Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun"

Transkript

1 Kanun Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi : BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanmlar Amaç ve kapsam MADDE 1. Bu Kanunun amac, yurt içi ve yurt d& kaynaklardan temin olunan svla&trlm& petrol gazlarnn güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortam içerisinde kullanclara sunumuna ili&kin piyasa faaliyetlerinin &effaf, e&itlikçi ve istikrarl biçimde sürdürülmesi için gerekli düzenleme, yönlendirme, gözetim ve denetim faaliyetlerinin yaplmasn sa-lamaktr. Bu Kanun; svla&trlm& petrol gazlarnn yurt içi ve yurt d&ndan temini, da-tm, ta&nmas, depolanmas ve ticareti ile bu faaliyetlere ili&kin gerçek ve tüzel ki&ilerin hak ve yükümlülüklerini kapsar. Tanmlar MADDE 2. Bu Kanunun uygulanmasnda; a) Bakanlk: Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanl-n, b) Kurum : Enerji Piyasas Düzenleme Kurumunu, c) Kurul : Enerji Piyasas Düzenleme Kurulunu, ç) Svla&trlm& petrol gazlar (LPG): Petrol ve do-al gazdan elde edilerek basnç altnda svla&trlan propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonlar veya bunlarn kar&mn, d) htisas gümrü-ü: Yurt d&ndan ithal edilen LPG nin, teknik düzenlemelere uygunlu-unu denetleyebilecek ve miktar ölçümlerini yapabilecek laboratuvara ve donanma sahip LPG konusunda uzmanla&m& gümrük birimini, e) Ta&ma: LPG nin teknik düzenlemelere uygun ta&ma araçlar ve boru hatlar ile yaplan tüm nakil faaliyetlerini, f) Ta&yc: Ta&ma faaliyeti yapan gerçek ve tüzel ki&ileri, g) Kullanm: LPG nin sadece ki&isel veya i&letme ihtiyaçlar için tüketimini, -) Kullanc: LPG kullanan gerçek ve tüzel ki&ileri, h) Lisans : Bu Kanuna göre gerçek ve tüzel ki&ilere (tüplü LPG bayileri hariç) piyasada faaliyet gösterebilmeleri için Kurul tarafndan izin verildi-ini gösterir belgeyi, ) Depolama: LPG da-tclarnn veya kullanclarnn stok ihtiyaçlarn kar&lamak üzere kendilerine ait veya yaplan sözle&meler gere-i kullanm hakkna sahip bulunduklar ve LPG nin teknik düzenlemelere uygun olarak depolanmasn sa-layan tesisler ile buralarda yürütülen i& ve i&lemleri, i) Da-tc: LPG da-tm yetkisi olan ve lisanslarna i&lenmesi halinde depolama, dolum, ta&ma i&lemleri yapabilen sermaye &irketini, j) Dolum tesisi: Da-tcnn tescilli markas ve amblemini ve teknik düzenlemelere uygun tüplere veya sözle&me ile di-er bir da-tcnn tescilli markas ve amblemini ta&yan ve 1

2 teknik düzenlemelere uygun tüplere, otogaz ve dökme LPG nin ta&ma araçlarna dolduruldu-u, bo&altld-, depoland- ve teknik düzenlemelere göre kurulan ve çal&an bir da-tcya ait tesisi, k) Tüplü LPG faaliyeti: Svla&trlm& petrol gaznn dolum tesislerinde tüplere doldurularak mutfak, sanayi ve ticari tüpleri vastasyla piyasaya arz i&lemini, l) Tüplü LPG bayii: Sadece sözle&meli oldu-u da-tcnn tescilli markas ve amblemini ta&yan teknik düzenlemelere uygun LPG tüplerini i&yerinde bulunduran ve pazarlayan gerçek veya tüzel ki&iyi, m) Da-tm: LPG nin, tüplü ve otogaz olarak kullanclara ve bayilere; dökme olarak kullanclara sat& ve ikmal faaliyetlerinin bütününü, n) Bayilik: Kar&lkl yükümlülüklerin ekinde fizibilite olan bir sözle&meye ba-lanarak, LPG da-tclar tarafndan gerçek ve tüzel ki&ilere LPG nin kullanclara ikmali yetkisi verilmesi i&lemini, o) Fizibilite: Kuruma verilmesi gerekli olmayan fakat bayilik sözle&mesi ekinde (tüplü LPG bayili-i hariç) yer alan ve yaplacak yatrmlarn analizini içeren raporu, ö) Otogaz istasyonu: Da-tc veya bunlarla tek elden sat& sözle&mesi yapm& bayilerce ilgili mevzuata uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak kurulup, da-tcnn tescilli markas ve amblemi altnda faaliyette bulunan ve esas itibaryla motorlu araçlarn otogaz LPG, madeni ya-, temizlik ve ihtiyarî olarak bakm ile kullanclarn, tüplü LPG hariç, di-er asgarî ihtiyaçlarn kar&layacak imkânlar sunan akaryakt istasyonu içinde veya müstakil olarak hizmet veren tesisleri, p) Otogaz LPG faaliyeti : Yakt olarak kullanlmak üzere akaryakt ve otogaz istasyonlarnda araçlara LPG ikmali i&lemini, r) Otogaz bayii: Otogaz istasyonu i&leten gerçek veya tüzel ki&iyi, s) Dökme LPG: LPG da-tclar tarafndan kullanclarn tüplü ve otogaz LPG hariç, tüketim mahallindeki tanklarna teknik düzenlemelere uygun özel nakliye araçlaryla LPG ikmalini, &) Dökme LPG kullancs: Dökme LPG yi kullanan gerçek veya tüzel ki&iyi, t) Tehlikeli eylem: Piyasa faaliyetinin yaplmasnda, bunlarn yapld- mahalde veya yaknnda bulunan bir kimsenin ölümüne, sakatlanmasna veya sa-l-nn bozulmasna, çevrenin kirlenmesine sebep olan veya olabilecek nitelikte bulunan bir fiil veya ihmali, u) Kötüniyet: Piyasa faaliyetinin yaplmasnda, LPG nin kaybna, kar&masna, bozulmasna veya amaç d& kullanmna sebebiyet veren bir eylem veya ihmali, ü) Kilometre tahdidi: >ehir içi veya &ehirleraras trafi-e açk yollarda ayn istikamette iki akaryakt ve otogaz istasyonu arasndaki Kurul tarafndan çkarlacak yönetmelikte belirlenecek asgarî mesafeyi, v) Piyasa faaliyeti: LPG nin ithali, ihrac, depolanmas, ta&nmas, da-tm ve bayili-ini, y) Teknik düzenleme: LPG nin niteli-i ile LPG faaliyetlerinde kullanlan mekân, aksam ve hareketlerin tanmlanmasnda TSE standartlar ve di-er mevzuatla getirilen düzenlemeleri, fade eder. 2

3 KNC BÖLÜM Lisanslarn Tâbi Olaca- Usûl ve Esaslar, Lisans Sahiplerinin Hak ve Yükümlülükleri Lisanslarn tabi olaca usûl ve esaslar MADDE 3. LPG nin da-tm, ta&nmas ve otogaz bayilik faaliyetlerinin yaplmas (tüplü LPG bayili-i hariç), depolanmas, LPG tüpünün imalât, dolumu, muayenesi, tamiri ve bakm ile bu amaçla tesis kurulmas ve i&letilmesi için lisans alnmas zorunludur. Piyasa faaliyetinde bulunacak olan gerçek veya tüzel ki&iler, LPG tesislerinin kurulu&unda ve i&letilmesinde ilgili kamu kurum ve kurulu&larnca kendi mevzuatlar gere-i; imar, toplum, çevre, i& sa-l-, güvenlik, teknik düzenleme ve benzeri konularda bir saknca bulunmad-n gösteren, tesisin kurulu&una ve i&letilmesine yönelik gerekli ruhsat, izin ve belgelerin tamamlanmasn müteakip Kuruma lisans ba&vurusunda bulunurlar. Lisans vermede, faaliyetin icras için gereken fizikî varlklarn temini açsndan taahhüt üzerinden i&lem yaplamaz. Lisans taleplerine ili&kin de-erlendirmeler bu madde hükümleri çerçevesinde tamamlanarak en geç altm& gün içerisinde karara ba-lanr ve ilgiliye tebli- edilir. Reddedilen taleplerin gerekçesi bildirilir. Bu Kanuna göre; lisanslarn verilmesi, güncelle&tirilmesi, geçici olarak durdurulmas veya iptaline ili&kin i&lemler Kurumca yaplr. Lisanslarn verilmesinde pazara giri& açsndan teknoloji, kalite, güvenlik, hizmet ve te&ebbüsün sürdürülebilirli-i dikkate alnr. Lisans kapsamndaki faaliyetlerde bulunacak özel hukuk tüzel ki&ileri 6762 sayl Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbidir. Lisanslar, yukarda saylan faaliyet ba&lklarna göre düzenlenir. Ayrca lisanslarda, Kurumca belirlenen di-er alt ba&lklar da yer alr. Lisans, üzerinde kaytl faaliyeti yapmak üzere hak sahibi klnan gerçek veya tüzel ki&i adna verilir. Lisans belgesinde, faaliyet niteli-inin yan sra faaliyetin gerektirdi-i tesisin türü ve co-rafi konumu, teknoloji ve miktarlar ile ilgili bilgiler de yer alr. Kurum, bu Kanunda tannan yetkiler dahilinde a&a-da belirtilen konularda düzenlemeler yapmaya yetkilidir: a) Lisans gerektiren faaliyet ve/veya i&lemlerin kapsamlar. b) Lisans ile kazanlan hak ve üstlenilen yükümlülükler. c) Lisans kapsamndaki faaliyetlerin kstlanmas. ç) Faaliyetin yürütülmesine ili&kin olarak özel &artlar belirlenmesi. Lisansta yer alan hususlarda de-i&iklik yaplmasn gerektirecek faaliyetler, Kurumca onaylanp lisansa i&lenmedikçe yaplamaz. Lisanslar ile ilgili olarak; a) Ba&vuru, de-erlendirme, lisans verme, lisans süresi, tadili, bedeli ile sona ermesi ve süre uzatma i&lemlerine, b) Snflandrlmas uygun görülen lisanslarn, snflandrlmasna ait esaslar ve snflara göre asgarî büyüklüklerine, c) De-i&iklik ile snflandrmaya tâbi lisanslarda snf de-i&tirme i&lemlerine, ç) Aranacak asgarî nitelikler ve ilgililerin tasarrufunda olmas gereken asgarî varlklarna, d) Tutulmas zorunlu olan kaytlar ve kayt yöntemleri ile bildirim yükümlülüklerine, e) Faaliyet alt ba&lklar ve bunlarn tanmlarna, f) Kamunun can ve mal güvenli-i ile kullanc haklarna ili&kin hususlara, g) Lisansta yer alacak hususlara, 3

4 -) Lisans kapsamnda olsun veya olmasn piyasa ile ilgili faaliyetlerin yönlendirilmesi, gözetimi ve denetimine, Ait usûl ve esaslar ile da-tc olma &artlar Kurumca çkarlacak yönetmeliklerle düzenlenir. Lisans sahiplerinin hak ve yükümlülükleri MADDE 4. Lisans, sahibine lisansta yer alan faaliyetin yaplmas ile bu konularda taahhütlere giri&ilmesi haklarn verir. Lisans ile tannan haklar; bu Kanunun, ilgili di-er mevzuatn ve lisansta yer alan hususlarn yerine getirilmesi ko&uluyla kullanlr. Piyasa faaliyetinde bulunanlar, kötüniyet veya tehlikeli eylem sonucunu do-uracak her türlü i&lemden özenle kaçnmak, bunlarn olu&umunun engellenmesi için her türlü tedbiri almak ve istenmeyen durumlar en ksa sürede gidermek zorundadr. Bu Kanuna göre faaliyette bulunanlar; a) Ticarî ve teknik mevzuata uygun davranmak, b) Çevreye zarar vermemek için gerekli tedbirleri almak, c) Kamunun can, mal ve çevre güvenli-i ile kendi tesis ve faaliyetlerini önemli ölçüde tehdit eden veya olumsuz etkileyen bir durum olu&tu-unda, kamu yetkililerini ve bundan etkilenme ihtimali bulunan ilgilileri haberdar etmek, tehdidin niteli-i ve niceli-i ile bunu önlemek üzere alnmakta olan tedbirleri Kuruma bildirmek, ç) Zorunlu sigorta yükümlülü-ü kapsamnda bulunan tesis ve/veya faaliyetlere zorunlu sigorta ile birlikte malî mesuliyet sigortas yaptrmak, d) Faaliyetleri esnasnda üçüncü ki&ilere veya çevreye verilecek zarar veya ziyanlar tazmin etmek, e) 12 nci maddenin birinci fkrasna göre Kurumca belirlenen usûl ve esaslara uygun bildirimleri yapmak, f) 5 inci maddedeki hükümleri yerine getirmek ve Kurumca istendi-inde 12 nci maddenin üçüncü fkrasna göre gerekli bilgi, belge ve numuneleri vermek, tutanaklar imzalamak ve görevlilerin tesislerde inceleme yapmasna müsaade etmek, g) Esas faaliyetlerine ili&kin tip sözle&me örneklerini ve bunlarda yaplacak de-i&iklikleri yürürlü-e koymadan önce Kuruma bildirmek, -) Piyasa faaliyetlerinde, teknik düzenlemelere uygun LPG sa-lamak, h) Dolum tesislerinde ve otogaz istasyonlarnda sorumlu müdür bulundurmak, ) Aslî faaliyetlerinde e-itim ve sertifika alm& personel çal&trmak, i) E&it durumdaki alclara (kategorilere), e&it hak ve yükümlülük tanmak, farkl &artlar uygulamamak, le yükümlüdür. Yurt d&ndan LPG temin edeceklerin rafinerici veya da-tc lisansna sahip olmas gereklidir. Da-tclar LPG yi rafinerilerden veya ithalat yoluyla yurt d&ndan temin ederler. LPG ithalat, Kurumun belirleyece-i teknik düzenlemelere uygunlu-u ihtisas gümrüklerindeki laboratuvarlarda belirlendikten sonra ihtisas gümrüklerinden yaplr. Lisans sahibi olmayanlar LPG ticareti yapamaz. 4

5 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Lisans Türleri ve Faaliyetlerin Düzenlenmesi Üretim ve datm MADDE 5. Rafineriler, tarihli ve 5015 sayl Petrol Piyasas Kanunu kapsamnda alacaklar rafinerici lisans çerçevesinde LPG üretimi yaparlar. Ancak da-tc lisans sahipleri LPG da-tm hakkna sahip olur. Da-tc lisans sahipleri, kendi mülkiyetlerindeki veya sözle&melerle olu&turacaklar bayilerinin istasyonlarna otogaz LPG da-tm, kullanclara dökme LPG sat& ve ikmali, tüplü LPG da-tm ve pazarlamas, ta&ma, dolum ve depolama faaliyetlerinde bulunabilirler. Da-tclar, otogaz faaliyetine ba&layabilmek için öncelikle bu Kanun ile istenen kriterleri sa-layarak tüplü LPG faaliyetini ba&latmak ve en az bir dolum tesisini i&letmeye almak zorundadr. Da-tclar, ba&ka LPG da-tclarnn bayilerine da-tm yapamazlar. Akaryakt da-tc lisans sahipleri, bu Kanuna göre alacaklar lisans kapsamnda, LPG piyasa faaliyetlerinde bulunabilirler. Ayn &ekilde LPG da-tc lisans sahipleri, 5015 sayl Petrol Piyasas Kanununa göre alacaklar lisanslar kapsamnda, petrol piyasas faaliyetlerinde bulunabilirler. Da-tclarn, teknik düzenlemelere uygun depolama, dolum tesisi ve LPG tüplerine sahip olmas zorunludur. Da-tclar, ikmal ettikleri günlük ortalama LPG miktarnn en az yirmi katn depolarnda bulundurmak zorundadr. Tüplü LPG nin kullanclara teslimi, da-tclar ve bunlarn tüplü LPG bayileri vastasyla yaplr. Da-tclar, yllk pazarlama projeksiyonlar yapmak ve ayrntlar ile birlikte her yl &ubat ay içinde Kuruma vermekle yükümlüdür. Da-tclar her yl, üçer aylk dönemlerde projeksiyonlarnn gerçekle&me de-erlemesini yaparak ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarnda Kuruma verir ve projeksiyonlarnda olu&an yüzde ondan fazla art& ve eksili&leri açklarlar. Da-tclar, 2 nci maddenin birinci fkrasnn (n) ve (o) bentlerinde belirtilen &ekilde sözle&me ile bayilikler olu&turur. Bayilik süresi bitiminden üç ay öncesinde bayili-in devam için sözle&me yenilenmez ise sürenin bitimine kadar da-tc, bayinin ikmal ihtiyacn kar&lar. Süre bitiminde bayi, sözle&me yapt- yeni da-tcnn ürünlerini pazarlad- anla&lacak &ekilde faaliyetine devam eder ve en geç bir ay içinde eski da-tm &irketi ile ilgili tüm belirtileri kaldrr. Tüplü LPG bayileri da-tc i&aretlerini sözle&me bitiminde kaldrr. Da-tclarn yurt içi pazar pay, toplam yurt içi pazarn yüzde krkbe&ini geçemez. Da-tc, otogaz LPG faaliyetinde bulunuyorsa kendi i&letti-i istasyonlara sübvansiyon ve bayi istasyonlarndan farkl uygulama yapamaz. Da-tc, bir adet LPG dolum ve depolama tesisine sahip ise sadece tesislerinin bulundu-u il ile kom&u illerde otogaz da-tm faaliyeti yapabilir. Da-tclar, tescilli markas altnda yaplan faaliyetlere ili&kin kalite kontrol ve kalite temin faaliyetlerinin etkin biçimde yönetimini sa-lamak, bayilerini ve bayilik iptallerini gerekçeleriyle birlikte Kuruma bildirmekle yükümlüdür. LPG da-tm için kurulacak tesis ve ekipmanlar ile ta&ma araçlarna ili&kin teknik özellikler, piyasa faaliyeti ile ilgili servis hizmetleri ve güvenlik, LPG sat& yeri, çevre ve benzeri kriterler Kurum tarafndan çkarlacak yönetmeliklerle belirlenir. a) Da-tclar otogaz LPG faaliyeti yaparken; 1) Bayilik sözle&mesi yaptklar kendi tescilli markas ve amblemini ta&yan otogaz istasyonlarna LPG ikmali yapmak, 5

6 2) lgili kamu kurum ve kurulu&larndan gerekli ruhsat, izin ve belgeleri almam& olan istasyonlara LPG ikmali yapmamak, 3) Otogaz istasyonlarna tüplü ve dökme LPG ikmali yapmamak, 4) Otogaz istasyonlarna LPG ikmalini, mülkiyeti veya tasarrufu altnda tescilli markasn, unvann ve amblemini ta&yan teknik düzenlemelere uygun araçlar ile yapmak, 5) Otogaz istasyonlarn gözlemlemek ve otogaz istasyonlarnn teknik düzenlemelere ve bakmlarna ili&kin bilgileri içeren sonuç raporlarn yllk bazda Kuruma bildirmek, le yükümlüdür. b) Da-tclar dökme LPG faaliyeti yaparken; 1) Sadece sözle&me yaptklar kullanclara dökme LPG ikmali yapmak, 2) LPG ikmali yaptklar sözle&meli kullanclarn, da-tc veya kullanc tarafndan kurulmu&, dökme LPG tesis ve tesisatlarnn ilgili teknik düzenlemelere uygunlu-unu tespit etmek, periyodik kontrolleri yapmak, teknik düzenlemelere uygun olmayan tesislere LPG ikmali yapmamak, 3) LPG ikmalini, mülkiyetinde veya tasarrufu altnda tescilli markasn, unvann ve amblemini ta&yan teknik düzenlemelere uygun araçlar ile yapmak, 4) Kullanclara teslim ettikleri dökme LPG nin, farkl amaçlarla kullanlmas halinde Kuruma bildirmek ve ikmal yapmay durdurmak, 5) Kullancnn dökme LPG tesislerini yürürlükteki teknik düzenlemelere uygun olarak kurmak, bu i&lem esnasnda uzman personel kullanmak ve bu esnada olu&an zarar ve ziyan tazmin etmek, 6) Kullanclar, dökme LPG kullanm ve tesisin i&letilmesi konusunda bilgilendirmek, 7) Kullanclarn arza, kontrol ve bakm taleplerini zamannda yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri almak, le yükümlüdür. c) Da-tclar tüplü LPG faaliyeti yaparken; 1) Gerekli ruhsatlar haiz teknik düzenlemelere uygun tesisler kurmak ve i&letme faaliyetlerinde bulunmak, tesisleri ve yürütülen faaliyetleri ile ilgili olarak bir risk de-erlendirmesi yaparak gerçekle&mesi halinde i&yerinin tamamn ve çevreyi olumsuz etkileyebilecek durumlar tespit ederek yaplacak eylemleri, uyulacak kurallar ve alnmas gerekli tedbirleri belirleyen bir acil müdahale plân hazrlamak ve bu plân bulundu-u yerin en büyük mülkî amirine bildirmek, 2) Dolum tesislerinde sadece kendi tescilli markas ve amblemini ta&yan LPG tüplerinin dolumunu yapmak, dolum anla&mas olan firmalarn tüplerini anla&ma &artlar uyarnca doldurmak, 3) Bayilerinin tüplü LPG ihtiyaçlarn zamannda ve aksatmadan kar&lamak için gerekli her türlü tedbiri almak, 4) Tescilli markas ve amblemini ta&yan LPG tüplerinin teknik düzenlemelerde belirtilen periyodik muayenelerini yapabilecek üniteleri kurmak, periyodik muayeneler d&nda kalan tamir, sl i&lem, kumlama, temizleme ve metal kaplama gibi di-er ana i&lemleri yapabilecek üniteleri kurmak ya da bu i&lemleri yapabilecek yeterlilikteki yerlerle sözle&me yapmak, 5) LPG tüplerinin dolum öncesi, dolum sras ve dolum sonras kontrol i&lemlerini yapmak, 6) Teknik düzenlemelere uygun olmayan, periyodik muayenesi yaplmayan, pasl, &i&kin, ezik, kesik, boyasz, çatlak, yangn hasarl ve benzeri tüplere dolum yapmamak, 6

7 dolum için getirilen tüpleri dolum yapmadan önce teknik düzenlemelere göre kontrolden geçirmek, tamir ve bakm i&lemlerini yapmak veya yaptrmak mümkün de-ilse imha etmek, 7) Bayileri e-itmek ve tüketicileri bilgilendirmek, le yükümlüdür. Da-tclar birbirleri arasnda toptan LPG ticareti yapabilirler. Tama, depolama, dolum, tüp imalat, tüp muayene, tamir ve bakm MADDE 6. Dökme LPG ve otogaz LPG ta&ma ile depolama ve dolum faaliyetlerinin yaplmas için verilecek lisanslara uygulanacak de-erleme kriterleri ve lisansn verilmesini gerektirecek teknik ve malî &artlar Kurumca belirlenir. LPG nin piyasaya arz i&leminde kullanlacak tüplerin imalatn gerçekle&tirecek olanlar, gerekli teknik düzenlemelere uygun üretim yapabildiklerini gösterir tesislerinin teknik özellikleri ile birlikte Kuruma ba&vurarak lisans almak ve di-er mevzuatta belirtilen teknik özelliklere uygun üretim yapmakla yükümlüdür. Muayene, tamir ve bakm i&lemlerini yapacak olanlar bu i&lemleri yapabilmek için Kurumdan lisans almak zorundadr. Otogaz bayileri MADDE 7. Otogaz bayileri, da-tclar ile yapacaklar tek elden sat& sözle&mesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler. Otogaz bayileri; 1) Tek bir da-tc ile sözle&me yapmak ve istasyonunda sadece sözle&meli oldu-u da-tm &irketince ikmal edilen LPG yi satmak, 2) Otogaz istasyonlar için ilgili kamu kurum ve kurulu&larndan gerekli ruhsat, izin ve belgeleri almak, 3) Otogaz istasyonlarnda LPG ile çal&an araçlara otogaz LPG ikmali yapmak, 4) Otogaz istasyonlarnda LPG tüpü dolumu ve sat& yapmamak, LPG tüpü dolumuna yarayan hiçbir alet, makine ve teçhizat istasyon dahilinde bulundurmamak, 5) Anla&ma yaptklar da-tcnn tescilli markas ve amblemini istasyonunda görülebilecek bir yere koymak, 6) stasyonlarnda sorumlu müdür çal&trmak, le yükümlüdür. Otogaz istasyonlar ve depolama tanklarnn, dispenserlerinin, pompa ve aksamlarnn, idarî binalarnn; metro hatlarna, okullara, camilere, hastanelere, çocuk parklarna ve kamu kullanmnn yo-un oldu-u tesislere, do-al gaz reglaj, depolama tanklar ve baz istasyonlar gibi yanc parlayc özellik arz eden depo ve tesislere, akaryakt dispenserlerine olan mesafelerinin teknik düzenlemelere uygun olmas, kendi mülkiyeti veya kullanma hakkna sahip oldu-u alan içinde sa-lanmas zorunludur. Belediye ve mücavir alan snrlar içinde ve d&nda bulunan otogaz istasyonlarnn depolama tanklar teknik düzenlemelere uygun olarak yerle&tirilir. Otogaz istasyonlar ile içinde otogaz tesisi bulunan akaryakt istasyonlarnn sahas içinde, teknik düzenlemelere uygun olarak tesis edilmi& idarî büro, araç ykama ve ya-lama tesisleri, mü&terilerin acil ihtiyaçlarnn giderilmesi için kurulan küçük market gibi tesislerin d&nda lokanta, ticari ve sosyal amaçl tesisler kurulmas, kamu can ve mal güvenli-i açsndan konulmu& kriterleri ihlâl edemez. Da-tclar ve bayiler kurduklar otogaz istasyonlarn lisans alarak i&letmeye ba&lar. 7

8 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tüplü LPG Bayilerinin, Dökme LPG Kullanclar ve Tüplü LPG Kullanclarnn Uymas Gereken Usûl ve Esaslar Tüplü LPG bayileri MADDE 8. Tüplü LPG bayileri lisansa tâbi de-ildir. Bo& olanlar da dahil olmak üzere LPG tüpleri; imalat fabrikalar, da-tclar ve tüplü LPG bayileri d&nda, &ahsi ihtiyaç haricinde hiçbir ki&i veya kurum tarafndan bulundurulamaz, takas ve sat&a konu edilemez. Tüplü LPG kullanclar, Türk Standartlar Enstitüsü tarafndan yaynlanan kullanma kurallarna ili&kin standartlar ile da-tm &irketi ve bayisi tarafndan kendisine bildirilen usûl ve esaslara uygun &ekilde davranmakla yükümlüdür. Bayiler; depolar, i&yerleri ve nakil araçlarnda bayii olduklar da-tcnn tescilli markas ve amblemini ta&yan LPG tüpleri bulundurmak zorundadr; ayrca bayii olduklar da-tcnn ço-unluk hissesine sahip oldu-u di-er da-tclarn tüplerini de sözle&me yapmak kaydyla bulundurabilir ve sat&n yapabilir. Tüplü LPG bayileri ; 1) Tüplerini bayii olduklar da-tclardan temin etmek, hiçbir &ekilde LPG dolum i&lemi yapmamak ve i&yerlerinde, depolarnda, nakil vastalarnda LPG dolumu sa-layan araç bulundurmamak, 2) lgili kamu kurum ve kurulu&larndan gerekli ruhsat, izin ve belgeleri almak, 3) LPG tüp depolarnn, nakil araçlarnn ve perakende sat& yerlerinin teknik düzenlemelere uygun olmasn sa-lamak, 4) Ba-l bulunduklar (da-tcnn yazl izni ile ayn da-tcya ba-l di-er bayiler hariç) ve di-er da-tclarn bayilerine tüplü LPG sat& yapmamak, 5) Meskûn mahallerdeki tüp sat& yerlerini nakil, itfaiye ve cankurtaran araçlarnn kolaylkla ula&abilecekleri noktalarda kurmak, 6) ki kilogram üzeri tüp teslimini ve ba-lantsn adreste yapmak, le yükümlüdür. LPG birikmesine müsait bodrumlarda veya merdivenle çklan zemin üstü asma katlarda kaza veya yangn halinde rahatlkla tahliye yaplmasna imkân verecek geni&likte çk& olmayan yerlerde tüp sat& yerleri açlamaz. Dökme LPG kullanclar MADDE 9. Dökme LPG kullanclar sözle&me yaptklar da-tcdan dökme LPG ikmali yapmak ve ilgili mevzuata göre gerekli izinleri almak zorundadr. Dökme LPG kullanclar da-tcnn bilgisi d&nda dökme LPG sistemine ba&kalarnn müdahale etmesine izin veremez. Kurum bu tesislerin i&letilmesinde, geli&tirece-i ilke ve ölçütler do-rultusunda düzenlemeler yapabilir. Kullanclar tesis veya konutu için ald- LPG yi amac d&nda kullanamaz. 8

9 KNC KISIM Çe&itli Hükümler BRNC BÖLÜM Fiyat Olu&umu, E&güdüm, Bilgilerin Toplanmas, Kayt Düzeni, Denetim, Tebligat, Sigorta, Sorumlu Müdür ve E-itim Fiyat oluumu MADDE 10. LPG alm satmnda fiyatlar, eri&ilebilir dünya serbest piyasa ko&ullarna göre olu&ur. Rafineriler ve da-tclar, lisanslar kapsamnda yaptklar piyasa faaliyetlerine ili&kin fiyatlar, eri&ilebilir dünya serbest piyasalarndaki fiyat olu&umunu dikkate alarak, tavan fiyatlar olarak Kuruma bildirirler. Ancak, LPG piyasasnda faaliyetleri veya rekabeti engelleme, bozma veya kstlama amacn ta&yan veya bu etkiyi do-uran veya do-urabilecek nitelikte anla&ma veya eylemlerin piyasa düzenini bozucu etkiler olu&turmas halinde, gerekli i&lemlerin ba&latlmasyla birlikte, her seferinde iki ay a&mamak üzere, faaliyetlerin her a&amasnda, bölgesel veya ulusal düzeyde uygulanmak için taban ve/veya tavan fiyat tespitine ve gerekli tedbirlerin alnmasna Kurum yetkilidir. Belirli bölgelere ve belirli amaçlara yönelik olarak fiyatlara müdahale edilmeksizin kullanclarn desteklenmesinin usûl ve esaslar ile miktar Bakanl-n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu karar ile belirlenir. Egüdüm MADDE 11. Piyasay do-rudan veya dolayl olarak ilgilendiren konularda yetkili klnan di-er mercilerce yaplacak her türlü düzenleme çal&mas öncesi (vergi, resim ve harçlara ili&kin düzenlemeler hariç) Kurumun haberdar edilmesi ve çal&malara i&tirakinin sa-lanmas esastr. LPG piyasas faaliyetleri ile ilgili olarak Türk Standartlar Enstitüsü tarafndan yaplacak standart hazrlk çal&malarnda Kurum temsilcisi de bulunur. Piyasa faaliyetlerine ili&kin Türk standartlar, Kurul onay ile mecburi hale getirilebilir. Kurum; a) Lisansl tesisler açsndan tehlikeli eylem ve kötüniyetin olu&mas halinde, b) Piyasada haksz rekabet yaratacak ve yanltc nitelikte reklam ve ilânlar ile benzeri faaliyetlerin yaplmas durumunda, c) Piyasada faaliyet gösteren malzeme ve cihaz ithalatç, üretici ve satclar ile bunlarn yetkili servisleri hakkndaki düzenleme ve uygulamalarda, Görü& bildirmeye veya ilgili makamlardan talepte bulunmaya yetkilidir. Kurum, piyasa faaliyetlerine ili&kin olarak açlm& veya açlacak kamu davalarna müdahil olabilir. Bu konularla ilgili olarak suç duyurusunda bulunabilece-i gibi mevzuatn uygulanmas açsndan, adlî ve mülkî makamlardan yaptrm talebinde bulunabilir. Kurum, bu Kanunun etkin bir biçimde uygulanmasnn sa-lanmas için ilgili kamu kurum ve kurulu&laryla koordineli çal&malar yürütür ve alnacak kararlarn uygulanmasnda ilgili kamu kurum ve kurulu&larndan uzman eleman çal&trabilir. Bilgilerin toplanmas, kayt düzeni, denetim ve tebligat MADDE 12. Piyasann i&leyi&ine ili&kin bilgileri derlemek amacyla bildirim yükümlülükleri Kurumca belirlenir. Kurum, lisans sahiplerinin, Vergi Usul Kanunu hükümleri sakl kalmak &art ile düzenleyecekleri belge ve tutacaklar kayt düzenlerine ili&kin özel usûl ve esaslar belirleyebilir. 9

10 Kurum, bu Kanunun kendisine verdi-i görevleri yerine getirirken gerekli gördü-ü her türlü bilgiyi kamu kurum ve kurulu&lar ile gerçek ve tüzel ki&ilerden isteyebilir. Görevlendirilen Kurum personeli, piyasa taraflar ve/veya tesisleri nezdinde, defterler de dahil olmak üzere her türlü evrak, belge ve emtiann incelenmesi, suret veya numune alnmas, konuyla ilgili yazl veya sözlü açklama istenmesi, gerekli tutanaklarn düzenlenmesi, tesislerin ve i&letiminin incelenmesi konularnda yetkilidir. Görevlendirme yazsnda amaç, kapsam, süre ve yetkinin çerçevesi yer alr. Kurum, piyasa faaliyetlerini kendi personeli ile veya kamu kurum ve kurulu&lar ile özel denetim kurulu&larndan hizmet alm yoluyla denetime tâbi tutar. Kurum, idarî ve teknolojik yöntemler ile denetim sistemini kurar. Valilikler, görevli elemanlarn ba&vurusu halinde denetim amaçl alnacak numunelerin rafineri, da-tc, kullanc ve bayilerden alnmasn ve emniyetini sa-lamakla yükümlüdür. Numunelerde yaplacak testlerde alnan numunelerin laboratuvar analizi ile standarda uymad- tespit edildi-inde, 16 nc madde hükümleri uygulanr. Denetlemede, ön ara&trmada ve soru&turmada takip edilecek usûl ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bilgilerin ilgililere ve kamuya açklanmasna ili&kin ilke, usûl ve esaslar Kurumca çkarlacak yönetmelikle belirlenir. Piyasa açsndan ticarî gizlilik niteli-i ta&yan bilgiler açklanamaz. Lisans sahiplerinin lisans belgesi içeri-i özet bilgileri Kurum tarafndan ilân edilir. Kurumca bu Kanuna göre yaplacak her türlü tebligat hakknda 7201 sayl Tebligat Kanunu hükümleri uygulanr; ancak ilânen yaplacak tebligatlar Resmi Gazetede yaymlanr. Sigorta MADDE 13. Lisans kapsamnda yürütülen faaliyetler için sigorta yaptrlmas zorunludur. Bakanlar Kurulu kararyla sigorta kapsamndan muaf tutulacak faaliyetler belirlenebilir. Sigorta kapsamna alnacak varlk çe&itlerinin belirlenmesi ile bunlarn tâbi olaca- sigorta kollar ve muafiyet tannan hususlar, yönetmelikle düzenlenir. Sorumlu müdür MADDE 14. LPG dolum tesislerinde ve otogaz istasyonlarnda sorumlu müdür bulundurulmas zorunludur. LPG dolum tesislerinde ve otogaz istasyonlarnda bulundurulacak sorumlu müdürün yetki, sorumluluk ve nitelikleri Kurum tarafndan çkarlacak yönetmelikle belirlenir. Eitim MADDE 15. LPG piyasasnda görev yapacak sorumlu müdürler, tanker &oförleri, dolum personeli, tüp dolum personeli, tüp da-tm araçlarnn &oförleri ve tüp da-tm personeli, tanker dolum personeli, test ve muayene elemanlar ve otogaz LPG dolum personeli, pompaclar ile tesisat, projelendirme ve imalatnda görev alan di-er personel, TMMOB (Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birli-i) a ba-l ilgili meslek odas tarafndan e-itime tâbi tutulurlar. E-itime ili&kin esas ve usûllerin yer alaca- yönetmelik TMMOB (Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birli-i) ve ilgili kurum tarafndan mü&tereken hazrlanr. KNC BÖLÜM darî Para Cezalar, Yaptrmlar, Ön Ara&trma, Soru&turma, Dava Hakk ve Yönetmelik >darî para cezalar MADDE 16. Bu Kanuna göre idarî para cezalarnn veya idarî yaptrmlarn uygulanmas, bu Kanunun di-er hükümlerinin uygulanmasna engel olu&turmaz. Bu Kanuna göre verilen ceza ve tedbirler di-er kanunlar gere-i yaplacak i&lemleri engellemez. Bu Kanuna göre; a) A&a-daki haller a-r kusur saylarak sorumlular hakknda be&yüzmilyar Türk Liras idarî para cezas verilir: 10

11 1) Lisans almakszn lisansa tâbi faaliyetlerin yaplmas. 2) 4 üncü maddenin son fkrasnn ihlâli. 3) 10 uncu madde gere-i Kurum tarafndan yaplan uygulamalarn dolayl veya dolaysz olarak engellenmesi veya engellenmeye te&ebbüs edilmesi. 4) 12 ve 13 üncü madde hükümlerinin ihlâli. b) A&a-daki haller birinci derece kusur saylarak sorumlular hakknda ikiyüzmilyar Türk Liras idarî para cezas verilir: 1) 5, 6 ve 7 nci madde hükümlerinin ihlâli. 2) Lisans almakszn hak konusu yaplan tesislerin yapmna ve/veya i&letimine ba&lanmas ile bunlar üzerinde tasarruf hakk do-uracak i&lemlerin yaplmas. 3) Sahip olunan lisansn verdi-i haklar d&nda faaliyet gösterilmesi. 4) Son fkras hariç 4 üncü madde hükümlerinin ihlâli. c) 9, 14 ve 15 inci madde hükümlerinin ihlâli ikinci derece kusur saylarak sorumlular hakknda ellimilyar Türk Liras idarî para cezas uygulanr. ç) 8 inci maddenin dördüncü fkrasnn (6) numaral bendinin ihlâli halinde bayilere yüzmilyon Türk Liras idarî para cezas verilir. Ancak tüpün sisteme ba-lantsnn kullanc tarafndan yapld-nn kantlanmas durumunda tüp bayii ve da-tc &irketlere hukukî ve cezaî sorumluluk yüklenmez. Yukarda belirtilenlerin d&nda kalan ancak bu Kanunun getirdi-i yükümlülüklere uymayanlara Kurumca birmilyar Türk Liras idarî para cezas verilir. Cezalar tahsil edilinceye kadar mahkeme karar ile ilgililerin varlklarna tedbir konulabilir. Tesisler, lisans alnncaya veya bu Kanuna göre lisans gerektirmeyen faaliyet gösterecek hale getirilinceye kadar mühürlenir. Ceza uygulanan bir fiilin iki takvim yl geçmeden ayn ki&i tarafndan tekrar halinde, cezalar iki kat olarak uygulanr. Kurulun ceza vermesinde zamana&m süresi, ihlâlin ve/veya olayn meydana geli& tarihinden itibaren be& yldr. Bununla ilgili olarak Kurumun inceleme ve ara&trma amacyla yapaca- herhangi bir i&lem, bu i&lemin ki&ilerden birine tebli-i anndan itibaren zamana&mn keser. Karar aleyhine yarg yoluna ba&vurulmu& olmas da zamana&m süresini keser. Ay içinde tahsil edilen idarî para cezalar müteakip ayn yirminci i&günü sonuna kadar Hazineye irat kaydedilir. darî para cezalarnda tüzel ki&ilerin sorumlulu-u 6762 sayl Türk Ticaret Kanununun 65 inci maddesine göre tayin olunur. darî para cezalar, tebli- tarihini takip eden otuzgün içinde Kurul tarafndan belirlenen hesaplara ödenir. Süresinde ödenmeyen cezalar, tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usulü Hakknda Kanuna göre takip ve tahsil edilmek üzere Kurum tarafndan cezaya muhatap olanlarn ba-l bulunduklar vergi dairelerine bildirilir. darî para cezalarnn miktarlar her yl bir önceki yla ili&kin olarak 213 sayl Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarnca belirlenen yeniden de-erleme orannda artrlmak suretiyle uygulanr. Bu &ekilde yaplacak hesaplamalarda milyon kesirleri dikkate alnmaz. Yaptrmlar MADDE 17. Lisans sahibi ki&iler hakknda bu Kanuna, bu Kanuna göre yürürlü-e konulmu& yönetmeliklere, Kurumun yazl talimatlarna veya lisanslarna kaytl hususlarn herhangi birine riayet edilmedi-i takdirde, Kurum tarafndan ön ara&trma veya soru&turma 11

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 9313 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5307 Kabul Tarihi : 2/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/3/2005

Detaylı

Petrol Piyasası Kanunu

Petrol Piyasası Kanunu (20/12/2003 tarih ve 25322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir) Petrol Piyasası Kanunu Kanun No. 5015 Kabul Tarihi : 4.12.2003 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ DOKUZUNCU REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU DEĞİŞTİRİLECEK MEVZUAT LİSTESİ

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ DOKUZUNCU REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU DEĞİŞTİRİLECEK MEVZUAT LİSTESİ PETROL PİYASASI MEVZUATI REVİZYON NO:9 DEĞİŞİKLİK KILAVUZU EKİM 2009 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ DOKUZUNCU REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU DEĞİŞTİRİLECEK MEVZUAT LİSTESİ

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASALARI MEVZUATI

PETROL VE LPG PİYASALARI MEVZUATI PETROL VE LPG PİYASALARI MEVZUATI TEMMUZ - 2014 PETDER PETROL SANAYİ DERNEĞİ PETROL VE LPG PİYASALARI MEVZUATI TEMMUZ -2014 İÇİNDEKİLER BÖLÜM -1 : PETROL PİYASASI MEVZUATI KANUN Petrol Piyasası Kanun...

Detaylı

PETDER. PETROL SANAYi DERNEGi PETROL VE LPG PIYASALARI MEVZUATI

PETDER. PETROL SANAYi DERNEGi PETROL VE LPG PIYASALARI MEVZUATI PETDER PETROL SANAYi DERNEGi PETROL VE LPG PIYASALARI MEVZUATI MART2015 IÇINDEKILER BÖLÜM - 1: KANUN Petrol Piyasası Kanunu PETROL PIYASASI MEVZUATI YÖNETMELIKLER Lisans Yönetmeliği Lisans Yönetmeliği

Detaylı

PETROL PİYASASI MEVZUATI DEĞİŞİKLİK KLAVUZU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ ONDOKUZUNCU REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU

PETROL PİYASASI MEVZUATI DEĞİŞİKLİK KLAVUZU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ ONDOKUZUNCU REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU PETROL PİYASASI MEVZUATI DEĞİŞİKLİK KLAVUZU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ ONDOKUZUNCU REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU BÖLÜM BÖLÜM NO ÇIKACAK SAYFA GİRECEK SAYFA İçindekiler

Detaylı

KAMULA,TIRMA KANUNU. 2942-4650 sayl Kamulatrma Kanunu /Kamu Ölçmeleri Dersi Eki / Ör.Gör.Dr. S.Denizhan Yaln/[ 1 ]

KAMULA,TIRMA KANUNU. 2942-4650 sayl Kamulatrma Kanunu /Kamu Ölçmeleri Dersi Eki / Ör.Gör.Dr. S.Denizhan Yaln/[ 1 ] KAMULA,TIRMA KANUNU Kanun Numaras : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Yaymland Resmi Gazete : Tarih: 8/11/1983 Say: 18215 2942 Sayl Kamulatrma Kanunu nda çeitli deiiklikler yapan 4650 Sayl Kanun 5 Mays 2001

Detaylı

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; mar Kanunu ve buna bal imar Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar yönetmeliklerine göre in'a edilen binalarda, insan ve yük ta'masnda

Detaylı

PETROL PİYASASI MEVZUATI DEĞİŞİKLİK KLAVUZU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ YİRMİNCİ REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU

PETROL PİYASASI MEVZUATI DEĞİŞİKLİK KLAVUZU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ YİRMİNCİ REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU DEĞİŞİKLİK KLAVUZU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ YİRMİNCİ REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU BÖLÜM BÖLÜM NO ÇIKACAK SAYFA GİRECEK SAYFA İçindekiler --- Tüm metin Tüm metin

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

# $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 *

# $ % & %# !$& &! $ '$  ( '  ) ! * & (+* &, & * $( ! %  -.!&/& ' )  & 0 (&( * & # &0 ,* -.'* -.' * -' -1( &2 0 #  ) & * 3 * !"""! "! # "!! $! # $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 * ) "!*,$ " (&!! " * " $ ( (((! 4!5! $ " $ " (&-.6!$&*

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN)

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN) 7915 DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN) Kanun Numarası : 4646 Kabul Tarihi : 18/4/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/5/2001

Detaylı

KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013

KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 32 6/6/2002

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

TOPLU KONUT KREDLER UYGULAMA YÖNETMEL

TOPLU KONUT KREDLER UYGULAMA YÖNETMEL TOPLU KONUT KREDLER UYGULAMA YÖNETMEL Yayımlandıı Resmi Gazete: 14/06/1997 - Sayı: 23019 BRNC KISIM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmelik, 02/03/1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu

Detaylı

KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 1 4/1/1961

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 1 4/1/1961

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 18 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013

Detaylı

Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013

Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 GÜMRÜK U İLE BAZI VE HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 1-4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 153'üncü maddesinden sonra gelmek

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin

Detaylı

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin

Detaylı

TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili

TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili kayıtlarının tam ve salıklı tutulmasını ve emredici hukuk

Detaylı

KANUN. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

KANUN. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin

Detaylı

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 26 Mart 2010 Cuma 26 Mart 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27533 KANUN SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 5957 Kabul

Detaylı

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin

Detaylı

Çünkü, bu malzemenin büyük bir çounluu, ariv malzemesi vasfn tamaktadr. Hizmet birimlerince sürekli kullanlmalar sebebiyle kurumlarnda saklanmalar

Çünkü, bu malzemenin büyük bir çounluu, ariv malzemesi vasfn tamaktadr. Hizmet birimlerince sürekli kullanlmalar sebebiyle kurumlarnda saklanmalar GENEL AÇIKLAMALAR Belediyeler, Kanunlarn kendisine verdii yetki ve görevleri yerine getirmek için yapt faaliyetler sonucunda belge üretmektedir. Bu belgeler, Belediyelerin varlk sebebini ortaya koyan temel

Detaylı

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti)

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti) ekil. Bamsz bölümlerin 3B temsili amacyla oluturulan ara yüz (Stoter ve Oosterom, 006) 3.. Avustralya (Queensland Eyaleti) Avustralya nn Queensland eyaletindeki kadastral yap B yüzey parselinden bamsz

Detaylı