Aydın'da sel felaketini BARAJLAR ENGELLEDİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aydın'da sel felaketini BARAJLAR ENGELLEDİ"

Transkript

1 Rektör Yardımcısı İzmir'den aday adayı Aydın Adnan Menderes (ADÜ)Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı İzmir 2. Bölge AK Parti Milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrıldığını açıkladı. 5'de Devre arasında yaptığı transferle gücüne güç katan Aydınspor 1923, ikinci yarının ilk 5 haftasında topladığı 10 puanla Fethiyespor ile birlikte ligde zirvede yer aldı Şubat 2015 Çarşamba Günlük Bağımsız Siyasi Gazete Fiyatı: 50 Krş ODALARA BY-PASS YARGIDAN DÖNDÜ Esas Nosu ile verdiği karargıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 07 Aralık 2014 da yürütmeyi durdurdu. Gıda üretim işletmelerinde Tarih ve Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yü- görev yapacak veteriner, ziraat ve gıda mühendislerürlüğe giren, Gıda İşrinin, ilgili yönetmeletmelerinin Kayıt Gıda lik çıkmadan önce ve Onay İşlemoda kayıtları ve lerine Dair Yöişletmeleri sözleşme şartlanetmelikte bundan böyle rının belirlendeğişiklik beyana dayılı mesinde odayapılması veteriner hekim, ların etkili olhakkında duğunu beliryönetmelik'gıda ve ten Aydın Vein 4. ve 5. ziraat mühendisi teriner Hekimmaddelerinin çalıştıramayacak ler Odası Başkanı iptali ve yürütmuharrem Uçmakmenin durdurullıoğlu, Tarım Gıda ve ması için dava açan Hayvancılık Bakanlığı nın Aydın Veteriner Hekimler Odası'nın Danıştay Onuncu çıkarılan yönetmelikle odaları baypas ettiği, bu nedendaire haklı buldu. Danıştay le dava açtıklarını söyledi. 7 Onuncu Daire 2014/3677 Aydın'da sel felaketini BARAJLAR ENGELLEDİ Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu, Beşparmak Dağları'nın milli park ilan edilmesi çağrısında bulundu. 6 FOTOĞRAFÇILAR BULUŞUYOR Efeler Belediyesi tarafından düzenlenecek 'Fotoğraf Atölyesi' fotoğraf tutkunlarını bir araya getirecek. 5 ADAY ÖĞRETMENLER GÖREVE BAŞLADILAR 2015 yılı Şubat döneminde Aydın'a atanan 22 aday öğretmen, yeni görev yerlerine ulaştı.4 DSİ 21. Bölge Müdürü Kaya Yıldız, DSİ'nin kentte yaptığı 3 barajın Büyük Menderes yatağından Ege Denizi'ne kadar arazilerin sular altında kalmasını önlediğini söyledi. Aydın Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında yapılan toplantıda Büyük Menderes taşkınları ve alınacak önlemler konuşuldu. Toplantıya AK Parti Aydın Milletvekilleri Mehmet Erdem, Ali Gültekin Kılınç İl Başkanı Ömer Özmen, Aydın Sol Sahil Sulama Birliği BaşAydın'da yaptığı Çine Adnan Menderes, İkizDsİ 21. Bölge Müdürü Kaya Yıldız, Kente kanı Nihat Aktakka da son üç ayda metrekareye 400 kilogram yağış dere ve Karacasu Dandalaz Barajları'nda su katıldı. düşerken üç aylık yağış ortalaması yüzde 60'- tutulmamış olsaydı Büyük Menderes MendeDSİ 21. Bölge Müdürü res yatağından Ege Denizi'ne kadar araziler ın üzerinde. Büyük Menderes Havzası'na Kaya Yıldız, alınan taşsu altında kalacaktı. Barajlarımız Edirne'deki havza bazında düşen yağış ise ortalamanın kın önlemleri konusungibi büyük bir sel felaketinin yaşanmasını enyüzde 88 üzerindedir. Aydın, normalin çok da bilgi verdi. üzerinde yağışlı bir periyod geçiriyor. DSİ'nin gelledi dedi. G.F.Kazım Yörükce) VALİ AYYILDIZ, EĞİTİMİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR Aydın Valisi Erol Ayyıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'yi ziyaret ederek Aydın'ın eğitim durumu hakkında bilgi aldı. 4 HAYVAN BARINAĞI TEKRAR BELEDİYENİN KONTROLÜNDE Büyükşehir yasasıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi uhdesine geçen Didim Hayvan Barınağı, yapılan girişim ve istemler sonucu yeniden Didim Belediyesi sorumluluğuna geçti. 2 MİLLETVEKİLLİĞİ İÇİN İSTİFA ETTİLER AK Parti'de Aydın Milletvekili aday adaylığı için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi eski Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Oğurlu, Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Serpil Şahbudak, Aydın İmam Hatip Lisesi öğretmeni Hüseyin Turgut, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı uzmanı Fuat Fikret Aktaş istifa etti. 2 Hizmetlerin önünü tıkıyor MHP Aydın İl Başkanı Fevzi Köse, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun kentteki ilçe belediyelerinin hizmetlerini engellediğini iddia etti. 2 Fevzi Köse İSTİFA ETTİ Efe zirvede

2 11 Þubat 2015 Çarþamba Sayfa 2 KÖSE: ÇERÇÝOÐLU HÝZMETLERÝN ÖNÜNÜ TIKIYOR MHP Aydýn Ýl Baþkaný Fevzi Kö- lara MHP grubu olarak destek se, Büyükþehir Belediye Baþkaný verdiklerini ifade eden MHP Ay- Özlem Çerçioðlu'nun kentteki ilçe dýn Ýl Baþkaný Fevzi Köse, MHP belediyelerinin hizmetlerini en- grubu olarak Aydýn Büyükþehir gellediðini iddia etti. Köse, Baþ- Belediyesi'nde Aydýn'a hizmet kan Çerçioðlu, Aydýn'daki hiz- amaçlý Nisan 2014'ten beri çalýþmetlerin önünü týkýyor dedi. maktayýz. Bu çalýþmalarda sami- Parti binasýnda Ýncirliova Beledi- mi olduðumuz Aydýn'ýn yararýna ye Baþkaný Gürþat Kale, MHP Ay- olan her türlü çalýþmayý bugüne dýn Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný Hav- kadar destekledik. Ancak BÞB va Kukul, belediye meclis üyeleri Baþkaný Özlem Çerçioðlu, MHP'li ve partililerin katýlýmýyla basýn belediye baþkanlarýna ve meclis açýklamasý düzenleyen MHP Ay- üyelerine iyi niyetine raðmen yadýn Ýl Baþkaný Fevzi Köse, Büyük- pýcý bir tutum sergilememiþtir. þehir Belediye Baþkaný Özlem Bunun örneklerini defalarca gör- Çerçioðlu'nu hedef alan çarpýcý dük. Son meclis toplantýsýnda açýklamalarda bulundu. düzenledi ve halkýn yüzde 70 is- belediye baþkanlarýmýzý saygýsýz Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý'- teðiyle belirlenen yere Baþkan bir þekilde susturmuþ ve söz hak- nýn plansýz, projesiz ve darmada- Çerçioðlu izin vermedi. Baþkan ký tanýmamýþtýr. Baþkanýn bu tuðýnýk bir þekilde yönetildiðini öne Çerçioðlu halkýn istemesine raðsüren Ýl Baþkaný Köse, Baþkan men hizmeti engelledi. Ayný þe- yükþehir Belediye Baþkanlýðý'nda tumuna þiddetlice kýnýyoruz. Bü- Çerçioðlu'nun belediye baþkan- kilde yine Germencik Belediye diðer gruplara bakýþýnýn en larýnýn ilçelerine kazandýrmak Baþkanlýðý tarafýndan 7 ay önce önemli göstergelerinden birisi seistedikleri çalýþmalarý engellediði Hýdýrbeyli Mahallesi'nde Organisöyledize Tarým alaný oluþturulmasý men gruplara bir oda dahi veril- çimlerden bir yýl geçmesine rað- YATIRIMLARIN amacýyla yapýlan talep bugüne memiþtir. MHP ve AK Parti grup- ÖNÜNÜ AÇSIN kadar devamlý oyalanmýþ bu yatý- larý birçok defa talepte bulunma yýlý bütçesinin 560 milyon lirýmýn önü açýlmamýþtýr. Bu yatýrýra olmasýna raðmen Baþkan Çer- larýna raðmen grup odalarýný tahmýn önü açýlmýþ olsa 200 vatandaçioðlu'nun Aydýn yararýna olacak sis etmiyor. Bu MHP ve AK Par- þýmýza istihdam saðlanacaktý. Ýþbir hizmet sunmadýðýný kaydeden ti'ye oy veren vatandaþlarýmýza siz gençlerimiz iþ sahibi olacaktý. da büyük bir saygýsýzlýktýr. Bü- Ýl Baþkaný Köse, 2015 yýlý bütçesi Sayýn baþkan bu konuda da yapýde ayrýntýlý olarak görüþülmeden yükþehir Belediye Baþkaný Özlem cý bir tutum izlememiþ Germenmeclisten geçirildi ve hangi ilçeye Çerçioðlu, meclis üyelerimiz ve cik Belediyesi'nin hizmetlerini baþkanlarla ortak akýl üretme ko- ne yatýrým yapýlacaðý hususunda engelledi. Kentteki tüm ilçe beleherhangi bir açýklama yapýlmadý. nusunda yapýcý bir tutum içerisin- diye baþkanlarý ile sýkýntý içerisin- de olmamýþtýr. Aydýn'ýn faydasý Büyük bütçelere raðmen hizmet de olan Baþkan Çerçioðlu, tutum olan her konuda hangi partiden üretmeyen Baþkan Çerçioðlu, beve davranýþlarýyla Aydýn'daki olursa olsun meclis üyelerine söz lediye baþkanlarýnýn ilçelerine kahizmetlerin önünü týkýyor diye hakký vermelidir. Bu meclis üye- zandýrmak istedikleri çalýþmalarý konuþtu. leri seçilmiþ insanlardýr. Baþkan- da engelliyor. Germencik Beledi- BAÞKAN ÇERÇÝOÐLU lara ve meclis üyelerine saygýsýzyesi Baþkanlýðý 6 ay önce kendi YAPICI BÝR TUTUM ÝÇÝNDE ca davranýþlarý kabul etmemiz imkanlarý doðrultusunda beledi- DAVRANMIYOR mümkün deðildir þeklinde koye hizmet binasý yapmak istedi. Büyükþehir Belediye Meclisi'nde nuþtu. Bu konuda Germencik'te anket Aydýn yararýna olan tüm çalýþma- GF/KAZIM YÖRÜKCE TOYOTA COROLLA LÝDERLÝÐÝNÝ KORUYOR Toyota Corolla, dünyada tüm 2014 yýlýnda yüzde 2,5 oranýnda lýndaki global satýþlarýnda geçzamanlarýn en çok tercih edilen bir artýþ gösterdi. tiðimiz yýla göre yüzde 3'lük bir otomobili unvanýný 2014 yýlýn yýlýndan bu yana efsane artýþ meydana geldi. Satýþ baþadaki 1 milyon 268 bin adetlik sa- otomobil kimliðini sürdüren Co- rýsýný sürdürmeye devam eden týþýyla elinde bulundurmayý sür- rolla, 42 milyona yaklaþan global Corolla, Türkiye pazarýnda 2014 dürüyor. satýþ adediyle tüm zamanlarýn en yýlý perakende satýþlarda da 17 Toyota ayrýca, 2014 yýlýnda dün- çok tercih edilen otomobil mo- bin 127 adede ulaþarak en çok ya çapýnda 10 milyon 230 bin deli olarak da kayýtlara geçti. tercih edilen otomobil modeli adetlik satýþ gerçekleþtirirken, 11'inci jenerasyonu Türkiye'de olmayý da baþardý. Toyota satýþlarý 2013 yýlýna göre de üretilen Corolla'nýn 2014 yý- GF/GÜLCAN BÝLÝR MÝLLET VEKÝLLÝÐÝ ÝÇÝN ÝSTÝFA ETTÝLER Hilmi Bolatoðlu milletvekilliði aday adaylýðý için istifa eden isimler oldu. Parti yönetimin- den ise Ýl Baþkaný Fevzi Köse, Baþkan Yardýmcýlarý Müfit Kýr, Ýsmail Türkal ve Nazilli Bele- diye Baþkan Yardýmcýsý Deniz Depboylu görevinden istifa etti. CHP'de Aydýn Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreter Yar- dýmcýsý Vural Þahbenderoðlu Ankara'dan milletvekili aday adaylýðý için istifa ederken Merkez Valisi Kayhan Kavas'- ýn da aday adaylýðý için istifa ettiði iddia ediliyor. K.Y Birinci sayfadan devam- Halk Bankasý Genel Müdür Yardýmcýsý Mustafa Savaþ'ýn aday adaylýðý için istifa zorunluluðu bulunmadýðý için görevinden henüz ayrýlmadýðý belirtildi. Adnan Menderes Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Mustafa Ali Sarýlý ise Ýzmir 2. Bölge'de AK Parti Milletvekili aday adaylýðý için görevini býraktý. MHP'de Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý müsteþarý Hasan Duman ile Rekabet Kurumu Baþuzmaný ve Büyük Menderes Platformu Baþkaný HAYVAN BARINAÐI DÝDÝM BELEDÝYESÝ'NE GEÇTÝ Büyükþehir yasasýyla Aydýn Büyükþehir Belediyesi uhdesine geçen Didim Hayvan Barýnaðý, yapýlan giriþim ve istemler sonucu yeniden Didim Belediyesi sorumluluðuna geçti. Didim Belediye Baþkaný Ahmet Deniz Atabay Büyükþehir belediyesi ile yaptýðý görüþmeler ve meclis kararý ile Hayvan barýnaðýnýn yeniden Didim Belediyesine geçmesi isteði, Büyük Þehir Belediye Baþkaný Özlem Çerçioðlu'nun da onayý ile kabul edildi. Bir ay önce Didim Belediyesinin sorumluluðuna geçen barýnakta iyileþtirme ve geniþletme çalýþmalarý baþlatýldý. Sokak hayvanlarýnýn tedavi, rehabilitasyon, bakým ve kýsýrlaþtýrýlmalarýnýn sonunda hayvan haklarý yasasý uyarýnca yine doðal yaþam alanlarýna býrakýlýrken, Barýnaðýn bakým ve tedavide daha elveriþli duruma getirilmesi için Baþkan Atabay iyileþtirme çalýþmalarýný baþlattý. Bir Veteriner hekim, Bir iç saha sorumlusu, Bir dýþ saha sorumlusu ve Bir idari iþler sorumlusu ve 2 temizlik sorumlusundan oluþan ekip kýsýtlý imkanlarla daha iyi hizmet verebilmek için çalýþmalarýný sürdürülüyor. Barýnakta görevli Veteriner Hekim Ali Karahallý; Barýnaðýmýzda Sokak hayvanlarýnýn tedavi, rehabilite ve kýsýrlaþtýrma iþlemleri yapýlmakta. Gerek Ýhbar üzerine ve gerekse barýnaðýmýza getirilerek teslim edilen sokak hayvanlarýný ba- kým ve tedavilerinin sonunda yasa gereði aldýðýmýz mahale tekrar býrakmaktayýz. Ýhbar üzerine gittiðimiz yerde sokak hayvanlarýný barýnaðýmýza getirebilmemiz için bazen iðne ile uyutmamýz gerekmekte. Bu iþlem sýrasýnda kullandýðýmýz tabanca þýrýnga fýrlatmakta ve hayvaný uyuþturmaktadýr. Bazý vatandaþlarýmýz bu iþlemi yanlýþ deðerlendirerek hay- vanlarý öldürdüðümüz kanýsý- na vararak bizlere tepki göstermekte çalýþmamýz engellen- meye çalýþýlmaktadýr. Bu yanlýþ anlayýþtan vaz geçilmelidir. Hayvan severlerimizin yar- dýmlarý her zaman beklenti- mizdir. Kullanýlmayan battani- yeler, kilimler, mamalar, barý- naðýmýza baðýþlanabilir. Tele- fonla yapýlacak her ihbarý en kýsa zamanda deðerlendirme- ye özen göstermekteyiz. Asýl- sýz ihbarla zaman ve iþ gücü- müzü boþa harcatmamalarý, asýlsýz ihbarlarýn gerçek yar- dým gerektiren ihbarlarý gecik- tirerek istenmeyen sonuçlara neden olmaktadýr. Vatandaþlarýmýzdan özellikle beklediðimiz davranýþtýr. Barý- naðýmýzýn daha iyi imkânlarla çalýþabilmesi için Baþkanýmýz Sayýn Atabay ve sayýn eþleri Tuna Atabay titizlik göster- mekte, Tuna haným bizzat gönüllü olarak barýnakta uzunca zaman geçirerek hayvanlarýn tedavilerinde ve bakýmlarýnda, her türlü destekleri ile büyük yardýmda bulunmakta. Kendi- lerine bu duyarlý davranýþlarý için teþekkür ediyorum dedi.

3 BÝR SÝGARADA SEN BIRAKTIR RESÝM YARIÞMASI SONUÇLANDI Didim Belediyesi Kültür Sanat belirlerken, ilçe genelinde birçok ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü'nün 9 öðrenci yarýþmaya katýlým gös- Þubat Dünya Sigarayý Býrakma terdi. Günü dolayýsýyla düzenlediði Belediye Baþkaný Ahmet Deniz Bir Sigarada Sen Býraktýr ko- Atabay dereceye giren öðrencilenulu resim yarýþmasýnda derece- ri ve öðretmenlerini Baþkanlýk ye giren öðrencilere ödülleri tö- makamýnda misafir etti. renler verildi. Dereceye giren öðrencilere ödül- Didim Belediyesinin 9 Þubat lerini vermeden önce kýsa bir ko- Dünya Sigarayý Býrakma Günü nuþma yapan Baþkan Atabay 9 dolayýsýyla düzenlediði Bir Si- Þubat Dünya Sigarayý Býrakma garada Sen Býraktýr konulu re- Günü dolayýsýyla yapmýþ oldusim yarýþmasýnda dereceye giren ðumuz bu resim yarýþmasý, sade- Birinci olan Didim Efeler Ortaöðrenciler belli oldu. ce bir yarýþma deðil aslýnda geleokulu 8/G sýnýfý öðrencisi Nesrin rencisi Nehir Gökduman' a 200 simleri için önümüzdeki gün- Didim Belediyesinin yarýþma ön- ceðe dönük bir yatýrýmdýr. Bu Yakar'ýn yaptýðý resim Didim Be- TL tutarýnda kýrtasiye hediye lerde Didim Belediye binasý ducesi talebi üzerine Ýlçe Milli Eði- yarýþmaya katýlan tüm öðrencilelediyesi Baþkanlýk odasýnda du- çeki, Üçüncü olan Arif Nihat As- varlarýnda sergileneceði sözü vetim Müdürlüðü tarafýndan oluþ- rimize teþekkür ediyor ve derevara asýldý ve öðrencimize 300 ya Ýlkokulu 8/A öðrencisi Murat rildi. turulan seçici kurul, yarýþmaya ceye giren öðrencilerimizi kutlu- TL tutarýnda kýrtasiye hediye çe- Uzun' a 100 TL tutarýnda hediye Ödül töreninin ardýndan toplu katýlan tüm eserleri deðerlendi- yor, baþarýlarýnýn devamlarýný ki armaðan edildi. Ýkinci olan çeki Baþkan Atabay tarafýndan þekilde hatýra fotoðrafý çektirildi. rerek dereceye giren il üç resmi diliyorum dedi. Atatürk Ýlkokulu 3/K sýnýfý öð- takdim verildi. Baþarýlý olan re- (iha) Sayfa 3 de ise kuvvetli zirai don ve buzlanma olaylarýna neden olacaðý tahmin edi- liyor. Perþembeden Cuma günü öðle saatlerine ka- dar Çanakkale ve Balýke- sir illeri geneli, Ýzmir ve Manisa'nýn doðu ile Ay- dýn'ýn kuzeydoðunda ha- fif, yer yer orta kuvvette zirai don ve buzlanma olaylarý bekleniyor. Ocak ayýnda zirai faali- yetlerin devam ettiði Ege Bölgesi'nde beklenen zirai don ve buzlanma olaylarý nedeniyle tarýmsal faali- yetle uðraþan vatandaþ- larýmýzýn zirai don olayý- na karþý tedbirli olmalarý gerekiyor. Aydýn'da hava sýcaklýklarýnýn mevsim normallerinin 8 ila 10 derece altýnda seyretmesi nedeniyle önümüzdeki üç gün zirai don ve buzlanma olaylarý bekleniyor. Türkiye genelinde etkili olan soðuk ve yaðýþlý hava dalgasý nedeniyle Ege Bölgesi genelinde hava sýcaklýklarý mevsim normallerinin 8 ila 10 derece altýnda seyrediyor. Hafta sonuna kadar etkili olacak bu soðuk hava kütlesinin bu geceden Perþembe sabahýna kadar Ýzmir ve Aydýn'ýn kýyý kesimlerinde hafif, diðer yerlerde orta ve yüksek kesimler- büyük kayýplar olacaðý görülmektedir. Zeytin aðaçlarýnýn zararý bazý köylerimizde yüzde 70'e varmýþ bulunmaktadýr. Karacasu Belediyesi ve Karacasu Ziraat Odasý ta- rafýndan oluþan durumun tespiti ve üreticilerimizin maðduriyetlerinin gide- rilmesi için gerekli çalýþ- malar yapýlacaktýr. Bütün üreticilerimize geçmiþ ol- sun diyor, üreticilerimizin maðduriyetlerinin gideril- mesini amaçlýyoruz dedi. Karacasu Belediye Baþkan Yardýmcýsý Erdinç Gümüþ, tüm yurtta olduðu gibi Karacasu'da etkili olan kar yaðýþý ve don olayýnýn ardýndan hasar gören zeytin bahçelerinde incelemelerde bulundu. Zarar gören zeytin bahçelerinde üreticilerden bilgi alan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Erdinç Gümüþ; Son kar yaðýþlarý nedeniyle zeytin üreticilerinin zeytin aðaçlarýnda don olayý nedeniyle þimdiden 11 Þubat 2015 Çarþamba ZÝRAÝ DON VE BUZLANMAYA DÝKKAT!! KAR, ZEYTÝN ÜRETÝCÝLERÝNÝ ÜZDÜ BUGÜN YARIN BUGÜN YARIN ERTESÝ GÜN Gündüz: 8 Gündüz:10 Gece: 1 Gece: 0 Gündüz:12 Gece: 1 TEMIZER ADNAN MENDERES BULVARI NO:91/A ULKU HASANEFENDÝ MAH.KIZILAY CADDESÝ NO:2 ÖZLEM EFELER MAH.2274 SOK NO:1-B ÝNTÝHAR MI ETTÝ? YOKSA BAÞI MI DÖNDÜ? Aydýn'ýn Nazilli ilçesinde cadde üstünde bulunan demir üst geçitte gezinen genç kýzýn yola atlayarak intihar etmeye çalýþtýðý iddia edildi. Edinilen bilgiye göre olay, dün saat sýralarýnda Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Demiryolu köprüsünde meydana geldi. Belediye hizmet binasý istikametinden Denizli- Aydýn devlet karayolu istikametine yaya yolunda ilerleyen vatandaþlar, köprü hizasýnda bir anda yola düþen demir köprü üzerinde gezerken baþý- nýn döndüðü ve dengesini kaybede- rek yüksekten düþtüðünü söylediði belirtildi. Öte yandan bazý görgü þahitleri ise ailevi sorunlar yaþadýðý ve bir süre 80.Yýl Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu'nda kaldýðý öðrenilen Derya D.'nin kendisini köprü- den atarak intihara kalkýþtýðýný iddia etti. genç kýz nedeniyle þoka girdi. Bir anlýk þokun ardýndan yaralý kýza yardýmcý olan vatandaþlar, 112 Acil Servis ve Polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapýlan 17 yaþýndaki Derya D., Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Hayati tehlikesinin sürdüðü öðrenilen genç kýzýn ilk ifadesinde, OCAK AYINDA 231 TÜKETÝCÝNÝN SORUNU ÇÖZÜLDÜ Aydýn Ticaret Ýl Müdürlü- tüketici þikayeti ilgili Ýl Mü- ayý içinde 14 Ocak 2015 ve Heyeti kararý alýndý. 5 tükeðü'nce geçtiðimiz Ocak ayý dürlüklerine veya Ýlçe Kay- 28 Ocak 2015 tarihlerinde tici þikayeti TÜBÝS sistemi içerisinde yapýlan çalýþma- makamlýklarýna intikal etti- olmak üzere iki toplantý ya- kayýtlarý uyarýnca diðer Ýl larda 231 tüketici sorunu- rilerek, ilgili Tüketici So- pýldý. Söz konusu toplantý- ve Ýlçe Hakem Heyetleri nun çözüldüðü belirtildi. runlarý Hakem Heyetlerin- larda 220'si tüketici lehine, Baþkanlýklarýna gönderildi. Aydýn Ticaret Ýl Müdür- de sonuçlandýrýlmasý saðla- 1'i tüketici aleyhine, 4'ü gö- 2 tüketici þikâyeti, Ýl Hakem lüðüne intikal eden tüketici nýyor. revsizlik kararý ve 4'ü bilir- Heyetine intikal ettirilmeþikayetlerinin 4077 Sayýlý 2015 yýlý Ocak ayý içerisinde kiþi atamasý olmak üzere den Ticaret Ýl Müdürlüðün- Tüketicinin Korunmasý Ticaret Ýl Müdürlüðüne toplam 229 adet Ýl Hakem ce sonuçlandýrýldý. Hakkýnda Kanun gereði ve ulaþan tüketici þikayetleribu Kanuna dayanýlarak Ti- nin sayýsý 46 adet olarak caret Bakanlýðý'nca düzen- gerçekleþti. Bu þikayetlerin lenen yönetmelikler, teblið- 35'i çeþitli bankacýlýk hizler ve genelgeler doðrultu- metleri ve 11'i ayýplý mal ve sunda incelenerek müm- hizmetleri kapsayan 3'ü cep kün olan en kýsa zamanda telefonu, 3'ü mobilya, 2'si sonuçlandýrýlmasýna çalýþý- elektrik kayýp-kaçak bedeli lýyor. ve birer adet televizyon, Nüfus kayýt sisteminde asansör ve motosiklet kotüketicinin kaydýnýn diðer nularýndan oluþtu. il veya ilçelerde bulun- Tüketici Sorunlarý Ýl Hakem duðunun tespiti halinde Heyeti Baþkanlýðýnca Ocak

4 11 Þubat 2015 Çarþamba Sayfa 4 VALÝ AYYILDIZ: ÖÐRENCÝLER ÜLKEMÝZÝN YARINLARIDIR EMÝRDAÐ: DEÐERLERÝMÝZDEN ASLA TAVÝZ VERMEDEN GECE GÜNDÜZ ÇALIÞACAÐIZ Aydýn Valisi Erol Ayyýldýz, Ýl Müdürlüðü toplantý salonun- önemli deðerlerinin çocuklar hýnýzýn da bilgi olduðunu asla Milli Eðitim Müdürü Pervin da düzenlenen ve Aydýn'ýn olduðuna vurgu yaptý. Vali unutmasýnlar. Geleceðimiz Töre'yi ziyaret ederek Ay- eðitim durumlarýnýn ele alýn- Ayyýldýz, Öðrenciler ülkemi- için onlara en iyi eðitimi sundýn'ýn eðitim durumu hakkýn- dýðý toplantýda Aydýn Müftü- zin ümitleri, istikbali ve yarýn- mak mecburiyetindeyiz. Onda bilgi aldý. sü Ömer Kocaoðul ile Ýl Milli larýdýr. lara sürekli okumayý ve dü- Göreve geldiði günden beri Eðitim Müdür Yardýmcýlarý da Bunun için bizler bütün ha- zenli olarak çalýþmayý tavsiye eðitime çok önem veren ve hazýr bulundu. yallerimizi onlarýn üzerinden ediyorum. Bu vesile ile eðitime verdiði desteklerle ta- Ziyareti sýrasýnda öðretmenle- kuruyoruz. Ýnanýyoruz ki, ya eðitim-öðretim yýlýnýn nýnan Vali Erol Ayyýldýz, rin mutlu ve huzurlu bir top- rýnlarýn Türkiye'si onlarla tüm paydaþlarýmýz, Aydýn ve 2015 eðitimöðretim yýlýnýn lumun yetiþtirilmesinde üst- mutlu, onlarla daha geliþmiþ Ülkemiz için hayýrlara vesile ikinci döneminin baþlamasý lenmeleri gereken sorumluluk ve kalkýnmýþ olacaktýr. En bü- olmasýný, saðlýk ve baþarýlar dolayýsýyla Ýl Milli Eðitim Mü- ve hedeflerinden söz eden Vali yük düþmanýnýzýn tembellik getirmesini diliyorum þeklindürü Pervin Töre'yi makamýn- Erol Ayyýldýz, Türkiye'nin en ve cehalet, en büyük dostunu- de konuþtu. da ziyaret etti. Ýl Milli Eðitim büyük zenginliðinin ve en zun güzel ahlâk, en güçlü sila- BOZULAN YOLLAR DÜZELTÝLÝYOR Didim'e baðlý Akbük'te sürmekte olan kanalizasyon çalýþmalarý nedeniyle bozulan yollar Didim Belediyesi imkanlarýyla düzeltiliyor. Sürekli yaðan Yaðmurunda etkisiyle de çukurlar oluþan yollar halkýn tepkisini çekerken yol düzeltme çalýþmalarýna da baþlandý. Belediye yetkililerinden alýnan bilgiye göre özellikle Akbük içerisindeki ana yollar ve ara yollar Mayýs ayý içerisinde asfaltlanacak. Akbük'te 7 Þubat 2015 tarihi itibariyle ise alýnan önlem gereði yüksek tonajlý aðýr vasýta, kamyon vs araçlar, çevre yolunu kullanacak. Buna göre Bozbük istikametinden gelen bu tür araçlar, Garaj yolunu takip ederek Kazýklý yoluna devam edecek ve çevre yoluna girecek oradan da þehir Stadyumu önünden devam eden güzergahý takip edecek. Yine Didim tarafýndan gelen araçlarda ayný güzergahý takip ederek þehir merkezine girmemiþ olacaklar. Bu yönde yapýlan çalýþmalarda uyarý levhalarý yerlerine dikilirken, sürücülerde gerekli görülen yerlerde uyarýlýyor Þimdilik geçici çözüm olarak düþünülen bu uygulama Asfaltlamanýn olacaðý Mayýs ayýna kadar devam edecek. Uzun süredir hem toz hem de çamurlardan þikayet eden Akbük halký ve esnafý yapýlan son çalýþmalarla ilgili olarak memnuniyetlerini dile getirirken Belediyenin yollar konusunda daha hassas davranmalarýný istediler. ATANAN 22 ADAY ÖÐRETMEN GÖREVE BAÞLADI 2015 yýlý Þubat döneminde Aydýn'a atanan 22 aday öðretmen, yeni görev yerlerine ulaþtý. Aydýn'a yeni atanan 22 aday öðretmen, Aydýn Þehirlerarasý otobüs terminalinde Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan kurulan stantta görev alan rehberler tarafýndan karþýlanarak, servislerle Aydýn Öðretmenevine getirildi. ilin eðitimdeki yeri ve du- öðrenciyi tanýyýn, evine ka- Öðretmenevinde yapýlan rumu hakkýnda bilgiler ver- dar gidin ailesiyle tanýþýn görev teblið iþ ve iþlemleri- di. Aday öðretmenlere ses- ona göre davranýn. Deðerler nin ardýndan, Ýl Milli Eðitim lenen Töre, Sizler eðitimde eðitiminin önemine vurgu Müdürü Pervin Töre, en marka þehir haline getirdi- yapan Ýl Milli Eðitim Müdügenç öðretmene çiçek hedi- ðimiz güzel Aydýn'ýmýza rümüz Sayýn Pervin TÖRE, ye etti. geldiniz. Yapacaðýnýz bu Bizim öðretmenlik yaptýðý- Ýl Milli Eðitim Müdürü Per- öðretmenlik mesleði, diðer mýz yýllarda üst düzey yövin Töre'nin baþkanlýðýnda mesleklerden farklýdýr. Bu neticilerimize ulaþamazdýk. Aydýn Ýl Milli Eðitim Mü- meslekte yorulmadan usan- Ama ben bu kurallarý kabul dürlüðü toplantý salonunda madan yýlmadan ve sevgi- etmiyorum, benimle direk düzenlenen tanýþma toplan- nizi katarak çalýþmalýsýnýz. görüþebilirsiniz diyerek týsýna Ýl Milli Eðitim Mü- Ýdealleriniz yüksek tutarak, bütün aday öðretmenlere dürlüðü Maarif Müfettiþler Deðiþim ve geliþime ayak yeni görevinde mutluluk ve Baþkaný Oktay Deniz, Ýl uydurup kendinizi sürekli baþarý diledi. Milli Eðitim Müdür Yar- geliþtiriniz. Baþarýlý öðrenci- Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüdýmcýlarý ve Þube Müdür- ler yetiþtirebilmeniz için müz tarafýndan öðretmenleri ile aday öðretmenler öncelikle kendinizi geliþtir- evinde verilen öðle yemekatýldý. melisiniz. Bir öðrenciye kýl- ðinden sonra atamasý yapý- Ýl Milli Eðitim Müdürü lýk kýyafetinden dolayý yâ lan aday öðretmenler, yeni Pervin Töre, Aydýn'a yeni da okula geç gelmesinden görev yerlerine gönderildi. atanan genç öðretmenlere dolayý yargýlamadan önce o Diyanet-Sen Aydýn Þubesi il divan kurulu toplantýsý geniþ bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Diyanet-Sen Aydýn Þubesi Ýl Divan Kurulu Toplantýsý yapýldý. Toplantýya AK Parti Aydýn Milletvekili Mehmet Erdem, AK Parti Ýl Baþkaný Ömer Özmen, Diyanet-Sen Aydýn Þube Baþkaný Ahmet Emirdað, Diyanet-Sen Aydýn Þubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Alim Þen, Sait Süleyman Doðan, Enver Dönger, Murat Yenikeçeci, Ahmet Petek, Adem Akdað, Ýlçe Þube Baþkanlarý, iþyeri temsilcileri ve Diyanet çalýþanlarý katýldý. Tanýþma ve kaynaþma maksatlý düzenlenen Ýl Divan Kurulu toplantýsýnda, Ýlçe Baþkanlarý, görev yaptýklarý ilçelerdeki din görevlileri ile birlikte ayrý ayrý kendilerini tanýttý. Diyanet-Sen Aydýn Þube Baþkaný Ahmet Emirdað, toplantýda yaptýðý konuþmada; Sizlerle bir araya gelerek heyecanýmýzý paylaþmamýz, hep birlikte heyecan birikimini yenilememiz, vizyon ve hedeflerimizi tazelememiz büyük önem taþýyor. Bu yol haritamýzýn rehberi, yol göstericisi teþkilattýr, üyelerimizdir ve sizlersiniz. Aydýn Diyanet-Sen, diyanet ve vakýf hizmet kolunda faaliyet gösteren diðer sendikalara büyük fark atarak 900 e yaklaþan üye ile 11 kez yetkili sendika olmayý baþardý. Bu baþarý, azim ve istikrarýn ürünüdür. Samimiyet ve ihlaslý yürüyüþün adýdýr. Bu baþarýda emeði geçen tüm þube yönetimi ve ilçe yönetimlerimize, iþyeri temsilcilerimize ve siz deðerli üyelerimize yaptýðýnýz katkýlardan dolayý teþekkür ederim dedi. Diyanet-Sen olarak hizmet ve üye odaklý sendikacýlýk yaptýklarýna iþaret eden Emirdað, Ýnsan merkezli sendika mücadelemizi sürdürürken asla rehavete kapýlmadan, inanç ve deðerlerimizden asla taviz vermeden gece gündüz çalýþacaðýz. Kardeþlik hukukumuzu geliþtirerek, emin adýmlarla yarýnlara yürüyeceðiz. Þunu asla unutmayacaðýz, feraset sahibi olan diyanet-sen mensubuna rehavet yakýþmaz tembellik yakýþmaz ve acizlik de yakýþmaz. 9 Kasým 2014'de gerçekleþtirdiðimiz 3. Olaðan Genel Kurulumuzun ardýndan sendikacýlýk açýsýndan baþarýlý bir dönem geçirmeyi hedefliyoruz. 410'larla almýþ olduðumuz üye sayýsýný yaklaþýk 900 e taþýdýk. Tüm sýkýntýsý olan üyelerimizin yanýnda olmaya çalýþtýk yanýnda olmaya da devam edeceðiz'' þeklinde konuþtu.

5 5 11 Þubat 2015 Çarþamba ADÜ'lü Rektör Yardýmcýsý Ýzmir'den aday adayý Birinci sayfadan devamadü Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, kendisine istifa dilekçesini sunan Sarýlý'ya üniversiteye katkýlarýndan dolayý teþekkür etti. Senato Odasý'nda düzenlediði toplantýda rektör yardýmcýlýðý görevinden ayrýldýðýný açýklayan Sarýlý, 25. Dönem milletvekili seçiminde AK Parti'den Ýzmir 2. Bölge milletvekili aday adayý olabilmek için Adnan Menderes Üniversitesi Rektör Yardýmcýlýðý ve Aydýn Ýktisat Fakültesi Dekanlýðý görevlerinden ayrýlýyorum. 21 yýllýk akademik birikimin ve üniversitelerin çeþitli yönetim kademelerinde kazanmýþ olduðum idarecilik tecrübemle yeni Türkiye'nin inþasýna katký saðlayabilmek amacýyla doðup büyüdüðüm bölgeden milletvekili aday adayýyým. Bölgenin evladý olarak hem bölgenin ve Türkiye'nin sorunlarýný çok iyi biliyorum, hem de bu sorunlarýn nasýl çözüleceðine dair önemli projelerim var diye konuþtu.ýzmir'den AK Parti'nin en az 7 milletvekili çýkartacaðýna inandýðýný kaydeden Prof. Dr. Mustafa Ali Sarýlý, kendisinin milletvekili adayý olamamasý veya seçilememesi halinde 3 yýldýr görev yaptýðý ADÜ'ye geri döne- EFELER BELEDÝYESÝ FOTOÐRAF TUTKUNLARINI BULUÞTURUYOR Rektör yardýmcýlýðý görevinden ayrýlan Prof. Dr. Mustafa Ali Sarýlý'yý Rektör Prof. Dr. Cavit bircan uðurladý. ceðini belirtti. SARILI KÝMDÝR? Ýstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu olan Prof. Dr. Mustafa Ali Sarýlý, Yüksek Lisans Eðiti- mi'ni Ýngiltere'de Bath Üniversitesi Sosyal Bilimler Okulu maliye bölümünde tamamladýktan sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde görev yaptý. 2012'de Adnan Menderes Üniversitesi'ne atanan ve geçen yýl Rektör Bircan'ýn yardýmcýlýðýna getirilen Sarýlý'nýn Türk Vergi Sistemi, Vergi Hukuku, Vergi Reformu ve Vergi Denetimi konularýnda yayýnlanan 6 kitabý bulunuyor. GF/KAZIM YÖRÜKCE TURÝZM FAKÜLTESÝ'NDEN TÜMSÝAD'DAN ADÜ REKTÖRÜ BÝRCAN'A ZÝYARET 9 DALDA 8 MADALYA Efeler Belediyesi tarafýndan düzenlenecek 'Fotoðraf Atölyesi' fotoðraf tutkunlarýný bir araya getirecek. Efeler Belediyesi tarafýndan yapýlan açýklamada, kursun günümüz teknolojileri kullanýlarak modern ortamda verileceði belirtildi. Efeler'de fotoðrafçýlýða merak saranlara yönelik fotoðraf atölyesi düzenleyeceklerini belirten Efeler Belediye Baþkaný M. Mesut Özakcan, "Fotoðraf atölyemiz 25 Þubat 2015 tarihinde baþlayacak olup, 15 Nisan 2015 tarihinde sona erecektir. Çalýþmalar her hafta Çarþamba günleri saat saatleri arasýnda Efeler Belediyesi ana binada yapýlacaktýr. Fotoðraf atölyemiz birbirinden deðerli eðitmenler Av. Akýn Yakan, Dr. Ýsmail H. Ertin ve Murat A. Çiçek'i konuk edecek. Atölye için baþvurular 9 Þubat ve 20 Þubat tarihleri arasýnda Efeler Belediyesi Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü'ne þahsen yapýlacaktýr" dedi. Baþkan Özakcan, ayrýca fotoðraf atölyesinin 35 kursiyer ile sýnýrlandýrýlarak, ücretsiz olarak verileceðini belirtti. 11 Þubat 2015 YIL:13 SAYI: 3759 Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Turizm Fakültesi öðrencileri 13. Uluslararasý Gastronomi Festivali'nde 9 dalda 8 madalya kazandý. ADÜ Turizm Fakültesi Yiyecek-Ýçecek Bölümü öðrencilerinden Tolga Cirit 'Üniversitelerarasý Balýk Tabaðý Kategorisinde' 1 gümüþ, Büþra Kýlýç 'Üniversitelerarasý Ana Yemek Kategorisinde' 1 gümüþ, 'Üniversitelerarasý Balýk Tabaðý' ve 'Üniversitelerarasý Restoran Tatlý Tabaðý' kategorilerinde birer bronz, Ezgi Özgür 'Üniversitelerarasý Restoran Tatlý Tabaðý' ve 'Üniversitelerarasý Makarna Tabaðý' kategorilerinde birer bronz, Gülsüm Bucaklýoðlu 'Üniversitelerarasý Makarna Tabaðý' ve 'Üniversitelerarasý Restoran Tatlý Tabaðý' kategorilerinde birer bronz madalya olmak üzere toplam 8 madalya ile ödül töreninde Üniversitemizi gururlandýrdý. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Fakülte Sekreteri Mete Oruz'a teþekkür eder, Fakültemiz öðrencilerini tebrik ederek, baþarýlarýnýn devamýný dilerim dedi. Tüm Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði Aydýn Þube yönetim kurulu üyeleri, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. TÜMSÝAD Aydýn Þubeyi Baþkan Nusret Ünal, Baþkan Yardýmcýlarý Sezar Yüksel, Ýbrahim Gündeþ, Þube Genel Sekreteri Talat Çerçi, Yönetim Kurulu Üyeleri Yüksel Yolçi, Ömer Hakan Çamlýca, Serdar Ertuðrul, Kutsi Küçükyörü ve Onur Yasin Tunç'un temsil ettiði ziyaret rektörlük makamýnda gerçekleþti. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ý tebrik eden TÜMSÝAD heyeti, üniversitemizin geleceði ve hedefleri ile ilgili kýsa bilgiler aldý. Ziyarette Rektör Prof. Dr Cavit Bircan'ýn Üniversitemizde öðrenci, eðitim ve akademisyen odaklý bir çalýþma programýmýz olacak. Var olan kapasitemizi en ileri derecede kullanýp üniversite- mizi daha iyi noktalara taþýmayý hedefliyoruz sözleri ön plana çýktý. TÜMSÝAD Aydýn Þubesi adýna konuþan Baþkan Nusret Ünal konuþmasýnda Yeni rektörümüze bu yeni dönemde baþarýlar diliyoruz. Ýþ adamlarýný ve ticaret hayatýný temsil eden bir dernek olarak üniversitemizle çözüm ortaðý olabileceðimiz, konularda ve projelerde çalýþmaktan onur duyarýz dedi. BORSA'DA GÜNLÜK OLUÞAN FÝYATLAR Aydýn Ticaret Borsasý'nda natürel ham zeytinyaðýnýn kilogramý 6,25-10,60 TL aralýðýnda iþlem gördü. Aydýn Ticaret Borsasý'nda günlük iþlem gören ürünler ve fiyatlar þu þekilde oluþtu: Naturel Ham Zeytinyaðý, Hazýr Tacir Satýþý olarak en az 6,25 TL en çok 10,60 TL; Kuru Ýncir, Hazýr Tacir Satýþý olarak en az 4,00 TL en çok 11,70 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazýr Tacir Satýþý olarak en az 1,50 TL en çok 2,80 TL. FLAÞ GAZETECÝLÝK MATBAACILIK YAYINCILIK VE REKLAMCILIK ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ...SÜLEYMAN KASIM ÞENER YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ...SEMRA ÞENER EDÝTÖR...GÜLCAN BÝLÝR ÝNTERNET SAYFASI SAYFA EDÝTÖRÜ...SEMRA ÞENER YAYIN TÜRÜ... YEREL SÜRELÝ YAYIN BASKI...FLAÞ OFSET MATBAACILIK TESÝSLERÝ RAMAZANPAÞA MAH.BEDESTEN ÝÞ MERKEZÝ ALT ZEMÝN KAT NO:128 AYDIN ÝNTERNET ADRESÝ...www.gazeteflas.com 6 Aylýk...90 TL Yýllýk TL

4 POLİS MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ

4 POLİS MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ GAZETECİLER GÜNLERİNİ KUTLADILAR AYTO yerel medyaya sahip çıkıyor Aydın'da görev yapan ulusal ve yerel medya kuruluşu temsilcileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü birlik ve beraberlik içerisinde kutladı.

Detaylı

Aydýnlý yetiþtiriciye tavsiye edilecek damýzlýk materyalin henüz üretilemediðini ve projenin sadece

Aydýnlý yetiþtiriciye tavsiye edilecek damýzlýk materyalin henüz üretilemediðini ve projenin sadece 'PROJEDE YER ALAN HAYVANLARIN TAMAMI DAMIZLIK' Aydýn Ýli Koyun-Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Halit Kahraman'ýn Aydýn'da yaklaþýk 10 yýl önce baþlatýlan 'Halk Elinde Hayvan Islahý Ülkesel Karya'

Detaylı

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK ADAYLIK ÝÇÝN KAMUDA ÝSTÝFALARIN SON GÜNÜ 7 Haziran'da yapýlacak genel seçimler öncesi milletvekili aday adaserpil Þahbudak Vural Þahbenderoðlu yý olmak isteyen kamu görevlileri ardý ardýna istifalarýný

Detaylı

SENET MAFYASINA DARBE

SENET MAFYASINA DARBE Aydın, Başbakan a hazırlanıyor KUŞADASI VE DİDİM DE AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nın 17 Ocak'ta yapılacak kongresine katılacak olan Başbakan Ahmet Davutoğlu için kentteki hazırlıklar sürüyor. Aydın AK

Detaylı

ASGARÝ ÜCRETLÝYE CHP'DEN MÜJDE

ASGARÝ ÜCRETLÝYE CHP'DEN MÜJDE KANLI KATÝL HERYERDE ARANIYOR OKULLAR HAYAT OLDU Biri astsubay 3 kiþiyi öldüren 3 kiþiyi de yaralayan Hüseyin Türkmen'in saklandýðý bölge jandarma tarafýndan abluka altýna alýndý. Ýzmir'den özel komanda

Detaylı

MECLÝS'TE MÝKROFON KRÝZÝ

MECLÝS'TE MÝKROFON KRÝZÝ Efeler Kent Konseyi'nden demiryolu için imza kampanyasý Efeler Kent Konseyi Üyeleri, Efeler ilçesinden geçen 9 kilometrelik demiryolu hattýnýn yerin altýna alýnmasý için imza kampanyasý baþlattý. Aydýn

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

Aydın'da tıbbi atık bedelleri açıklandı Aydın'da tıbbi atıkların toplama, taşıma ve bertaraf bedeli kilogram başına

Aydın'da tıbbi atık bedelleri açıklandı Aydın'da tıbbi atıkların toplama, taşıma ve bertaraf bedeli kilogram başına Uğurlu sandalye başköşede Milli Piyango'nun Yılbaşı'ndaki Özel Çekilişi'nde büyük ikramiyenin isabet ettiği Aydın'daki iki talihliden biri olan Söke'li Halit Abak'ın biletini kontrol ettiği kahvehanedeki

Detaylı

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket Týp Fakültesi nin oluþumu 2 yýl içinde tamamlanacak Çorum Devlet Hastanesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi adýyla üniversiteye kazandýrýlacak TRT Ankara Radyosu nda canlý olarak yayýnlanan Üniversite Günlüðü

Detaylı

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak BYEGM den meslektaþýmýz Ýlkay Yorulmaz a ödül Müftü Mehmet Aþýk dün orum Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürü Muammer Ýstanbul ve Samsun Toprak Mahsulleri Ofisi Þube Müdür Yardýmcýsý Adnan Budak ile birlikte

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA Çorum Belediyesi nin katkýlarýyla düzenlenen Mahmut Tunaboylu 7. Öykü Yarýþmasý, 5. Karikatür Yarýþmasý ve VI. Geleneksel Fotoðraf Yarýþmalarý ödülleri törenle sahiplerini buldu. Cemiyet ödülleri sahiplerini

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

Savunmasýz adalet olmaz

Savunmasýz adalet olmaz SELAM ýn Çorum galasýna büyük ilgi Hayallerinin peþinden dünyanýn öbür ucuna gitmek... Gülesin Aðbal DEMÝRER Enes Aðbal Baþlýðý görüp de kalbinin sesini dinle výcýklýðýnda popüler bir söylemi deklare ettiðimiz

Detaylı

Hitit Üniversitesi ni dereceyle bitiren öðrencilere ödüllerini protokol mensuplarý verdi.

Hitit Üniversitesi ni dereceyle bitiren öðrencilere ödüllerini protokol mensuplarý verdi. Metropol de Kaptanlar Grup dönemi Çorum markasý Türkiye ye açýlýyor Metropol Alýþveriþ Merkezleri, Sivas merkezli Kaptanlar Grup a devredildi. Devir töreninde konuþan Kaptanlar Grup Yönetim Kurulu Baþkan

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

Derya Taþdemir. Salonun tamamen dolmasýna ve ilave sandalyeler konulmasýna raðmen, 51 iþyerinden 36'sýna talipli çýkmamasý dikkat çekti.

Derya Taþdemir. Salonun tamamen dolmasýna ve ilave sandalyeler konulmasýna raðmen, 51 iþyerinden 36'sýna talipli çýkmamasý dikkat çekti. Osmancýk Caddesi ne yapýlmasý planlanan 2 üst geçitten ilki tamamlandý. Karayollarý ndan Osmancýk Caddesi ne 2 yeni üst geçit * HABERÝ 10 DA Uçuþ saatleri HAYAT-MEMAT meselesi oldu MUSTAFA DEMÝRER HABER

Detaylı

* HABERÝ 3 DE * HABERÝ 2 DE. Kavþaklar akýllandý, cüzdanlar rahatladý. Çorum

* HABERÝ 3 DE * HABERÝ 2 DE. Kavþaklar akýllandý, cüzdanlar rahatladý. Çorum Gurbetçilere yatýrým çaðrýsý Tanýtým filmimiz hazýr Baþarýlý iþadamý hemþehrimiz Mustafa Yaðlý, geçtiðimiz pazar günü ATV Avrupa kanalýndaki canlý yayýnda yatýrýmcýlarý Türkiye ye yatýrýma davet etti.

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Teknokent te sýra yer tesliminde. Bakan Çavuþoðlu bugün Çorum da. Kasetler, senaryonun dolgu malzemesi. Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde

Teknokent te sýra yer tesliminde. Bakan Çavuþoðlu bugün Çorum da. Kasetler, senaryonun dolgu malzemesi. Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde (Ç.HAK:516) Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde Teknokent te sýra yer tesliminde 6 MART 2014 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ihalesi geçen

Detaylı

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu KOSGEB'ten 1.800 iþletmeye 18.874 milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon

Detaylı

Mutluluklarý salonu doldurdu

Mutluluklarý salonu doldurdu Ýktidar ülkeyi felakete sürüklüyor diyen SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkiraz: Dindar deðil dini dar nesil yetiþtiriyorlar Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý.

Detaylı

Fatih Þanlý Çorum Halk Eðitim Merkezi örnek bir çalýþmayý hayata geçirdi. Kadýn Emeði Teþhir ve Satýþ Reyonu hizmete girdi.

Fatih Þanlý Çorum Halk Eðitim Merkezi örnek bir çalýþmayý hayata geçirdi. Kadýn Emeði Teþhir ve Satýþ Reyonu hizmete girdi. Ethem Erkoç un yeni kitabý çýktý Tasavvuf Geleneði ve Çorum da Son Devir Meþayýhý okurlarýyla buluþtu Gazetemiz köþe yazarý Eðitimci- Yazar Ethem Erkoç un yeni kitabý çýktý. Tasavvuf Geleneði ve Çorum

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Alo Paket 213 32 42. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, erkekliðe adým atan çocuklarý ve ailelerini tebrik etti. * HABERÝ 7 DE

Alo Paket 213 32 42. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, erkekliðe adým atan çocuklarý ve ailelerini tebrik etti. * HABERÝ 7 DE Yanlýþlýkla yolu sattýlar Üyük Köyü sakinlerini saran su endiþesi, taþ ocaðýnýn ruhsat iptali ile sona erdi. ÜYÜK TE MUTLU SON Üyük Köyü sakinlerinin protestolarýna neden olan taþ ocaðýnýn çalýþma ruhsatý

Detaylı

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý.

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý. Kampüs e iki bin dönüm Belediye Meclisi nin yarýn yapýlacak oturumunda uzun süredir beklenen Hitit Üniversitesi kampüs alaný gündeme geliyor. * HABERÝ 2 DE Muzaffer Külcü Külcü, kredi yetkisi istiyor 11

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

Özel Fen Lisesi kuruluyor

Özel Fen Lisesi kuruluyor Domuz gribi uyarýsý Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü, dünyada paniðe neden olan domuz gribi ile ilgili olarak vatandaþlarý uyardý. * HABERÝ 2 DE Dr. Cengiz Bozkurt Nisan yaðmuru bereket getirdi Selahattin Biçer:

Detaylı

Rumi Bekiroðlu. Üçtutlar Mahallesi nde Bilaller Konaðý olarak bilinen tescilli tarihi konak 49 yýllýðýna Özel Ýdare ye devredildi.

Rumi Bekiroðlu. Üçtutlar Mahallesi nde Bilaller Konaðý olarak bilinen tescilli tarihi konak 49 yýllýðýna Özel Ýdare ye devredildi. Gençler keþfe çýktýlar Arkadaþýmýz Recep Mebet, Çorum yerel basýný ve gazetecilik konusunda bilgiler verdi. Liseli gençlere yerel medyayý anlatan Recep Mebet: Yerel gazetecilik fikir ve gönül iþi * HABERÝ

Detaylı