AK Parti Kadýn Kollarý engellilerin gönüllerine tercüman oldu Çorum Mutfaðýnda Güzelleme iddialý ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket (Ç.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AK Parti Kadýn Kollarý engellilerin gönüllerine tercüman oldu Çorum Mutfaðýnda Güzelleme iddialý ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 (Ç."

Transkript

1 AK Parti Kadýn Kollarý engellilerin gönüllerine tercüman oldu Çorum Mutfaðýnda Güzelleme iddialý Engelsiz bir dünya istiyorlar AK Parti Kadýn Kollarý tarafýndan düzenlenen Engelsiz Bir Dünyada Yaþamak adlý program, engelli gençlerin ve ailelerinin gönüllerine tercümanlýk yaptý. Gelin kýyafetleri ile sahnede dünyanýn en mutlu insaný portresini canlandýran Zübeyde Haným Uygulama Okulu öðrencileri, melekler gibi çýktýklarý sahnede, aileleri baþta olmak üzere salonda yer alan tüm davetlileri duygu fýrtýnasýna boðdu. * HABERÝ 12 DE ÝSKENDER LAHMACUN n Günlük Siyasi Gazete Jeoloji Mühendisi Tel: Fax: Cep: Mobil: Kubbeli Cad. No: 2/2 ÇORUM KUM ELEME YIKAMA TESÝSÝ - KÝREÇLÝ HAZIR ÖRGÜ ve SIVA KUMLARI - TAÞKIRMA MICIR TESÝSÝ - HAFRÝYAT ÝNÞAAT TAAHHÜT ÝÞLERÝ Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Mrk. Kat: 1 No: 23 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:3866) Namýk Çuha * Madencilik * Mühendislik * Su sondajý * Temel Sondajý * Zemin Etütleri * Yeraltý suyu araþtýrmasý Belediye den hafif raylý sistem araþtýrmasý Akkent e tramvay hattý düþünülüyor Çorum þehir merkezi ile Akkent Mahallesi arasýnda tramvay hattý kurulmasý düþünülüyor. Ulaþým alanýnda þehir trafiðini rahatlatacak çözümler arayan Çorum Belediyesi, hafif raylý sistemler konusunda araþtýrma baþlattý. Üretime en büyük katma deðer mühendislikten 2012 böyle geçti HAKÝMÝYET bu yýl da arþiv geleneðini bozmayarak, 2012 yýlýnýn önemli olaylarýný derledi yýlýnýn önemli Siyaset, Ekonomi ve Çalýþma Hayatý, Kültür ve Sanat ile Toplumsal Olaylarý na iliþkin haberleri dizi halinde Hakimiyet süzgecinden bugünden itibaren 15. sayfamýzda bulabilirsiniz. * SAYFA 9 DA Teþvik yasasý uzatýlmalý Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, 5084 Sayýlý Kanunla getirilen ve yýl sonunda sona ermesi beklenen istihdama büyük oranda katký sunan Teþvik Yasasý'nýn da uzatýlmasý gerektiðini ifade etti. * HABERÝ 4 DE Diyanet Sen Ýl Divan Toplantýsý yapýldý. Diyanet Sen Ýl Divan Toplantýsý yapýldý Muhtar köy imamlarýnýn amiri gibi davranamaz Diyanet Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, sendikasýnýn geniþletilmiþ Ýl Divan Toplantýsý'nda köylerde görev yapan din görevlilerinin önemli bir sorununa deðinerek, "Muhtarlar, köylerde görev yapan din görevlilerinin amiri deðildir ve amir gibi davranamaz. Hiç bir din görevlisi, muhtarýn memuru deðildir." dedi. * HABERÝ 17 DE Kýþ lastiði zorunluluðu iki yýl daha ertelendi Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli, araç lastiklerinin kýþ lastiði olmasý zorunluluðunun 1 Aralýk 2014 tarihine kadar ertelendiðini bildirdi. * HABERÝ 4 DE Kabri yýllar sonra açýldý Ebussuud Efendi'nin dedesi Mustafa Kuþçu'nun (Ýmadi) yýllarca depo olarak kullanýlan mezarý, halktan gelen yoðun istek üzerine tamir edilerek, ziyarete açýldý. * HABERÝ 8 DE Yalçýn Kýlýç TYÇP ye 15 milyon ödeme AK Parti iktidarý döneminde ÝÞKUR un sadece iþ ve iþçi bulma kurumu hizmetlerini yürüten bir kurum olmaktan çýktýðýný ifade eden AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, ÝÞKUR un istihdam politikalarý uygulayan, iþsizlik sigortasýný ödeyen, mesleki eðitimler ve giriþimcilik eðitimleri verilmesi için programlar üreten, AB projeleri hazýrlayan, Toplum Yararýna Çalýþma Programýný finanse eden güçlü bir yapýya kavuþtuðunu kaydetti. * HABERÝ 9 DA Türkiye Teknik Elemanlar Vakfý (TÜTEV) Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen Mühendisler Günü kutlama programý dün gerçekleþti. Programda konuþan Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul, Üretime en büyük katma deðeri mühendislik mesleði saðlýyor dedi. * HABERÝ 16 DA Gazi Cad. No: 13/B ÇORUM Tüm hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný en içten dileklerimizle kutlarýz. Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. ÇUHA Alo Paket Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:3867) 31 ARALIK 2012 PAZARTESÝ Tüm hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný en içten dileklerimizle kutlarýz. (Ç.HAK:514) Metro Kültür Yayýnlarý nýn son kitabý olan Çorum Mutfaðýna Güzelleme kitabý, En Ýyi Yerel Mutfak Kitabý Sahrap Soysal kategorisinde Türkiye birincisi olduðunu hatýrlatarak, Gourmand kitap yarýþmasýnda ülkemizi temsil edeceðini belirtti. Ýþte Soysal ýn deðerlendirme yazýsý... * SAYFA 6 DA Salim Uslu * HABERÝ 11 DE Anne ve evladýný kaza ayýrdý Osmancýk ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýkan otomobilin uçuruma yuvarlanmasý Kaza 1 kiþi hayatýný kaybederken, 2 kiþi de yaralandý. sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybederken, 2 kiþi de yaralandý. Kaza anne ve evladýný ayýrdý. * HABERÝ 8 DE Babasýný öldürdü, istekleri hakimi güldürdü Çorum un Bayat Ýlçesi nde babasý 71 yaþýndaki Osman A. yý 5 yerinden býçaklayarak öldürdüðü iddiasýyla yargýlanan þizofren hastasý, 31 yaþýndaki Ý.A. nýn yargýlandýðý davadaki istekleri mahkeme heyetini güldürdü. * HABERÝ 8 DE

2 2 PAZARTESÝ 31 ARALIK 2012 Kýþlanýn üniversiteye devri olmadý AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Hakimiyet'i ziyaret etti. Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar'ýn da bulunduðu ziyarette yerel ve genel gündemle ilgili deðerlendirmelerde bulunan Yýldýrým, "Kuzey kampüsünde sorun yok. Güney kampüsünde aksaklýklara raðmen çalýþmalar devam ediyor." dedi. Yýldýrým'ýn söyledikleri malum bilgiler olduðundan, güney kampüsüne dahil edilmek için bir süre önce Baþbakan la görüþme saðlanabilirse... AK Parti Çorum Miletvekilleri, bir fýrsatýný bulup Askeri Kýþla nýn üniversite kampüsüne devri hususunda yaþanan sorunu Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan a aktaracak. Sabri Baþköy. Salim Uslu Cahit Baðcý Murat Yýldýrým Muzaffer Külcü Reha Metin Alkan ön çalýþma baþlatýlan Akýncý Kýþlasý'nda yeni geliþmeler olduðu duyumunu aktardým. Yýldýrým, söylenenlerin hepsinin doðru olduðunu belirtip teyit etti. Yeni geliþmeler ise þöyle; Ankara Yolu üzerinde Asfalt Þantiyesi'nin bulunduðu alan belediye tarafýndan Hitit Üniversitesi kampüsü olarak iþaretlendi, güney kampüsü olarak isimlendirildi. Kampü- sün geniþleme alaný olarak gösterilen Akýncý Kýþlasý'nýn askerden devralýnmasý için valilik ve üniversitesi tarafýndan lojistik komutanlýðý ve jandarma genel komutanlýðý ile ran- devulu görüþmeler yapýldý. Görüþmeler öncesinde kýþlanýn taþýnabileceði 4 ayrý alternatif alan tespit edildi. Ancak askeri yetkilerle yapýlan görüþmede, çeþitli gerekçelerle kýþlanýn üniversiteye devrinin uygun olmadýðý görüþü çýktý. Geliþmeler üzerine iktidar partisi milletvekillerinin uygun bir zamanda fýrsatýný bulup Baþbakan Recep Tay- yip Erdoðan'a mevzuyu aktarmasý bekleniyor. Bu arada güney kampüsünde sürecin beklenenden çok daha fazla uzamasý nedeniyle yeni bir imar planý hazýrlanmasý gündemde. ATM'ler önünde geçici düzenleme 8önündeki ATM'lerin bulunduðu Kampüs çalýþmasý bitince alanda düzenleme baþlatýldý. Çorum Valiliði'nin sorumluluk vatandaþ da rahatlayacak alanýnda bulunan hizmet binasýnýn E rzurum Dede civarýnda arsalarý bulunan bir okurumuz yaþadýðý imar sorunu ile ilgili bilgi notu göndermiþ. Çorum'un farklý yerlerinde de benzer sorunlarýn yaþandýðýný hatýrlatýp mevzuyu gündeme getirmemizi istemiþ. Ýþte okur notu; "Erzurum Dede de imar planý iptal edilen arsalar var. Arsalara bina yapamýyoruz, çünkü Belediye izin vermiyor, böyle bir durumda satýþ da yapamýyoruz, fakat vergilerini ödüyoruz. Çorum'un farklý yerlerinde de benzer sorunlar varmýþ. Bu konuyu gündeme getirirseniz seviniriz." Vatandaþýn problemini imardan sorumlu Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir e sordum. Zahir'in anlattýðýna göre, Erzurum Dede civarýnda üniversite kampüs alaný ile ilgili çalýþmalarýn devam etmesi nedeniyle çap verilemiyor. Genel olarak imar planý çalýþmasý olan alanlarda bahse konu çalýþmalarýn tamamlanmasý beklenir. katlý Valilik Hizmet Binasý'nýn önünde çevre düzenlemesini Çorum Belediyesi üstlendi. Çorumlu, ATM'lerin bulunduðu alanda bilhassa yaðýþlý havalarda uzun süredir çamur çiðneme- ye devam ediyordu. Öðrendiðime göre, Çorum Belediyesi'nin yatýrým programýna aldýðý Valilik Hizmet Binasý bahçesinin projesi tamamlandý, keþfi hazýr. Muhtemelen 2013 yýlý Þubat ayýnda ihale edilecek. Ýhale edilene kadar da vatandaþýn ayaðýnýn çamurdan kurtarýlmasý için belediye iþ makineleri bahse konu alanda geçici bir düzenleme yapýyor. Çorum Valiliði'nin sorumluluk alanýnda bulunan hizmet binasýnýn önünde çevre düzenlemesini Çorum Belediyesi üstlendi. Amaç, vatandaþýn ATM ler önünde ayaðýnýn çamurdan kurtulmasý... Yeni Yýla Özel %50 indirim (Ç.HAK:3738) (Ç.HAK:3660) Seçil Giyim Çorum Maðazasý Adres: Yeniyol Mah. Sel Sok. No: 26/B Tel:

3 (Ç.HAK:3809) PAZARTESÝ 31 ARALIK

4 4 PAZARTESÝ 31 ARALIK 2012 Teþvik yasasý uzatýlmalý Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, acýsýyla tatlýsýyla bir yýlýn daha geri býrakýldýðýný belirterek, Çorumlu esnaf ve sanatkarlar olarak 2013 yýlýna umutla girdiklerini söyledi yýlýnda esnaf ve sanatkarýn teþvik edildiði taktirde ekonomik büyümenin daha da hýz kazacaðýný kaydeden Kýlýç, küçük esnaf ve sanatkarý bitirme noktasýna getiren AVM'lerin þehir dýþýna bir an önce çýkmasý için TBMM'de bekleyen Perakende Yasasý'nýn bir an önce çýkarýlmasý gerektiðini dile getirdi. Her mahalleye 4-5 adet büyük market açýldýðýna da dikkat çeken Kýlýç, esnafýn korunmasý açýsýndan þehir içerisinde faaliyet gösteren büyük marketlere de sayýsal kýsýtlama getirilmesini istedi. "2013 yýlýndan esnaf ve sanatkarlar olarak beklentilerimiz oldukça fazladýr. Devlet esnaf ve sanatkarýn koruyucusu ve destekleyicisi olmalýdýr" diyen Yalçýn Kýlýç, 5084 Sayýlý Kanunla getirilen ve yýl sonunda sona ermesi beklenen istihdama büyük oranda katký sunan Teþvik Yasasý'nýn da uzatýlmasý gerektiðini ifade etti. alkýnma Bakaný KCevdet Yýlmaz, ''31 Aralýk 2012 tarihi itibarýyla sona erecek olan 5084 sayýlý Teþvik Yasasý uzatýlmayacak'' dedi. Çeþitli incelemelerde bulunmak üzere Muþ'a giden Bakan Yýlmaz, teþvikle ilgili açýklamada bulundu. Yeni teþvik sisteminin bölgesel ve sektörel ayaðý bulunduðunu dile getiren Yýlmaz, ''Ayrýca genel teþvik sistemi var. Bunlarýn Yalçýn Kýlýç Ýstihdam ve yatýrým teþvikleri konusunda büyük firmalara saðlanan olanaklarýn küçük esnafa da saðlanmasý gerektiðinin altýný çizen Kýlýç, teþviklerin faaliyetlerini zor ve meþakkatli koþullarda sürdüren esnafýn yüzünü güldüreceði gibi üretim zenginliðine ve istihdama da katký saðlayacaðýný söyledi. Geçtiðimiz yýllarda küçük esnafa can suyu olan KOSGEB kredilerinin 2013 yýlýnda da esnaf ve sanatkarlarýn hizmetine sunulmasý gerektiðine dikkat çeken Baþkan Kýlýç, "Toplumun belkemiðini oluþturan esnaf ve sanatkar kesiminin desteklendiði sürece ülkenin refah seviyesinin artmasýna yadsýnamayacak bir katkýsý olacaðý aþikardýr" diye konuþtu. Son olarak 2013 yýlýnýn ülkemize, tüm insanlýða, esnaf ve sanatkarlarýmýza saðlýk, baþarý, mutluluk, huzur ve barýþ getirmesi temennisinde bulunan Kýlýç, ayrýca esnafýn rekabet gücünü ve iþ kalitesini artýracaðýna inandýklarý, þeffaf ve toplum menfaatine hizmet etmeyi hedef olarak seçen Ahi Evran Sanayi Þehri Kooperatifi'nin öncülüðünde yapýlmasý planlanan Sanayi Þehri'nin 2013 yýlýnda temellerini atmayý hedeflediklerini sözlerine ekledi. Teþvik Yasasý uzatýlmayacak hepsini son teþvik sisteminde bütünleþtirmiþ durumdayýz. Yeni yapýlacak olan Cevdet Yýlmaz orum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odasý Baþka- Mehmet Gayretli, araç lastiklerinin kýþ lastiði olmasý zorunlu- Çný luðunun 1 Aralýk 2014 tarihine kadar ertelendiðini bildirdi. Oda Baþkaný Gayretli, yaptýðý açýklamada, federasyonlarý TÞOF'un yoðun giriþimleri sonucu Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'nca baþlatýlan 'kýþ lastiði' uygulamasýnýn 1 yýl ertelendiðini ifade ederek, "Federasyonumuzca Bakanlýk nezdinde yaptýðýmýz giriþimler ve görüþmeler sonucu makul bir geçiþ dönemi tanýmadan, piyasada kýþ lastiði stoku bulunup bulunmadýðý araþtýrýlmadan, üretici firmalarca kýþ lastiklerinin kýsa süre içinde üretilip üretilmeyeceði sorulmadan, nakliyeci esnafýnýn maliyeti çok yüksek olan çok sayýda kýþ lastiði alma imkaný olup olmadýðý düþünülmeden baþlatýlan bu uygulamanýn baþarýya ulaþamayacaðý, lastik kara borsasý oluþacaðý, Avrupa ülkelerinin çoðunda da bu uygulamanýn olmadýðý, dolayýsýyla kýþ lastiði uygulamasýnýn ertelenmesi talebinde bulunulmuþtur" dedi. Gayretli, Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'nýn talepleri doðrultusunda 10 Aralýk 2012 tarihinde yayýmladýðý genelge ile yarý römork, ve römorklarýnýn frenleme tertibatý bulunan dingilleri üzerindeki tüm lastiklerin kýþ lastiði olmasý þartýný 1 Aralýk 2014 tarihine kadar ertelendiðini sözlerine ekledi. D4 Yetki Belgesi alýmý için süre uzatýlmalý yatýrýmlarýmýz artýk yeni teþvik sistemimizden istifade edecek sayýlý teþvik sistemimiz uygulandý. O kapsamda yatýrým yapanlar uzun bir süre bundan faydalandý. Hatta normal süresi bitince hükümetimiz tarafýndan uzatýldý. Artýk yeni teþvik sistemimiz uygulamada olduðu için iki teþvik sistemi olmaz. Biz yeni teþvik sistemimiz ile devam edeceðiz.'' dedi. Kýþ lastiði zorunluluðu iki yýl daha ertelendi Mehmet Gayretli Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli ayrýca, 100 kilometreye kadar yolcu taþýmacýlýðý yapan araç sahiplerinin bu güne kadar D4 Yetki Belgesi almayanlara, bu tarihten sonra yüzde 75 indirim uygulanmayacaðýný dile getirdi. Karayollarý Ulaþtýrma Bölge Müdürlüðü'nden alýnan yetki belgelerinin þuan itibariyle yüzde 75 indirime tabi olduðunu ancak 31 Aralýk'tan itibaren bu indirimin geçerli olmayacaðýný belirten Gayretli, D4 yetki belgesine talep yoðunluðundan dolayý bu sürenin uzatýlmasýný istedi. Konuyu Ýl Trafik Komisyonu toplantýsýnda gündeme defalarca taþýdýklarýný ancak komisyonun süre uzatýmýyla ilgili herhangi bir yetkisinin bulunmadýðýný kaydeden Mehmet Gayretli, "Konuyla ilgili federasyonumuza gerekli müracaatlarý yaptýk. Artýk þoför esnafýmýzýn maðdur olmamasý için sürenin uzatýlmasýný bekliyoruz" diye konuþtu. (Ç.HAK:3790) Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Turgay Happani ile Halk Bankasý Müdürü Cemal Kaçay, ÇESOB'u ziyaret etti. Happani ve Kaçay dan nezaket ziyareti amu Hastaneleri KBirliði Genel Sekreteri Turgay Happani ile Halk Bankasý Müdürü Cemal Kaçay, ÇESOB'u ziyaret ederek, Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç ile bir süre görüþtüler. Ziyarette acýsýyla tatlýsýyla bir yýlý daha geride býraktýðýmýzý belirten Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Turgay Happani ile Halk Bankasý Müdürü Cemal Kaçay, 2013 yýlýndan beklentilerinin büyük olduðunu ifade ederek, 2013 yýlýnýn Çorum esnaf ve sanatkarýna da bol kazanç ve bereket getirmesi temennisinde bulundular. Esnaf ve sanatkarýn içinde bulunduðu son durum hakkýnda da bilgi alan Happani ve Kaçay, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç nezdinde tüm Çorumlu esnaf ve sanatkarlarýn yeni yýlýný kutladýlar. Ziyaretten ÇORUM ÞAHÝN OTOMOTÝV CITROEN YETKÝLÝ SATICISI ve SERVÝSÝ Ziyarette iþadamý Timur Cevher, Memur Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi de hazýr bulundu. duyduðu memnuniyeti dile getiren Yalçýn Kýlýç ise, Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Turgay Happani ile Halk Bankasý Müdürü Cemal Kaçay'a esnaf ve sanatkarý unutmayarak gerçekleþtirdikleri nezaket ziyaretinden dolayý da ayrýca teþekkür etti. Ziyarette AK Parti'den Milletvekili aday adayý olan iþadamý Timur Cevher, Memur Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi de hazýr bulundu. Mekke nin Fethi programý bugün A nadolu Gençlik Derneði tarafýndan düzenlenen Mekke nin Fethi programý bugün saat da Afra Kültür Merkezi nde gerçekleþtirilecek. Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Harun Kaplan ýn verdiði bilgiye göre, program Kur an-ý Kerim tilaveti ile baþlayacak. Programda Eðitimci-Yazar Harun Macit in konuþmasýný takiben Fatih Budak tan ezgi, Abdulkerim Tiryaki den þiir dinletisi ve sinevizyon var. Ankara Yolu 1. Km. No: 154 ÇORUM Tel: Hayrettin Karaman Esed'i af mý edelim? Suriyeli bir ilim ve fikir adamýyla yapýlan bir röportajý dinleme fýrsatý buldum. Bu zatýn tezi þudur: Suriye'de ve baþka yerlerde zulme uðrayan Müslümanlar zulüm kimden gelirse gelsin, boyutu ne olursa olsun sabretmeli, asla silaha sarýlmamalýdýrlar. Kýsas (kasten ve haksýz yere adam öldüreni idam etmek) dahil hiçbir kimseye ölüm cezasý verilmemelidir. Ýnsanlar silah yoluyla ikna edilemezler, sabýr ve tahammül yoluyla ikna edilebilirler, gönülleri kazanýlabilir. Bütün bunlarýn Kur'an'a ve Sünnet'e dayandýðýný iddia eden konuþmacý, Hz. Adem'in oðullarýndan birinin diðerini haksýz yere öldürmek istediðinde maðdurun buna mukabele etmediðini, Peygamberimiz'in (s.a.) Mekke döneminde þiddete baþvurmadýðýný, kýsas konusunda Kur'an'da affýn öncelendiðini delil getiriyor. Ýnsanlarýn af, öðüt, iyi muamele, yardým yoluyla gönüllerinin daha iyi kazanýlabileceði, zorla imanýn ve ibadetin olmayacaðý, þiddetin þiddeti çekeceði genel olarak doðru olsa da bu delillerin genel olarak Arap Baharý ve özel olarak da Suriye olaylarý üzerine gönderilmesi -bana göre- kesin olarak yanlýþ, hatta saptýrmadýr. Delil ile medlul arasýnda uzaktan yakýndan bir alaka yoktur. Kýsas hakkýnda affýn öncelenmesi ancak tek gözünüzü kapatarak ayetlere bakarsanýz söyleyebileceðiniz bir söz olur. Ýlgili ayetlerde (Bakara: 2/ ) kýsasýn bir hak olarak verildiði, affýn bir rahmet olduðu, ancak "kýsasta bizim için hayat olduðu" ifade buyuruluyor. Kýsasta hayat varsa af nasýl öncelenmiþ oluyor. Hz. Adem'in oðullarýndan birinin zalim kardeþine el kaldýrmamasý nasýl oluyor da bütün zulümlere karþý sabretmenin Sünnet'e uygun olduðuna delil kýlýnýyor? Habil el kaldýrmadý diye dünyada sulh ve kardeþlik mi hakim oldu? Zalimler yola mý geldiler? Peygamberimiz (s.a.) Medine'ye göçüp yeterince güçlendikten sonra düþmanlarla savaþmadý mý? Antlaþmaya hiyanet eden Yahudileri cezalandýrmadý mý? Ashab'dan suç iþleyenlere gerekli cezalarý vermedi mi? Hz. Ebu Bekir isyancýlara, dini pazarlýk konusu yapanlara savaþ açmadý mý?... Bedîüzzeman Hamîdiye Alayý'nda bizzat at binip kýlýç kuþanarak savaþmadý mý? Hucurat suresinde Allah Teâlâ þöyle buyurmuyor mu? "Eðer müminlerden iki grup birbiriyle kavgaya tutuþursa hemen aralarýný düzeltin; ikisinden biri diðerinin hakkýna tecavüz etmiþ olursa -Allah'ýn emrine geri dönünceye kadar haksýzlýða sapanlara karþý savaþýn; dönerlerse aralarýndaki anlaþmazlýðý adaletle çözüme baðlayýn ve herkese hakkýný verin. Allah hakký yerine getirenleri sever" (49/9). Peki niçin "hakkýna tecavüz etmiþ olursa da affedin" demiyor? Suriye olaylarý baþlamadan önce oradaki Müslümanlar silahsýz olarak sokaða çýkýp hak ve adalet istediler. Bunlara silahla mukabele edildi. Türkiye defalarca "kardeþlerin arasýný düzeltmek için" teþebbüste bulundu, Esed güçleri hak vermeye ve zulümden vazgeçmeye yanaþmadý. Kur'an'a ve Sünnet'e göre bütün müminlerin Esed'e karþý mücadele etmeleri gerekiyordu; ne yazýk ki, bölündüler, zulmün tarafýný tutanlar oldu. Dinlediðim konuþma da zalimin ekmeðine yað sürüyor; üzüldüm. KAÇIRILMAYACAK FIRSAT!.. 31 Aralýk SON!.. Nemo Combi X Bu fiyatlara trafik sigortasý dahil deðildir. CREATIVE TECHNOLOGIE

5 YENÝ YILINIZI KUTLARIZ... YENÝ YILINIZI KUTLARIZ... Adres: Çepni Mah. Hýdýrlýk Cad. No: 63/D ÇORUM Tel: Fax: SATIÞ MAÐAZASI PAZARTESÝ 31 ARALIK Adres: Gülabibey Mah. 4. Hamidiye Sokak No: 14 ÇORUM Tel: Fax: MONTAJ-TEKNÝK SERVÝS YEDEK PARÇA Tüm hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. Yeni Yýlýnýzý kutlar, barýþ, huzur, saðlýk ve esenlikler dileriz. ÞENÖZ PARKE (Ç.HAK:3813) (Ç.HAK:3812) Þamlýoðlu Toyota Plaza Ankara Yolu 5. Km. ÇORUM TEL: pbx 15 Hat Faks: Çorum Ýli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði (Ç.HAK:2709) LEBLEBÝ & KURUYEMÝÞ Damak Tadýnýzý Keþfedin (Ç.HAK:3814) Yönetim Kurulu adýna Baþkan Hüseyin Cinbek Ankara Yolu 1. Km. Erzurum Dede Sk. No: 10 Tel: Gsm: Yeni Yýlýnýzý kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Deðerli hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlarýz. Tel&Fax: Tel: Ýskilip Yolu 1. Km. Hayvan Pazarý Yaný - ÇORUM Mahmut Þenöz ve Oðullarý Vakýfbank Arkasý Yunus Emre Ýþ Merkezi No: 25 Tel: Gsm: Merkez: Taþhan Cad. No: 7 ÇORUM Tel: Fax: Fabrika: Çepni Mah. Ýskilip 18. Sk. No: 12 Tel: (Ç.HAK:3815) (Ç.HAK:3811) Çorumlu hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz.

6 6 PAZARTESÝ 31 ARALIK 2012 Vali Baþköy, Hayat Þýrýnga, cerrahi eldiven ve oluklu mukavva üretim tesislerinde incelemelerde bulundu Hayat a yeni yatýrým çaðrýsý ali Sabri Baþköy VHayat Gurubu adý altýnda faaliyetlerini sürdüren Hayat Þýrýnga, cerrahi eldiven ve oluklu mukavva üretim tesislerinde incelemelerde bulundu. Yapýlan açýklamay göre, Türkiye de hipodermik iðne üreten tek firma olan, yýllýk 400 milyon adet þýrýnga üretim kapasiteli ve ülkemizin þýrýnga ihtiyacýný tek baþýna karþýlayabilecek potansiyele sahip olan, Hayat Týbbi Aletler ve Oluklu Mukavva Sanayi ve Ticaret A.Þ. yi ziyaret eden Vali Baþköy, bir dizi incelemelerde bulunarak Fabrika Müdürü Fatih Zihar dan detaylý bilgi aldý. Fabrika Müdürü Fatih Zihar a, Çorum ekonomisine katkýlarýndan dolayý teþekkür eden Vali Baþköy, yeni yatýrýmlar beklediklerini ifade ederek, baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný diledi. Fabrika Müdürü Fatih Zihar, üretimle ilgili bilgi verdi. Vali Baþköy, yeni yatýrýmlar beklediklerini ifade etti. Çorum Mutfaðýnda Güzelleme iddialý M etro Kültür Yayýnlarý nýn son kitabý olan Çorum Mutfaðýna Güzelleme kitabý, En Ýyi Yerel Mutfak Kitabý kategorisinde Türkiye birincisi olduðunu hatýrlatarak, Gourmand kitap yarýþmasýnda ülkemizi temsil edeceðini belirtti. Ýþte Soysal ýn deðerlendirme yazýsý... Veterinerler sorun aktardý orum Veteriner Hekimler ÇOdasý Yönetim Kurulu, Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret etti. Ziyarette Çorum da resmi kurumlarda çalýþan, serbest klinisyen olarak faaliyet gösteren, yem fabrikalarý ve çiftliklerde çalýþan veteriner hakkýnda bilgiler verildi. Özellikle klinisyen olarak çalýþan veteriner hekimlerin sorunlarý hakkýnda bilgi alýþ veriþinde bulunuldu. Ayrýca, Vali Baþköy e Çorum un hayvancýlýðý ve sorunlarý konusunda kýsa bilgiler de verildi. Çorum Mutfaðýna Güzelleme kitabý, En Ýyi Yerel Mutfak Kitabý kategorisinde yarýþacak. Gourmand yemek kitaplarý yarýþmasý Sahrap SOYSAL Gourmand, yaklaþýk 150 ülkeden binlerce kitabýn yarýþtýðý çok prestijli bir yarýþma. Bu yýlki yarýþmaya, Türkiye den de pek çok kitap katýldý. Birinciler, 23 Þubat ta açýklanacak. Metro Kültür Yayýnlarý nýn son kitabý olan Çorum Sahrap Soysal Mutfaðýna Güzelleme kitabý, En Ýyi Yerel Mutfak Kitabý kategorisinde Türkiye birincisi oldu ve 1996 yýllarýnda ilk kez Frankfurt Kitap Fuarý nda yemek ve içki kitaplarýyla ilgili özel etkinlikler düzenleyen Edouard Cointreau nun temellerini attýðý Gourmand, uluslararasý bir etkinlik. Gourmand, 2003 yýlýndan itibaren yaklaþýk 150 ülkeden binlerce kitabýn yarýþtýðý çok prestijli bir yarýþma haline geldi. Dünyada kiþi baþýna en çok kitabýn satýldýðý ve yine dünyada en çok þef yetiþtiren ülke olan Ýsveç, 2004 yýlýnda bu yarýþmayý himayesine aldý. Benim 2005 te Bir Yemek Masalý kitabýmla dünya birinciliði kazandýðým yarýþmanýn ödül töreni de Ýsveç in Örebro þehrinde yapýlmýþtý. Ýsveç kraliyet ailesinin de hazýr bulunduðu ödül töreni benim için unutulmaz anýlarla süslüdür. O gün bugündür Gourmand ailesinin bir ferdi olarak organizasyonun davetiyle, dünyanýn her yerine Türk mutfaðýný anlatmaya giderim. Yemek kitaplarýnýn Nobel i ya da Oscar ý olarak da adlandýrýlan bu yarýþmaya Türkiye den katýlan kitap sayýsýnda son beþ yýlda çok önemli bir artýþ oldu. Engin Akýn, Nilhan Aras, bendeniz, Raký Ansiklopedisi ve Mey Ýçki, bu yarýþmada dünya birinciliði almanýn onurunu yaþýyoruz. Bu yýl da yarýþmaya Türkiye den pek çok kitap katýldý. Metro Kültür Yayýnlarý nýn son kitabý olan Çorum Mutfaðýna Güzelleme kitabý, En Ýyi Yerel Mutfak Kitabý kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Metro Kültür Yayýnlarý Editörü Nilhan Aras ýn editörlüðünde kaleme alýnan Çorum Mutfaðýna Güzelleme, dünya çapýnda yarýþmaya da hak kazandý. Yarýþmanýn dünya birincileri, Paris Louvre Müzesi ndeki Le Carrousel du Louvre da düzenlenecek törenle 23 Þubat 2013 tarihinde açýklanacak. Nilhan Aras ýn editörlüðünü yaptýðý bir baþka kitap; Deneysel Bir Arkeoloji Çalýþmasý Olarak Hitit Mutfaðý da 2009 da Dünyanýn En Ýyi Mutfak Kültür Tarihi Kitabý ödülünü almýþtý. Anadolu mutfaðýnýn tanýtýmýna ve kültürüne yaptýðý önemli katkýlardan dolayý Nilhan Aras a sonsuz tebriklerimi iletiyor ve kitaba yarýþmanýn finalinde baþarýlar diliyorum. Dünyanýn dört tarafýndan yüzlerce kiþiyi yemek kültürü platformunda buluþturan Gourmand ý Türkiye de tanýtanlardan biri olarak, yemek kültürü kitaplarý sektörünün en önemli itici güçlerinden biri olan ve yazarlarýmýza dünya vizyonunu açan nice Gourmand larda buluþmayý diliyorum. Çorum Veteriner Hekimler Odasý Yönetim Kurulu, Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret etti. Vali Baþköy, firmaya baþarýlý çalýþmalar temennisinde bulundu. Deðerli Meslektaþlarýmýzýn, Stajyerlerimizin ve Hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný en içten dileklerimle kutlar, Yeni yýlýn saðlýk,baþarý, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim. Muzaffer YILDIRIM ÇORUM SMMMO BAÞKANI (Ç.HAK:3861)

7 YENÝ YILINIZI KUTLARIZ... YENÝ YILINIZI KUTLARIZ... PAZARTESÝ 31 ARALIK 2012 Yeni Yýlýnýzý kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. TUZCULAR 7 (Ç.HAK:3832) BÜYÜK OTEL Adres: Çepni Mah. Yeni Sanayi Cad. No: 5/C ÇORUM Pbx: Fax: PETROL OFÝSÝ Adres: Ýnönü Cad. No: 90 Pbx: TOTAL BAYÝ Adres: Küçük San. Sitesi 1. Cad. Pbx: Fax: (Ç.HAK:3845) Deðerli hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlarýz. LÝDER ÝLETÝÞÝM Ahmet Küçüksemerci Çepni Mah. Kubbeli Cad. No: 4 Tel: (Ç.HAK:3834) Deðerli müþterilerimizin ve hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlarýz. KARABEKÝR ÇELÝK DÖKÜM Pik - Çelik - Spero Ýsmail - Aytuð TOKAT Adres: Ankara Asfaltý 8. Km. ÇORUM Tel: Cep: (Ç.HAK:3835) Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Vahdettin KÜÇÜKBENLÝ Küçük Sanayi Sitesi 5. Cad. No: 6 - ÇORUM Tel: Fax: Hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný en içten duygularla kutlar, saðlýk, esenlikler ve mutluluklar dileriz. LÝDER MOTOR YENÝLEME Halit BEKTAÞ Küçük San. Sit. San. Cad. No: 86 Ýþ Tel: Cep: (Ç.HAK:3842) Yeni Yýlýnýzý en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz KÖSEOÐLU MÜHENDÝSLÝK Ýnþaat Mühendisi Ünal Köse PLAN-PROJE HÝZMETLERÝ Hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. (Ç.HAK:3843) Yeniyol Mah. Nalýncý Ýþ Merkezi No: 2/7 ÇORUM (Ç.HAK:3836) Tel: (Ç.HAK:3837) HÝTÝT ELEKTRÝK Malz. Ýnþ. Taah. Tic. ve San. Ltd. Þti. Çorumlu hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Taþhan Cd. No: 30/A ÇORUM Tel: Fax: Ýmalat: Mimar Sinan Mah. K.S.S. 2. Cad. No: 36/B ÇORUM (Ç.HAK:3838) Tüm hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný en içten dileklerimizle kutlarýz. SAKKAOÐLU AMBALAJ SAN. ve TÝC. LTD. ÞTÝ. Kadir SUNEL Üçtutlar Cad. No: 27/E-F Tel: Fax: Þube: Hamit Camii Sk. No: 31 (Hamit Camii Yaný) Tel: Cep: Borsamýz Üyelerinin ve Saygýdeðer Çorum Halkýnýn Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk, sýhhat, esenlik ve mutluluklar dileriz. ÇORUM TÝCARET BORSASI Yönetim Kurulu adýna Baþkan Ömer GÜNEY (Ç.HAK:3839) (Ç.HAK:3840) Deðerli Çorum Halký nýn Yeni Yýlýný kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. HALI- MOBÝLYA- BEYAZ EÞYA ALTUS-ROWENTA-TEFAL-SÝMBO-TELEFUNKEN-LG DÝNARSU-PADÝÞAH Tel: Üçtutlar Cad. No: 54/A (Tanyeri Ýlköðretim Karþýsý) ÇORUM (Ç.HAK:3841) Tüm hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný en içten dileklerimizle kutlarýz. ÞENTÜRKLER ERKEK KUAFÖRÜ Ali-Mücahit ÞENTÜRK Çöplü Mah. Akpýnar Cad. No: ÞENTÜRKLER KIRAATHANESÝ Metin ÞENTÜRK Gülabibey Mah. Cumhuriyet Cad. No:

8 8 PAZARTESÝ 31 ARALIK 2012 Anne ve evladýný kaza ayýrdý Ç orum un Osmancýk ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýkan otomobilin uçuruma yuvarlanmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybederken, 2 kiþi de yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Kýzýlýrmak üzerinde bulunan HES Baraj inþaatý yapan bir firmada çalýþan Sinan Bostancý (33) yönetimindeki 06 JP 368 plakalý otomobil akþam iþ dönüþü Sarpýnkavak Köyü yol kavþaðýna geldiði sýrada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini E orum un Bayat Ýlçesi nde babasý Ç71 yaþýndaki Osman A. yý 5 yerinden býçaklayarak öldürdüðü iddiasýyla yargýlanan þizofren hastasý, 31 yaþýndaki Ý.A. nýn yargýlandýðý davadaki istekleri mahkeme heyetini güldürdü. Ý.A. kendisine soru soran mahkeme heyetine, "Ben cezaevinde yatmaktan sýkýldým. Beni býrakýn gideyim" dedi. Ýddialara göre, cinayet, geçen yýlýn Kasým ayýnda iþlendi. Bayat Ýlçesi'nde oturan 4 çocuk babasý O.A. tedavi gören oðlu Ý.A. ile ailevi sorunlar nedeniyle tartýþtý. Ý.A. ekmek eteoroloji havalarýn gittikçe Msoðuyacaðýný duyurdu ve buzlanmaya karþý uyardý. (Ç.HAK:3862) kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlanarak takla attý. Kazada inþaat firmasýnda temizlik iþçisi olduðu öðrenilen bussuud Efendi'nin dedesi Mustafa Kuþçu'nun (Ýmadi) yýllarca depo olarak kullanýlan mezarý, halktan gelen yoðun istek üzerine tamir edilerek, ziyarete açýldý. Kaza 1 kiþi hayatýný kaybederken, 2 kiþi de yaralandý. Döndü Karakaþ (35) araçtan fýrladý. Talihsiz kadýn olay yerinde hayatýný kaybederken yanýnda bulunan oðlu Yusuf Karakaþ (14) ile Gökbilimci ve kelam alimi Ali Kuþçu'nun kardeþi, Þeyh Muhittin Yavsi'nin ba- Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nce yapýlan son deðerlendirmelere göre, hava Yeni Yýlýmýzýn tüm emeklilerimize, milletimize ve ülkemize hayýrlý olmasýný dileriz. Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi Yönetim Kurulu adýna Þube Baþkaný Hýdýr KINIKLI araç sürücüsü Sinan Bostancý aðýr yaralandýlar. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapýlan yaralýlar Osmancýk Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýkan otomobil uçuruma yuvarlandý. Devlet Hastanesi kaldýrýldý. Buradaki tedavilerinin ardýndan Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edildiler. Kazada hayatýný kaybeden Döndü Karakaþ ýn cenazesi Cumhuriyet Savcýsýnýn olay yerinde inceleme yapmasýnýn ardýndan otopsi yapýlmak üzere Osmancýk Devlet hastanesi morguna kaldýrýldý. Karakaþ ýn cenazesi yapýlan otopsinin ardýndan defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Kaza ile ilgili soruþturma sürüyor. Kabri yýllar sonra açýldý Ebussuud Efendi'nin dedesi Mustafa Kuþçu'nun (Ýmadi) mezarý, halktan gelen yoðun istek üzerine ziyarete açýldý. Babasýný öldürdü, istekleri hakimi güldürdü býçaðýyla babasýný 5 yerinden býçakladý. Kanlar içerisinde yere yýðýlan O.A. yakýnlarý tarafýndan Bayat Devlet Hastanesi ne kaldýrýldý. Buradaki ilk müdahale ardýndan Çorum Devlet Hastanesi ne sevk edilen O.A. kurtarýlamadý. Cinayet üzerine gözaltýna alýnan Ý.A. sevk edildiði nöbetçi mahkeme tarafýndan tutuklandý. Ý.A. hakkýnda ömür boyu hapis cezasý istemiyle dava açýlan Çorum Aðýr Ceza Mahkemesi nde mahkeme baþkanýnýn "Cezaevinde nasýlsýn, Hava soðuyacak sýcaklýðý Kuzeybatý kesimlerde 3 ila 5 derece azalacaðý tahmin ediliyor. Rüzgarýn genellikle kuzey ve kuzeydoðu, güneybatý kýyýlarýmýzda güney ve güneydoðu yönlerden hafif, ara sýra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Orta ve Doðu Karadeniz de hava parçalý ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile zamanla Doðu Karadeniz kýyýlarý, Artin ve Gümüþhane çevrelerinin aralýklý yaðýþlý geçeceði tahmin ediliyor. Yaðýþlar, genellikle yaðmur ve saðanak gece saatlerinden sonra Gümüþhane ve Tokat çevrelerinde karla karýþýk yaðmur ve kar þeklinde olacak. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayý ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor. basý ve ayný zamanda Ebussuud Efendi'nin dedesi olan Mustafa Kuþçu'nun Þeyh Yavsi Camii'nde bulunan mezarý, 1940 yýlýnda dönemin Kaymakamý Bahabey tarafýndan bozdurulmuþ ve sandukasý kaldýrýlmýþtý. Rivayete göre, dönemin kaymakamý, Þeyh Yavsi'nin türbesinin de yýkýlmasýný istemesi üzerine çalýþmalara baþlayan iþçiler, bir süre sonra Kaymakam Bahabey'in yanýna giderek "Biz burasýný yýkamayýz. Türbeyi yýkmaya çalýþtýðýmýzda sarsýntý oluyor" dedi. Bunun üzerine Kaymakam Bahabey "Bunlar hurafe. Bu tür þeylere nasýl inanýrsýnýz?" diyerek, kazmayý eline alýp türbenin baþýna geçti. Türbeyi yýkmak için elini havaya kaldýrdýðýnda kazma yukarýda kalacak þekilde Kaymakam Bahabey kitlenip kaldý. Bu olayýn yaþanmasýnýn ardýndan türbenin yýkýlmasýndan vazgeçildi. neler yapýyorsun?" sorularý üzerine "Ben orada çok sýkýlýyorum. Hiç iyi bir yer deðil. Yat yat býktým. Beni oraya bir daha göndermeyin" dedi. Mahkeme Baþkaný Yýlmaz Þengül ise, kendisine Adli Týp Kurumu ndan beklenen raporun mahkemeye ulaþmadýðýný söyledi. Bu cevap karþýsýnda bir süre bekleyen sanýk, "Boþverin raporu falan, gelmezse gelmesin. Siz beni býrakýn gideyim. Rapor sonra gelir" deyince mahkeme baþkaný güldü. Duruþma ertelendi. (DHA) Silahlý kavga, 1 ölü orum'da iki Çgrup arasýnda çýkan silahlý kavgada 1 kiþi öldü, 1 kiþi yaralandý. Kale Mahallesi'nde, M.H. D. (34), Alparslan C. (33) ve M. Y. (41) ile M.T. (40) ve U.Ö. (36) arasýnda henüz belirlenemeyen nedenle tartýþma çýktý. Kavgaya dönüþen olayda M. T. ile U. Ö. silahla yaralandý. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine giden 112 Acil servis ekiplerince Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Çorum'da iki grup arasýnda çýkan silahlý kavgada 1 kiþi öldü, 1 kiþi yaralandý. Hastanesine kaldýrýlan yaralýlardan Türkmen, yapýlan müdahaleye raðmen kurtarýlamadý. Þüpheliler M.H.D, A. C. ve M. Y. ise ekiplerin çalýþmasý sonucu kýsa sürede Polis olay yerinde inceleme yaptý. yakalanarak gözaltýna alýndý. Olayla ilgili soruþturma sürdürülüyor. (A.A.) BAÞSAÐLIÐI Okulumuzda uzun süre dernek baþkanlýðý yaparak eðitimde önemli hizmetlere vesile olan hayýrsever iþadamý Mehmet Balaban ý kaybetmenin hüznünü yaþýyoruz. Kendisine Allah tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine sabr-ý cemil dileriz. Mekaný Cennet Olsun. Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Ýdaresi ve Okul Aile Birliði Yönetimi (Ç.HAK:3859)

9 PAZARTESÝ 31 ARALIK Belediye den hafif raylý sistem araþtýrmasý Akkent e tramvay hattý düþünülüyor Ç orum þehir merkezi ile Akkent Mahallesi arasýnda tramvay hattý kurulmasý düþünülüyor. Ulaþým alanýnda þehir trafiðini rahatlatacak çözümler arayan Çorum Belediyesi, hafif raylý sistemler konusunda araþtýrma baþlattý. Yakýn gelecekte üniversite, saðlýk, spor ve sosyal tesis yatýrýmlarýnýn aðýrlýk kazanacaðý Akkent güzergâhýný ele alan Belediye, ulaþým konusunda alternatif uygulamalarý mercek altýna aldý. O T O PA R K ý n edindiði bilgilere göre; hafif raylý sistemlerin de Belediye nin ulaþým vizyon projeleri arasýnda yer aldýðý öðrenildi. Akkent Mahallesi ile þehir merkezini birleþtirmesi planlanan proje ile TOKÝ konutlarý, Hitit Üniversitesi Kampüsü, yeni hastane, stadyum, otogar ve okullar bölgesinin yaný sýra Ticaret Borsasý, Toptancýlar Sitesi, Oto ve Traktör Galerecileri Siteleri ne ulaþýmýn kolaylaþmasý bekleniyor. TRAMVAYA Çorum Belediyesi, hafif raylý sistemler konusunda araþtýrma baþlattý. Çorum þehir merkezi ile Akkent Mahallesi arasýnda tramvay hattý kurulmasý düþünülüyor. DPT ENGELÝ Þimdilik düþünce aþamasýndaki projenin önündeki en büyük engel ise Devlet Planlama Teþkilatý nýn kriterleri. Nüfusu 500 binin altýndaki kentlere hafif raylý sistem kurma izni tanýmayan DPT, Çorum düzeyindeki illerin de önünü týkýyor. Tek yönde saatte 15 bin yolcu kapasitesi taþýnmasý kriteri ve DPT nin koþullarý arasýnda yer alýyor. Yatýrým maliyeti ve iþletme performansý açýsýndan getirilen kriterlerin esnetilmesi halinde Çorum un da tramvaya kavuþabileceði belirtiliyor. Yani sözün özü, tramvay da tren gibi devlet yöneticilerinin tasarrufunda görünüyor. Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde: Markasý OTOMOBÝL BMW 3.20 ci Fiat Doblo 1.9 JTD Fiat Doblo 1.3 Multijet Fiat Marea 1.6 ELX Fiat Palio 1.6 Fiat Tempra SXA Fiat Tipo S 1.6 Ford Focus 1.6 Titanium Ford Fusion 1.6 Lux Ford Tourneo Connect 1.8 Honda Civic 1.6 SÝ Hyundai i CRDI Lada Samara Lada Vega 1.5 Mercedes E200 Elegance Nissan Juke 1.6 Platinium Opel Astra Elegance Opel Vectra 2.0 CD Opel Vectra 1.6 Comfort Peugeot Partner 2.0 Combi Renault 12 TS Renault 19 Europa 1.6 Renault Broadway RNÝ Renault Clio RNA 1.4 Modeli Fiyatý (TL) bin 18 bin bin 13 bin 10 bin bin 7 bin bin bin bin 12 bin bin 4 bin 7 bin 36 bin 49 bin 18 bin 21 bin 25 bin 18 bin 4 bin 12 bin 11 bin 15 bin Renault Kangoo 1.9 D 2003 Renault Kangoo 1.5 Multix 2008 Renault Megane Renault Megane II 1.6 Auth2004 Renault Symbol 1.5 DCI 2011 Renault Toros STW 1989 Renault Toros STW 1995 Skoda Forman LX 1993 Skoda Octavia 1.6Elegance 2003 Tofaþ Doðan S 1998 Tofaþ Þahin 1.6 ie 2000 Toyota Corolla GL Toyota Corolla Sol Toyota Corolla Terra Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2004 Volkswagen Golf Comfort 2004 Volkswagen Polo Trendline bin 20 bin bin bin 25 bin 6 bin 8 bin bin 20 bin 8 bin bin bin bin 27 bin bin 21 bin 24 bin Markasý Fiyatý (TL) TÝCARÝ ARAÇ SERPA OTOMOTÝV DE KIÞ BAKIMI KAMPANYASI ARAÇ BAKIMI YAPTIRANLARA * ÜCRETSÝZ CHECK-UP * ORÝJÝNAL YEDEK PARÇA * GARANTÝLÝ ÝÞÇÝLÝK * CAZÝP FÝYAT ve HEDÝYELER Tüm müþterilerimize ve Çorum halkýna hayýrlý bir yýl dileriz. Ankara Yolu 1. Km. No: 211/A YEDEK PARÇA Aþaðý Sanayi 4. Çelik Sokak No: ÞAHÝN OTOMOTÝV (Ç.HAK:2746) SERVÝS Modeli Ford Transit 100 V bin Ford Transit 120 V LX bin Hyundai H bin Hyundai Starex bin 500 Kia Hi Besta bin Kia Pregio bin 500 VW Crafter bin VW Volt LT bin VW Transporter bin NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan ver- ANKARA YOLU 1. KM. NO: 154 ÇORUM

10 10 PAZARTESÝ 31 ARALIK 2012 ðradýðý silahlý sal- sonucu yaþa- Udýrý mýný yitiren Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Genel Sekreteri Muhiddin Saðlam'ýn cenazesi, Çorum'un Ýskilip ilçesinde topraða verildi. Önceki akþam evinin önünde uðradýðý silahlý saldýrý sonucu hayatýný kaybeden Saðlam'ýn cenazesi, Ankara Adli Týp Kurumu'ndaki otopsinin ardýndan doðum yeri Ýskilip'e getirildi. Saðlam'ýn cenazesi, Ýskilip Ulu Cami'de öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Gülbaba Mezarlýðý'nda topraða verildi. Törene, Saðlam'ýn ailesi ve yakýnlarýnýn yaný sýra Kastamonu Valisi Erdoðan Bektaþ, AK Parti Kastamonu Milletvekili Mustafa Gökhan Gülþen, Kastamonu Belediye Baþkan Vekili Bahri Yavuz, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydýn, Kastamonu Emniyet Müdürü Sami Uslu ile Kastamonu Üniversitesi dekanlarý ve akademisyenleri, Ýskilip Kaymakamý Mehmet Yýlmaz, Belediye Baþkaný Numan Sezer MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Geçtiðimiz perþembe akþamý Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Þerife Bacý Caddesi Safalan Sitesi giriþinde silahlý saldýrýya uðrayan ve vücudunun çeþitli yerlerine 4 kurþun isabet ettiði öðrenilen Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreteri Muhiddin Saðlam, kaldýrýldýðý Ýsfendiyar Anadolu Hastanesi'nde tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamamýþtý. (A.A.) Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Genel Sekreteri Muhiddin Saðlam'ýn cenazesi defnedildi. Genel sekreter defnedildi Cenaze namazý Ýskilip Ulu Cami'de öðle namazýna müteakip kýlndý. Törene, Saðlam'ýn ailesi ve yakýnlarýnýn yaný sýra Kastamonu dan katýlým oldu. Saðlam ýn ailesine baþsaðlýðý dilekleri iletildi. Cenaze kýlýnan namazýnýn ardýndan Gülbaba Mezarlýðý'nda topraða verildi. Cinayete geniþ soruþturma astamonu Üniver- genel sekre- Ksitesi terinin, evinin önünde 4 kurþunla öldürülmesi olayý geniþ çaplý araþtýrýlýyor. Zaman Gazetesi nde konuya iliþkin yer alan habere göre cinayet þehirde büyük yanký uyandýrdý. Haber þöyle: Susturucu kullanýlarak öldürüldüðü sanýlan Muhiddin Saðlam ýn, göreve geldikten sonra çok sayýda çalýþanýn yerini deðiþtirdiði ve bazý kiþileri de açýða aldýðý iddia ediliyor. Polis, Saðlam ýn geçmiþini ve iþ hayatýný mercek altýna aldý. Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Genel Sekreteri Muhiddin Saðlam, önceki akþam saatlerinde evinin önünde silahlý saldýrýya uðradý. Vücuduna 4 kurþun isabet eden Saðlam, kan kaybýndan olay yerinde hayatýný kaybetti. Cinayetin meydana geldiði saatlerde çevrede bulunan hiç kimsenin silah sesi duymamýþ olmasý akýllara susturucu kullanýlmýþ olabileceði ihtimalini getirdi. Konuyla ilgili konuþan Kastamonu Valisi Erdoðan Bektaþ, Eninde sonunda bu iþin faili ya da failleri yakalanýp adalete teslim edilecektir. dedi. Emniyet güçlerinin cinayette susturucu kullanýlmýþ olma ihtimali üzerinde durduðunu açýklayan Bektaþ, sözlerini þöyle sürdürdü: Her þeye bakýlýyor. Biz þu anda ancak birtakým varsayýmlarda bulunuyoruz. Sitenin Zaman Gazetesi nde konuya iliþkin yer alan habere göre cinayet þehirde büyük yanký uyandýrdý. bulunduðu yerdeki monu da böyle bir olayýn olmasý þehir adýna çocuðu olan bir insanýn gelmesi bizi üzdü. Aile- üzüntü verici. 5 tane baþýna böyle bir þey MOBESE kameralarý da inceleniyor. Kasta- H itit Üniversitesi Ýlahiyat bu fýrsat. Hayatýmýzda yeni Fakültesi, Çorum Ýl beyaz sayfalar açmak içindir Müftülüðü ve Hitit Üniversitesi Arap Dili Öðrenci Kulütabiliriz ve zamaný kurtuluþ bu fýrsat. Zamana deðer kabü iþbirliðiyle gerçekleþtirilen Ýlahiyat Öðrencileri Ýrþat baþý, insanýmýzýn geçmiþinin sebebimiz yapabiliriz. Yýl- Hizmetinde baþlýklý projeyi muhasebesini yaptýðý, kendi uygulamaya geçirdi. insanlýðýný yeniden kurduðu Çorum Ýl Müftülüðü ve bir milat olmasýný umut ediyoruz. Valiliðin olur ve onayý ile baþlatýlan proje gereðince, Proje sorumlusu Din Kur an okuyuþu doðru, sesi Eðitimi Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Yrd. Doç Dr. güzel, hitabeti düzgün Ýlahiyat öðrencilerinden üçer kiþilik ekipler oluþturulacak ve Adem Korukçu, proje ile Ýlahiyat Fakültesi öðrencilerini cami cemaatiyle buluþturmayý, cemaat ve öðrenci bu ekipler, fakülte hocalarý eþliðinde, Cuma günleri Çorum Ýl Müftülüðü ne baðlý rini ve bu projenin olumlu kaynaþmasýný hedefledikle- camilerde vaaz verme, Ýlahiyat Öðrencileri Ýrþat Hizmetinde baþlýklý proje uygulamaya geçti. sonuçlara yol açacaðýna Kur'an tilaveti, hutbe okuma, inancýnýn tam olduðunu ifade etti. Korukçu, pilot uygulama olarak þimdilik üç camide baþlatýlan bu namaz kýldýrma gibi irþat hizmeti yapacaklar. Yapýlan açýklamaya göre, öðrenciler, pilot bölge olarak seçilen Mimar Sinan, Sanayi ve Fatih Sultan Mehmet Camilerinde, müezzinlik, projenin, daha sonraki dönemlerde diðer camilerde de uygulanmasýný düþündüklerini belirtti. Yine proje denetleme heyeti içinde yer alan, Arap Dili Kulübü Danýþmaný Prof. Dr. Yakup Civelek, bu proje ile Müftülük, imamlýk ve hutbe okumak gibi irþat hizmetinde bulundular. Ýlahiyat Fakültesi Din Eðitimi Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Adem neceði ve dayanýþma ruhunun daha da pekiþeceðini söyledi. Ýlahiyat Fakültesi öðrencileri ile cami cemaati arasýndaki baðlarýn güçle- Korukçu, Kuran-ý Kerim öðretim elemaný Bilal Atik ve Arap Dili Kulübü Kuran-ý Kerim öðretim elemaný Bilal Atik, projede rol alan öðrencilerin daha önceden Kur'an okumalarýný dinlediðini, öðrencilerin eksik Danýþmaný Prof. Dr. Yakup Civelek eþliðinde gerçekleþtirilen uygulamada, son sýnýf öðrencilerinden Muhammed Kahraman, Mehmet Benliðoðlu, Murat Tekin, Hasan Özdin, Erdi Çelik, Ýbrahim Þahin ve Muhammed yönlerini tamamladýðýný, ses ve mikrofon kullanýmý konusunda eðitildiklerini belirtti. Projenin ilk ayaðýný belirlenen üç pilot camide uygulayan Karamaz görev aldý. öðrenciler ve öðretim elemanlarý, Ýlahiyat Fakültesi nde uygulama sonrasý birlikte durum deðerlendirmesi yaptýlar. Hutbede yeni yýl mesajý verdiler Görev alan öðrenciler, hutbede yeni yýl mesajý verdiler. Cuma hutbesinde Peygamberimizin Beþ þey gelmeden önce beþ þeyin deðerini iyi bilmelisin; ölümünden BAÞSAÐLIÐI önce hayatýnýn, meþguliyetinden önce boþ zamanýnýn, fakirliðinden önce zenginliðinin, ihtiyarlýðýndan önce gençliðinin ve hastalýðýndan önce saðlýðýnýn sözüne vurgu yapan görevli öðrenciler, yeni yýl ve yýlbaþý mesajý olarak þu noktalara dikkat çektiler; Hicrî ya da miladi yýlbaþlarýnda önemli olan, buna bizim ne anlam yüklediðimiz, bu yeni günde ve yýlda nasýl var olduðumuzdur. Yýlbaþý gibi özel zamanlar, önümüzde yeni bir baþlangýç yapmak için ve yenilenmek bir fýrsattýr. Bu yeni günde ve yeni yýlda hatalarýmýzý gözden geçirip yeni kararlar almak içindir (Ç.HAK:3810) sine, üniversite camiasýna, yakýnlarýna baþ saðlýðý diliyorum. Bu olay benim psikolojimi de çok olumsuz etkiledi. Silah sesi duyulmamasý nedeniyle olay anýndan yaklaþýk 20 dakika sonra fark edilen Muhiddin Saðlam ýn cesedi yere düþme þeklinde hastaneye intikal ettirildi. Saldýrganlarýn 3-4 kiþi olduklarý ve beyaz bir araçla olay yerinden kaçtýklarý tahmin ediliyor. Cinayetin nedeniyle ilgili kesin bir bilgi olmamasýna karþýn, savcýlýk ve polis, çeþitli iddialar üzerinde duruyor. Saðlam ýn yakýn mesafeden vurulduðu belirtiliyor. Aslen Çorum un Ýskilip ilçesinden olan ve yaklaþýk 7 ay önce Kastamonu Üniversitesi genel sekreterliði görevine atanan Muhiddin Saðlam, daha önce Bursa Tarým Ýl Müdürlüðü nde þube müdürü olarak görev yapýyordu. Rektör Prof. Dr. Seyit Aydýn tarafýndan atanan Muhiddin Saðlam ýn, Aydýn ýn talimatýyla üniversite kadrolarýnda oldukça fazla deðiþiklik yaptýðý, çok sayýda çalýþanýn yerini deðiþtirdiði ve bazý kiþileri de açýða aldýðý iddia ediliyor. Cinayet sebeplerinden birinin bu þekilde yapýlan yer deðiþiklikleri ve açýða almalar olduðu belirtilirken, bir diðer iddia da cinayetin Kastamonu ile baðlantýsý olmadýðý yönünde. Saðlam ýn özel hayatýyla ilgili de geniþ çaplý araþtýrma baþlatýldý. Genel Sekreteri Muhiddin Saðlam ýn cenazesi, otopsi için Ankara Týp Kurumu na gönderildi. Ýlahiyat Öðrencileri Ýrþat Hizmetinde Deðerli büyüðümüz, Çorum eþrafýndan Mustafa Balaban ýn babasý Mehmet Balaban ýn vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, yakýnlarýna ve sevenlerine baþsaðlýðý dileriz. Mehmet-Hakan Kaleli

11 PAZARTESÝ 31 ARALIK AK Parti iktidarý döneminde ÝÞKUR un sadece iþ ve iþçi bulma kurumu hizmetlerini yürüten bir kurum olmaktan çýktýðýný, Toplum Yararýna Çalýþma Programýný finanse eden güçlü bir yapýya kavuþtuðunu kaydetti. TYÇP ye 15 milyon ödeme AK Parti iktidarý dötl ödeme yapýlmýþ olacakneminde ÝÞtýr yýlýnda ise þuana KUR un sadece iþ ve iþçi kadar 459 kiþinin eðitimleri bulma kurumu hizmetleritamamlanmýþtýr. ni yürüten bir kurum ol2003 yýlýnda ÝÞKUR a maktan çýktýðýný ifade eden müracaat edenlerin % AK Parti Çorum Milletve7,66 sý iþe yerleþtirilirken kili TBMM Ýdare Amiri 2012 yýlýnda bu oran % Salim Uslu, ÝÞKUR un is28,70 e ulaþmýþtýr yýtihdam politikalarý uygulalýnda özel sektörün ÝÞyan, iþsizlik sigortasýný KUR a açýk iþ talebi 374 ödeyen, mesleki eðitimler iken 2012 yýlýnda ye ve giriþimcilik eðitimleri ulaþmýþ ve 4 bin 174 kiþi iþe verilmesi için programlar yerleþtirilmiþtir yýlýnüreten, AB projeleri hazýrdan itibaren uygulanan Toplayan, Toplum Yararýna lum Yararýna Çalýþma ProgÇalýþma Programýný finanramýndan 2 bin 110 kiþi fayse eden güçlü bir yapýya dalanmýþ, toplamda kavuþtuðunu kaydetti ödeme yapýluslu, ÝÞKUR sosyal mýþtýr. yardým kurumlarýna baþvu2012 yýlýnda TYÇP faran vatandaþlarýn kendileri aliyetinden 28 Okul binasýya da ailelerinde çalýþabilenýn temizliði ( m2), TYÇP projesine 15 milyon ödenek aktarýldý. cek durumda olanlarýn tes40 adet park yapýmý, 174 pitini yaparak Ýþ ve Meslek bin 581 m2 kilit taþý döþendanýþmanlýðý Hizmetleri verdiðini hatýrlattý. Bu kapsamda 2012 yýlýnmesi, 228 bin 700 m2 aðaçlandýrma çalýþmasý, 203 bin 200 m2 sulada 5 bin 284 vatandaþýn bu hizmetten faydalandýðýný, tamamýna bilgima ve 65 bin 50 adet aðaç dikimi hizmeti saðlanmýþtýr. dedi. lendirme yapýldýðýný, bin 215 kiþinin iþe yerleþtirildiðini ve 742 kiþi yýllarýnda ÝÞKUR tarafýndan açýlan mesleki eðitim nin kurslara seçildiðinin altýný çizdi. kursundan 9 bin 771 kiþi faydalandýðýný ve kursiyerlere TL 2010 ve 2011 yýllarýnda düzenlenen giriþimcilik eðitimlerine 980 ödeme yapýldýðýný belirten Uslu, Toplum Yararýna Çalýþma Programý kiþi katýldýðýný belirten Uslu, 123 kiþi iþyerini açmýþ; bu kiþilere iþve ÝÞKUR tarafýndan kursiyerlere yapýlan ödemelerin toplamýnýn 15 lemlerini tamamladýklarýnda KOSGEB tarafýndan TL hibe, milyon 239 bin 401 TL olduðunu kaydetti TL 4 yýl vadeli faizsiz kredi olmak üzere toplam Salim Uslu, 2010 ve 2011 yýllarýnda düzenlenen giriþimcilik eðitimlerine 980 kiþi katýldýðýný belirttti. Saygýdeðer hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk, baþarý ve mutluluklar dileriz. Çorumlu hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:3816) Tüm Çorum halkýnýn, esnaf ve sanatkarlarýmýzýn Yeni Yýlýný kutlar, her yeni yýlýn ülkemize ve milletimize mutluluk ve saðlýk getirmesini temenni ederim. * AMBALAJ * ÞIRINGA * ELDÝVEN HAYAT TIBBÝ ALETLER ve OLUKLU MUKAVVA SAN. ve TÝC. A.Þ. (Ç.HAK:3817) Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Yönetim Kurulu adýna Baþkan Yalçýn KILIÇ R Osmancýk Yolu 3. Km. ÇORUM Tel: Faks: Hemþehrilerimizin, meslekdaþlarýmýzýn Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. adýna Baþkan Ýbrahim Özyýlmaz (Ç.HAK:3819) (Ç.HAK:3818) Çorum Barosu Yönetim Kurulu HAYAT KAÐIT ve ENERJÝ SAN. ve TÝC. A.Þ. Ankara Yolu 6. Km. ÇORUM Tel: (pbx) Faks:

12 12 PAZARTESÝ 31 ARALIK 2012 AK PARTÝ KADIN KOLLARI ENGELLÝLERÝN GÖNÜLLERÝNE TERCUMANLIK YAPTI ENGELSÝZ BÝR DÜNYA ÝSTÝYORLAR AK Parti Kadýn Kollarý tarafýndan düzenlenen Engelsiz Bir Dünyada Yaþamak adlý program, engelli gençlerin ve ailelerinin gönüllerine tercümanlýk yaptý. Gelin kýyafetleri ile sahnede dünyanýn en mutlu insaný portresini canlandýran Zübeyde Haným Uygulama Okulu öðrencileri, melekler gibi çýktýklarý sahnede, aileleri baþta olmak üzere salonda yer alan tüm davetlileri duygu fýrtýnasýna boðdu. Evlatlarýný gelinlik ve damatlýklar içerisinde izleyen ailelerin görülmeye deðer mutluluklarý ve gururlarý gözyaþlarýyla harmanlanýrken, engelli gençler kendilerine tanýnan bu imkanýn teþekkürünü ise masum gülücükleri ve heyecanlarýyla ifade etti. Toplumun en önemli konularýnýn baþýnda yer alan engellilik konusunu düzenledikleri programlarla toplumun gündemine taþýyýp, hem farkýndalýk oluþtur an, hem de ailelerin gönlünü kazanan AK Parti Kadýn Kollarý bir kez daha, takdir ve teþekkür aldý. Salonun tamamen dolduðu programa AK Parti Milletvekili Murat Yýldýrým, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, AK Parti Genel Merkez Kadýn Kollarý yöneticileri ve çok sayýda davetli katýldý. Program adeta gerçek bir düðün merasimi tadýnda geçerken, belki de pek çoðu bir daha gelinlik ya da damatlýk giyemeyecek olan gençlerin hayalleri yerine getirilmiþ oldu. Aileler gözyaþlarýný tutamadý urgut Özal Ýþ Merkezi'nde AK Parti T Kadýn kollarý tarafýn- dan organize edilen programda, zihinsel engelli gençlerin gelinlikler ve damatlýklar içerisinde sahne almasý, aileler ve çocuklarýn öðretmenleri baþta olmak üzere herkesi gözyaþýna boðdu. Mutluluk ve gözyaþýnýn harman olduðu programda, her anne ve babanýn en büyük hayali olan, evlatlarýný gelinlik ve damatlýklarla görme arzusu, engelli aileler için göstermelik de olsa yerine geldi. Zaten her biri melekler kadar saf ve temiz olan zihinsel engelli gençler, ustalýkla taþýdýklarý gelinlik ve damatlýklar içinde gerçek bir melek gibi arzý endam edip, gönül dünyalarýnda muratlarýna kavuþtu. "Allah hakikatini de nasip etsin" dualarýnýn gönüllerden döküldüðü duygusal anlar, gençlerin baþarýyla sunduðu halk oyunlarý gösterileri, gamgam dansý ve türkü bölümüyle son buldu. Engelleri birlikte aþacaðýz AK Parti Milletvekili Murat Yýldýrým, yalnýz býrakmadýðý engelli ve ailelerine, hükümetin engellilikle ilgili çalýþmalarýný anlatarak, Engelleri birlikte aþacaðýz. dedi. Ailelerin yerine kendimizi koyuyoruz AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, her zaman AK Parti olarak engellilerin yanýnda yer almaktan onur duyduklarýný aktardýðý konuþmasýnda, kendilerini engelli ailelerin yerine koyarak empati yaptýklarýný, onlarý en iyi anlayan, görevlerini baþarýyla yerine getirerek, onlara olan borçlarýný ödemeye Engel gönülde deðil mekanlardadýr Þiiriyle mest etti AK Yok böyle bir Her zaman yanýnýzda olacaðýz B iz engelliyiz isimli þiiriyle sahne alan TOKÝ Orta Okulu 6 B sýnýfý öðrencisi Ezo Demir, þiiriyle olduðu kadar güzelliði ile de salondan büyük alkýþ aldý. Þiirinde sýk sýk tekrarlanan Biz engelliyiz fakat kusurlu deðiliz. diye seslenen güzel Ezo, þiirinin sonuna doðru heyecanýna yenik düþerek göz yaþlarýna hakim olamadý. Duygulanmasýna raðmen, þiirini yarýda býrakmayan ve baþarýyla tamamlayan Ezo Demir, günün en anlamlý mesajýný verdi. Z übeyde Haným Uygulama Okulu öðretmenlerinin baþarýyla hazýrladýðý gençler, sahnede son zamanlarýn ne meþhur dansý olan gamgam dansýný sahneledi. Ünlü þarkýcýyý taklit eden öðrenci, baþtan sona tüm hareket ve mimikleri aynen sergilemesiyle, "Yok böyle dans" dedirtmeyi baþardý. Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, engellerin gönüllerde deðil, mekanlarda olduðunu söyledi. Gülgün, annelerin kendilerinden sonra çocuklarýna ne olacaðý endiþesinden kurtarýlmasý gerektiðine iþaret etti. AK Parti Kadýn Kollarý Engelliler Komisyon Baþkaný Leyla Aykaç, engellilerin yanýnda yer almanýn önemine vurgu yaptýðý konuþmasýnda, tüm katýlýmcýlara teþekkür etti.

13 Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 18 - Safer: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:18 Kanun-i Evvel 1428 Kasým: ARALIK HATIRLATMA: VERGÝ BAÐ-KUR ve Sosyal Sigorta ve Ýsteðe Baðlý aylýk primleri ve Özel tüketim vergisi ödenecek.zirai Gelir Vergisi 3. taksidi ödenecek. Eski mükellefler, notere defterlerini tasdik ettirecekler. BA ve BS Bildirim formlarý verilecek. Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI MÜMÝNÝN ÝHTÝYACINI GÝDERMEK Hâfýz Abdülazîm Münzirî, Kýrk Hadîs-i Þerîf adlý kitabýnda, Ýbni Ömer'den radýyallahü anh rivâyet ediyor: Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz buyurdular ki: Kim ki bir mümin kardeþinin ihtiyacýný temin ederse, mahþer günü ameller tartýlýrken tera-zinin baþýnda duracaðým. Benden imdat isteyince, o zâta mutlaka þefaat edeceðim. Ýbni Abbâs, Peygamber efen- dimizden þöyle rivâyet etmiþtir: Hayýr ve þer Allahü teâlâ hazretlerindendir. Hayýr anahtarlarý ellerine verilmiþ olanlara müjdeler olsun. Þer anahtarlarý ellerine verilen kimselere yazýklar olsun. Afv el-müzenî babasýndan, o da dedesinden rýdvânullahi aleyhim ecmaîn þöyle rivâyet eder: Peygamber efendimiz buyurdular ki: Allahü teâlâ, insanlarýn ihtiyaçlarýný gördürmek için öyle kullar yaratmýþtýr ki, onlara Cehennem azabý yoktur. Kýyamet günü olunca onlar için nûrdan kürsüler hazýr olur. Ýnsanlar hesaba çekilirken, onlar Allahü teâlâ ile sohbet ederler. Ali ibni Ebî Tâlib radýyallahü anh rivâyet etti: Peygamber efendimiz buyurdular ki: Kim ki bir mümin kardeþine yardým ve ihtiyacýný temin etmek için harekete geçip yürürse, Allahü teâlânýn yo- lunda harp eden mücâhidler sevâbý verilir. Ebû Hüreyre radýyallahü anh þöyle rivâyet etti: Peygamber efendimiz buyurdular ki: Kim ki bir Müslüman kardeþinin ihtiyacýný temin ederse, Allahü teâlânýn yakýn dostu ve velî kulu olur. Bir kimse mümin kardeþinin sýkýntýsýný gidererek sevindirirse, Allahü teâlâ o mümine mahþerde, sýrâtý geçerken iki tane nûrdan ýþýk verir. Bu iki nûrun ziyasýnýn kudretini yalnýz Allahü teâlâ verir. ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 HASTANELER Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik VEFAT EDENLER 1- Çanakcý Köyü nden gelme Ýsmail Demirci nin eþi, Ahmet, Hüseyin Demirci nin anneleri Menþure DE- MÝRCÝ. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler yýlý sonunda Velipaþa Konaðýnda o zamanýn Belediye Baþkaný Turan Atlamaz Beyin baþlattýðý "Uluçýnar sohbetleri" toplantýlarý 2006 yýlýnýn Nisan ayý ortalarýna kadar devam etti. Toplantýlar haftada bir cuma akþamlarý yapýlýyordu. Hazýrlýk için yapýlan ön toplantýda, toplantýlara sohbet için uluçýnarlar tespiti, hatip bulmak, toplantýlarýn akýþýný saðlamak ve sunuculuk yapmak görevi bize düþtü. Sohbet akþamlarý Belediyece çay- kuru yemiþ ikramýnda bulunuluyordu. Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü çalýþanlarýndan bir teknik grup video çekimi yaparak ve yapýlan toplantýyý kalýcý hale getiriyorlardý. Bu teknik ekip ilk haftalardaki heyecanla olmasa da yapýlan 17 toplantýnýn tespitini yaptýlar. Tabi mesai bitiminden sonra yapýlan bu toplantýlarý baþýndan sonuna izleyip çekim yapmak ayrý bir yorgunluk vericiydi. O ekibe teþekkür etmek yorgunluklarýna karþýlýk olur mu bilmem. Ama, çorbada tuzdan daha fazlasý emeklerinin olduðunun bilinmesi ve bu yazý vesilesiyle hatýrlanmalarý hoþlarýna gider diye düþünürüm. Sohbet konularý hep Çorum üzerine olacaktý ve öyle de oluyordu. Çorumlu yaþlý aðabeylerimiz, büyüklerimiz ilk haftalarýn sohbetlerini yaptýlar. Dr. Ali Emiroðlu, Hafýz Recep Camcý Hocamýz ve Ýsmail Özkahraman ilk üç haftanýn ulu çýnarlarý olmuþlardý. Daha sonraki haftalarda; Atilla Laçin, Yaþar Temirtekin, Nizamettin Oktay, Doç. Dr. Kadir Kökocak, Muzaffer Gündoðar, Cesur Terzi, Ahmet Nebi Uysal, Ethem Erkoç, Prof. Dr. Serdar Kýlýçkaplan, Ýsmet Çenesiz, Prof. Dr. Satýlmýþ Basan, Bahri Güven, Kazým Alkan, Atilla Alpay sohbetlerde bulundular. Sohbetlere dinleyici, katýlýmcý olarak gelenlerin sayýsý hiç bir toplantýda 20 kiþiden aþaðý düþmemiþti. Bazý toplantýlarda salon yetmiyor, konaðýn bahçeye bakan odalarý da açýlýyordu. Toplantýlarda Çorum'un sosyal hayatý, üretim hayatý, adetleri, gelenekleri, dili-edebiyatý, akýllýsý-delisi, ermiþlerisarhoþlarý ile renkli simalarý, gelmiþi geçmiþi ve geleceði konu oluyordu. Gerçekten kaliteli ufuk açan, dinlendiren, öðreten ve kültür aktarýmýnýn gerçekleþtirildiði faydalý toplantýlardý. Yeni bilgiler ediniyor, notlar alýyorduk. Her toplantýdan çýkýþta Ahmet Ýlbars, Atilla Laçin'le birlikte bir pastaneye girip toplantýyý kendi aramýzda deðerlendirmeyi de adet edinmiþtik. Ortak düþünce ve kanaatimiz mutlaka bu toplantýlarýn devamýnýn saðlanmasý yolunda birleþiyordu. Gelecek için ulaþýlabilir, iyi bir kültür arþivi oluþturuluyordu. Haftalar zevkle geçti Nisan ayý ortasýnda baharla birlikte sohbetlere ara verildi. Bu ara hala sona ermedi. 17 toplantý kaseti geriye kaldý. Her bir kasetin içindeki sözler yazýya döküldüðünde en aþaðý on sayfa tutacak ölçüde. Bu þu demek olur ki, sayfalýk büyük boy bir Çorum kitabý. Hem de baþtan sona Çorum'un harmanlandýðý Çorumlularýn aðzýndan bir Çorum yansýmasý. Ýyi ki, çorbada tuzumuz olacak kadar da olsa bu güzel birlikteliklerin ve faydalý bir etkinlik dizisinin içinde bulunma fýrsatý oldu. Þimdi hazýrlanan cd'leri izlerken ancak birer defa konuþma yapabilen Dr. Ali Emiroðlu ve Ýsmail Özkahraman aðabeylerimizi 2013 bize Kütük getirsin Günlük Abdulkadir Ozulu bütün birikimleriyle topraða vermiþ olmanýn burukluðunu yaþýyoruz. Oysa onlarý çok çok dinleyip sözlerini, düþüncelerini, hafýza birikimlerini kayda alabilmeliydik. Eyvahýn ardýndan yetiþilmiyor ki... Rahmetler diliyorum o güzel insanlara. Okuyucularýmýz diyecekler ki, bu anlattýklarýnla yukarýda ki baþlýk arasýnda ne iliþki var? O toplantýlardan birinde konuþan kýymetli hemþehrimiz Yaþar Temirtekin bir "ocak" misali ile sanayi de yokluðunu duyduðumuz büyük kuruluþ eksikliðini dile getirmiþti. "Geçmiþte evlerde büyük iþler görülürken; bað kaynatmak, gesi taþýnda çamaþýr yýkamak, domates salçasý, pervede gibi iþler için önce avluya bir "saçayaðý" konur ve alta bir kütük yerleþtirilir. Saçayaðý üzerine pekmez kazaný, çamaþýr kazaný oturtulurdu. Kütüðün üstüne odunlar ve çalý-çýrpý atýlýp ateþlenir. Önce çalý çýrpý tutuþur, sonra odunlar. Kütük hemen tutuþup yanmaz. Önce ýsýnýr, ýsýndýkça içindeki gazýný atar ve sonra yanmaya baþlar. Ýþiniz sürdüðü müddetçe kütük yanmayý devam ettirir. Kütük ocaðýn sönmemesini saðlar. Bu arada verdiði ýsý da iþinizi görürsünüz. Daha harlý kaynama istenirse çalý çýrpý ve odun atýlýr. Ýþte Çorum'un eksiði kütük noksaný demiþti. Devamlý enerji ve ýsý verecek ocaðýn sönmemesini saðlayacak bir kütük kuruluþumuz sanayi dalýnda yok demiþti. Örneklemiþti de Kütük ne, sorusunu sormuþ ve þöyle devam etmiþti: Kütük Karabük'te ki Demir-Çelik, Bursa'da Reno, Bursa'da Tofaþ, Kayseri'de Bez Fabrikasý, Eskiþehir'de Lokomotif Fabrikasý. Çorum'umuzun þansýzlýðý maalesef böyle bir kütüðümüzün olmayýþýdýr." demiþti. Aradan sekiz yýl daha geçti. Çorum hala kütüksüz. Çalý-çýrpý misali ortaya konulanlar da süreklilik saðlayamýyor. Devamlýlýk saðlayacak olan ille de "kütük". Benim dileðim ve beklentim acaba 2013 bize böyle bir kütük getirir mi? Yoksa, þu son haftalarda bahsedilen "yoksullaþma raporlarýna" bizi iyiden iyiye kaydetmeye mi geliyor. Oðlu babasýna demiþ ki, " baba cennetliksin." Baba ise; oðlunun bu iyi dileðine, içinden "ah oðlum babaný bir bilsen böyle söylemezdin" sözünü açýða da vuramadýðý için " Umamýyorum oðlum" der imiþ. Ben de geçmiþ yýllarýn nasýl yaþandýðýný biliyor olarak umamýyorum ama yine de 2013'den bize bir kütük zenginliði getirmesini bekliyorum bir tarih, takvim. Takvim insana günü ayý gösterip bir anlamda vaktin geçtiðini bildirir. Ýlk astýðýnýz gün 365 sayfa olan koca yýl, takvim yapraðý olunca bir bir tükenir. Eðer her kopan sayfayý bir baþka yerde toplarsanýz sayýsý yine 365 olur ama artýk o geçmiþ yýlýn takvimidir. Tarih olmuþtur. Çorum, geçen yýllarýn kaçan fýrsatlarýn farkýndadýr. Fýrsatlarý kaybeden de tutacak olan da insanlardýr. Kütüðü ortaya koyacak olan bu þehrin akýl ve güç birliði. Baþkasýndan bir þey beklemek dostluðu bozuyor. Kendi kendimize dost olmak zorundayýz. Çalýþmak, çok çalýþmak ve her türlü israftan kaçýnarak büyük tasarruflarla bir þeyler ortaya çýkarmak lazým. Hoþça kalýnýz. Saðlýk ve zenginlikler içinde nice yýllara. Yeni yýlýnýz kutlu olsun. Tiroit hastalarýný rahatlatan açýklama Saðlýk Bakanlýðý, tiroit ilacý sýkýntýsý bulunmadýðýný, bu yýl piyasaya geçen yýla göre iki kat fazla ilaç arz edildiðini bildirdi. Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu Baþkaný Saim Kerman, ''Tiroit hastalarýnýn ilaç bulamadýðý'' þeklindeki spekülatif haberlerin, hastalarýn gereksiz ilaç stoku yapmalarýna neden olduðuna dikkati çekti. Türkiye'de ayný etken maddeye sahip ruhsatlý üç ilaç bulunduðunu, bunlardan birinin üreticisi tarafýndan getirilemediðini ifade eden Kerman, diðer iki firmanýn ilacýnda ise bir sorun yaþanmadýðýný belirtti. Bu yýl piyasaya arz edilen tiroit ilacý miktarýnýn geçen yýla göre 2 kat olduðunu bildiren Kerman'ýn verdiði bilgiye göre, halen eczane raflarýnda bulunabilen iki ürünün 2012 yýlý satýþ rakamý 8 milyon 865 bin 487 kutuya ulaþtý. Kaynak: AA Kadir Yüktaþýr ALAKASIZLAR 24 ayar METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:22 Sayý: ARALIK 2012 PAZARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Þirket Sahibi: Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT ABONE ÞARTLARI : 100 TL. : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro PAZARTESÝ 31 ARALIK Dost aradým. 3 "Seyyah olup þu alemi gezerim, Tefekkür Bir dost bulamadým gün akþam oldu. Kendi efkarýmla okur yazarým, Dünyamýz Bir dost bulamadým gün akþam oldu. Ýki elim kalkmaz oldu dizimden, Bilmem amelimden bilmem özümden, Akýttým kanlý yaþ iki gözümden, Bir dost bulamadým gün akþam oldu. Raþit Yücel Yine boralandý daðlarýn taþý, Akýttým gözümden kan ile yaþý, corumhakimiyet. net Emaneti alýr ol veren kiþi, Bir dost bulamadým gün akþam oldu. Bozuk þu cihanýn pergeri bozuk, Yazýktýr þu geçen ömüre yazýk, Tükendi daneler kalmadý azýk, Bir dost bulamadým gün akþam odu. Kul Himmet üstadým ummana dalan, Gidenler gelmedi bir haber alam, Abdal oldum çullar geydim bir zaman, Bir dost bulamadým gün akþam oldu." Bu naðmelerin sesi Erzincanlý Hurettin Dadaloðlun'dan gelmiþti. Ýnsaný yakýp kavuran bu satýrlar ve sözlerin saklý olmadýðý anlaþýlmýþtý. Ne dostlarý vefasýzlýðý, Nede hüzünlerin bitkinliði hakikat kahramanlarýný yolundan çeviremedi. Bir ihlas risalesi meseleyi kökünden halletmiþti. (Sürecek) NÖBETÇÝ ECZANELER ESER OSMANCIK CAD. NO:44/C (ULU CAMÝ - YAZI ÇARÞISI ARASINDA) ALIÞ 94,45 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) SULAR GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD. NO:26-ATA SAÐLIK OCAÐI YANI SATIÞ 95,34 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PAZARTESÝ 31 ARALIK 2012 CHP kamp yaptý C umhuriyet Halk Partisi Atatürk'ten CumhuriÝl Baþkaný Cengiz Atyet'ten rövanþ almaya çalas, Merkez Ýlçe Baþkaný lýþýyor. 23 Nisan'ý çocuksaim Topgül ve ilçe baþlar üþüyor diye kutlamak kanlarý Anvatar Otel'de iki istemiyorlar, 19 Mayýs'ý günlük kampa girdi. sýnýflara hapis ederek, 29 Ekim'i deprem oldu diye Toplantýnýn açýþ koiptal ediyorlar. Bunlar da nuþmasýný yapan CHP Ýl yetmezmiþ gibi AtaBaþkaný Atlas, 11 yýllýk hütürk'ün Gençliðe Hitabekümetin icraatlarýný, 2012 si'ni "sanki ayet deðil ya yýlýnýn deðerlendirmesini okutmayacaðýz" dediler. yaptýktan sonra 2014 Mart ayýnda yapýlacak yerel se10 yýl önce terör bitçimlerin hazýrlýklarýný gözme noktasýna geldi. Ama den geçireceklerini, ileriye bunlar sayesinde terör yeyönelik çalýþma takvimi, niden hortladý. Her gün yol haritasý belirleyecekleyeni þehit haberleri ile CHP Ýl ve Ýlçe Teþkilatlarý iki gün süren kamp yaptý. rini, halka nasýl ulaþacaklasarsýlýyoruz. Yargý sistemi rýnýn, sorunlarýn çözümünü çöktü. Eðitim sistemi çöknasýl saðlayacaklarýnýn yotü. Hýrsýzlýk yasal hale lunu arayacaklarýný, tüm geldi. Hýrsýzlýk yaptýklarý parti çalýþmalarýnýn iki sabit olan Deniz Fenerini günlük toplantýda ele alýnaakladýlar. Cumhuriyet tacaðýný söyledi. rihinde yolsuzluk yaþanmayan Çorum BelediyeCengiz Atlas, AKP iksinde kasa operasyonu yatidarýnýn cumhuriyetin kapýldý. Belediye Baþkaný zanýmlarýný, ülkenin deðer Muzaffer Külcü'nün belve varlýklarýný bir bir elden geli, ses kayýtlý rüþvet paçýkartarak emperyalistlere zarlýðý ortaya çýktý. Aðýr peþkeþ çektiðini, bugün Ceza Mahkemesinde yaranadolu insanýnýn elinde gýlanýyor. Kendisinden olbir çöp bile býrakýlmadýðýný mayan belediyelere þafak belirterek, tüm bunlarýn heoperasyonlarý yapan Ýçiþsabýnýn CHP iktidarýnda leri Bakaný nerede þimdi? sorulacaðýný bildirdi. CHP Ýl Baþkaný Atlas, AK Parti hükümetinin icraatlarýný eleþtirdi. Aðýr Ceza Mahkemesinde 11 yýldýr iktidarda yargýlanan bir Belediye olan AKP'nin, hükümet olbaþkanýný niye koruyorduðunu belirten Atlas, parsunuz. Ýçiþleri Bakanlýðýtinin, yanlýþ uygulamalar na çaðrý yaptýk ama bizi sonucu toplumun tüm kedinlemediler. Baþbakaný simlerini zor durumda býgöreve davet ettik ama biraktýðýný, AKP'nin bu ülkezi duymazdan geldi. Külde yaþayan herkese ihanet cü'ye söyledik aklanana ettiðini iddia etti. kadar görevi býrak mahköylünün zor durumkeme bitene kadar görevda olduðunu, üretimin biden ayrýl diye ama bizi linçli olarak yok edildiðini dinlemedi. Bizler de onu dile getiren Atlas, bir zaaklanana kadar belediye manlar kendi ihtiyacýný baþkaný olarak tanýmýyoüreten ve üretim fazlasýný ruz." da dýþ ülkelere ihraç eden Aydýnlarýn, gazetecitürkiye'nin bugün temel lerin, yazarlarýn, özgürlük gýdalarýn büyük çoðunluaskerlerinin, cumhuriyettoplantýda genel gündem deðerlendirildi. ðunu baþka ülkelerden itçilerin cezaevinde olduhal etmek zorunda kaldýðýðuna dikkati çeken Atlas, AKP hükümetinin tek düze vatandaþ topný, etten canlý hayvana, samana kadar her þeyi ithal eder hale geldiluluðu oluþturmak istediðini, ama buna izin vermeyeceklerini kayðini kaydetti. detti. Hükümetin tek derdinin halkýn yoksullaþmasý, fakirleþmesi, ODTÜ'de meydana gelen olaylarla polisin orantýsýz güç kulüretmemesi, temizlik iþlerinde, kapýcýlýkta çalýþarak geçimini saðlalanmasýný da eleþtiren Atlas, "Kendi odasýndan bile böcekler çýkan, masý olduðunu, böylelikle halkýn AKP'nin elinde oy deposu haline kendini bile koruyamayan bir baþbakanla karþý karþýyayýz" diyerek geleceðini ileri süren Atlas, okumayan, düþünmeyen, yazmayan, baþbakan dahil herkesin dinlendiðine iþaret etti. yargýlamayan, duymayan, görmeyen bir toplum oluþturulmaya çayeni asgari ücret rakamýný da eleþtiren Atlas, günlük bir simit lýþýldýðýný öne sürdü. parasý kadar zam yapýldýðýnýn altýný çizdi. Cumhuriyetin kazanýmlarýnýn, kuruluþlarýn bir bir elden çýkaratlas, ülkenin kurtuluþunun CHP'nin uygulayacaðý politikalartýldýðýný ve özelleþtirme adý altýnda emperyalistlere peþkeþ çekildiðini söyleyen Atlas, tüm bunlarýn hesabýný CHP iktidarýnda sorada olduðunu savunarak, tüm halký CHP çatýsý altýnda siyasi mücacaklarýný dile getirdi. dele vermeye davet etti. Atlas, "Mevcut hükümet, tüm bunlar yetmezmiþ gibi bir de Toplantý, açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan basýna kapalý olarak Mühendis yetkilendirme kursu M akina Mühendisleri Odasý (MMO) Samsun Þube, Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doðalgaza Dönüþümü Mühendis Yetkilendirme Kursu düzenledi. Doðal gaz iç tesisat yapým bakým onarým sektöründe faaliyet gösteren ve gösterecek olan üyelerinin belgelendirilmesine yönelik çalýþmalara yoðunlaþan MMO Samsun Þube Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doðalgaza Dönüþümü Mühendis Yetkilendirme Kursu Makina Mühendisleri Odasý (MMO) Samsun Þubesi kurs açtý. yapýlacak olan sýnavda kursun sunumu MMO açarak sürece katký baþarýlý olan Samsun Þube MÝEM koymaya devam etti. katýlýmcýlara Kurs Eðitmeni Makine Samsun, Amasya Endüstriyel ve Büyük Mühendisi Behçet Bal ve Çorum illerinden Tüketimli Tesislerin tarafýndan yapýldý. toplam 27 makine Doðalgaza Dönüþümü Kursun sonunda mühendisinin katýldýðý Kursa Samsun, Amasya ve Çorum illerinden toplam 27 makine mühendisi katýldý. Mühendis Yetki Belgesi verilecek. Kursla açýklama yapan MMO Samsun Þube Sekreter Üyesi Gökhan Koskos, meslek disiplinlerine giren yasal mevzuat deðiþiklikleri ve gelen talepler doðrultusunda sürekli güncellemeler yaparak çalýþmalarýný þekillendirdiklerini, Doðal Gaz Sertifika Yönetmeliði kapsamýnda yapýlan deðiþiklikle sektörde çalýþmakta olan 300 ü aþkýn makine mühendislerini planlanan eðitimler ile belgelendirerek çalýþmalarýn kesintiye uðramadan devam etmesini arzuladýklarýný söyledi.(ýha) 'Kurumsal Check-Up ve Kurumsallaþma Ýle Firmalarýn Rekabet Gücünün Artýrýlmasý' eðitimi devam ediyor. TSO'da eðitime devam Tamer Aðar S amsun Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn koordinatörlüðünde yürütülen Avrupa Ýþletmeler Aðý Projesi kapsamýnda, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) bünyesinde hizmet veren Avrupa Ýþletmeler Aðý Bilgi Noktasý tarafýndan 'Kurumsal CheckUp ve Kurumsallaþma Ýle Firmalarýn Rekabet Gücünün Artýrýlmasý' eðitimi devam ediyor. Gaziantep GABÝGEM Yönetim Danýþmaný Tamer Aðar'ýn katýlýmýyla gerçekleþtirilen eðitim programýnda, þirketlerin saðlýk kontrollerinin, stratejilerin, kurumsallaþmak zorunda kalmadan kurumsallaþmanýn nasýl olacaðý konularýnda bilgiler verildi. Seminere Çorum'un yaný sýra bölge illerden de katýlým saðlandý. Slayt sunumuyla Eðitimler Samsun Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn koordinatörlüðünde yapýlýyor. Semiere firma temsilcileri katýlýyor. katýlýmcýlara örneklerde veren Aðar, iþletmecilere firmalarýn yönetimi ve uygulamalarla ilgili sýkýntýlarý, aile þirketlerinin kurumsallaþma süreciyle varlýðýný sürdürmeleri, sürdürülebilir büyüme, firmalarýn; yeni dünya düzenine ve Türkiye'nin makro ekonomik koþullarýna nasýl ayak uyduracaklarý gibi konularda yaþanan sorunlara çözüm sunmayý amaçlayan eðitimde ayrýca Ýþletmelerin Checkup'ýnýn (analizlerinin), firmalarýn stratejik planlarýnýn nasýl yapýlabileceði ve stratejilerini nasýl belirlemeleri gerektiði ile ilgili konulara deðinildi. Meslekî eðitimin sorunlarý tespit edildi M esleki ve teknik eðitimin durumunun ve sorunlarýnýn belirlenmesi için yapýlan çalýþtayýn sonuç raporu tamamlandý. Mesleki ve Teknik Eðitim Çalýþtayý sonuç raporuna göre, mesleki ve teknik eðitimin en önemli sorunlarýnýn baþýnda sektörle iþbirliði yetersizliði, öðretmen ve öðrencilerin kalitelerinin geliþtirilmesi ile mesleki eðitimin toplumsal algýlarý yer aldý. Çözüm önerileri arasýnda ise mevcut öðretmenlerin yeni teknolojilere ayak uydurabil- Mesleki ve teknik eðitimin durumunun ve sorunlarý tespit ediliyor. meleri için belli aralýkömer Açýkgöz, rapora bulundurarak mesleki larla hizmet içi eðitime iliþkin AA muhabirine ve teknik eðitimin yenialýnmalarý öneriliyor. yaptýðý açýklamada, den yapýlandýrýlmasýyla "Çözüm önerilerini ve ilgili strateji belgesini Mesleki ve Teknik sorunlarý göz önünde hazýrlamaya çalýþacaeðitim Genel Müdürü Basýn Kartý yönetmeliðinde deðiþiklik B asýn Kartý yönetmeliðinin 15'inci maddesinde deðiþiklik yapýlmasýna dair yönetmelik Resmi Gazete'nin dünkü sayýsýnda yayýmlandý. Buna göre, Anadolu Ajansý'nda, Yönetim Kurulu Baþkan ve üyelerine, Genel Müdüre, Genel Müdür Yardýmcýlarýna, Genel Yayýn Yönetmenine, Türkiye Haberleri Yayýn Yönetmenine ve Dünya Haberleri Yayýn Yönetmenine, Dünya ve Türkiye Haberleri Yayýn Yönetmenlerine baðlý olarak çalýþmak kaydýyla yayýn yönet- Yönetmelik Resmi Gazete'nin dünkü sayýsýnda yayýmlandý. meni, haber koordinatörü, editör, editör yardýmcýsý, görüntü yönetmeni, bölge müdürü, bölge haber editörü, baþmuhabir, baþfotomuhabiri, baþkameraman, baþtercüman, muhabir, fotomuhabiri, kameraman, tercüman, Pazarlama Koordinatörlüðü hariç baþgrafiker ve grafiker unvanlarýyla çalýþanlara basýn kartý verilecek.

15 PAZARTESÝ 31 ARALIK de ÇORUM (1) Hazýrlayan: Enise AÐBAL 12 Ocak * Kamu Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan, Ýskilip Anadolu Öðretmen Lisesi'nin isminin deðiþikliði ile ilgili çýkan haberlerden dolayý açýklama yapan AK Mahmut Alparslan Parti Milletvekili Cahit Baðcý'ya seslenerek, "O açýklamalarý yapan benim, eðer bu konuda bir derdiniz varsa bana söyleyeceksiniz, bu konuda muhatap Kamu Sen'dir." dedi. 13 Ocak * 12 Eylül askerî darbesine iliþkin dönemin Genelkurmay Baþkaný Kenan Evren ile emekli Orgeneral Tahsin Þahinkaya nýn þüpheli olarak yer aldýðý ve Çorum Olaylarý ndan da bahsedilen iddianame kabul edildi. 14 Ocak * EDP Ýl Baþkaný Þeref Karataþ ve Ýl Yönetim Kurulu nun topluca istifasýyla boþalan EDPÇorum Ýl Baþkanlýðý'na parti MYK'sý tarafýndan Süleyman Kamýþlý atandý. 16 Ocak * CHPeski Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu hakkýnda hazýrlanan fezlekeye tepki göstererek, Fezleke onurumuz dedi. 27 Ocak Cengiz Atlas * CHPMalatya Milletvekili Veli Aðbaba, Türk Ceza Kanunu nýn (TCK) Halký Kin ve Düþmanlýða Tahrik veya Aþaðýlama baþlýklý 216. maddesinde deðiþiklik yapýlmasý amacýyla kanun teklifi hazýrladý. Gerekçede Çorum olaylarý da var. 10 Þubat * TBMM Ýdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekillerinin meclis kürsüsü önünde yaptýklarý eyleme sert Salim Uslu tepki gösterdi. 24 Þubat * AK Parti de eski il baþkanlarýndan Nihat Akar, 10 Mart 2012 Cumartesi günü SÝYASET yapýlacak AK Parti Ýl Kongresi nde il baþkanlýðana aday olduðunu açýkladý. 29 Þubat * TBMM Ýdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, 28 Þubat sürecinin etkili aktörlerinden 5'li inisiyatifin o dönem Tansu Çiller'e Erbakan hükümetinden çekilmesi için baský yaptýðýný, kendisinin ise bu sürecin dýþýnda kaldýðý için tehdit edildiðini açýkladý. * CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Ýskilip Devlet Hastanesi isminin 'Ýskilipli Atýf Hoca Devlet Hastanesi' olarak deðiþtirilmesine tepki göstererek, bu isim deðiþikliðinin 'karþý devrimin' geldiði Tufan Köse noktayý göstermesi bakýmýndan son derece önemli olduðunu bildirdi. 2 Mart * Þapka inkýlabýna karþý geldiði gerekçesiyle Ýstiklal Mahkemesi nin haksýz ve hukuksuz bir þekilde idam ettiði Ýskilipli Atýf Hoca nýn torunu Ahmet Faruk Ýmal, CHPÇorum Milletvekili Tufan Köse'nin Atýf Hoca ya yönelik suçlama ve iddialarýna cevap verdi. Ýmal, Tufan Köse ye, Milletvekili milletine iftira eder mi? diye sordu. 24 Mart * AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Uslu ile görüþen Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Çorum a övgü dolu sözler sarfetti. Gül, Çorum özgüvenini korusun, devlet gereken adýmý atacak. dedi. 7 Nisan * AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým ýn Danýþmaný Halit Çaðdaþ, 12 Eylül askeri darbesine iliþkin, dönemin Genelkurmay Baþkaný, 7. Cumhurbaþkaný Kenan Evren ile emekli Hava Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Tahsin Þahinkaya'nýn Ankara 12. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargýlamalarýnda müdahillik talebinde bulundu. 13 Nisan * Cengiz Atlas, Mayýs ayý içerisinde yapýlmasý planlanan CHPÝl Baþkanlýðý seçimi için aday olduðunu açýkladý. 4 Ocak * Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan yürütülen AB Standartlarý Iþýðýnda Tehdit Altýnda Olan Ýncinebilir Gruplar ve Özellikle Kadýnlarýn Korunmasý projesinin 7. çalýþtayý Çorum Valiliði'nin ev sahipliðinde Çorum'da yapýldý. 5 Ocak * Kâmil Koç Otobüsleri A.Þ. Çorum Þubesi hizmete girdi. 6 Ocak * Çorum ÝÞ KUR Ýl Müdürlüðü nün ismi Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü olarak deðiþti. 9 Ocak * Cengiz Aksan ýn Yönetim Kurulu Baþkaný olduðu Aksan Medya Grup bünyesinde kurulan Yeni Gündem Gazetesi yayýn hayatýna baþladý. 10 Ocak * Norveçli enerji þirketi Statkraft'ýn Çorum'un Kargý ilçesine baðlý Maksutlu Köyü'nde gerçekleþtirdiði Hidroelektrik Santrali yatýrýmýnýn tanýtým toplantýsý gerçekleþtirildi. * Kilis Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Turgay Happani, Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü'ne atandý. Turgay Happani 12 Ocak * Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Çalýþan Gazeteciler Günü dolayýsýyla Gazeteciler Cemiyeti baþkanlarýndan oluþan heyeti Çankaya Köþkü nde kabul etti. 14 Ocak * Milli Eðitim Bakanlýðý, 56 ilin milli eðitim müdürünü görevden aldý. Çorum da uzun süredir vekaleten Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü yapan Aytekin Girgin, deðiþiklikle birlikte asaleten Ýl Milli Eðitim Müdürü olarak atandý. * Çorum Hitit Üniversitesi Alaca Meslek Yüksekokulu Müdürlüðü görevine Mühendislik EKONOMÝ ve ÇALIÞMA HAYATI Fakültesi öðretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Murat Kaya atandý. 16 Ocak * Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer'in talimatý ile görevden alýnan Aðrý Ýl Milli Eðitim Müdürü Bilal Yýlmaz'ýn yerine Milli Eðitim Bakanlýðý Talim Terbiye Kurulu Þube Müdürü hemþehrimiz Fatih Baþak getirildi. * Türk Eðitim-Sen, eþit iþe eþit ücret düzenlemesinde öðretmenler, akademisyenler ve diðer çalýþanlarýn yok sayýlmasýný güvercin uçurarak protesto etti. 18 Ocak * Çorum Hitit Dernekler Federasyonu (Çorum HDF) Av. Cemal Emir baþkanlýðýnda Ankara da kuruldu. * Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Genel Meclisi ve Özel Ýdare yöneticileri arasýnda Kültür Sitesi'nin devrine imkan tanýyan protokol imzalandý. 19 Ocak * Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Kalkýnma Kurulu Baþkanlýðý'na Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan seçildi. 30 Ocak * Hemþehrimiz Davut Güney, Tapu Kadastro Genel Müdürü olarak atandý. * Çorum Saðlýk Merkez Müdürlüðü Davut Güney 'Eczane ve Hastane Fatura Ödeme Servisi' kapandý. 31 Ocak * Çorum Belediyesi ile Bem Bir Sen arasýnda sosyal denge ve Hizmet Ýþ ile de toplu iþ sözleþmesi imzalandý. Toplu iþ sözleþmesine göre; Muzaffer Külcü'nün göreve baþladýðý 2009 yýlýnda bin 490 TL ücret alan bir iþçinin maaþý bin 913 TL'ye yükseldi. 9 Þubat * Valilik bünyesinde oluþturulan Þehit ve Gazi Ýþleri Þube Müdürlüðü ne Cevdet Parlak atandý. 15 Þubat * Finansbank'ýn beþincisini düzenlediði Anadolu Markalarý Yarýþmasý"nda Çorum dan Alapala imalat kategorisinde ödüle lâyýk görüldü. 16 Þubat * Ýþ Bankasý nýn Türkiye çapýndaki þubesi, Küçük Sanayi Sitesi (KSS) giriþinde hizmet vermeye baþladý. 21 Þubat * Devlet Hastanesi Camii Ýmam Hatib-i Adem Duru, Çorum Diyanet Mensuplarý Derneði (ÇODÝMDER) Baþkaný oldu. 1 Mart * Çorum 75. Yýl Cumhuriyet Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi (SML) Müdürlüðü görevinden alýnan Ahmet Veldet, Ýdari Mahkeme kararýyla görevine geri döndü. Prof. Dr. Reha Metin Alkan 2 Mart * Belediye Meclisi'nin kampus alaný ile ilgili kararýný tarihi karar olarak tanýmlayan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, "Bu karar tarihi bir karardýr, güveninizi boþa çýkarmayacaðýz." dedi. 7 Mart * Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muammer Cengil, doçentlik ünvaný aldý. 8 Mart * Çorum Kent Haber Gazetesi nin þirket hisseleri Cengiz Aksan tarafýndan satýn alýndý. 15 Mart * Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum Koordinatörlüðü, birinci çaðrý dönemi sonunda kabul edilen 4 proje için imza töreni düzenledi. Dört firma tarafýndan hazýrlanan projeler, Çorum'u TKDK'lar arasýnda ilk sýraya taþýdý. Toplam deðeri 12,2 milyon TLolan yatýrýmlar için yapýlan destek ödemesi 8,9 milyon TLolurken, Çorum süt ve et iþletmeleri bakýmýndan önemli K Ü L T Ü R - S A N A T v e Ç E V R E Mine Utku Savaþ 2 Ocak * Ýzmir Suluboya Topluluðu ile International Watercolor Society iþbirliðinde internet üzerinden düzenlenen ve ünlü ressamlarýn katýldýðý uluslararasý yarýþmada Çorumlu Ressam Yýlmaz Helvacý'nýn sulu boya resmi ile birinci oldu. 7 Ocak * Çorum'da söylenen manilerin yer aldýðý Ýbrahim Gösterir'in çalýþmasý Çorum Manileri ile Ahmet Önder Kýrýcý ve Ýrfan Yiðit tarafýndan hazýrlanan Osmanlý Ýmparatorluðunda Çorumlu Devlet Adamlarý isimli çalýþmalar Çorum Belediyesi tarafýndan kitaplaþtýrýldý. * Çorum Gazeteciler Cemiyeti nin bu yýl 6. sýný düzenlediði Mahmut Tunaboylu Öykü Yarýþmasý nýn ilk birincisi Mine Utkusavaþ ýn ödüllü hikayelerinin yer aldýðý Sessizlik Oyunu isimli öykü kitabý 2011 Naim Tirali Öykü Yarýþmasý nda birincilik ödülüne lâyýk görüldü. * Çorum'da 2012 yýlýnýn ilk resim sergisi, Ýstanbul'dan gelen 13 ressam tarafýndan ortaklaþa hazýrlanan 'Tadilat' isimli sergi oldu. 9 Ocak * Çorum Tarihi Ayakkabýcýlar Arastasý, Çorumlu fotoðrafçý Abdullah Agâh Öncül ün hazýrladýðý yazý ve çektiði fotoðraflardan oluþturulan makale ile Fotoritim e-photo Magazine e konuk oldu. 10 Ocak * Çorumlu Yazar Osman Çeviksoy 2011 yýlý içinde Akçað Yayýnlarý arasýnda çýkan Aklýma Yýldýz Düþtü adlý öykü kitabýyla ödül aldý. 11 Ocak Osman Çeviksoy * Çorum Valiliði, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü ne özel heykel sergisi düzenledi. Vali Nurullah Çakýr ýn ev sahipliðinde Valilik binasý fuayesinde düzenlenen sergide Çorumlu Heykeltraþ Serdar Kaynak ýn eserleri sergilendi. * Anadolu ya Yolculuk Sergileri nin 3. sü Çorum da açýldý. Çorum Valiliði nin evsahipliðinde düzenlenen Sfenks in Ýzinde adlý sergi Çorum Müzesi nde gerçekleþen törenle ziyarete açýldý. * Samanyolu (STV) televizyonunda gezi, kültür, eðlence içerikli yayýnlanan ve sevilerek izlenen ünlü müzisyen Turgay Baþyayla'nýn sunduðu Davetsiz Misafir programý ekibi Ýskilip ve Osmancýk ta çekim yaptý. 12 Ocak * Anadolu ya Yolculuk Sergileri nin 3. sü olan Sfenks in Ýzinde adlý etkinlik için Çorum a gelen konuk sanatçýlar Dikiciler Arastasý ný gezdiler. * TRTArapça kanalý Çorum da çekim yaptý. Maceracýlar (Mugamirun) adlý televizyon programý ekibi, Çorum un tarihi ve turistik yerlerini görüntüledi. 16 Ocak * ''Anadolu'ya Yolculuk-Sfenkslerin Ýzinde'' sergisine katýlan ünlü ressam ve fotoðrafçýlar Hattuþa'yý gezdi. 39 ressam ve fotoðrafçý, Çorum'da bulunduðu süre içinde izlenimlerini tuvale ve fotoðrafa yansýttý. 17 Ocak * Valilik ve Kültür Müdürlüðü tarafýndan organize edilen Sýlaya Bir Renk Bir Ýz isimli resim ve heykel sergisi açýldý. Çorumlu sanatçýlar Yalçýn Gürsen, Refa Emralý ve Fatoþ Balaban'ýn birlikte açtýðý sergide 30 sulu boya, 15 yaðlý boya ve 6 heykel olmak üzere toplam 51 eser sergilendi. 23 Ocak * TRT Haber kanalýnýn sevilen gezikültür programý 'Yol Arkadaþým', izleyicilerine Çorum'dan seslendi. Programda Çorum merkezin yaný sýra, Alacahöyük ve Ýskilip tanýtýldý. Programda Çorum daki bakýrcýlar, Alacahöyük sakinleri ve Ýskilip in tarihi çarþýsýndaki semerci, urgancý ve ayakkabýcýlarla yapýlan söyleþiler ekrana geldi. 25 Ocak * Emekli Eðitimci-Yazar Ethem Erkoç un 30 piyesi Piyeslerim kitabýnda toplandý. Çorum Belediyesi Kültür Yayýnlarý arasýnda çýkan kitap Ethem Erkoç un 22 inci eseri olma özelliðini taþýyor. Ethem Erkoç 30 Ocak * Dünyanýn en köklü medeniyetlerinden Hitit medeniyetine baþkentlik yapan Çorum un Boðazkale ilçesindeki Hattuþa þehrinin surlarý modern yöntemlerle aydýnlatýldý. 31 Ocak * Türk Müziði Sanatçýsý hemþehrimiz Ertuðrul Erkiþi, Türkiye Yazarlar Birliði (TYB) tarafýndan Yýlýn Sanatçýsý seçildi. * Çorumlu þair Recep Serbes in Buruk Aþklar Denizi adlý kitabý, Ulusal Kanal da tanýtýldý. 1 Þubat * Belediye tarafýndan düzenlenen Þanlýurfa dan gelen Kazým Çiriþçi ve ekibinin sahnelediði Sýra Gecesi iki günlük bir organizasyonla Çorumlular a renkli bir gece yaþattý. 3 Þubat * Çorumlu Eðitimci-Araþtýrmacý ve Metal Sanatçýsý Hasan Tuluk'un Çorum Müezzinoðlu Konaðý nýn Yýkým Günlüðü araþtýrma yazýsý ulusal olarak yayýnlanan Tarihi Kentler Birliði yayýný olan Geçmiþten Geleceðe Yerel Kimlik Dergisi nde yayýnlandý. 6 Þubat * Kültür Yollarý Çalýþtayý'nýn ikincisine ev sahipliði yapan Çorum önemli bir þans yakaladý. Çalýþtay'ýn açýlýþ konuþmasýný yapan Kültür ve Turizm Bakanlýðý Müsteþarý Özgür Özarslan, Çorum'un önemli bir kültür merkezi olduðunu belirterek, yöneticilerin de bu konudaki gayretlerini takdir dolu sözlerle ifade edip, "Çorum'u bilmek Anadolu'yu bilmektir. Çorum'un Kültür Yolu projesinde pilot bölge olmasýný öneriyorum." dedi. TOPLUMSAL OLAYLAR 2 Ocak * Çorum'un Sungurlu ilçesinde, domuz avýna çýkan bir kiþi yanlýþlýkla arkadaþýný vurarak aðýr yaraladý. 3 Ocak * Çorum'un Osmancýk içesine baðlý Aþaðýzeytin köyü ile Aþýkbükü köyü su dolmaya baþlayan Boyabat Barajý nedeniyleboþaltýldý. 7 Ocak * Hayýrsever Ýþadamý Ahmet Akdað tarafýndan yaptýrýlan Ahmet Akdað Huzurevi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'na devredildi. 12 Ocak * Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) tarafýndan Çorum da yaptýrýlan toplam 160 adet 1+1 yoksul grubu konut, hak sahiplerine teslim edildi. 21 Ocak * Koç Holding in Ülkem Ýçin Kan Veriyorum kampanyasýnda 2 yýlda 72 bin ünite kan baðýþý yapýldý, 215 bin kiþinin hayatýna dokunuldu. Çorum, bu kampanyada 310 ünite kan baðýþýnda bulunarak 930 kiþinin kan ihtiyacýný karþýladý. 25 Ocak * Çorum'un Osmancýk ilçesinde tüp patlamasý sonucu çýkan yangýnda aðýr yaralanan Mehmet Aktaþ, Ankara'da tedavi gördüðü hastanede hayatýný kaybetti. * Çorum un Bayat ilçesi giriþine yapýlan yeni yolda heyelan meydana geldi. 28 Ocak * Belediye'nin daveti üzerine Çorum a gelen saat ustasý Ahmet Acun, Saat Ahmet Acun Kulesi nin mekanizmasýný elden geçirdi. Rakamlarý silinen saat kadranýný yenileyen Ahmet Acun, akrep ve yelkovaný da deðiþtirdi. 30 Ocak * Tüm Terör Maðduru Aileleri Güç Birliði Derneði (TEMADER) ile Þehit Aileleri ve Gaziler Spor Kulübü nün birlikte organize ettiði gecede Vali Nurullah Çakýr a, Yýlýn Valisi Ödülü verildi. 6 Þubat * Çorum-Ýskilip karayolu üzerindeki 32 kilometre uzunluðundaki Obruk Barajý, dondurucu soðuklar nedeniyle dondu. 7 Þubat * Devlet-Millet iþbirliðinin en güzel örneklerinden birisi daha gerçekleþtirilerek, eðitim alanýnda Çorum u önemli bir noktaya taþýmasý beklenen, Özejder Ailesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Sosyal Bilimler Lisesi nin protokolü Valilik te düzenlenen törenle imzalandý. 8 Þubat * Merhum Gazeteci-Yazar Mahmut Tunaboylu nun ismi doðduðu sokaða verildi. Kale Mahallesi 6. Meram Sokak ta düzenlenen törenle sokaðýn tabelasý Mahmut Tonaboylu Sokaðý olarak deðiþtirildi. 9 Þubat * Gülabibey Mahallesi Baðcýlar Caddesi nde yaþanan yangýnda bir ev tamamen kül oldu. Çýkan yangýn sonrasý herþeyini kaybeden Zeki-Güldane Þakar çifti, çocuklarýyla birlikte ortada kaldý. 10 Þubat * Muhabirimiz Erol Taþkan tarafýndan baþlatýlan Kýyý Köþe Erol Taþkan Akülü Araç Kampanyasý Erzurum ve Ýstanbul da da faaliyete geçti. 11 Þubat * Çorum'un Alaca ilçesinde bir genç, mezarlýkta tabancayla intihar etti. 14 Þubat * Ýl Emniyet Müdürlüðü, Osmancýk ilçesinde yaptýðý operasyonda 200 kilo eroin ele geçirdi. Vali Nurullah Çakýr, eroinin deðerinin 50 milyon TLolduðunu belirtti. 25 Þubat * Tek parti döneminde þapka inkýlabýna muhalefet ettiði Ýskilipli Atýf Hoca gerekçesiyle Ýstiklal Mahkemesi tarafýndan idam edilen Ýskilipli Atýf Hoca'ya devlet tarafýndan ilk iade-i itibar Saðlýk Bakanlýðý'ndan geldi. Saðlýk Bakanlýðý yetkilileri aldýðý bir kararla Ýskilip Devlet Hastanesi'nin adýný Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi olarak deðiþtirdi.

