operasyon l Emniyet Müdürlüðü ekipleri 11 Þubat-11 Mart tarihinde çok sayýda operasyon yaptý. Bu operasyonlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "operasyon l Emniyet Müdürlüðü ekipleri 11 Þubat-11 Mart tarihinde çok sayýda operasyon yaptý. Bu operasyonlar"

Transkript

1 Doktora saldýrýya tepki! Osmancýk Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde nöbetçi Dahiliye Uzmaný Dr.Caner Keser, iddialara göre önceki akþam acile gelen hasta K. K. ile tartýþtý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine K. K. doktora saldýrdý. Güvenlik görevlilerinin polis çaðýrmasý üzerine olay yerine gelen ekipler, þüpheliyi gözaltýna aldý. Burada ifadesi alýnan K. K. sevk edildiði nöbetçi mahkeme tarafýndan tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. Hastanede doktora yapýlan saldýrý meslektaþlarý, hemþire ve saðlýk personeli ile çalýþanlar tarafýndan protesto edildi. 7 DE Þeker Ýþçileri kadro istiyor 13 MART 2015 CUMA 40 KURUÞ Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi, Þeker Fabrikasý'nda kadro bekleyen iþçiler için eylem yaptý. Valilik Binasý önünde toplanan iþçiler, 'Kadro hakkýmýz, söke söke alýrýz. Vur vur inlesin hükümet dinlesin. Ýþçiyiz haklýyýz kazanacaðýz.' 4 DE Kulalý'dan STK ziyaretleri Emniyetten 1 ayda 54 operasyon 4 DE Belediye, haþere ve karasinekle mücadeleye erken baþladý Sayfa 10 DA Kaza ucuz atlatýldý Hüseyin Esenyel milletvekili aday adayý MHP eski Ýl Baþkaný Hüseyin Esenyel düzenlediði basýn toplantýsýnda 7 Haziran genel seçimlerinden milletvekili aday adayý olduðun açýkladý. Parti binasýnda yaptýðý basýn açýklamasýnda konuþan Hüseyin Esenyel, "Bu kutlu davaya aktif olarak katýldýðým 1991 yýlýndan itibaren gerek merkez ilçe baþkaný, gerek il genel meclisi üyesi, gerek il baþkaný ve son olarak ta 2011 genel seçimlerinde milletvekili adayý olarak verilen görevleri layýký ile yapmaya çalýþtým. 25 yýl boyunca aralýksýz olarak partime ve milliyetçi düþünceye... 6 DA l Emniyet Müdürlüðü ekipleri 11 Þubat-11 Mart tarihinde çok sayýda operasyon yaptý. Bu operasyonlar sonucunda 19 kiþi tutuklanýrken aranan 2 kiþi de yine yakalanarak cezaevine Vali Ahmet Kara gönderildi.vali Ahmet Kara yazýlý basýn açýklamasýnda Ýl Emniyet Müdürlüðü ekiplerinin 1 ayda 54 operasyon yaptýðýný dile getirerek bunlarýn detaylarý hakkýnda bilgi verdi. Narkotik suç gruplarýna yönelik yürütülen soruþturmalar neticesinde, Uyuþturucu Madde Ticareti ve Uyuþturucu Madde Kullanma suçlarýný iþledikleri tespit edilen þüphelilere yönelik 19 adet operasyon gerçekleþtirildiðini belirten Vali Kara, "Yapýlan operasyonlarda 44 þüpheli yakalanmýþ, baðlantýlý adreslerinde yapýlan aramalarda gr. esrar, 298 gr. kenevir tohumu, 192 adet ecstasy hap, 3 gr. sentetik kannabinoid ele geçirilmiþtir. Uyuþturucu ve Uyarýcý Madde Ticareti yapmak ve kullanmak suçlarýndan yürütülen soruþturmalarýn ardýndan adli mercilere sevki saðlanan 19 þüpheli tutuklanmýþ olup Ýlimiz Cezaevine teslim edilmiþtir" dedi. Çorum milletvekillerinin Kaçakçýlýk suç gruplarýna yönelik yürütülen soruþturmalar sonucunda ise, Gümrük Kaçakçýlýðý ve Tarihi Eser Kaçakçýlýðý suçlarýný iþledikleri tespit edilen þüphelilere yönelik 28 adet operasyon yapýldýðý bilgisini veren Vali Kara, "Yapýlan operasyonlarda 45 þüpheli yakalanmýþ olup, baðlantýlý adreslerinde yapýlan aramalarda, paket gümrük kaçaðý sigara, adet gümrük kaçaðý makaron, 93 adet gümrük kaçaðý GSM telefon, 49 adet tarihi eser, adet cinsel içerikli hap/sprey ve 380 lt. kaçak motorin ele geçirilmiþtir. TBMM tartýþmasý Dün akþam saat sularýnda Alaattin cami civarýnda Küçük Abdullah caddesi üzerinde 19 EP 145 Plakalý otomobil ile 19 UB 691 Plakalý münibüs çarpýþtý. Çarpýþma sonucunda 2 kiþi yaralanarak hastaneye kaldýrýldý. Yaralýlarda kýrýklar meydana geldiði ancak hayatiþ tehlikenin söz konusu olmadýðý bilgisine ulaþýldý. Bahadýr Ömer Yücel Mahmut Özdemir son yolculuðuna uðurlandý Tavuk çiftliðinde bir iþçisi tarafýndan býçaklanarak öldürülen Çorum Ticaret Borsasý eski Baþkaný Mahmut Özdemir (58) topraða verildi.mahmut Özdemir için Ulu Camii de ikindi... 4 De Cahit Baðcý Çorum Milletvekili Tufan Köse ve 19 milletvekilinin Çorum'un turizm alanýndaki sorunlarýnýn araþtýrýlarak alýnmasý gereken önlemlerin belirlenmesi amacýyla 9/5/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðýna verdikleri Meclis araþtýrma önergesi TBMM Genel Kurulunda görüþüldü. Önergesi üzerine söz alan Köse'ye, AK Parti Milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit Baðcý cevap verdiler. 4 DE Tufan Köse Sami Çam'dan seçim ziyaretleri Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili aday adayý Sami Çam, seçim çalýþmalarýna ilçe ziyaretleriyle devam ediyor. Çam ziyaretleri hakkýnda yaptýðý açýklamada ilk ziyaretini Alaca'ya gerçekleþtirdiðini söyledi. Çam'ý Alaca MHP Ýlçe Baþkaný Alim Okur... 6 DA 100 yeni sesli sinyalizasyon sistemi daha MHP teþkilatlarýndan Þahiner'e iade-i ziyaret 2 DE 2 DE

2 HABER yeni sesli sinyalizasyon sistemi daha AJANDA Çorum Belediyesi, engelliler için yapýlan sesli sinyalizasyon sistemini þehir genelinde yaygýnlaþtýrýyor. Öncelikli olarak akýllý kavþak sisteminin uygulandýðý kavþaklara ve þehir içinde yoðun olarak MHP teþkilatlarýndan Þahiner'e iade-i ziyaret kullanýlan yaya geçitlerine 50 adet "Akustik Ses Sistemli yaya Geçiþ Ýkaz Cihazý" yerleþtirilmiþti. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan yaptýðý yazýlý açýklamada sesli sinyalizasyon sistemi hakkýnda bilgiler verdi. Projenin ikinci etabýnda ise bakýmý, onarýmý ve iþletmesi belediyeye ait olan 8 adet karayolu kavþaðýndan 2'sine yaya geçiþ ikaz cihazý yerleþtirilecek. Bu uygulama ile ilk defa Çorum Belediyesi tarafýndan Karayollarý kavþaklarýnda da yaya güvenlikli geçiþ uygulamasýnýn baþlatýlmýþ olacaðýný söyleyen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, "Þehir genelindeki diðer sinyalize kavþaklara yapýlacak olan 48 montajla birlikte toplam 100 adet engelli yaya sesli uyarý sistemiçorumlulara hizmet verecek" dedi.sistemin yaygýnlaþmasýnýnengelli vatandaþlar için de atýlmýþ önemli bir adým olduðunu belirten Candan,"Çorum merkezinde ve il sýnýrlarý içinde 11 adet sinyalize kavþakta 100 adet engelli yaya sesli uyarý cihazý monte edilerek yaya geçiþlerinde engellilerin önceliði ve güvenliði saðlanmýþ olacak." dedi. Ýmsâk : 04:24 Güneþ : 05:49 Öðle : 11:57 Ýkindi : 15:13 Akþam : 17:52 Yatsý : 19:11 zor bir nakýþ gibi iþliyorum liseyi ve aþký hüzünden bir kanaviçeye Erzurum ve Ardeþen'in kurtuluþlarý (1918) - Husum Fýrtýnasý - Ýstiklal Marþý'nýn kabul ediliþi ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Allah indinde günahlarýn en büyüðü, kötü huylu olmaktýr. Hadis-i Þerif Günün Þiiri Zaman Üveyikler ibibikler arýyorum kandillerle gece çulluklarý bana bir salgýný çaðrýþtýran býldýrcýnlar lise öðretmenlerinin dolduðu odalardan sarý asmalar ürküyor koþtuðumda MHP Ýl ve Merkez Ýlçe Teþkilatý Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'e iade-i ziyarette bulundu.mhp'den konu YÜZME DERSÝ VERÝLÝR Sadece bayanlara özel 6-8 kiþilik gruplara profesyonel bayan öðretmen eþliðinde yüzme dersi verilir EKOL SPOR SALONU Adres:YAVRUTURNA MAH. GAZÝPAÞA SOK. NO:66 ÇORUM TEL:(0364) ) hakkýnda yapýlan açýklamaya göre ziyarete MHP Ýl Baþkaný Bekri Çetin, Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan ile parti yöneticileri katýldý. "Yaban armudu" ve "köknar yaðý" umut oldu kim bilir kuþlarýn öldüðünü rüzgar geçerken selviler arasýndan sepetime diken gülleri toplayýp annemin güzelliðine üzgün kuþlar vurduðumu benim çaðlalar çaldýðýmý kim bilir hala nasýl süslüyor beni o yusufçuk sesleri þimdi kumrularýn angutlarýn kaçýþtýðý çocuklarýn mavi serçeler topladýðý aile albümünden bir yüreði hýzla soyunuyorum hýzla soyunuyorum karanlýk koynumdan liseli kitaplarýmý Nihat Behram HAVA DURUMU SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Bayat Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Yýldýrým ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Bayat Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkan Vekili Remzi Dalkýlýç, Bayat ilçesinin köy muhtarlarý, AK Parti Bayat Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu ile AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ve AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. AK Parti'de ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamada Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu'nun ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, demokratik bir yarýþ sonrasýnda seçilen yönetim kurulu üyelerine hayýrlý olsun temennilerini ilettiði belirtildi. Birlik ve beraberlik içerisinde olduktan sonra her türlü problemin üzerinden gelinebileceðini istiþareler ile çözülemeyecek bir durumun olmadýðýný kaydeden Bekiroðlu, " hektarlýk alanýn ihtiyacýný karþýlayan Týmarlý projemiz ile halkýmýzýn sulama ihtiyacýnýn büyük oranda karþýlanacak. Ýklimin kurak olmasý sebebiyle yöre halkýnýn sýkýntýsý büyük oranda ortadan kalkacak. Yeni ekmek kapýlarý açýlacak. Ayrýca sanayi sektöründe de geliþim saðlanarak bu sektörde de istihdamýn artýrýlmasýna yol açacaktýr. Yýl: 11 Sayý: MART CUMA 2015 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Köylerimizin sorunlarý hakkýnda istiþare ederek ilçemizin kalkýnmasý için elinden geleni yapacaðýz" dedi. Bekiroðlu, konuþmasýný, "Ýlçemizde "yaban armutu" yetiþtiriciliðinin artýrýlmasý için gerekli çalýþmalarýn yapýlacaðý öngörülmüþtür. Çünkü bu meyvenin dünyanýn en zararlý ve çözümü zor olan kanseri önlediði bilinmektedir. Ayrýca ilçemizde üretimi saðlanan "köknar yaðý" hakkýnda da gerekli yatýrýmlarýn yapýlmasý hususunda yardýmcý olacaðýz. Köknar yaðý kozmetik sanayinin önemli bir ham maddesi olarak deðer kazanmaktadýr. Bu maddenin üretiminin artýrýlmasý ilçemizde ayrý bir gelir kaynaðý olacaktýr. Ýlçe halkýmýzýn yaþam kalitesini artýrmak için yapýlan çalýþmalardýr" diyerek sözlerini tamamladý. YÝTÝK Atatürk Lisesi nden almýþ olduðum diplomamý kaybettim.hükümsüzdür Kazým oðlu 1983 doðumlu Ahmet Günay Doðan TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6260 2,6279 EUR 2,8216 2,8231 STERLiN 3,9632 3,9663 JPY YENi 2,1642 2,1658 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 TEÞEKKÜR Geçirdiðim rahatsýzlýk sonucunda gerek teþhis gerekse baþarýlý bir ameliyat süreci ile kýsa sürede iyleþmem adýna büyük katký saðlayan baþta Yrd. Doç Dr. Musa Zorlu Genel Cerrahi Uzmaný baþta olmak üzere, Genel Cerrahi servisine, Hemþire ve personeline teþekkür eder, hizmetlerinin devamý adýna baþarýlar dilerim. Elvan Eker Emniyetten 1 ayda 54 operasyon Ýl Emniyet Müdürlüðü ekipleri 11 Þubat-11 Mart tarihinde çok sayýda operasyon yaptý. Bu operasyonlar sonucunda 19 kiþi tutuklanýrken aranan 2 kiþi de yine yakalanarak cezaevine gönderildi.vali Ahmet Kara yazýlý basýn açýklamasýnda Ýl Emniyet Müdürlüðü ekiplerinin 1 ayda 54 operasyon yaptýðýný dile getirerek bunlarýn detaylarý hakkýnda bilgi verdi. Narkotik suç gruplarýna yönelik yürütülen soruþturmalar neticesinde, Uyuþturucu Madde Ticareti ve Uyuþturucu Madde Kullanma suçlarýný iþledikleri tespit edilen þüphelilere yönelik 19 adet operasyon gerçekleþtirildiðini belirten Vali Kara, "Yapýlan operasyonlarda 44 þüpheli yakalanmýþ, baðlantýlý adreslerinde yapýlan aramalarda gr. esrar, 298 gr. kenevir tohumu, 192 adet ecstasy hap, 3 gr. sentetik kannabinoid ele geçirilmiþtir. Uyuþturucu ve Uyarýcý Madde Vali Ahmet Kara Ticareti yapmak ve kullanmak suçlarýndan yürütülen soruþturmalarýn ardýndan adli mercilere sevki saðlanan 19 þüpheli tutuklanmýþ olup Ýlimiz Cezaevine teslim edilmiþtir" dedi. Kaçakçýlýk suç gruplarýna yönelik yürütülen soruþturmalar sonucunda ise, Gümrük Kaçakçýlýðý ve Tarihi Eser Kaçakçýlýðý suçlarýný iþledikleri tespit edilen þüphelilere yönelik 28 adet operasyon yapýldýðý bilgisini veren Vali Kara, "Yapýlan operasyonlarda 45 þüpheli yakalanmýþ olup, baðlantýlý adreslerinde yapýlan aramalarda, paket gümrük kaçaðý sigara, adet gümrük kaçaðý makaron, 93 adet gümrük kaçaðý GSM telefon, 49 adet tarihi eser, adet cinsel içerikli hap/sprey ve 380 lt. kaçak motorin ele geçirilmiþtir. Þüpheliler hakkýnda '5607 SKM ve 2863 SKM ' suçlarýndan yapýlan iþlemlerin ardýndan Adli mercilere sevki saðlanmýþtýr" ifadelerini kullandý. Organize suç gruplarýna yönelik yürütülen soruþturmalar kapsamýnda ise, Ateþli Silahlar Kanununa muhalefet suçlarýný iþledikleri tespit edilen þüphelilere yönelik 5 adet operasyon gerçekleþtirildiðinin altýný çizen Vali Kara, "Yapýlan operasyonlarda 20 þüpheli yakalanmýþ olup, þüphelilerin baðlantýlý adreslerinde yapýlan aramalarda; 9 adet ruhsatsýz tabanca, 5 adet tüfek, 113 adet tabanca fiþeði ele geçirilmiþtir. Þüpheliler hakkýnda '6136 SKM' suçundan yapýlan iþlemlerin ardýndan adli mercilere sevki saðlanmýþ olup, baþka suçlardan aranmasý bulunan 2 þüpheli cezaevine teslim edilmiþtir" þeklinde kaydetti. Mali suç gruplarýna yönelik yürütülen soruþturmalar neticesinde ise Zimmet, Nitelikli Dolandýrýcýlýk ve Belgede Sahtecilik suçlarýný iþledikleri tespit edilen þüphelilere yönelik 2 operasyon yapýldýðýný dile getiren Kara, "Yapýlan operasyonlarda 16 þüpheli yakalanmýþ olup, baðlantýlý adreslerinde yapýlan aramalarda çok sayýda belge ve doküman ele geçirilerek þüphelilerin kamuyu TL zarara uðrattýklarý tespit edilmiþtir. Þüpheliler hakkýnda Zimmet,Nitelikli Dolandýrýcýlýk,Görevi Kötüye Kullanma, Belgede Sahtecilik suçlarýndan yapýlan iþlemlerin ardýndan adli mercilere sevki saðlanmýþtýr" þeklinde belirtti. Macar First Lady'nin Hattusa turu Macaristan Cumhurbaþkaný Janos Ader'in eþi Anita Herczegh beraberinde kalabalýk bir heyetle Hattuþa'yý gezdiler. Gördükleri karþýsýnda çok etkilenen Macar First Lady geziden çok memnun olduðunu ifade etti. First Lady'ye ziyaretleri sýrasýnda tarihi eserler hakkýnda Müze Müdürü Dr. Önder Ýpek bilgi verdi. Baðcý'dan Ýstiklal Marþý mesajý AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Ýstiklal Marþýnýn kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle mesaj yayýnladý. Mesajýna, "Yüreðindeki iman ve azmi her fýrsatta þiirleri, yazýlarý ve vaazlarý ile dile getiren, Türk Ulusunun baðýmsýzlýðýný haykýran, mücadele adamý ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Mebusu Mehmet Akif'i þükran ve rahmetle anýyorum" diyerek baþlayan Cahit Baðcý, "Ýstiklal Harbi'nde sömürgeci devletlerle çarpýþan ve yok edilmek istenen Türk milletinin kükreyiþi olan Ýstiklal Marþý'ný yazarken Akif; Kurtuluþ Savaþý'nýn kazanýlacaðýna olan inancýný, Türk askerinin yürekliliðine ve özverisine olan güvenini, Türk Ulusunun baðýmsýzlýða, hakka, yurduna ve dinine baðlýlýðýný dile getirmiþtir" dedi. Ýstiklal Marþý'nýn Türk milletine ait olduðunu söyleyen Akif'in 10 kýtalýk bu coþkulu þiiri ile Türk Milletinin baðýmsýzlýk mücadelesini, bu yolda dökülen kanlarý, vatan evlatlarýnýn yaptýðý fedakârlýklarý, "bir hilal uðruna batan güneþleri" kimsenin anlatamayacaðý kadar güzel anlattýðýný kaydeden Baðcý, "12 Mart 1921'de Hamdullah Suphi'nin coþkulu ve gür sesiyle Meclis kürsüsünde okuduðu, Milletimizin ebedi simgesi haline gelecek olan "Korkma, sönmez bu þafaklarda yüzen al sancak" dizeleriyle baþlayan Ýstiklal Marþý, Türk Ulusunsun zor günlerinde milletin içinde bulunduðu baðýmsýzlýk arzusu, vatan sevgisiyle tüm ulusu birleþtirmiþ ve Kurtuluþ Savaþýnýn kazanýlmasýnda en etkili aktörü olmuþtur. Ýstiklal Marþýnýn kabulü vesilesiyle; Vatan aþký ile yanan, Milletin þiirini para karþýlýðý yazmayacak kadar asil olan mücadele adamý ve müstesna bir aydýn olan Ýstiklal Þairi Mehmet Akif'i ve onunla birlikte Ýstiklal Mücadelesinde Vatanýn baðýmsýzlýðý uðruna gerek cephede, gerek Mecliste ve gerekse dýþ platformlarda mücadele etmiþ tüm mücadele adamlarýný rahmet ve minnetle anýyor, Kurtuluþ Savaþýmýzda canlarýný siper eden kutlu þehitlerimize rahmet diliyorum" diyerek mesajýný tamamladý.

4 HABER 4 Þeker Ýþçileri kadro istiyor Mahir ODABAÞI 14 MART TIP BAYRAMI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi, Þeker Fabrikasý'nda kadro bekleyen iþçiler için eylem yaptý. Valilik Binasý önünde toplanan iþçiler, 'Kadro hakkýmýz, söke söke alýrýz. Vur vur inlesin hükümet dinlesin. Ýþçiyiz haklýyýz kazanacaðýz.' sloganlarýný atarak Hürriyet Parkýna kadar yaðmurda yürüdüler. PTT önünde toplanan iþçiler adýna basýn açýklamasýný Þeker Ýþ Sendikasý Þube Baþkaný Sefer Kahraman yaptý. Yýllarýný Þeker Fabrikasýna vermiþ, yýlýn 4-5 ayýný çalýþarak 7 ayýný iþsiz geçiren iþçilerin hak arayýþýný dile getirmek, kadro sorunlarýný çözmek için toplandýklarýný belirten Sefer Kahraman, siyasi partilere, bakanlara, Baþbakan'a, Cumhurbaþkanýna seslerini duyurarak dertlerine, sýkýntýlarýna çözüm bulmaya kararlý olduklarýný ösyledi. Kahraman sözlerine þöyle devam etti: "Mevsimlik çalýþan arkadaþlarýmýz ve aileleri ile yýlýn 7-8 ayý iþsiz olarak iþ arayan kardeþlerimizle seslerini dile getirmek için buradayýz. Mevsimlik iþçilerin eþleri bana, pazara gitmek için eþimin gözüne bakamýyorum. Biliyorum onun iþsiz olduðunu. Cebinde parasýnýn olmadýðýný. Öðrencilerin dersaneye gidemediðini, okullarda öðrencilerin asli ihtiyaçlarýnýn giderilemediðini biliyorum. Bununla ilgili bugün sesimizi duyurmayacaðýz da ne zaman duyuracaðýz. Bizde bugün sesleniyoruz. Þeker iþçisi bugüne kadar asla haksýz yere sokaða inmemiþtir. Þeker iþçisi, vatanýný milletini, bayraðýný sever ama hakký Mahmut Özdemir son yolculuðuna uðurlandý Tavuk çiftliðinde bir iþçisi tarafýndan býçaklanarak öldürülen Çorum Ticaret Borsasý eski Baþkaný Mahmut Özdemir (58) topraða verildi.mahmut Özdemir için Ulu Camii de ikindi namazýna müteakip cenaze namazý kýlýndý. Namazýn ardýndan Özdemir'in Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý Ýstiklal Marþý'nýn kabul yýldönümü ile ilgili yaptýðý açýklamada, "Ömrü boyunca medeniyet havzamýzýn birliði ve dirliði için çalýþan, Ýstiklal Marþýmýzýn þairi ilim, kültür ve fikir insaný cenazesi Ulu Mezarda topraða verildi. Bu arada Mahmut Özdemir'i göðsünden býçaklayarak öldüren iþçisi Mehmet E. ise çýkarýldýðý mahkeme tarafýndan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bahadýr YÜCEL için demokratik haklarýný kullanýr. Biz taþkýnlýk yapmadan bugün buradan, bakanlara, Baþbakanýmýza ve özellikle kulaklarýný týkamýþ Maliye Bakanýmýza sesleniyoruz. Her þeye her yere kadro buluyorsunuz, para buluyorsunuz da geçici iþçilere mi kadro, para bulamýyorsunuz." 14 Ekim 2014 tarihinde Türk Ýþ Genel Baþkaný'nýn Baþbakanýn, bakanlarýn, iþadamlarýnýn, Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn önünde 'Ey Baþbakan, bakanlar, iþadamlarý, bizleri yöneten insanlar asgari ücretle bir ay geçinin biz sizlerden hiçbir hak talep etmeyeceðiz' dediðini hatýrlatan Kahraman, "Bende bugün buradan sesleniyorum. Yýlýn 4 ayý çalýþýp 8 ayý boþ gezen, böyle bir çalýþma sistemi, iþ ahlaký nerede vardýr. Bu insanlar nasýl geçinebilir. Siz biliyorsanýz söyleyin. Yarýn müjdeli haberi bekliyoruz. Þeker iþçisine kadro haberini bekliyoruz" dedi. Basýn açýklamasýnýn ardýndan þeker iþçilerinin çocuklarýnýn Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Baþbakan Ahmet Davutoðlu ve Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a atfen yazdýklarý mektup okundu. Daha sonra Þeker Ýþ Sendikasý Baþkaný Kahraman, Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Baþbakan Ahmet Davutoðlu ve Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a mevsimlik iþçilerin kadro taleplerini aktaran mektup gönderdiler. Bahadýr YÜCEL Kulalý'dan STK ziyaretleri AK Parti Milletvekili aday adayý Nurettin Kulalý, ziyaretlerine devam ediyor. Nurettin Kulalý, MÜSÝAD, TSO ve Ziraat Odasýný ziyaret etti. Kulalý'dan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kendisine ziyaretleri esnasýnda Ýskilip AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Ýskilip Bakkallar ve Tuhafiyeciler Odasý Baþkaný Osman Top ve partililer eþlik etti. MÜSÝAD Ýl Baþkanlýða yeni Mücahit Köksal'ý tebrik eden Kulalý derneðin çalýþmalarýnda baþarý dileklerinde bulundu. Türkiye'nin kalkýnmasýnda sanayici ve iþadamlarýnýn çok önemli bir katkýsýnýn olduðunu kaydeden Kulalý, AK Parti'nin 2023 yýlý hedefleri doðrultusunda bu katkýnýn daha da artarak devam edeceðine inancýnýn tam olduðunu söyledi. MÜSÝAD Baþkaný Köksal da Kulalý'ya ziyaretten dolayý teþekkür etti. Kulalý daha sonra Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret etti. Kulalý ziyarette TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile Çorum sanayinin durumu ve sorunlarý hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunuldu.tso Baþkaný Baþaranhýncal'da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Kulalý'ya baþarý dileklerinde bulundu. Ardýndan Ziraat Odasýný ziyaret eden Kulalý, Baþkan Mehmet Sayan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüþtü. Kulalý bürokraside edindiði bilgi ve deneyimleri ile önemli projelere katkýda bulunmak için aday adayý olduðunu tabandan da çok büyük destek gördüðünü, þahsýna gösterilen teveccühün çalýþma azmini artýrdýðýný belirtti.oda Baþkaný Sayan'da adaylýk yarýþýnda Kulalý'ya baþarýlar dileyerek ziyareti için teþekkür etti. "Ýstiklal Marþý birlik ve beraberliðimizin yol haritasýdýr" Mehmet Akif Ersoy'u Ýstiklal Marþý'nýn kabulünün 94. yýl dönümünde rahmetle anýyoruz" dedi. "Memur Sen olarak, Ýstiklal Marþýný, Akif'i ve onun ideallerini yaþamak, nice 94 yýllar yaþatmak, elbette asli sorumluluklarýmýzdan biridir" diyen Saatcý, "Bu coðrafyanýn her yöresinde Akifler ve Asýmlar'ýn yetiþmesinde, en önemli sorumluluðun bizim omuzlarýmýzda olduðunu bilerek hareket edeceðimizden hiç kimsenin þüphesi olmasýn. Mehmet Akif Ersoy bizlere sonsuza kadar yaþayacak, istiklalimizin ve istikbalimizin bir eser armaðan etmiþtir. Ýstiklal Marþý bizim en büyük milli mutabakat metnimizdir. Hepimize armaðan edilen bu görkemli eser, ayný zamanda Yeniden Büyük Türkiye'nin ve milletimizin yol haritasý niteliðindedir. Memur Sen olarak, tarihsel bir doku üzerine kurulan Ýstiklâl Marþý'mýzýn, ebediyete kadar sürmesini dilerken, Akif'in diliyle, "Allah bu millete bir daha Ýstiklal Marþý yazdýrmasýn" diyerek, milli þairimizi de rahmet ve minnetle anýyoruz" þeklinde kaydetti. Efendim saðlýk deyince akan sular durur. Gücün ve mutluluðun sebebi saðlýktýr. Günlük hayatýn içerisinde selamdan, merhabadan, günaydýndan sonra gelecek ''nasýlsýnýz?'' sorusuna cevap olarak % 99 '' çok þükür canýmýz sað, yýkýlmadýk ayaktayýz, hayat devam ediyor, saðlýk sýhhatimiz yerinde, biraz saðlýk problemlerimiz olsa da Allah beterinden korusun'' türü karþýlýk veririz. Çünkü her canlý yaþamýný rahat bir þekilde geçirebilmek için birinci derece de saðlýðýna muhtaçtýr. Yani saðlýk bir numara olup, onun akabinde gelecek olan mal mülk, makam mevki, aile hayatý, çocuklar vb o bir numaranýn peþinden gelen sýfýrlardýr. Hayatýn temelini oluþturan öndeki bir rakamýný kaldýrýrsak peþindeki sýfýrlar yok hükmündedir. Peki týp bayramý ülkemizde ilk kez ne zaman ve neden kutlanmaya baþlamýþtýr? 14 Mart tarihi aslýnda ülkemizde modern týp eðitiminin baþlangýcýdýr. En yenilikçi Osmanlý padiþahlarýndan biri olan II. Mahmut döneminde, ilk cerrahhane olan Týphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire'nin açýldýðý tarih olan 14 Mart (1827) Türkiye'de modern týp eðitiminin baþlangýcý olarak kabul edilmektedir. Okulun kuruluþ günü olan 14 Mart 1919 yýlýndan beri de Týp Bayramý olarak kutlanmaktadýr. Ancak ilk kutlanmaya baþlamasý bir bayramdan ziyade tepki niteliðinde baþlamýþtýr. Zira Ýstanbul'un itilaf devletleri tarafýndan iþgal altýnda olduðu o dönemde 14 Mart 1919?da týp öðrencileri ve týp doktorlarýnýn Ýstanbul'un iþgalini protesto niteliði taþýyan hareketiyle, o günden itibaren her yýlýn 14 Mart'ý Týp Bayramý olarak kutlanmaktadýr. Her mesleðin kendine göre zorluklarý vardýr ama saðlýk sektöründe hizmet sunan ve hizmet alanlarýn sýkýntýlarý daha çoktur. Çünkü iþin içerisinde can vardýr. Canýndan, cananýndan hiç akýlda yokken ayrýlmak vardýr. ''Öfke gelir göz karartýr / Öfke gider yüz kýzartýr'' hesabý özellikle kazalara müdahalelere giden 112 acil yardýmlardan, hastanelerin acil servislerden hizmet alanlar ''panik halinde insanlar ayaklarýyla düþünür'' misali saðlýklý düþünemezler. En ufak bir kelimeyi yanlýþ anlayýp agresif davranabilirler. Bunun üzücü sonuçlarýný zaman zaman basýnda görüyoruz. Bu nedenle toplumun bilinçli olmasý lazýmdýr. Hizmetiçi seminerinde dersimize gelen, Doç Dr Hocamýz Diyarbakýr'da bir hastanenin acil servisinde görev yaparken baþýndan geçen bir anýsýnda, Hastanenin aciline kalp krizi geçiren bir hasta geldi. Ben hemen perdeyi çekip hastaya kalp masajý yapmaya baþladým. Hastanýn oðullarý da perdenin kenarýndan beni görmüþler. Hasta biraz sonra hayatýný kaybetti. Hastanýn yakýnlarý ''VALLA BU ADAM BABAMIZIN GÖÐSÜNE BASA BASA ÖLDÜRMÜÞTÜR'' diyerek üzerime yürüdüler. Arkadaþlar ellerinden beni zor kurtardý.'' Diye anlatmýþtý. Düzce depreminde bir baba kaymakamlýða gelir. ''Çocuðum enkazýn altýnda yatýyor, ne olur çabuk çýkarýn '' der. Kaymakam bey: O anda hazýr bulunan ekibi oraya yönlendirir. Adam caðýz ''Allah razý olsun'' der dýþarý çýkar ama 3-4 dakika geçmez öfkeyle geri kaymakamýn odasýna dalar. Senin adamlarýn çýkarmýyor diye þikâyet eder. Hâlbuki ekip hýzla o enkaza gitmektedir ama olayýn sýcaklýðý ve baba þefkatiyle adam caðýz saðlýklý düþünmemektedir. Daha doðrusu dalacak yer aramýþtýr. '' Bugün bu hastanede hizmet erisin, yarýn baþka bir hastane de müþterisin'' diye bir söz var. Bu baðlamda hepimiz hastanelere yolumuz düþtüðünde, bir tahlil verip sonucunu öðreninceye kadar veya doktordan yorumunu alýncaya kadar ''acaba, acaba '' diye ister istemez stres yaþýyoruz. Rahatlatýcý bir yorum aldýðýmýzda dünyalar bizim oluyor. Tersi durumlarda bir anda sendeliyoruz. Belki de bu aþama da saðlýklý iletiþim kurmada zorlanýyoruz. Halk tabiri ile dalacak yer arýyoruz. Amaçlarý bize hizmet olanlarý kýrýyoruz. 30 sene önce lise son sýnýfta üniversite sýnavýna gireceðimiz zaman arkadaþlardan tanýdýðý olanlar rapor almýþ ama ben alamamýþtým. Hastaneye gittim doktorlar odasýnýn yanýnda birazda üzüntülü þekilde bekliyorum. Ýçeriye girmeye cesaret edemiyorum. Bu durumumu hissetmiþ olacak ki, içeriden bir Doktor: ''DELÝKANLI GEL BAKALIM SEN KÝMÝ BEKLÝYORSUN?'' çaðýrdý. Bende bu çaðýrmadan güç alarak ''hocam sýnava gireceðim, arkadaþlarým rapor aldý ama ben alamadým'' deyince, al benden sana '' on gün rapor, ama ders çalýþmak þartýyla'' deyince sevinmiþ ve sonradan isminin Ýlhan GÜREL olduðunu öðrendiðim rahmetli doktor beye o günden beri saygý duymaktayým. Geçenlerde Hýdýrlýk Türbesinin hemen yanýnda mezarýný görünce arkadaþlarla bir Fatiha okuduk. Ýlk memuriyete baþladýðýmda Osmancýk'ta ameliyat olmuþ ve rapor bitince görev yerim olan dað köyüne gidersem aðrý sýzý olursa sýkýntý çekerim diye Kargý Ýlçesinde saðlýk ocaðýnda görev yapan doktora tekrar rapor almak için gittiðimde, '' ben size en fazla 20 gün rapor verebilirim. Sonuçta yine gitmek zorunda kalýrsýn onun için kaymakam beyin yanýna git elindeki belgeleri göster, halini arz et. Belki geçici görevlendirme yapar'' diye bana yol göstermiþti. Bende doktor beyin dediði þekilde durumumu þimdiki Ýstanbul Valisi olan H. Avni Mutlu Beye arz edince beni ilçe de geçici olarak görevlendirmiþti. Doktor beyin ismini bilmesem de o günden beri minnettarým. Geçen yýl Ankara'da Ýbni Sina Hastanesinde bir yakýným yatmýþtý. Hasta yakýný hastanýn temizliðini yaparken zorlanýr baþlar aðlamaya. O arada doktorlar hastayý ziyarete gelir. ''Gerçek doktor her hasta ile yaþayýp ölendir'' (S.zwig) misali hastanýn eþinin aðladýðýný görüp teyze, '' niye aðlýyorsun?'' deyince ''doktor bey, bende hastayým, temizliðini yapacaðým çeviremiyorum'' der. Bunun üzerine doktorlardan biri teyze: '' sen kenara çekil bakalým deyip, hastanýn kalan temizliðine yardýmcý olur'' bunun üzerine hasta refakatçisi ''ben eþi olarak zorlanýrken, kocaman doktor elin hastasýna yardým etti. Ýçi bulanmadý'' diye kendinden utanýr. ''Her mesleðin zekâtý vardýr, saðlýk sektöründe çalýþanlarýnýn zekâtý da hastaya þefkattir'' derler. Bu baðlamda ''Þefkat öyle bir dildir ki, saðýrda iþitebilir, körde okuyabilir'' ( Twain) sýrrýyla en alt kademeden en üst kademeye kadar saðlýk sektörünün çeþitli alanlarýnda fedakarhane hizmet sunan þefkatli ellerin, TÜM SAÐLIK ÇALIÞANLARININ 14 MART TIP BAYRAMINI en kalbi dileklerimle tebrik eder, afetlerden uzak afiyetler dilerim. Þifalý eller olabilme temennisiyle, nice nice yýllara ( yazar: )

5 TEK HABER 5 BAÞSAÐLIÐI ÝLANI Borsamýz Eski Yönetim Kurulu BaþkanýSayýn MAHMUT ÖZDEMÝR'i elim bir olay neticesinde kaybetmiþ olmanýn üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, iþ dünyasýna ve borsamýz camiasýna baþsaðlýðý dileklerimizi sunarýz. ÇORUM TÝCARET BORSASI BASIN NO: Çorum milletvekillerinin TBMM tartýþmasý Cahit Baðcý Çorum Milletvekili Tufan Köse ve 19 milletvekilinin Çorum'un turizm alanýndaki sorunlarýnýn araþtýrýlarak alýnmasý gereken önlemlerin belirlenmesi amacýyla 9/5/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðýna verdikleri Meclis araþtýrma önergesi TBMM Genel Kurulunda görüþüldü. Önergesi üzerine söz alan Köse'ye, AK Parti Milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit Baðcý cevap verdiler. "Çorum'un turizmini de konuþacaðýz, sanayisine de konuþacaðýz. Çorum'u konuþacaðýz bugün biraz. Ben, öncelikle, size Çorum'u anlatmak istiyorum. Çorum, Türkiye'de sanayisini kendi kendine müteþebbislerinin çalýþmasýyla, gayretiyle geliþtirmiþ Orta Anadolu'da, Orta Karadeniz'de bir kentimizdir. Þöyle anlatmak gerekirse: Çorum, belli sektörlerde marka olmuþ, belli sektörlerde Türkiye ortalamasýnýn üzerinde üretim yapan bir kenttir. Örnek olsun, kiremit sektöründe Türkiye'deki üretimin yüzde 40'ýný yapmaktadýr. Yumurta ihracatýnýn toplamda yüzde 25'ini Çorum saðlamaktadýr. Yine, tuðla sektöründe de Türkiye'de yüzde 10 gibi bir üretimle söz sahibidir. Yine, makine sanayi, hakeza çok geliþmiþtir, birçok dallarda gerçekten kendi müteþebbislerinin giriþimcilik ruhuyla belli bir noktaya gelmiþtir. Þimdi, deðerli arkadaþlarým, Çorum'da tren yolu yok dedim, Çorum'da sulamayla ilgili herhangi bir yatýrým yok. Peki, kara yollarýyla ilgili bir yatýrým var mý? Bizim arkadaþlarýmýz geliyor, zannedersem Baþbakan Yardýmcýsý da geldi, Bülent Arýnç da geldi, diyor ki: "Ýskilip-Tosya yolunu yapacaðýz, açacaðýz." filan. Gelmiþti o zaman hastanenin temelini atarken, Ýskilipli Atýf Hoca Hastanesinin temelini atarken. Ona da baktým bugün gelirken, ne yapmýþlar Çorum'da Ýskilip-Tosya yoluyla ilgili? Ta 99'da baþlamýþlar, "2011'de bitirilecek." denmiþ 'te- en son 2017 demiþler. 39 bin yatýrým tutarý var, 19 bin lira harcanmýþ, bu sene konulan ödenek komik, 51 bin lira koymuþlar. Yani, oralara gidip de hava atmanýn, oralara gidip Çorumlularý kandýrmanýn yeri deðil. Yine, Ýskilip'ten Çankýrý'ya giden yolla ilgili 2 lira ödenek koymuþlar, 2 bin lira ödenek koymuþlar. Komik komik ödenek koymuþlar. Deðerli arkadaþlarým, Çorumlu kandýrýlýyor, Çorum hizmet alamýyor ama aldýðý hizmette de Çorum'da acayip bir ayrýmcýlýk var" dedi. Salim Uslu ise verdiði cevapta "Sayýn Köse'nin ifade ettiði hususlar hilafý hakikattir, belirtmek istiyorum. Bir defa "Sanayi iyi gitmiyor." dediler, Çorum'da iþsizlik oraný yüzde 5'e düþmüþtür saðladýðýmýz teþvikler ve destekler sayesinde. Demir yolu Hükûmet programýna alýnmýþtýr. 2 hatlý, çift hatlý bir tren yolu inþasýnýn, Sayýn Baþbakanýmýz Çorum'a gittiðinde tarihini de açýklayacak. Alaca'da sulama baþladý, üç etapta bitecek. Onu bilhassa yakýndan ifade etmek isterim. Sosyal barýþý bozacak herhangi bir giriþim yok, ayrýmcýlýk söz konusu deðil. Nitekim Sayýn Tufan Köse'nin bahsettiði Mecitözü Belediye Baþkanýmýz kendisiyle bana geldiler. Ýçme suyu konusunda yardýmcý olduk. 550 bin liralýk hibe su borusu gönderdik. Bir ayrýmcýlýk söz konusu olsaydý bunu yapmazdýk. Yine Laçin Belediyesine çöp kamyonu gönderdik. Kendileri aracýn önüne bize teþekkür mesajý yayýnladýlar. Onun dýþýnda toplum yararýna çalýþmada Çorum Belediyesine hiç kimseyi vermedik. Adaletten ziyade orada nerede, ne kadar ihtiyaç varsa ona göre bir adam gönderiliyor. Onu da biz yapmýyoruz, ÝÞKUR yapýyor. Onu da bilhassa belirtmek isterim. Onun dýþýnda Uðurludað'da Þendere Barajý'nýn -54 köyün su ihtiyacý var- hemen orada ihalesi yapýlmýþtýr. Oraya 8 milyon TL para gönderilmiþtir. Kýsa zamanda bitecektir. Bence Sayýn Köse bunlarý söyleyeceðine bize gelse, bizden bilgi alsa en azýndan daha doðru bilgileri kendisine vermiþ oluruz. Kendisi de biliyor da siyaseten burada bunlarý söylemesi gerekiyor. Çorum bir barýþ ve huzur þehridir. Geçmiþteki yaralarýný sarmýþtýr. Kalkýnmadan gereken payýný hakkaniyetli bir þekilde almaktadýr ve biz de Çorum milletvekilleri olarak canhýraþ bir þekilde hiçbir ayrýmcýlýða fýrsat vermeden çalýþýyoruz. Bunu arz etmek istedim. Saygýlar sunuyorum. Milletvekili Cahit Baðcý ise Köse'nin eleþtirilerine cevap vererek, "Cumhuriyet Halk Partisinin grup önerisini hatýrlatýyorum. Sayýn Tufan Köse'nin de altýnda imzasý olan, onun birinci imza olarak verdiði ve 9 Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinin imza koyduðu grup önerisi, Çorum'da turizmin sorunlarý. Deðerli arkadaþlar, turizmle ilgili tek bir cümle duydunuz mu burada Sayýn Köse'den? Duymadýnýz. Sayýn Köse'nin, tabii, bugünlerdeki Çorum'a yönelik olarak bu kürsüden küçülen bir Çorum fotoðrafý sunma kaygýsýný anlýyorum. Bunu siyasi bir deðerlendirme, seçmene yönelik olarak da bir deðerlendirme biçimi olarak görüyorum ama bunu da Çorum'a yapýlan bir haksýzlýk olarak ifade ediyorum. Siz bir aydýr burada saray türküsü söylüyorsunuz, biz on üç yýldýr Türkiye'ye yapýlan yatýrýmlarý anlatýyoruz. Deðerli arkadaþlar, Sayýn Tufan Köse Köse Çorum'un küçüldüðünü söyledi. Çorum'a on üç yýlda belediye yatýrýmlarý, belediye harcamalarý dâhil 8,5 milyar TL harcanmýþtýr. Bunun 5,8 milyar TL'si kamu yatýrýmýdýr yani merkezî yönetim bütçesinden ayrýlan yatýrým toplamý 5,8 milyar TL'dir. Çorum'da bugün hiçbir sulama projesi ihale edilmemiþtir Sayýn Köse. Týmarlý Sulama Projesi önümüzdeki günlerde ihale edilecek. Kýzýlýrmak bölgesi yani Bayat, Ýskilip ve Uðurludað ilçemizde 112 bin dönüm araziyi sulayacak bir proje önümüzdeki günlerde ihale edilecek. Þunu söyleyeyim: Devlet Planlama Teþkilatýndan gelen birisi olarak söyleyeyim Sayýn Köse; rakamlarý iyi okumak, iyi anlamak lazým. Bakýn, burada bir yatýrým programýnda bir rakam varsa o ihale edilebilmesi için, o iþin ihale edilebilmesi için ayrýlan yüzde 10 ödeneðidir. "Baþlangýç ödeneði" deriz biz buna. Þimdi Sayýn Köse demir yoluyla ilgili burada bir deðerlendirmede bulundu. Devlet Demiryollarýndan kontrol ettim, takip ettim, yok diye. 62'nci Hükûmet Programý'nda Sayýn Baþbakanýmýz bu kürsüden Çorum'un da içinde bulunduðu demir yoluyla ilgili 2023 hedefleri içerisinde "Kýrýkkale- Çorum-Samsun demir yolu yapýlacaktýr." demiþtir. Yetmez, 2015 yýlý yatýrým programýndadýr. Þimdi, size yatýrým programýndaki sayfasýný da söyleyeyim deðerli arkadaþlar. Ýlgili kuruluþ: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarý. Projenin ismi: Etüt Proje Ýþleri. Proje kodu: 2015E0080 diye baþlýyor. Ýsmi: Kýrýkkale-Çorum-Samsun Demir Yolu Projesi. Baþlama ve bitiþ tarihleri: 2015'te baþlayacak, 2016 yýlýnda bitecek. Ödeneði: Toplam ödenek 10 milyon, 2 milyon TL baþlangýç ödeneði konulmuþtur ve Devlet Demiryollarýndan aldýðýmýz bilgiyi az önce Sayýn Uslu da ifade ettiler. Kýrýkkale-Çorum-Samsun Demir Yolu Projesi; çift hatlý, konvansiyonel -kendisinin de ifade ettiði gibi- Çorum'un beklentilerini karþýlayacak ve özellikle yük taþýmacýlýðý ve yolcu taþýmacýlýðýný birlikte yapacak bir demir yolu projesi önümüzdeki günlerde ihale edilecektir. Ben buradan hayýrlý olmasýný diliyorum. Sungurlu'da bir istasyon olacaktýr, Çorum Organize Sanayiye yakýn bir istasyon olacaktýr; Çorum merkez, Merzifon, Havza, Kavak ve Samsun'a ulaþacaktýr. Ýki yýlda projesini tamamlayacaðýz, inþallah 2017 yýlýnda yatýrým programýna alýnmasýyla birlikte beraberce -sizleri de davet ederizkazmayý vururuz, beraberce beton atarýz" þeklinde kaydetti. Daha sonra söz alan Tufan Köse, Çorum turizminin geriye gittiðini, Valinin açýklamalarýna bakarlarsa -aralýk ve ocak ayý içerisinde- zaten göreceklerini ifade ederek, "Çorum Valisi açýklamýþ, "Sanayide ve tarýmda kýrdýk kabuðumuzu. Turizmde de karanlýktan çýkartacaðým Çorum'u." demiþ. Demek ki turizmde karanlýkta. Bu kadar Salim Uslu

6 HABER Hüseyin Esenyel milletvekili aday adayý 6 MHP eski Ýl Baþkaný Hüseyin Esenyel düzenlediði basýn toplantýsýnda 7 Haziran genel seçimlerinden milletvekili aday adayý olduðun açýkladý. Parti binasýnda yaptýðý basýn açýklamasýnda konuþan Hüseyin Esenyel, "Bu kutlu davaya aktif olarak katýldýðým 1991 yýlýndan itibaren gerek merkez ilçe baþkaný, gerek il genel meclisi üyesi, gerek il baþkaný ve son olarak ta 2011 genel seçimlerinde milletvekili adayý olarak verilen görevleri layýký ile yapmaya çalýþtým. 25 yýl boyunca aralýksýz olarak partime ve milliyetçi düþünceye hizmet etmeyi kendime þiar edindim. Bugüne kadar ilimizde, ilçelerimizde, köylerimizde elimizden geldiðince çalýþarak halkýmýza yardýmcý oldum. Bundan sonraki süreçte de bize görev verilirse ayný þevk ve ayný hizmet aþkýyla yine ilimize ve bölgemize hizmet etmeye devam edeceðime söz veriyorum" dedi. "Siyasetin amacý insana hizmettir" diyen Esenyel, "Siyasetçinin hedefi mensubu bulunduðu milletini daha ileriye götürmektir. Bu hedefe ulaþmak için siyasetçi dürüst olmalý, milletinden gizli iliþkileri olmamalý, siyasetçi adil olmalý asla yalan söylememelidir. Þimdi Çorum'da siyaset yapanlara sesleniyorum. 13 yýlý aþkýn süredir Anadolu kaplaný olarak bilinen bu güzel þehre ne yaptýnýz? Her sözünüzde vizyondan, hizmetten bahsediyorsunuz. Siz hangi vizyondan hangi hizmetten bahsediyorsunuz? Siz yýllarca içi boþ siyaset yaptýnýz. Sadece hamaset yaptýnýz. Çorum'un size verdiði bunca desteðin karþýlýðýnda bir avuç mutlu azýnlýðýnýz hariç, Çorum'a ve Çorumlu'ya ciddi anlamda ne yaptýnýz? Hem þimdi hem de gelecekte Çorum'da, ilçelerinde ve köylerinde yaþayanlar sizin hepinizden hesap soracaktýr. Çorumlu hemþerilerimiz maalesef mevcut hükümete ve yerel yönetime verdikleri desteklerinin karþýlýðýný hakkýyla alamamýþtýr" ifadelerini kullandý. Esenyel sözlerine þöyle devam etti: "Cumhurbaþkaný, baþbakan gibi her gittiði ilde sözde 'toplu açýlýþ' töreni ile sayýsýz yatýrýmýn temelini atýyor, iþsizlik ne hikmetse rekor üstüne rekor kýrýyor. Türkiye Ýstatistik Kurumu, iþsizlik ve yoksulluðu düþük göstermek için elinden geleni yapýyor. Yoksulluk azaldý denilirken 25 milyon kiþiye devletten yardým yapýlýyor. Vatandaþ geçinmek için para bulamaz iken. Kaçak saraya milyon TL'ler harcanýyor yýlýnda ilk on büyük ülke arasýnda olacaðý söylenen Türkiye, neredeyse ilk 20 listesinden çýkacak konuma geliyor. Enflasyon düþtü düþüyor diyorlar, gýda enflasyonu yüzde 30'larý aþýyor. Uyuþturucu kullanýmý ilkokullara kadar iniyor. Çocuk suçlu sayýsý bir yýlda iki katýna çýkýyor silahý eline alan katliam yapýyor. Kadýn ve çocuða karþý iþlenen suçlar hýzla artýyor. Hýrsýzlýk ve öldürme suçlarý sadece son yýlda yüzde yüz artýyor, vatandaþýn ikametinde dahi can ve mal güvenliði kalmýyor. Kredi kullanan 15 milyon, aileleriyle beraber toplamda 60 milyonu aþan vatandaþýmýz 2014 yýl sonu itibariyle 355 milyar TL'lik borç altýnda inim inim inliyor. Hükümet aman istikrar bozulmasýn yola devam diyor. Gelir daðýlýmý düzeldi diyorlar, en yoksul kesimin milli hasýladan aldýðý pay 12 yýldýr yüzde 6'da çakýlmýþ duruyor. Emekliye 30 TL, asgari ücrete 50 TL zam uygun görülüyor. Türkiye'nin yolsuzluk algýsý kötüleþiyor. Ülkemizin dýþarýdaki itibarý hýzla sýfýrlanýyor. 40 bin insanýmýzýn katili örgüt elebaþý Türkiye'yi bölme planlarýnda çözüm sürecinin mimarý ve AK Parti'nin seçim ortaðý olarak sunuluyor. Bölücü baþýnýn 10 maddelik 'çözülme' önerisi 'çözüm' önerisi olarak sunulurken, Türkiye parçalanýyor. Sadece son günlerde yaþanan bu geliþmeler göz önüne alýndýðýnda ben yürekten inanýyorum ki bu yüce halk 7 Haziran seçimlerinin ülkemiz için hayati önem taþýdýðý bilinci ile ülkenin bekasý,birlik ve beraberliði için MHP çatýsý altýnda birleþecektir. AK Parti iktidarlarýnýn döneminde sadece Çorumumuz deðil güzel Türkiyemiz ve milletimiz kaybetmiþtir. Sabrýmýz gücümüz test edile edile adeta alay konusu olmuþtur artýk buna son vermenin vakti gelmiþtir. 7 Haziran'da yapýlacak olan genel seçimlerde milletvekili aday adaylýðýmý huzurunuzda açýklýyorum." Bahadýr YÜCEL Sami Çam'dan seçim ziyaretleri Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili aday adayý Sami Çam, seçim çalýþmalarýna ilçe ziyaretleriyle devam ediyor. Çam ziyaretleri hakkýnda yaptýðý açýklamada ilk ziyaretini Alaca'ya gerçekleþtirdiðini söyledi. Çam'ý Alaca MHP Ýlçe Baþkaný Alim Okur, Alaca Ülkü Ocaklarý Baþkaný Gökhan Arslan, Alaca Belediye eski Baþkaný Fuat Ýstanbullu ve çok sayýda partili karþýladý. Parti binasýnda partililere hitap eden Çam, Alaca'nýn Milliyetçi ve Ülkücü Hareket için önemli bir ilçe olduðunu belirterek baþladýðý konuþmasýnda aday olmasý ve milletvekili seçilmesi halinde Alaca'nýn ve teþkilatlarýn her zaman emrinde olacaðýný dile getirdi. Gerçekleþtirilecek olan seçimlerin ülkenin gelecek kaderini belirleyeceðini kaydeden Çam, AK Parti iktidarýnýn izlediði politikalarla ülkeyi bölünme aþamasýna getirdiðini ifade ederek son olarak dile getirilmeye baþlanan baþkanlýk sistemi söylemlerinin hayata geçirilmesi durumunda Türkiye için bir felaket olacaðýný belirtti. Ülkesini seven her vatanseverin bu seçimlerde MHP çatýsý altýnda bir araya gelmesi gerektiðini de ifade eden Çam, bu seçimlerin varoluþ, yok oluþ seçimi olduðunu kaydetti.alaca ziyaretinin ardýndan Ortaköy ilçesine geçen Sami Çam, burada da Ýlçe Baþkaný Celal Ceyhan tarafýndan karþýlandý. Ceyhan, Milliyetçi Hareket kadrolarýnýn Çorum'dan Milletvekili görmeye hasret kaldýðýný kaydederek 25. Dönem genel seçimlerinde Çorum'dan Milletvekili çýkartmak istediklerini ve bu anlamda aday kim olursa olsun canla baþla çalýþacaklarýný ifade etti. "Kronik böbrek hastalýðý sýklýkla sinsi seyreder" Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Nefroloji Uzm. Dr. Barýþ Eser, Nefroloji Uzm. Dr. Ýbrahim Doðan, Üroloji Uzm. Yrd.Doç.Dr. Aykut Buðra Þentürk ve Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir,Dünya Böbrek Günü nedeniyle hastanenin Hemodiyaliz ünitesini ziyaret ettiler.nefroloji Uzmaný Dr. Barýþ Eser ve Nefroloji Uzm. Dr. Ýbrahim Doðan konu ile ilgili yaptýklarý açýklamada, "Kronik böbrek hastalýðý kiþilerin yaþam kalitesini olumsuz etkilemesi ve getirdiði yüksek mali yük nedeniyle önemli bir halk saðlýðý sorunudur. Türk Nefroloji derneðinin yapmýþ olduðu bir çalýþmada ülkemizde her 7 kiþiden birisinin kronik böbrek hastasý olduðu tespit edilmiþtir. Kronik böbrek hastalýðý sýklýkla sinsi seyreder. Düzenli tarama yapýlmadýkça erken evrelerde teþhisi zordur. Fark edilmez ve tanýsý geç konulursa hastalýk sýklýkla son dönem böbrek yetmezliði evresinde ilerler. Son dönem böbrek yetmezliði geliþen hastalarýn yaþamýný sürdürebilmesi için diyaliz ve böbrek nakli tedavilerinin uygulanmasý gerekir. Bu tedavilerin maliyeti oldukça yüksektir. Ülkemizde diyaliz uygulanan ve böbrek nakli yapýlmýþ ' ni aþkýn hasta bulunmakta ve saðlýk bütçesinin % 5' den fazlasý bu hastalar için harcanmaktadýr. Kronik böbrek hastalýðý basit ve ucuz kan ve idrar testleriyle kolayca teþhis edilebilir. Erken evrede saptandýðýnda hem kronik böbrek hastalýðýna özgü genel önlemler, hem de altta yatan veya eþlik eden hastalýklara yönelik tedavi yaklaþýmlarý ile ilerlemesi engellenebilir veya geciktirilebilir. Üstelik riskli bireylere yönelik etkin tarama ve tedaviyle hastalýðýn geliþimi önlenebilir. Kronik böbrek hastalýðýnýn giderek artan týbbi ve ekonomik yükünü azaltmak için; hastalýðýn önlenmesine dayalý yaþam tarzý deðiþikliklerinin toplum tarafýndan benimsenmesi ve uygulanmasý en önemli basamaktýr" dediler.yrd.doç.dr. Aykut Buðra Þentürk ise "Çorum halkýna hizmet ettiðimiz süre içerisinde bölgemizde böbrek taþý hastalýklarý ve idrar yolu enfeksiyonlarýnýn oldukça sýk olduðu tespit ettik. Bu baðlamda geç taný konmuþ ve yeterli tedavi edilmemiþ bu tür hastalýklar ileri dönemde böbrekte kalýcý hasarlar meydana getirmektedir. Halkýmýzýn bu konuda duyarlý olmasý çok önemlidir. Ýdrar yolu enfeksiyonlarýný önleme konusunda hastalarýn bol sývý tüketmesi, saðlýklý beslenmesi ve kronik hastalýðý olan kiþilerin kontrollerini düzenli yaptýrmasý oldukça önem taþýmaktadýr" ifadelerini kullandý.hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir'de yaptýðý açýklamada, "Hastanemizde kronik böbrek hastalýðýna yönelik tüm tetkik ve tedaviler, son teknolojik cihazlarla ve uzman personelle yapýlmaktadýr. "Özgür ve baðýmsýz olmak için Çanakkale'yi iyi okumak lazým" Öðretmen Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi "12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma" programý düzenledi. Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleþtirilen programa Vali Ahmet Kara, Vali Yardýmcýsý Adem Saçan, Ýl Garnizon Komutaný J. Kýdemli Albay Ahmet Çelik, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Ýl Defterdarý Ali Sormaz, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Ýl Kültür Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü Duran Cesur, bazý þube müdürleri, müdür yardýmcýlarý, okul müdürleri, öðretmenler, öðrenciler ve çok sayýda davetli katýldý. Program saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþladý. Programýn açýlýþ konuþmasýný Öðretmen Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mustafa Hekim yaptý. Programda konuþan Vali Ahmet Kara ise "Gençlerin Çanakkale'yi okumasýný ve çok iyi anlamasý lazým. Özgür ve baðýmsýz olmak istiyorsanýz tarihinizi çok iyi okuyun" dedi. Kara, "Rusya ve Amerika hep bir birlerine rakip gibi düþman gibi gözükür. Hem 1. Dünya Savaþý'nda hem 2. Dünya Savaþý'nda hiç karþý karþýya gelmemiþler. Aksine ayný cepheleri paylaþmýþlardýr. Bu söyleyeceðim çok önemli Ýstiklal Marþý Ýstiklal Savaþý devam ederken yazýlmýþtýr. Harbin içinde Ýstiklal Marþýnýn yazýlmasý milletin harbin içinde ümitsizliðe kapýlmadýðýný gösterir. Sözlerimi Mehmet Akif Ersoy'un bir sözü ile bitireceðim. Allah bu millete bir daha Ýstiklal Marþý yazdýrmasýn" þeklinde konuþtu. Daha sonra program Öðretmen Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi Müdür Yardýmcýsý Nihat Þener'in günün anlam ve önemiyle ilgili sunumu ile devam etti. Sunumun ardýndan "Ýstiklal Marþý'nýn Kabulü" adlý tiyatro oyununun kora eþliðinde sahnelenmesiyle devam etti. Program Mehmet Akif'in þiirlerini güzel okuma yarýþmasýnda dereceye giren öðrencilerin þiir okumasý ve ödül töreninin ardýndan son buldu. Yýlmaz MERT Hastanemiz bünyesinde 2 Nefroloji uzmaný. 1 diyaliz sertifikalý dâhiliye uzmaný 11 sertifikalý diyaliz hemþiresi ve kurumumuzda mevcut olan 24 adet hemodiyaliz makinesi ile gerek acil hastalar gerekse il dýþýndan gelen misafir diyaliz hastalarýna dünya standartlarýnda kesintisiz hizmet verilmektedir. Nefroloji Kliniðimizce organ nakli ile de ilgili gerekli çalýþmalar yapýlmakta ve böbrek hastalarý bu konuda bilgilendirilmektedir. Hastanemiz bünyesinde görev yapan uzman hekimlerimizce halkýmýzý kronik hastalýklar ve bunlarýn sonrasýnda geliþebilecek böbrek hastalýklarý konusunda bilgilendirmek amaçlý toplantýlarý yapýlmýþtýr. Bu yöndeki bilgilendirme ve eðitim toplantýlarýna artarak devam edilecektir. Hastanemiz ile Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi arasýnda yapýlan Afiliasyon sonrasý her alanda olduðu gibi böbrek hastalýklarýnda da ciddi ilerlemeler kaydedilmiþ ve birçok hastanýn il dýþýna sevkinin önüne geçilmiþtir. Bu hizmetleri hastanemize ve þehrimize kazandýran deðerli büyüklerimize teþekkür ederim" diye belirtti. s

7 Doktora saldýrýya tepki! Osmancýk Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde nöbetçi Dahiliye Uzmaný Dr.Caner Keser, iddialara göre önceki akþam acile gelen hasta K. K. ile tartýþtý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine K. K. doktora saldýrdý. Güvenlik görevlilerinin polis çaðýrmasý üzerine olay yerine gelen ekipler, þüpheliyi gözaltýna aldý. Burada ifadesi alýnan K. K. sevk edildiði nöbetçi mahkeme tarafýndan tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. Hastanede doktora yapýlan saldýrý meslektaþlarý, hemþire ve saðlýk personeli ile çalýþanlar tarafýndan protesto edildi. Türk Saðlýk Sendikasý üyelerinin de katýldýðý eylemde konuþan Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök, "Saðlýkta yaþanan þiddet olaylarý artýk tahammül sýnýrýný aþmýþtýr. Son olarak Osmancýk devlet Hastanesinde arkadaþýmýz þiddete maruz kalarak darp edilmiþtir. Kendilerine geçmiþ olsun diyoruz. Þifa bekleyen insanlara yardým eden çalýþanlara þiddet uygulayanlar her þeyden önce tüm milletin saðlýðýnýn da bir numaralý düþmanlarýdýr" dedi. "Yalnýzca hastanemizde deðil tüm Türkiye'de saðlýkta þiddetin en aza indirilmesi için yapýlmasý gerekenler vardýr" diyen Gök, "Saðlýk çalýþanýna þiddet, kamu görevlisine darp olarak algýlanýyor ve HABER cezai yaptýrýmý az. Cezalarýn caydýrýcý olmasý için TCK'da bir düzenleme yapýlmalýdýr. Saðlýkta þiddet sadece basit bir darp olmaktan çýkarýlarak, kamu hizmetini engelleme, vatandaþýn saðlýk hakkýný kullanmayý engelleme ve bunun sonucunda insan hayatýnýn riske atýlmasý gibi suçlarýnýn da cezasý olmalýdýr. Tutuklu yargýlama gibi caydýrýcýlýðý olan unsurlar hayata geçirilmelidir. Bu konuda da artýk sabrýmýz kalmamýþtýr. Bir an önce saðlýk çalýþanlarýnýn þiddetin en aza indirilmesi adýna bekledikleri çalýþmalar hayata geçmelidir. Bu konuda artýk ciddi adýmlar atýlmalýdýr. Güvenli çalýþma saðlýk çalýþanlarýnýn hakkýdýr. Onlarca torba yasa çýkaranlar bu acil ve elzem isteðimizi ne hikmetse bir torbaya sýkýþtýramýyorlar. Türk Saðlýk Sen olarak arkadaþlarýmýza bir kez daha geçmiþ olsun diyor, þiddeti uygulayanlarý kýnýyor ve artýk þiddet son bulsun diyoruz" dedi. Türk Saðlýk Sen heyeti daha sonra doktoru evinde ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerini ilettiler. Haber Servisi Selçuk Özdað, Muhsin Yazýcýoðlu'nu anlattý Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi Muhsin Yazýcýoðlu'nu anma programý düzenledi. Programa konuþmacý olarak yýllarca Muhsin Yazýcýoðlu ile birlikte yol ve dava arkadaþlýðý yapan AK Parti Manisa Milletvekili Doç.Dr. Selçuk Özdað katýldý. Programýn açýþ konuþmasýný yapan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi Baþkaný Kazým Sekili, "Dava adamlýðýna inandýðýmýz Muhsin Yazýcýoðlu'nu anmaktan gurur duyuyoruz. Muhsin Yazýcýoðlu'nu da en yakýnýndaki bir isme yine Yazýcýoðlu gibi dava adamýna Doç.Dr. Selçuk Özdað'a anlatýrmaktan büyük onur duyduk" dedi. Osmancýk DED'den etkinlik hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Doç.Dr. Selçuk Özdað konuþmasýna Muhsin Yazýcýoðlu'nun çocukluk anýlarýndan baþlayarak demokratik siyasi mücadelesi hakkýnda bilgiler verdi. AK Parti Manisa Milletvekili Doç.Dr. Selçuk Özdað konuþmasýnda, "Muhsin Yazýcýoðlu korkusu kendinden alýnmýþ korkusuz bir dava adamýdýr. Bu harekete gönül verenler için her hareketini ve davranýþý Allah için yaparlarsa itibarlarýný kaybetmezler ve kahraman olarak isimleri anýlýrlar. Siyasetçi üç þeyle imtihan olur. Makam, kadýn ve para. Bütün bunlarý baþarýyla geçersiniz iþte dava adamý olursunuz. Kaybederseniz de kardan eriyen adam olursunuz. Yol üstünde baðý olanlar ile sevgilisi güzel olanýn baþý beladan kurtulmaz. Ýþte yaþadýðýmýz coðrafya böyle bir yerdir. Bunun için mücadeleden kaçmadan kendimizi yetiþtirmemiz gerekir" diye konuþtu. Daha sonra Muhsin Yazýcýoðlu'nun demokrasi mücadelesi hakkýnda bilgiler veren Doç.Dr.Selçuk Özdað dua ederek konuþmasýný bitirdi. "Anayasa deðiþikliðini yapabilecek çoðunluða ulaþmak için seferber olacaðýz" Aþdaðul Belediyesi ile yetkili Belediye Ýþ Sendikasý arasýnda 2015 ve 2017 yýllarýný kapsayan toplu iþ sözleþmesi imzalandý. Sendikadan toplu sözleþme hakkýnda yapýlan açýklamaya göre yaklaþýk 1 aydýr süren toplu iþ sözleþme müzakerelerinin sona 7 Aþdaðul Belediyesi'nde toplu sözleþme sevinci erdiði ve belediye baþkanlýk makamýnda son toplantý yapýlarak imzalandýðý ifade edildi. Ýmzalanan toplu iþ sözleþmesine göre iþçilerin almýþ olduklarý maaþ ve ikramiyeler istatistik kurumunun yýl sonunda açýklamýþ olduðu tüketici endeksine göre artýrýldý. Orman personeline hizmet içi eðitim Orman Bölge Müdürlüðüne baðlý Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðünde Ýþletme Þefleri ve Orman Muhafaza Memurlarýna yönelik hizmet içi eðitim semineri düzenlendi. Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðünden verilen bilgiye göre hizmet içi eðitim seminerine, Çorum Cumhuriyet Savcýsý Osman Göl, Orman Zararlýlarý Þube Müdürü Sefer Cengiz, Çorum Orman Ýþletme Müdürü Orhan Çatalçam, Ýþletme Müdür Yardýmcýsý, Gümüþhacýköy Orman Ýþletme Þefi Turgay Deligöz, Orman Ýþletme Þefleri, Ýþletme Mühendisleri ve Orman Muhafaza Memurlarý katýldý. Eðitim seminerinde Çorum Cumhuriyet Savcýsý Osman Göl, 6831 sayýlý orman kanunu uygulamalarý kapsamýnda ormana karþý iþlenen suçlar, temel ceza yasalarý ve suç tutanaklarý tanzim edilirken dikkat edilmesi gerekenler hakkýnda, Ýþletme Müdürlüðü Avukatlarýndan Begüm Varoðlu Yazýcý ise suç tutanaklarýnýn mahkemeye sunulmasý aþamasýndaki izlenecek yol ve iþlemler, 293 sayýlý teblið esaslarýný ele aldýlar. Orman Ýþletme Þefi Turgay Deligöz ise yapýlan iþ ve eylemde motivasyon, iþyerinde genel davranýþ kurallarý ve zamanýn planlý kullanýlmasý konularýný anlattý. Ýskilip'te TOKÝ konutlarý projesine ilgi yüksek Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma'nýn giriþimleri ile kabul edilen TOKÝ konut projesi kapsamýnda Belediye Hizmet Binasýnda oluþturulan baþvuru birimime yoðun ilgi var. Belediyeden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Ýskilip gündemine oturan TOKÝ konut projesi, mülkiyeti belediyeye ait Sakarya Mahallesinde tahsis edilen alana yapýlacak. Konutlar 7 Blok, 4 kat, 109 daireden oluþuyor. Konutlarýn çevre düzenlemesi, sosyal yaþam alanlarý, ulaþým kolaylýðý ve ulaþým yollarýnda yapýlacak olan düzenlemelerle Ýskilip'te yapýsal anlamda yenilik yaþanacak.belediye Baþkaný Recep Çatma son baþvuru tarihi olan 30 Nisan 2015 tarihinden hemen sonra konutlarýn ihalesinin yapýlacaðýný, inþaatýn kýsa sürede bitirileceðini, hemþerilerimizi kira öder gibi ev sahibi olma imkânýna kavuþturduklarýný belirtti. Baþkan Çatma "Talebin yüksek olmasý durumunda ek konut yapýmý planlarýnýn da hazýr olduðunu beyan ederek, bu tarihi yatýrýmýn Ýskilip'imize hayýrlý ve uðurlu olmasýný diliyorum" dedi. AK Parti Çorum Ýl Teþkilatý'nýn ilçe danýþma meclisi toplantýlarý devam ediyor.ak Parti Kargý Ýlçe Baþkanlýðý'nýn ilçe danýþma meclisi toplantýsý da yoðun bir katýlýmla yapýldý. Toplantýya AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý; Av. Ýsmail Yaðbat, Av. Adem Oðuzlar Kaya, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri; Mümtaz Yýlmaz, Þeyda Önen, Kargý Ýlçe Baþkaný Mustafa Akpýnar, Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, Kargý Kadýn Kollarý Baþkaný Av. Gülhan Demiral, Kargý Gençlik Kollarý Baþkaný Þerafeddin Küçükdingil, Oðuzlar Ýlçe Baþkaný Alaaddin Coþkun, ilçe yönetim kurulu üyeleri, gençlik ve kadýn kollarý yönetim kurullarý ile çok sayýda partili katýldý. AK Parti'den konu hakkýnda yapýlan açýklamada toplantýda parti içi çalýþmalar deðerlendirilerek, 7 Haziran'da yapýlacak Milletvekilliði Genel Seçimlerinin hazýrlýk çalýþmalarýnýn gözden geçirildiði ifade edildi.toplantýda bir konuþma yaparak partililere seslenen Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Týmarlý projesinin Ýskilip ve Uðurludað'ýn önünü açacak, ilçeyi büyütecek, üretimi artýracak son derece önemli bir proje olduðunu anlatarak, "Týmarlý sulama projemiz hükümetimizin en büyük hamlelerinden birisidir. Bu proje ile halkýmýz ihtiyacý olan suyu sýkýntý çekmeden kullanabilecek" dedi. Ýç Güvenlik Yasa Tasarýsý ile yapýlan deðiþikliklerin halkýn yaþam kalitesini artýrmak adýna yapýldýðýný dile getiren Bekiroðlu, 2015 Haziran seçimlerin ülkemiz için büyük önem taþýdýðýný, bu seçimde Anayasa deðiþikliðini yapabilecek çoðunluða ulaþmak için seferber olacaklarýný ve var güçleriyle çalýþacaklarýný vurguladý. AK Parti'nin milletvekili sayýsýný artýrmak, oy oranlarýný daha üst seviyelere çekmek için ev ev, kapý kapý, sokak sokak gezerek sýkmadýk el, görüþülmedik insan býrakmayacaklarýný açýklayan Bekiroðlu, hükümetin çalýþmalarýnýn halka çok iyi anlatýlmasý gerektiðini kaydetti. Türk milletinin etrafýnýn ateþ çemberi ile sarýlý olduðuna deðinen Bekiroðlu, bu ateþ çemberini aþmak için yapýlan her türlü oyunlara, her türlü spekülasyonlara kulak asmadan çalýþmalara devam etmek gerektiðini, bu noktada birlik ve beraberliðe zarar verici unsurlardan uzak duracaklarýný, ülkemizin hak ettiði yere gelmesi için gece gündüz durmaksýzýn çalýþmanýn þart olduðunu söyledi. AK Parti'nin yaptýðý tüm çalýþmalarýn halkýn müreffeh seviyesini artýrmak için yapýldýðýný sözlerine ekleyen Bekiroðlu, bundan önce olduðu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde yürümeye devam edeceklerini, ilçe teþkilatýnýn yanýnda olduklarýný ifade etti.

8 YAÞAM Televizyonla çocuðun belleðine 8 Uykunun Formülü Çocuðun biri uykusuzluktan yakýnýyordu. Yolda rastladýðý arkadaþý: "Kolayý var" dedi. "Uykun kaçtý mýydý, hemen gözlerini kapa ve koyunlarý saymaya baþla! Bir iki üç derken bir bakarsýn, uyumuþsun.."çocuk bu öðüdü dinledi, yoluna gitti. Kelime Avý Birkaç gün sonra iki dost yine karþýlaþtýlar: "Nasýl? Uykusuzluðun geçti mi?" "Geçti ya geçti." "Benim dediðim gibi yaptýn demek. Koyun sayýyorsun." "Hayýr, fil sayýyorum. Filler koyunlardan iri olduðu için daha kolay sayýlýyor da..." kazýnan þiddet görüntüleri silinmiyor Uzmanlar, uzun süreli televizyon izleyen çocuklarýn öðrenme zorluðu ve þiddet içerikli görüntülere maruz kalabileceði uyarýsýnda bulunuyor.antalya'nýn Manavgat ilçesinde yerleþik yaþayan Alman pedagog Petra Ottmann, 3-6 yaþ grubu çocuklarda televizyon izletilmesinin 1 saatle sýnýrlý tutulmasý gerektiðini söyledi. Almanya'da çocuklarýn televizyonla fazla buluþturulmadýðýný, çocuk yayýnlarýnýn da çocuðun konuþmasý ve zekasýnýn geliþtirilmesine yönelik olduðunu belirten Ottmann, Türkiye'de anne ve babalarýn günlük ortalama 6 saat ve üzeri televizyon seyretmesinin kontrol edilmediði için risk olduðunu kaydetti.0-6 yaþ grubu çocuklarýn belleklerinin 360 derece dönen bir kamera sistemi gibi olduðunu, her þeyi kaydettiklerinin altýný çizen Ottmann, "10 yýldýr Türkiye'de yaþýyorum. Türk dost ve arkadaþlarým bize göre çok yoðun televizyon seyrediyor. 3-6 yaþ grubu bir çocuðun anne ve babasýyla birlikte þiddet içerikli bir dizi ve filmi seyretmesi çok tehlikeli. Türk dostlarým televizyon seyrederken buna fazla dikkat etmiyorlar. Çocuðun düzgün konuþmasýný ve kendine özgüveni kazanmasý için ebeveynler hem kendileri televizyondan uzak dursun hem çocuklarýný uzak tutsun. Eðitici çocuk programlarý da bir saati geçmemeli. Çocuk programlarýnda mutlaka filtre olmalý. Sürekli televizyon baþýndan ayrýlmayan bir çocuk büyüyünce öz güven eksikliðine baðlý kendini ifade etmede zorluk çeker." diye konuþtu.almanya'da anne ve babalarýn genelde çocuklarýný televizyon ekranýndan uzak tuttuðunun altýný çizen Ottmann, Almanlarýn Türklere göre televizyon izleme oranlarýný çok düþük seviyede olduðunu kaydetti. Annelerin çocuklarýna televizyon seyrettirme yerine hayal dünyalarýnýn geliþmesi için masal anlatmasýný tavsiye eden Alman pedagog, bunun ayný zamanda belirli bir dönemden sonra ailecek kitap okumaya döneceðinin altýný çizdi. Ottmann, þunlarý kaydetti: "Çocuk belleðine kazýlan negatif unsurlar ömür boyu silinmez. Onun için çocuklarýmýzý televizyon ekranýnda uzak tutalým. Çocuk televizyonda gördüðü bir þiddet unsurunu ömür boyu unutmaz. Televizyondaki þiddet görüntüleri, çocuðu da þiddete iter." (CÝHAN) 23:15 19:55 Diriliþ Ertuðrul Moðollarýn baskýlarýyla bunalan Kayýlar, yurt bulamadýklarý için Selçuklulara ait yayladan göç edememiþlerdir. Kýþ ve kýtlýk obayý esir almýþtýr. Süleyman Þah ýn büyük oðlu Gündoðdu, toyda Halep e gitmeyi önerir. Bu teklif kabul görür. Herkes Süleyman Þah ýn kararýný beklemektedir: Halep e gidecek elçi kim olacaktýr? Alpleri ile ava giden Ertuðrul, Müslüman bir aileyi Haçlýlarýn elinden kurtarýp obaya getirir.oyuncular : Engin Altan Düzyatan, Kaan Taþaner, Hülya Darcan, Serdar Gökhan, Esra Bilgiç, Didem Balçýn Yönetmen : Metin Günay Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Sýnav stresine 'tarçýnlý sütlaç' önerisi Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý'na (YGS) girecek öðrencilere stres uyarýsý yapan uzmanlar, stres ve strese baðlý halsizliði gidermek için tarçýnlý sütlaç yemelerini önerdi.melikþah Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Doðan, hafta sonu YGS'ye girecek olan öðrencilere bazý uyarýlarda bulundu. Stresin sýnavda baþarýyý olumsuz etkileyeceðini aktaran Yrd. Doç. Doðan, sýnavdan yarým saat ya da sýnavdan önceki gece yatarken tarçýnlý sütlaç, tarçýnlý süt karýþýmlý tatlý tüketmelerini önerdi."sýnav sabahýnda stresin etkisinde þöyle bir durum var. Stres bir takým hormonlarý artýrýr ve karaciðerde þeker yýkýmýný çoðaltýr" diyen Yrd. Doç. Dr. Doðan, þu bilgileri verdi: "Karaciðerde þeker yýkýmý sýnav sýrasýnda öðrencide çok ciddi halsizlik oluþturur. Bununla ilgili olarak sýnav sabahý yada gecesi mutlaka tarçýnlý sütlaç, tarçýnlý sütlü bir tatlý yemelerini istiyorum. Bunu yemeleri sayesinde þeker hýzlý bir þekilde kana karýþacak. Yarým saat önce yemiþ olmalarý stresin etkisini minimize edecektir. Beyinlerinin daha fazla çalýþmasýný saðlayacaktýr."beklentileri çok yüksek olan ailelere de uyarýlarda bulunan Yrd. Doç. Dr. Doðan, þunlarý söyledi: "Ailelerin çocuklarýyla ilgili baþarý beklentilerinde bunun gerçekçi olup olmadýðýný kontrol etsin. Bu beklenti çocuklarda sýnav kaygýsýna neden oluyor. Sýnav kaygýsý baþarýsýzlýða neden oluyor. Onlara yardým olmayacak. 'Biz sana güveniyoruz, çalýþtýn, elinden gelenin en iyisini yapacaksýn' demelidirler. Onu bir þeylerle kýyaslamak ve hedef koymak öðrencide stres oluþturacaktýr."yrd. Doç. Dr. Hüseyin doðan, sýnavla ilgili sosyal destek alan öðrencinin daha baþarýlý olduðuna dikkat çekerek, "sýnav stresi ile yapýlan araþtýrmada sosyal desteði olan öðrencilerin sýnav stresi düþük, baþarýsý yüksek. Ailesi tarafýndan sevdiði kiþi tarafýndan desteklenen öðrenci sýnavda daha baþarýlý oluyor. Sýrtýný sývazlarken yere yapýþtýrmak anlamýnda deðil. Evladýyla ilgili geleceði ile ilgili kendi planý olacaðý söylenmelidir." dedi. (CÝHAN) Sinema Casino Jack Casino Jack, politikanýn her türlü kirine bulaþmýþ gerçek bir karakteri, Washington da lobicilik faaliyetleriyle uðraþan Jack Abramoff u konu alýyor. Abramoff un bulaþtýðý büyük yolsuzluk davasý, kendisiyle birlikte birçok kiþiyi de yakarken iþin sonu cinayete kadar varýr.saat : 23:15-01:15 (120 dakika) Tür : Sinema (Biyografi, Komedi,Suç) Oyuncular : Kevin Spacey, Ruth Marshall, Graham Greene, Hannah Endicott-Douglas Yönetmen : George Hickenlooper 19:45 Sinema Cennetin Krallýðý 12. yüzyýlda Kudüs... Balian, demircilik yapmakta olan bir gençtir. Babasý Godfrey, cesur bir Haçlý þövalyesidir. Savaþ konusunda tereddütte olan Balian, babasý ile birlikte yola çýkar. Ancak çatýþmada babasý yaralanýr ve Kudüs'e varmadan ölür. Kudüs'te Hýristiyan Kral Baldwin ve Müslümanlarýn lideri Selahattin Eyyubi, arasýnda hassas bir denge söz konusudur. Bu denge bozulduðunda Kudüs için savaþmaya karar veren Balian, verdiði mücadelede kendi özünü de keþfedecektir. BALIK Yusuf Akçura Yusuf Akçura, Kazanlý Yusuf Akçura (Tatarca: Yosýf Aqçura; 2 Aralýk 1876[1] Ulyanovsk, Simbir - 11 Mart 1935, Ýstanbul), Türkçülük akýmýnýn önde gelen temsilcilerinden olan Tatar yazar ve siyaset adamý.türk Tarih Kurumu nun kurucu üyelerindendir. TBMM'de 2, 3 ve 4. dönem Ýstanbul milletvekili, 5. dönemde 1935'te Kars milletvekili olarak mecliste yer almýþtýr yýlýnda yayýmladýðý Üç Tarzý Siyaset adlý makalesi Türkçülük akýmýnýn manifestosu kabul edilir.akçura nýn Türkçü düþünce tarihindeki yeri, çaðdaþý olan Ziya Gökalp'in gölgesinde kalmýþtýr fakat Mustafa Kemal Atatürk ün çalýþma arkadaþý olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kültürel yapýsýnýn oluþmasýnda katkýlarý olmuþtur.yusuf Akçura'nýn Türkçü fikirleri, Sovyetlerin çökmesi ve Orta Asya'daki Türk Devletleri'nin baðýmsýzlýklarýna kavuþmalarýyla yeniden güncellik kazanmýþtýr.2 Aralýk 1876 da Moskova nýn doðusundaki Ulyanovsk ta (eski adýyla Simbir) dünyaya geldi. Kazan a göç etmiþ Kýrým Türkleri nden aristokrat bir ailenin mensubu idi. Babasý çuha fabrikasý sahibi fabrikatör Hasan Bey, annesi Yunusoðullarý ndan Bibi Kamer Banu Haným idi. 2 yaþýnda iken babasýný kaybetti ve annesi ile birlikte yedi yaþýna gelmeden Ýstanbul'a göç ettiler. Annesi, Ýstanbul da Daðýstanlý Osman Bey ile evlendi. Osman Bey, Yusuf un eðitimi ile yakýndan ilgilendi, onu asker olmaya teþvik etti.kuleli Askeri Lisesi'nde öðrenim gördükten sonra 1895 yýlýnda Harbiye Mektebi ne girdi. Harbiye yýllarýnda Necip Asým Yazýksýz'ýn, Veled Çelebi'nin, Bursalý Tahir Bey'in Türkçülüðe ait yazýlarý ile Ýsmail Gaspýralý nýn Bahçesaray da yayýmlanan ve bir ara Ýstanbul da da daðýtýlan Tercüman Gazetesi Türkçülük fikirlerinin oluþmasýný etkiledi de Malumat Dergisi nde yayýmladýðý Þehabettin Hazret adlý ilk makalesini Rusya Türkleri ile Osmanlý Türkleri ni tanýþtýrma amacýyla kaleme aldý. BÖREÐÝ Malzemeler Yarým kg kefal 1 çorba kaþýðý tereyaðý 1 adet soðan Yarým domates 5-6 adet mantar 1 çay kaþýðý kuþüzümü 1 çay kaþýðý dolmalýk fýstýk 1 çay kaþýðý karabiber 1 çay bardaðý domates suyu Tuz 1 su bardaðý kaþar peyniri rendesi 2 adet yufka Yemeðin Tarifi Öncelikle temizlenmiþ ve bol suyla yýkanmýþ kefal balýðýný haþlayýn. Tavaya 1 çorba kaþýðý tereyaðý alýn. Küçük küçük kestiðiniz soðaný tavaya aktarýn. Pembeleþene dek kavurun. Kabuðunu soyduðunuz yarým domatesi küçük küçük Yaþam, çok zalim bir öðretmendir. Önce sýnav yapar, sonra dersi verir. Andre Gide doðrayýn. Mantarlarý da ince dilimler halinde kesin. Sonra mantarlarý, domatesi, 1 çay kaþýðý kuþüzümünü, fýstýðý, karabiberi ve 1 çay bardaðý domates suyunu ilave edin. Yaklaþýk 10 dakika sonra suyunu çeken karýþýmýn üzerine küçük parçalar þeklinde kestiðiniz kefal balýðýný ekleyin.10 dakika kavurduktan sonra hazýrladýðýnýz içi yufkalara sarýn, önceden ýsýtýlmýþ orta dereceli fýrýnda yufkalarýn üzeri kýzarana dek piþirin. Dilimleyerek, servis yapýn. 07:00 Afacan Beþli 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:15 Ana Haber 19:45 Cennetin Krallýðý Sinema 22:20 The Walking Dead 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 18:45 Elif 20:45 Rambo 4 22:30 Korkusuz Korkak 23:50 Ýskele Sancak 04:30 Dila Haným 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:00 Evleneceksen Gel 19:00 Ana Haber 20:00 Güldür Güldür 23:15 Casino Jack 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:45 Spor 19:55 Yeþil Deniz 23:00 Gündem Ötesi 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Ötesiz Ýnsanlar 23:00 Davetsiz Misafir

9 1. Þüphesiz, biz onu (Kur'an-ý) Kadir gecesinde indirdik. 2. Kadir gecesinin ne olduðunu sen ne bileceksin! 3. Kadir gecesi bin aydan daha hayýrlýdýr. 4. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iþ için iner de iner. 5. O gece, tan yerinin aðarmasýna kadar bir esenliktir. Kadr 97/1-5 GÜZEL AHLAK VE KAZANMA YOLLARI MÜDARA Gönül alma, yumuþak davranma, hoþ geçinme, idare ile geçinme, alçakgönüllülük, tevazu manalarýna gelen 'Müdara', dinî terminolojide kendisine veya baþkalarýna zarar gelmesi korkusundan dolayý iyiliði emretmek ve kötülüðe engel olmak mümkün olmadýðý durumlarda, fitneye neden olmamak için susmaya denir. Mümin kiþinin kalbi haramý ve kötülüðü engellemek istediði halde, içinde bulunduðu koþullarýn buna fýrsat vermemesi halinde müdara yapmak caizdir. Hatta sadaka sevabý bile kazanýlýr. Müdara ederken de tatlý dilli ve güler yüzlü olmak gerekir. Hz. Aiþe (r.a.) anlatýyor: 'Bir adam, Rasûlullah (s.a.v.)'ýn huzuruna girmek için izin istemiþti. Rasûlullah (s.a.v.): "Bir aþiretin kardeþi ne kötü!"(bu adam ne kötü) buyurdu. Ama adam girince ona iyi davrandý, yumuþak sözle hitap etti. Adam gidince: - Ey Allah'ýn Rasûlü! Adamýn sesini iþitince þöyle söyledin. Sonra yüzüne karþý mültefit oldun, iyi davrandýn, dedim. Þu cevabý verdi: "Ey Aiþe! Beni ne zaman kaba buldun? Kýyamet günü, Allah Teâlâ hazretlerinin yanýnda mevkice insanlarýn en kötüsü, kabalýðýndan korkarak halkýn kendini terk ettiði kimsedir." [1] Yukarýdaki hadis-i þerife açýklama getiren âlimler, Rasûlullah (s.a.v.)'ýn davranýþýnýn yasaklanmýþ olan gýybete girmediðini, dýþ güzelliðine aldanan bir kýsým insanlara ondan herhangi bir zarar gelmesinden korkan kimseye, insanlarý onun þerrinden kurtarmak için, muttali olduðu bu durumu haber vermesi gerektiðini belirtirler. Ancak bunu paraya binaen deðil, hayýrhahlýk niyetiyle yapmalýdýr. Kurtubî: 'Hadiste, fýsk ve fuhþu bilinen her kimsenin, keza verdiði hükümde adaletsizlik yapan, insanlarý bid'alara çaðýran kimselerin de gýybetlerinin caiz olduðu hükmü vardýr, ne var ki, þerlerinden korunmak için bunlarý idare etmek (müdara) da caizdir, yeter ki bu idare Allah Telanýn dininde müdahaneye dönüþmesin." Sonra der ki: "Müdahane ile müdara arasýnda þu fark vardýr: Müdara dünyanýn veya dinin veya her ikisinin de salahý için dünyalýðýn harcanmasýdýr, bu mübahtýr, bazen da müstehabtýr. Müdahane ise dünyanýn salahý için dinin terkidir.' Bu hadis müdarada, kâfir ve fasýklarýn gýybet edilmesinin cevazýnda asýldýr. [2] Baþka bir hadisi þerifte þöyle buyuruluyor: Hz. Câbir ve Hz. Ebû Hüreyre (r.a.) anlatýyor: 'Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: "Ne fasýk ne de mücâhir (günahý açýktan iþleyen) kimse için söylenen gýybet sayýlmaz. Mücâhir olan hariç, bütün ümmetim affa mazhar olmuþtur."[3] Mudara, dini veya dünyayý zarardan kurtarmak için, dünya çýkarlarýndan vermektir. Müdahene ise dünyalýk ele geçirmek için, dinden vermektir. Zalime mudara ederken kendisi ve zulümleri övülmez. [4] Ýmam Gazâli diyor ki: 'Ýnsanlar, üç kýsýmdýr: Bir kýsmý gýda gibidir. Bunlar herkese ve her zaman gereklidir. Ýkinci kýsým, ilaç gibidir. Ýhtiyaç zamanýnda gerekli olurlar. Üçüncü kýsým ise hastalýk veya virüs gibidir. Bunlara ihtiyaç olmaz. Fakat onlar insanlara bulaþýrlar. Bunlardan kurtulmak için mudara etmek gerekir.' Mudara yapmak caizdir ve bazen de müstehab olur. [1] Buharî, Edeb; Müslim, Birr; Muvatta, Hüsnü'l- Hulk; Ebu Davud, Edeb; Tirmizî, Birr. [2] Ýbrahim Canan, Kutub-i Sitte,16/396. [3] Rezîn. [4] Ýslâm Ahlâký, M. Hadimî. ESMAÜL HÜSNA EL-MUKSÝT "Çok adil" anlamýna gelen bu ismi celili Kur'aný kerimde bu haliyle geçmez. Ancak Yunus suresi ayet 54 de "Aralarýnda adaletle hükmolunur ve onlar zulmedilmezler, haksýzlýk yapýlmaz" buyurur. Adaletle hükmedecek olan Allah (c.c.) dýr. Bedenimizi yaratýrken dengeli yaratan, daðlarý, denizleri, karýncayý, fili yaratýrken dengeli yaratan Rabbimizin koyduðu kanunlarýda tabiata koyduðu kanunlar gibi dengeli, saðlam ve estetik ve her çaða uygundur. "Allah'ýn koyduðu kanunlar 1400 sene önce nazil oldu. O günün þartlarýna uygundu. Günümüze uygun deðil" diyenler acaba bu tabiat kanunlarý Hz. Adem'in þartlarýna uygundu, biz bu çaðda Hz. Adem'in içtiði suyu içmeyiz, soluduðu havayý solumayýz bize milenyum havasý, suyu, ekmeði, güneþi lazým. Biz bu eskimiþ güneþi istemeyiz" diyorlar mý acaba? O güneþi, havayý, suyu yaratan Allah, bizim adil olmamýz için Kur'anýný indirmiþtir. O Kur'an bize adaleti emreder. CUMA Cumanýz Mübarek Olsun... DUA Ey Rabbimiz, iman ettik; günahlarýmýzý baðýþla, bizi Cehennem azabýndan koru. Amin GENÇLÝK, MARKA ve ÝMAJ Gençlik üzerine ne kadar çok yazý yazýlmýþ, ne kadar çok söz söylenmiþtir. Çünkü gençlik, insan hayatýnýn neredeyse en önemli çaðlan. Saðlýðýn daha çok yerinde, enerjinin dopdolu olduðu, heveslerin peþ peþe insanýn baþýný döndürdüðü dönem... Ýþte tüm bu aslýnda baþ etmesi pek de kolay olmayan durumlarý, fýrtýna gibi yaþar genç. Ayný zamanda gün geçtikçe daha da aðýrlaþan sorumluluklar yüklenmektedir omuzlarýna. Ýnsanýn dünyada çocukluðundan itibaren kendine yer arayýþý, gençlikte daha da farklý þekillere bürünüp bambaþka gösterir kendini. Çevredekiler onu daha çok fark etsin, kabul etsin, takdir etsin isterler. Doðduðu günden itibaren aidiyet duygusunu yaþamaya muhtaç insan, bir aileye, bir arkadaþ grubuna ya da baþka herhangi bir yere ait olduðunu gençlik döneminde iliklerine kadar hissetmek ister. Bu dünyada ben de varým! Çýðlýðýnýn göstergeleri de farklý farklý olur gençler üzerinde. Genç, ailesi içinde sevgi ve nitelikli beraberliklerle dolu bir çocukluk dönemi geçirmiþse, dünya üzerindeki varlýðýný güvenle, sevgiyle, paylaþýmla gösterebilir etrafýna. Bir de çocuðunu çok seven (!), çok sevdiði için de (!) bir dediðini iki etmeyen aileler vardýr. Çocuk alýn demiþ, anne-baba almýþtýr. Çocuk üzülmüþtür, anne-baba sevindirmek için alýþveriþe çýkarmýþtýr. Anne-baba yaptýklarý bazý hatalarýn farkýna varmýþtýr, izale etmek için yine almýþtýr, almýþtýr, almýþtýr. Ne mi almýþtýr? Komþusunun, arkadaþýnýn evinde gördüðü, reklâmlarda izlediði, maðazalarda gördüðü, ihtiyaç ya da deðil tüketim dünyasýnýn çocuklar ve gençler için ürettiði her þeyi. Üzerinde düþünülmesi gereken diðer genç grubu da hem maddî hem manevî anlamda isteklerini doyuramamýþ, sevgiden uzak, ilgiden uzak genç grubu...sanýyorum üzerinde durulmasý gereken gruplar da ikinci ve üçüncü olarak söylediðimiz gruplar. Çünkü ilk olarak bahsettiðimiz, çocukluðunda ve gençliðinde aidiyet duygusunu tam olarak ve olmasý gerektiði gibi yaþayan genç, maddî anlamda çok ferah bir hayat yaþamamýþ olsa da dünyaya bakýþý sevgi, inanç, güven doludur. Hayatýma anlam kazandýrmak, bu gençler için hiç de zor deðildir. O, bu anlamýn temellerini çocukluk döneminde atmýþtýr çünkü. Kendine ve baþkalarýna faydasý olan bir hayat sürmek, amaçlarýn en büyüðü oluvermiþtir onlar için. Çizgileri belirgindir. Ailede yaþadýklarý sýcaklýk ve güven ortamý sayesinde nereye ait olduklarýný kavramýþlardýr. Peki ya ikinci grup? Tüketim dünyasýnýn içinde kendilerini kaybetmiþ, neyi neden aldýklarýný bilmeden çýlgýnca tüketenler? Bunlarýn kendileri ve dünya ile ilgili ne kadar saðlýklý düþünebileceklerini hayal edebiliyor muyuz? Hani þu meþhur soru kendilerine sorulsa; "ýssýz bir adaya düþseydiniz, yanýnýza almak istediðiniz üç þey ne olurdu?" cevaplarýný hayal edelim hep birlikte. "Falan marka ayakkabýlarým, falan marka montum ya da pantolonum, falan marka Ipotum. Bu arada cep telefonlarýnýn çektiði bir adaya düþseler, kesinlikle ilk üçün arasýnda yine markasý ve modeli çok önemli (!) cep telefonlarý yanlarýnda olurdu. Reklâmlar bu gençler için son derece önemlidir. Moda rüzgârýna kendilerini kaptýrmýþ, kendi dillerindeki haliyle (in) ve (out) kavramlarýnýn belirleyicilerinin isteklerine hayatlarýný býrakmýþ olan bu gençler, ne zaman durup düþünecekler, kimse bilmez... O markanýn yeni modeli þu, sen hâlâ eski modelini mi kullanýyorsun? Sorusuna muhatap olmak, bu gençler için herhalde en önemli sýnavlarýn sorularýndan çok daha zor gelmektedir. Ýmaj, hayatlarýnýn bütününü kapsayan en önemli kavramlardandýr. Ayakkabýlarýn baðcýklarýnýn duru þundan saç modeline, elinde taþýdýðý çantasýndan içtiði gazoz ya da meyve suyu türüne, gezdiði mekânlara, izlediði ve dinlediði programlara varýncaya kadar, çevrem dediði insanlar tarafýndan belirlenmiþtir. Onlarýn kabulü gencimizin de kabulü oluvermiþtir nasýlsa? Hangileri tam olarak bizim sevgili gencimizin zevkine uygundur, bilemeyiz. Ama önemli olan imajdýr! Ve tüm bunlarý sadece çok masum aidiyet duygusunu yaþamak için yaparlar belki de... Belirli bir kesim beni kabul etsin, takdir etsin, bizdensin desin diye yaparlar. Baþka yerlerde yaþayan gençlerden söz etmiyoruz, kendi içimizde yaþayan, ilköðretim çaðlarýndan itibaren "marka" kavramý hayatýnda var olan kendi çocuklarýmýzdan bahsediyoruz. Lise yýllarýnda marka ve imaj doðrultusunda gruplaþabilen gençlerimizden bahsediyoruz. Üniversiteye baþladýðý günlerden itibaren neredeyse tüm görüntüsü deðiþen, literatürüne çok yeni ve farklý kelimeler eklenen bizim gençlerimiz... Böyle bir hayatýn mutlu ettiði insan var mýdýr þu yeryüzünde? Bu gençlerin gerçek mutluluðu böyle yaþadýklarý sürece hiç yakalayamayacaklarýný bilselerdi, ana babalar çocuklarýný aðlatmayý göze alsalar da (!) o oyuncakçý dükkanlarýndan elleri kollan o kadar çok dolu çýkarlar mýydý? Bir ayakkabýlarý eskimeden yeni modeli çýkmýþ, aman bizimki geri kalmasýn (!) diye yeni model ayakkabýlarýný alýrlar mýydý, ayný markalarýn? Bilirler miydi, tüketim dünyasýnýn içine bilinçsizce atýlan her adýmýn kendilerini daha derin kuyulara sürükleyebileceðini? Diðer grup gençlerle ilgili ne yazýlabilir, ne söylenebilir ki? Onlar için yitik olan sevgiyi nerede arayacaklarýný, kim onlara öðretmiþtir? Maddî ve manevî anlamda ihtiyaçlarý karþýlanamamýþ gençler... Ýmaj kavramý bunlar için de son derece önemlidir. Çevre kabul etsin yeter ki... anlayýþý hayatlarýnýn en anlamsýz anlamý oluvermiþtir. Kendileri dahi farkýnda olmadan içine düþtükleri bu durumdan nasýl kurtulurlar, bilemezler? Kurtulmak isterler mi gerçekten, onu da kimse bilmez. Ve konunun belki de en tehlikeli yanlarýndan biri, bu gençlerin maddî gücünün yeterli olmayýþý... Sýnýrsýz isteklere, son derece sýnýrlý maddî imkânlarla nasýl karþýlýk verilebilir? Ýþte bu noktada, baþka baþka tuzaklar çýkar karþýmýza. Para için, ihtiyaçlarý(i) karþýlamak için yapýlabilecekler!... Her gün suç ve suçlu sayýsýnýn arttýðý dünyamýzda gerçek suçlularý nerede aramak lâzým? Evet gençlerimiz... Çok kýsa bir süre sonra yuva kurmasý beklenen, kendilerinden sonraki nesle ana- baba olacak gençlerimiz... Dünyanýn geleceðini artýk ellerine emanet ettiðimiz gençlerimiz. Hayatýnýn en önemli çaðlarýný marka ve imaj tutkunluðu ile geçiren insan, kendisinden sonraki nesle neyi nasýl öðretebilir? Ne zaman durup dünyanýn gerçek sorunlarý karþýsýnda düþünür? Durmadan çýlgýnca tüketirken, dünyanýn ve kendi ülkemizin baþka yerlerinde aç ve susuz kývrananlarý ne zaman hatýrlar? Ayakkabýlarý için marka ve model beðenmezken, pet þiþelerden kendisi için ayakkabý yapmýþ Afrikalý kardeþinin görüntüsü hatýrýna nasýl gelir? Belki de sýrf imaj için, oraya gittim diyebilmek için belirli markalarýn fast food yiyeceklerini çýlgýnca tüketirken, açlýktan kemikleri ortaya çýkmýþ, yerde bulduðu yiyecekleri aðzýna götüren miniklerle ilgili ne zaman düþünür? Bol ýþýklý alýþveriþ merkezlerinde zevkle gezerken, küresel ýsýnma için hangi zaman diliminde içi yanar? Eþya araç deðil amaç olmuþken, eþyanýn bu kadar kölesi olunmuþken saðlýklý nasýl düþünülür? Alýþveriþ merkezlerine gittiðimizde çýlgýnca alýþveriþ yapan insanlar görüyoruz. Bir reklâm izliyoruz, sonra duyuyoruz ki reklâmý yapýlan ürün yok satýyor. TV dizilerinde göz önüne serilen hayatlar, birdenbire evimizde hedeflenen hayatlar oluveriyor. Peki þimdi ne olacak? Herhalde hepimizin aklýna bu soru gelmiþtir. Sanýyorum hepimizin durup, nereye gidiyoruz? sorusunu kendimize sormamýz gerekiyor. Aidiyet duygusunu ailesi içinde yaþamýþ, bu konuda tatmin olmuþ gençlere, bu dünyanýn ne kadar çok ihtiyacý var. Bu gençler arkadaþlarýnda gördüðü falan marka kýyafeti, ayakkabýyý vs. hiç mi istemezler? Tabii ki onlarýn da bu tür istekler yaþadýklarý dönemleri olabilir. Ancak onlar, karþýlarýnda bu konuda çok saðlam duran ana-babalara sahiptirler. Gerçekten bir ayakkabýya ihtiyacý olduðunda birlikte gidip istediði markayý alabilirler. Bunun yanýnda annebabanýn tavrý o kadar önemlidir ki, o ayakkabýnýn amaç deðil, araç olduðunu anlatabilirler. Ya da maddi imkanlarý yeterli deðilse, aralarýnda sevgi ve güvene dayalý olarak bu durumu uygun bir dille anlatabilirler. Böylece bu gençler, bu dönemi çok daha saðlýklý atlatabilirler. Ayrýca bu gençler, kendilerine ve baþkalarýna faydalý olmayan þeylerin peþinden gitmemeyi çok daha çabuk öðrenirler. Özgüven sahibi olduklarý için kendilerini baþkalarý ile iyi iletiþim kuran, ancak kendini onlarla görüntü ve özellikle bu konudaki düþünce olarak ayný olmak zorunda hisseden insanlar olurlar. Pek çok insana göre küçük gelen þeyler, onlarý çok mutlu edebilir. Ýþte gerçek mutluluðun sýrrý da ortaya çýkýverir kendiliðinden... Paylaþmak, yardýmlaþmak, sevmek, sevilmek, ötelere yönelik düþüncelerle de birleþirse, mutluluðu engelleyecek ne kalmýþtýr hayatlarýnda? Kendilerine has imaj ve marka olabilen gençlerimizin çoðalmasý ümidi ile... Pelin Pektaþ Eðitimci-Yazar Diyanet Dergisi 9 "Allah'ým! Senin rahmetini kazandýracak, baðýþlamaný saðlayacak iþler yapmayý, her türlü günahtan uzak kalmayý, her iyiliðe ulaþmayý ve (sonunda) cennete kavuþup cehennemden kurtulmayý dilerim." (Hakim, el-müstedrek, 1/525) SAHABE HAYATI ABDULLAH BÝN CÜBEYR (R.A.) Hz. Abdullah, Ýkinci Akabe Biatý'nda bulunmuþ, hicret ettiði takdirde Resûlullah'ý hayatý pahasýna koruyacaðýna dair söz vermiþti. Putlarý hiç sevmezdi. Sehl bin Hüneyf (r.a.) ile birlikte geceleyin müþriklere ait tahtadan yapýlmýþ putlarý kýrarlar, yakmalarý için sahabilere getirirlerdi. Hz. Abdullah, Ýslam'ýn kahraman bir mücahidiydi. Ýyi ok atardý. Peygamberimize itaatte kusur etmezdi. Peygamberimiz (a.s.m.) bunu bildiði için Uhud Savaþý'nda onu 50 kiþilik okçu birliðinin baþýna kumandan tayin etti. Okçulara da þu tavsiyede bulundu: "Bizi arkamýzdan koruyunuz, sakýn yerinizden ayrýlmayýnýz! Bizim öldürüldüðümüzü görseniz de yardýmýmýza koþmayýnýz. Ganimet topladýðýmýzý görseniz de bize katýlmayýnýz. Kuþlarýn bizi kapýþtýðýný görseniz de, ben size haber göndermedikçe sakýn yerinizden ayrýlmayýnýz. Siz yerinizde durmazsanýz biz galip olamayýz." Peygamberimiz bu emrini bir defa daha tekrarladý. Sonra da bunu teblið ettiðine dair Allah'ý þahit tuttu. Biraz sonra da savaþ baþladý. Baþlangýçta Ýslam ordusu büyük bir galibiyet elde etti. Müþrikler kaçýþmaya, Müslümanlardan bir kýsmý da ganimet toplamaya baþladýlar. Bunu gören okçulardan bazýlarý: "Ne duruyorsunuz?! Allah, düþmaný bozguna uðrattý. Kardeþleriniz ganimet topluyor. Siz de ganimet toplayýnýz." diye baðýrmaya baþladýlar. Baþta kumandanlarý Abdullah bin Cübeyr (r.a.) olmak üzere içlerinden çok azý, Resûlullah'ýn emirlerini hatýrlatarak bunun doðru olmadýðýný, Allah'a ve Resûl'üne itaat etmek gerektiðini söyledilerse de dinlete-mediler. Diðerleri: "Biz, vallahi gidip ganimetten nasibimizi alacaðýz." dediler. Ve vazifelerini terk ederek ganimet peþine koþtular. Hz. Abdullah'la birlikte 10 kiþi sebat etti. Hâlid bin Velid o sýrada henüz Müslüman olmamýþtý. Ýyi bir kumandandý. Savaþ taktiklerinde çok baþarýlýydý. Okçular orada bulunduðu müddetçe muvaffak olamayacaklarýný biliyordu. Önce okçularýn tamamen susturulmasý gerektiðine inanýyordu. Tepenin gerisine çekilerek, okçularýn bir açýðýný yakalamak için fýrsat kollamaya baþladý. Çoðunun tepeyi terk ettiðini görünce de hemen harekete geçti. Abdullah bin Cübeyr (r.a.), müþrik süvarilerinin üzerlerine geldiðini görünce, yanýnda kalan 10 sahabiye, açýlýp yayýlmalarýný, düþmaný öyle karþýlamalarýný emretti. Mücahitler saf hâlinde dizildiler, müþrikleri oka tuttular.hz. Abdullah büyük bir mahcubiyet içerisinde düþmana ok atýyordu. Tepeyi terk eden okçularýn mesuliyetini bütün aðýrlýðýyla üzerinde hissediyordu. Bir ara düþmana atacak ok kalmadýðýný gördü. Mýzraðýyla hücuma geçti. Birkaçýný yaraladý. Mýzraðý kýrýlýnca kýlýcýný sýyýrdý. Kanýnýn son damlasýna kadar müþrikleri oyalamak istiyordu. Neticede müþrikler vücudunu delik deþik ettiler. Böylece Abdullah bin Cübeyr (r.a.), ölüm pahasýna Resûlullah'ýn emrini yerine getirmiþ ve þehadet mertebesini kazanmýþtý.[1] Allah ondan razý olsun! [1]Tabakât, 2: 39-40; 3: 473; Müsned, 4: 293.

10 HABER Belediye, haþere ve karasinekle mücadeleye erken baþladý Çorum Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri yeni dönem ilaçlama çalýþmalarýna baþladý. Çorum halkýnýn özellikle sýcak yaz günlerinde daha rahat ve saðlýklý bir yaþantý sürdürebilmesi için sinek ve haþereyle mücadele çalýþmalarý erken baþladý. Belediye basýn bürosundan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre yeni dönem larva ilaçlama çalýþmalarý kapsamýnda ilk olarak Karapürçek'teki çöp döküm sahasý ile atýksu arýtma tesisi ilaçlandý.önümüzdeki günlerde ise gübrelikler, dere kenarlarý, çöp konteynýrlarý gibi sinek üremesine elveriþli ortamlar ilaçlanacak. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, mücavir alan sýnýrlarý içerisinde haþere ve sinekle mücadele ekiplerinin 10 adet sýrt atomizeri ile 37 bölge, 2 adet araç üstü ULV araç motoru ile 15 bölge ve 1 adet traktör arkasý holder ile 6 bölgede ilaçlama çalýþmalarýný devam ettirdiðini söyledi. Ýlkbahar ile birlikte havalarýn ýsýnacaðýný, sýcaklýklarýn da sinek popülasyonunu artýracaðýna dikkat çeken Candan, "Yaz aylarýnda sýkýntý yaþamamak için sinek ve haþereyi daha larva döneminde bertaraf ediyoruz. Belediyemize baðlý tüm mahalle ve mücavir alanlarda dere kenarlarý, fosseptik kuyularý, rögarlar, kanallar ve kamuya açýk her yer ilaçlanacak. Bu çalýþmalarýmýz duruma göre daha da artarak devam edecektir" dedi. Sinek ve haþereyle mücadele ve temizlik çalýþmalarýnda Çorum halkýnýn da önemli görevler düþtüðünü ifade eden Candan, "Bu tür çalýþmalarda hemþehrilerimizin bizlere vereceði desteklerle daha baþarýlý olunabilmektedir. Hemþehrilerimiz çöplerini geliþigüzel atmasýnlar. Konteynýrlarýn kapaklarýný her zaman kapalý tutsunlar" dedi. Temizlik Ýþleri Müdürü Ýdris Özyýlmaz da haþere ile mücadele faaliyetlerinin fiziksel ve kimyasal mücadele olarak yürütüldüðün altýný çizerek "Halkýmýzýn rahat ve sineksiz bir yaþam sürdürebilmesi için çalýþmalarýmýza aralýksýz devam ediyoruz" þeklinde kaydetti. Çiftçilere 'Biyokaçakçýlýk' bilgilendirmesi Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürlüðü ekipleri "Biyoçeþitlilik ve Biyokaçakçýlýk" hakkýnda bilgilendiriyor. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürü Mahmut Temel, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada Dünya üzerinde bulunan, 37 adet flora bölgesinden 3 tanesini, Uluslararasý öneme sahip 500 adet sulak alandan 135 adetini ve dünya üzerinde bulunan göçmen kuþ yollarýndan yine 3 tanesini bünyesinde barýndýran Türkiye'nin zengin bir bitki ve hayvan çeþitliliðine dolayýsýyla biyolojik çeþitlilik kaynaklarýna sahip olduðunu söyledi. Biyolojik çeþitliliðin; Ýnsanlarýn baþta gýda olmak üzere temel ihtiyaçlarýný karþýlamasýnda vazgeçilmez yeri olan canlý kaynaklarýn temelini oluþturduðunu dile getiren Temel, "Dünyanýn giderek kirlenen toprak ve su kaynaklarý dikkate alýndýðýnda, ülkelerin sahip olduðu biyolojik çeþitlilik, stratejik bir güç durumuna gelmektedir. Doðadan biyolojik kaynaklarýn yetkili makamlarýn izni olmadan toplanmasý ve yurt dýþýna çýkartýlmasý biyokaçakçýlýk veya biyokorsanlýk olarak adlandýrýlmaktadýr. Biyolojik kaynaklar; Yabani canlý bireyler, bunlarýn üreme materyalleri (yumru, tohum, yumurta vb.), Yabani canlýlara ait çeþitli parçalar (doku, kan, kürk, boynuz, týrnak, kýl, yaprak, dal, kök vb) dan oluþmaktadýr. Biyolojik kaynaklar; Saðlýk, kozmetik sektöründe, ekoturizm ve av turizminde ayrýca besin kaynaðý olarak kullanýlmaktadýr. Biyokaçakçýlýða maruz kalabilecek canlý grublarý; endemik ve/veya dar yayýlýþlý türler, Kültür bitkilerinin yabaný akrabalarý, çiftlik hayvanlarýnýn yabani akrabalarý ve yerel ýrklar ile týp ve eczacýlýkta kullanýlan türler olarak sayabiliriz. Biyokaçakçýlýk vakalarý özellikle Doðu Karadeniz, Güney Doðu ve Doðu Anadolu ile Akdeniz bölgelerimizde yoðunlaþmaktadýr. Ýlimiz ise orman, su, step ve dað ekosistemlerini bünyesinde bulundurmasýndan dolayý biyokaçakçýlýða maruz kalacak iller arasýnda bulunmaktadýr. Özellikle turist olarak ülkemize gelen biyokaçakcýlar doða turlarýna katýlarak topladýklarý türleri Avrupa'da veya Amerika gibi diðer ülkelerde bu iþle ilgilenen, bu iþlere para verebilecek kiþilere ticaretini yapmaktadýrlar.aülkemizde son 4 yýlda meydana gelen 52 biyokaçakçýlýk vakasýnda en çok kelebekler, böcek türleri, bitkiler, sürüngenler, kurbaðalar ve salyangozlar yurt dýþýna kaçýrýlmak istenmiþtir. Her ne kadar kanun ve yönetmeliklerimiz var ise de sonuçta biyokaçakcýlýkla mücadele insanla olmaktadýr ve insanýmýzý bilinçlendirmek biyokaçakcýlýkla mücadelede en etkili yoldur. Biyokaçakçýlar son yýllarda köylülerimizin misafirperver özelliðini amaçlarý doðrultusunda kullanarak kaçakçýlýða köylülerimizi alet etmeye baþlamýþlardýr. Bu kapsamda il ilçelerimizde pilot köy olarak seçilen; Merkez ilçe Konaklý, Mecitözü Figani, Osmancýk ilçesi Baþpýnar, Gecek, Güvercinlik ve Çampýnar, Ortaköy ilçesi; Ýncesu Sungurlu ilçesi; Arifegazili ve Kemallý, Uðurludað ilçesi; Yeniyapan köylerinde halkýmýzýn biyokaçakçýlýk konusunda bilinçlendirilmesi amacýyla bilgilendirme toplantýlarý yapýlmýþtýr.yerel halk ve doðaseverler bu tür þüpheli þahýslar gördüðünde bireysel olarak kesinlikle irtibata geçmemelidir. Þahýslarla konuþmak ve hareketlerinden rahatsýzlýðý dile getirmek, kaçakçýlarýn görevliler gelmeden kaçmasýna ve izini kaybettirmesine neden olmaktadýr. Kaçakçýlara ceza kesilebilmesi için delile ihtiyaç vardýr. Þahýslarýn suçu iþlerken fotoðraflanmasý ceza sürecini kolaylaþtýrmaktadýr. Bu nedenle mutlaka fotoðraflarýnýn çekilmesi gerekmektedir. Eðer araçlarý var ise plakasý alýnmalýdýr. Vakit kaybetmeden 156 jandarma ihbar hattýný veya Þube Müdürlüðümüzü ( ) aramalarý gerekmektedir" dedi. Atlas'tan esnaf turu CHP Çorum Milletvekili aday adayý Cengiz Atlas, yoðun ilçe ziyaretlerinin ardýndan Gazi ve Ýnönü Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafý ziyaret ederek, 29 Mart'ta yapýlacak olan ön seçim çalýþmalarýna devam etti. Konu hakkýnda yaptýðý açýklamada esnafla bir araya geldiðini dile getiren Atlas, "Bizler CHP'nin 7 Haziran genel seçimlerinde baþarýlý olmasý ve iktidara gelmesi için ciddi bir mücadele veriyoruz. Uzun yýllara dayanan bir siyaset deneyimim var. Bizler CHP'nin Türkiye'nin uçuruma giden durumu karþýsýnda tek çare olduðunu düþünüyoruz. Buna inandýðýmýz için varýz. Türkiye'nin birleþtirici gücü gibi çok anlamlý bir sloganýmýz da var. Bütün güçlerin birleþtiði ve artýk iktidara yürüyen bir CHP'yi görmek istiyor halkýmýz. Bu nedenle demokratik bir yarýþla yani ön seçimle önümüzdeki dönemde Çorum'umuza milletvekili olarak hizmet etmek istiyorum. Bu yolda bütün aday adayý arkadaþlarýma da baþarýlar diliyorum" dedi. KAMERÝYE ALIMI ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI 10 Kameriye Alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý :2015/ Ýdarenin a) Adresi :Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No: Merkez/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet :https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ adresi (varsa) 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý :Ýlimize yeni yapýlacak park ve yeþil alanlarda kullanýlmak üzere montajý dahil 300 adet altýgen kameriye (Masalý) ve 75 adet altýgen kameriye masasý Alýmý Ýþi Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri :Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü c) Teslim tarihi :Kameriyeler 3 parti halinde 102 (Yüziki) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Teslim tarihleri; l.parti ) 20 Nisan - 30 Nisan tarihleri arasý 100 adet Kameriye (masalý) + 75 Adet Kameriye Masasý 2.Parti) 20 Mayýs - 30 Mayýs tarihleri arasý 100 adet Kameriye (masalý) 3. Parti) 20 Temmuz - 30 Temmuz tarihleri arasý 100 adet Kameriye (masalý) olacaktýr 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer :Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Çad. No:2 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlan ve istenilen belgelen Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklan, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýnlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyimini gösteren belgeler: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kesin kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Her türlü Park donatý elemanlarý (Oturma banký, Kamelya, Piknik Masasý, Çocuk Oyun Gruplarý ) satýþ iþleri yapmýþ olmak benzer iþ olarak deðerlendirilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUMadresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn : Resmi ilanlar de "Daha fazla üreten güçlü bir Türkiye kuracaðýz" CHP Çorum Milletvekili aday adayý Av. Dinçer Solmaz, seçim çalýþmalarý kapsamýnda ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Solmaz, önceki gün Ortaköy ilçesinde çeþitli ziyaretlerde bulunarak, 29 Mart'ta yapýlacak olan önseçim için destek istedi. Vatandaþlar tarafýndan sevgi gösterileri ile karþýlanan Solmaz, Cumhuriyet Halk Partisi'ninseçim vaatlerini de yurttaþlarla paylaþtý. Vatandaþlarla tek tek görüþerek dilek ve temennilerini alan Av. Dinçer Solmaz, kahvehanelerde ise vatandaþlarla sohbet etti. Dinçer Solmaz ziyaretleri hakkýnda yaptýðý açýklamada, CHP iktidarýnda ekonominin temel dayanaðýnýn üretim olacaðýný, çalýþan ve üreten kesimin alýnterinin karþýlýðýný fazlasýyla alacaðýný belirterek, 7 Haziran'dan sonra ise daha fazla üreten, refahý halkýna yayan, daha güçlü bir Türkiye kurulacaðýný söyledi. Solmaz, "CHP iktidarýnda günü kurtarmak adýna ekonomimizin kýrýlganlaþtýrýlmasý ve halkýn yoksullaþtýrýlmasýna asla izin verilmeyecek.üreticinin baþ tacý olduðu bir ekonomik düzen kurulacak, istihdam artýrýlacak.ekonomi sýcak paraya deðil; çalýþana, üretene, alýnterine teslim edilecek" dedi. Ortaköy ilçesine baðlý Aþdaðul Beldesi'ni de ziyaret eden Solmaz, Belediye Baþkaný Dursun Uzunca ile bir süre görüþtü.

11 2 AÐUS- 13 MART 2015 CUMA HABER "Baþbakan'ýn açýklamalarý saðlýkçýlarýn beklentilerinden uzak" Engelli gençler, yangýn tatbikatýna katýldý Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi'nde eðitim alan gençler, Ýtfaiye Müdürlüðü'nde önce yangýna müdahale eðitimine, ardýndan da yangýn söndürme tatbikatýna katýldý. Belediye basýn bürosundan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre öðretmenleri eþliðinde Ýtfaiye Müdürlüðü'ne gelen engelli gençlere Ýtfaiye Müdürlüðü personeli tarafýndan itfaiyenin yaptýðý iþlerle ilgili bilgi verilerek, itfaiye bünyesindeki araç ve teçhizatlar tanýtýldý. Olasý bir yangýnda neler yapýlmasý gerektiði konusunda engelli gençlere hayati önem taþýyan bilgiler verildi. Verilen eðitimin ardýndan uygulamalý olarak yangýn söndürme dersi verildi. Senaryo gereði çýkarýlan yangýn öðrenci Hasan Gültekin tarafýndan söndürüldü. Yine senaryo gereði yangýnda mahsur kalan Engelli Eðitim Merkezi öðretmenlerinden Selçuk Kuzoluk itfaiye ekiplerinin yardýmýyla kurtarýldý. Öðrencilerin pür dikkat izlediði kurtarma operasyonu baþarýyla gerçekleþti. Engelli gençler, heyecan dolu bir gün geçirirken, hem gençler hem de itfaiye müdürlüðü personeli tatbikattan memnun kaldý.filmlerde izledikleri sahneleri burada gördüklerini söyleyen gençler, kendilerine bu fýrsatý sunan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye ve emeði geçen herkese teþekkür etti. Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen "Þifa Veren Ele Vefa" programýnda konuþan Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'nun sendikanýn talepleri içerisinde yer alan nöbet ücretleri, saðlýkta þiddet gibi konularda yaptýðý deðerlendirme de "Baþbakan'ýn açýklamalarý çalýþanlarýn beklentilerini karþýlamamýþtýr. Geçen yýl verilen sözler için somut adým atýlmamasýnýn sorumlusu Saðlýk Bakanlýðý'dýr" dedi. 14 Mart Týp Bayramý münasebetiyle düzenlenen programda Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'nun hükümet olarak özellikle saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet, nöbet ücretleri ve yýpranma payý çalýþmalarý hakkýnda Baþbakan'ýn sözlerini hatýrlatan Lafcý, "Saðlýk çalýþanlarýnýn verdiði hizmetlerin karþýlýðýnda þiddet görmesinin kabul edilemez olduðunu ifade eden Baþbakan Davutoðlu þiddet uygulayanlara karþý yeni önlemler alýnacaðýný belirtti. Mecliste görüþülmekte olan Ýç Güvenlik Paketi'nde þiddet uygulayanlara 24 saat gözaltý, eðer saldýrý birkaç kiþi ile gerçekleþtirilmiþse 48 saat gözaltý þartýnýn getirileceðini kaydeden Davutoðlu "Hem þifa vermek için gece gündüz çalýþan saðlýk çalýþanýna saldýracaksýn sonra da hastanenin diðer kapýsýndan çýkacaksýn. Bu böyle olmayacak. Önce bir hesap vereceksin. Sendikamýzýn temel toplu sözleþme talepleri arasýnda yer alan ve daha önce Saðlýk Bakaný, Baþbakan ve Cumhurbaþkaný'ndan talep ettiðimiz nöbet ücretlerinin iyileþtirileceði müjdesini veren Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu, nöbet ücretlerine yüzde 50 zam yapýlacaðýný ve bu zamdan bütün saðlýk çalýþanlarýnýn yararlanacaðýný ifade etti. Davutoðlu daha önce acil saðlýk hizmetleri ve riskli birimlerde nöbet tutanlara daha önce bir zam yapýldýðýný kaydederek, bu zamla birlikte bu birimlerde tutulan nöbetlere yüzde 75 zam gelmiþ olacaðýný söyledi. Saðlýk çalýþanlarýnýn yýpranma payý konusuna verdiði önemin farkýnda olduklarýný ve verdikleri bu sözü tutacaklarýný ifade eden Baþbakan Davutoðlu saðlýk çalýþanlarý için atýlacak bu adýmlarýn hýzlandýrýlmasý için gerekli talimatlarý verdiðini söyledi. Hekimlerin sabit döner sermaye üzerindeki gelirlerinin emeklilik primine de tabi tutulacaðýný belirten Baþbakan Davutoðlu isteðe baðlý olarak döner sermaye gelirlerinden emeklilik primi kesintisi yapýlarak, çalýþanýn emekliliðinde daha yüksek aylýk alabileceðini kaydetti. Türkiye'de hekimlerin stres altýnda olduðunun altýný çizen Baþbakan Davutoðlu çalýþanýn hem þiddete maruz kaldýðýný, hem bu stres altýnda iþlem yaptýðýný hem de yapabileceði bir hata ile girebileceði mali yükün altýndan nasýl kalkacaðýný düþündüðünü ifade ederek mesleki mali sorumluluk sigortasýnda iyileþtirme yapýlacaðýný söyledi. Davutoðlu 400 bin TL olan alt in arttýrýlarak 600 bin ve 800 bin TL yükseltileceðini ifade etti. Hekim ihtiyacýna da deðinen Baþbakan Davutoðlu hekim açýðýný gidermek amacýyla isteyen hekimlerin 70 yaþýna kadar görevlerine devam edebileceðini sözlerine ekledi" þeklinde kaydetti. Baþbakan'ýn yapmýþ olduðu açýklamalarýn çalýþanlarýn beklentilerini karþýlamaktan uzak olduðunu belirten Lafcý, "Saðlýk hizmetleri bir ekip iþidir, bu nedenle çalýþma barýþýný bozacak söylemlerden kaçýnýlmasý gerekmektedir. Yapýlan konuþmalarda hekimlerin merkeze alýnýp saðlýk çalýþanlarýnýn gözardý edilmesi kabul edilebilir bir davranýþ deðildir. 14 Mart Týp Bayramý dolayýsýyla saðlýk çalýþanlarýnýn daha önemli beklentileri varken, yapýlan açýklamalar yetersiz kalmýþ ve saðlýk çalýþanlarýnýn hayal kýrýklýðýna uðratmýþtýr. Geçen yýl Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn verdiði sözün ardýndan henüz somut bir adým atýlamamasýnýn çalýþanlar adýna hayal kýrýklýðý olmuþtur. Geçtiðimiz yýldan bu yana gerek Saðlýk Bakaný ile gerekse bakanlýk bürokratlarý ile yapýlan görüþmelerde somut adýmlar atýlmasý için önerilerimizi sunduk. Ancak özellikle bürokratlarýn tembelliðinden kaynaklý çözümsüzlük hala devam ediyor. Biz bu süreçte sendika olarak yýpranma payý ile ilgili çalýþtay gerçekleþtirdik. Çalýþtay sonuçlarýný ilgililerle paylaþtýk. Yine lisans tamamlama ile ilgili görüþlerimizi ortaya koyduk. Ancak gelinen noktada henüz bir geliþme olmamasý, ve her defasýnda geçiþtirici cümleler kurulmasý sorunun çözümüne deðil, sorunun büyümesine yol açar. Yeni bir Türkiye kurma hazýrlýðýndaysak eðriyi, doðruyu, eksikleri düzelmemiz ve tamamlamamýz gerekmektedir. Bunun için de hepimiz elimizi taþýn altýna koymalýyýz. Yýpranma payý ve lisans tamamlama çalýþmalarýnýn hýzlandýrýlmasý konusunda Baþbakan'ýn verdiði talimatýn bir an önce yerine getirilmesi gerekir. Saðlýk çalýþanlarý olarak beklentilerimiz bu yöndedir. Yýpranma payý ve lisans tamamlamanýn ardýndan Saðlýk-Sen olarak yeni hedeflerimiz ek ödemelerinin emekliliðe yansýtýlmasýdýr. Sendika olarak 2015 yýlýný ek ödemelerin emekliliðe yansýtýlma yýlý olarak ilan ettik. Ek ödemelerin emekliliðe yansýtýlmamasý çalýþanlarý maðdur etmekte ve 450 bin saðlýk çalýþanýnýn beklentisi bunun gerçekleþmesi yönündedir" dedi. "Ýstiklal Marþý bir milletin binlerce yýllýk öyküsünü sýrtýnda taþýyor" Çorum Ülkü Ocaklarý Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal Ýstiklal Marþý'nýn kabulünün 94. yýlý nedeniyle basýn açýklamasý yaptý. Açýklamasýna "Bundan 94 yýl önce, tarihinin en zor zamanlarýndan birini yaþayan Türk Milleti baðýmsýzlýðýný yitirmek üzereyken ortaya çýkmýþtýr Ýstiklal Marþýmýz. Bu marþ, Yüce Türk Milletinin, istiklâl mücadelesindeki kararlýlýðýný dünyaya haykýrýþý ve bölünmez bütünlüðünü ebediyen muhafaza edeceðinin simgesidir" ifadeleriyle baþlayan Ahmet Hattab Ýmal, "En anlamlý destanlarýn en zor zamanlarda yazýlabileceði düþüncesinden hareketle, Kurtuluþ Savaþý'nýn devam ettiði yýllarda, ordularýmýzýn daðýtýldýðý, halkýn yoklukla pençeleþtiði bir dönemde, ordunun moral ve heyecanýný artýrmak üzere bir milli marþ yazýlmasý fikri ortaya çýkmýþ ve bu konuda 500 Lira ödüllü bir þiir yarýþmasý düzenlenmiþtir. Ýlk baþlarda para ödülü bulunmasý sebebiyle yarýþmaya katýlmaktan imtina eden Mehmet Akif Ersoy, bu asil endiþesinin giderilmesinin ardýndan Tacettin Dergâhý'na çekilerek Ýstiklâl Marþý'ný yazmaya baþlar. Vatan Þairimiz Mehmet Akif'in yazdýðý þiir hedeflenenin çok daha ötesine geçmiþtir. Her satýrý milli ruhun yansýmalarýyla, iman ve Türklük ile bezeli olan Ýstiklal Marþý, bütün dünyaya verilmiþ bir ihtarý simgelemektedir. Bu ihtar Türk milletinin asla esir alýnamayacaðýnýn ve Türk Vatanýnýn katiyen teslim edilemeyeceðinin haykýrýþýdýr. Muhteþem bir maneviyatý barýndýran bu destansý marþ; bir milletin binlerce yýllýk öyküsünü de sýrtýnda taþýmaktadýr" dedi.türklüðü yok etmek isteyen emperyalist güçler ve onlarýn maþalarýna karþý, yiðitçe bir mücadeleyle karþý koyan ve "kahraman orduya" armaðan edilen bu marþýn; dünya durdukça gür bir sesle okunmaya devam edeceðini dile getiren Ýmal, "Ýstiklal Marþý her Türk'ün gönlünde ve dilinde ebet müddet yaþayacak ve o milli ruh, Allah'ýn izniyle ruhumuzda her daim canlýlýðýný muhafaza edecektir. Birlik ve beraberliðe her zamankinden daha fazla ihtiyacýmýzýn olduðu bugünlerde, Ýstiklal Marþýmýzýn manasýna kulak vererek ve bunu yüreðimizde hissederek; iman dolu göðsümüzle, þüheda fýþkýracak cennet vatanýmýzý, þanlý hilalimizi, ezelden beri hür yaþayan ve Hakk'a tapan milletimizi müdafaa mecburiyetinde olduðumuzu ve bunu kendimize asli görev olarak telakki ettiðimizi hatýrlatmak isteriz. Bu vesileyle Türk Milletinin baðýmsýzlýðý için þehadete eren kutlu atalarýmýz baþta olmak üzere; gazilerimizi ve bu mukaddes mýsralarý bize armaðan eden Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle yâd ediyoruz" þeklinde kaydetti. "Markalaþma zihinde baþlayan ve zihinde biten uzun bir süreçtir" Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, KOSGEB Çorum Hizmet Müdürlüðü ve Hitit Üniversitesi Deneysel Tüketici Uygulama ve Araþtýrma Merkezi tarafýndan bir bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Toplantý Salonun da gerçekleþtirilen toplantýya Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ankara Reklamcýlar Derneði (ARD) Baþkaný Fatih Cebeci, Hitit Üniversitesi Deneysel Tüketici Uygulama ile Araþtýrma Merkezi'nden Doç. Dr. Sabiha Kýlýç, Yrd. Doç. Dr. Deniz Aytaç, KOSGEB KOBÝ Uzmaný Gökhan Yürürer katýldý. Toplantýda konuþan Hitit Üniversitesi Deneysel Tüketici Uygulama ile Araþtýrma Merkezi'nden Doç. Dr. Sabiha Kýlýç, markalarýn insanlarýn zihninde ki iliþkiler olduðunu ifade ederek, "Markalar bir müzikle, maskotlarla ve isimlerle anlatýla bilir" dedi.kýlýç, "Markalaþma zihinde baþlayan ve zihinde biten uzun ve zorlu bir süreçtir. Satýn alma kararý genellikle tüketicinin zihninde elektriklenen milyonlarca iliþki neticesinde þekillenmektedir. Markanýn sözlü olarak ifade edilen kýsmýdýr. Bir marka ve markanýn konumlandýrma fikri rakip markalarla savaþ alaný olan tüketici zihninde rakip markalara göre baþarýlý bir yer bulabilirse etkili olur. Etkin bir marka ismi tüketicilerin kendilerine sunulan ürün ve hizmet kalitesini algýlamalarýný kolaylaþtýracaktýr. Marka denkliði bir markanýn mal ve hizmetlerinin görece kalitesi finansal baþarýsý itibarý müþteri sadakati ve memnuniyetinin algýlanýþýna baðlý olarak ortaya çýkan deðeridir. Marka baðlýlýðý tüketicilerin alternatif markalara göre Fiat artýþlarýna raðmen ayný markayý tekrar tekrar satýn almasý gerektiðinde daha fazla emek para ve zaman harcayarak ayný markayý satýn almaya devam etmesidir" þeklinde kaydetti. Hitit Üniversitesi Deneysel Tüketici Uygulama ile Araþtýrma Merkezi'nden Doç. Dr. Sabiha Kýlýç'ýn konuþmasýnýn ardýndan Ankara Reklamcýlar Derneði (ARD) Baþkaný Fatih Cebeci "Markalaþma Süreci ve KOBÝ'ler" baþlýklý sunumunu katýlýmcýlara anlattý. Toplantý ödül törenin ardýndan son buldu. Uður ÇINAR KADIN-AÝLE VE TOPLUM 11 Ýnsanlýk kadýn ve erkekten oluþur. Eþler bir bütünün iki parçasýdýr. Allah karý kocayý birlikte yaþayarak biri birlerini tamamlayacak þekilde yaramýþtýr. Batýlýlarýn anlayýþýna göre insanlýk= kadýn+erkek deðildir. Biri olmaz ise netice 1 deðildir. Bizim medeniyetimiz ve milletimizin dünya görüþüne göre insanlýk= kadýn x erektir. Biri olmaz ise diðeri olmaz. Bu denklemde iki öðeden biri olmaz ise netice sýfýrdýr. Kadýn ve erkek nikah akdiyle (sözleþmesiyle) aile kurumunu oluþtururlar. Aile toplumlarýn temelidir. Toplumlarýn gücü ve saðlýklý oluþu aile müessesinin güçlü ve saðlýklý oluþuna baðlýdýr. Aile sevgiyle ve karý kocanýn anlaþmasýyla kurulur. Bu anlaþmaya nikah akdi(sözleþmesi) diyoruz. Bu sözleþmeyi bütün dinler önemsemiþ ve kutsal saymýþlardýr. Ýslamiyet aile müessesine büyük önem vermiþ ve evlenmenin dini ve sosyal boyutlarýný öne çýkarmýþtýr. Müslüman toplumlarda aile hep sosyal hayatýn direði olmuþtur. Aile evlikle kurulur. Sevgiyle devam eder. Karþýlýklý anlayýþla güçlenir. Yardýmlaþma ve dayanýþmayla süreklilik kazanýr. Aile karý-kocanýn her þeyi paylaþmalarýyla mutluluk ocaðý olur. Ýyi günler- zor anlar, mutluklar- sýkýntýlar, acý ve sevinç paylaþýldýkça taraflarýn kendilerine güveni ve geleceðe olan ümitleri artar. Bencillik çatýþma ve mutsuzluðun kaynaðýdýr. Eþlerden her biri, kendinden önce diðerini düþünürse, fedakarlýða her zaman hazýr olursa, sevgi artar. Kalpten kalbe yol vardýr. Hangi kalpte sevgi artarsa karþý tarafýn sevgisi de artar. Sevilmek isteyenler sevmeyi bilmelidir. Sevmeyenler sevilmeye hak kazanamazlar. Bir toplumun çöküþü aile baðlarýnýn zayýflamasýyla baþlar. Bundan dolayý bir toplumun uðrayabileceði en büyük felaket aile hayatýndaki çözülme ve daðýlmadýr. Çaðýmýzýn baþýnda aile hayatýný ihmal eden toplumlar bugün tamiri mümkün olmayan felaketlerle karþý karþýya kalmýþlardýr. Ateizm ve materyalizmin tahrip ettiði aile kurumunun yol açtýðý çöküþ ve çözülme materyalizmi remi politika olarak kabul eden ülkeleri ahlaki çürümeyle karþý karþýya býrakmýþtýr. Osmanlý Devleti'nin gücü saðlam bir aile yapýsýndan kaynaklanmaktaydý. Biz dünyanýn en güçlü devletlerine karþý Ýstiklal Savaþýmýzý saðlam aile yapýmýzla kazandýk. Ýslam terbiyesiyle yetiþen anne ve babalar çocuklarýný vatan sevgisi ve þehitlik mertebesinin yüceliðiyle yetiþtirdiler. Aile insanýn ilk bilgilerini öðrendiði, toplumsal deðerleri kazandýðý ve diðer insanlarla ilgili bilgi edindiði bir yer ve okuldur. Bu okulun eðiticisi annedir. Kadýnlar, toplumun geleceðinin mimarlarýdýrlar. Çünkü onlar geleceðimizin teminatýný olan çocuklarý doðurur, yetiþtirir ve eðitir. Son yýllarda ülkemizde aile hayatýný zayýflatan birçok olumsuzluklar meydana geldi. Ýslam deðerlerinin öðretiminde yetersiz kalýnmasý, enflasyon, iþsizlik, kadýn ve aileye yönelik þiddeti özendiren menfi sosyal medya aile baðlarýmýzý zayýflatmaktadýr. Boþanmalara yol açmakta ve aile bireyleri arasýndaki çatýþmalarýn yaygýnlaþmasýna ortam hazýrlamaktadýr. Dünyanýn dörtte üçünü gezen ve hemen her inanç ve millette mensup birçok aileyi tanýyan ve fýrsat buldukça sosyal kurum olarak aileyi incele bir insan olarak dünyanýn en mutlu ailelerinin Ýslami kurallarý hayatýna uygulayan aileler olduðunu söyleyebilirim. Çünkü bu aile bireyleri bilirler ki sevgi imanýn bir parçasýdýr. Aldatma, ikiyüzlü olama insana yaraþmayan sýfatlardýr. Karþýsýndakini aldatan hiç Allah'ý aldatabilir mi? Ýçtenlik (ihlas) en büyük meziyettir. Allah(c.c) ve peygambere (a.s.) itaatin devamý anne ve babaya itaat etmektir. Ülkemizde kadýnlarýn maruz kaldýðý þiddet ve saldýrý insanlýða yapýlmýþ bir saldýrýdýr. Bu sorunun bütün boyutlarý ilmi ölçülere göre incelenmeli ve baþta eðitim alanýnda olmak üzere gerekli tedbirler alýnmalý. Felaket boyuta ulaþan bu sorunun çözümüne yönelik milli bir strateji ve eylem planý hazýrlamalý. Prof. Dr. Arif ERSOY Eski Çorum Belediye Baþkaný ve aadalet ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili Aday Adayý AK Partililerden "Dünya Böbrek Günü" ziyareti AK Parti Ýl yönetim kurulu üyeleri "Dünya Böbrek Günü" nedeniyle Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesini ziyaret etti. AK Parti'den ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamaya göre AK Parti il Baþkan Yardýmcýsý Cemalettin Polattaþ baþkanlýðýndaki heyet ilk önce hastane baþhekimi Sinan Zehir'i makamýnda ziyaret etti. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhakemi Dr. Sinan Zehir, her hastanýn kendileri için özel olduðunu söyledi. Türkiye'de böbrek rahatsýzlýðýnýn yaygýn olduðunu dile getiren Zehir, bunun önüne geçilebilmesi için insanlarýn bilinçlendirilmesi gerektiðini ifade etti AK Partililer, ziyaretin ardýndan diyaliz ünitesindeki hastalarý tek tek ziyaret etti.

12 13 MART 2015 CUMA Niðde hazýrlýklarý baþlýyor Çorum Belediyepsor 17 Mart Salý günü Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadýnda konuk edeceði Niðde belediyespor hazýrlýklarýna bugün yapacaðý antrenman ile start verecek. Pazar günü YGS sýnavlarýnýn yapýlacak olmasý sebebi ile hafta sonu ligde maç yapýlmayacak. 26. Hafta maçlarý ise, 17 mart Salý günü yapýlacak. 17 mart Salý günü ise, Çorum belediyespor sahasýnda Niðde belediyespor'u konuk edecek. Bu maçýn hazýrlýklarý ise, bugün saat 13;30 da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadýnda yapýlacak. Turgay'a bir maç ceza geldi Ýstanbulspor maç sonunda taraftarlar ile girdiði münakaþa sonunda kýrmýzý kart gören Turgay'a PFKD, bir maç ceza verdi. Turgay, cezasýný geçtiðimiz Çarþamba günü oynanan Adliyespor maçýnda tamamladý. (Yasin Yücel) Hamit Iþýk: 2 maçta da kötü futbol oynadýk Çorum belediyespor genel kaptaný Hamit Iþýk, geçtiðimiz Çarþamba günü deplasmanda karþýlaþtýklarý Adliyespor karþýsýnda alýnan farklý maðlubiyet sonrasýnda yaptýðý açýklamada son iki haftadýr takým olarak kötü futbol oynuyoruz. Geçmiþde yapýlan maçlar ile, son iki hafta maçlarýný kýyasladðýmýz zaman gerçekten takým olarak çok kötü futbol oynadýk ve farklý maðlubiyetlere imza attýk dedi. Iþýk daha sonra þöyle konuþtu" Son iki maçýmýz Ýstanbulspor ve Adliyespor maçlarýnda takým olarak gerçekten kötü bir futbol ortaya koyduk. Ýstanbulspor maçý sonrasýn da alýnan 3-0,lýk farklý maðlubiyet'te birde Adliyespor maçýnda alýnan farklý 4-0,lýk maðlubiyet eklendi. Belediyesporlu bisikletçilerden büyük baþarý Çorum Belediyespor bisiklet takýmý 5-8 Mart tarihleri arasýnda Fethiye'de yapýlan yarýþmada takým ve ferdi halinde önemli baþarýlar elde etti. Belediyespor Kulubü Baþkaný Zeki Gül, yaptýðý açýklamada Bisiklet Takýmlarýnýn önemli baþarýlara imza attýðýný, bu baþarýlarýyla adýndan övgüyle söz ettirdiðini söyledi. Fethiye'de yapýlan yarýþlarda da Çorum Belediyesporlu bisikletçilerin hem ferdi olarak hem de takým halinde önemli baþarýlar elde ettiðini belirten Zeki Gül, "Kriteryum Master B Klasman yarýþlarýnda Murat Ýþcimen 1'inci, Adem Koçay 4'üncü ve 1.olan Basketbol ihtisas A Tunga Kayým da 10'uncu oldu. Master B yol yarýþýnda, Murat Ýþcimen 3'üncü, Adem Koçay 7'inci, Tunga Kayým 12'inci oldu. Master A yol yarýþlarýnda Turgay Kayým 4'üncü, Haþim Köksal 10'uncu ve Yücel Gülþenoðlu ise teknik arýza nedeniyle yarýþý 27'inci olarak tamamladý. Master A kriteryum yarýþýnda ise Turgay Kayým 3'üncü, Haþim Köksal 11'inci, Yücel Gülþenoðlu ise 21'inci oldu. Takým halinde de Marter B Kategorisinde 1. Olarak önemli bir baþarýya imza attýk." dedi. Çorum Belediyespor Bisiklet Takýmý Antrenörü Sefa Alparslan Koçay, bisiklet sporuna gönül vermiþ gençleri Çorum Belediyespor Bisiklet Takýmýna beklediklerini ifade ederek bisiklet takýmýnda yer almak isteyen sporcularýn Belediyespor Kulübü ya da Belediye Spor Müdürlüðü'ne baþvurmalarý gerektiðini söyledi. Öte yandan Belediyespor Bisiklet Takýmý, 29 Ocak - 1 Þubat tarihleri arasýnda Alanya'da yapýlan sezon açýlýþ yol yarýþlarýnda master erkekler B klasmanýnda birinci olmuþ, A klasmanýnda da üçüncü oldu. (Spor servisi) Basketbol Ýhtisas pota'da þampiyon Küçük erkekler Sezonu Küçük erkekler il birinciliði müsabakalarý önceki gün yapýlan final maçlarý ile sona erdi. Final maçlarý sonunda dereceye giren takýmlara kupa ve madalyalarý takdim edildi. 1.olan Basketbol Ýhtisas Atakýmýna Kupasýný Basketbol Ýl temsilcisi Demet Gökmen,2.olan Basketbol Ýhtisas B takýmýna kupasýný Okul Sporlarý Ýl temsilcisi Baki Aygün,3.olan Gençlikspor takýmýna kupasýný 23 Nisan O.O Beden Eð.Öðretmeni Murat Çalýþkan,4.olan Beden Eðitimi Öðret S.k kupasýný Gençlik Hizmetleri Antrenörü Ali Karabýyýk tarafýndan takdim edildi. 31 Mart -4 Nisan 2015 tarihilerinde Çorum da düzenlenecek olan Küçük Erkekler Bölge birinciliði müsabakalarýn Çorum'u Basketbol Ýhtisas kulübü temsil etme hakkýn kazandý. (Yasin Yücel) Basketbol Ýhtisas A :60 Gençlikspor:36 Salon: Atatürk Hakemler-Ýbrahim Coþkun-Furkan Alagöz Basketbol Ýhtisas A- Samet-Kadir-Mehmet Ali-Serkan-Arda- Can-Emin-Poyraz-Celil-Hüseyin-Kutay Gençlikspor-Mert-Emir-Mehmet-Du- han-ýbrahim-abdullah-atýf-ömer-emre- Hüseyin-Berkay Periyodlar Beden Eðitimi Öðret.S.K :20 Basketbol Ýhtisas B :60 Salon: Atatürk Hakemler-Hakan Kaya-Furkan Alagöz Beden Eð.Öðrt-Utkan-Arda-Kaan-Ýsmail-Berke-Selman-Erol-Efe-Mehmet-Emirhan-Yiðit-Ali Basketbol Ýhtisas B-Mustafa Demir-Man- sur-berkant-berkay-kadir-samet-burak- Emin-Eren-Umut-Mustafa Bölükbaþ Periyodlar Geçtiðimiz haftalarda ki oynanan futbola bakýyoruz güzel futbol sahaya yansýrken bir türlü üstünlük sayýsýn bulamadýk. Yenemesek de yenilmedik. Ancak ne varki son iki hafta da alýnan farklý maðlubiyetler zirve yarýþýndan kopmamýza ve play oof þansýmýzý da azalttý. Ancak belediyespor 'un alacðaý bir galibiyet bizi ilk beþ takým içinde tutcaktýr. Þansýmýz devam ediyor. Lig bitene kadar þansýmýzý kullanmaya devam edeceðiz. Dün akþam yönetim kurulu toplantýsý yapýldý. Son haftalardaki özellikle son iki maçta alýnan farklý maðlubiyetler masaya yatýrýldý. Yönetim kurulunun yapmýþ olduðu toplantýda çýkan kararlar bugün yapýlacak olan basýn toplantýsýnda kamuoyu ile paylaþýlacaktýr"diye konuþtu.(yasin Yücel) Petrol irtifa kaybediyor Batman Petrolspor, Çatalca deplasmanýndan puan çýkaramadý. Kýrmýzý-beyazlýlar, aldýðý maðlubiyetle play-off'u zora soktu Son haftalarda aldýðý skorlarla düþüþe geçen Batman Petrolspor, Çatalca deplasmanýndan eli boþ döndü. Rakibin 75. dakikada 10 kiþi kalmasýna raðmen Kýrmýzý-beyazlýlar, sahadan maðlup ayrýldý. 21. Dakikada Alp ile öne geçen Çatalca'ya, 32. dakikada Petrol, Reha'yla cevap verdi. Karþýlaþmanýn ilk yarýsý 1-1'lik skorla kapandý. Maçýn 56. dakikasýnda ev sahibi ekip Muhammet ile yeniden öne geçti. Ýlerleyen dakikalarda Petrolspor'un çabalarý skoru deðiþtiremedi ve karþýlaþma ev sahibinin üstünlüðüyle sona erdi. Kýrmýzý-beyazlýlar aldýðý maðlubiyetle play-off'u zora soktu. Petrolspor, Pazar günü sahasýnda lider Tuzlaspor ile karþýlaþacak.(spor servisi) '8 final maçýmýz var' Darýca G.B Futbol Þube Sorumlusu Yakup Törk, Darýca G.B'nin 4-1'lik Þekerspor galibiyetini gazetemize deðerlendirdi. Rahat bir maç oynadýklarýný söyleyen Törk, güzel goller ve farklý bir galibiyetle kazanmanýn önemli olduðuna dikkat çekti. Bu sezon ilk kez bir maçta 4 gol attýklarýný kaydeden Törk, sarý yeþilli taraftarlara farklý bir galibiyet hediye ettikleri için mutlu olduklarýný söyledi. Kalan 9 haftadaki her maçýn final niteliði taþýdýðýnýn altýný çizen Törk, ''Tuzlaspor, Þekerspor ya da Tire fark etmez. Neticede her maçýn karþýlýðý 3 puan. Teknik ekip ve futbolcularýmýz bu iþe yüreklerini ortaya koyuyorlar. Sezon sonunda ipi göðüsleyerek þampiyonluk kupasýný Darýca'ya getirmek istiyoruz'' dedi. 3.lig 1.grupta Tuzlaspor'la birlikte amansýz bir þampiyonluk yarýþýna giren Darýca G.B, hafta içi mesaisinde ligin mütevazý ekiplerinden Tutap Þekerspor'u 4-1 yenerek haftayý kayýpsýz geçti. Bu sezon rakip aðlara bir maçta ilk kez 3'ten fazla gol atan sarý yeþilliler, rahat bir maç çýkararak Tire maçý öncesinde kritik bir 3 puaný hanesine yazdýrdý. Zonguldak Kömürspor'un Tire deplasmanýndan yenilgiyle dönmesinin ardýndan Tuzlaspor'la birlikte zirvede yalnýz kalan Darýca G.B, kalan 9 haftada þampiyonluk kupasýný Darýca'ya getirmek için mücadelesini sürdürecek. (Spor servisi) Sportmence Vicdanýnýz rahat mý? Çorum belediyepsor son iki haftada aldýðý baþarýsýz sonuçlar ve maðlubiyetler ile taraftarlarýný üzüntüye boðdu. Ýstanbulspor ve Adliyespor maçýnda alýnan maðlubiyetler takým içinde bir þeylerin iyi gitmediðini gösterdi. Bir takým iki haftada hem kötü futbol ve hemde farklý maðlubiyet alma hakký yoktur. Þayet kötü giden bir þeyler var ise, bu yaraya pansuman yapýlýr, ve yara tedavi edilir. Ancak ne var ki Belediyepsor futbol takýmýnda oyuncu topluluðu bu kötü gidiþe dur demek yerine, kötü gidiþine devam ediyor. Takýmda bazý futbolcular acaba takým oyununu sabote mi? etmek istiyor. Takým içinde bazý isimler teknik heyeti istemiyor mu? Maddi anlamda bir sýkýntýsý olmayan belediyesporlu futbolcular neden Çorum ismine ve kendi futbolculuklarýna layýk olarak futbollarýný sahaya yansýtmýyor? Acaba futbolcularýn takým içinde kaç kuruþ alacaklarý var. Ben en son Adliyespor maçý öncesi futbolcularýn hesaplarýna maç baþý ücretleri yatýrýldý. Maddi anlamda bir sorunun olmadýðýný düþünüyorum. Geriye ne kalýyor? Eðer belediyepsor da forma giyen takým kadrosunda bulunan isimler bu kötü gidiþin sebebi teknik heyet ise, futbolcular gitsin yönetim ile görüþsün. Belediyespor da emeðe saygýzýlýk yapmasýnlar. Þayet teknik heyet bu takýmda istenilmiyor ise, devre arasýnda yönetime gidilerek, takýmýn sorunlarý anlatýla bilinirdi. Bir baþkan gece gündüz futbol takýmýnýn oyuncularý ile yakýnda ilgilenir, dertlerine çareler arar ise, baþkanýn ne suçu var. Bir teknik direktör antrenmanlarda emek verip takýmý maça hazýrlar ve galibiyet bekler ise, bu teknik heyetin ne suçu var. Týkýt týkýr maaþ artý maç baþlarýný alan futbolcular sizler neden gerçek futbolnunuzu sahaya yansýtmýyorsunuz. Bu takýmda bana göre tek suçlu takýmda bulunan futbolcu kadrosudur. Baþkanýna kýzan, teknik direktörüne kýzan, yardýmcý teknik heyete kýzan futbolcu bana göre takýmýný da onurunuda satandýr. Kimse ekmek yediði yere ihanet yapmamalýdýr. Devre arasýnda transfer döneminde gitmek isteyen futbolcular neden gitmedi. Belediyespor kulübü sizin babanýzýn çiftliði mi? Son sözü futbolcu sahada þerefi ile onuru ile mücadele ederek söyler, ben gördümki, ligin ikinci yarý maçlarý ile birlikte bu sözü söyleyecek yürekli futbolcu topluluðunu göremedim. Bu takým da forma giyen isimler kendi futbollarýna yakýþýr futbolu rakipleri karþýsýnda sahaya yansýttýðý zaman baþarýlar gelecektir. Ancak þuna kýzmak, buna gönül koymak, gibi durumlarýn içinde girilir ise, bu hem bu þehre, hem formasýný giydiðiniz takýma, hem sizlere, para ödeyen kulübe en büyük ihaneti yapmýþ olursunuz. Çýkýn açýklama yapýn bizim ne teknik heyet, nede kulüp ile bir sorunumuz yok. Tek sorun bizde diye söyleyin. Kimseyi zan altýnda býrakmayýn. Belediyespor da kötü gidiþin nedeni olarak tek söz kalýyor. Bu takýmda alýnan baþarýz sonuçlar da görev alan Sizlersiniz..! Takýmýn hazýrlýk çalýþmalarýný sürekli izliyorum, bir teknik ekip kazanmak adýna futbolculara her þeyi sunar iken, maalesef saha içinde maçlarda, antrenmanlardaki çalýþmalarýn bir tanesini bile görmek mümkün deðil. A futbolcu kadrodan çýkýyor, B futbolcu kadroya giriyor. Takým içinde deðiþen hiç bir þey olmuyor. Geride kalan maçlarda siz futbolcular kendi futbolunuza yakýþan sonuçlarý alacaðýnýzdan hiç þüphem yok. Yangýna benzinle gidilmez. Su ile gidilir. Ýki maçta kalede yenilen gol sayýsý 7 bu tablo umarým sizin futbolunuza yakýþan skordur...! Bundan sonraki kalan maçlarda sadece, ekmek yediðiniz, formasýný þerefle taþýmak istediðiniz, mesleðiniz için bu þehre kalan maçlarýnýzda baþarýlý sonuçlar alýn. Belediyepsor da yönetim var, para var, teknik heyet var, neden baþarý yok...? Dün yapýlan yönetim kurulu toplantýsýnda ben inanýyorum ki teknik direktör Ýncedal istifasýný yönetime sunmuþtur. Ancak bu istifa kabul görür yada görmez bu yönetimin tasarufudur. Ancak þu bir gerçektirki, Ýncedal'ýn istifasý yönetim tarafýndan kabul edilse bile bu takým bu sezon sonuna kadar çok zor tedavi edilir. Takýmda görev yapan forma giyen isimler, þayet takým içinde sorununuz var ise, bunu açýk açýk yöneticileriniz ile paylaþýn bu taraftara ve þehre acý çektirmeye hakkýnýz yok. Bu þehrin adýný, futbol anlamýnda kötülemeye hakkýnýz yok. Aldýðýnýz paranýn hakkýný verin. Yada gidin kendinize aynadan bakýn. Ne görüyorsunuz. Yönetim baþarýyý ödüllendirdiði kadar, baþarýsýzlýðý da cezalandýrmalýdýr. Galibiyet priminin verildiði yerde, alýnan maðlubiyet içinde ceza sistemi olmalýdýr.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ýstiklâli kolay kazanmadýk

Ýstiklâli kolay kazanmadýk Valilik önünde yürüyüþe geçen mevsimlik þeker iþçileri kadro taleplerini bir kez daha dile getirdi. Þeker iþçisi hak arayýþýnda Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi, Þeker Fabrikasý çalýþanlarý ve aileleri

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

7/24 Genç Yardým Merkezi

7/24 Genç Yardým Merkezi Týp Bayramý nda ortak mesaj: Saðlýkta þiddete hayýr! Türk Saðlýk Sen yönetici ve üyeleri hastane bahçesinde eylem yaptý. Saðlýkçýlar iþ býraktý Türk Saðlýk Sen ve Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor'

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor' "HÜBTUAM bölgenin seçkin laboratuvarý olacak" Üniversite-Sanayi Ýþbirliði kapsamýnda yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunmak amacýyla Teknokent A.Þ. Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Valisi

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor Sungurlu'da feci kaza: 5 ölü Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 5. kilometrede Baktat Tesisleri önünde, iddialara göre

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

"Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür"

Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür Dünya'nýn ikinci tümülüs lahiti Çorum'da bulundu Müze Müdürlüðü tarafýndan koruma altýna alýnan lahit, yaklaþýk 45 günlük restorasyonun ardýndan dün basýna tanýtýldý. Çorum Valisi Sabri Baþköy, Ýl Kültür

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

1 milyar dolar mevduatýmýz var "Birlik ve beraberliðimizi asla bozamayacaklar"

1 milyar dolar mevduatýmýz var Birlik ve beraberliðimizi asla bozamayacaklar Kitap ve Kültür Günleri baþlýyor Çorum Belediyesi, Kitap ve Kültür Günleri'nin 3.sünü düzenliyor. 3. Geleneksel Kitap ve Kültür Günleri 15-25 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Saat Kulesi yanýnda gerçekleþtirilecek.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı