Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak'

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak'"

Transkript

1 Yeni Osmancýk Devlet Hastanesi hizmette SAYFA DA 0 KURUÞ Kenan Nuhut: En Büyük Projem, Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak' Daþdan'dan Adnan Türkoðlu'na ziyaret TE MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, meclis üyesi adaylarý ve MHP MYK Üyesi Hidayet Vahapoðlu ile eski Milletvekili Adnan Türkoðlu'nu ziyaret etti. Kenan Nuhut Nadir Yücel Tuðçe Nuhut Cemile Nuhut Röportaj - Nadir Yücel Fotoðraflar: Bahadýr Ömer Yücel " Kenan Nuhut Belediye baþkan adayý olmamýþ olsa eþi Cemile haným ile birlikte 1 Þubat 201 tarihinde Ümrede olacaklardý. Ümre programý Nisan 201 e ertelendi. Kenan Nuhut'un eþi Cemile haným eþi Kenan Nuhut için," Kenan Bey Tarým bakanlýðýnda 5 Bin kiþiden sorumlu Personel Genel Müdürü iken çeþitli yiyecek ve hediyeler gelirdi. Kenan bey ise bunlarý özellikle hizmetlilere ve odacýlara paylaþtýrýrdý. Biz çocuklarýmýza asla bilerek haram yedirmedik' dedi. Küçük kýzý Avukat Tuðçe ise," Babam dinlemeyi bilen, mutlaka orta yolu bulan uzlaþtýrmacý bir kiþiliktir. En önemli özelliði mutlaka Not almasý düzenli ve prensipli olmasýdýr" diyor. Çorumun en önemli sorunlarý Trafik, Kiþilere Özel Ýmar Uygulamasý ve Hava kirliðidir diyen Kenan Nuhut ise Çimento Fabrikasýný taþýyarak yerine Uydu Kent yapýlmasýný hedeflediklerini söyledi. Kenan Nuhut diðer yandan kendisini otelde kalýyor diye ucuz siyaset yapanlarýn Manipilasyonlar ile seçimin sonucunu deðiþtiremeyeceklerini ifade ederek Ailesi ile birlikte Ýmam Hatip Okulunun Güney tarafýnda Onur Apartmaný 1. Katta oturduðunu ifade etti. Kenan Nuhut Alevisi, Sünnisi, Çerkezi, Lazý Kürdü, tatarý, Muaciri ile Tüm Sivil toplum Örgütlerini içerisine alan Çorum'un adayý olduðunun altýný çizdi. Kenan Nuhut, kamuoyuna Mal varlýðýný da açýklayarak,' Çorum da Baba dan kalma 1 ev, Eþinin ailesinden kalma Ankara da 1 daire, Yine Kredi ile Ankara da alýnan 1 daire kendisinin 35 Bin Tl deðerinde Ford Focus marka araç, ayný zamanda Bakanlýkdan emekli eþi Cemile haným'ýn 15 Bin Tl deðerinde Polo marka araç. Dönüm Bað ve bunlarýn karþýlýðýnda 1 Bin Tl Kredi borcu olduðunu vurguladý. SAYFA 5 TE Çorum'da 201'te 31 bin rekolte bekleniyor DE Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, kuraklýðýn, Mart, Nisan, Mayýs yaðýþlarý mevsim normallerinde olsa bile buðdayda 2 ilde rekolteyi etkileyeceðini tahmin ettiklerini bildirdi. Aç Gözlü Ýnsanlarýn Sonu "Dünya'da Devlet kurma rekoru Türklerindir" Mehmet Çelik Cansuyu Gülsün Mert SAYFA DE Celal Bayar Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çelik, Türkler'in tarih boyunca irili-ufaklý 30 devlet kurduðunu, devlet kurma rekorunun Türklere ait olduðunu belirterek, "Ayný zamanda 30 tane de devlet yýktýk. Bu alanda da rekor sahibiyiz" dedi. 0 yýllýk tarihçi Mehmet Çelik... SAYFA TE BBP adaylarýný tanýttý Büyük Birlik Partisi (BBP) Çorum Ýl Baþkaný Erdal Özkan, BBP'ye verilen her oyun, milletin kendisine verilmiþ oy olduðunu belirterek, 30 Mart yerel seçimlerinde BBP'nin desteklenmesini istedi. Erdal Özkan, geçtiðimiz cumartesi günü Cevher Pasta Salonu'nda düzenlenen aday tanýtým toplantýsýnda "Ýmam Hatipler yasaklý günlerden çok iyi yerlere ulaþtý" yaptýðý konuþmada, 30 Mart seçimlerinin ülkenin geleceði açýsýndan büyük önem arzettiðini dile getirerek, "Bizim olduðumuz yerde ve yönetimlerde haksýzlýk, yolsuzluk ve adaletsizlik olmamýþtýr ve olmayacaktýr" dedi. Muzaffer Yýldýrým SAYFA 9 DA "Ukrayna'dan bize ne" diyenler olabilir ama olaya Türkiye ve dünya siyaseti açýsýndan bakýlýrsa hiç de "bize ne" olmadýðý anlaþýlacaktýr. Hele Rusya'nýn son Kýrým hamlesi bu noktada bize ýþýk tutmaktadýr. Ukrayna'da bir þeyler oldu ve öyle görülüyor ki etkileri artarak devam edecek. Aylarca sokaklarda eylemler yapýldý. Onlarca insanýn ölümüyle sonuçlanan bir isyan hareketi yaþandý. Nuhut'tan Türk Ýþ'e SAYFA SAYFA SAYFA Muzaffer 9 Yýldýrým'dan Muhasebe Haftasý mesajý KIRIM MESELESÝ HEM ÝÇ HEM DIÞ DENGELERÝ DEÐÝÞTÝRÝR ziyaret AHMET ÖLÇER TE TE DA DA

2 "Ölüm Öpücüðü" tiyatroseverlerle buluþacak 2 Belediye Meclisi bugün toplanacak Ýmsâk : 0:39 Güneþ : 0:05 Öðle : 11:59 Ýkindi : 15:0 Akþam : 1:2 Yatsý : 19:00 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 9. Hafta Çalýþýp da tevekkül etmek, bir yere çekilip ibâdet yapmaktan hayýrlýdýr. Abdullah bin Menâzil "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri HAYIRA ÇIKTI-2 Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun "Ölüm Öpücüðü" isimli oyunu Çorum'da tiyatroseverlerle buluþacak.simon Williams'ýn yazdýðý Þükran Yücel'in çevirdiði ve Tayfun Eraslan'ýn yönettiði iki perdelik oyun Mart Cuma saat 20.00'da Mart Cumartesi günü ise 1.00 ila saatleri arasýnda Çorum Devlet Tiyatrosunda sahnelenecek. Sahibinden 50 M2 Kiralýk Ýþ yeri AK Þemsettin Caddesi üzerinde No: 3 ( Kakaçlar Petrol yaný ) 2 Kat kullaným alanýna sahip ve deðiþik sektörel kullanýma müsait olan Toplam 50 Metrekare kapalý Ýþ yeri Sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden 00 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Oyunu konusu þöyle: Gizli Suçlar Soruþturma Masasý'nýn kriminal psikoloðu ile baþmüfettiþinin, Zoe Lang adýnda genç bir oyuncuyu kullanarak Cerrah adýndaki seri katili yakalamak istemesi üzerine kurulu olan oyun, Lang'ýn bu tehlikeli göreve ikna edilmesiyle baþlar. Serim niteliðindeki bu bölümü Lang'ýn, katil olduðu öne sürülen John Smith ile karþýlaþmasý ve operasyon sýrasýnda yalnýz býrakýldýðý için görevi býrakmasý izliyor. Zoe Lang'ýn tekrar ikna edilip son bir operasyon için yeniden göreve dönmesiyle oyun kaðýt üzerinde kalan sürpriz finale doðru týrmanýyor. Oyunun biletleri Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu giþelerinden ve www. mybilet. com/tiyatro/devlet tiyatrosu/corum adresinden satýþa sunuldu. Fatih AKBAÞ SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 500 m2 si peþin=.000 TL Kredi kartlarýna taksitli TL Müracaat: Yýl: 9 Sayý: 220 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 2 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 0 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 10 TL. Yurtdýþý : 0 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar ( st.x cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st.x cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Çorum Belediye Meclisi mart ayý toplantýsýný bugün yapýlacak. Meclis Mahalli Ýdareler seçimleri öncesinde yapacaðý son toplantýsýnda 3 gündem maddesi görüþecek.meclis salonunda saat 1.00' da gerçekleþtirilecek olan toplantýda görüþülecek gündem maddeleri þunlar:"belediye Baþkanýna yetki verilmesi. Gayrimenkul Satýn alýnmasý. Ulukavak Mahallesi, 153 ada, 3, 9,, 11 nolu parsellerde plan deðiþikliði."yasin YÜCEL "Bilyenin Hatýrýný Unutamayanlar" filmi iþitme engellilerle buluþtu Ýþitme engelli sanatçýlarýn yazýp yönettiði ve oynadýðý "Bilyenin Hatýrýný Unutamayanlar" adlý sinema filmi dün Çorum'da gösterime sunuldu. Çorum Devlet Tiyatrosu Salonunda yapýlan gösterime iþitme engelliler ile diðer davetliler katýldý. Çorum Ýþitme Engelliler Spor Kulübü Derneðinin organizasyonuyla gösterimi yapýlan filimde alt yazý ve Türkçe dublaj desteði de bulundu. Bahadýr YÜCEL "Baþkan olursam suda yüzde 50 indirim yapacaðým" CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, baþkan seçildiði takdirde suda yüzde 50 indirim yapýlacaðýný kaydetti. Konu hakkýnda yaptýðý açýklamada 30 Mart tarihinde Belediye Baþkanlýðý görevini alýrsa Çorumlularýn omuzlarýndaki yükü hafifletmek üzere harekete geçeceðini kaydeden Kenan Nuhut, "Son 5 yýl içinde suya yapýlan büyük zamlar kabul edilebilir deðil. 5 yýl önce su faturalarý 2 ayda bir gelirken artýk çok yüklü zamlar yapýlmýþ faturalar aylýk olarak vatandaþlara teblið edilir hale gelmiþ. Halkýmýzýn sandýkta bize teveccüh göstermesi halinde su fiyatlarýnda % 50 indirim yapacaðýz. Belediyenin giderlerinin halkýn üzerinden karþýlanmasýna son vereceðiz. Vatandaþlarýmýzýn daha huzurlu ve mutlu yaþacaðý bir kentle onlarý buluþturmanýn sözünü veriyoruz. Çünkü Belediye bir ticarethane deðildir. Belediye kar etmez. Halkýný kar ettirmekle mükellef olan bir kamu kuruluþudur" dedi. Bahadýr YÜCEL TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým (213 9 ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Nihat Ýnce Emekli Polis Memuru Doktorum acil ameliyat önerdi Çorum'da olmadý Ýstanbul'a gönderdi Ýstanbul'da ki doktorum ön bilgi verdi Sonum hayýra çýktý dostlarým Patoloji sonucunu merakla bekledik Sonuç temiz çýktý beraber güldük Kanser olmadýðýný birlikte gördük Sonum hayýra çýktý dostlarým Aðýr ameliyat olduðunu öðrendik Bütün sorunlarý hep göze aldýk Ameliyat olmaya kararý verdik Sonum hayýra çýktý dostlarým Doktorum baþarýlý ameliyat yaptý Ýnan ki canýma hep canlarý kattý Ameliyatýmda harikalar yarattý Sonum hayýra çýktý dostlarým Doçent Emre Balýk benim doktorum Doktorum çok iyi yapýlmaz yorum Nihat'ýn çektiði iþte bu durum Sonum hayýra çýktý dostlarým HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD EUR STERLiN JPY YENi 0,213 0,219 SAAT: 1.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÞAMLIOÐLU ECZANESÝ TEL: DUMLUPINAR CAD. 2/D ALBAYRAK ECZANESÝ TEL: 22 2 ULUKAVAK MH.TARAKÇI.SOK.32/B -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi () hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn...1 Orman Yangýný Ýhbar...1 Alo Zabýta Alo Jandarma...15 Elektrik Arýza...1 Su Arýza...15 Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma...10 Özel Elitpark Hastanesi...221

3 3

4 "Dünya'da Devlet kurma rekoru Türklerindir" KIRIM MESELESÝ HEM ÝÇ HEM DIÞ DENGELERÝ DEÐÝÞTÝRÝR Celal Bayar Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çelik, Türkler'in tarih boyunca iriliufaklý 30 devlet kurduðunu, devlet kurma rekorunun Türklere ait olduðunu belirterek, "Ayný zamanda 30 tane de devlet yýktýk. Bu alanda da rekor sahibiyiz" dedi. 0 yýllýk tarihçi Mehmet Çelik, "Dünya tarihçilerinin birleþtiði, ittifak ettiði bir nokta var ki; 'tarihten Türkleri çýkartýrsanýz geriye tarih diye bir þey kalmaz' diyorlar. Bu önemli bir noktadýr'' þeklinde konuþtu. Celal Bayar Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çelik, Milli Ýrade Platformu'nun davetlisi olarak geldiði Çorum'da "Türkiye'de Darbeler" konulu bir konferans verdi. Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen konferansta konuþan Çelik, "Türkiye bizim son devletimiz. Bu devletin yýkýlmasýna izin vermeyeceðiz. Bugüne kadar 151 imparatorluk olmak üzere 30 devlet kurduk, hepsi yýkýldý. Ama bu devletin yýkýlmasýna izin vermeyeceðiz" diye konuþtu. Çorumlularýn bir hafta sonu, gündüz saatlerinde salonu doldurmasýnýn þuurlu, akýllý ve duyarlý olduklarýnýn göstergesi olduðunu dile getiren Çelik, 50'nin üzerinde sivil toplum kuruluþunun da bir araya gelerek "Milli Ýrade Platformu"nu oluþturmasýnýn anlamlý olduðunu kaydetti. Geçtiðimiz günün 2 Þubat postmodern darbesinin yýldönümü olduðunu hatýrlatan Çelik, Türkiye'de darbelerin acýlarýnýn halen hissedildiðine dikkati çekti. Konuþmasýnda darbelerin felsefesini anlatan ve Türklerin geçmiþ tarihleri hakkýnda bilgiler aktaran Çelik, Türklerin tarih boyunca irili-ufaklý 30 devlet kurduðunu, devlet kurma rekorunun Türklere ait olduðunu belirterek, "Ayný zamanda 30 tane de devlet yýktýk. Bu alanda da rekor sahibiyiz" dedi. Çelik, "Dünya tarihçilerinin birleþtiði, ittifak ettiði bir nokta var ki; 'tarihten Türkleri çýkartýrsanýz geriye tarih diye bir þey kalmaz' diyorlar. Bu önemli bir noktadýr" þeklinde konuþtu. Çelik, 30 devlet arasýndan 15 tanesinin ise imparatorluk düzeyinde olduðunu, bunlardan sonuncusunun da Osmanlý Ýmparatorluðu olduðunu kaydetti. Türklerin Orta Asya'dan baþlayýp üç kýtaya yayýldýðýný, cihana hükmettiklerini anlatan Çelik, mazlumlarýn dost, zalimlerin düþman olduðunu dile getirdi. Birinci Dünya Savaþý'nda ikibuçuk milyonu asker, ikibuçuk milyondan fazlasý da sivil olmak üzere 5 milyonun üzerinde þehit verdiðimizi, 5 milyon km2 toprak kaybettiðimizi anlatan Çelik, Türklerin bugünlere geliþ serüvenini özetledi. Prof. Dr. Çelik, yeryüzünde dedesinin mezar taþýný okuyamayan, babasýnýn yazdýðý mektubu anlamayan tek milletin Türk milleti olduðuna dikkat çekti. Türklerin tarihini özetledikten sonra günümüze gelen Mehmet Çelik, geçmiþ dönemlerde 0 sente muhtaç olan, yýl önce memur maaþlarýný bile ödeyemeyen, IMF'den borç alarak memur maaþýný ödeyen Türkiye'nin Dil ve Edebiyat Derneði tarafýndan düzenlenen '0. Yýlda Ýmam Hatip Liseleri' konulu konferans gerçekleþti. Konferans Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþladý. ÝHL'nin Türkiye tarihçesiyle ilgili sinevizyon gösterisi izlendi. Ardýndan Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr açýlýþ konuþmasý gerçekleþtirdi. Kýr, "Sýnýflar boþ kalmasýn diye öðrencilerimizi 11'erli sýnýflara böldüðümüz günlerden sýnýflarýmýzýn yetmediði günlere ulaþtýk. Çok þükür sayýmýz arttýkça, baþarýmýz da büyüyor. Okulumuz öðrencileri bugün dereceler yaparak en iyi üniversitelere yerleþti daha da yerleþecektir" þeklinde ifadeler kullandý.konferansa konuþmacý olarak katýlan Uludað Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öcal ise Ýmam Hatip Okullarý'nýn yasaklý günlerden çok daha iyi yerlere ulaþtýðýný bu ulu çýnarýn bu milletin gözbebeði olduðunu söyledi. Öcal, sözlerine þöyle devam etti: "19 yýlýnda Baþbakan olan Recep Peker'in halktan gelen þikayetlere kayýtsýz kalamadý okullarýn açýlmasý talimatýný verirken de, "Bu alýnan kararýn tehlikeli bir zehir olan komünizmle mücadele adýna, bir zehri baþka bir zehirle tedavi etmek olarak düþündüler yýllarda zirveye çýkan din düþmanlýðýnýn camilerin belirli bir cemaat sayýsýnýn altýna düþmesi durumunda kapatýldý memurlarýn cuma namazýna gitmesinin yasaklandýðý dönemde, tüm memurlarýn eþleriyle birlikte cumhuriyet balolarýna katýlmasýnýn ise mecburi tutulmuþtu."öcal, fakat o dönemlerde yönetimin isteði doðrultusunda medreselerin hizmetine fiilen son verildiðinide vurgulayarak, "Tevhidi Tedrisat Kanunu medreseleri kapatmadý. Medreseler o günden bu yana bugün her yerinin þantiye halinde olduðunu ifade ederek, "Kasýmpaþalý" olarak tabir ettiði ve "ümmetin delisi" olarak tanýmladýðý Recep Tayyip Erdoðan'ýn bugün Türkiye'yi çok daha farklý bir duruma getirdiðini vurguladý. Çelik, ABD'de insanlarýn yüzde 5'inin sosyal güvenceden yoksun durumdayken, Çin'de insanlarýn 20 yýlda emekli olduktan sonra hiçbir emeklilik ikramiyesi almazken ve sosyal güvencesiz çalýþýrken, Türkiye'nin yüzde 0 sosyal güvencesi olan tek ülke olduðunu kaydetti. Çelik, Erdoðan'ýn kimseden para dilenmeden IMF'ye olan borcu sýfýrladýðý gibi Türkiye'yi de dünyada söz sahibi bir ülke haline getirdiðini, enflasyonu unutturduðunu sözlerine ekleyerek, Erdoðan sayesinde ülkemizin dünyanýn sayýlý ülkeleri arasýna girdiðinin altýný çizdi. Türkiye'de ve dýþarýda birtakým çevrelerin Türkiye'ye karþý bir operasyon içerisinde olduðunu dikkati çeken Çelik, hýrsýzlýðýn insanlýk tarihinin baþýndan beri var olmasýna raðmen, her dönemde, her partide görülmesine raðmen sanki sadece AK Parti'de yapýlýyor gibi bir algý oluþturulmaya çalýþýldýðýný, AK Parti'nin çok geniþ bir kitleye hitap ettiðini, iktidar partisi olduðunu, paranýn daðýtýldýðý, kaynaklarýn paylaþtýrýldýðý merkez olduðunu, bu yüzden birilerinin bu partide de çýkar ve menfaat peþinde olabileceðini ifade etti. Çelik, "Selçuklu'da da, Kanuni zamanýnda da, Abbasiler döneminde de hýrsýz vardý. CHP'nin, DP'nin, AP'nin, "Ýmam Hatipler yasaklý günlerden çok iyi yerlere ulaþtý" Hüseyin Kýr MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, meclis üyesi adaylarý ve MHP MYK Üyesi Hidayet Vahapoðlu ile eski Milletvekili Adnan Türkoðlu'nu ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleþen ziyarette gündem yerel seçimler oldu. Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, Adnan Türkoðlu'nun Çorum siyasetinin duayen isimlerinden birisi olduðunu ve görüþ düþüncelerinin kendisi için oldukça önemli olduðunu söyledi. Haber Servisi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öcal Mehmet Çelik ANAP'ýn hýrsýzlarýndan AK Parti'nin hýrsýzlarý da az deðildir. Her iktidar döneminde bu gibi þeyler olur, sanki ilk defa oluyormuþ gibi bir algý ortaya koydurtmaya çalýþtýlar. Ayakkabý kutularýyla, ses kasetleriyle bir oyun oynamaya çalýþýyorlar. Ben din eðitimi de almýþ bir insaným, medrese eðitimi de gördük, ilahiyat eðitimi de aldým. Kamu malýný yiyen adamýn burnundan Allah fitil fitil getirecektir. Bizim fýkhýmýzda bu adamlarýn cenaze namazý bile kýlýnmaz. Buna göz yuman, imkan saðlayan Recep Tayyip Erdoðan dahi olsa Allah kahretsin" diye konuþtu. Türkiye'nin mazlumun umudu olan bir ülke olduðunu vurgulayan Çelik, "Bu ülke, Afrika'da bir damla suyun hasretini çeken çocuðun, Filistin'de kan aðlayan çocuðun, Baðdat'ta tecavüze uðrayan kadýnýn umududur. Buna taþ koyan adam, namaz da kýlsa, oruç ta tutsa bizim yanýmýzda yeri yoktur" þeklinde konuþtu. Çelik, devlet söz konusu olduðunda kim ne olursa olsun, hangi görüþten olursa olsun burada birleþmesi gerektiðinin altýný çizerek "Türkiye son devletimiz. Artýk devlet yýkýp, yeni devletler kurmayacaðýz. Bu devletin yýkýlmasýna asla izin vermeyeceðiz" diyerek sözlerini tamamladý. Mehmet Çelik konuþmasýnýn ardýndan ayakta alkýþlandý. Platform adýna Çelik'e plaket verilmesinin ardýndan program sona erdi. Kubilay Kaan YÜCEL resmi olarak kapalý ve yasaklý deðildir. ancak dönemin Marif Vekili (Milli Eðitim Bakaný), yönetim böyle istiyor diyerek, fiilen medreseleri o dönem kapanmaya zorlamýþtýr. Bugün bile medreselerin kapalý olmasýný gerektiren hiç bir kanun yoktur" dedi. Öcal, konuyla ilgili konuþmasýný þu þekilde tamamladý: "Gençlerin ana ve babasýna asi olmasýnýn tehlikeleri birer birer gün yüzüne çýktý. Cumhiriyet Gazetesi baþyazarlarýnýn ve pek çok CHP'linin namaz kýldýracak ve cenazelerin defnini saðlayacak din görevlisi bulunamayýþýnýn halk tarafýndan ýsrarla dile getirerek "Hakkýný yememek gerekir ki, CHP bu okullarýn açýlmasýna katký saðlamýþtýr, ancak bunun yaný sýra da önlerinin kesili ve kontrollü tutulmasý için de ellerinden gelen çabayý da ortaya sermiþlerdir. Bu okullarda okuyup din görevlisi olabilmek için ortaokul mezunluðunu ve askerlik yapmýþ olmayý þart koymuþlar ve ayrýca din görevlilerine maaþ vermemiþlerdir. Hal böyle olunca ilkokul mezununun bile zor bulunduðu bir dönemde, ortaokul mezunlarýnýn yüksek maaþlý memuriyet varken, maaþsýz din görevlisi olmayý seçmeyeceði gün gibi aþikardý ve bunu bile isteye yapýp, din eðitimine izin vermiþ gibi davrandýlar." Kubilay Kaan YÜCEL AHMET ÖLÇER "Ukrayna'dan bize ne" diyenler olabilir ama olaya Türkiye ve dünya siyaseti açýsýndan bakýlýrsa hiç de "bize ne" olmadýðý anlaþýlacaktýr. Hele Rusya'nýn son Kýrým hamlesi bu noktada bize ýþýk tutmaktadýr. Ukrayna'da bir þeyler oldu ve öyle görülüyor ki etkileri artarak devam edecek. Aylarca sokaklarda eylemler yapýldý. Onlarca insanýn ölümüyle sonuçlanan bir isyan hareketi yaþandý. Muhaliflerin bu kanlý isyaný Devlet Baþkaný Yanukoviç'i baþkanlýktan indirirken, hükümetin de parlamento tarafýndan düþürülmesine neden oldu. Sonrasýnda ise hapisteki eski muhalif lider Timoþenko ise serbest býrakýldý. Peki bu noktaya nasýl gelindi? Ukrayna baðýmsýzlýðýný ilan edeli yaklaþýk 25 yýl olmuþ. 25 yýllýk süreçte öyle görünüyor ki halen yönünü bulamamýþ. Halkýn yüzde ellisi Rusya yanlýsý politikalarý desteklerken yüzde ellisi ise AB yanlýsý bir çizgi izliyor. Yaþanan son olaylar Moskova yanlýsý Devlet Baþkaný Viktor Yanukoviç'in kasým ayýnda Avrupa Birliði ile ortaklýk anlaþmasýný imzalamaktan vazgeçmesi üzerine geliþti. AB yanlýlarý Yanukoviç'in anlaþmadan vazgeçmesi üzerine gösterilere baþladý. Aslýnda gösterilerde yaþanan olaylara derinlemesine bakarsanýz, Mýsýr, Suriye ve Gezi parký olaylarýndakilere benzer süreçlerin yaþandýðýný görürsünüz. "Ukrayna'dan bize ne" diyenler olabilir ama olaya Türkiye ve dünya siyaseti açýsýndan bakýlýrsa hiç de "bize ne" olmadýðý anlaþýlacaktýr. Hele Rusya'nýn son Kýrým hamlesi bu noktada bize ýþýk tutmaktadýr. Bildiðiniz üzere Kýrým özerk bir cumhuriyettir. Tarih bilgilerinizi þöyle bir kurcalarsanýz 19. Yüzyýla kadar bu topraklarýn yüzyýllar boyunca Osmanlý, Lehistan ve Rusya'nýn çekiþmelerine sahne olduðunu hatýrlarsýnýz. Rusya'nýn Kýrým'a girmesinin en önemli nedeni Sivastopol limanýdýr. Çünkü Sivastopol Karedeniz'e hakimiyet açýsýndan en stratejik noktadýr. Uzun yýllar Osmanlý donanmasýnýn demirlediði bu limanda bugün Rus donanmasý demirliyor. Ruslarýn sýcak denizlere inebildiði aðýrlýklý merkez burasý. Bu süreçte ABD bu nedenle Ruslarýn Kýrým'a girmesinden rahatsýz. Siz hiç Karadeniz de ABD donanmasý görebildiniz mi? ABD nin Karadeniz'e girememesinin önündeki en önemli engel Sivastopol'dur. Madem batý yanlýsý bir Ukrayna var, neden ABD rahatça bu limaný kullanamýyor diye bir soru aklýnýza gelebilir. Bunun nedeni geçmiþte Ukrayna ve Rusya arasýnda yapýlan anlaþmaya göre bu limanýn 202'ye kadar kullaným hakkýnýn Rusya'da olmasýdýr. Peki þimdi ne olacak? Muhtemelen Kýrým'da bir referandum olacak. Ruslarýn 1500'lü yýllardan beri Kýrým'a Rus yerleþimciler gönderdiðini düþünürsek, referandum sonucu Kýrým, Rusya diyecek. Yani ilhak olacak. Týpký Hatay'ýn 1939'da Türkiye'ye ilhak olduðu gibi. Muhtemelen Rusya, burada yaþayanlara þimdiden pasaport bile daðýtmaya baþlamýþtýr. Kiev'in ele geçirilmiþ olmasý birinci adýmdý. Kýrým ile birlikte ikinci adým da geldi. Ukrayna þu an bir iç savaþ ile karþý karþýya. Ülke her an bölünebilir. Bir tarafta batý yanlýlarý diðer tarafta Rusya yanlýlarý. Þimdi gelelim tekrar, olayýn bizi ilgilendiren boyutuna; ABD Mýsýr'da kaybetti. Suriye de kaybetti. Þimdi Ukrayna üzerinden Rusya'ya saldýrmaya çalýþýyor. Almanya'nýn þu an Amerika ile iliþkileri limoni. Birinci ve ikinci dünya savaþýndan beri karþý karþýya olan Almanya, Ukrayna konusunda Rusya ile ittifak edebilir. Amerika'nýn bölgede çok sýký bir müttefike ihtiyacý olacak. Ýttifak kurabileceði isim ise NATO üyesi olan Türkiye'den baþkasý deðil. Fakat þunu unutmayalým ayný ittifaký Rusya'da kurmak isteyecek ve bu sebeple Türkiye ile temasa geçecek. Ýþte burada Türkiye'nin izleyeceði dýþ politika, hem kýsa hem uzun vadede iç ve dýþ konjonktürü belirleyecek. Türkiye bugünlerde önemli bir süreçten geçiyor. Türkiye'nin bulunduðu bölgede de küresel anlamda önemli siyasal olaylar yaþanýyor. Þunu asla unutmayýn dýþ faktörler her zaman iç faktörleri etkiler. Hiçbir hesap sizin yaptýðýnýz gibi olmayabilir. Tekrar görüþünceye dek hepinize saygýlar Daþdan'dan Adnan Türkoðlu'na ziyaret

5 5 Kenan Nuhut: En Büyük Projem, Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak' Kenan Nuhut babadan kalma Üçdutlar 2 Sok. No: 2 Onur Apartmanýnda oturuyor Kenan Nuhut, Eskice Köylü Kalýpçý Ýhsan usta'nýn oðludur. Babasý Eskice köylü kalýpcý Ýhsan Nuhut usta, ekmek parasý için Ankara ya taþýnýyoruz deyince Ýstiklal Ýlkokulu 2. Sýnýfdan okumakta olan Kenan Nuhut, önce Aydýnlýkevler Ýlk okuluna sonrasýnda isetekirdað Malkara da Askerlik görevini öðretmen olarak yapan Mühendis aðbisi Ünal Nuhut'un yanýnda ilköðretimi bitirdi. Orta ve Lise öðrenimini Aydýnlýkevlerde tamamlayan Kenan Nuhut, Gazi üniversitesinden mezun oldu. Kenan Nuhut Ýyi Almanca ve orta dercede Ýngilizce biliyor. Memurluk yaþamýna ilk olarak 195 yýlýnda Gençlik ve Spor bakanlýðýnda baþlayan Kenan Nuhut 19 yýlýnda 3 aylýk çiçeði burnunda ayný bakanlýkta memur olan ve aslen Tokat Reþadiye doðumlu Cemile haným ile 19 yýlýnda evlendi. Ýlk çocuklarý Yeþim 190 yýlýnda doðdu. Yeþim babaannenisinin de etkisi ile küçük yaþta namaza baþladý. Ayný zamanda iktisat mezunu ve 3 Çocuk sahibi olan Yeþim yaþamý boyunca aydýn ve muhafezakar yapýsý ile çevresine örnek bir evlat oldu. Ýkinci evlatlarý Tuðba ise Radyo Televizyon mezunu evli ve 1 çocuk annesi. Kenan Nuhut'un 3. Kýzý Tuðçe ise Stajer Avukat. Çoruma Doyamadan kendimi Ankara da buldum 1 Þubat 195 Yýlýnda Çorum da doðduðunu ifade eden Kenan Nuhut," Ýstiklal Ýlkokulu 2. Sýnýfda okurken Babam Ankara'ya çalýþmak için gitmek zorunda kalýnca ailece taþýndýk. Aydýnlýkevlerde deam ederken bu kez Mühendislik mezunu olan Ünal Aðbim vatani görevini öðretmen olarak Tekirdað Malkara da yaparken beni de oraya gönderdiler ve orada ilk Okulu bitirmiþ oldum. Orta ve lise öðrenimi Aydýnlýkevlerde tamamladýktan sonra sonra Gazi üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatý bölümünden mezun oldum. Ancak mezun olduðum bölüm ile ilgili olarak yaþamýn hiçbir alanýnda çalýþmadým. Bana en Büyük katkýsý ise Almanca dilini iyi konuþmam noktasýndaoldu. Ýngilizcem de orta ve ortanýn üzerinde diyebiliriz. Baba ocaðý Çorum dan ayrýlýrken o günkü hüzün sýzýsý hala yüreðimdedir. Çorum'a doyamadan Hangi görevlerde olursam olayým daima Çorum sevgisi ve memleketime birþeyler yapabilme arzusu içimde daima canlý kalmýþtýr. Bugün belediye baþkan adayý olmamda ki gerçek sebep de iþte Çorum'a daha çok hizmet katký arzusu ve vefa duygusudur" þeklinde konuþtu. Kenan Nuhut Atama ile yapýlan federasyon baþkanlýðýný ' Seçimlere' dönüþmesinde etkili isim oldu. Memurluk yaþamýna 195 yýlýnda Gençlik ve Spor Bakanlýðýnda baþladýðýný vurgulayan Kenan Nuhut," Hayatýmý ve geleceðimi kazanma adýna 19 yaþýnda bakanlýkta memur olarak baþlamanýn ve yaþamýmýn her alanýnda baþarýlý olmanýn hatta bunun ötesinde bugüne kadar mahcup olacak bir durumda kalmamýþ olmanýn daima þükrünü yaþadým. 19 yýlýnda özel kalem müdürü, 190 yýlýnda ise 1 yýl Bolu da görev yaptýktan sonra 192 yýlýnda Þube müdürü ve ayný zamanda Ýdari iþler daire baþkan vekili oldum yýlýnda ise Gençlik ve Spor bakanlýðý Genel Müdür Yardýmcýsý oldum. Dönemin bakaný Þükrü Erdem Bey'i ikna ederek Atama ile yapýlan Federasyon baþkanlýk sisteminin Seçimlere dönüþtürülmesini saðladým. Bu olay 1993 de Spor da Demokrasi kazanýmý ve bir anlamda 'Milat' olmuþtur. Spordan Siyaset Arenasýna Kenan Nuhut siyasetle ilk olarak 1995 de tanýþtý. O dönemde Tansu Çiller'in daveti ile 1995 yýlýnda DYP dan 3. Sýrada Milletvekili adayý oldu yýlýnda ön seçimlerden açýk ara 1 sýrada çýkan Kenan Nuhut sýralamada yine 3. Sýraya kondu de Federasyon seçimlerinde aday olarak tekrar Federasyon Seçimlerine giren Kenan Nuhut 2 rakibini geçerek seçimi kazanýp Tekrar Federasyon baþkaný oldu Genel seçimleri adýna 1 Bin kiþinin oy kullandýðý ön seçimlerde Kenan Nuhut bu kez 1. Sýradan aday oldu. Ancak bu kez partisi barajýn altýnda kaldý. Kenan Nuhut a ilk siyaset teklifi dönemin Baþbakaný Tansu Çiller tarafýndan yapýlmýþtý Burada sözün özü þudur:' Her Branþýn Mutfaðýndaki insanlar kendi Baþkanlarýný seçmeye baþlamýþlardýr' Bu sistemin ilk seçim kurulu baþkaný ise Ben oldum" þeklinde konuþtu. Tarým Bakanlýðýnda 5 Bin Kiþiden Sorumlu oldu Yýlýnda Dönemin Tarým ve Köy Ýþleri Bakaný ( Merhum ) Refaaddin Þahin'in kendisini bakanlýða çaðýrarak görev teklifinde bulunduðunu ifade eden Kenan Nuhut," 19. Ve 20. Dönem Ordu Milletvekilliðinin yaný Dünya Halter Federasyon Baþkaný Tamas Ajan, Kenan Nuhut'a Kral anlamýna gelen ' HERON' unvaný verdi. Ayrýca 0 Yýllýk Halter tarihinde sadece 13 kiþiye verilmiþ olan IWF Baþarý niþanýnýn 1. Sü ise Kenan Nuhut'a verildi. 199 yýlýnda Personel Genel Müdürlük görevini tamamlayarak Tarým Bakanlýðý Müþaviri olan Kenan Nuhut ayný zamanda 199 Yýlýnda Federasyon Baþkanlýðý'na gelmesiyle birlikte Halterde yeni bir canlýlýk, bu canlýlýkla birlikte de takým halinde þampiyonluk geldi. Son altý yýldýr bütün yarýþmalarda sýfýr çeken Hafýz Süleymanoðlu, Nuhut'la birlikte kendini buldu. Ve yýl sonra Avrupa þampiyonluðunu yakaladý. Peki Göçmen Cep Herkülü vatandaþýmýz Naim Süleymanoðlu Halteri býrakýnca Türk halteri ne yapacaktý? konu ile ilgili sorulara cevap veren Kenan Nuhut," Halteri, Naim Süleymanoðlu'nun Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelmesiyle ve rekorlar kýrarak altýn madalyalarý birer birer deðil, üçer üçer almasýyla sevinmeye baþladýk. Naim halteri býrakýnca ne yapacaktýk sorusu istikrar düþüncemizin temelini oluþturuyordu. Halterin gereken ilgiyi devam ettirmesi ve yine Halterde 'Türk gibi kuvvetli' sözünün devam ettirilmesi adýna gayretlerimiz yýlmadan yorulmadan devam etti. Kenan Nuhut Halterde Ýnanýlmazý baþardý sýra Devlet bakanlýðý ve Tarým ve Köy Ýþleri bakanlýk görelerini yapmýþ olan 15 Mart 2013 yýlýnda Vefat etmiþ olan (merhum ) Refaaddin Þahin aðbimiz beni makamýna çaðýrarak beraber çalýþmak istediðini ifade ederek, Personel Genel Müdürlük görevini tevdi etti. Burasý içinde Doçent ve Profösörleri olan diðer yandan bünyesinde 30 ila 35 Enstitüyü barýndýran toplamda ise 5 Bin çalýþaný olan bir Genel Müdürlük idi. Cenabý Allah burada da utandýrmadan yýl göre yaptýrmayý nasip etti. Biz buralarda görev yaparken nerde olursak olalým daima ve gurur duyarak çevremizde Çorumlu olduðumuzu daima söyledik. Hatta rahmetli bakanýmýz gibi beni Ordu lu sananlara üzerine basa basa Çorumluyum demekten onur duyardým" dedi. Halterin Efsane baþkanýný Kenan Nuhut Oldu 199 yýlýnda Yapýlacak olan Halter Federasyon Baþkanlýk seçimleri adýna camiadan tarafýma ciddi teveccühler olunca zaten istekli olduðum ve ülkem adýna baþarýya susadýðým bu görev adýna adaylýk için evet dedim. Seçimlere benimle birlikte Dönemin Trafik Hastanesi Baþhekimi Dr. Savaþ Aðaoðluve eski Kýrkpýnar aðlarýndan Halil Kýlýçoðlu da girdiler. Bu iki arkadaþýmýzýn aldýklarý toplam oy tarafýma verilen oy toplamýnýn yarýsýndan daha azdý" dedi. 'Çimento Fabrikasý kaldýrýlacak yerine Uydu kent inþa edilecek' Çorum'un en önemli sorunlarý Trafik ve Hava Kirliliði olduðunu vurgulayan Kenan Nuhut," Çorum'un acilen Alternatif yollar ve Tek Yönlü yollar sistemine ihtiyacý vardýr. Hafif raylý sistem artýk bir rüya ve hayal olmaktan çýkarýlýp hayata geçirilmelidir. Çorum'un Doðalgaz'a geçmesine raðmen hala Hava Kirliliði yaþanmasýnýn en önemli nedenleri arasýnda adeta Meskun Mahal içerisinde Kalmýþ Çimento Fabrikasý, Doðalgaz kullanamayan kiþi ve kurumlarýn kalitesiz yakýtlar kullanmasý ve filitresiz bacalar önemli rol oynamaktadýr. Doðalgaz kullanamayan fakir vatandaþlarýmýz var. Bu konuaya da yardýmcý olmak sosyal belediyeciðin gereðidir. Kanser hastalýklarýnýn artmasý tesadüf olamaz. Çimento Fabrikasý aklýmýzda ki olan 2 yerden birine Fabrika sahipleri ile anlaþýlarak onlarda çalýþanlarýmýzda maðdur edilmeden taþýnmasý için ne gerekirse yapýlacaktýr. Çimento Fabrikasýnýn yerine Uydu Kent Projemizi hayata geçireceðiz" þeklinde konuþtu. Stadyum Daha Rantabl kullanýlacak hale dönüþtürülecek Mevcut Baþkan Muzaffer Külcü'nün Satadyum'un yerine AVM yaptýtma düþüncesine ben katýlmýyorum. Bu yanlýþ bir Projedir. Þehir trafiði zaten kanayan bir yaradýr. AVM ler olacaksa þehir dýþýna yaptýrýlmalýdýr. Þehir merkezi nefes aldýrýlmalýdýr. Bence Mevcut stadyum korunmalý Kenan Nuhut-Bakan Fikret Ünlü-Sakýp Sabancý- Dilek Sabancý Naim halteri býrakmýþtý.ama geride Halil Mutlu, Sunay Bulut, Ergun Batmaz, Mehmet Yýlmaz, Hafýz Süleymanoðlu ve Dursun Sevinç vardý. Onlar da pekala 'Türk gibi kuvvetli' sözünü söyletebilirlerdi. Nitekim söylettiler de. Ferdi baþarýlarla deðil, takým halinde puan toplayarak ve þu ana kadarki Avrupa þampiyonalarýnýn en iyi takýmý olmuþtuk. Avrupa þampiyonluðunun perde arkasýnda Hedefe kilitlenme disiplinli çalýþma, iyi bir hazýrlýk dönemi, bilimsel yaklaþým, antrenörlerin müsabaka anýnda iyi taktik vermesi, takýmýn birlik beraberliði ve milli duygularýn ön plana çýkarýlmasý vardý. Geçim sýkýntýsý çeken haltercilerden biri de 3 kiloda Türkiye'ye iki gümüþ madalya kazandýran Dursun Sevinç, öncesinde Ankara semt pazarlarýnda helal ekmek kazanma adýna limon satan bir kardeþimizdi. 200 Atina Olimpiyatlarýnda ise 3 Altýn 2 Bronz alan kardeþlerimiz ile birlikte yeni bir Türk Destaný yazýlmýþtý. Türk tarihinde ilk kez bir Bayan sporcumuz Nurcan Taylan ile Altýn Madalya alýyorduk. Yine Halil Mutlu da Ýstiklal marþýmýzý dinleten sporcumuzdu. Diðer yandan 19 Yaþýnda en genç sporcumuz Taner saðýr ile göðüsümüz kabarmýþtý" þeklinde konuþtu. hakýmýzýn daha fazla istifade etmeleri adýna daha fazla Kültürel, sosyal ve spor bölümleri ile Reglarasyon alanlarý oluþturulmalýdýr." Dedi. Ayakkabýcýlar Arastasý Korunacak Ayakkabýcýlar Arastasý ile ilgili olarak konuþan Kenan Nuhut," Tarihi ayakkabýcýlar çarþýmýz için süper bir proje düþünüyoruz. Burasýný eski Osmanlý çarþýsýna dönüþtüreceðiz. Üzeri kapanabilen kaldýrýmlarý Arnavut kaldýrýmý olarak bilinen Turizm çarþýsýna dönüþtüreceðiz" Hafif Raylý Sistem Þehrin Doðusu ile Batýsý arasýnda yani Samsun Þehir merkezine giriþ den Toki Bölgemize kadar uzanan bir Hafif Raylý Sistem'i hayata geçirmek önemli projelerimiz arasýndadýr. Yine Çomar Barajý olarak bilinen bölgemizde Baraj üzerinde iskelelerin olduðu Sosyal Aktivitelere önem veren bir anlayýþý hayata geçireceðiz. Sadece piknik alaný gidi deðil, halkýmýzýn daha fazla istifade edebilecekleri bir yere dönüþtüreceðiz" Ayda 1 Halkýmýzla istiþare edeceðiz Beton deðil, Çorum'a 'Yeþil Þehir' hüviyeti kazandýracaklarýný ifade eden Kenan Nuhut," Betondan arýndýrýlmýþ, Çorumu yeþil ve Aðaçlarla kucaklayacak Çorum Hüviyetine 'Yeþil Þehir' kimliði kazandýrýlacak projelerimizi hayata geçirmek istiyoruz. Aðaçlandýrma alanlarý olarak iþaretlenmiþ yerleri kiþilere þaibelere meydan verecek þekilde özel Ýmar uygulamalarý deðil, Tüm Çorum halkýnýn vicdani ve akli düþüncelerinde, 'Evet doðru olan budur' dedirtecek proje ve uygulamalarý hayata geçireceðiz. Her ay atandaþlarýmýz ile buluþacaðýz.problemlerini dinleyeceðiz. Gereðini yapacaðýz. Kimseyi hakir ve küçük görmeden her görüþden istifa ederek Katýlýmcý Belediyecilik anlayýþýný somut olarak hayata geçireceðiz." Þeklinde konuþtu. Çorum 'Spor Kenti' olacak Çorum insanýn özellikle geçmiþte Güreþ baþta olmak üzere Dünya çapýnda Þampiyonlar çýkardýðýný ifade eden Kenan Nuhut," Önce eski þampiyonlarýmýza ve ailelerine vefalý olacaðýz. Gençlerimize Spor'un her branþýnda yeteneklerine göre tasnifi ve baþarýlarý için destek vereceðiz. Komþu illerimiz Süper lig de mücadele ederken 0 yýla mazisi dayanmýþ Bir Çorumsporun Bal liginde olmasý çok acýdýr. Sportif baþarý hedeflerimizin yaný sýra Organizasyonlarda tercih edilebilen bir Çorum olabilme adýna Tüm alt yapý ve üst yapý eksikleri tamamlanarak Spor kenti olmayý hedefliyoruz. Bu organizasyonlar ayný zamanda þehir ekonomisine de katma deðer saðladýðý unutulmamlýdýr" þeklinde konuþtu. Yaþlýlarýmýzýn Yaþam Kalitesini artýracaðýz Gerek engelli gerekse Yaþlý vatandaþlar adýna önemli projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Kenan Nuhut," Engelli vatandaþlarýmýza engelsiz yaþayabilecekleri bir þehir oluþturmak önemlidir. Ulaþýmýndan Þehrin muhtelif yerlerinde engelli tuvaletlerine kadar gereðini yapacaðýz. Yaþlýlarýmýza hiçbir ayrým yapmadan þehrimizin güneyine de kuzeyine de Yaþlýlar yurdu yapacaðýz. Evlerinde yaþayan yaþlýlarýmýzýn evlerinin temizliði baþta olmak üzere yemeklerine kadar yardýmcý olacaðýz. Bunlar bizim anne babalarýmýz. Onlarýn samimi dualarýný alabilmek bizim için çok önemlidir" þeklinde konuþtu. Yeni Sanayi maðdur edilmeyecek Küçük Sanayi ye Yerleþik Ýtfaiye olacak Sanayi esnaflarýný ziyaretlerde ve kendilerine gelen teklifleri de deðerlendirdiklerini ifade eden Kenan Nuhut," Aþþaðý sanayi olarak bilinen Yeni sanayimizde esnaflarýmýzýn kanayan yarasýný biliyorum. Ekmek kazanmanýn derdinde olan esnafýmýzýn yollarýnda çukurlarý kapatmamak, toz ve çamur içerisinde býrakmak vicdan iþi olamaz. Ýmar uygulamasý olacaksa dahi tek bir esnafýmýzý maðdur etmeden Sanayicilerimizin menfaatleri, arzu ve istekleri doðrultusunda yapýlmasý gerekenler yapýlmalý Çorum CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut Neden Belediye Baþkan adayý oldu? Belediye baþkan adaylýðý ile ilgili soruya cevap eren Kenan Nuhut," Herþeyden önce Kader'e sonsuz inancýmýz vardýr. Bunun ötesinde gerek Çorum sevdasý gerekse misyon ve vizyon noktasýnda bugüne kadar edindiðimiz tecrübeleri Çorum da hizmete dönüþtürme anlayýþý ile tarafýma yapýlan teklifi yaptýðým istiþareler sonucunda Çorumu Bir Dünya Kenti yapmak hedefi ile karar vererek aday oldum. Allah'ýn izni ve halkýmýzýn gösterdiði olanðüstü teveccühleri ile seçileceðimize tüm kalbimle inanýyorum." þeklinde konuþtu. dýr.küçük Sanayi Sitesinde Mutlaka bir Ýtfaiye aracý bir kaç kiþiden oluþan ekip daima hazýr olmalýdýr. Sadece sanayimiz için deðil, Yeni kent ve Sigorta bölgesine daha yakýn bir itfaiye aracý olmasý önemlidir. Ben yaparým olur. Ben yaptým oldu. Zihniyeti ile bir yere varýlmaz. Sen önce Artan Tabela vergilerine bak. Yine ayný þekilde Emlak deðerlerinin artýþý ile vatandaþlarýmýz çok büyük vergilere gebe býrakýlmýþtýr. Tuvaleti olmayan Pazar yerleri var. Yapýlanlarýn ve projelerin bir Çoðu Turan Atlamaz bey zamanýnda yapýlmýþ. Son 5 yýldýr Çorum Betondan oluþan parklarla belediye çalýþýyor görüntüsü verilmeye çalýþýlmýþ. Bu adil olmayan düzenlemeleri biz düzelteceðiz" þeklinde konuþtu. Kenan Nuhut'un Diðer Projeleri - Çormek ( KOSGEB) ile anlaþmalý Meslek edindirme Kurslarý - Öðrencilerimizin karþýlanmasý Mavi Masalar oluþturularak saat hizmet sunulmasý - Sokak Hayvanlarýnýn korunmasý - 5 Yaþ üzerine ücretsiz ulaþým ve Evlerine Temizlik ve Ýhtiyacý olana yemekhizmeti. - Çalýþma ve Projelerde STK lar ile istiþare toplantýlarý - Turizm ve Sanat geliþtirme Merkezleri - Yaþlýlarýmýz için ( Gündüz katýlabilecekleri ) Mutlu yaþlanma Merkezleri Kenan Nuhut için eþi Cemile haným ve Stajer Avukat Kýzý Tuðçe neler söyledi Kenan Nuhut'un 3 Yýllýk eþi ve 3 çocuk Annesi Cemile Nuhut Eþi Kenan Nuhut'un herþeyden önce iyi bir baba ve eþ olduðunu belirterek," Kenan Bey herþeyden önce güvenilir bir insandýr. Ýyi bir eþ sorumlu bir babadýr. Ailece Beþiktaþlýyýz. Ancak Ulusal maçlarda hangi Türk takýmý mücadele ederse Milli duygularýmýz ile onu da destekleriz. Kenan bey elinden geldiði kadar helal ve haram'a önem verir. Bakanlýkta çalýþtýðý dönemde çiftliklerden özel yetiþmiþ Hindi v.s. meyve sebze geldiðinde bunlarý çalýþanlara daðýttýrýrdý. Bugüne kadar çok þükür çocuklarýmýzýn bizden utanacaklarý bir durum olay yaþatmadýk. Kenan Bey'in Tüm Çorumu kucaklayan bir baþkanlýk yapacaðýna bana göre içinde uhde kalan memleket sevdasý ile 1 dönem baþkanlýk yapmasýna razý olabilirim. Bizim makam koltukda gözümüz yok. Kimse iman e amelinden baþka Ahirete bir þey götürmüyor. Çorum adýna Kenan bey'in kazanmasý hayýrlý olacak ise Kenan bey kazansýn. Deðilse kim hayýrlý gelecekse onu kazansýn. Diðer tüm adaylara ve ailelerine baþarýlar dilerim" dedi. Ankara Üniersitesi Hukuk Fakültesi Mezunu Tuðçe Nuhut ise," Öncelikle þunu vurglamak isterim. Bir daha dünya ya gelme imkaný ve bunun yanýnda baba seçme imkaný olsayine Kenan Nuhut'u babam olarak seçerdim. Herþeyden önce mükemmel bir insandýr. En önemli özellikleri arasýnda kiþiyi dinleyen mutlaka ' Orta Yolu' bulan bir yapýsý vardýr. Bence bugüne kadar baþarýya taþýyan en önemli unsurlarý da Uzlaþtýrmacý, disiplinli, iþini yakýnen takip eden mutlaka kaðýt kalemle not tutan bildiðini öðreten ve doðruya yönlendiren bir kiþiliðe sahip olmasýndan kaynaklanmaktadýr. Çorumda þu an dedemlerin evinde sabah olunca camý açtýðýmda isli puslu hava dahai bana ayrý bir huzur veriyor. Memleketimizi seviyoruz" þeklinde konuþtu. Tuðçe Nuhut Cemile Nuhut

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Þehir Hastanesi. temeli atýldý Çorum'a AMATEM açýlacak. Gýda Paketi ve saat daðýtarak oy peþinde koþuyorlar

Þehir Hastanesi. temeli atýldý Çorum'a AMATEM açýlacak. Gýda Paketi ve saat daðýtarak oy peþinde koþuyorlar Malatya'ya Çorumlu müftü Ýstanbul Kartal Ýlçe Müftüsü Ümit Çimen, Malatya'ya Ýl Müftüsü olarak atandý. SAYFA 4 TE Ümit Çimen www.yildizhaber.com 40 KURUÞ SP Çorum Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk: Baþkan

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı