Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun"

Transkript

1 Kanun Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi : BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanmlar Amaç ve kapsam MADDE 1. Bu Kanunun amac, yurt içi ve yurt d& kaynaklardan temin olunan svla&trlm& petrol gazlarnn güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortam içerisinde kullanclara sunumuna ili&kin piyasa faaliyetlerinin &effaf, e&itlikçi ve istikrarl biçimde sürdürülmesi için gerekli düzenleme, yönlendirme, gözetim ve denetim faaliyetlerinin yaplmasn sa-lamaktr. Bu Kanun; svla&trlm& petrol gazlarnn yurt içi ve yurt d&ndan temini, da-tm, ta&nmas, depolanmas ve ticareti ile bu faaliyetlere ili&kin gerçek ve tüzel ki&ilerin hak ve yükümlülüklerini kapsar. Tanmlar MADDE 2. Bu Kanunun uygulanmasnda; a) Bakanlk: Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanl-n, b) Kurum : Enerji Piyasas Düzenleme Kurumunu, c) Kurul : Enerji Piyasas Düzenleme Kurulunu, ç) Svla&trlm& petrol gazlar (LPG): Petrol ve do-al gazdan elde edilerek basnç altnda svla&trlan propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonlar veya bunlarn kar&mn, d) htisas gümrü-ü: Yurt d&ndan ithal edilen LPG nin, teknik düzenlemelere uygunlu-unu denetleyebilecek ve miktar ölçümlerini yapabilecek laboratuvara ve donanma sahip LPG konusunda uzmanla&m& gümrük birimini, e) Ta&ma: LPG nin teknik düzenlemelere uygun ta&ma araçlar ve boru hatlar ile yaplan tüm nakil faaliyetlerini, f) Ta&yc: Ta&ma faaliyeti yapan gerçek ve tüzel ki&ileri, g) Kullanm: LPG nin sadece ki&isel veya i&letme ihtiyaçlar için tüketimini, -) Kullanc: LPG kullanan gerçek ve tüzel ki&ileri, h) Lisans : Bu Kanuna göre gerçek ve tüzel ki&ilere (tüplü LPG bayileri hariç) piyasada faaliyet gösterebilmeleri için Kurul tarafndan izin verildi-ini gösterir belgeyi, ) Depolama: LPG da-tclarnn veya kullanclarnn stok ihtiyaçlarn kar&lamak üzere kendilerine ait veya yaplan sözle&meler gere-i kullanm hakkna sahip bulunduklar ve LPG nin teknik düzenlemelere uygun olarak depolanmasn sa-layan tesisler ile buralarda yürütülen i& ve i&lemleri, i) Da-tc: LPG da-tm yetkisi olan ve lisanslarna i&lenmesi halinde depolama, dolum, ta&ma i&lemleri yapabilen sermaye &irketini, j) Dolum tesisi: Da-tcnn tescilli markas ve amblemini ve teknik düzenlemelere uygun tüplere veya sözle&me ile di-er bir da-tcnn tescilli markas ve amblemini ta&yan ve 1

2 teknik düzenlemelere uygun tüplere, otogaz ve dökme LPG nin ta&ma araçlarna dolduruldu-u, bo&altld-, depoland- ve teknik düzenlemelere göre kurulan ve çal&an bir da-tcya ait tesisi, k) Tüplü LPG faaliyeti: Svla&trlm& petrol gaznn dolum tesislerinde tüplere doldurularak mutfak, sanayi ve ticari tüpleri vastasyla piyasaya arz i&lemini, l) Tüplü LPG bayii: Sadece sözle&meli oldu-u da-tcnn tescilli markas ve amblemini ta&yan teknik düzenlemelere uygun LPG tüplerini i&yerinde bulunduran ve pazarlayan gerçek veya tüzel ki&iyi, m) Da-tm: LPG nin, tüplü ve otogaz olarak kullanclara ve bayilere; dökme olarak kullanclara sat& ve ikmal faaliyetlerinin bütününü, n) Bayilik: Kar&lkl yükümlülüklerin ekinde fizibilite olan bir sözle&meye ba-lanarak, LPG da-tclar tarafndan gerçek ve tüzel ki&ilere LPG nin kullanclara ikmali yetkisi verilmesi i&lemini, o) Fizibilite: Kuruma verilmesi gerekli olmayan fakat bayilik sözle&mesi ekinde (tüplü LPG bayili-i hariç) yer alan ve yaplacak yatrmlarn analizini içeren raporu, ö) Otogaz istasyonu: Da-tc veya bunlarla tek elden sat& sözle&mesi yapm& bayilerce ilgili mevzuata uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak kurulup, da-tcnn tescilli markas ve amblemi altnda faaliyette bulunan ve esas itibaryla motorlu araçlarn otogaz LPG, madeni ya-, temizlik ve ihtiyarî olarak bakm ile kullanclarn, tüplü LPG hariç, di-er asgarî ihtiyaçlarn kar&layacak imkânlar sunan akaryakt istasyonu içinde veya müstakil olarak hizmet veren tesisleri, p) Otogaz LPG faaliyeti : Yakt olarak kullanlmak üzere akaryakt ve otogaz istasyonlarnda araçlara LPG ikmali i&lemini, r) Otogaz bayii: Otogaz istasyonu i&leten gerçek veya tüzel ki&iyi, s) Dökme LPG: LPG da-tclar tarafndan kullanclarn tüplü ve otogaz LPG hariç, tüketim mahallindeki tanklarna teknik düzenlemelere uygun özel nakliye araçlaryla LPG ikmalini, &) Dökme LPG kullancs: Dökme LPG yi kullanan gerçek veya tüzel ki&iyi, t) Tehlikeli eylem: Piyasa faaliyetinin yaplmasnda, bunlarn yapld- mahalde veya yaknnda bulunan bir kimsenin ölümüne, sakatlanmasna veya sa-l-nn bozulmasna, çevrenin kirlenmesine sebep olan veya olabilecek nitelikte bulunan bir fiil veya ihmali, u) Kötüniyet: Piyasa faaliyetinin yaplmasnda, LPG nin kaybna, kar&masna, bozulmasna veya amaç d& kullanmna sebebiyet veren bir eylem veya ihmali, ü) Kilometre tahdidi: >ehir içi veya &ehirleraras trafi-e açk yollarda ayn istikamette iki akaryakt ve otogaz istasyonu arasndaki Kurul tarafndan çkarlacak yönetmelikte belirlenecek asgarî mesafeyi, v) Piyasa faaliyeti: LPG nin ithali, ihrac, depolanmas, ta&nmas, da-tm ve bayili-ini, y) Teknik düzenleme: LPG nin niteli-i ile LPG faaliyetlerinde kullanlan mekân, aksam ve hareketlerin tanmlanmasnda TSE standartlar ve di-er mevzuatla getirilen düzenlemeleri, fade eder. 2

3 KNC BÖLÜM Lisanslarn Tâbi Olaca- Usûl ve Esaslar, Lisans Sahiplerinin Hak ve Yükümlülükleri Lisanslarn tabi olaca usûl ve esaslar MADDE 3. LPG nin da-tm, ta&nmas ve otogaz bayilik faaliyetlerinin yaplmas (tüplü LPG bayili-i hariç), depolanmas, LPG tüpünün imalât, dolumu, muayenesi, tamiri ve bakm ile bu amaçla tesis kurulmas ve i&letilmesi için lisans alnmas zorunludur. Piyasa faaliyetinde bulunacak olan gerçek veya tüzel ki&iler, LPG tesislerinin kurulu&unda ve i&letilmesinde ilgili kamu kurum ve kurulu&larnca kendi mevzuatlar gere-i; imar, toplum, çevre, i& sa-l-, güvenlik, teknik düzenleme ve benzeri konularda bir saknca bulunmad-n gösteren, tesisin kurulu&una ve i&letilmesine yönelik gerekli ruhsat, izin ve belgelerin tamamlanmasn müteakip Kuruma lisans ba&vurusunda bulunurlar. Lisans vermede, faaliyetin icras için gereken fizikî varlklarn temini açsndan taahhüt üzerinden i&lem yaplamaz. Lisans taleplerine ili&kin de-erlendirmeler bu madde hükümleri çerçevesinde tamamlanarak en geç altm& gün içerisinde karara ba-lanr ve ilgiliye tebli- edilir. Reddedilen taleplerin gerekçesi bildirilir. Bu Kanuna göre; lisanslarn verilmesi, güncelle&tirilmesi, geçici olarak durdurulmas veya iptaline ili&kin i&lemler Kurumca yaplr. Lisanslarn verilmesinde pazara giri& açsndan teknoloji, kalite, güvenlik, hizmet ve te&ebbüsün sürdürülebilirli-i dikkate alnr. Lisans kapsamndaki faaliyetlerde bulunacak özel hukuk tüzel ki&ileri 6762 sayl Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbidir. Lisanslar, yukarda saylan faaliyet ba&lklarna göre düzenlenir. Ayrca lisanslarda, Kurumca belirlenen di-er alt ba&lklar da yer alr. Lisans, üzerinde kaytl faaliyeti yapmak üzere hak sahibi klnan gerçek veya tüzel ki&i adna verilir. Lisans belgesinde, faaliyet niteli-inin yan sra faaliyetin gerektirdi-i tesisin türü ve co-rafi konumu, teknoloji ve miktarlar ile ilgili bilgiler de yer alr. Kurum, bu Kanunda tannan yetkiler dahilinde a&a-da belirtilen konularda düzenlemeler yapmaya yetkilidir: a) Lisans gerektiren faaliyet ve/veya i&lemlerin kapsamlar. b) Lisans ile kazanlan hak ve üstlenilen yükümlülükler. c) Lisans kapsamndaki faaliyetlerin kstlanmas. ç) Faaliyetin yürütülmesine ili&kin olarak özel &artlar belirlenmesi. Lisansta yer alan hususlarda de-i&iklik yaplmasn gerektirecek faaliyetler, Kurumca onaylanp lisansa i&lenmedikçe yaplamaz. Lisanslar ile ilgili olarak; a) Ba&vuru, de-erlendirme, lisans verme, lisans süresi, tadili, bedeli ile sona ermesi ve süre uzatma i&lemlerine, b) Snflandrlmas uygun görülen lisanslarn, snflandrlmasna ait esaslar ve snflara göre asgarî büyüklüklerine, c) De-i&iklik ile snflandrmaya tâbi lisanslarda snf de-i&tirme i&lemlerine, ç) Aranacak asgarî nitelikler ve ilgililerin tasarrufunda olmas gereken asgarî varlklarna, d) Tutulmas zorunlu olan kaytlar ve kayt yöntemleri ile bildirim yükümlülüklerine, e) Faaliyet alt ba&lklar ve bunlarn tanmlarna, f) Kamunun can ve mal güvenli-i ile kullanc haklarna ili&kin hususlara, g) Lisansta yer alacak hususlara, 3

4 -) Lisans kapsamnda olsun veya olmasn piyasa ile ilgili faaliyetlerin yönlendirilmesi, gözetimi ve denetimine, Ait usûl ve esaslar ile da-tc olma &artlar Kurumca çkarlacak yönetmeliklerle düzenlenir. Lisans sahiplerinin hak ve yükümlülükleri MADDE 4. Lisans, sahibine lisansta yer alan faaliyetin yaplmas ile bu konularda taahhütlere giri&ilmesi haklarn verir. Lisans ile tannan haklar; bu Kanunun, ilgili di-er mevzuatn ve lisansta yer alan hususlarn yerine getirilmesi ko&uluyla kullanlr. Piyasa faaliyetinde bulunanlar, kötüniyet veya tehlikeli eylem sonucunu do-uracak her türlü i&lemden özenle kaçnmak, bunlarn olu&umunun engellenmesi için her türlü tedbiri almak ve istenmeyen durumlar en ksa sürede gidermek zorundadr. Bu Kanuna göre faaliyette bulunanlar; a) Ticarî ve teknik mevzuata uygun davranmak, b) Çevreye zarar vermemek için gerekli tedbirleri almak, c) Kamunun can, mal ve çevre güvenli-i ile kendi tesis ve faaliyetlerini önemli ölçüde tehdit eden veya olumsuz etkileyen bir durum olu&tu-unda, kamu yetkililerini ve bundan etkilenme ihtimali bulunan ilgilileri haberdar etmek, tehdidin niteli-i ve niceli-i ile bunu önlemek üzere alnmakta olan tedbirleri Kuruma bildirmek, ç) Zorunlu sigorta yükümlülü-ü kapsamnda bulunan tesis ve/veya faaliyetlere zorunlu sigorta ile birlikte malî mesuliyet sigortas yaptrmak, d) Faaliyetleri esnasnda üçüncü ki&ilere veya çevreye verilecek zarar veya ziyanlar tazmin etmek, e) 12 nci maddenin birinci fkrasna göre Kurumca belirlenen usûl ve esaslara uygun bildirimleri yapmak, f) 5 inci maddedeki hükümleri yerine getirmek ve Kurumca istendi-inde 12 nci maddenin üçüncü fkrasna göre gerekli bilgi, belge ve numuneleri vermek, tutanaklar imzalamak ve görevlilerin tesislerde inceleme yapmasna müsaade etmek, g) Esas faaliyetlerine ili&kin tip sözle&me örneklerini ve bunlarda yaplacak de-i&iklikleri yürürlü-e koymadan önce Kuruma bildirmek, -) Piyasa faaliyetlerinde, teknik düzenlemelere uygun LPG sa-lamak, h) Dolum tesislerinde ve otogaz istasyonlarnda sorumlu müdür bulundurmak, ) Aslî faaliyetlerinde e-itim ve sertifika alm& personel çal&trmak, i) E&it durumdaki alclara (kategorilere), e&it hak ve yükümlülük tanmak, farkl &artlar uygulamamak, le yükümlüdür. Yurt d&ndan LPG temin edeceklerin rafinerici veya da-tc lisansna sahip olmas gereklidir. Da-tclar LPG yi rafinerilerden veya ithalat yoluyla yurt d&ndan temin ederler. LPG ithalat, Kurumun belirleyece-i teknik düzenlemelere uygunlu-u ihtisas gümrüklerindeki laboratuvarlarda belirlendikten sonra ihtisas gümrüklerinden yaplr. Lisans sahibi olmayanlar LPG ticareti yapamaz. 4

5 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Lisans Türleri ve Faaliyetlerin Düzenlenmesi Üretim ve datm MADDE 5. Rafineriler, tarihli ve 5015 sayl Petrol Piyasas Kanunu kapsamnda alacaklar rafinerici lisans çerçevesinde LPG üretimi yaparlar. Ancak da-tc lisans sahipleri LPG da-tm hakkna sahip olur. Da-tc lisans sahipleri, kendi mülkiyetlerindeki veya sözle&melerle olu&turacaklar bayilerinin istasyonlarna otogaz LPG da-tm, kullanclara dökme LPG sat& ve ikmali, tüplü LPG da-tm ve pazarlamas, ta&ma, dolum ve depolama faaliyetlerinde bulunabilirler. Da-tclar, otogaz faaliyetine ba&layabilmek için öncelikle bu Kanun ile istenen kriterleri sa-layarak tüplü LPG faaliyetini ba&latmak ve en az bir dolum tesisini i&letmeye almak zorundadr. Da-tclar, ba&ka LPG da-tclarnn bayilerine da-tm yapamazlar. Akaryakt da-tc lisans sahipleri, bu Kanuna göre alacaklar lisans kapsamnda, LPG piyasa faaliyetlerinde bulunabilirler. Ayn &ekilde LPG da-tc lisans sahipleri, 5015 sayl Petrol Piyasas Kanununa göre alacaklar lisanslar kapsamnda, petrol piyasas faaliyetlerinde bulunabilirler. Da-tclarn, teknik düzenlemelere uygun depolama, dolum tesisi ve LPG tüplerine sahip olmas zorunludur. Da-tclar, ikmal ettikleri günlük ortalama LPG miktarnn en az yirmi katn depolarnda bulundurmak zorundadr. Tüplü LPG nin kullanclara teslimi, da-tclar ve bunlarn tüplü LPG bayileri vastasyla yaplr. Da-tclar, yllk pazarlama projeksiyonlar yapmak ve ayrntlar ile birlikte her yl &ubat ay içinde Kuruma vermekle yükümlüdür. Da-tclar her yl, üçer aylk dönemlerde projeksiyonlarnn gerçekle&me de-erlemesini yaparak ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarnda Kuruma verir ve projeksiyonlarnda olu&an yüzde ondan fazla art& ve eksili&leri açklarlar. Da-tclar, 2 nci maddenin birinci fkrasnn (n) ve (o) bentlerinde belirtilen &ekilde sözle&me ile bayilikler olu&turur. Bayilik süresi bitiminden üç ay öncesinde bayili-in devam için sözle&me yenilenmez ise sürenin bitimine kadar da-tc, bayinin ikmal ihtiyacn kar&lar. Süre bitiminde bayi, sözle&me yapt- yeni da-tcnn ürünlerini pazarlad- anla&lacak &ekilde faaliyetine devam eder ve en geç bir ay içinde eski da-tm &irketi ile ilgili tüm belirtileri kaldrr. Tüplü LPG bayileri da-tc i&aretlerini sözle&me bitiminde kaldrr. Da-tclarn yurt içi pazar pay, toplam yurt içi pazarn yüzde krkbe&ini geçemez. Da-tc, otogaz LPG faaliyetinde bulunuyorsa kendi i&letti-i istasyonlara sübvansiyon ve bayi istasyonlarndan farkl uygulama yapamaz. Da-tc, bir adet LPG dolum ve depolama tesisine sahip ise sadece tesislerinin bulundu-u il ile kom&u illerde otogaz da-tm faaliyeti yapabilir. Da-tclar, tescilli markas altnda yaplan faaliyetlere ili&kin kalite kontrol ve kalite temin faaliyetlerinin etkin biçimde yönetimini sa-lamak, bayilerini ve bayilik iptallerini gerekçeleriyle birlikte Kuruma bildirmekle yükümlüdür. LPG da-tm için kurulacak tesis ve ekipmanlar ile ta&ma araçlarna ili&kin teknik özellikler, piyasa faaliyeti ile ilgili servis hizmetleri ve güvenlik, LPG sat& yeri, çevre ve benzeri kriterler Kurum tarafndan çkarlacak yönetmeliklerle belirlenir. a) Da-tclar otogaz LPG faaliyeti yaparken; 1) Bayilik sözle&mesi yaptklar kendi tescilli markas ve amblemini ta&yan otogaz istasyonlarna LPG ikmali yapmak, 5

6 2) lgili kamu kurum ve kurulu&larndan gerekli ruhsat, izin ve belgeleri almam& olan istasyonlara LPG ikmali yapmamak, 3) Otogaz istasyonlarna tüplü ve dökme LPG ikmali yapmamak, 4) Otogaz istasyonlarna LPG ikmalini, mülkiyeti veya tasarrufu altnda tescilli markasn, unvann ve amblemini ta&yan teknik düzenlemelere uygun araçlar ile yapmak, 5) Otogaz istasyonlarn gözlemlemek ve otogaz istasyonlarnn teknik düzenlemelere ve bakmlarna ili&kin bilgileri içeren sonuç raporlarn yllk bazda Kuruma bildirmek, le yükümlüdür. b) Da-tclar dökme LPG faaliyeti yaparken; 1) Sadece sözle&me yaptklar kullanclara dökme LPG ikmali yapmak, 2) LPG ikmali yaptklar sözle&meli kullanclarn, da-tc veya kullanc tarafndan kurulmu&, dökme LPG tesis ve tesisatlarnn ilgili teknik düzenlemelere uygunlu-unu tespit etmek, periyodik kontrolleri yapmak, teknik düzenlemelere uygun olmayan tesislere LPG ikmali yapmamak, 3) LPG ikmalini, mülkiyetinde veya tasarrufu altnda tescilli markasn, unvann ve amblemini ta&yan teknik düzenlemelere uygun araçlar ile yapmak, 4) Kullanclara teslim ettikleri dökme LPG nin, farkl amaçlarla kullanlmas halinde Kuruma bildirmek ve ikmal yapmay durdurmak, 5) Kullancnn dökme LPG tesislerini yürürlükteki teknik düzenlemelere uygun olarak kurmak, bu i&lem esnasnda uzman personel kullanmak ve bu esnada olu&an zarar ve ziyan tazmin etmek, 6) Kullanclar, dökme LPG kullanm ve tesisin i&letilmesi konusunda bilgilendirmek, 7) Kullanclarn arza, kontrol ve bakm taleplerini zamannda yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri almak, le yükümlüdür. c) Da-tclar tüplü LPG faaliyeti yaparken; 1) Gerekli ruhsatlar haiz teknik düzenlemelere uygun tesisler kurmak ve i&letme faaliyetlerinde bulunmak, tesisleri ve yürütülen faaliyetleri ile ilgili olarak bir risk de-erlendirmesi yaparak gerçekle&mesi halinde i&yerinin tamamn ve çevreyi olumsuz etkileyebilecek durumlar tespit ederek yaplacak eylemleri, uyulacak kurallar ve alnmas gerekli tedbirleri belirleyen bir acil müdahale plân hazrlamak ve bu plân bulundu-u yerin en büyük mülkî amirine bildirmek, 2) Dolum tesislerinde sadece kendi tescilli markas ve amblemini ta&yan LPG tüplerinin dolumunu yapmak, dolum anla&mas olan firmalarn tüplerini anla&ma &artlar uyarnca doldurmak, 3) Bayilerinin tüplü LPG ihtiyaçlarn zamannda ve aksatmadan kar&lamak için gerekli her türlü tedbiri almak, 4) Tescilli markas ve amblemini ta&yan LPG tüplerinin teknik düzenlemelerde belirtilen periyodik muayenelerini yapabilecek üniteleri kurmak, periyodik muayeneler d&nda kalan tamir, sl i&lem, kumlama, temizleme ve metal kaplama gibi di-er ana i&lemleri yapabilecek üniteleri kurmak ya da bu i&lemleri yapabilecek yeterlilikteki yerlerle sözle&me yapmak, 5) LPG tüplerinin dolum öncesi, dolum sras ve dolum sonras kontrol i&lemlerini yapmak, 6) Teknik düzenlemelere uygun olmayan, periyodik muayenesi yaplmayan, pasl, &i&kin, ezik, kesik, boyasz, çatlak, yangn hasarl ve benzeri tüplere dolum yapmamak, 6

7 dolum için getirilen tüpleri dolum yapmadan önce teknik düzenlemelere göre kontrolden geçirmek, tamir ve bakm i&lemlerini yapmak veya yaptrmak mümkün de-ilse imha etmek, 7) Bayileri e-itmek ve tüketicileri bilgilendirmek, le yükümlüdür. Da-tclar birbirleri arasnda toptan LPG ticareti yapabilirler. Tama, depolama, dolum, tüp imalat, tüp muayene, tamir ve bakm MADDE 6. Dökme LPG ve otogaz LPG ta&ma ile depolama ve dolum faaliyetlerinin yaplmas için verilecek lisanslara uygulanacak de-erleme kriterleri ve lisansn verilmesini gerektirecek teknik ve malî &artlar Kurumca belirlenir. LPG nin piyasaya arz i&leminde kullanlacak tüplerin imalatn gerçekle&tirecek olanlar, gerekli teknik düzenlemelere uygun üretim yapabildiklerini gösterir tesislerinin teknik özellikleri ile birlikte Kuruma ba&vurarak lisans almak ve di-er mevzuatta belirtilen teknik özelliklere uygun üretim yapmakla yükümlüdür. Muayene, tamir ve bakm i&lemlerini yapacak olanlar bu i&lemleri yapabilmek için Kurumdan lisans almak zorundadr. Otogaz bayileri MADDE 7. Otogaz bayileri, da-tclar ile yapacaklar tek elden sat& sözle&mesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler. Otogaz bayileri; 1) Tek bir da-tc ile sözle&me yapmak ve istasyonunda sadece sözle&meli oldu-u da-tm &irketince ikmal edilen LPG yi satmak, 2) Otogaz istasyonlar için ilgili kamu kurum ve kurulu&larndan gerekli ruhsat, izin ve belgeleri almak, 3) Otogaz istasyonlarnda LPG ile çal&an araçlara otogaz LPG ikmali yapmak, 4) Otogaz istasyonlarnda LPG tüpü dolumu ve sat& yapmamak, LPG tüpü dolumuna yarayan hiçbir alet, makine ve teçhizat istasyon dahilinde bulundurmamak, 5) Anla&ma yaptklar da-tcnn tescilli markas ve amblemini istasyonunda görülebilecek bir yere koymak, 6) stasyonlarnda sorumlu müdür çal&trmak, le yükümlüdür. Otogaz istasyonlar ve depolama tanklarnn, dispenserlerinin, pompa ve aksamlarnn, idarî binalarnn; metro hatlarna, okullara, camilere, hastanelere, çocuk parklarna ve kamu kullanmnn yo-un oldu-u tesislere, do-al gaz reglaj, depolama tanklar ve baz istasyonlar gibi yanc parlayc özellik arz eden depo ve tesislere, akaryakt dispenserlerine olan mesafelerinin teknik düzenlemelere uygun olmas, kendi mülkiyeti veya kullanma hakkna sahip oldu-u alan içinde sa-lanmas zorunludur. Belediye ve mücavir alan snrlar içinde ve d&nda bulunan otogaz istasyonlarnn depolama tanklar teknik düzenlemelere uygun olarak yerle&tirilir. Otogaz istasyonlar ile içinde otogaz tesisi bulunan akaryakt istasyonlarnn sahas içinde, teknik düzenlemelere uygun olarak tesis edilmi& idarî büro, araç ykama ve ya-lama tesisleri, mü&terilerin acil ihtiyaçlarnn giderilmesi için kurulan küçük market gibi tesislerin d&nda lokanta, ticari ve sosyal amaçl tesisler kurulmas, kamu can ve mal güvenli-i açsndan konulmu& kriterleri ihlâl edemez. Da-tclar ve bayiler kurduklar otogaz istasyonlarn lisans alarak i&letmeye ba&lar. 7

8 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tüplü LPG Bayilerinin, Dökme LPG Kullanclar ve Tüplü LPG Kullanclarnn Uymas Gereken Usûl ve Esaslar Tüplü LPG bayileri MADDE 8. Tüplü LPG bayileri lisansa tâbi de-ildir. Bo& olanlar da dahil olmak üzere LPG tüpleri; imalat fabrikalar, da-tclar ve tüplü LPG bayileri d&nda, &ahsi ihtiyaç haricinde hiçbir ki&i veya kurum tarafndan bulundurulamaz, takas ve sat&a konu edilemez. Tüplü LPG kullanclar, Türk Standartlar Enstitüsü tarafndan yaynlanan kullanma kurallarna ili&kin standartlar ile da-tm &irketi ve bayisi tarafndan kendisine bildirilen usûl ve esaslara uygun &ekilde davranmakla yükümlüdür. Bayiler; depolar, i&yerleri ve nakil araçlarnda bayii olduklar da-tcnn tescilli markas ve amblemini ta&yan LPG tüpleri bulundurmak zorundadr; ayrca bayii olduklar da-tcnn ço-unluk hissesine sahip oldu-u di-er da-tclarn tüplerini de sözle&me yapmak kaydyla bulundurabilir ve sat&n yapabilir. Tüplü LPG bayileri ; 1) Tüplerini bayii olduklar da-tclardan temin etmek, hiçbir &ekilde LPG dolum i&lemi yapmamak ve i&yerlerinde, depolarnda, nakil vastalarnda LPG dolumu sa-layan araç bulundurmamak, 2) lgili kamu kurum ve kurulu&larndan gerekli ruhsat, izin ve belgeleri almak, 3) LPG tüp depolarnn, nakil araçlarnn ve perakende sat& yerlerinin teknik düzenlemelere uygun olmasn sa-lamak, 4) Ba-l bulunduklar (da-tcnn yazl izni ile ayn da-tcya ba-l di-er bayiler hariç) ve di-er da-tclarn bayilerine tüplü LPG sat& yapmamak, 5) Meskûn mahallerdeki tüp sat& yerlerini nakil, itfaiye ve cankurtaran araçlarnn kolaylkla ula&abilecekleri noktalarda kurmak, 6) ki kilogram üzeri tüp teslimini ve ba-lantsn adreste yapmak, le yükümlüdür. LPG birikmesine müsait bodrumlarda veya merdivenle çklan zemin üstü asma katlarda kaza veya yangn halinde rahatlkla tahliye yaplmasna imkân verecek geni&likte çk& olmayan yerlerde tüp sat& yerleri açlamaz. Dökme LPG kullanclar MADDE 9. Dökme LPG kullanclar sözle&me yaptklar da-tcdan dökme LPG ikmali yapmak ve ilgili mevzuata göre gerekli izinleri almak zorundadr. Dökme LPG kullanclar da-tcnn bilgisi d&nda dökme LPG sistemine ba&kalarnn müdahale etmesine izin veremez. Kurum bu tesislerin i&letilmesinde, geli&tirece-i ilke ve ölçütler do-rultusunda düzenlemeler yapabilir. Kullanclar tesis veya konutu için ald- LPG yi amac d&nda kullanamaz. 8

9 KNC KISIM Çe&itli Hükümler BRNC BÖLÜM Fiyat Olu&umu, E&güdüm, Bilgilerin Toplanmas, Kayt Düzeni, Denetim, Tebligat, Sigorta, Sorumlu Müdür ve E-itim Fiyat oluumu MADDE 10. LPG alm satmnda fiyatlar, eri&ilebilir dünya serbest piyasa ko&ullarna göre olu&ur. Rafineriler ve da-tclar, lisanslar kapsamnda yaptklar piyasa faaliyetlerine ili&kin fiyatlar, eri&ilebilir dünya serbest piyasalarndaki fiyat olu&umunu dikkate alarak, tavan fiyatlar olarak Kuruma bildirirler. Ancak, LPG piyasasnda faaliyetleri veya rekabeti engelleme, bozma veya kstlama amacn ta&yan veya bu etkiyi do-uran veya do-urabilecek nitelikte anla&ma veya eylemlerin piyasa düzenini bozucu etkiler olu&turmas halinde, gerekli i&lemlerin ba&latlmasyla birlikte, her seferinde iki ay a&mamak üzere, faaliyetlerin her a&amasnda, bölgesel veya ulusal düzeyde uygulanmak için taban ve/veya tavan fiyat tespitine ve gerekli tedbirlerin alnmasna Kurum yetkilidir. Belirli bölgelere ve belirli amaçlara yönelik olarak fiyatlara müdahale edilmeksizin kullanclarn desteklenmesinin usûl ve esaslar ile miktar Bakanl-n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu karar ile belirlenir. Egüdüm MADDE 11. Piyasay do-rudan veya dolayl olarak ilgilendiren konularda yetkili klnan di-er mercilerce yaplacak her türlü düzenleme çal&mas öncesi (vergi, resim ve harçlara ili&kin düzenlemeler hariç) Kurumun haberdar edilmesi ve çal&malara i&tirakinin sa-lanmas esastr. LPG piyasas faaliyetleri ile ilgili olarak Türk Standartlar Enstitüsü tarafndan yaplacak standart hazrlk çal&malarnda Kurum temsilcisi de bulunur. Piyasa faaliyetlerine ili&kin Türk standartlar, Kurul onay ile mecburi hale getirilebilir. Kurum; a) Lisansl tesisler açsndan tehlikeli eylem ve kötüniyetin olu&mas halinde, b) Piyasada haksz rekabet yaratacak ve yanltc nitelikte reklam ve ilânlar ile benzeri faaliyetlerin yaplmas durumunda, c) Piyasada faaliyet gösteren malzeme ve cihaz ithalatç, üretici ve satclar ile bunlarn yetkili servisleri hakkndaki düzenleme ve uygulamalarda, Görü& bildirmeye veya ilgili makamlardan talepte bulunmaya yetkilidir. Kurum, piyasa faaliyetlerine ili&kin olarak açlm& veya açlacak kamu davalarna müdahil olabilir. Bu konularla ilgili olarak suç duyurusunda bulunabilece-i gibi mevzuatn uygulanmas açsndan, adlî ve mülkî makamlardan yaptrm talebinde bulunabilir. Kurum, bu Kanunun etkin bir biçimde uygulanmasnn sa-lanmas için ilgili kamu kurum ve kurulu&laryla koordineli çal&malar yürütür ve alnacak kararlarn uygulanmasnda ilgili kamu kurum ve kurulu&larndan uzman eleman çal&trabilir. Bilgilerin toplanmas, kayt düzeni, denetim ve tebligat MADDE 12. Piyasann i&leyi&ine ili&kin bilgileri derlemek amacyla bildirim yükümlülükleri Kurumca belirlenir. Kurum, lisans sahiplerinin, Vergi Usul Kanunu hükümleri sakl kalmak &art ile düzenleyecekleri belge ve tutacaklar kayt düzenlerine ili&kin özel usûl ve esaslar belirleyebilir. 9

10 Kurum, bu Kanunun kendisine verdi-i görevleri yerine getirirken gerekli gördü-ü her türlü bilgiyi kamu kurum ve kurulu&lar ile gerçek ve tüzel ki&ilerden isteyebilir. Görevlendirilen Kurum personeli, piyasa taraflar ve/veya tesisleri nezdinde, defterler de dahil olmak üzere her türlü evrak, belge ve emtiann incelenmesi, suret veya numune alnmas, konuyla ilgili yazl veya sözlü açklama istenmesi, gerekli tutanaklarn düzenlenmesi, tesislerin ve i&letiminin incelenmesi konularnda yetkilidir. Görevlendirme yazsnda amaç, kapsam, süre ve yetkinin çerçevesi yer alr. Kurum, piyasa faaliyetlerini kendi personeli ile veya kamu kurum ve kurulu&lar ile özel denetim kurulu&larndan hizmet alm yoluyla denetime tâbi tutar. Kurum, idarî ve teknolojik yöntemler ile denetim sistemini kurar. Valilikler, görevli elemanlarn ba&vurusu halinde denetim amaçl alnacak numunelerin rafineri, da-tc, kullanc ve bayilerden alnmasn ve emniyetini sa-lamakla yükümlüdür. Numunelerde yaplacak testlerde alnan numunelerin laboratuvar analizi ile standarda uymad- tespit edildi-inde, 16 nc madde hükümleri uygulanr. Denetlemede, ön ara&trmada ve soru&turmada takip edilecek usûl ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bilgilerin ilgililere ve kamuya açklanmasna ili&kin ilke, usûl ve esaslar Kurumca çkarlacak yönetmelikle belirlenir. Piyasa açsndan ticarî gizlilik niteli-i ta&yan bilgiler açklanamaz. Lisans sahiplerinin lisans belgesi içeri-i özet bilgileri Kurum tarafndan ilân edilir. Kurumca bu Kanuna göre yaplacak her türlü tebligat hakknda 7201 sayl Tebligat Kanunu hükümleri uygulanr; ancak ilânen yaplacak tebligatlar Resmi Gazetede yaymlanr. Sigorta MADDE 13. Lisans kapsamnda yürütülen faaliyetler için sigorta yaptrlmas zorunludur. Bakanlar Kurulu kararyla sigorta kapsamndan muaf tutulacak faaliyetler belirlenebilir. Sigorta kapsamna alnacak varlk çe&itlerinin belirlenmesi ile bunlarn tâbi olaca- sigorta kollar ve muafiyet tannan hususlar, yönetmelikle düzenlenir. Sorumlu müdür MADDE 14. LPG dolum tesislerinde ve otogaz istasyonlarnda sorumlu müdür bulundurulmas zorunludur. LPG dolum tesislerinde ve otogaz istasyonlarnda bulundurulacak sorumlu müdürün yetki, sorumluluk ve nitelikleri Kurum tarafndan çkarlacak yönetmelikle belirlenir. Eitim MADDE 15. LPG piyasasnda görev yapacak sorumlu müdürler, tanker &oförleri, dolum personeli, tüp dolum personeli, tüp da-tm araçlarnn &oförleri ve tüp da-tm personeli, tanker dolum personeli, test ve muayene elemanlar ve otogaz LPG dolum personeli, pompaclar ile tesisat, projelendirme ve imalatnda görev alan di-er personel, TMMOB (Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birli-i) a ba-l ilgili meslek odas tarafndan e-itime tâbi tutulurlar. E-itime ili&kin esas ve usûllerin yer alaca- yönetmelik TMMOB (Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birli-i) ve ilgili kurum tarafndan mü&tereken hazrlanr. KNC BÖLÜM darî Para Cezalar, Yaptrmlar, Ön Ara&trma, Soru&turma, Dava Hakk ve Yönetmelik >darî para cezalar MADDE 16. Bu Kanuna göre idarî para cezalarnn veya idarî yaptrmlarn uygulanmas, bu Kanunun di-er hükümlerinin uygulanmasna engel olu&turmaz. Bu Kanuna göre verilen ceza ve tedbirler di-er kanunlar gere-i yaplacak i&lemleri engellemez. Bu Kanuna göre; a) A&a-daki haller a-r kusur saylarak sorumlular hakknda be&yüzmilyar Türk Liras idarî para cezas verilir: 10

11 1) Lisans almakszn lisansa tâbi faaliyetlerin yaplmas. 2) 4 üncü maddenin son fkrasnn ihlâli. 3) 10 uncu madde gere-i Kurum tarafndan yaplan uygulamalarn dolayl veya dolaysz olarak engellenmesi veya engellenmeye te&ebbüs edilmesi. 4) 12 ve 13 üncü madde hükümlerinin ihlâli. b) A&a-daki haller birinci derece kusur saylarak sorumlular hakknda ikiyüzmilyar Türk Liras idarî para cezas verilir: 1) 5, 6 ve 7 nci madde hükümlerinin ihlâli. 2) Lisans almakszn hak konusu yaplan tesislerin yapmna ve/veya i&letimine ba&lanmas ile bunlar üzerinde tasarruf hakk do-uracak i&lemlerin yaplmas. 3) Sahip olunan lisansn verdi-i haklar d&nda faaliyet gösterilmesi. 4) Son fkras hariç 4 üncü madde hükümlerinin ihlâli. c) 9, 14 ve 15 inci madde hükümlerinin ihlâli ikinci derece kusur saylarak sorumlular hakknda ellimilyar Türk Liras idarî para cezas uygulanr. ç) 8 inci maddenin dördüncü fkrasnn (6) numaral bendinin ihlâli halinde bayilere yüzmilyon Türk Liras idarî para cezas verilir. Ancak tüpün sisteme ba-lantsnn kullanc tarafndan yapld-nn kantlanmas durumunda tüp bayii ve da-tc &irketlere hukukî ve cezaî sorumluluk yüklenmez. Yukarda belirtilenlerin d&nda kalan ancak bu Kanunun getirdi-i yükümlülüklere uymayanlara Kurumca birmilyar Türk Liras idarî para cezas verilir. Cezalar tahsil edilinceye kadar mahkeme karar ile ilgililerin varlklarna tedbir konulabilir. Tesisler, lisans alnncaya veya bu Kanuna göre lisans gerektirmeyen faaliyet gösterecek hale getirilinceye kadar mühürlenir. Ceza uygulanan bir fiilin iki takvim yl geçmeden ayn ki&i tarafndan tekrar halinde, cezalar iki kat olarak uygulanr. Kurulun ceza vermesinde zamana&m süresi, ihlâlin ve/veya olayn meydana geli& tarihinden itibaren be& yldr. Bununla ilgili olarak Kurumun inceleme ve ara&trma amacyla yapaca- herhangi bir i&lem, bu i&lemin ki&ilerden birine tebli-i anndan itibaren zamana&mn keser. Karar aleyhine yarg yoluna ba&vurulmu& olmas da zamana&m süresini keser. Ay içinde tahsil edilen idarî para cezalar müteakip ayn yirminci i&günü sonuna kadar Hazineye irat kaydedilir. darî para cezalarnda tüzel ki&ilerin sorumlulu-u 6762 sayl Türk Ticaret Kanununun 65 inci maddesine göre tayin olunur. darî para cezalar, tebli- tarihini takip eden otuzgün içinde Kurul tarafndan belirlenen hesaplara ödenir. Süresinde ödenmeyen cezalar, tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usulü Hakknda Kanuna göre takip ve tahsil edilmek üzere Kurum tarafndan cezaya muhatap olanlarn ba-l bulunduklar vergi dairelerine bildirilir. darî para cezalarnn miktarlar her yl bir önceki yla ili&kin olarak 213 sayl Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarnca belirlenen yeniden de-erleme orannda artrlmak suretiyle uygulanr. Bu &ekilde yaplacak hesaplamalarda milyon kesirleri dikkate alnmaz. Yaptrmlar MADDE 17. Lisans sahibi ki&iler hakknda bu Kanuna, bu Kanuna göre yürürlü-e konulmu& yönetmeliklere, Kurumun yazl talimatlarna veya lisanslarna kaytl hususlarn herhangi birine riayet edilmedi-i takdirde, Kurum tarafndan ön ara&trma veya soru&turma 11

12 ba&latlr. Ayrca, ilgiliye onbe& gün içerisinde aykrlklarn giderilmesi, aksi halde bahse konu piyasa faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulabilece-i veya do-rudan do-ruya iptal yaptrmnn uygulanaca- ihbar edilir. Bu ihbara ra-men onbe&günlük sürenin bitiminde aykrlklar giderilmezse, Kurum piyasa faaliyetini otuzgünden az, yüzseksen günden çok olmamak üzere geçici olarak durdurur. Geçici durdurma süresince, tehlikeli eylemin veya kötüniyetin veya herhangi bir zararn olu&masnn önlenmesi ile faaliyetin durdurulmasna neden olan durumun ortadan kaldrlmasna ili&kin faaliyetler d&nda hiçbir piyasa faaliyeti yaplamaz. Lisans iptalleri Kurumca yaplacak soru&turma neticesine göre karara ba-lanr. Kaçak veya men&ei belli olmayan veya teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG ile piyasa faaliyetinde bulunan lisans sahiplerinin lisans iptal edilir. Teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG mahkeme karar ile müsadere edilir. Bu LPG yi ikmal edenler zarar tazmin etmekle yükümlüdür. Otogaz istasyonu kapsamnda sürdürülen bayilik faaliyetlerinin, bu Kanuna veya bu Kanuna istinaden çkarlan düzenlemelere aykrl-nn Kurumca tespiti halinde, anlan istasyonda yaplan LPG ikmali Kurumca geçici veya süresiz olarak mühürleme suretiyle durdurulur. ptale veya mühürlemeye ili&kin usûl ve esaslar Kurumca çkarlacak yönetmelikle düzenlenir. Lisans iptaline veya mühürlemeye ra-men, faaliyetlerini sürdüren gerçek ki&iler ile tüzel ki&ilerin yetkilileri hakknda 765 sayl Türk Ceza Kanununun 274 üncü maddesi hükümleri uygulanr. Bu Kanuna göre yaplan talep veya i&lemlerde, kanuna kar& hile veya gerçek d& beyanda bulunuldu-unun tespiti halinde lisans iptal olunur. Teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG ikmali nedeniyle kullancya verilen zarar ve hasarlarn tazmini hususu, kullanclarn muhatap oldu-u lisans sahibi gerçek veya tüzel ki&ilerin lisanslarnda ve sözle&melerinde yer alr. Uygulamaya ili&kin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir. Ön aratrma, soruturma ve dava hakk MADDE 18. Kurul, re sen veya kendisine intikal eden ihbar veya &ikâyetler üzerine do-rudan soru&turma açlmasna ya da soru&turma açlmasna gerek olup olmad-nn tespiti için ön ara&trma yaplmasna karar verir. Ön ara&trma ve soru&turmada takip edilecek usûl ve esaslar, Kurum tarafndan yürürlü-e konulacak yönetmelikle düzenlenir. Kurul kararlarna kar& açlacak davalar ilk derece mahkemesi olarak Dan&tayda görülür. Dan&tay, Kurul kararlarna kar& yaplan ba&vurular acele i&lerden sayar. Yönetmelik MADDE 19. LPG piyasa faaliyetlerine ili&kin hususlar, bu Kanunun ilgili maddelerinde yer alan çerçeve ve yetkilendirme dahilinde Kurul tarafndan yürürlü-e konulacak yönetmeliklerle düzenlenir. Bu yönetmelikler Resmi Gazetede yaymlanr. Ayrca Kurum, yetkilerini Kurul kararyla özel nitelikli kararlar almak suretiyle de kullanabilir. Özel nitelikli kararlardan kamuoyunu ilgilendiren hususlar ile yaplacak düzenlemeleri açklamak amacyla çkarlacak tebli-ler, basn ve yayn araçlaryla veya özel bültenler ile duyurulur. 12

13 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Elektrik Piyasas Kanununda Yaplan De-i&iklikler MADDE tarihli ve 4628 sayl Elektrik Piyasas Kanununa 5/B maddesinden sonra gelmek üzere a&a-daki 5/C maddesi eklenmi&tir. Kurulun svla&trlm& petrol gazlar (LPG) piyasas ile ilgili görevleri MADDE 5/C. - Enerji Piyasas Düzenleme Kurulu LPG piyasas ile ilgili olarak a&a-da belirtilen görevleri de yerine getirir: a) Svla&trlm& Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda De-i&iklik Yaplmasna Dair Kanun hükümlerini uygulamak, piyasa faaliyetlerine ili&kin her türlü düzenlemeleri yapmak ve yürütülmesini sa-lamak. b) LPG piyasas faaliyetlerine ili&kin plân, politika ve uygulamalarla ilgili Kurum görü& ve önerilerini belirlemek. c) LPG piyasas faaliyetleriyle ilgili denetleme, ön ara&trma ve soru&turma i&lemlerini yürütmek, yetkisi dahilindeki ceza ve yaptrmlar uygulamak ve dava açmak da dahil olmak üzere her türlü adlî ve idarî makama ba&vuru kararlarn almak. d) Uluslararas organizasyon ve te&kilatlarn LPG piyasasna ili&kin uygulamalarn izlemek. e) LPG piyasasnda lisans ve lisanslarla ilgili i&lem bedellerini belirlemek. f) LPG piyasasnda faaliyet gösteren ki&ilerin denetlenmi& malî tablolarn incelemek veya incelettirmek. g) LPG piyasasnda faaliyet gösteren ki&ilerden istenecek olan hizmet güvenilirli-i, hizmet d& kalmalar ve di-er performans ölçütleriyle ilgili raporlarn kapsamn belirlemek ve düzenli olarak Kurula vermelerini sa-lamak. h) Svla&trlm& Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda De-i&iklik Yaplmasna Dair Kanun hükümlerine, çkarlan yönetmelik hükümlerine, Kurul tarafndan onaylanan tarife ve yönetmeliklere, lisans hüküm ve &artlarna, teknik düzenlemelere ve Kurul kararlarna aykr davranld- durumlarda idarî para cezas vermek, lisanslar iptal etmek. MADDE sayl Kanunun 6 nc maddesinin birinci ve üçüncü fkralarnda geçen "elektrik ve do-al gaz" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile petrol ve LPG" ibaresi, "elektrik enerjisi ticareti ve do-al gaz ticareti" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile petrol ve LPG ticareti" ibaresi, dördüncü fkrasnda geçen "elektrik enerjisi ve do-al gaz" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile petrol ve LPG" ibaresi eklenmi&tir. MADDE sayl Kanunun 10 uncu maddesine a&a-daki (D) bendi ile bu bentten sonra gelmek üzere a&a-daki fkralar eklenmi&tir. D) Kurumun LPG piyasas ile ilgili gelirleri a&a-daki kalemlerden olu&ur: a) Katlma pay. b) Lisans, onay, izin ve vize i&lemleri üzerinden alnacak bedeller. c) Yayn ve sair gelirler. d) Ayrntlar kamuoyuna duyurulmak kaydyla ve piyasann geli&imine dair etüt ve proje çal&malarnn finansmannda kullanlmak üzere uluslararas kurum ve kurulu&lar tarafndan verilecek hibeler. (a) alt bendindeki katlma paynn mükellefi; Svla&trlm& Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda De-i&iklik Yaplmasna Dair Kanuna göre üretim, da-tm, dolum ve otogaz bayii lisans sahibi gerçek ve tüzel ki&ilerdir. Svla&trlm& Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda De-i&iklik Yaplmasna Dair Kanuna göre lisans alarak faaliyet gösteren lisans veya mü&terek lisans 13

14 sahipleri, katlma payn toplam net akaryakt ve LPG sat&lar üzerinden öder. Katlma pay, lisans sahiplerince yllk gelir tablolarnda yer alan net sat&lar tutarnn binde biri orann ve ikimilyon ABD Dolarn a&mayacak &ekilde Kurulca belirlenir. Yl içinde uygulanacak katlma pay oran bir önceki yln aralk ay içinde açklanr. Net sat& hâslat içinde yer almas halinde, yl içinde LPG için ödenen gümrük vergi, resim ve harçlar ile özel tüketim vergisi toplam net sat&lar toplamndan tenzil edilir. Katlma pay ödemekle yükümlü lisans sahipleri, herhangi bir bildirim beklemeksizin her yl mays ay sonuna kadar bir önceki yla ait bilanço ve gelir tablolarn Kuruma göndermek ve katlma paynn yarsn haziran, ikinci yarsn kasm ay sonuna kadar ödemek zorundadr. Süresinde beyan edilmeyen veya hatal beyan edilen katlma paylarna ili&kin cezaî ve idarî i&lemler Kurumca tamamlanarak ilgili organlar nezdinde adlî ve idarî i&lemler ba&latlr. Süresinde ödenmeyen malî yükümlülükler ve gecikme zamlar hakknda 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usulü Hakknda Kanun hükümleri uygulanarak ilgili vergi daireleri aracl- ile tahsili sa-lanr. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Geçici ve Son Hükümler GEÇ>C> MADDE 1. Bu Kanunun yürürlü-e girmesinden önce; LPG da-tm ve pazarlama &irketlerinin, mevcut mevzuat kapsamnda tannan hak ve menfaatleri ile yükümlülüklerine ili&kin hükümler, bu Kanunda belirlenen süre ve esaslar dahilinde faaliyeti ile ilgili lisans verilinceye kadar sakldr. Otogaz istasyonlar ile içinde otogaz tesisi bulunan akaryakt istasyonlarnn sahas içinde, teknik düzenlemelere uygun olarak tesis edilmi& idarî büro, araç ykama ve ya-lama tesisleri, mü&terilerin acil ihtiyaçlarnn giderilmesi için kurulan küçük market ve benzeri tesislerin d&ndaki lokanta, ticarî ve sosyal amaçl tesisler 7 nci maddenin be&inci fkrasnda belirtilen &artlara iki yl içinde uygun hale getirilir. GEÇ>C> MADDE 2. Bu Kanunun yürürlü-e girdi-i tarihte fiilen, bu Kanun uyarnca lisans alnmas gereken faaliyetleri yürüten ki&iler, bu Kanunun yürürlü-e girdi-i tarihten sonra bir yl içinde durumlarn bu Kanuna uygun hale getirerek, Kurum tarafndan istenecek bilgi ve belgelerle Kuruma ba&vurmak zorundadr. Ba&vurusunu yapm& ancak i&lemleri tamamlayamayan ki&ilerin faaliyetlerinin devam için üç ay a&mamak üzere ek süre verilmesinde Kurum yetkilidir. Ancak bu Kanun yürürlü-e girmeden önce, kuruldu-u dönemdeki mevzuata göre gayri shhi müessese, i&yeri açma ve çal&ma ruhsatl olarak faaliyetlerini sürdüren otogaz istasyonlar, bu Kanun gere-i belirlenen güvenlik önlemlerine uymak kaydyla faaliyetlerine devam ederler. Süresinde ba&vurmayan veya süresinde ba&vurdu-u halde süresinde durumunu bu Kanuna uygun hale getirmeyenlerin faaliyetleri sürenin bitim tarihi itibaryla durdurulur. GEÇ>C> MADDE 3. Bu Kanunun yürürlü-e girdi-i tarihte yürürlükte olan LPG ile ilgili kararname, yönetmelik ve tebli-lerde yer alan hükümler, Kurumca düzenleme yaplncaya kadar sakldr. Kurum tarafndan hazrlanacak yönetmelik ve di-er mevzuat yürürlü-e girene kadar Sanayi ve Ticaret Bakanl-, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl- ve/veya Petrol &leri Genel Müdürlü-ünce yürütülmekte olan i&lemlere ili&kin görevler sürdürülür. Ancak, bu süre içerisinde anlan mevzuata istinaden yeni LPG da-tm ve pazarlama &irketlerinin kurulmas ile ilgili olarak statü verilmez. 14

15 GEÇ>C> MADDE 4. Lisans yönetmeli-i yürürlü-e girinceye kadar piyasa faaliyetlerine ili&kin lisans isteminde bulunulamaz. Lisans yönetmeli-inin yürürlü-e giri&i, bu Kanunun yürürlü-e girdi-i tarihi takip eden yüzsekseninci günü a&amaz. GEÇ>C> MADDE 5. 4 üncü maddenin son fkrasnda yer alan ihtisas gümrüklerinin kurulmas için gerekli alt yap ve teçhizat Gümrük Müste&arl-nn belirleyece-i gümrüklerde tarihine kadar Kurum tarafndan yaptrlr ve Gümrük Müste&arl-na devredilir. htisas gümrüklerinin personel ihtiyac Gümrük Müste&arl- tarafndan temin edilir ve personelin e-itimi de Kurum tarafndan sa-lanr. GEÇ>C> MADDE 6. Elektrik Üretim Anonim >irketi özelle&tirilmesi tamamlanncaya kadar; a) Dahilde i&leme belgesine sahip elektrik ihraç eden elektrik üretim &irketleri elektrik üretiminde kullanacaklar, dahilde i&leme belgelerinde hammadde olarak belirtilen akaryaktlar Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu na bilgi vermek ko&uluyla yurt d&ndan, kara ve/veya deniz yolu ile Dahilde &leme Rejimi kapsamnda kendileri temin edebilirler. b) Elektrik Üretim Anonim >irketi mevcut kapasitesinin yeterli olmas ve ihraç edilmesi kayd ile toptan sat& &irketlerine ikili anla&ma ve döviz bedeli ile elektrik enerjisi satabilir. Sat& fiyat Elektrik Üretim Anonim >irketinin yllk ortalama üretim maliyetinin altnda olamaz ve Elektrik Üretim Anonim >irketi yönetim kurulu tarafndan belirlenir. Ayrca, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim >irketi, döviz baznda ihraç kaytl elektrik enerjisi sat&na ve buna ili&kin toptan sat& tarifesini belirlemeye yetkilidir. Uluslararas enterkoneksiyon &art olu&ana kadar ihraç kayd ile elektrik enerjisi ithalatna Bakanlk ve Türkiye Elektrik letim Anonim >irketinin görü&leri çerçevesinde Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu tarafndan izin verilir. GEÇ>C> MADDE tarihinde do-al gaza ba-lanmam& ve üretimlerini likit petrol gaz veya likit naturel gaz ile yapan karo seramik, vitrifiye sa-lk gereçleri ve porselen sofra e&yas üreticilerinin, kullandklar likit petrol gaz veya likit naturel gaz maliyeti ile ayn üretimin do-al gaz ile yaplm& olmas halinde hesaplanacak maliyet farknn ten e kadar olu&an miktarnn % 100 ü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl- bütçesine konulacak ödenekten, bu tesislere do-al gaz verilinceye kadar kar&lanr. Bu i&letmelere 2005 yl içinde do-algaz verilmesi halinde, maliyet farkna ili&kin hesaplama ve ödemeler, do-algaz verildi-i tarihten önceki dönemle snrl tutulur Bu Kanun kapsamnda maliyet farklar kar&lanan firmalarn tarihinden itibaren ilgili aylarda tahakkuk etmi& zarar alacaklar miktar kadar, birikmi& olan, elektrik, Sosyal Sigortalar prim ve vergi borçlarna faiz tahakkuk ettirilmez. Yürürlük MADDE 23. Bu Kanun yaym tarihinde yürürlü-e girer. Yürütme MADDE 24. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 11 Mart

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE 1 16/09/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sıvılaştırılmış

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 13/03/2005 tarih ve 25754 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

Kanun. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5307 Kabul Tarihi : 2.3.2005 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Kanun. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5307 Kabul Tarihi : 2.3.2005 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 9313 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5307 Kabul Tarihi : 2/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/3/2005

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 9313 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5307 Kabul Tarihi : 2/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/3/2005

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI EĞİTİM VE SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI EĞİTİM VE SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ TASLAĞI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI EĞİTİM VE SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ TASLAĞI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sıvılaştırılmış petrol

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı Eczac?lar ve Eczaneler Hakk?nda Yönetmelikte De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Yönetmelik bugün 29667 say?l? Resmi Gazete'de yay?mland? Say? : 29667 28 Mart 2016 PAZARTES? Resmî Gazete YÖNETMEL?K Türkiye?laç

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN)

DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN) DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN) Kanun No. : 4646 Kabul Tarihi : 18/4/2001 Yay&m Tarihi : 2/5/2001 tarih ve 24390 Sayl Resmi Gazete

Detaylı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan+mlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI EĞİTİM VE SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 16.12.2012 28499

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI EĞİTİM VE SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 16.12.2012 28499 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI EĞİTİM VE SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 16.12.2012 28499 (Not: 09.01.2014 tarih ve 28877 sayılı ve 19.03.2014 tarih ve 28946 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

KURUL KARARI. Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012

KURUL KARARI. Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012 18/3/2012 TARİHLİ VE 28237 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/03/2012

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ MADDE 1- AMAÇ VE KONU Bu sözleşme, bir taraftan...(işveren olarak anılacaktır) ile diğer taraftan...(sorumlu

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ENERJI HUKUKU-1 HKS-303 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ Alparslan BAYRAKTAR LL.M. 18 Aralık 2015 LPG Nedir? Liquefied Petroleum Gases Petrol ve doğal gazdan elde edilerek basınç

Detaylı

Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39

Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39 Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39 Çek Kanunu'nun hangi yenilikleri getirdiðini biliyormuyuz 1- KANUNUN AMAÇ VE KAPSAM Çek kanununun amaç ve kapsamý 1. maddesinde Bu Kanunun

Detaylı

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; mar Kanunu ve buna bal imar Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar yönetmeliklerine göre in'a edilen binalarda, insan ve yük ta'masnda

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PĐYASASI OTOGAZ ĐSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TĐP SÖZLEŞMESĐ TASLAĞI

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PĐYASASI OTOGAZ ĐSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TĐP SÖZLEŞMESĐ TASLAĞI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PĐYASASI OTOGAZ ĐSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TĐP SÖZLEŞMESĐ TASLAĞI MADDE 1- AMAÇ VE KONU Bu sözleşme, bir taraftan...(işveren olarak anılacaktır) ile diğer taraftan...(sorumlu

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI EĞİTİM VE SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI EĞİTİM VE SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 16.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28499 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI EĞİTİM VE SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda.

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda. 29.09.2009 RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortallarn Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yaymlanan Tebli Hakknda. 28.09.2008 tarihli 27011 say resmi Gazete de Sosyal

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

LPG istasyonları arasındaki asgari mesafe kısıtlaması uygulamalarında,

LPG istasyonları arasındaki asgari mesafe kısıtlaması uygulamalarında, Akaryakıt İstasyonu Açmak İstiyorum diyenlere Yavuzlar Mühendislik ve Danışmanlık olarak Akaryakıt İstasyonu ruhsatı ve İstasyon kurulumu hizmeti veriyoruz. Akaryakıt İstasyonu Yönetmeliği Kilometre Tahdidi

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, radyasyon

Detaylı

RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ

RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 31.7.2010-27658 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER 1. LPG Dolum Tesisleri Ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Semineri Katılım Belgesi fotokopisi, 2. İstasyon ile

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI i ii 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI İÇİNDEKİLER SAYFA I. 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI

EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun petrol piyasasında lisans başvurularında

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

Yönetmelik. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

Yönetmelik. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Yönetmelik SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin)

YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin) YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin) Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Amaç, kapsam ve tanımlar Madde 1 - Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına,

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar DeutscheBankA.SermayePiyasas Hizmetlerineilikinaçklamalar dayeralanbilgilersermayepiyasaskurulu nun,iii-39.1say YatKurulular Kurulu ve Faaliyet Esaslar Hakkknda Tebli"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /9]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /9] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 68554973-105[413-2016/9]-46343 13.06.2017 Konu : Elektronik Defter Tutma Uygulamasına Dahil Olma

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25938

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25938 Resmi Gazete Tarihi: 16.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25938 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU Kanun Numaras : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yaymland R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Say : 26173 Yaymland Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa: BRNC BÖLÜM Amaç, Tanmlar, Kurulu

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: Çevre Denetimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 6183 Sayılı Kanunda Ve 5084 Nolu Tevik Kanununda Deiiklik Yapılmıtır

BÜLTEN. KONU: 6183 Sayılı Kanunda Ve 5084 Nolu Tevik Kanununda Deiiklik Yapılmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-009 Tarih: 11.02.2010

Detaylı

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 ARALIK 2012 TARİHLİ (2. MÜKERRER), 28513 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I * NE A T SÖZLE*ME TASARISI

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I * NE A T SÖZLE*ME TASARISI T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! Emek Ek Hizmet Binas! Data ve Enerji Kablolamas! *NE AT SÖZLE*ME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Al!m! Sözlemesi KN (hale Kayt Numaras): 2010/45966

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 24631 sayı (mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Denetime Tabi Kuruluş ve İşletmeler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çevre Denetiminin

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 92 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

KURUL KARARI. Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012

KURUL KARARI. Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012 18/3/2012 TARİHLİ VE 28237 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/03/2012

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 30 Eylül 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29843 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Detaylı

Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, akaryakıt

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER İbrahim ERCAN* 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun(t.c.yasalar, 1961) Mükerrer 242 nci maddesi

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 6

S R K Ü L E R : 2007 / 6 S R K Ü L E R : 2007 / 6 27.12.2006! " # $% $ & '()) * & +, '-. /, 0& & $ & $ '& + $!0&&, & ' +0 +!0&&0 /!'-# $%". /1,. '&! -,! & &2-3(4-3(4 && -53(4 &6 & ' 7 &+ 8'& & / '&! ()) 7 * + ' $&& / + - ' & 8,$,

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/114-1 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ de 28/2/2008 tarihli

Detaylı

30.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/85

30.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/85 30.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/85 KONU: : Maliye Bakanlığınca Belirlenen Mükelleflerden Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası ve İbraz

Detaylı

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR GENEL SALIK SGORTASI UYGULAMASINA LKN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel salk sigortas uygulamasndaki deiiklikler nelerdir? Genel salk sigortasndan yararlanlmasnda temel artlardan

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 1-Türkiye Finansal Raporlama Standartlar na (TFRS) göre deer dü"üklüü aada verilen hangi hesap kalemi için ayr(lmaz?

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE 1 31 MART 2010 TARH TBARYLE DÜZENLENEN FNANSAL TABLOLARIMIZA LKN BEYANIMIZ liikte sunulan 31 Mart 2010 tarihi itibariyle düzenlediimiz finansal

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ. (Sıra No :431)

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ. (Sıra No :431) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 30.12.2013 Sirküler No : 2013 / 50 VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ (Sıra No :431) Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan ; 29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurul un 19/06/2014 tarih ve 5068-51 sayılı Kararı ile, BAY/939-82/30621 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Altılar Gıda Turizm Nakliyat Akaryakıt Kuyumculuk

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 3 Temmuz 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29049 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28497 Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012 Kapsam

421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28497 Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012 Kapsam Sayfa 1 / 5 421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28497 Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012 Kapsam 1. Giriş 1.1. Elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen ve

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) EK: 1 Rapor Sayısı : -/...,../../2000 Rapor Ekleri :.. Numarada Muhtelif YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) TASDİK YAPAN

Detaylı

YENÝ YÖNETMELÝKLER TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI YATIRIM HÝZMETLERÝ YÖNETÝMÝ MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME YÖNETMELÝÐÝ

YENÝ YÖNETMELÝKLER TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI YATIRIM HÝZMETLERÝ YÖNETÝMÝ MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME YÖNETMELÝÐÝ TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI YATIRIM HÝZMETLERÝ YÖNETÝMÝ MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME YÖNETMELÝÐÝ,, ve MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliðin amacý; kuruluþlarca yapýlmasý planlanan

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir?

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir? SORU 1: Aadaki sigorta türlerinden hangisi sigorta snflandrmas bakmndan dierlerine göre farkllk arz etmektedir? A) Kasko Sigortas B) Yangn Sigortas C) Nakliyat Sigortas D) Makine Montaj Sigortas E) Trafik

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN YAYINAHAZIRLAYAN ERKANKARAARSLAN 1 i İç Kontrol Mevzuatı ii TEMMUZ/2012 iii İç Kontrol Mevzuatı iv ÇNDEKLER 1. KAMUMALÎYÖNETMVEKONTROLKANUNU 1 2. ÇKONTROLVEÖNMALÎKONTROLELKNUSULVEESASLAR 13 3. STRATEJGELTRMEBRMLERNNÇALIMAUSULVEESASLARI

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008

SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008 SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008 27 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27010 YÖNETMELÝK Sosyal Güvenlik Kurumundan: SERBEST

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' !  #!  $ ! #$!!%&  %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&!  % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER Sayı: 2012/18 10.01.2012 Konu: MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR 23.12.2011 tarih ve 28151 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR 25 Kasım 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29899 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurul un 29/09/2016 tarihli ve 6502-11 sayılı Kararı ile 04/11/2011 tarihli BAY/939-82/30213 numaralı

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/06/2013 tarihli ve 4465-47 sayılı kararıyla; İHR/3419-2/30014 sayılı İhrakiye teslim lisansı sahibi Tezer İnşaat İhrakiye Temizlik

Detaylı

ORGANİK TARIM KANUNU

ORGANİK TARIM KANUNU ORGANİK TARIM KANUNU Kanun No: 5262 Kabul Tarihi : 1.12.2004 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı; tüketiciye güvenilir, kaliteli ürünler sunmak üzere organik ürün ve girdilerin

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri ile satı sonrası montaj,

Detaylı