"Ülkemizde saðlýklý bir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Ülkemizde saðlýklý bir"

Transkript

1 Sünnet Þöleni bugün Çorum Belediyesi tarafýndan her yýl düzenlenen, geleneksel Sünnet ve Dayanýþma Þöleni bugün yapýlacak. Hürriyet Meydaný'nda saat 16.00'da gerçekleþtirilecek olan þölende minikler gönüllerince eðlenecekler.belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen sünnet þöleniyle birlik, beraberlik ve dayanýþmanýn daha da artacaðýna inandýðýný söyledi. 7 DE 40 KURUÞ TOYOTA PLAZA ÞAMLIOÐLU Ankara Yolu 5. Km. Çorum Tel: (0364) pbx Fax: (0364) "Ülkemizde saðlýklý bir yapý stoku envanteri yok" Ýnþaat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Turan Damar, 17 Aðustos 1999 depreminin 14. yýldönümü nedeniyle yaptýðý basýn toplantýsýnda yapý denetiminin önemine bir kez daha dikkat çekti. 17 Aðustos 1999 depreminde baþta Gölcük olmak üzere neredeyse tüm Marmara bölgesinin depremin yýkýcý etkisini yaþadýðýný ve binlerce insan hayatýný kaybettiðini binlercesi yaralandýðýný, ülke ekonomisinin aðýr darbe aldýðýný hatýrlatarak sözlerine baþlayan Turan Damar, "Öncesinde de yýkýcý pek çok deprem yaþanmasýna raðmen 1999 depremleri devlet için bir milat olarak kabul edildi, nitelikli ve güvenli yapý üretimi, yapý denetimi ve ilgili mevzuat tartýþýna gündeminin ilk sýrasýnda kendisine yer açtý, yapý üretim süreci bileþenlerinin görev sorumluluklarý, deprem esnasýnda ve sonrasýnda nelerin yapýlmasý gerektiðine dair pek çok bilinmez, sorun olarak varlýðýný hissettirdi. Bugünün kritik sorusu, depremlerden gerekli dersin alýnýp alýnmadýðýdýr. 3 TE Mevlana Camine Kur'an Kursu yapýlacak Gülabibey Mahallesinde bulunan Mevlana Cami'nin bahçesi geniþletilirken, cami yanýna ise Kur'an Kursu yapýlacak.belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Mevlana Camiinde Belediye Meclisinde kabul edilen imar düzenlemesi çerçevesinde yapýlacak çalýþmalarý yerinde inceledi. Çalýþmalar hakkýnda bilgiler veren Baþkan Muzaffer Külcü, "Mevlana Camisinin bahçesi yetersiz geliyordu. 5 TE Dualar Mýsýrlý þehitler için "Katliamlar mýsýr halkýnýn demokrasi isteðini bastýramaz" "Çabamýz milletimize en iyi hizmeti vermektir" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Cuma namazý sonrasýnda Gülabibey Mahallesinde vatandaþlarla çay içip sohbet ederek, vatandaþlarýn taleplerini dinlediler. 7 DE ÝHH Ýl Temsilciliði öncülüðünde, dün Ulu Cami'de Cuma Namazýna müteakip Mýsýr'da þehit olan Müslümanlar için gýyabi cenaze namazý kýlýndý ve dua edildi. Cenaze namazýna ve duaya katýlým yüksek oldu. 2 DE Avusturya'da öðrenci yurtlarýný inceliyorlar Özel Çorum Eðitim Hizmetleri ve ortaklarý; Çorum Armoni Eðitim ve Yardýmlaþma Derneði, Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi tarafýndan yapýlan "Öðrenci Yurtlarýnýn Hizmet Kalitesini Artýrma" projesi kapsamýnda 2 yurt dýþý eðitimleri için 15 kiþilik heyet Avusturya'ya gitti. 5 TE TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkan Ahmet Akýn Mýsýr'daki darbenin ve katliamlarýn kabul edilemez olduðunu belirterek, "Ordu'nun kendi halkýna vahþet dolu bu katliamlarý demokrasi geçiþini bastýramayacaktýr. Mýsýr, hak ettiði demokratik rejime er ya da geç kavuþacaktýr. Zulümle abad olunmaz" dedi. 3 TE "Memur Sen'e yönelik eleþtirilerin nedeni hazýmsýzlýktýr" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 2014 ve 2015 yýllarýný kapsayan toplu sözleþmeyle ilgili yaptýðý deðerlendirme diðer sendikalarýn... SGK'dan "e-sevk" uyarýsý! Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Duran Cesur, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan elektronik sevk (e-sevk) uygulamasý hakkýnda... "Tedbir almak felaketlerin faturasýný ödemekten daha az maliyetlidir" Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 17 Aðustos 1999 depreminin yýldönümü nedeniyle yaptýðý açýklamada... 4 TE 3 TE 3 TE

2 Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. 2 HABER Ýmsâk : 04:09 Güneþ : 05:46 Öðle : 12:51 Ýkindi : 16:37 Akþam : 19:45 Yatsý : 21:14 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 33. Hafta Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden Asya Kentte Satýlýk Lüx Daireler Buhara evler Ýbrahim Çayýrý 30. Sk. No 55 üzerinde bulunan Asya Kent Sitesinde Sahibinden Tapusu Hazýr Kredi kullanmaya müsait Lüx Daireler satýlýktýr. Müracaat: Ahmet Kaya Satýlýk Kelepir Toyota 3500 TL ye satýlýk 1992 Model Toyota Panelvan Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Nurettin bey Caddesi üzerinde Melih Mobilya olarak bilinen taban alaný 330 metre kare asma katý ise 300 metrekare olan iþ yeri boþ alan olarak kiraya verilecektir. Müracaat: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 50 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: ÝHH Ýl Temsilciliði öncülüðünde, dün Ulu Cami'de Cuma Namazýna müteakip Mýsýr'da þehit olan Müslümanlar için gýyabi cenaze namazý kýlýndý ve dua edildi. Cenaze namazýna ve duaya katýlým yüksek oldu. Ýlke-Der ve Özgür- Der Çorum Þubesinin de destek verdiði ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýldýðý cuma namazý sonrasý gýyabi cenaze namazýný Hacý Ömer Bayram kýldýrdý. Duayý ise Hafýz Yusuf Demirer yaptý. Diyanet Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz yaptýðý açýklamada, Mýsýr'da kadýn, çocuk, yaþlý genç demeden katliamlarýný sürdüren darbeci katilleri bir kez daha kýnadýklarýný ve lanetlediklerini bildirdi. Askeri darbe yaparak Mýsýr halkýnýn iradesini katleden darbeci katillerin, bugün de Mýsýr halkýný katletmeye devam ettiðini belirterek Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý, Birleþmiþ Milletler ve Avrupa Birliði baþta olmak üzere uluslararasý kuruluþlarýn Mýsýr'da hem demokrasinin katledilmesine hem de insanlarýn öldürülmesine seyirci kaldýklarýný kaydeden Ali Yýldýz, darbecilere bazen açýktan bazen de örtülü destek vermeye devam ettiklerini söyledi. "Karþýmýzda büyük bir yangýn var ve bu yangýna serçe misali ne su taþýyanlarý görebiliyoruz, ne de müdahale edenleri. Ölümlerin bu kadar kolay, kýyýmlara bu denli seyirci kalan Avrupa'nýn sokaklarýnda öldürülen bir kedi için ayaklanýrken, yüzlerce insanýn katledilmesine seyirci kalmalarýný anlaþýlýr bulmuyoruz" diyerek sözlerine devam eden Yýldýz, "Bu insanlarýn ölmemesi için çaba sarf edemeyenler, ölümlerin daha da artmasý için adeta beklemekteler, halký meydanlara çaðýrmaktalar. Bir zamanlarýn Libya'sý gibi Ömer Muhtarlara seyirci kalan Ýslam dünyasý da en az Avrupa'daki zihniyet gibi karanlýk içerisindedir. Mýsýr'daki darbeye açýktan destek veren ve darbeyi fýrsat bilen katil Ýsrail devleti Filistin'de yeni yerleþim yerleri inþa etmekte, karþý çýkanlarý da katletmektedir. Bütün bu olaylar göstermektedir ki, Mýsýr'daki darbenin arkasýnda Ýsrail ve emperyalistlerin Ortadoðu'daki çýkarlarýný korumak ve geliþtirmek yatmaktadýr. Ýsrail insansýz hava araçlarý ile darbecilerin Sina Yarým Adasý'nda ortak katliamlar yapmasý bunun açýk kanýtýdýr" diye kaydetti. "Avrupa'nýn þýmarýk çocuðu Ýsrail'in deðirmenine su taþýyan bütün ülkeler Yýl: 9 Sayý: 2555 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Dualar Mýsýrlý þehitler için Mýsýr'da darbecilere lanet okundu, zulme uðrayan Müslümanlara dua edildi. Gýyabi cenaze namazý ve duanýn ardýndan etkinlik sonra erdi. Bahadýr YÜCEL "Bütün Ýslam ümmetini tek yumruk olmaya davet ediyoruz" bilmelidir ki bunun hesabýný ne dünyada ne de ahirette asla veremeyecekler" diyerek açýlamasýna devam eden Yýldýz, "Arap dünyasýný ilk önce kontrol eden, daha sonra müdahalelerle hükümetlerin sokaklarda yýkýlacaðýný düþünen bu güruh, Türkiye'deki gezi parký olaylarýyla bu oyunlar Türkiye'de etkili olur mu olmaz mý hesaplarýný yapmýþtýr. Ýslam ülkelerindeki demokrasi karþýtý kiþilerin yýkýmýndan sonra yine suskunluk içerisinde olmalarýný görmek, gösteriyor ki demokrasi sadece þeklen görünmekte, mana itibariyle de dikkate alýnmamakta. Avrupa'nýn iç iþlerindeki kendi etini kemirme çabasýný herkesten önce fark eden Büyük Türkiye olarak bilmeliyiz ki Avrupa ekonomik dengelerini masum kanlarýyla tarihten bu güne Ýslam dünyasý üzerinde gerçekleþtirmiþtir. Kendi ideolojik çýkarlarý doðrultusunda ölümleri, yýkýmlarý, katletmeleri vatan meselelerinden saymýþtýr. Avrupa'nýn aç gözlü bu tutumu, onlarý hiçbir surette demokrasiye sürüklemeyecek aksine bu kýyýmlar yaþanýrken týpký bu gün olduðu gibi ya susacaklar, ya da kullanacaklardýr. Dünya'da ekonomik çýkarlarý için kullandýklarý Sisi ve onun gibi yandaþlarýn bu tutumu karþýsýnda Bütün Ýslam ümmetini tek yumruk olmaya davet ediyoruz. Diyanet-Sen ailesi olarak, canilerin ve katillerin karþýsýnda mazlumlarýn ve maðdurlarýn yanýnda olduðumuzu belirtiyor, darbecilerin katlettiði Mýsýrlý kardeþlerimize Allah'tan rahmet, yaralýlarý acil þifalar diliyoruz" þeklinde belirtti. Haber Servisi YÝTÝK NTC Biliþim Ýnternet Bilgisayar Tic.Ltd. Þti adýna kayýtlý Seri A numaralý faturalar kaybolmuþtur. HÜKÜMSÜZDÜR TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR En faziletli zikir, Lâilâhe