operasyon l Emniyet Müdürlüðü ekipleri 11 Þubat-11 Mart tarihinde çok sayýda operasyon yaptý. Bu operasyonlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "operasyon l Emniyet Müdürlüðü ekipleri 11 Þubat-11 Mart tarihinde çok sayýda operasyon yaptý. Bu operasyonlar"

Transkript

1 Doktora saldýrýya tepki! Osmancýk Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde nöbetçi Dahiliye Uzmaný Dr.Caner Keser, iddialara göre önceki akþam acile gelen hasta K. K. ile tartýþtý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine K. K. doktora saldýrdý. Güvenlik görevlilerinin polis çaðýrmasý üzerine olay yerine gelen ekipler, þüpheliyi gözaltýna aldý. Burada ifadesi alýnan K. K. sevk edildiði nöbetçi mahkeme tarafýndan tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. Hastanede doktora yapýlan saldýrý meslektaþlarý, hemþire ve saðlýk personeli ile çalýþanlar tarafýndan protesto edildi. 7 DE Þeker Ýþçileri kadro istiyor 13 MART 2015 CUMA 40 KURUÞ Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi, Þeker Fabrikasý'nda kadro bekleyen iþçiler için eylem yaptý. Valilik Binasý önünde toplanan iþçiler, 'Kadro hakkýmýz, söke söke alýrýz. Vur vur inlesin hükümet dinlesin. Ýþçiyiz haklýyýz kazanacaðýz.' 4 DE Kulalý'dan STK ziyaretleri Emniyetten 1 ayda 54 operasyon 4 DE Belediye, haþere ve karasinekle mücadeleye erken baþladý Sayfa 10 DA Kaza ucuz atlatýldý Hüseyin Esenyel milletvekili aday adayý MHP eski Ýl Baþkaný Hüseyin Esenyel düzenlediði basýn toplantýsýnda 7 Haziran genel seçimlerinden milletvekili aday adayý olduðun açýkladý. Parti binasýnda yaptýðý basýn açýklamasýnda konuþan Hüseyin Esenyel, "Bu kutlu davaya aktif olarak katýldýðým 1991 yýlýndan itibaren gerek merkez ilçe baþkaný, gerek il genel meclisi üyesi, gerek il baþkaný ve son olarak ta 2011 genel seçimlerinde milletvekili adayý olarak verilen görevleri layýký ile yapmaya çalýþtým. 25 yýl boyunca aralýksýz olarak partime ve milliyetçi düþünceye... 6 DA l Emniyet Müdürlüðü ekipleri 11 Þubat-11 Mart tarihinde çok sayýda operasyon yaptý. Bu operasyonlar sonucunda 19 kiþi tutuklanýrken aranan 2 kiþi de yine yakalanarak cezaevine Vali Ahmet Kara gönderildi.vali Ahmet Kara yazýlý basýn açýklamasýnda Ýl Emniyet Müdürlüðü ekiplerinin 1 ayda 54 operasyon yaptýðýný dile getirerek bunlarýn detaylarý hakkýnda bilgi verdi. Narkotik suç gruplarýna yönelik yürütülen soruþturmalar neticesinde, Uyuþturucu Madde Ticareti ve Uyuþturucu Madde Kullanma suçlarýný iþledikleri tespit edilen þüphelilere yönelik 19 adet operasyon gerçekleþtirildiðini belirten Vali Kara, "Yapýlan operasyonlarda 44 þüpheli yakalanmýþ, baðlantýlý adreslerinde yapýlan aramalarda gr. esrar, 298 gr. kenevir tohumu, 192 adet ecstasy hap, 3 gr. sentetik kannabinoid ele geçirilmiþtir. Uyuþturucu ve Uyarýcý Madde Ticareti yapmak ve kullanmak suçlarýndan yürütülen soruþturmalarýn ardýndan adli mercilere sevki saðlanan 19 þüpheli tutuklanmýþ olup Ýlimiz Cezaevine teslim edilmiþtir" dedi. Çorum milletvekillerinin Kaçakçýlýk suç gruplarýna yönelik yürütülen soruþturmalar sonucunda ise, Gümrük Kaçakçýlýðý ve Tarihi Eser Kaçakçýlýðý suçlarýný iþledikleri tespit edilen þüphelilere yönelik 28 adet operasyon yapýldýðý bilgisini veren Vali Kara, "Yapýlan operasyonlarda 45 þüpheli yakalanmýþ olup, baðlantýlý adreslerinde yapýlan aramalarda, paket gümrük kaçaðý sigara, adet gümrük kaçaðý makaron, 93 adet gümrük kaçaðý GSM telefon, 49 adet tarihi eser, adet cinsel içerikli hap/sprey ve 380 lt. kaçak motorin ele geçirilmiþtir. TBMM tartýþmasý Dün akþam saat sularýnda Alaattin cami civarýnda Küçük Abdullah caddesi üzerinde 19 EP 145 Plakalý otomobil ile 19 UB 691 Plakalý münibüs çarpýþtý. Çarpýþma sonucunda 2 kiþi yaralanarak hastaneye kaldýrýldý. Yaralýlarda kýrýklar meydana geldiði ancak hayatiþ tehlikenin söz konusu olmadýðý bilgisine ulaþýldý. Bahadýr Ömer Yücel Mahmut Özdemir son yolculuðuna uðurlandý Tavuk çiftliðinde bir iþçisi tarafýndan býçaklanarak öldürülen Çorum Ticaret Borsasý eski Baþkaný Mahmut Özdemir (58) topraða verildi.mahmut Özdemir için Ulu Camii de ikindi... 4 De Cahit Baðcý Çorum Milletvekili Tufan Köse ve 19 milletvekilinin Çorum'un turizm alanýndaki sorunlarýnýn araþtýrýlarak alýnmasý gereken önlemlerin belirlenmesi amacýyla 9/5/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðýna verdikleri Meclis araþtýrma önergesi TBMM Genel Kurulunda görüþüldü. Önergesi üzerine söz alan Köse'ye, AK Parti Milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit Baðcý cevap verdiler. 4 DE Tufan Köse Sami Çam'dan seçim ziyaretleri Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili aday adayý Sami Çam, seçim çalýþmalarýna ilçe ziyaretleriyle devam ediyor. Çam ziyaretleri hakkýnda yaptýðý açýklamada ilk ziyaretini Alaca'ya gerçekleþtirdiðini söyledi. Çam'ý Alaca MHP Ýlçe Baþkaný Alim Okur... 6 DA 100 yeni sesli sinyalizasyon sistemi daha MHP teþkilatlarýndan Þahiner'e iade-i ziyaret 2 DE 2 DE

2 HABER yeni sesli sinyalizasyon sistemi daha AJANDA Çorum Belediyesi, engelliler için yapýlan sesli sinyalizasyon sistemini þehir genelinde yaygýnlaþtýrýyor. Öncelikli olarak akýllý kavþak sisteminin uygulandýðý kavþaklara ve þehir içinde yoðun olarak MHP teþkilatlarýndan Þahiner'e iade-i ziyaret kullanýlan yaya geçitlerine 50 adet "Akustik Ses Sistemli yaya Geçiþ Ýkaz Cihazý" yerleþtirilmiþti. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan yaptýðý yazýlý açýklamada sesli sinyalizasyon sistemi hakkýnda bilgiler verdi. Projenin ikinci etabýnda ise bakýmý, onarýmý ve iþletmesi belediyeye ait olan 8 adet karayolu kavþaðýndan 2'sine yaya geçiþ ikaz cihazý yerleþtirilecek. Bu uygulama ile ilk defa Çorum Belediyesi tarafýndan Karayollarý kavþaklarýnda da yaya güvenlikli geçiþ uygulamasýnýn baþlatýlmýþ olacaðýný söyleyen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, "Þehir genelindeki diðer sinyalize kavþaklara yapýlacak olan 48 montajla birlikte toplam 100 adet engelli yaya sesli uyarý sistemiçorumlulara hizmet verecek" dedi.sistemin yaygýnlaþmasýnýnengelli vatandaþlar için de atýlmýþ önemli bir adým olduðunu belirten Candan,"Çorum merkezinde ve il sýnýrlarý içinde 11 adet sinyalize kavþakta 100 adet engelli yaya sesli uyarý cihazý monte edilerek yaya geçiþlerinde engellilerin önceliði ve güvenliði saðlanmýþ olacak." dedi. Ýmsâk : 04:24 Güneþ : 05:49 Öðle : 11:57 Ýkindi : 15:13 Akþam : 17:52 Yatsý : 19:11 zor bir nakýþ gibi iþliyorum liseyi ve aþký hüzünden bir kanaviçeye Erzurum ve Ardeþen'in kurtuluþlarý (1918) - Husum Fýrtýnasý - Ýstiklal Marþý'nýn kabul ediliþi ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Allah indinde günahlarýn en büyüðü, kötü huylu olmaktýr. Hadis-i Þerif Günün Þiiri Zaman Üveyikler ibibikler arýyorum kandillerle gece çulluklarý bana bir salgýný çaðrýþtýran býldýrcýnlar lise öðretmenlerinin dolduðu odalardan sarý asmalar ürküyor koþtuðumda MHP Ýl ve Merkez Ýlçe Teþkilatý Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'e iade-i ziyarette bulundu.mhp'den konu YÜZME DERSÝ VERÝLÝR Sadece bayanlara özel 6-8 kiþilik gruplara profesyonel bayan öðretmen eþliðinde yüzme dersi verilir EKOL SPOR SALONU Adres:YAVRUTURNA MAH. GAZÝPAÞA SOK. NO:66 ÇORUM TEL:(0364) ) hakkýnda yapýlan açýklamaya göre ziyarete MHP Ýl Baþkaný Bekri Çetin, Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan ile parti yöneticileri katýldý. "Yaban armudu" ve "köknar yaðý" umut oldu kim bilir kuþlarýn öldüðünü rüzgar geçerken selviler arasýndan sepetime diken gülleri toplayýp annemin güzelliðine üzgün kuþlar vurduðumu benim çaðlalar çaldýðýmý kim bilir hala nasýl süslüyor beni o yusufçuk sesleri þimdi kumrularýn angutlarýn kaçýþtýðý çocuklarýn mavi serçeler topladýðý aile albümünden bir yüreði hýzla soyunuyorum hýzla soyunuyorum karanlýk koynumdan liseli kitaplarýmý Nihat Behram HAVA DURUMU SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Bayat Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Yýldýrým ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Bayat Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkan Vekili Remzi Dalkýlýç, Bayat ilçesinin köy muhtarlarý, AK Parti Bayat Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu ile AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ve AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. AK Parti'de ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamada Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu'nun ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, demokratik bir yarýþ sonrasýnda seçilen yönetim kurulu üyelerine hayýrlý olsun temennilerini ilettiði belirtildi. Birlik ve beraberlik içerisinde olduktan sonra her türlü problemin üzerinden gelinebileceðini istiþareler ile çözülemeyecek bir durumun olmadýðýný kaydeden Bekiroðlu, " hektarlýk alanýn ihtiyacýný karþýlayan Týmarlý projemiz ile halkýmýzýn sulama ihtiyacýnýn büyük oranda karþýlanacak. Ýklimin kurak olmasý sebebiyle yöre halkýnýn sýkýntýsý büyük oranda ortadan kalkacak. Yeni ekmek kapýlarý açýlacak. Ayrýca sanayi sektöründe de geliþim saðlanarak bu sektörde de istihdamýn artýrýlmasýna yol açacaktýr. Yýl: 11 Sayý: MART CUMA 2015 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Köylerimizin sorunlarý hakkýnda istiþare ederek ilçemizin kalkýnmasý için elinden geleni yapacaðýz" dedi. Bekiroðlu, konuþmasýný, "Ýlçemizde "yaban armutu" yetiþtiriciliðinin artýrýlmasý için gerekli çalýþmalarýn yapýlacaðý öngörülmüþtür. Çünkü bu meyvenin dünyanýn en zararlý ve çözümü zor olan kanseri önlediði bilinmektedir. Ayrýca ilçemizde üretimi saðlanan "köknar yaðý" hakkýnda da gerekli yatýrýmlarýn yapýlmasý hususunda yardýmcý olacaðýz. Köknar yaðý kozmetik sanayinin önemli bir ham maddesi olarak deðer kazanmaktadýr. Bu maddenin üretiminin artýrýlmasý ilçemizde ayrý bir gelir kaynaðý olacaktýr. Ýlçe halkýmýzýn yaþam kalitesini artýrmak için yapýlan çalýþmalardýr" diyerek sözlerini tamamladý. YÝTÝK Atatürk Lisesi nden almýþ olduðum diplomamý kaybettim.hükümsüzdür Kazým oðlu 1983 doðumlu Ahmet Günay Doðan TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6260 2,6279 EUR 2,8216 2,8231 STERLiN 3,9632 3,9663 JPY YENi 2,1642 2,1658 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 TEÞEKKÜR Geçirdiðim rahatsýzlýk sonucunda gerek teþhis gerekse baþarýlý bir ameliyat süreci ile kýsa sürede iyleþmem adýna büyük katký saðlayan baþta Yrd. Doç Dr. Musa Zorlu Genel Cerrahi Uzmaný baþta olmak üzere, Genel Cerrahi servisine, Hemþire ve personeline teþekkür eder, hizmetlerinin devamý adýna baþarýlar dilerim. Elvan Eker Emniyetten 1 ayda 54 operasyon Ýl Emniyet Müdürlüðü ekipleri 11 Þubat-11 Mart tarihinde çok sayýda operasyon yaptý. Bu operasyonlar sonucunda 19 kiþi tutuklanýrken aranan 2 kiþi de yine yakalanarak cezaevine gönderildi.vali Ahmet Kara yazýlý basýn açýklamasýnda Ýl Emniyet Müdürlüðü ekiplerinin 1 ayda 54 operasyon yaptýðýný dile getirerek bunlarýn detaylarý hakkýnda bilgi verdi. Narkotik suç gruplarýna yönelik yürütülen soruþturmalar neticesinde, Uyuþturucu Madde Ticareti ve Uyuþturucu Madde Kullanma suçlarýný iþledikleri tespit edilen þüphelilere yönelik 19 adet operasyon gerçekleþtirildiðini belirten Vali Kara, "Yapýlan operasyonlarda 44 þüpheli yakalanmýþ, baðlantýlý adreslerinde yapýlan aramalarda gr. esrar, 298 gr. kenevir tohumu, 192 adet ecstasy hap, 3 gr. sentetik kannabinoid ele geçirilmiþtir. Uyuþturucu ve Uyarýcý Madde Vali Ahmet Kara Ticareti yapmak ve kullanmak suçlarýndan yürütülen soruþturmalarýn ardýndan adli mercilere sevki saðlanan 19 þüpheli tutuklanmýþ olup Ýlimiz Cezaevine teslim edilmiþtir" dedi. Kaçakçýlýk suç gruplarýna yönelik yürütülen soruþturmalar sonucunda ise, Gümrük Kaçakçýlýðý ve Tarihi Eser Kaçakçýlýðý suçlarýný iþledikleri tespit edilen þüphelilere yönelik 28 adet operasyon yapýldýðý bilgisini veren Vali Kara, "Yapýlan operasyonlarda 45 þüpheli yakalanmýþ olup, baðlantýlý adreslerinde yapýlan aramalarda, paket gümrük kaçaðý sigara, adet gümrük kaçaðý makaron, 93 adet gümrük kaçaðý GSM telefon, 49 adet tarihi eser, adet cinsel içerikli hap/sprey ve 380 lt. kaçak motorin ele geçirilmiþtir. Þüpheliler hakkýnda '5607 SKM ve 2863 SKM ' suçlarýndan yapýlan iþlemlerin ardýndan Adli mercilere sevki saðlanmýþtýr" ifadelerini kullandý. Organize suç gruplarýna yönelik yürütülen soruþturmalar kapsamýnda ise, Ateþli Silahlar Kanununa muhalefet suçlarýný iþledikleri tespit edilen þüphelilere yönelik 5 adet operasyon gerçekleþtirildiðinin altýný çizen Vali Kara, "Yapýlan operasyonlarda 20 þüpheli yakalanmýþ olup, þüphelilerin baðlantýlý adreslerinde yapýlan aramalarda; 9 adet ruhsatsýz tabanca, 5 adet tüfek, 113 adet tabanca fiþeði ele geçirilmiþtir. Þüpheliler hakkýnda '6136 SKM' suçundan yapýlan iþlemlerin ardýndan adli mercilere sevki saðlanmýþ olup, baþka suçlardan aranmasý bulunan 2 þüpheli cezaevine teslim edilmiþtir" þeklinde kaydetti. Mali suç gruplarýna yönelik yürütülen soruþturmalar neticesinde ise Zimmet, Nitelikli Dolandýrýcýlýk ve Belgede Sahtecilik suçlarýný iþledikleri tespit edilen þüphelilere yönelik 2 operasyon yapýldýðýný dile getiren Kara, "Yapýlan operasyonlarda 16 þüpheli yakalanmýþ olup, baðlantýlý adreslerinde yapýlan aramalarda çok sayýda belge ve doküman ele geçirilerek þüphelilerin kamuyu TL zarara uðrattýklarý tespit edilmiþtir. Þüpheliler hakkýnda Zimmet,Nitelikli Dolandýrýcýlýk,Görevi Kötüye Kullanma, Belgede Sahtecilik suçlarýndan yapýlan iþlemlerin ardýndan adli mercilere sevki saðlanmýþtýr" þeklinde belirtti. Macar First Lady'nin Hattusa turu Macaristan Cumhurbaþkaný Janos Ader'in eþi Anita Herczegh beraberinde kalabalýk bir heyetle Hattuþa'yý gezdiler. Gördükleri karþýsýnda çok etkilenen Macar First Lady geziden çok memnun olduðunu ifade etti. First Lady'ye ziyaretleri sýrasýnda tarihi eserler hakkýnda Müze Müdürü Dr. Önder Ýpek bilgi verdi. Baðcý'dan Ýstiklal Marþý mesajý AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Ýstiklal Marþýnýn kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle mesaj yayýnladý. Mesajýna, "Yüreðindeki iman ve azmi her fýrsatta þiirleri, yazýlarý ve vaazlarý ile dile getiren, Türk Ulusunun baðýmsýzlýðýný haykýran, mücadele adamý ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Mebusu Mehmet Akif'i þükran ve rahmetle anýyorum" diyerek baþlayan Cahit Baðcý, "Ýstiklal Harbi'nde sömürgeci devletlerle çarpýþan ve yok edilmek istenen Türk milletinin kükreyiþi olan Ýstiklal Marþý'ný yazarken Akif; Kurtuluþ Savaþý'nýn kazanýlacaðýna olan inancýný, Türk askerinin yürekliliðine ve özverisine olan güvenini, Türk Ulusunun baðýmsýzlýða, hakka, yurduna ve dinine baðlýlýðýný dile getirmiþtir" dedi. Ýstiklal Marþý'nýn Türk milletine ait olduðunu söyleyen Akif'in 10 kýtalýk bu coþkulu þiiri ile Türk Milletinin baðýmsýzlýk mücadelesini, bu yolda dökülen kanlarý, vatan evlatlarýnýn yaptýðý fedakârlýklarý, "bir hilal uðruna batan güneþleri" kimsenin anlatamayacaðý kadar güzel anlattýðýný kaydeden Baðcý, "12 Mart 1921'de Hamdullah Suphi'nin coþkulu ve gür sesiyle Meclis kürsüsünde okuduðu, Milletimizin ebedi simgesi haline gelecek olan "Korkma, sönmez bu þafaklarda yüzen al sancak" dizeleriyle baþlayan Ýstiklal Marþý, Türk Ulusunsun zor günlerinde milletin içinde bulunduðu baðýmsýzlýk arzusu, vatan sevgisiyle tüm ulusu birleþtirmiþ ve Kurtuluþ Savaþýnýn kazanýlmasýnda en etkili aktörü olmuþtur. Ýstiklal Marþýnýn kabulü vesilesiyle; Vatan aþký ile yanan, Milletin þiirini para karþýlýðý yazmayacak kadar asil olan mücadele adamý ve müstesna bir aydýn olan Ýstiklal Þairi Mehmet Akif'i ve onunla birlikte Ýstiklal Mücadelesinde Vatanýn baðýmsýzlýðý uðruna gerek cephede, gerek Mecliste ve gerekse dýþ platformlarda mücadele etmiþ tüm mücadele adamlarýný rahmet ve minnetle anýyor, Kurtuluþ Savaþýmýzda canlarýný siper eden kutlu þehitlerimize rahmet diliyorum" diyerek mesajýný tamamladý.

4 HABER 4 Þeker Ýþçileri kadro istiyor Mahir ODABAÞI 14 MART TIP BAYRAMI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi, Þeker Fabrikasý'nda kadro bekleyen iþçiler için eylem yaptý. Valilik Binasý önünde toplanan iþçiler, 'Kadro hakkýmýz, söke söke alýrýz. Vur vur inlesin hükümet dinlesin. Ýþçiyiz haklýyýz kazanacaðýz.' sloganlarýný atarak Hürriyet Parkýna kadar yaðmurda yürüdüler. PTT önünde toplanan iþçiler adýna basýn açýklamasýný Þeker Ýþ Sendikasý Þube Baþkaný Sefer Kahraman yaptý. Yýllarýný Þeker Fabrikasýna vermiþ, yýlýn 4-5 ayýný çalýþarak 7 ayýný iþsiz geçiren iþçilerin hak arayýþýný dile getirmek, kadro sorunlarýný çözmek için toplandýklarýný belirten Sefer Kahraman, siyasi partilere, bakanlara, Baþbakan'a, Cumhurbaþkanýna seslerini duyurarak dertlerine, sýkýntýlarýna çözüm bulmaya kararlý olduklarýný ösyledi. Kahraman sözlerine þöyle devam etti: "Mevsimlik çalýþan arkadaþlarýmýz ve aileleri ile yýlýn 7-8 ayý iþsiz olarak iþ arayan kardeþlerimizle seslerini dile getirmek için buradayýz. Mevsimlik iþçilerin eþleri bana, pazara gitmek için eþimin gözüne bakamýyorum. Biliyorum onun iþsiz olduðunu. Cebinde parasýnýn olmadýðýný. Öðrencilerin dersaneye gidemediðini, okullarda öðrencilerin asli ihtiyaçlarýnýn giderilemediðini biliyorum. Bununla ilgili bugün sesimizi duyurmayacaðýz da ne zaman duyuracaðýz. Bizde bugün sesleniyoruz. Þeker iþçisi bugüne kadar asla haksýz yere sokaða inmemiþtir. Þeker iþçisi, vatanýný milletini, bayraðýný sever ama hakký Mahmut Özdemir son yolculuðuna uðurlandý Tavuk çiftliðinde bir iþçisi tarafýndan býçaklanarak öldürülen Çorum Ticaret Borsasý eski Baþkaný Mahmut Özdemir (58) topraða verildi.mahmut Özdemir için Ulu Camii de ikindi namazýna müteakip cenaze namazý kýlýndý. Namazýn ardýndan Özdemir'in Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý Ýstiklal Marþý'nýn kabul yýldönümü ile ilgili yaptýðý açýklamada, "Ömrü boyunca medeniyet havzamýzýn birliði ve dirliði için çalýþan, Ýstiklal Marþýmýzýn þairi ilim, kültür ve fikir insaný cenazesi Ulu Mezarda topraða verildi. Bu arada Mahmut Özdemir'i göðsünden býçaklayarak öldüren iþçisi Mehmet E. ise çýkarýldýðý mahkeme tarafýndan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bahadýr YÜCEL için demokratik haklarýný kullanýr. Biz taþkýnlýk yapmadan bugün buradan, bakanlara, Baþbakanýmýza ve özellikle kulaklarýný týkamýþ Maliye Bakanýmýza sesleniyoruz. Her þeye her yere kadro buluyorsunuz, para buluyorsunuz da geçici iþçilere mi kadro, para bulamýyorsunuz." 14 Ekim 2014 tarihinde Türk Ýþ Genel Baþkaný'nýn Baþbakanýn, bakanlarýn, iþadamlarýnýn, Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn önünde 'Ey Baþbakan, bakanlar, iþadamlarý, bizleri yöneten insanlar asgari ücretle bir ay geçinin biz sizlerden hiçbir hak talep etmeyeceðiz' dediðini hatýrlatan Kahraman, "Bende bugün buradan sesleniyorum. Yýlýn 4 ayý çalýþýp 8 ayý boþ gezen, böyle bir çalýþma sistemi, iþ ahlaký nerede vardýr. Bu insanlar nasýl geçinebilir. Siz biliyorsanýz söyleyin. Yarýn müjdeli haberi bekliyoruz. Þeker iþçisine kadro haberini bekliyoruz" dedi. Basýn açýklamasýnýn ardýndan þeker iþçilerinin çocuklarýnýn Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Baþbakan Ahmet Davutoðlu ve Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a atfen yazdýklarý mektup okundu. Daha sonra Þeker Ýþ Sendikasý Baþkaný Kahraman, Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Baþbakan Ahmet Davutoðlu ve Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a mevsimlik iþçilerin kadro taleplerini aktaran mektup gönderdiler. Bahadýr YÜCEL Kulalý'dan STK ziyaretleri AK Parti Milletvekili aday adayý Nurettin Kulalý, ziyaretlerine devam ediyor. Nurettin Kulalý, MÜSÝAD, TSO ve Ziraat Odasýný ziyaret etti. Kulalý'dan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kendisine ziyaretleri esnasýnda Ýskilip AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Ýskilip Bakkallar ve Tuhafiyeciler Odasý Baþkaný Osman Top ve partililer eþlik etti. MÜSÝAD Ýl Baþkanlýða yeni Mücahit Köksal'ý tebrik eden Kulalý derneðin çalýþmalarýnda baþarý dileklerinde bulundu. Türkiye'nin kalkýnmasýnda sanayici ve iþadamlarýnýn çok önemli bir katkýsýnýn olduðunu kaydeden Kulalý, AK Parti'nin 2023 yýlý hedefleri doðrultusunda bu katkýnýn daha da artarak devam edeceðine inancýnýn tam olduðunu söyledi. MÜSÝAD Baþkaný Köksal da Kulalý'ya ziyaretten dolayý teþekkür etti. Kulalý daha sonra Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret etti. Kulalý ziyarette TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile Çorum sanayinin durumu ve sorunlarý hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunuldu.tso Baþkaný Baþaranhýncal'da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Kulalý'ya baþarý dileklerinde bulundu. Ardýndan Ziraat Odasýný ziyaret eden Kulalý, Baþkan Mehmet Sayan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüþtü. Kulalý bürokraside edindiði bilgi ve deneyimleri ile önemli projelere katkýda bulunmak için aday adayý olduðunu tabandan da çok büyük destek gördüðünü, þahsýna gösterilen teveccühün çalýþma azmini artýrdýðýný belirtti.oda Baþkaný Sayan'da adaylýk yarýþýnda Kulalý'ya baþarýlar dileyerek ziyareti için teþekkür etti. "Ýstiklal Marþý birlik ve beraberliðimizin yol haritasýdýr" Mehmet Akif Ersoy'u Ýstiklal Marþý'nýn kabulünün 94. yýl dönümünde rahmetle anýyoruz" dedi. "Memur Sen olarak, Ýstiklal Marþýný, Akif'i ve onun ideallerini yaþamak, nice 94 yýllar yaþatmak, elbette asli sorumluluklarýmýzdan biridir" diyen Saatcý, "Bu coðrafyanýn her yöresinde Akifler ve Asýmlar'ýn yetiþmesinde, en önemli sorumluluðun bizim omuzlarýmýzda olduðunu bilerek hareket edeceðimizden hiç kimsenin þüphesi olmasýn. Mehmet Akif Ersoy bizlere sonsuza kadar yaþayacak, istiklalimizin ve istikbalimizin bir eser armaðan etmiþtir. Ýstiklal Marþý bizim en büyük milli mutabakat metnimizdir. Hepimize armaðan edilen bu görkemli eser, ayný zamanda Yeniden Büyük Türkiye'nin ve milletimizin yol haritasý niteliðindedir. Memur Sen olarak, tarihsel bir doku üzerine kurulan Ýstiklâl Marþý'mýzýn, ebediyete kadar sürmesini dilerken, Akif'in diliyle, "Allah bu millete bir daha Ýstiklal Marþý yazdýrmasýn" diyerek, milli þairimizi de rahmet ve minnetle anýyoruz" þeklinde kaydetti. Efendim saðlýk deyince akan sular durur. Gücün ve mutluluðun sebebi saðlýktýr. Günlük hayatýn içerisinde selamdan, merhabadan, günaydýndan sonra gelecek ''nasýlsýnýz?'' sorusuna cevap olarak % 99 '' çok þükür canýmýz sað, yýkýlmadýk ayaktayýz, hayat devam ediyor, saðlýk sýhhatimiz yerinde, biraz saðlýk problemlerimiz olsa da Allah beterinden korusun'' türü karþýlýk veririz. Çünkü her canlý yaþamýný rahat bir þekilde geçirebilmek için birinci derece de saðlýðýna muhtaçtýr. Yani saðlýk bir numara olup, onun akabinde gelecek olan mal mülk, makam mevki, aile hayatý, çocuklar vb o bir numaranýn peþinden gelen sýfýrlardýr. Hayatýn temelini oluþturan öndeki bir rakamýný kaldýrýrsak peþindeki sýfýrlar yok hükmündedir. Peki týp bayramý ülkemizde ilk kez ne zaman ve neden kutlanmaya baþlamýþtýr? 14 Mart tarihi aslýnda ülkemizde modern týp eðitiminin baþlangýcýdýr. En yenilikçi Osmanlý padiþahlarýndan biri olan II. Mahmut döneminde, ilk cerrahhane olan Týphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire'nin açýldýðý tarih olan 14 Mart (1827) Türkiye'de modern týp eðitiminin baþlangýcý olarak kabul edilmektedir. Okulun kuruluþ günü olan 14 Mart 1919 yýlýndan beri de Týp Bayramý olarak kutlanmaktadýr. Ancak ilk kutlanmaya baþlamasý bir bayramdan ziyade tepki niteliðinde baþlamýþtýr. Zira Ýstanbul'un itilaf devletleri tarafýndan iþgal altýnda olduðu o dönemde 14 Mart 1919?da týp öðrencileri ve týp doktorlarýnýn Ýstanbul'un iþgalini protesto niteliði taþýyan hareketiyle, o günden itibaren her yýlýn 14 Mart'ý Týp Bayramý olarak kutlanmaktadýr. Her mesleðin kendine göre zorluklarý vardýr ama saðlýk sektöründe hizmet sunan ve hizmet alanlarýn sýkýntýlarý daha çoktur. Çünkü iþin içerisinde can vardýr. Canýndan, cananýndan hiç akýlda yokken ayrýlmak vardýr. ''Öfke gelir göz karartýr / Öfke gider yüz kýzartýr'' hesabý özellikle kazalara müdahalelere giden 112 acil yardýmlardan, hastanelerin acil servislerden hizmet alanlar ''panik halinde insanlar ayaklarýyla düþünür'' misali saðlýklý düþünemezler. En ufak bir kelimeyi yanlýþ anlayýp agresif davranabilirler. Bunun üzücü sonuçlarýný zaman zaman basýnda görüyoruz. Bu nedenle toplumun bilinçli olmasý lazýmdýr. Hizmetiçi seminerinde dersimize gelen, Doç Dr Hocamýz Diyarbakýr'da bir hastanenin acil servisinde görev yaparken baþýndan geçen bir anýsýnda, Hastanenin aciline kalp krizi geçiren bir hasta geldi. Ben hemen perdeyi çekip hastaya kalp masajý yapmaya baþladým. Hastanýn oðullarý da perdenin kenarýndan beni görmüþler. Hasta biraz sonra hayatýný kaybetti. Hastanýn yakýnlarý ''VALLA BU ADAM BABAMIZIN GÖÐSÜNE BASA BASA ÖLDÜRMÜÞTÜR'' diyerek üzerime yürüdüler. Arkadaþlar ellerinden beni zor kurtardý.'' Diye anlatmýþtý. Düzce depreminde bir baba kaymakamlýða gelir. ''Çocuðum enkazýn altýnda yatýyor, ne olur çabuk çýkarýn '' der. Kaymakam bey: O anda hazýr bulunan ekibi oraya yönlendirir. Adam caðýz ''Allah razý olsun'' der dýþarý çýkar ama 3-4 dakika geçmez öfkeyle geri kaymakamýn odasýna dalar. Senin adamlarýn çýkarmýyor diye þikâyet eder. Hâlbuki ekip hýzla o enkaza gitmektedir ama olayýn sýcaklýðý ve baba þefkatiyle adam caðýz saðlýklý düþünmemektedir. Daha doðrusu dalacak yer aramýþtýr. '' Bugün bu hastanede hizmet erisin, yarýn baþka bir hastane de müþterisin'' diye bir söz var. Bu baðlamda hepimiz hastanelere yolumuz düþtüðünde, bir tahlil verip sonucunu öðreninceye kadar veya doktordan yorumunu alýncaya kadar ''acaba, acaba '' diye ister istemez stres yaþýyoruz. Rahatlatýcý bir yorum aldýðýmýzda dünyalar bizim oluyor. Tersi durumlarda bir anda sendeliyoruz. Belki de bu aþama da saðlýklý iletiþim kurmada zorlanýyoruz. Halk tabiri ile dalacak yer arýyoruz. Amaçlarý bize hizmet olanlarý kýrýyoruz. 30 sene önce lise son sýnýfta üniversite sýnavýna gireceðimiz zaman arkadaþlardan tanýdýðý olanlar rapor almýþ ama ben alamamýþtým. Hastaneye gittim doktorlar odasýnýn yanýnda birazda üzüntülü þekilde bekliyorum. Ýçeriye girmeye cesaret edemiyorum. Bu durumumu hissetmiþ olacak ki, içeriden bir Doktor: ''DELÝKANLI GEL BAKALIM SEN KÝMÝ BEKLÝYORSUN?'' çaðýrdý. Bende bu çaðýrmadan güç alarak ''hocam sýnava gireceðim, arkadaþlarým rapor aldý ama ben alamadým'' deyince, al benden sana '' on gün rapor, ama ders çalýþmak þartýyla'' deyince sevinmiþ ve sonradan isminin Ýlhan GÜREL olduðunu öðrendiðim rahmetli doktor beye o günden beri saygý duymaktayým. Geçenlerde Hýdýrlýk Türbesinin hemen yanýnda mezarýný görünce arkadaþlarla bir Fatiha okuduk. Ýlk memuriyete baþladýðýmda Osmancýk'ta ameliyat olmuþ ve rapor bitince görev yerim olan dað köyüne gidersem aðrý sýzý olursa sýkýntý çekerim diye Kargý Ýlçesinde saðlýk ocaðýnda görev yapan doktora tekrar rapor almak için gittiðimde, '' ben size en fazla 20 gün rapor verebilirim. Sonuçta yine gitmek zorunda kalýrsýn onun için kaymakam beyin yanýna git elindeki belgeleri göster, halini arz et. Belki geçici görevlendirme yapar'' diye bana yol göstermiþti. Bende doktor beyin dediði þekilde durumumu þimdiki Ýstanbul Valisi olan H. Avni Mutlu Beye arz edince beni ilçe de geçici olarak görevlendirmiþti. Doktor beyin ismini bilmesem de o günden beri minnettarým. Geçen yýl Ankara'da Ýbni Sina Hastanesinde bir yakýným yatmýþtý. Hasta yakýný hastanýn temizliðini yaparken zorlanýr baþlar aðlamaya. O arada doktorlar hastayý ziyarete gelir. ''Gerçek doktor her hasta ile yaþayýp ölendir'' (S.zwig) misali hastanýn eþinin aðladýðýný görüp teyze, '' niye aðlýyorsun?'' deyince ''doktor bey, bende hastayým, temizliðini yapacaðým çeviremiyorum'' der. Bunun üzerine doktorlardan biri teyze: '' sen kenara çekil bakalým deyip, hastanýn kalan temizliðine yardýmcý olur'' bunun üzerine hasta refakatçisi ''ben eþi olarak zorlanýrken, kocaman doktor elin hastasýna yardým etti. Ýçi bulanmadý'' diye kendinden utanýr. ''Her mesleðin zekâtý vardýr, saðlýk sektöründe çalýþanlarýnýn zekâtý da hastaya þefkattir'' derler. Bu baðlamda ''Þefkat öyle bir dildir ki, saðýrda iþitebilir, körde okuyabilir'' ( Twain) sýrrýyla en alt kademeden en üst kademeye kadar saðlýk sektörünün çeþitli alanlarýnda fedakarhane hizmet sunan þefkatli ellerin, TÜM SAÐLIK ÇALIÞANLARININ 14 MART TIP BAYRAMINI en kalbi dileklerimle tebrik eder, afetlerden uzak afiyetler dilerim. Þifalý eller olabilme temennisiyle, nice nice yýllara ( yazar: )

Ýstiklâli kolay kazanmadýk

Ýstiklâli kolay kazanmadýk Valilik önünde yürüyüþe geçen mevsimlik þeker iþçileri kadro taleplerini bir kez daha dile getirdi. Þeker iþçisi hak arayýþýnda Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi, Þeker Fabrikasý çalýþanlarý ve aileleri

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

Ýspanya'ya çýkarma "Dýþ politikamýz tamamen iflas etmiþtir"

Ýspanya'ya çýkarma Dýþ politikamýz tamamen iflas etmiþtir Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 HEP BÝRLÝKTE YENÝ TÜRKÝYE FARUK ÖZKADER ÇORUM MÝLLETVEKÝLÝ ADAY ADAYI 19 MART 2015 PERÞEMBE www.yildizhaber.com

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

SMMMO sandýk baþýna gidecek

SMMMO sandýk baþýna gidecek SMMMO sandýk baþýna gidecek KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Muzaffer Yýldýrým Murat Metin Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak.

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek "ÝHL ile her zaman iþbirliðine hazýrýz" Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde öðrenim gören yabancý uyruklu öðrenciler, Okul Müdürü Hüseyin Kýr ve meslek dersleri öðretmeni Fatih Güney ile birlikte Rektör

Detaylı

Hitit Üniversitesi'nde Uluslararasý. Öðrenci Festivali coþkusu. Basýna darbe operasyonu

Hitit Üniversitesi'nde Uluslararasý. Öðrenci Festivali coþkusu. Basýna darbe operasyonu Basýna darbe operasyonu 17 Aralýk büyük rüþvet, kara para aklama ve yolsuzluk operasyonunun yýl dönümünde, medyaya karartma operasyonu baþladý. Bundan bir yýl önce 17 Aralýk'ta 'Büyük rüþvet, kara para

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. MHP, Osmancýk'ýn taleplerini dinledi asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

"10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk"

10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR SGK yeni hizmet binasý açýldý 7 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "12 Eylül darbesi demokrasi tarihinin kara lekesidir" "10 senede Türkiye'de çok þey

Detaylı

TSO'da bol polemikli meclis toplantýsý

TSO'da bol polemikli meclis toplantýsý Duygulandýran madalya töreni 18 Mart Þehitler Gününde 5 þehit ailesine Devlet Övünç Madalyasý verildi.cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan gönderilen madalya ve beratlar, Vali Sabri Baþköy tarafýndan

Detaylı

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn

Detaylı

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok Apo Dayý için mevlid okundu Dinçer Solmaz, seçim bürosu açtý 'Apo Dayý' için Mevlüt okundu Geçtiðimiz hafta geçirdiði kalp krizi sonucu vefat eden Sevenleri tarafýndan Apo Dayý olarak bilinen Abdullah

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

fütursuzca harcadýlar'

fütursuzca harcadýlar' Osmancýk'a 100 bin TL yardým AK Parti Milletvekili Salim Uslu geçtiðimiz günlerde Osmancýk'ta saðnak yaðýþ sonrasýnda gerçekleþen sel felaketiyle ilgili 'Baþbakanýn talimatýyla Osmancýk'ta çalýþmalar devam

Detaylı

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var "Darbeciler hesap verecektir" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 17 Aralýk operasyonu ve gündeme iliþkin yaptýðý deðerlendirmelerde, "Baþbakansýz AK Parti, Baþbakansýz

Detaylı