engellemeyi amaçlayan bir doktor, bilim adamõ ve en önemlisi bir insan ve bu gezegenin bir sakini olduğumu vurgulamak istiyorum.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "engellemeyi amaçlayan bir doktor, bilim adamõ ve en önemlisi bir insan ve bu gezegenin bir sakini olduğumu vurgulamak istiyorum."

Transkript

1 "Toplumun Gündemi ", Dr. Matthias Rath ile röpörtaj, Nisan 2003 Websitesi: Irak savaşõna karşõ açtõğõnõz kampanyadan sonra, Arap toplumu sizi daha çok merak ediyor, lütfen başarõlarõnõz hakkõnda bize daha fazla bilgi verebilir misiniz? İlk önce, bu gezegeni bir arada tutmayõ ve bir üçüncü dünya savaşõnda yakõlõp yõkõlmasõnõ engellemeyi amaçlayan bir doktor, bilim adamõ ve en önemlisi bir insan ve bu gezegenin bir sakini olduğumu vurgulamak istiyorum. Bir doktor ve bilim adamõ olarak, daha sağlõklõ ve barõş içinde bir dünyanõn kurulmasõnõ mümkün kõlacak birçok çalõşma alanõna katkõda bulunma ayrõcalõğõna sahip oldum. Kalp-damar hastalõklarõnõn doğal sağlõk yöntemleriyle önlenmesi ve tedavisi alanõnda yaptõğõm buluşlar, şimdiki ve gelecek nesillerde, kalp krizi, felç atağõ, yüksek tansiyon, kalp yetmezliği, düzensiz kalp atõşõ ve bağlantõlõ diğer birçok rahatsõzlõğõn büyük ölçüde ortadan kaldõrõlmasõnõ mümkün kõlacaktõr. İnsanlõğa yaptõğõm ikinci katkõ, ilaç endüstrisinin dünyanõn en büyük yatõrõm endüstrisi olarak, insanlõk tarihindeki aldatma ve sahtekarlõğa dayalõ en büyük entrikalarõ yürüttüğünü ve desteklediğini açõğa vurmak olmuştur. Reklamlar sağlõk sözü verirken, bu yatõrõm endüstrisinin pazarõ hastalõklarõn varlõğõna ve yayõlmasõna dayanmaktadõr. Önleme, ana nedenlere yönelik tedavi ve hastalõklarõn yok edilmesi, ilaç hastalõkla yatõrõm endüstrisi ni tehdit etmektedir ve bu yüzden ilaç karteli tarafõndan engellenmeye çalõşõlmaktadõr. Haziran 1997 deki topluma açõk sunuş konuşmamda, global sağlõk hizmetleri alanõnda tekel iddiasõnda bulunan bu endüstrinin kendisinin, dünyadaki insanlarõn sağlõklõ bir hayat sürmelerinin önündeki en büyük engel olduğu analizini ilk defa formüle etmiştim. Dikkate değer bulduğum üçüncü başarõm, bu hayat kurtaran bilgiyi ve analizi global ölçekte yaymayõ başarmõş olmamdõr. Bunu yaparak, trilyonlarca dolarlõk ilaç yatõrõm grubu için o kadar büyük bir tehdit yaratmõş oldum ki, şu anda bu grup, koruma yasalarõ ve sivil haklara getirilen sõnõrlamalarla, dünyadaki insanlar üzerindeki global hakimiyetini sağlamlaştõrmaya çalõşmaktadõr. Bu stratejinin bahanesi, global terörizme karşõ savaş tõr. Bu terörizm e karşõ savaş gerçek bir savaş değildir. Amerika ve dünya çapõnda sert yasal önlemlerin uygulamaya konulmasõnõ mümkün kõlan global korku ve dehşet ortamõnõn yaratõlmasõ için stratejik olarak geliştirilmiş ve yürürlüğe konmuştur. En yakõn iş arkadaşlarõm, bu gelişmeyi on yõldan daha fazla bir süre önce öngörmüştü. Yakõn zamanda iki kez Nobel ödülü alan Linus Pauling o zamanlar, Buluşlarõn o kadar önemli ki, tüm endüstrileri tehdit etmektedir. Bir gün, sağladõğõn ilerlemelerin yaygõn kabulünü önlemek için savaşlar bile yapõlabilir. demişti. Tõp fakültesinden mezun oldunuz ve bir doktor ve araştõrmacõ olarak çalõştõnõz, doğal tedaviler alanõnda araştõrma yapmaya başlamanõza neden olan nedir? Kalp-damar hastalõklarõnõn nedenleri üzerine geleneksel araştõrmalarla işe başladõm. O zamanlar, yüksek kolesterol seviyelerinin kalp krizi ve felç ataklarõna neden olan ana faktör olduğu düşünülüyordu. Kolesterol düşürücü ilaç üreticilerinin etkisiyle, tõp doktorlarõna yüksek kolesterol seviyelerinin kan damarõ duvarlarõna hasar verdiği, kalõnlaşmalara ve tõkanmalara yol açarak kalp krizi ve felç ataklarõna neden olduğu söyleniyordu. Bugün bu konunun sadece ilaç endüstrisinin yeni bir pazarlama hikayesi olduğunu biliyoruz. Yüksek kolesterol kan damarõ duvarlarõna hasar verseydi, kan damar sisteminin her yerinde verirdi. Bu sistem, sadece kalpte veya beyinde değil her yerde tõkanõrdõ. Diğer bir deyişle, burun, kulak, dizler, bilekler, parmaklar ve vücudun diğer organlarõnda enfarktüsle karşõlaşõrdõk. Açõkça bilindiği gibi durum böyle değildir.

2 Daha sonra, insanlarda birinci ölüm nedeniyken, hayvanlarda kalp-damar hastalõklarõna rastlanmadõğõnõ keşfettim. Bir sonraki keşfim, doğal sağlõk için dünya çapõnda büyük bir ilerlemeydi. Hayvanlar vücutlarõnda, kolajen denilen vücut ve kan damarõ sistemini güçlendirici molekülleri üretmek için gerekli olan C vitaminini kendileri üretir. Daha fazla C vitamini, daha fazla kolajen, daha sağlõklõ kan damarõ duvarlarõ ve daha az kalp krizi demektir. Hayvanlar nadiren kalp krizi yaşarlar çünkü kendi vücutlarõnda yeterli miktarda C vitamini üretirler. Biz insanlar, bu vitaminden bir molekül bile üretemeyiz ve beslenmemizde çoğu kez çok az vitamin alõrõz, bu da kan damar sistemimizin zayõf kalmasõna ve birikim oluşmasõna neden olur. Bu birikimler özellikle, kalbin kan pompaladõğõ koroner damarlar gibi kan damarlarõnõn mekanik yüklenmeye maruz kaldõğõ bölgelerde oluşur. Bu buluşlar dizisi, sadece neden hayvanlar kalp krizi geçirmezken insanlarõn geçirdiğini açõklamakla kalmõyor, neden burun krizi geçirmeyip kalp krizi geçirdiğimizi de açõklõyordu. Bu arada, bu önemli buluşlar, araştõrma verileri ve klinik çalõşmalarla şüpheye yer bõrakmayacak şekilde doğrulanõyordu. Karşõlaştõğõm bilimsel buluşlar, geleneksel araştõrmalarõ bõrakõp, günümüzün hastalõklarõnõ önleyen ve tedavi eden moleküllere doğanõn kendisi tarafõndan üretilen ve hücrelerin optimum çalõşmasõ için gerekli olan moleküller yönelmemin en önemli nedenidir. Araştõrma makalelerinizin bir çoğu bilimsel dergilerde yayõnlandõ. Araştõrmalarõnõzõn odak noktasõ neydi? Kalp-damar hastalõklarõnõn doğasõ, yani kalp krizleri ve felç ataklarõnõn nedeni hakkõndaki buluş sadece bir başlangõçtõ. Vitaminler, mineraler, belirli amino asitler ve eser elementlerin, vücudumuzdaki milyonlarca hücre için biyolojik yakõt olarak gerekli olduğu anlaşõldõğõnda sadece koroner damar rahatsõzlõğõ ve kalp krizleri değil, günümüzün yaygõn sağlõk sorunlarõnõn da bu bilgiyi kullanarak önlenebileceği aşikardõ. Geçmiş yõllarda, dünya çapõnda bilim adamlarõ ve doktorlarla işbirliği içinde çalõşan araştõrma enstitüm tarafõndan aşağõdaki hastalõklarõn birincil olarak bu mikro besinlerin (vitaminler, mineraller, vs.) uzun süreli yetersiz alõmõ sonucunda oluştuğu şüpheye yer bõrakmayacak şekilde ortaya konmuştur. Günlük beslenmemiz sõrasõnda veya beslenmemize ek olarak, bu mikro besinlerden optimum miktarda alarak, aşağõdaki durumlarõ büyük ölçüde önleyebiliriz: Yüksek tansiyon (kan damarõ duvarõndaki milyonlarca hücrede uzun süreli mikro besin yetersizliği sonucunda ortaya çõkar), kalp yetersizliği (kalp kasõ hücrelerinde mikro besin yetersizliği), düzensiz kalp atõşõ, diyabetik dolaşõm bozukluklarõ ve diğerleri. Diğer bir önemli buluş, kanser hücrelerinin insan vücudunda yayõlmasõnõn doğal yollarla önlenmesiydi. Birkaç yõl önce, tüm kanser hücrelerinin, hangi kanser tipi olursa olsun ve hangi organda başlarsa başlasõn, aynõ şekilde yayõldõğõ bilgisini yayõnlamõştõm. Bu hücreler, vücudumuzun doku moleküllerini (kolajen) kesip geçme yeteneğine sahip biyolojik makaslar (enzimler) kullanõrlar. Daha saldõrgan kanser tipleri, daha fazla kolajen-sindiren enzimler üretir. Dokularõ parçalayan enzimlerin bu aşõrõ üretimi, doğal yollarla, amino asitler lisin ve prolini, C vitamini ve diğer belirli mikro besinlerle birlikte kullanarak, azaltõlabilir veya tamamen engellenebilir. Yakõn zamanda araştõrma şirketimiz, bu enzimlerin faaliyetini engellemede bu besin sinerjisinden yararlanarak, üzerinde çalõşõlan tüm kanser hücresi tiplerinin bloke edilebileceğini ortaya koymuştur. Şimdiden Avrupa ve Amerika da, kanser önleme ve tedavisinin bu doğal yolundan yararlanan onbinlerce hasta bulunmaktadõr. Yüzlercesi bu hastalõktan kurtulmuştur. Geleneksel tõpta kanserin şimdiye dek bir ölüm hükmü olduğuna dikkat edildiğinde, bu konu daha da önemlidir. Birçok kanser hastasõnõ, akciğerlerinin, kemiklerinin, bu doğal tedaviden önceki ve sonraki röntgen filmleriyle dikkatlice belgelendirdik. Bu belgelenmiş başarõyõ, Kuruluşumuzun adresli internet sitesinde görebilirsiniz. Sonuç olarak, günümüzün en yaygõn hastalõklarõnõn bazõlarõnõn kontrolüne katkõda bulunmuş olmanõn ayrõcalõklõ konumuna sahibim. Geriye kalan tek soru, neden bu bilginin bir an önce dünya çapõnda yayõlmadõğõdõr. Bu soruyu cevaplamak için, global hastalõk pazarlarõnõn yok edilmesini mümkün kõlacak her türlü ilerlemeye karşõ savaş veren ilaç yatõrõm endüstrisini yeniden ele almamõz gereklidir.

3 Yeni bir tõp kavramõ olan Hücresel Tõp õn kurucususunuz. Hücresel Tõbbõn ne olduğunu ve uygulanmasõnõn getireceği faydalarõ açõklayabilir misiniz? Günümüzde tõp, vücut organlarõna bağlõ olarak farklõ disiplinlere ayrõlmõştõr. Kalple kardiyologlar, bağõrsaklarla gastrologlar ve kemikler ve kalçayla ortopedistler ilgilenir. Bu organa dayalõ yaklaşõm, sağlõk ve hastalõğõn organ seviyesinde değil, bu organlarõ ve insan vücudunu oluşturan milyonlarca hücre seviyesinde belirlendiği gerçeğini ihmal etmektedir. Hücre fonksiyonunun zarar görmesinin ve sonuç olarak hastalõğõn en önemli nedeni hücre seviyesinde biyo-enerji eksikliğidir. Bu hücrelerin düzgün çalõşmasõ için gerekli olan en önemli biyo-enerji molekülleri, hücrelerdeki kimyasal reaksiyonlarõ hõzlandõran küçük moleküller olan biyokatalizörlerdir. Bu doğal moleküller arasõnda en önemli olanlarõ, vitaminler, mineraller, eser elementler ve belirli amino asitlerdir. Hücresel tõp, bu bilgiyi günümüzün yaygõn hastalõklarõnõn önlenmesi ve tedavisinde uygulayan yeni bir tõp alanõdõr. Hücresel tõp araştõrma enstitümüzde, kalp-damar hastalõklarõ, kanser ve bulaşõcõ hastalõklar dahil belirli hastalõklarõ önlemek ve tedavi etmek için bu mikro besinlere olan ihtiyacõ araştõrmayõ sürdürüyoruz. Şimdiden, yirmi birinci yüzyõlda tõbbõn, bu bilgiden global çapta yararlanarak, insanlõğõ kalpdamar hastalõklarõ ve kanser dahil günümüzün yaygõn hastalõklarõndan kurtaracağõ görülmektedir. Kaybedilecek zaman yoktur; dünya üzerindeki her insan, tõp diplomasõ sahibi olmasõ gerekmeksizin bu ilkeyi anlayabilir. Her sağlõk hizmetleri mensubu, halkõnõn sağlõğõndan sorumlu her politikacõ, vakit geçirmeden bu bilimsel gerçekleri öğrenmeli ve bu bilgiyi kullanarak, ulusal sağlõk hizmetleri programlarõ geliştirmelidir. Neden doğal tedavi ve kontrolün geleneksel ilaç tedavilerinden daha iyi ve verimli olduğunu düşünüyorsunuz? İlaç endüstrisi, bir yatõrõm endüstrisidir. Yapõsõ nedeniyle, hastalõklarõ önleyecek ve yok edecek ilaçlarõ üretemez ve üretmeyecektir. Çünkü bu, ilaçlarõn sürekli kullanõmõ için bir pazar oluşturan hastalõklarõ ortadan kaldõracaktõr. Bu durumu anlamak zordur, kabul etmek daha da zordur. Ancak gerçek budur ve herkesin bilmesi gereklidir. Benzer şekilde, şu anda dünya piyasasõnda bulunan ilaçlarõn %80 inin ispatlanmõş bir etkisi yoktur, sadece semptomlarõ gidermektedir. Bu gerçeğin direkt bir sonucu olarak, kalp-damar hastalõklarõ, kanser, AIDS ve diğer birçok hastalõk dahil günümüzün yaygõn hastalõklarõ kontrol altõna alõnamamõş, etkin, patentsiz alternatifler mevcut olmasõna rağmen yayõlmaya devam etmiştir. Dünyanõn her yerindeki biyoloji ve biyokimya öğrencileri, mikro besinlerin hücrelerin optimum çalõşmasõndaki rolünü öğrenmektedirler. Ne yazõk ki, ilaç endüstrisinin dünya çapõnda tõp eğitimi üzerinde kurduğu hakimiyet nedeniyle, bu bilimsel sonuçlar tõbbi problemleri çözmeye yönelik uygulamaya dönüşmemiştir. Dünyanõn doğal sağlõk tedavisinden yararlanmasõnõn ön şartõ, yeni bilimsel sonuçlarõn kabulü ve hastalõğa dayalõ ilaç yatõrõm endüstrisinin ekonomik olarak desteklediği yapay bariyerlerin ortadan kaldõrõlmasõdõr. Yakõn zamanda iki kez Nobel alan Dr. Linus Pauling başarõlarõnõzõ, önemli olarak tanõmlamõştõ. Neden böyle düşünmüştü? Linus Pauling, tek başõna iki kez Nobel ödülü alan tek bilim adamõdõr. İlk Nobel ödülünü Kimya dalõnda almõştõr ve ikincisi, 1963 teki kõsmi nükleer deneme yasağõ getiren silahsõzlanma anlaşmasõ için ortaya koyduğu çabalar için verilen, Barõş ödülüdür. Linus Pauling, yirminci yüzyõlda bilim alanõnda bir devdi. Sayõsõz inorganik ve organik molekülün moleküler yapõsõnõ çözdü. Proteinlerin yapõsal özelliklerini (alfa helis) ve ilk genetik hastalõğõ (tek hücreli anemi) bulan kişidir. Linus Pauling le yimi yõldan fazla bir süre önce, Almanya daki tõp öğrencilerinin sözcüsü ve Dünya Sağlõk Örgütü nün (WHO) tõp öğrencileri birliği yönetim kurulu üyesi iken tanõşmõştõm. O zamanki tanõşõklõğõmõz bilime dayanmõyordu daha çok barõş ve nükleer silahsõzlanma için çalõşmaya duyduğumuz ortak ilgiden kaynaklanõyordu.

4 Yõllar sonra kalp-damar sağlõğõ alanõndaki kendi çalõşmalarõm, vitaminlerin rolünü öğrenmemi sağladõ ve onunla bu keşifler hakkõnda konuştum. Bu keşfin önemini hemen farketti ve Kalifoniya daki enstitüsünde kalp-damar araştõrmalarõ müdürü olmam için beni davet etti. Linus Pauling ve ben, bilim alanõnda çalõşan iki iş arkadaşõndan daha yakõndõk. Daha sağlõklõ ve barõş içinde bir dünya için ortak bir görüşü paylaşõyorduk. Bu yüzden, ölümünden kõsa bir süre önce Linus Pauling in beni kendisinin yerini alacak kişi olarak gördüğünü belirtmesi şaşõrtõcõ değildir. Geleneksel bilim çevreleri sizin çalõşma ve araştõrmalarõnõza nasõl tepki gösterdi? Yeni buluşlar üç aşamadan geçer. İlk önce saçma bulunurlar, sonra bunlara karşõ yoğun mücadele verilir, en sonunda da bir gerçek olarak kabul edilirler. Kalp-damar sağlõğõ ve kanser alanõndaki buluşlarõm da istisna değildir. Bypass ameliyatlarõ ve balon kateter (anjiyoplasti) gibi mekanik çözümlerin kalp-damar salgõnõnõn çözümleri olduğu ve radyoterapi ve kemoterapinin kanserin çözümleri olduğu bir tõp dünyasõnda, doğal, güvenli ve ucuz yöntemlerle bu sağlõk problemlerinin önlenmesi ve kontrolünün mümkün olmasõ bir devrimden başka birşey değildir. Kalp-damar sağlõğõ alanõnda, temel bilimsel makalem İnsanlardaki kalp-damar hastalõğõ bilmecesinin çözümü nün yayõnlanmasõ ile yaygõn kabulü arasõnda 10 yõldan fazla süre geçmiştir. Sonunda 4 Mayõs 2002 de bu gerçekleşti. Dünyanõn önde gelen tõp fakültelerinden olan Stanford Üniversitesi, tõp fakültesi tarafõndan düzenlenen sempozyuma bu buluşumu sunmak üzere beni davet etti. Bu davet, kalp-damar hastalõğõnõn, denizci hastalõğõ iskorbütün başlangõç evresine benzediği yolundaki yeni anlayõşõmõzõn artan toplumsal kabulünü yansõtmaktaydõ. Bu sunum, yüzyõldan fazla süredir ilaç karteli tarafõndan kullanõlan, önde gelen bir tõp kurumunda, kardiyolojinin en temel çözülmemiş sorularõndan bazõlarõnõ ilk defa özetlemekteydi: Neden hayvanlar kalp krizi geçirmezken insanlar geçirir ; neden kalp krizi geçiririz ama burun krizi geçirmeyiz; neden atardamarlarõmõz sertleşir (arteriyoskleroz) ama toplardamarlarõmõz sertleşmez. Yani neden venoskleroz diye birşey yoktur. Bu sunumun tamamõ Kuruluşumuzun internet sitesinde bulunmaktadõr. Benzer şekilde kanser alanõnda, kanserin lisin ve diğer mikro besinler uygulanarak doğal şekilde engellenmesi buluşumun yayõnlanmasõ ile topluma sunulmasõ arasõnda yaklaşõk 10 yõl geçmiştir. 8 Mart 2002 de, bu ilerleme dünyanõn en büyük gazetesi USA Today de tam sayfa olarak duyurulmuştur. Hõzlõ bir şekilde yayõlmõştõr ve bir çok kurum ve ülke bu bilgiden yararlanmaktadõr. Bilimsel çevrelerden muhalefetle karşõlaşmazken, ilaç endüstrisinden gelen muhalefet çok sert oldu. Son beş yõldaki stratejileri, hastalõğa dayalõ olan trilyonlarca dolarlõk global yatõrõm endüstrilerini korumak için, doğal patentsiz sağlõk alanõndaki bu ilerlemelerin yaygõnlaşmasõnõn yasadõşõ ilan edilmesine çalõşmak olmuştur. Kitaplarõnõzõn ilaç endüstrisine etkisi ne oldu? Neden Hayvanlar Kalp Krizi Geçirmezken İnsanlar Geçirir adlõ kitabõm, ilaç endüstrisinin yasalarõ nõ ilk defa ortaya koymuştur. Bu yasalar, hastalõğa dayalõ ilaç endüstrisini bir sağlõk endüstrisi değil bir yatõrõm endüstrisi olarak tanõmlar. Patent alõnabilirlik ilkesinin, bu endüstrinin araştõrmalarõnõ dünyadaki insanlarõn sağlõk ihtiyaçlarõnõ karşõlamak yerine para kazanmaya yönlendiren bir ilke olduğunu ortaya koyar. Bu kitap, dünyadaki yüzmiyonlarca insanõn erken ölümü ve toptan ekonomilerin finansal yõkõmõ ile ilgili olarak ilaç yatõrõm endüstrisini açõkça suçlamaktadõr. Dünyanõn en büyük yatõrõm endüstrisinin, trilyonlarca dolarlõk bir dolandõrõcõlõk projesi olarak maskesinin düşürülmesi cesur bir eylemdi. 21 Haziran 1997 de Almanya daki 3500 kişilik bir topluluğa bu konularõ ilk defa açõkladõğõmda, etkisi tüm dünyada hissedildi. İlaç endüstrisinin bana karşõ misillemede bulunmamasõnõn tek nedeni, bu vicdansõz hastalõkla birlikte iş le 20. yüzyõlda insanlõğa karşõ işlenmiş en büyük suç olan ikinci dünya savaşõndaki kitlesel katliamlar arasõnda bağlantõ kurmamdõr. 70 yõl önce, Avrupa nõn en büyük petrokimya ve ilaç kartelinin Hitler in iktidara gelişini finansal olarak desteklediği, tarihsel bir gerçektir. İkinci Dünya Savaşõ, öncelikli olarak Doğu Avrupa ve Asya daki doğal kaynaklarõn ele geçirilmesi için yapõlmõş bir savaştõr.

5 Nuremberg Savaş Mahkemesi 1946/47 de, I.G. Farben adlõ bu petrokimya karteli olmadan İkinci Dünya Savaşõnõn mümkün olamayacağõnõ ortaya koymuştur. Bu mahkemenin sonucunda, I.G. Farben, Bayer, BASF ve Hoechst olarak üçe bölündü ve yöneticilerinin bir kõsmõ, uluslararasõ hukuka aykõrõ bir şekilde savaş çõkarmak, katliam, yabancõ ülkelerdeki özel ve kamuya ait mallarõn istismarõ ve yağmalanmasõ ve insanlõğa karşõ yapõlmõş diğer suçlardan ceza aldõ. İkinci dünya savaşõnõn arkasõndaki şirketin tarihi, Josef Borkin in I.G. Farben in Suç ve Cezasõ adlõ kitabõnda belgelenmiştir. Bu kitap Kuruluşumuzun internet sitesinde yer almaktadõr. Böylece, maskesini düşürme stratejimi uygulamaya koymamdan hemen sonra ilaç endüstrisi savunmaya geçti. Bu yüzden, misillemeye kalkõşmamalarõ veya iftira ve karalama suçlamalarõyla dava açmamalarõ şaşõrtõcõ değildir. Bu arada, ilaç endüstrisinin trilyonlarca dolarlõk sahtekarlõk operasyonu olduğunu açõğa vurmaya yönelik on yõllõk çabalarõm, Avrupa nõn en büyük haftalõk haber dergisi Der Spiegel deki bir başyazõda onaylandõ. Bu yazõda, ilaç endüstrisine, sahtekarlõk, aldatma, insanlarõn hayatlarõnõ tehlikeye atma, dünya ülkelerinin ekonomilerini milyarlarca dolarlõk zarara uğratma suçlamasõ ve geçmiş yõllarda benim yaptõğõm birçok diğer suçlama açõk bir şekilde yöneltilmektedir. Hastalõğa dayalõ ilaç endüstrisine karşõ yaptõğõm ilk toplumsal açõklamalardan sonra bu gerçekleri doğrulayan geniş medya yayõnlarõnõn yapõlmasõ için 5 yõl geçmesi gerekmiştir. Bu şaşõrtõcõ değildir, çünkü bu makalede ilaç endüstrisinin dünyadaki üst düzey politik yöneticilerle yakõn ilişki içinde olduğu da doğrulanmõştõr. Bu makalede ayrõca, bir hükümet hastalõğa dayalõ ilaç endüstrisine karşõ bir eyleme girişeceği zaman, Amerikan elçiliklerinin Amerikan hükümeti adõna doğrudan devreye girdiği de açõklanmaktadõr! Sadece doğal sağlõk alanõnda değil hastalõğa dayalõ ilaç endüstrisinin maskesini düşürme konusunda da öncü olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. 31 Mart 2003 tarihli Der Spiegel deki makale, öngörülebilir bir gelecekte ilaç endüstrisini yõkacak olan ilk domino taşõdõr. Diğer medya kuruluşlarõ bunu takip edecektir. Ve bu iyi bir gelişmedir. Milyonlarca insanõn hayatõ ve dünyadaki ülkelerin ekonomileri, ana amacõ gezegenimizdeki bu trilyonlarca dolarlõk sahtekarlõğõ korumak olan şu anki Amerikan ve İngiliz yönetimleri dahil, gittikçe artan sayõdaki vicdansõz politikacõyõ destekleyerek kendilerini yenileyen bir avuç yatõrõmcõya kurban edilemez. Kitaplarõnõz dünyanõn her yerinde bulunabiliyor mu? Kitaplarõm 10 dan fazla dile çevrildi ve çoğu dilde basõlõ olarak mevcuttur. İlgilenen herkesin bu bilgiye ulaşabilmesi için bu kitaplarõ internet sitemizde online olarak sunmaktayõz. Kalp-damar hastalõklarõ, kanser ve diğer yaygõn sağlõk sorunlarõnõn doğal yollardan önlenmesi ve tedavisi dahil milyonlarca insan için hayat kurtaran bu bilginin yayõlmasõnõ sürdürmek için her türlü çabayõ göstermekteyiz. Bu bilgi o kadar temel ve önemli ki vakit geçirmeden dünya çapõnda yayõlmalõdõr. Bu mesajõn önemini anlayan ve yaygõnlaştõrõlmasõna destek olan her gazete, radyo istasyonu, televizyon kanalõ ve diğer medya kuruluşlarõna açõğõz. En önemli üç kitap şunlardõr: Kalp krizleri, felç ataklarõ, yüksek tansiyon, kalp yetmezliği, düzensiz kalp atõşõ ve diğer kalp sorunlarõ alanõndaki ilerlemeyi anlatan Neden Hayvanlar Kalp Krizi Geçirmezken İnsanlar Geçirir adlõ kitap. Kanserin doğal yollardan kontrolündeki ilerlemeyi anlatan Kanser adlõ kitap. Bu kitapta ilk defa kanserin artõk bir ölüm hükmü olmadõğõ ifade edilmektedir. Yazdõğõm üçüncü kitap, ilaç karteline karşõ yürüttüğüm 10 yõllõk mücadelemin belgesidir. Adõ İnsanlõk Adõna dõr. Bu ilerlemeleri neden daha önce duymadõk? Cevabõ açõktõr. İlaç endüstrisi doğal bir şekilde gelişen bir endüstri değildir. Hastalõklardan para kazanmak için, doğal patentsiz tõbbi tedavilerin dünya çapõnda yaygõnlaşmasõnõ engellemek zorunda olan yatõrõmcõlar tarafõndan yapay bir şekilde yaratõlmõştõr. 20. yüzyõlõn başõnda, Rockefeller grubu Amerika ve diğer ülkelerdeki petrol endüstrisinin büyük kõsmõnõn kontrolünü elinde tutmaktaydõ. Buradan gelen trilyonlarca dolarlõk gelire dayanarak, bu yatõrõm grubu yeni bir pazar tanõmladõ: insan vücudu. Bu yatõrõmõn getirdiği kar veya gelir, icat edilen ilaçlarõn patentinin alõnmasõna bağõmlõydõ. Bu yeni yatõrõm endüstrisinin trilyon dolarlõk karlarõ, tõp bilimini sistematik olarak, ilaçlar tarafõndan yönlendirilen yatõrõm endüstrisine dönüştürmek için kullanõlmõştõr. Birkaç onyõl içinde, tõp fakülteleri, medya ve politik arenadaki etkilerini kullanan bu çõkar gruplarõ, tõp bilimini kontrolleri altõna almõşlardõr. Bu endüstrinin karşõlaştõğõ en büyük problemlerden biri, doğal sağlõk ürünlerinden gelen rekabetti ile 1935 arasõnda, optimum hücre metabolizmasõ için gerekli olan vitaminler ve

6 lüzumlu besinlerin çoğu keşfedilmişti. Bilim dünyasõ için, hücre metabolizmasõnda bu gerekli moleküller olmadan, hücrelerin düzgün çalõşmayacağõ ve hastalõklarõn kaynağõ olacaklarõ açõk bir gerçekti. İlaç yatõrõm stratejistleri, bu gerçeğin farkõna vardõ ve bu hayat kurtaran bilginin dünyadaki insanlara yaygõn bir şekilde ulaşmasõnõ engellemek için global çapta bir kampanya başlattõlar. Bu bilgiyi susturmak sadece ilk adõmdõ. Aldatmaya dayalõ ilaç endüstrisi projesini oluşturma yolunda sonraki stratejik adõmlar, bu doğal, patentsiz tedavilerle ilgili sağlõk bilgisini kötüleyerek gözden düşürmek ve sonuç olarak, doğal tedavilerin önleyici ve iyileştirici özellikleri ile ilgili beyanlarõ yasadõşõ ilan ettirmeyi içermekteydi. Tüm bu önlemlerin tek bir amacõ vardõ: Sadece semptomlarõ düzelten patentli ilaçlara dayanan ilaç yatõrõm endüstrisini, hücresel sağlõğõ korumak için gerekli olan doğal, patentsiz tedavilere karşõ korumak. Bir tezat olarak, temel hücre fonksiyonlarõ için gerekli olan ve biyoloji kitaplarõnda tanõmlanan doğal moleküllerle ilgili bilimsel gerçekler, tüm bu yatõrõm endüstrisi için ölüm kalõm meselesi haline gelmişti. Hastalõklarõn, doğal patentsiz moleküllerle hücre sağlõğõ optimum hale getirilerek önlenebilmesi, hastalõğa dayalõ olan ilaç yatõrõm endüstrisinin temelini tehdit etmekteydi. Önlenen veya yok edilen bir hastalõk, artõk bir pazar olamazdõ. Özel önem taşõyan bir konuda, ilaç endüstrisinin tõp mesleğine olan etkisidir. Amerika da, Harvard, Yale, Mayo Clinic ve diğerleri gibi Sarmaşõk Ligi üniversiteleri dahil özel tõp fakültelerinin kurulmasõyla, ilaç endüstrisi dünya çapõnda tõp çevrelerinin görüşlerini satõn almõş oldu. Artan bir şekilde, tõbbi tedavi eğitimi ilaçlara ağõrlõk vermeye başladõ ve -aynõ zamandadoğal sağlõk tedavileri eskimiş diye nitelenerek yasaklandõ. Geçtiğimiz birkaç onyõlda tõp fakültelerinden mezun olan doktorlarõn çok azõ, C vitaminin hücre metabolizmasõndaki rolü için ilk Nobel Ödülünün 1937 de verildiğini bilmektedir. Böylece, yarõm yüzyõldan fazla bir süredir, doktorlar -dünya çapõnda milyonlarcasõ- vitaminler, mineraller ve eser elementlerin hayat kurtaran rolü hakkõnda hiçbir bilgi sahibi olmadan tõp fakültesinden mezun olmaktadõr. Aşağõdaki gerçeklere bakarak, herkes bu yatõrõm stratejisinin insan sağlõğõ üzerindeki yõkõcõ sonuçlarõnõ anõnda anlayabilir. Günümüzde yaşayan 6 milyar insandan çok azõ insan vücudunun C Vitamini üretmediğini bilmektedir. Artõk, (atardamarlarõ denizci hastalõğõ iskorbütten koruduğu bilinen) bu vitamin molekülünün, kalp krizlerini, felç ataklarõnõ ve diğer kalp-damar sağlõğõ problemlerini önlemede birinci faktör olduğu, bilimsel bir gerçektir. Böylece, bu hayat kurtaran bilginin ilaç yatõrõm endüstrisinin çõkarlarõ uğruna tõp mesleğinden yasaklanmasõ, sanayileşmiş dünyada ve gelişmekte olan ülkelerin kentsel bölgelerinde bir numaralõ sağlõk salgõnõ olan kalp-damar hastalõğõ salgõnõnõ yaratmõştõr. Dünyada yaşayan çok az kişi insan vücudunun, proteinlerin yapõ taşõ olan doğal amino asit lisini üretmediğini bilmektedir. Günümüzde, bu doğal molekül lisinin kanser hücrelerinin vücutta yayõlmasõnõ engellemede en önemli faktörlerden biri olduğu anlaşõlmõştõr. Kanser, sanayileşmiş dünyadaki salgõnlar içinde ikinci sõradadõr ve bir kanser hastasõnõn hayatõnõn son ayõnda satõlan ilaçlar, hastalõğa dayalõ ilaç endüstrisinin en karlõ pazarlarõndan birini oluşturmaktadõr. Böylece, 21. yüzyõlõn başõnda insanlõk bir kabustan uyanmaktadõr. Vücudumuz tarafõndan üretilmeyen ancak optimum hücre fonksiyonu için gerekli olan moleküllerle ilgili basit sağlõk bilgisinin yaygõnlaştõrõlmasõ ile sanayileşmiş dünyadaki ve riskli ülkelerdeki ölümlerin üçte ikisi engellenebilirdi. Ayrõca, dünyadaki insanlarõn bir yüzyõl boyunca uyumuş olmalarõnõn zekamõzla ilgili olmadõğõnõ anlamamõz gerekir. Aldatõcõ ve sahtekar ilaç endüstrisinin, işini sürdürebilmek amacõyla aldatma için ve insanlõğa hizmet gibi yapay bir görüntü yaratmak için milyarlarca dolar harcadõğõnõ görmeliyiz. Amacõna ulaşmak için bu endüstri, araştõrmaya harcadõğõ miktarõn iki katõnõ pazarlama ya harcamõştõr. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri savaş bakanõ olan Donald Rumsfeld, birçok çokuluslu ilaç şirketinin icra kurulu başkanlõğõnõ yapmõştõr. Bush yönetimindeki mevcut konumuna getirilmeden önce, bu endüstriye olan hizmetlerinden dolayõ çok sayõda ödül almõştõr. Rumsfeld ve Rockefeller yatõrõm gurubu dahil- bu endüstrideki tüm yöneticilerin bu gerçekleri bildiğine şüphe yoktur. Hastalõğa dayalõ ilaç endüstrisiyle ilgili gerçeğin dünya çapõnda bir alev gibi yayõlmasõ karşõsõnda korkudan titremektedirler. Bu gerçekleşirse, kaderleri bellidir: Bilinçli olarak aldõklarõ kararlar sonucunda, önlenebilecek hastalõklar nedeniyle milyonlarca insanõn ölümünden sorumlu

7 tutulacaklardõr. Şunu biliyorlar: ya insanlõğõ bir savaşa ve global bir Büyük Birader senaryosunun içine sokacaklardõr ya da insanlõk onlarõ alaşağõ edecektir. Bir orta yol yoktur. Şu anki savaşõn perde arkasõ budur. Tüm gezegeni ele geçirme çabalarõnõn nedeni budur. Yüzyõldan fazla bir süredir trilyonlarca dolarlõk ilaç sahtekarlõk projesinin bir ön şartõ, günümüzün yaygõn hastalõklarõn önlenmesinde hayat kurtaran doğal, patentsiz sağlõk bilgisinin kullanõlmasõnõn yasaklanmasõ olmuştur. İşte tam bunu yaptõklarõ ve bu ilerlemeleri daha önce duymadõğõmõz için şaşõrmamamõz gerekir. Dünya Sağlõk Örgütü nün rolü ne oldu, beslenmeyi desteklemedi mi? Dünya Sağlõk Örgütü (WHO), 50 yõldan fazla bir süre önce dünya üzerindeki insanlarõn sağlõk durumlarõnõ geliştirmek amacõyla kuruldu. İlk çalõşma konularõndan biri beslenmeyle ilgili bilginin yaygõnlaştõrõlmasõ idi. Yaklaşõk on yõl boyunca, Gõda ve Tarõm Örgütü (FAO) ile birlikte yõllõk Ortak Beslenme Raporlarõ yayõnladõlar. Daha sonra, ilaç yatõrõm çõkar gruplarõ WHO nu tam kontrolünü ele geçirdi. Tam zõt bir örgüte dönüştürüldü te, WHO nun dünyadaki insanlara hizmet için kurulmasõndan sadece 15 yõl sonra, global ilaç kartelinin bir aracõ haline geldi te, mikro besinlerin (vitaminler, mineraller ve amino asitler) hastalõklarõ önlemek, tedavi etmek ve yok etmek için kullanõlmasõna karşõ mücadele etmek üzere yeni bir komisyon kuruldu. WHO/FAO Codex Alimentaris (beslenme standardõ) komisyonunun amacõ, dünyadaki insanlarõn bu doğal sağlõk bileşenlerini tedavi amacõyla kullanmasõnõ önlemek için yapay üst limitler koymaktõ. Ayrõca bu komisyon, bu mikro besinlerin ispatlanmõş bilimsel faydalarõyla ilgili doğal sağlõk bilgisinin yaygõnlaştõrõlmasõna karşõ bir kutsal savaş başlattõ. Böylece İlaç-Karteli, WHO yu global araçlarõ olarak kullanarak ilk küreselleşme yasalarõnõn patentli ilaçlarõn global sağlõk tekelini yapay bir şekilde güvenceye almak için korumacõ yasalar çõkmasõnõ sağladõ. Bu şekilde, geçen 40 yõlda, insanlarõn sağlõk durumunu geliştirmek için kurulan bu Örgüt, bir avuç yatõrõmcõnõn çõkarlarõ doğrultusunda tam ters bir amaç kullanõlmõştõr: Günümüzün yaygõn hastalõklarõnõn önlenmesinde insanlarõ hayat kurtaran bilgiden habersiz bõrakmak. Ağustos 2002 de Johannesburg da düzenlenen dünya zirvesinde 10-Noktalõ-Programõm 2002 Yõlõnda Herkes için Sağlõk õn yayõnlanmasõ bu Örgüt için dönüm noktasõ oldu. 100 den fazla Devlet Başkanõnõn, ilaç endüstrisinin hilekar yapõsõ ve doğal sağlõk alanõndaki alternatifler hakkõnda bilgilendirilmesi ile, WHO yu yeniden kazanma ve dünyadaki insanlarõn yararõna kullanma mücadelesi başlamõş oldu. Afrika, Güney Amerika ve Asya daki gelişmekteki ülkeler bu tarihi savaşa önderlik etmektedir. Ancak hata yapmamalõyõz. WHO nun içine yuvalanmõş olan ilaç kartelinin güçleri, gönüllü olarak vazgeçmeyeceklerdir. Dünyadaki insanlar, WHO yu kendi zõttõna dönüştüren çõkar gruplarõ ile Irak savaşõ ve bu gezegendeki mevcut uluslararasõ krizi çõkartanlarõn aynõ çõkar gruplarõ olduğu gerçeğini görmelidir. Yani, WHO nun kontrolünün ele geçirilmesi savaşõ, herhangi bir askeri savaş kadar vahşi bir şekilde yapõlacaktõr. Bu mukayese mantõklõdõr sonuçta, iki durumda da kurbanlar, binlerce veya milyonlarca insandõr. WHO nun kontrolünü ele geçirme savaşõnõn sonucu kesindir: dünyadaki insanlar, kendilerinin ve gelecek nesillerin iyiliği için bu savaşõ kazanacaklar ve bu dünya kurumunun kontrolünü yeniden ele geçirecekler. Bunun ne kadar zaman alacağõ, sonuçta insanlarõn bu gelişmeler hakkõnda bilgilendirilmesine ve hükümetlerinden ulusal ve uluslararasõ seviyede eyleme geçmesini istemesine bağlõdõr. Bu arada, satõn alõnamayacak, rüşvet yemeyecek veya etkilenemeyecek kurumlarõn var olmasõ çok önemlidir. Dr. Rath Sağlõk Kuruluşu bu hedefe katkõda bulunmak için kurulmuştur. Codex Alimentarius Komisyonu ndan bahsettiniz. Bu konuda daha fazla bilgi verebilir misiniz? Codex Alimentarius, WHO ve FAO nun bir komisyonudur. Üyelerinin yaklaşõk yarõsõ, ilaç endüstrisi ile doğrudan veya dolaylõ olarak bağlantõlõdõr. Codex Alimentarius, gõda koruma ile ilgili çeşitli sorulara yönelmekle birlikte, zaman, emek ve kaynaklarõnõn büyük bir kõsmõ, ilaç kartelinin vitaminler, mineraller ve diğer gerekli besinlerle ilgili doğal sağlõk bilgisinin yayõlmasõna karşõ yürüttüğü savaşta harcanmõştõr.

LEXUS VE ZEYTİN AĞACI

LEXUS VE ZEYTİN AĞACI LEXUS VE ZEYTİN AĞACI LEXUS VE ZEYTİN AĞACI GİRİŞ Tayland hükümeti 8 Aralõk 1997 sabahõ, ülkenin en büyük 58 finans kuruluşundan 56 sõnõ kapatma kararõ aldõğõnõ açõkladõ. Bu özel bankalar, Tayland para

Detaylı

KAPİTALİZMİN GELECEĞİ: YARININ DÜNYANISI NASIL ŞEKİLLENDİRİYOR?

KAPİTALİZMİN GELECEĞİ: YARININ DÜNYANISI NASIL ŞEKİLLENDİRİYOR? KAPİTALİZMİN GELECEĞİ: BUGÜNÜN EKONOMİK GÜÇLERİ YARININ DÜNYANISI NASIL ŞEKİLLENDİRİYOR? Bizler, sudan çõkarõlmõş ve tekrar girmek için oraya buraya çõrpõnan büyük bir balõk gibiyiz. Bu durumdayken balõk

Detaylı

GİRİŞ ELDR NELERİ SAVUNUR?

GİRİŞ ELDR NELERİ SAVUNUR? AVRUPA İÇİN ELDR VİZYONU AMSTERDAM 14 Kasõm 2003 GİRİŞ ELDR NELERİ SAVUNUR? Avrupa Liberal Demokrat ve Reform Partisi (ELDR - European Liberal Democrat and Reform Party), özgürlük, demokrasi, yasal güç,

Detaylı

ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır. şubat 2008. odtülüler bülteni

ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır. şubat 2008. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır 171 şubat 2008 odtülüler bülteni 171 İ Ç İ N D E K İ L E R ODTÜLÜLER BÜLTENİ ODTÜ Mezunlarõ Derneği aylõk yayõn organõdõr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Şubat 2008

Detaylı

SOSYALİZMİN ALFABESİ LEO HUBERMAN

SOSYALİZMİN ALFABESİ LEO HUBERMAN SOSYALİZMİN ALFABESİ LEO HUBERMAN Leo Huberman'in "The ABC of Socialism" (Introduction to Socialism, Modern Reader Paperbacks, New York and London, 1968) adlõ yapõtõnõ, İngilizce aslõndan Alaattin B^gi

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE YENİ ESASLAR

KAMU YÖNETİMİNDE YENİ ESASLAR KAMU YÖNETİMİNDE YENİ ESASLAR ÖNSÖZ Kamu yönetimimiz bugün bir çõkmazdadõr. Bu kitap, bu gerçekten büyük rahatsõzlõk duyup ta, ne yapõlmasõ gerektiğini tam bilemeyenler, ama arayanlar içindir. Zaman, arayanlarõn

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ. CPT/Inf/E (2002) 1 Türkçe / Turkish / Turc. Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT Genel Raporlarõnõn

AVRUPA KONSEYİ. CPT/Inf/E (2002) 1 Türkçe / Turkish / Turc. Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT Genel Raporlarõnõn AVRUPA KONSEYİ CPT/Inf/E (2002) 1 Türkçe / Turkish / Turc Avrupa İşkencenin ve İnsanlõkdõşõ veya Onurkõrõcõ Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT Genel Raporlarõnõn Temel Bölümleri 3 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ

ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ 1 ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ DÜNDAR AYTAR 1994 (TÖSYÖV tarafõndan Şubat 1995 tarihinde Ankara da yayõnlanmõştõr) 2 İÇİNDEKİLER Giriş 1 Özelleştirmenin Hikayesi 5 Yeniden Yapõlaşma Çalõşmalarõ ve Sektör Etütleri

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler. Şubat 1999 - Ankara

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler. Şubat 1999 - Ankara TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler dolaşõmlarõ Şubat 1999 - Ankara Önsöz 1998 yõlõnõn başõndan buyana belirli aralõklarla küreselleşmenin mevcut

Detaylı

T.M.M.O.B. Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği DEMOKRASİ KRİZİ Öneriler ve Olanaklar 17 Aralõk 1997 1998-ANKARA

T.M.M.O.B. Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği DEMOKRASİ KRİZİ Öneriler ve Olanaklar 17 Aralõk 1997 1998-ANKARA İÇİNDEKİLER T.M.M.O.B. Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği DEMOKRASİ KRİZİ Öneriler ve Olanaklar 17 Aralõk 1997 1998-ANKARA BİRİNCİ OTURUM Açõş Konuşmasõ: Yavuz ÖNEN Hüsamettin CİNDORUK / 2 Prof.Dr.

Detaylı

TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU

TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU TEKNOLOJİ RAPORU TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU Başta 9. Cumhurbaşkanõmõz Sn. Demirel ve duayen işadamõmõz Sn. Sabancõ olmak üzere pek çok kişi tarafõndan, Türkiye de iyimser olmamõzõ gerektiren

Detaylı

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA Mustafa Fatih YEGÜL YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Ocak 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. KURUMSAL

Detaylı

Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi REHBERİ. Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu

Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi REHBERİ. Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi PERFORMANS ÖLÇÜM REHBERİ Çeviri Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Şubat 2000 PERFORMANS ÖLÇÜM REHBERİ Çeviri Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma

Detaylı

Stratejik Bak fl. Stratejik Bak fl. Dr. Y lmaz Argüden

Stratejik Bak fl. Stratejik Bak fl. Dr. Y lmaz Argüden Stratejik Bak fl Stratejik Bak fl Dr. Y lmaz Argüden ARGE Danõşmanlõk Yayõnlarõ No: 5 Stratejik Bakõş Yazan Dr. Yõlmaz Argüden ARGE Danõşmanlõk A.Ş. Her hakkõ saklõdõr. Bu Kitabõn hiçbir kõsmõ yayõncõsõnõn

Detaylı

HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2568 ÖİK: 584 HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

GÜN BATIMI. Dünyanõn en büyük en zengin ekonomilerinin geleceğinin önünü tõkayan devasa bir

GÜN BATIMI. Dünyanõn en büyük en zengin ekonomilerinin geleceğinin önünü tõkayan devasa bir GÜN BATIMI GÜN BATIMI Dünyanõn en büyük en zengin ekonomilerinin geleceğinin önünü tõkayan devasa bir buzdağõ var: Global yaşlanma. Bu buzdağõnõn görünen kõsmõnda yaşlõ sayõsõnõn olağanüstü oranda artmasõ

Detaylı

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK Öğretmen Kitaplarõ Dizisi PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK TEORY ve UYGULAMA Prof. Dr. Hasan Tan İstanbul, 2000 3. BASKI İÇİN ÖNSÖZ İlk baskõsõ 1986 yõlõ içinde okuyucularõn hizmetine sunulmuş olan bu kitap,

Detaylı

T.M.M.O.B Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği. GLOBALLEŞME "Teşekkür Ederim istemem" Dr. Ergin YILDIZOĞLU Mayõs 1995, ANKARA

T.M.M.O.B Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği. GLOBALLEŞME Teşekkür Ederim istemem Dr. Ergin YILDIZOĞLU Mayõs 1995, ANKARA T.M.M.O.B Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği SÖYLEŞİ GLOBALLEŞME "Teşekkür Ederim istemem" Dr. Ergin YILDIZOĞLU Mayõs 1995, ANKARA SUNUŞ Globalleşme ve yeni dünya düzeni, son yõllarõn belki de en sõk

Detaylı

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 )

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı BAKAN SUNUŞU Ülke ekonomisinin can damarõ olan küçük ve orta ölçekli işletmeler; işsizliğe getirdiği çözümler ve bölgesel

Detaylı

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir?

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? YATIRIMCI REHBERİ o o o o o o o Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? VOB da ne alõnõp satõlõr? VOB da nasõl işlem yapõlõr? VOB da niçin yatõrõm yapõlõr? VOB un hukuki çerçevesi nedir? VOB da işlem

Detaylı

PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ

PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ Çeviri Safiye Kaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Cem Suat Aral Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Ekim 2000

Detaylı

İYİ YÖNETİM UYGULAMASI İÇİN REHBER

İYİ YÖNETİM UYGULAMASI İÇİN REHBER Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi İYİ YÖNETİM UYGULAMASI İÇİN REHBER Çeviri Sacit Yörüker Uzman Denetçi Gül Nogay Uzman Denetçi Ocak 2000 İYİ YÖNETİM UYGULAMASI İÇİN REHBER Çeviri Sacit Yörüker Uzman Denetçi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 1 T.C. BAŞBAKANLIK Herkes için Bilgi Toplumu e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 2 e-türkiye Eylem Planõnõ Yayõma Hazõrlayanlar KOORDİNATÖRLER Ahmet AYVALI Rahmi AKTEPE EDİTÖRLER Ahmet

Detaylı

A. Avrupa. Kömür ve Çelik Topluluğunu. Kuran Antlaşma

A. Avrupa. Kömür ve Çelik Topluluğunu. Kuran Antlaşma A. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Antlaşma 1 I- ANTLAŞMA METNİ 2 FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL BELÇİKA PRENSİ, FRANSA CUMHURBAŞKANI, İTALYA CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL LÜKSEMBOURG

Detaylı

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ MARKALAR VE ALAN İSİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hasibe IŞIKLI Planlama Uzmanõ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi

Detaylı

ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2559 ÖİK: 575 ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun

Detaylı

Araştõrmalar, yazõlõ planlarla hareket eden şirketlerin savruk kararlarla

Araştõrmalar, yazõlõ planlarla hareket eden şirketlerin savruk kararlarla EYLÜL 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 3! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 5! Veri Tabanlarõ 6! Süreli Yayõnlar 7! Seçilmiş Makaleler 8! Seçilmiş

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2560 ÖİK: 576 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda

Detaylı

EK A A.1 ABD DE ACİL DURUM YÖNETİMİ (FEMA)

EK A A.1 ABD DE ACİL DURUM YÖNETİMİ (FEMA) EKLER EK A A.1 ABD DE ACİL DURUM YÖNETİMİ (FEMA) ABD de olağanüstü hal ve afet yönetiminden sorumlu koordinatör kuruluşu, Amerika Birleşik Devletleri Federal Acil Durum Yönetim Kurumu dur (FEMA). FEMA

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE FEDERAL YARGILAMA SİSTEMİ VE BU SİSTEM İÇİNDE CEZAİ YARGININ YERİ VE İŞLEYİŞİ

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE FEDERAL YARGILAMA SİSTEMİ VE BU SİSTEM İÇİNDE CEZAİ YARGININ YERİ VE İŞLEYİŞİ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE FEDERAL YARGILAMA SİSTEMİ VE BU SİSTEM İÇİNDE CEZAİ YARGININ YERİ VE İŞLEYİŞİ ÇİÇEK ZOROĞLU EMED METNİ HAZIRLAYAN HUKUKÇULAR Hukuk Eğitimi: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk

Detaylı