illallah demek, en faziletli duâ da, Elhamdülillah demektir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri GECE SÖZLERÝ Ahmet UYSAL Geceyle dinlemeli geniþleyen Bir aðacýn gövdesini Üzerine yýldýz sekerken Su vermeli gülün topraðýna Þiir geceyi sever çünkü Aþk geceyle açýklar kimliðini Eski bir ýrmak yataðýnda Yeni bir serüvendir gece Ve bir kadýn sevilmeyi bekler Gecenin en ince yerinde HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,931 1,941 EUR 2,573 2,588 STERLiN 3,005 3,045 JPY YENi 0,0197 0,02 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER OYA ECZANESÝ TEL: ÇAÐLI ECZANESÝ TEL: ÞAMLIOÐLU ECZANESÝ TEL: SEVDA ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 "Ülkemizde saðlýklý bir yapý stoku envanteri yok" Ýnþaat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Turan Damar, 17 Aðustos 1999 depreminin 14. yýldönümü nedeniyle yaptýðý basýn toplantýsýnda yapý denetiminin önemine bir kez daha dikkat çekti. 17 Aðustos 1999 depreminde baþta Gölcük olmak üzere neredeyse tüm Marmara bölgesinin depremin yýkýcý etkisini yaþadýðýný ve binlerce insan hayatýný kaybettiðini binlercesi yaralandýðýný, ülke ekonomisinin aðýr darbe aldýðýný hatýrlatarak sözlerine baþlayan Turan Damar, "Öncesinde de yýkýcý pek çok deprem yaþanmasýna raðmen 1999 depremleri devlet için bir milat olarak kabul edildi, nitelikli ve güvenli yapý üretimi, yapý denetimi ve ilgili mevzuat tartýþýna gündeminin ilk sýrasýnda kendisine yer açtý, yapý üretim süreci bileþenlerinin görev sorumluluklarý, deprem esnasýnda ve sonrasýnda nelerin yapýlmasý gerektiðine dair pek çok bilinmez, sorun olarak varlýðýný hissettirdi. Bugünün kritik sorusu, depremlerden gerekli dersin alýnýp alýnmadýðýdýr depremlerinden ders çýkartýlýp çýkartýlmadýðýnýn turnusolü Van depremi olmuþtur. Van depreminin siyasi erk nezdindeki etkisini öðrenmek için yeni bir deprem meydana gelmesi mi beklenecektir? Ülke kamuoyu merak ve kaygýyla bu sorunun yanýtýný aramaktadýr" dedi. "Türkiye bir deprem ülkesidir. Topraklarýnýn ve nüfusunun büyük bir bölümü deprem tehlikesi altýndadýr. Anadolu coðrafyasýnda 1900'lü yýllarýn baþýndan günümüze otuza yakýn büyük ölçekli deprem meydana gelmiþ ve resmi kayýtlara göre 100 bin civarýnda insan hayatýný kaybetmiþtir" diyerek sözlerine devam eden Damar, "Türkiye, dünyanýn önemli deprem kuþaklarý üzerindedir. Ülke topraklarýnýn yüzde 66'sý 1. ve 2. derecede deprem bölgesinde yer almakta, nüfusu bir milyonun üzerindeki 11 büyük kent ülke nüfusunun ise yüzde 70'i ve büyük sanayi tesislerinin yüzde 75'i deprem tehlikesi altýnda bulunmaktadýr. Ýnþaat Mühendisleri Odasý, bilimsel-mesleki bilgi ve gerekliliklere dayanarak, depremin yýkýcý etkisinin ancak yapý üretiminin ve yapý denetiminin nitelikli hale getirilmesi ile azaltýlabileceðini savunmaktadýr, bundan sonra da savunmaya devam edecektir. Yapý denetimi güvenli, saðlýklý, yaþanabilir yapý üretimin olmazsa olmazýdýr. Yapý denetiminin sahip olduðu önem, ülkemiz topraklarýnýn deðiþik düzeylerde depremselliði ile görünür olmaktadýr ki denetim eksikliðinin veya sistemdeki zafiyetin doðurduðu sonuçlar kamuoyunun malumudur. TMMOB ve baðlý Odalarý, yapý denetimin önemine iþaret etmekle kalmamýþ, meslektaþlar tarafýndan gerçekleþtirilen mesleki faaliyetlerin de denetlenmesi konusu üzerinde hassasiyetle durmuþ, mesleðin geliþmesi, mesleki niteliðin artýrýlmasý, meslektaþlarýn belgelendirilmesi doðrultusunda giriþimlerde bulunmuþtur" ifadelerini kullandý. Meslek Odalarýnýn toplumsal sorumluluðu gereði mesleki uygulamalarýn niteliðini yükseltmek amacýyla üyelerinin sicilini tuttuklarýný, üyeler tarafýndan gerçekleþtirilen mesleki faaliyetleri kayýt altýnda bulundurduklarýný, bir mühendisin iþ yapabilme kapasitesini gözetip yapý üretim sürecinin kanayan yarasý olarak kabul edilen "imzacýlýðýn" önüne geçmeye, üyelerinin ayýplý, kusurlu iþ yapmasýný önlemeye, sahte mühendisliðin önünü almaya çalýþtýklarýný dile getiren Damar, "Hal böyleyken. Hükümet, yapý denetim mevzuatý ve meslek odalarýnýn çalýþma esaslarýný belirleyen kanun ve yönetmeliklerde pek çok deðiþiklik gerçekleþtirmiþtir. Bu deðiþikliklerin üyemeslek odasý baðýnýn kopmasý dýþýnda, yapý denetiminde ve nitelikli yapý üretiminde telafi edilemez olumsuz sonuçlara sebebiyet vereceði açýktýr. Nitekim, mevzuat deðiþiklikleri neticesinde denetim sisteminde zafiyete yol açýldý, sahte mühendisler ile deðiþik nedenlerle mesleki faaliyette bulunmaya haiz olmayan mühendisler çoðaldý" diye belirtti ile 2013 yýllarý arasýnda Odaya ulaþan yapý ruhsatý bilgileri ile Oda kayýtlarýnýn karþýlaþtýrmalý incelenmesinde 1226 yapý ruhsatýndan 352'sinin incelendiðini ve 265'inin proje müellifinin hiç Ýþyeri Tescili Belgesi (ÝTB) sahibi olmadan ya da Ýþyeri Tescili Belgesi geçersizken proje ve ruhsata imza attýðýnýn tespit edildiðini kaydeden Damar, sözlerini þu ifadelerle tamamladý: "Bu veriler, Ýdarelerin Mühendis ve mimarlarýn yaptýklarý iþlemlere iliþkin bilgileri her ayýn ilk haftasý içinde ilgili Meslek Odasýna bildirme uygulamasýna bile son verilmesinin, proje müelliflerinin ve fenni mesullerin büro tescillerini her yýl yenileme zorunluluðunun ortadan kaldýrýlmasýnýn, meslek odalarý ile mühendisler arasýndaki baðýn kesilmesinin kaçýnýlmaz sonucudur. Yapý üretim süreci baþýboþluða, denetimsizliðe sürüklenmekte, mal sahiplerinin güvenli yapý beklentisi karþýlýksýz kalmakta, hak sahibi vatandaþlar ise maðdur edilmektedir. Yapý denetimini yeterince önemsemeyen, imar mevzuatýnda deðiþikliklere giderek meslek odalarýnýn yetkilerini kýsýtlayan, üye-meslek odasý iliþkisinin zayi Hamasi na yol açan. meslek odalarýnýn üyelerini denetlemesini engelleyen anlayýþ, yapý üretimini nitelikli ve saðlýklý olmaktan daha da uzaklaþtýrmýþ. yapý denetiminde zatlyete yol açacak þekilde keþmekeþe sebebiyet vermiþtir. Ýnþaat Mühendisleri Odasý olarak, yapý denetiminin gerekliliðine, mesleki denetimin kaçýnýlmazlýðýna inanýyor, mesleki çalýþma esaslarýnýn, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olmasý gerçeðinden hareketle tanzim edilmesi gerektiðini düþünüyor, bütün bu deðiþikliklerin, güvenli ve saðlýklý yapý üretimini saðlayamayan bir ülke için ne anlama geldiðini kamuoyunun takdirine býrakýyoruz. Ülkemizde saðlýklý bir yapý stoku envanteri bulunmamaktadýr. Bu eksiklik ortadayken deprem gerçeði bir korkutma aracýna dönüþtürülerek kentsel dönüþüm projelerinin kamuoyu nezdinde meþruluðu ve kabul edilebilirliði saðlamýþ ve uygulamalar baþlatýlmýþtýr. Uzun yýllar deprem gerçeði karþýsýnda herhangi bir giriþimde bulunmayan, adeta insanlarý kaderleriyle baþ baþa býrakan siyasi iktidar, kentsel dönüþüm projelerini sorunun tek çözüm yolu olarak halkýn önüne koymuþtur. Depreme karþý kentlerimizi, binalarýmýzý hazýr hale getirmek iddiasýyla baþlatýlan kentsel dönüþüm projelerinin bu amaca ne kadar hizmet edeceði tam bir muammaya iþaret etmekte, kamu binalarýnýn akýbeti ise belirsizliðini korumaktadýr. Kamu kurumlarý arasýndaki iletiþimsizlik, bilgi karmaþasý bizleri kaygýlandýrmaktadýr. Ýnþaat Mühendisleri Odasý, 17 Aðustos 1999 depreminin yýldönümünde, "unutuþun ve ölümün kolay ülkesi" olmaktan hýzla uzaklaþýp, yaþamýn ve insan hayatýnýn savunulduðu bir ülke yaratýlmasý çaðrýsýnda bulunmaktadýr. Ýnþaat Mühendisleri Odasý, 17 Aðustos 1999 Marmara Depremi'nin yýldönümünde çeþitli eylem ve etkinlikler düzenleyerek, bir yandan siyasi erkin sorumluluðunu hatýrlatacak diðer yandan deprem sýrasýnda ve sonrasýnda neler yapabileceðiyle ilgili vatandaþlarýmýzý bilgilendirecektir. Tüm Þube ve Temsilciliklerimizde fotoðraf sergisi açýlacak. Odamýz tarafýndan bilgilendirici broþürler daðýtýlacaktýr." Kubilay Kaan YÜCEL "Katliamlar mýsýr halkýnýn demokrasi isteðini bastýramaz" TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkan Ahmet Akýn Mýsýr'daki darbenin ve katliamlarýn kabul edilemez olduðunu belirterek, "Ordu'nun kendi halkýna vahþet dolu bu katliamlarý demokrasi geçiþini bastýramayacaktýr. Mýsýr, hak ettiði demokratik rejime er ya da geç kavuþacaktýr. Zulümle abad olunmaz" dedi. Mýsýr'da 3 bin ölünün ve binlerce yaralýnýn olduðu ordu katliamý çok sert bir dille eleþtiren Akýn, "Tamamen demokrasi arzusuyla sokaklarda ve meydanlarda bulunan, demokratik haklarýný arayan, üstelik þiddete bulaþmamýþ kitlelere ateþ açýlmasý, planlý þekilde yangýn çýkarýlarak katliam yapýlmasý kesinlikle kabul edilemez bir durumdur. Mýsýr'da meþru Cumhurbaþkanýný ve yönetimi görevden alarak darbe yapan, demokrasi arzularýný haykýran milyonlara, kitlesel þiddet uygulayan Mýsýr Ordusu'nu kýnýyoruz, lanetliyoruz ve akýl, izan ve vicdana davet ediyoruz" þeklinde kaydetti. Mýsýr'da Mursi yönetimini deviren ve kendilerince bir ara hükümet formülü getiren, Ordunun gücünü ise darbeyi içselleþtirmek ve yerleþtirmek için kullananlarýn acilen görevlerini býrakýp Mursi'ye "Ýadeyi Hükümet" yapmalarý gerektiðini kaydeden Akýn "Sokaklarda ve meydanlarda toplu katliamlar yaparak darbeyi meþrulaþtýrma çabalarý sonuca ulaþmayacaktýr. Mýsýr halký darbeye karþý olduðunu, darbeyi istemediðini, ara hükümeti onaylamadýðýný Adeviyye Meydaný'nda haykýrmaktadýr. Meþru isteklerini haykýran, demokrasi arzularýný sokaklarda göstermeye çalýþan Mýsýr Halký'na karþý sýkýlan kurþunlar, demokrasi arzusunun tüm dünyaya hakim kýlýnmasýný talep eden tüm sözde ileri demokrasi ülkelerinin de arzusu olmalýdýr" þeklinde kaydetti. Akýn, Türkiye'nin Mýsýr olaylarýnda safýný açýkça ortaya koyduðunu ve demokrasi arzusunu talep eden mazlum Mýsýr halkýnýn yanýnda olduklarýný ifade ederek sözlerini tamamladý. Haber Servisi "Tedbir almak felaketlerin faturasýný ödemekten daha az maliyetlidir" Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 17 Aðustos 1999 depreminin yýldönümü nedeniyle yaptýðý açýklamada "Tedbir almak ve önlemek felaketlerin faturasýný ödemekten daha az maliyetlidir" dedi. Uslu açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Doðal çevrenin hor kullanýlmasý, bilgisizlik, plansýzlýk, özensizlik, aç gözlülük ve hatta hýrsýzlýk gibi nedenlerle insanlýk peþ peþe büyük felaketler yaþýyor. Bizde ülkemizde, yüreðimizde derin yaralar açan felaketler yaþadýk. Tükenen hayatlar, kaybolan canlar, sakat kalanlar, kaybolanlar, yetimler, çöp yýðýnýna dönen evler, çaresiz devlet, çöken sistem! Yitirilen canlar, tükenen umutlar geri gelmedi ama yaralar sarýldý. Bu devlet, 14 yýl önce denetimsizliðin, plansýzlýðýn, ihmalin, aðýr faturasýný pahalý biçimde hem ödedi hem de dersler çýkardý. Bu baðlamda; Afet yönetimi devletin öncelikleri arasýnda ilk sýralarda yerini aldý. Devletin, yerel yönetimlerin, sivil toplumun afet birimleri yeniden yapýlandýrýldý. Baþta deprem sigortasý olmak üzere afetlere karþý yeni ve zorunlu sigorta dallarý oluþturuldu. Ülke genelinde kapsamlý bir kentsel dönüþüm hýz kazandý. Mevzuatýmýz önemli ölçüde yenilendi. Arama kurtarma çalýþmalarýnda yeni ekipler, teknikler ve deneyimler edinildi. Toplumsal bilinç artýrýldý. Duyarlýlýklar geliþtirildi. Tedbir almak ve önlemek felaketlerin faturasýný ödemekten daha az maliyetlidir. Tedbirleri zamanýnda ve eksiksiz alarak umutlara bir þans daha verebiliriz. Felaket; din, ýrk, mezhep, siyaset, ideoloji, milliyet seçmiyor. Felaket insana geliyor ve insanlýðý yakýyor. Bütün bu tecrübelerden sonra biz tedbirlerimizi alalým ama Allah bütün insanlýðý ve bizim insanýmýzý da her türlü felaketten, afetten korusun.1999 büyük depreminde ve diðer tüm doðal afetlerde hayatýný kaybedenleri, önlem-arama-kurtarma-bilgilendirme faaliyetlerinde bulunup ta hayatýný kaybedenleri rahmetle anýyorum" Haber Servisi Tüketici kredileri milyar TL'ye geriledi Tüketici kredileri 2-7 Aðustos haftasýnda 143 milyon TL azalýþla 229 milyar 877 milyon TL düzeyine geriledi. Konut kredilerinin 157 milyon TL artýþla 103 milyar 326 milyon TL'ye ulaþtýðý bir haftalýk dönemde, taþýt kredileri 1.7 milyon TL artýþla 8 milyar 325 milyon TL oldu. Merkez Bankasý'nýn Haftalýk Para ve Banka Bülteni'ne göre 2-7 Aðustos tarihleri arasýnda toplam tüketici kredileri 143 milyon TL azalýþla 230 milyar 20.5 milyon TL'den 229 milyar 877 milyon TL'ye geriledi. Bu kredilerin 219 milyar 348 milyon TL'si mevduat bankalarý, 1 milyar 424 milyon TL'si kalkýnma ve yatýrým bankalarý, 9 milyar 105 milyon TL'si ise katýlým bankalarý tarafýndan kullandýrýldý. Tüketici kredileri, 7 Aðustos itibarýyla 28 Aralýk 2012'ye göre yüzde 18.6 oranýnda, 36 milyar 25 milyon TL tutarýnda artýþ gösterdi. -KONUT KREDÝLERÝ MÝLYAR TL'YE ULAÞTI- 7 Aðustos itibarýyla mevduat, katýlým, kalkýnma ve yatýrým bankalarýnýn milyar TL düzeyinde gerçekleþen tüketici kredilerinin, 103 milyar 326 milyon TL'sini konut kredileri oluþturdu. Konut kredileri bir önceki haftaya göre 157 milyon TL artýþ gösterdi. 2-7 Aðustos haftasýnda taþýt kredileri 1.7 milyon TL artýþla 8 milyar 325 milyon TL'ye yükselirken, diðer krediler milyon TL azalýþla 118 milyar 226 milyon TL düzeyinde gerçekleþti. SGK'dan "e-sevk" uyarýsý! Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Duran Cesur, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan elektronik sevk (esevk) uygulamasý h a k k ý n d a tarihli duyurusuyla hastalarýn yerleþim yeri dýþýna yapýlan sevklerinin elektronik ortamda yapýlmasýna baþlanýldýðý, tarihli duyurusuyla da e-sevk uygulamasýna iliþkin açýklamalar yer verilerek tüm saðlýk hizmet sunucularýnýn sevklerini elektronik ortamda yapmalarý gerektiði hususunun duyurulduðunu ifade ederek, "Elektronik sevkin amaç ve hedefleri, kaðýt ortamýnda yapýlan sevklerdeki hata ve eksiklikler nedeniyle yaþanan maðduriyetlerin giderilerek hastane, hasta ve Ýl Müdürlüðü personelinin zaman kaybýnýn önlenmesi, sevk belgelerinde yapýlan usulsüzlüklerin engellenmesi, yol ve gündelik gideri ödemelerinin Ýl Müdürlüklerinde daha kýsa sürede yapýlmasý, SUT hükmü gereði sevk nedeniyle faturada yapýlacak indirimlerin MEDULA üzerinden takibinin yapýlmasý, hastalarýn yol ve gündelik giderlerine ait ödemelerini daha kýsa sürede alabilmelerini saðlamaktýr. Bu sebeplerle; e-sevk uygulamasýnýn sorunsuz bir þekilde yürütülebilmesi amacýyla Yükseköðretim Kurulu tarafýndan kendilerine baðlý týp fakültesi bulunan Üniversite Rektörlüklerine gönderilen tarihli ve sayýlý yazýlarý ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafýndan da tüm taþra teþkilatlarýna (Genel Sekreterliklerine) gönderilen tarihli ve /000/4004 sayýlý yazýlarý ile kendilerine baðlý saðlýk hizmet sunucularýnýn e- sevk sistemine entegrasyonu için gerekli yazýlýmlarýný tamamlayarak uygulamaya geçmeleri gerektiði bildirilmiþtir.ancak bütün bu duyuru ve uyarýlara raðmen hala e- sevk sistemini kullanmayan saðlýk hizmeti sunucularýnýn olduðu ve bu konuda hastalarýn maðdur olduklarý þeklindeki þikayetlerin çokluðu sebebi ile SGK yetkilileri tarafýndan yapýlan incelemeler neticesinde, bazý saðlýk hizmeti sunucularýnýn halen elektronik sevk uygulamasýna geçmedikleri ve hastalara manuel sevk formu düzenlemeye devam ettikleri tespit edilmiþtir. Bu sebeple SGK tarafýndan e-sevk uygulamasýnýn yukarýda sayýlan amaç ve hedeflerine ulaþabilmesi için Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun duyurularý da dikkate alýnarak saðlýk hizmeti sunucularýnýn e-sevk uygulamasýna ivedilikle geçmeleri ve yaþanabilecek hasta maðduriyetlerinden kendilerinin de sorumlu olacaðýný hastalarýmýzýn da sevklerde e-sevk talep etmelerini kaðýt ortamýndaki sevkleri kabul etmemeleri önemle durulur" ifadelerini kullandý. Yasin YÜCEL

4 Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 2014 ve 2015 yýllarýný kapsayan toplu sözleþmeyle ilgili yaptýðý deðerlendirme diðer sendikalarýn Memur Sen'e yönelik eleþtirilerine tepki gösterdi. Çalýþanlarýn hak ve kazanýmlarý için süreçlerin bitmediðini belirterek açýklamasýna baþlayan Ahmet Saatçi, "Kamu Personeli Danýþma Kurulu, Kurum Ýdari Kurul Toplantýlarý ve gerçekleþecek yasal deðiþikliklerle yeni kazanýmlar elde edilecektir. Kazanýmlarýn yeterli olmadýðýný belirtirken, 'yetmez, ama evet' dedik. Yetkili olduðumuz günden beri saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýnýn sorunlarýný çözmek için mücadele ediyoruz. Her yýl yeni kazanýmlar elde ettik, bu yýl da bu kazanýmlara yenilerini ekledik. Hükümet, ilk kez taban aylýða zam yaptý. Hükümet, ilk teklifini 2014 yýlý için 3+3 yüzdelik zam veya taban aylýða 100 TL zam, 2015 yýlý için de 3+3 zam önerisiyle geldi. Ayrýca, yüzdelik zamlara enflasyon farkýnýn ödenmesi de teklifler içindeydi. Yapýlan görüþmeler sonrasý, memurlarýn taban aylýðýna 2014'te 175 TL zam yapýlmasý, 2015 yýlýnda ise ilk 6 ay için yüzde 3, ikinci 6 için yüzde 3 zam ve enflasyon farkýnýn ödenmesi, 4/C'lilere aile yardýmý yapýlmasý ve 350 TL'lik iyileþtirme zammý, toplu sözleþme ikramiyesinin de 3 ayda 60 TL olarak ödenmesi kabul edilerek, toplu sözleþme imzalandý. Burada, 4/C'lileri ayrý bir þekilde ele almak gerekiyor. 4/C'liler için olmazsa olmazýmýz, kadrodur. En düþük maaþ alan 4/C'li bin 22 TL, en yüksek alan ise bin 264 TL alýyor. Bu toplu sözleþmede 175 TL taban aylýða zam, 175 TL seyyanen iyileþtirme zammý olmak üzere; 350 TL artýþ saðladýk. Bu rakama ek olarak ocak ayýndan geçerli olmak üzere 163 lira eþ yardýmý, çocuðun yaþýna göre de 18 ya da 36 lira çocuk baþýna yardým aldýk. Yani, 4/C'lilere 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren 550 TL bir artýþ yansýyacak" dedi. Taban aylýða gelen zamla ilgili açýklamalarda bulunan Saatçi þöyle devam etti: "Taban aylýða yapýlan zam, kamu görevlilerinin maaþlarýnýn yükselmesinin yanýnda, bir çok mali kazanýmlarýný da artýrýyor. Mesela, taban aylýða zam yapýldýktan sonra emekli olan bir memur, zam yapýlmadan emekli olan memura göre, emekli ikramiyesini 5 ile 7 Bin TL daha fazla alacak. Hükümetin önerdiði 3+3 ve enflasyon farkýyla alýnacak maaþ hesaplamasýyla, taban aylýða yapýlan artýþý kýyaslayýp, kayýp olacaðýný söylemek, taban aylýðýn artýþýnýn önemini bilmemektir. Taban aylýða yapýlan 175 TL'lik artýþla çalýþanýn net olarak eline 124 TL daha fazla geçecek. Emekli olduðu zaman alacaðý aylýk ise 145 TL'nin üzerinde artacak. Biz yýllardýr ek ödemenin emekliliðe yansýtýlmasý konusunda mücadele ediyoruz. Çalýþanlarýmýzýn büyük bir kýsmý bu ek ödemenin yüzde 16 ile yüzde 19'luk arasýndaki kýsmýnýn emekli keseneðinden dolayý düþeceðinden haberdar deðil. Tabi ki bu mücadelemiz artarak devam edecek. Yalnýz taban aylýða yapýlan bu artýþla emekli olduðumuz zaman alacaðýmýz ikramiye ile emekli maaþýmýz ciddi olarak artmýþ olacaktýr. 450 bin saðlýk çalýþaný adýna masaya oturmuþ olan Saðlýk-Sen olarak, taban aylýða yapýlan zam ve yüzdelik zammýn toplam getirisini hesap ederek bu sözleþmeyi imzaladýk. Bugünü deðil, geleceði düþündük. Yýllardýr bütün sendikalar taban aylýða zam istemesine karþýn, karþýlanmayan talep bu yýl karþýlandý. Burada dikkat çekmek istediðim husus ise, taban aylýk döner sermaye ve ek ödemeye etki etmediði için bu konuda farklý bir iyileþtirme yapýlmasý hususunda, toplu sözleþmenin dýþýnda çalýþmamýz devam edecek." Saðlýk ve Sosyal Hizmet çalýþanlarýyla ilgili kazanýmlara deðinen Saatçi açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Saðlýk-Sen olarak, geçen yýl Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda elde ettiðimiz 16 kazanýmý aynen koruduk. Bu kazanýmlara ek olarak, nöbet ücretlerinde, özellik arz eden birimlerde çalýþan personelin ek ödemesinde, entegre hastanelerin özellik arz eden birimlerinin ek ödemesinde, döner sermayede saðlýk tesisi kalite katsayýsý uygulamasýndan vazgeçilmesi gibi kazanýmlara imza attýk. Elde edemediðimiz kazanýmlar mutlaka var. Talep listemizin tamamý internet sitemizde yayýnladýk, kamuoyuna açýkladýk. Ek ödemenin emekliliðe yansýtýlmasý, fiili hizmet süresi zammý, döner sermaye katsayýlarýnýn iyileþtirilmesi, vekil ebe hemþireler, kamu personeli olmayan aile saðlýðý çalýþanlarý ve 4/C'lilerin kadroya geçirilmesi, ek ödemeden vergi kesintisinin yapýlmamasý, mesai saatlerinin fiili 8 saat olarak uygulanmasý, araþtýrmacýlarýn maðduriyetinin giderilmesi ve görevde yükselme sýnavýný kazanmýþlarýn maðduriyetinin giderilmesi öncelikli taleplerimiz içinde yer alýyor. Bunlarla ilgili mücadelemiz tüm platformlarda devam edecek. Geçen yýl, nöbet ücretlerinin dini bayramlarda yüzde 20 daha fazla ödenmesi kazanýmýný elde ettik. Bu yýlki toplu sözleþmelerde, yoðun bakým, diyaliz, ameliyathane, acil servis ve 112 acil saðlýk hizmetlerinde tutulan nöbetlerin yýlýn her gününde yüzde 50 artýrýlmýþ olarak ödenmesi kazanýmýný elde ettik. Saðlýk-Sen olarak, nöbet ücretlerinin tüm saðlýk çalýþanlarýnýn tamamýna iki kat artýrýmlý ödenmesi için mücadelemiz sürecek. Ayrýca, nöbet ücretlerinin de hakkaniyetli bir þekilde hesaplanmasýný istiyoruz. Günlük mesaisini çalýþma saatine böldüðünüzde ortaya çýkan rakamýn, nöbet ücretlerine esas olmasýný istiyoruz. Saðlýk Bakanlýðý, üniversite hastaneleri ve Adli Týp Kurumu'ndaki kamu görevlileri, ek ödemelerinin vergiye tabi olmasýndan dolayý maðdur olmaktalar ve üst vergi dilimine erken girmekteydi. Geçen yýlki toplu sözleþmelerde, mahsuplaþmayý yýllýk hale getirmiþtik. Yani, devlet önce çalýþandan parayý alýyor, yýl sonunda da 'pardon, fazla almýþýz' deyip iade ediyordu. Bu yýl elde ettiðimiz kazanýmla, her ay emsali personel ile karþýlaþtýrýlarak saðlýk çalýþanlarýnýn maðduriyeti dolaylý olarak giderilmiþ olacak. Yýlýn ortasýnda üst vergi dilimine giren saðlýk çalýþanlarýnýn kayýplarý kiþilere geri ödenecek. Mesela 6. Ayda yüzde 15'den yüzde 20 vergi dilimine geçmiþ bir saðlýk çalýþanýnýn o ayki toplam geliri 2 bin TL ise emsali diðer bakanlýkta çalýþan ve yüzde 15'lik vergi diliminden vergilendirilen bir çalýþan ile karþýlaþtýrýlarak aradaki yüzde 5'lik fazla kesilen vergi karþýlýðý yaklaþýk 100 TL kiþiye geri ödenecek. Bu ise yýlda yaklaþýk 500 TL'nin saðlýk çalýþanlarýnýn cebinde kalmasý anlamýna geliyor.saðlýk Bakanlýðý ve baðlý kuruluþlarýnýn bazýlarýnda sadece acil servise hizmet veren laboratuar ve röntgen servisi bulunmuyor. Kurumun ortak laboratuarý veya röntgen servisi, normal iþinin yanýnda veya mesai saatleri dýþýnda acil servise de hizmet veriyor. Acil servis çalýþanlarý özellikli birim katsayýsýndan faydalanýrken, bu serviste çalýþanlar, özellik arz eden birim sayýlmýyordu. HABER "Memur Sen'e yönelik eleþtirilerin nedeni hazýmsýzlýktýr" Bizim açtýðýmýz dava ile acil servise hizmet veren röntgen servisi ve laboratuarlarda çalýþanlarý da ek ödemelerde, özellik arz eden birim katsayýsýndan faydalanmaya baþlamýþlardý. Ancak Saðlýk Bakanlýðý, bu uygulamayý 14 Þubat 2013 tarih ve Mükerrer Sayýlý Resmi Gazete'de yayýnlanan yönetmelikle iptal etti. Biz, konuyu hem tekrar yargýya taþýdýk, hem de toplu sözleþme taleplerimiz içine aldýk. Yargý süreci sonuçlanmadan, toplu sözleþmede bu talebimizi kazanýma dönüþtürdük. Kamu Hastaneleri Birliði'ne baðlý hastaneler ile entegre hastaneler arasýnda uygulamada bazý eþitsizlikler bulunuyor. Bunlardan biri de, entegre hastanelerin özellik arz eden birimlerinde çalýþanlarýn, özellikli birim katsayýsýndan faydalandýrýlmamalarýydý. Kamu Hastaneleri Birliði'nin acil, röntgen, yoðun bakým, ameliyathane gibi özellikli birimlerinde çalýþanlar özellikli birim katsayýsýndan faydalanýrken, entegre hastanelerin çalýþanlarý faydalanamýyordu. Elde ettiðimiz kazanýmla, hastaneler arasýndaki eþitsizlik sona ermiþ oldu. Ayný iþi yapan Saðlýk Müdürlüklerine baðlý A tipi 112 Ýstasyonlarý ile, ayný hizmeti veren, Halk Saðlýðý Müdürlüðü'ne baðlý B tipi 112 Ýstasyonlarý arasýnda eþitsizlik bulunuyordu. Elde ettiðimiz kazanýmla, A tipi 112 Acil saðlýk hizmetlerinde çalýþan personel için öngörülen yüzde 40 oranýndaki ek puan, Halk Saðlýðý Müdürlükleri'ne baðlý B tipi 112 istasyonlarý için de uygulanacak.kamu görevlileri, re'sen geçici görevlendirmelerde maðduriyet yaþýyordu. Hem görev yaptýklarý kurumlarýndan, bazen de þehirden baþka bir þehre gidiyor, buna ek olarak da ek ödeme maðduru oluyorlardý. Elde edilen kazanýmla, ek ödeme maðduriyeti giderildi. Buna göre, re'sen geçici görevlendirilen personel, görev yaptýðý kurum ya da görevlendirildiði kurumdan hangisinin ek ödemesi yüksekse, ek ödemesini yüksek olan miktardan alacak. Saðlýk tesislerinin alt yapýsýna, teçhizat ve donanýmýna göre katsayýsý uygulanmasý, saðlýk çalýþanlarý arasýnda büyük bir adaletsizlik ortaya çýkarýyordu. Örnek olarak; MR cihazý olan hastane ile olmayan hastane arasýnda kalite katsayýsý uygulamasýndan dolayý bir eþitsizlik yaþanýyordu. Halbuki bir saðlýk kuruluþuna cihaz almak, teçhizatýný geliþtirmek, çalýþanlarýn deðil, devletin sorumluluðu. Yani, saðlýk çalýþanlarý kendi çabalarýyla düzeltemeyecekleri veya temin edemeyecekleri cihazlar yüzünden bir çok kriterden dolayý cezalandýrýlýyordu. Saðlýk tesisi kalite katsayýsý uygulamasýndan vazgeçilmesiyle, kurumlarýn daðýtýlabilir döner sermaye tutarý yüzde 20'ye kadar artýrýlmýþ oldu. Bu yüzde 20'lik fark, saðlýk çalýþanlarýna daðýtýlabilecek. Bu durumda saðlýk çalýþanlarýnýn döner sermayeleri, oranlarý deðiþmekle beraber yüzde 20 civarýnda artmýþ olacak. Saðlýk tesislerinin kalite katsayýsýna göre bu orandan etkilenme yüzde 5 ile yüzde 40 arasýnda deðiþebilir. Toplu sözleþme hakkýna, 'evet' diyemeyenlerin, toplu sözleþme masasýndan ne anladýklarý ve beklediklerini anlamak da mümkün deðil. Yetkili olarak oturduklarý toplu görüþme masalarýnda bir kazaným elde edemeyenlerin bugün getirdikleri eleþtiriler, olsa olsa hazýmsýzlýktandýr. Kamu görevlileri, kimin laf, kimin hizmet ürettiðini görüyorlar ki, kendilerini temsil yetkisini Saðlýk-Sen'e, Memur-Sen'e veriyorlar. Ancak, ülkemizde memur sendikacýlýðýnýn almasý gereken çok mesafe var. Memur-Sen alamasa, Saðlýk-Sen alamasa diyerek pusuda bekleyenlerin ne sendikal hayata, ne kamu görevlilerine verebileceði bir þey yoktur. Kamu görevlilerimizin bu gerçekleri gördüðünü ve buna göre karar verdiklerini biliyoruz. Saðlýk-Sen olarak, kamu görevlilerinin sesi ve soluðu olma, kazaným elde etme mücadelemiz devam edecektir." Yýlmaz MERT 4 Mahir ODABAÞI KÖYLERDE UNUTTUKLARIMIZ 12 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný SIRIK KEBABI: Gurbetten oðlu kýzý gelenler ve cuma günleri, ramazan bayramlarýnda satmak üzere okulun önündeki çukur alanda sýrýk kebabý çevrilirdi. Tabi iki kiþi bu iþi yaparken, 12 kiþi de seyircisi olur, derin derin sohbetler yapýlýr, o samimi sohbetleri rüzgâr alýr daðlara doðru götürürdü. Doðal olarak beslenen keçilerden saca akan siritin seyri bile insaný doyururdu. Hele birde ayaküstü de olsa azýcýk ikram olursa deðme keyfe AVUZ YEMEK: Avuz; buzaðýlayan (doðum yapan) ineðin ilk sütünden yapýlan ve isteðe göre þeker, pekmez katýlarak yenen yiyecek türüdür. Köyde ineði buzaðýlayan komþu çevresindekilere bir kap ile de olsa tadýmlýk avuz daðýtýrdý Þimdi çocuklarýmýza 'avuz' ne demek diye sorsak bilmez. Günah çocuklarýmýzýn deðil, çünkü Ýneði sanal ortamda görürse bilmemesi gayet doðal. Kim bilir belki de onlarý ayda yýlda da olsa köyümüze götürmediðimiz için bizler suçluyuz. OKULA GÝDERKEN ODUN GÖTÜRME: Eskiden köyler bu kadar göç vermediði için okullar açýktý ve normal köylerde bile 3-4 tane öðretmen bulunurdu. Dolaysýyla 'okullar çocuklarla-öðretmenlerle hayat bulur' sýrrýnca cývýl cývýldý. O zamanlarda devlet köy okullarýna kömür vermezdi. Durum böyle olunca öðrenciler sabah okula gelirken bir elinde çantasý (annemizin diktiði torba) diðer elinde ise bir adet odun parçasý olmak zorundaydý. Odunlardan sorumlu baþkan bulunur ve bu kiþi odun getirmeyen öðrencilerin ismini yazar, öðretmene verirdi. Öðretmende ya odun getirmesi için geri gönderir ya da ikinci gün ceza olarak bir odun fazla isterdi. Tabi bu arada öðretmende lojmanda yakacaðý odunu bundan kullanýrdý. Yani köyde odun beleþti. GÜÐÜM: Genellikle sutaþýma ve ýsýtmaya yarayan, þekil olarak testiye benzeyen, ekseriya bakýr ve alüminyumdan yapýlan boyun kýsmý ince ve uzunca kulplu bir kap. Aðýzlarý umumiyetle geniþ ve kapaklýdýr Köylerde önceden evlere kadar su gelmemiþti. Dolaysýyla evin su ihtiyacýný annelerimiz köy meydanýnda bulunan çeþmelerden güðümle taþýyarak karþýlarlardý. Güðümler bakýrdan olduðu için belli bir aðýrlýðý vardý. Birde bunun içine su ilave edince taþýmak daha da zorlaþýrdý. Güðümler böðürde taþýnýrdý. Erkeklerin güðümle su taþýmasý ayýp sayýlýrdý. 'Taþýma suyla deðirmen dönmez' hesabý içmek, temizlik vb. için günde belki 5-10 defa suya gidilmesi gerekirdi ama cefakâr analarýmýz bundan pekte þikâyetçi olmazdý. Kim bilir belki de o günlerin yorgunluklarýnýn bedelini þimdi bel bacak aðrýlarýyla ödüyorlar. ÝBRÝK: Su ve sulu þeyler koymaya yarayan kulplu, emzikli bakýr bir kap olup, genellikle abdesthanelerde kullanýlýrdý. Ýbriklerin boþ bulundurulmasý hoþ görülmez bunun için daima dolu býrakýlmaya çalýþýlýrdý. Ayrýca bu ibrikler yanan sobanýn üzerine konur, dolaysýyla abdest almak için daima sýcak su bulunmasý saðlanýrdý. Vesselam günümüzde ibriklerde tarih oldu. Hurdaya satýldý. * Her ilçeye geldiðinde, lokantaya götürür haþlama yedirirdin, Oðlum sana göresim geldi, ta Çorum'a gelecektim derdin, Memur olduðumun ilk haftasý hakkýn rahmetine erdin, Þimdi yediðim haþlamalar o tadý vermiyor baba... Hiç kimse beni, senin kadar sevmiyor baba... ODABAÞI der ana- babanýn kadri kýymeti bilinmeli, Hiç olmazsa bayramlarda seni seviyorum denmeli, Saðlýðýnda duasýný alamayan, kendini eksik görmeli, Þimdi yediðim haþlamalar o tadý vermiyor baba, Hiç kimse beni, senin kadar sevmiyor baba Temmuz'da en yüksek reel getiri Dolar'dan saðlandý Temmuz ayýnda en yüksek getiri dolarda gerçekleþti yýlý Temmuz ayýnda dolarýn getirisi ÜFE ile indirgendiðinde yüzde 0.80, TÜFE ile indirgendiðinde ise yüzde 1.49 oldu. Türkiye Ýstatistik Kurumu Temmuz ayý Finansal Yatýrým Araçlarýnýn Reel Getiri Oranlarýný açýkladý. Buna göre en yüksek reel getiri, 2013 Temmuz ayýnda, ÜFE ile indirgendiðinde yüzde 0.80, TÜFE ile indirgendiðinde ise yüzde 1.49 oranlarýyla dolarda gerçekleþti. ÜFE ile indirgendiðinde; yatýrým araçlarýndan BIST 100 Endeksi yüzde 3.83, külçe altýn yüzde 3.54, mevduat faizi yüzde 0.57 ve euro yüzde 0.03 oranýnda yatýrýmcýsýna kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiðinde ise euro yüzde 0.65 ve mevduat faizi yüzde 0.10 oranýnda yatýrýmcýsýna reel getiri saðlarken, BIST 100 Endeksi yüzde 3.18 ve külçe altýn yüzde 2.89 oranýnda yatýrýmcýsýna kaybettirdi. Euro, üç aylýk deðerlendirmede; ÜFE ile indirgendiðinde yüzde 4.44, TÜFE ile indirgendiðinde ise yüzde 6.79 oranlarýyla yatýrýmcýsýna en yüksek reel getiri saðlayan yatýrým aracý olurken, BIST 100 Endeksi ÜFE ile indirgendiðinde yüzde 14.73, TÜFE ile indirgendiðinde ise yüzde oranýnda en çok kaybettiren yatýrým aracý oldu. -6 AYLIK DEÐERLENDÝRMELER- Altý aylýk deðerlendirmeye göre dolar; ÜFE ile indirgendiðinde yüzde 5.64, TÜFE ile indirgendiðinde ise yüzde 6.71 oranýnda yatýrýmcýsýna en yüksek kazancý saðladý. Ayný dönemde külçe altýn, ÜFE ile indirgendiðinde yüzde 18.93, TÜFE ile indirgendiðinde ise yüzde oranýnda yatýrýmcýsýna en çok kaybettiren yatýrým aracý oldu. Emeklilerden AK Parti'ye ziyaret Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve yönetim kurulu üyeleri dün AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köseye nezaket ziyaretinde bulundular. Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse'nin bayramýný tebrik ederek görevinde baþarýlar diledi. Kýnýklý, "Bizler sivil toplum örgütüyüz. Bizlerde A parti, B parti C parti yok partilerin hepsi bizim. Bizler ulu çýnarlarýz sizlerin destekleriniz bekliyoruz" dedi.ak Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek teþekkür etti. "Toplumumuz için büyüklerimiz bizlerin baþ tacýdýr. Çorum Emekliler Derneðini basýndan takip ettiðim kadar çok çalýþkan ve çok dinamik. Sizlere emekli demek hiç içimden gelmiyor" diyen Köse, "Ýnþallah emekleriniz zayi olmaz. Birlikte çalýþmaya bizlerin ihtiyacý olduðunu düþünüyorum. Sizlerin tecrübelerinizden yararlanmalýyýz. Birlik ve beraberliðimizi sürdürdüðümüz sürece daha baþarýlý olacaðýz. AK Parti bu toplumun bu milletin partisi biz ne söylüyorsak hepsini icraata döküyoruz. Boþ konuþmuyoruz biz milletin hizmetkarýyýz" ifadelerini kullandý. Yasin YÜCEL

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor!

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor! Nüfusumuz artýþa geçti Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013'te 2 bin 105 kiþi arttý. Ülke genelinde (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de ikamet erkek nüfusun oraný yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kiþi),

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

dijital ortamda buluþtu "Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir"

dijital ortamda buluþtu Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir Sinpaþ Çorum'da 5 bin çocuðun yüzünü güldürecek Birleþmiþ Markalar Derneði'nin (BMD), 'Türkiye'nin markalarý Türkiye'nin çocuklarýný giydiriyor' kampanyasýna destek veren Sinpaþ GYO, 5 bin çocuðu daha

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

devlete ciddi bir maliyeti olmaz"

devlete ciddi bir maliyeti olmaz TSO'dan HGYD'ye tebrik Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Yönetim Kurulu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal,

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

OSB EML'nin. imzalarý atýldý

OSB EML'nin. imzalarý atýldý "Çorum'a yatýrým yapmak Ankara'dan daha karlý" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, "Ülkemizin güzide ili Çorum için çok hayýrlý bir yatýrýma imza atmak için bir araya

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı