Teknokent te sýra yer tesliminde. Bakan Çavuþoðlu bugün Çorum da. Kasetler, senaryonun dolgu malzemesi. Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Teknokent te sýra yer tesliminde. Bakan Çavuþoðlu bugün Çorum da. Kasetler, senaryonun dolgu malzemesi. Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde"

Transkript

1 (Ç.HAK:516) Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde Teknokent te sýra yer tesliminde 6 MART 2014 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ihalesi geçen hafta tamamlanan Teknokent te birkaç aya kadar yer tesliminin yapýlacaðýný açýkladý. Fiyatý : 40 Kuruþ Prof. Dr. Reha Metin Alkan * HABERÝ 10 DA Osmancýk giriþine 6 þeritli yol Çorum Osmancýk giriþ yolunda yapýmý tamamlanan 6 þeritli 3 kilometrelik bölünmüþ yol, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü tarafýndan hizmete açýldý. * HABERÝ 7 DE Ercan Daþdan, "Kastamonu Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Oraya havaalaný geldi. Çorum iktidar partisinin ancak çok eksiklerimiz var." dedi. Partizanca deðil adaya göre oy verin Bakan Çavuþoðlu bugün Çorum da Avrupa Birliði Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu nun Çorum programý belli oldu. Mevlüt Çavuþoðlu * HABERÝ 2 DE Kasetler, senaryonun dolgu malzemesi MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan seçim çalýþmalarý kapsamýnda esnaf ziyaretlerine Sanayi Sitesi'nden devam etti. * HABERÝ 4 DE Osmancýk Yolu Ankara giriþi gibi peyzaj ve modern ýþýklandýrma sistemleriyle güzelleþtirilecek. Mecitözü'ne saðlýk yatýrýmý Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Mecitözü'ne yapýlacak olan Aile Saðlýðý Merkezi, Toplum Saðlýðý Merkezi ve Ýlçe Saðlýk Müdürlüðü'nün arsasýnda incelemelerde bulundu. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Kudüs TV Ana Haber Bülteni nde Arzu Erdoðral ýn sorularýný yanýtladý. (Ç.HAK:520) Salim Uslu * HABERÝ 5 DE Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Mecitözü ne yapýlacak saðlýk yatýrýmýnýn arsasýný inceledi, projesi üzerinde deðerlendirme yaptý. * HABERÝ 2 DE CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, CHP heyeti ile birlikte HÝTÝTSÝAD Baþkaný Ahmet Benli'yi iþyerinde ziyaret etti. Nuhut, Teveccüh sorumluluðumuzu artýrdý CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, CHP heyeti ile birlikte HÝTÝTSÝAD Baþkaný Ahmet Benli'yi iþyerinde ziyaret etti. * HABERÝ 6 DA

2 2 PERÞEMBE 6 MART 2014 Miniklerin, siyasetçi büyüklerinden bir isteði var erel seçim propa- dönemi baþla- Yganda dý. Siyasi partiler güçleri oranýnda seçim bürosu açýyor, giydirilmiþ araçlarla þehir turu atýyor, reklam mecralarý görsellerle dolduruluyor. Yoðunluðun önümüzdeki günlerde artacaðýný tahmin ederken, ilkokul öðrencilerinin yaptýklarý önemli bir uyarýyý memleketin iktidar ve muhalefet siyasetçilerine, yani büyüklerine hatýrlatmak vazifem oldu. Siyasi partilerin araçlarý mahalleleri gezerek müzik eþliðinde propaganda yapýyor. E bazen iþ þirazeden çýkabiliyor, gürültü kirliliði oluþuyor. Hal böyle olunca mahalle aralarýnda bulunan okullarda ders gören minik öðrencilerin dikkati tamamen daðýlýyor. Hatta bazen yüksek sesle yapýlan yayýnlardan dolayý derslerini yarýda býraktýklarý bile oluyor. Miniklerin büyüklerinden isteði þu; parti araçlarý mahalle aralarýnda okul binalarýna yaklaþtýklarýnda müzik yayýnýný durdursunlar. Yerel seçim propaganda dönemi nedeniyle mahalle aralarýnda müzik eþliðinde propaganda yapan parti araçlarý miniklerin derslerini olumsuz etkiliyor. Emre Kut aðlýk Bakan Yar- Agah Kaf- Sdýmcýsý kas, Mecitözü'ne yapýlacak olan Aile Saðlýðý Merkezi, Toplum Saðlýðý Merkezi ve Ýlçe Saðlýk Müdürlüðü'nün arsasýnda incelemelerde bulundu. Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Tugay Happani, Mecitözü Ýlçe Saðlýk Müdürü Ramazan Sarý, Mecitözü Hastanesi Baþhekimi Dr. Fatih Yaðmur geri geliyor eteoroloji Genel MMüdürlüðü'nden yapýlan son deðerlendirmelere göre, hava sýcaklýðý kuzey, iç ve doðu bölgelerde 3 ila 5 derece artarken, güneybatý kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak. Batý kesimlerin yaðmur ve saðanak, kýyý Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Mecitözü ne yapýlacak saðlýk yatýrýmýnýn arsasýný inceledi, projesi üzerinde deðerlendirme yaptý. Mecitözü'ne saðlýk yatýrýmý kesimlerin yer yer gökgürültülü saðanak yaðýþlý geçeceði tahmin ediliyor. Yaðýþlarýn; Kýyý Ege, Antalya, Aydýn, Burdur, Isparta ve Denizli'nin güney ilçeleri ile Balýkesir'in Edremit Körfezi ve çevresinde kuvvetli, Ýzmir, Muðla ve Antalya çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olmasý bekleniyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden orta kuvvette, Ege, Batý Akdeniz, Ýç Anadolu'nun güneyi ile Çanakkale çevrelerinde kuvvetlice esecek. Orta ve Doðu Karadeniz de hava parçalý ve çok bulutlu, gece saatlerinde Çorum çevreleri yaðmur ve saðanak yaðýþlý geçecek. Agah Kafkas ý ilçe ve saðlýk yöneticileri karþýladý. Sarýoðlu, Mecitözü bulunduðu incelemede Hastane Müdürü Veysel Avþar'ýn da hazýr Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, yapýlacak olan binalar ve projeler hakkýnda bilgi verdi. Orta ve Doðu Karadeniz de hava parçalý ve çok bulutlu, gece saatlerinde Çorum çevreleri yaðmur ve saðanak yaðýþlý geçecek. vrupa Birliði Bakaný AMevlüt Çavuþoðlu nun Çorum programý belli oldu. Çorum Valiliði nden yapýlan açýklamaya göre, Bakan Çavuþoðlu bugün saat te Çorum Valiliði, te Çorum Belediyesi ni ziyaret edecek. Saat da Ankara Yolu üzerinde bulunan yeni hastane inþaatýnýn temelini atacak. Ardýndan saat 17.00'de Alaca Devlet Hastanesi'nin açýlýþýný yapacak. Bakan Çavuþoðlu Alaca dan akþam yemeðinde konuk edildikten sonra Ankara ya dönecek. Haber Merkezi ürkiye Bankalar Birliði T(TBB) Risk Merkezi verilerinden derlenen bilgilere göre, 31 Aralýk 2013 itibariyle Türkiye'de 269 milyar 925 Çorum eski müftüsü Gaziantep e atandý orum eski Müftüsü Ahmet Çelik, Antal- sonra Gaziantep Ýl Müftülüðüne Çya'dan atandý. 13 il müftüsünün atamasý yapýldý. Resmi Gazete'de yayýnlanan atamalara göre Çorum'dan Antalya'ya atanan Müftü Ahmet Çelik, açýk bulunan 1'inci derece kadrolu Gaziantep Ýl Müftlüðü'ne atandý. Haber Merkezi Ahmet Çelik Bakan Çavuþoðlu bugün Çorum da Avrupa Birliði Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu, yeni hastanenin temelini atacak. Çorum ne kadar nakdi kredi kullandý? milyon 979 bin lira kamu bankalarý, 903 milyar 702 milyon 973 bin lira özel bankalar olmak üzere toplam 1 trilyon 173 milyar 628 bin 954 lira nakdi kredi kullandýrýldý. Kredi kullanýmýnda Türkiye'nin üç büyük þehri olan Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir diðer illere fark attý. Nakdi kredilerin yüzde 64,7'si bu üç þehre kullandýrýldý. Çorum da kullandýrýlan nakdi kredi miktarý ise 3 milyon 890 bin 170 lira.(ýha) Ýnternet bankacýlýðýnda nerdeyiz? ürkiye'de 11 milyon 392 Tbin 484 kiþi internet bankacýlýðýný kullanýyor. En fazla internet bankacýlýðýný kullanan aktif müþteriler Ýstanbul ve Ankara'da bulunurken, en az ise Bayburt ve Ardahan'da bulunuyor. Türkiye Bankalar Birliði'nin (TBB) 31 Aralýk 2013 tarihli verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de aktif internet bankacýlýðý kullanan bireysel müþteri sayýsý 11 milyon 392 bin 484 kiþiye ulaþtý. Çorum da internet bankacýlýðýný kullanan aktif bireysel müþteri sayýsý ise 49 bin 636. Çorum da internet bankacýlýðýný kullanan aktif bireysel müþteri sayýsý ise 49 bin 636.

3 Gören Göz Projesi baþladý ile ve Sosyal APolitikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, görme engelliler için Gören Göz Projesi nin baþladýðýný ve Gören Göz Cihazlarý için baþvurularýn alýnacaðýný açýkladý. Görme engellilerin gitmek istedikleri yere ulaþmalarýný saðlayan Gören Göz cihazlarý için 2014 yýlý kapsamýnda 19 ilde (Adýyaman, Antalya, Artvin, Aydýn, Bingöl, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakýr, Edirne, Gaziantep, Gümüþhane, Iðdýr, Kahramanmaraþ, Karaman, Konya, Mardin, Þanlýurfa ve Yozgat) daðýtýlmak üzere 3 Mart 2014 tarihinden itibaren baþvurular alýnmaya baþladý. Güncellenen yeni yazýlým ve cihazla birlikte 2014 yýlýnda daðýtýmý planlanan gören göz cihazýnýn daðýtýmý için baþvurularýn 3 Mart 2014 Pazartesi tarihinden itibaren alýnmaya baþladýðýný belirten Dinçer, projeye iliþkin þu bilgileri verdi: Gören Göz cihazlarý için söz konusu 19 ilde ikamet eden veya bu illerde üniversite eðitimi gören görme engelli vatandaþlar 3 Mart 2014 tarihinden Görme engelliler için Gören Göz Projesi nin baþladý. Görme engelliler bu projeyle gitmek istedikleri yere kolayca ulaþacak itibaren söz konusu illerde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüklerine baþvuruda bulunacaklardýr. Teslim edilen evraklar görevli personel tarafýndan incelenerek baþvuru kaydý ile kontrol edilmesini müteakiben baþvurular onaylanacaktýr. Baþvurularýn kabul edilmemesi halinde ilgililere bilgi verilecektir. Cihazlar baþvuru tarihi esas alýnarak teslim edilecek olup, cihazýn görme engelli vatandaþlara daðýtýmý Bakanlýðýmýz il müdürlükleri aracýlýðý ile saðlanacaktýr. Gören Göz Cihazý almak üzere baþvuruda bulunan kiþilerin cihazlarýný alacaklarý yer ve tarih bilgileri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn web sayfasýndan ilan edilecektir. Ayrýca kiþiler bu internet Ali Dinçer adresinden TC kimlik numaralarý ile baþvurularýnýn onaylanýp onaylanmadýðýný ve iþlemlerinin hangi aþamada olduðunu da öðrenebileceklerdir. Gören Göz Cihazý için baþvuru koþullarý Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak, 15 ve üzeri yaþ grubunda bulunmak, Görme engelini belirten ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren Özürlülük Ölçütü, Sýnýflandýrmasý ve Özürlülere Verilecek Saðlýk Kurulu Raporlarý Hakkýnda Yönetmeliðe uygun olarak alýnan Engelli Saðlýk Kurulu Raporuna göre görme engeline iliþkin tüm vücut fonksiyon kaybý oraný % 80 ve üzerinde olmak, (Görme engellinin birden fazla engelinin olmasý halinde görme engeline iliþkin oran dikkate alýnacak), Gören göz cihazýný kullanmaya engel teþkil edecek iþitme, zihinsel veya el ve parmaklarýný kullanmayacak derecede ortopedik engeli bulunmamak, Görme engellinin, daðýtým yapýlacak olan 19 ilinde ikamet etmesi veya bu illerdeki üniversitelerde eðitime devam ediyor olmasý. Baþvuru için gerekli belgeler Nüfus cüzdaný fotokopisi (Aslýný ibraz etmek þartýyla), Engelli saðlýk kurulu raporu fotokopisi (Aslýný ibraz etmek þartýyla), Ýkametgâh belgesi. (Bu belge TC kimlik numarasý ile Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüklerince MERNÝS veri tabanýndan alýnacak), Daðýtým yapýlacak illerdeki üniversitelerde eðitime devam eden görme engelli öðrencilerin öðrenim gördüðüne dair ilgili üniversiteden alacaðý belgeler. Ýlgililerin Valilik Ek Hizmet Binasý 8. katta bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü ne baþvuruda bulunmalarý gerekecek. kýtada, 24 ülkede faaliyet gösteren 5Brezilyalý Votorantim, 2012 yýlý sonunda girdiði Türkiye pazarýnda, çimento sektöründeki yüzde 5'lik pazar payýný yeni yatýrýmlarla artýrmayý hedefliyor. 21 Aralýk 2012'de Cimpor ile yaptýðý anlaþmayla Türkiye pazarýna giren Votorantim Çimento, bir yýlda sadece çimento satýþýnda yüzde 7; toplam çimento ve klinker satýþlarýnda ise yüzde 10'luk bir artýþ kaydetti. Votorantim Grup, Türkiye çimento sektöründe etkili bir oyuncu olarak konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor. 6 ilde üretiliyor, 17 ilde satýlýyor 2012 yýlýndan bu yana Türkiye'de, çimento, beton ve agrega sektörlerinde; Votorantim Sanayi ve Ticat A.Þ., Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Þ. ve Votarantim Nakliyecilik Ticaret ve Sanayi A.Þ. olarak faaliyet gösteren Votorantim, Ankara-Hasanoðlan, Yozgat, Çorum ve Sivas'ta 4 entegre çimento fabrikasý, Nevþehir ve Samsun'da 2 çimento öðütme paketleme tesisi ile yýllýk toplam 2.6 milyon ton klinker ve 3.8 milyon ton çimento; 13 tesiste yýllýk 3.7 milyon metreküp hazýr beton üretim kapasitesine sahip. Þirketin Ankara Lalahan ve Kayseri Bünyan daki iki ocaðýnda ise yýllýk 2,9 milyon tonluk agrega üretim kapasitesi bulunuyor. 800'e yakýn çalýþaný ile tüm tesislerinde tam kapasite çalýþan Votorantim Türkiye, 2013 yýlýnda 469 milyon TL'lik satýþ geliri elde etti. Türkiye'nin potansiyeline ve insan gücüne güveniyoruz Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Þ. CEO'su ve Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Þefik Tüzün, Türkiye'deki inþaat sektörünün sahip olduðu büyük potansiyele dikkat çekerek, Votorantim Türkiye olarak Anadolu daki yatýrýmlarýmýza kýsa süreli deðil, uzun vadeli bir yatýrým gözüyle bakýyoruz. Votorantim Grubu'nun Türkiye çimento sektörüne olan ilgisi daha önceki yýllara dayanmaktadýr. Türkiye pazarýna girmek ve burada güçlenmek konusundaki kararlýlýðýnda, Türkiye'nin ekonomisine, dinamizmine ve geleceðine duyduðu güvenin yanýsýra Türkiye'deki kaliteli ve yetkin insan kaynaðýnýn da önemli bir rolü olduðunu belirtmek isterim. diye konuþtu. Ülkesinde lider, dünyada ilk 10'da Tüzün, Votorantim in, merkezi Brezilya'da bulunan ve 5 kýtada, 24 ülkede faaliyet gösteren uluslararasý bir firma olduðunu, 1918 yýlýnda sanayi yatýrýmlarýna bir tekstil fabrikasýyla baþladýðýný ve 96 yýllýk süre içinde faaliyetlerini, baþta yapý malzemeleri olmak üzere, PERÞEMBE 6 MART Votorantim Türkiye de iddialý (Ç.HAK:540) Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Þ. CEO'su ve Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Þefik Tüzün. madencilik, finans, metalürji, konsantre portakal suyu sektörlerine kadar geniþletip, sektöründe hem Brezilya'nýn hem de dünyanýn en büyük þirketlerinden biri haline geldiðini söyledi. Tüzün, Votorantim Grubu içinde yer alan, operasyonel ve yönetim mükemmelliði ile öne çýkan Votorantim Çimento ise 1936 yýlýnda Brezilya'da kurulmuþtur. Þirket, yüzde 40 pazar payýyla Brezilya'da lider; dünyada ise en büyük 8 kuruluþtan biri konumundadýr. Þirket, Votoran, Itaú, Poty, Tocantins, Aratu, Votomassa, ve Engemix markalarý baþta olmak üzere 40 çeþit ürün satmaktadýr. Votorantim Grubu'nun 2012 yýlý toplam cirosu 10,3 milyar dolar; Votorantim Çimento'nun ise 4,2 milyar dolar olmuþtur. Dünyada 15 binden fazla çalýþaný bulunan Votorantim Çimento, ülkenin önemli iþ dünyasý dergilerinden biri olan Guia Você S.A./Exame tarafýndan Brezilya'da Çalýþýlabilecek En iyi 150 Firmadan Biri olarak seçilmiþtir. Çevre projelerine 14.5 milyon dolar Votorantim operasyonel mükemmeliyet prensibi öncülüðünde en iyi maliyet konumlamasýna sahip olmayý hedeflemektedir. Bu önceliðe paralel olarak faaliyet gösterdiði tüm ülkelerde çevreye duyarlýlýðý ve yaþadýðý çevreye karþý sorumluluk bilinciyle öne çýkmaktadýr yýlýnda çevre projelerine 14,5 milyon dolar; sosyal sorumluluk projelerine ise 4 milyon dolar yatýrým yapmýþtýr. Votorantim Çimento, endüstriyel atýklarýn çimento üretim sürecinde kullanýlacak þekilde dönüþtürülmesine öncelik vermiþ, bu kapsamda 2005 yýlýndan bu yana þirket, kullanýlmýþ lastikler, kimyasal çözücüler, yaðlar ve kullanýlamaz durumdaki maddeler baþta olmak üzere 3 milyon tondan fazla atýðý yakýt kaynaðý olarak bertaraf etmiþtir. Votorantim, iþ saðlýðý ve güvenliði alanýnda mükemmelliðe ulaþmaya birinci derecede öncelik vermekte, çalýþanlarýnýn kiþisel ve profesyonel geliþim fýrsatlarýný da desteklemektedir. diye konuþtu. Haber Merkezi SÝMA OTOMOTÝV SAN.TÝC.A.Þ. ANKARA YOLU 4. KM. NO: 168 ÇORUM TEL: ( ) KUTLAMA Kuveyt Türk Katýlým Bankasý Çorum Þubesi Müdürlüðü görevine getirilen Sayýn Gökhan Esenyel i kutlar, yeni görevinde üstün baþarýlar dilerim. Sipahi Ýnþaat/Yuvam Kýz Apart Selim Sipahi (Ç.HAK:549)

4 4 PERÞEMBE 6 MART 2014 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan seçim çalýþmalarý kapsamýnda esnaf ziyaretlerine Sanayi Sitesi'nden devam etti. Sanayi Sitesi ne acil müdahale þart M illiyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan seçim çalýþmalarý kapsamýnda esnaf ziyaretlerine Sanayi Sitesi'nden devam etti. MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþgýn ve meclis üyesi adaylarý ile birlikte seçim turu yapan Daþdan, yerel seçimlerde esnaftan destek istedi. MHP Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, ziyaretler esnasýnda bir esnaf ile sohbet ederken MHP'nin genel olarak seçim çalýþmalarýnýn iyi gittiðini, anketleri takip ettiklerini söyledi. Sanayi Sitesi'nde bir grup esnaf, sanayinin alt ve üst yapý dü- zeninden þikayetçi oldu. Ercan Daþdan ise, sanayi bölgesine acil bir müdahale gerektiðini belirterek, "Aþaðý Sanayi ve Küçük Sanayi Sitesi esnafýmýzla hep birlikte oturup karar alacaðýz. Çorum'da projeler hep eksik yapýlmýþ. Sanayinin sorunlarýna kökten çözüm bulacaðýz. Gelecek yýla göre proje yapacaðýz. Gale- Daþdan, gençlerle sohbet edip kendisini anlattý. Ercan Daþdan, Sanayi Sitesi nde talepleri dinledi. riciler Sitesi yapýldý, kapýsý yok, asfaltý yok, vatandaþlarýn yarýsý içeride yarýsý dýþarýda araç satýyor. Bu ve bunun gbir çok proje yarým kalmýþ." Dedi. Daþdan, 6 aydýr sanayide esnaflýk yapan ve iþ potansiyelinin yetersizliðinden yakýnan bir esnafa ise, "Belediye Baþkaný olduðumuzda belli bir düzen oluþturacaðýz. Sanayimize acil müdahale gerekiyor. Sanayimiz geliþmiþ, buraya Küçük Sanayi diyorlar ama burasý küçük deðil. Gerçi ismi deðiþti ama hala Küçük Sanayi Sitesi diyenler var. Biz sanayimizi ön plana çýkaracaðýz. Tabi þu an bazýlarýnýn düzeni yerinde, gerisi umurlarýnda bile deðil." Diye konuþtu. Haksýzlýklar karþýsýnda çok sinirlendiðini vurgulayan Daþdan, "Kastamonu Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Oraya havaalaný geldi. Çorum iktidar partisinin ancak çok eksiklerimiz var." Þeklinde konuþtu. Vatandaþýn partizanlýktan kurtulmadýkça sorunlarýna çözüm bulunamayacaðýný, halka hizmet edecek adaylara oy verilmesi gerektiðini aktaran Daþdan, "Halkýmýz bu seçimde partizanca deðil, kendisine hizmet edecek adaya oy verecektir. Ben gencim, durmadan, yorulmadan hizmet ederim. Herkes gençlerin önünü açmak gerekiyor diyor. Ýþte karþýnýzdayým, en genç aday benim." Dedi. Osmancýk için iþbirliði M HP Osmancýk Belediye Baþkan Adayý Haydar Kurþun, Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü'yü makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Kurþun a MHP Osmancýk Ýlçe Baþkaný Mu- sa Kara, Kadýn Kollarý Baþkaný Feride Zengin ve Belediye Meclis Üyesi Adaylarý eþlik etti. Kaymakam Sezgin Üçüncü, ziyaretten dolayý memnuniyeti dile getirerek, Osmancýk'ta görev yapmaktan çok hoþ- nut olduðunu dile getirerek, Buradan ekmek yiyorum. En az sizin kadar ilçemizi düþünmek zorundayým. Hizmetlerimizi günü kurtarmak adýna deðil geleceðe yatýrým yapmak için projelendirmeliyiz. Ýlçemizdeki hizmete talip olan bütün Bele- MHP Osmancýk Belediye Baþkan Adayý Haydar Kurþun, Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü'yü makamýnda ziyaret etti. diye Baþkan adaylarýmýza 30 Mart ta yapýlacak olan seçimde baþarýlar diliyorum. Ýlçemizdeki güvenlik güçlerimizle birlikte demokratik bir ortamda bir seçim yapýlabilmesi için þehir merkezimizde ve köylerimizde her türlü yasal önlemi alacaðýz diye konuþtu. Belediye Meclis üyesi adaylarýný tek tek tanýtan Kurþun, seçilmesi halinde hayata geçirilmesini düþündükleri projeleri hakkýnda Kaymakam Üçüncü'ye bilgi verdi. Osmancýk ýn sorun ve beklentilerinin çözümü noktasýnda Kaymakam Üçüncü ile koordineli bir çalýþma sergileyeceklerini söyledi. EÝrcan Daþdan, "Kastamonu Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Oraya havaalaný geldi. Çorum iktidar partisinin ancak çok eksiklerimiz var." dedi. Dersimize iyi çalýþtýk S eçim çalýþmalarý kapsamýnda ziyaretlerini sürdüren MHP Osmancýk Belediye Baþkan Adayý Haydar Kurþun Osmancýk Emekliler Derneði'ni ziyaret etti. Emekli olmuþ eðitim camiasýyla bir süre sohbet eden Haydar Kurþun, seçim çalýþmalarý ve projeleri hakkýnda bilgi verdi. Kurþun, kendisinin öðretmen olarak, yýllarca eðitime hizmet ettiðini, siyasette edindiði bilgi ve tecrübeyi Osmancýk halký ile paylaþmak isteðini söyledi. Emeklilerin sorunlarýný çok iyi bildiðini belirten Kurþun, Resmi daireleri, sivil toplum örgütlerini, muhtarlarý ve esnaflarý dolaþarak sorunlarýný ve önerilerini dinliyorum. Aday olma- MHP Osmancýk Belediye Baþkan Adayý Haydar Kurþun Osmancýk Emekliler Derneði'ni ziyaret etti. yapý çok düzgün deðil. onlarca proje hazýrladýk. dan iyice düþünüp aday olduk ve dersimize iyi Osmancýk'ta iþsizosmancýk, emekli, çalýþtýk, ödevimizi çok amir, memur, asker, polik gün geçtikçe çoðalýiyi hazýrladýk. Alanýnda lis, iþçi, çiftçi, esnaf, tücyor. Aileler Osmancýk uzman ve akademisyen car, öðrenci gibi çeþitli dýþýna göç ediyor. Ýddia arkadaþlarýmla birlikte kategorilerde insanlarýn ediyorum ki bu gidiþle Osmancýk'ta bulunan, yaþadýðý bir kent. Hemen 10 sene sonra Osmancýk her bölge, her mahalle, hemen hepimizin ortak köy gibi kalacak. Ýþ istihher sokak için ayrý ayrý paydasý olan ekonomik damý olmayýnca aileler geçimlerini saðlamak için baþka yerlere göç edecekler. Ýþte çare bizde. Bize destek verir, bizi seçerseniz kimselerin hayal bile edemediði projelerimizle yeni iþ sahalarý açarak iþsizliðe dur diyeceðiz. Hatta dýþarýdan buraya çalýþmak için insanlar gelecekler. D-100 karayolundan yararlanacaðýz Osmancýk giriþine saðlý sollu iþ yerleri açacaðýz. Burada yerli ürünler satacaðýz. Organize sanayi bölgesini kurup bir sandalye, bir kapý bile üretemeyen Osmancýk projelerimiz hayata geçirdiðimizde daha neler üretecek neler? O zaman herkes bize dua edecek. Ben yapamayacaðým iþlerin sözünü vermem. Bu seçim Osmancýk'ýn geleceðinin seçimidir. þeklinde konuþtu. Resmi kurumlara ziyaret M HP Osmancýk Belediye Baþkan Adayý Haydar Kurþun, seçim ziyaretlerine resmi kurumlarla devam etti. Kurþun, beraberinde MHP Osmancýk Ýlçe Baþkaný Musa Kara, Belediye Meclisi Üye Adaylarý ve partililer ile birlikte Osmancýk Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý, Osmancýk Nüfus Müdürlüðü, Osmancýk Adliyesi, Osmancýk Malmüdürlüðü ve benzer kurumlara nezaket ziyaretlerinde bulundu. Kendilerini göreve getirdiklerinde resmi kurumlara her türlü desteði vereceklerinin altýný çi- zen Kurþun, resmi daireleri ziyaret edip temasta bulunmanýn, sorunlarý yerinde dinleyip çözüm önerileri getirmenin çok önemli olduðuna belirterek, Resmi dairelerden gelen talepleri ve sorunlarý bilmek ve çözüm üretmek ilçemiz için çok önemlidir dedi. Kurþun, resmi kurum amirlerinin devlet memuru olmasý nedeniyle tüm adaylara ayný ve eþit mesafede durduklarýný ifade ederek, tüm kurumlarýn halka hizmet verdiðini ve insan odaklý olduðuna dikkat çekti. Kurumlar ve belediye arasýndaki uyumun her zaman vatandaþ ve halk yararýna olduðunu vurguladý. MHP Osmancýk Belediye Baþkan Adayý Haydar Kurþun, seçim ziyaretlerine resmi kurumlarla devam etti.

5 Kasetler, senaryonun dolgu malzemesi Seçim çalýþmalarýna Dodurga dan baþladý evre ve Þehircilik ÇBakanlýðý ndan Dodurga Belediyesine Yol Süpürme ve temizlik aracý hibe edildi. Hibe edilen araç ilçe halkýnýn hizmetine girdi. Dodurga Ýlçesinin temizliði konusunda hassas olduklarýný belirten Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç, Belediye olarak öncelikli görevlerimizden biriside Dodurga da çevre temizliðidir. Göreve geldiðimiz günden beri, temiz bir çevreye sahip Dodurga için çalýþýyoruz. Belediyemiz sorumluluk sýnýrlarý içerisinde, Belediye hizmetlerini en güzel þekilde yerine getirmek için geçmiþ yýllarda olduðu gibi araç ve iþ makinalarý parkýmýzý sürekli güçlendirmeyi amaç edindik." þeklinde konuþtu. Ýlçenin nüfusuna oranla geniþ bir yerleþim alanýna sahip olduðunu hatýrlatan baþkan Kýlýç, " Ýlçemizde Belediye hizmetlerini en güzel þekilde yerine getirmek için geçmiþ yýllarda olduðu gibi araç ve iþ makinalarý parkýmýzý sürekli yenilemeyi ve güçlendirmeyi amaç edindik. Geçtiðimiz Parti Çorum Mil- ve AKletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Kudüs TVAna Haber Bülteni nde Arzu Erdoðral ýn sorularýný yanýtladý. Gündemde olan dinleme ve kaset skandallarý deðerlendiren Uslu, Son derece rahatsýz edici bir durum. Bir hukuk skandalý ile karþý karþýyayýz. Bunca yýldýr demokrasiyi, demokratik deðerleri, hukukun üstünlüðünü tesis etmeye çalýþan bir ülkede tamda bu konuda baþarýlarý elde ettik dediðimiz bir yerde içeriden bir kýsým insanlarýn özel hayata yönelik bir kýsým operasyonlar, dosyalamalar içerisine girmiþ olmasýnýn makul, haklý hiçbir nedeni olamaz. Dinlemeler, fiþlemeler uzunca bir süredir Türkiye'nin yakýn tarihinde çok sýk rastlanan bir durumdur. Fakat son zamanlarda bunun olmadýðý ya da asgariye indiði ya da hukuk dýþýna çýkmadýðý gibi genel bir kabul vardý. Açýða çýktý ki herkes herkesi bir þekilde gözetliyor ve bütün bunlar da kurulacak bir tuzaðýn, hazýrlanan bir senaryonun dolgu malzemesi olarak kullanýlýyor. Bu noktada Cumhurbaþkanýmýzýn Devlet Denetleme Kurumu nu harekete geçirmiþ olmasýný son derece önemli buluyorum. Nitekim Devlet Denetleme Kurulu'nun beþ ayrý görevi var. Bu dinlemelerle ilgili olarak en öncelikli görev bilhassa alýnmasý gereken tedbirler ve mevzuat kapasitesinin deðerlendirilmesidir. Bunun arkasýndan ortaya çýkacak sonuçlar elbette yeni mevzuat gerektiriyorsa zaten yeni bir yasa çýkarttýk. Bu yasayý daha çaðdaþ standartlara, üst normlara taþýmak gerekiyorsa bu konuda elbette Meclis 30 Mart'ý takip eden günlerde düzenleme iþini yerine getirecektir. diye konuþtu. Yargýnýn tarafsýzlýðýnýn en az baðýmsýzlýðý kadar önemli olduðu gerçeði ortaya çýktý Baþbakan ve oðlunun düzmece ses kayýtlarýnýn, Baþbakanlýk tarafýndan yalanlanmasýna raðmen muhalefetin seçim meydanlarýnda siyasi malzeme olarak kullanmasýnýn bir suç olduðu belirten Uslu, þöyle konuþtu: Hukuk devletinde bu tür suçlarý iþleyenlerle ilgili savcýlýklar gereken takibatý yaparak tahkikatý açarlar. Þu ana kadar böyle bir þey oldu mu bilmiyorum. Olayýn iki yönü var; bir tanesi kanunsuz dinleme olayý ya da yargý karar vermiþse bile bunun kapsamýnýn, süresinin geniþletilmesi söz konusu. Yani kanuna karþý açýk bir hile var; diðeri ise ortaya çýkan, saçýlan kasetlerin bir bölümüdür. Sahte ve montaj olduðu ortaya çýktý. Nitekim Sayýn Kýlýçdaroðlu ve Sayýn Bahçeli ile ilgili ya da üçüncü kiþiler ile ilgili de çeþitli düzmece, montaj kasetler ortada dolaþýyor. Bu siyasi etik bakýmýndan hiçbir þekilde doðru deðil. Geçmiþte Türkiye bunlarý yaþadý ve aslýnda bu bir anlamda toplumla, siyaset mühendisliði olduðu gerçeði görüldü. Topluma nizam vermek isteyen bir kýsým çevreler bu tür mühendisliklerle toplumu köþeye sýkýþtýrmak, bir kýsým insanlarý sindirmek, korkutmak istiyorlar. Elbette yargý böylesine hukuksuz bir durum karþýsýnda seyirci kalmayacaktýr. Bu güne kadar yargýnýn hep baðýmsýzlýðýný tartýþtýk. Oysa bugün yargýnýn tarafsýzlýðýnýn en az baðýmsýzlýðý kadar önemli olduðu gerçeði ortaya çýktý. HSYK ile ilgili düzenlemelerde ne kadar haklý olduðumuzu son günlerde ortaya saçýlan kasetler ve yalanlarla bir kez daha görmüþ olduk. O açýdan þu anda yargýnýn baðýmsýzlýðýný saðlayacak düzenlemeler önemli ölçüde yapýlmýþ durumda. Türkiye modern çaðdaþ bir hukuk devleti olacaksa, hukuksuz, her uygulamanýn üzerine gidilmeli ve kimse hukuktan ve yargýdan muaf olmamalý. Bunu söylüyor ve savunuyoruz. Devlet Denetleme Kurulu'nun ortaya çýkartacaðý raporlar da gerçekler daha iyi anlaþýlmýþ olacak. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Kudüs TV Ana Haber Bülteni nde gündemi deðerlendirdi. BMM deki yasama çalýþmalarýnýn ardýndan Çorum a Tgelerek AK Parti Ýl Seçim Koordinasyon Merkezi ndeki toplantýya katýlan Cahit Baðcý, seçim çalýþmalarýna Dodurga dan baþladý. Beraberinde AK Parti Ýl Sekreteri Mümtaz Yýlmaz, Ýl Yönetim Kurulu Üyesi ve Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Necmi Uygur, Adnan Armaðan, Memduh Akbaþ, Av. Kasým Aksoy ve Murat Metin ile Dodurga ya giden Baðcý yý; AK Parti Ýlçe Baþkaný Abdullah Uysal, Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç, Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaþlar karþýladý. Dodurga ya eski canlýlýðýný kazandýrýyoruz Çalýþmalara sebze, meyve pazar yeri ile baþlayan Baðcý, tek tek bütün esnafý dolaþarak seçimlerde AK Parti ye destek istedi. Esnafla yaptýðý görüþmelerde Dodurga da 2001 yýlýnda Maden Ýþletmesinin özelleþmesi ile büyük bir sýkýntý yaþandýðýný, çalýþanlarýn tamamýnýn kalan sürelerini tamamlamak için Kütahya, Muðla ve Manisa ilçelerine daðýtýldýðýný ve kendi kardeþleri ve akrabalarýnýn da 8-10 yýl Soma da yaþamak zorunda kaldýðýný ve geçen yýl emekli olarak tekrar köye yerleþtiðini belirten Baðcý, Dodurga'ya eski canlýlýðýný kazandýrýyoruz. Geçtiðimiz yýllarda yapýlan yatýrýmlarla Dodurga da madenden ayrý olarak tekstil ve organik tarým alternatif istihdam alanlarýný oluþturulmuþtur. Önümüzdeki günlerde baþlayacak Dodurga Sulama Projesi nin yapýmýnýn tamamlanmasý ile ceviz üretimi, organik tarým ve seracýlýkta patlama yaþanacaktýr. Dodurga'ya çok daha güzel müjdelerimiz olacak. dedi. Milletin ferasetine güveniyoruz Esnaf ziyaretlerinin ardýndan Seçim Bürosunda Ýlçe Yönetimi ve adaylarla toplantý yapan Baðcý, çalýþmalarý deðerlendir. Ülkenin içinde bulunduðu durumu da deðerlendiren Baðcý, þunlarý söyledi: Bu seçim bir yerel yönetim seçiminin ötesine taþýnmýþtýr. 17 Aralýk operasyonu ile seçimler, Genel Baþkanýmýz Liderimiz ve Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan dan kurtulma mücadelesine dönüþtürülmüþtür. Bütün bu iþbirliklerine karþý bizler de adaylýk sürecindeki bütün kýrýlmalarý ortadan kaldýrarak kenetlenmek zorundayýz. Baþka çaresi yok. Bir taraftan AK Parti nin 12 yýllýk iktidarýnda Türkiye'nin geldiði noktayý anlatacak, diðer taraftan geçmiþ 5 yýlýn hesabýný vereceðiz. Yaptýklarýmýzý iyi anlatacak, gelecek döneme iliþkin plan ve projelerimizi paylaþacaðýz. Biz milletimizin ferasetine inanýyor ve güveniyoruz. Milletimiz Türkiye'nin nereden nereye geldiðini yaþayarak öðrendi. Milletimiz asla kotarýlmýþ sahte montaj senaryo ve iftiralara inanmayacaktýr. Bütün ilçelerimiz ve Dodurga 12 yýllýk AK Parti iktidarýnda Çorum'a yapýlan 5,8 katrilyon liralýk yatýrým ve desteklerden hak ettiði yatýrýmý ve desteði almýþtýr. Çorum'a her yýl ortalama 500 trilyon lira yatýrým yapýlmýþtýr. Görmezden gelenler bu yatýrýmlarý nereye saklayacak ve nasýl ortadan kaldýracak. 3 gün sonra toplamda 200 trilyon lirayý aþan saðlýk yatýrýmlarýnýn açýlýþýný ve temel atmalarýný gerçekleþtireceðiz. Sadece Hitit Üniversitemizin bütçesi 95 Milyon TL'dir. Bunun 35 milyon lirasý yatýrýmdýr. Dün birkaç milyon liralýk yatýrýmýn temelini atmak için neredeyse ka- Cahit Baðcý, seçim çalýþmalarýna Dodurga dan baþladý. binenin tamamý geliyordu. Ama attýklarý temellerin hiç birini tamamlamaya siyasi ömürleri yetmedi. Enflasyonun % 135'lerde olduðu Türkiye'de hiç bir yatýrýmý tamamlayamadýlar. Dodurga ya yaþlý bakým merkezi Dodurga ya yapýlan yatýrýmlara da deðinen Baðcý, Giriþimlerimiz sonucu 100 kiþilik Orta Öðretim Pansiyonunun SYDV -Fon Kurulu tarafýndan onayý gelmiþtir. Yakýnda yer teslimi yapýlacak ve 2015 Eðitim-Öðretim yýlýna yetiþtireceðiz. Ayrýca þu an görüþmeleri devam eden bir yaþlý bakým merkezini Dodurga'ya kazandýrmak istiyoruz. Dodurga-Osmancýk arasý yolun yapýmý devam ediyor. Bütün bunlar AK Parti sayesinde ve hükümetimizin desteði sayesinde saðlanan yatýrýmlardýr. Dodurga temiz çevresi ile arýtma tesisi, yol süpürme araçlarý ile çok daha temiz oldu. Önümüzdeki dönemde spor altyapýsýnda güçlendireceðiz. dedi. Hiçbir ilçemizde seçim endiþesi taþýmýyoruz Baðcý konuþmasýnýn devamýnda; Bize hýrsýz imasý yapanlar bizden önceki hükümetler döneminde 5 milyona ihale edilen hangi illerin keþif artýþlarý ve bayýndýrlýk fiyatý artýþlarý ile 4, 5 hatta 10 katýna çýkarýlarak ve iþleri de tamamlamayarak kimleri zengin edip kamu kaynaklarýný peþkeþ çektiklerinin hesabýný versinler. Bizden önce devletten bir ihale alan ya da ihale verilen köþeyi dönüyordu. AK Parti iktidarýnda iþler ve ihalelerde yapým maliyetleri, yaklaþýk maliyetlerin ortalama % 30 altýnda yapýlmaktadýr. Þimdi kamudan büyük kýrýmla iþ alan firmalarýn iþlerini tamamlayamamasý sorunu ile uðraþýyoruz. Alaca Devlet Hastanesi nde olduðu gibi. Eðer bir yolsuzluk ve hýrsýzlýk olsaydý örneðin 10 milyona yapýlacak bir iþ 7 milyona deðil 15'e hatta 20 milyona yapýlýrdý. AK Parti iktidarlarýna, hükümetimize ve Sayýn Baþbakanýmýza atýlan iftiralara milletimiz inanmadýðý gibi, O na daha büyük bir sevgiyle baðlanmakta ve desteklemektedir. Bütün bu yatýrýmlarý ve ülkemizin geldiði noktayý Dodurga dahil bütün ilçelerimizde yapacaðýmýz meydan mitingleri ile halkýmýza ve hemþerilerimize anlatacaðýz. Hiçbir ilçemizde seçim endiþesi taþýmýyoruz. Dodurga da bir cenaze namazýna da katýlan Baðcý, merhumun ailesine taziye sunarak sabýr ve baþsaðlýðý diledi. Dodurga ya temizlik aracý günlerde Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýmýz tarafýndan Yol Süpürme ve Temizleme aracý Ýlçemizin temizliðinde kullanýlmak üzere Belediyemize hibe edildi. Temizlik hizmetlerinde kullanýlacak bu aracýmýzýn ilçemize hayýrlý olmasýný diliyorum. Aracýn gönderilmesinde vesile olan Sayýn Baþbakanýmýza, Sayýn Çevre ve Þehircilik Bakanýmýza, Sayýn Çorum Milletvekillerimiz Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým a teþekkürlerimi iletiyor þükranlarýmý sunuyo- Hibe edilen araç ilçe halkýnýn hizmetine girdi. rum dedi. Dodurga Belediyesi geçtiðimiz yýllarda da Belediye hizmetlerinin lediye bütçesinden bir kýsmý da bakanlýk hibeleri þeklinde araç ve iþ makinalarýný araç parmasý daha etkin uygulankýna kazandýrmýþtý. için bir kýsmý be- (ÝHA) PERÞEMBE 6 MART Sincan da Sandýk Kurulu çalýþmasýna katýlan AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým; Millet Baþbakan ýn etrafýnda kenetlendi Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum AKMilletvekili Murat Yýldýrým, 30 Mart Yerel Seçim çalýþmalarý kapsamýnda AK Parti Genel Merkezi'nin görevlendirmesi dolayýsýyla Ankara'da çalýþmalarýný sürdürüyor. Yýldýrým, çalýþmalar çerçevesinde önceki akþam Sincan Sandýk Seçim Kurulu Toplantýsý'na katýldý. Sincan Belediye Baþkaný ve Belediye Baþkan Adayý Mustafa Tuna, AK Parti Sincan Ýlçe Baþkaný Ahmet Erbað, Sincan SKM Baþkaný Bekir Yýldýz ve parti yönetimi ile sandýk kurulu üyelerinin katýldýðý toplantýda konuþan Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, 30 Mart seçimlerinin bir yerel seçim olmaktan öte ülkenin ikbaliyle alakalý istiklal mücadelesi olduðuna dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyeti'nde halka yakýn olan iktidarlarýn, 'söz milletin, karar milletin' diyenlerin hep darbelerle, olaðanüstü uygulamalarla iktidardan uzaklaþtýrýlmaya çalýþýldýðýný kaydeden Yýldýrým; "1960'da Menderes'e aynýsýný yaptýlar. 1970'de muhtýralarla seçilmiþ iktidarý dizayn ettiler. 1980'de, 28 Þubat'ta ve AK Parti iktidarý döneminde Sarýkýz, ay ýþýðý, 27 Nisan ile ayný þeyleri yapmaya çalýþtýlar" dedi. Yýldýrým, geçmiþte bazýlarýnýn bu sertlikleri görünce þapkasýný alýp gittiðini hatýrlatarak; "Bugün ise durum farklýdýr. Baþbakanýmýz "siz milletin üzerinde deðilsiniz. Biz milletin temsilcileriyiz ve milletin bize verdiði emaneti koruyacaðýz. Bunun için kefenimizi giydik" dedi. Geri adým atmadý. Bu oyunlarýn esas hedefi büyük Türkiye'dir" dedi. Ýçerdeki yerli iþbirlikçileri ile birlikte dýþardaki odaklarýn esas hedefinin Baþbakan olduðunun altýný çizen Yýldýrým; "Baþbakan'ý düþürmeyi Türkiye'yi düþürmek olarak görüyorlar. Baþbakan Erdoðan düþerse Türkiye eskisi gibi biz ne dersek onu yapar diye düþünüyorlar. Ama bilmedikleri bir þey var ki, bizler ve milletimiz Baþbakanýmýz etrafýnda ölümüne kenetlenmiþtir. Bu da onlarýn umutlarýný yok ediyor. Biz onlara fýrsat vermeyeceðiz. Sonuna kadar Baþbakanýmýz'ýn yanýnda olacaðýz." dedi. Milletin Baþbakaný'na sahip çýktýðýný, meydanlarýn hýnca hýnç dolduðunu kaydeden Yýldýrým; "Bu sesi CHP de, MHP de duysun. Pensilvanya da duysun. Hainler de paraleller de duysun. Biz bu ülkede artýk Menderes'i Özal'ý yedikleri gibi Baþbakanýmýz'ý kimseye yedirmeyeceðiz. Bu ülkenin kaderini dýþ odaklar ve yerli iþbirlikçileri deðil, millet belirleyecektir." dedi. Gezi'de demokrasiyi bir aðacýn gölgesine hapsetmek isteyenlerin, hükümeti düþürmek isteyenlerin ayný koalisyonla 17 Aralýk'ta hükümeti yýkmaya çalýþtýðýný kaydeden Yýldýrým; "Týrlarýmýza operasyon yapanlar Türkiye'yi uluslararasý arenada zor duruma sokmak isteyenlerdir. Buna karýþanlar, bunda payý olanlar bu millete en büyük zararý vermektedirler. Bu resmen vatan hainliðidir. Millet vatan hainlerine fýrsat vermeyecektir" dedi. Sandýk Kurulu Üyeleri'ne sandýða sahip çýkmalarý tavsiyesinde bulunan Yýldýrým; "Seçim sandýkta kazanýlýr. Bunlar sandýklarda ve seçim sonuçlarýna yönelik hilekar çalýþmalar yapacaklar. Bizler sandýklara sahip çýkarak bunlara fýrsat vermeyeceðiz. Geçmiþte de bunu yaptýlar. Ama Sayýn Baþbakanýmýz o zaman çýktý ve benim elimde sandýk tutanaklarý var ve Ýstanbul halký bizi tercih etti, dedi. Evet onlar sandýk hileleri ile Ýstanbul'u teslim etmemek için her türlü oyunu çevirmiþlerdi. Bugün de 30 Mart'ta seçim günü ve sandýklar açýldýktan sonra her türlü oyunu yapacaklar" diye konuþtu. Muhalefetin tek yaptýðý karalama Parti Çorum AKMilletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý nýn seçim çalýþmalarýnda ikinci duraðý Laçin oldu. AK Parti Ýlçe Baþkaný Mustafa Otluseki ve Belediye Baþkaný Erdal Altuntaþ ile Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Belediye Meclis Üyeleri tarafýndan karþýlanan Baðcý, Laçin Belediyesi nde Belediye Baþkaný Erdal Altuntaþ'tan seçim çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Laçin ilçesine 5 yýldýr verdiði emek ve özverili çalýþmasý nedeniyle Belediye Baþkaný Altuntaþ'a teþekkür ederek, adaylýðýnýn tekrar hayýrlý olmasýný dileyen Baðcý, 5 yýllýk emeðinin karþýlýðýný Laçinli nin takdir edeceðini ve daha da büyük destekle seçileceðine olan inancýný dile getirdi. Laçin de nüfus artýþý Baðcý ve beraberindeki heyet daha sonra Laçin'de seçim bürosu olarak belirlenen yerde hemþerileri ile buluþtu. Belediye Baþkaný Erdal Altuntaþ, burada yaptýðý konuþmada 5 yýlda Laçin'e kazandýrýlan hizmetleri tek tek anlatarak sorunlarýn azaltýldýðýný ve son 5 yýlda da nüfuslarýnda kýsmi artýþýn yaþanmasýnýn sevindirdiðini söyledi. Milletvekili Murat Yýldýrým, AK Parti Genel Merkezi'nin görevlendirmesi dolayýsýyla Ankara'da çalýþmalarýný sürdürüyor. Cahit Baðcý nýn seçim çalýþmalarýnda ikinci duraðý Laçin oldu. Milletimizin desteðine güveniyoruz Türkiye zor ve sýkýntýlý bir süreçten geçse de milletimizin Baþbakanýmýza olan sevgisi, inancý ve desteði ile bundan öncekilerde olduðu gibi bu sýkýntýlarý da atlatacaðýz. diyerek konuþmasýna baþlayan Çorum Milletvekili Baðcý ise, Milletimiz her þeyin farkýnda. 10 yýl önce yaþadýklarý Türkiye ile bugünkü Türkiye'yi kýyaslýyorlar. Hastalarýný Ankara'ya taþýdýklarý, Dýþkapý SSK Hastanesi nin etrafýndaki ve Saman Pazarý ndaki ucuz otellerde günlerce hastalarý ile kaldýklarý, ellerindeki ve avuçlarýndaki birikintilerini ilaç, özel muayene parasý vererek ve senet imzalayarak geri döndükleri günleri hiç unutmuyorlar. Kýrkdilim den yolun kapanmasý ile geri dönmek zorunda kaldýklarý günleri unutmuyorlar. Baþlayýp da bir türlü bitirilemeyen yatýrýmlarý unutmuyorlar. Biz milletimizin desteðine güveniyoruz Tek yapabildikleri karalamak Proje üretemeyen, milletin teveccühünü kazanamayan muhalefet partilerin tek yaptýðý AK Parti yi karalamak, iftira atmak, yatýrýmlarý küçümsemek, yok saymak, görmezden gelmektir. Millet bunlarý çok iyi biliyor ve tanýyor. Ýktidar ve seçilme umudu olmayanlar, bir proje ve vizyon ortaya koyamayanlar ancak karalayabilirler, o kara bize bulaþmaz. diye konuþtu. Laçin-Çorum arasý 20 dakika olacak Baðcý yatýrýmlar hakkýnda da bilgi vererek, Kýrkdilim-Çorum arasý 19 km'lik yolun bölünmüþ yol olarak projesinin bitmek üzere olduðunu ve 2014 yýlý içinde yapýmýnýn ihale edilmesine çalýþýldýðýný söyledi. Yolun yapýlmasý ile Laçin- Çorum arasýnýn 20 dakikalýk mesafede olacaðýný kaydetti. Doðasý ve yeþilliði ile adeta bir oksijen deposu olan Laçin'in gelecekte pek çok kiþinin Laçin'de oturup Çorum'da çalýþacaðý bir yerleþim olacaðýný ve nüfusunun da hýzla artarak 2000 i geçeceðine inandýðýný söyledi. Ayrýca Laçin'de termal su arayýþýna devam edeceklerini ve Laçin'in kanatlý üretimi konusunda da tercih edilen bir yer olduðunu ve 2 iþletmenin onay alarak yatýrýmlara baþlayacaðýný söyledi. Baðcý ya Laçin ziyaretinde AK Parti Ýl Sekreteri Mümtaz Yýlmaz, Ýl Yönetim Kurulu Üyesi ve Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Necmi Uygur, Adnan Armaðan, Memduh Akbaþ, Av. Kasým Aksoy ve Murat Metin eþlik etti.

6 6 PERÞEMBE 6 MART 2014 Teveccüh sorumluluðumuzu artýrdý C HP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, CHP heyeti ile birlikte HÝTÝTSÝAD Baþkaný Ahmet Benli'yi iþyerinde ziyaret etti. CHP'den yapýlan açýklamaya göre, dün saat sýralarýnda gerçekleþtirilen ziyarete CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, Belediye Meclis Üyesi Adaylarý ve Ýl Genel Meclis Üyesi Adaylarý katýldý. Ziyarette kendisine yapýlan ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getiren HÝTÝTSÝAD Baþkaný Ahmet Benli, CHP heyetine seçimlerde baþarýlar diledi. Benli, "Türkiye'de olan bitene üzülüyoruz. Burada yaþýyorsak, insanlarýn görüþü ne olursa olsun her türlü hizmeti hak ediyor. Þu konjonktürde olan bitenleri hayretle karþýlaþýyoruz. Fazla artýþ, fazla deðer insaný þýmartýp yoldan çýkarýyor. Ülkeye güzel þeyler de yapýldý, biz onu inkar etmiyoruz. Ülkeye güzel CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, CHP heyeti ile birlikte HÝTÝTSÝAD Baþkaný Ahmet Benli'yi iþyerinde ziyaret etti. yollar yapýldý diye de yolsuzluk yapmanýn bir anlamý yok. CHP baþörtüsü olayýna verdiði destekle takdir toplayýp puanýný artýrdý. Kimse kimsenin, eteðiyle, baþörtüsüyle ilgilenmiyor. Birileri bunu kullanýyordu. CHP bunun kullanýlmasýný önledi. Bizler bu ülkede oynanan oyunlarý çok iyi biliyoruz" dedi. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ise, diktatörlerin tarih boyunca hiç bir zaman kazanmadýðýný vurgulayarak, despotça davranýp halka raðmen kararlar alanlarýn, þahça ve padiþahça davranýþla- rýnýn hiçbir zaman kazanamadýðýný dile getirdi. Orta Doðu'da yaþananlarýn buna en güzel örnek olduðunu belirten Atlas, diktatörlerin kýsa vadede kazanmýþ gibi göründüklerini, ancak uzun vadede kaybettiklerini belirterek, "Umut ediyoruz ki ülkemiz Orta Doðu gibi olmadan bunu sandýkta gerçekleþtirebilelim" dedi. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ise, CHP'nin yeni bir konseptle seçime gittiðini dile getirerek, partisinin merkez saða doðru yaklaþtýðýný söyledi. Vatandaþlarýn çoðunluðunun bunun farkýnda olduðunu ve Türkiye'nin tamamýný kucaklamak hedefiyle yola devam belirten Köse, Türkiye'de görünen tek alternatif CHP. CHP'nin yaptýðý atýlýmlar, taahhütler, adaylar, söylemler partimizin tek alternatif olduðunu kanýtlýyor." Diye konuþtu. CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut da, kendilerini kabul eden HÝTÝTSÝAD Baþkaný Ahmet Benli'ye teþekkür ederek, insanlarý birleþtirici, buluþturan bir politika izleyeceklerini dile getirdi. Ýþadamlarýnýn Çorum'a saðladýðý katkýyý bildiklerini, takip ve takdir ettiklerini aktaran Nuhut, 30 Mart tarihinde halkýn kendisine teveccüh göstermesi halinde ahlaka dayalý, þeffaf ve modern bir belediyecilik anlayýþýyla Çorum'u yönetmeye çalýþacaklarýný ifade etti. Nuhut, insanlarýn ayrýþtýrýlmadýðý, kibrin olmadýðý bir yönetim sergileyeceklerini belirten Nuhut, ömrünün devlete hizmetle geçtiðini, gelecekte de hiç kimsenin kendisini yolsuzluðun içerisinde göremeyeceðini dile getirdi. Çorum'un kendilerine büyük bir teveccüh gösterdiðini anlatan Kenan Nuhut, bu teveccühün yüklerini ve sorumluluklarýný daha da arttýrdýðýný kaydetti. STK'larýn vicdanlarýnýn kabul etmediði hiçbir projenin altýnda ne kendisinin ne de takým arkadaþlarýnýn imzasýnýn olmayacaðýnýn sözünü veren Kenan Nuhut, Çorum'un kazanmasý için çalýþtýklarýný dile getirerek "Allah utandýrmasýn. Allah muaffakk eder inþallah dedi. Derdimiz koltuk deðil Çorum a hizmet etmek C HP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve Belediye Meclis Üyesi Adaylarý ile Gýda Toptancýlar Sitesi'nde iþ adamlarý ile bir araya geldi. Dün sabah Gýda Toptancýlar Sitesine davet üzerine giden CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut'a CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere ve Belediye Meclis Üyesi Adaylarý eþlik etti. Ziyarette konuþan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas "Adayýmýzla baþýmýz dik olarak yola çýktýk. Geçmiþi tertemiz bir adayýmýz var. Geçmiþ geleceðin aynasýdýr. Projelerimizle, adayýmýzla Çorum'un geleceðine talibiz" dedi. CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse ise, ülkenin geleceðinden kaygý duyduklarýný belirterek, toptancýlar sitesinde faaliyet gösteren iþ belirterek,, Çorum'un daha yaþanýlabilir bir marka kent haline gelmesi için mükemmel bir aday olduðunu ifade etti. Ziyarette basýna yansýyan projelere iliþkin yöneltilen sorularý yanýtlayan CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, Çorum'a hizmet anlamýnda hiçbir þey yapýlmadýðýný, Türkiye'ye büyük katma deðer saðlayan Çorum'u marka kent haline getirmek üzere aday olduðunu söyledi. Omuzlarýna bi- CHP heyeti Gýda Toptancýlar Sitesi'nde iþ adamlarý ile bir araya geldi. nen yükün aðýrlýðýndan iyi bir Çorumluyum. Sirum. Ben hiçbir zaman haberdar olduðunu beliryasetçinin hafta sonu takoltuk derdinde olmaten Kenan Nuhut, "Çotili yoktur. Telefonu kadým. Bundan sonra da olrum'u marka kent haline palý olmaz. Biz Çorum'u mam. Benim derdim Çogetirebilmek için tarýmýn ve sporun baþrum. Çorum'a hak ettiði STK'lar ve iþ adamlarýykenti yapacaðýz. Buna en iyi hizmeti sunmak la birlikte Çorum'un sotecrübemizde ufkumuziçin bu yola çýktým. Gürunlarýný göðüsleyeceda yeter. Kolektif bir çavenilir ve herkese kapýlaðiz. Çorum'da herkes lýþma yapýlmadan Çorýný açan bir belediye isimardan þikâyetçi. Marum'u bir yerele götüretiyorsanýz seçildiðimiz demki þehrül emin olamezsiniz. Çorum'u bir takdirde 30 Mart'tan soncaksýn bu þekilde bir dünya kenti yapmak için ra bunu göreceksiniz" imar planý yapýlmaz. Ben herkesten destek istiyodedi. 'Þeffaf ve insan odaklý Belediyecilik yapacaðýz' Emre Kut hak etmediði bir konumda olduðunu ve HP Çorum MilletveÇorum'da ayrýþtýrma, kili Tufan Köse, ötekileþtirme yapýldýchp Belediye Baþkan ðýný, mahalleler araadayý Kenan Nuhut, sýnda bu ayrýþtýrmanýn CHP Ýl Baþkaný Cengiz izlerinin görüldüðünü Atlas ve Belediye Meclis savundu. Bu nedenle Üyesi Adaylarý ile birlikþeffaf bir belediyecilik te dün Çorum Serbest anlayýþý ile görevini Muhasebeci ve Mali Müyerine getireceðini þavirler Odasý'ný ziyaret vurgulayan Nuhut, etti. "Ýnsan odaklý, hesap Ziyarette konuþan verebilir bir belediyechp Milletvekili Tufan cilik anlayýþý sunacaköse, yerel seçimin CHP Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý'ný ziyaret etti. ðýz. Belediyenin 24 saönemli bir seçim olduðuat kapalý olmamasý genu ve Türkiye'nin gelecerekir. Cumartesi, Pazar ðinden kaygý duyanlarla günleri dahi Belediye yola çýktýklarýný belirteaçýk olmalýdýr." Dedi. rek, 30 Mart'ta Kenan NuNuhut, projelerini 10 hut'un herkesin belediye Mart tarihinde kamubaþkaný olacaðýný söyledi. oyu ile paylaþacaðýný CHP Ýl Baþkaný Censözlerine ekledi. giz Atlas ise, genel seçimziyaretten dolayý ler ile yerel seçimlerin duyduðu memnuniyearasýnda fark olduðunu ditini dile getiren Çorum le getirerek, yerel seçimsmmmo Baþkaný lerde kiþiye bakýldýðýný, Muzaffer Yýldýrým, adaylarý Kenan Nuhut'un Nuhut'a seçim çalýþmaseçilmesi halinde 30 Mart larýnda baþarýlar diletarihinden itibaren kendikenan Nuhut, Nuhut, projelerini 10 Mart tarihinde kamuoyu ile paylaþacaðýný belirtti. yerek hangi aday seçisine oy veren ya da verlirse seçilsin, Oda olameyen herkesin baþkaný olacaðýný ifade etti. rak ortak çalýþmalar içinde bulunacaklarýný kaydetti. CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut ise, Çorum'un C CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, bazý projelerini yerel basýnla paylaþtý Ýþte Nuhut un bazý projeleri Erol Taþkan HP Belediye Adayý CBaþkan Kenan Nuhut, ileri bir tarihte açýklayacaðýný bildirdiði projeleri ile ilgili bazýlarýný basýn kuruluþlarýna servis etti. Stad alanýna Kadeþ Park ismiyle bir park projelendirdiklerini açýklayan Nuhut, baraj çevresi, Çorum Kalesi, Arasta, raylý sistem toplu taþýma ve Nadýk Kentsel Dönüþüm çalýþmasý ile ilgili görselleri paylaþtý. Nuhut un basýn birimi aracýlýðý ile paylaþtýðý bilgi notunda þu ifadelere yer verildi; Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Belediye Baþkan Adayý Sayýn Kenan Nuhut önümüzdeki hafta açýklayacaðý Çorum Projeleri öncesi bazý proje baþlýk ve çalýþmalarýný Çorum halký ile paylaþýp kentimize kazandýracaðý insan odaklý yeni Çorum un ilk þifrelerini siz deðerli basýn mensuplarýmýz aracýlýðý ile halkýmýzla paylaþmayý arzu etmiþtir. Ulaþým, Turizm, Kentsel Dönüþüm, Saðlýk, Eðitim, Sanat, Sosyal Projeler, Tarým, Çevre, Spor ve yaþama dair belediyeciliðin gereksinimi olan bir çok projeyi önümüzdeki günlerde basýnýmýz aracýlýðý ile kamu oyuna açýklayacaðýmýzý da saygý ile bildiririz. Mevcut stadyum alanýna kuracaðýmýz tema parkýmýzýn adýný taþýyan dünyanýn ilk barýþ antlaþmasý olan Kadeþ Barýþ Antlaþmasý ndan yola çýkarak sevginin ve barýþýn etken ola- caðý kentimizde bu güzel esere Kadeþ Parký adýný verdik.

7 PERÞEMBE 6 MART 2014 Osmancýk giriþine 6 þeritli bölünmüþ yol 7 Külcü Osmancýk giriþ yolunu hizmete açtý Ç Erol Taþkan orum Osmancýk giriþ yolunda yapýmý tamamlanan 6 þeritli 3 kilometrelik bölünmüþ yol, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü tarafýndan hizmete açýldý. Alt yapý çalýþmalarý tamamlanan bölünmüþ yolun, Ankara giriþi gibi peyzaj ve modern ýþýklandýrma sistemleriyle güzelleþtirileceðini açýklayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum'un tüm giriþ yollarýnýn, modern bir görünüm kazanacaðýný söyledi. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, bazý meclis üyeleri ve partililerin katýldýðý açýlýþ töreninde, çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Muzaffer Külcü,15 bin 500 ton sýcak asfalt kullanýlan yolun alt yapýsý için de 120 bin ton malzeme kullanýldýðýný hatýrlattý. Yol çalýþmalarý öncesinde 2 bin 750 metre yaðmur suyu þebekesi, 3 bin 350 metre içme suyu þebekesi ve 500 metre kanalizasyon çalýþmasýný da tamamladýklarýný aktaran Külcü, "Bölünmüþ yolumuzun bittiði noktada yer alan köprümüz de, 58 metre geniþliðinde inþa edilecek. Yol maliyeti 6 milyon TL ve köprü maliyeti 500 bin TL olmak üzere, bu çalýþmamýz 6 milyon 500 TL'ye mâl edilmiþtir." dedi. Çorum'un prestijine yakýþýr giriþ yollarý ile, Çorum'a gelenleri 6 þeritli 3 kilometrelik bölünmüþ yol, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü tarafýndan hizmete açýldý. Baþkan Külcü, yol çalýþmalarýný yerinde inceledi. Külcü, Çorum'un tüm giriþ yollarýnýn, modern bir görünüm kazanacaðýný söyledi. karþýlayacaklarýný ifade eden Külcü, 5 yýllýk görev süresince Çorum'da 12 ayrý caddenin Çorumlular'ýn hizmetine sunulduðunu, tüm bu çalýþmalarý büyük bir heyecan ve mutlulukla yerine getirdiklerini anlattý. "Yol medeniyettir, yolunu yapmadýðýn, yolunu bilmediðin yerin insanlarýný tanýmak da imkansýzdýr." diyen Belediye Baþkaný Külcü, göreve baþladýklarýnda Ýlhan Gürel Caddesi ile Bismillah deyip baþlattýklarý çalýþmayý 12 ayrý cadde ile tamamladýklarýný belirtti. Hayýrlý olmasý dilekleriyle açýlýþ kurdelasýný kesen Külcü, 5 yýlda 575 bin ton sýcak asfalt miktarýyla Çorum'da rekor kýrdýklarýný, söz konusu asfalt çalýþmasýnýn maliyetinin ise 70 milyon TL olduðunu aktardý. 78 kilometre yaðmur suyu, 92 kilometre içme suyu ve 96 kilometre kanalizasyon yaptýklarýný da hatýrlatan Baþkan Külcü, "Tüm bunlarý yaparken, þu mahalleden çok, þu mahalleden az oy aldýk demedik. Büyük mahalle, küçük mahalle hesabýna girmeyip, 237 bin insanýmýza duyduðumuz sevgiyle adým attýk. Biz insanýmýza, insan olduðu için deðer verip seviyoruz. Samimi çalýþýnca da karþýlýðýný bulduk. Gittiððimiz tüm iþ yerlerinde ve evlerde bir aday gibi deðil, bir dost gibi insanlarýmýz bizi baðrýna basýyor. Asýl hedef bu ilgi ve sevgiye mazhar olmaktýr." dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Gülabibey Mahallesi nde seçim bürosu açýlýþýnda konuþtu. AK Parti, bayanlar ve erkekler için iki ayrý seçim bürosu açtý. AK Parti Gülabibey Seçim Bürosu açýldý B Erol Taþkan elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Gülabibey Mahallesi'nde seçim bürosu açýlýþýna katýldý. Bayanlar ve erkekler için ayrý ayrý seçim bürolarýnýn açýlýþýn yapan Külcü, kendisini karþýlayan mahalleliye hitap etti. Seçim otobüsü ile Cemilbey Caddesi'ne gelen Belediye Baþkaný AK Parti Baþkan Adayý Muzaffer Külcü, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ve partililerle birlikte gerçekleþtirdiði açýlýþýn ardýndan seslendiði mahalle sakinlerinden destek istedi. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda, Muzaffer Külcü'nün hizmetleriyle Muzaffer Külcü, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Külcü ile birlikte seçim bürosu açtý. Çorum'u þahlandýrdýðýný, Gülabibey sakinlerinin de sandýklarý þahlandýracaðýný söyledi. Kendisine yapýlan tezahüratlar eþliðinde konuþmasýný yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Çorumlu bize 5 yýl önce, herhangi bir belediye tecrübemiz olmamasýna raðmen, Genel Baþkanýmýz'a, partimize ve þahsýmýza güvenip destek verdi, bugün 5 yýllýk tecrübemizle tekrar halkýmýzýn huzuruna çýktýk." dedi. 30 Mart'ta yine halkýn ve milletin iradesinin galip çýkacaðýný dile getiren Külcü, Türkiye üzerinde oynanan oyunlarýn hepsinin, 30 Mart'ta sona ereceðini ve milletin galip gelece- ðini söyledi. "Söz de karar da milletin olacak." diyen Baþkan Külcü, yýllardýr ülke üzerinde oynanan oyunlarýn var olduðunu, millete harcanan yatýrýmlarýn, faiz lobilerinin cebine gitmemesine bozulan kesimlerin, oyunlarýný tekrar sahneye koymaya çalýþtýklarýný sözlerine ekledi. Külcü den esnaf ziyareti elediye Baþkaný B Muzaffer Külcü, esnaf turuna Gü- Osmancýk Yolu Ankara giriþi gibi peyzaj ve modern ýþýklandýrma sistemleriyle güzelleþtirilecek. Benim unuttuklarýmdan Atlas a iki tane üniversite diplomasý olur cemizi Mimar Sinan'da çok önceden zaten söyledik' B elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 2 yýldýr CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas'ýn kendisiyle muhatap olmak için çaba harcadýðýný, Arasta'da söylediði Gorbaçov hikayesinden çýkarým yaparak, kendisini eleþtirdiðini hatýrlattý ve, "Benim kültür ve birikimimi ölçmesin, zira benim öðrenip te uttuklarýmdan Atlas'a iki tane üniversite diplomasý çýkar." dedi. 'Komünizme hiç merakým olmadý' Kendisinin hiç bir dönemde kominizme merakýnýn olmadýðýný söyleyen Belediye Baþkaný Külcü, "Benim At- Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas'ý muhatap almadýðnýý belirtti. las'a bir tavsiyem olacak; Eðer bu ülkede yaþýyorsan, azýcýk Türk tarihi, azýcýk Ýslam tarihi oku, memleketine ve insanýna dair bir þeyler öðrenirsin." diye cevap verdi. 'Millet onu da, beni de bilir' CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas'ý 2 yýldýr muhatap almadýðýný ve almayacaðýný aktaran Külcü, milletin Atlas'ý da, kendisini de çok iyi bildiðini, seviyenin meydan olduðunu belirterek, "Bizim ölçümüz belli, biz milletin gözünün ýþýltýsýna bakarýz. Onlar yanýp tutuþmaya devam etsin." dedi. 'Arasta ile düþün- CHP'nin projelerinin çalýndýðý iddiasýyla ilgili sorulan soruya da cevap eren Külcü, Mimar Sinan Mahallesi'nde düzenlenen Kadýn ve Gençlik Kültür Merkezi'nin açýlýþ töreninde, bir gazeteci tarafýndan kendisine arasta ile ilgili soru sorulduðunu ve kendisinin de arasta ile ilgili düþüncesinin hukukun kararýna saygý duyup, restorasyon çalýþma yapýlmasý gerektiðini yönünde olduðunu kamuoyuna açýkladýðýný hatýrlattý. labibey Mahallesi nde devam etti Yapýlan açýklamaya göre, Külcü, seçim çalýþmalarýný Gülabibey Mahallesi nde sürdürdü. Gülabibey deki seçim bürosunun açýlýþýndan sonra esnafý ziyaret etti. Esnaf ziyareti sonrasýnda özellikle çocuklarýn kendisine gösterdiði ilgiden hayli memnun olan Baþkan Külcü, bir seyyar satýcýdan aldýðý tüm tatlýlarý mahalleli çocuklara daðýttý. Çocuklar, jestinden dolayý Külcü ye teþekkür etti. Gülabibey Mahallesi nde seçim çalýþmalarýný esnaf ziyareti ile sürdüren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ye 91 yaþýndaki Ýbrahim Çekinmez dededen destek geldi. Türkiye nin geçmiþte çok zor günler geçirdiðini, iki öküzü bulunan köylüden dahi vergi alýndýðýný söyleyen Ýbrahim Dede, Tayyip Erdoðan ýn sonuna kadar yanýnda olduklarýný söyledi. Herkesin, sandýða giderek oy kullanmasý gerekti- ðini belirten Ýbrahim Çekinmez, Baþkan Külcü ye seçim ça- lýþmalarýnda baþarý diledi. Külcü, çocuklara tatlý ikram etti. Baþkan Külcü, çocuklarla hatýra fotoðrafý çektirdi.

8 8 PERÞEMBE 6 MART 2014 Halk saðlýðý için iþbirliði ileride karþýlaþýlacak saðlýk tehditlerinin azaltýlmasý koalk Saðlýðý Müdürlüðü nusunda oldukça büyük yöneticileri Milli Eðiöneme sahip olduðunu vurtim Müdürü Seyit Ali Büguladý. yük'ü ziyaret etti. Ziyarette ayrýca, TürÇorum Halk Saðlýðý kiye Saðlýklý Beslenme ve Müdür Vekili Dr. H. Engin Hareketli Hayat Programý Deðirmenci Müdür Yardýmcýsý Dr. Özlem Terzi, kapsamýnda, okullarda ya2014 yýlýnýn Türkiye Saðpýlan Beden Kitle Ýndekslelýklý Beslenme ve Hareketli ri sonuçlarý ele alýndý. ÇýkaHayat Programý kapsamýnrýlan obezite haritasýna göda Saðlýk Bakanlýðý Türkire, okullarda risk grubunye Halk Saðlýðý Kurumu daki öðrenciler ve aileleribaþkanlýðý tarafýndan 'SaðHalk Saðlýðý Müdürlüðü yöneticileri Milli Eðitim ne yönelik hazýrlanan 'Obelýklý Yaþam ve Hareket Yýlý' Müdürü Seyit Ali Büyük'ü ziyaret etti. zite, Yeterli ve Dengeli ilan ettiðini hatýrlatarak, bu Beslenme Eðitimleri'nin program kapsamýnda Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü, çeþitli kurum Mart, Nisan ve Mayýs aylarý süresince yapýlacaðý belirtildi. ve kuruluþlarý ziyaret ederek iþbirliði yapýlmasýný planladý. Yaþlýlar Haftasý etkinliklerinde, Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Deðirmenci ve Terzi, kýsa süre önce görevine baþlayan Büyük'e ve Milli Eðitim Müdürlüðü iþbirliði ve okul öðrencilerinin katýlýmýyla yeni görevinde baþarýlar diledi. Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bir Yapýlan ziyarette Halk Saðlýðý Müdür Vekili Dr. H. Engin Deðirziyaret organizasyonu düzenlenmesi planlandý. menci, fiziksel aktiviteyi ve egzersizi günlük yaþamýn vazgeçilmez bir Ziyaret, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'e "pedometre" parçasý haline getirmenin ve en azýndan her birey için günlük beden(adýmsayar) armaðan edilmesiyle sona erdi. sel aktivite miktarýný arttýrmanýn, bireysel saðlýðýmýzýn korunmasý ve H Rektör ü kahvaltýda aðýrladýlar H itit Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Dekanlýðý, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn katýlýmlarýyla kahvaltýlý bir toplantý düzenledi. Toplantýya Dekan Prof. Dr. Mehmet Demiryürek, Dekan Yardýmcýsý Doç. Dr. Naki Çolak, bölüm baþkanlarý ile tüm öðretim elemanlarý katýldý. Samimi bir atmosferde gerçekleþen kahvaltýnýn ardýndan söz alan Prof. Dr. Mehmet Demiryürek, Fen-Edebiyat Fakültesi nin geliþmesi ve ilerlemesi için gerekli donaným ve altyapý çalýþmalarýnda, sos- Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlýðý kahvaltý programý düzenledi. Programa fakülte öðretim elemanlarý katýldý. yal ve kültürel etkinlikler düzenlemede, bilimsel çalýþmalarý desteklemede ve üniversiteye katma deðeri olacak her tür çabanýn hayata geçirilmesi noktasýnda Rektör Alkan ýn sürekli destek ve teþviklerini gördüklerini ifade ederek, kendilerine bütün gayret ve yardýmlarýndan dolayý teþekkür etti. Rektör Alkan ise, Fen-Edebiyat Fakültesi mensuplarýna hitaben yaptýðý konuþmada, öncelikle böylesine sýcak ve içten bir ortamda öðretim elemanlarýyla bir araya gelmekten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Genç bir üniversite olmalarýna raðmen hýzla yol alýndýðýný, yapýlan ses getirici çalýþmalarla Hitit Üniversitesi ni markalaþtýrma sürecinde önemli iþler baþarýldýðýný ifade etti. Alkan, üniversite bünyesindeki her tür sorun ve eksikliðin oturup konuþularak diyalog yoluyla çözülmesinin mümkün olduðunun altýný çizdi. Böyle hareket edildiði zaman, aslýnda hiç de büyük problemlerin bulunmadýðýnýn görü- leceðini belirten Alkan, yapýlmasý gerekenin sadece imkânlarý kullanarak çalýþmak olduðunu vurguladý. Özellikle genç akademisyenlere yönelik büyük fýrsatlarýn bulunduðunu belirten Rektör, üniversite bünyesindeki ilgili öðretim elemanlarýnýn bu imkanlarý kullanmalarý çaðrýsýnda bulundu. Akademik yayýn yapma ilkeleri ve BAP kapsamýndaki projelerde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkýnda da çok çarpýcý ve yararlý bilgiler veren Rektör, kendisinin temel meselesinin þehrine, bölgesine ve ülkesine kalýcý katkýlar saðlayacak iþler baþarmak olduðunu kaydetti. Fen-Edebiyat Fakültesi öðretim elemanlarýnýn soru, sorun ve önerilerine de yer verilen toplantýnýn sonunda Rektör Alkan, Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek ve tüm öðretim elemanlarýna teþekkür ederek böylesine güzel vesilelerle yine bir araya gelme temennisinde bulundu. T verilecek. Programda ayrýca 'Günümüzde iþletmelerin çalýþan kadýnlara bakýþ açýsý' konulu bir konferans düzenlenecek. Konferansa konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Öðretim Görevlisi Menekþe Þahin, Akademisyen - Ýç Mimar Nursema Öztürk Özüner ve Kayseri Kadýn Giriþimciler Ýcra Kurulu Baþkaný Dr. Sema Karaoðlu katýlacak. TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Ýcra Kurulu Baþkaný Yasemin Kepçeli, bütün kadýn giriþimcileri 8 Mart B Mustafa Demirer üyük Birlik Partisi Belediye Baþkan Adayý Mustafa Ümit Özkaleli, seçim çalýþmalarýna esnaf turu ile baþladý. BBP Belediye Meclis Üyeleri ve Ýl Genel Meclis Adayý Nihat Argut, partililer ile birlikte esnaf ziyaretleri yapan Baþkan Adayý Mustafa Ümit Kaleli, Dikiciler Arastasý ve Osmancýk Caddesi'nde vatandaþlarla buluþtu. Kaleli, 30 Mart'ta yapýlacak seçimlerde partisine destek istedi. Ziyaretlerde BBP Belediye Meclis Üyeleri ve Ýl Genel Meclis Adayý Nihat Argut ile partililer hazýr bulundu. Saðlýk çalýþanlarý ATTDER gecesinde buluþacak A cil Týp Teknisyenleri Derneði (ATTDER) Ýl Yönetimi, Mart ATT ve Paramedik Haftasý nedeniyle saðlýk çalýþanlarýna yönelik bir program düzenleyecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu etkinlik düzenleyecek. Dünya Kadýnlar Günü kutlama etkinliðine davet etti. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ile Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþa- ranhýncal da, tüm kadýnlarýn 8 Mart Kadýnlar Günü'nü kutladý. (Haber Merkezi) Sezer 5 yýlýný deðerlendirecek Ý BBP esnaf turunda Haber Merkezi Kadýnlar günlerini kutluyor ürkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle bir kutlama programý organize etti. 8 Mart Cumartesi günü düzenlenecek etkinlikte TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu tarafýndan hazýrlanan 'Kamu Spotu' kamuoyuna tanýtýlacak. Saat 13.00'te açýlýþ konuþmalarý ile baþlayacak etkinlikte ilk olarak, örnek kadýn giriþimcilere plaket Büyük Birlik Partisi Belediye Baþkan Adayý Mustafa Ümit Özkaleli, seçim çalýþmalarýna esnaf turu ile baþladý. görev yaptýðý meclis üyesi arkadaþlarýný bilgilendirecek olan Belediye Baþkaný Numan Sezer, önümüzdeki hafta içinde de geniþ katýlýmlý bir toplantý ile siyasileri, sivil toplum kuruluþu temsilcilerini, mahalle muhtarlarýný ve vatandaþlarý yapýlanlarý özetleyecek. skilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, bugün saat 14.00'te Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleþtirilecek olan Mart ayý toplantýsýnda sunum eþliðinde beþ yýlda yapýlan çalýþmalarý anlatacak. Birlikte beþ yýl Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, icraatlarýný anlattý. Sefa Doðanay kahkahaya boðacak 23 Mart Pazar günü saat de baþlayacak programa katýlacak olan stand up gösterisi ile Sefa Doðanay da katýlacak. Gecede, Okan ve Tanju Petriçli Kardeþler Müzik Grubu da sahne alacak. Programýn bol kahkahalý ve eðlenceli geçeceðini vurgulayan ATTDER Ýl Baþkaný Osman Tök, Bizleri kýrmayarak gecemizde sahne alacak olan Sefa Doðanay kardeþime ve müzikli eðlence kýsmýnda da her zaman ATTDER Çorum a destekleri ile hatýrla- yacaðýmýz Okan ve Tanju Petriçli Kardeþler Müzik Grubu na teþekkürlerimi sunuyorum. Saðlýk çalýþanlarý olarak bizler bu sistemin temel yapý taþlarýyýz. Bu taþlardan birisi eksik olduðunda sistemde týkanma olur. Bu yüzden 23 Mart ta yapacaðýmýz etkinlikte her zaman olduðu gibi bütün saðlýk çalýþanlarýný buluþturma, kaynaþtýrma düþüncesine gittik. Týbbi sekreterinden, laborant- röntgen çalýþanlarýna, ebe-hemþire çalýþanlarýna, ATT-Paramedik meslektaþlarýmýza, temizlik-güvenlik görevlilerimize, doktorlarýmýza kadar saðlýk çalýþanlarýný, yakýnlarýný herkesi gecede görmek istiyoruz. Biz Acil Týp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneði olarak her zaman bütünleþtirici projelere imza attýk. Saðlýk sektöründe ayrý gayrý olmaz. dedi. 23 Mart ta dü- zenlenecek organizasyonun Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) ile ayný günde yapýlacaðýný belirten Tök, sýnava girecek öðrencilere baþarýlar dileyerek, programa sýnav stresini atmak isteyen öðrencilerin de katýlabileceðini söyledi. Tök, ATTDER Çorum Yönetimi olarak programýn hazýrlanmasýnda destek olan bütün sporlarýmýza teþekkür ediyorum. dedi. Acil Týp Teknisyenleri Derneði Sefa Doðanay programý düzenleyecek.

9 PERÞEMBE 6 MART Hedefimiz Çorum a hizmet S Emre Kut aadet Partisi(SP) Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk SMMMO'yu ziyaret ederek Muhasebe Haftasý'ný kutladý. SP Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk, demokratik bir süreçten geçildiðini, bu süreç içersinde sivil toplum kuruluþlarýný ziyaret ettiklerini, fikirlerinden yararlandýklarýný söyledi. Cýdýk, seçim sürecinde tartýþmalardan uzak Çorum'a hizmet etmek için çalýþtýklarýný belirterek, þöyle dedi; "Elbette seçilecek olan baþkan hepimizin baþkaný olacaktýr. Halkýmýz bizi seçerse rozetimizi bir kenara býrakarak, belediyemizin kapýsýný tüm Çorum halkýna açacaðýz. Saadet Partisi(SP) Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk, SMMMO'yu ziyaret ederek Muhasebe Haftasý'ný kutladý. Ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyetini dile getiren Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, seçim çalýþmalarýnda baþarýlar dileyerek, seçilecek belediye baþkaný ile ortak çalýþmalar içinde bulunacaklarýný kaydetti. Saðlýkçýlar iþ býrakacak Ne yazýk ki bugün, saðlýðýmýzý emanet ettiðimiz saðlýk kurumlarýndan olumlu bir haber vermek mümkün deðil. Anorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Ali Yýlmaz, angarya çagarya çalýþma, iþ güvencesinden yoksun çalýþma, emekli olurlýþmaya, saðlýkta þiddete ve performansa karþý 14 ken gelir güvencesinden mahrum olmak da yukarýda saydýðýmart ta iþ býrakacaklarýný açýkladý. mýz temel sorunlarýmýzýn tuzu biberi. Saðlýkta yýkým politikalarýnýn baþladýðý günden bu Saðlýk çalýþanýný insan olarak görmeyen, her türlü anyana nitelikli bir saðlýk ortamýndan uzak, hastaneleri iþletgarya çalýþmayý prensip haline getiren, ASM'lerin tüm masme, hastalarý müþteri, çalýþanlarý köle olarak gören bir ortam raflarýný hekimlerden çýkaran, bütçeden saðlýða yeterince pay ile karþý karþýyayýz. diyen Yýlmaz, Bizler; nitelikli saðlýk ayýrmayýp saðlýða halkýn cebinden harcamayý son yýllarýn en hizmeti için uygun çalýþma ortamý ve koþullarý, insanca çaüst nokrasýna çýkaran, özel hastanelerde cepten ödemeleri lýþma ortamlarý, angarya yerine tanýmlý çalýþma saatleri, iþ yüzde 200 arttýran kendileri deðilmiþ gibi tavýr takýnmaktan güvencesi, çalýþýrken ve emekli olurken gelir güvencesi, geri durmuyorlar. halkýn eþit, ücretsiz, nitelikli, ulaþýlabilir bir saðlýk hizmeti için; saðlýkta yaþanan þiddete, performans uygulamasýna, tabiz saðlýk çalýþanlara artýk bu olanlara asla sessiz kalþeronlaþmaya, angarya çalýþmaya, ayda 300 saatlik mesailemayacaðýz. Artýk bu gidiþata bir dur demenin vakti gelmiþ ve re ve tüm yýkým uygulamalarýna karþý çýkmak için 14 geçmektedir. Dr. Ali Yýlmaz Mart'ta iþ býrakacaðýz ve polikliniklere girmeyerek alanlara Bizler; hekiminden diþ hekimine, hemþiresinden ebesiçýkacaðýz ve taleplerimizi haykýracaðýz Mart tarihleri arasýnda da ne, saðlýk teknikerinden teknisyenine, laborantýna, biyologuna, diyetisyenihastalarýmýza yeterli süre, yani en az 15 dakika ayýrarak onlarla sorunlarýne, sosyal hizmet uzmanýna, taþeron saðlýk emekçisine kadar tüm Saðlýk mýzý paylaþacaðýz, Dünya Saðlýk Örgütü'nün öngördüðü sürede hastalarýçalýþanlarý olarak üzerimize yýkýlan iþ yükü nedeniyle nitelikli bir hizmet mýzýn sorunlarýyla ilgileneceðiz. dedi. verememekteyiz. Yýlmaz, açýklamasýnýn devamýnda þunlarý söyledi: Çoðu hastanede Bizleri performans sistemleri ile ''ne kadar köfte o kadar ekmek'' manayda 300 saate yaklaþan mesai süresi, her an þiddetle karþýlaþma tehlikesi týðýyla çalýþtýrmak isteyenlere karþý, halkýmýz ve kendi adýmýza saðlýðýn tive insanca yaþayabilecek bir ücret politikasý olmadýðý için performans uðcarileþmesine ve özelleþtirilmesine karþý, ASM'lerin tüm masraflarýný Aile runa gece gündüz çalýþan saðlýk emekçileri Hekimlerine yýkmak isteyenlere karþý, acil hizmetleri personel yönetimi behükümet aracýlýðý ile saðlýk çalýþanýný düþman olarak, robot olarak alceriksizliklerini, birinci basamak hizmeti veren biz Aile Hekimlerinden ve gýlayan ve hakaret ederse, þiddet uygularsa iþlerin düzeleceðini düþünen, Aile Saðlýðý Elemanlarýmýzý istihdam ederek geçici çözüm üretme çabalapolikliniklerin paralý olmasý nedeniyle acillere yýðýlan hastalar ve hasta yarýný; Kýsaca Saðlýkta Yýkým Politikalarýna karþý bir kez daha alanlarda olakýnlarý caðýz, bir kez daha halkýmýzla birlikte sorunlarýmýzý paylaþacaðýz. Ýþte son 11 yýlýn saðlýk politikalarý nedeniyle hastanelerden, ASM'lerTüm hastalarý, hasta yakýnlarýný ve halkýmýzý Mart tarihleri araden; çalýþan ve hasta manzaralarý sýnda hekimlerle sorunlarýný paylaþmaya, 14 Mart'ta alanlarda bizlerle bir- Ç Cumhuriyet te yangýn tatbikatý C umhuriyet Anadolu Lisesi Sivil Savunma Kulübü öðretmenleri Mehmet Aydýn, Necmi Tuzcu, Þakir Ceylan ve Hasan Yiðit tarafýndan sivil savunma tatbikatý organize edildi. Alarmýn çalmasýyla okulu büyük bir ciddiyetle boþaltan öðrenciler, bahçenin güvenli bölümünde toplandýlar. Sivil Savunma Kulübü öðretmenlerinden Mehmet Aydýn, deprem anýnda yapýlacaklarý tekrarlarken gösterdikleri ciddiyet ve olgunluk nedeniyle öðrencilere teþekkür etti. Deprem ülkesi olduðumuzu ve felaketlere hazýr olmamýz gerektiðini de vurgulayan Mehmet Aydýn, yapýlan tatbikatýn amacýnýn öðrencilerin felaket anýnda okulu güvenli bir þekilde tahliyesini saðlamak olduðunu söyledi. Cumhuriyet Anadolu Lisesi Sivil Savunma Kulübü tatbikat düzenledi. Gerçeðini aratmayan tatbikat atih Sultan MehF met Ýlkokulu, sabahçý ve öðlenci öð- rencilere ayrý ayrý yangýn ve tahliye tatbikatý düzenledi. 1-7 Mart Deprem Haftasý nedeniyle yapýlan tatbikatta, Çorum Belediyesi Ýtfaiye ekiplerinin katýlmasýyla gerçeðini aratmayacak sahneler yaþandý. Olasý olum- 1-7 Mart Deprem Haftasý nedeniyle tatbikat yapýldý. suzluklara karþý 112 Acil Servis Ambulansý da hazýr bulundu. Baþarýyla sonuçlanan tatbikatýn ardýndan öðrencilere yangýndan korunma ve yangýna karþý alýnacak tedbirler konusunda bilgi verildi. Olasý bir yangýn durumunda okul binasýný nasýl terketmeleri gerektiði yapýlan tatbikatla öðretildi. Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu, sabahçý ve öðlenci öðrencilere ayrý ayrý yangýn ve tahliye tatbikatý düzenledi. SMMMO yönetimi Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý makamýnda ziyaret etti. SMMMO dan Rektör ziyareti Ç orum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve yönetim kurulu üyeleri Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý makamýnda ziyaret etti. 1-7 Mart Muhasebe Haftasý etkinlikleri kapsamýnda kamu kurum ve kuruluþlarý ziyaret ettiklerini hatýrlatan Muhasebeciler ve Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, üniversitemizdeki memnuniyet verici geliþmeleri yakýndan takip ettiklerini belirtti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Al- kan,çorum da sivil toplum kuruluþlarýyla ortak çalýþmalar yürütmekten son derece mutlu olduklarýný, üniversiteyi çok daha iyi yerlere getirmeyi hedeflediklerini ve bu yolda azimle çalýþmalar yürüttüklerini kaydetti. Haber Merkezi Doðan a mesleki çalýþma bilgisi Ç orum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve yönetim kurulu üyeleri, 1-7 Mart Muhasebe Haftasý kapsamýnda Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ý makamýnda ziyaret etti. SMMMO Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, 17 Mart Muhasebe Haftasý ve mesleki ça- SMMMO yönetimi Halil Ýbrahim Doðan ý makamýnda ziyaret etti. lýþmalar hakkýnda Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan a bilgi verdi. Doðan, nazik ziyaretleri için SMMMO yönetimine teþekkür ederek haftalarýný kutladý. Yoðun ziyaret turu Ç orum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve yönetim kurulu üyeleri, 1-7 Mart Muhasebe Haftasý kapsamýnda baþladýðý ziyaretlerini sürdürüyor. SMMMO yönetimi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ýl Müdürü Duran Cesur, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve Çalýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Ýl Müdürü Zafer Eyvaz ý makamlarýnda ziyaret ederek, mesleki konularda bilgi verdi. Ziyaretlerde yaptýðý konuþmalarda Ç o r u m SMMMO nun Çorum da 400 e yakýn üyesiyle faaliyetlerini sürdürdüðünü ifade eden Yýldýrým, vergi bilincinin oluþturulmasý konusunda maliye çalýþanlarý kadar SMMM lere de görev düþtüðünü, bu konuda ellerinden geldiði kadar çalýþmalarýný sürdürdüklerini vurguladý. Yýldýrým, muhasebeciler olarak devlet ile müþterileri arasýnda köprü görevi gördüklerini belirterek, Kriz olduðunda esnafýn yüzü gülmezse bizim de yüzümüz gülemez. Hepimiz birbirine baðlý sektörleriz dedi. SGK Ýl Müdürü Duran Cesur, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, görüþ alýþ ve- riþinde bulundular. Ziyaretlerde SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ýn yaný sýra Baþkan Yardýmcýsý Ali Can Doðan, Oda Sekreteri Hakký Koþar, Oda Saymaný Mehmet Çetinkaya, Denetleme Kurulu Baþkaný Lemzi Çöplü, Disiplin Kurulu Baþkaný Enver Çapa ve Üye Ahmet Ceylan da hazýr bulundu.

10 10 PERÞEMBE 6 MART 2014 Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde Teknokent te sýra yer tesliminde O 2023 Hedeflerine Doðru Türkiye de Ar-Ge ve Yenilikçilik Paneli düzenlendi. Panel, Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Konferans Salonu nda gerçekleþti. Recep Mebet rta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan düzenlenen 2023 Hedeflerine Doðru Türkiye de Ar-Ge ve Yenilikçilik Paneli dün gerçekleþti. Üniversite-sanayi iþbirliðinin öneminin vurgulandýðý panel, Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Konferans Salonu nda Prof. Dr. Reha Metin Alkan düzenlendi. OKA Planlama ve Programlama Koordinasyon Birimi (PPKB) Uzmaný H. Akýn Uðurlu nun yönettiði panele Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul, Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Murat Ocak ile Ufuk Gençoðlu konuþmacý olarak katýldý. Bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, akademisyenler ve çok sayýda üniversite öðrencisinin izlediði panelin açýþ konuþmasýný Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan yaptý. Ar-Ge ve inovasyon (yenilikçi) çalýþmalarýnýn önemini vurgulayan Reha Metin Alkan, ihalesi tamamlanan Teknokent te birkaç aya kadar yer tesliminin yapýlacaðýný kaydetti. Kalkýnma Ajansý nýn desteði ile hayat bulacak projenin temelinin de bu yýl atýlmasýnýn planlandýðýný anlatan Alkan, Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜBTÜAM) inþaatýnýn Mayýs ayýna kadar tamamlanarak Hitit Üniversitesi ne teslim edileceðini hatýrlattý. ÝÞ DÜNYASINA AR-GE DESTEÐÝ Düzenlenen panelde Ar-Ge ve inovasyon çalýþmalarýnýn önemi anlatýldý. HÜBTÜAM ýn bölgenin en kapsamlý laboratuvarlarýndan biri olacaðýný vurgulayan Rektör Alkan, Binalar birþey yapmýyor, önemli olan içinde ne yapýldýðý diyerek bilimsel çalýþmalarýn taþýdýðý deðeri vurguladý. Alkan, þöyle konuþtu: Teknoloji alanýnda dünyada hýzlý bir geliþim ve deðiþim söz konusu. Büyük balýðýn küçük balýðý yuttuðu bu çaðda Ar-Ge ve inovasyon büyük önem taþýyor. Ülkeler bu alanda attýklarý adýmla dünyada söz sahibi oluyor. Yenilikçilik, araþtýrma ve geliþtirme çalýþmalarýný önemseyen üniversitemiz her ne kadar 8. yaþýnda olsa da kýsa sürede önemli mesafe kat etti. OKA ile bu alanda iyi bir ortaðýmýz. Bölgenin en kapsamlý laboratuvarlarý arasýnda gösterilen HÜBTÜAM, Mayýs ayýnda teslim edilecek. Sonraki adým ise Teknokent. Ýhalesi geçen hafta yapýlan Teknokent için birkaç aya kadar yer teslimi yapýlacak. Kalkýnma Ajansý ile birlikte temelini atacaðýz. Elbette binalar tek baþýna birþey ifade etmez, önemli olan o binalarda yapýlan çalýþmalardýr. Üniversite olarak özel sektördeki akademisyenlerimizin rehberliðinde yapýlacak Ar-Ge projelerine 20 bin TL ye kadar proje desteði veriyoruz. Bu vesileyle iþ dünyasýna sesleniyor ve sunduðumuz desteklerden yararlanmaya davet ediyoruz. 81 ÝLE BÝLÝM MERKEZÝ KURULACAK Panelde konuyla ilgili sunumlar yapýldý. Anket çalýþmasýnýn da uygulandýðý panelde, elde edilen veriler deðerlendirildi. Panel, Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan düzenlendi. Açýþ konuþmasýnýn ardýndan geçilen panelde ilk olarak söz alan OKA PPKB Uzmaný H. Akýn Uðurlu, Orta Karadeniz Bölgesel Ýnovasyon Stratejisi konulu bir sunum yaptý. Orta Karadeniz Bölgesi nin inovasyon potansiyelinin harekete geçirilmesi ve eksikliklerinin giderilmesi için hazýrlanan Orta Karadeniz Bölgesel Ýnovasyon Stratejisi ve Eylem Planý nýn 2012 yýlý sonunda tamamlanarak uygulanmaya baþladýðýný hatýrlatan Akýn Uðurlu, planýn bölge için bir yol haritasý niteliðinde olduðunu söyledi. Türkiye nin 2023 hedeflerinden bahseden Uðurlu, Ülkemiz bu vizyon dahilinde dünyanýn ilk 10 büyük ekonomisi arasýna girmeyi, yýllýk gayri safi yurtiçi hasýlasýný 2 trilyon dolara çýkarmayý, kiþi baþýna düþen milli geliri 20 bin dolara yükseltmeyi, ihracatý 500 milyar dolara taþýmayý, ihracattaki ileri teknoloji ürünlerinin payýný yüzde 20 ye çýkarmayý hedefliyor dedi Ar-Ge hedeflerinden de söz eden Uðurlu, Gayri safi yurt içi hasýlada Ar-Ge nin payý yüzde 3 e, özel sektörde yüzde 2 ye, araþtýrmacý sayýsý 300 bine, özel sektör araþtýrmacý sayýsýnýnsa 180 bine çýkarýlmasý hedefleniyor. Bakanlýk bütçelerine Ar-Ge ödeneði ayrýlýrken 81 ile Bilim Merkezleri kurulmasý da planlanýyor diye konuþtu. Panelde söz alan Ufuk Gençoðlu Teknogiriþim Sermaye Desteði, Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Murat Ocak Üniversite-Sanayi Ýþbirliði, Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul ise Hitit Üniversitesi Ar-Ge Araþtýrmalarý konulu birer sunum yaptý. Konuyla ilgili anket çalýþmasýnýn da uygulandýðý panelde, elde edilen verilerle ilgili deðerlendirmeler yapýldý. Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Mart Ayý Toplantýlarý dün de devam etti. Meclis te yoðun gündem Ýpek ÖzüyaðlýCeren Kartan Ç orum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Mart Ayý Toplantýlarý dün de devam etti. Ýl Genel Meclisi Salonu nda düzenlenen toplantýda çeþitli komisyonlar tarafýndan hazýrlanan araþtýrma raporlarý görüþüldü. Meclis Baþkaný Mustafa Eker in yönetiminde gerçekletoplantýda çeþitli konularda hazýrlanan araþtýrma raporlarý görüþüldü. þen toplantýya katip üyeler Yurdanur Özpýlan görüþmelerin ardýndan oylanarak kabul edildi. zehinli ve Recep Öztürk ile Ýl Genel Meclisi ÜyeleGUATR VAK ALARI MERCEK ALTINDA ri katýldý. Ýl Genel Meclisi Çevre ve Saðlýk Komisyonu, Yoklama ile baþlayan toplantýda, önceki günki Çorum un Laçin ilçesine baðlý Çamlýpýnar Köbirleþime ait tutanak özeti okundu. yü nde görülen guatr hastalýðý vak alarýný mercek alýl Genel Meclisi üyelerinin verdiði yazýlý ve týna aldý. sözlü önergelerin deðerlendirilmesi ile devam eden Komisyon Baþkaný Ýsmail Keþliktepe, konuyla toplantý, bazý komisyonlar tarafýndan hazýrlanan ilgili hazýrlanan araþtýrma raporunu Meclis te sundu. araþtýrma raporlarýnýn okunup oylanmasý ile son bulçoðunlukla bayanlarda görülen guatr hastalýðýnýn du. köyün içmesuyundan kaynaklandýðý yönünde þüpözel EÐÝTÝM UYGULAMA MERKEZÝ NÝ helerin olduðunu hatýrlatan Keþliktepe, yapýlan inceanlatti lemeler sýrasýnda karþýlaþtýklarý hususlarý paylaþtý. Ýl Genel Meclisi Aile ve Engelliler Komisyonu Meclis Üyeleri nin bilgisine sunulan rapor, yabaþkaný Mehmet Ali Erdoðan, Çorum Özel Eðitim pýlan görüþmelerin ardýndan oylanarak kabul edildi. Uygulama Merkezi hakkýnda bilgi verdi. Toplantýda ayrýca Osmancýk ýn Ýnal Köyü sýnýr2013 yýlýnda eðitime açýlan merkezde ilkokul larý içerisinde yer alan taþýnmazýn 5 yýl müddetle ki1. sýnýftan 8. sýnýfa kadar öðrencilerin öðrenim görraya verilmesi konusunda Ýl Encümeni nin yetkilendüðünü anlatan Mehmet Ali Erdoðan, engellilik dudirilmesi görüþülerek karara baðlandý. rumlarýna göre öðrenci mevcudu ve sunulan imkanýl Genel Meclisi toplantýlarý, bugün saat lar hakkýnda açýklamalarda bulundu da gerçekleþecek oturumla devam edecek. Meclis Üyeleri nin bilgisine sunulan rapor, ya- Vali Sabri Baþköy, veda yemeðinde aðýrladýðý Ýl Genel Meclis üyelerine teþekkür plaketi verdi. Vali Ýl Genel Meclis üyelerine plaket verdi Erol Taþkan V ali Sabri Baþköy, veda yemeðinde aðýrladýðý Ýl Genel Meclis üyelerine teþekkür plaketi verdi. Ýkincibahar Lokantasý nda düzenlenen veda yemeðine Vali Sabri Baþköy, Vali Yardýmcýlarý, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, Genel Sekreter Ömer Arslan, Ýl Genel Meclis Üyeleri ve Özel Ýdare Þube Müdürleri katýldý. Vali Sabri Baþköy, hizmetleri nedeniyle teþekkür ettiði Ýl Genel Meclis üyelerine, hayatlarýnda baþarý dileklerini aktararak, her zaman kapýsýnýn açýk olduðunu söyledi. Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker in de bir konuþma yaptýðý program, Ýl Genel Meclisi üyelerine Vali Sabri Baþköy tarafýndan teþekkür plaketi takdimi ile sona erdi. Veda yemeði Ýkincibahar Lokantasý nda düzenlendi. Yemeðe Ýl Genel Meclisi Üyeleri ve Özel Ýdare idari personeli katýldý.

11 PERÞEMBE 6 MART SGK ve Ýþkur çalýþanlarýnýn talepleri yerine getirilsin Recep Mebet Son günlerde ÝÞKUR emekçilerinin hak üro Emekçileri Sendiarayýþlarý karþýsýnda Ankasý (BES) üyeleri kara, Ýstanbul, Ýzmir gibi dün Ýþkur Ýl Müdürlüðü metropol iller baþta olmak önünde basýn açýklamasý üzere birçok ilde idareciyaptý. ler tarafýndan uygulanan KESK Dönem Sözbaský, soruþturma, fiili cüsü Merter Kocatüfek ve müdahaleler ve sürgünlerbazý sendika yöneticilerile çalýþma barýþý bozulunin de hazýr bulunduðu yor ve çalýþanlarýn hak eylemde basýn açýklamasýarama mücadelesi engelný BES Þube Baþkaný Erlenmeye çalýþýlýyor. tuðrul Alper okudu. Kurumda iþe yerleþanayasa Mahkemetirme sayýlarýnýn artýrýlmasi nin 10 Ekim 2013 tarisý performans göstergesi hinde yayýnlanan gerekçeolarak belirlenirken çalýli kararýyla; kurumlarýn þanlardan ne pahasýna BES üyeleri dün Ýþkur Ýl Müdürlüðü önünde basýn açýklamasý yaptý. teþkilat kanunlarýnda belirolursa olsun iþe yerleþtirme lenen döner sermaye payý, ikramiye, ek ödeme, vekâlet ücreti gibi sayýlarýnýn artýrýlmasý isteniyor. Bu sayýlarý tutturamayan personelödemelerin kaldýrýlmasýný getiren kararname hükümlerini iptal edillerin savunmasý alýnarak disiplin soruþturmasý baþlatýlýyor, bu da diðini hatýrlatan Ertuðrul Alper, SGK ve Ýþkur çalýþanlarýnýn ikrayetmezmiþ gibi baþka hizmet merkezlerine sürgün ediliyor. Bu tür miyelerinin ödenmesi önünde hiçbir engel kalmadýðýný söyledi. uygulamalara sendikamýz tarafýndan derhal müdahale edilerek yahükûmete seslenerek Anayasa Mahkemesi kararýnýn bir an önpýlan haksýz uygulamalarýn önüne geçiliyor. ce hayata geçirilmesini isteyen Alper, SGK ve Ýþkur çalýþanlarýnýn ÝMD'lere kamuoyunda müjde olarak verilen kadroya alýnma talepleri yerine getirilmeli dedi. sürecinin altýnda kadrolu çalýþmanýn karþýlýðý olarak mevcut gelir Emekçi arkadaþlarýmýzýn sorunlarý çözülene kadar mücadelelerinin 1/3'ünden vazgeçmelerini getiren sözleþmeler dayatýlýyor. miz devam edecek diyen BES Þube Baþkaný Alper, yaptýðý yazýlý Bugün ÝMD'lere dayatýlan bu uygulama yarýn kamuda emekçilere açýklamada þu ifadelere yer verdi: sýfýr zam ve maaþlarýn düþürülmesi mantýðýnýn önünü açan bir düzenleme olarak deðerlendirilmeli. ÝMD'lerin yaþadýðý bu hak kayýp ÝÞVERENE KIYAK, EMEKÇÝYE HAK GASPI larýna karþýlýk sendikamýz tarafýndan davalar açýldý ancak henüz so Ülkemizde gelir daðýlýmýndaki adaletsizlik her geçen gün danuçlanmadý. Bireysel dava açmak isteyen arkadaþlarýmýza da sendiha da derinleþiyor, zengin ve yoksul arasýndaki fark giderek büyükamýz tarafýndan hukuki yardýmlar yapýlýyor. yor. Basýn açýklamalarýyla, Sosyal Güvenlik Kurum Baþkanlýðý ile Bütçe görüþmeleri sürecinde taleplerimizi görmezden gelerek ÝÞ-KUR Genel Müdürlüðü'nü bir kez daha uyarýyoruz; kamu emekçilerine yüzde 3 lük zamlarý reva gören AKP hükümetianayasa Mahkemesi ve Ýdari yargý kararlarýnýn gereðini yerinin ülkenin kaynaklarýný nerelere aktardýðý 17 Aralýk'ta bir kez dane getirerek, çalýþanlarýn ikramiyelerini ödemeye ve diðer talepleha açýða çýktý. rine kayýtsýz kalmamaya davet ediyoruz. Son süreçte usulsüz pirim, teþvik ve saðlýk harcamalarý ile iþçaliþanlarin TALEPLERÝ verenlere verilmeyen cezalar nedeniyle SGK'nýn kamuyu beþ milyarýn üzerinde zarara uðrattýðý Sayýþtay raporlarýna yansýdý, kurum Genel olarak kamu çalýþanlarý yoksulluk sýnýrý altýnda yaþýyor. baþkanlýðýnýn yaptýðý temsili harcamalarýnda 1.6 milyon TL'nin akýkonfederasyonumuz tarafýndan hesaplanan yoksulluk sýnýrý olan beti Meclis gündemine taþýndý. Her alanda olduðu gibi bu alanda da ortalama 3 bin 500 TL. Taban aylýk olarak tüm kamu çalýþanlarýna Hükümetin ve Kurum yöneticilerinin tutumu iþverenlere kýyak, verilmeli. emekçilere gelince hak gaspý olmaya devam ediyor. 50 ve üzeri personel çalýþan tüm iþ yerlerinde kreþ açýlmalý ve 666 sayýlý KHK ile Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý ve yeteri kadar lojman saðlanmalý. Engelli personelin durumlarýnýn ÝÞ-KUR baþta olmak üzere iþkolumuzdaki birçok kurumda çalýþan iyileþtirilmesi ve engel durumlarýna uygun iþlerde çalýþtýrýlmalarý büro emekçilerinin 2013 yýlý içerisinde fazla mesai, ek ödeme, iksaðlanmalý. Vatandaþ odaklý çalýþma sonucu çalýþanlar üzerinde uyramiye, vekâlet ücreti gibi kalemlerde ödemelerin kaldýrýlmasý sogulanan soruþturmalara, baskýlara, son verilmeli. Çalýþma barýþý nucunda 5 bin ile 10 bin TL arasýnda ücret kayýplarýnýn yaþanmasýiçin kurumlarda iþ tanýmý net olarak yapýlmalý ve ücret adaleti saðna neden olundu. lanmalý. Personelin görevi dýþýnda çalýþtýrýlmamasý, geçici görevlendirmelerin gönüllülük esasýna göre ikametgâhýna uygun yerlere Kararnamenin bazý maddelerine ve kamu emekçilerinin mali yapýlmasý saðlanmalý. ÝÞ-KUR'da uzmanlýk ve danýþmanlýk unvanhaklarýný düzenleyen kýsýmlarýna Anayasaya aykýrýlýk gerekçesiyle larýnýn kadrolu hale getirilerek kurum içi yapýlacak özel sýnavlarla ana muhalefet partisi tarafýndan iptal davasý açýldý. Anayasa Mahisteyen personelin bu kadrolara atanabilmesinin önü açýlmalý. kemesinin 10 Ekim 2013 tarihinde yayýnlanan gerekçeli kararýyla; ÝMD'lerin hak kayýplarý derhal karþýlanmalý. Kurumda bozulan iþ kurumlarýn teþkilat kanunlarýnda belirlenen döner sermaye payý, ikbarýþýnýn yeniden saðlanmasý için bütün ÝÞKUR emekçilerinin ekoramiye, ek ödeme, vekâlet ücreti gibi ödemelerin kaldýrýlmasýný genomik ve sosyal haklarýnda iyileþtirme yapýlmalý. Yardýmcý hizmettiren kararname hükümlerini iptal etti. ler sýnýfýnda çalýþan personelin sýnavsýz Genel Ýdari hizmetler sýnýanayasa Mahkemesi'nin yayýnlanan gerekçeli kararýna göre fý kadrolarýna atanmasý saðlanmalý. Her türlü ek ödeme emekli aysgk ve ÝÞ-KUR emekçilerinin ikramiyelerinin ödenmesi önünde lýðýna esas kazanca dâhil edilmeli. Kamuda esnek, kuralsýz, güvenhiçbir engel kalmadý. Ayrýca, ikramiyelerin ödenmesi talebiyle çacesiz çalýþma biçimine son verilmeli, güvenceli istihdam saðlanmalýþanlarca birçok ilde davalar açýldý ve bu davalar lehte sonuçlanlý. Her türlü vekâleten atamalara son verilerek görevde yükselme sýmaya baþladý. Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý yerel mahkenavlarý açýlmalý, bu sýnavlarda liyakat ve kariyer ilkelerine uyulmamelerin verdiði bu kararlarý dahi uygulamayarak suç iþlemeye delý. vam ediyor. B SML den anlamlý ziyaret 7 Recep Mebet 5. Yýl Cumhuriyet Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi (SML) kursiyerleri, Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi ni ziyaret etti. Geçtiðimiz günlerde gerçekleþen zi- yarete Çorum Halk Eðitimi Merkezi ile 75. Yýl Cumhuriyet Anadolu SML iþbirliðinde düzenlenen Hasta ve Yaþlý Refakatçisi ve Engelli Bakýmý kursiyerleri katýldý. Düzenlenen ziyaret hakkýnda açýklama yapan SML Hemþirelik Bölümü Alan Þefi Mustafa Yiðit, kursiyerlerin pratik tecrübe kazanmasýný amaçladýklarýný söyledi. Mustafa Yiðit, Hem kursiyerlerimizin aldýklarý eðitimi yaþayarak tecrübe edinmelerini saðlamak 75. Yýl Cumhuriyet Anadolu SML kursiyerleri, huzurevini ziyaret etti. hem de yaþlýlarýn yalnýz olmadýklarýný hissettirmek adýna ziyaretimizi gerçekleþtirdik dedi. Duygusal anlarýn yaþandýðý ziyaretle ilgili izlenimlerini anlatan Yiðit, Kapýdan giriþimizden itibaren duygu seline kapýldýk. El öpmenin bir insaný ne kadar mutlu ettiðine þahit olduk. Dünün gençleriyle bugünün gençlerinin bir arada olmasý anlamlý bir mesaj oluþturdu. Yaþlýlarýn sadece huzur evinde yaþayarak huzur bulmadýklarýný belirterek, bu ziyaretlerimizle kursiyerlerimize onlarýn ne kadar kýymetli olduðunu ve ilgiye muhtaç olduklarýný göstermeye çalýþtýk diye konuþtu. Ziyarette konuþan Atýl Uzelgün Huzurevi Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri ise huzurevi ve hizmetleri hakkýnda bilgiler verdi. Yapýlan açýklamalarýn ardýndan huzurevi sakinleri ile görüþen kursiyerler, beraberlerinde getirdikleri hediyeleri sundular. Huzurevi nde kalan yaþlý ve engellileri sevindiren ziyaret, günün anýsýna fotoðraf çektirilmesinin ardýndan sona erdi. Çocuklar, Keloðlan Masallarý na bayýldý Keloðlan adlý çizgi filmin sevilen karakterleri, tiyatro sahnesinde Çorumlu çocuklarla buluþtu. Recep Mebet K eloðlan Masallarý Müzikali dün Çorum da sahnelendi. TRT Çocuk kanalýnda ekrana gelen Keloðlan adlý çizgi filmin sevilen karakterleri, tiyatro sahnesinde Çorumlu çocuklarla buluþtu. Çorum Devlet Tiyatro Salonu nda üç ayrý seansta sahnelenen oyunu çok sayýda çocuk izledi. Keþif Yapým Senaryo ekibi tarafýndan yazýlan ve sahnelenen oyunla ilgili yapýlan açýklamada þu bilgiler verildi: Türkiye'de yapýlmýþ en büyük çocuk müzikali olan Keloðlan Masallarý Müzikali çocuklarla buluþmaya devam ediyor. Ekranda yayýnlanan çizgi filme sadýk kalýnarak hazýrlanan Keloðlan Masallarý Müzikali özel hazýrlanan þarkýlarý, etkileyici dekoru ve profesyonel dansçýlardan oluþan ekibiyle, yoðun bir turne programýnda, profesyonel bir sahne gösterisiyle Çorum un yaný sýra Türkiye'nin dört bir köþesinde çocuklarla buluþuyor. KEYÝF DOLU GÖSTERÝ TRT ÇOCUK ekranlarýnýn en sevilen çizgi filmi olan Keloðlan Masallarý, çocuklarýn hayal dünyasýna renk katarken, anne ve babalarýn da büyük ilgi ve beðenisiyle karþýlanýyor. Çizgi filmde kullanýlan orijinal sesleri ve aslýna uygun hazýrlanmýþ Keþif Yapým Senaryo ekibi tarafýndan sahnelenen çocuk oyunu beðenildi. Çocuklar, Keloðlan ve arkadaþlarýnýn baþýndan geçen maceralarý ilgiyle izledi. Keloðlan Masallarý Müzikali dün Çorum da sahnelendi. maskot ve kostümleriyle çocuklarla buluþan Keloðlan Masallarý Müzikali, büyüleyici sahne performansýyla uzun süre hatýrlanacak bir gösteri olmaya aday. Çocuklarýn çok iyi tanýdýðý Keloðlan, Bilgecan Dede, Balkýz, Karavezir, Uzun, Huysuz, Muhafýzlar ve dansçýlardan oluþan profesyonel ekip, keyif dolu bir gösteri sunuyor. KELOÐ LAN IN MACERALARI Keloðlan Masallarý Köyü nde yýllarca yapýlmýþ Elma Þekeri Festivali nin; Karavezir yüzünden uzun zamandýr yapýlamadýðýný öðrenen Keloðlan; Bilgecan Dede ve Balkýz ýn da yardýmýyla harekete geçiyor. Uzun, Huysuz, Karavezir ve muhafýzlara raðmen Elma Þekeri Festivali ni gerçekleþtirmeye çalýþan Keloðlan ve arkadaþlarýnýn baþýndan geçen macera, þarkýlarý, danslarý, kahramanlarý, heyecan verici konusu ve göz alýcý dekoruyla, çocuklara ve büyüklere, muhteþem bir 50 dakika yaþatýyor. Çorum Devlet Tiyatro Salonu nda üç ayrý seansta sahnelenen oyunu çok sayýda çocuk izledi.

12 12 PERÞEMBE 6 MART 2014 Memur Sen den mazlumlara 600 bin TL ðu gibi bugün de sorumluluk alarak üzerimize düþen görevi yerine getiriyoruz. Suriye'de din adamlarý, yaþanan emur-sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube sýkýntýdan dolayý yiyecek bulamayan yoksullara eþek, Baþkaný Ahmet Saatçi, 'Sana Ýhtiyacým Var' kampanyaköpek ve kedi eti yeme fetvasý verdi. Esed rejim güçleri sý kapsamýnda Suriye'ye yapýlan yardýmlarla ilgili açýklama tarafýndan kuþatýlan Þam-Beyt Sahým köyünde yaþayan yaptý. bir kadýnýn feryadý ise halen yankýlanýyor. Batý'dan umusuriye halký için baþlatýlan kampanya kapsamýnda Medunu kesen Suriyeli bacýmýz bu sefer insani örgütlere mur-sen Genel Merkezi'nde Basýn toplantýsý düzenlendi. seslenmek yerine hayvan haklarý örgütlerine seslenerek Toplantýya Memur-Sen Konfederasyonu ile baðlý sendika 'bizi insan olarak görmüyorsanýz, bari hayvan olarak gögenel baþkanlarý ve ÝHH yöneticileri katýldý. rün' demiþti. Bu ne büyük bir utanç, ne büyük bir acý? Zulmün boyutlarý hakkýnda açýklamalarda bulunan SaBiz bu sese kulaðýmýzý týkayamayýz. Bu ses Batý'dan deatçi, þöyle dedi; "Esed güçleri tarafýndan atýlan varil bombaðil ama mazlumlarýn sesi Memur-Sen ailesinden ve larýndan canlarýný kurtarmak için kaçan Suriyelilerin sayýsý onurlu milletimizden karþýlýk buldu. Ahmet Saatçi gün geçtikçe artýyor. Bölgede yaþayan, hayatlarýný yardýmmemur-sen olarak kardeþ Suriye halkýnýn yaþadýðý larla ancak devam ettirebilen Suriyelilerin büyük kýsmý evlebu drama seyirci kalmadýk, kalmayacaðýz. Bu nedenle Suriye'de, baþta rini terk etmemek için direnirken evlerine varil bombalarý isabet eden çocuklar olmak üzere kadýn, yaþlý ve hastalarýn hayata tutunabilmeleri Suriyelilerin kamplara sýðýnmaktan baþka çaresi kalmýyor. Her geçen için Memur-Sen olarak çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. 'Sana Ýhtiyagün insani dramýn daha da arttýðý, çoðu kadýn ve çocuk olmak üzere cým Var' yardým kampanyasý kapsamýnda Memur-Sen Genel merkezi yaklaþýk 150 bin kiþi hayatýný kaybetti, 6 milyon 500 bin kiþi ülkesini baþta olmak üzere bazý il teþkilatlarýmýz tarafýndan bize gönderilen topterk etti. Ölenlerden 71 bini masum sivil bin sivilden 7 bin 626'sý lam TL'yi ÝHH-Ýnsan Hak ve Hürriyetleri Ýnsani Yardým Vakçocuk, 5 bin 70'i kadýn...durum bu kadar kötü iken sessiz sedasýz otufý'na Suriye halkýnýn yaralarýnýn sarýlmasý için teslim ediyoruz. rup bekleyemeyiz. Masum Suriyelilerin hayatta kalmasý için dün oldu- M Saatçi den yönetmelik açýklamasý M emur-sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Saðlýk Bakanlýðý ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nda, yönetmelik deðiþikliði ve görevde yükselme ve unvan deðiþikliði sýnavý yapýlmasýna iliþkin açýklama yaptý. Saatçi, "Saðlýk-Sen Genel Merkezimiz, Saðlýk Bakanlýðý ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'na, yönetmelik deðiþikliði ve görev- de yükselme ve unvan deðiþikliði sýnavý yapýlmasýna dair bir yazý gönderdi." Dedi. Yazýnýn içeriðine iliþkin açýklamalarda bulunan Saatçi, "Ýlgili yazýda 31/08/2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayýmlanan yönetmeliðe göre kurumlarýn kendi yönetmeliklerini en geç 6 ay içerisinde bu yönetmeliðe uygun hale getirmesi gerektiði belirtilerek bu sürenin Þubat ayý sonunda dolacaðýna dikkat çekildi. 31/08/2013 tarihinde ise Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda Görevde Yükselme ve Unvan Deðiþikliði Esaslarýna Dair Genel Yönetmelikte yapýlan deðiþiklik ile görevde yükselme eðitimi ve ilan edilen kadronun 3 katý kadar adayýn eðitime tabi tutularak sýnava alýnmasý þartý kaldýrýlmýþ ve müracaat eden herkese sýnava girme imkaný getirilmiþti. Ayrýca yazýlý sýnavda uygulanan 70 puan barajý da kaldýrýlmýþtý. Söz konusu yö- netmelik deðiþikliðinin yapýlmamasý halinde mevzuata aykýrý iþlem yapýlacak. Çalýþanlarýn herhangi bir maðduriyet yaþamamasý için en kýsa zamanda deðiþikliðin yapýlmasý gerekmektedir. Yönetmelik deðiþikliðinin yapýlmasýnýn ardýndan görevde yükselme ve unvan deðiþikliði sýnav takviminin belirlenerek 2014 yýlý içerisinde bu sýnavýn yapýlmasý gerekmektedir." dedi. Hocalý katliamý soykýrým H itit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bakan, Ýskilip Meslek Yüksekokulu nda Hocalý Katliamý adlý konferans verdi. Konuþmasýna, bundan 22 yýl önce 26 Þubat 1992 de Hoca Ali kasabasýnýn tarihten nasýl silindiðini anlatarak baþlayan Bakan, AzerbaycanErmenistan arasýndaki Daðlýk Karabað bölgesinde gerçekleþen çatýþmalarýn anlatýldýðý olayý Azerbaycan Büyükelçiliði tarafýndan hazýrlanan çekimlerle sunumunu güçlendirdi. Sunumda, bir gecede 120 kadýn, 63 çocuk ve 70 ihtiyar olmak üzere toplam 613 kiþinin öldürüldüðü Hocalý katliamýnda Ermeniler in nasýl bir soykýrým yaptýðý gözler önüne serildi. Olayýn öncesine de deðinen Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bakan, 24 Nisan 1915 te Osmanlý tarafýndan Ermeniler in derneklerine yapýlan aramalarda silahlar ve suç unsurlarý bulunduðunu ve 27 Mayýs 1915 te þüpheli Ermeniler i kendi güvenlikleri için alýp göç ettirildiðini belirterek, Osmanlý arþivlerinden edindiðimiz bilgiye göre Ermeniler in toplam sayýsý bir milyonu geçmezken nasýl oluyor da 1.5 milyon Ermini soykýrýmýndan söz ediliyor? 900 yýl Osmanlý hakimiyetinde dillerine, dinlerine dokunulmadan rahat bir þekilde yaþatýlan Ermeniler in 1 yýlda 1.5 milyonun katledilmesi de imkansýzdýr. dedi de Birleþmiþ Tarihi görerek öðreniyorlar Ç orum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencileri tarihi ve turistik mekanlarý tanýyor. Tarih Öðretmeni Hayrettin Kaynar nezaretinde zümre kararlarý ve sosyal etkinlik çerçevesinde 9.ve 12. sýnýf öðrencileri için düzenlenen gezi, Çorum merkezde bulunan tarihi ve turistik alanlarý kapsý- yor. Öðrenciler Kale, Müze, Hýdýrlýk ve Ulu Cami'yi inceleme, öðrenme, motivasyon ve tanýma amaçlý olarak gezdiler. Tarih Öðretmeni Hayrettin Kaynar tarafýndan, tarihi ve turistik yerlerin tarihçesi, önemi, sanat deðeri vb. konularda öðrencilere bilgi verilerek sorularý cevaplandýrýldý. Halk oyunlarýnýn þampiyonu Atatürk orum da gerç çekleþtirilen halk oyunlarý yarýþmalarýnda, minikler grubunda yarýþmalara katýlan Atatürk Ýlkokulu halk oyunlarý ekibi, birinci olarak þampiyonluk kupasý aldý. Sýnýf öðretmeni Bünyamin Þahin ve Halk Oyunlarý Eðitmeni Hasan Sangurlu nun çalýþtýrdýðý ekip, Kýrþehir'de yapýlacak bölge yarýþmalarýna katýlma hakkýný da elde etmiþ oldu. Atatürk Ýlkokulu halk oyunlarý ekibi, birinci olarak þampiyonluk kupasý aldý. Okulda yapýlan törende halk oyunlarý ekibi ve öðretmenleri kutlayan Okul Müdürü Mustafa Fuçular, ekibi madalya, baþarý bel- gesi ve hediyelerle ödüllendirerek, bölge yarýþmalarýnda da ayný baþarýyý gösterecekleri inancýyla teþekkür etti. Fuçular, çocuklara gereken eðitimin ve motivasyonun verilmesi halinde her türlü baþarýyý saðladýklarýný söyledi. Mesleki fikir alýþ veriþi Ýskilip Meslek Yüksekokulu nda Hocalý Katliamý adlý konferans düzenlendi. Milletler in soykýrýmý önleme ve soykýrým yapanlarý cezalandýrma kararý aldýðýný ve Almanya da kurulan mahkemelerde Yahudiler in soykýrým yaptýðýnýn onaylandýðýný hatýrlatan Bakan, Ermeniler in soykýrýmý ispatlayamayýnca diðer Türk düþmaný ülkelerle nasýl birlik olduðunu anlattý. Gençleri geçmiþlerine karþý bilinçli olmalarý konusunda uyaran Bakan, aslýnda soykýrýmý kimin yaptýðýna dikkat çekti. Ýskilip Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil, katýlýmý ve verdiði bilgiler için Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bakan a teþekkür etti. ÖÐ-DER eðitim sorunlarýný masaya yatýrdý lam a uygulanan ambargo kaldýrýlmalýdýr. Batý medeuurlu Öðretmenler Derniyetinin üstün medeniyet neði (ÖÐ-DER) Bölge olduðu saçmalýðý terk ediltoplantýsý; Çorum, Yozgat, meli, kendi medeniyetimisivas ve Ankara þube baþzin üstün medeniyet oldukanlarý ile bazý yönetim kuðu benimsenmelidir. Eðirulu üyeleri ve genel mertim müfredatlarý Ýslam gökez yöneticilerinin katýlýzetilerek yeniden hazýrlanmýyla Kýrýkkkale de yapýlmalýdýr. Okul kitaplarý bu dý. anlayýþla yeniden yazýlmatoplantý sonunda orlýdýr. Gazali, Feridüddin taya çýkan sonuç bildirgeattar, Mevlana, Sadi Þirasinde, derneðin eðitim ve zi, Ýbni Sina, Harezmi, Batgençliðin sorunlarýna iliþtani, Kýnalýzade Ali Efendi, kin önerileri yer aldý. Erzurumlu Ýbrahim HakÞuurlu Öðretmenler Derneði (ÖÐ-DER) Bölge Toplantýsý yapýldý. ÖÐ-DER Çorum Þuký ya okul kitaplarýnda yer be Baþkaný Hüseyin Balverilmelidir. yuz ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Özkiremitçi ve Ramazan YiCuma günü mesai saati, öðretmen ve öðrencilerin rahatça Cuma ðitoðlu nun da katýldýðý bölge toplantýsýnda eðitimin problemleri ve namazýna gidebilecek þekilde düzenlenmelidir. çözüm önerileri masaya yatýrýldý. Karma eðitim kaldýrýlmalý, bu yapýlamýyorsa velilere tercih imtoplantý sonuç bildirgesinde þu konular kamuoyu ve yetkililerin kanlarý sunulmalýdýr. dikkatine sunuldu: Ortaokul ve liselerde öðrencilere uygulanan baþörtüsü yasaðý Milli Eðitim Bakanlýðýmýz milli unvanýna layýk çalýþmalar kaldýrýlmalýdýr. Ýsteyen öðrenciler inancý doðrultusunda baþörtülü olayapmalýdýr. Eðitimde AB dayatmalarýna son verilmelidir. Eðitimde Ýsrak okuluna gelebilmeli ve derslerine girebilmelidir. Þ Deneyimimi Bahçelievler için kullanmak istiyorum ahçelievler Mahallesi Muhtarý Adayý Arap Filiz, berabeb rinde aza adaylarý ile birlikte Belediye-Ýþ Sendikasý ný ziyaret etti. Çimento Fabrikasý nda 25 yýl çalýþtýktan sonra emekli olduðunu, çalýþma hayatý süresince 2 dönem Çimse Ýþ Yönetim Kurulu üyeliði görevinde bulunduðunu belirten Filiz, emekli olduktan sonra Dedesli Ovasý Türkmen Köyleri Dernek Baþkanlýðý görevine getirildiðini söyledi. Dernek baþkanlýðý döneminde çok baþarýlý iþlerin altýna imza attýðýný kaydeden Filiz, 2007 de ise aktif siyasetin içerisinde yer aldýðýný ifade ederek, CHP de Ýl Baþkan Yardýmcýlýðý görevinde bulunduðunu bildirdi. Filiz, Birikimim ve deneyimim var. Bu birikim ve deneyimimi þimdi de Bahçelievler Mahallesi için kullanmak istiyorum dedi. Belediye-Ýþ Þube Baþkaný Mehmet Þen ise Arap Filiz den övgüyle söz ederek, Kendisini gerek sendika yöneticiliði, gerek dernek baþkanlýðý, gerekse de siyasette aldýðý görevler nedeniyle ili biliyorum. Arap Filiz, toparlayýcý ve birleþtirici bir insan. Birikimi ile toplumun bütün kesimleriyle iyi bir diyalog kuracaðýna inanýyorum diye konuþtu. Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencileri tarihi ve turistik mekanlarý tanýyor. Ç Çorum Tabip Odasý Yönetimi, Çorum Eczacý Odasý Yönetimi ne hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. kaný Ecz. Süleyman Koca ve Yönetim Kurulu na baþarý te- mennisinde nuldu. bulu- Ziyarette, mesleki konularda görüþ alýþ veriþi yapýldý. Karakaþlar ýn son duraðý ÇESOB oldu K arakaþlar Petrol Otomotiv in aylýk olarak Çorum merkez baþta olmak üzere çevre il ve ilçelerde gerçekleþtirdiði Fiat araç tanýtýmýnýn son duraðý Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Birliði (ÇESOB) oldu. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç la görüþen Karakaþlar Otomotiv Satýþ Müdürü Asým Avcý ve Satýþ Danýþmaný Esra Köklen, Fiat ýn yaptýðý büyük fýrsat avantajý saðlayan kampanyalar ve modellerle ilgili bilgi vererek, Oda kuruluþlarýna özel indirim ve kredi seçenekleri sunduklarýný belirtti- K Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Adayý Arap Filiz, beraberinde aza adaylarý ile birlikte Belediye-Ýþ Sendikasý ný ziyaret etti. orum Tabip Odasý Yönetimi, Çorum Eczacý Odasý Yönetimi ne hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Çorum Tabip Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Ali Yýlmaz, Baþkan Yardýmcýsý Dr. Mesut Yetkin ve üyeler Dr. Metin Çýtak ile Dr. Mustafa Azak ýn katýldýðý ziyarette, 45. Bölge Çorum Eczacý Odasý Baþ- üçük Sanayi Sitesi nde bir iþyerinde düþen vatandaþ hastanelik oldu. E.Ç. isimli iþçi, çalýþtýðý iþ- Karakaþlar Petrol Otomotiv yetkilileri ÇESOB u ziyaret etti. vitelerinde gösterdiklekýna hizmet veren çari ilgi için ÇESOB lýþmalarý ve aktiviteleri Satýþ Müdürü Baþkaný Yalçýn Kýlýç caný gönülden destekasým Avcý, Karakaþlar baþta olmak üzere Oda lediðini belirterek, ziotomotiv in rutin olapersoneline teþekkür yaretten duyduðu rak gerçekleþtirdiði etti. memnuniyeti dile gearaç tanýtýmlarý ve aktitirdi. Kýlýç, Çorum hal- ler. Ýþyerinde düþtü yerinde dengesini kaybedip düþtü. Durumu aðýr olan iþçi hastanede tedavi altýna alýndý. Alaca da ise 15 yaþýn- daki genç kýz balkondan düþtü. Yýldýzhan Mahallesi Yaþar Doðu Sokak ta oturan G.G.S. isimli genç kýz balkondan düþtü. Ýlk tedavisi ilçede yapýlan genç kýz Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi.

13 Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:5 Cemâzil-Evvel: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:21 Þubat 1429 Kasým: MART Gözlerin zinâsý, dinin yasakladýðý haramlara bakmaktýr. Ýmâm-ý Rabbânî "Rahmetullahi aleyh" Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR YAVRUTURNA ABDALATA AKKENT BÜYÜKDÜVENCÝ ÝKBAL KONAKLI HÝTÝTEVLER BUHARA HÝTÝTEVLER BUHARA GAZÝ GAZÝ KUNDUZHAN ÞENYURT ULUKAVAK ULUKAVAK HACIBEY HAMAMLIÇAY SEYDÝM AKKENT CEZAEVÝ GÜNEÞ RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SGK Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik Edebiyat ve toplum Ýnsanlarý birleþtiren ve onu topluluk yani toplum ukdesine tahvil eden en önemli unsur dildir. Topyekün top- Çýnar Altý yat; baþka edebiyatlar karþýsýnda kendisini karakterize sundan, özünden,kaynaklarýndan beslenmeyen bir edebilumsal deðerlerin yani kültürün de en önemli öðesi olan eden imkanlardan yoksun kalýr. Ancak malzemesi dil olan, dilin; sirayet ve zuhur ettirmediði emsali yoktur denilse konusu insana dair her þey olan edebiyat da kendi sýnýrlarýna hapsolmuþ bir ukde gibi düþünülemez. Düþünce ve yanlýþ olmaz. Kültür, kimlik deðer vb. unsurlarýn çözümlemesini yapmak için, mevzu bahis topluluklarýn en önce estetik deðerleriyle incelmiþ, ulvi ve evrensel bir konuma dilini bilmek gerekir. Dilin iþlevselliði oluþan toplumsal yükselmiþ bir edebiyat, baþka milletler arasýnda toplumu deðerlerin de belki en önemlisi edebiyattýr. Neden en temsil etmenin ideal araçlarýndan biridir. Öyleyse geliþmiþ, ileri, yüksek ve kendini aþmýþ bir edebiyat, toplumsal önemli dedim? Çünkü edebiyat, toplumlarýn en ayýrt edici unsurlarýndandýr. Toplumlarýn kendine özgü kimlik inþa araçlarýnýn baþýnda gelen edebiyat toplumu inþa eder hiptir. sürecin her zerresinde çok önemli bir etkiye ve yetkiye sa- ve toplumla iç içe bir konum tayin eder kendine. Edebiyat eserleri, içinde doðduklarý toplumun tarihsel mirasýndan tutun popüler kültürüne kadar her türlü pa- Toplumsal, bireysel ve üretici eylemler sonucunda oluþan edebiyat bünyesinde her daim toplumsal birikimlerin izlerini taþýr. Çünkü bireyin ve toplumun varlýðý, düþünce ve ile sosyal psikolojinin araçlarýndan önemli bir yere sahiptir. Tarih- Gökçer ÖÐÜNÇ radigmalarýný kendi bünyesinde taþýmaktadýr. Bu özelliði edebiyatý doðurur. Toplumun inþa etti edebiyat o toplumun gereksinimlerinden doðar, o toplumun kültürüyle ikame olur, o toplumun lumun geçmiþte ki durumunun hatýrlanmasýnda ve bilinmesinde sel misyonu da gelecek projeleri de irdeleyen edebiyat; hem bir top- diliyle varlýný devam ettirir. Toplumsal doku ve koku, o toplumun hem de o toplumun geleceðine ait sonuçlarýna ve sosyal etütlerine edebiyatýný inþa eder. varýlmasýnda önemli bir araçtýr. Edebiyat, toplumsal olaylarý göstermesi ve yansýtmasý bakýmýndan sosyoloji ilmininde her zaman yararlandýðý araçlardan ol- çýkan birçok unsur vardýr. Bunlar edebiyatýn, sosyolojinin, sosyal Edebiyat ile toplumu birlikte deðerlendirmenin sonucu ortaya muþtur. Mevzu bahis toplumdaki edebiyat havzasýndan yararlanarak o toplumun her türlü deðer jargonlarýna ulaþmak mümkündür. ortaya koyan eserlerdir. psikolojinin de irdelediði ve sonucunda toplum-edebiyat iliþkisini Özellikle toplumlarýn tarih çalýþmalarýnda edebi metinler ve edebi Sonuç olarak edebiyat bir kültür öðesidir. Ýçinde doðduðu toplumun kültürüyle, birikimiyle ve sosyal yapýsýyla karþýlýklý etkile- eserler, o toplumu bir çok yönüyle betimlerler. Hatta toplumlarýn dönüþtürme faaliyetlerinde beklide en önemli silah her dönemde þim içerisindedir. Bu nedenle gerek Türk gerekse dünya edebiyatýnda, toplumsal problemleri edebiyatýnda temel problemleri olarak edebiyat olmuþtur. Resmi ideolojilerin ikame ettirilmesinde ve inkýlaplaþma sürecinin hýzlandýrýlmasýnda edebiyata her zaman toplumsal bir misyon biçilmiþtir. la toplum ve edebiyatýn bu iliþkisi sonucu, edebiyatýn her ürünü görmüþ bir çok yazar, þair ve edebiyat hareketi olmuþtur. Dolayýsýy- Edebiyatýn verimlilik göstergelerinden biri kendi kaynaklarýndan beslenip beslenmediði ile ilgilidir. Kendi kokusundan, sosyal bilimlere kaynak teþkil etmektedir. doku- Kur'an-ý Kerim'in Gönderiliþ Amacý 13 Kur'an-ý Kerim hayatýmýzý kuþatan her konu ve alanda bilgi ve malumat verdiði gibi nasýl dua ve ibadet edeceðimiz konularýnda da bizlere bilgi verir. Ayetlerin bir kýsmý dünya hayatýmýzla ilgili yaþam tarzlarýmýzý düzenlerken bir kýsmý da nasýl dua ve ibadet edeceðimiz konularýnda bilgi verir. Geçmiþte gönderilen peygamberlerin baþlarýndan geçen olaylardan, mücadelelerinden, kavimlerinin helak olma nedenlerinden ve dualarýndan örnekler sunar ki onlardan ibretler alýnýp, dersler çýkarýlsýn diye. Yanlýþlardan uzak, dünya hayatýmýzý ona göre tanzim edip, hakkýn rýzasýný kazanabilmemiz için. Kur'an-ý Kerim dua mahiyetinde olan, Euzu besmele ve Fatih-a ile: "Rahman ve Rahim olan Allah'ýn adýyla. Allah'ým kovulmuþ olan þeytanýn þerrinden ve vesveselerinden sana sýðýnýrým. Hamd ve sena âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O dünyada herkese ahirette ise müminlere rýzýk verip þefaat edecek olandýr. Ceza ve mükâfat gününün sahibidir. (Rabbimiz!) Ancak sana ibadet ederiz ve yalnýz senden yardým dileriz. Bize doðru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduðun kimselerin yoluna. Azaba uðramýþlarýn ve sapmýþlarýn yoluna deðil!" diye (Fatiha) ile baþlayýp yine dua mahiyetinde olan "De ki: insanlarýn kalplerine vesvese sokan (Ýnsaný tuzaða düþürmek için) pusuya çekilen cin ve insan þeytanýn þerlerinden insanlarýn Rabbine, insanlarýn melikine, Ýnsanlarýn ilahýna sýðýnýrým." Diye, Nas suresi ile biter. Dua ile ilgili ayetlerden bir kýsmý: Deyinki, Allahýn rengiyle boyandýk(allahýn iradesine teslim olduk).allahtan daha güzel rengi(iman nurunu) kim verebilir? Biz ancak O na kulluk ederiz. (Bakara 138) Ýbrahim, Ýsmail'le birlikte Kâbe'nin sütunlarýný yükselttiklerinde (þöyle dua etmiþlerdi): "Rabbimiz bizden (bunu) kabul et. Þüphesiz, Sen iþiten ve bilensin. Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eðenlerden kýl. Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çýkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tövbemizi kabul et; zira tövbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. Ey Rabbimiz! Onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak onlara kitap ve hikmeti öðretecek onlarý temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen her þeyi yerli yerince yapan yalnýz sensin. (Bakara 127) Zekeriya Rabbine dua ederek: "Rabbim, bana katýndan tertemiz bir soy armaðan et. Doðrusu Sen, dualarý (iþitip)kabul edensin" dedi. (Al-i Ýmran 38) De ki: "Rabbim adaletle davranmayý emretti. Her secde ettiðinizde yüzlerinizi O'na çevirin ve dini yalnýz Allaha has kýlarak(þirke düþmeden) O'na dua edin. "Baþlangýçta sizi yarattýðý" gibi (yine ona) döneceksiniz."(araf 29) Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Þüphesiz O, haddi aþanlarý sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk (fesad) çýkarmayýn; Allaha korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Doðrusu Allah'ýn rahmeti iyilik yapanlarýn üzerinedir. (Araf 55-56) Azab üzerlerine çökünce,(inkârcýlar) dediler ki: "Ey Musa, Rabbine bizim için dua et. Eðer bu aðýr azabý üzerimizden çekipgiderirsen, andolsun sana iman edeceðiz ve Ýsrail oðullarýný seninle göndereceðiz. (Araf 134) Vahyin Iþýðýnda Veysel Uysal hotmail.com En güzel isimler (esmaül hüsna) Allah'ýndýr. Öyleyse O'na bunlarla dua edin. O'nun isimlerinde 'aykýrýlýða (ve inkâra) sapanlarý' býrakýn. Onlar yapmakta olduklarý dolayýsýyla yakýnda cezalandýrýlacaklardýr. (Araf 180) Onlarýn mallarýndan sadaka al, bununla onlarý temizlemiþ, arýndýrmýþ olursun. Müminlere dua et, doðrusu, senin duan, onlar için 'bir sükûnet ve huzurdur.' Allah iþitendir, bilendir. (Tevbe 103) Onlarýn oradaki dualarý: "Allah'ým, Seni noksan sýfatlardan tenzih ederiz"(sözleridir) Orada birbirleriyle karþýlaþtýkça söyledikleri ise "selam"dýr. Onlarýn dualarýnýn sonuda þudur: Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a dýr." (Yunus 10) Ýnsana bir zarar dokunduðunda, yan yatarak, oturarak ya da ayakta durarak(o zararýn giderilmesi için) bize dua eder; sýkýntýsýný giderdiðimiz zaman ise, sanki kendisine dokunan zararý gidermemiz için bize hiç dua etmemiþ gibi döner-gider. Ýþte böylece haddi aþanlara yapmakta olduklarý þeyler güzel gösterildi. (Yunus 12) Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Hatta siz gemilerde bulunduðunuz, o gemiler de içindekileri tatlý bir rüzgârla alýp götürdükleri ve (yolcular) bu yüzden neþelendikleri zaman, o gemiye þiddetli bir fýrtýna gelip çatar. Her yerden onlara dalgalar hücum eder ve onlar çepeçevre kuþatýldýklarýný anlarlar da dini yalnýz Allah'a halis kýlarak: "Andolsun eðer bizi bundan kurtarýrsan mutlaka þükredenlerden olacaðýz" diye Allah'a yalvarýrlar. Fakat Allah onlarý kurtarýnca bir de bakarsýn ki onlar, yine haksýz yere taþkýnlýk ediyorlar. Ey insanlar! Sizin taþkýnlýðýnýz ancak kendi aleyhinizedir; (bununla) sadece fâni dünya hayatýnýn menfaatini elde edersiniz; sonunda dönüþünüz yine bizedir. Yapmakta olduklarýnýz mahþer günü önünüze gelecektir. (Yunus 22-23) Musa dedi ki: Ey Rabbimiz! Gerçekten sen Firavun ve kavmine dünya hayatýnda ziynet ve nice mallar verdin. Ey Rabbimiz! (Onlara bu nimetleri), insanlarý senin yolundan saptýrsýnlar ve elem verici cezayý görünceye kadar iman etmesinler, diye mi (verdin)? Ey Rabbimiz! Onlarýn mallarýný yok et, kalplerine sýkýntý ver (ki iman etsinler). (Allah) : "Ýkinizin duasý kabul olundu(musa ve Harun un). Öyleyse dosdoðru yolda devam edin ve bilgisizlerin yoluna uymayýn." (Yunus 88-89) Rabbi onun duasýný kabul etti ve onlarýn hileli düzenlerini kendisinden uzaklaþtýrdý. Çünkü O, iþitendir, bilendir. (Yusuf 34) Kullarým Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben (onlara) çok yakýným. Dua edenin duasýna icabet ederim. Onlar da bunu bilsinler, tevbe etsinler, dua ve ibadet etsinler ki, rahmetime kavuþan kullardan olsunlar.(bakara 186) (Müminler derlerki) Ey Rabbimiz! Bize dünyada da, ahirette de hayýrlýsýný ver ve bizleri ateþin azabýndan koru. (Bakara 201) Hak olan çaðrý (dua, ibadet) yalnýzca Allah içindir. Onlarýn Allah'tan baþka çaðýrdýklarý ise, onlara hiçbir þeyle cevap veremezler Ýnkâr edenlerin duasý, sapýklýk içinde olmaktan baþkasý deðildir. (Rad 14) (Müminler þöyle yakarýrlar) Rabbimiz bizi doðru yola ilettikten sonra kalplerimizi eðriltme. Bize tarafýndan rahmet baðýþla, lütfu en bol olan sensin. Rabbimiz gelmesinden þüphe edilmeyen bir günde insanlarý mutlaka toplayacak olan da sensin. (Bakara 8-9). Kadir Yüktaþýr com Gram METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: MART 2014 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) PERÞEMBE 6 MART Bir Annenin Gözyaþlarý 3 "Sen bir þey söyleme ben arkadaþýma telefon ederim, o gerekenleri söyler." Ekrem bey kadirþinaslýk gösterir ve yol harçlýklarýný da vererek Hatice hanýmý gönderir. Bursa'dan Seda annesi ile beraber hem kayýt için, hem de kalacak yer için giderler. Ýlk önce kayýt iþlerini bitirirler. Okul çevresindeki gayrý resmi yurt ve kuruluþlarýn ýsrarýna bakmayarak Ýbrahim beyin adresine gelirler. 94, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Ýbrahim bey mütebessim bir sima ile karþýlar misafirlerini. Hemen yemek söyletir ve karýnlarýný doyurur çay içerken Seda yý tebrik eder. "Bak kýzým, senin kalacaðýn yer bir daire ev, biz buraya nur dershanesi deriz. Senin gibi kýzlarýmýz burada kalýrlar ve muhtelif fakülteker de tahsillerini yaparlar. Yýllardýr bu dershanede kalan kýzlarýmýz þimdi ev hanýmý ve muhtelif mesleklerde çalýþýyorlar ve haberleþiyoruz. Benimde senin gibi bir kýzým var o da nur risalelerini okuyor ve hizmetlere yardýmcý oluyor. Burada arkadaþlarýn ile uyumlu hareket etmelisin, Þimdi olmasa da baþörtülü olmalýsýn, Namazlarýný kýlmalýsýn, Dershanenin kurallarý vardýr onlara uymalýsýn." (Sürecek) NÖBETÇÝ ECZANELER DAMLA G.BEY MH ESKÝ SSK HAST-Y.GÖÐÜS HASTANESÝ POL.KARÞISI ELÝF GAZÝ CAD. 11/B ( BELEDÝYE KARÞISI) , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PERÞEMBE 6 MART 2014 Osmancýk a Kent Meydaný Projesi AK Parti Osmancýk Belediye Baþkan Adayý Hamza Karataþ, seçim çalýþmalarý kapsamýnda çarþý merkezinde ve Çorum Caddesi nde esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret ettiði esnaflardan 30 Mart'ta kendisine ve AK Parti ye destek isteyen Karataþ, belediyeciliðin içinden gelen ve AK Parti Osmancýk Belediye Baþkan Adayý Hamza Karataþ, projelerini açýklýyor. belediyeciliði en iyi bilen aday olduðunu belirterek, ilçe halký ile birlikte belirledikleri projeleri uygulayacaklarýný kaydetti. Kent Meydaný Projesi Ýlçenin kimliðine yakýþýr bir Kent Meydaný Projesi hazýrladýklarýný belirten Ka- Karataþ, ilçenin kimliðine yakýþýr bir Kent Meydaný Projesi hazýrladý. rataþ, Ýlçemizin bir kent meydaný yok. Þehir merkezi diyebileceðimiz bir alan gösteremiyoruz. Ýlçemize yakýþýr bir kent meydaný inþa edeceðiz. Modern iþyerleri ile çarþýmýzýn geliþmesini, esnafýmýzýn büyümesini saðlayacaðýz. Kent meydanýnda iþyerlerinin yaný sýra sosyal alanlar olacak. Konser, açýk hava tiyatrosu gibi kültürel etkinlikler düzenlenebilecek. Osmancýk kent meydaný ile modern bir kent olma yolunda sýnýf atlayacak. dedi. Esnaf ziyaretlerinde Karataþ a AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Belediye Meclis Üyesi Adaylarý da eþlik etti. Osmancýk ý þaha kaldýracak projelerle geliyoruz Parti Osmancýk AKÝlçe Teþkilatý, Belediye Baþkan Adayý Hamza Karataþ ve Teþkilat mensuplarýyla birlikte seçim çalýþmalarýna hýz verdi. AK Parti Osmancýk Seçim Koordinasyon Merkezi tarafýndan düzenlenen program kapsamýnda partililer haftanýn her günü ilçenin baþka bir yerinde vatandaþlarla buluþarak sorunlarýný dinliyor. Belediye Baþkan Adayý Hamza Karataþ Güney Mahallesi Çorum Caddesi üzerinde bulunan esnaflarý ziyaret ederek seçim çalýþmalarýný sürdürdü. Çalmadýk kapý, sýkmadýk el, uðramadýk esnaf býrakmayacaðýz. diyen Karataþ, Milletimize derdimizi anlatacaðýz, milletin derdini dinleyeceðiz dedi. AK Parti Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclisi Üyesi Adaylarý ve partililerle birlikte esnaf, Sivil Toplum Kuruluþlarý ve pazar yerlerini gezerek 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde hemþehrilerinden destek isteyen Karataþ, Yerel seçim çalýþmalarý kapsamýnda vatandaþlarýmýzla bir araya gelip, istek ve temennilerini dinliyoruz. dedi. Yapýlan eleþtirileri araþtýrýp çözümü noktasýnda gayret gösterdiklerini belirten Karataþ, uygulayacaklarý projeler ile daha modern ve daha yaþanabilir bir Osmancýk için çalýþtýklarýný söyledi. Osmancýk'ta ilçeye yakýþýr bir Kent Meydaný olmadýðýna deðinen Karataþ, Kent Meydaný Projesi hazýrladýklarýný belirterek, daha birçok sosyal projeyle Osmancýk a çað atlatacaklarýný vurguladý. Karataþ, Biz hizmet için yola girdik ve yýlmadan çalýþacaðýz. Gerek Kadýn Kollarýmýz, gerek Gençlik Kollarýmýz ve gerekse Belediye Meclis Üyesi Adaylarýmýz ile çok güzel ve uyum içinde çalýþýyoruz. Oylarýnýzý heba etmeyin AK Parti de birleþtirin. Biz Osmancýk'ý þaha kaldýracak projelerle geliyoruz. Birlik ve bütünlük içerisinde Osmancýk'ý Türkiye'nin en marka þehri yapmaya talibiz diye konuþtu. Karataþ iþin ehli AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Av. Oðuzhan Kaya da, sanayi ve çarþý esnafýnýn sýkýntý ve problemlerini gidermek için sürekli bir çalýþma ve gayret içinde olduklarýna dikkat çekerek, Bu çalýþmalara Osmancýk belediyecilik hizmetleri ile daha özel ilgi göstereceðiz. Osmancýk Belediye Türkiye yi yeniden kuralým zgürlük ve Dayanýþma Partisi Ö(ÖDP) Ýl Baþkaný Süleyman Yalçýn, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi bir kriz içerisinden geçtiðini belirterek, eþitlikçi ve özgürlükçü bir Türkiye kurulmasý çaðrýsýnda bulundu. ÖDP Çorum, Ortaköy ve Mecitözü Ýl Genel Meclis Adaylarý Hüsnügül Gül, Hasan Ateþ ve Özgür Ege için destek isteyen Yalçýn, krizin 11 yýldýr ülkeyi birlikte yöneten iktidar güçlerinin din-iman örtüsü altýnda geliþtirdikleri neoliberal sömürü düzeninin bir krizi olduðunu belirttiði açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi; Yoksulun daha çok yoksullaþmasýna ve bir avuç para babasýnýn daha çok zenginleþmesine dayanan politikalarýn yarattýðý ülke gerçeði ortadadýr. AKP'nin emeði güvencesizleþtirerek ve halký mülksüzleþtirerek sürdürdüðü yaðma ve talan politikalarýnýn nasýl rant, rüþvet ve yolsuzluk kaynaðý olduðu açýk biçimde görülmektedir. AK Parti Osmancýk Ýlçe Teþkilatý, Belediye Baþkan Adayý Hamza Karataþ ve Teþkilat mensuplarýyla birlikte seçim çalýþmalarýna hýz verdi. Özgürlük ve Dayanýþma Partisi (ÖDP) Ýl Baþkaný Süleyman Yalçýn, eþitlikçe ve özgürlükçü bir Türkiye çaðrýsýnda bulundu. Baþkan Adayýmýz Hamza Karataþ'ýn projelerini daha hýzlý ve daha modern bir þekilde halkýmýza sunacaðýz. Ayrýca Osmancýk ýn Kýzýlýrmak sahil bandý, sahildeki park ve temizlik, ýrmak kenarýndaki yeni inþasý devam eden arýtma tesisine dü- Hamza Karataþ, vatandaþtan destek istedi. zenleme ve vahþi çöp depolama alaný temizliði gibi konular bildiðiniz üzere Belediye Baþkan Adayýmýz Hamza Karataþ'ýn uzmanlýk alaný. Yani þunu demek istiyorum; AK Parti Belediye Baþkan Adayý Karataþ iþin ehli. Karataþ, donanýmlý, akademisyen birisi olarak belediyecilik alanýnda her açýdan Osmancýk'ý temsil edecek bir yeteneðe sahip. Bunu da Osmancýk halkýmýz 30 Mart'tan sonra yapýlan hizmetlerle görecektir dedi. AKP-Cemaat çatýþmasý içinde ortalýða saçýlan tüm kirli ve karanlýk iliþkiler bu neoliberal yaðma düzeninin parçasý olarak, iktidarýn kurumsal niteliðini göstermektedir. Þimdi tüm bu kirli gerçekler orta yerde dururken, ülkemizin geleceði emperyalizme baðýmlý neoliberal-gerici iktidar güçlerinin kavgasý içinde biçimlendirilmek istenmektedir. Erdoðan ve AKP kendi günahlarýnýn üzerini cambaza bak oyunlarý ve komplo teorileri ile örtmeye ve bu kriz ortamýný kendi diktatörlüðünü pekiþtirmenin bir vesilesi haline getirmeye çalýþmaktadýr. Bunun karþýsýnda ise cemaat merkezli inþa edilmeye çalýþýlan yeni ittifak iliþkileri ile AKP'nin yeni bir versiyonu yaratýlarak tüm pislikleriyle düzen ayný þekilde sürdürülmeye çalýþýlmaktadýr. Bu biri diðerinden farksýz iktidar güçlerinin egemenlik savaþý içinde ülkemizin kaderinin belirlenmesine karþý bizim fikrimiz, bizim yolumuz ise Haziran halk direniþinin devrimci yoludur. Ertuðrul Gazi de baþarýlý tatbikat rtuðrul Gazi Ýl- 1-7 Mart Ekokulu, Deprem Haftasý etkinlikleri çerçevesinde sivil savunma tatbikatý gerçekleþtirdi. Sivil Savunma Kulübü Danýþman Öðretmeni Özkan Önler, Sivil Savunma Kulübü öðrencileri ve Müdür Yardýmcýsý Sebaattin Can koordinesinde öðrenci ve personele yönelik hazýrlanan tatbikata Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü ne baðlý ekipler de katýldý. Baþarýyla tamamlanan tatbikatýn ardýndan Sivil Savunma Kulübü Danýþman Öðretmeni Özkan Önler, deprem anýnda yapýlmasý gerekenlerle ilgili öðrencileri bilgilendirirken, Okul Müdürü Mustafa Hekim ise tatbikatýn olasý deprem/yangýn anýnda personel ve öðrencilerin hizmet binalarýnda can ve mal kaybýnýn en aza indirilmesi, hizmet binala- Osmancýk Ahi FEM de kayýtlar baþladý Ertuðrul Gazi Ýlkokulu, 1-7 Mart Deprem Haftasý etkinlikleri çerçevesinde sivil savunma tatbikatý gerçekleþtirdi. Tatbikata Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü ne baðlý ekipler de katýldý. Tahliye tatbikatý, AFAD ekiplerin arama-kurtarma aracýný tanýtmasýyla sona erdi. rýnýn planlý bir þekilde boþaltýlmasý ve önceden belirlenen açýk alanlarda hiçbir izdihama yol açmadan amacýyla gerçekleþtirildiðini söyledi. Tatbikata katýlan öðrenci, personel ve AFAD ekiplere teþekkür etti. Tahliye tatbikatý, AFAD ekiplerin arama-kurtarma aracýný tanýtmasýyla sona erdi. toplanmalarý O smancýk Ahi FEM Dershanesi'nin düzenlediði Seviye Tespit Sýnavý, öðrenciler tarafýndan büyük ilgi gördü. FEM Dershanesi'ne STS için kayýt yaptýrmak isteyen binlerce öðrenci, velileri ile birlikte dershaneye geldi. Yoðun ilgiden dolayý öðrencilere ve velilere teþekkür eden FEM Osmancýk Þubesi Müdürü Bahri Hozan, Her sene olduðu gibi bu sene de STS sýnavýmýza büyük katýlým oldu. Bu yýl katýlýmýn önceki yýllara göre daha fazla olmasý bizleri memnun etti. Düzenlenen STS ye katýlan öðrenciler sýnavda gösterdikleri baþarýya göre sürpriz hediyeler ve erken kayýt sýrasýnda özel indirimler kazanacaklardýr. dedi eðitim öðretim dönemi kayýtlarýna 1 Mart tarihi itibariyle baþladýklarýný belirten Hozan, þunlarý söyledi: Bu kayýtlar, ödüllü sýnav ile baþlamýþ oldu. Bu sýnavý, Türkiye'nin her tarafýnda dershanecilik eðitim faaliyeti yürüten kurumlar yapýyor. Bu sýnav, öncelikli olarak baþarýlý, zeki ve fakir olan öðrencilere destek amacýyla yapýlýyor. FEM Dershaneleri olarak bu sýnavlarda, çocuðun baþarý durumuna göre yüzde 20 ile yüzde 100 arasýnda indirimler yapýyoruz. Bu sýnavý yapmamýzýn amacý, baþarýlý öðrencilere baþarý bursu verip onlarýn dershanenin imkânlarýndan faydalanmasýný saðla- Osmancýk Ahi FEM Dershanesi Seviye Tespit Sýnavý düzenledi. maktýr. Dershaneye kayýt yaptýran öðrencilerimize artýk sahaya inme vaktidir diyerek takýmýnýn formasýný ve teknolojiyi de kullanarak Teknofem ve AnafenTV'den rahatça faydalanýp yarýþa bir adým önde baþlamalarý için tablet PC hediye ediyoruz.

15 PERÞEMBE 6 MART AKIL ÝNSANA VERÝLMÝÞ EN BÜYÜK NÝMETTÝR. AKLIN ÖNEMÝ, AKLIN SINIRI, ÞEYTANÝ AKLIN KOR- KUNÇLUÐU Bu yazýmýzda, Mevlana hazretlerinin, Ýslam alimlerinin ve Ýslamýn hükmü nedir, akýl her sorunu ve soruyu çözebilir mi, aklýn gücü ve sýnýrý nedir, þeytani hayýrýn-þerre, karýn-zarara dönüþmesi (akýl açýsýndan) nasýl olur? Bunu açýklamaya çalýþacaðýz. Anlatýmý ve isbatý zor. Anlamasý ise güç bir konudur. Ancak Ýslam itikadýna sahip saðlam imanlý ve inançlý bir müminin vahye dayalý inancý bu güçlükleri aþacak saðlam islami bilgiler mevcuttur. Gerçekten ulu Allah'ýn insanlara sunduðu sayýsýz nimetler ve imkanlar vardýr. Ayetin ifadesiyle, "vein teudolu niðmetellahi la tuhsüha, innel insane lezalümün keffar" "(Yani ey insanlar) Yüce Allah'ýn size verdiði nimetleri oturup saymakya kalksanýz, buna gücünüz yetmez. (Fakat ne yazýk ki insanoðlu bunun farkýnda deðil.) Ýnsan nankör, iyilik bilmez ve zalimdir" buyuruyor. Ýþte bunca sayýsýz nimetlerin baþýnda hiç þüpheniz olmasýn ki, nimetlerin nimeti, baþý akýl nimetidir. Ýnsaný yöneten, yönlendiren, yani geminin dümeni gibidir. Aklý olmayanýn hiçbir þeyi yoktur. Bunun içindir ki, "La akle fiddiyn" Aklý olmayanýn dini de yoktur. Mükellefiyet-sorumluluk akýlladýr. Bütün iþler akýlla yapýlýr. Bütün icatlar, fenler, teknolojik geliþmeler, ilimler, akýl ve zeka, özellikle yaratýcý akýl denen (mucit akýl) akýlla bulunur. Onun için Kur'an'ýn birçok yerlerinde "Efela taðgýlun" Akýl etmiyorlar mý deniyor. Akýl böylesine güçlü bir vergi olmakla beraber, aklýn yokluðu insanýn, Ýslamýn herþeyin yokluðu anlamýna gelmesine raðmen "Akýl herþey demek deðildir". Çünkü, akýl da diðer varlýklar gibi mahluktur. Yaratanýn eseridir. Mutlak anlamda aklýn herþeyi çözmesi mümkün deðildir. Demek ki, aklýn, aklý herþeye ermez. Öyle ise, akýl vahye tabidir. Þuna dikkat gerekerir; aklýn yaptýðý her iþ doðru demek deðildir. Aklýn iþlerinin neticesi darma ihtimallidir. Yani, doðru olabileceði gibi, yanlýþ ta olabilir. Benim aklým almýyor, mantýken doðru görünmüyor sözleri isabetli olabileceði gibi, yanlýþ ta olabilir. O halde, aklýn hükmü her konuda, her zaman kesin deðildir, ama vahyi ilahide ihtimal tereddüt yoktur. Allah'ýn bilgileri kesindir. Kýyamete kadar aynýdýr. Vahiy, bin yýllar boyu olacak olaylarý önceden bilen ulu bilen ulu Allah'ýn bilgisidir. Allah'a yanlýþ isnat etmek küfürdür. Allah ýn sonsuz rahmet okyanusundan Mevlana denizine inen hikmet damlalarý Ancak ayetler vahidir. R.SAV.den duyulduðu ayet gibi kesin olan sözler, fiiller ve taðrir (R.SAV.in baþkasýnda görüp te onayladýðý hususlar) vahiydir. Ýnkarlarý küfürdür. Yüce Allah Bakara suresi 31. ayette, kýyemete kadar ortaya çýkacak bütün ilimlerin, fenlerin, teknolojilerin vs.nin bilgisini Hz. Adem'e öðrettiðini, onun akýl kompütürüne yüklediðini ve tevarüsen babadan oðulu kýyamete kadar devam edeceðini bildiriyor ve bunu meleklerine ve þeytana sunuyor. Onlara tasdik ettiriyor ve Adem'e uygun diyor. Ýþte bu vahiydir. "Vahyi hakikatlarda yanýlgý olmaz" olsa gerçek olmaz din olmaz. Þu kesin bir bilgidir. Dünya kurulalý beri þu veya bu þekilde insanlarýn inandýð ýbir din vardýr. Hatta ben hiç birisine inanmýyorum diyen ve kendini kandýran akýllý ahmaklarýn dinsizliði bile bir inançtýr. Yani din bediidir. Doðuþtandýr. Onun içindir ki, þanlý peygamberimiz A.SAV. "Külli mevlüdin ala fýtratil Ýslam". Her doðan insan Ýslam fýtratý üzere doðar, sonradan içinde bulunduðu toplumun ana-babasýnýn yoluna dinine tabi olur. Fakat gerçek din her zaman onun zihninde vardýr. Aradýðýnda onu bulur" þeklinde buyurmuþtur. Kainatý milyonlarca sene önceden yaratan hallakül azim-allah cc. kýyamete kadar ebediyyen var olacak olaylarý, gerçekleri, hadisatý dünya ve ahiret bilgilerini geçmiþin olaylarýný halini, ahvalini geleceðin durumunu bildiðini Allah katýnda levhi mahfuz tabir caizse rabbimizin sonsuz bilgi hazinesinde bulunduðunu birçok ayet bildirmektedir. Bu bilgilerden bazýlarýný -Allah'ýn dileklerini- vahiy yoluyla peygamberlere aktarýldýðýnda yine Kur'an ayetleri ile bildirilmiþtir. Bunlarýn üzerinde akýl yürümez. Çünkü bunlara aklýn gücü kafi gelmez. Akýl da bizim gibi bir yaratýktýr. Bunun için her þeyi aklýn sýnýrlarý içinde sanarlar. Bu iþleri akýlla çözemezler. Zira akýl terazisi bu yükü çekmez. Örneðin, zatý nasýldýr. Vahiyle bilinir. Yani bildirileni biliriz. Kader, rýzýk, ecel, ruh, fizik ötesi olaylar akýlla çözülmez. Ama bir fikir edinilebilir.bunlara illa da akýl erdireceðim demek, insaný þeytanlaþtýrýr. Çünkü bu yol, illa da akýl yolu þeytanýn yoludur, tehlikelidir. * * * Ulu Allah ýn hükmüne akýlla ilk itiraz eden þeytandýr. Böylece inkarcýlarýn ilki ve cehennemin direði olmuþtur ve Fikrettin ÇIPLAK Emekli Din Görevlisi bu yolu þeytani yola insanlarý sevk ederek Allah yolundan alýkoyacaðýna yemin etmiþtir þeytan. Bu hususa bir açýklýk getirmek gerekir. Ehlinin malumu olduðu üzere; iki çeþit varlýk vardýr. Maddi: gözle görülen, elle tutulan varlýklar, fiziki dünya. Tersi; gözle görülmeyen, elle tutulmayan lâtif varlýklar. Birincisi; insan, ikincisi; nurdan yaratýlan, akýcý, yer kaplamayan, her kalýba girebilen, insani vasýflardan uzak, Allah a itaat eden, asla isyan etmeyen varlýklar ki, biz buna melekler diyoruz. Hatta halk arasýnda saf, temiz, ulu, yüce kiþilere melek, melek gibi, deriz. Üçüncüsü; cin ve þeytanlardýr. Bunlar da ruhi varlýklardýr. Akýcý, kalýba girici, deðiþken olurlar. Ama erkeklik, diþilik, yeme içme gibi insani özellikleri olan cin ve can kavmi dediðimiz varlýklardýr. Ýþte þeytan, cin cinsinden, dumansýz ateþten yaratýlmýþ varlýklardýr. Özetlersek; topraktan yaratýlan insan, en þerefli yaratýktýr. Nurdan yaratýlan melekler, ateþten yaratýlan cin ve þeytanlardýr. Ýslam inanýþý budur. Þimdi bu bilgiyi verdikten sonra, þeytanýn aklý rehber edinerek, akýl yürüterek Allah a itirazýna deðinelim. Kýyas; akýl yürütmenin mahsulünden bir usuldür. Bilinenin üstüne bilinmeyeni bina ederek yeni hükümler çýkarmaktýr. Aslýnda müspet anlamda fýkhý-ýslam hukuku-açýsýndan imamý azamýn geliþtirdiði iþleri kolaylaþtýrmak, insanlarýn yararýný saðlamak için geliþtirdiði edilleyi þeriyye denen Ýslamýn 4 temel dayanaðýndan birisidir. Kitap, sünnet, icma-ý ümmet ve kýyas ý fukaha. Kýyas; kitaba, sünnete, icma-i ümmete aykýrý olmamak kaydýyla meseleleri çözmede bir usuldür. Þöylece basit bir misal verelim: R.SAV. zamanýnda insanlar okla vurulurmuþ. Þimdi de silahla vuruluyor. Ýkisinin neticesi de ölümdür. Eskiden verilen hükmü güncelleþtirerek hüküm koymaktýr ki, hak bir yoldur. Amma, vahye dayanmayan, sadece akýl yürütmekle hüküm çýkarmak yanýltýcý olur. Þeytanýn yaptýðý ikincisi batýl kýyastýr. Kýyasla ilgili yorumun da Mesnevi þarihi diyor ki; Kaziye, önerme: Bu alem, ezeli midir, yaratýlmamýþ mýdýr? Yoksa hâdis midir, yani sonradan mý yaratýlmýþtýr? Hüküm hâdistir. Çünkü sonradan var olmuþtur. Nereden biliyoruz; Ezelden var olan yaratýlmamýþ olan asla deðiþmez. Halbuki, bu alem deðiþkendir. Öyleyse her deðiþen þey hâdistir, sonradan olmadýr. Öyle ise, kainat da hâdistir. Her hâdis, bir muhdese-yaratýcýya muhtaçtýr. O da Allah cc. hazretleridir. Bu saðlam bir akýl yürütme, kýyastýr. Hz. Allah, (ilk insan, ilk peygamber) Adem i topraktan yarattý. Bütün meleklerine, cinlerine, yani o zaman günahsýz olan þeytan nesline hitaben, Adem e biat edin, secde edin, o en þerefli mahluk olan insandýr buyurdu. Bütün melekler secde etti. Ýlla iblis (þeytan) secde etmedi, ayak diredi ve inkar etti. Kafirlerden oldu. Bakara 34. ayet. Yüce Allah, ey þeytan seni Adem e secde etmekten ne alýkoydu?. Þeytan edepsizce Ben Adem den hayýrlý, üstünüm. Onu topraktan, beni ateþten yarattýn. O bana secde etsin. Ateþ ulvi, üstün, çamur süfli adidir. Ulvi suf süfliye eðilmez. Ben de ona secde edemem küstahlýðýnda bulundu. Sad.Ayet 76. Ýlk defa yanlýþ yönde akýl yürüten mantýk böyledir diyen þeytan-ý Aleyhillaðne (lanete uðramýþ þeytandýr) Yani þeytan, asalet sevdasýna kapýldý. Kibir denizine girdi ve küfürde ebediyyen boðuldu. Hüsranda kaldý. Mevlana buyurur ki, Halbuki þeytan acziyetini itiraf etseydi, kendini haklý çýkarma mantýðýna sýðýnmasaydý, þeytan deðil, melek kalacaktý. Asalet denizine girdi ve boðuldu. Þeytan, Adem A.S.e secde etmemekle kalmadý, iþi daha da azýttý. Gale rabbi bina aðveyten? Beni sen azdýrdýn, diyerek suçu yüce Allah a yüklemeye çalýþtý. Bu dünyanýn bir imtihan dünyasý olduðunu inkar etti. Mevlana hazretleri, yüce Allah ýn dilinden þeytana þöyle sesleniyor; Ey þeytan, yüzgeçliði býrak, kibiri, Hz. Adem e hasedi terket. Kaza, kader, ecel, rýzýk, ruh, ölüm, bunlar ulu Allah ýn deryasýdýr. Oraya girme. Yüzgeçliðin birinci de olsa okyanusu geçemezsin. Kesin boðulursun. Aklýna güvenme. Aklýnýn çokluðu seni bu okyanustan kurtarmaya yetmez, maharetin seni kurtaramaz diyor. Bize ilmi verilmeyen hususlarda, bizi yanýltacak neticelere götürür. Ýsra suresinde; Ey habibim, sana ruhtan soruyorlar. Ruhun ilmi Allah ýn katýndadýr. Size ruhla ilgili çok az bilgi verildi. buyurulmuþtur. Tarihte yanlýþ olarak aklýna güvenip de sapýtan milyonlarca insanlar vardýr. Eskiden vardý, þimdi de vardýr. Sonra da var olacaktýr. Bunlar þeytanýn tâbileridirler. Hz. Nuh ululazim, büyük bir peygamberdir. Onun oðlu ve karýsý da akýllarýnýn peþine düþmüþler ve helak olmuþlardýr. Hz. Nuh Kur an ýn ifadesi ile, 950 sene kavmine hakký anlattý. O zamanlar iman ettiler ve onlarý tufanda boðduk Ankebüt 14. sh. 396 buyuruyor. (Sürecek) Taþova, Sungurlu Devlet Hastanesi Baþkehimi oldu enel Cerrahi Uz- Op. Dr. Vol- Gmaný kan Taþova, Sungurlu Devlet Hastanesi Baþhekimi oldu. Baþhekim Uzm. Dr. Metin Yavuz'un kýsa süre önce istifa etmesi üzerine boþalan göreve Genel Cerrahi Uzmaný Op. Dr. Volkan Taþova atandý. Aslen Sungurlulu olduðunu ve hemþehrilerine, memleketine uzun yýllar hizmet etmek istediðini belirten Taþova, Ýnþallah bu güzel hastanemizi en Veli eðitimi neden önemli? 2 verimli þekilde kullanýp vatandaþlarýmýza en güzel saðlýk hizme- Genel Cerrahi Uzmaný Op. Dr. Volkan Taþova atandý. tini vermeye çalýþacaðýz. En önemli amacýmýz hasta memnuniyeti, Çorum ve Ankara'ya hasta sevkini azaltýp hizmet kalitesini artýrmak. dedi. Op. Dr. Volkan Taþova kimdir? Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde uzmanlýk eðitimini tamamlayan Genel Cerrahi Uzmaný Op. Dr. Volkan Taþova, bir buçuk yýl Aðrý Doðu Beyazýt ta mecburi hizmetini yaptýktan sonra Sungurlu ya geldi. Beþ aydýr Genel Cerrahi Uzmaný olarak görev yapan Taþova, Baþhakemlik görevine baþladý. Öncelikle çocuklarýmýzýn ve kendimizin re, konferansa katýlmak için gelecek velilerin sayýsýnýn100 kiþinin altýna düþmeyeceðinin garantisini olasý doðal afetlerde, depremlerde, yangýnlarda, kazalarda, zehirlenmelerde vb zarar görmemesi veriyorum. Yeter ki gönüllülük olsun Bunun bariz örneklerini gösterebilirim. veya en az zararla atlatabilmesi için usulüne uygun olarak yapýlacak veli eðitimleri önem arz etmektedir.13 yýldýr görev yaptýðým milli eðitim kü ücret vermez, terfi ettirmez. Bu yüzden pek Sivil savunmanýn peþin getirisi yoktur. Çün- müdürlüðünde bunu sürekli gündemde tutmaya raðbet görmez, hatta zaman zaman ötelenir. Ama çalýþýyorum. Fakat arzu ettiðimiz seviyeye bir en önemlisi can kurtarýr, canan kurtarýr. Adý bilinmeyenlerden dua alýr. Samimi olursanýz cebiniz- türlü gelemedik. Tüm samimiyetimle ifade edeyim ki bu durum karþýsýnda Ü Z Ü L Ü Y O R U Milli Eðitim Müdürlüðü Mahir ODABAÞI deki para bereketlenir. Sivil Savunma Uzmaný M. Neden mi? Geçmiþ yýllarda tüm okullara birkaç defa yazý gönderdim. 7/24 istenildiði saatte Buradan tüm samimiyetimle ifade ediyorum ki milli eðitim veya sivil savunma uzmaný olmayan baþka kurumlar yasak savma (istendiði için yapma) cin- velilere ''Deprem - Kazalar ve Korunma'' türü konularýnda bir saatlik konferans vermek için emrinizdeyim. sinden olmamak þartýyla ihtiyaç duymalarý halinde 7/24 saat Tek istediðim velilerle bizi buluþturmanýz. Konuþmaya baþladýktan sonra onlara pür dikkat dinletmek bana ait. Çok þü- hizmet etmeye hazýrým. Karýnca misali bizimde elimizden gelen budur. Bu iþin vebali günahý bu yazýmý okuyup ta velilerimiz veya mahiyetindeki personelin eften püften bilgikür bu noktada bilgi - tecrübem var. 7 yaþýndan 77 yaþýna kadar anlatýlanlarý sýkmadan dinletecek kadar güçlü iletiþimim sizlik nedeniyle zarar görmemesi için NE YAPABÝLÝRÝM var. Lakin gelin görün ki tabularý kýrmak çok zor. En geçerli pardon GEÇERSÝZ mazeret ''hocam kimse gelmez '' ya- diye bir dakika dahi olsa kafa yormayanlarýndýr hu niye gelmesin kardeþim. Sen hele azýcýk bir çabala Konunun önemini önce öðretmenlerimize bir anlat Öðretkaç cümleyle ulaþabilsek önleyebilme imkâný varken ölenle- Her akþam haberleri izlerken sýfýr maliyetle, sadece birmenlerimiz gönüllü olarak destek olsun. En kötüsü her sýnýftan çok deðil 2 kiþi gelse 20 kiþi eder. Çorum merkezde ortýrýyorum desem yeridir. Onun için vicdanen rahat olabilme ri, yaralananlarý görünce üzülüyorum. Anadolu tabiri ile fýttalama 120 okul olduðunu kabul edersek 120*20= 2400 veli eder. Özel metotla verilen eðitimin seminere katýlan 20 ve- zekatý varsa, bizim mesleðin zekatý da insanlarý olasý afetle- adýna emek vermeye çalýþýyorum. Çünkü her mesleðin bir li tarafýndan aileye, yakýn çevreye veya günlerde en az 10 kiþiyle paylaþýldýðýný düþünelim kiþi eder. Ayný semi- Neticeyi kelam on onbeþ yýldýr yapýlan çalýþmalar arare, kazalara karþý bilinçlendirmektir diye düþünüyorum. nerin aralýksýz on sene verildiðini düþünelim kiþi sýnda az veya çok fark etmeksizin bizleri velilerimizle buluþturan, onlarýn olasý depremlere, yangýnlara, sellere veya tek- eder. ''telefon þarjda iken konuþmayýnýz veya doðalgaz kaçaðý hissettiðinizde yanan fýrýný kapatmayýn, buzdolabýnýn kapýsýný açýp kapamayýn vb türü'' uyarýlarýnýzý bu kadar kiþiye eðitim yöneticilerini tebrik ediyorum. Rabbim herkesin çonolojik kazalara karþý onlarýn bilinçlenmesine vesilen olan ulaþtýrmýþ ve onlarýn bilinçli hareket etmesine zemin hazýrlamýþ olursunuz. Ýþte size temel afet bilinci. Bu iþ bu kadar ko- Özetin özeti: Büyük dalgalar KÜÇÜK DALGALARIN luk çocuðunu her türlü kazalardan, belalardan korusun lay ama istemek þartýyla. Ýdare ve öðretmeler tarafýndan samimi olarak istendiði takdirde en küçük okulda bile BÝRLEÞMESÝYLE OLUÞUR semine- Parti bayraklarý toplatýlacak smancýk Kaymakamý Osman Beyazyýldýz Obaþkanlýðýnda siyasi parti ilçe baþkanlarýnýn katýlýmýyla yapýlan toplantýda, parti binalarý ve seçim bürolarý önleri hariç tüm yerlerdeki parti bayraklarýnýn toplatýlmasý kararý alýndý. Kaymakamlýk ta yapýlan toplantýya, siyasi parti ilçe baþkanlarýnýn yaný sýra Emniyet Müdürü Osman Ertaþ da katýldý yýlýnda Ýlçe Seçim Kurulu tarafýndan alýnan karar doðrultusunda ilçede siyasi parti binalarý ve o partiye ait 4 seçim bürosu önüne bayrak asma kararý alýnmýþtý. Kararýn önümüzdeki seçimlerde uygulanmamasý üzerine toplantý yapýlarak, tekrar uygulanmasý kararý alýndý. Önceki gün saat 17.00'den itibaren polis Caddelerdeki bayraklar itfaiye tarafýndan toplandý. gözetiminde caddelerdeki bayraklar itfaiye tarafýndan toplandý. Bayraklar yalnýzca parti binalarý ve seçim bürolarýnýn önüne asýlabilecek. Ayrýca, seçimlere kadar her hafta Salý günü Kaymakamlýk baþkanlýðýnda toplantý yapýlacaðý bildirildi. (Haber Merkezi) HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRLÜÐÜ ÝDARÝ VE MALÝ ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI Düzeltme Ýlaný tarihinde Çorum Hakimiyet Gazetesinde yayýnlanan 2014/24411 Ýhale Kayýt Numaralý Merkezi Araþtýrma Laboratuvarý IRMS Uyumlu Elementel Analiz (EA) Cihazý Alýmý ihalesinin tarihi saat 14:00 olarak düzeltilmiþtir. (Basýn:213) Resmi ilanlar:

16 16 PERÞEMBE 6 MART 2014 Kamu Þefleri Derneði nden çaðrý neðimize üye olun ve gücümüze güç katýn. Birlikte güçlenerek sorunlarýmýza çözüm bulalým. Bana, iletiþim ad- amu Þefleri Derneði Ýl Temsilcisi Aydýn Akyul, kamu Kþeflerini dernek çatýsý altýnda toplanmaya çaðýrdý. resimden ulaþabilirsiniz. Konu ile ilgili deðerli fikirlerinizi bizim ile paylaþýrsanýz, birlikte derneðimizi daha iyi bir Kamu þeflerinin sorunlarýnýn çözüm yerinin Kamu noktaya taþýyabiliriz Þefleri Derneði olduðunu belirten Akyul, Yýllardan beri ihmal edilen, adeta yok sayýlan biz þeflerin, geçmiþten Derneðimizin kuruluþ tarihi olan 18 Haziran 2013 bu güne gelen ve artarak devam eden ekonomik ve tarihinden bu güne kadar kýsa bir süre geçmesine ve bü- sosyal sorunlarla karþý karþýya bulunduklarýný bildirdi. tün imkânsýzlýklara raðmen, baþta genel baþkanýmýz Sayýn Emir Kazak olmak üzere derneðimize gönül veren, emek Kamu hizmetinin bel kemiðini oluþturan, kamu hizmeti alan vatandaþlar ile kamu hizmeti veren kurumlar arasýndaki iletiþimin saðlandýðý en alt idari makamýn þeflik olduðunu hatýrlatan Akyul, açýklamasýnda þöyle dedi; "Þefler; kamu hizmetinin en iyi þekilde verilmesi için idaresi veren þef arkadaþlarýmýz sayesinde önemli hizmetler gerçekleþtirilmiþtir. Þeflerin ortak sorunlarý tespit edilerek, baþta ilgili kurum ve kuruluþlarýn yetkilileri olmak üzere ilgililere rapor halinde sorunlarýmýz ve çözüm önerilerimiz sunulmuþtur. Derneðimiz adýna, sosyal medyada ilgi- altýnda görev alan memurlar ile üst kademede yer alan Aydýn Akyul li memur sitelerine, derneðimizin tanýtýmý ve kamu þefle- idareciler arasýnda önemli bir köprü vazifesi görmektedir. rinin sorunlarý ile çözüm önerilerini içeren basýn açýklamalarý yapýlmýþtýr. Yerel basýn ve ulusal basýnda derneðimiz ve faaliyetleri yer almýþtýr Þefler; Kamu hizmetinin yürütülmesini saðlayan ve kamu hizmetinin verilmesinde yaþanan sorunlarý birinci derecede bilen, bu sorunlarý üst amirlerine bildiren, üst amirlerine çözüm önerileri sunan; bilgili, deneyimli, becerikli, vefakâr ve çalýþkan kamu görevlileridir. Çorum ilimizde görev alan tüm kamu görevlisi þef arkadaþlarýmýzý derneðimize üye olmaya ve Kamu Þefleri Derneðimiz çatýsý altýnda birlik olmaya davet ediyorum. Sorunlarýmýzýn çözüldüðü günlerde hep Bütün bu gerçeklere raðmen, ne yazýk ki þeflerimize gereken birlikte buluþmak dileði ile saygýlarýmý sunuyorum. önem verilmemiþtir. Þeflerin bu üstün vasýflarý göz ardý edilmiþ ve adeta unutularak maðdur edilmiþlerdir. Þefler T.C. ÇORUM 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU SATIÞ kamu kurumlarýnda amir sorumluluðu taþýmalarýna raðmen hak ettikleri ücret karþýlýðý kendilerine verilmemektedir. Birlikte çalýþtýklarý TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI memur arkadaþlarýnýn sorumlulu- Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: ðunu taþýdýklarý, memurlar üzerinde amir l NO'LU TAÞINMAZIN yetkisine sahip olmalarýna raðmen, aralarýnda ki ücret farklýlýðý yok denecek kadar çümlü tarla vasfýndaki taþýnmazdýr. % 0-2 eðimlidir. Taþýnmaz üzerinde yapý, müþtemilat ve ekonomik de- Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Sapa Köyü Killik mevkiinde 1121 Parselde ,00 m2 yüzöl- komik bir farktýr. ðerde aðaç yoktur. Makineli tarým yapýlmasýna uygundur. Bununla birlikte Þefler ile üst amir : ,00 TL yöneticileri arasýnda ki ücret farklýlýðý, KDV Oraný : %18 amirler lehine anlamlý bir farktýr. Ayný zamanda, Adalet Bakanlýðýnda ve Ulaþtýrma Bakanlýðýnda görev yapan þefler ile diðer 1. Satýþ Günü : 16/05/2014 günü 09:30-09:35 arasý Kamu kuruluþlarýnda görev yapan þefler 2. Satýþ Günü : 10/06/2014 günü 09:30-09:35 arasý arasýnda da bu iki bakanlýkta görev alan þefler lehine özel hizmet tazminatý açýsýndan 2 NO'LU TAÞINMAZIN farklýlýk vardýr. Bu farklýlýk, eþit unvan Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Sapa Köyü, Yoncalýk mevkiinde 50 Parselde 440,00 m2 yüzöl- ve eþit sorumluluða sahip kamu þefleri arasýnda çümlü tarla vasfýndaki taþýnmazdýr. % O - 2 eðim söz konusudur. Taþýnmaz üzerinde yapý,müþtemilat ve ekotur. bir haksýzlýk olmasýna neden olmuþnomik deðeri olan aðaç yoktur. : 350,00 TL Bütün bu sorunlarýn çözümü; Sendika KDV Oraný : %18 Konfederasyonlarýnýn hem yasal statüleri gereði hem de meslek anlayýþýna dayalý talep de bulunamamalarý ve kamu þeflerinin 1. Satýþ Günü : 16/05/2014 günü 09:40-09:45 arasý sorunlarýna duyarsýz kalmalarý nedeniyle 2. Satýþ Günü :10/06/2014 günü 09:40-09:45 arasý hiç bir zaman kamu þeflerinin sorunlarýný sahiplenmemiþlerdir. Özellikle yetkili sendikalarýn 3 NO'LU TAÞINMAZIN konfederasyonu baþta olmak üze- Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Sapa Köyü, Killik mevkiinde 1116 Parselde ,00 m2 yü- re yetkili diðer konfederasyonlar da ayný zölçümlü tarla vasfýndaki taþýnmazdýr. % O - 2 eðimlidir. Taþýnmaz üzerinde yapý, müþtelimat ve ekonomik tutum içerisinde olmuþlardýr. deðerde aðaç yoktur. Makineli tarým yapýlmasýna uygundur. Sonuç olarak, kamu þeflerinin sorunlarýnýn :17.500,00TL çözüme ulaþtýrýlabilmesi için, bizzat KDV Oraný :%18 þef unvaný taþýyan þefler tarafýndan oluþturulan ve ancak kamu þeflerinin üye olabil- Kaydýndaki Þerhler :Yoktur diði, kamu þefleri derneði çatýsý altýnda olabileceði 1. Satýþ Günü :16/05/2014 günü 09:50-09:55 arasý kanýsý oluþmuþtur. Bu inanç ile 2. Satýþ Günü : 10/06/2014 günü 09:50-09:55 arasý Türkiye'nin dört bir ilinde görev alan, gönüllü ve fedakâr kamu görevlisi þef arka- 4 NO'LU TAÞINMAZIN daþlarýmýz tarafýndan 18 Haziran 2013 tarihinde Ankara merkezli Kamu Þefleri Derzölçümlü tarla vasfýndaki taþýnmazdýr. % 10'dan fazla eðimlidir. Taþýnmaz üzerinde yapý, müþtemilat ve Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Sapa Köyü, Kanlýbucak mevkiinde 610 Parselde 550,00 m2 yüneði kurulmuþtur. Derneðimizin kýsa adý ekonomik deðerde herhangi bir aðaç yoktur. KAÞDER'dir. : 300,00 TL Sorununun ne olduðunu en iyi sen bilmektesin ve bu sorunu bizzat sen yaþamak- KDV Oraný : %18 tasýn. Sorunlarýnýn çözümünü, yine seni. temsil eden Kamu Þefleri Derneði çatýsý altýnda 1. Satýþ Günü : 16/05/2014 günü 10:00-10:05 arasý bulacaksýn. Bu gerçeðin dýþýnda yapý- 2. Satýþ Günü : 10/06/2014 günü 10:00-10:05 arasý lan ve yapýlmak istenilen faaliyetler için 5 NO'LU TAÞINMAZIN sendikalardan medet ummak boþ bir hayal Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Sapa Köyü, Yoncalýk mevkiinde 1480 Parselde 736,00 m2 yüzölçümlü bað vasfýndaki taþýnmazdýr. % 0-2 eðimlidir. Taþýnmaz üzerinde yapý, müþtemilat ve herhangi olarak kalýr ve öncülük yapacak ve çözüm vaat eden sendika veya sendika temsilcisinin ekonomik deðerde bir aðaç yoktur. reklam malzemesi olmaktan öteye git- :500,00 TL meyecektir. KDV Oraný : %18 Çorum ilimizde gündeme gelen, ilimizde görev yapan kamu þeflerinin sorun- larýnýn çözümüne yönelik yapýlan ve yapýlmak 1. Satýþ Günü :16/05/2014 günü 10:10-10:15 arasý istenen toplantýlarý iyi niyetli olarak 2. Satýþ Günü :10/06/2014 günü 10:10-10:15 arasý karþýlýyoruz. Toplantýlar da gündem konusu olan sorunlar; bizim dernek olarak tespit 6 NO'LU TAÞINMAZIN ettiðimiz ve ilgili kurumlara ve yetkililerine rapor halinde hazýrlayarak talep ettiðizölçümlü tarla vasfýndaki taþýnmazdýr. % 3-5 eðimlidir. Taþýnmaz üzerinde yapý, müþtelimat ve ekonomik Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Sapa Köyü, Yoncalýk mevkiinde 114 Parselde ,00 m2 yümiz ortak sorunlarýmýzdýr. deðerde herhangi bir aðaç yoktur. Ancak; unutmayalým ki, þef olarak : ,00 TL yaþamakta olduðumuz sorunlar sadece Çorum da görev yapan kamu þeflerine özgü KDV Oraný : %18 sorunlar deðildir. Bu sorunlar, Türkiye Cumhuriyetinin bütün kurum ve kuruluþlarýnda 1. Satýþ Günü : 16/05/2014 günü 10:20-10:25 arasý görev yapan tüm þeflerin ortak soru- 2. Satýþ Günü 10/06/2014 günü 10:20-10:25 arasý nudur. Demokrasinin ve hukukun var olduðu 7 NO'LU TAÞINMAZIN toplumlar da; ortak sorunlarýn çözüm yerleri, Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Sapa Köyü, Yoncalýk mevkiinde, 1018 Parselde 7.200,00 m2 yü- ilgililerin oluþturduðu sivil toplumlar zölçümlü tarla vasfýndaki taþýnmazdýr. % 3-7 eðimlidir. Taþýnmaz üzerinde yapý, müþtelimat ve ekonomik vasýtasý ile olabilmektedir. Sivil toplum kuruluþunun deðeri olan herhangi bir aðaç yoktur. varlýðý ve etkinliði de sivil top- : 5.000,00 TL lum örgütünün üye potansiyeli ile ilkeli, KDV Oraný : %18 haklý ve doðru bir anlayýþta faaliyet göstermesine baðlýdýr. Bütün bunlar sivil toplu- mun gücünü ve etkinliðini oluþturur. 1. Satýþ Günü : 16/05/2014 günü 10:30-10:35 arasý Biz kamu þefleri olarak; bizi temsil 2. Satýþ Günü : 10/06/2014 günü 10:30-10:35 arasý eden Kamu Þefleri Derneðine üye olarak ve haklý taleplerimizi derneðimiz çatýsý altýnda 8 NO'LU TAÞINMAZIN gündeme taþýyarak ilgililere ulaþtýra- Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Sapa Köyü, Killik mevkiinde 1099 Parselde 6.550,00 m2 yüzöl- bilir ve çözüme kavuþturabiliriz. Birliðimiz çümlü tarla vasfýndaki taþýnmazdýr. % 3-5 eðimlidir. Taþýnmaz üzerinde yapý, müþtemilat ve ekonomik gücümüzü oluþturacak, gücümüz sorunlarýmýzýn deðerde aðaç yoktur. çözümünü saðlayacaktýr. Derneði- : 4.600,00 TL mize duyarsýz kalýr isek, ne yazýk ki yaþamakta olduðumuz sorunlarýmýzýn çözümünü, KDV Oraný : %18 bu konuda hiç sorun yaþamayanlarýn. insafýna býrakmýþ oluruz. 1. Satýþ Günü : 16/05/2014 günü 10:40-10:45 arasý Çözüm, Kamu Þefleri Derneðimizdir. 2. Satýþ Günü : 10/06/2014 günü 10:40-10:45 arasý Biz gücümüzü birlik ve beraberliðimizden almaktayýz. Derneðimize sadece kamuda 9 NO'LU TAÞINMAZIN görevli þefler üye olabilmektedir. Derneðimizin tek ve yegâne amacý, kamu þeflerinin zölçümlü tarla vasfýndaki taþýnmazadýr. % O - 2 eðimlidir. Taþýnmaz üzerinde yapý, müþtemilat ve ekonomik Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Sapa Köyü, Körpýnar mevkiinde 457 Parselde 5.400,00 m2 yü- yaþamakta olduðu sorunlarýn çözümü ve deðerde herhangi bir aðaç yoktur. haklý taleplerinin yerine getirilmesini saðlamaktýr. Derneðimizin hiç bir siyasi parti : 3.750,00 TL ve sendika ile baðlantýsý yoktur. Hiç birisinin KDV Oraný : %18 etkisi ve þemsiyesi altýnda kurulmamýþ- týr. 1. Satýþ Günü : 16/05/2014 günü 10:50-10:55 arasý Ben, Aydýn Akyul. Çorum Halk Saðlýðý 2. Satýþ Günü : 10/06/2014 günü 10:50-10:55 arasý Müdürlüðünde þef olarak görev yap- maktayým. Kamu Þefleri Derneðimizin 10 NO'LU TAÞINMAZIN Çorum temsilcisi olarak görev aldým. Der- Þeflerin sorunlarýný sendikalar çözer ASK Ýl Temsilcisi Hayati Çam, kamu Bþefleri ile gerçekleþtirilen toplantýyý hem þef hem de Baðýmsýz Kamu Görevlileri Konfederasyonu Ýl Temsilcisi olmasý nedeniyle kendisinin organize ettiðini, toplantýya 19 þefin katýldýðýný bildirdi. Toplantýda kamuda görevli þeflerin ekonomik sorunlarýnýn çözümü noktasýnda yapýlmasý gerekli adýmlarýn konuþulmasý gerekirken Kamu Þefleri Derneði'nin konuþulduðunu, üye olunmasý için dernek tüzüðünün incelenmesine karar verildiðini, toplantý haberinin medya kuruluþlarýna BASK adýna deðil, Kamu Þefleri Komisyonu adýna gönderildiðini, sanki toplantýnýn Kamu Þefleri Derneði Ýl Temsilciði tarafýndan düzenlenmiþ gibi gösterildiðini, Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Sapa Köyü, Yoncalýk mevkiinde 1876 Parselde 970,00 m2 yüzölçümlü tarla vasfýndaki taþýnmazdýr. % O - 2 eðimlidir. Taþýnmaz üzerinde yapý, müþtemilat ve ekonomik deðeri olan aðaç yoktur. : 725,00 TL KDV Oraný : %18 1. Satýþ Günü : 16/05/2014 günü 1 1:00-1 1:05 arasý 2. Satýþ Günü : 10/06/2014 günü 1 1:00-1 1:05 arasý 11 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Sapa Köyü, Kanlýbucak mevkiinde 567 Parselde l.500,00 m2 yüzölçümlü tarla vasfýndaki taþýnmazdýr. % O - 2 eðimlidir. Taþýnmaz üzerinde yapý, müþtemilat ve ekonomik deðerde herhangi bir aðaç yoktur. : 1.050,00 TL KDV Oraný : %18 1. Satýþ Günü : 16/05/2014 günü 11:10-11:15 arasý 2. Satýþ Günü : 10/06/2014 günü 11:10-11:15 arasý 12 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Sapa Köyü, Killik mevkiinde 886 Parselde 210,00 m2 yüzölçümlü tarla vasfýndaki taþýnmazdýr. % 0-2 eðimlidir. Taþýnmaz sulanabilir tarým arazisidir. Sebze tarýmýna uygundur. : 250,00 TL KDV oraný : %18 Kaydýndaki Þerhler :Yoktur 1. Satýþ Günü : 16/05/2014 günü 11:20-11:25 arasý 2. Satýþ Günü : 10/06/2014 günü 11:20-11:25 arasý 13 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Sapa Köyü, Yoncalýk mevkiinde 353 Parselde 3.600,00 m2 yüzölçümlü tarla vasfýndaki taþýnmazdýr. % 3-7 eðimlidir. Taþýnmaz üzerinde yapý, müþtelimat ve ekonomik deðeri olan aðaç yoktur. : 2.500,00 TL KDV Oraný : %18 1. Satýþ Günü : 16/05/2014 günü 1 1:30-1 1:35 arasý 2. Satýþ Günü : 10/06/2014 günü 1 1:30-1 1:35 arasý 14 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Sapa Köyü, Killik mevkiinde 1111 Parselde ,00 m2 yüzölçümlü tarla vasfýndaki taþýnmazdýr. % 5-7 eðimlidir. Taþýnmaz üzerinde yapý,müþtemilat ve ekonomik deðerde aðaç yoktur. Makineli tarým yapýlmasýna uygundur. : ,00 TL KDV Oram :%18 K aydýndaki Þerhler : Yoktur 1. Satýþ Günü : 16/05/2014 günü 11:40-11:45 arasý 2. Satýþ Günü : 10/06/2014 günü 11:40-11:45 arasý 15NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Sapa Köyü, Killik mevkiinde 1114 Parselde 6.350,00 m2 yüzölçümlü tarla vasfýndaki taþýnmazdýr. % O - 2 eðimlidir. Taþýnmaz üzerinde yapý, müþtemilat ve ekonomik deðerde aðaç yoktur. : 4.500,00 TL KDV Oram : %18 1. Satýþ Günü : 16/05/2014 günü 11:50-11:55 arasý 2. Satýþ Günü : 10/06/2014 günü 11:50-11:55 arasý 16NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Sapa Köyü, Yoncalýk mevkiinde 240 Parselde 1.250,00 m2 yüzölçümlü tarla vasfindaki taþýnmazdýr. % O - 2 eðimlidir. Taþýnmaz üzerinde yapý, müþtemilat ve ekonomik deðerde aðaç yoktur. : 950,00 TL KDV Oraný : %18 1. Satýþ Günü : 16/05/2014 günü 12:00-12:05 arasý 2. Satýþ Günü : 10/06/2014 günü 12:00-12:05 arasý Satýþ þartlarý: 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarým özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/30 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 25/02/2014 ÝÝKm.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. Resmi ilanlar: derneðin internet sitesinde yer alan haberlerin de daha sonra kaldýrýldýðýný ifade etti. BASK Ýl Temsilcisi Hayati Çam, yaptýðý açýklamada özetle þu görüþlere yer verdi; "Sendikalara inanmayýp derneðin þeflerin sorunlarýný çözeceðine inananlar neden hala sendikalara üyedir. Burada yapýlmasý gereken sendikalarýn bu konularda çalýþtýrýlmasý için gerekli giriþimlerin yapýlarak sendikalarýn samimiyetinin ölçülmesidir. Sendikalarýn mevzuat çerçevesinde gücü ve yasal düzenlemesi ortada iken, yasal zeminde yeterli gücü olmayan dernekten medet ummak abesle iþtigaldir. Gerçekleri saptýrarak kamuoyuna açýklamalarda bulunan dernek yönetim kurulu baþkaný toplumu yanýltmaktadýr." Hayati Çam (Basýn: 211)

17 Çorumspor da da Teknik Heyet deðiþti Çorumspor da Teknik Direktör Hasan Atalay antrenör Adnan Karaçalý ile kaleci Akýn arasýnda yaþanan tartýþmanýn ardýndan yönetim üç isimle yollarýný ayýrdý. Baþkan Rumi Ispanak takýmý bugünden itibaren eski kaptanlardan Cemil Kaya nýn çalýþtýracaðýný açýkladý. Ç orum Belediyespor un ardýndan Çorumspor da Teknik Heyet deðiþikliðine gitti. Önceki akþam geç saatlerde Çorumspor Teknik Direktörü Hasan Atalay ile yollarýn ayrýldýðý açýklandý. Çorumspor Yönetimi nden verilen bilgiye göre önceki gün yapýlan antrenman sonunda Teknik Direktör Hasan Atalay ile yardýmcý antrenör Adnan Karaçalý ile kaleci Akýn arasýnda yaþanan tartýþmanýn ardýndan bu ayrýlýk kararý alýndýðý öðrenildi. Olayýn duyulmasýnýn ardýndan Baþkan Rumi Ispanak ve yöneticilerin teknik heyet ve futbolcularla yaptýðý görüþmeler sonunda Teknik Direktör Hasan Atalay ve yardýmcý antrenör Adnan Karaçalý ile karþýlýklý olarak anlaþýlarak yollar ayrýldý. Cemil Kaya ile anlaþýldý Dünki çalýþmayý izleyen Baþkan Rumi Ispanak, istifanýn ardýndan yaptýklarý görüþmeler sonunda eski futbolcularýntakýmý eski kaptanlardan Cemil Kaya çalýþtýracak dan Cemil Kaya ile anlaþma saðladýklarýný ve bugün yapýlacak çift kale ile takýmý çalýþtýrmaya baþlayacaðýný söyledi. Çorumspor u Orhan çalýþtýrdý Hasan Atalay ve Adnan Karaçalý ile yollar ayrýldý Ç Kulüplü Küçük Erkekler Basketbol baþladý Basketbol Ýhtitas A: 84 -Basketbol Ýhtisas B:30 SALON : Atatürk HAKEMLER : Dursun Ömer Ali Yýldýz. Uðral, BASKETBOL ÝHTÝSAS A : Anýl, Gökay, Cihan, Oðuzhan, Boran, Kutay, Yiðit, Þamil, Hamza, Arda, Tolgahan. BASKETBOL ÝHTÝSAS B : Samet, Batuhan, Kadir, Berkay, El Celil, Berkay, Emirhan, Hüseyin, Ahmet, Burak, Serkan, Mustafa. PERÝYOTLAR : 18-6, 30-6, 16-8, orumspor, Tosya Belediyespor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný dün kaptan Orhan Top yönetiminde yaptýðý çalýþma ile sürdürdü. Teknik Heyet ile yollarýn ayrýlmasýnýn ardýndan dünki çalýþmayý kaptan OrhanTop yönetiminde 2 nolu sentetik çim sahada yapan kýrmýzý siyahlý takýmda morallerin bozuk olduðu gözlendi. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenman daha sonra kondisyon geliþtirmeye yönelik hareketler ile devam etti. Antrenmanýn son bölümünde ise topla çalýþan kýrmýzý siyahlý takým üç kaleli oyun yönü deðiþtirmeye yönelik bir program uyguladý. Atak yönünü deðiþtirme konusunda uyarýlarda bulunan Orhan Top arkadaþlarýndan görerek pas atmalarýný istedi. Çorumspor bugün yapacaðý çift kale maçta Tosya Belediyespor maçýnýn provasýný yapacak. PERÞEMBE 6 MART 2014 Çetin ve Sarýtaþ tan bronz madalya 42 Kg da bronz madalya kazanan Engin Çetin kürsüde ursa da devam eden Yýldýzlar Türkiye Serbest Güreþ Þampiyonasý nda Çorum B Belediyespor dan iki sporcu ilk gündü iki üçüncülük kazandýlar. Bursa Atatürk Spor Salonu nda devam eden Türkiye Þampiyonasýnda 42 Kg da mücadele eden Engin Çetin üçüncü olarak bronz madalya kazandý. 54 Kg da Atatürk HAKEMLER : Haluk Yakýn, Fur- kan Alagöz. GENÇLÝKSPOR: Tarýk, Mustafa, Mehmet Ali, Barýþ, Furkan, Þevket, Emre, Buðra, Ziya, Hakan, Mert. Mehmet, Furkan, Alperen, Harun, Caner, Onur, Nurettin, Oðuzhan, Ýsmail, Ahmet, Murathan. PERÝYOTLAR : 21-1, 21-10, 158, 13-8 P azartesi gününü dinlenerek geçiren yeþilbeyazlýlar dün ilk çalýþmasýný Ünye Þehir Stadýnda yaptý. Çorum Belediyespor müsabakasýna dün yenileme antrenmaný ile baþlayan Ünyespor da Batman Petrolspor maçýnýn son anlarýndan sakatlanan Ömer Altýnay ve izinli olan Hurþit Taþçý katýlmadý. Antrenmanda Emre Erol, Uður Adem Gezer ve kaleci Tanzer Kargoðlu yürüyüþ yaparlarken omuzundan sakatlýðý bulunan Muhammed Ali Yenilmez düz koþu yaptý. Ünye Þehir Stadý nda dün yapýlan antrenmana koþu çalýþmasý ile baþlayan yeþil beyazlý takým daha sonra 5 e 2 top yaptý. Antrenmanýn ilerleyen dakikalarýnda dar alanda pas çalýþmasý nadolu Yýldýzlarý Ligi Atletizm Yarýþmalarýnda mücadele edecek Çorum takýmýný belirlemek amacýyla düzenlenen yarýþmalar dün sona erdi. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda yapýlan ikinci gün yarýþlarý sonunda il karmasý belirlendi. Belirlenen bu karmalar Mart tarihlerinde Bolu'da yapýlacak grup birinciliðinde mücadele edecekler. Dün yapýlan yarýþlar sonunda alýnan sonuçlar þu þekilde; Kýzlar: 800 metre: 1. Emine Tüfekçi (Dr. Sadýk Ahmet), 2. Ebru Biçici (Halk Eðitim), 3. Nuriye Demir (Merkez YÝBO). Yüksek Atlama : 1. Gülhaným Öztekin (Merkez YÝBO), Cirit Atma: 1. Emine Yýldýrým (Merkez YÝBO), 2. Suna Derinöz (Halk Eðitim), 100 Metre Engelli: 1. Nuriye Özdemir (75. Yýl Cumhuriyet), 2. Eda Keskin (Halk yapan Ünyespor futbol takýmý yarý saha maç yaparak antrenmaný tamamladýlar. Yarý saha çift kale maç yaðan yaðmur altýnda oynanýrken maçý penaltý atýþlarý sonrasý Teknik Direktör Cü- Eðitim), 3. Edanur Gediktaþ (Merkez YÝBO). 4x100 Metre Bayrak Yarýþý: Yýl Cumhuriyet, 2. Merkez YÝBO, 3. Kocatepe Ortaokulu Erkekler: Cirit Atma: 1. Burak Çamlýbel (Halk Eðitim). Gülle Atma: 1. Seyfettin Erden (Merkez YÝBO). 4x100 Bayrak Yarýþý: 1. Merkez YÝBO, 2. Kocatepe Ortaokulu, 3. Gazipaþa Ortaokulu. Uzun Atlama: 1. Recep Tayyip Yalçýn (Merkez YÝBO), 2. Emre Güneþ (Gazipaþa). 800 Metre: 1. Berkant Ýnal (Dr. Sadýk Ahmet), 2. Musa Ercan Tüfekçi (Dr. Sadýk Ahmet), 3. Recep Köse (Halk Eðitim). 100 Metre Engelli: 1. Recep Yücesoy (Merkez YÝBO), 2. Burak Çamlýbel (Halk Eðitim), 3. Turgay Hoþbaþ (Kocatepe Ortaokulu). neyt Tiryaki'nin de yer aldýðý kýrmýzý takým kazandý. Son derece zevkli ve çekiþmeli geçen maçta futbolcularý bir hayli neþeli olduklarý görüldü. Maçýn sonunda Teknik Direktör Cüneyt Tirya- ki'nin de yer aldýðý kýrmýzý takým galibiyetlerini timsah yürüyüþü yaparak kutladýlar. Ünyespor, Çorum Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý antrenman ile sürdürecek. Külcü ve Gül e milli takým formasý F utbol Federasyonu Profesyonel Kurul Baþkaný Arif Koþar, Çorum ziyareti sýrasýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül e milli takým formasý hediye etti. Gidilmedik kulüp, gezilmedik tesis kalmayacak sloganý ile dün öðlen saatlerinde Çorum a gelen Koþar ve beraberindekiler Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yü makamýnda ziyaretleri sýrasýnda kendisine milli takým formasý hediye ettiler, Ekip daha sonra gittiði Çorum Belediyespor tesisleri ziyaretinde ise Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Ku- lüp Baþkaný Zeki Gül e milli takým formasý hediye ettiler. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ye milli takým formasý Okullu Yýldýzlar Futbol grup maçlarý sona erdi Ýkinci tur heyecaný bugün baþlýyor O kullu Yýldýzlar Futbol Ýl birinciliðinde grup maçlarý sona erdi. Ýkinci turda mücadele hakký kazanan son okul Mimar Sinan Ortaokulu oldu. Dün oynanan tek maçta Mimar Sinan grup ikinciliði için Alaca Denizhan YBO yu 3-0 yenerek ikinci tura yükselen son okul oldu. Ýkinci tur maçlarý bugün oynanacak dört maçla baþlýyor. 1 nolu sahada bugün oynanacak maçlarýn programý þöyle: Saat Bayat Mehmet Akif Ersoy - Osmancýk Nenehatun, Saat Nisan Ortaokulu - Sungurlu Fatih Ortaokulu. Saat Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu - Sungurlu Sedat Melahat Baran Ortaokulu. Saat Osmancýk Atatürk Ortaokulu - Cumhuriyet Ortaokulu. Mimar Sinan: 3 - Alaca Denizhan YBO: 0 SAHA : 1 Nolu Sentetik HAKEM : Fatih Derviþoðlu. MÝMAR SÝNAN ORTAOKULU : HE Kültürspor ilk maçýnda farklý kazanarak iddialý bir baþlangýç yaptý mindere çýkan Emrah Sarýtaþ da repesaj maçlarý sonunda üçüncü olarak bronz madalya kazandý. Türkiye Þampiyonasý nda serbest stil ve bayanlar müsabakalarý bugün sona erecek. Yarýn ise Yýldýzlar Grekoromen Türkiye Þampiyonasý ayný salonda devam edecek. Ünyespor da Belediye hazýrlýðý baþladý A Basketbol Ýhtisas B takýmý ikinci maçýndan maðlubiyetle ayrýldý Emrah Sarýtaþ 54 Kg da kazandýðý üçünçülük ödül töreninde Bursa da devam eden Yýldýzlar Türkiye Serbest Güreþ Þampiyonasý nda Çorum Belediyespor dan 42 Kg da Engin Çetin ve 54 Kg da Emrah Sarýtaþ üçüncü olarak bronz madalya kazandýlar. Atletizm il karmasý belirlendi Gençlikspor: 70 - HE HEKültürspor: 27 SALON : KÜLTÜRSPOR : 17 Onur, Harun, Dilaver, Ömer Faruk, Sezer, Burak, Enes, Fatih, Alperen, Ömer, Engincan, Doðan, Furkan. ALACA DENÝZHAN YBO : Kadir, Süleyman, Mehmet, Zafer, A. Emir, Mikail, Mücahit, F. Mehmet, Engin, Eren, Fýrat, Orkun, Üzeyir, Doðan. GOLLER : 8. (penaltýdan) dakikada Fatih, 24. ve 32. dakikalarda Enes (Mimar Sinan Ortaokulu) Belediyespor Baþkaný Zeki Gül e milli takým formasý tesislerde verildi Ekol Halý Saha Bahar Turnuvasý baþlýyor E kol Halý Saha futbol turnuvasý baþlýyor. Havalarýn ýsýnmasýyla birlikte futbol severler için Ekol Halý Saha tarafýndan düzenlenen Bahar Turnuvasý için baþvurular 15 Mart ta baþlayacak ve 7 Nisan da sona erecek. Turnuvaya katýlmak isteyenler takým listeleri ile birlikte sporcularýn kimlik fotokopileri ve saðlýk raporlarýný teslim etmeleri gerekiyor. Turnuvayla ilgili olarak daha detaylý bilgi için Yusuf Öbekçi ye ve Ali Kaynak ýn nolu telefonlarýný arayabilecekler.

18 PERÞEMBE 6 MART 2014 Futsal hakem seminerine iki katýlým Futsal Hakem seminerine ilimiz bölgesel yardýmcý hakemlerinden Ahmet Ecevit ve Burak Þahinkara katýlýyor. ürkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu kara katýlýyor. Eðitimci olarak FIFA Futsal Hakemi ve Ttarafýndan düzenlenen Futsal Hakem Semineri Eðitimcisi Ozan Soykan ile Futsal Eðitim Sorumlusu Wyndham Ýstanbul Petek otelde baþladý. Sebahattin Þahin'in görev yaptýðý seminerde, futsal 2 gün sürecek olan seminere 14 farklý ilden 32 hakem ve 9 eðitimci katýlýyor. Seminere ilimizden Bölge- ve grup çalýþmalarý yer alýyor. Seminer sonunda, 32 ha- oyun kurallarýna yönelik teorik bilgiler, maç analizleri sel Yardýmcý hakemler Ahmet Ecevit ve Burak Þahinkem Futsal-1 Hakemi olarak müsabakalarda görev alabilecekler. Belediyespor, Öztabað yönetiminde çalýþtý Çorum Belediyespor yeni Teknik Direktörü Hakký Öztabað yönetiminde ilk çalýþmasýný dün yaptý. Öztabað ýn ilk çalýþmada üzerinde durduðu öncelikli konunun isabetli pas atma ve top kaptýran futbolcunun geri alma mücadelesi olduðu gözlendi. orum Belediyespor yeni Teknik Direktörü Hakký ÇÖztabað yönetiminde ilk çalýþmasýný dün yaptý. Ulukavak Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan antrenmana sakatlýklarý bulunan M. Akif ve A. Buðra dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Hafif sakatlýklarý bulunan Sefa, Mehmet Keleþ ve Emre ise takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptýlar. Teknik Direktör Hakký Öztabað ilk antrenmaný öncesinde futbolcularla saha içinde kýsa süreli bir görüþme yaptý ve ardýndan ýsýnma hareketleri ile baþlayan antrenman daha sonra dar alanda pas çalýþmasý ile devam etti. Daha sonra sahada kurulan istasyon aletleri arasýnda çabuk kuvvet hareketleri ile devam etti. Teknik Direktör Hakký Öztabað bu çalýþma sýrasýnda futbolculardan yüksek tempo istedi. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn antrenmanýn son bölümünde ise takýmý ikiye bölen Öztabað dar alanda pas çalýþmasý yaptýrdý. Son bölümde ise yarý sahada önce kontrol pas sonraki bölümde ise serbest olarak taktik aðýrlýklý bir çift kale yaptýrdý. Teknik Direktör Hakký Öztabað ýn ilk antrenmanda üzerinde durduðu en önemli konunun pas olduðu gözlendi. Öztabað, pas trafiðinin çok önemli olduðunu belirterek her antrenmanda bunun üzerinde duracaklarýný ve rakibe boþ alan býrakmamalarý gerektiðini söyledi. Çorum Belediyespor Ünyespor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarý bugün yapacaðý çift kale maçla sürdürecek. Hakký Öztabað ilk antrenmanýnda futbolculardan özellikle isabetli pas istedi Profesyonel Kurul Çorum u ziyaret etti Futbol Federasyonu Profesyonel Kurul u Gidilmedik kulüp gezilmedik tesis kalmayacak projesi kapsamýnda dün Çorum Belediyespor u ziyaret ettiler ve tesisleri incelediler. Kurul Baþkaný Arif Koþar ve beraberindekiler Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yü ziyaret etti ardýndan da Belediyespor lojmanýnda incelemelerde bulundular. utbol Federasyonu FProfesyonel Kurul Baþkaný Arif Koþar baþkanlýðýndaki heyet dün Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yü ziyaret etti ve ardýndan da tesislerde incelemelerde bulundu. Federasyon un Gidilmedik Kulüp, Gezilmedik Tesis Kalmayacak sloganý ile bugüne kadar 100 civarýnda kulübu ziyaret eden ekip dün öðlen saatlerinde Çorum a geldiler. Ýlk olarak Çorum Belediyesi ni ziyaret eden ve burada Belediyespor Baþkaný Zeki Gül tarafýndan karþýlanan heyette TFF Profesyonel Kurul Baþkaný ve Ýcra Kurulu Üyesi Arif Koþar, TFF Profesyonel Kurul Baþkan Yardýmcýsý ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Beyazlý, Samsun Bölge Müdürü Ýbrahim Güven, Çankýrýspor Baþkaný Sevda Karali, Anadolu Üsküdar 1908 Kulüp Baþkaný Murat Þahin, Denizli Belediyespor Baþkaný Ruþan Uzunoðlu ve Fatih Karagümrükspor Baþkaný Cengiz Günaydýn yer aldý. Federasyon kafilesi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yü makamýnda ziyaret ettiler. Ziyaret sýrasýnda bir konuþma yapan Baþkan Külcü, tesisleþme konusundaki çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi. Külcü, üst liglerde forma giyemeyen isimlerin alt liglere geldiðini bununda gençlerin önünü kapattýðýný belirterek bu konudaki Federasyon un çalýþma yapmasý Profesyonel Kurul üyeleri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yü makamýnda ziyareti sýrasýnda toplu halde görülüyor Akif ve Buðra dan kötü haber orum Belediyespor da sakat iki futbolcudan kötü Çhaber. Elibol Sandýklýspor maçýnda sakatlanan Mehmet Akif in cumaya kadar dinleneceði A. Buðra nýn ise yarýn Ankara da Gençlerbirliði doktoruna giderek muayene olacaðý açýklandý. Önceki gün MR larý çekilen Mehmet Akif in sol diz ön çapraz baðlarýnda zorlanma olduðu anlaþýldý ve cuma gününe kadar dinleneceði açýklandý. A. Buðra nýn ise sað ayak bileðindeki kýkýrdaklarda zedelenme olduðu anlaþýldý. Masör Ali Akýnalp, Mehmet Akif in cuma gününe kadar dinleneceðini sonra düz koþulara baþlayacaðýný söyledi. A. Buðra ise bugün Ankara ya giderek Gençlerbirliði doktoruna muayene olacaðýný ve kesin durumun daha sonra belli olacaðýný söyledi. Akýnalp iki futbolcununda Ünyespor maçýnda forma giyemeyeceðini söyledi. Buðra e Akif sakatlýklarý nedeniyle hafta sonu yoklar gerektiðini söyledi. Futbol Federasyonu Profesyonel Kurul Baþkaný Arif Koþar da Fatih Terim ile imzalanan sözleþmenin 5+2 yýllýk olmasýnýn altýnda yatan gerçeðin bu olduðunu ve uzun vadeli bir çalýþma yapýldýðýný bunun devam ettiðini sadece üst liglerin deðil 2. ve 3. liglerinde mercek altýna alýndýðýný belirterek sorunlarýn çözüme kavuþturulacaðýný söyledi. Konuþmanýn ardýndan Futbol Federasyonu Profesyonel Kurul Baþkaný Arif Koþar, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ye ismi yazýlý bir milli takým formasý hediye etti. Ziyaretin ardýndan Profesyonel Kurul heyeti Çorum Belediyespor tesislerine giderek burada incelemelerde bulundular. Tesisde futbolcularýn kaldýðý bölümü beðenen kurul üyeleri profesyonel kulüplerin böyle ortamlarda olmasý gerektiðini belirttiler ancak tesis yanýnda futbol sahalarýda olmasý gerektiðini belirttiler. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül de yeni tesis için gerekli hazýrlýklarý yaptýklarýný ve projesi hazýrlanan bu tesisle birlikte çok daha modern þartlara kavuþacaklarýný söyledi. Bu inceleme sonunda Gül e Federasyon heyeti tarafýndan milli takým formasý hediye edilirken Gül de Belediyespor formasýný ve Hitit Güneþ armasý hediye etti. Federasyon kafilesine Eninda Restaurant ta verilen yemeðin ardýndan Yozgat a hareket etti. Öztabað ilk teknik direktör imzasýný attý Çorum Belediyespor da takým Hakký Öztabað a teslim edildi. Baþkan Zeki Gül, yaptýðý araþtýrma sonunda yönetimdeki arkadaþlarýnýn olumsuz yaklaþýmýna raðmen Hakký Öztabað ile anlaþtýklarýný ve riskli olsada doðru kararý verdiklerine inandýðýný söyledi. Öztabað ise Düzyurtspor maçýnda izlediði Belediyespor un daha iyi yerlerde olmasý gerektiðine inandýðýný belirterek kendilerine güvenenleri mahcup etmemek için ellerinden gelen tüm çabayý göstereceklerini söyledi. Çorumspor-Tosya maçý yeniden cumartesiye alýndý orumspor un hafta sonu oynaya- Tosya Belediyespor maçýnýn Çcaðý günü yine deðiþti. Maç Cumartesi günü 1 nolu sahada oynanacak. Futbol Federasyonu daha önce Çorumspor un maçlarýnýn cumartesi günü oynama isteðini gruptaki diðer takýmlarý ilgilendirdiði gerekçesiyle reddetmiþ ve maçýn pazar günü oynanacaðýný açýklamýþtý. Tosya Belediyespor un baþvurusu üzerine ise Federasyon Çorumspor maçýnýn 8 Mart cumartesi günü saat da 1 nolu sentetik çim sahada oynanacaðýný açýkladý. orum Belediyespor da Teknik Direktör Hakký Öz- ve kaleci antrenörü Abdullah Gerz ile anlaþ- Çtabað ma imzaladý. Hafta baþýnda Teknik Direktör Sedat Özbað ile yollarýn ayrýlmasýnýn ardýndan önceki gece Çorum a davet edilen Boluspor da uzunyýllar antrenör ve izleme komitesinde görev yapan Hakký Öztabað ve kaleci antrenörü Abdullah Gerz ile resmi sözleþme imzalandý. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, araþtýrmalarý sonucunda olumlu referans aldýklarý Hakký Öztabað ile yola devam etme kararý aldýklarýný belirterek anlaþmanýn iki tarafada hayýrlý olmasýný diledi. Baþkan Gül, Sedat Özbað ile yollarý ayýrmalarýnýn ardýndan teknik heyet arayýþý içinde büyük baskýlar geldiðini ancak yaptýklarý araþtýrmalar sonucunda Hakký Öztabað ile anlaþtýklarýný belirterek Kendisiyle ilgili çok olumlu referanslar aldýk. Teknik direktörlük yapmamasý tek eksiði olan hocamýzýn çalýþma isteði ve azmi bizleri umutlandýrýyor. Risk olmadan rýzýk olmaz sözü doðrultusunda hareket ettik ve hocamýza güvendik anlaþtýk. Yönetim içinde arkadaþlarýn bu eleþtirilerine karþýn hocamýza güvendim ve anlaþdýk. Ýki tarafada anlaþmanýn hayýrlý olmasýný diliyorum. 140 bin nüfuslu Boluspor 1. ligde oynarken Çorum un hala 3. ligde olmasýný kabul edemiyorum ve bunun baþarmak için van gücümüzle çalýþmaya devam edeceðiz dedi. Çorum Belediyespor un yeniteknik Direktörü Hakký Öztabað da baþarý için burada olduðunu belirterek kendisine olan güveni boþa çýkarmamak için çalýþacaklarýný söyledi. Öztabað, Belediyespor un Düzyurtspor ile oynadýðý maçý tribünden izlediðini ve takýmý tanýdýðýný belirterek Ýyi bir kadroya sahip ve baþarýlý ola- Baþkan Zeki Gül Hakký Öztabað a baþarýlar diledi mamasýnýn nedenlerini bulup ona göre çözümler üreteceðiz dedi. Kaleci Antrenörü Abdullah Gerz de yaptýðý konuþmada 20 yýl futbol oynadýðýný ardýndan antrenör olarak 20 kulüpte görev yaptýðýný belirterek buraya Hakký Öztabað ile baþarý için geldiklerini söyledi. Baþarý için beþli zincirin halkalarýnýn her birinin büyük önemi olduðunu belirten Gerz, kendilerine güvenenleri mahcup etmemek için gerekli çabayý göstereceklerini sözlerine ekledi. Öztabað ile sezon sonuna kadar sözleþme imzalandýðý öðrenildi. Serbest Güreþ 1. Ligi 12 Nisan da Çorum da baþlýyor üreþ Federasyonu Ligle- oynanacaðý tarihleri Grin açýkladý. Çorum Belediyespor un mücadele edeceði Serbest Güreþ 1. liginde ilk etap maçlarý 12 Nisan da Çorum da yapýlacak. Federasyon dan yapýlan açýklamaya göre Serbest Güreþ 1. Lig C grubunda mücadele edecek olan Çorum Belediyespor un grubunda Sivas Zara Belediyespor ve Tokat Ýl Özel Ýdarespor takýmlarý bulunuyor. Üç takým ilk olarak 12 Nisan cumartesi günü Çorum Atatürk Spor Salonu nda karþýlaþacaklar. Ýkinci etap maçlarý 26 Nisan cumartesi günü Sivas da son etap ise 4 Mayýs Cumartesi günü Tokat ta karþýlaþacaklar. Üç etap sonunda birinci olan kulüpler Süper Lige yükselmeye hak kazanacaklar.

19 (Ç.HAK:536) ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 6 MART T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi 37 ER 647 plakalý, 1993 model Renault marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kültür Yedieminli Otoparký Çorum Saat: Kamu Hastaneleri Birliði 2014 yýlý temizlik malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Hacýpiri Mah. Kaçak mevkii, 603 ada, 14 parsel arsa vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: MART Kamu Hastaneleri Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yýlý 83 kalem ilaç alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: MART T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 DK 263 plakalý, 2004 model, Ford marka, Transit tipli, beyaz renkli dizel kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: YÝTÝK Çýraklýk Eðitim Merkezi nden almýþ olduðum kalfalýk belgemi kaybettim, hükümsüzdür. Mustafa GÜVENÇ Behçet oðlu Çorum / Bozbuða Köyü (Ç.Hak:547) YÝTÝK Tokat Turhal Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Arife SEVGÜLÜ Murat kýzý Tokat Turhal Doðumlu (Ç.HAK:548) Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: MART T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 EY 568 plakalý, 1992 model Renault marka, L 423 tipli, bordo renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Mimar Sinan Mah. Galericiler Sitesi 8. Sokak No: 10 Çorum Saat: MART T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2366 Ada no, 316 Parsel no, Ulukavak Mah. Mahalle/Mevkii, 3. katta dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Uðurludað ilçesi, Yüzgeç Mahallesi, Baþkýþla mevkii, 237 ada, 8 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,03 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ile merkez ilçe, Ýlice Mahallesi, Yukarý Ýlice mevkii, 95 ada, 8 parsel nolu meyveli bað niteliðinde 4.286,00 m2 yüzölçümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: MART T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, Ýskilip ilçe, 64 ada no, 17 parsel no, Bahabey Mahallesi nde m2 yüzölçüme sahip bahçe vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Sulh Hukuk Mahkemesi (Satýþ Memurluðu nun þerhi) Saat: Çorum Emniyet Müdürlüðü Ýl Emniyet Müdürlüðü hizmet otolarýnýn 2014 yýlý Zorunlu Mali Trafik Sigortalarýnýn yaptýrýlmasý iþi. Yer: Ýl Emniyet Müdürlüðü 3. kat Lojistik Þube Müdürlüðü Satýnalma Büro Amirliði Saat: MART T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mahallesi 574 ada, 253 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,10 Yer: Ýskilip Sulh Hukuk Mahkemesi (Satýþ Memurluðu) Saat: MART T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Ulukavak Mahallesinde 3231 ada, 5 parselde 714,43 m2 BAYAN ELEMAN ARANIYOR Ön lisans veya lisans mezunu, bilgisayar kullanabilen, bayan eleman alýnacaktýr. Müracaat: Sima Otomotiv Renault 2 (Nuri Bey) (Ç.HAK:546) Ankara Yolu 4. Km. Çorum Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. BAKICI AÝLE ARANIYOR Merkez Paþaköy de çiftlikte çalýþtýrýlmak üzere büyükbaþ hayvanlara bakacak bakýcý aile aranýyor. Sigorta+Maaþ+Kalacak Yer (Ç.HAK:542) Mür. Tel: (Ç.HAK:525) Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM ACÝL Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere mobilya imalat iþinden anlayan usta ve kalfa elemanlar alýnacaktýr. Okan Mobilya (Ç.HAK:530) (Ç.HAK:543) (Ç.HAK:531) Adres: K.S.Sitesi 9. Cad. No: 20 Tel: DUYURU 400 araç kapasiteli kapalý otoparka ortak alýnacaktýr. Mür. Tel: Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere inþaat malzeme iþinde çalýþacak bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Resul Hafriyat Adres: Akþemseddin Cami yaný Tel: yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: MART T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesi, 2945 ada, 81 parselde 368,31 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,16 Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: MART Çorum Emniyet Müdürlüðü Ýl Emniyet Müdürlüðü Özel Harekat Þube Müdürlüðü ile Çevik Kuvvet personeline iaþe ve kumanya alýmý iþi. Yer: Çepni Mahallesi Ýnönü Caddesi No: 28 Çorum Saat: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) Çorum Ýlinde Yapýlacak TSE Araç Kontrol Merkezi Binasý Ýnþaatý ile Altyapý ve Çevre Düzenlemesi Ýþi yapým iþi. Yer: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Bilkent Plaza Bl Blok Bilkent Çankaya/Ankara Saat: 14:00 27 MART T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Tepecik Mahallesinde 721 ada, 5 parselde 425,70 m2 yüzölçümlü arsa üzerindeki bahçeli iki katlý kavgir ev vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: NÝSAN ELEMAN ARANIYOR Firmamýzýn muhasebe proje yönetim departmanýnda görevlendirilmek üzere bayan eleman alýnacaktýr. Aranan þartlar: yaþlarýnda, en az lise mezunu, iyi derecede bilgisayar kullanabilen, giriþimci araþtýrmacý yönü aktif ekip çalýþmasýna uyum saðlayabilecek, özgüven sahibi adaylar. Baþvurularýn firmamýza þahsen CV veya olarak yapýlmasý gerekmektedir. KOÇAK TARIM ve ÇÝFTLÝK MAKÝNE EKÝPMANLARI (Ç.HAK:533) Muhasebeci Aranýyor Gýda pazarlama þirketinin muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere 'LOGO ve OFÝS' programlarýný kullanabilen baybayan çalýþma arkadaþlarý arýyoruz. Adres: Gýda Toptancýlar Sitesi 1. Blok No: 24 (Ç.HAK:544) (Ç.HAK:545) Adres: Akþemsettin Cad. No: 20 GSM: Müracaat Tel: BAYAN ELEMAN ARANIYOR Logo kullanabilen, ön muhasebeden anlayan bayan eleman alýnacaktýr. Müracaat tel: (Ç.HAK:426) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ PERÞEMBE 6 MART Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Satýlýk Düðün Salonu Osmancýk Cad. Uç Sokakta (Ç.HAK:510) (Ç.HAK:515) Not: Ýçi boþ þekilde. Mür. Tel: SATILIK DÜKKAN Yeni Adliye arkasýnda 100 m2, 20 metre yola cepheli, içinde kiracýsý bulunan dükkan satýlýktýr. Not: Takas olunur. Mür. Tel: Bayan Eleman Aranýyor Lise mezunu, tercihen yaþlarý arasýnda bayan büro elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Çaðdaþ Ýnþaat Adres: Osmancýk Cad. No: 14/2 (Ulucami Karþýsý) Tel: ELEMAN ARANIYOR Ýnþaat sektöründe tecrübeli bay satýþ ve pazarlama elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Karaalemdar A.Þ. Adres: Gülabibey Mah. 2. Harmanlar Sok. (Ç.HAK:537) DEVREN SATILIK BÝLGÝSAYAR KURSU 14 ADET KURS ONAYI ALINMIÞ SERTÝFÝKA KURS PROGRAMI 22 ADET BÝLGÝSAYAR 1 ADET AKILLI TAHTA 1 ADET PROJEKSÝYON 1 ADET BÜYÜK FOTOKOPÝ MAKÝNASI 2 ADET LAZER YAZICI 1 ADET BÜYÜK LAZER YAZICI 1 ADET KATI YAKIT KAT KALORÝFERÝ BÜRO MASA VE KOLTUKLARI BULUNAN BÝLGÝSAYAR KURSU DEVAM EDEN KURSÝYERLERÝ ÝLE BÝRLÝKTE UYGUN FÝYATA DEVREDÝLECEKTÝR. ÝNTERNET CAFE OLMAYA UYGUNDUR. (Ç.HAK:474) ÝRTÝBAT TEL: Eleman Aranýyor Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere CNC Dik Ýþlem Operatörü (fonuc kontrol ünitesine) hakim konusunda tecrübeli Operatör alýnacaktýr. Ayrýca kaynak konusunda deneyimi olan (Teknik Resim e göre) çalýþabilecek kaynakçý alýnacaktýr. Dolgun ücret+ssk+servis Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Küçük Sanayi Sitesi 45. Sk. No: 2 (Ç.HAK:518) (Ç.HAK:532) No: 3 (Eski Ýtfaiye civarý) Haytek Makina Kiralýk Oto Yýkama Kapalý otopark oto yýkama bölümü kiralýktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Uzay Otomatik Ýskele firmasýnda çalýþtýrýlmak üzere Gazaltý kaynakçýsý ve büroda çalýþacak 30 (Ç.HAK:552) yaþ üstü bayan eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:527) (Ç.HAK:463) (Ç.HAK:435) (Ç.HAK:383) SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 6 da 461 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: KÝRALIK veya SATILIK DÜKKAN Akþemseddin Caddesi nde bulunan 500 m2 dükkan kiralýk veya satýlýktýr. (Ç.HAK:477) (Yurt Yapý karþýsý) Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýz bünyesinde sürekli çalýþtýrýlmak üzere 30 yaþýný aþmamýþ kaynakçý eleman aranýyor. Mür. Tel: KÝRALIK ARAÇ ARANIYOR Þirketimizin Çorum Þubesinde kiralýk çalýþtýrýlmak üzere K1 veya K1* Belgeli 2009 model ve üzeri Panelvan tipi araç aranmaktadýr. (Ç.HAK:503) (Ç.HAK:550) (Ç.HAK:551) Aþcý Aranýyor Ýþyerimizde çalýþtýrýlmak üzere erkek aþcý aranmaktadýr. Mür. Tel: Müracaatlarýn numaralý telefona yapýlmasý rica olunur. SATILIK DÜKKAN Üç katlý toplam 210 m2 merkezde bulunan iþyerimiz sahibinden satýlýktýr. Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sokak 3/D ÇORUM Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Döþeme Ustalarý ve Kaynakçý alýnacaktýr. Zevk Oto Dizayn Küçük Sanayi Sitesi 16. Cad. No: 9 Tel: ELEMAN ARANIYOR Baþar Nakliyat Ambarýnda çalýþtýrýlmak üzere þoför ve daðýtým elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hýdýrlýk Cad. No: 66 (Tarým Ýl Müd. Loj. Karþýsý Duranlar AVM yaný)

20

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

"Teknokent'te sanayicilermizle güzel inovasyon çalýþmalarý yapacaðýz"

Teknokent'te sanayicilermizle güzel inovasyon çalýþmalarý yapacaðýz Bakan Çavuþoðlu bugün Çorum'a geliyor Avrupa Birliði Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu 800 yataklý Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinin temelini atmak üzere bugün Çorum'a gelecek.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

(Ç.HAK:684) * HABERÝ 8 DE

(Ç.HAK:684) * HABERÝ 8 DE Ümmet Platformu ndan idam protestosu Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan 257.346 m2 lik bir arazinin tahsisinin yapýldýðý Güney Kampüsü için arazi tahsisi * HABERÝ 2 DE Mýsýr da 529 Müslüman ýn haksýz

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Uslu hodri meydan dedi

Uslu hodri meydan dedi (.HAK:516) Uslu hodri meydan dedi 11 MART 2014 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Salim Uslu Karabeyoðlu ndan dev konut yatýrýmý Binevler de yapýmý devam eden Karabeyoðlu Park Rezidans, ihtiþamý

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Çorum a tam donanýmlý 8 ambulans

Çorum a tam donanýmlý 8 ambulans (Ç.HAK:520) ÝSKENDER LAHMACUN 8 MART 2014 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Alo Paket 213 32 42 Gazi Cad. No: 13/B ÇORUM (Ç.HAK:514) n Çorum a tam donanýmlý 8 ambulans Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan

Detaylı

Erdal Özkan. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Mimar Sinan Mahallesi Cuma Pazarý nda yoðun katýlýmla miting yaptý.

Erdal Özkan. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Mimar Sinan Mahallesi Cuma Pazarý nda yoðun katýlýmla miting yaptý. (Ç.HAK:516) BBP den iktidara tepki Artýk yeter! 25 MART 2014 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Erdal Özkan Hizmetlerimiz konuþuyor Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 30 Mart seçimlerinin yerel

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor.

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor. ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 22 EKÝM 215 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Gençler için dikkat çeken proje Muzaffer Külcü Hizmet siyasi yapýyoruz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle ve köy muhtarlarýyla

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Þehir Hastanesi. temeli atýldý Çorum'a AMATEM açýlacak. Gýda Paketi ve saat daðýtarak oy peþinde koþuyorlar

Þehir Hastanesi. temeli atýldý Çorum'a AMATEM açýlacak. Gýda Paketi ve saat daðýtarak oy peþinde koþuyorlar Malatya'ya Çorumlu müftü Ýstanbul Kartal Ýlçe Müftüsü Ümit Çimen, Malatya'ya Ýl Müftüsü olarak atandý. SAYFA 4 TE Ümit Çimen www.yildizhaber.com 40 KURUÞ SP Çorum Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk: Baþkan

Detaylı