16 16 PAZARTESÝ 31 ARALIK 2012 TÜTEV de Mühendisler Günü kutlamasý Üretime en büyük katma deðer mühendislikten T Vakýf salonunda düzenlenen programda günün anlam ve önemi anlatýldý. ürkiye Teknik Elemanlar Vakfý (TÜTEV) Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen Mühendisler Günü kutlama programý dün gerçekleþti. Vakýf salonunda düzenlenen programa Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul konuþmacý olarak katýldý. TÜTEV Onursal Baþkaný Osman Altýkardeþ ve bazý davetlilerin de yer aldýðý programý çok sayýda mühendis izledi. Sunuculuðunu Sevim Göçmen Soysal ýn üstlendiði programýn açýþ konuþmasýný TÜTEV Þube Baþkaný Yavuz Tokdemir yaptý. Günün anlam ve öneminden bahseden Yavuz Tokdemir in ardýndan söz alan Ziraat Mühendisi Halit Yýldýrým Mühendislikte Etik konulu bir sunum yaptý. AYKUL: BAÞARI ÝÇÝN ÝÞBÝRLÝÐÝ ÞART Programda mühendislik mesleði farklý yönleriyle ele alýndý. TÜTEV i anlatan sinevizyon gösterisi sonrasý kürsüye gelen Prof. Dr. Halil Aykul, Üretime en büyük kat- Prof. Dr. Halil Aykul ma deðeri mühendislik mesleði saðlýyor dedi. Bilgi paylaþýmý ve iþbirliðinin önemine deðinen Halil Aykul, pek çok alanda koordinasyon eksikliði nedeniyle verim alýnamadýðýnýn altýný çizdi. En iyi mühendis, bilen ya da bulandýr diyen Prof. Dr. Aykul, sivil toplum kuruluþlarýna ortak proje geliþtirme çaðrýsýnda bulundu. Aykul, þöyle konuþtu: Yerli teknoloji üretmeli ve kendi standartlarýmýzý oluþturmalýyýz. Bencillikten kurtulup iþbirliðinin gücüne ve faydalarýna varmalýyýz. Problem çözmeyi öðrenmeli, pozitif yaklaþým ve yardýmlaþmayý ihmal etmemeliyiz. Üretime en büyük katma deðeri mühendislik mesleði saðlýyor. Üniversite-sanayi iþbirliðini tam anlamýyla hayata geçirebilirsek Çorum mühendislikte cazibe merkezi olur. Ýþ dünyasý, mühendisler, teknik elemanlar ve sivil toplum kuruluþlarý bir takýmdýr. Bu takýmý oluþturabilirsek ortaya çok faydalý iþler çýkacaðýndan eminim. Konuþmasýnýn ardýndan sorularý cevaplayan Aykul, Çorum da Ýnþaat Mühendisliði bölümü açýlmasýnýn planlandýðýný da sözlerine ekledi. Mühendisler Günü programý müzik dinletisi ve ikramlarýn ardýndan sona erdi. Yaþlý çift yardým bekliyor TÜTEV Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen Mühendisler Günü kutlama programý dün gerçekleþti. B uharaevler Mahallesi nde bir apartmanýn bodrum katýnda yaþam mücadelesi veren yaþlý çift yardým eli bekliyor. Yaþlarý 60 ýn üzerinde olan SeyhanMustafa Gergin çifti, kimsesizlik nedeniyle büyük sýkýntý yaþýyor. TRT Muhabiri Ahmet Öztürk e Yaþlarý 60 ýn üzerinde olan Seyhan-Mustafa Gergin çifti, kimsesizlik nedeniyle büyük sýkýntý yaþýyor. SGK yeni hizmet binasý tamamlandý SGK yeni hizmet binasýnda son gözden geçirmelerin sürdüðü belirtildi. konuþan yaþlý çift, evlatlarýnýn duyarsýzlýðýndan dert yandý. Komþularýnýn yardýmlarýyla hayata tutunmaya çalýþtýklarýný belirten Mustafa Gergin, kanser hastalýðý nedeniyle geçirdiði ameliyat sonrasý bir daha ayaða kalkamadýðýný söyledi. 3 ayda bir aldýðý yaþlýlýk maaþý dýþýnda her hangi bir geliri olmadýðýný dile getiren Gergin, eþininse bel fýtýðý ameliyatý olduðunu kaydetti. Yaþadýklarý sýkýntýlarýn yanýnda 7 yaþýndaki torunlarýna da bakmak durumunda kaldýklarýný ifade eden Gergin, yetkililere seslenerek yardým istedi. S Halk arasýnda bilinen ismiyle Bað-Kur binasýnda faaliyetlerini sürdüren SGK nýn bazý bölümlerini yeni hizmet binasýna taþýmaya hazýrlandýðý öðrenildi. SGK nýn ilçelerdeki hizmet binalarýnda da çalýþmalarýn tüm hýzýyla sürdüðü ifade edildi. osyal Güvenlik Kurumu (SGK) Çorum hizmet binasý inþaatý tamamlandý. Devir tesliminin ilerleyen günlerde yapýlmasý beklenen SGK yeni hizmet binasýnda son gözden geçirmelerin sürdüðü belirtildi. Ovasaray Derneði Orhan Çýtak la devam Orhan Çýtak O vasaray Köyü Yardýmlaþma, Dayanýþma, Çevresini Koruma ve Güzelleþtirme Derneði olaðan genel kurulu önceki gün yapýldý. Dernek binasýnda düzenlenen genel kurula Ovasaray Köyü Muhtarý Bekir Þahin, Aza Gazi Nalcý ve bazý davetliler katýldý. Gündem maddelerinin görüþülmesinin ardýndan yapýlan oylama sonucunda Orhan Çýtak 4 üncü kez dernek baþkanlýðýna seçildi. Seçimin ardýndan derneðin kurucu üyelerine þükran plaketi verildi. Dernek binasýnda düzenlenen genel kurulda mevcut yönetim güven tazeledi. Orhan Çýtak baþkanlýðýndaki yönetim kurulu Mustafa Kayý, Ömer Demirci, Osman Sarýkahya ve Gazi Nalcý dan oluþurken Nejdet Kayýþ, Osman Boyraz ve Elvan Kese ise Denetim Kurulu na seçildi. Seçimin ardýndan derneðin kurucu üyelerinden Ýsmail Bozkurt, Ömer Demirci, Osman Boyraz ve M. Þükrü Yýlmaz a þükran plaketi verildi. Ovasaray Köyü Yardýmlaþma, Dayanýþma, Çevresini Koruma ve Güzelleþtirme Derneði olaðan genel kurulu yapýldý

17 PAZARTESÝ 31 ARALIK Diyanet Sen Ýl Divan Toplantýsý yapýldý Muhtar köy imamlarýnýn amiri gibi davranamaz D iyanet Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, sendikasýnýn memuru olmadýðýný, hiç bir memurun da amirinin muhtar geniþletilmiþ Ýl Divan Toplantýsý'nda köylerde görev olmadýðýný söyledi. Yaþanan bu mantýksýzlýðýn çok ciddi yapan din görevlilerinin önemli bir sorununa deðinerek, problemlere meydan verdiðine vurgu yapan Yýldýz, haksýz bir "Muhtarlar, köylerde görev yapan din görevlilerinin amiri çekiþmenin ortaya çýktýðýný, bunun da kimi zaman iftira deðildir ve amir gibi boyutuna ulaþan davranamaz. Hiç bir din çirkinliklere sahne görevlisi, muhtarýn olduðunu ifade etti. memuru deðildir." dedi. 'Kumarýn millisi Cevher Sofra'da olmaz' düzenlenen Ýl Divan Ali Yýldýz, Toplantýsý'nýn basýn açýk konuþmasýnda yýlbaþý bölümünde yaptýðý kutlamalarýna iliþkin konuþmasýnda, din ifade ettiði görevlilerinin görüþlerinde, yýlbaþý problemlerine iliþkin uygulamasýnýn dinde tespit ve yeri olmadýðýna iþaret deðerlendirmelerde ederek, milli piyango bulundu. adý altýnda oynatýlan AK Parti Ýl Baþkaný kumarýn önündeki Ahmet Sami Ceylan, Milli ifadesinin Diyanet Sen Ýl Divan Toplantýsý yapýldý. Memur Sen Ýl Baþkaný kaldýrýlmasýný istedi ve Ahmet Saatçi ve "Kumarýn millisi Diyanet Sen ilçe baþkan olmaz." dedi. ve temsilcilerinin Ali Yýldýz'ýn katýldýðý toplantý basýna konuþmasýnýn ardýndan açýk ve kapalý olmak Memur Sen Ýl Baþkaný üzere iki bölüm halinde Ahmet Saatçi ve AK gerçekleþtirildi. Parti Ýl Baþkaný Ahmet Yýldýz, açýlýþ Sami Ceylan da birer konuþmasýnda statükocu konuþma yaptý. Saatçi bir diyanet kurumu ile konuþmasýnda Memur güler yüzlü bir diyanet Sen çatýsý altýnda arasýnda mücadele hizmet veren verdiklerini ifade etti. sendikalarýn, tek çatý Köylerde görev altýnda birleþtirileceðini yapan din görevlilerinin belirtirken, AK Parti Ýl çok ciddi problemlerle Baþkaný Ahmet Sami Köylerde görev yapan din görevlilerinin sorununa dikkat çekildi. karþý karþýya kaldýðýný Ceylan ise, aktaran Ali Yýldýz, gerçekleþtirilen Memur lojman probleminin en Sen seçiminde her iki belirgin problemler adayýn da birlik ve arasýnda olduðunu, beraberliðini muhafaza lojmaný olmayan ederek, örnek bir köylere, din görevlileri davranýþ sergilediðini, için lojman istediklerini AK Parti olarak her bildirdi. zaman tüm sivil toplum "Muhtarlar kuruluþlarýnýn kendilerini din çalýþmalarýný ve görevlilerinin amiri isteklerini önemseyip, sanýyorlar." sözleriyle, ellerinden gelen her köylerde görev yapan türlü katkýyý din görevlilerinin verdiklerini ve yýllardýr var olan derdini vermeye de devam dile getiren Ali Yýldýz, edeceklerini bildirdi. hiç bir imamýn muhtarýn Sendika üyeleri gündemi görüþtü. STK larýn tümünü önemsiyoruz Tunahan Coþkun'un sahibi olduðu Coþkun Elektronik dün hizmete açýldý. Coþkun Elektronik açýldý T unahan Coþkun'un sahibi olduðu Coþkun Elektronik dün hizmete açýldý. Yeniyol Mahallesi Sel Sokak No: 38/E (Mevlana Çarþýsý)'da düzenlenen açýlýþa Ak Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Kamu Sen Baþkaný Mahmut Alparslan, Alaca Eski Belediye Baþkaný Fuat Ýstanbullu ve çok sayýda davetli katýldý. Yapýlan duanýn ardýndan açýlýþ kurdelesini protokol üyeleri birlikte kesti. Açýlýþ töreni, yapýlan ikramlarýn ardýndan sona erdi. Firma Yeniyol Mahallesi Sel Sokak ta hizmet veriyor. Yapýlan duanýn ardýndan açýlýþ kurdelesi kesildi. AK AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, STK larýn önemine dikkat çekti. Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Çorum'da hizmet veren tüm sivil toplum kuruluþlarýný önemsediklerini ve hepsiyle de istiþareye ve birlikte çalýþmaya hazýr olduklarýný söyledi. Diyanet Sen Çorum Þubesi'nin Ýl Divan Toplantýsý'na katýlan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, sivil toplum kuruluþlarýnýn düzenledikleri toplantýlarda kendilerini her zaman diri ve zinde tuttuðunu kaydettiði konuþmasýnda, toplantýlarýn önemini ifade etti. Ceylan, özellikle köylerde görev yapan din görevlilerinin, vazifelerini yerine getirmenin daha ötesinde toplumum eðitimi anlamýnda da deðerli vazifeler icra ettiklerini, yaþanan problemlerin çözümü için ellerinden gelen her türlü katkýyý vermeye hazýr olduklarýný aktardý. Kargý Belediyesi ne ait iþyerleri tamamlandý orum'un Kargý Ýlçesi'nde Ç yapýmýna geçen yýl baþlanan ve mülkiyeti ilçe Belediyesi'ne ait olan iki iþyeri yüklenici firma tarafýndan tamamlanarak Belediye'ye teslim edildi. Teslim alýnan iþyerlerinin ihale yolu ile kiraya verileceði bildirildi. Saat kulesi meydanýnda bulunan iki iþyerinin 8 Ocak 2013 Salý günü saat 10.30'da açýk teklif usulü ile ihale edilerek 3 yýllýðýna kiraya verileceði bildirildi. Sözkonusu iþyerlerinin ayrý ayrý ihale edileceði ve bu iþyerleri için farklý süpermarketlerin talip olduðu öðrenildi.(ýha) Teslim alýnan iþyerlerinin ihale yolu ile kiraya verileceði bildirildi. Tunahan Coþkun, Çorumlular a hizmet edeceklerini söyledi. MHP den hayýrlý olsun ziyareti M HP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan ve Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþgýn, Coþkun Ticaret e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Dandaþ yaptýðý açýklamada, geçtiðimiz günlerde uðradýðý saldýrý sonucu hayatýný kabyeden Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreteri Muhittin Saðlam ýn cenazesine katýldýklarýný, bu nedenle Coþkun Ticaret in açýlýþýna katýlamadýklarýný, cenaze dönüþü ziyaretin gerçekleþtirildiðini bildirdi. MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan ve Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþgýn, Coþkun Ticaret e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.

18 18 PAZARTESÝ 31 ARALIK 2012 YENÝ YILINIZI KUTLARIZ... YENÝ YILINIZI KUTLARIZ... OTO RADYATÖR SANAYÝ ANKARA YOLU 7. Km. TEL: Fax: Çorumlu hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. ÇORUM BAYÝÝ Tüm Çorum halkýnýn Yeni Yýlýný en içten duygularýmýzla kutlar, saðlýk, mutluluk ve baþarýlar dileriz. HANSEL MOBÝLYA AKÜ ÇORUM BAYÝÝ 2. el araç alým-satýmýnda güvenilir adresiniz ÜNAL OTOMOTÝV TÝCARET LTD. ÞTÝ. Akþemseddin Cad. No: 36/2 ÇORUM (Ç.HAK:3846) (Ç.HAK:3833) (Ç.HAK:3844) Sayýn Çorumlu hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlik dileriz. Güzel yaþamak sanattýr. Azap Ahmet Sok. No:33 Çorum Tel&Faks: Deðerli hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný tebrik ederiz. Toprak Sanayiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu adýna Baþkan Çetin Baþaranhýncal (Ç.HAK:3847) Yeni Yýlýnýzý kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Yeni Yýlýnýzý kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Yeni Yýlýnýzý kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz (Ç.HAK:3848) AFRA Yeni Yýlýnýzý kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. KÜLTÜR MERKEZÝ (Ç.HAK:3852) (Ç.HAK:3851) MÜHENDÝSLER TARIM Tel&Fax: Adres: Kubbeli Cad. No: 67 Sobacýlar Arastasý Çorum (Ç.HAK:3850) Dost ve müþterilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve esenlikler dileriz. Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Yeni Yýlýný kutlarýz. HAYVANCILIK GIDA, ÝNÞAAT VE TURÝZM SAN. VE TÝC. A.Þ. (Ç.HAK:3849) Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 18 Tel: Fax: Bekir-Mustafa Böçek Tel: Cep: Karakeçili Mh. 4. Karakeçili Sk. No: 17 ÇORUM Çorumlu hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Çorumlu hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:3855) (Ç.HAK:3854) (Ç.HAK:3853) TÜRK HAVA YOLLARI

19 PAZARTESÝ 31 ARALIK Yeni yýla yeni umutlarla giriyoruz Parti Çorum AK Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Salim Uslu Uslu, Yeni yýla yeni umutlar ve heyecanlarla giriyoruz. dedi. Uslu, 2023 hedeflerinin altýný çizdiði yeni yýl mesajýnda þunlarý söyledi, Yeni yýla, hiç þüphesiz yeni umutlarla ve yeni heyecanlarla giriyoruz. Son 10 yýldýr, baþta ekonomi olmak üzere eðitim, saðlýk, ulaþtýrma gibi hemen her alanda kaydettiði baþarýlarla bugün geleceðe umutla bakýyoruz. Ülkemiz istikrarlý büyüme ve kalkýnma sürecine kararlýlýkla devam etmekte, 2023 hedeflerine emin adýmlarla ilerlemektedir yýlýnda da Çorum ilimizde yatýrýmlarýmýz artarak devam edecektir. Yeni umutlarla karþýladýðýmýz 2013 yýlýnýn insanlýða barýþ getirmesini, ülkemizin, milletimizin dayanýþma, birlik ve kardeþliði güçlendirmesini temenni ediyor, tüm hemþehrilerimin yeni yýlýný kutluyorum. Seyyid Ahmet Arvasi'ye rahmet Ç orum Alperen Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý, fikir ve dava adamý Seyyid Ahmet Arvasi`yi ölümünün 24. yýlýnda rahmet ve minnetle andýklarýnrý bildirdi. Seyyid Ahmet Arvasi`yi hatýrlýyor ve hatýrlatýyoruz. denilen açýklamada, þu görüþlere yer verildi; Ne Türk, Ýslam`ýn tezi ne de Ýslam, Türk`ün antitezidir. Tez ve antitez sentezi oluþturur. Ýslam ve Türk birbirlerinin antitezleri deðil ki sentez oluþtursunlar` diyen, Türk-Ýslam Ülküsü ibaresini kitaplarýna isim olarak veren ahlak abidesi, fikir öfkesinin örnek numunesi, Türk- Ýslam medeniyeti, gözyaþý ve ilm-i hal medeniyetinin müjdecisi Seyyid Ahmet Arvasi, 56 yýllýk kýsa ömrüne ciltlerce kitap- makale ve konferans sýðdýrdý. Allah`ýn Ona bahþettiði zeka, akýl, ve imanla durmaksýzýn çalýþtý ve üretti. 12 Eylül 1980 darbesinde, zindanlarý `medreseyi yusufiye` diye adlandýrdý. Türk`ün Ýslam ülküsüne gönül veren bir gençliði oluþturdu ve þekillendirdi. `Ben Ýslam, iman ve ahlakýna göre yaþamayý en büyük saadet bilen, büyük Türk milletini iki cihanda aziz ve mesut görmek isteyen ve böylece Ýslam`ý gaye edinen Türk milliyetçiliði þuuruna sahip bir insaným` diye kendini tarif ederdi. Büyük mütefekkir ARVASÝ bugünkü gençlik ve aydýnlarýmýz tarafýndan tam ve kamil manada bilinmemekte, okunmamakta ve hatýrlanmamaktadýr. Arvasi yýllar önce þu tespitte bulunuyordu: Emperyalizm, Türk-Ýslam dünyasýný yýkmak için en az iki asýrdan beri korkunç bir tertibin içindedir. Bir taraftan kültür emperyalizmi ile vatan çocuklarýný, din, dil ve milliyetine yabancýlaþtýrarak kendi kirli emellerine hizmet edecek kadrolar hazýrlamakta, diðer taraftan din ve milliyet duygularýný her þeye raðmen terk etmeyen, çocuklarýmýzý da birbirine düþürmeyi planlamaktadýr. Bu oyunu bozmak için yapýlmasý gerekeni yine Arvasi söylüyordu: Türk Ýslam kültürüne, Türk Ýslam medeniyetine, Türk- Ýslam ülküsüne baðlý, Türklük þuur ve vakarýna, Ýslam aþk ve aksiyonuna sahip, Türklüðü bedeni, Ýslamiyet`i ruhu bilen, milletini teknolojik hamlelerle dünyanýn bir numaralý devleti yapmak özlemi ile çýrpýnan, dünya Türklüðünün, Ýslam dünyasýnýn ve bütün mazlum milletlerin ümidi olmaya namzet bir gençlik yetiþtirmekten baþka çaremiz yoktur. Türk gençliðini ülkücü, milliyetçi, Alperen bir gençlik haline getirmek için ömrünü adayan Türk-Ýslam ülküsünün yýlmaz savunucusu, büyük mütefekkir, adam gibi adam, Seyyid Ahmet Arvasi`yi rahmet ve minnetle anýyor, milletimizi Seyyid Ahmet Arvasi`nin eserlerini okumaya, anlamaya ve de yaþamaya davet ediyoruz. Mekaný cennet olsun Çamlýca Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi nde kariyer günleri devam ediyor. Ýnanýn, çok çalýþýn Ç amlýca Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi nde kariyer günleri devam ediyor. Yapýlan açýklamaya göre, çocuk geliþimi alaný ve biliþim teknolojileri alanlarýnýn konuklarý Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardýmcýlarý Mehmet Kanak ve Hakan Kör oldu. Ýlk oturumda çocuk geliþimi öðrencileriyle söyleþi yapan Mehmet Kanak, liseden sonra hangi bölümleri tercih edebilecekleri ve ne tür bir eðitim alabileceklerinin yanýnda artan þehirleþmeyle birlikte geniþ istihdam olanaklarýnýn da önemli bir tercih nedeni olabileceðini vurguladý. Biliþim teknolojileri öðrencileriyle buluþan Hakan Kör ise, kendisinin de meslek lisesi mezunu olduðunu, kýsýtlý imkanlar- la bugünlere geldiðini vurgulayarak, önemli olanýn inanmak ve çok çalýþmak olduðunu belirtti. Biliþim teknolojilerine hayatýn her alanýnda ihtiyaç duyulduðunu özellikle vurgulayan Kör, mezun olduklarýnda hangi bölümlere yerleþebilecekleri ve eðitim alacaklarý hakkýnda aydýnlatýcý bilgiler verdi. Okul Müdürü Ahmet Gökhan Eriþ de, programýn çok ve- rimli geçtiðini ve Hitit Üniversitesinin þehir için lokomotif kurum olduðunu belirterek, kendilerine bu etkinlikte destek olan Hitit Üniversitesi Rektörlüðüne ve Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Müdürlüðüne teþekkür ederek Çocuk geliþimi öðretim görevlisi Mehmet Kanak ve Bilgisayar programcýlýðý öðretim üyesi Hakan Kör' e günün anýsýna plaket verdi. Minik eller turþu yaptý O smancýk Akþemseddin Ýlkokulu nun minikleri, aile katýlýmý etkinlikleri çerçevesinde sýnýflarýnda turþu yaptýlar. Sýnýf arkadaþlarý Cihan ýn annesi Elif teyzelerini sýnýflarýnda konuk eden Minik Kalpler Anaokulu öðrencileri, birlikte turþu yapmaktan oldukça keyif aldýlar. Öðretmenleri Selma Karakaþ ýn turþu yapýmý ile ilgili verdiði bilgileri dinledikten sonra kollarý sývayan minikler, Elif teyzeleri ile birlikte turþu kavanozlarýný doldurdular. Konu ile ilgili olarak bir bilgilendirme yapan anasýnýfý öðretmeni Selma Karakaþ, Okul öncesi müfredatýnýn ön gördüðü þekilde her hafta bir aile katýlýmý yapýyoruz. Aile katýlýmlarýmýz çerçevesinde de her hafta bir öðrenci velisini sýnýfýmýzda konuk ediyoruz. Velilerimizin ilgi ve yeteneklerini de dikkate alarak onlarla hayata dair bir uygulama gerçekleþtiriyoruz. Böylece velinin okulu ve sýnýfýmýzý sahiplenmesini okul ve aile arasýnda bütünleþmeyi saðlýyoruz. Velilerimizi eðitim ve öðretimin bir parçasý olarak deðerlendiriyor, onlara eðitimde önemli roller veriyoruz. Ýnsan hayatýnýn þekillendirildiði en önemli çað olan okul öncesi eðitiminin önemini kavrattýðýmýz velilerimizi bu önemli görev bölümünde hep heyecanlý ve yanýmýzda görüyoruz diye konuþtu. Minikler aile katýlýmý etkinlikleri çerçevesinde sýnýflarýnda turþu yaptýlar. Herkes kitapla buluþacak Hitit Üniversitesi öðrencileri Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi nde okuma programý düzenledi. H itit Üniversitesi öðrencileri Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi nde okuma programý düzenledi. Düþün-Taþýn Derneði Çorum Þubesi nde yapýlan açýklamada etkinlikle ilgili þu bilgiler verdi; Bu etkinliðimizin amacý, kitaba ve kitap okumaya dikkat çekmektir. Etkinliðimiz 20 farklý ilde eþ zamanlý olarak da yapýlmaktadýr. Ülkemizde kitap okuma oranýyla ilgili çeþitli eleþtiriler yapýlmaktadýr. Ancak biz Düþün - Taþýn Derneði Çorum Þubesi olarak bu eleþtirilere katýlmýyoruz. Çünkü ülkemizde kitap okuma oraný deðil, kitap satýn alma oraný düþüktür. Örneðin Japonya'da herkes bir kitap alýyor ve kiþiye özel kitap olarak kalýyor. Bu da kitap satýn alma oranýný yükseltiyor. Ülkemizde ise bir kiþi bir kitap alýyor ve bu kitabý onlarca kiþi okuyor. Dönüþümlü olarak kitap okuma durumu ortaya çýkýyor. Ülkemizde bu konuda yapýlan eleþtiriler bizce anlamsýzdýr. Bugün burda bulunan tüm kitap dostlarý bunun bilincededir. Þahsým olarak yeni devraldýðým baþkanlýk döneminde, kitaba uzak olan çevreleri kitapla buluþturmak için gereken ne varsa, elimizden geldiðince yapacaðýz. Bugün burda bulunan, kitaba ve kitap okumaya dikkat çekmemize destek olan Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Ekonomi Kulübü'ne, AKUT'a, Anadolu Kültür Topluluðu'na, Çorum TÜGEC ekibine, Dil Edebiyat Derneði'ne ve Turhan Candan baþkanýmýza teþekkür eder, saygýlarýmý sunarým. Etkinlik 20 farklý ilde eþ zamanlý olarak yapýldý. Düþün-Taþýn Derneði Çorum Þubesi yönetimi herkesi kitapla buluþturuyor. Hitit öðrenci kulüplerinden ODTÜ olaylarýna kýnama H Minik Kalpler Anaokulu öðrencileri turþu yapmayý öðrendi. Düþün-Taþýn Derneði Çorum Þubesi etkinliklerini sürdürüyor. itit Üniversitesi öðrenci kulüpleri, yaptýklarý ortak basýn açýklamasý ile Orta Doðu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) nde yaþanan öðrenci olaylarýný kýnadý. Siyaset Bilimi ve Ekonomi Kulübü, Giriþimci Liderler Kulübü, Akut Öðrenci Topluluðu, Aküt Öðrenci Topluluðu, Düþün - Taþýn Derneði Çorum Þubesi, Düþün - Taþýn Derneði Hitit Üniversitesi Topluluðu adýna yapýlan ortak basýn açýklamasýnda þöyle denildi; Yapýlan fiiller bir üniversite öðrencisine yakýþmamaktadýr, molotof kokteyli, taþlý sopalý eylemler yapmaktadýrlar. Bu eylem planlý bir anarþidir ve þiddet yoluyla illegal yapýlara hizmet etmektedir. Fikir ve eleþtirilerini her zaman dile getirmeliyiz ama bunun yolu þiddet olmamalýdýr. Amaç hak arayýþý veya özgürlük deðil anarþi çýkarmaktýr. Bu eylem Orta Doðu Teknik Üniversitesi ni deðil yapanlarý ve destek olanlarý baðlar. Göktürk-2 Uydusu nun fýrlatýldýðý bir günde yapýlmasý da tesadüf deðildir, olamaz. Siyasi çýkarlarý için bu eylemi yapanlarý destekleyen kesimleri de ayrýca kýnýyoruz.

20 20 PAZARTESÝ 31 ARALIK 2012 YENÝ YILINIZI KUTLARIZ... YENÝ YILINIZI KUTLARIZ... YENÝ YILINIZI TEBRÝK EDERÝZ TOPUZLAR EV TEKSTÝL ÜRÜNLERÝ Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. Çorumlu hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. SADETTÝNOÐLU ÝNÞAAT Muharrem ÖZCAN Tel: Yeniyol Mah. 1. Gazi Sk. Kule Ýþ Merkezi No:1/5 PTT yaný ÇORUM (Ç.HAK:3822) (Ç.HAK:3821) SU OTO CAM SERVÝSÝ San. ve Tic. Ltd. Þti. Ertan ÖZCAN (Ç.HAK:3820) Merkez: Ýþ Bankasý Arkasý No: 22/E Tel: Þube : Dr. Pertevbey Sk. No: 27/B Fax: Toptan : Akþemseddin Cad. No: 52 Meydan Cami Civarý Tel: web: ÇORUM CAM FLÝMÝ ÇEKÝLÝR Her türlü oto cam satýþý ve montajý ayna çerçeve fitil iþleri itina ile yapýlýr. Cam kirko tamiri Mehmet Çýtak Kaskolu araçlarýn ücretsiz cam deðiþimi yapýlmaktadýr. Aþaðý Sanayi 4. Sokak No: 8 ÇORUM Tel: Gsm: Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. ÜNAL YEM Çorumlu hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:3824) Tüm hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný en içten dileklerimizle kutlarýz. Saygýdeðer Çorum halkýnýn ve müþterilerimizin Yeni Yýlýný kutlar; saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. HUZUR NAKLÝYAT GÜLÜMOÐLU YEM TÜRKÝYE NÝN HER YERÝNE PARÇA YÜK ve NAKLÝYE ÝÞLERÝ YAPILIR. Erdal KARADONA Özgür KARADONA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. HUZUR NAKLÝYAT (Ç.HAK:3826) Memur Sen Ýl Temsilcisi Saðlýk Sen Þube Baþkaný Çorumlu hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. TRAKTÖR ZÝRAÝ ALETLER ve YEDEK PARÇA ÝNÞ.GIDA ÝTH.ÝHR.SAN. ve TÝC.LTD.ÞTÝ. Ýnönü Cd. No:154 ÇORUM Tel: Fax: Ýnönü Cd. No:213 ÇORUM Tel: Fax: Çorumlu hemþehrilerimizin, oda üyelerimizin Yeni Yýlýný en içten duygularla kutlar, tüm milletimize saðlýk, esenlik ve mutluluk dolu günler dilerim. Hemþehrilerimizin ve üyelerimizin Yeni Yýlýný en içten duygularla kutlar, saðlýk, sýhhat ve esenlikler dilerim. Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Yönetim Kurulu (Ç.HAK:3827) (Ç.HAK:3828) Ahmet Saatçi KARADENÝZ TÝCARET Mustafa ÜNAL ve oðullarý Belediye Kamyon Garajý ÇORUM Tel: Faks: adýna Baþkan Recep KAYIKÇI Hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný en içten duygularla kutlar, saðlýk, esenlikler ve mutluluklar dileriz. Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Yeni Yýlýný kutlarýz. YENÝ CÝÐERCÝ 1975 (Ç.HAK:3830) Osman Ýzgi (Ç.HAK:3829) (Ç.HAK:3825) Tel: Faks: (Ç.HAK:3831) (Ç.HAK:3823) Sarýaslan Ailesi Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad. Tel: Büro: Cengiztopel Cad. No: 112 Tel&Fax: Tel: Mrk: Hamit Camii Yaný No: 45 ÇORUM Tel: Entegre: K.S.S. 23. Cad. No: 115 ÇORUM

21 PAZARTESÝ 31 ARALIK Antalya nýn vizyonu: 23 T Sonuna geldiðimiz Aralýk ayýnýn ilk hafta sonunda; Antalya'da sessiz, reklamsýz ama önemli ve deðerli bir çalýþma gerçekleþtirildi. Antalya'nýn üst düzey kamu yöneticileri yanýnda, ulusal ve yerel kamu-özel sektör ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, 2023 perspektifiyle Antalya'nýn geleceðini, Antalya 2023 vizyonunu; yani kentin geleceðini tartýþtýlar ve tarýmdan sanayiye, turizmden sanata her konuyu ele aldýlar... Belki de ilk kez katýlýmcýlardan resmi görevleri olanlar dahi, ünvanlarýný ve kravatlarýný býrakarak Antalya'nýn bugününe ve geleceðine katký vermek üzere oradaydýlar. Sürecin birer gönüllüsü olarak ve Antalya'nýn büyüsünden etkilenmiþ bu önemli kent temsilcileri; bir þey beklemeksizin veya ummaksýzýn, yalnýzca katký saðlamak üzere bu deðerli arayýþa yardýmcý olmak için bir bakýma kamptaydýlar. Aslýnda katýlým bir bakýma herkese açýktý. Yada en azýndan biliþim teknolojisinin önemli araçlarýndan olan sosyal medya üzerinden sürece katýlým yönünde kapýlar açýktý, herhangi bir engel yoktu. Her ne kadar organizasyonu yapanlar baþlangýçta bu seçeneðin önemini farkedemeyip (yada gerekli görmeyip) planlamamýþlarsa da; süreci sosyal medya üzerinden Antalya ve Türkiye ile paylaþmak için bazý "korsan" giriþimler de bulunuyordu. Özellikle arama konferansý giriþiminin kurumsal sahibi ATSO Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Çetin Osman Budak baþta olmak üzere bir kaç katýlýmcýnýn twitter yani tiletir(twitter) üzerinden gönderdikleri twitter iletileri (yani tiletilerle) isteyenlerin konferansý izlenmesine ve katýlmasýna da bir bakýma olanak saðlandý. Böyle olunca ayný fiziksel mekaný paylaþmadan sanal ortamda karþýlýklý etkileþim(interaktif) ile bilgi alýþveriþi gerçekleþmiþ oldu Daha önce bazen kolaylaþtýrýcý bazen de katýlýmcý olarak yer almýþ olduðumuz benzer toplantýlarda; örneðin stratejik planlama toplantýlarý, þura, çalýþtaylar, beyin fýrtýnasý oturumlarýndaki havayý dikkate alarak; korsan katýlýmcý olarak algýlanmýþ olmaktan çekinmemize raðmen kendimizi tutamayýp biz de tiletir(twitter) üzerinden birkaç on tane tileti göndererek bir bakýma sürece dahil olduk Hatta bir ara fazla yüklenmiþ olmalýyýz ki; "Hocam merak etmeyin, konular her yönüyle ele alýnýyor.", þeklinde ve "katýlýmýmýz için teþekkür" ifade eden birkaç tileti(tweet) de aldýk Bu güzeldi, tartýþmalar verimliydi, beklendiði gibi konuþulmadýk pek fazla bir þey kalmýyordu Ve ayrýca oturum sosyal medyaya yatkýn deðerli katýlýmcýlarýn varlýðýyla da, sanal ortamda da olsa diðer katýlýmlara da açýlmýþtý. Bu da bir bakýma teknolojiyle barýþýk ve teknolojiyi seven Antalyalýlarýn, biliþim teknolojilerini kentin geleceðine yönelik olarak doðru kullanmak yönündeki maharetlerini, tavýrlarýný ifade eden baþka bir güzellikti Aslýnda ATSO Baþkaný Sayýn Budak'ýn "Arama Konferansý boyunca baþta Antalya Valisi Ahmet Altýparmak ve Büyükþehir Belediye Baþkaný Mustafa Akaydýn'ýn iki tam gün süren çalýþmalara aktif olarak katýlmalarý ve tüm katýlýmcýlarýn Antalya için son derece dinamik bir performans sergilediklerini, katký koyduklarýný görmek kentimizin geleceðine daha bir umutla ve güvenle bakmamýzý saðlýyor " þeklindeki sözleri çalýþmanýn önemini ve ortamýn havasýný özetliyordu Tiletir Üzerinden Ýletiþim "Antalya Yaþam ve Yeþilin Merkezi" Konu Antalya ve ''2023 Antalya Vizyonu" olunca; bu kente ve Türkiye'nin sorunlarýna duyarlý olma gayretinde olan bir akademisyen olarak, twitter (yani tiletir) üzerinden paylaþtýðýmýz bazý görüþlerimizi yazýmýzýn bu bölümünde paylaþmak istedim. Buna göre ilgili tiletilerimizden bazýlarý þöyleydi; " Arama konferansýnýn sonucunun baþarýlý olacaðýna kuþkumuz yok... Özellikle gönüllü katýlým sinerji etkisi yapacaktýr.. " Antalya 3T veya 5T ile mi, yoksa 55 T ile mi anlam kazanacak! Yada daha fazla T'mi Antalya'yý anlatacak, anlatabilecek. " Þimdi konu Antalya için uygun slogan ne olabilir? " PortakalEsintisi Turuncuya Doðru Antalya:PortakalýnYurdu Antalya Yaþam ve Yeþilin Merkezi " Antalya'da, bu güzel ülkede, bu güzel kentte yaþamanýn verdiði bir ödev olmalý ki, görüþ belirtmeden yapamýyoruz, kendimizi frenleyemiyoruz. " Sanayi mi? Antalya'ya yakýþmýyor, Bucak veya Burdur a doðru olabilir ama Antalyanýn tam bir sanayi kenti olmasýný kimse beklememeli... Antalya yeþil kalmalý, yeþili dondurmalý! " Sanayiyi seviyorum, ama yeþili tehdit etmiyorsa " Allahýn bahþettiði bu kadar güzelliðe, sýrt çevirmek, yok saymak ve turizmde yükselen deðerleri görmemek mümkün mü? " Umarým Vizyon 2023'e katýlýmýmýz akademik kongrelerde söz alýp bildiri sunmak kadar zaman alan konuþmalara, verdiðimiz isimlendirme gibi yani "KORSAN BÝLDÝ- RÝ"gibi olmamýþtýr. " ATSO'nun internetten yayýnladýðý Vizyon 2023 anketinin sonuçlarý da mutlaka tartýþýlýyor olmalý, yada mutlaka sonuçlarý daha sonra kamuoyuyla paylaþýlacaktýr. " Buna göre ATSO'yu bu önemli konuya yaptýðý önderlik için tebrik ediyoruz. Seçkin ve Antalya'yý temsil eden katýlýmcýlarla etkinlik amacýna ulasacaktýr, þeklinde devam eden tiletilerimiz 10 maddelik önerimizle sona eriyor. Ve iþte Antalya için doðru ve uygun olacaðý düsüncesiyle paylaþtýðýmýz önerilerimiz: Orhan Özçatalbaþ 1- Antalyanýn tarýmsal karakteri ve doðal kaynak zenginliði korunmalý, bunu tehdit eden faktörler etkisizleþtirilmeli 2- Yerleþim alanlarýnýn tarým topraklarýný tehdit etmemesi için Antalya kuzeye doðru, tarým dýsý alanlara doðru geliþtirilmeli 3- Antalya da, Antalyaya özgün bir "kent kültürü" geliþtirilmeli 4- Antalya YEÞÝLKENT kategorisine girmeli, YEÞÝL DONDURULMALI, betona dur denilmeli. 5- Alternatif turizm kapsamýnda; ekoturizm, kýrsal turizm, kongre ve saðlýk turizmi ve diðer önemli alanlardaki turizm etkinlikleri öne çýkarýlacak þekilde desteklenmeli 6- Antalya yat limaný ve yat limaný surlarý özgün hale getirilecek þekilde restore edilmeli, yeniden inþa edilmeli 7- Kýrsal yerleþimlerde özgün mimari, doðal güzellikler turizm amaçlý ele alýnmalý, yerel kültür degerleri öne çýkarýlmalý 8- Kentin eskiyen beton binalarýn bulunduðu çarpýk kesimler yenilenmeli, yenikentin kurulumuyla ilgili kamulaþtýrma planlarý yapýlmalý 9- Özgün bir veya birkaç kent meydaný oluþturulmalý, 2023 yýlýnda Antalya kent meydaný/larý olmayan bir kent olmamalý. 10- Kýyýlara paralel yaygýnlaþan yapý yoðunluðu artýrýlmamalý, aksine azaltýcý önlemler alýnmalý. ANTALYA DEMEK, 23T MÝ DEMEK! Yukarýda yer verdiðimiz tiletilerimizden hareketle; Antalya'yý ifade ettiði düþüncesiyle oluþturduðumuz ve Antalya'ya eþitlediðimiz "Vizyon2023=23T"yi aþaðýdaki gibi açýklamak ve paylaþmak uygun olacaktýr. Toplum : Türkiye ve dünyanýn farklý yerlerinden gelmiþ insanlarýn buluþma noktasý olmasý yanýnda hoþgörülü ve nitelikli insan kaynaðý varlýðý. Tarým : Antalya ili bitkisel ve hayvansal üretim potansiyeli yüksek illerimizin baþýnda gelmektedir. Antalya yüzölçümünün %20'sini tarým topraklarý oluþturmaktadýr.antalya Türkiye'nin örtü altý üretim merkezidir. Toplam cam sera varlýðýnýn 83'ü ve plastik sera varlýðýnýn %51'i Antalya ilimizdedir. Yine Antalya'nýn Türkiye sebze üretiminin yaklaþýk %15'ini, meyve üretiminin ise neredeyse %10'nunu karþýlamasý. Turizm : Türkiye'ye gelen turist sayýsýnýn ve turizm gelirlerinin neredeyse yarýsýnýn Antalya tarafýndan karþýlanmasý. Týp : Güçlü alt yapý, tanýnýrlýk, saðlýk turizmine uygun destinasyon. Transplantasyon: Organ nakli konusunda Avrupa'da ve dünyadaki tanýnýrlýðý, bilgi ve uygulama birikimi varlýðý. Ticaret : Antalya'nýn serbest ticaret bölgesine sahip olmasýnýn ötesinde iç ticaret ve dýþsatým bakýmýndan önemli bir yere sahip olmasý. Tabiat : Sahil ve yayla alanlarýn varlýðý ve doðal zenginlikleri, flora-fauna çeþitliliði. Topoðrafya : Ova ve yayla kesimlerin varlýðý nedeniyle farklý iklim özellikleri. Toprak : Üretim faktörü olarak toprak kaynaklarýnýn varlýðý. Tarýmsal Sanayi: Tarýmsal sanayi için kolay hammadde temin edilebilirliði. Turunçgil : Antalya'nýn sembolü turuncu renk ve portakal. Tabiilik: Antalya insanýna özgü kültür ve yaþam biçiminin devam ediyor olmasý. Töre : Antalya'nýn özgün yörük yaþam kültürünün devam etmesi. Teke : Teke yöresinin getirdiði kültür ve zenginliðin hala yaþatýlýyor olmasý. Tarih : Antalya'nýn Anadolu'da insanlýða ait bilinen en eski yerleþim alanlarýndan biri olduðu(karain Maðarasý) ve bunun sonucu olarak tarihsel derinliði (Ýlk Çað öncesi, Hititler dönemi, Likya/Pamfilya, Roma ve Bizans, Selçuklu ve Osmanlý dönemi). Tahtalý : Tahtalý Teleferiði (2365metre) dünyanýn en yüksek ikinci teleferik hattýna sahip ve Kemer'de ayný saatte yaz ve kýþýn birlikte yaþanabilmesi. Toroslar : Toros sýradað silsilesinin getirdiði iklim ve kendine özgü bitki örtüsü. Beydaðlarý'nýn yükseltilerinin eþsiz güzellikteki silüeti. Tünektepe : Antalya'nýn bir gözlem kulesi gibi kýyýya en yakýn yükseltisi olan Tünektepe Teleferiðiyle, kýyýdan 670 metre yüksekliðe ayný saatte ulaþma olanaðý. Tan : Etkileyici gün doðumu ve batýmý manzarasý. Turkuaz : Akdenizin içinde, mavisinde Turkuaz alanlarýn varlýðý. Temizdeniz: Kent içinden girilebilecek temiz denizinin olmasý. Tanýnýrlýk-EXPO: Antalya'nýn dünyadaki tanýnýrlýðý ve bunun Expo2016 ile pekiþtirilecek olmasý. Teknoloji: Antalya'nýn Yeni ve yenilikçi teknoljileri uygulama istemi ve kabiliyetinin bulunmasý. Sonuç olarak; Antalya'yý ifade ettiðini düþündüðümüz, Antalya'yý güçlü ve zengin kýldýðýna inandýðýmýz 22T'nin yirmiüçüncü T ile, yani TEKNOLOJÝ ile TAÇLANDIRIL- MASI gerektiðini gözden ve gönülden uzak tutmamýz gerekiyor Verilecek sadakanýz varmýþ! Murat Ýslam Ýnsanýn baþýna bir kaza veya bela gelir ve onu savarsa, o insana "Verilmiþ Sadakan Varmýþ" denir. Ýmkânlar dâhilin de ihtiyaç sahiplerine verecek bir sadakamýz olmalý. Bu anlamda sadaka, infak, zekât gibi yardýmlarýmýzla hem muhatabýmýzý, hem de kendimi korumuþ, kollamýþ oluruz. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý ve Sivil Toplum kuruluþlarý iþ birliði ile Suriye'de yaþanan insanlýk dramýna tepkisiz kalmamak için yardým organizasyonlarý düzenlenmeye devam ediyor. Birçok ilde yapýlan bu organizasyon aracýlýðý ile un, pirinç, makarna, kýþlýk kýyafet, battaniye, týbbý malzeme vb. acil ihtiyaç malzemeleri Suriye'nin içlerine kadar ulaþtýrýlmaya çalýþýlýyor. Ak Parti hükümeti de son bakanlar kurulu kararýyla Suriye'ye 50 bin ton un göndermeye karar verdi. Ve Diyanet Ýþleri Bþk. Mehmet Görmez de yaptýðý açýklama ile Suriye yardým organizasyonuna katýlma çaðrýsýnda bulundu ve Cuma günü Türkiye'deki tüm camilerde bu konuya hutbelerde yer vereceklerini ve Suriyeli kardeþlerimize yardým etmeleri için talep de bulunacaklarýný bildirerek sözlerine þöyle devam etti: ''Zemzem Tower'lardan Kabetullah'ý seyretmekten medet uman ve sevabý orada arayan bütün kardeþlerimizi ben, Suriye'de katledilen insanlýða dikkat kesilmeye davet ediyorum. Her gün Kerbela için gözyaþý döken bütün Þii kardeþlerimizi bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum. Yezitlerin zulmü altýnda inleyen Hüseyinlere bir tas su esirgeme konumuna düþmeyelim diyorum'' dedi. Ve bu Cuma gününü " Suriye'ye Yardým Cumasý" olarak tanýmladý. On yýllardýr baský ve sindirme politikalarý ile diktatörlük altýnda sesleri kýsýlmýþ halklar, korku duvarýný yýkarak ayaða kalktýlar ve haykýrýyorlar. Bu Orta Doðu intifada sürecinde Cuma namazlarý çok iþlevsel bir görevi yerine getirdi. Cuma namazý sonrasý bir araya gelen Müslümanlar, yaptýklarý gösterilerle fýtri haklar ve özgürlük talebinde bulundular. Bizlerde bu sese kulak vermeliyiz * 2012 yýlýnýn son günlerini yaþadýðýmýz þu günlerde çýlgýn bir yýlbaþý gecesi hayalini kuran bir kesimin varlýðýný biliyoruz. Milli Piyango adý altýnda devlet eliyle oynatýlan kumarla milyonlarca lira ikramiye daðýtýlýyor. Yaný baþýmýzda insanlar bombardýman altýnda açlýk ve soðukla hayatta kalma mücadelesi verirken bu durum bir çeliþkidir. Yýlbaþý kutlamalarý insanlara dayatýlan kapitalist, bireysel ve dünyevi bir yaþam tarzýnýn somut göstergesidir. Oysa zaman, Cenab-ý Allah'ýn bizlerin kurtuluþu için verdiði en büyük lütuftur. Ancak; bu zamaný nasýl deðerlendirdiðimiz ve Allah'ý razý edecek tavýr ve davranýþta bulunup bulunmadýðýmýzla imtihan edileceðiz yýlý biterken Müslümanlar olarak geçmiþ yýlýn bir muhasebesini yapmak, bizlere bahþedilen zamaný Rabbimizin razý olacaðý kullar olmak bilinci ile belirlemek zorundayýz Hz. Ýsa Dünya'ya gelmeden önce: "Melekler demiþlerdi ki: Ey Meryem Allah sana kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor. Adý Meryem oðlu Ýsa'dýr. Mesih'tir, dünyada da, ahirette de itibarlý ve Allah'ýn kendisine yakýn kýldýklarýndandýr. O, Salihlerden olarak beþikteyken ve yetiþkinlik halinde insanlara (peygamber sözleri ile) konuþacak. Meryem: Rabbim! Bana bir erkek eli deðmediði halde nasýl çocuðum olur? Dedi. Allah dilediðini yaratýr. Bir iþe hükmedince ona sadece "ol" der, o da oluverir." (Âl-i Ýmran 47-48) Ýnsanlar Meryem'e "Senin baban ve annen kötü ve iffetsiz deðillerdi. Bunun üzerine Meryem çocuðu gösterdi. 'Dediler ki biz, beþikteki bir sâbi ile nasýl konuþuruz?' Çocuk þöyle dedi: 'Ben Allah'ýn kuluyum. O, bana kitabý verdi beni peygamber yaptý.' 'Nerede olursam olayým, o beni mübarek kýldý; Yaþadýðým sürece bana namazý ve zekâtý emretti." (Meryem 28-31) Yüce Rabbimizden, Hz. Ýsa'ya 30 yaþýna geldiðinde, risalet görevi verilerek, teblið görevine baþlamasý vahy edildi. O da "Size Rabbinizden bir mucize getirdim o halde Allah'tan korkun bana da itaat edin. Allah benimde Rabbim, sizinde Rabbinizdir. Öyle ise ona kulluk edin. Ýþte bu doðru yoldur" (Âl-i Ýmran 50-51) Hz. Ýsa'dan bir takým mucizeler istediler o da Rabbimize sýðýnarak dua etti ve mucizeler gerçekleþti. Yahudiler bu adamýn hikmeti ve kudret iþleri nereden geliyor diyerek peygamberliði ona yakýþtýramadýlar ve ona inanmayarak, biz bunun bize karþý, dinimizi bozmasýndan ve halkýn ona uymasýndan korkuyoruz! Diyerek Roma Ýmp. þikâyet ettiler. Roma Ýmparatorluðu Hz. Ýsa'nýn yakalanýp idam edilmesi fermanýný çýkararak, yakalayýp getirene veya saklandýðý yeri haber verene de ödül koyduðunu açýklayýnca, havarilerden biri olan Yuda, Zeytin daðýndaki bir maðarada gizlendiðini haber verir. Bir müfreze askerle maðaraya gidilerek Yuda'ya, "Haydi içeri gir ve onu al gel" derler. Kur'an-ý Kerim'de "Ve Allah elçisi Meryem oðlu Ýsa'yý öldürdük demeleri yüzünden (Onlarý lanetledik) hâlbuki onu ne öldürdüler, nede astýlar; Fakat (öldürdükleri) onlara Ýsa gibi gösterildi. Onun hakkýnda ihtilafa düþenler bundan dolayý tam bir kararsýzlýk içindedirler; Bu hususta zanna uymak dýþýnda hiçbir (saðlam) bilgileri yoktur. Ve kesin olarak onu öldürmediler. Bilakis Allah onu (Ýsa'yý) Hz. Ýsa, Noel Ve Yýlbaþý Kutlamalarý Vahyin Iþýðýnda Veysel Uysal hotmail.com kendi nezdine kaldýrmýþtýr. Allah izzet ve hikmet sahibidir." (Nisa ) Ýslam âlimlerinin çoðunluðuna göre, Allah onu, kýyametten önce tekrar dünyaya getirecek, bütün ehli kitap batýl inançlardan kurtulacaktýr. Hz. Ýsa dünyada kaldýðý müddetçe Kur'an ile hükmedecektir. Hýristiyanlara göre ise Hz. Ýsa idam edilmiþtir. Üç gün sonra dirilip havarilerin arasýna geldiði, onlarla kýrk gün kaldýðý, daha sonra Allah'ýn onu kendi katýna aldýðý, kýyamete yakýn yeryüzüne indirileceði inancý vardýr. Hz. Ýsa'dan sonra baþta Pavlus ve Petrus olmak üzere havariler, Hýristiyanlýðý gizli bir þekilde yaymaya devam etmiþlerdir. Roma Ýmparatorluðunun yasak ve baskýsý 313 yýlýna kadar devam etmiþtir. Roma Ýmp. Kostantin halkýn büyük bir çoðunluðunun Hýristiyan olduðunu görerek, sosyal bir patlamanýn olacaðýndan korkarak Hýristiyanlýðý serbest býrakýr ve devletin resmi dini olarak ilan eder. Baskýlar kalkýnca mantar biter gibi Ýncil'lerin bittiðini, inanç ve ibadet konusunda büyük bir kargaþanýn olduðunu görerek, gerçek incilin bulunup, tek bir inanç akidesi etrafýnda toplanýlmasý için, 325 yýlýnda Ýznik'te bir konsil toplantýsý yaparak, önceden de herkes elindeki Ýncil'leri getirsin, kimin getirdiði Ýncil gerçek Ýncil olarak seçilirse ona bin altýn ödül verilecek diye ilan edilir. Bu toplantýlarda uzun incelemelerden sonra Matta (65) Markos (65) Luka (65-80) Yuhanna ( yýllarýnda yazýlan) kabul edilir. Kostantin bu dördünde teke indirilmesini ister fakat birinde olan bir bölümün diðerinde olmadýðý için bir tekede indiremezler. Ýncil'ler kitabý mukaddeste yeni Ahit olarak isimlendirilirler. Yeni Ahit'te dört Ýncil, 21 mektup, Resullerin iþleri bölümleri yer almaktadýr. Ýncil'ler genel olarak Hz. Ýsa'nýn hayatýndan, verdiði vaazlardan ve mucizelerinden bahseder. Resullerin iþleri ise Pavlosun hayat hikâyesi ve mektuplarýndan oluþmuþtur. 325 yýlýndaki konsilde toplantýya katýlanlarýn büyük çoðunluðu, Pavlos'un görüþlerini benimseyerek, Hz. Ýsa'nýn Allah'ýn oðlu ve onun gibi ilah olduðunu, kutsal ruhunda tanrý olduðunu kabul ederek teslis (Baba-oðulruhul kudüs) inancýný kabul ettiler. 325 yýlýnda Ýznik'teki konsilde, miladi takvimin baþlýca kurallarý da belirlenmiþtir. Hýristiyan inançlarýna göre Hz. Ýsa'nýn doðumu Miladi takvimin baþlangýcý olarak kabul edilmiþtir. 1 Ocak hem Hz. Ýsa'nýn doðum günü olarak, hem de yeryüzüne tekrar indirileceði gün olarak kabul edilerek 25 Aralýk-05 Ocak arasýnda Hz. Ýsa'nýn hem doðum gününü kutlarlar, hem de evlerini ve iþyerlerini çam dallarýyla süsleyerek Hz. Ýsa'yý beklerler. Ýznik toplantýsýnda, içinde tevhit inancýnýn ve Hz. Ýsa'nýn sadece bir peygamber olduðunun yazýlý bulunduðu gerçek Barnabas Ýncilinin imha edilen Ýnciller arasýnda yer aldýðý iddialardan birisidir. Teslise karþý çýkarak gerçek incilin Barnabas olduðunu iddia eden papaz Aryus aforoz edilip 336 yýlýnda da öldürülerek vahy kaynaðýndan uzak bir din ortaya çýkarýlmýþtýr. Ayný konsilde aralýðýn son haftasýný noel haftasý ilan etmiþlerdir. Hýristiyan inanýþlarýna göre güya güleç, tombul, yardým sever bir tipi (geçmiþte muðla çevresi Lycly eyaletinin baþpiskoposu olan Saint Nicola) canlandýrýlýr. Nicola efsanesi ayný zamanda Anadolu'yu Bizans topraklarý sayan Hýristiyanlarýn çocuklarýna aþýladýðý bir idial olarak bilinmektedir. Noel, Hýristiyan inanýþlarýna göre onlarýn bir bayramýdýr. Müslüman'ým diyen insanlarýmýz bizim dini inançlarýmýz ve deðerlerimizle hiçbir alakasý olmayan, Ýslam dýþý olup Hýristiyan inanç deðerleriyle baðlantýlý olan bayramlarý kutlayamaz. Hýristiyanlarýn inanç deðerleriyle baðlantýlý olan bayramlarý kutlayarak veya iþtirak ederek Allah'ýn bildirdiði gerçekleri yalanlayan kutlama günlerini, bizlerin de bayram olarak kabul etmesi yanlýþa destek olmaktan baþka bir anlam ifade etmez. Peygamberimiz "Kim bir kavme benzemeye çalýþýrsa o onlardandýr." "Kýyamet günü herkes sevdikleri ile birlikte haþr olunacaktýr." Yine peygamberimiz "Öyle bir zaman gelecek ki siz sizden önceki kavimlere (Yahudi ve Hýristiyanlar) benzemeye çalýþacaksýnýz. Karýþ karýþ, adým adým, hatta onlar kertenkele oyuklarýna girseler sizlerde oralara girmeye çalýþacaksýnýz " buyurmuþtur. Noel baba kültürü bazý çevrelerce haftalar öncesinden baþlayarak, halk arasýnda Müslüman halkýmýza benimsetilmeye çalýþýlarak meþru hale getirilmeye çalýþýlýyor. Noel bayramý nedeniyle birçok yerler süslenerek bizim inanç deðerlerimizdenmiþ gibi gösterilmek suretiyle televizyonlarda dakikalarca reklam yapýlarak kutlamalarla özendirmeye çalýþýlýyor. Müslüman önce Kalû Bela'da Rabbine verdiði söze sadýk kalan, saða sola yalpa yapmadan ve yamulmadan yaþantýsýný Kur'an ve sünnet çizgisi doðrultusunda sürdüren, Müslüman kimliðine yaraþýr bir vakarla hareket eden kimsedir. Allah'ýn haram ve yasak kýldýðý meþru olmayan yollarla kutlama yapmak, içkiye kumara sýðýnmak, ümidini piyango biletine baðlamak Müslüman'a yaraþýr bir davranýþ deðildir. Belki Hýristiyanlar bizim peygamberimizin doðum gününün ne zaman olduðunu bile bilmezler ama biz günler önceden hazýrlýklar yaparak, niye kutladýðýmýzý bile bilmeden uydum kalabalýða diyerek, Hýristiyanlarýn bu inanç ve uygulamalarýný sorgulamadan, nerden kaynaklandýðýna ve Ýslam'ýn özünde içkili, kumarlý eðlencelerin olup olmadýðýna bakmadan, onlarýn inanç deðerlerini ve yaþantýlarýný hayatýmýza tatbik edebiliyoruz. Hatta Her yýl yýlbaþýný Avrupa'da geçirmek için binlerce insanýmýz rezerv yaptýrýyor. Yýllardýr biz Avrupa Birliðine girebilmek için, onlarda almamak için direniyorlar. Hýristiyanlarýn tutum ve davranýþlarý onlara güven olmayacaðýný, onlarýn ipiyle kuyuya inilmeyeceðini, hak, adalet doðruluk gibi erdemlerin ve demokrasinin sadece onlarýn menfaat ve çýkarlarý için geçerli olduðunu net bir þekilde göstermektedir. Kur'an-ý Kerim de "Yahudi ve Hýristiyanlarýn dinlerine uyup bizde sizdeniz demedikçe asla senden razý olmayacaklardýr. De ki doðru yol, ancak Allah'ýn yoludur. Sana gelen ilim (Kur'an) dan sonra onlarýn arzularýna uyacak olursan and olsun ki, Allah'tan baþka sana ne bir dost nede bir yardýmcý vardýr" (Bakara 120) Bir Müslüman'a düþen mehdi veya Hz. Ýsa'yý beklemek deðil hakkýn yayýlmasý, yaþanmasý, yaþatýlmasý için elden geleni yaparak, kötülüklerin önlenmesi için çalýþmaktýr. Miladi 2013 yýlýnýn bütün dünyadaki kan, gözyaþý ve zulmün bitmesi ve Ýslam âlemi için hayýrlara vesile olmasý dileklerimizle.

22 22 PAZARTESÝ 31 ARALIK 2012 Ulukavak, Hitit e ikinci yarýda gol yaðdýrdý: 8-1 SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEMLER: Aykut Hacýoðlu, Emre Alagöz, Doðan Akbaþ. ÇÝMENTOSPOR: Samet, Kadir, Arif, Ýbrahim, Hasan Erdal, Erol, Mehmet Caner, Hüseyin (Ümit), Samet Esenyel, Hasan Manici, Mücahit (Hasan Baran). OSMANCIKGÜCÜSPOR: Sedat, Ahmet, Burak (Eray), Deniz, Emre (Furkan), Sefer, Mustafa, Serkan, Murat, Halil Ýbrahim, Eren. GOLLER : 14. ve 29. dakikalarda Hasan Erdal (Çimentospor), dak. (penaltýdan) Deniz (Osmancýkgücüspor). 1. Küme de haftanýn en zorlu maçýnda final grubuna yükselme mücadelesi veren iki takým Çimentospor ile Osmancýkgücü arasýndaki maçtan ilk yarýda bulduðu gollerle 2-1 galip ayrýlan Çimentospor üç puanýn sahibi oldu. Haftaya 23 puanla ikinci sýrada giren Çimentospor ile 21 puanla dördüncü sýrada giren SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Serhat Sarkýndý. ÇORUM BELEDÝYESPOR : Akýn, Eren, Deniz, Oðuzhan, Samet, Baran, Özgür, Mert, Utku, Dursun, Selim, Can, Eray, Metin, Alaadin, Hüseyin, Emre. OSMANCIKGÜCÜSPOR : Enes, Osmancýkgücüspor arasýndaki maç büyük bir çekiþmeye sahne oldu. Ýlk yarýda iki takýmda golü düþünen bir futbol ortaya koyunca son haftalarýn en zevkli ve gol pozisyonu yüksek maçý oynandý. Ýki kalede yaþanan tehlikeler sonuç vermezken 14. dakikada ceza sahasý üzerinde savunmadan seken topu önünde bulan Hasan Erdal yerden düzgün bir vuruþla topu Osmancýkgücüspor aðlarýna göndererek skoru 1-0 yaptý. 29. dakikada Hasan Erdal bir kez daha topu rakip aðlara göndererek takýmýný 2-0 öne geçirdi ve ilk yarý bu skorla tamamlandý. Ýkinci yarýda Osmancýkgücüspor ün beraberlik baskýsý ile geçti. Konuk takýmýn bu baskýsý uzatma dakikalarýnda kazanýlan penaltýyý Deniz in gole çevirmesiyle sona erdi. Skoru 2-1 yapan Osmancýkgücü nün çabasý kalan dakikalarda beraberliði getirmedi. Bu sonuçla Çimentospor 26 puana yükselirken Osmancýkgücü 21 puanda kaldý. Tunahan, Necati, Mert, Muhammed, Muratcan, Görkem, Halil, Uður, Oðuzhan, Ege, Doðancan, Alperen, Melih, Tolga, Ahmet. GOLLER : ve 64. dakikalarda Dursun, 8. dak. Özgür, 14. dak. Oðuzhan, 25. dak. (kendi kalesine) Tolga, 60. dak. Selim (Çorum Belediyespor). U 14 liginde altýncý hafta maçlarý oynandý Çorum Belediye: 8 - Osmancýkgücü: 0 Alaca Belediye: 6-Gençlik Çepni: 1 SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Soner Derviþoðlu. ALACA BELEDÝYESPOR : Kadir, Zafer, Tahir, Seyit, Bedirhan, Mücahit Kaya, Mücahit Canbolat, Tayyip, Doðukan, Cengizhan, Mehmet, Esat, Cemal, Fatih, Onur, Burak, Ahmet, Emir. GENÇLÝK ÇEPNÝSPOR : Hüseyin, Serdar, Samet, Enes Demir, Enes Sivari, Çimento, Osmancýkgücü nü Hasan Erdal la devirdi: 2-1 Yýldýz erkekler futsalda yarý final maçlarý bugün Okullararasý Yýldýz erkekler futsalda yarý final maçlarý bugün oynanacak. Grup ve ikinci tur maçlarý sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan dört okul bugün finale yükselmek için karþý karþýya gelecekler. Tevfik Kýþ Spor Salonu nda oynanacak günün ilk maçýnda saat de TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu ile Daniþlentgazi Ortaokulu karþýlaþacak. Bu maçýn ardýndan ise saat da Dumlupýnar ve Gazipaþa Ortaokulu takýmlarý ikinci yarý finalisti belirlemek için mücadele edecekler. Bugün oynanacak maçlarý kazanan okullar 2 Aralýk çarþamba günü þampiyonluk kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçý oynayacaklar. Mehmet, Serkan, Cahit, Hakan, Halil, Tugay, Nurettin, Mustafa, Semih, Taha. KIRMIZI KARTLAR : 69. dak. Doðukan (Alaca Belediyespor), 69. dak. Hakan (Gençlik Çepnispor). GOLLER : 22. dak. (penaltýdan) Halil (Gençlik Çepnispor), ve 60. dakikalarda Doðukan, 41. dak. (penaltýdan) Mehmet (Alaca Belediyespor). Osmancýk Fener: 6 - Osm. Belediye: 5 SAHA : 1 Nolu. HAKEMLER : Gökhan Yumlu, Erdoðan Yandým, Hakan Kaya. ULUKAVAKSPOR : Serkan, Yasin, Hasan, Serdar, Selehattin (Fatih), Turgay, Batuhan, Ayhan, Tuncay, Sefa (Taner), Yasin Demirkýran (Doðancan). HÝTÝT GENÇLÝKSPOR : Berkan, Sedat, Osman, Eftal (Metin), Cemal, Muammer, Ali (Koray), Veysel, Kadir (Atakan), Atilla, Dursun. GOLLER : 15. dak. Muammer (Hitit Gençlikspor), ve 87. dakikalarda Tuncay, 44. dak. Sefa, ve 72. dakikalarda Batuhan (Ulukavakspor). 1. Küme nin namaðlup lideri Ulukavakspor Hitit Gençlikspor önünde ikinci yarýda bulduðu gollerle 8-1 galip ayrýlarak açýk ara liderliðini sürdürdü. Hitit Gençlikspor eksik olmasýna raðmen güçlü rakibi önünde maça iyi baþladý ve 15. dakikada Muammer in attýðý golle 1-0 öne geçmeyi baþardý. Bu dakikadan sonra oyunun kontrolünü eline alan Ulukavakspor 37. dakikada Tuncay ve 44. dakikada Sefa ile ilk yarýyý 2-1 önde tamamladý. Ýkinci yarýnýn ilk dakikasýnda bir topu direkten dönen Hitit Gençlikspor kalan bölümde tecrübeli rakibinin fizik üstünlüðüde ortaya çýkýnca sahadan 8-1 fibi farklý skorla maðlup ayrýlarak haftayý puansýz kapattý. Ulukavakspor bu galibiyetle 11. maçýndan da üç puanla ayrýlarak 33 puanla liderliðini sürdürdü. SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Ahmet Ecevit. ÇORUMSPOR : Emirhan, Süleyman, Deniz, Berkant, Furkan Kaya, Umut, Ahmetcan Çankal, Cengizhan, Esat, Barýþ, Oðuzhan, Mert, Samet, Furkan Þanver, Hüseyin, Serhat, Anýl, Ahmetcan Bolat. Bayat, Eti yi 90 da Halil le vurdu: 2-1 SAHA: Bayat ilçe HAKEMLER: Özkan Kaya, Halil Sönmez, Yunus Dursun. BAYAT BELEDÝYESPOR : Þakir, Salih, Yasin, Alperen, Alper Hayta, Uður (Bilal), Alper Gerçek, Gökmen, Ufuk (Hasan), Halil, Sedat (Emrah). ETÝ LÝSESÝ GENÇLÝKSPOR: Özkan, Seydi, Mehmet Gökay, Ercan, Mehmet Karakütük, Sadýk, Raif, Satýlmýþ, Taylan, Ýsmail, Umut. GOLLER: 66. (penaltýdan) dak. Alperen, 90. dak. Halil (Bayat), 82. dak. Ýsmail (Eti Lisesi) KIRMIZI KARTLAR: 63. dak. Alper Gerçek (Bayat), Mehmet Gökay (Eti Lisesi). 1. Amatör Küme de ligde kalma mücadelesi veren Bayat Belediyespor, evinde konuk ettiði Eti Lisesi önünde üç puana son dakikada kaptaný Halil le bulduðu golle ulaþtý. Maçýn 63. dakikasýnda iki takýmdan birer oyuncu kýrmýzý kart gördü. 66. dakikada Bayat penaltýdan öne geçti 82. dakikada Ýsmail beraberliði saðladý. Maçýn son dakikasýnda ev sahibi takým kaptan Halil le bulduðu golle maçtan 2-1 galip ayrýlarak üç puanýn sahibi oldu. Bu sonuçla Bayat Belediyespor 12 puana yükselirken Eti Lisesi 14 puanda kaldý. Sungurlu, Alaca yý 3-1 yendi moral buldu SAHA: Sungurlu ilçe HAKEMLER: Özcan Genel, Ömür Soytemiz, M. Zeki Sevim. SUNGURLUSPOR: Hasan, Osman, Hakan, Haluk, Orhan, Ýbrahim, Yasin, Nurettin, Engin (Ahmet), Eray (Abdullah), Recep (Ömer). ALACA BELEDÝYESPOR: Oðuzhan, Mehmet, Yusuf, Kenan, Ýsmail, Aytekin, Muhammed, Ahmet, Ziya, Alper, Elvan. GOLLER: 7. dak. Ziya (Alaca Belediyespor), 26. dak. Haluk, 64. dak. Nurettin, 90. dak. Yasin (Sungurluspor). Çorumspor: 4 - Çimentospor : 1 SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Altuð Ataþ. PTT GENÇLÝKSPOR : Onur, Furkan Taþdelen, Ogün, Ahmet, Oðuzhan, Engincan, Enes, Kývanç, Burak, Fahri, Mertcan, Muhammet, Fazlýcan, Faruk, Celal, Furkan Önder, Yusuf, Sinan. ÇÝMENTOSPOR : Ebubekir, Mücaht, Mert, Osman Yýldýz, Ertuðrul, Furkan, Ýsmet, Alperen, Arda, Nurullah, Eren, Berkay, Fazlý, Osman Alp Demir, Berat, Emin, Hüseyin, Ýbrahim. GOLLER : 28. ve 56. dakikalarda Berkant, 39. dak. Oðuzhan, 65. dak. Furkan Kaya (Çorumspor), 38. dak. Nurullah (Çimentospor). PTT Gençlik: 5- Mimar Sinan: 0 1. Amatör Küme de ligde kalma mücadelesi veren Sungurluspor geçen hafta Hitit Gençlik maçýnda aldýðý aðýr yaraya raðmen evinde oynadýðý Alaca Belediyespor maçýný 3-1 kazanarak ligde kalma yolunda umutlandý. Sungurlu sahasýnda oynanan maçta konuk takým 7. dakikada Ziya ile öne geçti. Sungurluspor 26. dakikada Sefa ile cevap verdi ve ilk yarýyý 1-1 tamamlandý. Ýkinci yarýda yüklenen Sungurluspor 64. dakikada Nurettin le öne geçti son dakikada Yasin maçýn skorunu belirleyen golü attý: 3-1 Bu sonuçla Sungurluspor 9 puana yükselirken, Alaca Belediyespor 11 puanda kaldý. MÝMAR SÝNAN GENÇLÝKSPOR : Fevzican, Doðukan, Onur, Emrecan, Mücahit, Sezer, Kaan, Bilal, Selçuk, Ýbrahim, Emre, Sefa, Orhan, Enes, Hakký. GOLLER : 38. ve 69.dakikalarda Enes, 42. ve 65. dakikalarda Ahmet, 62. dak. Fahri (PTT Gençlikspor). HE Kültür: 11- Bayat Belediye: 1 Ýl Özel Ýdare, Mecitözüspor önünde gol patlamasý yaptý: 8-1 SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Erdoðan Yandým. HALK EÐÝTÝM KÜLTÜRSPOR : Ahmet, Batuhan, Münür, Mustafa, Samet Yalçýndað, Burak, Yavuz, Ferhat, Levent, Salih, Furkan, Kürþat, Hüsnü, Dilaver, Ýbrahim, Samet Akbaþ, Hakan. BAYAT BELEDÝYE GENÇ- LÝKSPOR : Arif, Hüseyin Emenci, Hüseyin Hýdýr, Mert, Murat, Tunahan, Eray, Mustafa, Hasan, Mesut, Onur, Yiðit, Hüseyincan, Ömer, Volkan. GOLLER : ve 64. dakikalarda Samet Yalçýndað, ve 60. dakikalarda Yavuz, 30. dak. Salih, 46. dak. Ferhat, 50. dak. Münür (Halk Eðitim Kültürspor), 70. dak. Eray (Bayat Belediye Gençlikspor). 1. Küme de final grubu için mücadele eden Ýl Özel Ýdarespor ile ligde kalma mücadelesi veren Mecitözüspor arasýndaki maçtan 8-1 lik galibiyetle ayrýlan Özel Ýdare sýralamadaki yerini korudu. Mimar Sinan sahasýnda oynanan maçta Ýl Özel Ýdarespor rakibi önünde ilk dakikadan itibaren oyunun kontrolünü eline geçirdi ve ilkyarýsýný 3-0 önde tamamladýðý maçýn ikinci yarýsýndaki etkili futbolu ile sahadan 8-1 lik galibiyetle ayrýldý. Ýl Özel Ýdarespor ligdeki en farklý galibiyetini alýrken puanýný 25 e çýkardý. Mecitözüspor ise 4 puanla son sýrada kaldý. 1. Küme U 19 liginde 12. hafta maçlarý tamamlandý Gençlerbirliði, Çimento ya ilk yarýda attý ikinci yarýda yattý: 3-2 SAHA : 1 Nolu. HAKEMLER : Halil Sönmez, Mehmet Zeki Sevim, Mehmet Tuðluk. GENÇLERBÝRLÝ- ÐÝ : Abdullatif, Abdulkerim, Emirhan, Burak Yýldýrým, Ahmet, Halil (Ertuðrul), Þaban, Ýsmail (Ramazan), Adil, Burak Çalýþgan (Turan), Alperen. ÇÝMENTOSPOR : Serhat, Erdem (Metin), Sefa (Mücahit), Kaan, Caner, Nurullah (Abdulkadir), Yusuf, Fatih, Behlül, Þamil, Cankat. GOLLER : 35. ve 43. dakikalarda Adil, 37. dak. Þaban (Gençlerbirliði), 58. dak. Þamil, 74. dak. Caner (Çimentospor). Osmancýkgücü: 7 Alaca Belediye: 3 Belediyespor, Kültür ü ikinci yarýda geçti: Küme U 19 lideri Çorum Belediyespor, He Kültürspor önünde ikinci yarýda bulduðu gollerle 4-0 galip ayrýldý. Belediyespor bu galibiyetle ligi lider olarak tamamlamayý büyük oranda garantiledi. Belediye bu galibiyetle 31 puana yükselerek en yakýn rakibinin 6 puan önünde ve ikili averaj üstünlüðünde girdi. SAHA: Mimar Sinan HAKEMLER: Yüksel Basar, Ahmet Ecevit, Doðan Metin. ÝL ÖZEL ÝDARE GENÇLÝKSPOR: Fatih, Yasin, Alparslan (Taha), Emrah, Arif, Emrullah, Mustafa (Mehmet Koç), Ýsmail, Latif, Yaþarcan, Yusuf (Mutlu). MECÝTÖZÜSPOR: Serkan, Çaðdaþ, Mustafa, Ýbrahim, Can (Yýldýray), Gökhan, Elvan (Ö.Faruk), Hakan, Ersan, Cem, Ercan (M.Ali). GOLLER : 15. ve 42. dakikalarda Yusuf, ve 86. dakikalarda Ýsmail, 85. dak. Mehmet Koç, 90. dak. Mutlu (Ýl Özel Ýdare), 65. dak. Ercan (Mecitözüspor). SAHA : 1 Nolu. HAKEMLER : Furkan Alagöz, Yalçýn Kara, Enver Bolat. ÇORUM BELEDÝ- YESPOR : Necip, Ömer Faruk (Mustafa), Ahmet (Mehmet), Sefa, Emre, Bilal, Mert, Metehan (Murat), Mustafa, Aydýn, Murat Can. HE KÜLTÜRSPOR : Hami, Resul, Bünyamin, Gökhan, Murat, Alican, Kadir, M. Enes, Sefa, Samet (Ertuðrul), Vedat. GOLLER : 64. ve 86. dakikalarda Sefa, 75. dak. Mustafa, 78. dak. Aydýn (Çorum Belediyespor).

23 PAZARTESÝ 31 ARALIK ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE 31 ARALIK Çorum Belediye Baþkanlýðý Mülkiyeti Belediye ye ait Yavruturna Mahallesi, Ýl Saðlýk Müdürlüðü arkasýnda bulunan, Ýmar Planýnýn 20.K.III.B paftasýnda, otopark iþaretli alanda kalan, 5 pafta, 1162 ada, 13, 14, 15, 16 ve 17 nolu parsellerin tamamý olmak üzere toplam 1.070,00 m2 yüzölçümlü, 53 adet araç kapasiteli alanýn açýk otopark olarak 3 yýl müddetle kiraya verilmesi iþi. Muhammen bedel: 7.500,00 Yer: Çorum Belediyesi Meclis Salonu Saat: 14:00 2 OCAK 2013 Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Güvenlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Yeni Rektörlük Binasý Ýhale Salonu Saat: 10:00 3 OCAK T.C. Çorum Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü lt motorin (euro dizel) ile lt kurþunsuz benzin (95 oktan) satýn alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý Saat: 14:00 Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü araç kiralama hizmeti 6 adet (4 adet þoförlü yakýtlý, 2 adet þoförsüz yakýtsýz) hizmet alýmý iþi. Yer: Valilik ek binasý 5. kat Ýl Kriz Merkezi Toplantý Salonu Saat: 10:00 Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü Çorum Ýl Özel Ýdaresi ne 10 kiþi silahsýz özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. no: 167 Çorum Saat: 10:00 4 OCAK Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý hemodiyaliz hastalarýna ait araç kiralama hizmet alýmý iþi Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 Çorum Belediye Baþkanlýðý Destek personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 7 OCAK Çorum Belediye Baþkanlýðý Spor Salonu ve Spor Tesisleri Uygulama Proje hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 10:00 Çorum Belediye Baþkanlýðý Kamp Eðitim Merkezi ve YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Berrin ÇÖP Arif kýzý 1977 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:3864) Hizmet Binalarý Uygulama Proje hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü 2013 yýlý 11 kiþi ile 11 aylýk malzemesiz genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizöetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý Saat: 14:00 8 OCAK 2013 Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü Çorum Tapu Müdürlüðü nün Pýnarçay köyü Kýr mevkii cilt sayfa 7/613 te kayýtlý 629 parsel de bulunan ,00 m2 yüzölçümlü fabrika binasý ve arsasý vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,20 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü Çorum merkez Tapu Müdürlüðü nün Yavruturna Mah., Sülüklü Mevkii 1818 ada, 17 parselde 802,50 m2 arsa üzerinde bulunan 2 kat 11 numaralý baðýmsýz bölümün satýþý iþi. (Ç.HAK:3730) Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 T.C. Merkez Çorum 1. Ýcra Dairesi Ana gayrimenkulu tek katlý kargir ev ve arsasý vasfýnda kayýtlý taþýnmaz üzerinde, halihazýrda kullanýlmakta olan dubleks mesken ve tek katlý garaj þeklinde yapýlar mevcut cins tahsisi yapýlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 10 OCAK Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý 6 kalem mefruþat ve giyim malzemeleri alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 11 OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü 34 EJ 6463 plakalý, 2007 model, Hyundai marka, krem beyazý renkli, H100 TCI açýk kasa tipli, kamyonet cinsinde aracýn satýþý iþi. KALENDER HOBÝ BAHÇELERÝ * TEL ÖRGÜSÜ * SU TESÝSATI * ELEKTRÝK TESÝSATI * MEYVE FÝDANLARI (Ç.HAK:1172) ELEMANLAR ARANIYOR Kuþcuoðlu Otomotiv Mitsubishi Yetkili Servisinde çalýþtýrýlmak üzere, Mekanik-Motor Usta ve Kalfalarý Elektrik Ustasý Aranýyor Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Küçük Sanayi Sitesi 35. Sok. No: 5 Tel: ELEMAN ARANIYOR Yeni açýlan konfeksiyon fabrikasýna overlokçu, makinacýlar ve el iþçileri alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Organize San. 8. Cad. No: 13 ÇORUM (Ç.HAK:3780) (Ç.HAK:3787) Tel: Kiralýk Ýþyeri Ankara Yolu na cepheli 2. km de 350 m2 kullaným alanlý iþyeri sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: Satýlýk Düðün Salonu (Ç.HAK:3856) KÝRALIK DAÝRE ve DÜKKAN 1- Çevre Yolu yakýný Tekceviz 15. sokakta 4+1 kombili (orta kat) daire. 2- Çöplü Mahallesi Çýnar Sokak No: 8 Karahan Apt. depolu çekme katlý 60 m2 dükkan. Mür. Tel: (Ç.HAK:3857) Osmancýk Cad. Uç Sokakta Mür. Tel: BULUNAN BAHÇELER SATILIKTIR. Gsm: Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 KOSGEB Çorum Hizmet Merkezi Müdürlüðü Aksaray 1 adet, Amasya 1 adet, Çorum 5 adet, Karaman 1 adet, Kayseri 3 adet, Konya 5 adet, Nevþehir 1 adet, Sivas 1 adet, Tokat 1 adet, Yozgat 1 adet olmak üzere 20 adet temizlik elemaný alýmý iþi. Yer: Organize Sanayi Bölgesi KOSGEB Binasý No 8 Çorum Saat: 10:00 16 OCAK Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý 41 kalem týbbi sarf malzeme (UBB kapsam dýþý) idari çerçeve alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (Ç.HAK:3777) Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D Saat: 10:00 22 OCAK Çorum Belediye Baþkanlýðý Sürücüsüyle birlikte araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 5 ÞUBAT T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü Çorum Tapu Müdürlüðü nün Bhaçelievler Mah ada, 493 parselde kayýtlý 548,84 m2 arsa üzerindeki binanýn 2. kat 7 nolu mesken vasfýndaki baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 Beyaz Emlak tan Satýlýk * Buharaevler Manas Parký civarý m2 satýlýk daire 115 bin+pazarlýk * Asya Kent te satýlýk daireler 145 bin+pazarlýk * Eþrefhoca Cad. Carrefour civarý satýlýk daireler 160 bin+pazarlýk * Carrefour arkasýnda satýlýk 155 m2 daire 120 bin+pazarlýk * Buharaevler Mah. 5. Cad. arkasý 3+1 ve 4+1 daireler 145 binden baþlayan fiyatlar * Ýbrahim Çayýrý mevkiinde 65 bin TL den baþlayan fiyatlarla 2+1 ve 3+1 daireler * Murat Petrol civarý 80 bin TL den baþlayan fiyatlarla 130 m2 mantolamalý daireler * Ulukavak Polis Karakolu civarý ankastreli satýlýk sýfýr daireler * Bahçelievler de m2 arasý satýlýk daireler * Binevler de satýlýk villa arsalarý * Ahçýlar da satýlýk baðlar * Ilýca da satýlýk baðlar * Ayarýk ta satýlýk baðlar * Satýlýk Hobi Bahçeleri m2 * Tekceviz de 145 m2 2. kat daire 110 bin+pazarlýk Azap Ahmet Sk. No: 1-A Tel: SATILIK DUBLEKS LÜKS DAÝRE Bahçelievler Mah. Yýlmaz Yavuz Apartmaný 6+1 dubleks lüks daire (güney-batý cephe) sahibinden satýlýktýr. Not: Lüks araçla takas olunur. Mür. Tel: (Ç.HAK:3661) Yeni Buðday Pazarý nda Satýlýk 1000 Tonluk Depo Mür. Tel: (Ç.HAK:3865) Deðerli hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, esenlikler dileriz. Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA (Ç.HAK:3863) 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: (Ç.HAK:2250) (Ç.HAK:3429) (Ç.HAK:3799) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) DEVREN SATILIK ÝÞYERÝ Alaca-Çorum Yolu 6. Km de bulunan bünyesinde Akaryakýt&LPG Ýstasyonu ve Lokanta bulunan iþyeri devren satýlýktýr. Not: Ýstasyon oturumu m2 olup m2 si çamlýktýr. Toplam: m2. Mür. Tel: Sevcan Gayrimenkul den * Binevler yolunda 180 m2 4+1 daireler * Ultra lüxs 3. kat daire * Çevreyolunda kat 130 m2 3+1 daire * Bahçelievler de m2 2. kat 180 m kat 4+1 daire * Stad arkasý civarý 180 m2 4+1 daire * Fatih caddesinde 2. kat 140 m2 daire * Gazi caddesinde 110 m2 100 m2 büro * Garanti evlerde 2. kat kat daire * Gülabibey de Cemilbey caddesi kat 135 m2 daireler * Buhara da m m2 daire ACÝL SATILIKTIR (Ç.HAK:3857) (Ç.HAK:3793) Devren Satýlýk Ýþyeri Bahabey Caddesi nde bulunan 1000 metrekarelik Oyun Gezegeni, iþ deðiþikliði nedeniyle devren satýlýktýr. GSM :

24 PAZARTESÝ 31 ARALIK 2012 * Ýskilip Belediyespor Yivlik taraftar grubu oluþtu. * Anadolu Gençlik Kültürspor kulüpleþti. * Genç kýzlar voleybol ikinci turda ikinci maçlar bugün. * Siyah Kuþak Dan sýnavý Çorum da. * Yýldýzlar futsal bugün baþlýyor. * Genç erkekler voleybolda tek maç oynandý. Haberlerini 18. sayfalarda bulabilirsiniz Erol ve Osman Bodur ayrýlýyor Osman Bodur ve Erol a yönetimin ikinci yarý için aylýk bin lira teklif ettiði bu futbolcularýnda bunu kabul etmeyerek kendilerine kulüp aradýklarý öðrenildi. Bir yandan transferi açarak ligde kalmak için çaba gösteren yönetim diðer yandan da eldeki en tecrübeli isimleri birer birer kadrodan göndererek bindiði dalý kesmeye devam ediyor. orumspor da Yönetim bir yandan transferi aç- için çaba gösterirken diðer yandan da el- Çmak deki kadroyu daðýtma çabasýný sürdürüyor. Sezon baþýnda yönetimin hatasý sonucu lisanslarý çýkmadýðý için forma giyemeyen üç isimden ikisi Erol ve Osman Bodur takýmdan ayrýlýyorlar. Ýki futbolcunun yönetimle yaptýðý görüþmelerde geçmiþ dönem ödeme olmayacaðý ikinci yarý içinde aylýk bin lira teklif edildiði öðrenildi. Ýki futbolcununda bu teklifi kabul etmediði ve kendilerine kulüp aradýðý öðrenildi. Yine takýmýn en tecrübeli ismi konumundaki Ali Koçak ýnda kendisine kulüp aradýðý ve transferinin an meselesi olduðu belirtildi. Bu futbolcununda kulüpten olan alacaðýna karþýlýk serbest kalarak Ýzmir bölgesindeki bir kulüpe gideceði öðrenildi. Lisesi Genç Bayanlar Voleybol da kupa günü kullar Spor Ýl birinciliðinde en uzun süren branþ Oolan liseli genç kýzlar voleybol il birinciliði bugün oynanacak maçlarla sona erecek. Dört takýmýn mücadele ettiði final grubunda son maçlar öncesinde birinci ile dördüncü belli. Bugün iki Osmancýk takýmý ikincilik üçüncülük maçý oynayacaklar. Fatih Anadolu Lisesi final grubundaki ilk iki maçýnýda kazanarak þampiyonluðu garantilemiþti. Bugün iki maçýnýda kaybeden Mecitözü Lisesi ile saat da karþý karþýya gelecek. Bu maçýn sonucu sýralamayý deðiþtirmeyecek. Ýl birinciliðinin son maçýnda ise saat da birer galibiyet ve birer maðlubiyetleri bulunan Osmancýk Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek Lisesi ile Osmancýk ME- TEM takýmlarý ikincilik ve üçüncülük kupalarýnýn sahibini belirlemek için karþýlaþacaklar. Bu maçýn ardýndan düzenlenecek törenle dereceye giren takýmlara kupa ve madalyalarý verilecek. Çorumspor çocuk oyuncaðý oldu! Yönetim Tüzükde iki madde deðiþikliði için Genel Kurul hazýrlýðý yaparken kendi içinde bile haberi olmadan seçimli genel kurul kararý ilaný verildi. Buna göre kýrmýzý siyahlý takým bir yýlda üçüncü kez 12 Ocak ta yeniden gerel kurul yapacak. orumspor bir yýlda üçüncü genel kurulu alýndý, bunda Çda yönetim kurulunun haberi ok. Yönetim tüzükde iki maddede deðiþiklik yapmak için çalýþma yaparken bunun için genel kurulu kararý beklenirken bir anda seçimli olaðanüstü genel kurul kararý çýktý. Hemde tüzük deðiþikliði iki madde ile deðil tümden deðiþimi olarak. Bu yýl içinde yapýlan Mahmut Çoban baþkanlýðýndaki ilk genel kurul öncesinde de gazetelere ilan verildikten sonra yönetim kurulu kararý olmadýðý ortaya çýkmýþ ve genel kurul iptal edilmiþ ancak bir ay sonra yeniden genel kurula gidilmiþti. Çorum Belediyespor Son alýnan kararda buna benziyor. Yönetim Kurulu tüzükde üyelik ve aidat konusundaki iki maddenin deðiþtirilmesi konusunda karar alýrken geçtiðimiz hafta sonu yayýnlanan genel kurul kararýnda olaðanüstü ve seçimli genel hazýrlanýyor kampa kurul olacaðý duyruldu. orum Belediyespor ikinci yarý kampý öncesi ön ha- zorlu kamp dönemi öncesinde kuvvet yüklemesi yaptý- Yönetim Kurulu üyelerinden seçimli genel kurul kararýndan Çzýrlýðý hfta sonu yaptýðý üç antrenmanla sürdürdü. lar. haberi olmayanlar var. Yayýnlanan genel kurul ila- nýnda Genel Kurul'un 12 Ocak cumartesi günü saat 14.00'd Turgut Özal Konferans Salonu'nda yapýlmasý, çoðunluk saðlanamazsa 19 Ocak Cumartesi günü ayný yer ve saatte yapýlacaðý açýklandý. Genel Kurulda mevcut tüzüðün iptali ve yeni tüzüðün oyu sunulmasý, yeni dernek organlarýnýn seçimi gibi maddeler bulunuyor. Belediyespor Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað gözetiminde cumartesi akþam tek akþam ise çift çalýþma yaptýðý hafta sonundaki antrenmanlara izinli olan Serdar, Volkan, Kaan ve Yiðitcan dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Mavi beyazlýlar sabah çalýþmasýný Hayat Clup ta yaptý. Bu antrenmanda mavi beyazlý futbolcular salonda bulunan aletlerde çabuk kuvvet hareketleri yaptý ve Günün ikinci çalýþmasýný ise saat de Nazmi Avluca sahasýnda yapan Belediyespor bu antrenmanda ise dayanýklýlýk koþularý ve son bölümde de yarý alanda oyun aðýrlýklý bir programla günü tamamladýlar. Çorum Belediyespor bugün ve yarýn yapacaðý tek çalýþma ile kamp öncesi ilk etabý tamamlayacak ve salý gecesi dokuz günlük kamp için Antalya Side ye hareket edecek. 1-1 lerini yediler Ýskilip Belediyespor ilk yarýnýn son maçýnda Tosya Belediyespor deplasmanýndan 1-1 lik beraberlik ve bir puanla döndü. Maçta alýnan beraberlikten çok bitiþ düdüðünün ardýndan iki takým oyuncularý arasýnda çýkan kavga ve çýkan dokuz kýrmýzý kart öne çýktý. Ýlk yarýyý ev sahibi takým Murat ýn attýðý golle 1-0 önde tamamladý. 61. dakikada kazanýlan penaltýyý Osman Gýdýk gole çevirdi ve skoru 1-1 yaptý. 64. dakikada Ýskilip Belediyespor dan Turgay ikinci sarý karttan kýrmýzý kart görerek takýmýný 10 kiþi býraktý. Kalan bölümde Tosya nýn çabasý gol getirmedi. Uzatma dakikalarýnýn son bölümünde kale arkasýnda iki takým yedek oyuncularý arasýnda çýkan kavgaya sahadaki futbolcularda karýþýnca hakem Ýskilip ten üç, Tosya dan ise beþ futbolcuyu attý ve karþýlaþmayý bitirdi. SAHA : Tosya Ýzzet Aksular. HAKEMLER : Kerim Aykut Gümüþ, Sercan Bostancý, Seçkin Þahin. TOSYA BELEDÝYESPOR : Bayram, Fatih, Ýsmail, Bülent, Selami, Hakverdi, Salih, Yavuz (Mehmet), Murat, Harun, Uður. ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR : Utku, Engin (Hakan), Turgay, Salih, Ali (Cengiz), Ýlker (Ümit), Osman Boran, Hüseyin, Mahir, Osman Gýdýk, Orhan. KIRMIZI KART: 64. dak. Turgay, dak. Osman Boran, Ümit ve (kulübeden) Ahmet (Ýskilip Belediyespor), Fatih, Selami, Uður, Murat ve Mustafa (Tosya Belediyespor). GOLLER : 32. dak. Murat (Tosya Belediyespor), 61. dak. (penaltýdan) Osman Gýdýk (Ýskilip Belediyespor). B ölgesel Amatör lasmanýndan 1-1 lik beraberlik ve bir puanla dö- Lig deki temsilcimiz Ýskilip Belediyespor ilk yarýnýn son maçýnda Tosya Belediyespor depnerken kazanýlan bir puandan çok maçýn son dakikasýnda çýkan olaylar Çorumspor çift çalýþýyor orumspor ikinci yarý hazýrlýklarýný hafta sonu sabah Çakþam yaptýðý yoðun çalýþma programý ile sürdürdü. Teknik Heyet gözetiminde yapýlan çalýþmalara anlaþma saðlanamayan Osman Bodur ve Erol ile ayrýlmak istediðini yönetime bildiren ve Federasyon'a baþvuran Ali Koçak dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Kýrmýzý Siyahlý takým cumartesi sabahý Çorum Barajý'na giderek burada kros yaptýlar. Baraj etrafýndaki koþuda futbolcular yüksek tempo ile günün ilk antrenmanýný tamamladýlar. Akþam ise Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda fiziksel dayanýklýlýðý artýrmaya yönelik özel bir program uygulayan Teknik Heyet futbolcularý fiziksel olarak zorlu ikinci yarýya hazýrlamaya çalýþýyor. Pazar sabahý bu kez Yunus Emre parkýndaki koþu parkurunda koþu yapan Çorumspor dün saat 15.00'de ise Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda çalýþtý. Teknik Heyet bu çalýþmada da kuvvet ve dayanýklýlýk hareketleri ile tempolu koþular yaptýrdý. Çorumspor'da ikinci yarý hazýrlýklarý bugün ve yarýn yapýlacak tek çalýþma ile devam edecek. ve kýrmýzý kartlar güne damgasýný vurdu. Tosya da oynanan maça ev sahibi takým iyi baþladý ve 32. dakikada Murat ýn attýðý golle 1-0 öne geçti ve ilk yarýyý bu skorla önde tamamladý. Ýkinci yarýda Ýskilip Belediyespor beraberlik için baskýyý kurdu ve bu baský sonucunda 61. dakikada topla birlikte ceza sahasýna giren Osman Gýdýk rakibi tarafýndan düþürülünce maçýn hakemi tereddütsüz penaltý noktasýný gösterdi. Atýþý kullanan Osman Gýdýk topu aðlara göndererek skoru 1-1 yaptý. Bu dakikadan sonra galibiyeti kovalamayý düþünen Ýskilip Belediyespor da Turgay 64. dakikada ikinci sarý karttan kýrmýzý kart görünce sahada 10 kiþi kaldý. Temsilcimiz bundan sonraki bölümde beraberliði korumak için mücadele etti. Son dakikalarýnda tüm hatlarý ile galibiyet golü için yüklenen Tosya Belediyespor un doldur boþatlarý karþýsýnda savunma ve kalecinin yerinde müdaheleleri ile gole izin vermedi. Uzatmanýn son dakikasý içinde Ýskilip Belediyespor un kullanacaðý aut atýþý sýrasýnda kalecinin zaman geçirmesine tepti gösteren kale arkasýnda ýsýnan Tosya Belediyespor lu futbolcular arasýndaki tartýþma kavgaya dönüþtü ve bu kavgaya iki takým oyuncularýda katýldý. Ortalýk bir anda savaþ alanýna döndü ve iki takým oyuncularýnýn karþýlýklý tekme tokat kavgasý kenar yönetimi ve emniyet güçlerinin araya girmesiyle önlendi. Maçýn hakemi önce maçý tatil ettiðini söyledi. Ancak iki takým yöneticilerinin itirazlarý üzerine hakem Ýskilip Belediyespor dan Osman Boran, Ümit ve yedek kulübesinden Ahmet i ev sahibi Tosya Belediyespor dan ise Fatih, Selami, Uður, Murat ve Mustafa yý oyundan attýðýný belirterek maçý bitirdiðini söyledi. Osman Boran hastaneye kaldýrýldý Öte yandan maçýn uzatma dakikalarýnda iki takým oyuncularý arasýnda çýkan kavga sýrasýnda baþýna aldýðý darbe sonucunda sakatlanan Osman Boran ambulansla hastaneye kaldýrýldý. Yapýlan muayene ve kontrolünde ciddi bir þey olmadýðý anlaþýlan Osman Boran bir süre müþahede altýnda tutulduktan sonra taburcu edildi. Futbolcu takýmla birlikte Çorum a döndü. Tosya-Ýskilip Belediyespor maçýnýn son dakikasýnda çýkan kavgada istenmeyen görüntüler ortaya çýktý ve iki takýmda aðýr yara aldý Olaylarýn büyümesi üzerine emniyet güçleri ve iki takýmýn kenar yönetimleri kavgayý ayýrmak için uzur çaba gösterdiler ve iki takým oyuncularý soyunma odasýna götürülerek yaþanan bu çirkin görüntüler yaþandýðý ile kaldý

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

High Performance Cylinder Head

High Performance Cylinder Head High Performance Cylinder Head www.menzilkapak.net High Performance Cylinder Head Hakkımızda 194 Yılında Silindir Kapak Yenileme atölyesinde mesleki hayatına başlangıç yapan Menzil Silindir Kapak Yenilemenin

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Bölgenin en iyi terminali

Bölgenin en iyi terminali Bölgenin en iyi terminali BAÐIMSIZ YARGI, GERÇEK DEMOKRASÝ ve TÜRKÝYE NÝN BÜTÜNLÜÐÜ ÝÇÝN Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün seçim vaatleri arasýnda yer alan Yeni Çorum Terminali'nin açýlýþý dualarla gerçekleþtirildi.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Fukaranýn kömür ihtiyacý çözülecek AK Parti

Fukaranýn kömür ihtiyacý çözülecek AK Parti Çorum Özel Ýdare ekipleri tedbir aldý yollarýnda beyaza büründü Köy problem yok Buzlanma ve dona dikkat! Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü ekiplerinin aldýðý tedbirler doðrultusunda Çorum

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Ürün Kataloğu Aralık 2012

Ürün Kataloğu Aralık 2012 Pr of essi onalsol ut i onsf oraut omot i vespar epar t s Ürün Kataloğu Aralık 2012 Silecek Sistemleri İçindekiler Silecek Sistemleri... 1 Silecek Motoru... 1 Cam Silgi Kolu... 1 Silecek Lastiği... 4 Orjinal

Detaylı

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz.

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz. Kutlu Olsun 5 www..com www.yerelgrup.com www.yerelajans.net ÖDEMİŞ TİCARET ODASI ı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve www.odemisto.org.tr Üçeylül Mah. Gençlik Cad. No:2 Ödemiş İZMİR 35760

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

KARAR MEHMET KARADAÐ ERHAN AKAR. Yeni Yýlýnýz kutlu olsun YENÝ YIL. Yeni Yýlýnýz Kutlu Olsun. EÐiTiM iþ ÇORUM ÞUBESi ÖZEL EK.

KARAR MEHMET KARADAÐ ERHAN AKAR. Yeni Yýlýnýz kutlu olsun YENÝ YIL. Yeni Yýlýnýz Kutlu Olsun. EÐiTiM iþ ÇORUM ÞUBESi ÖZEL EK. Hemþehrilerimizin, dost ve müþterilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. u PANEL ÇÝT u BETON DÝREK u DÝKENLÝ TEL u KAFES TEL u BAHÇE KAPISI u YÜKSEK GÜVENLÝKLÝ TEL K.K.509

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük Kara: Esnaf toplumun en problemsiz kesimidir Çorum'un Yollarýna Bakan Desteði Ç orum Valisi Kara, ÇESOB ziyaretinde bulundu ve Oda Baþkanlarýnýn sorunlarýný dinledi. Vali Ahmet Kara, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Şerif Kocadon için mevlit

Şerif Kocadon için mevlit Şerif Kocadon için mevlit 85 yaşında aramızdan ayrılan Bekir Şerif Kocadon için evinde mevlit okundu. Bodrum eşrafından merhum Mehmet Kocadon un oğlu, Fatma Kocadon un eşi; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

zorunlu hale getiriliyor. * HABERÝ 2 DE (Ç.HAK:2890)

zorunlu hale getiriliyor. * HABERÝ 2 DE (Ç.HAK:2890) HAZNEDAR SOFRASI Mübarek Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramýnýzý kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Rektör 4 yýldýr dillendiriyor Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn göreve geldikten

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ 14 Kasım 2014 Cuma 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN 9:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları 14:00 14:20 Osmanlı Dönemi Ahıska Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ayna ASKEROĞLU ARSLAN,

Detaylı

Çaðrý Merkezi bitiyor TEKNOKENT baþladý

Çaðrý Merkezi bitiyor TEKNOKENT baþladý Çaðrý Merkezi bitiyor TEKNOKENT baþladý Kargý nýn Gümüþoluðu Köyü muhtarlýðýna seçilen Bayram Alkan, görevi babasýndan Saltanat gibi muhtarlýk * HABERÝ 16 DA 7 NÝSAN 2014 PAZARTESÝ Organize Sanayi Bölgesi

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Onur Kurulu Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Prof. Dr. İlyas DOĞAN Salim USLU Rektörü Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Dünya Ahıska Türkleri Birliği

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Kalite ve piyasa sertifikasyonları. OSEM Başkanı Bener Yıkılmaz

Kalite ve piyasa sertifikasyonları. OSEM Başkanı Bener Yıkılmaz Kalite ve piyasa sertifikasyonları OSEM Başkanı Bener Yıkılmaz OSEM SERTİFİKASYON A.Ş. Türkiye Sigortalar Birliği - TSB tarafından kurulmuştur. Hazine Müsteşarlığının gözetim ve denetimine tabidir. Teknolojik

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

HEATER - WIPER FAN - BLOWER MOTORS

HEATER - WIPER FAN - BLOWER MOTORS HEATER - WIPER FAN - BLOWER MOTORS KALITE BIZIM İŞIMIZ! www.adaoto.com.tr DWA 260028 DWA 260075 DWA 260104 KALORIFER MOTORU 24V BMC PROFESYONEL OEM NO: 9P920302 KALORIFER MOTORU 12V OPEL VECTRA 1,8-2,0

Detaylı