"Ülkemizde saðlýklý bir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Ülkemizde saðlýklý bir"

Transkript

1 Sünnet Þöleni bugün Çorum Belediyesi tarafýndan her yýl düzenlenen, geleneksel Sünnet ve Dayanýþma Þöleni bugün yapýlacak. Hürriyet Meydaný'nda saat 16.00'da gerçekleþtirilecek olan þölende minikler gönüllerince eðlenecekler.belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen sünnet þöleniyle birlik, beraberlik ve dayanýþmanýn daha da artacaðýna inandýðýný söyledi. 7 DE 40 KURUÞ TOYOTA PLAZA ÞAMLIOÐLU Ankara Yolu 5. Km. Çorum Tel: (0364) pbx Fax: (0364) "Ülkemizde saðlýklý bir yapý stoku envanteri yok" Ýnþaat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Turan Damar, 17 Aðustos 1999 depreminin 14. yýldönümü nedeniyle yaptýðý basýn toplantýsýnda yapý denetiminin önemine bir kez daha dikkat çekti. 17 Aðustos 1999 depreminde baþta Gölcük olmak üzere neredeyse tüm Marmara bölgesinin depremin yýkýcý etkisini yaþadýðýný ve binlerce insan hayatýný kaybettiðini binlercesi yaralandýðýný, ülke ekonomisinin aðýr darbe aldýðýný hatýrlatarak sözlerine baþlayan Turan Damar, "Öncesinde de yýkýcý pek çok deprem yaþanmasýna raðmen 1999 depremleri devlet için bir milat olarak kabul edildi, nitelikli ve güvenli yapý üretimi, yapý denetimi ve ilgili mevzuat tartýþýna gündeminin ilk sýrasýnda kendisine yer açtý, yapý üretim süreci bileþenlerinin görev sorumluluklarý, deprem esnasýnda ve sonrasýnda nelerin yapýlmasý gerektiðine dair pek çok bilinmez, sorun olarak varlýðýný hissettirdi. Bugünün kritik sorusu, depremlerden gerekli dersin alýnýp alýnmadýðýdýr. 3 TE Mevlana Camine Kur'an Kursu yapýlacak Gülabibey Mahallesinde bulunan Mevlana Cami'nin bahçesi geniþletilirken, cami yanýna ise Kur'an Kursu yapýlacak.belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Mevlana Camiinde Belediye Meclisinde kabul edilen imar düzenlemesi çerçevesinde yapýlacak çalýþmalarý yerinde inceledi. Çalýþmalar hakkýnda bilgiler veren Baþkan Muzaffer Külcü, "Mevlana Camisinin bahçesi yetersiz geliyordu. 5 TE Dualar Mýsýrlý þehitler için "Katliamlar mýsýr halkýnýn demokrasi isteðini bastýramaz" "Çabamýz milletimize en iyi hizmeti vermektir" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Cuma namazý sonrasýnda Gülabibey Mahallesinde vatandaþlarla çay içip sohbet ederek, vatandaþlarýn taleplerini dinlediler. 7 DE ÝHH Ýl Temsilciliði öncülüðünde, dün Ulu Cami'de Cuma Namazýna müteakip Mýsýr'da þehit olan Müslümanlar için gýyabi cenaze namazý kýlýndý ve dua edildi. Cenaze namazýna ve duaya katýlým yüksek oldu. 2 DE Avusturya'da öðrenci yurtlarýný inceliyorlar Özel Çorum Eðitim Hizmetleri ve ortaklarý; Çorum Armoni Eðitim ve Yardýmlaþma Derneði, Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi tarafýndan yapýlan "Öðrenci Yurtlarýnýn Hizmet Kalitesini Artýrma" projesi kapsamýnda 2 yurt dýþý eðitimleri için 15 kiþilik heyet Avusturya'ya gitti. 5 TE TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkan Ahmet Akýn Mýsýr'daki darbenin ve katliamlarýn kabul edilemez olduðunu belirterek, "Ordu'nun kendi halkýna vahþet dolu bu katliamlarý demokrasi geçiþini bastýramayacaktýr. Mýsýr, hak ettiði demokratik rejime er ya da geç kavuþacaktýr. Zulümle abad olunmaz" dedi. 3 TE "Memur Sen'e yönelik eleþtirilerin nedeni hazýmsýzlýktýr" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 2014 ve 2015 yýllarýný kapsayan toplu sözleþmeyle ilgili yaptýðý deðerlendirme diðer sendikalarýn... SGK'dan "e-sevk" uyarýsý! Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Duran Cesur, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan elektronik sevk (e-sevk) uygulamasý hakkýnda... "Tedbir almak felaketlerin faturasýný ödemekten daha az maliyetlidir" Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 17 Aðustos 1999 depreminin yýldönümü nedeniyle yaptýðý açýklamada... 4 TE 3 TE 3 TE

2 Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. 2 HABER Ýmsâk : 04:09 Güneþ : 05:46 Öðle : 12:51 Ýkindi : 16:37 Akþam : 19:45 Yatsý : 21:14 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 33. Hafta Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden Asya Kentte Satýlýk Lüx Daireler Buhara evler Ýbrahim Çayýrý 30. Sk. No 55 üzerinde bulunan Asya Kent Sitesinde Sahibinden Tapusu Hazýr Kredi kullanmaya müsait Lüx Daireler satýlýktýr. Müracaat: Ahmet Kaya Satýlýk Kelepir Toyota 3500 TL ye satýlýk 1992 Model Toyota Panelvan Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Nurettin bey Caddesi üzerinde Melih Mobilya olarak bilinen taban alaný 330 metre kare asma katý ise 300 metrekare olan iþ yeri boþ alan olarak kiraya verilecektir. Müracaat: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 50 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: ÝHH Ýl Temsilciliði öncülüðünde, dün Ulu Cami'de Cuma Namazýna müteakip Mýsýr'da þehit olan Müslümanlar için gýyabi cenaze namazý kýlýndý ve dua edildi. Cenaze namazýna ve duaya katýlým yüksek oldu. Ýlke-Der ve Özgür- Der Çorum Þubesinin de destek verdiði ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýldýðý cuma namazý sonrasý gýyabi cenaze namazýný Hacý Ömer Bayram kýldýrdý. Duayý ise Hafýz Yusuf Demirer yaptý. Diyanet Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz yaptýðý açýklamada, Mýsýr'da kadýn, çocuk, yaþlý genç demeden katliamlarýný sürdüren darbeci katilleri bir kez daha kýnadýklarýný ve lanetlediklerini bildirdi. Askeri darbe yaparak Mýsýr halkýnýn iradesini katleden darbeci katillerin, bugün de Mýsýr halkýný katletmeye devam ettiðini belirterek Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý, Birleþmiþ Milletler ve Avrupa Birliði baþta olmak üzere uluslararasý kuruluþlarýn Mýsýr'da hem demokrasinin katledilmesine hem de insanlarýn öldürülmesine seyirci kaldýklarýný kaydeden Ali Yýldýz, darbecilere bazen açýktan bazen de örtülü destek vermeye devam ettiklerini söyledi. "Karþýmýzda büyük bir yangýn var ve bu yangýna serçe misali ne su taþýyanlarý görebiliyoruz, ne de müdahale edenleri. Ölümlerin bu kadar kolay, kýyýmlara bu denli seyirci kalan Avrupa'nýn sokaklarýnda öldürülen bir kedi için ayaklanýrken, yüzlerce insanýn katledilmesine seyirci kalmalarýný anlaþýlýr bulmuyoruz" diyerek sözlerine devam eden Yýldýz, "Bu insanlarýn ölmemesi için çaba sarf edemeyenler, ölümlerin daha da artmasý için adeta beklemekteler, halký meydanlara çaðýrmaktalar. Bir zamanlarýn Libya'sý gibi Ömer Muhtarlara seyirci kalan Ýslam dünyasý da en az Avrupa'daki zihniyet gibi karanlýk içerisindedir. Mýsýr'daki darbeye açýktan destek veren ve darbeyi fýrsat bilen katil Ýsrail devleti Filistin'de yeni yerleþim yerleri inþa etmekte, karþý çýkanlarý da katletmektedir. Bütün bu olaylar göstermektedir ki, Mýsýr'daki darbenin arkasýnda Ýsrail ve emperyalistlerin Ortadoðu'daki çýkarlarýný korumak ve geliþtirmek yatmaktadýr. Ýsrail insansýz hava araçlarý ile darbecilerin Sina Yarým Adasý'nda ortak katliamlar yapmasý bunun açýk kanýtýdýr" diye kaydetti. "Avrupa'nýn þýmarýk çocuðu Ýsrail'in deðirmenine su taþýyan bütün ülkeler Yýl: 9 Sayý: 2555 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Dualar Mýsýrlý þehitler için Mýsýr'da darbecilere lanet okundu, zulme uðrayan Müslümanlara dua edildi. Gýyabi cenaze namazý ve duanýn ardýndan etkinlik sonra erdi. Bahadýr YÜCEL "Bütün Ýslam ümmetini tek yumruk olmaya davet ediyoruz" bilmelidir ki bunun hesabýný ne dünyada ne de ahirette asla veremeyecekler" diyerek açýlamasýna devam eden Yýldýz, "Arap dünyasýný ilk önce kontrol eden, daha sonra müdahalelerle hükümetlerin sokaklarda yýkýlacaðýný düþünen bu güruh, Türkiye'deki gezi parký olaylarýyla bu oyunlar Türkiye'de etkili olur mu olmaz mý hesaplarýný yapmýþtýr. Ýslam ülkelerindeki demokrasi karþýtý kiþilerin yýkýmýndan sonra yine suskunluk içerisinde olmalarýný görmek, gösteriyor ki demokrasi sadece þeklen görünmekte, mana itibariyle de dikkate alýnmamakta. Avrupa'nýn iç iþlerindeki kendi etini kemirme çabasýný herkesten önce fark eden Büyük Türkiye olarak bilmeliyiz ki Avrupa ekonomik dengelerini masum kanlarýyla tarihten bu güne Ýslam dünyasý üzerinde gerçekleþtirmiþtir. Kendi ideolojik çýkarlarý doðrultusunda ölümleri, yýkýmlarý, katletmeleri vatan meselelerinden saymýþtýr. Avrupa'nýn aç gözlü bu tutumu, onlarý hiçbir surette demokrasiye sürüklemeyecek aksine bu kýyýmlar yaþanýrken týpký bu gün olduðu gibi ya susacaklar, ya da kullanacaklardýr. Dünya'da ekonomik çýkarlarý için kullandýklarý Sisi ve onun gibi yandaþlarýn bu tutumu karþýsýnda Bütün Ýslam ümmetini tek yumruk olmaya davet ediyoruz. Diyanet-Sen ailesi olarak, canilerin ve katillerin karþýsýnda mazlumlarýn ve maðdurlarýn yanýnda olduðumuzu belirtiyor, darbecilerin katlettiði Mýsýrlý kardeþlerimize Allah'tan rahmet, yaralýlarý acil þifalar diliyoruz" þeklinde belirtti. Haber Servisi YÝTÝK NTC Biliþim Ýnternet Bilgisayar Tic.Ltd. Þti adýna kayýtlý Seri A numaralý faturalar kaybolmuþtur. HÜKÜMSÜZDÜR TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR En faziletli zikir, Lâilâhe illallah demek, en faziletli duâ da, Elhamdülillah demektir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri GECE SÖZLERÝ Ahmet UYSAL Geceyle dinlemeli geniþleyen Bir aðacýn gövdesini Üzerine yýldýz sekerken Su vermeli gülün topraðýna Þiir geceyi sever çünkü Aþk geceyle açýklar kimliðini Eski bir ýrmak yataðýnda Yeni bir serüvendir gece Ve bir kadýn sevilmeyi bekler Gecenin en ince yerinde HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,931 1,941 EUR 2,573 2,588 STERLiN 3,005 3,045 JPY YENi 0,0197 0,02 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER OYA ECZANESÝ TEL: ÇAÐLI ECZANESÝ TEL: ÞAMLIOÐLU ECZANESÝ TEL: SEVDA ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 "Ülkemizde saðlýklý bir yapý stoku envanteri yok" Ýnþaat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Turan Damar, 17 Aðustos 1999 depreminin 14. yýldönümü nedeniyle yaptýðý basýn toplantýsýnda yapý denetiminin önemine bir kez daha dikkat çekti. 17 Aðustos 1999 depreminde baþta Gölcük olmak üzere neredeyse tüm Marmara bölgesinin depremin yýkýcý etkisini yaþadýðýný ve binlerce insan hayatýný kaybettiðini binlercesi yaralandýðýný, ülke ekonomisinin aðýr darbe aldýðýný hatýrlatarak sözlerine baþlayan Turan Damar, "Öncesinde de yýkýcý pek çok deprem yaþanmasýna raðmen 1999 depremleri devlet için bir milat olarak kabul edildi, nitelikli ve güvenli yapý üretimi, yapý denetimi ve ilgili mevzuat tartýþýna gündeminin ilk sýrasýnda kendisine yer açtý, yapý üretim süreci bileþenlerinin görev sorumluluklarý, deprem esnasýnda ve sonrasýnda nelerin yapýlmasý gerektiðine dair pek çok bilinmez, sorun olarak varlýðýný hissettirdi. Bugünün kritik sorusu, depremlerden gerekli dersin alýnýp alýnmadýðýdýr depremlerinden ders çýkartýlýp çýkartýlmadýðýnýn turnusolü Van depremi olmuþtur. Van depreminin siyasi erk nezdindeki etkisini öðrenmek için yeni bir deprem meydana gelmesi mi beklenecektir? Ülke kamuoyu merak ve kaygýyla bu sorunun yanýtýný aramaktadýr" dedi. "Türkiye bir deprem ülkesidir. Topraklarýnýn ve nüfusunun büyük bir bölümü deprem tehlikesi altýndadýr. Anadolu coðrafyasýnda 1900'lü yýllarýn baþýndan günümüze otuza yakýn büyük ölçekli deprem meydana gelmiþ ve resmi kayýtlara göre 100 bin civarýnda insan hayatýný kaybetmiþtir" diyerek sözlerine devam eden Damar, "Türkiye, dünyanýn önemli deprem kuþaklarý üzerindedir. Ülke topraklarýnýn yüzde 66'sý 1. ve 2. derecede deprem bölgesinde yer almakta, nüfusu bir milyonun üzerindeki 11 büyük kent ülke nüfusunun ise yüzde 70'i ve büyük sanayi tesislerinin yüzde 75'i deprem tehlikesi altýnda bulunmaktadýr. Ýnþaat Mühendisleri Odasý, bilimsel-mesleki bilgi ve gerekliliklere dayanarak, depremin yýkýcý etkisinin ancak yapý üretiminin ve yapý denetiminin nitelikli hale getirilmesi ile azaltýlabileceðini savunmaktadýr, bundan sonra da savunmaya devam edecektir. Yapý denetimi güvenli, saðlýklý, yaþanabilir yapý üretimin olmazsa olmazýdýr. Yapý denetiminin sahip olduðu önem, ülkemiz topraklarýnýn deðiþik düzeylerde depremselliði ile görünür olmaktadýr ki denetim eksikliðinin veya sistemdeki zafiyetin doðurduðu sonuçlar kamuoyunun malumudur. TMMOB ve baðlý Odalarý, yapý denetimin önemine iþaret etmekle kalmamýþ, meslektaþlar tarafýndan gerçekleþtirilen mesleki faaliyetlerin de denetlenmesi konusu üzerinde hassasiyetle durmuþ, mesleðin geliþmesi, mesleki niteliðin artýrýlmasý, meslektaþlarýn belgelendirilmesi doðrultusunda giriþimlerde bulunmuþtur" ifadelerini kullandý. Meslek Odalarýnýn toplumsal sorumluluðu gereði mesleki uygulamalarýn niteliðini yükseltmek amacýyla üyelerinin sicilini tuttuklarýný, üyeler tarafýndan gerçekleþtirilen mesleki faaliyetleri kayýt altýnda bulundurduklarýný, bir mühendisin iþ yapabilme kapasitesini gözetip yapý üretim sürecinin kanayan yarasý olarak kabul edilen "imzacýlýðýn" önüne geçmeye, üyelerinin ayýplý, kusurlu iþ yapmasýný önlemeye, sahte mühendisliðin önünü almaya çalýþtýklarýný dile getiren Damar, "Hal böyleyken. Hükümet, yapý denetim mevzuatý ve meslek odalarýnýn çalýþma esaslarýný belirleyen kanun ve yönetmeliklerde pek çok deðiþiklik gerçekleþtirmiþtir. Bu deðiþikliklerin üyemeslek odasý baðýnýn kopmasý dýþýnda, yapý denetiminde ve nitelikli yapý üretiminde telafi edilemez olumsuz sonuçlara sebebiyet vereceði açýktýr. Nitekim, mevzuat deðiþiklikleri neticesinde denetim sisteminde zafiyete yol açýldý, sahte mühendisler ile deðiþik nedenlerle mesleki faaliyette bulunmaya haiz olmayan mühendisler çoðaldý" diye belirtti ile 2013 yýllarý arasýnda Odaya ulaþan yapý ruhsatý bilgileri ile Oda kayýtlarýnýn karþýlaþtýrmalý incelenmesinde 1226 yapý ruhsatýndan 352'sinin incelendiðini ve 265'inin proje müellifinin hiç Ýþyeri Tescili Belgesi (ÝTB) sahibi olmadan ya da Ýþyeri Tescili Belgesi geçersizken proje ve ruhsata imza attýðýnýn tespit edildiðini kaydeden Damar, sözlerini þu ifadelerle tamamladý: "Bu veriler, Ýdarelerin Mühendis ve mimarlarýn yaptýklarý iþlemlere iliþkin bilgileri her ayýn ilk haftasý içinde ilgili Meslek Odasýna bildirme uygulamasýna bile son verilmesinin, proje müelliflerinin ve fenni mesullerin büro tescillerini her yýl yenileme zorunluluðunun ortadan kaldýrýlmasýnýn, meslek odalarý ile mühendisler arasýndaki baðýn kesilmesinin kaçýnýlmaz sonucudur. Yapý üretim süreci baþýboþluða, denetimsizliðe sürüklenmekte, mal sahiplerinin güvenli yapý beklentisi karþýlýksýz kalmakta, hak sahibi vatandaþlar ise maðdur edilmektedir. Yapý denetimini yeterince önemsemeyen, imar mevzuatýnda deðiþikliklere giderek meslek odalarýnýn yetkilerini kýsýtlayan, üye-meslek odasý iliþkisinin zayi Hamasi na yol açan. meslek odalarýnýn üyelerini denetlemesini engelleyen anlayýþ, yapý üretimini nitelikli ve saðlýklý olmaktan daha da uzaklaþtýrmýþ. yapý denetiminde zatlyete yol açacak þekilde keþmekeþe sebebiyet vermiþtir. Ýnþaat Mühendisleri Odasý olarak, yapý denetiminin gerekliliðine, mesleki denetimin kaçýnýlmazlýðýna inanýyor, mesleki çalýþma esaslarýnýn, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olmasý gerçeðinden hareketle tanzim edilmesi gerektiðini düþünüyor, bütün bu deðiþikliklerin, güvenli ve saðlýklý yapý üretimini saðlayamayan bir ülke için ne anlama geldiðini kamuoyunun takdirine býrakýyoruz. Ülkemizde saðlýklý bir yapý stoku envanteri bulunmamaktadýr. Bu eksiklik ortadayken deprem gerçeði bir korkutma aracýna dönüþtürülerek kentsel dönüþüm projelerinin kamuoyu nezdinde meþruluðu ve kabul edilebilirliði saðlamýþ ve uygulamalar baþlatýlmýþtýr. Uzun yýllar deprem gerçeði karþýsýnda herhangi bir giriþimde bulunmayan, adeta insanlarý kaderleriyle baþ baþa býrakan siyasi iktidar, kentsel dönüþüm projelerini sorunun tek çözüm yolu olarak halkýn önüne koymuþtur. Depreme karþý kentlerimizi, binalarýmýzý hazýr hale getirmek iddiasýyla baþlatýlan kentsel dönüþüm projelerinin bu amaca ne kadar hizmet edeceði tam bir muammaya iþaret etmekte, kamu binalarýnýn akýbeti ise belirsizliðini korumaktadýr. Kamu kurumlarý arasýndaki iletiþimsizlik, bilgi karmaþasý bizleri kaygýlandýrmaktadýr. Ýnþaat Mühendisleri Odasý, 17 Aðustos 1999 depreminin yýldönümünde, "unutuþun ve ölümün kolay ülkesi" olmaktan hýzla uzaklaþýp, yaþamýn ve insan hayatýnýn savunulduðu bir ülke yaratýlmasý çaðrýsýnda bulunmaktadýr. Ýnþaat Mühendisleri Odasý, 17 Aðustos 1999 Marmara Depremi'nin yýldönümünde çeþitli eylem ve etkinlikler düzenleyerek, bir yandan siyasi erkin sorumluluðunu hatýrlatacak diðer yandan deprem sýrasýnda ve sonrasýnda neler yapabileceðiyle ilgili vatandaþlarýmýzý bilgilendirecektir. Tüm Þube ve Temsilciliklerimizde fotoðraf sergisi açýlacak. Odamýz tarafýndan bilgilendirici broþürler daðýtýlacaktýr." Kubilay Kaan YÜCEL "Katliamlar mýsýr halkýnýn demokrasi isteðini bastýramaz" TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkan Ahmet Akýn Mýsýr'daki darbenin ve katliamlarýn kabul edilemez olduðunu belirterek, "Ordu'nun kendi halkýna vahþet dolu bu katliamlarý demokrasi geçiþini bastýramayacaktýr. Mýsýr, hak ettiði demokratik rejime er ya da geç kavuþacaktýr. Zulümle abad olunmaz" dedi. Mýsýr'da 3 bin ölünün ve binlerce yaralýnýn olduðu ordu katliamý çok sert bir dille eleþtiren Akýn, "Tamamen demokrasi arzusuyla sokaklarda ve meydanlarda bulunan, demokratik haklarýný arayan, üstelik þiddete bulaþmamýþ kitlelere ateþ açýlmasý, planlý þekilde yangýn çýkarýlarak katliam yapýlmasý kesinlikle kabul edilemez bir durumdur. Mýsýr'da meþru Cumhurbaþkanýný ve yönetimi görevden alarak darbe yapan, demokrasi arzularýný haykýran milyonlara, kitlesel þiddet uygulayan Mýsýr Ordusu'nu kýnýyoruz, lanetliyoruz ve akýl, izan ve vicdana davet ediyoruz" þeklinde kaydetti. Mýsýr'da Mursi yönetimini deviren ve kendilerince bir ara hükümet formülü getiren, Ordunun gücünü ise darbeyi içselleþtirmek ve yerleþtirmek için kullananlarýn acilen görevlerini býrakýp Mursi'ye "Ýadeyi Hükümet" yapmalarý gerektiðini kaydeden Akýn "Sokaklarda ve meydanlarda toplu katliamlar yaparak darbeyi meþrulaþtýrma çabalarý sonuca ulaþmayacaktýr. Mýsýr halký darbeye karþý olduðunu, darbeyi istemediðini, ara hükümeti onaylamadýðýný Adeviyye Meydaný'nda haykýrmaktadýr. Meþru isteklerini haykýran, demokrasi arzularýný sokaklarda göstermeye çalýþan Mýsýr Halký'na karþý sýkýlan kurþunlar, demokrasi arzusunun tüm dünyaya hakim kýlýnmasýný talep eden tüm sözde ileri demokrasi ülkelerinin de arzusu olmalýdýr" þeklinde kaydetti. Akýn, Türkiye'nin Mýsýr olaylarýnda safýný açýkça ortaya koyduðunu ve demokrasi arzusunu talep eden mazlum Mýsýr halkýnýn yanýnda olduklarýný ifade ederek sözlerini tamamladý. Haber Servisi "Tedbir almak felaketlerin faturasýný ödemekten daha az maliyetlidir" Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 17 Aðustos 1999 depreminin yýldönümü nedeniyle yaptýðý açýklamada "Tedbir almak ve önlemek felaketlerin faturasýný ödemekten daha az maliyetlidir" dedi. Uslu açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Doðal çevrenin hor kullanýlmasý, bilgisizlik, plansýzlýk, özensizlik, aç gözlülük ve hatta hýrsýzlýk gibi nedenlerle insanlýk peþ peþe büyük felaketler yaþýyor. Bizde ülkemizde, yüreðimizde derin yaralar açan felaketler yaþadýk. Tükenen hayatlar, kaybolan canlar, sakat kalanlar, kaybolanlar, yetimler, çöp yýðýnýna dönen evler, çaresiz devlet, çöken sistem! Yitirilen canlar, tükenen umutlar geri gelmedi ama yaralar sarýldý. Bu devlet, 14 yýl önce denetimsizliðin, plansýzlýðýn, ihmalin, aðýr faturasýný pahalý biçimde hem ödedi hem de dersler çýkardý. Bu baðlamda; Afet yönetimi devletin öncelikleri arasýnda ilk sýralarda yerini aldý. Devletin, yerel yönetimlerin, sivil toplumun afet birimleri yeniden yapýlandýrýldý. Baþta deprem sigortasý olmak üzere afetlere karþý yeni ve zorunlu sigorta dallarý oluþturuldu. Ülke genelinde kapsamlý bir kentsel dönüþüm hýz kazandý. Mevzuatýmýz önemli ölçüde yenilendi. Arama kurtarma çalýþmalarýnda yeni ekipler, teknikler ve deneyimler edinildi. Toplumsal bilinç artýrýldý. Duyarlýlýklar geliþtirildi. Tedbir almak ve önlemek felaketlerin faturasýný ödemekten daha az maliyetlidir. Tedbirleri zamanýnda ve eksiksiz alarak umutlara bir þans daha verebiliriz. Felaket; din, ýrk, mezhep, siyaset, ideoloji, milliyet seçmiyor. Felaket insana geliyor ve insanlýðý yakýyor. Bütün bu tecrübelerden sonra biz tedbirlerimizi alalým ama Allah bütün insanlýðý ve bizim insanýmýzý da her türlü felaketten, afetten korusun.1999 büyük depreminde ve diðer tüm doðal afetlerde hayatýný kaybedenleri, önlem-arama-kurtarma-bilgilendirme faaliyetlerinde bulunup ta hayatýný kaybedenleri rahmetle anýyorum" Haber Servisi Tüketici kredileri milyar TL'ye geriledi Tüketici kredileri 2-7 Aðustos haftasýnda 143 milyon TL azalýþla 229 milyar 877 milyon TL düzeyine geriledi. Konut kredilerinin 157 milyon TL artýþla 103 milyar 326 milyon TL'ye ulaþtýðý bir haftalýk dönemde, taþýt kredileri 1.7 milyon TL artýþla 8 milyar 325 milyon TL oldu. Merkez Bankasý'nýn Haftalýk Para ve Banka Bülteni'ne göre 2-7 Aðustos tarihleri arasýnda toplam tüketici kredileri 143 milyon TL azalýþla 230 milyar 20.5 milyon TL'den 229 milyar 877 milyon TL'ye geriledi. Bu kredilerin 219 milyar 348 milyon TL'si mevduat bankalarý, 1 milyar 424 milyon TL'si kalkýnma ve yatýrým bankalarý, 9 milyar 105 milyon TL'si ise katýlým bankalarý tarafýndan kullandýrýldý. Tüketici kredileri, 7 Aðustos itibarýyla 28 Aralýk 2012'ye göre yüzde 18.6 oranýnda, 36 milyar 25 milyon TL tutarýnda artýþ gösterdi. -KONUT KREDÝLERÝ MÝLYAR TL'YE ULAÞTI- 7 Aðustos itibarýyla mevduat, katýlým, kalkýnma ve yatýrým bankalarýnýn milyar TL düzeyinde gerçekleþen tüketici kredilerinin, 103 milyar 326 milyon TL'sini konut kredileri oluþturdu. Konut kredileri bir önceki haftaya göre 157 milyon TL artýþ gösterdi. 2-7 Aðustos haftasýnda taþýt kredileri 1.7 milyon TL artýþla 8 milyar 325 milyon TL'ye yükselirken, diðer krediler milyon TL azalýþla 118 milyar 226 milyon TL düzeyinde gerçekleþti. SGK'dan "e-sevk" uyarýsý! Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Duran Cesur, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan elektronik sevk (esevk) uygulamasý h a k k ý n d a tarihli duyurusuyla hastalarýn yerleþim yeri dýþýna yapýlan sevklerinin elektronik ortamda yapýlmasýna baþlanýldýðý, tarihli duyurusuyla da e-sevk uygulamasýna iliþkin açýklamalar yer verilerek tüm saðlýk hizmet sunucularýnýn sevklerini elektronik ortamda yapmalarý gerektiði hususunun duyurulduðunu ifade ederek, "Elektronik sevkin amaç ve hedefleri, kaðýt ortamýnda yapýlan sevklerdeki hata ve eksiklikler nedeniyle yaþanan maðduriyetlerin giderilerek hastane, hasta ve Ýl Müdürlüðü personelinin zaman kaybýnýn önlenmesi, sevk belgelerinde yapýlan usulsüzlüklerin engellenmesi, yol ve gündelik gideri ödemelerinin Ýl Müdürlüklerinde daha kýsa sürede yapýlmasý, SUT hükmü gereði sevk nedeniyle faturada yapýlacak indirimlerin MEDULA üzerinden takibinin yapýlmasý, hastalarýn yol ve gündelik giderlerine ait ödemelerini daha kýsa sürede alabilmelerini saðlamaktýr. Bu sebeplerle; e-sevk uygulamasýnýn sorunsuz bir þekilde yürütülebilmesi amacýyla Yükseköðretim Kurulu tarafýndan kendilerine baðlý týp fakültesi bulunan Üniversite Rektörlüklerine gönderilen tarihli ve sayýlý yazýlarý ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafýndan da tüm taþra teþkilatlarýna (Genel Sekreterliklerine) gönderilen tarihli ve /000/4004 sayýlý yazýlarý ile kendilerine baðlý saðlýk hizmet sunucularýnýn e- sevk sistemine entegrasyonu için gerekli yazýlýmlarýný tamamlayarak uygulamaya geçmeleri gerektiði bildirilmiþtir.ancak bütün bu duyuru ve uyarýlara raðmen hala e- sevk sistemini kullanmayan saðlýk hizmeti sunucularýnýn olduðu ve bu konuda hastalarýn maðdur olduklarý þeklindeki þikayetlerin çokluðu sebebi ile SGK yetkilileri tarafýndan yapýlan incelemeler neticesinde, bazý saðlýk hizmeti sunucularýnýn halen elektronik sevk uygulamasýna geçmedikleri ve hastalara manuel sevk formu düzenlemeye devam ettikleri tespit edilmiþtir. Bu sebeple SGK tarafýndan e-sevk uygulamasýnýn yukarýda sayýlan amaç ve hedeflerine ulaþabilmesi için Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun duyurularý da dikkate alýnarak saðlýk hizmeti sunucularýnýn e-sevk uygulamasýna ivedilikle geçmeleri ve yaþanabilecek hasta maðduriyetlerinden kendilerinin de sorumlu olacaðýný hastalarýmýzýn da sevklerde e-sevk talep etmelerini kaðýt ortamýndaki sevkleri kabul etmemeleri önemle durulur" ifadelerini kullandý. Yasin YÜCEL

4 Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 2014 ve 2015 yýllarýný kapsayan toplu sözleþmeyle ilgili yaptýðý deðerlendirme diðer sendikalarýn Memur Sen'e yönelik eleþtirilerine tepki gösterdi. Çalýþanlarýn hak ve kazanýmlarý için süreçlerin bitmediðini belirterek açýklamasýna baþlayan Ahmet Saatçi, "Kamu Personeli Danýþma Kurulu, Kurum Ýdari Kurul Toplantýlarý ve gerçekleþecek yasal deðiþikliklerle yeni kazanýmlar elde edilecektir. Kazanýmlarýn yeterli olmadýðýný belirtirken, 'yetmez, ama evet' dedik. Yetkili olduðumuz günden beri saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýnýn sorunlarýný çözmek için mücadele ediyoruz. Her yýl yeni kazanýmlar elde ettik, bu yýl da bu kazanýmlara yenilerini ekledik. Hükümet, ilk kez taban aylýða zam yaptý. Hükümet, ilk teklifini 2014 yýlý için 3+3 yüzdelik zam veya taban aylýða 100 TL zam, 2015 yýlý için de 3+3 zam önerisiyle geldi. Ayrýca, yüzdelik zamlara enflasyon farkýnýn ödenmesi de teklifler içindeydi. Yapýlan görüþmeler sonrasý, memurlarýn taban aylýðýna 2014'te 175 TL zam yapýlmasý, 2015 yýlýnda ise ilk 6 ay için yüzde 3, ikinci 6 için yüzde 3 zam ve enflasyon farkýnýn ödenmesi, 4/C'lilere aile yardýmý yapýlmasý ve 350 TL'lik iyileþtirme zammý, toplu sözleþme ikramiyesinin de 3 ayda 60 TL olarak ödenmesi kabul edilerek, toplu sözleþme imzalandý. Burada, 4/C'lileri ayrý bir þekilde ele almak gerekiyor. 4/C'liler için olmazsa olmazýmýz, kadrodur. En düþük maaþ alan 4/C'li bin 22 TL, en yüksek alan ise bin 264 TL alýyor. Bu toplu sözleþmede 175 TL taban aylýða zam, 175 TL seyyanen iyileþtirme zammý olmak üzere; 350 TL artýþ saðladýk. Bu rakama ek olarak ocak ayýndan geçerli olmak üzere 163 lira eþ yardýmý, çocuðun yaþýna göre de 18 ya da 36 lira çocuk baþýna yardým aldýk. Yani, 4/C'lilere 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren 550 TL bir artýþ yansýyacak" dedi. Taban aylýða gelen zamla ilgili açýklamalarda bulunan Saatçi þöyle devam etti: "Taban aylýða yapýlan zam, kamu görevlilerinin maaþlarýnýn yükselmesinin yanýnda, bir çok mali kazanýmlarýný da artýrýyor. Mesela, taban aylýða zam yapýldýktan sonra emekli olan bir memur, zam yapýlmadan emekli olan memura göre, emekli ikramiyesini 5 ile 7 Bin TL daha fazla alacak. Hükümetin önerdiði 3+3 ve enflasyon farkýyla alýnacak maaþ hesaplamasýyla, taban aylýða yapýlan artýþý kýyaslayýp, kayýp olacaðýný söylemek, taban aylýðýn artýþýnýn önemini bilmemektir. Taban aylýða yapýlan 175 TL'lik artýþla çalýþanýn net olarak eline 124 TL daha fazla geçecek. Emekli olduðu zaman alacaðý aylýk ise 145 TL'nin üzerinde artacak. Biz yýllardýr ek ödemenin emekliliðe yansýtýlmasý konusunda mücadele ediyoruz. Çalýþanlarýmýzýn büyük bir kýsmý bu ek ödemenin yüzde 16 ile yüzde 19'luk arasýndaki kýsmýnýn emekli keseneðinden dolayý düþeceðinden haberdar deðil. Tabi ki bu mücadelemiz artarak devam edecek. Yalnýz taban aylýða yapýlan bu artýþla emekli olduðumuz zaman alacaðýmýz ikramiye ile emekli maaþýmýz ciddi olarak artmýþ olacaktýr. 450 bin saðlýk çalýþaný adýna masaya oturmuþ olan Saðlýk-Sen olarak, taban aylýða yapýlan zam ve yüzdelik zammýn toplam getirisini hesap ederek bu sözleþmeyi imzaladýk. Bugünü deðil, geleceði düþündük. Yýllardýr bütün sendikalar taban aylýða zam istemesine karþýn, karþýlanmayan talep bu yýl karþýlandý. Burada dikkat çekmek istediðim husus ise, taban aylýk döner sermaye ve ek ödemeye etki etmediði için bu konuda farklý bir iyileþtirme yapýlmasý hususunda, toplu sözleþmenin dýþýnda çalýþmamýz devam edecek." Saðlýk ve Sosyal Hizmet çalýþanlarýyla ilgili kazanýmlara deðinen Saatçi açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Saðlýk-Sen olarak, geçen yýl Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda elde ettiðimiz 16 kazanýmý aynen koruduk. Bu kazanýmlara ek olarak, nöbet ücretlerinde, özellik arz eden birimlerde çalýþan personelin ek ödemesinde, entegre hastanelerin özellik arz eden birimlerinin ek ödemesinde, döner sermayede saðlýk tesisi kalite katsayýsý uygulamasýndan vazgeçilmesi gibi kazanýmlara imza attýk. Elde edemediðimiz kazanýmlar mutlaka var. Talep listemizin tamamý internet sitemizde yayýnladýk, kamuoyuna açýkladýk. Ek ödemenin emekliliðe yansýtýlmasý, fiili hizmet süresi zammý, döner sermaye katsayýlarýnýn iyileþtirilmesi, vekil ebe hemþireler, kamu personeli olmayan aile saðlýðý çalýþanlarý ve 4/C'lilerin kadroya geçirilmesi, ek ödemeden vergi kesintisinin yapýlmamasý, mesai saatlerinin fiili 8 saat olarak uygulanmasý, araþtýrmacýlarýn maðduriyetinin giderilmesi ve görevde yükselme sýnavýný kazanmýþlarýn maðduriyetinin giderilmesi öncelikli taleplerimiz içinde yer alýyor. Bunlarla ilgili mücadelemiz tüm platformlarda devam edecek. Geçen yýl, nöbet ücretlerinin dini bayramlarda yüzde 20 daha fazla ödenmesi kazanýmýný elde ettik. Bu yýlki toplu sözleþmelerde, yoðun bakým, diyaliz, ameliyathane, acil servis ve 112 acil saðlýk hizmetlerinde tutulan nöbetlerin yýlýn her gününde yüzde 50 artýrýlmýþ olarak ödenmesi kazanýmýný elde ettik. Saðlýk-Sen olarak, nöbet ücretlerinin tüm saðlýk çalýþanlarýnýn tamamýna iki kat artýrýmlý ödenmesi için mücadelemiz sürecek. Ayrýca, nöbet ücretlerinin de hakkaniyetli bir þekilde hesaplanmasýný istiyoruz. Günlük mesaisini çalýþma saatine böldüðünüzde ortaya çýkan rakamýn, nöbet ücretlerine esas olmasýný istiyoruz. Saðlýk Bakanlýðý, üniversite hastaneleri ve Adli Týp Kurumu'ndaki kamu görevlileri, ek ödemelerinin vergiye tabi olmasýndan dolayý maðdur olmaktalar ve üst vergi dilimine erken girmekteydi. Geçen yýlki toplu sözleþmelerde, mahsuplaþmayý yýllýk hale getirmiþtik. Yani, devlet önce çalýþandan parayý alýyor, yýl sonunda da 'pardon, fazla almýþýz' deyip iade ediyordu. Bu yýl elde ettiðimiz kazanýmla, her ay emsali personel ile karþýlaþtýrýlarak saðlýk çalýþanlarýnýn maðduriyeti dolaylý olarak giderilmiþ olacak. Yýlýn ortasýnda üst vergi dilimine giren saðlýk çalýþanlarýnýn kayýplarý kiþilere geri ödenecek. Mesela 6. Ayda yüzde 15'den yüzde 20 vergi dilimine geçmiþ bir saðlýk çalýþanýnýn o ayki toplam geliri 2 bin TL ise emsali diðer bakanlýkta çalýþan ve yüzde 15'lik vergi diliminden vergilendirilen bir çalýþan ile karþýlaþtýrýlarak aradaki yüzde 5'lik fazla kesilen vergi karþýlýðý yaklaþýk 100 TL kiþiye geri ödenecek. Bu ise yýlda yaklaþýk 500 TL'nin saðlýk çalýþanlarýnýn cebinde kalmasý anlamýna geliyor.saðlýk Bakanlýðý ve baðlý kuruluþlarýnýn bazýlarýnda sadece acil servise hizmet veren laboratuar ve röntgen servisi bulunmuyor. Kurumun ortak laboratuarý veya röntgen servisi, normal iþinin yanýnda veya mesai saatleri dýþýnda acil servise de hizmet veriyor. Acil servis çalýþanlarý özellikli birim katsayýsýndan faydalanýrken, bu serviste çalýþanlar, özellik arz eden birim sayýlmýyordu. HABER "Memur Sen'e yönelik eleþtirilerin nedeni hazýmsýzlýktýr" Bizim açtýðýmýz dava ile acil servise hizmet veren röntgen servisi ve laboratuarlarda çalýþanlarý da ek ödemelerde, özellik arz eden birim katsayýsýndan faydalanmaya baþlamýþlardý. Ancak Saðlýk Bakanlýðý, bu uygulamayý 14 Þubat 2013 tarih ve Mükerrer Sayýlý Resmi Gazete'de yayýnlanan yönetmelikle iptal etti. Biz, konuyu hem tekrar yargýya taþýdýk, hem de toplu sözleþme taleplerimiz içine aldýk. Yargý süreci sonuçlanmadan, toplu sözleþmede bu talebimizi kazanýma dönüþtürdük. Kamu Hastaneleri Birliði'ne baðlý hastaneler ile entegre hastaneler arasýnda uygulamada bazý eþitsizlikler bulunuyor. Bunlardan biri de, entegre hastanelerin özellik arz eden birimlerinde çalýþanlarýn, özellikli birim katsayýsýndan faydalandýrýlmamalarýydý. Kamu Hastaneleri Birliði'nin acil, röntgen, yoðun bakým, ameliyathane gibi özellikli birimlerinde çalýþanlar özellikli birim katsayýsýndan faydalanýrken, entegre hastanelerin çalýþanlarý faydalanamýyordu. Elde ettiðimiz kazanýmla, hastaneler arasýndaki eþitsizlik sona ermiþ oldu. Ayný iþi yapan Saðlýk Müdürlüklerine baðlý A tipi 112 Ýstasyonlarý ile, ayný hizmeti veren, Halk Saðlýðý Müdürlüðü'ne baðlý B tipi 112 Ýstasyonlarý arasýnda eþitsizlik bulunuyordu. Elde ettiðimiz kazanýmla, A tipi 112 Acil saðlýk hizmetlerinde çalýþan personel için öngörülen yüzde 40 oranýndaki ek puan, Halk Saðlýðý Müdürlükleri'ne baðlý B tipi 112 istasyonlarý için de uygulanacak.kamu görevlileri, re'sen geçici görevlendirmelerde maðduriyet yaþýyordu. Hem görev yaptýklarý kurumlarýndan, bazen de þehirden baþka bir þehre gidiyor, buna ek olarak da ek ödeme maðduru oluyorlardý. Elde edilen kazanýmla, ek ödeme maðduriyeti giderildi. Buna göre, re'sen geçici görevlendirilen personel, görev yaptýðý kurum ya da görevlendirildiði kurumdan hangisinin ek ödemesi yüksekse, ek ödemesini yüksek olan miktardan alacak. Saðlýk tesislerinin alt yapýsýna, teçhizat ve donanýmýna göre katsayýsý uygulanmasý, saðlýk çalýþanlarý arasýnda büyük bir adaletsizlik ortaya çýkarýyordu. Örnek olarak; MR cihazý olan hastane ile olmayan hastane arasýnda kalite katsayýsý uygulamasýndan dolayý bir eþitsizlik yaþanýyordu. Halbuki bir saðlýk kuruluþuna cihaz almak, teçhizatýný geliþtirmek, çalýþanlarýn deðil, devletin sorumluluðu. Yani, saðlýk çalýþanlarý kendi çabalarýyla düzeltemeyecekleri veya temin edemeyecekleri cihazlar yüzünden bir çok kriterden dolayý cezalandýrýlýyordu. Saðlýk tesisi kalite katsayýsý uygulamasýndan vazgeçilmesiyle, kurumlarýn daðýtýlabilir döner sermaye tutarý yüzde 20'ye kadar artýrýlmýþ oldu. Bu yüzde 20'lik fark, saðlýk çalýþanlarýna daðýtýlabilecek. Bu durumda saðlýk çalýþanlarýnýn döner sermayeleri, oranlarý deðiþmekle beraber yüzde 20 civarýnda artmýþ olacak. Saðlýk tesislerinin kalite katsayýsýna göre bu orandan etkilenme yüzde 5 ile yüzde 40 arasýnda deðiþebilir. Toplu sözleþme hakkýna, 'evet' diyemeyenlerin, toplu sözleþme masasýndan ne anladýklarý ve beklediklerini anlamak da mümkün deðil. Yetkili olarak oturduklarý toplu görüþme masalarýnda bir kazaným elde edemeyenlerin bugün getirdikleri eleþtiriler, olsa olsa hazýmsýzlýktandýr. Kamu görevlileri, kimin laf, kimin hizmet ürettiðini görüyorlar ki, kendilerini temsil yetkisini Saðlýk-Sen'e, Memur-Sen'e veriyorlar. Ancak, ülkemizde memur sendikacýlýðýnýn almasý gereken çok mesafe var. Memur-Sen alamasa, Saðlýk-Sen alamasa diyerek pusuda bekleyenlerin ne sendikal hayata, ne kamu görevlilerine verebileceði bir þey yoktur. Kamu görevlilerimizin bu gerçekleri gördüðünü ve buna göre karar verdiklerini biliyoruz. Saðlýk-Sen olarak, kamu görevlilerinin sesi ve soluðu olma, kazaným elde etme mücadelemiz devam edecektir." Yýlmaz MERT 4 Mahir ODABAÞI KÖYLERDE UNUTTUKLARIMIZ 12 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný SIRIK KEBABI: Gurbetten oðlu kýzý gelenler ve cuma günleri, ramazan bayramlarýnda satmak üzere okulun önündeki çukur alanda sýrýk kebabý çevrilirdi. Tabi iki kiþi bu iþi yaparken, 12 kiþi de seyircisi olur, derin derin sohbetler yapýlýr, o samimi sohbetleri rüzgâr alýr daðlara doðru götürürdü. Doðal olarak beslenen keçilerden saca akan siritin seyri bile insaný doyururdu. Hele birde ayaküstü de olsa azýcýk ikram olursa deðme keyfe AVUZ YEMEK: Avuz; buzaðýlayan (doðum yapan) ineðin ilk sütünden yapýlan ve isteðe göre þeker, pekmez katýlarak yenen yiyecek türüdür. Köyde ineði buzaðýlayan komþu çevresindekilere bir kap ile de olsa tadýmlýk avuz daðýtýrdý Þimdi çocuklarýmýza 'avuz' ne demek diye sorsak bilmez. Günah çocuklarýmýzýn deðil, çünkü Ýneði sanal ortamda görürse bilmemesi gayet doðal. Kim bilir belki de onlarý ayda yýlda da olsa köyümüze götürmediðimiz için bizler suçluyuz. OKULA GÝDERKEN ODUN GÖTÜRME: Eskiden köyler bu kadar göç vermediði için okullar açýktý ve normal köylerde bile 3-4 tane öðretmen bulunurdu. Dolaysýyla 'okullar çocuklarla-öðretmenlerle hayat bulur' sýrrýnca cývýl cývýldý. O zamanlarda devlet köy okullarýna kömür vermezdi. Durum böyle olunca öðrenciler sabah okula gelirken bir elinde çantasý (annemizin diktiði torba) diðer elinde ise bir adet odun parçasý olmak zorundaydý. Odunlardan sorumlu baþkan bulunur ve bu kiþi odun getirmeyen öðrencilerin ismini yazar, öðretmene verirdi. Öðretmende ya odun getirmesi için geri gönderir ya da ikinci gün ceza olarak bir odun fazla isterdi. Tabi bu arada öðretmende lojmanda yakacaðý odunu bundan kullanýrdý. Yani köyde odun beleþti. GÜÐÜM: Genellikle sutaþýma ve ýsýtmaya yarayan, þekil olarak testiye benzeyen, ekseriya bakýr ve alüminyumdan yapýlan boyun kýsmý ince ve uzunca kulplu bir kap. Aðýzlarý umumiyetle geniþ ve kapaklýdýr Köylerde önceden evlere kadar su gelmemiþti. Dolaysýyla evin su ihtiyacýný annelerimiz köy meydanýnda bulunan çeþmelerden güðümle taþýyarak karþýlarlardý. Güðümler bakýrdan olduðu için belli bir aðýrlýðý vardý. Birde bunun içine su ilave edince taþýmak daha da zorlaþýrdý. Güðümler böðürde taþýnýrdý. Erkeklerin güðümle su taþýmasý ayýp sayýlýrdý. 'Taþýma suyla deðirmen dönmez' hesabý içmek, temizlik vb. için günde belki 5-10 defa suya gidilmesi gerekirdi ama cefakâr analarýmýz bundan pekte þikâyetçi olmazdý. Kim bilir belki de o günlerin yorgunluklarýnýn bedelini þimdi bel bacak aðrýlarýyla ödüyorlar. ÝBRÝK: Su ve sulu þeyler koymaya yarayan kulplu, emzikli bakýr bir kap olup, genellikle abdesthanelerde kullanýlýrdý. Ýbriklerin boþ bulundurulmasý hoþ görülmez bunun için daima dolu býrakýlmaya çalýþýlýrdý. Ayrýca bu ibrikler yanan sobanýn üzerine konur, dolaysýyla abdest almak için daima sýcak su bulunmasý saðlanýrdý. Vesselam günümüzde ibriklerde tarih oldu. Hurdaya satýldý. * Her ilçeye geldiðinde, lokantaya götürür haþlama yedirirdin, Oðlum sana göresim geldi, ta Çorum'a gelecektim derdin, Memur olduðumun ilk haftasý hakkýn rahmetine erdin, Þimdi yediðim haþlamalar o tadý vermiyor baba... Hiç kimse beni, senin kadar sevmiyor baba... ODABAÞI der ana- babanýn kadri kýymeti bilinmeli, Hiç olmazsa bayramlarda seni seviyorum denmeli, Saðlýðýnda duasýný alamayan, kendini eksik görmeli, Þimdi yediðim haþlamalar o tadý vermiyor baba, Hiç kimse beni, senin kadar sevmiyor baba Temmuz'da en yüksek reel getiri Dolar'dan saðlandý Temmuz ayýnda en yüksek getiri dolarda gerçekleþti yýlý Temmuz ayýnda dolarýn getirisi ÜFE ile indirgendiðinde yüzde 0.80, TÜFE ile indirgendiðinde ise yüzde 1.49 oldu. Türkiye Ýstatistik Kurumu Temmuz ayý Finansal Yatýrým Araçlarýnýn Reel Getiri Oranlarýný açýkladý. Buna göre en yüksek reel getiri, 2013 Temmuz ayýnda, ÜFE ile indirgendiðinde yüzde 0.80, TÜFE ile indirgendiðinde ise yüzde 1.49 oranlarýyla dolarda gerçekleþti. ÜFE ile indirgendiðinde; yatýrým araçlarýndan BIST 100 Endeksi yüzde 3.83, külçe altýn yüzde 3.54, mevduat faizi yüzde 0.57 ve euro yüzde 0.03 oranýnda yatýrýmcýsýna kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiðinde ise euro yüzde 0.65 ve mevduat faizi yüzde 0.10 oranýnda yatýrýmcýsýna reel getiri saðlarken, BIST 100 Endeksi yüzde 3.18 ve külçe altýn yüzde 2.89 oranýnda yatýrýmcýsýna kaybettirdi. Euro, üç aylýk deðerlendirmede; ÜFE ile indirgendiðinde yüzde 4.44, TÜFE ile indirgendiðinde ise yüzde 6.79 oranlarýyla yatýrýmcýsýna en yüksek reel getiri saðlayan yatýrým aracý olurken, BIST 100 Endeksi ÜFE ile indirgendiðinde yüzde 14.73, TÜFE ile indirgendiðinde ise yüzde oranýnda en çok kaybettiren yatýrým aracý oldu. -6 AYLIK DEÐERLENDÝRMELER- Altý aylýk deðerlendirmeye göre dolar; ÜFE ile indirgendiðinde yüzde 5.64, TÜFE ile indirgendiðinde ise yüzde 6.71 oranýnda yatýrýmcýsýna en yüksek kazancý saðladý. Ayný dönemde külçe altýn, ÜFE ile indirgendiðinde yüzde 18.93, TÜFE ile indirgendiðinde ise yüzde oranýnda yatýrýmcýsýna en çok kaybettiren yatýrým aracý oldu. Emeklilerden AK Parti'ye ziyaret Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve yönetim kurulu üyeleri dün AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köseye nezaket ziyaretinde bulundular. Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse'nin bayramýný tebrik ederek görevinde baþarýlar diledi. Kýnýklý, "Bizler sivil toplum örgütüyüz. Bizlerde A parti, B parti C parti yok partilerin hepsi bizim. Bizler ulu çýnarlarýz sizlerin destekleriniz bekliyoruz" dedi.ak Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek teþekkür etti. "Toplumumuz için büyüklerimiz bizlerin baþ tacýdýr. Çorum Emekliler Derneðini basýndan takip ettiðim kadar çok çalýþkan ve çok dinamik. Sizlere emekli demek hiç içimden gelmiyor" diyen Köse, "Ýnþallah emekleriniz zayi olmaz. Birlikte çalýþmaya bizlerin ihtiyacý olduðunu düþünüyorum. Sizlerin tecrübelerinizden yararlanmalýyýz. Birlik ve beraberliðimizi sürdürdüðümüz sürece daha baþarýlý olacaðýz. AK Parti bu toplumun bu milletin partisi biz ne söylüyorsak hepsini icraata döküyoruz. Boþ konuþmuyoruz biz milletin hizmetkarýyýz" ifadelerini kullandý. Yasin YÜCEL

5 HABER 5 Avusturya'da öðrenci yurtlarýný inceliyorlar Mevlana Camine Kur'an Kursu yapýlacak Gülabibey Mahallesinde bulunan Mevlana Cami'nin bahçesi geniþletilirken, cami yanýna ise Kur'an Kursu yapýlacak.belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Mevlana Camiinde Belediye Meclisinde kabul edilen imar düzenlemesi çerçevesinde yapýlacak çalýþmalarý yerinde inceledi. Çalýþmalar hakkýnda bilgiler veren Baþkan Muzaffer Külcü, "Mevlana Camisinin bahçesi yetersiz geliyordu. Yapýlan Ýmar deðiþikliði ile Caminin kuzey bölümünde yer alan Bin 250 metrekare alanýn bir kýsmý belediyeye ait, özel mülkiyet olan 1000 metrekare alaný ise kamulaþtýrýlarak camiye katýlacak. Bu ilave edilen arsalarla caminin bahçesi geniþletilirken, Caminin yanýna bir de Kur'an Kursu yapýlacak. Mevcut parkta da yeni düzenleme yapýlarak Mevlana Camiinin etrafý güzelleþtirilmiþ olacak" þeklinde konuþtu. Belediye olarak her mahallede yapýlmasý gereken çalýþmalarý yaptýklarýný anlatan Baþkan Muzaffer Külcü, "Vatandaþlarýmýzýn talebi doðrultusunda, belediyenin bütçesi göz önüne alýnarak ihtiyaç olan her çalýþmayý baþlatýyoruz. Mevlana Camisinin bahçesinin geniþletilmesi ve bir Kur'an Kursu ihtiyacýnýn olduðu talep edildi. Biz de Belediye Meclisimizde gerekli imar düzenlemesi yaptýk. Bu alanda çalýþmalar kýsa sürede baþlayacak. Halkýmýza hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Mevlana Camisine katýlacak alaný AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Alper Zahir, Gülabibey Mahallesi Muhtarý Hikmet Durgun ile birlikte inceledi. Haber Servisi Özel Çorum Eðitim Hizmetleri ve ortaklarý; Çorum Armoni Eðitim ve Yardýmlaþma Derneði, Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi tarafýndan yapýlan "Öðrenci Yurtlarýnýn Hizmet Kalitesini Artýrma" projesi kapsamýnda 2 yurt dýþý eðitimleri için 15 kiþilik heyet Avusturya'ya gitti. Yeni mezun olmuþ iþsiz gençlerin istihdamýna yardýmcý olmak, yeni göreve baþlamýþ yurt yöneticilerinin mesleki deneyimlerini artýrmak, öðrencilerin çaðdaþ ve güvenilir barýnma hizmetleri alarak, öðrenimlerine katkýda bulunmak amacýna hizmet eden projenin birinci etabý Nisan 2013'te 11 katýlýmcýyla gerçekleþtirilmiþti. Proje hakkýnda açýklama yapan Proje Koordinatörü Hatice Yazýcý, "Geleceðimiz olarak gördüðümüz, Avrupa Birliði yolundaki Türk gençlerimizin iyi eðitim ve öðrenim görmeleri eðitimleri süresince kendilerine saðlanacak iyi yaþam koþullarý ile mümkün olabileceði gerçeði ve ihtiyacýndan yola çýkarak, öðrencilerin yerleþtirildikleri yurtlarýn iþletilmesi, yönetimi, yurtlarda kalan öðrencilerin ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý ve öðrencilere rahat, düzenli ve güvenli bir barýnma ortamýnýn saðlanarak hizmet kalitesinin artýrýlmasý, sürekliliði ve geliþiminin amaçlanmasý geliþen ve deðiþen ülkemizde bir ihtiyaçtýr. Genç nüfus yapýsýna sahip olan ülkemizde, iþsizlik problemiyle karþý karþýyayýz. Çorum ilinde de iþsiz gençlerin istihdam edilmesi ve hali hazýrda yurt yönetiminde görev yapan personelin mesleki geliþim ve deneyimlerinin artýrýlmasý da baþka bir ihtiyaçtýr. Proje, katýlýmcýlarýn istihdam problemlerinin çözülmesine, mesleki geliþime, yabancý dil ve kiþisel geliþimlerine katký saðlamakla birlikte, ülkeler arasý iþbirliðinin kullanýlarak mesleki eðitim sistemleri ile uygulamalarýnda kalitenin geliþtirilmesine, yeniliklerin teþvik edilmesine ve Avrupa boyutuna yükseltilmesine, iþsiz gençler, eðitim kurumlarý, barýnma hizmeti veren kurum ve kuruluþlar ve iþ dünyasý arasýndaki iþbirliðinin ilimizde, ülkemizde ve Avrupa genelinde artýrýlmasýna, Avrupa vatandaþlýðý bilincinin oluþturulmasýna, bilgi ve yeteneklerin sýnýr ötesi þeffaflýðýna katkýda bulunulmasýna da hizmet etmiþ olacak. Bu karþýlýklý yarar iliþkisi, ülkemizin Avrupa Birliðine aday bir ülke olarak, uyum sürecine yardýmcý olacaktýr" dedi.sözlerine devam eden Yazýcý, "Katýlýmcýlarýn edindikleri bilgi, deneyim, gözlem ve beceriler, Çorum ilinde bilgilendirme toplantýlarý ile yaygýnlaþtýrýlmasý, ülkemiz genelinde ise yurt yönetiminde kalite adýna, edinilen bilgi ve gözlemler basýn ve internet yoluyla paylaþýlacak. Bilgi ve deneyimlerin paylaþýmý ile yurtlarýn yönetiminde hizmet kalitesinin artmasý ve dolayýsýyla, öðrencilerin çaðdaþ ve güvenilir barýnma hizmeti almalarý ile eðitimlerine katký saðlanacak" diyerek sözlerini tamamladý. Yasin YÜCEL Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði'den MHP Kadýn Kollarýna tebrik Kur'an Kursu öðrencilerine anlamlý hediye Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, yaz döneminde Kur'an Kursuna giderek Kur'an-ý Kerim öðrenen öðrencileri kutlayarak Kur'an-ý Kerim hediye ettiler. Gülabibey Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði ziyareti sýrasýnda dernek tarafýndan baþlatýlan Yaz Kur'an-ý Kerim hediye kampanyasýna destek veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, minik öðrencilere Kur'an-ý Kerim hediye etti. Yaz boyunca gittikleri Kuran kursunda Kur'an- Kerim'i öðrenen minik öðrenciler, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün anlamlý hediyesi karþýsýnda oldukça mutlu olurken, Baþkan Külcü'ye teþekkür ettiler.ziyaret sýrasýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile birlikte AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Alper Zahir, Gülabibey Mahallesi Muhtarý Hikmet Durgun, Gülabibey Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Yunus Erdal ile dernek yöneticileri ve vatandaþlar katýldý.gülabibey Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Yunus Erdal, Belediye Baþkaný Külcü'ye teþekkür ederek, "Her çalýþmamýzda yanýmýzda olan ve bizlere desteklerini hiç esirgemeyen baþkanýmýza teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu. Haber Servisi Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði yöneticileri MHP Kadýn Kollarý Baþkaný Ayla Köksal'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. MHP Kadýn Kollarý Baþkaný Ayla Köksal ve yönetim kurulu yelerinin hazýr bulunduðu ziyarette Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Baþkaný Zeki Dilmen yeni yönetime baþarýlar diledi. Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Baþkaný Zeki Dilmen, ziyaretin biraz geciktiðini ifade ederek Çorum için baþarýlý çalýþmalar dileðinde bulundu. Dilmen, "Þehit ve Gazi annelerinin durumunu bir anne olarak siz de anlayabilirsiniz. Bizlerin kapýsý herkese açýk. Bize kimse acýmasýn. Sadece bizler neden þehit ve gazi olduk onu anlamalarýný istiyoruz" dedi. MHP Kadýn Kollarý Baþkaný Ayla Köksal ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, þehitler, gaziler, yaþlýlarýn hassas olduklarý nokta olduðunu söyledi. Köksal, MHP olarak her zaman yanlarýnda olduklarýný belirterek, "Þehit ve gazi ailelerinin durumunu çok iyi anlýyoruz. Bizlerde her zaman sizinleyiz. Burada þahsi çýkarlar deðildir" þeklinde kaydetti. Kubilay Kaan YÜCEL

6 HABER TEK 6 "MEB sýnav merkezli eðitim anlayýþý terk etmeli" Eðitim Sen Çorum Þubesi Örgütlenme Sekreteri Mustafa Gül MEB'in örgün eðitim istatistiklerine göre geçtiðimiz yýl 8. sýnýfta okuyan ve bu yýl 9. sýnýfa baþlayacak olan 1 milyon 270 bin 74 öðrencinin 363 bin 872'si Fen, Anadolu, Anadolu Öðretmen ve Sosyal Bilimler Liselerinde okuma fýrsatý bulurken, 184 bin 707 öðrenci SBS sonucuna göre Anadolu türü mesleki teknik eðitim okullarýna, 64 bin 170'i ise Anadolu Ýmam Hatip Lisesine kayýt yaptýrabileceklerini belirtti. Geriye kalan 657 bin 325 öðrencinin herhangi bir okula yerleþme imkaný bulamayacaklarýný iddia ede Gül, "Bu öðrencilere özel okul, meslek lisesi, Ýmam Hatip Lisesi, Çok Programlý Lise ya da Açýk Liseden birisini tercih etme zorunluluðun gündeme getirilmiþtir. Resmi rakamlar tercih dayatmasý yapýlan öðrenci sayýsýnýn 657 bin 325 olduðunu göstermesine raðmen, MEB'in bu durumda olan öðrenci sayýsýný 574 bin olarak açýklanmasý, maðdur edilen öðrenci sayýsýnýn bile yanlýþ hesaplandýðý izlenimini doðurmaktadýr. Milli Eðitim Bakanlýðý lise kayýtlarýnýn devam ettiði bir dönemde gençlerimizi büyük bir belirsizliðin içine itmiþtir yýlýnda son kez yapýlan SBS'ye1 milyon 112 bin 604 öðrencinin girmiþ olmasý, bu öðrencilerin tamamýna yakýnýnýn bugün "akademik lise" olarak adlandýrýlan okullara gitmek istediðinin somut bir göstergesidir. Bu açýk gerçeðe raðmen Milli Eðitim Bakanlýðý, bu yýl 9. sýnýfa baþlayacak öðrencilerin yarýsýndan fazlasýný meslek liselerine, özel okullara, imam hatip liselerine ya da açýk liseye gitmeye zorlamaktadýr. Öðrencilerin özgür seçim hakkýný elinden alan ve açýk bir dayatma olarak karþýmýza çýkan böylesi bir uygulama kesinlikle kabul edilemez" dedi. MEB'in, genel liselerin kaldýrýlmasý nedeniyle maðdur olan yüz binlerce öðrencinin durumundan kaynaklý olarak yapýlan yoðun eleþtiriler üzerinde meslek lisesine gitmek istemeyen ve resmen ortada kalan öðrencilerin meslek ve Anadolu liseleri bünyesinde açýlacak olan düz lise programý ile sorunlarýnýn çözüleceði iddiasýnýn gerçekçi olmadýðýný öne süren Gül, "Bu okullarýn altyapýsýnýn bu kadar öðrenciyi "genel lise programý" içine almasý teknik olarak mümkün deðildir. Bakanlýðýn maðdur olan öðrencilerin ayrýca Çok Programlý Liseler (ÇPL) bünyesindeki genel lise programlarýna kayýt yaptýrabileceðini söylemesi, bu statüdeki okullarýn sayýsýndan ve kontenjanýndan bile haberdar olmadýklarýný göstermiþtir. MEB verilerine göre Türkiye genelinde sadece 615 Çok Programlý Lise bulunmaktadýr. Ve bu liseler genellikle öðrencilerin az olduðu yerlerde açýldýðý için sayýlarý ve kontenjanlarý sýnýrlýdýr. MEB'in ortaöðretime kayýt döneminde böylesine gayri ciddi bir açýklama yapmasý, yaþanan sorunun büyüklüðünün farkýnda olmadýðýný göstermektedir örgün eðitim istatistiklerine göre Türkiye çapýnda faaliyet gösteren 615 Çok Programlý Lise bünyesinde okuyan öðrenci sayýsý sadece 181 bin 521'dir. Ýstanbul'da 21, Ýzmir'de 10, Ankara'da ise sadece 7 tane çok programlý lise bulunmaktadýr. Sadece üç büyük þehirdeki öðrenci yoðunluðu dikkate alýndýðýnda bile MEB'in çözümünün hiç de gerçekçi olmadýðý anlaþýlmaktadýr. Milli Eðitim Bakanlýðý eðitimin hiçbir kademesinde öðrencilere ve dolayýsýyla ailelerine dayatmada bulunmamalý, eðitim sisteminin öncelikli sorunu olan sýnav merkezli eðitim anlayýþý terk edilerek, her öðrencinin kendi ilgi ve becerisi doðrultusunda hangi alanda okuyacaðýný kendisinin belirleyeceði bir eðitim sistemi oluþturmak için çalýþýlmalýdýr." Haber Servisi KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Çalýk Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle yarýndan itibaren il merkezinin bazý bölgelerinde elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamada enerji kesintisinin tarihleri saatleri ve etkilenecek bölgeler þöyle sýralandý: tarihinde saatleri arasýnda: Hamit Cami Sk. Bir kýsmý, Ömür Sokaklarýn bir kýsmý, Hatay Sokaklarýn bir kýsmý, Farabi Cad. bir kýsmý, Bahçeler Cad. bir kýsmý, Akþemsettin Sokaklarýn bir kýsmý, Taþan Cad. bir kýsmý tarihinde saatleri arasýnda: Çorum Devlet Hastanesi tarihinde saatleri arasýnda: Çamlýk Cad. Melik Gazi bir kýsmý, Dumlupýnar Sokaklar, Çorum Belediyesi Su Deposu, Bahçelievler Sokaklarýn bir kýsmý tarihinde saatleri arasýnda: Ahçýlar Baðlarý ve Ahçýlar Sokaklarýn bir kýsmý tarihinde saatleri arasýnda: Gazi Cad. bir kýsmý, Atatürk Lisesi civarý ve Lise Sokaklarýn bir kýsmý tarihinde saatleri arasýnda: Sel Sokak civarý, Gazi Caddesi sað tarafýn bir kýsmý tarihinde saatleri arasýnda: Üçtutlar Cad. bir kýsmý, Alaybay Sokaklar, Emir Ahmet Sokaklarýn bir kýsmý tarihinde saatleri arasýnda: Sancaktar Sokaklar Milönü Cad. bir kýsmý Þeyh Eyüp Sokaklar, Kubbeli Cad. bir kýsmý Ýbik Sokaklar Celep Sokaklar Uður Mumcu Sokaklar Askerlik Þubesi civarý. Ýþsizlikte düþüþ sürüyor TÜÝK'in Nisan ayýnda yüzde 9,3 olarak açýkladýðý oraný 2013 Mayýs döneminde 8,8'e indi. Nisan-Mayýs-Haziran döneminde de yüzde 8,8 olarak gerçekleþti. Bir önceki yýlýn ayný dönemine göre ise 0,6 puanlýk artýþ gösterdi. Mayýsta istihdam edilenlerin sayýsý, önceki yýlýn ayný dönemine göre 848 bin kiþi artarak 26 milyon 130 bin kiþiye çýktý. Bu dönemde, tarým sektöründe çalýþan sayýsý 80 bin kiþi azalýrken, diðer sektörlerde çalýþan sayýsý 928 bin kiþi arttý. Ýstihdamýn artmasýna ve iþsizlik oranýndaki düþüþe raðmen iþsiz sayýsý geçen yýlýn ayný ayýna göre 254 bin arttý.türkiye Ýstatistik Kurumu'nun (TÜÝK) 2013 yýlý Mayýs dönemine iliþkin Hanehalký Ýþgücü Ýstatistikleri'ne göre, iþsizlikteki düþüþ, Nisan ayýndan sonra Mayýs 2013'te de devam etti. Nisan ayýnda yüzde 9,3 olan iþsizlik dün açýklanan mayýs döneminde yüzde 8,8'e indi. Nisan-mayýshaziran döneminde yüzde 8,8 olarak gerçekleþen iþsizlik oraný ise bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 0,6 puan artýþ kaydetti. Mayýs 2013 döneminde tarým dýþý iþsizlik oraný 0,6 puan yükselerek yüzde 11'e, yaþ grubunu içeren genç iþsizlik oraný ise 0,7 puan artarak yüzde 16,6'ya çýktý. Ýstihdam edilenlerin sayýsý 2013 yýlý Mayýs döneminde, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 848 bin kiþi artarak 26 milyon 130 bin kiþi oldu. Bu dönemde tarýmda çalýþan sayýsý 80 bin kiþi gerilerken, tarým dýþý sektörlerde çalýþan sayýsý 928 bin kiþi arttý. Ýþsiz sayýsý ise 2013 yýlý Mayýs döneminde, geçen yýlýn ayný dönemine kýyasla 254 bin kiþi artýþla 2 milyon 526 bin kiþiye yükseldi. Mayýs 2013 döneminde istihdam edilenlerin oraný, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 0,8 puanlýk artýþ göstererek yüzde 46,3'ten yüzde 47,1'e yükseldi. Ýstihdam edilenlerin yüzde 24'ü tarým, yüzde 19,3'ü sanayi, yüzde 7,1'i inþaat, yüzde 49,6'sý ise hizmetler sektöründe yer aldý. Önceki yýlýn ayný dönemi ile karþýlaþtýrýldýðýnda hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payý 0,8 puan, sanayi sektörünün payý 0,5 puan artarken; tarým sektörünün payý 1,2 puan, inþaat sektörünün payý 0,1 puan azaldý. Türkiye genelinde iþgücüne katýlma oraný, 2013 yýlý Mayýs döneminde bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 1,1 puan artarak yüzde 51,6 oldu. Ayný dönemler için yapýlan kýyaslamalara göre; erkeklerde iþgücüne katýlma oraný 0,6 puanlýk artýþla yüzde 72, kadýnlarda ise 1,6 puanlýk artýþla yüzde 31,8 olarak gerçekleþti. Maliye Bakanlýðý verilerine göre 2013 yýlý 2. döneminde toplam kamu istihdamý 2012 yýlýnýn ayný dönemine göre yüzde 2,5 artarak 3 milyon 239 bin kiþi olarak gerçekleþti. Mayýs 2013 döneminde mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ istihdam sayýsý azaldý, iþsiz sayýsý arttý. Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ istihdam edilenlerin sayýsýnda bir önceki döneme göre 71 bin kiþilik düþüþ, iþsiz sayýsýnda ise 45 bin kiþilik artýþ meydana geldi. Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ iþgücüne katýlma oraný bir önceki döneme göre 0,1 puanlýk azalýþla yüzde 51,2, istihdam oraný 0,2 puanlýk azalýþla yüzde 46,3 seviyesinde gerçekleþti. Ýþsizlik oraný ise 0,2 puanlýk artýþla yüzde 9,6 oldu. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerde en fazla artýþ 72 bin kiþi ile hizmet sektöründe gerçekleþti. Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan, iþsizlikte önümüzdeki aylarda düþüþ görüleceðini söyledi. OVP'de 2013 yýlý iþsizlik oraný yüzde 8,9 olarak hedefleniyor. Avrupa'da ve dünyada iþsizlik artarken Türkiye'de gerilediðini belirten Bakan Çaðlayan, "Son 12 ayda 850 bine yakýn istihdam oluþturan bir ekonomimiz var. Krizin en kötü günlerindeki 2009 yýlýndan bu yana toplamda 6 milyona yakýn istihdam artýþý oldu. Ýstihdam sayýsý 26,1 milyon kiþiye ulaþtý. Geçen ay istihdamda rekor kýrmýþtýk, bu ay bu rekorun üzerine çýkýp bir yenisini kýrdýk. Ýþsizlik bugün itibarý ile yüzde 8,8'e gerilemiþ durumda. Önümüzdeki aylarda biraz daha gerileme olacaktýr." dedi. KESK'in Karadeniz Yürüyüþ Kolu 19 Aðustos'da Çorum'da KESK Çorum Þubeler Dönem Sözcüsü Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, KESK'in, toplu sözleþmeyi protesto etmek için Türkiye'nin dört bir tarafýndan Ankara'ya yürüme kararý aldýðýný belirtti Aðustos tarihleri arasýnda insanca yaþam, güvenceli gelecek, eþit, özgür ve demokratik bir Türkiye için yürüyoruz! þiarýyla dört koldan Ankara'ya yürüyüþü baþlattýklarýný kaydeden Öztürk, "Bu yürüyüþte taleplerimiz ise insanca yaþanacak ücret, güvenceli çalýþma, tutuklu KESK'lilerin serbest býrakýlmasýdýr. Yürüyüþ kollarýmýzýn isimleri ise; Gezi Direniþi ve demokrasi mücadelesinde katledilen arkadaþlarýmýzýn, kardeþlerimizin ve çocuklarýmýzýn isimlerinden oluþmuþtur. Metin Lokumcu Karadeniz Yürüyüþ Kolu 16 Aðustos Cuma günü baþladýðý yürüyüþüne Hopa, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Amasya güzergâhlarýnda yürüyüþler, basýn açýklamalarý ve forumlar yaptýktan sonra 19 Aðustos Pazartesi günü saat 17.00'de ilimizde olacaktýr. Yürüyüþ kolunda KESK Genel Sekreteri Ýsmail Hakký Tombul, Eðitim Sen MYK üyesi Tuðrul Çulfa, SES MYK üyesi Zülfikar Kartal Akçay, TÜM BEL SEN MYK üyesi Ýzzettin Alpergin, BES MYK üyesi Serdal Savaþçý, Haber Sen MYK üyesi Veli Korhan Rüzgar, BTS MYK üyesi Nazým Karakurt, Tarým Orkam Sen MYK üyesi Atila Ýrey ve KESK'e baðlý sendikalarýmýzýn diðer yönetici ve üyeleri olacaktýr. Yürüyüþ Kolunun Çorum programý ise þöyle olacaktýr: Saat 17.00'da Atatürk Spor Salonu önünde yürüyüþ kolunu karþýlama, 17.30'da PTT önünde kitlesel basýn açýklamasý, saat 20.00'de Hýfzý Veldet Velidedeoðlu Parký'nda i kamuoyuna açýk KESK'in ve toplumun taleplerinin, sorunlarýnýn tartýþýlacaðý açýk hava etkinliði (forum) gerçekleþtirilecektir. Bütün kamu emekçilerini ve halkýmýzý bu buluþmaya davet ediyoruz. KESK hiçbir zaman kendisini salt ekonomik taleplere hapsolmuþ bir mücadeleyi sýnýrlý görmedi. Aksine mali, demokratik ve sosyal taleplerini toplumun ezilen diðer kesimlerin talepleriyle birleþtirmeyi ve ortak mücadeleyi esas aldý. Bundan sonra da bu ilkesel duruþumuz aynen korunacak ve insanca bir yaþam demokratik bir Türkiye mücadelesini kararlýlýkla sürdüreceðiz" dedi.

7 HABER 7 "Çabamýz milletimize en iyi hizmeti vermektir" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Cuma namazý sonrasýnda Gülabibey Mahallesinde vatandaþlarla çay içip sohbet ederek, vatandaþlarýn taleplerini dinlediler. Samimi bir ortamda yapýlan sohbette bazý vatandaþlar isteklerini dile getirdi. Baþkan Külcü, Çorum'da yaptýðý hizmetleri anlatarak Çorum'un ufkunu açacak ve 100 yýlýný etkileyecek projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Çorum'un altyapý, yol, park, imar çalýþmasý gibi alanlarda yapýlan hizmetler ile adeta Çorum'un çehresini deðiþtirdiklerini, yapýlan bu hizmetlerden Gülabibey Mahallesi'nin de payýný aldýðýný ifade eden Baþkan Külcü, "Biz vatandaþýn ihtiyacý doðrultusunda hizmet ediyoruz. Çorum'un ufkunu deðiþtirecek, bölgesinin yýldýz þehri olmasýný saðlayacak projelere imza atýyoruz. Bizim derdimiz, çabamýz milletimize en iyi hizmeti vermektir. Biz slogan muhabbeti yapmýyoruz, hizmet sloganý ile çalýþýyoruz. Vatandaþýn derdi ile dertleniyoruz" þeklinde konuþtu. Gülabibey Mahallesine yapýlan çalýþmalardan dolayý Baþkan Külcü'ye teþekkür eden vatandaþlar, "Baþkaným Çorum'a hizmetleriniz için teþekkür ediyoruz. Gülabibey Mahallesi olarak sizin hizmetlerinizden memnunuz. Sabahlarý iþçilerin yanýnda, çalýþmanýn baþýnda bir baþkan görmek bizi mutlu ediyor" þeklinde konuþtular. Haber Servisi 9.90 TL TL TL 3.50 TL 8.90 TL 8.90 TL 9.90 TL Mýsýr'daki katliama Osmancýk sessiz kalmadý! TL Sünnet Þöleni bugün Osmancýk ilçesinde sivil toplum örgütleri Mýsýr'da sivil vatandaþlarýn ve çocuklarýn ölümüyle sonuçlanan darbe karþýtlarýna yönelik silahlý saldýrýlarý protesto ederek zulüm gören Müslümanlar için dua ettiler. Osmancýk ilçesindeki sivil toplum kuruluþlarý Cuma namazý çýkýþýnda "Gönüllü Sivil Toplum Kuruluþlarý Platformu" adý altýnda toplanarak Saat Kulesi Meydanýnda Mýsýr baþta olmak üzere, Arakan, Suriye ve Doðu Türkistan'da Müslümanlara yapýlan zulmü protesto ettiler.gönüllü Sivil Toplum Kuruluþlarý Platformu adýna konuþan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Baþkaný Kazým Sekili Mýsýr'da darbe karþýtlarýna yönelik silahlý saldýrýlarda yüzlerce masum sivilin, çocuklarýn ve kadýnlarýn öldürüldüðünü söyledi. Dünya'da Müslümanlara karþý yapýlan zulmü kýnamak, firavunun karþýsýnda ve Musa'nýn yanýnda yer almak için bir araya geldiklerini söyleyen Sekili, "Mýsýr'ýn darbecilerinden emir alan silahlý güçleri, biber gazý ve gerçek mermiler ile katliam yaptýklarýný; haftalardýr meydanlarda barýþçýl eylemler yürüten insanlarýn bu vahþice saldýrý karþýsýnda kendilerini savunabilecekleri tek þeyleri çevrelerindeki taþlarý idi. Çoðu çevresindeki tek savunma aracý taþlara bile müracaat etmeden kurþuna karþý canýný verdi ve þehitlik mertebesine yükseldi. Dünya tarihine baktýðýmýzda bu gözü dönmüþlüðün Hitler'de, Ýsrail'de olduðunu biliyorduk. Þimdi bu halkaya onlarýn uþaklýðýný yapan Mýsýr'ýn Firavun'u Sisi ve taraftarlarý da katýldý. Maalesef insanlýktan uzaklaþmýþ Batý medeniyetinin devletleri küçük kýnamalarla bu durumu geçiþtirdiler. Böyle bir katliamý kýnamalarla geçiþtirmek dün darbeye ortak olanlarýn bugün de bu katliama ortaklýklarý anlamýný taþýmaktadýr. Tüm darbecileri, darbe yandaþlarýný protesto ediyoruz. Dünyanýn neresinde olursa olsun yönetimleri halkýn elinden almaya çalýþan her türlü silahlý gücün karþýsýndayýz. Buna Türkiye'de de Mýsýr'da da baþka yerde de kim karþý duruyorsa biz de onlarýn yanýnda yer almayý görev biliyoruz. Bir yanda tüm insanlýða örnek olacak bir sivil direniþ, diðer yanda tüm insanlýðýn yüzyýllar boyunca lanetleyeceði katliam. Bu katliamý yapanlarý da, katliama gözlerini kapatarak ortak olanlarý da þiddetle kýnýyor ve protesto ediyoruz. Zalimlerin ne kadar hesabý varsa, Allah'ýn da hesabý vardýr Bizlere düþen o hesap kesilene deðin sabýrla zalimlere karþý mücadele etmek ve safýmýzý belirlemek. Bugün burada bizler safýmýzý mazlumdan yana, zalime karþý koyduk. Allah bu duruþumuzu ibadet olarak kabul eder inþallah" dedi. Protesto Mýsýr, Arakan, Suriye, Doðu Türkistan'da zulme uðrayan Müslümanlar için imam eþliðinde hep bir aðýzdan dua edilmesi ile sona erdi. Haber Servisi Çorum Belediyesi tarafýndan her yýl düzenlenen, geleneksel Sünnet ve Dayanýþma Þöleni bugün yapýlacak. Hürriyet Meydaný'nda saat 16.00'da gerçekleþtirilecek olan þölende minikler gönüllerince eðlenecekler. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen sünnet þöleniyle birlik, beraberlik ve dayanýþmanýn daha da artacaðýna inandýðýný söyledi. Özellikle maddi durumu iyi olmayan vatandaþlarýn çocuklarýný sünnet ettirdiklerini belirten Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, "Geleneksel olarak her yýl gerçekleþtirdiðimiz Sünnet ve Dayanýþma Þöleni bu yýl da coþkulu geçecek. Çocuklarýmýz ve aileleri yine gönüllerince eðlenecek. Bu yýl Sünnet Þöleni'nde Türk Halk Müziði sanatçýsý Necdet Kaya ile birlikte mehter gösterisi, animasyon gösterileri ve çocuklarýmýza yönelik sürpriz eðlenceler de yer alacak" dedi. 17 Aðustos 2013 Cumartesi günü yapýlacak Sünnet ve Dayanýþma Þöleni'nde her zaman olduðu gibi araçlarla konvoy oluþturulacaðýný ifade eden Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, "Daha sonra Hýdýrlýk Camii'ne gidilerek orada metfun bulunan sahabelerin türbeleri ziyaret edilip, çocuklarýmýz ve aileleri ile birlikte dualar edilecektir" ifadelerini kullandý. Kentli Servisi'ne gelerek Sünnet Þöleni için kayýt yaptýran aileler ise Çorum Belediyesi'nin böylesine anlamlý bir organizasyon gerçekleþtirmesinin kendileri için önemli olduðunu söylediler. Sünnet Þöleni ile birlikte var olan kaynaþma ve dayanýþma ortamýnýn daha da pekiþtiðini dile getiren aileler anlamlý etkinliklerin devam etmesi temennisinde bulunarak, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür ettiler. Fatih AKBAÞ "Yeþil bir Sungurlu için çalýþýyor" Sungurlu Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü Þehir Parký'nda kuruyan çam aðaçlarýný diðerlerine zarar vermemesi için sökerek, yerine yenilerinin dikileceði bildirildi. Sungurlu'ya yeþil imajýný vermek için göreve geldiði günden itibaren sürekli önem verdiðini dile getiren Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Þehir Parký'nda bulunan kurumuþ aðaçlarý sökerek yerine 250 adet çýnar ve çam aðacý dikeceklerini, yeþillendirme çalýþmalarýna büyük bir önem verdiklerini söyledi. Baþkan Uzunkaya, ayrýca Sungurlu Þehir Parkýnda aðaç dikimi, bakýmý, toprak tesviye, çim ekme, budama, biçme ve sulama iþlerinin yapýldýðýný da belirtti."sungurlu'ya gelen misafirler Sungurlu'da ki deðiþimi giriþ yolundan hissetmeye baþlayacak" diyen Baþkan Uzunkaya, "Halkýmýzýn yýllardýr özlemini duyduðu yeþil bir Sungurlu için yeþillendirme çalýþmalarýna büyük önem veriyoruz. Þehrimizi gün geçtikçe güzelleþtiriyoruz. Vatandaþlarýmýza, en iyi hizmeti verebilmek için çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Belediye olarak yapacaðýmýz çalýþmalarla Sungurlumuzun yeþil bir kent olma özlemini gidermiþ olacaðýz" dedi.

8 YAÞAM 8 Ýçindeki bu maddeye dikkat Takma Göz Sol gözü takma olan adam otobüse binmiþti. Otobüs kalabalýk hava sýcaktý. Bir süre sonra sýcaktan bunalan, terleyen ve caný sýkýlan adam, takma gözünü çýkardý, havaya atýp tutmaya baþladý. Durumun biraz sonra farkýna varan yanýnda oturanlar dehþetle irkildiler : -Ne oluyor yahu!... Adam gayet sakin gözü atýp tutmaya devam ederek cevap verdi : -Hiç, burada caným sýkýldý da ön taraflarda yer var mý diye bakýyordum! Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Serdaroðlu, güneþe baðlý etkilerin en çok görüldüðü organýn deri olduðuna deðindi. Güneþin, sedef, kaþýntý ve bazý alerjik deri hastalýklar üzerinde iyileþtirici etkisi bulunduðunu belirten Serdaroðlu, deri hastalýðý olmayan kiþilerde güneþlenmenin psikolojik destek saðladýðýný vurguladý. PARABEN ÝÇERMEMELÝ Güneþ koruma ürünlerinin fiziksel koruyucu veya mineral filtreli olabildiðini dile getiren Serdaroðlu, "Her ikisi de faydalýdýr, ancak bugün daha ziyade mineral filtreli güneþ koruma ürünleri tercih edilmektedir. Kullanýlan güneþ kreminin cilt tipine uyumlu olmasý gerekiyor. Yaðlý, kuru ciltler ya da çocuk cildine uygun ürünler farklýlýk gösteriyor. Bu ürünlerin suya dayanýklý, deri tipinize göre koruma faktörüne sahip olmasý ve paraben içermemesine dikkat edilmelidir" diye konuþtu. GÜNEÞE ÇIKMADAN 15 DAKÝKA ÖNCE SÜRÜN Serdaroðlu, çocuklar için de birçok güneþ koruma ürünü bulunduðunu belirterek, güneþ koruyucular kullanýlýrken güneþe çýkmadan en az 15 dakika önce sürülmesi, güneþ altýnda bulunulan süreçte 2 saatte bir koruyucunun tekrar uygulanmasý ve su ile temastan sonra sürme iþleminin yinelenmesi gerektiðine dikkati çekti. GÜNEÞLENDÝKTEN SONRA NEMLENDÝRÝCÝ SÜRÜN Cildinde hassasiyet taþýyan kiþilerin güneþlenme sonrasý mutlaka deri yapýsýna göre bir nemlendiriciyi kullanmasý ve bol su içmesi gerektiðini vurgulayan Serdaroðlu, yanlýþ güneþ kremlerinin yol açabileceði hasarlara iliþkin þu bilgileri verdi:"öncelikle bronzlaþmak amacýyla güneþlenme sonucunda kýsa süreli etki olarak yanýk oluþumu geliþebilir. Bunun dýþýnda bazý bakteriyel ve baþta uçuk olmak üzere birçok viral infeksiyonda alevlenme yapabilir. Yýllar süren uzun süreli güneþ temasý ise hiç istemediðimiz ve bazen geri dönüþü olmayan etkilere neden olur. Öncelikle deri yaþlanma sürecini hýzlandýrýr. Deride kýrýþýklýk, lekelenme ve elastikiyet kaybýnýn daha yoðun olmasýna neden olur. Daha ileri aþamalarda deri kanserlerine neden olabilir. Bu kanserler arasýnda mevcut benlerimizin kötüleþmesi yoluyla ya da yeni oluþan bir benimizin þekil deðiþtirip kötü gidiþ göstermesi ile tanýmlanabilecek 'malin melanom' da bulunur. Bazý kanser tipleri yavaþ ilerlediðinden, hastanýn da ihmal etmesi sonucu kozmetik olarak kötü sonuçlarýn oluþacaðý cerrahi müdahalelerin yapýlmasý gerekebilir." "TOPLUMSAL BEÐENÝNÝN DEÐÝÞMESÝ GEREKÝYOR" Prof. Dr. Server Serdaroðlu, insanlarýn bronz bir tene saðlýklý olarak sahip olmak istediðini ve bunun için uðraþtýðýný ifade ederek, þunlarý söyledi:"bunun hatalý bir davranýþ olduðunu kabul etmek istemiyorlar. Burada toplumu etkileyen herkese bazý görevler düþüyor. Toplumsal beðeninin deðiþmesi ve bronz olmamýþ bir tenin daha güzel olduðunun toplum tarafýndan kabul edilmesi gerekiyor.güneþlenmek ve buna baðlý bronzlaþmanýn kozmetik olarak bugün için güzel bir görüntü saðlasa da bunun sonucunda daha ileri dönemlerde deride çok daha zararlý etkilerin olabileceði kesinlikle unutulmamalýdýr. Bu nedenle güneþten korunmayla ilgili uzman dermatologlardan yeterli bilgi alýnmalý ve güneþlenmekten vazgeçemeyenler için ise doðru korunarak güneþlenmenin öðrenilmesi saðlanmalýdýr. Bu bilgilerin temelinde güneþ ýþýnlarýnýn en yoðun olduðu ila arasýnda güneþlenilmemeli ve en az 30 faktör içeren güneþ koruyucu ürünler ile korunma saðlanmalýdýr." Giysilerde kanserojen tehlikesi Þeker, azo bileþiklerinin sadece giysilerde deðil, otomotiv sanayi ve inþaat sektöründe de kullanýldýðýný belirtti. Azo bileþiklerindeki 7 maddenin kanserojen etkiye sahip olduðunu ifade eden Þeker, giysilerde kullanýlan azo bileþiklerinde ise kanserojen etkiye sahip "arilamin" maddesinin bulunduðunu dile getirdi. KÖK BOYASI GÝTTÝ SAÐLIKSIZ ÜRÜNLER GELDÝ Temasýn fazla olmasý nedeniyle bu maddenin giysilerde kullanýmýnýn insan saðlýðýný ilgilendirdiðini vurgulayan Þeker, "Giysilerde eskiden kök boyasý kullanýlýrdý. Kök boyalarýnýn yerini son yýllarda sentetik fabrikasyon ürünü olan azo bileþikleri aldý. Azo bileþikleri, yasal sýnýrý aþtýðýnda kanserojen etkiye sahiptir. Azo bileþiklerinin mesane kanserine yol açtýðý kanýtlandý. Akciðer ve meme kanserine de yol açtýðý ileri sürülüyor ancak bunlar henüz ispatlanamadý" diye konuþtu. UZAKDOÐU'DAN GELEN ÜRÜNLER TEHLÝKELÝ Azo bileþiklerinin 1960'lardan itibaren bilindiðini dile getiren Þeker, Türkiye'de 1995 yýlýnda içerisinde azo bileþiklerinin olduðu boya maddelerinin kullanýmýna yasal sýnýr konulduðunu belirterek, þunlarý söyledi:"normal þartlarda azo bileþiklerinin saðlýða zararlý olmayan miktarý 20 ppm, yani 1 gram maddede 20 mikron civarýnda bulunabilir. Ýzin verilen üst sýnýr ise 30 ppm. 30'a kadar devlet izin veriyor ama 30'un üzeri kesinlikle yasak. Bu nedenle 30 ppm'den yüksek miktarda azo bileþeni içeren boyalara denetime açýk firmalarda rastlanmasý zor ama kaçak üretimler her zaman olabilir. Burada en büyük risk, yurt dýþýndan gelen ürünler yýlýnda Ýstanbul'da yapýlan denetimlerde yasal sýnýrýndan 300 kata varan yüksekliklerde azo bileþeni içeren ithal giysilere rastlandý. Bu giysiler toplanýp, imha edildi ancak denetim dýþý birçok giysinin halka satýldýðýný biliyoruz. En büyük risk, Uzakdoðu'dan gelen ürünlerde. Markasý ne olursa olsun Uzakdoðu'da maliyet düþük olduðu için bu boya maddeleri daha sýk kullanýlýyor. Özellikle Hindistan, Çin ve Bangladeþ gibi ülkelerden gelen giysilerde risk daha fazla. Bu ülkelerdeki denetimlerde sýkýntý var." "PARLAK VE RENKLÝ GÝYSÝLERE DÝKKAT" Uzakdoðu ülkelerinde üretilen kýyafetlere karþý dikkatli olunmasýný öneren Þeker, "Daha çok parlak ve renkli giysilere dikkat edilmeli. Parlak renk, azo maddesinin fazlalýðýndan kaynaklanýyor ama her parlak renkli giyside de 'azo bileþikleri var' demek yanlýþ olur. Genellikle kadýn giysilerinde kullanýlýyor" dedi.giysilerdeki "arilamin" maddesinin dokunmakla geçmeyeceðini vurgulayan Þeker, "Ýnsan derisi bu tür maddelerin geçiþine izin vermez. Bu boya maddesinin olduðu elbise, tiþört, þort veya herhangi bir giysi terlediðinizde cildinize direkt temas ediyorsa o zaman risk ortaya çýkar" þeklinde konuþtu.yrd. Doç. Dr. Þeker, arilaminin sadece boyalarda deðil, sigaranýn dumanýnda da bulunduðunu belirterek, bu maddenin, sigara içen ve ayný ortamdaki kiþinin saðlýðýný tehdit ettiðini sözlerine ekledi. 19:50 Sinema Lord Valdemort geri dönmüþtür. Fakat Sihir Bakaný, büyü dünyasýnýn gerçeði öðrenmesini önlemek için elinden geleni yapmaktadýr. Hatta bunun için Profesör Dolares Umbridge'yi 'karanlýk sanatlara karþý savunma hocasý' olarak atar. Umbridge, bakanlýktan onaylý savunma büyüsünü öðrenmeyi reddedince; Ron ve Hermoine devreye girer. Ýkili, Harry'yi, büyü savaþý için seçilmiþ bir grup öðrenciye, karanlýk güçlere karþý savunma yapmayý öðretmeye ikna eder. iyi ve kötü arasýndaki savaþ da böylece baþlamýþ olur. Oyuncular : Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Ralph Fiennes Yönetmen : David Yates Sinema 21:30 Harry Potter Pis Yedili Ceyhun ve Elçin in arasý açýlmýþtýr. Ceyhun konuþmak için Elçin i arar fakat ulaþamaz. Bu olanlar Ceyhun un patronu Zeynep in hoþuna gitmektedir bir yandan... Dizel in annesi, Esma Sultan ýn çeyizini görmek ister. Çeyizin ne olduðunu bile bilmeyen Esma Sultan için koþuþturma baþlar. Bir yandan Fatih le baþý dertte olan Cimbom, Rüzgar la da hâlâ kavgaya devam etmektedir. Rüzgar ýn onun için yaptýðý þeyi duyduðunda bile yumuþamayan Cimbom a, Pis Yedili de derdini anlatamaz.oyuncular : Ayþegül Aldinç, Asuman Dabak, Turan Özdemir, Bükre Atala Yönetmen : Doðan Ümit Karaca 20:00 Taþýyýcý Frank, Paris e yapacaðý teslimatýn, sýradan ve basit bir iþ olacaðýný düþünmektedir. Ama kendisini ölümcül bir intikam planýnýn ortasýnda bulur. Bir polis saldýrýsýnda suçlu sanýldýðý için öldürülen Gassam ýn küçük kardeþi, Paris polisinden ve tüm Paris ten intikamýný bombalý bir saldýrýyla almayý planlamaktadýr. Bu kana kan savaþýn ortasýnda kalan Frank, Gassam ýn kýz kardeþi Mauga nýn ve onun sokak çetesinin yardýmýyla, önce þehri, sonra bir aileyi ve en son da kendi hayatýný kurtarmak zorundadýr. Özkan Uður Özkan Uður'un babasý Hurþit Uður Þehirhatlarý'nda çarkçýbaþý olarak çalýþmaktaydý.[1] Ailenin beþinci çocuðu olan Uður, Reþat Nuri Güntekin Ýlkokulu'nda okurken mandolin ile tanýþýr. Fenerbahçe Lisesi'nde okurken müzik sevdasý aðýr basar. Ýlk olarak "Atomikler" adýnda amatör bir grup kurup, dönemin popüler þarkýlarýný yorumladýlar.[2]müzik hayatýna 1970'te birçok ünlü ismin de zaman zaman yer aldýðý Þerif Yüzbaþýoðlu Orkestrasý'nda baþladý senesinde Kýzýltoprak'ta tanýþtýðý Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ilk grubu Kaygýsýzlar'la profesyonel bas gitaristliðe baþladý. O dönem Sadýk Kuyaþ da grupta bas gitaristlik yapmaktaydý. Bir süre beraber çaldýktan sonra Kuyaþ gruptan ayrýldý ve Uður grubun tek bas gitaristi oldu.kaygýsýzlar'ýn daðýlmasýndan sonra 1972'de Barýþ Manço'nun kendisine eþlik etmesi için kurduðu rock grubu Kurtalan Ekspres adlý grubun ilk kadrosunda yer aldý ve Ankara Dedeman'daki ilk konserde yer aldý. Ýlk plaklarýndan sonra Barýþ Manço askere gitti. Grup bir süreliðine daðýlýnca Özkan Uður, Aydýn Çakuþ ve Nur Yenal ile birlikte Ter grubunu kurdu. Grup, o dönem kendi grubunu daðýtmýþ Erkin Koray ile birleþti ve 1972'de "Hor Görme Garibi / Züleyha" 45'liðini çýkardý.barýþ Manço'nun askerden dönmesiyle Özkan Uður tekrar Kurtalan Ekspres'e döndü yýllarý arasýnda bu grupla çalýþtý. 2 plak kaydýnda yer aldý. 1974'te gruptan ayrýldýktan sonra bu dönemden eski arkadaþlarý Mazhar - Fuat'ýn hazýrladýðý stüdyo albümünde de bas çaldý. Kurtalan Ekspres'e 1976 kýsa süreli bas gitarist, 1978'de bir Anadolu turnesi için de gitarist olarak grupta yer aldý.1974'te Kurtalan Ekspres'ten arkadaþý Murat Ses ile bir süre Edip Akbayram'ýn Dostlar Orkestrasý'nda yer aldý. Ancak müzikal anlaþmazlýklardan dolayý ayrýldý. Anadolu Rock'ýn baþka bir ünlü ismi olan Ersen ve Dadaþlar grubuna Taner Öngür'ün yerine bas gitara geçti. Üç 45'likten sonra dönemin siyasi koþullarý nedeniyle Ersen Dinleten ile Dadaþlar'ýn yollarý ayrýldý. Özkan Uður bir süre daha Dadaþlar'da kaldý ve Selda Baðcan ile "Selda ve Dadaþlar" adýyla çýkan Türkülerimiz LP'sinde bas gitar çaldý. 1976'da Seyhan Karabay ve Kardaþlar grubunun 1 45'liðinde yer aldý.1976'da yine Fuat Güner ve Mazhan Alanson ile Ýpucu Beþlisi'ne geçti. Bir 45'lik yayýmlayýp, Seyyal Taner ile çalýþtýlar. Grubun daðýlmasýyla 1978'de Galip Boransu ve Cengiz Teoman ile Grup Karma'yý kurdu. Bu grup ile katýldýklarý 1978 Türkiye Eurovizyon elemelerinde bestesi Galip Boransu'ya ait "Ýmkansýz" adlý þarkýyla 4. olmuþtur. PATLICANLI BÖREK Cesaret korkunun yokluðu deðil, korkuya direnmek, korkuya hükmetmektir. (Mark Twain) Malzemeler 1 Çorba Kaþýðý Margarin 1 Adet Soðan 250 gr Kýyma 2 Adet Patlýcan 1 Çay Kaþýðý Kýrmýzýbiber Karabiber Yarým Demet Maydanoz 3-4 Adet Yufka Yarým Su Bardagý Süt Yarým Su Bardaðý Su Yarým Su Bardaðý Sývý Yað Üzerine: 1 Adet Yumurtanýn Sarýsý Yemeðin Tarifi Tavaya 1 çorba kaþýðý margarini aktarýn. Küçük küçük kestiðiniz soðaný yaðda pembeleþtirin. Sonra kýymayý ilave edin. Rengi deðiþene dek kavurun. Son olarak 1 çay kaþýðý kýrmýzýbiber ve karabiber ile ince ince doðranmýþ maydanozu ekleyin. Tavayý ateþten alýn. Közlediðiniz ve kabuklarýný soyduðunuz patlýcanlarý küçük küçük kesin. Kýymalý harcýn üzerine ekleyin. Ayrý bir kapta yarým su bardaðý sütü, suyu ve sývýyaðý karýþtýrýn. Yufkayý temiz ve düz bir zemine serin. Bir firça yardýmýyla sütlü karýþýmdan yufkanýn üzerine sürün. Yufkayý yuvarlak kenarlarýný ortada birleþecek þekilde katlayýn. Kuru yerlerine sütlü karýþýmdan sürün. Dörde kesin. Her bir karenin içine patlýcanlý harçtan koyun. Kenarlarýný içe doðru kapatýn. Kat yerleri altta kalacak þekilde yaðlanmýþ tepsiye dizin. Diðer yufkalarada ayný iþlemi uygulayýn. üzerine yumurta sarýsý sürün. Önceden ýsýtýlmýþ 180 dereceli firýnda piþirin. 06:30 Avrupa Yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar Duymasýn Esra Erol da Evlen Benimle 19:00 Ana haber 20:00 Taþýyýcý 21:00 Kapanmadan Kazan 22:45 Neyin Eksik 23:50 Harry Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 17:50 Yasemince 19:00 Hanzo 20:00 Sakar Þakir Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Kelime Oyunu Yarýþma Spor Sayfasý 21:00 Pis Yedili 23:15 Deli Yürek 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Ben Bilmem Eþim Bilir 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:50 Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaþlýðý Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:50 TV Filmi 19:55 Þefkat Tepe 22:30 Küçük Kýyamet 23:30 Ayna

9 HABER 9 Bakan Çaðlayan: Yýlýn ilk 6 ayýnda 136 bin ürün denetlendi Bel aðrýsý hastalýk deðil, belirtiymiþ Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan 'Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliði Deðerlendirme Kurulu Toplantýsý'nda 2013 yýlýnýn ilk 6 ayýnda 136 bin 893 ürünün denetlendiðini açýkladý. Denetim sonuçlarý Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan tarafýndan Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker ile Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu'nun katýldýðý basýn toplantýsýnda açýklandý. Çaðlayan, 2012 yýlýnda denetlenen toplam ürün sayýsýnýn 250 bin 112 olduðunu bildirerek; bunlar arasýnda 272 ürünün yasaklandýðýný dile getirdi. Bu yýl ise 133 ürün partisinin yasaklandýðýný ifade eden Çaðlayan, piyasada denetlenen ithal ürün sayýsýnýn bir önceki yýla göre arttýðýný söyledi. Çaðlayan, "2013 yýlý ilk yarýsýnda ithal ürünlere yönelik denetimlerimiz 2012 yýlý ilk yarýsýna kýyasla yaklaþýk 3 kat artýþla 22 bin 8'e ulaþtý. Denetlenen tüm ürünler içinde ithal ürünlerin payý yüzde 43 oldu." dedi. Ýnternet üzerinden 2013 yýlýnýn ilk 6 ayýnda 16 milyar liralýk iþlem yapýldýðýný vurgulayan Ekonomi Bakaný, internet üzerinden yapýlan alýþveriþlerin de denetlenmesi gerektiðine iþaret etti. ÝTHALAT DENETÝMLERÝNDE 28 BÝN 200 BAÞVURU ANALÝZ EDÝLDÝ Dýþ Ticarette Risk Esaslý Kontrol Sistemi (TAREKS)'in oluþturulduðunu anlatan Zafer Çaðlayan, "TAREKS'e kayýtlý firma sayýsý 21 bin 900, kullanýcý sayýsý ise 32 bin 200 oldu. Bu sektörde 1 Ocak 2013 ile 16 Temmuz 2013 tarihleri arasýnda TAREKS üzerinden 28 bin 348 baþvuru risk analizine tabi tutuldu, bunlarýn 12 bin 461'i risk analiz sonucunda denetime tabi tutulmadan geçti. Denetime tabi tutulan 15 bin 582 baþvurunun ise 305 adedi güvensiz ve aykýrý bulunarak reddedildi." diye konuþtu. TEKSTÝL VE KON FEKSÝYON ÝTHALAT DENETÝMLERÝNDE RAKAMLAR KORKUNÇ Ekonomi Bakaný, Riske Dayalý Denetim Sistemi çerçevesinde Aðustos 2013 tarihi itibariyle 534 bin 392 adet, 440 bin 277 çift ve 39 bin 140 kg eþyanýn bertaraf edildiðini kaydetti. Bakan Çaðlayan, 31 bin 94 ihracatçý ile 16 bin 826 ithalatçýnýn kayýt altýna alýndýðýný, 2009 yýlýndan bu yana 3 milyon 800 bin kalem eþyanýn risk deðerlendirmesine tabi tutulduðunu, 98 bin 575 adet numunenin alýndýðýný dile getirdi.piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) Raporuna göre uygunsuz ve güvensiz bulunan piyasa arzýndan sorumlu firmalara toplam 164 milyon 835 bin 965 TL idari para cezasý uygulandýðý öðrenildi. RASAT'ýn görüntüleri internette! Türkiye'nin ilk yerli gözlem uydusu olarak 17 Aðustos 2011'de uzaya gönderilen RASAT, yörüngedeki ikinci yýlýný geride býraktý. Kamunun uydu görüntüsü ihtiyacýný karþýlayan RASAT'ýn iki boyutlu Türkiye haritasý ise bu yýl içinde internet üzerinden kullanýma sunulacak. TÜBÝTAK Uzay Teknolojileri Araþtýrma Enstitüsü (TÜBÝTAK UZAY) tarafýndan yerli olarak tasarlanýp üretilen RASAT uydusu, görevi boyunca dünya üzerinde toplam 3 milyon 856 bin kilometrekarelik alanýn görüntüsünü çekti. Bu alan, 783 bin kilometrekare olan Türkiye yüzölçümünün yaklaþýk 5 katýna karþýlýk geliyor. Dünyadan 7,5 metre çözünürlükte fotoðraf alabilen RASAT, çektiði görüntüleri TÜBÝTAK UZAY'ýn Ankara'daki yer istasyonuna iletiyor. Milli uydunun çektiði görüntülerle Türkiye'nin iki boyutlu uydu görüntü veri tabaný oluþturuldu. Güncelliðin saðlanmasý amacýyla çekilen yeni görüntülerle veri tabaný her geçen gün daha da zengin hale getiriliyor. 50 KAMU KURUMU VE ÜNÝVERSÝTE RASAT GÖRÜNTÜLERÝNÝ KULLANIYOR RASAT'tan elde edilen görüntüler haritacýlýk, afet izleme, tarým, çevre, þehircilik ve planlama çalýþmalarýnda kullanýlýyor. Daha önce yabancý uydulardan alýnan uydu görüntülerinin RA- SAT ile yerli olarak karþýlanmasý amacýyla TÜBÝTAK UZAY, kamu kurumlarý, üniversiteler ve özel sektör ile çalýþmalar yapýyor. Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý, Maden Tetkik ve Arama Kurumu olmak üzere çok sayýda kamu kurum ve kuruluþuna uydu görüntüsü saðlanýyor. Düzenli olarak görüntü saðlanan bu kurumlarýn yaný sýra 2013 yýlýnda toplam 50 farklý kamu kurumu ve üniversite ile onlarca özel sektör kuruluþunun da uydu görüntüsü talepleri karþýlandý. RASAT'IN TÜRKÝYE HARÝTASI ÝNTERNETTE KULLANIMA SUNULACAK TÜBÝTAK UZAY, Kalkýnma Bakanlýðý desteði ile baþlattýðý Geoportal Projesi kapsamýnda ülkemize sunduðu uydu görüntüsü saðlama hizmetini internet üzerinden eriþilebilir hale getirecek. Bu kapsamda RASAT internet portalý için gerekli altyapý çalýþmalarý büyük ölçüde tamamlandý. Bu yýl içinde hizmete açýlmasý planlanan portal ile RASAT uydusunun elde ettiði görüntülere ulaþmak vatandaþlar için çok daha kolay ve hýzlý bir hale gelecek. YERLÝ UZAY PROJELERÝNÝN MÝHENK TAÞI: RASAT 2011'de uzaya gönderilen RASAT, Türkiye'nin uzay projeleri için bir mihenk taþý oldu. Uydunun sistem mühendisliði ve sistem tasarýmý yurt dýþýndan herhangi bir destek alýnmadan TÜBÝTAK UZAY mühendisleri tarafýndan gerçekleþtirildi. Uyduda, yerli olarak tasarlanan ve üretilen BÝLGE isimli uydu görev bilgisayarý, T-REKS isimli X-Bant haberleþme sistemi ile GEZGÝN isimli gerçek zamanlý görüntü iþleme modülleri kullanýlýyor. 7,5 metre siyah beyaz, 15 metre renkli görüntüleme yeteneðine sahip RASAT, 93 kilogram aðýrlýðýnda ve hiçbir kýsýtlama olmaksýzýn dünyanýn her yerinden görüntü alabiliyor. Yeryüzünden 700 kilometre yükseklikte bulunan uydu, dünya çevresini 98 dakikada turluyor. TÜBÝTAK UZAY, RASAT'ýn ardýndan 18 Aralýk 2012'de Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keþif uydusu GÖKTÜRK- 2'yi uzaya göndermiþti. Bel aðrýsý en sýk karþýlaþýlan aðrý sebeplerinin baþýnda geliyor. Uzmanlara göre bel aðrýsý bir hastalýk deðil, bir belirti. Eriþkinlerin yüzde 80'i yaþamlarýnýn bir döneminde en az bir kez bel bölgesinde aðrýdan yakýnýyor. Uludað Üniversitesi Atatürk Rehabilitasyon Uygulama ve Araþtýrma Merkezi'nden yapýlan açýklamada, bel aðrýsýnýn bir hastalýk deðil sadece belirti olduðu dile getirildi. Açýklamada, bel aðrýsý þiddetli ya da uzun süreli olduðu zaman kiþilerin günlük ve iþ yaþamlarýný olumsuz yönde etkileyerek, yaþam kalitelerini belirgin derecede düþürebildiðine iþaret edildi. Açýklamada, bel aðrýsýnýn kaslar, baðlar gibi yumuþak dokularýn zorlanmasý gibi basit ve geçici nedenlere baðlý olabileceði gibi, omurlar ve disklerin hastalýklarý gibi daha önemli ve tedavi gerektiren nedenlerden de kaynaklanabildiði hatýrlatýldý. Bel aðrýlarýnýn yüzde 30'unda en ileri görüntüleme yöntemleri ile dahi aðrýnýn gerçek nedenini saptamanýn mümkün olmadýðýna dikkat çekilen açýklamada, "Çok sýk görülen ve sadece bel aðrýsý olarak isimlendirebileceðimiz bu tür aðrýlar hemen daima 4-8 hafta içinde kendiliðinden ya da basit tedaviler ile rahatlar. Bel aðrýlarýnýn çok küçük bir kýsmý iltihabi romatizmal hastalýklara, bazý infeksiyon hastalýklarýna, karýn içerisindeki organlarýn hastalýklarýna ya da tümörlere baðlý olabilir. Bel aðrýlarýnýn büyük çoðunluðu mekanik olarak adlandýrýlan bel çevresi yapýlarýn zorlanmasý, bel fýtýklarý, omurlarýn kaymalarý ya da doðumsal bazý omurga sorunlarýna baðlý nedenlerden kaynaklanýr. Bel aðrýsýnýn nedeni ne olursa olsun bu aðrýyý hafifletmek ya da önlemek mümkündür. Bel aðrýsýna yol açan nedenler belirlendikten sonra nedene yönelik giriþimler dýþýnda günlük yaþamda belin nasýl kullanýlacaðýnýn öðrenilmesi tedavinin ve ileriye yönelik korumanýn en önemli ögesini oluþturur. Aðrýnýn þiddetli olduðu dönemde aðrý kesici ve kas gevþetici ilaçlar yarar saðlayabilir. Zannedilenin aksine, aðrý nedeni ile hareketi kýsýtlamak ve uzun süre istirahat etmek aðrýnýn uzamasýna neden olabilmektedir. Bu nedenle, omurga kýrýklarý ya da sinir basýsý gibi ciddi sorunlar dýþýnda birkaç günü aþan yatak istirahati önerilmemekte ve hastalarýn bir an önce aktif yaþama dönmeleri tercih edilmektedir." denildi. Açýklamada, günlük yaþantýda uyuma, ayakta durma, oturma, eðilme gibi çok tekrarlanan hareketlerin doðru yapýlmasý ve bunlarýn alýþkanlýk haline getirilmesi bel bölgesini etkileyen zorlanmalarý büyük oranda azaltacaðý vurgulandý. Atatürk Rehabilitasyon Uygulama ve Araþtýrma Merkezi'nden yapýlan açýklamada, "Kötü pozisyonda durmak, bel oyuðunun normal açýsýný bozarak aðrýya yol açabilir. Öne eðilmek disklerin dýþ halkasýna fazla basýnç yaparken, geriye doðru beli esnetmek omurganýn arkasýnda bulunan küçük eklemlerde yangýya ve aðrýya neden olur. Bu durum bel kaslarýnda 'spazm' olarak adlandýrýlan aþýrý gerginliðe yol açarak, aðrýnýn daha da artmasý ile sonuçlanýr. Bel çevresi kaslarýnýn güçlendirilmesi ve bu kaslara esneklik kazandýrýlmasý bel oyuðunun normal açýsýnýn korunmasýný, omurlar ve diskler üzerine binen vücut yükünün kaslara aktarýlmasýný saðlar." ifadeleri yer aldý. Bozdað: Saldýrýnýn Hacýbektaþ felsefesine gönül verenlerle alakasý yok Nevþehir'in Hacýbektaþ ilçesinde saldýrýya uðrayan Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, "Olayýn Hacýbektaþlýlar ve Hacýbektaþ felsefesine gönül verenlerle alakasý olmadýðýný düþünüyorum." dedi. Törenin ardýndan Hacýbektaþ Kaymakamlýðý'na geçen Bozdað, çýkýþta kendisine yönelik saldýrýyý deðerlendirdi. Olayýn Hacýbektaþlýlar ve Hacýbektaþ felsefesine gönül verenlerle alakasý olmadýðýný düþündüðünü belirten Bozdað, þunlarý söyledi: "Hükümet olarak Türkiye'nin manevi mimarlarýnýn tanýtýlmasý ve öðrenilmesi için her türlü çalýþmaya destek veriyoruz. Bu etkinliklere katýldýk ve bu güzel havayý canlarla beraber paylaþtýk. Konuþmadan sonra maalesef Hacýbektaþ Veli ile alakasý olmayan, onun öðretisi ve fikirleriyle ilgisi bulunmadýðýný düþündüðüm bir kiþi tarafýndan olumsuz bir saldýrýya muhatap oldum. Bu olayýn Alevi kardeþlerimizle ilgisi yok. Zaten oradaki tüm dostlarýmýz rahatsýzlýðýný ilettiler. Bu güzel ortamý provoke etmeye çalýþan birilerinin olduðunu düþünüyorum. Ama Hacýbektaþ Veli dostlarý bu provokasyona prim vermedi." Bilgi ýþýnlandý Bilim insanlarý, tarihte ilk kez bilgiyi bir noktadan bir noktaya ýþýnlamayý baþardý. Ýsviçre'de yapýlan deneyde, bir bilgisayar iþlemcisine benzeyen katý hal devresinde saniyede 10,000 bitlik bigi A noktasýndan B noktasýna aktarýldý. Hayatta bir tek bilim kurgu filmlerinde karþýmýza çýkan 'teleportasyon', yani ýþýnlanma, ilk kez gerçeðe dönüþtü. Zürih'te bulunan Feeral Teknoloji Enstitüsü'nde (ETH) yapýlan deneyde, saniyede 10,000 bitlik veri, aralarýnda 6 milimetre mesafe bulunan A ve B noktalarý arasýnda ýþýnlandý. Elde edilen baþarý, Uzay Yolu'nda gördüðümüz gibi henüz insan gibi büyük kütleli canlý/nesneler için geçerli olmasa da, gelecekte kuantum bilgisayarlar ile elde edilebilecek inanýlmaz iþlem gücüne dair önemli bir örnek sundu. Nature dergisinde yayýmlanan araþtýrmada, bilim insanlarý mikron ölçekli üç elektronik devreyi 7x7 mm'lik bir bilgisayar iþlemcisi üzerine yerleþtirdi. Devrelerden iki tanesini gönderici mekanizma olarak iþlev görürken, geride kalan bir tanesi alýcý görevini üstlendi. Deneyde, iþlemci mutlak sýfýr noktasýna yakýn bir dereceye kadar soðutuldu ve ardýndan devrelerden akým geçirildi. Mutlak sýfýr, termodinamik ýsý ölçeðine göre bir sistemden daha fazla ýsýnýn çekilemeyeceði noktayý temsil ediyor. 0 K veya C olarak bilinen bu sýcaklýkta, hiçbir bireysel molekülün hareket edemeyeceði kabul ediliyor. KUANTUM BÝLGÝSAYARLAR ÖNEMLÝ ADIM Son derece küçük ölçekte ve dondurucu soðukta yapýlan deneyde, devredeki elektronlar (kubit olarak adlandýrýlan kuantum bitleri) kuantum mekaniðine göre tepki göstermeye baþladý. Çapraþýk, yani baðlantýlý hale gelen kubitler, fiziksel olarak birbirlerinden ayrý kaldýklarýnda bile ayný kuantum durumunu sergilemeye baþladý. Deneyde, gönderici devredeki kubitler, alýcý devredeki kubitlerle çapraþýk duruma geldi. EHT ekibi, gönderici devrelerdeki kubitlere bilgi kodladý, ardýndan alýcý devredeki kubitlerin kuantum durumunu ölçtü. Araþtýrmacýlar, gönderici devredeki kubitlerin kuantum hallerinin, anýnda alýcý devreye aktarýldýðýný tespit etti. Kýsaca, bilgi iki devre arasýnda ýþýnlandý. CHP'den ekonomi ataðý CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun, MYK üyelerinin ve partinin ekonomist kökenli milletvekillerinin katýlýmýyla, "Dünyadaki, ekonomideki geliþmeler ve Türkiye'deki kýrýlganlýklar" konulu bir toplantý düzenlenecek. Edinilen bilgiye göre, parti genel merkezinde yapýlacak olan toplantýda Prof. Dr. Vefa Tarhan da bir sunum yapacak.önümüzdeki dönemde ekonomide yaþanacak sorunlar karþýsýnda Türkiye'nin alabileceði önlemlerin masaya yatýrýlacaðý toplantýda, bir dönem Kýlýçdaroðlu'na da danýþmanlýk yapmýþ olan Tarhan'ýn ortaya koyacaðý tespit ve getireceði öneriler tartýþýlacak.türkiye'deki ekonomik durumla ilgili yýl sonuna kadar benzeri toplantýlar yapacak olan CHP, yurt dýþýndan dünya ekonomisine yön veren kanaat önderleriyle de sýk sýk bir araya gelecek.

10 HABER 10 Davutoðlu'ndan Umut Oran'a ilginç yanýt CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Umut Oran'ýn sorusu üzerine Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu verdiði cevapta, Suriye'de hergün inanýlmaz vahþet görüntüleri yaþatan El Nusra Cephesi'nin "aþýrýcýlýk yanlýsý" olduðunu ve ABD'de El Kaide ile birlikte terör örgütü ve yaptýrýmlar listesine alýndýðýný bildirdi. Davutoðlu, ayrýca El Kaide militanlarýnýn da Suriye'den Türkiye'ye girip çýkmýþ olabileceðini de üstü kapalý olarak kabul etti. Oran'ýn El Nusra ve El Kaide militanlarýnýn ülkeye girip çýkýþýyla ilgili iki ayrý soru önergesini yanýtlandý. Davutoðlu'nun kameralar karþýsýnda yapmaktan çekindiði açýklamayý önergeye verdiði yanýtla gerçekleþtirerek, El Nusra'yý dolaylý olarak eleþtirdi. Türkiye'nin PYD'ye karþý El Kaide uzantýlý El Nusra'yý desteklediði iddiasýna deðinmese de El Nusra'nýn da "aþýrýcýlýk yanlýsý olduðunu" ve El Kaide ile birlikte ABD'de aralýk 2012'de terör listesine alýndýðýný bildirmesi dikkat çekti. Davutoðlu'nun söz konusu iki yanýtýný deðerlendiren Umut Oran, þu açýklamayý yaptý: "Sayýn Dýþiþleri Bakaný'nýn El Nusra Cephesi ile ilgili olarak sorduðum sorulara verdiði cevapta El Nusra Cephesi'nin bir terör örgütü olduðunu kabul etmesi çok önemli. Sayýn Erdoðan ile Davutoðlu ABD tarafýndan da terör örgütü olarak kabul edilen bu örgüte daha önce önemli destek vermiþ, hatta ABD ziyareti sýrasýnda Erdoðan'ýn Obama'ya "bölgedeki en güçlü örgüt El Nusra"dýr dediði de basýnda yer almýþtý. AKP yönetimi ABD ziyareti sýrasýnda tezlerini Washington'a kabul ettiremedi. O günden beri de Suriye politikasýnda bir dönüþ yapmaya çalýþýyorlar. El Nusra'ya verilen desteðin kademeli olarak azalmasý ve bugün artýk El Nusra'nýn terör örgütü olduðunun kabul edilmesi Türk Dýþ Politikasý açýsýndan geç kalmýþ bir hamledir. Ancak bunun bedeli aðýr olmuþtur. El Kaide Terör Örgütü ile baðlantýlý gruplarýn rahatça giriþ çýkýþ yapabilmesi için Türkiye sýnýr güvenliðini býrakmýþ, gelen mültecilere yönelik bir kayýt sistemi oluþturmamýþ, terörün Türkiye'ye ithal edilmesine neden olmuþ ve ülkemize Reyhanlý ve Gaziantep gibi gibi acý olaylar yaþatmýþtýr. -"GÝRÝÞ ÇIKIÞLAR DOÐRULANIYOR"- Þimdi Türkiye El Kaide militanlarýna üs olmuþ durumda. Ortadoðu'nun her tarafýnda çok büyük acýlar yaþanýrken, iþi gücü býrakýp, bölgedeki istikrar ve dengeyi bozacak bir þekilde, halklarýn kendi hayatlarýna karýþan, bölgede savaþý finanse eden AKP hükümeti açýsýndan bile bu durum gerçekten ifrata kaçmak noktasýndadýr. Bugün Davutoðlu yönetiminde Türkiye El Kaide militanlarýna üs olmuþ, teröristlere destek vermiþ, bölgedeki aðýrlýðýný tamamen kaybetmiþ, Suriye, Ýran, Irak gibi her komþumuzla kavgalý bir haldedir. Erdoðan - Davutoðlu ikilisine komþularýmýz da yetmemiþ, Suriye'ye karþý savaþ açarken ortak olduklarý Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle de Mýsýr üzerinden çatýþmaya girmiþler, en sonunda Suudi Arabistan, Ýsrail ve Ýran gibi bölgede hiçbir konuda buluþmayan üç aktörü kendilerine karþý durma noktasýnda buluþturmuþlardýr. Türkiye'nin itibarýný da yok eden bu politikadan Türkiye'nin acilen kurtulmasý ve aklýn, mantýðýn, demokratik deðerlerin emrettiði þekilde hareket etmesi hem bölgemiz, hem de Türkiye için elzemdir. Türkiye'nin Müslüman kanýný dökülmemesi ve bölgedeki yangýný söndürmek, bölgenin dostluk denizine çevrilmesi için acilen devlet geleneði olan yurtta barýþ dünyada barýþ prensibine dönmesi gerekmektedir." Bahçeli'den örgüte seçim genelgesi MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, Mahalli Ýdareler Seçimleri'nin 30 Mart 2014 tarihinde yapýlacaðýný hatýrlatarak, "Mahalli Ýdareler Seçimleri muazzam bir fýrsat ve dönümdür. Mahalli Ýdareler Seçimleri AKP'nin metruk teknesinin alabora olacaðý ilk demokratik sahadýr" ifadelerini kullandý. Bahçeli, Mahalli Ýdareler Seçimleri'ne katýlacak il, ilçe ve belde yöneticileriyle ilgili teþkilatlara gönderdiði Seçim Genelgesi'nde, Türkiye'nin yakýn geleceðini belirleyecek olan Mahalli Ýdareler Seçimleri'nin tüm yurtta 30 Mart 2014 tarihinde yapýlacaðýný anýmsattý. Bu demokratik fýrsatýn ayný zamanda bir yenilenme, milletçe silkinip doðrulmak için tarihi bir milat olacaðýna dikkat çeken Bahçeli, "demokrasinin rayýna oturmasý, ülkenin istikrar bulmasý, biriken ve aðýrlaþan sorunlarýn gerçek manada çözüm kulvarýna girmesinin" Mahalli Ýdareler Seçimleri'nin sonuçlarýyla yakýndan baðlantýlý olduðunu dile getirdi. Türkiye'nin "baþarýsýz, yetersiz, heyecansýz ve nefesi çoktan tükenmiþ AKP iktidarýna" daha fazla dayanma, katlanma ihtimali kalmadýðýný vurgulayan Bahçeli, þunlarý ifade etti: "10 yýl 9 aya ulaþan AKP'li hükümet yýllarý ülkemizin baþýna kâbus gibi çökmüþ, vatandaþlarýmýzýn umutlarýný birer birer söndürmüþtür. Bölücülük yükseliþe geçmiþ, terör güç kazanmýþ, hain emeller AKP'nin ilk yardým müdahalesiyle toparlanmýþ ve dayatmalarýný gözdaðlarý eþliðinde yoðunlaþtýrmýþtýr. Türkiye, yönetiminden bizzat sorumlu bir siyasi iktidar tarafýndan suikasta uðramýþ, demokrasi ve özgürlük sözleriyle arkasý arkasýna hançerlenmiþtir. Görülmektedir ki, AKP hükümeti PKK'nýn þubesi haline dönmüþ, Ýmralý canisinin sözcülüðüne soyunmuþ ve bölücülüðün yuvalandýðý siyasi kampanya olarak sivrilmiþtir. Türkiye üzerinde plan yapan, oyun oynayan, etnik ve mezhep temelli tanzim ve taksimat yapma hazýrlýðý içinde olanlara AKP'yle birlikte gün doðmuþ, güneþ açmýþ ve bunlarýn önü aydýnlanmýþtýr. Baþbakan Erdoðan ve hükümeti olan biten tüm vahim provokasyonlarý, tüm restleri ve tüm dayatmalarý kabullenmiþ, sineye çekmiþtir. Baþbakan Erdoðan'ýn þiþen benliði, zirve yapan kibri ve kabaran egosu sonuçlarý itibariyle aðýr geliþmelere yol açmýþ ve ülkemizin önünü kapatacak olumsuzluklarý tetiklemiþtir. edilemeyecek kadar ortadadýr ki; Türkiye tüm komþularýyla hasým haline gelmiþtir. Akýllý telefonlar Okul kayýt yaþýnda yönetmelik deðiþti Milli Eðitim Bakanlýðý, okula kayýt yaþý konusunda yönetmenlik deðiþikliðine giderek, 66, 67 ve 68 aylýk çocuklar, eðer velileri dilekçe verirse, hiçbir zorlama olmadan kayýtlarý 1 yýl ertelenebilecek. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn "Milli Eðitim Bakanlýðý Ýlköðretim Kurumlarý Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Buna göre, okula kayýt konusunda 66, 67 ve 68 aylýk çocuklar eðer velisi isterse kayýtlarý 1 yýl ertelenebilecek. Söz konusu okula kayýt yaþý konusundaki son deðiþiklik þu þekilde oldu; "Okul müdürlükleri, yaþça kayýt hakkýný elde eden çocuklardan 66, 67 ve 68 aylýk olanlarý, velisinin vereceði dilekçe ile; 69, 70 ve 71 aylýk olanlarý ise, ilkokula baþlamaya hazýr olmadýklarýný belgeleyen saðlýk raporu ile okul öncesi eðitime yönlendirebilir veya kayýtlarýný bir yýl erteleyebilir." Yürürlükten kaldýrýlan yönetmenliðin eski uygulamasý ise þu þekildeydi, "Ýlköðretim okullarýnýn birinci sýnýfýna, o yýlýn 31 Aralýk tarihinde 72 ayýný dolduran çocuklarýn kaydý yapýlýr. Yaþça kayýt hakkýný elde eden ancak bedenen yeterince geliþmemiþ olan çocuklar, velisinin yazýlý isteði üzerine okul öncesi eðitim kurumlarýna devam edebilir veya kayýtlarý bir yýl ertelenebilir." satýþ rekoru kýrdý olarak tanýmlanýyor. Gartner þirketinin uzmanlarýndan Anshul Gupta, "2013'ün ikinci çeyreðinde akýllý telefonlarýn cep telefonlarý içindeki satýþ payý yüzde 51,8. Ýlk kez akýllý telefonlar, diðer cep telefonlarýný geçti." dedi. Fiyatlarý ucuzladýidc adlý bir baþka araþtýrma þirketi Yýlýn ikinci çeyreðinde akýllý telefon ise bu eþiðin kategorisinde olmayan 210 milyon yýlýn ilk çeyreðinde aþýldýðýný belirtti. adet telefon satýldý. Bazý uzmanlar, satýþlardaki artýþý, Bu da geçen yýla göre bu telefonlarýn satýþýnda yüzde 21'lik bir düþüþ son aylarda çok geliþmiþ olmayan akýllý telefonlarýn fiyatlarýnýn ucuzlamasýna yaþandýðýný gösteriyor. baðlýyor. Gartner'a göre akýllý telefon Frost & Sullivan adlý danýþmanlýk satýþlarýnda en büyük artýþ, Asya, Latin þirketinden Andrew Milroy, Amerika ve Doðu Avrupa'da görüldü. "Samsung, Huawei, ZTI ve LG gibi Uygulamalarý olan ve internete birçok Asyalý üretici ucuz akýllý telefonlar çýkardý." baðlanabilen telefonlar akýllý telefon dedi. Rusya dan ABD ye: 'Nükleer silahlarýný Avrupa dan çek' Rusya Savunma Bakan Yardýmcýsý Anatoli Antonov, ABD'den taktik nükleer silahlarýný nükleer olmayan ülke topraklarýndan çekmesini ve baðlantýlý tüm alt yapýlarý da temizlemesini istedi. Nükleer Silahlarýn Yayýlmasýný Önlenmesi Anlaþmasý'nýn (NPT) birinci ve ikinci maddelerinin ihlal edildiðini savunan Antonov, "Nükleer olmayan topraklarda taktik silahlarýn bulunmasýný anlamýyoruz. NATO ülkelerinin bu silahlarý kontrol sistemi nasýl? Bana göre, NPT ihlal ediliyor " eleþtirisi getirdi. NPT anlaþmasýnýn birinci maddesi nükleer silahlarýn nükleer olmayan ülkelere taþýnmasýný ve burada güvensiz bir þekilde tutulmasýný yasaklýyor. Ýkinci madde ise nükleer olmayan ülkelerin nükleer silahlara sahip olmalarýna izin vermiyor. Antonov, NATO ülkelerini konuyu müzakere etmeyi yanaþmamakla da suçladý. Avrupa'da NATO ülkelerinde bulunan nükleer silahlarýn hýzlý bir þekilde Rusya sýnýrlarýna kaydýrýlabileceði, buna karþýn Rusya'nýn stratejik olmayan silahlarýný ABD'nin yakýnýna taþýmasýnýn imkansýzlýðýna deðinen Antonov, "ABD ve NATO ülkeleri nükleer silahlarý ABD topraklarýna taþýmasý gerekiyor. Ancak bu yeterli deðil. Batý Avrupa ülkelerinde teknolojik ve askeri sanayi alt yapýlarý bulunuyor. Nükleerle ilgili bu altyapýlarýn da yýkýlmasý gerektiðini düþünüyoruz." ifadelerini kullandý. Facebook'u çok kullananlar mutsuz ABD'nin Michigan Üniversitesi tarafýndan yapýlan bir araþtýrmaya göre Facebook üyeliði olan insanlar, üye olmayanlara nazaran daha mutsuz. Facebook'u daha yoðun kullananlarýn hayatlarýndan memnun olmadýklarý kaydedildi. 'Facebook kullanýcýlarý kendilerini belki daha sosyal görebilirler ama daha mutlu olmadýklarý kesin.' tespitinde bulunan projenin sorumlusu sosyal psikolog Ethan Kross, araþtýrmayý iki hafta boyunca 82 yetiþkin insaný takip ederek yaptýklarýný belirtti. Facebook'un aslýnda insanýn özündeki sosyal baðlanma isteði için tükenmeyen bir havuz olduðunu söyleyen Kross, "Facebook'un insanlarýn mutluluðunu artýracaðýna, onlarý daha çok yýprattýðýna þahit olduk." dedi. Bir hafta önce Ýngiliz Birmingham üniversitesinin bir araþtýrmasýnda ise Facebook'a sürekli resim yüklemenin gerçek hayattaki iliþkilerini zedeleyebileceði yönünde bir sonuç ortaya çýkmýþtý.

11 SPOR 11 Çorumspor, bugün çift kale yapacak Bu sezon Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta ilimizi temsil edecek Çorumspor bugün çift kale yapacak. Çift kale çalýþmasý saat 17.00'da 1 nolu sentetik sahada gerçekleþtirilecek. Yeni teknik direktörü Sunay Güneþ'in idaresinde genç kadrosu ile lige girecek olan kýrmýzý siyahlýlar hafta içinde kros çalýþmalarý ile yeni sezon hazýrlýklarýna baþladý. Önceki gün Çorumspor ile anlaþmaya varan teknik direktör Sunay Güneþ takýmý tanýma adýna bugün bir çift kale yapacaklarýný genç futbolcularý gördükten sonra gelecek sezonun yol haritasýný çizmek adýna yönetimle bir toplantý gerçekleþtirerek gerekli takviyeleri yapmak için çalýþma baþlatacaklarý belirtti. YENÝ GELENLER VAR Öte yandan dün yine Yunus Emre Parký'nda yapýlan düz koþu ve açma germelerle çalýþmalara devam edilirken, antrenmana Ýskilip Belediyespor'dan transfer edilen Osman Boran ile birlikte Antalya Serik'in geçtiðimiz sezon 18 gol atan golcüsü Arif Anýl Ýþlek ve Maltepe Baþýbüyükspor'dan orta saha oyuncusu Burak Büyük de katýldý. Bu futbolcularýn da önümüzdeki sezon Çorumspor formasý giyeceði belirtilirken, sürpriz transferlerinde önümüzdeki günlerde yapýlacaðý açýklandý. ADNAN YALÇIN Yetkililerden ilçe stadyumuna tam not Türkiye Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürlüðü yetkilileri sezon öncesi Ýskilip Þehit Mikail Kaya Þehir Stadyumunu inceledi. TFF Samsun Bölge Müdürü Ýbrahim Güven, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Baþkan Yardýmcýsý ve BAL Ligi Bölge Sorumlusu Þener Aydýn, Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü yaptýklarý incelemelerde ilçe stadyumunun son durumu hakkýnda Ýskilip Belediyespor Kulüp Müdürü ve Basýn Sözcüsü Tuncay Mumcu'dan bilgiler aldýlar. Ýskilip stadyumunun son 2 yýl içerisinde standartlarýnýn yükseltildiðine deðinen yetkililer, stadyum için göstermiþ olduklarý titiz çalýþmalarýndan dolayý Belediye Baþkaný Numan Sezer'e ve Ýskilip Belediyespor Kulüp Baþkaný Melih Alpsar'a teþekkür ettiler. Stadyumu inceleme esnasýnda antrenmanda olan Ýskilip Belediyespor'lu futbolcularla da sohbetlerde bulunan yetkililer, ÝskilipBelediyespor'un Bal Liginde iyi bir sezon geçirmesinin kazanýmlarýný hem futbolcularýn hem de Ýskilip'in göreceðini ifade etti. SPOR SERVÝSÝ Murat Ocak Pazarspor'da Hangi malzemeye gerçekten ihtiyacýnýz var Malzemeler yarýþ derecesini ciddi oranda etkiler ve ayný zamanda önemli bir motivasyon kaynaðýdýr. Amacýnýza uygun malzemeler kullanýn ve onlara iyi bakýn. Spor mikrobu bir kez kanýnýza girdi mi dur durak dinlemezsiniz. Bir yandan sürekli daha iyi malzemeler alabilmek için kesenizi zorlarken, teknolojisi eskimiþ malzemelerinizi de atmaya kýyamazsýnýz. Böylece eviniz yavaþ yavaþ bir yedek parça deposu halini almaya baþlar. Patlak lastikler, ipler, toplar, eski diþli takýmlarý, sepetler dolusu yýrtýk taytlar, formalar Anneler veya eþler bu iþten yakýnsalar da spor tutkunuza ve çalýþma azminize engel olmamak için daðýnýklýðýnýza katlanacaklardýr. Sporun her türü eðlenceli olsa da bazý branþlar diðerlerine göre maalesef biraz da masraflýdýr. Ne tür malzemelere ihtiyacýnýz olduðunu da kestiremiyor olabilirsiniz. Makul bir baþlangýç için çok abartýlý paralar harcamaya gerek olmasa da malzeme seçimi kafalarda her zaman bir soru iþaretidir. Çünkü çevrenizdekiler fiyat ve ürün çeþitliliði oldukça geniþ bir yelpazeye yayýlan birçok markadan bahsederler. Günümüzün spor trendlerini görmezden gelemem diyorsanýz iþiniz daha zor. Ama her þeyden önce size uygun malzemelerle iþe baþlamanýz, konforunuzu ve dolayýsýyla derecenizi etkileyecektir. Önce ne tip bir sporcu olacaðýnýza karar vermelisiniz. Þampiyon mu olacaksýnýz, yoksa sadece yaþ grubunu mu kovalayacaksýnýz. Belki de sadece denemek için katýlacaksýnýz. Yarýþmacýlarý basit olarak mücadeleci olanlar ve olmayanlar diye iki gruba ayýrabiliriz. Bunu bir eðlence için mi (ben herþeyden önce keyif almanýzý ve mutlu olmanýzý öneririm) yapýyorsunuz? Yoksa sürekli podyuma çýkýp alkýþý duymak için mi? Bu ayrýmý yapmak çok da kolay deðildir. Çünkü hedeflerinize ulaþtýkça zaten mutlu olacak, bu iþi daha çok sevecek ve hep daha fazlasýný isteyeceksinizdir. Tüm malzeme ilanlarý mücadele hýrsýnýzý körükleyecek albenili fotoðraflar ve sloganlarla satýþa sunulur. Amaç, alým gücünüzü zorlayýp her zaman daha yenisini, dahapahalýsýný satmaktýr. Malzeme alýrken bir öncekine göre performansýnýzda olumlu bir fark yaratacaðýna inandýðýnýz malzemeleri seçmeniz yararýnýza olacaktýr. Tabii ki yeniliðin getireceði motivasyon da önemli bir farktýr. Ayný seviyedeki sporcular içinde kaliteli ve amaca uygun malzemeler ile yarýþan sporcu diðerlerine göre mutlaka avantajlýdýr. Bu yüzden mücadele hýrsý olan sporcular bu iþe diðerlerinden daha fazlapara ayýrmak zorunda kalacaklardýr. Onlara tavsiyem; planlamalarýný iyi yapýp, sýký çalýþmalarý ve hedeflerini en kýsa zamanda tutturup bir an önce sponsor bulmalarýdýr. SPOR SERVÝSÝ Orhangazispor, stopere takviye yaptý Spor Toto 3'üncü Lig ekiplerinden Orhangazispor, transfer çalýþmalarýný sürdürdü. Stoper arayýþýnda olan kýrmýzý lacivertliler, stoper ve ön libero olarak görev yapan Bugsaþspor'dan Yaþar'la anlaþmaya vardý. Yaþar, bugün takýmla birlikte çalýþmaya katýldý ve performansý teknik direktör Cafer Aydýn'ýn yüzünü güldürdü. Kick boks kafilemiz þampiyona için Adýyaman'a gidiyor Türkiye Kick Boks þampiyonasý aðustos tarihlerinde Adýyaman ilinde yapýlacak. Þampiyonada ilimizden 4 Kick Boks hakemi görev yapacak. Türkiye Merkez Hakem Komite Üyesi ve Uluslarasý Hakem Fahrettin Öztemiz, uluslararasý hakem H.ibrahim Bolat, ulusal hakem Sinan Duman, ulusal hakem Rýza Kayar þampiyonada hakem olarak ilimizi temsil edecekler. Ýl temsilciliði tarafýndan yapýlan açýklama milli antrenör Aydýn Fýrat'ýn nezaretinde Full Contak ve Point Fihgtin branþlarýnda katýlacak sporculara ve hakemlere baþarýlar dilendi. SPOR SERVÝSÝ Mavi-Beyazlýlar, tecrübeli sol bek ile anlaþmaya vardý. 2.Lig'deki ekiplerimizden Pazarspor, transferde kadrosuna tecrübeli sol bek Murat Ocak'ý katarak, kadrosunu güçlendirdi. Trabzonspor'un da bir dönem formasýný giyen 31 yaþýndaki tecrübeli oyuncunun birkaç gün içerisinde Pazarspor ile idmanlara çýkmasý bekleniyor. Sportif Direktör Hasan Balta, yeni sezon hazýrlýklarýný sürdürürken, transferde kadrolarýný güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. HEDEF ZÝRVE Balta, 2.Lig'de bu sezon zirve mücadelesi vermeyi amaçladýklarýný ifade ederek, "Bu yönde güçlü bir kadro oluþturmak için yönetim olarak çalýþýyoruz. Pazarspor 2.Lig'de yine zirvenin söz sahibi ekiplerinden biri olacak. Bu yolda kadromuza önemli isimleri katmaya devam edeceðiz. Ýnanýyorum ki taraftarýmýzýn desteðiyle bu sezon ligde hak ettiðimiz noktaya geleceðiz" dedi. SPOR SERVÝSÝ Balçova Belediye'de mesai sürüyor Balçova Belediye Spor, tarihinde ilk mücadele edeceði Spor Toto 3. Lig hazýrlýklarýný Belediye Spor Tesisleri'nde sürdürüyor. Geçtiðimiz yýl elde ettiði þampiyonluk ile Ýzmir'i profesyonel liglerde temsil edecek 8. takým olan Balçova Belediye Spor hazýrlýklara hýzlý baþladý.3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Balçova Belediye Spor kadrosuna dahil ettiði yeni futbolcular ile Ödemiþ'te 10 günlük kamptan sonra Ýzmir'e döndü. Yeni sezon hazýrlýklarýna Balçova'da devam eden Balçova Belediye Spor, günde 2 antrenman yaparak eksikliklerini tespit ediyor. Teknik direktör Vedat Akbuðday yönetiminde sabah ve akþam yapýlan çift antrenmanda futbolcular, kondisyon ve þut çalýþmalarý yaptýktan sonra çift kale maç yapýyor.yeni sezona Ankara'da yapacaklarý Hacettepe Spor maçý ile baþlayacaklarýný ifade eden Akbuðday, "Çok yetenekli gençlerden oluþan bir ekibimiz var. Kamp süresince ve günlük antrenmanlarla bazý ufak tefek eksikliklerimizi gideriyoruz. Sezon baþlamadan kýsa bir kamp daha yapacaðýz. Ancak takýmýmýz þu anda bile zorlu lig maratonuna hazýr" diye konuþtu. SPOR SERVÝSÝ

12 Özkarslý 3 kulüple görüþüyor Çorumspor'un 3. Ligdeki golcü futbolcusu Yasin Özkarslý 3 kulüple görüþme halinde olduðu öðrenildi. Transfer döneminde bir çok takýmla adý anýlan genç futbolcunun 2. Lig ekiplerinden Altýnordu, 3. Lig ekiplerinden Sebatspor ve 1930 Bafraspor ile görüþtüðü önümüzdeki günlerde de bu takýmlardan birisi ile anlaþmasý bekleniliyor. Belediyespor yönetiminden yeni bir ziyaret Kulübe forma reklamý konusunda önceki gün yapýlan görüþmeye Belediyespor adýna Sponsorluk ve Reklam Ýþleri Sorumlusu Hasan Özer Gökmen katýldý. ECE Grup yetkilileri ise bu konunun Mali As Baþkan'ýn iþi olduðunu belirterek görüþmeyi yapmadýlar BELEDÝYE ÝLE ECE GRUP ARASINDA Çorum Belediyespor Yönetimi ile ECE Grup Mali Ýþleri arasýnda yapýlan toplantýda beklenmedik gerginlik yaþandýðý ortaya çýktý.ýki taraf arasýnda gerginliðin sebebinin iseçorum Belediyespor Mali As Baþkaný Mustafa Özbayram'ýn toplantýya katýlmayýp yerine yönetici Hasan Özer Gökmen'in katýlmasý olduðu öðrenildi. Yeni sezon öncesinde güçlü bir takým kurmak adýna destek turlarýnda þehrin önde gelen iþadamlarýna ziyarette bulunurken, bu ziyaretlerden biri de ECE Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz'e yapýlmýþtý. Ziyaretlerle þehrin tüm dinamikleri harekete geçirilmesi amaçlanmýþtý. Ýþadamý Erdem Çenesiz ÖZBAYRAM GERGÝNLÝÐÝ bu ziyarette Belediyespor Yönetim Kurulu'nu aðýrlamýþ ve ziyarette gereken desteði vereceði yönünde olumlu ifadeler kullanmýþtý. Belediyespor Yönetimi, kulübün Sponsorluk ve Reklam Sorumlusu olarak görevlendirilen Hasan Özer Gökmen'in katýldýðý toplantýda Mali As Baþkan'ýn istenmesinin TSO seçimlerinde bu görevi yapan Mustafa Özbayram ile yaþanan çekiþme olduðunu belirterek bunun baþka açýklamasýnýn olmadýðýný belirttiler. Yönetim olarak görev alaný belli isimlerin üzerlerine düþeni yapma gayreti içinde olduklarýný belirten yöneticiler ECE Grup'un bu davranýþýnýn art niyetli bir yaklaþým olduðunun apaçýk ortaya olduðunu ifade ettiler. Ýþadamý Erdem Çenesiz'in bu doðrultuda açýklama yaptýðý iddia edilirken Belediyespor yönetim kanadýndan da iþadamýna karþý büyük tepkiler oldu. Belediyespor Yönetiminin iþadamýnýn bu yönde açýklamalarý karþýsýnda þoka uðradýðý ve bu açýklamalara anlam verilemediði ifade edildi. ERDEM ÇENESÝZ: MALÝ AS BAÞKANIN GELMESÝ GEREKÝR Belediyespor yönetimi ile ECE Grup arasýnda yaþandýðý iddia edilen gerginlik hakkýnda bir açýklama yaptýðý öðrenilen ECE Grup Baþkaný Erdem Çenesiz ise "Ziyarette net ifadelerle firma olarak destek noktasýnda üzerimize düþeni yapacaðýmýzý belirttim. Ayrýca özellikle bu iþle ilgili arkadaþlar bir araya gelir konuyu görüþürler ve ona göre gereken yapýlýr dedim. Bu konu mali bir konu olduðuna göre yönetimde de Mali As Baþkan olarak bir isim bulunuyorsa görüþmeye bu ismin gelmesi gerekir. Baþka bir yöneticinin gönderilmesini doðru bulmadýðýmýz için görüþme sona erdi. Ziyaret sýrasýnda söylediðim gibi, Belediyespor'a sahip çýkmak destek vermek tabiki isteriz ancak bunu kurumlarýn yapýsýna ve iþleyiþine uygun olmasý gerekiyor. Kulüp yönetiminin ilgili ismi gelmesi halinde firma olarak gereken desteði vereceðimizden kimsenin kuþkusu olmasýn" dedi. Ýþadamý Çenesiz kullandýðý ifadelerde iki taraf arasýnda bu toplantýnýn baþlamadan sona erdiðini ve toplantýya Belediyespor yönetiminden Mali As Baþkan görevini yürüten Mustafa Özbayram'ýn gelmediðini ve bu yüzden toplantýnýn gerçekleþemediðini doðruladý. ADNAN YALÇIN Çorum Belediyespor Yönetimi, iþadamlarýný ziyaretlerini sürdürüyor. Bir süredir destek ziyaretlerini devam ettiren ve bu baðlamda iþadamlarýna ziyaretlerde bulunarak teþekkür eden ve Çorum Belediyespor formasý hediye eden kýrmýzý siyahlý yönetim dünde iþadamý Ramazan Mutlu ve Sinan Akçay'ý ziyaret etti. ZiyareteBelediyespor Baþkaný Zeki Gül, TSO Baþkaný Çetin Bþaranhýncal yöneticilerden Mustafa Özbayram,Mustafa Ercan,Hasan Özer Gökmen,Fahri Yandýk ve iþadamý eski Çorumspor yöneticisi Ömer Altýkardeþ yer aldý. Ýþadamlarýna forma hediye eden Belediyespor Baþkaný Zeki Gül iþadamlarý Ramazan Mutlu ve Sinan Akçay'a Belediyespor'a desteklerinden dolayý teþekkür ederek kulüp formasý hediye etti. SPOR SERVÝSÝ Sefa'ya 3 hafta fizik tedavi Belediyespor bugün Çankýrýsporla karþýlaþýyor Yeni sezon hazýrlýklarýný Düzce Topuk Yaylasý'nda devam ettiren Çorum Belediyespor kamptaki üçüncü hazýrlýk maçýný Çankýrýspor ile bugün saat 17.00'de oynayacak. Teknik Direktör Halit Kýlýç yönetiminde süren kamp dönemi hazýrlýk maçlarý ile devam ederken teknik ekibin hazýrlýk maçlarýndayeni sezondaki uygulanacak oyun sistemini takýma yerleþtirmeye gayret ettiði öðrenildi. Çorum Belediyespor kamptaki ilk hazýrlýk maçýnda Spor Toto 2. Lig ekibi Güngören Belediyespor'a 1-0 maðlup olurken, ikinci hazýrlýk maçýnda BAL takýmý BeyköyBelediyespor'u 4-2 yendi. Üçüncü hazýrlýk maçýný bugün Çankýrýspor ile oynayacak Belediyespor'da yeni transferler kaleci Çaðrý Can Tanrýbilir ile Trabzonspor patentli Kývanç Salihoðlu'nunda hazýrlýk maçlarýnda oynamalarý bekleniliyor BELEDÝYESPOR YARINDA MAÇ YAPACAK Hazýrlýk maçlarýna hafta sonu da devam edecek olan kýrmýzý siyahlýlar bugün Çankýrý Belediyespor ile yarýn ise Alanyaspor ile karþý karþýya gelecek. Çorum Belediyespor, 20 Aðustos günü Göztepe ile de hazýrlýk maçý oynadýktan sonra Fenerbahçe Topuk Yaylasý'nda gerçekleþtirdiði kampý noktalayacak ADNAN YALÇIN Eski Çorumsporlu futbolcu Sefa Akýn Baþýbüyük 3 haftadýr antrenmanlara çýkamýyor. Sefa Akýn Baþýbüyük'ün belindeki aðrýlar nedeniyle Çorum'da bulunduðu yeniden kiralýk olarak formasýný giymesi beklenen Giresunspor ile hazýrlýklara katýlamadýðý öðrenildi. U19 Milli Takýmýyla birçok uluslararasý turnuvalarda milli formayý da giyen Sefa'nýn Trabzonspor'la sözleþmesi devam ediyor. Genç futbolcu geçtiðimiz gün eski takýmý Çorumspor'un antrenmanýný izleyerek eski takým arkadaþlarýyla kýsa bir sohbet etti. Çorum'da 3 hafta fizik tedavi uygulayacak olan Sefa Akýn Baþýbüyük daha sonra Trabzon'un yolunu tutacak. SPOR SERVÝSÝ Metehan'da son dakika geliþmesi genç futbolcu Elazýð Belediyespor'a imza atacak. Metehan, Elazýð Belediyespor yolunda Çorumspor'un baþarýlý stoperi Metehan Fýrat 3. Lig ekiplerinden Elazýð Belediyespor ile anlaþmak üzere. Kýrmýzý siyahlýlarýn savunmasýnda sert ve gözü pek futbolu ile dikkatleri çeken genç futbolcu için Yozgatspor'da bir ön araþtýrma yapmýþ ancak Metehan ise geçtiðimiz sezon Çorum Belediyespor'un grubunda yer alan Elazýð Belediyespor ile ön görüþmede prensip anlaþmasýna vardýðý öðrenildi. Futbolcunun Çorumspor'dan bonservisini alarak hallederek Elazýð'a gideceði öðrenilirken, kýrmýzý siyahlý kulübün genç futbolcuya bonservisinde yardýmcý olmasý bekleniliyor.adnan YALÇIN HARUN DÖNEBÝLÝR! Çorum Belediyespor kampýna katýlmasýyla ayrýlmasý bir olan stoper Harun Ufuk Söylemez'in yeniden Beldiyespor kampýna dönebileceði öðrenildi. Futbolcunun kiralýk olarak anlaþmaya varmak istemesi Belediyespor yönetimi ise futbolcuyu bonservisi ile almak istediði ifade edilirken deneyimli futbolcunun bu sorunu halletmek üzere kamptan ayrýldýðý ve bonservis sorununu hallederek yeniden görüþüleceði açýklandýn Öte yandan futbolcunun bazý kulüplerden de teklifler aldýðý ve bu kulüpler ile görüþme yapmak üzere kampý terk ettiði bilgisine ulaþýlýrken futbolcunun BeldiyeBingölspor ile anlaþmaya vardýðý gelen haberler arasýnda yer aldý. ADNAN YALÇIN

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı