ULUSAL ELEKTRÝK TESÝSAT KONGRESÝ nde. Buluþalým Mayýs 2009 Ýzmir Fuar Alaný Salon 1A-1B.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL ELEKTRÝK TESÝSAT KONGRESÝ nde. Buluþalým. 7-10 Mayýs 2009 Ýzmir Fuar Alaný Salon 1A-1B. www.tunajans.com.tr"

Transkript

1 KONGRE Bülteni Aydýnlatma Sempozyumu SMM Forumu ULUSAL ELEKTRÝK TESÝSAT nde Buluþalým Yükse k Gerilim Çalýþtayý Otomasyon Sempozyumu Elektroni k Güvenlik 7-10 Mayýs 2009 Ýzmir Fuar Alaný Salon 1A-1B Sistemleri Sempozyumu

2 Kongre Düzenleme Kurulu Musa ÇEÇEN Serdar PAKER N.Sedat GÜLÞEN Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZALP Prof. Dr. Metin ÇOLAK Prof. Dr. M. Cengiz TAPLAMACIOÐLU Prof. Dr. Sermin ONAYGÝL Prof. Dr. H. Bülent ERTAN Prof. Dr. Galip CANSEVER Doç. Dr. Özcan KALENDERLÝ Yrd. Doç. Dr.Hacer ÞEKERCÝ ÖZTURA Macit MUTAF Mustafa S. ÇINARLI Bülent UZUNKUYU Özcan UÐURLU Murat YAPICI Mehmet MAK Ramazan PEKTAÞ Mahmut ÜNVER Kemal RODOPLU Önder ÖZDÝPÇÝNER Bilal GÜMÜÞ Metin ÇANGALGÝL Ali KATAR Erhan KARAÇAY H.Avni HAZNEDAROÐLU Kamer GÜLBEYAZ Muammer ÖZDEMÝR Ege Üniv. Gazi Üniv. ÝTÜ Enerji Enstitüsü ODTÜ YTÜ ÝTÜ Adana Þubesi Ankara Þubesi Antalya Þubesi Bursa Þubesi Denizli Þubesi Diyarbakýr Þubesi Eskiþehir Þubesi Gaziantep Þubesi Ýstanbul Þubesi Kocaeli Þubesi Mersin Þubesi Samsun Þubesi KONGRE SEKRETERYASI TMMOB ELEKTRÝK MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝZMÝR ÞUBESÝ 1337 Sok. No: 16 K: Çankaya-ÝZMÝR Tel/Faks : e-posta Kongre Sekreteri Barýþ AYDIN

3 SUNUÞ TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý ülke, toplum, meslek ve meslektaþ yararýný gözeterek üyelerinin meslek alanlarýna yönelik olarak her dönem yirmiye yakýn kongre, sempozyum, kurultay vb. etkinlik düzenlemektedir. Elektrik Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu farklý birimlerince düzenlenen bu etkinliklerden Aydýnlatma Sempozyumu, Otomasyon Sempozyumu, Elektronik Güvenlik Sistemleri Sempozyumu, Yüksek Gerilim Çalýþtayý ve SMM Forumu'nun ULUSAL ELEKTRÝK TESÝSAT etkinliði çerçevesinde gerçekleþtirilmesi görevini Ýzmir Þubesi ne vermiþtir. Kongre 7-10 Mayýs 2009 tarihlerinde Ýzmir Fuar Alaný'nda gerçekleþtirilecektir. Kongre'de, Elektrik tesisatý alanýnda mühendislik uygulamalarýnýn ve etkileþim içinde bulunan diðer alanlardaki bilimsel ve teknolojik geliþmelerin kongre kapsamýnda sunulmasý, deðerlendirilmesi ve tartýþýlmasý, Bilimsel ve teknolojik yeni geliþmelerin üyelerle ve toplumla paylaþýlmasý, kamuya aktarýlmasý, Oda, üniversite ve sanayi iþbirliðinin geliþtirilmesi, Tasarlayanlarý, üretenleri, kullananlarý, denetleyenleri ve iþletenlerin bir araya getirilmesi ile bilgi birikiminin oluþturulmasý, Oda üyelerinin teknik, sosyal ve toplumsal görüþlerinin geliþtirilmesi, Elektrik tesisatý alanýyla ilgili yasal mevzuatlarýn incelenmesini, tartýþýlmasý ve sorunlara iliþkin çözüm önerilerinin ortaya konulmasý hedeflenmektedir. Kongre kapsamýnda her etkinliðin ayrý ayrý yürütme ve danýþma kurullarý oluþturularak kendi içinde özgün yapýsý korunmuþtur. Tüm kurullar çalýþmalarýný özgün bir þekilde sürdürmüþ, Kongre Düzenleme Kurulu ise bunlarý koordine etmek, kongrenin bütününe yönelik tüm çalýþmalarý denetlemek görevini üstlenmiþtir. Kongrenin; sunulacak bildiriler, yapýlacak panel, çalýþtay ve forumlarla zengin içeriðe sahip olmasýnýn yaný sýra eþ zamanlý olarak düzenlenecek EBÝTO'09 Elektrik, Elektronik, Otomasyon, Aydýnlatma ve Makina Fuarý ile de teknolojik geliþmelerin sergilenmesi ve katýlýmcýlarýn bu ürünlerle buluþmasý saðlanacaktýr. Ýzmir Fuar Alaný 1/A ve 1/B salonlarýnda paralel oturumlar þekilde düzenlenecek kongrede V. Ulusal Aydýnlatma Sempozyumu, Elektronik Güvenlik Sistemleri Sempozyumu ve Yüksek Gerilim Çalýþtayý ikiþer gün, V. Otomasyon Sempozyumu, ve SMM Forumu birer gün boyunca gerçekleþtirilecektir. Ülkemizde ilk kez düzenlenecek Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi'nin Oda, sanayi ve üniversite üçgeninde teknolojiyi üretenleri, uygulayanlarý ve iþletenleri bir araya getireceði ve baþarýlý bir platform olacaðý inancýyla tesisat sektöründeki tüm kiþi, kurum ve kuruluþlarý Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi'ne katýlmaya, katký ve önerilerini sunmaya davet ediyoruz. Kongre Düzenleme Kurulu ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ 3 V. Ulusal Aydýnlatma Sempozyumu 4 V. Otomasyon Sempozyumu 6 Elektronik Güvenlik Sistemleri Sempozyumu 8 Yüksek Gerilim Çalýþtayý 10 SMM Forumu 12 Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi Bildiriler Kitabý Reklam Sözleþmesi 13 EBITO Delege Katýlým Baþvuru Formu 14 Konaklama Seçenekleri 15 3 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Adres: 1337 Sokak No:16 Kat.8 Ashan Ýþ Merkezi Çankaya / ÝZMÝR Tel/ Faks: 0 (232) E-posta : web: Baský: Altýndað Grafik Matbaacýlýk 2839 Sok. No:28 1. San. Sit. Mersinli-Ýzmir TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Bülteni Mart 2009 ekidir.

4 V. ULUSAL AYDINLATMA SEMPOZYUMU Aydýnlatma Türk Milli Komitesi ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý iþbirliði ile 2001 yýlýndan itibaren gerçekleþtirilen Ulusal Aydýnlatma Sempozyumlarýnýn sonuncusu IV. Ulusal Aydýnlatma Sempozyumu adýyla Aralýk 2007'de Ýzmir'de düzenlenmiþ, üniversitelerin mühendislik ve Aydýnlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý iþbirliði ile düzenlenen Aydýnlatma Sempozyumu'nun beþincisi 7-10 Mayýs 2009 tarihinde Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi kapsamýnda tekrar Ýzmir'de gerçekleþtirilecektir. Aydýnlatma konusunda, sektörün tüm sorunlarýnýn, geliþmelerinin, uygulayýcý, üretici, düzenleyici ve tasarýmcýlarýyla birlikte tartýþýldýðý Sempozyumun sektöre getirdiði olumlu katkýlarýn önceki sempozyumlarda olduðu gibi bu dönemde artarak sürmesi beklenmektedir. Sempozyum hazýrlýk çalýþmalarda üniversitelere, sektörel firma ve yayýn organlarýna yönelik duyuru ve tanýtýmlara aðýrlýk verilmiþ, bunun için ATMK tarafýndan Ýstanbul'da Kasým 2008 tarihlerinde düzenlenen 7. Ulusal Aydýnlatma Kongresi'ne katýlým saðlanmýþ, Aydýnlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) ile sektörel firmalarýn katýldýðý tanýtým toplantýsý gerçekleþtirilmiþtir. mimarlýk fakültelerinden, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý ve sektörel firmalardan 2 çaðrýlý bildiri, 22 bildiri ve 7 firma sunumu gerçekleþtirilmiþtir. IV. Ulusal Aydýnlatma Sempozyumunda ayrýca Sempozyum Konularý Görme ve Renk Iþýk ve Iþýným Ölçümleri Aydýnlatma Genel Konularý Iþýk Kaynaklarý Aydýnlatma Aygýtlarý Aydýnlatma Ekonomisi Terminoloji Eðitim Ýç Aydýnlatma Dýþ Aydýnlatma Kentsel Aydýnlatma ve Iþýk Kirliliði Ulaþýmda Aydýnlatma ve Sinyalizasyon Görüntü Teknolojisi Fotobiyoloji ve Fotokimya LED Teknolojileri ve Aydýnlatma Aydýnlatmada Otomasyon Aydýnlatmada Enerji Verimliliði ve Sorunlar konulu panel ile Fotoðraflarla Ýzmir Kent Aydýnlatmasý konulu fotoðraf sergisi yer almýþtýr. ATMK dan Prof. Dr. Mehmet Þ. Küçükdoðu ve Prof. Dr. Sermin Onaygil ile Þubemiz temsilcilerinin katýldýðý V. Ulusal Aydýnlatma Sempozyumu Yürütme Kurulu toplantýsý 31 Ocak 2009 tarihinde gerçekleþtirilmiþtir. Þubemize ulaþan 36 bildiri özeti içerik, terminoloji vb. konularda deðerlendirilmiþtir. 7-8 Mayýs 2009 tarihlerinde iki gün sürecek sempozyumda 28 bildiri sunumu ve bir panel düzenlenecektir. Sempozyumda sunulacak bazý bildirilere yer verilmiþtir. 4

5 Bildiriler Endüstride tavan yüksekliðine baðlý aydýnlatma çözümler Yol aydýnlatmalarýnda LED kullanýmý Avrupa Birliðine uyum sürecinde ülkemizde iç aydýnlatma konusu ile ilgili yasal mevzuatýn deðerlendirilmesi Mimaride kullanýlan cam türlerinin aydýnlatma açýsýndan incelenmesi Iþýk kaynaðý renginin yapý yüzü rengine etkisi Binalarýn sürdürülebilirliklerinin belirlenmesinde aydýnlatma sistemlerinin deðerlendirilmesi Asimetrik yansýtýcý tasarýmýnda yararlanýlabilecek yaklaþýmlar Büro iþlevli hacimlerin iç yüzeylerin ýþýklýlýk daðýlýmýnýn incelenmesi Kapalý spor salonlarýnýn aydýnlatma verimliliði bakýmýndan incelenmesi Acil durum aydýnlatmasýnda kullanýlmak üzere bir armatür tasarýmý LED'li ýþýk kaynaklarýnýn özellikleri, üstünlükleri Siyah cisim renk sýcaklýðý Tarihi eser aydýnlatmasý Hastane ve hasta odalarýnýn aydýnlatma sistemleri Okullarda verimli aydýnlatma çözümleri Aydýnlatma otomasyonu uygulamalarý Panel Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý tarafýndan tarihli RG de yayýnlanan Binalarda Enerji Performans Yönetmeliði nin aydýnlatma ekseninde tartýþýlacaðý Binalarda Enerji Performans Yönetmeliði Çerçevesinde Aydýnlatmanýn Yeri ve Önemi konulu panelde ilgili taraflarýn görüþleri alýnacak, çözüm önerileriyle beraber çýkan sonuçlar etkinliðin sonrasýnda sektörün sorunlarýna ýþýk tutacaktýr. Aydýnlatma Türk Milli Komitesi, Elektrik Mühendisleri Odasý, ÝTÜ Enerji Enstitüsü, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý temsilcilerinin panelist olarak katýlmalarý hedeflenmiþtir. Sempozyum Yürütme Kurulu Prof.Dr. Mehmet Þ.Küçükdoðu N.Sedat Gülþen Prof.Dr. Sermin Onaygil Yrd.Doç.Dr. Önder Güler M.Macit Mutaf Bülent Þevket Demiral ATMK ÝTÜ Enerji Enstitüsü ÝTÜ Enerji Enstitüsü Sempozyum Danýþma Kurulu Þaban Filiz Nazim Çulha Adana Þubesi Mesut Çýnar Ankara Þubesi Ali Gündüz Ankara Þubesi Cemal Kafa Antalya Þubesi Abdülkadir Karaoðlu Bursa Þubesi Ýbrahim Uçar Denizli Þubesi Bilal Gümüþ Diyarbakýr Þubesi Mehmet Kurban Eskiþehir Þubesi Metin Çangalgil Eskiþehir Þubesi Hakan Þahin Gaziantep Þubesi Selami Yýlmaz Ýstanbul Þubesi Mehmet Fidan Kocaeli Þubesi Ýlker Ceylan Samsun Þubesi Mustafa Yýlmaz Odabaþ Trabzon Þubesi 5 Dilek Menteþeoðlu A.Levent Ünal Mustafa Þubaþý Çaðdaþ Baytekin Mustafa S. Çýnarlý Serhat Özenç Prof. Dr. Eti Akyüz Levi Prof. Dr. Cengiz Taplamacýoðlu Doç. Dr. Yeþim Kamile Aktuðlu Yrd. Doç. Dr. Emel Kayýn Yrd.Doç.Dr.Rengin Zengel Yrd. Doç. Dr. Ýlknur T. Doðrusoy Yrd.Doç.Dr. A. Vefa Orhon Yrd. Doç. Dr. Müjgan Karatosun Yrd. Doç. Dr. Müjde Altýn Dr. Zeynep Durmuþ Mehmet Akif Þenol Arþ. Gör. Nezihat Köþklük Arþ. Gör. Ayça Tokuç Ersin Zihnioðlu Zeynep Edes AGÝD Philips Siteco Cemdað Gazi Üniversitesi ÝYTE Gazi Üniversitesi Gazi Üniversitesi Ýç Mimarlar Odasý Ýzmir Þb.

6 V. OTOMASYON SEMPOZYUMU ULUSAL ELEKTRÝK TESÝSAT TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý tarafýndan 2001 yýlýndan bu yana Ýzmir, Manisa ve Denizli de düzenlenen Otomasyon Sempozyumu nun dördüncüsü Mayýs 2007 tarihlerinde Elektrik Mühendisleri Odasý Samsun Þubesi ve Ondokuz Mayýs Üniversitesi iþbirliði ile Samsun'da gerçekleþtirilmiþ, Sempozyum sürecinde toplam 31 akademik bildiri, 6 firma sunumu yer almýþ, ayrýca 3 çaðrýlý bildiri, "Bilim-Teknoloji Tarihimiz ve Otomasyon" konulu açýlýþ bildirisi ve "Sanayi -Üniversite Ýliþkileri ve Otomasyon Sektöründeki Sorunlar" konulu açýk oturum yapýlmýþtýr TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý tarafýndan düzenlenen Otomasyon Sempozyumu'nun beþincisi 7-10 Mayýs 2009 tarihlerinde Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi kapsamýnda Ýzmir Fuar Alaný'nda gerçekleþtirilecektir. Otomasyon Sempozyumu'nda endüstriyel otomasyon sistemlerinin yaný sýra yaþantýmýzýn her alanýnda yer alan, geliþimini yazýlým, donaným, kontrol ve elektronik gibi mühendislik alanlarýndan saðlayan sistemler de irdelenecektir. Tanýþma Toplantýlarý Birçok platformda sýkça dile getirilen sorunlardan biri olan üniversite ile sanayi iþbirliðine katký koymak amacýyla Odamýz öncülüðünde ayný konularda çalýþan sanayici ve akademisyenleri bir araya getirmek için tanýþma toplantýlarý düzenlenecektir. Sempozyum süresince belirlenecek zaman aralýklarýnda benzer konularda çalýþan akademisyen ve sanayiciler tanýþma platformu aracýlýðý ile birbirlerini tanýma olanaðý bulacaktýr. Sempozyum Konularý Enerji Otomasyonu Makina Otomasyonu Bina Otomasyonu Diðer Otomasyon Uygulamalarý Fabrika Otomasyonu Sempozyum Yürütme Kurulu Ergün Balbozan Arif Söylem M.Haluk Ekin E.Toygar Turgut Ferdun Güven Mahir Ulutaþ Ali Kýrmacý Rýza Ötenbülbül 6 Murat Yapýcý

7 Bildiriler Gerek akademik gerekse sektörel duyuru ve tanýtým çalýþmalarý gerçekleþtirilmiþ olup sempozyum kapsamýnda 20 bildiri sunulmasý planlanmýþtýr. Bildiri özetleri deðerlendirme süreci tamamlanmýþ olup sunulmasý hedeflenen bazý bildirilerin baþlýklarý aþaðýda belirtilmiþtir. Binalarýn enerji performansý yönetmeliði çerçevesinde otomasyon uygulamalarý Elektrik daðýtým sistemlerinde SCADA uygulamasý Yenilenebilir hibrit enerji tesisleri için örnek otomasyon tasarýmý ve uygulamasý Bina otomasyonu Yeþil bina ve enerji verimliliði uygulamalarý Ethernet ve profinet Aþýrý gerilime karþý korunma PID kontrol Enerji otomasyonu ve haberleþme tekniði Deprem simülatörü otomasyonu AG-OG dizel generatör ve kojenerasyon sistemlerinde senkronizasyon Proses kontrol otomasyon uygulamalarýnda projelendirme esaslarý Atýksu arýtma tesisi otomasyon uygulamalarý Ýklimlendirme (HVAC) sistemlerinin denetlenmesi PLC tabanlý ýsý geri kazaným otomasyonu uygulamalarý Sempozyum Danýþma Kurulu Prof.Dr.Cüneyt Güzeliþ Prof.Dr.Mustafa Gündüzalp Prof.Dr.M.Cengiz Taplamacýoðlu Gazi Üniv. Doç.Dr. Aydoðan Savran Ege Üniv. Doç.Dr. Salman Kurtulan ÝTÜ Doç.Dr. Yaþar Becerikli Kocaeli Üniv. Yrd.Doç.Dr.Nalan Özkurt Yrd.Doç.Dr.Güleser Kalaycý Demir Yrd.Doç.Dr.Musa Alcý Ege Üniv. Yrd.Doç.Dr.Nihat Gemalmayan Gazi Üniv. Yrd.Doç.Dr.Nursel Akçam Gazi Üniv. Yrd.Doç.Dr.Enver Tatlýcýoðlu ÝYTE Yrd.Doç.Dr. Cihan Karakuzu Kocaeli Üniv. Yrd.Doç.Dr. Sýtký Öztürk Kocaeli Üniv. Yrd.Doç.Dr. Serhat Yýlmaz Kocaeli Üniv. Dr.M.Akif Þenol Gazi Üniv. Öðr.Gör. S.Murat Yeþiloðlu ÝTÜ Alper Terciyanlý Erdem Güneþligün Coþkun Boysan Adana Þubesi Haþim Aydýncak Ankara Þubesi Mustafa Akgül Ankara Þubesi Savaþ Gökgöz Antalya Þubesi Yusuf Bozkurt Bursa Þubesi Ýbrahim Uçar Denizli Þubesi Hasan Saya Diyarbakýr Þubesi Ahmet Yazýcý Eskiþehir Þubesi Ali Velioðlu Gaziantep Þubesi Erhan Denizeri Ýstanbul Þubesi Süha Herdaðdelen Hasan Özyavru Öncel Tuna Metin Aruk Cenk Büyüksaraç Oðuz Çelikel Mehmet Fidan Kocaeli Þubesi Ergün Demirsoy Mersin Þubesi Kenan Soykan Samsun Þubesi H. Ýbrahim Okumuþ Trabzon Þubesi 7

8 ELEKTRONÝK GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ SEMPOZYUMU Ülkemizde geliþen yapý sektörü nedeniyle alýþveriþ merkezi, otel, diðer topluma açýk yapýlar ile yüksek yapýlar ve akýllý bina uygulamalarýnýn hýzla artmasý elektronik güvenlik sistemleri teknolojilerinin uygulama alanlarýný da geniþletmektedir. Elektrik Mühendisleri Odasý Bursa Þubesi tarafýndan 2005 yýlýnda Yapýlara Elektrik Elektronik Yangýn Güvenliði Çalýþtayý gerçekleþtirilmiþ olup Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi kapsamýnda Elektronik Güvenlik Sistemleri Sempozyumu ilk kez düzenlenecektir. Sempozyumda sektörde faaliyet gösteren firma ve bu firmalarda proje üreten, imalat yapan mühendis ve ara elemanlar ile sektörel dernek ve ilgili Bakanlýk temsilcilerinin katýlýmý saðlanarak sektörün sorunlarýnýn tartýþýldýðý, çözüm önerilerinin sunulduðu, Yangýnla Mücadele Sistemleri ve Elektronik Güvenlik Sistemleri ana konularýnda sunulacak bildirilerle katýlýmcýlarýn yeni uygulamalar ve geliþmelerden haberdar olacaðý ortamlar yaratýlacaktýr. Sempozyum Yürütme Kurulu düzenli aralýklara toplanarak etkinliðin içeriðinin kapsamlý olabilmesi için çalýþmalar yapmýþtýr. Çalýþmalar sonunda 7 oturumda 24 bildiri ve 1 panelin Sempozyum programýnda yer almasý benimsenmiþtir. Sempozyuma dört günlük kongre takviminin iki günü ayrýlmýþ, iki gün boyunca zengin içeriðiyle sektöre ýþýk tutmasý hedeflenmiþtir. Sunulmasý hedeflenen bazý bildiri baþlýklarý aþaðýda sunulmuþtur. Bildiriler Yangýn alarm sistem teknolojisinde son yenilikler ve kullanýcýlara yararlarý IP video güvenlik sistemlerinde tasarým esaslarý ve akýllý görüntü içerik analizinin etkileri Bina otomasyonu, yangýn ve güvenlik sistemlerinde bakým hizmetleri Entegre çalýþabilen güvenlik sistemleri Doðrusal yangýn algýlama sistemleri Yangýn alarm sistemleri modern algýlama ve uyarý teknikleri Acil aydýnlatma ve yönlendirme Yangýn algýlama sistemlerinin kavramsal ayrýmý ve sistemleri arasý temel farklýlýklar Günümüz teknolojisinde güvenlik kamera özellikleri, CCTV sisteminde verimi etkileyen özellikler Endüstriyel tesislerde gaz algýlama sistemlerinin tasarýmý Yangýn güvenliðine göre kablo seçim kriterleri Elektrik kaynaklý yangýnlar Ülkemizde yangýn algýlama ve uyarý sistemleri tasarým ve uygulamasýnda yaþanan aksaklýklar ve çözüm önerileri CCTV access entegrasyon Patlayýcý ortamlarda yangýn ve gaz algýlama sistemleri Aktif hava örneklemeli yangýn alarm sistem tasarým ve uygulamasý 8

9 Sempozyum Konularý Yangýn algýlama ve uyarma sistemleri Otomatik yangýn söndürme sistemleri Gaz algýlama ve uyarma sistemleri Binalarýn Yangýndan Korunmasý hk. Yön. Elektrik kaynaklý yangýnlar Acil durum aydýnlatmasý ve yönlendirmesi Soygun alarm sistemleri Kapalý devre televizyon sistemleri Geçiþ kontrol sistemleri IP tabanlý güvenlik sistemleri Üst arama ve paket arama sistemleri Sismik algýlama sistemleri Yangýn güvenliði yönüyle kablolarýn seçimi ve kablo tesisatý özellikleri Panel Binalarýn Yangýndan Korunmasý Hakkýnda Yönetmeliðin Mesleki Açýdan Deðerlendirilmesi baþlýklý panelde konunun ilgili taraflarýnýn katýlýmý saðlanarak yönetmeliðe iliþkin görüþ ve öneriler paylaþýlarak deðerlendirilecektir. Elektrik Mühendisleri Odasý, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý, TÜYAK ve belediye temsilcilerinin panelist olarak katýlmasý hedeflenmektedir. Yürütme Kurulu M.Yavuz Alkan Özcan Uðurlu Deniz Ülker Sabri Özmutlu Selçuk Özdere Bülent Eraslan Serdar Ergintürk Danýþma Kurulu Prof. Dr. Mustafa Gündüzalp Prof. Dr. Haldun Karaca Prof. Dr. Metin Çolak Prof. Dr. Cengiz Taplamacýoðlu Prof. Dr. Hasan Dinçer Doç. Dr. Uður Çam Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özkurt Yrd. Doç. Dr. Nursel Akçam Yrd.Doç.Dr. Þevket Gümüþtekin Dr. M. Akif Þenol Hayri Kartopu Timur Kurt Soyer Ataþer Ege Üniversitesi Gazi Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Gazi Üniversitesi ÝYTE Gazi Üniversitesi Adana Þubesi Ankara Þubesi Ýlker Taþan Zeki Kaya Sedat Baþaran Ýbrahim Uçar Ýdris Ekmen Erhan Gürgöze Ahmet Tahir Ergenç Halit Kosifoðlu Mehmet Fidan Ahmet Aldanoðlu Tolga Yüksel Hasan Karal Ankara Þubesi Antalya Þubesi Bursa Þubesi Denizli Þubesi Diyarbakýr Þubesi Emo Diyarbakýr Þubesi Eskiþehir Þubesi Ýstanbul Þubesi Kocaeli Þubesi Mersin Þubesi Samsun Þubesi Trabzon Þubesi 9

10 YÜKSEK GERÝLÝM ÇALIÞTAYI Bu çalýþtayýn hedefi, ülkemizde yüksek gerilim konularýnda çalýþan ve hizmet üreten mühendisleri, cihaz ve ürün tasarýmý/üretimi yapan, bakým/onarým desteði saðlayan, deney/ölçüm cihazlarý kullanan ve teminini saðlayan firmalarý, akademisyenleri, ilgili kurum ve kuruluþlarý, sektörel dernekleri bir araya getirmek, teknik konularda iþbirliðini artýrmak, endüstriyel tesislerde yüksek gerilim ölçümleri konusunda sektörü bilgilendirmek, karþýlaþýlan problemlere yönelik çözüm önerilerini ortaya koymaktýr. Yürütme Kurulu tarafýndan yapýlan deðerlendirmeler sonunda etkinliðe dört günlük Kongre takviminin iki gününün ayrýlmasý, 3 çaðrýlý bildiri, 20 bildiri sunumu ve Enerji Kalitesi ve Bölgesel Sorunlar konulu tartýþma toplantýsý yapýlmasý planlanmýþtýr. Ayrýca Elektrik Mühendisleri Odasý tarafýndan hazýrlanacak Enerji Raporu ile geçmiþten günümüze enerjide özelleþtirme süreci, altyapý sorunu, kamulaþtýrma, planlama konularý geniþ kapsamlý ele alýnacaktýr. Kongre süresince Çalýþtay katýlýmcýlarýný da ilgilendiren yüksek gerilim tesislerinde iþletme sorumluluðu hizmetleri konusu ise SMM Forumu nda tartýþýlacaktýr. 5 oturumda 20'yi aþkýn bildiri ile 3 çaðrýlý bildiri sunumu gerçekleþtirilecektir. Sunulmasý hedeflenen bazý bildiri baþlýklarý aþaðýda belirtilmektedir. Bildiriler Aþýrý gerilimlerin oluþumlarý, etkileri ve korunma 50 Hertz in alan etkileri Güç Kalitesi Milli Projesi Enerji kalitesi ve Aliaða bölgesi Nehir santrallerinde yatýrým ve iþletme dönemi sorunlarý Yüksek gerilim tesislerinde çalýþma, EKAT belgesi ve sorumluluklar Rüzgar santrallerinin 154 kv þebekeye baðlantý sorunlarý Yeraltý güç kablolarýnýn ýsýl analizi için görsel tabanlý sýcaklýk ölçme ve izleme sistemi Daðýtýlmýþ enerji kaynaklarý için tasarým Vakum ve þiþe uygulamalarý YG izolasyon koordinasyonu ve parafudrlar 10 Elektromekanik sanayinin sorunlarý OG hücrelerinin IEC standartlarý uygulamalarý, normuna göre deðerlendirme Elektrik iletim sistemlerinin kontrolü bölgesel iþletimi için sistem ayýrma stratejilerinin incelenmesi Türkiye'de yüksek gerilim kalibrasyonlarý ve karþýlaþýlan sorunlar Akým sensörleri Yüksek gerilim kýsa devre hesaplarý Trafo yerlerinin seçimi, kamulaþtýrma, yüksek gerilim daðýtým planlamasý, Türkiye Elektrik Kurumu ndan günümüze elektrik sektöründe gelinen noktalarýn irdelenmesi Kýsa devre güç laboratuarý

11 Enerji Kalitesi ve Bölgesel Sorunlar Tartýþma Toplantýsý Enerji kalitesinin yükseltilmesine yönelik yapýlan çalýþmalar, sorunlara yönelik tespitler ve çözüm önerileri konusunun uzmanlarýnýn görüþleri ve sunumlarýyla katýlýmcýlarla paylaþýlacaktýr. Bu konuda planlanan toplantýda 2 çaðrýlý bildiri sunulacak, ilk önce genele iliþkin TEÝAÞ tan Güç Kalitesi Milli Projesi konulu bildiri ile ülke genelinde enerji kalitesinin yükseltilmesi için gerçekleþtirilen çalýþmalar hakkýnda bilgi verilecek sonrasýnda ise Aliaða Bölgesine yönelik yapýlan çalýþmalar ve deðerlendirmeler katýlýmcýlara aktarýlacaktýr. Bu bildirilerin sunulmasýndan sonra tartýþma toplantýsýnda yer alanlarýn konu hakkýnda görüþler alýnacaktýr. Çalýþtay Konularý Yüksek Gerilim Uygulamalarý Ar-Ge ve Ürün Geliþtirme Problemler ve Çözüm Önerileri Projelendirme, Ýþletme ve Bakým Eðitim Yürütme Kurulu Hacer Þekerci Öztura A.Cumhuriyet Alpaslan Murat Güler H.Avni Gündüz Taner Ýriz Halis Kaya Ajlan Kural Abdullah Yavuzlar TEÝAÞ TEDAÞ Danýþma Kurulu Serdar PAKER Cemil KOCATEPE Necati ÝPEK Orhan ÖRÜCÜ Olgun SAKARYA Kenan SAPMAZ Murat ERASLAN Turan PAZARLI Halil ALAÇAM M.Rýza YILDIRIM Ýbrahim UÇAR M.Nedim TÜZÜN Haydar AYTÜRE Adana Þubesi Ankara Þubesi Ankara Þubesi Antalya Þubesi Bursa Þubesi Denizli Þubesi Diyarbakýr Þubesi Eskiþehir Þubesi Bahattin UYLUKÇU Þahin ÖZGÜL E.Atalay ERCAN Mustafa ÞERÝT Saffet ÖZDEMÝR Mustafa ÖZMETÝN Prof.Dr.Ýrfan ALAN Prof.Dr.M.Cengiz TAPLAMACIOÐLU Prof.Dr.Sezai DÝNÇER Yrd.Doç.Dr.Tolga SÜRGEVÝL Dr.M.Akif ÞENOL Y.Müh. Ersin ZÝHNÝOÐLU Erdal ARSLAN Gaziantep Þubesi Ýstanbul Þubesi Kocaeli Þubesi Kocaeli Þubesi Mersin Þubesi Samsun Þubesi Ege Üniv. Gazi Üniv. Gazi Üniv. Gazi Üniv. Gazi Üniv. Kocaeli Üniv. 11

12 SMM FORUMU Kýrk bine yaklaþan üye sayýmýzýn içinde sayýlarý 3500'i bulan SMM (Serbest Müþavir Mühendis) üyelerimize yönelik Odamýzca ilki Ankara'da 2005 yýlýnda SMM Sorunlarý Sempozyumu ile 2007 yýlýnda Antalya'da II. SMM Sempozyumu düzenlenmiþtir. Elektrik yüksek gerilim tesisleri iþletme sorumluluðu hizmetleri ve mesleki denetim uygulamalarýný içeren, örgüt içi anket formlarý üzerinden hazýrlanacak tartýþma metinleri forum öncesinde katýlýmcýlara aktarýlacaktýr. SMM Forumu sunulan tartýþma metinlerinden hareketle SMM üyelerin görüþ ve önerilerinin alýnacaðý, SMM üyelerin kendilerini serbestçe ifade edeceði serbest kürsü þeklinde planlanmýþtýr. Kapsam 1.Mesleki Denetim Uygulamalarý ve SMM Hizmetin Sunumunda Karþýlaþýlan Sorunlar -SMM- Ýliþkisi -SMM-Ýþveren Ýliþkisi -SMM-Resmi Kurumlarla Ýliþkiler -SMM-TMMOB Ýliþkisi -TUS ve Yapý Denetim Uygulamalarý 2.Ýþletme Sorumluluðu Hizmetleri -Ýþletme Sorumluluðu Hizmetlerinin Yaygýnlaþtýrýlmasý -Ýþletme Sorumluluðu Hizmetlerinin Denetlenmesi Danýþma Kurulu Serdar PAKER Mehmet MAZMANOÐLU Ömer ÇELÝK Adana Þube Neþe ÜLKER Ankara Þube Ali YÝÐÝT Ankara Þube Mahmut ÜNVER Antalya Þube Kemal KARAKAÞ Bursa Þube Önder ÖZDÝPÇÝNER Denizli Þube Murat ÇELÝK Diyarbakýr Þube Murat KUZU Diyarbakýr Þube Zafer PEHLÝVAN Eskiþehir Þube Ýsa GÜNGÖR Ýstanbul Þube Mustafa ÞERÝT Kocaeli Þube E.Atalay TERCAN Kocaeli Þube Erdal ÇAPAR Mersin Þube Mustafa ÖZMETÝN Samsun Þube Yürütme Kurulu Bülent Uzunkuyu Ali Fuat Aydýn Ahmet Becerik Bülent Damar Muhammet Demir Ali Fuat Özbay M.Emin Özger 12

13 ULUSAL ELEKTRÝK TESÝSAT MAYIS 2009 ÝZMÝR BÝLDÝRÝLER KÝTABI REKLAM SÖZLEÞMESÝ Firmanýn Adý ve Açýk Ünvaný : Firma Yetkilisinin Adý ve Görevi : Adres : Telefon:..... Faks:.... e-posta : Etkinliklere ait bildiri kitaplarý ayrý ayrý basýlacaktýr. V. Ulusal Aydýnlatma Sempozyumu V. Otomasyon Sempozyumu Elektronik Güvenlik Sistemleri Sempozyumu Yüksek Gerilim Çalýþtayý Bildiriler Kitabý Boyutu : 19,5 cm x 27,5 cm Reklam Alaný Boyutu : 17,5 cm x 25 cm Reklam Yerleri ve Bedelleri : Arka Dýþ Kapak 2.000,00 TL. Arka Kapak içi 1.000,00 TL. Arka Kapak içi karþýsý 750,00 TL. Ýç Sayfalar 600,00 TL. Reklam Yeri Reklam Bedeli :.... :.... Ödeme Tarihi :.././ 2009 Reklam baskýlarý kuþe kaðýda 4 renk olarak yapýlacaktýr. Filmler firma tarafýndan 10 Nisan 2009 tarihine kadar Elektrik Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi'ne teslim edilecektir. FÝRMA / / 2009 ODA ONAYI Ýmza, Kaþe Ýmza, Kaþe Ýletiþim Adresi Banka Hesap No TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý Ýzmir Þb Sokak No:16 Kat.8 T. Ýþ Bankasý Alsancak Þubesi (3401) Ashan Ýþ Merkezi Çankaya / ÝZMÝR Hesap No: Tel : 0 (232) Fax : 0 (232) E-posta : 13

14 EBÝTO'09 ULUSAL ELEKTRÝK TESÝSAT ELEKTRÝK ELEKTRONÝK OTOMASYON AYDINLATMA VE MAKÝNA FUARI Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi ile ayný zamanda ve a y n ý a l a n d a Tu n a j a n s organizasyonuyla düzenlenecek olan EBÝTO Fuarý, ulusal ve uluslararasý firmalarýn ürünlerini sergilemesini saðlayarak en son teknoloji ürünlerden oluþan bir platform yaratacak. Elektrik çevriminden, test ölçü ve bakým sistemlerine, elektronik güvenlik sistemleri, elektronik malzeme ve yardýmcý ekipmanlardan aydýnlatma sistemlerine, endüstriyel otomasyon kontrol sistemlerinden otomasyon sistem ve yazýlýmlarýna, makine elemanlarýndan yüzey iþleme makine ve ekipmanlarýna kadar birçok teknolojik ürünü tanýtma ve sektördeki boþluðu doldurma misyonunu üstlenen fuar, Tunajans önderliðinde Türkiye ve dünyanýn dört bir yanýndan ziyaretçi aðýrlamayý hedefliyor. Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi ile yapý sektörünün ana bileþenleri olan enerji, otomasyon, elektronik güvenlik, aydýnlatma gibi konularda mühendislik uygulamalarýnýn ele alýnacaðý ve bunlarý projelendiren, uygulayan, denetleyenlerin, iþletenlerin bir araya geleceði bu platformda ayrýca katýlýmcýlarýn EBÝTO'09 Fuarý ile son teknolojik geliþmelerle buluþmasý saðlanacaktýr. Ýletiþim Tunajans Reklam ve Uluslararasý Fuar Hizmetleri Ltd.Þti. Tel : ULUSAL ELEKTRÝK TESÝSAT DELEGE KATILIM FORMU Adý Soyadý : Kurum - Firma : Görev ve Unvan : Adres : Telefon : GSM :... Faks e-posta : : *Katýlým formunu doldurduktan sonra banka dekontu ile birlikte Kongre Sekreteryasý na iletiniz. Kongre delege katýlým ücreti 100,00 YTL dir. Kongre Hesabý : T. Ýþ Bankasý Alsancak Þubesi (3401) Hesap No : Bildiri sunanlardan katýlým ücreti alýnmayacaktýr. Delege ücretine; kongre çantasý, kongre etkinliklerinin bildiri kitaplarý, kongre öðle yemekleri ile ikramlar dahildir. 14

15 KONAKLAMA SEÇENEKLERÝ Ulusal Elektrik Tesisatý Kongresi katýlýmcýlarý için indirimli konaklama seçenekleri DELA Turizm Otelcilik ve Seyahat Acentasý tarafýndan oluþturuldu. Rezervasyonlar öncelik sýrasýna göre deðerlendirilecektir. KATEGORÝ OTEL TEK KÝÞÝLÝK ODA ÇÝFT KÝÞÝLÝK ODA 5* MÖVENPÝCK HOTEL * HÝLTON HOTEL * CROWNE PLAZA * PRINCESS HOTEL * KAYA PRESTIGE 115 TL 145 TL 4* EGE PALAS * BLANCA HOTEL * ÝZMÝR PALAS þehir manz. 115 TL 160TL deniz manz. 135 TL 180 TL 3* KARACA HOTEL 125 TL 175 TL 3* KISMET HOTEL 100 TL 150 TL 3* KÝLÝM HOTEL 110 TL 150 TL 2* AK HOTEL 75 TL 105 TL ÖZEL BELGELÝ COMFORT HOTEL 120 TL 160 TL ÖZEL BELGELÝ SC INN BOUTIQUE ÖZEL BELGELÝ BEYOND HOTEL ÖZEL BELGELÝ ONTUR HOTEL ÖZEL BELGELÝ RESIDENCE HOTEL **Yukarýdaki fiyatlara KDV, oda + kahvaltý dahildir. **Yukarýdaki fiyatlar Mayýs 2009 Ulusal Elektrik Kongresi için geçerli olup baþka dönemlerde kullanýlamaz. DELA TURÝZM OTELCÝLÝK VE SEY. ACEN. TÝC.LTD.ÞTÝ Sok. No: 24/2 Alsancak-Ýzmir Tel : Faks : e-posta : 15

16 Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi ve EBITO 09 Yerleþimi Ýletiþim TMMOB ELEKTRÝK MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝZMÝR ÞUBESÝ 1337 Sok. No: 16 K: Çankaya-ÝZMÝR Tel/Faks : e-posta

Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Klima, Yangýn ve Sýhhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal TTMD Mayýs Etkinlikleri Basýn Toplantýsý Sayý-Number: 67 Mayýs - Haziran/May

Detaylı

TÜRK TESÝSAT MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ ÇALIÞMA RAPORU 2009-2010 Mart 2011 SUNUÞ Sayýn Üyemiz, IX. Dönem (2009 Mart- 2011 Mart) içerisinde Derneðimizin yaptýðý çalýþmalar ve önemli gördüðümüz konular toplantýlarda

Detaylı

Makina Endüstri. Üretim. Uzay. Makina Mühendisleri Odasý -II-

Makina Endüstri. Üretim. Uzay. Makina Mühendisleri Odasý -II- tmmob makina mühendisleri odasý Makina Endüstri Ýþletme Üretim Uçak Havacýlýk Uzay Mühendisliði Bölüm Baþkanlarý Makina Mühendisleri Odasý Buluþmasý -II- 20 Kasým 2004 - Ankara YAYIN NO:... E/2004/366

Detaylı

TMMOB 14 Ekim 2006 Mitingi Ankara da Ekim 2006 Sayý: 36 Bölgesel Süreli Yayýn EMO Ýstanbul Þubesi Adýna Erol CELEPSOY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Önder AL Yayýn Kurulu Celal CEZÝM Hasan ECE Kurtuluþ KAYA

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ - Celal Sönmez...1 Sunuþ - Ýlhan Parseker...2 Tarihçe...3 Kalite Politikamýz...4 Organlar...5 Meslek Komiteleri...6 2009-2013 Meclis Baþkanlýk Divaný...8 2009-2013 Meclis Üyeleri...10

Detaylı

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012 Merhaba, 2011 yýlýnýn son günlerinde Ankara Valiliði'nin bir açýklamasý gündemimize hýzla düþtü. Okullarýn kent çeperlerinde kurulacak kampüslere taþýnacaðýný müjdeleyen bu açýklama, Þube gündemimizde

Detaylı

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007)

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI 1954 TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ANKARA ÞUBESÝ 8. OLAÐAN GENEL KURUL 7. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) boþ olacak 2 özlem ne ayrýlýk ne yokluk

Detaylı

ASANSÖR SEMPOZYUMU A SANSÖRLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ. 21-23 Mayıs 2010 İzmir Fuar Alanı

ASANSÖR SEMPOZYUMU A SANSÖRLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ. 21-23 Mayıs 2010 İzmir Fuar Alanı tmmob elektrik mühendisleri odası tmmob makina mühendisleri odası ASANSÖR SEMPOZYUMU 21-23 Mayıs 2010 İzmir Fuar Alanı A B C D E F G A SANSÖRLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ İletişim si 1337 Sok. No:16 K:8 Çankaya

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKAN SUNUÞU I. GENEL BÝLGÝLER A - Misyon ve Vizyon B - Yetki, Görev ve Sorumluluklar C - Bursa Büyükþehir Belediyesi ne Ýliþkin Bilgiler - Fiziksel Yapý 2- Örgüt Yapýsý 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

MINEX 2007 MADENCÝLÝK, DOÐAL KAYNAKLAR VE TEKNOLOJÝLERÝ FUARI 1-3 ÞUBAT 2007. Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR 120 firma

MINEX 2007 MADENCÝLÝK, DOÐAL KAYNAKLAR VE TEKNOLOJÝLERÝ FUARI 1-3 ÞUBAT 2007. Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR 120 firma ÝZFAÞ ÝZMÝR FUARCILIK HÝZMETLERÝ KÜLTÜR VE SANAT ÝÞLERÝ TÝCARET A.Þ. www.izmirfair.com.tr info@izmirfair.com.tr GÖREV TANIMI ÝZFAÞ, 7 Þubat 1990 tarihinde kurulmuþtur. 1990 2004 yýllarý arasýnda, mevcut

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ EYLÜL - ARALIK 2004 ÝKÝ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 73-74 GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 GDO YA HAYIR!!! SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK 39.DÖNEM II. DANIÞMA KURULU TARLADAN

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ BAHAR 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e HÜ Senatosu Yýldýz Kenter ve Burhan Doðançay a Sanatta Onursal Doktora Payesi verdi. Otomotiv Mühendisliði Programý

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1

KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1 KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU 2007 SAYFA :1 Üst Yönetici Sunuþu Sevgili Hemþehrilerim, Sayýn Meclis Üyelerim, Görev süremizin dördüncü yýlýný tamamlarken, gönül huzuru içinde Kütahya'mýzýn çehresini

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ 21. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2010-2012 Ocak /2012 ------------------ Ýstanbul Yayýna Hazýrlayan :TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul

Detaylı

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 TOBB Akredite Oda 2004 Avrupa Kalite Büyük Ödülü 2007 Global Compact Uyesi 2007 Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 Ulusal Kalite Büyük Ödülü KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

Detaylı

1994 yýlýndan itibaren baþarýyla düzenlenmekte olan ve enerji sektöründe konuyla ilgili yaklaþýk 1600 yerli ve yabancý katýlýmcý tarafýndan düzenli olarak takip edilen ICCI Fuar ve Konferansý'nýn 14.'sü

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý: 2 Birlik Faaliyetleri * Kalýpçýlar Vadisi OSB Kuruluyor * ÇED Raporu * Yalova Valisi Ziyareti * ASOM Projesi Kabul Edildi * Bursa

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU

2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU 2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1 Üst Yönetici Sunuþu Sevgili Hemþehrilerim Sayýn Meclis Üyelerim Görev süremizin üçüncü yýlý faaliyetlerini bir sayfada özetleyeceðimiz bu faaliyet

Detaylı

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı

TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ YÖNERGESÝ *

TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ YÖNERGESÝ * TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ YÖNERGESÝ * 30 Amaç Madde 1 - Bu Yönerge'nin amacý, meslek alanlarýnýn kamu yararý ve meslek uygulama etiði doðrultusunda

Detaylı

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 87 Mart 2011 Merhabalar,

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 87 Mart 2011 Merhabalar, Merhaba, Merhabalar, Toplumsal tarih, bir kez daha, anlatýlmakta olan büyük hikâyenin beklenmedik sýçramalar, patlamalar ve altüst oluþlarla devindiðini, özgür yaþama arzusunun en aðýr bedeller pahasýna

Detaylı