ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3069 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YOLA ÇIKTIK...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3069 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YOLA ÇIKTIK..."

Transkript

1 Papandreu iki ülke arasýndaki vizesiz uygulama konusunda "One day" deyince, Erdoðan "Two days" demiþ... Ýngilizcesinin 'van minit' kadar olmadýðýný ispat etmiþ böylelikle! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3069 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BÝZ BÜYÜDÜK VE KÝRLENDÝ DÜNYA l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... SÝYASETÝN SEYRÝNE BAKIN... Zübeyir Aðaoðlu BÝR ÞARKIDAN YOLA ÇIKTIK... Ali Osman HEPÝMÝZ DÝN KARDEÞÝYÝZ HEPÝMÝZÝN KESÝKTÝR Erdoðan Baybars BÝLDÝÐÝMÝZÝ SANDIÐIMIZ GERÇEKLER Elvan Levent DÝKMEN ÇÖPLÜÐÜNDEN BETER Mehmet Levent Yunanistan ziyaretinde büyük ilgi gören Tayyip Erdoðan, Kýbrýs'ta yýl sonuna kadar çözümün hedeflendiðini ve Eroðlu'nun da kendileriyle ayný görüþte olduðunu söyledi... Papandreu ile yarýþ KTHY ile ilgili hükümet kararý... KTHY'ye ortak aranýyor n Ortak bulma çabasýný sürdürmek için 5 bakanýn katýlýmýyla bir komite oluþturuldu... n Seçilen yeni ortaðý deðerlendirmek için de ayrýca teknik bir komite kurulacak... l 3. sayfada One two three n Ortak basýn toplantýsýnda kahkaha tufaný yaþandý. Papandreu, Türk vatandaþlarýnýn Yunan adalarýna vizesiz seyahati için "Bir günlüðüne vizesiz giriþ" deyince, Erdoðan "two days, two days" dedi ve salonda alkýþ koptu. Bunun üzerine Papandreu "three days" dedi... n Yýl sonuna kadar çözüm için müzakerelere ivme kazandýrýlmasý gerektiðini söyleyen Erdoðan, "11 Mayýs akþamý bir araya geldiðim Sayýn Eroðlu, bu hususta bizimle ayný görüþte olduðunu bir kez daha teyit etti" dedi... n Yunanlý gazeteci ve yazarlarla da biraraya gelen ve sorularý yanýtlayan Erdoðan þöyle konuþtu: Gazeteciler sürekli siyasetçilere tavsiyelerde bulunuyor. Ben de iki toplum arasýnda gerginliðin artmamasý için tavsiyede bulunuyorum... l 6 ve 19. sayfalarda 18 YILLIK ÖLÜYE VERGÝ- Maliye Bakanlýðý'na baðlý Gelir ve Vergi Dairesi, vatandaþýn sað mý, ölü mü olduðuna hiç bakmadan herkese vergi yazýyor. Akýncýlar köyünden Hüseyin Göksan da iþte bunlardan biri... Göksan 18 yýl oluyor öleli... Vergi Dairesi ise 2 Haziran 2010'da vergi borcunu görüþmek üzere daireye çaðýrýyor onu... Saat 11.00'de... Gitmezse ceza yiyecekmiþ! Ne sýký vergiciymiþ meðer þu KKTC! Öbür dünyadakilerin bile yakasýna yapýþýyor! Gazetemizle birlikte... Arif H.Tahsin yazýyor: Türkiye Kýbrýslýnýn restini göremez n2. sayfada

2 Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin TÜRKÝYE KIBRISLININ RESTÝNÝ GÖREMEZ Þener LEVENT Açý Genel bir kaný vardýr bizim toplumda... Nedir? Türkiye parayý vermezsa, memur, polis, öðretmen ve saire ödenemez. O nedenle hükümete kim gelirsa gelsin, Türkiye'nin aðzýna bakmak ve vereceði kumandalarý yerine getirmek zorundadýr. Yani, Mehmet Ali Talat'ýn dediði mesele: "Türkiye otur dersa otururum, kalk dersa kalkarým." Halk arasýnda da mesele þöyle izah edilir: "Parayý veren düdüðü çalar." Yani para Türkiye'nin olduðuna göre düdüðü Türkiye çalar. Veya "para alan kumanda da alýr." Yanlýþ mý? Çoook yanlýþ bizim toplumsal gerçeðimizde... Meseleye gerçekçi bir gözle bakarsak bu iþin abartýldýðý kadar olmadýðýný, gerçekle uzaktan yakýndan bir alakasý olmadýðýný görürüz. Bir kere; 1- Türkiye'nin bize verdikleri ile bizden aldýklarý var. Ve aldýklarý verdiklerinin birkaç katýdýr. 2- Amerika'nýn buraya Türkiye üzerinden verdiði paralar vardýr. Bunlar ne kadardýr? Bilinen odur ki Amerika, dinleme istasyonlarýna karþýlýk bize bir zamanlar Dr. Burhan Nalbantoðlu Hastanesi'ni Türkiye yapmýþ gibi göstererek yaptý. Ayný anda ve ayný gerekçe ile Kýbrýs Cumhuriyeti'ne de Larnaka limanýný yaptý. 3- Türkiye'nin Kýbrýs'taki ordusu NATO'nun çýkarlarý için bulunduðuna göre masraflarýný kim öder? Ama bunlarý bir yana atsak da, Ortada bir 1878 tarihi vardýr ki, Ýstanbul'u zamanýn padiþahý Rus iþgalinden kurtarmak için bizi Ýngiliz'e kiraladý. Aslýnda sattý. Neden? Çünkü Ýngiltere Osmanlýya ödeyeceði kirayý Kýbrýslýlardan toplayacaktý. Yýlda 92 bin Sterlin miydi? Bugünkü para ile 92 milyarýn hayli üstünde... Trilyon-Milyon 'den 1914'e tam 36 yýl Ýngiliz Kýbrýs ahalisinin derisini yüzerek kirayý topladý ve Osmanlýnýn kendine olan borcundan düþtü. Durumdan Ýngiliz memnun, Osmanlý memnun... Fakkayý yeyen Kýbrýslý 'de Ýngiliz "Kýbrýs'ý kendime baðladým" dedi. Dedi de eski mal sahibi onaylamadan tapu deðiþmez kuralý var... HRÝSTOFYAS: KKTC'YE LÝMANLAR ÝÇÝN YETKÝ VERÝLEMEZ Dimitris Hristofyas, limanlar konusunda KKTC'ye herhangi bir yetki verilmesinin söz konusu olmadýðýný, KKTC'deki limanlarýn Türkiye'nin AB'ye ve Güney Kýbrýs'a yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesine karþýlýk olarak açýlamayacaðýný savundu. Rum radyosu, Hristofyas'ýn Ýngiltere'ye hareketi öncesinde Larnaka Havaalaný'nda yaptýðý açýklamalara yer verdi. Atina'yý ziyaret etmekte olan TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn; müzakere prosedürünün BM, AB ve üç garantör ülkenin katýlýmýyla geniþletilmesine iliþkin açýklamasýný yorumlayan Hristofyas; Güney Kýbrýs'ýn ve Yunanistan'ýn; "þartlar olgunlaþtýðýnda Kýbrýs sorununun uluslararasý yönlerinin ele alýnmasý amacýyla; Güvenlik Konseyi üyelerinin de katýlacaðý bir uluslararasý konferans düzenlenmesine iliþkin tutumlarýnýn bilindiðini söyledi. Yýl Lozan Konferansý... Türkiye Cumhuriyeti Devleti tanýnmak ister. Ýngiliz, "Ver Kýbrýs'ý, ver Musul'u, Kerkük'ü, seni tanýyalým" der. Naptý Atatürk Ýsmet Paþa ile? Koþulsuz Kýbrýs'ý da, Musul'u da, Kerkük'ü da verdiler. "Ya þunu yaparsýnýz, ya da para yok" tehdidine bir gün Kýbrýslý "Verme, benim senin parana ihtiyacým yok. Ben kendi kendimi idare ederim" dediði an, Türkiye'nin teslim olmaktan baþka yapacaðý bir þey yoktur. Hem suçlu hem güçlü olunmaz... Týpký 1974 sonrasýnda Türkiye'nin Kýbrýs'ta bulunmasý gibi. Kýbrýs Cumhuriyeti imzalamadýðý sürece, tabii ki baþkalarý da var, Türkiye'nin aldýðýnýn sahibi olamadýðý gibi. Yýl Lozan Konferansý var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tanýnmak ister. Ýngiliz, "Ver Kýbrýs'ý, ver Musul'u, Kerkük'ü, seni tanýyalým" der. Naptý Atatürk Ýsmet Paþa ile? Koþulsuz Kýbrýs'ý da, Musul'u da, Kerkük'ü da verdiler. Anlayacaðýnýz Türkiye'nin sadece bu iki nedenden, bir de faizini ekleyin, faizinin faizini da, bize birikmiþ olan borcunu ödemesi yüz yýllar ister. Ama bunu da geçtik. 1974'de Kýbrýs'a çýkan Türkiye anlaþmanýn öngördüðü hukuku çiðnedi mi çiðnemedi mi? Çiðnedi. Uluslararasý anlaþmalarý, insan haklarýný çiðnedi mi? Çiðnedi. Þu halde Türkiye'nin Kýbrýs'taki ömrü, Türkçe konuþan Kýbrýslýlarýn iki dudaðýnýn arasýndadýr. Toplumun seçtikleri "Yeter, buraya kadar. Hukuksuzluk bitsin, git baþýmýzýn üstünden" dediði anda Türkiye'nin kolu kanadý kýrýlýr. Yani, "Ya þunu yaparsýnýz, ya da para yok" tehdidine bir gün Kýbrýslý "Verme, benim senin parana ihtiyacým yok. Ben kendi kendimi idare ederim" dediði an, Türkiye'nin teslim olmaktan baþka yapacaðý bir þey yoktur. Hem suçlu hem güçlü olunmaz. Türkiye Kýbrýslýnýn restini göremez. Amerika'nýn desteðine raðmen göremez... Çiziktirdi BÝZ BÜYÜDÜK VE KÝRLENDÝ DÜNYA -Ýyi gördüm seni, dedim Arif Hoca'ya... Gülümseyerek yüzüme baktý... -Ama merdivenleri çýkarken az daha iþi bitireyim, dedi... Balkonda sohbet ediyoruz... Üçümüz... Ben, arkadaþým ve bir de genç bir kýz... Arkadaþým sordu genç kýza: -Kaç yaþýndasýn? -29, dedi kýz... -Peki, ne anladýn bugüne kadar bu hayattan? -Bir çocuk doðurdum, dedi, benim bütün anladýðým iþte bu... Ayný soruyu ben sordum bu kez arkadaþýma: -Sen ne anladýn? -Hiç, dedi... -Neden hiç? -Dövünüp duruyoruz hep bu dünyada... Planlar yapýyoruz, bir yerlere koþuyoruz telaþla... Hayat sanki hiç bitmeyecek ve sanki hiç ölmeyecekmiþiz gibi... Aný yaþamýyoruz... Biz farkýnda olmadan geçip gidiyor anlarýmýz... En son ikimiz birlikte gitmiþtik o meyhaneye... Ud ve keman çalgýcýlarý da vardý... Rahatsýzlýklarýna, perhize aldýrmadan atýþtýrdý... Her mezenin tadýna baktý... -Ben yerimi ayýrdým mezarlýkta, ama iki kiþilik, dedi... -Neden iki kiþilik? -Karýmý da yanýma gömsünler istiyorum. Çalgýcýlar yaklaþtý. -Ne emredersiniz, dediler... -'Haydar'ý dedim... Onlar söyledi, biz içtik... Sofular haram demiþler Bu aþkýn badesine... Ben doldurur ben içerim Günah benim kime ne... O geceden sonra görüþemedik bir daha... Nasip olmadý... Ben ayný masada oturdum sonra yine... Yine ayný çalgýcýlar geldi... Yine 'Haydar'ý söylediler... Gökyüzünde ayný yýldýzlar vardý yine... Yolun solunda, karanlýkta seçilen beyaz taþlara dalýp gittim eve dönerken... Ordaydý o... Bense yaþýyordum hala... Genç bir kadýn geldi gazeteye birkaç gün önce... Ýyi tanýþýrdýk, ama görüþmemiþtik çoktan... Annesi hastaydý uzun bir zamandan beri... Bir kalp ameliyatý geçirmiþti ve doktorlarýn bir hatasý yüzünden felç olmuþ, yataða çakýlmýþtý... Bir bakýcýya ihtiyacý vardý... Bir Türkmen kadýný bulmuþlar ona en son... Kadýn kendi ülkesinde teknik týp okuluna gitmiþ ve oradan ebe olarak mezun olmuþtu... Diplomasýný da göstermiþ onlara... Bana geliþ sebebi de zaten buymuþ sevgili dostumun... Rusça diplomada yazýlanlarý merak etmiþ... Hiçbir terslik yoktu... Bakýcý tam da istedikleri gibi bir kadýndý... Birkaç gün geçti aradan... Kederle öðrendik haberi... Ölmüþ annesi... Sevgili dostum Mehmet Þefik'in ölüm yýldönümüydü geçtiðimiz hafta. Gazetedeki resmine bakýnca dalýp gittim... O neþesi, o canlý konuþmasý, o çok az insanda bulunan dinamik hali ile geldi aklýma... Bir akþam arabanýn teypinde coþkuyla eþlik ettiði þarký: Telli telli telli Þu telli turnam Ne kalmýþ burada Göklerden baþka... Ne kalýr yarýna bizden sonraya Herþey binip gitmiþ uçurtmalara... Bu memleketin ender yetiþen insaný... Mehmet Þefik... Adaletin en saðlam direði... Baþsavcý yardýmcýsý... O mendebur hastalýða yenilecek adam mýydý? Söyle sevgili þairim... Biz büyüdük ve kirlendi dünya... Deðil mi?

3 AFRÝKA dan mektup... AKROPOL'DE YENÝ BARIÞ ATEÞLERÝ Ýngilizcesi çok zayýf olan bir Türk, plajda tanýþtýðý Ýngiliz dilberine ilan-ý aþk edecekti... "I love you" deyiverdi birden... Bundan çok etkilenen Ýngiliz kýzý, -I love you too, dedi... Türk altta kalýr mý hiç? Artýrdý hemen 'too' lafýný duyunca: -I love you three... * Erdoðan'la Papandreu'nun yarýþý da bunun gibi iþte... Anlaþmýþlar... Protokol imzalamýþlar... Ve yeþil pasaport sahibi Türk vatandaþlarýna kaldýrmýþlar vizeyi... Bu arada Ege'deki Yunan adalarýna vizesiz ziyaret de gelmiþ gündeme... Papandreu, "Bir günlüðüne vizesiz giriþin formülünü arayacaðýz" demiþ... Bunun üzerine Erdoðan girmiþ araya... "Two days, two days" demiþ... Bir kahkaha ve alkýþ kopmuþ salonda... Papandreu altta kalýr mý? Bir basamak daha çýkmýþ: "Niye olmasýn, three days olsun"... Bir alkýþ da ona... * Oldukça keyifli geçmiþ görünüyor Erdoðan'ýn Yunan ziyareti... Çok büyük ilgi gösterilmiþ kendisine... Yunan gazetelerinin ekonomik krizle ilgili manþetlerinin yerini bu ziyaret almýþ birden... Kendinden emin tavýrlar sergileyen Erdoðan, Türk gazetecileri zaman zaman azarladýðý gibi, Yunan gazetecilerini de azarlamayý ihmal etmemiþ... Kendisine Ege'deki uçuþlar hakkýnda soru soran gazeteciye þöyle demiþ: "Siz Yunan silahlý kuvvetlerinin gazetecileri gibi çalýþýyorsunuz. Her gün kaç uçak kalktý, onu takip ediyorsunuz. Gazeteciler olarak ortalýðý germeyin." Yediði bu fýrçayý hazmedemeyen Yunanlý gazeteci, "Siz bize iþimizi nasýl yapacaðýmýzý mý tavsiye ediyorsunuz" diye çýkýþmýþ... Erdoðan da bunun üzerine þu karþýlýðý vermiþ: "Gazeteciler sürekli siyasetçilere tavsiyelerde bulunuyor. Ben de iki toplum arasýnda gerginliðin artmamasý için tavsiyede bulunuyorum." * Bu toplantýda Kýbrýs'la ilgili söylediði önemli bir þey var Erdoðan'ýn... AB'nin devreye girmesi konusunda... Diyor ki: "Ýki toplum kendi arasýnda çözemiyor ki, orada BM Barýþ Gücü var. Kýbrýs ile ilgili üç ülkenin garantörlüðü var." Neye yorarsanýz yorun artýk bu lafý... Sorunu kendi aralarýnda çözme yeteneðine sahip olmayan Kýbrýslýlara taþ mý atýyor? Yoksa, "bu mesele iki toplum arasýnda çözülecek bir mesele deðil, üç garantörün de rýzasý ve onayý gerekiyor" mu demek istiyor? Ýkinci þýkký demek istediyse, doðruyu söyledi... Ama o zaman da "Ýki toplum çözemiyor" iddiasý havada kalmaz mý? * Bir de þu: Erdoðan Eroðlu'na da atýfta bulunmuþ Atina'da... "Bizimle ayný görüþte Sayýn Eroðlu" demiþ... Bundan þüphesi olanlarýmýz hala ayný fikirde mi acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Bakanlar kurulu kararý... KTHY'ye ortak alýnacak n Bakanlar kurulu bu amaçla 5 bakandan oluþan komite kurdu. Komitede Tatar, Taçoy, Saner, Tokel ve Atun yer alýyor... Bakanlar Kurulu, Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn (KTHY) milli hava yolu olarak yaþamýna devam etmesi gerektiði deðerlendirmesini yaparak, bu baðlamda ekonomik faaliyetleri çerçevesinde þirkete ortak alýnmasý kararý verdi. Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, 1 saat 15 dakika süren Bakanlar Kurulu toplantýsýndan sonra yaptýðý açýklamada, KTHY'ye ortak bulma çalýþmasýný sürdürmek üzere ilgili 5 bakanýn katýlýmýyla bir komite oluþturulduðunu KTHY olaðanüstü genel kurulu... Yeni ortak arayýþý için de komite kurulacak Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn (KTHY), hükümetin de telkinleri doðrultusunda yaþatýlmasýna ve bu hususta çok acil çalýþmalar yapýlmasýna karar verildiði açýklandý. KTHY'den yapýlan açýklamada, Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn (KTHY) dün Türk Cemaat Meclisi Konsolide Fonu Ýnkiþaf Sandýðý ve ADA Havacýlýk A.Þ.'nin katýlýmý ile yapýlan Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý'nda Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn durumunun tartýþýldýðý, ülkenin bir ada olmasý hasebiyle, ekonomisinin aðýrlýklý olarak turizm ve eðitime baðlý olduðu da göz önüne alýnarak, þirketin hükümetin de telkinleri doðrultusunda yaþatýlmasýna ve bu hususta çok acil çalýþmalar yapýlmasýna karar verildiði bildirildi. Açýklamada, saatler süren yoðun toplantý sonucunda Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn "Milli Havayolu" olduðuna vurgu yapýlarak, þirketin mutlaka yaþatýlmasý gerektiðine topluca karar verildiði belirtildi. "Þirkete yeni bir ortak konusunda fiilen birkaç teklif varolmasýna raðmen, bu toplantý hasebiyle de kamuoyunda ve/veya bu konuya ilgi duyabilecek muhtemel ortak istemlerinin taleplerinin de olacaðýna þirket olarak inanýldýðý" kaydedilen açýklamada, "Seçilen yeni ortak arayýþý ve deðerlendirilmesi için de teknik bir komitenin kurulmasýna karar verilmiþtir" denildi. KTHY'den yapýlan açýklama þöyle: "Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn 15 Mayýs 2010 tarihinde Türk Cemaat Meclisi Konsolide Fonu Ýnkiþaf Sandýðý ve ADA söyledi. Atun, Komite'nin Maliye Bakaný Ersin Tatar, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hasan Taçoy, Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Hamza Ersan Saner, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Türkay Tokel ile Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun'dan oluþtuðuna iþaret etti. Sunat Atun, Komite'nin ortak bulma çalýþmasýna süratle baþlayarak, süreci tamamlayacaðýný söyledi. Atun bir soru üzerine, ortaklýðýn oransal olarak nasýl olacaðýnýn da Komite çalýþmalarýyla belirleneceðini kaydetti. Havacýlýk A.Þ.'nin katýlýmý ile yapýlan Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý'nda Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn durumu tartýþýlmýþ, ülkemizin bir ada olmasý hasebiyle, ekonomisinin aðýrlýklý olarak Turizm ve Eðitime baðlý olduðu da göz önüne alýnarak, Þirketin hükümetin de telkinleri doðrultusunda, yaþatýlmasýna ve bu hususta çok acil çalýþmalar yapýlmasýna karar verilmiþtir. 1. Bugün sabah Bakanlar Kurulu toplanýp, Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn yeni bir ortak almasý konusunda karar almýþtýr. 2. KKTC Ulaþtýrma Bakaný Sn. Hasan Taçoy, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakaný Sn. Sunat Atun, KKTC Maliye Bakaný Sn. Ersin Tatar, KKTC Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Sn.Türkay Tokel ve KKTC Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Sn.Hamza Ersan Saner Kýbrýs Türk Hava Yollarý binasýna gelip, Kýbrýs Türk Hava Yollarý Yönetim Kurulu ve Genel Kurul olarak geniþletilmiþ bir toplantý yapýlmýþtýr. 3. Saatler süren yoðun toplantý sonucunda Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn Milli Havayolu olduðunu ve bu havayolunun mutlaka yaþatýlmasý gerektiðine topluca karar alýnmýþtýr. 4. Yeni bir ortak konusunda fiilen birkaç teklif varolmasýna raðmen, bu toplantý hasebiyle de kamuoyunda ve/veya bu konuya ilgi duyabilecek muhtemel ortak istemlerinin taleplerinin de olacaðýna inanýyoruz. 5. Seçilen yeni ortak arayýþý ve deðerlendirilmesi için de teknik bir komitenin kurulmasýna karar verilmiþtir. KIBRIS TURK HAVA YOLLARI ÞTÝ.LTD." ex istence Elvan Levent BÝLDÝÐÝMÝZÝ SANDIÐIMIZ GERÇEKLER Tam olarak hatýrlamýyorum, bildiðim herþeyle ilgili gittikçe daha büyük bir kuþkuya düþmeye baþladýðým zamaný. Ancak ýspanaðýn bunda büyük bir rolü olduðunu gayet net hatýrlýyorum açýkçasý. Bütün çocukluðumu bu sebzenin adeta bir 'demir bombasý' olduðuna inanarak geçirdikten sonra, günün birinde, bunun hiç de öyle olmadýðýný öðrenmek halâ unutamadýðým bir hayal kýrýklýðý yaratmýþtý bende. Benim ýspanak konusunda yaþadýðým hayal kýrýklýðýný, Kýbrýslýrum arkdaþýmýn ilk kez kuzeye geçiþinde yaþadýðý hayal kýrýklýðýna benzettim sonradan. Etrafýnda gördüðü herþeye, baþka bir gezegene inmiþ gibi bakýp, "halâ nerede olduðumu idrak etmekte güçlük çekiyorum", diye sürekli olarak tekrarladýktan sonra, sonunda o aldatýlmýþlýk duygusunu ifade eden cümleyi kurmuþtu: "Bize yalan söylediler"... Çünkü o da bütün çocukluðunu, kuzeydeki bütün evlerin kapýsýz, penceresiz olduklarýna ve insanlarýn sokaklarda ayakkabýsýz dolaþtýklarýna inanarak geçirmiþti. Bir de 'Jaws' filmi vardý mesela, her izlediðimde beni dehþete düþürüyordu. Oysa, sonradan o gerçek olduðuna inandýðým korkunç köpek balýðýnýn, içinde bisiklet pedali çeviren iki adam sayesinde hareket eden bir maket olduðunu öðrenmek, sinemayla gerçek arasýna çektiðim ilk çizgiydi belki de. Yani her yeni günün, bana aslýnda sadece ne kadar az þey bildiðimi öðrettiðinin farkýna varmak, bildiðimi sandýðým herþeyi de, daha derinden sorgulatýr olmuþtu bana uzun bir zamandýr. Ýþte Yeni Aktüel dergisinin son sayýsýnda okuduðum Freud'la ilgili yazý da, bunun son örneðiydi herhalde. Sigmund Freud, psikanalizin babasý olarak kabul ediliyor. Henüz lise yýllarýnda, 'gerçeði' bulma arzusuyla, çýktýðýmýz 'yolculuk'ta Hýrvat arkadaþýmla birlikte keþfetmiþtim Freud'u. Ýkimizin de baþka dünyalardan geldiði Moskova'nýn o en karýþýk ve karanlýk günlerinde, çevremizde olup bitenleri ve herþeyden önce kendimizi belki de, anlamak ve çözmek çabasýydý sanýrým bizimkisi. Bir yerlerde herþeyi yönlendiren saklý bir 'gerçek' olduðuna ve Freud'un o gerçeði bilinçaltýnda bulduðuna bütün benliðimizle inanýyor, onun yazdýklarýndan yola çýkarak o 'gerçeðe' bizim de ulaþacaðýmýzý düþünüyorduk. Bir Yahudi olan Freud'un, Ýkinci Dünya Savaþý'nýn arifesinde, ölümünden bir yýl önce Viyana'dan Ýngiltere'ye göç ettiðini ve banka hesaplarýný gizleyerek herþeyini kaybettiðini iddia ettiðini... Kokainin sinir sistemi üzerindeki etkisini incelerken, uzun bir süre kendisinin de kokain kullanýp, baðýmlý hale geldiðini biliyordum. Ancak, hastalarýna yýllarca süren her haftanýn beþ günü uyguladýðý seanslardan, bugünün parasýyla 450 Euro aldýðýný... Pek parasý olmayan hastalarla ilgilenmediðini... Uyguladýðý tedavilerin hastalara hiçbir yarar saðlmadýðýný dahasý, yanlýþ teþhisleri sonucu iki hstasýnýn hayatýný kaybettiðini... Hastalarý ve hastalýklarla ilgili yalanlar uydurduðunu... Ve üstelik Mussolini gibi faþist bir diktatöre hayranlýk duyup, övgü dolu mektuplar gönderdiðini, þimdi ilk kez okuyordum. Bütün bunlar, Fransýz felsefeci Michel Onfray'ýn, Freud'u yerden yere vuran kitabýndaki iddialardý. "Freud, kendi kiþisel vakasýný genelleþtirerek tüm insanlarý kapsayan bir teoriye dönüþtürdü", diyordu Onfray. Freud'un çocukluðunda kendi üzerinde iz býrakmýþ olan travmadan ötürü -babasýný öldürmek ve annesiyle yatmak- þeklinde tek bir dürtü ve içsel arzudan yola çýktýðýný ve bu 'Oedipus Kompleksi'ni tüm insanlýða mal etmiþ bir bilim þarlataný' olduðunu söylüyordu... Ve bunun nedenini 'Tek baþýna þekilmez olan nevrozunu tüm insanlýða mal ederek mücadelesini daha katlanabilir kýlmak' þeklinde açýklýyordu Onfray. Bütün bunlar Freud'la ilgili okuduðum ilk eleþtiriler deðildi elbette. Ve her karþýt fikir de en az karþýsýnda durduðu fikir kadar tartýþmaya açýktý kuþkusuz. Yine de birisinin bana sürekli olarak yalan söylediði duygusunun bilinçaltýmda saðlam bir yer ettiðini itiraf etmem gerekir sanýrým.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Ýçten filizlenmeye baþladý domatesler Endiþeye gerek yok diyor uzmanlarýmýz Ziraatta normalmiþ, olurmuþ böyle þeyler Hiç görmeden geçse de nice zamanlarýmýz Ali OSMAN Periyodik BÝR ÞARKIDAN YOLA ÇIKTIK... Güneþ henüz batmýþtý... Arabadan inip yürümeye baþladýk... Demlenecek yer arýyorduk... Loþ bir bara girdik.. Ýçeride bizden baþka kimse yoktu... Ayak sesimizi duyan garson çocuk baþýný kaldýrýp sesin geldiði yere baktý... Hoparlörlerden Cem Karaca'nýn "Cemal'ým" þarkýsý geliyordu.. Belki herkese olur, ama ben Cem Karaca veya devrimci þarkýlarý dinlediðimde parkalý günlere giderim... Þimdi birer aný olan eylemlerimiz gelir aklýma... Cem Karaca'nýn "Cemal'ým" þarkýsý aklýma yýllar önce babamýn satýn aldýðý Citroen marka arabayý getirdi. Ýlk arabamýzdý. Babam onu çalýþtýrdýðý zaman, hemen hareket etmezdi. Biraz beklerdi, araba yavaþ yavaþ yükseldikten sonra hareket ederdi... O yýllarda imal edilen Citroen araçlarýn bir özelliðiydi bu. O zamanlarda teyp, CD, DVD falan henüz icat edilmemiþti! Pikap en lüks müzik aracýydý. Ve bizim Citroen'in de bir pikapý vardý. Þoför koltuðu ile önde oturacak yolcunun koltuðu arasýndaki boþlukta da özel bir plak kutusu vardý "Bütün meyhanelerini dolaþtým Ýstanbul'un", "Aynaya baktým saç beyaz olmuþ" ve de o zaman kimin söylediðini hatýrlayamadýðým "Cemal'ým" þarkýsý plaklarý hatýrlayabildiklerim. Babamdan tenhayý kestiðimde akünün boþalacaðýný düþünmeden svici açar ve "Cemal'ým" þarkýsýný pikapa takardým. Bir gün yakalandým. Ben aküyü boþaltacaðým diye kýzmasýný beklerken o, -Nedir be o öyle Al kanlar içinde kaldýn Cemal'ým Ýçimde kaldý bu... Korkudan, ne o gün, ne de daha sonra, neden kýzdýðýný ona soramadým. Babamýn Cemal'a karþý düþkünlüðü müydü bilmem.. Yoksa "al kanlar içinde kaldýn Cemal'ým" onu ürkütmüþ müydü? Garson çocuk viskilerimizi getirdi. -Buz istiyor musunuz, dedi. Ben istemedim Ahmet, -Bir tane at, dedi. Cem Karaca'nýn bir baþka þarkýsý duyuldu "Biz görmedik sen görürsün yavrum/ Didiþmeden geçen bir gün mutlaka Boþa harcandý benim yýllarým/ Boþa geçen yýllarýma yanarým/ Affet beni ne olur yalvarýrým Yarýn senin ellerinde " Bilemem ama büyüklerimiz bizim için bugünleri mi hazýrlamýþlardý? Bayrak yarýþý gibi... Onlar bayraðý bize devretti, biz de çocuklarýmýza... Biz yeminsiziz... Yemin verenler "nereden gelirse gelsin Kýbrýs Türk toplumunu yok edecek her tehlikeye karþý" savaþacaklardý Ýngiliz, Rum tüketemedi, Türk kökümüze kezzap suyu döktü Yemin verenler kendilerine tahsis edilen inlerinde duvara iþeme yarýþý yapmaktadýrlar Bizim nesil aslýnda onlar kadar da olamadý Solculuðumuzla saðcýlýðýmýzla bok olduk tabaða girdik sandýk Kalay BÝZ BU FÝYASKOYU BÝR YERDEN BÝLÝYORUZ Ne iþtah, ne hýrs var þu Ferdi beyde, görüyorsunuz deðil mi? Aðzýyla kuþ tutsa, artýk yaptýðý muhalefete kimseyi inandýramayacaðýný bildiði halde, hýzýný alamýyor. Döktürdükçe döktürüyor. Hükümet kurmaya çalýþan UBP'nin "fiyaskoyla sonuçlanan bir politik tutum" sergilediðini söylüyor mesela. Ferdi bey, bu fiyasko tutumlarý kendi fiyaskolarýndan biliyor herhalde. Ferdi bey, hükümette geçirdiði 5 yýl boyunca çok "ilkeli" bir tavýr sergilemiþ olsaydý, bugün herhangi bir çevreyi "ilkesiz" olmakla suçlayabilirdi ama bu durumda CTP'nin baþkasýna "ilkesiz" demesi çok ayýp oluyor. Bazen susmasýný bilmek gerekir. Soyer'den UBP ve DP liderliklerine suçlama n "UBP liderliðinin politikasý fiyaskoyla sonuçlanmýþtýr" n "DP liderliði ilkesiz birlikteliklerle kendisi ve ülkedeki siyasal kurumsallaþmaya zarar vermiþtir" Cumhuriyetçi Türk Partisi/Birleþik Güçler (CTP/BG) Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer, Cumhurbaþkanlýðý seçimleri sonrasýnda hükümet kurma çalýþmalarýna giren Ulusal Birlik Partisi (UBP) liderliðinin, "fiyaskoyla sonuçlanan ve hangi partiye mensup olursa olsun Kýbrýs Türk halkýnýn düzeyine yakýþmayan bir politik tutum sergilediðini" iddia etti. Soyer dün yaptýðý yazýlý açýklamada, UBP'nin, 2009 Milletvekilliði Genel ve 2010 Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde "halka verilen bin bir vaat ile" Meclis ve Cumhurbaþkanlýðýný halktan devraldýðý iddiasýnda bulundu. Meclis ve Cumhurbaþkanlýðý'ný almalarýna karþýn UBP'nin Kýbrýs Türk halký karþýsýnda acze düþtüðünü ileri süren Soyer, "Bütün meseleyi parti kurultayýnda kimin baþbakan, kimin bakan olacaðýna indirgeyen bir zihniyet, ister kendine oy vermiþ olsun ister vermemiþ olsun tüm halka karþý yüklendiði mesuliyetin gereklerini yerine getirememiþtir" dedi. Soyer, Demokrat Parti (DP) liderliðinin ise, UBP ile beraber çýktýðý yolda sýrf "Talat düþmanlýðý" yaratma adýna oluþturduðunu iddia ettiði "ilkesiz iþbirlikleriyle" yalnýz kendilerini deðil, ülkedeki siyasal bütün kurumsallaþmayý "ayaklar altýna aldýðýný" iddia etti. "Sonuçta beklenen gerçekleþmiþ ve Cumhurbaþkanlýðý makamýna seçilen Sayýn Derviþ Eroðlu hem UBP'yi hem de DP'yi hem de ülkemizdeki bütün siyasal iliþkileri kendi merkezine baðlý olarak negatif bir þekilde etkilemeye baþlamýþtýr" iddiasýnda bulunan Soyer, UBP ve DP'nin, "ülkenin temel sorunlarý, halkýn temel ihtiyaçlarý ve ekonominin içinde bulunduðu derin bunalýma karþýn hiçbir þeyle ilgilenmeden, yalnýzca seçimlere endeksli; kimin nerede hangi belediye baþkanlýðýný paylaþacaðýna dair bir pazarlýðýn belirleyiciliðinde bütün insanlarýn sorunlarýný, devletin, ülkenin tüm ihtiyaçlarýný göz ardý eden bir tutum içinde olduðunu" öne sürdü. Soyer, böyle bir durumun asla kabul edilemeyeceðini söyleyerek, DP'nin UBP Genel Baþkaný Ýrsen Küçük'ün Kasým ayýna kadar azýnlýk hükümetinin dýþtan destekleneceði yönündeki açýklamasýyla aslýnda söylenenin, kurulacak yeni hükümetin UBP kurultayý gerçekleþene kadar hiç bir þey yapmayacaðý olduðunu savundu. Soyer, Küçük baþkanlýðýnda kurulacak hükümetin UBP kurultayýný hedefleyen göstermelik bir oluþumdan baþka bir þey olmadýðýný iddia ederek, "Bundan sonraki süreçte DP, dýþtan destekleyecek gerekçesiyle iktidarýn yarattýðý ve yaratacaðý yýkýmýn sorumluluðundan kurtulamaz. Bu kadar derin ekonomik bunalýmýn içinde siyasi iradenin gerektiði aþamada göstermelik hükümet ekonomik sorunlarýn daha da derinleþmesinden baþka hiçbir sonuç getirmeyecektir" dedi. "YAÞANANLAR KÜÇÜK'Ü YARALAMA OYUNUDUR" Ferdi Sabit Soyer, yaþananlarýn yýllarýn deneyimli politikacýsý ve son kurultayda oybirliðiyle Genel Baþkanlýða seçilen Ýrsen Küçük'ü politik sahnede yaralama olayý olduðunu iddia etti. Saðda yada solda partisel çýkar adýna ve oy hesaplarýyla, sýrf seçimlerde oy artýrmak ve sýrf "CTP düþmanlýðý" temelinde oluþturulan veya atýlan her siyasi adýmýn Kýbrýs Türk halkýna pahalýya mal olmakta olduðunu savunan Soyer þöyle dedi: "Birincisi, DP ve UBP liderlikleri, Kasým'a kadar hangi gizli pazarlýklarý yapmýþlar, bu kamuoyuna açýklanmalýdýr. Ýkincisi, UBP lideri ve Baþbakan Ýrsen Küçük, hükümet kurma görüþmeleri yaptýðý DP ve CTP haricindeki partilerle hangi konularda uzlaþtýðýný, hangi konularda uzlaþamadýðýný ve dönüp 'dýþtan destek yok, koalisyon kurmak þarttýr' diye kamuoyuna yaptýðý açýklamadan sonra neden en nihayet ilk baþtan reddettiði formüle geri dönmek zorunda kaldýðýný kamuoyuna açýklamalýdýr." CTP/BG Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer, þeffaflýktan sürekli söz edenlerin tüm bunlarý açýklamak zorunda olduðunu kaydederek, halkýn her þeyi bilmesi gerektiðini belirtti. Soyer, yaþanan süreçte Ýrsen Küçük'ün CTP/BG dýþýndaki diðer partilerle yaptýðý görüþmeleri açýklamakla mükellef olduðu görüþünü dile getirerek, "Ayný zamanda UBP ile bir hükümet görüþmesine giren, kamuoyunda 'kurulduydu kurulmadýydý' diye bilgilerin dolaþtýðý bir ortamda UBP ile hükümet kurma görüþmelerini yapan siyasi partiler de; UBP ile neleri görüþtüðü, nelerde uzlaþýp uzlaþamadýklarýný açýklamak zorundadýrlar" ifadesini kullandý. Þeffaflýk siyasetinin bunu öngördüðünü kaydeden Soyer, Kýbrýs Türk halkýnýn herhangi bir kabile olmadýðýný, bu nedenle kimsenin hükümet kurma çalýþmalarýný halktan gizlemesinin söz konusu alamayacaðýný ifade etti. UBP MECLÝS GRUBU TOPLANDI Demokrat Parti (DP) ile hükümet ve yerel yönetim seçimleri konusunda önceki gün mutabakata varan Ulusal Birlik Partisi (UBP), dün parti Meclis Grubu'nu topladý. UBP Meclis Grubu, hükümeti kurmakla görevlendirilen Genel Baþkan Ýrsen Küçük baþkanlýðýnda dün bir araya geldi. UBP Genel Merkezi'nde saat 12:00'de baþlayan toplantýda son geliþmeler deðerlendirildi. Toplantý öncesinde basýna açýklama yapýlmazken, Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi'nin bugün saat 17:00'de toplanacaðý öðrenildi. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent DÝKMEN ÇÖPLÜÐÜNDEN BETER KKTC'deki siyasi komedyayý iyi izleyen ve bu konuda objektif deðerlendirmeler yapan bir dost geçenlerde þöyle demiþti bana... "Bugün gene iyi bindirdin efendilere ha..." Eroðlu'nun müzakerelerle ilgili söylediklerini konu alan bir yazýydý bahsettiði. Seçim propagandalarýnda söyledikleriyle seçimi kazanýp saraya girdikten sonra söyledikleri arasýndaki taban tabana çeliþkiyi ortaya döken bir yazý. Örneðin "Talat'ýn masada verdiklerini geri alacaðým"! Örneðin "Bugüne kadar müzakere edilen konularý tekrar tekrar görüþüp tartýþacaðýz"! Örneðin, "Ýki halk, iki egemenlik ve garantiler olmazsa olmazýmýzdýr"! Hamaset cephesinin yüreðini kaldýrmýþtý Eroðlu'nun bu sözleri. Eroðlu'nun etrafýnda sýký sýký bir kenetlenme yaratmýþ, ona tam destek vereceklerini açýklamýþlardý. Eroðlu seçimi kazanýp saraya oturunca, seçim plâtformunda söylediklerinin tam tersini söylemeye baþladý. Örneðin "Talat'ýn masada verdiklerini geri alacaðým" demedi. "Müzakerelere kaldýðý yerden devam edeceðim" dedi. "Müzakereler dünya kamuoyunun beklediði þekilde devam edecektir" dedi. Talat ile Hristofyas arasýnda varýlan 23 Mayýs mutabakatýna atýfta bulunarak, müzakerelerin bu çerçevede sürdürüleceðini belirtti. Bilindiði gibi sözkonusu mutabakat tek halk ve tek egemenliði öngörüyor. Hamaset cephesi için tam bir þoktu bütün bunlar. Ama yaþadýklarý büyük hayal kýrýklýðýna raðmen, seslerini yükseltip de "ne oluyoruz?" demediler bugüne kadar. Dostumun "Bugün gene iyi bindirdin efendilere" dediði yazýmda iþte bu suskunluða ironi yapmýþtým. "Kýbrýs Türk halký kendi parametreleriyle geliyor!" gofdorozlanmasý yapanlarýn, Eroðlu'nun Talat'laþmasýna tosladýklarý apaçýk görülüyordu. Çünkü Eroðlu, hamasetçilerin "Kýbrýs Türk halkýnýn parametreleri" dediði parametrelerle deðil, uluslararasý toplumun parametreleriyle masaya oturacaðýný açýklamýþtý. Geçenlerde yine karþýlaþtým o dostla. Bir sýr verir gibi kulaðýma yaklaþarak þöyle dedi: "Duydun mu? O arkadaþlar Eroðlu'na verdikleri oylarý nasýl geri alacaklarýný tartýþýyorlarmýþ..." Serdar Denktaþ'ýn, DP'nin UBP'den desteðini çektiðini ve cumhurbaþkanlýðý seçimindeki iþbirliðinin sona erdiðini açýkladýðý güne rastlamýþtý buluþmamýz. "Alsýnlar" dedim, "Serdar nasýl geri aldýysa UBP'ye verdiði oylarý, onlar da öyle alsýnlar!.." Ardýndan yaþananlarý biliyorsunuz. Serdar, yerel seçimlerle ilgili müthiþ bir blöf yaptý UBP'ye. Duyanlarýn "Herhalde aklýný oynattý" dedikleri bir blöf... Lefkoþa Belediye Baþkanlýðýna aday olduðunu açýkladý. Bazý önemli belediyelere partisinde öne çýkan isimleri aday göstereceðini de. Ne olduysa bu açýklamadan sonra oldu iþte. Ertesi gün UBP, yeniden masaya oturdu DP ile. Ve anlaþtýlar! Þimdilik tabii. Ama bu anlaþmanýn yürüyüp yürüyemeyeceði, nereye kadar yürüyebileceði bilinmiyor. Çünkü iki partinin birbirlerine güvenemeyecekleri bir kez daha açýkça döküldü ortaya. Çünkü ön plânda olan toplumsal çýkar deðil, kiþisel ve partisel çýkarlardýr! "Siyaset Dikmen çöplüðünden beter oldu" diyenler yerden göðe kadar haklý...

5 16 Mayýs 2010 Pazar Þaziye nin Görüþü: Horoz güreþlerinin bitmesini beklemeyin Siyasetin kaçýnýlmaz cilvesidir. * KTÖS emeklilik haklarýnýn budanmasý ile ilgili yanýt bekliyormuþ. - Biraz daha beklemeleri gerekecek Çünkü hükümet henüz saðlam bir budama makasý bulabilmiþ deðil. * Patates fiyatlarý yükselecekmiþ. - Biz de komþudan alýrýz. * 27 haziranda yerel seçimler yapýlacakmýþ. - Bence Talat fýrsatý kaçýrmamalý Gönyeli de olur, Lefkoþa da olur. Ýkisinin de belediye sarayý var. Böylikle alýþkanlýðýný da sürdürmüþ olur. * Rum doktorlar sendikasý, hastanelerde Türkçe'ye de yer verilmesini istemiþ. - Diðer sendikalar hala susacak mý? Onlarýn talepleri yok mu? * UBP ile DP anlaþmýþ. - Vay be, yazýk oldu eli boþ dönen Avcý'ya Çok güzel bir noktaya pusu kurmuþtu oysa. Eroðlu'nun kýzý Resmiye Canaltay'ýn milletvekili adaylýðýna eleþtiriler var. Mantýklý bir gerekçeleri yok. Tamamen duygusal. Niye tartýþýlýyor anlayabilmiþ deðilim. Gökten zembille inmedi ki Yýllardýr UBP'nin içinde Hatta UBP'de büyüdü ve UBP'nin büyümesinde de katkýsý var denebilir. Bence normal ve hayýrlýsý olsun... Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI HEPÝMÝZ DÝN KARDEÞÝYÝZ HEPÝMÝZÝN KESÝKTÝR Ýngilizler 3 günde hükümetlerini kurmuþ ve icraata bile baþlamýþlar Ýlk iþ, kamu görevlilerinin maaþlarýndan yüzde 5 kesinti yapmak olmuþ., Serbest çalýþanlara da uygulanmasý için karar varmýþ. Diyor ki bizden bir arkadaþ, "bizimkiler böyle bir karar alamaz Serbest çalýþanlarýn zaten kesik, ama kamu görevlilerine kesemez." Ýþte böyle söyleyince olmuyor iki gözüm. "Serbest çalýþanlarýn zaten kesik" de ne demek Serbest çalýþanlarýn kesik de, kamu görevlilerinin kesik deðil mi yani! Yanlýþ anlamalara neden olabilecek yorumlar yapmayýn lütfen. Hepimiz ayný yurdun insanlarýyýz, hepimiz din kardeþiyiz. Ve herkes de biliyor ki, herkesin kesiktir. Ýçinde bulunduðumuz bu kritik günlerde bu tür ayrýlýkçý haber ve yorumlardan kaçýnalým lütfen.. AB'LÝ OLAMAMAK AVRUPA'NIN SONU DEÐÝL! Karýsý Kýzý 10 bakaný Ve 100'den fazla yatýrýmcý iþ adamý ile Erdoðan þu anda Yunanistan'da bulunuyor. Amaç yatýrým yapmak Yardým elini uzatmak Papandreu bu geziden çok umutlu. Erdoðan'dan büyük destek bekliyor.. Yunanistan bir AB ülkesi Türkiye deðil. Türkiye'yi kapýya yanaþtýrmak bile istemiyorlar. Ama þu feleðin iþine bakýn ki, ilk yardým elini uzatan Türkiye oluyor. Bu güçtür iþte. Gücü var ki yardýma koþuyor. Þimdi oturun bir daha düþünün. AB'li olmamak Avrupa'nýn sonu mu? Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Size "Uyan ey Kýbrýs Türkü" diyenlere kulak asmayýn... Zaten uyuduðunuz için duymuyorsunuz... 5 Erdoðan'ýn Atina ziyareti manþetlerde Türkiye Cumhuriyeti (TC) Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn Yunanistan'ýn baþkenti Atina'ya gerçekleþtirmekte olduðu ziyaret ve burada gerçekleþtirdiði temaslar bugünkü Rum gazetelerinde geniþ þekilde yer buldu. Politis gazetesi; "Ýleriye Gitme Konusunda Kararlýlar... Papandreu ile Erdoðan Ýki Ülke Ýçin Yeni Bir Dönemin Açýlýþýný Yaptýlar- Kýbrýs Sorunu da Odakta- Tassos ve Karamanlis'i Ýspiyonladý" baþlýklarýyla manþetten yayýmladýðý haberinde, Türkiye ve Yunanistan baþbakanlarýnýn "iki ülkeyi ayýran ne kadar þey varsa arkalarýnda býrakmaya hazýr olduklarý" yorumunda bulundu. Haravgi gazetesi; "Hiç Kýpýrdamadan (Sabit) Duruyor... Tayyip Erdoðan Türkiye'nin Kýbrýs Sorunundaki Sabit Görüþlerini Tekrarladý- Kýbrýs ve Ege; Papandreu ile Erdoðan'ýn Basýn Toplantýsýnýn Tekelini Elinde Tuttu- Sýcak Ortamda Temaslar" baþlýklarýyla manþetten verdiði haberinde, Erdoðan'ýn Papandreu'yla dün gerçekleþtirdikleri basýn toplantýsýnda "Türkiye'nin Kýbrýs sorunundaki sabit görüþlerinde hiç kýpýrdamadan durduðunun göründüðü" yorumunda bulundu. Gazete, Baþbakan Erdoðan'ýn "Annan Planý'nda muhafaza ettiði tavrý hatýrlatýr görüþleriyle ortaya çýktýðýný" yazdý. Fileleftheros ise haberi; "Daha Sýký Ýþbirliði Umuyorlar- Pangalos: Tehlike Sanal ve Kurgusal- Sebepsiz Yere Silah Aldýklarý Ýçin Utanç Hissediyor- Kýbrýs Sorunu: Müzakerelere Mani Olmama Taahhüdü- Adil ve Sürekli Bir Anlaþmaya Gerek Var- Anlaþmazlýklara Raðmen Ýyimserlik Gösterdiler- Erdoðan Sürekli Olarak Yunanistan'la Ýyi Komþuluktan Bahsetti- Y.Papandreu: Ýþgalle Birlikte Ýliþkilerde Normalleþme Olmasý Mümkün Deðil" baþlýk ve spotlarýyla okuyucuya sundu. Simerini ise haberi; "Erdoðan'ýn Askerlere Mesajý- Ýliþkilerin Haritasýný Deðiþtiren Tarihi Ziyaret- Tayyip Erdoðan: Dostum Yorgo'yla Tüm Problemleri Aþacaðýz- Papulyas: Ýyi Komþular- Samaras: Kýbrýs'ta Saðlam Çözüm- 'Yorgo'dan Garantiler... Yok'- Tayyip Erdoðan 2010 Sonuna Kadar Çözüm Görüyor- Kýbrýs Sorunu: Ortak Ýrade, Fakat Anlaþmazlýklar" baþlýklarýyla verdi. Gazete, Erdoðan'ýn Atina ziyaretinin iyi alametlerle ve oldukça sýcak bir ortamda baþladýðýný ve bugün tamamlanacaðýný yazdýðý haberinde, Baþbakan Erdoðan'ýn Türk askeri rejimine yönelik olarak "Türk-Yunan iliþkilerinin iyileþmesi çabasýný engellemeyi baþaramayacaðýna dair net mesaj yolladýðýný" öne sürdü. Alithia ise haberi; "Yunanistan-Türkiye Ýliþkilerinde Yeni Dönem... Türk-Yunan Bakanlar Kurulu- Papandreu: Erdoðan Kýbrýs Sorununu Cesaretle Tartýþýyor ve Sorunun 1974 Yýlýnda Çözümlenmediðini Kabul Ediyor- Erdoðan: Kýbrýs Sorununda Yunanistan'dan Bile Bir Adým Daha Önde Olacaðýz- 'Bize Gereði Olmayan Silahlar Almaya Mecbur Kaldýðýmýz Her Sefer Milli Utanç Hissediyorum' " baþlýklarýyla manþetine taþýdý. Mahi gazetesi ise habere; "Yorgos Papandreu Erdoðan'ýn Atina Ziyaretini Yenilikçi ve Cesur Bir Adým Olarak Nitelendirdi- Yunanistan ile Türkiye Arasýnda Bir Sürü Anlaþma- Erdoðan Yeni Bir Ýzlenim Yaratma Dalaveresinde: Yýl Sonuna Kadar Kýbrýs Sorununun Çözümü" baþlýklarýyla yer verdi. RUM TARAFI EROÐLU'NUN MASAYA AÝHM KARARIYLA GÝTMESÝNDEN ENDÝÞE EDÝYORLAR Rum Yönetimi, Kýbrýs doðrudan müzakerelerinin 26 Mayýs'ta baþlayacak yeni turunda masaya Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi (AÝHM) kararýný koyacaðýný deðerlendiriyor ve bu kararýn deðerlendirilmesinin yaratacaðý etkilerden endiþe ediyor. Fileleftheros haberi; "Koltuk Altýnda AÝHM Kararý Ýle... Derviþ Eroðlu Müzakerelere 'Tazmin Komisyonu' Silahýyla... Avrupa Konseyi'ndeki Metotlamalarla Ýlgili Endiþe" baþlýðýyla yansýttý. Habere göre Cumhurbaþkaný Dr. Derviþ Eroðlu'nun 26 Mayýs'ta baþlayacak ve ilk gündem konusunu mülkiyetin oluþturacaðý yeni tur müzakerelerde, Rum tarafýnýn mülkiyet konusundaki tezlerini etkisiz hale getirmek amacýyla AÝHM'in Taþýnmaz Mal Komisyonu'nu iç yargý imkaný olarak tanýdýðý kararý masaya koyacaðýný deðerlendiriyor. Gazete, Hristofyas'ýn Rum Ulusal Konseyi'nin toplantýsýnda Türk tarafýnýn masaya AÝHM kararýný koymasýnýn beklendiðini belirterek, kararýn deðerlendirilmesinin sonuçlarýndan endiþe belirttiðini yazdý.

6 GÜPEGÜNDÜZ BIÇAKLI SOYGUN Lefkoþa'nýn Rum Kesimi'nde önceki gün güpegündüz býçaklý bir soygun yapýldý. Mahi gazetesinin haberine göre, bir kiþi, "Kýbrýs Bankasý"ndan çýkan bir kadýna yaklaþarak, býçak tehdidiyle içerisinde bin 800 Euro bulunan çantasýný aldý ve kaçtý. HIRSIZLIKLA ÝLGÝLÝ ÜÇ KÝÞÝ TUTUKLANDI Polis, Nisan ayýnda Boðazköy'de Cengiz Ýbrahim Güvensoy'un evinden bir cep telefonu, bir spor ayakkabý çalma olayýnýn zanlýsý olarak isimlerinin baþ harfleri S.Y (36), H.E (20) ile M.D (20) olarak açýklanan üç erkeði tutukladý. Polis basýn bülteninden alýnan bilgiye göre, sürdürülen soruþturma sonucu S.Y ve H.E'nin 1 Mayýs 2010 tarihinde Taþkent Serviler bölgesinde park etmiþ Kara Yollarý Dairesi'ne ait iþ makinelerinden 120 litre mazot da çaldýðý tespit edildi. Her iki olayla ilgili polis soruþturmasýnýn devam ettiði belirtildi. KÜÇÜKKAYMAKLI VE PINARLI'DA YANGIN Küçükkaymaklý Dumlupýnar Mevkii ile Pýnarlý köy aðýllar bölgesinde önceki gün çýkan iki farklý yangýnda 20 dönüm arpa, 15 dönüm anýz, 4 telefon direðiyle 43 rulo balyanýn yandýðý bildirildi. Polis basýn bülteninden alýnýn bilgiye göre, Küçükkaymaklý Dumlupýnar Mevkii'ndeki yangýn saat 13.00; Pýnarlý köyü aðýllar bölgesindeki yangýn ise 17.30'da meydana geldi. Her iki yangýn itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken yangýnlarla ilgili soruþturmanýn devam ettiði bildirildi. Küçükkaymaklý'daki yangýnda yananlarýn Mehmet Alibaba; Pýnarlý köyündekilerin ise Engin Çaðman'a ait olduðu kaydedildi. STOK TEMÝZLEME FESTÝVALÝ Yatýrýmcý Ýþ Adamlarý Derneði (YÝÞAD)'ýn Gazimaðusa'da maliyetin altýnda satýþlar yapacaðý "Stok Temizleme Festivali" bugün yapýlýyor. Gazimaðusa Belediyesi Pazar Alaný'nda (Cuma Pazarý'nda) yer alacak festival saat 9.00'da baþlayacak ve 21.00'e kadar sürecek. Gazimaðusa Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre Gazimaðusa'daki ekonomik yaþamýn geliþtirilmesine katký koymak amacýyla YÝÞAD'ýn gerçekleþtireceði etkinlikte, satýcýnýn deposunda kalan, satýþý yapýlmayan ürünler maliyetin altýnda satýlacak. ENGELSÝZ ÝNÝSÝYATÝFÝ LEFKOÞA'DA YÜRÜYÜÞ DÜZENLEDÝ Mayýs Engelliler Haftasý etkinlikleri sürüyor. Etkinlikler çerçevesinde Engelsiz Ýnisiyatifi, dün Lefkoþa'da, aralarýnda sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ile vatandaþlarýn da bulunduðu bir yürüyüþ düzenledi. Baþkent Lefkoþa'da Türk Ajansý Kýbrýs (TAK) önünden baþlayarak Dereboyu'na doðru yapýlan yürüyüþte engellilerle ilgili farkýndalýk yaratmak adýna, sorunlarýn dile getirildiði pankartlar da taþýndý. Papandreu: Erdoðan'ýn ziyareti tarihi bir ziyaret Yunanistan Baþbakaný ve Dýþiþleri Bakaný Yorgo Papandreu, TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn alýþýla gelmiþ olmayan tarihi bir ziyaret yaptýðýný söyledi. Baþbakan Papandreu, Atina'daki Yüksek Düzeyli Ýþbirliði Konseyi Toplantýsýnýn ardýndan düzenlenen basýn toplantýsýnda, Baþbakan Erdoðan'ýn Atina ziyareti, imzalanan anlaþmalar ve Türk-Yunan iliþkilerine deðindi. Ýmzalanan anlaþmalarýn ziyaretin tarihi olduðunun göstergesi olduðunu söyleyen Papandreu, gerek Baþbakan Erdoðan'ýn, gerekse kendisinin bu ziyaretin tarihi olarak kalmasý arzusunu taþýdýklarýný ifade etti. Papandreu, Baþbakan Erdoðan'ýn inisiyatif sahibi cesur bir lider olduðunu da kaydetti. Ýki ülke yetkililerinin temaslarýnýn sonuçlarýnýn görüldüðünü ve iki ülke arasýndaki iþbirliði alanlarýnýn belirlendiðini belirten Papandreu, Türkiye ile Yunanistan'ýn sorunlarý anlamak ve iþbirliði yollarý bulmakla yükümlü olduklarýný söyledi. KIBRIS "Son yýllardaki diyaloðumuzu gözden geçirip ileriye doðru nasýl adým atacaðýmýzý irdeledik" diyen Papandreu, taraflarýn büyük önem taþýyan gündelik konularda ilerleme kaydedilmesi yönünde çalýþtýklarýný aktardý. Papandreu, ortak, üretken bir çalýþmayla Türk-Yunan iliþkilerinde birçok konuda ürün alýnabileceðini de ifade etti. Kýbrýs meselesine de deðinen Papandreu, Kýbrýs konusunda adil, iþler ve kalýcý bir çözüm önerisinin bulunmasýnýn beklendiðini, böyle bir çözüme ulaþýlmasýnýn Türkiye ile Yunanistan arasýnda daha fazla yakýnlaþma saðlayacaðýný belirtti. Yýllar önce Türkiye'ye Bülent Ecevit döneminde gittiðini ve "iþgal güçlerinin Ada'dan gitmesi ve sorunun artýk çözülmesi gerektiðini" söylediðini belirten Papandreu, aldýðý yanýtýn, "Kýbrýs'ta sorunun 1974'de Erdoðan "two days" dedi n Erdoðan, Kýbrýs'ta AB'nin devreye girmesiyle ilgili "Ýki toplum kendi arasýnda çözemiyor ki" dedi... Ortak basýn toplantýsýnda Tayyip Erdoðan ile Yorgo Papandreu'nun candan, renkli diyaloðu büyük alkýþ ve kahkaha getirdi... Yunanistan'a iki günlük çalýþma ziyareti için giden Baþbakan Tayyip Erdoðan, Yunanistan'da yayýnlanan günlük gazetelerin genel yayýn yönetmenleri ve yazarlarý ile kahvaltýda bir araya geldi. Erdoðan Yunanlý gazetecilerle AB, Kýbrýs sorunu ve Ege Denizi'ndeki uçuþlar üzerine sohbet etti. Bir Yunanlý gazetecinin Ege'da uçuþlar konusundaki sorusu üzerine, "Siz Yunan Silahlý Kuvvetlerinin gazetecileri gibi çalýþýyorsunuz. Her gün kaç uçak kalktý onu takip ediyorsunuz. Gazeteciler olarak ortalýðý germeyin. "dedi. Bunun üzerine Yunanlý gazetecinin, 'Siz bize iþimizi nasýl yapacaðýmýzý mý tavsiye ediyorsunuz' sorusu üzerine ise bu sefer Baþbakan Erdoðan, "Gazeteciler sürekli siyasetçilere tavsiyelerde bulunuyor. Ben de iki toplum arasýnda gerginliðin artmamasý için tavsiyede bulunuyorum" dedi. Erdoðan, Kýbrýs'ta AB'nin devreye girmesiyle ilgili þöyle dedi: "Ýki toplum kendi arasýnda çözemiyor ki, orada BM Barýþ Gücü var. Kýbrýs ile ilgili üç ülkenin garantörlüðü var." KAHKAHALI TOPLANTI Ortak basýn toplantýsýnda Tayyip çözüldüðü" þeklinde olduðunu vurguladý. Papandreu, þimdi ise Türkiye Baþbakaný'nýn "sorun çözülmeli" demesinin cesaret göstergesi olduðu yorumunu yaptý. Türkiye'nin AB perspektifi konusunda da konuþan Papandreu, Yunanistan'ýn bu süreçte ilk andan itibaren Türkiye'ye destek verdiðinin altýný çizdi. Papandreu ayrýca, gerek Türk, gerekse Yunan halkýnýn barýþ içinde yaþama vizyonuna sahip olduðuna inandýðýný da vurguladý. Türk vatandaþlarýna vize kolaylýðý saðlanmasýna da deðinen Yunan Baþbakaný, yeþil pasaportlara vize uygulamasýnýn kalktýðýný, Türk turistlerin 24 saatlik Yunanistan ziyaretlerinde saðlanacak vize kolaylýðý hakkýnda da çalýþýldýðýný belirtti. "Türk savaþ uçaklarýnýn Ege'deki faaliyetlerini" de gündeme getiren Papandreu, bir yandan Schengen uygulamasýnýn aþýlýp Türk turistlere vize kolaylýðý saðlanmasý çalýþmalarý sürerken, diðer yandan Türk savaþ uçaklarýnýn ihlallerde bulunduklarýný savundu. Papandreu, "Bu manzaranýn geçmiþ olarak adlandýrýlmasý ve geleceðe bakýlmasý gerektiðini" söyledi. Yunanistan'ýn çok sayýda adasý ve bir Kýbrýs tecrübesi olduðunu belirten Papandreu, "Türkler adalarýmýzdan birisini alýr mý' korkumuzu, Türkiye'nin ise 'Yunanistan saldýrýr' endiþesini yenmesi gerek, bu da iyi komþuluk iliþkileri ile aþýlýr" diye konuþtu. Papandreu, Türk savaþ uçaklarýnýn "girmeden kapýyý çalmalarý", yani uçuþ planý sunmalarý halinde kovalama yaþanmayacaðý deðerlendirmesinde de bulundu. Önemli tarihi yapýlarýn restore edilmesi için de anlaþma saðlandýðýný belirten Papandreu, bu çerçevede Atina'da Fethiye Camisi'nin restore edileceðini söyledi. Dini konularýn zor konular olduðunu, ancak birleþtirici özellikleri de olduðunu belirten Papandreu, "herkes dini geleneklere saygý göstermelidir" ifadesini kullandý. Erdoðan ile Yorgo Papandreu'nun candan, renkli diyaloðu büyük alkýþ ve kahkaha getirdi. Yorgo Papandreu iki ülkenin imzaladýðý protokolle yeþil pasaport sahibi Türk vatandaþlarýna vizenin kaldýrýldýðýný duyurdu. Papandreu, Ege'de Türk kýyýlarý karþýsýndaki Yunan adalarýna vizesiz ziyaret için ise "Bir günlüðüne vizesiz giriþin formülünü arayacaðýz" diye konuþurken, Papandreu'nun lafýný kesen Erdoðan "two days, two days" dedi ve salonda alkýþ ve kahkaha koptu. Gülümseyen Papandreu ise cevaben "Niye olmasýn, three days olsun" dedi ve yine alkýþ topladý. Yunanistan, diðer Avrupa Birliði ülkelerinden farklý olarak yeþil pasaportu olanlara vize uyguluyordu. Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn ziyareti sýrasýnda yapýlan anlaþmayla artýk yeþil pasaporta vize kaldýrýldý. 90 gün içinde yapýlacak birden fazla giriþ çýkýþlara vize gerekmeyecek. Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay, bu olayýn bir adým sonrasýnýn normal pasaportlar için olacaðýný söyledi. Vize muafiyetlerin bu yaz uygulanmaya baþlayacak. GÜNLÜK TÜRK'ÜN KOLTUKLA ÝLÝÞKÝSÝ AÞKTAN DA ÜSTÜN Ýngiltere Baþbakaný Gordon Brown, seçimi kaybettikten sonra Ýþçi Partisi baþkanlýðýndan istifa etti. Brown, 'Ýngiltere'nin en önemli ikinci iþini býrakýp bir numaralý iþimi yapmaya, aileme gidiyorum' dedi. Demekle kalmadý, gerçekten gitti. Ýngiltere'deki gençler Brown gitmesin diye açlýk grevi yapmadýlar ama Brown'a da "gitme" diyenler vardý. Bir de Deniz Baykal'a bakýn. 'Özel hayatýmla ilgili tartýþmalar nedeniyle partim zarar görmesin' diyerek CHP genel baþkanlýðýndan istifa ediyor ama daha kapýdan çýkmadan, geriye nasýl döneceðinin hesaplarýný yapýyor ve baþkanlýktan istifa ettiði halde CHP'yi yönlendirmeye devam ediyor, kendinden boþalan koltuða kimin oturacaðý ile ilgili görüþmeler yapýyor. Ýngiliz, koltuða oturmasýný da biliyor kalkmasýný da. Türk koltuða sadece oturmasýný biliyor, kalkmaya gelince, çok zorlanýyor, koltuktan kalkmak çok zoruna gidiyor, çok... Türk'ün koltukla iliþkisi çok "derin", çok... O kadar "derin" ki, aþktan da üstün... FESATLIK Mehmet Ali Talat kaldýðý bir otelde hesabý ödemeden tüyer mi hiç? Ama Rum basýnýnýn fesatlýðý üstünde... Talat güya Madrid'de kaldýðý otelin mini bar harcamalarýný ödememiþ!.. Talat'ýn o sýralardaki basýn sorumlusu Esra Aygýn açýklamýþ iþte dün. Faturalarý da ibraz etmiþ... Daha ne? SOYER KIZDI Birbirlerine attýklarý birkaç yumruktan sonra anlaþan ve kucaklaþan UBP ile DP'ye eleþtiri var Ferdi Sabit'ten. Ona göre UBP politikasý fiyaskoyla sonuçlanmýþ. DP liderliði ise ilkesizliði ile hem kendine zarar vermiþ, hem de ülkeye... Eskiden partiler kavga ederlerse tepki görürlerdi, þimdi ise anlaþýnca tepki görüyorlar! TWO DAYS Papandreu iki ülke arasýndaki vizesiz uygulama konusunda "One day" deyince, Erdoðan "Two days" demiþ. Ýngilizcesinin 'van minit' kadar olmadýðýný ispat etmiþ böylelikle! ÝSMAÝL CEM'ÝN RUHU Erdoðan "Dostum ve kardeþim" demiþ Papandreu'ya... Ýsmail Cem'in ruhu þad olsun... Týrnak... "DAÜ'nün bilimsel saptamasýna göre patenti ýsrarla tartýþýlan hellim ne Türk ve ne de Rum... Arap'mýþ, Arap!.. Arabistanlý hellim!.. Vallahi Arabistanlý Lawrence'den daha fazla koydu þimdi bize..." Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) "Var mý bu politikalarda ciddiyet? Adam bir parti baþkaný. Hükümet olacak, memleketin kaderini yüklenecek, 'blöf' yapýyor. Olmayacak duaya, halkýn yüzüne bakýp gülerek amin diyor!" Eþref ÇETÝNEL (Halkýn Sesi) "Siyaset zaten kirliliðin içinde yüzüyordu, þimdi iyice dibine battý! Siyasilerin bile siyasete güvenmediði, inanmadýðý ve kirlendiðini düþündüðü bir ülkede vatandaþ siyasete ve siyasilere neden güvensin ki?" Levent ÖZADAM (Havadis) "Serdar Denktaþ ne yaptý? Önce Ankara'dan geldiðini bildiðimiz telkinlere karþý Ýrsen bey'e biraz da hareket kabiliyeti vermek için koalisyon istemedi. Diðer taraftan zaten yangýn yerine dönen KKTC'de hükümet etmek çok zor olacaðýndan DP'yi bu ateþe de atmadan, istediði belediye baþkanlýklarýný da elde ederek, baþka kimseyi de hükümete sokmadan ve kurulacak hükümeti de tamamýyla kontrol altýnda tutacaðý bir pozisyonda iþi bitirdi. Bir taþla bu kadar kuþ vurulmaz ki. Sezar'ýn hakký Sezar'a. Serdar Denktaþ büyük siyasetçi." Rasýh REÞAT (Haberdar) Günün Kahramaný RECEP TAYYÝP ERDOÐAN Tarihinin en aðýr ekonomik krizi ile çalkalanmasýna raðmen Yunanistan çok büyük ilgi göstermiþ Tayyip Erdoðan'ýn ziyaretine... Yunan Baþbakaný Papandreu bu ziyareti iki ülke için yeni bir baþlangýç olarak deðerlendirmiþ... Erdoðan da Yunanlý gazetecilerin gönlünü okþayan þeyler söylemiþ... Özellikle Kýbrýs konusunda olumlu mesajlar vermiþ... Yýl sonuna kadar çözümün saðlanmasýna vurgu yapmýþ... Ve Derviþ Eroðlu'nun da bu konuda kendileriyle ayný görüþte olduðunu duyurmuþ. Güneydeki Rum basýný Erdoðan'ýn sözlerine temkinli yaklaþsa da, iliþkilerin yeni bir düzeye girdiðini ve iyimserlik havasýnýn estiðini teslim etmiþ. Bakalým tüm bunlar diplomatik düzeyi aþýp bize de ulaþacak mý?

7 16 Mayýs 2010 Pazar Nurhak Kubilay Özkýraç MÝLLETÝN VEKÝLLERÝ! "Vekilin görevi vekaletini aldýðý kiþilerin, gruplarýn istemi doðrultusunda görev yapmaktýr. Yapmazsa ne olur? Azledilir. Vekillikten uzaklaþtýrýlýr. Sorumluluðu varsa cezalandýrýlýr. Milletvekilliler için ayný þeyi söylememiz mümkün mü acaba? Sanmýyorum... Seçilir seçilmez milletin vekilleri hemen ayrý bir sýnýf oluþturuyorlar, milletten kopuyorlar. Hatta ücretlerini milletin verdiðini bile unutuyorlar. Hepsi demiyoruz. Doðal olarak bir bölümü... Raif Erten yýllarca Türkiye'de Cumhuriyet gazetesinde yazan bir kiþi, bir Türkiyeli aydýn yýlýnda böyle yazmýþtý "Avcýnýn Notlarý" kitabýnda... Bizim yurdumuzda milletin vekillerinin durumunu sorgulamak durumundayýz. Fakat bu ülkede ilkeli, dürüst milletvekillerinin var olduðunu da vurguluyoruz yýllardýr. Bu ülkede milletvekilliði yapan kiþiler bu ülke insanýna ne vermiþler? Ne almýþlar? Neyi baþarmýþlar? Neyi baþarmamýþlar? Öncelikle Kýbrýs'ta yaþayan yurttaþlara her zaman vaatler ve sözler verilmiþtir. Ama sadece vaat, gerisi hepsi palavra! Seçim meydanlarýnda saðlýktan tutun da eðitime kadar verilen sözler hep havada kalmýþtýr. Ekonomiyi düzlüðe çýkaracaðýz dediler... Size mutlu bir yaþam sunacaðýz dediler... Hukukun egemen olacaðý bir düzen yaratacaðýz dediler... Adalet dediler... Eþitlik dediler... Partizanlýk yapmayacaðýz dediler... Barýþ, çözüm dediler... Dediler oðlu dediler... Peki ne yaptýlar? Sadece yarattýklarý düzeni bugüne kadar devam ettirdiler. Eðitim, saðlýk, adalet diye diye toplumun ensesinde "lingiri" oynadýlar. Öðrencilik yýllarýmda bize devletin görevleri okutulurdu. Yasama, yürütme, yargý okutulurdu. Bu ülkede hükümetim, milletin vekiliyim diyenler sadece yalan söylediler. Devlet ve devlete egemen olanlar eðitimden ellerini çektiler, ancak parasý olan okuyor. Parasý olmayan sokakta veya göç yollarýnda. Özel eðitime neden karþý çýkýlmýyor? Çünkü pasta büyük. Demokratik hukuk devletinde herkesin hukuk kurallarýna uyma zorunluluðu var. Ancak koltuklarda oturan bazýlarý, dokunulmazlýðý olanlar, kendileri için bu zorunluluðu saymýyorlar, kabul etmiyorlar. Saðlýk konusunda bu ülkede yaþananlar tam bir rezalet. Bunu doktorlarýn örgütlü bulunduðu kuruluþlar ýsrarla vurguluyorlar. Devlet hastanelerde yok, dar gelirli yurttaþlar hastane kapýlarýnda süründürülüyor. Ve daha nice olumsuzluklar. Soruyoruz: "Bu ülkeyi yönetirim" diyen bakan, milletvekili ve diðerleri... Kimin için varsýnýz? Oluþturduðunuz sýnýf için mi? Yoksa sizden hizmet bekleyen halk için mi? Hukuk kurallarýyla yönetilmeyen bu ülkede siz kimin vekilisiniz? Birkaç parti arasýndaki koalisyon görüþmelerine baktýðýmýzda görünen kiþisel çýkarlar ve hýrs.. Halk için ülke için hiçbir þey yok... TALAT'IN MADRÝD ZÝYARETÝNÝN FATURALARI ÖDENMÝÞ Ýkinci Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'ýn, Þubat 2010 tarihlerinde, Ýspanya Dýþiþleri Bakaný Miguel Angel Moratinos ile görüþmek üzere gerçekleþtirdiði Madrid ziyaretinin tüm otel faturalarýnýn ödendiði, bu konuda Rum basýnýnda çýkan haberlerin gerçeði yansýtmadýðý bildirildi. Talat'ýn Cumhurbaþkanlýðý döneminde basýn sorumlusu görevini yürüten Esra Aygýn tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada Talat'ýn Madrid ziyaretinin tüm faturalarýnýn ödendiðine iliþkin resmi yazýþma metinlerine de iliþikte yer verildi. Aygýn açýklamasýnda, "Seyahat ile ilgili tüm organizasyonu ve rezervasyonlarý yapan Tiempo de Viajar isimli þirketin, tüm faturalarýn tarihinde ödenmiþ olduðuna dair resmi yazýsý ve Gençlik Dairesi, 19 Mayýs Gençlik ve Spor Bayramý çerçevesinde, 18 Mayýs akþamý saat 21.00'de Lefkoþa Dereboyu'nda "Gençlik Konseri" düzenleyecek. Gençlik Dairesi Basýn Bürosu açýklamasýna göre, konserde önce Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Orkestrasý mini konseri gerçekleþtirilecek, ardýndan da ülkenin tanýnmýþ müzik gruplarýndan SOS sahne alacak. Açýklamada, Gençlik Dairesi'nin düzenlediði "GENÇSÝN DAÜ ÝLE CATANÝA ÜNÝVERSÝTESÝ ARASINDA ÝÞBÝRLÝÐÝ Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Ýtalya'nýn Catania Üniversitesi arasýnda arkeoloji, sualtý arkeolojisi ve benzeri alanlarda akademik iþbirliði programý imzalandý. DAÜ Halkla Ýliþkiler ve Basýn Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre, DAÜ Rektörlüðü tarafýndan imzalanarak yollanan sözleþme Catania Üniversitesi senatosu tarafýndan onaylandý. Sözkonusu sözleþmeyle Doðu Akdeniz Üniversitesi Sualtý Görüntüleme ve Araþtýrma Merkezi (DAÜ SAGAM) ile Catania Üniversitesi Arkeoloji Bölümü arasýnda Akdeniz arkeolojisi alanýnda ortak bilimsel çalýþmalar yürütülecek. Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ), akademik yýlýnda Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu öðrencilere yönelik "Burs Sýralama ve Giriþ Sýnavý" düzenleyerek, faklý oranlarda toplam 500 KKTC uyruklu öðrenciye burs vereceði bildirildi. GAÜ'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, "Burs Sýralama ve Giriþ Sýnavý" 15 Haziran Salý günü saat 10.00'da üniversitenin Karmi Kampusu Kýbrýs Yerleþkesi'nde yapýlacak. Sýnava son baþvuru 14 Haziran Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapýlabilecek. Üniversite sýnav sonunda baþarý durumuna göre, 100 öðrenciye yüzde 100, 200 öðrenciye yüzde 50, 200 öðrenciye ise yüzde 25 yazýnýn tercümesi ektedir" ifadelerine yer verdi. Esra Aygýn ayrýca, dün temas edilen sözkonusu otel müdürünün de, Talat'ýn otel faturasý ile ilgili hiçbir þekilde bir giriþimde bulunulmadýðýný söylediðini kaydetti. Fileleftheros gazetesi 12 Mayýs tarihli sayýsýnda, Mehmet Ali Talat'ýn, geçtiðimiz Þubat ayýnda Ýspanya'da gerçekleþtirdiði temaslarýn ardýndan baþkent Madrid'den ayrýlýrken, kaldýðý otelde yaptýðý (mini bar) harcamalarýný ödemediðini iddia etmiþti. Talat'ýn Madrid'den ayrýlýrken otelde yaptýðý masraflarý ödemeyi "unuttuðunu" savunan gazete, otel müdürlüðünün Talat'ýn "mini bar masraflarýný ödemediðinin farkýna vardýðýný" öne sürmüþtü. DEREBOYU'NDA GENÇLÝK KONSERÝ Festivali"nin hemen ardýndan gençlik konserini düzenleyeceklerini belirten Gençlik Dairesi Müdürlüðü, gençlere hizmet götürmeye ve kötü alýþkanlýklardan uzak tutacak aktiviteler düzenlemeye devam edileceðini vurguladý. Gençlerin sosyalleþmesi ve birbiriyle kaynaþmasý için düzenlenen etkinliklerin hýz kesmeden devam edeceðini belirten Gençlik Dairesi Müdürlüðü, 18 Mayýs Salý akþamý ücretsiz düzenlenecek konsere tüm halkýn davetli olduðunu kaydetti. GAÜ'DEN 500 KKTC UYRUKLU ÖÐRENCÝYE BURS olmak üzere toplam 500 öðrenciye burs verilecek. "Burs Sýralama ve Giriþ Sýnavý" Türkçe, Matematik ve Ýngilizce bölümlerini içerecek; Ýngilizce eðitim alan öðrencilere de sýnav dilinde tercih yapma olanaðý verilecek. Müracaat ve ön baþvuruda, sýnav giriþ kartlarý için 2 vesikalýk fotoðraf, KKTC kimlik kartý örneði, TL karþýlýðý öðrenci iþleri muhasebesinden alacaklarý makbuz istenecek. GAÜ açýklamasýnda, burslar hakkýnda detaylý bilginin, GAÜ Öðrenci Ýþleri Daire Baþkanlýðý'ndan, dahilisinden ya da adresinden alýnabileceði belirtildi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ KUZEY DE DE, GÜNEY DE DE HAYAT YOK... Telefonla gazetemiz þikayet köþesini arayan Türkmenköy sakini Salahi Ýmamoðlu þunlarý söyledi: "Ben Türkmenköy'den arýyorum. Ýsmim Salahi Ýmamoðlu. Aslen Bladanisya köyündenim yýlýnda kuzeye getirildik ve Türkmenköy'e yerleþtirildik. Bana bir ev verdiler yanýnda da bir küçük bahçesi vardý. Tam 35 sene bu küçük bahçeyle uðraþtým. Zeytin ektim, meyve aðacý ektim. Týmar ettim. Bladanisya köyünde eþim ve bana ait yaklaþýk 500 dönüm de arazimiz kaldý. Geçenlerde hükümet elimdeki bu bahçeciði alýp bir Türkiyeliye verdi. Bu bahçeyi verdikleri þahýs bahçesine girdiði zaman benim evimin penceresinin altýna kadar gelebilir. Köyde hala devlete ait boþ araziler vardýr. Güneyde 500 dönüm arazi býrakmamýz da iþe yaramadý. Türkiye'den gelene elimdeki bahçeyi alýp verdiler. Bladanisya'daki malýmýn üzerine Rumoðlu devekuþu çiftliði kurdu. Beni arayýp malýmý satýn almak istiyor. Yöneticiler de bizim malýmýzla Kýbrýs davasýný savunuyorlar... Kuzeyde týmar ettiðim ve 35 senedir kullandýðým bahçe elimden alýnýp Türkiyeliye verildi... Güneyde bulunan malýmýn üstüne de Rum devekuþu çiftliði kurdu... Nereye gideyim bilemiyorum... Kuzey'de de Güney'de de bize hayat yok... Ýçiþleri Bakanlýðýna çaðrý yapýyorum. Güney e geçip malýmý satayým ve bu ülkeden kaçayým mý? Bunu mu istiyorsunuz yapayým?.." MUHTARIN HAYVANLARI Beþparmak köyünden arayan Sonuç Akbýçak isimli vatandaþýmýzý þikayet köþemize þunlarý söyledi: "Benim adým Sonuç Akbýçak. Beþparmak köyünde kalýyorum. Evliyim ve 3 çocuðum vardýr. Beþparmak köyünde kirada kalýyorum ama aslen Beþparmaklýyým. Ev sahibi beni dýþarý atmak istiyor. Köy okulu þu anda boþ.. Muhtar bu okulun içine hayvan yemlerini doldurdu. Okul da zaten Vakýflar'a ait bir arazi üzerindedir. Vakýflar'a müracaat edip kirayla burada oturmak istediðimi söyledim. Daha sonra Cumhurbaþkanlýðý Özel Kalem Müdürlüðü'ne gittim. Onunla durumu konuþtum. Telefonla durumu Evkaf'a bildirdiler... Tamam dedi. Daha sonra birþey çýkmayýnca tekrar makamýna gittim. O zaman 'Bu iþ olmaz' dedi. Ve bana 'Baþka yerde bildiðin boþ ev varsa bul da bize söyle halledelim' dedi. Ben Türkiyeli deðilim. Ýnsan olarak deðerim yok... Baþýmý sokacak atýl bir yer var ama muhtarýn hayvanlarý bizden daha önemli..." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR ÝLKE SÝZ DEÐÝLSÝNÝZ, ÇÜNKÜ ÝLKESÝZSÝNÝZ Bizim Mandra "Ýpler koptu... Ýþbirliði sona erdi... UBP'lilere geçmiþ olsun. Ben de Lefkoþa Belediye Baþkanlýðý'na adayým" diyen Serdar Denktaþ, aradan 24 saat geçmeden UBP ile tekrar masaya oturur ve yaptýðý blöfün hedefini bulmasýyla istediklerini elde ederek Ýrsen Küçük'le anlaþýr. Siyasetin bu kadar kirlenmesine akýl erdiremeyen vatandaþlar ise, "Bu iþ maskaralýða döndü. Bu kadar da olmaz" diyerek tepkilerini dile getirirken, sokaktaki adam "Bunlarý biz seçtik, lâyýðýmýzdýr" diye imalý imalý söylenir.

8 8 16 Mayýs 2010 Pazar Söz Hakký Zübeyir Aðaoðlu Tel: SÝYASETÝN SEYRÝNE BAKIN... Gazetelerde manþetler atýldý.. Anlaþtýlar!... Oh be nihayet, dedik.. Oturduk, yorum yaptýk.. Hoop, baktýk gece yarýsý saat onikide iþ bozulmuþ.. Neden?.. DP çok þey istiyormuþ.. Nedir bu istenen çok þey?.. DP'ye iki bakanlýk önerilmiþti ya.. Serdar Bey üç bakanlýk diyormuþ.. Sebeb ne?.. Anlaþtýklarý sekiz belediye baþkanlýðýný UBP yedi diye kabul edermiþ.. xxx Ertesi gün bakarsýnýz ve þaþarsýnýz.. UBP Avcý ile flört yapýyor.. Mustafa Gökmen bakan olacak.. ÖRP koalisyona girecek.. Ne oldu DP'nin Cumhurbaþkanlýðýndaki desteði?.. Serdar avucunu yalasýn misali, mafiþ kurban.. Ýrsen Avcý ile görüþür de Serdar boþ durur mu?.. Haber ajanslarýndan servis edilen fotoðraflar.. Kargalar da gülecek hallerine.. Serdar ile Ferdi CTP binasýnda tavla oynuyor.. Yani þantaj yapýlýyor.. Sen ÖRP ile yola devam et, bende CTP ile.. xxx Hoop, baþka bir balon þiþiriliyor geç saatte.. Serdar Bey Lefkoþa'dan belediye baþkan adayý.. Arslanbaba da Ýskele'den aday oluyormuþ.. Hade hayýrlýsý diye oturur ve yorum yaparsýn.. Ama ertesi gün haberler yine deðiþti.. Ne var þimdi?.. Koalisyondan vazgeçildi.. Yani?.. Yanisi manisi yok.. DP, UBP'nin kuracaðý azýnlýk hükümetini dýþardan destekleyecek.. Neye karþý?.. Sekiz adet Belediye Baþkanlýðý UBP desteðiyle DP'nin olmuþ.. xxx Ýnsan resmen tiksinir bunlardan.. Siyaset çirkeftir derler.. Siyaset mi çirkef hakikaten?.. Yoksa siyaseti çirkefleþtirenler mi çirkef?.. Karar sizin.. Be kardeþim sizin insanlarla alay etme hakkýnýz var mý?.. Biraz dürüst ve haysiyetli olmak bu kadar mý zor?.. Önünüzde bir seçim var mý?.. Var.. Siz bir siyasi parti iseniz.. Baþka partilerden farklýsýnýz diye varsýnýz deðil mi?.. O halde girin adam gibi seçimlere.. Alýnýz boyunuzun ölçüsünü.. Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde ben sana oy vereceðim, karþýlýðýnda sen de bana þu þu belediye baþkanlýðýný garanti edeceksin.. Var mý böyle siyaset be kardeþim?.. xxx Ülkede hiç sorun yok.. Herþey güllük gülistanlýk.. Ayýn 20 sinde KTHY personeli ödenecekmiþ.. Erol Atakan müjde verdi SÝM TV'den.. Ýyi de on gün sonra?.. Geldi Mayýs sonu.. Maaþlar ödenecek mi?.. Alican Kabakçý haykýrýyor.. "Kanunen ödeneceðimiz katkýlar ödenmedi" diye.. Otelciler Birliði Baþkaný oteller kapandý diyor.. Esnaf sanaatkarlar kepenk kapatmadan bahseder.. Narenciyeciler sizden hizmet beklerken.. Hayvancý ve patatesçi sizden iþ beklerken. Siz hergün yeni model bir hükümet kurar.. Ertesi gün onu bozar baþka kurarsýnýz.. xxx Ýçte ne kadar sorun varsa aynen devam edecek.. Bu þekilde yarýn Derviþ Bey görüþme masasýna oturacak.. Oturacak ve Talat'ýn býraktýðý yerden devam edecek.. Denktaþ'ýn tavsiyesini Hristofias'a iletmeyecek mi?.. "Gel bu tek halk tek egemenlikten vazgeç" demeyecek mi?.. "Biz bir devlet kurduk ve sorunsuz gidiyoruz. Ýki devlet temeli olmadan çözüm yapsam da kimse onaylamaz" demeyecek mi?.. Hani o zaman, irademiz deðiþti nutuklarý efendiler?.. Hani da Talat devleti satacaktý da tüm vatansever aslanlar biraraya geldiydi?.. Siz kimi inandýracaksýnýz çözüm istediðinize.. Siz daha basit bir hükümet kurup sorunlarla uðraþmayý beceremeyenler.. Yazýklar olsun Kýbrýs Türküne.. Yazýklar olsun ki çiddi ciddi durur da sizden birþey bekler.. Ýnandýrýcýlýðýný kaybettiniz.. Ýyi birþey yapacaðýnýza inanan yok artýk.. Hade yine de hayýrlýsý.. GÜNEY KIBRIS... GÜNEY KIBRIS... GÜNEY KIBRIS... GÜNEY KIBRIS... GAZÝLER KÖYÜNE DOÐRU YÜRÜYECEKLER "Athienu" (Kiracýköy) Belediyesi, eski Larnaka-Lefkoþa yolunun 1974'ten beridir kapalý olan Gaziler ve Eðlence bölümünün yeniden ulaþýma açýlmasý talebiyle yarýn yapacaðý Gaziler'e yürüyüþ" eylemi için hazýrlýklarýný sürdürüyor. Fileleftheros; "Ýþgal Altýndaki Piroi'ye Doðru Yürüyüþ Yarýn... Barikatýn Açýlmasý Talep Ediliyor" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, sözde "belediye baþkaný" Spiros Papuis'in eylemle ilgili yaptýðý açýklamaya yer verdi. Gazete, Papuis'e dayanarak, bu sabah; ara bölgeye 500 metre mesafede bulunan Kiracýköy Sanayi/Biyoteknik trafik RUM AÐIR CEZA MAHKEMESÝ MURAT ZÝYA'NIN SAVUNMASINI DÝNLEDÝ Tasarrufunda silah ve mühimmat bulundurmakla suçlanan Murat Ziya isimli Kýbrýslý Türk'ün dün Lefkoþa'nýn Rum kesiminde toplanan "Daimi Aðýr Ceza Mahkemesi" tarafýndan ifade vermeye çaðrýldýðý bildirildi. Alithia; "Kýbrýslý Türk Savunma Yapmaya Çaðrýldý" baþlýklý haberinde, tasarrufunda bir adet 9 mm'lik Baretta marka tabanca, 8 mermi, bir fünye (ateþleyici) ve 400 gram TNT DP ÝLE DÝSÝ GÖRÜÞMESÝ RUM BASININDA Serdar Denktaþ baþkanlýðýndaki Demokrat Parti (DP) heyetinin, önceki gün Rum anamuhalefet DÝSÝ partisine gerçekleþtirdiði ziyaret bugünkü Rum basýnýnda da yer buldu. Politis gazetesi; "Sýðlarda Kaldýlar- Serdar Denktaþ'ýn DÝSÝ'ye Gerçekleþtirdiði Ziyaret Olumlu Ortamda Gerçekleþti" baþlýklarýyla verdiði haberinde, Serdar Denktaþ baþkanlýðýndaki DP parti heyetinin dün Lefkoþa'nýn Rum kesimine baðlý Pindaru'daki DÝSÝ parti merkezini ziyaretinin "Kýbrýs sorunu çerçevesindeki görüþmenin hiçbir noktada derinlere inmeksizin ve öze dokunmaksýzýn gerçekleþtiði" yorumunda bulundu. Fileleftheros ise; "Anlaþmazlýklar Tespit Ettiler, Temaslar Ýçin Anlaþtýlar- DÝSÝ ve DP Heyetlerinin Görüþmesi- Eroðlu, Asansör ve Aðýrlýklý Oy" baþlýðýyla verdiði haberinde, DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'ýn dün HRÝSTOFYAS, ERDOÐAN'IN ATÝNA ZÝYARETÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ Dimitris Hristofyas, Türkiye ile Yunanistan arasýndaki iliþkilerin gerçek anlamda iyileþmesinin Kýbrýs sorununun çözümüyle birlikte ortaya çýkacaðýný söyledi. Hristofyas, Türkiye'nin þimdiye kadar olan tavrýnýn Kýbrýs sorununun çözümünde engel teþkil ettiðini de iddia etti. Rum gazetelerinden Simerini, Hristofyas'ýn dün katýldýðý bir etkinlikte yaptýðý konuþmada, Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn Atina ziyaretini deðerlendirdiðini bildirdi. Habere göre Hristofyas, gazetecilerin Baþbakan Erdoðan'ýn Atina ziyaretinden ne beklediði sorusuna karþýlýk "Türkiye ile Yunanistan arasýndaki iliþkilerin iyileþmesi çabasý süreklidir. Þimdiye kadar bir takým çemberinden saat 11.00'de baþlayacak yürüyüþün, ara bölge içerisinden, eski yolun kapalý kýsmý boyunca devam edeceðini yazdý. Hedefin; "Piroi (Gaziler) Barikatý'nýn serbest dolaþýma açýlmasý meselesinin yeniden gündeme getirilmesi ve bu konunun Rum yönetimi tarafýndan doðrudan müzakerelerde, öncelikli konular arasýnda masaya konulmasý olduðu" belirtilen haberde; Gaziler, Yeri ve Avdeler köyleri ile Kiracýköy Belediyesi'nin ortaklaþa yaptýðý bu eylemin bu yýl dördüncüsünün gerçekleþtirileceði kaydedildi. (gazete TMT olarak yazdý) tipi patlayýcý bulundurmakla suçlanan Murat Ziya'nýn, yemin vermesine raðmen, konuyla hiçbir alakasý olmadýðýný söylediðini yazdý. Habere göre, dünkü duruþmaya çaðrýlan; þahit koruma programýna alýnmýþ bir Rum'un ise; "Kýbrýslý Türk'ün, bir akrabasýna hediye almak ve tatile gitmek istediði için paraya ihtiyacý olmasý dolayýsýyla yardým ettiðini" söyledi. Rum anamuhalefet DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasiadis'le gerçekleþtirdiði görüþmede "uzlaþmacý olmak yerine daha çok diyalektik (itirazcý) olduðunu" öne sürdü. Haber diðer gazetelerde þu baþlýklarla yer aldý: Simerini; "Anastasiadis-Serdar Görüþmesinin Damgasý (Niþaný): Þaþýrdýk ve Gülümsedik... Denktaþ Aðýrlýklý Oy Karþýsýnda, Öte Yandan Eroðlu'nu Zor Durumda Býrakmamak Ýçin Dönüþümlü Baþkanlýkla Ýlgili Görüþünü Saklýyor- Asansörde Kalmadým- Nikos Anastasiadis: Diyalog Bizi Daha Yakýna Getirdi" Alithia; "Dönüþümlü Baþkanlýðý Tutuyor- DÝSÝ-DP Görüþmesi: Serdar Denktaþ Aðýrlýklý Oyu Ýstemiyor- 'Ben Eroðlu'ndan Daha Þanslýyým, Anastasiadis'in Asansöründe Kalmadým" Haravgi; "DÝSÝ ve DP'nin Görüþ Birlikleri Ýle Görüþ Ayrýlýklarý". adýmlar atýldý, fakat büyük anlaþmazlýklarýn olduðu yerde kaldýðýný sanýyorum" yanýtýný verdi. Konuþmasýnda, iki ülke arasýndaki iliþkilerin gerçek anlamda iyileþmesi yolunun açýlmasýný umduðunu dile getiren Hristofyas, bunun, Yunanistan Baþbakaný Yorgos Papandreu'nun da dediði gibi; "iki ülke arasýndaki iliþkilerin gerçek anlamda iyileþmesinin ancak Kýbrýs sorununun çözümü þartýna baðlý olduðunu" savundu. Hristofyas, adadaki Türk askeri birliklerine ve Kýbrýs'ta gerçekleþtiðini ileri sürdükleri "iþgale" de deðindiði konuþmasýnda, bunun iki ülke arasýndaki iliþkilerin tam ve gerçek anlamýyla iyileþmesinde engel teþkil ettiðini öne sürdü. MARKOS KÝPRÝANU VENEDÝK'E GÝTTÝ Rum Dýþiþleri Bakaný Markos Kiprianu'nun, önceki gün Venedik'e gittiði bildirildi. Fileleftheros gazetesinin haberine göre Kiprianu, "Larnaka ile Venedik belediyeleri arasýnda varolan 500 yýllýk tarihi baðlarýn kutlamalarýna" katýlacak. ORTAK TURÝZM PAKETÝ Ýsrail ile Güney Kýbrýs'ýn, özellikle ABD, Rusya ve Ýngiltere'den turistleri çekecek ortak turizm paketleri hazýrlanmasý konusunu görüþtükleri bildirildi. Simerini ve diðer gazeteler, Güney Kýbrýs'ta bulunan Ýsrail Turizm Bakaný Stras Misezhnikov ile Rum Turizm Bakaný Andonis Pashalidis'in dün bir görüþme gerçekleþtirdiklerini ve turizm alanýnda iki ülkenin iþbirliði yapabileceði konularý ele aldýklarýn yazdýlar. LÝBYA'NIN BORÇLARI KONUSUNDA ANLAÞMA Libya'nýn Rum þirketlerine yönelik borçlarýný ödemesi konusunda anlaþmaya varýldýðý bildirildi. Mahi ve diðer gazeteler, Güney Kýbrýs ile Libya arasýnda kurulan özel komitenin Mayýs tarihlerinde gerçekleþtirdiði toplantýlarda, Libya'nýn büyük kýsmý Rum þirketlerine olan borçlarýný nasýl ve ne zaman ödeyeceði konusunda anlaþmaya vardýðýný yazdýlar. KRÝZ FUARI DA VURDU Küresel ekonomik krizin, Güney Kýbrýs'ta yapýlmakta olan, 33 ülkeden yaklaþýk bin þirketin, Güney Kýbrýs'tan da 150 þirketin katýldýðý Uluslararasý Fuarý da vurduðu bildirildi. Fileleftheros gazetesi, fuara geçen yýldan daha fazla katýlým olduðunu, ancak fuara gelen kiþilerin, "gözleriyle alýþveriþ yapmakla yetindiðini" yazdý. Gazete, fuardaki satýþlarýn az olmasýnýn nedeninin hem ekonomik kriz hem de fuarda satýþ yapan kiþilerin, ürünleri kendi dükkanlarýnda satýþ yaptýklarý fiyatlardan sunmasý olduðunu kaydetti. KADIN YUMURTASI TÝCARETÝ Rum Polisi, yurt dýþýndan gelerek Güney Kýbrýs'taki tüp bebek merkezlerine para karþýlýðýnda yumurtalarýný satan iki kadýnýn ifadeleri üzerine soruþturma baþlattý. Simerini ve diðer gazeteler, Rum Polisi'nden yapýlan açýklamaya göre, Ukrayna'dan Güney Kýbrýs'a yumurtalarýný tüp bebek yapýmýnda kullanýlmak üzere satan iki kadýnýn tespit edildiðini, bunun üzerine Saðlýk Bakanlýðý'yla iþbirliði içinde soruþturma baþlatýldýðýný yazdýlar. Ýki kadýnýn, her bir yumurta için bin ila bin 500 Euro para aldýklarýný belirtildi.

9 16 Mayýs 2010 Pazar Tünel ALINTI NESRÝN BAYTOK YOK. KADININ ADI YOK Nesrin Baytok, skandal literatürüne 'o kadýn' adýyla geçti. Nesrin Baytok yok. Kadýn yok. Duygu Asena'nýn dediði gibi 'kadýnýn adý yok.' Erkekler, siyasetçiler, gazeteciler adýna Nesrin Baytok'a bir özür borcumuz var. Baytok, yorumlarýn büyük bölümünde 'Baykal'ýn sekreteri' olarak anýldý. Onun 18 yýl boyunca Baykal'ýn bir çok metnini yazdýðýný, eksiðini giderdiðini hesaba katmayan birçok gazeteci; onun için 'sekreter' tanýmlamasýný yeterli gördü. Baykal'a gösterilen ilgiyi þaþkýnlýkla karþýlamamak elde deðil. 'Maðdur Baykal', CHP'ye kimin Baþkan olacaðý konusunda söz sahibi olmaya devam ediyor. Nesrin Baytok, yani 'o kadýn' ise ortalýkta görünmüyor. Baykal'ýn kahramanlaþtýrýldýðý bir süreçte, Baytok'un geri planda durmasý, ne olursa olsun tuhaf bir durum. ORAL ÇALIÞLAR (Radikal) DÝPNOT Vergi Dairesi vatandaþlarýn ölü mü, sað mý olduklarýna hiç bakmadan herkese vergi beyannamesi gönderiyor.. GAZETECÝLERE DEÐÝL, SÝZ BANA BAKIN ARÞÝV TARÝH 5 Nisan Binbir türlü entrika ve para gücüyle kurulan, sonra da hükümete ortak edilen ÖRP, AKP li uzmanlarýn tüm çabalarýna karþýn barajda boðulmaktan kurtulamýyor... Gözden kaçmayanlar... ARAZÝLER DENÝZ, YEMEYEN DOMUZ Ozan Ceyhun, AKP'den bir Baþkan Yardýmcýsý'nýn Talat'ý destekleðini, AKP'nin uluslararasý politikada önemli bir isminin ise Eroðlu'nu desteklediðini söylüyordu radyoda. Sonra, global politikada artýk bu tür tavýrlarýn iç iþlerine karýþmak anlamýna gelmediðini ekliyordu. Birini MHP tutar, diðerini AKP yakalar, bir baþkasýný da CHP çekiþtirir. Ne için? Kýbrýs'ta peþkeþ çekilecek çok arazi var da ondan. Araziler deniz, yemeyenler domuz. Di mi ama Ceyhun Bey? Global politika mý dediniz? Hadi caným siz de... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Resmiye Canaltay aday olur ya da olmaz? Benim gailem deðil. Ama Derviþ Bey'e saygýsýzlýk anlamýnda algýlanmasýn ama Maðusa'da birileri Eþeði dövemeyen eðerini döver'i mi yapmaya çalýþýyor?" HASAN HASTÜRER Aklýnýzda bulunsun Alerjiler kanserden koruyor Kanadalý bilim adamlarý, hiperaktif bir baðýþýklýk sisteminin, organizmanýn olasý zararlý hücrelere karþý kendini koruma ve bu hücreleri yok etme kapasitesini artýrabileceðini, bu sayede de kanser veya tümör oluþmasý riskini azalttýðýný ortaya koydu. Araþtýrma ekibinin yürüttüðü 7 yýl süren araþtýrmada, 3300 tümörlü erkek hasta ile 500 saðlýklý yetiþkinden oluþan bir kontrol grubu gözlem altýnda tutuldu. Araþtýrmacýlar, araþtýrmalarýnýn sonunda astýmlý erkeklerin mide kanseri, egzamasý olanlarýn ise akciðer kanserine yakalanma risklerinin diðerlerine göre çok daha düþük olduðunu tespit ettiklerini belirttiler. "Gazeteciler sürekli siyasetçilere tavsiyelerde bulunuyor. Ben de iki toplum arasýnda gerginliðin artmamasý için tavsiyede bulunuyorum" Tayyip ERDOÐAN Memleketimden manzaralar 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... ALTINI ÇÝZE ÇÝZE CTP hükümetten gidince ve Talat da seçimleri kaybedince, bazý köþeciler de iç politikadaki ayak oyunlarýný görmeye ve toplumsal manada rahatsýzlýk duymaya baþladýlar nedense. Bu ayak oyunlarý yeni girdi sanki siyasete? Bir de etik duruþun altýný çizmiyorlar mý, öleceðiz vallahi gülmekten. Bu kadar da komik olunmaz ki!! Yahu CTP hükümette iken etik duruþun üstünü çizdiniz, þimdi de altýný mý çiziyorsunuz? Ece Temelkuran haberturk.com'da yazdý: 'AKP hâlâ bazý(!) çocuklarý çocuk olarak görmüyor' 3 Mayýs Diyarbakýr E Tipi Cezaevi 7'nci Koðuþ. Ýçeride, Terörle Mücadele Kanunu maðduru 42 çocuk tutuklu var. Ýçerisi havasýz. Çocuklar bunu günlerdir söylüyor. Yemekler saðlýksýz ve hasta arkadaþlarýna bakýlmýyor. Böyle söylüyorlar. Bende hapishaneye kapatýlmýþ çocuklara inanma eðilimi vardýr. Sizde? O gün, çocuklardan biri kalp þikâyeti ile cezaevi doktoruna muayene olduktan sonra koðuþa gönderildi. Çocuklar arkadaþlarýnýn tam muayene edilmediði gerekçesiyle eyleme baþladý. Koðuþ kapýsýnýn arkasýna eþya yýðýldý, çocuklar dýþarýya ses vermek için duvarlara vurmaya baþladýlar. Koðuþ ile koridor arasýndaki duvarda yaklaþýk cm çapýnda bir delik açtýlar. Delikten koðuþ kapýsýna gelmeye çalýþanlara demir çubuk ve cam eþya atmaya baþladýlar. (Çocuklarýn cam eþya attýklarýný cezaevi yöneticileri söylüyor.) Gürültüyü duyan 12'nci Koðuþ'taki çocuklar da baðýrmaya baþladýlar. Savcý, cezaevine geldi ve 7'nci Koðuþ'taki çocuklarý, hasta Afrika nýn sizin için týk ladýklarý... arkadaþlarýný dýþarý vermeye ikna etti. Olay, 19'da baþladý. Saat 20.30'u gösterirken ambulanslar cezaevine giriyordu. Kapý önünde aileler, avukatlar; içeride çocuklar. Akýllarda "Hayata Dönüþ Operasyonu"ndan kalan yanýk fotoðraflar... Saat Avukatlar içeri girdi. Çocuk, Avukat Emin Aktar'a içeride saldýrý olmadýðýný söyledi. Duvarýndaki delikten bir þey atýlabileceðini düþünen infaz memurlarý, sandalyeyi kalkan yaparak avukatlarý koridordan geçirdiler. Ýnfaz koruma memuru baðýrdý: "Baro baþkaný geldi, sizinle görüþmek istiyor, mazgalý açýn!" Avukat Aktar, mazgalý açan çocuða kimliðini gösterdi ama çocuk kendileriyle hep görüþen Baro Çocuk Merkezi avukatýný istedi. Avukat Aktar, çocuklara "Eyleme son verin, arkadaþýnýz hastaneye götürülecek" diyordu ama çocuklar artýk kimseye güvenmiyordu. Herkesin onlarý kandýrdýðýna inanmýþlardý. Avukat Emin Aktar, "Çocuklar Ýçin Adalet Çaðrýcýlarý" mail grubuna attýðý bilgi notunda olayý anlatýyor ve bilgi notunu þöyle bitiriyor: "Yasalaþmanýn gecikmesi, çocuklardaki güvensizliði derinleþtirerek daha þiddetli çatýþmalara yol açacaðý unutulmamalýdýr." "Seks Yalanlarý ve Video Kasetleri" filmine kendini kaptýrmýþ olan Meclis'te neler oluyor? AKP, MHP Lideri Bahçeli'nin gündeme getirdiði çocuklarla ilgili sadece þöyle bir düzenleme yapma planýnda: Çocuklarýn alacaðý cezanýn alt sýnýrý 5 yýldan 2 yýla düþürülecek. Enteresandýr, bu düzenlemeden büyükler de yararlanacak. Sorun, büyüklerin yararlanmasý deðil. AKP'nin hâlâ çocuklarý, özür dilerim yanlýþ yazdým, bazý(!) çocuklarý çocuk olarak görmemesi. Lütfen çocuðunuzun bir gece hapishanede yattýðýný düþünün ve içinizden 60'a kadar sayýn... 60'a kadar dayanabildiniz mi? "Bir çocuða kaç yýl hapis cezasý verilmelidir?" sorusunun cevabýný insanlýðýnýza býrakýyorum. (12 Mayýs 2010)

10 10 16 Mayýs 2010 Pazar TV'DE BU AKÞAM Dýþarýda ve Tehlikede Türü: Yabancý Sinema TV8 / 01:00 Della Myers, iki çocuklarý ve dominant ve sert kocasýyla birlikte, banliyöde yaþayan üstsýnýfa mensup bir ev kadýnýdýr. Della, tüm ilgisini ikiz çocuklarýna ayýrmakta, ev iþlerini ve kocasý Kenneth'ý ihmal etmektedir. Noel akþamý, hediyelerini sarmak için kaðýt satýn almak amacýyla gittiði alýþveriþ merkezinde bir park yeri bulamaz. Kötü park edilmiþ eski bir arabanýn üzerine 'Bencil Pislik' yazan bir not býrakýr ve olaylar baþlar. Yönetmen : Susan Montford Oyuncular : Kim Basinger, Lukas Haas, Craig Sheffer, Jamie Starr, Leonard Wu, Louis Chavez Arka Sýradakiler Türü: Yerli Dizi FOX / 19:45 Yapýlan tüm müdahalelere raðmen Dizdar hayatýný kaybeder! Arka Sýradakiler büyük bir yasa boðulur. Polis, Kerem'i bulmak için elinden geleni yaparken, Kerem Dizdar'ýn cenazesinde yeni bir sürprizle herkesi þok eder!... Kemal geride kalan öðrencilerini Kerem'den koruyabilmenin yollarýný arar. Tayfa Kerem'in Dizdar'dan sonra kimi hedef aldýðýný öðrenince gergin bekleyiþ baþlar. Diðer taraftan Büyük Zafer Lisesi öðrencilerinin uzun zamandýr hazýrlandýklarý sýnav günü gelir. Oktay ve tayfasý da sýnava girerken, Kerem son planýný hayata geçirir. Sýnavdan sonra Zehra, Hakan tarafýndan kaçýrýlýr. Zehra bir aracýn içinde kendine geldiðinde çok büyük bir þok yaþar. Aþk Bir Hayal Türü: Yerli Dizi ATV / 20:00 Altay ve dört askeri Miran'ýn peþinde daðlardadýr. Altay parçalanan ailesini bir araya getirmek için artýk saniyeleri saymakta, Miran ise yolun sonunu bir maðaranýn içinde beklemektedir. Altay sonunda Miran'ý kýskývrak yakalar. Ama sabaha maðarayý basan peþmergeler yüzünden roller deðiþir. Artýk Altay, Miran'ýn esiridir. Ama daðlarda Miran'ýn izini süren bir baþkasý daha vardýr. Selim Yüzbaþý!.. Son anda Altay'ý kurtarýr ve Miran'ý kýskývrak yakalar. Haber Mardin'e ulaþmýþtýr. Miran'ýn yakalanmasýna sevinç çýðlýklarý atan Asmin oðlunun bulunamadýðýný duyunca sinir kirizleri geçirir. Altay, Asmin ve Miran için yolun sonu, her þeyin baþladýðý yer Mardin olmuþtur ve þimdi herkes için hesaplaþma vaktidir. Caným Ailem Türü: Yerli Dizi ATV / 23:10 Cabbar ve Ýkbal'in evlilik haberi aileye bomba gibi düþer. Meliha sinirden deliye dönünce Halim ve Feride aþklarýný itiraf etmekten vazgeçer. Onlar aþklarýný yaþamakta ne kadar kararlýysa, engeller de en az aþýklar kadar kararlýdýr. Aþk konusunda bu kadar sorunlarýn yaþandýðý ortamda Eda ve Furkan da nasibini alýr. Eda'nýn Amerika'ya gitmesine son derece karþý olan Furkan, okulda Amerika karþýtý bir kampanya düzenler. Bakalým Furkan'ýn çabasý en genç aþýklarý kurtarabilecek mi? Samim, 20 yýl sonra Meliha'ya evlenme teklifi etmek için kollarý sývar Herkes kendi derdine düþmüþ uðraþýrken beklenmedik bir þey olur. Halim ve Feride sýkýþan trafikte baþlarýna olmadýk bir þey gelir DÜNYADAN... DÜNYADAN... Sigara izmariti paslanmayý önlüyor Çinli bilimadamlarý, sigara izmaritlerinden elde ettikleri 9 kimyasal maddenin, petrol borularýnýn paslanmasýný önlemede kullanýlabileceðini bildirdi. Araþtýrmaya göre, Çinli bilimadamlarý suya batýrdýklarý sigara izmaritlerinde 9 kimyasal madde tespit etti. Bu kimyasallarý N80 denilen çelikten yapýlmýþ petrol borularýna uygulayan bilimadamlarý, kimyasallarýn çeliði paslanmaktan koruduðunu gördü. Araþtýrmaya göre her yýl çevreye 4.5 trilyon sigara izmariti atýlýyor. Araþtýrmacýlar, sigara izmaritlerinin geri dönüþümünün bu sorunlarý çözebileceðini, ancak izmaritlerin pratik kullanýmýnýn zor olduðunu vurguluyor. Çelik petrol borularýndaki aþýnma, petrol þirketlerinin en büyük sorunlarýndan biri durumunda. Þirketler, borularý onarmak ya da yerine yenisini koymak için her yýl milyonlarca dolar harcýyor. Çin, 300 milyon tiryakisiyle dünyada sigara içenlerin en çok olduðu ülke. Kurtuba'da avlular mis gibi Ýspanya'nýn güneyindeki Kurtuba'da Los Patios Festivali kapsamýnda ev sahipleri avlularýný süsleyerek en güzel avluyu seçiyor. Kurtubalýlar evlerin kapýlarýný, pencereleri, duvarlarý, çatýlarý birbirinden canlý renklerde çiçekler ve sarmaþýklarla süsleyerek en güzel avluyu oluþturmayý amaçlýyor. Üç katlý evlerin bile en üst noktalarýna kadar çiçek saksýlarý yerleþtiren halk, festival boyunca þehri rengârenk bir cümbüþe dönüþtürüyor. Festival süresince birbirlerinin avlularýný inceleyen yerliler en zengin donatýlmýþ avluyu hazýrlamak için sabah akþam çalýþýyor. Dinozor T-Rex için temizlik vakti! Dünyanýn en meþhur dinozorlarýndan olan bir T-Rex kalýntýsý, müzeye taþýnmasýnýn 10'uncu yýldönümü þerefine Chicago Field Museum'da temizleniyor. 'Sue' adý verilen Tyrannosaurus Rex iskeleti müzedeki 10'uncu yýldönümünü bu ay kutlayacak. Müzenin fossillerden sorumlu görevlisi Bill Simpson, Sue'nun iskeleti en iyi tamamlanmýþ ve en meþhur T-Rex olduðunu hatýrlatýyor. Simpson, 13 metre yüksekliðindeki T-Rex'i temizledi. Sue'ya ismini veren, onu 1990'da bulan fosil avcýsý Sue Hendrickson kutlama için müzeyi ziyaret edecek. Öte yandan Arjantin'in Patagonya bölgesindeki Los Barreales'de egzersiz yapan bir yoga öðretmeni 1.2 metre çapýnda dinazor ayak izlerine rastladý. Bölgenin 90 milyon yýllýk ayak izlerine sahip olan çok önemli paleontolojik alanlardan biri olduðu söylendi. Doðal yaþamda ilk kez bu kadar yakýn Ýngiliz doða fotoðrafçýsý Jonathan Griffiths tarafýndan çekilen vahþi hayvan fotoðraflarý, dünyanýn dört bir yanýndaki fotoðraf meraklýlarýnýn beðenisini topladý. Aslan, leopar, kaplan ve ayý gibi vahþi hayvanlarý doðal ortamlarýnda daha önce hiç olmadýðý kadar yakýndan görüntülemeyi baþaran fotoðrafçý, çekimler için 15 ay boyunca ABD'nin kuzeyindeki Montana eyaletinde yaþadý. 32 yaþýndaki Griffiths, "Her sabah eksi 40 derecelik soðukta ormana gidip vahþi hayvanlara mümkün olduðu kadar çok yaklaþmaya çalýþtým. Ýlk günlerde çok korkuyordum, ancak zamanla hayvanlara sevgiyle yaklaþtýðýnýzda onlarýn size zarar vermeyeceðini gördüm. Ortaya çýkan sonuçtan gurur duyuyorum" dedi. DÜNYADAN... DÜNYADAN... Jessica'nýn zaferi... Avustralya'da eleþtirilere aldýrmadan geçen ekimde pembe teknesiyle Sydney limanýndan demir alan Jessica Watson, 7 ay süren dünya turunu dün baþladýðý yerde bitirdi. Sydney'de binlerce kiþi dünyayý tek baþýna turlayan en genç kiþi olmasý beklenen Watson'ý limanda karþýladý. Ancak bazý uzmanlar Watson'ýn rekor kýrmadýðýný, 2 bin deniz mili eksik yol aldýðýný söyledi. Dünya Hýzlý Deniz Yolculuðu Rekoru Konseyi, 23 bin deniz mili aþtýðýný iddia eden genç kýzýn ekvatorun kuzeyine doðru yeterince ilerlemediðini açýkladý. Watson'ýn ekibi ise iddialarý reddetti. Tüm bunlara raðmen günlerce 12 metrelik dalgalarla mücadele eden, aç-susuz kalan Watson'ýn "kahraman gibi karþýlanmasý" bekleniyor. Avustralya halkýnýn yüzde 75'ine göre de Watson "rekoru kýrdý". Kadýn düþkünü kanguru Avustralya'da kendine diþi arayan bir kanguru, kadýnlarý taciz ediyor. Northern Territory Bölgesi'ndeki Honeymoon çalýlýk alanýnda terör estiren kanguru koþu yapan kadýnlara saldýrýyor. Ýsmini açýklamayan bir kadýn, kangurunun kendisini takip edip çevresinde gezdiðini ve ereksiyon halindeyken tecavüze yeltendiðini iddia etti. Üç çocuk annesi bir kadýn da ayný þikayette bulunurken polis þimdilik kangurunun peþine düþmeyeceklerini açýkladý. Basýn ise olaya büyük ilgi gösterdi. Genç erkekler ömür törpüsü Almanya'nýn Rostock kentindeki Max Planck Nüfus Araþtýrmalarý Enstitüsü tarafýndan yapýlan araþtýrmaya göre, orta yaþlý kadýnlarýn 20'lerindeki erkeklerle birlikte olmasý, saðlýklarýna iyi gelmiyor. Danimarka'da 2 milyon çifti inceleyen istatistik sonuçlarýndan faydalanýlan araþtýrmaya göre, kendinden 7 yaþ küçük bir erkekle sevgili olan 30'lu ve 40'lý yaþlardaki kadýn, yüzde 20 oranýnda daha erken ölüyor. Kendinden küçük yaþta sevgilisi olan erkeklerin yaþam süresi ise kadýnlarýn aksine uzuyor. Ýþte dünyanýn en þanslý adamý Hýrvatistan'da yaþayan Frano Selak, felaketlerden sað çýkmayý baþardýðý için dünyanýn en þanslý adamý olarak kabul ediliyor. Tam yedi kez ölümden dönen ve lotoda büyük ikramiyeyi tutturan 81 yaþýndaki müzik öðretmeni Frano Selak, servetini baðýþlamaya karar verdi. Dünyanýn en þanslý adamý olarak görülen Selak, "Para mutluluðu satýn alamaz" diyerek beþinci karýsýyla birlikte mütevazý bir yaþam süreceðini açýkladý. Hýrvatistan'ýn Zagreb kentinde yaþayan Frano Selak, hayatý boyunca pek çok felaketten sað çýkmayý baþardý. Havada açýlan uçak kapýsýndan yere çakýlan, bindiði tren ve otobüs buzlu nehre gömülen, benzin deposu alev alan otomobilden çýkan, saçlarý yanan, otobüs çarpan ve aracýný kamyon sürükleyen Selak, ölümü yedi kere atlattý. Selak beþ yýl önce de lotodan 886 bin dolar kazandý. Parayla saadet olmaz, diyen Selak özel bir adadaki lüks evini sattý, servetini dostlarýna daðýttý. Selak, "Hiç bu kadar mutlu olmamýþtým" dedi. Teknoloji DELEN! Japon mühendisler, 1 km yüksekliðinde bir gökdelen inþa ederek, Dubai'de bulunan 828 metrelik Burj Halife'nin elinde bulunan dünyanýn en yüksek binasý rekorunu kýrmak için proje bazýnda harekete geçti. Gökdelenin, deniz üzerinde hareket eden zambak çiçeði þeklindeki beton bir platform üzerinde inþa edilmesi planlanýyor. 50 bin kiþinin yaþabileceði þekilde tasarlanan gökdelende, enerji ihtiyacýnýn güneþ panellerinden, yiyecek ihtiyacýnýn ise platform üzerine kurulu çiftliklerden saðlanacaðý bildirildi.

11 16 Mayýs 2010 Pazar KÜLTÜR - SANAT 11 Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Tabaða godum kiraz Vurdu debleg çaldý saz Düðünümüz var dostlar Çoðu giddi galdý az QUENTIN TARANTINO Gerald Peary Çeviren: Neþfa Dereli Agora Kitaplýðý sayfa "Biz baþkalarýnýn kusurlarýný görmede kartallara ve kendi kusurlarýmýzý görmemek bakýmýndan köstebeklere benzeriz." Francois de Sales ÇÝLE Bizim hiç bir hürriyetimiz yok hiç bir hürriyetimiz ne çalýþmak, ne konuþmak, ne seviþmek Sen orda baðrýna bas dur en büyük çileyi ben burda en büyük çileyi doldurayým ekmeðe muhtaç, hürriyete muhtaç, sana muhtaç Sen orda dalýndan koparýlmýþ bir zerdali gibi dur ben burda zerdalisiz bir dal gibi durayým A. Kadir NAMK KEMAL LÝSESÝ SANAT GECESÝ MUHTEÞEMDÝ Gazi Maðusa Namýk Kemal Lisesi bu yýl bir ilki gerçekleþtirerek geleneksel müsameresini DAÜ Ýþletme Fakültesi Dr.Mehmet Tahiroðlu Salonunda sergiledi. Sanat Gecesi olarak hazýrlana gecede fotoðraf sergisi açýldý, okul korosu sahne aldý ve ayrýca skeç ve tiyatro ile dop dolu bir gece geçirildi. Namýk Kemal Lisesi'nin sanat gecesine Gazi Maðusa Kaymakamý Beran Bertuð, Ýskele Kaymakamý Bünyamin Merhametsiz, Milletvekili Teberrüken Uluçay, Milli Eðitim Bakanlýðý Teknik Öðretim Daire Müdürü Metin Gültekin davet edilerek protokoldeki yerlerini aldýlar. Sanat Gecesinin sunuculuðunu Begüm Temeller ile Tuðrul Atakan yaptý. Gecenin düzeninde ve konuklarýn yerleþtirilesinde ise Gözde Kemal ile Aziz Karagil görev aldý. Saygý duruþu ve okul korosunun Ýstiklal Marþý ile açýlan programýn devamýnda Okul Müdürü Ýlknur Þemi söz aldý. Þemi, yaptýðý konuþmada yýl içinde spor, kültür ve sanat alanýndaki baþarýlarý dile getirdi. Konuþmasýnýn devamýnda gecenin düzenlenmesinde tüm emeði geçen öðretmen ve öðrencilere ayrýca salonu saðlayan Doðu Akdeniz Üniversitesine teþekkür etti. Gecenin ilk programýnda okulun müzik öðretmeni Rana Uluçay'ýn yönettiði koro sahne aldý. Sivil Savunma'nýn açtýðý yarýþmada bölge ikincisi olan koro sevilen türkü ve þarkýlarýmýzý seslendirdi. Namýk Kemal Lisesi'nin sanat gecesinde verilen arada okulun fotðrafçýlýk kolu ile Kuþ Gözlem ekibinin yýl içinde çektiði doða fotoðraflarý sergilendi. Mustafa Özhamit, Bora Akkuþ ve Narin Hacýabitoðlu'ndan oluþan fotoðrafçýlýk kolu ile biyoloji öðretmeni Asuman Kuyucu'nun oluþturduðu kuþ gözlem ekibinin öðrencileri Ferhan Altunç, Ergün Oza, Mehmet Gazioðlu, Nuriye Kahýr ve Utku Aktu'nun hazýrladýðý fotoðraflar izleyiciler taraýndan büyük ilgi gördü. Programýn ikinci bölümünde öncelikle örencilerin tamamen kendilerinin hazýrlayýp yönettiði kýsa bir skeç sunuldu. Hýyarcý Baba isimli skeç Merve Çetil ve Selma Çetil tarafýndan hazýrlandý. Merve Çetil, Selma Çetil, Tolga Yavuz ve Ahmet Çelik'in rola aldýðý skeç izleyiciler tarafýndan takdirle karþýlandý ve alkýþlandý. Sanat Gecesi'nin en kalabalýk organizasyonu ise AH ÞU BÜYÜKLER isimli tiyatronun sergilenmesi idi. Turgut Özakman'ýn eserine nazire olarak Savaþ Aykýlýç tarafýndan yazýlan eser okulun edebiyat öðretmenleri Ýlknur Iþýl Türkmen ve Adem Erciyes tarafýndan hazýrlanýp yönetildi. Namýk Kemal Lisesi Öðretmenlerinden Fatoþ Kýzýloðlu'nun sahne amirlini, Burcu Altýndemir'in kostüm þefliðini, Esin Oral Yýldýray'ýn dekor tasarýmlýðýný ve Gülperi Sevengül'ün makyözlüðünü yaptýðý oyunun çalýþmalarýna zaman zaman edebiyat öðretmenleri Kürþat Özdaloðlu ile Ceren Soyer de katýldýlar. Yönetmen yardýmcýlðý, ses, ýþýk ve teknik serviste ise öðenciler; Fatma Özgöker, Aysun Zabitler, Hüseyin Kilili görev üstlendiler. Tiyatroda Adem Yýldýzdal, Ahmet Gürses, Aytan Tosun, Derviþ Gündoðdu, Derya Eryurt, Doðukan Gümüþatam, Ecem Eroðlularý, Firdevs Tilki, Erde Kaptan, Güler Gültepeoðlu, Hamide Kaçakoðlu, Ýlknur Çetin, Kevser Doðan, Melike Pehlivan, Melis Çelebi, Nevim Açýk, Nuray Çelik, Ozan Çelik, Öykü Özbulut, Özmert Kýran, Rümeysa Toy, Selçuk Akmergiz, Semih Mercan, Tuðba Altýntaþ, Tuðçe Dandil ve Yaþar Deniz Tamin rol aldýlar. DAÜ'DE EL SANATLARI SERGÝSÝ Doðu Akdeniz Üniversitesi Ýletiþim Fakülte'sinin ev sahipliði yaptýðý HASDER Gazimaðusa Kültür ve Sanat Evi "El Sanatlarý Sergi" Pembe Salon'da açýldý. Açýlýþý Ýletiþim Fakültesi Dekaný Doç. Dr. Tuðrul Ýlter'in yaptýðý sergide kültürel mirasýmýzý ortaya koyan böyle bir etkinliði ikinci kez DAÜ Ýletiþim Fakültesi'nin HASDER Gazimaðusa Kültür ve Sanat Evi ile birlikte gerçekleþtirdiðini belirtti. Halk Sanatlarý Enstütüsü Müdürü Hasan Çaðlýoðlu da yaptýðý konuþmada Doðu Akdeniz Üniversitesi'ne teþekkür etti yýlýndan beri Sanat Evi yöneticisi Hülya Ezel ve kursiyerlerle beraber çeþitli çalýþmalarda eserler ortaya koyduklarýný ve ileriki yýllarda ODTÜ Sualtý Fotoðraflarý Sergisi Açýldý ODTÜ KKK Sualtý Topluluðu ve Nautilus Dalýþ Okulu eðitmeni Tevfik Camgöz iþ birliði ile düzenlenen "2. Kýbrýs Sualtý Fotoðraflarý Sergisi" ODTÜ KKK Rektörü Prof. Dr. Turgut Tümer tarafýndan geçtiðimiz hafta içerisinde bir kokteyl ile açýldý. Ýlk olarak 2007 yýlý Aralýk ayýnda düzenlenen Kýbrýs Sualtý Fotoðraflarý Sergisi'nin ikincisi Mayýs 2010 tarihleri arasýnda Orta Doðu Teknik Üniversitesi da çalýþmalarýna devam edeceklerini belirtti. HASDER Gazimaðusa Kültür ve Sanat Evi "El Sanatlarý Sergisi"10-14 Mayýs 2010 tarihleri arasýnda saatlerinde gezilebilir. Aðýrlýklý olarak ahþap oyma, boyama ve eskitmenin yer aldýðý sergide ayrýca seramik çalýþmalar, pastel boya tablolar, kurdele nakýþý lefkara iþi tepsiler ve ipek kozasý çalýþmalarý, sanatseverin beðenisine sunuluyor. Sergide eserleri olan katýlýmcýlar ise : Hülya Ezel, Ýncilay Aksoy, Alev Demirtay, Ýpek Meneviþ,Esin Önen, Emine Özalp, Mediha Özgen,Turgut Göker, Neþe Reishan, Nurþen Kýrýkkale, Ayþe Üþenmez, Ferdiye Hepþen, Necla Ýnce, Nazan Hocanýn, Fikri Arcan. Kuzey Kýbrýs Kampusu Kültür Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Güzelyurt, Kalkanlý halký ve ODTÜ KKK öðrencilerinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen açýlýþa ilgi büyüktü. Toplam 250 su altý fotoðrafýnýn bulunduðu sergiyi hafta içinde Güzelyurt'ta bulunan ilk öðretim okullarýnýn katýlýmý ile gezen öðrenciler hem eðlenceli vakit geçirip, hem de su altý güzelliklerini tanýma fýrsatý yakaladýlar. Lefkoþa Belediye Orkestrasý'ndan Konser Lefkoþa Belediye Orkestrasý 11 Mayýs akþamý Klasik müzik severlere harika bir konser verdi. Konser ülkemizi yurt dýþýnda baþarýyla temsil eden þeflerimizden Ali Hoca'nýn yönetiminde gerçekleþtirildi. Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun sahnesinde gerçekleþtirilen konsere halkýmýz büyük ilgi gösterdi. Katýlýmýn ücretsiz olduðu konserde salonu dolduran müzik severlere J.S Bach, A.Corelli, W.A.Mozart, R.J.Thoms, A.Dvorak, ve P.I.Tchaikowsky'den Barok, Klasik, Romantik ve Modern dönem bestecilerinden eserler sunuldu. Konser sonunda Ali Hoca'ya ülkemiz müziðine ve klasik müziðe verdiði emekten dolayý Belediyemizin Asbaþkaný Celal Cin tarafýndan plaket verildi. Bu etkinlikler çerçevesinde mayýs ayýnda konserler devam edecektir. 18 Mayýs akþamý saat 20.30'da Lefkoþa Oda Orkestrasý "Nefesli Trio" konseri ve 25 Mayýs akþamý Lefkoþa Belediyesi "Kent Orkestrasý" konseri ile sona erecektir. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Iron Man ( Cuma/Ctesi 23.00) 1. salon Iron Man ( Cuma/Ctesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Kutu ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Astro Boy ( ) Lefkoþa Astro KAPALI Girne Girne Galeria Sinema Club Old Dogs ( ) Maðusa Maðusa Galeria Ejderhaný Nasýl Eðitirsin ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Sevgili John ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon

12

13

14 14 16 Mayýs 2010 Pazar DÜN Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Beril Eczanesi: Müftü Ziyai Efendi Sok. No:28 Bekiroðlu Ýþhaný Tel: Ataçað Eczanesi: Atatürk Cad. Þht. Zehra Nevzat Mustafa Sok. No:5 (Avcýlar Birliði Yaný) Gönyeli Tel: Maðusa Demet Eczanesi: New Castle Apt. No:1 Bayraktar Yolu Lemar Yaný Tel: Zeynep Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:7 (Havuzlu Çember Üzeri, Ýki Minareli Cami Karþýsý) Tel: Girne Gündal Eczanesi: Ýskenderun Cad. Altýnör Apt. A Blok Zemin Kat No:2 Karakum Tel: Güzelyurt Aycan Eczanesi: Ecevit Cad. No:4/3 Tel: BULMACA Soldan Saða: 1-Baþkalarýný aldatmak, þaþýrtmak veya kendini beðendirmek için birinin yaptýðý yapay davranýþ. Sona "Z" konursa "Küçük kor parçasý" olur. 2-Gözü görmeyen, kör. Kýlavuzluk, aracýlýk. 3-Ýnce anlamlý, düþündürücü ve þakalý söz, espri. Çeþitli renklerde kareli olan kumaþ. 4-Ýridyum'un kýsaltmasý. Doðum iþini gerçekleþtiren kadýn. Balýk tutma aracý. 5-Ýklimleme aracý. Ut çalan kimse. 6-Bir þeyin özünü oluþturan ana öðe, temel. Kötülük yaparken gizli ve kurnaz olan. 7-Belli bir iþin saðlanmasýna yardým eden araçlarýn uygun yerlere döþenmesi veya döþenen bu araçlarýn tümü. Üye. 8-Mikroskopla yapýlan incelemelerde bazen lamlarýn üstüne kapatýlan dörtköþe, küçük ve ince cam parçasý. Vilayet. 9-Bir diþli çarkta veya bir vidada iki diþ arasýnda kalan çukur bölüm. Suyu sýcak olarak yerden çýkan hamam, kaplýca. 10-Ekilecek yer, mezraa. Uyarý. 11-Önünden geçilerek kendisine saygý gösterilmek istenen ölünün tabutu konulmak için yapýlmýþ yüksek yer. Nikel'in kýsaltmasý. Dünün çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Yukarýdan Aþaðýya: 1-Savaþta düþmandan ele geçirilen mal. Tavla oyununda "Bir" sayýsý. 2-Yaþama veya var olma süresi, hayat. Eski dilde "Güzel söyleme ve yazma yeteneði". 3-Uykusu hafif. Tasa, kaygý, sýkýntý. 4-Bir mobil telefon þirketi. Sodyum'un kýsaltmasý. 5- Edebiyatla ilgili, edebiyata iliþkin. Midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarýnýn kabuðunda bulunan pýrýltýlý, beyaz, sert bir madde. 6-Bir nota. Örnek, benzerler. Ters okunuþu "Beyaz". 7-Beraber. Ýlgilendiren, ilgili. 8-Güldürmek, eðlendirmek amacýyla karþýsýndakini kýrmadan yapýlan hareket veya söylenen söz. Kemiklerin iç boþluklarýný dolduran yaðlý madde. 9-Kadýn için, doðumdan sonraki yedi veya kýrk günlük dönem. 10-Bir emir. Kaval, baldýr ve uyluk kemiðinin birleþtiði yer. Ýnsan ve hayvanlarda yaþamayý saðladýðýna ve ölümle vücuttan ayrýldýðýna inanýlan madde dýþý varlýk. 11-Sözü edilen veya benzer iki nesneden önem veya konum bakýmýndan uzakta olan. Yeryüzü parçsý, toprak. OZANKÖY ÇÝÇEK FESTÝVALÝ BAÞLADI 3'üncü Ozanköy Çiçek Festivali dün baþladý. Five Fingers Restoran ile Ozanköy Bahçeciler Forumu'nun organizasyonluðunda, Turizm ve Commercial Ýnsuarance ana sponsorluðunda gerçekleþtirilen festival, saat 12:30'da Five Fingers Restoran'da Ozanköylü yerli ve yabancý çocuklarýn Ýstiklal Marþý'ný okumasýyla baþladý. Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn ve Ozanköy Muhtarý Mustafa Uzun'un açýlýþ konuþmalarýyla devam eden etkinlikte daha sonra Five Fingers Restoran bahçesinde kurulan standlar gezildi. Yarýn da devam edecek festivalde çeþitli etkinlik ve yarýþmalar düzenlenecek..kitap, eliþi, hediyelik eþya, yiyecek - içecek, çiçek, CD ve taký satýþýnýn yapýldýðý festivalin ilk gününde el sanatlarý, resim, fotoðraf ve tebrik kartý yarýþmalarý gerçekleþtirildi. Etkinlikte ayrýca KKTC'de yaþayan Ýngilizlerin oluþturduðu "Kýbrýs Liners Dans Grubu" gösteri sundu. Yarýn, "The Ozankids" çocuk korosu konseri, gitar ve akordiyon dinletileri, canlý ve kuru çiçek aranjmaný, çiçek, meyve-sebze yetiþtiriciliði ve yiyecek - içecek yarýþmalarýnýn gerçekleþtirileceði festivalde, çocuklar kategorisinde de; poster, eliþi, tebrik kartý ve en iyi tebrik kartý yazýsý dallarýnda yarýþmalar düzenlenecek.. Festival, bugün saat 16.00'da yarýþmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son bulacak. "BAHAR KERMESÝ"- Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði, dün sabah, Lefkoþa Atatürk Meydaný'nda (Sarayönü) "Bahar Kermesi" düzenledi. Geliri derneðe kalacak kermeste yiyecekler yanýnda, çok uygun fiyatlara cam eþyalarý ile çocuklar için deniz ve havuz malzemelerinin satýþý da yapýlýyor.

15 16 Mayýs 2010 Pazar 15 Erdoðan: Yýl sonuna kadar anlaþma n Erdoðan: Her halükarda Kýbrýs'ta yýl sonuna kadar çözüm hedefine ulaþýlmasý için bundan sonraki dönemde süreçte ivmenin kaybedilmemesi elzemdir... Bir araya geldiðim sayýn Eroðlu, bu hususta bizimle ayný görüþte olduðunu bir kez daha teyit etti..." TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan, her halükarda Kýbrýs'ta yýl sonuna kadar çözüm hedefine ulaþýlmasý için bundan sonraki dönemde süreçte ivmenin kaybedilmemesinin elzem olduðunu vurgulayarak, 11 Mayýs'ta Ankara'da görüþtüðü Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun, bu hususta kendileriyle ayný görüþte olduðunu bir kez daha teyit ettiðini bildirdi. Baþbakan Erdoðan, "çözüm hedefini gölgede býrakmaya ve karþý tarafý þu ya da bu þekilde ithama yönelik çabalar yerine çözüm müzakerelerine gerektiði gibi yoðunlaþmanýn büyük önem arz ettiðini" ifade ederek, "Bununla birlikte zaman kýsýtlýdýr. Nihayet müzakere sürecinin ilanihaye devam edemeyeceði, yalnýzca Türk tarafýnýn görüþü deðildir" diye konuþtu. Baþbakan Erdoðan, Yunanistan'da yayýmlanan Ta Nea gazetesine verdiði demeçte, Türk-Yunan iliþkileri ile Kýbrýs sorununa ve Türkiye'nin AB perspektifine deðindi. Erdoðan, Kýbrýs'ta adil ve kalýcý çözüme ulaþýlmasýnýn Doðu Akdeniz'de istikrar ve ARANIYOR Duvarcý, sývacý ve fayans seramik yapabilen ustalara ihtiyaç vardýr. Tel: iþbirliði açýsýndan ileri doðru atýlmýþ büyük bir adým teþkil edeceðini, ayný zamanda da iki anavatan olan Türkiye ve Yunanistan arasýndaki iliþkilerin yeni dönemine büyük katký saðlayacaðýný söyledi. "Bunun, Türkiye'nin vizyonu olduðunu" ifade eden Erdoðan, "Çözüm için anavatan ve garantör Yunanistan ile iþbirliði baþýndan beri savunduðumuz husustur. Çabalarýmýzý birleþtirmemiz halinde en kýsa zamanda çözüm hedefine ulaþýlmasý mümkündür" diye konuþtu. Erdoðan, "Kýbrýs'ta en kýsa zamanda çözüme ulaþýlabilmesi için gerekli çerçeve zeminin halihazýrda mevcut olduðunu, gerekli olan þeyin siyasi irade olduðunu" söyledi. "Türk tarafýnýn bu konuda bir sýkýntýsý bulunmadýðýný, ancak Kýbrýs'ta son iki yýldýr sürdürülen müzakerelerde Türk tarafýnýn ortaya koymuþ olduðu samimi ve yapýcý yaklaþýmýnýn Rum tarafýndan ayný karþýlýðý görmediðini" belirten Erdoðan, þöyle dedi: "Burada hatýrlanmasý gereken husus, iki yýldýr Güney Kýbrýs taki ata malýna sahip çýkmak için tereke kurmak isteyenler i arayabilirler... ELEMAN ARANIYOR Green Zodiac Casino bünyesinde tüm departmanlarda çalýþtýrýlmak üzere en az 2 yýl deneyimli presentable bay-bayan elemanlar aranmaktadýr devam eden müzakerelerde Kýbrýs Türk tarafýnýn dinamik ve yapýcý biçimde pek çok inisiyatif almýþ, müzakere masasýna bu amaçla pek çok öneri getirerek adil ve kalýcý bir çözümün yolunu açmak için azami çaba sarf etmiþ olduðudur. Süreçte saðlanan ilerlemeler de neticede bu çabanýn ürünüdür. Bunlarýn kayýt altýna alýnmasýna da artýk daha fazla karþý çýkmamak gerekir. Þayet Kýbrýs Rum tarafý bu çabalara ayný yapýcýlýk ve samimiyetle gerekli karþýlýðý verebilmiþ olsaydý, bugün itibarýyla kapsamlý çözüme kuþkusuz ulaþýlmýþ olacaktý. Her halükarda, yýl sonuna kadar çözüm hedefine ulaþýlmasý için bundan sonraki dönemde süreçte ivmenin kaybedilmemesi elzemdir. 11 Mayýs akþamý bir araya geldiðim Sayýn Eroðlu, bu hususta bizimle ayný görüþte olduðunu bir kez daha teyit etti." Baþbakan Erdoðan, "çözüm hedefini gölgede býrakmaya ve karþý tarafý þu ya da bu þekilde ithama yönelik çabalar yerine çözüm müzakerelerine gerektiði gibi yoðunlaþmanýn ERDOÐAN VE PAPANDREU TARÝHÝ OLÝMPÝYAT ATEÞKES ANLAÞMASI ÝMZALADI TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan, Yunanistan Baþbakaný Yorgo Papandreu ile birlikte sembolik "Tarihi Olimpiyat Ateþkes anlaþmasý" imzaladý. Yunanistan'daki temaslarý çerçevesinde Baþbakan Erdoðan, Yunan mevkidaþý Papandreu ile birlikte ilk olimpiyatlarýn yapýldýðý "Kalimarmaro" da sembolik bir anlaþma imzaladý. Papandreu, konuþmasýnda, Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný Erdoðan ile attýklarý bu imzanýn ayrý bir önemi olduðunu belirterek, dün de iki ülke arasýnda 22 anlaþma imzalandýðýný anýmsattý. Papandreu, þöyle konuþtu: "Bu imzanýn yaný sýra burada dünya barýþý için bir mesaj vermek istiyorum. Yunanistan ve Türkiye, bütün dünyaya bu mesajý vermek istemektedir. Bunu da baþka bir olaya baðlamak istiyorum. Önümüzdeki dönemde 2020 senesinde Türkiye'nin olimpiyat oyunlarýna adaylýðý söz konusu. Her zaman bu olayý destekleyeceðiz, her zaman Türkiye'nin yanýnda olacaðýz, olimpiyat oyunlarýný almasý için Türkiye'ye desteðimiz sürecektir." Baþbakan Erdoðan da "dostum ve kardeþim" diye hitap ettiði Yunan Baþbakaný Papandreu'ya misafirperverliði için teþekkür etti. Ýlk olimpiyatlarýn Atina'da yapýldýðýný anýmsatan Erdoðan, 2004'de yine Atina'da yapýlan olimpiyat oyunlarýna bizzat gelerek açýlýþýnda bulunduðunu söyledi. Erdoðan, þöyle devam etti: "O gün çok baþarýlý bir organizasyona þahit olmuþtuk. Þimdi 2020 olimpiyatlarýna bizler aday olacaðýz. Ýstanbul'da bu olimpiyatlarýn kalmasý halinde tabii ki Yunanistan'ýn bu tecrübelerinden istifade edeceðiz. Bu konuda deðerli dostumun Türkiye'yi destekleme kararý ayrýca bizleri mutlu etmiþtir. Tabii olimpiyat barýþtýr. Olimpiyat diyalogdur, uzlaþmadýr. Aslýnda olimpiyat bir ateþkestir. Bu bakýmdan olimpiyat tarihi çok çok anlamlýdýr. Burada açýlmýþ imza defterine imza koymakla ayrýca þeref duyuyorum. Barýþýn egemen olduðu bir dünya temennisiyle..."baþbakan Erdoðan, daha sonra defteri imzalayarak, okudu. Erdoðan, deftere þunlarý yazdý: "Deðerli dostum, meslektaþým Papandreu'nun daveti üzerine Atina'dayým. Kalimarmaro'da açýlmýþ bu imza defterine, 'olimpiyatlar ateþkestir, barýþtýr, uzlaþmadýr, diyalogdur' anlayýþý ile imzamý atýyorum. Selam ve sevgilerimle..." Ýki lider daha sonra basýna görüntü verdi. Yunanistan Baþbakaný Papandreu, daha sonra Baþbakan Erdoðan'ý, makam aracýna kadar eþlik ederek, oldukça sýcak bir þekilde uðurladý. Bu arada verilen bilgilerde, antik Yunan döneminde, olimpiyatlarýn yapýldýðý zamanlarda "hiçbir savaþ ve çatýþma olmasýn" diye ülkeler arasýnda ateþkes anlaþmasý imzalandýðý, buna da "olimpiyat ateþkes anlaþmasý" denildiði belirtildi. SAHÝBÝNDEN KÝRALIK EV 2. Selim Cad. Üzerinde Mücahitler Derneði yanýnda 3+1 daire sahibinden kiralýktýr Girne bölgesinde 24 saat elektrik, su, uydu, soðutma sistemleri, buzdolabý arýzalarý hemen giderilir. Tel: Taze koyun hellimi yapýlýr. (Kilosu 15 TL) Tel: büyük önem arz ettiðini" ifade ederek, "Bununla birlikte zaman kýsýtlýdýr. Nihayet müzakere sürecinin ilanihaye devam edemeyeceði, yalnýzca Türk tarafýnýn görüþü deðildir" diye konuþtu. "Türkiye'nin, Yunanistan dahil, tüm komþularýna verdiði tek mesajýn, dostluk, iyilik, ve iþbirliði olduðunu" ifade eden Erdoðan, "Bu mesajýn vizyonu da komþularýmýzla sýfýr sorun, maksimum iþbirliðidir" dedi. Erdoðan, "Bu vizyonun en kýsa sürede hayata geçirilmesinin her iki ülkenin de çýkarýna olacaðýný" belirterek, "Türk-Yunan iliþkilerinin artýk 'yakýnlaþma' döneminden 'ortaklýk' düzeyine çýkarýlmasý gerektiðini" kaydetti. Sivil toplumun bu baðlamda önemli rol oynayabileceðini vurgulayan Erdoðan, þunlarý söyledi: "Zira sadece bu suretle halklarýmýzýn beklentilerini karþýlayabilir, refah seviyelerini yükseltebilir ve deðiþen dünyaya ayak uydurabiliriz. Esasen, kültürel benzerliklerimiz Türk-Yunan halklarýnýn daha yakýnlaþmasý bakýmýndan bizim için önemli bir artý deðerdir. Özellikle Türk-Yunan iliþkilerinin artýk 'yakýnlaþma' döneminden 'ortaklýk' düzeyine yükseltilmesi gayretlerimizde bu husus daha da ön plana çýkmaktadýr. Ýliþkilerimizin sivil toplum boyutu baðlamýnda çok daha fazlasýnýn yapýlabileceðine inanýyorum. Dostum Baþbakan Sayýn Papandreu'nun sivil toplumun iki ülke iliþkilerinin geliþtirilmesinde oynayabileceði rolün önemine iliþkin deðerlendirmesini paylaþýyorum. Kültür ve sanat faaliyetleri, turizmin geliþtirilmesi bu açýdan önemlidir. Esasen ticaret ve ekonomik iliþkilerin yoðunlaþtýrýlmasýna dönük tedbirlerin alýnmasý, hatta ders kitaplarýndan olumsuz ifadelerin ayýklanmasýna yönelik çalýþmalarýn yeniden baþlatýlmasý gibi eðitim alanýnda kaydedilecek geliþmeler de konuyla doðrudan baðlantýlýdýr." Erdoðan, "Türkiye'nin, Yunanistan'a yönelik tehdit anlayýþý bulunmadýðýný ve iliþkilerle iþbirliði geliþtikçe Yunanistan'da da ayný anlayýþýn kuvvetleneceðine samimiyetle inandýðýný" ifade ederek, "Türkiye ve Yunanistan ayný ittifakýn üyeleridir. Bölgemizde barýþ ve istikrarýn muhafazasý her iki ülkenin temel hedefidir. Böyle bir ortak anlayýþ deðindiðimiz hususlarýn saðlanmasýna imkan verecektir. Bu anlayýþla, iki ülke arasýnda Ege'de de gerginliðin deðil, iþbirliðinin hakim olmasý ve tansiyonu yükseltebilecek faaliyetlerden kaçýnýlmasý gerektiðine inanýyorum" diye konuþtu. TERCÜME YAPILIR Türkçe den Ýngilizce ye Ýngilizce den Türkçe ye tercüme yapýlýr. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK 1)Lefkoþa Kýzýlbaþ'ta Türk koçanlý sýfýr asansörlü apartman dairesi peþinatta esnek stg 2)Kermiya sosyal konutlarýnda 4. kat satýlýk manzaralý apartman dairesi stg 3)Boðaz'da Türk koçanlý sýfýr ikiz villa stg 4)Yenikent'te Türk koçanlý ikiz villa stg 5- Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg. 6- Hamitköy anayol üzerinde Türk koçanlý 1 evl ayakkare arsa, 60 bin Stg

16 Hentbolda ikinci finalist DAÜ Hentbol büyük bayanlar ligi play-off yarý final karþýlaþmalarý sona erdi. Maðusa Lala Mustafa Paþa Spor Salonu'nda oynanan müsabakayý çok sayýda hentbol sever izledi. DAÜ müsabakayý kazanarak finalde YDÜ'nün rakibi oldu. Büyük bayanlarda üçüncülük ve final karþýlaþmalarý 20 Mayýs tarihinde oynanacak. Türkmenköy hýzlý baþladý n Türkmenköy rakibi Ozanköy'ü Adem, Serhan (2) ve Hasan Aksoy'un golleriyle 4-1 maðlup ederek play out maçlarýna avantajlý baþladý... Fly Oil Birinci Ligi Play Off ilk hafta karþýlaþmasýnda Türkmenköy, Ozanköy'ü 4-1 maðlup ederek üç puanýn sahibi oldu. Karþýlaþmaya hýzlý baþlayan Türkmenköy ilk geliþtirdiði atakta kazandýðý korner atýþýnda ceza alaný içinde Adem'in plase vuruþu ile 1-0 öne geçti. 12.dakikada hýzlý geliþen Türkmenköy ataðýnda savunmanýn arkasýna atýlan topta kaleci ile karþý karþýya kalan Serhan farký ikiye çýkaran golü M.Kanarya'nýn yanýndan Ozanköy filelerine býraktý: dakikada Ozanköy savunmasýnýn Futbolda toplu sonuçlar FLYOIL 1 inci Lig Play Out karþýlaþmalarý Türkmenköy Ozanköy: 4-1 Türk Ocaðý Cihangir: nci Lig Play Off karþýlaþmalarý Yenicami G.Birliði: 1-1 Görneç A.Yeþilova: nci Lig Play Out karþýlaþmalarý Hamitköy Y. Boðaziçi: 1-4 Mehmetçik Binatlý: 3-8 Bayanlar Ligi A Grubu Deðirmenlik Gönyeli: 6-0 Bayanlar Ligi B Grubu Metehan Baf Ü.Yurdu: inci Yükselme Ligi Doðu Grubu Aydoðan Pile: inci Yükselme Ligi Batý Grubu Dikmen Gücü Yýlmazköy: 3-1 Ortaköy Doðancý: 1-1 Alayköy Zümrütköy: 2-2 Daðyolu Çýnar Pýnarbaþý: nci Yükselme Ligi B Grubu Güvercinlik Çayönü: 1-1 Maðusa Ýdman Y. Ötüken: 1-2 Yiðitler Dörtyol: 0-7 Alaniçi Yeniþehir: 0-1 GÜNÜN PROGRAMI Bayanlar Ligi A Grubu Düzoava Y. Erenköy Bayanlar Ligi B Grubu Akdeniz Yýlmazköy 1 inci Yükselme Ligi Doðu Grubu Paþaköy Kumyalý Akýncýlar Beyarmudu Yeniceköy Turunçlu Dilekkaya-Ergazi 2 nci Yükselme Ligi A Grubu Tatlýsu Seracýlar Geçitkale Y. Erenköy Civisil Ýskele Trabzon Karadeniz 61 Büyükkaya Yarköy 2 nci Yükselme Ligi C Grubu Gayretköy Serhatköy Metehan Þirinevler Kozan Taþkent Haspolat Minareliköy ofsayt gerekçesiyle duraklamasýndan yararlanan Evren'in pasýnda kaleciden önce topa dokunan Serhan kendisinin ikinci Türkmenköy'ün üçüncü golünü aðlara gönderdi: dakikada Hasan Göktaþ'ýn ara pasýnda Celal ceza alaný içinde attýðý þutta topu kalecinin saðýndan aðlara göndererek Ozanköy adýna farký ikiye indirdi: dakikada Ozanköy'ün kullandýðý köþe vuruþunda savunmadan hýzlý çýkan Türkmenköy'de Hasan Aksoy, tek baþýnda yaklaþýk 45 metre götürdüðü topta kalecinin de hatasýndan yararlanarak skoru 4-1 yaptý. Karþýlaþma da az sonra Türkmenköy'ün 4-1 galibiyeti ile sonlandý. Ocak ve Cihangir yeniþemedi 1-1 n Þht. Hüseyin Ruso Stadý'ndaki Türk Ocaðý ile Cihangir karþýlaþmasý taraflarýn ilk devrede attýklarý karþýlýklý gollerle 1-1 sona erdi ve iki takým da play-outa birer puan alarak baþlamýþ oldu... Fly Oil 1.Ligi'nde kalma mücadelesi veren iki takým play-out mücadelesinde ilk devrede atýlan karþýlýklý gollerle taraflar birer puan aldý. Türk Ocaðý'nýn penaltýdan Mustafa Güldoðuþ ile öne geçtiði maçta, Cihangir'in tecrübeli golcüsü Kadri 3 dakika sonra eþitlik golünü attý ve maç da 1-1 sona erdi. Cihangir'in daha arzulu, istekli ve organize ataklar yaparak baþladýðý maçta ilk gol Ocak'tan geldi. 20.dakikada defanstan atýlan uzun topta Ediz ceza sahasý içerisinde Nasuh'un arkadan müdahalesi ile yerde kaldý ve hakem penaltý kararý verdi, penaltý atýþýný Mustafa Güldoðuþ gole çevirdi ve Ocak 1-0 öne geçti. Golden sonra Cihangir yine organize ataklarla gol aradý ve 3 dakika sonra saðdan Fýrat'ýn ortasýnda kaleci Salih'in boþa çýkmasýnda topa dokunan Kadri skoru eþitledi: 1-1. Cihangir'in, Türk Ocaðý kalesinde daha çok pozisyon ürettiði maçta Ocak ise kontrataklarla gol aradý. 55'inci dakikada Cihangir'den Hasan Topuz, 57'inci dakikada Ocak adýna Ediz boþ pozisyonda kale önünde topu aðlara gönderemediler. Maçta baþka gol olmadý ve Türk Ocaðý ile Cihangir play-out maçlarýna 1-1 eþitlikle birer puan alarak baþladý. Türkiye'de þampiyonluk için nefesler tutuldu!.. Gözler son 90 dakikada.. Fenerbahçe mi? Bursa mý? n Haftalardýr puan kaybetmeden emin adýmlarla þampiyonluða koþan Fenerbahçe ya Trabzonspor'u devirerek kendi iþini kendi görecek ya da 1 puan geriden takip eden Bursaspor'un Beþiktaþ'a puan kaybetmesini bekleyecek. Þampiyonu bu iki dev maç belirleyecek... Türkcell Süper Lig'de son viraja girildi sezonu þampiyonu bugün saat 21:45'te belli olacak. Ya lider Fenerbahçe ya da 1 puan geriden takibini sürdüren Bursaspor þampiyonluða uzanacak. Fenerbahçe emin adýmlarla Bursaspor'un 1 puan önündeki Fenerbahçe, Trabzonspor'u yendiði takdirde rakibinin ne yaptýðýna bakmadan mutlu sonu ulaþacak. Fenerbahçe, Trabzonspor'a karþý puan kaybederse, þampiyon olabilmek için Bursaspor'un da puan kaybetmesini bekleyecek. Ýki takým sezonu ayný puanda bitirirse, ikili averajdaki eþitlik sebebiyle genel averaja bakýlacaðýndan Bursaspor þampiyonluða ulaþan taraf olacak. Fenerbahçe için dönüm noktasý, 28 Þubat'ta oynanan Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor maçýydý. Bu maçý 2-1 kaybeden Fenerbahçe, liderin 5 puan gerisine düþmüþ ve spor otoriteleri tarafýndan sarý-lacivertli ekibin þampiyonluk yarýþýndan kopacaðý öngörülmüþtü. Ancak o tarihten sonra Fenerbahçe ligde yenilmeyi ve gol yemeyi unuttu. Son 10 lig maçýnda 9 galibiyet, 1 beraberlik alan, son 8 maçýnda puan kaybetmeyen ve 817 dakikadýr gol yemeyen Fenerbahçe, rakiplerinin bu süreçte kaybettiði puanlarla liderliðe yükseldi ve son haftaya zirvede girdi. 33 maçta 23 galibiyet, 4 beraberlik alan ve 6 kez yenilen Fenerbahçe, 73 puan topladý. sarý-lacivertli ekibin en golcü ismi 11 golle Alex de Souza. Bursa'nýn ayak sesleri Bursaspor ise tarihinin en iyi sezonunu geçiriyor. Galatasaray, Beþiktaþ, Trabzonspor gibi büyük takýmlarý geçerek Þampiyonlar Ligi'nde oynama hakký elde eden yeþil-beyazlý ekip, ligi zirvede bitirmesi halinde lig tarihinde 4 büyükler dýþýnda þampiyonluða ulaþacak ilk takým olacak. 10 Mart tarihinde Kasýmpaþa ile oynadýðý erteleme maçýný kazanarak liderliðe yükselen Bursaspor, 31. haftaya kadar zirveyi kimseye býrakmadý. Bu süreçte evinde sürekli kazanan yeþil-beyazlý ekip, deplasmanda kaybettiði puanlarla zirveyi Fenerbahçe'ye kaptýrdý. Bursaspor 33 lig maçýnda 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi aldý. 72 puan toplayan Bursaspor'un ligdeki en golcü ismi, 8 golle Ozan Ýpek. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER. Eski KTHY çalýþanlarý ile CAS çalýþanlarý ve balýkçýlar dün hep birlikte eylem yaptýlar. Balýkçýlar da ayaklandýðýna göre hükümetin iþi zor... Balýðýn baþtan koktuðunu kim bilir ki onlarýn bildiði kadar?

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI Tosun: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yarımada nın ikinci büyük beldesi olan Turgutreis te seçim iletişim merkezini

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı

YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı Aralık 05, 2014-3:06:00 Başbakan Davutoğlu, bedelli askerlik konusunun Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) görüşüldüğünü ve olumlu kanaatlerin ifade edildiğini söyledi. Başbakan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Ocak 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3314 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BEN DE KURTARAMAM

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Ocak 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3314 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BEN DE KURTARAMAM Taþ ocaklarý daðlarýmýzý kemirirken, bazý açýkgözler de bubasýnýn malýymýþ gibi denizi taþla dolduruyorlar! Dað baþýný duman aldýysa, demek ki denizlerimizde de yangýn var! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Maraþ darbesi. Akýncý'ya. CTP-BG Kurultayý bugün. Lefkoþa fotoðraflarda birleþti. Açý senerlevent@yahoo.com

Maraþ darbesi. Akýncý'ya. CTP-BG Kurultayý bugün. Lefkoþa fotoðraflarda birleþti. Açý senerlevent@yahoo.com Maraþ'taki yangýnýn nedeni öðrenilememiþ henüz... Öðrenilemeyecek de... Faili meçhullere yazdýk bunu da. Ama siz yine de faili "meþhurlar" diyebilirsiniz onlara! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Haziran

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN..

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN.. Talat seçimlerde belaltý darbeleri yemiþ!.. Ýstese o da belaltý vurabilirmiþ, ama vurmamýþ! "Eðer bunu yaparak seçim kazanmam gerekiyorsa, beytambal kalsýn, istemem" diyor. Beytambal kalmýþ zaten! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA! "Talat varsa ben de varým, çünkü beni Türkiye'ye baðlýyor" demiþtiniz... Talat yoksa, siz de mi yoksunuz yani þimdi? Merak etmeyin, Eroðlu daha iyi becerir baðlama iþini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

Erkek kabine. Dayan yüreðim. Açý senerlevent@yahoo.com

Erkek kabine. Dayan yüreðim. Açý senerlevent@yahoo.com Kabinede bir tek kadýn bakan yok! En erkek hükümet demek... Doktorlarýn da aðýr bastýðýna bakýlýrsa, kabine deðil, klinik herhalde... Ama estetikçi eksik yine! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Aðustos

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3064 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KTHY & SOSYAL.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3064 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KTHY & SOSYAL. Lefkoþa Belediye Tiyatrosu Türkiye'de kendisine verilen ödülü reddetmiþ, çünkü, Kýbrýs'ý Türkiye'nin 16 kentinden biri saymýþlar. Ýnsaflý davranmýþlar yine de... Ýstanbul'un bir semti de sayabilirlerdi!..

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde.

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Güleç bir yüzle, Kýzým Özlem! Neredesin? diye seslendi. Sesi yumuþak,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı