Türkiye Suriye'yi vurdu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Suriye'yi vurdu"

Transkript

1 Dün araçlarýyla güneye geçen Kýbrýslý Türklere Rum trafik polisi bol bol ceza yazmýþ... 3 Rum polisine mahkemelerimizin kestiði cezayý bir günde fazlasýyla çýkardýlar herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Ekim 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3937 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BARIÞÇILARIMIZA BAK 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... KÝTABA UYDURULAMAYAN GERÇEKLER!.. Erdoðan Baybars BÝR ACÝL SERVÝS ÝZLENÝMÝ Ali Osman BÝZ YOKUZ KÝ ARTIK BURALARDA Dolgun Dalgýçoðlu KAHRAMAN YARATMAK ÝSTÝYORSANIZ... Mehmet Levent HADDÝNÝ AÞAN AÞK Elvan Levent Sonunda olan oldu Türkiye Suriye'yi vurdu Suriye'deki Esad rejimine karþý Türkiye'yi savaþa sokmak için aylardýr hazýrlýk yapanlar nihayet bunu baþardýlar... Dün gece Suriye'den atýlan bir top mermisinin Urfa'da Akçakale üzerine düþmesi ve bir anne ile 4 çocuðunun hayatýný kaybetmesi üzerine Türkiye anýnda Suriye'yi bombaladý... Baþbakanlýktan yapýlan açýklamada, "Radarla tespit edilen Suriye'deki noktalara top atýþý yapýlarak hedefler vurulmuþtur" denildi... Olaydan BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile bazý ülke dýþiþleri bakanlarý telefonla haberdar edildi... NATO Konseyi'nin acil olarak toplanmasý kararlaþtýrýldý... Türkiye-Suriye arasýnda fiili olarak baþlayan savaþýn hangi boyutlara ulaþacaðý merak ediliyor sayfada Zorla sýnýrdýþý Rum polislerinin tutuklanmasýnýn bedelini halkýmýz ödüyor... Güneye geçenlere ceza yaðmuru Fotoðraf: Mustafa Erkan ELAM cýlarýn eylemleri dün yine karþýlýklý geçiþleri aksattý Dün araçlarýyla güneye geçen Kýbrýslý Türkler Rum polisinin her zamankinden farklý bir muamelesi ile karþýlaþtý... Polis bir bahane ile pek çoðuna 85 Euro ceza yazdý. Kuzeydeki sorumsuz politikanýn faturasý halka kesildi... Dün ayrýca bazý Türk araçlarýna güneyde zarar verildiði öðrenildi... Birçok vatandaþýmýz, yaþanan gerginlikten dolayý dün güneye geçiþini iptal etti... Rum basýný, aranan esas kiþinin baba Halil Alaslan olduðunu ve güneyde 'Halilis' diye bilindiðini yazdý... Halilis'in sabýkalý bir uyuþturucu taciri olduðu ve güneye giden eroinin %80'ini saðladýðý öne sürülüyor sayfada Dayakla sýnýrdýþý edilen Suriyeli mülteciler Türkiye'ye teslim edildi... 2 ve 8. sayfalarda

2 MAÐUSA'NIN BAZI BÖLGELERÝNDE ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Gazimaðusa'nýn bazý bölgelerine bugün saatleri arasýnda elektrik verilemeyecek. Elektrik Kurumu'ndan verilen bilgiye göre, þebekede yapýlacak bakým onarýn çalýþmalarý nedeniyle, Maraþ, Derinya, Ayluga, Çanakkale, Baykal, Larnaka Yolu bölgesi, eski hastahane bölgesi, Maksim ve Çorap Fabrikasý bölgesi, Harika, Anadolu Mahallesi, Karakeçliler ve Antalyalýlar bölgesinde elektrik kesik olacak. SAÐANAK YAÐMUR BEKLENÝYOR KKTC'de önümüzdeki günlerde saðanak yaðmur bekleniyor. Meteoroloji Dairesi tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, yarýndan baþlayarak 10 Ekim'e kadar sürecek dönemde, alçak basýnç sistemi ile genellikle üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesi etkili olacak. Yarýn, açýk az bulutlu, öðle saatleri parçalý bulutlu; Cuma günü, parçalý ve çok bulutlu, öðle saatleri yer yer hafif saðanak yaðmurlu, Cumartesi günü az bulutlu, öðle saatleri parçalý bulutlu ve yer yer kýsa süre hafif saðanak yaðmurlu; Pazar günü, parçalý bulutlu bir ara yer yer hafif saðanak yaðmurlu; Pazartesi günü, parçalý ve çok bulutlu; Salý ve Çarþamba günleri çok bulutlu ve saðanak yaðmurlu geçecek. ORTOPEDÝK ÖZÜRLÜLER DERNEÐÝ KERMES DÜZENLÝYOR Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði, bugün Lefkoþa Mevlevi Tekke önünde kermes düzenleyecek. Dernekten verilen bilgiye göre, saatleri arasýnda yer alacak kermeste bazý firmalarca derneðe baðýþlanan yeni giysi ve ayakkabýlar, etiket fiyatýnýn onda biri fiyatla satýþa sunulacak. MECLÝS BUGÜN TOPLANACAK Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün saat 10.00'da, Hasan Bozer baþkanlýðýnda yeni yasama yýlýnýn ikinci toplantýsýný gerçekleþtirecek. Baþkanlýðýn Genel Kurul'a sunuþlarýnýn ardýndan, gündem dýþý konuþmalara ve sunuþlara yer verilecek. Bu arada seçimler ve oylamasý yapýlacak iþler bölümünde "Divan Katibi Seçimi" yapýlacak. Genel Kurul'un gündeminde "sözlü sorular" ve "sözlü soruya dönüþtürülen yazýlý sorular" da bulunuyor. FÝKRET HÜSEYÝN SEFEROÐLU ÝÇÝN CUMA GÜNÜ CENAZE TÖRENÝ DÜZENLENECEK Kayýplar Komitesi tarafýndan yürütülen kazýlarda Alambra'da bir dere yataðýnda kalýntýlarý bulunan Fikret Hüseyin Seferoðlu için Cuma günü cenaze töreni düzenlenecek. Seferoðlu'nun kalýntýlarý, ölümünden 49 yýl sonra Lefkoþa Þehitliði'nde defnedilecek. Seferoðlu'nun ailesinin yaptýðý açýklamaya göre, Fikret Hüseyin Seferoðlu için, Cuma günü saat 10.00'da Lefkoþa mezarlýðýndaki Lefkoþa Þehitliði'nde askeri tören düzenlenecek. 30 Aralýk 1963'te Aysozomenolu (Arpalýklý) dýþýnda davarýný otlatan Fikret Hüseyin Seferoðlu, Kýbrýslý Rumlar tarafýndan kaçýrýlarak öldürülmüþ ve naaþý bulunamamýþtý. "Kayýp" Fikret Hüseyin Seferoðlu'nun akýbeti konusunda kardeþi Cafer Seferoðlu uzun yýllar boyunca yoðun araþtýrmalar yürütmüþ, Kayýplar Komitesi'ni de bu konuda bilgilendirmiþti. 35 mültecinin sýnýrdýþý edilmesine tepki MÜLTECÝ HAKLARI DERNEÐÝ 35 MÜLTECÝNÝN SINIR DIÞI EDÝLMESÝNÝ ELEÞTÝRDÝ Mülteci Haklarý Derneði, sýðýnma hakkýna ulaþýmlarý, korunmalarý ve sýnýr dýþý edilmemeleri için iki haftadýr Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý, Dýþiþleri Bakanlýðý, Baþbakanlýk ve Polis Örgütü'ne her türlü giriþimi yaptýklarý, 7'si çocuk 35 mültecinin önceki gece "zorla, þiddet kullanýlarak" sýnýr dýþý edildiðini ileri sürüp bu durumu eleþtirdi. Mülteci Haklarý Derneði Baþkaný Ceren Göynüklü, yaptýðý yazýlý açýklamada, "sýnýr dýþý kararýnýn görüþmeler neticeleninceye kadar Gazeteci Þahin, mültecilere yapýlan müdahale sýrasýnda yaralandý Kýbrýs Postasý- Burcu Akkaya- Maðusa Limaný'nda 35 mülteciye yapýlanlarý protesto etmek için olay yerinde bulunanlara yönelik polisin sert müdahalesi sýrasýnda Gazeteci Pelin Þahin yaralandý. Liman giriþinde araç kontrolü için kullanýlan demir banket eylemcilerin üzerine indirilmeye çlaýþýlýrken, Pelin Þahin'e isabet etti. Þahin, kafasýnýn sol tarafýndan yaralandý. Olaylarýn sona ermesinin askýya alýndýðý" güvencesi verilmesine raðmen dün akþam Gazimaðusa Limaný'na götürülen mültecilerin sýnýr dýþý edildiðini kaydederek, "Açýkça; sýnýr dýþýna yasal, idari ve siyasi yollarla müdahale etme olanaðýmýzýn ortadan kaldýrýlmasý amaçlandý" dedi. Göynüklü, Mülteci Haklarý Derneði ve Kýbrýslý Türk Ýnsan Haklarý Vakfý olarak, söz konusu mültecilerin, Türkiye'de Birleþmiþ Milletler ve Ýnsan Haklarý Örgütleri tarafýndan koruma altýna alýnmasý için ve yapýlanlarla ilgili yasal ile idari giriþimleri baþlatacaklarýný belirtti. Göynüklü, ilgili ve duyarlý tüm kesimlere dayanýþma için çaðrý da yaptý. ardýndan þiddetli aðrý nedeniyle Dr Burhan Nalbantoðlu Hastanesi'ne baþvuran Þahin'in kafatasýnýn sol tarafýndan darp aldýðý ve bu sonucunda belirgin þiþkinlik meydana geldiði öðrenildi. Kýbrýs Postasý'na konuþan Pelin Þahin, olaylarý insan haklarý ihlali olarak niteledi. Þahin, "O banket bana deðil, bir baþkasýna da gelebilirdi. Olasý bir can kaybý ya da daha büyük bir yaralanmanýn hesabýný kim verecekti. Yaþananlarý kýnýyorum" dedi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý BARIÞÇILARIMIZA BAK Üç Rum polisinin Lurucina'da tutuklanmasý Kýbrýslýtürk toplumundaki derin barýþ zaafiyetlerini bir kere daha ortaya çýkardý... Aslýnda barýþtan yana olduklarýný sananlar bile kendilerine en çok ihtiyaç duyulan zor zamanlarda ortadan kayboluyorlar... Annan Planý'na evet demiþ olmalarý da asla barýþ yanlýsý olduklarýný göstermez... Çünkü bu plana evet diyenlerin hiçbiri Solomu ve Ýsak'ýn katledilmesine karþý çýkmadý. Onlarý katledenlerin yakalanýp cezalandýrýlmasýný talep etmedi. Ki bu Annan Planý'na evet demekten çok daha önemliydi, ama elbette daha zordu. Solomu ve Ýsak barbarlýðýnýn hemen ardýndan, 1996 Eylül'ünde Akhirita (Güvercinlik) köyündeki mevzisinde bir Türk askeri nöbette olduðu bir sýrada vurularak öldürüldü. Resmi makamlarýmýz onu Rumlarýn mevziye yaptýklarý bir baskýnla öldürdüklerini açýkladý. 16 yýldýr orada bu þehit için anma töreni düzenleniyor ve hamaset nutuklarý atýlýyor. Bu þehidin ailesi huzursuz... Oðullarýnýn kimin tarafýndan öldürüldüðünden emin deðil... AÝHM'ye gidecek, ama kimi mahkemeye vereceðini bile bilmiyor. O sýralarda BM de soruþturma yapmýþ bu olay hakkýnda, ancak bu soruþturmanýn sonuçlarý da gizlenmiþ aileden... Toplumumuzda hiç kimse bu olayýn da üstüne gitmiyor. O asker Rumlar tarafýndan öldürülmediyse, bunun ortaya çýkarýlmasý için de parmaðýný oynatan yok. Ki bu da Annan Planý'na evet demekten çok daha önemliydi, ama elbette daha zordu. Mihalis Çakurmas'ýn on yýl önce Pile'de çok haksýz ve zorba biçimde Türk polisi tarafýndan tutuklanmasýna da karþý çýkmadý kimse... Kendisine uyuþturucu kaçakçýsý diye iftira atýlarak hapse týkýlmasýna göz yumdu herkes... Kimse sesini çýkarmadý... Kimse savunmadý suçsuz Çakurmas'ý... Ki bu da Annan Planý'na evet demekten çok daha önemliydi, ama elbette daha zordu. Lurucina'da hakkýyla görevlerini yapmakta olduklarý sýrada, Türk makamlarý tarafýndan üç Rum polisinin tutuklanmasý olayýnda da öyle... Barýþý savunduklarýný söyleyip duran parti ve örgütlerimiz buna bile tepki göstermediler... "Ne yapýyorsunuz bre efendiler?" diye kimseye çýkýþmadýlar... "Bu tutuklama haksýz bir tutuklama" demediler. Sustular... Ve susmaya da devam ediyorlar... Belli ki, dur ihtarýna uymayan Kýbrýslýtürkü haksýz saysalar bile, polislerin tutuklanmasýný haklý sayýyorlar... Türk tarafýnýn haksýz olduðunu ve bu davranýþýyla Kýbrýs'ta barýþa bir darbe daha vurduðunu söylemeye dili varmýyor hiçbirinin... Ki bu Annan Planý'na evet demekten çok daha önemli, ama elbette daha zor... Ey Kýbrýslýtürk kardeþ... Þimdi sen, diyelim Larnaka'da yaþayan Kýbrýslý bir Rum olsan... Ve bu haberi duysan... Bir suçluyu kovalayan üç polisimiz yanlýþlýkla girdikleri Türk köyünde Türk makamlarý tarafýndan tutuklandýlar deseler sana... Kelepçelendiler... Hapse týkýldýlar... Askeri ve sivil mahkemelerde yargýlandýlar deseler... Ne yaparsýn? Nasýl bir söz çýkar aðzýndan? Önce merak edersin de belki... Kýbrýslýtürk toplumunda karþý çýkan oldu mu buna? Sorarsýn... Ve hiç kimsenin de buna karþý çýkmadýðýný öðrendiðin zaman patlamaz mýsýn? "Yetti be! Kapatýn þu kapýlarý da görmeyelim bir daha hiçbirinin yüzünü... Bize bulaþmasýnlar da, o tarafta ne halt ederlerse etsinler" demez misin? Yukarýda saydýðým tüm örneklere ve benzerlerine kuzeyde karþý çýkan bir tek 'Afrika' gazetesi var. Ki bu gazeteyi de Kýbrýs Radyo Yayýn Korporasyonu'nda Türkçe haber özetlerini sunan Spiros Atanasiadis hiç okumaz... CTP çevreleri bizim 'derin devlet'le baðlantýlý olduðumuzu yayar dururlar. En önemli delilleri de bizim hala hayatta olmamýz... Hala öldürülmediðimize göre, bir bit yeniði varmýþ bu iþin içinde... MÝT'i hep bit ile karýþtýrýrlar nedense!.. MÝT dersin bit anlarlar... Bu durumda Rum polislerin tutuklanmasýna bir tek 'derin devlet' karþý çýkmýþ oluyor!.. Vay be!

3 AFRÝKA dan mektup... TUTUKLAMANIN BEDELÝNÝ HALKIMIZ ÖDÜYOR Dün güneye araçlarý ile geçen Kýbrýslýtürkler Rum polisinin her zamankinden farklý bir muamelesi ile karþýlaþtý. Sudan nedenlerle pek çok vatandaþýmýza trafik cezasý yazýldý. Her birine 85 Euro... Sanýrýz, mahkemelerimizin 3 Rum polisine kestiði para cezasýný Rum tarafý bir günde fazlasýyla çýkardý. Rum polislerin tutuklanmasý, yargýlanmasý, mahkemeden mahkemeye taþýnmasý ve aðýr para cezasýna çarptýrýlmasý Rum Polis Teþkilatý'nda büyük öfke yarattý... Ayrýca Rum tarafý, polislerin köyün içerisinde deðil, ara bölgede tutuklandýðý görüþünde ýsrar ediyor... Ve bunu da kanýtlamaya hazýr olduklarýný bildiriyor... Türk güvenlik makamlarýnýn elinden kaçmayý baþaran 4. polis tam olarak tutuklamanýn nerde meydana geldiðini anlatmýþ... Onlara göre, Türk tarafýnýn tarif ettiði tutuklama yeri ile bu yer arasýnda 850 metrelik bir mesafe varmýþ... * Bu arada þunu da belirtelim... Rum polislerin kovaladýðý Coþkun Alaslan hakkýnda polisten hiçbir haber yok. Ne oldu? O da tutuklandý mý? Mahkemeye çýkarýlacak mý? Rum polislerin kendisini neden kovaladýðý sorulacak mý? Kýsacasý, 'kahraman' muamelesi görmeye devam mý edecek, yoksa onun da suçlu olduðu teslim edilecek mi? Rum basýný, güneyde asýl aranan kiþinin bu delikanlýnýn babasý olduðunu yazýyor. Halil Alaslan... 'Halilis' olarak bilinirmiþ güneyde... Sabýkalý bir uyuþturucu kaçakçýsý olduðu söyleniyor. Daha önce güneydeki cezaevinde yatmýþ... Kuzeyden güneye giden eroinin %80'i onun tarafýndan saðlanýyormuþ... Oðlunun kullandýðý araç onun aracý olduðu ve arandýðý için düþmüþ polisler zaten peþine... Bunlar Rum basýnýnda yazýlanlar... Kuzeydeki polis bunlarý ihbar kabul edip deðerlendirecek ve soruþturacak mý acaba? * Biz ilk günden yazdýk... Rum polisler tutuklanmamalýydý. Askeri mahkemedeki yargýcýmýzýn da belirttiði gibi bilinçli bir 'sýnýr' ihlali yok. Olay yerinde polislerle anlaþmaya varýlmalýydý. Böyle bir iþbirliði, iki tarafýn güvenlik güçleri arasýnda yeni bir iþbirliðinin ve karþýlýklý güvenin yollarýný açabilirdi... Öyle olmadý... Görevini yapan Rum polisleri tutuklayýp yargýlama yolunu seçtiler... Matsakis'in eylemlerine 'Matsakis þov' diyorlar, ama onlarýnki de "KKTC þov"... Devlet olamayan devletin þovu... Ancak bu þov halka çok pahalýya patlýyor. Cezasý da dünden itibaren ödenmeye baþlandý... Hem Türk araçlarýna zarar verildi, hem çeþitli bahanelerle 85 Euro para cezasý kesildi... Akýlsýz baþýn cezasýný ayný baþ çekse haspasý çýksýn... Ama hep baþkalarýnýn baþý çekiyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Otururken de düðmelerini ilikledi TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan ile KKTC Baþbakan'ý Ýrsen Küçük dün Ankara'da görüþtü. Baþbakanlýk Resmi Konutu'nda basýna kapalý gerçekleþen görüþme, yaklaþýk 1,5 saat sürdü. Küçük'ün Erdoðan'la görüþmesinde otururken bile ceketini iliklemesi dikkati çekti. Ýrsen Küçük, görüþmenin dolu dolu geçtiðini söyledi. "Görüþmede teknik heyetlerin hazýrladýðý Ekonomik Paket'in rakamsal programlarýný ele aldýk" diyen Küçük, "12 Ekim'de yapýlacak olan Ankara toplantýsýnda bu konularýn sonuçlandýrýlmasý, rakamlaþtýrýlmasý ve protokol þekline dönüþtürülmesi konusunda mutabakata vardýk" ifadesini kullandý. Toplantýda, KKTC'ye kabloyla gelecek enerji konusunun planlanýp ihale koþullarýnýn hazýrlanmasý konusunda mutabakat saðladýklarýný da kaydeden Baþbakan Küçük, "Bunu su ile eþ zamanlý olarak planlýyoruz" dedi. Ýrsen Küçük, Ankara'da TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan ile Baþbakanlýk Resmi Konutu'nda basýna kapalý gerçekleþen görüþme sonrasýnda BRT'ye açýklamalarda bulundu. LEFKOÞA BELEDÝYESÝ'NÝN BORÇLARI Lefkoþa Belediyesi'nin uzun zamandan beri süren mali sýkýntýlarý olduðunu hatýrlatan Küçük, Politis: Lurucina daki asýl kiþi Alaslan ýn babasý Politis gazetesi "Polisler Serbest" baþlýklý haberinde, Alaslan'ýn babasý hakkýndaki bazý iddialara yer verdi. Rum polislerin Akýncýlar'da tutuklanmasý olayýnýn arkasýndaki esas kiþinin, 19 yaþýndaki Çoþkun Alaslan'ýn 50 yaþýndaki babasý "Çoþkun Halil Alaslan" olduðunu iddia eden gazete, bu kiþinin "Halilis" ismiyle bilindiðini savundu. Alaslan'ýn sabýkalý bir uyuþturucu taciri olduðunu iddia eden gazete, polisin sahip olduðu bilgilere dayanarak, bu kiþinin, Rum kesimine giden eroinin yaklaþýk yüzde 80'inin dolaþýmýný saðlayan kiþi olduðunu ileri sürdü. "Halilis'in", 1994 yýlýnýn Mart ayýnda Theofilos Georgiadis isimli Rum'un öldürülmesindeki davasýndaki esas kiþilerden biri olduðunu ve davayla ilgili sorguya çekildiðini iddia etti. Rum güvenlik güçlerinin, Halilis'in faaliyetleriyle ilgili büyük bir dosyaya sahip olduklarýný iddia eden gazete, Georgiadis davasý Kapýlar kapansýn diyen Lillikas'a tepki Haravgi gazetesi habere "Türkiye'nin Bölücü Politikasýna Katkýda Bulunuyor... Sýnýr Kapýlarýnýn Kapanmasýný Öneren Lillikas'a Pür Ateþ- Komisyon'a Þikâyet- Sahte Mahkemeler Tarafýndan üç Polise Para Cezasý- UNFICYP'e Sorumluluklar" baþlýklarýyla geniþ yer verdi. Rum Baþkanlýk Seçimlerine baðýmsýz adaylýðýný koyan Yorgos Lillikas'ýn, sýnýr kapýlarýnýn geçici olarak kapanmasý önermesinin, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile hükümetin tepkisine yol açtýðýný yazan Haravgi, Lillikas'ýn adaylýðýný destekleyen EDEK'in ise LTB'nin bundan çýkabilmesi konusunu da TC Baþbakaný Erdoðan ile görüþtüðünü söyledi. KKTC'den ayrýlmadan önce LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý ile bu konuda görüþme yaptýðýný, TC Baþbakaný Erdoðan'a da bu sýkýntýlarý aktardýðýný ifade eden Küçük, Erdoðan'ýn da görüþme devam ederken bu konuda gerekli talimatlarý çalýþma arkadaþlarýna verdiðini belirtti. dýþýnda, Halilis'in uyuþturucu meselesi yüzünden Limasol'da bir kiþinin daha öldürülmesi meselesine karýþtýðýndan söz edildiðini ekledi. Ayný bilgilere dayanarak, Halilis'in, Rumlarla uyuþturucu kaçakçýlýðý yapmak için silahlý olarak ara bölgeye girdiðini iddia eden gazete, Halilis'in uyuþturucularý ara bölgedeki anlaþmalý bir noktaya yerleþtirdiðini, alýcýnýn da paralarý ayný yere býraktýðýný ileri sürdü. Haberde, polislerin kovaladýðý aracýn, Halilis'in sürekli olarak kullandýðý araç olduðu da öne sürüldü. Halilis'in, silahlý olarak uyuþturucu kaçakçýlýðý yapmak için girdiði ara bölgede bir sefer bile yakalanmadýðýna dikkat çekilen haberde, Halilis'in, 90'lý yýllarda uyuþturucu ticareti yüzünden Rum tarafýnda hapis cezasý çektiði de ileri sürüldü. Alithia ise habere "Polisler Ceza Ödemek Kaydýyla Serbest... Lillikas ve Matsakis Harikalar Yarattý" baþlýklarýyla yer aldý. mesafesini koruduðunu belirtti. Gazeteye göre, Matsakis'in baþýný çektiði bazý Rumlardan oluþan grubun, Metehan sýnýr kapýsýndaki geçiþlere engel olmasýnýn sorulmasý üzerine, Stefanu, hiç kimsenin Rum kesimini zorda býrakacak ve problemler çýkaracak þekilde davranmaya hakký olmadýðýný söyledi. Gazeteye göre, Lillikas'ýn önerisine tepki gösteren Baþkanlýk seçimleri adaylarýndan Stavros Malas ise, iki toplum arasýndaki iletiþimin sona ermesini desteklememeleri gerektiðini ifade etti. existence Elvan Levent HADDÝNÝ AÞAN AÞK Ýnsanýn kendi elleriyle inþa ettiði bir yapý, sonunda dönüp onu sýrtýndan vurur muydu? Aþk bile haddini aþarsa azap olur, demiþse eðer Montaigne, bir bildiði vardý herhalde. Ama insan, haddini bilen bir varlýk deðildi. Patlayana kadar yemek yer, midesi doysa da gözü doymazdý bir türlü. Üç katlý apartman yapar, beþe çýkarýr sonra katlarý, yetmez, ona çýkarýr, o da yetmez, on beþ... Yine yetmezdi... Yirmi, otuz, derken, sonunda gökyüzünü delmeye kadar vardýrýrdý iþi haddini bilmediðinden. Gökdelenleriyle doldururdu doðayý... Sonra da oturur çevreyi kurtama planlarý yapardý. Kimse birkaç elbiseyle yetinemezdi, bazýlarý bir dolap elbiseyle de yetinemezdi... Ne kadar çok, o kadar iyi, diye tekrar eder dururdu... Tükettikçe tükendiðinin farkýna varmazdý. Kendi elleriyle inþa ettiði ve aç gözlülükle besleyerek sonunda bir canavara dönüþtürdüðü sistemin günün birinde onu dönüp sýrtýndan vuracaðýný göremezdi. Bakýn sonunda Birleþik Krallýk'ta da çanlar 'büyük kardeþ' için çalmaya baþlamýþtý iþte. Ýngilizler kendi kurduklarý 'güvenlik' sisteminden ve her an gözetlenmekten þikayet ediyorlardý þimdi. Bu kadar yeter, diye isyan ediyorlardý. Sadece Londra'nýn yeraltý tren istasyonlarýný yirmi dört saat gözetleyen tam 11 bin güvenlik kamerasý vardý. Tüm Birleþik Krallýk'taki kameralarýn toplamý ise iki milyona yakýndý. Bu hesaba göre her otuz iki kiþiden birine bir kamera düþüyordu. Üstelik bu kameralarýn büyük bir çoðunluðu özel þirketler tarafýndan denetlendiðinden toplum güvenliðini saðlamak yerine neredeyse kiþisel amaca hizmet eder hale gelmiþlerdi. Özellikle restoranlar ve kafelerin iç mekanlarýyla giyim maðazalarýnýn soyunma odalarýndaki güvenlik kameralarý tek bir merci tarafýndan kontrol edilmediklerinden zaten kuþku altýndaydýlar. Þimdi ise kamuoyunun görüþü alýnmadan ülke genelinde hizmete giren yeni HD kameralar büyük bir tartýþma baþlatmýþtý. Bu yeni ve geliþtirilmiþ güvenlik kameralarý, toplu taþýma araçalarýna, ana caddelere ve eðlence mekanlarýna yerleþtirilmiþlerdi. Ve yetkililer bu teknoloji harikasý 'denetim mekanizmalarý'nýn gerektiði þekilde ayarlanamadýklarý takdirde toplumda güçlü bir ters etkiye yol açacaðý konusunda oldukça endiþeliydiler. Dahasý, Britanya'nýn kimsenin farkýna varmadýðý bir þekilde bir 'Büyük Kardeþ' toplumuna dönüþmekte olduðundan yakýnýyorlardý açýk açýk. 'Büyük Kardeþ' George Orwell'in dünyada hüküm süren mekanizmayý eleþtirdiði, global yönetim sisteminin insanlar üzerindeki gücünü sorguladýðý '1984' romanýnda yer bulan ve günümüzde neredeyse 'denetim/ gözetim' sözcükleriyle özdeþleþen bir kavramdý. Evet, çanlar çalmaya baþlamýþtý ancak, bu geç kalmýþ bir 'uyarý'ydý kuþkusuz. Ýþ iþten geçeli çok olmuþtu. Ýnsanlar her gün bindikleri toplu taþýma araçalarýndaki "Güvenlik kameralarý kendi güvenliðiniz için çalýþýr durumdadýr", uyarýsýna çoktan alýþmýþlardý. Oysa kullanýma yeni giren kameralar, geliþmiþ teknolojik fonksiyonlarý sayesinde neredeyse bir kilometrelik bir mesafeden bile görüntüye giren bir 'yüz'ü net bir þekilde tanýmlama özelliðine sahiptiler. Ve iþte þimdi güvenlik derken kendi 'insan haklarý' yasalarýný çiðneme riskiyle karþý karþýya kalan Ýngiliz yetkililer, iþin içinden nasýl çýkacaklarýný düþünüyorlardý. Ýnsanýn kendi elleriyle inþa ettiði bir yapý, sonunda dönüp onu vurur muydu? Oturduðum yerdeki pencereden, bir araçtaki adamýn, üzerinde gelmiþ geçmiþ bütün James Bond'larýn bulunduðu kocaman bir afiþi sokak panolarýndan birine yapýþtýrdýðýný görebiliyordum. Bir de süpermen ve dünyayý kurtaran adam vardý deðil mi?

4 A KAY A L A ÝL DÝRÝF Kaçakçýlýk merkezi olmuþ Lurucina Öyle diyor köyün belediye baþkaný Gittikçe daha beter olmakta bu curcuna Burasý sinek uçmaz inek uçar vataný Kalay MESARYA'DA BÝR OXFORD OLSA Sadece Türkiye'nin deðil, isterseniz dünyanýn en saygýn üniversitelerini getirin. Mesela Karpaz'a bir ÝTÜ kampüsü dikin, Mesarya'ya bir Boðaziçi yerleþtirin, dilerseniz Omorfo'ya da Harvard'ý oturtun. Bu çirkef yataðýný temizlemeye yeter mi sanýyorsunuz? Buradaki çürümüþlüðü, kokuþmuþluðu üniversitelerin tabelalarýyla gidereceðinizi, örteceðinizi mi sanýyorsunuz? Sizde bu ilkel, bu küflü zihniyet durdukça ve siz olanca ilkelliðiniz ve küfünüzle bu ülkenin tepesinde oturdukça, Mesarya'da bir Oxford olsa ne yazar, olmasa ne yazar? Kalaycý Ali OSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent KAHRAMAN YARATMAK ÝSTÝYORSANIZ BÝR ACÝL SERVÝS ÝZLENÝMÝ Pazartesi akþamý bilgisayar baþýnda otururken telefonum çaldý Köydendi telefon Genellikle zamansýz arandýðýmda kalbim küt küt atar Çünkü verilen haberler genellikle acý haberler olur Bir arkadaþým kýsa süre önce aramýþ ve dolunaydan bahsetmiþti -Bana uymaz, demiþtim ona Ters gelir Ýnsan inanýr veya inanmaz Telefondaki ses, endiþesini belli etmemeye çalýþarak, -N'apan? Gazetede misin? -Gazetedeyim, dedim -Bir þey söyleyeceðim ama endiþe etme -Ne oldu gene? -Babam biraz rahatsýzlandý. Önemli deðil, onu Lefkoþa'ya kaldýrdýlar Endiþelenme diyorlar Gazetedekilere söyleyip ayrýldým ve hastaneye gittim Bizimkiler dýþarýda, peder içerde Kanama oluþmuþ, doktorlar kanamanýn midede mi, baðýrsaklarda mý olduðunu tespit etmeye çalýþýyorlarmýþ... Kan almýþlar, idrar almýþlar ve tahlile göndermiþler Durum kritik Daha önce iki kez de felç geçirdi bizim peder Neyse, Acil Servis'in dýþýnda bulunan "Acil Servis Kafeteryasý"ndan birer kahve söyledik Arada sýrada Acil Servis'in kapýsýna kadar gidip oradaki görevliden bizim pederin durumu hakkýnda bilgi aldýk Önce serum baðladýklarýný söylediler Servise çýkana kadar da kontrolda kalacakmýþ Mecburen kapýnýn dýþýnda beklemek zorunda kaldýk Ve orada kaldýðýmýz süre içerisinde en az on kez ambulansla yaralý, hasta taþýndý oraya Yetersiz sayýda çalýþanýn uðraþlarýný izledim bu süre içerisinde Acile taþýnan hastalar sadece ambulanslarla deðil, askeri ambulans ve askeri minibüslerle getirilen yaralý ve hasta askerler yanýnda özel araçlarla getirilen hastalar da vardý. Bir de bu hasta ve yaralýlarýn akrabalarýný da düþündüðümüzde servisin önüne biriken insan sayýsýnýn yüz kiþiden fazla olduðunu söyleyebilirim. Ýçeriye girmek için görevlilerle tartýþanlar da boldu Tahliller neticesinde pederi Cerrahi Servisi'ne çýkardýlar Çarþamba günü de, Lefkoþa'daki týbbi alet bozuk olduðundan ambulansla Maðusa'ya götürüp tedavisine orada devam ettiler. Cengiz Topel Hastanesi'nden, Lefkoþa'ya, Lefkoþa'dan da Maðusa'ya... Saðlýktaki sorunlar ortada Yetersiz personel ve yetersiz alet edevat ve de týbbi malzeme gerçeði karþýmýzda duruyor Hükümet edenlerin birçok kuruma olmadýðý gibi saðlýða da yatýrýmlarý yok Bazý özel hastanelerin de danýþýklý olarak devreye sokulmasýyla devlet hastanesi zavallýlaþtýrýldý! Ýlaçlarýn olmadýðý, ihalelerinin yapýlmadýðý gazetelerin baþ köþelerinde, vatandaþlarýn medyada þikayetlerinde bol bol görülüyor Sonuca baktýðýmýzda yetersiz saðlýk personelinin ellerinden geleni arkalarýna koymadýklarýný gözlemledim Gazeteci olduðumu söylemeden yaptým bunu Orada fotoðraf çekimi yapan baþka bir gazeteci arkadaþýmla da konuþtum bunlarý Biz konuþurken ambulanslar siren sesleriyle yeni hastalar veya yaralýlar getirmek için yollara çýkmýþtý bile SAYIM MEMURLARI HALA ÖDENMEDÝ Pinokyo UBP sözünü tutmadý Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS) 4 Aralýk 2011'de yapýlan nüfus ve konut sayýmýnda görev yapan sayým memurlarýnýn paralarýnýn ödenmemesi nedeniyle Maliye Bakanlýðý önünde eylem gerçekleþtirdi. UBP'ye "Pinokyo" temalý pankartla benzetme yapýlan eylemde basýna açýklama yapan KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan, UBP'nin yalanlara dayalý siyasetini sürdürdüðünü ve bu yalanlara kendisini de inandýrdýðýný söyledi. Kaptan, iki buçuk yýldan beri UBP'nin yaptýklarýyla adeta "greve itildiklerini" söyleyerek, bir an önce UBP'nin görevi terk edip gitmesi gerektiðini savundu. Kaptan, bu þekilde halkýn UBP'yi sadece "kötü yöneticiler" olarak hatýrlayacaðýný, aksi halde sürecin UBP'yi "halkýn düþmaný" ve "Kýbrýs Türkü'nün yok oluþunun sorumlusu" yapacaðýný iddia etti. Þu an ülkede her þeyin UBP kurultayýna endekslendiðini söyleyen Kaptan, "Sanki 22 Ekim gelmeyecek, veya sanki 22 Ekim'de yeni bir yönetim gelecekmiþ gibi davranýlýyor" ifadelerini kullanarak, halkýn geleceði, gençlerin göç etmemesi ve Kýbrýs Türk halkýnýn yok olmamasý mücadelesini verdiklerini söyledi. BENGÝHAN KTAMS tarafýndan hazýrlanan yazýlý bildiriyi Genel Sekreter Güven Bengihan okudu. Bengihan, 4 Aralýk'ta yapýlan nüfus sayýmý sonrasý aradan 10 ay geçmesine raðmen sayýmda çalýþan binlerce kamu çalýþanýnýn ödenmediðini kaydetti. KTAMS'ýn hukuk yoluna baþvuracaðýný belirtmesi üzerine Maliye ve DPÖ yetkililerinin sendikayý acil toplantýya çaðýrdýðý ve çalýþanlarýn 1 hafta içinde ödeneceði taahhüdünün verildiðini söyledi. Üzerinden 2 haftalýk süre geçmesine raðmen UBP'nin verdiði sözü tutmadýðýný söyleyen Bengihan, söz konusu kaynaðýn Maliye'ye aktarýlmasýna raðmen paranýn nereye kullanýldýðýnýn soru iþareti oluþturduðunu kaydetti. Bengihan, "UBP hükümetinin daha önce verdiði birçok söz gibi bu sözünü de tutmamasý ile UBP hükümetinin temsilcilerinin söylediði yalanlar Pinokyo'nun burnu gibi büyümüþtür. Eðer Pinokyo gibi olsalardý, UBP hükümeti yetkililerinin burnu nereye kadar uzardý çok merak ediyoruz" þeklinde konuþtu. KTAMS'ýn açtýðý pankartta, "Pinokyo UBP'nin sözleri: Sayým paralarý haftaya ödeniyor, ekonomi uçuyor, halkýn refahý arttý, emeklilerden vergi alýnmayacak, elektrik özerkleþtirilecek, KTHY yaþatýlacak" ifadeleri yer aldý. Bu gidiþle baþaracaklar... Neyi mi? Halký Güney Kýbrýs'a geçiþlerden soðutmayý! Üç Rum polisin, görevleri baþýndayken, yanlýþlýkla kuzeye geçtiler diye Türk polisi tarafýndan tutuklanmalarý, askeri ve sivil mahkemede yargýlanýp, 1. derecede askeri yasak bölgeyi ihlâlden ve kanunsuz silâh taþýmaktan toplam yaklaþýk 50 bin TL para cezasýna çarptýrýlmalarý ve bu cezalarý ödedikten sonra 5'er bin TL de kefalet senedi imzalattýrýldýktan sonra serbest býrakýlmalarý... Yýllardýr hiç olmadýðý kadar ortamý gerdi! Bütün dünyanýn ancak korsan bir devlet olarak bildiði KKTC'nin bu tutumu, yine bütün dünyanýn tanýdýðý, AB üyesi ve AB Dönem Baþkaný Kýbrýs Cumhuriyeti'ne karþý bir korsanlýk olarak deðerlendirildi Rum halký ve yönetimi tarafýndan. Güney Kýbrýs'ta büyük öfke ve infial yarattý. Haksýz mý bu öfke ve infial? Ne münasebet? Yerden göðe kadar haklý. Neden? Çünkü üç Rum polis sadece görevlerini yapýyorlardý. Kuzey Kýbrýs'a 1. derecede askeri yasak bölgeden bilerek ve isteyerek geçmemiþlerdi. "Dur" ihtarý verilen kiþi durmamýþ, aksine hýzýný daha da artýrarak kaçmaya baþlamýþtý! Siz olsanýz ne yapardýnýz? "Hade sto galo" diyerek arkasýndan sadece bakakalýr mýydýnýz? Yoksa böylesine þüpheli kiþiyi yakalamak için peþine mi düþerdiniz? Onlar ciddi bir görev anlayýþýyla dur ihtarýna uymayan þüpheli kiþinin peþine düþtüler iþte. Ve bu kovalamaca sýrasýnda da farkýnda olmadan "yasak bölgeyi" delerek kuzeye geçtiler. Kaçak iþçiyi tutuklamaya çalýþýrken de, bir anda Türk polisinin kelepçesini gördüler bileklerinde! Sonrasýný biliyorsunuz... Askeri ve sivil mahkeme!.. 50 bin TL'ye yakýn para cezasý! Resmi araçlarýna ve tabancalarýna el konulmasý! Kýdemli Yargýç Fügen Ulutekin'in sözleri, olayýn gerçek yüzüne tutulan bir ayna gibi duruyor... Ulutekin, sanýklarýn KKTC sýnýrlarýnýn güvenliðine zarar vermek maksadýyla hareket etmediklerini, bir kaçaðý kovaladýklarýný söyledi. Ne var ki hamaset tellâllarý ve malûm çevreler bütün bunlarý gözardý ederek, koro halinde Rum tarafýna yüklenmeyi, KKTC'nin belirlenmiþ sýnýrlarý olan ayrý bir devlet olduðu teranesini okumayý yeðlediler. Ve böyle yaparak bunu bütün dünyaya kanýtlayabileceklerini sandýlar! 3 Rum polisin görev baþýnda tutuklanmasýna büyük tepki gösteren Rumlar, önceki gün Kermiya kapýsýný 2 saatliðine kapattýlar! Þimdi de bazý Rum siyasilerden "Kapýlarý bir süre için kapatalým" çaðrýlarý yükseliyor! Ortam öylesine gerildi ki, en azýndan bugünlerde güneye geçmek baþlýbaþýna büyük cesaret iþi oldu! Fanatik ýrkçýlarýn, kendilerine Türk tarafýndan pompalanan bu öfke ve infial içinde ne yapacaklarýný kestirmek güç. Dileyelim ki, herþeye raðmen kin ve intikam duygusu öne çýkmasýn! Olay bütün sýcaklýðýyla gündemdeyken, Lurucina Belediye Baþkaný ile muhtarýnýn, bölgenin bir kaçakçýlýk merkezi haline geldiðinden yakýnmalarý bir tesadüf deðildir. Bu yakýnmalarýn bir mesajý ve adresi elbette vardýr. Bütün suçlarý görevlerini yapmak olan Rum polisleri tutuklayanlar, kovalanan genci sorgulamayý da düþünmüyorlar mý? Sabahýn köründe yasak bölgeyi delerek güneye neden geçti? Polisin dur ihtarlarýna neden uymadý? Arabasýnda ne vardý? Ve bu olayda bir kahraman yaratma heveslisi olanlara bir tavsiye... Bir kahramanlýk sözkonusuysa, bu kahramanlýk payesini hak eden, sizin adayýnýz deðil, görev aþký ve bilinciyle hareket eden 3 Rum polistir.

5 5 4 Ekim 2012 Perþembe Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Bazýlarý farklýdýr diye düþünüyordum Yanýlmýþým Ýçlerinin alacasýný, çýkarlarýna dokununca ortaya çýkardýlar. Hepsi ayný bok!.. Hepsi!.. KÝTABA UYDURULAMAYAN GERÇEKLER!.. MÝÞ-MIÞLAR * KKTC'ye geçen Rum polisler hem askeri hem sivil mahkemeye çýkarýlmýþ. - Oldu olacak bir de aile mahkemesine çýkarsaydýlar. Uygun bir ceza bulunabilirdi. * Þht. Hüseyin Akil Ýlkokulu'nda görevli öðretmen Polat Paþa Ýlkokulu'nda görev yapýyormuþ. - Eee Noldu yani? Hiç deðilse bir okula gidiyor Ya o hiç gitmeyenlere ne demeli. * Ali Çetin Amcaoðlu, partinin geleceðini düþündüðü için Ýrsen Küçük'ü destekliyormuþ. - Maþallah maþallah Herkesin kendine göre bir gerekçesi var yani * KKTC'de eþcinsellere evlilik yolu açýlýyormuþ. - Tek þartla ama... Cinsel iliþki olmayacak! Yasak! * AKP yandaþlarý KKTC'yi parselliyormuþ. - Bu bir süreçtir Dün CHP'liler, DYP'liler, ANAP'lýlar falan vardý, bugün de AKP'liler. Tanrý bilir AKP'den sonra kim gelecek. * Matsakis sýnýr kapýsýný 1.5 saat kapatmýþ. - Zorlu Töre bunu mutlaka bir yere not etmiþtir Ayný hakký kullanabilir gün gele! * Ersin Tatar, "Annan Planý geride kaldý" demiþ. - Allah Allah Daha þimdi mi farketti Yoksa konuþacak baþka konusu mu yok. * Eroðlu, "Yargý kararý ortaya çýkmadan kimse suçlu ilan edilemez" demiþ. * Ahmet Kaþif de öyle söylemiþti. Ne tesadüf deðil mi? *Baþbakan Erdoðan, Baþbakan Küçük ile Ankara'da bir daha görüþmüþ. - Þimdi braksalar, Küçük uçarak gelecek bu moral ile. Türk-Rum iliþkileri bir daha test edildi Sonuç yine olumsuz. Yine boþ, yine güvenilir deðil. Herþey hâlâ pamuk ipliðine baðlý. An gelir bir kývýlcým yetebilir. Of yahu of... Yine yanlýþ yaptýk. Hey Allah'ým Sen akýl daðýtýrken bu Kýbrýs Türkü'nü nasýl unuttun. Yoksa bilerek mi pay ayýrmadýn bize?.. Polis önüne çýktý da "dur" mu dedi? Kaçarý yok. Duracaksýn arkadaþ. Durmadýn mý, göze aldýn demektir, baþýna gelecek var! Bizim çocuklar nedense durmuyor. "Yiðitliðin onda dokuzu kaçmak" deyip, basýyorlar gaza Pile'de kaçtýlar Metehan'da kaçtýlar Þimdi de Lurucina'da. Eeee... Rum polisinin de taa burasýna geldi artýk. "Dur derim de durmazsýn ha " hýrs ve öfkesi ile bastýlar gaza. Amaçlarý ders vermek, "Burasý bizim çöplük" temasýnda. Ne dikenli tel gördüler Ne asker, ne sýnýr... Güdümlü füze gibi, yüzyýllardýr Türk bayraðý dalgalanan Lurucina'ya dalýp, delikanlýyý yaka paça götürmek istediler. Ve iþte bunu yapýnca da rüzgara karþý iþediler. Ne o Daðbaþý mý lan burasý. Alan da giden? Yok öyle þey. Ava giderken avlandýlar, yaka paça tutuklandýlar. Olay burada çatallanýyor iþte. Tutuklanmasalar mýydý? Kahvede oturan köylü, olaya tanýk olan konu komþu, hiç karýþmasa, hiç ellemese miydi? Rum polisi, bizim delikanlýyý ensesinden yakalayýp alýp gitse miydi? Aramýzda "Asla" diyenler gibi, "evet" diyenler de var bu soruya! Rum tarafýnda da benzer sorular soruluyor. Mesela onlarda da; "Bizim polis o tarafta görev yapabilir mi?" sorusuna, "evet yapabilir, Kýbrýs bir bütündür" diyenler BÖYLE BÝR ANDI olduðu gibi, "ne münasebet, öküz öldü çiftlik paylaþýldý" diyenler de vardýr. Kýbrýs sorununun çözümsüzlüðü de buradadýr iþte. Kitaba uydurulamayan geçekler yaþanmaktadýr. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu BÝZ YOKUZ KÝ ARTIK BURALARDA Nasýl baþardýlarsa baþardýlar ve devlet polisini tutuklayýp yargýladýlar. Arkasýndan konuþulanlara bakýnca anladým Oyun sürüyor. Oyun dediðimiz Kýbrýs'ýn bölünme sürecine gidiþinde oynanan oyun Oyunun adý ise düþmanlýk. Halký durup dururken ikiye ayýrmak Sonra kenara çekilip didiþmelerini izlemek. En sonunda da sizleri kurtarayým deyip yerleþmek. Hala sürüyor oyunlarý. Sürsün diye sponsorlar iþ baþýnda. Ve biz piyonlarýyýz. Onu gördüm tutuklamak ve yargýlamak sonrasýnda. Fakat anlayamadýðým olayýn nasýl pat diye olduðunu... Bir taraftakiler, "bölge bizim kontrolümüzde bizi tanýyacaksýnýz" derlerken diðer taraftakiler ellerinde Yunanistan ve Yunanistan simgeleri yerleþtirilmiþ Kýbrýs bayraklarý ile "buranýn hakimi esas biziz" diyorlardý Ve halk Halk demiþken. Omorfo'daydým. Baflýlarýn yerleþtirildikleri kasabada. Uzunca bir süredir girmemiþtim aralarýna. Bu sefer þöyle bir dolaþmak, eskilerle sohbet etmek, tanýdýklarla hasret gidermek için orayý uygun gördüm Bandabuliya bölgesinden baþladým. Boþ gördüðüm yere park ettim, ilk dükkâna girdim. -Aman ha, dedi dükkân sahibi, Ýrsen'in polisi pat diye cezayý kesebilir, ara sokaklara götür -Ceza kesmek? Oysa orada park yapýlmaz levhasý yoktu. Döndüm, uzaklara gittim, uygun bir yer bulup býraktým, geldim Dönerken sohbete caddedeki dükkânlardan baþlamak daha uygundu. Öyle de yaptým. Birincisinde Camekândan baktým dükkân sahibini önce göremedim Ýyice yaklaþýnca fark ettim, bankonun arkasýnda uyukluyor. -Hayrola? -Aha uyuruk. -Ýþ? -O ne? Ve sohbet. -Görün Dolgun'um cadde ne durumda -Sessiz ve sakin, trafik yok, gürültü yok daha ne isten. Bugün de kafayý dinlen fena mý? -Her gün ve her saat böyledir burasý ve biz hep kafayý dinlerik. O anda yoldan geçen birini göstererek, "Lollo'yu gördün?" diye sordu -Lollo? -Evet. Baktým caddede sadece o vardý. Tanýyamadým. Geldi. Ayaküstü konuþmaya baþladýk. Lollo 1963 yýlýndaki meþhur Bandabuliya baskýnýndan sonra çýkan çatýþmada, "Türkiye yakýnda geliyor" diye baðýrarak bize moral veriyordu. Birden o savaþ günleri canlandý aklýmda. Kilo almýþ -Hastayým, dedi Üzüldüm. Eskilerden açýldý. Savaþ süresince ve sonrasýnda yaþadýklarýmýza þöyle bir dokunduk. Anlattýklarý ilginç geldi ancak izin almadýðým için burada yazmayý uygun görmedim. Dükkân sahibi girdi araya biz konuþurken. Sohbet yine iþe ve piyasaya geldi. Sordum yeniden, "iþler nasýl" diye -Biz kalmadýk ki, tükendik, iþi ne aran, dedi. DEVAMI YARIN YKP: GIDA EGEMENLÝÐÝMÝZ TEHDÝT ALTINDA Yeni Kýbrýs Partisi (YKP), Türkiye ile imzalanan ekonomik ve mali iþbirliði protokolünde yer alan "tohumculuk yasa tasarýsý ve suyun özelleþtirilmesi" sürecinin, ülkedeki gýda egemenliðini tehdit etiðini vurguladý. Konuyla ilgili yazýlý açýklama yapan YKP, "yýkým paketi" olarak nitelediði protokolün öngördüðü kimi uygulamalarýn, sosyo-ekonomik yapýya direkt saldýrý içerdiðini belirtti. Protokolde öngörülen EMÝRKANI GÖREVDEN ALINDI Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi Sýnav Ýþleri Müdürü Emir Hüseyin Emirkaný, görevden alýndý. Baþbakanlýk Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü'nün açýklamasýna göre, Emirkaný'nýn görevine önceki gün üçlü kararnameyle son verildi. Emirkaný, bir süre önce ortaya çýkan "sahte imzalý belge" olayýnda tutuklanmýþ ve ardýndan tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýlmýþtý. MALÝYE BAKANLIÐI 2011 VERGÝ BEYANLARINI AÇIKLADI 10 BÝN 272 GERÇEK KÝÞÝ VE 3 BÝN 957 KURUM BEYANDA BULUNDU GERÇEK KÝÞÝLERDE ÝLK SIRAYI MEHMET HATAY; KURUMLARDA ÝSE TÜRKÝYE ÝÞ BANKASI ALDI Maliye Bakanlýðý, 2011 gelir yýlý ile ilgili gerçek kiþi ve kurumlarýn, Gelir ve Vergi Dairesi'ne sunduklarý beyanlara göre hazýrlanan tablolarý açýkladý. TAK muhabirinin Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Yusuf Kaçmaz'dan aldýðý bilgiye göre, Aðustos ayý itibarýyla 10 bin 272 gerçek kiþi, 2011 vergilendirme dönemine ait daireye beyanda bulundu. Bu sayýnýn yaklaþýk yarýsý, vergiden muaf olarak þekilde beyan sundu. Kurumlarda ise toplam vergili beyan sunan þirket sayýsý 1733 olarak açýklandý kurum zarar beyaný sunarken, 258'i de faaliyetsiz olduðu beyanýnda bulundu. Buna göre kurumlarda toplam beyan 3 bin 957 oldu. Sýnýrdýþý olayýna CTP'den tepki YORGANCIOÐLU: "SURÝYE UYRUKLU ÝNSANLARIN ÝNSAN HAKLARI KURALLARINA AYKIRI BÝR YOLLA SINIR DIÞI EDÝLMELERÝNDEN ÜZÜNTÜ VE UTANÇ DUYDUK" CTP Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, Suriye uyruklu insanlarýn uluslararasý insan haklarý kurallarýna aykýrý bir yolla, yetkililer tarafýndan, bütün karþý çýkýþlara raðmen sýnýr dýþý edilmelerinden üzüntü ve utanç duyduklarýný söyledi. CTP Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu yaptýðý açýklamada, Kýbrýs Türk Ýnsan Haklarý Vakfý ve Mülteci Haklarý Derneði yetkililerinin günlerce yürüttüðü görüþmeler sonucunda verilen sözlere ve Birleþmiþ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliði tarafýndan söz konusu mültecilere koruma saðlandýðýnýn ifade edilmesine raðmen böyle talihsiz bir olay gerçekleþtirildiðini belirtti. Birleþmiþ Milletler Yüksek Komiserliði'nin yetkililerle yürüttüðü ve mültecilerin ihracýný önlemeye yönelik giriþimlerin hiç dikkate alýnmadýðýný söyleyen Yorgancýoðlu, "Söz konusu tohumculukla ilgili tasarýnýn, Türkiye'deki kanunla uyumlu olacaðý savunulan YKP açýklamasýnda, ülkenin tohumda dýþa baðýmlý hale getirileceði görüþü ifade edilerek saðlýklý nesiller için yerel tohuma sahip çýkýlmasý istendi. Türkiye'den getirilecek suyun da gýda egemenliðine vurulacak darbe olduðu görüþü öne sürülerek, tarým kooperatifleri, çiftçi örgütleri, KTMMOB, Gýda ve Ziraat Mühendisleri Odalarý taraf olmaya çaðrýldý. Gerçek kiþilerde tarh edilen en yüksek vergi sýralamasýnda 401 bin 97 TL, 52 kuruþ ile Mehmet Hatay ilk sýrayý aldý. Ýkinci sýra 400 bin 82 TL 33 kuruþla Engin Yeþilada'nýn; üçüncü sýra ise 390 bin 259 TL 31 kuruþla Günay Çerkez'in oldu. Kurumlar vergisinde ilk üç sýrayý Türkiye Ýþ Bankasý, Kýbrýs Türk Kooperatif Merkez Bankasý ve HSBC Bank aldý. Ýþ Bankasý 3 milyon 237 bin 651 TL kurumlar vergisi ve 4 milyon 370 bin 830 TL gelir vergisi; Kooperatif Merkez Bankasý 3 milyon 136 bin 211 TL kurumlar vergisi ve 153 bin 667 TL gelir vergisi; HSBC Bank ise 2 milyon 418 bin 866 TL kurumlar vergisi ve 3 milyon 265 bin 469 TL gelir vergisi ödedi. mültecilere sýnýr dýþý etme sürecinde uygulanan þiddet ise yalnýz mültecileri deðil, halkýmýzý da rencide eden boyutta oldu" dedi. Yorgancýoðlu, bir kez, kural dýþý yollardan bile olsa can güvenliði nedeni ile herhangi bir ülkeye sýðýnan insanlarýn kendi arzularý hilafýna sýnýr dýþýna çýkarýlmalarýnýn uluslararasý insan ve mülteci haklarýna aykýrý bir davranýþ olduðunu savunarak, bunun bir insanlýk suçu olduðunu söyledi. Kýbrýs Türk Ýnsan Haklarý Derneði ile Mülteci Haklarý Derneði'nin, devlet ve hükümet yetkilileri ile bu konuyu günlerce görüþmelerinden sonra mültecilerin sýnýr dýþý edilmelerinin ise iþlenen insanlýk suçunun boyutunu daha da arttýrdýðýný ifade eden Yorgancýoðlu, "Ýç savaþýn yaþandýðý ve sivil insanlarýn öldüðü bir ülkeden can güvenliði nedeni ile kaçan bu insanlarý tehlike arz eden yerlere göndermek onlarý ölüme göndermekle eþ anlamlýdýr" dedi. GÜNLÜK TUTUKLU MÝLLETVEKÝLLERÝNE DESTEK Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türkiye'deki tutuklu milletvekillerine iliþkin yazýlý bir bildiri yayýmladý. Bildiride, "12 Haziran 2011 seçimlerinde TBMM'ye seçilen 8 milletvekilinin devam eden tutukluluk hallerini kýnýyor ve onlarla dayanýþma içinde olduðumuzu bildiriyoruz. Üç farklý siyasi partiye mensup sekiz milletvekili hala tutuklu bulunmaktadýrlar. Bazýlarý, üç yýla yakýn bir zamandýr hapisteler. Türkiye'deki meslektaþlarýmýzýn durumunu büyük bir endiþeyle takip ediyoruz" denildi. Milletvekilerinin tutuklu bulunmasýnýn, siyasi hayata katýlýma dair haklarý tanýmlayan BM Uluslararasý Siyasi ve Medeni Haklar Sözleþmesi'ni ihlal ettiðinin belirtildiði bildiride, milletvekillerinin tutukluluk hallerinin, Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'ndeki "masumiyet karinesi" ilkesine de aykýrý düþtüðünün altý çizildi. Açýklamada, "Usulüne uygun olarak seçilmiþ milletvekillerinin, halkýn iradesi tarafýndan kendilerine verilmiþ olan parlamento görevlerini yerine getirebilmeleri için Türkiye'deki ilgili bütün taraflarý bunu saðlayacak koþullarý yaratmaya davet ediyoruz" denildi MATSAKÝS Ülkemizdeki tek adam eylemlerinin kralý olan Matsakis Tayyip Erdoðan'a çaðrý yaptý. Yalnýz Ýstanbul ve Ankara'daki orduya deðil, buradaki orduya da çekidüzen versinmiþ... Biçare Matsakis bilmez ki, bu ordu artýk imamýn ordusu! NE ÞÝÞ, NE KEBAP Lurucina'daki tutuklama olayý ile ilgili yazýlý bir açýklama yapan Mehmet Çakýcý, ner þiþ yansýn ne kebap havasý çaldý. Tutuklamayý kýnamadý, ama bu gibi olaylarýn cezasýný hep halklarýn çektiðini söyledi. Yetmez ki Mehmet, yetmez! Suçluyu ve suçsuzu ayýrmadan olmaz... DÜÐMELER Tayyip Erdoðan'ýn karþýsýnda otururken bile Ýrsen Küçük ceketinin düðmelerini çözmedi. Düðmeler sanki patlayacak gibi... Ne demiþti adam: Kýrýlsýn ellerin terzi, dar geliyor düðmeler... MÝSÝLLEME Dün araçlarýyla güneye geçen Kýbrýslý Türklere Rum trafik polisi bol bol ceza yazmýþ... 3 Rum polisine mahkemelerimizin kestiði cezayý bir günde fazlasýyla çýkardýlar herhalde! Týrnak... "Coþkun Alaslan adlý 19 yaþýndaki genç Pazar günü sabahýn köründe Güney'de ne arardý bilmem. Bölge yetkilileri yýllardan beridir bölgelerinde yasal olmayan faaliyetlerin gerçekleþtirildiðinden þikayet ediyorlar ama dinleyen kim?" Levent ÖZADAM (Haberdar) "Deðirmenlik köyünden toplam 50 civarýnda 'kayýp' Kýbrýslýrum var ve bunlarýn ezici çoðunluðu sivil insanlar... Askerlikle, savaþmakla alakasý olmayan bu Kýbrýslýrumlar, bu köyde öldürülüp 'kayýp' edilmiþler. Bazý civar köylerden 'ganimet'e giden dönemin bazý Kýbrýslýtürk 'askeri yetkilileri', yaþlý karý-kocalarý öldürüp çekmecede bulduklarý paralarý almýþlar... Kimileri orada kýsýlan bazý genç kýzlara tecavüz etmiþler, annesi-babasý direnenleri öldürmüþler..." Sevgül ULUDAÐ (Yenidüzen) "Muhalefet desen baþka alem. 'Bu densizliðe son' diyerek toplantý üstüne toplantý yaptýlar. Sonunda da çýkara çýkara 'Olasý bir seçim sonrasý UBP ile hiçbir koþulda koalisyon yapmama' kararý aldýlar. Helal olsun..." Bülent DÝZDARLI (Havadis) "Ame nereden bilebilirdi ki, gözü arkada kalmadan iþe gittiði ve kýzýný, bir yerde emanet ettiði komþusunun, 8 yaþýndaki bir çocuða bile tecavüz etmeye kalkacak kadar aþaðýlýk bir ýrz düþmaný olduðunu." Ayþegül GARABLI (Kýbrýslý) Günün Kahramaný CEREN GÖYNÜKLÜ Mülteci Haklarý Derneði Baþkaný Ceren Göynüklü, ülkemize iltica eden 35 Suriyeli mülteci için elinden gelenin fazlasýný yaptý, hatta onlarýn sýnýrdýþý edilmesini son ana kadar önlemeye çalýþtý. Ve polisin direnen mültecilere karþý uyguladýðý þiddetten o da nasibini aldý. Darp edildi. Göynüklü dün yaptýðý yazýlý açýklamada 7'si çocuk 35 mültecinin zorla, þiddet kullanýlarak sýnýrdýþý edildiðini vurguladý. Toplumumuz açýsýndan son derece utanç verici olan bu olaya karþý gerekli duyarlýlýðý da gösteremedik ne yazýk... Bundan çok utanacaðýz...

7 4 Ekim 2012 Perþembe 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI 11'inci Girne Zeytin Festivali baþladý Girne Zeytin Festivali baþladý. Girne Belediyesi ile Zeytinlik Muhtarlýðý'nýn, zeytin ürününün üretim ve kullanýmýný teþvik etme, Girne ile Zeytinlik köyünün turistik tanýtýmýný yapma amacýyla 11'incisini düzenlediði festival birçok kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere ev sahipliði yapacak. Festival 7 Ekim'de Özlem Tekin'in vereceði konserle sona erecek. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, 2'nci Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat ve Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn'ýn açýlýþ konuþmalarýnýn yer aldýðý açýlýþta, zeytin yaðý ikram edildi, zeytin tütsüsü yakýldý, stantlar gezildi. Girne Belediyesi Gençler Halk Danslarý Ekibi ile GAÜ Sahne Sanatlarý Dans Bölümü'nün folk ve modern dans gösterisi sunduðu gece, Girne Belediyesi Kent Orkestrasý'nýn verdiði konserle sona erdi. FESTÝVAL PROGRAMI 11'inci Girne Zeytin Festivali'nde bugün Girne Belediyesi Orta Grup Halk Danslarý, ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampüsü Halk Bilimi Topluluðu YAZ SAATÝ UYGULAMASI SONA ERÝYOR 28 EKÝM PAZAR GÜNÜ SAAT 04.00'TE SAATLER BÝR SAATGERÝ ALINACAK Yaz saati uygulamasý sona eriyor. 28 Ekim Pazar günü (Cumartesi gününü, Pazar gününe baðlayan gece) saat 04.00'te saatler 1 saat geri alýnacak. Yaz saati uygulamasýna 25 Mart 2012 tarihinde geçilirken, saatler 03.00'te bir saat ileri alýnmýþtý. Gün ýþýðýndan daha fazla yararlanmak amacýyla yapýlan uygulamaya iliþkin Bakanlar Kurulu Kararý da 13 Mart 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanmýþtý. Buna göre yaz saati, bir baþka deyiþle ''ileri saat'' uygulamasý, 25 Ekim Pazar günü saat 03.00'te saatlerin bir saat ileri alýnmasýyla baþlarken, 28 Ekim Pazar günü saat 04.00'te saatlerin 1 saat geri alýnmasýyla sona erecek. gösterisi, Yazar ve Þairlerin Zeytinlik Buluþmasý, Friends Line dans gösterisi ve Grup Frekans konseri; yarýn Girne Belediyesi Yýldýzlar Halk Danslarý Topluluðu gösterisi, Duet Akademi Modern Dans gösterisi ve Girne Belediyesi Türk Sanat Müziði Topluluðu konseri; 5 Ekim'de Girne Tango Kulübü dans gösterisi, Girne Belediye Tiyatrosu 'Toros Canavarý' oyunu, 4 U konseri; 6 Ekim'de Girne Avcýlýk Atýcýlýk Kulübü Atýþ Turnuvasý Finali, Girne Tenis Kulübü Veteran Erkek Tenis Turnuvasý, Grup Ezgi konseri, Öztoprak Latin Dans Okulu dans gösterisi, Girne Belediyesi Modern Dans Ekibi gösterisi, Gazimaðusa Belediyesi Magem halk danslarý gösterisi, Grup Arabent konseri ve festivalin sona ereceði 7 Ekim'de de zeytin fidaný dikimi, çocuk etkinlikleri, zeytinyaðlý yemek yarýþmasý, Girne Belediyesi Minikler Halk Danslarý gösterisi, Andaç Tiyatrosu Ýllizyon gösterisi, Happy Land Bale Okulu gösterisi, Girne Belediyesi Kukla Tiyatrosu gösterisiyle ödül töreni yer alacak. Festival Türkiye'nin rock Yaz saati uygulamasý, çalýþma saatlerinin günün güneþli bölümüne alýnmasý suretiyle, gün ýþýðýndan daha fazla yararlanýlmasý, elektrik enerjisinin aydýnlatmada kullanýlan bölümünden tasarruf saðlanmasý amacýný taþýyor. Ayrýca, yaz saati uygulamasýyla, akþam saatlerinde en yüksek deðerine ulaþan enerji talebinin (puant gücü) azaltýlmasý hedefleniyor. 697 sayýlý Kanunun 3097 sayýlý Kanuna deðiþik 2. maddesi ''Greenwich'e göre 30. derecede bulunan boylam dairesi bütün Türkiye Cumhuriyeti saatleri için esas alýnýyor. Ayrýca baþlangýç ve bitiþ tarihleri belirtilmek ve bir saati aþmamak þartýyla yaz saati uygulamaya Bakanlar þarkýcýlarýndan Özlem Tekin'in 7 Ekim saat 20:30'da Zeytinlik köyü meydanýnda vereceði final konseriyle sona erecek. Derviþ Eroðlu, yaptýðý konuþmada Zeytin Festivali'nde bulunmaktan duyduðu memnuniyeti belirterek, festivali gerçekleþtiren Girne Belediyesi ile Zeytinlik Muhtarlýðý'na teþekkürlerini sundu. Zeytin aðacý ve yan ürünlerinin Kýbrýs Türk halkýnýn yaþamýnda büyük önemi olduðunu ifade eden Cumhurbaþkaný Eroðlu, Girne Belediyesi'nin zeytin aðaçlarýný korumak, zeytin üretim ve kullanýmýný teþvik etmek amacýyla düzenlediði festivalin bu açýdan önem taþýdýðýný söyledi. Cumhurbaþkaný Eroðlu; Kýbrýs Türk halkýnýn 1963'ten bugüne dek Kýbrýs Rum halkýna zeytin dalý uzatarak Kýbrýs'ta her zaman çözüm ve barýþ aradýðýnýn altýný çizerek; "bir anlaþmaya varýlýr veya varýlmaz mý? Bunu zaman gösterecek. Analaþmaya varýlana dek yapmamýz gereken; kendi devletimize sahip çýkmak, kendi evimizi düzeltmek ve insanýmýzýn bu topraklarda mutlu yaþamasýný saðlamaktýr" dedi. Kurulu yetkilidir'' hükmü gereðince, yaz saati uygulamasýnýn baþlangýç ve bitiþ tarihleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý'nýn teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararýyla belirleniyor. Geçmiþ yýllara bakýldýðýnda yaz saati uygulamasý, AB ülkeleriyle birlikte mart ayýnýn son pazar günü baþlayýp, ekim ayýnýn son pazar günü bitiyor. Yaz saati uygulamasýyla, her yýl, ''orta ölçekli'' bir hidroelektrik santralinin yýllýk üretimi kadar tasarruf saðlanýyor. Ýleri saat uygulamasý iþe erken baþlamak ve çýkmak, aydýnlatma, ýsýtma, soðutma açýsýndan önem taþýyor. TEÝAÞ'ýn hesaplarýna göre, yaz saati uygulamasý ile yýllýk ortalama milyon kilovatsaat (kwh) tasarruf saðlanýyor. EÐÝTÝMÝ BAKANLIK ENGELLER Girne'den gazetemizi arayan bir bayan okurumuzun þikayeti okullardaki öðretmen eksikliði "Ben Girne'de ikamet eden birisiyim. Benim çocuðum 19 Mayýs Türk Maarif Koleji'ne gitmektedir. Çalýþan birisiyim. Ýzin saatlerim de belli. Mühim deðil ama her gün saat 12.00'de iþimden çýkýp okula gitmekteyim. Önemli olan da iþte budur. Nedeni de okulda son derslere girecek öðretmen yoktur ve Eðitim Bakanlýðý hala daha öðretmen tayini yapmadý. Kýsa süre sonra imtihanlar baþlayacak.. O zaman ne olacak? Tüm öðrencilere on numara mý verilecek? Eðitim Bakanlýðý bunlarý neden yapmaktadýr? Çocuklarýmýzýn eðitim görmelerinin önüne geçen sendika falan deðil, bakanlýktýr." AH, BU LAPTA'NIN YOLLARI Lapta'dan arayýp þikayette bulunan bir vatandaþýmýzýn þikayeti yollardan Vatandaþýmýzýn söyledikleri þöyle: "Ben Laptalý bir vatandaþ olarak Lapta Belediyesi'nden þikayetçiyim. Halký dinlemez, halkýn sorunlarýna duyarsýz kalan belediye baþkanýmýz Ýbrahim Nidai Caddesi'ni yeniden düzenleyecek diye kazdý Kazdý ve býraktý Tam 15 aydýr toz yutmaktayýz Yakýnda yaðmurlar baþlarsa bu sefer de çamur deryasý içine batacaðýz. Tozdan topraktan evlerimize giremiyoruz Caddede yürümek de cambazlýk ister hale geldi. Lapta Belediye Baþkaný þimdi bir de UBP Genel Sekreterliði'ne seçildi ya Artýk sanýrým Lapta'yla hiç ilgilenmeyecek Tabii partisi kendisine gelecek seçimlerde milletvekilliði sözü de vermiþ olabilir Oyu kimden alacak? Lapta ve bölgesinden Ýþte o zaman biz de ona Ýbrahim Nidai Caddesi'ni göstereceðiz " MUHTAR MAAÞLARI Boðazköy'den arayan Boðazköy muhtarý maaþlarla ilgili þikayette bulundu. "Ben Boðazköy muhtarýyým. Uzun uðraþlardan sonra muhtarlara maaþ ödenmesi kararý alýndý ya Devletin bize makbuz karþýlýðý baðladýðý bu 650 TL tutarýndaki aylýðý almak için girmediðimiz kýlýk kalmadý. Her ay bankanýn kapýsýna dayanýrýz ve bu aylýðý almak için sýraya gireriz. Devlet bizi tam bir dilenciye benzetti. Bankadakiler de bize gülmeye baþladýlar. Hükümet kafasýna ne zaman eserse bu maaþlarý o zaman yatýrmaktadýr. Hala Aðustos ayý maaþýný alamadýk. Bankalara gidip gelmekten utanýr olduk. Bir seçilmiþ muhtarý aþaðýlatmak için yapýlýyorsa bunlar eksik olsun Bizlere para vermekten vazgeçsinler " BÝZÝM DUVAR LURUCÝNA "YES", AKINCILAR "NO" Bizim Mandra Görevlerini yapmakta olduklarý bir sýrada 3 Rum polisin, mandra sýnýrlarýný ihlâl ettikleri gerekçesiyle Türk makamlarýnca tutuklanmasý güney Kýbrýs'ta büyük öfke ve infial yaratýr. Aralarýnda ELAM'cýlarýn da bulunduðu bir grup Rum, protesto amacýyla Kermiya kapýsýný 2 saatliðine kapatarak geçiþleri durdurur. Türk tarafýnýn haksýz tutuklama ve cezalandýrmasýnýn neden olduðu gerginlik sürerken, sokaktaki adam, "Bugünlerde güneye geçmek pek akýl iþi deðil" diye kendi kendine söylenir.

8 8 4 Ekim 2012 Perþembe Matsakis'ten Recep Tayyip Erdoðan'a çaðrý Yalnýz Türkiye deki deðil, buradaki orduyu da kontrol et MÝLLÝYET- Kýbrýs Rum Kesimi'ndeki trafik kontrolünde durmayan Kýbrýslý Türk Coþkun Alaslan'ýn peþine düþtükten sonra, sýnýrý aþarak KKTC'ye giren Antonis Antoniou, Savvas Savva ile Kristodulos Kristodolu adlý Rum polisler çýkarýldýklarý mahkemede 10'ar bin TL kefaletle serbest býrakýldý. Ancak bir trafik aracý, bir motosiklet ile silahlara el konuldu. Polisler serbest býrakýlmadan önce aralarýnda Avrupa Parlamentosu (AP) eski milletvekili ve 2006'da Akýncýlar'da bulunan nöbet yerinden Türk bayraðýný çalan Marios Matsakis'in de bulunduðu bir grup Rum iki taraf arasýndaki geçiþleri engelledi. Eylem sýrasýnda konuþan Matsakis, "Sayýn Erdoðan büyük devlet adamý. Ancak sadece Ankara ve Ýstanbul'daki orduyu deðil, buradaki orduyu da kontrol etsin" dedi. Ada'da diplomasi trafiði önceki gün Rum polislerin Akýncýlara girmesiyle hýz kazandý. Türk polisi Rumlarý gözaltýna aldý, Rum Yönetimi olaya sert tepki gösterdi ve polislerin derhal serbest býrakýlmasýný istedi. Birleþmiþ Milletler de devreye girerek, Türk ve Rum tarafý arasýndaki iletiþimi saðladý. Bunun üzerine dün zanlýlar Lefkoþa Askeri Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. Zanlýlar, Alaslan 'ýn kullandýðý aracý, ' tehlikeli sürüþ' yaptýðý gerekçesiyle durdurmak istediklerini söyledi. Mahkemeden önce polise verdikleri ifadeleri avukatlarý aracýlýðýyla tekrarlayan zanlýlar, "Kýbrýs Türk yönetiminden özür dileriz. Bizler sýnýrý geçtiðimizi fark etmedik. Bu bize bir ders oldu, bir daha Türk sýnýrýna 5-10 km yaklaþmayýz" dedi. Sýnýrý geçtiklerini köyde bulunan bir Türk polisinin Rumca olarak, "Türk bölgesindesiniz, bu yaptýðýnýz yasa dýþý" demesiyle fark ettiklerini dile getiren Rum polisler, "Bizler Çoþkun'u durdurmak istedik, ancak durmadý kaçtý. Biz de peþinden kovaladýk. O sýrada Türk tarafýna SINIRDIÞI EDÝLEN 35 SURÝYELÝ MÜLTECÝYLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA Bakanlýk: Güvenli þekilde TC yetkililerine teslim edildiler Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý, önceki gece sýnýr dýþý edilen 35 Suriyeli mültecinin güvenli þekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili makamlarýna teslim edildiðini ve yaþamlarýný güvenli þekilde sürdürebilecekleri Gaziantep'teki Karkamýþ çadýr kentine yerleþtirildiklerini açýkladý. Bakanlýk, mültecileri kaçýrarak haksýz kazanç elde edenlerin önüne geçmek ve mültecilerin yaþamlarýnýn riske atýlmamasý amacýyla bu kararýn alýndýðýný belirtti. Bakanlýk Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamada, önceki gece Gazimaðusa Limaný'ndan sýnýr dýþý edilen Suriyeli mültecilerle ilgili bilgiler verildi. 35 Suriye uyruklu mültecinin 21 Eylül'de Tasarrufunda 2 gram aðýrlýðýnda Hintkeneviri türü uyuþturucu madde ile yakalanan Nijerya uyruklu sanýk Mohammed Yahaya dün Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlandý Mahkeme heyeti bir fýrsat verdi Gamze BAYKUR- Maðusa'da 28 Kasým tarihinde tasarrufunda 2 gram aðýrlýðýnda Hintkeneviri türü uyuþturucu madde ile yakalanan Nijerya uyruklu 22 yaþýndaki sanýk Mohammed Yahaya, dün Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlandý. "Kanunsuz uyuþturucu madde alma" ve "Kanunsuz uyuþturucu madde tasarrufu" suçlarýndan yargýlanan sanýk Yahaya, 100 TL para cezasýna mahkum edildi. 100 TL karþýlýðýnda almýþtý Sanýk Mohammed Yahaya, 23 Kasým 2011 tarihinde Tochukwu Uzoh'dan 100 TL karþýlýðýnda 2 gram aðýrlýðýnda Hintkeneviri türü uyuþturucu madde almýþtý. Sanýk, satýn aldýðý uyuþturucu maddenin bir kýsmýný içmiþ geriye kalan 1 gr 161 mg aðýrlýðýndaki uyuþturucuyu ise giymekte olduðu montun cebine saklamýþtý. 28 Kasým 2011 tarihinde Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü ekipleri sanýðýn tasarrufunda uyuþturucu madde olduðunu öðrenmiþ ve sanýðýn evine giderek arama yapmýþtý. Polis, arama sonucunda sanýða ait montun cebinde söz konusu Hintkeneviri türü uyuþturucu maddeyi bulmuþtu. Sanýk ise polise uyuþturucu maddeyi Tochukwu Uzoh'dan aldýðýný itiraf etmiþti. Sanývar: "Kötü arkadaþ kurbaný oldu " Sanýk Mohammed Yahaya'nýn avukatý Ramadan Sanývar, sanýðýn geçtiðimiz yýl babasýný geçtiðimizin farkýna varamadýk" diye konuþtu. Türk polislerinden "bizi býrakýn gidelim" ricasýnda bulunduklarýný kaydeden Rum polisler, "Buna izin verilmediðini" belirtti. Askeri Yargýç Fügen Ulutekin de, zanlýlarýn yasaya göre 3 yýl hapis cezasýna çarptýrýlmasý gerektiðini, ancak olayýn oluþ þekli ve polislerin özür dilemesini gözönüne aldýðýný belirtti. Zanlýlarýn KKTC'de bir sabýkasýnýn bulunmadýðýný kaydeden Ulutekin, Rum polislerin 10'ar bin TL kefalet ödemesi durumunda serbest býrakýlmasýna karar verdi. Bu arada Rum polislerin avukatýnýn savunmasýnda sürekli olarak "Kýbrýs Cumhuriyeti polisleri" sözlerini kullanmasýna mahkeme baþkaný, "Kýbrýs Cumhuriyeti deðil, Türkiye'den kaçýp kaçak yollarla KKTC'ye giriþ yaparken Sahil Güvenlik ve Polis tarafýndan yakalandýklarý hatýrlatýlan açýklamada, 24 Eylül'de mahkemede yargýlanan mültecilerin 5'er gün hapis cezasý aldýklarý kaydedildi. Polis Genel Müdürlüðü Muhaceret Bölüm Müdürlüðü'yle yapýlan görüþmede, 35 Suriye uyruklu mültecinin Türkiye'deki mülteci kampýndan KKTC'ye yasadýþý yollarla giriþ yaptýklarýnýn tespit edildiði ifade edilen açýklamada, bu kiþilerin 2 TC uyruklu þahsa para ödeyerek ve can güvenlikleri olmaksýzýn deniz yoluyla KKTC karasularýna girdikleri belirtildi. "Bu ve benzeri durumlarda, söz konusu kaybettiðini ve bundan dolayý büyük bir psikolojik çöküntü içerisine girdiðini dile getirerek, yaþadýðý bunalýmlý günlerde kötü arkadaþlarýn kurbaný olduðunu ve uyuþturucu kullanýmýna baþladýðýný ifade etti. Cezanýn sadece cezaevinde çekilmediði kanaatinde olduðunu belirten Sanývar, sanýðýn büyük bir utanç içerisinde olduðunu ve yüzündeki piþmanlýk ifadesinin sanýðýn manevi açýdan ceza çektiðinin göstergesi olduðu söyledi. 100 TL para cezasýna mahkum edildi Davanýn kararýný okuyan Maðusa Aðýr Ceza Kýbrýs Rum idaresi" düzeltmesi yaptý. Rum polislerin peþinde kovaladýðý Çoþkun Alaslan ise Milliyet'e konuþtu. "Ben ara bölgede tarlayý yakýyordum. Sonra aracýma bindim" diye sözlerine baþlayan Alaslan þöyle devam etti; "Rum polisleri beni durdurmak istedi. Korktum uzaklaþtým oradan. Köye girdim, köyün polisini gördüm. Orada durdum, Türk polisi yanýmýza gelene kadar Rumlarla kavga ettik. Beni dövdüler. Ben bugüne kadar Rum tarafýna bir kere geçtim. Bundan sonra asla Güney Kýbrýs'a geçmem. Rum'dan asla dost olmaz. Anavatan Türkiye burada olmasa hiç birimiz güvenlikte olmazdýk burada." mültecileri kaçýrarak kazanç elde edenlerin önüne geçilmesi ve mültecilerin yaþamlarýnýn riske atýlmamasý amacýyla karar üretilmiþtir" denilen Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý açýklamasýnda, þu ifadeler yer aldý: "Söz konusu 35 Suriye uyruklu mülteci, güvenli bir þekilde Türkiye Cumhuriyeti ilgili makamlarýna teslim edilmiþtir. Yaþamlarýný güvenli bir þekilde devam ettirebilecekleri Gaziantep'teki Karkamýþ çadýr kentine yerleþtirilmiþlerdir. Bakanlýðýmýz, Dýþiþleri Bakanlýðý ve Baþbakanlýk ile konu üzerine gerekli yazýþmalarý yapmýþ, ilgili toplantýlara da katýlmýþtýr ve mültecilerin iade iþlemi gerçekleþmiþtir." Mahkemesi Yargýcý Ayþen Toroslu, sanýk Mohammed Yahaya'yý aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiðini açýkladý. Sanýðýn mahkum olduðu davalarýn "Kanunsuz uyuþturucu madde alma ve tasarrufu" olduðunu anýmsatan Toroslu, bu suçlarýn vehametinin, yasa koyucunun öngördüðü uzun süreli hapis cezalarýndan açýkça görüldüðüne dikkatleri çekti. Toroslu, sanýk Yahaya'ya ilk ve son kez olmak üzere bir fýrsat vererek para cezasý ile cezalandýrmayý uygun ve adil bulduðunu açýkladý. Toroslu, sanýk Yahaya'yý 100 TL para cezasýna mahkum etti. Kalem Yalçýn Okut Lurucina provakasyonu... Lurucinada'da gerçekleþen berbat olayla ilgili en doðru tavrý Afrika koydu. Lurucinalý bir þahsýn trafik polisinin dur iþaretine uymamasý ve kaçmaya çalýþmasý sorularla doludur. Niye durmadý?.. Neden kaçmaya çalýþtý?.. Siz o polislerin yerinde olsaydýnýz ne yapardýnýz?.. "Anavatan" Türkiye'de bu gibi hallerde - tabii, onaylama anlamýnda söylemiyorum- polis ateþ eder adam öldürür de hiç kimse bana mýsýn demez. Ya da söyliyenleri de hiçbir yetkili dinlemez. Allahtan bu provakasyonda kan akmamýþ. Akmamýþ ama, bu dönemde benzer ya da daha büyük provakasyonlarýn olmayacaðýnýn garantisi de yoktur. Anýz yakmaya gitmiþ!.. Anýz nerde, Dali köyü nerde?.. Kaldý ki, anýz yakmak yasak deðil midir?.. Hele de rüzgarlý havalarýn baþladýðý bu mevsimde... Ayrýca, o polislerin mahkemede iki kez cezalandýrýlmalarý da rezaletin daniskasý. Silahlýymýþlar... Kuzeyde polis silahsýz mý?.. Lilikas Efendi'nin bu olay üzerine gösterdiði tepki ve kapýlarýn kapatýlmasýný teklif etmesi ise kafa yapýsýný ve ciðerini göstermektedir. Önümüzdeki seçimde AKEL'in kaybetmesi ve Lilikas ya da Anastasiadis'in kazanmasý halinde neler yaþayacaðýmýz görülebilmektedir. Lilikas öyle de, kahraman Türkler farklý mý?.. Geçen gün sað cenahýn kahraman kalemþörlerden birisi, þunlarý bile yazabildi: Rumlar, evlerinde oturan Türklere tazminat ödemeliymiþ!.. Neymiþ, Türkler o evlerde oturmasaymýþ ve bakmasaymýþ o evler yýkýlacaklarmýþ!.. Bunun için de o evlerde oturan Türklere ev sahipleri tazminat ödemeliymiþ!.. Kafaya bak... Hem suçlu, hem güçlü... Sen adamlarý evlerinden silah zoruyla kovala, binbir zulüm taviz hatta tecavüzle at, adamlarýn malllarýný gasp et; sonra da tazminat iste!.. Tam Ortaçað kafasý. Tam fetihçi ve felçli bir kafa... Ortaçaðýn ise ayný zamanda Karanlýk Çað diye nitelendirildiði ilkokul kitaplarýnda bile vardýr. Ýlkokul çocuklarýnýn bile bildiði bu gerçeði koca koca kelli felli þahýslar bilmezler mi?.. Bu Ortaçað kafalýlardan kurtulmadýkça bu ülkede barýþý tesis etmemiz çok zor olacak. Öteyandan, AKP iktidarý olanca saldýrganlýðý ile üzerimize abanmýþ, Rum mallarýný da, Kýbrýs Cumhuriyeti'ne/Kýbrýslýlara (ve yani, bize de) ait olan hali arazileri ve sahilleri durmadan gasp edip yandaþlarýna peþkeþ çekmektedir. Sonra da bayatlamýþ bilindik nakarat: "Biz evet dedik, barýþ istiyoruz; onlar hayýr dediler, barýþ istemiyorlar.." A çok akýllýlar, a çok sivri akýllýlar; AKEL'in 'Gelin, refarandumu erteleyelim ki, kitlemizi hazýrlayalým' teklifini reddeden hangi taraftý?.. Keza, Babadobullos'un 'BM Güvenlik Konseyi garantisi' istemesi üzerine, kim Rusya Dýþiþleri Bakaný'na koþturup, "Bu teklif Güvenlik Konseyi'ne getirilirse Veto edin" diye yalvar yakar olmuþtu?.. Hafýzanýz zayýfladýysa, unuttuysanýz ünlü gazeteci Mehmetali Birand'a sorun... Belli ki, hafýzanýz çok zayýflamýþ; ya da domuzuna biliyor ama bilmezden geliyorsunuz: 1964'ten günümüze kadar BM'de Kýbrýs sorununa iliþkin alýnan bütün kararlar Türk Tezi'ni hezimete uðratan kararlardýr. Unutanlar, ya da hatýrlamak istemiyenler zahmet buyurup Kýbrýs Cumhuriyeti Press and Information Office (PIO) tarafýndan basýlan Resolutions Adopted by the United Nations on the Cyprus Problem adlý kitapta derlenen o BM kararlarýný okusunlar. Kitabý bulmak hiç de zor deðildir. Üstelik, merak etmeyin, ücretsizdir de!.. Kim yasal, kim gayrý-yasal o kararlarda apaçýk ortaya konuyor...

9 9 4 Ekim 2012 Perþembe Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV AKP'NÝN VÝZYONU ERBAKAN'SA ÝÞÝMÝZ VAR Anadolu AB ile ticaret yapýyor. Ayrýca AKP tabaný Anadolu'dan yýllar önce AB ülkelerine çalýþmaya gitmiþ olanlar sayesinde Avrupa'nýn kötü bir þey olmadýðýný bilir. Taban AB'ye vakýfken AB projesini ciddiye almamak AKP yönetiminin zaafýdýr. Türkiye kamuoyu AB'nin ne olup olmadýðýný gayet iyi biliyor. Türkiye kendi baþýna kaldýðý zaman reform yapamýyor, demokrasiyi ilerletemiyor, çatýþma çözemiyor. Batý standartlarýndan vazgeçmek mümkün deðil. Nitekim Meclis konuþmasýnda Cumhurbaþkaný Gül bunu bir kez daha hatýrlattý ve AB konusunda da AKP yönetimiyle ters düþtü. AB'nin bugünkü sorunlarýna bakarak, iliþkiyi çöpe atmak ve AB'yi ciddiye almamak hatadýr. AKP'nin Türkiye için vizyonu Erbakan'ýn hayalindeki M-8 gibi AB'ye alternatif teþkil edemeyecek bir birlik kurmaksa, o zaman iþimiz iþ demektir. Doç. Dr. Cengiz AKTAR (Bianet.org) TARÝH 2 EYLÜL Eylül Dünya Barýþ Günü'nün ara bölgede kutlanmasýný yasaklayan BM kararýna karþýn kuzeyde bazý örgütler ara bölgede eylem gerçekleþtirdi ve Barýþ Gücü kapýsýna siyah bir çelenk býraktý. Gözden kaçmayanlar... HADDÝNÝ BÝLMEK HADDÝNÝ AÞMAK Tayyip Erdoðan açýkça "O medyaya haddini bildirmek görevimizdir" diyor. Evet ama Türkiye'de Erdoðan'a "haddini aþtýn" diyebilen gazetecilik örgütleri olduðunu da unutmayalým. Türkiye Gazeteciler Sendikasý "Baþbakan'ý haddini bilmeye çaðýrýyoruz" diye açýklama yapabiliyor mesela. Peki KKTC'de durum ne? Burada kimsenin medyaya haddini bildirmesine bile gerek kalmýyor, çünkü "Afrika" hariç maþallah KKTC medyasý haddini biliyor. Bizim þanlý medyamýz, sadece "Afrika"ya çamur atmak söz konusu olduðunda hadlerini aþýyor DÝPNOT Fransa'da Euro arasýnda bir ücrete denk gelen kürtaj masraflarý artýk devlet tarafýndan karþýlanacak. Kürtaj hakký Fransa'da 1975'te yasallaþmýþtý. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Bu iktidar gidene kadar bir þey beklemeyin." Mehmet Ali TALAT (2.Cumhurbaþkaný) VÝRGÜL... SÝZDE "DOÐAL GAZ" ÇOK! Çözüm olmadan Maraþ'ý sahiplerine vermezsiniz Çözüm olmadan asker çekmezsiniz Çözüm olmadan onu yapmazsýnýz, bunu yapmazsýnýz. Bütünlüklü çözüm diye tutturmayý bilirsiniz ama Hristofyas "Kýbrýslý Türklerin doðalgazdan faydalanmasý için Kýbrýs'ýn yeniden birleþmesi ve Türk iþgalinin kalkmasý lazým" deyince küplere binersiniz. Neden? Çünkü siz Türk'sünüz, büyüksünüz, Ortadoðu da dünya da sizden sorulur. Çözüm olmadan Maraþ'ý vermezsiniz da, çözüm olmadan neden doðal gazdan pay almak istersiniz? Sizde "doðal gaz"dan çok ne var ki!.. AKINCILAR ÝNANSA DA, LURUCÝNA ÝNANMAZ BU GÖZYAÞLARINA "Bugüne kadar Rum tarafýna bir kere geçtim. Bundan sonra geçmem. Rum?dan asla dost olmaz. Anavatan Türkiye burada olmasa hiç birimiz güvenlikte olmazdýk." Coþkun ALASAN (Milliyet) "Kongrede hiçbir þey yoktu. Ama kafiye vardý: Büyük güç, hedef iki bin yirmi üç" AKP kongresi yapýldý ve Baþbakan'ýn konuþmasýný dinleyenler þaþkýnlýktan ne yapacaðýný þaþýrdý. Haftalardýr pazarlamasý yapýlan bu konuþmanýn içinde koca bir harar dolusu keçiboynuzu vardý, tek bir damla ilaç için olsun bal yoktu. Baþbakan konuþmasýnýn bir yerinde "size bir sürprizim var" dedi. Tribünler, delegeler, özellikle yabancý konuklar, sanýyorum en baþta da Mesud Barzani ile Sosyal Demokrat Schröder ve ekranlarýnýn baþýnda birikmiþ milyonlar, heyecanla bu "sürprizin" ne olduðunu beklerken, Baþbakan sustu ve salon Aþýk Veysel'in "iki kapýlý bir handa" sesiyle doldu. Ýþte konuþmanýn tek "sürprizi" buydu. Yabancý konuklar muhtemelen, KARÝKATÜR / "Aþýk Veysel adýnda bir sanatçýnýn, þimdiye kadar bilinmeyen bir türküsünün AKP tarafýndan tarihin derinliklerinden, diyelim ki Malazgirt ovasýnda yapýlan büyük arkeolojik-kültürel kazýlardan elde edildiðini" sanmýþ olmalýlar. Dendiðine göre, Schröder, Mesud Barzani'ye "Kollege, Wo ist eine Herberge mit zwei Türen?" (Arkadaþ, bu iki kapýlý han nerede?") diye sormuþ, O da ona "ne zanem Hewal Schroder!" diye yanýt vermiþ olmalýdýr. Rahmetli Veysel babayý tanýrým, Dedem Kemal Sarýsözen'in dostuydu. Evimizi ziyaret ederdi. Dedeme "softa Kemal" derdi. Kimbilir mezarýnda þu "softa Recep"in "sürprizine" ne Serhan Gazioðlu dedi?( ) 2023 yýlýnda dünyanýn on büyük ekonomisi arasýna girme gibi hedefler buhar olup uçmuþtu. "Komþularla sýfýr problem"den de söz edilmedi. Baþbakan AB hedefini belli ki "sýfýrlamýþtý". Üyelik müzakerelerinin sözünü bile etmedi. Ama dünya milletlerini dehþete düþürecek laflar etti. Bu konuþmadan öðrendik ki, Türkiye'nin 35 ülkede "þehitlikleri" var. Ve Baþbakan, oradaki yabancý konuklarýnýn gözlerinin içine bakarak, "ecdadýmýz oralara neden gittiyse biz de o nedenle gideceðiz" deyiverdi. Elbette herkes, o "ecdadýn" Balkanlara, Afrikaya, Asya'ya, Viyana kapýlarýna, "Kýzýlay" örgütünün "yardým kamyonlarýyla" gitmediðini o anda hatýrladý. Kongre Türkiye'nin yüzünü, çaresiz bir þekilde Ortadoðu'ya döndürdüðünü gösteriyordu. ( ) Kongrede hiçbir þey yoktu. Ama "kafiye" vardý. Salonda þu slogan parlýyordu: "Büyük güç, hedef iki bin yirmi üç"! Ortada bugünden 2023'e kadar geçecek olan 11 yýllýk dönemde ne yapýlacaðýna dair tek bir proje yoktu. Baþbakan "Neticeden vazgeçmiþ, kafiyeden vazgeçmemiþti." Perspektifini, iddialarýný, misyonunu kaybetmiþ bir Baþbakan, kürsüde incir çekirdeðini doldurmayan "en büyük güç 2023" kafiyesini de yeterli bulmamýþ olmalý ki, coþtu ve 1071 Malazgirt savaþýndan esinlenerek, AKP gençliðinin önüne, 2071 hedefini koydu. Baþbakaný Cumhuriyetin 100. yýlý kesmedi; Hazret Türklerin Anadolu'yu istila etmesinin yýlýna da AKP ile gireceðimizi bu kongrede "karar altýna" aldý. "Hedefimiz iki bin yetmiþ bir!" Sizce olur mu? Kimbilir!.. ( Bu yazý VEYSÝ SARISÖZEN'in "Özgür Gündem"de yayýmlanan "Bir çuval keçiboynuzu ve içi boþ incir çekirdeði" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 4 Ekim 2012 Perþembe Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir ÝNSANLIK ÖLDÜ MÜ? Mülteci diye tanýmlanan kiþi; Ülkesinde ýrk, din, sosyal konum, siyasal düþünce ya da ulusal kimliði nedeniyle kendisini baský altýnda hissederek kendi devletine olan güvenini kaybeden, kendi devletinin ona tarafsýz davranmayacaðý düþüncesi ile ülkesini terkedip, baþka bir ülkeye sýðýnma talebinde bulunan ve bu talebi o ülke tarafýndan kabul edilen kiþidir. Göçmen ise; Mülteci tanýmýnda bulunan nedenlerin dýþýnda, çoðu zaman ekonomik gerekçelerle, ülkesini gönüllü olarak terkederek baþka bir ülkeye, o ülke yetkililerinin bilgi ve izni ile yerleþen kiþidir. Kaçak göçmen ise; Gittikleri ülkenin otoritelerine kendilerini bildirmeden veya iznini almadan o ülkede yaþayanlardýr. Kaçak göçmen olmamasý için, yakalandýklarý zaman sýnýrdýþý edilerek ülkelerine teslim edilirler. Gerekli baþvuruyu yapanlar ise Birleþmiþ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliði ne gönderilirler. Böylece de uzun ve zorlu bir süreç baþlamýþ olur. Bu konuda öðrendiklerimi ve bildiklerimi sizlerle paylaþtým. Bu durumda ülkemizden sýnýrdýþý edilen 35 kiþi mülteci mi, yoksa kaçak göçmen miydi? Normal bir ülke olmadýðýmýz gerçek... Bu saydýðým uluslar arasý tanýmlamalar burada ne kadar geçerli... Elbette ki geçerli deðil ama Mülteciler Yüksek Komiserliði yasadýþý bir þekilde adanýn kuzeyine gelen gerçek anlamda zor durumda olan insanlarla ne kadar ilgileniyor veya ilgilendi. 7 çocuk 4 kadýn toplam 35 kiþi savaþtan kaçtýlar. Açtýrlar, bazýlarý yaralýydý ve ölüm korkularý vardý. Bunlarla ilgili Mülteciler Yüksek Komiserliði ne baþvuru yapýldý mý bilmiyoruz. Bildiðimiz tek þey bu insanlar yaka paça Bozcaada Vapuru ile Türkiye ye gönderildi. Orada ne olacak? Çadýrlara mý yerleþtirilecekler? Ayný kaderi paylaþtýklarý insanlarla karakýþý çadýrlarda mý karþýlayacaklar? Yüreðimin söylediði tek biþey var, okyanusta bir damla da olsa, en azýndan 35 kiþiyi barýndýrabilirdik, insanlýk adýna... Hiç olmazsa uluslararasý kriterler, insan haklarý ve daha bir çok sistematik yapýdan yoksun ülkemizde, vicdanýmýzýn sesini dinlesek! Devlet olsak bu insanlarý yaka paça karanlýða atar mýydýk yine? Bilemiyorum ama iþin gerçeði Ankara talimatý verdi, biletler kesildi... Rum polisler çatýr çatýr cezalarýný ödediler ve biz de devlet olduðumuzu ispat ettik onlara! Vay be Denktaþ, bu günü göremeden göçtün gittin aramýzdan. Bak kahramanlar övüne sevine devletini tanýttý uzlaþmaz Rumlara, sen rahat uyu Denktaþ, gözün arkada kalmasýn... Konu bundan ibarettir arkadaþlar, baþka bir hedef ve amaç yoktur, beklenti içerisinde olanlara duyurulur... Kapýnýn karþý tarafýndaki faþist ELAM cýlara ve KKTC deki Kahraman Türkler e... VE... En önemlisi... Bir de Matsakis e yaradý bu iþ, yine þovunu yaptý... Hayvan Refahý Yasa Tasarýsý Oy birliði ile meclis komitesinde onaylanmýþ. AB liler, lütfen beni yanlýþ anlamasýnlar ama katýla katýla güldüm... Yahu insan haklarýndan bihaber olanlar, hayvan haklarýna mý saygýlý olacaklar? Stelios Vakfý ödüllerinde sona gelindi Kýbrýs'ta 4 yýldýr yapýlan Sir Stelios Ýoanou Vakfý Ortak Giriþimlere Destek Ödüllerinde sona gelindi. Bu yýl son kez yine 5 ayrý ortak giriþimciye verilecek 50'þer bin euro deðerindeki teþvik ödülü için baþvurular deðerlendirilerek giriþimciler sýralandý. Vakýf yöneticileri 30 baþvuru için son deðerlendirmeleri yaparak 15 Ekim'de Vakfýn Limasol'daki evinde düzenlenecek törenle 5 ortak giriþimciyi belirleyecek. Limasol'da yeni açýlacak Stelios Evi'nde saatleri arasýnda yer alacak etkinlikte ödüller sahiplerini bulacak. Sir Stelios açýklamasýnda "2012 yýlýndada aldýðýmýz baþvurularýn yüksek kalitesi beni þaþýrttý. Ýlk listeden finalistleri belirlemek bizim için inanýlmaz zor bir iþti ve kazananlarý seçmenin bir o kadar daha zor olacaðýný biliyorum." Stelios "Kýbrýs'ta Ýþ Ortaklýðý Ödüllerini baþlattýðýmýzdan beri, ilk defa bu sene, 30'a yakýn baþvurunun içinde, yeni iþe baþlayan kiþilerin yani bir seneden beridir beraber çalýþan ortaklarýn, baþvuru sayýsýnýn arttýðýný gözlemledik. Biz bunu Kýbrýs adasýnda giriþimcilik ruhunun canlý ve geliþmekte olduðunu gösteren somut bir kanýtý olarak görüyoruz. Verdiðimiz bu ödüllerin Adada sosyal deðiþimi ve iki toplumlu iþ yapmayý teþvik etmeye yardýmcý olduðunu düþünmek istiyorum."dedi. Stelios Vakfý'nýn 4 yýldýr Kýbrýs'ta Ýþ Ortaklýðý Ödülleri danýþmanlýk, imalat, ticaret, turizm, web geliþtirme ve sanat dahil olmak üzere geniþ bir yelpazede beraber çalýþan takýmlar tarafýndan alýndý. Sir Stelios, adada Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum toplumlarý arasýnda giriþimciliði ve ticari iþbirliðini Baraka'dan Bandabuliya'da etkinlik Baraka Kültür Merkezi, Bandabuliya'yý yaþatmak ve canlandýrmak amacýyla, ayrýca kamusal mekanlarýn halk için önemine dikkat çekmek için Bandabuliya'da müzik ve tiyatro etkinlikleri düzenleyecek. 6 Ekim Cumartesi saat 15.00'te Sol Anahtarý, müzik dinletisi gerçekleþtirilecek. Ýki dilli Kýbrýs þarkýlarý, dünya müziklerinden seçkiler ve kendi besteleri ile tanýnan Sol Anahtarý bu güne deðin pek çok konsere ve iki albüme imza attý. 20 Ekim Cumartesi günü ise Baraka Tiyatro Ekibi ve konuk müzik grubu Sýkýfýký etkinlikler sunacak. Gençlerin cesaretlendirmek için vereceðini taahhüt ettiði 1 milyon euro ile bu sene vereceði 250,000 euro ile tamamlýyor. Ýleriye yönelik olarak, Sir Stelios 2013 yýlýnda Kýbrýs'ta giriþimciliði desteklemeye devam edecek ve seneye 10 kazanan takýma euro ödül verecek. Sir Stelios diðer örgütler, þirketler ve giriþimcilere çaðrýda bulunarak onlarý da bu ödüllere desteðe, kendisiyle ile beraber eþit miktarda fon vermeye davet ediyor. Lha beðenisini kazanan Sýkýfýký, popüler þarkýlardan oluþan mini bir konser verecek. Baraka Tiyatro Ekibi ise, Kutlu Adalý'nýn "Çirkin Politikacý POF" isimli öykülerinden derlediði bir sokak tiyatrosu ile politikacýlarýn Bandabuliya'ya ve çarþý esnafýna yaklaþýmýný mizahi bir uslupla anlatacak. Bandabuliya içerisindeki meydanda gerçekleþtirilecek etkinlikler öncesinde çarþý esnafý ile sohbet toplantýsý da düzenlenecek. Baraka Kültür Merkezi'nden yapýlan açýklamada, tüm ilerici aydýn ve sanatçýlar, Bandabuliya'yý yaþatmak için etkinlikler yapmaya çaðrýldý. GÜNEYDEN... ÖNCE ÇÖZÜM, SONRA PAY Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas, Atina'ya dün gerçekleþtirdiði günübirlik ziyarette doðalgaz konusunu görüþtü, Kýbrýslý Türklerin Doðu Akdeniz'deki doðalgazdan faydalanmasý için "Kýbrýs'ýn yeniden birleþmesini" ve sözde "Türk iþgalinin kalkmasýný" þart koþtu. Atina'da Yunanistan Baþbakaný Andonis Samaras ile Cumhurbaþkaný Karolos Papulyas'la görüþen Hristofyas, Rum iç cephesinin paramparça oluþundan yakýnarak Yunanistan'da gördüðü desteðin kendisini heyecanlandýrdýðýný söyledi. 1 EKÝM TÖRENÝ "SÖNÜK" GEÇTÝ Rum yönetimi, "iklim koþullarý" gerekçe gösterilerek 16 Aðustos'dan 1 Ekim'e aktardýðý "Kýbrýs Cumhuriyeti"nin kuruluþ yýldönümü nedeniyle Pazar günü askeri resmi geçit düzenledi. Alithia "Kýbrýs Baðýmsýzlýðýný Kutladý" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, Güney Kýbrýs'ýn içerisinde bulunduðu ekonomik kriz nedeniyle silah satýn alamadýðýný, bu yüzden bu yýlki askeri resmigeçitte hiçbir yeni silah gösterilmediðini, geçidin önceki yýllarýn sönük bir tekrarý þeklinde gerçekleþtiðini yazdý. DEPREM Önceki gün saat sýralarýnda, Aðrotur'un 5 kilometre doðusundaki deniz bölgesinde Richter ölçeðine göre 3,6 þiddetinde bir deprem meydana geldiði bildirildi. Haberi veren Simerini, hafif þiddetteki depremin Limasol'da bazý kiþiler tarafýndan hissedildiðini yazdý. UYDU YER ÝSTASYONLARINDAN BÝRÝ GÜNEY'DE KURULACAK Güney Kýbrýs'ýn AB'nin arama-kurtarma birimi SAR/GALILEO (MEO-LUT) için Güney Kýbrýs'ta uydu yer istasyonlarý kurulmasýný öngören bir anlaþma imzaladýðý haber verildi. Simerini "Kýbrýs da Galileo'da" baþlýklý haberinde Güney'de kurulacak yer istasyonunun, Galileo uydusundan alýnan tehlike sinyallerini Avrupa Birliði'nin tamamýndaki arama-kurtarma gruplarýna gönderen üç adet uydu yer istasyonu aðýnýn parçasý olacaðýný, diðer iki yer istasyonlarýndan birinin Norveç'te, birinin de Ýspanya'da (Kanarya Adalarý) bulunduðunu yazdý. DENÝZ ÜSSÜ MARÝ'DEN KALDIRILIYOR Rum Ticaret ve Savunma Bakanlýklarý RMMO'nun "Evangelos Florakis Deniz Üssü"nü, hemen yanýndaki Vasiliko bölgesinde kurulmakta olan enerji merkezine çok yakýn olmasýndan dolayý Mari'den (Tatlýsu) kaldýrmayý düþünüyor. Fileleftheros, "Deniz Üssünü Taþýmayý Ýnceliyorlar... Maliyet 100 Milyon Euro'nun Üzerinde, Savunma Bakanlýðý'nýn Bunu Üstlenmesi Ýmkânsýz" baþlýklý haberinde þu anda iki bakanlýk arasýnda, deniz üssünün yerini deðiþtirmesine uygun zemin olup olmadýðýný belirlemeye yönelik temaslar yapýldýðýný yazdý. OMÝRU BRÜKSEL'DE TEMASLARDA BULUNDU Rum Meclis Baþkaný Yannakis Omiru'nun, Avrupa Sosyalist Partisinin Brüksel'de gerçekleþtirilen toplantýsýna katýldýðý ve burada yaptýðý konuþmada, Türkiye'nin "Kýbrýs Cumhuriyeti" karþýsýndaki tavrýný kýnadýðý ifade edildi. Haberi veren Politis, Omiru'nun toplantý çerçevesinde, Avrupa Sosyalist Partisi Baþkaný Sergei Stanishev, Avrupa Parlamentosu Baþkaný Matin Schulz, AP'deki Sosyalist Grup Baþkaný Hanes Svoboda ayný zamanda Sosyalist Enternasyonel Baþkaný Yorgos Papandreu ile ayrý ayrý görüþtüðünü ekledi.

11 4 Ekim 2012 Perþembe 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Ýspanya ve Portekiz'de meydanlar emekçilerin "Cehennemin dibine git troyka" Ýspanya'nýn baþkenti Madrid'de toplanan on binlerce kiþi, troykanýn dayatmalarýný uygulayan hükümeti istifaya çaðýrdý. Portekiz'de de tarihinin en kitlesel gösterilerinden birisi gerçekleþti. AVRUPA'NIN EN YÜKSEK ÝÞSÝZLÝK ORANI Avrupa'daki en yüksek iþsizlik oranýna sahip Ýspanya'da eylemciler hükümetin bankalarý kurtarmak için kemer sýkma önlemlerine baþvurmasýna öfkeli. Hükümetin istifasýný isteyen eylemciler kamu çalýþanlarýnýn maaþlarýnýn düþürülmesine ve eðitim ve saðlýkta yapýlan kesintilere karþý çýkýyor. Ýspanya halký, eylemde polisin engellemeleriyle karþýlaþtý. Meclis önünde toplanmaya çalýþan eylemcilere polisin saldýrmasý üzerine çatýþma baþladý. Coplarla saldýran polise binlerce kiþi taþ ve sopalarla karþýlýk verdi. Polisin saldýrýsýnda çok sayýda kiþinin yaralandýðý ve acil servislere kaldýrýldýðý bildirildi. Perþembe günü 2013 bütçesini açýklayan Financial Times: Kürtler Suriye'nin kuzeyinde özerkliðin temelini atýyor Financial Times gazetesi, "Suriyeli Kürtler Esad sonrasýna hazýrlanýyor" baþlýklý haberinde, 18 aydýr devam eden þiddet olaylarýna karýþmayan Kürtlerin, kuzeyde yaþadýklarý bölgede karakollar, konseyler ve mahkemeler kurduðunu belirtti. Suriyeli Kürtlerin bunlarý özerk yönetimin temeli olarak gördüklerini ifade eden gazete Suriye'nin Kuzeyinde 1.7 milyon Kürt nüfus olduðunu hatýrlattý. Financial Times Suriye Kürtleri üzerine analizinden bölümler; "Suriye'de yaklaþýk olarak 1,7 milyon Kürt yaþýyor, bu neredeyse nüfusun yüzde 10'una tekabül ediyor. Kürtler Esad'a karþý örgütlü muhalefet etme geçmiþi olan tek grup. Ne var ki geçtiðimiz 18 ay boyunca kendilerini silahlý muhalefete dâhil etmek konusunda çekinceli davrandýlar. Ancak, ayaklanmalar çoðaldýkça ülkenin kýsýtlý ama kritik öneme sahip petrol kaynaklarýnýn bulunduðu kuzey doðu bölgesinde yaþayan Kürtler Esad sonrasý dönem için hazýrlýk yapmaya baþladýlar. Özerk bölge oluþturma umuduyla polis karakollarý, yerel Ýspanya hükümeti, 39 milyar Euro daha kesintiye gidileceðini ve bu kesintinin kamu harcamalarýndan yapýlacaðýný kaydetmiþti. 2008'deki krizin ardýndan girdiði girdaptan çýkamayan Ýspanya'nýn ekonomisi çökme derecesine geldi. Yunanistan, Ýtalya ve Portekiz gibi ülkelerle birlikte troykanýn kredi karþýlýðý talep ettiði dayatmalarý uyguluyor. PORTEKÝZ'DE SON YILLARIN EN KÝTLESEL GÖSTERÝSÝ Ýspanya'nýn komþusu Portekiz'de de halk sokaklara çýktý. Baþkent Lizbon son yýllarýn en büyük protesto eylemlerinden birine tanýk oldu. 10 milyon nüfuslu ülkede 1 milyona yakýn kiþi hükümetin tasarruf politikalarýna karþý sokaða çýktý. "Defol troika", "Eski yaþamýmýzý geri istiyoruz" ifadelerinin yer aldýðý pankartlar taþýyan Portekizliler, kesintilere "Artýk yeter" dedi. Yunanistan'da yazýlan senaryonun aynýsýnýn kendi ülkelerinde uygulanacaðýný belirten Portekiz halký, "Cehennemin dibine git troyka" gibi sloganlar attý. EmekDünyasý.Net/Ajanslar meclisler ve mahkemeler açtýlar." "Bir zamanlar Esad rejiminin dostu olan ama þimdilerde ona karþý duranlarýn baþýnda gelen Türkiye, bölgede oluþan yeni kurumlarýn PKK'ye yakýnlýðý ile bilinen Demokratik Birlik Partisi'nin (DBP) egemenliðinde olduðunu ileri sürerek bu durumdan rahatsýzlýðýný belirtti." "Hapiste bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan portreleri Girkilige'de yeni açýlan yerel meclisin duvarlarýnda asýlý duruyor. Derik'te yeni açýlan Mala Gelin ya da Halk Evinin üyelerinden Daham Ali, 'O bütün Kürtler için bir kahramandýr' diyor." "Kürt Demokrat Parti lideri Muhammed Ýsmail 'Öcalan'ýn öðretileri ancak gençlerin baský ve propaganda ile silaha ve çatýþmaya çekilmesi konusunda iþe yarýyor' diyor. Oturduðu yerin arkasýnda, kendi resminin yanýnda Demokratik Birlik Partisi'ne muhalif bazý kiþileri desteklediði bilinen Irak Kürdistaný Baþkaný Mesut Barzani'nin resmi bulunuyor. Ýsmail 'Barzani asla terörizme baþvurmamýþtýr, asla bir restoraný bombalamamýþtýr' diyor." agos) Rum polislerin tutuklanmasý ve yargýlanmasý büyük olay oldu Coþkun Alaslan isimli Kýbrýslý Türk'ü tutuklama maksadýyla geçtiðimiz Pazar günü sýnýrý ihlal ederek, Akýncýlar köyüne geçen ve burada Kýbrýs Türk polisi tarafýndan yakalanan 3 Rum polisin, askeri mahkemenin ardýndan Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nde de para cezasýna çarptýrýlýp akabinde serbest býrakýlmasý, bugünkü Rum gazetelerinde geniþ bir þekilde yer buldu. Fileleftheros gazetesi "Polisler Serbest" baþlýðýyla yayýmladýðý ve fotoðraflarla yer verdiði haberinde, geçtiðimiz Pazar günü Akýncýlarda tutuklanan 3 Rum polisin, bir sürü güçlük ve bir mahkemeden öbür mahkemeye sevk edilmelerinin ardýndan serbest býrakýldýklarýný ve dün akþam 8'den sonra Ledra Palace sýnýr kapýsýndan Rum kesimine geçtiklerini yazdý. KKTC'de çýkarýldýklarý mahkemelerin Rum polislere aðýr para cezalarý verdiðini savunan gazete, Rum polislerin devriye arabasý, motosikleti ve aralarýnda 2 tabanca da bulunan ekipmanlarýna mahkeme tarafýndan el konulduðunu anlattý. Haberinin devamýnda, KKTC'de yaþanan mahkeme sürecine geniþ bir þekilde yer veren gazete, Rum hükümetinin, polislerin ekipmanlarýnýn iade edilmesi için tepki gösterdiðini ifade etti. "UYDU SEFERBER EDÝLDÝ" Rum polislerin, KKTC makamlarý tarafýndan tutuklandýklarý esnada bulunduklarý yerle ilgili iki yorum bulunduðunu yazan gazete, iki tarafýn olayý anlatýþý arasýnda "850 metrelik bir mesafe bulunduðu" yorumunu yaptý. 3 Rum polisin, gerek olaya tanýklýk edenler, gerek tespit edilen delillere göre, Dali-Lurucina (Akýncýlar) arasýndaki ara bölgede yakalandýklarýný iddia eden gazete, bu durumun, tutuklanmaktan kurtulan 4'üncü polisin Türk askerleri tarafýndan durdurulduklarý yeri tarif etmesiyle desteklendiðini ileri sürdü. Kuzey Kýbrýs'ta ise, 3 Rum polisin Akýncýlara kadar geldiði ve Çoþkun'un oðlunu evinde durduklarýnýn anlatýldýðýný kaydeden gazete, bir noktadan öbür noktaya kadar olan mesafenin 850 metre olduðunu; bu mesafenin Türklerin Rum polisleri yakaladýklarýný söyledikleri sürede gidilemeyeceðini öne sürdü. Rum polisinin, polislerin tam nerede yakalandýðýný ispat etmek için koordinatlar verdiðini ve uydu aracýlýðýyla devriye aracýnýn yerinin saptanmaya çalýþtýðýný yazan gazete, bunun KKTC makamlarýnýn iddialarýný çürüteceðini öne sürdü. Gazete "Ýki Uyuþturucu Davasý Yüzünden Kendisini Arýyorlar" ara baþlýklý haberinde ise, 19 yaþýndaki Çoþkun Alaslan'ýn babasýnýn, Rum Polisi Narkotik Þubesi tarafýndan bilinmekte olduðunu ileri sürdü. Alaslan'ýn babasýnýn, geçmiþte Narkotik Þubeyi en az iki kez uðraþtýrdýðýný ve bir süreden beridir de Rum polisi tarafýndan aranmakta olduðunu iddia eden gazete, Rum makamlarýnýn Alaslan'ýn babasý aleyhinde (geçmiþte) tutuklama emri çýkardýklarýný yazdý. Trafik kontrolü yapan Rum polislerin, aranmakta olan þahsýn aracýnýn plakasýyla uyuþan aracý farkýna varmalarý üzerine, aracý kovalamaya baþladýklarýný anlatan gazete, bunun sonucunda 3 Rum polisin tutuklandýðýný ekledi. KERMÝYA DA EYLEM Gazete, "Metehan sýnýrý kapýsýnda gerginlik" baþlýðýyla verdiði haberinde ise, AP'deki eski Rum milletvekillerinden Marios Matsakis'in baþýný çektiði bir grup Rum'un, dün Ay. Demet (Metehan) sýnýr kapýsýnda Rum polislerin tutuklanmasýný protesto ettiðini yazdý. Eylemin, sýnýr kapýsýndan geçiþ yapmaya çalýþanlar tarafýndan yuhalandýðýný anlatan gazete, dün sabah saatlerinden itibaren, Rum polislerin tutuklanmasýnýn protesto edilmesi için, sms ve facebook üzerinden sýnýr kapýsýnýn kapatýlmasý amacýyla bir hareketlilik yaþandýðýný kaydetti. Protesto eyleminin bir saatten fazla sürdüðünü kaydeden gazete, eylem yüzünden sýnýr kapýsýndan geçiþ yapamayanlarýn Matsakis'i "þov yapmakla" ve "gereksiz karýþýklýk meydana getirmekle" suçladýðýný yazdý. PARTÝLERDEN KINAMA, BM'YE SORUMLULUKLAR Rum polislerin, KKTC makamlarýnca tutuklanmasýnýn tüm Rum siyasi partilerce kýnadýðýný yazan gazete, Rum hükümetinin, Sözcü Stefanos Stefanu aracýlýðýyla, Rum Baþkanlýk seçimlerine baðýmsýz aday olan Yorgos Lillikas'ýn, polislerin tutuklanmasýný protesto etmek için sýnýr kapýlarýnýn geçici olarak kapatýlmasý þeklindeki önerisine yanýt verdiðini yazdý. Habere göre, Stefanu, sýnýr kapýlarýnýn kapatýlmasý politikasýnýn Türkiye ve Kýbrýs Türk liderliðinin bölücü politikasýna katkýda bulunmasýnýn yanýsýra uluslararasý unsura, AB'ye ve Kýbrýslý Türklere yönelik yanlýþ ve zarar verici mesajlar gönderdiðini söyledi. Gazeteye göre, DÝSÝ partisi olayla ilgili açýklamasýnda, Kýbrýs Türk liderliðine hatasýný telafi etmesi ve polisleri serbest býrakmasý çaðrýsýnda bulundu. BM'nin olayda ihmali bulunduðu ve hiçbir faaliyette bulunmadýðýndan söz eden DÝSÝ, BM'nin önleyici bir þekilde hareket etmek yerine "Kýbrýs Cumhuriyeti" güvenlik güçlerinin kaçýrýlmasýna ve yasadýþý bir þekilde alýkonulmasýna izin verdiðini savundu. Rum Ana Muhalefet DÝSÝ partisinin AP'deki milletvekillerinden Eleni Theoharus'un, polislerin tutuklanmasýný kýnamak amacýyla, Avrupa Parlamentosu Baþkaný Martin Schulz ve Avrupa Komisyonu Baþkaný Jose Manuel Barosso'ya yönelik müdahalede bulunduðunu anlatan gazete, AKEL'in AP'deki milletvekillerinden Takis Hacýgeorgiu'nun da komisyona soru yönelterek, polislerin serbest býrakýlmasý için hangi önlemleri alacaðý konusunda bilgi istediðini yazdý. Rum Sosyal Demokratlar Hareketi (EDEK) Sekreteri Dimitris Papadakis ise olayla ilgili açýklamasýnda, hükümeti BM yönetimine, ateþkes hattýnýn (ara bölgenin) sözde "Kýbrýs Cumhuriyeti'nin" egemen topraðý olduðunu bildirmeye çaðýrdý. Rum Baþkanlýk seçimlerine baðýmsýz adaylýðýný koyan Yorgos Lillikas ise, hükümete, polislerin tutuklanmasýnýn protesto edilmesi için geçici bir süreliðine sýnýr kapýlarýný kapatma çaðrýsýnda bulundu. Haberde, bu görüþün, Rum Ekologlar ve Çevreciler Hareketi tarafýndan da benimsendiði belirtilirken, Rum Polisi Dernekleri de, polislerin tutuklanmasýndan dolayý BM'ye sorumluluk yükledi. Simerini gazetesi ise "Lillikas, Vatandaþlar ve Çevreciler Sýnýr Kapýlarý Kapansýn Ýstiyor... Kaçýrýlan Üç Polis Serbest Býrakýldý" baþlýklarýyla manþetten yayýmladýðý haberinde, Rum Baþkanlýk seçimlerine baðýmsýz adaylýðýný koyan Yorgos Lillikas'ýn, Türkiye'nin sözde "Kýbrýs Cumhuriyeti" aleyhinde devam eden provokasyonlarýna tepki amacýyla, sýnýr kapýlarýnýn geçici olarak kapanmasýný istediðini yazdý. Habere iç sayfalardan oldukça geniþ yer ayýran gazete, 19 yaþýndaki Çoþkun Alaslan'ýn "eroin taciri" ve "KKTC gizli servislerinin muhbiri"; Alaslan'ýn babasýnýn da "uyuþturucu taciri" olduðu iddia edildi. Haberde, Rum polisinin, 3 mensubunun ara bölge içerisinde tutuklandýðý yinelendi. Türklerin, polislere verilen para cezasýný ödemeye giden ailelerini "rezil etmek" için akýllarýna gelen her þeyi yaptýklarýný iddia eden gazete, Hristodulos Anastasiu isimli polisin babasýnýn söylediklerine yer verdi. KKTC makamlarýnýn, paralarý nakit olarak istediðini ve 15 dakika içerisinde ödeme yapmamalarý halinde yakýnlarýnýn hapishaneye gideceði yönünde konuþtuðunu iddia eden Anastasiu, KKTC makamlarýný Euro almak istemediðini belirtti. STEFANU Gazeteye göre, sýnýr kapýlarýnýn kapatýlmasýyla ilgili her türlü tartýþmayý reddeden hükümet sözcüsü Stefanos Stefanu, bunu yapmalarý halinde, zarar verecek olduklarý þeyin sözde "Kýbrýs Cumhuriyeti" ile Rum tarafýnýn çýkarlarý olacaðýný dile getirdi. Böyle bir hareketin, uluslararasý unsura, özgür dolaþýmý engelleyenin "Kýbrýs Cumhuriyeti" olduðu mesajýný vereceðini, ancak hakikatte bunu yapanýn "iþgal gücü" olduðunu ileri süren Stefanu, sýnýr kapýlarýný kapamanýn kendilerini AB ve Yeþil Hat Tüzüðü'nün uygulanmasýndan doðan yükümlülükleriyle çatýþmaya sokacaðýný söyledi.

12 12 4 Ekim 2012 Perþembe KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Döndü feleðin çarký Onuddum evi barký Seni alýrdým ama Arada var yaþ farký Baþka Ayrýlýk Ayrý Aþk Bitiþik Yazýlýr Kahraman Tazeoðlu DESTEK YAYINLARI "Ya olduðun gibi görün, ya da göründüðün gibi ol." Mevlânâ "Gidelim garavolliye" demenin sýrasý mýydý? "Atalým bir tavla" demenin sýrasý mýydý? "Gidelim Ciðerci Ahmet'e" demenin sýrasý mýydý? "Belça'ya gidelim mi?" demenin sýrasý mýydý? "Yes be annem" demenin sýrasý mýydý? "Ödeme baþladý mý?" demenin sýrasý mýydý? Ziya Ormancýoðlu "Sýrasý mýydý?" adlý þiirinden Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun gençlik ekibi çalýþmalarý Ekim ayýnda baþlýyor Gençlik Ekibi 16 Ekim Salý günü sezonu açýyor Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun yýllardan beri sürdürdüðü gençlik tiyatrosu, gençlerin eðitimde drama yöntemi ile kendilerini tanýmalarýný, ifade etmelerini, farkýndalýk saðlamalarýný, medeni ceserat kazanmalarýný, sosyalleþmelerini ve bilinçli bir tiyatro seyircisi olmalarýný saðlamak için 16 Ekim Salý saat da çalýþmalarýna baþlýyor. Söz konusu çalýþmalara katýlmak için kayýtlar 15 Ekim'e kadar mesai saatleri içerisinde Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'na yapýlacaktýr. Yeni sezonla birlikte kayýtlarýn yenileneceðinden eski katýlýmcýlarýn da kayýtlarýný yenilemeleri gerekmektedir. 12 ile 35 yaþlarý arasýnda olan ilgili tüm gençlerin katýlabileceðini vurgulayan LBT, yapýlan yaratýcý drama çalýþmalarýnda gençlerimizi geleceðe hazýrlayýp, iletiþim becerilerinin, hayal gücü ve yaratýcýlýklarýnýn, birlikte calýþma alýþkanlýklarýnýn, baðýmsýz karar verebilme becerilerinin, kendine güvenlerinin, kendini baþkasýnýn yerine koyabilme becerilerinin, eleþtirel düþünme becerilerinin, demokratik düþünme ve farklýlýklara saygý duyma becerilerinin geliþmesini saðlýyor. Kayýt ve baþvuru için ve 'dan daha detaylý bilgi alabilirsiniz. Erkan Oður: "En eski müzik en yeni müziktir" Halk müziðine getirdiði yeni yorum ve enstrümanlarla büyük bir etki yaratan Erkan Oður, altý yýl önce yayýmlanan bir söyleþisinde dile getirdiði "Neþet Ertaþ'ýn önemli olduðu, ancak halk müziðinin Âþýk Veysel ile bittiði" görüþünü Facebook'taki sayfasýnda tekrar paylaþtý. Oður'un, Eren Safi imzasýyla Klavuz dergisinde Haziran 2006'da yayýmlanan söyleþisinden Facebook'taki sayfasýna koyduðu bölüm þöyle: "Halk müziðinin anlayýþý, müzik yaklaþýmý baþkadýr. Teknik olarak da. Halk müziðinde var olan aralýk mantýðýyla seslerin arasýndaki mesafelerle diðer türler farklýdýr. Perdeler, makamlar deðiþiktir. Batý müziðinde seslerin arasýndaki mesafeler tamamýyla bambaþka. Bu iki sistemin örtüþmesi konusu bugün bile problemdir. O zaman tamamýyla bir acele hevesle, moda anlayýþýyla acaba olur mu böyle diye bir telaþa girildi. Olmadý. Böyle bir sentez yoktur. Olmamýþtýr yani. Harmonik olarak da, estetik olarak da felsefe olarak da bir yere gidilmedi zaten. Olan ticari bir hareketlenmedir. Bugün bir þey yok. Bizim müziðimizde üretim esasen bin dokuz yüz yirmilerle birlikte durmuþtur. En son iþte nedir diyelim. Veysel'le bitti. Biraz da Mahsuni. Halk müziði Aþýk Veysel'le birlikte bitmiþtir. Büyük hizmetleri vardýr Neþet Ertaþ'ýn. Önemli bir kaynak kiþi. Ama esas babasýdýr. Muharrem Ertaþ. O yolun durduðu, bittiði yer Muharrem Ertaþ'týr. Ordan sonra bugün yüzyýllar öncesinin türküleri keþfediliyor sadece. O Alevi deyiþleri, türküler özellikle En eski müzik en yeni müziktir." Berkant son yolculuðuna uðurlandý 40 yýldan fazla süredir unutulmayan ve hiç eskimeyen "Samanyolu" þarkýsýný dünya müziðine armaðan eden Türk Müziði'nin efsane ismi Berkant sonsuzluða uðurlandý. 1 Ekim Pazartesi günü hayatýný kaybeden sanatçý Berkant Akgürgen için Cemal Reþit Rey'de tören düzenlendi. Cenazesi, Teþvikiye Camii'nde kýlýnanan namazýnýn ardýndan Karacaahmet Mezarlýðý'na götürüldü. Törene, Berkant'ýn ailesinin yaný sýra Berkant'ýn arkadaþlarý Sezen Cumhur Önal, Ali Rýza Binboða, Selçuk Ural, Burhan Þeþen, Belkýs Akkale, Selami Þahin, Erol Büyükburç gibi çok sayýda tanýnmýþ isim ve sevenleri katýldý. Sahneye konuþma yapmak üzere Berkant'ýn oðullarý Öykü ve Övgü ile Sezen Cumhur Önal çýktý. Cemal Reþit Rey'de düzenlenen törenin ardýndan ailesi, dostlarý ve sevenleri son kez veda etmek için sahnedeki naaþýn yanýna geldi. Cenaze törenine katýlan sanatçý Orhan Gencebay, "Çok eski dosttuk. Samanyolu þarkýsýyla iz býrakan dostumdu. Allah gani gani rahmet eylesin. Ýyi bir yorumcuydu" þeklinde konuþtu. Ressam John Lennon! John Lennon'ýn çizimlerinin sergilendiði "The Artwork of John Lennon" (John Lennon'ýn Eserleri) adlý sergi 9 Ekim Salý günü New York'ta açýlýyor John Lennon'ýn 72. doðum günü anýsýna açýlacak olan sergide ünlü þarkýcýnýn çok sayýda kiþisel çizimine ve karalamalarýna yer veriliyor. John Lennon'ýn eþi Yoko Ono'nun sergi için ödünç verdiði eserler arasýnda sanatçýnýn 1964 ile 1980 yýllarýnda ürettiði karalamalarý ve sumi tekniðini kullanarak mürekkeple yaptýðý çizimleri yer alýyor. Lennon'ýn Yoko Ono ile balayýnda olduklarý dönemde yaptýðý resimlerin çoðu 1970 yýlýnda taþbaský olarak piyasaya sürüldü. Ancak bunlarýn birçoðuna "müstehcen" olduklarý gerekçesiyle polis tarafýndan el konmuþtu. Gitar çalmadan önce resimle uðraþmaya baþlayan Lennon, yýllar önce verdiði bir röportajda, "Sanatýn arýndýrma gibi bir gücü varsa bunu ancak hayatýn ciddiyetinden uzaklaþtýrarak ve zamana inat çocukluða geri götürerek yapabiliyordur" demiþti. Tarkan hayatýnýn aþkýný bekliyor Tarkan, People Report dergisine verdiði röportajýnda özel hayatý ve evlilik hakkýndaki düþüncelerini anlattý. Tarkan, özgürlüðüne çok düþkün olduðunu, ancak hayatýnýn aþkýný bulursa evlilik hakkýndaki düþüncelerinin deðiþeceðini söyledi. Röportajýnda müzik tutkusundan, konserlerine nasýl hazýrlandýðýndan ve hayranlarýyla iliþkisinden bahseden ünlü þarkýcý, özel hayatý hakkýndaki sorularý da yanýtladý. Tarkan, "Evlilik ve çocuk hakkýnda ne düþünüyor, ne hissediyorsunuz?" sorusuna þöyle yanýt verdi: "Ben ruhu asi, serseri, deli dolu, özgürlüðüne çok düþkün biriyim. Çocukluðumda da böyleydim. Doðam bu. Gerçek aþka varým. Sevgiye Hayat arkadaþlýðýna Ama çoðunluðun hayal kýrýklýðý, mutsuzluk ve ayrýlýkla sonuçlanan o bildiðimiz, alýþtýðýmýz biçimdeki evliliðe çok sýcak bakmýyorum doðrusu. Gerçek aþk beklentisiz, egosuz, taktiksiz, oyunsuz, þeffaf olmalý. Ama istisnalar var elbet. Aþktan ümidimi kesmememdeki sebep de o istisnalardýr. Hayat bu, yarýn ne olur bilemem o yüzden. Bir anda tepetaklak edebilir beni. Hayatýmýn aþký ve ruh ikizimle kesiþirse yollarýmýz, her þey deðiþebilir. Çünkü biliyorum, ben aslýnda içimde hep onun yolunu gözlüyorum. Yeter ki aþk, aþk gibi aþk olsun. Yeter ki iki kalp bir olup atsýn."

13 4 Ekim 2012 Perþembe 13 MARJÝN Kamil Ýpçiler BARAKA Aktivisti Göçmenler ve Mücadelemiz Sadece Kýbrýslý Türkler tarafýndan deðil, Türkiye'li pek çok araþtýrmacý tarafýndan da kabul görmüþ bir gerçektir ; "Türkiye hükümetleri 1980'den beri Kýbrýs'ýn kuzeyine sistemli olarak nüfus aktarmýþtýr, buradaki amaç siyasi iradeyi ele geçirmek, ve Kýbrýs'ýn kuzeyini Türkiye'leþtirmektir." 1974'ten bu yana siyasi tarihimize ve mücadelemize yön veren bu TC stratejisi sayesinde, Kýbrýs'a göç ettikten sonra ciddi maddi kazanýmlar elde eden TC'li vatandaþlarýn olduðu su götürmez bir gerçek. Fakat ülkemiz solunun ýsrarla görmezden geldiði, hatta görmemek için kafasýný çevirdiði bir baþka gerçek,on binlercetürkiyeli göçmeninyýllardýr Kýbrýs'ýn kuzeyinde açlýk sýnýrýnda ve insanlýk dýþý koþullarda yaþamaya devam ettiði. Bu göçmenlerin bir bölümü Kýbrýslý Türk'lerle iç içe, bir bölümü ise toplumdan ayrýþmýþ þekilde,çeþitli bölgelerde getto hayatý yaþamakta.ýþçiler ve aileleri çoðu zaman bir odada onlarca kiþi birlikte kalmak durumunda.. Peki biz yanýbaþýmýzdaki bu gerçekliðe kafamýzý çevirmek dýþýnda ne yapýyoruz? Pek çok Kýbrýslý Türk'ün gündelik bedduasýný yüzde doksan oranýnda Türkiyeli göçmenlere yönelttiði rahatlýkla söylenebilir. Toplum olarak bu insanlaratepkimiz nedendir? Çünkü hapishaneleri doldurdular, hastahanelerde ilaçlarý tükettiler, memleketi çok bozdular filan.. Ýþin aslý olayýn sosyolojik boyutu benim bu yazýda tespit edebileceðimin çok daha ötesinde. Kýbrýslý Türklere yýllar yýlý hissettirilen tüm ezilmiþliðin bir dýþa vurumu bu tepkiler. Bunun sonuncunda, bizim için en önemli sorunun göçmenlerin buradaki varlýðý olduðu algýsý oluþmuþ. Pek çoðumuzun farklý þekillerde þahit olduðu, belki bazen dahil olduðu halk arasýbir diyaloða göz atalým. "Geldilertürkiyeden, ucuz iþ gücü tabii, e bu sefer aldý bütün iþleri, benim insanýmýn 200 liraya yapacaðý iþi, adam 100 liraya yaparým dedi, bu sefer benim insanim iþsiz galdý".. Bu açýdan bakýldýðýnda suçlu kesinlikle Türkiyeli göçmen.. ve sadece bu örnek bile, bizim onlara karþý düþman bir tavýr takýnmamýza, ardýndan þu cümleyi kurmamýza yetiyor ; "yeyip bitirdiler bizi bunçinde, mafetdiler". Peki durumun biraz daha derin analizini yaparsak karþýmýza ne çýkýyor? Kýbrýslý'ya 200 lira vermek yerine, daha fazla kar icin, 100 liraya Türkiyeli göçmene iþi verenin, genellikle"öz Kýbrýslý" iþ veren/sermayenin ta kendisi olduðu gerçeði.. Yani hem insanýmýzý iþsiz býrakan, hem de göçmenleri sefalet içinde yaþama mahkum eden,yüzde yüz orijinal Kýbrýslý, bizim yerli sermayemiz. Özellikle liberal solun gurur kaynaðý, destekçisi olduðu yerli sermaye, milletinin/ dininin olmadýðýný, tek bir ortak deðeri olduðunu yukarýdaki gibi durumlarda defalarca kanýtlamýþ.. Sermayenin kökeni neresi olursa olsun, onun için önemli olan yegane þey para, daha çok para.. Verilen savaþýn sermayenin Kýbrýs pazarýna yayýlma savaþý olduðunu anlamak yerine, haklý öfkemizi kendimizden daha zor durumda olan insanlara çeviriyoruz. Güç birliði yapmamýz gereken yerde, tam da egemenlerin arzu ettiði gibi, çatýþan toplumlar yaratýlmasý yolunda ilerliyoruz. Dünyanýn her yerinde iþsizlik, dolayýsýyla hýrsýzlýk,gasp ve cinayetler artarken, bunlarýn tümünün sorumlusunun Türkiyeli göçmenler olduðunu düþünemeyiz sanýrým.bugün özel mülkiyetin ulaþabildiði hiçbir yerde, kapýsý ve penceresi açýk uyuyabilen insanlar kalmamýþtýr. Egemenler dünyanýn her yerinde ayni yöntemi izleyip, sömürünün devamý için yabancý düþmanlýðýný besliyor, ve halklarý karþý karþýya getiriyor. Kýbrýs'ýn kuzeyi dünyadan izole olsa da, ve problemler ülkeye özgü iç dinamiklerle þekillense de, sorunun sistemle ilgili olduðunu görebilmek, ve tüm dünyada yaþananlarla kendi sorunlarýmýzýayrý tutmadan durumu deðerlendirebilmemiz gerek. Mücadelemizi büyütmek için ise, kavgayý buradaki tüm ezilen halklarla birlikte vermeliyiz. Kýsacasý kazanmak için ezber bozmalýyýz. Hem de bir an önce.. Uluslararasý Kadýn Konferansý DAÜ'de baþladý 4. Uluslar arasý Kadýn/Toplumsal Cinsiyet Çalýþmalarý Konferansý Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ev sahipliðinde dün sabah baþladý. DAÜ Rauf Raif Denktaþ Kültür ve Kongre Merkezi'nde yer alan ve 3 gün sürecek konferansý, DAÜ Kadýn Araþtýrmalarý ve Eðitimi Merkezi (KAEM), Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadýn Çalýþmalarý Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) ve Ankara Üniversitesi Kadýn Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (KASAUM) ortaklaþa düzenliyor. "Toplumsal Cinsiyet Eþitliði ve Hukuk" alt baþlýðýnda düzenlenen konferansa, KKTC ve Türkiye'nin yaný sýra, Güney Kýbrýs, Hollanda, Avustralya, Ýran, Mýsýr, Polonya, Tayvan, Norveç, Ýsrail, Fas, Nijerya, Hindistan, Çek Cumhuriyeti, Ýspanya, Ýngiltere, Güney Afrika, Portekiz, Singapur, Yeni Zelanda, Pakistan, Ürdün, Gana, Senegal, Birleþik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden 138 araþtýrmacý, akademisyen ve aktivistin katýlacaðý bildirildi. Kýbrýslý Türk Ýnsan Haklarý Vakfý Baþkaný Emine Çolak ile Türkiye Ýnsan Haklarý Baþkaný Þebnem Korur Fincancý'nýn davetli konuþmacý olarak yer aldýðý konferans kapsamýnda, 33 oturum ve bir çalýþtay gerçekleþtirilecek. OSAM DAÜ Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Ülker Vancý Osam, açýlýþta yaptýðý konuþmada, üniversite TDP Genel Baþkaný Çakýcý, Yurdaer Garip Baþkanlýðý'ndaki Kýbrýs Türk Futbol Kulüpleri Birliði heyetini dün kabul ederek görüþtü... Mehmet Çakýcý Rum polislerinin tutuklanmasýna karþý çýkmadý, ancak bu gibi olaylarýn cezasýný hep halklarýn çektiðini söyledi Çakýcý: Zararý yine halklar görecektir Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, üç Rum polisinin Akýncýlar'da tutuklanmasý ve sonrasýnda yaþanan geliþmelerin, Kýbrýs'ta yýllardýr süren çözümsüzlüðün sonucu olduðunu belirtti. Bu tür olaylarýn sadece þoven ve çözümsüzlükten beslenen kesimlerin iþine geldiðini, provokatörlerin yeniden sahneye çýktýðýný ifade eden Çakýcý, þoven güçlerin hemen harekete geçerek sýnýr kapatma ve geçiþleri engellemeye çalýþtýklarýna dikkat çekerek "Bu iþten zararlý yine maalesef halklar çýkacaktýr" dedi. Çakýcý, yaptýðý yazýlý açýklamada, bu tür olaylarda iki tarafýn polisinin güven artýrýcý önlemler çerçevesinde iþbirliði yapmasý gerektiðinin, olaylar büyütülmeden ve halklara zarar verecek boyuta gelmeden çözülmesinin olarak kadýn araþtýrmalarýna büyük önem verdiklerini belirtti. Osam, 1998 yýlýnda kurulan KAEM'in, kadýn sorunlarýna yönelik duyarlýlýk geliþtirmek için önemine dikkat çekerek, "Çözüm olsaydý bu olaylar hiç yaþanmayacaktý...bu olaylar inat ile deðil, akýlcý hareketlerle çözülmelidir" ifadelerini kullandý. Halklarýn daha fazla zarar görmemesi adýna iki taraf polisinin de keyfi davranmaktan vazgeçerek iþbirliði için karþýlýklý adým atmasý gerektiðini kaydeden Çakýcý, bundan sonra yaþanacak olaylarda daha vahim durumlarýn yaþanmamasý ve halklarýn karþýlýklý zarar görmesinin engellenmesi için bunun elzem bir gereklilik olduðunun altýný çizdi. TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, böylesi durumlarda karýþýklýk ve karmaþanýn önüne geçilmesinde kesin çözümün ancak Kýbrýs sorununun çözümüyle mümkün olacaðýný da sözlerine ekledi. bugüne kadar çok sayýda konferans, seminer, atölye çalýþmasý ve panel düzenlediðini, yayýnlar gerçekleþtirdiðini kaydetti. Osam, katýlýmcýlarý DAÜ hakkýnda bilgilendirdi. BOÞANMAYA UYUM PROGRAMININ ÝKÝNCÝSÝ DÜZENLENECEK Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüðü'ne baðlý olarak hizmet veren Gençlik Aile Destek ve Eðitim Merkezi (GADEM), tarafýndan boþanmýþ aile çocuklarýna yönelik olarak düzenlenen "Boþanmaya Uyum Programý"nýn ikincisi gerçekleþtirilecek. GADEM'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, KKTC'de gittikçe artan boþanma oranlarýný dikkate alýnarak, risk altýnda bir grup olarak tanýmlanan boþanmýþ aile çocuklarý için düzenlenecek olan program 11 Ekim Perþembe günü GADEM'de yer alacak. Çocuklarýn boþanma deneyimi ile ilgili duygularýný tanýmalarý ve kabullenmelerine yardýmcý olmak, yaþadýklarý sorunlarý azaltarak ve kendilerine olan güvenlerini artýrmak için çocuklara özel beceriler öðreterek, yeterlilik kazandýrmak amacýyla düzenlenen anne ve babasý boþanmýþ 9-12 yaþlarý arasýndaki çocuklar haftada bir gün, 12 kiþilik gruplarda katýlabilecek. BÝLGÝLENDÝRME TOPLANTISI Ana sponsorluðunu KKTC Telsim'in yaptýðý programýn Sorumlusu Dr. Berna Arifoðlu; programdan yararlanmak isteyen anne ve babalarýn bugün saat 14.00'da GADEM'de yapýlacak bilgilendirme toplantýsýna katýlmalarý için çaðrý yaptý. "Boþanmaya Uyum Programý"nýn birincisini 10 Temmuz'da tamamlanmýþtý.

14 14 4 Ekim 2012 Perþembe BULMACA Soldan Saða: 1-Yaþamak için gereken kazancýn saðlandýðý iþyeri (iki kelime). 2-Tropikal bölgelerdeki denizlerde yýl boyunca düzenli esen birtakým rüzgarlar. Eski Yunan'da siyasi gücü zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan kimse. 3-Bebek için hazýrlanan yiyeceklerin genel adý. Ödenti. 4-Bir iþten anlayan, bir iþi yapan kimse, erbap. Ýlave. 5-Iþýðý yansýtan, varlýklarýn görüntüsünü veren cilalý ve sýrlý cam (çoðul). Namus. 6-Harf okunuþu. KKTC'nin resmi haber ajansýnýn kýsa yazýlýþý. Bir kadýnýn eþi. 7-Lefkoþa Türk Belediyesi'nin kýsa yazýlýþý. Bir halkýn üzerinde yaþadýðý, kültürünü oluþturduðu toprak parçasý, yurt. 8-Þekerin kaynatýlarak aðda durumuna getirilmesi yolu ile yapýlmýþ renkli ve kokulu, aðýzda güç eriyen þeker. Bir þeyi bulmaya çalýþma. 9-Bir örgütün etkin üyesi. Fiilden isim türeten ek. 10-Bir erkek adý. Bir toplulukta çalýþan insanlarýn her biri. 11-Japonlarýn önden çapraz olarak kavuþan uzun ve geniþ kollu ulusal giysisi. Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkan gibi mülk. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Ebru Baþay Eczanesi: Mehmet Akif Cad. No:63/A Califorian Yaný Dereboyu Tel: Ayþe Kaptan Eczanesi: Girne Cad. No:50 Tel: Maðusa Özay Eczanesi: Altay Sok. No:2 Baykal Tel: Girne Eminaða Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:10 Tel: Güzelyurt Ýncirli Eczanesi: Büyük Ada Sok. No:22 A/B (Ýncirli Çocuk Kliniði Önü) Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Birinin yaptýðý iþi, söylediði sözü yermek, kötülemek, birisini çekiþtirmek, fitlemek. 2-Gözde sarýya çalan kestane rengi. Salahiyetli. 3-Kendiliðinden yetiþmiþ çim. Ýlim. 4-Açýklamalar. Belirli geçmiþ zaman eki. 5-Kuzu sesi. Ek olarak. 6-Ýlgi. Telefonu açýnca söyleriz. 7-Gelecek. Adet. 8-Mayalý hamurdan yapýlan, gereðinde üzerine yumurta, kýyma, peynir, pastýrma gibi þeyler konarak piþirilen, ekmek yerini tutan yiyecek. Kýþýn yaðar. Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. 9-Türkiye'ye komþu sorunlu bir ülke. Bir iþi doðru ve uygun bulmak, tasvip etmek. 10-Bir emir. Aktinyum'un kýsaltmasý. Anlam. 11-Baþa "K" konursa "Býçak, kýlýç gibi kesici þeylerin kabý" olur. Türk müziðinde bir makam. TV'DE BU AKÞAM Fýrtýna Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / 19:50 Orijinal Ýsmi: THE STORM Türkçe Ýsmi: FIRTINA Yapým Yýlý: 2009 Tür: AKSÝYON/MACERA Yönetmen: DAVOD ABRAMOVITZ Oyuncular: JAMES VAN DER BEEK, TERI POLO, DAVID JAMES ELLIOT, LUKE PERRY Dünyayý deðiþtirmek isteyen milyarder Robert Terrell, hava hareketlerini kontrol edecek dahice planlar hazýrlamýþtýr. Ancak bu uðurda yaptýðý deneyler doðanýn dengesini bozar. Þiddetli fýrtýnalar ve yýldýrýmlar baþ gösterir. Dünya yok olmanýn eþiðine gelmiþtir. Terrell'ýn ekibindeki Dr. Jonathan Kirk (James Van Der Beek) kötü gidiþata dur demek ve kasýrgalar yok etmeden önce dünyayý kurtarmak için harekete geçer. Gotti Türü: Yabancý Sinema CNBC-E / 22:00 Orijinal adý: 'Gotti' Yönetmen: Robert Harmon Oyuncular: Armand Assante, Anthony Quinn, William Forsythe Yapým Yýlý: 1996 Kimileri onu "Teflon Don" lakabýyla, kimileriyse "Dapper Don" adýyla tanýdý. Ýlk lakabýný FBI'ýn hakkýnda yaptýðý bütün suçlamalarýn düþmesi ve üzerine yapýþacak suçlardan bir Teflon zýrh giyermiþçesine sýyrýlmasýyla ikincisini ise her zaman en þýk ve en zarif takýmlarý giymesiyle kazandý. Yakýn tarihin en ünlü mafya babalarýndan John Gotti'nin New York merkezli güçsüz bir mafya üyesiyken nasýl en büyük ailelerin baþýna geçtiðini anlatan Gotti, üç dalda Altýn Küre'ye aday oldu. Gotti'yi Armand Assante'nin canlandýrdýðý filmde The Sopranos dizisinde izlediðimiz Frank Vincent, Dominic Chianese, Tony Sirico ve Vincent Pastore gibi oyuncularý da yeniden bir mafya yapýmýnda izleme þansý bulacaðýz. Ýntikam Ateþi Türü: Yabancý Sinema CINE 5 / 22:50 Yönetmen:Michael Oblowitz Oyuncular: Steven Seagal, Corey Johnson, Chike Chan, Bruce Wang, Dave Wong, Elaine Tan, Hon Ping Tang, Michelle Goh, Ozzie Yue, Tom Wu Uluslararasý uyuþturucu iþini yöneten Çin aileleri dünyanýn dört tarafýnda bir araya gelerek büyük bir suç imparatorluðu oluþturuyorlardý. Hong Kong`dan gönderilen Tommy Ling, Amerikan ajaný Eddie Gray ile birlikte bu örgütün faaliyetlerini araþtýrmakla görevlendirilmiþlerdi. Bu sýrada saygýn Robert Bures, Çin`de kazýlar yaptýðý bir sýrada bu örgütün arkeologlarýnýn arasýna sýzarak çýkardýklarý tarihi eserlerin içinde uyuþturucu kaçýrdýklarýný görüp olaylara karýþmasýyla her þey bir anda alt üst olur. Sýrlar Oteli Türü: Yabancý Sinema SÝNEMA TV 1001 / 16:50 Yönetmen: Wim Wenders Oyuncular: Jeremy Davies, Milla Jovovich, Mel Gibson, Jimmy Smits Los Angeles'ta birbirinden farklý insanlarýn yaþadýðý bir otel Otel müþterilerinden birisi de romantik bir iliþki yaþayan Tom Tom (Jeremy Davies) ve Eloise (Milla Jovovich) çiftidir Bir gün, Tom'un oteldeki en yakýn arkadaþý intihar eder Hemen ardýndan da otel polis tarafýndan kuþatýlýr Çünkü ölen kiþi nüfuslu birinin oðludur ve bu olayýn intihar deðil bir cinayet olduðuna dair þüpheler vardýr FBI'dan Dedektif Skinner (Mel Gibson) olayý araþtýrmakla görevlendirilir. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ ENDONEZYA'DA 2 MÝLYONDAN FAZLA ÝÞÇÝ GREVDE Endonezya'da 2 milyondan fazla fabrika iþçisi greve gitti. Sendikalar, 2 milyonu aþkýn iþçinin, maaþlarýn yükseltilmesi çaðrýsý ve sözleþmeli iþçi alýmýný protesto etmek için ülke çapýnda bir günlük greve çýktýðýný açýkladýlar. PERU'DA OTOBÜS UÇURUMA YUVARLANDI: 22 ÖLÜ Peru'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanmasý sonucu 22 kiþi öldü, 19 kiþi yaralandý. BBC'nin haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Huarmaca bölgesindeki And Daðlarý'nda meydana gelen kazada, çift katlý otobüste biri Ýspanyol vatandaþý 22 kiþi hayatýný kaybetti. ENDONEZYA'DA KAÇAK PETROL BORU HATTI ALEV ALDI: 4 ÖLÜ Endonezya'nýn Sumatra Adasý'nda kaçak petrol boru hattýnda çýkan yangýnda ilk belirlemelere göre en az 4 kiþinin öldüðü, çok sayýda kiþinin yaralandýðý bildirildi. Devlete baðlý Pertamina petrol þirketinin sözcüsü Ali Mundakir, Sumatra'nýn güneyindeki Musi Banyuasin bölgesindeki ham petrol deposundan yasa dýþý boru hattý çekilirken yangýn çýktýðýný söyledi. RASMUSSEN'ÝN GÖREV SÜRESÝ 1 YIL UZATILDI NATO üyesi ülkeler, Genel Sekreter Anders Fogh Rasmussen'in görev süresinin 1 yýl uzatýlmasýna onay verdi. NATO'dan yapýlan açýklamada, 4 yerine 5 yýl genel sekreterlik yapacak olan Rasmussen'in görev süresinin 31 Temmuz 2014'te sona ereceði bildirildi. FÝLÝPÝNLER'DE TEKNE ALABORA OLDU: 3 ÖLÜ Filipinler'de Tayvanlý turistleri taþýyan teknenin alabora olmasý sonucu 3 kiþinin hayatýný kaybettiði bildirildi. Sahil Güvenlik yetkilisi Ronnie Hiponia, 30 kiþiyi taþýyan teknenin, Boracay Adasý'na 550 metre uzaklýkta alabora olduðunu, 27 kiþinin geçen tekneler tarafýndan kurtarýldýðýný söyledi. Hiponia, þiddetli rüzgar ve yaðmurun etkisiyle devrilen teknede sýkýþan 71 ve 49 yaþlarýndaki iki kadýn ile 2 yaþýndaki bebeðin hastaneye götürülürken öldüðünü kaydetti. LÜBNAN'DA PATLAMA: 7 ÖLÜ, 4 YARALI Lübnan'ýn Bekaa Vadisi'nde Hizbullah'a ait olduðu iddia edilen bir hücre evinde meydana gelen patlamada 7 kiþinin öldüðü, 4 kiþinin de yaralandýðý bildirildi. Lübnan Ulusal Haber Ajansý'nda yer alan habere göre, Bekaa Vadisi'ndeki Nebi Þit kasabasýnda nedeni belirlenemeyen 3 þiddetli patlama meydana geldi. Patlamalarda 7 kiþi öldü, 4 kiþi de yaralandý.

15 15 4 Ekim 2012 Perþembe CTP, SU PANELÝ DÜZENLÝYOR CTP MECLÝS DÝVAN KATÝPLÝÐÝ SEÇÝMÝ KONUSUNDA UBP'YÝ ELEÞTÝRDÝ CTP-BG ev sahipliðinde düzenlenecek olan su paneli, bugün Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 19.00'da gerçekleþtirilecek. CTP'den yapýlan açýklamaya göre, Yakýn Doðu Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuþ, Çukurova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Onur Erkan ve Ziraat Mühendisleri Odasý Baþkaný Ozan Öz Uyanýk'ýn konuþmacý olarak yer alacaðý panelde, Türkiye'den su getirme projesinin teknik detaylarý ve Akdeniz'deki su politikalarý hakkýnda ayrýntýlý bilgi verilecek. Kuru tarým yapýlan bölgelerde sulu tarýma geçiþle birlikte yaþanan sosyal deðiþimler aktarýlacak. Uyanýk sulama suyunun ekonomik kullanýlmasý için çeþitli ürünlerin üretilmesinde harcanan su miktarlarýnýn paylaþýlmasýyla devam edecek olan panelde, Kýbrýs'ta suyun akýþýnýn, halkýmýzýn özgür iradesiyle, çözüme ve barýþa doðru olmasý vurgulanacak. Su paneline katýlacak konuþmacýlar, dün, CTP-BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu'nu ziyaret etti TALAT TÜRK POLÝSÝNÝN TUTUKLAMA HAKKI VAR Ekrandaki söyleþisinde Rum polisinin Akýncýlar'a girmesi konusuna deðinen 2. Cumhurbaþkaný Talat, Akýncýlar'ýn sorma gir haný olmadýðýný belirtti. Talat, bu durumun Federal bir çözüm ortamýnda olsa bile, Rum polisinin Akýncýlar'da yine iþlem yapamayacaðýný, olaya nihai olarak Türk polisinin müdahale edebileceðini; Rum polisinin "sýcak takip" gereði Kýbrýs Türk Devleti sýnýrlarýna geçse bile tutuklamayý Türk polisinin yapacaðýný, ancak suçun Rum kesiminde iþlenmesi nedeniyle bu davaya bakacak mahkemenin Güney'deki olacaðýný anlattý. Talat, olayýn bir kez daha Kýbrýs sorununun çözülmesi gerektiðini gösterdiðini ifade etti. "Yargýmýz konuyu salt silahlý sýnýr ihlali olarak nitelerse vereceði karar iki halk arasýnda gerginliði týrmandýrabilir" diyen Talat, ancak saðduyulu davranýlacaðýndan ve "belanýn satýn alýnmayacaðýndan" emin olduðunu ifade etti. "ÖZELLEÞTÝRMELER" KONULU SEMÝNER Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) tarafýndan ilan edilen "3 Ekim Emekçilerin Eylem Günü" nedeniyle Dayanýþma Evi'nde seminer düzenlendi. "Özelleþtirmeler" konulu seminer, DSF üyesi Kýbrýslý Türk Sendikalar DEV-ÝÞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS ve BES ile Güney Kýbrýs'tan PEO tarafýndan düzenlendi. SAHTE BELGE Kamuoyunun gündemine gelen "sahte belge" konusunu da deðerlendiren Talat, "Mustafa Tokay ve Emir Emirkaný"nýn kendi baþýna mý hareket ettiklerini sordu. Bunun çok ciddi bir mesele olduðunu söyleyen Talat, suçlama yapamayacaðýný ama üst makamlarýn mutlaka bu iþten haberleri olduðunu savundu. GKK EMEKLÝ SUBAYLAR DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BELÝRLENDÝ TALAT-SOYER GERGÝNLÝÐÝ Talat-Soyer gerginliðinden bahsedildiðinin hatýrlatýlmasý üzerine de Talat, böyle bir durumun olmadýðýný, Soyer'in çok yakýn bir dostu olduðunu ve dostluðunun da devam ettiðini belirtti. KÜÇÜK KKTC'YE DÖNDÜ Ýrsen Küçük, KKTC'ye döndü. Küçük, TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan ile görüþmek üzere dün, günübirlik Ankara'ya gitmiþti. Ercan havalimanýna saat 19.00'da gelen Küçük'ü, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Mutlu Atasayan, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Ali Çetin Amcaoðlu ile LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlullarý ve diðer yetkililer karþýladý. Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleþik Güçler (CTP-BG), Cumhuriyet Meclisi'nde, yarýn yapýlacaðý öne sürülen divan katipliði seçimi konusunda, UBP'ye eleþtirilerde bulundu. Ulusal Birlik Partisi (UBP)'nin, baþka bir partiden milletvekili seçildikten sonra UBP'ye transfer olan Ýskele Milletvekili Ejder Aslanbaba'yý, Gazimaðusa Milletvekili Afet Özcafer'in çekilmesi nedeniyle boþalan Meclis Divan Katipliði 'ne aday gösterdiðini öðrendiklerini ve bunu Cumhuriyet Meclisi'nin saygýnlýðýna yönelik bir tecavüz olduðunu savundu. CTP-BG Meclis Grup Baþkan Vekili Ömer Kalyoncu yaptýðý yazýlý açýklamada, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yarýn, Divan Kurulu üyeliðine seçim yapýlacaðýný öðrendiklerini, UBP'nin vardýðý karar uyarýnca, Gazimaðusa Milletvekili Afet Özcafer'in çekilmesi nedeniyle boþalan Divan Katipliði görevine, Ýskele Milletvekili Ejder Aslanbaba'yý aday göstereceðini iddia etti. Kalyoncu, "Baþka bir partiden milletvekili seçildikten sonra UBP'ye transfer olan Ejder Aslanbaba'nýn, bu tutumu dahi, böylesi bir göreve elveriþsiz sayýlmasý için yeterlidir. Üstelik hakkýnda kamu vicdanýný rahatsýz eden sayýsýz iddia varken bu göreve aday gösterilmesi asla kabul edilemez. CTP-BG olarak, hakkýnda halen yanýtlanmamýþ birçok iddia varken bu milletvekilinin böylesi bir göreve aday gösterilmesini Cumhuriyet Meclisi'nin saygýnlýðýna yönelik bir tecavüz olarak deðerlendirmekteyiz" dedi. "Ulusal Birlik Partisi'nin bu tutumunda ýsrar etmesi ülkemizde yeni bir utancýn yaþam bulmasý anlamýna gelecektir" diyen Kalyoncu, "Kýbrýs Türk halkýnýn bütün deðerlerini kendi parti çýkarlarýna baðlý olarak sürekli saldýrýlar gerçekleþtirerek yýpratan UBP bu tutumundan derhal vazgeçmeli ve meclisin itibarýný daha da zedelemekten kaçýnmalýdýr" ifadesini kullandý. KKTC, Paris'teki "Anadolu Festivali"ne katýldý Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý, Eylül 2012 tarihleri arasýnda Fransa'nýn baþkenti Paris'te "Avrupalý Türk Demokratlar Birliði"nin organize ettiði "Anadolu Festivaline (Festival D' Anatolie)"ne katýldý. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, festivale katýlan KKTC heyetine Kültür Dairesi Müdürü Nurcan Namsoy ile Turizm Tanýtma Pazarlama Dairesi Müdürü Derviþ Gezer baþkanlýk etti. KKTC'nin tarihi ve doðal güzelliklerini yansýtan görsellerle donatýlmýþ 36 metrekarelik stantta, genel ve özel ilgi turizmi ve kültürel konularda tanýtýcý broþürler daðýtýldý. Ýngiltere'den Dr.Fazýl Küçük Türk Okulu Halk Danslarý Gurbu da gösterileriyle festivale katký koydu. ZEYTÝN AÐAÇLARI KORUMA ALTINA ALINIYOR- Girne Belediyesi, Girne þehir merkezinde devam eden inþaatlardaki zeytin aðaçlarýný, koruma altýna alarak yeni düzenlemekte olduðu tenis kortlarýnýn yanýnda bulunan park içerisine taþýdý. Bazýlarýnýn yüzlerce yýllýk olduðu belirtilen aðaçlar, Girne Belediyesi ekiplerinin gözetiminde yerlerinden sökülerek yeni yerlerine dikildi. Belediyeden yapýlan açýklamada, uzman belediye ekipleri tarafýndan tarihi aðaçlarýn düzenli bakým ve sulamasýnýn yapýldýðý ve en kýsa sürede yeni yerlerine adapte olacaklarý bildirildi. Güvenlik Kuvvetleri Emekli Subaylar Derneði'nin iki yýl süreyle görev yapacak olan yeni yönetim kurulu belirlendi. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, Cumartesi günü yapýlan Genel Kurul'da Dernek Baþkanlýðý'na oybirliðiyle E. Albay Ahmet Yatman getirilirken, Yönetim Kurulu üyeleri de þu isimlerden oluþtu: "E. Alb. Halil Öztunç, E. Yb. Ýbrahim Erþahin, E. Bnb. Hüseyin K.Ýsmailoðlu, E. Bnb. Namýk Nurioðlu, E. Yzb. Ali Bozdaðlý, E. Ütðm. Erdoðan Arpalýklý, E. Ütðm. Rifat Yeþimleþe ve E. Ütðm. Halil Ýnsel." AMCAOÐLU, DAMIZLIK SIÐIR YETÝÞTÝRÝCÝLERÝ MERKEZ BÝRLÝÐÝ'YLE GÖRÜÞTÜ Türkiye Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Merkez Birliði, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Ali Çetin Amcaoðlu'nu ziyaret etti. Bakanlýktan verilen bilgiye göre, ziyarette konuþan Türkiye Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Genel Müdür Yardýmcýsý Mustafa Kayhan, birliðin amacýnýn, hayvan yetiþtirmede verimliliði arttýrmak olduðunu söyledi. Türkiye Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Merkez Birliði Genel Baþkaný Cemalettin Özden de, Türkiye'de kýsa zamanda büyük yol kat ederek birçok baþarý elde ettiklerini söyledi. Özden, KKTC'de çiftçiler açýsýndan iþlerin aðýr gitmesinden yakýndý. Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Ali Çetin Amcaoðlu da, ülkede tarým ve hayvancýlýðýn, turizm ve eðitim gibi gün geçtikçe önem kazandýðýný, bunun da ülke ekonomisine büyük katký saðladýðýný belirtti. Anavatan Türkiye'den su gelmesiyle, tarým ve hayvancýlýðýn daha da geliþeceðine vurgu yapan Amcaoðlu, kendi kendine yetebilen bir Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti yaratmayý hedeflediklerini sözlerine ekledi.

16 16 4 Ekim 2012 Perþembe

17 4 Ekim 2012 Perþembe 17

18 18 4 Ekim 2012 Perþembe

19 4 Ekim 2012 Perþembe 19 Türkiye Suriye'yi vurdu Dün gece Suriye'den atýlan bir top mermisinin Urfa'nýn Akçakale Ýlçesi'ne düþmesi ve 5 kiþinin yaþamýný yitirmesine neden olmasýnýn ardýndan Ankara'da çok hareketli saatler yaþandý. Baþbakan Tayyip Erdoðan, Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Necdet Özel'i Baþbakanlýk Konutu'na çaðýrýrken, Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç "Son olay, bardaðý fazlasýyla taþýrmýþtýr" açýklamasý yaptý. Sýnýrda bulunan Türk topçu bataryalarý, Suriye'ye bombardýman baþlattý. Urfa'nýn Akçakale Ýlçesi'nde akþam saatlerinde Kazým Karabekir Mahallesi'ndeki Ýstasyon Caddesi'ne Suriye'den atýldýðý belirtilen top mermisinin patlamasý sonucu 5 kiþi yaþamýný yitirdi, çok sayýda kiþi yaralandý. Baþbakan Tayip Erdoðan, üçlü zirve yapmak üzere Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu ve Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Necdet Özel'i Baþbakanlýk Konutu'na çaðýrdý. Bu arada, sýnýrda bulunan Türk topçu bataryalarýnýn Suriye'ye bombardýmaný baþlattýðý bildirildi. Patrik Ýriney'den Belgrad'daki eþcinsel yürüyüþüne sert tepki Sýrbistan'ýn baþkenti Belgrad'da eþcinsellerin hafta sonu düzenlenmesi planladýðý yürüyüþe Sýrp Ortodoks Kilisesi Patriði Ýriney, sert tepki gösterdi. Sýrp Ortodokslarýn dini lideri Ýriney, Sýrbistan Baþbakaný Ývitsa Daçiç'e yazdýðý mektupta, cumartesi günü gerçekleþtirilmesi planlanan ve ''onur yürüyüþü'' olarak adlandýrýlan etkinliðin Belgrad'da yapýlmasýna izin verilmemesini talep etti. Söz konusu eþçinsel yürüyüþünü ''utanç yürüyüþü'' olarak adlandýran Ýriney, mektubunda þu ifadelere yer verdi: ''Asýl adýnýn 'utanç yürüyüþü' olmasý gereken 'onur yürüyüþü' isimli bu trajikomik organizasyonun bir an önce engellenmesini rica ve talep ediyoruz. Bu yürüyüþ, þehrimizin, Hristiyan kültürümüzün ve þerefli ailelerimizin üzerine manevi anlamda kara bir gölge olarak çökmüþtür.'' Belgrad'da hafta boyunca sürecek ''2012 Onur Yürüyüþü'' isimli eþcinsel organizasyonu kapsamýnda ayrýca bugün Hazreti Ýsa'nýn da ''uygunsuz resimlerinin'' yer aldýðý bir sergi açýlacak. Sýrp Ortodokslarýn büyük tepki gösterdiði "Ece Homo" (Ýþte Ýnsan) isimli sergide, Hazreti Ýsa kadýn ayakkabýlarý ile ve iki erkekle ayný havuzda tasvir ediliyor. Belgrad'da hafta baþýnda düzenlenen parti ile baþlayan "eþcinseller haftasý", 6 Ekim Cumartesi günü yapýlmasý planlanan yürüyüþle sona erecek. AYZER EMLAK Kiralýk K. Kaymaklý'da 2+1 ve 3+1 full eþyalý daireler Yeniþehir'de 2+1 sýfýr full eþyalý daire 850 TL Kermiya'da 3+1 yeni eþyalý daire 300 Stg. Girne Boðaz'da full eþyalý 400 metrekare villa K. Kaymaklý'da ofis olabilecek daire 300 Stg. Satýlýk Gönyeli'de kat 140 metrekare Türk malý daire K. Kaymaklý'da bahçeli, garajlý, full ekstralý villa Yenikent'te 2 evlek 2000 ayakkare Türk malý arsa Hamitköy'de kat sýfýr Türk malý daire Hamitköy'de anayola yakýn 8500 ayakkare Türk malý arsa Sudan'da 4 Barýþ Gücü askeri öldürüldü MELÝ EMLAK SATILIK * Hamitköy'de 1+1 sýfýr Türk malý satýlýk daireler, Stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg Sudan'da, BM-Afrika Birliði Ortak Barýþ Gücü'ne (MINUAD) baðlý 4 asker öldürüldü. MINUAD, Batý Darfur'un baþkenti El- Cenine'de, pusuya düþürülen 4 mavi bereli askerin hayatýný kaybettiðini, 8 kiþinin yaralandýðýný duyurdu. Saldýrýnýn, BM karargahýna 2 kilometre mesafede meydana geldiði, devriye gezen Nijeryalý askerlerin hedef alýndýðý kaydedildi. MINUAD, askerlerin birçok yönden açýlan ateþin altýnda kaldýklarýný ve karþýlýk verdiklerini belirten barýþ gücünün komutaný Ruandalý General Patrick Nyamvumba, Darfur hükümetinden saldýrýyý düzenleyenlerin bir an evvel yakalanmasýný istediklerini belirtti. Sayýlarý 23 bin 500'ü bulan BM barýþ gücüne baðlý mavi bereli askerler, 2007'de isyancýlar ve Sudan hükümeti arasýnda ateþkes saðlamak amacýyla Darfur'a konuþlanmýþtý. Sudan'daki merkezi hükümete karþý, ayrýmcýlýða tabi tutulduklarý ve ihmal edildikleri gerekçesiyle silahlý gruplarýn isyan baþlattýðý Darfur bölgesi, 2003 yýlýndan beri devam eden ihtilaf nedeniyle parçalanmýþ durumda. SATILIK ARAÇ 1971 model 1300 volkswagen marka araç satýlýktýr. Tel: SATILIK EÞYA Elbise dolabý, tek kiþilik yatak þilte-siyle birlikte, derin dondurucu, halý. Tel: Bazý noktalar vuruldu Baþbakanlýk'tan yapýlan açýklamada Suriye'ye karþýlýk verildiði bildirildi. Açýklamada "Sýnýr bölgesindeki silahlý kuvvetlerimiz, angajman kurallarý çerçevesinde anýnda karþýlýk vermiþ ve radarla tespit edilen Suriye'deki noktalara top atýþý yapýlarak hedefler vurulmuþtur" denildi. Açýklamada ayrýca NATO'nun acil olarak toplanacaðý bilgisi de yer aldý. Baþbakanlýk'tan yapýlan açýklama þöyle: "Bugün saat sularýnda Suriye rejim güçlerince açýlan top ateþi sonucunda, Þanlýurfa'ya baðlý Akçakale ilçemizde 5 vatandaþýmýz hayatýný kaybetmiþ, 9 vatandaþýmýz da yaralanmýþtýr. Bu menfur saldýrýya, sýnýr bölgesindeki silahlý kuvvetlerimiz tarafýndan angajman kurallarý doðrultusunda anýnda gereken karþýlýk verilmiþ; radarla tespit edilen Suriye'deki noktalara top atýþý yapýlarak hedefler vurulmuþtur. Olayla ilgili olarak Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn talimatlarýyla Dýþiþleri Bakanlýðýmýz tarafýndan gerekli diplomatik giriþimler derhal baþlatýlarak, Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Mun ve Birleþmiþ Milletler Konseyi üyesi bazý ülkelerin dýþiþleri bakanlarý ile telefon görüþmeleri yapýlmýþtýr. Bu çerçevede NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ile de bir telefon görüþmesi yapýlmýþ; NATO Konseyi'nin acil olarak toplanmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Türkiye, angajman kurallarý ve uluslararasý hukuk çerçevesinde, Suriye rejiminin ulusal güvenliðimize yönelik bu tür provokasyonlarýný asla karþýlýksýz býrakmayacaktýr. Olayda hayatlarýný kaybeden vatandaþlarýmýza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakýnlarýna sabýr ve metanet; yaralý vatandaþlarýmýza da acil þifalar diliyoruz. Mevlitlere, doðum günlerine, özel günlere sigara böreði, bulgur köftesi, hellimli ve zeytinli yapýlýr KAYIP BELGE Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlýðý Yatýrým ve Ýþletmeler Genel Müdürlüðü, Seyahat Acenteleri Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan þahsýma verilmiþ olan Turizm Enformasyon Memurluðu belgem kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Ercan Turhan SATILIK ARSA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel:

20 Dartsa ilgi az! Darts Federasyonu tarafýndan organize edilen darts liglerinin kayýt tarihi 8 Ekim mesai bitimine kadar uzatýldý. Federasyon Baþkaný Uður Barani daha önceden 1 Ekim olarak belirlenen darts liglerine yeterli kayýt olmadýðý için 1 hafta daha uzatýldýðýný söyledi. Barani, "Maalesef spor kulüplerimiz futbol haricindeki spor dallarý ile ilgilenmiyor, darts ligine katýlacak bir takýmýn yýllýk maliyeti 1,2 bin TL'yi geçmemesine raðmen bu parayý vermek istemiyorlar" þeklinde konuþtu. Hakemlerin açýklamasý dikkate alýnmadý Lisanssýz sahaya çýkmak söz konusu deðil KTFF Baþkaný ile yapýlan görüþme ve kulüplerle yapýlan istiþareler sonucunda kulüplerin lisans almadan sahaya çýkmasý söz konusu olmadýðý açýklandý Kulüpler Birliði dün siyasilerle de görüþtü. Futbolunun önünü açmak ve kulüplerin kurumsallaþmasý adýna devlet katký payýnýn arttýrýlmasý, yeni yasalarýn çýkarýlmasý, kulüp mülklerinin tapularýnýn verilmesi ve kýsa vadede kulüplerin mali olarak biraz olsun rahatlamasý adýna saha elektrik borçlarý ve diðer giderleri için ek kaynak yaratýlmasý konusunda yardým talep edildi Kulüpler Birliði siyasiler ile görüþmelere devam ediyor. Yapýlan görüþmeler sonrasýnda basýn açýklamasýnda þu konulara deðinildi. "Kulüpler Birliði Yönetim Kurulu olarak Spor Bakaný Sayýn Mutlu Atasayan, CTP-BG Baþkaný Sayýn Özkan Yorgancýoðlu ve TDP Baþkaný Doç. Dr. Mehmet Çakýcý makamlarýnda ziyaret edilerek, önümüzdeki süreçte Kýbrýs Türk Futbolunun önünü açmak ve kulüplerimizin kurumsallaþmasýný saðlamak adýna devlet katký payýnýn arttýrýlmasý, ilgili yasalarýn tadili ve yeni yasalarýn çýkarýlmasý, kulüp mülklerinin tapularýnýn verilmesi, bu doðrultuda yeni protokol imzalanmasý ve kýsa Süper Ligde Gençlik Gücü ile karþýlaþacak olan Lapta'da planlar 3 puan için yapýlýyor Lapta'da hedef 3 puan Telsim Süper Liginin ilk haftasýnda Çetinkaya'ya 1-0 maðlup olan Lapta, hafta sonu oynayacaðý Gençlik Gücü karþýlaþmasýna mutlak 3 puan için çýkacak Telsim Süper Lig ekiplerinden Lapta, ligin 2'nci maçýnda karþýlaþacaðý Gençlik Gücü maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürüyor. Gençlik Gücü karþýlaþmasýna 4 antrenman yaparak çýkacak olan Lapta'da hedef karþýlaþmayý kazanmak. Lapta teknik patronu Hüseyin Cantürk, ilk hafta geçen sezonun þampiyonu Çetinkaya ile deplasmanda oynadýklarýný ve gol pozisyonuna girme sýkýntýsý haricinde takýmýn oyunundan memnun olduðunu söyledi. Cantürk, bu karþýlaþmada 7 futbolcusunun ilk kez takýmla bir Süper Lig karþýlaþmasýna çýktýðýný ve stresli olduklarýný da belirtti. Forvet hattýnda oynayan TC'li Murat'ýn sakatlýktan yeni çýktýðýný, Brikic'in ise sakat sakat oynadýðýný söyleyen Cantürk, bu futbolculardan randýman almaya baþladýklarý zaman gol yollarýnda sýkýntý çekmeyeceklerini sözlerine ekledi. Bu hafta sonu oynayacaklarý Gençlik Gücü karþýlaþmasýna ciddiyetle hazýrlandýklarýný ve sahaya mutlak galibiyet için çýkacaklarýný söyleyen Hüseyin Cantürk, ilk hafta maðlup olmalarýna raðmen takýmýnýn oldukça moralli olduðunu belirtti. Lapta'da sakatlýklarý süren Brikic ve Ýbrahim Kýrþan ile devlet tarafýndan görevli olarak Kore'ye gönderilen Berhun'un antrenmanlara katýlmadýklarý ve hafta sonu oynanacak karþýlaþmada forma giyemeyecekleri de belirtildi. vadede kulüplerimizin mali olarak biraz olsun rahatlamasý adýna saha elektrik borçlarý ve diðer giderleri için ek kaynak yaratýlmasý konusunda yardýmlarý talep edilmiþtir. Yukarýda sýraladýðýmýz hedefler doðrultusunda ziyaret ve çalýþmalarýmýzýn devam edeceðini bildiririz. Sabahleyin, KTFF Baþkaný ile yapýlan görüþme ve kulüplerle yapýlan istiþareler sonucunda kulüplerin lisans almadan sahaya çýkmasý söz konusu deðildir. Ödeme zorluðu içerisinde olan kulüplere de KTFF bugüne kadar olduðu gibi lisanslarýn almalarý konusunda yardýmcý olacak". Ekonomi ve Telefon liderlik yarýþýnda Tiga Otomotiv'in katkýlarýyla gerçekleþen Devlet Daireleri arasý halý saha futbol turnuvasýnda "A" grubunda son maçlar öncesi müthiþ rekabet var... Devlet Daireleri arasý halý saha futbol turnuvasýnda grup maçlarý tamamlanýyor. Tiga Otomotiv sponsorluðunda gerçekleþtirilen turnuvada 16 takým iki grupta mücadele ediyor. A Grubunda Salý akþamý oynanan 6.hafta maçlarý sonunda ilk iki sýrada Ekonomi Bakanlýðý ile Telefon Dairesi yerlerini korurken 3,4 ve 5'inci sýradaki takýmlar yer deðiþtirdi. Ekonomi Bakanlýðý ile Telefon Dairesi gruptan çýkmayý garantilerken iki takým da lider olmak için mücadele ediyor. Grupta Salý akþamý oynanan maçlarda Ekonomi Bakanlýðý güçlü rakibi Dr.Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'ni 5-3 yenerken, Telefon Dairesi yenik duruma düþtüðü karþýlaþmada Motorlu Araçlar Mukaayyitliði Araç Kayýt Dairesi'ni 7-5 maðlup etti. Meclis takýmýn sahaya çýkmamasý üzerine Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn hükmen 3-0 galip geldiði gecede, diðer karþýlaþmada Tarým Dairesi Merkezi Cezaevi'ni 13-2 yenerek gruptan çýkma yolunda önemli avantaj elde etti. Bilardocular, Atasayan'ý ziyaret etti Aþkýn Burcu baþkanlýðýndaki Bilardo Federasyonu yetkilileri, Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Mutlu Atasayan'ý ziyaret ederek yeni görevinde baþarýlar diledi. Ziyarette konuþan Bilardo Federasyonu Baþkaný Aþkýn Burcu, bu ay içerisinde ülkemizde çok önemli bir þampiyona gerçekleþtireceklerini, bu önemli þampiyona için Rum tarafýnýn tüm engellemelerine raðmen, ülkemize çok sayýda bilardocunun geleceðini belirterek, Bakan Atasayan'a bilgiler aktardý. Mutlu Atasayan, Bilardo Federasyonu yetkililerine, gençliðin önünü açýcý giriþimlerde bulunduklarý için teþekkür etti. Atasayan, kendisinin de Milletvekili olarak yurt dýþýna gittiðinde Rumlarýn engellemeleriyle karþýlaþtýðýný, bu bakýmdan Bilardo Federasyonu yetkililerinin yaþadýðý sýkýntýlarý anlayabildiðini beliriterek, herþeye raðmen bu þampiyonanýn gerçekleþtirmesi için atýlan adýmlarý takdir ettiðini sözlerine ekledi. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Ekim 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3936 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAHÇE ÇOK KÜÇÜK...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Ekim 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3936 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAHÇE ÇOK KÜÇÜK... Dün gece bir haber daha düþtü sitelere... Rum polisi güneye geçen Kýbrýslý Türklere olur olmaz sorunlar çýkarmaya baþlamýþ... Akýlsýz baþýn cezasýný anlaþýlan toplum çekecek yine!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars Hem sürat tutkunlarýmýz, hem de KKTC ateþi ile yananlarýmýz için ralli bayramý var bugün... Haritaya bizi de dahil ettiler ya, tanýnmýþ kadar olduk! Hele bir gün sahiden tanýrlarsa saðcýmýz solcumuz göbek

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı