ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ"

Transkript

1 Yayýnlarýmýz üzerine paniðe kapýlan çeteler, siyasi parti ve örgütlerimiz hiç ses çýkarmayýnca rahatladý. Bizden baþka kimse bu iþlerin hesabýný sormayýnca polis de derin bir nefes aldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ACI SOÐAN l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... NE OLACAK BU ÝÞÝN SONU? Dolgun Dalgýçoðlu BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ DEÐÝL... Ali Osman DURMASI GEREKTÝÐÝ YERDE DURMAYANLAR, GÝDER! BU DA BÝR BAÞKA KURALDIR... Erdoðan Baybars ÇOKOLET Niyazi Ökten KAN ÇIÐLIKLARI Mehmet Levent Ne pahasýna olursa olsun, onurunu çiðnetmeyen polislerimiz de var... Toplumumuzda uyuþturucu baronlarý serbestçe cirit atarken, bunlarýn üstüne gitmeyen ve polisi garibanlara karþý yönlendiren üst rütbelilerine bir polisin isyaný... Koop. Süt atýklarýný Kanlý Dere ye döküyor n Dere yataðýnda katýlaþan atýklarýn kokusundan geçilmiyor... Sivrisinekler de cabasý... n 3. sayfada Hastanede Ferriprox yok! n Talasemialýlar için yaþamsal önemi olan ilaç 10 günden beri hastanenin eczanesinde yok... n 3. sayfada Vicdan azabýndan hiç uyuyamadým.. Ýsyan halinde gazetemize açýklamalarda bulunan bir trafik polisi þöyle dedi: Bizi göreve gönderirken, 30 rapor yazmadan geri dönmeyin diyorlar... Dün akþam yaþlý bir gariban yurttaþý rapor ettim. Arka lambasý yanmýyordu. Ancak eve gidince vicdan azabýndan sabaha kadar uyuyamadým. Ülkemizde bu kadar suçlu varken neden bizi garibanlarýn üstüne gönderiyorlar?.. n Ben kararýmý verdim... Ýstifa edeceðim. Onurumu çiðnetmeyeceðim. Ama onlar da istifa etmeli... Eðer o çetelere güçleri yetmiyorsa, o makamlarda daha fazla oturmamalý... n Bir gazetede okudum. Okullarýn önünde öðrencilere uyuþturucu satýldýðý yazýyor ve sonunda da Patron kim? diye soruluyordu. Patronun kim olduðunu merak edersen, al Afrika gazetesini ve oku... Þener LEVENT yazýyor, 2. sayfada AÇI sütununda UBP 26 yý buldu Hasipoðlu ve Tancer UBP de n 13. sayfada Vizesiz projeye mimar isyaný n LTB nin inþaat için vize uygulamasýný kaldýrmasýna tepki gösteren Mimarlar Odasý, Vizelenmeyen yapý projeleri KKTC de uygulanamaz dedi... n 4. sayfada LTB de Asbaþkan huzursuzluðu n Kendisine makam arabasý ile özel þoför de tahsis edilen Özer Kadýoðlu, son 1 ayda 4 yakýnýný da iþe aldý... n 8. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Belki n2. sayfada

2 LEFKOÞA- GÜZELYURT YOLU TEK ÞERÝTTEN Lefkoþa-Mevlevi-Güzelyurt anayolunda asfaltlama çalýþmasý nedeniyle trafiðin tek þeritten verildiði bildirildi. Karayollarý Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, dün saat 08.30'da baþlayan çalýþmalar nedeniyle, sürücülerin dikkatli ve yavaþ seyretmeleri, trafik iþaret ve iþaretçilerine uymalarý istendi. ECZANELER KIÞ DÖNEMÝNE GEÇÝYOR Eczaneler gelecek hafta baþýndan itibaren kýþ dönemi çalýþma saatlerine geçecek. Kýbrýs Türk Eczacýlar Birliði'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre eczaneler 27 Eylül'den itibaren, 22 Mayýs 2011'e kadar sürecek Kýþ çalýþma saatlerini uygulayacak. Eczaneler kýþ döneminde, hafta içi 08:00-18:30; Cumartesi günleri ise 08:00-13:30 saatleri arasýnda, nöbetçi eczaneler ise gece saat 23:00'e kadar açýk olacak. OZANKÖY'DE HIRSIZLIK: Ozanköy'de Gina Mihaylova'nýn evinden ziynet eþyasý ve para çalýndý. Polis bültenine göre, kapýdan giren hýrsýz, evden muhtelif ziynet eþyalarýyla birlikte 4 bin 800 TL nakit parayý çaldý. ÖLÜMLÜ KAZA Lefkoþa-Haspolat yolunda önceki akþam saatlerinde meydana gelen ölümlü trafik kazasý da dünkü polis bülteninde yer aldý. Hocaoðlu Petrol Ýstasyonu yakýnlarýnda 25 yaþýndaki Ümit Yaþar Þimþek'in DS 804 plakalý araçla direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje düþmesi ve aydýnlatma direðine çarpmasý sonucu meydana gelen kazada, araçta bulunan 26 yaþýndaki Ömer Üzüm hayatýný kaybetmiþti. Kazada, aralarýnda 5 aylýk bebeðin de bulunduðu 3 kiþi de yaralanmýþtý. SAHTE PASAPORTLU NÝJERYALI Baþkasýna ait pasaporta Güney Kýbrýs'tan KKTC'ye geçmeye çalýþan Nijeryalý, Metehan Kara Giriþ Kapýsý'nda yakalandý. Polis bültenindeki bilgilere göre, cezasýný ödemediði trafik suçundan dolayý KKTC'de aranan 30 yaþýndaki J.B, önceki gece 22.30'da baþkasýna ait pasaportla Güney Kýbrýs'tan KKTC'ye girmeye çalýþtý. Yaþamýný Güney Kýbrýs'ta sürdüren Nijeryalý, kapýda tutuklandý ve hakkýnda soruþturma açýldý. YENÝCEKÖY VE KALAVAÇ'TA 6 SAAT ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Lefkoþa orta gerilim þebekesindeki çalýþmalar nedeniyle bugün Yeniceköy ve Kalavaç köylerine 6 saat elektrik kesintisi uygulanacak. Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu'ndan yapýlan açýklamaya göre, kesinti saatleri arasýnda yapýlacak. KÖPEÐÝ SOPAYLA ÖLDÜREN BÝR KÝÞÝ TUTUKLANDI Ýnönü köyünde, sahibi bilinmeyen bir köpeði, kümesindeki horozunu öldürdüðü gerekçesiyle, tahta sopayla vurarak öldüren bir kiþi tutuklandý. Polis bültenine göre, önceki gece saat 21.00'de meydana gelen olayda, 40 yaþýndaki erkek A.A. kümesteki horozunu öldürdüðü gerekçesiyle, baþýboþ bulunan ve sahibi bilinmeyen köpeðe, tahta sopayla birçok kez vurarak, ölümüne neden oldu. Polis, A.A.'yý tutukladý ve hakkýnda soruþturma baþlattý. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Türkiye basýný 12 Eylül'de yapýlan Anayasa Deðiþikliði Referandumu'ndan çýkan sonucun anlamýný, bir baþarý olduðunu, okuyucularýna anlatmak için yabancý basýný þahit gösterme gereðini duydu. "Ýngiliz basýný tamam" dedi, "Amerikan basýný tamam" dedi. Ve, birçok gazetenin yazdýklarýndan alýntýlar yaparak okuyucularýna aktarýrlar. Mesela "Amerika'nýn New York Times gazetesi þöyle" dedi, "Ýngiltere'nin Economist dergisi böyle" dedi. Be efendiler, Türkiye'yi Ýngilizler sizden iyi mi bilirler? Ya da diðer ülke gazetecileri? Genellikle onlar sizin yazdýklarýnýza bakarak, oyunun kurallarýný da gözden kaçýrmayarak, kendi ülke çýkarlarýný da gözeterek görüþ beyan ederler. Ayrýca kendi çýkarlarýný da düþünür Türkiye'yi biraz bilenler. Bilirler ki, eðer Türkiye için övücü birkaç satýr yazarlarsa, büyük bir olasýlýkla Türkiye'ye davet edilecekler, hatýrý sayýlýr bir süre beleþe yedirilecekler, içirdilecekler, yatýrdýlacaklar, ve gezdirilecekler. Avrupalý, Türk misafirperverliði hakkýnda epey bilgi sahibidir. Gazetecilere da yapýlýr mý bilmem. Ama yabancý devlet adamlarý Türkiye'ye davet edildiðinde bir zamanlar, mesela Menderes devrinde, genelevden bir da kadýn kiralanýr, ve misafir devlet adamý yataðýnda yalnýz býrakýlmazdý. Bu devlet adamlarýndan birisi, bu ikramla, bu yolla bulaþan bir hastalýkla, memleketine törenle uðurlandý. Gazeteler de böylece Türkiye'de iyi bir haber yakalamýþ oldu... Tam bilmem ama Yunanlýlar da bildiðim kadarýyla misafirperverdirler. Kýbrýslýlarý iyi bilirim. Türkçe konuþanlarý da, Rumca konuþanlarý da dibine gadar misafirperverdirler. BELKÝ Bir yabancýnýn bana anlattýðýna göre Rumca konuþan Kýbrýslýlar kendisine bir gün þöyle bir soru sordular: -Baþka bir yerde bizim kadar misafirperver bir toplum gördünüz mü? Cevap: -Gördüm. -Nerde gördünüz? -Kýbrýs'ýn Kuzeyi'nde... Türkiye'nin yazarýna çizerine, profesörüne sorarým: Bre efendiler siz ne olduðunuzu bilmezsiniz da yabancýlardan medet beklersiniz? Avrupalý sizin mentalitenizi nerden bilsin? Siz kendiniz dersiniz ki, "Oy kullananlarýn %90'ý neye oy verdiðini bilmez." Neden çok uzaða gidersiniz da bize sormazsýnýz ne olduðunuzu? %90'ý bilmezmiþ... Yanlýþ. Bu maddeleri yazanlar da bilmez bu maddelerin anlamýný. Türkiye'nin yüzde yüzü bilmez yani... Türkiye'nin yazarýna çizerine, profesörüne sorarým: Bre efendiler siz ne olduðunuzu bilmezsiniz da yabancýlardan medet beklersiniz? Avrupalý sizin mentalitenizi nerden bilsin? Siz kendiniz dersiniz ki, "Oy kullananlarýn %90'ý neye oy verdiðini bilmez." Neden çok uzaða gidersiniz da bize sormazsýnýz ne olduðunuzu? Yabancýlar nerden bilsin, ya da bilse neden söylesin sizin hukukla bir yakýnlýðýnýz olmadýðýný. Sizin çok uzun bir süreden beridir cehalet tahsili yaptýðýnýzý niçin size söylesin? Ya da neden size sürekli olarak "Be Türkler, siz okuduðunuzu anlamazsýnýz oðlum. Aklýnýzý baþýnýza alýn" desin. Deyceksiniz siz nerden bilirsiniz? Kendimizden... Sizin eðitimimize müdahaleniz yeni deðildir. Ama öðretmenler sizin dediðinizi deðil, kendi bildiklerini yaptýlar. Ve, 1974 Temmuz'unda Ada'nýn bir kýsmýný iþgaliniz altýna alana kadar, bizim okullarýmýz dünya baþarý sýralamasýnda en üst sýralarda yer alýrdý. Birincilik her zaman Sovyetlerindi ama ikincilik da bizde idi çoðu kez. Þimdi sayenizde nerdeyik? Sayenizde sonuncu olduk. Bilirim, duvara yumurta atarýk. Ama olsun... Belki... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ACI SOÐAN Bir akþam Beþparmak daðlarýnda vurularak öldürülen Yücel Erol öyle kolay kolay pusuya düþürülecek birisi deðildi... Týpký Mustafa Akmandor gibi... Ama iþte... Hep tetikte olmasýna raðmen yetmedi. Pusuyu farketmedi. Ve öldürüldü. Kendisini öldürmek isteyenlerin olduðunu bilen birisiydi Yücel... Bu nedenle bir gün Baþbakanlýðýn kapýsýný çalmýþ hatta... Müsteþar Öntaç Düzgün'ün karþýsýna dikilmiþ ve demiþ ki: -Polis beni öldürecek! Neden öldürecekmiþ? Þöyle diyor: -Beni tehdit ediyorlar, her an takip ediyorlar beni... Nereye gidersem giriyorlar, kiminle konuþursam sorguluyorlar. Baþsavcýya mektup yazdým, ama cevap alamadým... Bana yardýmcý olun... Öntaç Düzgün'ün "Baþbakanlýk'ta 30 Ay" isimli kitabýnda okudum bunlarý... Ve hayret ettim doðrusu... Yaþamak için çýrpýnan bu genç adama yardýmcý olamamýþ kimse... Gözünü ondan ayýrmayan polis bile... Olan olmuþ sonunda... Þimdilerde yaþadýðýmýz durumlara bakýyorum da, ne düþünüyorum, biliyor musun sevgili okur... O günden çok daha geride ve çok daha kötü durumdayýz þimdi. Yücel Erol'un Baþbakanlýk Müsteþarý'na "Polis beni öldürecek" dediði günden yani... Bakýn ne alengirli iþler çýkmýþ ortaya... Ne çeteler... Ne mafiozlar... Artýk kimseden çekinmeden, utanmadan ve sýkýlmadan yapýyorlar yaptýklarýný... Mesela ünlü iþadamýmýz eroin kaçakçýsý ile cezaevi müdürünün odasýnda görüþüyor da, çok normal karþýlanýyor bu artýk toplumumuzda... Adam büyük bir pervasýzlýkla basýnýn karþýsýna çýkýp, "Ne olacak yani bir müþterimi ziyaret için cezaevine gittiysem" diyor da, bazýlarýmýz alkýþ bile tutuyor ona... Bunu 'mesele' yaptýðýmýz için bizi kýnamaya kalkýyorlar. "7-8 lüks araba sattým bu müþterime" diyor adam. Nasýl sattýðýný, neyin karþýlýðýnda sattýðýný kimse sorgulamýyor... Çete ile girdiði iliþkilerden deniz kenarýndaki 27 dönümlük bir araziye sahip oluyor sonra... Onu da soran eden yok kilo eroinin finansörü olduðunu mahkemede itiraf etmiþ olan adam, tutuklanmadan önce sarayda, üniversitelerimizde aðýrlanýyor... Saðlýk Bakanýmýzýn kapýsýný týklamadan giriyor... Çetesi burada þimdi bile hala faaliyet gösteriyor... Ama bu da kimsenin umurunda deðil... Ne siyasi partilerle örgütlerimizin... Ne bizim dýþýmýzdaki basýnýn... "Polis neden bunlarýn üstüne gitmiyor?" diye soruyorsunuz, deðil mi? Neden gitsin ki? Soran mý var? Dün bir yurttaþýmýzla konuþtum... Kendisi aradý... Trafik polisiymiþ... Çok duygulandýrdý beni söyledikleri... Dinleseniz çok etkilenirdiniz siz de... Böyle vicdan sahibi insanlar varmýþ demek daha toplumumuzda... Bakýn ne dedi: -Amirlerimiz bizi göreve gönderirken, '30 rapor yazmadan geri dönmeyin' diyorlar. Dün alkþam yaþlý, gariban bir yurttaþý rapor ettim. Hiç bakmadým gözünün yaþýna... Arka lambasý yanmýyordu... Ancak eve gidince vicdan azabýndan sabaha kadar uyuyamadým. Ülkemizde bu kadar suçlu varken ve kazandýkalrý haksýz paralarla ensemizde cirit atarken, neden bizi hep garibanlarýn üstüne gönderiyorlar? Karar vermiþ... Ýstifa edecek mesleðinden... "Bir onurum kaldý, onu da çiðnetmem" diyor... Arpa unundan yapýlmýþ ekmekle acý soðan yiyen babasýný hatýrlýyor... "Ben de razýyým buna" diyor... Ancak amirlerine de bir çaðrýsý var... Madem ki o çetelere güçleri yetmiyor, onlar da istifa etsinler... Bir gazetede okumuþ... Okul önünde uyuþturucu satýyorlarmýþ çocuklara... "Patron kim?" diye soruluyormuþ yazýnýn sonunda... Çok þaþmýþ... Diyor ki: -Patronun kim olduðunu merak edersen, al 'Afrika' gazetesini ve oku...

3 AFRÝKA dan mektup... KUTLANACAK NESÝ VAR BUNUN? 50. yýlýný kutlamaya hazýrlanýyor Kýbrýs Cumhuriyeti... Törenler düzenlenecek adada... Güneyde yalnýz... Kuzeyde deðil... Kýbrýslýrumlar kutlayacak, Kýbrýslýtürkler kutlamayacak... Kuzeyde kimse farkýna bile varmayacak bu tarihi yýldönümünün... Eski kuþaklar zaten bu tarihi 16 Aðustos olarak bilirler... Yeni kuþaklar ise, ne eskisinin, ne de yenisinin farkýnda... Onlar hiçbir zaman Kýbrýs Cumhuriyeti'nde yaþamadýlar... Bu cumhuriyet sanal bir cumhuriyet oldu onlar için hep... Kýbrýs kimliði ve pasaportu almak için kuyruða girdiklerine bakmayýn þimdi. Kýbrýs Cumhuriyeti'ne gönül verdiklerinden deðil... Mecbur olduklarý için buna... Eðer ellerindeki Türk pasaportlarýnýn Kýbrýs pasaportu kadar deðeri olsaydý kesinlikle almazlardý onu herhalde... Ne yapsýnlar ama... Seyahat etmek isteseler edemezler ellerindeki sahte devlet pasaportuyla... Yurtdýþýnda okumaya kalksalar dünyanýn parasý... Kýbrýs pasaportu varsa 4 bin Euro, yoksa 15 bin Euro Ýngiltere'de... Kýbrýs pasaportu almýþ olan Kýbrýslýtürkler arasýnda bir araþtýrma yapýlsa açýkça görülür... Çok küçük bir azýnlýðýn dýþýnda kimse kendini Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþý saymaz... KKTC vatandaþý sayar... Kýbrýs Cumhuriyeti gibi bir modeli ise çözüm olarak kabul eden ancak birkaç kiþi bulunur aralarýnda... Federalizm isterlerse, KKTC'nin bir gün tanýnacaðýna dair hiçbir umutlarý olmadýðý için isterler... KKTC ile federalizm seçenekleri sunulsa, KKTC aðýr basar... Araþtýrma falan yapmadan da bu sonuçlarý elde etmek mümkün aslýnda... Son on yýllýk geliþmelere bakýn... Özellikle referandum sonrasýna... Annan Planý'nýn ganimetçilere ve yaðmacýlara altýn tepsi içinde sunduðu mülkiyet hakkýndan sonra inþaat patlamasý olmuþ kuzeyde... Rum topraðýný alan alana, satan satana... Bir yandan da kapýlar açýlmýþ ve akýn akýn Kýbrýslýrum kumarcýlar yýðýlmaya baþlamýþ casinolarýmýza... Türkiye'nin büyük sermayesi ilk kez cesaret bulmuþ adada büyük yatýrýmlar yapmak için... Derken kuzeydeki refah seviyesi göz kamaþtýrýcý biçimde fýrlamýþ birdenbire... 3 bin dolardan 10 bin dolara yükselmiþ milli gelir... Hatta söylenenler eðer doðruysa, 15 bin dolara kadar çýkmýþýz... Ýyi inceleyin bu dönemi... Kýbrýslýtürklerin çözüm, barýþ ve birleþmeyi en az arzu ettikleri dönemdir bu çünkü... Toplumumuzun çözüm ve barýþ arzusu ekonomik refah düzeyine göre inip kalkýyor ne yazýk... Refah arttýkça çözüm arzusu azalýyor... Durum kötüye gittikçe çözüm arzusu artýyor... 1 Ekim'de yapýlacak olan Kýbrýs Cumhuriyeti 50. yýldönümü kutlamalarýna katýlmak için bazý Kýbrýslýtürk sanatçýlar da davet edilmiþ. Katýlýrlar mý, katýlmazlar mý bilmem... Neyi kutlayacaklar? Artýk kendilerinin olmayan bir cumhuriyeti mi? Böyle bir günde Kýbrýslýtürklerin kutlama deðil, protesto gösterileri yapmasý gerek... Kimi protesto? En baþta Birleþmiþ Milletleri... Sonra üç garantörü... Ýngiltere... Türkiye... Ve Yunanistan'ý... Ve de Avrupa Birliði'ni... Týpký her 16 Aðustos'ta yurttaþýmýz Kamil Hür'ün yaptýðý gibi yýlý kutlayacaklarmýþ... Kutlanacak nesi var bunun? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Koop. Süt atýklarýný Kanlý Dere'ye döküyor Kooperatif Kanlý Dere'ye yoðurt mu mayaladý?! (Haber-Fotoðraf Evrim Kamalý) - Lefkoþa'da ARUN fabrikasý yaný ve Kooperatif Süt Fabrikasý arkasýndan geçen Kanlý Dere'nin bir bölümüne dökülen hellim ve yoðurt sularý çevrede büyük rahatsýzlýða neden oluyor. Kooperatif Süt Fabrikasý'ndan Kanlý Dere'ye dökülen süt atýklarýnýn yarattýðý pis koku nedeniyle evlerinde oturamaz hale gelen vatandaþlar, Lefkoþa Belediyesi'ne þikayette bulunduklarýný, ancak Belediye'nin ilgilenmediðini söylüyorlar. Her Büro-Ýþ, Toplu Ýþ Sözleþmesi görüþmelerinin baþlamamasý ve personelin intibaklarýnýn yapýlmamasýný protesto etmek amacýyla bugün Gönyeli Belediyesi'nde uyarý grevi yaptý. Personelin dün sabah iþbaþý yapmamasý ve belediye binasý önünde toplanmasýyla baþlayan grev saat 14.00'te tamamlanacak. Büro-Ýþ Baþkaný Hüseyin Zeki Akyön, Büro-Ýþ Genel Sekreteri Hüseyin Köprülü ve Hür-Ýþ Federasyonu Baþkaný Yakup Latifoðlu, grevdeki çalýþanlarý ziyaret ederek, genel durum hakkýnda bilgi verirken, Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Benli de çalýþanlarýn yanýna gelerek bir konuþma yaptý. Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Benli konuþmasýnda, Toplu Ýþ Sözleþmesi görüþmelerinin baþlamamasý ve personelin intibak konusunun, UBP'li belediye meclis üyelerinin tavrý yüzünden Belediye Meclisi'nin toplanamamasý nedeniyle HASTANEDE FERRÝPROX YOK! MECLÝS HEYETÝ STRASBOURG'A GÝDÝYOR Avrupa Parlamentosu'nun yarýn baþlayacak toplantýsýna Cumhuriyet Meclisini temsilen UBP Gazi Maðusa Milletvekili Afet Özcafer ve CTP Lefkoþa Milletvekili Dr. Sibel Siber katýlýyor. Heyet, Eylül tarihleri arasýnda Strasbourg'da gerçekleþtirilecek toplantýlar çerçevesinde Avrupa Parlamentosu Yüksek Temas Grubu Baþkaný Dr. Libor Roucek ve üyeleriyle birlikte Kýbrýs konusunda gelinen son durumu görüþecek. gün dereye boþaltýlan ve derede adeta yoðurt kývamýna gelen süt atýklarý yüzünden bölge sivrisinekten geçilmiyor. Bu yüzden kapýlarýný pencerelerini kapalý tuttuklarýný söyleyen vatandaþlar, Belediye'yi göreve çaðýrýyor. Bir kýsým vatandaþ bu manzarayý Nasrettin Hoca'nýn göle yoðurt mayalamasýna benzeterek, Kooperatif Süt Fabrikasý'nýn Kanlýdere'yi mayaladýðýný söylüyorlar. GÖNYELÝ BELEDÝYESÝ'NDE UYARI GREVÝ Afrika (Özel)- Hastanemizdeki ilâç eksiklikleri son günlerde yine had safhaya çýkmaya baþladý. Vatandaþlar, doktorun yazdýðý ilâçlardan ya hiçbirini bulamamakta, ya da 4-5 ilâçtan birini bulabilmektedir. Talasemialýlar için son derece yaþamsal önemi haiz Ferriprox adlý ilâç da 10 günden beridir hastanenin eczanesinde bulunmamakta, ne zaman geleceði sorulduðunda ise, "Belli deðil" yanýtý alýnmaktadýr! Ferriprox, demir zehirlenmesini önlemek için Talasemialýlarýn günlük olarak almak zorunda olduklarý bir ilâç. 10 gündür bu ilâcý hastanede bulamayan hastalarýn endiþeleri de giderek artýyor. Çünkü bu ilâcýn eksikliði ilk kez olmuyor hastanede. Daha önceleri de eksiklikler yaþanmasýna raðmen, Saðlýk Bakanlýðýnýn konu üzerinde ciddiyetle durmadýðý anlaþýlýyor. Ferriprox adlý ilâcý çok acil olarak ve yeterli miktarda saðlamak için Saðlýk Bakanlýðýný göreve davet ediyoruz. çözümlenemediðini söyledi. Benli, belediye çalýþanlarýnýn grevine saygý duyduðunu belirtti. Bütçe konusundaki eleþtirilere de deðinen Benli, bütçe ve harcamalarla ilgili bir dökümü de bilgi edinmek isteyenler için çalýþanlarýn yanýna býraktý. HÜSEYÝN ZEKÝ AKYÖN Büro-Ýþ Baþkaný Hüseyin Akyön ise yaptýðý açýklamada, Belediye Baþkaný Benli'nin konuþmasýný kast ederek "herkesin, ateþi ýsýnmak iþçin kendine önüne çektiðini" söyledi. Çalýþanlarýn Toplu Ýþ Sözleþmesi görüþmelerinin baþlamamasý ve intibaklarýn yapýlmamasý nedeniyle greve çýktýðýna iþaret eden Akyön, bunlarýn çok haklý talepler olduðunu vurguladý. YAKUP LATÝFOÐLU Hür-Ýþ Federasyonu Genel Baþkaný Yakup Latifoðlu da yaptýðý konuþmada, çalýþanlarýn sýkýntýlarýnýn giderilmesi için bugün gerçekleþtirdikleri grevin son uyarý olduðunu belirtti. "Çaðrýmýz Belediye Meclisi'nin toplanmasý, Toplu Ýþ Sözleþmesi görüþmelerinin bir an önce tamamlanmasý ve Ýntibak Komisyonu'nun bir an önce kurularak gerekli kararlarý üretmesidir" diyen, Latifoðlu, çok sabrettiklerini, ama sabýrlarýnýn sonuna geldiklerini söyledi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Bir baba bir babaya be baba gel beraber Birkaç yüz kilocuk eroin kaçýlarým demiþ Böylece babalar bire bir iþi giriþmiþler Derken paçayý kaptýrmýþlar iþler ters gitmiþ Kalay MEMLEKET DÝNGÝLÝ KOPMUÞ BMW GÝBÝ GÝDÝYOR KKTC Meclisi'nde trafik sorunu tartýþýlýrken, "Trafik Bakanlýðý" kurulmasýný öneren milletvekillerimiz oldu. Sadece trafikle ilgilenecek bir bakanlýðýn ülkemizdeki trafik kazalarýný önleyeceðini sanýyorlar herhalde. Saðlýk Bakanlýðý var da ne oluyor? Hastanelerimizdeki sorunlarý çözebiliyor mu? "Trafik Bakanlýðý"nýn kurulmasý halinde olacak olan da budur. Anlaþýlan milletvekilleri bir koltuk daha eklensin istiyorlar bu "yaðma sofrasý"na. Bir "Trafik Bakanlýðý" kurulacak olsa, aylarca kimin bakan olacaðý, sonra kimin müsteþar olacaðý tartýþýlacak. Her gelen hükümet kendi yandaþlarýný bakanlýða dolduracak. Dingili kopmuþ BMW gibi giden ülkemizde trafik sorununu olsa olsa bir "Deli Kaymakam" çözebilirdi ama ne yazýk ki buralarda herkes çok akýllý... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ DEÐÝL... Telefon açan akrabamdý... -Be yürüyün da arkanýzdayýz, dedi... -Nasýl yani, dedim... -Sizi tehdit ederler ya, korkmayýn... -Yanýldýklarý birþey oldu, iþte bu korku meselesi... Ýnsan ürperir ölümden, ama birisi birisini öldürmeye karar verdi mi, fare deliðine de girse iþi zordur öldürülecek olanýn... O nedenle ölmek pek korkutmuyor bizi... Biz ortaya koyduklarýmýzla insanlarýmýzýn içerisine düþürüldükleri bataklýðýn ne menem birþey olduðunu anlatmaya uðraþýyoruz... -Herkes sizi takdir eder... -Yeðen biz bizi takdir etsinler diye yapmýyoruz bunlarý... Ne bugüne kadar böyle oldu, ne de bugünden sonra böyle olacak... -Eleþtirileri dikkate almaz mýsýnýz? -Alýrýz tabii... Eleþtiri insaný kamçýlar, bir yerde yaptýðý yanlýþlýðý görür, özeleþtirisini yapar, eleþtiriyle getirilen önerileri de dikkate alýr... Ancak bazan öyle olaylar olur ki, dedikodudan öte anlam ifade etmez bunlar... Ýnsaný yýkan da esas bu olur... -Duygusallýk diyebilir miyim? -Galiba bazan oluyor... -Ben þimdi sizi eleþtiriyorum. Dikkatli deðilsiniz... Ýnsaný tehditler, hakaretler deðil esas yýkan; birilerinin, kolkola girerek, toplumsal açýdan hep birlikte birþeyler yapacaðýný zannettiklerinin, arkadan vurmasýdýr. Aleyhte dedikodu yapmasýdýr... Tabii bu deðil sadece... Ýnsanýmýzýn bazan çok farklý düþündüðü de takýlýr aklýma... Ýþgal altýndayýz... Türkiye tüm pisliklerini buraya atmýþ durumda... Kýbrýs'ýn kuzeyi uyuþturucunun, fuhuþun, kara paranýn aklandýðý bir diyar olmuþ. Bir toprak parçasýnda bu sektörlerin bulunmasý demek, oralarda mafyalarýn, çetelerin boy vermesi demektir. KKTC de iþte böyle bir yer haline getirildi... Bunlarla ilgili yazýlar yazýyorsunuz... Telefonunuz çalýyor, açýyorsunuz... Köpek gibi hýrýltý çýkaran sesler duyuyorsunuz ahizenin bir ucundan... Bazan bir dalga sesi ve uzaktan kalabalýk sesler... Bazan tam bir sessizlik, nefes alýþveriþi... Tüm bunlar içerisinde, gecenin bir vakti, telefon açan vatandaþ 'manþetten verin bu haberi' diyor ve devam ediyor... "Bir kýz sevdim evlendik. Babasý bizi ayýrdý. Geçen gün de kaynýmla birlikte benim üzerime saldýrdýlar. Polis onlarý deðil de beni tutukladý"... Bu kadarla da kalmýyor, vatandaþa anlatmaya çalýþýrsýnýz, bu durum bizim deðil, aslýnda polisin sorunudur diye. "Korkuyorsunuz" diyor... "Korktuðunuz için de yazmýyorsunuz..." Çetelerin inine elinizi sokuyorsunuz, bazýlarý sizin hakkýnýzdan gelinmesi için dua ederken, birileri de kayýnpederinin kendisine saldýrmasýný yazmazsak "korkak" olduðumuzu... Telefondaki akrabam da arkamýzda olduðunu söylüyor... Birþey ifade etmez artýk bu sözler... Bir de olaylara toplumsal olarak deðil, kiþisel veya örgütsel çýkarlar açýsýndan bakanlarla iþimiz bu yolda çok zor... MOTOSÝKLETLÝ GENÇLERDEN TRAFÝK EYLEMÝ Motosiklet tutkunu gençler, trafikte eþitlik ve fark edilmek istediklerini, eylemle dile getirdi. Sosyal paylaþým sitesi Facebook'ta buluþan ve "Rota Ýzleyicileri Derneði" adýyla yakýnda dernek kuracaklarýný belirten gençler adýna açýklama yapan Kemal Gülercan'ýn verdiði bilgiye göre, eylemde trafikte motosiklet ve bisiklet sürücülerine saygý istendi. Gülercan, trafikte yok sayýlmak istemediklerini belirten eylemci gençlere, büyüklerin de katýldýðýný kaydederek, ikinci kez duyarlýlýk eylemi yaptýklarýný ifade etti. Kendi çabalarýyla pankart hazýrladýklarýný belirten Gülercan, "artýk ölümlü kazalara hayýr", "duyarlý ve dikkatli olalým" çaðrýsý yaptýklarýný kaydetti. Lefkoþa'dan sonra Girne'ye giden ve Karakum bölgesinde çadýrlý kamp yapan motosikletli gençler, yakýnda dernekleþeceklerini belirttiler. EMEKLÝ POLÝSLER DERNEÐÝ: TRAFÝK CANAVARININ ÖNÜNE GEÇÝLMELÝ KKTC Emekli Polisler Derneði Genel Baþkaný Öncel Üney, son günlerde artan ölümlü trafik kazalarýna iþaret ederek, baþta karayollarý olmak üzere her kuruluþun önlem almasý gerektiðini vurguladý. Üney yazýlý açýklamasýnda, "Trafik kazalarýnda suçlular kim Acaba trafik kazasýnda hayatlarýný yitirenler mi, ilgililer mi, yoksa karayollarýmýzdaki aksaklýklar mý Medyanýn Trafik hakkýnda yaptýðý titiz yayýnlar gözlerden kaçmamaktadýr. Ancak buna raðmen kazalarýn oluþ nedenleri ve trafik kazalarýnýn önlenmesi hakkýnda alýnacak tedbirlerden hiç YENÝ ATAMALAR Baþbakanlýk Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Metin Beyoðlu bu görevinden alýnarak, bugünden itibaren Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý YÖDAK Genel Sekreterliði görevine atandý. Baþbakanlýk Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre YÖDAK Genel Sekreteri Ahmet Fikretler de LTB'NÝN VÝZE UYGULAMASINI KALDIRMASINA TEPKÝ MÝMARLAR ODASI: VÝZELENMEYEN YAPI PROJELERÝ UYGULANAMAZ Mimarlar Odasý Yönetim Kurulu, vizelenmeyen yapý projelerinin KKTC'de uygulanamayacaðýný savunarak, yasaya uymayan üyelerin KTMMOB ve odaya karþý suç iþlemiþ olacaklarýný belirtti. Mimarlar Odasý'ndan yapýlan açýklamada, LTB Meclisi'nin inþaat izinlerinde uygulanan vize uygulamasýnýn kaldýrýlmasý kararýna karþýlýk; "21/2005 yasamýz çerçevesinde meslek icra eden üyelerimiz yasamýz gereði yapý uygulama projelerini 'Mesleki Denetime' vizeye sunmalarý gerekmektedir" dedi. bahsedilmemektedir. Bu hususta en büyük görev Karayollarý Dairesi'ne düþmektedir" dedi. Ölümle neticelenen trafik kazalarýnda ölen kiþinin cesedi üzerinde otopsi yapýlýp ölüm nedeninin araþtýrýldýðýný ifade eden Üney, kazaya neden veren araç üzerinde ve kazanýn meydana geldiði güzergah hakkýnda da yeterli araþtýrmanýn yapýlýp yapýlmadýðýný sordu. Üney, "Araþtýrma yapýlmadýðý kesin, ama olay hakkýnda adli ölüm soruþturmasý yapýlýp 'dikkatsiz sürüþ' baþlýðý altýnda dosya tasnif görmektedir. Ýnsan hayatý bu kadar basit olmamalýdýr" diye ekledi. bugünden itibaren görevinden alýndý. Maliye Bakanlýðý, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Türker Vural da bugünden itibaren üçlü kararname ile görevinden alýnarak yerine Mustafa Çobanoðlu atandý. Baþbakanlýk Denetleme Kurulu Üyesi mevkiine de yeni atama yapýlarak, Melek Galip dünden itibaren kurul üyeliðine atandý. Oda, vizelenmeyen yapý projelerinin KKTC'de uygulanamayacaðýný belirterek, yasaya uymayan üyelerin KTMMOB ve odaya karþý suç iþlenmiþ olacaklarýný ve sorumluluklarýný yerine getiremeyeceklerini kaydetti. Oda, üyelerden konu ile ilgili hassas ve duyarlý davranmalarýný da istedi. Bu arada Kýbrýs Türk Mühendis ve Mimarlar Odasý Birliði, Lefkoþa Belediyesi'nin aldýðý karar nedeniyle bugün saat 11:00'de bir basýn toplantýsý düzenleyeceðini açýkladý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent KAN ÇIÐLIKLARI Karþý þerit kazalarý bitmek bilmiyor. Bitmek ne kelime... Her geçen gün daha da artýyor. Çift þeritli yollarda yolu ikiye ayýran refüjü, deðme akrobatlara taþ çýkartan büyük bir ustalýkla atlayýp karþý þeride geçen, þans eseri karþýdan gelen yoksa ya bir aðaca ya da bir elektrik direðine toslayan... Karþýdan gelen varsa, orak gibi biçen ve biçilen... Hiç olmadý, havada döne döne yolun saðýndaki tarlaya uçanlar, gün geçmiyor ki yollar gibi gazete sayfalarýný da kana bulamasýnlar... Ýki kazada dört can yitirdik iki günde. Biri Alayköy, diðeri Hamitköy yakýnlarýnda. Yollar bir kez daha kan gölüne döndü. Geride yýllarca dinmeyecek bir acý ve gözyaþý kaldý. Manþetlerin "Artýk yeter", "Bu son olsun" haykýrýþlarý da belli ki bir kulaktan girip diðerinden çýkmakta! Ateþ düþtüðü yeri yakýyor... Sonra da yeni bir yere düþene kadar unutuluyor! Yollardaki kaný durduracak, hiç deðilse asgariye indirecek önlemleri, ne hükümet alýyor, ne de trafik yetkilileri! Derviþ Eroðlu geçtiðimiz günlerde Hristofyas'ýn evinde yemeðe davetliydi. Bu davete katýlmak üzere Lefkoþa'dan Limasol'a kadar yolculuðu hakkýnda bakýn ne diyor Derviþ bey... "Sayýn Hristofyas'ýn Trodos sonrasý, Limasol yakýnlarýndaki evine gece gittim. Güney Lefkoþa'da büyük bir þehir havasý var. Yollar çok güzel. Muazzam bir koruma düzeni kurdular. Lefkoþa'dan çýkana kadar her kavþakta polis yolu keserek geçtik. Yollarý boþ sanmýþtým. Sonra fark ettim. Çok büyük ilgi gösterdiler. Devlet adamýna yapýlmasý gerekeni yaptýlar." Ayný coðrafya... Ayný toprak parçasý... Ayný gökyüzü... Ayný güneþ... Ayný su... Ama o tarafta büyük bir þehir havasý... Bu taraf büyük bir köy... O tarafta yollarda çok güzel ve muazzam bir koruma düzeni var. Bu tarafta "Allah korusun" düzeni! "Muazzam koruma" diyor Derviþ bey. Sanýrým herkesin paylaþtýðý bir görüþtür bu. Güney Kýbrýs'ta ana yollarýn, aþýlmasý mümkün olmayan beton bariyerlerle ikiye ayrýldýðý herkesin malûmudur. Ben, yol ve trafik güvenliðinin asgari düzeye çýkarýldýðý bu tip yollarda bir tek karþý þerit kazasý olduðunu duymadým þimdiye kadar... Bizde ise tam anlamýyla cinayet denebilecek karþý þerit kazalarý sanki kadermiþ gibi sürüp gidiyor. Söylemekten dilimizde tüy bitti... Tükenmez dediðimiz kalemler yazmaktan tükendi. Yollarý ikiye ayýran bariyerleri aþýlamayacak yükseklikte beton duvarlarla inþa etmek, mutlaka ama mutlaka kaçýnýlmaz olmuþtur. Refüjleri aþarak karþý þeride geçen ve hiçbir suçu, hatasý, ihmali olmayan, kendi yolunda seyreden insanlarýn yaþamýný ciddi þekilde tehdit eden hýz ve alkol tutkunlarýný frenlemenin baþka hiçbir yolu yoktur. Karþý þerit kazalarýný önlemek ve hiçbir suçu ve ihmali olmayan insanlarý bu kazalara kurban gitmekten korumak için, yollarýmýzýn Rum tarafýndaki gibi muazzam bir koruma düzenine mutlak surette ihtiyacý vardýr. Ben ille de alkol alacaðým, ille de sürat yapacaðým diyenler, hiç deðilse kendilerini riske atarken, baþkalarýna bir zarar veremesinler. Aþýrý sürati, dikkatsizliði ve kurallara uymamayý tamamen önleyemezsiniz belki. Çünkü bunlar ve bunlarýn neden olduðu kazalar tamamen insandan, insanýn kendi içindeki trafik canavarýndan kaynaklanýyor. Ama karþý þerit kazalarýný kesinlikle önleyebilirsiniz. Öyleyse neden bunu hâlâ yapmýyorsunuz? Bu kan çýðlýklarýna, bu canhýraþ feryatlara nasýl bu kadar kayýtsýz kalabilirsiniz?

5 21 Eylül 2010 Salý 5 Þaziye nin Görüþü: Nerde piknik yapýlabilecek bir aðaç altý varsa, çevresi çöplük gibidir. * Ölümlü trafik kazalarý ile ilgili önlem alýnmýyormuþ. - Bence alýnýyor Alýnmasa, bugüne kadar "morgda yer bulamadýk" diye yakýnacak birileri çýkardý mutlaka. * Anayola 42 çýkýþ varmýþ - Ýþte bu nedenle gözünüzü dört açýn diye uyarýyoruz ya *Lefke Belediye Baþkaný, üniversite kapýsýna köfteci ve lahmacuncu açýlmasýna izin vermiþ. - Olabilir Bet ofis açýlmasýna izin vermedi ama * Belediye, Mimar ve Mühendisleri devre dýþý býrakmýþ. - Uuu, ma devredeydiler yani Lefkoþa'ya bakýnca hiç belli olmuyordu doðrusu. * O.E. isimli 33 yaþýndaki bir yolcu Ercan'dan ülkeye 1 gram esrar sokmaya çalýþýrken yakalanmýþ. - Uyuþturuculara göz açtýrmayan polisimizi yürekten kutlarým. Sýnýrlarýmýzýn güvenlik içinde olduðunu bilmek ne büyük mutluluk yarabbim. Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun söylediklerini duydunuz mu.? Duymadýnýzsa ben anlatayým. "Güney Lefkoþa'da büyük þehir havasý var. Yollar çok güzel Muazzam bir koruma düzeni kurdular" dedi. Eleþtirmek "E bu gadar sene siz ne yapmadýnýz da yan gelip yattýnýz?" demek kolay. Biþey demeyeceðim. Aklýmdan baþga biþey geçti onu söyleycem size: Talat uzun yola dondurma yemeye giderdi. Ýster misiniz Eroðlu da hamburger yemeye gitsin! Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI DURMASI GEREKTÝÐÝ YERDE DURMAYANLAR, GÝDER! BU DA BÝR BAÞKA KURALDIR yaþýndaki sürücü, ana yola çýkarken durmadý. Dümdüz, geldiði gibi çýktý. Þeytan puþttur. O sýrada karþýdan bir baþka araba geliyordu. Çok süratliydi. Arabanýn çýktýðýný gördü ama çok geçti artýk. Duramadý. Ve güm. Korkunç bir kaza oldu. 3 kiþi öldü. Kaza büyüktü Kaza korkunçtu Kaza þok ediciydi.. Ama bu büyük, bu þok edici, bu kahredici, bu korkunç kazanýn nedeni çok basitti: Sürücü durmasý gereken yerde durmamýþtý 3 kiþinin ölümüne neden olan bu küçük kural ihlaliydi iþte Çoktan kafalarýn dank etmesi gerekirdi ama, bu kaza da vesile olabilir. Þunun bilinmesi gerekir ki; durmasý gerektiði yerde durmayan, eninde sonunda gider! Ne yazýk ki bu da bir kuraldýr ve bir gün mutlaka çalýþýr. OYNAMAYI DEÐÝL, OYNATMAYI SEVERÝZ -Bu memlekette iþsizlik var mý? -Var. -Çalýþacak insan var mý? -Yok. -Hem iþsizlik var, hem çalýþacak insan yok. Böyle þey olmaz. - Sözkonusu olan yer KKTC ise olur. Gerçekten iþsizlik var ama çalýþacak insan yok. Bu durumdan yakýnanlardan bir tanesi de casinocu Erol Merdoðlu. KKTC vatandaþý çalýþacak eleman bulamýyorlarmýþ. Ýnanýrým, yoktur. Bizim huyumuzdur. Kumar oynatmayý deðil, oynamayý seviyotuz. O bakýmdan bulamýyorlar! HA GKK OLMUÞ, HA TBKK SONUÇTA HEPSÝ ASKER Baþaran Düzgün soruyor: Bu tetikçi gazetelerin arkasýndaki gizli güç polis mi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý mý, yoksa Barýþ Kuvvetleri Komutanlýðý mýdýr?" Ve hemen yanýt alamayacaðýný bildiði için yazýnýn sonunda uyarýyor: "Bu soruyu sormaya devam edeceðiz." Benim üstüme vazife deðil ama Düzgün'ü zahmetten kurtarmak için yanýt vermek istiyorum. Ha polis olmuþ Ha GKK olmuþ.. Ha TBKK olmuþ. Ne fark eder ki. Sonuçta hepsi "Asker" deðil mi? Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Canlar gittikten sonra önlem alýnmasýný istiyorsak aklýmýz baþka yerde demektir. Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu NE OLACAK BU ÝÞÝN SONU? ÝSTANBUL-Sanýrým 2001 kriziydi. Sýk sýk görüþtüðüm arkadaþým bir gün aradý, "Yanýnda paran var mý?". -Var. -Yanýmda çalýþan birisini göndersem verir misin? Bugün ödeme günüm, alacaklarým var iki gün sonra geri veririm. Arkadaþýmdý, ihtiyacý vardý, geri verir mi vermez mi düþünmedim verdim istediði parayý. Geri verdi. Aradan bir ay geçti geçmedi yine aradý, bu sefer istediði rakam iki mislinden biraz daha fazlaydý. -Tamam, dedim. Üç veya dört gün geçti ortak arkadaþýmýz, "Duydun mu bizimki battý ve iþi kapatýp kaçtý. -Nereye? -Kimseye bir þey söylemeden tüymüþtü arkadaþým. Meðer yanýnda 150 kadar iþçi çalýþtýran arkadaþým alacaklarýný alamayýnca ödemeleri için tefecilere avuç açtý. Bir müddet sonra da tefecilerin tehditleri ile kaçtý. Ne gittiði yeri biliyorduk, ne de ne olduðu hakkýnda bilgimiz vardý. Bunu niye anlattým, yazýnýn sonunda anlayacaksýnýz. Televizyonun birinde sunucunun birisi KTÖS Baþkaný Þener Elçil'i konuk etmiþti, az önce. Sunucunun sorduðu sorularda kasýt vardý ve bu ayan beyan ortadaydý. Þener Elçil cevap vermek için aðzýný her açtýðýnda baþka konudan baþka bir soru dayýyordu. Ve bir sorusu, aklýmda kaldýðý kadarýyla þuydu, "Türkiye'ye, ne paraný ne memurunu istiyoruz" diyorsun. Hakikaten vermezse bu küçük ve kapalý yerde parayý nereden bulacak ve ne ile geçineceksiniz?" Elçil, "Bizler Kýbrýs Cumhuriyeti'nin ortaðýyýz" diyecek oldu -Onlara ne kadar güvenebilirsiniz, sorusunu yapýþtýrdý. -Biz yýllarýna kadar iyiydik hatta Osmanlý'ya karþý vergileri nedeniyle ortak isyan bile ettik, derken yapýþtýrdý yine sunucu. -Onlar artýk eskide kaldý.. Oysa ki Elçil'e yeterli konuþma fýrsatý verseydi mutlaka Elçil ona "Hele biraraya gelelim zamanla aramýzda güven de oluþur birlikte yaþamasýný da beceririz" diyecekti, dedirtmedi. Kendisi Anadolu'nun bir þehrindendi. Yýllar önce sýrtýna bohçasýný koyarak büyük þehre (Ýstanbul'a) gelmiþ, bir müddet sefil bir hayat yaþamýþ ve en sonunda öðrendiði mesleði ile iyi bir yerlere gelmiþti. Yaptýklarý genelde doðruydu, sadece bir yerde hata yaptý. O da kendi yerinden akrabalarýný -Ýstanbul sevdasý ile gelenlerin çoðunu- yanýna alarak çalýþtýrmasýydý. Kapasitesinin çok üzerine çýkmýþtý çalýþtýrdýklarý ve en sonunda krizin de etkisi ile çalýþanlarýna sigorta paralarýný bile yatýramadan battý. En acýsý neydi biliyor musunuz? Akrabalarýndan oluþan çoðu çalýþanýn onu, tazminatlarýný ver(e)medi diye mahkemeye vermeleri. Eroðlu'na "haddini bilmez" bir gazeteci sormuþ, "Göçmenler ne olacak?" Verdiði cevap,"bizim öyle bir sorunumuz yok" olmuþ... Neredeyse tüm köyünü fabrikasýnda toplayan arkadaþým sýrra kadem bastý gitti. Çalýþanlar da, ki akrabalarýydý, arkasýndan tazminatlarýný ödemedi diye onu hem mahkemeye verdiler hem de durmadan beddua ettiler.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SALLAMIYORSA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SALLAMIYORSA. Lefkoþa'nýn göbeðindeki tarihi Saray Otel de elden gitti... Sezars Ltd.'e kiralandý 30 yýllýðýna! Sezar'ýn hakký Sezar'a... Saray Otel de Sezar'a! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Toplumumuzda geniþ tabanlý bir hükümet için yanýp tutuþanlar var. Geniþ taban için en iyi seçenek UBP-CTP koalisyonu... Böylelikle yalnýz geniþ tabanlý deðil, yüksek topuklu da olur ayný zamanda! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Hiçbir özel kurum devletin üstünde olamaz mý dediniz? O halde devletin neden YDÜ Hastanesi gibi bir hastanesi yok? Ya devletin Suat Bey'in uçaðý gibi bir uçaðý var mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20

Detaylı

CTP-BG den DP-UG ye öncelik

CTP-BG den DP-UG ye öncelik Doðuþ Derya'ya pek çok kesimden, hatta yurtdýþýndan destek yaðarken partisinden azar iþitmesi ne kadar ibret verici deðil mi? Bu çeliþki bile yeni hükümet hakkýnda bir bilgi vermeye yetmez mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Býçakladýðý adamdan af diledi

Býçakladýðý adamdan af diledi Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

PANTOLON. Erdoðan Baybars

PANTOLON. Erdoðan Baybars Kuzey Kýbrýs'ta 'asýl baba'nýn isminin yalnýz baþ harflerini yayýnladýk þimdilik. Bugün de lakabýný yayýnlýyoruz. Neden? Bizim millet bulmaca çözmeye çok meraklý da ondan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kurulacak yeni havayolu þirketinin %60'ý özel sektör, %30'u devlet ve %10'u THY'nin olacak. 7 kiþilik yönetim kurulunda ise 4 üye THY'den, 2 özelden, 1 de devletten yer alacak. En az hisse sahibi en çok

Detaylı

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars Cinayet, intihar ve feribotta ölümle uyandýk. Bu memlekette yaþayanlarýn rasgele yaþadýklarýný anladýnýz mý? Bunlar geminin su üstündeki bacalarý... Bir de su altýný görseniz þaþarsýnýz!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

Küçük'ü CTP kurtardý

Küçük'ü CTP kurtardý Ankara'dan gelen talimat üzerine CTP ortak mutabakata attýðý imzayý da çiðnedi... Bir de yönetime gelirlerse, Ankara'ya baðlýlýklarýnýn o zaman nasýl olacaðýný düþünün... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Amerika Kýbrýs konusunda baþarý þansý görüyormuþ! Ýlahi Nami kardeþ, Amerika ne zamandan beri kahve falýna bakýp "Size bir yol görünüyor, üçten sonra" diyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Nisan 2014

Detaylı

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu Kýlýçlar çekildi, aslanlar er meydanýna çýktýlar, ama þimdilik ýsýnma turlarý atýyorlar... Ýrsen Küçük dün Ahmet Kaþif'e 'taþralý' yani 'köylü' dedi. Kendisi Paris'te mi doðdu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi Cratos açýklama yaptý ve kendini sorumluluktan sýyýrdý. Tüm kabahati otel görevlilerinin üstüne yýktý. Hoþ ya, o tutuklananlara da sorsak, onlar da kimseden talimat almadýklarýný söyleyecek deðiller mi?

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR. Zorlu bir hükümet isterdiniz deðil mi? Alýn size iþte Zorlu bir hükümet! Töresi de cabasý... Eðer sigarayý býrakýrsanýz Ýstanbul'dan gümrüksüz puro da getirir ayaðýnýza! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

Karpaz Cimbomun Girne Trabzon un

Karpaz Cimbomun Girne Trabzon un Sokaklara dökülmüþler buldozerlerle... Ýhaleler Ankara'da açýlamazmýþ! Neden! Et ve týrnak gibi deðil miyiz? Yoksa Kýbrýslý Türk olduðunuzu siz de mi hatýrladýnýz sonunda? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3567 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EVKAFIN SU MESELESÝNE BENZEDÝ. 2.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3567 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EVKAFIN SU MESELESÝNE BENZEDÝ. 2. Eylemde izinsiz ses yükseltici cihaz kullanmýþlar diye, Maðusa Kaymakamlýðý öðrenciler hakkýnda soruþturma baþlatmýþ... Ýlahi Kaymakam, Mustafa Kemal sesini yükseltmek için padiþahtan izin mi almýþtý?

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi Türkiye'deki savcý operasyonundan sonra Tayyip Erdoðan "Çok baþarýlý bir operasyon" dedi. Baþarý ne? Rehin alýnan savcýnýn diðerleriyle birlikte polis tarafýndan öldürülmesi mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Rüzgar gibi geçti... Baþrollerde Joe Biden, Jill Biden... Yönetmen Joe Biden... Prodüksiyon Biden Company. Türü kurgu. Konu: Gaz gelecek yerden tavuk esirgenmez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4476 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEYÝN MÜCADELESÝ?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4476 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEYÝN MÜCADELESÝ? TC Dýþiþleri Bakanlýðý'ndaki 'çok gizli' konuþmalarýn ses kayýtlarýnýn dýþarýya sýzmasý TC'li yetkilileri þaþkýna çevirdi. Kim dinliyor diye merak ediyorlar. Allah dinliyor Allah! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Temmuz 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3851 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SON HABERLERÝ ALDIÐINIZDA ELMA KURDU

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Temmuz 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3851 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SON HABERLERÝ ALDIÐINIZDA ELMA KURDU Yeni Polis Genel Müdürü mü arýyorsunuz? KKTC'yi Erdal Emanet'e emanet edin! Hem iyi biber gazý kullanýr, hem de bayraðýmýzý indirmeye kalkan Rum olursa haddini bildirir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı