Organik T-Shirtüm PESTICIDE ACTION NETWORK UK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Organik T-Shirtüm PESTICIDE ACTION NETWORK UK"

Transkript

1 Organik T-Shirtüm Pamuk Tekstili için organik,adil giyim ve diger Eco Standartlarý, ile etiketler hakkýnda bir rehber TÜRKÇE VERSIYONU PESTICIDE ACTION NETWORK UK

2 PESTICIDE ACTION NETWORK UK Organik T-Shirtüm Pamuk Tekstili için organik,adil giyim ve diger Eco Standartlarý, ile etiketler hakkýnda bir rehber TÜRKÇE VERSIYONU Yazan: Damien Sanfilippo, Pesticide Action Network UK Photos: Cover: Organic cotton T-shirt by Page 3: Simon Ferrigno, Pesticide Action Network UK Page 4: Damien Sanfilippo, Pesticide Action Network UK Yayýnlayan: Pesticide Action Network UK Development House, Leonard Street London EC2A 4LT, United Kingdom Tel: +44 (0) , Fax: +44 (0) / Türkçe Versiyonu 02/2008 Türkçeye Uyarlayan Mehmet Volkan Aksoy Bu uyarlanmanýn mümkün olmasýný destekleriyle saglayan Continental Clothing, Mehmet Volkan Aksoy & Zafer Aydogan Daha fazla bilgi için Pesticide Action Network UK is a registered charity (UK No: ) working to eliminate the dangers of toxic pesticides, our exposure to them, and their presence in the environment where we live and work. This document has been produced with the financial assistance of the Hivos - Oxfam Novib Biodiversity Fund. The views expressed herein are those of Pesticide Action Network UK and can therefore in no way be taken to reflect the official opinion of Hivos or Oxfam Novib.

3 Ýçerigi Giri Etik Olmayan Giyime Geriye Doðru Bakýþ 2 T-Shirtler Nasýl Yapýlýyor? 3 Lif Üretimi 3 ÝÞLEME 4 Üretim Aþamasý 5 Organik Pamuk T-Shirtüm: 6 Organik Pamuk Lifi 7 Organik Pamuk Lifleri 100% Geri Dönüþümlümüdür? 9 Organik T-Shirtüm 11 Ýþte Sertifikalý T-Shirt ünüzden Bekleyebileceðiniz Þeyler:? 14 Harmanlanmýþ Organik / Geleneksel Pamuk T-Shirtler 16 Adil Ticari Pamuk T-Shirtüm: 17 Adil Ticari Kuruluþlar ve Maðazalar 18 ADÝLTÝCARET Etiketli Ürünler 19 Adil Ticareti Yapýlan Pamuk, Geçiþ Pamuðuna Baðlý Problemler Ýçin Doðru Adres midir? 20 Benim Adil Ticari T-Shirt üm GM den arýnmýþ mýdýr? 21 Benim Organik T-Shirtüm Ayný Zamanda Adil Ticari Olur mu? 21 Diðer Eko-Etiketler ve Çevresel Ýddialar 23 Öko-Tex Standard 100 Ýþareti 23 Tekstil Ürünleri Ýçin The European Eco-Label 25 Eco-Etiketler Geleneksel Pamuktan Kaynaklanan Sorunlar Ýçin Doðru Adres midir? 26 Azo-Free Nedir? 27 References 28 Yararlý Adresler 29 Organik Pamuk Nereden Satýn Alýnýr 30 PAN Ýngiltere deki Diger Pamuk Kaynaklarý 31

4 Giriş Tekstil endüstrisinde standartlarýn çokluðu yüzünden kafanýz mý karýþtý?etiketler,çeþitli ekolojik yada tekstille ilgili ahlaki iddialar (çevreye zarar vermeyen,yeþil,geri dönüþümlü, organik, azo-free,100% doðal, dürüst, adil ve etik bir þekilde üretilen ürünler gibi..adil ticaret,etik ticaret midir?) Bunlarýn anlamý nedir? Bu etiketler yasal ve güvenilir midirler ve ne fark eder? Nasýl emin olabiliriz? Çoðu müþterinin kafasý anlaþýlacaðý üzere karýþýr ve sonuç olarak kuþkulu olurlar. Tekstil endüstrisinin çevreye, pamuk endüstrisinde çalýþan iþçilerin ve çiftçilerin saðlýðýna, yaþam alanlarýna çok büyük negatif etkileri vardýr. Kanýtlar göstermektedir ki bunlar ayný zamanda müþterilerin saðlýðýný da tehdit etmektedirler. Ulusal ve uluslararasý düzenlemeler, kanunlar hala ne yazýk ki bu sorunlara çok etkili adresler olamamaktadýrlar. Neyse ki tekstilde üretimde ve iþlemede kullanýlan liflere özel sertifika veren birçok özel kuruluþ bulunmaktadýr. Bunlarýn çoðu güvenilirdir ve sosyal, çevreye duyarlý müþteriler için paha biçilmez kaynaklardýr. Bununla beraber, özel sertifikasyon kurumlarý ne kadar katý kurallara sahip olursa olsun, sadece müþteri tarafýndan anlaþýlabilir ve güvenilir ise deðerlidir. Bu rehberin amacý büyük tekstil sertifikasyon projeleri arasýnda, organik, adil ticaret ve diðer çevrebilimle ilgili etiketler hakkýnda ilk deneme olarak adil ve dürüst olarak bilgi verebilmektir. Müþteriler için bu rehberin daha basit versiyonu yakýnda yayýnlanacaktýr. Pesticide Action Network UK tekstil ve giyim endüstrisinde herhangi bir sertifikasyon ya da etiketleme ile þeklen baðlantýsý olmayan baðýmsýz bir yardým kurumudur. PAN UK Cotton Programme nin konusu ise Avrupa pazarlarýnda ki organik pamuk yetiþtirilmesi ve adil pamuk ticaretinin saðlanmasý, küçük ölçekli geliþmekte olan üretici ülkelerdeki saðlýk, yaþam koþullarý ve çevresel geliþimlere destek olunmasýdýr. 1

5 Etik Olmayan Giyime Geriye Doðru Bakýþ Tekstil ve giyim üretimi, binlerce yýl geçmiþe dayalý, hünerle, esnaflýkla, topraðý iþleyerek ve doðal kaynaklarý akýllýca kullanarak geliþtirilmiþ bir endüstridir. Bununla beraber,dünya da ucuz ve çabuk üretim için tekstil endüstrisinde yapýlan baskýlardan dolayý bazý etik olmayan ticaret pratikleri geliþmiþtir.saðlýða zararlý ve adil olmayan iþyerleri son 10 yýldýr baþarýyla ifþa edilmektedirler.sizde muhtemelen geliþen Dünya nýn üretim normlarýnda kabul edilemez çalýþma koþullarý olan uzun çalýþma saatleri,düþük ücretler,çocuk iþçiliði gibi üretim çarklarýndan kaçýnýyorsunuzdur..sonuçta müþteri olarak sizin beklentileriniz satýn aldýðýnýz ürünlerinizin yapýldýðý firmalarýn hangi þartlarda üretim yaptýðý,hangi firmalarca denetlendiðini bilmek,ve hangi firmalarýn en azýndan üreticilerini zorlayarak üretim þartlarýnýn en azýndan kabul edilebilir minimum standartlarda olmasýný saðladýðýný bilmenizdir.uluslararasý Ýþ Gücü Organizasyonu þirketlerin uymasý gereken çalýþma koþullarýna rehberlik saðlar.her þey daha iyi oluyor,aðýr aðýr Lif üretimi ve lif iþlemlerinin çevresel ve sosyal olumsuz etkilerine karþý yeni yeni tavýr alýnmaya baþlandý.çoðu müþteri henüz hala bu etkili ve geniþ negatif etkilerden bihaber.belki de sizde sentetik liflerin geri dönüþümlü olmadýðýnýn farkýnda deðilsiniz,onlarýn çoðu petrolden yapýlýyor ve zamanla doðada eriyen madde deðiller..fakat,sizden önce bir çok müþteri pamukla sadece diðer insan yapýmý liflerden daha üstün doðal bir lif olduðu için ilgilendi,ama onun hangi koþullarda üretildiði ile de ilgilenilmeliydi.doðrudur ki pamuk yoksul ve geri kamýþ ülkelere de yardýmcý olarak çevreye dost herhangi bir yolla da yetiþtirilebilir.fakat ne yazýk ki pratikte bu,bizim gözlemleyebildiðimiz þey deðildir. Haydi bizim tüketici gücümüzün geri dönüþümlü pamuk üretimini geri döndürebilmek için neler yapabileceðini keþfedelim.. 2

6 T-Shirtler Nasýl Yapýlýyor? Deðiþik standartlarýn ne için yaratýldýðýný öðrenebilmemiz için öncelikle organik ve adil ticari t-shirtün ne olduðunu öðrenmemiz gerekir. Pamuk tekstilinin nasýl yapýldýðýný bilmemiz önemlidir. Bu rehber pamuktan yapýlmýþ bir t-shirtün hayat geliþine dair kaynaktýr. Lif Üretimi Onun baþlangýcý pamuk bitkisini 6 ay boyunca yetiþtiren bir çiftçiyle baþladý.o belki agýr makineleri olan bir büyük bir Amerikan çiftçisiydi,yada Batý Afrika dan çok fakir bir çiftçiydi,yada Özbekistan gibi sabit bir þekilde baský uygulanan bir rejimde korku içerisinde yaþayan bir çiftçiydi.elbiselerinizde ki pamuðun hepsi belki bu yerlerin bir karýþýmýndan,yada buna benzer bir sürü yerden geldi.bunlarýn bir kýsmý da hoþunuza gitse de gitmese de genetikleriyle oynanmýþ liflerdir.kesin olan tek þeyse pamuðun büyük miktarlarda zehir,böcek ilacý,adýna her ne derseniz böcekleri,yabani otlarý,mantarlarý ve bunlara benzer yaþayan organizmalarý öldürmek için yapýlmýþ kimyasallarla birlikte yetiþtiðidir.bu pamuklarýn çoðu da zayýf topraklarda yetiþtirilmekte, bu verimsiz topraklarda ancak büyük miktarlarda kimyasal gübre kullanarak tarým yapýlabilmektedir.diðer tüm büyük mahsullerden çok daha fazla böcek ilacý pamuk üzerine serpilmektedir..bu üretim metoduyla bir çok problem birleþmektedir.lütfen daha fazla detay için sitesini inceleyiniz. 3 Bunca negatif etkinin yol açtýðý þeyler ise; Biyolojik çeþitliliðin azalmasý, çevrebilimle ilgili sisteme ve vahþi hayata verilen zararlar, öncelikli doðal kaynaklarýn yok edilmesi, örneðin su, toprak ve büyük su kaynaklarýnýn kirletilmesi gibi. Orta Asya daki Aral Denizi nin tahrip edilmesi pamuk üretilmesine baðlý olarak yeryüzünde görülebilecek en büyük ekolojik felaketlerden biridir, pamuðun çevrede yarattýðý etkiyi sembolize etmektedir. Diðer etkiler ise zehir içermektedir ( bazen ölümcüldür) milyonlarca çiftçiyi zehirlemektedir ve böcek ilacý ticareti ile milyonlarca fakir çiftçi tolere edilemeyecek þekilde borçlandýrýlmakta onlarý intihara sevk etmektedir. Bazý bölgelerde ki kimyasallarýn fiyatý çiftçilerin üretim maliyetinin 60% sini geçmektedir. PAN UK inanýyor ki geliþmekte olan ülkelerde ki küçük ölçekli çiftliklerde ki böcek ilacý kullanýmý çiftçilere ve

7 onlarýn ailelerinin saðlýðýna ve yaþam alanlarýna kabul edilemeyecek oranlarda negatif etkide bulunmaktadýr. Bu tarz çiftliklerde, böcek ilacýnýn etkilerinden korunabilmek için verilmesi gereken eðitimin verildiðine ise nadiren rastlanýlmaktadýr. Gerekli koruyucu aletler ise bulunabilirliðinin zorluðu ve fahiþ fiyatlarý sebebiyle asla kullanýlamamaktadýr ve ayrýca bu aletler tropikal iklimlerde kullanýlmaya uygun deðildirler. Bu problem uzun süredir uluslararasý platformlarda da kabul edilmiþtir. Birleþmiþ Milletlerin FAO su Böcek ilaçlarýnýn kullanma talimatlarý adý altýnda pamuk yetiþtiriciliðinde de kullanýlan birçok zararlý böcek ilaçlarýnýn da aralarýnda bulunduðu zararlý böcek ilaçlarý için tropik iklimlerdeki küçük ölçekli kullanýcýlar tarafýndan gerekli güvenlik donanýmlarýnýn bulunmasýnýn zorluðu açýsýndan kullanýlmaktan kaçýnýlmalýdýr diyerek tavsiyede bulunmuþtur. Fakat ne yazýk ki bu uyarýlar halen göz ardý edilmektedir. Pamuk kapsüllerinin hasadýndan sonra, pamuk çýrçýrlanmak üzere deðirmene gider. Tohumlar liflerden ayrýlýr (uzunluk olarak 2 ile 4 cm arasýndadýr).bu lif üretimi iþleminin son aþamasýdýr ve pamuk lifleri iþlenmeye artýk hazýrdýr. ÝÞLEME Pamuk liflerinin kumaþ haline gelebilmesi için birçok aþamadan geçmesi gerekmektedir. Lifler temizlenir, taraklanýr, ip haline gelmesi için bükülür ve niþasta ya da kimyasallarla kaplanarak sertleþtirilir, daha sonrada kumaþ olarak dokunur ya da beklide t-shirtünüzde kullanýlacak þekilde örülür. Daha sonra kaplamalarýndan ve kendi doðal balmumundan arýndýrabilmek için temizlenir ve yoðunlaþtýrýlmýþ aðartýcý soda içine daldýrýlýr, boyanýr ve/veya baský yapýlýr, diger özellikleri ve rahat kullaným için gereken kimyasallar uygulanýr. Tüm bu aþamalarda çok sayýda zehirli ya da riskli olabilecek kimyasal iþlemlerden geçer. Bu kimyasallarýn bazýlarý sularý kirletmek gibi çevresel zararlarýnýn yaný sýra, iþçilerin saðlýðýna da dokunmaktadýr. Sonuç olarak, bu kimyasallarýn birçoðu tamamlanmýþ ürünler üzerinde kalýntý olarak bulunur, bunlarýn bazýlarý zamanla bu ürünü alan müþterinin saðlýðýný da tehdit edebilir, alerji, egzama belki de kansere bile yol açabilmektedirler. 4

8 Son 20 yýldýr, birçok geliþmeler oldu; kimyasallar daha geri dönüþümlü ya da daha güvenli alternatifleriyle yer deðiþtirdi ve atýk sularýn yol açtýðý kirliliði engelleyici önlemler alýndý. Bununla birlikte bu tür geliþmeler daha çok zengin ülkelerde görüldü ve çoðu t-shirtün yapýldýðý geliþmekte olan ülkelerde ise çevresel pratikler daha alt düzeyde uygulanabildi. Çoðu kimyasal yasaklandý fakat giysilerde kansere yol açabilecek kimyasal artýklar bulundu ( örneðin benzidin mesane kanserine yakalanma riskini yükseltir).azo- Dyes olarak adlandýrýlan bir grup boyanýn ise kansere yakalanma riskini arttýran maddelerden olduðu kanýtlanmýþtýr ve geçenlerde Avrupa Birliði tarafýndan çýkartýlan bir kanun ile yasaklanmýþtýr. Çok yakýn zamanlara dek bu kimyasallar geniþ ölçülerde kullanýlýyordu. Son olarak da formaldehyde gibi kimyasallar deriyi tahriþ edici ve deri kanserine yol açýcý olduðu için sýnýrlandýrýlmýþtýr fakat hala kullanýlmasýna müsaade edilmektedir. Neyin güvenli olduðu konusunda izlenebilecek yol ise günümüzün bilimsel verilerine göre takip edilebilmekteyse de bunlarýn birçoðu güçlü endüstri lobilerinin etkisi altýndadýr. Genelde önlem alýcý faaliyetler nadiren hayata geçirilmekte, kimyasal olarak neyin zararlý olduðunun tanýmý onun zararý geri dönülemeyecek bir þekilde kanýtlandýktan sonra kabul edilmektedir. 20 Yýl öncesinde bilimsel olarak güvenli kabul edilen birçok kimyasal günümüzde güvenilir kabul edilmemektedir. Peki, günümüzün güvenilir kabul edilenlerine ne demeli? Onlarda acaba zamanýn testinden geçebilecekler mi? Üretim Aþamasý Bu Tekstildeki kumaþlar, ipler ve aksesuarlardan sonra bitmiþ ürün için üçüncü ve son aþamadýr. Giyim endüstrisinde kullanýlan bazý aksesuarlar ( fermuarlar, düðmeler, panel baskýlar, vb ) da ayný zamanda çevresel zararlar verebilirler ( örneðin PVC maddesi içeren ürünlerin yapýmý ve kullanýlmasý),müþterilerin saðlýðýna zararlý olabilirler ( bu çeþit maddeler krom, kadmiyum, kurþun, nikel ve diðer aðýr zararlý metaller kanser yada deri alerjilerine yol açabilirler). 5

9 Organik Pamuk T-Shirtüm: Nasýl yapýldý? Ne farký var? Nasýl emin olabilirim?h? Çevreye zarar veren modern konvansiyonel tarýma karþý vurulacak en etkili darbenin adresi hiç kuþkusuzdur ki organik standartlardýr. Bu noktada dikkat edilmesi gerekense 1) Organik pamuktan yapýlan t-shirtle 2) Organik t-shirt arasýnda ki farktýr. Bunlarýn ikisi birbirinden farklý þeylerdir. Her ikisinde de ortak karakteristik organik pamuðun kullanýlmýþ olmasýdýr. Kýsaca, 1) Organik pamuktan yapýlmýþ bir t-shirt organik pamuk liflerinden yapýlmýþtýr, fakat üretimin diðer aþamalarýnda ( iþleme ve üretim ) organik sertifikalý olmasýna ihtiyaç duyulmamýþtýr. Bunun karþýsýnda 2) Organik T-Shirt ise pamuk tarlasýndan baþlayarak satýþ maðazasýna dek tüm üretim zincirinde organik sertifikalýdýr. Organik kelimesinin kullanýmý ülkeden ülkeye farklýlýklar gösterebilmektedir, geri dönüþümlü kelimesi bazen tercih edilmektedir. (Daha fazla detay için Bkz. sayfa 11) Ýþleme(bükme, örme, boyama, vb.) Ýþleme(bükme, örme, boyama, vb.) Üretim 1. Organik Pamuktan yapýlmýþ t-shirt bkz.sayfa 11 Sertifikalý organik (EU 2091/92) ya da eþlenigi Organik Sertifikasý Yok Organik Sertifikasý Yok 2. Organik T-shirt Bkz.Sayfa 14 Sertifikalý organik (EU 2091/92) ya da eþleniði Organik ya da Geri Dönüþümlü Sertifikasýna sahip gönüllü, özel standartlar Organik ya da Geri Dönüþümlü Sertifikasýna sahip gönüllü, özel standartlar (private voluntary standards) Etiketleme (Örnek) 6

10 Organik Pamuk Lifi Pamuk bir bitkidir. Organik tarýmýn aþaðýdaki katý kurallarýna uyarak yetiþtirilebilir. Bunu siz Batý Afrika nýn organik çiftliklerinde üretilen organik pamuk bitkisindeki organik pamuk liflerinde bulabilirsiniz, ayný þekilde organik çilegide organik bir Ýngiliz Çiftliðinde bulabilirsiniz. Organik tarým, sentetik kimyasal böcek ilaçlarýný, sentetik gübreleri ve genetik yapýlarýyla oynanmýþ organik gübrelerde kullanmaz ve bitkiye dayalý böcek ilaçlarý kullanýr (mesela neem aðacý ya da sarýmsak özü )..Bununla birlikte organik üretim sadece sentetik maddeleri doðal maddelerle yer deðiþtirmek deðildir.en önemli mesele çiftlikteki doðal denge yapýsýný saðlýklý ve iyi yapýlandýrýlmýþ,organik maddelerce zengin toprakla yeniden restore etmektir.bu yapýda ki bir çevrede zararlý böcekler ( mahsule zarar veren herhangi bir yaþayan canlý ) sistematik olarak zehirlerle yok edilemez,fakat doðal olarak olmasý gerektiði gibi onlarýn doðada ki avcýlarýyla en azýndan kontrol altýna alýnabilirler.biyolojik çeþitlilik ( yaþayan türlerin çeþitliliði : bitkiler, hayvanlar, mikro organizmalar ) ve eko-sistem ( çiftçi tarafýndan harmanlanan mahsulün çeþitliliði,ayný zamanda çiftlik hayvanlarý ) bir organik çiftliðin gerekli bütün parçalarýný oluþturur.daha detaylý bilgi için lütfen linkine bakýnýz.. Organik pamuk lifinin harmanlanmýþý genetiðiyle oynanmamýþ madde olmasý dýþýnda çoðunlukla konvansiyonel pamuk liflerine benzer,ve zararlý böcek ilaçlarýyla kirletilmez.ana farklýlýk ise üretildiði yerde ekosisteme zarar verilmemesi,çiftinin ve ailesinin saðlýðýna aykýrý kimyasal zehirler kullanýlmamasýdýr. Pamuk lifi diðer çiftliklerde yetiþtirilen mahsuller gibi, katý organik standartlarla yetiþtirilmeyi takip eden özel bir sertifikasyon kurumu tarafýndan organik tarým ürünü olarak sertifikalandýrýlýr. Örneðin, Ýngiltere kökenli Soil Association Dünya çapýnda sertifika veren 100 e yakýn kuruluþtan biridir. Onlar International Federation of Organic Agricultural Movement ya da US Department of Agriculture tarafýndan 7

11 resmen tanýnmýþ ve denetlenen oluþumlardýr. Tarým ürünleri için organik sertifikasý veren birçok sertifika kurumu ya da diðer organizasyonlar olmakla beraber, Avrupa için 1991 yýlýnda European Union Council s Regulation tarafýndan kabul edilen yönetmeliðe göre sýnýrlarda ve minimum oranlarda kabul edilen ölçeklere sahiptirler. Bu standartlarýn detaylý tanýmý bu rehberin gözlem alaný dýþýndadýr, bunun için Avrupa Birliði Yönetmeliklerinin 60 sayfalýk yazýsýný temel alabilirsiniz. Bu yönetmelikler Avrupa Birliði üye ülkelerince kabul edilmiþ ve tarým ürünleri için organik kelimesi tasdik edilmiþtir. Amerika da ulusal organik programýn bir parçasý olarak USDA tarafýndan organik yiyecekler için temel standartlar belirlenmiþtir. Bu standartlar ayný zamanda organik pamuk içinde geçerlidir, çünkü pamuk sadece liften oluþmanýn dýþýnda ayrýca, yiyecek olarak da kullanýlmaktadýr, örnek olarak yað endüstrisi ya da pamuk tohumlarýnýn hayvan yemi olarak kullanýlmasý verilebilir. Bu sebeple pamuk liflerinin organik tarýmda sertifikalandýrýlmasý çok önemli bir noktadýr.þayet t-shirtünüzün etiketinde organik pamuktan yapýldýðý iddia ediliyorsa pamuk lifinin tamamen organik olarak yetiþtirildiðinden emin olabilirsiniz.bunun için bir logoya ihtiyaç yoktur, organik kelimesinin yazýlmasý ( yada biyolojik, bio yazýldýðý dile baðlý olarak ) yeterlidir.bu kanundur!! Bununla birlikte dikkat etmeniz gereken þey ise size pamuk lifinin yetiþtirilmesinin organik olduðunu garanti etmektedir, iþleme ya da üretim aþamalarýnýn organik olduðunu deðil. Gelecek bölümde iþlemler ve üretim ile ilgili çok daha fazla bilgi bulabileceksiniz. 8

12 Organik Pamuk Lifleri 100% Geri Dönüþümlümüdür? Organik standartlar ve sertifikasyonu son derece katý ve güvenilirdir ve kuþkusuz en iyi sertifikasyon programý tarýmý daha çevresel geri dönüþümlü yapar. Organik tarým DAÝMA geleneksel pratiklerin geliþimine katkýda bulunur. Pamuða ilgi duyulmasýný saðlayarak, ayrýca özellikle fakir, küçük ölçekli çiftçiler için daha saðlýklý ortam, yaþam alaný, daha iyi geçim þartlarý ve güvenli yiyecek gibi önemli faydalar saðlar. Dünyada ki fakir çiftçilerin çoðu pamuk çiftçileridir, belki de sizin satýn aldýðýnýz bir organik t-shirt onlarýn pamuk çiftliðindeki ailesel hayatlarýnda küçükte olsa bir fark yaratacaktýr. Bununla birlikte, bazý gözlemcilerin iddialarýna göre organik standartlar aþaðýdaki iki ana faktöre göre çevresel dönüþümü saðlama açýsýndan daima onlar tarafýndan uygulanamayabilirlermiþ. Ýlk olarak, pamuk yetiþmek için büyük miktarlarda suya ihtiyaç duyar. Ne yazýk ki þu an pamuðun yetiþtirildiði bölgelerin çoðu yeterince yaðmur alamamaktadýr ve çiftçiler sulama kanallarýna güvenmektedirler. Su yenilenebilir bir kaynaktýr ve suyun dikkatlice kullanýldýðý bir sulama sistemi suyun geri dönüþümüne katkýda bulunabilir. Bununla birlikte sulama kanallarýnýn olduðu pamuk alanlarýndaki yapýlan uygulama bu deðildir ve Merkez Asya daki Aral Denizi nin boþalmasý bunun en kötü örneðidir. Altyapý sisteminin kötülüðünden dolayý Orta ve Güney Asya da ki pamuk alanlarýna ulaþamadan suyun 60% lýk kýsmý yok olmaktadýr. Bazý kanýtlarda desteklemektedir ki organik tarým daha fazla nem ve su tutma kapasitesiyle daha saðlýklý topraklar oluþmasýna yol açmaktadýr. Organik standartlar suyun kullanýmý açýsýndan daha uygun adresleri de içermelidir. Bunun yaný sýra bazý organik pamuklar ise 100% yaðmurla sulanan topraklarda yetiþtirilmektedir ki bu tip yetiþtiricilik su kaynaklarýnýn geri dönüþümlü kullanýmýný saðlamaktadýr. Bunun için Batý Afrika organik pamuðu en güzel örnek olabilir. Ek olarak sulamayla organik pamuk yetiþtiriciliði yapýlan çoðu bölgede su idaresi için en iyi pratiðe de öncülük yapmaktadýr, örnegin damlama yöntemiyle sulama. Organik pamuk projeleri Dünya da ki organik projelerinin ötesine geçmektedir ve pamuðun çevre dostu ve geri dönüþümlü olarak ta yetiþtirilebileceðini ispat etmektedir. Ýkinci olarakta, tarýmýn çevreye vurduðu en büyük darbelerden biride deðerli doðal yaþam alanlarýnýn yok edilmesidir, örneðin tarým alanlarý 9

13 açýlmasý için yaðmur ormanlarýnýn yok edilmesi. Riskin kýsmen yüksek olduðu ülkeler Endonezya, Brezilya ayný zamanda Afrika dýr. Organik standartlar doðruca bu sorunlara adres olamamaktadýr ki organik sertifikalý tarým orijinalde bu kadar yoðun bir baskýnýn olmadýðý batý standartlarý için geliþtirilmiþtir. Bununla beraber, pamuðun durumunda risk vardýr. Örneðin Brezilya, gelecekte pamuk üretiminin patlama yapabileceði ülkedir, fakat bu onun doðal yaþam alanlarýna da potansiyel bir tehlikedir. Þükür ki 53 organik pamuk projesinin hiç biri bu çeþit bir darbeye yol açabilecek gibi görünmemektedir, daha çok bu projeler korumaya yönelik projelerdir. Sonuç olarak, sosyal ve ekonomik devamlýlýk ilgi ister. Organik pamuk çiftçileri daha az üretim maliyetine ( pahallý kimyasal kullanmadýklarý için ) sahip olurlarken daha iyi gelire sahip olabilmektedirler, ayný zamanda daha az saðlýk harcamasý yapabilmektedir ve organik yetiþtiriciliðin getirdiði ekstra fiyata sahip olabilmektedirler. Onlar hala deðiþken market fiyatlarýnýn insafýna býrakýlmýþ haldedirler. Çiftçiler normalde normal pamuða göre 20% fazla almaktadýr, fakat Dünya pamuk fiyatlarý düþerse onlarýn aldýklarý da düþebilir. Daha çeþitli ürün yelpazesi bu riski azaltabilir ve çoðu organik pamuk projesi bu amaçla yürütülmektedir. Pamuk fiyatlarý ise Amerika ve Avrupa daki pamuk çiftçilerine ödenen destekleme yardýmlarýyla adil olmayan bir þekilde suni olarak düþük tutulmaktadýr ki bu World Trade Organisation un kurallarýný dürüst olmayan bir þekilde bozmaktadýr. Organik tarým ne yazýk ki bunlarýn çözümü için tam adres olamaz fakat bu sorumluluðun uyanýþýna yardýmcý olabilir ve gelecekte daha eþit þartlarda yapýlacak ticaretin yolunu açabilir. 10

14 Organik T-Shirtüm Bir önceki bölümde organik pamuðun ne anlama geldiðini öðrendiniz: pamuk lifleri organik olarak yetiþtiriliyor ve organik tarým ürünü olarak sertifikalandýrýlýyor. Henüz hala liften t-shirt e dek uzun bir yol var. Avrupa Birliði organik standartlarý ve USDA nýn NOP u liften kumaþ haline geliþte geçirilen gerekli aþamalarý ve t-shirt ünüzün üretimini göz önüne almazlar. Bu yüzden, teorik olarak bir t-shirt organik pamuktan yapýlmýþ olabilir, fakat hala üretim deðirmeninde de birçok çevresel uygulamaya maruz kalabilir, aðýr metallerle su kirliliðine yol açabilir ya da yüksek miktarda zehir içeren kimyasal kalýntýlar barýndýrabilir. Ýþleme ve üretim aþamalarýnda danýþýlacak bir adres olabilmesi için bir avuç organizasyon ki bunlarýn çoðu organik sertifikasyon acenteleridir, tekstil için kendi özel organik ya da geri dönüþüm standartlarýný oluþturdular ve bu standartlara baðlý olarak ta bitmiþ ürünlere kendi sertifikalarýný vermeye baþladýlar. Bizim Avrupa da genel olarak organik t-shirt olarak adlandýrdýðýmýz t-shirtler sertifikalý organik pamuktan yapýlmýþ ve buna baðlý olarak bu tekstil iþleme standartlarýna göre iþlenmiþlerdir. Sayfa 4-5 te ki tanýmlanmýþ tüm aþamalar bir standartlar grubu ile sertifikalandýrýlýr ve sertifikasyon kuruluþu da üreticiye t-shirt ün etiketi üzerinde kendi logosunu ( ya da markasýný, iþaretini ) kullanma iznini verir. Buda, tekstilde organik tekstil ürünlerini tanýmlamaya yönelik herhangi bir yasa olmadýðý için organik bir t-shirt ü tanýmlamak için gereklidir. Tüm bu standartlarda tanýnan kýstaslar farklýdýr, fakat aralarýnda önemsenecek oranda farklar yoktur. Ayný organik ürünün yetiþtirilme aþamasýnda olduðu gibi, iþleme ve üretim aþamalarýnda da gerçekten organik mi deðil mi ve hala bazý zararlý kimyasallar ya da sentetik maddeler kullanýlýyor mu bilmeniz gereklidir. Bu standartlarýn amacý organik pamuk lifinin doðal organik yapýsýný olabildiðince sürdürebilmektir. Bu da olabildiðince organik malzeme kullanarak ya da çevreye vereceði zararý minimum düzeyde olan alternatif kimyasal malzemeler kullanarak, müþteriler içinde hem hesaplý hem de saðlýklarýný koruyan yüksek kalite tekstil ürünlerini sunarak baþarýlabilir: 11

15 Bazý Sertifikasyon Acenteleri ve Onlarýn Tekstil Ýþleme Plan Ýçerikleri : Soil Association, Organik Tekstil Ýngiltere Organisation Logo Control Union International (fka SKAL International), Geri Dönüþümlü Tekstil Üretim Programý Doðal Liflerin Ýþleme Standartlarý Hollanda, Uluslararasý Not: Tekstiller burada organik yerine daha çok geri dönüþümlü olarak tanýmlanmýþtýr. Üretim aþamasý burada listelenenlerden daha az katýdýr. AIAB-ICEA Tessile Biologico (Organik Tekstil) Ýtalya Demeter International e.v. Tekstilde Demeter markalý liflerin iþlenmesi ( IVN Standartlarýný içerir) Almanya International Association of Natural Textile Industry (IVN) IVN Best Dogal Tekstil Almanya Naturland Tekstilde Ýþleme Standartlarý Almanya Bazý Sertifikasyon Acenteleri ve Onlarýn Tekstil Ýþleme Plan Ýçerikleri : 12

16 Tekstildeki bu standartlarýn uyumlu bir hale gelmesi ise 2002 yýlýnda sertifikasyon ve standartlar belirleyen bir grup çalýþma kuruluþun geliþtirerek buluþtuðu Küresel Organik Tekstil Standartlarý ( GOTS ) tur.kurucu üyeleri Ýngiltere den Soil Association, Almanya dan IVN, Amerika dan OTA, Japonya dan JOCA dýr.bu standartlar 2006 Eylül aynýndan beri uygulanmaktadýr.gots ayný zamanda pamuk liflerinin organik dönüþüm sürecinde etiketlenmelerini de saðlar,örneðin Dönüþümdeki 100% Organik Pamuk Dönüþümde ki pamuk henüz yakýn bir zamanda organik metotlarla yetiþtirilmeye baþlanmýþtýr ( genelde 2-3 yýldan az sürede ).Bu sebeple kimyasal böcek ilaçlarý ya da sentetik gübreler kullanýlmamýþtýr ve henüz mahsulden arta kalanlar toprakta bulunmaktadýr.bu çevrim süreci çiftçiler için çok zordur ki genelde gelirlerini ürün toprakta oluþmaya baþladýðý anda almaya alýþmýþlardýr.bu yüzden,çevrimde ki lifleri çevrimde diye etiketlemek çiftçilerin organik tarýma geçiþine yardýmcý olabilir. Þu an birçok diðer sertifika kuruluþlarý da bu ilk adýma katýlmak istiyorlar. Yakýnda, bu büyük katýlýma sahip, temel standartlarý olan bu oluþuma karþý çoðu organik tekstil yapýlanmasý sertifikalanacaktýr.bu standartlarýn detaylý tanýmý bu rehberin gözlem alaný dýþýndadýr,fakat daha detaylý bilgiye linkinden ulaþabilirsiniz. 13

17 Ýþte Sertifikalý T-Shirt ünüzden Bekleyebileceðiniz Þeyler: Lif Pamuk liflerinin 100% ü sertifikalý organiktir*,sentetik böcek öldürücü kimyasallar ya da gübreler kullanýlmamýþtýr. T-Shirt ünüz herhangi bir konvansiyonel pamuk içermez: sizin t-shirtünüzü üretirken hiçbir çiftçi zehirli böcek ilaçlarýyla saðlýðýný yitirmez. T-Shirt ünüzde genetiðiyle oynanmýþ madde olmadýðý garanti edilmiþtir. Maksimum 10% sentetik ya da el yapýmý lifler ( þartlarýyla) kullanýlmýþ olabilir ( çoraplarda ki elastiklik gibi mesela ) * Ya da çevrimde ki organik, belirtildiði gibi ** Oranlar etiketlerde yazýlmýþtýr. 14

18 Ýþleme Ýþlem aþamasýnýn tüm aþamalarý boyunca, bükmeden boyamaya ve pakete, kimyasal ürünler aþaðýda ki tehlikeli ve kirliliðe yol açan maddeleri içerir. ( ki bunlar genelde konvansiyonel tekstil endüstrisinde genelde çoðunlukla kullanýlýrlar ) : x Formaldehit x Aromatik Çözeltiler x Aðýr Metaller (demir ve sýnýrlandýrýlmýþ miktarlarda ki bakýr dýþýnda) x Zehirli Kimyasallar x Suda yaþayan canlýlarý etkileyen kimyasal zehirler x Bakterilerce ayrýþtýrýlamayan maddeler, örneðin balýklarýn, memelilerin ya da insanlarýn yað dokularýna karýþabilir. x Klor aðartýcýlar x Kanser riskini arttýran azo boyalar (Bkz Sayfa 27) Ek olarak, herhangi bir alkalin madde ( örneðin kostik soda) geri dönüþümlüdür, ve su kaynaklarýna atýlamaz. Herhangi atýk su tahliyesi atýk su dönüþtürme fabrikalarýna gönderilir ve gözlemlenir 15

19 Harmanlanmýþ Organik / Geleneksel Pamuk T-Shirtler Birçok büyük marka, özellikle de Amerika da kendi giysilerinin küçük bir bölümünde ( genelde 5% ) organik ürünler kullanmaktadýr ( Nike, Timberland, ) Organik ve geleneksel pamuk lifleri iplik içerisinde sarýlmadan önce birlikte harmanlanýrlar, ayný yolla birçok farklý kaynaktan geleneksel yöntemlerle elde edilen pamuk lifleri de var olan kaliteyi elde etmek için birlikte harmanlanýr. Bitmiþ ürün hala 95% geleneksel pamuk içerse de muhtemelen genetiðiyle oynanmýþ pamuk ta ihtiva etmekte ve geleneksel pamuk olarak iþlem görmektedir. Bu sebeple onlarý zorlukla geri dönüþümlü ya da çevre dostu olarak tanýmlayabiliriz. Bununla beraber bu sistemin bazý faydalarý da vardýr. Ýlk olarak büyük þirketlerin ürün yelpazelerine organik ürünleri de eklemelerini saðlarlar: hâlihazýrda küresel olarak organik pamuk üretimi bu çapta tüketim yapan büyük þirketlerin ürün gamýnýn 100% organik olabilmesine yetecek kapasitede deðildir. Harmanlama da tüm ürünlerin 100% organik olmasýna yetecek kadar olabileceði zamana dek organik pamuk yetiþtiriciliðine yardýmcý olmaktadýr. Þu ana dek bu firmalarýn hiç biri ürünlerinin organik içeriðini etiketlerinde belirtmemiþtir.amerikan kökenli Organic Exchange þirketi yaptýðý program ve sertifikasyon planýyla harmanlanmýþ ipliðin gerçek organik lif muhteviyatýný daha iyi kontrol altýna almýþtýr.. 16

20 Adil Ticari Pamuk T-Shirtüm Nasýl yapýldý? Ne farký var? Nasýl emin olabilirim? Adil ticaret geliþmekte olan ülkelerde ki üreticilerin eðitilmelerini ve saðlýk koþullarýný da göz önüne alarak, yaptýklarý iþe karþý daha adil bir ücret almalarýný, kabul edilebilir çalýþma þartlarýndan yararlanabilmelerini, yaþam koþullarýný geliþtirebilmelerini amaçlayan Dünya çapýnda bir harekettir. Adil ticari ürünlerin üçte ikisi Avrupa da satýlmýþtýr. Organik tarýmýn aksine, adil ticareti düzenleyen herhangi bir yerel düzenleme yoktur ve adil ticaret hareketi þeklen birleþmemiþtir *. Bu yüzden müþterilerin adil ticaretin anlamýný öðrenmeleri gerekmektedir. Bazý Avrupa Birliði ülkeleri, örneðin Fransa ve Belçika adil ticari kurallarý düzenlemeye baþlamýþtýr ve bu muhtemelen Avrupa Birliðindeki harekete öncülük edebilecektir. Günümüze dek, kimse kendi ürününün ticaretinin adil olarak yapýldýðýný iddia edemez. Bu rehber sizin gerçek adil ticareti tanýmanýza yardýmcý olacaktýr. Çok farklý iki adil ticaret modeli vardýr, bu hem pamuða hem giyime uygulanýr. Ýki modelin amacý da yukarýda bahsedilen konularýn aynýsýdýr, fakat kullandýklarý metotlar çok deðiþiktir. *Adil ticaretin koordinasyonu çabalarý 1996 yýlýnda FLO, IFAT, NEWS ve ETFA tarafýndan kurulan FINE ile baþlamýþtýr. Bununla beraber sadece bilgi veren bir baþlangýç olarak kalmýþtýr. 17

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ADİL TİCARET (FAIR TRADE)

ADİL TİCARET (FAIR TRADE) ADİL TİCARET (FAIR TRADE) Bir Sosyal Sorumluluk Projesi Dr Bülent Ergönül Dünyada yaşamları küresel ticarete bağlı olan milyonlarca insan vardır Gelişmekte olan ülkelerdeki üreticilere yardım etmeyi ve

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Ekoloji 17, 68, 54-58 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY*, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Panel Yapýþtýrýcýsý Çift Taraflý Yapýþkan Köpük Bant Astar SAYFA NO 174 175 176 Simson PanelTack Panel

Detaylı

TEKSTÝL ÜRÜNLERÝNDE KÝMYASAL GEREKLÝLÝKLER VE RÝSKLER

TEKSTÝL ÜRÜNLERÝNDE KÝMYASAL GEREKLÝLÝKLER VE RÝSKLER TEKSTÝL ÜRÜNLERÝNDE KÝMYASAL GEREKLÝLÝKLER VE RÝSKLER Neslihan SÖZER Intertek Test Hizmetleri A.Þ. Kimya Laboratuar Müdürü Ýnsanlarýn ekoloji konusunda gittikçe hassaslaþtýðý günümüzde, hem Avrupa hem

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ürün Kataloðu Sensiz olmaz HAKKIMIZDA Viking Temizlik ve Kozmetik A.Þ. 1978 yýlýnda Avcý Kimya ünvaný ile baþladýðý ticari hayatýna, 1992 yýlýnda Viking Temizlik Ürünleri Limited Þirketi ve 2004 yýlýnda

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Keyifle geçirilecek zamanlar için... online alýþveriþ www.unigo.com.tr 2 en iyi oyun matý 3 4 Unigo Playmat, çocuklarýmýzýn renkli dünyasý için tasarlanmýþ, onlara güvenli bir oyun alaný sunan alternatif

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Formaldehyde free PERFECT RESTORE TEKNOLOJÝYÝ SAÐLIKLA BÝRLEÞTÝRDÝ NANO HAIR TEKNOLOJÝSÝ SAYESÝNDE FORMALDEHYDE VE KANSEROJEN MADDELER ÝÇERMEZ. PERFECT RESTORE ÝLE ARTIK DÜZLEÞTÝRME ÝÞLEMÝ 3 GÜNDE DEÐÝL

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010 www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. ÞTÝ. ÞTÝ. 19 yýlýndan günümüze kadar kauçuk ve plastik

Detaylı

7575 D 7675 D. Klima Kullanma Kılavuzu

7575 D 7675 D. Klima Kullanma Kılavuzu 7575 D 7675 D Klima Kullanma Kılavuzu Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun için,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1

Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1 GÝRݪ BAZI ÜZÜMSÜ MEYVELERÝN (Frenküzümü, Ahududu, Böðürtlen ve Nar) EKOLOJÝK YETݪTÝRÝCÝLÝÐE UYGUNLUÐU Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1 Dünyada artan çevre kirliliði ve yarattýðý

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

EPDM Membrane www.lineflex.com ÝÇERÝK Sayfa Hakkýmýzda 02 Üstün Teknik Özellikler 03 EPDM ve Butil Bantlar 04 Yapýþtýrýcý ve Mastik, Baðlantý ve Yardýmcý Elemanlar 05 Kullaným Alanlarý Çatýlar 06 Yeþil

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd.

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd. TUKUVAZ YAASA GÜBESİ TAIM ÜÜNLEİ MADENCİLİK SANAYİ ve TİCAET LİMİTED ŞİKETİ 71 Evler Mh. Tarih Bulvarı No: 43/A Odunpazarı/ESKİŞEHİ Tel&Faks: 0 222-237 03 05 Gsm: 0 545-237 03 05-0 532-790 41 49 www.yarasagubresi.com.tr

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Ýhsan Çamlýca kurumsal logo uygulamalarý aþaðýdaki gibidir. Baský aþamasý web dizayný vs. için renk kodlarý belirtilmiþtir. 1 CMYK : C100 M0

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, ARTIPOL Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı