Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak'"

Transkript

1 Yeni Osmancýk Devlet Hastanesi hizmette SAYFA DA 0 KURUÞ Kenan Nuhut: En Büyük Projem, Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak' Daþdan'dan Adnan Türkoðlu'na ziyaret TE MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, meclis üyesi adaylarý ve MHP MYK Üyesi Hidayet Vahapoðlu ile eski Milletvekili Adnan Türkoðlu'nu ziyaret etti. Kenan Nuhut Nadir Yücel Tuðçe Nuhut Cemile Nuhut Röportaj - Nadir Yücel Fotoðraflar: Bahadýr Ömer Yücel " Kenan Nuhut Belediye baþkan adayý olmamýþ olsa eþi Cemile haným ile birlikte 1 Þubat 201 tarihinde Ümrede olacaklardý. Ümre programý Nisan 201 e ertelendi. Kenan Nuhut'un eþi Cemile haným eþi Kenan Nuhut için," Kenan Bey Tarým bakanlýðýnda 5 Bin kiþiden sorumlu Personel Genel Müdürü iken çeþitli yiyecek ve hediyeler gelirdi. Kenan bey ise bunlarý özellikle hizmetlilere ve odacýlara paylaþtýrýrdý. Biz çocuklarýmýza asla bilerek haram yedirmedik' dedi. Küçük kýzý Avukat Tuðçe ise," Babam dinlemeyi bilen, mutlaka orta yolu bulan uzlaþtýrmacý bir kiþiliktir. En önemli özelliði mutlaka Not almasý düzenli ve prensipli olmasýdýr" diyor. Çorumun en önemli sorunlarý Trafik, Kiþilere Özel Ýmar Uygulamasý ve Hava kirliðidir diyen Kenan Nuhut ise Çimento Fabrikasýný taþýyarak yerine Uydu Kent yapýlmasýný hedeflediklerini söyledi. Kenan Nuhut diðer yandan kendisini otelde kalýyor diye ucuz siyaset yapanlarýn Manipilasyonlar ile seçimin sonucunu deðiþtiremeyeceklerini ifade ederek Ailesi ile birlikte Ýmam Hatip Okulunun Güney tarafýnda Onur Apartmaný 1. Katta oturduðunu ifade etti. Kenan Nuhut Alevisi, Sünnisi, Çerkezi, Lazý Kürdü, tatarý, Muaciri ile Tüm Sivil toplum Örgütlerini içerisine alan Çorum'un adayý olduðunun altýný çizdi. Kenan Nuhut, kamuoyuna Mal varlýðýný da açýklayarak,' Çorum da Baba dan kalma 1 ev, Eþinin ailesinden kalma Ankara da 1 daire, Yine Kredi ile Ankara da alýnan 1 daire kendisinin 35 Bin Tl deðerinde Ford Focus marka araç, ayný zamanda Bakanlýkdan emekli eþi Cemile haným'ýn 15 Bin Tl deðerinde Polo marka araç. Dönüm Bað ve bunlarýn karþýlýðýnda 1 Bin Tl Kredi borcu olduðunu vurguladý. SAYFA 5 TE Çorum'da 201'te 31 bin rekolte bekleniyor DE Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, kuraklýðýn, Mart, Nisan, Mayýs yaðýþlarý mevsim normallerinde olsa bile buðdayda 2 ilde rekolteyi etkileyeceðini tahmin ettiklerini bildirdi. Aç Gözlü Ýnsanlarýn Sonu "Dünya'da Devlet kurma rekoru Türklerindir" Mehmet Çelik Cansuyu Gülsün Mert SAYFA DE Celal Bayar Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çelik, Türkler'in tarih boyunca irili-ufaklý 30 devlet kurduðunu, devlet kurma rekorunun Türklere ait olduðunu belirterek, "Ayný zamanda 30 tane de devlet yýktýk. Bu alanda da rekor sahibiyiz" dedi. 0 yýllýk tarihçi Mehmet Çelik... SAYFA TE BBP adaylarýný tanýttý Büyük Birlik Partisi (BBP) Çorum Ýl Baþkaný Erdal Özkan, BBP'ye verilen her oyun, milletin kendisine verilmiþ oy olduðunu belirterek, 30 Mart yerel seçimlerinde BBP'nin desteklenmesini istedi. Erdal Özkan, geçtiðimiz cumartesi günü Cevher Pasta Salonu'nda düzenlenen aday tanýtým toplantýsýnda "Ýmam Hatipler yasaklý günlerden çok iyi yerlere ulaþtý" yaptýðý konuþmada, 30 Mart seçimlerinin ülkenin geleceði açýsýndan büyük önem arzettiðini dile getirerek, "Bizim olduðumuz yerde ve yönetimlerde haksýzlýk, yolsuzluk ve adaletsizlik olmamýþtýr ve olmayacaktýr" dedi. Muzaffer Yýldýrým SAYFA 9 DA "Ukrayna'dan bize ne" diyenler olabilir ama olaya Türkiye ve dünya siyaseti açýsýndan bakýlýrsa hiç de "bize ne" olmadýðý anlaþýlacaktýr. Hele Rusya'nýn son Kýrým hamlesi bu noktada bize ýþýk tutmaktadýr. Ukrayna'da bir þeyler oldu ve öyle görülüyor ki etkileri artarak devam edecek. Aylarca sokaklarda eylemler yapýldý. Onlarca insanýn ölümüyle sonuçlanan bir isyan hareketi yaþandý. Nuhut'tan Türk Ýþ'e SAYFA SAYFA SAYFA Muzaffer 9 Yýldýrým'dan Muhasebe Haftasý mesajý KIRIM MESELESÝ HEM ÝÇ HEM DIÞ DENGELERÝ DEÐÝÞTÝRÝR ziyaret AHMET ÖLÇER TE TE DA DA

2 "Ölüm Öpücüðü" tiyatroseverlerle buluþacak 2 Belediye Meclisi bugün toplanacak Ýmsâk : 0:39 Güneþ : 0:05 Öðle : 11:59 Ýkindi : 15:0 Akþam : 1:2 Yatsý : 19:00 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 9. Hafta Çalýþýp da tevekkül etmek, bir yere çekilip ibâdet yapmaktan hayýrlýdýr. Abdullah bin Menâzil "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri HAYIRA ÇIKTI-2 Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun "Ölüm Öpücüðü" isimli oyunu Çorum'da tiyatroseverlerle buluþacak.simon Williams'ýn yazdýðý Þükran Yücel'in çevirdiði ve Tayfun Eraslan'ýn yönettiði iki perdelik oyun Mart Cuma saat 20.00'da Mart Cumartesi günü ise 1.00 ila saatleri arasýnda Çorum Devlet Tiyatrosunda sahnelenecek. Sahibinden 50 M2 Kiralýk Ýþ yeri AK Þemsettin Caddesi üzerinde No: 3 ( Kakaçlar Petrol yaný ) 2 Kat kullaným alanýna sahip ve deðiþik sektörel kullanýma müsait olan Toplam 50 Metrekare kapalý Ýþ yeri Sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden 00 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Oyunu konusu þöyle: Gizli Suçlar Soruþturma Masasý'nýn kriminal psikoloðu ile baþmüfettiþinin, Zoe Lang adýnda genç bir oyuncuyu kullanarak Cerrah adýndaki seri katili yakalamak istemesi üzerine kurulu olan oyun, Lang'ýn bu tehlikeli göreve ikna edilmesiyle baþlar. Serim niteliðindeki bu bölümü Lang'ýn, katil olduðu öne sürülen John Smith ile karþýlaþmasý ve operasyon sýrasýnda yalnýz býrakýldýðý için görevi býrakmasý izliyor. Zoe Lang'ýn tekrar ikna edilip son bir operasyon için yeniden göreve dönmesiyle oyun kaðýt üzerinde kalan sürpriz finale doðru týrmanýyor. Oyunun biletleri Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu giþelerinden ve www. mybilet. com/tiyatro/devlet tiyatrosu/corum adresinden satýþa sunuldu. Fatih AKBAÞ SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 500 m2 si peþin=.000 TL Kredi kartlarýna taksitli TL Müracaat: Yýl: 9 Sayý: 220 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 2 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 0 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 10 TL. Yurtdýþý : 0 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar ( st.x cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st.x cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Çorum Belediye Meclisi mart ayý toplantýsýný bugün yapýlacak. Meclis Mahalli Ýdareler seçimleri öncesinde yapacaðý son toplantýsýnda 3 gündem maddesi görüþecek.meclis salonunda saat 1.00' da gerçekleþtirilecek olan toplantýda görüþülecek gündem maddeleri þunlar:"belediye Baþkanýna yetki verilmesi. Gayrimenkul Satýn alýnmasý. Ulukavak Mahallesi, 153 ada, 3, 9,, 11 nolu parsellerde plan deðiþikliði."yasin YÜCEL "Bilyenin Hatýrýný Unutamayanlar" filmi iþitme engellilerle buluþtu Ýþitme engelli sanatçýlarýn yazýp yönettiði ve oynadýðý "Bilyenin Hatýrýný Unutamayanlar" adlý sinema filmi dün Çorum'da gösterime sunuldu. Çorum Devlet Tiyatrosu Salonunda yapýlan gösterime iþitme engelliler ile diðer davetliler katýldý. Çorum Ýþitme Engelliler Spor Kulübü Derneðinin organizasyonuyla gösterimi yapýlan filimde alt yazý ve Türkçe dublaj desteði de bulundu. Bahadýr YÜCEL "Baþkan olursam suda yüzde 50 indirim yapacaðým" CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, baþkan seçildiði takdirde suda yüzde 50 indirim yapýlacaðýný kaydetti. Konu hakkýnda yaptýðý açýklamada 30 Mart tarihinde Belediye Baþkanlýðý görevini alýrsa Çorumlularýn omuzlarýndaki yükü hafifletmek üzere harekete geçeceðini kaydeden Kenan Nuhut, "Son 5 yýl içinde suya yapýlan büyük zamlar kabul edilebilir deðil. 5 yýl önce su faturalarý 2 ayda bir gelirken artýk çok yüklü zamlar yapýlmýþ faturalar aylýk olarak vatandaþlara teblið edilir hale gelmiþ. Halkýmýzýn sandýkta bize teveccüh göstermesi halinde su fiyatlarýnda % 50 indirim yapacaðýz. Belediyenin giderlerinin halkýn üzerinden karþýlanmasýna son vereceðiz. Vatandaþlarýmýzýn daha huzurlu ve mutlu yaþacaðý bir kentle onlarý buluþturmanýn sözünü veriyoruz. Çünkü Belediye bir ticarethane deðildir. Belediye kar etmez. Halkýný kar ettirmekle mükellef olan bir kamu kuruluþudur" dedi. Bahadýr YÜCEL TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým (213 9 ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Nihat Ýnce Emekli Polis Memuru Doktorum acil ameliyat önerdi Çorum'da olmadý Ýstanbul'a gönderdi Ýstanbul'da ki doktorum ön bilgi verdi Sonum hayýra çýktý dostlarým Patoloji sonucunu merakla bekledik Sonuç temiz çýktý beraber güldük Kanser olmadýðýný birlikte gördük Sonum hayýra çýktý dostlarým Aðýr ameliyat olduðunu öðrendik Bütün sorunlarý hep göze aldýk Ameliyat olmaya kararý verdik Sonum hayýra çýktý dostlarým Doktorum baþarýlý ameliyat yaptý Ýnan ki canýma hep canlarý kattý Ameliyatýmda harikalar yarattý Sonum hayýra çýktý dostlarým Doçent Emre Balýk benim doktorum Doktorum çok iyi yapýlmaz yorum Nihat'ýn çektiði iþte bu durum Sonum hayýra çýktý dostlarým HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD EUR STERLiN JPY YENi 0,213 0,219 SAAT: 1.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÞAMLIOÐLU ECZANESÝ TEL: DUMLUPINAR CAD. 2/D ALBAYRAK ECZANESÝ TEL: 22 2 ULUKAVAK MH.TARAKÇI.SOK.32/B -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi () hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn...1 Orman Yangýný Ýhbar...1 Alo Zabýta Alo Jandarma...15 Elektrik Arýza...1 Su Arýza...15 Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma...10 Özel Elitpark Hastanesi...221

3 3

4 "Dünya'da Devlet kurma rekoru Türklerindir" KIRIM MESELESÝ HEM ÝÇ HEM DIÞ DENGELERÝ DEÐÝÞTÝRÝR Celal Bayar Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çelik, Türkler'in tarih boyunca iriliufaklý 30 devlet kurduðunu, devlet kurma rekorunun Türklere ait olduðunu belirterek, "Ayný zamanda 30 tane de devlet yýktýk. Bu alanda da rekor sahibiyiz" dedi. 0 yýllýk tarihçi Mehmet Çelik, "Dünya tarihçilerinin birleþtiði, ittifak ettiði bir nokta var ki; 'tarihten Türkleri çýkartýrsanýz geriye tarih diye bir þey kalmaz' diyorlar. Bu önemli bir noktadýr'' þeklinde konuþtu. Celal Bayar Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çelik, Milli Ýrade Platformu'nun davetlisi olarak geldiði Çorum'da "Türkiye'de Darbeler" konulu bir konferans verdi. Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen konferansta konuþan Çelik, "Türkiye bizim son devletimiz. Bu devletin yýkýlmasýna izin vermeyeceðiz. Bugüne kadar 151 imparatorluk olmak üzere 30 devlet kurduk, hepsi yýkýldý. Ama bu devletin yýkýlmasýna izin vermeyeceðiz" diye konuþtu. Çorumlularýn bir hafta sonu, gündüz saatlerinde salonu doldurmasýnýn þuurlu, akýllý ve duyarlý olduklarýnýn göstergesi olduðunu dile getiren Çelik, 50'nin üzerinde sivil toplum kuruluþunun da bir araya gelerek "Milli Ýrade Platformu"nu oluþturmasýnýn anlamlý olduðunu kaydetti. Geçtiðimiz günün 2 Þubat postmodern darbesinin yýldönümü olduðunu hatýrlatan Çelik, Türkiye'de darbelerin acýlarýnýn halen hissedildiðine dikkati çekti. Konuþmasýnda darbelerin felsefesini anlatan ve Türklerin geçmiþ tarihleri hakkýnda bilgiler aktaran Çelik, Türklerin tarih boyunca irili-ufaklý 30 devlet kurduðunu, devlet kurma rekorunun Türklere ait olduðunu belirterek, "Ayný zamanda 30 tane de devlet yýktýk. Bu alanda da rekor sahibiyiz" dedi. Çelik, "Dünya tarihçilerinin birleþtiði, ittifak ettiði bir nokta var ki; 'tarihten Türkleri çýkartýrsanýz geriye tarih diye bir þey kalmaz' diyorlar. Bu önemli bir noktadýr" þeklinde konuþtu. Çelik, 30 devlet arasýndan 15 tanesinin ise imparatorluk düzeyinde olduðunu, bunlardan sonuncusunun da Osmanlý Ýmparatorluðu olduðunu kaydetti. Türklerin Orta Asya'dan baþlayýp üç kýtaya yayýldýðýný, cihana hükmettiklerini anlatan Çelik, mazlumlarýn dost, zalimlerin düþman olduðunu dile getirdi. Birinci Dünya Savaþý'nda ikibuçuk milyonu asker, ikibuçuk milyondan fazlasý da sivil olmak üzere 5 milyonun üzerinde þehit verdiðimizi, 5 milyon km2 toprak kaybettiðimizi anlatan Çelik, Türklerin bugünlere geliþ serüvenini özetledi. Prof. Dr. Çelik, yeryüzünde dedesinin mezar taþýný okuyamayan, babasýnýn yazdýðý mektubu anlamayan tek milletin Türk milleti olduðuna dikkat çekti. Türklerin tarihini özetledikten sonra günümüze gelen Mehmet Çelik, geçmiþ dönemlerde 0 sente muhtaç olan, yýl önce memur maaþlarýný bile ödeyemeyen, IMF'den borç alarak memur maaþýný ödeyen Türkiye'nin Dil ve Edebiyat Derneði tarafýndan düzenlenen '0. Yýlda Ýmam Hatip Liseleri' konulu konferans gerçekleþti. Konferans Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþladý. ÝHL'nin Türkiye tarihçesiyle ilgili sinevizyon gösterisi izlendi. Ardýndan Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr açýlýþ konuþmasý gerçekleþtirdi. Kýr, "Sýnýflar boþ kalmasýn diye öðrencilerimizi 11'erli sýnýflara böldüðümüz günlerden sýnýflarýmýzýn yetmediði günlere ulaþtýk. Çok þükür sayýmýz arttýkça, baþarýmýz da büyüyor. Okulumuz öðrencileri bugün dereceler yaparak en iyi üniversitelere yerleþti daha da yerleþecektir" þeklinde ifadeler kullandý.konferansa konuþmacý olarak katýlan Uludað Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öcal ise Ýmam Hatip Okullarý'nýn yasaklý günlerden çok daha iyi yerlere ulaþtýðýný bu ulu çýnarýn bu milletin gözbebeði olduðunu söyledi. Öcal, sözlerine þöyle devam etti: "19 yýlýnda Baþbakan olan Recep Peker'in halktan gelen þikayetlere kayýtsýz kalamadý okullarýn açýlmasý talimatýný verirken de, "Bu alýnan kararýn tehlikeli bir zehir olan komünizmle mücadele adýna, bir zehri baþka bir zehirle tedavi etmek olarak düþündüler yýllarda zirveye çýkan din düþmanlýðýnýn camilerin belirli bir cemaat sayýsýnýn altýna düþmesi durumunda kapatýldý memurlarýn cuma namazýna gitmesinin yasaklandýðý dönemde, tüm memurlarýn eþleriyle birlikte cumhuriyet balolarýna katýlmasýnýn ise mecburi tutulmuþtu."öcal, fakat o dönemlerde yönetimin isteði doðrultusunda medreselerin hizmetine fiilen son verildiðinide vurgulayarak, "Tevhidi Tedrisat Kanunu medreseleri kapatmadý. Medreseler o günden bu yana bugün her yerinin þantiye halinde olduðunu ifade ederek, "Kasýmpaþalý" olarak tabir ettiði ve "ümmetin delisi" olarak tanýmladýðý Recep Tayyip Erdoðan'ýn bugün Türkiye'yi çok daha farklý bir duruma getirdiðini vurguladý. Çelik, ABD'de insanlarýn yüzde 5'inin sosyal güvenceden yoksun durumdayken, Çin'de insanlarýn 20 yýlda emekli olduktan sonra hiçbir emeklilik ikramiyesi almazken ve sosyal güvencesiz çalýþýrken, Türkiye'nin yüzde 0 sosyal güvencesi olan tek ülke olduðunu kaydetti. Çelik, Erdoðan'ýn kimseden para dilenmeden IMF'ye olan borcu sýfýrladýðý gibi Türkiye'yi de dünyada söz sahibi bir ülke haline getirdiðini, enflasyonu unutturduðunu sözlerine ekleyerek, Erdoðan sayesinde ülkemizin dünyanýn sayýlý ülkeleri arasýna girdiðinin altýný çizdi. Türkiye'de ve dýþarýda birtakým çevrelerin Türkiye'ye karþý bir operasyon içerisinde olduðunu dikkati çeken Çelik, hýrsýzlýðýn insanlýk tarihinin baþýndan beri var olmasýna raðmen, her dönemde, her partide görülmesine raðmen sanki sadece AK Parti'de yapýlýyor gibi bir algý oluþturulmaya çalýþýldýðýný, AK Parti'nin çok geniþ bir kitleye hitap ettiðini, iktidar partisi olduðunu, paranýn daðýtýldýðý, kaynaklarýn paylaþtýrýldýðý merkez olduðunu, bu yüzden birilerinin bu partide de çýkar ve menfaat peþinde olabileceðini ifade etti. Çelik, "Selçuklu'da da, Kanuni zamanýnda da, Abbasiler döneminde de hýrsýz vardý. CHP'nin, DP'nin, AP'nin, "Ýmam Hatipler yasaklý günlerden çok iyi yerlere ulaþtý" Hüseyin Kýr MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, meclis üyesi adaylarý ve MHP MYK Üyesi Hidayet Vahapoðlu ile eski Milletvekili Adnan Türkoðlu'nu ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleþen ziyarette gündem yerel seçimler oldu. Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, Adnan Türkoðlu'nun Çorum siyasetinin duayen isimlerinden birisi olduðunu ve görüþ düþüncelerinin kendisi için oldukça önemli olduðunu söyledi. Haber Servisi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öcal Mehmet Çelik ANAP'ýn hýrsýzlarýndan AK Parti'nin hýrsýzlarý da az deðildir. Her iktidar döneminde bu gibi þeyler olur, sanki ilk defa oluyormuþ gibi bir algý ortaya koydurtmaya çalýþtýlar. Ayakkabý kutularýyla, ses kasetleriyle bir oyun oynamaya çalýþýyorlar. Ben din eðitimi de almýþ bir insaným, medrese eðitimi de gördük, ilahiyat eðitimi de aldým. Kamu malýný yiyen adamýn burnundan Allah fitil fitil getirecektir. Bizim fýkhýmýzda bu adamlarýn cenaze namazý bile kýlýnmaz. Buna göz yuman, imkan saðlayan Recep Tayyip Erdoðan dahi olsa Allah kahretsin" diye konuþtu. Türkiye'nin mazlumun umudu olan bir ülke olduðunu vurgulayan Çelik, "Bu ülke, Afrika'da bir damla suyun hasretini çeken çocuðun, Filistin'de kan aðlayan çocuðun, Baðdat'ta tecavüze uðrayan kadýnýn umududur. Buna taþ koyan adam, namaz da kýlsa, oruç ta tutsa bizim yanýmýzda yeri yoktur" þeklinde konuþtu. Çelik, devlet söz konusu olduðunda kim ne olursa olsun, hangi görüþten olursa olsun burada birleþmesi gerektiðinin altýný çizerek "Türkiye son devletimiz. Artýk devlet yýkýp, yeni devletler kurmayacaðýz. Bu devletin yýkýlmasýna asla izin vermeyeceðiz" diyerek sözlerini tamamladý. Mehmet Çelik konuþmasýnýn ardýndan ayakta alkýþlandý. Platform adýna Çelik'e plaket verilmesinin ardýndan program sona erdi. Kubilay Kaan YÜCEL resmi olarak kapalý ve yasaklý deðildir. ancak dönemin Marif Vekili (Milli Eðitim Bakaný), yönetim böyle istiyor diyerek, fiilen medreseleri o dönem kapanmaya zorlamýþtýr. Bugün bile medreselerin kapalý olmasýný gerektiren hiç bir kanun yoktur" dedi. Öcal, konuyla ilgili konuþmasýný þu þekilde tamamladý: "Gençlerin ana ve babasýna asi olmasýnýn tehlikeleri birer birer gün yüzüne çýktý. Cumhiriyet Gazetesi baþyazarlarýnýn ve pek çok CHP'linin namaz kýldýracak ve cenazelerin defnini saðlayacak din görevlisi bulunamayýþýnýn halk tarafýndan ýsrarla dile getirerek "Hakkýný yememek gerekir ki, CHP bu okullarýn açýlmasýna katký saðlamýþtýr, ancak bunun yaný sýra da önlerinin kesili ve kontrollü tutulmasý için de ellerinden gelen çabayý da ortaya sermiþlerdir. Bu okullarda okuyup din görevlisi olabilmek için ortaokul mezunluðunu ve askerlik yapmýþ olmayý þart koymuþlar ve ayrýca din görevlilerine maaþ vermemiþlerdir. Hal böyle olunca ilkokul mezununun bile zor bulunduðu bir dönemde, ortaokul mezunlarýnýn yüksek maaþlý memuriyet varken, maaþsýz din görevlisi olmayý seçmeyeceði gün gibi aþikardý ve bunu bile isteye yapýp, din eðitimine izin vermiþ gibi davrandýlar." Kubilay Kaan YÜCEL AHMET ÖLÇER "Ukrayna'dan bize ne" diyenler olabilir ama olaya Türkiye ve dünya siyaseti açýsýndan bakýlýrsa hiç de "bize ne" olmadýðý anlaþýlacaktýr. Hele Rusya'nýn son Kýrým hamlesi bu noktada bize ýþýk tutmaktadýr. Ukrayna'da bir þeyler oldu ve öyle görülüyor ki etkileri artarak devam edecek. Aylarca sokaklarda eylemler yapýldý. Onlarca insanýn ölümüyle sonuçlanan bir isyan hareketi yaþandý. Muhaliflerin bu kanlý isyaný Devlet Baþkaný Yanukoviç'i baþkanlýktan indirirken, hükümetin de parlamento tarafýndan düþürülmesine neden oldu. Sonrasýnda ise hapisteki eski muhalif lider Timoþenko ise serbest býrakýldý. Peki bu noktaya nasýl gelindi? Ukrayna baðýmsýzlýðýný ilan edeli yaklaþýk 25 yýl olmuþ. 25 yýllýk süreçte öyle görünüyor ki halen yönünü bulamamýþ. Halkýn yüzde ellisi Rusya yanlýsý politikalarý desteklerken yüzde ellisi ise AB yanlýsý bir çizgi izliyor. Yaþanan son olaylar Moskova yanlýsý Devlet Baþkaný Viktor Yanukoviç'in kasým ayýnda Avrupa Birliði ile ortaklýk anlaþmasýný imzalamaktan vazgeçmesi üzerine geliþti. AB yanlýlarý Yanukoviç'in anlaþmadan vazgeçmesi üzerine gösterilere baþladý. Aslýnda gösterilerde yaþanan olaylara derinlemesine bakarsanýz, Mýsýr, Suriye ve Gezi parký olaylarýndakilere benzer süreçlerin yaþandýðýný görürsünüz. "Ukrayna'dan bize ne" diyenler olabilir ama olaya Türkiye ve dünya siyaseti açýsýndan bakýlýrsa hiç de "bize ne" olmadýðý anlaþýlacaktýr. Hele Rusya'nýn son Kýrým hamlesi bu noktada bize ýþýk tutmaktadýr. Bildiðiniz üzere Kýrým özerk bir cumhuriyettir. Tarih bilgilerinizi þöyle bir kurcalarsanýz 19. Yüzyýla kadar bu topraklarýn yüzyýllar boyunca Osmanlý, Lehistan ve Rusya'nýn çekiþmelerine sahne olduðunu hatýrlarsýnýz. Rusya'nýn Kýrým'a girmesinin en önemli nedeni Sivastopol limanýdýr. Çünkü Sivastopol Karedeniz'e hakimiyet açýsýndan en stratejik noktadýr. Uzun yýllar Osmanlý donanmasýnýn demirlediði bu limanda bugün Rus donanmasý demirliyor. Ruslarýn sýcak denizlere inebildiði aðýrlýklý merkez burasý. Bu süreçte ABD bu nedenle Ruslarýn Kýrým'a girmesinden rahatsýz. Siz hiç Karadeniz de ABD donanmasý görebildiniz mi? ABD nin Karadeniz'e girememesinin önündeki en önemli engel Sivastopol'dur. Madem batý yanlýsý bir Ukrayna var, neden ABD rahatça bu limaný kullanamýyor diye bir soru aklýnýza gelebilir. Bunun nedeni geçmiþte Ukrayna ve Rusya arasýnda yapýlan anlaþmaya göre bu limanýn 202'ye kadar kullaným hakkýnýn Rusya'da olmasýdýr. Peki þimdi ne olacak? Muhtemelen Kýrým'da bir referandum olacak. Ruslarýn 1500'lü yýllardan beri Kýrým'a Rus yerleþimciler gönderdiðini düþünürsek, referandum sonucu Kýrým, Rusya diyecek. Yani ilhak olacak. Týpký Hatay'ýn 1939'da Türkiye'ye ilhak olduðu gibi. Muhtemelen Rusya, burada yaþayanlara þimdiden pasaport bile daðýtmaya baþlamýþtýr. Kiev'in ele geçirilmiþ olmasý birinci adýmdý. Kýrým ile birlikte ikinci adým da geldi. Ukrayna þu an bir iç savaþ ile karþý karþýya. Ülke her an bölünebilir. Bir tarafta batý yanlýlarý diðer tarafta Rusya yanlýlarý. Þimdi gelelim tekrar, olayýn bizi ilgilendiren boyutuna; ABD Mýsýr'da kaybetti. Suriye de kaybetti. Þimdi Ukrayna üzerinden Rusya'ya saldýrmaya çalýþýyor. Almanya'nýn þu an Amerika ile iliþkileri limoni. Birinci ve ikinci dünya savaþýndan beri karþý karþýya olan Almanya, Ukrayna konusunda Rusya ile ittifak edebilir. Amerika'nýn bölgede çok sýký bir müttefike ihtiyacý olacak. Ýttifak kurabileceði isim ise NATO üyesi olan Türkiye'den baþkasý deðil. Fakat þunu unutmayalým ayný ittifaký Rusya'da kurmak isteyecek ve bu sebeple Türkiye ile temasa geçecek. Ýþte burada Türkiye'nin izleyeceði dýþ politika, hem kýsa hem uzun vadede iç ve dýþ konjonktürü belirleyecek. Türkiye bugünlerde önemli bir süreçten geçiyor. Türkiye'nin bulunduðu bölgede de küresel anlamda önemli siyasal olaylar yaþanýyor. Þunu asla unutmayýn dýþ faktörler her zaman iç faktörleri etkiler. Hiçbir hesap sizin yaptýðýnýz gibi olmayabilir. Tekrar görüþünceye dek hepinize saygýlar Daþdan'dan Adnan Türkoðlu'na ziyaret

5 5 Kenan Nuhut: En Büyük Projem, Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak' Kenan Nuhut babadan kalma Üçdutlar 2 Sok. No: 2 Onur Apartmanýnda oturuyor Kenan Nuhut, Eskice Köylü Kalýpçý Ýhsan usta'nýn oðludur. Babasý Eskice köylü kalýpcý Ýhsan Nuhut usta, ekmek parasý için Ankara ya taþýnýyoruz deyince Ýstiklal Ýlkokulu 2. Sýnýfdan okumakta olan Kenan Nuhut, önce Aydýnlýkevler Ýlk okuluna sonrasýnda isetekirdað Malkara da Askerlik görevini öðretmen olarak yapan Mühendis aðbisi Ünal Nuhut'un yanýnda ilköðretimi bitirdi. Orta ve Lise öðrenimini Aydýnlýkevlerde tamamlayan Kenan Nuhut, Gazi üniversitesinden mezun oldu. Kenan Nuhut Ýyi Almanca ve orta dercede Ýngilizce biliyor. Memurluk yaþamýna ilk olarak 195 yýlýnda Gençlik ve Spor bakanlýðýnda baþlayan Kenan Nuhut 19 yýlýnda 3 aylýk çiçeði burnunda ayný bakanlýkta memur olan ve aslen Tokat Reþadiye doðumlu Cemile haným ile 19 yýlýnda evlendi. Ýlk çocuklarý Yeþim 190 yýlýnda doðdu. Yeþim babaannenisinin de etkisi ile küçük yaþta namaza baþladý. Ayný zamanda iktisat mezunu ve 3 Çocuk sahibi olan Yeþim yaþamý boyunca aydýn ve muhafezakar yapýsý ile çevresine örnek bir evlat oldu. Ýkinci evlatlarý Tuðba ise Radyo Televizyon mezunu evli ve 1 çocuk annesi. Kenan Nuhut'un 3. Kýzý Tuðçe ise Stajer Avukat. Çoruma Doyamadan kendimi Ankara da buldum 1 Þubat 195 Yýlýnda Çorum da doðduðunu ifade eden Kenan Nuhut," Ýstiklal Ýlkokulu 2. Sýnýfda okurken Babam Ankara'ya çalýþmak için gitmek zorunda kalýnca ailece taþýndýk. Aydýnlýkevlerde deam ederken bu kez Mühendislik mezunu olan Ünal Aðbim vatani görevini öðretmen olarak Tekirdað Malkara da yaparken beni de oraya gönderdiler ve orada ilk Okulu bitirmiþ oldum. Orta ve lise öðrenimi Aydýnlýkevlerde tamamladýktan sonra sonra Gazi üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatý bölümünden mezun oldum. Ancak mezun olduðum bölüm ile ilgili olarak yaþamýn hiçbir alanýnda çalýþmadým. Bana en Büyük katkýsý ise Almanca dilini iyi konuþmam noktasýndaoldu. Ýngilizcem de orta ve ortanýn üzerinde diyebiliriz. Baba ocaðý Çorum dan ayrýlýrken o günkü hüzün sýzýsý hala yüreðimdedir. Çorum'a doyamadan Hangi görevlerde olursam olayým daima Çorum sevgisi ve memleketime birþeyler yapabilme arzusu içimde daima canlý kalmýþtýr. Bugün belediye baþkan adayý olmamda ki gerçek sebep de iþte Çorum'a daha çok hizmet katký arzusu ve vefa duygusudur" þeklinde konuþtu. Kenan Nuhut Atama ile yapýlan federasyon baþkanlýðýný ' Seçimlere' dönüþmesinde etkili isim oldu. Memurluk yaþamýna 195 yýlýnda Gençlik ve Spor Bakanlýðýnda baþladýðýný vurgulayan Kenan Nuhut," Hayatýmý ve geleceðimi kazanma adýna 19 yaþýnda bakanlýkta memur olarak baþlamanýn ve yaþamýmýn her alanýnda baþarýlý olmanýn hatta bunun ötesinde bugüne kadar mahcup olacak bir durumda kalmamýþ olmanýn daima þükrünü yaþadým. 19 yýlýnda özel kalem müdürü, 190 yýlýnda ise 1 yýl Bolu da görev yaptýktan sonra 192 yýlýnda Þube müdürü ve ayný zamanda Ýdari iþler daire baþkan vekili oldum yýlýnda ise Gençlik ve Spor bakanlýðý Genel Müdür Yardýmcýsý oldum. Dönemin bakaný Þükrü Erdem Bey'i ikna ederek Atama ile yapýlan Federasyon baþkanlýk sisteminin Seçimlere dönüþtürülmesini saðladým. Bu olay 1993 de Spor da Demokrasi kazanýmý ve bir anlamda 'Milat' olmuþtur. Spordan Siyaset Arenasýna Kenan Nuhut siyasetle ilk olarak 1995 de tanýþtý. O dönemde Tansu Çiller'in daveti ile 1995 yýlýnda DYP dan 3. Sýrada Milletvekili adayý oldu yýlýnda ön seçimlerden açýk ara 1 sýrada çýkan Kenan Nuhut sýralamada yine 3. Sýraya kondu de Federasyon seçimlerinde aday olarak tekrar Federasyon Seçimlerine giren Kenan Nuhut 2 rakibini geçerek seçimi kazanýp Tekrar Federasyon baþkaný oldu Genel seçimleri adýna 1 Bin kiþinin oy kullandýðý ön seçimlerde Kenan Nuhut bu kez 1. Sýradan aday oldu. Ancak bu kez partisi barajýn altýnda kaldý. Kenan Nuhut a ilk siyaset teklifi dönemin Baþbakaný Tansu Çiller tarafýndan yapýlmýþtý Burada sözün özü þudur:' Her Branþýn Mutfaðýndaki insanlar kendi Baþkanlarýný seçmeye baþlamýþlardýr' Bu sistemin ilk seçim kurulu baþkaný ise Ben oldum" þeklinde konuþtu. Tarým Bakanlýðýnda 5 Bin Kiþiden Sorumlu oldu Yýlýnda Dönemin Tarým ve Köy Ýþleri Bakaný ( Merhum ) Refaaddin Þahin'in kendisini bakanlýða çaðýrarak görev teklifinde bulunduðunu ifade eden Kenan Nuhut," 19. Ve 20. Dönem Ordu Milletvekilliðinin yaný Dünya Halter Federasyon Baþkaný Tamas Ajan, Kenan Nuhut'a Kral anlamýna gelen ' HERON' unvaný verdi. Ayrýca 0 Yýllýk Halter tarihinde sadece 13 kiþiye verilmiþ olan IWF Baþarý niþanýnýn 1. Sü ise Kenan Nuhut'a verildi. 199 yýlýnda Personel Genel Müdürlük görevini tamamlayarak Tarým Bakanlýðý Müþaviri olan Kenan Nuhut ayný zamanda 199 Yýlýnda Federasyon Baþkanlýðý'na gelmesiyle birlikte Halterde yeni bir canlýlýk, bu canlýlýkla birlikte de takým halinde þampiyonluk geldi. Son altý yýldýr bütün yarýþmalarda sýfýr çeken Hafýz Süleymanoðlu, Nuhut'la birlikte kendini buldu. Ve yýl sonra Avrupa þampiyonluðunu yakaladý. Peki Göçmen Cep Herkülü vatandaþýmýz Naim Süleymanoðlu Halteri býrakýnca Türk halteri ne yapacaktý? konu ile ilgili sorulara cevap veren Kenan Nuhut," Halteri, Naim Süleymanoðlu'nun Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelmesiyle ve rekorlar kýrarak altýn madalyalarý birer birer deðil, üçer üçer almasýyla sevinmeye baþladýk. Naim halteri býrakýnca ne yapacaktýk sorusu istikrar düþüncemizin temelini oluþturuyordu. Halterin gereken ilgiyi devam ettirmesi ve yine Halterde 'Türk gibi kuvvetli' sözünün devam ettirilmesi adýna gayretlerimiz yýlmadan yorulmadan devam etti. Kenan Nuhut Halterde Ýnanýlmazý baþardý sýra Devlet bakanlýðý ve Tarým ve Köy Ýþleri bakanlýk görelerini yapmýþ olan 15 Mart 2013 yýlýnda Vefat etmiþ olan (merhum ) Refaaddin Þahin aðbimiz beni makamýna çaðýrarak beraber çalýþmak istediðini ifade ederek, Personel Genel Müdürlük görevini tevdi etti. Burasý içinde Doçent ve Profösörleri olan diðer yandan bünyesinde 30 ila 35 Enstitüyü barýndýran toplamda ise 5 Bin çalýþaný olan bir Genel Müdürlük idi. Cenabý Allah burada da utandýrmadan yýl göre yaptýrmayý nasip etti. Biz buralarda görev yaparken nerde olursak olalým daima ve gurur duyarak çevremizde Çorumlu olduðumuzu daima söyledik. Hatta rahmetli bakanýmýz gibi beni Ordu lu sananlara üzerine basa basa Çorumluyum demekten onur duyardým" dedi. Halterin Efsane baþkanýný Kenan Nuhut Oldu 199 yýlýnda Yapýlacak olan Halter Federasyon Baþkanlýk seçimleri adýna camiadan tarafýma ciddi teveccühler olunca zaten istekli olduðum ve ülkem adýna baþarýya susadýðým bu görev adýna adaylýk için evet dedim. Seçimlere benimle birlikte Dönemin Trafik Hastanesi Baþhekimi Dr. Savaþ Aðaoðluve eski Kýrkpýnar aðlarýndan Halil Kýlýçoðlu da girdiler. Bu iki arkadaþýmýzýn aldýklarý toplam oy tarafýma verilen oy toplamýnýn yarýsýndan daha azdý" dedi. 'Çimento Fabrikasý kaldýrýlacak yerine Uydu kent inþa edilecek' Çorum'un en önemli sorunlarý Trafik ve Hava Kirliliði olduðunu vurgulayan Kenan Nuhut," Çorum'un acilen Alternatif yollar ve Tek Yönlü yollar sistemine ihtiyacý vardýr. Hafif raylý sistem artýk bir rüya ve hayal olmaktan çýkarýlýp hayata geçirilmelidir. Çorum'un Doðalgaz'a geçmesine raðmen hala Hava Kirliliði yaþanmasýnýn en önemli nedenleri arasýnda adeta Meskun Mahal içerisinde Kalmýþ Çimento Fabrikasý, Doðalgaz kullanamayan kiþi ve kurumlarýn kalitesiz yakýtlar kullanmasý ve filitresiz bacalar önemli rol oynamaktadýr. Doðalgaz kullanamayan fakir vatandaþlarýmýz var. Bu konuaya da yardýmcý olmak sosyal belediyeciðin gereðidir. Kanser hastalýklarýnýn artmasý tesadüf olamaz. Çimento Fabrikasý aklýmýzda ki olan 2 yerden birine Fabrika sahipleri ile anlaþýlarak onlarda çalýþanlarýmýzda maðdur edilmeden taþýnmasý için ne gerekirse yapýlacaktýr. Çimento Fabrikasýnýn yerine Uydu Kent Projemizi hayata geçireceðiz" þeklinde konuþtu. Stadyum Daha Rantabl kullanýlacak hale dönüþtürülecek Mevcut Baþkan Muzaffer Külcü'nün Satadyum'un yerine AVM yaptýtma düþüncesine ben katýlmýyorum. Bu yanlýþ bir Projedir. Þehir trafiði zaten kanayan bir yaradýr. AVM ler olacaksa þehir dýþýna yaptýrýlmalýdýr. Þehir merkezi nefes aldýrýlmalýdýr. Bence Mevcut stadyum korunmalý Kenan Nuhut-Bakan Fikret Ünlü-Sakýp Sabancý- Dilek Sabancý Naim halteri býrakmýþtý.ama geride Halil Mutlu, Sunay Bulut, Ergun Batmaz, Mehmet Yýlmaz, Hafýz Süleymanoðlu ve Dursun Sevinç vardý. Onlar da pekala 'Türk gibi kuvvetli' sözünü söyletebilirlerdi. Nitekim söylettiler de. Ferdi baþarýlarla deðil, takým halinde puan toplayarak ve þu ana kadarki Avrupa þampiyonalarýnýn en iyi takýmý olmuþtuk. Avrupa þampiyonluðunun perde arkasýnda Hedefe kilitlenme disiplinli çalýþma, iyi bir hazýrlýk dönemi, bilimsel yaklaþým, antrenörlerin müsabaka anýnda iyi taktik vermesi, takýmýn birlik beraberliði ve milli duygularýn ön plana çýkarýlmasý vardý. Geçim sýkýntýsý çeken haltercilerden biri de 3 kiloda Türkiye'ye iki gümüþ madalya kazandýran Dursun Sevinç, öncesinde Ankara semt pazarlarýnda helal ekmek kazanma adýna limon satan bir kardeþimizdi. 200 Atina Olimpiyatlarýnda ise 3 Altýn 2 Bronz alan kardeþlerimiz ile birlikte yeni bir Türk Destaný yazýlmýþtý. Türk tarihinde ilk kez bir Bayan sporcumuz Nurcan Taylan ile Altýn Madalya alýyorduk. Yine Halil Mutlu da Ýstiklal marþýmýzý dinleten sporcumuzdu. Diðer yandan 19 Yaþýnda en genç sporcumuz Taner saðýr ile göðüsümüz kabarmýþtý" þeklinde konuþtu. hakýmýzýn daha fazla istifade etmeleri adýna daha fazla Kültürel, sosyal ve spor bölümleri ile Reglarasyon alanlarý oluþturulmalýdýr." Dedi. Ayakkabýcýlar Arastasý Korunacak Ayakkabýcýlar Arastasý ile ilgili olarak konuþan Kenan Nuhut," Tarihi ayakkabýcýlar çarþýmýz için süper bir proje düþünüyoruz. Burasýný eski Osmanlý çarþýsýna dönüþtüreceðiz. Üzeri kapanabilen kaldýrýmlarý Arnavut kaldýrýmý olarak bilinen Turizm çarþýsýna dönüþtüreceðiz" Hafif Raylý Sistem Þehrin Doðusu ile Batýsý arasýnda yani Samsun Þehir merkezine giriþ den Toki Bölgemize kadar uzanan bir Hafif Raylý Sistem'i hayata geçirmek önemli projelerimiz arasýndadýr. Yine Çomar Barajý olarak bilinen bölgemizde Baraj üzerinde iskelelerin olduðu Sosyal Aktivitelere önem veren bir anlayýþý hayata geçireceðiz. Sadece piknik alaný gidi deðil, halkýmýzýn daha fazla istifade edebilecekleri bir yere dönüþtüreceðiz" Ayda 1 Halkýmýzla istiþare edeceðiz Beton deðil, Çorum'a 'Yeþil Þehir' hüviyeti kazandýracaklarýný ifade eden Kenan Nuhut," Betondan arýndýrýlmýþ, Çorumu yeþil ve Aðaçlarla kucaklayacak Çorum Hüviyetine 'Yeþil Þehir' kimliði kazandýrýlacak projelerimizi hayata geçirmek istiyoruz. Aðaçlandýrma alanlarý olarak iþaretlenmiþ yerleri kiþilere þaibelere meydan verecek þekilde özel Ýmar uygulamalarý deðil, Tüm Çorum halkýnýn vicdani ve akli düþüncelerinde, 'Evet doðru olan budur' dedirtecek proje ve uygulamalarý hayata geçireceðiz. Her ay atandaþlarýmýz ile buluþacaðýz.problemlerini dinleyeceðiz. Gereðini yapacaðýz. Kimseyi hakir ve küçük görmeden her görüþden istifa ederek Katýlýmcý Belediyecilik anlayýþýný somut olarak hayata geçireceðiz." Þeklinde konuþtu. Çorum 'Spor Kenti' olacak Çorum insanýn özellikle geçmiþte Güreþ baþta olmak üzere Dünya çapýnda Þampiyonlar çýkardýðýný ifade eden Kenan Nuhut," Önce eski þampiyonlarýmýza ve ailelerine vefalý olacaðýz. Gençlerimize Spor'un her branþýnda yeteneklerine göre tasnifi ve baþarýlarý için destek vereceðiz. Komþu illerimiz Süper lig de mücadele ederken 0 yýla mazisi dayanmýþ Bir Çorumsporun Bal liginde olmasý çok acýdýr. Sportif baþarý hedeflerimizin yaný sýra Organizasyonlarda tercih edilebilen bir Çorum olabilme adýna Tüm alt yapý ve üst yapý eksikleri tamamlanarak Spor kenti olmayý hedefliyoruz. Bu organizasyonlar ayný zamanda þehir ekonomisine de katma deðer saðladýðý unutulmamlýdýr" þeklinde konuþtu. Yaþlýlarýmýzýn Yaþam Kalitesini artýracaðýz Gerek engelli gerekse Yaþlý vatandaþlar adýna önemli projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Kenan Nuhut," Engelli vatandaþlarýmýza engelsiz yaþayabilecekleri bir þehir oluþturmak önemlidir. Ulaþýmýndan Þehrin muhtelif yerlerinde engelli tuvaletlerine kadar gereðini yapacaðýz. Yaþlýlarýmýza hiçbir ayrým yapmadan þehrimizin güneyine de kuzeyine de Yaþlýlar yurdu yapacaðýz. Evlerinde yaþayan yaþlýlarýmýzýn evlerinin temizliði baþta olmak üzere yemeklerine kadar yardýmcý olacaðýz. Bunlar bizim anne babalarýmýz. Onlarýn samimi dualarýný alabilmek bizim için çok önemlidir" þeklinde konuþtu. Yeni Sanayi maðdur edilmeyecek Küçük Sanayi ye Yerleþik Ýtfaiye olacak Sanayi esnaflarýný ziyaretlerde ve kendilerine gelen teklifleri de deðerlendirdiklerini ifade eden Kenan Nuhut," Aþþaðý sanayi olarak bilinen Yeni sanayimizde esnaflarýmýzýn kanayan yarasýný biliyorum. Ekmek kazanmanýn derdinde olan esnafýmýzýn yollarýnda çukurlarý kapatmamak, toz ve çamur içerisinde býrakmak vicdan iþi olamaz. Ýmar uygulamasý olacaksa dahi tek bir esnafýmýzý maðdur etmeden Sanayicilerimizin menfaatleri, arzu ve istekleri doðrultusunda yapýlmasý gerekenler yapýlmalý Çorum CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut Neden Belediye Baþkan adayý oldu? Belediye baþkan adaylýðý ile ilgili soruya cevap eren Kenan Nuhut," Herþeyden önce Kader'e sonsuz inancýmýz vardýr. Bunun ötesinde gerek Çorum sevdasý gerekse misyon ve vizyon noktasýnda bugüne kadar edindiðimiz tecrübeleri Çorum da hizmete dönüþtürme anlayýþý ile tarafýma yapýlan teklifi yaptýðým istiþareler sonucunda Çorumu Bir Dünya Kenti yapmak hedefi ile karar vererek aday oldum. Allah'ýn izni ve halkýmýzýn gösterdiði olanðüstü teveccühleri ile seçileceðimize tüm kalbimle inanýyorum." þeklinde konuþtu. dýr.küçük Sanayi Sitesinde Mutlaka bir Ýtfaiye aracý bir kaç kiþiden oluþan ekip daima hazýr olmalýdýr. Sadece sanayimiz için deðil, Yeni kent ve Sigorta bölgesine daha yakýn bir itfaiye aracý olmasý önemlidir. Ben yaparým olur. Ben yaptým oldu. Zihniyeti ile bir yere varýlmaz. Sen önce Artan Tabela vergilerine bak. Yine ayný þekilde Emlak deðerlerinin artýþý ile vatandaþlarýmýz çok büyük vergilere gebe býrakýlmýþtýr. Tuvaleti olmayan Pazar yerleri var. Yapýlanlarýn ve projelerin bir Çoðu Turan Atlamaz bey zamanýnda yapýlmýþ. Son 5 yýldýr Çorum Betondan oluþan parklarla belediye çalýþýyor görüntüsü verilmeye çalýþýlmýþ. Bu adil olmayan düzenlemeleri biz düzelteceðiz" þeklinde konuþtu. Kenan Nuhut'un Diðer Projeleri - Çormek ( KOSGEB) ile anlaþmalý Meslek edindirme Kurslarý - Öðrencilerimizin karþýlanmasý Mavi Masalar oluþturularak saat hizmet sunulmasý - Sokak Hayvanlarýnýn korunmasý - 5 Yaþ üzerine ücretsiz ulaþým ve Evlerine Temizlik ve Ýhtiyacý olana yemekhizmeti. - Çalýþma ve Projelerde STK lar ile istiþare toplantýlarý - Turizm ve Sanat geliþtirme Merkezleri - Yaþlýlarýmýz için ( Gündüz katýlabilecekleri ) Mutlu yaþlanma Merkezleri Kenan Nuhut için eþi Cemile haným ve Stajer Avukat Kýzý Tuðçe neler söyledi Kenan Nuhut'un 3 Yýllýk eþi ve 3 çocuk Annesi Cemile Nuhut Eþi Kenan Nuhut'un herþeyden önce iyi bir baba ve eþ olduðunu belirterek," Kenan Bey herþeyden önce güvenilir bir insandýr. Ýyi bir eþ sorumlu bir babadýr. Ailece Beþiktaþlýyýz. Ancak Ulusal maçlarda hangi Türk takýmý mücadele ederse Milli duygularýmýz ile onu da destekleriz. Kenan bey elinden geldiði kadar helal ve haram'a önem verir. Bakanlýkta çalýþtýðý dönemde çiftliklerden özel yetiþmiþ Hindi v.s. meyve sebze geldiðinde bunlarý çalýþanlara daðýttýrýrdý. Bugüne kadar çok þükür çocuklarýmýzýn bizden utanacaklarý bir durum olay yaþatmadýk. Kenan Bey'in Tüm Çorumu kucaklayan bir baþkanlýk yapacaðýna bana göre içinde uhde kalan memleket sevdasý ile 1 dönem baþkanlýk yapmasýna razý olabilirim. Bizim makam koltukda gözümüz yok. Kimse iman e amelinden baþka Ahirete bir þey götürmüyor. Çorum adýna Kenan bey'in kazanmasý hayýrlý olacak ise Kenan bey kazansýn. Deðilse kim hayýrlý gelecekse onu kazansýn. Diðer tüm adaylara ve ailelerine baþarýlar dilerim" dedi. Ankara Üniersitesi Hukuk Fakültesi Mezunu Tuðçe Nuhut ise," Öncelikle þunu vurglamak isterim. Bir daha dünya ya gelme imkaný ve bunun yanýnda baba seçme imkaný olsayine Kenan Nuhut'u babam olarak seçerdim. Herþeyden önce mükemmel bir insandýr. En önemli özellikleri arasýnda kiþiyi dinleyen mutlaka ' Orta Yolu' bulan bir yapýsý vardýr. Bence bugüne kadar baþarýya taþýyan en önemli unsurlarý da Uzlaþtýrmacý, disiplinli, iþini yakýnen takip eden mutlaka kaðýt kalemle not tutan bildiðini öðreten ve doðruya yönlendiren bir kiþiliðe sahip olmasýndan kaynaklanmaktadýr. Çorumda þu an dedemlerin evinde sabah olunca camý açtýðýmda isli puslu hava dahai bana ayrý bir huzur veriyor. Memleketimizi seviyoruz" þeklinde konuþtu. Tuðçe Nuhut Cemile Nuhut

6 "Bütün ülkelerin tanýdýðý saydýðý ve çekindiði ülkeyiz" Aksaray ÜniversitesiÝktisat üçüncü sýnýf öðrencisi Rýdvan Özer Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Özer, Küreselleþme ve Ekonomik Krizler dersinde yer alan "2001 Krizindeki Ülkenin Ekonomik Durumu" konulu proje çalýþmasý için Uslu ile söyleþi gerçekleþtirdi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu söyleþide 2001 yýlýnda yaþanan ekonomik krizin temelinin 2 Þubat Döneminde atýldýðýný belirtti. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu söyleþide þu ifadeleri kullandý: 2001 yýlýnda yaþanan krizin temel nedenleri nelerdir? 21 Þubat 2001 krizinin temeli 2 Þubat döneminde atýlmýþtýr. 2 Þubat sürecinde uygulanan baský ve yanlýþ kararlar daha sonrasýnda bir krize neden olmuþtur. Koalisyonun yapýlmasýyla birlikte bu artýk kaçýnýlmaz bir gerçek haline gelmiþti ve Türkiye ekonomisinde her an patlama bekleniyordu. 19 Þubat 2001 yýlýnda yapýlan MGK toplantýsýnda yaþanan tartýþmalar Bir cumhurbaþkanýnýn baþbakana 'anayasayý bilmiyorsun, çamurun içinde siyaset yapýyorsun!' demesi ve buna karþýlýk olarak devlet bakanýnýn Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaþkanýna 'Nankör Kedi' diye karþýlýk vermesi, yani siyaset alaný deðil hakaret alanýna dönüþen bir MGK toplantýsý krizin oluþmasýna etken olan geçimsiz süreci ortaya koymaktadýr. IMF'nin üzerimizde kurmak istediði baskýlar da kriz sürecinde büyük sorun oluþturmuþtur. DSP-ANAP-MHP üçlüsünün aralarýnda yaþanan ciddi fikir ayrýlýklarý, çýkarýlan yasalarýn millet lehine deðil kendi siyasi görüþlerine göre hazýrlanmasý, her geçen gün ekonomiyi ve siyasal iktidarsýzlýðý tetiklemiþ ve krize kapýlarý açmýþlardýr. Krizin en temel üç sebebi vardýr; Havuz sistemi, bedelli ithalat ve IMF'nin duraðanlýk öngören öncelikleri. Kriz döneminde Türkiye'de yaþanan ekonomik sorunlardan bahseder misiniz? MGK toplantýsýnda yaþanan sýkýntýlar nedeniyle ülkemizden bir gecede 5 milyar dolar para çýkýþý gerçekleþti. Bir anda kimse ne olduðunu anlamadan Ülke öyle bir hale geldi ki borsa çok hýzlý bir þekilde düþüþe geçti. Ayný anda repo faizleri hiç olmadýðý kadar hýzlý bir þekilde tavan yaptý. %50 oranýnda. Ýnsanlar sabah uyandýðýnda farklý bir Türkiye ile karþýlaþtýlar. Fakirleþmiþ, iþsizleþmiþ (1,5 milyon insan iþini kaybetti), parasal deðeri tabanlarda olan ve güvensiz bir ortama günaydýn demiþlerdir. Krizlerin hepsinde olduðu gibi 2001 krizinin en maðdur tarafý halk olmuþtur. Gelirdeki ciddi düþüþ (%31) hane halkýný bir çýkmaza sürüklemiþtir. Sonrasýnda gelen 21 bankanýn içi boþaltýlmýþ ve bankalarý geri doldurmak için kamu parasý kullanýlmýþtýr. Bu miktar ortalama milyar dolar civarýndadýr. Bankalara ödenen paralar yüzünden kamu zor duruma düþmüþ ve dýþ ekonomiye muhtaç hale gelmiþtir. IMF artýk bize istediðini yaptýracak gücü kazandýðý için bugünün þartlarýyla kabulü olmayan þartlar kabul edilmiþ ve büyük miktarlarda borçlanma yapýlmýþtýr. O dönemde esnaf kepenk kapatýp, yarýný nasýl geçireceðini düþünmeye baþlamýþtýr. Kamu kuruluþunda çalýþan kiþilerin maaþlarýný ödeyemeyecek duruma gelmiþtir ülkemiz. Bu kriz sadece her þeyi önceden bilenlere yani halkýnýn içinden olana deðil de kesesini doldurmaya çalýþanlara yaramýþtýr. Son olarak þunu da ekleyebiliriz. Türkiye kurulduðundan bu yana elde ettiði kazanýmlarýn toplamýnýn %25'ini bu kriz yüzünden harcamýþtýr. Krizi atlatmak için uygulanan politikalar nasýl sonuçlanmýþtýr? Dönemin Baþbakaný Bülent Ecevit; 'merak edilecek bir þey yok' diyordu fakat esnaf kepenkleri kapatmýþtý, 1,5 milyon insan iþsiz kalmýþtý, gelirde ciddi azalýþ yaþanýyordu bununla beraber faizler hýzlýca artýyordu, borsa düþüyordu ve ülke fakirleþmeye devam ediyordu. Sözle olmayacaðýný anlayan siyasetçiler farklý yollar bulmaya çalýþýyorlardý. Merkez Bankasý yüksek oranda döviz çýkartýyordu fakat bir þeye yaramadý. Bankalar halktan yüksek faizli para alýyorlardý ancak þartlar gereði geri ödenemeyen paralar ve güvensizlik halký iyice çýkmaza sürüklüyordu. Çözüm olarak dalgalý kur sistemine geçiþ yaptýlar. Ne yazýk ki; alýnabilecek yanlýþ kararlardan biriside buydu çünkü bu karara karþýlýk dolar rekor üstüne rekor kýrýyordu. Son çözüm olarak Dünya Bankasý Baþkan Yardýmcýsý Kemal Derviþ'i ülkeye davet ederek bu konularý konuþtular. Kendisinden ilk önce Merkez Bankasý baþkanlýðý görevini üstlenmesini istediler. Fakat Merkez Bankasý'nýn yetkileri sýnýrlý olduðu için ekonomiden sorumlu devlet bakanlýðý görevini teklif ettiler. Derviþ'in bu görevi kabul etmesiyle birlikte 3'lü koalisyon 'e çýkmýþtý. Derviþ'e sýnýrsýz haklar tanýdýlar. Dönemin Devlet Bakaný olan Zekeriya Temizel'i istifa ettirmek zorunda býraktýlar. Temizel döneminde "Nereden Buldun" yasasý çýkartýldý. Baþarýsýz oldu. Kemal Derviþ kendisine bir süre izin verilmesini istedi. Bu arada yeni planlar yapacaðýný açýklamýþtý. Açýklamalarýn baþýnda eski ekonomik kararlarýn yapýlmayacaðýný ekonomide bir dönüþüm yapacaðýný açýklamýþtý. Fakat uyguladýðý ya da uygulamaya çalýþtýðý politikalar ülkeyi artýya götürmedi yine bir baþarýsýzlýk söz konusuydu: kýsaca Ecevit + Yýlmaz + Bahçeli = Kriz Koalisyonu' dur. Çözüme ulaþýlamamýþtýr. Krizden sonra dýþ ülkelerin bize bakýþ açýsýný deðerlendirir misiniz? 2001 krizinde, ülke kendi içinde gerek siyasete gerekse de ekonomiye güvenini tamamen yitirmiþ durumdaydý. Buradan da anlaþýlacaðý gibi kendi ekonomine ya da kendi siyasetçine güvenmediðin bir ortamda dýþarýdan saygý ya da güven bekleyemezsin! Dýþarýdan o dönemdeki görüntümüz güvensiz ve istikrarsýz bir ülke izlenimiz olduðuydu. Yeni yatýrýmdan hiç bahsetmiyorum bile. Ýçerideki yatýrýmcýlar da kaçmýþtý. IMF'ye olan borcumuz sesimizin tonunu ayarlamamýz ve sessiz kalmamýza neden oluyordu. Kriz döneminde atýlan her yanlýþ adým bizim ulusal anlamda adýmýzý düþürmemize neden olmuþtu yýlýnda o günün parasýyla sadece IMF'ye 23,5 milyar dolar borcu olan bir devlettik. Bu duruma bakýnca diðer ülkelerin gözünde nasýl bir izlenim býraktýðýmýz açýktýr. Ülke siyasetinde birlik yoktu. Ekonomide düzelme de yok. Halk maðdurdu ve atýlan doðru bir adým olmadýðý için dünyada ne yazýk ki kara listedeydik. Ýnsanlarýn siyaset anlayýþý krizden sonra nasýl etkilenmiþti? Halk ne yapacaðýný bilmiyordu ve þaþýrmýþtý. Ahmet Nejdet Sezer'in Cumhurbaþkaný seçilmesindeki baþ aktör Ecevit'ti. Fakat krize neden olan tartýþmayý baþlatan da ikisiydi. Halk, demokratik olmayan koalisyonun getirdiði bunalýmlardan yorulmuþtu ve o dönemdeki siyaset anlayýþýndan halkýn aðzý yanmýþtý. Artýk sað ya da sol deðil de ülke nasýl kurtarýlýr kim bizi kurtarýr düþüncesi vardý. Halk dik duran ve her þeye göðüs geren bir hükümet istiyordu. Sayýn baþbakaným Recep Tayyip Erdoðan bu dönemde halký telkin edecek, rahatlatacak ve gerçekten sorunlarýna çözüm bulacak bir kiþiliðe sahip olduðu için halkýn güvenini kazanmayý baþarmýþtý. Sayýn baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn baþkanlýðýnda ve birlikte yürüyeceði siyasetçileri çok iyi seçmesi sayesinde gücünü halktan alan demokrat bir anlayýþa sahip olan Adalet ve Kalkýnma Partisi'ni kurmuþtur. Bu hükümet halkýn güvenebileceði ve sorunlara çözüm bulacak bir hükümettir. O günlerdeki sýkýntýlara tek baþýna iktidar olarak göðüs germiþ, gün geçtikçe yapýlan planlar, politikalar ve hizmetlerle her geçen gün karanlýktan aydýnlýða, istikrarsýzlýktan istikrara ve en önemlisi güvensizlikten güvene doðru yol almýþtýr Krizinin etkileri günümüzde devam etmekte midir? Bu kadar büyük bir krizin izlerini silmek kolay deðildir. Herkes yani her parti böyle bir yükün altýndan kalkamaz. Fakat AK Parti bu yükün altýndan halkýyla el ele vererek kalktý. Bilindiði gibi geçen mayýs ayýnda IMF'ye olan borcumuzu sýfýrladýk. Sýfýrlamayla kalmadýk IMF'nin borç isteyeceði bir ülke haline geldik. Ýstatistiksel verilere bakýldýðý zaman krizi atlatýp Türkiye'yi çok güzel bir konuma taþýdýk. Hükümeti devraldýðýmýzdan bu yana anaparayý bir yana býrakýn sadece ödenen borç 50 milyar dolardýr. Bunu baþarmak çok ciddi bir emek ister. Sayýn baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn her zaman dediði gibi, biz hizmet için geldik. Toplumun refahý, huzuru için her zaman çalýþtýk. O kadar borcu ödedikten sonra yapýlan hizmetler açýktýr. Birkaç örnek vermek gerekirse; 2002 yýlýna kadar Türkiye'de üniversite vardý, 2013 itibariyle 19 üniversitemiz var. 11 yýlda yapýlan yollar 9 senede yapýlamadý. 'Marmaray' baþlý baþýna bir projedir. Daha önceleri özel hastaneye gitmeye korkan halk, saðlýkta dönüþüm projesi ile þimdi rahatça sýra beklemeden ister özelde ister devlette tedavisini oluyor. Kýsacasý; býrakýn 2001 krizinin etkisini, ülkemizi hayal bile edilmesi güç yerlere taþýdýk ve taþýmaya da devam edeceðiz. Bugün bütün ülkelerin tanýdýðý saydýðý ve çekindiði bir ülkeye sahibiz." Haber Servisi KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Yeni Osmancýk Devlet Hastanesi hizmette Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Osmancýk Ýlçesi'ne yaptýrýlan 0 yataklý Osmancýk Devlet Hastanesi hizmete giriyor. Bu kapsamda ilk olarak acil servis vatandaþlara hizmet vermeye baþladý. Yeni Osmancýk Devlet Hastanesi 15 bin 1 metrekarelik alan üzerine blok olarak inþa edildi. 5 bin 11 metrekare kullaným alanýna sahip olan hastane, ameliyathane, 11 kiþi kapasiteli diyaliz odasý, 11 kiþi kapasiteli yoðun bakým ünitesi, 1 poliklinik, 2 metrekare sýðýnak ve araçlýk otopark alanýna sahip. Osmancýk Devlet Hastanesi Baþhekimi Op. Dr. Yüksel Yücel konu hakkýnda verdiði bilgide yeni hastanenin 5 yýldýzlý otel konforunda olduðunu ifade ederek ilk etapda acil servisin hizmet vermeye baþladýðýný söyledi. Yasin YÜCEL Kamu þefleri güçbirliði yapacak Kamu'da çalýþan þefler Ýmam Hatip Lisesinde yapýlan toplantýda biraraya geldiler. Toplantýya KESK Ýl Temsilciliði adýna Dönem Sözcüsü Merter Kocatürek, BASK Ýl Temsilciliði adýna Ýl Temsilcisi Hayati Çam ve deðiþik kurumlarda görev yapan çok sayýda þef katýldý.toplantýda Kamu Þeflerinin özlük haklarý ve sorunlarý ile ilgili tespitler yapýlarak, sorunlarýn çözülmesi konusunda yapýlacak çalýþmalar ile ilgili deðerlendirilmeler yapýldý. Yapýlan açýklamalarda ücret adaletsizliði, iþ yerinde yaþanýlan sorunlar, fiziki çalýþma ortamlarýnýn yetersizliði vurgulandý. Toplantýda aþaðýdaki konular üzerinde mutabýk kalýndý:"çorum genelinde kamuda çalýþan þeflerinin koordinasyonunun saðlamasý için komisyon oluþturuldu. Kamu þeflerinin sorunlarýna özetleyen dilekçe hazýrlanarak ilgili yerlere mail ve fax ortamýnda iletilmesi için karar alýndý. Sorunlarla ilgili komisyon tarafýndan dosya hazýrlanýp gerekli kiþi ve kurumlara sunulmasý kararý alýndý. 12 Nisan 201 tarihinde tekrar toplantý yapýlarak geliþmeler ve ilerlemeler hakkýnda görüþmeler yapýlmasý kararýna varýldý." Bahadýr YÜCEL Daþdan'dan esnaf ziyaretleri MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, seçim çalýþmalarýna devam ediyor. Daþdan esnaflarý ziyaret ederek sorunlarýný dinledi. Ercan Daþdan, eski katýk pazarý, emlakçý, manifatura toptancýlarý esnaflarý ziyaret etti ve projelerini anlattý. Bahadýr YÜCEL

7 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No: ÇORUM "Çorum'da 201'te 31 bin rekolte bekleniyor" Cansuyu Gülsün Mert "Muhakeme yeteneði geliþmiþ bir gençlik yetiþtirmeliyiz" AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým TBMM'de kabul edilen MEB yasasý ile ilgili mecliste görüþlerini aktardý yýlýndan beri dershane sahibi olduðunu belirten ve "Dershaneler geçmiþ dönemde gerçekten ihtiyaçtý" diyen Milletvekili Yýldýrým, "O dönemde öðrencilere okul müfredatýna paralel olarak test tekniði öðretiyorduk ve öðrencilerimizin %0'i baþarýlý oluyordu. Zamanla merdiven altý dershanecilik arttý. Hem okulda öðretmen, hem dershane de öðretmen modeli geliþti. Bazý öðretmenler gizli dershane ortaðý olmak suretiyle öðrencileri dershaneye yönlendirdiler. 2 Þubat'ýn oluþturduðu þartlarla birlikte MEB'in üst yönetimi bu deðirmene su taþýdý ve okul müfredatlarýnýn içi boþaltýldý. Müfredatlar iþlemez hale getirildi. Okullar olsa da olur, olmasa da olur bir yapý haline sürüklenirken, dershaneler olmazsa olmaz kýlýndý. Dershane olmazsa üniversite kazanýlamayacaðý fikri adeta dokunulmaz olarak milletin zihnine nakþedildi. Bu eðitim sistemi eliyle ülkeye karþý bir ihanet projesi gibi yürütüldü. 2 Þubat'ýn bu projesine dokunmak isteyenlere karþý her türlü karþýt lobi harekete geçirildi" dedi. "Mevcut yapý çocuklarýmýzý ilkokul 3 ve 'ten itibaren üniversiteye kadar yarýþ atý gibi koþuþturmaktadýr. Bu yapý çocukluðu yok eden, çocuklarýmýzýn koþup oynamasýný engelleyen, hafta sonlarýný gasp eden bir yapýdýr" diyerek sözlerine devam eden Murat Yýldýrým, "Bazý dershaneler maalesef öðretmenleri maðdur etmektedir. Öðretmenlerin sigortalarý yatýrýlmamaktadýr. Çoðu zaman az olan maaþlarý dahi ödenmemektedir. Bu sistemden öðrenciler, öðretmenler ve veliler maðdur olmaktadýr. Öðrencilerle birlikte çoðu veli de hafta sonlarý dershanelere gitmekte ve tatil günleri yok edilmektedir. Bugün üniversitelerde okuyan, hatta 30 yaþýn altýndaki neslin önemli bir kýsmý hafta sonu bilmeden, çocukluðunu doyasýya yaþayamadan, oyundan uzak, testlerin içinde boðulmuþ, sosyal becerilerini yitirmiþ bir nesil olarak yetiþmiþtir. Bu anlayýþ toplumu germektedir. Mutsuz insanlar oluþmaktadýr. Bu haksýzlýðý hiç birimizin bu topluma daha fazla yaþatmaya hakký yoktur. Dershaneler deðil, milletin geleceði önemlidir. Test tekniðini iyi bilen ezberci bir neslin bu ülkeye faydasý yoktur. Bir dershane sahibi de olsam, kendimden önce milletin geleceðini düþünmeliyim. Test tekniði ile yetiþen gençler yerine, sosyal ve kültürel faaliyetlere katýlan, okulunda eðitimini en üst seviyede alan, ezbercilikten uzak, kendisini ifade edebilen, düþünebilen, sorgulayan, buluþ yapabilen, olimpiyatlara kendisini hazýrlayabilecek, muhakeme yeteneði geliþmiþ bir gençlik yetiþtirmeliyiz" ifadelerini kullandý. Eðitim sisteminin bizzat toplumla yürüyen, dört duvar arasýndan kurtarýlýp, hayatýn içine yakýnlaþan bir düzene kavuþturulmasý gerektiðini kaydeden Yýldýrým, "Bu düzenleme ile dershaneler kapatýlýrken kimse maðdur edilmeden yeni bir kapý açýlmaktadýr. Dönüþüm süreci ciddi teþvikler ile desteklenmektedir. Bu noktada özel okullarýn yaygýnlaþtýrýlmasý projesi bu ülkenin geleceðine damga vuracak önemli bir projedir. Devlet okul yapmaktan, yatýrým yapmaktan aðýr aðýr çekilmelidir. Bu iþleri özel sektör yapmalý ve devlet onlardan hizmet satýn almalýdýr. Yasa ile bu alanda ciddi teþvikler getirilmektedir. Verilen süreler de dönüþüm için yeterlidir. Hem mevcut özel okullara teþvik verilmekte, hem de yenileri teþvik edilmektedir. Sektörün içinden biri olarak þunu görüyorum ki, bu teþvikler ile sektör çok rahat bir þekilde dönüþecektir. Özel okullar sayesinde yükü azalan devlet okullarýndaki kalite de artacak ve fýrsat eþitliði tabana yaygýnlaþacaktýr. Sayýn Baþbakanýmýz "özel okullara bin öðrenci alacaðý" açýklamasýný yaptýðýnda CHP ve benzeri zihniyetlerin duruþlarýný, darbecilerin duruþlarýný hatýrlatmakta fayda görüyorum. Eðer o gün o projeye karþý çýkýlmasaydý, bugün dönüþüm çoktan gerçekleþmiþ olacaktý. Bu vesile ile kangren haline gelmiþ bu sektörün milletimize daha fazla zarar vermemesi için kararlý bir duruþ sergileyen baþta Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan ve Milli Eðitim Bakanýmýz ve bürokratlarýna teþekkür ediyor, yasanýn milletimize ve eðitim camiamýza hayýrlý olmasýný diliyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Kubilay Kaan YÜCEL Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, kuraklýðýn, Mart, Nisan, Mayýs yaðýþlarý mevsim normallerinde olsa bile buðdayda 2 ilde rekolteyi etkileyeceðini tahmin ettiklerini bildirdi. Bayraktar, ülke genelindeki çok sayýda Ziraat Odasý'nýn tahminlerinin, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nün (MGM) yaðýþ miktarlarýnýn deðerlendirildiði "Türkiye Ziraat Odalarý Birliði Tarýmsal Üretim Dönemi Kuraklýk Risk Tahmin Raporu"nu açýkladý. Þemsi Bayraktar, raporun Ziraat Odalarýndan alýnan bilgiler doðrultusunda hazýrlandýðýna, Þubat ayý sonuna kadar gerçekleþen yaðýþlar ve ürünlerin geliþme durumlarýnýn incelendiðine, bu aylardan itibaren yaðýþlarýn normalleri civarýnda olmasý durumunda ülke 201 yýlý buðday rekoltesi tahmininin çýkarýldýðýna dikkati çekti. Ekim, Kasým, Aralýk, Ocak ve Þubat aylarýnda yetersiz kalan yaðýþlarýn, buðdayda ülke rekoltesini yüzde 1,3 oranýnda düþüreceðini ve üretimi 22 milyon 50 bin tondan 19 milyon tonun altýna indireceði tahmininde bulunduklarýný belirten Bayraktar, "Bu aydan itibaren iklim þartlarý iyi gider, yaðýþlar da normalin üzerinde olursa rekolte kaybý azalýr. Son günlerde meydana gelen yaðýþlar endiþeleri bir parça gidermiþ olmakla birlikte, önümüzdeki aylardaki yaðýþlar rekolteyi belirleyecektir" dedi. Bayraktar, buðdayda tahmini kayýp oranýnýn Akdeniz Bölgesi'nde yüzde,9, Ýç Anadolu Bölgesi'nde yüzde 23, Karadeniz Bölgesi'nde yüzde 15, Ege Bölgesi'nde yüzde 13 olduðunu, Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 5'e, Doðu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 'e indiðini vurguladý. Yetersiz yaðýþlarýn buðday ve arpada önemli bir risk oluþturmadýðý, özellikle Þubat ayý sonlarýnda gerçekleþen yaðýþlarýn buðdayýn geliþimi için faydalý olduðu Marmara Bölgesi'nde ise henüz bir rekolte kaybý görülmediðini bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Buðdayda kayýp tahminimiz Siirt'te yüzde 0, Mersin ve Gaziantep'te yüzde 50, Osmaniye'de yüzde 5, Sivas, Afyonkarahisar, Hatay ve Amasya'da yüzde 0'ý buluyor. Tahminimiz buðdayda Burdur'da yüzde 35, Adana, Eskiþehir, Çorum, Kayseri, Kýrþehir, Çankýrý, Niðde, Erzurum, Uþak ve Düzce'de yüzde 30, Karaman'da yüzde 25, Ankara, Yozgat, Kýrýkkale, Nevþehir, Aksaray'da yüzde 20, 2013'de 2,3 milyon tonluk üretimiyle en büyük buðday üreticisi Konya'da yüzde 15, Kütahya'da yüzde 5 kayýp olacaðý þeklinde. Buðday rekoltesinde kayýp olacaðýný tahmin ettiðimiz 2 ilin kayýp oranýnýn yüzde 2'yi geçeceðini söyleyebiliriz. Buna göre, 2 ilde buðday rekoltesi, Mart, Nisan, Mayýs yaðýþlarý mevsim normallerinde olsa bile 11, milyon tondan,51 milyon tona inecek. Ülke buðday rekoltesinin ise bu illerdeki kayýp nedeniyle yüzde 1,3 azalmayla 22 milyon 50 bin tondan 1,9 milyon tona düþeceðini tahmin ediyoruz." 2013'te Çorum'da bin 12 bin ton ürün elde edilirken tahmini olarak yüzde 30 ürün kaybý yaþandý. 201 yýlýnda ise Çorum'da 31 bin rekolte bekleniyor. Haber Servisi Kafkas'dan Ardahan turu 30 Mart yerel seçimler öncesi yurt genelinde birtakým ziyaretlerde bulunan Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'ýn ikinci duraðý Ardahan oldu. Ardahan temaslarý sýrasýnda, Ardahan AK Parti Ýl Baþkaný Yunus Baydar ve Belediye Baþkaný Faruk Köksoy'un eþlik ettiði Kafkas, ilde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerin ardýndan AK Parti il teþkilat binasýna geçen Kafkas, burada kýsa bir konuþma yaptý. Konuþmasýnda bu seçimlerin tarihin makas deðiþtirip deðiþtirmeyeceði, Cumhurbaþkanlýðý seçimini etkileyip etkilemeyeceðinin seçimi olacaðýný belirten Kafkas, "Bu seçim birileri tarafýndan provoke edilmeye çalýþýlan tarihi bir seçim. Geçmiþe baktýðýnýz zaman Türkiye'de 00 adet ambulans var. Ardahan'da da bir ambulans vardý. Bu ambulanslarýn markasý farklýydý. Onlarca çeþit marka vardý. Ancak hepsinin ortak özelliði depolarýnda yakýt olmamasýydý. Þimdi ise Ardahan'da adet ambulans var. Eskiden ülkemiz borç bataðýnda olan bir ülkeydi. Tayyip Erdoðan iktidara geldi gömü falan bulmadý. Sadece milletten aldýklarýný millete vererek bu arada çaldýrmayarak, çýrptýrmayarak adam gibi kaynaklarý kullandý. Ancak bu istikrar birilerine kaþýntý yapmaya baþladý. Bu hep böyle olmuþtur" dedi. Menderes'in de millet iradesini hakim kýldýðýný, iyi iþler yapmaya baþladýðýnda suçlanýp asýldýðýný savunan Kafkas þunlarý ifade etti: "Özal da milletten yana oldu. O'na da ayný sonu uygun gördüler. Bu seçimler, ülkemizin bazý çevreler tarafýndan mý yönetilsin, yoksa millet mi yönetsinin seçimidir. O yüzden, tüm herkesin çok iyi çalýþmasý gerekir. Seçimlere 30 gün var. Bu 30 günde, yakýnlarýmýzýn içinde AK Parti'ye oy vermeyen varsa gidin anlatýn. Bu seçim bizim çocuklarýmýzýn geleceðinin seçimidir." Konuþmanýn ardýndan Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas partililerle kýsa bir sohbetin ardýndan AK Parti Ýl Teþkilatý'ndan ayrýldý. Ardahan Devlet Hastanesi'nde de incelemelerde bulunan Kafkas, hastalarýn durumlarýyla ilgili detaylý bilgi aldý. Haber Servisi Aç Gözlü Ýnsanlarýn Sonu Vaktiyle, eski kavimlerden birinde iki kiþi yolculuk yapýyordu. Yolda konakladýlar. Konakladýklarý yerde oyalanýr, yeri kazar ve topraðý karýþtýrýrken bir küp kulpu çýktý. Daha fazla kazdýklarýnda yerden bir küp çýktý. Merak edip açtýlar, baktýlar ki içi altýn dolu. Basbayaðý bir hazineydi. Paylaþmakta anlaþamadýlar. Þu kadarý senin, bu kadarý benim derken kavga çýktý ve biri diðerini öldürdü. Öldüren, arkadaþýný sürükleyerek uzaklaþtýrdý ve bir çukura atýp üzerini kapattý. Altýnlarý, kimseye göstermeden nasýl götürmesi gerektiðini düþünürken, üç kiþi çýkageldi. Baktýlar ki adamýn yanýnda epey altýn var. Onlar da buna sahip olmak istediler. Adam, kendisine bir þey yapmamalarý durumunda onlarla paylaþacaðýný söyledi. Onlar da razý oldular. Eþit olarak paylaþmak üzere anlaþtýlar. Hepsi de acýkmýþlardý. Nasýl olsa zengin olduk. Ýçimizden birisi gitsin de yiyecek bir þeyler alsýn diye, birisini yiyecek bir þeyler almaya gönderdiler. Gönderdikleri adam gittikten sonra aralarýnda þöyle kararlaþtýrdýlar: O gelince, hem getirdiði yiyecekleri yiyecekler, hem de adamý öldürüp daha fazla altýna sahip olacaklardý. Öbür taraftan, yiyecek almaya giden adam ise, getirdiði yiyeceklerin içine zehir katýp onlarý zehirledikten sonra altýnlarýn hepsine kendisi sahip olmak istiyordu. Yiyeceklere zehir kattý. Onlara bu zehirli yiyecekleri getirdi. Diðerleri onu hemen oracýkta öldürdüler. Sonra da "Karnýmýzý doyurup ondan sonra paylaþalým" diye oturup zehirli yiyecekleri yediler. Daha paylaþmaya vakit kalmadan hepsi de olduklarý yerde ölüp gittiler. Altýnlar da ortada kaldý. Hýrsýn sonu iþte böyledir.. Rüyama Gel Annem "Ardýmda nice günler býraktým ben,soðuk kýþ geceleri de dahildi buna O gecelerde üþümüþtüm ama ben bu güneþli günde daha da çok üþüyorum anne Mayýsýn ikinci pazarý dediler Garip bir duygu çöktü içime Hasretinle yanan þu gönlümü, sensizliðin ayazý vurdu anne. Gözyaþlarým uzuu n sarkýtlar oluþturdu gönlümün senin ýsýndan mahrum soðuðunda Parktayým bende her çocuk gibi Annelerine güller hediyeler götüren çocuklarý izlerken içimi daha da çok yaktý sensizlik Alabileceðim bir çiçeði,toprak kokan ellerine deðil de sen kokan topraða verebileceðim geldikçe aklýma, bir þelaleymiþçesine aktý gönlüme, gözyaþlarým Ben gibi kaç öksüz var þu dünyada Kaç kiþi tattý þu acý duyguyu bu anneler gününde Kim özler benim seni özlediðim gibi annesini bilemem ama ben seni bir ayrý özledim anne Sen gittikten sonra elimden kimse tutmadý, ben kendi elimi kendim tuttum hep Yetimhanenin o soðuk demir ranzalarýnda aradým senin sýcaklýðýný Kokunu sokaklara dikilmiþ güllerde aradým ben Çiçekçiden hiç gül alamadým ki ben anne Hiçte param olmadý sen gittikten sonra Fakirdik sen varken de ama, sen gittikten sonra anladým senin varlýðýn ayrý bir zenginlikmiþ anne Þimdi olmayan paramla sahip olduðum en anlamlý hediyeyi sana deðil ama sen kokan topraða sunabilirim "Gözyaþlarým" Sana ulaþýr mý bilmem ama ulaþmasý için elimden geleni yaparým, gerekirse gün boyunca aðlarým anne Yeter ki sen de bir anneler gününün sabahýnda rüyama gel güldür beni Ben seni rüyamda bir kez daha olsun görebilmek için yine aðlarým günler boyunca Kefareti neyse öderim ben annem, yeter ki sen rüyama gel...rüyama GEL Alýntý

8 YAÞAM Tatlý krizlerine dikkat! Harun Reþit rüyasýnda bütün diþlerinin döküldüðünü gördü. Sabahleyin bir rüya tabircisi çaðýrdý. Tabirci "Emirülmüninin'in ömrü uzun olsun. Tüm akrabalarýnýz sizden önce ölecekler" diye yorumladý rüyayý. Harun Reþit "Huzurumda böyle üzücü sözler ettiði için yüz deðnek vurun þu adama" Kelime Avý dedi ve baþka bir rüya tabircisi çaðýrdý. Rüyasýný ona anlattýktan sonra rüya tabircisi "Emirülmüminin bütün akrabalarýndan çok yaþayacak" dedi. Harun Reþit "Bu tabir de ondan pek farklý deðil ama söylemeden söylemeye fark var." dedi ve rüya tabircisine yüz dinar verdi. Uzmanlar, kan þekerinin aniden düþmesi sonucu ortaya çýkan tatlý krizi ile baþ etmenin en etkili yolunun düzenli beslenmeden geçtiðini söylüyor. Kan þekerinin hýzlý düþmesi durumu olarak bilinen hipoglisemi rahatsýzlýðýnýn en önemli nedeni kiþinin uzun süre boyunca aç kalmasý ve düþen kan þekerine baðlý olarak kiþinin tatlý krizine girmesi olarak biliniyor. Uzmanlar, tatlý krizi yaþayanlarýn günde mutlaka 2,5-3 saatte bir besin tüketmeleri ve ana öðünlerin arasýnda saðlýklý atýþtýrmalýklar tüketmelerinin önemine dikkat çekiyor. Uzmanlar, tatlý krizlerinin nedenleri arasýnda, bazý vitamin ve mineral yetersizlikleri, polikistik over sendromu, barsak parazitleri, üzüntü, mutsuzluk, stres, depresyon gibi duygusal durumlarý gösteriyor. FARKLI ALTERNATÝFLER Uzmanlar tatlý yeme isteði anýnda düþük kalorili tatlýlarýn seçilmesi gerektiði belirterek þunlarý söylüyor. "Yenilecek tatlýnýn türüne dikkat edilmesi gerekli. Baklava, þöbiyet, kadayýf gibi tatlýlar Krize kalp dayanmýyor! yerine sütlaç, güllaç, dondurma gibi þeker oraný daha düþük tatlýlarý tercih edilmeli. Ayrýca kuru kayýsý, incir, erik gibi kurutulmuþ meyveler ve taze meyveler de birer alternetif olarak karþýmýza çýkýyor." KRÝZLE BAÞA ÇIKMANIN YOLLARI Tatlý krizi ile baþa çýkabilmek için birtakým önerilerin dikkate alýnmasýný ifade eden Uzmanlar, günlük 150 kaloriyi aþmayacak þekilde bir tatlý tüketiminin vücuda çok zararlý olmadýðý söylüyor ve ekliyor: "Tatlýdan alýnacak kaloriyi azaltmada etkili bir çözüm besinleri karýþtýrarak saðlanabilir. Karýþým tatlýlarý, kan þekerini daha yavaþ yükselip daha yavaþ düþtüðünden ötürü tatlý tüketimine baðlý hýzlý acýkma ihtimali de azalýr. Þekersiz fakat þeker tadý olan aromalý sakýzlardan çiðnemenin, tatlý istediði anýnda taze veya kuru meyveler ile bu ihtiyacýný bastýrmanýn, kuru kayýsý, kuru incir, hurma, kuru erik gibi tatlý ama saðlýklý atýþtýrmalýklara yönelmenin ve yürüyüþe çýkarak tatlýyý unutmayý saðlamak en iyi yöntemlerdendir." Dizi 19:55 Beni Böyle Sev Ömer Karatepe, zengin bir ailenin tek çocuðu olmasýna raðmen mütevazý bir çocuktur. Annesinin neredeyse tüm hayatýna yön veren aþýrý ilgisi ile yetiþmiþtir. Babasý ise onun bir an önce okulunu bitirip þirketin baþýna geçmesini istemektedir. Ama Ömer bir fotoðraf tutkunu ve iyi mimar olma hevesindedir. Ayþem, Trabzon'dan Ýstanbul'a okumaya gelen, deli dolu, yaþam enerjisi yüksek bir kýzdýr. Memleketinde köftecilik yapan babasý Nail'den ilk kez ayrýlmýþtýr. Ayþem, Ýstanbul'da amcasý Ýlyas'ýn yanýnda yaþarken yengesinin kendisini istemediðini öðrenince evden ayrýlýr. Ömer'le yollarý da bu zor zamanlarýnda kesiþir. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Kalp krizinin en mühim belirtisi göðüs ve sol kolda oluþan þiddetli aðrý ve yanma. Ancak gizli kalp belirti vermiyor. Bu durumda nasýl önlem almalý? Kimler risk altýnda? Geçtiðimiz günlerde Mýsýr da düzenlenen Uluslararasý Tekvando Þampiyonasý nda Türk sporcu Seyithan Akbalýk ýn ani ölümü uzun süre konuþuldu. Zira müsabaka esnasýnda kalp krizi geçiren genç tekvandocu henüz 21 yaþýndaydý. Ýþin garibi fenalaþarak yere yýðýldýðý esnada hiç kimse kalp krizi geçirdiðini anlamadý bile. Öyle ki hakem Akbalýk ýn rakibini galip ilan etmekte bir mahzur görmedi. Kalp krizi tam da bu olayda olduðu gibi hiç belirti vermeden gelebiliyor. Ancak bazen de çeþitli öncü sinyaller gönderdiðinden önlem almak mümkün olabiliyor. Göðüste aðrý ve yanma varsa Anadolu Saðlýk Merkezi Kardiyoloji Uzmaný Dr. Gürsel Ateþ, kalp krizini kalp atardamarýnda, aniden geliþen týkanýklýðýn neden olduðu kalp kasý nekrozu, yani ölmesi olarak tanýmlýyor. En çok 5 yaþ ve üstü kadýn ve erkekte görülmekle birlikte, daha erken yaþlarda da rastlanýyor verilerine göre kalp krizinden ölüm oraný erkeklerde kadýnlara göre iki kat fazla. Kalp krizinin en önemli belirtisi göðüste baský tarzýnda aðrý, yanma ve aðýrlýk þikayeti. Bu tabloya huzursuzluk, sol kolda uyuþma, nefes darlýðý, baþ dönmesi, göz kararmasý, kusma, sýrt aðrýsý, çene, boðaz ve kulak aðrýlarý da eþlik edebiliyor. Hissedilen bu þikayetler kalp kasýnýn beslenmesinin bozulduðunun iþareti. Kan alýmý bozulan alan dk içerisinde tekrar yeterli kan akýmýna kavuþamazsa kalp kasý yavaþ yavaþ ölmeye baþlýyor. Ve nihayetinde kalp krizi gerçekleþiyor. Kalp krizinin baþlýca nedeni damar sertliðinin ilerlemesi. Damar sertliðini artýran baþlýca faktörlerse diyabet, hipertansiyon, sigara kullanýmý ve kötü beslenme alýþkanlýklarý. Genetik olarak yatkýnlýk faktörü de önemli. Kolesterol, þeker, metabolizma ve pýhtýlaþma bozukluklarý baþlýca genetik yatkýnlýklardan. Yýllar içerisinde biriken damar sertliðini saran kapsülün yýrtýlmasý kalp krizini tetikliyor. Kapsülün yýrtýlmasýna; korku, heyecan, sinirlenmek gibi duygusal stres durumlarýnýn yaný sýra aþýrý, ani egzersiz ve hareketler de neden olabiliyor. Kalp krizinde tedavi týkalý damarýn hýzlý bir þekilde açýlarak kan akýmýnýn tekrar saðlanmasý esasýna dayanýyor. En etkili tedavi ilk 12 saat içerisinde týkalý damarýn balon ve stent kullanýlarak açýlmasý. Böyle bir imkan olmadýðý durumlarda pýhtý eritici ilaçlarla da kan akýmý tekrar saðlanabiliyor. Kesin çözümse damar sertliðinin kontrol altýna alýnmasý ve plaklarýn çatlama ve yýrtýlmasýnýn önlenmesi. Bunun için damar sertliði yoðunluðu ölçülerek ilerlemesi önce kontrol altýna alýnmalý; sonra da durdurulmaya çalýþýlmalý. Bazen kiþi hastaneye saatler hatta günler sonra gidiyor ve kalp krizi geçirdiði sonradan anlaþýlýyor. Oysa kalp krizi tedavisi ne kadar erken yapýlýrsa o kadar kalp hücresinin hayatta kalmasýný saðlýyor.. saatten sonra damarýn beslediði alandaki kalp hücrelerinin çoðunluðu ölmüþ oluyor. Kaybýn büyüklüðüne baðlý olarak kalp kasýlma gücünü kaybediyor. Bu bazen önemli kalp yetersizliðine neden olabilir. Ölmek üzere olan kalp kasý bazen ritim problemleri üretebilir, bazen de bütünlüðünü kaybederek kalpte yýrtýlmalara neden olabilir. Kriz anýnda.. Muhtemel bir kriz anýnda yapýlmasý gereken, kriz geçiren kiþinin en kýsa zamanda aspirin çiðnemesini saðlamak. Hastanýn sadece aspirin çiðnemesi bile kalp krizinden ölümleri yüzde 22 oranýnda azaltabiliyor. Daha sonra yapýlacak iþ, hastayý en yakýn saðlýk kuruluþuna götürmek. Hasta hiçbir zaman kendi kullandýðý araç ile saðlýk merkezine gitmeye çalýþmamalý, çünkü direksiyon baþýndayken oluþacak ritim problemi hem kendisini hem de etrafýndakileri risk altýna sokar. Hastanýn ritminde bozulma veya kalp atýþlarýnda azalma hissediyorsa güçlü þekilde öksürmesi hastaneye ulaþana kadar ritmi korumasýna yardýmcý olur. Gizli kalbe dikkat! Normal bir kalp krizinde görülen göðüs aðrýsý, nefes darlýðý gibi belirtiler vermeyen, gizli kalp hastalýðý ani ve beklenmeyen kalp krizlerine neden oluyor. Anadolu Saðlýk Merkezi Kardiyoloji Uzmaný Dr. Gürsel Ateþ, hastalýkta erken teþhisin önemine dikkat çekerek Teþhis için hiçbir rahatsýzlýðýnýz olmasa da düzenli hekim kontrolünden geçin. diyor. Sinema Dizi Karadayý 20:00 Madagaskar Ormanlarýn kralý olan Alex adlý aslan, New York Hayvanat Bahçesi'nin en popüler hayvanýdýr. En iyi arkadaþlarý zebra Marty, zürafa Melman ve su aygýrý Gloria'dýr. Yaþadýðý bu hayattan sýkýlan zebra Marty, bir türlü bastýramadýðý merak duygusuna yenilir. Penguenlerin yardýmýyla hayvanat bahçesinden kaçar ve özlemini çektiði dünyayý keþfe çýkar. Alex, Melman ve Gloria da beraber kaçarlar. Ancak kent caddelerinin tadýný çýkaramadan yeniden yakalanýrlar. Kafeslere konulup gemiyle Afrika'ya gönderilirler. 20:00 Özgürlük yolunda attýklarý ilk adýmda engelle karþýlaþan Kara ailesi, silahlý çatýþmadan sað salim çýkmayý baþaramaz. Ýlknur un durumu ailenin yolculuðundaki en büyük engeldir. Nazif kendisi için ailesinin yaptýðý bu fedakarlýktan dolayý vicdanýyla büyük bir hesaplaþma içindedir. Üstelik onlarý bekleyen yol büyük engellerle doludur. En baþta Turgut, daha sonra Bülent ve peþlerindeki polisler kaçýþlarýný daha da güçleþtirecektir. Feride, ölüm acýsýyla en aðýr þekilde tanýþmýþtýr. Ailesine destek olmak, kardeþinin yokluðunu kabullenmek ve sevdasý Mahir e veda etmek zorunda kalýr. Mahir ve Feride nin yollarý bir kez daha ayrýlýr. Paul Walker Paul Walker (d. 12 Eylül 193, Glendale,Kaliforniya, ABD - ö. 30 Kasým 2013, Los Angeles,Kaliforniya, ABD) ABD'li sinema oyuncusu. Eskiden modellik yapan aktör 2001 yapýmý The Fast and the Furious filminde canlandýrdýðý polis memuru Brian O'Conner rolüyle üne kavuþtu. Paul William Walker IV, emekli kanalizasyon müteahhiti Paul William Walker III ile eski model Cherly Crabtree nin çocuklarý olarak 12 Eylül 193 de Glendale, Kaliforniya da dünyaya geldi. Büyükbabasý William Walker (diðer adýyla Irish Billy Walker) Pearl Harbor baskýnýndan kurtulanlardan biriydi ve ayný zamanda da donanmanýn orta siklet boks þampiyonuydu. Dedesi ise II. Dünya Savaþý nda General Patton ýn komutasýnda Ýtalya nýn istilasý sýrasýnda bir tank müfrezesini kumanda etti. Kendisinden küçük Caleb ve Cody adýnda iki erkek kardeþi ve Ashlie adýnda bir kýz kardeþi olan Walker, Ahir Zaman Azizi olarak Mormon Mezhebi'ne mensup muhafazakar bir ailede yetiþti. Glendale de büyüyen Walker, ilk önce Alfred Nobel Okulu na ardýndan Foreman Lisesi ne devam etti de mezun olmasýnýn ardýndan birkaç kolejlerde deniz biyolojisi okudu. Geçmiþte çeþitli suçlar iþlediðinden kendisi de bahseden ünlü oyuncu, bunlarla ilgili hiçbir zaman ceza almadý. 190 lerin sonunda modelliðe baþlayan Paul Walker, oyunculuk kariyerine, içlerinde Monster In The Closet (19) ve Tammy and the T-Rex in (199) bulunduðu düþük bütçeli B sýnýfý filmlerle baþladý.1993 yýlýnda pembe dizi The Young and The Restless da (Yalan Rüzgarý) kýsa bir süre rol aldý. 199 de oynadýðý ve alaycý eleþtiriler alan Meet the Deedles daki rolüyle ilk kez geniþ bir kitleye ulaþtý.ardýndan Reese Witherspoon'la oynadýðý ve lise takýmýnda oynayan bir basketbolcuyu canlandýrdýðý Pleasentville filmi ile iyi karþýlandý. Þeref, edep iledir. Soy ile deðildir. Hz. Muhammed (s.a.v) Malzemeler 500 gr. Kuþbaþý koyun eti adet Patlýcan adet Yeþil biber adet Domates 1 adet Soðan 2 yemek kaþýðý Margarin 1 tatlý kaþýðý Domates salçasý 1/2 su bardaðý Çiçek yaðý 2 su bardaðý Su 1 tatlý kaþýðý Karabiber 1/2 demet Maydanoz Tuz Yemeðin Tarifi 1. Bir tencereye ince doðranmýþ soðan, yýkanmýþ süzülmüþ kuþbaþý et ve iki kaþýk yað konur, ara sýra karýþtýrýlarak kavrulur.2. Üzerine sulandýrýlmýþ salça ve tuz konur, kapatýlýr. Etler yumuþayýncaya kadar piþirilir.3. Patlýcanlarýn kabuklarý alacalý soyulur, 3 cm. uzunluðunda doðranarak üzerlerine tuz ekilir, elle ovulur, - 15 dakika bekletilir, yýkanýr, kurulanýr, çiçek yaðýnda kýzartýlýr.. Uygun büyüklükte bir tepsinin kenarlarýna patlýcanlar yerleþtirilir, ortasýna et, suyu ile birlikte konur, üzeri dilimler halinde domates ve uzunlamasýna kesilmiþ biberlerle süslenir dakika fýrýnda piþirilir, üzerine kýyýlmýþ maydanoz serpilerek servis yapýlýr D-Tox Adanalý 0.00 Kahvaltý Haberleri.00 Müge Anlý ile Tatlý Sert Kýzlar ve Anneleri Alemin Kralý 1.00 Zahide ile Yetiþ Hayata ATV Ana Haber Karadayý Kim Milyoner Olmak Ýster 0.00 Yabancý Sinema 09.5 Dr. Feridun Kunak Show Yasemince Tv Filmi 1.30 Tv Filmi Tv Filmi 1.5 Kanal Ana Haber 1.5 Hayat Dediðin 19.5 Atla Gel Þaban Kanal Haber Saati Hayat Dediðin 23. Muhabbet Kapýsý Kutsal Yürek Pazar Sürprizi 0.00 Sultanoðlu 0.15 Büyük Sýr 0.30 Yeni 1 Gün.00 Her Þey Dahil Gülben 1.15 Büyük Sýr 1.15 Adýný Feriha Koydum 1.30 Show Ana Haber Madagaskar 21.5 Güldür Güldür 0.5 Ýrfan Deðirmenci Ýle Ýle Günaydýn Doktorum Mutfaðým Gün Arasý Kaynana Gelin Seda'ya Gelin Evim Þahane 1.00 Arka Sokaklar 1.50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni X Factor Star Iþýðý Ne Diyosuun? Savaþçý 0.00 Sabah Haber 0.15 Anma Klipleri 0.30 Sende Gitme.00 TRT 1 Stüdyosu: Saðlýk Sýhat Ýyi Þeyler Ýyi Fikir Haber 1.25 Zengin Kýz Fakir Oðlan Ana Haber Bülteni Beni Böyle Sev Tv Filmi Tv Filmi Belgesel 0.00 Merhaba Yenigün 0.35 Tv Filmi 0.30 Saðlýcakla. Tv Filmi Tv Filmi 1.20 Yeþil Elma 1.5 Karanlýkta Kalanlar 1.00 Ana Haber Bülteni 1.50 Ýki Dünya Arasýnda Küçük Kýyamet

9 9 Ceylan'dan MHP ve BBP'ye ziyaret Muzaffer Yýldýrým'dan Muhasebe Haftasý mesajý "Türkiye'de Recep Tayyip Erdoðan'sýz bir siyaset oluþturulmak isteniyor" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti'nin sandýkla deðil gayrý meþru yollarla al aþaðý edilmek istendiðini belirterek, "Ak kadrolarýn istendiði zaman þapkalarýný alýp kaçanlardan olmadý ve hiçbir zamanda olmayacak" dedi. Ýlçe ziyaretlerinin ardýndan bir açýklama yapan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, demokrasilerle hesaplaþma yerinin sandýk olduðunu dile getirdi. 30 Mart'ta sandýðýn milletin önüne geleceðini dile getiren Ceylan, milletin iradesine ipotek koymaya çalýþanlara en güzel cevabý sandýkta vereceðini söyledi. Son aylardaki geliþmeleri de deðerlendiren Ceylan, Gezi parký ile baþlayan 1 Aralýk operasyonuyla devam eden süreçte yeni Türkiye'nin önünü kesme ve ülkedeki güven ve istikrar ortamýnýn bozulmasýnýn amaçlandýðýný kaydetti. AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan liderliðinde her geçen büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin bir kýsým çevreleri rahatsýz ettiklerini Ceylan, bu çevrelerin bir takým kirli senaryolarý ortaya koyduðuna dikkat çekti. Bu kirli tezgahlarý planlayanlarýn baþarýlý olamayacaðýný dile getiren Ceylan, Türkiye'nin geçmiþte olduðu bu süreçten de güçlenerek çýkacaðýnýn altýný çizdi. Türk siyaset tarihine bakýldýðýndan 191 yýlýndan bugüne kadar geçen sürede 32 deðiþik hükümetin bu millete hizmet etmeye çalýþtýðýný hatýrlatan Ceylan, ancak bu hükümetlerin ortalama ömürlerinin 1.5 yýl olduðunun altýný çizdi AK Parti iktidarý ile ülkede güven ve istikrar ortamýnýn oluþtuðunu vurgulayan Ceylan, "Bir ülkede sanayici ve iþadamý güven ve istikrar ister. Güven ve istikrarýn olmadýðý hiçbir ülkede sanayiciler yatýrým yapmaz. AK Parti iktidarý ile yatýrýmcýlarýn istediði huzur ve güven istikrarý saðlandý. Geçmiþ yýllarda 3 milyar dolar seviyelerinde olan ihracat rakamlarýmýz bugün 1 milyar dolara yükseldi. 23 milyar dolar olan milli gelirimiz 0 milyar dolar seviyelerine yükseldi. Merkez Bankasý rezervimiz 2 milyar dolardan 10 milyar dolarýn üzerine çýktý. Bu süreçte Genel Baþkanýmýz ve Recep Tayyip Erdoðan önderliðinde Türkiye 2023 vizyonu kapsamýnda dünyanýn ilk ekonomisine girmeyi hedefledi. Ülkede güven ve istikrar olmasaydý bu hedefler ortaya konabilir miydi? Güven ve istikrarýn hakim olduðu bu ülkede neler yapýlabildiðine bu millet þahit oldu" þeklinde konuþtu. Türkiye'nin mayýs ayýndan itibaren zorlu bir sürece girdiðini dile getiren Ceylan, ülke ekonomisinin düzeldiði, ilk kez Türkiye'nin IMF'ye olan borcunun sona erdiðini gören bazý çevrelerin bundan rahatsýz olduðunu söyledi. Gezi olaylarýyla baþlayan sürecin devamýnýn geleceðini bildiklerini dile getiren Ceylan, 1 Aralýk'ta halka yapýlan operasyonda tek hedefin Türkiye'de Recep Tayyip Erdoðan'sýz bir siyaset oluþturmak olduðunu kaydetti. Birlik ve beraberlik mesajlarý veren Ceylan, partililerden seçim sürecinde birbirlerine kenetlenerek nefislerini ayaklar altýna almalarýný istedi. Diðer seçimlerde kapý kapý dolaþtýklarýný ve halkla buluþtuklarýný anlatan Ceylan, bu seçimde de çalmadýk kapý, ulaþýlmadýk insan býrakmayacaklarýný dile getirdi. AK Parti'nin yaptýðý tüm hizmetlerde insaný merkeze aldýðýný dile getiren Ceylan, "'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturuyla yola çýktýk. Bugüne kadar kimseyi ötekileþtirmedik. Kimseye ayrým yapmadýk. Ne aldatan olduk, ne aldanan. Ýlçeleriyle, köyleriyle Çorum'u bir bütün olarak görüyoruz. Biz milletten aldýðýmýz emanete halel getirmedik. Çorum'u ilçeleriyle birlikte daha güzel yarýnlara taþýmak için bugüne kadar olduðu gibi, bundan sonra da var gücümüzle çalýþacaðýz" diye konuþtu. Seçim çalýþmalarýna ara vermeden devam eden AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, ilçe ziyaretlerinde muhalefet partilerini de ziyaret ediyor. Laçin'deki parti çalýþmalarý kapsamýnda Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim bürolarýný ziyaret etti. Adaylara baþarýlar dileyen Ceylan, birlik ve beraberlik mesajlarý verdi. Çorum'da bugüne kadar her seçimde tüm siyasi partilerin Türkiye'ye örnek olacak bir duruþ ve tavýr sergilediðini dile getiren Ceylan, her seçim sürecinin þölen havasýnda geride býrakýldýðýný belirtti. Seçimlerin bir yarýþ olduðunu dile getiren Ceylan, "Farklý kulvarlarda hareket edebiliriz Ancak hepimizin amacý bu ülkeye bu millete hizmet. Yüce Allah birlik ve beraberliðimizi bozmasýn.tüm adaylarýmýza seçim çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum" dedi. Haber Servisi AK Parti ilçelerde seçim çalýþmalarýný hýzlandýrdý AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, ilçe ziyaretlerine hýz kesmeden devam ediyor. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Laçin, Dodurga ve Oðuzlar ilçelerini ziyaret etti. Ýlçe ziyaretlerinde parti teþkilatlarý ve vatandaþlarla bir araya gelen AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, partisinin belediye baþkan adaylarýna destek istedi. Ýlk olarak AK Parti il yönetim kurulu üyeleri ile Laçin ilçesini ziyaret eden Ceylan, burada parti teþkilatý ile bir araya geldi. Laçin Belediye Baþkaný Erdal Altuntaþ ve AK Parti Laçin Ýlçe Baþkaný Mustafa Otluseki ile birlikte esnaf ziyareti yaptý. Daha sonra muhalefet partilerinin ilçedeki seçim koordinasyon merkezlerini ziyaret eden Ceylan ve beraberindekiler birlik ve beraberlik mesajý verdi. AK parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ýn ikinci duraðý ise Dodurga oldu. AK Parti Dodurga Ýlçe Baþkanlýðýný ziyaret eden Ceylan, Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç, Abdullah Uysal ve partililerle 30 Mart Mahalli Ýdareler Seçimi önce yapýlacak çalýþmalar hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulundu. Parti binasýndaki toplantýsýnýn ardýndan vatandaþlarla bir araya gelen Ceylan, sorun dinledi. Ceylan son olarak Oðuzlar ilçesini ziyaret ederek seçim çalýþmalarýný tamamladý. Seçim süresince býkmadan usanmadan herkesin elini sýkýp her kapýyý çalýp gönüllere gireceklerini dile getiren Ceylan, "Bizim bir sevdamýz var oda Çorum. Çorum'a hizmet etmek bizim derdimiz. AK Parti iktidarýnda Çorum'a.5 milyar TL yatýrým yapýldý. Tüm ilçelerimiz de bu pastadan gereken payý aldý. Çorum'u bir bütün olarak görüyoruz. AK Parti iktidarýnda devrim niteliðinde çalýþmalara imza atýldý. Eðitimden saðlýða, ulaþýmdan savunmaya sanayine her alanda köklü deðiþimler AK Parti döneminde gerçekleþti" dedi. Haber Servisi Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, 1- Mart Muhasebe Haftasý nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Mesajýna mesleki sorunlarýn artarak devam ettiðini ve sorunlarýn biran önce çözüme kavuþmasý gerektiðini ifade ederek baþlayan SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, TÜRMOB çatýsý altýnda örgütlenen, ülke genelindeki Serbest Muhasebeci Mali Müþavir Odasý ile Yeminli Mali Müþavir Odasýna kayýtlý, 93 bin meslek mensubu, 1 bin stajyer ve 150 bin büro çalýþaný ile sayýsý 259 bine ulaþan muhasebe camiasý, Muhasebe Haftasýný 1- Mart tarihleri arasýnda kutlayacaðýný belirtti. Mali Müþavirlik ve Yeminli Mali Müþavirlik mesleðinin yetki ve sorumluluklarýnýn, ülkemizde de uluslararasý standartlara uygun olarak düzenlenmesinin en büyük beklentilerini olduðunu ve sürekli artan sorunlarýn çözüme kavuþmasýný istediklerini kaydeden SMMMO Baþkaný Yýldýrým, mesajýnda þu ifadeleri kullandý: "TTK düzenlemesi ile birlikte oluþturulan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarý Kurulu, TÜR- MOB tarafýndan dünya uygulamalarý açýsýndan gerekli bir yapý olarak görülmüþ, kabul edilmiþ ve desteklenmiþtir. Ancak TÜRMOB'la bað kurmayan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarý Kurumu'nun etkin ve baþarýlý olmasý düþünülemez. Bugüne deðin yapýlan uygulamalar beklentinin çok uzaðýndadýr. Türkiye'de baðýmsýz denetim TÜRMOB üyesi olan SMMM ve YMM'lerin iþidir. SMMM ve YMM olmayanlar bu iþi yapamamalýdýr. SMMM ve YMM ruhsatý olan herkes baðýmsýz denetim yapma konusunda 35 sayýlý Yasanýn düzenlemeleri ve TÜRMOB'un verdiði eðitimler de dikkate alýnarak yetkilendirilmelidir. Bundan sonraki süreçte de baðýmsýz denetçi olacak kiþiler için 35 sayýlý yasaya göre yapýlan staj ve sýnav konularýnýn kapsamý dikkate alýnarak yetkilendirme yapýlmalýdýr. -"DENETÝM, TÜM ÝÞLETMETLE- RÝ KAPSAYACAK ÞEKÝLDE GENÝÞ- LETÝLMELÝ"- Ülkemiz ticari hayatýný çaðdaþ bir yapýya kavuþturmak için hazýrlanan Türk Ticaret Kanunu baþta denetim olmak üzere çýkýþ hedefinden uzaklaþtýrýlmýþtýr. TTK'da yapýlan deðiþiklikler düzenlemenin temel taþýyýcý kolonlarýndan bazýlarýný yok etmiþtir. Baðýmsýz denetimi hayatýn her alanýnda yaþama geçirmek zorundayýz. Yerel yönetimlerde, kamu idarelerinde, iþletmelerde, tüm þirketlerde, siyasi partilerde, vakýflarda kýsaca güvenlik ve yargý dýþýnda hayatýn her alanýnda en etkin bir þekilde denetim uygulanmalýdýr. Denetimin olmadýðý her yerde suiistimaller yaþanýr, yolsuzluk yaþanýr, karanlýk iþler yaþanýr. Yolsuzluðun, BBP adaylarýný tanýttý suiistimalin, karanlýk iþlerin panzehiri denetimdir. -"MALÝYE BAKANLIÐI, MESLE- KÝ SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜNÜ ÝVEDÝLÝKLE GÜNDEMÝNE ALMALI- DIR"- Maliye Bakanlýðýna sunduðumuz sorunlarýmýz ve çözüm önerileri raporumuzda belirtilen hususlar ivedilikle hayata geçirilmeli, meslek yasamýz günümüz koþullarý ve mesleki ihtiyaçlarýmýz gözönüne alýnarak deðiþtirilmelidir. YMM'lerin tasdikten doðan, SMMM'lerin beyanname ve finansal tablo imzalamaktan doðan sorumluluklarý yeniden düzenlenmelidir. Paydaþýmýz olan bakanlýklar yapacaklarý yeni düzenlemeler konusunda TÜRMOB'un görüþlerini almalýdýrlar. Son zamanlarda vergi incelemelerinde gerekli özen gösterilmeden, meslek mensuplarýna sorumluluk yükleme konusunda oldukça cömert davranýlmaktadýr. Bu konuda daha hassas davranýlmalýdýr.maliye denetim elemanlarýnýn mükellef nezdinde yürüttükleri incelemelerde mutlaka meslek mensubunun bulunmasý saðlanmalýdýr. Serbest meslek faaliyetlerinde KDV %1'den %'e indirilmelidir. KDV'yi doðuran olay tahsilâta baðlanmalýdýr. Meslek mensuplarýmýzýn ücretlerini tahsil edebilmeleri için önerilerimiz doðrultusunda gerekli düzenlemeler yapýlmalýdýr. Serbest meslek yýpranma indirimi (beyin amortismaný) getirilmelidir. Stajyerlerimiz için sosyal güvenlik primi ve vergi muafiyeti saðlanmalýdýr. -SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ ÝÇÝN YOL HARÝTASI- Bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada sorunlarýmýzýn çözümünde ilk tercihimiz diyalog olacaktýr. Diyalogla sorunlarýn çözümü için mücadelemizi devam ettireceðiz. Hükümetin haklý taleplerimize cevap vermesini istiyoruz. TBMM'nin beklentimiz olan yasal düzenlemeleri yapmasýný, mesleðimizle ilgili düzenlemelerde görüþ ve önerilerimizi deðerlendirmesini istiyoruz. Bu iyi niyetli sesimize kulak verilmeli, sorunlarýn çözümü için iþbirliði içinde çalýþýlmalý, ayný zamanda, sivil toplum kuruluþu da olan meslek örgütümüz, üyelerimizden aldýðý güçle, yaþamýn her alanýnda çalýþmalarýna devam edeceði bilinmelidir." Fatih AKBAÞ Büyük Birlik Partisi (BBP) Çorum Ýl Baþkaný Erdal Özkan, BBP'ye verilen her oyun, milletin kendisine verilmiþ oy olduðunu belirterek, 30 Mart yerel seçimlerinde BBP'nin desteklenmesini istedi. Erdal Özkan, geçtiðimiz cumartesi günü Cevher Pasta Salonu'nda düzenlenen aday tanýtým toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, 30 Mart seçimlerinin ülkenin geleceði açýsýndan büyük önem arzettiðini dile getirerek, "Bizim olduðumuz yerde ve yönetimlerde haksýzlýk, yolsuzluk ve adaletsizlik olmamýþtýr ve olmayacaktýr" dedi. BBP Ýl Baþkaný Özkan, konuþmasýnda þu konulara deðindi: "Memleketimiz açýsýndan çok önemli bir seçim arefesindeyiz. Her ne kadar yerel seçim olsa da, genel itibariyle de önem arz eden bir noktada bulunmaktayýz. Son yýllarda olan olaylara baktýðýmýzda; artýk milletin kendisine oy verme zamanýnýn geldiðine inanýyoruz. Büyük Birlik Partisi'ne verilen her oy, milletin kendisine verdiði oydur. Çünkü; Büyük Birlik Partisi milletin ta kendisidir. Kuruluþundan bugüne, milleti gibi düþünen, milleti gibi inanan ve milleti gibi yaþayan partidir Büyük Birlik Partisi. Milletinin iradesinin dýþýnda, hiçbir iradeye tevessül etmeyen ve boyun eðmeyen partidir. Milletin bütün deðerlerine sahip olan ve o deðerler adýna mücadele eden insanlarýn olduðu bir partidir. Þehit liderimiz Muhsin Yazýcýoðlu hep öyle yaþadý ve o uðurda da þehadete erdi. Allah hepimize o þekilde yaþamak ve ölüm nasip etsin. Biz de dava arkadaþlarý olarak ayný yolda yani hak yolunda yürümeye devam edeceðiz. Bizim olduðumuz yerde ve yönetimlerde haksýzlýk, yolsuzluk ve adaletsizlik olmamýþtýr ve olmayacaktýr. Bütün bunlarýn ýþýðýnda, insanlarýmýzdan birtakým taassuplarla deðil, inançlarýnýn gereðince oy kullanmalarýný istiyoruz. Seçimlerin memleketimize hayýrlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyoruz." Büyük Birlik Partisi (BBP) Çorum Belediye Baþkan Adayý Mustafa Ümit Kaleli de belediye bakanlýðýna seçilmesi halinde çaðdaþ belediyeciliðin gerektirdiði tüm hizmetleri vereceðini söyledi. Kaleli, konuþmasýnda þu konulara deðindi: "Bu görevi yýllardýr hizmetinde bulunduðum partimizin ve deðerli arkadaþlarýmýzýn teklifleri üzerine memnuniyetle kabul ettim. Memleketin refahýnda katkýda bulunabilirsek ne mutlu bize... Çorumlu hemþerilerimiz bizi bu göreve laik görürlerse Çorum'a ve Çorumlulara çaðdaþ belediyeciliðin gerektirdiði bütün hizmetleri yapacaðým. Çorum'da sosyal barýþýn saðlanmasý için caný gönülden mücadele edeceðime sizler huzurunda söz veriyorum. Bir memleketin kalkýnmýþlýðý hemen o ile giriþte yonca kavþaklarý, alt üst geçitleri, geniþ yol ve bulvarlarý, güzel yeþil alanlarý, bilhassa temizliði, insanlarýnýn yüzlerinin güldüðü, birbirlerine saygýlý, kültürlü, okuyan, bir izmariti bile yere atarken düþünen, caddelerinde yürürken yaþlýya, engelliye saygýlý, konuþmalarýyla kimseyi rahatsýz etmeyen, yapýlan hizmetlere zarar vermeyen, birbirlerine bu bizden þu sizden deðil demeyen, birbirlerine yan gözle deðil de sevgi ve muhabbetle muamele eden insanlarý ile belli olur." Konuþmalarýn ardýndan Büyük Birlik Partisi Çorum adaylarýný tanýttý. BBP'de Çorum Belediye Baþkan adayý daha önce Mustafa Ümit Kaleli olarak açýklanmýþtý. Laçin Belediye Baþkan adayý olarak Muhammer Çam, Sungurlu Belediye Baþkan adayý olarak Mustafa Koçak, Düvenci Beldesi Belediye Baþkan adayý olarak Mustafa Aydaþ gösterildi. BBP'nin Çorum Belediye Meclis Üyesi Adaylarý ise þu isimlerden oluþuyor: Yasin Özkan, Haþim Karakeçilioðlu, Muhammed Mustafa Ergun, Yalçýn Dolu, Murat Yoldaþ, Yaþar Özkan, Murat Yýldýz, Mehmet Turan, Ýbrahim Emniyet, Mustafa Solak, Ömer Karabaþ, Halil Topþahin, Duran Aytemur, Çaðatay Karslýoðlu ve Uður Kaval.Belediye Meclisi'nin kontenjan adaylarý ise; Mustafa Sahan, Bahri Þeker ve Ýlhan Özgün. Çorum Merkez Ýl Genel Meclis Üyesi Adaylarý; Nihat Argut ve Yaþar Okumuþ olarak belirlendi. Ýlçelerin Ýl Genel Meclis Üyesi Adaylarý ise þu þekilde:"alaca: Murat Coþkun, Bayat: Mehmet Murat Karaali, Boðazkale: Turabi Ahýska, Dodurga: Metin Elma, Ýskilip: Ýsmail Öztuna, Kargý: Yahya Devrez, Laçin: Ferhat Döngel, Mecitözü: Mustafa Karapapak, Oðuzlar: Rýdvan Beceren, Ortaköy: Çaðatay Karslýoðlu, Osmancýk: Osman Tavlý, Sungurlu: Ahmet Koçak, Uðurludað: Battal Sak." Kubilay Kaan YÜCEL

10 Nuhut'tan Türk Ýþ'e ziyaret Çorum'da yaþayan Ordulular buluþtu Çorum'daki Ordulular geleneksel hale getirdikleri buluþma etkinliðinin.'sünü Vadi Restoran da gerçekleþtirdi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, dördüncüsü gerçekleþtirilen.ordulular Buluþmasý'na katýldý. "Böylesine güzel dost meclisinde sizinle buluþmaktan mutluyum" diyen Muzaffer Külcü Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Çorum da hemþehri dayanýþmasýný en güzel þekilde düzenleyen komiteyi ve katýlýmlarýyla bu buluþmaya renk katan Ordulu kardeþlerimi kutluyorum" ifadelerini kullandý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Çorum ile Ordu ilinin kardeþ þehir olmasý için bugün burada bunun temelini atmýþ oluyoruz. Bu birlikteliði ve kardeþliði kurumsal olarak da seçimden sonra gerçekleþtirmiþ olacaðýz" dedi. Baþkan Külcü, "Çorum da yaþýyorsunuz, sizin buradaki varlýðýnýzdan çok mutluyuz. Burada Çorum kültürüne de alýþmýþ oluyorsunuz. Ama Ordu'ya ait gelenek, görenek, örf ve adetlerini de yaþatmanýzý, evlatlarýnýza özellikle öðretmenizi sizlerden istirham ediyorum. Biz yedi bölgemizde 1 ilimizde tek düzen insanlar topluluðu deðiliz. Horon da bizim, halay da bizim, türküsü de bizim, þarkýsý da bizim. Bu coðrafyada yaþayan milyon insanýmýzýn tüm farklýlýklarýyla yaþamasýný ele almamýz lazým. Bir asker ve polis üniformasý gibi her olaya ayný þekilde tepkiler veren, sadece tek tip sevinen veya üzülen insan topluðu deðiliz. Biz onun için farklýlýklarýmýzý yaþatarak zenginleþe bileceðimizi ve kültürümüzü geliþtireceðimizi hep aklýmýzda tutalým ve evlatlarýmýza tavsiye edelim. Çünkü ülkemizi emanet edeceðimiz yavrularýmýza bunlarý öðretmemiz geleceðimiz acýsýndan önemlidir" þeklinde kaydetti. "5 yýl önce yapýlan seçimde milletimiz deðerlendirmesini yaptý ve emaneti bizlere teslim etti" diyen Külcü, "Bizlerde bu emaneti 5 yýl boyunca korumaya gayret ettik. Baþladýðýmýz günden bugüne kadar mesai mefhumu gözetmeden çalýþtýk. Belediyemizin ýþýklarý asla saat 5'te sönmedi. Gün oldu gece saat sekizlere kadar çalýþtýk, gün oldu gece saat 'lara kadar çalýþtýk. Çünkü bize bir þey öðretildi. O gün bir iþin ihmalinden, yavaþ Turhan Candan çalýþmandan az gayretinden dolayý bitmeyen iþi, gece rüyanda görmedin ise sen o iþin dertlisi deðilsin dediler. Biz öyle öðrendik öyle çalýþtýk. Onun içinde iþimizi yarým býrakmamaya gayret ettik. Allah'a þükürler olsun ki 5 yýlýn sonuna geldiðimiz de karþýmýza deðiþen, güzelleþen bir Çorum fotoðrafý çýktý. Her doðan güneþin daha güzel bir Çorum üzerine doðduðu bir 5 yýlý geri de býraktýk. Emanetinizi zayi etmedik. Þimdi bir kez daha sizlerin terazisine çýkýyoruz. Milletin vicdaný en hassas terazidir. Asla þaþmaz. Peygamber Efendimiz de "Ümmet yanlýþta ittifak etmez" der. Sizlerden bizi ve ekibimizi bir 5 yýl daha görevlendirmenizi istirham ediyoruz. Desteklerinizi, dualarýnýzý bekliyoruz" þeklinde kaydetti. Külcü, "Ýyi bir belediyecilik Ordu için yapýlmýyor. Ordu da tüm tanýdýklarýnýza söyleyin Ordu'yu AK Parti belediyeciliði ile tanýþtýrsýnlar. Hizmeti görsünler. Türkiye'nin 1 ilinde AK Parti belediyeciliði öncesi ve sonrasý diye bakýn herkesin söyleyeceði evet dün baþka bir þehir vardý bugün baþka bir þehir var diyor" dedi. Platform adýna selamlama konuþmasý yapan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, "Ordulular buluþmasýnýn bu yýl dördüncünü gerçekleþtiriyoruz. Etkinliði gerçekleþtirmekten dolayý Ordulu olarak gurur duyuyoruz. Çünkü bu þehirde yaþayýp da bizim gibi bir buluþma gerçekleþtiren bir þehir yok. Bu yüzden katký veren arkadaþlarýmýza gerçekten çok teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý. Candan, " Bizler burada sizlerle iki kez hemþeriyiz birincisi Ordu'da doðduk Orduluyuz ikincisi Çorum'da yaþýyoruz birde Çorum'da yaþamaktan kaynaklanan hemþehriliðimiz var. Çorum'da 00'nin üstünde Ordu'lu var ve oldukça etkili noktalarda temsil ediliyoruz. Bu þehirde hayatý kolaylaþtýrma adýna elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye söyledi. Çorum da yaþayan Ordulularýn yoðun ilgi gösterdiði programda, Geleneksel Ordu yemekleri ikram edilirken, Ordulu yerel sanatçýnýn seslendirdiði Çorum ve Ordu türküleri Ordulular eþlik etti. Haber Servisi CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve Belediye Meclis üyesi adaylarý ile birlikte Türk Ýþ Ýl Temsilcisi Sefer Kahraman'ý ziyaret ettiler. Ziyarette Çorum'un gelecek 5 yýlýný yönetecek olan kadrolarýn seçileceði 30 Mart yerel seçimlerinde CHP'ye, Kenan Nuhut'a ve Meclis üyesi adaylarýna baþarýlar dileyen Sefer Kahraman, demokratik bir ortamda seçimlerin gerçekleþmesi temennisinde bulundu. Bir belediye baþkanýnýn her ne kadar siyasi bir kimliðe sahip olsa da halkýn ve iþçilerin menfaatlerini gözettiði takdirde her zaman o belediye baþkanýnýn yanýnda yer alacaklarýný söyleyen Kahraman, menfaatleri koruyan siyasi iradeye yardýmcý olacaklarýný dile getirdi. Aþýna, iþine, emeðine saygý duymayan siyasi bir iradeye kendilerinin de saygý duymayacaklarýný belirten Kahraman, demokrasinin özünün de bu olmasý gerektiðini söyledi. Ziyarette açýklamalarda bulunan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, yerel seçimlerde her ne kadar partiye bakýlsa da dikkate alýnanýn aday olduðunun altýný çizdi. Yerel seçimlerde aday olan belediye baþkan adayýnýn, projelerine ve geçmiþine bakýlarak þaibesinin olup olmadýðýna da bakýlmasý gerektiðini söyleyen Atlas, CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut'un seçimi kazanacaðýndan þüphelerinin olmadýðýný söyledi. Seçildikten sonra da Kenan Nuhut'un parti rozetini çýkartarak tüm Çorum'un belediye baþkaný olacaðýný dile getiren Atlas, 31 Mart tarihinden itibaren tüm Çorum'un þeffaf bir belediyeye kavuþacaðýný, kapalý kapýlar ardýnda gizli konuþmalarýn olmayacaðýný söyledi. Ziyarette açýklamalarda bulunan CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut ise, kendilerini kabul eden Türk Ýþ'in çalýþmalarýna güç kattýðýna deðinerek, belediye baþkan adayý olmaya karar verdiklerinde hak etmediði halde yaþanabilir þehirlerarasýnda 51. Sýrada olan Çorum'u ilk sýralara taþýmak olduðunu söyledi. Geçmiþle gelecek arasýndaki teknolojiyi çalýþtýrarak Çorumu çaðdaþ ve marka kent haline getirmek için herkesle istiþare ederek baþarabilecekleri ümidiyle yola çýktýklarýný söyleyen Kenan Nuhut, Çorum'da bir ötekileþtirme olduðunu Yaradan'dan ötürü yaratýlaný sevmek gerektiðini dile getirdi. 30 Mart'ta seçildikleri takdirde bu ötekileþtirmeye son vererek herkesin kucaklaþtýðý, el ele tutuþtuðu o özlenen Çorum'u oluþturacaklarýný ifade eden Kenan Nuhut, kendilerinin ne iþçiyi, ne esnafý ne de insaný incitmeyeceklerini ve belediyenin kapýlarýný herkese açacaklarýný kaydetti. Cumartesi ve Pazar günleri de açýk olan bir belediye ile insan odaklý hizmet sunacaklarýný ifade eden Nuhut, hiç kimsenin probleminin olmadýðý, yaþlýnýn, iþçisin, emeklinin, engelli vatandaþlarýn, þehit ailelerinin sorunlarýnýn tamamýnýn çözüldüðü bir belediyecilik anlayýþý ile hizmet edeceklerini vurguladý. Haber Servisi "Baþkan olursam nikahýnýzý kýyacaðým" TÜTEV'den Mahmut Alparslan'a tebrik CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ile birlikte Hakan Deveci ile Duru Akkollu'nun niþan yüzüðünü taktý. CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ile birlikte Cumartesi günü katýldýklarý Hakan Deveci ile Duru Akkollu'nun niþan töreninde çiftin niþan yüzüklerini taktý. Niþan töreninde çifte mutluluklar dileyen Kenan Nuhut "En kutsal müessese olan evliliðe yönelik atýlan bu ilk adýmda Hakan ve Duru kardeþimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Buradan kendilerine bir söz vermek istiyorum. Belediye Baþkaný seçildiðimde nikâhýnýzý bizzat ben kýyacaðým" þeklinde konuþtu. Haber Servisi Büro Emekçileri Sendikasý. Olaðan Genel Kurulunu Toplantýsý geçtiðimiz hafta sonu cumartesi günü gerçekleþti. Tek listenin çýktýðý genel kurulda Ertuðrul Alper tekrar Þube Baþkanlýðý'na seçilirken, yönetim kurulu ise Beyhan Gülcihan, Aydýn Genç, Deniz Güner, Emrah Azapçý, Murat Akpýnar ve Mustafa Yüzgeç'ten oluþtu. Üst kurul delegeliðine ise Beyhan Gülcihan, Ertuðrul Alper, Mustafa Yüzgeç ve Uður Ovacýk seçildi. Büro Emekçileri Sendikasý (BES) Genel Baþkaný Ahmet Keskin, kamu çalýþanlarýnýn yaprak kýmýldamayan, 'memurun sendika mý olur' denilen, 12 Eylül'ün baskýcý politikalarýnýn artarak devam ettiði dönemlerde birer birer sendikalarýný kurarak mücadeleye baþladýðýný belirtti. Ahmet Keskin Türkiye Teknik Elemanlarý (TÜTEV) Vakfý Türk Eðitim Sen'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.tütev Baþkaný Murat Ertürk ve yönetim kurulu üyeleri Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Baþkaný Mahmut Alparslan'ý göreve yeniden seçilmesinden dolayý tebrik ettiler. Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitm Sen Ýl Baþkaný Baþkaný Baþkaný Mahmut Alparslan ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek TÜTEV yönetimine teþekkür etti. Bahadýr YÜCEL BES'te Ertuðrul Alper güven tazeledi Ertuðrul Alper O günlerde 'memurun sendikasý mý olur' diyerek, kamu çalýþanlarýnýn sendikal mücadelesine katýlmayan ve engellemeye çalýþanlarýn bugün 'sendikacý' olduðunu kaydeden Keskin, "Biz ise þimdi vatan haini, terörist olduk" dedi. Büro Emekçileri Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Ertuðrul Alper, "Geçtiðimiz dönemde, genelde kamu emekçilerinin özelde büro emekçilerinin örgütlü mücadelesinde öne çýkan baþlýklar; çeþitli bahanelerle yapýlan keyfi gözaltý ve tutuklamalar, barýþ (çözüm) süreci ve akil adamlar tartýþmasý, eþit iþe eþit ücret talebi, ayný iþi yapanlar arasýndaki ücret eþitsizliði ve uzman olan olmayan ayrýmcýlýðý, sayýlý KHK ile ortaya çýkan gelir azalmasý, emeklilik haklarýnda yaþanan eþitsizlikler ve sorunlar, iþ ve istihdam güvencesinde yaþanan belirsizlikler ve sorunlar, genel rotasyon, kadroya alýnan iþ ve meslek danýþmanlarýnýn ücretlerinin düþürülmesi, 2013 Aðustos ayýnda yapýlan hükümet ve yandaþ sendika Memur-Sen ile yapýlan toplu sözleþme ve sonuçlarý ile eðitim, saðlýk, Suriye savaþý, gezi parký direniþi, 1 aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonlarý, çalýþma yaþamýndaki deðiþimler, HSYK'nýn yapýsýndaki önemli deðiþiklikler ile intemet ve dinlemeler hakkýndaki düzenlemelerle birlikte daha bir çok alanda yapýlan düzenlemeler þeklinde özetlenebilir" þeklinde konuþtu. Kubilay Kaan YÜCEL

11 SPOR 11 Ýskilip'ten beklenmedik skor 3-1 Çorumspor evinde NEVÞEHÝRSPOR: 3 ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR: 1 SAHA : Nevþehir Gazi. HAKEMLER : Saddam Doðu Yýlmaz, Ozan Andaç Görül, Serhat, Þaban Ekmekçi. NEVÞEHÝR GENÇLÝKSPOR : Emrah, Serhat, Akif, Mehmet Solak, Cihan, Toygar, Gürkan, Ahmet Keleþ, Bülent, Evren, Anýl (Makanaþvili). ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR : Ýbrahim, Sadýk, Tuncay, Eray, Muhammed, Salih Saðýr (Aydýn), Salih Yaramýþ, M. Sercan (Enes), Emre Can, Burak (Sefa), Mustafa. KIRMIZI KART: 3. dak. Muhammed (Ýskilip Belediyespor). GOLLER: 22. dak. Bülent, 3. dak. Anýl, 90. dak. Makanaþvili (Nevþehir Gençlikspor), 5. dak. Sefa (Ýskilip Belediyespor). farký kaybetti 1- ÇORUMSPOR: 1 SÝNCAN BELEDÝYESPOR: SAHA: Dr Turhan Kýlýçcýoðlu HAKEMLER: Mustafa Savaþ, Mümtaz Yýlmaz, Mehmet Dokumacý ÇORUMSPOR: Akýn *, M.Ali *, Envercan *, Moubarak *, Orhan **, Batuhan * (Hüseyin dk. *), Veli *, Dinçer * (Ümit dk. *), Arif * (Taha dk. 5?), Yusuf *, Serdar * AKSARAY BELEDÝYESPOR: Seyfettin **, Ýbrahim * (Arifcan dk. 0 **), Gökhan **, Ýbrahim Gümüþ **, Yunus **, Naci ** (Onur dk. 59 *), Ahmet **, Adem **, Orçun ** (Emre dk. 3?), Ýsmail***, Osman ** SARI KARTLAR: Moubarak, Hüseyin (Çorumspor) KIRMIZI KART: Moubarak dk. 1 (Çorumspor) GOLLER: dk. 1 Arifcan, dk. Orçun, dk. 5 Ýsmail, dk. Onur (Aksaray Belediyespor), dk. 90 Orhan (Çorumspor) Kenan Nuhut ve Atlas tribünlerden büyük alkýþ aldý Yarým asýrlýk Ýtalyan Ýsvea Türk banyolarýnda Ýtalya'nýn en önemli vitrifiye seramik ve banyo ürünleri markalarýndan olan ÝSVEA, Türk tüketicisiyle buluþtu. 2 Þubat Cuma günü Unicera Fuarýndaki Isvea standýnda gerçekleþtirilen tanýþma kokteyline sektör temsilcileri ve seçkin bir davetli topluluðu katýldý. Sunuculuðunu kendisi de Ýtalyan asýllý olan ünlü radyocu Bay J'nin yaptýðý kokteyl programý, 2013 yýlýnda Isvea'yý satýn alan Ece Holding'in Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz'in ev sahipliðinde gerçekleþtirildi. Bay J'nin espirileriyle renk kattýðý programda markanýn Ýtalyan tasarýmcýlarýndan Ettore Giordano ve Isvea Italya Ülke Müdürü Allessio Scacaroni de birer konuþma yaptý. -"HEDEFÝMÝZ 5 YILDA LÜKS BANYO SEGMENTÝNDEN YÜZDE 15 PAY ALMAK"- Erdem Çenesiz konuþmasýnda Isvea markasýnýn Türk giriþimciliði ve yaratýcýlýðýnýn Ýtalyan tasarýmýnýn ve fonksiyonelliðiyle buluþtuðu nokta olduðunu belirterek "Isvea Eurasia A.Þ. ile Türkiye ve uluslararasý alanda çok hýzlý bir büyümeye þahit olacaðýz. Türkiye Hedefimiz 5 yýl içinde lüks banyo segmentinden yüzde 15 pay almak" dedi. Isvea'nýn banyo dolaplarýndan vitrifiyeye tüm ürünlerinde yenilikçi tasarýmlarýyla þýk, teknolojik, her alana uygulanabilir ve en önemlisi çevreci bir yaklaþýmla "tüm tüketici beklentilerini bir sepette topladýðýný" söyleyen Çenesiz, "Ürünlerimiz müþteriye bu anlamda çok geniþ bir hareket alaný ve farklý seçenekler sunuyor" diyerek Isvea ürünlerinde tasarým, iþlevsellik ve þýklýk ile birlikte çevreye duyarlýlýðý merkeze oturttuklarýný belirtti. Erdem Çenesiz Isvea' nýn baþarýlý olmasý için en büyük etkenlerden birinin müþteriler ve iþ ortaklarý olduðunu söyleyen Çenesiz konuþmasýný "Sizlere güvenerek böylesine önemli bir geliþmeyi ortaya koyduk ve sizlerle bu çabalarýn sonucunu birlikte alacaðýmýzý biliyoruz." diyerek ve konuklara teþekkür ederek bitirdi. -ÝTALYANLARDAN TÜRKÝYE ÖVGÜSÜ- Isvea Ýtalya Ülke Müdürü Allessio Scacaroni ise yaptýðý konuþmada "Bu kadar kýsa bir sürede yeniden yapýlanmak sanýrým Türk þirketlerinin ne derece hýzlý çalýþtýðýný gösteriyor. Bugün ÝSVEA ya baktýðýmda büyük bir atýlým görüyorum" diyerek ÝSVEA' nýn geçmiþinde olan Bölgesel Amatör Lig. Grupta yer alan Çorumspor, ligin 20. Hafta maçýnda sahasýnda Aksaray Belediyespor'u aðýrladý. Ýlk yarýda baskýlý görünen Çorumspor aradýðý golü bir türlü bulamadý. Kýrmýzý siyahlýlar ikinci yarýda konuk takýmýn peþi peþine gelen gollerine engel olamayýnca sahadan farklý maðlubiyetle ayrýlmak zorunda kaldý. Pazar günü Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda oynanan karþýlaþmayý CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve partililer Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak ile birlikte protokol tribününde maçý izleyerek Çorumspor'a deste verirken kýrmýzý siyahlý taraftarlardan da alkýþ aldý. Çorumspor taraftarý maç öncesinde ve maç sonunda Aksaray Belediyespor tribünlere çaðýrarak alkýþlayarak uðurladý. Centilmenlik gösterileri arasýnda baþlayan maçýn ilk yarýsýnda baskýlý oynayan kýrmýzý siyahlýlar Serdar ile gol pozisyonlarýna girmesine raðmen aradýðý golü bulamadý. Ýlk yarý 0-0 sona erdi. Ýkinci yarýda herkes Çorumspor'dan gol beklerken, art arda golleri bulan taraf konuk ekip oldu. Çorumspor evinde oynadýðý bir maçtan daha sahadan boynu bükük ayrýlýrken, kýrmýzý siyahlýlar kümede kalma umudunu gün geçtikçe azaltmaya baþladý. Bu sonuçla beraber Çorumspor 11 puanda kalýrken, deplasmanda Nevþehirspor'a 3-1 yenilen Ýskilip Beldiyespor'da haftayý 11 puanda kapattý. MAÇTAN DAKÝKALAR 12. Dakika: Çorumspor oyuna baskýlý baþladý. Batuhan'ýn ara pasýnda çaprazdan ceza alnýna giren Serdar'ýn vuruþunu kaleci ayaklarý ile önledi. 31. Dakika: Çorumspor'un ani geliþen ataðýnda yine Serdar'ýn çýkardýðý topa Batuhan vurdu yandan aut. 5+1 Dakika: Sað kanattan geliþen atakta Serdar ilk pozisyona benzer pozisyonda çaprazdan vurdu top uzak direk dibinden auta çýktý. Ýlk yarý 0-0 sona erdi. ÝKÝNCÝ YARI 0 Dakika: Konuk takým ataðýnda kullanýlan serbest vuruþta Osman kafayý vurdu, Akýn kornere çeldi. 1. Dakika(GOL): Savunmadan atýlan uzun topu Orçun kafayla Çorumspor savunmasýnýn arkasýna aþýrttý. Topa hareketlenen Arif Can kaleci Akýn ile baþ baþa kaldýðý anda topu aðlara gönderdi Dakika: Çorumspor Moubarak'ýn çift sarý karttan kýrmýzý kart görmesi ile kiþi kaldý.. Dakika(GOL): Konuk takýmýn sol kanattan geliþtirdiði atakta ceza alný içinde topla buluþan Orçun uzak direðe plasesini yaptý top ikinci kez aðlarýmýzda Dakika(GOL): Aksaray ataðýnda kaptan Ýsmail þýk çalýmlarla ceza alanýna girdiðinde vurdu 0-3. Dakika: Çorumspor savunmasýný az adamla yakalan konuk takýmda oyuna hakim olduðu bu dakikada bu kez Onur yerden vurdu top dördüncü kez aðlarýmýzda Dakika(GOL): Çorumspor ataðýnda ceza alaný üzerinde kazanýlan serbest vuruþta Orhan plase ile topu kalecinin solundan aðlara gönderdi 1- ADNAN YALÇIN kalite ve tasarým kültürü yeni dönemde de markanýn en büyük gücü olacaðýný düþündüðünü söyledi ve. "Ece Holding'in hýzý ve hizmet kültürü ise çarpan etkisi yapacak. Þunu size açýk yüreklilikle söyleyebilirim, Türkiye pazarýna Ýtalyan tarzýný taþýyan ÝSVEA, artýk Ýtalya'da da eskisinden çok daha güçlü bir hale geldi" dedi. -"TÜRKLER ISVEA'YI GLOBAL MARKA YAPACAK"- Isvea'nýn Ýtalyan tasarýmcýlarýndan Ettore Giordano da Isvea'nýn 50 yýlý aþkýn süredir Ýtalya pazarýnýn önde gelen, kendi alanýnda bilinen markalarýndan olduðunu belirterek "Önemli bir Türk grubu tarafýndan satýn alýnmasýyla global bir marka olma yolunda hýzla ilerleyeceðine inanýyorum"þeklinde kaydetti. Kokteyl programýnýn sunuculuðunu üstlenen ünlü radyocu Bay J de gerçek isminin Jerfi Benveniste olduðunu söyleyerek "Isvea týpký benim gibi Ýtalyan ama ayný zamanda da Türk, sanýrým Ýtalyan tarzý ile Türk zekasý birleþince ortaya baþarý çýkýyor" dedi. Konuþmalarýn ardýndan yabancý ve Türk konuklar için Isvea ürünlerinin tanýtýldýðý bir tur düzenlendi. Tura standda bulunan klasik müzik dörtlüsünün icra ettiði Ýtalyan temalý þarkýlar eþlik etti. -STANDIN I CLEARÝNG- Standýn yýldýzý ise B+ serisinde uygulanmaya baþlanan ve banyolardaki hijyen standardýný zirveye taþýyan CleaRing teknolojisi oldu. CleaRing teknolojisi hazne içi kanalýnýn kaldýrýlmasýyla uygulanýyor. Böylece temizlik esnasýnda kör nokta kalmadýðý için maksimum hijyen saðlar hale gelen klozetler, temizlik suyunu da az kullanarak hijyenin yaný sýra su tasarruf da saðlýyor. Ýsvea'nýn patentli teknolojisi olan CleaRing in Pazar payýný hýzla artýracaðý öngörülmekte. Isvea'nýn tasarým ve iþlevselliði estetikle buluþturan vitrifiye ve mobilya serileri 2. Unicera Fuar'ý boyunca TÜYAP salon 2'de bulunan 215 numaralý Isvea standýnda görülebilir. Haber Servisi Amatör Futbol sezonunda Ýlimizde U15 Ligi Þampiyonu olan Çorum Belediyespor 13-1 Mart 201 Tarihleri arasýnda Amasya'da oynanacak olan Nýke Premier Cup U15 Türkiye Þampiyonasýnda mücadele edecek. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan'dan alýnan bilgilere göre, Amasya Grubundaki temsilcimizin rakipleri ise Kýrþehir, Çankýrý, Tokat, Yozgat ve Giresun temsilcileri olacak. Türkiye Belediyespor U15 Amasya grubunda Futbol Federasyonu'nun koordinatörlüðünde TASKK, TÜFAD, ve Nike'nin iþbirliðiyle düzenlenecek Þampiyonanýn 1.Kademesi 'þar takýmlý 1 grupta 13-1 Mart 201 tarihlerinde, 'er takýmla grupta 1-1 Mart 201 tarihlerinde oynanacak. Müsabakalar Ýstanbul, Edirne, Çanakkale, Bursa, Kütahya, Manisa, Sakarya, Muðla, Denizli, Adana, Kahramanmaraþ, Elazýð, Diyarbakýr, Muþ, Aksaray, Bolu, Kastamonu, Amasya, Giresun ve Gümüþhane illeri olmak üzere 20 grup merkezinde 112 takýmýn katýlýmýyla oynanacak. Ýkinci Kademe müsabakalarý grup birincisi olan 20 takýmýn katýlýmýyla Mart 201 tarihlerinde final müsabakalarý ise ikinci kademede grup birincisi olan takýmýn katýlýmýyla -5 Nisan 201 tarihlerinde oynanacak. Nike Premier Cup U15 Türkiye Þampiyonasýnda final oynayan 2 takým ile FGD tarafýndan organize edilen Coca-Cola U15 Bölgesel Lig'lerden gelecek 2 takým olmak üzere toplam takýmýn katýlacaðý Süper Final müsabakalarý Nisan 201 tarihlerinde Ýstanbul'da oynanacak. Bu organizasyonda birinci olan takým Mayýs 201 tarihlerinde Avusturya'da düzenlenecek Avrupa Þampiyonasýna katýlmaya hak kazanacak. SPOR SERVÝSÝ AMATÖR KÜMEDE TOPLU SONUÇLAR Çorum Amatör Küme'de hafta sonunda oynanan karþýlaþmalarda þu sonuçlar alýndý. Amatör Küme Büyükler Ligi: Play-Off Maçý Alaca Belediyespor-Eti Lisesi Amatör Küme Maçlarý Gençlerbirliði-Mecitözüspor 2- Kültürspor-Oðuzlar Belediyespor -3 Düvenci Belediyespor-Kargý Gücüspor 1-3 U19 Ligi: Çorumspor-Gençlerbirliðispor 2-1 Belediyespor-Eti Lisesi 1-2 Kültürspor-Ýl Özel Ýdarespor 1-3 U1 Ligi: Gençlik Çepnispor-Çorumspor 0-11 M.Sinan Gençlikspor-Belediyespor 0-2 Ýl Özel Ýdarespor-Gençlerbirliðispor 0-2 Alaca Belediyespor-Kültürspor 3- Spor Servisi ÇÖZDEBÝR STS'ye ilgi yüksek oldu ÇÖZDEBÝR Baþkaný Hüseyin Çetin, eðitim öðretim dönemine yönelik Mart tarihlerinde yapýlan Çorum geneli ÇÖZDEBÝR Seviye Tespit Sýnavýna öðrencilerin büyük ilgi gösterdiðini dile getirdi. Sýnavýn herkese açýk yapýldýðýný anlatan Çetin, yoðun ilginin kendilerini memnun ettiðini söyledi. ÇÖZDEBÝR Baþkaný Hüseyin Çetin, ÇÖZDEBÝR'in çatýsý altýnda üye dershanelerinde (AHÝ FEM, ANAFEN, BÝL, DEMER-BÝREY, FÝNAL, SEVÝYE) katýlýmýyla gerçekleþen ilköðretim sýnýflar ve lise sýnýflara seansta gerçekleþtirdikleri sýnavda geçen seneye göre rekor düzeyde bir katýlýmýn yaþandýðýný kaydetti. Çetin, katýlýmýn yoðun olmasý sebebiyle birçok öðrenciyi dershanelerin kütüphanelerinde sýnava aldýklarýný vurguladý. Katýlýmýn Çorum'daki öðrenci ve velilerin eðitime gösterdiði teveccühü ortaya koyduðuna dikkat çeken Çetin, "Bu teveccühten çok memnunuz. Bugün on binlerce öðrenci dershanelere akýn etti" dedi. Ülkenin eðitim ve öðretimine destek vermek dýþýnda hiçbir amaç gütmediklerini belirten Çetin, bundan sonra da farklý davranmayacaklarýný dile getirdi. Çetin, "Eðitim ve öðretimin her türlü siyasi deðerlendirmenin dýþýnda olduðunu geçen yýldan fazla baþvuru yapýlarak on binlerce öðrenci sýnava girdi. Bunun için de eðitim ve öðretimin partiler üstü milli bir politika olarak görülmesi temel isteðimizdir. Çünkü bu sýnavlara öðrencilerin giriþ amacý bir yýl sonraki dershaneye kayýt olmak ve indirim kazanmaktýr. Velilerimiz ve öðrencilerle görüþmelerde dershanelerin olmazsa olmaz bir ihtiyaç olduðu görüþleri yansýdý. Kayýtlarda da ayný ilginin olmasýný bekliyoruz. Tek isteðimiz öðrencilerimizin baþarýlý olup vatana millete faydalý olmasýdýr" þeklinde konuþtu.çetin, "ÇÖZDEBÝR olarak bu sýnavlarda öðrencinin baþarý durumuna göre % ile %0 arasýnda indirimler yapýyoruz. Ýlkokul 3.sýnýftan baþlayýp lise 12. Sýnýfa kadar sýnava giren tüm öðrencilerimizin ÇÖZDEBÝR baþarý burslarýndan yararlanacaklardýr. Bu baþarý burslarý ÇÖZDEBÝR'e üye dershanelerin hepsinde geçerlidir. Öðrencilerimiz Seviye Tespit Sýnavý cevap anahtarlarýný 0 Mart 201 tarihinden itibaren, sýnav sonuçlarýný da 0 Mart 201 tarihinden itibaren ÇÖZDE- BÝR internet adresi adresinden öðrenebilirler" diye belirtti. Çetin, eðitim öðretim erken kayýt döneminin 0 Mart - 25 Mart tarihleri arasýnda geçerli olduðunu, erken kayýt avantajlarý ve fýrsatlarý için tüm öðrenci ve velileri kayýtlar için kurumlara beklediðini söyledi. Çorum'da eðitimli ve baþarýlý bir nesil yetiþtirmeyi amaçladýklarýný belirten Çetin sözlerine þöyle devam etti: "Baþarýlý nesiller yetiþtirmek için hiçbir etkinlikten kaçýnmadan onlara tüm gücümüzle istedikleri baþarýya ulaþtýrmak için çalýþýyoruz. Çorumun aydýnlýk geleceði için eðitimli, baþarýlý nesilleri yetiþtirmeye ve bu ýþýðý sonuna kadar parlak tutmaya hazýrýz." Haber Servisi

12 Sakaryaspor hafta sonra puan çýkardý! Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, deplasmanda karþýlaþtýðý Çýksalýnsporla 1-1 berabere kalarak, haftalýk maðlubiyet serisini bozdu.en son sahasýnda Çorum Belediyespor'a maðlup olan yeþil-siyahlý ekip, sonraki iki maçtan da galibiyet alamadý. Kümede kalma mücadelesi veren en yakýn rakibiyle arasýnda puan fark bulunan Sakaryaspor, Çýksalýnsporla 1-1 berabere kalarak puanýný 22'ye çýkarttý ve konumunu korudu. Yeþil-siyahlý ekip, gelecek hafta Elibol Sandýklýspor'u aðýrlayacak. Çorum Belediyespor haftalardýr kötü futboluna önlem alamayýnca Elibol Sandýklýspor deplasmanýnda en aðýr yenilgisini aldýkarþýlaþmanýn 2. Dakikasýnda Belediyespor'un Ýmamla kazandýðý iptal edilirken, iptal edilen gol maçýn gidiþatýna kýrmýzý siyahlýlar adýna olumsuz etki etti. Belediyespor, Sandýk'lý dan çýkamadý -0 SANDIKLISPOR: ÇORUM BELEDÝYESPOR: 0 STAD: Sandýklý Ýlçe Stadý HAKEMLER: Mehmet Kaftancý **, Berkan Püsküller **, Mustafa Akkuþ ** SANDIKLISPOR: Oðuzhan ***, Resul ***, Yusuf ***, Samet *(Dk Çaðrý **), Erkut ***, Umut ***, Mustafa ***, Murat ***(Dk 9 Seyithan *), Halil Ýbrahim ****( Dk Emircan), Kayhan ***, Mehmet *** ÇORUM BELEDÝYESPOR: Çaðrý *, Yakup *(Dk Murat *),Ýmam *, Buðra *, Murathan *, Nedim *, Furkan *, Oðuzhan Yalçýn *, M. Akif *(Dk Gökhan*), Ender *(Dk Dk 5 Kývanç *), Emir * GOLLER: Dk 19, 3 ve H. Ýbrahim, Dk 30 Umut(Elibol Sandýklýspor) SARI KARTLAR: H. Ýbrahim, Samet(Sandýklýspor), Akif, Murathan, Ýmam, Ender, Buðra(Belediyespor) Belediyespor kafilesi Afyon Valisini ziyaret etti Baþkan Gül ve Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan Vali Balkanlýoðlu na forma hediye etti. Çorum Belediyespor kafilesi, Afyon Valisi Çorumlu Ýrfan Balkanlýoðlu'nu ziyaret etti. Valilik makamýnda gerçekleþtirilen ziyarette Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Vali Balkanlýoðlu'nu Elibol Sandýklýspor-Çorum Belediyespor maçýna davet etti. Belediyespor kafilesi adýna görüþlerini dile getiren Belediyespor baþkaný Zeki Gül, Vali Ýrfan Balkanlýoðlu'na kendilerine gösterdiði ilgi alakadan dolayý teþekkür etti. SPOR SERVÝSÝ Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta þampiyon iddiasýný sürdürmek isteyen Çorum Belediyespor,. Hafta maçýnda zorlu Sandýklý deplasmanýndan aldýðý aðýr yenilgi ile döndü -0. Puan kaybýnda bir anda ligdeki dengelerin deðiþeceði bir maça çýkan Belediyespor, ilk yarýda Çorum'da da yenildiði rakibi önünde -0'lýk bir yenilgiyle aðýr bir yara aldý. Maça iyi baþlayan evsahibi Elibol Sandýklýspor ilk yarýyý Halil Ýbrahim'im 19. ve 3. Dakikalarda ve Umut'un 30. Dakikada attýðý gollerle 3-0 önde kapatýrken ikinci yarýda bir gol daha bulan Sandýklý ekibi maçý -0 kazandý. Geçtiðimiz hafta Sakaryaspor galibiyeti ile puanýný 39'a yükselten Çorum Belediyespor ikinci sýrada girdiði haftayý Elibol Sandýklýspor karþýsýnda aldýðý maðlubiyetle beþinci sýraya gerileyerek kapattý MAÇTAN DAKÝKALAR. Dakika: Elibol Sandýklýspor ataðýnda Serkan sert vurdu kaleci Çaðrýcan son anda köþeden topa sahip oldu.. Dakika: Erkan'ýn ortasýnda Umut kafayý y vurdu Çaðrýcan topu köþeden kornere çeldi. 19. Dakika(GOL): Elibol Sandýklýspor kontrataðýnda Muratcan sol kanattan ileri çýkan Halil Ýbrahim'in önüne güzel bir pas attý kaleci Çaðrýcan açýyý kapatmak için üzerine çýkýnca aþýrtma bir vuruþla topu üstten Belediyespor aðlarýna göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi. 2. Dakika: Hakem Belediyespor'un golünü saymadý. Sað kanattan kazanýlan korner atýþýný Murathan ortaladý ön direkte Emir aþýrdý arka direkte Ýmam topu direk dibinden aðlara gönderdi ancak maçýn hakemi faul gerekçesiyle golü iptal etti. 30. Dakika(GOL): Sað kanattan Halil topla hareketlendi ceza sahasýna girmeden yerden ortaya çýkardýðý topa Umut penaltý noktasý üzerinde topun geliþine ayak içiyle yerden köþeye plaseledi Dakika(GOL): Yaklaþýk 25 metreden kazanýlan frikik atýþýný Halil Ýbrahim güzel bir vuruþla aðlara gönderdi. 3-0 Ýlk yarýda bu gollerle ev sahibi Elibol Sandýklýspor'un 3-0 üstünlüðü ile sona erdi. ÝKÝNCÝ YARI 1. Dakika: Sandýklýspor'un kazandýðý faul atýþýnda Erkut vurdu top üstten auta gitti.. Dakika(GOL): Sol kanattan geliþen akýnda ceza sahasý yakýnýnda Halil Ýbrahim yine mükemmel bir vuruþla Çorum Belediyespor aðlarýna göndererek kendisinin üçüncü takýmýnýn dördüncü golünü attý Dakika: Belediyespor ataðýnda Murathan ceza sahasý içinde kaleci Oðuzhan ile karþý karþýya vuruþunda kaleci golü ayaklarý ile önledi. Toplu Sonuçlar DÜZYURTSPOR 1-1 ERZURUM BB ELAZIÐ BLD 0-1 ORHANGAZÝSPOR ELÝBOL SANDIKLI - 0 ÇORUM BLD ÇIKSALIN 1-1 SAKARYASPOR M. EVRENSEKÝ 2-1 DARICA G.BÝRLÝÐÝ MALTEPESPOR 0-1 HACETTEPE BURSA NÝLÜFER 2-1 BALÇOVA BLD ÜNYESPOR 0-1 BATMAN PETROL YENÝ AKSARAY 2-1 SANCAKTEPE BLD Takýmlar 1.DÜZYURTSPOR 2.M. EVRENSEKÝ 3.HACETTEPE SPOR.BATMAN PETROL 5.ÇORUM BLD.ELÝBOL SANDIKLI.DARICA G.BÝRLÝÐÝ.ERZURUM BB 9.SANCAKTEPE BLD.ORHANGAZÝSPOR 11.BURSA NÝLÜFER 12. YENÝ AKSARAY 13.MALTEPESPOR 1.BALÇOVA BLD 15.ÇIKSALIN 1.SAKARYASPOR 1.ÜNYESPOR 1.ELAZIÐ BLD Puan Durumu O G B M A Y AV P GELECEK HAFTA MAÇ PROGRAMI HACETTEPE - YENÝ AKSARAY SAKARYASPOR - ELÝBOL SANDIKLI ERZURUM BB - M. EVRENSEKÝ ORHANGAZÝSPOR - DÜZYURTSPOR BALÇOVA BLD - MALTEPESPOR BATMAN PETROL - BURSA NÝLÜFER ÇORUM BLD - ÜNYESPOR SANCAKTEPE BLD - ELAZIÐ BLD DARICA G.BÝRLÝÐÝ - ÇIKSALIN

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı