Rumi Bekiroðlu. Üçtutlar Mahallesi nde Bilaller Konaðý olarak bilinen tescilli tarihi konak 49 yýllýðýna Özel Ýdare ye devredildi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Rumi Bekiroðlu. Üçtutlar Mahallesi nde Bilaller Konaðý olarak bilinen tescilli tarihi konak 49 yýllýðýna Özel Ýdare ye devredildi."

Transkript

1 Gençler keþfe çýktýlar Arkadaþýmýz Recep Mebet, Çorum yerel basýný ve gazetecilik konusunda bilgiler verdi. Liseli gençlere yerel medyayý anlatan Recep Mebet: Yerel gazetecilik fikir ve gönül iþi * HABERÝ 8 DE Çorum Eðitim Kültür ve Araþtýrma Derneði tarafýndan Gençlik ve Spor Bakanlýðý Gençlik Projeleri kapsamýnda hazýrlanan 'Genç Kaþifler Keþifte' projesi geçtiðimiz günlerde yapýlan açýlýþla faaliyetlerine baþladý. * HABERÝ 7 DE 'Genç Kaþifler Keþifte' Projesi hayata geçirildi. ÇORUM 30 NÝSAN 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Rumi Bekiroðlu AK Parti den çaðrý AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, TEOG sýnavý öncesi siyasi partilere sessizlik çaðrýsýnda bulundu. * HABERÝ 5 DE Çorum yeni bir konak kazanýyor Çorum merkez Üçtutlar Mahallesi nde Bilaller Konaðý olarak bilinen tescilli tarihi konak, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü nün ültür ve sanat faaliyetlerinde kullanýlmak üzere mülk sahiplerince ücretsiz olarak 49 yýllýðýna Ýl Özel Ýdaresi ne devredildi. * HABERÝ 2 DE Milletvekili Cahit Baðcý, saðlýkta gelinen noktayý özetledi. Baðcý saðlýðýn röntgenini çekti * HABERÝ 5 DE Milliyetçi Hareket Partisi teþkilatý seçim çalýþmalarý kapsamýnda ziyaretlerine devam ediyor. Gelir daðýlýmý adaletsiz * HABERÝ 6 DA Vali Ahmet Kara nýn makamýnda devir-teslim töreni düzenlen- YÖK ten 4 programa onay Yüksek Öðretim Kurulu Hitit Üniversitesi Ýskilip MYO da 4 ayrý programýn açýlmasýna onay verdi. * HABERÝ 2 DE Reha Metin Alkan Ölüm hýzýmýz yüzde 7.5 TÜÝK 2014 yýlý ölüm hýzý istatistiklerini açýkladý. Buna göre, Türkiye'de ölüm sayýsý 2014 yýlýnda yüzde 4,7 arttý. * HABERÝ 2 DE Üçtutlar Mahallesi nde Bilaller Konaðý olarak bilinen tescilli tarihi konak 49 yýllýðýna Özel Ýdare ye devredildi. Danýþtay dan baþörtüsü kararý Danýþtay 8. Dairesi, ortaöðretimde baþörtüsü serbestisi getiren Milli Eðitim Bakanlýðý yönetmeliðinin ilgili hükmünün yürütmesinin durdurulmasý istemini reddetti. * HABERÝ 6 DA Esas olan eðitim ekonomi sonuçtur Ýskilip Kaymakamlýðý ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünce baþlatýlan 'Deðerler Eðitimi Projesi' kapsamýnda konferans düzenlendi. Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ertuðrul Yaman'ýn konuþmacý olarak katýldýðý program, Proje Koordinatörü Fatih Þanlý'nýn açýþ konuþmasý ile baþladý. Programa ilçe yetkilileri, veliler ve öðrenciler Deðerler Eðitimi Projesi' kapsamýnda konferans düzenlendi. katýldý. * HABERÝ 4 DE SP Çorum Milletvekili Adayý Osman Tavlý, MÝSÝAD ziyaretinde Milli Ýttifak ý anlattý. MÝSÝAD ý ziyaret eden SP Milletvekili Adayý Osman Tavlý: Milli Ýttifak ý hep birlikte Meclis e taþýyacaðýz * HABERÝ 8 DE CHP Çorumlu dan destek istedi. CHP tam kadro sahada * HABERÝ 13 DE

2 2 PERÞEMBE 30 NÝSAN 2015 Bilaller Konaðý turizme açýlýyor Çorum merkez Üçtutlar Mahallesi nde Bilaller Konaðý olarak bilinen tescilli tarihi konak, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü nün ültür ve sanat faaliyetlerinde Vali Ahmet Kara nýn makamýnda devir-teslim töreni düzenlendi. 15 yýllýk tecrübe kullanýlmak üzere mülk sahiplerince ücretsiz olarak 49 yýllýðýna Ýl Özel Ýdaresi ne devredildi. Vali Ahmet Kara nýn makamýnda gerçekleþen devir törenine mülk sahipleri adýna Fikret Bilal, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru ve Tapu Müdürü Nurettin Buyruk katýldý. Vali Ahmet Kara, imza töreninde, özveride bulunarak anlamlý bir davranýþ sergileyen mülk sahipleri Abdullah Bilal, Sevim Dedebaþ, Ayfer Laçin, Ayla Bayþu, Süha Bilal, Selman Safi Bilal, Sönmez Bilal, Arif Fikret Bilal, Fatma Türkan Erdem, Saliha Bilal ve Nazmiye Bilal e teþek- Bayrakçýlar sipariþlere yetiþemiyor Bayrak üreticileri, yaklaþan 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü ve genel seçimler nedeniyle aldýklarý sipariþlere yetiþemiyor. Bayrak, flama ve afiþ talebini yoðun talep nedeniyle ikiye katlayan firmalar, üretimlerine hýz verdi. Siyasi partilerin genel merkezlerinin yaný sýra milletvekili adaylarýnýn da taleplerini karþýlamaya çalýþan bayrak üreticileri, eleman sayýlarýný artýrýrken sipariþleri yetiþtirebilmek için günde 3 vardiya çalýþýyor. Baþkent'te faaliyet gösteren bir bayrak firmasýnýn üretim sorumlusu Murat Saraç, AAmuhabirine yaptýðý açýklamada, seçimlerin hayýrlý olmasýný diledi. Saraç, son dönemlerde gerek 1 Mayýs, gerek genel seçimler dolayýsýyla artan talep nedeniyle iþlerinin oldukça yoðunlaþtýðýný anlatarak, günde saat çalýþtýklarýný söyledi. Günde ortalama bin bayrak ürettiklerini ifade eden Saraç, "Talep oldukça fazla. Zaman zaman 100 bin adetlik sipariþler geliyor. Bu da zorlanmamýza neden oluyor" dedi. Saraç; Ýstanbul, Çorum, Aksaray ve Yozgat'tan da sipariþ aldýklarýný, sipariþler arasýnda posterlerin de bulunduðunu kaydetti. Milletvekili adaylarýnýn seçim kampanyasý için yaptýklarý masraflara da deðinen Saraç, "Geçenlerde bir milletvekili adayý seçim için evini sattýðýný söyledi. Promosyon ürünleri, afiþ, bayrak ve poster masraflarýný bir arada düþündüðünüzde Çorum Üretici Bayii * Cam Balkon * Isýcamlý Cam Balkon * Cephe Vitrin Sistemleri milletvekili adaylarýnýn masraflarý bin liraya kadar çýkabiliyor" diye konuþtu. Murat Saraç, seçim tarihi yaklaþtýkça daha fazla sipariþ almayý beklediklerini dile getirerek, seçim nedeniyle elde edilen kazancýn yýlýn tamamýný mali açýdan rahat geçirmek açýsýndan önemli olduðunu Ýstanbul, Çorum, Aksaray ve Yozgat'tan yoðun sipariþ geldiði belirtildi. Ölüm hýzýmýz % 7.5 Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) 2014 yýlý ölüm hýzý istatistiklerini açýkladý. Buna göre, Türkiye'de ölüm sayýsý 2014 yýlýnda yüzde 4,7 arttý. Bölge iller arasýnda yer alan Samsun'da kaba ölüm hýzý 6,2, Tokat'ta 7,1 oldu, Çorum'da 7,5 ve Amasya'da 7,8 oldu. * PVC Pencere Kapý * Çelik Kapý * Fotoselli Kapý * Katlanýr Tente Sistemleri * Duþakabin Mimar Sinan Mah. Küçük Sanayi Cad. No: 89 ÇORUM Tel: Üçtutlar Mahallesi nde Bilaller Konaðý olarak bilinen tescilli tarihi konak 49 yýllýðýna Özel Ýdare ye devredildi. YÖK ten 4 programa onay Yüksek Öðretim Kurulu Hitit Üniversitesi Ýskilip MYO da 4 ayrý programýn açýlmasýna onay verdi. Ýskilip Meslek Yüksekokulu nda; Ýlk ve Acil Yardým, -Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmetler programlarýnýn açýlmasý için YÖK e yapýlan teklif, uygun bulundu. Üniversite bünyesinde 2010 yýlý itibari ile 38 ön lisans programý, 34 lisans bölümü ve 11 yüksek lisans doktora programý bulunurken; Çorum ve ülke ihtiyaçlarý ile istihdam odaklý ve yüksek tercih oranlarýna sahip olma kriterleri çerçevesinde talep edilen ve YÖK tarafýndan onaylanarak açýlan programlarýn/bölümlerin sayýsý, bu dört program ile birlikte ön lisans program sayýsý 83 e, lisans bölüm sayýsý 65 e ve yüksek lisans-doktora program sayýmýz da 24 e yükseldi. Üniversitede 2010 yýlý itibari ile 83 olan program/bölüm sayýsý, %107 nin üzerinde bir artýþla bugün itibari ile 172 ye ulaþtý. Ýlk ve Acil Yardým Programý Bedence saðlýklý ve güçlü, çabuk ve doðru karar verebilen, ellerini ve parmaklarýný ustalýkla kullanabilen, dikkatli, soðukkanlý ve sorumluluk duygusu güçlü, baþkalarý ile iyi iletiþim kurabilen, hastanýn durumunu ve çevresini inceleyerek, yakýnlarýndan bilgi alarak sorununu belirleyen, durumuna göre hastaya ilk yardým tekniklerini uygulayan, hastanýn güvenli bir biçimde ambulansa yerleþtirilmesi için gerektiðinde polis veya itfaiyenin yardýmýný saðlayan, yolda hastaya acil bakým hizmeti veren, hastayý bir saðlýk kuruluþuna teslim eden, oradaki ilgililere hastanýn durumu hakkýnda bilgi veren, hastanelerin acil servis bölümünde ilk yardým görevi yapan, gerektiðinde ambulans sürücülüðü de yapan nitelikli tekniker yetiþtirmektir. Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði Programý Saðlýk sisteminin amaçlarýnýn gerçekleþtirilmesine yönelik olarak planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarýna iliþkin kavram, ilke, kuram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli bir þekilde uygulanmasý bilgi ve becerisine sahip, nitelikli saðlýk kurumlarý iþletmecisi yetiþtirmektir. Sosyal Güvenlik Programý Özel Ýþletmeler, kamu kurum ve kuruluþlarý, belediyeler ve kamu hizmeti veren diðer kuruluþlarda personel özlük iþlemleri baþta olmak üzere sosyal güvenlikle ilgili tüm iþ ve iþlemleri yapabilen, - Ýþletmelerin insan kaynaklarý bölümünde ara Reha Metin Alkan eleman olarak görev alabilen, - Mesleði ile ilgili bilgisayar programlarýný kullanabilen, - Sigortacýlýk alanýnda, danýþmanlýk firmalarýnda çalýþabilen, - Hukuki sorumluluklarýný bilen ve sosyal güvenlik mevzuatýný takip eden, - Hizmet sektöründe çalýþmanýn bilincine sahip olarak etkili iletiþim kurabilen mezunlar yetiþtirmeyi amaçlar. Sosyal Hizmetler Programý Sosyal hizmet bireylerin ve gruplarýn topluma daha iyi adaptasyonu için yardým etmenin sistematik yoludur. Sosyal hizmet uzmaný müracaatçýlarýn iç kaynaklarýný geliþtirmeleri ve mobilize olmalarý için müracaatçýlarla birlikte çalýþýr, gerekirse, çevrede deðiþim saðlamak için dýþ kaynaklardan destek alýr. Profesyonel Sosyal Hizmet için gerekli bilgi, deðer ve becerileri bütünleþtirip özümseyerek kýr ve kent ortamlarýnda, kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum örgütlerinde sosyal hizmet uygulamalarýný gerçekleþtirebilecek düzenleyici, planlayýcý, eðitici ve araþtýrýcý niteliðine sahip yetkin sosyal hizmet elemaný yetiþtirmek; ülke ihtiyaçlarýna öncelik verilerek dünyadaki geliþmeleri izlemek, sosyal hizmet konularýnda bilimsel çalýþmalar yapmak ve bu alandaki bilgi üretiminin saðlanmasýnda etkin role sahip olmak; sosyal hizmet alanlarýnda uygulayýcý olarak çalýþan baþta sosyal hizmet uzmanlarý olmak üzere ilgili elemanlarýn mesleki geliþimine katkýda bulunmaktýr. REKTÖR DEN AÇIKLAMA Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, yaptýðý açýklamada, üniversitenin mazeret üretmeksizin, doðru olduðuna inandýðý yolda, evrensel ölçüleri göz önünde tutarak bulunduðu topluma her anlamda fayda saðlamayý amaçladýðýný belirterek, günümüz çaðýnýn gereksinimleri doðrultusunda Çorum merkez beraberinde tüm ilçelerimizle de yakýn bir diyalog ve iþbirliði içerisinde katma deðeri yüksek çalýþmalar yaptýklarýný ifade etti. Çorum ile her yönden bütünleþerek yoluna büyük bir hýzla devam etmekte olan üniversitemiz, Marka Þehir, Dünya Üniversitesi sloganýyla çýktýðý bu yolda, ulusal ve uluslararasý arenada hak ettiði yere ulaþmaya baþlamýþtýr diyen Rektör Prof. Dr. Alkan, her geçen gün nitel ve nicel olarak büyüyen üniversitenin baþarý grafiðinin sürekli olarak yükseltmekte olduðuna dikkat çekti. KAMERA SÝSTEMLERÝNDE ÞOK FÝYATLAR 4 KAMERALI SÝSTEM KURULUM DAHÝL Her Ölçüde Elektronik LED Tabela yapýlýr TOPTAN VE PERAKENDE SATIÞ SES SÝSTEMLERÝ KAMERA ELEKTRONÝK BÝLGÝSAYAR 6 KAMERALI SÝSTEM KURULUM DAHÝL ALTAN ELEKTRONÝK (Ç.HAK:3130) 1. Gazi Sk. Eski PTT arkasý Leblebicioðlu Ýþ Mrk. No: 3/6 - Ahmet Altan (Ç.HAK:2502)

3 PERÞEMBE 30 NÝSAN

4 4 PERÞEMBE 30 NÝSAN 2015 Kamu Sen Adana yolcusu Türkiye Kamu Sen Çorum Ýl Temsilcisi M. Fatih Gök, 1 Mayýs kutlamalarý için Adana'ya gideceklerini bildirdi. Türkiye Kamu-Sen'in 1 Mayýs'ý yýllardýr çalýþma hayatýnýn problemlerinin anlatýldýðý bir gün olarak kutlama anlayýþýnda hareket ettiðini belirten Gök, ancak Taksim tartýþmalarý gölgesinde kalan 1 Mayýs'ta çalýþma hayatýnýn problemlerinin bir kenarda kaldýðýný ifade etti. Gök, açýklamasýnda þöyle dedi: "Taksim'de atýlan biber gazlarý, tomalarýn sýktýðý sular gündeme oturdu. Nerede emek, nerede dayanýþma, nerede alýn teri. Biz böyle bir anlayýþý doðru bulmuyoruz. Bu anlayýþtan Türkiye'de nemalananlar var. Örgütlerin 1 Mayýs hassasiyetine saygý duyuyoruz, ama siyasi iktidarýn bu tuzaðýna düþmemek lazým. Siyasal iktidar bu tezgahý kuruyor ve 1 Mayýs'ta biz çalýþma hayatýný ve sorunlarýný konuþamýyoruz. Mesela, kamuda 700 bin taþeron çalýþtýðýný konuþamýyoruz. Taþeronlaþma sömürüsünü konuþacaðýmýza, sýkýlan gazlarý, polisle çatýþanlarý konuþuyoruz. Belediyeleri dahil ettiðimizde sayýlarý 1 milyon 150 bin, özel sektörü de kattýðýmýzda 2 milyonu aþan taþeronlarýn nasýl bir hayat yaþamak zorunda kaldýklarýný dile getiremiyoruz. Ülke nüfusunun yüzde 20'sini oluþturan genç iþsizlerimizin durumlarýný masaya yatýramýyoruz. 350 bin atamasý yapýlmayan öðretmenin dertlerini anlatamýyoruz. 400 bin Ýktisadi Ýdari Bilimler Fakültesi mezunun iþsiz, aþsýz gezdiðini, devlet tarafýndan KPSS ile kendilerine sadece 199 kadro açýldýðýný anlatamýyoruz. 1 Mayýs'ta 779 bin meslek yüksek okulu mezununun KPSS ile hayata atýlma gayretlerini ve bu gayretlerinin havada kaldýðýný ifade etmek istiyoruz. Ya da 2 milyon lise mezununun KPSS kýskacý altýnda, hayata tutunma çabalarýný ve bu sýkýntýlarý görmeyen siyasi politikalarý dile getirmek istiyoruz. Garip guraba istismarý yapanlarýn, esasen gariplerin derdinden bihaber olduðunu vurgulamak istiyoruz. Maalesef çalýþma hayatýnýn sýkýntýlarýnýn dile getirilmesi gerekirken, yaþanan çatýþma görüntülerinin ön plana çýkmasý, bu günü anlamýndan uzaklaþtýrmaktadýr." dedi. Eðitim Bir Sen sorunlarý KÝK e taþýdý Eðitim-Bir-Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, Kurum Ýdari Kurulu (KÝK) Nisan 2015 toplantýsýnýn, Milli Eðitim Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Salih Çelik, Ýnsan Kaynaklarý Genel Müdürü Hamza Aydoðdu, Ortaöðretim Genel Müdürü Ercan Türk, Eðitim-Bir-Sen Genel Baþkan Vekili Latif Selvi, Genel Baþkan yardýmcýlarý Ramazan Çakýrcý ve Hasan Yalçýn Yayla nýn katýlýmýyla yapýldýðýný açýkladý. Eþkil, sendika olarak Kurula sunularak bir an evvel çözüme kavuþturulmasý istenen konular hakkýnda da bilgi verdi. Eðitim Bir Sen in KÝK toplantýsýna sunduðu konular þunlar: Ýlgili mevzuatý gereðince eðitim kurumlarýnda görevli yönetici ve öðretmenlerce fiilen yerine getirilen nöbet görevi karþýlýðýnda, nöbet tutulan her gün için ek ders ücreti ödenmesi saðlanmalýdýr sayýlý Kanun un 24. maddesiyle 652 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ye eklenen ek 1. maddenin birinci fýkrasý hükmü gereðince, (merkezi olsun ya da olmasýn) Bakanlýkça yapýlan bütün sýnavlarda görev alanlara ödenecek ücretin, tarihli ve 2012/2723 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile yürürlüðe konulan Sýnav Ücretlerine Ýliþkin Usul ve Esaslarda öngörülen ücretlerden az olmamak üzere belirlenmesi hususunda gerekli çalýþma tamamlanmalýdýr. Milli Eðitim Bakanlýðý Öðretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Ýliþkin Esaslara Dair 2006/11350 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý nýn günümüz koþullarýna, özellikle 6287 sayýlý Kanun sonrasý ortaya çýkan yeni eðitim sistemine uygun olarak güncellenmesi konusunda gerekli çalýþmalar tamamlanmalýdýr tarihinden önce diðer bakanlýklarda eðitim ve öðretim hizmetleri sýnýfý dýþýndaki diðer sýnýflarda görev yapmakta iken, söz konusu tarihten sonra Milli Eðitim Bakanlýðý na öðretmen olarak atananlardan, söz konusu kurumlarda zorunlu hizmet yükümlülüðünü tamamlamýþ ya da Öðretmen Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði kapsamýnda 4, 5 ve 6. hizmet bölgelerinde çalýþmýþ olanlara da zorunlu hizmet yükümlülüðü muafiyeti getirilmelidir. Milli Eðitim Bakanlýðý kadrolarýnda, Eðitim ve Öðretim Hizmetleri Sýnýfýna dâhil kadrolarda çalýþanlarýn haricindeki personelin çocuklarý da, Ýlköðretim ve Ortaöðretimde Parasýz Yatýlý veya Burslu Öðrenci Okutma ve Bunlara Yapýlacak Sosyal Yardýmlara Ýliþkin Kanun un 4. maddesi kapsamýnda parasýz yatýlý veya burslu okuma hakkýndan yararlandýrýlmalý; bu personelin çocuklarý, Ýlköðretim ve Ortaöðretim Kurumlarýnda Parasýz Yatýlýlýk, Burs ve Sosyal Yardýmlar Yönetmeliði nin 10. maddesinin birinci fýkrasýnda yer alan, çalýþan, emekli olan veya vefat eden öðretmen çocuklarýna tanýnan yüzde 15 lik kontenjan içinde deðerlendirilmelidir. Milli Eðitim Bakanlýðý kadrolarýnda çalýþan personel yönünden, parasýz yatýlýlýk ve bursluluk sýnavýna katýlacak öðrencilerde aranacak þartlara dair Ýlköðretim ve Ortaöðretimde Parasýz Yatýlýlýk, Burs ve Sosyal Yardýmlar Yönetmeliði nin 5. maddesinin ikinci fýkrasýnýn (d) bendi hükmü yerine; ailenin bir önceki mali yýla ait yýllýk gelir toplamýndan fert baþýna düþen net miktarýn, içinde bulunulan mali yýlýn Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nun (M) iþaretli cetvelinde belirtilen Millî Eðitim Bakanlýðý okul pansiyon ücretinden en azýnýn yedi katýný geçmemek kaydýyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak þartý aranmalýdýr. Milli Eðitim Bakanlýðý nýn merkez ve taþra teþkilatý ile bakanlýða baðlý tüm kurum ve kuruluþlarda çalýþan erkek kamu çalýþanlarý, mesai saatleri içinde ve resmi görevlerinin ifasýnda kamu hizmetini gerektirdiði ciddiyet dâhilinde kýlýk ve kýyafetlerini serbestçe seçebilmelidir. Okullarda disiplinin bozulma sebeplerinden biri haline gelen Alo 147 hattýna yapýlan her ihbarýn, þikâyetin soruþturma konusu edilip öðretmeni yýldýrma/cezalandýrma aracý haline getirilmesine ivedilikle engel olunmalý; inceleme veya soruþturma konusu edilebilecek ihbarlar-þikâyetler ile bu sonucu doðuracak ihbar-þikâyetler için gerekli þekli þartlar yazýlý bir esasa baðlanmalýdýr. Hizmetli kadrolarýnda bulunanlar baþta olmak üzere yardýmcý hizmetler sýnýfýnda görev yapan personel yönünden, çalýþma saatlerinin belirsizliði ve yapmakla yükümlü olduklarý görevlerin net olarak tanýmlanmamasý önemli bir sorun kaynaðý olup memur ve hizmetlilerin çalýþma süreleri ve görev tanýmlarý net ve açýk bir þekilde belirlenmeli; Yöneticilerin verdiði diðer görevleri yapar þeklindeki ifadelerin yer aldýðý mevzuat hükümleri deðiþtirilmelidir. Ýkili öðretim yapýlan okullarda görev yapanlar baþta olmak üzere günlük ve haftalýk çalýþma süresinin üzerinde çalýþma yapan hizmetlilerden, yeterli personel bulunmamasý sebebiyle fazla çalýþma karþýlýðý izin hakký verilmeyenlere, isteklerine baðlý olarak fazla çalýþma karþýlýðý ücret ya da izin hakký verilmesi konusunda düzenleme yapýlmalýdýr. Yükseköðretim gören çocuðu bulunan dul ya da boþanmýþ kadýn öðretmenlerin, çocuklarýnýn öðrenim gördükleri yerlere, mazerete baðlý yer deðiþikliði hakký konusunda öncelik verilmesi veya öðrenim görülen yerde geçici görevlendirme yapýlabilmesi noktasýnda düzenleme yapýlmalýdýr. Mesleki Açýk Öðretim Lisesi öðrencilerinin hafta içi mesai saatleri dýþýnda veya hafta sonu yapýlmakta olan yüz yüze eðitimlerinde görev alan yönetici ve öðretmenlere de Milli Eðitim Bakanlýðý Örgün ve Yaygýn Eðitimi Destekleme ve Yetiþtirme Kurslarý Yönergesi kapsamýnda görev alan yönetici ve öðretmenler gibi artýrýmlý ek ders ücreti ödenmesi saðlanmalýdýr. Milli Eðitim Bakanlýðý Örgün ve Yaygýn Eðitimi Destekleme ve Yetiþtirme Kurslarý Yönergesi kapsamýnda, merkezi sýnavlarda soru sorulmayan alanlarda/derslerde de kurs açýlmasý saðlanmalýdýr. Halk eðitim merkezleri ve okullarda ücretsiz olarak verilecek takviye kurslarýnda görev alacak öðretmen ve yönetici haricindeki personelin bu fazla çalýþmasýnýn ücretlendirilmesi konusunda düzenleme yapýlmalýdýr. Haftalýk ders programlarýnýn belirlenmesinde kadýn öðretmenlerden ilkokul çaðý öncesi ve engelli çocuðu bulunanlarýn gün ve saat tercihlerine öncelik verilmesi hususunda düzenleme yapýlmalýdýr. Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinin öðretim programlarý ve ders çizelgelerinden Alkollü içki ve kokteyl hazýrlama dersinin kaldýrýlmasý ile Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinde 10. sýnýftan itibaren staj amacýyla tesis ve kurumlara gönderilen öðrencilerin alkollü içki servisi yapýlan ya da alkollü içecek hazýrlanan bölümlerde staj faaliyeti yapmalarýnýn kaldýrýlmasý noktasýnda gerekli düzenlemeler gerçekleþtirilmelidir. Talim ve Terbiye Kurulu Baþkanlýðý nýn Öðretmenlik Alanlarý, Atama ve Ders Okutma Esaslarý na iliþkin tarihli ve 9 sayýlý kararýnda, tüm seçmeli derslerin hangi branþ öðretmenleri tarafýndan oku- SES ten 1 Mayýs açýklamasý M. Fatih Gök Tahir Eþkil Merter Kocatüfek SES Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, 1 Mayýs iþçi sýnýfý ve tüm ezilenlerin birlik, dayanýþma ve mücadele günü olduðunu bildirdi. 1 Mayýs 'baþka bir dünya' yaratmanýn, savaþsýz ve sömürüsüz bir dünya kurmanýn özlemi olduðunu belirten Kocatüfek, açýklamasýnda þöyle dedi: 1 Mayýs kapitalizm ve emperyalizmle mücadelenin simgesidir. Her sene olduðu gibi bu yýl da 1 Mayýs'ta hayatlarýmýzý yaþanmaz kýlan sömürü düzenine karþý yaþamsal taleplerimizi savunacaðýz. Yoðun çalýþma temposuna, uzun saatlere yayýlan nöbetlere, aþýrý iþ yüküne, görev dýþý ve güvencesiz çalýþma koþullarýna, iþimizi ve geleceðimizi ilgilendiren karar alama mekanizmalarýndan dýþlanmaya, iþyerlerimizdeki kadrolaþmaya, baskýya, mobbinge, yönetici ve hasta yakýnlarýndan bizlere yönelen her türlü þiddete, cinsel ayrýmcýlýða karþý yürüyeceðiz. Hastayý müþteri, çalýþaný köle yapan 'saðlýkta dönüþüm programýna karþý çýkmak için, saðlýðýn aðýr ve tehlikeli iþler kapsamýna alýnmasý için, saðlýk kuruluþlarýnda 7 gün 24 saat açýk ücretsiz kreþ hakkýmýz için, gece bir saatlik çalýþmanýn iki saat sayýlmasý için, fiili hizmet süresi ile erken emeklilik hakkýmýz için, doðum izinlerinin artýrýlmasý için, haftalýk çalýþma saatinin 35 saatle sýnýrlandýrýlmasý için, ücretsiz servis ve sosyal haklarýmýz için yürüyeceðiz. Emekçilerin, yoksullarýn ve tüm ezilenlerin eþit, özgür ve kardeþçe bir dünya kuracaðýna olan inancýmýzý ve kararlýlýðýmýzý haykýracaðýz. Savaþsýz sömürüsüz bir dünya; eþit, özgür ve kardeþçe bir yaþam için 1 Mayýs alanýnda olacaðýz. 1 Mayýs Cuma günü saat da Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý Çorum Þubesi olarak sendikamýzýn önünde (Ýl Saðlýk Müdürlüðü yaný) toplanýp kortejdeki yerimizi alacaðýz. 1 Mayýs Birlik Mücadele ve Dayanýþma Günü nde tüm Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçilerini fiili meþru hak mücadelesinin temsilcisi SES kortejine bekliyoruz. Deðerler Eðitimi Projesi' kapsamýnda konferans düzenlendi. Esas olan eðitim ekonomi sonuçtur Ýskilip Kaymakamlýðý ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünce baþlatýlan 'Deðerler Eðitimi Projesi' kapsamýnda konferans düzenlendi. Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ertuðrul Yaman'ýn konuþmacý olarak katýldýðý program, Proje Koordinatörü Fatih Þanlý'nýn açýþ konuþmasý ile baþladý. Programa ilçe yetkilileri, veliler ve ööðrenciler katýldý. Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy'un startý ile tüm okullarda baþlatýlan proje kapsamýnda gerçekleþtirilen konferansta konuþan Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi Öðretim üyesi Prof. Dr. Ertuðrul Yaman, deðerler eðitiminin hem aile hem Çözüm süreci açýklamasý Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, baþýndan beri tam destek verdikleri çözüm sürecinin baþarýyla tamamlanarak, bu sürecin demokratik, özgürlükçü, sivil yeni bir anayasa ile taçlandýrýlmasý gerektiðini, ülkenin de ümmetin de geleceðinin bu tarihsel reformlara baðlý olduðunu bildirdi. Türkiye'nin en büyük emek hareketi olarak, dönemini kapsayan süreçte demokratikleþme, insan haklarý ve hukuk alanýnda gerçekleþen sessiz devrimlerde aktif sorumluluk aldýklarýný belirten Saatcý, þöyle dedi: "Reformlarýn toplumla buluþturulmasý ve anlatýlmasý sürecinde etkin ve etkili rol aldýk. Özellikle yasaklarýn kalkmasý noktasýndaki sivil itaatsizlik eylemlerimizle (kýlýk kýyafet eylemi) tarihi yasaðý tarih yaptýk ve tarih yazdýk. 4/B'li sözleþmelilerin kadroya geçirilmesi, ek ödeme eylemi, 28 Þubat maðdurlarýnýn göreve iadesi gibi birçok konuda önemli baþarýlara ve kazanýmlara imza attýk. 12 yýlda 7 darbe giriþimi yaþandý ve bunlarýn çoðunluðunda dalgakýran olduk. Ortak akýl mitingleriyle baþlayan, saðlam irade kampanyalarýyla süren darbe ve vesayetlere karþý kararlýlýkla Saðlýkta þiddete karþý kararlýyýz Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý 28 Nisan Saðlýk Çalýþanýna Þiddete Hayýr Günü nedeniyle açýklama yaptý. Saðlýkta þiddete karþý mücadelede kararlý olduklarýný belirten Lafcý, "Bugün 28 Nisan Saðlýk Çalýþanýna Þiddete Hayýr Günü. Cezai müeyyidelerin caydýrýcýlýðýnýn artýrýlmasýndan, çalýþma ortamlarýnýn güvenliðinin teminine kadar gereken her türlü yasal ve yapýsal tedbirlerin hayata geçirilmesi ve toplumsal duyarlýlýðýn artýrýlmasý bütün saðlýk çalýþanlarýnýn ortak beklentisidir. Saðlýk Sen olarak, 'Emeðe Saygý, Þiddete Sýfýr Tolerans' diyerek baþlattýðýmýz bu mücadeleyi, saðlýkta þiddetin kökünü kazýyana kadar sürdürmekte kararlýyýz." dedi. Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ertuðrul Yaman, ekonominin eðitimden daha önemli hale getirilmesinin yanlýþlýðýna dikkat çekti. Ahmet Saatcý okul hem de toplumsal yaþamý içinde yer almasý gerektiðini söyledi. Yaman, "Deðerler Eðitimi ihmal edildikçe, ötelendikçe, önemsenmedikçe toplumda duymaya, görmeye, alýþýk olmadýðýmýz nahoþ hadiselere þahit olmaya baþladýk. Deðerler eðitiminin okullarda verilmesi önemli. Öðretmenlerimiz okul ortamýnda öðrencilerine bu öðretileri farklý metotlarla sýkmadan, eðlenceli ve oyun haline getirerek öðretebilir. Okul içersin de eðitimin bizatihi kendisi olan bu çalýþmanýn öðrenciler üzerinde etkili olabilmesi için öðretmenlerimizin anlattýklarýný yaþamasý gerekir. Deðerler eðitiminin özellikle son yýllarda ülkemizde sýkça konuþulur olmasýnýn konu ile ilgili projeler geliþtirilmesinin önemli bir nedeni var, toplumun böyle bir ihtiyacý var, burada ki eksikliðin giderilmesi gerekir, ben de hem Deðerler Eðitimi ile ilgili akademik çalýþma yaptým, konu ile ilgili kitap yazdým ve konferanslar vermek sureti ile katký sunmaya çalýþýyorum. Ülkemizin en önemli ve birincil önceliði eðitim. Ülkedeki her türlü sorunun eðitime dayandýðýný görmekteyiz. Ekonomiyi eðitimin önünde görenler bugün eðitimin önemini daha iyi anlamaktalar, esas olan, sebepler bazýnda geçerli olan eðitimdir, ekonomi bir sonuçtur. Ülkemiz ekonomik anlamda iyi durumda, kalkýnma hamleleri var, ama arzu ettiðimiz bir toplum yok karþýmýzda, Þeyh Edebali'nin 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' sözü önemli. Yaman, Deðerler Eðitimi konulu kitabýný da katýlýmcýlarla paylaþýp imzaladý. Konferans sonunda Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi, Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ertuðrul Yaman'a çiçek takdim etti. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi, proje çalýþmasý ile ilgili yaptýðý açýklamada, "Milli ve manevi deðerlerin, temel insani deðerlerin, öðrencilerimiz tarafýndan öðrenilmesi bu deðerlere karþý duyarlýlýðýn arttýrýlmasý ayný zamanda verilen bu deðerleri davranýþ haline getirmeleri amacýyla baþlatýlan bu proje çalýþmasýný ömensiyoruz. Çalýþmanýn yürütülmesinde, amacýna ulaþmasý noktasýnda takipçi olacaðýz. Deðerler eðitimi okul öncesinden baþlayarak tüm eðitim kademelerindeki öðrencilerimize uygulanmasý önemli. Okullarýmýzda, eðitimcilerimiz eliyle verilecek deðerlerin, öðrencilerde davranýþ haline dönüþmesi ile sevgi-hoþgörü ikliminin oluþmasý saðlanacaktýr. Toplum içinde kimi zaman þahit olduðumuz olumsuzluklarýn bir nedenini de deðerlerimizi arzu ettiðimiz ölçüde yaþamamayý gösterebiliriz. Bu çalýþma, zamanla toplumda olumsuz diyebileceðimiz hususlarýn azalmasýna katký saðlayacaktýr. Öðretmenlerimizin gayretli ve özverili çalýþmalarý ile kýsa zamanda, mesafe alýnabilir. Ýskilip Mesleki Eðitim Merkezi Müdürü Proje Koordinatörü Fatih Þanlý tarafýndan yürütülen projenin sürdürülebilir olduðu, bir sonraki eðitim öðretim döneminde de devam edeceði belirtildi. mücadele ettik. Taksim Gezi Parký olaylarý, Aralýk darbe giriþimi, 6-8 Ekim Kobani ayaklanmasý gibi küresel operasyonlarda dik durduk, emperyalistlerin oyunlarýný ve düzenlerini bozduk. Mazlumlarýn sözcüsü olma, mazlumlara yönelik dayanýþma ve yardýmlaþma faaliyetlerine öncülük ettik, merhamet diplomasisinde liderlik yaptýk. Vesayetin bitiþiyle birlikte kadim medeniyetin ve yeniden büyük Türkiye'nin inþa sürecine baþladýk, bu süreçte aktif sorumluluk aldýk. Baþýndan beri tam destek verdiðimiz çözüm sürecini baþarýyla tamamlayarak, bu süreci demokratik, özgürlükçü, sivil yeni bir anayasa ile taçlandýrmamýz lazým. Ülkenin de ümmetinde geleceðinde bu tarihsel reformlara baðlý olduðunu asla unutmayalým. Demokratik, sivil ve özgürlükçü yeni anayasa yapým sürecinin uzamasý hem ülkemiz hem de milletimiz açýsýndan ekonomik, siyasi ve toplumsal aðýr sonuçlarý olacak. Çerçevesini temel insan hak ve özgürlüklerinin çizdiði, ideolojik ön kabullerden arýndýrýlmýþ, en geniþ toplumsal uzlaþýyý temsil edecek ve bireyin devlete karþý özgürlüklerinin geniþletilmesini saðlayacak yeni bir anayasa yazýlmalýdýr." Hacý Nuri Lafcý

5 Baðcý saðlýkta baþarýyý özetledi PERÞEMBE 30 NÝSAN 2015 AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde gerçekleþtirilen brifing sonrasý 2002 yýlýndan bugüne kadar gelen süreçte saðlýkta gelinen noktayý deðerlendirdi. Baðcý açýklamasýnda þöyle dedi: 335 Baypas, 230 Açýk Kalp ve 23 Kalp Kapakçýðý ameliyatý yapýlan, genel cerrahi ve mide, baðýrsak, meme, tiroit, pankreas, böbrek gibi kanser türlerinin tedavi edildiði ve kemoterapi ünitesi olan; fizik tedavi yapýlabilen; Böbrek taþý kýrma merkezi olan; Diyabet Merkezi olan; Dijital Röntgen ve MR bulunan; mamografi ünitesi olan; madde baðýmlýsý merkezi olan, diyaliz ünitesi olan; tüp bebek merkezi olan; evde bakým merkezi olan; nükleer týp merkezi olan; Bölge Göðüs Hastalýklarý Hastanesi, Diþ Hastanesi ve Aðýz ve Diþ Saðlýðý ve Aile Hekimliði Merkezleri ile vatandaþa ayaðýnda, evinin yakýnýnda hizmet veren; Çorum ve bölgeye hizmet sunan bir altyapýsý ve saðlýk anlayýþýna geldik. Milletimiz yapýlan biliyor, görüyor ve yaþýyor. Saðlýktaki geldiðimiz nokta, TÜÝK verileri ve istatistiklerine göre, hizmet kalitesi ile vatandaþlarýmýzýn memnuniyetinin %76 gibi en yüksek olduðu hizmet alanlarýndan birisidir. Þükürler Olsun. 'Milletimiz daha iyisine layýktýr' anlayýþý ile çalýþmaya devam edeceðiz. NEREDEN NEREYE GELDÝK... "Hastanemizde bize verilen brifing, AK Parti'nin saðlýkta 12 yýlda ortaya koyduðu vizyon ve dönüþüm programý ile nemilletvekili Cahit Baðcý, saðlýkta gelinen noktayý özetledi. reden nereye geldiðinin açýk ve somut göstergesi olmuþtur. Saðlýkta nereden nereye geldik, tekrar hatýrlayalým de; hasta yakýnlarýnýn ancak ambulansa mazot koyarsa taþýnabildiði, her 10 hastadan birinin Ankara ve çevre illere sevk edildiði, hastasýný otobüsle, sýrtýnda, aracýnýn arka koltuðuna yatýrarak Ankara yollarýna düþüldüðü ve otel odalarýnda çileler çekildiði, hastanýn ve cenazenin rehin kaldýðý; hasta refakatçisinin hastasýnýn baþucunda sandalyede uyuduðu ve 'hastaya yemek var refakatmilletvekili Baðcý, dünyanýn saðlýkta Türkiye yi örnek aldýðýný belirtti. çiye yok' denildiði; ameli'dünya BÝZÝ ÖRyat için özel muayene ve NEK ALIYOR' býçak parasý ödemeden hastaneye bile yatýþ yapýlamadýðý, eczane eczane dolaþýp paramýzla ile ilaç bulamadýðýmýz, muayene için gece yarýsý Hedefimiz 800 yataklý þehir hastanemizle ve ihtisaslaþmýþ Hitit Üniversitesi Týp Fakültemiz ile Çorum'a ve bölgeye hizmet veren ve sýraya girip listeye ad yazdýrdýðýmýz, aylar sonrasýna muayene ve ametürkiye'nin örnek ve gözde saðlýk kuruluþlarýndan birine kavuþmaktýr. liyat günleri aldýðýmýz, hastamýzý 8 kiþilik koðuþlarda yatýrdýðýmýz, Milletimiz her þeyin en iyisine layýktýr. Çorum'a sözler verdik ve verdidevlet ve SSK Hastanesi ayrýmý ile hasta ayrýmcýlýðýnýn yapýldýðý yýlðimiz sözleri bir bir gerçekleþtirdik ve gerçekleþtirmeye devam edecelardan. ðiz. 2015'de Çorum'da Saðlýk: Bünyesinde 14 Profesör, 2 Doçent, 31 'BAÞARI BÝRLÝKTE TATLIDIR' Yrd. Doç., 128 Uzman 13 Pratisyen Hekim, 512 Ebe -Hemþire ile günalnýmýzý ak yüzümüzü pak eden, çalýþan, çabalayan, gayret göstelük 5000 kiþiye poliklinik tedavisi yapýlan ve yýlda 1 milyon 350 bin ren baþta Rektörümüz Sayýn Prof. Dr. Reha Metin Alkan olmak üzere hastaya tedavi hizmeti verdiðimiz, hasta sevk oranýnýn on bin kiþide sabaþhekimlerinize, genel sekreterimiz Ömer Sobacý'ya, tüm akademisdece 40 olduðu (bunlarýn yarýsýnýn hasta ve yakýnlarýnýn talebi üzerineyen ve hocalarýmýza, uzman ve pratisyen hekimlerimize, tüm saðlýk çasevk edildiði), banyosu tuvaleti içinde TV, buzdolabý ve refakatçi koltulýþanlarýmýza aldýðýmýz brifinge ve ortaya konulan güzel tablo ve gösðu olan özel odalý, kurulduðu günden bu güne 2,5 yýlda 5500 Anjiyo, tergeler için teþekkür ederiz. Baþarý birlikte tatlýdýr" dedi. Ýskilip marka olacak AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, beraberinde Ýl Baþkan Yardýmcýsý Av. Ýsmail Yaðbat ile Ýskilip'te çalýþmalarda bulundu. Baðcý, partisinin ilçe baþkanlýðýnda Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Belediye Baþkaný Recep Çatma, Kadýn ve Gençlik Kollarý Baþkanlarý ile Ýl Genel meclisi Üyeleri ve partililer tarafýndan karþýlandý. Baðcý, yaptýðý açýklamada, "Ýskilip ilçemizi hiç bir zaman ihmal etmedik. Bunu en iyi Ýskilipli biliyor. Yapýlan yatýrýmlarýmýzý 12 yýlýn deðerlendirmesi ve son 4 yýlýn hesabýný 9 Mayýs Cahit Baðcý, beraberinde Ýl Baþkan Yardýmcýsý Av. Ýsmail Yaðbat ile Ýskilip te seçim çalýþmasý yaptý günü Ýskilip meydanýnda milletimize anlatacaðýz. Yýllarýn özlemi Týmarlý Sulama Projesi ile Çankýrý- Ankara yolunun ihale edilmesinin sevinci ve huzuru ile geldik. Bu iki projenin bedeli 250 Milyon TL, devam eden projeler dahil þu anda 350 Milyon TL'nin üzerinde yatýrým baþlamýþ durumdadýr. Hiç kimse bize AK Parti Ýskilip'e bir þey yapmadý diyemez. Bunlarý tek tek, ev ev, dükkan dükkan, köy köy dolaþýp birlikte anlatacaðýz. Yüzde 75'e dayanan oyumuzu daha da yükseðe taþýyacaðýz. Cezaevi de, okul yatýrýmlarý da, TOKÝ de, doðalgaz da yeni müjdelerimiz olacak. Biz Çorum Milletvekiliyiz. Çorum'un tamamýný kucakladýk. Ýskilip'i asla ihmal etmedik. Ýskilip Çorum'un gururudur. Ýskilip'i Çorum ile özdeþleþmiþ marka bir þehir yapacaðýz" dedi. zü Milletvekili Baðcý, 24 derslikli okul sözü verdi. Milletvekili Baðcý, ilçede esnaf turu yaptý. 24 derslikli okul sö- Milletvekili Cahit Baðcý, Ýskilip Mesleki Teknik Eðitim Lisesi'ni ziyaret etti. Ýskilip Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi ve Okul Müdürü Mithat Akkaþ tarafýndan karþýlanan Baðcý, okul alanýnda incelemelerde bulunarak 2015 yýlý yatýrým programý çerçevesinde yeni bir okul yapýlacaðýnýn müjdesini verdi. Bu çerçevede 24 derslikle birlikte, atölyeler, laboratuvarlar ve etkinlik salonlarýnýn da olacaðýný belirten Baðcý; "Amacýmýz Türkiye'nin insan gücü kaynaðýnýn iyi yetiþmesi, mesleksizler ordusu yerine mesleki teknik yönleriyle çocuklarýmýzýn kapasite ve kabiliyetlerini ortaya çýkarmak ve geliþtirmektir. Ýskilip Meslekte öncü bil ilçe- dir. Öyle olmaya devam etmesi için üzerimize düþeni yapacaðýz." dedi. muz' 'Greyder gururu- Milletvekili Cahit Baðcý Ýskilip ziyareti kapsamýnda Greyder markasý ile üretim yapan ayakkabý fabrikasýný da ziyaret ederek Genel Müdür Mehmet Kavlu'dan bilgi aldý. Ziyarette konuþan Mehmet Kavlu, Ýskilip fabrikasýnda halen 400 kiþinin çalýþtýðýný, bu fabrika ile erkek ayakkabýsýný, yeni tamamlanmak üzere olan fabrika ile de kadýn ayakkabýsýný üreteceklerini ve Çorum'da 250 kiþi istihdam edeceklerini belirtti. Milletvekili Baðcý ise, üretim ve ihracatta, insanlarýn tüketiminde, markanýn önemli bir etkisinin olduðunu belirterek; "Greyder Çorum'daki sayýlý markalar arasýndadýr, Çorum'un gururudur. AK Parti Hükumetleri olarak hep üretim ve ihracattan yana politikalar geliþtirdik. Düzenleyen, denetleyen ve teþvik eden anlayýþla KOBÝ'lerin önünü açtýk. Kalkýnma Ajanslarý, KOSGEB ve diðer desteklerle istihdamý artýracak herkesi ayýrým yapmaksýzýn destekledik. Sorunlarýný çözdük. Ayrýca ÝÞKUR aracýlýðý ile geliþtirdiðimiz uygulama ile iþletmelerdeki çýraklýk süresi 6 ayýn ücret ve prim yüklerini devletin üstleneceði düzenlemeler yaptýk. Bu sayede çýraklardan meslek kazanmýþ iþçilerin oluþmasýný ve sürdürülebilir istihdamý saðladýk. AK Parti'nin istihdam politikalarý dünyaya örnektir. Son 7 yýlda 5,7 Milyon kiþiye Ýstihdam saðlayan ülkeyiz. Çorum'da baþka markalarýn çýkmasý bizleri sadece mutlu eder." dedi. 5 AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ile parti yöneticileri Elvançelebi Köyü Muhtarý Ahmet Çetinkaya'yý ziyaret etti. Bütün köylere hizmet sözü AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ile parti yöneticileri Adem Oðuzhan Kaya, Mahmut Öztemiz, Cemil Öz, Mesut Ceylan, Fevzi Çelik, Ayhan Anýz, Ýlhan Öztekin, Elvançelebi Köyü Muhtarý Ahmet Çetinkaya'yý ziyaret etti. Ýl Baþkaný Bekiroðlu, yaptýðý konuþmada, "Muhtarlarýmýz bizim en ücra köþelerdeki temsilcilerimizdir. Onlarýn sayesinde köylerimizin sesini duyar onlara kulak veririz. Köylerimizde bizim atan damarlarýmýz olan muhtarlarýmýzýn her zaman yanýndayýz. Bugün Ahmet Bey'i ziyaret ederek onun dert ve sorunlarýný dinliyoruz. Her zaman bu tür ziyaretlerimiz olacak ve devam edecektir. Sadece seçim dönemlerinde köylerimizi muhtarlarýmýzý ziyaret etmeye gelen bir partinin temsilcileri deðil gücünü bu milletten alan AK Parti'nin temsilcileriyiz. Temsilcisi olduðumuz AK Partimizin kuruluþ ve iþleyiþ amacý olan vatana hizmet millete hizmettir þiarý ile ilerlediðimiz bu yolda Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan alt yapýsý yapýlmamýþ, çocuk oyun grubu olmayan köylerimizin eksiklerini tamamlamak için genel bütçeden özel idare bütçesine para aktarýmý saðlanarak köylerimizin eksiklerini tamamlanmasýna yardýmcý oluyoruz. Ayrýca Ýller Bankasý ve Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan gelen bütçe ile tüm köylerimize hizmet götüreceðiz. Muhtarlarýmýzýn talepleri dikkate alýnarak öncelikli hizmetler bu yönde gerçekleþtiriyoruz ve gerçekleþtirmeye devam edececeðiz. ifadelerine yer verdi. AK Parti yöneticileri Bayýndýr Köyü nde yaðmur duasýna katýldý. Bayýndýr da yaðmur duasýna katýldýlar AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, parti yöneticileri Adem Oðuzhan Kaya, Mahmut Öztemiz Cemil Öz, Mesut Ceylan, Fevzi Çelik, Ayhan Anýz, Ýlhan Öztekin, Mecitözü Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar ile birlikte Bayýndýr köyünde yaðmur duasýna katýldý. Ýl Baþkaný Bekiroðlu, yaðmur dua sonrasý yaptýðý açýklamada, "Mecitözü ilçemizin Bayýndýr köyüne geldiðimiz bu günde köy halkýmýzýn gerçekleþtirmiþ olduðu yaðmur duasýna katýldýk. Yaðmur duasý sonrasýnda köy ahalisi ile sohbet eden Bekiroðlu köyümüze yapýlan çalýþmalarý anlattý ve yapýlacaklarý söyledi. AK Parti iktidarlarý döneminde Bayýndýr köyümüze Ýçme suyu kolektörü verilmiþ, insaný yaþat ki devlet yaþasýn, insanýmýzýn bulunduðu her yere hizmet götürmek bize onur verir þeref verir. çocuk oyun grubu ve kilit taþý yapýmý planlama içine alýnmýþtýr. Biz her zaman köyümüzün köylümüzün yanýndayýz. 'Onlar söyler AK Parti yapar' sözünden çýktýðýmýz bu yolda söylediðimiz her þeyi yaptýk ve yapacaðýz. Bizim görevimiz milletimize hizmettir. Milletimize hizmet eder onlarýn gönlünü fethedersek var oluruz." de- AK Parti den anlamlý çaðrý AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekivekili aday tanýtým sürecimizde iliroðlu, TEOG sýnavý önmizde gerçekleþtirilen cesi siyasi partilere sesaçýk Öðretim Fakültesi sizlik çaðrýsýnda bulun(aöf) sýnavlarýnýn olduðu du. zamanda yaptýðýmýz gibi yaklaþan TEOG sýnavýnýn Bekiroðlu, yaptýðý yapýlacaðý günler içerisinaçýklamada, "29-30 Nide de partimize ait hiçbir san 2015 tarihlerinde yasesli ve görüntülü propapýlacak olan Temel Eðiganda aracý kullanýlmayatimden Orta Öðretime cak olup seçim bürolarýgeçiþ Sýnavý'na(TEmýzda da ayný düzene ve OG)girecek olan tüm öðsessizliðe riayet edilecekrencilerimize öncelikle tir. Diðer partilerin de bu baþarýlar diliyoruz. Daha hassasiyeti göstermelerini önce AK Parti Çorum Ýl temenni ediyoruz." ifaderumi Bekiroðlu Baþkanlýðý olarak milletlerine yer verdi. Özkan dan iddialara cevap AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, geçtiðimiz pazartesi günü Demirþeyh'te bir okulda düzenlenen Kutlu Doðum Haftasý'nda siyaset yapýldýðýna dair Türk Eðitim Sen tarafýndan ortaya atýlan ve yerel basýnda yer alan iddialara cevap verdi. Ýlyas Özkan açýklamasýnda, "Demirþeyh beldemizin düðün salonunda yapýlan Kutlu Doðum etkinliðine davetli olarak katýldýk. Daha sonra da mesai saati dýþýnda Demirþeyh okul binasýný gezmek ve orada nöbetçi olarak bulu- nan yetkililerinden bilgi almak maksadýyla okul binasýna geçtik. Orada herhangi bir öðrenci ya da öðrenci velisi yoktu ve biz her hangi bir siyasý etkinlik ve söylemde bulunmadýk. Okul hakkýnda bilgi ve görüþ alýþveriþinin ardýndan oradan ayrýldýk. Yayýmlanan resimler düðün salonunda çekilmiþ olan resimlerdir. Ve maalesef kamuoyuna maksatlý olarak okul içindeymiþ gibi lanse edilmiþtir. Ýddia edildiði gibi herhangi bir þov söz konusu deðildir. Bizler, siyasetin nerede yapýlacaðýný bilecek kadar siyasi eti- Ýlyas Özkan ðe sahibiz."ifadelerine yer verdi. Çorum'da yayýn yapan bir televizyon kanalýný da eleþtiren Özkan, "Bu yanlýþ haberle ilgili haklarýmýzý saklý tutuyoruz. Bu nedenle kendilerinden haberin tekzip edilmesini umuyor ve bekliyoruz. dedi.

6 6 PERÞEMBE 30 NÝSAN 2015 Kazasýz, belasýz seçim temennisi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), seçim çalýþmalarýna Gazi Caddesi nde devam etti. MHP Milletvekili Adaylarý Vahit Kayrýcý, Sami Çam, Ali Akcan ve yönetim kurulu üyeleriyle MHPadaylarý Gazi Caddesi nde esnaf turu yaptý. MHP adaylarý Havuzlu Park ta vatandaþlarý selamladý. MHP adaylarý Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý yý ziyaret etti. PTT, Ýl Emniyet Müdürlüðü, Orman Ýþletme Müdürlüðü ve Gazi Caddesi'nde bulunan esnaflarý ziyaret ederek esnaflarýn sorunlarýný dinledi. Partiden yapýlan açýklamaya göre, Valilik önünden baþlayarak Anitta Otel'e kadar olan kýsýmda tüm esnaflarý dolaþan MHPheyeti, çalýþmalarýnýn devam edeceðini kaydetti. Seçim çalýþmalarý kapsamýnda Orman Ýþletme Müdürlüðü'nü de ziyaret eden MHP heyeti burada da çalýþanlarla bir araya geldi. Emniyet teþkilatýna övgü MHP toplumun huzurunu ve güvenliðini saðlayan Emniyet Teþkilatý'ný unutmadý. Seçim çalýþmalarý kapsamýnda esnafý ve kurumlarý ziyaret eden MHP heyeti emniyette görev yapan memurlarý çalýþma ortamlarýnda ziyaret ederek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. MHP Milletvekili Adaylarý Vahit Kayrýcý, Sami Çam, Ali Akcan ve yönetim kurulu üyeleri Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'yý makamýnda ziyaret etti. MHP heyeti, emniyet çalýþanlarýnýn toplumun huzurunu ve güvenliðini saðladýðýný ve zor þartlar altýnda çalýþmalarýný sürdürdüklerini belirtti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý ise, heyete seçim çalýþmalarýnda baþarýlar dileyerek, "Kazasýz belasýz tam bir centilmenlik çerçevesi içerisinde bir seçim geçirmenizi diliyorum" dedi. Bülent Yýldýrým Çorum da ÝHH Genel Baþkaný Av. Bülent Yýldýrým, Çorum'da 'Kudüs ve Etekleri' konulu konferans verecek. ÝHH Genel Baþkaný Yýldýrým, bugün da ÝHH Çorum Þubesi'nin açýlýþýný yapacak. Ardýndan Suriye'de mazlum ve maðdur kardeþlerimize ulaþtýrýlmak üzere insani yardým týrlarý dualarla uðurlanacak. Yine bu akþam saat da Devlet Tiyatro Salonu'nda Çorum ÝHH ve Ýlke- Der olarak 'Kudüs ve Etekleri' konulu bir konferans düzenlenecek. Konferans öncesinde fuayede yetimler yararýna kermes düzenlenecek, ayrýca fotoðraf sergisi açýlacak. Boða, sahiplerini hastanelik etti Çorum'un Sungurlu ilçesinde boðalarýn boynuz darbelerine maruz kalan sahipleri hastanelik oldu. Edinilen bilgiye göre, ilçeye baðlý Bozyayla köyünde hayvanlarýný otlatan Alkollü sürücü kaza yaptý Bahabey Caddesi nde kaza yapan motosiklet sürücüsünün alkollü olduðu belirlendi. Doðan A. Bahabey Caddesi nde plakasýz motosiklet ile giderken park halindeki araçlara çarptý. Maddi hasarlý kazaya sebebiyet veren sürücünün 400 promil alkollü olduðu belirlendi. Dursun Ü. ve Hüseyin Ü. sürü içerisinde bulunan boðalardan birinin boynuz darbelerine maruz kaldý. Akrabalarý tarafýndan Sungurlu Devlet Hastanesine kaldýrýlan yaralýlar burada yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altýna alýnan 2 kiþinin saðlýk durumunun ciddiyetini koruduðu bildirildi. Ýkinci olay ise ilçeye baðlý Çiçeklikeler Köyü'nde meyda- Asansör boþluðuna düþtü Kale Mahallesi nde meydana gelen olayda asansör boþluðuna düþen kiþi yaralandý. Ramazan K. ihtiyaç gidermek için girdiði Aksaray 22. Sokak taki inþaatta asansör boþluðuna düþtü. Aðýr yaralanan Ramazan K. hastanede tedavi altýna alýndý. Bülent Yýldýrým na geldi. G.A. (55) hayvanlarýný otladýðý esnada sürü içerisinde bulunan boðalardan birinin saldýrýsýna uðradý. Elinden ve boynundan yaralanan G.A. Sungurlu Devlet Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. G.A.'nýn saðlýk du- Römork koptu Sungurlu da meydana gelen trafik kazasýnda 11 yaþýndaki çocuk yaralandý. K.Ç.(38) traktörle Sungurlu yönünden Alembeyli Köyü ne giderken yolun 8 inci kilometresinde römorku traktöre baðlayan çeki demiri koptu. Römorkun toprak yýðýnýna çarpmasý sonucu römorktaki M.G. isimli çocuk yaralandý. Çocuk Sungurlu Devlet Hastanesi nde tedavi altýna alýndý. MHP den Külcü ye sürpriz ziyaret MUSTAFA BURAK YALÇIN Milliyetçi Hareket Partisi teþkilatý seçim çalýþmalarý kapsamýnda ziyaretlerine devam ediyor. MHP Ýl Baþkaný Avukat Bekir Çetin, MHP Milletvekili Adaylarý Vahit Kayrýcý, Sami Çam ve Ali Akcan, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i makamýnda ziyaret etti. Kamyoncu esnafýnýn sorunlarýnýn görüþüldüðü ziyarette, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin kýsa bir konuþma yaptý. Þa- Baþkan Külcü, Baþkan Külcü, "Ziyaretiniz benim için sürpriz oldu. dedi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Ziyarete, MHP Milletvekili Adaylarý Vahit Kayrýcý, Sami Çam, Ali Akcan ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. MHP den yapýlan açýklamaya göre, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile bir süre görüþen MHP adaylarý, sosyal, ekonomik ve kültürel konularýnýn yaný sýra Çorum'un sorunlarýndan bahsettiler. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Külcü, "Ziyaretiniz benim için sürpriz oldu. Seçim dönemine girdiðimiz þu günlerde partilerin çalýþmalarý devam ediyor. Bu seçim ülkemize hayýrlý olsun. dedi. hin, ''Kamyoncular K1 belgelerini iþi býraktýðý zaman satabilmeli ve kamyoncular kamyonu satarken belgeyi de satabilmelidir.'' dedi. MHP Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý ise ziyarette AK Parti yi eleþtirerek, ''Terörist baþýna getirecekleri affa hazýrlýk yapýyorlar. 7 Haziran MHP Çorum Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý, Baþkan Külcü ile bir süre sohbet etti. MHP'den Þoförler Odasý na ziyaret Danýþtay 8. Dairesi, ortaöðretimde baþörtüsü serbestisi getiren Milli Eðitim Bakanlýðý yönetmeliðinin ilgili hükmünün yürütmesinin durdurulmasý istemini reddetti. Çocuðu ortaöðretimde okuyan bir öðrenci velisi, ortaöðretimde baþörtüsünü serbest býrakan, Milli Eðitim Bakanlýðýna Baðlý Okul Öðrencilerinin Kýlýk ve Kýyafetlerine Dair Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Yönetmeliðin birinci maddesinin iptali ve yürütmesinin durdurulmasý istemiyle Danýþtay'da dava açtý. Dava dilekçesinde, yönetmeliðin birinci maddesinin, Türk milli eðitiminin gereklerine ve laik eðitim sistemine aykýrý olduðu iddia edildi. Davalý Baþbakanlýk ve Milli Eðitim Bakanlýðýnýn savunmalarýnda özetle, Anayasa'nýn "din ve vicdan hürriyeti"ni düzenleyen 24 ve "eðitim ve öðrenim hakký"ný düzenleyen 42. maddeleri ile uluslararasý sözleþmelere aykýrýlýk taþýmayan dava konusu düzenlemenin hukuka uygun olduðu ileri sürüldü. Davayla ilgili ilk incelemesini yapan Danýþtay 8. Dairesi, düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasý istemini reddetti. günü oyunlarýn bozulma günüdür. Ülkemizde çiftçi aç, esnaf aç, küçük esnaf zarar ediyor. Sadece belli kesimde para var. Gelir daðýlýmý adaletsiz. Bütün oyunlarý el birliði ile bozacaðýz. Çok büyük problemler var. Ýnþallah Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarýnda biz bu problemleri çözeceðiz.'' diye konuþtu. Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ziyaretten dolayý Milliyetçi Hareket Partisi'ne teþekkür ederek, seçimlerde baþarýlar diledi. Danýþtay dan baþörtüsü kararý Milli Eðitim Bakanlýðýnca (MEB) Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ (TEOG) sistemi kapsamýnda, ortaokul 8'inci sýnýf öðrencilerine yönelik ikinci dönem ortak sýnavlarýnýn ilk oturumu yapýldý. Sýnav, yurt genelinde 970 merkezde, 18 bin 349 okulda, yurt dýþýnda 8 ülkede 16 merkezde, 282 bin 512 öðrencinin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Sýnava, 1 milyon 282 bin 512 öðrenci girdi. Ortak sýnavlarýn dün yapýlan birinci oturumunda, sýrasýyla Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi ders yazýlýlarý yapýldý. Bugün yapýlacak ikinci oturumunda ise fen ve teknoloji, T.C inkýlap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancý dil ders yazýlýlarý gerçekleþtirilecek. Ortak sýnavlarýn yapýlacaðý her bir ders yazýlýsý için Türkiye saatiyle 09.00, ve 11.20'de baþlayacak ve ayný anda gerçekleþtirilecek. Ortak sýnavlarda, her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak. Deðerlendirmede Dairenin kararýnda, Ýdari Yargýlama Usulü Kanunu'na göre, idari iþlemin uygulanmasý halinde giderilmesi güç veya olanaksýz zararlarýn doðmasý ve idari iþlemin açýkça hukuka aykýrý olmasý koþullarýnýn birlikte gerçekleþmesi durumunda yürütmenin durdurulmasýna karar verileceði kuralýnýn yer aldýðý hatýrlatýldý. Kararda, davada bu koþullarýn birlikte gerçekleþmediði anlaþýldýðýndan yürütmenin durdurulmasý isteminin reddine karar verildiði bildirildi. Danýþtay 8. Dairesi, davayla ilgili esas incelemesini daha son- TEOG maratonu baþladý yanlýþ cevap sayýsý doðru cevap sayýsýný etkilemeyecek. Ortak sýnavlarda A, B, C ve D kitapçýðý olmak üzere öðrencilere dört kitapçýk veriliyor. Sýnav süresi her ders için 40 dakika, dinlenme süresi ise 30'ar dakika olacak. Ancak özel eðitime ihtiyacý olan öðrenciler için her bir dersin sýnav süresi 55'er dakika olarak belirlendi. Sýnavlarýn ayný anda baþlamasý gerektiðinden, özel eðitime ihtiyacý olan öðrencilerin ders yazýlýlarý arasý dinlenme süresi 15'er dakika olacak.(aa)

7 PERÞEMBE 30 NÝSAN 2015 Gençler keþfe çýktýlar Çorum Eðitim Kültür ve Araþtýrma Derneði tarafýndan Gençlik ve Spor Bakanlýðý Gençlik Projeleri kapsamýnda hazýrlanan 'Genç Kaþifler Keþifte' projesi geçtiðimiz günlerde yapýlan açýlýþla faaliyetlerine baþladý. Proje kapsamýnda gençlerin Çorum'un tarihi alt yapýsýnýn tanýnmasý, doðayý ve doðal yaþamý tanýmalarý, birbirleriyle kaynaþmalarý, milli ve manevi duygularýnýn geliþmesini saðlamak amacýyla bir dizi faaliyet gerçekleþtirilecek. Yapýlacak faaliyetlerden yararlanmak isteyen gençlerin ve gençlik gruplarýnýn dernek ile irtibata geçmeleri istendi. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, bu kapsamda faaliyetlerden yararlanmak isteyen gençlerden 11 grup oluþturuldu. 1. grup gençler, üniversite gençliði olarak Çomar köyü yakýnlarýnda 2 gün sürmesi planlanan kamp için hafta sonu yola çýktý. Kardeþlik ortamýnda ve neþeyle geçen kamp sonunda gençler ve dernek yetkilileri memnuniyetlerini ifade ettiler. Dernek Baþkaný Þahin Özcan, yaptýðý açýklamada, "Bu ilk kafilemiz oldu, devamýnda daha 10 grup var. Tüm masraflarý proje kapsamýnda dernek tarafýndan karþýlanacak olan bu faaliyetler Ýlimize ve gençlere hayýrlý olsun. Dernek olarak gençlik gruplarý üzerine faaliyetler yürütmekteyiz. Projemizi finanse eden Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na ve proje ortaðýmýz Çorum Kültür ve Turizm Müdürlüðü'ne teþekkür ederiz. dedi. Proje koordinatörü Seyfettin Zengin ise, "Projemiz faaliyetleri Çorum'da tüm gençlere açýktýr. Katýlmak isteyenler Gazi 1. Sokak No:9/2 adresindeki dernek merkezine baþvuruda bulunabilirler. Faaliyetlerimiz eðlenceli ve eðlenirken öðreten faaliyetlerdir. Gençlerin internet ve bilgi'genç Kaþifler Keþifte' Projesi hayata geçirildi. sayar baþýndan kaldýrýlýp etrafýnýn farkýna varmalarý amaçlanmaktadýr. Birbirleriyle kaynaþmalarý, Çorum'da okuyan ancak Çorumlu olmayan gençlerimizin de ilimizde iyi duygularla bulunmasýný arzu etmekteyiz. Proje faaliyetleri ile gençler doðada birkaç eðlenceli ve eðitici gün geçirecekler. Ýlimizin tarihi ve turistik yerlerini tanýyacaklar. Doðal hayatýn içinde bulunarak þehrin stres ve karmaþasýndan uzak sakin bir ortamda çeþitli etkinlikler yaparak hep beraber eðgençler Çomar köyü yakýnlarýnda 2 gün sürmesi lenceli zaman geçirecekplanlanan kamp için hafta sonu yola çýktý. ler. diye konuþtu. Bu proje amacýna ulaþtý Sokaktan Haber Var Projesi kapsamýnda yepyeni bir hayata 'merhaba' diyen gençler ve Denetimli Serbestlik Müdürü Canan Soðukpýnar, YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu'na teþekkür etti. Türkoðlu, "Bu projenin baþarýyla tamamlanmasý, diðer proje sahiplerince rol model olarak alýnmalý" dedi Samsun Denetimli Serbestlik Müdürü Canan Soðukpýnar ve Sokaktan Haber Var Projesi kapsamýnda eðitimlerini baþarýyla tamamlayarak, Samsun'daki birçok medya kuruluþlarýnda ve özel sektör kurumlarýnda çalýþma hayatýna 'merhaba' diyen öðrenciler, YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu'na teþekkür ziyaretinde bulundu. Yapýlan açýklamaya göre, Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüðü'nün öncülüðünde baþlatýlan ve kamu kurum ve kuruluþlarýn iþbirliði ile YEDAÞ'ýn da Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) projesi kapsamýnda desteklediði Sokaktan Haber Var projesinin amacýna ulaþtýðýný kaydeden Denetimli Serbestlik Müdürü Soðukpýnar, "Bir umutla çýktýðýmýz yolculuðumuzda, baþarýlý olduk ve umutlarýmýz, hayallerimiz gerçek oldu" dedi. YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu ise, "Bu projede önemli olan gençlere olan 'topluma kazandýrýlmasý zor' bakýþ açýsýný yok edebilmekti. Sizler bunu baþardýnýz. Proje süresince birçok algýnýn üstesinden geldiniz ve mücadelenizi takdirle karþýlýyorum" diye konuþtu. HAYALLERÝ GERÇEK OLDU rum" dedi. Türkoðlu, "Proje sürecinde kamu kurum ve kuruluþlarýnýn yaný sýra özel sektör temsilcileri, paydaþlýk örneði sergiledi. Projeye ilk bakýldýðýnda bu gençlerin, bir daha topluma kazandýrýlmasý zor görünüyordu ve böyle bir algý vardý. Bu noktada paydaþlýk ön plana çýktý ve bu algýyý yok edilmesi için örnek bir mücadele baþladý. Sonuçta kazanan Samsun oldu, bu gençlerimiz oldu. Þu anda hepsi birer iþ sahibi ve hayatlarý eskiye oranla çok farklý. Deðiþimlerini, hayata olan bakýþ açýlarýndan görebiliyorsunuz" diye konuþtu. "Þehir dinamiklerinin, taþýn altýna elini koymasý halinde Samsun'da yapýlmasý zor hiçbir þey yok" diyen Türkoðlu, "Paydaþlarýný doðru belirlemek, sürdürülebilirliðin için çok önemli. Bu projenin baþarýyla tamamlanmasý, diðer proje sahiplerince rol model olarak alýnmalý" dedi. ARTIK SORUMLULUK SAHÝBÝYÝZ YEDAÞ'ýn projeye vermiþ olduðu desteklerden dolayý teþekkür eden Denetimli Serbestlik Müdürü Soðukpýnar, "Proje için YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu'nu ziyaret ettiðimizde, çok olumlu bir enerji aldýk. Projeyi anlattýk, desteklerini istedik. Kendisi de projeyi bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüðünü belirterek, projenin tamamlanmasý sürecine kadar yanýmýzda oldu. Baþta Genel Müdür Türkoðlu'na ve YEDAÞ ailesine teþekkür ediyoruz" dedi. Eðitimlerden baþarýyla geçen ve iþ hayatýna baþlayan öðrenciler ise, "Bizlerin de ilk projeye baþlarken, umudumuz yoktu. Ancak gördüðümüz eðitimler, bizlere yepyeni bir hayatýn baþlangýcý oldu. Sosyalleþtik, arkadaþ ortamlarýmýz deðiþti. Yeni insanlar tanýdýk. Sonra çalýþmaya baþladýk. Evden iþe, iþten eve gider durumdayýz. Zamanla sorumluluk sahibi olduðumuzu anladýk. Aslýnda istediðimiz hayat buydu. Bizle- Denetimli Serbestlik Müdürü Canan Soðukpýnar, yükümlüleri topluma kazandýrmak, hayata uyumunu kolaylaþtýrmak ve toplumun onlara karþý bakýþ açýsýný deðiþtirmek için planladýðýmýz "Sokaktan Haber Var" Projesi'nin ilk adýmlarýmýzý attýðýmýzda, "Ýlk zamanlar oldukça sancýlý süreçler yaþadýk. Bizler için bir hayli zor yolculuk oldu. Ancak, 'Bir kiþi de olsa bu projenin amacýna ulaþtýracaðýz' dedik. Zamanla baktýk ki, bir deðil, kitleler projenin peþine takýldý. Bir umutla çýktýðýmýz yolculuðumuzda baþarýlý olduk ve umutlarýmýz, hayallerimiz gerçek oldu. Samsun'daki usta gazeteciler ve profesyonel fotoðrafçýlarca, gençlerimiz 40 saatlik haber yazma tekniklesokaktan Haber Var Projesi kapsamýnda yepyeni bir hayata 'merhaba' diyen gençler, ri ve 15'þer saat fotoðraf YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu'na teþekkür etti. çekme eðitimlerinden baþarýyla geçti. Proje sonunda ise öðrencilerimiz, Samsun'dare bu fýrsatý veren tüm büyüklerimize teþekkür ediyoruz" ki medya kuruluþlarýnda ve özel sektör kurumlarýnda isdiye konuþtular. tihdam edilirken, bir kaç tanesi de kendi iþyerlerini açarak, çalýþma hayatýna 'merhaba' dedi. Bu projeden baþarýyla ve alnýmýzýn akýyla çýktýðýmýz için hem gençlerimizle hem de proje kapsamýnda bir çok fedakarlýk gösteren mesai arkadaþlarýmýzla gurur duyuyorum" dedi. GENÇLERÝMÝZÝ KAZANDIK Ziyaretten dolayý memnuniyeti dile getiren YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu ise, Denetimli Serbestlik Müdürü Canan Haným'ýn, YEDAÞ olarak projeyi desteklememiz konusunda bize yaptýðý teklifi hiç düþünmeden kabul ettiklerini belirterek, "Projedeki paydaþlarýn yön birliði ile oluþan sinerji, YEDAÞ'ýn da sosyal sorumluluða olan bakýþ açýsý, birçok algýyý deðiþmesine neden olacak bir projeyi hayata geçirdi. YEDAÞ'ýn 'sürdürülebilir' yönetim modelinin bu proje için rol model olacaðý inancýný taþýyarak, bu projeyi desteklememizi isteyen Canan Haným'a ve mesai arkadaþlarýna teþekkür ediyo- ÝÞKUR'A ROL MODEL OLDU Sokaktan Haber Var Projesi'nin, Samsun'da ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen ve 9 kurumun paydaþ olduðu 'Karanlýktan Aydýnlýða Çýkmanýn Tam Zamaný' adlý projeye rol model olduðunun altýný çizen Soðukpýnar, "Yine bu proje, 15 yaþ üstü örgün eðitim dýþýnda kalan madde baðýmlýsý, suça yönelmiþ alt sosyoekonomik düzeye sahip gençlerin, toplum içinde iletiþim kurabilmelerini, saðlýklý yaþam konusunda bilinçlerini artýrmalarýný ve meslek sahibi olmalarýný saðlayacak bir proje. Samsun'da ilk adýmý bizlerin attýðý ve diðer kurumlarca da projemizin rol model olarak alýnmasý, bizlerin doðru bir projeye imza attýðýmýzý gösteriyor. Bu proje kapsamýnda da Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüðü olarak, üzerimize büyük görev düþüyor" diye konuþtu. 7 EML öðrencileri bilgide yarýþtý Çorum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle yarýþma düzenlendi. MUSTAFA BURAK YALÇIN Çorum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle 'Peygamberimizin Hayatý' konulu bilgi yarýþmasý düzenledi. Okul konferans salonunda gerçekleþtirilen program Çorum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðrencisi Enes Akkaþ'ýn Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþladý. Okul Müdürü Ýbrahim Ayaz'ýn açýþ konuþmasýnýn ardýndan kürsüye gelen Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, insanlýðýn Hz. Muhammed'i(s.a.v) örnek almasý gerektiðini vurgulayarak, "Mutlu, huzurlu olmanýn, dünyaya huzuru hakim kýlmanýn tek bir yolu var, o da Allah Resûlü'nün hayatýný öðrenmek ve o þekilde yaþamaktýr. Hýrsýzlýk, terör ancak bu þekilde ortadan kaybolur. Hastalýðýn ilacý da budur, panzehiri de budur. Bizler kardeþiz. Irk, renk, mezhep üstünlüðü yoktur, üstünlük ancak takvadadýr. Takvanýn da üstün olmasý için saðlam Allah inancý olmasý lazým. Allah Resûlü'nün ahlakýný öðrencilerimize öðretiyorsunuz. Böyle güzel bir program tertip ettiðiniz için emeði geçen herkese teþekkür ediyorum.'' dedi. Program Peygamber Efendimiz'in hayatýnýn anlatýldýðý slayt gösterisi, þiirler, ilahiler ve semazen Program okul konferans salonunda gerçekleþtirildi. 'Peygamberimizin Hayatý' konulu bilgi yarýþmasý düzenledi. Programa katýlanlara ikramda bulunuldu. ile devam etti. Çorum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak 1. olan MMakine Teknoloji- si Alaný öðrencileri Fahri Topal, Fatih Özgür ve Furkan Kepir, 2. olan Biliþim Teknolojisi Alaný, 3. olan Motorlu Araçlar Teknolojisi Alaný öðrencilerine para ödülü verildi. Program helva ikramý ile sona erdi. Bu projeyle finale kaldýlar Sungurlu Dr. Sedat Dr. Melahat Baran Ortaokulu öðrencisinin 8. Kuvvet ve Son Ýki Basamak adlý matematik projesi, Bu Benim Eserim proje yarýþmasýnda TÜBÝTAK Bilim Kurulu nun onayýný alarak bölge finaline kalmayý baþardý. Bu Benim Eserim Matematik ve Fen Bilimleri Proje yarýþmasýnda Çorum u temsil edecek 10 proje belli oldu. Milli Eðitim Bakanlýðý ve TÜBÝTAK iþbirliðiyle bu yýl 10. su düzenlenen Ankara Bölge Sergisinde Sungurlu Dr. Sedat Dr. Melahat Baran Ortaokulu öðrencisinin projesi de yer alacak. Sungurlu Dr. Sedat Dr. Melahat Baran Ortaokulu'nun matematik projesini hazýrlayan Sedanur Yeniay ve danýþman Sungurlu Dr. Sedat Dr. Melahat Baran Ortaokulu TÜBÝTAK bölge finaline kalmayý baþardý. öðretmen Murat Berýþ, bu yýl hem Sungurlu adýna hem de okul adýna katýlmanýn sevincini yaþadýklarýný belirttiler. Okulun matematik öðretmeni Murat Barýþ, 2012 yýlýnda da- nýþman öðretmen olarak katýldýðý Ýki Noktadan Geçen Doðru Denklemini Bulma adlý proje ile Türkiye finalinde 2. olmuþtu. Barýþ, bu yýl da Sungurlu dan kazanan tek projenin danýþmanlýðýný yapmaktan gurur duyduðunu söyledi. Projeler, 5-6 Mayýs ta Ankara Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlýk Fakültesi nde sergilenecek.

8 8 PERÞEMBE 30 NÝSAN 2015 Zirvem Gýda, filosunu Peugeot ile güçlendirdi RECEP MEBET Zirvem Ýhtiyaç Maddeleri Gýda Sanayi Limited Þirketi, araç filosunu Karataþ Otomotiv den aldýðý Peugeot marka son model otomobillerle güçlendirdi. Araç parkurunu geniþleten Zirvem Gýda tarafýndan satýn alýnan 10 adet Peugeot 301 otomobil dün düzenlenen programla þirket yetkililerine teslim edildi. Peugeot yetkili satýcýsý Karataþ Otomotiv de düzenlenen araç teslimatýna Zirvem Gýda ortaklarý Mustafa ve Mehmet Çelikel ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans Departmaný Yöneticisi Tuðba Çelikel, Pazarlama Yöneticisi Sýtký Soygüder ve bazý þirket çalýþanlarý katýldý. Karataþ Otomotiv Satýþ Müdürü Ufuk Özdemir, Satýþ Danýþmanlarý Ýsmail Karabýyýk, Ýlker Aksungur ve Özkan Þenal ýn da hazýr bulunduðu teslimatta konuþan Tuðba Çelikel, Distribütörlüðünü üstlendiðimiz seçkin markalarýn pazarlama ve satýþýndaki lojistik hizmetlerinde kullanýlmak üzere pek çok avantajý bir arada sunan Peugeot u tercih ettik dedi. MÝSÝAD ý ziyaret eden SP Milletvekili Adayý Osman Tavlý: Milli Ýttifak ý Meclis e taþýyacaðýz RECEP MEBET Saadet Partisi Çorum Milletvekili Adayý Osman Tavlý dün Memleketçi Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (MÝSÝAD) ni ziyaret etti. MÝSÝAD Þube Baþkaný Selahattin Ezer in ev sahipliðindeki ziyarete Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Ýlçe Baþkaný Aziz Döngel de katýldý. Ziyarette yaptýðý konuþmada propaganda çalýþmalarýný anlatan Osman Tavlý, 7 Haziran 2015 Genel Seçimi için Saadet Partisi (SP) ile Milli Ýttifak oluþturduklarýný hatýrlattý. Ýktidar olup ülkeyi yönetmeye talip olduklarýný belirten SP Milletvekili Adayý Tavlý, Milli Ýttifak ý hep birlikte Meclis e taþýyacaðýz dedi. Siyaset arenasýnda ve bu yarýþta biz de varýz diyen Tavlý, Türkiye nin ekonomik açýdan büyük bir dar boðaz içinde olduðunu söyledi. Tavlý, Esnaf sýkýntýda. Ýmalat sektörü kan kaybediyor, maliyetler artýyor. Bu gidiþat devam ederse ekonomik alanda ciddi bir patlak verilebilir diye konuþtu. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren RECEP MEBET Muktat Yaþýn, akli dengesi yerinde olmayan oðlu Serkan Yaþýn (34) ýn kaybolduðunu bildirdi. Oðlunun 3 gün önce kayýplara karýþtýðýný belirten çaresiz baba, tüm giriþimlerine raðmen Serkan dan haber alamadýðýný söyledi. Haber vermeden evden ayrýlan oðlunu tüm aramalarýna raðmen bulamadýðýný belirten baba Muktat Yaþýn, daha Tuðba Çelikel araçlarý teslim aldý. Anahtar teslimatý programýna þirket yöneticileri ve çalýþanlarý katýldý. önce de defalarca ayný þekilde ortadan kaybolan Serkan ý, duyarlý vatandaþlarýn Peugeot 301 i tercih etmelerinde yakýt ekonomisi, kullaným konforu ve düþük bakým maliyetlerinin de etkili olduðunu anlatan Çelikel, Reckitt Benckiser, Evyap, Eti, Fersan Sirke, Selva Makarna, Oruçoðlu Yað, Varta Pil, Ekol Zeytin gibi güçlü ve köklü firmalarýn Çorum-Amasya distribütörlüðünü yapan þirketimiz, lojistik depo uygulamasýyla bölgesinde ilklere imza atýyor. Araç filosunu güçlendiren þirketimiz, hýz kesmeden hizmet kalitesini yükseltmeye devam ediyor. Müþterilerimize sunduðumuz hizmet kalitesi ve çalýþanlarýmýzýn motivasyonunu artýrmak amacýyla araç filomuzu Peugeot otomobillerle yeniledik. Her zaman en iyilerle çalýþmayý prensip edinen firmamýz, bu baðlamda yeni, güçlü ve kullanýþlý araçlarla ekip performansýný, hizmet kalitesini daha ileri bir seviyeye taþýma hedefiyle faaliyetlerini sürdürüyor diye konuþtu. Programda konuþan Satýþ Müdürü Ufuk Özdemir ise sýnýfýnýn öncüsü olan Peugeot otomobillerin müþterilerinin gözdesi olduðunu söyledi. Araç filosu için Peugeot u tercih eden Zirvem Gýda yetkililerini kutlayan Ufuk Özdemir, satýþýný yaptýklarý araçlarýn firmaya hayýrlý uðurlu olmasýný diledi. Cazip avantajlar içeren filo satýþlarýnýn devam ettiðini belirten Özdemir, Peugeot un yeni modellerini yakýndan görmek, detaylý bilgi almak ve test etmek isteyen herkesi Karataþ Otomotiv e davet ediyoruz diye konuþtu. Zirvem Gýda tarafýndan satýn alýnan 10 adet Peugeot 301 otomobil þirket yetkililerine teslim edildi. SP Çorum Milletvekili Adayý Osman Tavlý, MÝSÝAD ziyaretinde Milli Ýttifak ý anlattý. MÝSÝAD Þube Baþkaný Selahattin Ezer ise Milli Ýttifak adaylarýna baþarýlar dileyerek iþ dünyasýnýn, Meclis te Çorum u temsil etmeyi hedefleyen siyasilerden beklentilerini ifade etti. Esnaf üzerindeki vergi yükünün azaltýlmasý gerektiðini belirten Selahattin Ezer, SGK primlerinin de makul bir seviyeye düþürülmesini istedi. Kýdem tazminatý konusunda iþverenle çalýþan arasýnda devletin belirleyici olmasýný talep eden Ezer, Tazminatlar oluþturulacak havuzda biriktirilerek iþten ayrýlanlara bu havuzdan ödeme yapýlabilir Tüm siyasi partilere eþit mesafede olduklarýný vurgulayan Ezer, iþ dünyasýnýn beklentilerini her platformda dile getirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. Kaybolan oðlunu arýyor Muktat Yaþýn Serkan Yaþýn çabalarý sonucu bulduðunu hatýrlattý. 27 Nisan Pazartesi gününden beri aradýðý oðlunun hayatýndan endiþe ettiðini dile getiren çaresiz baba, Emniyet ve Jandarma ya baþvurmasýna karþýn aradan geçen sürede herhangi bir geliþme yaþanmadýðýný açýkladý. Kayýp olan oðlunun bir an önce bulunmasýný isteyen Yaþýn, Serkan ý gören ya da nerede olduðunu bilenlerin insaniyet namýna numaralý telefona bilgi vermelerini rica ediyorum dedi. Arkadaþýmýz Recep Mebet, Çorum yerel basýný ve gazetecilik konusunda bilgiler verdi. Liseli gençlere yerel medyayý anlatan Recep Mebet: Yerel gazetecilik fikir ve gönül iþi DENÝZ URAL Atatürk Anadolu Lisesi nde Yerel Medya ve Çorum da Gazetecilik konulu söyleþi düzenlendi. Basýn Kulübü ile Kültür ve Edebiyat Kulübü iþbirliðinde düzenlenen söyleþiye gazemiz muhabirlerinden Recep Mebet konuþmacý olarak katýldý. Okul salonunda gerçekleþen programa Edebiyat Öðretmenleri Aytekin Kýrdýoðlu, Þahin Ertürk, Nihat Örs, Zeynal Güler ve Gülsüm Alkan ile çok sayýda öðrenci katýldý. Sunuculuðunu Ayþe Kümbül ve Elif Ünlü nün üstlendiði programý Kültür ve Edebiyat Kulübü Yazarlýk Okulu öðrencileri de izledi. Aytekin Kýrdýoðlu nun organize ettiði programda kürsüye gelen Recep Mebet, Çorum yerel basýný ve çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi. GAZETECÝLÝK FÝKÝR ve GÖNÜL ÝÞÝ Öðrencilerin sorularýný da cevaplayan Mebet, gazeteciliðin fikir ve gönül iþi olduðunu söyledi. Yerel gazetelerin, yayýnlandýðý yörede yaþayan halkýn gözü, kulaðý ve sesi olduðunu vurgulayan Mebet, Çorum un kazanýmlarýnda ve geliþiminde yerel basýnýn rolü büyük dedi. Mebet, konuþmasýný þöyle sürdürdü: Halkýn nabzýný tutan yerel gazeteciler, aslýnda sadece haber yapmakla kalmýyor, çözümün de bir parçasý oluyor. RECEP MEBET Çorum da üretim yapan Deniz Yalýtým, Nisan 2015 tarihleri arasýnda Ýstanbul da düzenlenen 38. Yapý Fuarý Turkeybuild e katýldý. Altýncý kez katýldýðý fuarda yeni ürünlerini tanýtan Deniz Yalýtým, yerli ve yabancý ziyaretçileri aðýrladý. Dünyanýn dört bir yanýndan fuara katýlan ziyaretçilere üretimini gerçekleþtirdiði yalýtým malzemelerini tanýtan Çorumlu firma, zengin ürün gamýyla dikkat çekti. EPS ve yapý kimyasallarý ürünleri ile ziyaretçilerinin sorunlarýna çözümler sunan Deniz Yalýtým, yenilikçi yaklaþýmýyla sektör temsilcilerinin takdirini kazandý. YENÝ ÜRÜNLER FUARDA GÖRÜCÜYE ÇIKTI Atatürk Anadolu Lisesi nde Yerel Medya ve Çorum da Gazetecilik konulu söyleþi düzenlendi. Basýn Kulübü ile Kültür ve Edebiyat Kulübü iþbirliðinde düzenlenen söyleþiye ilgi büyüktü. Yerel haberlerimizle yeri geldiðinde hüzünleri, yeri geldiðinde de sevinçleri paylaþýyor, kýsacasý insanlarýn duygularýna ortak oluyoruz. Gazetecilik, teknolojik geliþmelere paralel olarak kendini sürekli yenileyen ve geliþtiren bir meslek. Ýnsanlýðýn bilgiye, habere ihtiyacýndan doðan bu meslek, internetle birlikte farklý bir mecraya kaysa da varlýðýný sürdürecek ve önemini korumaya devam edecek. Sözlerime son verirken, bu sýcak söyleþi ortamýný hazýrlayan ve davette bulunan öðretmenlerimize teþekkür ediyor, öðrenci arkadaþlarýmýza baþarýlý ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum. Deniz Yalýtým dan tanýtým ataðý Deniz Yalýtým standýný yerli ve yabancý çok sayýda kiþi ziyaret etti. EPS ürünlerinin arasýnda farklý yoðunluk ve kalýnlýkta beyaz, mavi, karbonlu ýsý yalýtým levhalarý, dekoratif dýþ cephe kaplamalarý, tavan kaplamalarý, kartonpiyerler, dýþ cephede dekoratif tuðla döþemelerinde kullanýlan kanallý EPS ve yerden ýsýtma levhasý gibi ürünlerini sergileyen Deniz Yalýtým, yapý kimyasallarý ürünlerinde ise ýsý yalýtým sistem harçlarý, seramik yapýþtýrýcýlar, derz dolgular, tamir harçlarý, 3 farklý renk ve 5 farklý agrega çeþidi ile yüzey sertleþtiricileri, su yalýtým malzemeleri, sývalar, yüzey hazýrlýk astarlarý, katký malzemeleri ve kimyasal dübel çeþitlerini fuara katýlan ziyaretçilerin beðenisine sundu. Deniz Yalýtým fuarda tüm bileþenleri kendine ait olan 10 yýl garantili Forcetherm Isý Yalýtým Sistemleri ni de tanýtarak dýþ cephe yalýtýmýnda doðru ürün ve doðru uygulama konusunda ziyaretçilerine bilgiler verdi. Deniz Yalýtým, Nisan 2015 tarihleri arasýnda Ýstanbul da düzenlenen 38. Yapý Fuarý Turkeybuild e katýldý.

9 Ulukavak ta elektrikler yer altýna alýndý Muhtardan elektrik teþekkürü EROL TAÞKAN Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir, Ulukavak Mahallesi'nde Herþeyin baþý aþý Çorum un Kargý Toplum Saðlýðý Merkezi Doktoru Sidar Altundað, her þeyin baþýnýn saðlýk, saðlýðýnda baþýnýn aþý olduðunu söyledi. 10. Avrupa Aþý Haftasý nedeniyle bir açýklama yapan Dr. Sidar Altundað, Geniþletilmiþ Baðýþýklama Programý kapsamýnda yürütülen hastalýk kontrol programlarýnýn stratejileri konularýnda saðlýk personelinin duyarlýlýklarýnýn arttýrýlmasý, toplumun aþýlama ve aþý ile korunulabilir hastalýklar konusundaki farkýndalýðýnýn artýrýlmasý ve bilgilendirilmesi, öncelikle 5 yaþ altýndaki eksik aþýlý çocuklarýn aþýlarýnýn tamamlanmasý ve eriþkinlerde aþýlanma talebinin artýrýlmasý amaçlandýðý bu haftanýn Aþý haftasý olarak belirlendiðini ifade etti. Dünya Saðlýk Örgütü Avrupa Bölgesinin bir giriþimi olan Avrupa Aþýlama Haftasýnýn ilkinin 2005 yýlýnda düzenlendiðini Her þeyin baþýnýn saðlýk, saðlýðýnda baþýnýn aþý olduðu hatýrlatýldý. aþýsý Atipi sarýlýktan, suçiçeði aþýsý suçiçeði hastalýðýndan, Hib aþýsý H. influenza tip B ye baðlý menenjit, zatürre ve orta kulak iltihaplarýndan, BCG aþýsý veremden, KKK (Kýzamýk-kabakulakkýzamýkçýk) aþýsý kýzamýða baðlý zatürree, belirten Altundað, aþýlarýn koruduðu hastalýklar Altundað, DABT (karma aþý) difteri, boðmaca ve tetanozdan, polio aþýsý çocuk felcinden, hepatit B aþýsý Hepatit B ye baðlý B tipi sarýlýk, siroz ve karaciðer kanserinden, hepatit A orta kulak iltihabý ve SSPE (subakut sklerozan panensefalit) hastalýðýndan, doðumsal kýzamýkçýk sendromu ve kabakulaktan, Konjuge Pnömokok aþýsý ise zatürree, beyin iltihabý ve kan zehirlenmesinden korur dedi.(ýha) Ortaköy de bahar çalýþmasý Ortaköy Belediyesi bahar aylarýnýn gelmesiyle birlikte çalýþmalarý hýzlandýrdý. Hizmetlerine aralýksýz devam ederek elektriklerin yer altýna alýnma çalýþmalarýna teþekkür etti. Mahalle sakinlerinin daha kaliteli hizmet almasý Ulukavak Mahallesi'nde elektrikler yer altýna alýndý. Ortaköy ü Çorum ilçeleri arasýnda lider konuma yerleþtireceklerini belirten Ortaköy Belediye Baþkaný Taner ve yaþanan arýzalardan dolayý çekilen sýkýntýlarýn sona ermesi adýna mutlu olduklarýný kaydeden Özdemir, yapýlan çalýþmalar Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir, YEDAÞ a teþekkür etti. Ýsbir, þunlarý söyledi; Ýlçemizde bahar aylarýnýn gelmesi ile birlikte hizmet akýmýný hýzlandýrdýk Yýl Ýlkokulu bahçesine tören Ortaköy Belediyesi bahar aylarýnýn gelmesiyle birlikte çalýþmalarý hýzlandýrdý. nedeniyle YEDAÞ Ýl Koordinatörü Ýlyas Akyol ve personeline teþekkür ettiðini ifade etti. Sakarya Sokaklar, Atalay Sokaklar, Güneþ Evler, Çatalhavuz Sokaklar, Damat Þükrü Sokaklar, Tarakçý Sokaklar baþta olmak üzere Ulukavak Mahallesi'nde elektrik hatlarýnýn tamamen yer altýna alýnmasý çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný söyleyen Muhtar Özdemir, "Sesimizi duyup, taleplerimize cevap veren Baþta Ýlyas Akyol olmak üzere yetkililere gönül dolusu teþekkürler. Yapýlan hizmetle birlikte, elektrik direklerinden ve yer üstü kablolardan doðan tüm olumsuzluklar bertaraf edildiði gibi daha kaliteli ve tehlikeden uzak bir hizmetin önü açýlmýþtýr. " dedi. Muhtar ayrýca arýza durumlarýnda haber verildiði takdirde zamanýnda ve süratle gereken müdahaleler yapýldýðýný da sözlerine ekledi. ve etkinliklerde kullanmak üzere doðal çim saha, ayný alana çocuk oyun grubu ve yine etkinliklerin rahat izlenebilmesi için tribün hazýrlanmasý, imar uygulamalarý doðrultusunda Suyolu Mahallesinde 10 ve 12 metre geniþliðinde metre uzunluðunda yol güzergahlarýnýn açýlmasý, ilçe içerisinde 5 km uzunluðunda asbest boru deðiþimi, ilçe öte geçe mevkine mesire alaný yapýmý, Cemal Boyacý parký yapým ve düzenleme gibi hizmetlerin yapýmýna acil olarak baþlanmýþtýr. Osmanlý Modernleþmesi-Ýslam-Toplum ve Kültür" konulu panel düzenlendi. HURÞÝT BOZKURT Hitit Akademi Derneði tarafýndan Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü ile birlikte organize edilen Osmanlý Modernleþmesi- Ýslam-Toplum ve Kültür" konulu panel, Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde gerçekleþtirildi. Panel Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Evkuran, tarihi bilgilerin bugüne aktarýlmasýnýn önemine iþaret ettiði konuþmasýnda, "Tarih önemli bir öðreticidir." dedi. Türk modernleþmesini n temelini oluþturan Osmanlý modernleþmesini n hangi temeller üzerinde yükseldiðine ýþýk tutan panelde Prof. Dr. Halil Ýbrahim Þimþek, Doç. Dr. Özcan Güngör ve Dr. Zekeriya Iþýk panelist olarak görev aldý. Modernleþm e boyutunun sosyolojik, ideolojik ve Ýslam'i açýdan ele alan panelistlerin sunumlarý, katýlýmcýlar tarafýndan ilgiyle takip edildi. Lösemili Çocuklar Vakfý (LÖSEV) tarafýndan AB destekli olan "Kanser Kaderimiz Olmayacak" Projesi kapsamýnda Samsun'da lösemili hasta yakýnlarý için konferans düzenlendi. Avrupa Birliði (AB) Bakanlýðý ve Hazine Müsteþarlýðý Merkezi Finans ve Ýhale Birimi tarafýndan desteklenen olan "Kanser Kaderimiz Olmayacak" Projesi kapsamýnda Atakum ilçesinde bulunan Samsun Büyükþehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde lösemili hasta yakýnlarýna yönelik konferans gerçekleþtirdi. Proje kapsamýnda, 2015 yýlý boyunca Ankara, Ýstanbul, Ýzmir, Antalya, Bursa, Eskiþehir, Konya, Çorum, Kocaeli, Aydýn, Eskiþehir, Adana, Gaziantep ve Batman ilerinde de proje kapsamýnda yapýlacak olan konferanslarýn Samsun ayaðýnda ilk PERÞEMBE 30 NÝSAN Tarih önemli bir öðretici Panel Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde gerçekleþtirildi. Panelde "Tarih önemli bir öðreticidir." mesajý verildi. Programa üniversite gençliði katýldý. LÖSEV in toplantýsýna katýlým Samsun'da lösemili hasta yakýnlarý için konferans düzenlendi. olarak hemþire Sevim Dað kanser ve korunma yollarý hakkýnda, Samsun Barosu Avukatý Nurgül Aral hasta haklarý ve LÖSEV Proje Asistaný Gamze Demirel ise proje hakkýnda konuþmalar yaptý. Hemþire Sevim Dað yaptýðý konuþmada, Kanser, bazý etkilerde deðiþime uðramýþ hücrelerin vücudun çeþitli noktalarýnda kontrolsüz olarak çoðalýp büyümelerinin sonucu oluþan bir hastalýk grubudur. Kanserin 100 den fazla tipi vardýr ve vücudun her yerini etkileyebilir. Lösemi yani kan kanseri çocukluk çaðý kanser türleri arasýnda birinci sýrada yer almaktadýr dedi.(ýha)

10 10 PERÞEMBE Baþkan Karataþ çalýþmalarý inceledi 30 NÝSAN 2015 Osmancýk ilçesinin sel baskýnlarýndan korunmasý için yapýlan sel kanalýnýn inþaatý devam ediyor. Þantiye alanýnda incelemelerde bulunan Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, yapýlan çalýþmanýn Osmancýk ilçesinin sel baskýnlarýndan korunmasý için hayati önem taþýdýðýný vurguladý. Kanalýn uzunluðunun yaklaþýk 4 kilometreyi bulacaðýný belirten Karataþ, Ýlçemizin kuzey yamaçlarýnda onlarca dere mevcut. Bu derelerde toplanan yaðmur sularý Doðudere ve Tillim Çayý nda birleþerek sel baskýnlarýna neden oluyor. Geçtiðimiz yýl þehrimiz iki defa sel baskýnýna uðradý. Ýnþa edilecek kanal ile sel sularý doðrudan Kýzýlýrmak'a tahliye edilecek. dedi. Karataþ, çalýþmalarýn Kýzýlýrmak tan baþladýðýný belirterek, Kanal inþaatý hýzla devam ediyor. Çalýþmalara Kýzýlýrmak'tan baþlandý ve þu anda D100 Karayoluna kadar ulaþýldý. Kanalýn arazilerden geçtiði bu bölgede belediye olarak bir takým kamulaþtýrmalar yaptýk. Menfezle D100 Karayolundan geçilecek ve kanal Tillim Çayý na ulaþacak. diye konuþtu. Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Þantiye alanýnda incelemelerde bulundu. Mescidin temeli atýldý Ýskilip Ulaþtepe Mahallesi Oluklu Caddesi üzerinde ihtiyaç duyulan mescit inþaatýna baþlandý. 1 katlý olarak inþa edilecek mescidin dün yapýlan temel atma törenine Belediye Baþkaný Recep Çatma, Belediye Meclis üyeleri, Belediye birim amirleri ve vatandaþlar katýldý. 80 metrekare alan üzerine oturtulan bina, bay bayan bölümleri ile ibadet yapýlabilecek þekilde projelendirildi. Ýskilip Ulaþtepe Mahallesi nde ihtiyaç duyulan mescit inþaatýna baþlandý Ýskilip MOBESE ye kavuþtu Ýskilip Ýlçe Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yürütülen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi çalýþmalarý kapsamýnda kentin baðlantý yollarýndan olan Çorum, Çankýrý ve Tosya yolu güzergahlarýna MOBESE kameralarý yerleþtirildi. Yerel imkanlarla baþlatýlan ve Karayollarý Genel Müdürlüðü ile yapýlan protokolle hayata geçirilen proje kapsamýnda toplamda 6 MOBESE kamerasý aktif olarak çalýþmaya baþladý. Huzurlu kent güvenli kent olma yolunda Ýskilip adýna büyük bir adým atýlýrken proje Kaymakam Þuayib Gürsoy, Belediye Baþkaný Recep Çatma, esnaf ve vatandaþlarýn destekleri ile hayata geçirildi. Çalýþmalar kapsamýnda kentte 3 ayrý noktaya direk dikildi. Belirlenen 3 noktanýn ilk etap da 2 noktasýnda geliþli ve gidiþli olmak üzere toplamda 6 adet sabit kameralar faaliyete geçti. Emniyet Müdürlüðü ne arsa tahsisi Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðü hizmet binasý için arsanýn tahsisi yapýldý. Çorum un Sungurlu ilçesinde yapýmý planlanan Ýlçe Emniyet Müdürlüðü hizmet binasý için arsanýn tahsisi yapýldý. Sunguroðlu Mahallesi Ankara-Samsun Yolu Masatlýk Mevkiinde bulunan 7 bin 692 metrekare olan arsa ile ilgili olarak Sungurlu Belediyesi ile imar uygulamasý, Sungurlu Kadastro Müdürlüðü ile gerekli aplikasyon uygulamasý ve Sungurlu Mal Müdürlüðü ile de arsanýn tahsis edilmesi için yapýlan yazýþmalar neticesinde arsa 2 yýllýðýna Ýlçe Emniyet Müdürlüðüne tahsis edildi. Çorum Ýl Emniyet Müdür- lüðü aracýlýðý ile Emniyet Genel Müdürlüðü ile yazýþmalar yapýlarak tahsis edilen arsanýn 2015 yatýrým planýna alýnmasý talebinde bulunulduðu, arsanýn yatýrým planýna alýnmasý ile birlikte en kýsa zamanda Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðü yeni hizmet binasý yapýmýna baþlanacaðý bildirildi.(ýha) Sungurlu da gazete denetimi Çorum'un Sungurlu ilçesinde yayýn yapan haftalýk yerel gazeteler, Valilik Basýn Ýl Kontrol Kurulu tarafýndan denetlendi. Denetimler Ýl Basýn Kontrol Kurulu Baþkaný ve Valilik Basýn ve Hakla Ýliþkiler Müdürü Mehmet Çelik, Ýl Defterdarlýk Þefi Yaþar Þakar ve Çorum Gazetesi Sayfa Editörü Murat Özden tarafýndan yapýldý. Ýl Basýn Kontrol Kurulu üyeleri, yaptýklarý incelemeler sonucunda yerel gazetelerin yayýn periyodu hakkýnda rapor düzenledi. Raporda gazete içeriði, haber, ilan, reklam, personel, gazete Yerelg azeteler Valilik Basýn Ýl Kontrol Kurulu tarafýndan denetlendi. herhangi bir olumsuziliþkin bilgiler yer aldý. arþivi, matbaa, þekil ve luða rastlanamadýðý ve ebat gibi konularýn yaný Hazýrlanan rapora iki gazetenin de resmi sýra gazetelerin eksikgöre haftalýk yayýn yailan haklarýnýn devam likleri ve çalýþan gazepan Sungurlu'nun Sesi ettiði bildirildi.(ýha) tecilerin sorunlarý ile Gazetesi ile Sungurlu sosyal güvencelerine Gündem Gazetesi'nde Sungurlu Belediyesi tarafýndan Karþýyaka ve Sarýtepe Mezarlýðý nda bulunan þehit kabirleri çiçeklerle donatýldý. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner in talimatýyla Park ve Bahçeler Müdürlüðü tarafýndan þehitlik adeta çiçek bah- Þehitlik çiçeklerle donatýldý çesine dönüþtürüldü. Karþýyaka ve Sarýtepe mezarlýklarýndaki þehit kabirlerinde çalýþma gerçekleþtiren ekipler, binlerce çiçeði þe- VATANDAÞ MOBESEDEN MEMNUN Ýlçceye MOBESE kameralarý yerleþtirildi. MOBESE ile kent güvenliðinin denetim ve kontrolünün çok daha verimli hale dönüþtürüldüðünü ifade eden vatandaþlar, hayata geçirilen MOBESE kameralarý projesi için Kaymakam Gürsoy a Baþkan Çatma ya ve Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ne teþekkür etti.(ýha) Sungurlu MYO dan eðlendiren tiyatro Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu öðrencileri, sahneledikleri tiyatro oyunu ile ilçedeki anasýnýfý ve ilkokul öðrencilerine keyifli dakikalar yaþattý. Sungurlu MYO tiyatro grubu öðrencileri, öðretmenleri Hakan Topallý ve Ali Ýhsan Ýncesu yönetiminde hazýrladýklarý Eyvah Dedem Çýldýrdý isimli tiyatro oyununu Ýlçe Özel Ýdare Salonunda iki gün boyunca dört seans halinde sahnelediler. Sahnelenen tiyatro oyunu öðrenciler tarafýndan büyük bir ilgi ve beðeni ile izlendi. Oyun sonunda Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, tiyatro gurubu öðrencilerine ve öðretmenlerine teþekkür ederek, sahne- lenen tiyatro oyunu ile hem tiyatroya ilgi duyan Yüksekokul öðrencilerine sosyal ve kültürel faaliyet fýrsatý saðlandýðýný hem de tiyatroya gidemeyen ilçedeki yaklaþýk 600 anasýnýfý ve ilkokul öðrencisine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý haftasýnda tiyatro oyunu ile eðlenme imkâný saðlandýðýný ifade etti. Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu öðrencileri, tiyatro uyonu sahneledi. Karþýyaka ve Sarýtepe Mezarlýðý nda bulunan þehit kabirleri çiçeklerle donatýldý. hitlerin kabirlerine dikti. Baþkan Þahiner þehitlerimize þükran ve minnet duygularýnýn bir ifadesi olarak þehitliklerde her sene düzenli olarak çiçeklendirme çalýþmasý gerçekleþtirdiklerini belirterek, 'Ülkemizin baðýmsýzlýðý için canýný veren aziz þehitlerimiz ve onlarýn bizlere emaneti olan aileleri için ne yapsak azdýr. Türkiye'nin birliði ve baðýmsýzlýðý için canýný veren tüm þehitlerimizi de bir kez daha saygý ve minnetle anýyoruz dedi.(ýha) Baþkan dan kitap yardýmý Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Yekbas Köyü nde bulunan Þehit Ýsa Höçük Ýlkokulu nda yenilenen okul kütüphanesine kitap yardýmýnda bulundu. Çeþitli roman, hikaye kitabý, eðitici setler, eðitim cdleri ve dergilerden oluþan 210 adet ürünü Sungurlu Belediyesi personelleri Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner adýna Þehit Ýsa Höçük Ýlköðretim Okulu Müdürü Esra Ak ve Ýngilizce Öðretmeni Ferhan Karaman a teslim ettiler. Þehit Ýsa Höçük Ýlkokulu na kitap yardýmý yapýldý. Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner in yaptýðý bu sürprizi karþýsýnda çok mutlu olan okul yönetimi ve öðrenci- ler, Sungurlu Belediyesine ve duyarlý davranýþýyla bizleri ve öðrencilerimizi mutlu eden Belediye Baþkanýmýz Abdul- kadir Þahiner e teþekkür ediyor, en kýsa zamanda baþkanýmýzý makamýnda ziyaret edeceðiz dediler.(ýha)

11 PERÞEMBE 30 NÝSAN :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Receb : 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:16 Nisan 1431 Kasým: NÝSAN Birbirinizle hediyeleþirseniz, birbirinizi seversiniz. (Hadis-i Þerif) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Sultan Gazneli Mahmud'un vefâtý (1030) - Muþ'un kurtuluþu - Alman diktatörü Hitler'in vefâtý (1945) Binbaþý Asým Önerdem Bey Yýllarýn ve yollarýn buz tuttuðu zamanlardý Ahir zamanda beklenilen dehþetli zatlarýn icraatta bulunduðu yýllardý Ýþte Bediüzzaman bu vesile ile yetkili ve etkili zatlarýn Dünyevi tekliflerini reddettiði zaman Van dan alýnarak Burdur a sürgün edilmiþti. Arkasýnda Dünyalýk bir mal ve mülkü yoktu.. Evli deðildi, çoluk çocuðu yoktu. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Onun için bir yerden diðer bir yere gitmesi o kadar zor olmuyordu.. Korkuyor muydu? Hayýr, kat'a ve asla O bir plan ve ihtarý manevi ile hareket ediyordu. Ýsmet Ýnönü ye sormuþlar: "Paþam Said Nursi eüzübillallahimin þeytani vessiyaseti" demekle ne yapmak istiyor? Cevap vermiþ: "Said Nursi þeytandan ve siyasetten Allaha sýðýnýrým" demesiyle en büyük siyasatý yapmaktadýr" demiþtir. Onun davasý iman ve Kur'an davasýdýr. "Ben iman üzere vazifemi teksif etmiþim" demiþti Bediüzzaman Burdur a getirildiði zaman bir caminin küçük odasýna yerleþtirilir. Her gün emniyete gidip ispatý vücut yapmasý gerekirken gitmez. Sonra,genel kurmay baþkaný Mareþal Fevzi Çakmak bir vesile ile Burdur a geldiði zaman, Vali Said Nursi nin her gün ispatý vücuda gelmediðini söyler. Fevzi çakmak: "Ona iliþmeyiniz, hürmet ediniz" der. Korkunun sadece Burdur'u deðil ülkeyi sardýðý bugünlerde, Burdur eþrafýndan þeyh Nasuhuzade Mehmet Balkýr Efendi Binbaþý Asým Bey i alarak Bediüzzaman a götürür ve tanýþtýrýr. Asým Bey Kýcýsadelerde eþrafýndandýr, 1877 yýlýnda Ýzmit te dünyaya gelir. Askeriyeye intisap eder, eðitimini tamamladýktan sonra, Trablusgarp, Þam, Muðla, Tefenni ve Manisa da görevini þerefle ve büyük kahramanlýklar göstererek yapar. Bu görüþmeden sonra nurlara dost ve aþýk olan Asým bey, her þeye raðmen nurlarý güzel yazýlarý ile kaleme alýr ve çevresine de anlatmaya çalýþýr. Daha sonra Bediüzzamaný Isparta ya sonra da Barla nahiyesine nefyederler. Bu ayrýlýk ateþi Asým Bey in Bediüzzaman a gönderdiði mektuplar ve Bediüzzaman ýn Asým Bey e gönderdiði mektuplar ile teselli bulmaya çalýþýr. Asým Beyin hanýmý Nigar Haným þiddetli bir þekilde hastalanýr. Bu hastalýða bir türlü çare bulamayan Asým Efendi ve Nasuhuzade Mehmet Balkýr Asým Beyle hanýmý Nigar hanýmý alýp, Hüsnü Aðanýn yaylý at arabasý ile Barla ya Bediüzzamanýn duasýný almak üzere götürürler. Üstad gelen heyeti memnuniyet ile kabul eder, Nigar Hanýma dua eder ve biiznillah þifa bulur, o hastalýktan eser kalmaz. (Sürecek) BOYUNA ALTIN TAKMAK: Eskiden dolar - Euro bilinmezdi veya bilinse de köydeki vatandaþýn cebinde bulunmazdý. Durum böyle olunca köylü vatandaþlar kurbanlarda sattýklarý koyun, keçi veya sýðýrlarýn parasýndan bir miktarýna beþibirlik, gremse, reþat altýný alýp hem gönüllerini almak hem de ihtiyaç halinde bir köþede bulunmasý için eþlerine verirlerdi. Onlarda bunu saðlam bir ipe dizerek en güvenli yer olarak gördükleri boyunlarýna takarlardý. Bu takýlar normal dönemde elbisenin içinde kalýrken, düðünde bayramda elbisenin dýþýnda olurdu. Diðer taraftan analarýmýz sattýklarý tereyaðýndan, yumurtadan, peynirden biriktirdikleri parayý kendisine reþat, cumhuriyet altýný alývermesi için þehre giden bir yakýnýna verip, gizlice altýn aldýrýp kara gün için bir köþeye saklarlardý. Eþler - oðullar biraz tutumsuz ise bu altýnlarý onlara söylemezlerdi ki, ellerinden alýnmasýn * SÖZDE BEÞÝBÝRLÝK ÝSTEME: Eskiden teknoloji þimdiki gibi geliþmediði ve dolaysýyla buzdolabý, çamaþýr, bulaþýk makinesi veya ahþap türü günü birlik kullanýlmayan eþyalar gündemde olmadýðý için düðünlerde en çok para tutan altýnlar Köylerde unuttuklarýmýz 27 olurdu. Altýnlar da reþat, cumhuriyet, gremse, beþibirlik türü olup bilezik âdeti yoktu. Altýn istemedeki ölçü genelde köydeki düðünü olan kýzlarla mukayese edilerek belirlenirdi. Bunun yanýnda kýzýn anne-babasý kýzýný vermekte gönülsüz ise þi yokuþa sürmek adýna çok altýn isterdi. Þehirleþmeyle beraber bu tür altýnlarýn yerini bilezik, alyans vs. türü takýlar aldý. Diðer taraftan yýllarca borcu ödenecek veya Milli Eðitim Müdürlüðü Mahir ODABAÞI Sivil Savunma Uzmaný yeni kurulan ailede ekonomik sýkýntý nedeniyle geçimsizliðe etken olacak lüks eþyalar / salonlar düðünlerimizde aðýr basmaya baþladý Ne diyelim, izdivaç yapacak gençlerin ve özellikle orta direk anne-babalarýnýn Allah yar ve yardýmcýlarý olsun * AÐIRLIK DAÐITMA: Eskiden telefonlar, mesajlar ve þimdiki gibi çeþit çeþit davetiyeler yoktu. Durum böyle olunca düðün Kadir Yüktaþýr com olacaðý zaman iki üç gün önce hem ilan hem de davet için aðýrlýk daðýtýlýrdý. Aðýrlýk: Düðün olacaðý zaman bunu tüm köy halkýna duyurmak ve ayný zamanda düðüne davet etmek için önceden haþlanmýþ nohut / kuruyemiþ eleðe doldurulur ve gelin adayý kýzýn en yakýn arkadaþlarý tarafýndan tüm köy halkýna daðýtýlma iþlemine denir. Diðer taraftan aðýrlýðý daðýtan genç kýzlarýn da evlenmek istediði anlamý çýkarýlýrdý. Gelin adayýna dünürcü olupta alamayan aileler kendilerine ikram edilen aðýrlýðý kabul etmeyerek tepkilerini gösterirlerdi. Þehir hayatýnýn baþlamasýyla, telefonlarýn, mesajlarýn ve davetiyelerin çoðalmasýyla aðýrlýk daðýtma kültürü de ortadan kalkmýþ oldu. * DÜRÜ: Dürü: Gelin kýzýn gittiði evde kayýnvalidesine, eþinin kardeþlerine, eltilerine ve duruma göre teyzelerine, halalarýna takdim ettiði bohçadýr. Bohçada seccade, baþörtüsü, mendil gibi el emeði göz nuru eþyalar bulunur. Köylerde, kýz anneleri o kadar iþin gücün arasýnda elâleme mahcup olmamak için erkenden çeyiz hazýrlýðýna baþlarlardý. Bunun bir ayaðý da dürüdür. Dürü beklenti haline gelmiþtir. Eksik olursa dedikodusu yýllar geçse de bitmez (yazar: ) Sünnetin hayatýmýzdaki yeri ve önemi 2 Kur'an ile sünnet et ve týrnak gibidirler. Kur'an la sünneti birbirinden ananlar için, Resûlullahýn hayatýnda sizin için çok güzel örnekler vardýr." ayrý düþünmek ve görmek mümkün olabilir mi? Sünnet, Kur'a ýn hükümlerinin uygulama alanýna konulmasýdýr. Sünnet ayný zamanda ilahi vahyin VAHYÝN IÞIÐINDA duðunda "Siz hiç Kur'an okumuyor musunuz, onun ahlaký Kur'an dan (Ahzap 21) Aiþe validemize peygamberimizin ahlaký nasýldý diye sorul- hayatýmýza yansýyarak bir yaþam tarzýna dönüþmesidir. Kuran-ý Kerim ibaretti. Kur'an neyi emrediyorsa o onu yapýyor, neden nehy etti ise ondanda uzak duruyordu." demiþtir. Peygamberimiz bizim için her þeyi ile güzel iman ettikten sonra imanýn gereklerini yerine getirmemizi ister. Ýþte o zaman imanýmýz Allah indinde bir anlam kazanýr. bir örnektir. Biz Yüce Rabbimizin emirlerinin uygulamasýný ondan, o da Bazýlarý bilerek veya bilmeyerek, vebalinin aðýr olduðunu düþünmeden hadisler konusunda zihinlerde þüpheler oluþturmaya çalýþýyorlar. Peygamber i örnek almadan Ýslam'ýn yaþama geçirilmesi mümkün Cebrail (a. s) öðrenmiþtir. Sünnetin hayatýmýzda önemli bir yeri vardýr. Hz. Ýslam'da þüpheciliðe yer yoktur. Peygamberimiz in zamanýnda Kur'an-ý deðildir. Peygamberimiz i örnek almak ise onun öðütlerini uygun davranmakla olur. Ashap Peygamberimiz i örnek aldýðý için daha hayatta iken anlama konusunda bir problem yoktu. Ashap anlayamadýklarý ayetleri soruyorlar, peygamberimizde hem açýklýyor hem de hayata tatbik ederek birçoklarý cennetle müjdelenmiþlerdir. Sünnet, Yüce Rabbimizin Hz. onlara gösteriyordu. Peygamberimizin hadislerinin büyük bir kýsmý Ýbrahim'in diliyle meþru kýldýðý hakka yönelik dinin tamamý ve tamamlayýcýsýdýr. Kur'an ve sünnet kalpleri tevhide, hakka, adalete, birlik ve Kur'an ý açýklayýcý ve yorumlayýcý mahiyettedir. Müslümanlar Allah'ýn emirlerinin hayata tatbikini Peygamberimizden öðrenmiþtir. Yaþanmayan, beraberlik ruhuna, güzel ahlaki meziyetlere kýsacasý Allah'a kul olmaya hayata tatbik edilmeyen bir din bir anlam ifade etmez. Kur'an da da Veysel Uysal davet ederek, Allah'ýn boyasý ile boyanmaktýr.. "Biz Allah'ýn boyasýyla Müminlerin vasýflarý sayýlýrken iman edenler, salih amel iþleyenler, boyanmýþýzdýr. Boyasý Allah'ýnkinden daha güzel olan kimdir? Biz ona ifadelerinin yan yana olduðunu ve takvaya erenlerin kurtuluþa erecekleri hotmail.com ibadet edenleriz." (deyin)." Bakara 175) ifadelerinin sýkça geçtiðini görürüz. Salih ameller inancýn meyvesi, ilahi Peygamberimiz Kur'an-a göre yaþayarak ilahi kitabýn uygulamasýný vahyin bir hayat tarzýna dönüþmesidir. Ýslam bir yaþam biçimidir. Yemek somut bir biçimde göstermiþtir. Bundan dolayýdýr ki Peygamberimiz e yeme, su içme âdabýndan tutunuzda affedersiniz tuvalete nasýl girip, çýkýlýr, hangi elle yürüyen Kur'an tabiri kullanýlmýþtýr. Sünnet, Ýslam'ýn yaþam tarzýna dönüþmesidir. taharet ve temizlik yapýlýr gibi günlük hayatýmýzý ilgilendiren bütün konulardan tutunuz da ticaret ahlakýna varýncaya kadar bilgi vererek, belli ölçü ve kurallar getirmiþtir. Yunusun deyimi ile peygamberimizi Kur'an düþüncesinin ete kemiðe bürünmüþ bir hali Peygamberimiz 4 þey vardýr ki bunlar bütün Peygamberlerin sünnetlerindendir. "Sünnet olarak vasýflandýrmak mümkündür. Ýslam bilginleri genellikle hadislerin Allah tarafýndan olmak, güzel koku sürünmek, misvak kullanmak (aðýz ve diþ bakýmýný yapmak) ve evlenmek." (Ahmed Ýbn-i Hanbel-Müsnet) Peygamberimiz de hayatýmýzý kuþatan her konuda da "O (peygamber) kendiliðinden konuþmaz; Onun sözleri kendisine gönderilmiþ vahy'- Cebrail aracýlýðýyla peygamberimize vahy edilmiþ olduðunu kabul ederler. Delil olarak bilgi vererek, tavsiye ederek, yaþayarak bizlere örnek olmuþtur. Ýþte Peygamberimiz in den baþkasý deðildir." (Necm 3-4). Ayetlerini delil gösterirler. Yine "And olsun ki; Allah Allah (c.c) emirlerini bizzat yaþamasý, açýklamasý ve yorumlayarak bizlere de tavsiye müminlere büyük lütufta bulundu. Daha önce apaçýk bir sapýklýk içinde bulunuyorlarken, etmesine sünnet denilmiþtir. kendi aralarýndan, onlara kitap ve hikmeti öðreten bir elçi gönderdi" (Âl-i Ýmran 164) ayetinde sözü edilen "Hikmet" kelimesinin "Sünnet" olduðunu da belirtmiþtir. Ýslam sadece vicdanlara hapsedilen bir din deðildir. Yüce Rabbimiz emirlerinin Peygamberimiz, Yüce Rabbimizin âlemlere rahmet olarak gönderdim buyurduðu, ilahi uygulayarak dünyaya getiriliþ amacýmýzý anlamlandýrmamýzý istiyor. Bunu yaparken de vahye muhatap seçkin bir insan ve Hatemül Enbiyadýr(Peygamberlerin sonuncusu). O Peygamberimiz i örnek almamýzý istiyor. "Deki eðer Allah'ý (c c) seviyorsanýz bana uyun her hal, hareket ve sözlerinde birçok anlam, mana, mesajlar ve güzellikler yüklü olan, ki Allah ta sizi sevsin ve günahlarýnýzý baðýþlasýn. Allah son derece baðýþlayýcý ve takva sahibi, merhamet, cömertlik, kanaatkarlýk, vefakarlýk, haya gibi vasýflarýn en güzel esirgeyicidir." (Al-i imran31) "Müjdeleyiciler ve uyarýcýlar olarak Peygamberler gönderdik ki, Peygamberlerden sonra(kýyamet günü) insanlarýn Allah'a karþý bir bahaneleri temsilcisi olmuþtur. Ömrü boyunca haksýzlýklarla mücadele ederek bizlere hem sözleri hem de davranýþ ve uygulamalarýyla örnek olmuþtur. olmasýn (diye). Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir." (Nisa 165) "Ey insanlar! Peygamber size Rabbinizden hakký (gerçeði) getirdi. O halde kendi iyiliðiniz Peygamberimiz Ýlahi vahye muhatap olan, âlemlere rahmet olarak gönderilen bir için iman edin(ve imanýn gereklerini yerine getirin). Eðer inkar ederseniz bilin ki, göklerdeki her þey, yerdeki her þey Allah'ýndýr. Allah hakkýyla bilendir, hüküm ve hikmet dý, elbette onu kýskývrak yakalardýk. Sonra onun þah damarýný koparýrdýk." (Hâkka 44-46) peygamberdi. Yüce Rabbimiz "Eðer (peygamber) bize atfen bazý sözler uydurmuþ olsay- sahibidir." (Nisa 170 "And olsun ki, Allah'a ve ahiret gününe iman edenler ve Allah'ý çok "Kim Resule itaat ederse Allah'a itaat etmiþ olur. Yüz çevirene gelince, seni onlarýn baþýna bekçi göndermedik!" (Nisâ 80) VEFAT EDENLER 1-Mecitözü, Emirbað Köyü' nden gelme, Þahin, Ali ve Bekir UÇAR' ýn babasý; Hüseyin UÇAR. Çamdeliler Köyü' nden gelme, Mustafa, Mehmet ve Osman AMBAR' ýn babasý; Celal AMBAR Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. METEOROLOJÝ NÖBETÇÝ ECZANELER ELÝF ECZANESÝ MÝNE BAÞARANHIN- CAL (TEL: ) GAZÝ CAD. 11/B - BELEDÝYE KARÞISI YASEMÝN ECZANESÝ YASEMÝN BOLAT (TEL: ) - YENÝ GÖÐÜS HASTA- LIKLARI HASTANESÝ POLÝKLÝNÝK KARÞISI ALIÞ Gram 103,31 SATIÞ 103,39 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: NÝSAN 2015 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 PERÞEMBE 30 NÝSAN 2015 FSM de renkli kutlama Fatih Sultan Mehmet Ýlköðretim Okulu, 23 Nisan ý kutladý. Öðrkencilerin gösterileri alkýþ topladý. Fatih Sultan Mehmet Ýlköðretim Okulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý ný renkli gösterilerle kutladý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý nýn okunmasýyla baþlayan programda günün anlam ve önemini anlatan konuþmayý 2-F sýnýf öðretmeni Muharrem Eskin yaptý. Minik öðrencilerin þiirlerle süslediði programda okulun jimnastik grubu öðrencileri Anadolu Ateþi adlý gösterilerini sundu. Danslarýn, yöresel oyunlarýn sahnelenmesinin ardýndan öðrencilerin katýlýmýyla balon patlatma, sandalye kapma, yumurta ve çuval yarýþmalarý yapýldý. Ayrýca, okul öðrencileri arasýnda yapýlan resim yarýþmasýnda dereceye giren öðrencilerin ödülleri Okul Müdürü Haydar Deveci tarafýndan verildi. Deveci, öðrencilere baþarýlarýnýn devamýný dileyerek, tüm çocuklarýn bayramýný kutladý. Müze ve Kale yi gezdiler Ýstiklal Ýlkokulu ikinci sýnýf öðrencileri ile özel eðitim sýnýfýna gezi düzenlendi. Hayat Bilgisi Dersi'nde yer alan 'Yaþadýðý yerleþim biriminin ve vatanýnýn kendisi için özel bir yer olduðunu fark ederek ülkesini de bir yuva olarak görür' temasý kapsamýnda düzenlenen gezide Kale ve Müze ziyaret edildi. Kafile baþkanlýðýný Abdullah Sert'in yaptýðý geziye öðretmenler Hacer Kara, Ýsmail Erol, Nazife Kiltan, Ýsmail Döngel, Özel Eðitim Sýnýfý Öðretmenleri Mehmet Akif Karataþ ve Esra Ceylan ile öðrenciler katýldýlar. Ýstiklal öðrencileri Müze gezisinde Hitit, Bizans ve Osmanlý uygarlýðý ile ilgili bilgiler öðrendiler. Etnografya Müzesi'nden oldukça etkilenen öðrenciler, burada yer alan giysiler, leblebi yapýmý, bakýrcýlar ve çaycýya ait olan mum heykelleri dikkatle incelediler. Müze gezisi kapsamýnda Çorum Kalesi'nin çevresini de gezen kafile, belediye otobüsü ile okullarýna döndü. Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'ný okul bahçesinde yaptýðý þenlikle kutladý. Okul Müdürü Sabriye Esen, öðretim yýlýnda yeni okul binasýnda eðitim veren uygulama anaokulu öðrencilerinin kutlama programý düzenlediðini söyledi. Öðretmenleri hazýrladýðý stantlarda çocuk bayramý ve okul öncesinin öneminin vurgulandýðýný belirten Esen, ayrýca anaokulu öðrencilerinin hazýrladýklarý çalýþmalarýnýn velilerin beðenisine sunuldruðunu ifade etti. Esen'in verdiði bilgiye göre, çocuklar hazýrlanan etkinlik çadýrlarýnda öðretmenleri, anne-babalarý ile resimler, parmak boyasý ile boyama çalýþmalarý yaptýlar, köpük oynadýlar, çuval yarýþý, çocuk mü- zikleri eþliðinde düzenlenen oyunlarla eðlendiler. Çocuk geliþimi öðrencilerinin öðretmenleri ile birlikte hazýrladýklarý masal kahramanlarý kostümleri etkinliðe ayrý bir renk kattý. Güzellik ve saç bakýmý bölümü 10.sýnýf öðrencilerinin anaokulu öðrencilerine yaptýðý yüz boyamalarý da yoðun ilgi gördü. Çocuk geliþimi eðitimi bölümü sýnýf öðrencilerinin drama dersinde anaokulu öðrencileri ile birlikte hazýrladýklarý Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler oyunu sadece anaokulu öðrencilerinin deðil velilerinin de yoðun alkýþýný topladý. SERA YAPIM ÝÞÝ ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Sera Yapým Ýþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No: Merkez/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : / c)elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý Ýstiklal Ýlkokulu ikinci sýnýf öðrencileri ile özel eðitim sýnýfýna gezi düzenlendi. b) Yapýlacaðý yer c)ýþe baþlama tarihi ç) iþin süresi 3- Ýhalenin : Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü'nce yapýlan mevsimlik çiçeklerin, fidanlarýn, çalýlarýn dikimi yapýlana kadar soðuk havadan korunmasý amacýyla montaj dahil 692m2 ukalana sera yapým iþi Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. : Park Bahçeler Müdürlüðü Hizmet Binasý Yaný : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. : Yer tesliminden itibaren 14 (Ondört) takvim günüdür. a) Yapýlacaðý yer Öðrencilerin tarihi Kale yi ziyaret etti. Sadýk Ahmet te coþkulu kutlama 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý, Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu nda coþkuyla kutlandý. Program, Okul Müdürü Muharrem Olukcu nun günün anlam ve önemini belirten konuþmasý ile baþladý. Olukcu, Bugün, TBMM'nin açýlýþ tarihi olan 23 Nisan 1920 gününün, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafýndan çocuklara armaðan ediliþinin 95. yýlýný kutluyoruz. Büyük önderimiz Atatürk, ilk meclisin açýldýðý 23 Nisan 1920 gününü ulusumuza Çocuk Bayramý olarak armaðan etmiþ, bu yönüyle de dünya ölçeðinde eþsiz bir lider olduðunu bir kez daha göstermiþtir. Cumhu- Buharaevler MTAL minikleri eðlendi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'ný okul bahçesinde yaptýðý þenlikle kutladý. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý, Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu nda coþkuyla kutlandý. riyetimizin en önemli kuruluþ felsefesi olan "Egemenlik Kayýtsýz Þartsýz Milletindir" sözünün anlam ve önemini çok iyi kavramýþ bir millet ola- rak, gelecek nesillere daha modern bir Türkiye býrakacaðýmýzdan hiç þüphem yoktur. dedi. Kutlamalarda; anasýnýfý, özel eðitim sýnýfý ve okulun çeþitli kademelerindeki öðrencilerin katýlýmýyla düzenlenen gösteriler, veliler ve mahalle sakinleri tarafýndan beðeniyle karþýlandý. : Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetki l i olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlaýnaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 75 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Yapým Ýþlerinde Ýþ Deneyiminde Deðerlendirilecek Benzer Ýþlere Dair Tebliðde yer alan (B) III. Grup Bina Ýþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Çevre Mühendisliði veya Mimarlýk veya Ziraat Mühendisliði Diplomalarýdýr. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7.Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. ihale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP özerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9.Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 71305)

13 CHP tam kadro sahada CHP Çorum Ýl Örgütü genel seçimler öncesi Milletvekili Adaylarý ile seçim çalýþmalarýný devam ettiriyor. Partiden yapýlan açýklamaya göre Ýskilip, 30 NÝSAN Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Personel hizmeti alýmý iþi. Yer: Ankara Yolu 9. km Çorum Þeker Fabrikasý Saat: Çorum Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü Sýklýk Tabiat Parký yollarýna beton parke taþý yapýmý iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: MAYIS Çorum Belediye Baþkanlýðý Organizasyon hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu 15 kalem yaþ sebze alýmý iþi. Bayat, Uðurludað da yapýlan seçim çalýþmalarýna CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Milletvekili Adaylarý Tufan Köse, Muharrem Bozdoðan, Dinçer Solmaz, Yer: Çorum LTipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu (Org. San. Böl. 1. Cad. No: 1/E) Saat: MAYIS Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Melas ve fuel-oil tanklarýnýn çevresine emniyet duvarý yapýlmasý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Saat: MAYIS Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü % 20 toleranslý ton kireçtaþý alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Çorum Saat: MAYIS Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Bilgi Ýþlem Teknik Saim Topgül, Ýl Yönetim Kurulu üyeleri, Gençlik Kollarý ve Kadýn Kollarý üyeleri hazýr bulundu. Ýlçe merkezlerinde esnaf ziyareti yaparak halkla bir araya CHP Milletvekili Adaylarý ile seçim çalýþmalarýný devam ettiriyor. CHP adaylarý Ýskilip, Bayat, Uðurludað da çalýþma yaptý. CHP Çorumlu7dan destek istedi. CHP adaylarý tam kadro sahada ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Personel hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý (Mühandislik Fakültesi yaný) Rektörlük binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 37 KF 404 plakalý, 1999 model Ford marka, Cargo 2520 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 512 ada no, 23 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 2 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu gelen CHP heyeti gösterilen ilgiden memnun olduðunu ifade ettiler. CHP 4 YIL ÝSTEtek olalým ki onlar da istihdamý arttýrsýn, insanlar evine ekmek götürsün, esnafýmýz para kazansýn. DÝ Peygamber Efendimizin bir hadis-i Ziyaret sýrasýnda þerifi var; Beyt'ül mal'- açýklamalarda bulunan dan çalanlarýn cenaze CHP Ýl Baþkaný Gürsel namazý kýlýnmaz buyurmuþ, hem hýrsýz hem Yýldýrým, Ülkede adý konmamýþ bir kriz var. Müslüman olunmaz. Ýktidar partisi tutturmuþ bir istikrar diye gidiyor, HUKUKA GÜhangi istikrardan bahsediyorlar acaba? Kendi saltanatlarýný sürdürme istikrarý mý diye sormak VENÝ YENÝDEN TE- SÝS EDECEÐÝZ Vatandaþýn ekonomik olarak zor durumda istiyorum. Ülkemizin olduðunu belirten Milletvekili sorunlarý son yýllarda arttý, vatandaþýmýz yoksulluða mahkum edildi. Üretici üretim maliyeti yüzünden üretemiyor, çiftçimiz tarlasýný ekemiyor, esnafýmýz satýþ yapamýyor, emeklilerimiz, emekçilerimiz içler acýsý durumda. Biz toplumun tüm kesimlerinin sorunlarýný çözecek yeterliliðe sahibiz, kadrolarýmýz bilgili, ülke sorunlarýný çözmeye muktedir. Bizim iktidarýmýzda sadece 4 yýlda ülkemizin ekonomik olarak refah seviyesini çok daha ilerleteceðiz." dedi. SÖZDE DEÐÝL ÖZDE HÝZMET EDE- CEÐÝZ Yýldýrým'ýn ardýndan konuþan CHP Çorum Milletvekili ve Milletvekili Adayý Tufan Köse, Biz CHP olarak çok güzel bir seçim bildirgesi açýkladýk. Projelerimiz dolu dolu. Ýktidar tutturmuþ bir kaynak nerede? Sizler saltanatýnýza kaynak buluyorsunuz da vatandaþa gelince mi kaynak yok. Biz halkýmýzýn refahýný arttýrmak için çalýþacaðýz, halký zenginleþtireceðiz, birileri gibi sözde deðil özde hizmet edeceðiz. Yoksulluk bitecek mutlu vatandaþ, mutlu Türkiye Adayý Dinçer Solmaz ise, Ýcra dosyalarý tavan yaptý. Çorum'da yüz binlerce dosya var icra mahkemelerinde. Bunlar ekonominin ne kadar kötü olduðunun göstergesi. Hukuk her gün katlediliyor, bir mahkemenin saldýðýný diðer mahkeme tutukluyor, vatandaþýmýzda hukuka güven kalmadý. Biz CHP iktidarýnda hukuka olan güveni yeniden tesis edeceðiz. Daha yaþanabilir bir Türkiye kuracaðýz, hep birlikte kurduðumuz ülkemizi yeniden þahlandýrmak için çalýþacaðýz. dedi. GELÝN CHP YE OY VERÝN GÝTSÝN- LER CHP Çorum Milletvekili Adayý Saim Topgül de, Biz sahada çalýþacaðýz, ülkemizde bozulan birlik beraberliði yeniden tesis edip vatandaþýmýzýn daha mutlu bir Türkiye'de, daha iyi þartlarda yaþamasý için uðraþacaðýz. Bizim meselemiz þahsi menfaat deðil, bizim meselemiz ülke menfaati. Kul hakký yemedik þimdiye kadar, þimdiden sonra da yemeye niyetimiz yok. Gelin CHP'ye oy verin gitsinler. dedi. olacak. ifadelerine yer verdi. ÝKTÝDAR NE ÝS- TEDÝYSE VERÝLDÝ CHP Milletvekili Adayý Muharrem Bozdoðan ise, konuþmasýnda þunlarý söyledi; Çonekler Federasyonu ile Ýstanbul Çorum Derrum iktidara ne istediyse verdi onlar Çorum'a hiç bir þey getirmedi. Çorum'un müteþebbis ruhlu insanlarý üretmeye çalýþýyor, üretim de yapýyor ancak yüklü maliyetler insanlarý zorluyor. Pendik Belediyesi iþbirliðinde Çorumlular Gecesi düzenlenecek. 1 Mayýs Cuma günü saat 20:00'de Pendik Yunus Emre Gösteri Merkezinde gerçekleþtirilecek gecede Türk Halk Müziði sanatçýsý Nazlý Öksüz, Ziya Yerlitaþ Herþeye raðmen ihracat ve Bülent Özkömürcü sahne alacak. yaparak Çorum ekonomisine büyük katký veren iþ adamlarýmýza des- Gece ile ilgili bir açýklama yapan Ýstanbul Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Karakeçili Mah. Mahalle/Mevkii, 1 nolu baðýmsýz bölümlü dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: PERÞEMBE 30 NÝSAN Emek Partili kadýnlar bildiri daðýttý 1 Mayýs ta alanlara davet Emek Partili kadýnlar bildiri daðýttý. Ýþçi sýnýfýnýn uluslararasý birlik, mücadele ve dayanýþma günü olan 1 Mayýs ýn Çorum da güçlü bir þekilde kutlanmasý amacýyla çalýþmalar devam ediyor. Bu kapsamda Emek Partili (EMEP) kadýnlar da Aðýz ve Diþ Saðlýðý Hastanesi önünde bir stant açarak, kadýnlarý þiddete ve sömürüye karþý eþitlik için 1 Mayýs ta kendi talepleri etrafýnda mücadele etmeye davet etti. Yapýlan açýklamaya göre, HDP Milletvekili Adayý Meliha Üþüdür ün de katýldýðý bildiri daðýtýmýnda, AKP nin 13 yýldýr uyguladýðý politikalardan en fazla etkilenen kesimin kadýnlar olduðu ifade edildi. EMEP li kadýnlarýn 1 Mayýs bildirisinde þu ifadelere yer verildi: Biz kadýnlarýn kadýna yönelik þiddete, yoksulluða, yolsuzluða, gericiliðe, güvencesizliðe, emeðimizin ve bedenimizin sömürülmesine karþý mücadeleyi büyütmekten baþka çaremiz yok. Bizler biliyoruz ki, þiddet, yoksulluk, yolsuzluk ve sömürü düzenini deðiþtirmek mümkün. Birleþmek, mücadele etmek için 1 Mayýs ta bütün dünya iþçilerinin birlik, dayanýþma ve mücadele gününde bütün iþçi ve emekçi kadýnlarý 1 Mayýs ta alanlara çaðýrýyoruz. Ýþ, ekmek ve özgürlük için 1 Mayýs ta alanlardayýz Emek Partisi (EMEP) Çorum Ýl Örgütü, bir açýklama yaparak tüm iþçi ve emekçileri 1 Mayýs a davet etti. 1 Mayýs ta iþ, ekmek, özgürlük-emperyalizme, savaþa ve sömürüye karþý, iþ, barýþ, özgürlük-iþçilerin birliði, halklarýn kardeþliði temelinde alanlarda olacaklarýnýn bertildiði açýklamada, Hükümetin açýkladýðý rakamlara göre son 10 yýlda ulusal gelir 200 milyar dolardan 800 milyar dolara yükseldi. Kiþi baþýna düþen yýllýk gelir ise 10 bin dolara ulaþtý. Ama bir iþçi ailesinin yýllýk geliri bu paranýn yarýsýný bile bulmuyor. Biz meteliðe kurþun atarken dolar milyarderlerinin sayýsý hýzla çoðalýyor. Yeter artýk! Bu sömürü ve yaðma düzeni son bulsun, çürümüþ, kokuþmuþ sistemin bize acý çektirmesinden usandýk. Ama yakýnmakla bir yere varýlmýyor. Bu gidiþi durdurmak için bir þeyler yapmak gerek. 1 Mayýs ta Hacý Bektaþ Veli Parký nda toplanýyoruz EMEP Ýl Örgütü, 1 Mayýs ta saat de Hacý Bektaþ Parký nda toplanýlacaðýný bildirdi. Buradan oluþturacaklarý kortejler eþliðinde Saat Kulesi ne yürüyeceklerini açýklayan EMEP, daha sonra Türk-Ýþ, DÝSK ve KESK in organize ettiði mitinge katýlacaðýný bildirdi. Birleþik Haziran Hareketi Çorum Meclisi, 1 Mayýs Cuma günü saat 11.00'de Özdoðanlar Kavþaðýnda toplanarak Saat Kulesi ne yürüyerek, 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü nü kutlayacak. Birleþik Haziran Hareketi Çorum Meclisi, 1 Mayýs ta tüm Çorumlular ý alanlara davet etti. Ýstanbul da Çorumlular Gecesi düzenlenecek Süleyman Gökçe Çorum Dernekler Federasyonu Baþkaný Süleyman Gökçe, Ýstanbul'da bulunan Çorumlular ýn müzik dolu bir akþamda bir araya gelerek birlik beraberlik içerisinde eðleneceklerini, THM sanatçýsý Nazlý Öksüz ile birlikte Çorum'un deðerleri olan Ziya Yerlitaþ ve Bülent Özkömürcü yü dinleyeceklerini ifade ederek, Amacýmýz Çorumlu hemþehrilerimizi ortak hareketle Ýstanbul lobisi oluþturarak bu þehirde varlýðýmýzý herkese duyurmak. Bizler Ýstabul'da azýnlýk olmadýðýmýzý, baþka illerin yakalamýþ olduðu ruha bizlerin de sahip olduðunu göstermek istiyoruz. ÇORDEF olarak kýsa zamanda çok baþarýlý projelere imza attýk, bu yýl da hazýrlamýþ olduðumuz etkinlikler ile Çorum ismini herkese duyurmayý hedefledik. Bunlardan biri olan Pendik Belediyesi ile ortak düzenlediðimiz Çorumlular Gecesi ne tüm Ýstanbul'da bulunan hemþehrilerimizi davet ediyoruz. dedi.

14 14 PERÞEMBE 30 NÝSAN 2015 Çalýþkan lý Milli Takým dan Sýrbistan da dokuz madalya Hitit in Sultarlarý final setinde kaybetti: 2-3 SALON: Atatürk Spor Salonu HAKEMLER: Tuncay Sevim, Caner Yýldýrým. HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ: Derya, Merve, Ezgi, Sýrbistan da yapýlan Uluslararasý Ju Jitsu turnuvasýnda Hasan Çalýþkan ýn görev yaptýðý milli takým dokuz madalya kazanarak takým halinde dördüncü oldu. Ju jitsu milli takýmý Sýrbistan dan dokuz madalya ile döndü. Baharspor Kulübü Baþkaný ve milli takým antrenörü Hasan Çalýþkan ýn görev yaptýðý Ju Jitsu milli takýmý Sýrbistan dan dokuz madalya ile döndü Nisan tarinlerinde Sýrbistan ýn baþkenti Belgrad da yapýlan Açýk Uluslararasý turnuvaya 15 sporcu ile katýldý. 40 ülkeden 460 sporcunun mücadele ettiði turnuvada milli takým sporcularý üç altýn, dört gümüþ ve iki bronz madalya ile takým sýralamasýnda dördüncü oldu. Milli takým antrenörü Hasan Çalýþkan, turnuvada müsabakalarýn oldukça zorlu geçtiðini ve milli takýmýn güçlü ülkeler arasýnda dördüncü olmasýnýn son derece büyük bir baþarý olduðunu söyledi. Sýrbistan da yapýlan bu müsabakalarýn ardýndan milli takým 5-9 Mayýs tarihleri arasýnda Fransa nýn baþkenti Paris te yapýlacak olan Nevaza branþýnda ülkemizi temsil edeceðini belirten Çalýþkan bu turnuvada da ülkemizi en güzel þekilde temsil ederek baþarýlý olacaklarýna inandýðýný sözlerine ekledi. Süper Lig de yarý finalistler belli oldu Üniversiteler Süper Lig Hentbol final grubunda yarý final maçlarý bugün oynanacak. Tevfik Kýþ Spor Salonu nda saat de Kocaeli - Ege ve saat de Celal Baþar ve KTÜ bayan takýmlarý saat de Ýstanbul - Ege, saat de Karaman- Muðla Üniversitesi erkek takýmlarý finale yükselmek için karþýlaþacaklar. Ýstanbul Üniversitesi: 10- Tokat GOP: 7 HAKEMLER: Cengiz Þengül. Ömür Soytemiz, ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ : Kutsal, Burak, Oðuz, Rýdvan, Enes, Ferhat, Kerem, Ramazan, Muhammet, Onur, Furkan, Emirhan, Çaðatay, Murat Erdi. TOKAT GAZÝ OSMAN PAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ : Cebrail, Doðan, Doðukan, Emre, Emrullah, Erhan, Hamit, Miraç, Muhammet, Murat, Mikail, Sefa, Þahin, Tufancan, Vasfi. Karamanoðla Mehmet Bey Üniversitesi son maçýný 3-0 kazandý ve yarý finale yükseldi Ýbrahim Çeçen: 0 - Karamanoðlu Mehmet bey: 3 HAKEMLER: Celal Bayraklý, Ab- dullah Ýnan.. ÝBRAHÝM ÇEÇEN ÜNÝVERSÝTESÝ : Abdullah, M. Selim, Remzi, Sa- im, Harun, Müslüm, Orhan, Yunus, Fer- di, Tugay, Sezai. KARAMANOÐLU MEHMET BEY ÜNÝVERSÝTESÝ : Kerem, Hüseyin. Tugay, Zekeriya, Mustafa, Mehmet Aybay, Uður, Mehmet, Veysel, M. Mustafa, Ali, Mehmet Aksu, Burak, Naci. Karamanoðla Mehmet Bey Üniversitesi son maçýný 3-0 kazandý ve yarý finale yükseldi Beykoz Ünversitesi: 5 - Ege Üniversitesi: 6 HAKEMLER: Celal Bayraklý, Ab- dullah Ýnan. BEYKOZ LOJÝSTÝK MESLEK YÜKSEK OKULU : Yiðithan, Mertcan, Berkay, Mert, Aykut, Þükrü, Seyhan, Murat, Bencan, Onur, Ali Ýhsan, Uður, Malik, Halil Ýbrahim, Mustafa. EGE ÜNÝVERSÝTESÝ : Burak, Hasan Can, Batuhan, Nejat, Murat, Sabri Ayberk, Akýn, Hakan, Vehbi, Sefa Suha, Üniversiteler Süper Lig Hentbol Final Grubunda yarý finalistler belli oldu. Hafta baþýndan buyana sekiz bayan sekiz erkek takýmýnýn mücadele ettiði final grubunda gruplardaki mücadele dün sona erdi. Erkeklerde dün TOKÝ Spor Salonu nda oynanan erkek maçlarýnýn ardýndan Ýstanbul, Üniversitesi, Muðla Üniversitesi, Karaman Üniversitesi ve Ege Üniversitesi takýmlarý gruplarýnda ilk iki sýrada yer alarak yarý finalde mücadele etmeye hak kazandýlar. Bugün Tevfik Kýþ Spor Salonu nda oynanacak ilk yarý final maçýnda saat de Ýstanbul Üniversitesi ile Ege Üniversitesi ile Ege Üniversitesi karþýlaþacak. Saat de oynanacak ikinci yarý final maçýnda ise Karaman Üniversitesi ile Muðla Üniversitesi ikinci finalisti belirlemek için karþýlaþacaklar. Bayanlarda Tevfik Kýþ Spor Salonu nda dün oynanan maçlarla sona eren grup maçlarý sonunda yarý final eþleþmeleride belli oldu. Buna göre saat de Kocaeli Üniversitesi ile Ege Üniversitesi ilk yarý final maçýnda karþýlaþacak. Saat deki ikinci yarý final maçýnda ise Celal Bayar Üniversitesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi mücadele edecek. Bugün oynanacak yarý final maçlarýný kazanan okullar yarýn þampiyonluk kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçýnda karþýlaþacaklar. Zeynep, Kübranur, Aliye, Fatma, Emel, Müberra, Sevda. KASTAMONU ÜNÝVERSÝTESÝ : Ceylan, Melis, Sinem, Sema Sümeyye, Merve, Eda, Merve Ceren, Gizem, Ýrem, Ebruþah, Hüsniye. SETLER: 21-25, 25-16, 26-24, 14-25, Üniversiteler 1. Lig müsabakalarýnda dün mücadeleye devam edildi. Hitit Üniversitesi bayan takýmý üçüncü maçýnda ikinci maðlubiyetini dün Kastamonu Üniversitesi karþýsýnda 32 lik skorla aldý. Beþ takýmýn tek grupta mücadele ettiði Bayanlar 1. lig müsabakalarýnda Hitit Üniversitesi ilk maçýnda Kocaeli Üniversitesi ne yenilirken ikinci gün ise Erzincan Üniversitesi ni yenerek galip gelmiþti. Üçüncü günü bay geçen Hitit Üniversitesi dün Kastamonu Üniversitesi ile karþýlaþtý. Denk kuvvetlerin mücadelesi þeklinde geçen maçýn ilk setini Kastamonu temsilcisi kazanýrken ikinci sette rakibine üstünlük kuran Hitit Üniversitesi skoru 1-1 yaptý. Zorlu bir mücadeleye sahne olan sette rakibine üstünlük saðlayan Hitit maçta 2-1 öne geçti. Dördüncü sette oyundan dü- þen Hitit Üniversitesi bu seti kaybetti. Kazanan takýmýn belirleneceði final setinde ise zorlu mücadeleyi kazanan Kastamonu Üniversitesi iki puan alýrken Hitit Üniversitesi bir puan aldý. Ligde mücadele bu- Hitit Üniversiitesi bayan voleybol takýmý dünki maçta rakibi önünde final setinde kaybetti gün oynanacak maçlarla sona erecek. Hitit Üniversitesi son maçýnda saat da Atatürk Üniversitesi ile mücadele edecek. Basketbol da Gençlik Kupasý mücadelesi yarýn baþlýyor Basketbol Ýl Temsilciliði tarafýndan geleneksel olarak düzenlenen Gençlik Kupasý turnuvasý yarýn oynanacak maçlarla baþlýyor. 19 Mayýs Gençlik ve Spor Bayramý kutlama etkinlikleri arasýnda düzenlenen turnuvada erkekler ve kýzlarda yediþer takým mücadele edecek. Basketbol Ýl Temsilcisi Demet Gökmem in yaptýðý açýklamaya göre genç kýzlarda A grubunda Anadolu Lisesi, Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi ve Baþöðretmen Anadolu Lisesi, B grubunda Ýnönü Anadolu Lisesi, Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Spor Lisesi mücadele edecek. Tek devreli lig statü- sünde oynanacak maçlar cumartesi günü baþlayacak ve 12 Mayýs Salý günü sona erecek. 14 Mayýs perþembe günü ilk iki sýrayý alan takýmlar çapraz olarak yarý finalde karþýlaþacak þampiyon 16 Mayýs cumartesi günü sona erecek. Erkeklerde ise A grubunda Atatürk Anadolu, Anadolu, Cumhuriyet Lisesi ve Özel Samanyolu Koleji, B grubunda ise Baþöðretmen Anadolu, Ýnönü Anadolu ve Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi mücadele edecek. 1 Mayýs cuma günü oynanacak maçlarla baþlayacak grup maçlarý 12 Mayýs ta sona erecek. 13 Mayýs ta yarý finalde çapraz olarak oynanacak maçlar sonunda 15 Mayýs cuma günü finalle turnuva sona ereceek. Çorum Belediyesi Birimler futbol turnuvasýnda grup maçlarý sona erdi Gruplarýnda ilk iki sýrayý alan Strateji, Etüd Proje ve Mali Hizmetler-Ýtfaiye1, Su Ýþleri- Zabýta, Fen Ýþleri-Park ve Bahçeler1, Özel Kalem-Ýtfaiye 2 takýmlarý bu akþam yarý finale yükselmek için mücadele edecekler. Çorum Belediyesi tarafýndan bu yýl ilk kez düzenlenen Birimler arasý Halý Saha futbol turnuvasýnda grup maçlarý sona erdi. Dört grupta 16 takýmýn mücadele ettiði turnuvada gruplarda ilk iki sýrayý alan takýmlar çeyrek finale yükseldi. Çeyrek final eþleþmeleride belli oldu. Bu akþam oynanacak çeyrek final maçlarýnda Strateji, Etüd Proje ve Mali Hizmetler ile Ýtfaiye 1 takýmlarý ilk maçta karþýlaþacak. Ýkinci maçta Su Ýþleri - Zabýta karþýlaþacak. Fen Ýþleri ile Park Bahçeler 1 takýmlarý üçüncü yarý finalisti belirlemek için mücadele edecek. Günün son çeyrek final maçýnda ise Özel Kalem ile Ýtfaiye 2 takýmlarý mücadele edecekler. Bu akþam oynanacak maçlarý kazanan takýmlar 4 Mayýs pazartesi günü yarý finalde karþýlaþacak. Yarý finalde kazanan takýmlar ise 7 Mayýs perþembe günü oynanacak final maçýyla turnuvanýn ilk þampiyonu belirlenecek. Zabýta : 4 - Park Bahçeler1: 4 ZABITA : Akif Þimþek, Sinan Yýldýz, F. Kemal Þahin, Zafer Akkuþ, Osman Topuz, Fatih Sak, Furkan Acar, Salih Candan, Fatih Çetin. PARK BAHÇELER 1 : Sedat Yýldýz, Erdoðan Yandým, Ýsmail Özler, Mu- hammet Avcý, Servet Akbaþ, Gökhan Karakaþ, Eyüp Aytekin, Hakan Aydýn. GOLLER : Osman Topuz (2), Fatih Çetin, Servet Akbaþ (K.K.) (Zabýta), Erdoðan Yandým (2), Gökhan Karakaþ, Sedat Yýldýz (Temizlik Ýþleri2) Muðla Sýtký Koçman : 7 Marmara Üniversitesi : 1 HAKEMLER: Cengiz Þengül, Ömür Soy- temiz. MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝ- TESÝ : Yasin, Ýnan, Emre, Mehmet, Serhat, Gökhan, Kývanç, Güneþcan, Sercan, Ata Gürbüz, Mert Mustafa, Cihan Cemal, Tanju, Emrehan. MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ : Oðuzhan, Burak, Batukan, Ozan, Yavuz Selim, Mehmet Mesut, Hüseyin Emirhan, Resum, Ýsmail Hakan, Mehmet Berk, Hakan, Cem, Ramazan. Ege Üniversitesi grubundaki son maçýnda Beykoz u 6-5 yenerek yarý finale yükseldi Fen Ýþleri: 8- Ulaþým Hizmetleri: 3 FEN ÝÞLERÝ : Ferhat Yetiþken, Mehmet Yýldýz, Ýsmail Emekli, Ali Ekber Eryüce, Sefa Yetiþmiþ, Mustafa Alkaç, Yusuf Gür, Muzaffer Durmuþ, Ferhat Aydýn, Oktay Çalýþkan. ULAÞIM HÝZMETLERÝ : Kerim Yýlmaz, Necdet Sönmez, Ýsmail Öncel, Mustafa Atak, Samet Göker, Nihat Avunca, Mücahit Güleç, Mustafa Malkoç, Salih Karslýoðlu. GOLLER : Oktay Çalýþkan (5), Ali Ekber Eryüce (2), Sefa Yetiþmiþ (Fen Ýþleri), Kerim Yýlmaz (2), Salih Karslýoðlu (Ulaþým Hizmetleri).

15 PERÞEMBE 30 NÝSAN Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. (Ç.HAK:1029) (Ç.HAK:1044) ELEMAN ARANIYOR Resul Hafriyat Ýnþaat Malzemelerinde çalýþtýrýlmak üzere bay elemanlara ihtiyaç vardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:1022) Bayan Eleman Alýnacaktýr Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bayan eleman alýnacaktýr. MEHMETOÐULLARI Turz. Yapý Ýnþ. Taah. Kom. Gýda Tar. ve Hayv. Ýmalat ve San. Dýþ Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:1037) SU TEKNÝKERÝ ALINACAKTIR GRUP ÞÝRKETLERÝMÝZÝN SU TESÝSAT ÝÞLERÝNÝ TAKÝP EDECEK SU ARIZA TAMÝRAT ÝÞLERÝNDEN ANLAYAN, SIHHI TESÝSAT ISITMA-SOÐUTMA, HAVALANDIRMA TESÝSATI DRENAJ ÝÞLERÝNDE TECRÜBELÝ, ASKERLÝK GÖREVÝNÝ TAMAMLAMIÞ, ESNEK ÇALIÞMA SAATLERÝNE UYUM SAÐLAYABÝLECEK, MEKANÝK SU TEKNÝKERÝ ALINACAKTIR Çevre yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Adres: Meydan Cami Yaný Tel: Tel: Üçtutlar Mah. Üçtutlar Cad. No: 15/A Bayan Eleman Alýnacaktýr Terzilik deneyimi olan bayan (Ç.HAK:1043) eleman aranýyor. Mür. Tel: YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Yaþar GÜNDOÐDU Sadýk oðlu 1/1/1955 Çorum Akçakaya Köyü Doðumlu (Ç.HAK:1042) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Satýlmýþ ÖREMÝÞ Mehmet oðlu 1961 Dodurga Doðumlu (Ç.HAK:1041) YÝTÝK Yozgat Çekerek Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Arif HAYTA Abdullah oðlu 1975 Yozgat Çekerek Doðumlu (Ç.HAK:1035) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Murat KAYIKÇI Ahmet oðlu 1955 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1034) (Ç.HAK:1033) ELEMAN ÝLANI ÇORUM DA BULUNAN ÞÝRKETLERÝMÝZDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE; BAY-BAYAN ÖN MUHASEBE ELEMANLARI ALINACAKTIR. * LKS 2, LKS GO. GO PLUS,TIGER VE BENZERÝ TÝCARÝ PROÐRAMLARA HAKÝM, ÖN MUHASEBEDE EN AZ 5 YIL DENEYÝMLÝ, ERKEK ADAYLAR ÝÇÝN ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ,TAKIM ÇALIÞMASINA UYGUN, DÝKSÝYONU DÜZGÜN * OFÝS PROÐRAMLARINA (EXCEEL.WORLD) VE BÝLGÝSAYARA TAM ANLAMIYLA HAKÝM OLAN MÜRACATLAR ÞAHSEN YAPILACAKTIR. AÞAÐIDAKÝ TELEFON NUMARALARIMIZDAN GELMEDEN ÖNCE LÜTFEN RANDEVU ALINIZ ADRES: YENÝYOL MAHALLESÝ (Ç.HAK:967) (Ç.HAK:1005) (Ç.HAK:1004) Beton Pompa Operatörleri ve Mikser Operatörleri Alýnacaktýr Ýkram Hazýr Beton bünyesinde çalýþmak üzere src belgeli beton pompa operatörleri ve mikser operatörleri alýnacaktýr. Görüþmeler yüzyüze yapýlacaktýr. (Ç.HAK:603) (Ç.HAK:380) SEPETÇÝ SOK. 13/A ÇORUM Ýlgili kiþi: Ýsmail ATAR. C&v ÇAKIL HAFRÝYAT Hayvan gübresi büyükbaþ, küçükbaþ paketli veya dökme, bahçe topraðý, kilit taþý, mýcýr, enkaz yýkma, temizleme hafriyat (Ç.HAK:1002) PERSONEL ARANIYOR AR ELEKTRÝK ELEKTRONÝK A.Þ. DE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ EN AZ MESLEK LÝSELERÝNÝN ELEKTRÝK BÖLÜMÜNDEN MEZUN DENEYÝMLÝ ELEKTRÝK KALFALARI VE USTALARI ALINACAKTIR - ÖN MUHASEBE KONUSUNDA EN AZ 5 YIL DENEYÝMLÝ ÖN MUHASEBECÝ ALINACAKTIR. MÜRAACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. ADRES: GÜLABÝBEY MAH YENÝDOÐAN 4. SOK (Ç.HAK:1025) ELEMAN ARANIYOR Atölyemizde çalýþtýrýlmak üzere CNC Torna ve Fireze Ustalarý alýnacaktýr. YURDAKUL MAKÝNA Küçük Sanayi Sitesi 85. Sok. No: 6 Tel: NO:4/A(TEDAÞ ARKASI) ÇORUM TEL: ve nakliye iþleri yapýlýr. Mür. Tel: SAHÝBÝNDEN SATILIK S PLAKA Volkswagen Crafter 22+1 servis aracý S plakasý ile birlikte satýlýktýr KÝRALIK DAÝRE AKKENT TOKÝ de m2 Mür. Tel: (Ç.HAK:771) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) PERSONEL ALINACAKTIR * Endüstri Meslek lisesi veya * Yüksek okulu otomotiv mezunu, * Sigorta uygulamalarý ve hasar * Ekspertizi konularýnda tecrübeli, * Müþteriyi hasar prosedürleri ile ilgili bilgilendirmek, * MS Office uygulamalarýna hakim, * Askerlik hizmetini tamamlamýþ, * Ýletiþim ve problem çözme yeteneðine sahip, * Müdürüne gerekli raporlamalarý yapabilecek, Bay-Bayan çalýþma arkadaþlarý aramaktayýz. (Ç.HAK:1023) (Ç.HAK:1040) ELEMAN ARANIYOR Tekin Karo da çalýþtýrýlmak üzere askerliðini yapmýþ bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Akkent Mah. Buluz Yolu Sok. (Ç.HAK:998) Eleman Aranýyor Ýkram Akaryakýt Oto San. Tic. A.Þ. de çalýþtýrýlmak üzere deneyimli BAY POMPA elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Baþvuracak adaylarýn yanlarýnda fotoðraf getirmeleri önemle rica olunur. Adres: Ankara Yolu Burunçiftlik mevkii Oto (Ç.HAK:823) No: 16 Tel: OSB YANINDA SATILIK ÇÝFTLÝK Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yanýnda 2 bin m 2 si kapalý, toplam 6 bin 200 metrekare alana sahip tavuk çiftliði sahibinden satýlýktýr. Ýmalatçýlar için uygun olan tesiste kuyu ve (Ç.HAK:1000) Çevre yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM trafo bulunmaktadýr. Ýrt. Tel: Galericiler Sitesi Karþýsý Tel: Devren Kiralýk Can Oto Týr-Kamyon Yýkama ve Yaðlama Devren Kiralýktýr. Adres: Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý Býyýkoðlu Dinlenme Tesisleri Turkuaz Petrol Ýrtibat: Nihat Can DEVREN SATILIK AYAKKABI DÜKKANI Halen faal durumda bulunan ayakkabý dükkaný devren (Ç.HAK:1030) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynakçý ve marangoz ustalarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Baþer Makina Adres: Organize San. Bölgesi 4. Cad. No: 13 Tel: satýlýktýr. Mür. Tel: SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) (Ç.HAK:784) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:826) Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ (Ç.HAK:997) ELEMAN ARANIYOR Makina Teknik Ressamlarý Aranan þartlar; * Meslek Lisesi, Teknik Lise ve/veya Ön Lisans ilgili bölüm mezunu, * Erkek adaylar için askerliðini yapmýþ, * Sigara kullanmayan, * En fazla 35 yaþýnda, Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese CV leri ile birlikte þahsen müracaat etmeleri rica olunur. ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ. Adres : Ankara yolu 5. km. ÇORUM ELEMAN ARANIYOR Banvit piliç ürünleri satýþýnda pazarlamacý olarak çalýþacak, ehliyeti olan lise mezunu BAY eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. AKSOYLAR GIDA LTD. ÞTÝ. Adres: Gýda Toptancýlar Sitesi 29. Sokak (Ç.HAK:1039) No: 38 Tel: Deðeri: TL ELEMANLAR ARANIYOR Çaycý Kafe Bistroda çalýþacak BAY-BAYAN elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Gazi Cad. Atatürk Lisesi Karþýsý Tel: (Ç.HAK:1036)

16 Barlýk a teþekkür HAT tý Masa Tenisi Ýl Temsilcisi Cemalettin Hoþgör, 80 adet masa tenisi panosu yaptýran Uður Grup Baþkaný Uður Barlýk a kendi yapýmý bir hat eserini hediye ederek teþekkür etti. Uður Barlýk a teþekkür ziyareti. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Þube Müdürü Erdoðan Þahinci ve Masa Tenisi Ýl Temsilcisi Cemalettin Hoþgör, Masa Tenisi müsabakalarýnda kullanýlan panolarýn yapýmýný üstlenen Uður Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Uður Barlýk a teþekkür etti. Geçtiðimiz ay içinde ilimizde yapýlan 2. Lig Masa Tenisi müsabakalarýnda kullanýlan 80 adet panoyu yaptýrarak Çorum sporunun hizmetine sunan Uður Barlýk a bu jestinden dolayý teþekkür eden Þube Müdürü Erdoðan Þahinci bu tür desteklerin Çorum sporu adýna son derece önemli olduðunu söyledi. Þahinci, Uður Barlýk ýn her zaman spor dostu olduðunu belirterek kendisine bu jestinden dolayý teþekkür etti. Uður Barlýk ta konuþmasýnda gelecekleri olan gençliðe doðru alýþkanlýklar kazandýrmanýn önemine inanan birisi olarak ellerinden gelen her türlü katkýyý vermeye devam edeceklerini belirterek ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret sonunda Uður Barlýk a Masa Tenisi Ýl Temsilcisi Cemalettin Hoþgör kendi yaptýðý Hat tablosunu hediye etti Masa Tenisi Ýl Temsilcisi Cemalettin Hoþgör kendi yapmýþ olduðu bir hat çalýþmasýný Uður Barlýk a hediye etti. Çorum Belediyespor pazar günü sahasýnda oynayacaðý Darýca Gençlerbirliði maçýnýn hazýrlýklarýný koordinasyon ve gol çalýþmasý ile sürdürdü. Tüm hesaplar galibiyet üzerine Çaðlar dan kötü haber Çaðlar ýn ligin son iki haftasýnda forma giyemeyeceði play-off a kalýnmasý halinde oynayabileceði açýklandý. Çorum Belediyespor da Çaðlar ýn ligi kapattýðý play-off a kalýnmasý halinde bu maçlarda forma giyeceði açýklandý. Gaziosmanpaþaspor maçýnda aldýðý darbe ile sakatlanan ve oyundan sedye ile çýkmak zorunda kalan Çaðlar ýn dün çekilen MR sonuçlarý kötü çýktý. Sað ayak baðlarýnda ve bileðinde zedelenmenin yaný sýra kemiðinde ödem tesbit edilen Çaðlar ýn bu ligin son iki haftasýnda Darýca Gençlerbirliði ve Bursa Nilüferspor maçlarýnda forma giyemeyeceði açýklandý. Masör Ali Köseer, Çaðlar ýn Darýca Gençlerbirliði maçýnda cezalý olduðu için forma giyemeyeceðini Bursa Nilüferspor deplasmanýnda ise þu an için oynamasýnýn zor olduðunu tedavisini yoðun þekilde sürdürdüklerini söyledi. Bu haber üzerine Teknik Direktör Yavuz Ýncedal kritik Darýca ve Nilüfer maçlarý için forvet mevkiine Muhammet Fatih i hazýrlamaya baþladý. Play-off vizesi almak için son iki maçýný kazanmak zorunda olan Çorum Belediyespor Darýca Gençlerbirliði ile oynayacaðý zorlu maçýn hazýrlýklarýný dün gol ve taktik çalýþmasý ile sürdürdü. Play-off umutlarýný son maça taþýmak için kazanmak baþka çaresinin olmadýðý maçta pazar günü Darýca Gençlerbirliði ile evinde karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor bu zorlu karþýlaþmanýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý antrenmanla sürdürdü. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda Teknik Direktör Yavuz Ýncedal yönetimindeki çalýþmaya sakatlýklarý bulunan Sefa Akýn ve Çaðlar dýþýndaki tüm futbolcular katýldýlar. Burak Seres ise takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptý. Isýnma hareketlerinin ardýndan ilk olarak koordinasyon hareketleri yapan kýrmýzý siyahlý takým daha sonra ceza yayý üzerinden hareketli toplara gol vuruþu yaptýlar. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal bu çalýþma sýrasýnda futbolculardan gol vuruþu yaparken dikkat etmeleri gerekenler hakkýnda uyarýlarda bulundu. Çalýþmanýn son bölümünde ise yarý sahada çift kale maç yapan kýrmýzý siyahlý takýmda futbolcularýn hayli istekli ve neþeli olduklarý gözlendi. Çorum Belediyespor, Darýca Gençlerbirliði maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çift kale maçla sürdürecek. Futbolcularla toplantý Çorum Belediyespor da Teknik Heyet dün antrenman sonunda futbolcularla lojmanda bir toplantý yaptý. Genel Kaptan Hamit ýþýk ve Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, toplantýda ligde son iki hafta maçlarýna takým olarak iyi hazýrlanmalarý yaþanabilecek ufak tefek sorunlarý büyütmeden çözülmesini istediler. Toplantýda futbolcularýnda yaptýklarý konuþmalarda birbirlerini motive ettikleri öðrenildi. 20. ASGD Orta Kuþak a baþvurular bugün sona eriyor PERÞEMBE 30 NÝSAN 2015 Çorumgücülüler sahip çýkmazsa fesh oluyor Çorum un en eski kulüplerinden Çorumgücüspor yeni ismiyle Tedaþ Çorumgücüspor talip çýkmamasý halinde Mayýs ayý içinde yapýlacak olan Olaðanüstü Genel Kurul da fesh edilecek. Yedaþ Ýl Koordinatörü Ýlyas Akyol, iþletme olarak imkanlar ölçüsünde destek vereceklerini ancak talip çýkmamasý halinde kulübü fesh edeceklerini belirterek eski Çorumgücülüleri göreve davet etti. Çorum da aktif kulüpler içerisinde en eskilerden birisi olan ve son yýllarda sadece ismi bulunan eski ismi Çorumgücüspor yeni ismi Tedaþ Çorumgücüspor sahip çýkan olmazsa Mayýs ayý içinde resmen kapanacak. Çorum sporuna bir çok isim yetiþtiren ve uzun yýllar hizmet verdikten sonra Tedaþ Çorumgücüspor ismini alan kulüp son yýllarda pasif olsada faaliyetlere katýlýyordu. Yedaþ Ýl Koordinatörü Ýlyas Akyol bünyelerindeki kulübü götürmelerinin mümkün olmadýðýný bunun içinde olaðanüstü genel kurul kararý alarak kulübe fesh edeceklerini söyledi. Ýlin en eski kulübü olan Çorumgücü isminin yaþatýlmasý için kendilerine gelen tekliflere açýk olduklarýný ancak kimsenin sahip çýkmamasý halinde yapacaklarý bir þey olmadýðýný belirten Ýlyas Yozgat ta bugün baþlayacak U 19 grup birinciliðinde Çorum þampiyonu Ulukavakspor bugün ilk maçýnda Ankara Çay Yoluspor ile karþýlaþacak. Dün yapýlan Teknik Toplantýda çekilen kura sonucunda A grubunda Çorum Ulukavakspor ile birlikte Ankara Çay Yoluspor ve Kayseri Þekerspor, B grubunda ise Ankara Yeni Altýndað Belediyespor, MKE Kýrýkkalespor ve Sivas 4 Eylül Belediyespor takýmlarý yer aldýlar. Anadolu Spor Gazetecileri Derneði (ASGD) Çorum Þubesi tarafýndan bu yýl 20. si düzenlenecek olan Geleneksel Orta Kuþak Futbol Turnuvasý na baþvurular BUGÜN sona eriyor. Anadolu Spor Gazetecileri Derneði (ASGD) Çorum Þubesi tarafýndan bu yýl 20. si düzenlenecek olan Geleneksel Orta Kuþak Futbol Turnuvasý na baþvurular bugün sona eriyor. Turnuvaya katýlacak takýmlarýn gerekli evraklarý yarýn mesai bitimine kadar Dost Haber Gazetesinden Okan Ateþ e ( ), Çorum Haber Gazetesi nden Hüseyin Aþkýn ( ), Kent Haber Gazetesi nden Ali Atan ( ), Hakimiyet Gazetesi nden Halil Öztürk ( ) ve Çorum Gazetesi nden Yusuf Ýslam Kaya ya teslim etmeleri gerekiyor. Bu yýl 2 kategoride gerçekleþtirilmesi planlanan turnuvaya Turnuvada 30 yaþ üzerinde bu yýl 1985 ve daha önce doðanlar, 45 yaþ üzerinde ise 1970 ve daha önce doðanlar oynayabilecek. Her takým kadrosunda bir faal amatör futbolcu bulundurabilecek. Turnuvanýn teknik toplantýsý ise 2 Mayýs Cumartesi günü saat de sentetik sahalar yanýnda bulunan Hakem Derneði Lokali nde yapýlacak. Toplantýda gruplarla statü belirlenecek olup turnuvanýn baþlama tarihi kararlaþtýrýlacak. Orta Kuþak futbol turnuvasýna katýlacaðýný bildiren takýmlar Dekorum Mobilya, Çorum Barosu, Abdalata Koçak Makina, Hýþýroðlu Kuruyemiþ, Metyol Ceylan Oto, Otel Anitta Kalehisar Köyü, Ayka Enerji, Þellale Kafe ve Balaban Teknoloji-Çorumpark, Fen Ýþ Yolspor, ÜçN Dizayn, Hasanpaþa MTAL ile Alaca ve Osmancýk Ýlçelerinden katýlacak birer takým oldu. Turnuvaya katýlmak isteyen takýmlarýn istenen evraklarý yarýn akþam mesai bitimine kadar tertip kurulu üyelerine teslim etmeleri gerekiyor. Akyol Biz imkanlarýmýz ölçüsünde destek vereceðiz. Ancak sorumluluðu alan ve kulübe devralmak isteyen olmamasý halinde kulübü fesh etmek zorunda kalacaðýz. Bu konuda eski Çorumgücüspor lu sanayici ve iþadamlarý duyarlý olmaya çaðýrýyoruz dedi. Geçtiðimiz yýlda kapanma aþamasýna gelen kulüp U 13 ligine katýlarak fesh olmaktan kurtulmuþtu. Bu yýl ise kulübe talip çýkýlmamasý halinde Tedaþ Çorumgücüspor genel kurulda fesh edilecek ve resmen kapanacak. Yedaþ Ýl Koordinatörü Ýlyas Akyol Ulukavakspor bugün Ankara Çayyoluspor ile karþýlaþacak Yozgat ta bugün baþlayacak U 19 grup birinciliðinde Çorum Þampiyonu Ulukavakspor ilk maçýnda bugün saat da Ankara Çayyoluspor ile karþýlaþacak. Grupta diðer takým ise Kayseri Þekerspor. Ulukavakspor gruptaki ilk maçýnda bugün saat da Ankara Çay Yoluspor ile karþýlaþacak. Temsilcimiz bu maçý kazanmasý halinde yarýný bay geçecek cumartesi günü Kayseri Þekerspor ile karþýlaþacak. Bugün oynanacak maçlarla baþlayacak grup birinciliðinde mücadele pazar günü oynanacak final maçý ile sona erecek. Yozgat ta bugün baþlayacak U 19 grup birinciliðinde ilimizi temsil edecek olan Ulukavakspor ilk maçýnda Ankara Çay Yoluspor ile karþýlaþacak

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Çorum'a yatýrým gelmez

Çorum'a yatýrým gelmez Çorum'da kaba ölüm hýzý yükseldi Ölüm sayýsý revize edilen 2013 yýlý verisine göre 372 bin 686 iken bu sayý %4,7 artarak 2014 yýlýnda 390 bin 121 oldu. Ölenlerin %54,7'sini erkekler, %45,3'ünü kadýnlar

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KILAVUZ U Þubat 2008 MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ÖZEL EÐÝTÝM VE REHBERLÝK HÝZMETLERÝ KILAVUZU Ankara

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı