(Ç.HAK:1333) TSO Meclisi seçimlerin ardýndan ilk gündemli toplantýsýný gerçekleþtirdi. Gönüller Kur'an'la coþtu * HABERÝ 11 DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(Ç.HAK:1333) TSO Meclisi seçimlerin ardýndan ilk gündemli toplantýsýný gerçekleþtirdi. Gönüller Kur'an'la coþtu * HABERÝ 11 DE"

Transkript

1 Cemiyet ve BÝK ten öksüzlere yardým eli Vali Sabri Baþköy, Çorum Sýklýk Tabiat Parký nda inceleme ve denetimlerde bulun- Tabiat parkýna* HABERÝ ilgi 4 DE Çorum Gazeteciler Cemiyeti ve Basýn Ýlan Kurumu (BÝK), geçtiðimiz günlerde yaþamýný yitiren Sevtap Elmas ýn çocuklarýna yardým eli uzattý. Ýskilip'te çalýþtýðý gazetenin bürosunda uðradýðý silahlý saldýrý sonucu hayatýný kaybeden Sevtap Elmas'ýn çocuklarýnýn bakým ve ihtiyaçlarýnda kullanýlmak üzere 10 bin TL nakdi yardýmda bulunuldu. * HABERÝ 10 DA Gazeteciler Cemiyeti ve Basýn Ýlan Kurumu, silahlý saldýrýda yaþamýný yitiren Sevtap Elmas ýn çocuklarýna yardým eli 21 MAYIS 2013 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Adres: Ankara Yolu 4. Km. ÇORUM Tel: (Ç.HAK:1333) SÝMA OTOMOTÝV Çorum a hizmete kenetlendiler Ýlk toplantýlarýný yapmak üzere TSO Meclis Toplantýsý'nda bir araya gelen TSO Meclisi, sergilediði olumlu yaklaþýmlarla TSO'ya yakýþýr mesajlar verdi. TSO Meclis Baþkaný, TSO Baþkaný ve söz alan üyeler, seçimlerin geride kaldýðýnýn altýný çizerek, el birliði ile Çorum'un kalkýnmasý için çalýþýlmasý gerektiðine iþaret etti. Çorum Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý KOM Þubesi yeni bir proje baþlattý. * HABERÝ 7 DE Yapýcý eleþtirilere açýðýz TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal seçimlerin bittiðini ve yeni bir dönemin baþladýðýný ifade ettiði konuþmasýnda, eleþtiriye açýk olduklarýný, ancak eleþtirilerin de yapýcý olmasý gerektiðini söyledi. TSO Meclisi seçimlerin ardýndan ilk gündemli toplantýsýný gerçekleþtirdi. Gönüller Kur'an'la coþtu Jandarma dan tarihi proje Çorum Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý, kültür ve tabiat varlýklarýnýn korunmasý amacýyla yeni bir projeyi hayata geçirdi. * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 11 DE * HABERÝ 7 DE Ozulu ve Erkoç Hitit in konuðu Hitit Üniversitesi tarafýndan Mayýs 2013 tarihleri arasýnda düzenlenecek olan II. Kültür, Sanat, Kariyer ve Geliþim Günleri etkinlikleri kapsamýnda Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü tarafýndan iki söyleþi programý planlandý. Mustafa Akaydýn, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ý hedef aldý Akaydýn ýn sözleri yine gündemlik * HABERÝ 4 DE Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný Çorumlu Mustafa Akaydýn, 19 Mayýs Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramý nda Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ý hedef aldý. * HABERÝ 12 DE Abdulkadir Ozulu Ethem Erkoç Ahilyas Ömer Arslan a müteþekkir Merkeze baðlý Ankara yolu Þeker fabrikasý arkasýnda bulunan Ahilyas Köyü Yeni Yerleþim Alaný nda plan hatasýndan kaynaklanan maðduriyet yaþandýðý öðrenildi. * HABERÝ 3 DE Ömer Arslan Türkiye zor süreci aþacak Çorumlu astronot Çorum da bir alýþveriþ merkezinde astronot kýyafeti ile yapýlan tanýtým etkinliði vatandaþlarýn ilgi odaðý oldu. Bir parfüm markasýnýn ürünlerinin tanýtýmý için düzenlenen etkinlikte kullanýlan temsili astronot dün Kubbeli Caddesi nde boy gösterdi. AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðý tarafýndan Osmancýk ilçesinde Danýþma Meclisi toplantýsý düzenlendi. * HABERÝ 6 DA AK Parti Osmancýk Danýþma Meclisi toplantýsý düzenlendi. * HABERÝ 10 DA

2 2 SALI 21 MAYIS 2013 Girgin aradý, yeni RAM hayýrlý olsun niversite sýnavlarý- hazýrlanan lise Üna son sýnýf öðrencileri ile velilerinin yaþadýðý rapor sýkýntýsýný yazmaya baþlamýþtým ki, müjdeli haber geldi. Milli Eðitim Bakan Nabi Avcý'nýn onayladýðý genelgeye göre, lise son sýnýf öðrencileri, velisinin okul müdürlüðüne yazýlý olarak baþvurmasý halinde 45 günü aþmamak kaydýyla izinli sayýlabilecek. Peki izin müjdesinden önce ne oluyordu? Çorum'da bazý lise son Rehberlik Araþtýrma Merkezi nin bulunduðu bina yýkýlarak yerine 4 milyon lira ödenekle yeni RAM binasý yapýlacak. sýnýflar üniversite sýnavlarýna hazýrlanmak amacýyla rapor için hastaneye baþvuruyordu. Yoðun talep olunca da hastane yönetimi rapor verilmesini yasaklamýþ. Geliþmeler üzerine öðrenciler çözümü Samsun veya Ankara'ya gitmekte bulmuþ. Ýddialara göre, yol ücreti hariç 200 lira ile 400 liraya rapor alanlar olmuþ. Hem öðrenciler hem de veliler yaþadýklarýndan muzdaripken, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn genelgesi müjdeli haber oldu. orum Rehberlik ÇAraþtýrma Merkezi'ne 4 milyon lira ödenekle yeni bir hizmet binasý yapýlmasýnýn gündemde olduðunu, ancak arsa temini hususunda pürüz yaþandýðýný yazmýþtým. Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin aradý. Anlattýðýna göre, Rehberlik Araþtýrma Merkezi toplumun tamamýna hitap ettiði için merkezi bir yerde olmasý arzu ediliyor. Üstün yetenekli çocuklar, engelliler bu merkezden hizmet alýyor. Þehir merkezinde yeni arsa Aytekin Girgin üretmek zor. Merkeze uzak bir bölgeye RAM yapmak pek uygun deðil. Bu nedenle Cemilbey Caddesi üzerinde hizmet veren mevcut RAM hizmet binasýnýn bulunduðu arsa düþünüldü. Özel Ýdare Müdürlüðü'ne ait arsaya göre bir proje hazýrlanýyor. Þu anda arsanýn tahsisi konusunda bir pürüz yok. Tahsis iþlemleri sürüyor. Ýl Genel Meclisi'nin ilgili komisyonundan onay alýndýktan sonra gerekli çalýþmalar baþlatýlacak. Mevcut RAM binasý yýkýlarak projeye göre yeni bina yapýlacak. Girgin'in söylediklerinden sonra bize de hayýrlý olsun demek düþer... Hem öðrenciler, hem de veliler rahatladý Lise son sýnýf öðrencileri üniversite sýnavlarý öncesinde rapor alma çilesinden kurtuldu. azi ve Ýnönü Cadde- refüj yeþillen- Gsi'nde dirme çalýþmasý sonrasýnda Vergi ile hemen karþýsýnda bulunan Tapu Sicil Müdürlüðü arasýnda yaþanan geçiþ problemini dile getirmiþtik. Bilindiði üzere Vergi Tapu iþlemleri için Vergi ile Tapu Müdürlüðü arasýnda mekik dokuyan vatandaþlar, iþleri acil olduðundan karþýdan karþýya geçiþlerde sorun yaþadýklarýný belirtiyorlar. Geçiþ yolu ya da yaya geçidi ile Valilik Ek bina zemin katýnda bulunan Tapu Sicil Müdürlüðü birbirlerine komþu resmi kurumlar. Tapu iþlemleri için Vergi ile Tapu Müdürlüðü arasýnda mekik dokuyan vatandaþlar, karþýdan karþýya geçerken ya Albayrak Kavþaðý Greyder Ayakkabý Maðazasý ya da Saðlýk Müdürlüðü önüne kadar yürümeleri gerekiyor. Ýþleri acil olanlar veya yaya geçitlerini uzak bulanlar, refüjün koruma bandýný kaldýrýp bitkilerin üzerine basýp geçiyorlar. KUTLAMA Bitkilerin ezilmemesi için bahse konu hat üzerinden geçiþ yolu açýlabilir. Veya trafik açýsýndan uygunsa yaya geçidi ihdas edilebilir. Aksi takdirde hem bitkiler zarar görecek, hem de vatandaþ problem yaþamaya devam edecek. Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Yönetim Kurulu'na seçilen Muzaffer Sayýn Yýldýrým, Hakký Koþar Sayýn (Ç.HAK:1309) SAHÝBÝNDEN KÝRALIK VEYA SATILIK BÝNA Yüksek kira gelirine sahip, yurt, banka, AVM, büyük store maðaza olmaya uygun 1350 m2 8 daire 3 dükkan olmak üzere komple bina kiralýk veya satýlýktýr. Mür. Tel: Not: Dükkanlar ayrýca da satýlabilir. (Ç.HAK:1322) Mehmet Çetinkaya Sayýn Metin Can Doðan ý kutlar, görevlerinde baþarýlar dileriz. Sayýn Murat Sayýn Ali Yýldýzlar Gýda - Iþýl Endüstriyel

3 SALI 21 MAYIS Jandarma dan tarihi proje Ç orum Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý, kültür ve tabiat varlýklarýnýn korunmasý amacýyla yeni bir projeyi hayata geçirdi. Çorum Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý Kaçakçýlýkla ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü nce kültür ve tabiat varlýklarýnýn korunmasý, tarihi eser ile mücadele etkinliðinin arttýrýlmasýna yönelik vatandaþlarýn bilgilendirilmesi, toplumda tarihi eserlere sahip çýkma konusunda duyarlýlýk ve farkýndalýðýn artýrýlmasý amacýyla amacý ile Tarihi Eserlerimizi Birlikte Koruyalým projesi baþlatýldý. Proje kapsamýnda tarihi eser kaçakçýlýðý ile ilgili suç analizleri çýkartýlacak, tarihi eser kaçakçýlýðý olaylarýnýn önlenmesine yönelik tedbirler geniþletelecek ve tarihi eser kaçakçýlýðýna hassas bölgeler tespit edilerek, bu bölgedeki vatandaþlar bilgilendirilecek. Proje kapsamýnda ayrýca Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Þube Müdürlüðü tarafýndan tarihi eserlerin korunmasýna yönelik bilgilendirici broþürler hazýrlandý. Eski eserlere sahip çýkmanýn, eski eserleri korumanýn, bakýmlý tut- 2 nesillere aktarma bilincinde olan vatandaþlar sayesinde gerçekleþtirilebilir. Haydi gelin tarihi zenginliklerimizi hep birlikte koruyalým Ayrýca broþürlerde define aramanýn þartlarý, izinsiz kazý yapanlara verilecek cezalar, nerelerde define aranmayacaðýna yönelik bilgiler yer alýyor. Çorum Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý KOM Þubesi yeni bir proje baþlattý. Tarihi Eserlerimizi Birlikte Koruyalým projesi uygulanacak. manýn ve deðerlendirmenin medeniyet ölçüsü sayýldýðý, toplumlarýn bunlarýn deðerini bildiði ve gerekeni yaptýðý ölçüde ilerlemiþ ülke sayýlacaðýnýn belirtildiði broþürlerde, þu ifadelere yer verildi; Eski eseri yok etmekle, kurmakla, onu yurt kaçýrmakla ülkemiz tarihinin bir sayfasý yok oluyor. Kültür mi- rasýmýzýn korunmasý için güvenlik tedbirleri yeterli olmayýp, bu mirasý korumaya duyarlý vatanýný seven, geçmiþine sahip çýkan ve tarihini koruyarak gelecek SON 10 YILDA ÇORUM DA 200 E YAKIN OPERASYONDA 25 BÝN ADET TARÝHÝ ESER ELE GEÇÝRÝLDÝ Tarihi Eserlerimizi Birlikte Koruyalým projesi ile kültür ve tabiat varlýklarýnýn korumasý amacýyla sahip çalýþma yürüten KOM Þube Müdürlüðü ekipleri, diðer taraftan da tarihi eser kaçakçýlarýna göz açtýrmýyor. Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý ve KOM þube Müdürlüðü ekipleri tarafýndan son 10 yýl içerisinde yaklaþýk kaçak kazý ve tarihi eser satýcýlarýna yönelik 200 e yakýn operasyon gerçekleþtirildi.bu operasyonlarda 25 bin adet tarihi eser ele geçirildi. El konulan tarihi eserler yasal iþlemlerinin ardýndan müzeye kazandýrýldý.(ýha) Polis akademisine baþvuru þartlarý belli oldu eðitim yýlý içerisinde Polis Akademisi Güvenlik Fakültesine, 100 erkek öðrenci alýnacak. Polis akademilerine girecek adaylar için baþvuru þartlarý belli oldu. Lisans eðitimine alýnacak lise mezunlarý için 2013 LYS puan türlerinin herhangi birinden 340 ham puan, Emniyet Teþkilatý ve Türk Silahlý Kuvvetleri þehit, malul çocuklarý için herhangi bir puan türünden 306 ve üzerinde puan almak yeterli olacak. Adaylarda aranan diðer þartlar ise söyle: mak Y asa dýþý TÝKKO örgütünün kurucusu Ýbrahim Kaypakkaya nýn, ölümünün 40'ýncý yýlýnda mezarý baþýnda düzenlenen anma töreninde olay çýktýðý iddia edildi. Jandarma, göstericilerin linç etmek istediði sivil güvenlik görevlisini havaya ateþ açarak kurtardý. Yasa dýþý TÝKKO örgütünün kurucusu Ýbrahim Kaypakkaya'yý anma etkinliðine katýlmak için Bursa Ankara, Amasya, Çorum'dan otobüslerle Sungurlu ya gelen yaklaþýk 500 kiþi, Karakaya Köyü mezarlýðýna ulaþtý. Jandarma, mezarlýk giriþinde kimlik kontrolü yapmak isteyince kalabalýk 'Devrim þehitleri ölümsüzdür' sloganla- rý atarak önce ÇorumAnkara karayolunu trafiðe kapattý. Ardýndan jandarmanýn kurduðu barikatý aþarak mezarlýða girmek isteyen grup, bu sýrada kamerayla çekim yapan sivil güvenlik görevlisini linç etmek istedi. Tarlalar arasýndaki kovalamaca sýrasýn- da jandarma havaya ateþ açarak güvenlik görevlisini linçten kurtardý. Çorum Jandarma Komutaný Albay Hakan Saraç'ýn giriþimiyle gerginliðin daha da týrmanmamasý için jandarma bölgeden çekildi. Kalabalýk da mezarlýða girerek Ýbrahim Kaypakkaya'nýn mezarý baþýnda anma töreni yaptý. Saygý duruþunda bulunan kalabalýk, yapýlan konuþmalarýn ardýndan yine geldikleri otobüslere binerek bölgeden ayrýldý. (DHA) Jandarma, göstericilerin linç etmek istediði sivil güvenlik görevlisini havaya ateþ açarak kurtardý. Ahilyas Ömer Arslan a müteþekkir M Polis akademilerine girecek adaylar için baþvuru þartlarý belli oldu. dýþýnda tutularak kabul edilecek. Adaylar için baþvu- 1 Temmuz'dan itibaren yurt çapýnda tam buðday unundan üretilen katkýsýz ekmek satýlacak. Her yerde katkýsýz ekmek olacak G Kaypakkaya yý anmada olay çýktý -T.C vatandaþý ol- -Lise ve dengi okullardan mezun olmak -Evli, boþanmýþ ve/veya nikahsýz yaþýyor olmamak -Sýnavýn yapýlacaðý 1 Ekim tarihinde 22 yaþýný doldurmamýþ olmak (1 Ekim 1992 yýlýndan sonra doðmuþ olmak) -Herhangi bir eðitim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çýkarýlmamýþ olmak Þehit, muharip ve malül çocuklarý aranan þartlarýn bulunmasý halinde 100 kiþilik kontenjanýn ýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, 1 Temmuz'dan itibaren yurt çapýnda tam buðday unundan üretilen katkýsýz ekmeðin satýlacaðýný söyledi. Eker, "Biz diyoruz ki ekmekte sadece buðday unu, maya, bir miktar tuz ama az ve su. Baþka bir þey olmamalý. Yeni Yasa dýþý TÝKKO örgütünün kurucusu Ýbrahim Kaypakkaya yý anma programýnda olay çýktý. teblið bunu ihtiva ediyor ve bu þekilde uygulamaya girecek. Dolayýsýyla ekmek içerisindeki bütün katký maddelerine son veriliyor. Daha kaliteli, daha saðlýklý, daha lezzetli daha güzel Ýnþallah ekmek üretilecek Türkiye'de ve amacýmýz tam buðday unundan yapýlan ekmeðe geçiþi Türkiye sathýnda bütünüyle yaygýnlaþtýrmak." dedi. ru þekli ve sýnav tarihleri, LYS sonuçlarý açýklandýktan sonra adresinden ilan edilecek. erkeze baðlý Ankara yolu Þeker fabrikasý arkasýnda bulunan Ahilyas Köyü Yeni Yerleþim Alaný nda plan hatasýndan kaynaklanan maðduriyet yaþandýðý öðrenildi. Edinilen bilgiye göre, yaklaþýk 10 yýl önce Köy Hizmetleri Müdürlüðü döneminde bedeli karþýlýðýnda 104 köylüye tapulu, planlý, projeli arsalarý verildi. Köy Hizmetleri Müdürlüðü yeni yerleþim alanýnýn yolunu asfaltladý. Ancak plana uyulmadan yapýlan asfaltla özel mülkiyete girildi. Yaklaþýk 4 yýl önce de hatalý pla- Ömer Arslan ettiler. na göre enerji ihtiyacý için YEDAÞ, haberleþme hizmeti için Türk Telekom tarafýndan köylülerin arsalarýna direkler dikildi. Köylülerin Arsa alaný düþtü, bahçe içine foseptik çukuru bile açamadýlar. Ýçme suyu hizmeti alamadýlar. Geliþmeler üzerine yaþanan problem Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan a aktarýldý. Sorunu köylülerden dinleyen Arslan, geçmiþ döneme ait planýn hatalý olduðunu tespit etti, maðduriyetin giderilmesi için gerekli talimatlarý verdi. Ahilyas Yeni Yerleþim Alaný sakinleri Ömer Arslan a teþekkür

4 4 SALI 21 MAYIS 2013 TSO yeni döneme ziyaretle baþladý Ç orum Ticaret ve Sanayi Odasý(TSO), yeni yönetim kurulu üyeleri, Vali Sabri Baþköy e nezaket ziyaretinde bulundu. Mayýs ayý içersinde yapýlan seçimlerin ardýndan yeniden Çorum TSO Meclis Baþkanlýðý na seçilen Erol Karadaþ ile TSO Yönetim Kurulu Baþkanlýðý'na seçilen Çetin Baþaranhýncal ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý(TSO), yeni yönetim kurulu üyeleri, Vali Sabri Baþköy e nezaket ziyaretinde bulundu. yönetim kurulu üyeleri Vali Baþköy ü makamýnda ziyaret ederek, yapýlan çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ile TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Vali Baþköy; kendilerine yeni dönemdeki çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Anadolu ve Rumeli de Sarý Saltuk damgasý H itit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümünün davetlisi olarak ilk kez Çorum a gelen Necmettin Erbakan Üniversitesi öðretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Berat Alptekin, Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu nda Sarý Saltuk un Saltuknâme sinin Türk Folkloru ve Halk Edebiyatý Açýsýndan Önemi konulu bir konferans verdi. Öðretim elemanlarý ve öðrencilerin yaný sýra vatandaþlarýn ilgi gösterdiði konferansýn açýþ konuþmasýný Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný ve Tarih Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek yaptý. Demiryürek, Sarý Saltuk un varlýðýna Makedonya ve Bosna Hersek ten örnekler göstererek onun geniþ bir coðrafya içinde sahiplenildiði tespitinde bulundu. Anadolu nun Türkleþmesinde ve Ýslamlaþmasýnda birbirini takip eden üç halkadan bahsedilebileceðini be- Prof. Dr. Ali Berat Alptekin lirten Demiryürek, bu halkalardan birincisinin Battal Gazi, ikincisinin Daniþment Gazi ve üçüncüsünün de Sarý Saltuk olduðunu ifade etti. Prof. Dr. Ali Berat Alptekin ise, Anadolu ve Rumeli nin fethi ve Ýslamlaþtýrýlmasýnda üstün baþarýlar göstermiþ menkýbevi bir kahraman olan Sarý Saltuk un hayatý ve gazalarý etrafýnda pek çok efsane / menkýbe anlatýldýðýný belirterek, Sarý Saltuk un hayatýný ve menkýbelerini konu alan Saltuknâme adlý eserin XV. yy. sonlarýnda Fatih Sultan Mehmet in oðlu Cem Sultan ýn emriyle Ebu l Hayr-ý Rumî tarafýndan derlendiðini söy- Sarý Saltuk un Saltuknâme sinin Türk Folkloru ve Halk Edebiyatý Açýsýndan Önemi anlatýldý. Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi nde konferans düzenlendi. ledi. Saltuknâme de bulunan efsane örnekleri- nin Anadolu da birçok evliya ile ilgili olarak anlatýldýðýný açýklayan Alptekin, bu efsanelere konuþmasýnda genel hatlarýyla yer verdi. Ozulu ve Erkoç Hitit in konuðu H itit Üniversitesi tarafýndan Mayýs 2013 tarihleri arasýnda düzenlenecek olan II. Kültür, Sanat, Kariyer ve Geliþim Günleri etkinlikleri kapsamýnda Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü tarafýndan iki söyleþi programý planlandý. Yapýlan açýklamaya göre, söyleþiler, Çorum un yetiþtirdiði güzide deðerlerden Eðitimci-Yazar Abdulkadir Ozulu ve Eðitimci-Yazar Ethem Erkoç un katýlýmýyla gerçekleþtirilecek. Ozulu, Olmayan Yerde Edebiyat Öðretmenliði Yaptým baþlýðýný taþýyan sohbet programýyla 23 Mayýs 2013 Perþembe günü saat saatleri arasýnda Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu nda üniversite mensuplarý, öðrenciler ve halkla bir araya gelecektir. Erkoç un katýlacaðý Yazý ve Kitap Üzerine Bir Söyleþi baþlýklý söyleþi ise, 24 Mayýs 2013 Cuma günü saat saatleri arasýnda yine Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu nda yapýlacak. Abdulkadir Ozulu Ethem Erkoç AÇARAY Diyarbakýr da A AÇARAY Baþkaný Eþref Burçin Özsaçmacý ÇARAY Eðitim Kültür ve Gençlik Merkezi Eskiþehir Temsilcisi Onur Çivicioðlu, T.C. Avrupa Birliði Bakanlýðý - Avrupa Birliði Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý tarafýndan Mayýs tarihleri arasýnda Diyarbakýr da düzenlenecek Avrupa vatandaþlýðý eðitimine katýldý. Eðitimin yegane amacý uzun bir süreç olarak gördüðümüz AB ye giriþin aþamalarýnýn ne amaçla bu kadar titizlikle incelendiðini, bu aþamalarýn ülkemize neler kazandýracaðýný bilmek ve tüm bu süreçlerden geçtiðimiz takdirde AB üyesi olarak ülkemizin nelere sahip olduðunu anlatmaktýr. diyen AÇARAY Baþkaný Eþref Burçin Özsaçmacý, Bu süreç sonunda AB vatandaþý olduðumuzda bugüne kadar hep uzaktan baktýðýmýz AB vatandaþlýðýnýn ne anlama ge- lerek bizim sahip olmadýðýmýz haklarýn ve avantajlarýn incelenmesi, bunlarýn üzerinde tartýþarak bizim nelere sahip olacaðýmýzý öðrenmektir. dedi. Eðitimle ilgili bilgi de veren Özsaçmacý, þunlarý söyledi; Gençlerin ülke kalkýnmasý ve büyümesinde önümüzdeki süreçte AB yolunda izleyeceði yollarýn þekillenmesi ve AB vatandaþlýðýnýn nasýl bir anlam ifade ettiðini belirlenmesi ülkemizin bu noktada nasýl bir duruþ sergilemesi gerektiðini anlatýldýðý ve geri bildirimlerin alýndýðý beþ günlük bir eðitimi içermektedir. Bu eðitime Türkiye genelinden seçilen 30 kiþilik bir katýlýmcý içerisinde AÇARAY ýn da bulunmasýnýn çok önemli olduðunu, bunu en iyi þekilde temsil noktasýnda kullanacaðýmýzý ifade etmek isterim. Vali Sabri Baþköy, Çorum Sýklýk Tabiat Parký nda inceleme ve denetimlerde bulundu. Sýklýk Parký na yoðun ilgi V ali Sabri Baþköy, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'nýn "Her Ýl'e Bir Tabiat Parký" projesi kapsamýnda Çorum Orman ve Su Ýþleri Müdürlüðü ne ait, Botanik Park ve Hayvanat Bahçesi dahil olmak üzere toplam 640 dönüm alanda kurulu olan Çorum Sýklýk Tabiat Parký nda inceleme ve denetimlerde bulundu. Yapýlan açýklamaya göre, Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürü Mahmut Temel den devam eden çalýþmalar hakkýnda bilgi alan Vali Sabri Baþköy, "Vatandaþlarýmýzýn yoðun ilgisine mazhar olan Sýklýk Tabiat Parký'ndaki kamelya sayýlarýnýn arttýrýlmasý, oyun alanlarýnýn tamamlanmasý ile gerekli çevre düzenlemelerinin bir an önce tamamlanmasýný istedi. Sýklýk Tabiat Parký'ndaki incelemeleri sýrasýnda vatandaþlarla bir süre sohbet eden ve onlarýn talep ve sorunlarýný dinleyen Vali Baþköy, "Vatandaþlarýmýzdan gelen makul talepler doðrultusunda hareket ederek, onlarýn memnuniyetini ihmal etmeden, gerekli görülen eksikliklerin süratle giderileceði tabiat parkýmýz, hemþerilerimize en güzel þekilde hizmet vermeye devam edecektir." dedi. Oyun alanýnýn eksikliklerinin giderilmesi talimatý verildi. Gözetleme kulesinden doðaya salýnan hayvanlar görülebiliyor. Vali Baþköy, vatandaþlarla bir süre sohbet ederek onlarýn talep ve sorunlarýný dinledi. Vatandaþlar parka yoðun ilgi gösterdi. 640 dönüm alanda kurulu olan Çorum Sýklýk Tabiat Parký nda Çorumlu nun uðrak yeri oldu.

5 SALI 21 MAYIS KUTLAMA Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý seçimlerini kazanarak yeniden Yönetim Kurulu Baþkaný olan Çetin Baþaranhýncal Sayýn ve Erol Karadaþ Meclis Baþkaný Sayýn ile Oda Meclisi ne ve meslek komitelerine seçilen tüm tüccar, sanayici ve iþadamlarýmýzý kutlar, baþarý dileklerimizi sunarýz. (Ç.HAK:1325) Çorum Traktör Bayileri ve Komisyoncularý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Yönetim Kurulu adýna Baþkan Muharrem Kýrýþ KUTLAMA Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkanlýðý na seçilen Ali Bektaþ Sayýn ve Meclis Baþkanlýðý na seçilen Mustafa Boyraz Sayýn ile Borsa Meclisi ve Yönetim Kurulu na seçilen üyeleri kutlar, baþarý dileklerimizi sunarýz. (Ç.HAK:1326) Çorum Traktör Bayileri ve Komisyoncularý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Yönetim Kurulu adýna Baþkan Muharrem Kýrýþ

6 6 SALI 21 MAYIS 2013 Türkiye zor süreci aþacak Parti Çorum Ýl AKBaþkanlýðý tarafýndan Osmancýk ilçesinde Danýþma Meclisi toplantýsý düzenlendi. AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum milletvekili Cahit Baðcý, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya ve partililerin katýldýðý toplantýda parti çalýþmalarý ve önümüzdeki yýl yapýlacak olan yerel seçimlerde izlenecek yol haritasý masaya yatýrýldý. Toplantýda bir açýlýþ konuþmasý yapan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti olarak Türkiye yi demokratik, özgürlükçü ve insaný merkeze alan sivil bir anayasaya kavuþturacaklarýný söyledi. Anayasa çalýþmalarý sürecinde AK Parti nin iyi niyetini ortaya koyduðunu dile getiren Ceylan, Anayasa Uzlaþma komisyonunda tüm partilerin eþit þekilde temsil edildiðine dikkat çekti. Zor bir süreçten geçtiklerini dile getiren Ceylan, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan öncülüðünde teþkilatlarýn gayretleriyle bu zor süreci kolaylaþtýracaklarýný belirtti. AK Parti iktidarýnda devrim niteliðinde çalýþmalara imza atýldýðýný vurgulayan Ceylan, yapýlan hizmetlerin kamuoyuna anlatýlmasý noktasýnda bir eksiklik yaþandýðýný belirterek, partililerden ev ev, kapý kapý dolaþarak AK Parti hizmetlerini anlatmalarýný istedi yýlýndan 2002 yýlýna ülkede 32 hükümetin kurulduðunu açýklayan Ceylan, 41 yýllýk süreçte kurulan tüm hükümetlerin ortala ömrü 1.5 yýldan aþaðý oldu den bu yana AK parti tarafýndan yapýlan hizmetlerle geçmiþ 32 hükümet döneminde yapýlan hizmetleri karþýlaþtýralým. Hangi ölçü birimiyle karþýlaþtýrýlýrsa karþýlaþtýrýlsýn 10 yýlda diðer hükümetlerin yaptýðý hizmetlerin 10 katý hizmet ürettik bu ülkede. Bu milletin hayat standartlarýný yükseltecek atýlýmlar yaptýk. Ne aldanan olduk, ne aldatan. Milletin emanetine sahip çýkarak halel getirmedik dedi. Türkiye nin hükümet sistemi olan parlamenter sistemin yýllar boyunca siyasi istikrarsýzlýk yaþanmasý, ekonomik ve toplumsal sorunlarýn ortaya çýkmasýna neden olduðunu anlatan Ceylan, baþkanlýk sisteminin Türkiye nin geliþimine katkýda bulunacaðýný sözlerine ekledi. AK Parti Çorum milletvekili Cahit Baðcý ise, muhalefeti eleþtirerek, muhalefet partilerinin yapýlan yok sayma, görmezden ve sürekli eleþtirme gibi bir anlayýþý benimsediðini söyledi. Osmancýk ýn yeni bir hastaneye kavuþacaðýný dile getiren Baðcý, hastanenin tamamlanmasýyla bölgede yaþayan 75 bin insanýn buradan saðlýk hizmeti alacaðýný açýkladý. Ýlçeye yapýlmasý planlanan 300 kiþilik öðrenci yurdu için çalýþmalarýn devam ettiðini dile getiren Baðcý, önümüzdeki günlerde ihalesi yapýlacak olan öðrenci yurdunun 1 yýl içerisinde tamamlanarak hizmete açýlacaðýný belirtti. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ise, AK Parti iktidarýnda her alanda olduðu gibi belediyecilik alanýnda da güzel hizmetlerin yapýldýðýný belirtti. Yerel seçimlerde gelecek seçimler yerine gelecek nesilleri düþünerek göreve talip olduklarýný dile getiren Yazýcý, bugüne kadar bu anlayýþ doðrultusunda hareket ettiklerini ifade etti. Ýlçede alt yapý yatýrýmlarýnýn büyük bir süratle sürdüðünü kaydeden Baþkan Yazýcý, Alt yapýda önemli bir ivme kazanan çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Yaklaþýk olarak üst yapý ve alt yapý ile birlikte 30 milyon TL ye yaklaþan bu yatýrýmýmýzda kanalizasyon þebekesi tamamlanmak üzere ve su þebeke hatlarý için çalýþmalar kýsa sürede baþlayacak. Bu her iki çalýþmanýn bitmesinin ardýndan Osmancýk yollarý sýcak asfaltla kaplanacak ve kaldýrýmlar hazýrlanan projelerle daha modern bir görünüme kavuþacak. Böylece Osmancýk þehir merkezinin çehresi deðiþecek. Modern bir görünüme sahip olacak ilçemizin bu yatýrýmlarla uzun süredir yaþadýðý alt yapý sorununa son vereceðiz dedi.(ýha) Osmanbey Konaðý na açýlýþ orum un Osmancýk Be- tarafýndan Ara- Çlediyesi fat Tepesi nde atýl halde iken restore edilerek konukevine dönüþtürülen Osmanbey Konaðý törenle hizmete açýldý. Açýlýþa AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum milletvekili Cahit Baðcý, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný ve davetliler katýldý. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, belediye olarak ilçe halkýna yeni sosyal yaþam alanlarý kazandýrmaya devam ettiklerini söyledi. Arafat Tepesi nde bulunan metruk binayý tadilattan geçirerek ilçeye bir Parti Çorum Ýl Baþ- yönetim kurulu AKkanlýðý üyeleri Sevgi Evleri ve Engelliler Yaþam Merkezi ni ziyaret etti. Engelliler Haftasý etkinlikleri kapsamýnda AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý ve Sosyal Ýþler Baþkaný Fatih Yaðlý ve yönetim kurulu üyeleri Saliha Köklükaya, Yücel Ertekin ve Ayþe Doðan merkez yetkilileri görüþerek çalýþmalar hakkýnda bilgi aldýlar. AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý ve Sosyal iþler Baþkaný AK Parti Osmancýk Danýþma Meclisi toplantýsý düzenlendi. Fatih Yaðlý, AK Parti hükümetinin öncelikli çözüm alanlarýndan biri olarak engellileri gördüðünü ve bu alandaki sorunlarýn çözümü için devrim niteliðinde bir çok ilke imza attýðýný belirterek, Engelliliði bir kader olarak görmeyerek, bu alanda her adýmý cesaretle adan partimiz engellilikle ilgili son dönemde yaptýðý açýlýmlarla büyük bir farkýndalýk oluþturmuþtur dedi. Engellileri hayatýn her alanda görmek isteyen politikalarý zaman kaybetmeden hayata Toplantýya partililer katýldý. konuk evi kazandýrdýklarýný dile getiren Yazýcý, ilçenin eþsiz manzarasýna sahip binanýn teras katýnda ilçenin izlenebileceði bir alan oluþturulduðunu belirtti. AK Parti Çorum milletvekili Salim Uslu, AK Partili belediyelerin Türkiye de örnek hizmetlere imza attýðýný söyledi. AK parti iktidarý ile birlikte yerel yönetimlerde bir çýðýr açýldýðýný kaydeden Uslu, tesisin ilçeye hayýrlý olmasýný temenni etti. Açýlýþ kurdelesinin kesilmesinin ardýndan davetlilere konukevini gezdiren Baþkan Yazýcý, tesis hakkýnda bilgi verdi.(ýha) AK Parti den anlamlý ziyaret AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðý yönetim kurulu üyeleri Sevgi Evleri ve Engelliler Yaþam Merkezi ni ziyaret etti. Osmanbey Konaðý törenle hizmete açýldý. geçiren AK Parti nin þuanda uyguladýðý sosyal politikalarla bir çok ülkenin önüne geçtiðinin altýný çizen Yaðlý, geliþmiþ ülkelerin ekonomik krizleri bahane ederek dezavantajlý gruplara sunduðu imkanlarý kýsýtlarken AK Parti nin merkezi bütçeden bu alana ayýrdýðý payý her yýl artýrdýðýna dikkat çekti. Engellilerin kendi kendilerine yetebilmeleri, bilgi ve kültür düzeylerini yükseltmeleri, bir meslek sahibi olup bu meslekte iþ edinmeleri ve diðer insanlarla saðlýklý iliþkiler kurup toplumun her alanýna katýlabilmeleri için hiçbir gayretten kaçýnmadýklarýný vurgulayan Yaðlý, AK Parti, 11 yýllýk iktidarýnda hiçbir iktidara nasip olmayan güzel hizmetlere imza attý. Ýlk kez Engelliler Kanunu nu çýkarmak hükümetimize nasip olmuþtur sayýlý Engelliler Kanunun uygulanmasýna iliþkin ilgili diðer mevzuat ile birlikte yaklaþýk bin 500 maddelik bir Engelliler Hukuku oluþturulmuþtur. Engellilik alanýndaki bu geliþmeler 2010 yýlýnda Anayasal düzeye taþýnmýþ ve Anayasa nýn 10. maddesinde yapýlanr engelliler için alýnacak tedbirlerinin eþitlik ilkesine aykýrý sayýlamayacaðý hükmü getirilmiþtir. Engelli haklarý açýsýndan dünyada örnek teþkil edecek derece de detaylý hak ve imkanlar saðlanmýþ olsa da, bu haklarý yine de yeterli görmüyor ve daha da iyisini oluþturmak adýna engelli kardeþlerimize yönelik kanunlarýmýzý, mevzuatýmýzý yeniden düzenliyoruz. Partimiz tarafýndan istihdamdan, ulaþabilirliðe, eðitimden sosyal hayata katýlmaya kadar bir çok alanda engelliremizin önündeki engelleri sabýrla üþenmeden hayýrlý iþlere vesile olabilme adýna kaldýrýyoruz diye konuþtu.(ýha) AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý ve Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, esnaf turu yaptý. Esnafý turladýlar Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý ve AKÝl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ýn, hafta sonu Gazi Caddesii esnafýný ziyaret ederek iþleri hakkýnda bilgi alýp sorunlarýný dinledikleri bildirildi. AK Parti'den servis edilen habere göre, ziyaret nedeniyle memnuniyetlerini ifade eden esnaf, ülke için yapýlan çalýþmalarýn mutluluk verici olduðunu, hükümetin güzel çalýþmalara imza attýklarýný belirterek, yapýlan çalýþmalarý desteklediklerini söylediler. BAÞSAÐLIÐI Sanayicilerimizden Turan ÖZFURAT ýn abisi ve yengesi TURGAY ÖZFIRAT ve ÇÝÐDEM ÖZFIRAT ý elim bir trafik kazasýnda kaybetmiþ olmanýn üzüntüsü içindeyiz. Merhum ve merhumeye Allah tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. (Ç.HAK:1330) Turan Bayram topraða verildi ehmet, Yusuf ve Metin Bay- amcaoðlu, marangoz Mram'ýn esnafýndan Turan Bayram(66) vefat etti. Bir süredir tedavi gördüðü Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi'nde önceki gün hayatýný kaybeden Turan Bayram, dün öðle namazýný müteakiben Ulucami'de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulumezar'da topraða verildi. Hakimiyet merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Turan Bayram ÇORUM ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ SANAYÝCÝLERÝ ve ÝÞADAMLARI

7 SALI 21 MAYIS TSO üyeleri ilk meclis toplantýsýnda güzel mesajlar verdi Çorum a hizmette kenetlendiler Ýlk toplantýlarýný yapmak üzere TSO Meclis Toplantýsý'nda bir araya gelen TSO Meclisi, sergilediði olumlu yaklaþýmlarla TSO'ya yakýþýr mesajlar verdi. TSO Meclis Baþkaný, TSO Baþkaný ve söz alan üyeler, seçimlerin geride kaldýðýnýn altýný çizerek, el birliði ile Çorum'un kalkýnmasý için çalýþýlmasý gerektiðine iþaret etti. Seçim öncesi zaman zaman tartýþmalarýn artmasýna raðmen, genel anlamda nezaket ölçülerinin korunduðu ve bayram havasýnda geçtiði ifade edilen seçimlerden sonra, gündem maddelerini görüþmek üzere bir araya gelinen toplantýda, gerek yönetim ve gerekse muhalif tavýr takýnan üyeler tarafýndan, kamuoyuna olumlu mesajlar verildi. Eleþtiriler olumlu olmalý Samsun'da bir cenaze törenine katýldýðý için, toplantýnýn son dakikalarýna yetiþen TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, TSO Meclis Üyesi Erdem Çenesiz, TSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özbayram, TSO Baþkan Yardýmcýsý Fikret Tepençelik ve TSO Meclis Üyesi Selim Kefçeli, konuþan, fikir üreten, çalýþmalara katký saðlayan bir meclis temennisinde bulundu. OSB Mütevelli Heyeti temsilcilerinin seçildiði gündem maddesinde ise OSB Mütevelli Heyeti'nde TSO'yu temsilen Çetin Baþaranhýncal ve Hayri Þamlý asil üye, Halil Erkan ve Yakup Karaca ise oy birliði ile yedek üye olarak belirlendi. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal seçimlerin bittiðini ve yeni bir dönemin baþladýðýný ifade ettiði konuþmasýnda, eleþtiriye açýk olduklarýný, ancak eleþtirilerin de yapýcý olmasý gerektiðini söyledi. Bir cenaze için Samsun'dan döndüðünü belirterek sözlerine baþlayan Baþaranhýncal, kýsa bir selamlama ile meclis üyelerine hayýrlý olsun dileklerini ilettiði konuþmasýnda, "Seçimler bitti ve geride kaldý. Eleþtirilere açýk olmamýz lazým, eleþtirilerin de yapýcý olmasý lazým." dedi. TSO yönetiminden Çorum u büyütmelerini istiyoruz TSO Meclis Üyesi Erdem Çenesiz, TSO'nun ilk meclis toplantýsýnda seçim süreci ve sonrasýný deðerlendirdiði konuþmasýnda, seçimlerin bittiðini hatýrlatarak, "Seçim atmosferinden hýzlý bir þekilde kurtulmalýyýz. Akýllý insanlar olarak duygusallýktan uzak durup, yönetimin baþarýlý olmasý için destek olmalýyýz. Bu sayede þehrimizin geliþimine katký saðlayabiliriz. TSO yönetiminden Çorum'u büyütmelerini istiyoruz." dedi. Renkli ve son derece faydalý bir seçim dönemi yaþandýðýný hatýrlatan Çenesiz, seçilen meclisin Çorum'un meclisi ve herkesin meclisi olduðuna iþaret ederek, herkesin Çorum'un büyümesine ve kalkýnmasýna katký saðlamak gibi bir görevinin olduðunu ifade etti. "Artýk seçim bitti, seçim atmosferinden hýzlý þekilde kurtulmalýyýz. Seçim bize TSO'nun önemini ve gücünü bir kez daha göstermiþtir. Eðer demokrasiye inanýyorsak, seçilen tüm arkadaþlarýmýzýn en doðru kiþiler olduðunu pozitif bir önyargý ile kabul etmek zorundayýz. Bu meclis, Çorum'un meclisi, bu yönetim Çorum'un yönetimidir. TSO baþarýlý olursa bu hepimizin hayatýnda olumlu geliþmelere sebep olacaktýr." diye konuþan Erdem Çenesiz, konuþan meclis vurgusu yaparak herkesin görüþ ve fikirlerini açýkça söylemesini talep etti. TSO Meclis Üyesi Erdem Çenesiz, temenni ve tespitlerinden oluþan konuþmasýnda þunlarý söyledi, "Eski mecliste beraber olduðumuz arkadaþlarým hatýrlayacaklardýr. Son meclis toplantýsýnda birden fazla aday olmasýnýn Çorum açýsýndan faydalý olduðunu, rekabetin hizmet etme isteðini kamçýlayacaðýný, ortaya konan programlar sonucunda kim seçilirse seçilsin kazananýn Çorum olacaðýný konuþmuþtuk. Nitekim böyle oldu ve yeni döneme bazý hedeflerle girmiþ olduk. Bu nedenle Meclis üyeliðine aday olarak, rekabet oluþturan ve Çorum TSO'nun hedefleri olmasýný saðlayan tüm TSO üyeleri teþekkürü hak etmektedirler. Seçilsin ya da seçilmesin, meclise aday olan tüm TSO üyelerine Çorum'a katkýlarýndan dolayý hepimiz adýna teþekkür ediyorum. Akýllý insanlar olarak duygusallýktan uzak durup, yönetimin baþarýlý olmasý için destek olmalýyýz. Bu sayede þehrimizin geliþimine katký saðlayabiliriz. Öncelikle meclis üyesi olarak kendi görev ve sorumluklarýmýzý bilmeliyiz. Bizler yönetimden beklentileri ortaya koymasý gereken temsilcileriz. Çorum'un menfaatleri icabý gördüðümüz doðrularý takdir etmeli, eksikleri ise ortaya koymaktan çekinmemeliyiz. Kiþisel kaygýlara takýlý kalýp, baþkan alýnýr mý, yönetim kýrýlýr mý gibi tedirginliklerle hareket edersek, ne Çorum'a ne de yönetime iyilik yapmýþ olmayýz. Geliþen toplumlar, kiþisel kaygýlarýndan arýnmýþ cesur ve dürüst fikir adamlarý sayesinde ortak akýl yaratmaktadýr. Bu nedenle Çorum'a yakýþan; konuþan, fikir üreten, yanlýþa yanlýþ, doðruya doðru diyen ilkeli ve vizyoner bir meclistir. Bununla birlikte baþkaný kiþisel iþlerimizle de oyalamamalýyýz ki Milli ve Uluslararasý seviyelerde bizi temsil edecek toplumsal iþlere vakti kalsýn. TSO üyelerinin de beklentilerini Çorum un dünya ya açýlmasý yönünde oluþturmasýnda fayda vardýr. Kolay ulaþýlmasý ile mutlu olunan bir oda baþkaný deðil, Milli ve uluslararasý arenadaki yoðun faaliyetleri nedeniyle ulaþýlmasý zor olan bir oda baþkanýnýn Çorum un geneline daha faydalý olacaðý unutmamalýyýz. Seçim öncesi bazý konularda çok net eleþtiriler yaptýðýmý hatýrlayacaksýnýz, bunlardan biri yönetim kurulunun yapýsýndaki sanayici ve ihracatçý dengesizliði diðeri de OSB müteþebbis heyetine OSB yatýrýmcýsý olmayan bir arkadaþýmýzýn yollanmasý konularýydý. Yeni yönetim kuruluna ve OSB müteþebbis heyeti temsilcisi arkadaþýmýza baktýðýmýzda uyarýlarýn dikkate alýndýðýný görmekten büyük mutluluk duydum. Sanayi ve ihracat þehri olmak için mücadele veren Çorum un TSO yönetiminde, 3 ay önce söylenilenlerin tersine, denge kurulmuþ olmasý ve OSB ye OSB yatýrýmcýsýnýn yollanýyor olmasý, doðru konularda eleþtiri yaparsanýz kamuoyunun da yardýmýyla bu konularýn dikkate alýndýðýný ispatlamaktadýr. Sayýn Baþkana, sanayici, ihracatçý ve OSB açýsýndan kurmaya çalýþtýðý denge için tebrik ve teþekkür ederim. Geçen dönemde eleþtirilerimden bir diðeri de Çorum'un TOBB'da temsili idi. Bu konuda; Sayýn Baþkanýn nasýl bir planý olduðunu, ne seçim öncesi ne de sonrasý duymuþ deðiliz. Umuyorum ki Sn Baþkan bizlerle paylaþmasa da, Çorum TSO'nun, TOBB yönetiminde görev almak üzere bir planý vardýr. Aksi takdirde, daha önce de denildiði gibi, kiþisel meselelerden arýnýlmadýðý için Çorum'a fýrsat kaçýrtýlmýþ görüntüsü ortaya çýkacaktýr. Bununla birlikte, hizmet kavramý eðer bir takým kriterlere baðlanmazsa objektif deðerlendirilemeyecek bir kavramdýr. Çorum TSO'nun hizmet etme anlayýþýnýn en büyük göstergesi, Çorum'un büyümesine olan katkýsýdýr. Biz TSO üyeleri olarak, yönetimin Çorum'un büyümesine odaklanmasýný, hizmet etme anlayýþýný ve programýný bireysel sorunlarýn çözülmesi yerine kitlesel çözümlere yönelik yapmasýný umuyoruz. Þimdi bir tespit yapalým, bugün ki Çorum nedir? Nüfus bakýmýndan Türkiye 39.su, ihracat rakamý bakýmýndan Türkiye 37.si, Çorum, Türkiye'deki geliþmiþlik endeksi sýralamasýnda 57., kiþi baþýna düþen ihracat 270 Dolar, Çorum'a gelen yabancý turist sayýsý 13 bin kiþi, SSK verilerine göre Çorum'daki çalýþan sayýsý 102 bin 319 kiþi, Çorum'dan çýkan patent sayýsý 11, faydalý model sayýsý 79, SSK verilerine göre Çorum'daki iþletme sayýsý 7 bin 632, Çorum'daki ihracatçý sayýsý 120'dir. Þimdide bazý baþka illere bakalým ve Çorum'un yapabilecekleri hakkýnda bilgi sahibi olalým; Kiþi baþýna düþen ihracat rakamýna göre bakýnca, rakam ilimizde 270 dolar iken, Kahramanmaraþ'ýn 720 dolar, Kayseri'nin 1264 dolar ve Denizli'nin ise 2881 dolar olduðunu görüyoruz yýlýnda Amasya müzelerini ziyaretçi sayýsýnýn 400 bin, Nevþehir müzelerinin ziyaretçi sayýsýnýn 2 milyonu kiþiyi aþtýðýný dikkate alýrsak, ilçe müzeleri ve ören yerleri dahil 140 bin ziyaretçi ile turizmde kat edilecek mesafe olduðunu görebiliriz. Dünyanýn en büyük kültür varlýklarýndan birine sahip olarak elimizdeki hazinenin büyüklüðünü algýlamalýyýz. Sevgili Arkadaþlar Bizler iþ insanlarýyýz. Bizler faaliyetlerin ancak rakamlara olumlu yansýrsa gerçek baþarý olduðunu en iyi bilenleriz. Buradan hareketle TSO yönetiminin baþarýlý olup olmadýðý yargýsýna ileriki dönemlerde biraz önce söylediðim verilerdeki iyileþmeleri dikkate alarak varabiliriz. Bizler, TSO yönetiminden Çorum'u büyütmelerini istiyoruz. Þüphesiz önümüzdeki yýllarda Türkiye'yi güzel bir büyüme süreci bekliyor. Çorum'un sahip olduðu potansiyel fýrsatlar ise bölgesinin parlayan yýldýzý olan Türkiye'nin ortalamasýnýn çok üstünde. Bu nedenle açýk yüreklilikle þunu söylüyorum; önümüzdeki dönemde Çorum ekonomisi Türkiye ortalamasýndan daha fazla büyürse, TSO yönetimini baþarýlý olmuþ demektir. Çorum'a daha alt bir hedef biçilmemelidir. Çorum, Türkiye liginde her kriterde sýralamasýný yükseltmelidir. Bunu hep birlikte yapabileceðimize inandýðýmý da ifade etmeliyim. Rakip illerimize baktýðýmýzda Çorum TSO'nun misyonunun ne kadar büyük olduðunu görüyoruz. Bu misyon, çaðýn güncel doðrularýyla çalýþýlmasýný zorunlu hale getiriyor. Çorum TSO daha akademik, daha teknik ve dünyayý tanýyan bir þekilde yöneltilmelidir. Yarýnýmýz dünden daha nitelikli olmalýdýr. Dünyadan örnekler edinilmeli, büyük düþünülmelidir. Neden Türkiye'deki en baþarýlý, en yenilikçi oda biz olmayalým? Þüphesiz Çorum'daki akýllý ve tecrübeli iþ insanlarý TSO yönetimindeki veya meclisindeki kiþilerle sýnýrlý deðil. Bu tür tecrübeli kiþiler Çorum için yönetime fikir katkýsý yapabileceklerdir. Çorum iþ hayatýnýn birçok tecrübeli aktörü, TSO meclisinde olmayabilir. Bu nedenledir ki bundan 5 yýl evvel söz verildiði gibi istiþari organlar kurulup Çorum için ortak akýl yaratacak bir mekanizma oluþturulmasý gereklidir. Çorum'u büyütmek ve daha fazla ihracat daha fazla istihdam için ortak akla ihtiyacýmýz var. Yönetimden, bu seçim döneminde olduðu gibi önceki seçim dönemindeki taahhütlerini de tamamlamasýný istiyoruz. Bu konularda bizlere düþen görevler varsa hazýrýz. Çorumdan daha fazla ihracatçý firma çýkmalýdýr. Bunun için TSO üyelerine yeni hizmetler verilebilir. Çorumun büyümesi yönetimin baþarýsý olarak algýlanacaðýna göre, aslýnda þirketlerinde mücadele vererek istihdamýný, ihracatýný artýran birçok kiþi yönetimin baþarýsýna katký saðlamýþ olmaktadýr, onlarýn da görüþ ve düþünceleri de TSO'ya kazandýrýlmalýdýr Siyaset kurumu ile yakýn çalýþmanýz gereklidir. Ancak bunu siyasi partiler ya da kiþiler arasýnda tercih yapmak olarak algýlattýrmamalýsýnýz. Çorum TSO'nun, birçok örgüt gibi siyaset kurumundan Çorum adýna beklentileri olabilir. Bu tercihlerin savunuculuðu ete kemiðe büründürülüp bir þahýs olarak ortaya koymadan, arzu ettiðimiz siyasi profilin idealini tanýmlayarak ve o profilin siyaset kurumu tarafýndan tercih edilmesi için uðraþarak olmalýdýr. TSO siyasi görüþü ne olursa olsun iþ dünyasýnýn tamamýnýn temsilcisidir. Bütün siyasi aktörlere, izah edilemez þekilde uzak olmamýz da gereðinden fazla yakýn durmamýz da doðru deðildir, olgun, toparlayýcý ve toplumda takdir toplayacak bir duruþumuz olmalýdýr. Çorum'un iktisadi alandaki en büyük geri adýmý ortaklýk kültürünü kaybetmiþ olmasýdýr. TSO'nun bunun geri kazanýmýnda aktif olmasý gerekmektedir. TSO öncülüðünde çok ortaklý bir yapý ile yeni fýrsatlar yakalayabiliriz. Sanýyorum bu da Sayýn Baþkanýn seçim programýnda olan bir beklenti idi. Güçlü bir ortaklýkla Çorum için savunma sanayi ihalelerine girmekten tutun da tren yolunun Çorum'a gelmesini beklemeden Çorum'a yakýn istasyonlarýn iþletmeciliði alýnarak demiryoluna ulaþýmýna kavuþmak bile mümkündür. Yapýlan akademik çalýþmalarda açýkça görülüyor, Çorum'un hak ettiði büyümeyi yakalayabilmesi için katma deðeri daha yüksek ürünler üretmesi gerekli. Bu gerçekten yola çýkarak Çorum için yeni bir sanayi ve ekonomik yol haritasý belirlemeliyiz. Süphesiz bunu en iyi üniversitelerle birlikte yapabiliriz. Arzu edilen her platformda elimizden gelen bir þey varsa, Meclisin emrinde olduðumu vurgulayarak yeni dönemin Çorum'a ve ülkemize hayýrlara vesile olmasýný diliyor, saygýlar sunuyorum." TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ toplantýnýn açýlýþ konuþmasýnda birlik beraberlik vurgusu yaptý. Seçimde yaþananlar geride kaldý TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, seçim sürecinde yaþananlarýn g eride kaldýðý idrakinde olduklarýný bildirdiði konuþmasýnda, "bu çatý altýnda hep birlikte, birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin getireceði faydalar, bizleri daha ileri götürmede en önemli etken olacaktýr." dedi. Seçimlerde %65'lik bir katýlým olduðuna iþaret eden Karadaþ, Çorum'un geliþimine ve katký saðlayacak çalýþmalarýn ön yargýsýz, koþulsuz ve hep birlikte yapabilme erdeminde olabilmenin en önemli hedef ve amaç olmasý gerektiðine iþaret etti. Karadaþ, tüm meclis üyelerini kutladýðý sözlerine "Her bir meclis üyemizin, bu çatý altýnda dile getireceði fikirler deðerli olup, odamýzýn çalýþmalarýna yön verebilecektir. Soran, talep eden, fikirlerini ve düþüncelerini paylaþan bir meclisimizin varlýðý, çalýþmalarýmýzda tetikleyici bir rol oynayacaktýr." diyerek devam etti. Baþarý için herkesin katkýsýný bekliyoruz TSO Baþkan Yardýmcýsý Fikret Tepençelik, zorlu bir seçim sürecinin tamamlandýðýný, baþarý için herkesin katkýsýný beklediklerini söyledi. Meclis üyelerinin el birliði yaparak ve sýrt sýrta vereceðine inandýðýný ve Çorum için çalýþmak istediklerinin altýný çizen Tepençelik, Lütfen küskünlükleri ve kýrgýnlýklarý bir kenara býrakalým, dedi. Çok seslilik baþarýyý getirecektir TSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özbayram, konuþan meclisin olmasý gerektiðine iþaret ettiði konuþmasýnda, "Çok seslilik baþarýyý getirecektir." dedi. Meclisin konuþulacak bir mekan olduðunu hatýrlatan Özbayram, iþyerlerinde ya da baþka mekanlarda yapýlan konuþmalarýn bir fayda saðlamayacaðýný, sözlerine faydalýs olmasý için gerçek konuþulmasý gereken mekanýn meclis çatýsý olduðunu ifade etti. TOBB Temsilciliði'nin önemli olduðunu da sözlerine ekleyen Özbayram, "TSO'nun TOBB'da temsili için hepimize önemli gayretler düþüyor, hepimiz kendi bölgelerimizde gereken çalýþmayý yaparken, baþkanýmýzý en iyi yere göndereceðimize ve kendisinin de Çorum'u en iyi þekilde temsil edeceðine inanýyorum." diye konuþtu. Çorum un gerçek istatistik rakamlarý ortaya konmalý T S O Meclis Üyesi Selim Kefçeli, Çorum un istatistik bilgilerinin gerçek anlamda ortaya konmasý gerektiðini söyledi. Ýstatistik rakamlarýnýn önemine dikkat çeken Kefçeli, þehrin durumunun doðru verilerle ortaya konmasýnýn, doðru hedef ve yol haritasý çizilmesi için büyük bir önem arzettiðini vurguladý. (Ç.HAK:1314)

8 8 SALI 21 MAYIS 2013 Açýk Öðretim'de en çok talep liseye neminde açýk öðretim iþlemlerinin okullara verildiðini, ancak 2012 yýlý 45 sayýlý genelge ile açýk öðretimin tüm iþ ve iþlemlerinin tekrar HEM 'e verildiðini açýkladý. Bunun nedeninin ise yapýlan istatistikler sonucunda öðrencilerin okullardan çok Halk Eðitim Merkezini seçmeleri olduðunu bildiren Ýbrahim Özçerezci Kübra Çýtak Özçerezci, "Ör- gün eðitim ile yaygýn alk Eðitim Merke- Açýk Öðretim- eðitimin farklý. Bu nedenle okullar bu iþi tam Hzi den sorumlu Müdür anlamýyla yönetemedi" Yardýmcýsý Ýbrahim Özçerezci dedi. Açýk öðretimle Açýk lise kayýtlarý 10 Aðustos 2013 tarihinde baþlýyor. Özçerezci, ayrýca ilgili bilgi verdi. Açýk öðretim hakkýnda topluma kazandýrmak olduðunu söyledi. Açýk ise genellikle yaþlarý arasýnda. latarak, önümüzdeki süreçte daha iyi hizmet okullarda açýk lise için kayýt yaptýramayan öðrencilerin bilgi veren Ýbra- Öðretimde en çok lise Özçerezci, öðren- 10 Aðustos verileceðini kaydetti. him Özçerezci, amaçlarýnýn için talep olduðunu becilerin sistemden mem- Açýk Öðretim iþ tarihinden itibaren okumaya imkâný lirten Özçerezci'nin nun olduðunu, açýk öðlemleri artýk HEM'de HEM'e kayýt yaptýrabi- olmayan kiþileri açýk verdiði bilgiye göre, kayýt retimle ilgili her konuda Ýbrahim Özçerezleceðini sözlerine ekledi. öðretim aracýlýðýyla yaptýran öðrenciler rehberlik ettiklerini anci, 2010 yýlýnýn 2. Döretimle Genç mucitler ödüllerini aldý Y EDAÞ ýn, KSS Projeleri kapsamýnda Samsun, Sinop, Ordu, Çorum ve Amasya illerinde yaþayan üniversite öðrencilerine yönelik baþlattýðý Gençler Yeni Ýcat Çýkarýyor yarýþmasýnýn ödül töreni yapýldý. YEDAÞ ile 19 Mayýs Üniversitesi iþbirliði ile 5 ilde üniversite öðrencilerinin yaratýcý projelerine fýrsat vermeyi hedefleyen Gençler Yeni Ýcat Çýkarýyor yarýþmasýnýn ödülleri düzenlenen ödül töreni ile sahiplerini buldu. Avrupa da ve Türkiye de aldýðý Kurumsal Sosyal Sorumluluk ödülleriyle elektrik daðýtým alanýnda farkýndalýk oluþturan YEDAÞ, enerji verimliliði kapsamýnda genç beyinlere yarýþma fýrsatý sunduðu Endüstriyel Tasarým, Kýsa Film/Animasyon ve Afiþ Tasarým kategorilerinde dereceye giren projelerin sahipleri jüri ve izleyicilerin önünde ödüllerini aldý. Rektör Akan dan YEDAÞ a teþekkür 19 Mayýs Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi nde düzenlenen ödül törenine, 19 Mayýs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, YE- DAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, Samsun Cumhuriyet Savcýsý Vedat Soðukpýnar, OMÜ Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Hakan Leblebici, OMÜ Eðitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eðitimi Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ali Seylan, YEDAÞ Samsun, Ordu, Çorum, Sinop ve Amasya Ýl Koordinatörleri, SU SCR KSS Danýþmaný Ali Gizer, YEDAÞ yöneticileri ve paydaþ firmalarýn yöneticilerinin yaný sýra Gençler Yeni Ýcat Çýkarýyor yarýþmasýna projeleriyle katýlan öðrenciler katýldý. KSS Danýþmaný Ali Gizer, gençlerin disiplinli çalýþmalarý sonucunda yeni fikirler ortaya çýkarabileceðine dikkat çekerek, Gençler icat çýkararak bizle- Gençler Yeni Ýcat Çýkarýyor yarýþmasýnýn ödül töreni yapýldý. re doðru yolu bulmamýzda YEDAÞ Genel yardýmcý olmak- la birlikte yönetime de dahil olabilirler. dedi. Müdürü Nurettin Türkoðlu, YEDAÞ olarak hayatýn her alanýna dokunduklarýný OMÜ Rektörü belirte- Prof. Dr. Hüseyin rek, 3 ana baþlýkta Akan ise, YEDAÞ'ýn KSS projelerinde bölgede öncü olma yolunda büyük adýmlar attýðýný kaydederek, Bu yýl katýlýmýn yeterli olduðunu düþünüyorum. Seneye daha iyi tanýtým ile bu sayýmýzýn üstüne çýkacaðýz. diye konuþtu. toplam 14 KSS projemiz var. Bunlardan biri de Gençler Yeni Ýcat Çýkarýyor. Gençlerimizi üretmeye, sürece dahil etmeye, farkýndalýk yaratmaya davet ettik. Oldukça güzel projeler yarýþtý. Bizim için birinci ya da üçüncü yok. Bizler teþvik etme noktasýnda buradayýz. Gençlere teþvik Gençlerimize tavsiyemiz daha çok ödülü çalýþmalarý ve baþarýlarýnda sürdürülebilir olmalýdýr. þeklinde konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan ödül törenine geçildi. Endüstriyel Tasarým dalýnda Yasin Can, Ali Aydýn ve Yasin Güreþir; Afiþ Tasarým dalýnda Özge Zevkiroðlu, Serpil Kýllý Basýlý ve Tolga Zeybek; Kýsa Film/Animasyon dalýnda ise Hazal Cansu Türk ödüllerini aldý. Güvenli süt, saðlýklý hayat ünya Süt Günü ne- basýn açýk- Ddeniyle lamasý yapan Çorum Süt Üreticileri Birliði Baþkaný Mehmet Gayretli, su dahil baþka hiçbir gýdaya ihtiyaç býrakmadan canlýlarýn tüm ihtiyacýný karþýlayabilen yegâne gýdanýn süt olduðunu söyledi. Her yaþa ve herkese süt ve süt ürünlerinin faydalarýný her platformda anlatýrken dikkat edilmesi gereken hususlara deðinen Gayretli, þöyle konuþtu; Güvenli süt, güvenli ve saðlýklý bir hayat demektir. Süt ve süt ürünlerinin bulunmadýðý bir hayat risklerle birlikte devam eder. Çünkü süt geliþmekte olan ve geliþen baðýþýklýk sisteminin teminatýný ve devamlýlýðýný saðlar. En kolay ulaþtýðýmýz ve rahatlýkla tüketebildiðimiz süt varken çocuk yaþta tüm eðilimlerimiz baþka içecek türlerine olmaktadýr. Çünkü küçük yaþta çocuklar yetiþkinlere özenmektedir. Biz yetiþkinlerin de süt içme alýþkanlýðý olmadýðýndan yetiþen çocuklarýmýz süt dýþýndaki içeceklere eðilimli yetiþmektedir. Oysa bilinçli toplumlarda yetiþkinlerin süt tüketimi oldukça fazla ve bu oranda da Mehmet Gayretli çocuk ve gençlerde süt tüketimi alýþkanlýklarý geliþmektedir. Sorumluluk sahibi yetiþkinler olarak bu konuya hassasiyet göstermemiz gerekmektedir. Ayrýca özellikle bayanlarda menopoz dönemlerinde, kemik yýkýmlaþmasýnda süt ve süt ürünlerinin az tüketiminin etkisi olduðu bilinmektedir. Bu amaçla biz, genç yaþta süt tüketiminin artýrýlmasý ve özendirilmesini öneriyoruz. Orta yaþta sütle birlikte yeteri miktarda süt ürünü de tüketilmelidir. Burada dikkat edilecek husus, bol süt ama üretim izinli, standartlarda iþlem görmüþ, güvenli ve saðlýklý süt tüketmek gerekmektedir. Süt ve süt ürünleri tüketin Ne kadar süt o kadar saðlýklý genç nesil demektir. Ýþte bu teminatý da süt üreten sektörler üstlenerek güvenli ve saðlýklý sütün teminatý olduklarýný hissettirmelidirler. Hala ülkemizde üretilen sütün % 40'ý kayýt dýþýdýr ve sokak sütü olarak satýlmaktadýr. Bu sütün büyük bir kýsmý ise merdiven altý üretim olarak tüketime sunulmaktadýr. Bu kayýt dýþýlýk sebebi ile ülkemiz süt açýðý olan bir görünüm göstermektedir. Lütfen çocuklarýnýzý ve kendinizi bizlere bahþedilen bu en muhteþem gýda olan sütten mahrum býrakmayýnýz. Bol bol süt ve süt ürünleri tüketiniz. Alkollü sürücü hakkýnda iþlem ungurlu da trafiðe al- çýkan sürücü Skollü hakkýnda iþlem yapýldý. Muhsin Yazýcýoðlu Caddesi nde trafik ekiplerince durdurulan V.B. isimli sürücünün yapýlan alkol muayenesi sonucunda 149 promil alkollü olduðu belirlendi. Sürücü hakkýnda trafik güvenliðini tehlikeye düþürmekten iþlem yapýldý. Osmancýk Güney Mahallesi Çorum Caddesi nde de E.K. isimli genç sürücünün 175 promil alkollü olduðu tespit edildi. Sürücü hakkýnda alkollü araç kullanmaktan iþlem yapýldý. Ýfadesi alýnan sürücü daha sonra serbest býrakýldý. Language Centre den Çorum da bir ilk daha Kübra Çýtak azarda canlýlýk de- ediyor. Hava- Pvam lar ýsýndý pazar yerlerinde hareketlilik baþladý. Pazarcý esnaf satýþlarýn iyi olduðunu ancak Pazar yerinde rekabet olduðu için paranýn pek kazanýlmadýðýný ifade ediyor. Pazarda fiyatlarýn düþtüðünü belirten esnaf vatandaþtaki alým gücünün arttýðýný belirtiyor. Vatandaþlar ise semt pazarlarýndaki fiyatlardan memnun. Bu hafta Pazartesi Pazarý'nda en çok raðbet gören sebzeler LANGUAGE CENTRE, Çorum'da bir ilke daha imza atýyor. yaz sebzeleri olurken en pahalý sebze ise fasulye oldu. Pazartesi Pazarý'nda bu haftaki bazý ürünlerin fiyatlarý: orum'un ilk yabancý dil kursu olarak Ýngilizce Çöðretimine baþladýðý 1998'den beri sürekli kendini yenileyerek geliþen ve büyüyen LANGUAGE CENTRE, Çorum'da bir ilke daha imza atýyor. Çorum'da ilk kez Language Centre Kids tarafýndan Mayýs tarihlerinde ilkokul 4. ve ortaokul ve 8. sýnýflar için sadece Ýngilizce sorularýnýn yer alacaðý Ýndirim Ödüllü Seviye Belirleme Sýnavý yapýlacak. Bu sýnava ve birlikte Ýngilizce öðrenmeye tüm öðrencileri davet eden Language Centre Kurucu Müdürü Halil Ýbrahim Aþgýn yaptýðý basýn açýklamasý ile konu hakkýnda bilgi verdi. ÇOCUKLARIMIZ BU YAZ ÝNGÝLÝZCE ÖÐRENECEKLER Language Centre Kurucu Müdürü Halil Ýbrahim Aþgýn, basýn açýklamasýnda þunlarý söyledi, Bugünün çocuklarý, yarýnýn büyükleri olacak ve belirli bir süre sonra iþ hayatýna atýlacaklar. Bugün bile dil bilmek çok önemli iken onlarýn iþ hayatýna atýlarak aktif olduðu dönemde en az bir yabancý dil bilmenin önemi kat kat artacaktýr. Dünya bugüne göre daha fazla küçülecek uluslar arasý iliþkiler çok daha fazla yoðunlaþacaktýr. Bugün olduðu gibi yarýnda yabancý dil bilmek çocuklarýmýzý kariyerlerinde hep bir adým ileriye taþýyacaktýr. Onlarý bugünden, yarýnlar için donanýmlý ve öz güveni yüksek bireyler olarak hazýrlamamýz gerekmektedir. Çocuklarýmýzý yarýnlarda baþarýlý görmek ve onlarýn hayat standartlarýný yüksek tutmak istiyorsak en az bir yabancý dili çok iyi düzeyde biliyor olmalarýný saðlamak zorundayýz. Bu konuda sizlere yardýmcý olmaya hazýrýz. Çocuklarýnýzýn Ýngilizce öðrenmelerinde Çorum'da en doðru adres Language Centre'dir. Sorumluluðumuzun farkýndayýz. Language Centre olarak çocuklara yabancý dil bilmenin belirli uzmanlýk ve hassasiyet gerektirdiðinin bilincindeyiz. Bu doðrultuda kendimizi sürekli yeniliyoruz. Bu düþünceyle Language Centre markamýza Kids ilavesi yaparak Language Centre Kids'i oluþturduk. Bu yaz tatilinde farklý bir anlayýþ ve yeni metotlarla çocuklarýmýza Ýngilizce öðretmeyi planlýyoruz. Bu yaz çocuklarýmýza sadece Ýngilizce eðitimi vermekle kalmayacaðýz. Ýngilizce filmler izleme, futbol, voleybol, basketbol, satranç ve piknik gibi sosyal etkinliklere de aðýrlýk vereceðiz. Onlarýn Ýngilizceyi severek ve eðlenerek öðrenmeleri için tüm hazýrlýklarýmýzý yaptýk. Bu yaz çocuklarýmýz Ýngilizceyi severek öðrenecekler ve öðrendikleri bilgileri pratik hayatta kullanabilecekler ve konuþabilecekler. Tüm uzman kadromuzla biz bu eðitime hazýrýz. Tüm çocuklarýmýzý bu yaz Ýngilizce öðrenmek üzere kursumuza bekliyoruz. ÇOCUKLARIMIZ ÝNGÝLÝZCE SBS'YE MUTLAKA KATILSINLAR Bu yýl ilk kez Ýlkokul 4. ve ortaokul 5., 6., 7. ve 8. Sýnýflar için ayrý ayrý olmak üzere sadece Ýngilizce sorularýndan oluþan indirim ödüllü bir seviye belirleme sýnavý yapacaðýz. Bu sýnavlarýmýz ilkokul 4. ve ortaokul 5. sýnýflar için 25 Mayýs Cumartesi saat 17:00'da, ortaokul 6., 7., ve 8. sýnýflar için ise 26 Mayýs Pazar günü saat 17:00'da Language Centre'de yapýlacaktýr. Öðrencilerimizin bu sýnava katýlabilmeleri için öncesinde kurs yerimize gelerek sýnav kayýtlarýný yaptýrmalarý gerekmektedir. Ýngilizce seviye belirleme sýnavýmýzýn sonuçlarýný 24 Haziran'da baþlayacak olan yaz kurslarýmýzdaki kayýtlarýmýzda kullanacaðýz. Sýnava girecek tüm öðrencilerimize baþarýlar diliyoruz. Sýnav ve kurslarýmýzla alakalý bilgi almak isteyenler Valilik Civarýnda Ilýca Caddesi üzerinde bulunan kurs merkezi gelerek yada numaralý telefonumuzu arayarak ya da internet adresimizden gerekli bilgileri öðrenebilirler. Alan da satan da memnun Erik: 1,5 TL Patlýcan: 1 TL Fasulye: 1 TL Kýrmýzý Biber: 1 TL Havalar ýsýndý pazar yerlerinde hareketlilik baþladý. Kiraz: 2 TL Salatalýk: 1,5 TL Marul: 75 Kr Dereotu: 50 Kr Maydanoz: 50 Süt ve hayvancýlýða önem vermek milli görev Yusuf Þahinbaþ MMOB Ziraat Mühendisleri Odasý TÝl Temsilcisi Yusuf Þahinbaþ, 21 Mayýs Dünya Süt Günü nedeniyle yaptýðý açýklamasýnda, Her geçen gün daha da artan ülke nüfusunun saðlýklý beslenmesi için süte ve sütün kaynaðý olan hayvancýlýðýmýza gereken önemin verilmesi zorunlu ve millî bir görevdir. dedi. 21 Mayýs Dünya Süt günü kutlamalarýndaki amacýn kendi kendine yetebilen, daha yetenekli, üretken ve yaþamlarý süresince saðlýklý bireyler yetiþtirilmesini saðlamak, süt ve süt mamüllerine talep yaratarak hem üretimi hem de kullaným alýþkanlýðýný arttýrmak ve saðlýklý bireylerin yetiþtirilmesi ile daha üstün nitelikli toplumlar oluþturmak olduðunu ifade eden Þahinbaþ, þunlarý söyledi; Ýnsana doðumundan ölümüne karþýlýksýz saðlýk vaat eden süt, canlýnýn hayatýný devam ettirebilmesi, geliþebilmesi ve baþarýlý olabilmesi için gerekli besin maddelerinin büyük çoðunluðunu bünyesinde barýndýran kusursuz, mucizevi bir gýda. Sadece geliþme evrelerinde içilmesi gereken bir içecek olarak görüldüðü için süt, en çok çocuklar tarafýndan tüketiliyor ve yaþ ilerledikçe süt içme miktarý azalýyor. Süt büyüme, geliþme ve dokularýn yenilenmesi için gerekli olan tüm amino asitleri içerir ve günde bir bardak süt içen bir çocuk, protein ihtiyacýnýn % 35`ini, kalsiyum ihtiyacýnýn % 52`sini, B12 vitamini ihtiyacýnýn % 98`sini karþýlayabilir. Süt, ambalajýnda, saðlýklý koþullarda tüketime her an hazýr haliyle günün her saati içilmeyi hak ediyor. Avrupa Birliði ülkelerinde kiþi baþýna yýllýk 245 litrenin üzerinde süt tüketilmektedir. Ülkemizde ise tüketilen bütün içecekler arasýnda ne yazýk ki sütün payý sadece yüzde 9`dur. Sütün çay, su ve özellikle gazlý içeceklerden sonra 4. sýrayý aldýðýný görmekteyiz. Sütün yetersiz oranda tüketilmesinin yaný sýra temel sorun, toplam süt tüketiminin büyük bölümünü saðlýksýz koþullarda sunulan açýk sütün oluþturmasýdýr. Günümüzde kiþi baþýna yýllýk içme sütü tüketimimizin 180 litre olduðu ve bu tüketimin de sadece yüzde 60'ýnýn iþlenmiþ ve paketlenmiþ saðlýklý süt, geri kalan % 40'ýnýn ise açýkta satýlan süt olduðu, ne kadar acý da olsa gerçektir.

9 SALI 21 MAYIS Özel Hastane den Samsun SGK ya destek Ç orum Özel Hastanesi, Mayýs tarihleri arasýnda kutlanan Sosyal Güvenlik Haftasý nda Samsun da düzenlenen etkinlikler kapsamýnda Samsun SGK Çalýþanlarý Sanat ve Kültür Derneði nin yanýnda oldu. Düþevi oyuncularýnýn sergilediði, Seçkin Býldýrcýn ýn yönettiði Ben Çaðýrmadým adlý oyunu, Samsun SGK çalýþanlarý ve Çorum Hastanesi yöneticileri beraber izlediler. Tiyatro gösterimi sonrasýnda Samsun SGK Çalýþanlarý Sanat ve Kültür Derneði adýna SGK Ýl Müdürü Selami Göz, Çorum Özel Hastanesi nin sanatsal ve kültürel faaliyetlerine gösterdikleri katkýlardan dolayý teþekkür ederek Ýdari Müdür Kerim Kumral a plaket verdi. Sanatýn ve sanatçýnýn yanýnda olma prensibiyle çalýþma süreçlerinin devam edeceðini belirten Kerim Kumral da, Çorum Özel Hastanesi nin sanatýn her dalýnda etkin üstlenici olarak var olacaðýný ifade etti. Çorum Ülkü Ocaklarý üniversite birimi gençleri fidan dikti. Ülkücü gençler fidan dikti Ç Ben Çaðýrmadým adlý oyunu, Samsun SGK çalýþanlarý ve Çorum Hastanesi yöneticileri beraber izlediler. Ýntegral in umrecileri dualarla uðurlandý U mre farizasýný yerine getirmek üzere Çorum dan kutsal topraklara giden Ýntegral Turizm umre kafilesi dualarla uðurlandý. Ýntegral Turizm seyahat acentesiyle umreye gidecekler, þirket görevlisi ve Kafile Baþkaný Serpil Özden ve çok sayýda hacý adayý yakýnlarý tarafýndan uðurlandý. Ýntegral Turizm Yetkilisi Ýbrahim Çeliker, umrecilerin 8 Haziran da Medine den döneceklerini söyledi. Umre programýnýn daha önceden belirlendiði þekilde gerçekleþeceðini belirten Çeliker, Sunduðumuz hizmetlerle, kutsal yolculuk boyunca tüm umrecilerimizin yanýndayýz. Umre yolculuðu kutsal bir seyehat, zor bir yolculuk olmasýna karþýn sonunda kazanýlacak mükafat ise çok büyük. Allah Rasulü nün yaþadýðý mekânlarý görmek, yürüdüðü yerlerde yürümek ashabýnýn kabirlerini ziyaret etmek, onlarla ilgili hatý- ralarý yâd etmek, vahyin indiði ve teblið edildiði kutsal yerlerin havasýný solumak her Müslümanýn en tatlý özlemidir. dedi. Umrecilerin kutsal topraklarda yerine getirecekleri ibadetlerden elde edecekleri manevi hazzý artýrabilmek, ziyaret edecekleri mekânlarýn hafýzalarýnda daha kalýcý bir iz býrakmasý ve fiziki ortamla tarih bilinci oluþmasýnýn baþlýca hedefleri arasýnda olduðunu belirten Çeliker, Kutsal topraklardaki ziyaret mekanlarýnýn tarihin derinliklerinden getirdikleri çaðrýyý anlamaya yönelik bilgilenme ve düþünme faaliyetine katkýda bulunarak söz konusu yerleri sýradan bir gezi mantýðýnýn ötesinde gerçek anlamda ziyaret etmeye vesile olmasýný diliyoruz. Her yýl olduðu gibi bu yýl da hizmetlerimizi Hira Turizm ile gerçekleþtirerek kutsal topraklara hac ve umre seferi düzenliyoruz. diye konuþtu. düzenlememize yardýmcý olan Orman Ýþletme yetkililerine ve ülküdaþlarýmýza teþekkür ediyorum. dedi. Ç Çorum dan kutsal topraklara giden Ýntegral Turizm umre kafilesi dualarla uðurlandý. Umreciler Hira Turizm ile yola çýktý. G Alaca Gayret Rehabilitasyon Merkezi öðrencileri sinema keyfi düzenlendi. Gayret Rehabilitasyon Merkezi nde özel eðitim gören miniklere sinema gösterimi sunularak güzel bir gün yaþattý. Proje Koordinatörü Alaca Kaymakamý Ayhan Yazgan ýn eþi Dilek Yazgan ve Kaymakamlýk personelinden oluþan ekip, geçtiðimiz hafta Cuma ve Cumartesi Fidan dikimine MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Mesut Çelik te katýldý. Gençlik Haftasý münasebetiyle böyle bir etkinlik Gençlik Haftasý nda satranç turnuvasý Engelli öðrencilerin sinema keyfi önül Elçileri projesi kapsamýnda çeþitli faaliyetler düzenleyen Alaca Gönül Elçileri ekibi, Gayret Rehabilitasyon Merkezi nde eðitim gören özel eðitim öðrencileri ile Emniyet Müdürlüðü Sinema Salonu nda film izlediler. Türkiye genelinde henüz birçok il ve ilçede proje çalýþmalarý baþlatýlmadan ilçe bazýnda ilk projesini Þehit ve Gaziler Haftasý münasebetiyle geçtiðimiz ay düzenlediði konser programý ile hayata geçiren Alaca Gönül Elçileri ekibi, Çorum huzurevi sakinleri ile gazileri aðýrlayarak özel bir gün geçirmelerini saðlamýþtý. Ekip, bu defa da Engelliler Haftasý münasebetiyle ilçede hizmet veren orum Ülkü Ocaklarý Üniversite Birimi, Gençlik Haftasý nedeniyle Çomar Barajý mevkiinde fidan dikimi gerçekleþtirdi. MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Mesut Çelik ve Çorum Ülkü Ocaklarý Üniversite Birimi ne mensup gençlerin katýldýðý etkinlikte Orman Ýþletme Müdürlüðü nün tahsis ettiði alanda fidanlar toprakla buluþturuldu. Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Mesut Çelik, günleri iki grup halinde Emniyet Müdürlüðü Sinema Salonunda gerçekleþtirilen organize ile Rehebilitasyon öðrencilerinin sinama ile tanýþmalarýný saðladý. Öðrencilerle tek tek ilgilenip anne þefkati gösteren Gönül Elçileri Proje Koordinatörü Dilek Yazgan ve ekip üyeleri, misafirlerini Emniyet Müdürlüðü nde karþýladý. Emniyet Müdürü Tamer Arslan ve Polis memurlarýnýn ev sahipliðinde gerçekleþtirilen etkinlikte öðrencilere çeþitli hediye ve yiyecek, içecek ikramýnda bulunuldu. Film izlendikten sonra Emniyet Müdürlüðü bahçesinde müzik eþliðinde oyunlar oynayan miniklerin gözlerindeki sevinci görmekten dolayý mutlu olduklarýný ifade eden Dilek Yazgan, Alaca Gönül Elçileri olarak gelecek günlerde yine bir baþka faaliyet yapmayý planlýyoruz. Rehabilitasyon öðrencilerimiz bugün kýsa da olsa bizlerin misafiri oldu. Onlar toplumumuzun gözbebeði. Huzurevi sakinleri, þehit aileleri ve gazilerimiz de bu toplumun gözbebeði. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýmýz bu manada isabetli bir proje baþlatmýþtýr. Ýl ve ilçeler olarak bizler de elimizden gelen katký ve desteði saðlayýp toplumumuzda farkýndalýk oluþturma çaba ve gayreti içerisindeyiz. diye konuþtu. orum Ülkü Ocaklarý Ortaöðretim Birimi, Gençlik Haftasý dolayýsýyla satranç turnuvasý düzenledi. Fikri Arýkan seminer salonunda açýlýþý yapýlan turnuvaya MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Mesut Çelik ve Ülkü Ocaklarý Ortaöðretim ve Üniversite Birimi yöneticileri katýldý. Bir hafta boyunca devam edecek turnuva sonucunda baþarýlý olan katýlýmcýlar Çorum Ülkü Ocaklarý Eðitim Kültür Vakfý tarafýndan ödüllendirilecek. Turnuva hakkýnda açýklamada bulunan Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Mesut Çelik, Gençlik Haftasý münasebetiyle gerçekleþtirmiþ olduðumuz satranç turnuvasý etkinliðindeki tüm katýlýmcý kardeþlerimize baþarýlar diliyorum. diye Çorum Ülkü Ocaklarý Ortaöðretim Birimi, Gençlik Haftasý dolayýsýyla satranç turnuvasý düzenledi. Turnuvanýn açýlýþý Fikri Arýkan seminer salonunda açýlýþý yapýldý. Fotoðraf çekimi Yunus Emre de devam etti ðitim-sen E Fotoðraf Kursu kursiyerleri Yunus Emre Parký nda fotoðraf çekimine katýldý. Her hafta hem uygulama hem teorik olarak devam eden fotoðraf kursu, bu defa uygulama alaný olarak Yunus Emre Parký'ndaydý. Park sakinleri ve çocuk parkýnda oynayan çocuklarý fotoðraflayan kursiyerler, ayný zamanda bakmagörme, kompozisyon, görsel sanatlarda estetik bakýþ, oran-orantý, altýn kesim kurallarý hakkýnda da bilgilendirildiler. Sayýsal (dijital) Fotoðraf Giriþ olarak baþlangýç aþamasýnda olan kurs çalýþmasý, 7 haftadýr devam ediyor. 15 Haziran a kadar sürecek kursun, Ekim ayýnda yapýlacak ikinci aþamasýnda ise Sayýsal (dijital) Fotoðraf Kursu olarak devam edecek. Eðitim-Sen Fotoðraf Kursu kursiyerleri Yunus Emre Parký nda fotoðraf çekimine katýldý.

10 10 SALI 21 MAYIS 2013 Cemiyet ve BÝK ten öksüzlere yardým eli lent Özkaleli ve Sadýk Örgel ile Muhasip Murat Özülke katýldý. ÖKSÜZLER ÝÇÝN NAKDÝ YARDIM Recep Mebet Annelerinin vefatýndan bir yýl önce trafik kaçorum Gazeteciler zasýnda babalarýný da kaycemiyeti ve Basýn Ýlan beden Berat (4) ve Burak Kurumu (BÝK), geçtiði(5) ýn bakýmýný üstlenen miz günlerde yaþamýný Mehtap Ýrtük le görüþen yitiren Sevtap Elmas ýn Cemiyet Baþkaný Þevket çocuklarýna yardým eli Erzen, çocuklara çeþitli uzattý. hediyeler verdi. Ýskilip'te çalýþtýðý BÝK Genel Kurugazetenin bürosunda uðlu nda yaptýðý giriþimler radýðý silahlý saldýrý soneticesinde öksüzlerin banucu hayatýný kaybeden kýmýný üstlenen acýlý ailesevtap Elmas'ýn çocukye 6 bin TL ölüm yardýmý larýnýn bakým ve ihtiyaçkararý çýktýðýný belirten larýnda kullanýlmak üzeerzen, Çorum Gazeteciler re 10 bin TL nakdi yarcemiyeti nin 500, kendiþevket Erzen, Berat ve Burak ýn anneannesi Mehtap Ýrtük e baþsaðlýðý diledi. dýmda bulunuldu. sinin de 3 bin 500 TL katkýda bulunarak toplamda 10 bin TL lik nakdi yardým saðlandýðýacili AÝLEYE BAÞSAÐLIÐI ZÝYARETÝ ný açýkladý. BÝK Çorum Þubesi ve Gazeteciler Cemiyeti yönetimi dün Anneanneleriyle birlikte kalan öksüzlerin diðer ihtiyaçlarýsevtap Elmas ýn annesi Mehtap Ýrtük ü evinde ziyaret ederek nýn karþýlanmasý için de destek sözü veren Erzen, nakdi yardýmbaþsaðlýðý diledi. larýn veraset ilamý çýkarýldýktan sonra teslim edileceðini kaydetziyarete BÝK Þube Müdürü Osman Bolluk, Çorum Gazeteti. ciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, Baþkan Yardýmcýlarý Bü- Çorumlu astronot Gazeteciler Cemiyeti ve Basýn Ýlan Kurumu, silahlý saldýrýda yaþamýný yitiren Sevtap Elmas ýn çocuklarýna yardým eli uzattý. Recep Mebet Çorum da bir alýþveriþ merkezinde astronot kýyafeti ile yapýlan tanýtým etkinliði vatandaþlarýn ilgi odaðý oldu. Bir parfüm markasýnýn ürünlerinin tanýtýmý için düzenlenen etkinlikte kullanýlan temsili astronot dün Kubbeli Caddesi nde boy gösterdi. Çocuklarýn da büyük ilgi gösterdiði etkinlikte astronot kýyafeti giyen Çorumlu Ali Can Gözcü, arkadaþý Aysun Arslaner ile birlikte Axe Parfüm ürünlerini tanýttý. Alýþveriþ sýrasýnda karþýlarýnda bulduklarý astronotu þaþkýn bakýþlarla izleyen vatandaþlar, yapýlan çalýþmanýn tanýtým amaçlý olduðunu öðrenince rahat bir nefes aldýlar. Büyük ilgi gören etkinlik hakkýnda bilgi veren Ali Can Gözcü, astronot kýyafeti ile yapýlan tanýtýmýn Metropol Alýþveriþ Merkezi ve Hitit Gýda da gerçekleþtirildiðini söyledi. Etkinliðe katýlan vatandaþlarýn astronotla fotoðraf çektirmek için sýraya girdiðini anlatan Aysun Arslaner ise tanýtým çalýþmasýnýn Çorum un ardýndan Ankara da devam edeceðini kaydetti. Kýnýkdeller de þükür duasý Öðle namazýnýn ardýndan köy camiinde yapýlan duaya Kýnýkdeller Köyü Muhtarý Vahit Demiral ve köy halký katýldý. Ç Recep Mebet orum merkeze baðlý Kýnýkdeller Köyü nde önceki gün bereket ve þükür duasý yapýldý. Öðle namazýnýn ardýndan köy camiinde yapýlan duaya Kýnýkdeller Köyü Muhtarý Vahit Demiral ve köy halký katýldý. Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ýn da katýldýðý duaya Eski Karadona (Karadonayþe), Delibekiroðlu ve Kýnýk gibi çevre köylerden de katýlým oldu. Bekir Doðan ve Salim Demiral tarafýndan organize edilen programda duayý Kýnýkdeller Köyü Camii Ýmam Hatibi Mahmut Tekin Asa yaptý. Yoðun programý nedeniyle duaya katýlamayan ÇESÝAD Baþkaný Mehmet Yýldýrým ise gönderdiði mesajla duanýn hayýrlara vesile olmasýný diledi. Programla ilgili açýklama yapan Bekir Doðan, organizasyona katkýlarýndan dolayý ÇESÝAD Baþkaný Yýldýrým ile Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný ve Gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Þevket Erzen e teþekkür etti. Geleneksel olarak düzenlenen program, yapýlan duanýn ardýndan cami bahçesinde verilen yemekle sona erdi. Bekir Doðan ve Salim Demiral tarafýndan organize edilen programa ilgi büyüktü. Duayý Kýnýkdeller Köyü Camii Ýmam Hatibi Mahmut Tekin Asa yaptý. Duanýn ardýndan katýlanlara cami bahçesinde yemek verildi. Güler-Mehmet Balýkcý çiftinin oðlu Kazým, Ayten-Þaban Gümüþyay çiftinin kýzý Nazlý ile dünyaevine girdi. Balýkcý ve Gümüþyay Aileleri nin mutlu günü Kazým ile Nazlý evlendi K Astronot kýyafeti giyen Çorumlu Ali Can Gözcü, Kubbeli Caddesi nde tanýtým yaptý. Astronot kýyafeti ile yapýlan tanýtým etkinliði vatandaþlarýn ilgi odaðý oldu. azým Balýkcý ile Nazlý Gümüþyay önceki gün düzenlenen düðün töreniyle hayatlarýný birleþtirdi. Güler-Mehmet Balýkcý çiftinin oðlu Kazým, AytenÞaban Gümüþyay çiftinin kýzý Nazlý ile dünyaevine girdi. Alis Eðlence Merkezi nde düzenlenen düðün törenine Balýkcý ve Gümüþyay Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Müzikli eðlencelerle baþlayan düðün töreni, pasta kesilmesi ve taký merasiminin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, NazlýKazým Balýkcý çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler.

11 SALI 21 MAYIS Paþaköy de bereket duasý Recep Mebet Çorum merkeze baðlý Paþaköy de önceki gün bereket ve þükür duasý yapýldý. Öðle namazýnýn ardýndan köy meydanýnda yapýlan duaya Paþaköy Muhtarý Yüksel Ertürk ve köy halký katýldý. Diyanet-Sen Þube Baþkaný Ali Yýldýz ýn da katýldýðý duaya çevre köylerden de katýlým oldu. Köy halkýnýn birlikte organize ettiði programda duayý Belediye Mezarlýklar Müdürü Haþim Avcý yaptý. Geleneksel olarak düzenlenen program, yapýlan duanýn ardýndan cami bahçesinde verilen yemekle sona erdi. Çorum merkeze baðlý Paþaköy de önceki gün bereket ve þükür duasý yapýldý. Recep Mebet Öðrenci Komedyasý izleyenleri güldürdü Ö ð r e n c i Komedyasý adlý tiyatro oyunu önceki akþam Devlet Tiyatro Salonu nda sahnelendi. Atatürk Anadolu Lisesi öðretmen ve öðrencilerinin hazýrlayýp sunduðu oyunu Okul Müdürü Hasan Hüseyin Hastaoðlu, müdür yardýmcýlarý, öðretmenler ve çok sayýda öðrenci velisi izle- H. Hüseyin Hastaoðlu di. Gençlik Haftasý etkinlikleri kapsamýnda sahnelenen oyun öncesinde kürsüye gelen Hasan Hüseyin Hastaoðlu, yaptýðý selamlama konuþmasýnda tüm öðrencilerinin 19 Mayýs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý ný kutladý. Yapýlan sunumlarýn ardýndan baþlayan oyun, izleyenleri kahkahaya boðdu. Adem Arslan ve Serhat Özütürker in yönettiði oyun, Dedeler Týp Fakültesinde, Ýnternet Þaþkýný ve Nineler Tatilde adlý üç bölümden oluþtu. Beðeniyle izlenen oyunun ilk bölümünde Hicri, Rumi ve Miladi isimli üç dedenin Týp Fakültesi ni kazanmasý ve baþlarýndan geçen komik durumlar anlatýldý. Ýnternet Þaþkýný isimli bölümde Berke isimli gencin sanal alemdeki arkadaþ edinme giriþimi ve ailesinin ilgisizliði ele alýndý. Oyunun son bölümü olan Nineler Tatilde de ise Adile, Nebile ve Yeter isimli üç ninenin sahil kýyýsýnda geçen tatilde yaþadýklarý komik olaylar anlatýldý. Atatürk Anadolu Lisesi öðretmen ve öðrenci- Kitap Fuarý nda düzenlenen program vatandaþlar tarafýndan beðeniyle izlendi. Üç Aylar Kur'an ziyafeti ile karþýlandý Gönüller Kur'an'la coþtu Öðrenci Komedyasý adlý tiyatro oyunu izleyenleri kahkahaya boðdu. Beðeni toplayan oyun önceki akþam Devlet Tiyatro Salonu nda sahnelendi. Baraja giren araçtan yüzerek çýktýlar Çorum Barajý'nda piknik yapan iki kafadar, otomobilde muhabbet ederken baraja uçtu. Otomobilin hareket edip suya girdiðini farkedemeyen piknikçiler, otomobile su dolmaya baþlayýnca baraja düþtüðünü farkederek, can havliyle açýk camlardan dýþarý çýkarak kendilerini son anda kurtardý. Önceki akþam saat 21,00 sularýnda yaþanan olay, baraj çevresinde piknik yapan piknikçiler arasýnda büyük bir paniðe neden olurken, araçta bulunanlarýn kýyýya ulaþmasý herkese derin bir nefes aldýrdý. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, elbiseleri ýslanan kazazedelere askeri montlar vererek elbiselerini deðiþtirtti. Gece süresince baraj sularýna gömülü olarak bekleyen otomobil, dün sabah saatlerinde çekiciler tarafýndan çýkarýldý. Baraja giren otomobil sulara gömüldü. Jandarma ekipleri yaptýklarý soruþturmada, araçta kimsenin kalmadýðýný Çorum Belediyesi, Ç o r u m Müftülüðü ve Dil Edebiyat Derneði tarafýndan Üç Aylar'ýn karþýlanmasý amacýyla düzenlenen K u r ' a n ziyafeti ve Sema gösterisi, büyük bir beðeni ile izlendi. Kitap Fuarý giri þ i n d e gerçekleþtirilen programda, ATV ve Star TV'de ilahi ve mevlid programlarý hazýrlayýp sunan ünlü Hafýzlar Celalettin Þensoy ve S e l m a n Okumuþ, muhteþem sesleriyle adeta Kur'an ziyafeti sundu. Sema gösterileri ile coþkunun zirveye çýktýðý programa Belediye Baþkaný Muzaffer K ü l c ü, M ü f t ü Mehmet Ýstanbul dan gelen ünlü hafýzlar, okuduklarý Kur an tilaveti ile mest etti. Kur an ziyafeti programý belediye, müftülük ve TED iþbirliðinde gerçekleþti. Etkinliðe katýlan izleyiciler semazenlerin gösterisini ilgiyle takip etti.

12 12 SALI 21 MAYIS 2013 Akaydýn ýn sözleri yine gündemlik A ntalya Büyükþehir Belediye Baþkaný Çorumlu Mustafa Akaydýn, 19 Mayýs Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramý nda Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ý hedef aldý 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý kutlamalarý kapsamýnda düzenlenen Fener Alayý'nýn ardýndan Antalyalýlar'a seslenen Büyükþehir Belediye Baþkaný CHP'li Mustafa Akaydýn, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a yönelik sert sözler sarf etti. Akaydýn ýn sözleri yaygýn haber sitelerinde yer aldý. Haber þöyle: Alanda bulunanlara "Bu geldiðiniz durumdan kendinizi mutlu hissediyor musunuz?" diye soran Baþ- Mustafa Akaydýn, aþbakan Recep Tayyip Erdoðan ý hedef aldý kan Akaydýn, þöyle dedi: "Ben hissetmiyorum, siz de hissetmiyorsunuz. Bizim devletimizden istediðimiz fazla bir þey deðil. Biz özgürlük, barýþ, kardeþlik istiyoruz. Biz dostlarý- mýzla, komþularýmýzla dost olarak yaþamak istiyoruz. Atatürk'ün söylediði gibi Yurtta sulh cihanda sulh' istiyoruz. Komþularýmýzla kavga istemiyoruz. Biz bu ülkenin ufkunda þanlý bayraðýmýzdan baþka ortak bayrak istemiyoruz. Biz ipleri Obama'nýn elinde Baþbakan istemiyoruz. Biz iþi bitince tuvalete süpürülecek Baþbakan da istemiyoruz. Biz adam gibi adam istiyoruz, adam gibi adam. Biz Kan- dil'den Ýmralý'dan yönetilen bir vatan da istemiyoruz. Çok mu istiyoruz. Biz aydýnlarýmýza, komutanlarýmýza, gazetecilerimize, Silivri'ye, Hasdal'a, Sincan'a özgürlük istiyoruz. Çok mu istiyoruz. Ýþte bunun gereðini yapacak olan bu meydanda toplanmýþ olan Antalya halký, Kuvayi Milliyeci Türk vatandaþlarýdýr. Ne mutlu Türküm diyene. Ne mutlu Antalyalýlara, ne mutlu Türk bayraðý gölgesinde yaþamak isteyen her türlü Türk vatandaþýna. Azim ve irademizi zorlamasýnlar, 19 Mayýs 1919'da olduðu gibi bir 19 Mayýs daha gelir, gerekirse Antalya Limaný'ndan da Anadolu topraklarýna çýkarýz." Anadolu Lisesi Karadeniz den döndü A Anadolu Lisesi öðrencileri Doðu Karadeniz ve Gürcistan gezisinden döndü. Batum un tarihi ve turistik yerleri gezildi. nadolu Lisesi öðrencileri, Coðrafya öðretmeni Meral Kibaroðlu nun organize ettiði Doðu Karadeniz ve Gürcistan gezisinden döndü. Kýrk öðrenci ve okulun Beden Eðitimi öðretmeni Davut Üstünay ýn katýldýðý gezi turu, Trabzon da gezi heyetine katýlan yerli bir rehber eþliðinde Ayasofya Müzesi ve Atatürk Köþkü gezilerek baþladý. Zigana Yörük Çadýrý nda öðle yemeði yiyen grup oradan da Sümela Manastýrý na geçti. Bölgenin doðal ve tarihi dokusu hakkýnda bilgi edindikten sonra Çayeli (Rize) nde konaklamak üzere yola çýkan grup, ertesi gün erken saatlerde Sarp Gümrük Kapýsý na doðru yol aldý. Gümrük iþlemlerinden sonra Batum a geçildi. Acar Özerk Kýrk öðrenci ve okulun Beden Eðitimi öðretmeni Davut Üstünay ýn katýldýðý gezi turu eðlenceli geçti. Cumhuriyeti nin baþkenti ve Gürcistan ýn önemli bir liman kenti olan Batum kentinin tarihi ve turistik yerleri gezen öðrenciler, öðle yemeðinin ardýndan tekrar yurda döndüler. Ayder Yaylasý nda bir gece kalan gezi heyeti, ertesi sabah yaylada doða yürüyüþü yaptýktan sonra Çamlýhemþin e geçti. Burada, Türkiye Erozyonla Mücadele ve Aðaçlandýrma Vakfý (TEMA) üyesi olan, Þenyuva köyünde ikamet eden ve Vatandaþ Mustafa lakabýyla anýlan Mustafa Lazaloðlu nun Fýrtýna Deresi ve çevresinin korunmasý için yaptýklarý çalýþmalarý ve doðaya yönelik öðütleri öðrenciler tarafýndan dikkatlice dinlendi. Vali Çakýr dan yakýn ilgi Uzungöl e gitmek için yola çýkan öðrenciler, Rize nin Ardeþen ilçesinde resmi bir açýlýþa katýlan Rize Valisi Nurullah Çakýr la karþýlaþtý. Vali Çakýr, öðrencilerle çok yakýndan ilgilenen ve hediyeler verdi. Vali nin yanýndan ayrýldýktan sonra geziye devam eden grup, Uzungöl etrafýnda yürüyüp, yöreye özgü hediyelik eþyalar aldýlar. Heyet, gezinin ardýndan Çorum a döndü. Reyhanlý katliamýný kýnýyoruz T ürkiye nin, emperyalizmin güdümünde kalmaya ve komþu ülkelerle sorunlar yaþamaya devam ettiðini belirten DÝSK/Emekli-Sen Çorum Þube Basýn Sekreteri Þeref Karataþ, Ülkemiz topraklarý Suriye ye yönelik saldýrýlarda üs olarak kullanýlmaktadýr. dedi. Hatay ýn Reyhanlý ilçesinde yaþanan olaylarla ilgili yazýlý basýn açýklamasý yapan Karataþ, Çatýþmalardan kaçan yüz binlerce Suriye yurttaþý Türkiye topraklarýnda kurulan kamplarda bulunuyor. Bu sýðýnmacýlarýn masraflarýný büyük oranda üstlenmiþ olan Türkiye büyük bir yükün altýna girmiþ bulunuyor. Bunun yaný sýra, Suriye deki muhalefete destek veren Türkiye, topraklarýný rejime karþý saldýrýlarda üs olarak kullandýrmaktadýr. Dünyanýn deðiþik bölgelerinden gelen aþýrý dinci gruplar, Türkiye sýnýrýný kontrolsüz olarak kullanýp, Türkiye den Þeref Karataþ Suriye ye serbestçe geçerek eylemler yapmaktadýrlar. Nitekim, Reyhanlý da bomba yüklü iki aracýn patlatýlmasý sonucu onlarca yurttaþýmýz yaþamýný yitirmiþ, yüzlercesi de yaralanmýþtýr. Bir yandan ülke topraklarýný aþýrý dinci gruplara açan Türkiye, diðer yandan emperyalistlerin saldýrý örgütü NATO nun silahlarýný ülkemiz topraklarýna yerleþtirmek suretiyle topraklarýmýzý, Suriye nin yaný sýra Ýran ve diðer komþu ülkelere karþý tehdit üssü haline getirmektedir. Bütün bu düþmanca uygulamalar, baþta Suriye halklarý, bölge halklarý ile hiçbir sorunu olmayan ve içeride ve dýþarýda barýþ içinde yaþama arzusunda olan Türkiye halklarýnýn deðil, iktidarýn tercihidir. Hükümeti, bir kez daha ülkemiz topraklarýný, emperyalistlerin çýkarlarý uðruna savaþ üssü haline getirmekte olan, bu politikalardan dönmeye ve bölgemiz halklarýný birbirine kýrdýracak, düþmanlýklardan uzak durmaya çaðýrýyor ve Reyhanlý katliamýný þiddetle kýnýyoruz. diye konuþtu. 29 yýl aradan sonra buluþtular Çorum Ýmam Hatip Lisesi 1984 yýlý 7-A sýnýfý buluþtu. Ç orum Ýmam Hatip Lisesi 1984 yýlý 7-A sýnýfý, 29 yýl aradan sonra yemekte buluþtu. Önceki akþam biraraya gelen 7 /A sýnýfý geçmiþin anýlarýný tekrar yaþama imkâný buldu. Düzenlenen yemeðe Zeki Aköz, Mustafa Köse, Mahir Odabaþý, Resul Velidedeoðlu, Arif Ýþler, Þaban Çalýþkan, Erol Köse, Recep Cengiz, Hamit Erdoðan, Hüseyin Kýr, Cengiz Tufan, Yusuf Avcý, Hasan Okumuþ, Ahmet Çek, Mehmet Týðlý, Mahmut Yanýk, Celal Çakýrtekin, Kerim Yurttaþ, Erkan Þahinci, Davut Batuk, Lise arkadaþlarý bundan sonra her ay buluþma sözü aldýlar. Kadir Yumurtacý, Hasan Çýplak, Özcan Özaydýn, Mustafa Kaya, Ýdris Baþtuð, Ýbrahim Karslý, Ahmet Çýnar, Uður Bolat, Hayri Özyýlmaz, Özcan Cebeci, Hayrettin Avcý, Ömer Yavuz, Mehmet Sakallý, Bahri Öztuna, Cüneyt Erdem, Erol Balaban ve Selim Karaca katýldý. Bundan sonra her ay buluþma sözü alan eski dostlar, gelecek günlerde il dýþýndaki sýnýf arkadaþlarýnýn da bu etkinliðe katýlmasý için programlar düzenlenmesi kararý aldýlar. Hitit Fotoðraf Topluluðu Gastronomi Yolu nda Hitit Fotoðraf Topluluðu Ýskilip Ahlatçýk - Akpýnar arasýnda yürüdü. H itit Fotoðraf Topluluðu üyelerinden oluþan 20 kiþilik grup, Gastronomi Yolu nun en güzel parkurlarýndan biri olan Ýskilip Ahlatçýk - Akpýnar arasýnda yürüdü. Karadeniz yaylalarýný aratmayan ormanlýk alanlar, bol miktarda küçük derelerin ve çeþmelerin yer aldýðý güzergahta doðayla iç içe temiz havanýn tadýný çýkardýlar. Yürüyüþ sonrasý Akpýnar köyünde yapýlan yaðmur duasý ve kurban ikramýna katýlan grup, bölgenin ve bölge insanýnýn fotoðraflarýný çektiler. Dönüþte kýsa bir Ýskilip turundan sonra Salur köyüne de uðrayarak Sarýca Malikanesinde doyumsuz Obruk manzaralý gün batýmýný izlediler. Grup üyelerinden Emre Sarýca, Mahmut Altýaylýk, Hasan Kahraman ve Oktay Altaþ, Çorum un doðal ve kültürel güzelliklerini tanýmak ve tanýtmak amacýyla bu etkinliði düzenlediklerini, en büyük zevkleri olan fotoðraf çekme konusunda tatmin Grup bölgenin ve bölge insanýnýn fotoðraflarýný çekti. Hitit Fotoðraf Topluluðu çalýþmalarýný sürdürüyor. edici güzel bir gün geçirdiklerini, gezilerde çektikleri fotoðraflarý internet ortamýnda çeþitli gruplarda ve fotoðraf sitelerinde paylaþarak Çorum un tanýtýmýna yardýmcý olduklarýný söylediler. Grup, özellikle Akpýnar köyü muhtarý Sami Gökmen ve Salur köyünde çay ikramýnda bulunan Recep Sarýca ve ailesine misafirperverliklerinden dolayý teþekkür ettiler.

13 SALI 21 MAYIS Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:11 - Receb: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:8 Mayýs 1429 Hýzýr: MAYIS Her denizin kenarý, sonu, her günün gecesi vardýr. Peþinden gelmeyecek gün, kýyâmet günüdür. Abdullah-ý Ensârî Rahmetullahi Aleyh Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik VEFAT EDENLER 1- Büðet Köyünden, Elektrikçi Bekdaþ DERÝN- GÜL'ün eniþtesi, Elektrikçi Ali DERÝNGÜLve Matbaacý Þükrü DERÝNGÜL'ün amcasý; Bayram DE- RÝNGÜL. 2- Aþdaðul Köyü' nden gelme, Ýsmail BARS' ýn eþi, Mevlüt ve Basri DOKGÖZ'ün ablalarý, Ömer ÜLKER' in kayýnvalidesi; Yeter BARS. 3- Bayramoðullarýndan, Ali ve Ýsmail BAY- RAM' ýn babalarý, Osman BÝTMEZ, Eray DEMÝR ve Bahattin ALPAGUT'un kayýnpederi, Karaturan lakablý, Marangoz Esnafýndan; Turan BAYRAM. 4-Göcenovacýðý Köyü' nden gelme, Ýnþaat Ustasý Ýsmail ÞANLI' nýn eþi, Çorum Belediyesi çalýþaný Kerep SUR, Kerep ERYÜCEL ve Cengiz ESER' in kayýnvalidesi, Mesut ÞANLI' nýn annesi; Fatma ÞANLI. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Bahar alerjisi (saman nezlesi) Bu haftaki yazýmda dönemsel alerjinin en sýk görülen þekli olan 'bahar alerjisi', halk deyimiyle 'saman nezlesinden' bahsedeceðim. Ancak öncelikle saðlýk hizmetlerinin vazgeçilemez bir ayaðýný oluþturan ve hastalarýn tedavisinde çok büyük önem arz eden kýymetli eczacýlarýmýzýn 14 Mayýs Eczacýlýk Günü'nü kutlamak istiyorum. Kendilerine mesleklerinde baþarýlar ve tüm çalýþanlarýna kolaylýklar diliyorum. Bahar alerjisi en sýk yaþta görülmesine raðmen bebeklik döneminden sonra herhangi bir yaþta baþlayabilir ve genellikle uzun yýllar devam eder. Kiþinin sosyal statü ve iþ hayatýný olumsuz yönde etkiler. Ailesel bir yatkýnlýk vardýr ve çocuklarda sýklýkla astýmla beraber görülür. Alerji; vücudun baðýþýklýk sisteminin kendisinden olmayan þeylere (alerjen) karþý gösterdiði aþýrý tepkidir. Burada alerjenlerin en önemlisi bitki polenleridir. Bahar aylarýnda havadaki polen yoðunluðu hýzlý bir þekilde arttýðý için hastalýk bu aylarda artýþ gösterir. Bundan baþka ev tozu akarlarý, yiyecekler, takýlar, ilaçlar, parfümler ve temizlik malzemeleri gibi bir sürü maddeye karþý vücutta alerji oluþabilir. Hastanýn duyarlý olduðu alerjenin durumuna göre görülme süresi, zaman aralýðý ve bulgular farklýlýklar gösterir. Genelde gözde sulanma, kaþýntý, kýzarýklýk, burun akýntýsý, hapþýrýk, burun týkanýklýðý, öksürük, nefes darlýðý ve ciltte kaþýntý gibi þikayetler görülür. Ayrýca alerji okul çaðýndaki çocuklarda dikkat eksikliði ve konsantrasyon bozukluðuna yol açabilir. Aðýr bir hastalýk olmamasýna raðmen hastada uyku bozukluðu, yemek yeme ve yaþam þeklinde olumsuzluklar ve iþ gücü kaybý yapabilir. Bahar alerjisi ayný belirtileri gösterdiði için nezle ile karýþabilir. Her iki hastalýðýn belirtileri arasýndaki önemli farklar ise; bahar alerjisi belirtileri 2 haftadan fazla sürmesine raðmen nezle genelde daha kýsa sürer. Bahar alerjisinde ateþ yoktur, burun akýntýsý renksizdir ve þikâyetler sürekli olmayýp, aralýklý krizler halindedir. Nezlede ateþ olabilir, renkli-koyu bir burun akýntýsý vardýr ve þikâyetler aralýksýz olur. Bahar alerjisinin hafife alýnmayýp, mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Aksi halde üst solunum yollarýnda baþlayan sorun zamanla alt solunum yollarýna yayýlabilir. Bunun sonucunda astým ataklarý oluþabilir. Yapýlan çalýþmalarda bahar alerjisinin astýma dönüþme oraný % 30 gibi yüksek bir oranda bulunmuþtur. Bu oranýn yüksek olmasýnýn sebebi hastalarýn hastalýklarýný önemsememesi sonucunda tedavi olmamasý, kendilerini korumamalarý ve sigara içmeye devam etmeleridir. Bahar alerjisinde erken taný, iyi bir tedavi ve korunma, hastanýn saðlýklý bir yaþam sürmesi açýsýndan çok önemlidir. Kesin taný alerjik deri testleri, burun içine verilen alerjen maddelerle yapýlan uyarý testi ve kan tetkikleri ile konulur. Tedavide antihistaminik ilaçlar ve kortizonlu burun spreyleri Daðlar, yükseklikleri ve engebeli oluþlarýyla dikkat çekerler. Aslýnda daðlar, yeryüzünün sabiteleridir. Kur an bunu þöyle ifade eder: Onlarý sarsmasýn diye yere de sabit daðlar yerleþtirdik ve (varacaklarý yere) yol bulabilsinler diye ondan geçitler, yollar meydana getirdik. (Enbiya, 31) Daðlar, kendilerine yaslanan düzlükte yer alan canlýlara baþta insanlar olmak üzere bitki örtüsü ve su yönünden kaynaklýk ederler. Daðlarýn sabiteliði ve kaynaklýðý gören gözler içindir. Gereði gibi yararlanamayanlar ve deðerlendiremeyenler ne yazýk ki olacaktýr. O düzlükte yaþayan pek çok insan hal-i hazýrdaki bitkilerle ve su ile idare edebilir. Olasý saldýrýlarda uydum kalabalýða deyip manzarayý/tehlikeyi görmemek için en fazla baþlarýný kuma sokabilirler. Sonuç itibarýyla da belki üzülmeden-büzülmeden teslim bayraðýný çekerler. Bunlar o yörenin pasif sakinleridir. O düzlükte yaþayan bazýlarý da vardýr ki, mevcut bitki ve su miktarýný yeterli bulmazlar(zira artan bir nüfus vardýr.) Kemiyeti geçip bitki ve suda ki kaliteyi/keyfiyeti de düþünürler ve çare ararlar. Olasý saldýrýlarda arkalarýndaki gücün bütün imkanlarýndan yararlanýrlar. Kale yapmaktan, savaþ aletleri icadýna varana kadar çalýþýrlar, didinirler, direnirler. Arkalarýndaki güç daðdýr. Daðlar kolay kolay aþýlmazlar. Dað ne kadar yüce olsa da üstünden yol geçer denilir. Yolu kullanan önemli. Ýþte bunlar o yörenin aktif sakinleridir. Aziz okuyucular! Hayat bir þekilde akýp gidiyor. Azrail bir yerde birilerimizi yakalýyor ve emaneti alýp sahibine ulaþtýrýyor. Geride kalan bizler sýramýzý bekliyoruz. Ýþte bu hengamede tarih, dünyanýn aktif sakinlerini yazýyor, kayda geçiriyor. Pasifler unutulup gidiyor. Mustafa Ýslamoðlu nun aktif/pasif iyi tanýmý vardýr. Ehlince malumdur. O der ki: Pasif iyi, iyi deðildir. Zira her pasif iyi, aktif kötünün teþvikçisidir. (S. Hocaoðlu, Yeni Þafak Gazetesi, ) Namazý kýlýyoruz, orucu tutuyoruz, eh zenginiz zekat ve sadaka da veriyoruz. Daha ne yapalým. Bunlarý söyleyenler iyi mi, evet iyi. Ama pasif iyi. Bunlar birer görev, ötesinde neler var, ona bakmak lazým. Hz. Peygamberi düþünün kýrk yaþýna kadar Mekkeliler tarafýndan Dr. Mustafa AZAK Mimar Sinan Aile Saðlýðý Merkezi Arkamýzdaki dað Eðitim Kültür Penceresi H. Mustafa AKTAÞ kullanýlýr. Bu ilaçlar hastalýðýn bulgularýný kontrol altýna alarak saðlýklý þekilde hayatýn sürdürebilmesini saðlar. Yakýnmalarý azaltýr ve hayat kalitesini yükseltir. Burada önemli olan konu hastalarýn þikâyetleri azalýnca ilaçlarýný býrakmamasý ve doktorlarýnýn önerdiði dozda düzgün bir þekilde kullanmaya devam etmesidir. Ancak bu ilaçlar hiçbir zaman bahar alerjisini tam manasýyla tedavi edemez. Tek kökten tedavi aþý tedavisidir. Ýðne aþý ve dilaltý damla aþý olmak üzere iki þekilde aþý uygulanabilir. Son yýllarda tablet aþý formlarý da geliþtirilip kullanýma hazýr hale getirilmeye çalýþýlýyor. Zahmetli, uzun süreli ve riskli olan bu aþý tedavisiyle hastanýn ilaç kullanmadan saðlýklý bir þekilde yaþamasý saðlanýyor. Özellikle polen alerjisinde aþý tedavisiyle oldukça baþarýlý sonuçlar elde edildiði ve hastanýn yakýnmalarýnýn % gibi azaltýlabildiði ifade ediliyor. Bahar alerjisinde en önemli konu sigara ve duyarlý olunan alerjenlerden korunmadýr. En sýk görülen alerjen bitki polenleri olduðu için bu hastalýðý olanlara, polenlerden korunmak için þunlara dikkat etmelerini öneriyorum: 1- Polen mevsiminde eve hava giriþini azaltmak gerekir. Özellikle sabahýn erken saatleri havada polen sayýsýnýn en fazla olduðu zamandýr. Özellikle bu saatlerde ve mümkünse günün diðer saatlerinde de kapý ve pencereleri kapalý tutmak gerekir. 2- Evi cam açarak havalandýrmak yerine imkân varsa polen filtreli klima kullanýlmalýdýr. Klimanýn olmadýðý durumlarda polen filtreli hava temizleyiciler kullanýlabilir. 3- Bað bahçe iþleri gibi aktivitelerden kaçýnmalý ve mutlaka böyle bir aktivite yapýlacaksa maske takýlmalýdýr. 4- Sabah erken saatlerde ev dýþý aktivitelerden kaçýnýlmalýdýr. Yaðmurlu günlerde havada uçuþan polen miktarý azaldýðýndan polen alerjisi olan kiþiler rahat eder. Sýcak ve rüzgârlý günlerde ise polen yayýlýmý artar. Bu durumda hasta mümkün olduðunca sokaða çýkmamalýdýr. Dýþarý çýkýldýðýnda mümkünse polen maskesi kullanýlmalýdýr. Gözlerin yan tarafýný kapatan güneþ gözlüklerinin faydasý olabilir. 5- Dýþarýdan eve gelindiðinde el, yüz yýkanmalý, kýyafetler deðiþtirilmelidir. Kýyafetleri yatak odasýnda çýkarmamaya dikkat edin. 6- Kýyafetleri açýk havada kurutmaktan kaçýnýlmalýdýr. Herkesin açýk havaya rahatça çýkabilmesi, gönlünce gezebilmesi ve bahar alerjisinden uzak saðlýklý bir ömür geçirmesi dileðimle, hoþcakalýn. NOT: Soru, görüþ ve önerileriniz için adresimiz " " Muhammed ül-emin lakabýyla anýlýyor ve seviliyordu. O zamana kadar iyiydi, vahiyle birlikte aktif iyi haline gelince iþler deðiþti. Kureyþ'in en güvenilir, en akýllý, en barýþçýl insaný, birden bire "yalancý", "deli", "bozguncu" oluvermiþti. Önceki hayatýnda ona iliþmeyi aklýndan dahi geçirmeyenler, o "aktif iyi" haline gelince varlýðýný ortadan kaldýrmak için sýraya girmiþlerdi. Neden? Nedeni açýktýr. Zira vahiy, pasif iyiyi aktif hale getirmiþtir. Yatan iyiyi ayaða kaldýrmýþ, sokaða çýkarmýþtýr. Sönük lambaya bitimsiz bir enerji vererek, onu bütün bir cihaný aydýnlatan güçlü ýþýk kaynaðý kýlmýþtýr.(bk. S. Hocaoðlu,a.y.) Aktif iyi derdi olan insandýr. Sahip olduðu sýfatlarýn hakkýný vermeye çalýþan, yaptýðý iþin farkýnda olan insandýr. Kurulu düzene kafa tutar, hep böyle gitsin demez. Aksaklýk farsa düzeltmeye(ýslaha) çalýþýr, aksaklýk yoksa daha iyi nasýl olur diye kafa yorar. ** Çorum Ýmam Hatip Lisesi camiasý olarak son iki yýldýr büyük bir ivme yakalamýþ, rüzgar arkamýzda koþuyorduk. Kurulu düzeni alt-üst etmiþtik. Fiziki, sosyal ve kültürel alanda okulumuzda çok þey deðiþti. En önemlisi okulumuza hoþgörü iklimi hakim olmuþtu. Sabahleyin okula/göreve gelecek personelimizin gönlü rahattý. Ýdare kaynaklý kolay kolay tatsýzlýk çýkmayacaðýný biliyordu. Çalýþan, çabalayan, üreten, aktif iyilik peþinde olanlarýn yolu açýktý. Okul adýna yapýlacak hiçbir faaliyetin önüne engel konulmazdý. Çünkü: Arkamýzda koskoca bir dað vardý. Salim Altunay. Yaptýðýmýzýn ve yazdýðýmýzýn kel ölünce sýrma saçlý, kör ölünce badem gözlü olur türü þeyler olduðu ve abarttýðýmýz sanýlabilir. Kýymeti hemen anlaþýlmaya baþlandý. Zaman içerisinde daha da iyi anlaþýlacaktýr. Salim abi, günahýyla sevabýyla Rahmet-i Raman a gitti. Mevla gani gani rahmet eylesin. Yetkililere ve etkililere sesleniyoruz: Bu ivme devam etsin, bu bayrak daha yükselerek dalgalansýn istiyorsanýz tabiat boþluk kabul etmez, o koltuðu biran önce doldurun lütfen!. Kadir Yüktaþýr com 24 ayar METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: MAYIS 2013 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 81,14 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Kurbanýz 4 Bir hizmet sunulduðu zaman mazeret üretenlerden, Tefekkür Þefkat, hatta zecir tokatlarýna aldýrmayanlar, Dünyamýz Bu dehþetli zamanýn seyline kapýlýp giden bizler. Bu olaylar bize bir ders vermeli. Bizler kurbanlýk hallerimiz ile rýzaya ulaþabiliriz. Bu nu bir meziyet ve üstünlük saymadan, Raþit Yücel Hatta yaptýklarýmýzý unutarak, sýrf emredildiði için yapmak corumhakimiyet. net. Onu sevmek, Onun namýna sevmek, Onun namýna nefret etmek, Dilinden çok hallerini konuþturmak, Kimseden bir þey beklememek bizleri arzu ettiðimiz güzelliklere ulaþtýracaktýr. Kurban iþte budur. Kurban bir mertliktir. Tereddütsüz feda etmektir. Yavrusuna kurban olan anneler, Evladýna her þeyi feda eden babalar, Torununa karþý cocuklaþan dedeler Daha neler söylemek gerekir bilemiyorum? Her an bir kurbanlýk halleri yaþýyoruz. Týpký söðüt dalýnýn iki dalý gibi. Biri murdarlýk kurbanlar, Diðeri besmele ile baþlayan kurbanlýk haller Sevgili anneler: Sevginizi ve þefkatinizi yanlýþ haller ile kurban etmeyin. (Sürecek) NÖBETÇÝ ECZANELER ÖZTÜRK BUHARA EVLER 2.CAD. ÖZEL HASTANE YANI SERKAN BAHABEY CAD.NO:120/C BAHABEY ASM KARÞISI SATIÞ 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 81,414 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. (Posta Kodu )

14 14 SALI 21 MAYIS 2013 Ali Boða'nýn resimleri sergide P Emre Kut-Recep Mebet rof. Dr. Ali Boða Çorum'da resim sergisi açtý. 'Ýnsan Bu' adlý resim sergisi dün Çorum Atatürk Anadolu Lisesi Sanat Galerisi'nde açýldý. Açýlýþa Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Hitit Üniversitesi Çorum Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Menderes Suiçmez, bazý okul müdürleri ve öðretmenler ile çok sayýda davetli katýldý. Resim Öðretmeni Prof. Dr. Ali Boða Çorum'da resim sergisi açtý. Dursun Þen'in organize ettiði programda Okul Müdürü Hasan Hüseyin Hastaoðlu ve müdür yardýmcýlarý da hazýr bulundu. Öðrencilerin büyük ilgi gösterdiði serginin açýlýþýný protokol üyeleri birlikte yaptý. Açýlýþýn ardýndan sergiyi gezen davetliler, Ali Boða 'dan sergide yer alan resimlerle ilgili bilgi aldýlar. Yaðlýboya ve desen çalýþmalarýndan oluþan 32 eserin yer aldýðý serginin 27 Mayýs 2013 tarihine kadar gezilebileceði belirtildi. CHP Gençlik Kollarý, 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý etkinliði düzenledi. CHP'den gençlik þöleni Recep Emre Kut Mebet- C Yaðlýboya ve desen çalýþmalarýndan oluþan 32 eserin yer aldýðý serginin 27 Mayýs 2013 tarihine kadar gezilebileceði belirtildi. Eðitim-Sen'den protesto Kut- Recep Mebet Emre Eðitim-Sen Çorum Þubesi üyeleri dün Milli Eðitim Müdürlüðü önünde protesto eylemi düzenledi. Dün gerçekleþen eylemde konuþan Eðitim-Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, Fatih Projesi kapsamýnda okullara daðýtýlan akýllý tahtalarýn kullanýmý amacýyla öðretmenlere getirilen seminer zorunluluðuna tepki gösterdi. Kamu personelinin mesai saatleri dýþýnda zorunlu olarak çalýþtýrýlamayacaðýný vurgulayan Mehmet Öztürk, Milli Eðitim Müdürlüðü'nden söz konusu uygulamayý sona erdirmesini talep etti. "Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn yaptýðý uygulamalar artýk eðitim çalýþanlarý için katlanýlamaz boyutlara ulaþtý" diyen Öztürk, "Türkiye'de hiçbir bakanlýk kendi personeline bu kadar haksýzlýk yapmamýþtýr" dedi. Öztürk, açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Bakanlýðýn yereldeki aynasý olan Ýl Milli Eðitim Müdürlükleri'nin de merkezden hiçbir farký yok. 'EÐRÝ CETVELDEN DOÐRU ÖLÇÜ ÇIKMAZ' En son olarak, Fatih Projesi kapsamýnda okullara daðýtýlmasý planlanan Akýllý Tahta kullanýmýnýn öðrenilmesi amacýyla liselerde öðretmenlere seminerler veriliyor. Ancak bu seminerlerin mesai saatleri dýþýnda saat 18'den gece 24'lere kadar planlanmasý hem Anayasa'nýn 18. maddesindeki 'kimse zorla çalýþtýrýlamaz angarya yasaktýr' hükmüne aykýrý olduðu gibi eðitim bilimine aykýrý bir uygulamadýr. Milli Eðitim Müdürlüðü öðretmenlerin yaptýklarý ders görevlerini ve sorumluluklarýný görmezden gelerek bu tarz görevlerde ýsrar etmekte, bu görevi yerine getiremeyen öðretmenleri ise idari soruþturmalarla cezalandýrma yoluna gitmektedir. Eti Anadolu Lisesi'nde mesai saatleri dýþýnda yapýlan Akýllý Tahta Kursuna dilekçe vererek katýlmayan iki üyemize maaþ kesimi cezasý verildi. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nün soruþturma açýp cezalandýrdýðý öðretmenlerimiz kursla verilen eðitime karþý deðil, kursun mesai saatleri dýþýnda yapýlmasýna itiraz ederek kursa kasýtlý katýlmama gibi bir durum söz konusu olmamýþtýr. Söz konusu maaþ Eðitim-Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, basýn açýklamasý yaptý. Eðitim-Sen Çorum Þubesi üyeleri dün Milli Eðitim Müdürlüðü önünde protesto eylemi düzenledi. kesimi cezasýnýn kendisi mýz sirke çevrilirken sorununa bakmalý. YGS, SBS gibi sýnavlarkastý aþan bir cezadýr. Milli Eðitim Müda Çorum tüm iller araeðer Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nün her þeyi ben sýnda sonlara yaklaþtý. dürlüðü, kendine iþ arýbilirim tavrý Çorum'da Bu durumun tek sorumyorsa hukuksuzluk arýeðitim öðretimi bitme lusu öðretmenleri çalýþayorsa haksýz bir þekilde noktasýna getirdi. Keyfi maz hale getiren Milli uygulamalarla okullarýatanan 9 þube müdürü Eðitim Müdürlüðüdür." HP Gençlik Kollarý, 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý nedeniyle önceki gün bir etkinlik düzenledi. Saat Kulesi'nden Atatürk Anýtý'na kadar yürüyen CHP'li gençler, düzenledikleri program çerçevesinde Anýt'a çelenk sundular. Anýttaki programa CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, Atatürkçü Düþünce Derneði Þube Baþkaný Uður Demirer ile partililer katýldý. Atatürk Anýtý'ndaki programýn ardýndan Fuar Alaný'na geçen CHP'liler, '1. Gençlik Þöleni'nde buluþtular. Þölenin açýþ konuþmasýný CHP Gençlik Kollarý Baþkaný Ýcabet Boruç yaptý. Ýcabet Boruç, "19 Mayýs, milletimizin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliðinde tarih sahnesinde bir defa daha þaha kalkýþýnýn baþlangýcýdýr" dedi. Þölende kürsüye gelen CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas da katýlýmcýlara hitaben selamlama konuþmasý yaptý. Reyhanlý'daki bombalý saldýrýdan bahseden Atlas, hükûmeti eleþtirdi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan sahneye gelen Nergis Ay ve Âþýk Mahsuni Þerif'in oðul Yiðit Mahsuni, seslendirdiði eserlerle partililere keyifli dakikalar yaþattý. CHP liler Saat Kulesi'nden Atatürk Anýtý'na kadar yürüdü. Programda Nergis Ay ve Âþýk Mahsuni Þerif'in oðul Yiðit Mahsuni sahne aldý. Üniversite öðrencileri yürüdü Ü Üniversite öðrencilerinden oluþan bir grup dün Bahabey Caddesi'nden Hürriyet Meydaný'na yürüdü. Recep Mebet-Emre Kut niversite öðrencilerinden oluþan bir grup dün Bahabey Caddesi'nden Hürriyet Meydaný'na yürüdü. Özdoðanlar Sinemasý önünde baþlayan yürüyüþ sýrasýnda sloganlar atan grup, Hatay'ýn Reyhanlý ilçesinde yapýlan protesto eylemine karþý uygulanan tutuma tepki gösterdi. Belediye önündeki havuzlu parkta toplanan gençler, yaptýklarý basýn açýklamasýnýn ardýndan olaysýz bir þekilde daðýldý. Yiðit Mahsuni, seslendirdiði eserlerle partililere keyifli dakikalar yaþattý.

15 50. Mezuniyet Yýlý kutlama töreni smancýklý Tarih öðret- Mehmet Özata, Omeni 1963 yýlý Çorum Lisesi mezunu arkadaþlarýný 50. Mezuniyet Yýlý kutlama törenine davet etti. Özata, mezun olduðu Çorum Lisesi nde mezuniyet kutlama törenleri yaparak Çorum Lisesi ni Galatasaray, Kabataþ ve Haydarpaþa Liseleri gibi her yýl anýlarak yüceltilen liseler seviyesine çýkarmak istediðini belirtti. Senin Annem Bir Melekti Yavrum orum Fatih Anadolu ÇLisesi öðretmen ve öðrencileri, yýl sonu etkinliði kapsamýnda Senin Annem Bir Melekti Yavrum adlý komedi oyunu sahneledi. Geçtiðimiz Cumartesi akþamý Devlet Tiyatro Salonu nda sahnelenen oyuna ilgi büyük oldu. Öðrenci ve velilerin salonu doldurduðu tiyatro gösterisi çok baþarýlý geçti. Altý öðrencinin de þiir okuduðu geceden izleyiciler mutlu ayrýldýlar. Mehmet Özata Tören, 25 Mayýs Cumartesi günü saat da Çorum Lisesi nde yapýlacak. Þükrü Eyyüp Kaplan Okul Müdürü Þükrü Eyyüp Kaplan, gecenin açýlýþ konuþmasýnda okulun ÖSYM deki baþarýlarýndan, sportif etkinliklerde aldýklarý kupalardan ve okul disiplininden bahsetti. Kaplan ayrýca, tiyatro gösterilerini hazýrlayan Salih Pak, Murat Bayut ve Fatih Baþaran isimli Edebiyat öðretmenlerine ve görev alan öðrencilere teþekkür etti. Enerji kesintisi alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, þehir merkezi ve Çbazý ilçelerde enerji kesintisi yapýlacaðýný bildirdi. Ýl Koordinatörlüðü nden yapýlan açýklamada, yarýn saatleri arasýnda merkez KSS tamamý, Mimar Sinan Mahallesi bir kýsmý ve Baðcýlar sokaklarýn bir kýsmýna; 23 Mayýs Perþembe günü saatleri arasýnda 30 ar dakika aralýklý olarak Ýskilip Ýlçesi merkez ve baðlý beldeler ile köylerin tamamý, Bayat ilçesi merkez ve baðlý beldeler ile köylerin tamamýna; 24 Mayýs Cuma günü 12:00-14:00 saatleri arasýnda 30 ar dakika aralýklý olarak Sungurlu þehir tamamý, Sungurlu ilçesine baðlý beldeler ile köylerin tamamý, Boðazkale ilçesi þehir ve Boðazkale ilçesine baðlý beldeler ile köylerin tamamýna elektrik verilemeyecek. Çocuk balkondan düþtü ahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 19. So- balkondan düþen 3 yaþýndaki çocuk aðýr ya- Bkak ta ralandý. D.C. isimli çocuk evin balkonundan düþtü. Aðýr yaralanan çocuk hastanede tedavi altýna alýndý. Mehmet Akif Ersoy 5. Sokak ta da evinin merdivenlerini süpüren F.G. isimli kadýn dengesini kaybedip düþtü. Kadýn aðýr yaralandý. Motosikletten düþtü rtaköy de motosikletten düþen sürücü yaralandý. OG.A. isimli sürücü Atatürk Caddesi nde motosikletiyle giderken düþtü. Yaralý sürücü ileri tetkik ve tedavi için Çorum a sevk edildi. Özgür Eðitim Sen de görev deðiþikliði Ç orum Anadolu Ýmam-Hatip Lisesi Edebiyat Öðretmeni Ali Yandým, Özgür Eðitim-Sen Çorum Þubesi Eðitim Sekreterliði ne atandý. Çorum Atatürk Ýlkokulu sýnýf öðretmeni Yýlmaz Özkan ýn özel nedenlerle görevi býrakmasýnýn ardýndan boþalan Öz- L Yýlmaz Özkan 19 Mayýs kutlu olsun emur-sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum MÞube Baþkaný Ahmet Saatçi, 19 Mayýs Gençlik ve Spor Bayramý ný kutladý. Saatçi, gönderdiði kutlama mesajýnda, Þanlý bir geçmiþin mirasçýlarý olan gençlerimiz, kendi kültür ve deðerlerine sahip çýkarak Cumhuriyetimizi ilelebet yaþatacak, yüceltecek, özgürlüklerimizi geliþtirecek ve ülkemizi muasýr medeniyet seviyesine yükseltecektir. Bugünün büyüklerine düþen de, gelecekte ülke yönetimini teslim edecekleri gençlerin sorumluluk bilinciyle, hür ve özgür bireyler olarak yetiþmelerini saðlamaktýr. Bu duygu ve düþüncelerle, gençlerimizin bayramýný kutluyor, ekonomik ve siyasi alanda özgürlüklerini kazanmýþ, geleceðe umutla bakan lider ülke Türkiye nin gelecekte aydýnlýk günlere kavuþacaðýna olan inancýmýzý paylaþýyoruz. dedi. Adaletsiz rotasyon gür Eðitim-Sen Çorum Þubesi Eðitim Sekreterliði ne Çorum Anadolu Ýmam-Hatip Lisesi Edebiyat Öðretmeni Ali Yandým atandý. Özgür Eðitim- Sen Çorum Þubesi Yönetim Kurulu, Yandým a yeni görevinde baþarý dileklerinde bulundu. Öðrencilere LYS izni üm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný TOkay Erözgün, Resmi Gazete de yayýmlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði ile Bakanlýða baðlý tüm birimlerde yöneticiler dýþýndaki memurlara rotasyon getirilmesinin adaletsiz ve özlük haklarýna aykýrý olduðunu söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Yer Deðiþtirme Yönetmeliði nde her hizmet bölgesi için zorunlu çalýþma sürelerinin birinci bölgede 7 yýl, ikinci bölgede 5 yýl, üçüncü bölgede 4 yýl, dördüncü bölgede 3 yýl olduðunu vurgulayan Erözgün, Yeni Yönetmelikte personele tüm bölgelerde sýrasýyla görev yapma zorunluluðu getirildi. Yani herkes dördüncü bölgede de görev yapacak. Yönetmelikte, personelin bulunduðu yerde görev yapma süresi saðlýk veya eþ mazereti bulunanlar hariç, en fazla 10 yýldýr. Bulunduðu yerde 10 yýlýný dolduran personel, hizmet puanýna göre atanacak. Bulunduðu yerde 10 yýlýný dolduran personelin atanma zorunluluðu 2014 yýlý atama döneminde uygulanmaya baþlanacak. dedi. Ýstihdamýn yetersiz olduðu yerlerde çalýþmanýn teþvikle özendirilmesi gerektiðini ifade eden Erözgün, þöyle konuþtu; Yüksek maaþlarla personelin gönüllü olarak ihtiyaç bulunan yerlere gitmesi saðlanmalýdýr. Tüm Saðlýk-Sen olarak, olayýn takipçisi olacak ve bu hukuk dýþý, adaletsiz, memurlarýn özlük haklarýný ihlal eden Yönetmeliðin iptali için dava açacaðýz. Okay Erözgün YS'ye hazýrlanan öðrencilere izin çýktý. Milli Eðitim Bakan Nabi Avcý'nýn onayladýðý genelgeye göre, lise son sýnýf öðrencileri, velisinin okul müdürlüðüne yazýlý olarak baþvurmasý halinde 45 günü aþmamak kaydýyla izinli sayýlabilecek. Onaylanan genelge ile LYS'ye hazýrlanan lise son sýnýf öðrencilerine zaman baskýsý yaþamadan hazýrlýk sürecinde derslerine daha iyi motive olmalarý ile gerçeðe uygun olmayan beyan ve diðer suretle rapor alýnmasýný önlemek amaçlanýyor. Milli Eðitim Bakaný Avcý, ortaöðretim kurumlarýnda öðrenim gören lise son sýnýf öðrencilerinin özürlü devamsýzlýklarýna iliþkin genelgeyi onayladý. Genelgede konuyla ilgili Milli Eðitim Bakanlýðý Ortaöðretim Kurumlarý Sýnýf Geçme ve Sýnav Yönetmeliðinde, "Ders yýlý içinde toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öðrenciler, notlarý ne olursa olsun baþarýsýz sayýlýr" ile "Özürlü ve özürsüz devamsýzlýklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamý 45 günü aþamaz. Kaza, ölüm, doðal afet, yangýn, göz altýna alýnma, tutuklanma ve uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalýk nedeniyle yapýlan devamsýzlýklarýn özürlü devamsýzlýktan sayýlabilmesi için özrün, resmi kurumdan alýnacak belge veya resmi/özel saðlýk kurum veya kuruluþlarýnca düzenlenecek raporla belgelendirilmesi ve özrü takip eden '5 iþ günü' içinde okul yönetimine bildirilmesi gerekir. Zorunluluk hallerinde özrün bildirim süresi okul yönetimince uzatýlabilir" bilgisi yer aldý. Bu yýla özel Genelgeye göre LYS'ye hazýrlanan lise son sýnýf öðrencilerine yönelik bu öðretim yýlýna mahsus olarak þu deðiþik yapýlacak: "LYS'ye hazýrlanan lise son sýnýf öðrencilerine zaman baskýsý yaþamadan hazýrlýk sürecinde derslerine daha iyi motive olmalarý, sýnav streslerinin olabildiðince azaltýlarak sýnavlara psikolojik olarak daha rahat girmeleri ve esasen gerçeðe uygun olmayan beyan ve diðer suretle rapor alýnmasýný önlemek amacýyla bu öðretim yýlýna mahsus olmak üzere; Ýlgili yönetmelikte belirtilen toplam süre olan 45 günü aþmamak kaydýyla öðrenci velisinin okul müdürlüðüne yazýlý olarak baþvurmasý halinde beyan edeceði sürenin de özürlü devamsýzlýk olarak deðerlendirilmesi ve veli dilekçesinin özür belgesi gibi iþlem görmesi öðrenci ve velileri açýsýndan daha eþitlikçi bir yaklaþým olacaktýr."(aa) LYS'ye hazýrlanan öðrencilere izin çýktý. Ahmet Saatçi SALI 21 MAYIS Satranç Ýl Temsilciliði nin 2013 Çorum Gençlik Haftasý Satranç Turnuvasý sonuçlandý Gençlik Haftasý Satranç Turnuvasý sonuçlandý ençlik Hizmetleri Gve Spor Ýl Müdürlüðünce organize edilen, Satranç Ýl Temsilciliði nin 2013 Çorum Gençlik Haftasý Satranç Turnuvasý sonuçlandý. Tevfik Kýþ Spor Satranç Salonu nda düzenlenen turnuvada 10 Yaþ Altý, 14 Yaþ Altý ve Açýk Turnuva kategorilerinde ilk dört dereceye giren sporculara Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðünce madalya verildi. Yarýþmalara 10 Yaþ Altý kategorisinde 42 yarýþmacý, 14 Yaþ Altý kategorisinde 26 yarýþmacý ve Açýk Turnuva kategorisinde 8 yarýþmacý katýldý. 10 Yaþ Altý kategorisinde Esat Uluocak 1., Talha Tahtacý 2., Erdem Özkýdýk 3. ve Eren Uluocak 4.; 14 Yaþ Altý kategorisinde Dursun Kükner 1., Ýbrahim Can Çýnar 2., Esma Özkýdýk 3. ve Hüseyin Cem Cengiz 4.; Açýk Turnuva kategorisinde ise Ömer Sühan Öztürk 1., Caner Ekici 2., Hüseyin Öksüz 3 ve Nihat Unutmaz 4. oldu. Ortaköy de bilgilendirme Yarýþmacýlar kýyasýya yarýþtý. Turnuva sonunda madalyalar sahiplerini buldu. l Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü 2013 yýlý ilçe ziya- programý, geçtiðimiz Perþembe günü Ortaköy Ýretleri ilçe ziyareti ile baþladý. Ýl Müdürü Esat Kolbaþý baþkanlýðýnda oluþturulan heyet ilk olarak Ortaköy Ýlçe Kaymakamý Kamil Güzel e nezaket ziyaretinde bulundu. Bilgilendirme ziyareti daha sonra, ilçede faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluþlarý ve Derneklerin katýlýmý ile Kaymakamlýk Toplantý Salonu nda yapýldý. Ýl Müdürü Esat Kolbaþý, Müdürlük çalýþmalarý ile ilgili, Sibel Meroðlu da Çorum Proje Koordinasyon Merkezi (ÇOPKOME) çalýþmalarla ilgili bilgi verdi. Kaymakam Güzel, ilçelerinde gerçekleþtirilen çalýþmadan duyduðu memnuniyeti ifade ederek, ilçe genelinde STK ve derneklerin güçlenmesini, proje yazma kapasite1erini arttýrmak ve tüm AB, Kalkýnma Ajansý, Bakanlýklara ait hibe teklif çaðrýlarýndan ilçenin azami düzeyde faydalanmasý gerektiðinin önemini belirtti. Daha sonra ilçede faaliyet gösteren STK ve dernek temsilcileri ile fikir alýþ veriþinde bulunuldu. Özellikle proje yazma tecrübesinin artýrýlmasý ve ilçede yeni projeler hazýrlanmazý amacý ile yeni kurulan proje ekibi ile birlikte Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü arasýnda iletiþimde bulunulmasý, çalýþmalarýn daha sýký iþbirliði içerisinde devam ettirilmesi konusunda fikir birliðine varýldý. Çalýþmaya Müdürlük personelleri Sosyolog Aslý Yýlmaz ve Proje Koordinatörü MustafaTürk de katýldý.

16 16 SALI 21 MAYIS 2013 Yaþlý bir amcaya sormuþlar, insan niye evlenir? Diye. O da cevaben ''gençlikte hayat arkadaþý, yaþlýlýkta doktoru olmasý için'' diye cevap vermiþ. ''Sabýr acýdýr ama meyvesi tatlýdýr veya insanlarla yaþamak için, biricik vasýta sabýrdýr'' hesabý, evlilik zamanla güçlenen tek baðdýr. Bu nedenle yeni evlenenlere daha çok ilk 5-10 sene sabýr tavsiye edilir. Ondan sonra o sabýr meyve vermeye baþlar. Özellikle insanýn dönüþü olmayan yaþlýlýk yolundaki yürüyüþünü eþiyle beraber tamamlamasý önem arz etmektedir. Çünkü insan yaþlýlýkta biraz daha çocuklaþýr. Bekler bulamaz, ister gidemez, uzansa alamaz, caný çekse yiyemez ve yavaþ yavaþ garipleþir, alýnganþýr, daha çok sulu gözlü olur. Bazen kendi özel ihtiyaçlarýný karþýlayamaz veya mahrem konularda paylaþýmda bulunamaz. Hastalanýp yataklara düþse temizlik konusu baþlý baþýna bir sýkýntý olarak karþýsýna çýkýverir. Kýzý, oðlu da olsa utanýr. Ama yanýnda can caðzý varsa, kendini daha güçlü hisseder. Eþini kaybettiði gün birden hüzün basar. Artýk her yere eskisi gibi sýðmaz. Þadýrvanlar, parklar, çay ocaklarý artýk onun için mesken olur. ''Evlenmek insan haklarýnýn yarýya düþmesi, görevlerinin de iki katýna çýkmasýdýr'' (A.Schopenhaver) sýrrýnca, evlilik insana sorumluluk yükler. Artýk tek baþýna hareket edilmez. Çünkü yeni bireyler hayatýmýza girmiþ ve söz hakký doðmuþtur. Buna zamanla çocuklarda eklenirse, söz sahibi çoðalýr. ''Eþ seçmek kitap seçmeye benzer, iyi tasarlanmýþ bir kapak veya cilt ilginizi çekebilir, içeriði saðlam olmadýkça sonunu getirmek zordur.''(konfucyus) Bu kitabý okurken sýkýlýrsýnýz, iki de bir elinizden býrakýrsýnýz veya sýrf okumak zorunda olduðunuz için okumaya çalýþýrsýnýz ama zevk alamazsýnýz. Eðer evliliðinizin yürümesini istiyorsanýz veya sekteye uðramasý halinde çocuklarýnýzýn psikolojik sorunlarla baþ baþa kalmasýndan korkuyorsanýz lekeye deðil, her zaman güzelliðe bakmayý bilmelisiniz. Bu husus ister bir aþkta, ister arkadaþta, ister amirde, ister, memurda, ister patronda olsun ne kadar leke ararsak o kadar kolay leke bulursunuz. ''Her anne kýzýnýn kendinden daha iyi bir eþ bulmasýný umar, bir yandan da oðlunun babasý kadar, iyi bir eþe sahip olamayacaðý kanýsýndadýr'' (A.Neto) Halk arasýnda eften püften diye tabir edilen hususlardan dolayý ayrýlma aþamasýna gelen çiftleri aklý baþýnda bir yetiþkin dinlediðinde, hatanýn iki taraflý olduðunu hemencik görür. Söz dinlerlerse, birkaç cümlelik tavsiyeyle aile müessesini yýkýlmadan kurtarabilir. Evliliklerin sona ermesinde en büyük sýkýntýyý hiç þüphesiz çocuklar çekiyor. Hele birde tatsýzlýkla ayrýlma vuku bulmuþsa ve taraflar çocuklar üzerinden birbirlerinden hýnç almaya niyetlenmiþlerse iþ tamamen vahim duruma dönüþüveriyor. Geçenlerde bir yakýnýmla sohbet ederken, 60 yaþýna merdiven dayamasýna raðmen çocukluðunda ebe- dedenin kendi üzerinden babasýndan hýnç almasýný anlatýrken, gözyaþlarýný tutamadý. Yarým asrý geçmesine raðmen hala psikolojik etkisini üzerinden atamamýþ. Birde baba rahmetli olmuþsa bu nu atmak daha da zorlaþýr. Keþkeler bir Adam: Hay dedi salladý baþýný Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný ömür boyu sürer ama nafile. Yine geçmiþ yýllarda bir amcayla sohbet ederken, tabiri caizse 'eþinin ömrünü yediðini, bazen kafasýnýn tasýnýn attýðýný ve ''HAY'' deyip evliliðini çoktan bitirmek istediðini ancak çocuklarýna çok düþkün olduðunu, onlarýn garip kalmasýndan, özlük üveylik yaþamasýndan, gizli gizli aðlamasýndan korktuðu için hep içine attýðýný' anlatmýþtý. Bir baþka amca ise;'' Evladým hanýmla hacca gittik. Orada gönlünü yaptým sakal býraktým ama buraya gelince tutturdu sakalýný keseceksin diye. Haným ben bu sakalý nasýl keserim. El âlem ne der? Ben orada senin de rýzaný alarak býraktým desem de, laf anlamadý. Ya sakalý kesersin ya da ben ayrýlýrým deyince, bu saatten sonra aile bozulup ta çocuklarým üzülmesin diye SAKA- LIMI KESMEK zorunda kaldým. Uzun süre dýþarý çýkamadým'' Diye anlatmýþtý. * Adam, eþinden bir fýrça yedi, 'Þey' dedi yumdu aðzýný Baktý devam ediyor dýrdýrý 'Hay' dedi salladý baþýný Düþündü ayrýlýkta çocuklarýn gözyaþýný Gök gürledi, þimþek çaktý, eþi kaktý Adam 'þey' dedi yumdu aðzýný Kadýn sinirini alamadý terlik fýrlattý Adam 'hay' dedi salladý baþýný Düþündü ayrýlýkta çocuklarýn gözyaþýný Çocuklarda baþladý aðlaþmaya Adam 'þey' dedi yumdu aðzýný Baktý devam ediyor hala tantana Adam 'hay' dedi salladý baþýný Düþündü ayrýlýkta çocuklarýn gözyaþýný Tartýþma büyüdü ulaþtý kayýnbabaya Adam 'þey' dedi yumdu aðzýný Kaynana hakaret ediyor hala Adam 'hay' dedi salladý baþýný Düþündü ayrýlýkta çocuklarýn gözyaþýný Adam dedi: Keþke þey 'in arkasýný getirebilsem Bu evliliði mutlulukla sonsuza götürebilsem Baktým olmuyor, tatlýlýkla bitirebilsem Adam: 'HAY' dedi salladý baþýný Düþündü ayrýlýkta çocuklarýn gözyaþýný (Mahir Odabaþý-iletiþim: ) Bu tarih birçok kiþiye bir þey hatýrlatmayabilir. Rusya tarafýndan Çerkezlere uygulanan soy kýrýmýnýn tarihidir 21 Mayýs Çerkez Soykýrýmý, Çerkez halklarýnýn bulunduklarý stratejik coðrafi konumlarý nedeniyle sýcak denizlere açýlmak emelinde olan Rus emperyalizmin bir sonucudur. Çerkezler ve Ýmam Þamil kuvvetleri ile Rus baskýsýna boyun eðmeyen Müslüman-Kafkas halklarý ve özelde kültürlerine, geleneklerine ve dinine baðlý olan Çerkez-Müslüman kavmi yok edilmeye çalýþýlmýþtýr. Kuzey Kafkasya Müslüman nüfusunun Osmanlý Devleti'ne transferinin Rusya açýsýndan yaþamsal bir önem taþýmaktaydý. Bu anlamda yapýlan Rus diplomatik giriþimleri sonucu Osmanlý Devleti, Rusya'dan, özellikle Kuzey Kafkasya'dan gelecek Müslüman nüfusu kabul etmeyi ilke olarak benimsedi ve karþýlýklý göç komisyonlarý devreye sokuldu; ilk aþamada yýlýnda Kuzey Kafkasya halklarýndan bir kýsmý Osmanlý topraklarýna sürüldü. Bu ilk göç dalgasýnýn ardýndan topraklarýna zorla el konulmaya baþlayan Kafkas halklarý sistematik bir þekilde etnik temizliðe ve sürgüne zorlandý. Çerkezler karþý karþýya kaldýklarý Rus emperyalizmi ve sürgüne karþý Haziran 1861'den sonra Soçi yakýnlarýnda Çerkez Milli Meclisi kurdular. Ruslar ile diplomatik olarak görüþmeler yapýlsa da bir sonuç alýnamadý ve silahlý direniþe geçildi. Rus ordusuna karþý teçhizat ve asker azlýðý beraberinde yenilgiyi getirdi ve ateþkes imzalamak zorunda kalýndý. Þubat 1864'de ateþkes imzalayan ve silahlarýný býrakmýþ Çerkez topraklarýna saldýran Ruslar soy kýrýma baþladýlar, binlerce Çerkez aileleriyle beraber katledildi. Ve sürgüne maruz kalan Çerkez halkýnýn 750 bini yolda hastalýk, açlýk ve soðuktan hayatlarýný kaybettiler. Gürcü tarihçi Simon Canaþia, Þapsýðlarýn bölgesi Cubra'da 91 yaþýnda bir ihtiyarla karþýlaþýr. " Neler oldu buralarda 1864'ün Mayýs'ýnda? 21 Mayýs 1864 Murat Ýslam gmail.com diye sorar. Ýhtiyar hem aðlar, hem de anlatýr "Deniz kýyýsýnda yedi yýl boyunca atýlmýþ insan kemikleri vardý. Kargalar erkek sakallarýndan ve kadýn saçlarýndan yuvalarýný kurarlardý. Deniz yedi yýl boyunca karpuz gibi kafataslarýný fýrlatýp atardý kýyýya Benim orada gördüklerimi düþmanýmýn bile görmesini istemem " Maalesef tarih bu tip soykýrýmlar ve sürgünlere sahne olmuþ olmaya da devam etmektedir. Yakýn tarihimizde Avrupa'nýn ortasýnda Bosna'da yaþananlar hala zihinlerimiz de canlýlýðýný korumaktadýr. Ve yüz bine yakýn insanýn hayatýný kaybettiði Suriye'de Rusya destekli Esed rejimi ve Þebbihalarý mazlum Müslüman Suriye halkýný katletmeye devam ediyor. Sýrf adalet ve özgürlük istedikleri için ve kýrk yýldýr diktatör Baas rejimi altýnda ezilen halklar yok edilmeye çalýþýlmaktadýr. Suriye'de Tartus Askeri üssü bulunan Rusya reel politik çýkarlarý yüzünden Esed rejimini desteklemektedir. Ve binlerce masum insanýn kanýna girmektedirler. Sýrf Müslüman kimliðe sahip olduklarý için direniþi görmez gelen dünyada, akan kana gözlerini, mazlumlarýn haykýrýþlarýna da kulaklarýný kapamýþlardýr. Ýsrailli bir istihbarat yetkilisi, Suriye'de Beþþar Esed'in iktidarýnýn devamýndan yana olduklarýný açýklamýþ ve "Suriye'de Ýslamcý militanlar olacaðýna Esed olsun. Böyle bir durumda Esad'i tercih edeceklerini ifade etmiþtir. Rusya'nýn emperyalist çýkarlarýndan dolayý zulmü ve zalimliði iliklerine kadar hissetmiþ olan Müslüman-Çerkez halklarý, þuan da Suriye'de yaþanlara duyarsýz kalamazlar. Bugünlerde Büyük Çerkez Sürgününün 149.yýlýný anan Çerkezler, þu anda ayný kaderi paylaþtýklarý sadece Suriye'de ki Çerkezlerin deðil tüm Suriye halkýnýn yanýnda olduklarýný haykýrmalý ve yaþadýklarýný da gündemleþtirmelidirler Behlül Dânâ Hazretleri ve çocuk Büyük Allah dostu Behlül-i Dânâ hazretleri bir gün Baðdât sokaklarýndan birinde giderken, oynayan çocuklar gördü. Çocuklardan biri ise bir köþeye çekilmiþ onlara bakýyor ve aðlýyordu. Behlül-i Dânâ o çocuðun yanýna gitti ve; "Ey çocuk niçin aðlýyorsun? Gel sana bir þeyler alayým da sen de arkadaþlarýnla oyna." dedi ve çocuðun baþýný okþadý. Çocuk bakýþlarýný Behlül'e çevirdi ve; "Ey aklý az adam! Biz oyun için yaratýlmadýk." dedi. Behlül bu söze þaþtý ve çocuða; "Ey oðlum! Peki niçin yaratýldýk." diye sordu. Çocuk; "Allahü teâlâyý bilmek ve O'na ibâdet etmek için." dedi. Behlül hazretleri; "Peki bunun öyle olduðunu nereden biliyorsun?" diye sordu. Çocuk, Mü'minûn sûresinin 115. âyet-i kerîmesini okuyuverdi. Meâlen; "Sizi ancak boþuna yarattýðýmý ve gerçekten bize döndürülmeyeceðinizi mi zannettiniz?" Hazret-i Behlül tekrar; Ahmet dedenin dilinden Ahmet DOÐAN Nefs ve küfür GÖNÜL PINARI Aliaddin Bolat "Ey çocuk. Sen hakîmâne konuþtun. Bana biraz daha nasîhat et." dedi ve aðlamaya baþladý. Kendinden geçmiþti. Kendine geldiðinde çocuða; "Ey oðlum! Senin günâhýn yok. Sen bir çocuksun. Nasýl oluyor da böyle düþünebiliyorsun?" diye sordu. Çocuk da; "Ey Behlül! Babamý ateþ yakarken gördüm. Ýri odunlarý küçük çýrpýlarla tutuþturuyordu. Ben de Cehennem'in yanan küçük odunlarýndan olacaðýmdan korkuyorum." dedi. Bu sözler üzerine Behlül-i Dânâ hazretleri tekrar aðladý. Kendinden geçti. Kendine geldiðinde çocuðu yanýnda göremedi. Oradakilere bu çocuðun kim olduðunu sordu. Onlar; "Tanýmadýn mý?" dediler. Behlül; "Hayýr." deyince, onlar; "Bu, hazret-i Hüseyin evlâdýndan seyyid bir çocuktur." dediler. Behlül de; "Ancak böyle bir aðacýn meyvesi bu kadar olgun olabilirdi." deyip oradan ayrýldý. Kuran-ý Kerim'de Furkan Suresi 43 ve 44. ayetlerde "nefs" ten bahsedilmekte ve mealen: "Nefsinin istek ve tutkularýný (hevasýný) ilah edineni gördün mü? Þimdi ona karþý sen mi vekil olacaksýn? Yoksa sen, onlarýn çoðunu (söz) iþitir ya da aklýný kullanýr mý sayýyorsun? Onlar, ancak hayvanlar gibidirler; hayýr, onlar yol bakýmýndan daha þaþkýn (ve aþaðý) dýrlar." (Furkan 43-44) denilmektedir. Nefis, kazandýðý baþarýlardan dolayý gururlanmayý sever, medihten hoþlanýr, þöhret delisidir ve alkýþa meftundur. Sahip olduðu nimetleri daima kendine mal etmek ister. Benlik davasý güder, büyüklük sevdasýyla dolar ve sonunda firavunlaþýr. Ýnsaný bu vartadan kurtarmak için kader çizgisi çekilmiþtir. Bu gerçek, önüne dikilir, "Kibirlenme! Allah takdir etmeseydi sen hiçbir þeye sahip olamazdýn. Ýlmini de, malýný da, bunlarý kazanmak için gereken kabiliyetlerini de yaratan Odur. Benim, diye dört elle sarýldýðýn nimetler Onun eserleridir," ihtarýný eder. Nefsin bir baþka özelliði ise, suçu kabul etmemek, baþkasýna yüklemek ve kendini temize çýkarmaya çalýþmaktýr. Ömrü hatalar yapmakla da geçse, kendini kusursuz bilir. Bahaneler, mâzeretler ve kaçamaklar aramakta eþsizdir. Ýþte, nefsin bu amansýz hastalýðýndan dolayý irade verilmiþtir. Bu temel kabiliyet, insana mesuliyetini hatýrlatýr. "Ýyi ile kötüyü, güzel ile çirkini, hak ile batýlý bilecek, ikisinden birini seçecek kabiliyete sahipsin. Hür iradenle kötüyü seçtiysen, günah iþlediysen suçunun cezasýný çekeceksin," der. Bu iki yönlü ihtar karþýsýnda, insan doðru yola girer ve cennete liyakat kazanýr. Nefis konusunda üstad Necip Fazýl enfes bir þiir yazmýþ : Hep nefs çýkar karþýma, Ölüp ölüp dirilsem, Ýnsandan kaçmak kolay, Kendimden kaçabilsem... Evet. Bediüzzaman hazretleri de "nefis cümleden edna (küçük, bayaðý), vazife cümleden âlâ (büyük, yüce)" diyerek nefsin her þeyden daha aþaðýda ama Ýslama hizmet davasýnýn her þeyden yüce olduðunu bizlere hatýrlatýyor. Mevlana ise bu konuda : "Nefis, Firavundur; sakýn ha doyurma; doyurma da eski küfrü aklýna gelmesin! Ateþin hararetine düþmedikçe nefis güzelleþmez, demir, kor haline gelmedikçe sakýn dövmeye kalkýþma! Beden aç olmadýkça harekete gelmez... tok bedeni ýslah etmeye kalkýþmak, bil ki soðuk demiri dövmektir adeta" sözleriyle nefs-küfr iliþkisini anlatýyor bizlere. Bebeklikten çocukluða, ergenlikten yaþlýlýða süt; hayatýmýzýn her döneminde vücudumuz için en gerekli besin maddelerinden biridir. Süt, kalsiyum açýsýndan zenginliði ile vücudumuz açýsýndan hayati önem taþýmaktadýr. DOÐAL ÞÝFA KAYNAÐI Bebekken vazgeçilmez olan süt, yýllar geçtikçe yerini baþka besinlere býrakýyor ve gerektiði kadar tüketilmiyor, bu da ilerleyen yaþlarda kemik erimesi gibi hastalýklara davetiye çýkartýyor. Oysa süt, sahip olduðu vitaminler ve besin deðerleri açýsýndan mucizevî bir etkiye sahiptir. Süt, bütün besin maddelerini, gerekli olan vitaminleri, enzimleri, daha birçok yararlý maddeyi bünyesinde yeterli ve dengeli biçimde barýndýrýr. Baþta geliþme çaðýndaki çocuklar olmak üzere, herkesin vücudu için gerekli olan süt, vazgeçilmez tek besin kaynaðý olma özelliðine sahiptir. Kalsiyum, protein, A, B, D, E vitamini bakýmýndan zengin olan süt ve süt ürünleri, büyüme ve kemik saðlýðýnýn korunmasýnda çok yararlýdýr. Bu nedenle; büyüme ve geliþme çaðýnda olan çocuklarýn, gençlerin, anne adaylarýnýn, yaþlýlarýn, süt ve süt ürünlerini dengeli biçimde tüketmeleri gerekmektedir. BÜYÜMEYÝ DESTEKLER Organizmanýn geliþimi açýsýndan gerekli olan kalsiyum, çocuklarda kemiklerin ve diþlerin oluþumunda önemli rol oynar. A vitamini Dünya Süt Günü göz ve diþ saðlýðý için önem taþýrken, E vitamini baðýþýklýk sisteminin güçlenmesini saðlar. B vitamini iþtah, sinir ve sindirim sisteminin düzenlenmesinde önemli rol üstlenir. D vitamini de, özellikle çocuklarda diþ ve kemiklerin büyümesine, geliþimine etki eder. Sütün içeriðindeki bazý maddeler, saç ve deri saðlýðý için önem taþýr. B2 vitamini ise, büyümeyi hýzlandýrýr. Çocuklarýn geliþme çaðýndan itibaren saðlýklý büyümesi için ve kadýnlarda görülen osteoperoz (kemik erimesi) sorununa karþý, kalsiyum ve vitamin deposu günlük süt tüketimine aðýrlýk verilmesi gerekmektedir. Süt; * Sindirim sistemini düzene sokar. * Diþleri korur ve çürükleri önler. * Hücre ve doku oluþumunda rol alýr. * Saç ve týrnak oluþumunda rol alýr. * Yaralarýn çabuk kapanmasýna yardýmcý olur. * Kilo kontrolünü kolaylaþtýrýr. * Beynin geliþiminde ve çalýþmasýnda faydalýdýr. * Hücreleri onarýr. * Baðýþýklýðý güçlendirir. * Büyümeyi hýzlandýrýr. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü

17 SALI 21 MAYIS Bir çok hayat dersini içinde barýndýran, bence baþ yapýt kategorisinde olan bir film izlettim geçen hafta girdiðim sýnýflara. Orijinal adý "Les Choristes" bizde koro adýyla gösterime giren bir filmdi. Tespitlerimi öðrencilerimle paylaþmak hoþuma gidiyor. Ders sürem 40 dakika olduðu için özet sundum onlara. Filmin mihenk noktalarýna kitledim çocuklarý. Düþündürdüm onlarý. Kýsaca size de anlatayým. Film 1949 yýlýnda, II.Dünya Savaþý sonrasý periþan Avrupa'sýnda, hayýrsever vatandaþlarýn yardýmýyla ayakta duran bir yatýlý okulda geçmekte. Okul, idareci ve öðretmenlerin, bir çoðunun ailesinin olmadýðý öðrenciler üzerinde oluþturduklarý sert tutumlara sahne olmaktadýr. Hatta buna bir de etki-tepki prensibi adý konularak, bir kaideye oturtul- Giderken muþtur. Öðrenciler bu durumdan hoþnut olmasa da, sahipsiz ve amaçsýz olduklarý düþüncesi onlarý tuhaf bir teslimiyet içerisinde kabullenmeye itmiþtir. Okula yeni gelen Müzik Öðretmeni, etki- tepki prensibini ve okuldaki iþleyiþi anlamakta güçlük çeker. Ýdare ve diðer öðretmenler, her ne kadar Onu da bu tuhaf sistemin içine çekmeye çalýþsalar da, O kendi ikliminden vazgeçmemekte kararlýdýr. Ýlk iþ olarak bir koro kurar ve hemen herkese yeteneði oranýnda bir sorumluluk verir. Müdür, çok þaþýrdýðý bu Koro fikrine "nasýl olsa bir þey çýkmaz" diye öylesine onay verir. Müzik Öðretmeni gece gündüz Koro ile çalýþýr. Sýnýftan müzik seslerinin geldiðini duyan diðer öðretmenler þaþkýnlýklarýný gizleyemezler. "Bir þey" yapabildiklerini gören öðrenciler, hiç hissetmedikleri duygularla tanýþýrlar; cesaret, özgüven, saygý Zamanla etkitepki prensibi rafa Hakan Önsöz kalkmýþtýr çünkü gerek yoktur artýk. Ceza alacak bir þey olmamaktadýr Okulda. Umutsuz ve amaçsýz olan çocuklar daha bir þevkle güne uyanmaktadýrlar artýk. Mutludurlar Koro'nun varlýðýný duyan Okulun hayýrseverleri, dinlemek için okula geleceklerini haber verirler. Konser, hayýrseverlerin hayretlerini gizleyemedikleri müthiþ ifadelerle tamamlanýr. Bu arada, Müdürün Okula kabul ettiði yaþça da büyük olan, sýra dýþý bir öðrenci, üzerine atýlan bir iftiraya dayanamayarak okulu yakar. Okul yanarken öðrenciler Okulda yoktur. Müzik öðretmeni onlarý pikniðe götürmüþtür. Ama Müdür cezayý Müzik öðretmenine keser ve Onu kovar. Vedalaþmak yasaklanmýþtýr ve Müzik Öðretmeni uðurlamasýz giderken, camlardan aþaðý atýlan kâðýtlarda, Onun için yazýlan sevgi dolu sözcükleri okur. Duygulanýr. Yerden çantasýný alýp giderken camlardan uzanan ellere ve okula son bir kez bakar. Yüzünde maðrur, gururlu, huzurlu bir gülümseme vardýr. Ýþte burada filmi durdurdum. "Bu resimde ne görüyorsunuz?" diye sordum sýnýfa. Bir sürü söylenen sözden sonra ben devreye girdim; "Bu resmin adý, giderken " dedim. Allah hepimize, giderken, ardýmýza baktýðýmýzda, iç huzuruyla, aðýz tadýyla, görevini layýkýyla yapmýþ olmanýn gururuyla oluþmuþ, güzelliklerle ve hoþ sözlerle anýlacaðýmýz tablolar býrakmayý nasip etsin. Kendi kendime, Peygamberimizin Veda Hutbesinde ki Ümmetine bakýþýný düþündüm bir an. Son bakýþýydý, görevini tamamlayýp Hakk'a giderken Spor...Spor...Spor...Spor...Spor...Spor...Spor...Spor...Spor...Spor...Spor... ÇORUM SUNGURLU ÝLÇESÝ TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ONARIMI ÇORUM ÖZEL ÝDARESÝ - PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ Çorum Sungurlu Ýlkesi Ticaret Meslek Lisesi Onarýmý yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/60307 l-ýdarenin a) Adresi : Mimar Sinan Malý. Ýnönü Cad MERKEZ/ ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posla Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Sungurlu Ýlçesi c) iþe baþlama tarihi : Sözleþmenin irnzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (Kýrk beþ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ KONFERANS SALONU MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. No;179 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil (Gazetesi. bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz, olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede ben/er iþ olarak kabul edilecek iþler: YAPIM ÝÞLERÝNDE ÝÞ DENEYÝMÝNDE DEÐERLENDÝRÝLECEK BEN/ER ÝÞLERE DAÝR l EBLÝÐÝNDE YER ALAN B III GRUP ÝÞLER VEYA BU ÝÞLERLE ÝLGÝLÝ ONARIM VE TAMAMLAMA ÝÞLERÝ KABUL EDÝLE- CEKTÝR Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Mimarlýk 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve salýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirasý karþýlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, posta masrafý dahil 80 TRY (Türk Lirasý) doküman bedelini Halk bankasý Çorum Þb.TR nolu hesaba yatýrmak yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný salýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya ya/ýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posla yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya LKAPü/erinden e-im/a kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ EVRAK KAYIT BÜROSU MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO: 179 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi. ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif etlikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): l Söz konusu iþin yer teslimi okullarýn eðitime kapandýðý tarihinde yapýlarak iþe baþlanýlacaktýr. Resmi ilanlar: (Basýn: 484) Gençlik Haftasý Halter Turnuvasýnda mücadele eden sporcular görev yapan hakemler ve izleyiciler tören sonunda toplu halde görülüyor Gençler Halter de on altý sporcu yarýþtý Doðan Halý Saha Futbol oðan Halý Saha Futbol Akademisi nde Dçalýþmalar baþladý. Kaleci antrenörü Nurettin Kabalak ve antrenör Ersel Þahin tarafýndan yapýlacak olan çalýþmalar hafta sonunda on beþ sporcunun katýlýmý ile baþladý. Nurettin Kabalak, Doðan Halý Saha Futbol Akademisinde futbola yeni baþlayacaklar ile kendilerini geliþtirmek isteyenlere yönelik özel çalýþmalar yaptýracaklarýný ve oldukça keyifli bir ortamda bunlarý yapacaklarýný belirterek tüm gençleri çalýþmalara katýlmaya davet etti. Cumartesi günü baþladýklarý çalýþmalarýn cumartesi ve pazar günü saat ile saatleri arasýnda olacaðýný belirten Kabalak, 15 sporcu ile baþladýklarý bu çalýþmalara ilgini her geçen gün artacaðýný belirterek okullarýn tatil olmasýndan sonra çalýþma sayýsýnýnda artacaðýný söyledi. Futbolun teknik bilgilerinin yaný sýra ençlik Haftasý etkinliklerinden Halter Gturnuvasýnda üç kategoride yalnýzca erkeklerde 16 sporcu mücadele etti. Pazar günü Tevfik Kýþ Spor Salonu nda yapýlan turnuvada yýldýzlar, gençler ve büyükler kategorisinde yarýþma yapýldý. Gençler ve büyüklerde sadece ikiþer sporcu mücadele ederken tek rekabetin olduðu kategori yýldýzlar oldu. Yapýlan yarýþmalar sonunda kategorilerinde dereceye girerek madalya kazanan sporcular þöyle: YILDIZLAR: 50 Kg 1. Murat Karabacak, 2. Barýþ Mansur, 3. Hamza Umutcan Kubat. 56 Kg 1. Muharrem Can Taçbaþ, 2. Ömer Osman Þahin, 62 Kg 1. Mahmut Öncel, 2. Mustafa Kekeç. 3. Furkan Çamiçi. 69 Kg 1. Yasin Akar, 77 Kg 1. Ebubekir Kekeç, 2. Hüseyin Ak, 3. Rýza Onur Zorlu, GENÇLER: 77 Kg 1. Esat Karaca, 2. Kubilay Kekeç. BÜYÜKLER: 1. Alparslan Doðan. 85 Kg 1. Arif Yalçýn Has. oynayacaklarý maçlarda taktiksel olarak yapýlmasý gerekenler konusunda bilgilerini gençlere aktaracaklarýný belirten Nurettin Kabalak Amacýmýz Çorum futbol alt yapýsýna yeni isimleri kazandýrmak. Tabiki yaz ayýnda çocuklarýmýzý kötü alýþkanlýklardan uzak tutmakta bu çalýþmanýn diðer önemli bir boyutu. Tüm velilerden çocuklarýný kabiliyeti olduðu branþlarda spora yönlendirmelerini istiyor ve bekliyoruz dedi.

18 18 SALI 21 MAYIS 2013 Dinamik Apnea da ODTÜ üstünlüðü ürkiye Sualtý Fede- tarafýndan Çorum da yapýlan serbest dalýþ paletli dinamik apnea ve hýz apneasý Türkiye Trasyonu Þampiyonalarýnda ODTÜ lü sporcular hem ferdi hemde takýmsýralamasýnda düzenlenen Serbest Dalýþ kürsüye ambargo koydular. Dört ilden on kulüpten doksan sporcunun mücadele Paletli Dinamik Ap- ettiði Türkiye Þampiyonasý nda ODTÜ bayan ve erkeklerde þampiyonluðu nea ve Hýz Apnea Türkiye Þampiyonasý tamamlandý. Üç gün sü- kazandýlar. Türkiye de ilk kez yapýlan Hýz Apnea Þampiyonasý nda ise 53 sporcunun mücadelesi sonunda ODTÜ bu kategoride de hem kýz hemde reyle Çorum Olimpik erkeklerde þampiyonluðu kazandý. Yüzme Havuzu nda yapýlan þampiyonada on kulüpten toplam 90 sporcu mücadele etti. Olimpik Kapalý Yüzme Havuzu nda iki gün süren þampiyonada Gaziantep, Kütahya, Çanakkale ve Ankara Serbest Dalýþ Paletli Dinamik erkeklerde þampiyon olan ODTÜ nin kupasýný Spor Þube Müdürü Satý Yücel verdi illerinden 10 kulüpten 90 sporcu mücadele etti. Paletli Dinamik Apnea kategorisinde 61, ODTÜspor dan Bilge Çingigiray þampiyonluðu kazanýrken ayný kulüpten Birgül Erken ný kulüpten Kardelen Büyümez ikinciliði kazanýrken yine ayný kulüpten Birgül Erken Ziya Volkan Aksu ikinciliði kazanýrken Gaziantep Þehit Kamil Belediyespor dan Ali Göz Erkekler takým sýralamasýnda ise yine OD- TÜ þampiyonluðu kazanýrken Gaziantep Þehit Hýz Apnea kategorisinde ikinci Ankara Kurt üçüncülük madalyasý- ise üçüncülük ödülünü Kamil Belediyespor ise 53 sporcu madal- Yüzme Ýhtisas takýmýnnýn sahibi oldular. aldý. ikinciliði Gaziantep Þe- ya mücadelesi verdiler. dan Bahar Baltacý ise Erkeklerde ise Gaziantep Takýmlar genel sýhit Kamil Bahçelievler Þehit Kamil Beralamada ise bayanlar- Yýldýzspor kulübü ise Dinamik Apnea üçüncülük kürsüsüne karegorisinde erkeklerde çýkmayý baþardý. lediyespor dan M. Fada ODTÜ þampiyonluk üçüncülüðü kazandý. Çanakkale Sualtý ve Takýmlar genel tih Karakurt Hýz Ap- kupasýný alýrken Ça- Yarýþmalar sonun- Cankurtaranspor dan klasmanýnda ise erkeklerde ve bayanlarda Türkiye Þampiyonu kurtaran takýmý ikinci, dereceye giren sporcunea nýn erkeklerdeki ilk nakkale Sualtý ve Canda düzenlenen törenle Sertan Aydýn þampiyonluðu kazanýrken ayný ODTÜspor çifte þampiyonluðu kazandý. Ba- olurken onunda derecesi Türkiye rekoru olarak ma Gençlikspor ise ise kupalarý verildi. Çanakkale Cankurtarlara madalya kulüplere kulüpten Emre Bozkurt yanlarda ODTÜspor un ikinciliði, ODTÜspor dan Mete Tarýk Sal- Yüzme Ýhtisas ikinci, onaylandý. ODTÜ den üçüncülüðü kazandý. ardýndan Ankara Kurt man ise üçüncülüðü kazandý. Çanakkale Sualtý ve Bayanlarda ise Cankurtaranspor üçün- Serbest Dalýþ Paletli Dinamik bayanlarda takým birinciliðini kazanan ODTÜ nin kupasýný Ýl Müdürü Haþim Eðer verdi cülük kupasýnýn sahibi oldu. Erkeklerde ise Çanakkale Sualtý ve Cankurtaranspor ikinci, Çanakkala Cankurtarma Gençlikspor ise Ýskilip ÇESDER de þampiyon EML üçüncülük kürsüsüne çýktý. Türkiye de ilk kez ÇESDER Ýskilip Þubesi tarafýndan düzenlenen ve on üç takýmýn mücadele ettiði Halý Saha yapýlan Hýz Apnea kategorisinde de ilk yarýþ futbol turnuvasýnda þampiyonluðu Ýskilip Endüstri Meslek Lisesi kazandý. Final maçýnýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye girenlere ödülleri verilirken misafirlere tören sonunda heyecaný Çorum Olimpik Yüzme Havuzu nda Ýskilip Dolmasý ikram edildi. yaþandý. Ýlk kez yapýlan orum Eðitim Se- Derneði Endüstri Meslek Lisesi nunda Ýskilip Endüstri olan Ýmam Hatip Lisesi por dan Derya Can ilk þampiyonluðu Ýskilip le etti. Zorlu maçlar so- takým halinde üçüncü bu kategoride ODTÜs- Çvenler (ÇESDER) Ýskilip Þubesi kazandý. Bu yýl dördün- Meslek Lisesi takýmý matematik öðretmeni þampiyon olmayý baþanen tarafýndan düzenlecüsü düzenlenen Halý turnuvanýn þampiyonlurýrken elde ettiði dere- Halý Saha futbol Saha futbol turnuvasýnda on üç takým mücadevanýn gol krallýðýný ise olarak tarihe geçti. Ay- kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ðunu kazanýrken turnuceye Türkiye rekonu Hýz Apnea kategorisinde bayanlarda takým birinciliðini kazanan ODTÜspor un turnuvasýnda bu yýl verdi Tören sonunda tüm misafirlere ve eðitimcilere iskilip dolmasý ikram edildi Törende dereceye giren tüm takýmlara kupa ve madalyalarý protokol tarafýndan verildi Selçuk Topuz kazandý. 15 Nisan da baþlayan ve hafta sonunda sona eren futbol turnuvasýnýn ödül töreni Ýskilip Ebussuud Efendi erkek öðrenci yurdu konferans salonunda yapýldý. Törene Kaymakam Mehmet Yýlmaz, Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Mehmet Burgaz, daire amirleri öðretmenler Yivlik Þirketi Yönetim Kurulu Baþkaný Süreyya Tamirci ve Ýskilip esnafý katýldý. Törende turnuvada dereceye giren takýmlara kupa ve madalya, özel ödüller ile turnuvaya katkýda bulunanlara plaketleri verildi. Törende konuþan ÇESDER Ýskilip Þube Baþkaný Köksal Büzkaya bir konuþma yaparak gelereksel hale getirdikleri turnuvanýn dördüncüsünü baþarýyla tamamladýklarýný belirterek Turnuva boyunca Ýskilip te eðitimciler birbirleri ile kýyasýya mücadele etti. Bu mücadele eðitimciye yakýþýr bir þekilde centilmence tamamladý. Eðitimciler sahada koþtururken eþleri ve çocuklarý veliler ile diðer eðitimci arkadaþlarý onlarý tribünden izledi ve destek verdiler. Turnuvanýn Ýskilip e ayrý bir renk kattýðýna inanýyor katkýda bulunan herkese çok teþekkür ediyorum dedi. Ýskilip Kaymakamý Mehmet Yýlmaz da yaptýðý kýsa konuþmada Çesder Ýskilip þubesini ilçeye böyle güzel bir sosyal faaliyet getirdiði için kutladý ve eðitimcilerin birbirlerini tanýmasý ve kaynaþmasýný saðladýðýný belirterek katkýda bulunan herkese teþekkür etti. Konuþmalar ve törenin ardýndan da okul bahçesinde bütün katýlan takýmlara ve eðitimcilere Ýskilip Dolmasý ikram edildi. Belediyespor güreþ takýmý Gönül Köprüsü için Batman da Batman a giden Çorum güreþ kafilesi hareketinden önce toplu halde görülüyor orum Belediyespor Çile Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi güreþçileri Gönül Köprüsü Kardeþlik projesi için Batman Petrolspor kulübünün davetlisi olarak Batman a gittiler. Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke, Belediyespor Yöneticisi Tufan Duran ve antrenör Ruþen Çetin yönetimindeki kafile bugün dostluk maçlarýnda Batman lý güreþçilerle karþýlaþacaklar. Ýskilip ÇESDER de þampiyonluðu kazanan EML takýmý kupa töreninde toplu halde madalya ve kupasýyla birlikte Türkiye rekoru kýran Derya Can ýn belgesini Olimpik Yüzme Havuzu Müdürü Hasan Ýpek verd Türkiye rekoru kýran Fatih Karakurt un belgesini Sualtý Sporlarý Ýl Temsilcisi Sedat Mesci verdi ürkiye Serbest Dalýþ Paletli Dinamik Ap- ve Hýz Apnea Türkiye Þampiyona- Tnea sýnda üç Türkiye rekoru kýrýldý. Dinamik Apnea kategorisinde Çanakkale Sualtý ve Cankurtarma Spor Kulübü nden Sertan Aydýn tek nefeste ilk rekorun sahibi oldu. Tek nefeste 2010 yýlýnda kýrýlan metrelik rekoru Sertan Aydýn Çorum daki þampiyonada geliþtirerek metreye çýkardý. Diðer iki rekor ise Türkiye de ilk küz yapýlan Hýz Apnea da elde edilen ilk dereceler olmasý nedeniyle Türkiye rekoru olarak kabul edildi. Tek nefeste 100 metreyi 42 saniye 86 salise ile yüzeyerek Türkiye rekorunun sahibi oldu. Bu rekor Dünya rekorundan sadece 86 salise daha fazla durumdu. Dinamik Apnea da Türkiye rekoru kýran Sertan Aydýn ýn rekor belgesini Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer verdi Çorum da üç Türkiye rekoru Bu kategoride mücadele eden OD- TÜ den Derya Can tek nefeste 100 metreyi 42 saniye 42 salisede yüzerek Türkiye rekorunun sahibi oldu. Derya Can ýn bu Türkiye rekoru da Dünya rekorundan sadece bir salise fazla olmasý rekorun ne kadar baþarýlý olduðunu gösterdi. Yarýþmalar sonunda Türkiye rekoru kýran sporculara rekor belgeleride verildi.

19 ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ MAYIS Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Laçin ilçesi Çamlýca Beldesi Mesleki ve Teknik Eðtiim Merkezi onarýmý yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi konferan salonu Saat: 10:00 Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Kargý ilçesi Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi onarýmý yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi konferan salonu Saat: 14:00 Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Taze sebze ve meyve alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: 10:00 23 MAYIS Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Salim Akaydýn Ortaokulu onarým yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: 14:00 Çorum 4. Ýcra Çorum ili, merkez ilçesi, Çepni Mah., 16 cilt, 1564 sayfa, 835 ada no, 26 parsel no, 362,47 m2 yüzölçümlü ana taþýnmaza sahip, 1. kat 6 nolu baðýmsýz bölümde bulunan mesken niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Mezat Salonu Saat: 10:00-10:10 24 MAYIS Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Merkez Cumhuriyet Lisesi onarýmý yapým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: MAYIS Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý Ameliyathane Servisi elektrikli drill ucu (tur cihazý ucu) alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 T.C. Çorum 4. Ýcra Çorum ili, Mecitözü ilçesi, 33 ada no, 18 parsel no, Camiikebir/ Bahçepýnarý Mahalle/mevkii, 452,00 m2 yüzölçümlü ana YÝTÝK arasý 2 cilt perakende satýþ fiþimi kaybettim. Hükümsüzdür. Elif EROÐLU Ýsmail kýzý 1961 Delice Doðumlu (Ç.HAK:1324) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ýrfan GÖRKEM Memduh oðlu 1935 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1324) YÝTÝK Ankara Mamak Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Tuðba YALÇINKAYA Adem kýzý 1975 Sungurlu Doðumlu (Ç.HAK:1321) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Refie ERGÜN Þeref kýzý Çorum Karaaðaç Köyü Doðumlu (Ç.HAK:1320) taþýnmaza sahip, zemin kat, 1 nolu baðýmsýz bölümde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Mezat Salonu Saat: 10:00-10:10 28 MAYIS T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum merkez Bahçelievler Mahallesi, 54/2 pafta, 1980 ada, 11 parsel alanýnda 96 m2 kullaným alanýna sahip mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Adliye Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 29 MAYIS Hitit Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkanlýðý Türkçe basýlý yayýn (kitap) alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Saat: MAYIS Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Çorum Bayat Kubbeddin Köprüsü tabliye ve tahkimat onarým yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 179 Çorum Saat: 14:00 3 HAZÝRAN T.C. Çorum 4. Ýcra 34 UE 8510 plakalý, 1998 model, Rover marka, 214 SÝ tipli, lacivert renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Baþak Yedieminli Otoparký (Ýnönü Cad. No: 154 Sima Otomotiv yaný) Saat: 10:25-10:30 Çorum Belediye Baþkanlýðý 8 adet park yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: HAZÝRAN Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Merkezi Araþtýrma Laboratuvarý cihazlarý (24 adet) alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Çevre Yolu Bulvarý No: kat Ýhale Salonu (Mühendislik Fakültesi yaný) Saat: 14:00 T.C. Çorum 1. Ýcra 1 adet Rigaku marka Nexcg model CG 1030 seri nolu faal durumda analiz yolu ile element belirleme cihazý, 1 adet Dell marka 56F2 KNI seri nolu ayný markada 17 inc monitör, mause ve klavye dahil bilgisayar, Cenan marka Pixmai ÝP700 model yazýcý ile cihazýn müþtemilatý olan Fusion marka FFGM-1-Tmodelli Grinding Mill tipi faal durumda öðütücü makinanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çepni Mahallesi Ýskilip 5. Sokak No: 63/A Kaynar Yedieminli Çorum Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 4. Ýcra 19 KS 112 plakalý, 1996 model, Fiat marka, kahverengi aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kaynar Yedieminli Otoparký / Çepni Mahallesi Ýskilip 5. Sokak No: 63/A Çorum Saat: 10:00-10:05 T.C. Çorum 4. Ýcra 19 ES 670 plakalý, 2011 model, Peugeot marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Müzayede Salonu Saat: 10:25-10:30 11 HAZÝRAN T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum ili, merkez ilçe, 2481 ada no, 289 parsel no, 24 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 13 HAZÝRAN Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Personel taþýma hizmeti alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Çorum Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, Tepecik Mahallesi, Milönü mevkii, cilt 41, sayfa 3971, ada 950, parsel 9 da baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 28 HAZÝRAN T.C. 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili Gülabibey Mahallesinde 3687 ada no, 9 parsel no da kayýtlý 396,96 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,40 Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 3. Ýcra 1. Taþýnýr: 19 TR 591 plakalý, 2010 model, Ford marka otomobilin satýþý iþi. Muhammen bedel: Müzayede Salonu Saat: Taþýnýr: 19 TU 213 plakalý, 2012 model, Citroen marka kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Müzayede Salonu Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 4. Ýcra Çorum il merkez ilçe, 3527 ada no, 5 parsel no, Gülabibey Mahallesi, halihazýrda tamam olan dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 12 TEMMUZ T.C. Çorum 2. Ýcra 19 AE 762 plakalý, 2008 model, Volkswagen marka, Transporter TDI tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Mezat Salonu Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 3. Ýcra 1. Taþýnmaz: Çorum merkez ilçe, 3431 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahalle/Mevkii, 7 baðýmsýz bölüm niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum merkez ilçe, l165 ada no, 21 parsel no, Yavruturna Mahalle/Mevkii, 14 baðýmsýz bölüm, büro olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum merkez ilçe, 1826 ada no, 8 parsel no, Karakeçili Mahalle/Mevkii, 15 baðýmsýz bölümdeki mesken niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesinde 561 ada no, 6 parselde, 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 BAYMAK&FALKE PREMÝX YOÐUÞMALI KOMBÝLER, HERMETÝK KOMBÝLER, ÝNVERTER KLÝMALAR, (Ç.HAK:1009) * 7 YIL GARANTÝLÝ * YÜKSEK VERÝM, %30'a VARAN TASARRUF * ÇEVREYE %80 DAHA AZ ZARARLI EMÝSYON * 12 AY TAKSÝTLÝ ÖDEME ÝMKANI * BAYMAK BRÖTJE PANEL RADYATÖRLER 10 YIL GARANTÝLÝ 969 TL den baþlayan fiyatlarla Baymak Klimalar 31 Mayýs'a kadar yoðuþmalý kombi alan her Çepni Mh. Hýdýrlýk Sk. No: 10/B (Ýnönü Caddesindeki Akbank aralýðý) Gsm: Ýþyerimizde çalýþtýrýlmak üzere makina imalatýnda deneyimli KAYNAKÇILAR ve MAKÝNA TEKNÝK RESSAMLARI alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen iþyerine yapýlmasý gerekmektedir. ARAR MAKÝNA SAN. TÝC. ve A.Þ. Ýletiþim: PBX (Ç.HAK:1307) (Ç.HAK:1143) (Ç.HAK:1261) Adres: Organize Sanayi Böl. 16. Cad. No: 13 ELEMAN ARANIYOR Pastanemizde çalýþtýrýlmak üzere diksiyonu düzgün, ekip çalýþmasýna uygun, esnek çalýþma saatlerine uyabilecek tezgahtarlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Þehit Pasta Salonu (Ç.HAK:1328) (Ç.HAK:1317) (Ulucami Karþýsý) Tel: ÜÇEL VÝNÇ VÝNÇ - HÝAB VÝNÇ ÝLE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ Küçük Sanayi Sitesi 23. Cadde No:4 ÇORUM Sahibinden Satýlýk Lüks Daire Osmancýk yolu üzeri (eski Ýkizler Benzinliði yaný) yeni bitmiþ 4+1, 165 m2 daire satýlýktýr. Mür. Tel: KÝRALIK BÜRO Gazi Cad. cepheli Küçükpark Ýþ Merkezinde 1. kat 80 m2 içi bakýmlý büro kiralýktýr. Mür. Tel: SATIÞ PAZARLAMA TEMSÝLCÝSÝ ALINACAKTIR FÝRMAMIZIN SATIÞ-PAZARLAMA DEPARTMANINDA GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE SATIÞ PAZARLAMA TEMSÝLCÝSÝ ALINACAKTIR. HÝTÝT YALITIM LTD ÞTÝ Y.TURNA MH KULAKSIZ SK NO:21/B (Ç.HAK:1329) ÇORUM TEL: (Ç.HAK:3429) (Ç.HAK:1008) (Ç.HAK:955) SALI 21 MAYIS Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) BAÞLAYAN PAZARLIKLI FÝYATLARLA Devren Satýlýk Telefon- Tamir Bakým Servisi Bankalar caddesinde 11 yýllýk müþteri kitlesine sahip telefon, aksesuar ve teknik servis olarak iþletmekte olduðumuz iþyeri devren satýlýktýr. Mür. Tel: Ýnönü Cad. No: 27 ÇORUM ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (Ç.HAK:3777) 500 m2 olan yerler TL peþin 500 TL x 12 Ay Vade=8.000 TL 1000 m2 olan yerler TL Size çok çekici iþ teklifimiz var. Otomotiv sektörüne ilgi duyan, bu sektörün köklü bayisinde çalýþmayý hedef edinmiþ, satýþ tutkusu olan, geliþmeye açýk, baþarma azmi yüksek çalýþma arkadaþlarý arýyoruz. PLAZAMIZ ARAÇ SATIÞ BÖLÜMÜNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE BAYAN SATIÞ DANIÞMANI ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ HALKLA ÝLÝÞKÝLERDE DENEYÝMLÝ, MÜÞTERÝ ÝLÝÞKÝLERÝ SORUMLUSU BAYAN ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ ÞÝRKETÝMÝZ MUHASEBE BÖLÜMÜNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE KONUSUNDA DENEYÝMLÝ BÝLGÝSAYAR KULLANABÝLEN BAY ELEMAN ALINACAKTIR. MÜRACAAT EDECEK ADAYLARI EN AZ LÝSE MEZUNU OLMASI VE 30 YAÞINI AÞMAMIÞ OLMASI GEREKMEKTEDÝR. Yukarýda belirtilen özelliklere sahip adaylarýn özgeçmiþlerini ve resimli baþvuru formu ile gelmeleri gerekmektedir. Baþvurular kesinlikle gizli tutulacaktýr. KARAKAÞLAR OTOMOTÝV ÇORUM FÝAT BAYÝÝ Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:304 ÇORUM Tel:(364) (Ç.HAK:1323) ELEMAN ARANIYOR Mobilya imalathanesinde dolgun ücretle çalýþtýrýlmak üzere mobilya ustasý aranmaktadýr (Ç.HAK:1311) DAÝRE BOYAMASINDA KAMPANYA Polisan marka ile daire boyanmasý yapýlýr Plastik Boya 800 (daire) Saten Boya (daire) Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D (Ç.HAK:900) SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 6 da 490 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: ÖÐRETMEN ARANIYOR Kursumuzda ilk yardým dersi verecek öðretmene ihtiyaç vardýr. Þartlar: 1- Týp eczacýlýk ve diþ hekimliði bölümlerinden mezun olmak, 2- Saðlýk Meslek Lisesi üzerine 2 veya 4 yýllýk lisans mezunu. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Özel Çorum Sürücü Kursu (Ç.HAK:1294) Tel: Sahibinden Satýlýk Dükkan (Ç.HAK:1052) ELEMANLAR ALINACAKTIR AKARYAKIT ÝSTASYONUMUZ BÜNYESÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE; POMPA GÖREVLÝLERÝ ALINACAKTIR. ÝSTASYONUMUZ MARKET BÖLÜMÜNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE BAY ELEMAN ALINACAKTIR. MÜRACAAT EDECEK ADAYLARIN DÝKSÝYONU DÜZGÜN,MÜÞTERÝ ÝLÝÞKÝLERÝNDE DENEYÝMLÝ,ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ EN AZ LÝSE MEZUNU OLMALARI GEREKMEKTEDÝR. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý gerekmektedir. KARAKAÞLAR OPET-AYGAZ AKARYAKIT ÝSTASYONU Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) (Ç.HAK:1331) 400 m2 Küçük Sanayi Sitesi nde 9. Cad. köþebaþý. Mür. Tel: ÞOFÖR ARANIYOR E sýnýfý ehliyet, SRC belgeli, psiko teknik belgeli, deneyimli, minibüs kullanabilecek þoför aranýyor. Telefonla müracaatlar kabul edilmemektedir. Þahsen müracaat edilmesi gerekmektedir. SILA TUR (Ç.HAK:1287) Adres: Ulukavak Mah. Eþref Hoca Cad. Tiryaki Apt. 3/A ÇORUM (Ç.HAK:1332)

20 SALI 21 MAYIS 2013 Zafer Kupasý nda ikinci zafer Murat Çevik ten Kürsünün ilk iki basamaðýnda milli mayo ile iki Çorumlu Murat Çevik ve Oðuzhan Yalçýn Çorum güreþ tarihinde bir ilk yaþandý ve Uluslararasý bir turnuvanýn final maçýnda iki Çorumlu güreþçi karþýlaþtý. 16. Uluslararasý Zafer Kupasý grekoromen stil 63 Kg da milli mayoyu giyen iki Çorumlu güreþçi Murat Çevik ve Oðuzhan Yalçýn rakiplerini birer birer yenerek finalde iki Çorumlu güreþçiyi karþýlaþtýrmayý baþardýlar. Final maçýnda Murat Çevik, Oðuzhan Yalçýn ý yenerek altýn madalya kazandý. Selim Kozan ýn ardýndan Murat Çevik te kazandýðý bu þampiyonlukla Avrupa Güreþ Þampiyonasý nda milli mayoyu giymeye hak kazandý. Tuncay lý Milli TakýmT þampiyonluða abone Tuncay Kýlýç Ukrayna daki maçýn ardýndan kazanýlan þampiyonluk kupasýyla soyunma odasýnda görülüyor Tuncay bu yýlýn baþýndan itibaren giymeye baþladýðý U 16 milli takým formasý ile katýldýðý üç turnuvada da þampiyonluðu kazandý. Fransa ve Bulgaristan ýn ardýndan son olarak Ukrayna daki turnuvada final maçýnda Rusya yý 1-0 yenen Tuncay lý milli takým üçüncü þampiyonluk kupasýný kazandý. Sakatlýðý nedeniyle maça ikinci yarýda giren Tuncay takýmýn galibiyet golünün asistini yaptý. uncay lý U 16 milli takýmý þampi- ambargo koydu. Ço- Tyonluklara rumspor dan devre arasýnda Göztepe ye transfer olan ve ardýndan da U 16 milli takýmýna çaðrýlmaya baþlayan Tuncay Kýlýç la katýldýðý üçüncü turnuvayýda þampiyonlukla kapatmasý genç futbolcu için büyük bir gurur kaynaðý oldu. Daha önce Bulgaristan ve Fransa da katýldýðý Uluslararasý turnuvalarda iki þampiyonluk kazanan Tuncay Kýlýç lý U 16 milli takýmý Ukrayna da katýldýðý üçüncü turnuvayýda þampiyon olarak tamamladý. Grubundaki maçlarda ev sahibi takýmla 1-1 berabere kalan U 16 milli takýmý ikinci maçýnda Portekiz i 2-1 üçüncü maçýnda da Belarus u 1-0 yenerek grubunda birinci olarak finale yükseldi. Final maçýnda pazar günü diðer grup birincisi Rusya ile karþýlaþan U 16 milli takýma karþýlaþmaya 12-Tarýk Çetin, 2-Savaþ Polat, 3-Bahadýr Çiloðlu, 4-Furkan Emre Ünver, 5-Ertuðrul Ersoy, 6-Birhan Vatansever (Dk Tuncay Kýlýç), 7-Doðuþ Can Ýncedere (Dk Ahmethan Köse), 8- Emirhan Aydoðan, 9-Enes Ünal, 17- Okan Çelik (Dk Sabit Hakan Yýlmaz), 18-Hasan Özkan lý kadrosuyla çýktý. Önceki maçta aldýðý darbe ile sakatlanan Tuncay Kýlýç final maçýnda sakatlýðý nedeniyle Teknik Direktör Hakan Tecimer tarafýndan maçýn 46. dakikasýnda oyuna girdi. Final maçýnda Rusya yý Tuncay ýn asistinde Doðuþ Can Ýnceder in golüyle 1-0 kazanan Türk U 16 milli takýmý Ukrayna dan da þampiyonluk kupasýyla döndü. Milli formayý giymeye baþladýðý günden itibaren üç turnuvadan da galibiyetle ayrýlan Tuncay Kýlýç, kulübü Göztepe nin PTT 1. ligden düþmesinin moral bozukluðunu biraz olsun kazandýðý bu þampiyonluk kupasýyla gidermiþ oldu. Murat Çevik birinci Oðuzhan Yalçýn ikincilik kürsüsünde madalya töreninde diðer sporcularla birlikte Z afer Kupasý nda ikinci þampiyonluk haberi Murat Çevik ten geldi. Güreþ Federasyonu tarafýndan bu yýl 16. sý düzenlenen Uluslararasý Zafer Kupasý nda grekoromen stilde 63 Kg da milli mayoyu giyen Murat Çevik sýkletinde þampiyonluðu kazandý. Türkiye'nin yaný sýra Almanya, Azerbaycan, Macaristan, Gürcistan, Bulgaristan, Fransa, Kazakistan, Avusturya ve Rusya'dan 326 sporcunun mücadele ettiði Zafer Turnuvasýnda son gün 63 Kg da milli mayoyu giyen iki Çorumlu güreþçi Murat Çevik ve Oðuzhan Yalçýn mindene çýktý. Yalçýn (solda) Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi nden antrenörleri ile tören Zafer Turnuvasý nda altýn madalya kazanan Murat Çevik (saðda) ve Oðuzhan sonunda birlikte görülüyorlar. Ýki farklý grupta Kg serbest stilde milli ve Murat Çevik bu kazandýklarý altýn madalya mýn bundan sonraki tur- bu baþarýsý ile milli taký- mücadele eden iki Çorumlu güreþçi rakipleri- mayoyu giyen Selim Kozan da final maçýnda ile Avrupa Güreþ Þampiyonasý nda milli ma- alternatif isimler arasýnnuva þampiyonalarda ni birer birer yenerek finalde karþýlaþmaya hak Gürcü rakibini yenerek altýn madalyanýn sahibi yoyu giymeyi garantilediler. Murat Çevik in de da bulunacak. kazandýlar. Çorum güreþ tarihinde Uluslara- olmuþtu. Selim Kozan rasý turnuvada final maçýnda iki Çorumlu güreþçinin karþýlaþmasý ilk kez oldu. Final maçýndan galibiyetle ayrýlan Murat Çevik altýn madalya kazanýrken Oðuzhan Yalçýn ise gümüþ madalyanýn sahibi oldu. Bu sýklette Macaristan dan Levai Zoltan üçüncü milli takýmdan Hacý Karakuþ ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu. Ayný turnuvada 58 Osmancýk Badminton da ekol oldu Badminton da son dört yýldýr küçükler ve yýldýzlar kategorisinde kürsüye çýkmayý baþaran Osmancýk Ortaokulu Beden Eðitimi Öðretmeni ve milli takým antrenörü Barýþ Boyar baþarýlarýnýn artarak devam edeceðini söyledi. Boyar, önlerindeki hedefin ise 2014 yýlýndaki Avrupa Þampiyonasý nda kürsüye sporcu çýkarmak olduðunu belirtti. adminton da Çorum un hakký gururu olan Os- sporcular baþarýlarýný artýrarak devam Bmancýk lý ettiriyorlar. Osmancýk Ortaokulu Beden Eðitimi Öðretmeni ve ayný zamanda milli takým antrenörü Barýþ Boyar yaptýðý çalýþmalarýnýn karþýlýðýný almaya devam ediyor ve bu gidiþle baþarýsýný artýrarak devam ettirecek. Son yýllarda okullar yazýnda küçükler ve yýldýzlar kategorilerinde hep dereceye girmeyi baþaran Barýþ Boyar son olarakta Afyon da yapýlan yýldýzlar Türkiye Badminton Þampiyonasý nda kýzlarda üçüncülük kupasýný sahibi oldu. Barýþ Boyar yönetiminde Osmancýk Badmintonu 2010 yýlýnda küçükler karma kategorisinde Türkiye Þampiyonluðu, bir yýl sonra yine karma kategorisinde Türkiye ikinciliði, 2012 yýlýnda yýldýz kýzlar kategorisinde Türkiye Þampiyonluðu, yýldýz erkekler kategorisinde Türkiye üçüncülüðü küçükler karmada ise Türkiye üçüncülüðü kazandý. Bu baþarýsýna bu yýl Erzincan da yapýlan küçükler badmintonda Osmancýk Ortaokulu kýz takýmý üçüncülüðü kazanýrken geçtiðimiz hafta içinde Afyon da yapýlan yýldýzlar kategorisinde de kýzlarda üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Son dört üç yýlda okullar düzeyinde her yýl kürsüye çýkmayý baþaran Osmancýk Ortaokulu Beden Eðitimi Öðretmeni ve milli takým antrenörü Barýþ Boyar, ili ve ilçelerini en güzel þekilde temsil ettiklerine inandýðýný belirterek Kazandýðýmýz bu baþarýlarý ilimize ve ilçemize armaðan ediyoruz. Hedeflerimiz çok büyük inþallah önümüzdeki yýl yapýlacak olan Avrupa Þampiyonasý nda daha büyük baþarýlara imza atacaðýz. Bu branþta bir ilki daha gerçekleþtirmek istiyoruz. Tabiki bu baþarýlarý kazanýrken bizlere her zaman büyük destek veren yanýmýzda olan ÝBD Gençlikspor Baþkaný Ýsmail Burak Derindere ye, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer e, Osmancýk Milli Eðitim Müdürü Fatih Üçok a, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ve Kaymakam Ýbrahim Küçük e çok teþekkür ediyorum dedi. Ýdikut tan sporcu dostu müdüre forma Ligin ikinci yarýsýnda Balýkesirspor a transfer olan Çorumlu futbolcu Alihan Ýdikut, öðrenim gördüðü dönemde kendisine büyük destek veren diðer sporcu arkadaþlarýna kolaylýk saðlayan Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Hüseyin Hastaoðlu nu ziyaret ederek kendisine formasýný hediye etti ve desteklerden dolayý teþekkür etti. alýkesirspor kulübü Bfutbolcularýndan Alihan Ýdikut tan sporcu dostu müdüre forma. Çorumspor formasý giyerken sezon ortasýnda bu sezon 2. ligde þampiyon olarak PTT 1 Lig e yükselen Balýkesirspor a transfer olan Alihan Ýdikut sezonun bitmesiyle birlikte memleketi Çorum a döndü. Alihan Ýdikut Çorum a gelir gelmez ilk olarak öðrenim gördüðü Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Hüseyin Hastaoðlu nu ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda Alihan Ýdikut Hastaoðlu na kendi formasýný hediye etti. Ýdikut, Çorumspor da forma giydiði dönemde kendisi gibi öðrenci sporcu olan diðer arkadaþlarýyla birlikte kendisine büyük destek verdiðini ve kolaylýk gösterdiðini belirterek Hasan Hüseyin Hastaoðlu na tüm arkadaþlarý adýna teþekkür etti ve formasýný hediye etti. Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Hüseyin Hastaoðlu da eðitim öðretimle birlikte gençleri geleceðe hazýrlamak için çaba gösterdiklerini Alihan gibi sporcularýnda kendi geleceklerini böyle belirlediklerini belirterek kendisinin baþarýlarýndan gurur duyduklarýný belirterek ziyaretten ve hediyesinden dolayý mutluluðunu dile getirdi.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI AMAÇ? 2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI Ýstanbul Deri ve Deri Mamulleri Ýhracatçýlarý Birliði (ÝDMÝB), Türk deri sektörünün yaratýcý gücünün yükselmesi, özgün tasarýmlarýný yaratma ve satma isteklerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni REKTÖR SABRİ GÖKMEN DEN KTSO BAŞKANI MUSTAFA TOKTAY A VEDA ZİYARETİ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Sabri Gökmen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay'a veda ziyaretinde bulundu. Görev süresi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı