BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER"

Transkript

1 BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER THE TRANSFORMATION OF TURKS OF BULGARIA IN HISTORICAL PROCESS AND THE EFFECTS OF EU MEMBERSHIP PROCESS OF BULGARIA TO TURKISH MINORITY Kader ÖZLEM Özet Osmanlı Devleti nin Balkanlar dan çekiliiyle birlikte geride önemli oranda bir Türk azınlık kalmıtı. Bulgaristan daki Türk azınlıın hakları ikili ve çok taraflı antlamalarla güvence altına alınmısa da, Osmanlı-Rus Savaı ile balayan ve 1989 da Bulgaristan daki sosyalist sistemin yıkılıına kadar geçen süre zarfında ülkedeki Türk azınlıa yönelik çeitli asimilasyon politikaları uygulanmı ve Türk nüfus göçe zorlanmıtır. Souk sava döneminin bitimiyle birlikte Bulgaristan da bir dönüüm süreci gerçeklemitir. Bu süreçte, Bulgaristan da demokratik sistem tesis edilmi ve Türk azınlık Bulgaristan siyasi yaamına girmitir. Öte yandan, dı politikadaki ana çekim merkezi ise Moskova olmaktan çıkmı ve Brüksel- Washington eksenine kayılmıtır. Bu kapsamda, AB ve NATO üyelik hedefleri, Bulgaristan için kaçınılmaz hale gelmitir. Çalımanın amacı, Bulgaristan Türklerinin tarihsel süreç içerisindeki dönüümünü ve Bulgaristan ın AB üyelik sürecinin Türk azınlıa etkilerini incelemektir. Anahtar Sözcükler: Türk Azınlık, Bulgaristan, Avrupa Birlii, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH). Uluda Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Uluslararası likiler Bölümü.

2 342 ÖZLEM, Kader Abstract By the falling back of Ottoman Empire from Balkans, there stayed an important populated Turkish minority rearward. Even if the rights of Turkish minority in Bulgaria had been guaranteed by bilateral and multilateral treaties, various assimilation policies aimed at Turkish minority were applied during the time, starting from Ottoman-Russia War ( ) and lasting to the collapse of socialist system in Bulgaria in 1989 and also Turkish population was forced to immigration. A transformation process has become true in Bulgaria by the end of Cold War period. In this process, the democratic system has been established in Bulgaria and Turkish minority has entered the political life of the country. On the other hand, Bulgaria has changed her foreign political route from Moscow to the axis of Washington-Brussels. In this frame, the membership goals to NATO and EU became unavoidable for Bulgaria. The purpose of this study is to examine the transformation of Turks of Bulgaria in historical process and the effects of EU membership process of Bulgaria to Turkish minority. Keywords: Turkish Minority, Bulgaria, European Union (EU), Rights and Freedoms Movement. GR Souk sava döneminin bitimiyle birlikte çeitli totaliter devletlerce bastırılmı olan etnik kimliklerin gerek çatıma ortamında gerek demokratik platformlarda kendilerini aramaları uluslar arası ilikiler terminolojisine azınlık, azınlık grupları, etnik çatımalar, etnik parti vb. kavramların girmesine yol açmıtır. Etnik kimliklerin ve sorunların tanımlanmaları bölgesel balamda farklılıklar arzetmektedir. Söz gelimi Batı Dünyasında (spanya, sviçre, ngiltere, Belçika gibi) demokratik yollarla ve devlet yapısında revizyona gidilerek çözüme balanması ön plana çıkarken; eski Dou Blok u ülkelerinde ise yaanan çözülmenin ortaya çıkardıı dönüüm sürecinde bu sorunlar farklı metotlarla sonuca balanmak istenmitir. Souk sava sonrası dönemde eski Yugoslavya corafyasında etnik çatımalar ortaya çıkmasına karın, Çekoslovakya örnekleminde ise gruplar arasında anlama ve diyalog kendisini göstermitir. 1 Dier taraftan, bu konuda uluslar arası platformlarda örnek olarak gösterilen Bulgaristan modeli nde, etnik grupların deiim/dönüüm sürecinde partileme yoluna giderek iç politikada bir aktör, dı politikayı etkileyebilen bir baskı grubu 1 Nurcan Özgür, Etnik Sorunların Çözümünde Hak ve Özgürlükler Hareketi, stanbul: Der Yayınları, 1999, s. 1 2.

3 Bulgaristan Türklerinin Tarihsel Süreç çerisinde Dönüümü, AB Üyelik Süreci ve Türk Azınlıa Etkileri 343 olarak, azınlıın bata kimlik olmak üzere dier yaamsal haklarını demokratik yollarla elde etme stratejisi gözlemlenmektedir. Azınlık grupları, son dönemlerin kalıplamı söylemi olan farklılıkların zenginlii olabildii gibi, iç ve dı odaklı krizlerin ve husumetlerin de kaynaı olabilmektedir. Bununla birlikte, ülke içerisindeki etnik gruplar, küresel, bölgesel aktörler ve/veya komu devletlerin dı politik amaçlarına araç olabilmekte ve iç barıı-bütünlüü tehdit edebilmektedirler. Azınlık gruplarına ilikin sorunlar, insan hakları, barı ve demokrasi gibi 21. yüzyılın popüler kavramları çerçevesinde çözümlenmesi gerekirken; azınlık gruplarının haklarının korunması açısından tam kapsamlı hukuksal bir düzenlemeden bahsetmek güçtür. Azınlık haklarına ilikin hukuksal boluun 2 yanı sıra, azınlık kavramının 3 uluslar arası boyutta net bir tanımının yapılamadıı da belirtilmelidir. Berlin Duvarı nın yıkılıı aynı zamanda Bulgaristan da yeni bir sürecin balangıcı olmutur. Duvarın yıkıldıı akam istifa eden Todor Jivkov sonrasında, Bulgaristan da radikal bir deiim süreci yaanmasa da dier Dou Avrupa ülkeleri gibi ılımlı bir süreç ortaya çıkmıtır. Bu kapsamda, Türklerin zorla deitirilen Türkçe isimlerini iade yoluna gidilmitir. Özellikle, yıllarında gerçekleen asimilasyon hareketine karı Türkler arasında gösterilen direni ve yerel bazdaki örgütlenmeler, Hak ve Özgürlükler Hareketi ni ortaya çıkaracak ve söz konusu parti Bulgaristan siyasetinde kilit konuma gelecektir. Bulgaristan Türklerinin temel hak ve hürriyetlerini silaha bavurmadan, demokratik yollarla elde etmesi, günümüzde azınlık problemlerinin çözümüne ilikin önümüzde somut bir model olarak dururken; yaanan gelimelerin Bulgaristan ın demokratikleme sürecinde önemli bir rolü olmutur. Ayrıca Türk azınlıın genel durumunda meydana gelen iyilemeler, Türkiye-Bulgaristan ilikilerinin de düzelmesini beraberinde getirmitir. Bulgaristan açısından bütün bu faktörler, Batı dünyasına ulama konusunda bir köprü ilevini görürken; NATO ve AB üyelik hedefleri de bu 2 Azınlık haklarına dair, kapsamlı bir hukuksal düzenleme mevcut deilse de çeitli evrensel sözlemelerde bu konuya atıfta bulunulmutur. Örnein, Birlemi Milletler Kurucu Antlaması hükümleri, 1948 Soykırım Jenosit Sözlemesi, 1963 Irk Ayrımını Ortadan Kaldıran Sözleme, 1965 Irk Ayrımının Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkında Sözleme, 1966 Medeni ve Siyasal Haklarla lgili Sözleme, 1948 nsan Hakları Evrensel Bildirisi. Bunun yanı sıra, Avrupa Konseyi ve AGK çerçevesinde de çeitli düzenlemeler mevcuttur. 3 Çalımamız kapsamı itibariyle azınlık kavramını ayrıntılı bir ekilde incelemeye elverili olmadıından azınlıın tanımına dair kapsamlı açıklamalarda bulunmak mümkün olmamaktadır. Azınlık kavramına ilikin çeitli politik ve akademik çevrelerce deiik tanımlamalar getirilse de genel olarak azınlıın tanımı u ekilde yapılabilmektedir: çinde yaadıkları toplumda, nüfusun büyük çounluunu oluturan gruptan din, dil, etnik köken vb. açılarından farklı özellikler gösteren grup. Faruk Sönmezolu, Uluslar arası likiler Sözlüü, stanbul: Cem Yayınevi, 1992, s.51. Öte yandan, Avrupa Parlamentosu nca kabul edilen 1 ubat 1993 tarihli Avrupa nsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Konvansiyonu Ulusal Azınlıklara Mensup Kiilere likin Ek Protokol Teklifi nde ulusal azınlık kavramı u ekilde tanımlanmıtır: bir devlette yaayan, bu devletin ülkesinde yaayan ve onun vatandaı olan, bu devletle sürekli, salam ve dayanaklı balar içerisinde bulunan, belirli etnik, kültürel, dinsel ve dilsel özellikler gösteren, devletin veya devletten bir bölgenin halkının kalan kısmından daha az olmalarına ramen yeterli temsil oranına sahip, ortak çabalarla kimliklerini oluturan unsurları ve kültürlerini, geleneklerini, dinlerini ve dillerini korumaya çabalayan insan grubu. Ayrıntılı bilgi için bkz. Özgür, s

4 344 ÖZLEM, Kader hususta lokomotifi olmutur. Önce Mart 2004 te NATO, ardından Ocak 2007 deki AB üyelii Bulgaristan ı Batı ailesinin ayrılmaz bir parçası haline getirmi ve ülkede alıılmıın dıında bir süreç yaanmıtır. Bu süreçte gerçekletirilen reformların ilevsellii konusunda her ne kadar sorunlar yaansa da, özellikle Türk azınlık, söz konusu süreçten ve souk sava sonrası dönemde oluan gerek küresel gerek ülke içindeki olumlu atmosferden önemli ölçüde faydalanmıtır. Çalımanın amacı, tarihsel perspektiften Türk azınlıın dönüüm sürecini ve Bulgaristan ın AB üyelik sürecinin Türk azınlık üzerindeki etkilerini incelemek olarak belirlenmitir. Konu son tahlilde, kapsamlı bir deerlendirme süzgecinden geçirilerek genel bir sonuca balanacaktır. 1. TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE BULGARSTAN TÜRKLER Osmanlı Devleti nin bölgesel bir güç olmaktan çıkıp cihan devleti olma stratejisindeki en önemli parametreyi Balkan corafyası oluturmaktaydı. Devlet otoritesinin bölgedeki etkisinin ve kalıcılıının sistematik olarak gerçekleecek bir skân Siyaseti nin varlıına balı olması, Anadolu dan Rumeli ye kitlesel göç hareketlerinin temelini oluturmutur. XIV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren söz konusu corafyada siyasi egemen güç olmaya balayan Osmanlı Devleti, uyguladıı politikalar sonucunda demografik dengeleri kendi lehine çevirmeyi baarmıtır. Bu durum salt Balkanlar genelinde kendisini göstermezken, bölgenin küçük örneklemi durumundaki Bulgaristan da da aynı hususla karılaılmaktadır. Osmanlı Devleti nin sosyolojik çerçevede yönetim felsefesini oluturan hogörü, adalet ve barı kavramlarının Balkanlar daki hâkimiyeti, 1789 Fransız htilali nin sosyal psikoloji üzerinde yarattıı milliyetçi, özgürlükçü ve baımsızlıkçı tepkilerin bölge halkları üzerindeki etkilerinin ortaya çıkıına kadar devam etmitir. Bunun yanında, Osmanlı Devleti nin dönemin konjonktürü itibariyle kaybeden aktör statüsünde olması ve Balkanlar daki Türk-Müslüman varlıının Düvel-i Muazzama katında yarattıı ideolojik rahatsızlık, söz konusu devletlerin yardımlarıyla Balkan milletlerinin Osmanlı yönetimine karı isyanlarına yol açmıtır. Balkanlı milletlerin teker teker baımsızlıklarına kavumaları, Osmanlı Devleti nin daılma dönemine ilikin temel parametreyi oluturmutur. Bu dönemin bir baka özellii ise, Anadolu dan Rumeli ye doru yüzyıllar önce gerçekleen göçün bitim noktasını yine Anadolu nun oluturmasıdır. Farklı bir deyile ifade etmek gerekirse, bölgedeki Türk ve Müslüman nüfus, Balkan devletlerinin otoriter ve irredentist politik tutumlarının kurbanı olarak soykırım, asimilasyon ve baskı politikalarına maruz bırakılmılardır. Bu gelimelerin doal bir sonucu olarak göç olgusu söz konusu nüfus kitlesinin kaderi haline gelmitir. Bulgaristan Türklerini tarihsel açıdan ele aldıımızda 4 ana balık altında kategorize etmek mümkündür: Bulgar Prenslii Döneminde Bulgaristan Türkleri ( )

5 Bulgaristan Türklerinin Tarihsel Süreç çerisinde Dönüümü, AB Üyelik Süreci ve Türk Azınlıa Etkileri 345 Krallık ve Çeitli Parti ktidarları Döneminde Bulgaristan Türkleri ( ) Komünist Yönetim Döneminde Bulgaristan Türkleri ( ) Demokratik Dönemde Bulgaristan Türkleri (1989- ) Tarihsel süreç içerisinde Bulgaristan Türklerinin analizine ilikin olarak yukarıda çizilen genel çerçeve, Bulgaristan da dönemden döneme deien iktidarların süreleri sonucunda belirlenmitir. Prenslik döneminden demokratik döneme dein yaanan olaylar Bulgaristan Türklerinin kaderinde belirleyici olmutur. Bulgar iç siyasetinde meydana gelen her yeni deiim ülkedeki Türk azınlık tarafından üphe ile karılanmı ve yeni iktidarların ülke yönetimindeki olumsuz yansımaları Bulgaristan Türklerinin üzerine dümütür denebilir. Farklı bir ifadeyle, sistemin bozuk içsel çarkları daha ziyade Türk azınlık ekseninde kendisini göstermitir Osmanlı-Rus savaı sonrasında imzalanan Berlin Antlaması 4 ile özerk bir statüye kavuan Bulgar Prenslii, bu tarihten itibaren Rusya nın Balkanlar daki uydusu konumuna dümütür. Bulgarların, Rusya nın Balkanlar daki Panslavizm politikasının en hararetli savunucusu haline geldii 93 Harbi nde Türklere yönelik giriilen soykırım hareketlerinde önemli rol oynamalarında görülmektedir. Irklar ve Yok Etme Savaı olarak da nitelenen Osmanlı-Rus Savaı, McCarthy nin tespitlerine göre, kiiyi muhacir durumuna düürmütür. 5 Bunun yanı sıra, çok sayıda Türk ve Müslüman sivil, soykırımın hedefi haline gelmitir. Öte yandan, 93 Harbi esnasında Balkanlar daki Türk-slam kültür mirasında önemli tahribatlar meydana gelirken; bu savala birlikte Bulgaristan daki Türk nüfus kitlesi ilk defa azınlık konumuna dümütür. Balkanlar daki bölgesel konjonktürde meydana gelen deiimin Bulgaristan örneklemindeki izdüümü Bulgaristan Türkleri açısından dönüm noktası niteliindedir. Berlin Antlaması sonrası dönemde Türkler, azınlık olarak Bulgar Prenslii idaresi altında kalmılardır. 93 Harbi sonrasında gerçekleen göç ile birlikte Bulgaristan Türklerinin ileri gelenlerinin, aydın ve zengin kesiminin Anadolu topraklarına göç etmesi, geride cahil ve fakir bir Türk köylü nüfusu 4 93 Harbi sonrasında Rusya Osmanlı Devleti ne dayatılan Ayastefanos Antlaması ile Tuna dan Marmara ve Ege Denizine, Karadeniz den Ohri Gölüne kadar uzanan bir corafyada Büyük Bulgaristan ın kurulması öngörülürken; ngiltere nin araya girmesi sonucu 13 Temmuz 1878 de Berlin Antlaması imza edilmi ve Bulgaristan a Ayastefanos Antlaması itibariyle verilen topraklarda revizyona gidilmitir. Berlin Antlaması nın Bulgaristan ile ilgili düzenlemelerine ilikin olarak bkz. Tevfik Bıyıklıolu, Trakya da Milli Mücadele, I.Cilt, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1987, s Justin McCarthy, Ölüm ve Sürgün, 2.bas. (çev. Bilge Umar), stanbul: nkılâp Yayınevi, 1998, sayfa: 105. Söz konusu sayı, çeitli kaynaklarda farklı ekillerde telaffuz edilse de 1 milyonun üzerinde bir nüfus kitlesinin Anadolu ya göç etmek zorunda kaldıını söyleyebilmek mümkündür. 93 Harbi sonrasında gerçekleen göçe ilikin sayısal veriler için bkz. Yıldırım Aanolu, Osmanlı dan Rumeli ye Balkanlar ın Makûs Talihi Göç, stanbul: Kum Saati Yayınları, 2001, s

6 346 ÖZLEM, Kader bırakmıtır. 6 Bu gelimenin doal bir sonucu olarak, Bulgaristan Türkleri basız bir gövde olarak hareket etmek zorunda kalmıtır, denebilir. Dönemin artları göz önüne alındıında, özellikle Osmanlı yönetiminin Avrupa ayaında Türk ve Müslüman tanımının edeerde kullanıldıı görülür. Aynı zamanda, Osmanlı toprakları içerisinde de farklı kimliklerin tanımlamasına ilikin olarak, milli benlik unsurundan ziyade din kavramının esas tekil etmesi, Berlin Antlaması düzenlemeleri itibariyle de geride kalan azınlıın haklarına ve kimliine ilikin tanımlamalarda dini kimliin ön plana çıkacak olması sonucunu dourması beklenirdi. Ancak, söz konusu duruma tezat mahiyette Bulgaristan daki Türk-Müslüman Azınlık 7 için Türk kavramının kullanılması tercih edilmi ve Antlamanın gerek Türkçe gerek Fransızca tercümesinde kayıtlara bu ekilde geçmitir. Buna ek olarak, antlamanın içeriinde Bulgarlarla Türklerin karıık olduu yerlerde Türklerin hukuk ve menfaatlerinin gözetilecei belirtilmitir. 8 Yine Berlin Antlaması düzenlemeleriyle Bulgaristan tam anlamıyla devlet olma vasıflarına haiz deil iken dahi, ülke içerisindeki Türk azınlıın çeitli alanlardaki haklarına binaen yükümlülük altına girmitir. Söz konusu antlama sadece Prenslik yönetimine yükümlülükler getirmezken; aynı zamanda Osmanlı Devleti ve antlama metnine imza koyan dier devletlere de yükümlükler getirmitir. Antlamanın 4. maddesi itibariyle oluturulması öngörülen Bulgaristan Anayasası nın üzerinde bir hiyerarik sıralamada yer alacak olan bu hukuki ve siyasi baıt ilevselliini, Bulgar yönetiminin uluslar arası hukukun ayrılmaz bir parçası olan Pacta Sund Servanda ilkesini ihlaliyle antlama hükümlerinin teorik boyutu ile uygulama safhası arasında oluan derin farklılıklar sonucu yitirmitir. Yaptırım mekanizmasının tam anlamıyla ilememesi bu derinlii artırmıtır. Berlin Antlaması itibariyle Türk Azınlık ile Bulgarlar arasında herhangi bir ayrım gözetilmeyecei, azınlık mensuplarının da Bulgar çounluk gibi her türlü siyasal ve medeni haktan yararlanabilecei, hangi din ve mezhepten olurlarsa 6 Bilal N. imir, Bulgaristan Türkleri, Ankara: Bilgi Yayınevi, 1986, s.32; Kader Özlem, Bulgaristan Türklerinin Tarihsel Perspektiften ncelenmesi, 29 Temmuz 2005, Türkiye Uluslararası ve Stratejik Analizler Merkezi, (e.t ). 7 Bulgaristan da azınlık kavramına atıfta bulunulduunda akla ilk gelen unsur Türklerdir. Zira Bulgarlardan sonra ülke toprakları içerisinde demografik açıdan en fazla aırlık sahibi olan unsur bu söz konusu nüfus kitlesidir. (Nüfusu 1 milyonu bulan Türklerin yanı sıra ülke içerisinde az sayıda Makedon, Yahudi, Ermeni, Rus, Gagavuz, Arnavut, Ulah, Macar, Sırp ve Pomak Türklerinin varlıından bahsedilebilir.) Ancak bu kapsamda belirtilmesi gereken husus, Bulgaristan, Türkiye ve Yunanistan arasında ihtilaf konusu olan Pomak Türkleridir. Bulgarların Müslüman Bulgarlar, Yunanistan ın ise Müslümanlatırılmı Grekler olarak tanımladıı Pomaklar, Türk tarihçiler ve yetkililer tarafından Türk olarak tanımlanmakta ve Kuman Türkleriyle ilikilendirilmektedirler. Ayrıntılı bilgi için bkz. Ahmet Aydınlı, Batı Trakya Faciasının ç Yüzü, stanbul: Akın Yayınları, 1971, s ; Hüseyin Memiolu, Pages of The History of Pomac Turks, Ankara: 1991, s.17; lker Alp, Belgelerle ve Fotoraflarla Bulgar Mezalimi ( ), Ankara: Trakya Üniversitesi Yayınları, 1990, s. 7 10, Abdulhaluk Çay, Bulgaristan Türkleri, Türk Kültürü, Yıl: XXIII, Sayı: 262, ubat 1985, s Bulgaristan daki Pomaklar günümüz itibariyle dinsel anlamda Müslüman olan, ancak dil açısından Bulgarca konuan nüfus olarak dikkati çekmektedirler. Bu kapsamda aidiyet duygusu devreye girmekte ve söz konusu kitlenin Türklere yakınlıı gerek Bulgaristan da yapılan genel seçimlerde, gerek sosyolojik balamda Türklerle kurulan balarla ortaya çıkmaktadır. 8 imir, s. 366.

7 Bulgaristan Türklerinin Tarihsel Süreç çerisinde Dönüümü, AB Üyelik Süreci ve Türk Azınlıa Etkileri 347 olsunlar bu haklarını kullanmaktan mahrum bırakılamayacaı ve farklı din gruplarının mensupları da kendilerine ait toplumsal örgütlerini kurabilecekleri öngörülmütür yılında yürürlüe giren ilk Bulgar anayasasında belirtilen hükümler itibariyle 10, Bulgaristan a vatandalık baı ile balı olan bireylere yönelik olarak ilkörenim zorunluluu getirilmitir Osmanlı-Rus Savaı esnasında ve sonrasında ülkedeki Türk nüfusunun eitim-öretim kurumları, kapsamlı bir yıkıma uratılma ilemine tabi tutulmak istenmitir. Bu balamda, Bulgar Prensliinin kuruluunun ardından geçen 10 yıllık süre zarfında 1500 kadar Türk mektep ve medreseleri yıkılmı ve Berlin Antlaması nın 5. maddesinde belirtilen azınlıın haklarını ve milli kültür kurumlarını koruma hakkına ilikin olan husus ihlal edilmitir. Ayrıca Türk azınlıa ait dier mimari unsurlar da bu yıkımdan nasibini almıtır. Geride kalan salam yapılar ise Prenslik yönetimince Türk azınlıın elinden alınmı ve karılıksız olarak kamulatırma ilemine maruz bırakılmılardır. 11 Öte yandan, Bulgaristan da Türk azınlıın eitimine ilikin olarak 1886 da balayan ve 1894 e kadar süren bir iyileme döneminden bahsetmek mümkündür. 12 II. Merutiyet in ilanı esnasında stanbul daki çift balı yönetim realitesinden ve ortaya çıkan kaos ortamından istifa eden Bulgar Prenslii, 30 yıl Osmanlı Devleti ne vergi veren özerk bir yönetimin ardından 1908 yılında baımsızlıını ilan etmi ve krallık sistemine geçmitir. Bununla birlikte, yeni kurulan Bulgar devleti 1909 da Osmanlı yönetimi ile stanbul da bir protokol tesis ederek resmen tanınmı oluyordu. Söz konusu Protokol ve buna binaen imzalanan Sözleme Bulgaristan daki Türk azınlıın durumuna yönelik hususları da içermekteydi. Protokol ile birlikte, Bulgaristan daki Türk azınlıın her türlü medeni ve siyasi haklardan faydalanabilecei, aynı ekilde hak eitliine, din ve mezhep hürriyetine sahip olabilecei teyit edilirken; Türklerin okullarını, cami veya mescitlerini koruyup yaatabilecekleri vurgulanmıtır. Yine protokol kapsamında ülke sınırları içerisindeki Türk-slam kültürüne ait eserler Bulgaristan ın ulusal yetkisi dâhilinde çözebilecei bir sorun olmaktan çıkıp Devletler Hukuku ile güvence altına alınmıtır. Böylece Osmanlı yönetiminin, Bulgaristan daki Türk azınlık ve Türk-slam kültürüne ait eserler üzerinde hak 9 imir, s Bulgaristan Anayasası 78. mad. için bkz. Bulgaria Constitution Du Royaume De Bulgarie Du 16 Avril (28 Avril) 1879, Section VII.-De L Instruction Publique, Art. 78, (e.t ) yılındaki ilk Bulgar Anayasası ile birlikte, yeni devletin dini Ortodoks Hıristiyanlık olarak tanımlanırken (mad ); ülke içerisindeki etnik ve dini azınlıklara, etnik Bulgarlarla aynı derece eitlik tanınmıtı (mad ). Bkz. Bistra-Beatrix Volgyi, Ethno- Nationalism During Democratic Transition in Bulgaria: Political Pluralism As An Effective Remedy For Ethnic Conflict, YCISS Post-Communist Studies Programme Research Paper Series, Number 3, March 2007, s. 17, (e.t ) 11 Ayrıntılı bilgi için bkz. Hüseyin Memiolu, Geçmiten Günümüze Bulgaristan da Türk Eitim Tarihi, Ankara: Kültür Bakanlıı Yayınları, 2002, s Ömer Turan, The Turkish Minority In Bulgaria ( ), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1998, s

8 348 ÖZLEM, Kader sahibi olduu açıklıa kavumutur. 13 Sözleme kapsamında ise Bulgaristan daki müftülerin durumları ele alınmı olup, Bulgaristan daki müftülükler yine Sofya yönetiminin kendi tekelinde karara balayabilecei bir konu olmaktan çıkmıtır. Müftülükler, sadece din ileri ile ilgilenen bir kurum olmaktan çıkmı; aynı zamanda azınlık ileri ile de ilgilenir hale gelmiti. Müftüler Türk okullarını tefti edebilmekte, yeni okulların açılıp açılamayacaına ilikin giriimlerde bulunabiliyordu. 14 Öte yandan, stanbul Sözlemesi itibariyle Bulgaristan ın resmen tanınması bazı hukuksal sıkıntıları da beraberinde getirmitir. 15 Bulgaristan ın baımsızlıını ilan etmeden önce Osmanlı sınırlarını terk eden Bulgarların sınırlar arasında serbestçe seyahat etme lükslerinin ortadan kalkması, Edirne ve Makedonya da bulunan arazi ve taınmaz mallarını kontrol için 2 ay içerisinde Osmanlı vatandalıına geçmeleri aksi takdirde ilelebet Bulgar kalacaklarına ilikin bir artın getirilmesi 16 bu kapsamda verilebilecek örneklerdir Balkan Savaları Osmanlı Devleti nin Balkanlar la toprak sahibi olma balamında artık bir baının kalmadıının tescili olurken 17 ; bölgedeki Türk nüfus açısından baskı, zulüm ve göç olgusu yeniden kendisini göstermi 18 ve Bulgaristan, Kırcali de dâhil olmak üzere Batı Trakya yı alarak Ege denize çıkmıtır. Yüzyıllarca Osmanlı yönetiminde kalan bölge, 1920 den sonra Yunanlıların eline geçmitir. 29 Eylül 1913 tarihinde Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında stanbul Antlaması imza edilirken; Sofya merkezli çıkan 2. Balkan Savaı da son bulmaktaydı. stanbul Antlamasıyla birlikte Bulgaristan sınırlarını güney yönünde de geniletirken; Kırcali, Koukavak, Mestanlı gibi nüfusunun tamamına yakını Türk olan Türk olan yerleim yerlerini topraklarına katmıtır. Öte yandan, bölge halkının yabancı bir aktörü egemen güç olarak kabul etme konusundaki yabancılıı, Rodop Hükümeti Muvakkatesi nin ardından ( ) yeni bir direni hareketinin de balangıcı olmutur. Sonuç olarak, Bulgaristan ile stanbul Antlaması imzalanmı ve ülkedeki Türk azınlıa yönelik yeni düzenlemeler antlama içeriinde yer almıtır. Bu antlamaya göre, Bulgaristan a bırakılan topraklardaki Türk-Müslüman nüfus Bulgar uyruuna geçerken; 4 yıllık bir süre zarfında kanısı deitiyse Türk uyruuna geçebilme ansını elinde tutuyordu. Çocuklar da reit olduktan sonra bu hakka sahip olabilmekteydi. Ancak, Türk uyruuna geçmek isteyenler 4 yıl içinde Türkiye ye 13 Ömer E.Lütem, Tarihsel Süreç içinde Bulgaristan Türklerinin Hakları, Erhan Türbedar (der.), Balkan Türkleri/Balkanlar da Türk Varlıı, Ankara: ASAM Yayınları, 2003, s imir, s Ayrıntılı bilgi için bkz. Mehmet Yavuz Erler, Osmanlı dari Yapısında Bulgar Vatandalarının Göçü ile ilgili Bazı Düzenlemeler ( )", XIV. Türk Tarih Kongresi (Ankara 2002), II. Cilt, I. Kısım, Ankara: 2003, s Erler, s Balkan Savalarına dair ayrıntılı bilgi için bkz. Georges Castellan, Balkanların Tarihi, Ayegül Yaraman- Babuu (çev.), stanbul: Milliyet Yayınları, 1995, s ; Andre Gerolymatos, The Balkan Wars, New York: Basic Books, 2002, s Bu dönemde Türklere karı uygulanan mezalim için bkz. lker Alp, Bulgarian Atrocities-Documents and Photographs, London: 1988, s

9 Bulgaristan Türklerinin Tarihsel Süreç çerisinde Dönüümü, AB Üyelik Süreci ve Türk Azınlıa Etkileri 349 göçmek zaruretinde olup kendileriyle birlikte taınabilir eyalarını ve mal varlıını götürebiliyor ve bunlar için gümrük parası ödemiyorlardı. Bununla beraber, Bulgar uyruunda kalmayı tercih eden Türk azınlık, Bulgarların sahip olduu her türlü medeni ve siyasal haklardan yararlanabiliyordu. 19 Antlamanın teorik kısmına bakıldıında 8. madde, Bulgaristan uyruklu Müslümanların Bulgar unsurlarla medeni ve siyasal alanda eit olacaklarını, ayrıca dini serbestliklerinin bulunacaını ve örf, adet ve dini örgütlenmelerine saygı gösterileceini vurgulamaktadır. 12.madde ise Müslüman vakıflarının korunmasına ilikindir. Bu antlamanın ikinci eki, Bulgaristan daki müftülerin görev ve sorumluluklarını saptamaktadır. 20 Antlama kapsamında yapılan bir yenilik olarak dikkatleri çeken husus, daha önceki antlamalarla ülkedeki azınlık grubunun Türk olarak tanımlanmasına ramen, 1913 stanbul Antlaması ve Müftüler Sözlemesi nde Müslüman ifadesinin kullanılmasıdır. I. Dünya Savaı yaklaırken uluslar arası sistemde meydana gelen kutuplamalar stanbul ve Sofya yönetimlerini de etkilemitir. Her iki yönetim de ttifak Devletleri tarafında yer alırken, müttefiklik ilikisinin Bulgaristan daki Türk azınlıa yansıması da olumlu yönde olmutur. Bulgar Devleti savatan malup çıkarken; tilaf Devletleriyle 27 Kasım 1919 tarihinde Paris yakınlarında bulunan Neuilly de barı antlaması imzalamıtır. Osmanlı Devleti nin taraf olmadıı bu antlama dokuz bölümden olumaktaydı. Antlamanın IV. Bölümü ülke içerisindeki azınlıklarla ilgiliyken; söz konusu antlama ulusal mevzuattaki normlar hiyerarisinin üzerinde yer almaktaydı. Neuilly Antlaması nın IV. bölüm düzenlemelerine göre; Bulgar Devleti din, dil, ırk ve milliyet ayrımı gözetmeyecek, Topraklarında yaayan azınlıklara tam eitlik salayacak, Bulgaristan daki azınlık grupları dini vecibelerini serbestçe yerine getirme hürriyetine sahip olurlarken; tıpkı bir Bulgar fert gibi medeni ve siyasal hakların kullanılması balamında ayrıma tabi tutulmayacak, Azınlıklar, devlet memurluuna girebilecekler, istedikleri meslei veya zanaatı seçebilecekler, Ayrıca, azınlıklar eitim-öretim kurumları, dini ve sosyal kurumlar açabilecekler, bunları denetleyip yönetebilecekler ve aynı zamanda bu kurum ve kurulularda kendi dillerini özgürce kullanabileceklerdi. Azınlık unsurlar youn olarak yaadıı yerlerde, Bulgar Hükümeti tarafından devlet ve belediye bütçelerinden bu azınlık okullarına, dini ve sosyal kurumlara yardım yapacaktı. 21 Neuilly Antlamasının IV. bölümünün 50 ila 58. maddeler arasındaki hususlar 19 Cengiz Hakov, 1913 Yılında stanbul da mzalanan Bulgar-Türk Antlaması ve Bulgaristan Türk-Müslüman Nüfusun Hakları, XIII. Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler, III. Cilt-I. Kısım, TTK Basımevi Ankara:4 8 Ekim 1999, 2002, s Lütem, s imir, s

10 350 ÖZLEM, Kader azınlıklar ve haklarına ilikindir. Bu antlamanın 54.maddesinde: Etnik, dil ve din azınlıklarına mensup olan Bulgar vatandaları, öbür vatandalar ile aynı haklardan yararlanacaklar, hayır kurumları, dini ve sosyal kurumlar, okullar ve benzeri eitim kurumları kurup yönetebilecekler, burada kendi dillerini serbestçe kullanıp, serbestçe ibadet edebileceklerdir. denmektedir. Neuilly Antlaması nın azınlık hakları açısından ileri nitelikte denebilecek hükümler içerdii belirtilmelidir. Neuilly Antlamasının imza edilmesinin ardından Bulgaristan da krallık rejiminde yönetim zafiyetleri ortaya çıkarken, I. Dünya Savaı sonrasında Avrupa da görülen krallık sisteminden çeitli içerikteki parti yönetimlerine geçi sürecinden Bulgaristan da nasibini almı ve iki sava arasındaki 20 yıllık dönem Bulgaristan için iddet ve darbelerle anılır olmutur. 22 Alexandr Stambolyski zamanında altın çalarını yaayan Bulgaristan Türkleri, Neuilly, Lozan ve 1925 Türk-Bulgar Dostluk Antlamalarıyla 23 koruma altına alınmılardır. Ancak, Çiftçi Partisi nden sonra iktidara gelen Faist hükümetler döneminde Türklere yönelik baskı unsurları artmıtır. Genel olarak denilebilir ki, farklı sebeplere dayanılarak yılları arasında ortalama olarak her yıl bin Türk Anadolu ya göç etmitir. 24 Aanolu nun tespitlerine göre ise, yılları arasında Bulgaristan dan Anadolu ya doru gerçekleen göç hareketine kii katılmı olup, ortalama olarak yıl baına kii etmektedir. 25 Bulgar Prenslii nin kuruluundan 2. Dünya Savaı nın sonuna kadar geçen süre genel hatlarıyla özetlendiinde, çeitli antlamalar adı altında ülkedeki Türk azınlıın temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik hem Osmanlı Devleti hem Türkiye tarafından birçok giriimde bulunulmutur. Göç olgusu, bu süre itibariyle gündemden eksik olmamıtır. Belirtilmesi gereken ayrı bir husus da ülke içerisindeki etnik Bulgarlar ve Türkler arasında bir kutuplamanın yaanmaması, her iki toplumun da yüzyıllardır süre gelen bir arada yaama erdemine sadık kalmalarıdır. Bulgaristan daki Türk azınlıa yönelik ötekiletirme ileminin temel sujesi olarak daha ziyade devlet yönetiminde stratejik noktalarda yer alan yöneticiler ve belli dönemlerde görülen komitacılar dikkatleri çekmektedir. Bununla birlikte, ülkedeki Türk toplumunda meru devlet yönetimine karı sivil itaatsizlik unsuru yaanmamı; aksine Bulgaristan ın savaa girdii dönemlerde Türkler de ordu kademelerinde yerini almılardır yılında Bulgaristan da komünist sistemin tesisi ile birlikte ülkedeki Türk azınlıın kaderini belirleyen Bulgarların milliyetçi emelleri ve etnik farklılıklar gibi hususların yanına bir de Türkiye ile Bulgaristan arasındaki 22 Castellan, s ; L. S. Stavrianos, The Balkans Since 1453, London: Hurst, 2000, s yılında Türkiye ve Bulgaristan arasında tesis edilen antlamaların içeriine ilikin olarak bkz. smail Soysal, Türkiye nin Siyasal Antlamaları, I.Cilt ( ), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, s ; Bilal imir, Bulgaristan daki Türk Azınlıının Ahdi Durumu, Türk Kültürü, Yıl: XXIV, Sayı: 264, Nisan 1985, s Ömer Turan, Geçmiten Günümüze Bulgaristan Türkleri, Erhan Türbedar (der.), Balkan Türkleri/Balkanlar da Türk Varlıı, Ankara: ASAM Yayınları, 2003, s Aanolu, s.310.

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

LKLERNDE GER KABUL: HANG ARTLARDA? RAPOR ÖZET VE ÖNERLER I LKLERNDE GER KABUL: HANG ARTLARDA? I u eitsiz ilikinin tazmini olarak, Türkiye-AB geri kabul müzakereleri sırasında Türkiye ve AB arasında külfet

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 6

S R K Ü L E R : 2007 / 6 S R K Ü L E R : 2007 / 6 27.12.2006! " # $% $ & '()) * & +, '-. /, 0& & $ & $ '& + $!0&&, & ' +0 +!0&&0 /!'-# $%". /1,. '&! -,! & &2-3(4-3(4 && -53(4 &6 & ' 7 &+ 8'& & / '&! ()) 7 * + ' $&& / + - ' & 8,$,

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ...

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... İçindekiler ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... 5 I.1. Arnavutluk Adının Anlamı... 5 I.2. Arnavutluk Adının Kökeni... 7 I.3.

Detaylı

! " #$! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! #$! # $$ $! % % # $ &&& '( % )* '( !"#$!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+ ##,#(#-.,/0 12#)34 5( 6 7###0# 5 89 ",#' -(+ : ;(

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

DEPREM FELAKET SONRASINDA ÇIKARILAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER VE SAYI TAY DENET M DI INDA KALAN KAMU FONLARI M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Denetçisi

DEPREM FELAKET SONRASINDA ÇIKARILAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER VE SAYI TAY DENET M DI INDA KALAN KAMU FONLARI M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Denetçisi Sayıtay Dergisi Sayı : 41 DEPREM FELAKET SONRASINDA ÇIKARILAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER VE SAYITAY DENETM DIINDA KALAN KAMU FONLARI M. Hakan ÖZBARAN Sayıtay Denetçisi GR 17.8.1999 tarihinde Marmara Bölgesi

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.09.2014 TANIŞMA DERSİ TANIŞMA DERSİ 17.09.2014 22.09.2014

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $! % % # $ &&& '( % )* '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6)#6(-'(+#)75(#89,9(:

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik -

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - R.G.: 17.3.2001-24345 / m.4) Çevre Düzeni Planı: Konut,

Detaylı

1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN

1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN I. KENDİ KADERİNİ TAYİNİN ANLAMI...5 A. Terim Sorunu...8

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES Bülent AK Ba Hesap Uzmanı 1. TCAR KAZANCIN TESPT YÖNTEM VE DEERLEME LEM : 1.1. Öz Sermaye Nedir? Öz sermaye; iletmenin sahip olduu iktisadi kıymetler ile

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

!" # $%!" ## #! " $ $ # $ %%%! &' % ()! &'

! # $%! ## #! $ $ # $ %%%! &' % ()! &' !"#$%!" #$ %!" ### $$ %%%!&' ()!&' $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "( *""+"'", -.'/0"""-".123!+"&,'* 4 5' ' 6 (" 6', &'* "(7 5' " 89+

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ Metin ÖZ Samsun, 2017 S E Ç İ M S İ S T E M L E R İ N İ N S E Ç M E N İ R A

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME

RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME I. RUSYA NIN YEN STRATEJS OCAK 2005 1- Rusya, ekonomik, siyasi ve askeri açıdan yeniden güçlenmek ve öncelikle bölgesinde nüfus sahibi olabilmek stratejisinde

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

! " #$!" ## #! " $ $ # $ %%%! &' % ()! &'

! #$! ## #! $ $ # $ %%%! &' % ()! &' !"#$!" #$ %!" ### $$ %%%!&' ()!&' $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "( * ""+"'", - +./ 01"(23 4' 5 6"""/" 4 78 9!+"&,'* : ;'

Detaylı

AZERBAYCAN YÖNETM SSTEM THE MANAGEMENT SYSTEM OF REPUBLIC OF AZERBAIJAN Recep REHML

AZERBAYCAN YÖNETM SSTEM THE MANAGEMENT SYSTEM OF REPUBLIC OF AZERBAIJAN Recep REHML AZERBAYCAN YÖNETM SSTEM THE MANAGEMENT SYSTEM OF REPUBLIC OF AZERBAIJAN Recep REHML Özet Sovyetler Birliinin çökmesi ile demokratikleme sürecine giren baımsız Cumhuriyetlerde karılaılan en önemli sorun

Detaylı

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni,

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni, TÜREV ARAÇLAR RSK BLDRM FORMU (Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. nezdindeki ilemlere ilikindir) Önemli Açıklama: Vadeli lem ve Opsiyon Borsası nezdinde yapacaınız alım-satım ilemleri sonucunda kar elde

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

!"#$ +&'"(#)#(*)#(), %&-./- 0 $ /&111/- 0 22 & # $ $%&&'

!#$ +&'(#)#(*)#(), %&-./- 0 $ /&111/- 0 22 & # $ $%&&' ! " !"#$ %&'"(#)#(*)#(* +&'"(#)#(*)#(), %&-./- 0 $ /&111/- 0 22 & # $ $%&&' 2 () 34 *5%,67 **8%%9 *#: ;6 9 *) < %! *" 2=6 ( #5%,6 %* #*:%% %*# ##:%2;*) #),6>%4%6 *" #)* % *" #)# %% * #))=6 2 5%6*7 #)"5%?

Detaylı

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

ÜNİTE:1. Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2. Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3

ÜNİTE:1. Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2. Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3 ÜNİTE:1 Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2 Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3 Millî Güvenlik Konseyi Rejimi, 1982 Anayasası nın Yapılışı ve Başlıca Özellikleri

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' ! #! $ ! #$!!%& %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama LEM KURALLARI BLDRM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasasında gerçekletireceiniz hisse senedi ilemleri sonucunda kâr edebileceiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, ilem yapmaya karar vermeden

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları,

Detaylı

1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU. Kadir EKER ÖZET

1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU. Kadir EKER ÖZET 1946 Belediye Seçimleri ve Bu Seçimlerde Kadın Seçmenlerin Kadir EKER 1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU Kadir EKER ÖZET Ülkemizde demokratik gelimeler Merutiyetle balamı, Cumhuriyetle

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9 18.06.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 4 9! "#$# %#& ' # $ ' # ( & $ )# * $ +,-!./ + * ( ' *. ' $./ + 0& " 1 '! 2.. # 3$ *# %# */& / $') $ ' $') # ' ' ( / '. $.' 4 ( # $ ' %#' 5$#$ $&$# # $ ' * # 0 * (. './

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 28.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 12.10.2015 TANIŞMA

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

www.kpss.info NOT: BU SORULAR VE CEVAPLARI SINAVA GRENLER TARAFINDAN TESPT EDLENLLERDR. EKSKKLKLER VE FARKLILIKLAR OLABLR.

www.kpss.info NOT: BU SORULAR VE CEVAPLARI SINAVA GRENLER TARAFINDAN TESPT EDLENLLERDR. EKSKKLKLER VE FARKLILIKLAR OLABLR. www.kpss.info NOT: BU SORULAR VE CEVAPLARI SINAVA GRENLER TARAFINDAN TESPT EDLENLLERDR. EKSKKLKLER VE FARKLILIKLAR OLABLR. ANAYASA 1. Aaıdakilerden hangisi G-8 daimi üyelerinden deildir? a) Almanya b)

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri ile satı sonrası montaj,

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 23 Volume: 5 Issue: 23 Güz 2012 Fall 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MARDN LNDEN VERLEN

Detaylı

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006)

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006) DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (-2006) Zafer YÜKSELER Danıman 10 Austos 2007 1. Giri: hracat ve ithalat fiyat endekslerindeki farklı deiimler, yıllar itibariyle dı ticaret

Detaylı

23 EKIM 2014 AÇILIŞ KONUŞMALARI (09:30-10:15)

23 EKIM 2014 AÇILIŞ KONUŞMALARI (09:30-10:15) 23 EKIM 2014 AÇILIŞ KONUŞMALARI (09:30-10:15) Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Cezmi ERASLAN İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü Dr. Cezmi BAYRAM (İstanbul Türk Ocakları

Detaylı

Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi

Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi Araştırma üç farklı konuya odaklanmaktadır. Anketin ilk bölümü (S 1-13), Türkiye nin dünyadaki konumu ve özellikle ülkenin

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

! " # $ % $ &'() % *! ) +

! # $ % $ &'() % *! ) + ! "# $% $&'() % *! ) + !" #$%& '% ( ')))'% ( *+,* -, -./001 2#. / *012/,*3, 422500-6+(078 9 50078 : ; ,?2-@2 2 : 7+A0-A2, @/ 6+(0,78 A 7B C =2 78,,7-52%7,, D 422E4F20, 422A2,,,2B 4-C00

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org / BilgilenmeHakki.Org 28 Eylül 2004 Sürüm 1.1 Güncelleme

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

MAL YAPI VE DENET M BOYUTLARIYLA "AFET YÖNET M " *

MAL YAPI VE DENET M BOYUTLARIYLA AFET YÖNET M * MAL YAPI VE DENETM BOYUTLARIYLA "AFET YÖNETM" * S. Emre AKDA Sayıtay Badenetçisi GR Bu makale, 17 Austos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde gerçekleen ve kamuoyunda Marmara ve Düzce depremleri olarak adlandırılan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XVII TABLOLAR LİSTESİ... XIX ŞEKİLLER LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1 vii İÇİNDEKİLER BAŞLARKEN... 1 Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI I. Azınlık Tanımı... 5 A) Azınlık Tanımı Vermenin Zorluğu... 5 B) Uluslararası Daimi Adalet Divanı nın Azınlık Tanımı... 10 C) Capotorti Tanımı...

Detaylı

taahhüt ettii yabancı sermaye tutarı 300 bin dolar düzeyinde kalıyor ki, üzerinde asıl düünülmesi gereken nokta da bu.

taahhüt ettii yabancı sermaye tutarı 300 bin dolar düzeyinde kalıyor ki, üzerinde asıl düünülmesi gereken nokta da bu. taahhüt ettii yabancı sermaye tutarı 300 bin dolar düzeyinde kalıyor ki, üzerinde asıl düünülmesi gereken nokta da bu. Kamu dıında yapılan bir baka aratırmaya göre ise, son iki yıl içinde 44 bin 740 yabancı

Detaylı

Kitap İnceleme / Book Review

Kitap İnceleme / Book Review Kitap İnceleme / Book Review 135 136 Kitap İnceleme / Book Review Kitabın Adı: İNSAN HAKLARI* Yazarı: Prof. Dr. Fatih Karaosmanoğlu Yayınevi: Seçkin Yayıncılık Basım Yılı: 2012 Figen KESKİN Öğr. Gör.,

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Son vergi düzenlemeleri ile ortaya çıkan fiyat indirimleri tüketiciye yansıtıldı mı?

Son vergi düzenlemeleri ile ortaya çıkan fiyat indirimleri tüketiciye yansıtıldı mı? Son vergi düzenlemeleri ile ortaya çıkan fiyat indirimleri tüketiciye yansıtıldı mı? Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) Mayıs 2009 Özet ç talebin canlandırılabilmesi amacıyla Mart ayında bir dizi

Detaylı

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... V GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DİNSEL ÇOĞULCULUK ve BENZER KAVRAMLAR I. Vatandaşlık...7 A. Sosyal Bilimlerde Vatandaşlık Kavram(lar)ı...8

Detaylı

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN 978-605-364-600-6 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan.

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN*

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* 1.Giriþ ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan sendika hakký 1 ; bir devlete sosyal niteliðini veren

Detaylı