DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN)"

Transkript

1 DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN) Kanun No. : 4646 Kabul Tarihi : 18/4/2001 Yay&m Tarihi : 2/5/2001 tarih ve Sayl Resmi Gazete BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan&mlar ve Yetki Amaç Madde 1. Bu Kanunun amac; do$al gazn kaliteli, sürekli, ucuz, rekabete dayal esaslar çerçevesinde çevreye zarar vermeyecek +ekilde tüketicilerin kullanmna sunulmas için, do$al gaz piyasasnn serbestle+tirilerek mali açdan güçlü, istikrarl ve +effaf bir do$al gaz piyasasnn olu+turulmas ve bu piyasada ba$msz bir düzenleme ve denetimin sa$lanmasdr. Kapsam Madde 2.- Bu Kanun; do$al gazn ithali, iletimi, da$tm, depolanmas, pazarlanmas, ticareti ve ihracat ile bu faaliyetlere ili+kin tüm gerçek ve tüzel ki+ilerin hak ve yükümlülüklerini kapsar. Tan&mlar Madde 3. Bu Kanunun uygulanmasnda; 1) Bakanl&k : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanl$n, 2) Bakan : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakann, 3) BOTA: Boru Hatlar ile Petrol Ta+ma Anonim 7irketini,

2 2 ENERJ: P:YASASI DÜZENLEME KURUMU 4) Kurum : Enerji Piyasas Düzenleme Kurumunu, 5) Kurul : Enerji Piyasas Düzenleme Kurulunu, 6) Tüzel ki?i (?irket) : Bu Kanun hükümleri uyarnca do$al gazn üretimi, iletimi, da$tm, toptan sat+, ithali, ihrac, ticareti ve depolanmas fonksiyonlarn yürütmek üzere kurulmu+ özel veya kamu hukuku tüzel ki+isini, 7) DoAal gaz : Yerden çkarlan veya çkarlabilen gaz halindeki do$al hidrokarbonlar ile bu gazlarn piyasaya sunulmak üzere çe+itli yöntemlerle svla+trlm+, basnçlandrlm+ veya fiziksel i+lemlere tabi tutulmu+ (Svla+trlm+ Petrol Gaz -LPG hariç) di$er hallerini, 8) Üretim : Do$al gazn tarihli ve 6326 sayl Petrol Kanunu kapsamnda Türkiye'de yer altnda bulunan yataklarndan yer üstüne çkarlmasn, temizlenmesini ve artlmasn, toplama hatlaryla iletim hatlarna kadar ta+nmasn, 9) Üretim?irketi (i?letmeci) : Türkiye'de üretim faaliyetini gerçekle+tiren tüzel ki+iyi, 10) letim : Üretime mahsus toplama hatlar ve da$tm +ebekeleri haricindeki gaz boru hatt +ebekesi veya svla+trlm+ do$al gaz (LNG) ta+ma vastalaryla gerçekle+tirilen do$al gaz naklini, 11) letim?irketi : :letim faaliyetlerini gerçekle+tiren tüzel ki+iyi, 12) DaA&t&m : Do$al gazn mü+terilere teslim edilmek üzere mahalli gaz boru hatt +ebekesi ile naklini ve perakende sat+n, 13) ehir : Belediye veya büyük+ehir belediye snrlar içerisinde kalan imarl alanlar bütününü, 14) DaA&t&m?irketi: Belirlenen bir +ehirde do$al gazn da$tm ve mahalli gaz boru hatt +ebekesi ile nakli faaliyetlerini yapmaya yetkili klnan tüzel ki+iyi, 15) Toptan sat&? : Do$al gazn da$tm +irketlerine ve serbest tüketicilere yaplan sat+n, 16) Toptan sat&??irketi : Sistem içinde veya d+nda, iletim veya da$tm faaliyeti yapmakszn, do$al gazn toptan sat+ faaliyeti ile i+tigal eden tüzel ki+iyi, 17) Serbest tüketici : Yurt içinde herhangi bir üretim +irketi, ithalat +irketi, da$tm +irketi veya toptan sat+ +irketi ile do$al gaz alm-satm sözle+mesi yapma serbestisine sahip gerçek veya tüzel ki+iyi,

3 DO AL GAZ PYASASI KANUNU 3 18) Serbest olmayan tüketici (abone) : Do$al gaz kendi kullanm için da$tm +irketlerinden almak zorunda olan gerçek veya tüzel ki+iyi, 19) Depolama : Günlük ve mevsimlik de$i+iklikleri kar+lamak ve do$al gaz temininin azalmas veya durmas ile meydana gelen do$al gaz aç$n gidermek amacyla do$al gazn, svla+trlm+ do$al gaz (LNG) veya gaz olarak depolanmasn, 20) Depolama?irketi : Do$al gazn depolama faaliyetini gerçekle+tirmek üzere yetkilendirilen tüzel ki+iyi, 21) S&v&la?t&r&lm&? doaal gaz (LNG) tesisi : Do$al gazn sv olarak ta+nmas ve depolanmas amacyla svla+trlmas, bo+altlmas, depolanmas ve tekrar gaz haline getirilmesi için kullanlan tesisleri, 22) Depolama tesisi : Üretimde yararlanlan tesisler hariç olmak üzere, bir tüzel ki+inin mülkiyet veya i+letmesinde bulunan ve do$al gaz, LNG veya gaz olarak depolamaya mahsus tesisi, 23) Sistem : Do$al gazn üretimi, iletimi, depolanmas ve da$tm i+levlerini yerine getirmek üzere kurulan tesis ve teçhizat, 24) Sistem kullan&c&s& : Sistemden gaz alan veya sisteme gaz temin eden veya sistem üzerinden transit gaz geçi+i yapan gerçek veya tüzel ki+iyi, 25) BaAlant&l& sistem : Birbirleriyle kar+lkl ba$lanm+ ve bütün olu+turan sistemi, 26) Dolays&z hat : Bir serbest tüketiciyi ba$lantl sistem olu+turacak +ekilde besleyen do$al gaz boru hattn, do$al gazn +ehirler arasnda ve özel vastalarla ta+nmasn, iletim +ebekelerinin ula+amad$ yerlerde basncnn dü+ürülerek satlmasn, 27) Mahallî gaz boru hatt& : 7ehir içi do$al gaz da$tm yapacak olan da$tm +irketinin in+a edip i+letece$i tüm da$tm hatlarn, 28) DaA&t&m?ebekesi : Bir da$tm +irketinin belirlenmi+ bölgesinde, i+letti$i do$al gaz da$tm tesislerini ve boru hatlarn, 29) Dikey bütünle?mi? tüzel ki?i : Do$al gazn üretim, iletim, da$tm, ithalat, ihracat, depolama veya sat+ faaliyetlerinden iki veya daha fazlasn gerçekle+tiren tüzel ki+iyi, 30) Teslim sözle?mesi : Sistem kullanclar veya onlarn adna hareket edenlerle iletim +irketleri arasnda veya depolama +irketi ve iletim +irketleri arasnda veya iletim +irketlerinin kendi aralarnda do$al gazn devir teslimi için yaplan sözle+meyi,

4 4 ENERJ: P:YASASI DÜZENLEME KURUMU 31) Ta?&ma sözle?mesi : Sistem kullanclar ile iletim +irketleri arasnda do$al gazn ta+nmas amacyla yaplan sözle+meyi, 32) thalatç&?irket: Do$al gazn toptan sat+ +irketlerine, serbest tüketicilere veya ihracatç +irketlere sat+ veya yurt d+na do$rudan sat+ amacyla yurt d+ndan LNG veya gaz formunda do$al gaz temin edilmesi faaliyetlerini gerçekle+tiren tüzel ki+iyi, 33) Ulusal iletim?ebekesi : Ulusal iletim sisteminin bir parças olan yüksek basnçl boru hatlarn, 34) Ulusal iletim sistemi : Do$al gazn ülke çapnda iletimini sa$layan ulusal iletim +ebekesi ile da$tm, depolama, svla+trma, svla+trlm+ gazn gazla+trlmas ve benzeri di$er iletim tesislerinden olu+an sistemi, 35) hracatç&?irket: Üretim +irketi ve toptan sat+ +irketlerinden veya ithalatç +irketlerden satn ald$ gaz yurt d+na pazarlayan tüzel ki+iyi, 36) Piyasa faaliyeti: Do$al gazn iletim, da$tm, toptan sat+, ithalat, ihracat ve LNG tesislerinde sv olarak veya yer alt ve yer üstü tesislerinde gaz veya sk+trlm+ gaz olarak depolanmas dahil olmak üzere alm, satm veya hizmet ve ticari faaliyetleri ile bu faaliyetlere ili+kin i+lemlerden olu+an faaliyeti, 37) Tarife : Do$al gazn iletimi, da$tm, LNG veya gaz olarak depolanmas ve sat+ ile bunlara dair hizmetlere ili+kin fiyat, hüküm ve +artlar içeren düzenlemeleri, 38) Lisans : Tüzel ki+ilere piyasa faaliyetinde bulunabilmeleri için bu Kanun uyarnca Kurul tarafndan her bir piyasa faaliyeti için verilen izin belgesini, 39) Sertifika : Do$al gaz faaliyeti yapan tüzel ki+ilerin sistemde yer alacak tesislerinin tasarm, yapm, revizyonu, bakm, onarm, kontrolü, mü+avirli$i ve benzeri hizmetlerde bulunacak gerçek ve tüzel ki+ilerin yeterlili$ini gösteren ve Kurul tarafndan verilen izni, 40) Kullan&c& birliai : Mülkiyetindeki da$tm +ebekesiyle üyelerinin do$al gaz ihtiyacn kar+layan organize sanayi bölgelerini ve kooperatiflerini, 41) S&k&?t&r&lm&? doaal gaz : Do$al gazn basnçlandrlm+ halini, 42) Yatay bütünle?mi? tüzel ki?i : Do$al gazn üretim, iletim, da$tm, ithalat, ihracat, depolama veya sat+ faaliyetlerinden en az birini

5 DO AL GAZ PYASASI KANUNU 5 gerçekle+tiren ve ayn zamanda do$al gaz sektörüne dahil olmayan ba+ka bir faaliyeti gerçekle+tiren tüzel ki+iyi, ifade eder. KNC BÖLÜM DoAal Gaz Piyasas& Faaliyetleri, Yap&m ve Hizmet Faaliyetleri, Lisans ve Sertifikalar&n Genel Esaslar& DoAal gaz piyasa faaliyetleri Madde 4. 1) Bu Kanuna göre do$al gaz piyasa faaliyetlerinde bulunacak tüzel ki+ilerin gerekli lisanslar almalar +arttr. 2) Do$al gaz piyasasnda faaliyet gösterecek tüzel ki+ilerin lisans almak için Kuruma yapacaklar ba+vuruya, ba+vuru yapld$ tarihten itibaren, en fazla altm+ gün içerisinde Kurum tarafndan cevap verilir. Lisans ba+vuru talebi Kurul tarafndan reddedildi$i takdirde, reddetme karar ba+vuru sahibine gerekçesi ile birlikte bildirilir. 3) Piyasada faaliyet gösterecek özel hukuk tüzel ki+ilerinin tarihli ve 6762 sayl Türk Ticaret Kanunu hükümleri do$rultusunda anonim +irket veya limitet +irket olarak kurulmalar halinde, hisselerin tamamnn nama yazl olmas +arttr. Bu +irketlerin sermayeleri ile ana sözle+melerinde bulunmas gereken di$er hususlar yönetmelikle düzenlenir. 4) Do$al gaz piyasa faaliyetleri +unlardr: a) :thalat:do$al gazn ithalat yoluyla temin edilmesi ithalat lisansna göre yaplr. :thalat lisans almak için ba+vuran tüzel ki+ilerde; 1) :thalat yapacak teknik ve ekonomik güce sahip olunmas, 2) :thal edilecek do$al gazn kayna$, rezervleri, üretim tesisleri ve iletim sistemi hakknda kesin bilgi ve garantinin bulunmas, 3) Her sene ithal edilecek do$al gazn yüzde onu kadar bir miktar be+ yl içerisinde ulusal topraklarda depolama imkanna sahip olunmas hususunda depolama faaliyeti yapacak tüzel ki+ilerden Kurumca belirlenen taahhüt ve garantilerin alnmas,

6 6 ENERJ: P:YASASI DÜZENLEME KURUMU 4) Ulusal iletim sisteminin geli+mesine ve güvenli$ine katkda bulunabilme yeterlili$ine sahip olmas, bu amaçla sistemin geli+mesini gerçekle+tirecek tüzel ki+ilerin yatrmlarna ekonomik destek sa$layabilmesi, +artlar aranr. :thalatç +irketler, yapacaklar her ithalat ba$lants için ayr ayr lisans almak zorundadr. :thalatç +irketler, ithalat sözle+melerinde yer alan sözle+me sürelerini, süre uzatmlarn, öngörülen yllk ve mevsimlik ithalat miktarlarn ve bu miktarlardaki de$i+iklikler ile sözle+melerde veya temditlerinde yer alan ve sistemin güvenli$ini ilgilendiren yükümlülükleri Kuruma bildirmek zorundadr. :thalatç +irketler, ithal yoluyla temin ettikleri do$al gaz yurt içinde toptan sat+ +irketlerine veya ihracatç +irketlere, sat+ sözle+mesi ile devredebilecekleri gibi serbest tüketicilere ve ihracat lisans almak kaydyla yurt d+na da pazarlayabilir. Ancak, ihracatç +irketlere yaplan devir, ithalatç +irketin lisans kapsamndaki taahhütlerini ortadan kaldrmaz. Herhangi bir ithalatç +irketin, ithal yoluyla temin etti$i yllk do$al gaz miktar, Kurumca belirlenecek cari yla ait ulusal gaz tüketim tahmininin yüzde yirmisini a+amaz. :thalatç +irket, yapm+ oldu$u bütün sözle+melere ait Kurumun talep etti$i bilgi ve belgeleri vermek zorundadr. b) Üretim: Do$al gaz arama ve üretim faaliyetleri 6326 sayl Petrol Kanununa göre yaplr. Arama ve i+letme ruhsatlar Petrol :+leri Genel Müdürlü$ü tarafndan verilir. Üretim faaliyeti, piyasa faaliyetinden saylmaz. Üretim +irketleri, ürettikleri gaz toptan sat+ lisans almak kaydyla toptan sat+ +irketlerine, ithalatç +irketlere, da$tm +irketlerine veya serbest tüketicilere pazarlayabilir. Üretici +irketler bu sat+ miktarnn Kurumca cari yla ili+kin olarak belirlenecek ulusal tüketim tahmininin yüzde yirmisini geçmemek kaydyla do$rudan serbest tüketicilere, geri kalan do$al gaz ise, ithalatç +irketler, da$tm +irketleri veya toptan sat+ +irketleri vastasyla piyasaya sunabilir. Üretim +irketleri, ihracatç lisans almak kaydyla üretti$i gaz ihraç edebilir. Üretim +irketlerinin sat+ ve ihracat lisans almak için (e) ve (f) bentlerinde yer alan lisans ko+ullarn ta+malar zorunludur.

7 DO AL GAZ PYASASI KANUNU 7 Üretilen do$al gaz, iletim +irketleri ile yaplacak ta+ma ve teslim sözle+melerine göre ta+ttrlr. Üretim merkezinin ba$lantl sisteme uzak olmas halinde, üretilen gazn ba$lantl sistem olu+turma +art aranmakszn dolaysz hat ile iletilmesi ve serbest tüketicilere sat+ üretim +irketlerince yaplabilir. Ancak, bu husus, Kurulun ekonomik ve teknik +artlar göz önünde bulundurarak verece$i karara ba$ldr. Ayrca, üretim +irketleri üretti$i do$al gazn üretim kapasitesinin 8 inci maddenin (a) fkrasnn (1) numaral bendinde belirtilen miktardan az olmas durumunda, üretilen do$al gaz, +ehir içi da$tm faaliyeti yapmakszn di$er tüketicilere satabilir. Üretim +irketlerinin iletim ve depolama ile ilgili mevcut tesislerdeki haklar sakldr. Bu hakkn kullanlmas (c) ve (d) bentlerindeki hükümlere tabidir. Üretim +irketleri, tarifeler, teslim kurallar, gaz kalitesi, gaz arz, mevsimsel de$i+iklikler gibi hususlarda Kurumun yapaca$ düzenlemelere uymakla yükümlüdür. c) :letim: :letim faaliyetini gerçekle+tirecek olan tüzel ki+iler, a+a$daki hususlara uymakla yükümlüdür. 1) :letim +irketleri sistemin uygun olmas halinde, Kurum tarafndan tespit edilen kriterler çerçevesinde, sisteme ba$lanmak isteyen kullanclar on iki ay içerisinde en uygun +ebekeye ba$lamakla yükümlüdür. 2) Sisteme giri+ talebini iletim +irketinin reddetmesi halinde kullanc, Kurumu bu durumdan haberdar edebilir. :letim +irketinin, +ebeke i+leyi+i ile ilgili yönetmeli$i ihlal etti$inin Kurumca tespit edilmesi durumunda, iletim +irketi kullancnn sisteme giri+ ba$lantsn Kurulun verece$i karara göre yapar. 3) Kurum, kullanclarn sisteme giri+i ile ilgili taleplerini inceleyerek, iletim faaliyetlerinin aksamamasna, bu Kanunda belirtilen hususlar göz önüne alarak, sistemin i+leyi+ine engel olunmamasna azami dikkati gösterir. 4) :letim +irketleri, iletim faaliyetleri yapan di$er iletim +irketleri ile güvenli ve verimli bir i+letim amacyla e+güdümlü çal+ma yapabilmeleri için birbirlerine Kurumca belirlenen tüm teknik bilgileri vermek zorundadr. 5) :letim +irketleri, do$al gazn ak+ ve sistemin i+lemesi için gerekli ayarlama ve di$er her türlü hizmetlerin yerine getirilmesi hususunda kendilerinin sahip oldu$u ksmdan sorumludur. Ayrca, iletim +irketleri kendi sorumlu oldu$u hatlarda, gaz iletiminin güvenli bir biçimde,

8 8 ENERJ: P:YASASI DÜZENLEME KURUMU verimli ve en az maliyet ile gerçekle+tirilmesine yönelik her türlü tedbiri almaya ve bu Kanunda öngörülen di$er hususlar yerine getirmeye mecburdur. 6) :letim +irketlerinin faaliyete geçebilmesi için, Kuruldan lisans almalar zorunludur. Sistemin i+leyi+ini ihlal eden iletim +irketlerine, bu Kanunda belirtilen cezalar tatbik edilir. 7) :letim +irketleri ithalatç +irket, toptan sat+ +irketi, üretim +irketi ve ihracatç +irketler ile ta+ma sözle+mesi yapar. :letim +irketleri ayrca, üretim +irketi, serbest tüketici, depolama +irketi ve di$er iletim +irketleri ile teslim sözle+meleri yapar. Yaplan veya yaplacak sözle+melerde Kurumca belirlenen usul ve esaslar göz önünde bulundurulur ve sistemin i+leyi+ini engelleyen veya aksatan hükümlere yer verilmez. 8) Kurul, iletim +irketlerince transit do$al gaz iletimini de dikkate alarak hazrlanan ulusal iletim +ebekesi yatrm programlarn inceler ve onaylar. 9) Mevcut, planlanan ve yapm devam etmekte olan ulusal iletim +ebekesi BOTA7'a ait olur. :letim +irketlerince mevcut hatlarla ba$lantl sistem olu+turacak +ekilde in+a edilecek iletim amaçl yeni boru hatlar mülkiyeti kendilerine ait olmak üzere yatrm yapan di$er iletim +irketlerince i+letilir. :letim +irketlerinin di$er hak ve yükümlülükleri çkarlacak yönetmeliklerle belirlenir. d) Do$al gazn depolanmas :Depolama faaliyeti yapacak olan tüzel ki+iler a+a$daki hususlara uymakla yükümlüdür. 1)Tüzel ki+iler, do$al gazn yer alt ve yer üstünde gaz veya LNG olarak depolanmas faaliyetlerinde bulunabilmeleri için, Kuruldan lisans almak zorundadr. Söz konusu lisans olmakszn depolama faaliyetinde bulunulamaz. Lisans talebinde bulunan tüzel ki+iler, çkarlacak yönetmelikte yer alacak ko+ullara uymak mecburiyetindedir. Depolama lisans almak için ba+vuran tüzel ki+ilerde; aa) Depolama yapacak teknik ve ekonomik yeterlili$e sahip olmak, bb) Tasarruflar altnda bulunacak depolama kapasitelerinin tümünü sistemin e+güdümlü ve güvenli bir tarzda i+lemesine yardmc olacak +ekilde idare edeceklerini taahhüt etmek,

9 DO AL GAZ PYASASI KANUNU 9 cc) Tasarruflar altnda bulunacak depolama kapasitelerinin sistem elveri+li oldu$u takdirde, tarafsz ve e+it bir +ekilde hizmete sunulaca$n taahhüt etmek, +artlar aranr. 2) 6326 sayl Kanuna göre, i+letme ruhsatna sahip +irketlerin do$al gaz üretti$i yer alt do$al gaz yata$n, depolama amac ile kullanmak üzere Petrol :+leri Genel Müdürlü$ünün onaynn alnmasn müteakip Kuruma ba+vurmas halinde, Kurul tarafndan uygun görüldü$ü takdirde, i+letme ruhsatnn ilgili bölümü depolama lisansna çevrilir. Ancak, üretim +irketinin Kuruma yapt$ ba+vuruda, depolama lisans için istenen yeterlili$e sahip oldu$unu belgelemesi +arttr. 7irket, depolama faaliyetine ba+lad$ takdirde, depolama faaliyetini, muhasebesini ayr+trmak suretiyle üretim faaliyetinden ayr olarak yürütür. Depolama +irketine yaplan taleplerin reddedilmesi ve sistem kullancsnn bu durumdan Kurumu haberdar etmesi halinde, Kurum gerekli incelemeleri ve denetimleri yaparak depolama +irketinin yaymlanan usul ve esaslar ile lisans +artlarn ihlal etti$ini tespit etmesi halinde, depolama +irketini talep edilen hizmeti verme$e icbar edebilir. Yaplan bu ihlal nedeniyle, bu Kanunda gösterilen cezai müeyyideler uygulanr. e) Toptan sat+ : Toptan sat+ +irketleri, serbest tüketicilere yapacaklar toptan sat+ faaliyeti için, Kuruldan lisans almak zorundadr. :thalatç lisans alm+ olan tüzel ki+ilerin, toptan sat+ lisans alma zorunluluklar yoktur. :thalat lisans ile do$al gaz toptan sat+ yapabilirler. Toptan sat+ faaliyeti yapmak isteyen tüzel ki+ilerin, lisans almak için do$al gaz nereden temin edece$ini ve hangi ta+ma ko+ullar ile sat+ gerçekle+tirece$ini, yeterli teknik ve ekonomik gücünün bulundu$unu ve sistemin emniyetli bir +ekilde i+lemesine yardmc olmak amacyla, gerekli depolama kapasitelerine sahip oldu$unu göstermesi ve ayrca, yönetmeliklerde belirtilen di$er taahhüt ve garantileri de vermesi gerekir. Do$al gazn toptan sat+ faaliyetlerinin düzenlenmesinde a+a$daki esaslara uyulmas zorunludur. 1) Da$tm +irketlerine do$al gaz sat+ yapan tüzel ki+iler, Kurumca öngörülecek süre içerisinde, mü+terilerin mevsimsel azami do$al gaz çeki+lerini kar+lamak amacyla, gerekli arz planlamasn yapmak ve depolama tedbirlerini almak ve bu amaçla depolama +irketleri ile yapacaklar kira sözle+melerini Kuruma ibraz etmek zorundadr. Gerekli

10 10 ENERJ: P:YASASI DÜZENLEME KURUMU depolama tedbirlerinin alnmas için, lisansn verildi$i tarihten itibaren be+ yllk bir süre tannr. Bu süre, ülkedeki depolama tesislerinin yeterli düzeye ula+mamas halinde Kurul karar ile iki yla kadar uzatlabilir. Ayrca, Kurul her yl iklim de$erlerine göre, her +ehir için müteakip yln mevsimsel yo$unlu$unu kar+layacak dengeleme amaçl depolama miktarlarn tayin etmeye ve gerekli tedbirleri almaya yetkilidir. 2) Serbest tüketicilere toptan gaz sat+ yapan tüzel ki+iler, bu Kanunun yürürlü$e girmesini müteakip mü+terilerine mevsimlik, günlük ve saatlik esneklik limitleri dahilinde gaz giri+ini sa$lamak mecburiyetindedir. Toptan satclarn gerekli arz ve depolama kapasitelerine ula+mas zorunlu olup, ayrca lisansn verildi$i tarihten itibaren be+ yllk bir süre içinde gerekli depolama tedbirlerini almak zorundadr. Bu amaçla depolama +irketleri ile yapacaklar kira sözle+melerini Kuruma ibraz ederler. Bu süre, ülkedeki depolama tesislerinin yeterli düzeye ula+mamas halinde uzatlabilir. 3) Do$al gaz toptan sat+ yapan tüzel ki+iler, Kurum tarafndan öngörülen süre içerisinde beklenen talebi kar+layabilecek iletim, depolama ve sistemi dengeleyici kapasiteleri sa$lamak zorundadr. 4) Toptan sat+ +irketi, ithalatç +irket veya ihracatç +irket veya serbest tüketici veya da$tm +irketi ile sat+ sözle+meleri yapar ve fiyatlar serbestçe belirler. Ticari gizlili$i olan bilgiler Kurum hariç üçüncü taraflara açklanamaz ve suistimal edilemez. 5) Toptan sat+ +irketlerinin, do$al gaz ithalat yapabilmesi için ithalatç lisans almas zorunludur. 6) Toptan sat+ +irketlerinin her birinin bir yl içinde sat+n gerçekle+tirdikleri toplam gaz miktar, Kurumca cari yla ili+kin belirledi$i ulusal tüketim tahmininin yüzde yirmisini geçemez. 7) Toptan sat+ +irketleri, bölgesel snrlama getirilmeksizin yurt genelinde sat+ yapabilir. f) Do$al gazn ihrac::thal edilmi+ veya yurt içinde üretilmi+ do$al gaz yurt d+na ihraç etmek isteyen tüzel ki+iler, Kuruldan ihracatç lisans alr. Lisans almak isteyen +irketlerin çkarlacak yönetmeliklerde belirtilen +artlarn yannda; 1) Teknik ve ekonomik yeterli$e sahip oldu$unu göstermesi, 2) Do$al gaz, hangi ülkeye ve hangi ta+ma vastalar ile ihraç edece$ini bildirmesi,

11 DO AL GAZ PYASASI KANUNU 11 3) :hraç nedeniyle sistemin i+leyi+ini ve ülke ihtiyacn aksatmayaca$n ve ayrca sistemin emniyetini ihlal etti$i durumlarda, meydana gelen zarar ve ziyan tazmin edece$ini garanti etmesi ve bu hususta meydana gelebilecek zarar ve ziyan kar+lamak üzere zorunlu sigorta yapmas, +artlar aranr. Ancak, transit hatlar i+leten iletim +irketleri, bu bendin (3) numaral alt bendinde belirtilen garanti +artndan muaftr. g) Do$al gazn +ehir içi da$tm: 7ehir içi do$al gaz da$tm hizmeti, Kurum tarafndan açlacak ihaleyi kazanan +irkete mahalli do$algaz da$tm +ebekesinin mülkiyeti de dahil olmak üzere +ehrin geli+mi+lik düzeyi, tüketim kapasitesi ve kullanc says gibi hususlar dikkate alnarak Kurum tarafndan belirlenecek lisans süresi için verilir. Kurumun belirli bir +ehir için açaca$ ihale, Resmi Gazete'de ilan edilir. 7irketlerin ihaleye katlmak için verece$i teklifler, çkarlacak yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara göre de$erlendirilerek ihaleyi kazanan +irkete da$tm lisans verilir ve +irket o +ehirde da$tm faaliyetlerini gerçekle+tirmeye yetkili da$tm +irketi unvann alr. Da$tm lisans alan tüzel ki+iler, bu Kanunda da$tm lisans ile ilgili hükümlere ve Kurumca belirlenecek usul ve esaslara uymakla yükümlüdür. Da$tm lisans alan tüzel ki+i, mülkiyetinde olacak da$tm +ebekesini lisans süresi sona ermeden ba+ka bir tüzel ki+iye satabilir. Lisans süresi sona eren da$tm +irketi, lisans süresinin tamamlanmasndan bir yl önce, söz konusu +ehir içi da$tm lisansnn yenilenmesini Kurumdan talep etmesi halinde Kurul, +irketin ekonomik ve teknik gücünü, hizmet kalitesini, abonelerinin memnuniyetini, Kurumca çkarlacak yönetmeliklerde belirtilecek di$er hususlar dikkate alarak ikinci kez da$tm lisans verebilir. Lisans sahibinin lisans süresi yukarda belirtilen nedenlerle uzatlmad$ takdirde, Kurum ilgili +ehir için yeniden ihale açar ve mevcut +ebekenin i+letme ve mülkiyeti için en uygun teklifi veren tüzel ki+iye da$tm lisansn verir. 7ebekenin bedeli Kurum tarafndan tahsil edilerek önceki lisans sahibine ödenir. Kurum, mülkiyet sahibi da$tm +irketinin da$tm faaliyetlerini yönlendirir, denetler, izler ve gerekti$inde bu hizmetleri, masraflar da$tm +irketine ait olmak üzere, bu Kanuna tabi sertifika sahibi gerçek ve tüzel ki+ilerden satn alabilir. Do$al gazn +ehir içi da$tmna ait ihale usul ve

12 12 ENERJ: P:YASASI DÜZENLEME KURUMU esaslar, de$erlendirme kriterleri ve lisansta bulunmas gereken di$er hususlar yönetmelikle düzenlenir. Kuruldan da$tm lisans alan +ehir içi da$tm +irketi, yetki ald$ +ehirde bulunan belediye veya belediye +irketini sermaye koyma +art aramakszn, yüzde on nispetinde da$tm +irketine ortak olmaya davet etmek zorundadr. Bu sermaye oran, bedeli ödenmek kaydyla en fazla yüzde on orannda artrlabilir. Ancak bu art+ Hazineye borcu bulunmayan ve ilave kredi talep etmeyen veya Hazineye olan kredi borçlarn tasfiye ettikten sonra, bu amaçla Hazine garantili kredi sa$lamamas kaydyla mümkün olabilir. Kurum, belediye veya belediye +irketinin hisse almamas veya en az bir yönetim kurulu üyeli$ine hak kazanlmayacak oranda hisse almas halinde, 6762 sayl Türk Ticaret Kanununun 275 inci maddesine göre belediyeye +irket yönetim ve denetim kurullarnda temsil hakk verecek düzenlemelerin yaplmasn, +ehir içi da$tm +irketinden isteyebilir. Da$tm +irketlerinin yükümlülükleri: 1) Do$al gaz da$tm +irketleri, da$tm +ebekeleri için sevkiyat kontrol merkezi kurarlar. Ancak, Kurum tarafndan tüketim kapasitesinin yetersiz oldu$u belirlenen +ehirlerde bu +art aranmaz. 2) Da$tm +irketleri sorumluluk alanlarnda bulunan tüketicilerin talep etmesi halinde, bu tüketicileri sisteme ba$lamakla yükümlüdür. Ancak ba$lant yapma yükümlülü$ü, +irketin tasarrufu altndaki sistemin ba$lant yapmaya imkan veren kapasitede olmasna ve tüketicinin de kendi üzerine dü+en ve da$tm yönetmeli$inde öngörülen i+lemleri yapmasna ve belirleyece$i usul ve esaslara göre, ba$lantnn teknik ve ekonomik olarak gerçekle+mesinin mümkün olmasna ba$ldr. Bu konuda ihtilaf olmas halinde ba$lantnn teknik ve ekonomik olup olmad$na Kurul karar verir. 3) Ba$lama talebi reddedilen kullanc durumu Kuruma bildirir. Kurul da$tm +irketinin konu hakkndaki savunmasn aldktan sonra, bu maddede belirtilen esaslarn ihlal edildi$inin tespit edilmesi halinde, +irket Kurulun konu hakknda verece$i karara uymak zorundadr. 4) Da$tm +irketleri, konut, ticarethane ve sanayi dahil tüketicileri do$al gaz kullanmak için yaptrdklar veya mevcut olan iç tesisat kendi teknik personeline veya kendi adna çal+an denetim +irketlerine kontrol ettirebilir. :ç tesisatn, yaymlanacak iç tesisat yönetmeli$ine uygun olmad$nn tespiti halinde, +irket gaz vermeyi

13 DO AL GAZ PYASASI KANUNU 13 reddedebilece$i gibi vermekte oldu$u gaz da kesebilir. Tüketicinin tesisat uygun hale getirip tekrar ba+vurmas halinde, ayn i+lemler tekrarlanr. :ç tesisatta yaplacak izinsiz tadilat, uygunsuz ve kötü kullanm, yanl+ ve bozuk ekipman kullanlmas, proje d+ tesisat yapm ile tesisatn bakmszl$ nedeniyle do$abilecek zarar ve ziyanlardan da$tm +irketleri sorumlu de$ildir. 5) Da$tm +irketleri, yurt çapnda sadece iki +ehirde lisans sahibi olabilir. Ancak, bu say +ehirlerin geli+mi+lik durumu, tüketim kapasitesi ve kullanc says gibi hususlar dikkate alnarak Kurul kararyla artrlabilir. Kurul, nüfus yo$unlu$una göre bir +ehri snrlar belirlenmi+ birden fazla da$tm bölgesine ayrabilir ve her bölgeyi ayr ayr ihale edebilir. h) Sk+trlm+ do$al gaz da$tm ve iletimi: Do$al gazn kuyuba+, ulusal iletim +ebekesi veya +ehir içi da$tm sisteminden satn alnp sk+trlmas ve basnçl kaplara doldurulmas, sk+trlm+ haldeki do$al gazn +ehirler arasndaki özel vastalarla ta+nmas ve iletim +ebekelerinin ula+amad$ yerlerde basncnn dü+ürülerek satlmas faaliyetlerini yapacak tüzel ki+ilerin, bu faaliyetler için Kuruldan lisans almalar zorunludur. Bu faaliyeti yapacak tüzel ki+ilerin, lisans almak için ilgili yönetmeliklerde yer alan +artlara uymalar yannda, yapacaklar faaliyet kapsamnda yer alacak tesis ve ekipmanlarn Türk Standartlarna ve/veya Avrupa Birli$ince kabul edilen standartlara uygun ve güvenli olaca$n garanti etmesi +art aranr. Yap&m ve hizmet faaliyetleri Madde 5. Do$al gaz piyasasnda faaliyet gösterecek ithalatç +irket, ihracatç +irket, iletim +irketi, depolama +irketi, da$tm +irketi, toptan sat+ +irketi ve serbest tüketiciler, Kurumdan sertifika alm+ gerçek ve tüzel ki+iler ile yapm ve hizmet sözle+mesi imzalayabilir. Do$al gazla ilgili herhangi bir yapm ve hizmet faaliyeti, sertifika sahibi olmayan ki+iler tarafndan gerçekle+tirilemez. :ç tesisat ve servis hatlar ile ilgili sertifikalar Kurum adna ve Kurum tarafndan yetkilendirilen resmi veya özel +irketler ile +ehir içi da$tm +irketlerince verilir. Gerçek ve tüzel ki+ilerin, sertifika almak için Kuruma yapacaklar ba+vurulara altm+ gün içerisinde Kurum tarafndan cevap verilir. Sistemle ilgili ;

14 14 ENERJ: P:YASASI DÜZENLEME KURUMU a) Fizibilite, etüt, proje, mü+avirlik, kontrol ve denetleme, b) Yapm, c) Servis, bakm ve onarm, Gibi hizmetleri yapacak olanlar da yapacaklar faaliyetler için, Kurumdan sertifika almak zorundadr. Yapm ve hizmet faaliyeti yapmak isteyenler, Kurum tarafndan hazrlanacak yönetmeli$e göre Kuruma ba+vurur. Söz konusu yönetmeli$in öngördü$ü yeterlik +artlarn ta+yanlara sertifika verilir. Yapm ve hizmet faaliyetinde bulunacak gerçek veya tüzel ki+iler, Kurumca hazrlanan yönetmelik ve yaymlanacak tebli$lere uygun faaliyet göstermek zorundadr. Yapm ve hizmet alannda faaliyet göstermek üzere iç tesisat ve servis hatlar alannda da$tm +irketlerinden sertifika alm+ olanlar, da$tm +irketleri tarafndan denetlenir. Ancak tüketicilerin ba+vurmas halinde, Kurum tarafndan da denetlenebilir. Tüketicilerin Kuruma ba+vurma usul ve esaslar yönetmelik ile düzenlenir. Lisans ve sertifikalar&n genel esaslar& Madde 6. Bu Kanun kapsamnda Kurul tarafndan verilecek lisans ve sertifikalarn tabi olaca$ usul ve esaslar ile lisans ve sertifikalarda yer alacak asgari hükümler +unlardr: a) Lisans ve sertifikalarn tabi olaca$ usul ve esaslar: 1) Piyasa faaliyetleri ile i+tigal edecek tüzel ki+iler, faaliyetlerine ba+lamadan önce, her bir faaliyet için ve söz konusu faaliyetlerin birden fazla tesiste yürütülecek olmas halinde, her tesis için ayr ayr lisans almak zorundadr. 2) Birden fazla lisansa sahip olan ayn tüzel ki+i veya ayn faaliyeti birden fazla tesiste yürüten tüzel ki+iler, lisansa tabi her faaliyet veya tesis için ayr ayr muhasebe kaytlar tutmak zorundadr. 3) Lisans veya sertifika ba+vuru usul ve esaslar, lisans ve sertifika sahibi tüzel ki+ilerin hak ve yükümlülükleri, lisans sahibinin haklarnn temliki, lisans tadili, süreleri, süre uzatm ve sahibi tarafndan lisans veya sertifikadan vazgeçilmesi halleri ile faaliyetin türü ve iletim, da$tm ve depolamas yaplan do$al gaz miktarna göre belirlenecek lisans ve sertifika bedelleri yönetmelikle düzenlenir.

15 DO AL GAZ PYASASI KANUNU 15 4) Lisanslar ve sertifikalar bir defada en az on, en fazla otuz yl süre ile verilir. 5) Tüzel ki+iler, Kurul tarafndan belirlenen lisans ve sertifika alma, yenileme, tadil, suret çkartma, sertifika ve yllk lisans bedellerini Kuruma ödemek zorundadr. 6) Lisans sahibi tüzel ki+iler; tesislerini, yasal defter ve kaytlarn, Kurul denetimine hazr bulundurmak, Kurul tarafndan talep edildi$inde denetime açmak ve Kurumun faaliyetlerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyaca$ her türlü bilgi ve belgeyi zamannda Kurula vermek zorundadr. b) Lisanslarda asgari olarak yer alacak hükümler: 1) Lisans kapsamnda hizmet verilecek gerçek ve tüzel ki+ilere dair gruplar veya kategoriler ile yürütülecek faaliyet türlerini belirleyen hükümler. 2) Bir da$tm ya da iletim lisans sahibinin, gerçek ve tüzel ki+ilere, ayn kapasiteye sahip sistem kullanclar arasnda ayrm gözetmeksizin sisteme eri+im ve sistemi kullanm imkan sa$layaca$na dair hükümler. 3) Bu Kanunda yer alan fiyatlandrma esaslarn tespit etmeye, piyasa ihtiyaçlarn dikkate alarak, abonelere yaplan do$al gaz sat+nda uygulanacak fiyatlandrma esaslarn tespit etmeye ve bu fiyatlarda enflasyon nedeniyle ihtiyaç duyulacak ayarlamalara ili+kin formülleri uygulamaya dair yöntemler ve bunlarn denetlenmesine dair hükümler. 4) Lisans sahibinin Kurula tam ve do$ru bilgi vermesini ve abonelere yaplan sat+lar açsndan; da$tm lisans sahibinin do$al gaz almlarn en ekonomik kaynaktan yapmasn ve gerekti$inde yapt$ almlarda en ekonomik alm yapt$n kantlamasn sa$layacak hükümler. 5) Yönetmelik uyarnca, hizmet maliyetlerinin yanstlmasna dair kurallar ile i+letme kayplarn asgariye indirecek önlemlerin uygulanmasna dair esaslar içeren hükümler. 6) Lisansn iptali ve sona ermesine ili+kin hükümler. 7) Lisansta de$i+iklik yaplmasna ili+kin hükümler. 8) Lisans sahibinin Kuruma ödemekle yükümlü olaca$ bedeller ve ödeme ko+ullarna ili+kin hükümler. 9) Lisans sahibine ait veya kullanmndaki tesis ve/veya tesislerin gerekti$inde lisans amaçlar do$rultusunda ba+kalarna kullandrlmas ko+ullarna ili+kin hükümler.

16 16 ENERJ: P:YASASI DÜZENLEME KURUMU 10) Lisans sahibinin Kurul tarafndan verilen tüm talimatlara uyma yükümlülüklerine ili+kin hükümler. 11) Lisans kapsamnda, Kuruldan izin alnmakszn yaplabilecek faaliyetlere ili+kin hükümler. 12) Lisans kapsamndaki faaliyetler ile ilgili uyu+mazlklarn hangilerinin Kurul tarafndan çözülece$ine ili+kin hükümler. 13) Lisansta yer alan hak ve yükümlülüklerin hangi süre, ko+ul ve hallerde geçersiz olaca$na ili+kin hükümler. 14) Hizmetin teknik gereklere göre yaplmasn sa$layacak hükümler. c) Sertifikalarda asgari olarak; 1) Sertifika kapsamnda hizmet verilecek gerçek ve tüzel ki+ilere dair gruplar veya kategoriler ile yürütülecek faaliyet türlerini belirleyen hükümler, 2) Sertifika iptali ve sona ermesine ili+kin hükümler, 3) Sertifikada de$i+iklik yaplmasna ili+kin hükümler, 4) Sertifika sahibinin Kuruma ödemekle yükümlü olaca$ bedeller ve ödeme ko+ullarna ili+kin hükümler, 5) Sertifika sahibinin Kurul tarafndan verilen tüm talimatlara ve yönetmeliklere uyma yükümlülüklerine ili+kin hükümler, 6) Sertifika kapsamnda, Kuruldan izin alnmakszn yaplabilecek faaliyetlere ili+kin hükümler, 7) Sertifika kapsamndaki faaliyetleri ile ilgili uyu+mazlklarn hangilerinin Kurul tarafndan çözülece$ine ili+kin hükümler, 8) Sertifikada yer alan hak ve yükümlülüklerin hangi süre, ko+ul ve hallerde geçersiz olaca$na ili+kin hükümler, 9) Faaliyetlerin teknik gereklere göre yaplmasn sa$layacak hükümler, bulunur. d) Lisans veya sertifikalarn sona ermesi: Lisans ve sertifikalar Kurul tarafndan lisans veya sertifikada belirtilen yöntem uyarnca süreleri uzatlmad$ takdirde, sürelerinin bitiminde veya lisans veya sertifika sahibi gerçek veya tüzel ki+inin iflas halinde kendili$inden, lisans veya sertifika sahibi gerçek veya tüzel ki+inin lisans veya sertifikadan vazgeçmeyi istemesi halinde ise ancak Kurul onay ile sona erer.

17 DO AL GAZ PYASASI KANUNU 17 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Rekabetin Korunmas& ve Geli?tirilmesi, Bilgi Verme, Hesap Ayr&?&m&, Serbest Tüketicinin Belirlenmesi ve Sisteme Giri?te stisnai Haller Rekabetin korunmas& ve geli?tirilmesi, bilgi verme ve hesap ayr&?&m& Madde 7. a) Rekabetin korunmas ve geli+tirilmesine ili+kin esaslar a+a$da belirtilmi+tir: 1) tarihli ve 4054 sayl Rekabetin Korunmas Hakknda Kanunda öngörülen rekabet özgürlü$ü, hakim durumun kötüye kullanlmamas, birle+me ve devir almaya ili+kin hususlar, do$al gaz piyasasnda faaliyet gösterecek tüzel ki+ilere de uygulanr. 2) Türkiye deki üretim +irketleri hariç olmak kaydyla hiçbir tüzel ki+i, Kurumun cari yla ait olarak belirledi$i ulusal do$al gaz tüketim tahmininin yüzde yirmisinden fazlasn satamaz. Bu oran, kayplar dü+üldükten sonra kalan net ulusal tüketim miktarndan +irketin do$rudan do$ruya veya sermayesinin yarsndan fazlas kendisine ait +irketler vastasyla tüketti$i gaz miktar tenzil edilerek bulunur. Bu orann a+lmas halinde Kurum tarafndan gerekli önlemler alnr. 3) Do$al gaz piyasa faaliyeti yapan herhangi bir tüzel ki+i, kendi faaliyet alan d+nda faaliyet gösteren tüzel ki+ilerden sadece bir tanesine i+tirak edebilir. Ancak ayr bir +irket kuramaz. Kendi faaliyet alannda, faaliyet gösteren hiç bir tüzel ki+iye i+tirak edemez ve +irket kuramaz. Ancak, i+tirak etti$i tüzel ki+i üzerinde do$rudan veya dolayl olarak o tüzel ki+inin sermayesinin veya ticari mal varl$nn yarsndan fazlasn veya oy haklarnn yarsndan fazlasn kullanma hakkna ya da denetim kurulu, yönetim kurulu veya tüzel ki+iyi temsile yetkili organlarn üyelerinin yardan fazlasn atama hakkna ya da i+lerini idare etme hakkna sahip olamaz.bota7'n mevcut i+tirakleri ile ilgili haklar sakldr. b) Do$al gaz piyasasnda faaliyet gösteren tüzel ki+iler yaptklar faaliyetle ilgili konularda, bilgi vermekle yükümlüdürler. Verilecek bilgilerin kapsam ve bilgi verilecek merciler a+a$da belirtilmi+tir. 1) Do$al gaz iletim ve sevkiyat kontrolü yapan iletim +irketleri, LNG tesisi ve yeralt depolama tesisi i+leten depolama +irketleri, +ehir içi do$al gaz da$tm faaliyeti yapan da$tm +irketleri, do$al gaz temin eden üretim ve ithalat +irketleri, kendileriyle ayn alanda faaliyet gösteren di$er

18 18 ENERJ: P:YASASI DÜZENLEME KURUMU +irketlere, yaptklar faaliyetlerin do$al gaz sisteminin emniyetli ve verimli i+lemesini teminen yeterli bilgi vermekle yükümlüdürler. 2) Bu maddede belirtilen bilgilerin kapsam, bu Kanunun yürürlü$e girdi$i tarihten sonra, Kurumun öncelikle çkaraca$ yönetmeliklerde belirlenecektir. 3) Do$al gaz piyasasnda faaliyet gösteren taraflar ticari yönden hassas bilgi ve belgeleri gizli tutmakla yükümlüdür. Ancak, Rekabet Kurumu ve Kurumun yapaca$ soru+turmalar nedeniyle, ilgililere verecekleri bilgilerden dolay sorumlu tutulamaz. 4) Do$al gaz piyasasnda faaliyet gösteren tüzel ki+iler, do$al gaz alm-satm srasnda bizzat edindikleri veya denetleyen, denetlenen veya ba$l tüzel ki+iler vastasyla edindikleri gizli bilgileri, kendi menfaatleri veya kendilerine ba$l firmalar yararna kullanamaz. c) Do$al gaz piyasasnda birden fazla konuda faaliyet gösteren tüzel ki+ilerin muhasebe ayr+mlarn yapmalar zorunludur. d) Da$tm +irketlerinin bir yl içerisinde da$tacaklar gazn en fazla yüzde ellisini bir tüzel ki+iden satn almalar esas olup, Kurul rekabet ortam olu+masn dikkate alarak bu miktar artrmaya veya azaltmaya yetkilidir. Serbest tüketicinin belirlenmesi ve sisteme giri?te istisnai haller Madde 8. a) Serbest tüketiciler a+a$daki snflamaya göre belirlenir. 1) Satn ald$ yllk do$al gaz miktar bir milyon metreküpten daha fazla olan tüketiciler ve kullanc birlikleri, 2) Elektrik enerjisi üretimi için gaz satn alan +irketler, 3) Elektrik ve s enerjisi üreten kojenerasyon tesisleri, 4) Üretim faaliyetinde kullanlmak üzere, Türkiye de do$al gaz üreten üretim +irketleri, Serbest tüketici statüsündedir. Ancak Kurul, bütün tüketiciler serbest tüketici oluncaya kadar her yl serbest tüketici olma snrn yeniden belirleyecektir. Kurul, bu maddede belirtilen snflamalarn uygulanmasn yakndan takip eder. Da$tm +irketlerinin, sorumluluk alanlar haricinde bulunan abonelere, do$al gaz temin etme zorunluluklar yoktur. Toptan sat+ +irketleri bu tüketicilere do$al gaz satp satmamakta serbesttir.

19 DO AL GAZ PYASASI KANUNU 19 b) Kurul, sadece lisans verilme a+amasnda olmak üzere, +ehirlerin geli+mi+lik durumu, gaz tüketimi ve +ehirlerde alt yap yatrmlarnn te+vik edilmesi amacyla, serbest tüketici olmak için aranan yllk tüketim miktarnn snrn tespit etmeye yetkilidir. Do$al gaz piyasa faaliyeti yapan tüzel ki+iler bu Kanunda belirtilen sisteme giri+ ko+ullarna göre sisteme ba$lant yapmak isteyenlerin sisteme giri+ine müsaade etmekle yükümlüdür. Do$al gaz piyasa faaliyeti yapan tüzel ki+iler, sisteme giri+ için talepte bulunan di$er tüzel ki+iler ve serbest tüketicilerin sisteme giri+ taleplerini, ancak yeterli kapasiteye sahip olamama veya bu ki+ilerin sisteme giri+leri halinde yükümlülüklerini yerine getiremeyecekleri veya mevcut sözle+meleri nedeniyle ciddi mali ve ekonomik tazminatlara mahkûm olabilecekleri durumlarda kabul etmeyebilir. Kapasitesizlik veya hizmet yükümlülükleri veya mevcut sözle+meler nedeniyle, meydana gelen ciddi ekonomik güçlükler yüzünden sisteme giri+ talebinin reddedilmesi halinde, durum gerekçeleriyle birlikte derhal Kuruma bildirilir. Kurul, kapasite veya ba$lant yoklu$u veya ba+ka bir engel olup olmad$n, bu Kanun ve çkarlacak yönetmeliklerde belirtilen kriterlere göre ara+trarak üç ay içerisinde kararn taraflara bildirir. Sisteme giri+ talep eden kullancnn kapasite veya ba$lant yoklu$u durumunu bertaraf etmek amacyla gerekli masraflar yüklenmesi halinde sisteme giri+ reddedilemez. Piyasada faaliyet gösteren tüzel ki+ilerin mevcut sözle+melerinde yer alan hükümlerden kaynaklanan ciddi ekonomik ve mali güçlükler nedeniyle sisteme giri+in reddedilmesi halinde, iletim +irketi imzalad$ sözle+me nedeniyle, zor durumda kalan di$er tüzel ki+inin Kuruma ba+vurmas üzerine, Kuruldan sisteme giri+ mecburiyetini geçici olarak kaldrmasn talep edebilir ve gerekli bilgilerle birlikte sorunun çözümü için planlad$ önlemleri Kurula sunar. Kurul, iki ay içinde talep konusunda yaplacak i+lem hakknda karar verir. Ancak, sisteme giri+ mecburiyetinin geçici olarak kaldrlmas talebinin Kurul tarafndan reddedilmesi halinde, iletim +irketi talepte bulunan gerçek ve tüzel ki+iyi sisteme ba$lamaya mecburdur.

20 20 ENERJ: P:YASASI DÜZENLEME KURUMU KNC KISIM Çe?itli Hükümler BRNC BÖLÜM Yapt&r&mlar ve Yapt&r&mlar&n Uygulanmas&ndaki Usul, Ön Ara?t&rma, Soru?turma ve Dava Hakk& ile Tarifeler Yapt&r&mlar ve yapt&r&mlar&n uygulanmas&ndaki usul Madde 9. Kurul, do$al gaz piyasasnda faaliyet gösteren gerçek veya tüzel ki+ilere yapaca$ yazl ihtara ra$men mevzuata aykr durumlarn devam ettirenlere a+a$daki yaptrm ve cezalar uygular: a) Kurul tarafndan bilgi isteme veya yerinde inceleme hallerinde; istenen bilgilerin yanl+, eksik veya yanltc olarak verildi$inin saptanmas veya hiç bilgi verilmemesi ya da yerinde inceleme imkannn verilmemesi hallerinde, ikiyüz milyar lira para cezas verilir ve yedi gün içinde bilgilerin do$ru olarak verilmesi ve/veya inceleme imkannn sa$lanmas ihtar edilir. Ancak, kolay giderilebilecek kusurlu haller için ilgili gerçek ve tüzel ki+ilerden belgelerin do$ru olarak verilmesi ve/veya inceleme imkannn sa$lanmas istenir. b) Bu Kanun hükümlerine ve çkarlan yönetmelik, talimat ve tebli$lere aykr hareket edildi$inin saptanmas halinde, ikiyüzelli milyar lira para cezas verilir ve otuz gün içinde gönderilmesi ihtar edilir. c) Lisans veya sertifika genel esaslar ve yükümlülüklerinden herhangi birisinin yerine getirilmedi$inin saptanmas halinde, üçyüz milyar lira para cezas verilir ve otuz gün içinde düzeltilmesi ihtar edilir. d) Lisans veya sertifika müracaatnda ve bunlarn verilmesinde aranan +artlar konusunda, gerçek d+ belge sunulmas veya yanltc bilgi verilmesi veya lisans veya sertifikada öngörülen hususlar etkileyecek +artlardaki de$i+ikliklerin Kurula bildirilmemesi halinde, dörtyüz milyar lira para cezas verilir ve otuz gün içinde düzeltilmesi ihtar edilir. e) Lisans müracaat srasnda i+tirak ili+kisi konusunda yanltc bilgi verilmesi veya faaliyet süresi boyunca i+tirak ili+kisi yasa$na aykr davran+ta bulunulmas halinde, dörtyüz milyar lira para cezas verilir ve otuz gün içerisinde i+tirak ili+kisinin düzeltilmesi ihtar edilir.

21 DO AL GAZ PYASASI KANUNU 21 f) Piyasada lisans kapsam d+nda faaliyet gösterildi$inin saptanmas halinde, be+yüz milyar lira para cezas verilir ve on be+ gün içinde kapsam d+ faaliyetin veya aleyhe faaliyetin durdurulmas ihtar edilir. g) Lisans veya sertifikann verilmesine esas olan +artlarn, faaliyetlerin yürütülmesi srasnda ortadan kalkt$nn saptanmas halinde lisans veya sertifika iptal edilir.ancak, bu +artlarn ba+tan mevcut olmad$nn saptanmas halinde ise lisans veya sertifikann iptali yannda ayrca be+yüz milyar lira para cezas verilir. Yukardaki para cezalarn gerektiren fiillerin ihtara ra$men düzeltilmemesi veya tekrarlanmas hallerinde para cezalar her defasnda bir önceki cezann iki kat orannda artrlarak uygulanr. Bu cezalarn verildi$i tarihten itibaren iki yl içinde idari para cezas verilmesini gerektiren ayn fiil i+lenmedi$i takdirde önceki cezalar tekrarda esas alnmaz. Ancak, ayn fiil iki yl içinde i+lendi$i takdirde, artrlarak uygulanacak para cezasnn tutar cezaya muhatap tüzel ki+inin bir önceki mali ylna ili+kin bilançosundaki safi sat+ haslatnn yüzde yirmisini a+amaz. Cezalarn bu düzeye ula+mas halinde, Kurul lisans veya sertifikay iptal edebilir. Bir lisans veya sertifikann iptali halinde, yeni bir lisans veya sertifika verilene kadar, verilen hizmetin aksamamas için Kurul gereken önlemleri alr. Do$al gaz +ehir içi da$tm lisansnn iptal edilmesinin zorunlu hale gelmesi durumunda Kurul hizmetin aksamamas için gerekli tedbirleri önceden almak suretiyle, lisans iptal eder. Da$tm +ebekesinin mülkiyetini elinde bulunduran lisans sahibinin nam ve hesabna yüz yirmi gün içerisinde ilgili +ebekenin sat+ ve yeni lisans sahibinin belirlenmesi için ihaleye çklr. Uygulamaya ili+kin usul ve esaslar yönetmeliklerde belirlenir. Bu maddede düzenlenen tüm idari para cezalar hiçbir +ekilde ilgili cezay ödeyen tüzel ki+i tarafndan hazrlanacak tarifelerde maliyet unsuru olarak yer almaz. Para cezas, bu Kanuna aykr hareket eden taraflarn her birine ayr ayr uygulanr. Bu Kanun gere$ince para cezasn gerektiren fiillerin tarihli ve 765 sayl Türk Ceza Kanunu veya ceza hükmünü içeren di$er kanunlarda suç saylmas, söz konusu para cezalarnn verilmesine engel olmayaca$ gibi, lisans veya sertifikann iptaline de mani de$ildir.

22 22 ENERJ: P:YASASI DÜZENLEME KURUMU Bu Kanundaki cezalar gerektiren fiillerin birden fazla olmas halinde ve aralarnda irtibat olmas durumunda en yüksek cezay gerektirecek fiilin cezas; irtibat bulunmamas halinde ise, her birinin cezas ayr ayr uygulanr. Para cezas uygulama hakk, aykrl$n vuku buldu$unun Kurulca ö$renildi$i tarihi izleyen yln ba+ndan itibaren be+ yllk zaman a+mna tabidir. Sürekli veya tekrarlanan bir aykrlk söz konusu ise zaman a+m süresi, aykrl$n sona erdi$i ya da en son tekrarland$ günden itibaren ba+lar. Kurulun inceleme ve ara+trma amacyla yapaca$ herhangi bir i+lem, bu i+lemin ilgili tarafa tebli$i, karar aleyhine yarg yoluna ba+vurulmu+ olmas zaman a+mn keser. Verilen para cezas tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usulü Hakknda Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanl$nca tahsil olunur. Bu maddedeki para cezas miktarlar her yl 765 sayl Türk Ceza Kanununun ek 2 nci maddesi hükümleri uyarnca artrlr. Ön ara?t&rma, soru?turma ve dava hakk& Madde 10. Kurul, re sen veya kendisine intikal eden ihbar veya +ikayetler üzerine do$rudan soru+turma açlmasna ya da soru+turma açlmasna gerek olup olmad$nn tespiti için ön ara+trma yaplmasna karar verir. Ön ara+trma ve soru+turmada takip edilecek usul ve esaslar yürürlü$e konulacak yönetmelikle düzenlenir. Kurul kararna kar+ açlacak davalar ilk derece mahkemesi olarak Dan+tay da görülür. Dan+tay, Kurul kararlarna kar+ yaplan ba+vurular acele i+lerden sayar. Tarifeler Madde 11. Bu Kanun kapsamnda Kurulca onaylanmak üzere düzenlenen tarifeler, tarifelerin belirlenmesi ve uygulanmasna ili+kin usul ve esaslar +unlardr: 1) Ba$lant Tarifeleri: Kurumca belirlenecek ba$lant tarife esaslar, ilgili ba$lant anla+malarna dahil edilecek olan ve iletim sistemi ya da bir da$tm sistemine ba$lant için e+it durumda olan serbest tüketiciler

23 DO AL GAZ PYASASI KANUNU 23 arasnda ayrm yaplmamas esasna dayal hükümleri ve +artlar içerir. Fiyatlar, bu esaslar dahilinde taraflarca serbestçe belirlenir. Abonelere Kurum ve da$tm +irketi arasnda belirlenen sabit ba$lant tarifeleri uygulanr. 2) :letim ve Depolama Tarifesi: Kurum, iletim ve sevkiyat kontrolüne ait tarifeleri belirler. Tarifelerde iletim mesafesi, iletilen gaz miktar ve öngörece$i di$er faktörleri dikkate alr. :letim ve sevkiyat kontrol hizmeti yapan tüzel ki+iler tarifelerini Kurum tarafndan belirlenecek süre içerisinde Kuruma bildirirler. Kurum, bildirilen tarifelerden ve bu maddede yer alan esaslardan hareketle yeni tarifeleri belirler. Kurum tarafndan hazrlanacak olan iletim tarifesi üretilen, ithal veya ihraç edilen do$al gazn nakli için iletim +ebekesinden yararlanan e+it durumda olan tüm kullanclar arasnda fark gözetmeksizin uygulanacak fiyatlar, hükümleri ve tarife +artlarn içerir. Kurum, transit do$al gaz iletiminin te+vik edilmesi amacyla transit iletim tarifelerini yurt içi iletim tarifelerinden farkl usul ve esaslara göre tespit etme yetkisine sahiptir. Depolama tarifeleri depolamac +irketler ile depolama hizmeti alan tüzel ki+iler arasnda serbestçe belirlenir. :letim ve depolama +irketleri ekonomik, verimli ve güvenli i+letmecilik hizmeti verdiklerini Kuruma göstermek zorundadrlar. 3) Toptan Sat+ Tarifesi: Kurum do$al gaz sat+ tarifelerinde esas alnacak unsurlar ve +artlar belirler. Sat+ fiyatlar ise, bu esaslar dahilinde do$al gaz alm satm yapan taraflarca serbestçe belirlenir. 4) Perakende Sat+ Tarifesi: Da$tm +irketleri en ucuz kaynaktan gaz temin ettiklerini, verimli ve güvenli i+letmecilik yaptklarn ispat etmek zorunda olup, lisans süresi içerisinde de bu yükümlülü$e uymak zorundadr. Da$tm +irketinin birim gaz alm fiyat, birim hizmet bedeli, amortisman bedelleri ve di$er faktörlerden meydana gelecek olan perakende sat+ fiyatlar ve tarife esaslar Kurumca belirlenir. Belirlenen perakende sat+ fiyatnn d+nda tüketicilerden herhangi bir ad altnda ücret talep edilemez. Perakende sat+ tarifeleri enflasyon ve di$er hususlar göz önüne alnarak, da$tm +irketlerinin Kuruma ba+vurmas halinde yeniden tespit edilebilir. Kurum bu fiyatlarn tespitinde hizmet maliyeti, yatrma imkân sa$layacak makul ölçüde kârllk ve piyasada cari olan do$al gaz al+ fiyatlarn ve benzeri durumlar dikkate alr. Kurulun

24 24 ENERJ: P:YASASI DÜZENLEME KURUMU onaylad$ tarifelerin hüküm ve +artlar, bu tarifelere tâbi olan tüm gerçek ve tüzel ki+ileri ba$lar. Bir gerçek veya tüzel ki+inin bu Kanunda öngörülen ödemelerden herhangi birini yapmamas halinde, söz konusu hizmetin durdurulmasn da içeren usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu maddede belirtilen esaslar do$rultusunda Kurum bütün tarife türleri için tarifeler yönetmeli$i hazrlar. Hazrlanan yönetmelik esaslar do$rultusunda ilgili tüzel ki+ilerce hazrlanacak fiyat tarifeleri, her yl Ekim aynn sonuna kadar hazrlanr ve Kurulun görü+üne sunulur. Kurul bu ba+vurular ayn yln 31 Aralk tarihini geçmeyecek +ekilde inceler ve uygun bulmas halinde onaylar. Tarife esaslar ve limitleri Kurumca enflasyon ve di$er hususlar göz önüne alnarak yeniden ayarlanabilir. :thal ve yerli do$al gazn ithal ve sat+nda Akaryakt Fiyat :stikrar Fonu mevzuatna ili+kin hükümler uygulanmaz. KNC BÖLÜM DiAer Hükümler, DeAi?tirilen, Kald&r&lan ve Uygulanmayacak Hükümler DiAer hükümler Madde 12. a) Kamula+trma; bu Kanunda öngörülen faaliyetlerin gerektirmesi halinde, tarihli ve 2942 sayl Kamula+trma Kanununda belirtilen esaslar dahilinde kamula+trma yaplr. Bu konuda Kurulca verilecek lüzum karar, kamu yarar karar yerine geçer ve müteakip i+lemler Kamula+trma Kanunu hükümlerine göre yürütülür. Kamula+trlan ta+nmazn mülkiyeti Hazineye; kullanma hakk kamula+trma bedelini ödeyen tüzel ki+iye ait olur. Kullanma haklar, ilgili lisans veya sertifikann bir cüz ü olup geçerlili$i bunlarn geçerlilik süresi ile snrldr. Lisans veya sertifikann sona ermesi veya iptali halinde, tüzel ki+ilerce ödenmi+ bulunan kamula+trma bedelleri iade edilmez. b) Mülkiyetin gayri ayni haklar ve kiralama; tüzel ki+iler, faaliyetleri ile ilgili olarak kamuya ait araziler üzerinde, bedeli ilgili tüzel ki+i tarafndan ödenmesi suretiyle mülkiyetin gayri ayni hak tesisini ve bu arazilerin kiralanmasn talep edebilir.

25 DO AL GAZ PYASASI KANUNU 25 Bu istek Kurulca uygun görüldü$ünde, Kurum ilgili kanunlar uyarnca ihtiyaca göre intifa, irtifak, üst hakk veya uzun süreli kiralama yoluna gider. Bu +ekilde elde edilen hakkn bedelini ödeme yükümlülü$ü devralan tüzel ki+iye aittir. Kullanma haklar, ilgili lisans veya sertifikann bir cüz ü olup, geçerlili$i bunlarn geçerlilik süresi ile snrldr. c) Tebligat; Kurum tarafndan bu Kanuna göre yaplacak tebligatlar, tarihli ve 7201 sayl Tebligat Kanunu hükümlerine göre yaplr. d) Kurumun para, evrak ve her çe+it mallar Devlet mal hükmündedir. Görevleri ile ilgili olarak suç i+leyen Kurul Ba+kan ve üyeleri ile Kurum personeli Devlet memurlar gibi cezalandrlr. Kurul üyeleri ve personeline kar+ i+lenen suçlar Devlet memuruna kar+ i+lenmi+ saylr. Bu konudaki kovu+turmalar genel hükümlere göre yürütülür. e) BOTA7 veya do$al gaz piyasa faaliyeti yapmak üzere lisans sahibi olan tüzel ki+ilerin ba+vurusu üzerine ilgili idare tarihli ve 3194 sayl :mar Kanununa göre do$al gazn depolanmas, iletimi ve da$tm hatlarnn imar plannda önceden tahsis edilmi+ olmas +artn aramaz ve do$al gaz iletim, da$tm hatlar ile depolama tesislerinin projesi uyarnca imar planna i+leyerek gerekli ruhsatlar verir. f) Do$al gazn ithali, sat+, sat+ fiyatnn tespiti ve da$tm konusu ile ilgili olarak 1580 sayl Belediye Kanunu ve tarihli ve 3030 sayl Büyük 7ehir Belediyelerinin Yönetimi Hakknda Kanun Hükmünde Kararnamenin De$i+tirilerek Kabulü Hakknda Kanun ile di$er kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin bu Kanuna aykr hükümleri uygulanmaz. g) BOTA7'n do$al gazla ilgili alacaklar hakknda 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usulü Hakknda Kanun hükümleri uygulanr. h) Do$al gaz da$tm faaliyeti yapan mevcut kurulu+larda istihdam edilen T.C. Emekli Sand$na tâbi personelinden, isteyenlerin T.C. Emekli Sand$ ile ili+kileri devam ettirilir. DeAi?tirilen, kald&r&lan ve uygulanmayacak hükümler Madde 13. a) ( tarihli ve 2886 sayl Devlet :hale Kanununun 64 üncü maddesi ile ilgili olup yerine i+lenmi+tir tarihli ve 2886 sayl Devlet hale Kanununun 64 üncü maddesinin birinci fkrasnda yer alan "turistik tesislerin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve do%al gaz iletim, da%tm ve depolama tesis ve (ebekelerinin ihtiyac olan arazilerin" ibaresi eklenmi(tir

4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu

4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu Madde 0003: Tanımlar Bu Kanunun uygulanmasında; 4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetki Bakanlık : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

Detaylı

DOĞAL GAZ PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

DOĞAL GAZ PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar DOĞAL GAZ PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; doğal gaz piyasası

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : (28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 1 Av. Tuncay Songör 2 Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi I. YASAL DÜZENLEME ELEKTRİK PİYASASINDA KAYIP-KAÇAK

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 SAYI :2008-046

Detaylı

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN)

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN) DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN) Kanun No. : 4646 Kabul Tarihi : 18/4/2001 Yayım Tarihi : 2/5/2001 tarih ve 24390 Sayılı

Detaylı

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN)

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN) DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN) Kanun No. : 4646 Kabul Tarihi : 18/4/2001 Yayım Tarihi : 2/5/2001 tarih ve 24390 Sayılı

Detaylı

Hukuki dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Hukuki dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete:26.09.2002 Tarih ve 24888 Sayı DOĞAL GAZ PĠYASASI TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Baraj, gölet, bent ve yeraltısuyu kullanılarak tarımsal sulama

Detaylı

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN)

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN) 7915 DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN) Kanun Numarası : 4646 Kabul Tarihi : 18/4/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/5/2001

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86 ELEKTRİK ENERJİSİ VE VERGİLER AHMET OKTAY KAVAS ME 86 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (3 Mart 2001) Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük

Detaylı

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun No. 5307 Kabul Tarihi : 2.3.2005 BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN)

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN) DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN) Kanun No. : 4646 Kabul Tarihi : 18/4/2001 Yayım Tarihi : 2/5/2001 tarih ve 24390 Sayılı

Detaylı

BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008

BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008 BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008 28 Ekim 2008 SALI Resmî Gazete Sayý : 27038 YÖNETMELÝK Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýndan: Taþpýnar Muhasebe BALIKÇI

Detaylı

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir.

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir. 6. FİNANSAL KİRALAMA KANUNU Kanunun tam adı : Finansal Kiralama Kanunu Kanun No. : 3226 Kabul Tarihi : 10 Haziran 1985 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 28 Haziran 1985 / 18795 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 92 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı Eczac?lar ve Eczaneler Hakk?nda Yönetmelikte De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Yönetmelik bugün 29667 say?l? Resmi Gazete'de yay?mland? Say? : 29667 28 Mart 2016 PAZARTES? Resmî Gazete YÖNETMEL?K Türkiye?laç

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I * NE A T SÖZLE*ME TASARISI

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I * NE A T SÖZLE*ME TASARISI T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! Emek Ek Hizmet Binas! Data ve Enerji Kablolamas! *NE AT SÖZLE*ME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Al!m! Sözlemesi KN (hale Kayt Numaras): 2010/45966

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE 1 31 MART 2010 TARH TBARYLE DÜZENLENEN FNANSAL TABLOLARIMIZA LKN BEYANIMIZ liikte sunulan 31 Mart 2010 tarihi itibariyle düzenlediimiz finansal

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin

Detaylı

Yabancý Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarýnýn Çalýþma Ýznine Esas Deðerlendirilmesi ve Geçici Üyeli

Yabancý Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarýnýn Çalýþma Ýznine Esas Deðerlendirilmesi ve Geçici Üyeli Yabancý Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarýnýn Çalýþma Ýznine Esas Deðerlendirilmesi ve Geçici Üyeli TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ Yabancý Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarýnýn Çalýþma Ýznine

Detaylı

Uluslararas anla+malar ile sava+ hali, skyönetim, olaanüstü hal ve doal afet durumlarnda uygulanacak hükümler sakldr.

Uluslararas anla+malar ile sava+ hali, skyönetim, olaanüstü hal ve doal afet durumlarnda uygulanacak hükümler sakldr. KARAYOLU TAIMA KANUNU Kanun Numaras 4925 Kabul Tarihi 10/07/2003 Yaymland R. Gazete Tarih: 19/07/2003 Say: 25173 Yaymland Düstur Tertip: Cilt: Sayfa: BRNC KISIM Ba+langç Hükümleri BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ile 18.08.2012 tarihinden yürürlükten kalkacaktır.

Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ile 18.08.2012 tarihinden yürürlükten kalkacaktır. Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ile 18.08.2012 tarihinden yürürlükten kalkacaktır.) Yayınlanan Resmin Gazete: Yayınlanan Tarih: 25.11.1999

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

MADDE 2 Aynı Tebliğin 38 inci maddesinin başlığı Kapatma işleminin sonuçlandırılması olarak,

MADDE 2 Aynı Tebliğin 38 inci maddesinin başlığı Kapatma işleminin sonuçlandırılması olarak, 20 Mayıs 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29717 TEBLİĞ DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/5) ESKİ YENİ MADDE 1 20/12/2006 tarihli ve 26382

Detaylı

YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ TEMEL KULLANIM USUL VE

YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ TEMEL KULLANIM USUL VE Resmî Gazete:4.06.2011 Tarih ve 27954 Sayı Yönetmelik Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ TEMEL KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan+mlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel sağlık sigortası uygulamalarına

Detaylı

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR GENEL SALIK SGORTASI UYGULAMASINA LKN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel salk sigortas uygulamasndaki deiiklikler nelerdir? Genel salk sigortasndan yararlanlmasnda temel artlardan

Detaylı

5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI)

5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI) 5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI) İlgili Madde 102-a/1 102- ikinci fıkra 102-a/1 102-a/2 102-a/3 102-b 102-b/1 Uygulanacak İdari

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

30.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/85

30.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/85 30.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/85 KONU: : Maliye Bakanlığınca Belirlenen Mükelleflerden Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası ve İbraz

Detaylı

4646 SAYILI DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI İLE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

4646 SAYILI DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI İLE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER 4646 SAYILI DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI İLE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER 1 4646 SAYILI DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNUNDAKİ YENİLİKLER Lisans sahibi şirketler aralarında

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 1-Türkiye Finansal Raporlama Standartlar na (TFRS) göre deer dü"üklüü aada verilen hangi hesap kalemi için ayr(lmaz?

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013 ÖZET: E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 424 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 21 Şubat 2013 tarihli

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

KAMULA,TIRMA KANUNU. 2942-4650 sayl Kamulatrma Kanunu /Kamu Ölçmeleri Dersi Eki / Ör.Gör.Dr. S.Denizhan Yaln/[ 1 ]

KAMULA,TIRMA KANUNU. 2942-4650 sayl Kamulatrma Kanunu /Kamu Ölçmeleri Dersi Eki / Ör.Gör.Dr. S.Denizhan Yaln/[ 1 ] KAMULA,TIRMA KANUNU Kanun Numaras : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Yaymland Resmi Gazete : Tarih: 8/11/1983 Say: 18215 2942 Sayl Kamulatrma Kanunu nda çeitli deiiklikler yapan 4650 Sayl Kanun 5 Mays 2001

Detaylı

TÜRKYE FUTBOL FEDERASYONU GÖZLEMCLER VE TEMSLCLER KURULU TEMSLCLE GR, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VZE YENLEME KURAL, PRENSP VE YÖNTEMLER Ç TALMATI

TÜRKYE FUTBOL FEDERASYONU GÖZLEMCLER VE TEMSLCLER KURULU TEMSLCLE GR, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VZE YENLEME KURAL, PRENSP VE YÖNTEMLER Ç TALMATI TÜRKYE FUTBOL FEDERASYONU GÖZLEMCLER VE TEMSLCLER KURULU TEMSLCLE GR, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VZE YENLEME KURAL, PRENSP VE YÖNTEMLER Ç TALMATI MAYIS 2009 ÇNDEKLER Madde 1 AMAÇ 3 Madde 2 TANIMLAR

Detaylı

İÇİNDEKİLER. giriş..zzzzzz..., * Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması... I. i- Konunun Ele Almış Şekli... 3

İÇİNDEKİLER. giriş..zzzzzz..., * Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması... I. i- Konunun Ele Almış Şekli... 3 İÇİNDEKİLER Sayfa No ^Unuş... Önsöz.... VII Kısaltmalar... Yv giriş..zzzzzz..., * Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması... I i- Konunun Ele Almış Şekli... 3 BİRİNCİ BÖLÜM MENKUL KIYMET BORSALARINDA BORSA

Detaylı

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik Amaç (14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete)

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI i ii 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI İÇİNDEKİLER SAYFA I. 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; mar Kanunu ve buna bal imar Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar yönetmeliklerine göre in'a edilen binalarda, insan ve yük ta'masnda

Detaylı

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1 EMLAK VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO : 2006/1 Tarih Sayı Kapsam B.07.1.GİB.0.66/6650-150 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı SAYI : B.07.1.GİB.0.66/6650-150 KONU:- EMLAK VERGİSİ KANUNU

Detaylı

FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Tercüme Eden: Prof. Dr. Durmuş TEZCAN (D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) 1. Kitap: Kamu Davası ve İlk Soruşturma; 2. Kitap: Yargı

Detaylı

kurum aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? a. 1 b. 3 c. 5 d. 7 e. 8

kurum aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? a. 1 b. 3 c. 5 d. 7 e. 8 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar Deneme Sınavı II 1. Sermaye Piyasası kanununa göre düzen bozucu fiiller karşısında kendisine sermaye piyasası kanunu ile tanınan yetkiler çerçevesinde

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/131. Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/131. Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ Amaç ve Konusu: ESKĠ METĠN Amaç ve Konusu: YENĠ METĠN Madde 3 Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Türkiye de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak, B- Üretilen

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39

Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39 Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39 Çek Kanunu'nun hangi yenilikleri getirdiðini biliyormuyuz 1- KANUNUN AMAÇ VE KAPSAM Çek kanununun amaç ve kapsamý 1. maddesinde Bu Kanunun

Detaylı

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86

Detaylı

GÜMRÜK KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Değiştirilen Önceki Hali Sonraki Hali

GÜMRÜK KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Değiştirilen Önceki Hali Sonraki Hali GÜMRÜK KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Değiştirilen Önceki Hali Sonraki Hali 177 1. (l) bendi 177 2. 180 1. 180 2. son cümle 180 3. 237 nci maddesinin üçüncü sına göre el konulan eşya, 2. Kaçakçılıkla

Detaylı

KAMU GÖREVLLER SENDKALARI KANUNU. BRNC KISIM Amaç, Kapsam ve Tan%mlar

KAMU GÖREVLLER SENDKALARI KANUNU. BRNC KISIM Amaç, Kapsam ve Tan%mlar Kanun No: 4688 Kabul Tarihi : 25.6.2001 KAMU GÖREVLLER SENDKALARI KANUNU BRNC KISIM Amaç, Kapsam ve Tan%mlar Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amac, kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve

Detaylı

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Hazine Müsteşarlığından A SİGORTA KAPSAMI A.1 Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-73 Sirküler Tarihi :31.12.2013 Konu : Kayıt Saklama Gereksinimlerine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. 29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

KURUL KARARI. Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012

KURUL KARARI. Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012 18/3/2012 TARİHLİ VE 28237 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/03/2012

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler VERG S RKÜLER KONU NO: 2012/69 TAR H: 28.12.2012 Baz Mükellef Gruplar çin Elektronik Fatura Kullanma Ve Elektronik Defter Tutma Zorunlulu u Getirilmesine li kin 421 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli

Detaylı

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayý : 27011 TEBLÝÐ Sosyal Güvenlik Kurumundan: 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren veya

Detaylı

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan:

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan: 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ

KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ KORKUTELBELEDYEBAKANLII ÇKONTROLSSTEM (2014-2016) 14 1 1 Korkuteli Belediye Başkanlığı İç Kontrol Sistemi KorkuteliBelediyeBakanl çkontrolstandartlareylemplan

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

"GDO Yönetmeliði" tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!.

GDO Yönetmeliði tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!. "GDO Yönetmeliði" tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!. GDO Yönetmeliði Resmi Gazete de yayýnlandý. Üreticileri ve tüketicileri büyük tehdit altýna sokacak yönetmenliði yayýnlýyoruz. Tarým ve Köyiþleri

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

Yeni Kan ve Kan Ürünleri Kanunu Neler Getiriyor.

Yeni Kan ve Kan Ürünleri Kanunu Neler Getiriyor. 2007 MAYIS -SEKTÖREL Yeni Kan ve Kan Ürünleri Kanunu Neler Getiriyor. Günlük hayatımızı devam ettirmemizi sağlayan birçok etkenin mevcut olduğu malum. Bunların başında sağlık geliyor elbette. Kanuni Sultan

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler 12 Kasım 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27404 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : İnceleme - Avea İletişim Hizmetleri AŞ.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : İnceleme - Avea İletişim Hizmetleri AŞ. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 23.07.2014 Karar No : 2014/DK-SDD/385 Gündem Konusu : İnceleme - Avea İletişim Hizmetleri AŞ. KARAR :Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığı nın

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

13 Ekim 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

13 Ekim 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 13 Ekim 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29856 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: DOĞAL GAZ PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

A) 1 B) 3 C) 6 D) 12 E) 18

A) 1 B) 3 C) 6 D) 12 E) 18 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar Deneme Sınavı I 1. Sermaye Piyasası kanununa göre ikincil düzenlemeleri yapma yetkisi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? A) Sermaye piyasası

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 28.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/48 SİRKÜLER TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretim

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN YAYINAHAZIRLAYAN ERKANKARAARSLAN 1 i İç Kontrol Mevzuatı ii TEMMUZ/2012 iii İç Kontrol Mevzuatı iv ÇNDEKLER 1. KAMUMALÎYÖNETMVEKONTROLKANUNU 1 2. ÇKONTROLVEÖNMALÎKONTROLELKNUSULVEESASLAR 13 3. STRATEJGELTRMEBRMLERNNÇALIMAUSULVEESASLARI

Detaylı

Rekabete Açık Fiyat. Rekabete Açık Olmayan Fiyatlar. Her bir dağıtım bölgesinde bu oranlar farklılık arz etmektedir. 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0%

Rekabete Açık Fiyat. Rekabete Açık Olmayan Fiyatlar. Her bir dağıtım bölgesinde bu oranlar farklılık arz etmektedir. 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 90,0% 80,0% Rekabete Açık Fiyat 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% Rekabete Açık Olmayan Fiyatlar D. Gaz Sistem Kul. ÖTV KDV 10,0% 0,0% Doğalgaz Sistem Kul. ÖTV KDV Her bir dağıtım bölgesinde bu oranlar

Detaylı

Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur.

Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur. ALLANZ YAAM VE EMEKLLK A.. ESAS SÖZLEMES MADDE 1:KURULU Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 KONU 5838 Sayılı Kanunun 492 Sayılı Harçlar Kanununda Yaptığı Değişikliklere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 59 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı