mmo bülteni 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU þubat 2006/sayý 93 (Nisan Þubat 2006)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "mmo bülteni 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU þubat 2006/sayý 93 (Nisan 2004 - Þubat 2006)"

Transkript

1 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU (Nisan Þubat 2006) Nisan 2004 tarihinde gerçekleþtirilen 40. Olaðan Genel Kurulun ardýndan Oda Yönetim Kurulu Çalýþma Programýný oluþturmuþ, Nisan 2004 ile Þubat 2006 tarihleri arasýnda 22 Aylýk dilimde çalýþmalarýný yoðun bir þekilde yürütmüþtür. Örgütün ve üyelerinin görüþ ve önerilerinden süzülen çalýþmalarý aþaðýdaki özette verilen þekliyle hayata geçirmiþtir. 1. ODA ÇALIÞMALARI 1.1. Büro Çalýþmalarý Nisan Þubat 2006 tarihi itibarýyla geçen 22 aylýk süre içerisinde büroda gerçekleþtirilen çalýþmalarýn sayýsal dökümü aþaðýdadýr; a. Kimlik Yeni kayýt - Kimlik yenileme Odamýza Kayýtlý Üye Sayýsý Makina Mühendisi Endüstri-Ýþletme Mühendisi Uçak, Havacýlýk, Uzay Mühendisi Diðer b. Evrak Giden evrak Gelen evrak c. SMM /Büro Tescil Belgesi d. Uzmanlýk-Mühendis Yetki Belgesi Oda Toplantýlarý ve öneriler gündemi ile dönemin ilk Danýþma Kurulu toplantýsý 15 Mayýs 2004 tarihinde Ankara'da yapýldý. Birlikte üretme, karar alma ve yönetme anlayýþýnýn yaþam bulduðu platformlardan biri olan Oda Danýþma Kurulu'nda Þubelerimizin görüþ ve önerileri alýnarak yeni dönem çalýþmalarýnýn programý tartýþýldý. Toplantýda çalýþma programý taslaðý üzerinde yapýlan görüþmeler ve çýkan sonuçlar þekillendirilmek üzere Sekreterler ve Saymanlar toplantýsýna aktarýlmýþtýr. 3 Ekim 2004 tarihinde gerçekleþtirilen II. Oda Danýþma Kurulunda Oda Baþkanýmýz Emin KORAMAZ Genel Kurul sonrasýndaki 6 aylýk Oda çalýþmalarý ile ilgili genel bilgilendirme yaptý. Danýþma Kurulu gündemi içerisinde kurul üyeleri Oda çalýþmalarý ile ilgili deðerlendirmeler yaparak gelecek dönem Oda çalýþmalarýna iliþkin önermelerde bulundular. Ayrýca toplantýda TMMOB çalýþmalarý, Oda Denetleme ve Onur Kurulu çalýþmalarý hakkýnda Danýþma Kurulu üyelerine bilgi aktarýldý. 8 Ekim 2005 tarihinde Oda Merkezinde III. Oda Danýþma Kurulu toplantýsý yapýldý. 18 aylýk çalýþmalarýn deðerlendirildiði toplantý dilek ve önerilerin alýnmasýyla tamamlandý. TMMOB Makina Mühendisleri Odasý geçmiþ dönemlerde olduðu gibi 40. dönem 22 aylýk dilimde de birlikte üretme, birlikte karar alma ve birlikte yönetme anlayýþýyla Oda toplantýlarýný gerçekleþtirmiþtir. Örgüt iþleyiþinin ve yapýlan çalýþmalarýn, çalýþma programýnýn deðerlendirildiði, yapýlacak çalýþmalarýn planlandýðý toplantýlar aþaðýdadýr; - Oda Danýþma Kurulu Toplantýsý Yeni dönem çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi, görüþ 4 - Oda ve Þube Yönetim Kurulu Baþkanlarý Toplantýsý Ýlki 4 Eylül 2004 tarihinde Ýzmir Þube'de gerçekleþtirilen Oda ve Þube Baþkanlarý toplantýsýnda, Oda ve Þube çalýþmalarý deðerlendirilerek yeni dönem çalýþmalarýn programlanmasý konusunda çalýþmalar yürütüldü. Bu gündemin yanýsýra Ýzmir Þube Ýþ ve Sosyal Binasý ile ilgili detaylý görüþ alýþ veriþinde bulunularak gelinen son durum yerinde incelendi. Oda ve Þube Baþkanlarý ikinci olarak 17 Mayýs 2004

2 tarihinde Ankara'da toplandý. Toplantýda Oda Çalýþmalarý deðerlendirildikten sonra önümüzdeki süreçte Oda politikalarý üzerinde görüþmeler yapýldý. Toplantýda Þubelerimizden gelen baþkan ve temsilcilerle birlikte 19 kiþi yeraldý. 17 Nisan 2005 tarihinde Oda/Þube Baþkanlarý Oda çalýþmalarýný deðerlendirmek üzere üçüncü kez toplandý. Þube Baþkanlarý ile Sekreterler ortak toplantýsý ise 15 Aralýk 2005 tarihinde Oda Merkezinde Genel Durum Deðerlendirmesi gündemiyle yapýldý. - Oda ve Þube Sekreter-Saymanlar Toplantýsý 40. Dönem çalýþmalarýný deðerlendirmek ve programlamak amacýyla yeni dönem çalýþma programýnýn görüþülmesi ve takvimlendirilmesi, kýsa dönemde yapýlacak çalýþmalarýn programlanmasý, yayýn çalýþmalarý gündemiyle 16 Mayýs 2004 tarihinde ilk toplantýsýný gerçekleþtirdi. 4 Ekim 2004 ve 11 Kasým 2004 tarihlerinde gerçekleþtirilen Oda-Þube Sekreter ve Sayman üye toplantýlarýnda Oda çalýþmalarý deðerlendirilerek, yeni dönem çalýþmalarý programlandý. 17 Nisan 2005 tarihinde Oda/Þube Baþkanlarý- Yönetim Kurulu Sekreter ve Sayman üye toplantýlarýn 4.sü yapýldý. Oda/Þube Yönetim Kurulu Sekreter ve Sayman üye toplantýsý Oda Çalýþmalarýnda karþýlaþýlan sorunlar ve örgütsel iþleyiþ gündemi ile Ankara'da gerçekleþtirildi. Yapýlan toplantý sonucunda Örgüt iþleyiþi konusunda 38 adet karar üretilerek Oda Yönetim Kuruluna sunuldu. - Oda ve Þube Yönetim Kurulu Sayman Üyeleri ve Muhasebe Görevlileri Toplantýsý TMMOB Makina Mühendisleri Odasý 40. Dönem çalýþmalarýnýn ve iþleyiþinin kurumsallaþmasý kapsamýnda "Oda mali iþleyiþi" konusunda Denetleme Kurulu Üyeleri, Oda/Þube Yönetim Kurulu Sayman üyeleri ve Muhasebe görevlilerinden toplam 56 kiþinin katýlýmýyla 7 Aðustos 2004 tarihinde Ankara'da eðitim gerçekleþtirildi. - TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Baþkanlarý Toplantýsý TMMOB Genel Kurul süreci ile ülke gündeminin deðerlendirilmesi gündemiyle 15 Mayýs 2004 tarihinde yapýlan toplantýya Odamýz adýna Oda Yönetim Kurulu Baþkan Vekili S. Melih ÞAHÝN katýlým saðladý. Genel Kurul kararlarýnýn görüþülmesi ve TMMOB 38.Dönem Çalýþma Programý'na yönelik önerilerin alýnmasý gündemli 3 Temmuz 2004 tarihinde, TMMOB Çalýþmalarý ve Çalýþma Gruplarý üzerine görüþme ve TMMOB 50. yýl etkinlikleri gündemiyle 20 Ekim 2004 tarihinde ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemiyle 29 Ocak 2005 tarihlerinde gerçekleþtirilen TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Baþkanlarý toplantýlarýna Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ katýlarak Odamýzýn görüþleri TMMOB platformuna taþýndý. - TMMOB ve Oda Sekreter Üyeleri Toplantýsý 21 Mayýs / 15 Eylül 2004 ve 11 Kasým 2004 tarihlerinde TMMOB çalýþmalarýnýn daha verimli yürütülmesi, TMMOB etkinliklerinin üyelere daha aktif duyurulmasý ve katýlýmlarýn saðlanmasý, TMMOB çalýþma gruplarýnýn çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi, ülke ve TMMOB gündeminin deðerlendirilmesi gündemleriyle gerçekleþtirilen toplantýlara Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ali Ekber ÇAKAR katýlým saðladý. Dördüncü TMMOB ve Oda Sekreterleri toplantýsý 30 Mart 2005 tarihinde TMMOB'de Bayýndýrlýk Bakanlýðý tarafýndan TMMOB yasasýnda uygulamada karþýlaþýlan sorunlar ve çözüm önerilerine iliþkin gündemle gerçekleþtirildi. Toplantýya OYK Sekreter Üyesi Ali Ekber ÇAKAR katýlarak Odamýzýn konuyla ilgili görüþlerini TMMOB platformuna taþýdý. Beþinci TMMOB ve Oda Sekreterleri toplantýsý 25 Ekim 2005 tarihinde TMMOB'de "Mühendis, mimar ve þehir plancýlarýnýn ücret yetersizliði ve dengesizliði" 5

3 ile "Çalýþma alanlarýnýn yok edilmesi" sorunlarýnýn ülke gündemine taþýnmasý amacýyla düzenlenecek kampanya ile ilgili toplantý yapýlmýþtýr. Bu toplantýya da Oda Sekreterimiz katýlarak Oda görüþ ve önerileri TMMOB platformuna iletilmiþtir Oda Onur Kurulu Toplantýlarý 40. dönem Oda Onur Kurulu Nisan 2004/Þubat 2006 tarihleri arasýnda 67 kez toplanarak 17 dosyayý inceleyerek tamamlamýþtýr. - TMMOB ve Oda Saymanlar Toplantýsý 12 Mayýs/24 Mayýs/26 Mayýs/2 Haziran/22 Eylül 2004/7 Temmuz 2005 ve 8 Aralýk 2005 tarihlerinde TMMOB yeni dönem bütçesinin belirlenmesi, odalar hissesinin belirlenerek nakit aktarýmlarýnda karþýlaþýlan sorunlar ve diðer mali konular gündemiyle gerçekleþtirilen toplantýlara Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet ENÝÞ katýlým saðladý. - TMMOB Danýþma Kurulu Toplantýsý 24 Nisan 2004 tarihinde gerçekleþtirilen ilk TMMOB Danýþma Kurulunda ülke gündeminin yaný sýra TMMOB Genel Kurul süreci deðerlendirilmiþ ve Odamýzdan katýlým yüksek olmuþtur. TMMOB çalýþma programýnýn görüþülmesi ve ülke gündeminin deðerlendirilmesi gündemiyle 2 Ekim 2004 tarihinde gerçekleþtirilen 2. TMMOB Danýþma Kurulu toplantýsýna Oda Yönetim Kurulu Üyeleri, Þube Yönetim Kurulu Üyeleri ve Delegelerimizden toplam 70 üye katýlmýþtýr. 16 Nisan 2005 tarihinde 3.'sü gerçekleþtirilen TMMOB Danýþma Kurulu toplantýsý TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve deðerlendirme gündemiyle toplandý. 4. Danýþma Kurulu toplantýsý 9 Ekim 2005 tarihinde 289 üyenin katýlýmý ile Ankara'da gerçekleþtirilmiþtir. Tüm TMMOB Danýþma Kurulu toplantýlarýna Odamýzdan yoðun bir katýlým olmuþtur Oda Denetleme Kurulu Çalýþmalarý Oda Denetleme Kurulu üyeleri üç ayda bir Oda ve Þubelerimizi periyodik olarak denetlemektedir. Oda Denetleme Kurulu 22 ay içerisinde Merkez ve Þubelerimizi 7 kez denetlemiþtir. Dönemin son denetlemesi önümüzdeki aylarda yapýlacaktýr Oda Yönetim Kurulu Toplantýlarý Haftalýk olarak düzenli toplanan 40. Dönem Oda Yönetim Kurulu 22 ay içerisinde 86 kez toplanmýþ ve 2895 adet karar üretmiþtir Diðer Toplantýlar Yukarýdaki toplantýlar dýþýnda da toplantýlar düzenlenmiþtir. Bunlar; - 11 Eylül 2004 tarihinde Oda ile Asansör Sektör Derneklerinin ortak toplantýsý Asansör alanýnda çýkarýlan Yönetmelikler, Asansör Sektöründe Karþýlaþýlan Sorunlar, Öneriler ve Odamýz tarafýndan 2005 Mayýs ayýnda gerçekleþtirilen II. Ýletim Teknolojileri Kongresi hakkýnda bilgilendirme gündemiyle Ankara'da düzenlenen toplantýnýn açýlýþýnda Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ Oda çalýþmalarý ve konuya iliþkin bilgi verdi. - 1 Ekim 2004 tarihinde Oda Basýn Mensuplarý Toplantýsý Ulusal medya mensuplarý ile yapýlan toplantý ile Oda basýn iliþkilerinin kurumsal hale getirilmesi amaçlandý. Toplantýya 19 basýn kuruluþunun yaný sýra Oda ve Þube Yönetim Kurulu üyeleri, basýn görevlileri ve basýn danýþmanýmýz katýldý. Toplantý ve sürekli iletiþim sayesinde Oda çalýþmalarý ve basýn açýklamalarý basýnda daha fazla yer almaya, köþe yazýlarýnca ilgili konular gündem yapýlmaya baþlanmýþtýr. - 9 Ekim 2004 tarihinde Merkez Hukuk Müþavirleri Kurulu Toplantýsý Toplantýda, 06/12/2003 tarihli Merkez Hukuk Müþavirleri Kurulu'nun ilk toplantýsýnda alýnan kararlar deðerlendirilmiþ, yapýlmasý gerekenler tespit edilerek, Odamýzýn hukuksal faaliyetlerinin yürütülmesinde; Merkez, Þube ve Temsilcilikleri arasýnda bir koordinasyonun oluþturulmasý, her konuda olduðu gibi bir merkeziliðin ve tüm birimleriyle birlikte hareket etmesinin saðlanmasý, hukuksal kazanýmlarýnýn paylaþýlmasý, kayýplarýnýn birlikte 6

4 deðerlendirilerek çözüm bulunmasý gerekliliðinden hareketle "Oda Hukuk Birimi Çalýþma Esaslarý Taslaðý" oluþturulmuþtur. Merkez Hukuk Müþavirleri Kurulu'nun bu dönemki toplantýsý'nda alýnan kararlar ve hazýrlanan "Oda Hukuk Birimi Çalýþma Esaslarý Taslaðý" tüm þubelerimize gönderilmiþtir. Ayrýca TMMOB ve baðlý Odalarýn yaþadýðý hukuki sorunlar hakkýnda çeþitli tarihlerde TMMOB'de toplantýlar düzenlenmiþtir Ekim 2004 tarihinde Karayollarý Araç Muayene Ýstasyonlarý Çalýþma Grubu Toplantýsý Karayollarý Araç Muayene Ýstasyonlarý Çalýþma Grubu Toplantýsý 14 Ekim 2004 tarihinde Oda Merkezinde toplandý. Toplantýda araç muayene hizmetlerinin kamusal bir görev olduðu vurgulanarak, Odamýzýn bu alandaki özelleþtirmelerin karþýsýnda yer aldýðý bir kez daha dile getirildi. Toplantýda; Türkiye Þoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu ziyaretinde araç muayene hizmetinin kamu görevi niteliðinde olduðu, ticarileþtirilmemesi gerektiði dikkate alýnarak, bu hizmetin iþbirliði içinde gerçekleþtirilmesi yönünde ve bu amaca iliþkin kamuoyu oluþumuna yönelik birlikte çalýþma yapýlmasý, önerilerde bulunulmasý, Odamýzýn Trafik Güvenliði ve Araç Muayene Ýstasyonlarý konularý ile ilgili bu süreçte kamuoyu oluþturulmasý amacýyla görüþ ve önerilerinin ilgili tüm kurum ve kuruluþlarla temas saðlayarak basýn çalýþmalarýna dönüþtürülmesine, karar verildi. Ardýndan konu hem hukuki platformlara taþýnarak özelleþtirme uygulamasýnýn önüne geçilmeye çalýþýlmýþ hem de basýn açýklamalarýyla kamuoyu bilgilendirilmiþtir Ekim 2004 tarihinde MÝEM Eðiticileri ve Birim Sorumlularý Toplantýsý Meslek Ýçi Eðitim Merkezimizce verilen eðitimlerin yaygýnlaþtýrýlmasý, geliþtirilmesi, eðitimlerde karþýlaþýlan sorunlarýn tespiti ve çözüm yollarýnýn tartýþýldýðý toplantý, 16 Ekim 2004 tarihinde Ankara'da gerçekleþtirildi. Toplantýya Oda Yöneticileri ve Teknik Görevlilerinin yaný sýra, MÝEM eðitimlerimizde görev alan eðiticiler ile tüm þubelerimizdeki MÝEM sorumlularý katýldý. Burada alýnan kararlar hayata geçirilmiþ olup çalýþmalara devam edilmektedir Kasým 2004 Oda ile Üniversitelerin Makina, Endüstri, Ýþletme, Uçak, Havacýlýk, Uzay ve Üretim Mühendisliði Bölüm Baþkanlarý ve Dekanlarý Toplantýsý Oda Yönetim Kurulu üyeleri ile Þube Baþkan ve temsilcilerimizin katýldýðý toplantý 20 Kasým 2004 tarihinde Ankara'da gerçekleþti. Ýlk buluþmaya göre katýlým ve ilginin arttýðý ikinci buluþmaya 41 üniversitenin Makina, Endüstri, Ýþletme, Üretim, Uçak, Havacýlýk ve Uzay Mühendisliði bölümlerinden Dekan, Bölüm Baþkaný ve öðretim elemanlarý olmak üzere toplam 62 öðretim görevlisi katýldý. Bu buluþmalarýn sonuçlarý Odamýzýn etkinliklerine, yayýn faaliyetlerine yansýmýþ ve iliþkilerin geliþtirilmesi, kurumsallaþtýrýlmasý yönünde önemli adýmlar atýlmýþtýr Kasým 2004 ve 7 Mayýs 2005 tarihlerinde Mühendis ve Makina Dergisi Geniþletilmiþ Yayýn Kurulu Toplantýlarý 48 yýllýk yayýn hayatýnda Mühendis ve Makina dergisi belli bir düzeye gelmesine raðmen gelinen eþik deðeri aþma ve daha iyiye ulaþma yolunda tüm yayýn kurulumuzun katkýsýný alma, ortak aklý oluþturma, bunun için uzun erimli bir perspektifle yayýn politikalarýný tartýþmak amacýyla 21 Kasým 2004 ve 7 Mayýs 2005 tarihlerinde Geniþletilmiþ Yayýn Kurulu Ankara'da toplanmýþtýr. Yapýlan toplantýlarda genel olarak derginin bugünkü durumu ve gelecekte derginin içeriðinin nasýl daha iyiye taþýnmasý, saygýnlýðýnýn ve prestijinin nasýl arttýrýlmasý ve daha fazla ilgiyle okunan bir dergiye dönüþmesi ve dergi politikasý konularý üzerinde görüþ ve öneriler alýnmýþtýr. Bu toplantýlarda alýnan 30 adet kararýn çoðu hayata geçirilmiþtir. Dergimize gelen makalelerin nitelik ve nicelik yönünden artma gözlenmiþ, hakem deðerlendirme süreçlerine katký konmuþtur. Ayrýca yayýn kurulunca düzenlenen okur deðerlendirme anketi toplanarak deðerlendirmeye 7

5 alýnmýþtýr. Anket sonuçlarý Önümüzdeki günlerde yapýlacak son toplantýya taþýnarak deðerlendirilecektir. Yapýlan toplantýlar sonucunda; - Makale yazým kurallarý güncellenmiþ, bir þablon oluþturularak bu þablona uygun makale istenmektedir. eðitimlerde, fuarlarda daðýtýmý saðlanmýþ ve yaklaþýk 400 adet anket toplanabilmiþtir. Anket sonuçlarý son toplantýda deðerlendirilecektir. - Dergi yayýn politikasý, çalýþma esaslarý, yayýn etik normlarý ve yayýn programý netleþtirilmiþtir. - Makalenin son durumunun takibi için web sayfasýnda makale sahibine ait bir þifre ve kullanýcý adýyla gireceði bir ortam hazýrlýklarýnýn alt yapýsý devam etmektedir. - Makaleleri gönderenler için bir baþvuru formu hazýrlanmýþ ve yazarlardan bunlarý doldurarak baþvurmalarý istenecektir. - Derginin iki bölümden oluþmasý; bir bölümünde bilimsel makaleler, diðer bölümünde ise uygulamaya yönelik makalelerin yer almasý çalýþmasý devam etmektedir. - Yazarlara yýl sonunda seçilen kitaplardan ve dergilerden bir paket hediye gönderilmiþtir. - Üniversitelerin makine mühendisliði bölümlerine dergimizin geliþimini, son durumunu ve tanýtýmýný anlatan bir yazý gönderilmiþtir. - Öðrencileri teþvik etmek amaçlý yüksek lisans ve bitirme projelerinin yayýmlanmasý için giriþimlerimiz devam etmektedir. - Etkinliklerde sunulan en iyi bildiriler seçilerek dergimizde deðerlendirilmiþtir. - Büyük sanayi ve AR-GE yapan sektörlerden yazý akýþýnýn saðlanmasý için giriþimlerimizin olmasýna raðmen istenen seviyeye henüz ulaþýlamamýþtýr Kasým 2004 Oda Sektör Dernekleri Toplantýsý Makina Mühendisleri Odasý'nýn faaliyet gösterdiði alanlardaki Sektör Dernek ve Kuruluþlar ile iliþki ve iþbirliðinin geliþtirilerek kurumsallaþmasýný hedefleyen buluþma 27 Kasým 2004 tarihinde Ankara Dedeman Otelinde gerçekleþti. 20 dernek ve birliðin katýldýðý toplantýya Odamýz Yönetim Kurulu Üyeleri ile Þube Baþkan ve Temsilcileri de katýldýlar. Bu toplantýlar sonucunda ortak çalýþmalarýmýz devam etmekte olup, iliþkilerin kurumsallaþmasý yönünde önemli adýmlar atýlmýþtýr. - Doku Araç Takip Programý Toplantýsý 11 Nisan 2005 te LPG ye dönüþümü yapýlan araçlarýn son kontrollerini yapma ve Montaj Tespit Raporu düzenleme yetkisinin yeniden Odamýza devredilmesi sonrasý kontrol edilen araçlarýn verilerinin tutulmasý ve bu verilerin merkezileþtirilmesi amacýyla hazýrlanan Doku Araç Takip Programý na dair 28 Kasým 2005 tarihinde Oda Merkezi Suat Sezai Gürü Toplantý Salonu nda, bir eðitim toplantýsý yapýldý. Programý hazýrlayan Aydýn Ufuk YÜCEL tarafýndan verilen eðitime 17 Þubemizden 21 Bilgi Ýþlem Sorumlularý katýldý. - Özel sayýlar kýsa süreli deðil uzun vadeli programlanmýþtýr. Yayýn Kurulu üyelerinin katkýlarýyla yaklaþýk 8 aydýr sürdürülen "Mikro akýþkanlar" konusunda çalýþma sonlanma aþamasýnda olup, önümüzdeki aylarda konuyla ilgili bir özel sayý yayýmlanacaktýr. - Okur deðerlendirme anketi þubelere, dergi aracýlýðýyla üyelere, gönderilmiþ; etkinliklerde, 1.7. Örgüt Ýçi Eðitim a. Oda ve Þube Yönetim Kurulu Sayman Üyeleri, Denetleme Kurulu Üyeleri ve Muhasebe Görevlileri Eðitimi Odamýz çalýþmalarýnýn daha saðlýklý bir þekilde yürütülmesi amacýyla dönem baþýnda planlanan örgüt içi eðitim çalýþmalarýna devam edilmiþtir. 8

6 TMMOB Makina Mühendisleri Odasý 40. dönem çalýþmalarýnýn ve iþleyiþinin kurumsallaþtýrýlmasý kapsamýnda; "Oda mali iþleyiþi" konusunda Denetleme Kurulu Üyeleri, Oda/Þube Yönetim Kurulu Sayman Üyeleri ve Muhasebe görevlilerinden oluþan toplam 56 kiþinin katýlýmýyla 7 Aðustos 2004 tarihinde Ankara'da eðitim gerçekleþtirmiþtir. Bunlar; b. WEB Sayfasý Tasarým Eðitimi Odamýz Merkezinin ve Þubelerin web sayfalarýnýn PHP formatýna dönüþtürülmesi sonucunda Þube web sorumlusu personeline bu konuda, 24 Aralýk 2004 tarihinde, eðitim verilmiþtir. Eðitim iki bölüme ayrýlmýþtýr. Ýlk bölümde teorik olarak program anlatýlýrken ikinci bölümde Þube personelleri ile pratik eðitim yapýlmýþtýr. Tüm Þubelerimizin web sayfalarýnda gözle görülür bir geliþme saðlanmýþ, sayfa güncelleme süresi azalmýþtýr. - Oda Hukuk danýþmanlarýmýz Av. Þirin AYKUL tarafýndan TMMOB ve Odalarýn hukuksal niteliði ve Av. Hatice GENÇ tarafýndan Vergi Yasalarýnda Odamýz ile Ýþ Yasasý deðiþiklikleri ve uygulamada dikkat edilecek hususlar, - Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet ENÝÞ tarafýndan satýnalma ve ihale iþlemleri, - Oda Mali danýþmanýmýz Mali Müþavir Vehbi TURHAN tarafýndan TMMOB ve Odalar mali iþler yönetmeliði ile TMMOB Mali Ýþler Yönetmeliðinde yapýlan deðiþiklikler ve uygulamalar, - Oda Mali danýþmanýmýz Mali Müþavir Vehbi TURHAN ve Oda Muhasebe Görevlisi Birol ÝSMAÝLOÐLU tarafýndan "Odamýzýn muhasebe uygulamalarý" baþlýðýnda Gelir türlerine göre düzenlenecek belgeler ve KDV uygulamalarý, Ücretlerin tahakkuk ve vergilendirme iþlemleri, Kira, Serbest Meslek Makbuzu, Gider Pusulasýnda Stopaj ve Fon uygulamasý, Bütçe ve Hesap planýnýn uygulamasý, No'lu KDV Genel Tebliði ve uygulanmasý, Demirbaþ kayýtlarý ve amortisman uygulamalarý, Harcýrah uygulamalarý, Vergi Daireleri ve diðer kurumlardan defter belge istenmesi durumlarýnda yapýlmasý gerekenler, - Oda Denetleme Kurulu Üyesi Yýldýrým ÇAKAR tarafýndan MMO Denetim Yönetmeliði ile denetlemelerde dikkat edilecekler, konularýnda eðitim verilmiþtir. c. Muhasebe Görevlileri Netsis Eðitimi Muhasebe birimlerinin online çalýþmasý amacýyla oluþturulan NETSÝS sisteminin muhasebe görevlilerine öðretilmesi amacýyla 3 gün teorik bir gün uygulamalý olmak üzere 4 gün eðitim verilmiþtir. 3-6 Kasým 2004 tarihlerinde verilen eðitime örgüt birimlerimizde yer alan tüm muhasebe sorumlularý ve görevlilerinin katýlýmý saðlanmýþtýr. d. Teknik Görevli Eðitimleri - TS EN ISO/IEC Deney ve Kalibrasyon Labaratuvarlarýnýn Yeterliði Ýçin Genel Þartlar standardý eðitimi, Merkez Laboratuvarýmýzýn ilgili standart þartlarýný saðlamasý ve Laboratuvar Personelinin bilgilendirilmesi amacý ile 35 teknik görevlimizin katýlýmýyla 31 Mart 2005 tarihinde Oda Merkezinde Atila Çýnar tarafýndan verilmiþtir. Eðitime katýlan teknik görevlilerimize sertifika verilmiþtir. - 5 Nisan 2005 tarihinde TS EN "Kalite Sistemleri Deðerlendirmesi ve Belgelendirme/Tescil Ýþlemi Yapan Kuruluþlar Ýçin Genel Þartlar" standardý konusunda TÜRKAK tarafýndan bilgilendirme eðitimi yapýlmýþtýr. Eðitim; kalite sistem belgelendirmesi yapan kuruluþlarýn akreditasyonuyla ilgili genel yaklaþýmlar, tanýmlar, ilgili ulusal ve uluslar arasý standartlar, TÜRKAK rehberleri, TS EN Standardýnýn genel þartlarý kapsamýnda gerçekleþtirilmiþtir. Eðitime katýlan 21 teknik görevlimize eðitim sertifikasý verilmiþtir. - 6 Nisan 2005 tarihinde TS EN "Ürün Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme Kuruluþlarý Ýçin 9

7 Genel Þartlar" standardý konusunda TÜRKAK tarafýndan bilgilendirme eðitimi yapýlmýþtýr. Eðitim; Belgelendirme Kuruluþlarý Ýçin Genel Þartlar, Belgelendirme Kuruluþu personeli, itirazlar, þikayetler, uyuþmazlýklar ve belgelendirme için müracaat, deðerlendirme için hazýrlýk, deðerlendirme ve deðerlendirme raporu, belgelendirme hakkýnda karar, gözetim uygunluk belgelerinin kullanýmý, tedarikçilere þikayetler kapsamýnda gerçekleþtirilmiþtir. Eðitime katýlan 21 teknik görevlimize eðitim sertifikasý verilmiþtir. - Denizli Þube'de, Oda Yönetim Kurulu üyesi Tahsin AKBABA ve LPG Eðitimcisi Karel DEPOLO'nun katýldýðý, LPG'li Araçlardaki Denetimlerde Karþýlaþýlan Sorunlar ve Çözüm Önerilerine iliþkin, Denizli, Ýzmir ve Antalya Þubelerinden 27 teknik görevlinin katýlýmýyla Teknik Görevliler Eðitim Toplantýsý 24 Nisan 2005 tarihinde Denizli Þubede yapýldý. - LPG'li Araçlardaki Denetimlerde Karþýlaþýlan Sorunlar ve Çözüm Önerilerine iliþkin bölgesel eðitimlerin ikincisi Oda Merkezinde 13 Mayýs 2005 tarihinde gerçekleþtirilmiþtir. Oda üyemiz ve MÝEM Kurs öðreticisi Karel DEPOLO tarafýndan LPG'li araçlarýn denetimlerinde uyulmasý gereken kurallar ve uygulamada karþýlaþýlan sorunlar üzerine açýklamalarda bulunulmuþtur. OYK Sekreter Üyesi Ali Ekber ÇAKAR, OYK üyesi Tahsin AKBABA'nýn da yer aldýðý eðitime toplam 49 kiþi katýldý. Bölgesel eðitime Ankara, Bursa, Eskiþehir, Kayseri, Konya, Zonguldak Þube ve temsilciliklerden katýlým olmuþtur. - LPG'li Araçlardaki Denetimlerde Karþýlaþýlan Sorunlar ve Çözüm Önerilerine iliþkin gerçekleþtirilen eðitimler kapsamýndaki eðitim semineri 21 Mayýs 2005 tarihinde Samsun'da düzenlendi. OYK üyesi Tahsin AKBABA ve MÝEM Kurs öðreticisi Mehmet ÖZSAKARYA tarafýndan verilen eðitimde LPG'li araçlarýn denetimlerinde uyulmasý gereken kurallar ve uygulamada karþýlaþýlan sorunlar üzerine açýklamalarda bulunuldu. Samsun Þubesi seminer salonunda gerçekleþtirilen eðitim daha sonra LPG'li araçlarýn baþýnda uygulamalý olarak devam etti. Bölgesel eðitime Trabzon, Artvin, Rize, Amasya, Erzurum, Sinop, Tokat, Çorum, Ordu ve Samsun'dan toplam 22 kiþi katýldý. - "Endüstriyel Kaynaklý Hava Kalitesinin Korunmasý Yönetmeliði" kapsamýnda gerçekleþtirilen baca gazý emisyon ölçümlerinde, ölçümleri yapan Oda personelinin bilgi, beceri ve deneyimlerini artýrmaya yönelik her yýl tekrarlanan eðitim Mayýs 2005 tarihlerinde Edirne Þubemizde 10 kiþinin katýlýmýyla gerçekleþtirilmiþtir. Eðitimde; mevzuatlar, hesaplamalar ve ölçümlerin raporlandýrýlmasý konularý iþlenmiþ ve uygulamalar yapýlmýþtýr. - LPG'li Araçlardaki Denetimlerde Karþýlaþýlan Sorunlar ve Çözüm Önerilerine iliþkin gerçekleþtirilen eðitimler kapsamýnda Diyarbakýr'da 12 Haziran 2005 tarihinde eðitim düzenlendi. OYK Sekreter üyesi Ali Ekber ÇAKAR, OYK üyesi Tahsin AKBABA ve MÝEM Kurs öðreticisi Karel DEPOLO tarafýndan verilen eðitimde LPG'li araçlarýn denetimlerinde uyulmasý gereken kurallar ve uygulamada karþýlaþýlan sorunlar üzerine açýklamalarda bulunuldu. Bölgesel eðitime Diyarbakýr, Gaziantep, Mersin, Adana'dan toplam 22 kiþi katýldý. - LPG'li Araçlardaki Denetimlerde Karþýlaþýlan Sorunlar ve Çözüm Önerilerine iliþkin gerçekleþtirilen eðitimler kapsamýnda Kocaeli'de Temmuz 2005 tarihinde eðitim semineri düzenlendi. OYK Sekreter üyesi Ali Ekber ÇAKAR, OYK üyesi Tahsin AKBABA ve MÝEM Kurs öðreticisi Mehmet ÖZSAKARYA tarafýndan verilen eðitimde LPG'li araçlarýn denetimlerinde uyulmasý gereken kurallar ve uygulamada karþýlaþýlan sorunlar üzerine açýklamalarda bulunuldu. Bölgesel eðitime Kocaeli, Edirne, Ýstanbul ve Bursa'dan toplam 55 kiþi katýldý. - LPG'li Araçlardaki Denetimlerde Karþýlaþýlan Sorunlar ve Çözüm Önerilerine iliþkin gerçekleþtirilen eðitimler kapsamýnda 9-11 Temmuz 2005'de Trabzon'da eðitim semineri düzenlendi. OYK üyesi Tahsin AKBABA ve MÝEM Kurs öðreticisi Karel 10

8 DEPOLO tarafýndan verilen eðitimde LPG'li araçlarýn denetimlerinde uyulmasý gereken kurallar ve uygulamada karþýlaþýlan sorunlar üzerine açýklamalarda bulunuldu. Bölgesel eðitime Trabzon, Artvin, Rize, Erzurum'dan 9 teknik görevliler katýldý. - A.Ý.T.M. (Araç-Ýmal-Tadil-Montaj) alanýnda yaþanan deðiþiklikler ile uygulamadaki sonuçlarý üzerine AÝTM Komisyonunca yapýlmakta olan çalýþmalar sonuçlandýrýlmýþ ve bu kapsamda Kasým 2005 ve 8-11 Aralýk 2005 tarihlerinde Oda Merkezinde "Araç Projelendirme Mühendis Yetkilendirme Kurslarý" açýlmýþtýr. Açýlan kurslara kursiyerlerin yaný sýra Ankara, Diyarbakýr, Eskiþehir, Kayseri, Konya, Ýstanbul, Samsun ve Trabzon Þubelerden 8 teknik görevli katýlmýþtýr. - A.Ý.T.M. (Araç-Ýmal-Tadil-Montaj) alanýnda yaþanan deðiþiklikler ile uygulamadaki sonuçlarý üzerine AÝTM Komisyonunca yapýlmakta olan çalýþmalar sonuçlandýrýlmýþ ve bu kapsamda 8-11 Aralýk 2005 tarihinde Ýzmir Þubesi'nde "Araç Projelendirme Mühendis Yetkilendirme Kursu" açýlmýþtýr. Açýlan Kursa kursiyerlerin yaný sýra Bursa, Denizli, Ýzmir ve Zonguldak Þubelerinden 7 teknik görevli katýlmýþtýr. - TS EN ISO/IEC Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarýnýn Yeterliði Ýçin Genel Þartlar standardý eðitimi, Merkez Laboratuvarýmýzýn Akreditasyonu sürecinde Laboratuvar Personelinin bilgilendirilmesi amacý ile 7 teknik görevlimizin katýlýmýyla 6 Ocak 2006 tarihinde Oda Merkezinde Atila Çýnar tarafýndan verilmiþtir. Eðitim sonunda teknik görevlilerimize eðitim sertifikalarý verilmiþtir. - LPG li araçlardaki denetimlerde karþýlaþýlan sorunlar ve çözüm önerilerine iliþkin gerçekleþtirilen eðitimler kapsamýnda 12 Haziran 2005 tarihinde Diyarbakýr da eðitim semineri düzenlendi. OYK Sekreter Üyesi Ali Ekber ÇAKAR ve OYK Üyesi Tahsin AKBABA ve MÝEM Kurs Öðreticisi Karel DEPOLO tarafýndan verilen eðitimde LPG li araçlarýn denetimlerinde uyulmasý gereken kurallar ve uygulamada karþýlaþýlan sorunlar anlatýldý. Bölgesel eðitime Diyarbakýr, Gaziantep, Mersin, Adana da toplam 22 kiþi katýldý. 2. AB TEKNÝK MEVZUATI, ONAYLANMIÞ KURULUÞ VE AKREDÝTASYON ÇALIÞMALARI Teknik mevzuat uyum ve akreditasyon çalýþmalarý kamu yararý temelinde, bu alanýn doðru bir þekilde düzenlenmesi doðrultusunda yürütülmektedir. AB teknik mevzuat uyumu çerçevesinde meslek alanlarýmýzla ilgili yasal düzenlemelere Odamýz süreç içinde müdahil olmuþ, bu alandaki görüþ ve önerileri ilgili kurum ve kuruluþlara aktarmýþtýr. Çalýþmalarýn daha koordineli ve saðlýklý sürdürülebilmesi için merkezi olarak birim oluþturulmuþ ve bu birim çalýþmalarýný dört ana eksende sürdürmektedir. Bunlar; 2.1. Onaylanmýþ Kuruluþ Çalýþmalarý 2.2. Akredite Muayene Kuruluþu Çalýþmalarý 2.3. Personel Belgelendirme Kuruluþu Akreditasyonu Çalýþmalarý 2.4. Deney Laboratuvarý Akreditasyonu Çalýþmalarý - A.Ý.T.M. (Araç-Ýmal-Tadil-Montaj) alanýnda yaþanan deðiþiklikler ile uygulamadaki sonuçlarý üzerine AÝTM Komisyonunca yapýlmakta olan çalýþmalar sonuçlandýrýlmýþ ve bu kapsamda 9-11 Þubat 2006 tarihinde Ýstanbul Þubesi'nde "Araç Projelendirme Mühendis Yetkilendirme Kursu" açýlmýþtýr. Açýlan Kursa kursiyerlerin yaný sýra Ýstanbul, Bursa, Edirne, Kocaeli ve Zonguldak Þubelerinden 5 teknik görevli katýldý Onaylanmýþ Kuruluþ Çalýþmalarý 39. dönemde 6 alanda onaylanmýþ kuruluþ olmak için çalýþmalar baþlatýlmýþtý. Baþvurularýmýzla ilgili ilk denetimler Asansör Direktifiyle ilgili olarak Ocak 2005 tarihinde baþlamýþ ve Ýzmir Þubemizdeki Asansör Kontrol Merkezi, TÜRKAK tarafýndan denetlenmiþtir. Denetim sonunda minör hata olarak tespit edilen eksiklikler giderilmiþ, takip denetimi için 11

9 TÜRKAK'a baþvurulmuþtur. TÜRKAK tarafýndan uygun görülen bir tarihte Asansör Kontrol Merkezi denetlenecektir. Ankara Þubemizce Makina Emniyeti Direktifi konusunda yürütülen Onaylanmýþ Kuruluþ olma çalýþmasý devam etmekte olup 2006 yýlýnýn ortalarýnda saha uygulamasýnýn gerçekleþtirilmesi planlanmaktadýr. dokümantasyonunu TS EN ISO/IEC standardýna göre düzenlenmiþtir. TÜRKAK'ýn, Avrupa Akreditasyon Birliði (EA) ile karþýlýklý Tanýma Anlaþmasý (MLA) kapsamýnda EA uzmanlarýnca gerçekleþtirilen denetimi, örnek kurum olarak seçilen Odamýzýn 'A' Tipi Muayene Kuruluþunda Ocak 2006 tarihlerinde yapýlmýþtýr. Sonuç raporu Odamýza iletilecektir. Basýnçlý Ekipmanlar, Basit Basýnçlý Kaplar, Sýcak Su Kazanlarý ve Gaz Yakan Cihazlar Direktifleriyle ilgili yapýlan çalýþmalar revize edilerek yeni hedefler belirlenecektir. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Türk Akreditasyon Kurumu ve Onaylanmýþ Kuruluþ baþvuru sahipleri arasýnda Bakanlýðýn isteði üzerine tarihinde yapýlan "Baþvuru Deðerlendirme Toplantýsý"na Odamýz da katýlmýþ, Sanayi Genel Müdürlüðü kapsamýndaki Asansör ve Makina Emniyeti Onaylanmýþ Kuruluþ baþvurularýnýn durumu üzerinde görüþmeler yapýlmýþtýr. Bakanlýk yetkilileri baþvurularýn en kýsa sürede sonuçlandýrýlmasý için gereðinin yapýlacaðýný iletmiþtir Akredite Muayene Kuruluþu Çalýþmalarý Odamýz, "TS EN Çeþitli Tipteki Muayene Kuruluþlarýnýn Çalýþtýrýlmalarý için Gerekli Kriterler" standardýna göre 'A' Tipi Muayene Kuruluþu olarak 17 Mayýs 2004 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafýndan akredite edilmiþ ve 21 Haziran 2004 tarihinde "Akreditasyon Sertifikasý" almýþtýr. Akredite Muayene Kuruluþumuzun 4. gözetim denetimi nisan 2007'de yapýlacaktýr Personel Belgelendirme Kuruluþu Akreditasyonu Çalýþmalarý Mühendislik lisans eðitiminin, bilim ve teknolojinin günümüzde eriþtiði düzeyde, meslek yaþamý boyunca sürecek meslek içi eðitime olanak saðlayacak temel bilimsel eðitim olduðu görüþünden hareketle Odamýz tarafýndan üyelerimiz ek eðitime tabi tutulmakta ve bu eðitimler sonrasý yasa ve yönetmeliklerle tanýmlanmýþ uzmanlýk ve yetki belgeleri almaktadýr. Yapýlan çalýþmalarýn AB Teknik Mevzuatýna göre þekillendirmesi, baðýmsýz ve tarafsýz bir belgelendirme faaliyetinin yürütülmesi için TS EN ISO/IEC standardý kapsamýnda Mühendislik Hizmetleri Yeterlilik Belgelendirme faaliyetlerini yürüten MMO Personel Belgelendirme Kuruluþu (PBK) kurulmuþtur. Odamýzca oluþturulan teknik bir ekip tarafýndan TÜRKAK'ça daha önceden bildirilen eksik konularda düzenlemeler yapýlmýþ ve tüm sistem dokümanlarý yeniden hazýrlanmýþtýr. Baþvurulan kapsamlardaki uygulamalarýn gerçekleþtirilmesine baþlanmýþtýr. Periyodik kontrol, teknik ölçüm ve analiz hizmetlerini yürüten personelin sayýsýnýn artýrýlmasý çalýþmalarýna devam edilmiþtir. 7-9 Haziran 2005 tarihlerinde gerçekleþtirilen Gözetim denetimi baþarýlý bir þekilde sonuçlandýrýlmýþ ve 8 kiþi olan Muayene Kuruluþu yetkili personelinin sayýsý 22'ye çýkartýlmýþtýr. TS EN standardý 1 yýllýk geçiþ süreci sonrasý iptal edileceði için Muayene Kuruluþumuz PBK'nýn iþleyiþi ve sorunlarýnýn tartýþýldýðý, Belgelendirme Program Kurullarý (BPK) toplantýsý 20 Kasým 2005 tarihinde Oda Merkezi'nde gerçekleþtirilmiþtir. PBK YK Üyeleri ve BPK Üyelerinin yer aldýðý toplantýda, Odamýzda Meslek Ýçi Eðitim ve Belgelendirme Çalýþmalarý, PBK'nýn Yapýsý, PBK Ýþleyiþi, Belgelendirme Program Kurullarýnýn yapýsý ve görevleri konularý tartýþýlmýþtýr. Belgelendirme Programlarýnýn kapsamýna göre BPK üyeleri, Mekanik 12

10 Tesisat, Doðalgaz Ýç Tesisat, Asansör, Araç Projelendirme ve Araçlarýn LPG ve CNG'ye Dönüþümü gruplarýna ayrýlarak kendi içinde bir deðerlendirme toplantýsý yapmýþtýr. BPK üyeleri, verilen eðitimlerin içeriðinden baþlayarak, sýnavlarýn içeriði, soru aðýrlýklarý ve puanlama, sýnavlarýn uygulanmasýna iliþkin esaslar ve soru bankasýna yeni eklenecek sorular hakkýnda görüþlerini bildirmiþtir. Belgelendirme Program Þartnameleri üzerinde gerekli düzenlemeler yapýlmýþtýr. Toplantý sonrasý gerçekleþtirilen çalýþma ile Kurul üyelerine ait kayýtlar ve Soru Bankasýna ilave sorular toplanmýþtýr. TS EN ISO/IEC standardýnýn bir gereði olan, belgelendirilmiþ üye kayýtlarýna etkin bir þekilde ulaþabilmek amacýyla OBYS üzerinde PBK kayýtlarýnýn saklandýðý bir modül oluþturulmuþtur. Bu modül ile sýnava giren adaylarýn sýnav ile ilgili tüm kayýtlarý saklanmakta, belge basýmý gerçekleþtirilmekte ve sýnav istatistikleri tutulmaktadýr. TS EN ISO/IEC standardý ile ilgili yeterliðin saðlanmasý amacýyla yapýlacak eðitim için TÜRKAK a gerekli baþvuru yapýlmýþtýr. PBK Yönetim Kurulu, PBK Yöneticisi ve temsilcilerinin katýlýmýyla programlanan eðitim önümüzdeki günlerde gerçekleþtirilecektir. Sýnav merkezlerine baþvuran adaylarýn bilgilendirilmesi amacýyla bir broþür hazýrlanmaktadýr. Sýnav programýnýn açýklanacaðý, belgelendirilmiþ kiþilerin listeleneceði, akreditasyon ve PBK ile ilgili genel bilgilerin bulunacaðý bir web sayfasý hazýrlanmaktadýr. PBK Akreditasyonu faaliyetleri kapsamýnda; baþvurularda aranacak kriterler, sýnavlarýn soru daðýlýmý ve puanlamasý ile soru bankasý oluþturulmasý ile ilgili çalýþmalar tamamlanmýþ olup TÜRKAK tarafýndan uygun görülen bir tarihte denetleme gerçekleþecektir Deney Laboratuvarý Akreditasyonu Çalýþmalarý Odamýz, Çevre ve Orman Bakanlýðý Çevre Yönetimi Genel Müdürlüðü'ne tarihinde Bacagazý Emisyonlarý ve Ortam Havasý Kirletici Teknik Ölçüm ve Analizleri kapsamýnda Çevre Analizleri Ön Yeterlilik Belgesinin alýnmasý için baþvuruda bulunmuþtu. Çevre ve Orman Bakanlýðý Laboratuvar Yeterlilik Deðerlendirme Komisyonu tarafýndan tarihinde Merkez Laboratuvarýmýzda gerçekleþtirilen denetleme sonucunda baþarýlý bulunan Odamýz Çevre Analizleri Ön Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmýþtýr. Alýnan belgenin kapsamý ve web adreslerinde yer almaktadýr. Yeni Mevzuata göre Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi'nin alýnabilmesi için Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarýna getirilen akreditasyon þartý nedeniyle, TS EN ISO /IEC Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarýnýn Yeterliði Ýçin Genel Þartlar standardý kapsamýnda laboratuvar akreditasyonu ile ilgili çalýþmalarýmýz devam etmektedir. 3.OLUÞTURULAN RAPORLAR ve ÝLETÝLEN ODA GÖRÜÞLERÝ 22 aylýk dönem içinde deðiþik konularda görüþler oluþturularak ilgili kurum ve kuruluþlara iletilmiþtir. Güncel geliþmelere iliþkin Oda görüþleri 40. Dönem içerisinde güncellenerek kamuoyunun bilgisine basýn açýklamalarý ile duyurulmuþtur. Bunlar; - "Türkiye' nin Doðalgaz Temin ve Tüketim Politikalarýnýn Deðerlendirilmesi" baþlýðý altýnda Oda görüþlerini içeren Doðalgaz Raporu 9 Ocak 2005 de kamuoyuna duyurulmuþtur. - LPG Gerçeði dosyasý 22 Þubat 2005 tarihinde basýn toplantýsý ile kamuoyuna duyurulmuþtur. - Asansör Raporu nun kamuoyuna sunumu basýnla deðiþik tarihlerde kurulan temaslarda yapýlmýþtýr. 13

11 - "Türkiye' nin Doðalgaz Temin ve Tüketim Politikalarýnýn Deðerlendirilmesi" baþlýðý altýnda güncellenen doðalgaz raporu 5 Mart 2006 tarihinde basýn toplantýsý ile kamuoyuna duyurulacaktýr. - Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý konusunda hazýrlanan rapor Oda Genel Kurulu öncesinde kamuoyuna duyurulacaktýr. - Ýmalat Sanayi Raporu ile Erdemir Raporu sunuma hazýr olup önümüzdeki tarihlerde kamuoyuna açýklanacaktýr. - OBS ler, KSS leri, Endüstri Bölgeleri ve Teknoparklar Raporu ile KOBÝ ler Raporu TMMOB Sanayi Kongresi 2005 te sunulmuþtur. - TSE ye iletilen Oda görüþü sayýsý : 44 - TMMOB ye iletilen Oda görüþü sayýsý : 20 - Bakanlýklara iletilen Oda görüþü sayýsý : 3 - Diðer : 2 Toplam : 69 adet Ýletilen Oda Görüþleri TSE EN Ýnþaat Malzemelerinin ve Elemanlarýnýn Isýl Perfomansý-Isý 1. Transfer Özelliklerinin Laboratuvar Ölçümlerinin Deðerlendirilmesi Ýçin Özel TSE Kurallar- Bölüm1: Genel Kurallar standart tasarýsý hakkýnda TS EN Kondasatörler Alternatif Akým Motorlar Ýçin standart tasarýsý hakkýnda ISO Orman Makinalarý-Tekerlekli Yuývarlak Odun Yükleyicileri- Terimler, Tarifler ve Ticari Özellikler standart tasarýsý hakkýnda ISO Orman Makinalarý- Ýlerleticiler- Terimler, Tarifler ve Ticari Özellikler standart tasarýsý hakkýnda TSE TSE TSE 5. TMMOB Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Eðitim Müfredatý hazýrlanmasý kapsamýnda TMMOB 6. Ýnsan Taþýmak Üzere Tasarýmlanan Kablolu Taþýma Tesisatý Yönetmelik Taslaðý (2000/9/AT) standart tasarýsý hakkýnda TMMOB 7. Isýnma Kaynaklý Hava Kirliliðinin Kontrolü Yönetmeliði hakkýnda Çevre Yönetimi Genel Müdürlüðü Gýda ve Gýda Ýle Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi,Kontrolü ve Denetimi Ýle Ýþyeri Sorumluluklarýna Dair Yönetmelik Taslaðý" hakkýnda Makinalarýn Gerekli Korunma Tertibatý ile Techizine Dair Sözleþme Baþlýklý Rapor hakkýnda TMMOB Çal. ve Sos. Güv. Bakanlýðý 10. AÝTM Yönetmelik Taslaðý hakkýnda Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Karayollarý Taþýmacýlýðýnda Kullanýlan Kayýt Cihazlarý (Takograf) ile ilgili yönetmelik Taslaðý hakkýnda Kaçak Yapýlaþma Ýle ilgili Süreçler,Sorunlar,Çözüm Önerileri Rapor Taslaðý Hakkýnda TMMOB TMMOB 14

12 TSE EN Alüminyum ve Alüminyum Alaþýmý Hurdalarýn Sýnýflandýrmasý konulu standart tasarýsý hakkýnda 2202/32261 TST 3067 EN (Öncelikli 1) Üç Fazlý Endüksiyon Motorlarý konulu standart tasarýsý hakkýnda TSE TSE 15. Sosyal Bir Türkiye Ýçin Talepler taslaðý hakkýnda TMMOB 16. TSE EN (Öncelikli 1) S ilindirik Kazanlar-Bölüm1:Genel Taslaðý hakkýnda TSE 17. Çölleþme ile Mücadele Ulusal Eylem Programý Taslaðý hakkýnda TMMOB TST EN ISO 8785 ( Öncelikli1) Geometrik Mamul Özellikleri-Yüzey 18. Pürüzlükleri-Terimler,Tarifler ve Paremetreler (TS 10840?) konulu standart TSE tasarýsý hakkýnda 19. TST EN ISO Elektrikli Olmayan Elle Tutulan Güç Aletleri-Gürültü Ölçme Kodu Mühendislik Metodu (Derece 2 ) konulu standart tasarýsý hakkýnda TMMOB BS 7802 Yöneylem Araþtýrmada Kullanýlan Terimler Sözlüðü konulu standart tasarýsý hakkýnda TS ISO Proje Yönetimi,Terimlerin Standartlaþtýrýlmasý Ýçin Kýlavuz" konulu standart tasarýsý hakkýnda TST IS O/IE C G U IDE 73 R isk Yönetimi-S özlük-s tandartlarda K ullanýlmak Ýçin Rehber konulu standart tasarýsý hakkýnda TST ISO Saat Bilimi Sözlüðü Bölüm 2: Teknik ve Bilimsel Tanýmlar konulu standart tasarýsý hakkýnda TSE TSE TSE TSE 24. Kamu Görevlilerinin Etik Davranýþ Ýlkeleri Hakkýnda Yönetmelik Taslaðý hakkýnda TMMOB TST EN (Öncelikli) Çelik Borular ve Baðlantý elemanlarý-kýyýda ve 25. Kýyýdan Uzaktaki Boru Hatlarý-Ýç ve Dýþ Poliamit Toz Esaslý Kaplamalar konulu TSE standart tasarýsý hakkýnda 26. EN ISO 11111(Öncelikli) Tekstil Makinalarý Ýçin Güvenlik Kurallarý konulu standart tasarýsý hakkýnda TMMOB 27 AB Türkiye Ýliþkileri Ve TMMOB Taslak Raporu TMMOB 28 San.Tic.Bak.Tük.Rekabetin Korunmasý Gn.Md.Konutlar Ýçin Uygulanacak Garanti Belgeleri TMMOB 29 Yapý Kanunu Hakkýnda. TMMOB Kamu Binalarýnda Donaným Ýhtiyacý Saðlýk Binalarý Ýçin Kurallar Standart Tasarýsý TMMOB Ana Yön.ve Yönergelerin Hazýrlanmasýna Ýliþkin Esaslar Yönetmeliði Hakkýnda TSE TMMOB 15

13 32 Akaryakýt Ýstasyonlarýnýn Sýnýflandýrýlmasý Standart Tasarýsý TMMOB 33 Çevresel Gürültünün Deðerlendirilmesi Ve Yönetimi Yön.Taslaðý Hakkýnda. TMMOB 34 Yetkili Servis Ýþ makinalarýna monteli hidrolik kaya kýrýcýlarý genel kurallar TSE TST EN 298 (öncelikli-6) üflemeli ve üflemesiz gaz brülörleri ve gaz cihazlarý için yakma otomatlarý TST EN 434(öncelikli 6) makinalarda güvenlik standartlarýnýn hazýrlanmasý ve sunulmasý için kurallar TST EN (öncelikli-7) makinalarda güvenlik-kaðýt çevirme ve baský makinalarýnýn konstrüksiyon ve tasarýmý için güvenlik kurallarý-bölüm 3 kesme makinalarý TST EN yakýt brülörleri yakýt besleme sistemlerinin donanýmlarý bölüm 1 güvenlik kurallarý ve deneyler parçalar yakýt besleme pompalarý, kontrol ve emniyet cihazlarý besleme tanklarý TSE TSE TSE TSE 39 TST EN (öncelikli-1) kazanlar-aþýrý basýnca karþý koruyucularýn özellikleri TSE TST EN (öncelikli-1) kazanlarýn katý yakýtlarý için ýzgara ateþleme sistemleri kurallarý TST EN (seriden öncelikli) elle tutulan motorla çalýþan elektrikli el aletleri-güvenlik bölüm 2-20 testereler için özel kurallar TST EN (seriden öncelikli) elle tutulan motorla çalýþan elektrikli el aletleri-güvenlik bölüm 2-12 beton vibratörleri için özel kurallar TSE TSE TSE 43 TST EN (seriden öncelikli) elle tutulan motorla çalýþan elektrikli el aletleri-güvenlik bölüm 2-12 beton vibratörleri için özel kurallar TSE 44 EN 414 (Öncelikli 6) makinalarda güvenlik standartlarýnýn hazýrlanmasý ve sunulmasý için kurallar TSE 45 EN Pompalar sývýlar için- pompalar ve tesisat için genel terimler- tarifler, büyüklükler harf semboller ve birimler TSE 46 EN Pompalar sývýlar için- pompalar ve tesisat için genel terimler- tarifler, büyüklükler harf semboller ve birimler TSE 47 TST EN (öncelikli 1) Kazanlar Bölüm 11. kabul deneyleri TSE 48 ÇSG Bakanlýðýnca Hazýrlanan Ulusal Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanun Tasarýsý TMMOB 49 Madencilik Faaliyetleri Ýzin Yönetmeliði TMMOB TST EN ISO 8765 (öncelikli 6) Altýköþe Ýnce Somunlar, Metrik, Ýnce Adýmlý, Mamul Kalitesi A ve B TST EN ISO 8673 (öncelikli 6) Altýköþe Ýnce Somunlar, Stil 1, Metrik, Ýnce Diþli- Mamul Kalitesi A ve B TSE TSE 16

14 TST EN ISO 8674 (öncelikli-6) Altýköþe Ýnce Somunlar, Stil 2, Metrik, Ýnce Diþli- Mamul Kalitesi A ve B TST EN ISO 7719 (öncelikli-5) Altýköþe Somunlar, Kendinden Emniyetli- Tamamý Metal, Stil 1- Mukavemet Sýnýfý 5, 8 ve 10 TST CR Silindirik Kazanlar Bölüm: 14 Ýmalatçýdan Baðýmsýz Bir Muayene Kuruluþunun Müdahalesi Ýçin Hususlar TST EN (Öncelikli 7) Elle Tutulan Motorla Çalýþan Elektrikli Aletler, Güvenlik Bölüm 2-6: Çekiçler Ýçin Özel Kurallar TST EN Silindirik Kazanlar Bölü: 10 Kazan Suyu Kalitesi Ýçin Özellikler TST EN (Öncelikli) Elle Tutulan Motorla Çalýþan Elektrikli Aletler, Güvenlik Bölüm 2-9: Kýlavuz Çekme Aletleri Ýçin Özel Kurallar TSE TSE TSE TSE TSE TSE 58 TST EN (Öncelikli 7) Elle Tutulan Motorla Çalýþan Elektrikli Aletler, TSE Güvenlik Bölüm 2-14: Planyalar Ýçin Özel Kurallar 59 TST EN ISO 8765 Altýköþe Baþlý Civatalar- Metri, Ýnce Diþli- Mamul Kalitesi A ve TSE B(Kýsmi Vida Diþi Açýlmýþ) 60 TST EN ISO 4762 (öncelikli-6) Vidalar Silindir Baþlý, Altýköþe Yuvalý TSE 61 TST EN ISO Altýköþe Baþlý Vidalar Metrik Ýnce Diþli Mamul Kalitesi A ve B TSE (tamamý vida diþi açýlmýþ) TST EN El Aletlerinin Güvenliði- Elektrik Motorlu- Bölüm 2-16: Ç akýcýlar Ýçin Özel Kurallar TST EN (öncelikli -4) Tahribatsýz Muayene Terimler ve Tarifler- Bölüm 8: Sýzdýrmazlýk Muayenesinde Kullanýlan Terimler TSE TSE 64 Ülkemizde Ýmal Edilen Makinalarda Garanti Süresi MAKSAN AÞ 65 Endüstriyel Kaynaklý Hava Kirliliðinin Kontrolü Yönetmeliði ETÝ MADEN 66 TST (Öncelikli) Konaklama Tesisleri- Oteller Sýnýflandýrma-Genel Kurallar TMMOB TST EN Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanýlan Elektrikli Cihazlarýn Besleme Sistemlerinde Sebeb Olduðu Bozulmalar- Bölüm 1: Tarifler TST EN Cam Yapýlarda Kullanýlan Temel Soda Kireç Silikat Cam Ürünlere Bölüm1:Tarifler Genel Fiziksel ve Mekanik Özellikler TST EN 13262(Öncelikli) Demiryolu Uygulamalarý-Tekerlek Takýmlarý ve Bojiler- Tekerlekler-Mamul Özellikleri TSE TSE TMMOB 17

15 4. ETKÝNLÝKLER 4.1. Kongre, Kurultay, Sempozyum Çalýþmalarý 40. Dönem içerisinde ulusal düzeyde programlanan 24 Kongre, Kurultay ve Sempozyum ülkenin dört bir yanýnda büyük bir katýlým ve ilgiyle tamamlanmýþtýr. Dönem içerisindeki etkinliklerden Ulusal iklimlendirme sempozyumu ve sergisi Þubat 2005 tarihinde Antalya'da, Öðrenci Üye Kurultayý 13 Mart 2005'te Ankara'da 3200 öðrenci üyenin katýlýmýyla gerçekleþti. Öðrenci Üye Kurultayýnýn alt hazýrlýklarý kapsamýnda 10 Aralýk 2004'te Ýzmir'de, 17 Aralýk 2004'de Mersin'de, 18 Aralýk 2004'de Adana'da, 25 Aralýk 2004'de Kocaeli'nde, 26 Aralýk 2004'de Denizli'de, 29 Aralýk 2004'de Kayseri'de, 8 Ocak 2005'de Eskiþehir'de; 29 Ocak 2005'de Diyarbakýr'da; 12 Þubat 2005 tarihinde Antalya'da; 20 Þubat 2005 tarihinde Zonguldak'ta; 24 Þubat 2005'de Edirne'de; 2 Mart 2005'de Ýstanbul'da; 5 Mart 2005'de Bursa'da; 6 Mart 2005'de Ankara'da ve 7 Mart 2005'de Trabzon'da toplam 15 Þubemizde Yerel Öðrenci Üye Kurultaylarý gerçekleþtirildi Nisan 2005 tarihinde Gaziantep'te Marka Yönetimi Sempozyumu, Nisan 2005'de Adana'da III. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kongresi, 7-8 Mayýs 2005'de Ankara'da UHUM Kurultayý, Mayýs 2005'de Denizli'de II. Bakým Teknolojileri Kongre ve Sergisi, Mayýs 2005'de Bursa'da Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu, Mayýs 2005'de Ýstanbul'da II. Ýletim Teknolojileri ve Kongresi, 3-4 Haziran 2005'de Kayseri'de Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý/Enerji Yönetimi Sempozyumu, Haziran 2005'de Mersin'de Güneþ Enerjisi Sistemleri ve Sergisi, Eylül 2005'de Konya'da MATÝT Kongresi, Eylül 2005'de Zonguldak'ta III. Demir-Çelik Kongresi, Eylül'de TMMOB adýna Diyarbakýr'da TMMOB GAP ve Sanayi Kongresi, 29 Eylül-1 Ekim 2005'de Ýstanbul'da Ýþ Makinalarý Sempozyumu ve Sergisi, 30 Eylül-2 Ekim 2005'de Samsun'da Ulusal Týbbi Cihazlar Ýmalatý Sanayi Kongresi ve Sergisi, Ekim 2005'de Edirne'de Trakya'da Sanayileþme ve Çevre Sempozyumu, Kasým 2005'de Gaziantep'te Tekstil Teknolojileri ve Tekstil Makinalarý Kongresi, Kasým 2005'de Kocaeli'nde Ulusal Kaynak Teknolojileri Kongresi, Kasým 2005'de Eskiþehir'de VI. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Kasým 2005'de TMMOB adýna Ankara'da TMMOB Mühendislik Eðitimi Sempozyumu, Kasým 2005'de Ýzmir'de Ulusal Tesisat Mühendisliði Kongresi ve Sergisi, 1-4 Aralýk 2005'de Ýzmir'de Ulusal Hidrolik-Pnömatik Kongresi ve Sergisi, 9-10 Aralýk 2005'de Zonguldak'ta Endüstri Ýþletme Mühendisliði Kurultayý ve Aralýk 2005'de TMMOB adýna Ankara'da TMMOB Sanayi Kongresi gerçekleþtirilmiþtir. Düzenlenen etkinliklerin sonuç bildirgeleri kamuoyuna duyurulmuþtur. Bu etkinlikleri kiþi izlemiþ, 1.200'ü aþkýn uzman ve üyelerimizce bildiriler sunulmuþtur. Buradan süzülen görüþ ve önerilerin takipçisi olunacak, her platformda merkezi ve yerel iktidarlarý uyarý görev ve misyonumuz sürdürülecektir Diðer Etkinlikler Meslek alanlarýmýzla ilgili etkinliklerin dýþýnda Nazým HÝKMET, Ahmet ARÝF, Orhan KEMAL nezdinde tüm devrimci yazar ve ozanlarý anma etkinliði 2 Haziran 2005 Perþembe günü AST/Ankara Sanat Tiyatrosu'nda yapýlmýþtýr. "Devrimci Yazar ve Ozanlarýmýzý Anýyoruz" etkinliði, TMMOB Makina Mühendisleri Odasý (MMO), Elektrik Mühendisleri Odasý (EMO) ve Ýnþaat Mühendisleri Odasý (ÝMO) tarafýndan birlikte örgütlenmiþtir. Ölüm yýldönümlerinde Teoman Öztürk yine unutulmayarak anma törenleri ve etkinlikleri düzenlenmiþtir. TMMOB Dönem Baþkaný Teoman ÖZTÜRK bu dönemki ölüm yýldönümlerinde, 11 Temmuz 2004 ve 11 Temmuz 2005 tarihlerinde anýt mezarý ziyaret edilmiþ, Mimarlar Odasý Önünde etkinlikler düzenlenmiþtir. 18

16 Yýllarca makina mühendisliði alanýnda uluslararasý nitelikte bilimsel çalýþmalar yapmýþ ve düþünceleri ile hep çaðdaþ kalmýþ olan Necdet Eraslan'ýn adýný ölümsüzleþtirmek için 2003 yýlýnda baþlatýlan Proje Yarýþmasý geleneðini bu dönemde de sürdürmüþtür. Yarýþmanýn 2005 yýlý konusu "ROBOTÝKTE BÝLÝM VE TEKNOLOJÝ" olarak belirlenmiþti. Sanayide verimlilik saðlayan, çalýþanlarýn yaþam kalitesini yükselten bir unsur olan ROBOTÝK konulu Nejdet Eraslan Proje Yarýþmasý 2005, 10 Aralýk 2005 tarihinde Yýldýz Teknik Üniversitesi Oditoryumu'nda yapýlan ödül töreniyle sona ermiþtir. 15 proje içerisinden seçilen ilk üç derece aþaðýdadýr; 1- HAPTÝC DOKUNMA HÝSLÝ VE KUVVET BESLEMELÝ CÝHAZ TASARIMI Özgür Baþer, Ýlhan Konukseven, ODTU Makina Mühendisliði 2- ALTI AYAKLI ÖRÜMCEK BÝR ROBOTUN DÝZAYN VE KONTROLÜ Arþ.Gr. Servet Soygüder (Doktora Öðr.), Fýrat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi 3- UNÝVERSAL ÞÝÞE KAVRAMA ÜNÝTESÝ "UNÝVERSAL BLOVER TOOLÝNG" Onur Muhteþem Çapan, Makina Mühendisi Bu üç projenin de patent iþlemlerinin Uluslararasý Patent Birliði tarafýndan ücretsiz yapýlmýþtýr. 20 Eylül 1985'de aramýzdan ayrýlan, kavganýn, mücadelenin ve direncin ozaný Ruhi Su, Ankara'da düzenlenen "Ruhi Su Sanat Gecesi"nde anýlmýþtýr. Ölümünün üzerinden 20 yýla yakýn bir zaman geçen ancak türküleri ve gür sesi hiçbir zaman unutulmayan ve unutulmayacak olan sanatçý 16 Nisan 2005 akþamý yeniden bizlere seslenmiþtir. Makina Mühendisleri Odasý ve Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn katkýlarýyla Ruhi Su Kültür ve Sanat Vakfý tarafýndan Ankara'daki tarihi Devlet Opera ve Balesi Büyük Sahnesi'nde düzenlenen etkinlikte toplam 700 kiþi salonu doldurmuþtur. 5. YAYIN ÇALIÞMALARI Odamýz, 40. Çalýþma Döneminin 22 aylýk diliminde de bilimi ve tekniði halkýn yararýna kullanmayý temel eksen alarak yayýn faaliyetlerini yürütmüþtür. Odamýz kendi meslek alanlarýndan ve ülke gerçeklerinden yola çýkarak yaptýðý çalýþmalarda ortaya çýkan bilgi birikimini derleyerek onlarca kitap basmýþtýr. Her dönem olduðu gibi bu dönem de yayýn çalýþmalarý bilginin birlikte üretilerek geliþtirilmesi ve paylaþýlmasý yönünde sürdürülmüþtür. Gerek Kongre, Kurultay, Sempozyum etkinliklerinde sunulan bildirilerden oluþan bildiri ve panel kitaplarý, gerekse konularýnda uzman üyelerimizin ve komisyonlarýmýzýn çabalarýyla hazýrlanan ve çoðu MÝEM kapsamýndaki kurslarda eðitim kitabý olarak da kullanýlan teknik kitaplar; Odamýz ve Þubelerimizin yürüttüðü koordineli çalýþmalar sonucunda yayýna hazýrlanmýþtýr. Odamýzýn meslek disiplini kapsamýnda yer alan konularda; Odamýz üyesi mühendislere yönelik çýkarýlan periyodik ve özel sayýlar; üyelerimizin bu alana iliþkin hem bilgilerinin sýcak tutularak güncellenmesi, hem de kendi aralarýnda iletiþimin saðlanmasý, ortak dilin yakalanmasý anlamýnda önemli araçlar olmuþtur. Yine Odamýzýn ve Þubelerimizin belli periyotlarla yayýnladýðý bültenler; hem örgüt içi iletiþimin, hem de Þube-Üye iliþkisinin saðlanmasý ve geliþtirilmesine yönelik olarak önemli iþlevler üstlenmiþtir. Yine her dönem olduðu gibi 22 aylýk dönemde de meslektaþlarýmýzýn kullanýmýna sunduðumuz MÝEM, Bildiri Kitaplarý, broþür ve kitapçýklar, panel ve söyleþilerden derlediðimiz diðer kitaplar yayýn çalýþmalarýmýzýn önemli birer parçasý olmuþtur. Örneðin LPG Sistemli Araçlarýn Güvenli Kullaným Kýlavuzu Broþüründen yaklaþýk , Soba, Kombi, Þofben ve Yakýt Kullanýmýnda Dikkat Edilecek Hususlar kitapçýðýndan adet basýlarak birimlerimize ve ilgililere gönderilerek halkýn istifadesine sunulmuþ bu alandaki önemli bir ihtiyaç karþýlanmýþtýr. 19

17 Her dönem olduðu gibi bu dönemde de nitelik ve nicelik olarak giderek artan yayýnlarýmýz, alanýnda ilk ve tek olma özelliðini taþýmaya devam etmektedir Oda Periyodikleri a. Mühendis ve Makina Dergisi yayýn kurulunun almýþ olduðu kararlardan biri de 2006 yýlýnýn ortalarýnda "Mikro akýþkanlar" konusunda bir özel sayý hazýrlanmasý için çalýþmalar yürütülmüþ ve son aþamaya gelinmiþtir. Geniþletilmiþ yayýn kurulunun katkýlarý ve çalýþmalarý devam etmektedir. Çeþitli üniversitelerce "A grubu" yayýn kategorisinde, TÜBÝTAK tarafýndan da "Mühendislik ve Temel Bilimler" veri tabanýnda yer alan dergimiz 48. yayýn yýlýný doldurmuþtur. Uluslar arasý veri tabanlarýnda yer alma çalýþmalarý sürdürülmüþ ancak henüz bir sonuç alýnamamýþtýr. Aylýk periyotlarla yayýnlanan dergimiz makina mühendisi olan üyelere, abonelere, üniversitelerin ilgili bölümlerine, sektöre ve kamu kurumlarýna gönderilmiþtir. Dönem içerisinde dergimiz periyodunda yayýmlanmýþtýr. Yine bu dönemde yayýn kurulu sürekli ve düzenli bir þekilde çalýþmalarýný sürdürmüþ, 60 toplantý yaparak alýnan kararlarýn takipçisi olmuþtur. Mühendis ve Makina dergimizin dönem içinde baský adediyle 22 sayýsý basýlarak daðýtýmý yapýlmýþtýr. Dergimizin tüm sayýlarý güncel olarak web sayfamýzda yer almýþtýr. 22 aylýk dönemde dergimize gelen toplam 133 makaleden, 54'ü kabul edilerek yayýmlanmýþ, 45'i reddedilmiþtir. 39 makalenin deðerlendirme süreci ise devam etmektedir. 22 aylýk dönemde 199 reklam anlaþmasý yapýlmýþtýr. Mühendis ve Makina dergisinin ulusal ve uluslararasý düzeyde izlenebilir ve daha kaliteli bir yayýn olmasý amacýyla geniþletilen ve yeni üyelerin katýlýmýyla zenginleþtirilen geniþletilmiþ yayýn kurulu dönem içinde 2 toplantý gerçekleþtirmiþtir. Bu toplantýlar sonucunda programlanan çalýþmalar hayata geçirilmiþ, yazýlarda nicel ve nitel bir geliþme olmuþtur. Ayrýca hakem/ uzman deðerlendirme sürecine de pozitif katkýlar sunulmuþtur. Ayrýca geniþletilmiþ yayýn kurulunca düzenlenen okur deðerlendirme anketine 400'e yakýn üyemiz yanýt vermiþtir. Anketlerin deðerlendirmesi yapýldýktan sonra Geniþletilmiþ yayýn kurulunu dönemin son toplantýsýnda anketler üzerinden dergimiz tekrar masaya yatýrýlacaktýr. Geniþletilmiþ Mühendis ve Makina Dergisi Yayýn Kurulu 1. Prof. Dr. Mustafa ACAR 2. Prof. Dr. Metin AKKÖK 3. Prof. Dr. Mehmet ATILGAN 4. Prof. Dr. L. Berrin ERBAY 5. Prof. Dr. Müfit GÜLGEÇ 6. Prof. Dr. Bekir Zafer ÝLKEN 7. Prof. Dr. Hikmet RENDE 8. Prof. Dr. Vebil YILDIRIM 9. Doç Dr. Erdem ÝMRAK 10. Doç Dr. Mehmet KOPAÇ 11. Yrd. Doç. Dr. Erol KILIÇKAP 12. Banu ÇAKIR 13. Erdinç TEZCAN 14. Ersoy BEY b. Endüstri Mühendisliði Dergisi Mayýs 1989 yýlýndan buyana yayýnlanan dergimiz, TÜBÝTAK "Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabaný"na kabul edilmiþ olup, çeþitli üniversitelerce "A grubu" yayýn kategorisinde yer almaktadýr. 3 Aylýk periyotlarla yayýnlanan dergimiz endüstri ve iþletme mühendisi olan üyelerimize, abonelere, üniversitelerin ilgili bölümlerine ve kamu kurumlarýna gönderilmiþtir. Dönem içinde yeni insanlarýn katýlýmý saðlanarak zenginleþtirilen yayýn kurulu düzenli toplanarak çalýþmalarýný sürdürmüþ, bugüne kadar 28 toplantý yapmýþtýr. Dönem içinde toplam 25 makale gelmiþ, 8 makale yayýmlanmýþ, 18 makale reddedilmiþ, 9 makale de deðerlendirme sürecindedir. 3 aylýk periyotlarla yayýmlanan dergimizin dönem içinde 7 sayýsý yayýmlanarak üyelerimize ve ilgililere gönderilmiþtir. Dergimizin tüm sayýlarý güncel olarak web sayfamýzda yer almýþtýr. 20

18 Endüstri Mühendisliði dergisinin yayýn kurulu geniþletilerek yeni üyelerin katýlýmý saðlanmýþtýr. EÝM/ MEDAK'ýn yayýn kurulu çalýþmalarýnda aktif görev almasý ve þubelerimiz bünyesinde oluþturulan EÝM/ MDK'lar aracýlýðýyla dergimizin yazý zenginliðinin arttýrýlmasý için çalýþmalar yürütülmüþtür. Dergiye bir yýl içerisinde 20 adet reklam anlaþmasý saðlanmýþtýr. Endüstri Mühendisliði Dergisi Yayýn Kurulu 1. Prof. Dr. M. Selim AKTÜRK 2. Nilgün BAYDAN SERTPOYRAZ 3. Doç Dr. Levent KANDÝLLER 4. Kürþat SERTPOYRAZ 5. Kenan TURHAN 6. Savaþ ÇENGEL c. Tesisat Mühendisliði Dergisi Odamýz adýna Ýstanbul Þubemiz tarafýndan 2 aylýk periyotlarla hazýrlanarak basýmý gerçekleþtirilen dergimiz TÜBÝTAK "Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabaný"na kabul edilmiþtir. Bu dönem içerisinde 11 sayýsý yayýmlanmýþ ve web sayfamýzda da ilgililere ve üyelere sunulmuþtur. Bu dönem yenilenen Yayýn Kurulu düzenli toplanarak çalýþmalarýný sürdürmüþ, 22 ay içinde 23 toplantý yapmýþ, 122 makaleyi incelemiþ, 96 adet hakeme giden yazýlardan 90 adedi yayýna uygun bulunmuþtur. 6 adet makale ise yayýna uygun bulunmamýþtýr. Dergimizin tüm sayýlarý güncel olarak web sayfamýzda yer almýþtýr. Dergiye bir yýl içerisinde 102 adet reklam anlaþmasý saðlanmýþ, Þubelerimizden dergiye reklam aktarma konusunda gerekli katkýlar saðlanamamýþtýr. Tesisat Mühendisliði Dergisi Yayýn Kurulu 1. Metin DURUK 2. Meftun GÜRDALLAR 3. Baycan SUNAÇ 4. Üzeyir ULUDAÐ 5. Cafer ÜNLÜ d. Oda ve Þube Bültenleri Örgüt içi iletiþimin saðlanmasý, Oda görüþlerinin, basýn açýklamalarýnýn, örgütsel çalýþmalarýn (Komisyon, Etkinlik Düzenleme-Yürütme Kurulu, Eðitim, Hukuki vb.) duyurulmasý amaçlý yayýnlanan Oda bülteninden, bu dönemde 22 sayýnýn baskýsý yapýlarak TMMOB Yönetim Kurulu Üyelerine, Odalarýn Yönetim Kurulu Üyelerine, Odamýz Þubelerinin ve Temsilciliklerinin Yönetim Kurulu Üyelerine, Delegelerine, Denetleme Kurulu Üyelerine, Onur Kurulu Üyelerine, Oda Komisyon ve Kurul Üyelerine gönderilmiþtir. Bültenimizin her sayýsý güncel olarak web sayfamýzda yer almýþtýr. Þube bültenlerinin 6 aylýk periyotlarla deðerlendirilmesi yapýlarak Bülten Yayýma Hazýrlama Esaslarý çerçevesinde takibine devam edilmekte ve deðerlendirme sonuçlarýndan Þubelerimiz bilgilendirilmektedir. Bugüne kadar þubelerimizin tamamýnda Þube bültenleri basýlmýþ ve üyelerimize ulaþtýrýlmýþtýr Kitaplar Dönem içinde kitap basým çalýþmalarýna yine büyük önem verilmiþ üyelerinin ve komisyonlarýn özverili katký ve çalýþmalarýyla bir çok kitap Oda yayýnlarýna kazandýrýlmýþtýr. Dönem içerisinde mesleki-teknik konularla ilgili 14 kitap, kongre, kurultay, sempozyum bildirileri ve diðer etkinliklerden oluþan 41 kitap, baskýsý tükenen ve güncellenerek basýlan 13 kitapla birlikte toplamda 68 kitap basýlmýþtýr. Diðer kitaplarýn baskýya hazýrlýk çalýþmalarý þubelerimiz ve merkezimizce sürdürülmektedir. 40. Dönemde baskýsý tükenen kitaplarýn basýmý ve yeni basýn kitaplarla ilgili detaylar aþaðýda verilmiþtir. 21

19 BASILAN KÝTAPLARIN LÝSTESÝ (Bold ile yazýlanlar yeni basýlan kitaplardýr) Sýra Kitabýn Adý Þube 1 Þemalarla Bina Ýçi Doðalgaz Tesisatý/4.Baský Ýstanbul 2 Teknik Terimler Sözlüðü Merkez 3 Uygulamalý Soðutma Tekniði 6.Baský Merkez 4 Kalorifer Tesisatý/2.Baský Ýstanbul 5 Gaz Tesisatý Proje Hazýrlama Teknik Esaslarý/5. Baský Ýstanbul 6 Sektör Dernekleri-Makina Mühendisleri Odasý Buluþmasý 2004 Merkez 7 Makina Endüstri Ýþletme Üretim Uçak Havacýlýk Uzay Müh. Bölüm Baþk. MMO Buluþmasý Merkez 8 Gaz Tesisatý Cep Kitabý/3. Baský Ýstanbul 9 Kazan ve Baca/3.Baský Ýstanbul 10 Meslek Ýçi Eðitim Merkezi Öðreticileri ve Sorumlularý Toplantýsý Merkez 11 Marka ve Tiplerine Göre Araçlarýn Teknik Özellikleri/3.Baský Merkez/Kocaeli 12 Asansör Avan Proje Hazýrlama Teknik Esaslarý/4.Baský Ýzmir 13 Yeni Mevzuatýn Iþýðýnda Ýþ Saðlýðý ve Güv. Açýklama-Yorum-Uygulama Ankara 14 Marka Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabý Gaziantep 15 III. Ýþ Saðlýðý Ve Güvenliði Kongres i Bildiriler Kitabý Adana 16 LPG Tesisatý/2. Baský Ýstanbul 17 Plastik Enjeksiyon Kalýplarý Merkez 18 II. Bakým Teknolojileri Kongresi Bildiriler Kitabý Denizli 19 Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý/Enerji Yönetimi Semp. Bildiriler Kitabý Kayseri 20 II. Ýletim Teknolojileri Kongresi Bildiriler Kitabý Ýstanbul 21 II. Ýletim Teknolojileri Kongresi Panel ve Tartýþmalar Kitabý Ýstanbul 22 IX. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu Bildiriler Kitabý Bursa 23 IX. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu Anket ve Paneller Kitabý Bursa 24 Güneþ Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi Bildiriler Kitabý Mersin 25 Sulama Tekniði Ýstanbul 26 Öðrenci Üye Kurultayý 2005 Bildiriler Kitabý Merkez 27 Doðalgaz Ýç Tesisatý Merkez 28 III. Ulus al Uçak Havacýlýk ve Uzay Müh. Kurultayý Bildiriler Kitabý Ankara 29 AÝTM-Araç Ýmal Tadil Montaj Hakkýnda Yönetmelik Merkez 30 MARTOY-Motorlu Araçlar Ve Römorklarý Tip Onayý Yönetmeliði Merkez 31 Makina Emniyeti Yönetmeliði Merkez 32 MOTOY Merkez 33 TORTOY Merkez 34 III. Makina Tas arým ve Ýmalat Teknolojileri Kongres i Bildiriler Kitabý Konya 35 Sýhhi Tesisat Proje Hazýrlama Esaslarý Ýstanbul 36 Devrimci Yazar Ve Ozanlarýmýzý Anýyoruz - Panel Kitabý Merkez 22

20 37 III. Demir Ç elik Kongres i Ve Sergis i Bildiriler Kitabý Zonguldak 38 Ulusal Ýklimlendirme Sempozyumu ve Sergisi Ýklim 2005 Bildiriler Kitabý Antalya 39 I. Ulusal Týbbi Cihazlar Ýmalatý Kongresi Bildiriler Kitabý Samsun 40 Pnömatik Devre Elemanlarý 2. Baský Ýstanbul 41 Makinalarda CE Ýþaretlemesi Uygulama Rehberi 2. Baský Ankara 42 II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu ve Sergisi Bildiriler Kitabý Ýstanbul 43 II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu ve Sergisi 2005 Anket ve Panel Kitabý Ýstanbul 44 Trakyada Sanayileþme ve Çevre Sempozyumu IV Bildiriler Kitabý Edirne 45 Kaldýrma Makinalarý (Krenler) Ýzmir 46 Tekstil Teknolojileri ve Tekstil Makinalarý Kongresi Bildiriler Kitabý Gaziantep 47 VII. Ulusal Tesisat Mühendisliði Kongresi Bildiriler Kitabý Ýzmir 48 Jeotermal Enerji Seminer Kitabý Ýzmir 49 Sanayide ve Konutlarda Doðalgaz Kullanýmý, Tasarým ve Uygulama Seminer Kitabý Ýzmir 50 VII. Ulusal Tesisat Mühendisliði Kongresi Paneller Kitabý Ýzmir 51 VI. Ulusal Ölçümbilim Kongresi Bildiriler Kitabý Eskiþehir 52 VI. Ulusal Ölçümbilim Kongresi Paneller Kitabý Eskiþehir 53 TMMOB Mühendislik Eðitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabý Ankara 54 IV. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi Bildiriler Kitabý Ýzmir 55 IV. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi Paneller Kitabý Ýzmir 56 Kaynak Teknolojisi V. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabý Kocaeli 57 Kaynak Teknolojisi V. Ulusal Kongresi Paneller Kitabý Kocaeli 58 Sayýlarla Gaziantep Kahramanmaraþ Tekstil Sektörü Mevcut Durum - Beklentiler Merkez 59 Yalýtým Ýs tanbul 60 Araç Proje Mühendisi El Kitabý Merkez 61 V. Endüstri-Ýþletme Mühendisliði Kurultayý Bildiriler Kitabý Zonguldak 62 Nejdet Eraslan Proji Yarýþmasý 2005 (Robotikte Bilim ve Teknoloji) Ýstanbul 63 TMMOB Sanayi Kongresi 2005 (Sanayi Bölgeleri) Merkez 64 TMMOB Sanayi Kongresi 2005 (Kobi'ler) Merkez 65 TMMOB Sanayi Kongresi 2005 Söyleþiler (Ýstanbul) Merkez 66 TMMOB Sanayi Kongresi 2005 'E Doðru Vizyon 2023 Ve Sanayileþme Merkez 67 Basýnçlý Hava Tesisatý Ve Kompresörler Ýstanbul 68 TMMOB Gap Ve Sanayi Kongresi 2005 Bildiriler Kitabý Merkez 23

mmo bülteni nisan 2005/sayý 83 12 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU (Nisan 2004-Nisan 2005) ODAMIZ DÝSÝPLÝNÝNDE YER ALAN BRANÞLARIN DAÐILIMI

mmo bülteni nisan 2005/sayý 83 12 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU (Nisan 2004-Nisan 2005) ODAMIZ DÝSÝPLÝNÝNDE YER ALAN BRANÞLARIN DAÐILIMI 12 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU (Nisan 2004-Nisan 2005) Oda Yönetim Kurulu, örgütünden ve üyesinden aldýðý güçle, birlikte üretme, birlikte yönetme ve birlikte paylaþma anlayýþýyla 1 yýlda aþaðýda özetlenen çalýþmalarý

Detaylı

Bölüm 12. Oluşturulan ve İletilen Oda Görüşleri

Bölüm 12. Oluşturulan ve İletilen Oda Görüşleri Bölüm 12 Oluşturulan ve İletilen Oda Görüşleri 216 M M O 40. Dönem Çalışma Raporu M M O 40. Dönem Çalışma Raporu 217 40. Çalışma döneminde Odamız tarafından görüşler oluşturularak çeşitli konularda ulusal

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

18 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU

18 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU 18 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU (Nisan 2004 - Ekim 2005) Nisan 2004 ile Ekim 2005 tarihleri arasýnda Oda Yönetim Kurulu oluþturulan 40. Dönem Çalýþma Programý çerçevesinde 18 Aylýk dilimde birlikte üretme, birlikte

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ODA DAN MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI 40. DÖNEM DANIÞMA KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEÞTÝ. Oda dan

ODA DAN MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI 40. DÖNEM DANIÞMA KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEÞTÝ. Oda dan ODA DAN MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI 40. DÖNEM DANIÞMA KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEÞTÝ Oda çalýþmalarý konularýnda deðerlendirmeler yaparak gelecek dönem Oda çalýþmalarýna iliþkin önermelerde bulundular. Ayrýca

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI

BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI 6.1 MİEM (MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ) KAPSAMINDA EĞİTİM ÇALIŞMALARI MİEM in kurulduğu 6 Temmuz 1998 tarihinden bugüne verilen eğitimin kalitesinin arttırılması

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

bölüm 8 teknik mevzuat, onaylanmış kuruluş ve akreditasyon çalışmaları

bölüm 8 teknik mevzuat, onaylanmış kuruluş ve akreditasyon çalışmaları bölüm 8 teknik mevzuat, onaylanmış kuruluş ve akreditasyon çalışmaları Bölüm 8. Teknik Mevzuat, Onaylanmış Kuruluş ve Akreditasyon Çalışmaları Teknik mevzuat uyum ve akreditasyon çalışmaları kamu yararı

Detaylı

bölüm 7 onaylanmış kuruluş ve akreditasyon çalışmaları

bölüm 7 onaylanmış kuruluş ve akreditasyon çalışmaları bölüm 7 onaylanmış kuruluş ve akreditasyon çalışmaları Onaylanmış Kuruluş ve Akreditasyon Çalışmaları BÖLÜM 7. ONAYLANMIŞ KURULUŞ VE AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI Odamızın teknik mevzuata uyum, akreditasyon

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 329-334 329 TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Genel kurulun sayýn delegeleri, deðerli misafirler, sevgili meslektaþlarým. Türk

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

oda merkezi günlüğü Eylül-Ekim 2001

oda merkezi günlüğü Eylül-Ekim 2001 oda merkezi günlüğü Eylül-Ekim 2001 1 Eylül Gaziantep te yapılan Doğal Gaz ve Enerji Yönetimi Kongre ve Sergisi Düzenleme Kurulu 4. toplantısına Oda Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet ENĐŞ katıldı. 3 Eylül 8 Eylül

Detaylı

oda merkezi günlüğü Ocak-Şubat-Mart 2001

oda merkezi günlüğü Ocak-Şubat-Mart 2001 oda merkezi günlüğü Ocak-Şubat-Mart 2001 06 Ocak Ankara da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu 3. toplantısına Oda Yönetim Kurulu Üyesi Haydar ŞAHĐN 08 Ocak Oda Yönetim Kurulu toplandı.

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI

BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI 6.1 MİEM (MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ) KAPSAMINDA EĞİTİM ÇALIŞMALARI çizgisini anlatarak başladığı konuşmasında, TMMOB nin 1970 lerde Teoman Öztürk ve arkadaşlarınca

Detaylı

mmo bülteni 6 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU (Nisan 2004-Ekim 2004) 1. ODA ÇALIÞMALARI 6 Aylýk Çalýþma Raporu

mmo bülteni 6 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU (Nisan 2004-Ekim 2004) 1. ODA ÇALIÞMALARI 6 Aylýk Çalýþma Raporu 6 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU (Nisan 2004-Ekim 2004) 1. ODA ÇALIÞMALARI 1.1. Büro a. Kimlik Yeni kayýt- Kimlik yenileme... 2376 b. Evrak Giden... 2205 Gelen... 3333 c. SMM /Büro Tescil Belgesi... 543 d. Uzmanlýk-Mühendis

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Bölüm 5. Eðitim-Kurs Çalýþmalarý

Bölüm 5. Eðitim-Kurs Çalýþmalarý Bölüm 5 Eðitim-Kurs Çalýþmalarý 74 5.. MÝEM (MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ) ÇALIÞMALARI Günümüzde bilim, teknoloji ve mühendislik uygulama alanlarýnda meydana gelen hýzlý deðiþim süreci; örgün eðitim kurumlarýnda

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 30 MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 31 Kurum ve kuruluşlarla ilişkiler, Şube çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır.

Detaylı

GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi

GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi TTB-GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Modülü Eðitici Ekibi* Bu yazýda; TTB-GPE tarafýndan yürütülen Birinci

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

BÖLÜM 10. Yayın Çalışmaları

BÖLÜM 10. Yayın Çalışmaları BÖLÜM 10 Yayın Çalışmaları Bölüm 10 BÖLÜM 10. YAYIN ÇALIŞMALARI Meslek alanlarımıza ilişkin bilimsel araştırmaları, üyelerimizin mesleki birikimlerini, güncel konulara ve mesleki kavramlara ilişkin tartışmaları

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI Merhaba Sevgili Meslektaþlarým, "Tarým ve Mühendislik" Dergimizin 77. sayýsý ile sizlerle yeniden beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hepinize, þahsým ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaþlarým adýna,

Detaylı

TMMOB 38. DÖNEM ÝLK DANIÞMA KURULU ANKARA'DA TOPLANDI

TMMOB 38. DÖNEM ÝLK DANIÞMA KURULU ANKARA'DA TOPLANDI TMMOB 38. DÖNEM ÝLK DANIÞMA KURULU ANKARA'DA TOPLANDI 38. Olaðan Genel Kurul'un 80 sonrasý yapýlan Birlik Genel Kurullarý içinde "en çok karar alýnan Genel Kurul olarak" anýlacaðýný belirterek, Genel Kurul'da

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU DENÝZLÝ

39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU DENÝZLÝ KURULU DENÝZLÝ 39. Dönem III. Danýþma Kurulu Toplantýsý, 25 Þubemiz ile çevre illerdeki temsilcilerimizin katýlýmýyla, 22-24 Nisan 2005 tarihleri arasýnda Denizli'de yapýldý. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN

Detaylı

þube baþkanýmýzdan Mesleki etkinliklerin yanýnda sosyal faaliyetlerede gereken önemi vermeye gayret göstermekte yiz MART - NÝSAN 2009

þube baþkanýmýzdan Mesleki etkinliklerin yanýnda sosyal faaliyetlerede gereken önemi vermeye gayret göstermekte yiz MART - NÝSAN 2009 þube baþkanýmýzdan Meslek odalarýnýn asli görevleri, üyelerinin mesleksel ve bilimsel çalýþmalarýna katký saðlamak, üyelerin bilgi birikimlerini arttýrýcý eðitimler ve etkinlikler düzenlemek, sosyal ve

Detaylı

U55 C200 18 +% 250Vt U U58 C56 C45 C3 57 48 0 129 1/15 Madde No Bölüm Adý - Giriþ - Þirket Tanýtýmý 1 Kapsam 2 Referans Dokümanlar 3 Terimler ve Tanýmlar 4 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel Þartlar 4.2

Detaylı

JMO günce. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý

JMO günce. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý JMO günce 53 17 Eylül 2011 tarihinde TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar Ve Þehir Plancýlarý Ve Ýþsizlik Kurultayý Ankara Yerel Kurultayý'na katýlým gerçekleþtirildi. 24 Eylül 2011 tarihinde ÝMO Rüþtü Özal Toplantý

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, 28-30 Ekim ve 18-20 Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

Bölüm 6. Etkinlikler 6.1. KONGRE-KURULTAY- SEMPOZYUMLAR

Bölüm 6. Etkinlikler 6.1. KONGRE-KURULTAY- SEMPOZYUMLAR bölüm 6 etkinlikler Bölüm 6. Etkinlikler 6.1. KONGRE-KURULTAY- SEMPOZYUMLAR TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde Şubeleri tarafından gerçekleştirilen onlarca etkinliğin dışında, örgütsel

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ODA / ŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER VE SAYMAN ÜYELER TOPLANTISI YAPILDI

ODA / ŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER VE SAYMAN ÜYELER TOPLANTISI YAPILDI ODA / ŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER VE SAYMAN ÜYELER TOPLANTISI YAPILDI 41. Dönem Oda / Şube Yönetim Kurulu Sekreter ve Sayman Üyeler II. Toplantısı, 25 Şubat 2007 tarihinde Ankara da yapıldı. Toplantıda

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

TMMOB MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI KOCAELÝ ÞUBESÝ

TMMOB MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI KOCAELÝ ÞUBESÝ TMMOB MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI KOCAELÝ ÞUBESÝ TMMOB MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI KOCAELÝ ÞUBESÝ Körfez Mah. Ýzzet Uzuner Sok. No:14 Ýzmit/KOCAELÝ Tel : (0 262) 444 8 666-324 69 33 (pbx) Fax : (0 262) 322

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları

bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları Bölüm 13. Öğrenci Üye Çalışmaları Öğrenci Üye olarak Odaya üye olunması, 1996 yılında uygulamaya giren Öğrenci Üye Yönetmeliği uyarınca sağlanmıştır. Amaç; mühendislik

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Bölüm 15. Öðrenci Üye Çalýþmalarý

Bölüm 15. Öðrenci Üye Çalýþmalarý Bölüm 15 Öðrenci Üye Çalýþmalarý 254 TMMOB Makina Mühendisleri Odasýnda 1996 yýlýnda yürürlüðe giren ve öðrencilerimizin Odaya üye olabilmelerine olanak saðlayan Öðrenci Üye Yönetmeliðiyle birlikte baþlayan,

Detaylı

mmo bülteni Eðitimler haziran 2005/sayý 85 LPG'li Araçlardaki Denetimlerde Önerilerine iliþkin ilki Denizli

mmo bülteni Eðitimler haziran 2005/sayý 85 LPG'li Araçlardaki Denetimlerde Önerilerine iliþkin ilki Denizli LPG LÝ ARAÇLARDA DENETÝMLERLE ÝLGÝLÝ TEKNÝK GÖREVLÝLER LPG'li Araçlardaki Denetimlerde Karþýlaþýlan Sorunlar ve Çözüm Önerilerine iliþkin ilki Denizli Þubemizde 27 kiþinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen

Detaylı

mmo bülteni KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULLARI KAYNAK TEKNOLOJÝSÝ ULUSAL KONGRESÝ DÜZENLEME KURULU OLUÞTURULDU

mmo bülteni KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULLARI KAYNAK TEKNOLOJÝSÝ ULUSAL KONGRESÝ DÜZENLEME KURULU OLUÞTURULDU KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULLARI KAYNAK TEKNOLOJÝSÝ ULUSAL KONGRESÝ DÜZENLEME KURULU OLUÞTURULDU 13.09.2004 tarih ve 469 nolu OYK kararýyla Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongresi Düzenleme Kurulunun

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

Asansör. Mühendis Yetkilendirme Kursu. Asansör Avan Proje Hazırlama. Mühendis Yetkilendirme Kursu 40. 41. 42. ve 43. Dönem Karşılaştırması

Asansör. Mühendis Yetkilendirme Kursu. Asansör Avan Proje Hazırlama. Mühendis Yetkilendirme Kursu 40. 41. 42. ve 43. Dönem Karşılaştırması 40. 41. 42. ve 43. Dönemde Açılan Kurs ve Katılımcı Sayıları Karşılaştırması 10175 14654 12701 19019 Asansör 710 639 552 447 461 728 700 1037 833 Asansör Avan Proje Hazırlama 1166 1197 1051 KURS 38 45

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube JMO þube günceleri adana þube 21-22.01.2012 tarihinde þubemiz 9. Olaðan Genel Kurulu yapýldý 26.01.2012 tarihinde 9. Dönem Yönetim Kurulu belirlenmiþtir 03.02.2012 tarihinde Çukurova Belediye Baþkaný Yýldýray

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi. ADANA ODA'mýzýn "Özel Hizmet Alanlarýndaki Çalýþmalarýyla Ýlgili Mesleki Denetim Uygulamalarý Hakkýndaki Yönetmelik" gereðince Adana Þubemiz, Adana Ticaret Odasý ile birlikte 8 Nisan 2005'te "Zirai Mücadele

Detaylı

Tüplü LPG Da t m Personeli Kursu: Şubemizde ve Afyonkarahisar İl Temsilciliğimizde gerçekleştirilen eğitimlere 164 kişi katılarak belgelerini aldı.

Tüplü LPG Da t m Personeli Kursu: Şubemizde ve Afyonkarahisar İl Temsilciliğimizde gerçekleştirilen eğitimlere 164 kişi katılarak belgelerini aldı. Araçlar n LPG'ye Dönüflümü Mühendis Yetkilendirme Kursu: 2006-2007 çalışma döneminde 1 adet kurs düzenlenmiş olup, 23 kişi katılarak belgelerini almıştır. Tüplü LPG Da t m Personeli Kursu: Şubemizde ve

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ve SORUMLULARI TOPLANTISI

ve SORUMLULARI TOPLANTISI MÝEM ÖÐRETÝCÝLERÝ ve SORUMLULARI TOPLANTISI 16 Ekim 2004 / ANKARA Açýlýþ Konuþmalarý Oturum Baþkaný Ali Ekber ÇAKAR (OYK Sekreter Üyesi) 2 MÝEM Öðreticileri ve Sorumlularý Toplantýsý MÝEM Öðreticileri

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

ENDÜSTRÝ ÝÞLETME MÜHENDÝSLÝÐÝ MESLEK DALI ANA KOMÝSYONU (EÝM / MEDAK) TOPLANTISI YAPILDI

ENDÜSTRÝ ÝÞLETME MÜHENDÝSLÝÐÝ MESLEK DALI ANA KOMÝSYONU (EÝM / MEDAK) TOPLANTISI YAPILDI ENDÜSTRÝ ÝÞLETME MÜHENDÝSLÝÐÝ MESLEK DALI ANA KOMÝSYONU (EÝM / MEDAK) TOPLANTISI YAPILDI Endüstri Ýþletme Mühendisliði Meslek Dalý Ana Komisyonu (EÝM MEDAK) toplantýsý 30 Nisan 2005 tarihinde Oda Merkezinde

Detaylı