ULUSAL ELEKTRÝK TESÝSAT KONGRESÝ nde. Buluþalým Mayýs 2009 Ýzmir Fuar Alaný Salon 1A-1B.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL ELEKTRÝK TESÝSAT KONGRESÝ nde. Buluþalým. 7-10 Mayýs 2009 Ýzmir Fuar Alaný Salon 1A-1B. www.tunajans.com.tr"

Transkript

1 KONGRE Bülteni Aydýnlatma Sempozyumu SMM Forumu ULUSAL ELEKTRÝK TESÝSAT nde Buluþalým Yükse k Gerilim Çalýþtayý Otomasyon Sempozyumu Elektroni k Güvenlik 7-10 Mayýs 2009 Ýzmir Fuar Alaný Salon 1A-1B Sistemleri Sempozyumu

2 Kongre Düzenleme Kurulu Musa ÇEÇEN Serdar PAKER N.Sedat GÜLÞEN Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZALP Prof. Dr. Metin ÇOLAK Prof. Dr. M. Cengiz TAPLAMACIOÐLU Prof. Dr. Sermin ONAYGÝL Prof. Dr. H. Bülent ERTAN Prof. Dr. Galip CANSEVER Doç. Dr. Özcan KALENDERLÝ Yrd. Doç. Dr.Hacer ÞEKERCÝ ÖZTURA Macit MUTAF Mustafa S. ÇINARLI Bülent UZUNKUYU Özcan UÐURLU Murat YAPICI Mehmet MAK Ramazan PEKTAÞ Mahmut ÜNVER Kemal RODOPLU Önder ÖZDÝPÇÝNER Bilal GÜMÜÞ Metin ÇANGALGÝL Ali KATAR Erhan KARAÇAY H.Avni HAZNEDAROÐLU Kamer GÜLBEYAZ Muammer ÖZDEMÝR Ege Üniv. Gazi Üniv. ÝTÜ Enerji Enstitüsü ODTÜ YTÜ ÝTÜ Adana Þubesi Ankara Þubesi Antalya Þubesi Bursa Þubesi Denizli Þubesi Diyarbakýr Þubesi Eskiþehir Þubesi Gaziantep Þubesi Ýstanbul Þubesi Kocaeli Þubesi Mersin Þubesi Samsun Þubesi KONGRE SEKRETERYASI TMMOB ELEKTRÝK MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝZMÝR ÞUBESÝ 1337 Sok. No: 16 K: Çankaya-ÝZMÝR Tel/Faks : e-posta Kongre Sekreteri Barýþ AYDIN

3 SUNUÞ TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý ülke, toplum, meslek ve meslektaþ yararýný gözeterek üyelerinin meslek alanlarýna yönelik olarak her dönem yirmiye yakýn kongre, sempozyum, kurultay vb. etkinlik düzenlemektedir. Elektrik Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu farklý birimlerince düzenlenen bu etkinliklerden Aydýnlatma Sempozyumu, Otomasyon Sempozyumu, Elektronik Güvenlik Sistemleri Sempozyumu, Yüksek Gerilim Çalýþtayý ve SMM Forumu'nun ULUSAL ELEKTRÝK TESÝSAT etkinliði çerçevesinde gerçekleþtirilmesi görevini Ýzmir Þubesi ne vermiþtir. Kongre 7-10 Mayýs 2009 tarihlerinde Ýzmir Fuar Alaný'nda gerçekleþtirilecektir. Kongre'de, Elektrik tesisatý alanýnda mühendislik uygulamalarýnýn ve etkileþim içinde bulunan diðer alanlardaki bilimsel ve teknolojik geliþmelerin kongre kapsamýnda sunulmasý, deðerlendirilmesi ve tartýþýlmasý, Bilimsel ve teknolojik yeni geliþmelerin üyelerle ve toplumla paylaþýlmasý, kamuya aktarýlmasý, Oda, üniversite ve sanayi iþbirliðinin geliþtirilmesi, Tasarlayanlarý, üretenleri, kullananlarý, denetleyenleri ve iþletenlerin bir araya getirilmesi ile bilgi birikiminin oluþturulmasý, Oda üyelerinin teknik, sosyal ve toplumsal görüþlerinin geliþtirilmesi, Elektrik tesisatý alanýyla ilgili yasal mevzuatlarýn incelenmesini, tartýþýlmasý ve sorunlara iliþkin çözüm önerilerinin ortaya konulmasý hedeflenmektedir. Kongre kapsamýnda her etkinliðin ayrý ayrý yürütme ve danýþma kurullarý oluþturularak kendi içinde özgün yapýsý korunmuþtur. Tüm kurullar çalýþmalarýný özgün bir þekilde sürdürmüþ, Kongre Düzenleme Kurulu ise bunlarý koordine etmek, kongrenin bütününe yönelik tüm çalýþmalarý denetlemek görevini üstlenmiþtir. Kongrenin; sunulacak bildiriler, yapýlacak panel, çalýþtay ve forumlarla zengin içeriðe sahip olmasýnýn yaný sýra eþ zamanlý olarak düzenlenecek EBÝTO'09 Elektrik, Elektronik, Otomasyon, Aydýnlatma ve Makina Fuarý ile de teknolojik geliþmelerin sergilenmesi ve katýlýmcýlarýn bu ürünlerle buluþmasý saðlanacaktýr. Ýzmir Fuar Alaný 1/A ve 1/B salonlarýnda paralel oturumlar þekilde düzenlenecek kongrede V. Ulusal Aydýnlatma Sempozyumu, Elektronik Güvenlik Sistemleri Sempozyumu ve Yüksek Gerilim Çalýþtayý ikiþer gün, V. Otomasyon Sempozyumu, ve SMM Forumu birer gün boyunca gerçekleþtirilecektir. Ülkemizde ilk kez düzenlenecek Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi'nin Oda, sanayi ve üniversite üçgeninde teknolojiyi üretenleri, uygulayanlarý ve iþletenleri bir araya getireceði ve baþarýlý bir platform olacaðý inancýyla tesisat sektöründeki tüm kiþi, kurum ve kuruluþlarý Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi'ne katýlmaya, katký ve önerilerini sunmaya davet ediyoruz. Kongre Düzenleme Kurulu ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ 3 V. Ulusal Aydýnlatma Sempozyumu 4 V. Otomasyon Sempozyumu 6 Elektronik Güvenlik Sistemleri Sempozyumu 8 Yüksek Gerilim Çalýþtayý 10 SMM Forumu 12 Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi Bildiriler Kitabý Reklam Sözleþmesi 13 EBITO Delege Katýlým Baþvuru Formu 14 Konaklama Seçenekleri 15 3 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Adres: 1337 Sokak No:16 Kat.8 Ashan Ýþ Merkezi Çankaya / ÝZMÝR Tel/ Faks: 0 (232) E-posta : web: Baský: Altýndað Grafik Matbaacýlýk 2839 Sok. No:28 1. San. Sit. Mersinli-Ýzmir TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Bülteni Mart 2009 ekidir.

4 V. ULUSAL AYDINLATMA SEMPOZYUMU Aydýnlatma Türk Milli Komitesi ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý iþbirliði ile 2001 yýlýndan itibaren gerçekleþtirilen Ulusal Aydýnlatma Sempozyumlarýnýn sonuncusu IV. Ulusal Aydýnlatma Sempozyumu adýyla Aralýk 2007'de Ýzmir'de düzenlenmiþ, üniversitelerin mühendislik ve Aydýnlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý iþbirliði ile düzenlenen Aydýnlatma Sempozyumu'nun beþincisi 7-10 Mayýs 2009 tarihinde Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi kapsamýnda tekrar Ýzmir'de gerçekleþtirilecektir. Aydýnlatma konusunda, sektörün tüm sorunlarýnýn, geliþmelerinin, uygulayýcý, üretici, düzenleyici ve tasarýmcýlarýyla birlikte tartýþýldýðý Sempozyumun sektöre getirdiði olumlu katkýlarýn önceki sempozyumlarda olduðu gibi bu dönemde artarak sürmesi beklenmektedir. Sempozyum hazýrlýk çalýþmalarda üniversitelere, sektörel firma ve yayýn organlarýna yönelik duyuru ve tanýtýmlara aðýrlýk verilmiþ, bunun için ATMK tarafýndan Ýstanbul'da Kasým 2008 tarihlerinde düzenlenen 7. Ulusal Aydýnlatma Kongresi'ne katýlým saðlanmýþ, Aydýnlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) ile sektörel firmalarýn katýldýðý tanýtým toplantýsý gerçekleþtirilmiþtir. mimarlýk fakültelerinden, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý ve sektörel firmalardan 2 çaðrýlý bildiri, 22 bildiri ve 7 firma sunumu gerçekleþtirilmiþtir. IV. Ulusal Aydýnlatma Sempozyumunda ayrýca Sempozyum Konularý Görme ve Renk Iþýk ve Iþýným Ölçümleri Aydýnlatma Genel Konularý Iþýk Kaynaklarý Aydýnlatma Aygýtlarý Aydýnlatma Ekonomisi Terminoloji Eðitim Ýç Aydýnlatma Dýþ Aydýnlatma Kentsel Aydýnlatma ve Iþýk Kirliliði Ulaþýmda Aydýnlatma ve Sinyalizasyon Görüntü Teknolojisi Fotobiyoloji ve Fotokimya LED Teknolojileri ve Aydýnlatma Aydýnlatmada Otomasyon Aydýnlatmada Enerji Verimliliði ve Sorunlar konulu panel ile Fotoðraflarla Ýzmir Kent Aydýnlatmasý konulu fotoðraf sergisi yer almýþtýr. ATMK dan Prof. Dr. Mehmet Þ. Küçükdoðu ve Prof. Dr. Sermin Onaygil ile Þubemiz temsilcilerinin katýldýðý V. Ulusal Aydýnlatma Sempozyumu Yürütme Kurulu toplantýsý 31 Ocak 2009 tarihinde gerçekleþtirilmiþtir. Þubemize ulaþan 36 bildiri özeti içerik, terminoloji vb. konularda deðerlendirilmiþtir. 7-8 Mayýs 2009 tarihlerinde iki gün sürecek sempozyumda 28 bildiri sunumu ve bir panel düzenlenecektir. Sempozyumda sunulacak bazý bildirilere yer verilmiþtir. 4

5 Bildiriler Endüstride tavan yüksekliðine baðlý aydýnlatma çözümler Yol aydýnlatmalarýnda LED kullanýmý Avrupa Birliðine uyum sürecinde ülkemizde iç aydýnlatma konusu ile ilgili yasal mevzuatýn deðerlendirilmesi Mimaride kullanýlan cam türlerinin aydýnlatma açýsýndan incelenmesi Iþýk kaynaðý renginin yapý yüzü rengine etkisi Binalarýn sürdürülebilirliklerinin belirlenmesinde aydýnlatma sistemlerinin deðerlendirilmesi Asimetrik yansýtýcý tasarýmýnda yararlanýlabilecek yaklaþýmlar Büro iþlevli hacimlerin iç yüzeylerin ýþýklýlýk daðýlýmýnýn incelenmesi Kapalý spor salonlarýnýn aydýnlatma verimliliði bakýmýndan incelenmesi Acil durum aydýnlatmasýnda kullanýlmak üzere bir armatür tasarýmý LED'li ýþýk kaynaklarýnýn özellikleri, üstünlükleri Siyah cisim renk sýcaklýðý Tarihi eser aydýnlatmasý Hastane ve hasta odalarýnýn aydýnlatma sistemleri Okullarda verimli aydýnlatma çözümleri Aydýnlatma otomasyonu uygulamalarý Panel Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý tarafýndan tarihli RG de yayýnlanan Binalarda Enerji Performans Yönetmeliði nin aydýnlatma ekseninde tartýþýlacaðý Binalarda Enerji Performans Yönetmeliði Çerçevesinde Aydýnlatmanýn Yeri ve Önemi konulu panelde ilgili taraflarýn görüþleri alýnacak, çözüm önerileriyle beraber çýkan sonuçlar etkinliðin sonrasýnda sektörün sorunlarýna ýþýk tutacaktýr. Aydýnlatma Türk Milli Komitesi, Elektrik Mühendisleri Odasý, ÝTÜ Enerji Enstitüsü, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý temsilcilerinin panelist olarak katýlmalarý hedeflenmiþtir. Sempozyum Yürütme Kurulu Prof.Dr. Mehmet Þ.Küçükdoðu N.Sedat Gülþen Prof.Dr. Sermin Onaygil Yrd.Doç.Dr. Önder Güler M.Macit Mutaf Bülent Þevket Demiral ATMK ÝTÜ Enerji Enstitüsü ÝTÜ Enerji Enstitüsü Sempozyum Danýþma Kurulu Þaban Filiz Nazim Çulha Adana Þubesi Mesut Çýnar Ankara Þubesi Ali Gündüz Ankara Þubesi Cemal Kafa Antalya Þubesi Abdülkadir Karaoðlu Bursa Þubesi Ýbrahim Uçar Denizli Þubesi Bilal Gümüþ Diyarbakýr Þubesi Mehmet Kurban Eskiþehir Þubesi Metin Çangalgil Eskiþehir Þubesi Hakan Þahin Gaziantep Þubesi Selami Yýlmaz Ýstanbul Þubesi Mehmet Fidan Kocaeli Þubesi Ýlker Ceylan Samsun Þubesi Mustafa Yýlmaz Odabaþ Trabzon Þubesi 5 Dilek Menteþeoðlu A.Levent Ünal Mustafa Þubaþý Çaðdaþ Baytekin Mustafa S. Çýnarlý Serhat Özenç Prof. Dr. Eti Akyüz Levi Prof. Dr. Cengiz Taplamacýoðlu Doç. Dr. Yeþim Kamile Aktuðlu Yrd. Doç. Dr. Emel Kayýn Yrd.Doç.Dr.Rengin Zengel Yrd. Doç. Dr. Ýlknur T. Doðrusoy Yrd.Doç.Dr. A. Vefa Orhon Yrd. Doç. Dr. Müjgan Karatosun Yrd. Doç. Dr. Müjde Altýn Dr. Zeynep Durmuþ Mehmet Akif Þenol Arþ. Gör. Nezihat Köþklük Arþ. Gör. Ayça Tokuç Ersin Zihnioðlu Zeynep Edes AGÝD Philips Siteco Cemdað Gazi Üniversitesi ÝYTE Gazi Üniversitesi Gazi Üniversitesi Ýç Mimarlar Odasý Ýzmir Þb.

6 V. OTOMASYON SEMPOZYUMU ULUSAL ELEKTRÝK TESÝSAT TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý tarafýndan 2001 yýlýndan bu yana Ýzmir, Manisa ve Denizli de düzenlenen Otomasyon Sempozyumu nun dördüncüsü Mayýs 2007 tarihlerinde Elektrik Mühendisleri Odasý Samsun Þubesi ve Ondokuz Mayýs Üniversitesi iþbirliði ile Samsun'da gerçekleþtirilmiþ, Sempozyum sürecinde toplam 31 akademik bildiri, 6 firma sunumu yer almýþ, ayrýca 3 çaðrýlý bildiri, "Bilim-Teknoloji Tarihimiz ve Otomasyon" konulu açýlýþ bildirisi ve "Sanayi -Üniversite Ýliþkileri ve Otomasyon Sektöründeki Sorunlar" konulu açýk oturum yapýlmýþtýr TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý tarafýndan düzenlenen Otomasyon Sempozyumu'nun beþincisi 7-10 Mayýs 2009 tarihlerinde Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi kapsamýnda Ýzmir Fuar Alaný'nda gerçekleþtirilecektir. Otomasyon Sempozyumu'nda endüstriyel otomasyon sistemlerinin yaný sýra yaþantýmýzýn her alanýnda yer alan, geliþimini yazýlým, donaným, kontrol ve elektronik gibi mühendislik alanlarýndan saðlayan sistemler de irdelenecektir. Tanýþma Toplantýlarý Birçok platformda sýkça dile getirilen sorunlardan biri olan üniversite ile sanayi iþbirliðine katký koymak amacýyla Odamýz öncülüðünde ayný konularda çalýþan sanayici ve akademisyenleri bir araya getirmek için tanýþma toplantýlarý düzenlenecektir. Sempozyum süresince belirlenecek zaman aralýklarýnda benzer konularda çalýþan akademisyen ve sanayiciler tanýþma platformu aracýlýðý ile birbirlerini tanýma olanaðý bulacaktýr. Sempozyum Konularý Enerji Otomasyonu Makina Otomasyonu Bina Otomasyonu Diðer Otomasyon Uygulamalarý Fabrika Otomasyonu Sempozyum Yürütme Kurulu Ergün Balbozan Arif Söylem M.Haluk Ekin E.Toygar Turgut Ferdun Güven Mahir Ulutaþ Ali Kýrmacý Rýza Ötenbülbül 6 Murat Yapýcý

7 Bildiriler Gerek akademik gerekse sektörel duyuru ve tanýtým çalýþmalarý gerçekleþtirilmiþ olup sempozyum kapsamýnda 20 bildiri sunulmasý planlanmýþtýr. Bildiri özetleri deðerlendirme süreci tamamlanmýþ olup sunulmasý hedeflenen bazý bildirilerin baþlýklarý aþaðýda belirtilmiþtir. Binalarýn enerji performansý yönetmeliði çerçevesinde otomasyon uygulamalarý Elektrik daðýtým sistemlerinde SCADA uygulamasý Yenilenebilir hibrit enerji tesisleri için örnek otomasyon tasarýmý ve uygulamasý Bina otomasyonu Yeþil bina ve enerji verimliliði uygulamalarý Ethernet ve profinet Aþýrý gerilime karþý korunma PID kontrol Enerji otomasyonu ve haberleþme tekniði Deprem simülatörü otomasyonu AG-OG dizel generatör ve kojenerasyon sistemlerinde senkronizasyon Proses kontrol otomasyon uygulamalarýnda projelendirme esaslarý Atýksu arýtma tesisi otomasyon uygulamalarý Ýklimlendirme (HVAC) sistemlerinin denetlenmesi PLC tabanlý ýsý geri kazaným otomasyonu uygulamalarý Sempozyum Danýþma Kurulu Prof.Dr.Cüneyt Güzeliþ Prof.Dr.Mustafa Gündüzalp Prof.Dr.M.Cengiz Taplamacýoðlu Gazi Üniv. Doç.Dr. Aydoðan Savran Ege Üniv. Doç.Dr. Salman Kurtulan ÝTÜ Doç.Dr. Yaþar Becerikli Kocaeli Üniv. Yrd.Doç.Dr.Nalan Özkurt Yrd.Doç.Dr.Güleser Kalaycý Demir Yrd.Doç.Dr.Musa Alcý Ege Üniv. Yrd.Doç.Dr.Nihat Gemalmayan Gazi Üniv. Yrd.Doç.Dr.Nursel Akçam Gazi Üniv. Yrd.Doç.Dr.Enver Tatlýcýoðlu ÝYTE Yrd.Doç.Dr. Cihan Karakuzu Kocaeli Üniv. Yrd.Doç.Dr. Sýtký Öztürk Kocaeli Üniv. Yrd.Doç.Dr. Serhat Yýlmaz Kocaeli Üniv. Dr.M.Akif Þenol Gazi Üniv. Öðr.Gör. S.Murat Yeþiloðlu ÝTÜ Alper Terciyanlý Erdem Güneþligün Coþkun Boysan Adana Þubesi Haþim Aydýncak Ankara Þubesi Mustafa Akgül Ankara Þubesi Savaþ Gökgöz Antalya Þubesi Yusuf Bozkurt Bursa Þubesi Ýbrahim Uçar Denizli Þubesi Hasan Saya Diyarbakýr Þubesi Ahmet Yazýcý Eskiþehir Þubesi Ali Velioðlu Gaziantep Þubesi Erhan Denizeri Ýstanbul Þubesi Süha Herdaðdelen Hasan Özyavru Öncel Tuna Metin Aruk Cenk Büyüksaraç Oðuz Çelikel Mehmet Fidan Kocaeli Þubesi Ergün Demirsoy Mersin Þubesi Kenan Soykan Samsun Þubesi H. Ýbrahim Okumuþ Trabzon Þubesi 7

8 ELEKTRONÝK GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ SEMPOZYUMU Ülkemizde geliþen yapý sektörü nedeniyle alýþveriþ merkezi, otel, diðer topluma açýk yapýlar ile yüksek yapýlar ve akýllý bina uygulamalarýnýn hýzla artmasý elektronik güvenlik sistemleri teknolojilerinin uygulama alanlarýný da geniþletmektedir. Elektrik Mühendisleri Odasý Bursa Þubesi tarafýndan 2005 yýlýnda Yapýlara Elektrik Elektronik Yangýn Güvenliði Çalýþtayý gerçekleþtirilmiþ olup Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi kapsamýnda Elektronik Güvenlik Sistemleri Sempozyumu ilk kez düzenlenecektir. Sempozyumda sektörde faaliyet gösteren firma ve bu firmalarda proje üreten, imalat yapan mühendis ve ara elemanlar ile sektörel dernek ve ilgili Bakanlýk temsilcilerinin katýlýmý saðlanarak sektörün sorunlarýnýn tartýþýldýðý, çözüm önerilerinin sunulduðu, Yangýnla Mücadele Sistemleri ve Elektronik Güvenlik Sistemleri ana konularýnda sunulacak bildirilerle katýlýmcýlarýn yeni uygulamalar ve geliþmelerden haberdar olacaðý ortamlar yaratýlacaktýr. Sempozyum Yürütme Kurulu düzenli aralýklara toplanarak etkinliðin içeriðinin kapsamlý olabilmesi için çalýþmalar yapmýþtýr. Çalýþmalar sonunda 7 oturumda 24 bildiri ve 1 panelin Sempozyum programýnda yer almasý benimsenmiþtir. Sempozyuma dört günlük kongre takviminin iki günü ayrýlmýþ, iki gün boyunca zengin içeriðiyle sektöre ýþýk tutmasý hedeflenmiþtir. Sunulmasý hedeflenen bazý bildiri baþlýklarý aþaðýda sunulmuþtur. Bildiriler Yangýn alarm sistem teknolojisinde son yenilikler ve kullanýcýlara yararlarý IP video güvenlik sistemlerinde tasarým esaslarý ve akýllý görüntü içerik analizinin etkileri Bina otomasyonu, yangýn ve güvenlik sistemlerinde bakým hizmetleri Entegre çalýþabilen güvenlik sistemleri Doðrusal yangýn algýlama sistemleri Yangýn alarm sistemleri modern algýlama ve uyarý teknikleri Acil aydýnlatma ve yönlendirme Yangýn algýlama sistemlerinin kavramsal ayrýmý ve sistemleri arasý temel farklýlýklar Günümüz teknolojisinde güvenlik kamera özellikleri, CCTV sisteminde verimi etkileyen özellikler Endüstriyel tesislerde gaz algýlama sistemlerinin tasarýmý Yangýn güvenliðine göre kablo seçim kriterleri Elektrik kaynaklý yangýnlar Ülkemizde yangýn algýlama ve uyarý sistemleri tasarým ve uygulamasýnda yaþanan aksaklýklar ve çözüm önerileri CCTV access entegrasyon Patlayýcý ortamlarda yangýn ve gaz algýlama sistemleri Aktif hava örneklemeli yangýn alarm sistem tasarým ve uygulamasý 8

9 Sempozyum Konularý Yangýn algýlama ve uyarma sistemleri Otomatik yangýn söndürme sistemleri Gaz algýlama ve uyarma sistemleri Binalarýn Yangýndan Korunmasý hk. Yön. Elektrik kaynaklý yangýnlar Acil durum aydýnlatmasý ve yönlendirmesi Soygun alarm sistemleri Kapalý devre televizyon sistemleri Geçiþ kontrol sistemleri IP tabanlý güvenlik sistemleri Üst arama ve paket arama sistemleri Sismik algýlama sistemleri Yangýn güvenliði yönüyle kablolarýn seçimi ve kablo tesisatý özellikleri Panel Binalarýn Yangýndan Korunmasý Hakkýnda Yönetmeliðin Mesleki Açýdan Deðerlendirilmesi baþlýklý panelde konunun ilgili taraflarýnýn katýlýmý saðlanarak yönetmeliðe iliþkin görüþ ve öneriler paylaþýlarak deðerlendirilecektir. Elektrik Mühendisleri Odasý, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý, TÜYAK ve belediye temsilcilerinin panelist olarak katýlmasý hedeflenmektedir. Yürütme Kurulu M.Yavuz Alkan Özcan Uðurlu Deniz Ülker Sabri Özmutlu Selçuk Özdere Bülent Eraslan Serdar Ergintürk Danýþma Kurulu Prof. Dr. Mustafa Gündüzalp Prof. Dr. Haldun Karaca Prof. Dr. Metin Çolak Prof. Dr. Cengiz Taplamacýoðlu Prof. Dr. Hasan Dinçer Doç. Dr. Uður Çam Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özkurt Yrd. Doç. Dr. Nursel Akçam Yrd.Doç.Dr. Þevket Gümüþtekin Dr. M. Akif Þenol Hayri Kartopu Timur Kurt Soyer Ataþer Ege Üniversitesi Gazi Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Gazi Üniversitesi ÝYTE Gazi Üniversitesi Adana Þubesi Ankara Þubesi Ýlker Taþan Zeki Kaya Sedat Baþaran Ýbrahim Uçar Ýdris Ekmen Erhan Gürgöze Ahmet Tahir Ergenç Halit Kosifoðlu Mehmet Fidan Ahmet Aldanoðlu Tolga Yüksel Hasan Karal Ankara Þubesi Antalya Þubesi Bursa Þubesi Denizli Þubesi Diyarbakýr Þubesi Emo Diyarbakýr Þubesi Eskiþehir Þubesi Ýstanbul Þubesi Kocaeli Þubesi Mersin Þubesi Samsun Þubesi Trabzon Þubesi 9

10 YÜKSEK GERÝLÝM ÇALIÞTAYI Bu çalýþtayýn hedefi, ülkemizde yüksek gerilim konularýnda çalýþan ve hizmet üreten mühendisleri, cihaz ve ürün tasarýmý/üretimi yapan, bakým/onarým desteði saðlayan, deney/ölçüm cihazlarý kullanan ve teminini saðlayan firmalarý, akademisyenleri, ilgili kurum ve kuruluþlarý, sektörel dernekleri bir araya getirmek, teknik konularda iþbirliðini artýrmak, endüstriyel tesislerde yüksek gerilim ölçümleri konusunda sektörü bilgilendirmek, karþýlaþýlan problemlere yönelik çözüm önerilerini ortaya koymaktýr. Yürütme Kurulu tarafýndan yapýlan deðerlendirmeler sonunda etkinliðe dört günlük Kongre takviminin iki gününün ayrýlmasý, 3 çaðrýlý bildiri, 20 bildiri sunumu ve Enerji Kalitesi ve Bölgesel Sorunlar konulu tartýþma toplantýsý yapýlmasý planlanmýþtýr. Ayrýca Elektrik Mühendisleri Odasý tarafýndan hazýrlanacak Enerji Raporu ile geçmiþten günümüze enerjide özelleþtirme süreci, altyapý sorunu, kamulaþtýrma, planlama konularý geniþ kapsamlý ele alýnacaktýr. Kongre süresince Çalýþtay katýlýmcýlarýný da ilgilendiren yüksek gerilim tesislerinde iþletme sorumluluðu hizmetleri konusu ise SMM Forumu nda tartýþýlacaktýr. 5 oturumda 20'yi aþkýn bildiri ile 3 çaðrýlý bildiri sunumu gerçekleþtirilecektir. Sunulmasý hedeflenen bazý bildiri baþlýklarý aþaðýda belirtilmektedir. Bildiriler Aþýrý gerilimlerin oluþumlarý, etkileri ve korunma 50 Hertz in alan etkileri Güç Kalitesi Milli Projesi Enerji kalitesi ve Aliaða bölgesi Nehir santrallerinde yatýrým ve iþletme dönemi sorunlarý Yüksek gerilim tesislerinde çalýþma, EKAT belgesi ve sorumluluklar Rüzgar santrallerinin 154 kv þebekeye baðlantý sorunlarý Yeraltý güç kablolarýnýn ýsýl analizi için görsel tabanlý sýcaklýk ölçme ve izleme sistemi Daðýtýlmýþ enerji kaynaklarý için tasarým Vakum ve þiþe uygulamalarý YG izolasyon koordinasyonu ve parafudrlar 10 Elektromekanik sanayinin sorunlarý OG hücrelerinin IEC standartlarý uygulamalarý, normuna göre deðerlendirme Elektrik iletim sistemlerinin kontrolü bölgesel iþletimi için sistem ayýrma stratejilerinin incelenmesi Türkiye'de yüksek gerilim kalibrasyonlarý ve karþýlaþýlan sorunlar Akým sensörleri Yüksek gerilim kýsa devre hesaplarý Trafo yerlerinin seçimi, kamulaþtýrma, yüksek gerilim daðýtým planlamasý, Türkiye Elektrik Kurumu ndan günümüze elektrik sektöründe gelinen noktalarýn irdelenmesi Kýsa devre güç laboratuarý

11 Enerji Kalitesi ve Bölgesel Sorunlar Tartýþma Toplantýsý Enerji kalitesinin yükseltilmesine yönelik yapýlan çalýþmalar, sorunlara yönelik tespitler ve çözüm önerileri konusunun uzmanlarýnýn görüþleri ve sunumlarýyla katýlýmcýlarla paylaþýlacaktýr. Bu konuda planlanan toplantýda 2 çaðrýlý bildiri sunulacak, ilk önce genele iliþkin TEÝAÞ tan Güç Kalitesi Milli Projesi konulu bildiri ile ülke genelinde enerji kalitesinin yükseltilmesi için gerçekleþtirilen çalýþmalar hakkýnda bilgi verilecek sonrasýnda ise Aliaða Bölgesine yönelik yapýlan çalýþmalar ve deðerlendirmeler katýlýmcýlara aktarýlacaktýr. Bu bildirilerin sunulmasýndan sonra tartýþma toplantýsýnda yer alanlarýn konu hakkýnda görüþler alýnacaktýr. Çalýþtay Konularý Yüksek Gerilim Uygulamalarý Ar-Ge ve Ürün Geliþtirme Problemler ve Çözüm Önerileri Projelendirme, Ýþletme ve Bakým Eðitim Yürütme Kurulu Hacer Þekerci Öztura A.Cumhuriyet Alpaslan Murat Güler H.Avni Gündüz Taner Ýriz Halis Kaya Ajlan Kural Abdullah Yavuzlar TEÝAÞ TEDAÞ Danýþma Kurulu Serdar PAKER Cemil KOCATEPE Necati ÝPEK Orhan ÖRÜCÜ Olgun SAKARYA Kenan SAPMAZ Murat ERASLAN Turan PAZARLI Halil ALAÇAM M.Rýza YILDIRIM Ýbrahim UÇAR M.Nedim TÜZÜN Haydar AYTÜRE Adana Þubesi Ankara Þubesi Ankara Þubesi Antalya Þubesi Bursa Þubesi Denizli Þubesi Diyarbakýr Þubesi Eskiþehir Þubesi Bahattin UYLUKÇU Þahin ÖZGÜL E.Atalay ERCAN Mustafa ÞERÝT Saffet ÖZDEMÝR Mustafa ÖZMETÝN Prof.Dr.Ýrfan ALAN Prof.Dr.M.Cengiz TAPLAMACIOÐLU Prof.Dr.Sezai DÝNÇER Yrd.Doç.Dr.Tolga SÜRGEVÝL Dr.M.Akif ÞENOL Y.Müh. Ersin ZÝHNÝOÐLU Erdal ARSLAN Gaziantep Þubesi Ýstanbul Þubesi Kocaeli Þubesi Kocaeli Þubesi Mersin Þubesi Samsun Þubesi Ege Üniv. Gazi Üniv. Gazi Üniv. Gazi Üniv. Gazi Üniv. Kocaeli Üniv. 11

12 SMM FORUMU Kýrk bine yaklaþan üye sayýmýzýn içinde sayýlarý 3500'i bulan SMM (Serbest Müþavir Mühendis) üyelerimize yönelik Odamýzca ilki Ankara'da 2005 yýlýnda SMM Sorunlarý Sempozyumu ile 2007 yýlýnda Antalya'da II. SMM Sempozyumu düzenlenmiþtir. Elektrik yüksek gerilim tesisleri iþletme sorumluluðu hizmetleri ve mesleki denetim uygulamalarýný içeren, örgüt içi anket formlarý üzerinden hazýrlanacak tartýþma metinleri forum öncesinde katýlýmcýlara aktarýlacaktýr. SMM Forumu sunulan tartýþma metinlerinden hareketle SMM üyelerin görüþ ve önerilerinin alýnacaðý, SMM üyelerin kendilerini serbestçe ifade edeceði serbest kürsü þeklinde planlanmýþtýr. Kapsam 1.Mesleki Denetim Uygulamalarý ve SMM Hizmetin Sunumunda Karþýlaþýlan Sorunlar -SMM- Ýliþkisi -SMM-Ýþveren Ýliþkisi -SMM-Resmi Kurumlarla Ýliþkiler -SMM-TMMOB Ýliþkisi -TUS ve Yapý Denetim Uygulamalarý 2.Ýþletme Sorumluluðu Hizmetleri -Ýþletme Sorumluluðu Hizmetlerinin Yaygýnlaþtýrýlmasý -Ýþletme Sorumluluðu Hizmetlerinin Denetlenmesi Danýþma Kurulu Serdar PAKER Mehmet MAZMANOÐLU Ömer ÇELÝK Adana Þube Neþe ÜLKER Ankara Þube Ali YÝÐÝT Ankara Þube Mahmut ÜNVER Antalya Þube Kemal KARAKAÞ Bursa Þube Önder ÖZDÝPÇÝNER Denizli Þube Murat ÇELÝK Diyarbakýr Þube Murat KUZU Diyarbakýr Þube Zafer PEHLÝVAN Eskiþehir Þube Ýsa GÜNGÖR Ýstanbul Þube Mustafa ÞERÝT Kocaeli Þube E.Atalay TERCAN Kocaeli Þube Erdal ÇAPAR Mersin Þube Mustafa ÖZMETÝN Samsun Þube Yürütme Kurulu Bülent Uzunkuyu Ali Fuat Aydýn Ahmet Becerik Bülent Damar Muhammet Demir Ali Fuat Özbay M.Emin Özger 12

13 ULUSAL ELEKTRÝK TESÝSAT MAYIS 2009 ÝZMÝR BÝLDÝRÝLER KÝTABI REKLAM SÖZLEÞMESÝ Firmanýn Adý ve Açýk Ünvaný : Firma Yetkilisinin Adý ve Görevi : Adres : Telefon:..... Faks:.... e-posta : Etkinliklere ait bildiri kitaplarý ayrý ayrý basýlacaktýr. V. Ulusal Aydýnlatma Sempozyumu V. Otomasyon Sempozyumu Elektronik Güvenlik Sistemleri Sempozyumu Yüksek Gerilim Çalýþtayý Bildiriler Kitabý Boyutu : 19,5 cm x 27,5 cm Reklam Alaný Boyutu : 17,5 cm x 25 cm Reklam Yerleri ve Bedelleri : Arka Dýþ Kapak 2.000,00 TL. Arka Kapak içi 1.000,00 TL. Arka Kapak içi karþýsý 750,00 TL. Ýç Sayfalar 600,00 TL. Reklam Yeri Reklam Bedeli :.... :.... Ödeme Tarihi :.././ 2009 Reklam baskýlarý kuþe kaðýda 4 renk olarak yapýlacaktýr. Filmler firma tarafýndan 10 Nisan 2009 tarihine kadar Elektrik Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi'ne teslim edilecektir. FÝRMA / / 2009 ODA ONAYI Ýmza, Kaþe Ýmza, Kaþe Ýletiþim Adresi Banka Hesap No TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý Ýzmir Þb Sokak No:16 Kat.8 T. Ýþ Bankasý Alsancak Þubesi (3401) Ashan Ýþ Merkezi Çankaya / ÝZMÝR Hesap No: Tel : 0 (232) Fax : 0 (232) E-posta : 13

14 EBÝTO'09 ULUSAL ELEKTRÝK TESÝSAT ELEKTRÝK ELEKTRONÝK OTOMASYON AYDINLATMA VE MAKÝNA FUARI Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi ile ayný zamanda ve a y n ý a l a n d a Tu n a j a n s organizasyonuyla düzenlenecek olan EBÝTO Fuarý, ulusal ve uluslararasý firmalarýn ürünlerini sergilemesini saðlayarak en son teknoloji ürünlerden oluþan bir platform yaratacak. Elektrik çevriminden, test ölçü ve bakým sistemlerine, elektronik güvenlik sistemleri, elektronik malzeme ve yardýmcý ekipmanlardan aydýnlatma sistemlerine, endüstriyel otomasyon kontrol sistemlerinden otomasyon sistem ve yazýlýmlarýna, makine elemanlarýndan yüzey iþleme makine ve ekipmanlarýna kadar birçok teknolojik ürünü tanýtma ve sektördeki boþluðu doldurma misyonunu üstlenen fuar, Tunajans önderliðinde Türkiye ve dünyanýn dört bir yanýndan ziyaretçi aðýrlamayý hedefliyor. Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi ile yapý sektörünün ana bileþenleri olan enerji, otomasyon, elektronik güvenlik, aydýnlatma gibi konularda mühendislik uygulamalarýnýn ele alýnacaðý ve bunlarý projelendiren, uygulayan, denetleyenlerin, iþletenlerin bir araya geleceði bu platformda ayrýca katýlýmcýlarýn EBÝTO'09 Fuarý ile son teknolojik geliþmelerle buluþmasý saðlanacaktýr. Ýletiþim Tunajans Reklam ve Uluslararasý Fuar Hizmetleri Ltd.Þti. Tel : ULUSAL ELEKTRÝK TESÝSAT DELEGE KATILIM FORMU Adý Soyadý : Kurum - Firma : Görev ve Unvan : Adres : Telefon : GSM :... Faks e-posta : : *Katýlým formunu doldurduktan sonra banka dekontu ile birlikte Kongre Sekreteryasý na iletiniz. Kongre delege katýlým ücreti 100,00 YTL dir. Kongre Hesabý : T. Ýþ Bankasý Alsancak Þubesi (3401) Hesap No : Bildiri sunanlardan katýlým ücreti alýnmayacaktýr. Delege ücretine; kongre çantasý, kongre etkinliklerinin bildiri kitaplarý, kongre öðle yemekleri ile ikramlar dahildir. 14

15 KONAKLAMA SEÇENEKLERÝ Ulusal Elektrik Tesisatý Kongresi katýlýmcýlarý için indirimli konaklama seçenekleri DELA Turizm Otelcilik ve Seyahat Acentasý tarafýndan oluþturuldu. Rezervasyonlar öncelik sýrasýna göre deðerlendirilecektir. KATEGORÝ OTEL TEK KÝÞÝLÝK ODA ÇÝFT KÝÞÝLÝK ODA 5* MÖVENPÝCK HOTEL * HÝLTON HOTEL * CROWNE PLAZA * PRINCESS HOTEL * KAYA PRESTIGE 115 TL 145 TL 4* EGE PALAS * BLANCA HOTEL * ÝZMÝR PALAS þehir manz. 115 TL 160TL deniz manz. 135 TL 180 TL 3* KARACA HOTEL 125 TL 175 TL 3* KISMET HOTEL 100 TL 150 TL 3* KÝLÝM HOTEL 110 TL 150 TL 2* AK HOTEL 75 TL 105 TL ÖZEL BELGELÝ COMFORT HOTEL 120 TL 160 TL ÖZEL BELGELÝ SC INN BOUTIQUE ÖZEL BELGELÝ BEYOND HOTEL ÖZEL BELGELÝ ONTUR HOTEL ÖZEL BELGELÝ RESIDENCE HOTEL **Yukarýdaki fiyatlara KDV, oda + kahvaltý dahildir. **Yukarýdaki fiyatlar Mayýs 2009 Ulusal Elektrik Kongresi için geçerli olup baþka dönemlerde kullanýlamaz. DELA TURÝZM OTELCÝLÝK VE SEY. ACEN. TÝC.LTD.ÞTÝ Sok. No: 24/2 Alsancak-Ýzmir Tel : Faks : e-posta : 15

16 Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi ve EBITO 09 Yerleþimi Ýletiþim TMMOB ELEKTRÝK MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝZMÝR ÞUBESÝ 1337 Sok. No: 16 K: Çankaya-ÝZMÝR Tel/Faks : e-posta

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

PROGRAM. 7-10 Mayıs 2009. İzmir Fuar Alanı TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ULUSAL ELEKTRİK TESİSAT KONGRESİ DÜZENLEME KURULU KONGRE SEKRETERYASI

PROGRAM. 7-10 Mayıs 2009. İzmir Fuar Alanı TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ULUSAL ELEKTRİK TESİSAT KONGRESİ DÜZENLEME KURULU KONGRE SEKRETERYASI ULUSAL ELEKTRİK TESİSAT KONGRESİ DÜZENLEME KURULU Musa ÇEÇEN EMO Serdar PAKER EMO N.Sedat GÜLŞEN Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZALP DEÜ Prof. Dr. Metin ÇOLAK Ege Üniv. Prof. Dr. M. Cengiz TAPLAMACIOĞLU Gazi Üniv.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

6. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ 5-8 Ekim 2011

6. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ 5-8 Ekim 2011 6. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ 5-8 Ekim 2011 MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi HİDROLİK 2011 PNÖMATİK 2 1 1 İLETİŞİM : TMMOB Makina Mühendisleri Odası si Tel: (0 2 3 2 ) 4 4 4 8 666

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Manisa Ýl Temsilciliðimizden

Manisa Ýl Temsilciliðimizden Manisa Ýl Temsilciliðimizden Enerji Yöneticiliði Mevzuatý Bilgilendirme Toplantýsý 6 Mayýs 2009 tarihinde EMO Manisa Ýl Temsilciliði'nde enerji yöneticiliði konusunda bilgilendirme toplantýsý yapýldý.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

ELEKTRİK TESİSAT ULUSAL KONGRE

ELEKTRİK TESİSAT ULUSAL KONGRE V ELEKTRİK TESİSAT ULUSAL KONGRE ve SERGİSİ ELEKTRONİK ELEKTRİK MÜHENDİSLİK AYDINLATMA 18-21 Ekim 2017 Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi İzmir TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi www.elektriktesisatkongresi.org

Detaylı

ELEKTRÝK MÜHENDÝSLERÝ ODASI HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI JEOLOJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI MÝMARLAR ODASI ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÇEVRE MÜHENDÝSLERÝ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. MĠSEM EĞĠTĠM ve SEMĠNERLER

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. MĠSEM EĞĠTĠM ve SEMĠNERLER MĠSEM EĞĠTĠM ve SEMĠNERLER MESLEK İÇİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (MİSEM) ÇALIŞMALARIMIZ Günümüzde bilim, teknoloji ve mühendislik uygulama alanlarındaki hızlı gelişim, üretim süreçlerinde varolan bileşenlerin

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

DEDEMAN ANTAKYA Deðerli meslektaþlarýmýz, Uzun zamandýr gerçekleþtirmeyi arzuladýðýmýz ilk bilimsel kongre etkinliðimizi hayata geçirmenin heyecaný içerisindeyiz. Hoþgörünün ve çok kültürlülüðe iliþkin

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

GÜVENLİK VE TEKNOLOJİ

GÜVENLİK VE TEKNOLOJİ SUNUŞ Ülkemizde yüksek yapılaşma, iş ve ticaret merkezlerinin sayısındaki artış, kentsel dönüşüm projelerinin gündemde olması asansöre olan gereksinimi artırmıştır. Asansör sektörü içinde güvenlik, konfor,

Detaylı

Saygılarımızla Sempozyum Yürütme Kurulu

Saygılarımızla Sempozyum Yürütme Kurulu Madenlerin ülke kalkınmasındaki yeri ve ekonomiye yaptığı katkılar hiç bir şekilde göz ardı edilemez. Madencilik ile ilgili işlemlerden vazgeçilmesi mümkün olmadığı için, madenlerin çıkartılmasında kamu

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

mmo bülteni 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU þubat 2006/sayý 93 (Nisan 2004 - Þubat 2006)

mmo bülteni 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU þubat 2006/sayý 93 (Nisan 2004 - Þubat 2006) 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU (Nisan 2004 - Þubat 2006) 17-18 Nisan 2004 tarihinde gerçekleþtirilen 40. Olaðan Genel Kurulun ardýndan Oda Yönetim Kurulu Çalýþma Programýný oluþturmuþ, Nisan 2004 ile Þubat 2006

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

Saygılarımızla Sempozyum Yürütme Kurulu

Saygılarımızla Sempozyum Yürütme Kurulu Madenlerin ülke kalkınmasındaki yeri ve ekonomiye yaptığı katkılar hiç bir şekilde göz ardı edilemez. Madencilik ile ilgili işlemlerden vazgeçilmesi mümkün olmadığı için, madenlerin çıkartılmasında kamu

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi

GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi TTB-GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Modülü Eðitici Ekibi* Bu yazýda; TTB-GPE tarafýndan yürütülen Birinci

Detaylı

Tahsin Vergin Anısına PROGRAM

Tahsin Vergin Anısına PROGRAM Tahsin Vergin Anısına PROGRAM 5 Kasım 2015 Perşembe Anadolu Salonu 09.00-09.30 Kayıt 09.30-10.30 Açılış Konuşmaları 10.30-11.00 Çağrılı Konuşmacı: Eğitim-Öğrenim ve İSİG İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Detaylı

2015 Yeniden buluşuyoruz...

2015 Yeniden buluşuyoruz... IV. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi 21-24 Ekim 2015 Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi İzmir 2009 2011 2013 2015 Yeniden buluşuyoruz... TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 1954 TMMOB

Detaylı

KURULLAR. Sempozyum Baþkaný Doç. Dr. Merih BAYKARA. Sempozyum Genel Sekreteri Diþhekimi Nihat KÖKSAL. Sempozyum Saymaný Diþhekimi Dolunay HAMAMÝZADE

KURULLAR. Sempozyum Baþkaný Doç. Dr. Merih BAYKARA. Sempozyum Genel Sekreteri Diþhekimi Nihat KÖKSAL. Sempozyum Saymaný Diþhekimi Dolunay HAMAMÝZADE KURULLAR Sempozyum Baþkaný Doç. Dr. Merih BAYKARA Sempozyum Genel Sekreteri Diþhekimi Nihat KÖKSAL Sempozyum Saymaný Diþhekimi Dolunay HAMAMÝZADE Organizasyon Komitesi Bilimsel Komite Diþhekimi Yaþar BERBEROÐLU

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

TEKNİK HİZMETLER. emo izmir şubesi 131. 28. dönem çalışma raporu

TEKNİK HİZMETLER. emo izmir şubesi 131. 28. dönem çalışma raporu TEKNİK HİZMETLER emo izmir şubesi 131 28. dönem çalışma raporu Test, Ölçüm, Bilirkişilik Hizmetleri Gelen talepler doğrultusunda yetki belgesi almış üyelerimize görev verilmekte, taleplerin karşılanmasında

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR K O N G R E - K U R U L T A Y - S E M P O Z Y U M ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Kongre, Kurultay, Sempozyum çalışmaları; yapılan Düzenleme Kurulu toplantılarıyla devam ediyor. Son bir ay içinde VIII. Ulusal

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Þubat 2009 Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara FEBRÝL NÖTROPENÝ MEZUNÝYET SONRASI EÐÝTÝM KURSU www.febrilnotropeni.net www.febrilnotropeni.net FEBRÝL NÖTROPENÝ MEZUNÝYET SONRASI EÐÝTÝM KURSU Deðerli

Detaylı

TÜRKÝYE BÝLÝÞÝM DERNEÐÝ ÝSTANBUL BÝLÝÞÝM KONGRESÝ SPONSORLUK DOSYASI

TÜRKÝYE BÝLÝÞÝM DERNEÐÝ ÝSTANBUL BÝLÝÞÝM KONGRESÝ SPONSORLUK DOSYASI TÜRKÝYE BÝLÝÞÝM DERNEÐÝ ÝSTANBUL BÝLÝÞÝM KONGRESÝ SPONSORLUK DOSYASI Türkiye Biliþim Derneði Türkiye nin biliþimle tanýþmasýnýn neredeyse hemen ardýndan 1971 yýlýnda bugün biliþim profesyoneli diyebileceðimiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB METALURJİ VE MALZEME MESLEK ÖRGÜTÜ NEDİR? Siyasi partiler; ideolojik örgütlerdir. Sendikalar; ekonomik çıkarı aynı olan kişilerden oluşan sınıf temelli örgütlerdir. Meslek Odaları; Farklı sınıflardan

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu Kalp Yetersizliði Çalýþma Grubu Akut Kalp Yetersizliði ve World Park Hotel Ýstanbul Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný 34384 Ýstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

þube baþkanýmýzdan Mesleki etkinliklerin yanýnda sosyal faaliyetlerede gereken önemi vermeye gayret göstermekte yiz MART - NÝSAN 2009

þube baþkanýmýzdan Mesleki etkinliklerin yanýnda sosyal faaliyetlerede gereken önemi vermeye gayret göstermekte yiz MART - NÝSAN 2009 þube baþkanýmýzdan Meslek odalarýnýn asli görevleri, üyelerinin mesleksel ve bilimsel çalýþmalarýna katký saðlamak, üyelerin bilgi birikimlerini arttýrýcý eðitimler ve etkinlikler düzenlemek, sosyal ve

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

Davet. Deðerli Meslektaþlarýmýz,

Davet. Deðerli Meslektaþlarýmýz, Davet Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye de tüm geriatri camiasýný içinde barýndýran Akademik Geriatri Derneði nin bir aktivitesi olarak 29-31 Ekim 2010 tarihlerinde Çeþme Radisson Blu Otel de 1. Yaþlýlýkta

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 3 EYLÜL

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 3 EYLÜL TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 3 EYLÜL 2010 Y E K S M E M VI.Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu Şubemiz tarafından düzenlenecektir. 2011 YEKSEM Odamız,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Enerji, Enerji Verimliliði ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý Komisyonlarý 2. Ortak Toplantýsý Yapýldý

Enerji, Enerji Verimliliði ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý Komisyonlarý 2. Ortak Toplantýsý Yapýldý Danýþtay bir kez daha Fen Adamlarý TUS Üstlenemez kararýný verdi Denizli Belediye Baþkanlýðý nýn iki ayrý yapýnýn elektrik fenni mesuliyetinin elektrikle ilgili fen adamlarýnca üstlenilmesine olanak tanýmasý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı