Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak'

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak'"

Transkript

1 Yeni Osmancýk Devlet Hastanesi hizmette SAYFA DA 0 KURUÞ Kenan Nuhut: En Büyük Projem, Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak' Daþdan'dan Adnan Türkoðlu'na ziyaret TE MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, meclis üyesi adaylarý ve MHP MYK Üyesi Hidayet Vahapoðlu ile eski Milletvekili Adnan Türkoðlu'nu ziyaret etti. Kenan Nuhut Nadir Yücel Tuðçe Nuhut Cemile Nuhut Röportaj - Nadir Yücel Fotoðraflar: Bahadýr Ömer Yücel " Kenan Nuhut Belediye baþkan adayý olmamýþ olsa eþi Cemile haným ile birlikte 1 Þubat 201 tarihinde Ümrede olacaklardý. Ümre programý Nisan 201 e ertelendi. Kenan Nuhut'un eþi Cemile haným eþi Kenan Nuhut için," Kenan Bey Tarým bakanlýðýnda 5 Bin kiþiden sorumlu Personel Genel Müdürü iken çeþitli yiyecek ve hediyeler gelirdi. Kenan bey ise bunlarý özellikle hizmetlilere ve odacýlara paylaþtýrýrdý. Biz çocuklarýmýza asla bilerek haram yedirmedik' dedi. Küçük kýzý Avukat Tuðçe ise," Babam dinlemeyi bilen, mutlaka orta yolu bulan uzlaþtýrmacý bir kiþiliktir. En önemli özelliði mutlaka Not almasý düzenli ve prensipli olmasýdýr" diyor. Çorumun en önemli sorunlarý Trafik, Kiþilere Özel Ýmar Uygulamasý ve Hava kirliðidir diyen Kenan Nuhut ise Çimento Fabrikasýný taþýyarak yerine Uydu Kent yapýlmasýný hedeflediklerini söyledi. Kenan Nuhut diðer yandan kendisini otelde kalýyor diye ucuz siyaset yapanlarýn Manipilasyonlar ile seçimin sonucunu deðiþtiremeyeceklerini ifade ederek Ailesi ile birlikte Ýmam Hatip Okulunun Güney tarafýnda Onur Apartmaný 1. Katta oturduðunu ifade etti. Kenan Nuhut Alevisi, Sünnisi, Çerkezi, Lazý Kürdü, tatarý, Muaciri ile Tüm Sivil toplum Örgütlerini içerisine alan Çorum'un adayý olduðunun altýný çizdi. Kenan Nuhut, kamuoyuna Mal varlýðýný da açýklayarak,' Çorum da Baba dan kalma 1 ev, Eþinin ailesinden kalma Ankara da 1 daire, Yine Kredi ile Ankara da alýnan 1 daire kendisinin 35 Bin Tl deðerinde Ford Focus marka araç, ayný zamanda Bakanlýkdan emekli eþi Cemile haným'ýn 15 Bin Tl deðerinde Polo marka araç. Dönüm Bað ve bunlarýn karþýlýðýnda 1 Bin Tl Kredi borcu olduðunu vurguladý. SAYFA 5 TE Çorum'da 201'te 31 bin rekolte bekleniyor DE Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, kuraklýðýn, Mart, Nisan, Mayýs yaðýþlarý mevsim normallerinde olsa bile buðdayda 2 ilde rekolteyi etkileyeceðini tahmin ettiklerini bildirdi. Aç Gözlü Ýnsanlarýn Sonu "Dünya'da Devlet kurma rekoru Türklerindir" Mehmet Çelik Cansuyu Gülsün Mert SAYFA DE Celal Bayar Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çelik, Türkler'in tarih boyunca irili-ufaklý 30 devlet kurduðunu, devlet kurma rekorunun Türklere ait olduðunu belirterek, "Ayný zamanda 30 tane de devlet yýktýk. Bu alanda da rekor sahibiyiz" dedi. 0 yýllýk tarihçi Mehmet Çelik... SAYFA TE BBP adaylarýný tanýttý Büyük Birlik Partisi (BBP) Çorum Ýl Baþkaný Erdal Özkan, BBP'ye verilen her oyun, milletin kendisine verilmiþ oy olduðunu belirterek, 30 Mart yerel seçimlerinde BBP'nin desteklenmesini istedi. Erdal Özkan, geçtiðimiz cumartesi günü Cevher Pasta Salonu'nda düzenlenen aday tanýtým toplantýsýnda "Ýmam Hatipler yasaklý günlerden çok iyi yerlere ulaþtý" yaptýðý konuþmada, 30 Mart seçimlerinin ülkenin geleceði açýsýndan büyük önem arzettiðini dile getirerek, "Bizim olduðumuz yerde ve yönetimlerde haksýzlýk, yolsuzluk ve adaletsizlik olmamýþtýr ve olmayacaktýr" dedi. Muzaffer Yýldýrým SAYFA 9 DA "Ukrayna'dan bize ne" diyenler olabilir ama olaya Türkiye ve dünya siyaseti açýsýndan bakýlýrsa hiç de "bize ne" olmadýðý anlaþýlacaktýr. Hele Rusya'nýn son Kýrým hamlesi bu noktada bize ýþýk tutmaktadýr. Ukrayna'da bir þeyler oldu ve öyle görülüyor ki etkileri artarak devam edecek. Aylarca sokaklarda eylemler yapýldý. Onlarca insanýn ölümüyle sonuçlanan bir isyan hareketi yaþandý. Nuhut'tan Türk Ýþ'e SAYFA SAYFA SAYFA Muzaffer 9 Yýldýrým'dan Muhasebe Haftasý mesajý KIRIM MESELESÝ HEM ÝÇ HEM DIÞ DENGELERÝ DEÐÝÞTÝRÝR ziyaret AHMET ÖLÇER TE TE DA DA

2 "Ölüm Öpücüðü" tiyatroseverlerle buluþacak 2 Belediye Meclisi bugün toplanacak Ýmsâk : 0:39 Güneþ : 0:05 Öðle : 11:59 Ýkindi : 15:0 Akþam : 1:2 Yatsý : 19:00 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 9. Hafta Çalýþýp da tevekkül etmek, bir yere çekilip ibâdet yapmaktan hayýrlýdýr. Abdullah bin Menâzil "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri HAYIRA ÇIKTI-2 Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun "Ölüm Öpücüðü" isimli oyunu Çorum'da tiyatroseverlerle buluþacak.simon Williams'ýn yazdýðý Þükran Yücel'in çevirdiði ve Tayfun Eraslan'ýn yönettiði iki perdelik oyun Mart Cuma saat 20.00'da Mart Cumartesi günü ise 1.00 ila saatleri arasýnda Çorum Devlet Tiyatrosunda sahnelenecek. Sahibinden 50 M2 Kiralýk Ýþ yeri AK Þemsettin Caddesi üzerinde No: 3 ( Kakaçlar Petrol yaný ) 2 Kat kullaným alanýna sahip ve deðiþik sektörel kullanýma müsait olan Toplam 50 Metrekare kapalý Ýþ yeri Sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden 00 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Oyunu konusu þöyle: Gizli Suçlar Soruþturma Masasý'nýn kriminal psikoloðu ile baþmüfettiþinin, Zoe Lang adýnda genç bir oyuncuyu kullanarak Cerrah adýndaki seri katili yakalamak istemesi üzerine kurulu olan oyun, Lang'ýn bu tehlikeli göreve ikna edilmesiyle baþlar. Serim niteliðindeki bu bölümü Lang'ýn, katil olduðu öne sürülen John Smith ile karþýlaþmasý ve operasyon sýrasýnda yalnýz býrakýldýðý için görevi býrakmasý izliyor. Zoe Lang'ýn tekrar ikna edilip son bir operasyon için yeniden göreve dönmesiyle oyun kaðýt üzerinde kalan sürpriz finale doðru týrmanýyor. Oyunun biletleri Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu giþelerinden ve www. mybilet. com/tiyatro/devlet tiyatrosu/corum adresinden satýþa sunuldu. Fatih AKBAÞ SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 500 m2 si peþin=.000 TL Kredi kartlarýna taksitli TL Müracaat: Yýl: 9 Sayý: 220 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 2 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 0 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 10 TL. Yurtdýþý : 0 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar ( st.x cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st.x cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Çorum Belediye Meclisi mart ayý toplantýsýný bugün yapýlacak. Meclis Mahalli Ýdareler seçimleri öncesinde yapacaðý son toplantýsýnda 3 gündem maddesi görüþecek.meclis salonunda saat 1.00' da gerçekleþtirilecek olan toplantýda görüþülecek gündem maddeleri þunlar:"belediye Baþkanýna yetki verilmesi. Gayrimenkul Satýn alýnmasý. Ulukavak Mahallesi, 153 ada, 3, 9,, 11 nolu parsellerde plan deðiþikliði."yasin YÜCEL "Bilyenin Hatýrýný Unutamayanlar" filmi iþitme engellilerle buluþtu Ýþitme engelli sanatçýlarýn yazýp yönettiði ve oynadýðý "Bilyenin Hatýrýný Unutamayanlar" adlý sinema filmi dün Çorum'da gösterime sunuldu. Çorum Devlet Tiyatrosu Salonunda yapýlan gösterime iþitme engelliler ile diðer davetliler katýldý. Çorum Ýþitme Engelliler Spor Kulübü Derneðinin organizasyonuyla gösterimi yapýlan filimde alt yazý ve Türkçe dublaj desteði de bulundu. Bahadýr YÜCEL "Baþkan olursam suda yüzde 50 indirim yapacaðým" CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, baþkan seçildiði takdirde suda yüzde 50 indirim yapýlacaðýný kaydetti. Konu hakkýnda yaptýðý açýklamada 30 Mart tarihinde Belediye Baþkanlýðý görevini alýrsa Çorumlularýn omuzlarýndaki yükü hafifletmek üzere harekete geçeceðini kaydeden Kenan Nuhut, "Son 5 yýl içinde suya yapýlan büyük zamlar kabul edilebilir deðil. 5 yýl önce su faturalarý 2 ayda bir gelirken artýk çok yüklü zamlar yapýlmýþ faturalar aylýk olarak vatandaþlara teblið edilir hale gelmiþ. Halkýmýzýn sandýkta bize teveccüh göstermesi halinde su fiyatlarýnda % 50 indirim yapacaðýz. Belediyenin giderlerinin halkýn üzerinden karþýlanmasýna son vereceðiz. Vatandaþlarýmýzýn daha huzurlu ve mutlu yaþacaðý bir kentle onlarý buluþturmanýn sözünü veriyoruz. Çünkü Belediye bir ticarethane deðildir. Belediye kar etmez. Halkýný kar ettirmekle mükellef olan bir kamu kuruluþudur" dedi. Bahadýr YÜCEL TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým (213 9 ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Nihat Ýnce Emekli Polis Memuru Doktorum acil ameliyat önerdi Çorum'da olmadý Ýstanbul'a gönderdi Ýstanbul'da ki doktorum ön bilgi verdi Sonum hayýra çýktý dostlarým Patoloji sonucunu merakla bekledik Sonuç temiz çýktý beraber güldük Kanser olmadýðýný birlikte gördük Sonum hayýra çýktý dostlarým Aðýr ameliyat olduðunu öðrendik Bütün sorunlarý hep göze aldýk Ameliyat olmaya kararý verdik Sonum hayýra çýktý dostlarým Doktorum baþarýlý ameliyat yaptý Ýnan ki canýma hep canlarý kattý Ameliyatýmda harikalar yarattý Sonum hayýra çýktý dostlarým Doçent Emre Balýk benim doktorum Doktorum çok iyi yapýlmaz yorum Nihat'ýn çektiði iþte bu durum Sonum hayýra çýktý dostlarým HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD EUR STERLiN JPY YENi 0,213 0,219 SAAT: 1.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÞAMLIOÐLU ECZANESÝ TEL: DUMLUPINAR CAD. 2/D ALBAYRAK ECZANESÝ TEL: 22 2 ULUKAVAK MH.TARAKÇI.SOK.32/B -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi () hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn...1 Orman Yangýný Ýhbar...1 Alo Zabýta Alo Jandarma...15 Elektrik Arýza...1 Su Arýza...15 Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma...10 Özel Elitpark Hastanesi...221

3 3

4 "Dünya'da Devlet kurma rekoru Türklerindir" KIRIM MESELESÝ HEM ÝÇ HEM DIÞ DENGELERÝ DEÐÝÞTÝRÝR Celal Bayar Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çelik, Türkler'in tarih boyunca iriliufaklý 30 devlet kurduðunu, devlet kurma rekorunun Türklere ait olduðunu belirterek, "Ayný zamanda 30 tane de devlet yýktýk. Bu alanda da rekor sahibiyiz" dedi. 0 yýllýk tarihçi Mehmet Çelik, "Dünya tarihçilerinin birleþtiði, ittifak ettiði bir nokta var ki; 'tarihten Türkleri çýkartýrsanýz geriye tarih diye bir þey kalmaz' diyorlar. Bu önemli bir noktadýr'' þeklinde konuþtu. Celal Bayar Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çelik, Milli Ýrade Platformu'nun davetlisi olarak geldiði Çorum'da "Türkiye'de Darbeler" konulu bir konferans verdi. Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen konferansta konuþan Çelik, "Türkiye bizim son devletimiz. Bu devletin yýkýlmasýna izin vermeyeceðiz. Bugüne kadar 151 imparatorluk olmak üzere 30 devlet kurduk, hepsi yýkýldý. Ama bu devletin yýkýlmasýna izin vermeyeceðiz" diye konuþtu. Çorumlularýn bir hafta sonu, gündüz saatlerinde salonu doldurmasýnýn þuurlu, akýllý ve duyarlý olduklarýnýn göstergesi olduðunu dile getiren Çelik, 50'nin üzerinde sivil toplum kuruluþunun da bir araya gelerek "Milli Ýrade Platformu"nu oluþturmasýnýn anlamlý olduðunu kaydetti. Geçtiðimiz günün 2 Þubat postmodern darbesinin yýldönümü olduðunu hatýrlatan Çelik, Türkiye'de darbelerin acýlarýnýn halen hissedildiðine dikkati çekti. Konuþmasýnda darbelerin felsefesini anlatan ve Türklerin geçmiþ tarihleri hakkýnda bilgiler aktaran Çelik, Türklerin tarih boyunca irili-ufaklý 30 devlet kurduðunu, devlet kurma rekorunun Türklere ait olduðunu belirterek, "Ayný zamanda 30 tane de devlet yýktýk. Bu alanda da rekor sahibiyiz" dedi. Çelik, "Dünya tarihçilerinin birleþtiði, ittifak ettiði bir nokta var ki; 'tarihten Türkleri çýkartýrsanýz geriye tarih diye bir þey kalmaz' diyorlar. Bu önemli bir noktadýr" þeklinde konuþtu. Çelik, 30 devlet arasýndan 15 tanesinin ise imparatorluk düzeyinde olduðunu, bunlardan sonuncusunun da Osmanlý Ýmparatorluðu olduðunu kaydetti. Türklerin Orta Asya'dan baþlayýp üç kýtaya yayýldýðýný, cihana hükmettiklerini anlatan Çelik, mazlumlarýn dost, zalimlerin düþman olduðunu dile getirdi. Birinci Dünya Savaþý'nda ikibuçuk milyonu asker, ikibuçuk milyondan fazlasý da sivil olmak üzere 5 milyonun üzerinde þehit verdiðimizi, 5 milyon km2 toprak kaybettiðimizi anlatan Çelik, Türklerin bugünlere geliþ serüvenini özetledi. Prof. Dr. Çelik, yeryüzünde dedesinin mezar taþýný okuyamayan, babasýnýn yazdýðý mektubu anlamayan tek milletin Türk milleti olduðuna dikkat çekti. Türklerin tarihini özetledikten sonra günümüze gelen Mehmet Çelik, geçmiþ dönemlerde 0 sente muhtaç olan, yýl önce memur maaþlarýný bile ödeyemeyen, IMF'den borç alarak memur maaþýný ödeyen Türkiye'nin Dil ve Edebiyat Derneði tarafýndan düzenlenen '0. Yýlda Ýmam Hatip Liseleri' konulu konferans gerçekleþti. Konferans Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþladý. ÝHL'nin Türkiye tarihçesiyle ilgili sinevizyon gösterisi izlendi. Ardýndan Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr açýlýþ konuþmasý gerçekleþtirdi. Kýr, "Sýnýflar boþ kalmasýn diye öðrencilerimizi 11'erli sýnýflara böldüðümüz günlerden sýnýflarýmýzýn yetmediði günlere ulaþtýk. Çok þükür sayýmýz arttýkça, baþarýmýz da büyüyor. Okulumuz öðrencileri bugün dereceler yaparak en iyi üniversitelere yerleþti daha da yerleþecektir" þeklinde ifadeler kullandý.konferansa konuþmacý olarak katýlan Uludað Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öcal ise Ýmam Hatip Okullarý'nýn yasaklý günlerden çok daha iyi yerlere ulaþtýðýný bu ulu çýnarýn bu milletin gözbebeði olduðunu söyledi. Öcal, sözlerine þöyle devam etti: "19 yýlýnda Baþbakan olan Recep Peker'in halktan gelen þikayetlere kayýtsýz kalamadý okullarýn açýlmasý talimatýný verirken de, "Bu alýnan kararýn tehlikeli bir zehir olan komünizmle mücadele adýna, bir zehri baþka bir zehirle tedavi etmek olarak düþündüler yýllarda zirveye çýkan din düþmanlýðýnýn camilerin belirli bir cemaat sayýsýnýn altýna düþmesi durumunda kapatýldý memurlarýn cuma namazýna gitmesinin yasaklandýðý dönemde, tüm memurlarýn eþleriyle birlikte cumhuriyet balolarýna katýlmasýnýn ise mecburi tutulmuþtu."öcal, fakat o dönemlerde yönetimin isteði doðrultusunda medreselerin hizmetine fiilen son verildiðinide vurgulayarak, "Tevhidi Tedrisat Kanunu medreseleri kapatmadý. Medreseler o günden bu yana bugün her yerinin þantiye halinde olduðunu ifade ederek, "Kasýmpaþalý" olarak tabir ettiði ve "ümmetin delisi" olarak tanýmladýðý Recep Tayyip Erdoðan'ýn bugün Türkiye'yi çok daha farklý bir duruma getirdiðini vurguladý. Çelik, ABD'de insanlarýn yüzde 5'inin sosyal güvenceden yoksun durumdayken, Çin'de insanlarýn 20 yýlda emekli olduktan sonra hiçbir emeklilik ikramiyesi almazken ve sosyal güvencesiz çalýþýrken, Türkiye'nin yüzde 0 sosyal güvencesi olan tek ülke olduðunu kaydetti. Çelik, Erdoðan'ýn kimseden para dilenmeden IMF'ye olan borcu sýfýrladýðý gibi Türkiye'yi de dünyada söz sahibi bir ülke haline getirdiðini, enflasyonu unutturduðunu sözlerine ekleyerek, Erdoðan sayesinde ülkemizin dünyanýn sayýlý ülkeleri arasýna girdiðinin altýný çizdi. Türkiye'de ve dýþarýda birtakým çevrelerin Türkiye'ye karþý bir operasyon içerisinde olduðunu dikkati çeken Çelik, hýrsýzlýðýn insanlýk tarihinin baþýndan beri var olmasýna raðmen, her dönemde, her partide görülmesine raðmen sanki sadece AK Parti'de yapýlýyor gibi bir algý oluþturulmaya çalýþýldýðýný, AK Parti'nin çok geniþ bir kitleye hitap ettiðini, iktidar partisi olduðunu, paranýn daðýtýldýðý, kaynaklarýn paylaþtýrýldýðý merkez olduðunu, bu yüzden birilerinin bu partide de çýkar ve menfaat peþinde olabileceðini ifade etti. Çelik, "Selçuklu'da da, Kanuni zamanýnda da, Abbasiler döneminde de hýrsýz vardý. CHP'nin, DP'nin, AP'nin, "Ýmam Hatipler yasaklý günlerden çok iyi yerlere ulaþtý" Hüseyin Kýr MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, meclis üyesi adaylarý ve MHP MYK Üyesi Hidayet Vahapoðlu ile eski Milletvekili Adnan Türkoðlu'nu ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleþen ziyarette gündem yerel seçimler oldu. Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, Adnan Türkoðlu'nun Çorum siyasetinin duayen isimlerinden birisi olduðunu ve görüþ düþüncelerinin kendisi için oldukça önemli olduðunu söyledi. Haber Servisi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öcal Mehmet Çelik ANAP'ýn hýrsýzlarýndan AK Parti'nin hýrsýzlarý da az deðildir. Her iktidar döneminde bu gibi þeyler olur, sanki ilk defa oluyormuþ gibi bir algý ortaya koydurtmaya çalýþtýlar. Ayakkabý kutularýyla, ses kasetleriyle bir oyun oynamaya çalýþýyorlar. Ben din eðitimi de almýþ bir insaným, medrese eðitimi de gördük, ilahiyat eðitimi de aldým. Kamu malýný yiyen adamýn burnundan Allah fitil fitil getirecektir. Bizim fýkhýmýzda bu adamlarýn cenaze namazý bile kýlýnmaz. Buna göz yuman, imkan saðlayan Recep Tayyip Erdoðan dahi olsa Allah kahretsin" diye konuþtu. Türkiye'nin mazlumun umudu olan bir ülke olduðunu vurgulayan Çelik, "Bu ülke, Afrika'da bir damla suyun hasretini çeken çocuðun, Filistin'de kan aðlayan çocuðun, Baðdat'ta tecavüze uðrayan kadýnýn umududur. Buna taþ koyan adam, namaz da kýlsa, oruç ta tutsa bizim yanýmýzda yeri yoktur" þeklinde konuþtu. Çelik, devlet söz konusu olduðunda kim ne olursa olsun, hangi görüþten olursa olsun burada birleþmesi gerektiðinin altýný çizerek "Türkiye son devletimiz. Artýk devlet yýkýp, yeni devletler kurmayacaðýz. Bu devletin yýkýlmasýna asla izin vermeyeceðiz" diyerek sözlerini tamamladý. Mehmet Çelik konuþmasýnýn ardýndan ayakta alkýþlandý. Platform adýna Çelik'e plaket verilmesinin ardýndan program sona erdi. Kubilay Kaan YÜCEL resmi olarak kapalý ve yasaklý deðildir. ancak dönemin Marif Vekili (Milli Eðitim Bakaný), yönetim böyle istiyor diyerek, fiilen medreseleri o dönem kapanmaya zorlamýþtýr. Bugün bile medreselerin kapalý olmasýný gerektiren hiç bir kanun yoktur" dedi. Öcal, konuyla ilgili konuþmasýný þu þekilde tamamladý: "Gençlerin ana ve babasýna asi olmasýnýn tehlikeleri birer birer gün yüzüne çýktý. Cumhiriyet Gazetesi baþyazarlarýnýn ve pek çok CHP'linin namaz kýldýracak ve cenazelerin defnini saðlayacak din görevlisi bulunamayýþýnýn halk tarafýndan ýsrarla dile getirerek "Hakkýný yememek gerekir ki, CHP bu okullarýn açýlmasýna katký saðlamýþtýr, ancak bunun yaný sýra da önlerinin kesili ve kontrollü tutulmasý için de ellerinden gelen çabayý da ortaya sermiþlerdir. Bu okullarda okuyup din görevlisi olabilmek için ortaokul mezunluðunu ve askerlik yapmýþ olmayý þart koymuþlar ve ayrýca din görevlilerine maaþ vermemiþlerdir. Hal böyle olunca ilkokul mezununun bile zor bulunduðu bir dönemde, ortaokul mezunlarýnýn yüksek maaþlý memuriyet varken, maaþsýz din görevlisi olmayý seçmeyeceði gün gibi aþikardý ve bunu bile isteye yapýp, din eðitimine izin vermiþ gibi davrandýlar." Kubilay Kaan YÜCEL AHMET ÖLÇER "Ukrayna'dan bize ne" diyenler olabilir ama olaya Türkiye ve dünya siyaseti açýsýndan bakýlýrsa hiç de "bize ne" olmadýðý anlaþýlacaktýr. Hele Rusya'nýn son Kýrým hamlesi bu noktada bize ýþýk tutmaktadýr. Ukrayna'da bir þeyler oldu ve öyle görülüyor ki etkileri artarak devam edecek. Aylarca sokaklarda eylemler yapýldý. Onlarca insanýn ölümüyle sonuçlanan bir isyan hareketi yaþandý. Muhaliflerin bu kanlý isyaný Devlet Baþkaný Yanukoviç'i baþkanlýktan indirirken, hükümetin de parlamento tarafýndan düþürülmesine neden oldu. Sonrasýnda ise hapisteki eski muhalif lider Timoþenko ise serbest býrakýldý. Peki bu noktaya nasýl gelindi? Ukrayna baðýmsýzlýðýný ilan edeli yaklaþýk 25 yýl olmuþ. 25 yýllýk süreçte öyle görünüyor ki halen yönünü bulamamýþ. Halkýn yüzde ellisi Rusya yanlýsý politikalarý desteklerken yüzde ellisi ise AB yanlýsý bir çizgi izliyor. Yaþanan son olaylar Moskova yanlýsý Devlet Baþkaný Viktor Yanukoviç'in kasým ayýnda Avrupa Birliði ile ortaklýk anlaþmasýný imzalamaktan vazgeçmesi üzerine geliþti. AB yanlýlarý Yanukoviç'in anlaþmadan vazgeçmesi üzerine gösterilere baþladý. Aslýnda gösterilerde yaþanan olaylara derinlemesine bakarsanýz, Mýsýr, Suriye ve Gezi parký olaylarýndakilere benzer süreçlerin yaþandýðýný görürsünüz. "Ukrayna'dan bize ne" diyenler olabilir ama olaya Türkiye ve dünya siyaseti açýsýndan bakýlýrsa hiç de "bize ne" olmadýðý anlaþýlacaktýr. Hele Rusya'nýn son Kýrým hamlesi bu noktada bize ýþýk tutmaktadýr. Bildiðiniz üzere Kýrým özerk bir cumhuriyettir. Tarih bilgilerinizi þöyle bir kurcalarsanýz 19. Yüzyýla kadar bu topraklarýn yüzyýllar boyunca Osmanlý, Lehistan ve Rusya'nýn çekiþmelerine sahne olduðunu hatýrlarsýnýz. Rusya'nýn Kýrým'a girmesinin en önemli nedeni Sivastopol limanýdýr. Çünkü Sivastopol Karedeniz'e hakimiyet açýsýndan en stratejik noktadýr. Uzun yýllar Osmanlý donanmasýnýn demirlediði bu limanda bugün Rus donanmasý demirliyor. Ruslarýn sýcak denizlere inebildiði aðýrlýklý merkez burasý. Bu süreçte ABD bu nedenle Ruslarýn Kýrým'a girmesinden rahatsýz. Siz hiç Karadeniz de ABD donanmasý görebildiniz mi? ABD nin Karadeniz'e girememesinin önündeki en önemli engel Sivastopol'dur. Madem batý yanlýsý bir Ukrayna var, neden ABD rahatça bu limaný kullanamýyor diye bir soru aklýnýza gelebilir. Bunun nedeni geçmiþte Ukrayna ve Rusya arasýnda yapýlan anlaþmaya göre bu limanýn 202'ye kadar kullaným hakkýnýn Rusya'da olmasýdýr. Peki þimdi ne olacak? Muhtemelen Kýrým'da bir referandum olacak. Ruslarýn 1500'lü yýllardan beri Kýrým'a Rus yerleþimciler gönderdiðini düþünürsek, referandum sonucu Kýrým, Rusya diyecek. Yani ilhak olacak. Týpký Hatay'ýn 1939'da Türkiye'ye ilhak olduðu gibi. Muhtemelen Rusya, burada yaþayanlara þimdiden pasaport bile daðýtmaya baþlamýþtýr. Kiev'in ele geçirilmiþ olmasý birinci adýmdý. Kýrým ile birlikte ikinci adým da geldi. Ukrayna þu an bir iç savaþ ile karþý karþýya. Ülke her an bölünebilir. Bir tarafta batý yanlýlarý diðer tarafta Rusya yanlýlarý. Þimdi gelelim tekrar, olayýn bizi ilgilendiren boyutuna; ABD Mýsýr'da kaybetti. Suriye de kaybetti. Þimdi Ukrayna üzerinden Rusya'ya saldýrmaya çalýþýyor. Almanya'nýn þu an Amerika ile iliþkileri limoni. Birinci ve ikinci dünya savaþýndan beri karþý karþýya olan Almanya, Ukrayna konusunda Rusya ile ittifak edebilir. Amerika'nýn bölgede çok sýký bir müttefike ihtiyacý olacak. Ýttifak kurabileceði isim ise NATO üyesi olan Türkiye'den baþkasý deðil. Fakat þunu unutmayalým ayný ittifaký Rusya'da kurmak isteyecek ve bu sebeple Türkiye ile temasa geçecek. Ýþte burada Türkiye'nin izleyeceði dýþ politika, hem kýsa hem uzun vadede iç ve dýþ konjonktürü belirleyecek. Türkiye bugünlerde önemli bir süreçten geçiyor. Türkiye'nin bulunduðu bölgede de küresel anlamda önemli siyasal olaylar yaþanýyor. Þunu asla unutmayýn dýþ faktörler her zaman iç faktörleri etkiler. Hiçbir hesap sizin yaptýðýnýz gibi olmayabilir. Tekrar görüþünceye dek hepinize saygýlar Daþdan'dan Adnan Türkoðlu'na ziyaret

5 5 Kenan Nuhut: En Büyük Projem, Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak' Kenan Nuhut babadan kalma Üçdutlar 2 Sok. No: 2 Onur Apartmanýnda oturuyor Kenan Nuhut, Eskice Köylü Kalýpçý Ýhsan usta'nýn oðludur. Babasý Eskice köylü kalýpcý Ýhsan Nuhut usta, ekmek parasý için Ankara ya taþýnýyoruz deyince Ýstiklal Ýlkokulu 2. Sýnýfdan okumakta olan Kenan Nuhut, önce Aydýnlýkevler Ýlk okuluna sonrasýnda isetekirdað Malkara da Askerlik görevini öðretmen olarak yapan Mühendis aðbisi Ünal Nuhut'un yanýnda ilköðretimi bitirdi. Orta ve Lise öðrenimini Aydýnlýkevlerde tamamlayan Kenan Nuhut, Gazi üniversitesinden mezun oldu. Kenan Nuhut Ýyi Almanca ve orta dercede Ýngilizce biliyor. Memurluk yaþamýna ilk olarak 195 yýlýnda Gençlik ve Spor bakanlýðýnda baþlayan Kenan Nuhut 19 yýlýnda 3 aylýk çiçeði burnunda ayný bakanlýkta memur olan ve aslen Tokat Reþadiye doðumlu Cemile haným ile 19 yýlýnda evlendi. Ýlk çocuklarý Yeþim 190 yýlýnda doðdu. Yeþim babaannenisinin de etkisi ile küçük yaþta namaza baþladý. Ayný zamanda iktisat mezunu ve 3 Çocuk sahibi olan Yeþim yaþamý boyunca aydýn ve muhafezakar yapýsý ile çevresine örnek bir evlat oldu. Ýkinci evlatlarý Tuðba ise Radyo Televizyon mezunu evli ve 1 çocuk annesi. Kenan Nuhut'un 3. Kýzý Tuðçe ise Stajer Avukat. Çoruma Doyamadan kendimi Ankara da buldum 1 Þubat 195 Yýlýnda Çorum da doðduðunu ifade eden Kenan Nuhut," Ýstiklal Ýlkokulu 2. Sýnýfda okurken Babam Ankara'ya çalýþmak için gitmek zorunda kalýnca ailece taþýndýk. Aydýnlýkevlerde deam ederken bu kez Mühendislik mezunu olan Ünal Aðbim vatani görevini öðretmen olarak Tekirdað Malkara da yaparken beni de oraya gönderdiler ve orada ilk Okulu bitirmiþ oldum. Orta ve lise öðrenimi Aydýnlýkevlerde tamamladýktan sonra sonra Gazi üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatý bölümünden mezun oldum. Ancak mezun olduðum bölüm ile ilgili olarak yaþamýn hiçbir alanýnda çalýþmadým. Bana en Büyük katkýsý ise Almanca dilini iyi konuþmam noktasýndaoldu. Ýngilizcem de orta ve ortanýn üzerinde diyebiliriz. Baba ocaðý Çorum dan ayrýlýrken o günkü hüzün sýzýsý hala yüreðimdedir. Çorum'a doyamadan Hangi görevlerde olursam olayým daima Çorum sevgisi ve memleketime birþeyler yapabilme arzusu içimde daima canlý kalmýþtýr. Bugün belediye baþkan adayý olmamda ki gerçek sebep de iþte Çorum'a daha çok hizmet katký arzusu ve vefa duygusudur" þeklinde konuþtu. Kenan Nuhut Atama ile yapýlan federasyon baþkanlýðýný ' Seçimlere' dönüþmesinde etkili isim oldu. Memurluk yaþamýna 195 yýlýnda Gençlik ve Spor Bakanlýðýnda baþladýðýný vurgulayan Kenan Nuhut," Hayatýmý ve geleceðimi kazanma adýna 19 yaþýnda bakanlýkta memur olarak baþlamanýn ve yaþamýmýn her alanýnda baþarýlý olmanýn hatta bunun ötesinde bugüne kadar mahcup olacak bir durumda kalmamýþ olmanýn daima þükrünü yaþadým. 19 yýlýnda özel kalem müdürü, 190 yýlýnda ise 1 yýl Bolu da görev yaptýktan sonra 192 yýlýnda Þube müdürü ve ayný zamanda Ýdari iþler daire baþkan vekili oldum yýlýnda ise Gençlik ve Spor bakanlýðý Genel Müdür Yardýmcýsý oldum. Dönemin bakaný Þükrü Erdem Bey'i ikna ederek Atama ile yapýlan Federasyon baþkanlýk sisteminin Seçimlere dönüþtürülmesini saðladým. Bu olay 1993 de Spor da Demokrasi kazanýmý ve bir anlamda 'Milat' olmuþtur. Spordan Siyaset Arenasýna Kenan Nuhut siyasetle ilk olarak 1995 de tanýþtý. O dönemde Tansu Çiller'in daveti ile 1995 yýlýnda DYP dan 3. Sýrada Milletvekili adayý oldu yýlýnda ön seçimlerden açýk ara 1 sýrada çýkan Kenan Nuhut sýralamada yine 3. Sýraya kondu de Federasyon seçimlerinde aday olarak tekrar Federasyon Seçimlerine giren Kenan Nuhut 2 rakibini geçerek seçimi kazanýp Tekrar Federasyon baþkaný oldu Genel seçimleri adýna 1 Bin kiþinin oy kullandýðý ön seçimlerde Kenan Nuhut bu kez 1. Sýradan aday oldu. Ancak bu kez partisi barajýn altýnda kaldý. Kenan Nuhut a ilk siyaset teklifi dönemin Baþbakaný Tansu Çiller tarafýndan yapýlmýþtý Burada sözün özü þudur:' Her Branþýn Mutfaðýndaki insanlar kendi Baþkanlarýný seçmeye baþlamýþlardýr' Bu sistemin ilk seçim kurulu baþkaný ise Ben oldum" þeklinde konuþtu. Tarým Bakanlýðýnda 5 Bin Kiþiden Sorumlu oldu Yýlýnda Dönemin Tarým ve Köy Ýþleri Bakaný ( Merhum ) Refaaddin Þahin'in kendisini bakanlýða çaðýrarak görev teklifinde bulunduðunu ifade eden Kenan Nuhut," 19. Ve 20. Dönem Ordu Milletvekilliðinin yaný Dünya Halter Federasyon Baþkaný Tamas Ajan, Kenan Nuhut'a Kral anlamýna gelen ' HERON' unvaný verdi. Ayrýca 0 Yýllýk Halter tarihinde sadece 13 kiþiye verilmiþ olan IWF Baþarý niþanýnýn 1. Sü ise Kenan Nuhut'a verildi. 199 yýlýnda Personel Genel Müdürlük görevini tamamlayarak Tarým Bakanlýðý Müþaviri olan Kenan Nuhut ayný zamanda 199 Yýlýnda Federasyon Baþkanlýðý'na gelmesiyle birlikte Halterde yeni bir canlýlýk, bu canlýlýkla birlikte de takým halinde þampiyonluk geldi. Son altý yýldýr bütün yarýþmalarda sýfýr çeken Hafýz Süleymanoðlu, Nuhut'la birlikte kendini buldu. Ve yýl sonra Avrupa þampiyonluðunu yakaladý. Peki Göçmen Cep Herkülü vatandaþýmýz Naim Süleymanoðlu Halteri býrakýnca Türk halteri ne yapacaktý? konu ile ilgili sorulara cevap veren Kenan Nuhut," Halteri, Naim Süleymanoðlu'nun Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelmesiyle ve rekorlar kýrarak altýn madalyalarý birer birer deðil, üçer üçer almasýyla sevinmeye baþladýk. Naim halteri býrakýnca ne yapacaktýk sorusu istikrar düþüncemizin temelini oluþturuyordu. Halterin gereken ilgiyi devam ettirmesi ve yine Halterde 'Türk gibi kuvvetli' sözünün devam ettirilmesi adýna gayretlerimiz yýlmadan yorulmadan devam etti. Kenan Nuhut Halterde Ýnanýlmazý baþardý sýra Devlet bakanlýðý ve Tarým ve Köy Ýþleri bakanlýk görelerini yapmýþ olan 15 Mart 2013 yýlýnda Vefat etmiþ olan (merhum ) Refaaddin Þahin aðbimiz beni makamýna çaðýrarak beraber çalýþmak istediðini ifade ederek, Personel Genel Müdürlük görevini tevdi etti. Burasý içinde Doçent ve Profösörleri olan diðer yandan bünyesinde 30 ila 35 Enstitüyü barýndýran toplamda ise 5 Bin çalýþaný olan bir Genel Müdürlük idi. Cenabý Allah burada da utandýrmadan yýl göre yaptýrmayý nasip etti. Biz buralarda görev yaparken nerde olursak olalým daima ve gurur duyarak çevremizde Çorumlu olduðumuzu daima söyledik. Hatta rahmetli bakanýmýz gibi beni Ordu lu sananlara üzerine basa basa Çorumluyum demekten onur duyardým" dedi. Halterin Efsane baþkanýný Kenan Nuhut Oldu 199 yýlýnda Yapýlacak olan Halter Federasyon Baþkanlýk seçimleri adýna camiadan tarafýma ciddi teveccühler olunca zaten istekli olduðum ve ülkem adýna baþarýya susadýðým bu görev adýna adaylýk için evet dedim. Seçimlere benimle birlikte Dönemin Trafik Hastanesi Baþhekimi Dr. Savaþ Aðaoðluve eski Kýrkpýnar aðlarýndan Halil Kýlýçoðlu da girdiler. Bu iki arkadaþýmýzýn aldýklarý toplam oy tarafýma verilen oy toplamýnýn yarýsýndan daha azdý" dedi. 'Çimento Fabrikasý kaldýrýlacak yerine Uydu kent inþa edilecek' Çorum'un en önemli sorunlarý Trafik ve Hava Kirliliði olduðunu vurgulayan Kenan Nuhut," Çorum'un acilen Alternatif yollar ve Tek Yönlü yollar sistemine ihtiyacý vardýr. Hafif raylý sistem artýk bir rüya ve hayal olmaktan çýkarýlýp hayata geçirilmelidir. Çorum'un Doðalgaz'a geçmesine raðmen hala Hava Kirliliði yaþanmasýnýn en önemli nedenleri arasýnda adeta Meskun Mahal içerisinde Kalmýþ Çimento Fabrikasý, Doðalgaz kullanamayan kiþi ve kurumlarýn kalitesiz yakýtlar kullanmasý ve filitresiz bacalar önemli rol oynamaktadýr. Doðalgaz kullanamayan fakir vatandaþlarýmýz var. Bu konuaya da yardýmcý olmak sosyal belediyeciðin gereðidir. Kanser hastalýklarýnýn artmasý tesadüf olamaz. Çimento Fabrikasý aklýmýzda ki olan 2 yerden birine Fabrika sahipleri ile anlaþýlarak onlarda çalýþanlarýmýzda maðdur edilmeden taþýnmasý için ne gerekirse yapýlacaktýr. Çimento Fabrikasýnýn yerine Uydu Kent Projemizi hayata geçireceðiz" þeklinde konuþtu. Stadyum Daha Rantabl kullanýlacak hale dönüþtürülecek Mevcut Baþkan Muzaffer Külcü'nün Satadyum'un yerine AVM yaptýtma düþüncesine ben katýlmýyorum. Bu yanlýþ bir Projedir. Þehir trafiði zaten kanayan bir yaradýr. AVM ler olacaksa þehir dýþýna yaptýrýlmalýdýr. Þehir merkezi nefes aldýrýlmalýdýr. Bence Mevcut stadyum korunmalý Kenan Nuhut-Bakan Fikret Ünlü-Sakýp Sabancý- Dilek Sabancý Naim halteri býrakmýþtý.ama geride Halil Mutlu, Sunay Bulut, Ergun Batmaz, Mehmet Yýlmaz, Hafýz Süleymanoðlu ve Dursun Sevinç vardý. Onlar da pekala 'Türk gibi kuvvetli' sözünü söyletebilirlerdi. Nitekim söylettiler de. Ferdi baþarýlarla deðil, takým halinde puan toplayarak ve þu ana kadarki Avrupa þampiyonalarýnýn en iyi takýmý olmuþtuk. Avrupa þampiyonluðunun perde arkasýnda Hedefe kilitlenme disiplinli çalýþma, iyi bir hazýrlýk dönemi, bilimsel yaklaþým, antrenörlerin müsabaka anýnda iyi taktik vermesi, takýmýn birlik beraberliði ve milli duygularýn ön plana çýkarýlmasý vardý. Geçim sýkýntýsý çeken haltercilerden biri de 3 kiloda Türkiye'ye iki gümüþ madalya kazandýran Dursun Sevinç, öncesinde Ankara semt pazarlarýnda helal ekmek kazanma adýna limon satan bir kardeþimizdi. 200 Atina Olimpiyatlarýnda ise 3 Altýn 2 Bronz alan kardeþlerimiz ile birlikte yeni bir Türk Destaný yazýlmýþtý. Türk tarihinde ilk kez bir Bayan sporcumuz Nurcan Taylan ile Altýn Madalya alýyorduk. Yine Halil Mutlu da Ýstiklal marþýmýzý dinleten sporcumuzdu. Diðer yandan 19 Yaþýnda en genç sporcumuz Taner saðýr ile göðüsümüz kabarmýþtý" þeklinde konuþtu. hakýmýzýn daha fazla istifade etmeleri adýna daha fazla Kültürel, sosyal ve spor bölümleri ile Reglarasyon alanlarý oluþturulmalýdýr." Dedi. Ayakkabýcýlar Arastasý Korunacak Ayakkabýcýlar Arastasý ile ilgili olarak konuþan Kenan Nuhut," Tarihi ayakkabýcýlar çarþýmýz için süper bir proje düþünüyoruz. Burasýný eski Osmanlý çarþýsýna dönüþtüreceðiz. Üzeri kapanabilen kaldýrýmlarý Arnavut kaldýrýmý olarak bilinen Turizm çarþýsýna dönüþtüreceðiz" Hafif Raylý Sistem Þehrin Doðusu ile Batýsý arasýnda yani Samsun Þehir merkezine giriþ den Toki Bölgemize kadar uzanan bir Hafif Raylý Sistem'i hayata geçirmek önemli projelerimiz arasýndadýr. Yine Çomar Barajý olarak bilinen bölgemizde Baraj üzerinde iskelelerin olduðu Sosyal Aktivitelere önem veren bir anlayýþý hayata geçireceðiz. Sadece piknik alaný gidi deðil, halkýmýzýn daha fazla istifade edebilecekleri bir yere dönüþtüreceðiz" Ayda 1 Halkýmýzla istiþare edeceðiz Beton deðil, Çorum'a 'Yeþil Þehir' hüviyeti kazandýracaklarýný ifade eden Kenan Nuhut," Betondan arýndýrýlmýþ, Çorumu yeþil ve Aðaçlarla kucaklayacak Çorum Hüviyetine 'Yeþil Þehir' kimliði kazandýrýlacak projelerimizi hayata geçirmek istiyoruz. Aðaçlandýrma alanlarý olarak iþaretlenmiþ yerleri kiþilere þaibelere meydan verecek þekilde özel Ýmar uygulamalarý deðil, Tüm Çorum halkýnýn vicdani ve akli düþüncelerinde, 'Evet doðru olan budur' dedirtecek proje ve uygulamalarý hayata geçireceðiz. Her ay atandaþlarýmýz ile buluþacaðýz.problemlerini dinleyeceðiz. Gereðini yapacaðýz. Kimseyi hakir ve küçük görmeden her görüþden istifa ederek Katýlýmcý Belediyecilik anlayýþýný somut olarak hayata geçireceðiz." Þeklinde konuþtu. Çorum 'Spor Kenti' olacak Çorum insanýn özellikle geçmiþte Güreþ baþta olmak üzere Dünya çapýnda Þampiyonlar çýkardýðýný ifade eden Kenan Nuhut," Önce eski þampiyonlarýmýza ve ailelerine vefalý olacaðýz. Gençlerimize Spor'un her branþýnda yeteneklerine göre tasnifi ve baþarýlarý için destek vereceðiz. Komþu illerimiz Süper lig de mücadele ederken 0 yýla mazisi dayanmýþ Bir Çorumsporun Bal liginde olmasý çok acýdýr. Sportif baþarý hedeflerimizin yaný sýra Organizasyonlarda tercih edilebilen bir Çorum olabilme adýna Tüm alt yapý ve üst yapý eksikleri tamamlanarak Spor kenti olmayý hedefliyoruz. Bu organizasyonlar ayný zamanda þehir ekonomisine de katma deðer saðladýðý unutulmamlýdýr" þeklinde konuþtu. Yaþlýlarýmýzýn Yaþam Kalitesini artýracaðýz Gerek engelli gerekse Yaþlý vatandaþlar adýna önemli projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Kenan Nuhut," Engelli vatandaþlarýmýza engelsiz yaþayabilecekleri bir þehir oluþturmak önemlidir. Ulaþýmýndan Þehrin muhtelif yerlerinde engelli tuvaletlerine kadar gereðini yapacaðýz. Yaþlýlarýmýza hiçbir ayrým yapmadan þehrimizin güneyine de kuzeyine de Yaþlýlar yurdu yapacaðýz. Evlerinde yaþayan yaþlýlarýmýzýn evlerinin temizliði baþta olmak üzere yemeklerine kadar yardýmcý olacaðýz. Bunlar bizim anne babalarýmýz. Onlarýn samimi dualarýný alabilmek bizim için çok önemlidir" þeklinde konuþtu. Yeni Sanayi maðdur edilmeyecek Küçük Sanayi ye Yerleþik Ýtfaiye olacak Sanayi esnaflarýný ziyaretlerde ve kendilerine gelen teklifleri de deðerlendirdiklerini ifade eden Kenan Nuhut," Aþþaðý sanayi olarak bilinen Yeni sanayimizde esnaflarýmýzýn kanayan yarasýný biliyorum. Ekmek kazanmanýn derdinde olan esnafýmýzýn yollarýnda çukurlarý kapatmamak, toz ve çamur içerisinde býrakmak vicdan iþi olamaz. Ýmar uygulamasý olacaksa dahi tek bir esnafýmýzý maðdur etmeden Sanayicilerimizin menfaatleri, arzu ve istekleri doðrultusunda yapýlmasý gerekenler yapýlmalý Çorum CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut Neden Belediye Baþkan adayý oldu? Belediye baþkan adaylýðý ile ilgili soruya cevap eren Kenan Nuhut," Herþeyden önce Kader'e sonsuz inancýmýz vardýr. Bunun ötesinde gerek Çorum sevdasý gerekse misyon ve vizyon noktasýnda bugüne kadar edindiðimiz tecrübeleri Çorum da hizmete dönüþtürme anlayýþý ile tarafýma yapýlan teklifi yaptýðým istiþareler sonucunda Çorumu Bir Dünya Kenti yapmak hedefi ile karar vererek aday oldum. Allah'ýn izni ve halkýmýzýn gösterdiði olanðüstü teveccühleri ile seçileceðimize tüm kalbimle inanýyorum." þeklinde konuþtu. dýr.küçük Sanayi Sitesinde Mutlaka bir Ýtfaiye aracý bir kaç kiþiden oluþan ekip daima hazýr olmalýdýr. Sadece sanayimiz için deðil, Yeni kent ve Sigorta bölgesine daha yakýn bir itfaiye aracý olmasý önemlidir. Ben yaparým olur. Ben yaptým oldu. Zihniyeti ile bir yere varýlmaz. Sen önce Artan Tabela vergilerine bak. Yine ayný þekilde Emlak deðerlerinin artýþý ile vatandaþlarýmýz çok büyük vergilere gebe býrakýlmýþtýr. Tuvaleti olmayan Pazar yerleri var. Yapýlanlarýn ve projelerin bir Çoðu Turan Atlamaz bey zamanýnda yapýlmýþ. Son 5 yýldýr Çorum Betondan oluþan parklarla belediye çalýþýyor görüntüsü verilmeye çalýþýlmýþ. Bu adil olmayan düzenlemeleri biz düzelteceðiz" þeklinde konuþtu. Kenan Nuhut'un Diðer Projeleri - Çormek ( KOSGEB) ile anlaþmalý Meslek edindirme Kurslarý - Öðrencilerimizin karþýlanmasý Mavi Masalar oluþturularak saat hizmet sunulmasý - Sokak Hayvanlarýnýn korunmasý - 5 Yaþ üzerine ücretsiz ulaþým ve Evlerine Temizlik ve Ýhtiyacý olana yemekhizmeti. - Çalýþma ve Projelerde STK lar ile istiþare toplantýlarý - Turizm ve Sanat geliþtirme Merkezleri - Yaþlýlarýmýz için ( Gündüz katýlabilecekleri ) Mutlu yaþlanma Merkezleri Kenan Nuhut için eþi Cemile haným ve Stajer Avukat Kýzý Tuðçe neler söyledi Kenan Nuhut'un 3 Yýllýk eþi ve 3 çocuk Annesi Cemile Nuhut Eþi Kenan Nuhut'un herþeyden önce iyi bir baba ve eþ olduðunu belirterek," Kenan Bey herþeyden önce güvenilir bir insandýr. Ýyi bir eþ sorumlu bir babadýr. Ailece Beþiktaþlýyýz. Ancak Ulusal maçlarda hangi Türk takýmý mücadele ederse Milli duygularýmýz ile onu da destekleriz. Kenan bey elinden geldiði kadar helal ve haram'a önem verir. Bakanlýkta çalýþtýðý dönemde çiftliklerden özel yetiþmiþ Hindi v.s. meyve sebze geldiðinde bunlarý çalýþanlara daðýttýrýrdý. Bugüne kadar çok þükür çocuklarýmýzýn bizden utanacaklarý bir durum olay yaþatmadýk. Kenan Bey'in Tüm Çorumu kucaklayan bir baþkanlýk yapacaðýna bana göre içinde uhde kalan memleket sevdasý ile 1 dönem baþkanlýk yapmasýna razý olabilirim. Bizim makam koltukda gözümüz yok. Kimse iman e amelinden baþka Ahirete bir þey götürmüyor. Çorum adýna Kenan bey'in kazanmasý hayýrlý olacak ise Kenan bey kazansýn. Deðilse kim hayýrlý gelecekse onu kazansýn. Diðer tüm adaylara ve ailelerine baþarýlar dilerim" dedi. Ankara Üniersitesi Hukuk Fakültesi Mezunu Tuðçe Nuhut ise," Öncelikle þunu vurglamak isterim. Bir daha dünya ya gelme imkaný ve bunun yanýnda baba seçme imkaný olsayine Kenan Nuhut'u babam olarak seçerdim. Herþeyden önce mükemmel bir insandýr. En önemli özellikleri arasýnda kiþiyi dinleyen mutlaka ' Orta Yolu' bulan bir yapýsý vardýr. Bence bugüne kadar baþarýya taþýyan en önemli unsurlarý da Uzlaþtýrmacý, disiplinli, iþini yakýnen takip eden mutlaka kaðýt kalemle not tutan bildiðini öðreten ve doðruya yönlendiren bir kiþiliðe sahip olmasýndan kaynaklanmaktadýr. Çorumda þu an dedemlerin evinde sabah olunca camý açtýðýmda isli puslu hava dahai bana ayrý bir huzur veriyor. Memleketimizi seviyoruz" þeklinde konuþtu. Tuðçe Nuhut Cemile Nuhut

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor!

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor! Nüfusumuz artýþa geçti Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013'te 2 bin 105 kiþi arttý. Ülke genelinde (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de ikamet erkek nüfusun oraný yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kiþi),

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

"Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar"

Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar Öksüz ve Biçer Ailelerinin mutlu günü Çorum'un tanýnmýþ esnaflarýndan Öksüzoðlu inþaat sahibi Hüseyin öksüz'ün kýzý Süheyla ile Köy Hizmetlerinden emekli Ýsmail Biçer'in oðlu Mehmet evlendiler. 6 DA Hitit

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor'

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor' Ýpek Efendi vefatýnýn 14. Yýlýnda anýldý Pir Hasan Hüsameddin Uþþaki ve programda Eyyüp Fatih Nurullah Þaðban onun kâmil halifesi Ýbrahim Ýpek bir konuþma yaptý. Ýpekefendi derneðinin efendi dün Turhan

Detaylı

korumalý ve sahip çýkmalýdýr"

korumalý ve sahip çýkmalýdýr MÜSÝAD Çorum Þubesi bugün açýlýyor Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD)'nin Çorum Þubesi, MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak'ýn katýlýmýyla bugün yapýlacak. Açýlýþ öncesinde MÜSÝAD Genel Baþkaný

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı