Büyükþehir için ortak çalýþma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Büyükþehir için ortak çalýþma"

Transkript

1 Kardeþ kavgasý devletin sonu olur Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, Çorum a geldi. ÇORUM Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, Türkiye'nin birlik ve bütünlüðünün bozulma tehlikesi oltandý olduðunu ve Ortadoðu'da olduðu gibi kardeþ kavgasý çýkarýlmak istendiðini belirterek, "Bu ülkede çýkacak kardeþ kavgasý, devletin sonu olur." dedi. * HABERÝ 2 DE 19 ARALIK 2014 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Çorum TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve Baþkan Yardýmcýsý Fikret Tepençelik, Sinerji Merkezi ni ziyaret etti. Sinerji Merkezi kuruldu Hayrettin Karaman * HABERÝ 5 DE Karaman dan çaðrý Ýslâm Hukuku Profesörü hemþehrimiz Hayrettin Karaman, Din Þurasý nýn daha sýk toplanmasý çaðrýsýnda bulundu. * HABERÝ 11 DE Büyükþehir için ortak çalýþma Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette büyükþehir-bütünþehir olmaya yakýn iller arasýnda bulunan Çorum için ortak çalýþma yapma kararý alýndý. * HABERÝ 7 DE Kamyonet çarptý, öldü Çorum'da kamyonetin çarptýðý kiþi, öldü. * HABERÝ 6 DA Hýrsýzlýk zanlýlarý yakalandý Ýskilip ve Ankara Emniyet Müdürlüðü'nün yaptýðý ortak operasyonda hýrsýzlýk zanlýlarýný yakaladý. * HABERÝ 6 DA Kayýp gençler Çorum dan geçmiþ Amasya'da 3 gün önce okula gitmek için evden ayrýlýp bir daha dönmeyen iki lise son sýnýf öðrencisi aranýyor. * HABERÝ 6 DA * SAYFA 12 DE Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý makamýnda ziyaret etti. Gençler gönüllerini mülteciler için açtý Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi öðrencileri mülteciler yararýna kermes CNN Türk te Çorum var CNN Türk'te yayýnlanan Aynur Tartan ile 'Burada Hayat Var' adlý programda bu hafta Çorum yer alacak. * HABERÝ 3 DE Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi öðrencileri mülteciler yararýna kermes açtý. * HABERÝ 7 DE Çorum çekimleri 21 Aralýk 2014 Pazar günü saat 15.10'da CNN TÜRK ekranlarýnda yayýn- Fatih Caddesi sakinleri, yaya kaldýrýmlarýndaki düzensizlikten Vatandaþýn kaldýrým çilesi Bu görüntü Fatih Caddesi ne yakýþmýyor Karakeçili Mahallesi Fatih Caddesi sakinleri, yaya kaldýrýmlarýndaki düzensizlikten þikâyetçi. Bu kaldýrýmlar Fatih Caddesi ne ve Çorum a yakýþmýyor diyen vatandaþlar, durumu yetkililere bildirmelerine karþýn çözüm bulamamaktan dert yandýlar. * HABERÝ 10 DA Beygircioðlu Kavþaðý nda geçen hafta yaþanan kazada 2 kiþi öldü, 5 kiþi yara- Kargýlýlar Beygircioðlu nu BÝMER e þikayet ettiler Geçen hafta 2 kiþinin öldüðü, 5 kiþinin yaralandýðý kazada, Beygircioðlu mevkiindeki Kargý kavþaðý yeniden gündeme geldi. Kargýlýlar kavþaðý BÝMER e þikayet etti. * HABERÝ 3 DE Alaca SGM 200 günde bitecek AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Alaca Sosyal Güvenlik Merkezi binasýnýn TL bedelle ihale edileceðini duyurdu. Salim Uslu * HABERÝ 3 DE

2 2 CUMA 19 ARALIK 2014 Kardeþ kavgasý devletin sonu olur EROL TAÞKAN illiyetçi Hareket MPartisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, MHP Çorum Teþkilatý'ný ziyaret etti. Teþkilatlanma çalýþmalarý ve kongrelerle ilgili görüþ alýþveriþinde bulunmak için Çorum'a geldiðini ifade eden Çetin, Türkiye'nin birlik ve bütünlüðünün bozulma tehlikesi oltandý olduðunu ve Ortadoðu'da olduðu gibi kardeþ kavgasý çýkarýlmak istendiðini belirterek, "Bu ülkede çýkacak kardeþ kavgasý, devletin sonu olur." dedi. Mevcut iktidarýn 2 yýllýk süreçte, bölünmez bütünlük ilkesini olumsuz yönde etkileyecek söylem ve eylemler içine girdiðini aktaran Þefkat Çetin, MHPMerkez Ýlçe Baþkaný Bekir Çetin ve partililerin de katýldýðý basýn toplantýsýnda gündem deðerlendirmesi yaptý. Türk Milleti'nin 95 yýldýr kendisi üzerinde oynanan oyunlara aldanmadýðýný ve kardeþ kavgasý tuzaðýna düþmediðini dile getiren MHPGenel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, açýklamasýnda þunlarý söyledi; "95 yýllýk bütünlüðümüz ve birlikteliðimiz ayrýþma sürecine dönüþtürüldü. Hedef ülkelerde algý yönetimi uygulayýp, toplumun birlikte hareket etme kabiliyetini yok etmeye çýkan mihraklar, bugün Türkiye üzerinde de Ortadoðu ülkelerinde uyguladýklarýný uygulamaya çalýþýyorlar. Hak ve özgürlük söylemleri adýna algý yönetimi oluþturarak, ülkelerin bütünlüðünü bozan batý, tüm kaynaklarý alýp giderken, geriye birbirlerini öldüren Müslümanlar býrakýyorlar. Suriye'deki kargaþa ve kan ülkemize de sýçratýlmaya çalýþýlýyor. Osmanlý'nýn külleri arasýndan doðan bu ülke, herkesin kaný ve caný pahasýna vatanlaþtýrdýðý bir yerdir. Bu coðrafyada birlikte yaþama kültürünü oluþturan halk, 95 yýldýr kardeþ kavgasý tuzaðýna düþmemiþtir. Ne yazýk ki iktidar tarafýndan ortaya atýlan 36 ayrý etnik kimlik söylemleri ile insanlarýmýz arasýnda ayrýmcýlýk sürecini baþlattýlar. Bunun bir adým sonrasýnýn tehlikesini görerek, tüm bunlarýn son bulmasýný istiyoruz. Ýktidar ve yandaþlarý verilen vergilerle yandaþ zengin edip, yolsuzluklarla milletin deðerlerini hiçe sayýyor, bunu da dini inanç motifleri ile örtüyorlar. 17 ve 25 Aralýk yolsuzluk operasyonu ile ortaya çýkan pis kokularý örtbas için gündem deðiþtirme adýna adým attýlar. Kanunsuz emirlerle bir yýldýr hýrsýzlýk ve yolsuzluk dosyalarýný örtmeye çalýþýyorlar. 12 yýldýr birlikte karar aldýklarý insanlarý suçlu diye ortaya çýkararak, hýrsýzlýklarýný örtüyorlar. Ortada suç varsa, kamuoyunu ikna edecek deliller ortaya konulmalýdýr. Fuat Avni isimli twitlerle operasyon ilan ediyorlar, peþinden operasyon baþlýyor. Ýnsanlar yýllarca tutuklandýktan sonra, bu Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, Çorum a geldi. Parti binasýnda basýn toplantýsý düzenlendi. da kumpas mý denilecek? Hür ve baðýmsýz bir ülkede yaþýyorsak, Anayasamýz var ise yasama-yürütme ve yargý var ise keyfi kararlar alýnmamasý lazým. Habur'la bölücülüðü þirin gösterme rezaleti, bu operasyonlarla devam ediyor. Terör örgütü ile görüþen þerefsizdir diyenler, bugün terör örgütü ile görüþtüklerini kendileri ifade ediyor. Kamu güvenliðinden ve hukukundan endiþe duyanlar, kendi hukukunu ve güvenliðini saðlamaya kalkýþýrsa, bunun adý kardeþ kavgasýdýr, kaostur, iç savaþtýr. MHPolarak bizler ve tüm MHP'liler Anayasa'ya uygun hareket edilsin, ülkemizin bütünlüðü bozulmasýn istiyoruz. Türk Milleti bu coðrafyada yaþayan herkesin ortak adýdýr. Etnik mikro milliyetçiliðin olduðu her ülke yýkýlmýþtýr. 2 milyona yakýn Suriyeli göçmen var. Elin gavuru alacaðýný alýyor, Müslüman Müslüman'ý öldürüyor. Bu ülkede, milliyetinden dolayý haklarýný alamayanlarýn var olduðunu söylemek doðru deðil. Bu ülkede herkes, her istediði göreve gelmiþtir ve kimseye de ne memleketi ne de milliyeti sorulmamýþtýr. Sanki birilerinin hakký verilmiyormuþ gibi anlatýp, terör örgütünü masumlaþtýrýyorlar. Ýktidar seçimlerde Anayasa'yý deðiþtirip, federatif baþkanlýk sistemini getireceðiz diyorlar. Bunun diðer adý birleþik kürdistan programýnýn hayata geçmesidir. Yeni bir harita deðiþikliðidir. MHPolarak bizim görevimiz vatandaþýmýzý bu konularda bilgilendirmektir. Seçmenler sindirilmiþ durumda, çaldýðýný, soyduðunu biliyorum ama ben de faydalanýyorum demek zorunda býrakýlýyorlar. Bu ülkede yaþanacak bir kardeþ kavgasý, devletin sonu olur." TEÞEKKÜR Rahatsýzlýðýmýn teþhis ve tedavisinde ilgi ve alakalarýný eksik etmeyen Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Üroloji Uzmaný Uzm. Dr. Sayýn Mustafa aftasonu yapýlacak HMHPMerkez Ýlçe Kongresi nde adaylýðýný açýklayacak olan MHP Merkez Ýlçe Baþkan Adayý Ertuðrul Onan, yazýlý basýn açýklamasý yaptý. Bugün saat de MHPÝl Baþkanlýðý nda yapýlacak toplantýda adaylýðýný açýklayacaðýný belirten Onan, Ülkemizin kritik dönemlerden geçtiði þu günlerde, hem teþkilatlarýmýzýn kongre süreci devam etmektedir, hem de genel seçimlere doðru gidilmektedir. Bu zorlu süreçte ancak inanç, azim, kararlýlýk ve güçlü teþkilat yapýlarýyla baþarýya ulaþacaðýna inanmaktayým. Þefkat Çetin, MHP Ýl Baþkanlýðý görevinden istifa eden Vahit Demiran ýn istifasýný, Ýstifa bireysel bir haktýr, saygý duymak gerek. sözleriyle deðerlendirdi. Ýstifa bireysel bir haktýr HP Genel Baþkan MYardýmcýsý Þefkat Çetin, MHP Ýl Baþkanlýðý görevinden istifa eden Vahit Demiran ýn istifasýný, Ýstifa bireysel bir haktýr, saygý duymak gerek. sözleriyle deðerlendirdi. Partisini ziyaretinde kongre sürecinin devam ettiðini de ifade eden MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, Ertuðrul Onan MHP Merkez Ýlçe Baþkan Adayý olduðunu açýkladý. seçildiði þölenlerimizdir. Kongrelerden güçlü çýkan yapýlar baþarýya daha çabuk ve kolay ulaþýrlar. Ülküdaþlarýmýzla yaptýðýmýz istiþareler, aldýðýmýz olumlu beyanlar bizim motivasyonumuz Uzun yýllardýr yöneticilik yaptýðým Milliyetçi Hareket Partisi nin bu süreçte baþarýlý olmasý ve çok daha iyi yerlere gelmesi için her partilimizin üzerine görev düþmektedir. Kongreler ise birlikte karar alýnan, temsil kadrolamýzýn kongrelerde partiye hizmet etmek için yola çýkan insanlarýn seçilerek göreve geleceðini ve hizmete devam edeceklerini kaydetti. MHP de adaylýk açýklamasý olmuþtur. Kadrolarýmýzýn inþasý noktasýnda her ülkücünün tavsiyesini almayý, bütün gönüldaþlarýmýzý dinlemeyi ve ülkücü tabanda karþýlýk bulmayý þiar edindik. dedi. (Haber Merkezi) Sözleþmeli Er maaþlarý belli enelkurmay, Sözleþmeli Er olarak göreve baþ- maaþlarýný açýkladý. Glayanlarýn Genelkurmay Baþkanlýðý, sözleþmeli erlerden birinci derece kritik illerde görev yapan personelin 3 bin 342 lira maaþ alacaðýný açýkladý. 13 Aralýk 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren düzenleme ile 6191 sayýlý Sözleþmeli Erbaþ/Er Kanununda deðiþiklik yapýlmýþtýr. Bu kapsamda, ortaöðretim (lise)* mezunlarýnýn askerliklerini yapmadan sözleþmeli er olabilmelerine imkân saðlanmýþtýr. Halen silahaltýnda bulunan erbaþ ve erlerden ortaöðretim mezunu olanlar da sözleþmeli er olmak üzere baþvuruda bulunabilecektir. Sözleþmeli er olmak üzere seçilenlerin ön sözleþme imzaladýklarý tarihten itibaren sözleþmeli erbaþ/er olarak görev yaptýklarý sürenin ay olarak üçte biri yükümlülük süresinden düþülecektir. Silahaltýnda iken sözleþmeli er olmak üzere seçilenler için ise, ön sözleþme imzalamalarýna (seçim aþamalarýný baþarýlý olarak tamamlamayý müteakip eðitim birliklerine katýlmalarýna) kadar geçirdikleri sürenin tamamý askerlik hizmetinden sayýlacak; bu durumda olanlar kalan yükümlülük sürelerinin üç katý süre ile görev yapmayý müteakip askerlik hizmetlerini tamamlamýþ sayýlacaklardýr. Yukarýda açýklanmýþ olan düzenlemelere ilave olarak, Sözleþmeli Erbaþ/Er Kanunu'nda 31 Temmuz 2013 tarihinde yapýlmýþ olan deðiþikliklerle; 1. Sözleþmeli erbaþ/er olarak yedi yýl görev yapanlardan ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli þartlarý saðlayanlarýn kamu kurum ve kuruluþlarýndaki boþ kadrolara atanmasýna imkân saðlanmýþ, 2. Uzman erbaþlýða geçiþ yaþ sýnýrý 25'ten 29'a çýkarýlarak sözleþmeli erbaþ/er olanlarýn uzman erbaþlýða geçiþ imkâný geniþletilmiþ, 3. Sözleþmeli erbaþ/erlerin birinci derece kritik iller ile hudut birliklerinde görev sürelerini tamamladýktan sonra diðer birliklere atanmalarýna olanak saðlanmýþtýr. Sözleþmeli Er baþvurularýna Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlýðý ile Sahil Güvenlik Komutanlýðý'nýn internet sitelerinden eriþilebilecektir.(trthaber) Sungur a ve Üroloji Servisi Personeli ne teþekkür ederim. Muttalip Ballý (Ç.HAK:2502)

3 Alaca SGM 200 günde bitecek CUMA 19 ARALIK 2014 Y aklaþýk bir yýl önce Alaca Belediyesi Meclisi'nde alýnan kararla yer tahsis gerçekleþtirilen Sosyal Güvenlik Kurumu binasýnýn yapýmý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun giriþimleri sonucu 2015 yýlý yatýrým programýna alýndý. 4 Aralýk'ta ihalesi yapýlan Alaca Sosyal Güvenlik Merkezi binasý TL bedelle, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu'nca onaylandý. Salim Uslu Belediye otoparkýnýn yanýna yer tahsis edilen SGM binasýnýn Ýhalesinin TL bedelle sonuçlandýðý bildiren Milletvekili Uslu, "ihaleyi alan Volkan Sönmez Ýnþaatýn iþe baþlamasýyla Alaca Sosyal Güvenlik Merkezinin 200 gün içerisinde tamamlanmasý planlanmaktadýr. Alaca ilçemize hayýrlý olsun. Yer tahsisini saðlayan Belediye Baþkanýmýza ve Meclis üyelerimize, katký veren Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanýmýza, SGK Baþkanýmýz ve çalýþma arkadaþlarýmýza teþekkür ederim" dedi. (Haber Merkezi) Esnafýmýzýn yanýndayýz Ç orum Esnaf ve Sanatkârlarý Kredi ve Kefalet Birliði Baþkaný Vedat Canbek ve Müdür Yardýmcýsý Yaþar Kiriþçi, Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Nato-Pa Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý yý makamýnda ziyaret ederek yeni görevlerinin hayýrlý olmasýný dilediler. Ayrýca ziyarette Baþkan Canbek, esnafýn sorunlarýný dile getirip, Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan ýn TESK ile buluþmasý esnaf camiasý açýsýndan oldukça sevindiricidir. K 3 CNN Türk te Çorum var CNN Türk'te yayýnlanan Aynur Tartan ile 'Burada Hayat Var' adlý programda bu hafta Çorum yer alacak. C NN Türk'te yayýnlanan Aynur Tartan ile 'Burada Hayat Var' adlý programda bu hafta Çorum yer alacak. Çekimleri bu yýl 100. yýlýný kutlayan Çorum Müzesi'nde daha önce yapýlan programa, AK Parti Çorum Milletvekili ve Meclis Ýdare Amiri Salim Uslu, Ece Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz ve Türk Halk Müziði Sanatçýsý Canan Baþkaya konuk Çorum çekimleri 21 Aralýk 2014 Pazar günü saat 15.10'da CNN TÜRK ekranlarýnda yayýnlanacak. oluyor. Programda memleket hikâyeleri, Çorum'un deðerleri, doðal ve tarihi güzellikleri, lezzetleri ve türküleri yer alýyor. 'Burada Hayat Var''ýn Çorum çekimleri 21 Aralýk 2014 Pazar günü saat 15.10'da CNN TÜRK ekranlarýnda yayýnlanacak. (Haber Merkezi) Çorum Esnaf ve Sanatkârlarý Kredi ve Kefalet Birliði yöneticileri AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý yý kutladý. dedi. Baðcý, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, AK Parti hükümetleri olarak dün ve bugün olduðu gibi yarýn da esnaflarýmýzýn sorunlarýný çözmek için yanýnýzdayýz" dedi. (Haber Merkezi) zorunda. Arkadan gelen aracýn dönmek isteyen araca çarpmamasý imkansýz. Kavþaðýn yapýldýðý ilk günlerde bu þikayetimi ilettim. Kavþak yapýlalý kýsa bir süre olmasýna raðmen onlarca ölümlü ve maddi hasarlý trafik kazasý meydana gelmesi, kavþaða olan tepkilerin ne kadar yerinde olduðunu gösteriyor. Kavþakta biran önce önleme alýnmalý dedi. Öte yandan vatandaþlarýn sosyal medya aracýlýðýyla birleþerek BÝMER e yazdýklarý þikayetlere Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü nden Bölge Müdür Yardýmcýsý Mustafa Reis imzasýyla cevap verildi. Yazýlan cevapta þu ifadelere yer verildi; Bahse konu 15. Böl.Hud.- Osmancýk (Osmancýk þehir geçiþi dahil) Yolu Km kesiminin yapým iþleri ile ilgili olarak, ilgili dilekçede belirtilen yapýmý bu sene tamamlanan varyant projesindeki Kargý Ayrýmý Kavþak Alaný ile ilgili gerekli incelemeler yapýlmýþtýr. Eski projesinde S5 yatay kurbun yarý çapý 308 m olup, yatay kurp öncesinde Km: de düþey kurp bulunmasý ve boyuna eðim yüzde 6,75 olup, kavþak içi görüþ mesafesi düþük kalmaktaydý. Yeni yapýlan varyant projesinde yatay eksen güneye kaydýrýlýp yatay kurp çapý 750 m çýkartýlarak düþey kurp Km: a kaydýrýlarak boyuna eðim yüzde 3,766 düþürülmüþtür. Beygircioðlu kavþaðý ve baðlantý yollarý Km: de teþkil edilerek kavþak içi görüþ mesafesi arttýrýlmýþtýr. Ýmalatlar projesine uygun olarak tamamlanmýþ olup, söz konusu kazalarýn sürücü hatalarýndan kaynaklandýðý düþünülmektedir denildi.(ýha) Kargýlýlar Beygircioðlu nu þikayet etti arayollarý Samsun Bölge Müdürlüðü, Çorum'un Kargý Ýlçesi nde meydana gelen kazalarýn sürücü hatalarýndan kaynaklandýðýný belirtti. Geçen hafta 2 kiþinin öldüðü, 5 kiþinin yaralandýðý kazada, Beygircioðlu mevkiindeki Kargý kavþaðý yeniden gündeme geldi. Yýllardýr birçok ölümlü ve maddi hasalý trafik kazasý meydana gelen kavþakta bu yýl içerisinde yapýlan çalýþmanýn ardýndan kavþaðýn yeri deðiþtirilerek hizmete açýldý. Trafik kazalarýnda Türkiye nin en kör noktalardan biri olarak nitelendirilen kavþaðýn yerinin deðiþtirilmesi de kazalarý önleyemedi. Kavþaðýn yerinin deðiþmesinden sonra daha çok kaza meydana geldiðini ve kavþaðýn yapýmýnda birçok hata yapýldýðýný belirten vatandaþlar Baþbakanlýk Ýletiþim Merkezi(BÝMER) i þikayet yaðmuruna tuttu. Kavþaðýn yerinin deðiþtirilerek hizmete açýldýðý ilk günlerde, kavþaðý kullanan Yahya Devrez isimli vatandaþ, gözlemlediði eksiklikleri ogün BÝMER aracýlýðýyla yetkililere bildirdiðini belirterek, "Kavþak yeni haliyle, eskisine oranla daha çok kaza meydana gelecek þekilde hatalarla yapýldý. Tosya istikametinden Kargý ya dönmek isteyen bir sürücü, hýz þeridi olan sol þeritte hýzýný 1020 ye kadar düþürmek Beygircioðlu Kavþaðý nda geçen hafta yaþanan kazada 2 kiþi öldü, 5 kiþi yaralandý. HONDA PLAZA MEROTO ANKARA YOLU 3. KM. ÇORUM TEL :

4 4 CUMA 19 ARALIK 2014 Hayrettin Karaman Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, toplantý öncesi Oðuzlar Kaymakamlýðý ve Belediye Baþkanlýðýný ziyaret etti. Üniversite senatosu Oðuzlar da toplandý itit Üniversitesi Senatosu Oðuz- toplandý. Hlar da Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, toplantý öncesi Oðuzlar Kaymakamlýðý ve Belediye Baþkanlýðýný ziyaret ederek, yaþanan geliþmelere iliþkin fikir alýþveriþinde bulundu. Ýlk olarak Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ i ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitede gerçekleþtirilen çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunarak, sadece merkezde deðil ilçelerde yer alan birimlerin de her geçen gün baþarýlý bir çalýþmaya imza attýklarýný ifade etti. Üniversitenin ilçelerle birlikte hýzla büyüdüðünü vurgulayan Alkan, bu çerçevede Obruk Barajý çevresinde yakýn zamanda faaliyete geçirilmesi planlanan Su Sporlarý ve Su Ürünleri Merkezi nin üniversite ve Oðuzlar için büyük önem arz ettiðini sözlerine ekledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, belediye olarak üniversiteye her anlamda her türlü desteði vermek istediklerini ve üniversite ile yapýlacak iþbirliklerinden büyük bir memnuniyet duyacaklarýný söyledi. Oðuzlar Kaymakamý Servet Gün ü ziyaret eden Rektör Alkan, üniversitenin þehirle bütünleþerek yaptýðý çalýþmalarla bulunduðu bölgeye yarar saðlama inancýyla hareket ettiðini belirterek, Oðuzlar da bulunan merkezde çok baþarýlý çalýþmalar gerçekleþtirileceðine olan inancýnýn tam olduðunu vurguladý. Üniversitelerin bulunduklarý bölgenin geliþimine her anlamda katký saðlayarak geliþimin öncüsü olduklarýný vurgulayan Oðuzlar Kaymakamý Servet Gün de, kaymakamlýk olarak her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýný kaydetti. Üniversite Senatosu gerçekleþtirilen toplantý sonrasýnda ise ilçe merkezinde bulunan ceviz iþleme tesisini gezdi.(haber Merkezi) Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Kalkýnma Kurulu nun 2014 yýlý dördüncü toplantýsý Grand Ballýca Otel de yapýldý. OKA ilk 5 e giriyor okat Valisi Cevdet Can, T"Altýndað da yapýlan örnek çalýþmanýn benzerini Tokat ta yapmak için gayret sarf ediyoruz. Onlarýn tecrübelerinden faydalanacaðýz" dedi. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Kalkýnma Kurulu nun 2014 yýlý dördüncü toplantýsý Grand Ballýca Otel de yapýldý. Toplantýya Tokat Valisi Cevdet Can, Tokat Belediye Baþkaný Eyüp Eroðlu, Altýndað Belediye Baþkaný Veysel Tiryaki ve Amasya Üniversitesi Rektörü Kalkýnma Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Metin Orbay ýn yaný sýra Tokat, Amasya, Samsun ve Çorum dan kurum ve kuruluþ temsilcileri katýldý. Amasya Üniversitesi Rektörü Kalkýnma Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Metin Orbay ýn açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan konuþma yapan OKAYönetim Kurulu Baþkaný Vali Cevdet Can, Tokat ýn Selçuklu nun altý büyük þehrinden, Osmanlý nýn on büyük þehrinden bir tanesi olduðunu söyledi. Tokat'ýn tarihi konaklarý ile Altýndað a benzediðini ifade eden Vali Can, "Altýndað da yapýlan örnek çalýþmanýn benzerini Tokat ta yapmak için gayret sarf ediyoruz. Onlarýn tecrübelerinden faydalanacaðýz. Mevlana Hazretleri 'Acemilerin aynaya bakýp göremediklerini, tecrübeliler tuðlaya bakýp görür' diyor. Bu bir tecrübe paylaþýmýdýr. Bunu, burada gerçekleþtireceðiz" dedi. Vali Can ýn konuþmasýnýn ardýndan toplantý Amasya Üniversitesi Rektörü ve Kalkýnma Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Metin Orbay ýn divan baþkanlýðýnda devam eti. Divanýn oluþturulmasýnýn ardýndan toplantýda gündem maddelerine geçildi. Yapýlan sunumlarýn ardýndan, Türkiye de tarihi yapýlarýn restorasyonu konusunda örnek teþkil eden Altýndað Belediye Baþkaný Veysel Tiryaki, Turizme Yönelik Kentsel Dönüþüm Deneyimi üzerine bir seminer verdi. Seksen yýldýr Türkiye de takip edilen ve hiçbir sonuç alýnamayan koruma ve korumacýlýk anlayýþýndan kurtulunmasý gerektiðini söyleyen Tiryaki, tarihi yapýlarýn restorasyonu sürecinde yaþanan zorluklarý anlattý. Altýndað ýn eski ve yeni halini, restorasyon çalýþmalarýný fotoðraflarla anlatan Tiryaki, Tokat ta da çok büyük tarihi zenginlik olduðunu sözlerine ekledi.(ýha) Hitit Üniversitesi Senatosu Oðuzlar da toplandý. Engelsiz üniversite etkinliði Hitit Üniversitesi nden duyurular itit Üniversitesi Sungurlu Meslek HYüksekokulunda, Engelli Birim Temsilcisi Öðr. Gör. Özlem Bal koordinatörlüðünde Engelsiz Üniversite ve Toplumda Engelli Farkýndalýðý adlý etkinlik düzenlendi. Ýlçe Özel Ýdare Konferans Salonunda gerçekleþtirilen etkinliðe Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, müdür yardýmcýlarý, öðretim elemanlarý ve Yüksekokul öðrencileri katýldý. Program baþlangýcýnda okunan Ýstiklal Marþýna Çocuk Geliþimi Programý öðrencileri iþaret diliyle eþlik ettiler. Programda Engelli Birim Temsilcisi Özlem Bal, engelli bireylerin yaþadýklarý zorluklar, birim olarak engelli öðrencilere saðlanan imkanlar, engeli olmayan öðrencilerden beklenen davranýþlar konularýnda bilgilendirme yaptý. Etkinlikte ayrýca Sungurlu MYO Çocuk Geliþimi Programý öðrencilerinin Engellilik üzerine hazýrladýklarý skeç sahnelendi ve konuyla ilgili þiirlerin okunmasý ile program tamamlandý.(ýha) Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulunda etkinlik düzenlendi. itit Üniversitesi tiyatro, sempozyum Hve bilimsel panel etkinliklerinin duyurusunu yaptý. Boþ Sandalye sahnelenecek Hitit Üniversitesi Tiyatro Kulübü ile Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Lojistik Þube Müdürlüðü ile ortaklaþa düzenlenen günümüz gençliðinin ailesi ve toplumla yaþadýðý sýkýntýlarý alan Boþ Sandalye adlý oyun 19 Aralýk 2014 Cuma günü, saat: ve de, 20 Aralýk 2014 Cumartesi günü, saat:20.00 de Devlet Tiyatro Salonu nda sahnelenecek. Tarladan Sofraya Altýn Baþaðýn Hikayesi Hitit Üniversitesi tarafýndan düzenlenecek olan Tarladan Sofraya Altýn Baþaðýn Hikayesi isimli sempozyum 23 Aralýk 2014 Salý günü Rektörlük Konferans Salonu nda saat: da gerçekleþtirilecek. Kuzey-Orta Anadolu'da Erken Zerdüþtlük Ýzleri: Amasya Kazýlarýndan Güncel Bulgular Kuzey-Orta Anadolu'da Erken Zerdüþtlük Ýzleri: Amasya Kazýlarýndan Güncel Bulgular baþlýklý konferans, Ýstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öðretim üyesi ve Amasya Oluz Höyük Kazýlarý Baþkaný Doç. Dr. Þevket Dönmez in katýlýmýyla Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda 18 Aralýk 2014 Perþembe günü saat:15:00'de gerçekleþtirilecek. Bu arada Hitit Üniversitesi Koordinasyon Birimi de þu duyuruyu yaptý: Bilim ve Toplum Yenilikçi Eðitim Uygulamalarý Çaðrýsý, öðretmenlere; öðrencilerde ve toplumda bilime ve bilimsel konulara iliþkin olumlu tutum geliþtirilmesi amacýyla, kendi branþlarýna ve genel olarak öðretmenlik mesleðine özgü yenilikçi yaklaþým, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileþimli olarak kazandýrýlmasýný amaçlar programýnda yürütücü olabilmek için aþaðýdaki þartlardan en az bir tanesi saðlanmalýdýr; i) En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve bir üniversitede tam zamanlý akademik personel kadrosunda bulunmak, ii) En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak, bir kamu kurum/kuruluþunun tam zamanlý personel kadrosunda bulunmak ve en az 5 yýl tam zamanlý öðretmenlik tecrübesine sahip olmak. Baþvuru belgeleri bir (1) nüsha basýlý kopya ve bir (1) CD/DVD veya harici bellek ile 26 Aralýk 2014 mesai bitimine kadar TÜBÝTAK a ulaþtýrýlmalýdýr. Posta ve kargodaki gecikmeler dikkate alýnmayacaktýr Bilim ve Toplum Yenilikçi Eðitim Uygulamalarý Çaðrý Metni 4005-Sýkça Sorulan Sorular Proje baþvurularý aþamasýnda kullanýlacak belgeler: 4005-Proje Öneri Formu ve Ekleri Deðerlendirme süreci ile ilgili belgeler: 4005-Deðerlendirme Süreci 4005-Deðerlendirme Kriterleri Yönetmelik ve Esaslar: Bilim ve Toplum Proje ve Etkinliklerine Ýliþkin Yönetmelik Ýdari ve Mali Esaslar Baþvurular ile ilgili sorularýnýz için forum.tubitak.gov.tr web adresinden Bilim ve Toplum Dairesi Baþkanlýðý linkini kullanabilirsiniz. Ýletiþim: Hak ve vazife kavramlarý üzerine Ýnsan için söz konusu olan haklar Kanunla korunan yetkiler þeklinde tanýmlanmýþtýr. Bu genel tanýmlamaya Ýslâmî açýdan bir kayýt ekleyerek tarifi þöyle yapabiliriz: Dinî delillere dayalý (kanunlarla) korunan yetkiler. Uygulama ve gerçekleri göz önüne alarak haklarý iki gruba ayýrmak gerekir: a) Ýnsan olduðu için insana verilen haklar, b) Ýrade ve çabasýyla belli vasýflarý kazandýðý için insana verilen haklar. Bunlardan birincisine statü haklarý, ikincisine ise görev ve liyâkat haklarý diyebiliriz. Metinlerde açýkça geçsin geçmesin, uygulamada bu ayýrým kaçýnýlmazdýr. Meselâ hayat hakký din, vatandaþlýk, kültür farkýna bakýlmaksýzýn her insana verilirken, seçme, seçilme, belli kamu görevlerine alýnma haklarý için insan olmak yetmemekte, insanýn belli vasýflarý elde etmiþ bulunmasý aranmaktadýr. Ferde ve topluma verilen haklar insanlarýn fert ve toplum olarak menfaat ve ihtiyaçlarýný karþýlamayý amaçlamaktadýr. Ancak menfaat ve ihtiyaçlarýn çeliþtiði, çatýþtýðý da bir gerçektir. Toplum veya bir gurup için mesâlih (faydalý) olan bir þey, fert veya baþka bir gurup için zararlý olabilir. Eðer haklar ve menfaatler, fertlerin ve guruplarýn istek ve arzularýna göre verilirse çatýþma, dengesizlik ve haksýzlýk kaçýnýlmaz olur. Eðer hak, onlarýn arzularýna tâbi olsaydý gökler yer ve buralarda bulunanlarýn düzenleri bozulur, altüst olurdu. (Mü minûn, 23/71) Beþerî arzularýný tanrý edinmiþ ve böylece Allah ýn kendisini saptýrmýþ bulunduðu kimseyi doðrunun bilgisine sahip mi görüyorsun! (Câsiye, 45/23) Bu sebeple Ýslam haklarý, insanlarýn beþerî arzularýna, þahsî menfaatlerine göre deðil, adâlet ve denge prensiplerine göre bizzat kendisi tevzî etmiþtir; bunu yaparken insanlara hakkýn az, yetersiz, buna karþý yükümlülüðün aðýr ve sýkýcý gelmesine deðil, fert ve toplum hayatýnýn denge ve düzen içinde yürümesine bakmýþtýr (Þâtýbî, el-muvâfekât, II, 39, 40, 179). Ferdiyetçi düþünce ve sistemler ferdin hak ve hürriyetlerine öncelik vermiþler, bu konudaki aþýrýlýk; bencillik, sömürü ve anarþi doðurmuþtur. Toplumcu, devletçi düþünceler ve sistemler ise sömürü ve anarþiyi önleyelim derken ferdin hürriyet ve kiþiliðini yok etmiþ, insaný madde boyutuna hapsetmiþlerdir. Bu aþýrý ve karþýt düþünceler, uygulamalar biribirine tesir etmiþ, tez, antitez, sentez sürecinde ortaya, önce siyâsî ve hukukî, sonra iktisâdî ve sosyal yönleriyle insan haklarý kavramý ve düzenlemleri çýkmýþtýr. Ýslâm ý, aþýrý ferdiyetçi veya toplumcu sistemlerden birinin içine koymak mümkün deðildir. Ýslâm ferd-devlet iliþkilerinde dengeyi öngören, þahsiyetçi bir sistem oluþturmuþtur. Ýlgili âyetlere ve hadislere göre müslümanlar kardeþtir, birbirine kenetlenmiþ yapý taþlarý gibidir, bir vücudun, bir yeri aðrýyýnca diðer yerleri de rahatsýz olan organlarý gibidir, bir gemide yolculuk eden, birileri gemiye zarar vermeye kalkýþýnca bunu önlemezlerse hepsi birden batacak olan yolcular gibidir, toplumun fertleri birbirine ne doðrudan, ne de misilleme olarak zarar verebilirler... Toplumda iyiliði emretmek ve yaþamak, kötülüðü menetmek ve ortadan kaldýrmak, fert, toplum ve devlet olarak müslümanlarýn vazifesidir ve Ýslâm ýn ictimâî bir alametidir. Kur ân-ý Kerîm bu vazifeden kaçýnmayý, ictimâî sorumluluktan kaçma, isyan ve hakký çiðneme olarak vasýflandýrmýþ, böyle yapan toplumlarýn acý akýbetlerinden söz etmiþtir (Mâide, 5/78-80). Ýman ve ibâdet sýrf Allah ýn kullarý arasýndaki hakký olduðu gibi, insanlar arasý veya insan-eþya arasý iliþkilerde söz konusu olan hak ve borçlarda da Allah ýn hakký vardýr. Bunlardan sýrf kula ait olan haklarý alýp almamakta insan serbest olabilir. Meselâ bir insan, diðerindeki alacaðýndan vazgeçebilir. Baþkasýnýn ve toplumun kiþi üzerindeki veya kiþinin topum üzerindeki haklarý ayný zamanda Allah hakký olduðu için borçlunun onlara riâyet konusunda serbestliði yoktur (Þâtýbî, age, II, ). Böylece topluma karþý ferdin, ferde karþý toplumun haklarý ilâhi hukukun korumasý altýna alýnmýþ olmaktadýr. (Konuya devam edeceðim)

5 CUMA 19 ARALIK 2014 Sinerji Merkezi yle iþbirliði temennisi Ç orum Valiliði bünyesinde Sinerji Merkezi kuruldu. Proje Koordinasyon Merkezi Ýletiþim Sorumlusu Sibel Meroðlu'nun koordinatörlüðünde ihdas edilen Sinerji Merkezi, Çorum'un kalkýnmasý ve daha ileri gitmesi, potansiyelin daha iyi deðerlendirilmesi için neler yapýlabileceðini araþtýrarak projeler üretecek. Çorum TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve Baþkan Yardýmcýsý Fikret Tepençelik, ayný zamanda TSO Kadýn Giriþimciler Kurulu Üyesi olan Sibel Meroðlu'nu ziyaret ederek, Sinerji Merkezi'nde yapa- Çorum TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve Baþkan Yardýmcýsý Fikret Tepençelik, Sinerji Merkezi ni ziyaret etti. caklarý çalýþmalarda baþarýlar dilediler. Sibel Meroðlu ile Proje Koordinasyon Merkezi'ndeki görevinde or- tak çalýþmalara imza attýklarýný ifade eden Baþaranhýncal, Meroðlu'nun Kadýn Giriþimciler Kurulu'nda da önemli çalýþma- lara imza attýðýný belirterek, Sibel Haným, Odamýz adýna Kadýn Giriþimciler Kurulu ile birlikte proje döngüsü eðitimi, kadýnlarýn ekonomik fýrsatlara eriþiminin artýrýlmasýnýn araþtýrýlmasý gibi çalýþmalarý hayata geçirmiþ, ayrýca Kayseri'de düzenlenen Ýþ Dünyasýna Umut Veren Kadýn Giriþimcilik etkinliðinde Odamýzý temsil etmiþtir" dedi. Baþaranhýncal, gerek Kadýn Giriþimciler Kurulu bünyesinde, gerekse Oda ile birlikte gerçekleþtirilen projelere saðladýðý katkýlardan dolayý Meroðlu'na teþekkür plaketi vererek, ayný iþbirliðinin Sinerji Merkezi Koordinatörlüðü döneminde de devam etmesi temennisinde bulundu. (Haber Merkezi) Ayakkabý fuarýna katýldýk G aziantep Sanayi Odasý (GSO) ve Akort Fuarcýlýk iþbirliðiyle düzenlenen '20. Uluslararasý Ayakkabý, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarý (GAPSHOES)', Ortadoðu Fuar Merkezi nde düzenlenen törenle kapýlarýný ziyaretçilerine açtý. 20. GAPSHOES Fuarý'na Gaziantep Valisi Erdal Ata, Büyükþehir Belediye Baþkaný Fatma Þahin, AK Parti Milletvekili Nejat Koçer, GSO Yönetim Kurulu Baþkaný Adil Konukoðlu, Sanko Holding Onursal Baþkaný Abdülkadir Konukoðlu, Þahinbey Kaymakamý Selami Aydýn, Þehitkamil Kaymakamý Ali Dursun, Þahinbey Belediye Baþkaný Mehmet Tahmazoðlu, Þehitkamil Belediye Baþkaný Rýdvan Fadýloðlu, GSO Onursal Baþkaný Abdulkadir Konukoðlu, Gaziantep OSB Baþkaný Cahit Nakýboðlu, GTO Yönetim Kurulu Baþkaný Eyüp Bartýk ve Akort Fuarcýlýk Genel Müdürü Hülya Akkaya ile davetliler katýldý. Törende konuþan Adil Konukoðlu, oda olarak yýllar önce ayakkabý fuarý fikriyle yola çýktýklarýnda sektörü daha rekabetçi kýlmak, dünya pazarlarýna açmak, markalaþma ve katma deðer anlamýnda daha iyi þartlara götürmeyi amaçladýklarýný belirterek, "Ne mutlu bize ki GAPSHOES i sektörün en önemli buluþma adresi konumuna getirdik" dedi. Konukoðlu, ayakkabý sektörünün ekonomideki önemine iþaret ederek, þunlarý söyledi: "Ayakkabýcý arkadaþlarýma Ankara dan bir müjde getirdim; onu da vermek istiyorum. Dün Ankara daydýk, Sayýn Sanayi Bakanýmýzýn deðerli çalýþmalarý sonucunda önümüzdeki yýldan itibaren, tasarýma da ayný þekilde Ar-Ge deki gibi destekler verilecek, tasarým ofisleri kurulduðu takdirde giderlerinin yüzde 50 sini hibe destek olarak alma olanaðýna sahip olacaklar. Gerek ayakkabýcýlýk sektörümüzde gerekse trikotaj ve penyede, halýda tasarým ofisleri kurarak Gaziantep e büyük katkýlar saðlayacaðýz." Türkiye nin cari açýðýnýn çözümünün, yerli ve yüksek katma deðerli üretimden geçtiðini vurgulayan Konukoðlu, markalarý oluþtururken Gaziantep ve Türkiye nin farký ortaya konulabilirse, dünya pazarlarýnda baþarýlý olunabileceðini kaydetti. Gaziantep in ayakkabý ithalatýnýn çok düþük düzeyde bulunduðuna, Türkiye nin ithal ettiði ayakkabýnýn sa- dece yüzde birini Gaziantepli firmalarýn yaptýðýna dikkati çeken Konukoðlu, ayakkabý ithalatýnýn önüne konulan fonlarýn bu rakamý daha da aþaðý çekeceðinin altýný çizdi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ise "Ayakkabý fuarýnýn 20 ncisini açmanýn mutluluðunu duymaktayýz. Ekonominin dinamik bir süreç olduðunu ve bu süreçte her gün yeni sorunlar çýkabildiðini, Gaziantep in her durumda kendini yenileyen ve çýktýðý her yolda baþarýlý olan örnek ve öncü bir þehir olduðunu biliyoruz" ifadelerini kullandý. Ayakkabý fuarýnýn 24 bin metrekarelik alanda yaklaþýk 250 firmanýn katýlýmýyla gerçekleþtirildiðine iþaret eden Koçer, Türkiye de siyasi istikrarla birlikte ekonomik istikrarýn da devam ettiðine iþaret ederek, "Gaziantep açtýðý fuarlarla, oluþturduðu iþ gücü ve ihracatýyla Türkiye de ekonomik sürecin daha da önünde yer alýyor. Umuyorum ki bu daha da ileri gitsin" þeklinde konuþtu Gaziantep in gündeminde yer alan önemli sorunlara da deðinerek bilgi veren Koçer, yaptýklarý toplantýlar sonrasýnda þehirde yaþanan enerji sorununu EPDK ya götürdüklerini anýmsattý. Koçer, "Gaziantep te enerji altyapýsýna harcanmak üzere ayrýlan payýn artýrýlmasý için çalýþma yürüttük. Dün itibariyle Gaziantep in enerji altyapýsýna harcanmak üzere, EPDK nýn kararýyla 261 milyon TL altyapý yatýrým ödeneði çýktý. Bundan sonraki süreç özel sektör firmasýnýn hýzýna ve kabiliyetine baðlý. Bunu da takip edeceðiz" diye konuþtu. Koçer, ayrýca 5. OSB nin altyapý iþlemlerinde kullanýlmak üzere geçtiðimiz hafta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý'ndan 2,5 milyon TL ödeneðin Gaziantep OSB'ye gönderildiðini bildirdi. Son zamanlarda sisten dolayý uçaklarýn inemediðini anýmsatan Koçer, þu anda Gaziantep Havalimaný nda olan ILS cihazýnýn Atatürk Havalimaný ndaki cihazla ayný olduðunu belirtti. Koçer, "Ana pistimizin yapýmý süratle devam ediyor. Ek pistimize yedek bir yaklaþým cihazý takýlmasý için karar çýkartýldý, birkaç gün içinde ihaleye giriyor. Bu yaklaþým cihazý önümüzdeki birkaç ayda baðlanýnca, iki tane iyi ana pistimiz olacak. Havalimanýnýn büyütülmesi noktasýnda da yeni proje çalýþmalarýný takip ediyoruz" bilgisini Gaziantep Sanayi Odasý (GSO) ve Akort Fuarcýlýk iþbirliðiyle düzenlenen fuar açýldý. 5 Tarladan Sofraya Altýn Baþaðýn Hikâyesi T icaret ve Sanayi Odasý ile Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nün katkýlarýyla 23 Aralýk Salý günü saatleri arasýnda Rektörlük Konferans Salonunda Tarladan Sofraya Altýn Baþaðýn Hikâyesi' konulu sempozyum düzenlenecek. TSO'dan yapýlan yazýlý açýklamada, sempozyumla ilgili þu bilgiler yer aldý: "Ýnsanlýk tarihinin ve bugünkü medeniyetin temelini yaklaþýk 15 bin yýl önce ekimine baþlanan buðday tarýmý oluþturmaktadýr. Ülkemizde geleneksel beslenme düzeni içerisinde önemli bir yer tutan tahýl ürünlerinin temelinde ise geliþen un sanayi yer almaktadýr. Buðdaydan una kadarki tüm iþlem basamaklarýnda ülkemizdeki mevcut durumun, olasý problemlerin ve çözüm yollarýnýn tartýþýlmasý adýna Hitit Üniversitesi ev sahipliðinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ile Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nün katkýlarýyla 23 Aralýk 2014 Salý günü 'Tarladan Sofraya Altýn Tarladan Sofraya Altýn Baþaðýn Hikâyesi' konulu sempozyum düzenlenecek. Baþaðýn Hikâyesi' konulu sempozyum organize edilmiþtir. 3 oturum halinde gerçekleþtirilecek sempozyum ile oluþturulacak ortak platformda un sanayicileri ile akademisyenlerin bilgi paylaþýmýnda bulunmasý hedeflenmektedir. Sempozyum sonucunda elde edilecek ve- rilerin ilerde yapýlmasý düþünülen ortak çalýþmalarýn temelini oluþturmasý amaçlanmaktadýr. Sektörün mevcut durumu ve geleceði için önem arz eden sempozyuma sektörde yer alan firmalarýn katýlýmý önem arz etmektedir." denildi. (Haber Merkezi) Sungurlu çöp römorku üretti S Fuara Çorum7dan da firmalar katýldý. paylaþtý. Türkiye Umum Ayakkabýcýlar Federasyonu Baþkaný Ýbrahim Buður da konuþmasýnda, Uzakdoðu dan yapýlan ithalatýn sektörün en büyük sorunu olduðunu, sektöre verdiði zararý azaltmak için çalýþtýklarýný belirtti. Buður, þunlarý kaydetti: "Bundan önceki fuarýn açýlýþýna Sanayi Bakanýmýz gelmiþti. Uzakdoðu dan yurdumuza çok sayýda ayakkabý gelmesini engellemek için bir ek vergi düzenlenmesi talep etmiþtik. Fuar açýldýktan bir ay sonra Ekonomi Bakanlýðý bizi toplantýya çaðýrdý. Ek vergiyi izah etik ve olumlu karþýlandý. Sekizinci ayda zaten kota doluyordu, bu tarihe yetiþtirilmesi talimatýný verdiler. Bu konuda emeði geçen Sanayi Bakanýmýza, Sayýn Fatma Þahin e, Sayýn Adil Konukoðlu na teþekkür ederim." Gaziantep Büyükþehir Belediye Baþkaný Fatma Þahin, istihdam ve ihracat odaklý büyümenin önündeki engelleri kaldýrmanýn en büyük görevleri olduðunu ifade ederek, "Yemenicilikten gelen ayakkabýcýlýk sektörü bizim ata mesleðimiz. Bize býrakýlan büyük bir kültürel miras. Þu anda büyük markalarýn oluþtuðu, rekabet gücünün arttýðý bir dönemi yaþýyor. Bize düþen þey, sizin rekabet gücünüzü artýrýp üzerinizdeki yükü hafifletmek ve bu alanda dünya vizyonu koyabil- mek" diye konuþtu. "Ýhracata dayalý büyümeliyiz, yerli sanayiyi kuvvetlendirmeliyiz" diyen Þahin, ayakkabý sektörünün Ar-Ge ve inovasyon çalýþmalarýný tasarýmla taçlandýrmasýnýn, sektörü kuvvetlendireceðini ifade etti. Ayakkabýcýlýk sektörünün Gaziantep ve ülkemiz için önemini dile getiren Vali Erdal Ata da, "Türkiye de 300 bin kiþiye is saðlayan, Gaziantep'te de 500'e yakýn firmanýn üretim yaptýðý ve on binlerce insanýmýza iþ imkaný saðlayan bir sektör. Asla ihmal edilmemesi, her türlü desteðin verilmesi gerekir. Bu fuarlar da buna verilen desteklerden birisi" dedi. 20. GAPSHOES Fuarý'na Gaziantep in yaný sýra Adana, Çorum, Ýstanbul, Kahramanmaraþ, Kayseri, Konya, Antalya, Samsun, Þanlýurfa ve Ýzmir den 250 firma katýldý. Ortadoðu ülkeleri ve Türk cumhuriyetlerinden de ziyaretçilerin beklendiði fuar, 20 Aralýk tarihine kadar açýk olacak.(ýha) ungurlu Belediyesi kendi bünyesinde bulunan ekipman ve elemanla çöp römorku yaptý. Sungurlu Belediye Baþkanlýðý Basýn, Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, Be- lediye'ye ait Mezbahanenin ihtiyacý olan çöp römorkunun tamamýnýn belediye bünyesinde bulunan teknik personel tarafýndan yapýldýðý ifade edildi. Ýmal edilen çöp römorku için belediyenin öz imkanlarý kullanýlarak tasarruf saðlandýðý bildirildi.(ýha) Sungurlu Belediyesi kendi bünyesinde bulunan ekipman ve elemanla çöp römorku yaptý.

6 6 CUMA 19 ARALIK 2014 Deðerler Eðitimi Projesi M. ALÝ CEYLAN ahçelievler Kýz BTeknik ve Meslek Lisesi 'Deðerler Eðitim Projesi' tanýtýldý. KML Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen toplantýya, Milli Eðitim Þube Müdürü Erhan Yaþar, Okul Müdürü Halise Akay, öðretmenler ve öðrenciler katýldý. Projenin tanýtýmýný Okul Müdür Halise Akay yaptý. Toplum normlarýnýn deðiþmesinin yaþamý kolaylaþtýran dürüstlük, yardýmlaþma, sevgi, saygý, özsaygý, hoþgörü, empati, disiplin, sorumlu olabilme, öz bakým, hijyen vb. kavramlarýn da zayýflamasýna neden olduðunu belirten Akay, bu nedenle okullarda ve toplumda; suçlu ve suça itilen çocuklarýn varlýðýnýn, okul disiplin kurullarýna uyum ve davranýþ problemiyle gelen öðrencilerin varlýðýna neden olduðunu vurguladý. Altyapýdaki bozulmalarýn beraberinde boþanma sayýsýný arttýrdýðýný, bunun sonucunda da çocuklarda davranýþ ve uyum problemlerinin oluþtuðunu vurgulayan Akay, zararlý davranýþ ve alýþkanlýklarýn yaygýnlaþarak öðrencileri tehdit ettiðini, toplumdaki suç oranlarýnýn artmasý Bahçelievler Kýz Teknik ve Meslek Lisesi 'Deðerler Eðitim Projesi' tanýtýldý. Hýrsýzlýk zanlýlarý yakalandý skilip ve Ankara Emniyet ÝMüdürlüðü'nün yaptýðý ortak operasyonda hýrsýzlýk zanlýlarýný yakaladý. yer alan habere göre, Ýskilip te 3 ayrý evde yaþanan hýrsýzlýk olayý ile ilgili geniþ çaplý çalýþma baþlatýldý. Ýskilip te bulunan bütün kameralar yaklaþýk 10 gün boyunca titizlikle incelendi. Þüphelilerin ilçeye geldikleri araç takip edilerek kimlik tespiti yapýldý. masya'da 3 gün önce Aokula gitmek için evden ayrýlýp bir daha dönmeyen iki lise son sýnýf öðrencisi aranýyor. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Lisesi son sýnýf öðrencisi Muhammed Taha Morgül ile arkadaþý Ýmam Hatip Lisesi son sýnýf öðrencisi Ömer Çulha nýn eve dönmemesi üzerine telefonlarýna ulaþamayýnca endiþelenen aileleri durumu polise bildirdi. Birlikte olduklarý tahmin edilen kayýp Proje toplantýsý KML Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi. Ankara Emniyeti Müdürlüðü ile yapýlan ortak operasyonda A.A ve M.E.P isimli iki þüpheli Afyon'da tespit edildi. Þüpheliler Ankara'ya giriþ yaparken suçüstü yakalandý. Þüphelilerin üzerinden çalýntý altýn ve para çýktý. Zanlýlarýn Afyon'da iki, Konya'da 4 ayrý hýrsýzlýk olayýna karýþtýðý tespit belirlendi.a.ave M.E.P isimli zanlýlar çýkarýldýklarý mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Haber Merkezi) Kayýp gençler Çorum dan geçmiþ gençlere ulaþýlmasý için harekete geçen polis ekipleri, cep telefonu sinyallerini takip ederek Çorum ve Kocaeli den geçtiklerini saptadý. Aileler, Ýstanbul da olabilecekleri tahmin edilen gençlere bir an önce evlerine dönmeleri çaðrýsýnda bulundu.(ýha) karþýsýnda öðrencilerin bilinçlendirilmesi gerektiðini söyledi. 'Tüm bu olumsuz deðiþimler ve geliþmeler 'Deðer' kavramýnýn farkýndalýðýný ve kazanýmýný arttýrma ihtiyacýný da beraberinde getirmiþtir.' diyen Akay, "Milli Eðitim'in amaçlarýndan biri de öðrencileri ve velilerini toplumsal konularda eðitmektir. Okulumuz öðrencilerinin saðlýklý kiþiliðin temel taþlarýný oluþturan toplumsal deðerler konusunda kazanýmlarýný ve farkýndalýk düzeylerini arttýrmayý hedefliyoruz. Akademik bilgi ve gerçek hayatta rehberlik edecek ahlaki deðerlerle donatýlmýþ öðrenciler yetiþtirmek istiyoruz." þeklinde konuþtu. Akay, proje ile ilgili hedeflediklerini þöyle özetledi: "Öðrencilerin iç motivasyonlarýný geliþtirmek. Öðrencilerin milli ve manevi deðerlerini canlý tutmak. Öðrencileri olumlu ve toplumda deðer ifade eden davranýþlara yönlendirmek. Toplumdaki olumsuz, zararlý davranýþlara ve alýþkanlýklara karþý uyarýcý eðitim vermek. Öðrencilerin bireysel ve mesleki deðerlen konusunda bilinçlendirmek. Öðrencileri toplum deðerlerine duyarlý bireyler yapmak Ýletiþim becerileri yüksek bireyler yetiþtirebilmek. Öðrencilerin kendini tanýmasýný, yeteneklerini keþfetmesini, bu yeteneklerini hayatýnda doðru ve faydalý bir þekilde kullanmasýný saðlamak. Milli Eðiti Þube Müdürü Erhan Yaþar ise, projede emeði geçenlere teþekkür etti. 6 ay sürecek olan proje Ocak Ayý'nda baþlayacak ve Haziran Ayý'nda sona erecek. Projede her ay farklý konu ele alýnacak. Okul Müdür Yardýmcýsý Mustafa Atakçan baþkanlýðýnda uygulanacak projede Rehber Öðretmen Gülbahar Alkan, Müzik Öðretmeni Zehra Alýcý, Türk Dili ve Edebiyat Öðretmeni Leyla Çimen, Okul Aile Birliði Baþkaný Halis Aras ve Öðrenci Meclis Baþkaný Elif Asutay görev alacak. Ocak ayýnda 'Deðerlerimiz' kavramýnýn tanýtýmý, Þubat'ta'Temizlik ve Hijyen', Mart'ta 'Sevgi ve Saygý', Nisan'da 'Adalet ve Dürüstlük', Mayýs'ta 'Sorumluluk ve Kurallara Uyma', Kamyonet çarptý, öldü Çorum'da kamyonetin çarptýðý kiþi, öldü. Emre Aðýz'ýn (29) kullandýðý 19 KF 195 plakalý kamyonet, Bahçelievler Mahallesinde yolun karþýsýna geçmek isteyen Sadýk Bektaþ'a (56) çarptý. Ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlan Bektaþ, yapýlan tüm müdahaleye raðmen kurtarýlamadý.(a.a.) Kocasýndan þikâyetçi oldu Kocasýyla kavga sonrasý dayak yiyen kadýn þikâyetçi oldu. Buharaevler Mahallesi Mahmutevler 7. Sokak ta oturan G.Y. ile kocasý A.Y. ailevi nedenlerden dolayý tartýþtýlar. A.Y. eþini tartýþma sýrasýnda dövdü, kayýnvalidesi G.Z. i de tehdit etti. Dayak yiyen genç kadýn kocasýndan þikâyetçi oldu.(haber Merkezi) Geri manevrada çarptý Ýnönü Caddesi nde geri manevra yapan sürücü genç kýza çarptý. Ý.G. aracýyla geri manevra yaparken, aracýn arkasýndaki E.A. ya çarptý. Kazada yaralanan genç kýz sürücüden þikâyetçi oldu. Ýfadesi alýnan sürücü serbest býrakýldý.(haber Merkezi) Buharaevler Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencileri Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi'ni ziyaret etti. ÝHL öðrencilerinin duyarlýlýðý HURÞÝT BOZKURT uharaevler Kýz Anadolu Ýmam BHatip Lisesi öðrencileri Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi'ni ziyaret etti. Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamýnda gerçekleþtirilen ziyarete, Okul Müdürü Aysun Tut, Meslek Dersleri Öðretmeni Mesude Kaynar ile 9/A sýnýfý öðrencileri katýldý. Engelli Eðitim Merkezi Müdürü Zehra Betül Özseçer, Engelli Eðitim Merkezi ile ve engellilikle ilgili bilgiler verdi. Öðrencilerin sorularýný cevaplandýran Özseçer, daha sonra öðrencilere merkezi gezdirdi. Okul Müdürü Aysun Tut, ziyaret amaçlarýnýn öðrencilerin engellileri daha yakýndan tanýmasý ve ne kadar zor þartlarla mücadele ettiklerini daha yakýndan incelemelerini saðlamak olduðunu söyledi. Ziyaretin ardýndan öðrenciler Engelli Eðitim Merkezi önünde hatýra fotoðrafý çektirdi. Engelli Eðitim Merkezi Müdürü Zehra Betül Özseçer, öðrencilere merkezi tanýttý. LÖSEV Ýyilikler Çaþýsý Çorum da L Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu 4/F sýnýfý öðrencileri Yerli Malý Haftasý ný kutladýlar. Etkinlik Okul kütüphanesinde düzenlendi. ÖSEV Mini Ýyilikler Çarþýsý Yardým Projesi kapsamýnda Türkiye'nin dört bir yanýnda ihtiyacý olan lösemili ailelere yardým ulaþtýracak. Anadolu'nun yollarýnda, köylere kadar ulaþmanýn ve oradaki lösemili ve kanserli yavrularý güldürmenin mutluluðu yaþatýlacak. Mini iyilikler çarþýsýnda gýda, giyim, tekstil, kýrtasiye, oyuncak ve kýrmýzý et yardýmlarý LÖSEV'e kayýtlý lösemili çocuklar ve aileleri için hazýr bulunacak. Aileler yardýmlar içinden ihtiyaçlarýna göre gönüllerince seçerek alabilecek olmanýn mutluluðunu yaþayacaklar. LÖSEV etkinliði 19 Aralýk 2014 tarihinde Saat arasýnda Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleþecek. (Haber Merkezi) Yerli Malý Haftasý ný kutladýlar atih Sultan Mehmet Ýlkokulu 4/F Fsýnýfý öðrencileri, Yerli Malý Haftasý ný kutladý. Birbirinden güzel, çeþit çeþit yiyecek ve içecekler neþeli bir ortamda tüketildi. Yerli Malý kutlama etkinliðine Okul Müdürü Haydar Deveci, Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Dr. A. Fahri Þahin, Av. Kasým Aksoy ve birçok öðrenci velisi katýldý. Okul kütüphanesinde düzenlenen etkinlikten tüm öðrenciler ve veliler mutlu oldu. Yiyecekleri özveriyle hazýrlayan bayan velilere de teþekkür edildi. (Haber Merkezi)

7 CUMA 19 ARALIK Büyükþehir için ortak çalýþma B elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý makamýnda ziyaret etti. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, geçtiðimiz günlerde Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç'ýn "Büyükþehir sayýsý 40'a çýkabilir." açýklamasýný yapýp büyükþehir olacak 10 ilin arasýnda Çorum'u da zikretmesinin ardýndan Bele- diye Baþkaný Külcü, yerelde birlikte çalýþtýklarý Ýl Genel Meclisi Baþkaný Kaya'ya çalýþma ziyareti gerçekleþtirdi. Baþkan Yardýmcýlarý Ahmet Yabacýoðlu ve Turhan Candan'ýn da hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Baþkan Külcü, "Özel Ýdare ve Belediye her ikisi de yerel yönetim. Biz þehir ayaðýnda, siz kýrsal kesimde birlikte çalýþýyoruz. Bir bütünün parçalarýyýz. Muhtemelen yeni dönem sonunda birleþerek büyükþehir ya da bütünþehir olarak artýk her halde tek yönetim anlayýþýna geçilmiþ olacak. Bu süreci yine birlikte planlayacaðýz." dedi. Geçen sene yapýlan yasa deðiþikliðiyle büyükþehir sayýsýnýn 30'a çýktýðýný hatýrlatan Külcü, büyükþehir olan bazý kentlerin bu düzenlemeye hazýrlýksýz yakalandýðýný gör- Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý makamýnda ziyaret etti. düklerini söyleyerek, "Çorum'un büyükþehir olup olmayacaðýna Ankara karar verecek ama biz öncesinde olursa en güzeli olsun diye hazýrlýk yapacaðýz. Buna benzer çalýþma ziyaretlerini bazen belediyede bazen Özel Ýdarede yaptýk ve yapacaðýz. Bunlar bazen basýna yansýdý, bazen yansýmadý. Birlikte çalýþmaya devam edeceðiz." dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ise, bundan sonraki süreçte Ýl Genel Meclisi ve Baþkaný olarak Belediye'ye destek ve katký saðlamaya devam edeceklerini belirterek, "Halk sizi takdir ediyor. Oy oranýnýzý artýrarak yeniden Belediye Baþkaný seçildiniz. Sizin döneminizde Çorum'un çehresi deðiþti. Terminali, Kültür Merkezleri, parklarýyla gurur duyacaðýmýz bir hale geldi. Projelerinizi biliyoruz. Allah sizi utandýrmasýn. Cumhurbaþkanýmýza, Baþbakanýmýza ve AK Parti'ye layýk birer ne- Akýl Oyunlarý Projesi ne imza Ç orum Belediyesi ile Milli Eðitim Müdürlüðü arasýnda Akýl Oyunlarý Proje imza töreni düzenlendi. Çorum il genelinde eðitim alan ilk ve ortaokul öðrencilerini kapsayan proje; Çorum Belediyesi NFK Gençlik Merkezi'nde uygulanacak. Çorum Belediyesi Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen proje imza töreninde konuþan Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük; zihinsel becerileri üst seviyeye çýkartarak etkin kullanýmýnýn saðlanmasýnýn eðitimin temel mantýðýný oluþturduðunu söyledi. Bu amaca hizmet etmek üzere her türlü imkânýn deðerlendirildiðini belirten Büyük, çocuklarýn, temel ola- rak hayatý oyunlarla öðrendiklerini, proje ile de oyun oynarken üst düzey zihinsel becerilerin de geliþtirilmesininin amaçlandýðýný belirterek, Milli Eðitim Müdürlüðü olarak, eðitim konusunda desteklerini esirgemeyen Çorum Belediyesi'ne de teþekkür etti. Çorum Belediyesi uharaevler Kýz B Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdiresi profilinin çok güzel olduðunu, öðrencilerin hepsinin belli amaçlarý ve hedefleri olduðunu vurguladý. Çorum Belediyesi'nin þehirdeki tüm okullarýn eksikliklerinin giderilmesi konusunda büyük hassasiyet gösterdiðinin altýný çizen Aysun Tut, adýna proje imza törenine katýlan Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ise, sosyal ve katýlýmcý belediyecilik anlayýþý gereði özellikle eðitim alanýnda her türlü desteðe açýk olduklarýný, gelecek nesilleri yetiþtirmenin özveriyle mümkün olabileceðini söyledi. Proje kapsamýnda; Çorum il genelinde eðitim alan ilk ve ortaokul öðrencileri kendi okullarýnda Satranç, Mangala, Haneo Kulesi, RubiskRace, T-Tangram eðitimler alacak. NFK Kültür Merkezi'nde turnuvalar yapýlarak kazananlara çeþitli ödüller verilecek. (Haber Merkezi) Ç orum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi öðrencileri mülteciler yararýna kermes açtý. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, Çorum'da mülteci ailelerine yönelik gerçekleþen kermesten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve baþkan yardýmcýlarý da alýþveriþ yaptý. Mimar Sinan, Bahçelievler, Ýkbal ve Akkent Gençlik Merkezi öðrencilerinin ortaklaþa gerçekleþtirdiði kermesten duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Külcü, soðuk havaya raðmen kermesin düzenlenmesinin manidar olduðunu söyledi. Sabahýn erken saatlerinden itibaren Hürriyet Parký yanýnda kendilerinin ve ailelerinin hazýrladýðý onlarca çeþit yiyeceði satýþa hazýr hale getiren gençler, soðuk havaya raðmen akþama kadar satýþ yaptý. Çok sayýda Çorumlu da kermesten alýþ veriþ yaparak mülteci ailelere alýþveriþ yaparak gençlerin organizasyonuna destek verdiði kermeste Baþkan Külcü'nün yaný sýra Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Baþkan Külcü ile Baþkan Yardýmcýlarý kermese katkýda bulundu. Ahmet Yabacýoðlu, Alper Zahir, Turhan Candan ile Özel Kalem Müdürü Murat Erdem de alýþveriþ yaptý. Baþkan Külcü, bir müddet gençlerle birlikte kermeste bulunan yiyeceklerin satýþýný da yaptý. 'Gençler, gönlünü ve kapýsýný mültecilere açtý' Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Gençlik Merkezlerinde eðitim gören öðrencilerin Çorum'da yaþayan mülteciler yararýna yaptýðý kermesin önemine deðindi. Külcü, kermesi ziyareti sýrasýnda öðrencilere yönelik yaptýðý konuþmada ülkelerini terk etmek zorunda kalan mültecilerin son de- rece zor þartlar altýnda yaþam mücadelesi verdiðini ifade etti. Baþkan Külcü, "Ensar'ýn kapýsýný ve gönlünü muhacirlere açtýðý gibi sizler de gönlünüzü ve mutfaðýnýzý mülteci kardeþlerinize açtýnýz. Siz Ensar onlar Muhacir oldunuz." dedi. Gençlik Merkezlerinde eðitim gören gençlerin organizasyonuna destek olmak amacýyla Baþkan Yardýmcýlarý ile birlikte kermesi ziyaret eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, gençlere, ailelerine ve öðretmenlerine teþekkür etti. (Haber Merkezi) Mülteci kadýnlarý dinlediler Çorum Belediyesi ile Milli Eðitim Müdürlüðü arasýnda Akýl Oyunlarý Proje imza töreni düzenlendi. Öðrenciler teþekkür etti Aysun Tut, okul baþkaný ve sýnýf temsilcileri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Belediye Basýn Birimi7nden yapýlan açýklamaya göre, okul müdiresi Aysun Tut, ziyarette yapýðý konuþmada, okul olarak öðrenci Gençler gönüllerini mülteciler için açtý Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi öðrencileri mülteciler yararýna kermes açtý. Baþkan Külcü'ye teþekkür etti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de yaptýðý konuþmada okullarýn hayat olmasý için imkânlar ölçüsünde okullara destek vermeye çalýþtýklarýný söyledi. Çorum Belediyesi olarak ilköðretim ve ortaöðretim okullarýna yönelik çeþitli yardýmlarda Buharaevler Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencileri Baþkan Külcü yü ziyaret etti. bulunduklarýnýn altýný çizen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Öðrencilerimizin daha temiz okul bahçelerinde oyun oynayabilmeleri amacýyla okul bahçelerini asfaltladýk. Öðrencilerimizin trafik kurallarýný daha iyi öðrenebilmeleri için okullarda trafik parklarý oluþturduk. Öðrencilerimize tatil kitaplarý, spor malzemeleri hediye ettik. Belediye olarak okullarýmýzla birlikte kültür sanat etkinlikleri tiyatro, sergi, konser, konferans, panel gerçekleþtirdik. Ayrýca öðrencilerimize her yýl geziler düzenleyerek onlarýn farklý illeri görmelerini ve sosyalleþmelerine katkýlar saðlýyoruz." Ç orum Belediyesi Kent Konseyi Kadýn Meclisi Çorum'da yaþayan mülteci kadýnlarla bir araya geldi. Kent Konseyi Kadýn Meclisi üyeleri, mülteci kadýnlarýn sorunlarýný dinledi. Belediye Basin Birimi7nden yapýlan açýklamaya göre, Belediye Konferans Salonu'ndaki programda konuþan Kadýn Meclisi Baþkaný Þaheste Uçar, müminlerin kardeþ olmasý nedeniyle birbirlerine karþý sorumluluðu olduðunu söyledi. Günümüzde mü'minlerin arasýna kavmiyetçilik ve mezhepçiliðin girdiðine dikkat çeken Uçar, "Barýþ dini olan Ýslam, ortaya çýkan bir takým terör örgütleri nedeniyle insan öldürmeyi emreden bir din olarak lanse ediliyor. Bu örgütlerin arkasýnda Siyonist, Kapitalist güçler var. Bu güçler bu terör örgütlerini kullanarak Müslümanlarýn topraklarýný ele geçirmeye çalýþýyor." diye konuþtu. olduðuna dikkat çeken Uçar, mülteci kadýnlarýn durumlarýnýn iyileþtirilmesi gerektiðine vurgu yaptý. Þeheste Uçar, "Müslümanlarýn içinde bulunduðu zor durumdan çýkmalarý için herkesi dua etmeye davet ediyorum." dedi. Savaþ ve kaos ortamýnýn zorluðunda ülkelerinden büyük risk alarak kaçtýklarýný anlatan kadýnlar, Türkiye'de de büyük sýkýntýlar yaþadýklarýný söyledi. Mülteci kadýnlar, kendi sorunlarýný dinleyen Kadýn Meclisi ve Çorum Belediyesi yetkililerine teþekkür etti. (Haber Merkezi) Kent Konseyi Kadýn Meclisi üyeleri, mülteci kadýnlarýn sorunlarýný dinledi. Duaya davet Kadýnlarýn gelecek nesillerin mimarý Mülteci kadýnlarýn durumlarýnýn iyileþtirilmesi gerektiði vurgulandý.

8 8 CUMA 19 ARALIK 2014 Bankalar neler yapýyor, neler... ski bir banka çalýþanýnýn anlattýklarý okunyanlarý Eþok ediyor. 17 yýllýk eski bankacý vatandaþtan alýnan hizmet gelirlerindeki usulsüzlükleri anlattý. Þube yöneticisinin kendisine baský yaptýðýný belirten E.Ö., "'Hedefler tutmazsa kafaya kül tablasý yersiniz' diye tehdit etti. Ruh saðlýðým bozuldu" diyor. Aldýklarý ücret ve komisyonlar Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafýndan 60'dan 20 kaleme düþürülmesine raðmen bankalarýn gelirlerinin azalmamasý soru iþareti yarattý. Banka yöneticilerinin þube hedeflerini tutturabilmek için personele yoðun baskýda bulunduðu iddia ediliyor. Konu mahkemelere yansýmýþ durumda. Son dönemde çalýþanlarýn kurumuna açtýðý dava sayýsýnda yüzde 50 artýþ var. BDDK'nýn ücret ve komisyonlarý týrpanladýðý yönetmelikten sonra hýrslý þube yöneticilerinin "Testere sýrtýndayýz, hedefleri tutturalým" emirlerinin yerini "Hedefler tutmazsa, kafanýza kül tablasý yersiniz" gibi tehditlerin almaya baþladýðý öðrenildi. 'BURAYA PARA KAZANDIR' Türkiye'nin büyük bankalarýndan birinde Þube Müdür Yardýmcýlýðý yapan E.Ö. yaþadýðý baskýyý anlattý. Müþterilerinin hesabýndan yasadýþý þekilde para kesilmesine razý olmadýðý için müdiresinden tehditler aldýðýný belirten E.Ö., Erenköy Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastenesi'nden rapor aldýðýný öne sürüyor. Kadýn bankacý, ayrýca iþyerine dava açtý. E.Ö., yaþadýklarýný þöyle anlattý: "17 yýllýk bankacýyým. Usulsüz kredi komisyonu kesmem için çok baský gördüm. Ýtiraz ettiðimde, 'Çalýþmak istiyorsan, buraya para kazandýracaksýn' deniliyordu. Yöneticiler, 'Mevduat ve krediden yeterli kârý yaptýrmýyorum' diyordu. Þube müdiremiz, 'Ben agresifim, kredi hedefi tutmazsa, kafanýza kül tablasý yersiniz' diye tehdit ediyordu. Ruh saðlýðým bozuldu." 'MÜÞTERÝ FARK ETMÝYOR' Yöneticilerinin en çok baskýyý hizmet geliri kalemi için yaptýklarýný söyleyen E.Ö., "Çünkü bu gelir Öðrenci karneleri deðiþiyor illi Eðitim, önümüzdeki ay tamamlanacak Molan birinci dönem için öðrencilere verilecek olan karnelerde ve belgelerde deðiþiklik yaptý. Yeni eðitim sistemi ile birlikte ilköðretim kurumu olarak anýlan 1-8. sýnýflar ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokulu olarak ayrýlmýþtý. Bakanlýk bu uygulamayý karnelere de yansýttý. Buna göre karnelerin ön yüzündeki 'ilköðretim kurumu karnesi' ifadesi yerine ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokulu öðrenci karnesi ifadesi kullanýlacak. Böylelikle imam hatip ifadesi ilk kez karnelerin üzerinde yer almýþ olacak. Baþarý Üstün Baþarý ve Onur belgeleri yerine ilköðretim kurumlarýndaki tüm sýnýflardaki öðrencilere iftihar belgesi verilecek. Ayrýca ilkokul seviyesine verilmeyen takdir ve teþekkür belgesi artýk ilkokul kademesinde de verilecek. Bu kapsamda ilkokul 4'üncü sýnýf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarýnýn bütün sýnýflarýna takdir ve teþekkür belgesi verilebilecek. (Türkiye) doðrudan kâr hanesine yazýlýyor. Kredi verilen dosyalardan iki tür masraf alýnýyor. Biri, sabit diðeri de þubenin inisiyatifinde olan masraflar. Yasal olmayanlar iþte bu þube inisiyatifindekiler. SMS kredilerinde bu daha çok yapýlýyor. Çünkü, SMS kredisi otomatik olarak müþteriye gittiði için 100 lira dosya masrafý kesiliyor. Müdürler bize, 'Bu 100 liraya bir 100 lira daha koyacaksýn, öyle masraf alacaksýn. Ýkinci 100 lirayý hizmet geliri adý altýnda kesin' diyorlar. Müþteri bunu çoðunlukla fark etmiyor. Fark ettiðinde de geri ödememek için ikna edilmesi isteniyor. Ýtirazýnda devam ederse o zaman mecbur kalýnýp iade ediliyordu. Ýþsizlere 235 milyon liralýk eðitim! MEM Beceri'10 Projesi'yle U2009'dan bugüne kadar 170 binden fazla kiþi yararlandý ve programa 235 milyon lira kaynak harcandý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, "Uzmanlaþmýþ Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi" ile 2009'dan bugüne kadar 170 binden fazla kiþinin yararlandýðýný ve 235 milyon lira kaynak harcandýðýný bildirdi. Çelik, yaptýðý açýklamada, UMEM Beceri'10 Projesi ile iþverenlerin nitelikli eleman bulamama sorununun çözüldüðünü söyledi. Bu projeyle aradýðý elemaný bulamayan iþverenin dilerse kendi iþyerinde bu elemaný yetiþtireceðini belirten Bakan Çelik, dilerse de belirli bir eðitim aldýktan sonra iþyerinde iþbaþý eðitim yaptýrabileceðini ifade etti. Çelik, projenin iþgücü piyasasýnda arz talep uyuþmazlýklarýndan kaynaklanan iþsizliðe çözüm getirmek amacýyla 2010'da Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, ÝÞKUR, TOBB, TOBB ETÜ ve Milli Eðitim Bakanlýðý arasýnda imzalanan protokol çerçevesinde geliþtirilen iþbirliðinin ürünü olduðunu aktardý. Projeyle özellikle sanayi, mesleki ve teknik eðitim kurumlarý arasýndaki iþbirliðinin artýrýldýðýný, ihtiyaç duyulan nitelikli iþgücü talebinin de karþýlandýðýný kaydeden Bakan Çelik, proje kapsamýnda sanayi, hizmet ve tarým alanlarýnda teorik eðitim ve iþbaþý eðitiminin birlikte verildiðini dile getirdi. Ama bu 10 krediden birinde oluyordu" diye konuþtu. Avukat Ýsmail Altay da "Personele, her türlü krediyi 'müþterinin aðzýndan gir, burnundan çýk ne olursa olsun sat' deniyor" açýklamasý yaptý. AÝHM'YE KADAR GÝDECEÐÝM Bu tür iþlemleri yapmadýðý için 2013'te iþten ayrýlmak zorunda kaldýðýný söyleyen E.Ö., daha sonra iþe iade davasý açtýðýný belirtti. Bilirkiþi raporu lehine olduðu halde mahkemeyi kaybettiðini belirten E.Ö., ardýndan Yargýtay'ýn da dosyanýn kapaðýný bile açmadan kararý onadýðýný belirterek, "Konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürdüm. Dilekçemiz kabul edildi. 171 BÝN 156 ÝÞSÝZ YARAR- LANDI Çelik, "Ýþsizlerimizi ÝÞKUR tarafýndan finanse edilen UMEM Eðitim Programlarýna katýlmaya davet ediyoruz" diyerek, "Eðitime katýldýðýnýz her gün için 25 lira cep harçlýðýný, iþ kazasý ve meslek hastalýðýyla genel saðlýk sigorta primlerini ÝÞKUR ödüyor. Bu kurslar sayesinde hiçbir harcama yapmadan üstüne bir de para alarak hem meslek öðreniliyor hem de iþyerlerinde uygulama yapma fýrsatý bulunuyor" ifadelerini kullandý. Ýþverenlerin nitelikli eleman bulamama sorununa çözüm getirdiklerini vurgulayan Bakan Çelik, þunlarý söyledi: "Bu projeyle iþverenimiz sýfýr maliyetle aradýðý vasýflarý edinmiþ, nitelikli iþgücüne kavuþmuþ iþsizimiz de meslek öðrenecek. Ýþverenlerimiz, baðlý olduðu oda aracýlýðýyla talebini ÝÞKUR'a iletsin ve ihtiyaç duyduðu nitelikli iþgücüne kavuþmak için saðlam bir adým atsýn. ÝÞ- KUR'un düzenlediði ve mayýs ayýnýn baþýnda yenilenen protokolle projenin yeni bir ivme kazanmasý bekleniyor. Ýþverenimizin aradýðý elemaný kendi iþyerinde yetiþtirmesini saðlayan bu programlardan 2009'dan bugüne kadar 170 binden fazla kiþi yararlandý ve bunlarýn yüzde 60'dan fazlasý iþe yerleþtirildi. Söz konusu programa bu zamana kadar 235 milyon lira kaynak harcandý. Ayrýca 17 bin 500'e yakýn kurs programdan 105 bin 902'si erkek, 65 bin 254'ü kadýn toplam 171 bin 156 iþsiz vatandaþýmýz yararlandý. Katýlanlarýn yarýsýnýn kadýn olduðu bu programdan 2014 yýlýnýn baþýndan Kasým ayýnýn sonuna kadar yaklaþýk 48 bin kiþi faydalandý."(aa) yurgezerliðin genelde uykuya Udaldýktan 1 saat sonra ortaya çýktýðýný ve süresinin birkaç saniye ile 30 dakika arasýnda deðiþtiði belirtildi Uzm. Dr. Ayhan Çeri, Çocuklarda, eriþkinlere oranla daha sýk rastlanan bir durumdur. Ateþli hastalýk yada psikolojik travma gibi etkenler rahatsýzlýðýn þiddetini artýrabilir ya da ortaya çýkmasýný tetikleyebilir. Bazen de rutin uyku düzeninin bozulmasý, aþýrý uykusuzluk ve nadiren bazý ilaçlarýn kullanýmý da buna nedendir. Uyurgezer bir çocuðun yataktan kalkýp odada ya da evin çevresinde dolaþabilir. Küçük yaþtaki uyurgezer çocuklar daha çok ebeveynlerinin yataðýna ya da bir ýþýk kaynaðýna gitme eðilimindedir. Bu süreçte çocuk uyuyor olmasýna raðmen basit iþleri yapabilir. Örneðin; elbiselerini deðiþtirebilir, yemek masasýnýn sandalyelerini düzeltebilir. Hatta bazen çocuklar, tuvalette olduðu izlenimi bulunduðu yere tuvaletini yapabilir ya da anlamsýz þekilde konuþabilir. Çocuklar bazý durumlarda evden dýþarý çýkabilir. Ancak bu sýrada merdivenden düþme ya da evden çýkarken ayaðýna yabancý bir cisim takýlma gibi riskler söz konusu olabilir. Uyurgezer çocuk çevresindeki bireyleri tanýyamaz, gözleri açýktýr ve bakýþlarý boþtur. Aþýrý sinirli olabilir ve evdeki eþyalarý kýrabilir dedi. UYURGEZER ÇOCUK ÝÇÝN GEREKLÝ ÖNLEMLER ALINMALI Evle ilgili güvenlik önlemlerinin ihmal edilmemesi uyarýsýnda bulunan Uzm. Dr. Çeri, Dýþ kapý ve pencereleri kilitli tutmaya, baþta çocuðunuzun yatak odasý olmak üzere koridor ve diðer odalarda ortada cisim ve eþya býrakmamaya özen gösterin. Çocuðun yataðýnýn çevresinde sivri ve kýrýlabilir cisimler bulundurmayýn. Her zaman olduðu gibi ilaçlarý ve diðer ev kimyasallarýný çocuklarýn ulaþamayacaðý yerlerde tutun. Çocuðun düzenli bir uyuma saati Burada da kaybedersek, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne (AÝHM) gideceðim" dedi. DAVALAR YÜZDE 50 ARTTI Bankacý E.Ö.'nün avukatý Ýsmail Altay da, daha önce yapýlan usulsüzlükleri kabul etmediði için bankasýna dava açan Hamit Baþer gibi örneklerin çoðaldýðýný söyledi. Bankalarýn kâr hýrsý nedeniyle çalýþanlarýna giderek artan oranda baský yaptýðýný söyleyen Altay, "Son yýllarda banka personeli arasýnda kurumlarýna karþý iþe dönüþ ve mobbing davalarý açan sayýsýnda yüzde 50 artýþ var" dedi.(sabah ) Çocuklarda uyurgezerliðe dikkat! edinmesine ve yeterli uykusunu almasýna özen gösterin. Uyurgezerliðin aþýrý yorgunluk ve uykusuzluk durumlarýnda daha kolay ortaya çýkabileceðini unutmayýn. Çocuðu uyurgezer olarak gözlemlediðinizde öncelikle sakin olun ve gerekli önlemler alýndýðýnda yaþamsal bir tehdit oluþturmadýðýný aklýnýzda tutun. Çocuðu uyurgezerken gördüðünüzde herhangi bir eylem içerisinde ise, örneðin sandalyeleri ya da kitaplarýný düzeltiyorsa, öncelikle sakince eylemini bitirmesini bekleyin ve daha sonra yavaþça yataðýna yönlendirin. Çocuk uyandýktan sonra konuyu büyük bir olay haline getirmeyin. Hatta eðer çocuk olayý hatýrlamýyorsa konuyu hiç açmayýn. Aksi halde uyurgezer çocukta ve diðer kardeþlerde bu durum kaygý oluþturarak uyku düzenlerinde bozulmaya yol açabilir. Bu da yeni sorunlarý tetikleyebilir. Çoðu çocukta uyurgezerliðin geçici ve zararsýz bir rahatsýzlýk olduðunu ve süreç içinde kendiliðinden geçeceðini unutmayýn diye konuþtu. Uyurgezerliði önlemek için birtakým bilgiler aktaran Uzm. Dr. Ayhan Çeri, Çocuðun erken saatlerde uyumasýna özen gösterin. Uyku öncesi çocuðun rahat uykuya dalmasýný saðlayýn. Bunun için çocuða sonu mutlu biten masallar anlatabilir, dinlendirici müzikler dinletebilir veya kendiniz þarký ya da ninni söyleyebilirsiniz. Çocuðun akþam aþýrý sývý tüketmesine izin vermeyin ve yatmadan önce tuvalete gittiðinden emin olun. Dolu bir mesane uyurgezerliði tetikleyebilir. Çocuðun akþam saatlerinde çok fazla çay ve kahve tüketmesine izin vermeyin. Çocuðun yatak odasýnýn sessiz, düzenli olmasýna ve fazla dikkat daðýtan bir görünümde olmamasýna dikkat edin. Çocuk uyurken evdeki gürültü düzeyini minimuma indirin. Çocuðun uyku saatlerinin düzenli olmasýna ve yeterince uykusunu almýþ olmasýna dikkat edin þeklinde konuþtu.(ýha)

9 Kamuda bunlar yasak artýk! aþbakan Ahmet Davutoðlu kamuda süslü hedi- ve gereksiz lüks tanýtým kitaplarýnýn sona Byeler erdirileceðini söyledi. Yapýsal Öncelikli Dönüþüm Programlarý Toplantýsý'nda konuþan Baþbakan Ahmet Davutoðlu ''Yurtiçi Tasarruflarýnýn arttýrýlmasý ve israfýn önlenmesi'' programý kapsamýnda Baþbakanlýk genelgesiyle bundan sonra hiçbir ziyarette yerel yönetimler, valilikler ve diðer kurumlara plaket ve hediye sunumunda bulunulamayacaðýný söyledi. Kamuda lüks kitaplý tanýtýmlarýn da sona ereceðini söyleyen Davutoðlu bunlarýn yerine ise farklý önerilerde bulundu. Davutoðlu konuþmasýný þöyle sürdürdü; ''Gereksiz hediyeleþmelere son vermek lazým. Süslü plaketler yerine fidan dikimi özendirilmeli. Çünkü en güzel hediye fidan dikimidir. Onlar büyüdükçe de kendi hediyesini topluma kazandýran bir hatýra olarak yaþar. Kamuda tanýtým kitaplarýný lük þekilde hazýrlamaya da gerek yok. Bunun için flash diskler kullanýlmalý. Bütün kurumlar buna özel önem göstermeli. Zaten bu konuyla ilgili gerekli yönetmeliði hazýrlayacaðýz''(haber7) CUMA 19 ARALIK Kriz iki yýl sürebilir usya Devlet Baþkaný Vladimir RPutin, ülke ekonomisinin iyi olduðunu, dýþ etki ile yaþanan sorunlarýn ise iki yýl sürebileceðini söyledi. Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin bu yýl onuncusu düzenlenen yýllýk basýn toplantýsýnda yaptýðý açýklamada Rusya ekonomisinin iyi yolda olduðunu, 2014 de ekonomik büyümenin yüzde 0,6 yý bulacaðýný söyledi. Putin dýþ etki ile yaþanan sorunlarýn iki yýl kadar devam edebileceðini belirtti. Rusya da krizin hep devam edeceðini kimsenin söyleyemeyeceðini vurgulayan Rus lider, Her þeyi hesaplamak mümkün deðil. Bir anda düzelmeye de baþlayabilir. Merkez Bankasý ve hükümet doðru adýmlar atýyor. Fakat bazý konularda daha hýzlý hareket edilebilir. Bu durumdan tamamen olumlu çýkacaðýz. Ýki yýl bu kriz devam edecek, ancak dünya ekonomisi büyüyor. Büyümekten baþka þansýmýz yok. dedi. Rusya nýn 419 milyar dolar rezervi olduðunu, bunlarý kullanarak sosyal sorumluluklarýný yerine getireceðini belirten Putin, Merkez Bankasý bu rezervleri boþuna tutmuyor deðerlendirmesinde bulundu. Ukrayna krizi, dýþ yaptýrýmlar, petrol fiyatlarýnýn gerilemesi nedeni ile mali piyasalarda yaþanan sorunlarý deðerlendiren Putin, geliþmelerin büyük çoðunluðunun dýþ etkilerden kaynaklandýðýný ifade etti. Putin, Ekonomik sorunlarda dýþ ekonomik nedenler var. Ancak biz ekonomiyi çeþitlendirmek için elimizden geleni yaptýk. Merkez Bankasý ve mali otoritelerin rublenin istikrarý konusunda elinden geleni yaptý. Ancak zamanlama ve etkin çözüm konusunda sorular var deðerlendirmesinde bulundu.(haber7) 6572 SAYILI HÂKÝMLER VE SAVCILAR KANUNU ÝLE BAZI KANUN ve KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEÐÝÞÝKLÝK 1.CEZA YARGILAMASINA ÝLÝÞKÝN HÜ- KÜMLER: HSYK'ya Ýhtisaslaþmýþ Ceza Mahkemesi Kurma Yetkisi Verildi 6572 sayýlý Kanunun 39. maddesi ile Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu'na, ihtisaslaþmanýn saðlanmasý amacýyla, birden fazla dairesi olan ceza mahkemelerinin bulunduðu yerlerde daireler arasýndaki iþ daðýlýmýný belirleme yetkisi verilmiþtir. Bu madde ile ÖYM'lerin yerini ÝCM'lerin almasý ihtimali doðmaktadýr. Arama Kararý Verilmesi Kolaylaþtýrýldý 6572 sayýlý Kanunun 40. maddesi ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nun, "Þüpheli veya Sanýkla Ýlgili Arama" baþlýklý 116. maddesinde yapýlan deðiþiklikle: "yakalanabileceði veya suç delillerinin elde edilebileceði hususunda somut delillere dayalý kuvvetli þüphe varsa; þüphelinin veya sanýðýn üstü, eþyasý, konutu, iþyeri veya ona ait diðer yerler aranabilir" ifadesindeki "somut delillere dayalý kuvvetli" ibaresi, "makul" olarak deðiþtirilmiþtir. Elkoyma Kararý Verilebilecek Suçlarýn Kapsamý Geniþletildi 6572 sayýlý Kanunun 41. maddesi ile CMK 128. maddede düzenlenen "Taþýnmazlara, hak ve alacaklara el koyma"nýn kapsamý geniþletilerek ve TCK'da "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin Ýþleyiþine Karþý Suçlar" baþlýðýnda sayýlan; "anayasayý ihlal", "yasama organýna karþý suç", "hükümete karþý suç", "hükümete karþý silahlý isyan", "silahlý örgüt", "silah saðlama" ve "suç için anlaþma" soruþturmalarýnda da el koyma kararý verilebilmesi öngörülmüþtür. Telekomünikasyon Yoluyla Ýletiþimin Tespiti Kolaylaþtýrýldý 6572 sayýlý Kanunun 42. maddesi ile þüpheli veya sanýðýn telekomünikasyon yoluyla iletiþimin tespitinin; soruþturma aþamasýnda hâkim, kovuþturma aþamasýnda mahkeme kararýna istinaden yapýlacaðý öngörülmüþ ve baþkaca delil elde edilememesi þartýna baðlý olmaktan çýkarýlmmýþtýr. Ayrýca CMK 135'te yer alan katalog suçlara "Devletin birliðini ve ülke bütünlüðünü bozmak" ile "Anayasal düzene ve bu düzenin iþleyiþine karþý suçlar" eklenmiþtir. Teknik Araçlarla Ýzleme"nin Kapsamý Geniþletildi 6572 sayýlý Kanunun 43. maddesi ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nun "Teknik araçlarla izleme" baþlýklý 140. maddesinde yer alan katalog suçlara, "Devletin birliðini ve ülke bütünlüðünü bozmak" ile "Anayasal düzene ve bu düzenin iþleyiþine karþý suçlar" eklenmiþtir. 1/5 Müdafiin Dosya Ýncelemesine Kýsýtlama Getirildi 6572 sayýlý Kanunun 44. maddesi ile Müdafiin soruþturma dosyasýnýn içeriðini incelemesi veya belgelerden örnek almasýna kýsýtlama getirilmiþtir. Müdafiin dosyanýn içeriðini incelemesi veya belgelerden örnek alma yetkisi soruþturmanýn amacýný tehlikeye düþürebilecekse savcýnýn istemiyle hâkim kararýyla kýsýtlanabilecektir. Bu kýsýtlama ancak; "TCK'da düzenlenen kasten öldürme, cinsel saldýrý, çocuklarýn cinsel istismarý, uyuþturucu veya uyarýcý madde imal ve ticareti, suç iþlemek amacýyla örgüt kurma, devletin güvenliðine karþý suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iþleyiþine karþý suçlar, devlet sýrlarýna karþý suçlar ve casusluk, 6136 sayýlý Kanunda düzenlenen silah kaçakçýlýðý, 5411 sayýlý Kanunda düzenlenen zimmet ve 5607 sayýlý Kaçakçýlýkla Mücadele Kanunda düzenlenen suçlar" hakkýndaki soruþturmalarda geçerli olacaktýr. Asliye Ceza Mahkemelerinde Duruþmanýn Cumhuriyet Savcýsý Katýlmadan Yapýlmasýna Olanak Veren Düzenlemenin Uygulama Dönemi Yeniden Belirlendi 6572 sayýlý Kanunun 45. maddesi ile 31 Aralýk 2019 tarihine kadar, asliye ceza mahkemelerinde yapýlan duruþmalara Cumhuriyet savcýsýnýn bulunmayacaðý ve katýlma hususunda Cumhuriyet savcýsýnýn görüþünün alýnmamasý öngörülmüþtür. 2.DANIÞTAY HAKKINDAKÝ HÜKÜMLER: Danýþtay Üyeliði Ýçin Kýdem Þartý Düþürüldü 6572 sayýlý Kanunun 7. maddesi ile Danýþtay üyesi seçilebilmek için hâkimlik ve savcýlýk mesleðinde yirmi yýl çalýþmýþ olmak þartý onyedi yýla düþürülmüþtür. Danýþtay'ýn Ýþleyiþinde Katýlýmcýlýk Azaltýldý 6572 sayýlý Kanunun 8. maddesi ile Danýþtay tetkik hâkimlerinin görev yerlerini belirleme yetkisi ve 10. madde ile üyelerin dairelere ayrýlmasý yetkisi Baþkanlar Kurulundan alýnarak Baþkanlýk Kurulu'na verilmiþtir sayýlý Kanunun 11. maddesi ile Ýdari Ýþler Kuruluna seçilecek üyelerin Genel Kurulca deðil Baþkanlýk Kurulunca seçilmesi benimsenmiþtir sayýlý Kanunun 13. maddesi ile iþ yükü bakýmýndan zorunluluk doðmasý durumunda, vergi dava dairelerinin birini idari dava dairesi olarak, idari dava dairelerinin birini vergi dava dairesi olarak görevlendirebilme yetkisi Baþkanlar Kurulundan alýnarak Baþkanlýk Kuruluna verilmiþtir sayýlý Kanunun 14. maddesi ile özel kanunlarda baþkaca hüküm bulunmadýðý takdirde Baþkanlar Kurulu'na ait olan dava daireleri arasýndaki iþ bölümü yetkisi Baþkanlýk Kurulu'na verilmiþ ve Genel Kurul'un onayý da kaldýrýlmýþtýr sayýlý Kanunun 17. maddesi ile Baþkanlar Kurulunun kararlarýna karþý Genel Kurul'a baþvurma olanaðý kaldýrýlmýþ ve bu kararlar aleyhine baþka bir yargý merciine baþvurulamayacaðý hükme baðlanmýþtýr sayýlý Kanunun 17. ve 18. maddeleri ile: 2/5 a) üyelerin görev yerlerini, dairelerin iþ durumunu ve ihtiyaçlarýný göz önünde tutarak belirlemek. b) Zorunlu hâllerde daire baþkaný ve üyelerin dairelerini deðiþtirmek. c) Danýþtay tetkik hâkimlerinin çalýþacaklarý daireleri, kurullarý ve görecekleri iþleri belli etmek ve gerektiðinde yerlerini deðiþtirmek. d) Daireler arasýnda iþ bölümünü belirlemek. Yetkileri Baþkanlar Kurulundan alýnarak Baþkanlýk Kuruluna verilmiþtir sayýlý Kanunun 18. maddesi ile Baþkanlýk Kurulunun kararlarýnýn kesin olduðu ve bu kararlar aleyhine baþka bir yargý merciine baþvurulamayacaðý kararlaþtýrýlmýþtýr. Danýþtay'da Ýki Yeni Daire Kuruldu 6572 sayýlý Kanunun 9. maddesi ile idari daire sayýsý 2'ye, toplam daire sayýsý 17'ye çýkarýldý. Danýþtay'a 37 yeni üye ve 2 yeni baþkan kadrosu tahsis edilmektedir. Vergi Dava Daireleri Kurulu Yeniden Yapýlandýrýldý 6572 sayýlý Kanunun 12. maddesi ile Danýþtay Kanunu'nun 17. maddesinde yer alan "Vergi Dava Daireleri Kurulu, vergi dava dairelerinin baþkanlarý ile üyelerinden oluþur" hükmü yerine "vergi dava dairelerinin baþkanlarý ile her vergi dava dairesinden iki yýl için Baþkanlýk Kurulu tarafýndan görevlendirilen üç asýl ve üç yedek üyeden oluþur." hükmü getirilmiþtir. Danýþtay Yeniden Yapýlandýrýldý 6572 sayýlý Kanunun 20. Maddesi ile kanunun yürürlük tarihinden itibaren 15 gün içinde 39 yeni Danýþtay üyeliði için seçim yapýlacaktýr. Baþkanlýk Kurulu, dava daireleri arasýndaki iþbölümünü ve Danýþtay daire baþkanlarý, üyeleri ve tetkik hâkimlerinin hangi dairelerde görev yapacaðýný yeniden belirleyecektir. Bu süreçte baþka dairelerde görülmekte olup da dairesi deðiþtirilen dava dosyalarý mevcut halleriyle ilgili daireye gönderilecektir. Danýþtay'a 2 Daire Baþkaný, 37 üye, 23 Savcý, 50 Tetkik Hâkimi kadrosu verilmiþtir. 3.YARGITAY HAKKINDAKÝ HÜKÜMLER: Yargýtay'da Yeni Daireler Kuruldu 6572 sayýlý Kanunun 21. maddesi ile Yargýtay'da daire sayýsý 38'den 46'ya çýkarýlmýþtýr. Yargýtay'a 8 Daire Baþkaný, 121 Üye toplam 129 yeni kadro verilmiþtir. Yargýtay'ýn Ýþleyiþinde Katýlýmcýlýk Azaltýldý 6572 sayýlý Kanunun 22. maddesi ile dairelerin hukuk veya ceza dairesi olarak belirleme yetkisi Büyük Genel Kurul'dan alýnmýþtýr. Yargýtay C. Baþsavcýsý, Yardýmcýlarýnýn Atanmasýnda Görüþ Bildiremeyecek 6572 sayýlý Kanunun 23. maddesi ile Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcý Baþyardýmcýsý ve yardýmcýlarýnýn görevlere ve bu görevlerden baþka görevlere atanmalarýnda Cumhuriyet Baþsavcýsýnýn görüþ bildirme yetkisi kaldýrýlmýþtýr. 3/5 Yargýtay Üyeliði Ýçin Kýdem Þartý Düþürüldü 6572 sayýlý Kanunun 24. maddesi ile Yargýtay üyesi seçilebilmek için hâkimlik ve savcýlýk mesleðinde yirmi yýl çalýþmýþ olmak þartý onyedi yýla düþürülmüþtür. Tetkik Hâkimlerinin HSYK'ca Atama ve Görevden Alýnmasýnda Yargýtay'ýn Görüþü Sorulmayacak 6572 sayýlý Kanunun 25. maddesi ile tetkik hâkimlerin atamasý HSYK'ca yapýlacak ve Yargýtay'ýn görüþü sorulmayacaktýr. Yargýtay Yeniden Yapýlandýrýlacak 6572 sayýlý Kanunun 27. maddesi ile kanunun yürürlük tarihinden itibaren 15 gün içinde Yargýtay üyeliði için HSYK tarafýndan seçim yapýlacak olup seçimden sonra Birinci Baþkanlýk Kurulu yeniden belirlenecek ve oluþan yeni Birinci Baþkanlýk Kurulu dairelerin iþ bölümüne iliþkin karar alacaktýr. Bu karar Resmi Gazete'de yayýmlandýktan sonra Birinci Baþkanlýk Kurulu daire baþkanlarý, üyeleri ve tetkik hâkimlerinin hangi dairelerde görev yapacaðýný yeniden belirleyecektir. 4.HÂKÝM VE SAVCILAR HAKKINDAKÝ HÜKÜMLER Hâkimliðe Kabul Yaþý ve Avukatlýktan Geçiþ Yeniden Belirlendi 6572 sayýlý Kanunun 28. maddesi ile hâkimlik sýnavýna giriþ için 35 yaþ koþulu getirilmiþ, avukatlýktan geçiþte bu sýnýr 45 yaþ olarak korunmuþtur. Avukatlýktan hâkimliðe geçiþ için 5 yýllýk tecrübe koþulu 3 yýla indirilmiþtir Hâkim ve Savcý Aylýklarýna Zam Yapýldý 6572 sayýlý Kanunun 29. maddesi ile hâkim ve savcýlara (15.000) gösterge rakamýnýn memur aylýklarýna uygulanan katsayý ile çarpýmý sonucu bulunacak miktarda aylýk ek tazminat ödenmesine karar verilmiþtir. Hâkim ve Savcýlara Kiþisel Silah Hakký 6572 sayýlý Kanunun 30. maddesi ile hâkim ve savcýlar, Emniyet Genel Müdürlüðü'nce Ateþli Silahlar ve Býçaklar ile Diðer Aletler Hakkýnda Kanun uyarýnca temin edilen yerli veya ithal tabancalarý zati silah olarak satýn alabilecektir. Hâkim ve Savcýlara "Resmi Kimlik" 6572 sayýlý Kanunun 31. maddesi ile hâkim ve savcýlara verilen mesleki kimliðin týpký Avukatlýk Kimliði gibi resmi belge olarak kabul edilmesi hükme baðlanmaktadýr. Hâkim ve Savcýlara Disiplin Affý 6572 sayýlý Kanunun 32. maddesi ile adli yargý hâkim ve savcýlar ile idari yargý hâkim ve savcýlara, 14 Þubat 2005 tarihinden 1 Eylül 2013 tarihine kadar verilen uyarma ve aylýktan kesme cezalarýnýn bütün sonuçlarý ile affedilmesi ve af kapsamýna giren disiplin cezalarýnýn verilmesini gerektiren fiillerden dolayý, ilgililer hakkýnda disiplin inceleme, soruþturma ve kovuþturmasý yapýlmamasý; devam eden disiplin inceleme, soruþturma ve kovuþturmalarý iþlemden kaldýrýlacak, kesinleþen disiplin cezalarý uygulanmayacaðý öngörülmüþtür. 4/5 Kýnama, derece yükselmesinin durdurulmasý cezalarý ile Kanunda belirtilen istisnalar dýþýnda kalan yer deðiþtirme ve meslekten çýkarma cezalarý hakkýnda 60 gün içinde HSYK Genel Kurulu'na baþvurma hakký tanýnmýþtýr. Genel Kurul baþvurunun reddine karar verebileceði gibi, önceki kararýn kaldýrýlmasýna veya eyleme uyan alt disiplin cezasýna karar verebilecektir. Baþarýsýz Sayýlan Hâkim ve Savcý Adaylarýna Yeni Sýnav Hakký 6572 sayýlý Kanunun 38. maddesi ile hâkim ve savcý adaylarýna verilen meslek öncesi eðitim sonunda yapýlan yazýlý sýnavlarda baþarý gösteremediði için genel idare hizmetleri sýnýfýnda bir kadroya atanan veya adaylýðýna son verilenlere, 6572 sayýlý Kanunun 47. maddesi ile de hâkim ve savcý adaylýðý dönemi sonunda yapýlan yazýlý sýnavda baþarýlý olduðu hâlde Kurul tarafýndan mesleðe kabul edilmeyenlere yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde, yeni bir yazýlý sýnava alýnmalarý talebiyle, Akademiye ve HSYK'ya baþvurma hakký verilmiþtir. Adalet Bakanlýðý'na Yurtdýþý Teþkilatý Kurulmaktadýr 6572 sayýlý Kanunun 33 ila 36. maddeleri ile 48. maddesi hükümleriyle Adalet Bakanlýðý'na yurtdýþý teþkilatý kurulmaktadýr. 5.DÝÐER HÜKÜMLER: Adli Yýl Açýlýþ Töreni Yasadan Çýkarýldý 6572 sayýlý Kanunun 26. maddesi ile Yargýtay Adli Yýl açýlýþ töreni Kanundan çýkarýlmýþtýr. Saygýlarýmýzla ÇORUM BAROSU BAÞKANLIÐI

10 10 CUMA 19 ARALIK 2014 Vatandaþýn kaldýrým çilesi Bu kaldýrýmlar Fatih Caddesi ne yakýþmýyor RECEP MEBET Binalardan akan yaðmur sularýnýn kaldýrým zeminlerini tahrip ettiðine dikkat çekildi. Mahalle sakinleri Fatih Caddesi kaldýrýmlarýnýn düzenlenmesini istiyor. Karakeçili Mahallesi Fatih Caddesi sakinleri, yaya kaldýrýmlarýndaki düzensizlikten þikâyetçi. Bu kaldýrýmlar Fatih Caddesi ne ve Çorum a yakýþmýyor diyen vatandaþlar, durumu yetkililere bildirmelerine karþýn çözüm bulamamaktan dert yandýlar. Yaya kaldýrýmý geniþliðinin deðiþkenlik gösterdiði caddede bazý noktalarda iki kiþinin yanyana yürümesinin dahi güçleþtiðini anlatan vatandaþlar, acilen düzenleme yapýlmasýný istediler. Fatih Caddesi üzerindeki BÝM market karþýsýnda yer alan kaldýrýmlarýn bahçe duvarlarý, elektrik trafosu ve çöp konteynerleri nedeniyle daha da daraldýðýna dikkat çeken vatandaþlar, bebek arabasýnýn bile geçemediði güzergâhta yayalarýn büyük sýkýntý yaþadýðýný kaydettiler. Kaldýrýma taþan bahçe duvarlarýnýn apartman sakinleri maðdur edilmeden geri çekilmesini talep eden vatandaþlar, Bahabey Caddesi kaldýrýmlarýnda yapýlan düzenlemeleri örnek gösterdiler. Söz konusu apartman sakinlerinin masraflarý Belediye tarafýndan karþýlanmak kaydýyla yapýlacak kaldýrým düzenleme çalýþmalarýna sýcak baktýðýný anlatan vatandaþlar, daha önce defalarca gündeme getirdikleri problemin bir an önce çözülmesini beklediklerini ifade ettiler. OTOBÜS DURAÐI KALDIRIMI KAPATIYOR Fatih Caddesi sakinleri, yaya kaldýrýmlarýndaki düzensizlikten þikâyetçi. Yaya kaldýrýmýný kapatan otobüs duraðý ve bozulan zemin de þikayet konusu. Yayalar, kaldýrýmý kapatan durak nedeniyle caddeden yürümek zorunda kalýyor. Adil Candemir Parký yanýndaki Fatih Kýz Yurdu önündeki otobüs duraðýnýn kaldýrýmý tamamen kapattýðýný belirten vatandaþlar, yayalarýn cadde üzerinde yürümek zorunda kaldýklarýný ve trafik kazasý tehlikesi yaþadýklarýný dile getirdiler. Binalardan borularla yaya kaldýrýmlarýna býrakýlan yaðmur sularýnýn zeminde bozulmalara neden olduðuna da iþaret eden vatandaþlar, gevþeyen karolarýn altýna sýzan kirli sularýn üzerine basýldýðý anda paçalarý berbat ettiðini söylediler. Araçlarýn düzensiz park etmesi nedeniyle yer yer çökmelerinde meydana geldiði Fatih Caddesi kaldýrýmlarýnýn içler acýsý bir halde olduðunu vurgulayan vatandaþlar, yetkililere seslenerek gerekli düzenlemelerin yapýlmasýný talep ettiler. Vatandaþlar, apartman sakinleri maðdur edilmeden bahçe duvarlarýnýn geri çekilerek kaldýrýmlarýn geniþletilmesini istiyor. Lora Wedding yeni yýla hazýr RECEP MEBET Lora Wedding Çorum Maðazasý, yeni yýla yeniliklerle girmeye hazýrlanýyor. Arzu Baþ Keþci ve Serpil Gözüyýlmaz ýn sahibi olduðu Lora Wedding, satýþa sunduðu zengin ürün yelpazesi ve organizasyon hizmetiyle düðün, niþan, sünnet, doðum günü ve açýlýþ gibi mutlu günlere renk katýyor. Ürün ve hizmetleri hakkýnda açýklamalarda bulunan Keþci ve Gözüyýlmaz, þu bilgileri verdiler: Nikah þekeri, bebek þekeri, diþ þekeri, mevlit þekeri, kýna malzemeleri, bindallý ve kaftan gibi geleneksel kostümlerin yaný sýra doðum, sünnet ve açýlýþ davetiyesi çeþitlerini müþterilerimizin beðenisine sunuyoruz. Çocuklara özel kostüm, tiþört ve tütülerimiz, düðün, niþan ve sünnet ve doðum günü organizasyonu hizmetlerimizle de iddialýyýz. Bebek þekeri, sepet, kapý süsü ve taký yastýðýndan oluþan Hoþgeldin Bebeðim adlý doðum paketi alan müþterilerimize oda süslemesi hizmeti hediye ediyoruz. Müþterilerimiz dilerse internet sitemizi ziyaret ederek beðendikleri ürenleri maðazamýzdan sipariþ edebilirler. Bu þekilde sipariþ edilen ürünleri müþterilerimizin adreslerine teslim ediyoruz. Ürün çeþidi ve hizmet kalitemizle sektörde rakipsiziz. Çorum merkezin yaný sýra çevre il ve ilçelerden gelen sipariþlere de cevap veriyoruz. Çaðdaþ dizaynýyla dikkat çeken maðazamýzý ve zengin ürün yelpazemizi yakýndan görmek, hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi edinmek isteyen herkesi Büyük Zafer Çarþýsý 1. kat numara 45 te faaliyet gösteren Lora Wedding e davet ediyoruz. Lora Wedding Çorum Maðazasý, yeni yýla yeniliklerle girmeye hazýrlanýyor. Arzu Baþ Keþci, ürün ve hizmetleri hakkýnda bilgiler verdi. Serpil Gözüyýlmaz, doðum paketi alan müþterilerine sürpriz hediyeler sunduklarýný söyledi. Bindallý ve kaftan gibi geleneksel kostümler de maðazada müþterilerin beðenisine sunuluyor.

11 CUMA 19 ARALIK Karaman dan çaðrý Ýslâm Hukuku Profesörü hemþehrimiz Hayrettin Karaman, Din Þurasý nýn daha sýk toplanmasý çaðrýsýnda bulundu. Yeni Þafak Gazetesi nden Kübra Kara ya konuþan Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Din Þurasý ile ilgili görüþlerini paylaþtý. Müslümanlarýn yaþadýðý sorunlar karþýsýnda çözüm için rehberlere ihtiyaç duyduðuna iþaret eden Hayrettin Karaman, konuyla ilgili olarak daimi bir din þurasý heyeti oluþturulmasý teklifinde bulundu. Din Þurasý nda müslümanlar açýsýndan bir ortak akýl yaklaþýmýnýn ortaya konulduðunun belirtildiði haberde Prof. Karaman ýn þu görüþlerine yer verildi: DÝN ÞURASI DAHA SIK TOPLANMALI Diyanet tarafýndan 5 yýlda bir düzenlenen Din Þurasý'na katýlanlar arasýndan seçilen kiþilerle bir heyet oluþturulmasý önerisinde bulunan Prof. Dr. Hayrettin Karaman, bu heyetin daha sýk bir araya gelerek sorunlara çözüm üretmesinin faydalý olacaðýný söyledi. Karaman, Bu heyet olaðanüstü durumlarda da bir araya gelip, sorunlarý masaya yatýrýrsa Müslümanlar açýsýndan daha verimli olur dedi. Baþta Ortadoðu olmak üzere dünyanýn birçok yerinde yaþayan Müslümanlar, farklý sorun ve problemlerle mücadele ederken, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý elini taþýn altýna koyarak bu yýl 5. kez Din Þura sýný gerçekleþtirdi. Þuraya, aralarýnda Din Ýþleri Yüksek Kurulu Baþkaný Hüseyin Kayapýnar, Ýstanbul Müftüsü Prof. Dr. Rahmi Yaran, Prof. Dr Yavuz Ünal, Prof. Dr Bünyamin Erol, Prof. Dr. Ahmet Yaman ve Prof. Dr. Mustafa Sinanoðlu gibi isimlerin de olduðu 300 e yakýn ilim adamý katýldý. REHBERLERE ÝH- TÝYAÇ VAR Dünyada bir buçuk milyar Müslüman ýn bulunduðunu ve her ülkede Müslümanlarýn farklý sorunlarý olduðunu belirten Ýslam Hukuku Profesörü Hayrettin Karaman, Ýnsanlar baþka eðitim ve öðretim alanýnda rehberlere nasýl muhtaç iseler, din konusunda da eðitim ve öðretimde saðlam bilgili, güzel ahlaklý dini yaþayan örnek insanlara, rehberlere ihtiyaçlarý var. Bu rehberlerin zaman zaman bir araya gelip problemlerini ve tecrübelerini paylaþmalarý çok faydalý ifadelerini kullandý. Avrupa ve Amerika da da artýk milyonlarca Müslüman ýn yaþadýðýna deðinen Karaman, Onlarýn da daha evvel tecrübe edilmemiþ problemleri var. Onlarýn temsilcileri çaðrýlarak Dini bilgi eðitim, öðretim ne olabilir, insanlarýn bu konuda neye ihtiyacý var? gibi sorularýn cevabý aranmalý" þeklinde konuþtu. Gazeteciler Cemiyeti ödül töreni 24 Aralýk ta RECEP MEBET Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan düzenlenen öykü, karikatür ve fotoðraf yarýþmalarýnýn ödül töreni 24 Aralýk 2014 Çarþamba günü saat te yapýlacak. Çorum Devlet Tiyatro Salonu nda gerçekleþecek törende Diyanet tarafýndan 5 yýlda bir düzenlenen Din Þurasý'na katýlanlar arasýndan seçilen kiþilerle bir heyet oluþturulmasý önerisinde bulunan Prof. Dr. Hayrettin Karaman, bu heyetin daha sýk bir araya gelerek sorunlara çözüm üretmesinin faydalý olacaðýný söyledi. DAÝMÝ HEYET OLUÞTURULABÝLÝR Þuranýn toplanma periyodunun bu insanlara danýþarak yapýlmasý gerektiðini belirten Karaman þöyle devam etti; "Ancak din þurasýnýn içerisinden seçim yapýlarak daimi bir din þurasý heyeti oluþturulmasý, Müslümanlarýn sorunlarýnýn görüþülüp tartýþýlmasý açýsýndan çok önemli. Oluþturulan bu heyet, daha sýk bir araya gelebilir ve güncel sorunlarla ilgili çalýþmalar yapar. Olaðanüstü durumlarda da yine bu heyet toplanýp problemleri karara baðlarsa, daha verimli olur. KARARLAR, DAYANAK ÞEKLÝNDE Þurada alýnan kararlarýn Ýslam dünyasý adýna önemli olduðunu belirten 5. Din Þurasý Genel Sekreteri Prof. Dr. Yavuz Ünal, Resmen tavsiye niteliðinde olsa bile geçmiþ þuralarda alýnan kararlarýn yaklaþýk yüzde 80 inden fazlasý bir karar veya uygulamaya mesnet teþkil ettiðini gördük. Bu önemli bir oran. Üç yüz bilim adamýnýn toplandýðý böyle bir organizasyonda kararlarýn ittifakla alýnmýþ olmasý önemlidir diye konuþtu. SÜREKLÝ GÜNDEMDE KALMALI Daha önce de düzenlenen þuralara katýlan 29 Mayýs Üniversitesi Uluslararasý Ýslam ve Din Bilimleri Fakültesi nde Ýlahiyatçý Prof. Dr. Mehmet Erkal, din þuralarýnýn Ýslam coðrafyasý için önem arz ettiðini söyledi. Erkal, Son dönemde özellikle Ortadoðu da iç savaþ devam ediyor. Ýslam dini kelime manasýyla barýþ kökünden türemiþtir. Müslüman'ýn, Müslüman ile 3 günden fazla küs kalmasýnýn günah olduðunu hatýrlatýlmalý sýk sýk. Bu þuralar da artýrýlarak, daha sýk yapýlmalý ki bu konular sürekli gündemde kalsýn þeklinde konuþtu. ORTAK AKIL ORTAYA KONULUYOR Din þurasý ile halkýn problemlerinin tespit edildiðinin altýný çizen Marmara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Çiçek, Þura kapsamýnda, dini meseleler her boyutuyla ele alýnýyor. Halkýn problemleri ve onlarýn tespit edilmesine yönelik konular konuþulup ortak akýl ve düþüncelerle çözüm üretiliyor. Bu þuralar problemlerin tespit edilmesi açýsýndan çok faydalý ifadelerini kullandý. (Yeni Þafak) Mahmut Tunaboylu 7. Öykü Yarýþmasý, 5. Karikatür Yarýþmasý ve VI. Geleneksel Fotoðraf Yarýþmalarý ödülleri sahiplerini bulacak. Program kapsamýnda ayrýca Devlet Tiyatro Salonu fuayesinde karikatür ve fotoðraf sergisi açýlacak. Þahin Sigorta Þubesi yarýn hizmete açýlýyor RECEP MEBET Sinem Þahin in sahibi olduðu Þahin Sigorta Þubesi yarýn saat te Yeniyol Mahallesi Gazi 3. Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Din Þurasý nýn daha sýk toplanmasý çaðrýsýnda bulundu. Sokak Segam Ýþmerkezi 1. kat numara 3/2 de hizmete açýlacak. Sigorta aracýlýk hizmetlerinin sunulacaðý Gezilerle okul-sanayi iþbirliðini geliþtirmek ve öðrencilere Çorum sanayi iþletmelerini tanýtmak amaçlanýyor. Ýlk teknik gezi heyecaný Çorum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gezi ve Ýnceleme Kulübü, ilk teknik gezisini Çorum Teknik Çelik Döküm ve Makine fabrikalarýna yaptý. Makine bölümü 11/H sýnýfý ve son sýnýf öðrencilerinin katýldýðý teknik gezide, okul-sanayi iþbirliðini geliþtirmek ve öðrencilere Çorum sanayi iþletmelerini tanýtmak amaçlandý. Geziye bölüm öðretmenlerinden Ýlk teknik gezi Çorum Teknik Çelik Döküm ve Makine Fabrikasýna yapýldý. Servet Bölükbaþ, Hüseyin Ölçen, Erdal Karabudak, Burhan Öksüz, Arap Çataroðlu katýldý. Teknik Çelik dökümde öðrencilere döküm konusunda, iþletmenin Metalurji ve Malzeme Mühendisi Ulaþ Türkoðlu, döküm bölümü mezunu teknik öðretmen Süleyman Çetin bilgi verdi. Daha önceden kullanýlmýþ demir çelik ürünlerinin yeniden alaþýmlandýrýlarak ülke ekonomisine katký Geziye katýlan öðrenciler, üretim aþamalarýný yakýndan görme imkaný buldu. saðlandýðýný belirten Türkoðlu; Ýþletmemiz titiz ve sabýrlý çalýþma somayacak büyüklükte olan hurdalarýn oksijen kaynapýlan parçalarýn taþlanmasýný izlediler. Ocaklara sýðnunda piyasa dökümü yapýlmýþ, kullanýma hazýr bir ðý ile kesilmesini izleyen öðrenciler, iþletme yetkilisi Süleyman Çetin'den bilgi aldýlar. ürünler sunmaktadýr. Model yapýmýndan, döküm kalýplarýnýn hazýrlanmasý, ocakta hurda malzemenin Teknik Müdür Osman Akça, döküm ve makine eritilmesi dökümün tüm aþamalarý teknik kadromuzla birlikte sabýrlý ve titiz bir çalýþmanýn sonunda atölyesinde fabrika hakkýnda öðrencilere bilgi verip, sorularýný yanýtladý. Üretimin bütün aþamalarýný yerinde ilgiyle izleyen öðrenciler 1800 santigrat dere- gerçekleþmektedir. dedi. Döküm mühendislerinden Süleyman Çetin, ceye kadar ýsýtýlýp su gibi akýþkan hale getirilen hurda malzemelerden pik, çelik, sfero döküm halinde dökümcülükte kullanýlan modellerin son derece önemli olduðunu söyledi. Model yapýmýnýn, dökümcülükte çok önemli olduðunu, iþletmelerin modelci yeniden hayat bulmasý hakkýnda bilgi aldýlar. Teknik geziden memnun kalan iþletme çalýþanlarý, gelecekte öðrencileri yanlarýnda meslektaþ ola- bulmakta zorlandýðýný ifade etti. Fabrika içerisinde ocaktan alýnan eritilmiþ demirin kalýplara dökümünü rak görmek istediklerini ifade ettiler. (Haber Merkezi) izleyen öðrenciler, taþlama atölyesinde dökümü ya- Uygulamalý afet eðitimi Çorum Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi nde Doðal Afetler ve Korunma Yollarý konulu bir seminer verildi. Seminere okul idaresi, öðretmenler ve öðrenciler katýldý. Okulun Coðrafya öðretmenlerinden Ali Baydar, amaçlarýnýn doðal afetler konusunda öðrencileri bilinçlendirmek olduðunu, eðitim çalýþmasýnýn okulun tüm sýnýf ve þubelerini kapsayacak þekilde planlandýðýný ifade etti. Doða olaylarýnýn normalin üzerinde gerçekleþtiðinde can ve mal kaybýna yol açtýðýný bu nedenle oluþacak zararlarý kýsmen ya da tamamen etkisiz hale getirmek için bu gibi eðitim çalýþmalarýnýn önemli olduðunu ve belli aralýklarla bu gibi çalýþmalarýn yapýlmasýnýn faydalý olacaðýný söyledi. Uygulamalý olarak verilen seminerde, öðrencilere mesleki eðitimin yaný sýra onlarýn geleceðini þekillendirecek konularda derslerin yaný sýra okulun tüm olanaklarý kullanýlarak eðitim vermeye özen gösterdikleri belirten Baydar, öðrencilerin sorularýný da yanýtladý. (Haber Merkezi) Öðrencilere Doðal Afetler ve Korunma Yollarý konulu seminer verildi. Seminerde konuyla ilgili sinevizyon gösterileri de yer aldý.

12 12 CUMA 19 ARALIK 2014 HÝZMETÇÝ Evin hanýmý iþe baþlayan hizmetçiye: "Biz 8'de kalkar, 9'da kahvaltý yaparýz. Sen ona göre hazýrlanýrsýn tamam mý?" Hizmetçi, gayet sakin: "Uyanamazsam, siz baþlayýn."

13 .:: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:26 SAFER: 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:6 Kânun-i Evvel 1430 Kasým: ARALIK Hükûmetin Ceza Evlerine müdahalesi (2000) - (Birleþmiþ) Milletler Cemiyeti'nin ilk toplantýsý (1920) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Ýyi huylarý tamamlamak, iyi ahlâký dünyaya yaymak için gönderildim. Hadîs-i þerîf ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY NÖBETÇÝ ECZANELER KAYA ECZANESÝ KENAN KAYA GÜLABÝBEY MAH. CEMÝLBEY 1. SOK. ESKÝ SSK HASTANESÝ YENÝ GÖÐÜS HAST. POLÝKLÝNÝK KARÞ GÖKMEN ECZANESÝ HAMDÝ ERAY GÖKMEN ULUKAVAK MAH. 8.TARAKÇI SOK. NO :18/20 - PAZARTESÝ PAZARI ÝÇÝ - ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI VEFAT EDENLER 1-Oðuzlar' dan gelme, Mehmet ve Ahmet BEK- TAÞ' ýn babasý, Mustafa AYDIN' ýn eniþtesi, Emniyet Müdürlüðü' nden emekli; Sadýk BEKTAÞ. 2-Pazarcý Esnafýndan Merhum Ali Rýza DEMÝR'! in eþi, Mobilyacý Esnafýndan Merhum Hikmet AÞAN' ýn kýzý, Emlakçý Mustafa AÞAN' ýn kýz Kardeþi; Semiha DEMÝR. 3-Mustafa Abdullah YURTTUTAR' ýn annesi, Osman AKKUÞ' un kayýnvalidesi; Hafize YURT- TUTAR. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. "Dünyanýn Baþ Þehri Bu sözü ilk defa Bediüzzaman'dan okuduk.. "Dünya Cenneti" Ýstanbul ayrý bir Dünyadýr.. Baþ þehri Ankara ya almak onu kimsenin gözünden düþüremedi Bilakis daha da göze ve gönüllere hitap etti Ülke nüfusunun beþte birini barýndýran bu muhteþem þehir, batýlý bir düþünürün ifadesi ile: "Dünya bir ülkeden ibaret olsa, onun baþ þehri Ýstanbul olur" Gerçektende öyledir.. Bu gün bir çok sanayi iþletmecisi ve tüccarlarý, bu güzel ilde faaliyetlerini devam ettirmektedirler. Bu müjdeli ve muhteþem þehre her geldiðimde mutlaka sur içindeki büyük mabed ve tarihi mekanlarýný gezerim.. Bu üç-dört günlük seyahatimde de öyle oldu.. Ýstanbul'u deðerli Yazarýmýz Ýslam Yaþar ýn tabiri ile "adým adým" gezdim.. Þairlere ve yazarlara ilham kaynaðý olan bu güzel þehir, hayýr ile þerleri bünyesinde taþýr.. Ecdadýmýz öyle silinmez imzalar atmýþ ki onlarý silmek mümkün deðildir.. Peygamber (asm)müjdesine masadak olmuþtur.. Bu uðurda nice kahraman gazi ve þehitler, bu müjdenin isimlerinden olmak istemiþlerdir.. Bu þeref Sultan Fatihe ve onun kahraman Çaresizseniz - Çare sizsiniz Sevmek, düþünmek ve ayný zamanda hep tedbirli olmak. Dikkatimizi kullanabilmek, bol bol doyasýya gülebilmek, gül verene gülüvermek, neþe içinde huzurla yaþayabilmek, daima olumlu düþünebilmek, bardaðýn hep dolu tarafýný görebilmek Ustanýn çýraðýna bir ekmek parasý bahþiþ verebilmek. Küçük þeylerden büyük mutluluklar çýkarabilmek Benim hoþuma giden ve sizlerin de okuyunca hoþunuza gideceðini tahmin ettiðim bir hikayeyi paylaþmak istiyorum. Sýkýlmadan okumaya ve hayata biraz daha tutunmaya var mýsýnýz? Jerry, çevresindekilerin çok sevdiði insanlardan biriydi. Her zaman mutluydu. Daima söyleyebilecek olumlu bir þeyler bulurdu. Hatta bazen etrafýndakileri çýldýrtýrdý bile. Bu adam bu halde nasýl iyi olabilir diye birisi nasýl olduðunu sorarsa ''Bomba gibiyim '' diye cevap verirdi hep. Bomba gibiyim. Jerry bir doðal motivasyoncuydu. Yanýnda çalýþanlardan biri o gün kötü bir günündeyse Jerry yanýna koþar, duruma nasýl olumlu bakýlacaðýný anlatýrdý. Bu tarzý fena halde düþündürüyordu beni. Bir gün Jerry'e gittim. Anlamýyorum dedim, nasýl oluyor da her zaman bu kadar rahat insan olabiliyorsun. Nasýl baþarabiliyorsun bunu? Her sabah kaktýðýmda kendi kendime; Jerry bugün iki seçimin var. Kurban olmak yada ders almak. Ben baþýma gelen kötü þeylerden ders almayý seçerim. Birisi bana bir þeylerden þikayete geldiðinde; yine iki seçimim var. Þikayetini kabul etmek yada ona hayatýn güzel yönlerini göstermek. Ben hayatýn güzel yönünü seçerim. ''Yok yahu'' diye protesto ettim. ''Bu kadar kolay mý yani?'' dedim. Evet kolay dedi. Jerry ''Hayat seçimlerden ibarettir. Her durumda bir seçimin var. Sen her durumda nasýl davranacaðýný seçersin. Yani sen hayatý nasýl yaþayacaðýný seçersin'' dedi. Jerry'nin sözleri beni oldukça etkiledi. Onu yýllarca görmedim. Ama hayatýmdaki talihsiz olaylara dövünmek yerine, seçim yapmayý tercih ettiðimde hep onu hatýrladým. Yýllar sonra Jerry'nin baþýna çok talihsiz bir olay geldi. Soygun için gelen hýrsýzlar, paniðe kapýlýp Jerry'i delik deþik etmiþler. Ameliyat 18 saat sürmüþ. Haftalarca yoðun bakýmda kalmýþ. Taburcu edildiðinde kurþunlarýn bir kýsmý hala vücudundaymýþ. Ben onu olaydan 6 ay sonra gördüm. ''Nasýlsýn'' diye sorduðumda ''Bomba gibiyim'' dedi. Bomba gibi ''Olay sýrasýnda neler düþündün Jerry'' dedim. ''Yerde yatarken iki seçimim var diye düþündüm. Ya yaþamayý seçecektim yada ölümü. Ben yaþamayý seçtim'' dedi. Korkmadýn mý, bilincini kaybetmedin mi? ambulansla gelen saðlýk görevlileri Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Kadir Yüktaþýr com askerlerine nasip olmuþtur.. Fakat ikinci hadisi bundan on yýl öncesinde okuyup dehþete kapýlmýþtým.. "Asýl Ýstanbul'un fethi mehdi zamanýnda olacaktýr." Bediüzzaman hazretlerinin Ýstanbul'u muhtelif ziyaretlerinin ve bazý yýllarýn da bu þehirde ikamet etmelerinin manasý bu olsa gerek.. Her üç padiþaha verdiði ibretli dersler ve son Ýstanbul'un Ýngilizler tarafýndan iþgaline þiddetle karþý çýkmasý bunun en canlý örnekleridir.. Fakat bilmediðimiz manevi alemdeki geçen hadiseler bizim malumatýmýzýn dýþýndadýr.. Ýþte Ýstanbul böyledir.. Nur hizmetinin de merkezlerinde biridir.. Merhum Zübeyir Gündüzalp aðabeyin üstadýmýzdan sonraki yýllarýný burada geçirmesi ve yetiþtirdiði kadronun istikamet üzerine hizmetleri devem ettirmesi ayrý bir fasýldýr. Gazetemizdeki muhterem kardeþlerimiz, Yeni Asya vakfý sakinleri, Þirin Evler ve Þekerci Handa dinlediðim Nur dersleri ile Ýstanbul, ruh dünyamda gül ve gülistanlarýn açmasýna vesile oldu.. Hepsine binler muhabbet ve þükranlarýmý arz ediyorum.. Ýstanbul'a hangi göz ile bakarsanýz öyle gözükür.. Ben de bu gözle baktým.. Onu "Dünya Cenneti " olarak gördüm.. CUMA 19 ARALIK harika insanlardý. Bana hep '' Ýyileþeceksin, merak etme'' dediler. Ama acil servis koridorlarýnda sedyemi hýzla sürerlerken doktorlarýn ve hemþirelerin yüzündeki ifadeyi görünce ilk defa korktum. Bu gözler bana ''Bu adam ölmüþ'' diyordu. Bir þeyler yapmazsam biraz sonra ölü adam olacaktým gerçekten.. ''Ne yaptýn?'' diye merakla sordum Jerry'e. Kocaman bir hemþire yanýma yaklaþtý ve herhangi bir þeye alerjim olup olmadýðýný sordu. ''Evet'' diye cevap verdim. ''Var!'' Doktorlar ve hemþireler hayretle sustular. Derin bir nefes alarak kendimi topladým ve baðýrdým. ''Benim kurþunlara alerjim var! '' Doktorlar ve hemþireler gülmeye baþladýlar. Tekrar baðýrdým. Ben yaþamayý seçtim. Beni bir canlý gibi ameliyat edin, otopsi yapar gibi deðil. Jerry sadece doktorlarýn büyük ustalýklarý sayesinde deðil, kendi olumlu tavrýnýn, hayata tutunmanýn büyük katkýsý ile yaþadý. Yaþamasý bana iyi bir ders oldu. Her gün hayatýmýzý dolu dolu yaþamayý seçme þansýmýz ve hakkýmýz olduðunu ondan öðrendim ve ayný zamanda her þeyin kendi seçimimize baðlý olduðunu Ýyimserlik, içimizin bir baþka güzelliðidir. Hayata olumlu bakabilmektir. Yüreðimiz hep iyimserlikten yana atýyorsa mutluluðu yakalamýþýz demektir. Yolda zorla yürümeye çalýþan yaþlý bir amcaya yapýlan bir yardým veya resmi dairede yol gösterebilme gibi. Bizler için basit geliveren bir iyilik onlar için kim bilir ne minnet doludur. Karþýdan karþýya geçmekte zorlanan engelli bir vatandaþa yardým edip onu karþýya geçirmek bizim ne kadar zamanýmýzý alacak ki? Özellikle doðal afetlerde maddi, manevi zarara uðramýþ, yakýnlarýný kaybetmiþ ve yalnýzlýktan bunalmýþ ve yanýnda bir þeyler paylaþmak için konuþacak birini bulamayan bir kimsenin yanýna oturup onunla geçireceðimiz bir yarým saat bizi ne kadar etkileyecek ki? Onunla geçireceðimiz vakit diyorum, bizim bir þeyler anlatmamýz þart deðil. Sadece onun anlattýklarýný dinlemememiz bile ona yetecektir. Yaþamda karþýmýza çýkan bu inceliklerin farkýna varabilmek, bu eylemleri gerçekleþtirebilmek bizi daha da yüceltecek, belki çaresizlikte çare üretebilecektir. Çaresizseniz, Çare SÝZSÝNÝZ demiþ bir filozof Düþün / Kim üzebilir seni senden baþka? Kim doldurabilir içindeki boþluðu sen istemezsen? Kim mutlu edebilir seni, sen hazýr deðilsen? Kim yýkar yýpratýr seni sen izin vermezsen? Kim sever seni, sen kendini sevmezsen?/ Her þey sende baþlar, Sende biter.. Yeter ki yürekli ol / Tükenme, tüketme, tükettirme / Ýçindeki yaþama sevgisini Hep hatýrla / Hayatýn zorluklarý arasýnda çaresizseniz / Unutmayýnýz, Çare yine SÝZSÝNÝZ Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: ARALIK 2014 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) METEOROLOJÝ 89, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 89,83 Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. KOÇTÜRK MATBAACILIK 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 CUMA 19 ARALIK 2014 Üçüncü sahifedeki dilekçemi bugünkü iktidara oy verenler, hele de çiftçiler okumasýn. Zira oy verdiði eline lanet okur. O anda da mazallah Allah'ýn dilekleri kabul saatine rastlayýverir de elden ayaktan olurlar. Benim bir anlamda kurudu?.. Sayýn vekillerimize arz olunur; Oylarýmla seçip hükümet ettiðim pek sayýn vekilim tarihinde, sanýrým gecenin bir saatinde bizler uyurken çýkartýlan 6537 nolu kanunla en temel hakkým olan mülk edinme özgürlüðümüz elimizden alýndý. Ben bugüne kadar mülk edinme hakkýmýz olduðunu sanýyordum. Anayasa kitapçýðý ve medeni kanun diye bir kanun da uzun uzun ayrýntýlarý ile öyle yazýyordu. Örf ve adette öyle idi. Mülk edinme ve kullanma, gereðinde satma olma gibi bir özgürlüðüm ve temel hakkým var diye biliyordum. T.C. vatandaþý olmaktan gurur duyuyordum Ben öðretmenim, öðrencilerime de öyle öðrettim. Sana da öyle öðretmiþtim. Ne çabuk unuttun? Kabul ettiðin bu kanunla en temel hakkýmý bir þekilde elimden gasp ediyorsun, anlatayým; Örneðin, vatandaþýn köyünde 80 dönüm arazisi var, ihtiyaç doðdu veya çiftçiliði býrakacak. Bugün bir müstakil parseline müþteri buldu, anlaþtýlar ve tapuya müracaat ediliyor. Tapu diðer parsellerin listesi ile beraber bu parselin satýþý için Ýl Tarým Müdürlüðü'nün mütalaasýný istiyor. Tarým Ýl Müdürlüðü satýlmayan, uhdesinde kalan arazi az kalacaðýndan (Çorum'da yeter gelirli arazi büyüklüðü 145 dönüm vazedilmiþ) satýþý Önemli uyarýdýr! Emekli öðretmen uygun deðildir görüþünü tapuya cevaben bildiriyor. Satýþ mümkün deðil. Tapu iþlem yapmýyor, hani Anayasa da mülkiyet hakký vardý? Örf, adet v.s. hepsi ayak altýnda, hazret üstüne basmýþ? Paraya acil ihtiyaç var. Çaresi; çaresi kolay üzerinde kayýtlý tüm arazini ayný gün ve saatte satarsan olur, ayný gün ayný saatte alacak müþteri var mý? Yok, var var! Sayýn vekilim vatandaþým iþini bilir. Üzerindeki arazilerini eþe, dosta, oðula, kýza, damada muvazalý olarak; para alacaðýný da hakiki alýcýya satarsa ve bütün müþterileri ayný gün ve ayný saatte tapucunun önüne dizerse üzerinde hiç arazisi kalmadan satacak. Ýþte mülkiyet hakkýný kullandý ve mülkünde çoban durumuna düþtü. Kanun böyle istiyor. Bu kanuna sen parmak kaldýrdýn sayýn vekilim. Bu parmakla benim en temel hakkýmý elimden aldýn, beni dalavere daddiriðe sürükledin. Ýlerde maðdur duruma düþeceðimi de tahmin ederek bugünü kurtardým, kitabýna uydurdum. Durumu ilk duyan vatandaþým, "Türkiye ne zaman mülkiyet hakkýný kaldýrarak eski Rusya tipi rejimi kabul etti ki Rusya bile o rejimden iflasla vazgeçti" diye infial duyuyor. Sayýn vekilim! Vatandaþým iþini bilir. Gününü bir þekilde kurtarýr; saygýlýdýr, itaatlidir, devletine hükümetine karþý haþa sesini yükseltmez. Ýnfialini içinde saklar. Boynu kýldan incedir. Ama günü geldiðinde de tokat atmasýný bilir. O bilmese de öðretenler saðolsun. Siyasiler bu konuyu güzel iþlerler. Bugün niye susuyorlar? Sen-ben itiþip kakýþmadan zaman bulamýyorlar. Gündemi belirleyenler çok usta! Ýnanýyorum ki bu konulara da sýra gelecek. Konuyu herkes duymadý caný acýyanlar çoðalmadý. Netice: Bu kanunla mülkiyet hakký bir þekilde vatandaþýn elinden alýnýyor veya uygulamada yanlýþlýk var. Sayýn vekilim uygulamadaki yanlýþlýðý biran önce düzeltin de oy veren ellerimizin kurumasý için yaptýðýmýz çaðrýlar maazallah tutuverir. Bu zulme ne Allah razý olur, ne de kul. Bu uygulama vatandaþa dayatýlan büyük bir zulümdür bilesiniz? Örnekle açýklayým, önce size bir iki önemsiz olay anlatayým: Ovasaray'da komþularýmýzdan biri ihtiyacý için müstakil tapulu bir tarlasýný satabilmek için bütün arazilerini üzerinden devretmek zorunda kaldý. Kendi mülkünde çoban konumuna düþtü. Ovasaray'da diðer bir komþumuz, iþini geliþtirebilmek için köydeki arazisinden müstakil parseldeki tarlasýný satabilmek için kalan arazilerinin hisselisini hisselisine yok pahasýna diðerlerini de sözüm ona deðerinde satmak durumunda kaldý. Emekli öðretmen Mustafa Kayý kirada oturan kýzýna ev, yine kirada ticaret yapan oðluna iþyeri alabilmek için, yaþlýlýðý sebebiyle çiftçiliði yapamadýðýndan arazisinden 5-6 parseli bir kiþiye satmak istedi. Tarým Ýl Müdürlüðü 6537 sayýlý kanun gereði olarak müsaade etmediðinden satamadý. Durumunu da uzun uzun bir dilekçe ile çiftçiliði býrakacaðýný bildirmiþti. Kaâle alýnmadý. Ama ihtiyaç var, yaþ sýnýra dayanmýþ, yolun sonu görülüyor. O da üzerindeki tüm arazisini eþe dosta, oðula, kýza paralý-parasýz devredecek ve günü kurtaracak. Bu örnekler binlerce, bizler uykuda iken çýkartýlan 6537 sayýlý kanun un bir maddesinin uygulamasý böyle yapýlýyor. Anayasa, babayasa, özgürlük, hak, hukuk, mülkiyet hakký neymiþ? Hiç tanýmayan bir devlet dayatmasý veya halk tabiri ile zulmü. Bu köylü bu zulme müstehak mý dersiniz? Türkiye dev bir ortaklýða daha gidiyor ünyanýn önde gelen enerji þir- Malezyalý Petronas, Dketlerinden Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý (TPAO) ile kritik bir iþbirliði yapacak. Enerji yönetiminden edinilen bilgilere göre 2015 yýlý içerisinde Petronas, Akdeniz de petrol, Trakya da ise doðalgaz arama faaliyetine baþlayacak. Malezyalý Petronas ýn Türkiye ye hem bölgedeki fonksiyonu hem de enerji kaynaklarý açýsýndan önem verdiðine dikkat çeken TPAO kaynaklarý Türkiye nin hem denizlerinde hem de karalarýnda petrol ve gaz arama faaliyetlerimiz aralýksýz sürüyor. Bu kapsamda kritik bir görüþme daha gerçekleþtirdik. Önümüzdeki yýl Petronas firmasý petrol, doðalgaz ve kaya gazý arama faaliyeti için gelecek dedi. Afrika ve Orta Doðu baþta olmak üzere çok sayýda ülkede petrol ve doðalgaz arama faaliyeti yatýrýmý gerçekleþtiren Türkiye, kendi topraklarýnda da arama faaliyetleri gerçekleþtirecek. Dünyanýn önde gelen enerji þirketlerinden Shell in arama gemisi yine önümüzdeki yýl Þile nin 100 kilometre açýklarýnda petrol ve gaz arayacak. ürkiye'nin Rusya'ya ihracatýnda yaþa- kayýp, 11 ayda 1 milyar dolara Tnan yaklaþtý. Rusya'ya ihracat, geçen yýlýn ocakkasým döneminde 6 milyar 501 milyon 66 bin dolarý görmüþtü. Bu miktar bu senenin ayný aylarýnda yüzde 14,10 düþüþle 5 milyar 584 milyon 404 bin dolara geriledi. Geçen yýlýn 11 ayýnda, Türkiye'nin ihracat yaptýðý ülkeler arasýnda 4'üncü sýraya kadar týrmanan Rusya pazarý, bu senenin ayný döneminde iki sýra birden gerileyerek 6'ncý oldu. Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi kayýtlarýndan derlediði bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatý yýlýn 11 ayýnda yüzde 4,4'lük artýþla 144 milyar 267 milyon 16 bin dolara ulaþtý. Tüm sektörler bakýmýndan önemli bir potansiyeli barýndýran ve Türkiye'nin ihracat yaptýðý ülkeler arasýnda üst sýralarda kendisine yer bulan Rusya pazarýnda ise bu dönemde genel ihracattaki artýþýn tersine büyük kayýp yaþandý. Türkiye'nin, ocak-kasým 2013'te 6 milyar 501 milyon 66 bin dolarý bulan ihracatý, bu senenin ayný döneminde, ekonomik kriz ve rubledeki deðer kaybýnýn da etkisiyle yüzde 14,10'lük düþüþle 5 milyar 584 milyon 404 bin dolara geriledi. Yýlýn 11 ayýnda, 916 milyon 662 bin dolar ihracat kaybýna yol açan Rusya pazarý, Türkiye'nin dýþ satým yaptýðý ülkeler arasýnda da iki sýra birden indi. Geçen yýlýn 11 ayýnda, Türkiye'nin ihracat yaptýðý ülkeler arasýnda, Almanya, Irak ve Ýngiltere'nin ardýndan 4'üncü sýraya kadar týrmanan Rusya pazarý, bu senenin ayný döneminde kendisine Almanya, Irak, Ýngiltere, Ýtalya ve Fransa'dan sonra 6'ncý sýrada yer bulabildi. ÝHRACAT DÜÞTÜ Sektörlerin büyük kýsmýnýn bu ülkeye ihracatýnda düþüþler dikkati çekerken Türkiye için lokomotif sektörlerin dýþ satýmýnda da düþüþ trendi hakim oldu. Otomotiv sektörünün ocak-kasým TRAKYA DOÐALGAZ MERKEZÝ Türkiye nin Rusya ile doðalgazda indirim pazarlýðý devam ederken Ceyhan ýn ardýndan Trakya da enerji merkezi oluyor. Rusya dan gelecek gaz Trakya dan girecek. Böylece Trakya bir doðalgaz merkezi olacak. Burada LNG tesislerinin de kurulabileceði, geniþ bir alan oluþturulacak. Trakya nýn Ýran, Irak, Rusya, Azerbaycan gibi çok sayýda ülkenin yeni yatýrýmlarý için büyük önem taþýdýðý belirtiliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý verilerine göre Türkiye nin en fazla doðalgaz rezervi ve üretimi Tekirdað ve Düzce de yapýlýyor. Güneydoðu Anadolu Bölgesi ise kaya gazý potansiyeli ile dikkat çekiyor. (Star) Türkiye'nin kaybý 1 milyar dolara yaklaþtý 2013'te 1 milyar 82 milyon 590 bin dolara kadar çýkan Rusya'ya ihracatý, bu senenin ayný sürecinde yüzde 30,65'lik düþüþle 750 milyon 709 bin dolara indi. Tekstil ve ham maddelerinde ise kayýp yüzde 24,42 olarak gerçekleþti. Bu ülkeye, geçen yýlýn 11 ayýnda 957 milyon 646 bin dolarý gören tekstil ve ham maddeleri ihracatý, bu senenin ayný döneminde 723 milyon 731 bin dolara kadar düþtü. Deri ve mamulleri ihracatý da yüzde 16,46'lýk düþüþle 366 milyon 359 bin dolara geriledi. Sektörün, Rusya'ya ihracatý geçen yýlýn ayný sürecinde 438 milyon 549 bin dolarý bulmuþtu. Hazýr giyim ve konfeksiyon sektörünün, geçen yýlýn 11 ayýnda 386 milyon 180 bin dolara yükselen ihracatý, bu senenin ayný döneminde yüzde 12,82 düþüþle 336 milyon 678 bin dolara indi. Türkiye'nin yaþ meyve ve sebze ihracatýnda yüzde 38,25 paya sahip olan Rusya'ya, bu sektörün ihracatýnda ise 11 aylýk dönemde artýþ görüldü. Rubledeki deðer kaybý yüzünden son günlerde yaþ meyve sebze ihracatýnda da sýkýntýlar yaþandýðý belirtilirken bu dönemde sektör ihracatý yüzde 6,15'lik artýþla 787 milyon 406 bin dolara yükseldi. Sektörün, geçen yýlýn ayný döneminde Rusya'ya ihracatý 741 milyon 773 bin dolar olmuþtu.(haber7) Reçete sisteminde yeni dönem on iki günde Avrupa'da Filistin için tarihi adýmlar atýldý. Ýsrail Sbu kararlar sonrasý adeta ateþ püskürdü. Avrupa'da Filistin için önemli geliþmeler yaþanýyor. Önceki gün ilk önce Avrupa Adalet Divaný Filistin'deki Hamas Örgütü'nü 14 yýlýn aradan 'terör listesi'nden çýkarma kararý aldý.bu kararýn ardýndan peþ peþe çok önemli haberler geldi. Alýnan kararlar, Filistin için büyük önem arz ediyor. Eðer Ürdün'ün sunduðu tasarý kabul edilirse, Ýsrail'in 1967 sýnýrlarýna geri dönme süreci baþlar. Ýsrail ise bu durumdan oldukça rahatsýz. Alýnan kararlar sonrasý Baþbakan Netanyahu adeta ateþ püskürdü. FÝLÝSTÝN TASARISI BMGK'YA SUNULDU Ürdün'ün sunduðu tasarýda Ýsrail'in 2017 sonuna kadar iþgal ettiði Filistin topraklarýndan çýkmasý ve 1967 öncesi sýnýrlar çerçevesinde Filistin devletinin kurulmasý isteniyor. Tasarýnýn ne zaman oylanacaðý henüz belli deðil. Ýsrail'in 1967 sýnýrlarýna dönmesi demek, baþkenti Doðu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasý ve Ýsrail ile barýþ içinde birlikte yaþamasý anlamýna geliyor. Filistin'in BM Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, gazetecilere yaptýðý açýklamada, tasarýnýn sunulduðunu ancak bunun müzakerelere kapýyý kapamadýðýný söyledi. AVRUPA PARLAMENTOSU'NDAN FÝLÝSTÝN'E DESTEK Ýsveç'in Filistin'i tanýmasý ve Avrupa ülkelerinin parlamentolarýnda üst üste Filistin'in tanýnmasýný isteyen tasarýlarýn kabul edilmesinin ardýndan Avrupa Parlamentosu'nda yapýlan oylamada da Filistin'in devlet olarak tanýnmasýnýn müzakerelere dönme þartýyla eçete Bilgi Sisteminin iþlerliði artýrýlarak kontrol altýna alýnacak RSaðlýk Bakanlýðýnýn sorumluluðunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile birlikte, Reçete Bilgi Sisteminin iþlerliði artýrýlarak, akýlcý ilaç kullanýmý konusunda il bazýnda deðerlendirmeler yapýlacak, tüm hekimlerin reçeteleri kontrol edilecek. Hekimlere yazdýklarý reçeteler hakkýnda bilgi verilecek, riskli olduðu tespit edilen iliþkiler ve iþlemler için uyarý, cezai iþlem þeklinde bir mekanizma oluþturularak, iþletilecek. Baþbakan Ahmet Davutoðlu tarafýndan açýklanan ve program koordinatörlüðünü Kalkýnma Bakanlýðý ile Maliye Bakanlýðýnýn yürüttüðü Öncelikli Dönüþüm Programlarý Eylem Planý'nda, saðlýk harcamalarýnýn etkinleþtirilmesi baþlýklý bölümde, akýlcý ilaç kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlacaðýna dikkat çekildi. Eylem Planý'na göre, Saðlýk Bakanlýðýnýn sorumluluðunda yapýlacak çalýþmalar kapsamýnda, akýlcý ilaç kullanýmýna iliþkin bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek. Akýlcý ilaç kullanýmýna iliþkin sempozyumlar, çalýþtaylar ve kampanyalar düzenlenecek. "www.akilciilac.gov.tr" web sitesinden ve sosyal medya üzerinden bilgi paylaþýmý sürdürülecek ve bilgilendirme amaçlý materyaller hazýrlanacak. Milli Eðitim Bakanlýðý aracýlýðýyla velilerin ve öðrencilerin bilinçlendirilmesi saðlanacak. Ürün tanýtým elemanlarýna yönelik akýlcý ilaç kullanýmý konusunu da içeren yeterlilik eðitimi verilecek, saðlýk hizmet sunucularýna yönelik akýlcý ilaç kullanýmý eðitimleri tertip edilecek. Çalýþmalarda Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), üniversiteler, sivil toplum kuruluþlarý ve ilaç sektörü ile birlikte çalýþacak. SÝSTEMÝN ÝÞLERLÝÐÝ ARTIRILACAK Öte yandan, bu kapsamda akýlcý ilaç kullanýmýna yönelik izleme ve deðerlendirme faaliyetleri yürütülecek. Saðlýk Bakanlýðýnýn sorumluluðunda SGK ile birlikte yapýlacak çalýþmalar kapsamýnda, Reçete Bilgi Sisteminin iþlerliði artýrýlacak, akýlcý ilaç kullanýmý konusunda il bazýnda deðerlendirmeler yapýlarak, tüm hekimlerin reçeteleri kontrol edilecek. Hekimlere kendi reçeteleriyle ilgili bilgilendirme yapýlacak ve yýllýk deðerlendirme sonuçlarý raporlanacak. Hekimlerin kendi reçetelerine iliþkin bilgilendirilmelerine ek olarak, riskli olduðu tespit edilen iliþkiler ve iþlemler için uyarý, cezai iþlem þeklinde bir mekanizma oluþturularak, iþletilecek.(aa) Avrupa tanýyor, Ýsrail çýldýrýyor 'prensipte' desteklendiði kararý çýktý. Bugüne kadar, dünyadaki 193 ülkeden 135'i Filistin'i devlet olarak tanýdý. Avrupa ülkelerindeki tanýma giriþimleri ise son dönemde hýz kazandý. KERRY: DEÐERLENDÝRME YAPMAK ÝÇÝN ER- KEN ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry ise, BM Güvenlik Konseyi ne getirilmesi beklenen Filistin tasarýsýna iliþkin Ýçeriðini görmediðimiz bir þey hakkýnda yorum yapmak, tamamen þekillenmemiþ bir süreç hakkýnda deðerlendirmede bulunmak bizim için erken diye konuþtu. NETANYAHU ÇILDIRDI: ÝKÝ YÜZLÜSÜNÜZ Ýsrail Baþbakaný Binyamin Netanyahu, Avrupa Adalet Divaný'nýn, Hamas'ý Avrupa Birliði terör listesinden çýkartmasýný "Avrupa nýn ikiyüzlülüðü" olarak nitelendirdi. Netanyahu, "Bugün 'Avrupa ikiyüzlülüðünün' çok rahatsýz edici bir örneðine þahit olduk. Ýsrail in savaþ suçu iþlediði gerekçesiyle Cenevre de dava açýlýrken, Lüksemburg da Avrupa Mahkemesi, Hamas ý terör örgütü listesinden çýkardý. Hamas ki sayýlamayacak kadar savaþ suçu ve terör eylemleri düzenleyen Hamas ýn

15 Gençler Mevlana yý yâd etti Ç orum Kent Konseyi Gençlik Meclisi, vuslatýnýn 741. yýlýnda Hz. Mevlana'yý Anma Programý ve Þeb-i Arus Þiir Gecesi düzenledi. Program, Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Kadir Ersoy'un açýþ konuþmasý ile baþladý. Ersoy, "Hz. Mevlana için düzenlediðimiz bu gecenin önemi oldukça manidardýr. Hoþgörünün sembolü olan Mevlana'yý gençler olarak yad ediyoruz. O nun felsefesi bizim rehberimizin bir parçasýdýr. dedi. Gençlik Meclisi üyesi Hakan Güler tarafýndan Hz. Mevlana nýn kýsa hayat hikayesi okunarak devam edildi. Daha sonra Þeb-i Arus Þiir dinletisine geçildi. Dinletide Mevlana þiirlerini Gençlik Meclisi Üyeleri Damla Güçtekin, Hüseyin Güner, Kübra Baðrýaçýk, Nuriye Köser, Hakký Can Ercelep, Mustafa Doðan, Furkan Mazman, Oðuzhan Türkoðlu, Özkan Bekdemir, Okan Güler, Ýlker Yýlmaz ve Savaþ Hoþtaþ okudular. Çorum Kent Konseyi Gençlik Meclisi, vuslatýnýn 741. yýlýnda Hz. Mevlana'yý Anma Programý ve Þeb-i Arus Þiir Gecesi düzenledi. Geceye sivil toplum temsilcileri ile gençler katýldý. Tatlýsu dan gençlere teþekkür Þiir dinletisine katýlan önemli bir isim ise emekli eðitimci Mehmet Tatlýsu idi. Tatlýsu, gençlerin yaptýðý edebi etkinliðe sevindiðini ve devam etmesi gerektiðini söyleyerek kýsa bir söyleþinin ardýnda þiir okuyup teþekkür etti. Organizasyonla ilgili bilgi veren Çorum Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi ve Gençlik Meclisi Basýn Sözcüsü Savaþ Hoþtaþ, "Felsefesi Muhammedi bir hoþgörü olan, bu ülkenin asli unsuru Hz. Mevlana'nýn ebediyete gidiþinin 741. yýlýný yine Hz. Mevlana þiirleri ile yad ettik. O ölüm gününe Þeb-i Arus dedi. Rabbine ulaþtýðý günü düðün gecesi olarak anlattý. Bizler de Rabbimizin razý olacaðý iþler yaparak düðün gecesi gibi bir vuslat hedefliyoruz. Bu yoldaki ilham kaynaklarýmýzda biri olan Hz. Mevlana'yý andýk. Þahsým ve meclisimiz adýna katýlan arkadaþlarýmýza, Kent Konseyi Baþkan Vekilimiz H. Ýbrahim Aþgýn'a ve Mona Roza the Canteen'in hoþgörülü insaný Çaðrý Öztopçu'ya teþekkür ediyoruz. Programlarýmýz hýz kesmeden devam edecektir. Bu vesile ile Çorumlu genç kardeþlerimizi aramýza tek- 17 Aralýk'ýn yýldönümünde yürüdüler EMRE KUT 7-25 Aralýk yapýlan 1operasyonlarýn yýldönümü nedeniyle Çorum Emek ve Demokrasi Platformu önceki akþým basýn açýklamasý yaptý. Özdoðanlar Kavþaðý'nda toplanan ve Pirbaba Çamlýðý'na kadar yapýlan yürüyüþe CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHPÝl Baþkaný Cengiz Atlas, CHP Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, bazý siyasi partiler ve KESK üyeleri katýldý. Kalabalýðýn ellerinde yolsuzluða karþý pankart taþýdýklarý yürüyüþ sonunda Pirbaba Çamlýðý önünde basýn açýklamasýný yapan KESK Dönem Sözcüsü SES Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, yolsuzluklarýn üzerinin örtülmesi için devlet kurumlarý, kadrolarý ve yasalarýn adeta hallaç pamuðuna çevrildiðini belirterek, "Kýsa süre önce "kargalar güler" diyerek reddettikleri Cemaat yapýlanmasýnýn tasfiyesi adý altýnda on binlerce polis, yargýç, savcý ve bürokratýn yerleri deðiþtirildi. Yeni atananlar bile birkaç gün sonra Aralýk yapýlan operasyonlarýn yýldönümü nedeniyle Çorum Emek ve Demokrasi Platformu önceki akþým basýn açýklamasý yaptý. görevlerinden alýnýp baþka yerlere sürüldüler. Suç ve iktidar ortaðý Cemaat bir günde darbeci, "ne olur daha fazla kendini özletme, ülkene dön" dedikleri kiþi de darbenin þefi ilan edildi. Ýddia ettikleri gibi görev yerleri deðiþtirilen on binlerce kiþi darbeci ve illegal örgüt üyesi iseler kendilerinin de bu örgütün yardým yatakçýsý olduðu gerçeðini gizlemek için uydurmadýklarý yalan kalmadý. Adý geçenlerin tümü AKP tarafýndan atandý ve en üst görevlere getirildiler. AKPbu suç ortaðý kiþilerle birlikte demokratlarý, sendikacýlarý, muhalif siyasetçileri, avukatlarý, gazetecileri, öðrencileri cezaevlerine doldurmak için temel hukuk ilkelerini ayaklar altýna aldý, basýn üzerinden peþinen suçlu ilan etti. Dönemin baþbakaný, þimdinin cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan bunlarýn avukatý ve kefili olduðunu, emrin bizzat kendisi tarafýndan verildiðini defalarca açýkladý. Özel Yetkili Mahkemeler darbe döneminin askeri mahkemelerini bile geride býrakan uygulamalara imza atarken AKP yeni tutuklama listeleri hazýrlamakla meþguldü. Dönemin Ali kýran baþ kesen savcýlarý ve hâkimleri kahramanlar olarak el üzerinde tutuldu. Ýtalya'da temiz eller operasyonunu yürüten savcýlara benzetildiler. Ancak ne zamanki çýkarlar çatýþtý, ne zamanki iktidar paylaþýmýnda kavga baþladý Cemaat yolsuzluklarý, AKP ise Cemaatin darbeci olduðunu hatýrladý!" dedi. Bu düzenin yolsuzluk ve çürümüþlük ürettiðini dile getiren Kocatüfek, alay edercesine de 17 Aralýk'tan bir gün önce dosya tümüyle kapatýlsa da halkýn vicdanýnda çoktan mahkûm olduklarýný, yolsuzluk ve haksýzlýða karþý mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. 2 projeye 660 bin lira kredi ürkiye de geçtiðimiz yýl Tkooperatiflere uygulanan 17 projede 5 milyon 201 bin 111 lira kredi verildi. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý 2013 yýlý Ormancýlýk istatistiklerini açýkladý. Açýklanan verilere göre, Türkiye de 2013 yýlýnda uygulanan 17 projede kooperatiflere toplam 5 milyon 201 bin 111 lira kredi verildi. En fazla kredi kullanýlan il ise Zonguldak oldu. Zonguldak ta uygulanan bir projede bir milyon 147 bin 330 lira kredi verildi. Diðer illerde uygulanan proje ve krediler ise þöyle: "Çorum da 2 projeye 659 bin 53 lira, Konya da 2 projeye 565 bin 917, Bursa da bir projeye 500 bin lira, Afyonkarahisar 2 projeye 380 bin 998 lira, Kýrklareli 2 projeye 339 bin 691 lira, Kastamonu bir projeye 300 bin lira, Osmaniye bir projeye 299 bin 971 lira, Isparta bir projeye 260 bin 33 lira, Kýrþehir bir projeye 247 bin 60 lira, Karaman bir projeye 234 bin 986 lira, Yozgat bir projeye 138 bin 672 lira ve Ankara bir projeye 127 bin 400 lira kredi verildi." Diðer illerde ise uygulanan proje ve kredi bulunmuyor.(ýha) EMRE KUT olkan Kuruyemiþ, Türkiye Emekliler Derneði VÇorum Þubesi ile imzaladýðý sözleþme gereði dernek üyelerine sigara hariç yaptýðý tüm alýþveriþlerinde yüzde 10 indirim uygulayacak. Ýnönü Caddesi'ndeki (TEKNOSA yaný) Volkan Kuruyemiþ'te dün yapýlan imza anlaþmasýna Çorum Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve yönetimi ile Volkan Kuruyemiþ Sahibi Adem Kindar katýldý. CUMA 19 ARALIK Volkan Kuruyemiþ, Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi ile indirim sözleþmesi imzaladý. Emeklilere indirimli kuruyemiþ Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý alýþveriþlerde emeklilere indirim imkâný saðlamalarýndan dolayý Volkan Kuruyemiþ Sahibi Adem Kindar'a teþekkür ederken, dernek üye kartýna sahip olan emeklilerin Sadýk Ahmet Caddesi, Çiftlik Mezarý Civarý ve Ýnönü Caddesindeki þubelerinde de bu indirim kartýndan faydalanabileceðini söyledi. Volkan Kuruyemiþ Sahibi Adem Kindar ise, emeklilere hizmetten memnuniyet duyacaklarýný kaydetti. Osmancýk ta kentsel dönüþüm orum'un Osman- ilçesinde kent- Çcýk sel dönüþüm ihalesinin tamamlanmasýnýn ardýndan yüklenici firma ile sözleþme imzalanarak yer teslimi yapýldý. Belediye Baþkaný Hamza Karataþ yaptýðý açýklamada 160 hektarlýk alanda kentsel dönüþüm yapýlacaðýný söyledi. Kentsel dönüþümün alanýnýn büyüklüðü Osmancýk ilçesinde kentsel dönüþüm ihalesinin tamamlanmasýnýn ardýndan yüklenici firma ile sözleþme imzalanarak yer teslimi yapýldý. deðerlendiril- diðinde Türkiye'deki çok eski bir yerleþim yeri. Burada þehirleþme ilçemizde çok geniþ bir bölge riskli alan Riskli alan ilan edilen bölgenin imar planý en büyük projeler arasýnda imar uygulamalarý ilan edildi. Bu alanda yeniden yapýlarak yer aldýðýný belirten Karataþ, projenin 10 mahalleyi kapsadýðýný belirtti. ÇORUM'UN yaygýnlaþmadan çok önce baþlamýþ. Düzenli imar planý olmadýðýndan zamanla düzensiz bir yapýlaþma yapýlacak kentsel dönüþüm çalýþmalarý Çorum'un ilçeleri arasýnda da bir ilk olacak" dedi. kentsel dönüþüm projesi hazýrlanacak. Bu alandaki þehir standartlarýný taþýmayan alt yapýsý yetersiz ve afet KENTSEL DÖNÜ- oluþmuþ. Bu gün þehrin Kentsel dönüþümün riski taþýyan yapýlar ÞÜM YAPILACAK ÝLK ÝLÇESÝ merkezini oluþtu- ran bölgelerdeki yapýlar ilk ayaðý olan imar planýnýn hazýrlanmasýna bertaraf edilerek altyapýsý ve sosyal donatýsý çoðunlukla mühen- yönelik ihale tamamlanmýþ, saðlýklý, Ýlçenin ilk yerleþim yerleri olan þehir sürecinin tamamlandý- güvenilir kentsel yadislik hizmeti alýnmadan inþa edilmiþ, yeterli alt yapýsý olmayan merkezinin tamamýnýn ðýný kaydeden Karataþ þam alanlarý inþa edilecek." þeklinde konuþ- riskli alan içerisinde "Yüklenici firma ile güvensiz binalardan kaldýðýna iþaret eden sözleþme imzalanarak tu. (Haber Merkezi) oluþuyor. Bu nedenle Karataþ, "Osmancýk yer teslimi yapýldý. Osmancýk ý fotoðrafladýlar ðitim Sen Fotoðraf ETopluluðu Osmancýk'ta çalýþma yaptý. Sanat eðitimcisi Altan Özeskici öncülüðünde, Osmancýklý gazeteci- fotoðrafçý Ýsmail Kabakdere rehberliðinde yapýlan fotoðraf çekimleri toplam 3 saat sürdü. Osmancýk Kalesi, Kýzýlýrmak, Koyunbaba Köprüsü, Yedi Kýzlar Tepesi ve Osmancýk'ýn eski yerleþim yerleri ve doðal dokusu fotoðraf karelerine yansýtýldý. Sergi ve ödül töreni Fotoðraf kursu süresince çekilen fotoðraflardan yapýlan Hatti Fotoðraf Ödülleri yarýþ- Eðitim Sen Fotoðraf Topluluðu Osmancýk'ta çalýþma yaptý. ma etkinliðinde ödül alanlarýn ödül töreni de yarýn saat de Çorum Eðitim Sen Þubesi salonunda yapýlacak. (Haber Merkezi) Birleþik Haziran dan Forum çaðrýsý irleþik Haziran Hareketi, 24 Aralýk Çarþamba Bgünü düzenleyeceði Çorum Forumu için çaðrýda bulundu. CHP Dersim Milletvekili Hüseyin Aygün ve KESK eski Genel Baþkaný Ýsmail Hakký Tombul un katýlýmýyla saat de Hacý Bektaþ-i Veli Vakfý nda gerçekleþtirilecek programla ilgili açýklamada þunlar kaydedildi; Birleþik Haziran Hareketi, anti-kapitalist, anti-emperyalist, antifaþist ve gericiliðe karþý aþaðýdaki ilke ve amaçlar doðrultusunda harekete geçecek bir halk örgütlemesinin çaðrýsýdýr. Ülkemizin faþist ve dinci\mezhepçi zorbalýða sürüklenmesine dur diyoruz. Emekçi sýnýflarýn insanlýk dýþý çalýþma koþullarýna mahkum edilmesine, taþeronlaþmaya ve güvencesizliðe karþý insanca bir yaþamý savunuyor, iþçi cinayetleri ve katliamlarýnýn önlenmesi için mücadele ediyoruz. Piyasacý talan ekonomisine karþý çýkýyor, özelleþtirme yaðmasýna karþý halkçý-kamucu bir ekonomiyi savunuyoruz. Kürt sorununun çözümünde özgürlük temelinde kardeþlik ve birlikte yaþama iradesine dayalý, adil, onurlu bir barýþý ve eþit yurttaþlýðý esas alan bir çözüm için güçlerimizi birleþtiriyoruz. Her türlü cinsel ayrýmcýlýða, þiddete ve baskýya karþý duruyor, kadýn ve nefret cinayetlerine son vermek için harekete geçiyoruz. Doðanýn tahribine, kentlerimizin ve yaþam alanlarýmýzýn kar amacýyla yaðmalanmasýna karþý mücadeleyi her alana yayýyoruz. Halkýn söz ve karar sahibi olacaðý Meclisleri her alanda kurup geliþtireceðiz. Hayallerimizi birlikte çoðaltmak için yola çýkýyoruz. Tüm Çorum halkýný Birleþik Haziran Çorum Forumu nda daha yaþanýlabilir bir Çorum ve daha yaþanýlabilir bir Türkiye hayalimizi paylaþmaya çaðýrýyoruz. (Haber Merkezi)

16 16 CUMA 19 ARALIK 2014 T Hesabý kim doðru yapýyor? ürk Saðlýk Sen Þube Baþkaný M. Fatih Gök, 2014 yýlýnda memur ve memur emeklilerin enflasyonun altýnda kaldýklarýný belirterek, Memur Sen hükümeti eleþtirdi. Gök, 'Hesabý kim doðru yapýyor? baþlýklý açýklamasýnda, vatandaþ Ahmet, Memur Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu ile Baþbakan Ahmet Davutoðlu karþýlaþtýrmasý yaparak bir dizi eleþtirilerde bulundu. Ýþte o açýklama: "Üç Ahmet!.. Sizce hangi Ahmet!.. Ýki Ahmet... Ve memur Ahmet... Biri Sayýn Baþbakan Ahmet Davutoðlu, diðeri Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu. (Onunla memurun üstüne hiç gün doðmadý), Öbürü de memur Ahmet... Ahmet Gündoðdu toplu sözleþme masasýnda oturduðu sürece memur Ahmet'in üzerine gün doðmayacak. Ülke ayný, enflasyon ayný,maaþ artýþlarý ayný, Ahmetler ve pozisyonlarý farklý... Tabii hesaplar da farklý... Peki hangi Ahmet haklý. Enflasyon hesabý ve memur maaþ artýþlarý... Ýki Ahmet'in hesabýna göre %17 ama memur Ahmet'in hesabý hiç de öyle olmadý yýlý için 123 TL'lik maaþ zammýný %17'lik olarak hesaplayan iki Ahmet'in aksine, memur Ahmet'in hesabýna göre 123 TL'lik artýþ ortalama memur maaþýnda %17 deðil, %5.2'lik bir artýþ saðladý. Hangisi doðru, hesabý siz yapýn. Sahi hangi Ahmet haklý. Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun bütçe konuþmasýnda, "2014'te memurlara ek enflasyon farký verilmedi, çünkü taban aylýðý 1,027 TL'den 1,205 TL'ye çýkartýldý yani 178 TL arttý. Bu %17 artýþ demektir. Bir seferde maaþý tabandan artýrdýðýmýz için zaten enflasyonun çok üzerinde bir destek verdik" sözlerine konfederasyonumuza baðlý Türk Büro-Sen Genel Merkezi bir yazýyla cevap verdi. 123 TL artýþý görmezden gelerek "memura yüzde 17 oranýnda zam yaptýk" diyenlere cevaben Türk Büro-Sen Genel Merkezince kaleme alýnan yazýda; "2014'te memurlara ek enflasyon farký verilmedi... Çünkü taban aylýðý 1,027 TL'den 1,205 TL'ye çýkartýldý. 178 TL arttý. Bu %17 artýþ demektir. Bir seferde maaþý tabandan artýrdýðýmýz için zaten enflasyonun çok üzerinde bir destek verdik..." denildi. Bu ifadelere memurlar gülsün mü, aðlasýn mý? Yoksa, kara kara düþünsün mü? Ülkenin Baþbakaný bu sözleri bilerek ve inanarak mý söylüyor? Yoksa eline yazýlý olarak verilen notlara bakýpta mý söylüyor? Hangisi olursa olsun, oldukça vahim bir durum...! Zamane Gençleri ne seminer Firdevs Karaca Eren orum un Laçin ilçesine Çbaðlý Çamlýca Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi nde Zamane Gençleri konulu seminer düzenlendi. Seminere konuþmacý olarak FÝZA Aile Danýþmanlýðý ndan Eðitimci ve Aile Danýþmaný Firdevs Karaca Eren katýldý. Sunumunda, gençleri güzelleþtirecek ve hayat kalitelerini arttýracak tavsiyelerde bulunan Eren, hedef belirlemek, örnek alýnan kiþilerin hayat kalitemize etkileri, öfke ve þiddet kontrolü, nefis terbiyesi, özgürlüðün suistimal edilmemesi gerektiði, spor aktivitelerinin saðlýk açýsýndan önemi ve Yazýk, hem de çok yazýk..! Neden biliyor musunuz? Baþbakan eðer memur maaþlarýný taban aylýðýndan ibaret sanýyorsa, memur maaþlarýndan bihaber demektir. 178 TL'lik artýþýn, brüt artýþ olduðunu bilmiyorsa, bu da büyük bir talihsizliktir. Çünkü, taban aylýðýnýn üzerine brüt 178 TL'yi koyup, artýþýn % 17 olduðunu söylemek, akýl iþi deðildir... Taban aylýðýna yapýlan 178 TL'lik brüt artýþýn net olarak 123 TL artýþ olduðunu ve maaþlara sadece bu rakamýn yansýdýðýný Baþbakan bilmiyorsa, bu da oldukça düþündürücü... Memurlara 2014 Ocak ayýnda seyyanen yapýlan 123 TL'lik artýþýn ortalama memur maaþlarýna yüzde olarak yansýmasý sadece %5,2'dir. Baþka bir ifadeyle bu zammýn bütçedeki personel giderlerine yükü de bu kadardýr. Ülkemizde 2014 yýlýnýn 11 aylýk enflasyon artýþý %9,2'dir. Yýl sonunda ise %10'larý aþabileceði ifade edilmektedir. Yukarýdaki enflasyon rakamlarý bir tek gerçeði ortaya koyuyor, 2014 yýlýnda memur ve memur emeklileri enflasyonun altýnda kalmýþlardýr. Ancak, Baþbakan'ýn hesabýna göre %17'lik artýþ yapýlmýþtýr. Bu da enflasyonun üstünde bir artýþtýr. Bu ifadeler memurun aklýyla alay etmektir. En kötüsü hesap bilmeyen bir Baþbakan tarafýndan yönetiliyor olmaktýr. Memurlar, ay baþýný getirmek ve bütçelerini dengelemek için gün sayarlar. Yüzbinlerce memur borç bataðýndadýr. Memurlarýn %90'ý her ay maaþýný alýnca aylýk bütçesinin, gelir - gider hesabýný yapar. Daha doðru bir ifadeyle bir tarafa maaþýný, diðer tarafa giderlerini yazarak gelir-gider çetelesi tutar. Her ay bunu tekrar eder. Bütçesi açýk mý verir, dengeli midir bunu görür. Bu nedenle de hesap yapma konusunda oldukça tecrübelidir. Memurlar, matematik ve muhasebe hesabýný bu nedenle çok iyi bilirler yýlýnda verilen 123 TL'lik zamla, maaþýnda %17 artýþ olan hiçbir memur yoktur, olmasý da mümkün deðildir..! Merak ediyor ve soruyoruz; O zaman bu hesap, nasýl bir hesaptýr? Bu hesap olsa olsa, "Memnun Sen'in" Baþkaný Ahmet'in hesabýdýr. Anlaþýlan o ki, Baþbakan Memnun- Sen'li yandaþ Ahmet'e yaptýrmýþ bu hesabý... Bu nedenle hesaplar þaþýyor. Ey memur kardeþ! Anlaþýlan bunlar seninle alay ediyor, daha ötesi dalga geçiyor...! Yalanla dolanla bu hesabýn içinden iki Ahmet sýyrýlabilirler de... Ya siz nasýl çýkacaksýnýz bu hesabýn içinden? Son söz olarak merak ediyor ve soruyorum; Memur kardeþim, sen bu dalga geçmelere ve aldatmacalara gülüp geçecek misin, yoksa gereðini mi yapacaksýn? Unutma ki, bu sorunun cevabý sende..." (Haber Merkezi) Platin Saðlýk ta afet bilinci semineri latin Saðlýk Koleji öð- Coðrafya Prencilerine Öðretmeni Seydi Demirci tarafýndan afet bilincinin oluþturulmasý için eðitim semineri düzenlendi. Seminerde deprem, sel, çýð ve heyelan gibi doðal afetler sýrasýnda ve sonrasýnda yapýlmasý gerekenlerle ilgili bilgi verildi. Demirci, seminerde yaptýðý konuþmada þu hususlara deðindi; Doðal tehlikelerin ülkemizin bir gerçeði olduðu bilinci ile önceden hazýrlanarak afet ve acil durumlarda bilinçli, eðitimli ve planlý hareket etmeliyiz. Ülkemiz baþta deprem olmak üzere sel, heyelan, çýð gibi doðal tehlikelerle karþý karþýyadýr. Öte yandan deðerler eðitimi konularýnda açýklayýcý bilgiler verdi. Seminer sonunda soru cevaplarla fikir alýþveriþi saðlandý. Çamlýca METEM Müdürlüðü tarafýndan Aile Danýþmaný Firdevs Karaca Eren e günün anýsýna hediye verildi. (Haber Merkezi) Aile Ýçi Saðlýklý Ýletiþim Nasýl Olmalýdýr? H itit Üniversitesi Týp Fakültesi ile Çorum Tabip Odasý iþbirliðinde Aile Ýçi Saðlýklý Ýletiþim Nasýl Olmalýdýr? konulu seminer düzenlenecek. 22 Aralýk Pazartesi günü M. Fatih Gök Platin Saðlýk Koleji öðrencilerine Coðrafya Öðretmeni Seydi Demirci tarafýndan afet bilinci semineri verildi. Çamlýca Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi nde Zamane Gençleri konulu seminer düzenlendi da Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Toplantý Salonu nda düzenlenecek seminere konuþmacý olarak Psikoterapist Uzm. Dr. Timur Harzadýn katýlacak. Harzadýn ýn geçtiðimiz Eylül günümüzde sadece doðal tehlike kaynaklarý deðil, teknolojik ve insan kaynaklý tehlikeler de ekonomik yapý, çevre, insan hayatý ve mal-mülk açýsýndan çok geniþ boyutta zararlara yol açabilmektedir. Tehlikelerden uzakta yaþamak, kendimiz ve sevdiklerimize güvenli yaþam çevreleri oluþturmak için afetler yaþanmadan önce farklý tehlikelere karþý önlem alarak hazýrlanmamýz gerekir. (Haber Merkezi) ayýnda yaptýðý Eþ ve Çocuklarla Ýletiþim konulu sunumun videosu Çorum Tabip Odasý nýn adresinden izlenebilecek. (Haber Merkezi) Keçecioðullarý, Hars Traktör le güçlendi 000 yýlýnda Ga- Ahmet ola- 2leri rak Kerebi Gazi Otoparký nda faaliyete baþlayan ve 2006 yýlýnda Keçecioðullarý Otomotiv'i bünyesine katarak, Çorum halkýna en iyi hizmeti sunmayý amaçlayan Keçecioðullarý Otomotiv, hizmetlerine her geçen gün yenilerini ekliyor. Ahmet Keçeci'nin sahibi olduðu Konya Akþehir'de üretilen ve %100 yerli marka Hars Traktörleri Çorum-Amasya Bölge Keçecioðullarý Otomotiv, Hars Traktör ný sýra her türlü takasýn yapýlabildiðini belirterek, Bayisi Keçecioðullarý, çiftçi dostu olan yeni traktörlerini satýþa sundu. Çorum-Amasya Bölge Bayiliðini de alarak gücüne hizmetlerinin arasýnda canlý büyük ve küçükbaþ güç kattý. Mimar Sinan Mahallesi Oto Galericiler Sitesi 4. Sokak numara 13 ve Akkent Mahallesi Çevre hayvan alým satýmýnýn da bulunduðunu vurguladý. Yolu Bulvarý Traktörcüler Sitesi A Blok numara 13 YENÝ TÜRKÝYE'NÝN YENÝ KAPLANI adresinde bulunan Keçecioðullarý Otomotiv, müþteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmetlerini sürka Hars Traktörleri Çorum-Amasya Bölge Bayisi Konya Akþehir'de üretilen ve %100 yerli mardürüyor. Keçecioðullarý, çiftçi dostu olan yeni traktörlerini Otomobil ve traktör alým satýmýnýn yaný sýra satýþa sundu. minibüs, kamyon, kamyonet, otobüs, týr, dorse alým 399 çift çeker 399 4WD orijinal kabin, klima, satýmý, emlak alým satýmý, tomruk yükleme, kepçe turbo interkol, 105 beygirlik kabinli ve kabinsiz imalatý, zirai alet imalatý ve tamiratý ile Çorum halkýna hizmet veren Keçecioðullarý Otomotiv, takas binsiz traktör özel fiyatlar ile Hars Traktör Çorum- traktör ve 299 çift çeker 4WD 92 beygir kabinli kaimkânlarý ile de vatandaþlara büyük kolaylýk saðlýyor. Keçecioðullarý Otomotiv sahibi Ahmet Keçeci, bekliyor. Hars Traktör Çorum-Amasya Bölge Bayi- Amasya Bölge Bayisi Keçecioðullarý'nda çiftçileri sap-saman karþýlýðý sýfýr traktör, balya-mýsýr sýlajý si Keçecioðullarý'nda tüm traktör çeþitlerini de bulmak mümkün. Keçecioðullarý traktörleri þok kam- karþýlýðý traktör, ikinci el traktör ve zirai aletlerin yapanyalarla halka sunuyor. (Haber Merkezi) Laçin den kutlama ziyareti âçin Belediye Baþ- Ünal Gevþek, Lkaný Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'e kutlama ziyaretinde bulundu. Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i oda merkezinde ziyaret eden Laçin Belediye Baþkaný Ünal Gevþek, kýsa bir süre önce oda baþkanlýðý görevine seçilmesinden dolayý baþarýlar diledi. Þahin'in, Çorumlu þoför ve nakliyeci esnafý için güzel çalýþmalara imza atacaðýna yürekten inandýðýný belirten Ünal Gevþek, uzun yýllardýr tanýdýðý Tahsin Þahin'in Þoförler ve Nakliyeciler Odasý içinde önemli bir kazaným olduðunu belirtti. Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Ünal Gevþek'e nazik ziyaretinden dolayý teþekkür etti. (Haber Merkezi) Bakýþ Açýcý 1. yýlýný kutladý Keçecioðullarý Otomotiv, hizmetlerine her geçen gün yenilerini ekliyor. Lâçin Belediye Baþkaný Ünal Gevþek, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'e kutlama ziyaretinde bulundu. anal 19 ekranlarýn- her Çarþamba Kda canlý olarak yayýnlanan, editörlüðünü Ahmet Ölçer'in yaptýðý Bakýþ Açýsý programý 1. yaþýný kutladý. 16 Aralýk 2013 tarihinde Kanal 19'da, gündeme dair konu ve konuklarla, farklý bir bakýþ açýsý felsefesiyle yayýn hayatýna baþlayan program 1. yýlý geride býraktý. Önceki akþam yayýn öncesi kesilen pasta ile kutlanan yýl dönümünde programýn editörü Ahmet Ölçer, kýsa bir konuþma yaparak duygularýný ifade etti. Programýn bu kadar uzun soluklu bir program olacaðýný kendisinin de beklemediðini dile getiren Ölçer, ilerleyen süreçte bir fenomen haline geldiðini ve bu baþarýnýn tek kiþinin baþarýsý olmadýðýný, bir ekip çalýþmasýnýn ürünü olduðunu vurguladý. Kutlamada, Kanal19'un kurucusu Satýlmýþ Býçakçý, Yönetim Kurulu Baþkaný Bekir Býçakçý, Son Söz Programý Editörü Elvan Þimþek, Mualla Vakfý Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Hýzarbaþ, Kameranlar Murat Ergen ve Þükrü Yantuna ve diðer konuklar Ahmet Ölçer'i yalnýz býrakmadý. Mualla Vakfý Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Hýzarbaþ da yayýn hayatlarýnýn daha baþarýlý geçmesi için dua etti. 1 yýl boyunca farklý konu ve konuk ile ekranlarda izleyicilerin karþýsýna çýkan programýn önceki akþam yayýn konuðu ise Basýn Ýlan Kurumu Çorum Þubesi Müdürü Osman Bolluk oldu. (Haber Merkezi) Kanal 19 ekranlarýnda her Çarþamba canlý olarak yayýnlanan, editörlüðünü Ahmet Ölçer'in yaptýðý Bakýþ Açýsý programý 1. yaþýný kutladý.

17 Gübre mazot desteðinde son gün 31 Aralýk Ý Hukuk mücadelemizi sürdüreceðiz ktif Eðitimciler Sendi- Ýl Temsilcisi Akasý Adem Yücel, Haksýzlýða karþý yürütmeyi durdurma kararlarý ardý ardýna geliyor. dedi. Hukuk zemininde Anayasamýzýn bize verdiði haklar çerçevesinde mücadelemizi devam ettireceðiz. diyen Yücel, açýklamasýnda þunlarý kaydetti; Aktif Eðitimciler Sendikasý Ýl Temsilcisi Adem Yücel, açýklama yaptý. Milli Eðitim Bakanlýðýna sile halinde il düzeyinde diðer görev ve görev yeri belirlemelerini etkileyeceði, bunun da eðitim hizmetinde Baðlý Eðitim Kurumlarý Yöneticilerinin Görevlendirilmesine iliþkin Yönetmelik kapsamýnda okul müdürlerinin 75 puana dayalý deðerlendirmesi sonucu görevden konusu iþlemin; uygulanmasý halinde telafisi güç zarar- aksamalara yol açabileceði dikkate alýndýðýnda, dava alýnmasýna iliþkin, ülke genelinde üyelerimizin açtýðý lar doðurabileceði anlaþýlmýþtýr. Açýklanan nedenlerle; davalarda yürütmeyi durdurma kararlarýnýn gelmeye hukuka aykýrýlýðý açýk olan dava konusu iþlemlerin; uygulanmasý halinde telafisi güç zararlar doðabileceðin- devam ediyor. Edirne 1, Kocaeli 1 ve Afyonkarahisar ilimizde 8 adet olmak üzere yürütmeyi durdurma kararlarý verildi. Diðer illerimizde de kanunlara aykýrý bu tür karar verildi." denilmektedir. den ( ) yürütülmesinin durdurulmasýna oybirliðiyle haksýz uygulamalarýn da mahkemelerce iptal edileceðini temenni ediyoruz. Afyonkarahisar Ýdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararý : 2014/1003 E. sayýlý ve tarihli, 2014/1004 E. sayýlý ve tarihli, 2014/1005 Söz konusu illerde alýnan kararlar þu þekildedir: Edirne Ýdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararý : Edirne Ýdare Mahkemesinin, üyemiz hakkýnda tarihli, 2014/1007 E. sayýlý ve E. sayýlý ve tarihli, 2014/1006 E. sayýlý ve 2014/1073 E. sayýlý ve tarihli, kararýnda; tarihli, 2014/1008 E. sayýlý ve tarihli, "( ) Dava konusu iþlem nedeniyle davacýnýn görevi ve 2014/1009 E. sayýlý ve tarihli, 2014/1010 E. görev yeri deðiþeceði, bu deðiþikliklerin silsile halinde sayýlý ve tarihli kararlarýnda; "( ) dava konusu deðerlendirme iþleminin nesnel, somut ölçme ve il düzeyinde diðer görev ve görev yeri belirlemelerini etkileyeceði, bunun da eðitim hizmetinde aksamalara deðerlendirme kriterlerine dayanmadýðý ve bu haliyle yol açabileceði dikkate alýndýðýnda, dava konusu iþlemin; uygulanmasý halinde telafisi güç zararlar doðuraniyle hukuka aykýrý olduðu sonucuna varýlmýþtýr. Dava objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksýz olmasý nedebileceði anlaþýlmýþtýr. Açýklanan nedenlerle; hukuka konusu iþlem nedeniyle davacýnýn görevi ve görev yeri aykýrýlýðý açýk olan dava konusu iþlemlerin; uygulanmasý halinde telafisi güç zararlar doðabileceðinden ( ) de diðer görev ve görev yeri belirlemelerini etkileyece- deðiþeceði, bu deðiþikliklerin silsile halinde il düzeyin- yürütülmesinin durdurulmasýna oybirliðiyle karar verildi." denilmektedir. masý halinde telafisi güç zararlar doðurabileceði anlaði dikkate alýndýðýnda, dava konusu iþlemin; uygulan- Kocaeli 2. Ýdare Mahkemesini yürütmeyi durdurma kararý : üyemiz hakkýnda 2014/1179 E. sayýlý ve olan dava konusu iþlemin; uygulanmasý halinde telafisi þýlmýþtýr. Açýklanan nedenlerle; hukuka aykýrýlýðý açýk tarihli, kararýnda; "( ) Söz konusu sorularla davacýnýn deðerlendirmeye tabi tutularak düþük purulmasýna karar verilmiþtir." denilmektedir. güç zararlar doðabileceðinden yürütülmesinin durduan verilmek suretiyle baþarýsýz sayýlmasýnýn belirli ve Bu ve bunun gibi sayýsýz karardan sonra Milli Eðitim Bakanlýðýndan, yargý kararlarýný uygulama konu- öngörülebilir bir idari anlayýþtan uzak olduðu, bu anlamda davacý hakkýnda tanzim edilen deðerlendirme sunda gerekli hassasiyeti göstermesi ve yürütmesi durdurulan bu haksýz iþlemlerden sonra görevleri sona er- formunun hukuka uygun olmadýðý sonucuna varýlmýþtýr. Davacýnýn baþarýsýz sayýlmasý nedeniyle de görev dirilen yöneticilerin görevlerine iade edilmesi beklenmektedir. Aktif Eðitimciler Sendikasý olarak Milli Eði- süresinin uzatýlmamasý iþlemi de bu nedenle yerinde görülmemiþtir. Dava konusu iþlem nedeniyle davacýnýn tim Bakanlýðýný göreve davet ediyoruz. (Haber Merkezi) görevi ve görev yeri deðiþeceði, bu deðiþikliklerin sil- 19 ARALIK Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü ve baðlý birimlerine 2015 yýlý elektrik enerjisi alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Hizmet binasý 3. Kat Lojistik Þube Müdürlüðü Satýnalma Büro Amirliði Saat: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðýna baðlý 28 elektrik abonesinin 2015 yýlý ihtiyacý için elektrik enerjisi alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum il, Ortaköy ilçe, 90 ada No, 159 Parsel No, Suyolu Mahallesi, Ölükçül köyünde bahçe vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,05 2. Taþýnmaz: Çorum il, Ortaköy ilçe, 53 Ada No, 36 Parsel No, Suyolu Mahalle/Mevkii, 1/2 hisseli arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ARALIK KOSGEB Çorum Hizmet Merkezi Müdürlüðü KOSGEB Çorum ve l Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada, 2014 yýlý gübre mazot desteði için son müracaat tarihinin 31 Aralýk olduðu belirtildi. Çorum da halen 3 bin 500 üreticinin 2014 yýlýna ait gübre mazot desteklemesi müracaat dilekçelerini vermedikleri kaydedilen açýklamada, Üreticilerimiz, köy ve mahalle muhtarlýklarýna gönderilen listeleri kontrol ederek dilekçe verip vermediðini öðrenebilirler. Ayrýca dilekçe vermeyenlere ait liste Ýl Müdürlüðünün adresinde de yayýnlanmýþ olup buradan da listeye ulaþabilir yýlýna ait gübre mazot ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Samsun Hizmet Merkezi Müdürlüklerine Özel Güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisler No: 8 Çorum Saat: ARALIK Devlet Su Ýþleri 5. (Ankara) Bölge Müdürlüðü Çorum Osmancýk Ýçmesuyu Ýsale Hattý, Depolar ve Arýtma Tesisi Proje Yapýmý hizmet alýmý iþi. Yer: Mustafa Kemal Mahallesi 2151/1 ABlok No: Çankaya / Ankara Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 AN 872 plakalý, 1997 model Mercedes marka, mavi, mor, lila renkli açýk kasa kamyonun satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kaynar Otopark ve Yediemin Deposu Saat: OCAK 2015 T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, 2530 ada no, 870 parsel no, Yavruturna Mahallesi, Sülüklü Mavkii, cilt no 74, sayfa no 7253, 1 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: OCAK Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü 12 antrenör, 18 gençlik lider ve 3 cankurtaran hizmet alýmý iþi. Yer: Karakeçili Mah. Samsun Cad. No: 97 Çorum Saat: OCAK T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 541 ada no, 7 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 12 baðýmsýz bölümlü daire 6 katlý binanýn 3. katýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: OCAK T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 1009 Ada No, 26 Parsel No, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 25 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 34 FY4578 plakalý, 2009 model, Ford marka Mondeo Trend 2.0 4K TDCI Auto tipli, kasa tipi Sedan gri renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi desteklemesi müracaat dilekçelerini vermeyen üreticilerimizin maðdur olmamalarý için 31/12/2014 Çarþamba günü mesai bitimine kadar (17.00) Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðüne müracaat etmeleri önemle duyurulur. denildi. (Haber Merkezi) Mezat Salonu Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 1833 Ada No, l Parsel No, Karakeçili Mah. Tavukluk Mevkii, 29 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 25 ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 206 Ada No, 88 Parsel No, 2 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Yeniyol Mahallesi 421 Ada No, 40 Parsel No, Azemin 2 baðýmsýz bölümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: CUMA 19 ARALIK Boþ Sandalye ye davetlisiniz itit Üniversitesi Tiyatro Kulübü ile Ýl Emni- Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þu- Hyet be Müdürlüðü iþbirliðinde Boþ Sandalye adlý tiyatro oyunu sahnelenecek. Bugün saat de Devlet Tiyatro Salonu nda sahnelenecek oyuna Çorum halký davet ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN Ýþin Niteliði, Yeri ve Miktarý: Mülkiyeti Belediyemize ait, Çepni Mahallesi, Çevreyolu Bulvarýnda bulunan Yeni Þehirlerarasý Otobüs Terminalinde toplam 51 adet iþyeri ilanda belirtilen sýra numarasýna göre; S.N Ýþyeri No Niteliði Tahmini bedeli KDV hariç Geçici teminatý Otobüs Yazýhanesi (bilet satýþ banko no:43) ,00 TL ,00 TL Otobüs Yazýhanesi (bilet satýþ banko no:44) ,00 TL ,00 TL Otobüs Yazýhanesi (bilet satýþ banko no:45) ,00 TL ,00 TL Otobüs Yazýhanesi (bilet satýþ banko no:46) ,00 TL ,00 TL Otobüs Yazýhanesi (bilet satýþ banko no:51) ,00 TL ,00 TL Otobüs Yazýhanesi (bilet satýþ banko no:52) ,00 TL ,00 TL Otobüs Yazýhanesi (bilet satýþ banko no:53) ,00 TL ,00 TL Otobüs Yazýhanesi (bilet satýþ banko no:54) ,00 TL ,00 TL Otobüs Yazýhanesi (bilet satýþ banko no:55) ,00 TL ,00 TL Otobüs Yazýhanesi (bilet satýþ banko no:47-48) ,00 TL ,00 TL Otobüs Yazýhanesi (bilet satýþ banko no:49-50) ,00 TL ,00 TL Ýlçe Minibüs Yazýhanesi ,00 TL 1.800,00 TL Ýlçe Minibüs Yazýhanesi ,00 TL 1.800,00 TL Ýlçe Minibüs Yazýhanesi ,00 TL 1.800,00 TL Ýlçe Minibüs Yazýhanesi ,00 TL 1.800,00 TL Ýlçe Minibüs Yazýhanesi ,00 TL 1.800,00 TL Ýlçe Minibüs Yazýhanesi ,00 TL 1.800,00 TL Ýlçe Minibüs Yazýhanesi ,00 TL 1.800,00 TL Ýlçe Minibüs Yazýhanesi ,00 TL 1.800,00 TL Ýlçe Minibüs Yazýhanesi ,00 TL 1.800,00 TL Ýlçe Minibüs Yazýhanesi ,00 TL 1.800,00 TL Ýlçe Minibüs Yazýhanesi ,00 TL 1.800,00 TL Ýlçe Minibüs Yazýhanesi ,00 TL 1.800,00 TL Ýlçe Minibüs Yazýhanesi ,00 TL 1.800,00 TL Ýlçe Minibüs Yazýhanesi ,00 TL 1.800,00 TL Hediyelik Eþya Dükkaný ,00 TL 3.000,00 TL Hediyelik Eþya Dükkaný ,00 TL 3.000,00 TL Hediyelik Eþya Dükkaný ,00 TL 3.000,00 TL Hediyelik Eþya Dükkaný ,00 TL 3.000,00 TL Hediyelik Eþya Dükkaný ,00 TL 3.000,00 TL Hediyelik Eþya Dükkaný ,00 TL 3.000,00 TL Hediyelik Eþya Dükkaný ,00 TL 3.000,00 TL Hediyelik Eþya Dükkaný ,00 TL 3.000,00 TL Büfe ,00 TL 3.000,00 TL Büfe ,00 TL 3.000,00 TL Leblebi ve Kuruyemiþ Dükkaný ,00 TL 6.000,00 TL Leblebi ve Kuruyemiþ Dükkaný ,00 TL 3.000,00 TL Leblebi ve Kuruyemiþ Dükkaný ,00 TL 3.000,00 TL Leblebi ve Kuruyemiþ Dükkaný ,00 TL 3.000,00 TL Leblebi ve Kuruyemiþ Dükkaný ,00 TL 3.000,00 TL Leblebi ve Kuruyemiþ Dükkaný ,00 TL 6.000,00 TL Leblebi ve Kuruyemiþ Dükkaný ,00 TL 6.000,00 TL Leblebi ve Kuruyemiþ Dükkaný ,00 TL 6.000,00 TL Restaurant ,00 TL 6.000,00 TL Kafeterya ,00 TL 6.000,00 TL Kafeterya (1 Adet) ,00 TL 2.400,00 TL Araç Bakým Yeri ,00 TL 3.600,00 TL Emanetçi ,00 TL 1.800,00 TL Araç Kiralama Ofisi ,00 TL 1.800,00 TL Kuaför ,00 TL 1.800,00 TL 51. (2,3,4) (81,82,83) Tuvalet ( 2 Adet) ,00 TL 9.600,00 TL 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açýk Artýrma Usulü ile 5 (beþ) yýl müddetle ayrý ayrý kiraya verilecektir. Þartname: Þartname ve ekleri Belediyemiz Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðünden 500,00 TL karþýlýðýnda temin edilebilir ve görülebilir. Ýhale Tarihi ve Yeri: Çarþamba günü saat:13.30'de Belediyemiz Hizmet Binasý 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapýlacaktýr. Ýsteklilerde Aranan Belgeler: A- Kanuni ikametgâh belgesi, B-Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi, C- Tüzel kiþi olmasý halinde, tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðu Ticaret ve Sanayi Odasýndan veya idare merkezinin bulunduðu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, D- Ýstekliler adýna vekaleten ihaleye katýlýnýyor ise istekli adýna teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iþtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermeleri, E- Ýsteklilerin geçici teminatlarýný ve ihale þartname alýndý makbuzu vermeleri, F-Ýsteklilerin ortak giriþimi olmasý halinde ortak giriþim beyannamesi ile ortaklarca imzalý ortaklýk sözleþmesini vermesi, (Ýhale üzerinde kaldýðý takdirde noter tasdikli ortaklýk sözleþmesi verilir, ayrýca grubun bütün ortaklarý idare ile yapacaklarý ihale sözleþmesini þahsen veya vekilleri vasýtasýyla imzalayacaklardýr) G- Ýhaleye katýlacak olanlarýn Belediyeye borcu olmadýðýna dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüðünden (Tahsilat Birimi) alacaklarý yazýyý Ýhale Komisyonunda belgelendirmeleri, H- Ýhalenin yapýlacaðý saatten önce ihaleye katýlacaklarýn, yukarýda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayýp, ihale komisyonuna teslim etmeleri þarttýr. Ý)- Kamu Ýhale Kanunu ile 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununa göre ihalelere katýlama yasaðý olmadýðýna dair kurumlardan belge getirecektir. Ýlan olunur.ýlan tarihleri: Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 1309)

18 18 CUMA 19 ARALIK 2014 Baþöðretmen güle oynaya þampiyon: Liseli Genç erkekler basketbol finalinde Baþöðretmen Atatürk, Anadolu Lisesi karþýsýnda çok rahat bir oyun sonunda gibi farklý bir skorla galip gelerek þampiyonluðu kazandý. L Erkeklerde ikinci olan Anadolu Lisesi nin kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Þube Müdürü Satý Yücel verdi iseli Genç erkekler basketbolda þampiyon Baþöðretmen Atatürk Lisesi oldu. Dün oynanan final maçýnda Anadolu Lisesi önünde çok rahat bir oyun sonunda galip ayrýlan Baþöðretmen Atatürk bu yýlýn þampiyonluðunu kazandý. Yarý final maçlarýnda zorlu rakiplerini yenerek finale yükselen Baþöðretmen Atatürk ve Anadolu Lisesi erkek takýmlarý dün þampiyonluk için karþýlaþtýlar. Rakibi önünde ilk periyottan itibaren rahat bir oyun ortaya ko- SALON: Atatürk HAKEMLER: Ýbrahim Çoþkun- Dursun Uðral. BAÞÖÐRETMEN ANADOLU LÝSESÝ : Orhan, Burak,Arif, Berkay, Yaðýz, Turan, Onat, Þahin, Yakup, Volkan, Kerem, Kürþat ANADOLU LÝSESÝ: Ahmet, Alperen, Anýl, Çaðatay, Deniz, Emre, Furkan Ünlü, Furkan Demir, Mehmet, Mücahid,Olçan, Özgür PERÝYOTLAR: 1 Periyot: 21-6, 2. Periyot: Periyot: 25-0, 4. Periyot: 12-7 yan Baþöðretmen rakibi önünde ilk periyotu 216 lýk skorla önde tamamladý. Ýkinci periyottada üstün bir oyun çýkartan Baþöðremen bu periyotu 20-5 ilk yarýyýda önde tamamladý. Rahat oyununu üçüncü periyotta da sürdüren Baþöðretmen bu periyotta rakibine sayý attýrmadý ve 250 lýk farkla son periyota önde girdi. Son periyottat mücadeleyi 12-7 önde tamamlayan Baþöðretmen maçtan da 7818 lik skorla galip ayrýlarak bu yýlýn þampiyonluðunu kazandý. Final maçýnýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, sporculara ise madalyalarý verildi. Spor Lisesi ünvaný korudu: Erkeklerde þampiyon olan Baþöðretmen Atatürk ün kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ile Milli Eðitim Þube Müdürü Özcan Kuþcu birlikte verdi Liseli Genç kýzlar basketbolda geçen yýlýn þampiyonu Spor Lisesi dün oynanan final maçýnda Anadolu Lisesi ni yenerek ünvanýný korudu. ken. Erkeklerde üçüncü olan Atatürk Anadolu Lisesi nin kupasýný Anadolu Lisesi Müdürü Turgay Ekinci verdi Dördüncü olan Anadolu Ýmam Hatip Lisesi nin kupasýný Okul Sporlarý Tertip Komitesi üyesi Altan Çoban verdi Atatürk üçüncülük kupasýný le aldý SALON: Atatürk HAKEMLER: Dur- sun Uðral, Hakan Kaya. ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ : Ahmet, Ah- met Sami, Anýl, Ataberk Orbay, Ataberk, Doðan, Emirhan, Gökhan, Ýsmail, Oytun, Taha, Yunus ÝMAM HATÝP ANADOLU LÝSESÝ: Ta- ha, Furkan Çýrak, Furkan Can, Muhammed, Ahmet, Emrecan, Hasan, Çaðlayan, Ýsmail, Salih, Sungurluspor Bölgesel Lig den baþlayacak Çorum voleybol tarihinde 2. ligde mücadele eden ilk takým olan Sungurluspor ilgisizlik yüzünden çekildiði lige bu yýldan itibaren Bölgesel Lig den yeniden baþlayacak. S ungurluspor Voleybol takýmý Bölgesel Ligde Çorum'u temsil etmek için Türkiye Voleybol Federasyonu'na baþvurusunu yaptý. Sungurluspor Kulübü Baþkaný Mustafa Özdemir, "Sungurluspor Voleybol takýmý olarak Türkiye Bölgesel Voleybol Ligi'nde ilimizi temsil etmek için müracaatýmýzý yaptýk. Hedefimiz bu ligden 3. lige çýkýp ilçemizi ve ilimizi bu ligde en güzel þekilde temsil etmek olacaktýr." dedi. Þuanda 40 kiþilik bir voleybol takýmýmýz var diyen Baþkan Özdemir, Emre, Yýlmaz, Mustafa, Samet, Sedat, Enes PERÝYOTLAR: 1 Periyot: 10-6, 2. Periyot: Periyot: 10-15, 4. Periyot: Erkeklerde üçüncülük dördüncülük maçýnda Anadolu ÝHL yi yenen Atatürk Anadolu Lisesi kazandý. SALON: Atatürk HAKEMLER: Ýbrahim Coþkun, Serkan Demirdö- SPOR LÝSESÝ: Beyzanur, Ceren, Eda, Ezgi, Fatma, Gizem, Ýrem, Asena, Sevgi, Sinem, Tuðçe. ANADOLU LÝSESÝ: Cansu, Ebru,Ýlay, Meltem, Mine, Nevra, Rana, Seniha, Þeyda, Þeymanur PERÝYOTLAR: 1. Periyot: 16-10, 2.Periyot: Periyot: 13-2, 4. Periyot: 9-14 L iseli Genç kýzlar basketbolda Spor Lisesi geçen yýl kazandýðý þampiyonluðu bu yýlda sürdürdü. Final maçýnda Anadolu Lisesi ni yenen Spor Lisesi þampiyonluðu kazandý. Dün oynanan final maçýnda Spor Lisesi, Anadolu Lisesi karþýsýnda maça iyi baþladý ve ilk periyotta rakibi önünde öne geçmeyi baþardý. Ýkinci periyotta ise Anadolu Lisesi maça ortak olmak adýna verdiði mücadele ile bu periyotu 15-7 kazandý. Ýlk devreyi önde tamamladý. Üçüncü periyotta ise Spor Lisesi savunmadaki performansý ile rakibine sadece iki sayý izni verirken rakip potaya 13 sayý býraktý ve son periyota önde girdi. Son periyotta ise farký kapatmak için Anadolu Lisesi nin çabasý farký kapattý ancak yakalamasýna yetmedi. Bu periyotu 14-9 Anadolu Lisesi kazanýrken maçtan galip ayrýlan Spor Lisesi þampiyonluðu kazandý. Liseli Genç kýzlarda þampiyon olan Spor Lisesi nin kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer verdi Kýzlarda ikinci olan Anadolu Lisesi nin kupasýný Milli Eðitim Þube Müdürü Özcan Kuþcu verdi Cumhuriyet i yenen Ýnönü üçüncü "Gençlerimiz yoðun bir þekilde çalýþmalarýný yapýyor. Hedefimize ulaþmak için bütün imkanlarýmýzý seferber ediyoruz. Gençlerimizin baþarýsý Çorum'un baþarýsý, Sungurlu'nun baþarýsý olacaktýr" diye konuþtu. Özdemir, "Sungurluspor Kulübü olarak voleybolda bölgesel ligde, futbolda 2. amatör kümede, güreþte gençler ve büyükler liginde, basketbolda gençler liginde, satrançta ve atletizm dallarýnda takýmlarýmýz var. Halkýmýzýn desteði sürdükçe bu liglerde baþarýlý olan takýmýmýz bir üst liglere çýkacaktýr" þeklinde konuþtu. (ÝHA) SALON: Atatürk HAKEMLER: Serkan Yýlmaz. Demirdöken, Candan ÝNÖNÜ ANADOLU LÝSESÝ: Ayþe, Buse, Dilara, Elif, Elifsu, Ezgi, Feruze, Nazlý. CUMHURÝYET ANADOLU LÝSESÝ: Çiðdem, Ebrar, Elif, Fatma, Gözdenur, Melisa, Rasime, Seda, Sedanur, Sena, Sinem, Tuðçe, Zehra. PERÝYOTLAR: 1. Periyot: 12-3, 2.Periyot: 10-8 Melikþah Üniversitesi takipte Melikþah Üniversitesi antrenörleri dün oynanan final maçlarýný izlediler K ayseri Melikþah Üniversitesi'nden iki görevli dün Çorum'da oynanan liseli gençler basketbol final maçlarýný izledi. Melikþah Üniversitesi görevlileri Gürkan Özdemir ve Bilal Öz dün Atatürk Spor Salonu'nda oynanan liseli gençler basketbol grup maçlarýný izlediler. Melikþah Üniversitesi Basketbol'da alt yapý oluþturmak amacýyla iç anadolu ve karadeniz bölgesindeki illeri Sungurluspor alt yapýsýndan yetiþen gençlerle Bölgesel Ligde mücadele edecek takibe aldýðý bu kapsamda iki antrenöründe Çorum'daki isimleri belirlemek için geldiði öðrenildi. Dün ki final maçlarýný izleyen Özdemir ve Öz, ayrýca basketbol antrenörleriyle görüþerek onlardan alacaklarý isimleri takip edecek. Melikþah Üniversitesi'nin beðendiði isimleri burslu olarak bünyesine alarak hem okul hem de spor hayatlarýný birlikte götürmesini saðlamayý hedefliyor. Kýzlarda üçüncü olan Ýnönü Anadolu Lisesi nin kupasýný okul Müdürü Recep özcan verdi

19 (Ç.HAK:3425) PERSONEL ALINACAKTIR ÞEF GARSON * Kafe ve restoran sektöründe servis konusunda en az 5 yýl deneyim sahibi, * Esnek çalýþma saatlerine uyum saðlayabilecek, * Sigara kullanmayan, * Kiþisel bakýmýna özen gösteren, * Güler yüzlü ve dinamik, * Bay/ bayan adaylar GARSON - KOMÝ Tercihen Turizm Meslek Yüksek Okulu veya Turizm Meslek Lisesi mezunu, * En az 1 yýl servis deneyimine sahip, * Ýnsan iliþkilerinde baþarýlý, müþteri memnuniyetine önem veren, * Dýþ görünüþüne özen gösteren, diksiyonu düzgün, dinamik, * Ekip çalýþmasýna önem veren, * Yoðun iþ temposuna, vardiya sistemine ve esnek çalýþma saatlerine uyum saðlayabilecek * Part time / full time * Bay/ bayan aday Servis Elemanlarý * PÝDE USTASI * IZGARA USTASI * SOÐUK MEZE USTASI HAZNEDAR SOFRASI SÝMA ÇORUM TURÝZM HÝZMETLERÝ SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. ÇÝMENTO FABRÝKASI KARÞISI TEL: "Sektörünün lider firmalarýndan biri olan þirketimizde görevlendirmek üzere, TEKNÝSYENLER arýyoruz." Bu pozisyon için öncelikli aradýðýmýz özellikler: ** MYO, Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik Lise mezunu, ** Yoðun çalýþma temposunda yüksek iþ gücü ile çalýþmaya uyum saðlayabilecek, ** Vardiyalý çalýþma sisteminde ve gereðinde mesaili çalýþmaya uygun, ** Ekip çalýþmasýna önem veren ve iþ birliði becerisi yüksek, ** Askerlik hizmetini tamamlamýþ ve 35 yaþýný aþmamýþ, ** Tercihen Üretim tecrübesi olan, ** Çorum'da ikamet eden veya edebilecek. Adres: Organize Sanayi Bölgesi 6.Cd. No:5 Çorum Tel: 0 (364) (pbx) Fax :0 (364) ELEMAN ARANIYOR Bilgisayar kullanmasýný bilen ve ön muhasebe bilgisine sahip bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:3440) (Ç.HAK:3453) (Ç.HAK:3437) (Ç.HAK:3446) Anadolu Apart Ýnönü Cad. No: 24 (Teknosa Üstü) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Pompa Görevlileri alýnacaktýr. Mür. Tel: Devren Satýlýk Spor Salonu Halen faal durumda bulunan spor salonu iþ deðiþikliði nedeniyle devren satýlýktýr. Mür. Tel: Masa baþýnda çalýþanlar dikkat! Bilgisayar baþýnda eðilerek çalýþma sonucu ortaya çýkan boyun aðrýlarý, bacaklarda güçsüzlük ve idrar kaçýrmaya varan problemlere yol açýyor. aortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Op.Dr. Hasan Doðan, hareketsiz yaþamýn, masa baþýnda eðilerek çalýþanlarýn, boyun aðrýlarý yaþadýðýna dikkat çekerek, bu aðrýlarý hafife almamalarý gerektiðini söyledi. Boyun aðrýlarýnýn geçirilmesi için bilinçsizce yapýlan hareketlerin boyun fýtýðýna sebep olduðunu, bu fýtýðýn sinirleri baský altýna alarak, kol ve bacaklarda güçsüzlük, ellerde uyuþma karýncalanma, hareket kýsýtlýlýðý hatta idrar kaçýrmaya varan sorunlar oluþturduðunu söyledi. Op.Dr. Doðan; 'Microcerrahi ve ameliyatla giderilmeye çalýþýlan, iþ rutininde tekrarlanma olasýlýðý yüksek olan ofis hastalýklarýndan kurtulmak için ilaç ve cerrahi yöntemlerin dýþýnda, aðrýya neden olan hasar görmüþ dokularýn, bedenin kendi kendini iyileþtirme mekanizmasýný harekete geçiren doðal ve kalýcý tedavi yöntemi olan Proloterapi ile iyileþtirmek mümkündür' dedi. Üç kiþiden birinin boyun aðrýsý yaþadýðý günümüzde, yanlýþ duruþ þekli ve hareketsiz yaþamýn tetiklediði fýtýk hastalýðýndan, vücudun kendi kendini iyileþtirme mekanizmasýný harekete geçirerek kalýcý olarak tedavi saðlayan proloterapi ile kurtulmanýn mümkün olduðunu söyleyen Op. Dr. Hasan Doðan, 'Bir pozisyonda en fazla 20 dakika durduktan sonra iki dakika kadar iþe ara vermek ya da baþka bir iþle ilgilenmek daha doðru olacaktýr. Bu sürede sýkýþmaya maruz kalan sinirler ve damarlara rahatlama þansý vermiþ oluruz' dedi. Dr. Doðan, masa baþýnda, bilgisayar karþýsýnda oturarak çalýþan kiþilerin, hareketsiz kaldýklarý için þekil bozukluklarý yaþadýðýný, bel aðrýlarý, omurgada eðrilik gibi rahatsýzlýklar oluþtuðunu belirtti. Bel ve sýrt aðrýlarýnýn, yanlýþ tedavi ve ilaçlar sonucu sýklýkla tekrarlanabildiðini vurgularken, rahatsýzlýklarýn nüksetmemesi için önleyici ve kalýcý tedavi olan Proloterapi yöntemini tavsiye etti. Proloterapi Yöntemi ile aðrýya neden olan; zayýflamýþ, yýpranmýþ bað ve dokularýn güçlendirildiðini, tekrar eski haline getirildiðini, vücudun kendi kendini iyileþtirme mekanizmasýnýn harekete geçirildiðini belirtti. Proloterapi'nin yenileme ve onarma anlamýna geldiðini söyleyen Op.Dr. Hasan Doðan, 1930'lu yýllardan günümüze kadar uygulanan Proloterapi'nin özellikle eklem, kas, iskelet ve bað doku problemlerde baþarýyla uygulanan bir tedavi metodu olduðunu söyledi. (ÝHA) (Ç.HAK:3449) Bayan Muhasebe Elemaný Alýnacaktýr Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebe konusunda tecrübeli bilgisayar kullanabilen bayan muhasebe elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Arýzade Arýcýlýk (Ç.HAK:3447) ÖÐRETMENLER ALINACAKTIR Eðitim kurumunda çalýþmak üzere Sýnýf Öðretmeni, Fen ve Teknoloji Öðretmeni, Biyoloji ve Matematik Öðretmeni alýnacaktýr. Ýrtibat Tel: Çepni Mah. Hamit Cami Sokak No: 105/B Satýlýk veya Kiralýk Daire Adalet Haným Sitesinde 3+1, 2. kat güney batý cephe daire satýlýk veya (Ç.HAK:3450) ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere elektrikçi kalfasý, ustasý ile elektronik ve güvenlik kamerasý iþlerinden anlayan elemanlar alýnacaktýr. ÖZBEK TELEFON KAREL YETKÝLÝ SERVÝSÝ Karakeçili Mah. Karakeçili 4. Sokak (Ç.HAK:3458) No: 9/D (Afra Düðün Salonu Yaný) kiralýktýr Kiralýk Daire Bahçelievler de bodrum kat 2+1 kaloriferli, içi (Ç.HAK:3456) yapýlý daire kiralýktýr ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Devren Satýlýk Süper Market Bahçelievler merkezde 400 m2 büyüklüðünde, barkotlu sistem satýlýk süper market. (Ç.HAK:3448) SAHÝBÝNDEN SATILIK MANTAR ÇÝFTLÝÐÝ ve DAÝRE Ýskilip Yolu üzeri 10. Km. de bulunan m2 bakýmlý mantar çiftliði, boþ þekilde. Üçtutlar Mahallesi 6. Sk. No: 3/32 Azizenver Apt da güney doðu cepheli (Ç.HAK:3408) (Ç.HAK:3422) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere yaþlarý arasýnda yetiþtirilmek üzere bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. TESAN ASANSÖR Adres: Eþrefhoca Cad. No: 1/A (Eðitim Eczanesi Karþýsý) (Ç.HAK:3395) (Ç.HAK:3428) Devren Satýlýk Halý Yýkama Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi satýlýktýr. Mür. Tel: m2 lik daire satýlýktýr ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Marangoz veya Mobilya Ustasý alýnacaktýr. Kýratoðlu Deðirmen Makina Küçük Sanayi Sitesi 1. Sok. No: 5 Mür. Tel: KOMÝ ve KALFA ARANIYOR Ýzmir Lokantasý nda çalýþtýrýlmak üzere tecrübeli komi ve kalfa alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:3442) Not: Takas olunur. Ýrtibat: Mür. Tel: Adres: Ulucamii Karþýsý Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM (Ç.HAK:2702) CUMA 19 ARALIK SATILIK LÜKS DAÝRE 3. Stad Sokak ta 120 m2, 3. kat yeni daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: SATILIK ARAÇLAR * 2000 model Transporter 2.5 TDÝ City Wan 4+1 hususi. * 2005 model Peugeot 307 (Ç.HAK:3104) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. SATILIK LÜKS DAÝRELER Buharaevler 5. Cad. 4+1, parka bakan son sýfýr lüks daireler (Ç.HAK:3452) Satýlýk Lüx Daire Adalet Haným Sitesinde 3+1, 5. kat site manzaralý 140 m2 sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:3418) Satýlýk Tarla Ankara Yolu Çaðýl Makina, Efes Pilsen Depo arkasý, Yaydiðin,113 ada, 6 parsel, m2 tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:3394) Fiyat: TL Mür. Tel: ÞOFÖRLER ALINACAKTIR * SRC BELGELÝ AÐIR TÝCARÝ ARAÇ KULLANABÝLEN TERCÝHEN VÝNÇ DENEYÝMÝ OLAN YAÞ ARASI ÞOFÖR ALINACAKTIR. * SRC BELGELÝ OKUL SERVÝSÝ KULLANABÝLECEK ÞOFÖR ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR CAN OTO KURTARMA VE VÝNÇ HÝZMETLERÝ ADRES: ÇEPNÝ MH. FEN LÝSESÝ CD NO: 33 (Ç.HAK:3432) Fiyat: Dönümü TL Mür. Tel: X5 dizel ile saatleri arasýnda çalýþacak Elektrikçi Ustasý, Kalfasý ve Çýrak (Ç.HAK:3429) satýlýktýr. Mür. Tel: (ÇORUM FEN LÝSESÝ KARÞISI YENÝ TERMÝNAL CÝVARI) alýnacaktýr. Mür. Tel:

20 Ýstek ve arzu tamam Ý lk yarýnýn son maçýnda pazar günü sahasýnda Bursa Nilüferspor ile karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor dün yaptýðý taktik çalýþma ile bu maçýn hazýrlýklarýný sürdürdü. Antrenmana sakatlýklarý bulunan Sefa Akýn ile arka adalesinde aðrý olan Ali Kireþ dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Kaleci Osman Kaç ise omzundaki aðrý Yavuz Ýncedal çalýþma sýrasýnda sýk sýk futbolculara yapmalarý gereken hareketler konusunda uyarýlarda bulundu nedeniyle takýmdan ayrý olarak düz koyu yaptý. Isýnma hareketleri ve düz koþu ile baþlayan antrenmanda daha sonra direk taktik çalýþmaya geçen kýrmýzý siyahlý takýmda Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, Nilüferspor maçýnýn oyun taktiði üzerinde durdu. Taktik çalýþmayý kenardan izleyen Teknik Direktör Ýncedal, pozisyonlarda gördüðü hatalar sonrasýnda saha içine girerek futbolcularý uyardý ve yapmalarý gerekenler hakkýnda bilgiler verdi. Yarý sahada yapýlan taktik çift kale daha sonra tam saha ile devam etti. Bu çalýþma sýrasýnda da ceza sahasý içinde topla buluþtuklarý anda futbolculardan kaleyi düþünmelerini isteyen Ýncedal, gecikmenin pozisyonu bitireceðini söyledi. Futbolcularýn taktik çalýþma sýrasýndaki istek ve mücadelesinden son derece memnun kalan Ýncedal, çalýþma sonunda sessi olarak baðýrarak Ýstek ve arzu tamam, istediðim gibi diyerek memnuniyeti dile getirdi. Belediyespor, Nilüferspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý taktik çalýþma ile tamamlayacak. CUMA 19 ARALIK 2014 Merve Taþ yine zirvede Kayseri de yapýlan Liseli Gençler Judo grup birinciliðinde Çorum dan katýlan on sporcudan sekizi Türkiye Þampiyonasý na katýlma hakký kazandý. Merve Taþ altýn kazanýrken Sedanur Ýçaðasý ise finalde kaybetti ve ikinci oldu. Bayraklý Ayvalýk ta U lusal Hakem Celal Bayraklý ya 3. lig 3. grup maçýnda görev. MHK den yapýlan açýklamaya göre pazar günü saat da Ayvalýk Hüsnü Uðral Stadý nda Ayvalýkgücü Belediyespor ile Ankara Demirspor arasýndaki maçý Celal Bayraklý yönetecek. Maçta yardýmcý hakemler ise ilimizden Gökhan Yumlu ile Ordu dan Cemal Alpay. Maçýn dördüncü hakemi ise ilimizden Özcan Genel. Burgan la galibiyet yok Ç orum Belediyespor un ilk yarýnýn son maçýnda sahasýnda oynayacaðý Bursa Nilüferspor maçýný Antalya dan Cihan Burgan yönetecek. Merkez Hakem Kurulundan yapýlan açýklamaya göre Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda pazar günü oynanacak maçta Burgan ýn yardýmcýlýklarýný yine Antalya dan Serdar Soydan ve Cevher Ahen yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Raif Berken Özgekçen. Cinar Burgan bundan önce Belediyespor ve Çorumspor un bir maçýnda düdük çalmýþ. Kýrmýzý Siyahlý temsilcilerimizin Burgan ýn yönettiði maçlarda galibiyeti bulunmuyor. Geçtiðimiz yýl Belediyespor un Yozgat ta 2-1 yenildiði maçý yöneten Burgan, Çorumspor un ise 2011 yýlýnda Konya Anadolu Selçukluspor maçýnda düdük çalmýþ ve bu maçta 1-1 berabere bitmiþ. K ayseri de yapýlan Liseli Gençler Judo grup birinciliðinde Çorumlu sporculardan sekizi Türkiye Þampiyonasý na katýlma vizesi aldýlar. On sporcunun mücadele ettiði Çorumlu Judoculardan Merve Taþ sýkletinde birinci olarak altýn madalyanýn sahibi oldu Aralýk tarihlerinde Kayseri de yapýlan Liseli Gençler Judo grup birinciliðinde Çorum dan antrenörler Hüseyin Üstündað ve Hakan Taþtan yönetiminde katýlan Çorumlu judoculardan Spor Lisesi nden 52 Kg da Merve Taþ sýkletinde birinci olarak altýn madalya kazandý. Ayný okuldan 57 Kg da mücadele eden Sedanur Ýçaðasý ise final maçýnda kaybetti ve gümüþ madalyanýn sahibi oldu. Bayanlar 44 Kg da Sibel Yayla ve 63 Kg da Sümeyra Aykaç ise sýkletlerinde üçüncü olarak bronz madalya kazandýlar. 70 Kg da Zahide Köksal ise sýkletinde beþinci oldu ve Türkiye Þampiyonasýna katýlma hakký kazandý. Erkeklerde ise 55 Kg da Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nden Samet Marým ile 73 Kg da Bilge Kaðan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nden Murat Karakaya üçüncü olarak bronz madalya kazandýlar. 60 Kg da Bilge Kaðan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nden Hamza Erköse de beþinci olarak Türkiye Þampiyonasý vizesi aldý. On sporcu ile grup müsabakalarýna katýlan Çorum Judo kafilesinden sekizi Türkiye Þampiyonasý nda mücadele etme hakký kazanarak büyük bir baþarýya imza attýlar. Ýl Temsilcisi Hüseyin Üstündað, bu baþarýlarýný Türkiye Þampiyonasý nda da sürdürmek amacýnda olduklarýný söyledi. Sürücülere Ýleri ve defansif sürüþ teknikleri uygulamasý TOSFED Genel Sekreteri Mete Bardakçý tarafýndan verilen eðitime çoðunluðunu Hitit Üniversitesi þoförleri ile birlikte üçü bayan yirmi civarýnda katýlým oldu. Fuar alanýnda yapýlan eðitimde ileri ve defansif sürüþ teknikleri konularýnda Bardakçý tarafýndan uygulamalý olarak ders verildi. H itit Üniversitesi ile HÝTOK tarafýndan birlikte organize edilen Ýleri ve defansif sürüþ teknikleri eðitimi dün yapýlan uygulamalý ders ile sona erdi. Önceki gün Hitit Üniversitesi Rektörlük Mete Bardakçý tarafýndan verilen uygulamalý eðitime katýlan HÝTOk Baþkan ve yöneticileri (üstte) ders sýrasýnda þoförlere bilgiler verirken (yanda Basýn dan meyve jesti Ç Cihan Burgan orum Belediyespor un dün yaptýðý çift kalesi sonunda geleneksel hale gelen tatlý ikramý olmayýnca devreye basýn mensuplarý girdi. Antrenmaný izleyen basýn mensuplarý futbolculara mandalina ikram ederek futbolculara vitamin depoladýlar. Mandalina ikramýnda kaptan A. Buðra takým arkadaþlarý adýna basýn mensuplarýna teþekkür etti. Basýn mensuplarýda hafta sonu oynanacak Nilüferspor maçýnda baþarýlar dileðinde bulundular. Toplantý Salonu nda yapýlan eðitimin ilk bölümünde TOSFED Genel Sekreteri ve ayný zamanda ileri ve defansif sürüþ uzmaný Mete Bardakçý tarafýndan slayt eþliðinde katýlan lara bilgiler verildi. Dün ise saat da Fuar Alaný nda bulunan HÝTOK pistinde Mete Bardakçý tarafýndan uygulamalý olarak ileri ve defansif sürüþ teknikleri konularýnda bilgiler verildi. Uygulamalý eðitime Hitit Üniversitesinden görevliler ile birlikte üçü bayan yirmi kadar þoför katýldý. Bu derse HÝTOK Baþkaný Mehmet Özenç ile birlikte yönetim kurulu üyeleri ve gözcü ve gözetmenlerde ilgi gösterdiler. Mete Bardakçý, derse katýlanlarý beþ ayrý araca bindirirek oturuþ þekli, pozisyon alma, huniler arasýnda slalom yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar, duruþ ve kalkýþlarda yapýlmasý gerekenleri uygulamalý olarak gösterdi.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak Semiha Demir topraða verildi Önceki gün vefat eden pazarcý esnafýndan merhum Ali Rýza Demir'in eþi, mobilyacý esnafýndan merhum Hikmet Aþan'ýn ve emlakçý Mustafa Aþan'ýn kýz kardeþi Semiha Demir (48) dün

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Camiler bu topraklarýn mührü'

Camiler bu topraklarýn mührü' ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

(Ç.HAK:1333) TSO Meclisi seçimlerin ardýndan ilk gündemli toplantýsýný gerçekleþtirdi. Gönüller Kur'an'la coþtu * HABERÝ 11 DE

(Ç.HAK:1333) TSO Meclisi seçimlerin ardýndan ilk gündemli toplantýsýný gerçekleþtirdi. Gönüller Kur'an'la coþtu * HABERÝ 11 DE Cemiyet ve BÝK ten öksüzlere yardým eli Vali Sabri Baþköy, Çorum Sýklýk Tabiat Parký nda inceleme ve denetimlerde bulun- Tabiat parkýna* HABERÝ ilgi 4 DE Çorum Gazeteciler Cemiyeti ve Basýn Ýlan Kurumu

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni ies nd y ci fomen Sayý:

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı