ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ"

Transkript

1 Yayýnlarýmýz üzerine paniðe kapýlan çeteler, siyasi parti ve örgütlerimiz hiç ses çýkarmayýnca rahatladý. Bizden baþka kimse bu iþlerin hesabýný sormayýnca polis de derin bir nefes aldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ACI SOÐAN l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... NE OLACAK BU ÝÞÝN SONU? Dolgun Dalgýçoðlu BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ DEÐÝL... Ali Osman DURMASI GEREKTÝÐÝ YERDE DURMAYANLAR, GÝDER! BU DA BÝR BAÞKA KURALDIR... Erdoðan Baybars ÇOKOLET Niyazi Ökten KAN ÇIÐLIKLARI Mehmet Levent Ne pahasýna olursa olsun, onurunu çiðnetmeyen polislerimiz de var... Toplumumuzda uyuþturucu baronlarý serbestçe cirit atarken, bunlarýn üstüne gitmeyen ve polisi garibanlara karþý yönlendiren üst rütbelilerine bir polisin isyaný... Koop. Süt atýklarýný Kanlý Dere ye döküyor n Dere yataðýnda katýlaþan atýklarýn kokusundan geçilmiyor... Sivrisinekler de cabasý... n 3. sayfada Hastanede Ferriprox yok! n Talasemialýlar için yaþamsal önemi olan ilaç 10 günden beri hastanenin eczanesinde yok... n 3. sayfada Vicdan azabýndan hiç uyuyamadým.. Ýsyan halinde gazetemize açýklamalarda bulunan bir trafik polisi þöyle dedi: Bizi göreve gönderirken, 30 rapor yazmadan geri dönmeyin diyorlar... Dün akþam yaþlý bir gariban yurttaþý rapor ettim. Arka lambasý yanmýyordu. Ancak eve gidince vicdan azabýndan sabaha kadar uyuyamadým. Ülkemizde bu kadar suçlu varken neden bizi garibanlarýn üstüne gönderiyorlar?.. n Ben kararýmý verdim... Ýstifa edeceðim. Onurumu çiðnetmeyeceðim. Ama onlar da istifa etmeli... Eðer o çetelere güçleri yetmiyorsa, o makamlarda daha fazla oturmamalý... n Bir gazetede okudum. Okullarýn önünde öðrencilere uyuþturucu satýldýðý yazýyor ve sonunda da Patron kim? diye soruluyordu. Patronun kim olduðunu merak edersen, al Afrika gazetesini ve oku... Þener LEVENT yazýyor, 2. sayfada AÇI sütununda UBP 26 yý buldu Hasipoðlu ve Tancer UBP de n 13. sayfada Vizesiz projeye mimar isyaný n LTB nin inþaat için vize uygulamasýný kaldýrmasýna tepki gösteren Mimarlar Odasý, Vizelenmeyen yapý projeleri KKTC de uygulanamaz dedi... n 4. sayfada LTB de Asbaþkan huzursuzluðu n Kendisine makam arabasý ile özel þoför de tahsis edilen Özer Kadýoðlu, son 1 ayda 4 yakýnýný da iþe aldý... n 8. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Belki n2. sayfada

2 LEFKOÞA- GÜZELYURT YOLU TEK ÞERÝTTEN Lefkoþa-Mevlevi-Güzelyurt anayolunda asfaltlama çalýþmasý nedeniyle trafiðin tek þeritten verildiði bildirildi. Karayollarý Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, dün saat 08.30'da baþlayan çalýþmalar nedeniyle, sürücülerin dikkatli ve yavaþ seyretmeleri, trafik iþaret ve iþaretçilerine uymalarý istendi. ECZANELER KIÞ DÖNEMÝNE GEÇÝYOR Eczaneler gelecek hafta baþýndan itibaren kýþ dönemi çalýþma saatlerine geçecek. Kýbrýs Türk Eczacýlar Birliði'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre eczaneler 27 Eylül'den itibaren, 22 Mayýs 2011'e kadar sürecek Kýþ çalýþma saatlerini uygulayacak. Eczaneler kýþ döneminde, hafta içi 08:00-18:30; Cumartesi günleri ise 08:00-13:30 saatleri arasýnda, nöbetçi eczaneler ise gece saat 23:00'e kadar açýk olacak. OZANKÖY'DE HIRSIZLIK: Ozanköy'de Gina Mihaylova'nýn evinden ziynet eþyasý ve para çalýndý. Polis bültenine göre, kapýdan giren hýrsýz, evden muhtelif ziynet eþyalarýyla birlikte 4 bin 800 TL nakit parayý çaldý. ÖLÜMLÜ KAZA Lefkoþa-Haspolat yolunda önceki akþam saatlerinde meydana gelen ölümlü trafik kazasý da dünkü polis bülteninde yer aldý. Hocaoðlu Petrol Ýstasyonu yakýnlarýnda 25 yaþýndaki Ümit Yaþar Þimþek'in DS 804 plakalý araçla direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje düþmesi ve aydýnlatma direðine çarpmasý sonucu meydana gelen kazada, araçta bulunan 26 yaþýndaki Ömer Üzüm hayatýný kaybetmiþti. Kazada, aralarýnda 5 aylýk bebeðin de bulunduðu 3 kiþi de yaralanmýþtý. SAHTE PASAPORTLU NÝJERYALI Baþkasýna ait pasaporta Güney Kýbrýs'tan KKTC'ye geçmeye çalýþan Nijeryalý, Metehan Kara Giriþ Kapýsý'nda yakalandý. Polis bültenindeki bilgilere göre, cezasýný ödemediði trafik suçundan dolayý KKTC'de aranan 30 yaþýndaki J.B, önceki gece 22.30'da baþkasýna ait pasaportla Güney Kýbrýs'tan KKTC'ye girmeye çalýþtý. Yaþamýný Güney Kýbrýs'ta sürdüren Nijeryalý, kapýda tutuklandý ve hakkýnda soruþturma açýldý. YENÝCEKÖY VE KALAVAÇ'TA 6 SAAT ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Lefkoþa orta gerilim þebekesindeki çalýþmalar nedeniyle bugün Yeniceköy ve Kalavaç köylerine 6 saat elektrik kesintisi uygulanacak. Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu'ndan yapýlan açýklamaya göre, kesinti saatleri arasýnda yapýlacak. KÖPEÐÝ SOPAYLA ÖLDÜREN BÝR KÝÞÝ TUTUKLANDI Ýnönü köyünde, sahibi bilinmeyen bir köpeði, kümesindeki horozunu öldürdüðü gerekçesiyle, tahta sopayla vurarak öldüren bir kiþi tutuklandý. Polis bültenine göre, önceki gece saat 21.00'de meydana gelen olayda, 40 yaþýndaki erkek A.A. kümesteki horozunu öldürdüðü gerekçesiyle, baþýboþ bulunan ve sahibi bilinmeyen köpeðe, tahta sopayla birçok kez vurarak, ölümüne neden oldu. Polis, A.A.'yý tutukladý ve hakkýnda soruþturma baþlattý. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Türkiye basýný 12 Eylül'de yapýlan Anayasa Deðiþikliði Referandumu'ndan çýkan sonucun anlamýný, bir baþarý olduðunu, okuyucularýna anlatmak için yabancý basýný þahit gösterme gereðini duydu. "Ýngiliz basýný tamam" dedi, "Amerikan basýný tamam" dedi. Ve, birçok gazetenin yazdýklarýndan alýntýlar yaparak okuyucularýna aktarýrlar. Mesela "Amerika'nýn New York Times gazetesi þöyle" dedi, "Ýngiltere'nin Economist dergisi böyle" dedi. Be efendiler, Türkiye'yi Ýngilizler sizden iyi mi bilirler? Ya da diðer ülke gazetecileri? Genellikle onlar sizin yazdýklarýnýza bakarak, oyunun kurallarýný da gözden kaçýrmayarak, kendi ülke çýkarlarýný da gözeterek görüþ beyan ederler. Ayrýca kendi çýkarlarýný da düþünür Türkiye'yi biraz bilenler. Bilirler ki, eðer Türkiye için övücü birkaç satýr yazarlarsa, büyük bir olasýlýkla Türkiye'ye davet edilecekler, hatýrý sayýlýr bir süre beleþe yedirilecekler, içirdilecekler, yatýrdýlacaklar, ve gezdirilecekler. Avrupalý, Türk misafirperverliði hakkýnda epey bilgi sahibidir. Gazetecilere da yapýlýr mý bilmem. Ama yabancý devlet adamlarý Türkiye'ye davet edildiðinde bir zamanlar, mesela Menderes devrinde, genelevden bir da kadýn kiralanýr, ve misafir devlet adamý yataðýnda yalnýz býrakýlmazdý. Bu devlet adamlarýndan birisi, bu ikramla, bu yolla bulaþan bir hastalýkla, memleketine törenle uðurlandý. Gazeteler de böylece Türkiye'de iyi bir haber yakalamýþ oldu... Tam bilmem ama Yunanlýlar da bildiðim kadarýyla misafirperverdirler. Kýbrýslýlarý iyi bilirim. Türkçe konuþanlarý da, Rumca konuþanlarý da dibine gadar misafirperverdirler. BELKÝ Bir yabancýnýn bana anlattýðýna göre Rumca konuþan Kýbrýslýlar kendisine bir gün þöyle bir soru sordular: -Baþka bir yerde bizim kadar misafirperver bir toplum gördünüz mü? Cevap: -Gördüm. -Nerde gördünüz? -Kýbrýs'ýn Kuzeyi'nde... Türkiye'nin yazarýna çizerine, profesörüne sorarým: Bre efendiler siz ne olduðunuzu bilmezsiniz da yabancýlardan medet beklersiniz? Avrupalý sizin mentalitenizi nerden bilsin? Siz kendiniz dersiniz ki, "Oy kullananlarýn %90'ý neye oy verdiðini bilmez." Neden çok uzaða gidersiniz da bize sormazsýnýz ne olduðunuzu? %90'ý bilmezmiþ... Yanlýþ. Bu maddeleri yazanlar da bilmez bu maddelerin anlamýný. Türkiye'nin yüzde yüzü bilmez yani... Türkiye'nin yazarýna çizerine, profesörüne sorarým: Bre efendiler siz ne olduðunuzu bilmezsiniz da yabancýlardan medet beklersiniz? Avrupalý sizin mentalitenizi nerden bilsin? Siz kendiniz dersiniz ki, "Oy kullananlarýn %90'ý neye oy verdiðini bilmez." Neden çok uzaða gidersiniz da bize sormazsýnýz ne olduðunuzu? Yabancýlar nerden bilsin, ya da bilse neden söylesin sizin hukukla bir yakýnlýðýnýz olmadýðýný. Sizin çok uzun bir süreden beridir cehalet tahsili yaptýðýnýzý niçin size söylesin? Ya da neden size sürekli olarak "Be Türkler, siz okuduðunuzu anlamazsýnýz oðlum. Aklýnýzý baþýnýza alýn" desin. Deyceksiniz siz nerden bilirsiniz? Kendimizden... Sizin eðitimimize müdahaleniz yeni deðildir. Ama öðretmenler sizin dediðinizi deðil, kendi bildiklerini yaptýlar. Ve, 1974 Temmuz'unda Ada'nýn bir kýsmýný iþgaliniz altýna alana kadar, bizim okullarýmýz dünya baþarý sýralamasýnda en üst sýralarda yer alýrdý. Birincilik her zaman Sovyetlerindi ama ikincilik da bizde idi çoðu kez. Þimdi sayenizde nerdeyik? Sayenizde sonuncu olduk. Bilirim, duvara yumurta atarýk. Ama olsun... Belki... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ACI SOÐAN Bir akþam Beþparmak daðlarýnda vurularak öldürülen Yücel Erol öyle kolay kolay pusuya düþürülecek birisi deðildi... Týpký Mustafa Akmandor gibi... Ama iþte... Hep tetikte olmasýna raðmen yetmedi. Pusuyu farketmedi. Ve öldürüldü. Kendisini öldürmek isteyenlerin olduðunu bilen birisiydi Yücel... Bu nedenle bir gün Baþbakanlýðýn kapýsýný çalmýþ hatta... Müsteþar Öntaç Düzgün'ün karþýsýna dikilmiþ ve demiþ ki: -Polis beni öldürecek! Neden öldürecekmiþ? Þöyle diyor: -Beni tehdit ediyorlar, her an takip ediyorlar beni... Nereye gidersem giriyorlar, kiminle konuþursam sorguluyorlar. Baþsavcýya mektup yazdým, ama cevap alamadým... Bana yardýmcý olun... Öntaç Düzgün'ün "Baþbakanlýk'ta 30 Ay" isimli kitabýnda okudum bunlarý... Ve hayret ettim doðrusu... Yaþamak için çýrpýnan bu genç adama yardýmcý olamamýþ kimse... Gözünü ondan ayýrmayan polis bile... Olan olmuþ sonunda... Þimdilerde yaþadýðýmýz durumlara bakýyorum da, ne düþünüyorum, biliyor musun sevgili okur... O günden çok daha geride ve çok daha kötü durumdayýz þimdi. Yücel Erol'un Baþbakanlýk Müsteþarý'na "Polis beni öldürecek" dediði günden yani... Bakýn ne alengirli iþler çýkmýþ ortaya... Ne çeteler... Ne mafiozlar... Artýk kimseden çekinmeden, utanmadan ve sýkýlmadan yapýyorlar yaptýklarýný... Mesela ünlü iþadamýmýz eroin kaçakçýsý ile cezaevi müdürünün odasýnda görüþüyor da, çok normal karþýlanýyor bu artýk toplumumuzda... Adam büyük bir pervasýzlýkla basýnýn karþýsýna çýkýp, "Ne olacak yani bir müþterimi ziyaret için cezaevine gittiysem" diyor da, bazýlarýmýz alkýþ bile tutuyor ona... Bunu 'mesele' yaptýðýmýz için bizi kýnamaya kalkýyorlar. "7-8 lüks araba sattým bu müþterime" diyor adam. Nasýl sattýðýný, neyin karþýlýðýnda sattýðýný kimse sorgulamýyor... Çete ile girdiði iliþkilerden deniz kenarýndaki 27 dönümlük bir araziye sahip oluyor sonra... Onu da soran eden yok kilo eroinin finansörü olduðunu mahkemede itiraf etmiþ olan adam, tutuklanmadan önce sarayda, üniversitelerimizde aðýrlanýyor... Saðlýk Bakanýmýzýn kapýsýný týklamadan giriyor... Çetesi burada þimdi bile hala faaliyet gösteriyor... Ama bu da kimsenin umurunda deðil... Ne siyasi partilerle örgütlerimizin... Ne bizim dýþýmýzdaki basýnýn... "Polis neden bunlarýn üstüne gitmiyor?" diye soruyorsunuz, deðil mi? Neden gitsin ki? Soran mý var? Dün bir yurttaþýmýzla konuþtum... Kendisi aradý... Trafik polisiymiþ... Çok duygulandýrdý beni söyledikleri... Dinleseniz çok etkilenirdiniz siz de... Böyle vicdan sahibi insanlar varmýþ demek daha toplumumuzda... Bakýn ne dedi: -Amirlerimiz bizi göreve gönderirken, '30 rapor yazmadan geri dönmeyin' diyorlar. Dün alkþam yaþlý, gariban bir yurttaþý rapor ettim. Hiç bakmadým gözünün yaþýna... Arka lambasý yanmýyordu... Ancak eve gidince vicdan azabýndan sabaha kadar uyuyamadým. Ülkemizde bu kadar suçlu varken ve kazandýkalrý haksýz paralarla ensemizde cirit atarken, neden bizi hep garibanlarýn üstüne gönderiyorlar? Karar vermiþ... Ýstifa edecek mesleðinden... "Bir onurum kaldý, onu da çiðnetmem" diyor... Arpa unundan yapýlmýþ ekmekle acý soðan yiyen babasýný hatýrlýyor... "Ben de razýyým buna" diyor... Ancak amirlerine de bir çaðrýsý var... Madem ki o çetelere güçleri yetmiyor, onlar da istifa etsinler... Bir gazetede okumuþ... Okul önünde uyuþturucu satýyorlarmýþ çocuklara... "Patron kim?" diye soruluyormuþ yazýnýn sonunda... Çok þaþmýþ... Diyor ki: -Patronun kim olduðunu merak edersen, al 'Afrika' gazetesini ve oku...

3 AFRÝKA dan mektup... KUTLANACAK NESÝ VAR BUNUN? 50. yýlýný kutlamaya hazýrlanýyor Kýbrýs Cumhuriyeti... Törenler düzenlenecek adada... Güneyde yalnýz... Kuzeyde deðil... Kýbrýslýrumlar kutlayacak, Kýbrýslýtürkler kutlamayacak... Kuzeyde kimse farkýna bile varmayacak bu tarihi yýldönümünün... Eski kuþaklar zaten bu tarihi 16 Aðustos olarak bilirler... Yeni kuþaklar ise, ne eskisinin, ne de yenisinin farkýnda... Onlar hiçbir zaman Kýbrýs Cumhuriyeti'nde yaþamadýlar... Bu cumhuriyet sanal bir cumhuriyet oldu onlar için hep... Kýbrýs kimliði ve pasaportu almak için kuyruða girdiklerine bakmayýn þimdi. Kýbrýs Cumhuriyeti'ne gönül verdiklerinden deðil... Mecbur olduklarý için buna... Eðer ellerindeki Türk pasaportlarýnýn Kýbrýs pasaportu kadar deðeri olsaydý kesinlikle almazlardý onu herhalde... Ne yapsýnlar ama... Seyahat etmek isteseler edemezler ellerindeki sahte devlet pasaportuyla... Yurtdýþýnda okumaya kalksalar dünyanýn parasý... Kýbrýs pasaportu varsa 4 bin Euro, yoksa 15 bin Euro Ýngiltere'de... Kýbrýs pasaportu almýþ olan Kýbrýslýtürkler arasýnda bir araþtýrma yapýlsa açýkça görülür... Çok küçük bir azýnlýðýn dýþýnda kimse kendini Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþý saymaz... KKTC vatandaþý sayar... Kýbrýs Cumhuriyeti gibi bir modeli ise çözüm olarak kabul eden ancak birkaç kiþi bulunur aralarýnda... Federalizm isterlerse, KKTC'nin bir gün tanýnacaðýna dair hiçbir umutlarý olmadýðý için isterler... KKTC ile federalizm seçenekleri sunulsa, KKTC aðýr basar... Araþtýrma falan yapmadan da bu sonuçlarý elde etmek mümkün aslýnda... Son on yýllýk geliþmelere bakýn... Özellikle referandum sonrasýna... Annan Planý'nýn ganimetçilere ve yaðmacýlara altýn tepsi içinde sunduðu mülkiyet hakkýndan sonra inþaat patlamasý olmuþ kuzeyde... Rum topraðýný alan alana, satan satana... Bir yandan da kapýlar açýlmýþ ve akýn akýn Kýbrýslýrum kumarcýlar yýðýlmaya baþlamýþ casinolarýmýza... Türkiye'nin büyük sermayesi ilk kez cesaret bulmuþ adada büyük yatýrýmlar yapmak için... Derken kuzeydeki refah seviyesi göz kamaþtýrýcý biçimde fýrlamýþ birdenbire... 3 bin dolardan 10 bin dolara yükselmiþ milli gelir... Hatta söylenenler eðer doðruysa, 15 bin dolara kadar çýkmýþýz... Ýyi inceleyin bu dönemi... Kýbrýslýtürklerin çözüm, barýþ ve birleþmeyi en az arzu ettikleri dönemdir bu çünkü... Toplumumuzun çözüm ve barýþ arzusu ekonomik refah düzeyine göre inip kalkýyor ne yazýk... Refah arttýkça çözüm arzusu azalýyor... Durum kötüye gittikçe çözüm arzusu artýyor... 1 Ekim'de yapýlacak olan Kýbrýs Cumhuriyeti 50. yýldönümü kutlamalarýna katýlmak için bazý Kýbrýslýtürk sanatçýlar da davet edilmiþ. Katýlýrlar mý, katýlmazlar mý bilmem... Neyi kutlayacaklar? Artýk kendilerinin olmayan bir cumhuriyeti mi? Böyle bir günde Kýbrýslýtürklerin kutlama deðil, protesto gösterileri yapmasý gerek... Kimi protesto? En baþta Birleþmiþ Milletleri... Sonra üç garantörü... Ýngiltere... Türkiye... Ve Yunanistan'ý... Ve de Avrupa Birliði'ni... Týpký her 16 Aðustos'ta yurttaþýmýz Kamil Hür'ün yaptýðý gibi yýlý kutlayacaklarmýþ... Kutlanacak nesi var bunun? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Koop. Süt atýklarýný Kanlý Dere'ye döküyor Kooperatif Kanlý Dere'ye yoðurt mu mayaladý?! (Haber-Fotoðraf Evrim Kamalý) - Lefkoþa'da ARUN fabrikasý yaný ve Kooperatif Süt Fabrikasý arkasýndan geçen Kanlý Dere'nin bir bölümüne dökülen hellim ve yoðurt sularý çevrede büyük rahatsýzlýða neden oluyor. Kooperatif Süt Fabrikasý'ndan Kanlý Dere'ye dökülen süt atýklarýnýn yarattýðý pis koku nedeniyle evlerinde oturamaz hale gelen vatandaþlar, Lefkoþa Belediyesi'ne þikayette bulunduklarýný, ancak Belediye'nin ilgilenmediðini söylüyorlar. Her Büro-Ýþ, Toplu Ýþ Sözleþmesi görüþmelerinin baþlamamasý ve personelin intibaklarýnýn yapýlmamasýný protesto etmek amacýyla bugün Gönyeli Belediyesi'nde uyarý grevi yaptý. Personelin dün sabah iþbaþý yapmamasý ve belediye binasý önünde toplanmasýyla baþlayan grev saat 14.00'te tamamlanacak. Büro-Ýþ Baþkaný Hüseyin Zeki Akyön, Büro-Ýþ Genel Sekreteri Hüseyin Köprülü ve Hür-Ýþ Federasyonu Baþkaný Yakup Latifoðlu, grevdeki çalýþanlarý ziyaret ederek, genel durum hakkýnda bilgi verirken, Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Benli de çalýþanlarýn yanýna gelerek bir konuþma yaptý. Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Benli konuþmasýnda, Toplu Ýþ Sözleþmesi görüþmelerinin baþlamamasý ve personelin intibak konusunun, UBP'li belediye meclis üyelerinin tavrý yüzünden Belediye Meclisi'nin toplanamamasý nedeniyle HASTANEDE FERRÝPROX YOK! MECLÝS HEYETÝ STRASBOURG'A GÝDÝYOR Avrupa Parlamentosu'nun yarýn baþlayacak toplantýsýna Cumhuriyet Meclisini temsilen UBP Gazi Maðusa Milletvekili Afet Özcafer ve CTP Lefkoþa Milletvekili Dr. Sibel Siber katýlýyor. Heyet, Eylül tarihleri arasýnda Strasbourg'da gerçekleþtirilecek toplantýlar çerçevesinde Avrupa Parlamentosu Yüksek Temas Grubu Baþkaný Dr. Libor Roucek ve üyeleriyle birlikte Kýbrýs konusunda gelinen son durumu görüþecek. gün dereye boþaltýlan ve derede adeta yoðurt kývamýna gelen süt atýklarý yüzünden bölge sivrisinekten geçilmiyor. Bu yüzden kapýlarýný pencerelerini kapalý tuttuklarýný söyleyen vatandaþlar, Belediye'yi göreve çaðýrýyor. Bir kýsým vatandaþ bu manzarayý Nasrettin Hoca'nýn göle yoðurt mayalamasýna benzeterek, Kooperatif Süt Fabrikasý'nýn Kanlýdere'yi mayaladýðýný söylüyorlar. GÖNYELÝ BELEDÝYESÝ'NDE UYARI GREVÝ Afrika (Özel)- Hastanemizdeki ilâç eksiklikleri son günlerde yine had safhaya çýkmaya baþladý. Vatandaþlar, doktorun yazdýðý ilâçlardan ya hiçbirini bulamamakta, ya da 4-5 ilâçtan birini bulabilmektedir. Talasemialýlar için son derece yaþamsal önemi haiz Ferriprox adlý ilâç da 10 günden beridir hastanenin eczanesinde bulunmamakta, ne zaman geleceði sorulduðunda ise, "Belli deðil" yanýtý alýnmaktadýr! Ferriprox, demir zehirlenmesini önlemek için Talasemialýlarýn günlük olarak almak zorunda olduklarý bir ilâç. 10 gündür bu ilâcý hastanede bulamayan hastalarýn endiþeleri de giderek artýyor. Çünkü bu ilâcýn eksikliði ilk kez olmuyor hastanede. Daha önceleri de eksiklikler yaþanmasýna raðmen, Saðlýk Bakanlýðýnýn konu üzerinde ciddiyetle durmadýðý anlaþýlýyor. Ferriprox adlý ilâcý çok acil olarak ve yeterli miktarda saðlamak için Saðlýk Bakanlýðýný göreve davet ediyoruz. çözümlenemediðini söyledi. Benli, belediye çalýþanlarýnýn grevine saygý duyduðunu belirtti. Bütçe konusundaki eleþtirilere de deðinen Benli, bütçe ve harcamalarla ilgili bir dökümü de bilgi edinmek isteyenler için çalýþanlarýn yanýna býraktý. HÜSEYÝN ZEKÝ AKYÖN Büro-Ýþ Baþkaný Hüseyin Akyön ise yaptýðý açýklamada, Belediye Baþkaný Benli'nin konuþmasýný kast ederek "herkesin, ateþi ýsýnmak iþçin kendine önüne çektiðini" söyledi. Çalýþanlarýn Toplu Ýþ Sözleþmesi görüþmelerinin baþlamamasý ve intibaklarýn yapýlmamasý nedeniyle greve çýktýðýna iþaret eden Akyön, bunlarýn çok haklý talepler olduðunu vurguladý. YAKUP LATÝFOÐLU Hür-Ýþ Federasyonu Genel Baþkaný Yakup Latifoðlu da yaptýðý konuþmada, çalýþanlarýn sýkýntýlarýnýn giderilmesi için bugün gerçekleþtirdikleri grevin son uyarý olduðunu belirtti. "Çaðrýmýz Belediye Meclisi'nin toplanmasý, Toplu Ýþ Sözleþmesi görüþmelerinin bir an önce tamamlanmasý ve Ýntibak Komisyonu'nun bir an önce kurularak gerekli kararlarý üretmesidir" diyen, Latifoðlu, çok sabrettiklerini, ama sabýrlarýnýn sonuna geldiklerini söyledi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Bir baba bir babaya be baba gel beraber Birkaç yüz kilocuk eroin kaçýlarým demiþ Böylece babalar bire bir iþi giriþmiþler Derken paçayý kaptýrmýþlar iþler ters gitmiþ Kalay MEMLEKET DÝNGÝLÝ KOPMUÞ BMW GÝBÝ GÝDÝYOR KKTC Meclisi'nde trafik sorunu tartýþýlýrken, "Trafik Bakanlýðý" kurulmasýný öneren milletvekillerimiz oldu. Sadece trafikle ilgilenecek bir bakanlýðýn ülkemizdeki trafik kazalarýný önleyeceðini sanýyorlar herhalde. Saðlýk Bakanlýðý var da ne oluyor? Hastanelerimizdeki sorunlarý çözebiliyor mu? "Trafik Bakanlýðý"nýn kurulmasý halinde olacak olan da budur. Anlaþýlan milletvekilleri bir koltuk daha eklensin istiyorlar bu "yaðma sofrasý"na. Bir "Trafik Bakanlýðý" kurulacak olsa, aylarca kimin bakan olacaðý, sonra kimin müsteþar olacaðý tartýþýlacak. Her gelen hükümet kendi yandaþlarýný bakanlýða dolduracak. Dingili kopmuþ BMW gibi giden ülkemizde trafik sorununu olsa olsa bir "Deli Kaymakam" çözebilirdi ama ne yazýk ki buralarda herkes çok akýllý... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ DEÐÝL... Telefon açan akrabamdý... -Be yürüyün da arkanýzdayýz, dedi... -Nasýl yani, dedim... -Sizi tehdit ederler ya, korkmayýn... -Yanýldýklarý birþey oldu, iþte bu korku meselesi... Ýnsan ürperir ölümden, ama birisi birisini öldürmeye karar verdi mi, fare deliðine de girse iþi zordur öldürülecek olanýn... O nedenle ölmek pek korkutmuyor bizi... Biz ortaya koyduklarýmýzla insanlarýmýzýn içerisine düþürüldükleri bataklýðýn ne menem birþey olduðunu anlatmaya uðraþýyoruz... -Herkes sizi takdir eder... -Yeðen biz bizi takdir etsinler diye yapmýyoruz bunlarý... Ne bugüne kadar böyle oldu, ne de bugünden sonra böyle olacak... -Eleþtirileri dikkate almaz mýsýnýz? -Alýrýz tabii... Eleþtiri insaný kamçýlar, bir yerde yaptýðý yanlýþlýðý görür, özeleþtirisini yapar, eleþtiriyle getirilen önerileri de dikkate alýr... Ancak bazan öyle olaylar olur ki, dedikodudan öte anlam ifade etmez bunlar... Ýnsaný yýkan da esas bu olur... -Duygusallýk diyebilir miyim? -Galiba bazan oluyor... -Ben þimdi sizi eleþtiriyorum. Dikkatli deðilsiniz... Ýnsaný tehditler, hakaretler deðil esas yýkan; birilerinin, kolkola girerek, toplumsal açýdan hep birlikte birþeyler yapacaðýný zannettiklerinin, arkadan vurmasýdýr. Aleyhte dedikodu yapmasýdýr... Tabii bu deðil sadece... Ýnsanýmýzýn bazan çok farklý düþündüðü de takýlýr aklýma... Ýþgal altýndayýz... Türkiye tüm pisliklerini buraya atmýþ durumda... Kýbrýs'ýn kuzeyi uyuþturucunun, fuhuþun, kara paranýn aklandýðý bir diyar olmuþ. Bir toprak parçasýnda bu sektörlerin bulunmasý demek, oralarda mafyalarýn, çetelerin boy vermesi demektir. KKTC de iþte böyle bir yer haline getirildi... Bunlarla ilgili yazýlar yazýyorsunuz... Telefonunuz çalýyor, açýyorsunuz... Köpek gibi hýrýltý çýkaran sesler duyuyorsunuz ahizenin bir ucundan... Bazan bir dalga sesi ve uzaktan kalabalýk sesler... Bazan tam bir sessizlik, nefes alýþveriþi... Tüm bunlar içerisinde, gecenin bir vakti, telefon açan vatandaþ 'manþetten verin bu haberi' diyor ve devam ediyor... "Bir kýz sevdim evlendik. Babasý bizi ayýrdý. Geçen gün de kaynýmla birlikte benim üzerime saldýrdýlar. Polis onlarý deðil de beni tutukladý"... Bu kadarla da kalmýyor, vatandaþa anlatmaya çalýþýrsýnýz, bu durum bizim deðil, aslýnda polisin sorunudur diye. "Korkuyorsunuz" diyor... "Korktuðunuz için de yazmýyorsunuz..." Çetelerin inine elinizi sokuyorsunuz, bazýlarý sizin hakkýnýzdan gelinmesi için dua ederken, birileri de kayýnpederinin kendisine saldýrmasýný yazmazsak "korkak" olduðumuzu... Telefondaki akrabam da arkamýzda olduðunu söylüyor... Birþey ifade etmez artýk bu sözler... Bir de olaylara toplumsal olarak deðil, kiþisel veya örgütsel çýkarlar açýsýndan bakanlarla iþimiz bu yolda çok zor... MOTOSÝKLETLÝ GENÇLERDEN TRAFÝK EYLEMÝ Motosiklet tutkunu gençler, trafikte eþitlik ve fark edilmek istediklerini, eylemle dile getirdi. Sosyal paylaþým sitesi Facebook'ta buluþan ve "Rota Ýzleyicileri Derneði" adýyla yakýnda dernek kuracaklarýný belirten gençler adýna açýklama yapan Kemal Gülercan'ýn verdiði bilgiye göre, eylemde trafikte motosiklet ve bisiklet sürücülerine saygý istendi. Gülercan, trafikte yok sayýlmak istemediklerini belirten eylemci gençlere, büyüklerin de katýldýðýný kaydederek, ikinci kez duyarlýlýk eylemi yaptýklarýný ifade etti. Kendi çabalarýyla pankart hazýrladýklarýný belirten Gülercan, "artýk ölümlü kazalara hayýr", "duyarlý ve dikkatli olalým" çaðrýsý yaptýklarýný kaydetti. Lefkoþa'dan sonra Girne'ye giden ve Karakum bölgesinde çadýrlý kamp yapan motosikletli gençler, yakýnda dernekleþeceklerini belirttiler. EMEKLÝ POLÝSLER DERNEÐÝ: TRAFÝK CANAVARININ ÖNÜNE GEÇÝLMELÝ KKTC Emekli Polisler Derneði Genel Baþkaný Öncel Üney, son günlerde artan ölümlü trafik kazalarýna iþaret ederek, baþta karayollarý olmak üzere her kuruluþun önlem almasý gerektiðini vurguladý. Üney yazýlý açýklamasýnda, "Trafik kazalarýnda suçlular kim Acaba trafik kazasýnda hayatlarýný yitirenler mi, ilgililer mi, yoksa karayollarýmýzdaki aksaklýklar mý Medyanýn Trafik hakkýnda yaptýðý titiz yayýnlar gözlerden kaçmamaktadýr. Ancak buna raðmen kazalarýn oluþ nedenleri ve trafik kazalarýnýn önlenmesi hakkýnda alýnacak tedbirlerden hiç YENÝ ATAMALAR Baþbakanlýk Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Metin Beyoðlu bu görevinden alýnarak, bugünden itibaren Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý YÖDAK Genel Sekreterliði görevine atandý. Baþbakanlýk Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre YÖDAK Genel Sekreteri Ahmet Fikretler de LTB'NÝN VÝZE UYGULAMASINI KALDIRMASINA TEPKÝ MÝMARLAR ODASI: VÝZELENMEYEN YAPI PROJELERÝ UYGULANAMAZ Mimarlar Odasý Yönetim Kurulu, vizelenmeyen yapý projelerinin KKTC'de uygulanamayacaðýný savunarak, yasaya uymayan üyelerin KTMMOB ve odaya karþý suç iþlemiþ olacaklarýný belirtti. Mimarlar Odasý'ndan yapýlan açýklamada, LTB Meclisi'nin inþaat izinlerinde uygulanan vize uygulamasýnýn kaldýrýlmasý kararýna karþýlýk; "21/2005 yasamýz çerçevesinde meslek icra eden üyelerimiz yasamýz gereði yapý uygulama projelerini 'Mesleki Denetime' vizeye sunmalarý gerekmektedir" dedi. bahsedilmemektedir. Bu hususta en büyük görev Karayollarý Dairesi'ne düþmektedir" dedi. Ölümle neticelenen trafik kazalarýnda ölen kiþinin cesedi üzerinde otopsi yapýlýp ölüm nedeninin araþtýrýldýðýný ifade eden Üney, kazaya neden veren araç üzerinde ve kazanýn meydana geldiði güzergah hakkýnda da yeterli araþtýrmanýn yapýlýp yapýlmadýðýný sordu. Üney, "Araþtýrma yapýlmadýðý kesin, ama olay hakkýnda adli ölüm soruþturmasý yapýlýp 'dikkatsiz sürüþ' baþlýðý altýnda dosya tasnif görmektedir. Ýnsan hayatý bu kadar basit olmamalýdýr" diye ekledi. bugünden itibaren görevinden alýndý. Maliye Bakanlýðý, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Türker Vural da bugünden itibaren üçlü kararname ile görevinden alýnarak yerine Mustafa Çobanoðlu atandý. Baþbakanlýk Denetleme Kurulu Üyesi mevkiine de yeni atama yapýlarak, Melek Galip dünden itibaren kurul üyeliðine atandý. Oda, vizelenmeyen yapý projelerinin KKTC'de uygulanamayacaðýný belirterek, yasaya uymayan üyelerin KTMMOB ve odaya karþý suç iþlenmiþ olacaklarýný ve sorumluluklarýný yerine getiremeyeceklerini kaydetti. Oda, üyelerden konu ile ilgili hassas ve duyarlý davranmalarýný da istedi. Bu arada Kýbrýs Türk Mühendis ve Mimarlar Odasý Birliði, Lefkoþa Belediyesi'nin aldýðý karar nedeniyle bugün saat 11:00'de bir basýn toplantýsý düzenleyeceðini açýkladý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent KAN ÇIÐLIKLARI Karþý þerit kazalarý bitmek bilmiyor. Bitmek ne kelime... Her geçen gün daha da artýyor. Çift þeritli yollarda yolu ikiye ayýran refüjü, deðme akrobatlara taþ çýkartan büyük bir ustalýkla atlayýp karþý þeride geçen, þans eseri karþýdan gelen yoksa ya bir aðaca ya da bir elektrik direðine toslayan... Karþýdan gelen varsa, orak gibi biçen ve biçilen... Hiç olmadý, havada döne döne yolun saðýndaki tarlaya uçanlar, gün geçmiyor ki yollar gibi gazete sayfalarýný da kana bulamasýnlar... Ýki kazada dört can yitirdik iki günde. Biri Alayköy, diðeri Hamitköy yakýnlarýnda. Yollar bir kez daha kan gölüne döndü. Geride yýllarca dinmeyecek bir acý ve gözyaþý kaldý. Manþetlerin "Artýk yeter", "Bu son olsun" haykýrýþlarý da belli ki bir kulaktan girip diðerinden çýkmakta! Ateþ düþtüðü yeri yakýyor... Sonra da yeni bir yere düþene kadar unutuluyor! Yollardaki kaný durduracak, hiç deðilse asgariye indirecek önlemleri, ne hükümet alýyor, ne de trafik yetkilileri! Derviþ Eroðlu geçtiðimiz günlerde Hristofyas'ýn evinde yemeðe davetliydi. Bu davete katýlmak üzere Lefkoþa'dan Limasol'a kadar yolculuðu hakkýnda bakýn ne diyor Derviþ bey... "Sayýn Hristofyas'ýn Trodos sonrasý, Limasol yakýnlarýndaki evine gece gittim. Güney Lefkoþa'da büyük bir þehir havasý var. Yollar çok güzel. Muazzam bir koruma düzeni kurdular. Lefkoþa'dan çýkana kadar her kavþakta polis yolu keserek geçtik. Yollarý boþ sanmýþtým. Sonra fark ettim. Çok büyük ilgi gösterdiler. Devlet adamýna yapýlmasý gerekeni yaptýlar." Ayný coðrafya... Ayný toprak parçasý... Ayný gökyüzü... Ayný güneþ... Ayný su... Ama o tarafta büyük bir þehir havasý... Bu taraf büyük bir köy... O tarafta yollarda çok güzel ve muazzam bir koruma düzeni var. Bu tarafta "Allah korusun" düzeni! "Muazzam koruma" diyor Derviþ bey. Sanýrým herkesin paylaþtýðý bir görüþtür bu. Güney Kýbrýs'ta ana yollarýn, aþýlmasý mümkün olmayan beton bariyerlerle ikiye ayrýldýðý herkesin malûmudur. Ben, yol ve trafik güvenliðinin asgari düzeye çýkarýldýðý bu tip yollarda bir tek karþý þerit kazasý olduðunu duymadým þimdiye kadar... Bizde ise tam anlamýyla cinayet denebilecek karþý þerit kazalarý sanki kadermiþ gibi sürüp gidiyor. Söylemekten dilimizde tüy bitti... Tükenmez dediðimiz kalemler yazmaktan tükendi. Yollarý ikiye ayýran bariyerleri aþýlamayacak yükseklikte beton duvarlarla inþa etmek, mutlaka ama mutlaka kaçýnýlmaz olmuþtur. Refüjleri aþarak karþý þeride geçen ve hiçbir suçu, hatasý, ihmali olmayan, kendi yolunda seyreden insanlarýn yaþamýný ciddi þekilde tehdit eden hýz ve alkol tutkunlarýný frenlemenin baþka hiçbir yolu yoktur. Karþý þerit kazalarýný önlemek ve hiçbir suçu ve ihmali olmayan insanlarý bu kazalara kurban gitmekten korumak için, yollarýmýzýn Rum tarafýndaki gibi muazzam bir koruma düzenine mutlak surette ihtiyacý vardýr. Ben ille de alkol alacaðým, ille de sürat yapacaðým diyenler, hiç deðilse kendilerini riske atarken, baþkalarýna bir zarar veremesinler. Aþýrý sürati, dikkatsizliði ve kurallara uymamayý tamamen önleyemezsiniz belki. Çünkü bunlar ve bunlarýn neden olduðu kazalar tamamen insandan, insanýn kendi içindeki trafik canavarýndan kaynaklanýyor. Ama karþý þerit kazalarýný kesinlikle önleyebilirsiniz. Öyleyse neden bunu hâlâ yapmýyorsunuz? Bu kan çýðlýklarýna, bu canhýraþ feryatlara nasýl bu kadar kayýtsýz kalabilirsiniz?

5 21 Eylül 2010 Salý 5 Þaziye nin Görüþü: Nerde piknik yapýlabilecek bir aðaç altý varsa, çevresi çöplük gibidir. * Ölümlü trafik kazalarý ile ilgili önlem alýnmýyormuþ. - Bence alýnýyor Alýnmasa, bugüne kadar "morgda yer bulamadýk" diye yakýnacak birileri çýkardý mutlaka. * Anayola 42 çýkýþ varmýþ - Ýþte bu nedenle gözünüzü dört açýn diye uyarýyoruz ya *Lefke Belediye Baþkaný, üniversite kapýsýna köfteci ve lahmacuncu açýlmasýna izin vermiþ. - Olabilir Bet ofis açýlmasýna izin vermedi ama * Belediye, Mimar ve Mühendisleri devre dýþý býrakmýþ. - Uuu, ma devredeydiler yani Lefkoþa'ya bakýnca hiç belli olmuyordu doðrusu. * O.E. isimli 33 yaþýndaki bir yolcu Ercan'dan ülkeye 1 gram esrar sokmaya çalýþýrken yakalanmýþ. - Uyuþturuculara göz açtýrmayan polisimizi yürekten kutlarým. Sýnýrlarýmýzýn güvenlik içinde olduðunu bilmek ne büyük mutluluk yarabbim. Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun söylediklerini duydunuz mu.? Duymadýnýzsa ben anlatayým. "Güney Lefkoþa'da büyük þehir havasý var. Yollar çok güzel Muazzam bir koruma düzeni kurdular" dedi. Eleþtirmek "E bu gadar sene siz ne yapmadýnýz da yan gelip yattýnýz?" demek kolay. Biþey demeyeceðim. Aklýmdan baþga biþey geçti onu söyleycem size: Talat uzun yola dondurma yemeye giderdi. Ýster misiniz Eroðlu da hamburger yemeye gitsin! Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI DURMASI GEREKTÝÐÝ YERDE DURMAYANLAR, GÝDER! BU DA BÝR BAÞKA KURALDIR yaþýndaki sürücü, ana yola çýkarken durmadý. Dümdüz, geldiði gibi çýktý. Þeytan puþttur. O sýrada karþýdan bir baþka araba geliyordu. Çok süratliydi. Arabanýn çýktýðýný gördü ama çok geçti artýk. Duramadý. Ve güm. Korkunç bir kaza oldu. 3 kiþi öldü. Kaza büyüktü Kaza korkunçtu Kaza þok ediciydi.. Ama bu büyük, bu þok edici, bu kahredici, bu korkunç kazanýn nedeni çok basitti: Sürücü durmasý gereken yerde durmamýþtý 3 kiþinin ölümüne neden olan bu küçük kural ihlaliydi iþte Çoktan kafalarýn dank etmesi gerekirdi ama, bu kaza da vesile olabilir. Þunun bilinmesi gerekir ki; durmasý gerektiði yerde durmayan, eninde sonunda gider! Ne yazýk ki bu da bir kuraldýr ve bir gün mutlaka çalýþýr. OYNAMAYI DEÐÝL, OYNATMAYI SEVERÝZ -Bu memlekette iþsizlik var mý? -Var. -Çalýþacak insan var mý? -Yok. -Hem iþsizlik var, hem çalýþacak insan yok. Böyle þey olmaz. - Sözkonusu olan yer KKTC ise olur. Gerçekten iþsizlik var ama çalýþacak insan yok. Bu durumdan yakýnanlardan bir tanesi de casinocu Erol Merdoðlu. KKTC vatandaþý çalýþacak eleman bulamýyorlarmýþ. Ýnanýrým, yoktur. Bizim huyumuzdur. Kumar oynatmayý deðil, oynamayý seviyotuz. O bakýmdan bulamýyorlar! HA GKK OLMUÞ, HA TBKK SONUÇTA HEPSÝ ASKER Baþaran Düzgün soruyor: Bu tetikçi gazetelerin arkasýndaki gizli güç polis mi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý mý, yoksa Barýþ Kuvvetleri Komutanlýðý mýdýr?" Ve hemen yanýt alamayacaðýný bildiði için yazýnýn sonunda uyarýyor: "Bu soruyu sormaya devam edeceðiz." Benim üstüme vazife deðil ama Düzgün'ü zahmetten kurtarmak için yanýt vermek istiyorum. Ha polis olmuþ Ha GKK olmuþ.. Ha TBKK olmuþ. Ne fark eder ki. Sonuçta hepsi "Asker" deðil mi? Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Canlar gittikten sonra önlem alýnmasýný istiyorsak aklýmýz baþka yerde demektir. Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu NE OLACAK BU ÝÞÝN SONU? ÝSTANBUL-Sanýrým 2001 kriziydi. Sýk sýk görüþtüðüm arkadaþým bir gün aradý, "Yanýnda paran var mý?". -Var. -Yanýmda çalýþan birisini göndersem verir misin? Bugün ödeme günüm, alacaklarým var iki gün sonra geri veririm. Arkadaþýmdý, ihtiyacý vardý, geri verir mi vermez mi düþünmedim verdim istediði parayý. Geri verdi. Aradan bir ay geçti geçmedi yine aradý, bu sefer istediði rakam iki mislinden biraz daha fazlaydý. -Tamam, dedim. Üç veya dört gün geçti ortak arkadaþýmýz, "Duydun mu bizimki battý ve iþi kapatýp kaçtý. -Nereye? -Kimseye bir þey söylemeden tüymüþtü arkadaþým. Meðer yanýnda 150 kadar iþçi çalýþtýran arkadaþým alacaklarýný alamayýnca ödemeleri için tefecilere avuç açtý. Bir müddet sonra da tefecilerin tehditleri ile kaçtý. Ne gittiði yeri biliyorduk, ne de ne olduðu hakkýnda bilgimiz vardý. Bunu niye anlattým, yazýnýn sonunda anlayacaksýnýz. Televizyonun birinde sunucunun birisi KTÖS Baþkaný Þener Elçil'i konuk etmiþti, az önce. Sunucunun sorduðu sorularda kasýt vardý ve bu ayan beyan ortadaydý. Þener Elçil cevap vermek için aðzýný her açtýðýnda baþka konudan baþka bir soru dayýyordu. Ve bir sorusu, aklýmda kaldýðý kadarýyla þuydu, "Türkiye'ye, ne paraný ne memurunu istiyoruz" diyorsun. Hakikaten vermezse bu küçük ve kapalý yerde parayý nereden bulacak ve ne ile geçineceksiniz?" Elçil, "Bizler Kýbrýs Cumhuriyeti'nin ortaðýyýz" diyecek oldu -Onlara ne kadar güvenebilirsiniz, sorusunu yapýþtýrdý. -Biz yýllarýna kadar iyiydik hatta Osmanlý'ya karþý vergileri nedeniyle ortak isyan bile ettik, derken yapýþtýrdý yine sunucu. -Onlar artýk eskide kaldý.. Oysa ki Elçil'e yeterli konuþma fýrsatý verseydi mutlaka Elçil ona "Hele biraraya gelelim zamanla aramýzda güven de oluþur birlikte yaþamasýný da beceririz" diyecekti, dedirtmedi. Kendisi Anadolu'nun bir þehrindendi. Yýllar önce sýrtýna bohçasýný koyarak büyük þehre (Ýstanbul'a) gelmiþ, bir müddet sefil bir hayat yaþamýþ ve en sonunda öðrendiði mesleði ile iyi bir yerlere gelmiþti. Yaptýklarý genelde doðruydu, sadece bir yerde hata yaptý. O da kendi yerinden akrabalarýný -Ýstanbul sevdasý ile gelenlerin çoðunu- yanýna alarak çalýþtýrmasýydý. Kapasitesinin çok üzerine çýkmýþtý çalýþtýrdýklarý ve en sonunda krizin de etkisi ile çalýþanlarýna sigorta paralarýný bile yatýramadan battý. En acýsý neydi biliyor musunuz? Akrabalarýndan oluþan çoðu çalýþanýn onu, tazminatlarýný ver(e)medi diye mahkemeye vermeleri. Eroðlu'na "haddini bilmez" bir gazeteci sormuþ, "Göçmenler ne olacak?" Verdiði cevap,"bizim öyle bir sorunumuz yok" olmuþ... Neredeyse tüm köyünü fabrikasýnda toplayan arkadaþým sýrra kadem bastý gitti. Çalýþanlar da, ki akrabalarýydý, arkasýndan tazminatlarýný ödemedi diye onu hem mahkemeye verdiler hem de durmadan beddua ettiler.

6 Karanfil Kani KANOL Güvenini yitiren toplum... Bir süredir Afrika'da, Kýbrýs'ýn kuzeyinde 1974 sonrasýnda ortaya çýkan ve toplumun tüm deðerlerini altüst etmeyi baþaran mafya-iþ çevreleri-uyuþturucu-politikacý ve güvenlik kuvvetleri iliþkileri manþetlerden düþmüyor. Belgeler, iddialar, söylentiler ve tehditler havalarda uçuþuyor... Buna karþýlýk Kýbrýs'ýn kuzeyinin güvenliðinden sorumlu makamlarýn kýlýný kýbýrdatmaya niyetleri yok. Aslýna bakarsanýz bunu çok da yadýrgamamak gerekir sonrasýnda tüm uluslararasý kararlarda Türkiye'nin kesin kontrolu ve sorumluluðu altýnda olduðu teyit edilmiþ olan adanýn kuzeyi, herkesin de bildiði ve kabul ettiði gibi bir "arka bahçe" olarak kullanýlmaktadýr. Adýna ister devlet deyin isterse koloni, eþi benzeri olmayan bu yapýlanma ile sonuçta ortaya saðlýklý bir toplum ve demokratik sistem çýkmasý beklenemezdi herhalde. Nitekim bugün gelinen noktada toplumda hiçbir kuruma güven kalmamýþtýr... Bunun karamsarlýkla veya umutlarý köreltmekle filan da ilgisi yoktur. Bu güven bunalýmýný görebilmek için öylesine açýk ve somut örnekler yaþanmaktadýr ki, göremeyenler görmek istemedikleri için göremiyorlar. Bu konuda KADEM'in araþtýrma yapmasýna gerek yok bence... Hemen bugün karþýlaþtýðýnýz ilk 10 kiþiye sorun bakalým; KKTC'de adalet sistemine, saðlýk sistemine, eðitim sistemine, ekonomik sisteme, güvenlik sistemine ve en önemlisi devlete zerre kadar güven kaldý mý? Ben bir süredir soruyorum ve bu sorulardan herhangi birisine olumlu yanýt veren daha bir kiþi bile bulamadým... Öte yandan da toplum olarak öylesine kanýksadýk ki her gün yaþanan bu partizanlýklarý, adaletsizlikleri, çifte standart uygulamalarý, trafik kazalarýný, hýrsýzlýklarý, cinayetleri, ýrza geçmeleri, tecavüzleri, býcaklamalarý ve dolandýrýcýlýklarý... Çok ama çok normal ve gündelik olaylar gibi okuyup geçiyoruz. Artýk, "Bizler eskiden kapýlarýmýz pencerelerimiz ve gancellilerimiz açýk uyurduk... Ölümlü bir trafik kazasý veya kavga olsa tüm Kýbrýs bunu konuþurdu... aðýtlar yakýlýrdý." dediðimiz günler de, çok ama çok gerilerde kaldý... Toplum olarak kabullendik galiba yenilgiyi... Kimliðimizi ve varlýðýmýzý bizden dört beþ kat fazla, beþyüz bin nüfuslu Rum'a karþý koruyabildik yýllarca. Ancak yetmiþ milyonun üzerindeki bir nüfusun asimilasyonuna ve baskýsýna karþý koymak hiç de kolay olmuyor. "Arka bahçe" olarak görülen ve her türlü pis iliþkilerin kurumsallaþtýðý kuzey Kýbrýs'ta toplum olarak kimliðimizi ve varlýðýmýzý korumak için, ne acýdýr ki toplumun tüm kesimleri ciddi bir iþ birliði ve güç birliði içinde hareket edemiyor. Böyle olunca da toplumu içten içe çürüten çirkin ve pis iliþkileri, korkuzusca ortaya döken Afrika, ne yazýk ki kiþisel yaklaþýmlar, tiraj kaygýlarý ve biraz da çekememezlikler yüzünden yalnýz býrakýlýyor. Oysa bu gibi toplumun geleceðini yakýndan ilgilendiren konularda, tüm kesimlerin ve özellikle yurtseverlerin toplumsal kaygýlarý ön planda tutarak el birliði ve güç birliði yapmasý en doðru yaklaþým olurdu. TEMÝZLÝKÇÝ BAYAN Evlerde ve iþyerlerinde güvenli temizlik ÇAKICI: UBP çoðunluðu saðladýðýna göre, yeni bir hükümete gerek yok Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda dün hükümet konusu, milletvekili transferleri ve Kýbrýs sorunu tartýþýldý. TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, UBP'nin ülkeyle ilgili deðil, baþka endiþeleri olduðunu; kurultayýna odaklandýðýný söyledi. Ülkenin "yangýn yerine" döndüðünü savunan Çakýcý, "kurultaya endekslenerek, toplum meselelerinden uzaklaþan" bir yapýyý saygýyla karþýlamalarýnýn mümkün olmadýðýný belirtti. TDP'nin pazarlýk içinde olmadýðýný ifade eden Çakýcý, en son 15 gün önce Baþbakan'la görüþtüklerini bildirdi. 15 günde UBP'de ne olduðunu bilemediðini kaydeden Mehmet Çakýcý, 2 Albayrak Ajda Pekkan'ý sordu Dün mecliste söz alan CTP Gazimaðusa Milletvekili Arif Albayrak, Ajda Pekkan'ýn Baþbakan Küçük'ü kadýn zannetmesiyle ilgili gafýna "sanatçýdýr, aldýrýþ etmeyin, boþ verin" yönündeki deðerlendirmesinin sanatçýlarý rahatsýz ettiðini belirtti. Albayrak, "hiper, ultra, mega, mini sanatçýlarý izleyen Baþbakan Küçük'ün Kýbrýslý sanatçýlarý ve ülkedeki festivalleri kaç defa izlediðini" de sordu. Kürsüye gelerek yanýt veren Baþbakan Küçük ise, bu yaz tatil yapmadýðýný belirterek, birçok davete de çalýþmalarý nedeniyle katýlamadýðýný anlattý. Ajda Pekkan'ýn konser verdiði etkinlikteki Ledra Palace'ta "mum ýþýðýnda gece nöbeti" "21 Eylül Uluslararasý Barýþ Günü"; bu akþam Lefkoþa'da ara bölgedeki Ledra Palace Otel önünde düzenlenecek "mum ýþýðýnda gece nöbeti" etkinliðiyle kutlanacak. BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim ve YEDÝLER VÝRANEYE DÖNDÜ Baþkent Lefkoþa'nýn Surlariçinde "Yediler Mahallesi" olarak bilinen bölge baþkente ait bir parça olmaktan çok, terk edilmiþ bir viraneliði andýrýyor. Yýllardan beri Lefkoþa Surlariçinin en çok ihmal edilen bölgelerinden bir olan Yediler'in bugünkü hali ise artýk bölgeden umdun kesildiðini açýkça ortaya koyuyor. milletvekili de UBP'ye katýlacaðýna göre mecliste çoðunluðu saðlayacaðýna iþaret etti. Çakýcý, Ejder Aslanbaba ve Tahsin Ertuðruloðlu'nun nisaba desteðini yanlýþ bulduðunu ifade ederek, UBP'nin yanlýþlarýna katýlmayý etik bulmadýðýný belirtti. Doðru gördükleri yasalara destek verdiklerini, yanlýþlarý da eleþtirdiklerini kaydeden Mehmet Çakýcý, transferler ve baðýmsýzlarýn desteði olduðuna göre, baþka bir hükümet kurmaya gerek kalmadýðýný ifade etti. Ülke menfaati hedefi görmediðini dile getiren Mehmet Çakýcý, TDP'nin ilke ve ideallerini ortaya koyduðunu ama pazarlýk noktasýnda olmadýklarýný yineledi. sözünden gocunmadýðýný kaydeden Baþbakan Küçük, "Bay Ýrsen Küçük, Bayan Ýrsen Küçük" sözünün normal olduðunu ve eþler için kullanýldýðýný bildiðini belirtti. Küçük, deðerlendirmesinin de bu yönde olduðunu kaydederek, "sanatçýdýr, aldýrýþ etmeyin" gibi bir ifadesi olmadýðýný, ancak söylediklerinin basýna nasýl yansýtýldýðýný bilmediðini söyledi. Baþbakan Küçük, sanata ve sanatçýlara önem verdiðini de kaydederek, Ankara'da öðrenim gördüðü dönemde birçok tiyatro ve operayý izlediðini; Türkiyeli sanatçýlarýn mantalitesini de öðrendiðini, dolayýsýyla gocunmadýðýný anlattý. "Kýbrýs'taki 2. Dünya Savaþý gazilerinin" de katýlacaðý etkinlik saat 18.00'de baþlayacak. Bugün ayrýca tüm dünyadaki BM merkezlerinde öðle saat 12.00'de 1 dakikalýk saygý duruþu gerçekleþtirilecek. Zamanýn etkisiyle yýkýlan çoðu 100 yýllýk veya daha eski binalardan geriye kalan harabeler ise tam bir "kent içi çöplük alaný" haline gelmiþ durumda. Yetkililerin de her dönemde uzak durmayý tercih ettikleri bölge, burada hala direnen birkaç tamirci atölyesi dýþýnda "ölüme terk edilmiþ" bir manzara sergiliyor. (Haber ve fotoðraflar: Harun Uçar) GÜNLÜK MICHELLE OBAMA: 'BEYAZ SARAY CEHENNEM' Gazeteci Michael Darmon ve Yves Derai'nin yazdýðý Carla Bruni biyografisi, Bruni ile Michelle Obama arasýnda Nicolas Sarkozy'nin Beyaz Saray'a yaptýðý resmi ziyaret esnasýnda geçtiði iddia edilen bir konuþma nedeniyle ortalýðý karýþtýrdý. Bruni, Michelle Obama'ya ABD Baþkaný'nýn eþi olmanýn nasýl bir þey olduðunu sormuþ. O da "Sorma! Cehennem gibi. Dayanamýyorum!" demiþ. Beyaz Saray "First Lady hiçbir zaman böyle bir þey söylemedi" diye açýklama yaparken, ABD'deki Fransýz Elçiliði de "Bayan Sarkozy 'Carla and the Ambitious' (Carla ve Tutku) adlý kitabýn içeriðinden tamamen ayrý tutmaktadýr. Kitabýn içeriðinden yazarlarý sorumludur" þeklinde açýklama yaptý. Carla Bruni eþiyle birlikte morallerini bozmamak için "Obama'larýn tavsiyesine uyup sabahlarý gazete okumayý býraktýklarýný" da söylemiþ, ancak buna dair herhangi bir açýklama yok. Yalanlama sadece "Beyaz Saray cehennem" sözüne yapýldý. Dünya basýnýnda Michelle Obama'nýn "Beyaz Saray cehennem" deyip demediðini tartýþanlar olduðu gibi, Michelle Obama böyle bir þey söylemiþ olsa bile Carla Bruni'nin bunu gazetecilere söylemesini "etik" bulmayanlar da var. Liderlerin seviyesi düþerken, "First Lady"lerin seviyesi duracak deðil ya... AJDA PEKKAN VE KÜÇÜK Ajda Pekkan'ýn Ýrsen Küçük'ü kadýn zannetmesi dert olmuþ Arif Albayrak'a. Hele Ýrsen Küçük'ün bunu umursamamasý ve "sanatçýdýr, aldýrýþ etmeyin" gibi laflar etmesi daha büyük dert... Yeme be Arif kardeþ canýný... Sanki Erdoðan'ýn ona maaþýný sormasý daha mý iyiydi? GECE NÖBETÝ 1 Eylül Dünya Barýþ Günü idi. Meðer 21 Eylül de Uluslararasý Barýþ Günü imiþ. Bu gece Ledra Palace önünde "Mum Iþýðýnda Gece Nöbeti" düzenlenecek. Gündüz nöbetine de bizi yazýn! SERHAT ÝNCÝRLÝ Yazýk, sevgili Serhat Ýncirli'yi de kaybediyoruz... Yayýnlarýmýzý ihbar kabul etmesi için polise çaðrý yapacaðýna, bizi yalanlama gayreti içinde... A iki gözüm, Çangar'a sorsana, 7-8 BMW'yi Ýsmet Felek'e neyin karþýlýðýnda sattý? Esentepe'de 27 dönüm deniz kenarýna nasýl kondu? Ve Cezaevi Müdürü'nün makamýnda Felek'le neler konuþtu? Bizim bildiðimiz Serhat bu sorularýn yanýtlarýný merak etmeyen birisi deðildi. Þimdi ne oldu? Týrnak... " 'Federalist ülkücü' CTP ileri gelenlerinin DÝSÝ ziyareti bu baðlamda son derece ilginçtir. Zaten Ferdi Sabit Soyer gibi ileri gelen CTP yöneticilerinin Rum baþkanlýk seçimlerinde AKEL deðil DÝSÝ'nin galip gelmesini istedikleri bilinen bir gerçektir." Mehmet HASGÜLER (Kýbrýs) "Lefkoþa'da artýk Belediye Baþkaný'nýn 'tamam' dediði her yere bina yapýlabilecek!.. Vize izninin kaldýrýlmasý yönündeki karar külliye ve 'dev alýþveriþ merkezi' içinmiþ!.. Umarýz ki bu tehlikeli kararý 'yargý' bozar, baþýboþluða izin vermez." Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) "Öyle de alýþtýk ki görüþmelerin varlýðýna, birkaç gün liderler görüþmeseler eksikliðini hisseder olduk. Bir dönemden bir döneme; bir baþkandan bir baþkana, ne konu baþlýklarý deðiþmekte, ne halký bilgilendirme konusundaki içerik ve tutumlar." Çiðdem DÜRÜST (Star) "Asil geçenlerde Ýngiltere ile danýþýklý olarak mahkeme önüne giderken bu adadaki alacak verecek bilançosu ne idi? Batýrdýðý banka dolayýsý ile Ýhtiyat Sandýðý'na olan borcundan tutun da Asil'in nasýl bir bilanço ile bu adadan ayrýldýðýný merak eden yok mu hiç?" Erdoðan NAÝM (Vatan) Günün Kahramaný HASÝPOÐLU- TANCER Bir deðil, iki kahramanýmýz var bugün... Ertuðrul Hasipoðlu ve Mehmet Tancer. DP'den istifa eden Hasipoðlu ile Tancer uzunca bir bekleyiþten sonra dün nihayet UBP'ye katýlmýþ törenle... Ýrsen Küçük UBP rozetini onlara taktýktan sonra, partiye koþulsuz katýldýklarýný, yani hiçbir talepte bulunmadýklarýný söyledi. Ýnanan inansýn. Dünkü 2 katýlýmdan sonra UBP'nin meclisteki sandalye sayýsý 26'ya çýktý. Bu durumda þimdi en çok merak edilen, TDP ile koalisyon görüþmelerine devam edip etmeyeceði... Ancak Çakýcý'nýn söylediðine bakýlýrsa, bu iþ burada bitti.

7 21 Eylül 2010 Salý 7 FESLÝKAN Niyazi Ökten GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ÇOKOLET Güzel bir kýza aþýk olursunuz. Sevdiðiniz insandýr. Sevginizi kanýtlamak mý istersiniz? Çokolet alacaksýnýz sevdiðinize çokolet... Emin olun sizi bin kat sevecektir sevdiðiniz, aþýk oldunuz. Çokolet efendim, çokolet! Bizim tefeci Debbað karakter kalbe girmenin sýrlarýný iyi bilir. Öðrendi... Uyuþturucu suçlarýndan yedi yýl yattýðý Ýngiltere kodeslerinde özel derslerde öðrendi herhalde Debbað efendi. Birinin kalbine girmek mi istersin, sevgini ona kanýtlamak mý istersin, çokolet alacaksýn ona efendim, çokolet. Yerel basýnýmýzda yayýnlandý. Meðer, tefeciyle Türkiye hapishanesinde 142 kilo eroin kaçakcýlýðýndan tutuklu Ýsmet Felek arasýndaki telefon konuþmalarýný TC polisi kaydetmiþ. Kayýtlarda þöyle diyormuþ tefeci Debbað Malatya aþiretinden Ýsmet Felek efendiye, 'sana çokolet getirdim, çokolet...' Ahh, ah... Bizim canlý telefon yayýnlarýndaki sunuculara da bir paket çokolet getiren olsaydý ne olurdu, ki aralarýndan birisi hakikaten hak etti. Ama ne gezer. Ahalide çokolet alacak para mý kaldý? Ýþte gördünüz... Ýrsen Küçük þuna vergi, buna vergi, emekliye vergi derken insanlarýn cebinde mangýr býrakmadý. Sözü uzatmayalým, laf lafý açar tuzaðýna düþmeyelim ve gelelim çokoleti hak eden sunucumuza. Arkadaþ canlý yayýn sunar sabahlarý. Ýngiltere'de uzun süre yaþamýþlýðýn verdiði Batý kültürünün mayasýndan biraz mayalandý elbette, ben bilmem, kendisi öyle sanýr belki... Fakat canlý yayýn ya, birileri telefon eder ve sorar kendisine. 'Afrika gazetesi KKTC' de Çangar gibilerin pisliklerinin veya çete, mafya iliþkilerinin peþine düþer da neden Asil Nadir'in huysuz ve yolsuzluklarýný teþhir etmez?!' Asil Nadir sunucumuzun ustasý... Kulaklarý dikilir hemen... Ve yanýtlar, 'Asil Nadir'in böyle çete veya mafyayla, eroin kaçakcýlýðýyla iliþkisi olamaz?..' Ne kadar güzel yanýt, olmasýn, deðil mi? Kim arzu eder, iþ hayatýnda baþarýlý sanýlan ve KKTC ekonomisine katký veren insanlarýmýzýn çirkeflere bulaþmasýný? Ancak sunucumuzun Asil Nadir hakkýndaki yanýtýnýn arkasýndan söyledikleri þok edicidir ve liyakarlýðýn, ikiyüzlülüðün, utanmazlýðýn kanýtýdýr adeta. Bakýn ne yumurtluyor Çangar'la ilgili olarak, 'Zaten Çangar'la ilgili söylemler iddiadýr, karþýlýklý suçlamalardan öteye geçmez!' Demek öyle... Çangar'ýn 142 kilo eroin kaçakcýlýðýndan TC hapishanesinde yatan Ýsmet Felek'i KKTC hapishanesinde ziyaret ettiði iddiadýr ha... Ýddiadýr soyup soðana çevrilen Av. Seyhan Yýldýrým'ýn arazilerinin Çangar'ýn tapusunda çýkmasý... Çangar'ýn 7-8 BMW'yu Ýsmet Felek'e hediye etmesi iddiadýr demek! Ýddiadýr satýlan BMW'larýn parasýnýn Felek'e verilmesi, koçanlarýnýn Çangar'dan alýnmasý... Sen terbiyesizliði bir kenara býraksan iyi olur efendi. Sana mý düþtü Çangar'ý korumak, Çangar'ýn avukatý kesilmek ki sen Çangar gibilerini koruyacak en son insan olmalýydýn? Trafik bir haftada 5 can aldý KKTC'de bir haftada 68 trafik kazasý meydana geldi; kazalarda 5 kiþi hayatýný kaybetti. Geçen hafta yaþanan kazalarýn 3'ü ölümle, 8'i yaralanmayla ve 57'si hasarla sonuçlanýrken; ölümle sonuçlanan kazalarda 5 kiþi öldü, yaralanma ile neticelenen kazalarda 17 kiþi yaralandý Eylül haftasýný kapsayan süre içerisinde meydana gelen kazalarda yaklaþýk 317 bin TL'lik hasar meydana geldi. Kazalarýn bölgelere göre daðýlýmý þöyle: Lefkoþa 39, Gazimaðusa 10, Girne 14, Güzelyurt 3, Ýskele 2. Polis tarafýndan ülke genelinde yapýlan rutin trafik kontrollerinde ise, geçen hafta 5 bin 12 araç sürücüsü kontrol edildi; sürücülerin 748'ine ceza kesildi. Tarým Sigortasý listeleri askýda Genel Tarým Sigortasý Fonu, dönemine ait tahýl (arpa, buðday, yulaf, tritikale), hasýllýk, baklagil, nadas, narenciye, meyve aðacý, zeytin, harup, bað ve diðer aðaç beyanlarý ile ilgili listeleri dün askýya aldý. Fondan yapýlan açýklamaya göre, üretici beyanlarýný köy ve arazi bazýnda inceleyen Teknik Komitenin bulgularýný içeren aský listeleri, köylerde ve Fon merkezinde 24 Eylül Cuma gününe kadar askýda kalacak. Köy ve üretici bazýnda hazýrlanan Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, Eylül dönemi haftalýk trafik kontrollerinde araç sürücülerinin 128'i süratli, 7'si tehlikeli, 22'si dikkatsiz, 84'ü seyrüsefer ruhsatsýz, 15'i sürüþ ehliyetsiz, 18'i alkollü araç kullanmaktan rapor edilirken, 95'i seyir halinde cep telefonu ile konuþmak, 39'u emniyet kemersiz araç kullanmak, 80'i trafik levha ve iþaretlerine, 17'si trafik ýþýklarýna uymamaktan ceza aldý. Sürücülerin 13'ü muayenesiz, 19'u sigortasýz veya kapsamý dýþýnda, 8'i "A" yol kullanma izinsiz, 16'sý "B" özel iþletme izinsiz araç kullanmaktan rapor edilen sürücülerin 2'si koruyucu miðfer baþlýksýz motosiklet kullanmak ve 179'u diðer trafik suçlarýndan suçlu bulundu. aský listelerine itirazý olan üreticiler, Cuma günü mesai bitimine kadar kaza ve/veya bölge Tarým Daireleri ile Genel Tarým Sigortasý Fonu yeni binasýnda itirazda bulunabilecek. Aský listelerine itiraz edilmemesi halinde, aský listelerindeki bulgular, doðru kabul edilerek, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'nýn Doðrudan Gelir Desteði ödemeleri ve üretim yýlýnda kuraklýk olmasý halinde Genel Tarým Sigortasý Fonu Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüðü kurallarý çerçevesinde iþlem görecek. YAÞLILARA HÝZMET- Dikmen Belediyesi Ýkinci Bahar Yaþam Kulübü, bölgede yaþayan 65 yaþ ve üzerindeki yaþlýlara saç kesimi, saç bakým, saðlýk kontrolü ve iaþe yardýmýnda bulundu. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre, "Ýkinci Bahar Yaþam Kulübü" faaliyetlerini, bölgede yaþam süren yaþlýlarýn yaþam kalitesini artýrmak amacýyla yürütüyor. Dikmen Belediyesi'nin yaþlýlarla ilgili verdiði hizmetler için Belediyeye baþvurulabileceði belirtildi. HAYVAN ÖLDÜRMEK DE CÝNAYETTÝR... Çatoz'dan aradýðýný söyleyen bir vatandaþýmýz Pazar akþamý Aydýn isimli birisinin bazý baþýboþ köpekleri yakalayýp döve döve öldürdüðünü söyledi. "Ben Çatozlu bir vatandaþým. Köyümüzde iþlenen bir hayvan katliamýný kamuoyuna aktarmak için sizi aradým. Aslýnda tüm gazeteleri de aradým. Hayvansevenler Derneði'ne de baþvurdum. Esasta Çatozlu olmayan ama burada ev yapan Aydýn isimli birisi avlusuna yaptýðý kümeslerde güreþ horozu besliyordu. Güzel bir þey... Ancak bu horozlarý köyün köpekleri rahatsýz etti diye, tabii ona göre bazý horozlarýný incitmiþ, tuzak kurup yakaladýðý köpekleri döve döve öldürdü... Bu bana göre vahþettir. Hayvanlar içgüdüleriyle hareket ederler. Önce belediyenin bu hayvanlara sahip çýkmasý gerekir. Baþýboþ dolaþan köpekleri belediyeye bildirmeli, o da onlarý toplayýp barýnaða götürmelidir. Kendi horozlarýný korumaya alan birisi, diðer hayvanlarýn da korunmaya muhtaç olduklarýný bilmelidir. Tüm gazetelere bildirdim. Diðer gazetelerde çýkýp çýkmayacaðýný bilmem... Ama Aydýn isimli bu þahsýn hayvanlarý katletmesinin bir cinayet olduðunu herkes bilmeli..." YANLIÞ ÝCRAAT Gönyeli'den arayan ve UBP'li olduðunu söyleyen bir vatandaþýmýz Gönyeli'deki sorunlarýn üstesinden gelinememesini UBP'li belediye meclis üyelerinin toplantýlarý protesto etmelerine baðladý ve þunlarý söyledi: "Ben Gönyeli sakiniyim. Gönyeli'de bir seçim oldu bitti. Ancak seçimden sonra anlaþýlan o ki partililer arasýnda husumet bitmedi. Ýþler dönmüyor. Mesela ben Ziraat Bankasý ile Ýþ Bankasý þubelerinin açýlmasýndan sonra oradaki yoldan geçemediðimizi þikayet etmiþtim. Yolun yayalara da araç sürücülerine de tehlike arzettiðini herkes görüyor. UBP'li belediye meclis üyelerinin toplantýlarý protesto etmelerini anlamak mümkün deðil... CTP'li UBP'liyi, UBP'li CTP'liyi istemeyebilir... Ancak halkýn da beklentileri vardýr. Bazý esnaf yaptýklarý iþler dolayýsýyla belediyeden ödenemediklerini söylemektedir. Bunlar meclis üyelerinin toplanamamasýndan kaynaklanmaktadýr. Öðrendiðime göre problemli olan bazý bölgeler de bu üyelerin toplantýya katýlmamalarýndan dolayý sorunlar yaþamaya devam etmektedirler. Belediye Baþkaný ile sorunlarý olabilir. Ama seçilmiþ birisidir. Ben de bir UBP'liyim ama UBP'li olmayan belediye baþkanýna da belediye meclis üyelerine de saygý duymaktayým. Eleþtirebilirsiniz, zamaný geldiðinde de seçime gider ve deðiþtirirsiniz. Ancak bu yapýlanlar bana göre yanlýþtýr. Hizmeti engellemektir ve UBP'ye fayda deðil zarar verir." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR "ASÝL" PATRONUN "ASÝL" GAZETECÝSÝ OLUR Bizim Mandra Mandra yönetimi, anayasaya aykýrý olarak emekli maaþlarýný vergilendirip düþürürken, emekli vatandaþlar da, doktorlarýnýn kendilerine yazdýðý reçetedeki 5 ilâçtan dördünü, hatta bazan hiçbirini hastanede bulamamaktan yakýnmaktadýrlar. Yaþamsal önemi haiz birçok ilâç yanýnda, zaman zaman aspirinin bile bulunmamasý vatandaþlarýn büyük tepkisine neden olurken, sokaktaki adam "Eroðlu'nun dediði huzur, güven ve refah bu mudur?" diye öfkeli öfkeli söylenir.

8 8 21 Eylül 2010 Salý YAÞADIKÇA Ýsfendiyar Ciyaslýoðlu NE ÝÞE YARIYORLAR? 1957 yýlýndan günümüze kadar geçen 53 yýllýk süre içerisinde Amerika'ya uþaklýk etmiþ, ciðerleri beþ para etmeyen hem Rum, hem Türk milliyetçi görünümlü sahte kahramanlar, yaptýklarý iþbirliði ve kýþkýrtmalar ve, "sahiplerin" karanlýk kafalarýndaki kirli emellerini gerçekleþtirme uðruna; her iki toplumu birbirlerine kýrdýrttýlar. Toplumlarýn aralarýna kanýn, nefretin ve düþmanlýðýn yerleþmesini saðladýlar... Barýþ yanlýsý insanlara karþý iþlenen ve failleri hala meçhul kalmýþ cinayetlerin tümünü, yaratýk bile demekten utandýðým bu insan müsveddeleri tarafýndan yapýldýðý, artýk kimsenin meçhulü deðildir. * Nefretin ve intikam duygularýnýn doruða ulaþtýðý 1974 yýlýnda, memleketimiz Kýbrýs, ikiye bölündükten sonra, toplum olarak insanýmýz bu kanlý kapýþmalardan kaçmak, yepyeni bir hayata baþlama hayali içinde... Her þeylerini; doðup büyüdükleri köylerini, evlenip çoluk çocuk sahibi olduklarý evlerini, yedi göbek sülalenin gömülü olduðu topraklarýný terk ederek, "kurtuluþa" koþmuþlardý. Lakin, kahpe felek yüzünü bir kere daha burada da göstermiþ ve kurtarýcýlarýn "üstün Türkçülük" tuzaðýna düþürülen bu toplum, yazýk ki, kurtuluþa deðil, yokoluþa koþmuþtu. Bilmeden... * Aradan 36 yýl geçti. Bugün memleketin esrarengiz havasýný kokladýðýnýz zaman, dayanýlmasý zor pis kokular çýkýyor her taraftan. Bu yüzden toplum olarak nefes almamýzý bile izne baðlýdýr! Toplumsal geleceðimiz karartýlmýþ, geçmiþimiz sýfýrlanmýþtýr. Nüfusu 70 binlere düþen Kýbrýslýtürkleri; geçmiþte olduðu gibi ayný karanlýk beyinli insan müsveddeleri tarafýndan; çetelere, eþkiyalara kýrdýrtýyorlar. Makamýn ve paranýn en büyük güç haline getirildiði memleketimizin her tarafýný, alaturka faþist çeteler ve eþkiyalar sarmýþ... Ýllegal bir yapý olan KKTC'yi kendi orman kanunlarýyla yönetiyorlar. Saldýklarý korku kültürleriyle de, toplumun içini, acayip bir gizlilik ve bananecilik havasý kaplamýþ, yaþatýldýðý rezillikleri uzaktan, tiyatro seyreder gibi sessizce seyrediyor. Topraklarý altýndan çekilip alýnýyor. Evlatlarý kucaklarýndan kayýp gidiyor. Ve, hala kurtulmak için hiçbir çaba sarfetmiyor. Konuþmuyor da... * Memleketi yönettiði sanan politikacý kýlýðýndaki beslemelere, her devrin adamý olma yetenekleri geliþmiþ, büyük yazarlara, adaleti, hukuku ve insan haklarýný; yel deðirmenleri gibi rüzgarýn estiði yöne doðru çeviren hukuk adamlarýmýza ve insanlarýn hayatýndan sorumlu tüm güvenlik birimlerine soruyorum... Türkiye'de bir insan, herhangi bir aþiretin prensi veya üyesi olmasý, ona; Kýbrýs'ta çete kurup her türlü eþkiyalýðý yapma, terör estirme, insanlarýmýzý ölümle tehdit etme hakkýný mý veriyor? Yoksa ilahlarýn KKTC temsilciliðine mi atanýyor? Ki, en yüksek makamlar dahi ona ve onun gibi eþkiyalara hizmette kusur etmiyor. Toplum vicdanýnýn sesini yansýtan "Afrika"ya; burunlarý kan kokusu almýþ akbabalar gibi dolaþan bu eþkiya bozuntularýyla baþ edecek gücünüz yoksa ve korkuyorsanýz... Baþka ne iþe yarýyorsunuz bu memlekette? Yoksa, toplumun; geçmiþte koruduðu varlýðýný, kimliðini ve topraklarýný, bugün eþkiyalara ve çetelere teslim etmek için miydi? Sinan Paþa Camii tamir ediliyor Gazimaðusa'daki Sinan Paþa Camii, Çevreye Deðer Veren Aktiviteleri Koruma (SAVE) Projesi tarafýndan tamir ediliyor. SAVE'den yapýlan açýklamaya göre, camiinin yapýsal bütünlüðünü iyileþtirmek ve ziyaretçiler için tehlike arz eden taþlara acil onarýmlar yapmak üzere kritik tamir çalýþmalarý baþlatýldý. Caminin deprem direnci olmamasý ve su sýzýntýsý nedeniyle zarar gördüðü kaydedilen açýklamada, gevþek ve çatlak taþlarýn onarým ve tamire ihtiyacý olduðu; yapýlacak tüm müdahalelerin tarihi koruma için istikrarlý uluslararasý ilkeler ve felsefeler ýþýðýnda ilerleyeceði ve binanýn þu anki görüntüsünü Girne'deki dere yataklarý ýslah edilecek Girne Belediye sýnýrlarý içinde bulunan mevcut dere yataklarýnýn ýslahý,su akarlarýnýn tespit edilmesi ve hazýrlanacak master plan çerçevesinde kýsa, orta ve uzun vadede yapýlacaklarla ilgili çalýþma baþlatýldý. Girne Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, Girne Belediyesi'nde önceki gün bu amaçla bir toplantý gerçekleþtirildi. Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn toplantýda DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tahir Çelik, UKÜ'den Yrd. Doç. Dr. Ýbrahim Bay ve DAÜ Ýnþaat Yüksek Lefkoþa'daki Ermeni Kilisesi restore ediliyor Lefkoþa'da Arabahmet bölgesinde bulunan yaklaþýk 700 yýllýk Ermeni Kilisesi aslýna uygun olarak restore ediliyor. 1974'ten sonra ara bölgede atýl bir halde kaderine terk edilen kilise, USAID ve UNDP tarafýndan finanse edilen bir projeyle yeniden hayat bulacak. 1300'lü yýllarda kilise yanýnda manastýr ve 3 okul olarak inþa edilen bu komplekste þimdilik sadece kilise restorasyon altýna alýndý. Kilisenin restorasyonu için gerekli UNDP tarafýndan açýldý ve ilk hesaplamalara göre 2,5 sürdürmeye devam edeceði anlatýldý. ABD Uluslararasý Kalkýnma Ajansý (USAID) tarafýndan finanse edilen SAVE projesince baþlatýlan Sinan Paþa Camii'ndeki konservasyon çalýþmasýnýn, Kýbrýs'ýn ortak mimarisinin gelecek nesiller için korunmasýný amaçladýðý kaydedilen açýklamada, Vakýflar Ýdaresi'yle iþbirliði yapýldýðý; yapýsal hizmetlerin de Halken Ýnþaat tarafýndan yürütüleceði bildirildi. Yapýsal mühendislik gözetiminin ise uluslararasý GBGeotechnics Ltd. (GBG) firmasý tarafýndan saðlanacaðý ve çalýþmalarýn aralýkta tamamlanacaðý belirtildi. Mühendisi Yýldýz Gövsa ile görüþtü. Toplantýda Girne Belediyesi Bayýndýrlýk ve Ýmar Ýþleri Þube Amiri Ali Teknikel,belediyede görevli mimar ve mühendisler de hazýr bulundu. Toplantýda dere yataklarýnýn ýslahý konusunun yanýsýra Bedrettin Demirel, Mete Adanýr ve Naci Talat caddelerinin, Girne çevre yolunun trafiðe açýlmasýyla birlikte kent içinde deðiþen rolleri, yeniden düzenlenmesi, yapýlandýrýlmasý için proje hazýrlanmasý konusunda görüþ birliðine varýldý. milyon Euro'luk restorasyon ihalesini Emek Ýnþaat aldý yýlýnýn Ekim ayýnda baþlayan restorasyon çalýþmalarýnýn 2011 Temmuz veya Aðustos ayýnda tamamlanmasý bekleniyor yýlýnda Kýbrýs'ýn Osmanlýlar tarafýndan fethinin ardýndan kýsa bir süre için "tuzhane" olarak kullanýlan kilise, birkaç ay sonra 15 Mayýs 1571 tarihinde yeniden Ermeni cemaatine iade edildi. Kilise ve müþtemilatý, 1974 yýlýndan bu yana atýl durumdaydý. (Haber ve fotoðraflar: Harun Uçar) SÖZ HAKKI LEFKOÞA BELEDÝYESÝ NDE ÖZER KADIOÐLU NUN MARÝFETLERÝ Haziran ayýnda yapýlan belediye seçimleri sonrasý seçilen belediye meclis üyeleri kendi aralarýndan bir asbaþkan çýkartmýþlardýr. Bu asbaþkanýn yapmýþ olduðu hukuka aykýrý ve keyfi uygulamalar nedeniyle kendi partisi UBP'li meclis üyeleri yanýnda, çalýþanlardan da sert tepkiler gelmeye baþladý. Asbaþkan seçildiði günden itibaren birçok belediye personelini araþtýrmadan, soruþturmadan tepeden inme kararlarla cezalandýrmaya kalktý... Ýdari mekanizmayý sorunlar yumaðý haline getirdi. Kendisi bu yaptýklarýyla belediyede istenmeyen adam olarak ilan edilirken çalýþanlar arasýndaki huzursuzluk da had safhaya çýktý. Belediye Yasasý'nýn 65'inci maddesine göre asbaþkanýn görevleri açýkça belirtilmektedir. Belediye Baþkaný'nýn görevli olarak veya temsil sýfatýyla yurtdýþýnda bulunmasý, belediye dýþýnda bulunmasý, yýllýk özel veya hastalýk izinlerini kullanmasý durumunda görevinden geçici olarak ayrýldýðýnda ona vekalet eder yýlýndan beri belediyede bu durum bu þekilde devam etmektedir. Ancak þimdiki Asbaþkan Özer Kadýoðlu seçildikten sonra Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðlularý görevinin baþýnda olmasýna raðmen, Asbaþkan onun yerine imza atmakta, görev ifa etmektedir. Belediye çalýþanýymýþ gibi belediyede tam gün mesai yapmakta olan Kadýoðlu, kendisine ayrýlan özel odada iki tane de sekreter bulundurarak belediye baþkanýndan daha büyük yetkilerle donatýlmýþ gibi hareket etmektedir. Kendisine makam arabasý ve makam þoförü de tahsis edilen Özer Kadýoðlu satýn almalara ve ödeme emirlerini de imzalar, þubelerin icraatlarýna karýþýr... Bir diðer dikkat çekici husus da Lefkoþa Belediyesi'ni aile þirketi gibi kullanmasýdýr. Son bir ay içerisinde ailesinden Görkem Kadýoðlu, Hatice Kadýoðlu, Pýnar Kadýoðlu ve Mine Kadýoðlu'nu iþe almýþtýr. Yakýnlarýndan Ýrfan mahþeker ve Deniz Özsaký da iþe alýnmýþtýr. Asbaþkan Özer Kadýoðlu 6 Mart 1980 tarihinde GKK'lýðýna baðlý askeri mahkeme tarafýndan 45 gün hapis cezasýna çarptýrýlýp mahkum edilmiþtir. Son belediye deðiþiklik yasalarýna göre sabýkasý bulunanlar, hüküm giymiþ, hapis yatmýþ kiþilerin iþlerine son verilmesi gerekmektedir. Bu durumda seçilmiþ olsa bile hüküm giymiþ birisinin asbaþkanlýk yaparken bir iþçinin veya memurun iþten el çektirilmesi hak ve hukuka uygun mu? EROÐLU, NEW YORK YOLUNDA Derviþ Eroðlu, New-York ziyareti için KKTC'den ayrýldý. Ýstanbul üzerinden bugün New-York'a gidecek Eroðlu, burada BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon yanýnda, Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ile de görüþecek. Türk Hava Yollarý'nýn tarifeli uçaðýyla saat 18.30'da Ýstanbul'a hareket eden Eroðlu, Ercan'da yaptýðý açýklamada, Kýbrýs sorununun müzakerelerle, Kýbrýs'ta yaþayanlar tarafýndan çözümleneceðini, sorunun çözümü için Kýbrýs'ta hiç bir þey olmamýþ gibi hareket edilemeyeceðini kaydetti. Kýbrýslý Türklerin 1960 Cumhuriyeti'nden dýþlanmasýndan sonra Kýbrýs'ta çok olaylar olduðuna iþaret eden Eroðlu, 1974 Barýþ Harekatý'ndan sonra her iki nüfusun yer deðiþtirmesiyle yaþananlar ve bugünkü durumun göz önünde bulundurulmasý, "herkes yerli yerine" gibi bir düþünce içine girilmemesi gerektiðini vurguladý. Cumhurbaþkaný Eroðlu, yaþayabilir ve kalýcý bir anlaþma arayýþýnda olduklarýna vurgu yaparak, bunun için bugün kuzeyde ve güneyde var olan gerçeklerin göz ardý edilmemesi gerektiðini söyledi. New York temaslarý hakkýnda da bilgi veren Cumhurbaþkaný Eroðlu, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'la görüþmek üzere bugün saat 11.00'de ekibiyle New York'a hareket edeceklerini, bu akþam ise Ýstanbul'da bazý temaslarda bulunacaðýný söyledi.

9 21 Eylül 2010 Salý Tünel ALINTI SARKOZY'NÝN UTANÇ VERÝCÝ ROMAN POLÝTÝKASI Fransa'nýn göç politikasýyla ilgili giderek irin toplayan tartýþma ortalýða saçýlýverdi. Avrupa Komisyonu'nun adaletten sorumlu üyesi Viviane Reding olayý utanç verici olarak niteledi ve Fransa'yý mahkemeye vermekle tehdit etti. Umulur ki, teþhir edilip utandýrýlmasýnýn ardýndan Sarkozy yaklaþýmýný yeniden düþünür. Kimse ülkenin kendi sýnýrlarýna mukayyet olma hakkýný sorgulamýyor. Fakat AB üyesi sýfatýyla Fransa bir dizi temel ilkenin altýna imza atmýþ. Buna, insanlara etnik kökenlerine dayanarak ayrýmcýlýk yapmamak da dahil. Sarkozy ayrýca, göç gibi hassas bir meselede kullandýðý tahrik edici söylemine ara verip bu konu üzerine kafa yorabilir. Ne tuhaf: Göçmenlerin vatandaþlýðýnýn ellerinden alýnýp alýnmamasý, bir Macar göçmeninin iki dudaðýnýn arasýnda. Financial Times (Baþyazý) DÝPNOT Küçük Kaymaklý'da Eroðlu çiftinin ikamet ettiði Pembe Köþk, daha önce Mehmet Çakýcý'nýn psikiyatri kliniði idi. ARÞÝV TARÝH 15 AÐUSTOS, 2009 Gençler elçilik kapýsýnda "Direne direne kazanacaðýz", "AKP, Ankara, elçilik, elini yakamýzdan çek", "Þeriat düzeni istemiyoruz" diye sloganlar attýlar... Gözden kaçmayanlar... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Hem cep telefonlarýnýn iyi çalýþmasýný istemek, hem de baz istasyonlara karþý olmak popülizmden baþka bir þey deðil." Serdar DENKTAÞ Aklýnýzda bulunsun Hareketli çocuklarýn hafýzasý daha güçlü Uzmanlar, spor yapan çocuklarýn zekâsýnýn ve hafýzasýnýn daha güçlü olduðunu belirtti. ABD'deki Illinois Üniversitesi'nden uzmanlarýn 9-10 yaþlarýndaki 49 çocuk üzerinde yaptýðý araþtýrmada, hareketli çocuklarda beyindeki hafýza ve öðrenmeyle ilgili "hipokamp" adý verilen bölgenin yüzde 12 daha büyük olduðu saptandý. Ayrýca hareketli çocuklarýn yapýlan zekâ testlerinde daha baþarýlý olduðu kaydedildi. Araþtýrmayý yürüten Profesör Art Kramer, "Aileler ve okul yönetimleri çocuklarý spor yapmaya teþvik etmeli" dedi. ALTI OYULMAYA ÇALIÞILMIÞ ÇANGAR'IN DOKUNULMAZLIÐI MI VAR? Bir vatandaþ televizyondaki canlý yayýna baðlanarak Çangar'la ilgili bir þeyler söylüyor ve biraz da Asil Nadir'e dokunuyor. Programý sunan Serhat Ýncirli ise sadece patronu olan Asil Nadir'i savunmakla yetinmiyor, Çangar'ý da savunuyor. Çangar'la ilgili yayýnlarý "Ýki gazetenin suçlamalarý" diyerek geçiþtiriyor. Anlayamadýk doðrusu: Asil Nadir'in gazetesinde ve teievizyonunda Çangar'ýn dokunulmazlýðý mý var? "Serdar Denktaþ, sorunlarýmý dinlemek için hiçbir zaman beni yanýna çaðýrmadý. Altým oyulmaya çalýþýldý... Sizi dinlemeyen bir baþkanla ne kadar ileri gidebilirsiniz?" Ertuðrul HASÝPOÐLU Memleketimden manzaralar Andreas Whittam Smith The Independent da yazdý: 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Fransa da öteki korkusu alevleniyor Fransýz tarihinde 'öteki' yerine konan gruplarýn listesi uzun. Bugünün 'ötekileri'yse Fransýzcasýyla 'Les Roms', yani Romanlar ya da Çingeneler veya yolcular. Aniden gelirler, kamplarýný kurarlar ve yerel ahalinin muhalefet etmesine, korkmasýna vesile olurlar. Cumhurbaþkaný Sarkozy, kamplarýný kaldýrýlmasýný ve geldikleri ülkeye geri gönderilmelerini emretti. Sýnýrdýþý kararý tek tek yasadýþý iþlere karýþan Romanlarý kapsamýyor, Romanlar bir bütün olarak hedef alýnýyor. Kaldýrýlmasý gereken 300 kamptan söz edilirken, 'Romanlarýn öncelikli olduðu' ifadesi kullanýlýyor. Bu da Fransa'nýn Avrupa yasalarýný ihlal ettiði anlamýna geliyor. Yahudiler sýk sýk 'ötekiler' listesinin baþýnda yer almýþ, tam olarak idrak edemediðim sebeplerden dolayý Fransa bazen þiddetli bir anti- Semitizm sergilemiþtir. Fransýzlarýn zamanýnda çýkardýðý, Yahudi kökenlilerin belirlenmesiyle ilgili AFRÝKA NIN SÝZÝN ÝÇÝN TIKLADIKLARI KAFA KARIÞTIRAN YOLLAR Polis ülke genelinde yapýlan rutin trafik kontrollerinde geçen hafta 5 bin araç sürücüsünden 748'ine ceza kesmiþ. Trafik kameralarýndan da, doðrudan polisin kestiði cezalardan da parayý götürüyorsunuz ama ne kazalar önleniyor, ne de senelerdir, ne de kazalara yaldýzlý davetiye gönderen yollar düzeliyor. Yollar yol deðil ki... Sürücüler yollarda tabelalarý takip etmekten araba kullanamýyor. Esas büyük ceza yollarý kameralarla ve abuk subuk tabelalarla dolduranlara kesilmeli... genelgeler, bazý açýlardan Nazilerinkinden bile katýydý. Protestanlar da Ýkinci Dünya Savaþý'nýn sonuna dek 'öteki' rolündeydi. Birçok Katolik, onlarýn aile deðerlerini yok etmek istediðini düþünüyor, Yahudilerin ve Protestanlarýn köksüz asalaklar olduklarýný söylüyordu. Fransa tarihinde 'öteki'ye karþý en çarpýcý eylemlerden biri, 1895'te Paris Harp Akademisi'nde Yüzbaþý Dreyfus'un Almanya hesabýna casusluk yapmakla suçlanmasý ve uydurma iddialarla yargýlanmasýydý. Resmi bir törenle zavallý yüzbaþýnýn rütbeleri, apoletleri ve kýrmýzý pantolon þeritleri sökülmüþ ve hapishaneye paçavralar içinde götürülmeden önce kýlýcý kýrýlmýþtý. Cumhurbaþkaný De Gaulle, topraktan geçimini saðlayan köylü bir halkýn kadim sükunetinin yerini, 'kökünden koparýlmýþlarýn derindeki ýstýrabýnýn' aldýðýndan dem vuruyordu. Britanya Fransa'dan farklý, daha iyi deðil, farklý. Fransýzlarýn sahip olduðu türde bir köylü kültürünün hatýralarý bizde yok. Bizim monarþimiz, kilisemiz ve Lordlar Kamarasý'ndaki piskoposlarýmýz var. Bu açýdan saçmalýk derecesinde eski moda olduðumuzu düþünürüz. Fransýzlarýn zihninde, devrimden önceki þanlý Fransa tarihiyle yegâne bað Fransýz ordusu. Ayný Fransýz ordusu, 1815 Waterloo muhareberinden bu yana bir yenilgi silsilesi tecrübe etti. Ýçerdeki düþman mefhumu Fransýzlarýn peþini býrakmaz oldu. Georges Boris savaþ baþladýðýnda 52 yaþýndaydý. Buna raðmen er olarak orduya yazýlmýþ ve Britanya topçu birliðine verilmiþti. De Gaulle'ün ekibine katýlmak için baþvuruda bulunduðunda, geri çevrildi, zira sosyalistti, Blum'un dostuydu ve Yahudi'ydi. De Gaulle sert bir açýklama yaptý: "Boris Yahudi, Leon Blum'un partizaný ve daha birçok þey olabilir. Fakat ben tek bir þey görüyorum. O 52 yaþýnda savaþmak için askere yazýlan bir Fransýz. Savaþtý ve þimdi Fransa için mücadeleye devam etmek için bize katýlmak istiyor. Bu benim için yeterli. Ben sadece iki kategori Fransýz bilirim: Görevlerini yapanlar ve yapmayanlar." Sarkozy bir De Gaulle'cü, fakat De Gaulle deðil. (The Independent gazetesinin kurucularýndan, 16 Eylül 2010)

10 10 21 Eylül 2010 Salý DÜNYADAN... DÜNYADAN... LTB'DEN YAÞLILARA GEZÝ VE YEMEK- LTB Yaþlýlara Avrupalý Hizmet Birimi, bugün yaþlýlara gezi yönelik gezi düzenledi ve yemek verdi. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre, otobüslerle Lefkoþa'dan Yenierenköy'e götürülen yaþlýlar, Yenierenköy Belediyesi Restoraný'nda verilen yemekte Iþýk ve Ecem'im þarkýlarý eþliðinde eðlenceli dakikalar yaþadý. Birim 5 gün boyunca 1200 yaþlýyý gezdirip yemek verecek. Çevre Koruma Dairesi'nin AB destekli hava kalitesi ölçümleri KKTC'de solunan havanýn genelinde partikül madde kirliliði ve saðlýðý olumsuz etkileyen ciddi bir ozon problemi olduðu belirlendi. Solunan en temiz havada bile AB limit deðerin üstünde partikül madde tespit edildi. Afrika ve Ortadoðu'dan gelen toz aþýmý deðerlendirme dýþýnda býrakýldýðý zaman, 1 yýl içinde solunan havanýn sadece yüzde 30'u temiz. Havadaki partiküler kirlilik, havada bulunan katý partiküllerin ve sývý damlacýklarýn bir karýþýmý. Akciðerlere kadar girebilen küçük partiküller, solunum sisteminde birikerek ciddi saðlýk problemlerine yol açabiliyor. Çevre Koruma Dairesi'nin AB desteðiyle yürüttüðü hava kalitesini izleme çalýþmalarý hakkýnda dün AB Programý Destek Ofisi'nde (EUPSO) bilgilendirme toplantýsý gerçekleþtirildi. Hava kalitesi yönetimi, veri analizi ve raporlama çalýþmasý hakkýnda bilgi verilen toplantýda, kurulan 8 yeni hava kalitesi izleme istasyonunda elde edilen sonuçlar da deðerlendirildi. Toplantýya kurum, kuruluþ ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin yaný sýra Çevre KKTC Telsim Yüksek Hýzda Data Ýndirme (HSDPA), Yüksek Hýzda Data Yükleme (HSUPA) paket veri hýz testleri yaptýrarak bunlarýn sonuçlarýný kamuoyuyla paylaþtý. Merit Lefkoþa Otel'de bugün yapýlan basýn toplantýsýnda ayrýca gazeteci Hasan Hastürer ve Atlet Meliz Redif'in rol aldýðý þirketin yeni reklam filmlerinin de tanýtýmý yapýldý. KKTC Telsim Genel Müdürü Ahmet Ulubay telekomünikasyon konusunda uzman LCC isimli þirkete yaptýrýlan (arama baþlatma baþarýsý, görüþme sýrasýnda kopma oraný, sinyal Dairesi ve diðer devlet dairelerinin ilgili birim temsilcileri katýldý. EUPSO Sorumlularýndan Ismu Ulvila açýlýþ konuþmasýnda, AB standartlarýna uygun ekipmanlarýn getirilmesinin amaçlandýðý çalýþmada bir diðer hedefin Kuzey Kýbrýs'ta yaþayan insanlarýn hayat kalitesini artýrmak olduðunu söyledi. Ulvila, "Ýstasyonlardan elde edilecek sonuçlar, Kuzey Kýbrýs'taki saðlýk koþullarýnýn iyileþtirilmesi için kullanýlacak. Hava kalitesiyle ilgili olarak halkýn bilgilendirilmesi sonucunda koþullarýn da iyileþtirilmesini umut ediyoruz" dedi. Ulvila, çalýþmalar için 1 milyon Euro'yu aþan bir yatýrýmýn sözkonusu olduðunu söyledi. KAMER Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan söz alan Çevre Koruma Dairesi Müdürü Behram Kamer, "Temiz bir çevre, temiz bir hava" temennisiyle baþladýðý konuþmasýnda, AB'nin Çevre Müktesebatýna uygun bir þekilde çalýþmalarýnýn yaklaþýk 5 yýldan beri sürdüðünü söyledi. Kamer, çalýþmalarýn katý atýk, su ve hava konusunda yürütüldüðünü belirtti. Kamer, KKTC'nin yýlda ortalama 20 toz bulutuna maruz kaldýðýný ve bu tozlarýn yaþlýlarda akciðer ve kalp rahatsýzlýðý riskini artýrdýðýný, çocuklarda ise solunum yolu enfeksiyonlarý ve nefes darlýðý gibi rahatsýzlýklara neden olduðunu kaydetti. AB ile yürütülen çalýþmalarda 8 hava kalitesi izleme istasyonundan veriler alýndýðýna iþaret eden Kamer, 9'uncu istasyonun ise Güzelyurt'ta kurulma aþamasýnda olduðunu belirtti. Ýstasyonlardan alýnan verilerin halkla paylaþýlarak hava kalitesinin iyileþtirilmesi yönünde ne gibi çalýþmalar yapýlabileceði konusunda istiþarelerde bulunduklarýný kaydeden Kamer, çalýþmalarýný AB'nin finanse ettiðini söyledi. Çalýþmalarý yürüten grubun lideri Dr. Douglas Clark'ýn hava kalitesi yönetimi ve çalýþmalarý yürüten ekip hakkýnda bilgi verdiði konuþmanýn ardýndan söz alan Çevre Dairesi uzmanlarý Tolga Baki ile Özþen Diran, "Hava kalitesi izleme aðý" ve "Hava kalitesi 2009 ve 2010 yýlýnýn ilk yarýsý izleme sonuçlarý"nýn sunumunu yaptý. TELSÝM DATA TRANSFER HIZI SONUÇLARINI AÇIKLADI gücü ve ses kalitesi, download-upload) testlerin sonuçlarýnýn son derece baþarýlý olduðunu söyledi ve "rakip operatörden bir adým önde" olduklarýný iddia etti. Ulubay reklam amacý gütmediklerini sadece hizmet vermeye odaklandýklarýný da belirterek, testlerin sadece "þirket olarak nerede olduklarýný görmeleri açýsýndan" önemli olduðunu vurguladý. Ulubay KKTC Telsim'in 3G hýzýný temsil etmesi açýsýndan reklâm filminde de Meliz Redif'e yer verdiklerini belirtti. 14 milyon dolarýný kasiyere kaptýrmadý ABD'de bir emeklinin kontrol etmesi için verdiði 14 milyon dolar vurmuþ piyango biletini "Amorti var" diyerek cebe atan kasiyer tutuklandý; para sahibine verildi. 72 yaþýndaki Milledge McCassell, piyango biletini kontrol etmek için bir piyango giþesine gitti. Giþedeki sonuç tarama makinesine biletindeki numaralarý giren yaþlý adam ekranda "Büyük ikramiye kazandýnýz" yazýsýný görünce hemen kasiyere gitti. Ancak kasiyerin "Yanlýþ kontrol ettiniz. Biletinize yalnýzca birkaç dolarlýk ikramiye isabet etmiþ" cevabýyla karþýlaþtý. Bunun üzerine McCassell birkaç dolarlýk sözde ödülü alarak eve döndü. Ýsmi açýklanmayan kasiyer ise 14 milyon dolarlýk (20 milyon TL) bileti cebine attý. Ancak kasiyerin tavrýndan þüphelenen yaþlý adam, Piyango Ýdaresi'ne giderek þikâyette bulundu. Müfettiþler giþeye gidip, güvenlik kameralarýnýn kayýtlarýný kontrol etti. McCassell'in doðruyu söylediði tespit edilince 14 milyon dolarlýk ödül gerçek sahibine verildi. Kolsuz, bacaksýz yüzücü Manþ'ý geçti Kollarý ve bacaklarý olmayan Fransýz yüzücü Philip Croizon, protezli uzuvlarýyla yüzerek Manþ Denizi'ni geçmeyi baþardý. Ýngiltere'nin Folkestone sahilinden kulaç atmaya baþlayan Croizon (42), öngördüðünden çok daha önce Fransýz sahiline ulaþtý. Fransýz sahiline sularýnda ulaþan Croizon, Manþ'ý 24 saatte geçmeyi planlýyordu. Croizon, ucunda paletler bulunan özel tasarlanmýþ protez bacak kullanýyor. Balinalar karaya yaklaþtý! Yaz aylarýnda turistlerin uðrak noktasý olan ABD'nin Kaliforniya sahilleri, bu günlerde balinalarýn akýnýna sahne oluyor. Çoðunluðu mavi ve gri balinalar olmak üzere onlarca dev balinanýn kýyýya normalden yakýn yüzdüklerini gören kanocu ve sörfçüler de soluðu balinalarýn yanýnda alýyor. Güneydeki Meksika Körfezi'ne göç eden balinalarý görmek için her gün kýyýlarda da yüzlerce meraklý toplanýyor. Diðer yandan bilim insanlarý, balinalarýn kýyýya bu kadar yakýn yüzmelerinin, beslendikleri balýklarýn bu mevsimde kýyýya yaklaþmalarýndan kaynaklandýðýný söylüyor. Regl döneminde kadýnlar gereksiz alýþveriþ yapýyor Ýngiltere'de yapýlan bir araþtýrmada regl öncesi gerginlik dönemlerinde kadýnlarýn gereksiz alýþveriþ yaptýklarý ileri sürüldü. Hertfordshire Üniversitesi'nde yaþ arasý 450 kadýn üzerinde yapýlan araþtýrmada regl öncesi gerilim yaþayan kadýnlarýn yaklaþýk yüzde 60'ýnýn 25 sterlin (58 TL) fazla alýþveriþ yaptýklarý, yüzde 6'sýnda ise gereksiz alýþveriþ tutarýnýn 250 sterlini (585 TL) bulabildiði açýlandý. Çalýþmanýn yazarý Prof.Dr. Karen Pine, bulgular sayesinde kadýnlarýn regl öncesi gerilim hissettiklerinde alýþveriþten uzak durabileceklerini söyledi. Avcý 52 av 465 kg ABD'de 52 kg aðýrlýðýndaki Mary Ellen Mara-Christian isimli kadýn (48), Güney Carolina'daki Moultrie Gölü'nde kocasý ve arkadaþlarýyla çýktýðý av gezisinde 465 kg aðýrlýðýndaki, 3.9 metre uzunluðundaki timsahý avladý. Avcýlýk konusunda deneyimi olan Mary, 22 kalibre silahý ve býçaðýyla yaraladýðý dev timsahý iki saatlýk çabadan sonra avlamayý baþardý. Yaklaþýk yarým ton aðýrlýðýndaki timsahla verdiði pozlarla kahraman olan Mary, "Hayatýmýn avýydý" diyor.

11 21 Eylül 2010 Salý 11 GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS... DÜNYADAN... DÜNYADAN... RÜZGAR PARKI BAF'IN ÝHTÝYAÇLARINI KAÞILIYOR Baf'ta oluþturulan "Orites" Rüzgar Parký'nýn Baf'ýn elektrik ihtiyacýný karþýladýðý bildirildi. Politis gazetesi rüzgar parkýnda bulunan 41 rüzgar jeneratöründen 33'ünün faaliyet göstermekte olduðunu yazdý. Gazete, Baf'ta rüzgar parkýnýn oluþturulmasýnýn altýnda bölgede sanayi bölgesi kurulmasý yönünde gizli hedefler yattýðýný belirterek üçüncü rüzgar parkýnýn da 2011 yýlýnda hazýr olacaðýný belirtti. RMMO'NUN REORGANÝZASYONU Rum Savunma Bakanlýðý'nýn, küçük ve çevik birimlerin oluþturulmasý amacýyla Milli Muhafýz Ordusu'nun reorganizasyonu çalýþmalarýný sürdürdüðü belirtildi. Fileleftheros gazetesine göre Savunma Bakaný Kostas Papakostas, bir etkinliðe gönderdiði mesajda, "Ýþgal ordusu ülkede bulunduðu sürece RMMO'nun operasyonel gücü ve yeterliliðini yüksek düzeyde tutmak zorundayýz" dedi. BM MÜLKÝYETTEN SONRA YÖNETÝM BAÞLIÐININ GÖRÜÞÜLMESÝNÝ ÝSTÝYOR BM'nin; müzakerelerde, Mülkiyet balýðýnýn ardýndan yeniden Yönetim baþlýðýnýn ele alýnmasýný ciddi bir þekilde düþündüðü belirtildi. Fileleftheros gazetesi, "Yönetim'e Dönüþ" baþlýklý haberinde, aldýðý bilgilere dayanarak, BM Sekreterliði ile Kýbrýs sorunu grubunun, anayasaya dönüþün, kendi icraatlarýný ve planlamalarýný kolaylaþtýracaðý düþüncesinde olduðunu yazdý. Gazete, BM Sekreterliði ve Kýbrýs sorunu grubunun, Yönetim baþlýðýnda görüþ birliklerinin bulunduðunu; bunlarýn da, baþka zor baþlýklara girmek yerine, sürecin ilerlemesi için zemini teþkil ettiðini düþündüklerini belirtti. HRÝSTOFYAS'A ELEÞTÝRÝLER DEVAM EDÝYOR Simerini; Rum hükümetini, sözde "münhasýr ekonomik bölgesi" içerisinde hidrokarbon yataklarýna yönelik deneme sondajlarý yapýlmasýna iliþkin ikinci tur imtiyaz hakký daðýtma prosedürünü; Kýbrýs müzakereleri ve Türkiye'den korkmasýndan dolayý baþlatmayarak cesaretsizlik göstermekle suçladýðý yönündeki haberlerini bugün de sürdürdü. Gazete "Doðalgaz Konusunda Suç Nitelikli Cesaretsizlik" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, konuyla ilgili dünkü haberinin Güney'de; ikinci tur imtiyaz hakký daðýtýmýnýn baþlatýlmasý yönünde bir tartýþma baþlattýðýna iþaret ederek, Rum Dýþiþleri eski bakanlarýndan Yorgos Lillikas ve Ticaret Sanayi Turizm eski Bakaný Andonis Mihailidis'in görüþlerine yer verdi. DÝSÝ'DEN MÜLKLERLE ÝLGÝLÝ RAPORLAR Rum Anamuhalafet Partisi DÝSÝ'nin Genel Baþkaný Nikos Anastasiadis, gerek Kýbrýs Türk, gerek Rum tarafýnýn mülkiyetle ilgili belgeleri hakkýnda bütünlüklü raporlar hazýrladýklarýný ve bu raporlarýn Rum Ulusal Konseyi alt komitesinin gerçekleþtireceði toplantý ýþýðýnda bugün ilgililere yollanacaðýný söyledi. Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis'in, bir anma etkinliðindeki konuþmasýnda, "bu, havadan müzakere yapýlmasý meselesi deðil, sorumluluk duygusuyla Ulusal Konseyin alt komitesine görüþler ortaya konmasý meselesidir" dediðini kaydetti. Gazeteye göre, Rum tarafýnýn mülkiyetle ilgili görüþleri hakkýnda "ortak kabul edilebilir bir çerçeve ortaya çýkmasýný umduðunu" dile getiren Anastasiadis, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn Kýbrýs sorunuyla ilgili olarak ortaya koyduðu önerilerin içeriðine de deðindi. Anastasiadis, Hristofyas'ýn önerileriyle ilgili olarak DÝSÝ'nin hemfikir olduðu noktalar Rum siyasiler anma törenlerinde konuþtular Rum siyasilerin dün düzenlenen anma törenlerine katýldýklarý ve Kýbrýs sorunuyla ilgili açýklamalarda bulunduklarý belirtildi. PAPAKOSTAS Haravgi gazetesine göre, Rum Savunma Bakaný Kostas Papakostas, "çözüme yönelik isteklerinin bilindiðini ve Türkiye hala Kýbrýs sorununun çözümünü istiyorsa, en kýsa zamanda çözüme ulaþýlabilmesi için (Türkiye'nin) belirli gerçekçi olmayan tezlerinden vazgeçmesinin gerekeceðini" iddia etti. Mihalis Nikolau adlý bir EOKA'cý için düzenlenen anma töreninde yaptýðý konuþmasýnda Papakostas, "savaþta hayatlarýný kaybedenler karþýsýndaki borçlarýný ödemediklerini, bunun sadece iþgalin ve istilanýn sonlanmasý, ayrýca vatanýn yeninden birleþmesi ve özgürlükle olacaðýný" ileri sürdü. Papakostas ayrýca Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn "Kýbrýs sorununun çözümü için gösterdiði çabalarýn baþarýya ulaþmasý" dileðini ifade etti. OMÝRU Fileleftheros gazetesi, katýldýðý bir anma PAPANDREU-BAN GÖRÜÞMESÝ Yunanistan Baþbakaný Yorgos Papandreu'nun BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile New-York'ta yaptýðý görüþme Rum basýnýnda da yer aldý. Haravgi gazetesi "Baþkanýn Faaliyetlerine Yunanistan'dan Tam Destek" baþlýðýyla verdiði haberde, Papandreu'nun görüþme sonrasýnda Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn çabalarýna tam destek belirttiðini aktardý. Habere göre Papandreu "Verimsiz dýþtan müdahaleler ve baskýlar, iki toplum arasýnda ciddi ve özlü bir diyalogun gerçekleþmesine her zaman yardýmcý olmaz. Bunu Türk hükümeti ve Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn da anlamasý gerekir" ifadelerini kullandý. Politis gazetesi de "Ban Yoðunluk Ýstedi Papandreu BM Genel Sekreteri'ne bulunduðu gibi, hemfikir olmadýðý noktalar da bulunduðunu kaydetti. "Kýbrýslýlar için Kýbrýslýlardan gelecek bir çözüm" arzu ettiklerini ifade eden Anastasiadis, fakat ayný zamanda Türk tavrýnýn deðiþmesi amacýyla, Ankara'ya yönelik bir teþvik ve baský sistemi kurulmasýný idrak etmeleri gerektiðine de dikkat çekti. Ýlgi uyandýrmalarý ve Avrupa Birliði'nin tüm kurumlarýnýn olumlu katkýsýný talep etmeleri gerektiðini söyleyen Anastasiadis, son dönemde meydana gelen þeylerin, yani gerek AÝHM'in mülkiyetle ilgili kararýnýn, gerek doðrudan ticaret tüzüðünün ileriye götürülmesinin gerekse Türkiye ve diðerlerinin b planýna iliþkin planlamalarýnýn; en nihayetinde kendilerini düþündürmesi gerektiðini sözlerine ekledi. Politis ise, ilgili haberinde, Türk ve Rum önerileriyle ilgili metinleri ele alacak olan Rum Ulusal Konseyinin alt komitesinin toplanma tarihinin henüz kesinleþmediðini belirtti. töreninde konuþan EDEK Baþkaný Yannakis Omiru'nun, "anayasal tuzaklarýn ve kolonizasyon kalýntýlarýnýn vesayetinin üzüntü veren aðýrlýðýna raðmen Kýbrýs Cumhuriyetinin, baðýmsýz devlet olarak oluþturulmasýnýn, Türk iþgalinden kurtulma ve Kýbrýs halkýnýn milli hayatta kalabilmesi için gösterilen mücadelede en üstün silah olduðunu" iddia etti. Omiru, "Kýbrýs Helenizm'inin bugün Türk yayýlmacýlýðý tarafýndan tehdit edilen milli hayata tutunmalarýný garanti altýna almak için acele etmesi ve uyanmasý gerektiðini" savundu. HRÝSOSTOMOS Haravgi gazetesi, Rum Baþpiskopos Ýkinci Hrisostomos'un, "Kýbrýs sorununun, milli davalarýnýn, yeninden konumlandýrýlmasý gerektiðini, çünkü iyi çocuk politikasýnýn baþarýsýzlýða uðradýðýný" ileri sürdüðünü aktardý. Buna göre, Hrisostomos, "geç de olsa Kýbrýs sorununun iþgal ve istila sorunu olarak yeninden konumlandýrýlmasý gerektiðinin anlaþýlmasý ve bu yoldan çýkmamalarý gerektiðini" iddia etti. Hristofyas'ýn Siyasi Ýradesini Sundu" baþlýklarýný kullandýðý haberde, Ban'ýn Kýbrýs konusunda yoðunlaþtýrýlmýþ müzakerelerin devamýndan yana olduðunu, Papandreu'ya da "adadaki liderlerin mülkiyet konusuyla ilgili tam günlük görüþmelerle yaratýlan momentumun kaybedilmemesi gerektiðini" vurguladýðýný kaydetti. Diðer gazeteler haberi þu baþlýklarla verdiler: Alithia: "Verimsiz Dýþtan Müdahalelere Son Verilsin Yunanistan Baþkan Hristofyas'ýn Çabalarýný Destekliyor Papandreu Ban Ki Moon Ýle Kýbrýs Sorununu Ele Aldý." Fileleftheros: "Kýbrýs Sorunu Ban Ki Moon- Papandreu Görüþmelerinin Gündeminde Üst Sýrada Genel Sekreter Atina'yý Cesaretlendirdi." Simerini: "Dýþtan Müdahalelere Son" Panda neslini o kurtarýyor Soylarý tükenme tehlikesiyle karþý karþýya kalan pandalar adýna sevindirici haber Çin'den geldi yýlýnda ABD'de doðan en büyük panda olan Hua Mei, 2003 yýlýnda gönderildiði Çin'de sekizinci yavrusunu dünyaya getirdi. Adý "Çin- Amerika" adýna gelen panda Hua Mei'nin doðumu ile Çin Wolong'da bu yýl dünyaya gelen panda sayýsý 16 olarak, geçen seneki sayýyý yakaladý. Yýlýn sadece üç gününde hamile kalabilen pandalarýn nesillerinin tükenme tehlikesiyle karþý karþýya olduðu biliniyor. Tarihi binaya ilan! Ýtalya'nýn tarihi kanallarý ile ünlü Venedik kentinde restorasyon masraflarýný karþýlayamayan yerel yöneticiler binalara dev reklamlar almaya baþladý. En son, turistlerin en çok ziyaret ettiði yerlerden biri olan tarihi San Marco Meydaný'nýn da reklamlarla dolmasý Venediklilerin tepkisini çekti. "Fondo Ambiente Italiano" vakfýndan Maria Camilla Bianchini "Bu kadarý da çok fazla. Sessiz kalamayýz. Reklamlardan binalarý göremiyoruz" diyerek reklam afiþlerine karþý kampanya baþlatacaklarýný söyledi. Þehir yetkilileri ise reklamlarýn restorasyon masraflarýný karþýlamak için tek þanslarý olduðunu belirtti. Yetkililer bu sene restorasyon için 3.9 milyon dolara ihtiyaçlarýnýn olduðunu ancak hükümetten yalnýzca 200 bin dolar alabildiklerini belirterek bu açýðý kapamak için ellerinden baþka bir þey gelmediðini söyledi. Soyduðu evde uyuyakaldý! Malezya'da bir hýrsýz, soymak için girdiði evde uyuyakaldý. Yerel basýnýn verdiði habere göre, tatil dönüþü salonu altüst edilmiþ bir halde bulan ev sahipleri, yukarý odada bir kanepede uyuyan adamý görünce þok geçirdiler. Ailenin geliþine uyanan hýrsýz ise aileden daha atak davranarak pencereden kaçmayý baþardý. Fakat polis 42 yaþýndaki uykucu hýrsýzý evden çaldýðý 3200 dolar deðerindeki saat ve mücevherlerle evin yakýnýnda yakaladý. Kýzý onu doðurduðu yaþta... Kathleen Moss, Ýngiltere'nin en genç annesi olduðunda henüz 12 yaþýndaydý. Haziran 1998'de kýzý Georgia'yý dünyaya getirdiðinde henüz küçük bir çocuktu. Ýngiltere'de yer yerinden oynamýþ, ahlak, zaman ve birçok þey üzerine hararetli tartýþmalar yaþanmýþtý. Bir aile dostunun 14 yaþýndaki oðluyla bir karavanda iliþkiye girip bekaretini kaybeden ve hamile kalan Kathleen, seks yapmalarýnýn nedenini "Çok sýkýlmýþtýk" diye açýklamýþtý. Bir gazeteye yaptýðý açýklamada, "12 yaþýnda anne olmam umrumda deðil. Diðer anneler nasýl baþa çýkýyorsa ben de bunun üstesinden geleceðim" demiþti. Kathleen'in henüz çocukken dünyaya getirdiði kýzý Georgia þimdi 12 yaþýnda. Annesinin onu doðurduðu yaþta. Okuyamayan Kathleen, kýzýnýn öncelikle okullarýný bitirmesini, evliliði ve çocuðu daha sonra düþünmesini istiyor. Kýzýna baktýðýnda onun yaþýnda anne olduðuna inanamadýðýný, kýzýnýn çok küçük olduðun söylüyor þimdi Kathleen. Bir yýl önce bir sosyal paylaþým sitesinde tanýþtýðý 24 yaþýndaki niþanlýsý Tim Willcox ile evlilik hazýrlýðý yapan Kathleen, 9 yaþýndan itibaren okulu astýðýný, günlerini televizyon karþýsýnda geçirdiðini ve annesinin sigaralarýndan içtiðini anlatýyor. Sosyal hizmet yetkililerin eve çok gelip gitmiþ, cezalar verilmiþ, ama bunun olumlu sonucu olmamýþ. Kendisinin çok ilgisiz ve baþýboþ býrakýldýðýný anlatan Kathleen'in annesi Pauline McCarthy doðum yaklaþana kadar kýzýnýn hamile olduðunu farketmemiþti bile. Kathleen, þimdi Georgia'yý en iyi þekilde yetiþtirmeye çalýþýyor.

12 12 21 Eylül 2010 Salý KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Bir daþ addým guyuya Güvercin geldi suya Agþam olsun seveyim O yari doya doya Sýrma'nýn Günlüðü Naþide Gökbudak NEDEN? KÝTAP "Ýnsan her zaman kahraman olmaz, ama her zaman insan olabilir." Francis Sen tanrý kadar gerçek, cennet kadar uzaksýn Uykusuz gecede aldýn canýmý Aðlasam sesimi duyacak mýsýn Bilmem hatýrlar mýsýn adýmý Latif Þimþek "Uzaktaki sevgili" adlý þiirinden YÜRÜRLER VE ÖPÜÞÜRLER DENÝZÝN TUZUYLA Lepoar a in... ne çok çocuk getirirler dünyaya; kendilerine benzesin diye, ay ýn yüzünü yüreklerine çekip eskitirken anneler. aç kalacaklarý korkusuyla, yürürler kuru dere yataðýnda, kendi merdivenleriyle güneþ inerken yüzlerine. yürür ve öpüþürler denizin tuzuyla. sonra, bakarlar ki bir ikindi zamaný, kendilerinin deðildir o yemyeþil harnýp aðaçlarý. kimseye ait deðilse bir þey, kimsenindir. ne malmülk onlara ait olur ne de onlar malmülke. yürürler, aç çocuklarýn gölgeleriyle, yürürler tuz kadar zeytin tanelerine. aðzýna kadar dolu bir köy kuyusundaki suyun yüzeyinde kalýr gölgem, ben suya, su bana bakarken. M. Kansu -eylül, *: Lale Müldür Saatler/geyikler 2002-YKY Lennon'un bu kez de fotoðrafý satýlýk Annie Leibovitz'in öldürülmeden kýsa bir süre önce çektiði John Lennon fotoðrafý, New York'ta düzenlenecek bir müzayede ile satýlacak yýlýnda Rolling Stone dergisi için çekilen fotoðraf, Yoko Ono ve Lennon'u yatarken, sarmaþ dolaþ gösteriyor. Bu fotoðraf, Lennon'un çýplak olduðu ve Yoko Ono'ya sarýldýðý o meþhur fotoðraf deðil. Müzayede ile satýlacak fotoðraf, 40 kopyadan biri. Ekim ayýnýn 19'unda Swann Müzayede Evi'nde yapýlacak satýþtan 10 ila 15 bin pound arasýnda bir gelir bekleniyor. Fotoðraf, bir koleksiyoner tarafýndan satýlýyor. "Buz Gaymak" Maðusa'da gösterilere baþladý Zalihe Susuzlu Tiyatrosu'nun, yeni oyunu "Buz Gaymak"ýn Gazimaðusa gösterileri baþladý. Güncel bir komedi olan oyunda Zalihe Susuzlu, Ercan Saymen, Sezal Acaroðlu, Ülfet Çoban, Sönmez Karagulle, Cemile Gazi Turnacýlar rol alýyor, oyunun ýþýk ve efektlerini Kadircan Ercan yapýyor. Zalihe Susuzlu'nun yazdýðý oyun ilk kez 15 KKTC'DE YENÝ BÝR DERGÝ: "AKTÜEL KIBRIS" DERGÝNÝN ÝLK SAYISI CUMARTESÝ ÇIKACAK KKTC'de hazýrlanýp basýlan Aktüel Kýbrýs dergisinin ilk sayýsý, 25 Eylül Cumartesi günü piyasaya çýkacak. Tamamý renkli ve kuþe kaðýda basýlan Aktüel Kýbrýs, 68 sayfa olarak yayýnlanacak ve tanýtým amacýyla ilk sayýsý 5 TL'den satýlacak. Genel Yayýn Yönetmenliðini Erol Öney'in üstlendiði Aktüel Kýbrýs'ýn ilk sayýsýnda KKTC'de son günlerde sýkça gündeme gelen uyuþturucu kullanýmýyla ilgili araþtýrma ana konu olarak iþleniyor. Eylül'de seyirci karþýsýna çýktý. Oyun, 22, 24 ve 25 Eylül tarihlerinde Gazimaðusa Belediye binasýnda sahnelenecek. Oyunlar saat 20:30'da baþlayacak. Bilet fiyatý 15 TL olan oyuna, isteyenler numaralý telefondan yer ayýrtabilecek. Baþbakan Ýrsen Küçük, Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Kemal Dürüst, Lefkoþa Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðlularý ve Vakýflar Ýdaresi Müdürü Mustafa Kemal Kaymakamzade ile yapýlan röportajlara da yer verilen dergide güncel magazin, kültür, sanat, müzik, iletiþim teknolojileri ve müzik haberleri de geniþ þekilde yer alýyor. Aktüel Kýbrýs'ýn makaleler bölümünde ise genç hukukçulardan Avukat Nesrin Emral'ýn aile reisleri ile çocuklarý arasýndaki iliþkiler irdeleniyor. Kekilli'nin filmi Oscar aday adayý n Almanya, Sibel Kekilli'nin baþrol oynadýðý Yabancý filmini Oscar aday adayý olarak gösterdi. Yönetmenliðini Feo Aladað'ýn yaptýðý ve Sibel Kekilli'nin baþrol oynadýðý "Yabancý" (Die Fremde) filmi, Almanya'nýn, "yabancý dilde en iyi film" dalýnda Oscar aday adayý oldu. German Films'in sözcüsü Münih kentinde yaptýðý açýklamada, baðýmsýz bir jürinin "Yabancý" filmini Oscar aday adayý seçtiðini belirtti. Yönetmenliðini Feo Aladað da filmin aday gösterilmesi üzerine "Ýnanýlmaz büyük bir onur" diyerek, Sinema Sanatlarý ve Bilimleri Akademisi'nin kararýný heyecanla beklediðini söyledi. Akademi, 25 Ocak 2011'de deðiþik ülkelerden gönderilen filmler arasýnda "yabancý dilde en iyi film" dalýnda Oscar için yarýþacak beþ filmi belirleyecek. "Die Fremde", bu yýl dünyanýn önde gelen baðýmsýz film festivallerinden Tribeca Film Festivali'nden de ödüllerle dönmüþ, Sibel Kekilli "en iyi kadýn oyuncu" ödülünü almýþtý. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Piranha 3 D ( Cuma- Cumartesi 23.00) 1. salon A Takýmý ( ) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Anneler ve Kýzlarý ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Lefkoþa Astro Kapalý Girne Girne Galeria Sinema Club Kapalý ( ) Maðusa Maðusa Galeria A Takýmý ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Zorlu Görev ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon

13 21 Eylül 2010 Salý Hasipoðlu ve Tancer UBP ye geçti Demokrat Parti (DP)'den istifa eden milletvekilleri Ertuðrul Hasipoðlu ile Mehmet Tancer, Ulusal Birlik Partisi'ne katýldý. UBP Genel Merkezi'nde düzenlenen basýn toplantýsýnda Hasipoðlu ve Tancer'e parti rozetini, Genel Baþkan Baþbakan Ýrsen Küçük taktý. Bir süreden beri Meclis'te baðýmsýz milletvekili olarak görev yapan 2 milletvekilinin katýlýmýyla UBP'nin meclisteki sandalye sayýsý 26'ya ulaþtý. UBP Genel Baþkaný, Baþbakan Küçük basýn toplantýsýnda, UBP'ye katýlýmlarýn koalisyon çalýþmalarýný etkilemeyeceðini ve hedeflerinin 28 veya 29 milletvekili ile hükümet çalýþmalarýný sürdürmek olduðunu kaydetti. Küçük, Hasipoðlu ve Tancer'in DP'den istifasýnda UBP'nin hiçbir rolü olmadýðýný, kararýn tamamen kendilerine ait olduðunu da yineledi. Basýn toplantýsýnda Hasipoðlu ve Tancer de, UBP'ye katýlým nedenlerini anlattý. KÜÇÜK Ulusal Birlik Partisi Genel Baþkaný, Baþbakan Ýrsen Küçük, UBP'ye katýlýmlarýn koalisyon çalýþmalarýný etkilemeyeceðini, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ile görüþmeye hazýr olduðunu söyledi. UBP Genel Baþkaný, Baþbakan Küçük törenin baþýnda yaptýðý konuþmada, 2 milletvekilinin de politikaya UBP'de baþladýðýný, Ertuðrul Hasipoðlu'nun UBP milletvekili olarak Meclis Baþkanlýðý ve bakanlýk yaptýðýný, Mehmet Tancer'in de UBP'ye geçmiþte hizmet eden bir kiþi olduðunu söyledi ve UBP'ye katýlýmlarýndan dolayý teþekkür etti. Hasipoðlu ve Tancer'in DP'den istifasý ile ilgili yapýlan spekülasyonlar hakkýnda Küçük, "Ýki kýymetli arkadaþýmýzýn partilerinden ayrýlmalarýnda bizim hiçbir temas ve fonksiyonumuz olmamýþtýr" dedi. Küçük, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin DP ile koalisyon devam ederken Özgürlük ve Reform Partisi'nin kuruluþunda giriþimi olduðunu, ancak Hasipoðlu ve Tancer'in istifasýnýn tamamen parti içi meselesi olduðunu ifade etti. Ýki milletvekilinin DP'den istifasý ve UBP'ye katýlýmýný "UBP'ye transfer" olarak nitelenmesine karþý olduklarýný belirten Küçük, "Kesinlikle ret ediyoruz, böyle bir çalýþma yoktur. Arkadaþlarýmýz zaten eski UBP'lidir" dedi. DP'den istifa eden ve halen baðýmsýz milletvekili olarak faaliyet gösteren Ejder Aslanbaba'yý örnek gösteren Küçük, 2 milletvekilinin UBP'ye katýlýmýnýn geçmiþteki bazý olaylarla eþdeðer tutulmamasý gerektiðini kaydetti. Ýki milletvekilinin UBP'ye katýlýmlarýnýn koalisyon çalýþmalarýný engellemeyeceðini de belirten Küçük, "Hedefimiz hükümeti milletvekiline ulaþtýrmak ve bu rakamlarla yeni dönemde parlamento çalýþmalarýný sürdürmektir" dedi. "Hasipoðlu ve Tancer kabinede yer alma talebinde bulundu mu" yönündeki bir soru üzerinde de Küçük, UBP'ye katýlýmlarýn koþulsuz gerçekleþtiðini, herhangi bir talepte bulunulmadýðýný kaydetti. Ýrsen Küçük, DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'ýn 2009 Genel Seçimi sonrasý kendisinin de oy satýn aldýðýna iliþkin açýklamasý üzerine Baþsavcýlýðýn iþlem yapmasýný beklediðini, ancak bunun gerçekleþmediðini de kaydetti. Küçük, "2004 seçimleri sonrasýnda dönemin Baþbakaný Derviþ Eroðlu, bakanlar ve kendisi aleyhinde bir takým iddialar üzerine Baþsavcýlýðýn suç duyurusunda bulunmasýna raðmen, çok daha vahim bu olayda Baþsavcýlýðýn iþlem yapmadýðýný" söyledi, Baþsavcýlýðý göreve çaðýrdý. HASÝPOÐLU Gazimaðusa Milletvekili Ertuðrul Hasipoðlu da, 2005 seçimlerinde bölgesinden meclise giren 13 milletvekili arasýnda en çok oyu alan aday olduðunu belirtti ve "DP'nin oylarýný alarak seçildiði" söylemlerini kabul edemeyeceðini, kendisinin DP'ye kazanç saðladýðýný kaydetti. Seçimlerin ardýndan DP içerisinden bazý kesimlerin kendisine karþý rahatsýzlýk duymaya baþladýðýný kaydeden Hasipoðlu, 2009 seçimleri sonrasýnda parti ile ilgili sýkýntýlarýný anlatmaya baþladýðýný, rahatsýzlýklar hat safhaya ulaþýlmasýna raðmen DP Genel Baþkaný'nýn sorunlarýný dinlemesi için hiçbir zaman kendisini yanýna çaðýrmadýðýný, bunun ötesinde partiye zarar verdi diye disiplin kuruluna sevk edildiðini yineledi. Hasipoðlu, "Altým oyulmaya çalýþýldý...sizi dinlemeyen bir baþkanla ne kadar ileri gidebilirsiniz " diye konuþtu. Hasipoðlu, DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'ý, "Söylediði bir þeyi ertesi gün deðiþtirir, Cumhurbaþkanlýðýnda yapýlan toplantýlarý haber vermezdi, bizi dinlemezdi" sözleriyle eleþtirdi. Hasipoðlu, DP'de parti ile de çok sýkýntý yaþadýðýný, aday tespitlerinde ve aday adayý sýrlamalarýnda kendisinin haberi olmadan deðiþiklik yapýldýðýný, TDP adaylarýna oy toplamak için yemekler düzenlendiðini, ilçe örgütlerinde seçim yapýlmadan atamalar olduðunu savundu. TANCER Girne Milletvekili Mehmet Tancer de, DP'yi eleþtirirken, 2009 seçimlerinde parti meclisinde kendisi ve Hasipoðlu'na 1 veya 2'nci sýralarýn verilmesi yönünde karar alýnmasýna karþýn kendisine 6. sýra verildiðini, bunun kendisini ve Hasipoðlu'nu "yeme planýnýn" parçasý olduðunu savundu Genel Seçimlerde DP'nin 10 bin mühür almasýna karþýlýk 3 bin 500 oy alarak milletvekili seçildiðini belirten Tancer, "halkýn iradesinin çalýndýðý söylemlerinin gerçek olmadýðýný, seçim sonuçlarýndan milletvekili olmalarýnýn halk tarafýndan istendiði sonucunun anlaþýlabileceðini" söyledi. DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'ýn "parayla oy satýn alýndýðý" ifadelerini anýmsatan Tancer, "Biz para vererek oy almadýk" dedi. Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde DP içerisinde Derviþ Eroðlu'na oy verilmesi için Hasipoðlu ile birlikte büyük çaba sarfettiklerini ve DP parti meclisinde karar aldýrdýklarýný kaydeden Tancer, "Aldýðýmýz kararýn devamýnda iki partinin bir çatý altýnda birleþmesi vardý. Ayný þekilde yerel seçimlerde hedef merkez saðýn birleþtirilmesiydi...cumhurbaþkanlýðý ve ara seçimdeki birlikteliðin nihai hedefi iki partinin bir araya gelmesi, hatta Serdar Denktaþ'ýn partide üst düzey görev almasý konuþuluyordu...merkez saða gönül verdiðimizden dolayý 1990'dan beri yüreðimizde olan partidir" dedi. 13 ÝSKELE ÝLÇESÝNDE ZEYTÝN HASADI 25 EYLÜL'DE Ýskele ilçesinde zeytin hasadýnýn 25 Eylül'de baþlayacaðý kaydedildi. Ýskele Kaymakamý Bünyamin Merhametsiz yaptýðý yazýlý açýklamada, Fasýl 76 Zeytin ve Baþka Ürünleri (Koruma) Yasasý uyarýnca ilçede zeytin hasadýna baþlama tarihinin 25 Eylül Cumartesi olarak belirlendiðini, belirtilen tarihten önce zeytin toplayacak kiþiler hakkýnda yasal iþlem baþlatýlacaðýný bildirdi. ÝZCAN: "TÜM KIBRISLILAR EMPERYALÝZME KARÞI ORTAK MÜCADELEDE BÝRLEÞMELÝ" BKP Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan, Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rumlarýn düþman deðil, kardeþ olduðu söyleyerek, "emperyalizmin ortak düþman olduðunu, tüm Kýbrýslýlarýn özgür ve barýþ dolu bir Kýbrýs için emperyalizme karþý ortak mücadelede birleþmeleri gerektiðini" savundu. BKP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Parti Ýskele Ýlçe Örgütü, dayanýþma gecesi düzenledi. Geceye BKP'liler ile birlikte CTP Maðusa Ýlçe Baþkaný Ali Gulle, KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, Özker Özgür Barýþ ve Demokrasi Vakfý Baþkaný Birikim Özgür, Ýskele Yurttaþ Ýnsiyatifi Baþkaný Hüseyin Yorgancý, AKEL Örgüt Sekreteri Fanis Hristodulu, AKEL Larnaka Ýlçe Sekreteri Hristos Alexras, AKEL Maðusa Ýlçe Sekreteri Nikos Yoanou ve bazý sivil toplum örgütü temsilcileri katýldý. DÝÞ TABÝPLERÝ ODASI BAÞKANI HÜSEYÝN BIÇAK Kýbrýs Türk Diþ Tabipleri Odasý Baþkanlýðýna Dt. Hüseyin Býçak getirildi. Odadan yapýlan açýklamaya göre, hafta sonu yapýlan genel kurulda, Hüseyin Býçak baþkanlýðýndaki yönetim kurulu Ýlkan Öztunca, Hatice Dorak, Hayriye Tümer, Ethem Þentürkler, Halil Bakkaloðlu ve Ertuð Çulluoðlu'ndan oluþtu. Denetleme Kurulu'na ise Dt. Sami Solyalý, Dt. Öner Özerdem ve Dt. Sevim Bektaþ getirildi. HAFÝF SAÐNAK YAÐMUR BEKLENÝYOR Nemli hava kütlesinin etkisi altýnda kalacak KKTC'de hafta sonu yer yer hafif saðanak yaðmur bekleniyor. Sýcaklýk da iç kesimlerde biraz düþecek. Meteoroloji Dairesi'nden bir haftalýk süreçle ilgili yapýlan açýklamaya göre, hava, yarýndan itibaren hafta sonuna kadar ise, açýk ve parçalý az bulutlu olacak. Hava sýcaklýðý periyodun son günlerinde biraz azalacak. En yüksek hava sýcaklýðý, iç kesimlerde; o C, periyodun son günlerinde o C, sahillerde ise periyot süresince o C dolaylarýnda seyredecek. Rüzgar, genellikle Batý ve Güneybatý yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette, periyodun son günlerinde yer yer kuvvetli olarak esecek. TAMÝRAT ÇALIÞMALARI NEDENÝYLE SU KESÝNTÝSÝ OLACAK Su Ýþleri Dairesi'nin onarým çalýþmalarý nedeniyle, Lefkoþa, Gazimaðusa, Aslanköy ve Gönyeli Yeni Kent'te su kesintisi olacak. Lefkoþa Türk Belediyesi ve Su Ýþleri Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, Serhatköy Pompa Ýstasyonu ile Serhatköy- Dikmen isale hattýnda yapýlacak tamirat çalýþmalarý nedeniyle söz konusu bölgelere bu gece saat 21.00'den Çarþamba günü saat 16.00'ya kadar su verilemeyecek. Vatandaþlarýn, bakým onarým çalýþmalarý bitene kadar mevcut olan sularýný idareli bir þekilde kullanmalarý çaðrýsý yapýlan açýklamada, "Bakým onarým çalýþmalarý tamamlandýktan sonra program çerçevesinde rutin su daðýtýmý yapýlmaya devam edilecektir" denildi. RUM MECLÝS BAÞKANI KAROYAN SURÝYE'YE GÝTTÝ Rum Meclis Baþkaný Marios Karoyan iki günlük ziyaret amacýyla dün Suriye'ye gitti. Rum radyosunun haberine göre Karoyan Suriye temaslarýna, Baþbakan Muhammed Naci Al Otri ve Meclis Baþkaný Mahmud Al Abbas'la görüþerek baþladý. Habere göre Karoyan'ýn dünkü temaslarýnda, Kýbrýs sorunu ile Ýslam Konferansý Örgütü ve Ýsrail ile iliþkiler yanýnda, Suriye ile KKTC arasýndaki feribot seferleri de ele alýndý.

14 14 21 Eylül 2010 Salý BULMACA Soldan Saða: 1-Yýldýrýmý kendi üzerine çekip topraða ileten ve böylece onu zararsýz hale getiren araç. 2-Varýlmasý istenen bir amaca doðru geçilmesi gerekli dönemlerden her biri, merhale. Ýz, belirti. 3-Temizliðe aþýrý düþkün olan. "Ama, lâkin" anlamýnda kullanýlýr. 4-Çocuðu olan kadýn. Bir verginin miktarýný belirtmek için temel olarak alýnan deðer. 5-Kýþla, fabrika, okul gibi yerlerde yiyecek ve içecek maddelerinin satýldýðý yer. Buyruk. 6-Yüzün göz, kulak ve burun arasýndaki bölümü. Harf okunuþu. 7-Ýlgi. Yünden dövülerek yapýlan kalýn ve kaba kumaþ. 8-Bir nota. Güzel koku. Kulaðýn duyabildiði titreþim. 9-Usanç ve öfke anlatýr. Bir yerde oturanlar, sakinler. 10-Üzeri meþin, halý gibi þeylerle kaplanmamýþ olan eyerin tahta bölümü. Sert, kaba. 11-Bir þeyin gerçekleþmesini uzak görme, olacaðýna pek inanmama. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Çaðansoy Eczanesi: Kenan Evren Cad. M. Dereli Ýþ Merkezi No:4 Yenikent (Mirage Rest. Yolu- Damdelen Petrol Yaný) Tel: Öztekiner Eczanesi: Þht. Ecvet Yusuf Cad. No:33/C Öztek Apt. Yeniþehir Tel: Maðusa Öznergis Eczanesi: Salamis Yolu, Vakýflar Bankasý Karþýsý Tel: Girne Ýlgen Eczanesi: Iþýl Sok. No:2/C Kemal Kamiloðlu Doðum Kliniði Karþýsý Tel: Güzelyurt Sevil Eczanesi: Ecevit Cad. No:53 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Rastgele vurarak dövmek. 2-Bildik, tanýdýk. Gemilerin barýnarak yük alýp boþaltmalarýna, yolcu indirip bindirmelerine uygun kuruluþlarý olan doðal veya yapay sýðýnak. 3-Kara buðdaygillerden, cm yükseklikte, basit yapraklý, kökü sürgün kesici olarak kullanýlan aðaççýk. Kýrmýzý. 4-Tersi "Dolaylý anlatým". Bütünlemeye kalýnan ders. 5-Zarar karþýlýðý ödenen para. Namus. 6-Çocuðu olan kadýn. Boþa çýkarma, rast getirememe. 7- Çoðunlukla boyacýlýkta kullanýlan, bir çeþit mineral yað. Kenarlarý ve açýlarý birbirine eþit olan dörtgen. 8-Ýz, belirti. Adale. 9-Sayý. Ünlü Türk dansözü. 10-Hristiyanlarda genellikle manastýrda yaþayan din adamý, keþiþ. Tersi "Metal eþya üzerine vurulan renkli cam katmaný". 11-Topraðýn kayýp akmasýný veya suyun yayýlmasýný önlemek için yapýlan kalýn duvar. Bir nota. Gönül rahatlýðý, kaygýsýz ve sakin olma. TV'DE BU AKÞAM Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank Bak Þu Köpeðe Türü: Yabancý Sinema TV 8 / 21:15 Orijinal Adý : The Shaggy Dog Yönetmen : Brain Robbins Oyuncular : Robert Downey Jr., Tim Allen, Kristin Davis, Zena Grey, Spencer Breslin, Danny Glover. Yapým : 2006 Dr. Kozak, 300 yaþýndaki Tibet çoban köpeðini kaçýrýr. Köpeðin uzun yaþam sýrrýný çözmek ve bir gençlik ilacý yaratmak istemektedir. Ancak yaratabildiði tek þey, kuyruklu kobra yýlaný, havlayan bir kurbaða gibi mutasyona uðramýþ biçimleri ve mutasyona uðramýþ diðer uzuvlarýdýr. Sahil Güvenlik Türü: Yabancý Dizi KANAL 1 / 23:50 Oyuncular: Jason Momoa, Stacy Kamano, Michael Bergin, Brande Roderick, Charlie Brumbly Nefesleri kesen bir aksiyon, inanýlmaz bir heyecan ve dünyanýn baþka hiçbir yerinde görülemeyecek eþsiz bir manzara. Sahil Güvenlik! En iyinin bile iyisini göreceðiniz tek yer. Sahil Güvenlik ekibine katýlacak ve rüya gibi plajlarda, akla hayale gelmeyecek maceralar yaþayacaksýnýz. Televizyonlarýn vazgeçilmez klasiði Sahil Güvenlik, yepyeni kadrosu ve yepyeni bölümleriyle izleyenleri bekliyor. Soðuk Dað Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / 19:50 Yönetmen: ANTHONY MINGHELLA Oyuncular: JUDE LAW, NICOLE KIDMAN, RENEE ZELLWEGER, EILEEN ATKINS, BRENDAN GLEESON, PHILIP SEYMOUR HOFFMAN Cold Mountain, Amerikan Ýç Savaþý'ndan hemen sonra evine dönen yaralý bir Güneyli askerin gözünden, tüm bir ulusun geçirdiði önemli bir döneme tanýklýk ediyor. Inman güneydeki evine dönerken kafasýnda tek bir þey vardýr, canýndan çok sevdiði Ada'nýn güvenliði. Birbirine aþýk iki insanýn hayalini ayný düþ süslemektedir: kavuþmak ve kaostan uzak huzur dolu bir yaþam sürebilmek. Beni Ciddiye Alma Türü: Yabancý Sinema CNBC-E / 22:00 Orijinal Adý :DESPERATE BUT NOT SERIOUS Yönetmen :BILL FISHMAN Oyuncular :CHRISTINE TAYLOR, PAGET BREWSTER, CLAUDIA SCHIFFER, JOHN CORBETT Yapým Yýlý : 1999 Los Angeles'ta eðlenceli dakikalar... Düþük bütçeli çýlgýn komedi Desperate But Not Serious, Los Angeles'taki bir düðünde hayallerinin erkeði Jonathan'a eþlik etme teklifi alan Lily'nin adresi kaybetmesiyle baþýna gelenleri anlatýyor. Jonathan'a ulaþamayan Lily, parti düþkünü en yakýn dostu Frances ile birlikte Los Angeles sokaklarýndaki bütün eðlenceli mekanlarý bir bir gezmeye baþlýyor. Filmin oyuncu kadrosunda ünlü model Claudia Schiffer da var. TAYLAND'DAKÝ TAYFUNDA 107 KÝÞÝ YARALANDI Tayvan'da Fanapi tayfununda 107 kiþinin yaralandýðý ve tayfunun Çin'e yöneldiði belirtildi. Ulusal Afet Müdahale Merkezinden yapýlan açýklamada, bu yýl, þu ana kadar görülen en þiddetli tayfunda, ulaþýmýn felce uðradýðý, camlarýn kýrýldýðý, tarlalarda ekilip biçilen yerlerin su bastýðý kaydedildi. Açýklamada, tayfunda 107 kiþinin yaralandýðý, bunlardan bazýlarýnýn kýrýlan camlardan yaralananlar ve güçlü fýrtýnada motosikletten düþenler olduðu belirtildi yýlýnýn Aðustos ayýnda Morakot Tayfunu nedeniyle günlerce yaðmur yaðmýþ, 700 kiþinin ölümüyle sonuçlanan toprak kaymalarý meydana gelmiþti. Felaket yüzünden Devlet Baþkaný Ma Ying-jeou geç müdahale etmekle suçlanmýþ ve kabine deðiþikliði yapýlmýþtý. Baþlangýçta 3. kategoride olan Fanapi tayfununun, bugün Çin'in Guangdong bölgesine ulaþmasý bekleniyor. TACÝKÝSTAN'DA ASKERÝ ARACA SALDIRI: 40 ÖLÜ Tacikistan'da dün bir askeri aracý hedef alan silahlý saldýrýda 40 askerin öldüðü bildirildi. Tacikistan Savunma Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, saldýrýnýn Raþt bölgesinde kimliði belirsiz kiþi veya kiþilerce gerçekleþtirildiði, yaralanan askerlerin hastaneye kaldýrýldýðý belirtildi. Birleþmiþ Milletler toplantýsý için ABD'ye giden Tacikistan Devlet Baþkaný Ýmamali Rahman, Raþt bölgesinde askeri araca düzenlenen saldýrýda ölen askerlerin yakýnlarýna taziye mesajý gönderdi. Devlet Baþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Devlet Baþkaný Rahman saldýrýyý düzenlenen grubun yakalanmasý için hemen bir operasyon baþlatýlmasýný emretti. HÝNDÝSTAN'DA TREN KAZASI: 13 ÖLÜ 50 YARALI Hindistan'da bir yolcu treninin, yük treniyle çarpýþmasý sonucu ilk belirlemelere göre 13 kiþi öldü, 50 kiþi yaralandý. Madyha Pradeþ eyaletinin Bhopal kentine yaklaþýk 260 kilometre uzaklýktaki Badarwas istasyonu yakýnýnda bu sabah erken saatlerde meydana gelen kazada, þehirlerarasý yolcu treni, yük treniyle çarpýþtý. Demiryollarý yetkilisi Dhanshyam Singh, ''Þu ana kadar 13 kiþinin cesedini çýkardýk. Yaralýlar hastanede tedavi altýna alýndý'' dedi. Singh, iki trenin nasýl ayný rayda olduðunu belirlemek için soruþturma açýldýðýný söyledi. Hindistan'da temmuz ayýnda Batý Bengal istasyonunda bekleyen bir trene baþka bir trenin çarpmasý sonucu 60 kiþi ölmüþtü. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 21 Eylül 2010 Salý 15

16 16 21 Eylül 2010 Salý

17 21 Eylül 2010 Salý 17

18 18 21 Eylül 2010 Salý

19 21 Eylül 2010 Salý 19 BAKAN ÇAVUÞOÐLU'NUN BASIN TOPLANTISI Devlet okullarý ile özel okullar arasýndaki farklýlýklar giderilecek Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu dün sabah bakanlýkta düzenlediði basýn toplantýsýnda, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn ileriye dönük hedef ve projeleri yanýnda Bakanlýða baðlý dairelerin gerçekleþtirdiði çalýþmalar ve hedeflerini açýkladý. Bir ülkenin kalkýnmasýnda ve bir toplumun huzurlu ve mutlu yaþamasýnda temel unsur insan ve o insana verilen eðitim olduðuna iþaret eden Çavuþoðlu, bunun bilincinde olan bakanlýðýn, yeniden yapýlanma sürecine giren eðitim sisteminde 21. yüzyýlýn insan özelliklerini taþýyan nesiller yaratmayý; kendini mutlu kýlacak özgür ve bilimsel düþünme gücüne sahip araþtýrýcý, yapýcý, yaratýcý, üretici, bireyler yetiþtirmeyi hedeflediðini vurguladý. Bakan Çavuþoðlu'nun basýn toplantýsýnda, slayt gösterisiyle renkli grafikler eþliðinde yapýlan sunum sýrasýnda Bakanlýk yetkilileri ile Bakanlýða baðlý birimlerin müdür veya yetkilileri de hazýr bulundu. "YENÝ ÖÐRETÝM YILI HAYIRLI OLSUN" Ýlkokullarda geçen Perþembe baþlayan yeni ders yýlýnýn orta dereceli okullarda ise yarýn baþlayacaðýný belirten Bakan Çavuþoðlu, "Tüm öðrencilerimize, öðretmenlerimize ve velilere yeni öðretim yýlýnýn hayýrlý olmasýný dilerim" dedi. Çavuþoðlu, yarýn açýlacak olan Genel Orta Öðretim Dairesi'ne baðlý ortaokul ve liselerde 15 bin 683 öðrenci ve 1623 öðretmen, Mesleki Teknik Öðretim Dairesi'ne baðlý okullarda ise 3 bin 315 öðrenci ile 415 öðretmenin ders baþý yapacaðýný belirtti. Bakan Çavuþoðlu, istatistiklerin, devlet okullarýnda akademik anlamda önemli derecede baþarýsýzlýk olduðunu gösterdiðini ifade ettiði basýn toplantýsýnda, devlet okullarýnýn kalitesini artýrmaya yönelik icraatlarýný anlattý. Bakan þunlarý kaydetti: "Ýstatistikler göstermektedir ki devlet okullarýnda akademik anlamda önemli derecede baþarýsýzlýk vardýr. Devletten ümidini kesen veliler ise maddî sýkýntýlara katlanarak çocuklarýný özel okullara ve dershanelere göndermek zorunda kalmýþlardýr. Devlet okullarýnýn kalitelerini yükseltmek amacýyla tekrar kolejleri açtýk ve bir diðer okul olan Fen Lisesi'nde, Fen lisesi içeriði ile eðitim verilecek. Bakanlýðýmýz KKTC'de eðitim sisteminde fýrsat eþitliðini saðlamak için eðitim yatýrýmlarýna öncelik KAYIP DÝPLOMA 1990 yýlýnda Atatürk Öðretmen Akademisi'nden aldýðým lisans diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Yunus Menteþ KAYIP KÝMLÝK DAÜ öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Olaniyi Teidi MELÝ EMLAK SATILIK 1)K. Kaymaklý da Türk koçanlý, zeminde sýfýr satýlýk lüks apartman dairesi stg 2)Lefkoþa Kýzýlbaþ'ta Türk koçanlý sýfýr apartman dairesi zemin stg 3)Kermiya sosyal konutlarýnda 4. kat satýlýk manzaralý apartman dairesi stg 4)Boðaz'da Türk koçanlý sýfýr ikiz villa stg 5)Yenikent'te Türk koçanlý ikiz villa stg 6)Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg vermiþ; okul ve derslik sayýlarýný artýrarak bu baðlamda okullarýn öðretim koþullarýný iyileþtirme çalýþmalarýný baþlatmýþtýr. Bu þekliyle devlet okullarý ile özel okullar arasýnda gözlenen farklýlýklarýn giderilmesi amaçlanmýþtýr." REHBERLÝK HÝZMETLERÝ YENÝ EÐÝTÝM PROGRAMLARI Okul öncesi, ilköðretim, genel orta öðretim, mesleki teknik ve sürekli eðitim ile özel eðitimde sorunlarýn bilimsel anlamda tespit edilmesi amacýyla oluþturulan komisyonlarýn özveriyle çalýþtýðýný kaydeden Bakan, rehberlik hizmetlerini içeren, yatay ve dikey geçiþlere olanak veren yeni eðitim programlarýnýn da bu çalýþmalarýn sonuçlarýna baðlý olarak oluþturulmakta olduðunu söyledi. Bakanlýðýn, "ölçme ve deðerlendirme, eðitim ve öðretim sürecinin sürekli izlenmesine, her aþamada ortaya çýkan sorunlarýn tespit ve düzeltilmesine olanak tanýmalýdýr" anlayýþýndan yola çýkarak 4., 5., 6. ve 9. sýnýflarda merkezi sýnav sistemini getirdiðini hatýrlatan Çavuþoðlu, kolejlere giriþ sýnav sisteminin de deðiþtirildiðini; üç aþamalý gerçekleþecek deðerlendirme süreci ile sistemin ezbercilikten uzaklaþtýrýlmasý, sadece öðrenme ürünü deðil, öðrencilerin öðrenme süreçlerinin de izlenerek deðerlendirilmesinin amaçlandýðýný yineledi. ÇIRAKLIK EÐÝTÝMÝ Çavuþoðlu, akademik anlamda yeterli olgunluða eriþmemiþ öðrenciler için akademik öðrenmelere destek amaçlý "Çýraklýk Eðitim Programlarý" oluþturulduðunu da belirterek, " bu öðrencilerimizin kendilerini akademik anlamda yeterli hissettikleri süreçte yatay - dikey geçiþ yapma haklarý da saklý tutulmuþtur" dedi. Sahip olduklarý engel durumu nedeniyle yaþýtlarýnýn yararlandýðý normal eðitimden yararlanamayan özel eðitime muhtaç çocuklara, kaynaþtýrma çalýþmalarýyla normal sýnýflarda öðrenim görme olanaklarý saðlandýðýný ifade eden Çavuþoðlu, bu durumdaki öðrencilerin velilerine rehberlik hizmetleri aracýlýðýyla çocuklarýnýn ulaþabileceði hedefler yönünde bilinçlendirme çalýþmalarý baþlatýldýðýný açýkladý. Bakan Çavuþoðlu, ülkeye gelen yabancý uyruklu öðrencilerin dil ve uyum sorunlarýnýn tespiti ve çözümü için çalýþmalar baþlatýldýðýný da belirterek, yurt dýþýnda, özellikle Ýngiltere'de yaþayan Kýbrýslý Türk çocuklar için Türkçe öðretme amaçlý kaynak kitaplar hazýrlandýðýný anlattý. Bakanlýðýn, öðretmenler, yöneticiler, denetmenler ve uzmanlar için de, KKTC'de bulunan üniversiteler ve Öðretmen Akademisi ile iþbirliði yaparak hizmet içi eðitim kurslarýna bu yýl daha fazla aðýrlýk verilerek kurslar baþlatýldýðýný belirten Çavuþoðlu, 1 yýl gerçekleþecek bu kurslarýn takviminin oluþturulduðunu kaydetti. SATILIK EÞYALAR 1 adet LCD ekran bilgisayar ve klasik model fiskos grubu koltuk takýmý (1500 TL) Tel: Velox Translation Services Tercümanlýk ve danýþmanlýk bürosu Tel: Adres:Þht. Mustafa Y. Hacý Sokak Yeniþehir-Lefkoþa ÖÐRETMENLER YASASI'NDA DEÐÝÞÝKLÝK 25/85 Sayýlý Öðretmenler Yasasýnýn "Ýlkokul öðretmeni atanacaklarda aranan özel nitelikler" 16. maddesinin (1), (c) fýkrasýnda deðiþiklik yapýldýðýný açýklayan Bakan Çavuþoðlu, "4 yýl ilkokullarda öðretmenlik yapan kiþilerin, Atatürk Öðretmen Akademisi'nden pedagoji aldýktan sonra öðretmen atanmalarýna son noktayý koyacaðýz. Bu yasa geçtikten sonra göreve gelenler 4 yýlýn ardýndan öðretmenlik hakký elde edemeyecek. Yasa geçene kadar görevde olanlar ise bu haklarýný kullanacaklar" diye konuþtu. Çavuþoðlu, öðretmenlerin, Öðretmenler Yasasý'na tabi olduklarýný ve buna uymak zorunda olduklarýný vurgulayarak, Teftiþ Denetleme Kurulu'nun bu konuda gerekli denetlemeleri yapacaðýný belirtti. Bakan Çavuþoðlu'nun basýn toplantýsýnýn baþýnda yaptýðý konuþmadan ayrý olarak toplam 12 sayfada toplanan sunumda öne çýkan konular özetle þöyle: YENÝ AKADEMÝK TAKVÝM DERS KÝTABI LÝSTELERÝ OKULLARA GÖNDERÝLDÝ " Öðretim Yýlý Akademik Takvim hazýrlanýp okullara gönderildi öðretim yýlýnda okutulacak ilk, orta ve lise okullarý ders kitabý listesi hazýrlanýp okullara gönderildi; Yurt içinde 41 adet ders kitabý gözden geçirilerek toplam 162 bin adet ihale edilerek basýmý gerçekleþtirildi. Türkiye'den 172 çeþitten oluþan 202bin adet ders kitabý ücretsiz temin edildi. Londra Türk Dil Okullarý gezilerek ihtiyaç duyulan kaynak kitap hazýrlanýp gönderildi. Kýbrýs Türk Tarihi Kitaplarý (6.-10.sýnýflar) revize edilip yeniden basýldý. Bilgi Ýletiþim ve Teknolojileri ders kitaplarý (6. ve 9.Sýnýflar) ECDL programýna uygun olarak hazýrlanýp basýldý. Bu yýl ilk kez lise öðrencilerine ücretsiz ders kitaplarý daðýtýlacak. Sýnavsýz ustalýk ve kalfalýk belgesi verilmesine ilgili yasa çerçevesinde devam ediliyor. Yasaya uygun olarak 135 Ustalýk Belgesi ve 37 Kalfalýk Belgesi verildi. Lefkoþa Meslek Liselerini kampüsleþtirme Satýlýk ev Alayköy'de 2+1 dubleks, garajlý, bahçeli, su kuyulu ev Fiyatý:50000 Stg. Tel: BAÞSAÐLIÐI projesinin gerçekleþmesi için gerekli fizibilite çalýþmasý baþladý. YÜKSEK ÖÐRETÝM DPÖ ile iþbirliðinde, Öðretim Yýlý için TC üniversitelerinde yükseköðrenim alacak 56'sý ön lisans ve 166'sý lisans düzeyinde 222 adet kontenjan onaylandý.2010 LYS sonuçlarýna göre KKTC liselerinden mezun öðrencilerden %39,4'ü genel yerleþtirme sonucu TC'deki bir yükseköðretim kurumuna yerleþti. Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Þubesi tarafýndan 30 konuda seminer, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenlendi.5 bin 339 öðrenci, 420 öðretmen,403 veli düzenlenen kurslardan yararlandý. British Council iþbirliðinde "Connecting Classroom" projesi kapsamýna 5 okul alýndý. ALT YAPI ÇALIÞMALARI.. Toplam 45 derslik ve 6 tuvalet için 2 milyon 042 bin 379 TL harcandý. Birkaç okulda tamirat çalýþmalarý eðitimi aksatmayacak þekilde sürüyor. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eðitim Bakanlýðý ile Eðitim Portalýnýn geliþtirilmesi ve devreye konulmasý ile ilgili olarak protokol imzalanarak iþlemler baþlatýldý. Bakanlýk personel ve denetmenlerine, AB finansmaný ile Bakanlýða hibe edilen 39 desktop bilgisayar, 54 laptop, 26 yazýcý ve muhtelif aksamlarýnýn kurulumlarý yapýldý. Bakanlýðýn WEB sayfasý dinamik hale getirilip, Bakanlýktan güncel haberlerin yayýnlanmasý saðlandý. Eðitim ve Kültür Tv yayýnlarý geliþtirildi. EK- TV ve BRTK iþbirliðinde haftalýk rutin çekimler yapýlýp, her hafta BRTK 1 ve 2 kanalýndan yayýnlarýna devam ediyor. Spor Dairesi'ne baðlý tüm tesislerin bakým ve idameleri yapýldý. Doping Kontrol Merkezi kuruldu. Yarý Olimpik Kapalý Yüzme Havuzu çevre düzenlemesi projesi ve Elektrik Akýmý Projesi tamamlandý. Havuzun açýlmasý için çalýþmalar tamamlanma aþamasýndadýr. Ýki anaokul yapýmý için tamamý Türkiye Cumhuriyeti Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan karþýlanacak ve 3,5 Milyon Türk Lirasý'na mal olacak okullarýn proje çizimleri tamamlandý. Projenin inþaatýna kýsa süre içerisinde baþlanacak. Lefkoþa Barýþ Manço Parký yanýnda tamamlanan Trafik Eðitim Parký Projesi öðrencilere eðitim verme aþamasýna geldi. Yeni eðitim ve öðretim yýlý itibariyle öðrenciler yaparak ve yaþayarak öðrenme yaklaþýmýyla uygulamalý trafik eðitimi alacaklar. Tüm okullarýn bilgisayar altyapýsýný güçlendirmek, biliþim alanýnda okur yazarlýðý artýrma yönünde altyapý çalýþmalarý yapýldý. TC Milli Eðitim Bakanlýðý kaynaklarýndan karþýlanan 600 bilgisayardan 100 adeti okullara daðýtýlmak üzere TC Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan hibe edildi. Proje kapsamýnda Gazi Üniversitesi eðitim bilimleri fakültesi akademisyenleri ile toplantýlar yapýldý. Kýsa bir süre içerisinde Bakanlýðýn kýsa, orta ve uzun vadede stratejik geliþim ve kalkýnma planý hazýrlanacak." Deðerli Üyemiz; ÝLKSEN KUTLAR ýn sevgili kýzkardeþi; HÝDAYET SARI nýn Vefatýný üzüntü ile öðrenmiþ bulunuyoruz. Merhumeye Tanrý dan rahmet, yaslý ailesine baþsaðlýðý dileriz. KIBRIS TÜRK ÖÐRETMENLER SENDÝKASI

20 Ceren Orhanlý Balkan þampiyonu Türkiye Triatlon Federasyonu'ndan yaptýðý açýklamada, Orhanlý'nýn dün Yunanistan'da yapýlan Loutraki Balkan Þampiyonasý yarýþýnda 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koþu etabýndan oluþan sprint mesafede diðer Balkan ülkelerinin sporcularýný 1 saat 24 dakikalýk derecesi ile geride býrakarak þampiyonluða ulaþtýðý bildirildi. Futbola para yok! n Devletin müþterek bahis yasasýndan futbola 3 yýldan beridir her sezon için aktardýðý 2 milyon 5 yüz bin TL miktarý bu yýl vermeyeceði öðrenildi. n Kulüpler Birliði yaklaþýk 2 hafta önce yaptýðý Olaðan Genel Kurul'da futbola aktarýlan paranýn artarak devam etmesini talep etmiþ ve 20 Eylül 2010 tarihine kadar protokol imzalanmasýný istemiþti. Bunun yapýlmamasý durumunda kulüplerin anahtarlarýný baþbakana teslim edeceklerini söylemiþlerdi Futbolda sezonunun baþlamasýna kýsa bir süre kala kulüplerin beklentisine hiçbir cevap gelmedi. Yaklaþýk 2 hafta önce Kulüpler Birliði yapmýþ olduðu Olaðan Genel Kurul'da devletin müþterek bahislerden futbola aktardýðý paranýn ödenmesinde geri adým atacaklarýný öðrendiklerini anda ciddi tetbirler almýþlardý. Kulüpler her yýl futbola aktarýlan 2 milyon 5 yün bin TL tutarýndaki paranýn kazanýlmýþ hak olduðunu ve bu miktarýn artýrýlarak devamý için 20 Eylül 2010 tarihine kadar protokol imzalanmasýný talep etmiþlerdi. Baðcýl aralýksýz çalýþýyor n Bostancý Baðcýl yönetimi Ankara Kýzýlcahamam Belediye Baþkaný Coþkun Ünal'a bir nezaket ziyatinde bulundu (Niyazi Ergülen) Yeni sezon hazýrlýklarýný Ankara Kýzýlcahamam'da sürdüren Bostancý Baðcýl takýmý çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Kampýn beþinci gününde sabah çalýþmasýnýn ardýndan, kafile baþkaný Selahattin Arslan ve Yusuf Hasancýk, Ankara Kýzýlcahamam Belediye Baþkaný Coþkun Ünal'ý ziyaret ederek konukseverliðinden dolayý kendisine teþekkür edip, KKTC bayraðý ve bir plaket takdim ettiler. Belediye Baþkaný Ünal yaptýðý açýklamada çok iyi dostu olan spor eski bakaný, þimdiki Turizm Bakaný Kemal Dürüst'ün ricasýnýn baþýnýn üzerinde yerinin olduðunu, buraya gelen diðer takýmlar gibi Baðcýl Spor'un da konuklarý olduðunu, maddi yönden kazanç gütmediklerini ve sadece belediyenin bir haftalýk konuðu olup her imkaný sunduklarýný kaydetti. Daha sonra Baþkan Ünal, Baðcýl heyetini Kýzýlcahamam Garnizon Komutaný, Kaymakam ve Kýzýlcahamam Savcýsý ile tanýþtýrdý. Baðcýl takýmýnýn Baþkent Üniversitesi Batalya Çim Antrenman Sahasý'nda Düne kadar ne Kulüpler Birliði ne de Futbol Federasyonu bu konuda ilgili makamlardan hiçbir cevap almadýlar. Edindiðimiz bilgilere göre dün sabah Mili Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nda eðitim yýlý için yapýlan toplantýda bakan Çavuþoðlu yaptýðý açýklamalarýn arasýna bu konuyu da küçük bir olay gibi eklemiþ ve bu paranýn akþamleyin yapmasý gereken antrenman, baþka takýmlarým maç yapmalarýndan dolayý gecikmeli yapýldý. 1 saat 30 dakika süren antrenmanda kültür fizik ve kondisyon aðýrlýklý çalýþmalar yapýldý. Teknik Direktör Ahmet Soðukpýnar'ýn (Miyo) futbolcularýn adeta pestilini çýkardýðý antrenmanda futbolcularýn oldukça neþeli ve hýrslý olduklarý görüldü. Kampýn ikinci gününde kampa katýlan Beþiktaþ'ýn eski futbolcusu Yasin Sülün'ün ardýndan dün de Yenicami den, transfer edilen sol kanat oyuncusu Güncel futbola artýk aktarmayacaklarýný açýkladýðý öðrenilmiþtir. Bu durumdan sonra devleti bir bakýma tehdit eden kulüpler "Anahtarlarý Baþbakan'a veririz" açýklamalarýný yapmýþlardý. Þimdi kulüplerin istediði olmadýðýna göre bakalým önce hangi kulüp baþkaný anahtarý teslim etmeye gidecek? Merakla takip edeceðiz. Karayel kampa katýldý. Antrenman sonunda bir açýklama yapan teknik adam Soðukpýnar 1400 metre yüksekte ve çim sahada yapýlan antrenmanlarla futbolcularýn oksijen depoladýklarýný ve çok güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi. Çarþamba günü Kýzýlcahamam Belediyesi 1. Amatör Ligi takýmlarýndan biriyle bir hazýrlýk maçý yapacaklarýný belirten Soðukpýnar, henüz ideal onbiri oluþturmadýðýný, takýmda kimsenin yerinin belli olmadýðýný, hak edenin forma giyeceðini kaydetti. Hasan Kasap Atletizmde Balkan þampiyonu oldu Kuzey Kýbrýs Turkcell sponsorluðunda 4 yýldýr dünya pistlerinde yarýþan ve KKTC için gurur veren baþarýlara imza atan master milli atletlerimizden Hasan Kasap hafta sonunda Yunanistan'da yer alan 20.nci Balkan Oyunlarýnda 3 Adým Þampiyonu oldu. Larissa'da önceki gün baþlayan " 20'nci Balkan Ülkeleri Masterler Atletizm Þampiyonasý" nda dün piste çýkan Hasan Kasap 3 Adým Atlamada cmlik derece ile kürsünün zirvesinde yer alarak KKTC'nin gururu oldu. Þampiyonanýn ardýndan dün ülkemize dönen Hasan Kasap, kazandýðý altýn madalyaya iliþkin yaptýðý açýklamada, hedefinin aslýnda Balkan Rekoru da kýrarark birincilik elde etmek olduðunu, bunu iki gün önce basýna da açýkladýðýný ancak katýlýmcýlarýn fazla oluþu ve teknik sorunlarla þu anda 11.70cm olan rekora ulaþmasa da Balkan Þampiyonu olarak kürsüde yer almanýn gururunu yaþadýðýný vurguladý. Kuzey Kýbrýs Turkcell'e þahsýnda Kýbrýs Türk Sporuna 4 yýlý aþan bir süredir sürdürdüðü katkýlar nedeniyle teþekkür eden Hasan Kasap, 4 yýl önce yine Kuzey Kýbrýs Turkcell formasýyla Atina'da yapýlan Balkan Masterler Atletizm Þampiyonasý'nda 400 mt engelli koþuda le rekor kýrdýðýný hatýrlattý. Hasan Kasap, 3 adým atlamada cm'lik derece ile Türkiye rekorunu elinde bulunduruyor. 12'nci Uluslararasý Dr. Fazýl Küçük Spor Oyunlarý bugün baþlýyor Oyunlara start veriliyor "12'nci Uluslararasý Dr. Fazýl Küçük Spor Oyunlarý" bugün baþlýyor. 12 federasyonun yer alacaðý oyunlarda yurtdýþýndan gelmesi beklenen kafileler dün ülkemize gelmeye baþladýlar. Oyunlarda ülkemizden ve yýrtdýþýndan 700'ün üzerinde sporcu mücadele edecek. Bugün saat 18.00'de Atatürk Spor Salonu'nda yer alacak olan açýlýþ seremonisi ile resmen baþlayacak olan oyunlarýn ilk gününde Tekerlekli Sandalye Basketbol, Bocce ve Satranç müsabakalarý yapýlacak. 12'nci Dr. Küçük Spor Oyunlarý'nda günün programý: 21 Eylül 2010, Salý Saat 10.00'da Tekerlekli Sandalye Basketbol karþýlaþmasý (Atatürk Spor Salonu) Saat 17.00'da Bocce karþýlaþmalarý (Dr.Küçük Parký) Saat 18.00'da Açýlýþ Seremonisi (Atatürk Spor Salonu) Saat 19.00'da Tekerlekli Sandalye Basketbol karþýlaþmasý (Atatürk Spor Salonu) Saat 19.00'da Satranç karþýlaþmalarý (Golden Tulip Otel) ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3209 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SORUNUNUN BENÝ. KISMI (2) Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3209 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SORUNUNUN BENÝ. KISMI (2) Erdoðan Baybars Vergi Dairesi, Çangar'ýn 4 trilyonluk vergi borcu ve haciz kararýyla ilgili dün de açýklama yapmadý. Neden? Vergi tahsil etmek için baba H.C.'nin peþine düþtü de vakit mi bulamadý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

yaralandı. Polisten elde edilen bilgiye göre, kaza, saat 22.00'de karşıya geçmekte olan Mahmut ve Ayla, 120 km. hızla giden aracın

yaralandı. Polisten elde edilen bilgiye göre, kaza, saat 22.00'de karşıya geçmekte olan Mahmut ve Ayla, 120 km. hızla giden aracın 1.LEFKOŞA'DA TRAFİK KAZASI: 10 YAŞINDAKİ HASAN AĞIR YARALI Dün, sabah saatlerinde Lefkoşa'da meydana gelen trafik kazasında, 10 yaşındaki Hasan ciddi şekilde yaralandı. Polisten edinilen bilgiye göre,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mart 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4095 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SANAL.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mart 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4095 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SANAL. Sigara kaçakçýlýðý sanki burada yeni birþeymiþ gibi basýnýmýzda patladý. Oysa yýllardýr bu iþi yapanlar ceplerini çoktan doldurdu. Acaba þimdi haracýný tamam vermeyen mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Mayýs 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3784 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AYIP ARTIK... SEKÝZ YILDA NE DEÐÝÞTÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Mayýs 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3784 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AYIP ARTIK... SEKÝZ YILDA NE DEÐÝÞTÝ Elektrik çalýþanlarýna verdiði sözü tutmayan Ýrsen Küçük, belediye çalýþanlarýna verdiði sözü de tutmadý. 63 gündür ödenmeyen belediye iþçilerinin zincirlerinden baþka kaybedecek nesi kaldý? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TARÝH: 24 Nisan 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3774 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) YAKIÞMIYOR KÜRESEL VÝCDAN. Ýsfendiyar Ciyaslýoðlu. Ali Osman

TARÝH: 24 Nisan 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3774 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) YAKIÞMIYOR KÜRESEL VÝCDAN. Ýsfendiyar Ciyaslýoðlu. Ali Osman Solomu'yu bayrak direðinde vurmakla övünen Hasan Kundakçý Paþa yeniden aramýzda. "Kýbrýs'ta tarih yazan insanlarla olmaktan mutluyum" diyor. Estaðfurullah Paþam, o tarihi yazan sizsiniz... O þeref size

Detaylı