Aydın'da sel felaketini BARAJLAR ENGELLEDİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aydın'da sel felaketini BARAJLAR ENGELLEDİ"

Transkript

1 Rektör Yardımcısı İzmir'den aday adayı Aydın Adnan Menderes (ADÜ)Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı İzmir 2. Bölge AK Parti Milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrıldığını açıkladı. 5'de Devre arasında yaptığı transferle gücüne güç katan Aydınspor 1923, ikinci yarının ilk 5 haftasında topladığı 10 puanla Fethiyespor ile birlikte ligde zirvede yer aldı Şubat 2015 Çarşamba Günlük Bağımsız Siyasi Gazete Fiyatı: 50 Krş ODALARA BY-PASS YARGIDAN DÖNDÜ Esas Nosu ile verdiği karargıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 07 Aralık 2014 da yürütmeyi durdurdu. Gıda üretim işletmelerinde Tarih ve Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yü- görev yapacak veteriner, ziraat ve gıda mühendislerürlüğe giren, Gıda İşrinin, ilgili yönetmeletmelerinin Kayıt Gıda lik çıkmadan önce ve Onay İşlemoda kayıtları ve lerine Dair Yöişletmeleri sözleşme şartlanetmelikte bundan böyle rının belirlendeğişiklik beyana dayılı mesinde odayapılması veteriner hekim, ların etkili olhakkında duğunu beliryönetmelik'gıda ve ten Aydın Vein 4. ve 5. ziraat mühendisi teriner Hekimmaddelerinin çalıştıramayacak ler Odası Başkanı iptali ve yürütmuharrem Uçmakmenin durdurullıoğlu, Tarım Gıda ve ması için dava açan Hayvancılık Bakanlığı nın Aydın Veteriner Hekimler Odası'nın Danıştay Onuncu çıkarılan yönetmelikle odaları baypas ettiği, bu nedendaire haklı buldu. Danıştay le dava açtıklarını söyledi. 7 Onuncu Daire 2014/3677 Aydın'da sel felaketini BARAJLAR ENGELLEDİ Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu, Beşparmak Dağları'nın milli park ilan edilmesi çağrısında bulundu. 6 FOTOĞRAFÇILAR BULUŞUYOR Efeler Belediyesi tarafından düzenlenecek 'Fotoğraf Atölyesi' fotoğraf tutkunlarını bir araya getirecek. 5 ADAY ÖĞRETMENLER GÖREVE BAŞLADILAR 2015 yılı Şubat döneminde Aydın'a atanan 22 aday öğretmen, yeni görev yerlerine ulaştı.4 DSİ 21. Bölge Müdürü Kaya Yıldız, DSİ'nin kentte yaptığı 3 barajın Büyük Menderes yatağından Ege Denizi'ne kadar arazilerin sular altında kalmasını önlediğini söyledi. Aydın Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında yapılan toplantıda Büyük Menderes taşkınları ve alınacak önlemler konuşuldu. Toplantıya AK Parti Aydın Milletvekilleri Mehmet Erdem, Ali Gültekin Kılınç İl Başkanı Ömer Özmen, Aydın Sol Sahil Sulama Birliği BaşAydın'da yaptığı Çine Adnan Menderes, İkizDsİ 21. Bölge Müdürü Kaya Yıldız, Kente kanı Nihat Aktakka da son üç ayda metrekareye 400 kilogram yağış dere ve Karacasu Dandalaz Barajları'nda su katıldı. düşerken üç aylık yağış ortalaması yüzde 60'- tutulmamış olsaydı Büyük Menderes MendeDSİ 21. Bölge Müdürü res yatağından Ege Denizi'ne kadar araziler ın üzerinde. Büyük Menderes Havzası'na Kaya Yıldız, alınan taşsu altında kalacaktı. Barajlarımız Edirne'deki havza bazında düşen yağış ise ortalamanın kın önlemleri konusungibi büyük bir sel felaketinin yaşanmasını enyüzde 88 üzerindedir. Aydın, normalin çok da bilgi verdi. üzerinde yağışlı bir periyod geçiriyor. DSİ'nin gelledi dedi. G.F.Kazım Yörükce) VALİ AYYILDIZ, EĞİTİMİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR Aydın Valisi Erol Ayyıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'yi ziyaret ederek Aydın'ın eğitim durumu hakkında bilgi aldı. 4 HAYVAN BARINAĞI TEKRAR BELEDİYENİN KONTROLÜNDE Büyükşehir yasasıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi uhdesine geçen Didim Hayvan Barınağı, yapılan girişim ve istemler sonucu yeniden Didim Belediyesi sorumluluğuna geçti. 2 MİLLETVEKİLLİĞİ İÇİN İSTİFA ETTİLER AK Parti'de Aydın Milletvekili aday adaylığı için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi eski Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Oğurlu, Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Serpil Şahbudak, Aydın İmam Hatip Lisesi öğretmeni Hüseyin Turgut, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı uzmanı Fuat Fikret Aktaş istifa etti. 2 Hizmetlerin önünü tıkıyor MHP Aydın İl Başkanı Fevzi Köse, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun kentteki ilçe belediyelerinin hizmetlerini engellediğini iddia etti. 2 Fevzi Köse İSTİFA ETTİ Efe zirvede

2 11 Þubat 2015 Çarþamba Sayfa 2 KÖSE: ÇERÇÝOÐLU HÝZMETLERÝN ÖNÜNÜ TIKIYOR MHP Aydýn Ýl Baþkaný Fevzi Kö- lara MHP grubu olarak destek se, Büyükþehir Belediye Baþkaný verdiklerini ifade eden MHP Ay- Özlem Çerçioðlu'nun kentteki ilçe dýn Ýl Baþkaný Fevzi Köse, MHP belediyelerinin hizmetlerini en- grubu olarak Aydýn Büyükþehir gellediðini iddia etti. Köse, Baþ- Belediyesi'nde Aydýn'a hizmet kan Çerçioðlu, Aydýn'daki hiz- amaçlý Nisan 2014'ten beri çalýþmetlerin önünü týkýyor dedi. maktayýz. Bu çalýþmalarda sami- Parti binasýnda Ýncirliova Beledi- mi olduðumuz Aydýn'ýn yararýna ye Baþkaný Gürþat Kale, MHP Ay- olan her türlü çalýþmayý bugüne dýn Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný Hav- kadar destekledik. Ancak BÞB va Kukul, belediye meclis üyeleri Baþkaný Özlem Çerçioðlu, MHP'li ve partililerin katýlýmýyla basýn belediye baþkanlarýna ve meclis açýklamasý düzenleyen MHP Ay- üyelerine iyi niyetine raðmen yadýn Ýl Baþkaný Fevzi Köse, Büyük- pýcý bir tutum sergilememiþtir. þehir Belediye Baþkaný Özlem Bunun örneklerini defalarca gör- Çerçioðlu'nu hedef alan çarpýcý dük. Son meclis toplantýsýnda açýklamalarda bulundu. düzenledi ve halkýn yüzde 70 is- belediye baþkanlarýmýzý saygýsýz Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý'- teðiyle belirlenen yere Baþkan bir þekilde susturmuþ ve söz hak- nýn plansýz, projesiz ve darmada- Çerçioðlu izin vermedi. Baþkan ký tanýmamýþtýr. Baþkanýn bu tuðýnýk bir þekilde yönetildiðini öne Çerçioðlu halkýn istemesine raðsüren Ýl Baþkaný Köse, Baþkan men hizmeti engelledi. Ayný þe- yükþehir Belediye Baþkanlýðý'nda tumuna þiddetlice kýnýyoruz. Bü- Çerçioðlu'nun belediye baþkan- kilde yine Germencik Belediye diðer gruplara bakýþýnýn en larýnýn ilçelerine kazandýrmak Baþkanlýðý tarafýndan 7 ay önce önemli göstergelerinden birisi seistedikleri çalýþmalarý engellediði Hýdýrbeyli Mahallesi'nde Organisöyledize Tarým alaný oluþturulmasý men gruplara bir oda dahi veril- çimlerden bir yýl geçmesine rað- YATIRIMLARIN amacýyla yapýlan talep bugüne memiþtir. MHP ve AK Parti grup- ÖNÜNÜ AÇSIN kadar devamlý oyalanmýþ bu yatý- larý birçok defa talepte bulunma yýlý bütçesinin 560 milyon lirýmýn önü açýlmamýþtýr. Bu yatýrýra olmasýna raðmen Baþkan Çer- larýna raðmen grup odalarýný tahmýn önü açýlmýþ olsa 200 vatandaçioðlu'nun Aydýn yararýna olacak sis etmiyor. Bu MHP ve AK Par- þýmýza istihdam saðlanacaktý. Ýþbir hizmet sunmadýðýný kaydeden ti'ye oy veren vatandaþlarýmýza siz gençlerimiz iþ sahibi olacaktý. da büyük bir saygýsýzlýktýr. Bü- Ýl Baþkaný Köse, 2015 yýlý bütçesi Sayýn baþkan bu konuda da yapýde ayrýntýlý olarak görüþülmeden yükþehir Belediye Baþkaný Özlem cý bir tutum izlememiþ Germenmeclisten geçirildi ve hangi ilçeye Çerçioðlu, meclis üyelerimiz ve cik Belediyesi'nin hizmetlerini baþkanlarla ortak akýl üretme ko- ne yatýrým yapýlacaðý hususunda engelledi. Kentteki tüm ilçe beleherhangi bir açýklama yapýlmadý. nusunda yapýcý bir tutum içerisin- diye baþkanlarý ile sýkýntý içerisin- de olmamýþtýr. Aydýn'ýn faydasý Büyük bütçelere raðmen hizmet de olan Baþkan Çerçioðlu, tutum olan her konuda hangi partiden üretmeyen Baþkan Çerçioðlu, beve davranýþlarýyla Aydýn'daki olursa olsun meclis üyelerine söz lediye baþkanlarýnýn ilçelerine kahizmetlerin önünü týkýyor diye hakký vermelidir. Bu meclis üye- zandýrmak istedikleri çalýþmalarý konuþtu. leri seçilmiþ insanlardýr. Baþkan- da engelliyor. Germencik Beledi- BAÞKAN ÇERÇÝOÐLU lara ve meclis üyelerine saygýsýzyesi Baþkanlýðý 6 ay önce kendi YAPICI BÝR TUTUM ÝÇÝNDE ca davranýþlarý kabul etmemiz imkanlarý doðrultusunda beledi- DAVRANMIYOR mümkün deðildir þeklinde koye hizmet binasý yapmak istedi. Büyükþehir Belediye Meclisi'nde nuþtu. Bu konuda Germencik'te anket Aydýn yararýna olan tüm çalýþma- GF/KAZIM YÖRÜKCE TOYOTA COROLLA LÝDERLÝÐÝNÝ KORUYOR Toyota Corolla, dünyada tüm 2014 yýlýnda yüzde 2,5 oranýnda lýndaki global satýþlarýnda geçzamanlarýn en çok tercih edilen bir artýþ gösterdi. tiðimiz yýla göre yüzde 3'lük bir otomobili unvanýný 2014 yýlýn yýlýndan bu yana efsane artýþ meydana geldi. Satýþ baþadaki 1 milyon 268 bin adetlik sa- otomobil kimliðini sürdüren Co- rýsýný sürdürmeye devam eden týþýyla elinde bulundurmayý sür- rolla, 42 milyona yaklaþan global Corolla, Türkiye pazarýnda 2014 dürüyor. satýþ adediyle tüm zamanlarýn en yýlý perakende satýþlarda da 17 Toyota ayrýca, 2014 yýlýnda dün- çok tercih edilen otomobil mo- bin 127 adede ulaþarak en çok ya çapýnda 10 milyon 230 bin deli olarak da kayýtlara geçti. tercih edilen otomobil modeli adetlik satýþ gerçekleþtirirken, 11'inci jenerasyonu Türkiye'de olmayý da baþardý. Toyota satýþlarý 2013 yýlýna göre de üretilen Corolla'nýn 2014 yý- GF/GÜLCAN BÝLÝR MÝLLET VEKÝLLÝÐÝ ÝÇÝN ÝSTÝFA ETTÝLER Hilmi Bolatoðlu milletvekilliði aday adaylýðý için istifa eden isimler oldu. Parti yönetimin- den ise Ýl Baþkaný Fevzi Köse, Baþkan Yardýmcýlarý Müfit Kýr, Ýsmail Türkal ve Nazilli Bele- diye Baþkan Yardýmcýsý Deniz Depboylu görevinden istifa etti. CHP'de Aydýn Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreter Yar- dýmcýsý Vural Þahbenderoðlu Ankara'dan milletvekili aday adaylýðý için istifa ederken Merkez Valisi Kayhan Kavas'- ýn da aday adaylýðý için istifa ettiði iddia ediliyor. K.Y Birinci sayfadan devam- Halk Bankasý Genel Müdür Yardýmcýsý Mustafa Savaþ'ýn aday adaylýðý için istifa zorunluluðu bulunmadýðý için görevinden henüz ayrýlmadýðý belirtildi. Adnan Menderes Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Mustafa Ali Sarýlý ise Ýzmir 2. Bölge'de AK Parti Milletvekili aday adaylýðý için görevini býraktý. MHP'de Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý müsteþarý Hasan Duman ile Rekabet Kurumu Baþuzmaný ve Büyük Menderes Platformu Baþkaný HAYVAN BARINAÐI DÝDÝM BELEDÝYESÝ'NE GEÇTÝ Büyükþehir yasasýyla Aydýn Büyükþehir Belediyesi uhdesine geçen Didim Hayvan Barýnaðý, yapýlan giriþim ve istemler sonucu yeniden Didim Belediyesi sorumluluðuna geçti. Didim Belediye Baþkaný Ahmet Deniz Atabay Büyükþehir belediyesi ile yaptýðý görüþmeler ve meclis kararý ile Hayvan barýnaðýnýn yeniden Didim Belediyesine geçmesi isteði, Büyük Þehir Belediye Baþkaný Özlem Çerçioðlu'nun da onayý ile kabul edildi. Bir ay önce Didim Belediyesinin sorumluluðuna geçen barýnakta iyileþtirme ve geniþletme çalýþmalarý baþlatýldý. Sokak hayvanlarýnýn tedavi, rehabilitasyon, bakým ve kýsýrlaþtýrýlmalarýnýn sonunda hayvan haklarý yasasý uyarýnca yine doðal yaþam alanlarýna býrakýlýrken, Barýnaðýn bakým ve tedavide daha elveriþli duruma getirilmesi için Baþkan Atabay iyileþtirme çalýþmalarýný baþlattý. Bir Veteriner hekim, Bir iç saha sorumlusu, Bir dýþ saha sorumlusu ve Bir idari iþler sorumlusu ve 2 temizlik sorumlusundan oluþan ekip kýsýtlý imkanlarla daha iyi hizmet verebilmek için çalýþmalarýný sürdürülüyor. Barýnakta görevli Veteriner Hekim Ali Karahallý; Barýnaðýmýzda Sokak hayvanlarýnýn tedavi, rehabilite ve kýsýrlaþtýrma iþlemleri yapýlmakta. Gerek Ýhbar üzerine ve gerekse barýnaðýmýza getirilerek teslim edilen sokak hayvanlarýný ba- kým ve tedavilerinin sonunda yasa gereði aldýðýmýz mahale tekrar býrakmaktayýz. Ýhbar üzerine gittiðimiz yerde sokak hayvanlarýný barýnaðýmýza getirebilmemiz için bazen iðne ile uyutmamýz gerekmekte. Bu iþlem sýrasýnda kullandýðýmýz tabanca þýrýnga fýrlatmakta ve hayvaný uyuþturmaktadýr. Bazý vatandaþlarýmýz bu iþlemi yanlýþ deðerlendirerek hay- vanlarý öldürdüðümüz kanýsý- na vararak bizlere tepki göstermekte çalýþmamýz engellen- meye çalýþýlmaktadýr. Bu yanlýþ anlayýþtan vaz geçilmelidir. Hayvan severlerimizin yar- dýmlarý her zaman beklenti- mizdir. Kullanýlmayan battani- yeler, kilimler, mamalar, barý- naðýmýza baðýþlanabilir. Tele- fonla yapýlacak her ihbarý en kýsa zamanda deðerlendirme- ye özen göstermekteyiz. Asýl- sýz ihbarla zaman ve iþ gücü- müzü boþa harcatmamalarý, asýlsýz ihbarlarýn gerçek yar- dým gerektiren ihbarlarý gecik- tirerek istenmeyen sonuçlara neden olmaktadýr. Vatandaþlarýmýzdan özellikle beklediðimiz davranýþtýr. Barý- naðýmýzýn daha iyi imkânlarla çalýþabilmesi için Baþkanýmýz Sayýn Atabay ve sayýn eþleri Tuna Atabay titizlik göster- mekte, Tuna haným bizzat gönüllü olarak barýnakta uzunca zaman geçirerek hayvanlarýn tedavilerinde ve bakýmlarýnda, her türlü destekleri ile büyük yardýmda bulunmakta. Kendi- lerine bu duyarlý davranýþlarý için teþekkür ediyorum dedi.

3 BÝR SÝGARADA SEN BIRAKTIR RESÝM YARIÞMASI SONUÇLANDI Didim Belediyesi Kültür Sanat belirlerken, ilçe genelinde birçok ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü'nün 9 öðrenci yarýþmaya katýlým gös- Þubat Dünya Sigarayý Býrakma terdi. Günü dolayýsýyla düzenlediði Belediye Baþkaný Ahmet Deniz Bir Sigarada Sen Býraktýr ko- Atabay dereceye giren öðrencilenulu resim yarýþmasýnda derece- ri ve öðretmenlerini Baþkanlýk ye giren öðrencilere ödülleri tö- makamýnda misafir etti. renler verildi. Dereceye giren öðrencilere ödül- Didim Belediyesinin 9 Þubat lerini vermeden önce kýsa bir ko- Dünya Sigarayý Býrakma Günü nuþma yapan Baþkan Atabay 9 dolayýsýyla düzenlediði Bir Si- Þubat Dünya Sigarayý Býrakma garada Sen Býraktýr konulu re- Günü dolayýsýyla yapmýþ oldusim yarýþmasýnda dereceye giren ðumuz bu resim yarýþmasý, sade- Birinci olan Didim Efeler Ortaöðrenciler belli oldu. ce bir yarýþma deðil aslýnda geleokulu 8/G sýnýfý öðrencisi Nesrin rencisi Nehir Gökduman' a 200 simleri için önümüzdeki gün- Didim Belediyesinin yarýþma ön- ceðe dönük bir yatýrýmdýr. Bu Yakar'ýn yaptýðý resim Didim Be- TL tutarýnda kýrtasiye hediye lerde Didim Belediye binasý ducesi talebi üzerine Ýlçe Milli Eði- yarýþmaya katýlan tüm öðrencilelediyesi Baþkanlýk odasýnda du- çeki, Üçüncü olan Arif Nihat As- varlarýnda sergileneceði sözü vetim Müdürlüðü tarafýndan oluþ- rimize teþekkür ediyor ve derevara asýldý ve öðrencimize 300 ya Ýlkokulu 8/A öðrencisi Murat rildi. turulan seçici kurul, yarýþmaya ceye giren öðrencilerimizi kutlu- TL tutarýnda kýrtasiye hediye çe- Uzun' a 100 TL tutarýnda hediye Ödül töreninin ardýndan toplu katýlan tüm eserleri deðerlendi- yor, baþarýlarýnýn devamlarýný ki armaðan edildi. Ýkinci olan çeki Baþkan Atabay tarafýndan þekilde hatýra fotoðrafý çektirildi. rerek dereceye giren il üç resmi diliyorum dedi. Atatürk Ýlkokulu 3/K sýnýfý öð- takdim verildi. Baþarýlý olan re- (iha) Sayfa 3 de ise kuvvetli zirai don ve buzlanma olaylarýna neden olacaðý tahmin edi- liyor. Perþembeden Cuma günü öðle saatlerine ka- dar Çanakkale ve Balýke- sir illeri geneli, Ýzmir ve Manisa'nýn doðu ile Ay- dýn'ýn kuzeydoðunda ha- fif, yer yer orta kuvvette zirai don ve buzlanma olaylarý bekleniyor. Ocak ayýnda zirai faali- yetlerin devam ettiði Ege Bölgesi'nde beklenen zirai don ve buzlanma olaylarý nedeniyle tarýmsal faali- yetle uðraþan vatandaþ- larýmýzýn zirai don olayý- na karþý tedbirli olmalarý gerekiyor. Aydýn'da hava sýcaklýklarýnýn mevsim normallerinin 8 ila 10 derece altýnda seyretmesi nedeniyle önümüzdeki üç gün zirai don ve buzlanma olaylarý bekleniyor. Türkiye genelinde etkili olan soðuk ve yaðýþlý hava dalgasý nedeniyle Ege Bölgesi genelinde hava sýcaklýklarý mevsim normallerinin 8 ila 10 derece altýnda seyrediyor. Hafta sonuna kadar etkili olacak bu soðuk hava kütlesinin bu geceden Perþembe sabahýna kadar Ýzmir ve Aydýn'ýn kýyý kesimlerinde hafif, diðer yerlerde orta ve yüksek kesimler- büyük kayýplar olacaðý görülmektedir. Zeytin aðaçlarýnýn zararý bazý köylerimizde yüzde 70'e varmýþ bulunmaktadýr. Karacasu Belediyesi ve Karacasu Ziraat Odasý ta- rafýndan oluþan durumun tespiti ve üreticilerimizin maðduriyetlerinin gide- rilmesi için gerekli çalýþ- malar yapýlacaktýr. Bütün üreticilerimize geçmiþ ol- sun diyor, üreticilerimizin maðduriyetlerinin gideril- mesini amaçlýyoruz dedi. Karacasu Belediye Baþkan Yardýmcýsý Erdinç Gümüþ, tüm yurtta olduðu gibi Karacasu'da etkili olan kar yaðýþý ve don olayýnýn ardýndan hasar gören zeytin bahçelerinde incelemelerde bulundu. Zarar gören zeytin bahçelerinde üreticilerden bilgi alan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Erdinç Gümüþ; Son kar yaðýþlarý nedeniyle zeytin üreticilerinin zeytin aðaçlarýnda don olayý nedeniyle þimdiden 11 Þubat 2015 Çarþamba ZÝRAÝ DON VE BUZLANMAYA DÝKKAT!! KAR, ZEYTÝN ÜRETÝCÝLERÝNÝ ÜZDÜ BUGÜN YARIN BUGÜN YARIN ERTESÝ GÜN Gündüz: 8 Gündüz:10 Gece: 1 Gece: 0 Gündüz:12 Gece: 1 TEMIZER ADNAN MENDERES BULVARI NO:91/A ULKU HASANEFENDÝ MAH.KIZILAY CADDESÝ NO:2 ÖZLEM EFELER MAH.2274 SOK NO:1-B ÝNTÝHAR MI ETTÝ? YOKSA BAÞI MI DÖNDÜ? Aydýn'ýn Nazilli ilçesinde cadde üstünde bulunan demir üst geçitte gezinen genç kýzýn yola atlayarak intihar etmeye çalýþtýðý iddia edildi. Edinilen bilgiye göre olay, dün saat sýralarýnda Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Demiryolu köprüsünde meydana geldi. Belediye hizmet binasý istikametinden Denizli- Aydýn devlet karayolu istikametine yaya yolunda ilerleyen vatandaþlar, köprü hizasýnda bir anda yola düþen demir köprü üzerinde gezerken baþý- nýn döndüðü ve dengesini kaybede- rek yüksekten düþtüðünü söylediði belirtildi. Öte yandan bazý görgü þahitleri ise ailevi sorunlar yaþadýðý ve bir süre 80.Yýl Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu'nda kaldýðý öðrenilen Derya D.'nin kendisini köprü- den atarak intihara kalkýþtýðýný iddia etti. genç kýz nedeniyle þoka girdi. Bir anlýk þokun ardýndan yaralý kýza yardýmcý olan vatandaþlar, 112 Acil Servis ve Polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapýlan 17 yaþýndaki Derya D., Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Hayati tehlikesinin sürdüðü öðrenilen genç kýzýn ilk ifadesinde, OCAK AYINDA 231 TÜKETÝCÝNÝN SORUNU ÇÖZÜLDÜ Aydýn Ticaret Ýl Müdürlü- tüketici þikayeti ilgili Ýl Mü- ayý içinde 14 Ocak 2015 ve Heyeti kararý alýndý. 5 tükeðü'nce geçtiðimiz Ocak ayý dürlüklerine veya Ýlçe Kay- 28 Ocak 2015 tarihlerinde tici þikayeti TÜBÝS sistemi içerisinde yapýlan çalýþma- makamlýklarýna intikal etti- olmak üzere iki toplantý ya- kayýtlarý uyarýnca diðer Ýl larda 231 tüketici sorunu- rilerek, ilgili Tüketici So- pýldý. Söz konusu toplantý- ve Ýlçe Hakem Heyetleri nun çözüldüðü belirtildi. runlarý Hakem Heyetlerin- larda 220'si tüketici lehine, Baþkanlýklarýna gönderildi. Aydýn Ticaret Ýl Müdür- de sonuçlandýrýlmasý saðla- 1'i tüketici aleyhine, 4'ü gö- 2 tüketici þikâyeti, Ýl Hakem lüðüne intikal eden tüketici nýyor. revsizlik kararý ve 4'ü bilir- Heyetine intikal ettirilmeþikayetlerinin 4077 Sayýlý 2015 yýlý Ocak ayý içerisinde kiþi atamasý olmak üzere den Ticaret Ýl Müdürlüðün- Tüketicinin Korunmasý Ticaret Ýl Müdürlüðüne toplam 229 adet Ýl Hakem ce sonuçlandýrýldý. Hakkýnda Kanun gereði ve ulaþan tüketici þikayetleribu Kanuna dayanýlarak Ti- nin sayýsý 46 adet olarak caret Bakanlýðý'nca düzen- gerçekleþti. Bu þikayetlerin lenen yönetmelikler, teblið- 35'i çeþitli bankacýlýk hizler ve genelgeler doðrultu- metleri ve 11'i ayýplý mal ve sunda incelenerek müm- hizmetleri kapsayan 3'ü cep kün olan en kýsa zamanda telefonu, 3'ü mobilya, 2'si sonuçlandýrýlmasýna çalýþý- elektrik kayýp-kaçak bedeli lýyor. ve birer adet televizyon, Nüfus kayýt sisteminde asansör ve motosiklet kotüketicinin kaydýnýn diðer nularýndan oluþtu. il veya ilçelerde bulun- Tüketici Sorunlarý Ýl Hakem duðunun tespiti halinde Heyeti Baþkanlýðýnca Ocak

4 11 Þubat 2015 Çarþamba Sayfa 4 VALÝ AYYILDIZ: ÖÐRENCÝLER ÜLKEMÝZÝN YARINLARIDIR EMÝRDAÐ: DEÐERLERÝMÝZDEN ASLA TAVÝZ VERMEDEN GECE GÜNDÜZ ÇALIÞACAÐIZ Aydýn Valisi Erol Ayyýldýz, Ýl Müdürlüðü toplantý salonun- önemli deðerlerinin çocuklar hýnýzýn da bilgi olduðunu asla Milli Eðitim Müdürü Pervin da düzenlenen ve Aydýn'ýn olduðuna vurgu yaptý. Vali unutmasýnlar. Geleceðimiz Töre'yi ziyaret ederek Ay- eðitim durumlarýnýn ele alýn- Ayyýldýz, Öðrenciler ülkemi- için onlara en iyi eðitimi sundýn'ýn eðitim durumu hakkýn- dýðý toplantýda Aydýn Müftü- zin ümitleri, istikbali ve yarýn- mak mecburiyetindeyiz. Onda bilgi aldý. sü Ömer Kocaoðul ile Ýl Milli larýdýr. lara sürekli okumayý ve dü- Göreve geldiði günden beri Eðitim Müdür Yardýmcýlarý da Bunun için bizler bütün ha- zenli olarak çalýþmayý tavsiye eðitime çok önem veren ve hazýr bulundu. yallerimizi onlarýn üzerinden ediyorum. Bu vesile ile eðitime verdiði desteklerle ta- Ziyareti sýrasýnda öðretmenle- kuruyoruz. Ýnanýyoruz ki, ya eðitim-öðretim yýlýnýn nýnan Vali Erol Ayyýldýz, rin mutlu ve huzurlu bir top- rýnlarýn Türkiye'si onlarla tüm paydaþlarýmýz, Aydýn ve 2015 eðitimöðretim yýlýnýn lumun yetiþtirilmesinde üst- mutlu, onlarla daha geliþmiþ Ülkemiz için hayýrlara vesile ikinci döneminin baþlamasý lenmeleri gereken sorumluluk ve kalkýnmýþ olacaktýr. En bü- olmasýný, saðlýk ve baþarýlar dolayýsýyla Ýl Milli Eðitim Mü- ve hedeflerinden söz eden Vali yük düþmanýnýzýn tembellik getirmesini diliyorum þeklindürü Pervin Töre'yi makamýn- Erol Ayyýldýz, Türkiye'nin en ve cehalet, en büyük dostunu- de konuþtu. da ziyaret etti. Ýl Milli Eðitim büyük zenginliðinin ve en zun güzel ahlâk, en güçlü sila- BOZULAN YOLLAR DÜZELTÝLÝYOR Didim'e baðlý Akbük'te sürmekte olan kanalizasyon çalýþmalarý nedeniyle bozulan yollar Didim Belediyesi imkanlarýyla düzeltiliyor. Sürekli yaðan Yaðmurunda etkisiyle de çukurlar oluþan yollar halkýn tepkisini çekerken yol düzeltme çalýþmalarýna da baþlandý. Belediye yetkililerinden alýnan bilgiye göre özellikle Akbük içerisindeki ana yollar ve ara yollar Mayýs ayý içerisinde asfaltlanacak. Akbük'te 7 Þubat 2015 tarihi itibariyle ise alýnan önlem gereði yüksek tonajlý aðýr vasýta, kamyon vs araçlar, çevre yolunu kullanacak. Buna göre Bozbük istikametinden gelen bu tür araçlar, Garaj yolunu takip ederek Kazýklý yoluna devam edecek ve çevre yoluna girecek oradan da þehir Stadyumu önünden devam eden güzergahý takip edecek. Yine Didim tarafýndan gelen araçlarda ayný güzergahý takip ederek þehir merkezine girmemiþ olacaklar. Bu yönde yapýlan çalýþmalarda uyarý levhalarý yerlerine dikilirken, sürücülerde gerekli görülen yerlerde uyarýlýyor Þimdilik geçici çözüm olarak düþünülen bu uygulama Asfaltlamanýn olacaðý Mayýs ayýna kadar devam edecek. Uzun süredir hem toz hem de çamurlardan þikayet eden Akbük halký ve esnafý yapýlan son çalýþmalarla ilgili olarak memnuniyetlerini dile getirirken Belediyenin yollar konusunda daha hassas davranmalarýný istediler. ATANAN 22 ADAY ÖÐRETMEN GÖREVE BAÞLADI 2015 yýlý Þubat döneminde Aydýn'a atanan 22 aday öðretmen, yeni görev yerlerine ulaþtý. Aydýn'a yeni atanan 22 aday öðretmen, Aydýn Þehirlerarasý otobüs terminalinde Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan kurulan stantta görev alan rehberler tarafýndan karþýlanarak, servislerle Aydýn Öðretmenevine getirildi. ilin eðitimdeki yeri ve du- öðrenciyi tanýyýn, evine ka- Öðretmenevinde yapýlan rumu hakkýnda bilgiler ver- dar gidin ailesiyle tanýþýn görev teblið iþ ve iþlemleri- di. Aday öðretmenlere ses- ona göre davranýn. Deðerler nin ardýndan, Ýl Milli Eðitim lenen Töre, Sizler eðitimde eðitiminin önemine vurgu Müdürü Pervin Töre, en marka þehir haline getirdi- yapan Ýl Milli Eðitim Müdügenç öðretmene çiçek hedi- ðimiz güzel Aydýn'ýmýza rümüz Sayýn Pervin TÖRE, ye etti. geldiniz. Yapacaðýnýz bu Bizim öðretmenlik yaptýðý- Ýl Milli Eðitim Müdürü Per- öðretmenlik mesleði, diðer mýz yýllarda üst düzey yövin Töre'nin baþkanlýðýnda mesleklerden farklýdýr. Bu neticilerimize ulaþamazdýk. Aydýn Ýl Milli Eðitim Mü- meslekte yorulmadan usan- Ama ben bu kurallarý kabul dürlüðü toplantý salonunda madan yýlmadan ve sevgi- etmiyorum, benimle direk düzenlenen tanýþma toplan- nizi katarak çalýþmalýsýnýz. görüþebilirsiniz diyerek týsýna Ýl Milli Eðitim Mü- Ýdealleriniz yüksek tutarak, bütün aday öðretmenlere dürlüðü Maarif Müfettiþler Deðiþim ve geliþime ayak yeni görevinde mutluluk ve Baþkaný Oktay Deniz, Ýl uydurup kendinizi sürekli baþarý diledi. Milli Eðitim Müdür Yar- geliþtiriniz. Baþarýlý öðrenci- Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüdýmcýlarý ve Þube Müdür- ler yetiþtirebilmeniz için müz tarafýndan öðretmenleri ile aday öðretmenler öncelikle kendinizi geliþtir- evinde verilen öðle yemekatýldý. melisiniz. Bir öðrenciye kýl- ðinden sonra atamasý yapý- Ýl Milli Eðitim Müdürü lýk kýyafetinden dolayý yâ lan aday öðretmenler, yeni Pervin Töre, Aydýn'a yeni da okula geç gelmesinden görev yerlerine gönderildi. atanan genç öðretmenlere dolayý yargýlamadan önce o Diyanet-Sen Aydýn Þubesi il divan kurulu toplantýsý geniþ bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Diyanet-Sen Aydýn Þubesi Ýl Divan Kurulu Toplantýsý yapýldý. Toplantýya AK Parti Aydýn Milletvekili Mehmet Erdem, AK Parti Ýl Baþkaný Ömer Özmen, Diyanet-Sen Aydýn Þube Baþkaný Ahmet Emirdað, Diyanet-Sen Aydýn Þubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Alim Þen, Sait Süleyman Doðan, Enver Dönger, Murat Yenikeçeci, Ahmet Petek, Adem Akdað, Ýlçe Þube Baþkanlarý, iþyeri temsilcileri ve Diyanet çalýþanlarý katýldý. Tanýþma ve kaynaþma maksatlý düzenlenen Ýl Divan Kurulu toplantýsýnda, Ýlçe Baþkanlarý, görev yaptýklarý ilçelerdeki din görevlileri ile birlikte ayrý ayrý kendilerini tanýttý. Diyanet-Sen Aydýn Þube Baþkaný Ahmet Emirdað, toplantýda yaptýðý konuþmada; Sizlerle bir araya gelerek heyecanýmýzý paylaþmamýz, hep birlikte heyecan birikimini yenilememiz, vizyon ve hedeflerimizi tazelememiz büyük önem taþýyor. Bu yol haritamýzýn rehberi, yol göstericisi teþkilattýr, üyelerimizdir ve sizlersiniz. Aydýn Diyanet-Sen, diyanet ve vakýf hizmet kolunda faaliyet gösteren diðer sendikalara büyük fark atarak 900 e yaklaþan üye ile 11 kez yetkili sendika olmayý baþardý. Bu baþarý, azim ve istikrarýn ürünüdür. Samimiyet ve ihlaslý yürüyüþün adýdýr. Bu baþarýda emeði geçen tüm þube yönetimi ve ilçe yönetimlerimize, iþyeri temsilcilerimize ve siz deðerli üyelerimize yaptýðýnýz katkýlardan dolayý teþekkür ederim dedi. Diyanet-Sen olarak hizmet ve üye odaklý sendikacýlýk yaptýklarýna iþaret eden Emirdað, Ýnsan merkezli sendika mücadelemizi sürdürürken asla rehavete kapýlmadan, inanç ve deðerlerimizden asla taviz vermeden gece gündüz çalýþacaðýz. Kardeþlik hukukumuzu geliþtirerek, emin adýmlarla yarýnlara yürüyeceðiz. Þunu asla unutmayacaðýz, feraset sahibi olan diyanet-sen mensubuna rehavet yakýþmaz tembellik yakýþmaz ve acizlik de yakýþmaz. 9 Kasým 2014'de gerçekleþtirdiðimiz 3. Olaðan Genel Kurulumuzun ardýndan sendikacýlýk açýsýndan baþarýlý bir dönem geçirmeyi hedefliyoruz. 410'larla almýþ olduðumuz üye sayýsýný yaklaþýk 900 e taþýdýk. Tüm sýkýntýsý olan üyelerimizin yanýnda olmaya çalýþtýk yanýnda olmaya da devam edeceðiz'' þeklinde konuþtu.

5 5 11 Þubat 2015 Çarþamba ADÜ'lü Rektör Yardýmcýsý Ýzmir'den aday adayý Birinci sayfadan devamadü Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, kendisine istifa dilekçesini sunan Sarýlý'ya üniversiteye katkýlarýndan dolayý teþekkür etti. Senato Odasý'nda düzenlediði toplantýda rektör yardýmcýlýðý görevinden ayrýldýðýný açýklayan Sarýlý, 25. Dönem milletvekili seçiminde AK Parti'den Ýzmir 2. Bölge milletvekili aday adayý olabilmek için Adnan Menderes Üniversitesi Rektör Yardýmcýlýðý ve Aydýn Ýktisat Fakültesi Dekanlýðý görevlerinden ayrýlýyorum. 21 yýllýk akademik birikimin ve üniversitelerin çeþitli yönetim kademelerinde kazanmýþ olduðum idarecilik tecrübemle yeni Türkiye'nin inþasýna katký saðlayabilmek amacýyla doðup büyüdüðüm bölgeden milletvekili aday adayýyým. Bölgenin evladý olarak hem bölgenin ve Türkiye'nin sorunlarýný çok iyi biliyorum, hem de bu sorunlarýn nasýl çözüleceðine dair önemli projelerim var diye konuþtu.ýzmir'den AK Parti'nin en az 7 milletvekili çýkartacaðýna inandýðýný kaydeden Prof. Dr. Mustafa Ali Sarýlý, kendisinin milletvekili adayý olamamasý veya seçilememesi halinde 3 yýldýr görev yaptýðý ADÜ'ye geri döne- EFELER BELEDÝYESÝ FOTOÐRAF TUTKUNLARINI BULUÞTURUYOR Rektör yardýmcýlýðý görevinden ayrýlan Prof. Dr. Mustafa Ali Sarýlý'yý Rektör Prof. Dr. Cavit bircan uðurladý. ceðini belirtti. SARILI KÝMDÝR? Ýstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu olan Prof. Dr. Mustafa Ali Sarýlý, Yüksek Lisans Eðiti- mi'ni Ýngiltere'de Bath Üniversitesi Sosyal Bilimler Okulu maliye bölümünde tamamladýktan sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde görev yaptý. 2012'de Adnan Menderes Üniversitesi'ne atanan ve geçen yýl Rektör Bircan'ýn yardýmcýlýðýna getirilen Sarýlý'nýn Türk Vergi Sistemi, Vergi Hukuku, Vergi Reformu ve Vergi Denetimi konularýnda yayýnlanan 6 kitabý bulunuyor. GF/KAZIM YÖRÜKCE TURÝZM FAKÜLTESÝ'NDEN TÜMSÝAD'DAN ADÜ REKTÖRÜ BÝRCAN'A ZÝYARET 9 DALDA 8 MADALYA Efeler Belediyesi tarafýndan düzenlenecek 'Fotoðraf Atölyesi' fotoðraf tutkunlarýný bir araya getirecek. Efeler Belediyesi tarafýndan yapýlan açýklamada, kursun günümüz teknolojileri kullanýlarak modern ortamda verileceði belirtildi. Efeler'de fotoðrafçýlýða merak saranlara yönelik fotoðraf atölyesi düzenleyeceklerini belirten Efeler Belediye Baþkaný M. Mesut Özakcan, "Fotoðraf atölyemiz 25 Þubat 2015 tarihinde baþlayacak olup, 15 Nisan 2015 tarihinde sona erecektir. Çalýþmalar her hafta Çarþamba günleri saat saatleri arasýnda Efeler Belediyesi ana binada yapýlacaktýr. Fotoðraf atölyemiz birbirinden deðerli eðitmenler Av. Akýn Yakan, Dr. Ýsmail H. Ertin ve Murat A. Çiçek'i konuk edecek. Atölye için baþvurular 9 Þubat ve 20 Þubat tarihleri arasýnda Efeler Belediyesi Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü'ne þahsen yapýlacaktýr" dedi. Baþkan Özakcan, ayrýca fotoðraf atölyesinin 35 kursiyer ile sýnýrlandýrýlarak, ücretsiz olarak verileceðini belirtti. 11 Þubat 2015 YIL:13 SAYI: 3759 Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Turizm Fakültesi öðrencileri 13. Uluslararasý Gastronomi Festivali'nde 9 dalda 8 madalya kazandý. ADÜ Turizm Fakültesi Yiyecek-Ýçecek Bölümü öðrencilerinden Tolga Cirit 'Üniversitelerarasý Balýk Tabaðý Kategorisinde' 1 gümüþ, Büþra Kýlýç 'Üniversitelerarasý Ana Yemek Kategorisinde' 1 gümüþ, 'Üniversitelerarasý Balýk Tabaðý' ve 'Üniversitelerarasý Restoran Tatlý Tabaðý' kategorilerinde birer bronz, Ezgi Özgür 'Üniversitelerarasý Restoran Tatlý Tabaðý' ve 'Üniversitelerarasý Makarna Tabaðý' kategorilerinde birer bronz, Gülsüm Bucaklýoðlu 'Üniversitelerarasý Makarna Tabaðý' ve 'Üniversitelerarasý Restoran Tatlý Tabaðý' kategorilerinde birer bronz madalya olmak üzere toplam 8 madalya ile ödül töreninde Üniversitemizi gururlandýrdý. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Fakülte Sekreteri Mete Oruz'a teþekkür eder, Fakültemiz öðrencilerini tebrik ederek, baþarýlarýnýn devamýný dilerim dedi. Tüm Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði Aydýn Þube yönetim kurulu üyeleri, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. TÜMSÝAD Aydýn Þubeyi Baþkan Nusret Ünal, Baþkan Yardýmcýlarý Sezar Yüksel, Ýbrahim Gündeþ, Þube Genel Sekreteri Talat Çerçi, Yönetim Kurulu Üyeleri Yüksel Yolçi, Ömer Hakan Çamlýca, Serdar Ertuðrul, Kutsi Küçükyörü ve Onur Yasin Tunç'un temsil ettiði ziyaret rektörlük makamýnda gerçekleþti. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ý tebrik eden TÜMSÝAD heyeti, üniversitemizin geleceði ve hedefleri ile ilgili kýsa bilgiler aldý. Ziyarette Rektör Prof. Dr Cavit Bircan'ýn Üniversitemizde öðrenci, eðitim ve akademisyen odaklý bir çalýþma programýmýz olacak. Var olan kapasitemizi en ileri derecede kullanýp üniversite- mizi daha iyi noktalara taþýmayý hedefliyoruz sözleri ön plana çýktý. TÜMSÝAD Aydýn Þubesi adýna konuþan Baþkan Nusret Ünal konuþmasýnda Yeni rektörümüze bu yeni dönemde baþarýlar diliyoruz. Ýþ adamlarýný ve ticaret hayatýný temsil eden bir dernek olarak üniversitemizle çözüm ortaðý olabileceðimiz, konularda ve projelerde çalýþmaktan onur duyarýz dedi. BORSA'DA GÜNLÜK OLUÞAN FÝYATLAR Aydýn Ticaret Borsasý'nda natürel ham zeytinyaðýnýn kilogramý 6,25-10,60 TL aralýðýnda iþlem gördü. Aydýn Ticaret Borsasý'nda günlük iþlem gören ürünler ve fiyatlar þu þekilde oluþtu: Naturel Ham Zeytinyaðý, Hazýr Tacir Satýþý olarak en az 6,25 TL en çok 10,60 TL; Kuru Ýncir, Hazýr Tacir Satýþý olarak en az 4,00 TL en çok 11,70 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazýr Tacir Satýþý olarak en az 1,50 TL en çok 2,80 TL. FLAÞ GAZETECÝLÝK MATBAACILIK YAYINCILIK VE REKLAMCILIK ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ...SÜLEYMAN KASIM ÞENER YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ...SEMRA ÞENER EDÝTÖR...GÜLCAN BÝLÝR ÝNTERNET SAYFASI SAYFA EDÝTÖRÜ...SEMRA ÞENER YAYIN TÜRÜ... YEREL SÜRELÝ YAYIN BASKI...FLAÞ OFSET MATBAACILIK TESÝSLERÝ RAMAZANPAÞA MAH.BEDESTEN ÝÞ MERKEZÝ ALT ZEMÝN KAT NO:128 AYDIN ÝNTERNET ADRESÝ...www.gazeteflas.com 6 Aylýk...90 TL Yýllýk TL

6 11 Þubat 2015 Çarþamba Sayfa BEÞ PARMAK DAÐLARI MÝLLÝ PARK OLMALI Birinci sayfadan devamaydýn Tabip Odasý Baþkaný Dr. Metin Aydýn, Diðerleri hava kirliliði, atýklar toprak kirliliðidir. Menderes nehrinde kirliliðe endüstriyel atýk sular, evsel atýk sular, jeotermal sular, zeytinyaðý fabrikalarýnýn býraktýðý karasu, belediyelerin atýksularýný arýtmadan Menderes nehrine deþarj etmeleri, nehrin etrafýnda yer alan Beþparmak Daðlarý'ndaki maden ocaklarýnýn sondaj sonrasý çýkan radyoaktif atýklarýný yeraltý ve yer üstü su kaynaklarýna veya Menderes nehrine direkt deþarj etmeleri sebep olmaktadýr. Aydýn'da bulunan belediyelerin yüzde 70'inin arýtma tesisi yoktur. Belediyelerin Menderes'in kirlenmesine sebep olan faktörleri ortadan kaldýrýp, denetimlerini yapýp gerekli tedbirleri almasý gerekirken adeta Menderes'teki kirliliðin, sonuç olarak hastalýklarýn artýþýnda rol almalarý kabul edilebilir bir olay deðildir dedi. BEÞPARMAK DAÐLARI DÜNYA ZENGÝNLÝÐÝDÝR Beþparmak Daðlarý'nýn coðrafi özellikleri, barýndýrdýðý eþi benzeri bulunmayan doðal ve tarihi zenginlikleri, taþýdýðý bitki ve hayvan örtüsü ile Aydýn'ýn oksijen kaynaðý olmasý bakýmýndan korunmasý gereken dünya zenginliði olduðuna iþaret eden Dr. Aydýn, Beþparmak Daðlarýnýn bu özellikleri nedeni ile Milli Park ilan edilmesi Aydýn ve Ege bölgesi için yaþamsal önem taþýmaktadýr. Maalesef rant uðruna ülkemizin pek çok deðeri gibi Beþparmak Daðlarý da madencilik iþletmelerine açýlmýþ, dünya mirasý bu doðal yaþam alanýnýn yok olmasý dýþýnda, çevre ve yerleþik yaþam için tehlike oluþturmaya baþlamýþtýr. Beþparmak Daðlarý'nda bulunan Söke'nin Kisir köyünde kanser oranlarý büyük oranda artmýþtýr. Bu köyde on kiþiden bir tanesi kanser olup, her evden bir kiþi mutlaka kanser nedeni ile topraða verilmiþtir. Bu köyde kanser oranlarýnýn artmasýnýn en önemli sebebi ise burada açýlan maden ocaklarýn vahþi madencilik faaliyetleri nedeni ile etrafa yoðun miktarda radyoaktif atýklar yaymasýdýr diye konuþtu. TABÝPLERDEN BAÞKAN TOYRAN'A TEPKÝ Söke Belediye Baþkaný Süleyman Toyran'ýn Beþparmak Daðlarý ile ilgili açýklamalarýný eleþtiren Aydýn, þöyle konuþtu: Tüm bu acý gerçekler ortada, suçlular ve sebepler, yapýlmasý gerekenler bel- li iken Söke Belediye Baþkaný Sayýn Süleyman Toyran'ýn Beþparmak Daðlarýnýn milli park edilmesi için çaba gösteren EKODOST derneðinin önerisi adeta suçlayarak 'Ben Beþparmak Daðlarýnýn milli park olmasýný kabul etmiyorum, bu konuda yapýlan çalýþmalarý desteklemiyorum. Doðanbey süreci ortada. Bir tane çeþme açýp, bir tane baraka yapýlamýyor. Çam aðaçlarýnda kozalak toplamak bile izne tabi olacak' þeklinde bir beyanatýný üzülerek öðrendik. Bizlerin halk saðlýðý, doðayý ve doðal yaþamý, çevreyi, bitki ve hayvan yaþamýný dýþlayan bu tarz yöneticilik anlayýþlarýný kabul etmesi mümkün deðildir. Bu düþünce ve yaklaþým tarzý ile Kaz Daðlarý'nda altýn madenine iþletme hakký veren, Manisa Yýrcalý'da binlerce zeytin aðacýný bir gecede söken, Gezi Parkýnda aðaçlarý kesen, Dalyan Ýztuzu Plajýný yerleþim alanýna açan, Davutlar milli parkta delice zeytinlerin toplanmasýný ve iþletilmesini ihaleye açan anlayýþ ile arasýnda bir fark yoktur. Biz Aydýn Tabip Odasý olarak EKODOST derneðinin Beþparmak Daðlarýnýn milli park yapýlmasý konusundaki çalýþmalarýný takdirle karþýlýyor ve kendilerini destekliyoruz. Ayrýca tüm Aydýn haklýný ve sivil toplum kuruluþlarýný bu anlamlý çabaya destek vermeye davet ediyoruz. Yerel yöneticilere Aydýn, Türkiye ve dünya mirasý deðerlerimize sahip çýkmaya, bu konuda çaba gösterenleri hedef göstermekten vazgeçmeye, asli görevleri olan insan saðlýðý ve doða zenginliklerimize yani yaþama dair ne varsa her þeye sahip çýkmaya, korumaya davet ediyoruz DÝDÝM BELEDÝYE MECLÝSÝNDEN 5 DAKÝKALIK TOPLANTI Didim Belediye Meclisinin Þubat ayý toplantýsýnýn ikinci birleþimi Belediye baþkaný A. Deniz Atabay baþkanlýðýnda yapýldý. Meclis Toplantýsýnda Didim'li þehit Asker Mustafa Özsoy'un ismi bir parka verilmesi konu- sunda karar alýndý. Didim Belediye Meclisinin Þubat ayý Meclis toplantýsýnýn ikinci birleþimi Belediye baþkaný A. Deniz Atabay baþkanlýðýnda yapýldý. Dün saat 14:00'de Meclis Salonunda yapýlan toplantýya CHP'li Ercan Atasoy, Sevinç Karataþ ve Celalettin Erol ile MHP'li Özgür Makasçýoðlu ve Ragýp Iþýklar mazeretli olarak katýlmadý. Gündemin ilk maddesinde Rumeli Kültürünü Yaþatma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Muhar- rem Bilgin'in 1953 yýlýnda Dumlupýnar isimli denizaltýnýn batmasý sonucu þehit olan Didim'li askerimiz Mustafa Özsoy'un Didim Ýlçemizde herhangi bir parka isminin verilmesi konusu görüþüldü. Maddeyle ilgili Ýmar Ko- misyonu raporu okundu. Rapor doðrultusunda Adnan Menderese Bulvarý üzerinde belediyeye ait parka Didim'li þehit Asker Mustafa Özsoy'un isminin verilmesi konusunda oy birliðiyle karar alýndý. Gündemin diðer maddesinde ise AYDEM A.Þ.'nin bir adet trafo yeri plan deðiþikliði teklifi ele alýndý. Madde Ýmar Komisyonunun raporu doðrultusunda oy birliðiyle kabul edildi. Gündemin son maddesinde ise Yaya haklarýnýn ihlal edilmesi ve Yaya düzenlemeleri konusunda Ýmar ve Hukuk Komisyonlarýnýn raporu görüþülmesi beklenirken Komisyonlarýn konuyla ilgili erteleme talebi oy birliðiyle kabul edildi. 3 maddeden oluþan Meclis toplantýsý 5 dakika gibi kýsa sürede sona erdi. 6 ADÜ'NÜN AKADEMÝK BAÞARILARI SÜRÜYOR Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Öðretim Üyeleri Prof. Dr. Ýbrahim Çakmak, Doç. Dr. Kerem Ural ve Prof. Dr. Kayhan Delibaþ akademik baþarýlarýyla Aydýn'ý gururlandýrdý. Adnan Menderes Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ýbrahim Çakmak, SCI-E kapsamýnda taranan derginin editörü oldu. ADÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ýbrahim Çakmak, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren Türkiye Entomoloji Dergisi'nin (Turkish Journal of Entomology) yeni editörü olarak çalýþmalarýna baþladý. Türkiye Entomoloji Derneði tarafýndan 1977 yýlýndan beri yayýnlanan dergi, 2009 yýlýndan beri de Science Citation Index - Expanded (SCI-E) kapsamýnda taranýyor. Entomoloji ve tarýmsal zooloji bilim dallarýyla iliþkili konularda, Türkçe veya Ýngilizce makalelerin yayýnlandýðý dergiye, adresinden ulaþýlabiliyor. VETERÝNER FAKÜLTESÝ ÖÐRETÝM ÜYESÝNÝN KÝTABI YAYIMLANDI Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Kerem Ural'ýn 15 yýl süren yurt içi ve yurt dýþý çalýþmalarý sonunda basýma hazýrladýðý Köpeklerde Paraziter Dermatozlar; Veteriner Ýç Hastalýklarýnda Olgulardan Edindiðimiz Dersler baþlýklý kitabý yayýmlandý. Köpeklerde parazitlerden kaynaklanan dermatitislerin teþhisi ve tanýsýnda farkýndalýk saðlamak için yazýlan kitap, gerek Veteriner Hekimlik gerekse Halk Saðlýðý açýsýndan korunmada alýnabilecek önlemlere iliþkin tedbirleri ele alýyor. Öte yandan; ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji ABD Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Kayhan Delibaþ'ýn "Türkiye'de Siyasal Ýslam'ýn Yükseliþi: Kentsel Yoksulluk, Siyasal Aktivizm ve Ýslamcý Fundamentalism" adlý kitabý Ýngiltere'de I.B.Tauris & Co. Ltd., yayýnevi tarafýndan basýldý. Sosyolojik saha araþtýrmasýna dayalý kitap, ayný zamanda Amerika Birleþik Devletleri ve Kanada' da Palgrave Macimillan yayýnevi tarafýndan da daðýtýma girdi. Kitap, özellikle siyasal Ýslamcý hareketlere bakýþ ve bu hareketlerin yükseliþinin sosyolojik sebeplerini Türkiye'de yapýlan saha çalýþmalarýný temel alarak yenilikçi yaklaþýmlar getirmesi bakýmýndan dikkat çekiyor.

7 11 Þubat 2015 Çarþamba Sayfa 7 AYDIN VETERÝNER HEKÝMLER ODASI BAKANLIÐA DAVA AÇTI, DANIÞTAY YÜRÜTMEYÝ DURDURDU ODALARA BAY-PAS YARGIDAN DÖNDÜ Aydýn Veteriner Hekimler Odasý, Tarým Gýda ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn Gýda BULGAR VE ROMANYALI Ýþletmeleri Tescil Yönetmeliði deðiþikliðine yönelik ÖÐRENCÝLER AYDIN'DA Danýþtay 10. Dairesi'ne açtýðý yürütmeyi durdurma davasýný kazandý. Meslektaþlarýnýn haklarýný ve insanlarýn saðlýðýný korumak adýna böyle bir dava açtýklarýný belirten Aydýn Veteriner Hekimler Odasý Baþkaný Muharrem Uçmaklýoðlu, Bir süredir devam eden hukuk mücadelesini kazandýk. Artýk vatandaþlarýmýzýn gýda tüketimindeki güvenlikleri daha iyi saðlanacak. Yürütmesi durdurulan yönetmelikte bir firma kýnda Yönetmelik'in 4. ve 5. Halk saðlýðýný doðrudan üzerinde yapýlmaya baþlan- Erasmus+ Gençlik Programý KA1 Gençlik Deðiþim- Avrupa Birliði (AB) Eðitim ve Gençlik Programlarý yoldan geçen biri 'Ben vete- maddelerinin iptali ve yü- etkileyen gýdalarýn ehil kiþi- dý. Ýþletmeler, mühendislerriner hekimim' veya 'Ben gý- rütmenin durdurulmasý için ler tarafýndan denetlenmesi den veya odadan çalýþtýr- Aydýn'a geldi. leri kapsamýnda Bulgar ve Romanyalý öðrenciler da mühendisiyim' dese be- dava açan Aydýn Veteriner halk saðlýðý için olmazsa ol- dýklarý kiþinin bu mesleði Aydýn Milli Eðitim Müdürlüðü Projeler Koordinasyon ekibi tarafýndan, Avrupa Birliði Eðitim ve Genç- yana dayalý olarak bu kiþiyi Hekimler Odasý'nýn Danýþ- maz koþullardan biridir. Ye- yapýp yapmadýðýna dair çalýþtýrabilecekti. Ancak þi- tay Onuncu Daire haklý bul- ni yönetmelikteki uygulama belge bile istemiyordu. lik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý Erasmus+ Gençlik Programý KA1 Gençlik Deðiþimleri kapsamýnda kayet söz konusu olursa bu du. Danýþtay Onuncu Daire halk saðlýðý açýsýndan ciddi Kimlik numarasý ile iþlem kiþinin belgeleri istenecek 2014/3677 Esas Nosu ile tehdit oluþturacaðýný dü- yapýlýyordu. Bu da sahte Grup Kardelen tarafýndan hazýrlanan Share the idi. Bu da hem vatandaþýn verdiði kararda yürütmeyi þündüðümüz için bu davayý diploma ile hileli iþler yapgýda güvenliði hem de mes- durdurdu. Gýda üretim iþ- açtýk. manýn önünü açýyor. Biz dan kabul edildiði belirtildi Love (Sevgiyi Paylaþ) adlý proje ulusal ajans tarafýn- lektaþlarýmýzýn hakkýnýn letmelerinde görev yapacak Daha önceden iþletmeler- halk saðlýðý ve meslektaþlagasp edilmesi demekti. veteriner, ziraat ve gýda mü- de görev yapacak mühen- rýmýzýn haklarýnýn korun- mus+ Gençlik Programý KA1 Gençlik Deðiþimleri Grup Kardelen Temsilcisi Mehmet Çöllü, Eras- Hukuki yoldan mücadele hendislerinin, ilgili yönet- disler için oda kaydý, iþ söz- masý için yürütmeyi durettik, yürütme durduruldu melik çýkmadan önce oda leþmesi ve odadan izin bel- durma davasý açtýk. Danýþrencilerin bir hafta misafir kalacaklarýný söyledi. Çöl- kapsamýnda Aydýn'a gelen Bulgar ve Romanyalý öðdedi. kayýtlarý ve sözleþme þartla- gesi isteniyordu. Þartlar tay 10. Dairesi, yönetmeli- lü, Proje kapsamýnda ilimize gelen Bulgar, Romanya ve Türk öðrenciler bir araya gelerek birbirlerinin Gýda Tarým ve Hayvancýlýk rýnýn belirlenmesinde odala- uyuyorsa belge veriyorduk. ðin tamamýnda deðil bir kýs- Bakanlýðý'nýn 07 Aralýk 2014 rýn etkili olduðunu belirten Tarým Gýda ve Hayvancýlýk mýnda yürütmeyi durdur- kültürleri hakkýnda öðrenme ortamý oluþturacaklarý Tarih ve Sayýlý Resmî Aydýn Veteriner Hekimler Bakanlýðý, bu yönetmelikle ma kararý verdi. Artýk iþlet- gibi gençler kültür faaliyetleri yanýnda zeytin fidaný Gazete'de yayýmlanarak yü- Odasý Baþkaný Muharrem bunu kaldýrdý, odalarý bay- meler beyana dayalý veterirürlüðe giren, Gýda Ýþletme- Uçmaklýoðlu, Gýda üretimi pas etti. Ýþletmelere, 'Beyan ner hekim, gýda ve ziraat teknikleri hakkýnda alanýnda uzman ekiplerce bilgi- dikme, zeytin toplama ve sofralýk salamura zeytin lerinin Kayýt ve Onay Ýþlem- yapýlan yerlerde oda etkin- üzerine çalýþtýrabilirsiniz' mühendisi çalýþtýramayalerine Dair Yönetmelikte liði olmazsa kaçak ve diplo- dendi. Beyana dayalý olunca cak dedi. Konuk öðrencilerin, 14 Þubat 2015 Cumartesi günüler verilecek dedi. Deðiþiklik Yapýlmasý Hak- masýz çalýþma ortamý doðar. da bir çok denetim kaðýt ne ülkelerine dönecekleri belirtildi. EGE BÖLGESÝ GÜNEY KORE ÝLE ÝÞBÝRLÝKLERÝNÝ ARTIRACAK Güney Kore ile iþbirlikle- dürü ve beraberindeki 10 catçý Birlikleri'nde aðýrladý. biberiye, adaçayý, kekik, artan saðlýklý beslenme rinin artýrmayý amaçlayan kiþilik heyet 07 Þubat 2015 Ege Ýhracatçý Birlikleri, Gü- defne yapraðý gibi ürünler- trendi ile odun dýþý orman Ege'li ihracatçýlar, bu pa- tarihinde Orman Genel ney Kore pazarýna gerçek- le ilgilendiklerini belirterek ürünleri dünyada pek çok zardan 419 milyon dolarlýk Müdürlüðü, Ýzmir Orman leþtirdikleri ihracatý artýr- karþýlýklý iþbirliði talepleri- ülkeye ihraç ediliyor. Gügelir hedefliyor. Bölge Müdürlüðü yetkilile- mak üzere çalýþmalarýný nin deðerlendirilebileceðini ney Kore ile yapýlabilecek Mobilya, Kaðýt ve Orman ri ile birlikte Ege Ýhracatçý hýzlandýrdý. vurguladý. Nurettin Tarak- iþbirliði sayesinde de bu Ürünleri sektörü Güney Birlikleri'ni ziyaret etti. Heyeti aðýrlayan Ege Mo- çýoðlu Güney Kore'den ürünlerin gýdanýn yaný sýra Kore'de ihracat artýþý hedef- Ege Mobilya, Kaðýt ve Or- bilya, Kâðýt ve Orman uçucu yaðlar, meþe pala- aðýrlýklý olarak aromatik, liyor. Türkiye ile Güney man Ürünleri Ýhracatçýlarý Ürünleri Ýhracatçýlarý Birli- mudu, biberiye, adaçayý, esansiyel ürünler olarak da Kore arasýnda imzalanan Birliði; Güney Kore heyeti, ði Yönetim Kurulu Baþkaný kekik, defne yapraðý gibi kullanýmýný saðlayabiliriz iyi niyet beyaný çerçevesin- Orman Genel Müdürlüðü, Nurettin Tarakçýoðlu, Gü- ürünlerle ilgili her geçen dedi. de Gyeogsangbuk do Eya- Ýzmir Orman Bölge Müdür- ney Koreli yetkililerin uçu- gün talep artýþý olabileceði- GÜNEY KORE'YE leti Orman Kaynaklarý Mü- lüðü yetkililerini Ege Ýhra- cu yaðlar, meþe palamudu, ni düþünüyoruz. Dünyada SEKTÖRÜMÜZDEN YAPILAN ÝHRACATI ARTIRACAÐIZ Toplantýda Güney Kore'ye yapýlan Türkiye geneli aðaç mamülleri ve orman ürün- leri ihracatý ile ilgili de bilgi veren Baþkan Tarakçýoðlu, 2014 yýlýnda Güney Kore'ye ihracatýmýz 419 mil- yon dolar olmuþ ve sektörümüzden ise 4,9 milyon dolarlýk ihracat gerçekleþmiþtir. Yeni iþ birliktelikleri ile bu rakamý artýrmayý, ihracatýmýza ivme kazandýrmayý ve sektörümüzün bu pazarda güçlenmesini saðlamayý hedefliyoruz dedi. Baþkan Tarakçýoðlu, Yönetim Kurulu Üyesi Celil Önder Türer ve Enko Meyve firmasý temsilcisi Avram Aji'nin de bulunduðu toplantýda Güney Koreli heyetten ülkelerinde ihtiyaç duyulan ve kullanýlan odun dýþý orman ürünlerinin iletilmesini istedik. Tespitleri sonrasý gelen taleplere göre üretim yapabileceðiz ve iþbirliklerimizi güçlendireceðiz dedi.ýha

8 11 Þubat 2015 Çarþamba Sayfa 8 DÝDÝM EKK'NIN BAÞARISI BÖLGE BÝRLÝÐÝNCE TASDÝKLENDÝ Didim Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin 2014 yýlý mali olaðan Genel Kurulu yapýldý. Genel Kurulda Yardým sandýðýnýn kapatýlmasý yerine durdurulmasý noktasýnda oy birliðiyle karar alýnýrken, genel Kurulda Baþkan Kubaliç'e yaptýklarý katkýlardan dolay Bölge Birliði Baþkan yardýmcýsý Süleyman Can tarafýndan plaket verildi. Didim Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin 2014 yýlý mali olaðan Genel Kurulu yapýldý. Belediye Düðün Salonunda yapýlan Genel Kurula Aydýn Muðla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliði Baþkan yardýmcýsý Süleyman Can, Aydýn Muðla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliði Yönetim Kurulu Üyesi ve Fethiye EKK Baþkaný Ýsmail Baþoðlu, Didim Beleokundu. Denetim Kurulu adýna da güzel bir ekip var, ortaklar, KUBALÝÇ'E PLAKET rasý yapýlan ,94 TL olmak diye Baþkan yardýmcýsý Salih Bada Denetim Kurulu Baþkaný Ah- personel, denetim ve yönetim Didim EKK Baþkaný Ali Ýhsan üzere , 69 TL muhtelif yarnoðlu, Aydýn Sanayi ticaret Ýl Müdürü Mustafa Görgülü, Diraporu okundu. Genel kurulda dim'de sorunlar vardý. Sorunlarý Kooperatif adýna aldýðýný söyle- konuþan Baþkan Kubaliç 2004 yý- met Karaoðlu tarafýndan denetim Burada çok zaman geldik. Di- Kubaliç plaketi kendi adýna deðil dým ödemesinin kararýyla ilgili dim Ticaret Odasý Baþkaný Þaban Üstündað, Didim Esnaf ve Sanatlolarý okundu. Okunan raporlar nasýl oluyor; öðrenmeye geldik. vermiþ olduðu desteklerle aldýk; dým sandýðý kurduklarýný belirte- yine 2014 yýlý bilanço ve gelir tab- çözmek için geldiler. Bu baþarý yerek Siz ortaklarýnýzýn bana lýnda kooperatif bünyesinde yarkarlar Odasý Baþkaný Yaþar Pekoy birliðiyle kabul edildi. Didim kooperatifimiz bölgemiz- sizlere minnet borcumuz var. Siz- rek Yardým sandýðý kurulmasýntaþoðlu, Didim Þoförler Odasý Baþkaný Tarýk Uygun, Aydýn Þotim Kurulu ayrý ayrý oy birliðiyle rýlardan birisi; þaþýrmadýk dersek özür diliyorum. Hakkýnýz helal dýk. Merkez birliði kararýyla yar- Genel kurulda Yönetim ve Dene- deki 44 kooperatif içinde en baþa- lere kusur yaptýysak ayrý ayrý dan bu yana yanlýþ bir iþ yapmaförler Odasý Baþkaný Semih Özibra edildi yýlý tahmini büt- olmaz. Kooperatifinizi güzel ça- edin. Senede bir sefer bunu görü- dým sandýklarýnýn kapatýlmasý ismeriç, Aydýn ve Muðla'daki EKK Baþkanlarý, Didim EKK Yönetim çesiyle ilgili ortaklara bilgi veri- lýþma yapýyor yýlýnda 15 yoruz. Gelecek yýl da görmeye tendi. 1,5 yýl kapatmamak için ve denetim kurulu üyeler, davetyýlý bütçesi 550 bin TL olarak oy ama ortaklarýnýz borçlarýný sadýk. Geçmiþle ilgili bilgiler veren Ku- ma kararý aldýk. dedi. Kubaliç lirken denk bütçe yapýlarak 2015 milyonluk bir plasman sunulmuþ nasip etsin. dedi. direndik ve kapatmadýk. Durdur- liler ile kooperatif ortaklarý katýlbirliðiyle kabul edildi. En asgari ölçüden en düþük takip baliç 15 kiþilik Genel kuruldan yardým sandýðý aracýlýðýyla yapýdý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn oraný; % 3, Allah nazarlardan bu günlere geldik. Ayrým yapma- lan hizmetlerle ilgili detaylý bilgi okunmasýnýn ardýndan Divan EN BAÞARILI saklasýn. Görkemli genel kurul dan 14 yýlýmý doldurdum. Hepi- vermesinin ardýndan Biz yardým Baþkanlýðý seçimi yapýldý. Genel KOOPERATÝFÝMÝZ. yaþýyoruz. Nazar boncuðu tak- nize teþekkür ediyorum. dedi. sandýðýný kapatma yada durdur- Kurulu divan baþkanlýðýna Aydýn Ardýndan bir konuþma yapan mak istiyorum. Güzel bir genel YARDIM SANDIÐI ma kararýný siz ortaklarýmýzla Muðla Esnaf ve Sanatkarlar Krelar Kredi Kefalet Kooperatifleri mizin baþarýlarýnýn devamýný dili- Genel kurulda Yardýmlaþma San- Kapatma derseniz kapatmayýz Aydýn Muðla Esnaf ve Sanatkâr- kurul oldu. Baþarýlý kooperatifi- KONUSU GÖRÜÞÜLDÜ alalým diye genel kurula getirdik. di Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliði Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölge Birliði Baþkan yardýmcýsý yorum. diyerek Bölge Birliði dýðýnda TESKOMB'un 19 Aralýk durdurun derseniz durdururuz Fethiye EKK Baþkaný Ýsmail Baþtimine baþarýlarýndan dolayý te- Ýhsan Kubaliç'e teþekkür plaketi tiþ kurulu raporu sonucuna göre da yardým sandýðýnýn kapatýlma- Süleyman Can Didim EKK yöne- adýna Didim EKK Baþkaný Ali 2014 tarih ve 349/1287 sayýlý taf- derken yapýlan oylama sonucunoðlu seçildi. Ardýndan Didim EKK personeli Hatice Kum tarabaþarýlmýyor bu ekip iþidir. Bura- BÖLGE BÝRLÝÐÝNDEN 3 yýllýk ,77 TL ve rapor sonþekkür ederken Tek baþýna bu iþ verdi yýllarý arasýnda yapýlan masý kararý oy birliðiyle çýktý. fýndan yýllýk çalýþma raporu DOÐA YÜRÜYÜÞÜ GENÝÞ KATILIMLA GERÇEKLEÞTÝ Söke Belediyesi Doða Yürüyüþ kilometrelik parkurda gerçek- mahallesinden sabah 9.00'da Grubu, sekizinci doða yürüyü- leþen yürüyüþe Kuþadasý ve Di- baþladý. Ýki saatlik yürüyüþün þünü gerçekleþtirdi. dim'den de katýlýmlar oldu. ardýnda zirve tekke daðýna ula- Güzeltepe Tekke Daðý, Nebiler, Söke Belediyesi'nin 'Köyden þýldý. Tekke daðýndaki yatýr gö- Osman Kuyusu ve Kisir köyleri Köye Yürüyoruz, yeni mahalle- rüldükten sonra dönüþte eski güzergahýnda gerçekleþen yü- lerimizi tanýyoruz' sloganýyla yörük mahallesi Nebilere inildi. rüyüþe 88 doðasever katýldý. 10 yapýlan yürüyüþ; Güzeltepe Eski taþ evleri yakýndan görme fýrsatý yakalayan yürüyüþçülere daha sonra Osman kuyusu yakýnlarýndaki su göleti çevresinde öðle molasý verdi. Aniden bastýran yaðmurla birlikte dönüþe geçen Söke Belediyesi Doða Yürüyüþ Grubu'nun hýzýný yaðmur da kesemedi. Kaplan kayalýðýndan Kisir'e inen yürüyüþçüler; 5 saatlik yürüyüþ ile keyifli anlar yaþadý. Söke Belediye Baþkaný Süleyman Toyran, Doða Yürüyüþlerine katýlýmýn her geçen gün artmasýnýn sevindirici olduðunu söyledi. Yürüyüþlere katýlanlar baþta Söke Belediye Baþkaný Süleyman Toyran olmak üzere, doða yürüyüþlerine rehberlik eden Cevdet Üzüm'e teþekkür ederek, memnuniyetlerini dile getiriyorlar. ÇERKEZ CADDESÝ ÇAMURDAN KURTULUYOR Ýncirliova Sýnýrteke Mahallesi Çerkez Caddesi'nin parke taþý ve çevre düzenleme iþleri baþladý. Uzun yýllardýr yapýlýp yapýlmamasý yýlan hikayesine dönen burada ikamet eden vatandaþlarýn yoðun taleplerine raðmen bir türlü yapýlmayan 8 bin metrekarelik parke taþý döþeme iþleri Ýncirliova Belediye Baþkaný Gürþat Kale'nin talimatýyla yapýmýna baþlandý. Baþkan Kale, geçtiðimiz günlerde mahalleye yaptýðý ziyaret sonrasýnda vatandaþlar- dan gelen yoðun talep sonrasýnda kurmaylarýna gerekli çalýþma- larý baþlatmalarý için talimat verdi. Baþkan Kale'nin talimatý son- rasýnda Ýncirliova Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü ekiplerince bu- gün cadde üzerinde yol yapým parke taþý döþeme iþleri ile çevre düzenlemesi çalýþmalarýna baþ- lanýldý. 45 gün içerisinde tamamlanacak olan 8 bin metrekare yol 2 yüz bin TL'ye mal olacak.

9 11 Þubat 2015 Çarþamba Sayfa 9 Derleyen: Semra Þener KÝTAPCI AÞK OYUNU STRATEJÝLERÝ Türkiye'den ve dünyanýn çeþitli yerlerinden binden fazla uluslararasý koç yetiþtiren, Türkiye'de koçluk mesleðinin yayýlmasýnda öncü olan ünlü yaþam koçu Fatos Ayvaz'ýn hazýrladýðý Aþk Oyunu Stratejileri kitabý ile aþk hayatýnýz canlanacak. Ýster romantik bir iliþkiniz olsun, ister aradýðýnýz aþký henüz bulamamýþ olun, bu tavsiyeler hayatýnýzý deðiþtirecek. Bu kitabý okuyarak yalnýzsanýz mutlu bir iliþki yaþayabileceðiniz partneri bulma konusunda özgüven kazanacak, romantik bir iliþkiniz varsa ve bazý problemler yaþýyorsanýz onlarýn üstesinden gelmeyi öðreneceksiniz. Hayata kisa bir mola Fazla Tuzun Vücudumuza Zararlarý Nelerdir? Amerikan Gýda ve Ýlaç Dairesi (atardamarlar) duvarlarýna Sodyum doðal olarak suyu emilimini ve kullanýmýný entarafýndan tavsiye edilen gün- kalbinizin her atýþýnda ne ka- çektiði için, fazla tuz tüketimi geller. Bunun sonucu olarak lük tuz kullaným oraný en fazla dar basýnç uyguladýðýný göste- vücudun sývýlarý tutmasýna ne- da kemik kütlesinin kaybol mg'dir. Bu oranýn aþýlma- ren bir iþarettir. Vücuttaki kan den olur. Vücudun suyu tut- masýna ve kemiklerdeki gözesý yani vücuda fazla tuz alýn- hacmi vücut içindeki devir masý rahatsýzlýk vermekle kal- nek miktarýnýn artmasýna nemasý çok ciddi saðlýk sorunla- daim halinde olan kan mikta- maz, uzun vadede saðlýðýnýz den olur. Menopozdan sonrasý rýný da beraberinde getirir. Ýþte rýný ifade eder ve kan basýncý- için tehlikeli olabilir. Belirtileri kadýnlar, diyabetliler ve kemik aþýrý tuz kullanmanýn vücudu- ný belirleyen önemli bir faktör- þunlardýr: erimesi riski taþýyan yaþlýlar muza zararlarý. dür. Böbreklerin idare edebile- Ellerde ayaklarda ve bilekler- tuz tüketimi konusunda ol- Fazla Tuzun Vücudumuza ceðinden daha fazla miktarda de terleme dukça dikkatli olmalýdýrlar. Zararlarý Nelerdir? tuz tüketilmesi durumunda Eklem sertliði Fazla tuzlu bir beslenme ke- Yemeklerimizde kullandýðý- fazla tuz suyu tutar ve kan Hýzlý kilo alýmý miklerde kýrýlma riskini ciddi mýz sofra tuzu elektrolit sod- hacmi artar. Bu da kan basýn- Kiloda ani dalgalanmalar oranda artýrýr ve diðer iskeletyum saðlayarak vücudumu- cýnýn artmasýna neden olur. Karýn bölgesinin geniþlemesi sel deformasyonlara neden zun içinde hücreler arasý sývý Yüksek kan basýncý ciddi sað- Vücudun kronik olarak su tut- olur. dengesinin saðlanmasýna, kas- lýk problemlerine neden olur masý kalp yetmezliðine, böblarýn kasýlmasý ve sinir iletile- ve ciddi bir erken belirti de rek hastalýklarýna, akciðer hasrin 6. Böbrek Bozukluklarý transferine muavenet et- göstermez. Yani içinde bulun- talýðýna ve eklem yangýsýna Vücutta kullanýlmayan fazla mektedir. Sindirim sisteminde duðunuz durumun farkýnda sebep olabilir. sodyum ve kalsiyum idrara yiyeceklerin emilimi içinde et- olmayabilirsiniz. karýþýr. Bu da böbreklerin süz- kisi bulunan tuzun, aþýrý kulla- 4. Dehidrasyon (Sývý Kaybý) me yükünü artýrýr ve kristal nýmý saðlýðýmýzý tehlikeye at- 2. Kalp Hastalýklarý ve Felç Bol su tükettiyseniz fazla sod- oluþma ihtimalini yükseltir. maktadýr. Fazla tuzun vücuda Çok fazla tuz tükettiðinizde yum alsanýz bile su tutulmasý Artan kan basýncý ve kan haczararlarý, olumsuz etkileri ve ve kan basýncýnýz çok yüksek görülebilir, fakat yeterli su al- mi de böbreklere fazlasýyla zariskleri bakýn neler. olduðunda, zamanla ekstra madýðýnýzda ya da vücutta bir rar vermektedir. Ayrýca, fazla Amerikan Gýda ve Ýlaç Dairesi baský damarlarýnýzý daha az rahatsýzlýðýnýz varsa veya ilaç sodyum tüketimi idrara kalsigünlük en fazla 2300 mg sod- elastik hale getirebilir ve plak kullanýyorsunuz idrarýnýza yum karýþýmýn neden olur ve yum yani yaklaþýk olarak 5500 adlý yað tabakalarýnýn veya çö- çok fazla su geçebilir bu da bu da böbrek taþlarýnýn oluþumg tuz tüketilmesini öner- küntülerinin oluþmasýný saðla- dehidrasyona (su kaybý) ne- muna neden olur mektedir. Tuzun, özellikle de yabilir. Bu da damar sertleþ- den olabilir. Bu durumda vüsodyumun yeterli miktarlarda mesine ve týkanýklýðýna neden cudunuza aldýðýnýz fazla sodtüketimi 7. Sindirim Hastalýklarý gerekli olmasýna rað- olur. Damar sertleþmesinde yum hala dengeleyebilmek Sodyum vücutta kanýn ve di- men, çok fazla tuz tüketimi damarlar daralarak ve duvar- için suya ihtiyaç duyar fakat ðer sývýlarýn asit baz dengesini durumunda vücutta ciddi larý kalýnlaþarak kalbin daha yemeðinizde yeterli su yoksa ayarlar. Çok fazla tuz asitlerin dengesizlikler ve bir çok ciddi zor çalýþmasýna ve sonuçta vücudunuz bu su ihtiyacýný geri akýþýný tetikleyerek mide hastalýðýn görülme riski art- kalp krizi, kalp yetmezliði ve hücrelerden çekerek karþýlamaktadýr. ekþimesine neden olur ve Fazla tuz tüketimi- felç riskinin artmasýna neden maya çalýþýr. Bunun sonucu da uzun vadede üst sindirim sis- nin vücutta yol açacaðý baþlýca olur. Harvard Halk Saðlýðý aþýrý susama, bulantý, halsizlik, temine zarar verir. Çalýþmalar zararlar þunlardýr: Okulu'na göre fazla tuz tüke- mide kramplarý, kusma ve iskanlýðýnýn fazla tuzlu yemek yeme alýþtimi felç riskini %23, kalp has- hal vakalarý görülebilir. oniki parmak baðýr- 1. Yüksek Kan Basýncý talýklarýný ise %14 oranýnda ar- 5. Osteoporoz saðý ve mide ülserinin ve kan- (Hipertansiyon) týrmaktadýr. (Kemik Erimesi) ser riskinin artmasýna neden Kan basýncý, kanýn arterlerin 3. Vücudun Su Tutmasý Sodyum vücudun kalsiyum olur. Brokoli Salatasý Yapýmý Malzemeleri Brokoli Taze soðan Havuç Dereotu Limon Zeytinyað Tuz Zeytin Kýrmýzý süs biberi Brokoli Salatasý Yapýmý Tarifi'nin Yapýlýþý Öncelikle brokoliyi ayýklayýp yýkadýktan sonra haþlýyoruz. Ben buharda piþiriyorum. Yani kaynayan su dolu tencerenin içine süzgeç oturtup brokolileri içine koyarak kapaðýný kapatýp orta harlý ocakta yumuþayana kadar piþiriyorum. Piþen brokolileri süzgeçten alýp soðumaya býrakýyoruz. Üzerine zeytinyað, limon ve tuzunu ilave ederek harmanlýyoruz. Servis tabaðýna alýyoruz. Taze soðan, rendelenmiþ havuçlarý da üzerine koyuyoruz. Limon dilimleri, zeytin ve kýrmýzý süs biberlerle süslüyoruz. Afiyet olsun. Çocuk Dünyasý bir süre sonra erimeye baþ- lamýþ. Yine sevgilisi prensesten ayrýlýyormuþ iþte, en çok da buna üzülüyormuþ doðrusu. Tam o sýrada açýk pencere- den giren güçlü bir esinti, prensesi uçurup ateþin içine düþürüvermiþ. Bizim kurþun olmuþ ki, prensesle bütün gece boyunca birbirlerine sevgiyle bakýþýp durmuþlar. Üzerinden birkaç gün geçmiþ ama mutluluðu çok uzun sürmemiþ. Sahibi olan çocuk bizim kurþun askerden sýkýlmýþ ve artýk onunla oynamaz olmuþ. Bununla da kalmamýþ, Kurþun Asker bizim kurþun askeri alýp alev asker, sevinçle kollarýný açýp Dünden devam.. alev yanan þöminenin içine prensesi kucaklamýþ. Artýk Iþýða yeniden kavuþtuðunda atmýþ. Kurþun askerin alev- onun için yeni bir hayat bir evin sýcacýk mutfaðýnda lerden caný çok yanmýþ ve baþlýyormuþ. ocaðýn yanýnda durduðunu görmüþ. O sýrada sahibi olan çocuk gelip onu bulmuþ ve alýp odasýndaki yerine koymuþ. Kurþun asker oraya geldiði için o kadar mutluymuþ ki, ilk iþi, prensesi araþtýrmak olmuþ. Bir bakmýþ ki, Prenses, býraktýðý yerde ve iki kolu iki yana açýk, bir ayaðýný kaldýrmýþ dans ediyormuþ gibi duruyor ve ona bakýyormuþ.kurþun asker çok mutlu

10 11 Þubat 2015 Çarþamba Sayfa 11 Efe ikinci yarý zirvede Devre arasýnda yaptýðý transferle gücüne güç katan Aydýnspor 1923, ikinci yarýnýn ilk 5 haftasýnda topladýðý 10 puanla Fethiyespor ile birlikte ligde zirvede yer aldý. Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Aydýnspor 1923, ligin ikinci yarýsýna müthiþ bir baþlangýç yaptý. Devre arasýnda önemli oyuncularý transfer ederek kadrosunu daha da güçlendiren siyah-beyazlýlar, ilk 5 haftada topladýðý 10 puan ile dikkat çekti. Efeler, topladýðý 10 puanla ligde ikinci yarýda en çok puan toplayan takým unvanýný Fethiyespor ile paylaþtý. Siyah-beyazlýlar, ilk 5 maçta 3 galibiyet, bir beraberlik ve bir maðlubiyet alýrken rakip kaleye 8 gol attý kalesinde ise 7 gol gördü. Ýkinci yarýnýn ilk maçýnda deplasmanda Bayrampaþa'yý 1-0 yenen Aydýnspor 1923, Menemen Belediyespor ile sahasýnda 1-1 berabere kalmýþtý. Bu maçýn ardýndan Ankara'da Keçiörengücü'ne 5- þanlý Linyitspor'u 3-1'lik skorla 1923 Basýn Sözcüsü Yüksel Ma- olarak belirlenmiþtik. Maç sonra- 1'lik skorla maðlup olan siyahluk iddiasýný sürdürdü. da alýnan galibiyet sonrasý fut- arttýrdý. Yani galibiyet primi 2 maðlup ederek ligde þampiyon- caroðlu, Tavþanlý deplasmanýn- sýnda baþkanýmýz 500 lira daha beyazlýlar, kendi evinde Ofspor'u 2-0'lik skorla yendi. Efeler PRÝM JESTÝ bolculara galibiyet priminde jest bin 500 lira olarak Anadolu Selikinci yarýnýn 5'inci maçýnda Zirveye emin adýmlarla týrman- yaptýklarýný söyledi. Macaroðlu, çuklu maçý öncesi ödenecek di- deplasmanda karþýlaþtýðý Tav- dýklarýný söyleyen Aydýnspor Maçýn galibiyet pirimi 2 bin lira ye konuþtu.gf/k.yörükce ATICILIKTA KUPALAR SAHÝPLERÝNÝ BULDU Aydýn Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl bakalarýnda dereceye giren takýmlar Müdürlüðü Skeet ve Trap Kupasý mü- ise þöyle sýralandý; Nazilli Belediyesabakalarýnda dereceye giren sporcu- spor, Kuþadasý Atýcýlýk ve Avcýlýk Spor lar ödüllendirildi. Kulübü ve Yeniköy Atýcýlýk ve Avcýlýk Atýcýlýk ve Avcýlýk Ýl Temsilciliðinin Spor Kulübü yýlý faaliyet programýnda yer alan Yapýlan müsabakalarla ilgili bir açýkla- Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdür- ma yapan Ýl Müdürü Zeynel Akýn; lüðü Skeet Kupasý ile Gençlik Hizmet- müsabakalara katýlýmýn yoðun olmasý leri ve Spor Ýl Müdürlüðü Trap Kupasý bizleri çok sevindirmiþtir. Zaten Aydýn müsabakalarý Koçarlý - Yeniköy Fettah ili Türkiye genelinde Atýcýlýk Branþýn- Günay Atýþ Poligonunda yapýldý da en fazla sporcuya sahip olan ildir. yýlýndan bu yana ilk defa yapýlan skeet Müsabakalara kendim de bizzat spormüsabakalarý Gençlik Hizmetleri ve cu olarak katýlýyorum. Hava þartlarýnýn Spor Ýl Müdürü Zeynel Akýn'ýn da da iyi olmasý müsabakalarýn daha güsporcu olarak katýlýmýyla baþlatýldý. zel geçmesine neden oldu. Ben burada Skeet ve Trap Kategorilerinde yapýlan bulunan takýmlarýmýza ve sporcularýmüsabakalarda yaklaþýk 9 kulüp ve 68 mýza katýlýmlarýndan dolayý teþekkür sporcu katýldý. ediyorum. Ayrýca Skeet müsabakala- Skeet müsabakalarýnda dereceye giren rýnda 1'inci olan Mursallý Atýcýlýk ve takýmlar Mursallý Atýcýlýk ve Avcýlýk Avcýlýk Spor Kulübüne, Trap müsaba- Spor Kulübü, Çeþtepe Atýcýlýk ve Avcý- kalarýnda 1'inci olan Nazilli Belediyelýk Spor Kulübü ve Yeniköy Atýcýlýk ve spor'a ve dereceye giren tüm takým ve Avcýlýk Spor Kulübü oldu. Trap müsa- sporcularýmýzý tebrik ediyorum dedi. SÖKE'DE DEVE ken; Söke Deve Güreþle- GÜREÞÝ HEYECANI rinin büyük ilgi görmesi Söke 2. Beyaz Altýn Deve bekleniyor. Türkiye'nin Güreþi 15 Þubat Pazar çeþitli yerlerinden gelegünü yapýlacak. Söke Be- cek çok sayýda deve ve lediyesi ve Aydýn Büyük- deve güreþi meraklýlarýþehir Belediyesi'nin kat- nýn akýnýna uðrayacak kýlarýyla Söke Devecilik Söke, önümüzdeki hafta Kültür ve Deve Güreþle- sonunda hareketli bir rini Sevenler Yardýmlaþ- gün yaþayacak. Deve güma Dayanýþma Derneði reþlerine meraklý olan tarafýndan düzenlenen herkes þimdiden metedeve güreþi için heyecan- oroloji tahminlerine balý bekleyiþ baþladý. Özba- karken, meteoroloji tahþý Köyü eski yolu üzerin- minlerinin önümüzdeki ce Candallar fabrikasý ya- hafta sonu için havanýn nýnda gerçekleþecek Söke açýk ve güneþli olduðunu 2. Beyaz Altýn Deve Gü- bildirmesi yüzlerde güreþi için hazýrlýklar son lümseme yaratýyor. aþamaya geldi. Herkes keyifli bir hafta Söke Devecilik Derneði, sonu için havanýn açýk güreþecek deve çatýmlarý- olmasýný diliyor. na son þeklini verirler- DÝDÝM CEMEVÝ DERNEÐÝ GÜZELBAHÇE'DEN GELEN KONUKLARINI AÐIRLADI Ýzmir Güzelbahçe Belediyesi Yaka Mahallesi sakinlerinden oluþan bir grup, Didim Alevi Bektaþi Kültür Merkezi ve Cemevi Derneðini ziyaret etti. Ýzmir Güzelbahçe Belediyesi Yaka Mahallesi sakinlerini Didim Cemevi Derneði Baþkaný Hasan Dikçe, Baþkan yardýmcýsý Ali Abbas Aydýn ile Yönetim kurulu üyeleri karþýlarken CHP Didim Ýlçe Baþkaný Gökmen Karataþ, Ýlçe Yöneticileri ile CHP'li Meclis üyeleri Ahmet Yýlmaz, Ýbrahim Eray, Sevinç Karataþ ve Sinan Ceyhan, Yaka Mahallesi sakinlerine eþlik etti. Ziyarette konuþan Didim Cemevi Derneði Baþkaný Hasan Dikçe, Alevilerin yýllarca zulüm ve iþkencelere maruz kaldýðýný söyledi. Dikçe, cemevlerinin ibadethane sayýlmasýyla ilgili Maltepe Belediyesinin bir karar aldýðýný fakat AÝHM'in kararýnýn ardýndan kendilerinin harekete geçip dilekçeyle Didim Belediyesine baþvurduklarýný belirtti. Dikçe, Talebimiz haklý buldular fakat verilen sözler tutulmadý. AKP ve MHP kadrosu ile DSP'den bir meclis üyesi çekimser oy kullandý. Oy çokluðuyla kabul edildi. Bu olaydan sonra bu karar CHP'nin PM'de görüþüldü ve CHP'li tüm belediyelerin bu noktada karar alýnmasý istendi. Bu tür kararlarý baþka partilerde aldý ve uygulamaya baþladý. Burada þunu söylemek istiyorum; biz kimseden nerede ve nasýl ibadet yapacaðýmýzý sormayacaðýz. Devlet denetiminde Aleviliði yaþamayacaðýz. Bu noktada Güzelbahçe'den gelen konuklarýmýza teþekkür ediyorum dedi. Ýzmir Güzelbahçe Belediyesi Yaka Mahallesi Ýnisiyatif Temsilcisi Mehmet Can da, Yaka Mahallesinin Güzelbahçe'nin birlik ve beraberlik içerisinde olan güzel mahallelerinden bir olduðunu belirterek Ben okumaya baþlayýnca, giydiðim önlüðün dýþýnda Alevi kimliðinin bundan daha önce geldiðini öðrendim. Bu düþünce ve felsefi diri tutmak amacýyla Cem evlerinde bir araya gelmeye baþladýk. Biz daha önce yaþananlarýn bir daha yaþanmamasý için örgütlü olarak bir araya ageldik. Bu da bizim için çok önemli dedi. Ziyarette Dernek Baþkaný Dikçe, cem evinin yaptýðý çalýþmalar ve etkinliklerle ilgili de bilgiler verirken kapýlarýnýn herkese açýk olduðunu söyledi. Ziyaretin sonundan Cem evi derneði, konuklarýna yemek ikramýnda bulundu.

11 11 Þubat 2015 Çarþamba Sayfa 12 Günlük Siyasi Baðýmsýz Gazete fiyatý: 50 Krþ. ET SATIÞINDA ÖNEMLÝ DEÐÝÞÝKLÝKLER! vurma" tanýmýný getiriyor. Bundan sonra raflarda "kavurma" ve "kýyma kavurma" olmak üzere iki çeþit yer alacak. Sucuk, salam gibi ürünlerde farklý et karýþýmlarýnýn kullanýlmasýnýn yasaklanamsýnýn ardýndan, et ürün- lerine ait etiketlerde yer alan "yüzde 100 dana eti" gibi ifadelerinin kulla- nýmý da yasaklanýyor. Bakanlýk, et ürünleri ile ilgili büyük bir düzenleme yapýyor. Peki neler deðiþecek? Kasap, süpermarket gibi perakende iþletmelerde parça kanatlý etlerinin dökme olarak satýþý ve et ürünlerine ait etiketlerde "yüzde 100 dana eti" gibi ifadelerin kullanýmý yasaklanýyor, kavurmada yüzde 5 olan tuz oranýný 3'e indiriliyor. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Gýda ve Kontrol Genel Müdürlüðü, önümüzdeki günlerde yürürlüðe girecek Et ve Et Ürünleri Tebli- ði deðiþikliði ile birçok et ürününde yeni düzenlemeler getiriliyor. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya gö- re, ürün etiketlerine iliþkin belirlenen kurallar, satýþ reyonlarý, reklam panolarý, market kataloglarý, gazete reklamlarý ve sanal reklamlar gibi yollarla yapýlan tanýtýmlar için de geçerli olacak. Yeni düzenleme ile kasap, süpermarket vb. perakende iþletmelerde parça kanatlý etlerinin dökme ola- rak satýþý yasaklanýyor. Kanatlý etle- ri bu iþletmelerde sadece hazýr am- balajlý olarak piyasaya arz edilebi- lecek. ÖNCEDEN ÇEKÝLMÝÞ KIYMA SATILAMAYACAK Ayrýca, kasap, market gibi perakende iþletmelerde sucuk, pastýrma, köfte gibi et ürünleri üretilemeye- cek ve önceden çekilmiþ ve paketlenmiþ günlük kýyma da satýlamayacak. Yeni düzenleme, lokanta, restoran, otel ve hazýr yemek üreten iþletme- ler gibi son tüketiciye yemek hiz- meti veren iþletmelerin, çið et ve piþmemiþ köfte gibi çið durumda bulunan hazýrlanmýþ et karýþýmlarý- ný satmasýný da yasaklýyor. KAVURMA - KIYMA KAVURMA Ayný düzenleme ile, daha önce kavurmada yüzde 5 olan tuz oraný yüzde 3'e düþürülecek. Bakanlýk kavurma kategorisindeki ürün yelpa- zesini de geniþleterek "kýyma ka- AD, RENK VE PUNTOLARA STANDART GETÝRÝLDÝ Teblið kapsamýnda yer alan ürünlerin etiketinde ürün adlarý ayný renk, ayný yazý karakteri ve ayný puntoda olmak üzere bir bütün olarak ifade edilecek. Düzenleme ile "ýsýl iþlem uygulan- mýþ et ürünü", "emülsifiye et ürünü" gibi genel ürün grup isimlerinin ürün adý olarak kullanýlmasý da yasaklanýyor. SUCUK - KANGAL SUCUK Ürün etiketlerine iliþkin belirlenen kurallar; satýþ reyonlarý, reklam panolarý, market kataloglarý, gazete reklamlarý ve sanal reklamlar gibi yollarla yapýlan ürün tanýtýmlarý için de geçerli olacak. Herhangi bir et ürünü "ýsýl iþlem görmüþ sucuk" ise bu ürünün reklamýnda, tanýtýmýnda tüketicilerde yanlýþ algýya neden olabilecek "su- cuk" veya "kangal sucuk" vb. ifadeleri kullanýlamayacak. GEÇÝÞ SÜRELERÝ Deðiþikliklere uyum saðlamalarý için iþletmelere bir ay geçiþ süresi verilirken, perakende iþletmelerin fermente sucuk, pastýrma gibi ürünleri üretmesini yasaklamasýný öngören hüküm için 6 ay geçiþ süresi veriliyor. Kavurmada tuz miktarýnýn azaltýlmasýna yönelik düzenleme kapsamýnda tebliðin yayýmýndan önce pi- yasaya arz edilen ürünler ise 01 Ocak 2016 tarihine kadar piyasada bulunabilecek. Türkiye'de 130 Ýlçeye Yeni Hükümet Konaðý Yapýlacak EFELER'E YENÝ HÜKÜMET KONAÐI AK Parti Van Milletvekili Fatih Çiftci, Türkiye'nin farklý illerine baðlý 130 ilçedeki yeni hükümet konaðý binalarý için 223 milyon 500 bin TL ödenek ayrýldýðýný bildirdi. Milletvekili Çiftci, ilçelerin da- gazi (Konya), Tavþanlý ve Hi- nusemre (Manisa), Menteþe ve ha modern hükümet konaklarý- sarcýk (Kütahya), Yazýhan, Pü- Seydikemer (Muðla), Altýnorna kavuþmasý için baþlatýlan türge ve Darende (Malatya), du (Ordu), Eyyübiye, Haliliye çalýþmalarýn sürdürüldüðünü Demirci ve Kula (Manisa), Ma- ve Karaköprü (Þanlýurfa), Sübelirtti. Çiftci, "Bu kapsamda zýdaðý, Artuklu ve Kýzýltepe leymanpaþa, Kapaklý ve Erge- Sarýçam ve Yüreðir (Adana), (Mardin), Datça (Muðla), Ma- ne (Tekirdað), Tuþba ve Ýpek- Merkez ve Kahta (Adýyaman), lazgirt (Muþ), Uulukýþla (Nið- yolu (Van), Sivrice (Elazýð), Patnos (Aðrý), Sarýyahþi (Aksa- de), Merkez ve Gülyalý (Ordu), Uzundere, Köprüköy, Narman ray), Gümüþhacýköy (Amasya), Pazar ve Çayeli (Rize), Merkez ve Karaçoban (Erzurum), Isla- Pursaklar (Ankara), Kepez ve Baykan (Siirt), Duraðan (Si- hiye (Gaziantep), Görele (Gire- (Antalya), Ardanuç (Artvin), nop), Suþehri, Zara ve Þarkýþla sun), Gönen (Isparta), Arna- Köþk (Aydýn), Merkez ve Koz- (Sivas), Viranþehir (Þanlýurfa), vutköy ve Çekmeköy (Ýstanluk (Batman), Adilcevaz (Bit- Çorlu (Tekirdað), Zile (Tokat), bul), Selçuk ve Bayraklý (Ýzlis), Çavdýr (Burdur), Mustafa- Çaykara ve Of (Trabzon), Gür- mir), Musabeyli (Kilis), Merkez kemalpaþa (Bursa), Lapseki pýnar ve Özalp (Van), Merkez (Kýrþehir), Altýnekin (Konya), (Çanakkale), Merkez ve Kor- ve Çekerek (Yozgat) ilçelerinde Çamardý (Niðde), Hemþin (Rigun (Çankýrý), Lice (Diyarba- hükümet konaklarý yapýlmaya ze), Geyve (Sakarya), Canik kýr), Meriç (Edirne), Merkez devam etmektedir" dedi. (Samsun), Pervari (Siirt), Boya- (Elazýð), Oltu ve Çat (Erzu- 56 PROJE YENÝ YATIRIMA bat (Sinop), Dernekpazarý ve rum), Nizip ve Nurdaðý (Gazi- ALINDI Ortahisar (Trabzon), Sivaslý antep), Güce ve Keþap (Gire- Çiftçi, Efeler (Aydýn), Karesi ve (Uþak), Þefaatli (Yozgat) ve Kisun), Þiran (Gümüþhane), Þem- Altýeylül (Balýkesir), Hopa limli, Kozlu ve Ereðli (Zonguldinli (Hakkari), Kadýköy ve (Artvin), Genç (Bingöl), Mu- dak) ilçelerinde inþa edilecek Baðcýlar (Ýstanbul), Menemen, danya (Bursa), Alaca (Çorum), hükümet konaklarýnýn da yeni Bayýndýr ve Çiðil (Ýzmir), An- Serinhisar ve Merkezefendi eklenildiðini ve toplamda 130 dýrýn ve Elbistan (Kahraman- (Denizli), Defne, Antakya, Ar- ilçedeki hükümet konaklarý maraþ), Tosya (Kastamonu), suz ve Payas (Hatay), Dulka- için bu yýl ilk etapta 223 mildiroðlu Merkez ve De lice (Kýrýkkale), ve Onikiþubat (Kahrar- yon 500 bin TL ödenek ayrýl- Lüleburgaz (Kýrklareli), Emir- manmaraþ), Þehzadeler ve Yu- dýðýný sözlerine ekledi.

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BİRİM İLETİŞİM LİSTESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BİRİM İLETİŞİM LİSTESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BİRİM İLETİŞİM LİSTESİ 10.8.2017 Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu Adres Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu Aydın-Denizli Karayolu üzeri Atça

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Başkan Atabay, Bayramda huzurevlerini ziyaret etti

Başkan Atabay, Bayramda huzurevlerini ziyaret etti Kurban Bayramında Didim Protokolü bayramlaştı sayfa 3 Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz Yıl : 1 Sayı : 47 10/Eylül/2016 DIDIM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

DENİZLİ BUHARKENT DEDİ, ÜLKEN SİNİRLENDİ

DENİZLİ BUHARKENT DEDİ, ÜLKEN SİNİRLENDİ Aydın'a daha çok yatırım bekliyoruz DENİZLİ BUHARKENT DEDİ, ÜLKEN SİNİRLENDİ 8 Ocak 2015 Perşembe Günlük Bağımsız Siyasi Gazete www.gazeteflas.com Fiyatı: 50 Krş Adnan Bosnalı Hakan Ülken Aydın Ticaret

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Perşembe İzmir Gündemi

Perşembe İzmir Gündemi 23.10.2014 Perşembe İzmir Gündemi EGELİ HABER Kâtip Çelebi de rektörlük yarışı başladı İzmir in 4. devlet üniversitesi olarak kurulan Katip Çelebi Üniversitesi nde rektörlük yarışı başladı. Kurucu rektör

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı