacettepespor deplasmanýndan puansýz dönen Düzyurtspor karþýsýnda ilk yarýsý golsüz biten maçýn 50. dakikasýnda Hakan la öne geçti. Ev sahibi takým 55. dakikada Halil Ýbrahim le beraberliði saðladý. Golden bir dakika sonra ev sahibi takýmdan Yetkin kýrmýzý kartla oyun dýþýnda kaldý. 66. dakikada Selçuk la öne geçen Balçova Belediyespor rakibine gol izni vermedi ve sahadan 2-1 galip ayrýldý. Bu maðlubiyetle Düzyurtspor elindeki büyük bir avantajý kaçýrdý v erakipleri ile arasýndaki puan farkýnýn kapanmasýna neden oldu. Balçova Belediyespor ise bu galibiyetle ligde kalma yolunda çok önemli bir üç puanýn sahibi oldu. STAT: Yavuz Selim HAKEMLER: Tolga Þinoforoðlu, Mehmet Fýrat Darcan, Zekeriya Bakýntaþ. DÜZYURTSPOR: Mehmet*, Samet**, Erdinç*, Halit*, Gürkan**, Raif**, Hakan Yaðmurkaya* (Dk.60 Utku*), Yetkin*, Halil Ýbrahim**, Volkan Bekci** (Dk.72 Hayri Mert*), Nurullah* (Dk.57 Coþkun**) BALÇOVA BLD.: Mustafa**, Veysel, Þükrü**, Tuðrul, Bakan*, Mehmet Bozcan**, Mehmet Ersavaþ**, Hakan (Dk.83 Fýrat*), Selçuk, Seyfettin* (dk.73 Sinan?) (Dk.90+4 Erdem?), Oðuzhan** GOLLER: 50. dak. Hakan, 66. dak. Selçuk (Balçova Bld.), 55. dak. Halil Ýbrahim (Düzyurtspor) KIRMIZI KART: 56. dak. Yetkin (Düz- Zor ancak kazanmak zorundayýz Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Hakký Öztabað Aksaray deplasmanýnýn zor olduðunu bunu bilerek hafta boyunca çok iyi hazýrlandýklarýný belirterek Hedefe ulaþmak için kazanmaktan baþka bir düþüncemiz yok ve bunu baþaracak güçteyiz dedi. Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Hakký Öztabað bugün oynayacaklarý Aksarayspor maçýnýn çok zor geçeceðini her türlü zorluða hazýr olduklarýný ve bu maçý üç puanla kapatmak için gereken mücadeleyi vereceklerini söyledi. Öztabað, ligde son haftalarda kazandýklarý ve kaybettikleri maçta bile ortaya koyduklarý futboldan son derece memnun olduðunu bu çýkýþlarýný Aksaray deplasmanýnda da sürdürmek istediklerini belirterek Rakibimiz ligde düþme hattýndan uzaklaþmak istiyor ve son dört maçýndan puan alamamýþ. Özellikle kendi sahasýnda taraftar desteði ile agresif oynayan bir takýmlar ve tüm özelliklerini biliyoruz. Bizde hafta boyunca bu bilinç içinde maça hazýrlandýk. Takým olarak çok iyi durumdayýz ve kazanmak adýna gereken mücadeleyi vereceðiz. Hedefimiz öncelikli olarak ilk beþi garantileyecek puanlarý almak. Bunun içinde bugünki Aksarayspor maçý ve hafta içi evimizde oynayacaðýmýz Elazýð maçlarýný kazanarak Düzyurtspor maçýna yüksek moralle gitmek. Bu maçlardan alacaðýmýz puanlarla ilk beþi garantilemek rakiplerimizin kaybedeceði puanlara görede zirve ümidimizi devam ettirmek istiyoruz. Takým olarak maç maç bakýyoruz ve bugün Aksaray dan üç puanla dönerek hedefimize bir adým daha atacaðýz. Galibiyetten baþka bir düþüncemiz yok dedi. Kozan ve Erdin Milli Takým da Avrupa ve Dünya Þampiyonasý na hazýrlanan Gençler serbest Güreþ milli takým kampý 1-19 Nisan tarihleri arasýnda Ankara Elamadað da yapýlacak. Kampa Çorum Belediyespor dan Selim Kozan ve Fatih Erdin davet edildi. Çorum Belediyespor un iki güreþçisi serbest güreþ milli takým kampýna çaðrýldý. Güreþ Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre Gençler Serbest Güreþ Milli takýmý 1-19 Nisan tarihleri arasýnda Ankara Elmadað da kampa girecek. Genç milli takýmda geçtiðimiz yýlda milli mayoyu giyen 60 Kg da Selim Kozan ve 84 Kg da Fatih Erdin bu yýlda milli takýma çaðrýldýlar. Atatürk Anadolu Lisesi nde öðrenim gören Selim Kozan ile Burdur Mehmet Akif Üniversitese BESYO Öðretmenlik bölümünde okuyan Fatih Erdin in bu yýlda milli mayoyu Avrupa veya Dünya Þampiyonasý nda giynmesi bekleniyor. Milli takým kampýnda eski Avrupa Þampiyonu Çorumlu güreþçi ve halende Ankara TKÝspor da antrenör olarak görev yapan Tevfik Odabaþý da milli takým antrenörü olarak görev yapacak. Erzurum a bir maç seyircisiz cezasý Onur Kaçmaz a bir maç yasak Manavgat Evrensekispor masörü Onur Kaçmaz a bir maç ceza. Bir dönem Çorumspor da da masör olarak görev yapan Onur Kaçmaz a geçtiðimiz hafta sonu Sancaktepe Belediyespor ile Manavgat Evrensekispor takýmlarý arasýndaki maçta hakeme yönelik sportmenliðe aykýrý hareketi nedeniyle bir maç ceza ve 1500 lira para cezasý verildi. Kurul ayrýca Elazýð Belediyespor a Balçova Belediyespor maçýnda doktor bulundurmadýðý için 4000 bin Fatih Erdin lira ceza verdi. Erzurum Büyükþehir Belediyespor a ise bir maç seyircisiz oynama cezasý verildi. Geçtiðimiz hafta sonu sahasýnda Darýca Gençlerbirliði ile oynadýðý maçta taraftarlarýn neden olduðu kötü ve çirkin tezahüratýn bu sezon içinde dördüncü kez tekrarlanmasýndan dolayý Erzurum Büyükþehir Belediyespor a bir maç seyincisiz oynama ve lira para cezasý verildi. Erzurum Büyükþehir Belediyespor bugün sahasýnda oynayacaðý Sakaryaspor maçýný seyircisiz oynayacak. Selim Kozan

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Erdal Özkan. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Mimar Sinan Mahallesi Cuma Pazarý nda yoðun katýlýmla miting yaptý.

Erdal Özkan. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Mimar Sinan Mahallesi Cuma Pazarý nda yoðun katýlýmla miting yaptý. (Ç.HAK:516) BBP den iktidara tepki Artýk yeter! 25 MART 2014 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Erdal Özkan Hizmetlerimiz konuþuyor Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 30 Mart seçimlerinin yerel

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

Teknokent te sýra yer tesliminde. Bakan Çavuþoðlu bugün Çorum da. Kasetler, senaryonun dolgu malzemesi. Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde

Teknokent te sýra yer tesliminde. Bakan Çavuþoðlu bugün Çorum da. Kasetler, senaryonun dolgu malzemesi. Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde (Ç.HAK:516) Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde Teknokent te sýra yer tesliminde 6 MART 2014 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ihalesi geçen

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Çorum a tam donanýmlý 8 ambulans

Çorum a tam donanýmlý 8 ambulans (Ç.HAK:520) ÝSKENDER LAHMACUN 8 MART 2014 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Alo Paket 213 32 42 Gazi Cad. No: 13/B ÇORUM (Ç.HAK:514) n Çorum a tam donanýmlý 8 ambulans Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Nisan 14, 2017-7:12:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda mitinge katılarak vatandaşlara hitap

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU AK PARTİ PENDİK İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI 2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU (30 Aralık 2013 29 Mart 2014) Hazırlayan: Ayser SOY Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanı (07 Nisan 2014) GİRİŞ Pendik İlçe Kadın

Detaylı

Uslu hodri meydan dedi

Uslu hodri meydan dedi (.HAK:516) Uslu hodri meydan dedi 11 MART 2014 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Salim Uslu Karabeyoðlu ndan dev konut yatýrýmý Binevler de yapýmý devam eden Karabeyoðlu Park Rezidans, ihtiþamý

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ

MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ilçede görev yapan 128 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek 2014 ün değerlendirmesini yaptı. Geride kalan yılı birbirinden güzel

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor Hasan Ali Kalayoðlu önemli bir esere imza attý. Çorum'da yaþayan emekli öðretmen Hasan Ali Kalayoðlu'nun çocuklarýn televizyon veya cep telefonu baþýnda vakit

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :9. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :2. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Karabağlar'da imece usulü iftar Arap Hasan Mahallesi sakinleri esnaf ile ele ele vererek iftar yemeği düzenledi. Karabağlar

Detaylı

ÖMER GÜNEY CHP MENEMEN BELEDİYE BAŞKAN A.ADAYI

ÖMER GÜNEY CHP MENEMEN BELEDİYE BAŞKAN A.ADAYI 1 26 EYLÜL 2013, Saygıdeğer Menemen Halkımla, Belediye Başkan Aday Adaylığımı açıkladığım o güzel gündeki konuştuklarımı ölümsüzleştirmek istedim. Sevgi ve Saygılarımla 2 Kıymetli Büyüklerim, Partimizin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçe Başkanlığı binasında yönetici

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı