ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3069 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YOLA ÇIKTIK...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3069 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YOLA ÇIKTIK..."

Transkript

1 Papandreu iki ülke arasýndaki vizesiz uygulama konusunda "One day" deyince, Erdoðan "Two days" demiþ... Ýngilizcesinin 'van minit' kadar olmadýðýný ispat etmiþ böylelikle! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3069 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BÝZ BÜYÜDÜK VE KÝRLENDÝ DÜNYA l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... SÝYASETÝN SEYRÝNE BAKIN... Zübeyir Aðaoðlu BÝR ÞARKIDAN YOLA ÇIKTIK... Ali Osman HEPÝMÝZ DÝN KARDEÞÝYÝZ HEPÝMÝZÝN KESÝKTÝR Erdoðan Baybars BÝLDÝÐÝMÝZÝ SANDIÐIMIZ GERÇEKLER Elvan Levent DÝKMEN ÇÖPLÜÐÜNDEN BETER Mehmet Levent Yunanistan ziyaretinde büyük ilgi gören Tayyip Erdoðan, Kýbrýs'ta yýl sonuna kadar çözümün hedeflendiðini ve Eroðlu'nun da kendileriyle ayný görüþte olduðunu söyledi... Papandreu ile yarýþ KTHY ile ilgili hükümet kararý... KTHY'ye ortak aranýyor n Ortak bulma çabasýný sürdürmek için 5 bakanýn katýlýmýyla bir komite oluþturuldu... n Seçilen yeni ortaðý deðerlendirmek için de ayrýca teknik bir komite kurulacak... l 3. sayfada One two three n Ortak basýn toplantýsýnda kahkaha tufaný yaþandý. Papandreu, Türk vatandaþlarýnýn Yunan adalarýna vizesiz seyahati için "Bir günlüðüne vizesiz giriþ" deyince, Erdoðan "two days, two days" dedi ve salonda alkýþ koptu. Bunun üzerine Papandreu "three days" dedi... n Yýl sonuna kadar çözüm için müzakerelere ivme kazandýrýlmasý gerektiðini söyleyen Erdoðan, "11 Mayýs akþamý bir araya geldiðim Sayýn Eroðlu, bu hususta bizimle ayný görüþte olduðunu bir kez daha teyit etti" dedi... n Yunanlý gazeteci ve yazarlarla da biraraya gelen ve sorularý yanýtlayan Erdoðan þöyle konuþtu: Gazeteciler sürekli siyasetçilere tavsiyelerde bulunuyor. Ben de iki toplum arasýnda gerginliðin artmamasý için tavsiyede bulunuyorum... l 6 ve 19. sayfalarda 18 YILLIK ÖLÜYE VERGÝ- Maliye Bakanlýðý'na baðlý Gelir ve Vergi Dairesi, vatandaþýn sað mý, ölü mü olduðuna hiç bakmadan herkese vergi yazýyor. Akýncýlar köyünden Hüseyin Göksan da iþte bunlardan biri... Göksan 18 yýl oluyor öleli... Vergi Dairesi ise 2 Haziran 2010'da vergi borcunu görüþmek üzere daireye çaðýrýyor onu... Saat 11.00'de... Gitmezse ceza yiyecekmiþ! Ne sýký vergiciymiþ meðer þu KKTC! Öbür dünyadakilerin bile yakasýna yapýþýyor! Gazetemizle birlikte... Arif H.Tahsin yazýyor: Türkiye Kýbrýslýnýn restini göremez n2. sayfada

2 Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin TÜRKÝYE KIBRISLININ RESTÝNÝ GÖREMEZ Þener LEVENT Açý Genel bir kaný vardýr bizim toplumda... Nedir? Türkiye parayý vermezsa, memur, polis, öðretmen ve saire ödenemez. O nedenle hükümete kim gelirsa gelsin, Türkiye'nin aðzýna bakmak ve vereceði kumandalarý yerine getirmek zorundadýr. Yani, Mehmet Ali Talat'ýn dediði mesele: "Türkiye otur dersa otururum, kalk dersa kalkarým." Halk arasýnda da mesele þöyle izah edilir: "Parayý veren düdüðü çalar." Yani para Türkiye'nin olduðuna göre düdüðü Türkiye çalar. Veya "para alan kumanda da alýr." Yanlýþ mý? Çoook yanlýþ bizim toplumsal gerçeðimizde... Meseleye gerçekçi bir gözle bakarsak bu iþin abartýldýðý kadar olmadýðýný, gerçekle uzaktan yakýndan bir alakasý olmadýðýný görürüz. Bir kere; 1- Türkiye'nin bize verdikleri ile bizden aldýklarý var. Ve aldýklarý verdiklerinin birkaç katýdýr. 2- Amerika'nýn buraya Türkiye üzerinden verdiði paralar vardýr. Bunlar ne kadardýr? Bilinen odur ki Amerika, dinleme istasyonlarýna karþýlýk bize bir zamanlar Dr. Burhan Nalbantoðlu Hastanesi'ni Türkiye yapmýþ gibi göstererek yaptý. Ayný anda ve ayný gerekçe ile Kýbrýs Cumhuriyeti'ne de Larnaka limanýný yaptý. 3- Türkiye'nin Kýbrýs'taki ordusu NATO'nun çýkarlarý için bulunduðuna göre masraflarýný kim öder? Ama bunlarý bir yana atsak da, Ortada bir 1878 tarihi vardýr ki, Ýstanbul'u zamanýn padiþahý Rus iþgalinden kurtarmak için bizi Ýngiliz'e kiraladý. Aslýnda sattý. Neden? Çünkü Ýngiltere Osmanlýya ödeyeceði kirayý Kýbrýslýlardan toplayacaktý. Yýlda 92 bin Sterlin miydi? Bugünkü para ile 92 milyarýn hayli üstünde... Trilyon-Milyon 'den 1914'e tam 36 yýl Ýngiliz Kýbrýs ahalisinin derisini yüzerek kirayý topladý ve Osmanlýnýn kendine olan borcundan düþtü. Durumdan Ýngiliz memnun, Osmanlý memnun... Fakkayý yeyen Kýbrýslý 'de Ýngiliz "Kýbrýs'ý kendime baðladým" dedi. Dedi de eski mal sahibi onaylamadan tapu deðiþmez kuralý var... HRÝSTOFYAS: KKTC'YE LÝMANLAR ÝÇÝN YETKÝ VERÝLEMEZ Dimitris Hristofyas, limanlar konusunda KKTC'ye herhangi bir yetki verilmesinin söz konusu olmadýðýný, KKTC'deki limanlarýn Türkiye'nin AB'ye ve Güney Kýbrýs'a yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesine karþýlýk olarak açýlamayacaðýný savundu. Rum radyosu, Hristofyas'ýn Ýngiltere'ye hareketi öncesinde Larnaka Havaalaný'nda yaptýðý açýklamalara yer verdi. Atina'yý ziyaret etmekte olan TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn; müzakere prosedürünün BM, AB ve üç garantör ülkenin katýlýmýyla geniþletilmesine iliþkin açýklamasýný yorumlayan Hristofyas; Güney Kýbrýs'ýn ve Yunanistan'ýn; "þartlar olgunlaþtýðýnda Kýbrýs sorununun uluslararasý yönlerinin ele alýnmasý amacýyla; Güvenlik Konseyi üyelerinin de katýlacaðý bir uluslararasý konferans düzenlenmesine iliþkin tutumlarýnýn bilindiðini söyledi. Yýl Lozan Konferansý... Türkiye Cumhuriyeti Devleti tanýnmak ister. Ýngiliz, "Ver Kýbrýs'ý, ver Musul'u, Kerkük'ü, seni tanýyalým" der. Naptý Atatürk Ýsmet Paþa ile? Koþulsuz Kýbrýs'ý da, Musul'u da, Kerkük'ü da verdiler. "Ya þunu yaparsýnýz, ya da para yok" tehdidine bir gün Kýbrýslý "Verme, benim senin parana ihtiyacým yok. Ben kendi kendimi idare ederim" dediði an, Türkiye'nin teslim olmaktan baþka yapacaðý bir þey yoktur. Hem suçlu hem güçlü olunmaz... Týpký 1974 sonrasýnda Türkiye'nin Kýbrýs'ta bulunmasý gibi. Kýbrýs Cumhuriyeti imzalamadýðý sürece, tabii ki baþkalarý da var, Türkiye'nin aldýðýnýn sahibi olamadýðý gibi. Yýl Lozan Konferansý var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tanýnmak ister. Ýngiliz, "Ver Kýbrýs'ý, ver Musul'u, Kerkük'ü, seni tanýyalým" der. Naptý Atatürk Ýsmet Paþa ile? Koþulsuz Kýbrýs'ý da, Musul'u da, Kerkük'ü da verdiler. Anlayacaðýnýz Türkiye'nin sadece bu iki nedenden, bir de faizini ekleyin, faizinin faizini da, bize birikmiþ olan borcunu ödemesi yüz yýllar ister. Ama bunu da geçtik. 1974'de Kýbrýs'a çýkan Türkiye anlaþmanýn öngördüðü hukuku çiðnedi mi çiðnemedi mi? Çiðnedi. Uluslararasý anlaþmalarý, insan haklarýný çiðnedi mi? Çiðnedi. Þu halde Türkiye'nin Kýbrýs'taki ömrü, Türkçe konuþan Kýbrýslýlarýn iki dudaðýnýn arasýndadýr. Toplumun seçtikleri "Yeter, buraya kadar. Hukuksuzluk bitsin, git baþýmýzýn üstünden" dediði anda Türkiye'nin kolu kanadý kýrýlýr. Yani, "Ya þunu yaparsýnýz, ya da para yok" tehdidine bir gün Kýbrýslý "Verme, benim senin parana ihtiyacým yok. Ben kendi kendimi idare ederim" dediði an, Türkiye'nin teslim olmaktan baþka yapacaðý bir þey yoktur. Hem suçlu hem güçlü olunmaz. Türkiye Kýbrýslýnýn restini göremez. Amerika'nýn desteðine raðmen göremez... Çiziktirdi BÝZ BÜYÜDÜK VE KÝRLENDÝ DÜNYA -Ýyi gördüm seni, dedim Arif Hoca'ya... Gülümseyerek yüzüme baktý... -Ama merdivenleri çýkarken az daha iþi bitireyim, dedi... Balkonda sohbet ediyoruz... Üçümüz... Ben, arkadaþým ve bir de genç bir kýz... Arkadaþým sordu genç kýza: -Kaç yaþýndasýn? -29, dedi kýz... -Peki, ne anladýn bugüne kadar bu hayattan? -Bir çocuk doðurdum, dedi, benim bütün anladýðým iþte bu... Ayný soruyu ben sordum bu kez arkadaþýma: -Sen ne anladýn? -Hiç, dedi... -Neden hiç? -Dövünüp duruyoruz hep bu dünyada... Planlar yapýyoruz, bir yerlere koþuyoruz telaþla... Hayat sanki hiç bitmeyecek ve sanki hiç ölmeyecekmiþiz gibi... Aný yaþamýyoruz... Biz farkýnda olmadan geçip gidiyor anlarýmýz... En son ikimiz birlikte gitmiþtik o meyhaneye... Ud ve keman çalgýcýlarý da vardý... Rahatsýzlýklarýna, perhize aldýrmadan atýþtýrdý... Her mezenin tadýna baktý... -Ben yerimi ayýrdým mezarlýkta, ama iki kiþilik, dedi... -Neden iki kiþilik? -Karýmý da yanýma gömsünler istiyorum. Çalgýcýlar yaklaþtý. -Ne emredersiniz, dediler... -'Haydar'ý dedim... Onlar söyledi, biz içtik... Sofular haram demiþler Bu aþkýn badesine... Ben doldurur ben içerim Günah benim kime ne... O geceden sonra görüþemedik bir daha... Nasip olmadý... Ben ayný masada oturdum sonra yine... Yine ayný çalgýcýlar geldi... Yine 'Haydar'ý söylediler... Gökyüzünde ayný yýldýzlar vardý yine... Yolun solunda, karanlýkta seçilen beyaz taþlara dalýp gittim eve dönerken... Ordaydý o... Bense yaþýyordum hala... Genç bir kadýn geldi gazeteye birkaç gün önce... Ýyi tanýþýrdýk, ama görüþmemiþtik çoktan... Annesi hastaydý uzun bir zamandan beri... Bir kalp ameliyatý geçirmiþti ve doktorlarýn bir hatasý yüzünden felç olmuþ, yataða çakýlmýþtý... Bir bakýcýya ihtiyacý vardý... Bir Türkmen kadýný bulmuþlar ona en son... Kadýn kendi ülkesinde teknik týp okuluna gitmiþ ve oradan ebe olarak mezun olmuþtu... Diplomasýný da göstermiþ onlara... Bana geliþ sebebi de zaten buymuþ sevgili dostumun... Rusça diplomada yazýlanlarý merak etmiþ... Hiçbir terslik yoktu... Bakýcý tam da istedikleri gibi bir kadýndý... Birkaç gün geçti aradan... Kederle öðrendik haberi... Ölmüþ annesi... Sevgili dostum Mehmet Þefik'in ölüm yýldönümüydü geçtiðimiz hafta. Gazetedeki resmine bakýnca dalýp gittim... O neþesi, o canlý konuþmasý, o çok az insanda bulunan dinamik hali ile geldi aklýma... Bir akþam arabanýn teypinde coþkuyla eþlik ettiði þarký: Telli telli telli Þu telli turnam Ne kalmýþ burada Göklerden baþka... Ne kalýr yarýna bizden sonraya Herþey binip gitmiþ uçurtmalara... Bu memleketin ender yetiþen insaný... Mehmet Þefik... Adaletin en saðlam direði... Baþsavcý yardýmcýsý... O mendebur hastalýða yenilecek adam mýydý? Söyle sevgili þairim... Biz büyüdük ve kirlendi dünya... Deðil mi?

3 AFRÝKA dan mektup... AKROPOL'DE YENÝ BARIÞ ATEÞLERÝ Ýngilizcesi çok zayýf olan bir Türk, plajda tanýþtýðý Ýngiliz dilberine ilan-ý aþk edecekti... "I love you" deyiverdi birden... Bundan çok etkilenen Ýngiliz kýzý, -I love you too, dedi... Türk altta kalýr mý hiç? Artýrdý hemen 'too' lafýný duyunca: -I love you three... * Erdoðan'la Papandreu'nun yarýþý da bunun gibi iþte... Anlaþmýþlar... Protokol imzalamýþlar... Ve yeþil pasaport sahibi Türk vatandaþlarýna kaldýrmýþlar vizeyi... Bu arada Ege'deki Yunan adalarýna vizesiz ziyaret de gelmiþ gündeme... Papandreu, "Bir günlüðüne vizesiz giriþin formülünü arayacaðýz" demiþ... Bunun üzerine Erdoðan girmiþ araya... "Two days, two days" demiþ... Bir kahkaha ve alkýþ kopmuþ salonda... Papandreu altta kalýr mý? Bir basamak daha çýkmýþ: "Niye olmasýn, three days olsun"... Bir alkýþ da ona... * Oldukça keyifli geçmiþ görünüyor Erdoðan'ýn Yunan ziyareti... Çok büyük ilgi gösterilmiþ kendisine... Yunan gazetelerinin ekonomik krizle ilgili manþetlerinin yerini bu ziyaret almýþ birden... Kendinden emin tavýrlar sergileyen Erdoðan, Türk gazetecileri zaman zaman azarladýðý gibi, Yunan gazetecilerini de azarlamayý ihmal etmemiþ... Kendisine Ege'deki uçuþlar hakkýnda soru soran gazeteciye þöyle demiþ: "Siz Yunan silahlý kuvvetlerinin gazetecileri gibi çalýþýyorsunuz. Her gün kaç uçak kalktý, onu takip ediyorsunuz. Gazeteciler olarak ortalýðý germeyin." Yediði bu fýrçayý hazmedemeyen Yunanlý gazeteci, "Siz bize iþimizi nasýl yapacaðýmýzý mý tavsiye ediyorsunuz" diye çýkýþmýþ... Erdoðan da bunun üzerine þu karþýlýðý vermiþ: "Gazeteciler sürekli siyasetçilere tavsiyelerde bulunuyor. Ben de iki toplum arasýnda gerginliðin artmamasý için tavsiyede bulunuyorum." * Bu toplantýda Kýbrýs'la ilgili söylediði önemli bir þey var Erdoðan'ýn... AB'nin devreye girmesi konusunda... Diyor ki: "Ýki toplum kendi arasýnda çözemiyor ki, orada BM Barýþ Gücü var. Kýbrýs ile ilgili üç ülkenin garantörlüðü var." Neye yorarsanýz yorun artýk bu lafý... Sorunu kendi aralarýnda çözme yeteneðine sahip olmayan Kýbrýslýlara taþ mý atýyor? Yoksa, "bu mesele iki toplum arasýnda çözülecek bir mesele deðil, üç garantörün de rýzasý ve onayý gerekiyor" mu demek istiyor? Ýkinci þýkký demek istediyse, doðruyu söyledi... Ama o zaman da "Ýki toplum çözemiyor" iddiasý havada kalmaz mý? * Bir de þu: Erdoðan Eroðlu'na da atýfta bulunmuþ Atina'da... "Bizimle ayný görüþte Sayýn Eroðlu" demiþ... Bundan þüphesi olanlarýmýz hala ayný fikirde mi acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Bakanlar kurulu kararý... KTHY'ye ortak alýnacak n Bakanlar kurulu bu amaçla 5 bakandan oluþan komite kurdu. Komitede Tatar, Taçoy, Saner, Tokel ve Atun yer alýyor... Bakanlar Kurulu, Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn (KTHY) milli hava yolu olarak yaþamýna devam etmesi gerektiði deðerlendirmesini yaparak, bu baðlamda ekonomik faaliyetleri çerçevesinde þirkete ortak alýnmasý kararý verdi. Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, 1 saat 15 dakika süren Bakanlar Kurulu toplantýsýndan sonra yaptýðý açýklamada, KTHY'ye ortak bulma çalýþmasýný sürdürmek üzere ilgili 5 bakanýn katýlýmýyla bir komite oluþturulduðunu KTHY olaðanüstü genel kurulu... Yeni ortak arayýþý için de komite kurulacak Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn (KTHY), hükümetin de telkinleri doðrultusunda yaþatýlmasýna ve bu hususta çok acil çalýþmalar yapýlmasýna karar verildiði açýklandý. KTHY'den yapýlan açýklamada, Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn (KTHY) dün Türk Cemaat Meclisi Konsolide Fonu Ýnkiþaf Sandýðý ve ADA Havacýlýk A.Þ.'nin katýlýmý ile yapýlan Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý'nda Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn durumunun tartýþýldýðý, ülkenin bir ada olmasý hasebiyle, ekonomisinin aðýrlýklý olarak turizm ve eðitime baðlý olduðu da göz önüne alýnarak, þirketin hükümetin de telkinleri doðrultusunda yaþatýlmasýna ve bu hususta çok acil çalýþmalar yapýlmasýna karar verildiði bildirildi. Açýklamada, saatler süren yoðun toplantý sonucunda Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn "Milli Havayolu" olduðuna vurgu yapýlarak, þirketin mutlaka yaþatýlmasý gerektiðine topluca karar verildiði belirtildi. "Þirkete yeni bir ortak konusunda fiilen birkaç teklif varolmasýna raðmen, bu toplantý hasebiyle de kamuoyunda ve/veya bu konuya ilgi duyabilecek muhtemel ortak istemlerinin taleplerinin de olacaðýna þirket olarak inanýldýðý" kaydedilen açýklamada, "Seçilen yeni ortak arayýþý ve deðerlendirilmesi için de teknik bir komitenin kurulmasýna karar verilmiþtir" denildi. KTHY'den yapýlan açýklama þöyle: "Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn 15 Mayýs 2010 tarihinde Türk Cemaat Meclisi Konsolide Fonu Ýnkiþaf Sandýðý ve ADA söyledi. Atun, Komite'nin Maliye Bakaný Ersin Tatar, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hasan Taçoy, Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Hamza Ersan Saner, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Türkay Tokel ile Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun'dan oluþtuðuna iþaret etti. Sunat Atun, Komite'nin ortak bulma çalýþmasýna süratle baþlayarak, süreci tamamlayacaðýný söyledi. Atun bir soru üzerine, ortaklýðýn oransal olarak nasýl olacaðýnýn da Komite çalýþmalarýyla belirleneceðini kaydetti. Havacýlýk A.Þ.'nin katýlýmý ile yapýlan Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý'nda Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn durumu tartýþýlmýþ, ülkemizin bir ada olmasý hasebiyle, ekonomisinin aðýrlýklý olarak Turizm ve Eðitime baðlý olduðu da göz önüne alýnarak, Þirketin hükümetin de telkinleri doðrultusunda, yaþatýlmasýna ve bu hususta çok acil çalýþmalar yapýlmasýna karar verilmiþtir. 1. Bugün sabah Bakanlar Kurulu toplanýp, Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn yeni bir ortak almasý konusunda karar almýþtýr. 2. KKTC Ulaþtýrma Bakaný Sn. Hasan Taçoy, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakaný Sn. Sunat Atun, KKTC Maliye Bakaný Sn. Ersin Tatar, KKTC Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Sn.Türkay Tokel ve KKTC Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Sn.Hamza Ersan Saner Kýbrýs Türk Hava Yollarý binasýna gelip, Kýbrýs Türk Hava Yollarý Yönetim Kurulu ve Genel Kurul olarak geniþletilmiþ bir toplantý yapýlmýþtýr. 3. Saatler süren yoðun toplantý sonucunda Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn Milli Havayolu olduðunu ve bu havayolunun mutlaka yaþatýlmasý gerektiðine topluca karar alýnmýþtýr. 4. Yeni bir ortak konusunda fiilen birkaç teklif varolmasýna raðmen, bu toplantý hasebiyle de kamuoyunda ve/veya bu konuya ilgi duyabilecek muhtemel ortak istemlerinin taleplerinin de olacaðýna inanýyoruz. 5. Seçilen yeni ortak arayýþý ve deðerlendirilmesi için de teknik bir komitenin kurulmasýna karar verilmiþtir. KIBRIS TURK HAVA YOLLARI ÞTÝ.LTD." ex istence Elvan Levent BÝLDÝÐÝMÝZÝ SANDIÐIMIZ GERÇEKLER Tam olarak hatýrlamýyorum, bildiðim herþeyle ilgili gittikçe daha büyük bir kuþkuya düþmeye baþladýðým zamaný. Ancak ýspanaðýn bunda büyük bir rolü olduðunu gayet net hatýrlýyorum açýkçasý. Bütün çocukluðumu bu sebzenin adeta bir 'demir bombasý' olduðuna inanarak geçirdikten sonra, günün birinde, bunun hiç de öyle olmadýðýný öðrenmek halâ unutamadýðým bir hayal kýrýklýðý yaratmýþtý bende. Benim ýspanak konusunda yaþadýðým hayal kýrýklýðýný, Kýbrýslýrum arkdaþýmýn ilk kez kuzeye geçiþinde yaþadýðý hayal kýrýklýðýna benzettim sonradan. Etrafýnda gördüðü herþeye, baþka bir gezegene inmiþ gibi bakýp, "halâ nerede olduðumu idrak etmekte güçlük çekiyorum", diye sürekli olarak tekrarladýktan sonra, sonunda o aldatýlmýþlýk duygusunu ifade eden cümleyi kurmuþtu: "Bize yalan söylediler"... Çünkü o da bütün çocukluðunu, kuzeydeki bütün evlerin kapýsýz, penceresiz olduklarýna ve insanlarýn sokaklarda ayakkabýsýz dolaþtýklarýna inanarak geçirmiþti. Bir de 'Jaws' filmi vardý mesela, her izlediðimde beni dehþete düþürüyordu. Oysa, sonradan o gerçek olduðuna inandýðým korkunç köpek balýðýnýn, içinde bisiklet pedali çeviren iki adam sayesinde hareket eden bir maket olduðunu öðrenmek, sinemayla gerçek arasýna çektiðim ilk çizgiydi belki de. Yani her yeni günün, bana aslýnda sadece ne kadar az þey bildiðimi öðrettiðinin farkýna varmak, bildiðimi sandýðým herþeyi de, daha derinden sorgulatýr olmuþtu bana uzun bir zamandýr. Ýþte Yeni Aktüel dergisinin son sayýsýnda okuduðum Freud'la ilgili yazý da, bunun son örneðiydi herhalde. Sigmund Freud, psikanalizin babasý olarak kabul ediliyor. Henüz lise yýllarýnda, 'gerçeði' bulma arzusuyla, çýktýðýmýz 'yolculuk'ta Hýrvat arkadaþýmla birlikte keþfetmiþtim Freud'u. Ýkimizin de baþka dünyalardan geldiði Moskova'nýn o en karýþýk ve karanlýk günlerinde, çevremizde olup bitenleri ve herþeyden önce kendimizi belki de, anlamak ve çözmek çabasýydý sanýrým bizimkisi. Bir yerlerde herþeyi yönlendiren saklý bir 'gerçek' olduðuna ve Freud'un o gerçeði bilinçaltýnda bulduðuna bütün benliðimizle inanýyor, onun yazdýklarýndan yola çýkarak o 'gerçeðe' bizim de ulaþacaðýmýzý düþünüyorduk. Bir Yahudi olan Freud'un, Ýkinci Dünya Savaþý'nýn arifesinde, ölümünden bir yýl önce Viyana'dan Ýngiltere'ye göç ettiðini ve banka hesaplarýný gizleyerek herþeyini kaybettiðini iddia ettiðini... Kokainin sinir sistemi üzerindeki etkisini incelerken, uzun bir süre kendisinin de kokain kullanýp, baðýmlý hale geldiðini biliyordum. Ancak, hastalarýna yýllarca süren her haftanýn beþ günü uyguladýðý seanslardan, bugünün parasýyla 450 Euro aldýðýný... Pek parasý olmayan hastalarla ilgilenmediðini... Uyguladýðý tedavilerin hastalara hiçbir yarar saðlmadýðýný dahasý, yanlýþ teþhisleri sonucu iki hstasýnýn hayatýný kaybettiðini... Hastalarý ve hastalýklarla ilgili yalanlar uydurduðunu... Ve üstelik Mussolini gibi faþist bir diktatöre hayranlýk duyup, övgü dolu mektuplar gönderdiðini, þimdi ilk kez okuyordum. Bütün bunlar, Fransýz felsefeci Michel Onfray'ýn, Freud'u yerden yere vuran kitabýndaki iddialardý. "Freud, kendi kiþisel vakasýný genelleþtirerek tüm insanlarý kapsayan bir teoriye dönüþtürdü", diyordu Onfray. Freud'un çocukluðunda kendi üzerinde iz býrakmýþ olan travmadan ötürü -babasýný öldürmek ve annesiyle yatmak- þeklinde tek bir dürtü ve içsel arzudan yola çýktýðýný ve bu 'Oedipus Kompleksi'ni tüm insanlýða mal etmiþ bir bilim þarlataný' olduðunu söylüyordu... Ve bunun nedenini 'Tek baþýna þekilmez olan nevrozunu tüm insanlýða mal ederek mücadelesini daha katlanabilir kýlmak' þeklinde açýklýyordu Onfray. Bütün bunlar Freud'la ilgili okuduðum ilk eleþtiriler deðildi elbette. Ve her karþýt fikir de en az karþýsýnda durduðu fikir kadar tartýþmaya açýktý kuþkusuz. Yine de birisinin bana sürekli olarak yalan söylediði duygusunun bilinçaltýmda saðlam bir yer ettiðini itiraf etmem gerekir sanýrým.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Ýçten filizlenmeye baþladý domatesler Endiþeye gerek yok diyor uzmanlarýmýz Ziraatta normalmiþ, olurmuþ böyle þeyler Hiç görmeden geçse de nice zamanlarýmýz Ali OSMAN Periyodik BÝR ÞARKIDAN YOLA ÇIKTIK... Güneþ henüz batmýþtý... Arabadan inip yürümeye baþladýk... Demlenecek yer arýyorduk... Loþ bir bara girdik.. Ýçeride bizden baþka kimse yoktu... Ayak sesimizi duyan garson çocuk baþýný kaldýrýp sesin geldiði yere baktý... Hoparlörlerden Cem Karaca'nýn "Cemal'ým" þarkýsý geliyordu.. Belki herkese olur, ama ben Cem Karaca veya devrimci þarkýlarý dinlediðimde parkalý günlere giderim... Þimdi birer aný olan eylemlerimiz gelir aklýma... Cem Karaca'nýn "Cemal'ým" þarkýsý aklýma yýllar önce babamýn satýn aldýðý Citroen marka arabayý getirdi. Ýlk arabamýzdý. Babam onu çalýþtýrdýðý zaman, hemen hareket etmezdi. Biraz beklerdi, araba yavaþ yavaþ yükseldikten sonra hareket ederdi... O yýllarda imal edilen Citroen araçlarýn bir özelliðiydi bu. O zamanlarda teyp, CD, DVD falan henüz icat edilmemiþti! Pikap en lüks müzik aracýydý. Ve bizim Citroen'in de bir pikapý vardý. Þoför koltuðu ile önde oturacak yolcunun koltuðu arasýndaki boþlukta da özel bir plak kutusu vardý "Bütün meyhanelerini dolaþtým Ýstanbul'un", "Aynaya baktým saç beyaz olmuþ" ve de o zaman kimin söylediðini hatýrlayamadýðým "Cemal'ým" þarkýsý plaklarý hatýrlayabildiklerim. Babamdan tenhayý kestiðimde akünün boþalacaðýný düþünmeden svici açar ve "Cemal'ým" þarkýsýný pikapa takardým. Bir gün yakalandým. Ben aküyü boþaltacaðým diye kýzmasýný beklerken o, -Nedir be o öyle Al kanlar içinde kaldýn Cemal'ým Ýçimde kaldý bu... Korkudan, ne o gün, ne de daha sonra, neden kýzdýðýný ona soramadým. Babamýn Cemal'a karþý düþkünlüðü müydü bilmem.. Yoksa "al kanlar içinde kaldýn Cemal'ým" onu ürkütmüþ müydü? Garson çocuk viskilerimizi getirdi. -Buz istiyor musunuz, dedi. Ben istemedim Ahmet, -Bir tane at, dedi. Cem Karaca'nýn bir baþka þarkýsý duyuldu "Biz görmedik sen görürsün yavrum/ Didiþmeden geçen bir gün mutlaka Boþa harcandý benim yýllarým/ Boþa geçen yýllarýma yanarým/ Affet beni ne olur yalvarýrým Yarýn senin ellerinde " Bilemem ama büyüklerimiz bizim için bugünleri mi hazýrlamýþlardý? Bayrak yarýþý gibi... Onlar bayraðý bize devretti, biz de çocuklarýmýza... Biz yeminsiziz... Yemin verenler "nereden gelirse gelsin Kýbrýs Türk toplumunu yok edecek her tehlikeye karþý" savaþacaklardý Ýngiliz, Rum tüketemedi, Türk kökümüze kezzap suyu döktü Yemin verenler kendilerine tahsis edilen inlerinde duvara iþeme yarýþý yapmaktadýrlar Bizim nesil aslýnda onlar kadar da olamadý Solculuðumuzla saðcýlýðýmýzla bok olduk tabaða girdik sandýk Kalay BÝZ BU FÝYASKOYU BÝR YERDEN BÝLÝYORUZ Ne iþtah, ne hýrs var þu Ferdi beyde, görüyorsunuz deðil mi? Aðzýyla kuþ tutsa, artýk yaptýðý muhalefete kimseyi inandýramayacaðýný bildiði halde, hýzýný alamýyor. Döktürdükçe döktürüyor. Hükümet kurmaya çalýþan UBP'nin "fiyaskoyla sonuçlanan bir politik tutum" sergilediðini söylüyor mesela. Ferdi bey, bu fiyasko tutumlarý kendi fiyaskolarýndan biliyor herhalde. Ferdi bey, hükümette geçirdiði 5 yýl boyunca çok "ilkeli" bir tavýr sergilemiþ olsaydý, bugün herhangi bir çevreyi "ilkesiz" olmakla suçlayabilirdi ama bu durumda CTP'nin baþkasýna "ilkesiz" demesi çok ayýp oluyor. Bazen susmasýný bilmek gerekir. Soyer'den UBP ve DP liderliklerine suçlama n "UBP liderliðinin politikasý fiyaskoyla sonuçlanmýþtýr" n "DP liderliði ilkesiz birlikteliklerle kendisi ve ülkedeki siyasal kurumsallaþmaya zarar vermiþtir" Cumhuriyetçi Türk Partisi/Birleþik Güçler (CTP/BG) Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer, Cumhurbaþkanlýðý seçimleri sonrasýnda hükümet kurma çalýþmalarýna giren Ulusal Birlik Partisi (UBP) liderliðinin, "fiyaskoyla sonuçlanan ve hangi partiye mensup olursa olsun Kýbrýs Türk halkýnýn düzeyine yakýþmayan bir politik tutum sergilediðini" iddia etti. Soyer dün yaptýðý yazýlý açýklamada, UBP'nin, 2009 Milletvekilliði Genel ve 2010 Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde "halka verilen bin bir vaat ile" Meclis ve Cumhurbaþkanlýðýný halktan devraldýðý iddiasýnda bulundu. Meclis ve Cumhurbaþkanlýðý'ný almalarýna karþýn UBP'nin Kýbrýs Türk halký karþýsýnda acze düþtüðünü ileri süren Soyer, "Bütün meseleyi parti kurultayýnda kimin baþbakan, kimin bakan olacaðýna indirgeyen bir zihniyet, ister kendine oy vermiþ olsun ister vermemiþ olsun tüm halka karþý yüklendiði mesuliyetin gereklerini yerine getirememiþtir" dedi. Soyer, Demokrat Parti (DP) liderliðinin ise, UBP ile beraber çýktýðý yolda sýrf "Talat düþmanlýðý" yaratma adýna oluþturduðunu iddia ettiði "ilkesiz iþbirlikleriyle" yalnýz kendilerini deðil, ülkedeki siyasal bütün kurumsallaþmayý "ayaklar altýna aldýðýný" iddia etti. "Sonuçta beklenen gerçekleþmiþ ve Cumhurbaþkanlýðý makamýna seçilen Sayýn Derviþ Eroðlu hem UBP'yi hem de DP'yi hem de ülkemizdeki bütün siyasal iliþkileri kendi merkezine baðlý olarak negatif bir þekilde etkilemeye baþlamýþtýr" iddiasýnda bulunan Soyer, UBP ve DP'nin, "ülkenin temel sorunlarý, halkýn temel ihtiyaçlarý ve ekonominin içinde bulunduðu derin bunalýma karþýn hiçbir þeyle ilgilenmeden, yalnýzca seçimlere endeksli; kimin nerede hangi belediye baþkanlýðýný paylaþacaðýna dair bir pazarlýðýn belirleyiciliðinde bütün insanlarýn sorunlarýný, devletin, ülkenin tüm ihtiyaçlarýný göz ardý eden bir tutum içinde olduðunu" öne sürdü. Soyer, böyle bir durumun asla kabul edilemeyeceðini söyleyerek, DP'nin UBP Genel Baþkaný Ýrsen Küçük'ün Kasým ayýna kadar azýnlýk hükümetinin dýþtan destekleneceði yönündeki açýklamasýyla aslýnda söylenenin, kurulacak yeni hükümetin UBP kurultayý gerçekleþene kadar hiç bir þey yapmayacaðý olduðunu savundu. Soyer, Küçük baþkanlýðýnda kurulacak hükümetin UBP kurultayýný hedefleyen göstermelik bir oluþumdan baþka bir þey olmadýðýný iddia ederek, "Bundan sonraki süreçte DP, dýþtan destekleyecek gerekçesiyle iktidarýn yarattýðý ve yaratacaðý yýkýmýn sorumluluðundan kurtulamaz. Bu kadar derin ekonomik bunalýmýn içinde siyasi iradenin gerektiði aþamada göstermelik hükümet ekonomik sorunlarýn daha da derinleþmesinden baþka hiçbir sonuç getirmeyecektir" dedi. "YAÞANANLAR KÜÇÜK'Ü YARALAMA OYUNUDUR" Ferdi Sabit Soyer, yaþananlarýn yýllarýn deneyimli politikacýsý ve son kurultayda oybirliðiyle Genel Baþkanlýða seçilen Ýrsen Küçük'ü politik sahnede yaralama olayý olduðunu iddia etti. Saðda yada solda partisel çýkar adýna ve oy hesaplarýyla, sýrf seçimlerde oy artýrmak ve sýrf "CTP düþmanlýðý" temelinde oluþturulan veya atýlan her siyasi adýmýn Kýbrýs Türk halkýna pahalýya mal olmakta olduðunu savunan Soyer þöyle dedi: "Birincisi, DP ve UBP liderlikleri, Kasým'a kadar hangi gizli pazarlýklarý yapmýþlar, bu kamuoyuna açýklanmalýdýr. Ýkincisi, UBP lideri ve Baþbakan Ýrsen Küçük, hükümet kurma görüþmeleri yaptýðý DP ve CTP haricindeki partilerle hangi konularda uzlaþtýðýný, hangi konularda uzlaþamadýðýný ve dönüp 'dýþtan destek yok, koalisyon kurmak þarttýr' diye kamuoyuna yaptýðý açýklamadan sonra neden en nihayet ilk baþtan reddettiði formüle geri dönmek zorunda kaldýðýný kamuoyuna açýklamalýdýr." CTP/BG Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer, þeffaflýktan sürekli söz edenlerin tüm bunlarý açýklamak zorunda olduðunu kaydederek, halkýn her þeyi bilmesi gerektiðini belirtti. Soyer, yaþanan süreçte Ýrsen Küçük'ün CTP/BG dýþýndaki diðer partilerle yaptýðý görüþmeleri açýklamakla mükellef olduðu görüþünü dile getirerek, "Ayný zamanda UBP ile bir hükümet görüþmesine giren, kamuoyunda 'kurulduydu kurulmadýydý' diye bilgilerin dolaþtýðý bir ortamda UBP ile hükümet kurma görüþmelerini yapan siyasi partiler de; UBP ile neleri görüþtüðü, nelerde uzlaþýp uzlaþamadýklarýný açýklamak zorundadýrlar" ifadesini kullandý. Þeffaflýk siyasetinin bunu öngördüðünü kaydeden Soyer, Kýbrýs Türk halkýnýn herhangi bir kabile olmadýðýný, bu nedenle kimsenin hükümet kurma çalýþmalarýný halktan gizlemesinin söz konusu alamayacaðýný ifade etti. UBP MECLÝS GRUBU TOPLANDI Demokrat Parti (DP) ile hükümet ve yerel yönetim seçimleri konusunda önceki gün mutabakata varan Ulusal Birlik Partisi (UBP), dün parti Meclis Grubu'nu topladý. UBP Meclis Grubu, hükümeti kurmakla görevlendirilen Genel Baþkan Ýrsen Küçük baþkanlýðýnda dün bir araya geldi. UBP Genel Merkezi'nde saat 12:00'de baþlayan toplantýda son geliþmeler deðerlendirildi. Toplantý öncesinde basýna açýklama yapýlmazken, Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi'nin bugün saat 17:00'de toplanacaðý öðrenildi. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent DÝKMEN ÇÖPLÜÐÜNDEN BETER KKTC'deki siyasi komedyayý iyi izleyen ve bu konuda objektif deðerlendirmeler yapan bir dost geçenlerde þöyle demiþti bana... "Bugün gene iyi bindirdin efendilere ha..." Eroðlu'nun müzakerelerle ilgili söylediklerini konu alan bir yazýydý bahsettiði. Seçim propagandalarýnda söyledikleriyle seçimi kazanýp saraya girdikten sonra söyledikleri arasýndaki taban tabana çeliþkiyi ortaya döken bir yazý. Örneðin "Talat'ýn masada verdiklerini geri alacaðým"! Örneðin "Bugüne kadar müzakere edilen konularý tekrar tekrar görüþüp tartýþacaðýz"! Örneðin, "Ýki halk, iki egemenlik ve garantiler olmazsa olmazýmýzdýr"! Hamaset cephesinin yüreðini kaldýrmýþtý Eroðlu'nun bu sözleri. Eroðlu'nun etrafýnda sýký sýký bir kenetlenme yaratmýþ, ona tam destek vereceklerini açýklamýþlardý. Eroðlu seçimi kazanýp saraya oturunca, seçim plâtformunda söylediklerinin tam tersini söylemeye baþladý. Örneðin "Talat'ýn masada verdiklerini geri alacaðým" demedi. "Müzakerelere kaldýðý yerden devam edeceðim" dedi. "Müzakereler dünya kamuoyunun beklediði þekilde devam edecektir" dedi. Talat ile Hristofyas arasýnda varýlan 23 Mayýs mutabakatýna atýfta bulunarak, müzakerelerin bu çerçevede sürdürüleceðini belirtti. Bilindiði gibi sözkonusu mutabakat tek halk ve tek egemenliði öngörüyor. Hamaset cephesi için tam bir þoktu bütün bunlar. Ama yaþadýklarý büyük hayal kýrýklýðýna raðmen, seslerini yükseltip de "ne oluyoruz?" demediler bugüne kadar. Dostumun "Bugün gene iyi bindirdin efendilere" dediði yazýmda iþte bu suskunluða ironi yapmýþtým. "Kýbrýs Türk halký kendi parametreleriyle geliyor!" gofdorozlanmasý yapanlarýn, Eroðlu'nun Talat'laþmasýna tosladýklarý apaçýk görülüyordu. Çünkü Eroðlu, hamasetçilerin "Kýbrýs Türk halkýnýn parametreleri" dediði parametrelerle deðil, uluslararasý toplumun parametreleriyle masaya oturacaðýný açýklamýþtý. Geçenlerde yine karþýlaþtým o dostla. Bir sýr verir gibi kulaðýma yaklaþarak þöyle dedi: "Duydun mu? O arkadaþlar Eroðlu'na verdikleri oylarý nasýl geri alacaklarýný tartýþýyorlarmýþ..." Serdar Denktaþ'ýn, DP'nin UBP'den desteðini çektiðini ve cumhurbaþkanlýðý seçimindeki iþbirliðinin sona erdiðini açýkladýðý güne rastlamýþtý buluþmamýz. "Alsýnlar" dedim, "Serdar nasýl geri aldýysa UBP'ye verdiði oylarý, onlar da öyle alsýnlar!.." Ardýndan yaþananlarý biliyorsunuz. Serdar, yerel seçimlerle ilgili müthiþ bir blöf yaptý UBP'ye. Duyanlarýn "Herhalde aklýný oynattý" dedikleri bir blöf... Lefkoþa Belediye Baþkanlýðýna aday olduðunu açýkladý. Bazý önemli belediyelere partisinde öne çýkan isimleri aday göstereceðini de. Ne olduysa bu açýklamadan sonra oldu iþte. Ertesi gün UBP, yeniden masaya oturdu DP ile. Ve anlaþtýlar! Þimdilik tabii. Ama bu anlaþmanýn yürüyüp yürüyemeyeceði, nereye kadar yürüyebileceði bilinmiyor. Çünkü iki partinin birbirlerine güvenemeyecekleri bir kez daha açýkça döküldü ortaya. Çünkü ön plânda olan toplumsal çýkar deðil, kiþisel ve partisel çýkarlardýr! "Siyaset Dikmen çöplüðünden beter oldu" diyenler yerden göðe kadar haklý...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ... Ýrsen Küçük, "Türkiye AK Parti hükümetiyle ekonomi ve dýþ politikada atýlým yaptý" diyor. Bunu muhalefetteyken söylemiþ olsa, ancak o zaman bir anlamý olurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN Derviþ Eroðlu üç saatte birçok konuyu görüþmüþ Erdoðan'la. KKTC'nin 'kendine has' ekonomik sorunlarýný enine boyuna tartýþmýþlar. Tak fiþi bitir iþi derler iþte buna! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR. Zorlu bir hükümet isterdiniz deðil mi? Alýn size iþte Zorlu bir hükümet! Töresi de cabasý... Eðer sigarayý býrakýrsanýz Ýstanbul'dan gümrüksüz puro da getirir ayaðýnýza! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

Küçük'ü CTP kurtardý

Küçük'ü CTP kurtardý Ankara'dan gelen talimat üzerine CTP ortak mutabakata attýðý imzayý da çiðnedi... Bir de yönetime gelirlerse, Ankara'ya baðlýlýklarýnýn o zaman nasýl olacaðýný düþünün... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi Cratos açýklama yaptý ve kendini sorumluluktan sýyýrdý. Tüm kabahati otel görevlilerinin üstüne yýktý. Hoþ ya, o tutuklananlara da sorsak, onlar da kimseden talimat almadýklarýný söyleyecek deðiller mi?

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3615 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hiç mi gülmeyecek

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3615 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hiç mi gülmeyecek Sultan Süleyman ölürken, "Elim tabutun dýþýnda açýk kalsýn, herkes görsün, öbür dünyaya hiçbir þey götürmüyorum iþte ben" demiþ. Sen bunu hala bilmiyor musun kardeþ? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým

Detaylı

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt Tunus halký baþardý ve 'Yasemin Devrimi' yaptý. Turuncu devrimler tarihe karýþtý. Yasemin kokusunu siz de duyuyorsunuz deðil mi? Sýrada bizim Yasemin Devrimi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ Diþe diþ, göze göz, kana kan, kulaða kulak... Parmaða parmak, ayaða ayak, kola kol... Þeriat derler buna, þeriat... Söyle be Egemen efendi onlara... Limana liman!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk Ýngiliz piçi dediler, yetmedi... Rum piçi dediler, yetmedi... Þimdi de 'Or... çocuklarý' diyorlar... Bugünleri de gördük iþte... Ve daha neler göreceðiz kimbilir... Bunlara 'hassiktir' çekmek az bile!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Býçakladýðý adamdan af diledi

Býçakladýðý adamdan af diledi Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Toplumumuzda geniþ tabanlý bir hükümet için yanýp tutuþanlar var. Geniþ taban için en iyi seçenek UBP-CTP koalisyonu... Böylelikle yalnýz geniþ tabanlý deðil, yüksek topuklu da olur ayný zamanda! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ONUR HAVAYOLLARI'YLA. Dolgun Dalgýçoðlu. Kendilerine ve hükümete 15 Aralýk'a kadar süre tanýdýlar... Yeniden idam istiyor

ONUR HAVAYOLLARI'YLA. Dolgun Dalgýçoðlu. Kendilerine ve hükümete 15 Aralýk'a kadar süre tanýdýlar... Yeniden idam istiyor Siyasi partilerimiz þimdiden seçim hazýrlýðýna baþladýlar. "Fasulyenin yahnisi, gitti geldi aynisi" demeyesiniz diye canla baþla uðraþýyorlar. Ýnanmayýn, mevzinizde kalýn siz. Kum torbalarý arkasýnda!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

TARÝH: 22 Aralýk 2013 Pazar YIL: 13 SAYI: 4381 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KÝM ÇIKACAK? GÖRMEDÝÐÝMÝZ MUTLULUÐUN BEDELÝ. Elvan Levent.

TARÝH: 22 Aralýk 2013 Pazar YIL: 13 SAYI: 4381 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KÝM ÇIKACAK? GÖRMEDÝÐÝMÝZ MUTLULUÐUN BEDELÝ. Elvan Levent. Türkiye'de olup biten olaylarýn özeti ne, bilir misiniz? Bir çete üyesi çete þefine haber vermeden kendi kendine iþler yapmaya kalkmýþ... Çete þefi de onu cezalandýrmýþ... Ýþte bütün mesele bu! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý!

Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý! Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça'nýn aslýnda vali olduðunu bilenler dün söylediklerine hayret etmediler. Ama KKTC'yi hala baðýmsýz ve egemen bir devlet zannedenler buna çok þaþtýlar deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4769 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4769 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Güneyde olasý terör eylemlerine karþý çok sýký önlemler alýndý... Kuzeyde durum ne? Yoksa Türkiye IÞÝD'in yanýnda diye burada herkes kendini emniyette mi sanýyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3567 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EVKAFIN SU MESELESÝNE BENZEDÝ. 2.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3567 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EVKAFIN SU MESELESÝNE BENZEDÝ. 2. Eylemde izinsiz ses yükseltici cihaz kullanmýþlar diye, Maðusa Kaymakamlýðý öðrenciler hakkýnda soruþturma baþlatmýþ... Ýlahi Kaymakam, Mustafa Kemal sesini yükseltmek için padiþahtan izin mi almýþtý?

Detaylı