Prays ci/ri Milliere (Lep.:Yponomeutidae) ' nin mücadel esinde

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prays ci/ri Milliere (Lep.:Yponomeutidae) ' nin mücadel esinde"

Transkript

1 Tü r k ı ye 3. Entomoloji Kongresi Eylül i 996. Ankara Doğ u Akdeniz Bö lgesi turunçgillerin de z a rarlı o la n limon çiçe k güvesi, Prays ci/ri Milliere (Lep.:Yponomeutidae) ' nin mücadel esinde feromon tuzaklarının k u lla nı labilme o la n a kları üzerin d e a raştı rmalar Meluap A YTA Ş Lerzan ERKILIÇ* S u nimary T he st udies on th e using possibility of pheromo ne trap in cont rn llin g of cit r us Ilower rnoth, Pnıys ciıri M illiere on citrus in Eas t M editer ranean Region. Curus rlcwer morh. Prayı citri Mill iere is a co mme n pest o f Iemens in ıçe l province in East 'ctcdire rranean Region n i t: larvae of P. c iıri feeding wit h nowers and injurious tlowers is not tum ima nun nw I l.'j\l ı c' P.d/ri ı s.1 severe pcst ur citrus wluc h needs control measures. lhc -ıudıc-, «ere couducted in lce l ın 191)1 ').; fo find out (he using possibiliry «z - ı Tcrracedenal pb eıomon e rraps in control directlv or i rı direcıly. Also specificiry and the best strucrure of traps v,..ere tesred durı n g (he studies. Three lernon orchards consist al least ı 00 trees were used to determine the population J> n.unics of Pıcitri III each orc bard üne pherom one trap was pul ün each tree approximat ely m, ı h ~ı \ c the soil lc vel. Ib e number of adults were counted wee klv and [he cap sule s wcre changed every 5 in the experiment lo deter mined rhe best srructure of [rapodelta and Pherocon rype traps were used al the Comple tely randomized block desing meth od with 10 replicates. The traps put on south east or south west part ofthe trees in each repli cate respectively. Accordin g lo the results with Z-7 Tcrrace dena l ı ra p s we re found [hat with high speciflciry on the pest. The adults are active during the whole year bul in low levels between end of February to begmrung of March The Delta rvpe struc ture co mp are to (he Pherecon rype cou ld be caugh r high num ber o l adul ts. Zira i M ücadele Araştuma Enstitüsü M ü d ürl ü ğ ü ADANA 382

2 Gir iş Doğu Akde n iz Bölgesi nde tu runçgil y e tişti ri ci li ğ i d iğer tarım faaliyetleri içer isinde ö nem li bir yere sahiptir. Adı geçen bö lgede 1995 veri lerine göre adet turunçgil ağa c ı mevcut o lup bunun 48 ı adedi ni limon ağaçl a rı o l uşturmaktad ır (Anonym us ). Tu run çgil lerde ve özelli kle de limonlarda za ra r lı olan Limo n Çiçekg üvesi, Prays citri Millilere (Lep.: Yponomeutidae) limon ye tiş t i r i l en tüm Akdeniz ülkelerinde o l d u ğ u gib i ülkem izde. özellikle de İ çel ili lim on bahçelerinde soru n olan ve mücadele edilmesi gereken önemli bir turunçgil zara r u s ı d ı r. Erginler. y um u rta l an nı limon ç iç eği tomurcu kl a rı üze rine b ı rak m a kt a dı r. En ı briyo ge liş m es i tamam la nı nca yumurtadan ç ı k a n larva. yum u rtanı n çiçek t ornurcu ğ una ya p ış ı k olan yerinden galeri aç arak tomurcuk içine girip çiç e ğin erke k o r g a n ı ve yum u rt a hğr ile beslenere k g e l işm esi n i tamamlamakta ve larva zara rı n a ugranus ıo murcu kla r meyve bağ layanramaktadır (Soylu, 1979). Bu zararlın ın mücadelesinde turunçgil ekosistem inde do ğa l den genin k orunma s ı b ak ı m ında n çiçeklerin C!/o5ü'sinde zara r lının yum urta veya bi rinci dönem l a rva s ın ın tesbit edi lme si hal inde B ıı cillııs th u r iı ıg iensis 'Ii preparat larla ilaçlama önerilme kted ir. Anc ak z a ra rl ın ın yum urta ve birinci dönem lnrvalan nm üreticiler t a ra fın d a n tesbiti çoğ u zaman güç o l d u ğ un d a n, y a p ıl a n mücadele uygul am alarında zaman zaman b a ş arı s ı zlık l a r ortaya ç ı k a b i lmektedir. Pıcitri 'v i ı v : sorun o l d u ğ u d i ğer ülkelerde bu za r a rl ın ın mü cadelesinde kullanmak üze re fe roınon t uzakları ile y a p ıl a n çalı şma la rd a b a z ı oluml u sonuçlar eld e edi lm i şt i r rmineo et al., 1980 ; Vazques, 1985 ve St errı l i cht et al.ı l 990). Bu ç a lışm a la rda Doğu Akdeniz Bölgesinde mücadele za m an ına karar ve rme dönem inde ya p ıla bi l ec ek yan lı ş lı k l a rı gide rmek üzere, ilk aşa m ad a Pı citri ' tıu : mücadelesine yön elik olarak tuzaklarla fe ro nı o n s eçici li ğ i n in ve kelebek aktivitesi nin ortaya kounıusı hcdeüennus olup. bu hedefi» ge rç ek leş m es i nde kull anı labi lecek en uyg un tuzak tipinin beli rlenm esi am aç la n mı ş t ı r. Materyal v e M etot Ç alı şmal a r y ı l l a n n d a ıçe l (Erdernlij' de Ala ta, Törnük ve Arpaçba hş i ş yörelerinde Pı c itri ile b u l aşık olduğu bilinen birisi yedi veren. ikisi kütdiken limo n çeş i d i nden kurulmu ş i Oô'e r a ğa ç lık üç limon bahçesinde yü rütü l mü şt ür. Her üç bah çed e birer a ğaca. yerden yak laşı k m y ük sek li ğ e Delta tipi eşey se l çekici (Z-7 tetraced enal) tuzak a s ılm ı ş ve bu bahçelerde söz.konusu zararl ıya ka rş ı herhangi bi r ilaç uygu laması ya p ı l ma m ı ş t ır. Tuzaklara düşen kelebekler haftada bi r say ıl a ra k spat ülle y a p ış ka n tablalardan u za kl a ştm lmı ş tır. Ayrıca say ı m günlerinde her bir bahçede tuzakların çevresinde bu lunan ağaç lard a i OO'er ade t çiçek kontrol ed ilerek. 383

3 zarar g ö rm ü ş olanlar kayded i lm iştir. Tuzak lardaki kapsüller yaklaşık d ört - beş haftada bir d cğiş t i r il m ışı i r. P.cfırt ye k ar ş ı ku lla nı lmak üzere en uygun tuzak tipinin belirlenmesi çalı sm alan nd a Delta ve Pherocon olmak üzere iki tuzak tipi kullanılmı ştır. Bu amaca yönelik ç alışm alara i tarihinde Tömük'te bir kütdiken limon bahçesinde b aş l a nm ış ve e şya p ma deneme desenine göre ı o tek r a rlı olarak yürütülmüşt ür. Her iki tuzak her tekerrürde a y nı ağaca y ak l aş ı k ı - ı j m ara ile yerden l.5 m yüks ekliğe asrlnusur. TULdk kontro lleri hatlada bir kez ya p ılara k yakalanan kelebekler say ılm ı ş ve Spatül!e y ap ı şkan tabl ad an u za kl a ş unlnuşt ır. Deneme yerlerine ait iklim de ğ e rler i Erdemli Meteoroloj i İs t asyo nun d an al ınmıştır. A rnstı rma Son uç lar-ı ve Tar tışma Deneme bahçelerine a s ılan tuzaklarda z a rar lım n biyolojisine bağ lı olarak b a zı dönem lerde y o ğ un Pıcitri erginlerinin y a ka l a nd ı ğı s a ptanm ış t ı r. Ancak zaman zaman az sa) ıda b al ans ı. coccin ellidler. s;.rphidler ve d i ğe r b a zı sinek türlerinin tesadüfen ya pış kan tablalarda yaka l a nd ı ğı da t e sb ıt ed il miş ti r. Tuza klarda yakalanan kelebekler sa;.isal olara k d c ge rl eu dirild i ğ in d e leroruon kapsü llerinin yüksek derecede çekme ozcllig inc..ahip oldugu anlaş t lrnak ta dt r. Ergin populasyonunun yüksek o ld uğu haziran o rt aları ıl e temm uz ana l arında ve ek ı m- a ralık aylannda haftada tuza k ba şına yakalanan kelebek sayısu nn Tö mü k'te c-l.1c.1991'de 580: ı 99c' de 6-1 1; ı 993'te 500 adet gibi yüksek düzeylerde o ldu ğ u a ç ık olarak görülmektedir ( Şe ki l I). Bu sonuçlar da Z-7 Fctmccdcnal'iu Pı citr i ' vı: karş ı oldukca spesifi k oldugunu göstermektedir. Garrido et al. (! l) S -ı) L ~ i Tetraccdenal'in Pıcitri için yüksek derecede spesi fik o lduğunu : Mineo et al. ( ı IJXO) s özkonusu lcromou ıuz.ıklanm n birka ç Prııys oleu d ı şında yo ğ u n olarak Pıcitri çektiğin i hildirmcktcdirler. P.ciıd ye k a rşı kullan ı la b ilecek en uygun tuzak tipinin belirlenmesi çalışm nl arnuı.uı sonuçlar çizelgc l'de v erilmiştir. Çizelge ı in c e len diğ i nd e Pherocon t ı pi t uza ğ ın deneme sürcsuicc ortalama J. adet. Delta t i pı tuzağın 75,80 adet kelebek çekt i ğ i görülmektedir. Bu ç a lışm ay a ait sonuçlara t (%5 ) testi uyguland ı ğında, Delta tipi tu za ğın tüm sa)'i1n günlerinde d i ğer tuzaktan fark lı olduğ u b u l u n m uşt ur. Hıologi cal Cont rol System Ltd. Sandoz Ltd. Basel. Swuz erland. 384

4 \, ı : } i ". ~L" ~nll :J,~f! JI: Jr.Z ı:ıh!~;, 1 ~1"I!: S '1~ ' _.. ; : :.. _ ~ _ :... ' ;, ~.. _:"'_.' ~ i!. ; L i ' '\ 1 I L.. ~ ~ ı ~ ~ ":: "'.. " ' 0 ;--....::." ~ ".. Lo ;,.,. ~ ~ ~ : ~ 'l".:. :-. do : ",,,.:; "". ".- C, ', ı.ri :,. :: /! : :: ~:,, ;. ; 385

5 Çizelge ı y ı l ınd a İ ç el (T ômükrde bir kütdiken limon bahçesinde P.cilri 'ye k arşı kull a nı la n Phcrocon ve Delta tipi tu zaklarda ya kalanan ke lebeklere ait sayım so nuçları. K e 1 e b e k S a v 1 a, ı (Orta lam a) Karakterler -U _91 ı ı '5.H 1 i, '; i i Pherocon Tuzak n 8 19, ' OL'ha Tuzak \ 9.6.ı. o _ L O J.:~ ' i y ı lları n da A lata. T ö n ı ü k, A rp açba h şiş 'deki bahçelere a sıl an tuzaklard a ya ka lanan kelebek ve yüzde za rar görm ü ş çiçek say ı s ı ile iklim değerleri Ş e k i l I'de ver il m iş t i r. Ş e k i l i in ce le nd iğ i nde genellikle şu ba t -m a rt a yla rı nda tuza klarda kelebek y a ka la n m a s ın ın sözkonus u o lm adığ ı. kelebek akt ivi tesinin nisan ay ı b a ş l a rı nd a n itibaren ba ş l ad ı ğ ı ve bu dönemde d ü ş ü k düzeyde sey retı iği, m a y ıs a y ı o rta s ınd a artarak. ocak a y ın a kada r yüksek sa y ı l a b il e c e k d üzeyde devam e tt iğ i gö rülme ktedir. Yine ay nı ş e klin illed enmes inden bah çel erde ilkbaha r ç içeklenmesinin yo ğ un olduğu ma rt-n isan a yl a rı n d a kelebek akti vites inin az o l ma s ı yanmda çiç ek lerdeki zararl anm a nın da öne mli oranda d üş ü k o l d uğu. as ı l çiçek za ra rl an ma ları n ın m ay ı s ay ından itiba ren başlad ığ ı ve önemli za ra r l ar ı ma la n n daha çok haz iran çiçeklenme dön em ine ras ıla dı ğ ı gö rülmektedi r. Buna g öre za ra r lı nın pop ulas yo n yüks e lm esi ile yoğun çiçeklenm enin a ynı zamanda o l uşmad ı ğ ı. kelebek pop ulasyo nundak i a rt t ş i n geç çiçeklenm e dönem lerinde ortaya ç ı k tı ğı anlastlrnaktadtr. Geç çiçeklenm e dö nem ind e z a r a r l anm an ın yüksek o lm as ının nedeni. bu dö nemde çiçeklerin az o l m a sından do l a y ı zara rh mn var lı ğın ı sürdürebilmesi için çiçeklerin büyü k ço ğ unl uğu n a yumu rta b ı rak mak zorund a k a l m as ınd an ileri gelebilir. Benzer ş e kilde Soyl u ( I 979 l'da çiçeklerdeki yüzde za ra rl an man ın m ay ıs <I) ınd a n itibaren ba şl a yıp d i ğ e r dönem lerde artarak dev am ettiğ ini bildirmektedir. Za ra rl ııl ın ilkbahar çiçeklenme dö nemi nd e az veya hiç ç ı km a m a s ı k ı ş ay l a rı n d a k i düşü k sı c aklık ları n fazla o lma sına ba ğ l anab i l ir. N itek im Soyl u ( 1979) k ı ş a y l a rın ın do nlu ve kurak ge ç t iğ i y ı ll ar d a ba hçelerde Pı citri z a ra rı n ın olm ad ığ ını bil dirmektedir. Sonuç olarak denemede k ull anıl an ferom an (Z-7 Tetraceda nal) tuzaklarının P. citri 'ye k ar şı yük sek de recede seçici ol d uğu be l i rle n m i ş ol up, Pı cltri ile ilgili olarak y a p ıl a c a k tuzak ça lı şm al arınd a Delta tip i tuzak kullanılm as ının uygun o lacağ ı kam s ına v a rı l m ı ş t ı r. D iğer taraftan bu za ra rlıya ka rş ı yüksek seçici olar ak sa ptanan bu ferornon tuza kları yo ğ un o larak k ul lanılara k. z a r a rl ın ın kit le ha lind e yak a lanması suretiyle d o ğ ru d a n m ücadelesinde k u l l a n ı l a b i l m e o la n a k l a rı n ı n a raş t ırı l m a s ı çal ı ş ma lann ın sü rdü rülmesi ya ra rl ı o lac a ktır. 386

6 Özet Limon çiçek güv esi. Prayı citri Milliere. Doğ u Akde niz Bölgesinde öze llikle İ ç e l ilinde limon ağaçlannda y : ı y g ın olarak bulunmakt a dır. Pı cttri larvalan çiçekl er ile bes lenmekte ve zara rlmın besl end iği çiçekler meyve ba ğ layamama k ra dı r. Bu nede nle Pı citri mücadele edilmesi gereken önemli bir turun çgil za rarlı s ıd ır. ıç el ilinde yıll arı aras ında yürütülen bu çalı şmada P.cilri mücadelesinde dolay lı ve d o l ay sı z olarak kul lanılm a k üzen: 2-7 Tetracedenal içeren ferornc rı tuzaklan ile ergin erkek aktivitesinin belirlenmesi. fcrom cn sc ç. ciliğ i nin ve zararlı ya k a rşı kullanılabilecek en uygun tuzak tipinin ortaya çı k anlma sı am a çla n mı ştı r Zararlını n populasyonunu takip elmek için zarart ı ilc bulaşık loo 'er ağaç lı k üç limon bahçesi s eçi l miş \ C' her bah çede birer ağjı.:;ı bir ade t c şe~ sel çekic i tuzak. yerden m yü k sekliğe asıl rmşnr. Tuzaklara d ü şen ergi n!...r hali ada bn sayıl nuş. kapsuller ı se 5 haftada bir de ğiştirilm iş tir. En uygun tuzak t ip ı nı n ht" l i r!l" rıınö l cah smalannda Delta ve Pherccon tipi tuzaklar ku ll anı l m ış olup. deneme eş yapma desenine goı e lo tekerrürlü olara k d ü ze n l e nmiştir. Pherocon ve Deha tipi tuzak lar her tekerrürde bır onceki ile [arkl ı ) 011e LG ü n eydo ğu - Guneyban) gelecek şeki lde yerl eştir ilm iştir. Elde edilen so n uç l arın de ğ erlendiri l m e si nde Z-"; Tc ı rac cd e n al'! n Pı citri için yü ksek derecede seçicilik gösterd i ğ i bulutun uştur. Bu {u...a kla ı da şu bat J ~i sonu - mart ay ı başlan n da az olma k üzere. ergin uçuş al...1l\ nesinin ) li bo~ unc a ı..l ı:\ am ı: ııı ~ i sapt a n nuştır. Delta {ipi tuzakla. Pherocon tipi [uzaktan daha çok brrey y a k a la nd ı ğı. 011a)'a konmu ştu r. Literatür Anonymous. 11)9:'. Tanm-al Ya p ı \ C' Cre tim. T C B a şbakanlık Devle r Istatistik Enstitüsü. Ankara. l",i.ımju.a.. Leresc Jı.: 1 Husto. laruncon. I 'J X -ı l-valuacion De Imagos de Pmys citrt Mill. ( L...p..llypcncmcutidac ı Cnn Lna Fcromona de S ın ıes i s Y. su Correspondencia Can Dana. Anafes de l ln s nnıt o Naciona l de l n ves ug a cıon es Agrarias Serie Agricola Num. ~ Scparata ııum. 1 i Mineo.G.. E.Mirabel1o.T del Busto. G. Vigg ı a r u. ı 980 Carture di adulti di Prays citrt MilL. (Lep. Plutclhdae ı I.:ULL nap pele.t t e rcu ıom e a n d a nıcnı o delle irı festazion i in limonetti della Sicilia Occidcntale. B 0 II.Lı b. E Iu. :\ gr. "F. s i h esiri" 37 (19 80) 177- l97 Soylu.O., Akdenız Bölgesi Limon A ğaçları Çiçeklerinde Zararlı olan Prays citri Milliere (Lepidoptera.Ypon omeuudaej' nin Biyo-Ekolojisi ve Biyolojik Müc adele i mk anı mnın A ra şt ırı lması. Adana Bölge Zirai Mücadele Ara ş tırma Enstitüsü Mü dür l ü ğ ü Yayınları, A raş t ııma Eserleri Serisi ~ o A8 Sterlicht.M.. l.barza kay.. M'Tamim Managemeru of Prays citrl in Leman Orchards by mass rrapping of males. Entomcl. Exp. App1. :'5 : 59 ~6 7 K ımver Academic Publishers. Printed in Belgium. vazqucz.r.m Two-srage Seque ntial Sampfing plan for Prays citri (Mill.) (Lep.Yponome utidae) in Spanis h t.eıuon Orchards. In Statisnca l and Mathematical Methods in P op u l aıi on Dynamics and Pest Control. Abst. in!tae (A) (, 6) Abst. No

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi

İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi OLGU SUNUMU İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi Özgür ERDOĞAN, a Yakup ÜSTÜN, b İbrahim DAMLAR, a Ufuk TATLI, a Fatih ARIKAN

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03

A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03 2 6 H a z i r a n 2 0 12 S a l ı B İ R İ N C İ O TUR U M A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03 B A Ş K A N : B a ş k a n V ek i li Me h m e t S A Ğ L A M K Â Tİ P Ü YE L E R : Ta n j u Ö Z C A N ( B o l u ), Mi

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs, 1991 No: 15 IÇINDEKILER Sayfa I. BÖLÜM Tefti ş ve İnceleme Kurulu 3 II. BÖLÜM KKTC Merkez Bankas ı ve Bankac ı l ık Faaliyetleri 5 III. BÖLÜM

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5

Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5 Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5 Tüm sektörlere yönelik bir sistem! Interpower Uluslararası Güç Kaynağı Kontrol Vanaları Konusunda Yenilik: PVD Pinch Vanalar Yeni Nesil Hidrolik Eksen Kontrolü AxisPro

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği

Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği Doç.Dr. Kadir ALBAYRAK a a Dinler Tarihi ABD, Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, ADANA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Kadir ALBAYRAK Çukurova

Detaylı

T.C. FEN B MLER ENST TÜSÜ MÜDÜRLÜ Ü. Emin KAPLAN

T.C. FEN B MLER ENST TÜSÜ MÜDÜRLÜ Ü. Emin KAPLAN T.C. CLE ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ MÜDÜRLÜ Ü GAP BÖLGES NDEK B TK KORUMA UYGULAMALARINA A T SORUNLARIN BEL RLENMES Emin KAPLAN YÜKSEK L SANS TEZ TK KORUMA ANAB M DALI YARBAKIR Eylül 2014 T.C. D

Detaylı

Usulüne Uygun İbadet,

Usulüne Uygun İbadet, 1 DİYANET ORGANİZASYONUNDA ORTAK HEDEF!.. n Usulüne Uygun İbadet, n n n n n İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Tercih, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet.

Detaylı

Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri

Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri DERLEME Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri Nazir DUMANLI, a Kürşat ALTAY, b Mehmet Fatih AYDIN c a Parazitoloji AD, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ b Parazitoloji

Detaylı

Endometriozis Etiyopatogenezi

Endometriozis Etiyopatogenezi DERLEME Endometriozis Etiyopatogenezi Dr. Erkut ATTAR a a Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Erkut ATTAR İstanbul

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı