DHKP-C ye lânet yaðdý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DHKP-C ye lânet yaðdý"

Transkript

1 Yaþam memnuniyet anketi Yerel gazetelerin büyük sorunu çözüm yolunda Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi, Basýn Ýlan Kurumu(BÝK) Genel Kurul Üyesi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen, yerel gazetelerin büyük bir sorununun çözümü için uðraþ verdiklerini söyledi. * HABERÝ 8 DE Þevket Erzen 24 EYLÜL 2 SALI Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Türkiye de Yaþam Memnuniyeti Araþtýrmasý n ý baþlattý. Araþtýrma kapsamýnda orum da 46 hanede anket yapýlacak. orum Müzesi ni öyle bir övdü ki.. Zaman Gazetesi köþe yazarý Ahmet Turan Alkan, gazetenin geçtiðimiz hafta yayýmlanan Pazar ekinde orum Müzesi nden övgü dolu sözlerle bahsetti. * HABERÝ 9 DA Günlük Siyasi Gazete Ahmet Turan Alkan * HABERÝ 4 DE Halk Saðlýðý Müdürü veda ediyor orum Halk Saðýlýðý Müdürlüðü görevini yürütürken, Ankara Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Aile Hekimliði Bölümü Yrd.Doç. Dr kadrosuna atan Tuncer Kýlýç, veda ediyor. * HABERÝ 2 DE Fiyatý : 4 Kuruþ DHKP-C ye lânet yaðdý Ankara Dikmen de Emniyet Genel Müdürlüðü ek binasý ile polisevine roketli saldýrý düzenleyen ve güvenlik güçleri ile girdiði çatýþmada ölen DHKP-C li Muharrem Karataþ, memleketi orum da topraða verilirken, anne Fatma Karataþ, Oðlumu kandýrdýlar, benden kopardýlar. Yýllarca yolunu bekledim. Mutlu gününü göremeden gitti. diyerek örgüte lanet yaðdýrdý. Hitit Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniverstesi arasýnda anlaþma imzalandý. Hitit, Girne Amerikan Üniversitesi ile anlaþtý * HABERÝ 4 DE Hitit Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniverstesi arasýnda anlaþma imzalandý. * HABERÝ 2 DE Kimlikleri Viyana dan almýþlar Emniyet Genel Müdürlüðü ek binasýyla Polisevi ne roketatar saldýrýsý gerçekleþtiren saldýrganlardan DHKPC li Serdar Polat ýn 2 yýl takip edildiði ortaya çýktý. orumlu genç yaþam mücadelesi veriyor Anne Fatma Karataþ, Oðlumu kandýrdýlar, benden kopardýlar. diyerek örgüte lanet yaðdýrdý. Muharrem Karataþ * HABERÝ 4 DE Bakan elik le istiþare Kuþ kavgasý, ölü AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk elik'i makamýnda ziyaret etti. orum'un Sungurlu ilçesinde kuþ meselesi yüzünden çýktýðý iddia edilen kavgada býçakla yaralanan kiþi hayatýný kaybetti. * HABERÝ 7 DE Asansör zemine çakýldý orum'da 4'ü çocuk 7 kiþinin bindiði 4 kiþilik asansör, 5'inci kattan hýzla zemine düþtü. Asansörde bulunanlar ekipler tarafýndan çýkarýlýrken, olaydan yara almadan kurtuldular. * HABERÝ 7 DE Bunalýma girdi, canýna kýydý orum'un Sungurlu ilçesinde bunalýma giren bir kadýn, kendini asarak intihar etti. * HABERÝ 7 DE Düðün konvoyunda kaza, 4 yaralý orum da bir düðün konvoyunda meydana gelen zincirleme trafik kazasýnda kiþi yaralandý. * HABERÝ 5 DE AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk elik'i ziyaret Antalya'nýn Kemer mobil, tünele ters giriþ Ýlçesi'ne baðlý Beldibi yapan bir otomobille 'inci Tüneli'nde meyçarpýþtý. Kazada aðýr dana gelen trafik kazayaralanan Bulut, Akdesýnda orumlu genç niz Üniversitesi Hastaaðýr yaralandý. Ufuk Kanesi'nde tedaviye alýndir Bulut isimli 2 yaþýndý. daki gencin, kýsa süre Ufuk Kadir Bulut'un sonra askere gitmek yakýnlarý ve arkadaþlarý, için hazýrlýk yaptýðý öðönceki gece saat renildi. 2.'te kazanýn meyönceki gün sabah dana geldiði Beldibi saatlerinde Kemer yö'inci Tüneli'nin giriþine nünden Antalya'ya getoplandý. Tünelde yaþaufuk Kadir Bulut len Ufuk Kadir Bulut yönan kazalarý protesto netimindeki 7 AVU 45 plakalý otoeden grup, yolu trafiðe kapattý. * HABERÝ 4 DE Gölbaþý nda orum standý Hac ibadetine olan ilginin her geçen yýl daha da arttýðý kaydedildi.. Uluslararasý Gölbaþý Göller, Andezit ve Sevgi içeði Þenliði Mogan Gölü kenarýnda gerçekleþti. * HABERÝ 4 DE Diyanet in hac kafilesi yola çýktý Hacý adaylarý dualarla uðurlandý Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý organizasyonuyla hacca gidecek olan ilk kafile orum dan yola çýktý. 2 Yýlý Hac Sezonu nda orum dan kutsal topraklara giden 297 kiþilik kafile önceki gece dualarla uðurlandý. AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, orumlular Birliði ni ziyaret etti. * HABERÝ 6 DA

2 2 SALI 24 EYLÜL 2 Belediye onarýma yanaþmadýðýna göre Allah sabýr versin ozanevler'de üç ayrý okulun bulundu- yolu kullananlar ile bölge sakinle- Lðu rinin asfalt taleplerini bu köþeden iki kez dile getirdik. Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi, 8 Yýl Cumhuriyet Ortaokulu ve orum Özel Eðitim Meslek Lisesi olmak üzere üç okulun ve taþýmalý öðrencilerin kullandýðý yol, yaz döneminden bu yana derin çukurlar, taþ, toprak, toz, çamur içinde. Esasýnda yaz döneminde bölge sakinlerinden þikâyet geldikten sonra baþka bir haber vesilesiyle o yoldan geçmiþ, vatandaþa hak vermiþtim. Sorunun çözümünün muhatabý olan belediye yöneticileri de berbat durumdaki yoldan geçseler onarmak için çaba gösterirler herhalde. Anladýðým odur ki, belediye insanlarý bezdiren yolu onarmaya yanaþmýyor. Ne de olsa tozu yutan da çamuru çiðneyen de seslerini çýkaramayan gariban öðrenciler. Öyleyse o yolu kullanmak zorunda kalarak yazýn bol bol toz yutan, sonbahar ve kýþla birlikte çamur çiðnemeye hazýrlanan üç ayrý okul ile taþýmalý öðrencilerimize, öðretmen ve idarecilere ve dahi bölge sakinlerine Allah sabýrlar versin diyorum. Lozanevler'de üç ayrý okulun bulunduðu yolun onarýmdan geçirilmesi talebini gündeme getirmiþtik. Belediye yaz sezonundan bu yana onarýma yanaþmýyor. Allah o yolu kullananlara sabýr versin.... Basamak Yenidoðan Yoðun Bakým Ünitesi için çalýþmalar son aþamaya gelmiþ. Yenidoðan'da son aþama itit Üniversitesi HEðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne. Basamak Yenidoðan Yoðun Bakým Ünitesi açýlmasý için çalýþmalar son aþamaya gelmiþ. Yeni ünite erken ve düþük doðum aðýrlýðý ile dünyaya gelen bebeklerin diðer merkezlere sevkini önleyeceði gibi, bebek ölümlerinin en aza indirgenmesini saðlayacak. Yeni ünite bebek ölüm oranlarýnýn düþürülmesinde önemli. Girne Amerikan Üniversitesi ile anlaþma Mustafa Demirer rinin önemini ve maneviyatýný arttýrdýðýný vur- itit Üniversitesi ile HGirne Amerikan gulayan Prof.Dr.Öner, Üniverstesi arasýnda anlaþma imzalandý. hedeflerin önemli bilim- anlaþma ile amaçlanan sel üretimleri beraberinde getireceðini ifade etti. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn Girne Törende konuþan Amerikan Üniverstesine Rektörümüz Prof. Dr. (GAÜ) gerçekleþtirdiði Alkan ise, akademik iþbirliði anlaþmasý dolayý- ziyaret kapsamýnda, iki üniversite arasýnda akademik iþbirliði anlaþmasý niyeti dile getirerek, eðisýyla duyduðu memnu- imzalandý. timin uluslararasýlaþmasý kavramýnýn artýk çok GAÜ Kýbrýs Yerleþkesi Girne Kampüs Rektörlük Binasý Toplantý Sa- yeni bir üniversite olma- önemli hale geldiðini, Hitit Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniverstesi arasýnda anlaþma imzalandý. lonu nda gerçekleþen imza törenine GAÜ Rektörü Prof.Dr. Yýldýrým Öner, Rektör Yardýmcýlarý Prof.Dr. Sadýk Ülker, Prof.Dr. ifade etti. Bu anlaþma ile iki kardeþ üniversitenin öðretim elemalarýna karþýn uluslararasý iþbirliklerine büyük önem verdiklerini Olgun içek ve Doç.Dr. Zafer Aðdelen ile Genel Sekreter Sualp ný ve öðrenci deðiþim hareketliliðinin saðlanacaðýna inandýðýný Davut katýlýrken, Hitit Üniversitesi adýna törene Rektör Prof.Dr. vurgulayan Rektör Alkan, anlaþma yapmanýn elbette önemli olduðunu ama bu anlaþmalara iþlerlik kazandýrýlmasýnýn daha Reha Metin Alkan, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gülen Elmas Aslan, Uluslararasý Ýliþkiler Koordinatörü Yrd. önemli olduðunu belirterek üniversitemiz öðretim elemanlarý ile Doç. Dr. Gökçe Merey katýldý. öðrencilerinin bu iþbirliklerinden maksimum seviyede yararlanabilmeleri için Rektörlük olarak her türlü teþviki yaparak destek verdiklerini açýkladý. Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yýldýrým Öner imza töreninde yaptýðý konuþmada GAÜ küresel yurtdýþý kampüsleri ile birlikte a yakýn üniversite ile akademik iþbirliðinin devam ettiðini belirterek, uluslararasý akademik iþbirliði bilimsel çalýþmalara imza atmasý hedeflenirken, anlaþma ile bi- Ýmzalanan anlaþma ile Hitit Üniversitesi ve GAÜ nün ortak anlaþamalarýnýn öðrenci geliþimine yaptýðý katkýlar yanýnda ülke lim insanlarý ve öðrencilerin akademik deðiþim programlarý kapsamýnda dönemsel eðitimlerine GAÜ nün KKTC haricindeki tanýtýmýnda da önemli rolü bulunduðunun altýný çizdi. Anavatan Türkiye ile KKTC arasýndaki dil, kültür ve din Ýngiltere, Singapur, ABD ve Türkiye de bulunan diðer üniversite kampüslerinde de devam birliðinin Türk üniversiteleri ile imzalanan akademik iþbirlikle- edebilecek. Halk Saðlýðý Müdürü veda ediyor orum Halk Saðýlýðý Müdürlüðü görevini yürü- Ankara Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi türken, Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Aile Hekimliði Bölümü Yrd.Doç. Dr kadrosuna atan Tuncer Kýlýç, orum dan ayrýlýþý öncesinde, Vali Sabri Baþköy e veda ziyaretinde bulundu. KURBANLIK SATIÞLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR Kesim iþlemleri hijyenik ortamda Taret Et Kombinasý nda yapýlacaktýr. orum adýna yaptýðý çalýþmalardan dolayý Yrd.Doç. Dr Kýlýç'a teþekkür ederek, yeni görevinin kendisi ve ailesine hayýrlý olmasýný dileyen Vali Baþköy, bundan sonraki akademik çalýþmalarýnda kendisine baþarýlar, Kýlýç ailesine ise huzur, saðlýk ve mutluluklar temenni etti. (.HAK:2629) ALBAYRAK KASABI Tel: Gsm: Karakeçili Mh. Albayrak Cd. No: /A ORUM (.HAK:2522) (.HAK:2676) Fikir sizden Bin TL destek Bizden ilim, Sanayi ve Teknolo- Bakanlýðý tarafýndan, Bji teknoloji ve yenilik odaklý iþ fikirlerini desteklemek amacýyla; Teknogiriþim sermayesi desteði programý yürürlüðü girdi. Destek kapsamýnda üniversitelerin herhangi bir lisans programýndan bir yýl içinde mezun olabilecek durumdaki öðrencilere, yüksek lisans veya doktora öðrencilerine, lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön baþvuru tarihinden en çok beþ yýl önce almýþ kiþilere yönelik olarak Teknogiriþim sermayesi desteði programý yürürlüðe konuldu.

3 (.HAK:2646) SALI 24 EYLÜL 2

4 4 SALI 24 EYLÜL 2 DHKP-C ye lânet yaðdý A nkara Dikmen de Emniyet Genel Müdürlüðü ek binasý ile polisevine roketli saldýrý düzenleyen ve güvenlik güçleri ile girdiði çatýþmada ölen DHKP-C li Muharrem Karataþ, memleketi orum da topraða verilirken, anne Fatma Karataþ, Oðlumu kandýrdýlar, benden kopardýlar. Yýllarca yolunu bekledim. Mutlu gününü göremeden gitti. diyerek örgüte lanet yaðdýrdý. Cenazede Karataþ ýn ailesi ile Ankara ve Ýstanbul dan gelen Tutuklu Hükümlü Aileleri Yardýmlaþma Derneði (TAYAD) mensuplarý arasýnda gerginlik yaþandý. Merkeze baðlý Yoðunpelit köyünde Karataþ ýn ailesinin isteði üzerine cenaze namazý kýlýndý. Marjinal bir grup da cenazeye katýlmak istedi, ancak köy sakinleri müsaade etmedi. Aðýtlar yakan anne Fatma Karataþ, Oðlumu kandýrdýlar, beynini yýkadýlar, çocuðumu benden kopardýlar. Yýllarca yolunu bekledim. Bunu yapanlar gün yüzü görmesin. sözleriyle örgüte lanet yaðdýrdý. Baba Ali Karataþ (68) ise, tepkisini þu sözlerle dile getirdi: yýldýr oðlum ile görüþemedik. Onu kandýranlar buraya da geldi. Cenazesini defnederken dahi propaganda yapmaya çalýþtýlar. Aileler terör örgütlerine karþý dikkatli olsunlar. Bizim yaþadýðýmýz acýyý yaþamasýnlar. Polisle girdiði çatýþmada öldürülen DHKP-C li Muharrem Karataþ ýn cenazesi, önceki gün karayolu ile önce Hacý Bektaþý Veli Anadolu Kültür Vakfý orum Þubesi ne getirildi. Burada, Karataþ ýn ailesi ile Ankara ve Ýstanbul dan gelen Tutuklu Hükümlü Aileleri Yardýmlaþma Derneði (TAYAD) mensuplarý arasýnda kýsa süreli gerginlik yaþandý. Karataþ ýn bir yakýný, gruba tepki göstererek, Bu çocuðu siz öldürdünüz. Beynini yýkadýnýz, buraya da art niyetli olarak geldiniz. dedi. Kýsa süreli gerginliðin ardýndan Karataþ ýn cenazesi orum merkeze baðlý Yoðunpelit köyündeki evine getirildi. Buradaki vedalaþmadan sonra Karataþ ýn ailesinin isteði üzerine cenaze namazý kýlýndý. Marjinal bir grup da cenazeye katýlmak istedi, ancak Yoðunpelit köyü sakinleri buna müsaade etmedi. Söz konusu grup ise köylüler inibüs ve özel halk Motobüsleri de dahil olmak üzere toplu taþýma araçlarýnýn tamamý engellilerin binebileceði þekilde dizayn edilecek. Engelliler için gerekli rampalar, Sanayi Bakanlýðý nýn yetkilendireceði iþyerlerinde araçlara monte edilecek. 2 yýl içinde aracýný engelliye uygun hale getirmeyene 5 bin liraya kadar ceza kesilecek. Montaj maliyeti araç baþýna 2- bin lirayý bulacak. Engellilerin günlük hayatta karþýlaþtýklarý en önemli sorunlardan biri toplu taþýma araçlarýyla seyahat. Engellilere yönelik kanuni düzenlemede bu konuyla ilgili de adým atýldý. 25 te çýkarýlan Engelliler Hakkýnda Kanun da 8 yýl içerisinde tüm toplu taþýma araçlarýnýn engellilere göre yeniden düzenlenmesini içeren madde de yer alýyor. Bu yýlýn temmuz ayýnda 8 yýllýk süre mezarlýktan ayrýldýktan sonra Karataþ ýn mezarýna gelerek slogan attý. Muharrem Karataþ ýn yakýnlarý ise terör örgütleri konusunda bütün aileleri uyardý. Muharrem Karataþ ýn babasý Ali Karataþ (68), oðlunun terör örgütü tarafýndan kandýrýldýðýný söyledi. Baba Karataþ, tepkisini þu sözlerle dile getirdi: Yaklaþýk yýldýr oðlum ile görüþemedik. Oðlum yanlýþ kiþiler tarafýndan kandýrýldý ve beynini yýkadýlar. Buraya da geldiler. ocuðumuzun cenazesini dahi defnederken canýmýzla uðraþýrken propaganda yapmaya çalýþtýlar. Aileler terör örgütlerine karþý dikkatli olsunlar benim yaþadýðým acýyý yaþamasýnlar. Anne Fatma Karataþ da oðlunun arkasýndan aðýtlar yaktý. Oðlum ben seni böyle mi karþýlayacaktým? Mutlu gününü görmeden gittin. diye feryat eden acýlý anne örgüte de lanet yaðdýrdý. Ben yýllarca yolunu bekledim. Bunu yapanlar gün yüzü görmesin, Allah belalarýný versin, çocuðumu benden kopardýlar. dedi. Yeðeninin daha önce cezaevine girip çýktýðýný vurgulayan amca Cemal Karataþ da yaþanan süreci anlatýp aileleri örgütler konusunda uyardý: Yeðenim normal iþine dönmüþtü. Sonra yeniden aklýný çelmiþler. Nasýl örgüte kattýlar bir türlü anlamadýk. Aileler imkânlarý dahilinde her zaman çocuklarýna sahip çýksýnlar. 5 yaþýndan sonraki gençlere güç yetmiyor artýk. Aileler, yaþýndan baþlayýp da hayata atýlýncaya kadar çocuklarýna sahip çýksýnlar. Zaman'ýn haberine göre, Muharrem Karataþ, orum da DHKP-C terör örgütü adýna silahlý eylemlere katýlmasý nedeniyle 2 yýlýnda gözaltýna alýnarak tutuklandý ve 2 yýl hapis yattý. Bu süre içerisinde emniyet tarafýndan DHKP-C den uzak durmasý ve yanlýþ yolda olduðu yönünde uyarýldý. Ancak daha sonra farklý illerde örgütün eylemlerine katýlmasý sebebiyle tekrar tutuklandý ve bir süre hapis yattýktan sonra serbest kaldý. Teröristin, uzun yýllar Yunanistan da örgüt tarafýndan silahlý eðitim aldýðý da iddia edildi. Zaman Anne Fatma Karataþ, Oðlumu kandýrdýlar, benden kopardýlar. diyerek örgüte lanet yaðdýrdý. Cenazede Tutuklu Hükümlü Aileleri Yardýmlaþma Derneði (TAYAD) mensuplarý arasýnda gerginlik yaþandý. Fotoðraflar: (ÝHA) Toplu taþýmada engelli düzenlemesi ertelendi SYM, 2 Öðrenci Seçme ve Yermeþtir- Sistemi (ÖSYS) Yükseköðretim Prog- Öme ramlarý Ek Yerleþtirme Kýlavuzu, Eylül 2 tarihleri arasýnda ÖSYM'nin 'http://www.osym.gov.tr' internet adresinden yayýmlanacak. Tercihler 25- Eylül tarihleri arasýnda yapýlacak. Tercih hizmet ücreti ise lira. Kýlavuz adaylara ön bilgi vermek amacýyla yayýmlanacak. Bu nedenle adaylarýn, tercihlerini yapmadan önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayýmlanacak kýlavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapýlan duyurularý takip etmeleri gerekiyor. Kontenjanlar için baþvurular, 25 Eylül- Eylül arasýnda yapýlacak. Adaylar, tercih bildirim iþlemini tamamladýktan sonra 'Tercih Süresi' içerisinde https://ais.osym.gov.tr Ýnternet adresinden tercihlerde deðiþiklik yapabilecek. ÖSYM, tercih iþlemi tamamladýktan sonra tercih süresi içerisinde internet adresinden tercih bilgilerinin mutlaka kontrol edilmesi, yazýcýdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklanmasý istendi. Engellilerin günlük hayatta karþýlaþtýklarý en önemli sorunlardan biri toplu taþýma araçlarýyla seyahat. doldu. Ancak minibüsler ve belediye otobüsleri engelliler için eriþilebilir hale getirilmedi. Toplu taþýmacýlara Temmuz 25 e kadar ek süre verildi. Bu süre içinde her ilde Aile ve Sosyal Politikalar, Ýçiþleri, evre ve Þehircilik, Ulaþtýrma bakanlýklarý ile özürlüler ile ilgili konfederasyonlarýn temsilcilerinden oluþan komisyonlar kurulacak. Bu komisyonlar taþýma araçlarýnýn engellilere uygun hale getirilmesiyle ilgili izleme ve denetim görevini üstlenecek. Araçlara yerleþtirilecek engelli rampalarýnýn montajýný Sanayi Bakanlýðý ndan yetki almýþ firmalar yapacak. Aracýný engellilere uygun hale getirmeyenlere her bir tespit için bin liradan 5 bin liraya kadar idari para cezasý uygulanacak. Türkiye Þoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TÞOF) Genel Sekreteri Mehmet Nesip Kemaloðlu, birçok þehirde eski model araçlarla taþýmacýlýk yapýldýðýný, bunlarýn çoðunun tadilata müsait olmadýðýný söyledi. Kemaloðlu, her hatta birkaç minibüs ya da otobüsün engellilere uygun hale getirilebileceðini, ring halinde olacak bu araçlar sayesinde engellilerin sorunsuz þekilde seyahat edebileceðini dile getirdi. Kemaloðlu, federasyon olarak geliþtirdikleri bu formülü bakanlýklara ilettiklerini kaydetti. Konunun ilk olarak 999 da gündeme geldiðini belirten Kemaloðlu, Eðer otomotiv üreticilerine bu yönde bir zorunluluk getirilseydi þimdi yollarda engellilerin eriþebileceði nitelikte birçok minibüs taþýmacýlýk yapýyor olacaktý. dedi. Toplu taþýmacýlara da çaðrýda bulunan Kemaloðlu, 2 yýllýk ek süreden yararlanmak için illerde kurulacak komisyonlara dilekçeyle müracaat edil- Ek kýlavuz yayýmlandý Adaylar tercih yapma haklarý bulunan tablolardan toplam 'u geçmemek üzere istedikleri sayýda tercih yapabilecek. Ek yerleþtirmede tercih için 2 ÖSYS merkezi yerleþtirmede hiçbir yere yerleþtirilememiþ veya açýk öðretimin kontenjansýz programlarýna yerleþtirilmiþ olmak gerekiyor. 2-ÖSYS'de merkezî ek yerleþtirme iþlemine alýnan tüm adaylarýn sonuçlarý adresinden duyurulacak. Adaylar kayýt tarihleri içerisinde yerleþtirildikleri üniversitelere istenen belgelerle gidecekler.yerleþtirme sonuç belgesi basýlmayacak ve adaylarýn adreslerine gönderilmeyecek ders yýlýnda, ÖSYS sonuçlarýna göre bir programa kayýt hakký kazanan adaylarýn kayýt iþlemleri üniversitelerce, yerleþtirme sonuçlarý açýklandýktan sonra yapýlacak. Kayýt tarihleri adaylarýn Ýnternette yayýmlanan yerleþtirme sonuçlarý sayfasýnda yer alacak. Kayýt hakký kazanan adaylarýn, istenen belgeleri tamamlayarak kayýt süresi içerisinde ilgili üniversitelere baþvurmalarý zorunlu. Bu süre içerisinde kayýt için baþvurmayan veya kayýt iþlemlerini tamamlamayan adaylar kayýt haklarýný kaybedecekler.(cýhan) Kimlikleri Viyana dan almýþlar mniyet Genel Müdürlüðü ek bi- Polisevi ne roketatar Enasýyla saldýrýsý gerçekleþtiren saldýrganlardan DHKP-C li Serdar Polat ýn 2 yýl takip edildiði ortaya çýktý arasýnda çok sayýda örgüt eylemine katýlan Polat ýn son yýlda izini kaybettirdiði belirlendi. Yurtdýþýna kaçarak önce Viyana, ardýndan da Yunanistan a geçtiði ileri sürülen Polat, burada örgütün kamplarýnda silah eðitim aldý. AK Parti Genel Merkezi ne LAW silahýyla saldýran Muharrem Karataþ ýn da olaydan sonra Yunanistan a kaçtýðý istihbarat raporlarýyla belirlendi. Geriye dönük incelemede MOBESE ve güvenlik kameralarý görüntülerinde Karataþ ve Polat a ayný gün içinde Dikmen bölgesinde de saptandý. ezi Parký olaylarý Gile ilgili Ankara'daki protestolarda hayatýný kaybeden Ethem Sarýsülük ile ilgili davanýn Ankara 6. Aðýr Ceza Mahkemesi'ndeki duruþmasý sona erdi. Polis memuru A.Þ davada tek sanýk olarak yer aldý. Dava saðlýklý yargýlama yapýlamadýðý gerekçesiyle 28 Ekim'e ertelendi. Ankara 6. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen davanýn ilk duruþmasýna çok sayýda avukat katýldý. Sarýsülük'ün müdafi avukatlarý davayý izlemeye gelen ve polis olduðu iddia edilen izleyicilerin duruþma salonundan çýkarýlmasýný istedi. Ethem Sarýsülük'ün avukatlarýndan bazýlarý, 'katiller dýþarý' diye baðýrdý. Sarýsülük'ün akrabalarý ise polis memuru A.Þ'nin avukatlarýna saldýrdý. 5 sayfalýk iddianamede polis memuru A.Þ hakkýnda yýl 4 aydan 5 yýla kadar ha- Ankara polisinin saldýrganlarla giriþilen çatýþma sonrasý ele geçirdiði mühimmat. Muharrem Karataþ pis cezasý istendi. Ýddianamede polis memuru A.Þ'nin "Meþru savunmada sýnýrýn aþýlmasý suretiyle öldürmek" suçundan hazýrlanan iddianamede 'meþru savunma sýnýrýný kasten aþtýðýnýn söylenemeyeceði, sýnýrýn kasýt olmaksýzýn aþýldýðý' kaydedildi. Ethem Sarýsülük'ün duruþmasý kapalý yapýlacak Ankara'daki Gezi Parký eylemleri sýrasýnda Ethem Sarýsülük'ün ölümüne iliþkin açýlan davanýn görülmesine Yaralý Polat ýn henüz ifadesi alýnamadý. Saldýrganlarýn kimlikleri Viyana daki Türk Büyükelçiliði nden aldýklarý bilgisi üzerine, kimlerle baðlantý kurduklarý, içeriden destek alýp almadýklarý da araþtýrýlan konular arasýnda. ÜÜNCÜ KÝÞÝ ÞÜPHESÝ Karataþ ýn AK Parti Genel Merkezi ne saldýrýsýnda gözcülük yapan DHKP-C nin 4 kiþilik eylemci listesinde bulunan Murat K. için polis seferber oldu. K. nýn Karataþ ve Polat la birlikte Türkiye ye giriþ yaptýðý bilgisini deðerlendiren polis, son saldýrýda da keþif ve gözcülük yaptýðý þüphesi üzerinde duruyor. Karataþ ýn cenazesi, orum da topraða verildi. (Hürriyet) Sarýsülük ün davasý ertelendi evre ve Þehircilik Bakanlýðý, enerji verimliliðini artýrmak için mantolama gibi ýsý yalýtýmý iþlemlerini teþvik edecek. Belediyeler, yeni binaya mantolama yaptýran müteahhitten "ruhsat bedeli", ýsý yalýtýmý olmayan yapýlara uygulanan mantolama iþlemi için de vatandaþlardan "tadilat ruhsatý" adý altýnda ücret talep edebiliyordu. Bakanlýk, mantolama iþlemi için vatandaþlardan ruhsat ücreti talep edilmesinin önüne geçebilmek amacýyla belediyelere genelge gönderecek. Vatandaþ, mantolama yaptýrmak istediðinde, yalýtým firmasýnca hazýrlanan proje belediye tarafýndan incelenecek ve bu iþlem için herhangi bir ücret istenmeyecek. Uygulama sayesinde, bina yöneticisi, belediyeye giderek ücret ödemeden Ethem Sarýsülük ile ilgili davanýn Ankara 6. Aðýr Ceza Mahkemesi'ndeki duruþmasý sona erdi. Ankara 6. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde baþlandý. Polis memuru Ah- Ankara met Þ. hakkýnda, "meþru savunmada sýnýrýn aþýlmasý suretiyle adam öldürme" suçundan açýlan davanýn ilk duruþmasýnda çýkan olaylar sebebiyle Mahkeme Baþkaný, duruþmanýn kapalý yapýlmasýna karar verdi. Duruþmaya tutuksuz sanýk Ahmet Þ.'nin yaný sýra Sarýsülük ailesi ve taraflarýn avukatlarý katýldý. Duruþmayý CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Milletvekili Levent Gök, Ankara Barosu yöneticileri de izliyor. Mahkeme Baþkaný Afak Ýlleez, kamu güvenliði nedeniyle duruþmanýn kapalý yapýlmasýna karar verildiðini açýkladý. Daha sonra ise mahkeme salonu boþaltýldý. Boþaltma sýrasýnda da olaylar çýktý. Sarýsülük'ün ailesi polis memuru Ahmet Þ.'ye saldýrmak istedi.(cý- HAN) Mantolamaya teþvik geliyor evre ve Þehircilik Bakanlýðý, enerji verimliliðini artýrmak için mantolama gibi ýsý yalýtýmý iþlemlerini teþvik edecek denetim firmasýna projesini inceletip, ýsýtma ve soðutma giderini yýllýk yaklaþýk yüzde 4 oranýnda azaltan yalýtým iþlemini baþlatabilecek. Isý yalýtýmýna sýký denetim Ayrýca, belediyeler, proje inceleme sürecinde yapý denetim firmalarýný devreye sokarak, tadilatlarda kullanýlan malzemelerin standartlara uygunluðu, kalitesiz ve az malzeme kullanýlmasýnýn önüne geçecek. Herhangi bir olumsuzluk durumunda ise belediye ve yapý denetim firmalarý sorumlu tutulacak. Vatandaþlar, ruhsat ücreti ödememek için belediyeye bildirim yapmýyordu. Bu durumda, firmalarýn, uygunsuz iþlemleri için þikayet edilecek merci bulunamýyordu.

5 SALI 24 EYLÜL 2 5 Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ (TEOG) sisteminin getirdikleri A dan Z ye yeni sýnav sistemi Analiz Dergisi Dersaneleri Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Üzel Recep Mebet Analiz Dergisi Dersaneleri Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Üzel, Seviye Belirleme Sýnavý (SBS) yerine getirilen Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ (TE- OG) sistemini anlattý. Milli Eðitim Bakanlýðý nýn yeni sezonla birlikte uygulamaya koyduðu TE- OG sistemiyle ilgili bilgiler veren Mustafa Üzel, adaylarýn ve velilerin kafasýndaki soru iþaretlerini giderecek açýklamalarda bulundu. Üzel, yaptýðý yazýlý açýklamada þu bilgilere yer verdi: SBS GÝTTÝ, TEOG GELDÝ Analiz Dergisi Dersaneleri olarak 2-24 Eðitim Öðretim Yýlý ndan itibaren uygulanmaya baþlanan Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ (TEOG) sistemi hakkýnda orum halkýný ve eðitim camiasýný aydýnlatmayý istedik. Hazýrladýðýmýz dosya ile TEOG sistemi hakkýnda veli ve öðrencilerin kafalarýndaki soru iþaretlerini gidermeyi amaçlýyoruz. Milli Eðitim Bakanlýðý yetkilileri, bu yeni sistemi öðrencilerin okullarda olduklarý yazýlýlardan bir tanesinin daha denetimli bir þekilde ortak yapýlmasýndan ibaret olduðunu söylüyor. Bakanlýk, sýnav sistemindeki yenilikleri anlatýrken; - Telafi imkanýnýn saðlanacak olmasý, - Merkezi ortak sýnavlarýnýn iki okul gününde yapýlacak olmasý, - Sýnav sorularýnýn iþlenecek olan konulardan olmasý, - Merkezi sýnavlarýn yazýlý sýnav süresi kadar olmasý, - Yanlýþ cevaplarýn doðru cevaplarý etkilemeyecek olmasý, - Sýnavlarýn öðrencilerin kendi okullarýnda girecek olmasý þeklinde açýklýyor. ÝLK ORTAK SINAV KASIM DA Bu yýl liseye geçiþte uygulanacak yeni sisteme göre öðrenciler Kasým ve Nisan aylarýnda olmak üzere Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Yabancý Dil (Ýngilizce), Ýnkýlâp Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden bir yýlda toplam 2 tane ortak sýnava girecek. Bakanlýk'tan yapýlan açýklamalara göre, yeni sistemde yazýlýsý olan derslerden 2'ncisi, 2 yazýlýsý olan derslerden de 'incisi merkezi olarak uygulanacak. Sýnavlar her dönem 2 güne yayýlarak yapýlacak. Sýnav zamaný okul tatil edilecek. Öngörülen sisteme göre bu yýl 8'inci sýnýfa geçen bir ortaokul öðrencisi liseye geçiþ için Kasým ve Nisan aylarýnda ortalama 2 sýnava girecek. Daha sonraki yýllarda ortaokul 6 ve 7'nci sýnýflar da sisteme dahil olacak. Böylece 6'ncý sýnýftan itibaren bir öðrenci toplam 6 ortak sýnavýný merkezi sistemle olacak. Özel okullar alacaklarý öðrencilerin sýnavlarýný kendileri yapmak istiyor. Ancak Milli Eðitim bakanlýðý lise adaylarýnýn Galatasaray, Ýstanbul ve Kabataþ Lisesi gibi herkesin yarýþtýðý Türkiye'nin en yüksek puanlý okullarýndan da bu sistemle öðrenci alacaðýný söylüyor. UYGULAMA 8. SINIFLARLA BAÞLIYOR 2-24 öðretim yýlýnda 8'inci sýnýfta öðrenim görecek öðrenciler sýnavlara girecekler. 6. ve 7. sýnýflar için sonraki yýllarda katýlmak üzere güncellemeler yapýlabilir þeklinde açýklamalar var. Yeni sisteme göre Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Yabancý Dil (Ýngilizce) derslerinin 2. Sýnavý, Ýnkýlâp Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin son sýnavý bakanlýk tarafýndan merkezi sistemle yapýlacak. Sorulacak soru sayýlarý, aðýrlýklý katsayýlarý ve puanlama yöntemi önümüzdeki günlerde açýklanacak. YANLIÞ DOÐRUYU GÖTÜRMEYECEK Sorular çoktan seçmeli yani 4 seçenekli olacak. Bakanlýðýn sitesinde yanlýþlar doðru cevaplarý etkilemeyecek diye açýklanmasýna raðmen tereddütler hala giderilemedi. Milli Eðitim Bakanlýðý yanlýþ cevaplarýn doðru cevaplarý etkilemediði deðerlendirmelerde öðrencilerin rastgele yöntemle cevaplayarak diðer öðrencilerin önüne geçebileceðini ve bu durumun adaletsizliðe yol açacaðýný düþünmüyor. Bakanlýk yetkilileri, merkezi sýnavlarýn gelecekte açýk uçlu sorularý da içerecek hale dönüþeceði düþüncesindeler. Ama hangi dersten, kaç soru sorulacak henüz belli deðil. MEB, müfredat programýna göre sýnav tarihine kadar iþlenmiþ olan ünite ve konulara göre sorular hazýrlanacak. Ancak öðretimde sarmal sistem uygulandýðýndan Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji ve Yabancý Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden 5., 6. ve 7. sýnýf konularý ile ilgili eksiði olan öðrencilerin bu bilgilerini tamamlamasý gerekiyor. YENÝ PUANLAMA SÝSTEMÝ Öðrencinin 6, 7 ve 8. sýnýf yýlsonu baþarý puanlarýnýn aritmetik ortalamasýnýn yüzde 'u ile 8. sýnýf aðýrlýklandýrýlmýþ merkezi sýnav puanýnýn yüzde 7'inin toplamý, yerleþtirmeye esas puaný oluþturacak. Her öðrenci yýl sonunda belirlenecek Liseye Yerleþtirme Puaný ile gitmek istedikleri okullara yönelik tercih yapacak. Tercihler MEB tarafýndan deðerlendirilerek öðrenciler puanýna uygun okula yerleþtirilecek. Merkezi sýnavlar öðrencilerin liselere yerleþtirme puanýný her sýnýf düzeyinde yüzde 6 oranýnda etkileyecek. Sýnýf Puaný (SP)= % 7 Merkezi Sýnav+% Yýl Sonu Baþarý Puaný. Sýnýf puanlarýnýn, Ortaöðretime Yerleþtirme Puaný'na etkisi, 6'ýncý sýnýflarda yüzde, 7'nci sýnýfta yüzde 2, 8'inci sýnýfta yüzde 7 olacak. OYP = % SP6 + %2 SP7 + %7 SP8 ÖÐRETMENLER YER DEÐÝÞTÝRECEK Öðretmene býrakýlan yüzde oraný eðitimcileri endiþelendirdiðini düþünüyorum. Özel derse teþvik edebilir. Ve eþitsizliðe neden olabilir. Büyük þehirlerde bile sýnav günü öðretmenler deðiþse de okul yöneticileri okullarýnda olacaklar. Küçük yerleþim birimlerinde (köylerde, mezralarda), öðretmenlerin yer deðiþtirmesinde sorun yaþanabilir. Suiistimallerin ortaya çýkmasýna veya bu konuda haklý ya da haksýz þikayetler olabilir. Bu yýl yapýlacak 6 sýnavýn da Kasým ayýnda olmasý planlanýyor. Hepsi ayný anda mý, farklý zamanlarda mý yapýlacak henüz belli deðil. DÝN KÜLTÜRÜ NDEN MUAF OLANLARA Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almayan öðrenciler, bu dersten merkezi deðerlendirmede muaf. Bu öðrencilerin yerleþtirmeye esas olacak puaný üzerinde 5 temel dersin etkisi olacak. DEVAMSIZLIK YAPMAYANLAR ÖNE GEECEK Ortaöðretime yerleþtirmeye esas puan virgülden sonraki dört haneye kadar hesaplandýðý için eþitlik olma ihtimali çok düþük. Buna raðmen puanlarýn eþit olmasý durumunda; ilk önce tercih önceliðine, eþitlik devam ediyorsa sýrasýyla 8, 7 ve 6'ncý sýnýflardaki yýl sonu baþarý puaný yüksekliðine, yine de eþitlik devam ediyorsa özürsüz devamsýz gün sayýsýnýn azlýðý öncelik sýralamasýna göre yerleþtirmede esas alýnacak. TELAFÝ SINAVI KOLAYLIÐI Sýnava girmek zorunlu. Ama sýnavlarda öðrencilerden hiçbir ücret talep edilmeyecek. Merkezi sýnavlarýn yapýldýðý günlerde geçerli bir mazereti sebebiyle sýnava katýlamayan öðrenciler, mazeretini belirten resmi belge veya velisinin izniyle, belirlenen tarihlerde mazeret sýnavýna girebilecekler. Buna raðmen mazeret sýnavýna da giremeyen öðrenciler sýnava girmemiþ kabul edilecek. Hava þartlarý nedeniyle okullarýn tatil edilmesi durumunda öðrencilerin ders eksiklerini Eðitim Biliþim Aðý (EBA) üzerinde yer alan içeriklerle gidermeleri saðlanacak. Ayrýca okullarda ders eksiklerinin giderilmesine yönelik telafi dersleri yapýlabilecek. Telafi sýnavlarýna girecek öðrencilere ayný sorular mý sorulacak konusunda netlik yok. Ama ayný sorularýn sorulmasý haksýzlýklara neden olur. Ayrý bir sýnav hazýrlanmasý da öðrencinin farklý zorluk derecesinde hazýrlanmasý demek. Bulunduklarý iller dýþýnda tercih yapabilecekler mi konusunda henüz açýklama yapýlmadý. 8. sýnýfý bitiren öðrenciler baþarý durumlarýna göre il içinde bir sýralamaya tabi tutulacak. Adaylara farklý illerden de tercih yapma þansý verilmesi gerekiyor. DETAYLI BÝLGÝ ÝÝN Analiz Dergisi Dershaneleri olarak bu açýklamalardan sonra hala tereddütü olan öðrenci ve velilerimize her zaman yardýma hazýr olduðumuzu belirtiyor, 2-24 Eðitim ve Öðretim yýlýnýn bütün öðrenci ve velilerimize hayýrlý olmasýný diliyoruz Eðitim Öðretim Yýlý nda tüm öðrencilerimize baþarýlar dileriz. (.HAK:2689)

6 6 SALI 24 EYLÜL 2 Kutsal yolculuða büyük ilgi üftü Vekili Tahir Kýlýç, orum M halkýnýn hac ibadetine olan ilgisinin her geçen yýl daha da arttýðýný söyledi. Kutsal yolculuða olan talebin son yýllarýn en yüksek düzeyine ulaþtýðýný belirten Tahir Kýlýç, Þehirlerarasý Tahir Kýlýç Otobüs Terminali'nde gerçekleþen uðurlama programýnda hac ibadetinin faziletinden bahsetti. Hac ibadetine olan ilginin her geçen yýl daha da arttýðý kaydedildi. Uðurlama programýnda hac ibadetinin fazileti hakkýnda bilgiler verildi. HACI ADAYLARINA TAVSÝYELER Hac, Allah katýnda önemli ibadetlerden biri diyen Kýlýç, kutsal beldelerde yapýlan hac ibadetinin Müslümanlarýn hayatýnda büyük izler býraktýðýný kaydetti. Hacý adaylarýna yönelik tavsiyelerde bulunmayý da ihmal etmeyen Müftü Vekili Kýlýç, Allah rýzasý için, ihlaslý bir þekilde ibadetlerinizi yapýn ve vakti iyi deðerlendirin. dedi. Hac programýnýn daha önceden belirlendiði þekilde gerçekleþeceðini belirten Kýlýç, orumlu hacý adaylarýnýn Ankara Esenboða Havalimaný ndan uçakla Medine ye ulaþacaðýný 8 gün sonra da Mekke ye geçeceklerini hatýrlattý. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn hacýlarýn rahat ve güvenli bir þekilde görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli tüm tedbirleri aldýðýný vurgulayan Kýlýç, tüm hacý adaylarýna hayýrlý yolculuklar diledi. Medine ye ulaþan orumlu hacý adaylarý, 8 gün sonra Mekke ye geçecekler. orumlu hacý adaylarý, 27 Ekim 2 tarihinden itibaren yurda dönecek. Hacý adaylarý, sevinç gözyaþlarýyla yola çýktý. Duygulara tercüman oldular orumlu hacý adaylarýnýn kutsal topraklara uðurlandýðý programda sevinç ve hüzün bir arada yaþandý. Hac kafilesi için düzenlenen uðurlama programýnda yapýlan dua ve söylenen ilahiler Uðurlama programýnda duayý Ýl Vaizi M. Vehbi Köklükaya yaptý. duygulara tercüman oldu. Þehirlerarasý Otobüs Terminali nde düzenlenen program, Ulucamii Ýmam Hatibi Mustafa Gökmen in Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþladý. Programda sahne alan akýr Camii Ýmam Hatibi Abdulhamit ýplak, Kevser Camii Ýmam Hatibi Halit Aydoðmuþ ve Huzur Camii Müezzini Hasan akmak oluþan ilahi ekibi, bir birinden güzel ilahiler seslendirdi. Müftü Vekili Tahir Kýlýç ýn açýklamalarýyla devam eden programda duayý Ýl Vaizi M. Vehbi Köklükaya yaptý. Duanýn ardýndan otobüsteki yerini alan hacý adaylarý, kutsal topraklara gidecek olmanýn coþkusunu ve yakýnlarýndan ayrýlýðýn hüznünü birarada yaþadýlar. orumlu hacý adaylarý, yapýlan duanýn ve okunan ezanýn ardýndan Ankara ya doðru yola çýktýlar. Türk Telekom un programý bugün Diyanet in hac kafilesi yola çýktý 2 Yýlý Hac Sezonu nda orum dan kutsal topraklara giden 297 kiþilik kafile dualarla uðurlandý. Hacý adaylarý dualarla uðurlandý D Din görevlilerinin söylediði ilahiler duygulara tercüman oldu. Diyanet le hacca gidecek olan ilk kafile orum dan yola çýktý. Hacý adaylarý, kendilerini uðurlamak üzere gelen yakýnlarý ile vedalaþtý. Önceki gece düzenlenen uðurlama programýna ilgi büyüktü. Vatandaþlar, hac kafilesi uðurlamalarýnda izdihama mahal vermeyecek þekilde tedbirler alýnmasýný istediler. Uðurlamada organizasyon sitemi ürk Telekom Genel Müdürlüðü tarafýny Tdan düzenlenen Kurumsal Müþteri Günleri-2 toplantýsý bugün orum da gerçekleþecek. Saat. da Anitta Otel de gerçekleþecek toplantý hakkýnda bilgi veren Türk Telekom Ýl Müdürü Abdulkadir Alpergün, kurumsal hizmetlerin tanýtýlacaðý programa davetlilerin katýlacaðýný bildirdi. Recep Mebet iyanet Ýþleri Baþkanlýðý organizasyonuyla hacca gidecek olan ilk kafile orum dan yola çýktý. 2 Yýlý Hac Sezonu nda orum dan kutsal topraklara giden 297 kiþilik kafile önceki gece dualarla uðurlandý. orum Belediyesi Þehirlerarasý Otobüs Terminali'nde gerçekleþen uðurlama programýna Müftü Vekili Tahir Kýlýç, Ýl Vaizi M. Vehbi Köklükaya, Müftülük Ýdari ve Mali Ýþler Þefi Erdal Bulut, Hac Kafilesi Baþkaný ve Dodurga Müftüsü Murat Akçay, bazý din görevlileri, hacý adaylarý ve yakýnlarý ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Hüzün ve sevincin bir arada yaþandýðý programda heyecanlý olduklarý gözlenen hacý adaylarý, kendilerini uðurlamak üzere gelen yakýnlarý ile vedalaþtý. Otobüs Terminali'ni dolduran yakýnlarý ile helalleþen hacý adaylarý, kutsal yolculuða attýklarý ilk adýmýn sevincini aileleri ve akrabalarý ile paylaþtý. Söylenen ilahiler ve okunan dualarla uðurlanan hacý adaylarý, 7 otobüsten oluþan araç kafilesi ile Ankara'ya hareket ettiler. Kafilenin Ankara'dan havayoluyla Cidde'ye gittiðini belirten yetkililer, ibadetlerini yerine getirecek orumlu hacýlarýn 27 Ekim 2 tarihinden itibaren yurda döneceðini kaydettiler. akýnlarýný hacca uðurlamak üzere orum Belediyesi Þehirlerarasý Otobüs Terminali ne gelen bazý vatandaþlar, organizasyonda yaþanan aksaklýklara tepki gösterdiler. Konuyla ilgili þikâyetlerini dile getiren vatandaþlar, hacý adaylarýný taþýyacak olan otobüslerin birbirlerine çok yakýn bir þekilde park edilmesini eleþtirdiler. Otobüslerin yakýn mesafeli park edilmesinden dolayý hacý adaylarýnýn dahi güçlükle yerlerini alabildiðine dikkat çeken vatandaþlar, valizlerin bagajlara konulmasý sýrasýnda da bu yüzden sýkýntý yaþandýðýný kaydet- tiler. Ýzdihama neden olan problem nedeniyle Müftülük yetkililerine seslenen vatandaþlar, Böylesine anlamlý bir programda hem hacý adaylarý hem de uðurlamaya gelenler büyük sýkýntý yaþadý diyerek sitem ettiler. Vatandaþlar, hac kafilesi uðurlamalarýnda izdihama mahal vermeyecek þekilde tedbirler alýnmasýný istediler. Haber Merkezimizi arayan bazý vatandaþlar uðurlama vaktinin geceye býrakýlmasýný eleþtirirken bazý hacý adaylarý ise havaalanýnda saatlerce bekletilmekten dert yandýlar.

7 SALI 24 EYLÜL 2 7 Tabutlar da yandý Ankara karayolu üzerinde bulunan bir kereste fabrikasýnda akþam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangýn çýktý. hbarýn ardýndan olay yerine çok sayýda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Vali Baþköy, fabrikada incelemelerde bulundu. orum da hafta sonu bir kereste fabrikasýnda çýkan yangýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi tarafýndan sipariþi edilen bin 5 tabutun yandýðý ortaya çýktý. Edinilen bilgilere göre, Ankara karayolu üzerinde bulunan bir kereste fabrikasýnda akþam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangýn çýktý. Kýsa sürede büyüyen alevler fabrikanýn depo ve imalat bölümüne sýçradý. Fabrikadan dumanlar yükseldiðini gören fabrika bekçileri, itfaiyeyi arayarak yardým istedi. Ýhbarýn ardýndan olay yerine çok sayýda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Alev topuna dönen fabrikadaki yangýna belediye itfaiye ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalýnca Orman Ýþletme Müdürlüðü, Þeker fabrikasý ve Organize Sanayi Bölgesi nden de itfaiye araçlar ve arazözler bölgeye gönderildi. Yangýný kontrol altýna almak için itfaiye ekipleri büyük çaba sarf etti. Gece geç saatlerde yangýn kontrol altýna alýndý. Ancak tamamen söndürülemeyen yangýn soðutma çalýþmalarýna raðmen gün boyunca da devam etti. Dumanlarýn yükseldiði fabrikadaki maddi hasar ise günün aðarmasýyla ortaya çýktý. Fabrikanýn imalat bölümündeki ekipmanlar ve depo kýsmýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi ne gönderilmek üzere Yangýnda stanbul Büyükþehir Belediyesi tarafýndan sipariþi edilen bin 5 tabutun yandýðý ortaya çýktý. hazýrlanan bin tabuttan bin 5 ü yandý. Ayrýca yangýnda çok sayýda tabut da zarar gördü. Fabrika sahibi Erdoðan Varýþ, akþam saatlerinde iþyerinden çýktýktan sonra Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi için hazýrlanan tabutlarýn bulunduðu depo ve imalat bölümünde yangýn çýktýðýný belirterek, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi ne tabut üretimi yapýyorduk. Onlarýn yandýðý- orum'da 4'ü çocuk 7 kiþinin bindiði 4 kiþilik asansör, 5'inci kattan hýzla zemine düþtü. Asansörde bulunanlar ekipler tarafýndan çýkarýlýrken, olaydan yara almadan kurtuldular. Olay, orum'un Ulukavak Mahallesi Örnek Evler 2'nci Sokak ta bir apartmanda dün akþam meydana geldi. 5'inci kattaki 4 kiþilik asansöre bina sakinlerinden Fatma Taþtan ve 4'ü çocuk 6 misafiri bindi. Aþaðý katlara doðru hareket eden asansör hýzla düþmeye baþladý ve ikinci katta asansör boþluðunda asýlý kaldý. Asansörün içerisinde bulunanlar çýðlýk atýp yardým istedi. Birkaç saniye sonra yeniden hareketlenen asansör zemin kata düþtü. ýðlýklarý duyan ve asansörün zemin kata düþtüðünü görenler yardýma koþup saðlýk görevlilerine ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Ýtfaiye ve saðlýk ekiplerinin yaptýklarý çalýþmalar sonucu asansörden çýkarýlan Fatma Taþtan (48) ile yakýnlarý Refiye Metin (2), Yusuf Metin (8 aylýk), Emine Metin (24), Tusem Metin (4), Hilmi Can am (6) ve Rabia Gümüþ'ün (9), þans eseri yara almadýklarý görüldü. 7 kiþi, gerekli kontroller için orum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Burada yapýlan yapýlan muayenelerinin ardýndan da taburcu edildi. Polis olayla ilgili inceleme baþlattý. (DHA) Sungurlu da intihar Yangýný kontrol altýna almak için itfaiye ekipleri büyük çaba sarf etti. Gece geç saatlerde yangýn kontrol altýna alýndý. TV sehpasý devrildi G ülabibey Mahallesi Beytepe. Sokak ta üzerine televizyon sehpasý devrilen çocuk aðýr yaralandý. Evde üzerine televizyon sehpasý düþen E.B.Þ. isimli yaþýndaki çocuk aðýr yaralandý. Hayati tehlikesi bulunan çocuk hastanede tedavi altýna alýndý. hir Belediyesi nden 2 bin tabut sipariþi aldýklarýný açýklayan Varýþ, bin tabutu teslim ettik. Geri kalan bin tabutumuzu da -5 gün gecikmeli de olsa teslim edeceðiz. Üretimi yapýlan bin 5 tabutun tamamý yandý. Ham maddesinin üzüntüsünden tabutlarýn yanýþýna üzüldük. Belediyeyi durumda býrakmamak için çalýþma yapacaðýz. Gece gündüz çalýþarak bu sýkýntýnýn üstesinden gele- ceðiz. Yurt dýþýna gönderdiðimiz paneller ve parkeler yandý. Yangýn iþletmemize büyük bir maliyet getirdi ifadelerini kullandý. Ýþletmenin sigortasýz olduðunu açýklayan Varýþ, Birinci derecede risk olarak görüldüðü için sigorta yapmýyorlar. Bu da bizi üzüyor. Personelimizle birlikte bu sorunu hep beraber bu sýkýntýnýn üstesinden geleceðiz. Sýkýntýlara göðüs gererek bu fabrikayý ayaða kaldýracaðýz. Yeni ekipmanlarýmýzda yangýnda zarar gördü. En kýsa sürede bu zararý telafi edeceðiz dedi. Yangýnýn ardýndan bugün Vali Sabri Baþköy yanan fabrikaya gelerek incelemelerde bulundu. Tesisi gezen Vali Baþköy, fabrika sahibi Erdoðan Varýþ a geçmiþ olsun dileklerinde bulundu.(ýha) Asansör 5. kattan zemine düþtü Yangýnda depoda bulunan tabutlarýn bir kýsmý yandý. ný görünce içim burkuldu. Yangýný güçlükle kontrol altýna aldýk. Ýþletmemizi yeniden ayaða kaldýrmak için çalýþmalarýmýz devam ediyor dedi. Fabrikanýn bir kýsmýna enerji verdiklerini ve çalýþmalara baþladýklarýný dile getiren Varýþ, diðer bölümlerde de çalýþma yapýldýktan sonra üretimin baþlayacaðýný bildirdi. Ýstanbul Büyükþe- orum'un Sungurlu ilçesinde bunalýma giren bir kadýn, kendini asarak intihar etti. Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Þehit Adil Yýldýz Caddesi üzerinde meydana gelen olayda R.K. (47), evin tavanýna iple kendini asarak intihar etti. Talihsiz kadýnýn cansýz bedenini gören yakýnlarý durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen saðlýk ekipleri, R.K. nin hayatýný kaybettiðini belirledi. Kuþ meselesi yüzünden çýktýðý iddia edilen kavgada býçakla yaralanan kiþi hayatýný kaybetti. Kuþ kavgasý, ölü orum'un Sungurlu ilçesinde kuþ meselesi yüzünden çýktýðý iddia edilen kavgada býçakla yaralanan kiþi hayatýný kaybetti. Olay, Fatih Mahallesi Þehit Adil Yýldýz Caddesi Tuzgediði civarýnda meydana geldi. Ýddiaya göre, Ö.G. (24) ile baba oðul olduðu öðrenilen D.Z. ile R.Z. arasýnda kuþ meselesi yüzünden tartýþma çýktý. Tartýþmanýn kavgaya dö- nüþmesiyle D.Z. ve R.Z., Ö.G. yi býçakla yaraladý. Aðýr yaralanan genç, ambulansla kaldýrýldýðý Sungurlu Devlet Hastanesi nde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Ö.G., burada doktorlarýn tüm müdahalesine raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Olayýn ardýndan D.Z. ile R.Z. gö- SON BAHAR KAMPANYASI Cumhuriyet Savcýsý ve polis ekiplerinin incelemesinin ardýndan R.K nin cenazesi Sungurlu Devlet Has- tanesi morguna kaldýrýldý. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.(ýha) Sýva yaparken düþtü Masa+Dolap+Etejer+Sehpa=9. TL B ERDAL BÜRO AKSESUAR eytepe 2. Cadde de bir inþaatta çalýþan sýva iþçisi düþüp aðýr yaralandý. M.K. isimli iþçi E.Ö. nün inþaatýnda dýþ cephe sývasý yaparken, üzerine bastýðý tahta kýrýldý. Aðýr yaralanan iþçi hastanede tedavi altýna alýndý. Sungurlu da ise Yenihayat Mahallesi nde evde kardeþi ile oynayan E.K. isimli yaþýndaki çocuk düþüp aðýr yaralandý. ocuk Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. epni Mh. Taþhan Cd. 79/A ORUM Tel:

8 8 SALI 24 EYLÜL 2 Yerel gazetelerin büyük sorunu çözüm yolunda A nadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi, Basýn Ýlan Kurumu(BÝK) Genel Kurul Üyesi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen, yerel gazetelerin büyük bir sorununun çözümü için uðraþ verdiklerini söyledi. Basýn Ýlan Kurumu þubesi bulunan orum ve benzeri nüfus yoðunluðundaki illerde yerel gazetelerin 25 adet bayi satýþ zarureti bulunduðunu, bu zaruretin de yerel gazeteler için zorluk içerdiðini hatýrlatan Erzen, Bu sýkýntýyý gidermek için çözüm arayýþý içindeyiz. dedi. Erzen, çözüm için gerek BÝK Genel Müdürü Mehmet Atalay, gerek BÝK yetkilileri, yönetim kurulu ve genel kurul üyeleri nezdinde giriþimlerde bu- Þevket Erzen lunduklarýný dile getirerek, Anadolu Gazetleri Sahipleri Temsicileri olarak Mustafa Arslan, Nuri Kolaylý ve ben yaptýðýmýz giriþimler sonucunda Anadolu basýnýnýn sözkonusu sorununu ciddi þekilde dillendirdik. Kasým ayýnda yapýlacak BÝK Genel Kurul toplantýsýýnda, BÝK mevzuatýnýn, geçtiðimiz aylarda çýkan Büyükþehir Belediyeleri Kanunu na adaptas- yonu çalýþmalarý yapýlýrken, bu konunun da ele alýnmasýný bekliyoruz. Bilindiði üzere, orum gibi illerimizde gazete satýþý abonelik usulü ile yapýlmaktadýr. 25 adet bayî satýþý mecburiyeti bizleri zor durumda býrakmaktadýr. Giriþimlerimizin olumlu sonuçlanacaðýný umuyoruz. alýþmalar olumlu sonuçlanýrsa, kasým ayýnda inþaallah yerel basýna müjdeyi Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý hemþehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akça, arýtma tesisini inceledi. Müsteþar Akça dan tam not O eltik demonstrasyon incelemesi Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, çeþit demonstrasyonu sonuçlarý hakkýnda bilgi aldý. G Enise Aðbal ýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Kargý Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlüðü nde görevli targel personeli Ziraat Mühendisi Ali Kuyulu tarafýndan kurulan çeþit demonstrasyonu sonuçlarý hakkýnda bilgi aldý. Ýl Müdürü Elfaz Ermiþ, beraberinde Ýl Müdür Yardýmcýsý Muzaffer Gülgü, Ýlçe Müdürü Ýsmail Altunoðlu ve çeltik üreticisi çiftçilerle birlikte çeþitler ve demonstrasyon sonuçlarý hakkýnda bilgi almak üzere Kargý da bir takým incelemelerde bulundu. Öncelikle Kargý Belediyesi toplantý salonunda Ziraat Mühendisi Ali Kuyulu tarafýndan verilen brifingle baþlayan program, demonstrasyon parselinde devam etti. Yedisi 2 yýlýnda tescil edilmiþ toplam 8 çeþitle kurulan parselde inceleme yapýlarak denemeler hakkýnda bilgi alýndý. Demonstrasyon hakkýnda konuþan Ýl Müdürü Ermiþ, bu tür çeþit demonstrasyonlarýnýn üreticinin bilgi daðarcýðýna sadece yazýlý deðil görsel sonuçlar da eklediðini söyledi. eþitlerin Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý na ait Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü tarafýndan üretildiðini, tescilli ve sertifikalý çeþitler olduðunu ve zaman zaman tohumluk deðiþtirmek gerektiðini ifade eden Ermiþ, özellikle çeltikte sertifikalý tohumluðun kullanýmýnýn yanýnda tohum kadar bilinçli çiftçiliðin de önemli olduðunu vurguladý. Ermiþ, iftçilerimizin üretimlerinde Tarým Müdürlüklerimiz ve targel personelimiz daima hizmette. Bu genç ve dinamik personelden çiftçilerimizin teknik anlamda faydalanmalýlar. dedi. Hasat yapýlan çeltik tavalarýnda da incelemede bulunan Ermiþ, makineli hasatta biçerdöverlerin önemine deðinirken, özellikle üreticileri dane dökümü yapan ve ayarsýz çalýþarak verim kaybýna sebep olan biçerdöverleri Ýlçe Müdürlüklerine bildirmeleri gerektiðini ifade ederek, yapýlan þikayetlerin deðerlendirileceðini ve gerekli iþlemin yapýlacaðýný söyledi. Kargý ilçesinde kurulan kapama meyve bahçelerini de ziyaret eden Ermiþ ve beraberindekiler, son olarak Hacýhamza Beldesinde tarým merkezinde incelemelerde bulundular. eþit demonstarsyonunu Ziraat Mühendisi Ali Kuyulu tarafýndan kuruldu. Ziraat Mühendisi Ali Kuyulu tarafýndan verilen brifingle baþlayan program, demonstrasyon parselinde devam etti. Bakan iddialarý cevapladý G ýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Bakanlýk ile Türkiye Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði ortaklýðýnda yürütülen "ið Sütte Kalitenin Desteklenmesi Projesi" kapsamýnda Balýkesir, Ýzmir, Bursa, Tekirdað ve Ankara'da kurulan "ið Süt Analiz" laboratuvarlarýnýn Ýl Gýda Kontrol Laboratuvar Müdürlüðünde gerçekleþtirilen toplu açýlýþ töreninde, ekim ayýnda Kurban Bayramý kutlanacaðýný ve kurbanlýk sayýsýnda sýkýntý olmadýðýný söyledi. Bazý kesimlerin her yýl Kurban Bayramý öncesinde bir þeyler söylediðini vurgulayan Eker, þunlarý kaydetti: "Deðerli arkadaþlar geçen yýl Türkiye'de Kurban Bayramý'nda 772 bin büyükbaþ hayvan kesildi. Bu yýl kurbanlýk Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker büyükbaþ hayvan sayýmýz ise,5 milyon. Geçen yýl kesilenin iki katý elimizde büyükbaþkurbanlýk var. Kimse bu yetiþtiricilerimizin karlarýna göz dikmesin. Birileri hayvan varlýðýnýn azlýðý yolunda iddialarda bulunuyor. Birileri rahatsýz oluyor. Bunlar gerçek deðil. Þu anda,5 milyon sadece kurbanlýk için hayvanýmýz var." Küçükbaþ hayvanda ise sayýnýn,5 milyona çýktýðýna dikkati çeken Eker, "Geçen yýl 2 milyon civarýnda küçükbaþ hayvan kesildi. Þu anda,5 milyon küçükbaþ havyan var. Türkiye desteklemelerle önemli bir sýçrama yaptý. Gerek büyükbaþta gerek küçükbaþta önemli mesafe katettik. Kurban Bayramý'na yönelik hayvan sýkýntýmýz yok" diye konuþtu. rman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý hemþehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akça, Osmancýk'ta Belediye tarafýndan gerçekleþtirilen içme suyu, yaðmur suyu inþaatý ile atýk su arýtma tesisi alanlarýný inceledi. Müsteþar Prof. Dr. Lütfi Akça, geçtiðimiz hafta sonu Osmancýk'ta incelemelerde bulundu. Müsteþar Akça, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ile birlikte, Belediye tarafýndan þehir merkezinde yapýmý devam eden içme suyu, yaðmur suyu inþaatlarýný gezdi. Burada Belediye Jeoloji Mühendisi Yüksel Yoludoðru dan çalýþmalar hakkýnda bilgiler alan Akça, daha sonra yine Belediye tarafýndan kanalizasyon alt yapý çalýþmalarý sýrasýnda yapýlan ve büyük bölümü bitirilen atýk su arýtma tesisini inceledi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Bilgener'in de hazýr bulunduðu alanlarda Baþkan Yazýcý'dan bilgiler alan Akça, yapýlan çalýþmalarýn Osmancýk'ýn önemli alt yapý sorununa neþter vurduðunu ve çözüme kavuþturulduðunu kaydetti. Müsteþar Akça, son olarak Orman Genel Müdürlüðü'ne ait Kent Ormaný ile Belediye tarafýndan kullanýma sunulan Arafat Tepesi'ni gezdi. Akça, Kent Ormaný'nýn iç bölümündeki yollarda gerçekleþtirilen asfalt yatýrýmý için Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'ya teþekkür etti. Baþkan Yazýcý ise, Ýlçemizde gerçekleþtirilen orman yatýrýmlarýnýn yaný sýra gerek diðer yatýrýmlarda gerekse belediyemiz yatýrýmlarýnda destek veren müsteþarýmýza teþekkür ediyoruz. dedi. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Lütfi Akça, çalýþmalarla ilgili duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Müsteþar, geçtiðimiz hafta sonu memleketi Osmancýk'ta incelemelerde bulundu. Müsteþar Akça, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ile birlikte þehir þebeke çalýþmalarýný inceledi. Müsteþar Akça, Belediye tarafýndan kullanýma sunulan Arafat Tepesi'ni gezdi. Baþkan Yazýcý, Müsteþar Akça ya teþekkür etti. Lütfi Akça, çalýþmalarla ilgili duyduðu memnuniyeti dile getirdi.

9 þyerlerinde, çalýþma ortamýnda sýk görülen mobbing (iþ- amirleri tarafýndan çalýþanlara; çalýþanlar bir Ýyerlerinde kiþiye ya da çalýþanlarýn amirlerine psikolojik taciz, bezdirme, yýldýrma, alaya alma v.b.) uygulamalarýyla ilgili Ýskilip Belediyesi Türkiye'de bir ilki gerçekleþtiriyor. Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, Türkiye Mobbing ile Mücadele Derneði orum Ýl Temsilciliði'ne resmi baþvuru yaparak kurumda mobbing uygulanýp uygulanmadýðýnýn, mobbing analiz uzmanlarý tarafýndan tespit edilmesini talep etti. Mobbing ile Mücadele Derneði orum Temsilciliði'nin yapýlan baþvuruya olumlu cevap verildi. Önümüzdeki günlerde Belediye çalýþanlarýna mobbing ile ilgili bir seminer verilecek. Türkiye'de bir ilki gerçekleþtirdiklerini belirten Sezer, bir anlamda belediye yöneticilerinin özeleþtiri de yapacaðýna dikkat çekti. Sezer "Mobbingin gerek iþyerlerindeki verimi düþürmesi açýsýndan, gerekse mobbinge uðrayan çalýþanlarýn aile yaþamlarýnýn olumsuz etkilenmesi açýsýndan zararlý olduðunu söyleyerek, "Mobbing ile Mücadele Derneði orum Ýl Temsilcisi Eðitimci-Yazar Sayýn Mahmut Özkoca'ya kurumumuzun herhangi bir biriminde mobbing uygulanýp uygulanmadýðýnýn tespit edilmesi yönünde baþvuru yaptýk. Ayrýca tüm birimlerimize de yazý yazarak derneðin uzmanlarýnýn çalýþmalarýný kolaylýkla yapabilmeleri hususunda birim amirlerine bilgi verdik. Böylece belediyemizde -Mutlu alýþma Ortamý- oluþacak ve Ýskilip'imize daha iyi hizmet etme gayretimiz artacaktýr." dedi. Mobbing Ýle Mücadele Derneði orum Ýl Temsilcisi Mahmut Özkoca ise, Ýskilip Belediyesi'nden gelen talebin Türkiye'de ilk olduðunun altýný çizerek, "Derneðimiz Genel Baþkaný Sayýn Hüseyin Gün'e konuyu aktardýk ve Hüseyin Bey, memnuniyetle bu talebi kabul etti. Zaten kendisi birçok üniversitede ve devlet kurumlarýnda seminerler vermektedir. Ancak Sayýn Genel Baþkanýmýz, Ýskilip Belediye Baþkanýmýzýn talebinin ülkemizde ilk olmasýnýn önemli olduðunu belirtti ve önümüzdeki günlerde belirlenecek bir tarihte belediye çalýþanlarýna seminer vermek üzere geleceðini söyledi. Mobbing ile mücadele orum Ýl Temsilcisi olarak ben ve yönetimdeki arkadaþlarým; Avukat Tandoðan etin ile Hitit Üniversitesi Öðretim Görevlisi Veysel Dinler, Ýskilip Belediyesi personeline vereceðimiz seminerden sonra yapacaðýmýz anket ve bireysel görüþmelerle -Mutlu alýþma Ortamlarý- prensibi oluþmasýna katký saðlayacaðýz. Ýskilip Belediye Baþkaný Sayýn Numan Sezer'in derneðimize böyle bir talepte bulunmasý, ayrýca önemlidir. ünkü birçok kurum ve kuruluþ genellikle problemleri yok saymayý seçmektedir. Baþkanýn bu davranýþý iç huzura önem verdiðini göstermekle birlikte mobbing varsa yüzleþmek istediðini ve sorunlarý çözmek tarafýnda olduðunu da göstermektedir. Umuyorum Ýskilip Belediyesi, tüm kurum ve kuruluþlara örnek olur." dedi. SALI 24 EYLÜL 2 9 orum Müzesi ni öyle bir övdü ki.. aman Gazetesi köþe yazarý Ahmet Turan Alkan, Zgazetenin geçtiðimiz hafta yayýmlanan Pazar ekinde orum Müzesi nden övgü dolu sözlerle bahsetti. orum a bir kaç defa konferans vermeye gelen ve bu geliþlerinde orum u tanýyan Alkan Hoca, yazdýklarý ile orumlular ý kendine minnettar býraktý. Ýþte Alkan Hoca nýn orum Müzesi nden övgüyle bahsettiði Motorlu testere devrimi! baþlýklý yazýsýndan bir bölüm: "Anadolu nun ve muhtemelen insanlýk tarihinin ilk testeresi nerede ve kaç yaþýnda? sorusunun cevabýný biliyorum: orum Müzesi nde! Asýl mevzu o deðil fakat denk gelmiþken haberdar edeyim; orum da fevkalade güzel ve zengin bir müze var; müzede aðýrlýkla Hitit dönemi eserleri sergileniyor. Dünya çapýnda bir þey olmazsa ben ilgilenmem arkadaþ! diye burun bükecekler için ilave edeyim; orum Müzesi, Hitit medeniyeti konusunda dünyanýn en iyi müzesi. Müzenin güzelliklerinden birisi de son dönem Osmanlý sivil mimarlýðýný temsil eden binasýnýn restorasyondan sonra kullanýlýr hale getirilmesi. Vakýa bu anlattýklarýmý kültür turizmi için ülkemize gelmiþ turistler zaten biliyor, siz de bilin istedim. Gelelim, tarihin ilk testeresi meselesine; bu tâbirin biraz iddialý olduðunun farkýndayým fakat kerem buyrunuz, Tarihin ilk bilmem neyi diye iddia olunan nesneler ve olgular, tabiatý icabý biraz iddia hükmündedir. Nereden biliyorsun; öteki nesneleri teker teker gördün mü? sorusuna cevap bulmak zordur, o yüzden böyle bir hükmü yokuþ aþaðý yuvarlayacaksýnýz mecburen... Tarihin ilk testeresi de iþte bu nitelikte bir iddia. Elbette tarihin ilk testeresi sayýlabilecek diðer örnekleri görmedim; üstelik bir köþe yazarý olarak sayýsýz konuda bilgi ve ihtisas sahibi bulunmama raðmen bir antropolog olmadýðýmý kýsýk sesle de olsa- itiraf etmek zorundayým. Tezimin bütün zayýflýklarýný dürüst ve açýk bir dille itiraf ettikten sonra þimdi en güçlü delile geçebilirim: Bu örnek evet, yanlýþlanabilir bir nitelemedir fakat, Bir dakika, sana itirazým var ey yazar; tarihin en eski Zaman Gazetesi köþe yazarý Ahmet Turan Alkan Ýskilip Belediyesi Türkiye'de bir ilki gerçekleþtiriyor. Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer den derneði teklif geldi. testeresi bu deðildir diyebilecek birinin en azýndan orum Müzesi nde bulunan örnekten çok daha eski bir testereyi bulup göstermesi lazýmdýr. Binaenaleyh, bu örneðin ele geçirilmesine kadar itirazcýlarýn sabýr göstermesini ve iddiamý sessizce kabul etmesini bilimsel centilmenlik namýna rica ediyorum. orum Müzesi ndeki testereyi göreli beri on yýldan fazla zaman oldu fakat gayet iyi hatýrladýðýmý zannediyorum; testere bronzdan mâmuldü. Hal böyle olunca o testerenin su içinde- 5 senelik bir geçmiþe sahip olduðunu ileri sürebiliriz. (Sizlere acýdýðým için bronz çaðý hakkýnda etraflý bilgi vermiyorum). Buradan yola çýkarak, Ýnsanlýðýn ilk marangozu Anadolu da yaþamýþtý diyebilirim fakat Bugünlük bu kadar polemik yetiþir düþüncesiyle asýl meseleye geçiyorum: Ýlk testerenin insanoðlu tarafýndan icad edilmesinden bu yana yirmibirinci asrýn ilk çeyreðinde, önemsenmesi gereken bir devrim yaþamakta olduðumuzu iddia ediyorum. Bu sessiz sedasýz devrimin adý, tahmin edebileceðiniz gibi testereyle ilgilidir ve tam ismi þöyle olsa gerektir: Testerenin demokratikleþmesi devrimi! Lütfen bu keþfimi, Demokratik testere devrimi diye sulandýrmaya kalkýþmayýnýz; bu niteleme ile kasdettiðim þey, testere dediðimiz medeniyet yapýcýsý âletin ilk defa her eve girecek kadar bollaþmasý, ucuzlamasý, harcýâlem bir mahiyete bürünmesi ve neticede herkesin hayatýn herhangi bir anýnda testereye ihtiyaç duyabileceði varsayýmýnýn kuvveden fiile geçmiþ olmasýdýr! Bu noktada testerenin demokratikleþmesi devrimi olgusunu ikiye ayýrmama müsaade buyrunuz: a-konvansiyonel testere devrimi b-motorlu testere devrimi Konvansiyonel, yani alýþýldýk, bildik demek oluyor kestirmeden. Þu bildiðiniz testere deyip geçsem bilimsel olmayacaktý, o yüzden þu anda evinizde mevcut bulunan ve büyük ihtimalle diþleri açýlmadýðý için hiçbir iþe yaramayan, belki de þimdiye kadar hiç kullanmadýðýnýz o paslý testerenin Konvansiyonel bir özellik taþýdýðýný size hatýrlattýðým için bana minnet duymanýz gerekir ama böyle þeylere artýk aldýrýþ etmiyorum. Bu arada siz, evdeki testereyle en son ne yaptýðýnýzý hatýrlamaya çalýþýrsanýz kâfidir...! Ýskilip yine bir ilke imza attý Zaman Gazetesi köþe yazarý Ahmet Turan Alkan, Pazar ekinde orum Müzesi nden övgü dolu sözlerle bahsetti. Uçakta tavan fiyat bayram sonrasýna kaldý çak biletlerindeki Uyüksek ücret politikasýna dur' diyecek tavan fiyat modeli', Kurban Bayramý sonrasýna kaldý. Uygulama ile uçak biletleri, uçuþtan gün öncesine kadar belirlenen fiyatýn üzerinde satýlamayacak. Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý, havayolu þirketlerinin, bayram ve özel günlerde astronomik rakamlara ulaþan bilet fiyatlarýna düzenleme getirmek üzere geçen ay çalýþma baþlatmýþtý. Bakanlýk, yürüttüðü çalýþma ile havayolu þirketlerinin tüm uçuþlarýndaki fiyatlarýna müdahale etmeyi planlýyor. Sivil Havacýlýk Genel Müdürlüðü'nün (SHGM) yürüttüðü ça- ürkiye'de iç mekan- kullanýmý hýzla Tlarda artan granitin saðlýða etkilerini belirlemek üzere Ýzmir Yüksek Teknolojisi Enstitüsü'nde yürütülen araþtýrma, çarpýcý sonuçlar ortaya koydu. Araþtýrmaya göre toplu kapalý alanlarda kullanýlan granit akciðer kanseri yapýyor. ÝYTE Kimya Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Polat tarafýndan hazýrlanan "Granitlerden Kaynaklanan Radon Salýnýmý ve Saðlýk Riskleri" baþlýklý bilimsel literatür araþtýrmasýna göre magmatik bir kayaç olan granit, bünyesinde diðer doðal taþlara göre daha yüksek miktarlarda uranyum ve toryum barýndýrýyor. Akciðer kanseri riski Granitteki uranyum ve toryumun doðal olarak parçalanmasý sonucu ortaya çýkan radyoaktif etkiye sahip radon gazý ise yeraltý ocaklarý, binalarýn bodrum katlarý gibi yere yakýn ve iyi havalandýrýlmayan alanlarda birikerek akciðer kanseri riskini artýracak seviyelere ulaþabiliyor. Akciðer kanseri kaynaklý ölümlerin ABD'de yüzde -5, Ýngiltere'de yüzde 6'sýnýn Uçak biletlerindeki yüksek ücret politikasýna dur' diyecek tavan radon kaynaklý olduðunu bildirilirken radonun sigaradan sonra en büyük akciðer kanseri sorumlusu olduðuna dikkat çekiliyor. Mermer ve seramiðe göre tehlikeli eþitli tipte doðal taþlar üzerinde yürütülen çalýþmalar sonucu granitin mermer ve seramiðe göre 2 kat daha fazla radon saldýðýnýn bildirildiði araþtýrmada þu tespitlere yer verildi: "Radon gazýna belirli eþik deðerler üzerinde ve uzun süreler soluma yoluyla maruz kalýnmasýnýn akciðer kanseri riskini artýrdýðý literatürde çok farklý kaynaklarda bilimsel olarak kanýtlanmýþ bir gerçektir. Doðal taþlar arasýnda magmatik kökenli masif granitlerin, mermer ve benzeri diðer doðal taþlara nazaran daha yüksek miktarlarda uranyum ve toryum içerdiði literatürde açýk bir þekilde ortaya konmuþtur. Granitler, nispeten daha az gözenekli yapýlarýna raðmen, yüksek uranyum ve toryum içerikleri nedeniyle daha yüksek radon salýnýmýna da neden olmaktadýrlar. Granitlerden kaynaklanan radon salýnýmýnýn, evlerde mutfak bankosunda olduðu gibi birkaç metrekare ile sýnýrlý kullanýmlar durumunda kayda deðer bir risk teþkil etmediði düþünülmektedir. Bu konuda bir risk varsa dahi kanýtlanamamýþ durumdadýr. Ancak granitlerin, alýþveriþ merkezleri, havaalanlarý, hastaneler gibi çok daha geniþ toplu mekanlarda kullanýlmasý durumunda, kullaným miktarlarý binlerce metrekareleri bulabileceði için ortama salýnacak radon miktarlarý kayda deðer seviyelere çýkabilir. Özellikle akýllý yeni binalarýn üstün izolasyon nitelikleri, ortam havasýnýn yeterince deðiþmemesi nedeniyle olasý bir radon problemini daha riskli hale getirmektedir." Havalandýrmaya dikkat! Toplu ve büyük mekanlarda granit yerine farklý alternatiflerin deðerlendirilmesi gerektiðinin bildirildiði açýklamada, granitlerde radon salýným deðerlerine büyük önem gösterilmesi, mekanýn boyutlarý, havalandýrma koþullarý gözönüne alýnarak, Avrupa Birliði ve Dünya Saðlýk Örgütü tarafýndan konulan sýnýr deðerlerle birlikte deðerlendirilmesi gerektiði kaydedildi. Granit kullanýlan binalarýn uranyum, toryum ve radon aktiviteleri açýsýndan dikkatle izlenmesi gerektiðine deðinilen raporda binalarýn çok iyi havalandýrýlmasý, hava tekrar kullanýlmak zorunday ise filtreler vasýtasýyla temizlenmesi gerektiði de belirtildi. lýþmaya göre, þirketler uçuþtan gün öncesine kadar bakanlýðýn belirlediði tavan fiyata göre bilet satabilecek. Uçuþlarýna son üç gün kala (72 saat) bilet alanlar ise havayolu þirketlerinin belirleyeceði yük- fiyat modeli', Kurban Bayramý sonrasýna kaldý. sek ücretle uçuþ yapmak zorunda kalacak. Ancak, havayolu þirketlerinin görüþleri alýnarak gerçekleþen çalýþmanýn istenen hýzda ilerlememesi nedeniyle tavan fiyat uygulamasý Kurban Bayramý sonrasýna kaldý. Yetkililer, tavan fiyat modeli ile ilgili çalýþmanýn henüz sonuçlanmadýðýný ifade ederek, gelecek hafta þirket yetkilileri ile yapacaklarý toplantý sonrasý hazýrlayacaklarý taslaða son þeklini vermek istediklerini söyledi. Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým'a sunacaklarý raporun onaylanmasý ile uygulamanýn baþlayacaðýný belirten yetkililer, Havayolu þirketlerinden gelen itirazlarý deðerlendirip orta yolu bulmaya çalýþýyoruz. Tavan fiyat uygulamasýnýn Kurban Bayramý'na yetiþmesi zor görünüyor. dedi. Bakanlýðýn müdahalesi ile hafta sonlarý ve tatil dönemlerindeki bilet fiyatýndaki artýþýn önüne geçilmiþ olacak. Ancak yine de, ucuza seyahat etmek için uçuþ planýnýn mümkün olduðunca önceden gerçekleþtirilmesi gerekiyor. Granitte kanser riski Türkiye'de iç mekanlarda kullanýmý hýzla artan granitin saðlýða etkileri araþtýrýldý. Þehir hastanelerinde yerli taþ önerisi Ege Maden Ýhracatçýlarý Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Arslan Erdinç, granitin estetik görünümü nedeniyle genellikle yapý malzemesi olarak kullanýldýðýný, tamamý ithal edilen granite olan talebin hýzla artmasýnýn saðlýk risklerini artýrmasýnýn yanýnda dýþ ticaret açýðý yarattýðýný söyledi. Dünyada granitin yarattýðý risk nedeniyle iç mekanlarda kullanýmýnýn hýzla azaldýðýný, Ýsviçre gibi ülkelerde kullanýmýn tamamen yasaklandýðýný anlatan Erdinç, granitin yerine en önemli alternatif olan mermerin dünyadaki kullanýmýnýn ise arttýðýný dile getirdi.(aa)

10 SALI 24 EYLÜL 2 Kentsel Dönüþüm meyve vermeye baþladý Ýlk kazma akýrsoy Ýnþaat'tan K Erol Taþkan entsel dönüþüm uygulamalarý, orum'da da meyvesini vermeye baþladý. akýrsoy Ýnþaat Ltd. Þti. tarafýndan Göðüs Hastanesi yanýndaki 5 yýllýk blok, Kentsel Dönüþüm kapsamýnda yeniden yapýlmak üzere yýkýlýyor. Firma sahipleri Cemal Ersoy, Abdullah-Þaban Torun ve Mehmet akýr, Kentsel dönüþüm çalýþmalarýnýn, eski binalarýn dönüþümü için çok iyi bir fýrsat olduðunu dile getirerek, Kentsel dönüþüm lisansý bulunan Ersoy Ýnþaat aracýlýðý ile her türlü hizmeti verdiklerinin altýný çizdi. Proje kapsamýnda yenilenen binalarda, mülk sahiplerine ve müteahhit firmalara önemli Firma sahipleri Cemal Ersoy, Abdullah-Þaban Torun ve Mehmet akýr, çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. avantajlarýn bulunduðunu hatýrlatan Cemal Ersoy, binasýný kentsel dönüþüm kapsamýnda yenileyen daire sahiplerine 8 ay boyunca her ay 5 TL olmak üzere karþýlýksýz kira yardýmý yapýldýðýný, ayrýca otopark, ruhsat harcý, tapu ve noter harcamalarý konularýnda da ciddi avantajlar saðlandýðýný dile getirdi. Söz konusu dönüþüm çalýþmasýnýn orum'da ciddi boyutta ilk yapýlan yen olarak tarif eden Ersoy, bu fýrsatýn iyi deðerlendirilmesi gereken bir fýrsat olduðunu söyledi. Kentsel dönüþüm uygulamalarý, orum'da da meyvesini vermeye baþladý. Bira festivali gençlere kötülük S aadet Partisi Antalya Ýl Gençlik Kollarý Baþkan Yardýmcýsý hemþehrimiz Mustafa Sir, Antalya da Eylül tarihlerinde gerçekleþtirilecek olan Oktoberfest organizasyonu ve benzeri etkinliklerin dini ve kültürel deðerlerimize aykýrý olduðunu, bira tüketmeye dayalý böyle bir organizasyonun kültür erezyonudan baþka bir iþe yaramayacaðýný söyledi. Saadet Partisi Antalya Ýl Gençlik Kollarý Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Sir, her sene Antalya'da önemli bir günü yahut kültürel deðeri kutluyormuþ gibi kutlanan ve özü bira tüketme festivali olan böyle bir festivalin gençlere kötü örnek olmaktan ileri gitmediðini ve örf ve adetlerimize tamamen aykýrý olduðunu dile getirdi. ÝNSANIMIZA VE GENLERÝMÝZE YAPILAN BÜYÜK BÝR KÖTÜLÜK Sýr, þöyle dedi; " Ýçinde bulunduðumuz Saadet Partisi Antalya Ýl Gençlik Kollarý Baþkan Yardýmcýsý hemþehrimiz Mustafa Sir. dönemde dünyanýn birçok yerinde ve ülkemizde alkol, sigara ve uyuþturucu ile mücadele için uluslararasý alanda iþbirliði yapýlýyor iken, gençlerin, çocuklarýn bunlarý televizyon ekranlarýnda görüp özenmemesi adýna televizyon ekranlarýnda bu maddeler gölgeleniyorken, Antalya'nýn göbeðinde boy boy afiþler bastýrýlmak suretiyle gençlerimizi ve insanýmýzý ana temasý alkol olan bir festivale çekmek insanýmýza yapýlmýþ büyük bir kötü- lük ve Müslüman Türk milletine ve dini deðerlerimize karþý yapýlan büyük bir saygýsýzlýktýr. Günümüzde bu milletin inancýna ve kültürel deðerlerine aykýrý olarak yapýlan her þeyin desteklendiðini ve tasvip edildiðini, çaðýn gereði gibi empoze edildiðini üzülerek görmekteyiz. Bu milletin inancýna göre "içki tüm kötülüklerin anasýdýr". Kötülüklerin ortaya çýkmasýna vesile olan her nevi içkinin özendirilmesi ve gençlerimizin bu tuzaða Antalya da her yýl bira festivali düzenleniyor. düþmesi saadet partisi gençlik kollarý olarak bizleri derinden yaralamaktadýr. Bu sebeple Saadet Partisi Antalya Ýl Gençlik Kollarý olarak þerre hizmet eden ve bu milletin kültürüne ve inancýna aykýrý olan her türlü faaliyetin ve organizasyonun karþýsýnda durmaya, hayýrlý olaný, hak olaný, iyi ve güzel olaný her zaman ve her zeminde tavsiye etmeye devam edeceðiz. Televizyon hafýzayý etkiliyor Y ýldýz Teknik Üniversitesi'nde hafýza teknikleriyle ilgili bilgi veren Hafýza Teknikleri Uzmaný Abdulkadir Özbek, televizyonun insan hafýzasýný kötü etkilediðini belirtti. Hafýza Teknikleri Uzmaný Abdulkadir Özbek, günde 2 saat aralýksýz film izleyen birinin beyninin, o filmi izlemeden önceki haline dönebilmesi için, bir hafta beyin egzersizi yapmasý gerektiðini söyledi. Yýldýz Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) düzenlenen etkinlikte Kariyer Danýþmaný Abdulkadir Özbek, Yýldýzlý akademisyen ve öðrencilere hafýza teknikleri hakkýnda bilgi verdi. Yýldýz Teknik Üniversitesi Akademik ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu, tarafýndan düzenlenen etkinlikte hafýza teknikleri anlatýldý. Personel Development Academy (PDA) Genel Koordinatörü, Kariyer Danýþmaný Abdulkadir Özbek'in sunumu, Yýldýz Teknik Üniversitesi akademik personeli ve öðrenciler tarafýndan ilgi ile izlendi. Konferansýn açýlýþý PDA'nýn misafiri olarak üniversiteye davet edilen M Works Takým alýþmasý Eðitim ve Eðlencesi þirketinin kurucusu Erdem Genç'in beden perküsyonu gösterisi ile baþladý. Hafýza Teknikleri Uzmaný Abdulkadir Özbek Güçlü Hafýza sahibi olmanýn ipuçlarýný dinleyiciler ile paylaþtý. Güçlü bir hafýzaya katkýda bulunan temel gýda maddelerinden, uykuya; psikolojik etkenler ve koþullandýrmadan, televizyon seyretme alýþkanlýklarýna kadar hafýzayý etkileyen pek çok konuda bilgi ve deneyimlerini Yýldýzlýlar ile paylaþan Özbek, önemli açýklamalarda bulundu. Ýnsan beyninin sað ve sol yarýsýný kuþun kanatlarýna benzeten Özbek, beynin sayýsal ve bilgi depolayan sað bölümünün, hayal gücü ve duygusal zeka ile ilgili sol bölüm ile birlikte kullanýlmasýný, kuþun iki kanatlý ya da tek kanatla uçmaya çalýþmasýna benzetti. Televizyon izleme alýþkanlýk ve sýklýðýna da deðinen Abdülkadir Özbek, günde 2 saat aralýksýz film izleyen birinin beyninin, o filmi izlemeden önceki haline dönebilmesi için, bir hafta beyin egzersizi yapmasý gerektiðini de söyledi. Konferansýn ikinci kýsmýnda sahneye 5 farklý öðrenciyi alan Özbek hepsinin isimlerini tüm salondakilerin hafýzaya almasý için kullanýlmasý gereken teknikleri dinleyiciler ile paylaþýp sahnedeki öðrencilerin de teker teker hiç tanýmadýklarý bu arkadaþlarýnýn isimlerini saymasýný saðladý. Abdulkadir Özbek, Hugecity.us internet sitesine göre 7 Eylül Salý günü Ýstanbul'daki en popüler etkinlik olan bu konferansýn gerçekleþmesi için emek sarf eden tüm personele ve katýlýmcýlara teþekkür ederek sunumunu tamamladý.(ýha) 8 ilde bulunan yaklaþýk 95 ilçe ve 4 bin köyün sýnýrlarý tamamen deðiþiyor. Köylerin sýnýrlarý yeniden çizilecek 8 ilde bulunan yaklaþýk 95 ilçe ve 4 bin köyün sýnýrlarý tamamen deðiþiyor. Böylece hem AB'ye uyum saðlanacak hem de köyler arasýndaki arazi kavgasý bitecek. evre ve Þehircilik Bakanlýðý koordinasyonunda yürütülen çalýþma kapsamýnda il, ilçe ve köy sýnýrlarýný yeniden belirleyecek bir adým atýlýyor. Avrupa Birliði'ne uyum saðlanmasý amacýyla 8 ilde bulunan yaklaþýk 95 ilçe ve 4 bin köyün sýnýrlarý tamamen deðiþecek. Tarla, yayla, orman ve mera gibi alanlarýn sýnýrlarý netleþeceði için hem köyler hem de köyde yaþayanlar arasýndaki kavgalarda sona erdirilmiþ olacak. Mülkiyet deðiþikliði ise olmayacak. Ankara'nýn amlýdere ilçesinde pilot olarak baþlatýlan proje 24 yýlýnda Türkiye'nin geneline yaygýnlaþtýrýlacak. Cumhuriyet sonrasý çizilen sýnýrlarýn baz alýndýðý dere, tepe, çeþmeler bugün tespit edilemiyor. O dönemdeki hudutnamelerde bir köyün sýnýrý þu dereden þu tepeye kadar' olarak çizilmiþ. Ancak o tepeye verilen ad kullanýlmadýðý veya dere kuruduðu için sýnýr anlaþmazlýklarý ortaya çýkabiliyor. Özellikle çalýþma ile Doðu ve Güneydoðu Anadolu'da sýkça yaþanýlan arazi anlaþmazlýklarýna da köklü bir çözüm getirilmiþ olacak. Halen 924- yýllarý arasýnda tamamlanan hudutnameleri kullanan Türkiye, arazideki karþýlýðý olmayan haritalarýn tamamýný çöpe atacak. Ýl, ilçe ve köy sýnýrlarýnda yaþanýlan asayiþ olaylarýnýn hangi kolluk gücünce takip edileceði açýklýða kavuþacak. Van Gölü'nde meydana gelen bir olayla ilgili hangi þehrin yetkili olduðu netleþecek. Örneðin göl kýyýsýnda iþlenen bir olaya Van mý yoksa Bitlis polisinin mi bakacaðý yolunda sýk sýk yaþanan tartýþmalar sona erecek. (Star Gazetesi) Deðiþim Etüd yeni dönemde de iddialý orum da faaliyet gösteren Deðiþim Etüt Eðitim Merkezi, 224 eðitim-öðretim döneminde de kaliteli hizmetini sürdürecek. Bahçelievler Mahallesi Yeþilyurt. Sokak ta hizmet veren Deðiþim Etüt Merkezi'nde, ilkokul ve ortaokul öðrencilerine yardýmcý eðitimler veriliyor. Uzman eðitimci kadrosu ile ders tekrarý, ödev kontrolü ve sýnavlara hazýrlýk konularýnda öðrencilere destek veren merkezde, düzenlenen sosyal aktivitelerle de, öðrencilerinin kiþisel becerilerinin geliþtirilmesine de katký yapýlýyor. Deðiþim Etüt Eðitim Merkezi Müdürü Betül Cam, yeni ve dinamik eðitim kadrosuyla 2-24 eðitim-öðretim yýlýna girdiklerini söyledi. Kayýtlarýn devam ettiðini belirten Cam, yeni sýnav sistemine uygun eðitim öðretim programlarýnýn, MEB'in yapacaðý sýnavlara hazýrlýk, konu tekrarý ve pekiþtirme, okumayazma desteði, bire bir etüt, ödevlerin tamamlanmasý gibi konularda öðrencilere yardýmcý olduklarýný kaydetti. Hafta içi kiþilik sýnýflarda eðitim verildiðini ayrýca gece etütleri de yaptýklarýný dile getiren Cam, seviye deðerlendirme sýnavlarý da düzenle- diklerini belirtti. Deðiþimi fark edin sloganýyla baþladýklarý eðitim yolculuðunda, çocuklara kaliteli eðitim vererek onlarý baþarýlý birer birey olarak yetiþtirmek için çaba gösterdiklerini vurgulayan Cam, Eðitimde baþarýnýn kaynaðýnýn, çocuðun mutluluðunda gizli olduðuna ve çocuk eðitimindeki en önemli koþulun sevgi olduðuna inanarak yola çýktýk. ünkü her zaman her koþulda sevildiðini bilen ve deðerli olduðunu hisseden çocuklar, biliþsel açýdan baþarýlý, sosyal geliþim yönünden özgüvenli bireyler olarak yetiþirler. Hiçbir eðitim Deðiþim Etüt Eðitim Merkezi Müdürü Betül Cam. kurumu veya eðitimcinin, anne ve babanýn etkin eðitiminin yerini alamayacaðý bilinmektedir. Hedefimiz, ailelerimizle el ele vererek en deðerli varlýðýmýz olan çocuklarýmýz için en iyi eðitimi saðlayabilmektir. ifadele- rini kullandý. Deðiþim Etüt Eðitim Merkezi Müdürü Betül Cam, yeni dönem kayýtlarýnýn devam ettiðini belirterek, bilgi almak isteyenleri Deðiþim Etüt Eðitim Merkezi ne davet etti. Deðiþim Etüt Eðitim Merkezi, 2-24 eðitim-öðretim döneminde de kaliteli hizmetini sürdürecek. Merkez Bahçelievler Mahallesi Yeþilyurt. Sokak ta hizmet veriyor.

11 SALI 24 EYLÜL 2 Emeklilik iþlemleri kolaylaþýyor osyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkaný Yadigar "76 milyonluk nüfusa, 26 bin kiþiyle hizmet verigökalp Ýlhan, SSK, Bað-Kur ve Emekli Sandýðý'nýn yoruz" tek çatý altýnda toplandýðýný ancak üç kurumun veri alt SGK olarak e-devlet uygulamalarýný önemsedikyapýsýnýn halen birleþtirilemediðini belirterek, 25 yýlerini ve üst düzeyde kullanan kurumlarýn baþýnda yer lýnda tamamlanmasý hedeflenen Sosyal Güvenlik Enaldýklarýný Ýlhan, bu alana çok ciddi kaynak aktardýklategrasyon Projesi (SGEP) ile baþta emeklilik iþlemleri rýný vurguladý. olmak üzere birçok hizmetin daha kolay ve hýzlý bir þetürkiye nüfusunu kapsayan bir iþlem hacmine sakilde sunulacaðýný söyledi. hip olduklarýnýn altýný çizen Ýlhan, "Bütçe büyüklüðü Ýlhan, yaptýðý açýklamada, 26 yýlýnda gerçekleþve iþlem çeþitliliði itibariyle bakýldýðýnda 76 milyonluk tüm nüfusumuza hizmet veriyoruz. Personel sayýmýz tirilen sosyal güvenlik reformu ile büyük bir atýlým yaise sadece 26 bin. 76 milyonluk nüfusa, 26 bin kiþiyle pýldýðýný, reform niteliðinde deðiþiklikler olduðunu behizmet veriyoruz. Etkin ve kaliteli hizmeti bu þartlarda, lirtti. 552 sayýlý Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile teknolojiyi kullanmadan ya da daha az kullanarak vessk, Bað-Kur ve Emekli Sandýðý'nýn tek çatý altýnda rebilmemiz çok zor. Bu nedenle teknolojiye aðýrlýk vebirleþtirildiðini hatýrlatan Ýlhan, ancak üç kurumun veri Yadigar Gökalp Ýlhan riyoruz. e-devlet uygulamasýnýn yüzde 62'sini SGK'nýn alt yapýsýnýn halen birleþtirilemediðine dikkati çekti. hizmetleri oluþturuyor" ifadelerini kullandý. ok önemli olan bu kurumlarýn veri alt yapýlarýnýn birleþtirilsms ile reçete uygulamasý yaygýnlaþtýrýlacak mesi için Sosyal Güvenlik Entegrasyon Projesi'ni (SGEP) hazýrlasgk'nýn e-devlet alanýnda diðer kamu kuruluþlarý arasýnda dýklarýný ifade eden Ýlhan, 25 yýlýnda tamamlanmasý hedeflenen önemli bir konumda olduðunu ifade eden Ýlhan, þunlarý kaydetti: projeyle, sosyal güvenlik reformunun tam anlamýyla gerçekleþtiril"ok kýsa bir sürede e-reçete uygulamasýný tüm Türkiye'ye miþ olacaðýný vurguladý. yaygýnlaþtýrdýk ve þuanda yürüyen bir sistem haline geldi. Bununla SGEP'in, birçok hizmet konusunda iþleri kolaylaþtýracaðýný dida kalmadýk ve yeni kurduðumuz sistemleri sürekli geliþtiriyoruz. le getiren Ýlhan, "Vatandaþlarýmýz emeklilik için baþvurduðunda yaonline SMS uygulamasýyla e-reçete numaralarýný vatandaþlarýmýza gönderiyoruz. Bunu 42 ilde uyguladýk ve þimdi tüm Türkiye'ye yayþadýklarý sýkýntýlar, kesintiler, dosyalardaki aksaklýklar, bazý bilgi ve gýnlaþtýrýyoruz. Reçete yazýldýktan sonra vatandaþlarýmýzýn bir kabelgelere ulaþýlamamasýndaki sýkýntýlar SGEP'le tamamen aþýlmýþ ðýtla eline verilen numaralar, artýk SMS yoluyla onlara gönderilmiþ olacak. Bu projeyle çok kýsa bir sürede vatandaþlarýmýza emekli ayolacak. Bir sonraki çalýþmamýz da bilgilendirme üzerine olacak. Salýklarýný baðlayabileceðiz. 25 yýlýnda projemizi tamamladýðýmýzdece reçetenin numarasý deðil, ayný zamanda kaç ilaç yazýldýðý koda, hizmet kalitemizi çok ciddi oranda arttýrmýþ olacaðýz" diye konusunda bilgilendirme yapýlacak. Böylece bazý yanlýþlýklarýn ve sunuþtu. istimallerin de önüne geçilmiþ olacak." (A.A.) S Aktif Yaþam Lena ile anlaþtý L ena Danýþmanlýk, Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü üyelerine Uluslarasý Pazarlama ve Ýletiþim, Ýþ Hayatýnda IQ ve EQ ve Kariyer Eðitimi dahil bir çok eðitim verecek. Aktif Yaþam Kulübü'nün resmi web sayfasýnda Yönetim Kurulu tarafýndan yayýnlanan yazýda, Lena Danýþmanlýk ile sertifikalý eðitimler için anlaþýldý. Bu eðitimlerin ise gerçekten Türkiye'de farklý bir eðitim anlayýþý ile adýndan sýkça söz ettirecek kadar iyi ve profesyonel bir ekip tarafýndan verilecek olmasý Yönetim Kurulu Üyelerimizi çok memnun etmiþtir. Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü ailesi olarak, bize her türlü kolaylýðý ve desteði saðlayan Lena Danýþmanlýk ailesine teþekkür ederiz. ifadeleri yer verildi. Ayrýca, geçen sene yapýlan eðitimden alýnan yüksek verim ve öðrencilere saðladýðý olumlu destekler dolayýsýyla yeniden eðitimler için temasa geçildiði belirtildi. Lena Danýþmanlýk, Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü üyelerine eðitim verecek. Geçen sene yapýlan eðitimden alýnan yüksek verim ve öðrencilere saðladýðý olumlu destekler dolayýsýyla yeniden eðitimler için temasa geçildiði belirtildi. A Onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz laca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, Alaca Engelliler Derneði'ni ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda Engelliler Derneði Baþkaný Ahmet Görür ve dernek üyeleriyle bir araya gelen Baþkan Eyvaz, çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldý. Engelliler Derneði'nin çalýþmalarýndan oldukça memnun olduklarýný dile getiren Baþkan Eyvaz, Engelliler ile ilgili önemli yardým ve çalýþmalara imza atan derneðimiz Alaca'nýn tanýtýlmasý adýna da önemli iþler yapýyor. Kendilerine çalýþmalarýnda baþarýlar diliyoruz. Þehir dýþýna çýktýðýmýzda da bizlere derneðin ne kadar faal olduðunu söylüyorlar. Bizler de bunlarý duydukça mutlu oluyoruz. dedi. Engelliler Derneði'ni kendi birimleri gibi gördüklerini kaydeden Baþkan Eyvaz, Sizleri burada mutlu gördükçe bizlerde mutlu oluyoruz. diye konuþtu. Engelliler Derneði Baþkaný Ahmet Görür ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, Baþkan Eyvaz a verdiði desteklerden ötürü teþekkür etti. Görür, Belediye Baþkaný Muham- met Eyvaz'ýn engellilere büyük önem verdiðinin altýný çizerek, engelli bir vatandaþ ile çekilen fotoðrafý çerçeveleterek Baþkan Eyvaz'a hediye etti. Ziyaret ardýndan Baþkan Eyvaz ve Engelliler Derneði üyeleri Be- lediye tarafýndan yeniden dizayn edilen halin içinde hatýra fotoðrafý çektirdiler. Karakaþlar Fiat tan sonbahar kampanyasý Fiat marka araç sahiplerinin araçlarý zorlu kýþ þartlarýna cazip kampanyalarla hazýrlanýyor. orum da Fiat'ýn ev sahibi Karakaþlar Otomotiv de kampanyalar devam ediyor. Fiat servislerinde, sonbahar mevsimine özel olarak Fiat marka araç sahiplerinin araçlarý zorlu kýþ þartlarýna cazip kampanyalarla hazýrlanýyor. Karakaþlar Fiat yetkili servislerinde, sonbaharýn en büyük kampanyasý müþterilerini bekliyor. diyen Karakaþlar Otomotiv Servis Müdürü Cengiz iftçi, kampanyaya iliþkin þunlarý söyledi; 4 Ekim 2 tarihine kadar Karakaþlar Fýat Servislerinden yapýlacak 499 TL (KDV dahil ) ve üzeri servis iþlemi (boya-kaporta iþlemleri ve lastik satýþlarý hariç) karþýlýðýnda 8888KM iþçilik koduna tanýmlý kampanya kapsamýnda TL world puan hediye edilecektir. dedi. Kampanyanýn yalnýzca þahýs servis müþterileri için geçerli olduðunu belirten ve kampanya katýlým koþullarý hakkýnda detaylý bilgi veren Servis Teknik Uzmaný Murat Hasdemir ise, World ile TL World puan kampanyasý 2 Eylül 4 Ekim 2 tarihleri arasýnda tek seferde veya taksit ile yapýlacak 499 TL ve üzeri iþlemlerde geçerli olup, kampanyadan kazanýlacak World puan tutarý en fazla TL olacak- Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, Alaca Engelliler Derneði'ni ziyaret etti. Kampanyanýn yalnýzca þahýs servis müþterileri için geçerli olduðu belirtildi. týr. dedi. TL World puan kampanyasýndan her müþterinin sadece bir kez faydalanabiliceðini belirten Hasdemir, bunun yaný sýra kampanya hakkýnda bir diðer önemli konuya deðinerek, Müþteriye kesilen fatura üzerinde 8888KM numaralý fayda 2 Sonbahar YKB World Kampanyasý açýklamasý ile yer alacak olup, bedelsiz olarak faturaya yansýyacaktýr ve kampanyanýn tüm detaylarýnýn servislerimizde müþterilerimize veri- yor olacaðýz. ifadelerine yer verdi. Fiat ýn sunduðu bu fýrsatýn kaçýrýlmamasýnýn gerektiðini vurgulayan Servis Müdürü Cengiz iftçi, 4 Ekim 2 tarihine kadar Karakaþlar Otomotiv Fýat yetkili servislerinde geçerli olacak olan kampanyanýn sunmuþ olduðu olanaklarýn yaný sýra fýrsat yaðmuruna bir yenisinin daha eklendiðini açýkladý. iftçi, Fiat servisinde verilen hizmetlerden Karbon temizleme (Turbo ve menifold) temizliði yaptýrana debimetre (hava kütle ölçer) temizliðinin hediye olduðunu ve kampanyanýn Yapý Kredi kredi kartlarý ile birlikte World card özelliði taþýyan diðer kartlar için de dahil olduðunu paylaþtý. iftçi, kampanya süresi boyunca daha detaylý bilgi vermek ve ayrýntýlar için Fiat marka araç sahiplerini Ýskilip kavþaðýnda bulunan Fiat yetkili satýþ ve servisi Karakaþlar Otomotiv e davet etti. þartlarý: Kayýt yaþýndan gün almamýþ olmalý. Ortaokulu 22 ve 2 Haziran ayýnda bitirenler ile 22, 2 de lise den terk olanlar açýk liseye kayýt yaptýrmýþ olmalý. Daha önce çýraklýk eðitiminden geçmemiþ olmalý. Ayrýntýlý ýraklýk eðitim kayýtlarý uzatýldý Þ Engelliler Baþkan Eyvaz ý konuk etti. Fiat'ýn ev sahibi Karakaþlar Otomotiv de kampanyalar devam ediyor. ehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezi nde 2-24 öðretim yýlý yaz dönemi çýrak kayýtlarý, 27 Eylül 2 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatýldý. Merkez Müdürü Doðan Uyar, bu kararýn alýnmasýnda son günlerde ciddi anlamda artan kayýt sayýsý ile sanayi ve esnafýmýzýn çýrak ihtiyacýnýn karþýlanmasýnýn etkili olduðubu belirterek, süre uzamasýnýn fýrsat bilinerek çýrak kaydetmek isteyen velilerin ve çýrak almak isteyen iþyerlerinin bir an evvel kayýtlarýný yaptýrmalarýný istedi. ýraklýk kayýt yaptýracaklar; çalýþtýðý/çalýþýlacaðý meslek, çýraklýk eðitimi kapsamýnda olmalý. Usta öðreticilik belgesi olan bir ustanýn yanýnda çalýþýyor/çalýþacak olmalý. Kayýt tarihi itibarýyla 9 bilgi mem.meb.k2.tr/ ad- resinden veya Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezi nden alýnabilir. Yaz dönemi çýrak kayýtlarý, 27 Eylül 2 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatýldý.

12 2 SALI 24 EYLÜL 2 Engelli eðitim projesi çalýþmalarýna devam orum Belediyesi, engellilerin kamu hizmetlerine eriþiminin kolaylaþtýrýlmasý için altyapý yatýrýmlarý programý çerçevesinde çalýþmalarýný sürdürüyor. "orum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi" adlý projeyi hazýrlayýp Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'na (OKA) sunan orum Belediyesi'nin bu projesi Mayýs ayý içerisinde desteklenmesi gerekli projelerden birisi olmuþtu. Projenin uygulanabilmesi amacýyla Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü'nde Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya Sosyal Yardým Ýþleri Müdürü Cengiz Özkader ile birlikte Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Ýþ Kur, Halk Eðitim Müdürlüðü, Kale Uygulama Okulu, Zübeyde Haným Uygulama Okulu, Anadolu Özel Eðitim Mesleki Eðitim Merkezi, ekoder, Sizder ve Türkiye Sakatlar Derneði temsilcileri katýldý. Toplantýda konuþan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, ha- zýrlanan proje ile engellileri istihdam edilerek kendi kendilerine yeten, ekonomik baðýmsýzlýðýný elde etmiþ, saðlýklý iletiþim kurabilen, üreterek ülke ekonomisindeki yerini almýþ, özgüveni tam bireyler haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Gül, projenin ayrýca atýl durumda bulunan engelli iþgücünü ülke ekonomisine kazandýrmak, toplumsal engelli bilinçlenmesini saðlamak, engellilerin istihdam özgüveni öngören yasaya iþlerlik kazandýrmak gibi çok yönlü bir proje olduðunu ifade ederek, orum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi'nin yapýmýna Namazgâh civarýnda yapýmýna devam edilmektedir. Engelli Eðitim Merkezi, orum Blediyesi'nin öz kaynaklarý ile yapýlmakta olup, engelli eðitimi için iç tefriþatýn bir bölümü OKA tarafýndan desteklenecek. orum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi tamamlandýðýnda ilk etapta anta, kýlýf, hurç, çarþaf, pike dikiciliði, çinicilik eðitimi ve seramik biçimlendiriciliðinde toplam 6 engelli eðitim görecek. dedi. orum Belediyesi yol ve asfalt çalýþmalarýný sürdürüyor. Þehir giriþine asfalt Projenin uygulanabilmesi amacýyla Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü'nde Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül baþkanlýðýnda toplantý yapýldý. Kur an kurslarýna görkemli açýlýþ orum Müftülüðü, 2-24 eðitim öðretim dönemi Kur an kurslarýný görkemli bir açýlýþla baþlattý. Kur'an kurslarý için Merkez Hýdýrlýk, Mimar Sinan Camii ve Buhara Kur'an kurslarýnda bir dizi açýlýþlar yapýldý. Kur'an kurslarýnýn açýlýþ törenlerine kayýtlý tüm öðrenci ve öðrenci velileri katýldý. Hýdýrlýk Kur'an Kursu bahçesinde yapýlan Kur'an kurslarý açýlýþýna Ýl Müftü Vekili Tahir Kýlýç, Din Hizmetleri ve Eðitimi Þube Müdürü Abdullah Salman, Müftülük Saymaný Abdullah Sanar, Din Hizmetleri ve Din Eðitimi Kýsým Þefi Kadir Yelken, Hýdýrlýk Kur'an Kursu yöneticisi, öðreticileri ile öðrenci ve velileri katýldý. Sunuculuðunu Hýdýrlýk Kur'an Kursu Öðreticisi Musa Karagöz ün yaptýðý program, Hýdýrlýk Kur'an Kursu Öðrencisi Mehmet Erdal ýn Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþladý. Okunan Kur'an-ý Kerim'in meali Kur'an Kursu öðrencisi tarafýndan yapýldý. Kur'an Kursu öðrencisi Mevlüt Cihat Özcan ýn seslendirdiði ilahilerin ardýndan Din Hizmetleri ve Eðitimi Þube Müdürü Abdullah Salman tarafýndan Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez in Kur'an kurslarý açýlýþ mesajý okundu. Salman, daha sonra orum daki Kur'an kurslarý ve bugünkü durumu hakkýnda kýsa bilgiler vererek 2-24 eðitim öðretim yýlýnýn hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. niz Müftülük Kur an kurslarý açýlýþ programý gerçekleþtirildi. Kur an-ý Kerim i en iyi þekilde öðreneceksi- Ýl Müftü Vekili Tahir Kýlýç ise, Hýdýrlýk Kur'an kursunda düzenlenen programda, öðretici, öðrenci ve velilere hitaben yaptýðý konuþmasýnda, yaz Kur'an kurslarý açýlýþýndaki coþku ve heyecaný bir kez daha yaþadýklarýný dile getirerek, Bu aþk ve heyecanla inþallah 2-24 eðitim öðretim yýlýný baþarýlý bir þekilde geçiririz. Bugün Türkiye'nin her tarafýnda Kur'an kurslarýnýn açýlýþý yapýlýyor. Onbinler, yüzbinler bugün Kur'an kurslarýna kayýtlarýný yaptýrýyorlar ve bu durum tabiki bizleri sevindiriyor. dedi. Kýlýç, Peygamber Efendimizin Sizin en hayýrlýnýz Kur'an-ý öðreten ve öðreneninizdir. hadis-i þerifini okuyarak, Öðrencilere sizler bu vasfý elde etmek için buradasýnýz. Kur'an-ý Kerim en iyi þekilde öðretilecek ve öðreneceksiniz. Ne mutlu sizlere ki bu kutsal mekâna Kur'an öðrenmeye ve ezberlemeye, hafýz olmaya geldiniz. Ben sizleri ve öðretmenlerinizi tebrik ediyorum. Ayrýca ailelerinize ve 45 yýldýr Hýdýrlýk Kur'an Kursunun eðitim öðretime devam etmesinde maddi manevi büyük katký saðlayan orum halkýna tebriklerimi sunuyorum. diye konuþtu. Mimar Sinan ve Buhara Tevhit Camii nde açýlýþlar Mimar Sinan Camii nde yapýlan Kur'an kurslarý açýlýþýna ise Ýl Müftü Yardýmcýsý Yusuf Ýzzettin Kara katýldý. Açýlýþa katýlan öðrenci ve velilere, Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez in Kur'an kurslarý mesajý okundu. Ardýndan yapýlan dua ile program sona erdi. Buhara Tevhit Camii Kur'an kursunda yapýlan açýlýþa ise, Ýl Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, Kur'an Kursu öðreticileri, öðrenci ve velileri katýldý. Abdullah Pamuklu, açýlýþta yaptýðý konuþmasýnda Kur'an kurslarýnýn önemine deðinerek, çocuklarýn dini doðru kaynaktan en iyi þekilde öðrenmeleri noktasýnda Müftülük olarak her türlü gayreti gösterdiklerini ve buna veliler olarakta destek vererek çocuklarýný Kur'an kurslarýna göndermelerini istedi. Kur'an kurslarý için Merkez Hýdýrlýk, Mimar Sinan Camii ve Buhara Kur'an kurslarýnda etkinlik düzenlendi. orum Belediyesi yol ve asfalt çalýþmalarýný sürdürüyor. Þehrin deðiþik bölgelerinde devam eden çalýþmalarýna bir yenisini daha ekleyen orum Belediyesi, Gazi Caddesi'nin çimento fabrikasý önündeki yolunu asfaltlýyor. Belediye Basýn Bürosu ndan yapýlan açýklamaya göre, Ýl Jandarma Komutanlýðý önünden Samsun Yolu kavþaðýna kadar asfaltlama çalýþmasý yapan orum Belediyesi, kýsa zamanda yolun diðer tarafýný da asfaltlayacak. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir,.2 metre uzunluðundaki yola 2. ton asfalt döktüklerini söyledi. Zahir, son dört yýlda olduðu gibi bu yýl da asfalt çalýþmalarýna hýzla devam ettiklerini, sezon baþýnda yaptýklarý asfalt planý çerçevesinde ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde asfalt çalýþmalarý yaptýklarýnýn altýný çizdi. Yolun diðer kýsmýnýn da asfaltlanmasý için çalýþmalarýn baþladýðýný sözlerine ekleyen Alper Zahir, en kýsa zamanda Samsun yolu istikametinden þehir merkezine gelen yolu da asfaltlayacaklarýný dile getirdi. Kur'an kurslarýnýn açýlýþ törenlerine kayýtlý tüm öðrenci ve öðrenci velileri katýldý. orum Belediyesi, kýsa zamanda yolun diðer tarafýný da asfaltlayacak. Þehrin deðiþik bölgelerinde devam eden çalýþmalara bir yenisi daha eklendi. Belediye kültür yayýnlarýndan yeni kitap Y Velilerden çocuklarýný Kur an kurslarýna göndermeleri çaðrýsýnda bulunuldu. Gazi Caddesi'nin çimento fabrikasý önündeki yolunu asfaltlýyor. ayýnladýðý saðlayan orum tutmaya çalýþtýkyatýna kazýndýrkökleriyle buluþkitaplarla Belediyesi Ýlahi larýný söyledi. dýklarýný ifade etturmaktýr. Geçorum'un kültüanadolu orum orum halkýnýn ti. Külcü, "Kendi miþ tecrübelerirüne önemli katýlahileri CD'sinin eðitime, sanata, kültür ve medemiz, her alanda kýlar sunan ode üçüncüsünü kültüre ve þehrin niyet tarihimize yaptýðýmýz hamrum Belediyesi, hazýrlayarak bir tarihine olan ilgiait deðerlerimilelerin ivmesi ve üç yeni kitap dakültür hizmeti sini artýrmak ve zin gün ýþýðýna itici gücü olmuþha bastýrdý. olarak orum bu alanda çalýþçýkarýlarak aziz tur" dedi. kamuoyuna sunma yapan araþtýrmilletimizin hizbelediye orum Bedu. macýlara ýþýk tutmetine sunulmabasýn Birilediyesi tarafýnmasý amacýyla sý fikrini, beledimi nden yapýlan Belediye dan bastýrýlan kibu alanda yapýyemiz kendisine açýklamaya göre, Baþkaný Muzaftaplardan almak lan çalýþmalarý bir vazife telakki orum Belediyefer Külcü, yapisteyenler Turgut kitap haline geetmiþtir. Gayesi Kültür Yayýntýklarý kültür ve Özal Ýþ Merkezi tirdiklerini kaymiz milletimizi larý arasýnda yer sanat çalýþmalarý, 4. Katta yer alan deden Baþkan milli tarihiyle alan Osmanlý döbastýrdýklarý Kent Arþivi'nde Külcü, son dört yüzleþtirerek, nemi nüfus defeserlerle obu kitaplarý teyýlda 5'den fazmilli bir tarih biterlerinde orum rum'un kültür hamin edebilirler. la eseri olincinin inþasý bölgesi aþiretleri yatýný hep diri rum'un kültür hayanýnda onlarý adlý kitabý Osmanlý Arþivleri Genel Müdürlüðü uzmanlarýndan Hacý Haldun Þahin, orum yöresi sözlü kültürü adlý kitabý Can Yoksul, Tasavvuf geleneði ve orum'da son derviþ meþayýhý adlý kitabý ise eðitimci yazar Ethem Erkoç hazýrladý. Bu üç kitabý birden kitaplaþtýrýp orum kültürüne katký orum'un kültürüne önemli katkýlar sunan orum Belediyesi, üç yeni kitap daha bastýrdý.

13 SALI 24 EYLÜL 2 Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 8 - Zil-Ka de: 44 Hicri Þemsi:92 Rûmi: Eylül 429 Hýzýr: EYLÜL HATIRLATMA: VERGÝ Katma Deðer Vergisi (KDV), beyannâmesi verilip ödenecek. HATIRLATMA: KIBLE SAATÝ VAKTÝ Takvimimizde her þehir için gösterilen Kýble Saati vaktinde, güneþe doðru dönen kimse, Kâbe yönüne dönmüþ ve o yerin kýblesini bulmuþ olur. Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK 4.56 GÜNEÞ 6.22 ÖÐLE 2.9 ÝKÝNDÝ 6. AKÞAM 8.44 YATSI 2. ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 5 Acil Yardým (Ambulans) 2 Yangýn Polis Ýmdat 55 Alo Trafik 54 Jandarma Ýmdat 56 Elektrik Arýza 86 Su Arýza 85 Telefon Arýza 2 orumgaz Arýza 87 Tüketici Hattý 75 Bilinmeyen Numaralar 8 Alo Orman 77 Alo evre 8 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 22 orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM 2-66 Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM 22-7 Hayat ASM Ata ASM 2-55 Konaklý ASM B.Düvenci ASM Abdalata ASM Ýkbal ASM Güneþ ASM Baðcýlar ASM VEFAT EDENLER - Þekerbey Köyü Muhtarý Elvan ve Kadir ARPAN' ýn annesi; Ayþe ARPAN. 2-Arpalýk Köyü' nden gelme, Rýza ÖK' ün oðlu; Güngör ÖK. orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Unutulmayan hakim amca! Bazý amirler, memurlar vardýr insanlara daha samimi davranýr.''burada hizmet erisin, baþka Mühendisliðini kazanýr. Köyden Üniversiteye girek, Ýstanbul Yýldýz Teknik Üniversitesi Makine bir yerde sende müþterisin!'' hesabý, devletimizin þefkatli, güler güzünü her zaman hissettirme- teþkil edecektir. ünkü KÖYLÜ VATANDAÞ den ilk kiþidir ve kendinden sonrakilere de örnek ye çalýþýr. Resmi daireye bir iþ için gelen vatandaþýn yanýnda küçük çocuðu varsa, onun adýný, DEKÝ FÝLANCANIN, FALANCANIN OCU- ÞEHÝRDEKÝNÝ DEÐÝL, DAHA OK KÖYÜNokula gidip gitmediðini, gidiyorsa derslerini ve ÐUNU ÖRNEK ALIR. Bizim çocuklarda okusun büyüyünce ne olmak istediðini sorgular, derslerim çok iyi, büyüyünce mühendis, hâkim, doktor diyenlerin sayýsý çoðalmaya baþlar. Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Þimdiki gibi, anýnda para gönderme veya telefonla görüþme imkâný olmadýðý için, gurbet el- olacaðým gibi cevaplar alýnca, masasýnýn gözünden çýkardýðý bir çikolatayý, bir þekeri al bakalým lerde ne olur, ne olmaz hasta sökel olursa bozdu- Sivil Savunma Uzmaný aferin, bu senin gibi akýllý çocuklarýn hakký diyerek verir. Veya derslerinde baþarýsýzsa, derslerine çok çalýþ, cebine bir adet cumhuriyet altýný koyar ve kaybolmasýn diye rup harcasýn diye, annem aðabeyimin ceketinin çok kitap oku, bizden sonra bu koltuklara sizler oturacaksýnýz gibi bir iki cümle ile de olsa öðüt verir. ocuklara anne- YACI OLMASINA RAÐMEN, BU ANNEMÝN HATIRA- de cebini iyice diker. Aðabeyim; ZAMAN ZAMAN ÝHTÝbaba dýþýnda, özellikle makam, mevki sahibi kiþiler tarafýndan yapýlan nasihatler daha etkili olur.onu örnek alarak, ben NI BOZDURAMAZ, HEP YANINDA TAÞIR. SIDIR DÝYE ÜNÝVERSÝTE HAYATI BOYUNCAO ALTIde ileride bu göreve gelebilirim diye düþünür.ayrýca; annebabadan buna benzer sözleri hep iþitir ve belki zamanla sýra- ocuðunu Ýstanbul'da bir üniversite de okutmanýn sevinciyle babamýn yorgunluðu bir nebze dinmiþtir. Fakat dan olarak algýlarlar ve duymak bile istemez. Hani boþa dememiþler ''VATANDAÞ, MEMURUN ÝÞÝNÝ GÖRMESÝN- Hâkim beyle bir daha karþýlaþma imkâný olmamýþtýr. Her tatilde köye gittiðimizde babam aðabeyime, senin okumana DEN OK, KENDÝSÝYLE ÝLGÝLENÝLMESÝNDEN sebep o Hâkim bey der ve piþmanlýk duyar. KEÞKE OÐ- MEMNUN OLUR'' diye. Yýllar önce rahmetli babamýn yaþadýðý ve okurken tatilde her köye gittiðimizde anlata anlata LUM; O HÂKÝM BEYÝN ADINI BÝR YERE YAZSAYDIK DA ZÝYARETÝNE GÝDÝP, SÝZÝN SAYENÝZDE MÜHENbitiremediði, ismini bile bilmediði hâkim amcayý sizlerle DÝS OLACAÐIM DEYÝP, ELÝNÝ ÖPSEYDÝN' der. O zaman düþünülmediði için, onun eksikliði halen devam etmek- paylaþmak istiyorum. Efendim 4-45 yýl önce rahmetli babamýn yolu bir vesile ile orum adliyesine düþer. O zaman yanýnda ilkokula gi- babam amansýz bir hastalýða yakalanýr. Aðabeyimden gelen tedir. Bu arada aðabeyim son sýnýfýn son dönemindeyken, den aðabeyim de vardýr. Adliyede görevli Hakim bey aðabeyime, ''gel bakalým yanýma, senin adýn ne?'' der.o da utana- etme diye yazýlýr. Babam, 'BEN ÖLÜRSEM SAKIN MU- her mektup da babamýn saðlýðý nasýl sorusuna, iyi sen merak rak ''Muzaffer amca'' der.okula gidiyor musun deyince, ''evet ZAFFER'E HABER VERMEYÝN, ÜZÜLÜP TE OKULUikinci sýnýfa gidiyorum'' der.hakim bey bir iki soru daha sorar, güzel cevap alýr. Hoþuna gider. Rahmetli babama döne- CAÖÐRENSÝN DÝYE VASÝYET' eder. Babam rahmetli ol- NU, DERSLERÝNÝ AKSATMASIN DÝPLOMAYI ALINrek, ''AMCA BU OCUÐU MUTLAKA OKUT'' der. Babam ''Hâkim Bey, ben Osmancýk Ýlçesine - 4 saat uzaklýk- edip gelmek istiyorum diye yazan aðabeyime; cevap olarak duktan sonra, mektubunda babamýn saðlýðýný soran ve merak ta olan, Seki köyünde, oranýnda yaylasýnda yaþýyorum, köy babamýn saðlýðý þimdi iyi, merak etme sýnavlarýn bitince gelirsin diye yazýlmýþtýr. Sýnavlar bitmiþ, merakla beklenen hali nasýl okutayým'' der. Hâkim bey, ''amca sen okutamazsan ben okutayým, ama bu çocuk mutlaka okusun. Hem seni hem diploma alýnmýþ ama babam bunu göremeden hayata veda de kendini kurtarsýn!'' der. Babam, Hâkim beyin mütevazý olmasý ve çocuðuyla ilgilenmesinden çok memnun olup; Almýþ diye etmiþtir. Hani demiþler ya, iki mutluluk bir arada yaþanmazlah razý olsun efendim der ve Ýlçenin yolunu tutar. O güne Netice olarak; o ismi bile bilinmeyen, fakat yýllar geçmesine raðmen, mütevazý haliyle rahmetli babamýn ve onun kadar, Ýlkokulu bir an önce bitirsinde, iþ güçte bana yardým etsin düþüncesinde olan babamýn, kafasýnda soru iþaretleri anlatmasýyla gýyaben bizlerinde gönlünde taht kuran, köylü oluþmaya baþlamýþtýr. Kendi kendine bu çocuðu okutmam bir vatandaþýn küçük çocuðuyla ilgilenen, onun okutulmasý gerek, kocaman devletin hâkimi okut diye ýsrar ettiðine göre için babasýný teþvik eden HÂKÝM AMCAþimdi emekli Makine Mühendisi olan aðabeyim tarafýndan unutulmuyor. Ya- demek ki, bir bildiði var der. Aðabeyim köyde Ýlkokulu bitirir bitirmez, Ýlçede bir göz oda kiralar ve ortaokula yazdýrýr. þýyorsa saðlýk, sýhhat dileniyor. Hayatýný kaybetmiþse rahmetle yâd ediliyor Annemle beraber her türlü fedakârlýðý omuzlayarak sonuna kadar okutmaya karar verir. Annemde YAVRUM SOÐUK- TA ÜÞÜMESÝN DÝYE, ÝLEDE OKUYAN OCUÐUNA Büyüklerimiz,''birinden kötülük gördüðünüzde unutmaya çalýþýnýz. Fakat iyilik gördüðünüzde hiç unutmayýnýz!'' MERKEPLE EN IRALI, KOLAY TUTUÞABÝLECEK ODUNLARI TAÞIR. Bir elinde yoðurt bakracý, bir elinde demiþler. Ortak temennimiz, görevimiz ne olursa olsun, bir yumurta sepeti olduðu halde. Tabi bu arada aðabeyimde, onlarýn bu fedakârlýðýna karþýlýk derslerine çok çalýþýr; takdir, cümle sözle de olsa, tanýyýp tanýmadýðýmýz insanlara faydalý olabilmek, neticede makamlarý, mekânlarý terk ettiðimizde teþekkür getirir. Yazýn tuðla fabrikalarýnda çalýþarak, okul isimlerimiz bilinmese de, gýyaben güzelliklerle yâd edilebilmek. (Ýletiþim: 56 masraflarýný kendi saðlamaya çalýþýr. Nihayet Liseyi bitire- 5684) Beyin, ölüm anýnda böyle tepki veriyor Bilim adamlarý ölümden dönenlerin betimlediði deneyimlerin sebebini çözdü. Bilim adamlarý, ölümden dönenlerin betimlediði deneyimlere beyindeki artan aktivitenin neden olduðunu ortaya çýkardý. "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayýmlanan araþtýrmada, Michigan Üniversitesi araþtýrmacýlarý, laboratuvar ortamýnda fareler üzerinde yaptýklarý deneylerde beyin dalgalarýnda ölüm anýnda önemli oranda artýþ olduðunu belirledi. Araþtýrmayý yöneten Jimo Borjigin, beyin dalgalarýndaki artýþýn insanlarda bilinç düzeyinin de artmasýna yol açacaðýna iþaret etti. Borjigin, sözlerine þöyle devam etti: "Birçok insan, kalbin durmasý ve beyne kan akýþýnýn sona ermesi olarak tanýmlanan klinik ölümde beynin ya çok az çalýþtýðýný ya da hiç çalýþmadýðýný düþünür. Oysa yaptýðýmýz araþtýrma, bize durumun hiç de böyle olmadýðýný gösterdi. Fareler üzerinde yaptýðýmýz deneyler, ölüm sýrasýnda beynin son derece aktif olduðunu ispatladý. Beyin, ölüm gibi bilinmeyen bir durumda aþýrý derecede uyarýlýyor." Deney sýrasýnda laboratuvar ortamýnda kalp krizi geçirmesi saðlanan farelerin beyin aktiviteleri elektroensefalogram (EEG) ile gözlemlendi. Borjigin, þunlarý kaydetti: "Kalbin durmasýndan sonraki saniyelik süre zarfýnda gama osilasyonlarý olarak da bilinen yüksek frekanslý beyin dalgalarýnda büyük bir artýþ belirledik. Bu dalgalar, insanlarda özellikle beynin farklý bölgelerinden gelen bilgiler arasýnda baðlantý kurmaya çalýþýrken bilinç düzeyinin artmasýna yardýmcý olan nöronal özellikler arasýnda yer alýyor. Farelerde yaptýðýmýz deneylerde kalbin durmasýndan sonra bu elektrik dalgalarýnýn, hayvanlar yaþarken ve uyanýkkenkine oranla çok daha yüksek seviyelere çýktýðýný gözlemledik." AYNI TEPKÝLERÝ VERÝYOR Farelerin oksijensizlik nedeniyle ölen beyinlerinde neredeyse tamamen ayný özelliklere rastladýklarýný belirten Borjigin, beyindeki aktivitenin ve biliç düzeyinin önemli oranda artmasýnýn ölümden dönen insanlar tarafýndan betimlenen parlak beyaz ýþýklar, tüm yaþamlarýnýn film þeridi gibi gözlerinin önünden akmasý, kendilerini bedenlerinin dýþýnda hissetmeleri gibi deneyimlere neden olabileceðini söyledi. PARLAK BEYAZ IÞIÐIN SEBEBÝ Beyindeki nöronlarýn ölüm sýrasýnda aþýrý derecede hareketlilik kazandýðýna iþaret eden Borjigin, "Bu araþtýrma, bize ölümden dönenlerin anlattýðý deneyimleri açýklayabilmek için bir tür çerçeve saðlayacak. Ölümden dönen bazý insanlar, son derece parlak beyaz bir ýþýk gördüklerini ileri sürüyor. Bu kiþilerin görsel korteksi, aþýrý derece uyarýlmýþ olabilir. Ölen farelerin görsel korteksinin hemen üzerindeki beyin bölgelerinde gama dalgalarýnda büyük bir artýþ gördük. Düþük frekanslý dalgalar ile gama dalgalarý arasýnda gözlemlediðimiz eþleþmelerin, görsel farkýndalýðýn ve duyarlýlýðýn artmasýna neden olduðunu sanýyoruz" dedi. Kadir Yüktaþýr com METEOROLOJÝ Yýl:2 Sayý: EYLÜL 2 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Kavram Kargaþalarý 6 Zübeyir aðabeyin okuma noktasýndaki tavsiyesi þudur: "Kardeþim günde on sahife okursanýz kendinizi muhafaza edersiniz, On beþ sahife okursanýz þevke geliþiniz, Yirmi sahife okursanýz,hizmet etmeðe baþlarsýnýz." Derdi. Þeytanýn tuzaklarý çoktur. Kimi þahýslara takýlýr, Kimi olaylara, Kimi tavýrlara Bunlar ancak hizmetler ile açýlýr. Hizmet rehberinin rehberliðinde aþýlýr. Bir çok kardeþimizi bu yüzden kaybettik. Birde tenkit kapýsýný açacak hallerden uzak durmamýz gerekiyor. Ýlk kusuru kendimizde bulursak,diðerlerinin kusurlarýný az görürüz. O zaman mesele büyümeden küçülür. Zaman bir had dý müstakim üzerine gitmiyor. Her kes bir meþrepte olmaz. Müsamaha kendimize deðil,dostlarýmýza olmalý. "Kardeþim, meslekte müttehidiz. Meþrepte ittihat mümkün olmadýðý gibi caizde deðildir" sözlerini Zübeyir abi dile getirmiþti. Ýþte kavram kargaþalarý ölçülü hareketler ile aþiýlabilir. "Yanlýþlýk tatbiki nazariyat ve mukteza-i hali bilmemekten çýkar" sözlerini unutmayalým. Her þeyin baþý ihlastýr. Ýhlasýný kaybeden insanlar yolunu kaybetmiþ kimseler gibidir. Ýhlasýný muhafaza edenler ise otobanda hareket edenlere benzer. Kavram kargaþasý yaþamayalým. Hayatý ve hizmeti doðru anlamaða çalýþalým. Tek çýkar yol budur. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : : Yurt Dýþý : 2 Euro ALIÞ 84,82 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 6 : Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax).985 Tefekkür Dünyamýz.986 SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net 84,9 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr., 5 5, 5, 5, 25, 25, Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: /9 (Posta Kodu. 9) (Son) NÖBETÝ ECZANELER BULUT ÖZEL ELÝT PARK HASTANESÝ KARÞISI VOLKAN HÜRRÝYET MEYDANI NO:6 ( SAAT KULESÝ YANI)

14 4 SALI 24 EYLÜL 2 Uslu, Bakan elik le görüþtü Parti orum AK Milletvekili ve TBMM Ýdare Ami- ri Salim Uslu, alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk elik'i makamýnda ziyaret etti. Uslu ziyarette gündemdeki konular ile Eylül tarihlerinde, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn da katýlýmý ile gerçekleþtirilecek olan. alýþma Meclisi Top- AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk elik'i ziyaret etti. lantýsý na iliþkin görüþ ve düþüncelerini paylaþtý. alýþma Meclisi Toplantýsý nda düzenlenecek panellerde Kýdem Tazminatý, Alt Ýþverenlik ve Özel Ýstihdam Bürolarý Aracýlýðý ile Geçici Ýþ Ýliþkisi konularý deðerlendirilecek. Görüþmede elik-ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Cengiz Gül de hazýr bulundu.. Uluslararasý Gölbaþý Göller, Andezit ve Sevgi içeði Þenliði Mogan Gölü kenarýnda gerçekleþti. Uslu, orum standýnda. Bakan elik ziyaretinde. alýþma Meclisi Toplantýsý na iliþkin görüþ ve düþünceler paylaþýldý. Yaþam memnuniyeti anketi orum da da yapýlacak T Enise Aðbal ürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Türkiye de Yaþam Memnuniyeti Araþtýrmasý ný baþlattý. Araþtýrma kapsamýnda orum da 46 hanede anket yapýlacak. Türkiye Ýstatistik Kanunu ve Resmi Ýstatistik Programý uyarýnca; Türkiye Ýstatistik Kurumu'na vatandaþýn her alandaki memnuniyet ve beklentilerini ölçen sürekli bir araþtýrma yapma görevi verildi. Yaþam Memnuniyeti Araþtýrmasý'nýn temel amacý; bireyin genel mutluluk algýsýný, toplumsal deðerlerini, temel yaþam alanlarýndaki (saðlýk ve sosyal güvenlik, eðitim, çalýþma hayatý, gelir, kiþisel güvenlik ve adalet hizmetleri, kiþisel ge- liþim, geleceðe yönelik umut) genel memnuniyetini ve bu alanlardaki kamu hizmetlerinden memnuniyetini ölçmek ve bu memnuniyet düzeyinin zaman içindeki deðiþimini takip etmek. Türkiye genelinde yaklaþýk 26 bin hanehalkýnýn ziyaret edilerek yürütüleceði araþtýrma, Samsun Bölge Müdürlüðü kapsamýnda bulunan Samsun da 2 bin 2, Tokat ta bin 484, orum da bin 46, Amasya da bin 24 olmak üzere rastgele seçilen toplam 6 bin 64 hane ile yapýlacak olup, hanede bulunan 8 ve üzeri yaþta örneðe çýkan fert ile anket gerçekleþtirilecek. Anket soru kaðýdýnda yer alan sorularýn bir bölümü objektif sorular olmakla birlikte bir bölümü de algýsal sorulardan oluþuyor. Bireyin bir durum ve olay karþýsýnda sübjektif algýsýný ölçmeye yönelik sorular olan algý sorularý ile cevaplayýcýnýn anlýk deðerlendirmesine göre vereceði cevabýn öðrenilmesi amaçlanýyor. TÜÝK personeli tarafýndan, beraberlerinde getirdikleri taþýnabilir bilgisayarlar ile yapýlacak anketle..25 tarih ve 5429 Sayýlý Türkiye Ýstatistik Kanunu uyarýnca toplanan bilgiler gizli kalacak olup, istatistik dýþýnda baþka hiçbir amaçla kullanýlamayacak, açýklanamayacak, ispat aracý yapýlamayacak. Ýnmeden korunabilirsiniz D iyabet, sigara kullanýmý, yüksek kolesterol ve aþýrý kilo gibi sorunlar inmeye neden oluyor. Kalýcý sakatlýklara ve hayati tehlikeye yol açan bu hastalýktan korunmak için genç yaþlardan itibaren uygulanacak yaþam tarzý deðiþiklikleri büyük önem taþýyor. Memorial Þiþli Hastanesi Ýnme Rehabilitasyon ve Araþtýrma Ünitesi Baþkaný Doç. Dr. Yakup Krespi, inmeden korunmanýn yollarý hakkýnda bilgi verdi. Konuþma zorluðu, kusma, bulantý ve karýncalanma inme belirtisi Ülkemizde her yýl binde 2- kiþi inme sorunu ile karþý karþýya kalmaktadýr. Yaþ ilerledikçe, özellikle 6-65 yaþýndan itibaren inme sýklýðý artmaktadýr. Batýlý ülkelerde ve dünya genelinde birinci, ülkemizde ise üçüncü sakatlýk nedeni olarak bilinen bu rahatsýzlýk, kalp hastalýklarýndan sonra ikinci ölüm nedeni olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Vücudun bir tarafýnda aniden meydana gelen güçsüzlük, uyuþ- ma, karýncalanma, konuþma zorluðu, görme kaybý veya çift görme, bulantý, kusma, dengesizlik gibi þikayetler inmenin en önemli belirtileridir. Ýnme sýrasýnda hastalar o güne kadar hiç deneyimlemedikleri þiddette bir baþ aðrýsý ile karþýlaþabilmektedir. Sigara risk faktörü Atardamarlarýn bazý faktörlerin etkisiyle erken yaþlanmasýna baðlý olarak da inme ortaya çýkabilmektedir. Ýnmenin beþ temel risk faktörü bulunaktadýr. Bu hastalýk; diyabet, sigara, yüksek kolesterol, þiþmanlýk ve bel yaðlanmasý ile birlikte ortaya çýkabilmektedir. Yaþlý hastalarda "atrial fibrilasyon" denilen kalp ritim bozukluklarý, genç hastalarda ise kalp kapakçýðýyla ilgili sorunlar çok sýk görülmektedir. Gençlerde hiçbir risk faktörü bulunmasa bile, sigaranýn tek baþýna inmede önemli bir risk faktörü olduðu bilinmektedir. Ýlk 6 saat çok önemli Ýnme belirtilerinin görüldüðü hastalarýn yüzde 8'inde sorun bir damarýn týkanmasýndan kaynaklanmaktadýr ve yüzde 2'lik bir grupta ise bir damarýn çatlamasýna baðlý olarak beyin kanamalarý ortaya çýkmaktadýr. Günümüzde beyin damar týkanýklýklarýnýn özel tedavileri bulunmaktadýr. Bu tedavilerde sakatlýk riskinin kalkmasýnda en etkili faktör zamandýr. Damarýn açýlmasýný saðlayacak ve yeniden beynin kan dolaþýmýný sürdürecek olan tedavilerin ilk 6 saatte baþlatýlmasý çok önemlidir. Bu süre içinde introvenöz yani damarsal tedavinin yaný sýra; anjiyografik yöntemle, týkalý damara bir kateter ile ulaþýlarak pýhtý damarýn içinde eritilebilir veya damarýn içinden çekip çýkarýlabilir. Buna da "endovasküler tedavi" adý verilmektedir. Bu iki tedavi bir hastada birlikte veya ayrý ayrý olarak uygulanabilmektedir. Ýnme geçiren bir hastaya, ilgili tüm birimleri bünyesinde barýndýran, donanýmlý bir merkezde tedavi uygu- lanmasý gerekmektedir. Ýnme tedavisine birçok branþýn bir araya gelerek karar vermesi ve hasta rehabilitasyonunun saðlanmasý önem kazanmaktadýr. Ýnme merkezlerindeki organize tedavi ile hastanýn erken dönemde ölüm ve sakatlýk riskinin en aza indirilmesi saðlanmaktadýr. Ýnme geçiren bir hastada nelere dikkat edilmeli? Hastanýn en acil þekilde uygun tedaviyi alabileceði bir hastaneye götürülmesi gerekir. Hastayý hastaneye götürecek kiþiler evde zaman kaybetmemelidir. Hastane yerine polikliniðe gitmek, eve doktor çaðýrmak veya geçmesini beklemek zaman kaybettirici durumlara yol açabilir. Ýnme geçiren hastanýn tansiyonu düþürülmeye çalýþýlmamalýdýr. Hastaya tansiyon hapý, dil altý hap verilmemelidir. Ýnme, hem kanayan hem de damar týkanýklýðý türünde olabileceðinden, hastaya kan sulandýrýcý ilaçlar verilmemelidir. Uluslararasý Gölbaþý Göller, Andezit ve Sevgi içeði Þenliði Mogan Gölü kenarýnda gerçekleþti. AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, etkinlikler kapsamýnda Gölbaþý orumlular Birliði Derneði nin standýný ziyaret etti. Ziyarette, orumlu Dernekler Federasyonu Baþkaný Hayri aðýr, Gölbaþý orumlular Birliði Dernek Baþkaný Osman Ulunç, Yönetim Kurulu üyeleri ve dernek baþkanlarý da bulundu. orum'u yansýtan figürlerin ön plana çýkartýldýðý Gölbaþý orumlular Birliði Derneði nde AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Hemþehrilerin kendi kültürlerini unutmamak ve dayanýþmayý güçlendirmek adýna yaptýklarý bu tür etkinlikleri çok önemli buluyorum ve bu sevinçli günlerinizde aranýzda bulunmaktan da memnuniyet duyduðumu belirtmek istiyorum. Bu günler vesilesi ile bir araya gelen hemþehrilerin büyükþehrin yoðunluðunda birbirleriyle dayanýþma içerisinde olmalarý, birbirlerine güven duymalarý ve bunu da dernekler, birlikler, platformlar eliyle yürütmeleri son derece önemlidir. Bu derneklerin iþlevlerine, rollerine yeni yaklaþýmlar, yeni hizmet alanlarý eklemek gerekiyor. Büyükþehirde sorunlar çeþitlenerek arttýðýna göre derneklerinde faaliyetlerini çeþitlendirmesinde yarar var. Bu tür derneklerin siyasi, etnik ya da mezhepsel bir oluþum olmanýn ötesinde ayný kültürü paylaþan, ayný coðrafyada yaþamýþ, ayný geleneklerden kültürlerden gelen insanlarýn güç kazandýrýlmasý amacýyla faaliyet gösteriyor olmasýný elbette önemsemek gerekiyor. Fakat bu tür derneklerin kendi köyleri ya da kasabalarýyla ilgilenmekten ziyade yaþadýklarý toplumla entegrasyona, oradaki ekonomik, siyasal, kültürel, eðitsel faaliyetlere daha fazla önemle aðýrlýk vermeleri gerektiðini düþünüyorum. dedi. Uslu, daha sonra orumlu Dernekler Federasyonu Baþkaný Hayri aðýr ile birlikte orum, Yozgat, ankýrý, Bayburt, Gümüþhane, Kars, Ardahan, Iðdýr, Aðrý, Ankara, Kýrþehir illerinin stantlarý ziyaret etti. AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, orumlular Birliði ni ziyaret etti. Salim Uslu, komþu iller ankýrý standýný ziyaret etti. Salim Uslu, birlik yöneticileri ile Yozgat standýný ziyaret etti. Uslu, orumlular Birliði7ne dayanýþma çaðrýsýnda bulundu. Etkinlikte çeþitli illerin tanýtým standlarý yer aldý.

15 SALI 24 EYLÜL 2 5 Eðitimde cahiliye dönemi davranýþý M Ankara karayolu. kilometresinde trafik kazasý yaþandý. Düðün konvoyunda kaza, 4 yaralý orum da bir düðün konvoyunda meydana gelen zincirleme trafik kazasýnda kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere, Ankara karayolu. kilometresinde seyir halinde olan 6 L 758 plakalý otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýktý. Savrulmaya baþlayan otomobil bu arada Van'dan merkeze baðlý Kalehisar köyüne düðün için giden konvoyda bulunan araca çarptý. arpmanýn etkisiyle kontrolden çýkan konvoydaki bir araç orta refüje çarptýktan sonra karþý þeride geçti. Önünde düðün konvoyunun kaza yaptýðýný gören bir TIR sürücüsü ise, kaza yapan araçlara çarpmamak için yolun sað tarafýna kaçmaya çalýþtý. TIR sürücüsünün ani manevrasý olasý bir faciayý önlerken, kaçýþ anýnda TIR'ýn çarptýðý araç ise tarlaya uçtu. Kazada Hüseyin S., Ayþegül S. ve Makbule Ö. yaralanýrken, yaralýlar olay yerine çaðrýlan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kaza nedeniyle Ankaraorum karayolu bir süre trafiðe kapatýldý. Kaza yapan araçlarýn çekiciyle olay yerinden kaldýrýlmasý ile yol tekrar trafiðe açýlýrken, kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor. (ÝHA) le engellenmesi cahiliye dönemi davranýþýdýr. diyen Saatçi, toplumun deðer yargýlarýnýn hiçe sayýlmasýnýn asla kabul edilemeyeceðini ifade ederek, Toplumun deðer yargýlarýný hiçe sayarak, din kavramý içerisindeki özgürlük boyutumuzu eleþtirmeye kalkanlarýn, ne yazýk ki eðitimciler olmasý ürkütücüdür. Eðitimin dini deðerlerinden dolayý engellenmesi, cahiliye dönemi inanýþ- Ahmet Saatçi larýndandýr. Cahiliye dönemi figüranlarýnýn günümüz Türkiyesinde eðitimciyim diye geçinmesi kabul edilir deðildir. dedi. Toplumu ayrýþtýrmaya çalýþanlara fýrsat verilmemesi gerektiðini vurgulayan Saatçi, þunlarý söyledi; Dünyada ülkelerin teknolojide, bilimde, sanayide daha nasýl ileriye gidebileceklerinin hesaplarýný yaparken, Türkiye'de hala kiþilerin neci olduklarýnda saplanýp kalýnmasý düþündürücüdür. Bilmemiz gereken bir gerçek þudur ki; dünyanýn gerisinde kalmamýz için uðraþan aydýn cahiller, toplumu ayrýþtýrarak, farklýlaþtýrmaya çalýþarak hiçbir yere ulaþamayacaklardýr. Bütün Müslümanlar çok iyi bilirler ki Ebu Cehil, gerçeklere inandýðý halde kabul etmemiþtir. Bu sebeple hükümetimizden, yarýnýmýzýn temennisi olan gençlerimizi emin ellere emanet etmelerini istiyoruz. Ýstihdam garantili 4 farklý kurs Ý Kazada kiþi yaralandý. ÞKUR Ýl Müdürlüðü, orum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý ve orum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüðü iþbirliðinde Uzmanlaþmýþ Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi kapsamýnda uygulanacak olan Gazaltý Kaynakçýsý, Cnc Torna Tezgah Opr., Bilgisayar Destekli Tasarým Elemaný ve Mobilya Ýmalatçýsý mesleðinde her bir meslekte 2 kiþi olmak üzere toplam 48 kiþilik iþgücü yetiþtir- me kursu açýlacak. Kurslar hem teorik hem uygulamalý yapýlacak olup, kurs sonunda Ýþbaþý Eðitimi (Staj) yaptýrýlacak. Kurs süresince kursiyerlere günlük 2 TL cep harçlýðý ödenecek ve Genel Saðlýk Sigortasý kapsamýnda; saðlýk, iþ kazasý ve meslek hastalýðý sigorta primleri karþýlanacak. Baþarýlý olan kursiyerlere kurs sonunda en az bir ay süreyle iþbaþý eðitimi (staj) yaptý- rýlacak ve Ticaret Sanayi Odasý Baþkanlýðýnca iþyerlerinde istihdamý saðlanacak. Ekim 2 tarihinde baþlayacak eðitimler haftada 6 gün saatleri arasýnda (deðiþiklik yapýlabilir) orum Endüstri Meslek Lisesi nde verilecek. Kurslara katýlým þartlarý: ÝÞKUR'a kayýt- lý iþsiz olmak, 6 yaþýndan gün almýþ bay olmak (Bilgisayar destekli tasarým kursu için 6 yaþýndan gün almýþ bay-bayan) olmak, en az ilkokul mezunu olmak, öðrenci olmamak, (Açýk öðretimde okuyanlar baþvurabilir), baþvuru tarihi itibarýyla ÝÞKUR'un TYP, Staj (Ýþbaþý Eðitimi) ve Giriþimcilik eðitimlerinden son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak. Söz konusu kurslara katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyan müracaatçýlarýn, 27 Eylül Cuma gününe kadar veya internet adresindeki Kurs Listesi ve Baþvuru kýsmýndan orum ilini seçerek baþvuru yapmalarý ve ÝÞKUR Ýl Müdürlüðündeki Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý ile görüþmeleri gerekecek. Baþvuru yapanlar arasýnda, Eylül 2 tarihinde saat. da ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü'nde mülakat yapýlacak ve kursiyerler belirlenecek. Bayrak haberine açýklama D Kaza yapan araçlarýn çekiciyle olay yerinden kaldýrýlmasý ile yol tekrar trafiðe açýlýrke Enise Aðbal efterdarlýk Milli Emlak Müdürlüðü nden yapýlan yazýlý açýklama ile, orum da yerel bir gazetenin 2 Eylül 2 tarihli Bayraða Büyük Saygýsýzlýk Enerji kesintisi YEDAÞ Ýl alýk Koordinatörlüðü, orum mer- Kaza sonrasý araçlarda maddi hasar meydana geldi. arpmanýn etkisiyle kontrolden çýkan konvoydaki bir araç orta refüje çarptýktan sonra karþý þeride geçti. Ortaköy Müftüsü Kýrklareli ne atandý K emur-sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen orum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, eðitimin hala dini deðerlerden dolayý engellenme gayreti gösterilmesinin cahiliye dönemi davranýþý olduðunu söyledi. Yýldýz Teknik Üniversitesi nde, derse baþörtüsüyle giren öðrencinin notla tehdit edilmesi kabul edilemez. Eðitim hakkýnýn dini deðerler nedeniy- amuoyunda müziðe ilgisi ve zaman zaman sýradýþý çýkýþlarý ile bilinen orum Ortaköy Müftüsü Adnan Zeki Býyýk, Kýrklareli Ýl Müftü Yardýmcýlýðýna atandý. Ortaköy de görev yaptýðý süre içinde Ýlçe Müftülüðü nün hizmetlerinin kalitesini artýrmak için çeþitli çalýþmalara imza atan Býyýk, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýmýz hizmetlerimizi takdir etmiþ olmalýki bizi Trakya'nýn þirin vilayeti Kýrklareli'ne Ýl müftü yardýmcýsý olarak tayin etmiþ" dedi. kez ve Ýskilip, Sungurlu ilçelerinde enerji kesintisi yapýlacaðýný bildirdi. Ýl Koordinatörlüðü nden verilen bilgiye göre, yarýn saatleri arasýnda orum merkezde ENH larda bakým onarým çalýþmalarý yapýlacaðýndan Mimar Sinan Cadde ve Sokaklarýn tamamý, Fevzi akmak sokaklarýn bir kýsmýna; Eylül 2 tarihlerinde saatleri arasýnda Ýskilip ilçesi ENH da bakým onarým çalýþmalarý yapýlacaðýndan Ýkikise köyü, Yalýnkise Mah. ve Dereseki köyüne; Eylül 2 tarihlerinde 8.8. saatleri arasýnda Sungurlu ilçesi ENH da bakým onarým çalýþmalarý yapýlacaðýndan Tuðcu köyü, Boztepe köyü, Kýþla köyüne elektrik verilemeyecek. baþlýklý haberine açýklýk getirildi. Yapýlan açýklamada, Valiliðimiz Hükümet Konaðý ek Blok binasýnýn Ýdare Müdürlüðü Milli Emlak Müdürlüðü tarafýndan yürütül- mektedir. Bahsi geçen haberde Hükümet Konaðý Ek Blok binasý önündeki bayraðýn yýrtýk ve kirli halde asýlý olduðu haber yapýlmýþ ise de, bayraðýmýzýn Cu- martesi günü ilimizdeki yaðýþlý ve rüzgarlý havada zedelenmiþ olduðu, Pazartesi sabahý derhal yenisi ile deðiþtirildiði, ayrýca bayrak yenileme iþleminin ilimizin mevsim þartlarý nedeniyle ortalama 2 ayda bir yapýldýðý, haberde zikredildiði gibi bayraðýmýza herhangi bir saygýsýzlýðýn söz konusu olmadýðý hususu kamuoyunun bilgisine saygý ile sunulur. denildi. T.C. ÝSKÝLÝP ÝCRA DAÝRESÝ 22/99 TLMT. TAÞINMAZIN AIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: TAÞINMAZIN Özellikleri : orum Ýli, Ýskilip Ýlçesi, Meydan Arifbey mahallesi 244 Ada, 556 Parsel Nolu taþýnmaz; 5 Katlý Betonörme binanýn dolgu duvarlarý tuðla ile inþa edilmiþtir. Duvarlarý sývalý ve badanalýdýr, Tabanlarý ýslak hacimleri karo seramik kaplamalýdýr, diðer zeminler laminant parke kaplamadýr, tavanlarý sývalý y^e badanalýdýr. Kapý-pencere doðramalarý ahþap doðrama olup camlarý takýlýdýr. Bina hali hazýrda konut olarak kullanýlmaktadýr. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadýr. atýsý ahþap malzeme ile yapýlmýþ marsilya tipi oturtma çatýdýr. Bina kaloriferli ve asansörlüdür, %5 oranýnda yýpranmýþtýr. Satýþa konu zemin kat 2 baðýmsýz bölüm nolu meskendir; l Amerikan mutfak, l salon, l antre, l Wc+Lavabo, hol, banyo, l oturma odasý, l yatak odasýnda ibarettir. Daire okullar bölgesine ve diðer konut yapýlarýna komþudur. Yüzölçümü :m2 Arsa Payý : 2/44 Ýmar Durumu : Belediye imar alaný içerisindedir, (Ayrýntýlý bilgi dosyamýzda mevcuttur) Kýymeti : 44., TL KDV Oraný : % Kaydýndaki Þerhler. Satýþ Günü : 2//2 günü 4: -4: arasý 2. Satýþ Günü : 7/2/2 günü 4: -4: arasý Satýþ Yeri : Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu (Encümen Toplantý Salonu) Satýþ þartlarý : - Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %5 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýp giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki besinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %5 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 2'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde () günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, /2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. - Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarý özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (5) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatým kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 22/99 Tlmt. sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý, Ýþ bu arttýrma ilaný tebligat yapýlamayan borçlu ve diðer tüm ilgililere ÝÝK 27 madde gereði teblið yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 4/9/2 (ÝÝKm.26) (*) ilgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. Resmi ilanlar: (Basýn: 2)

16 6 SALI 24 EYLÜL 2 AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkan ve yönetim kurulu üyeleri, Veli Paþa Konaðý'nda seçim toplantýsý yaptý. Seçim çalýþmalarý baþladý AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkan ve yönetim kurulu üyeleri, Veli Paþa Konaðý'nda seçim toplantýsý yaptý. Toplantýda Mart 24 Pazar günü yapýlacak yerel yönetimler seçimlerine yönelik yapýlacak çalýþmalar için izlenecek yol ve stratejiler belirlendi. AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, kadýnlarýn bu seçimlerde her anlamda daha çok söz sahibi olmalarý için çalýþmalarýný büyük bir hýzla sürdürmeleri gerektiðini belirterek, baþarýlý bir seçim dönemi geçirmek için var güçleri ile çalýþacaklarýný kaydetti. 24 EYLÜL Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý Teknokent binasý yapým iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý Ýhale Salonu Saat:. T.C. orum. Ýcra orum il, merkez ilçe, 74 ada no, 7 parsel no, Gülabibey Mahalle/Mevkii, Kapaklý Mevkii köyü, 6 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. 55. Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EYLÜL orum Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü 56 ton sobalýk ithal kömür ile 56 ton kaloriferlik ithal kömür satýn alýmý iþi. Yer: orum Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý Saat: EYLÜL orum Belediye Baþkanlýðý Boðazkale ilçesi park yapým iþi. Yer: orum Beleidyesi Hizmet BÝnasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 4. EYLÜL T.C. orum 2. Ýcra orum il merkez ilçe, 956 ada no, 8 parsel no, MÝlönü mevkii, Tepecik Mahallesi nde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. 25., Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. orum. Ýcra orum il, merkez ilçe, 644 ada no, parsel no, Tepecik Mahallesi, Milönü mevkii köyünde Toplantýda Mart 24 Pazar günü yapýlacak yerel yönetimler seçimlerine yönelik çalýþmalar deðerlendirildi. AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, kadýn üyelere hitaben konuþtu. 6 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. 5., Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EKÝM orum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum merkez Yavruturna Mah. Esnafevleri. Sokak No: 6 adresindeki taþýnmazýn satýþý iþi. 25. Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat:.-. 7 EKÝM T.C. orum 4. Ýcra 9 A56 plakalý, 2 model, Volkwagen marka, beyaz renkli tek katlý otobüsün satýþý iþi. 7. Yer: Yedieminli Otoparký orum Saat: T.C. orum 4. Ýcra 9 FL4 plakalý, 2 model, Volkwagen marka, beyaz renkli tek katlý otobüsün satýþý iþi. 7. Yer: Yedieminli Otoparký orum Saat:.-.5 T.C. orum 4. Ýcra 9 CS 6 plakalý, 24 model, Volvo marka aracýn satýþý iþi.. Yer: Kaynar Yedieminli Otoparký orum Saat: EKÝM T.C. orum. Ýcra 9 AH plakalý, 992 model, BMC marka, 24.7 tipli aracýn satýþý iþi. 5. Yer: epni Mah. Ýskilip 5. Km orum Saat: EKÝM T.C. orum 4. Ýcra. Taþýnmaz: orum il, merkez ilçe, 44 ada no, 2 parsel no, Gülabibey Mah. Mahalle/Mevkii, 72,7 m2 arsa üzerine inþa edilmiþ taþýnmazýn satýþý iþi. 2. Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Taþýnmaz: orum il, merkez ilçe, 264 ada no, 42 parsel no, Bahçelievler Mah. Mahalle/Mevkiinde taþýnmazýn satýþý iþi. 9. Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. orum 2. Ýcra 9 ZA49 plakalý, 2 model, Folkvan marka, MJK- tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. 2. Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. orum 2. Ýcra 9 TZ 88 plakalý, 2 model, Ford marka, Transit Connect tipli kahverengi kapalý kasa kamyonetin satýþý iþi.. Yer: orum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: KASIM T.C. orum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum ili Mecitözü ilçesinde satýlmasýna karar verilen muhtelif yer ve kýymetlerde adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: KASIM T.C. orum 2. Ýcra orum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesi nde muhtelif yer ve fiyatlarda adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: KASIM T.C. Ýskilip Ýcra. Taþýnmaz: orum ili Ýskilip ilçesi, Büyüktaþ Mah. 2 ada no, 55 parsel,. kat 9 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. 48., Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: orum ili, Ýskilip ilçesi, Büyüktaþ Mah. 2 ada no, 55 parsel, zemin kat baðýmsýz bölüm nolu taþýnmazýn satýþý iþi. 25., Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: orum ili, Ýskilip ilçesi, Büyüktaþ Mah. 2 ada no, 55 parsel, zemin kat 2 baðýmsýz bölüm nolu taþýnmazýn satýþý iþi. 8.5, Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: KASIM T.C. orum 2. Ýcra orum il, merkez ilçe, 24 ada, parsel no, Ýbrahim ayýrý MAhalle/Mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. 6. Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: KASIM T.C. orum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum ili merkez ilçe aþamýn her ala- eþitlik, ço- Ynýnda cuk bakýmýnda ortak sorumluluk diyor ve çocuklarýn yaþadýðý her yerde, her çocuða uygun kreþ istiyoruz. diyen KESK orum Þubeler Platformu Kadýn Sekreteri Evrim Gülez, iktidarýn, kreþ ve ebeveyn haklarýna iliþkin taleplerine olumlu yaklaþtýðýný ancak basýna yansýyan haberlerle, iktidarýn amacýnýn farklý olduðunu iddia etti. Gülez, Aylardýr basýnda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nýn farklý bakanlýklarla birlikte kreþ ve ebeveyn haklarýný düzenleyen bir paket üzerinde çalýþtýklarý haberleri gündeme gelmektedir. Söz konusu paketle ilgili haberler alýþan anneye kreþ yardýmý, Devlet çalýþan kadýna TL kreþ yardýmý verecek, ocuk sayýsýna göre kademeli emeklilik, Doðum yapan memura yarý zamanlý çalýþma gibi baþlýklarla basýnda yer buluyor. Yýllardýr KESK olarak kreþ ve ebeveyn haklarýna iliþkin taleplerimizle yürüttüðümüz mücadelenin iktidar tarafýndan gündeme alýnýyor olmasýný olumlu bir geliþme olarak deðerlendirmek isterdik. Ancak ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Kreþ ve çocuk bakýmý yardým deðil temel hak Gülabibey Mahallesinde ada 72, parse deki 6,4 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi , Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat:.-. T.C. orum 2. Ýcra orum il merkez ilçe, 474 ada no, 2 parsel no, epni Mahalle/Mevkiide taþýnmaz malýn satýþý iþi. 4., Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: KASIM T.C. orum 2. Ýcra orum il merkez ilçe, 2 ada no, 5 parsel no, Gülabibey Mahalle/Mevkii, Fitne mevki köyünde 8 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. 55. Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: KASIM T.C. orum. Ýcra orum il, merkez ilçe, 5 ada no, 5 parsel no, Gülabibey Mah. Kapaklý Aliki Yolu mevkii Mahalle / Mevkiinde baðýmsýz bölümün satýþý iþi. 5., Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ARALIK T.C. orum 2. Ýcra orum il, merkez ilçe, 2 ada no, 5 parsel no, Üçdutlar Mahallesi Mahalle/Mevkiinde 5 numaralý baðýmsýz bölümün satýþý iþi. 7., Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: yine basýna yansýyan haberlere baktýðýmýzda bu hazýrlýklarýn asýl amacýnýn emekçilerin taleplerini karþýlamak olmadýðý gün gibi ortadadýr. dedi. Hükümet, kadýnýn hem bedenini hem de emeðini daha fazla sömürüye açmanýn olanaklarýný yaratmayý hedefliyor AK Parti hükümetinin konuya iliþkin yürüttüðü hazýrlýklarýn iki konuda odaklandýðýný belirten Gülez, þu açýklamalarda bulundu; Birincisi Baþbakanýn "her aileye en az üç çocuk" talimatýný yerine getirmek üzere kadýnlarýn doðurganlýðýný denetlemeyi, diðeri ise "esnek çalýþma" ile kadýn istihdamýný artýrma. Kýsacasý AKP hükümeti bir taþla iki kuþ vurarak, kadýnýn hem bedenini hem de emeðini daha fazla sömürüye açmanýn olanaklarýný yaratmayý hedefliyor. Oysa kreþ ve çocuk bakým hizmeti bir lütuf ya da yardým deðil, temel sosyal haklardýr. Hükümet kreþler ile ilgili bir düzenleme yapacaksa öncelikle kamuda var olan kreþleri kapatmaktan vazgeçmelidir. ocuk bakýmý hizmetleri ile ilgili genel olarak Türkiye'de kreþ ve diðer çocuk bakým olanaklarý son derece sýnýrlý durumdadýr. Kreþ ve okul öncesi eðitim koþullarýný saðlama oraný sadece %6 düzeyindedir. Türkiye'de, yaþ altý çocuklar için kreþ bulunmamakta, -5 yaþ için çok az sayýda imkân bulunmakta olup, devlet konuyla ilgili 6 haftalýk annelik izni dýþýnda sorumluluk almamaktadýr. Hükümetin izlediði neo-liberal iktisadi politikalar nedeniyle, kamu kurumlarý ve yerel yönetimlere ait kreþler kapatýlmakta ya da hýzla özel sektöre devredilmekte ve ücretleri sürekli arttýrýlmaktadýr. Özel sektöre ait kreþler ise, piyasa koþullarýna terk edilmiþ bir iþletme gibi ele alýnmaktadýr. ocuk bakým hizmetlerinin niteliði düþük ama ücretler son derece yüksektir. Ýþveren tarafýndan ücrete katký olarak ya da hizmet alýmý yoluyla saðlanan kreþ destekleri de oldukça sorunlu ve yetersizdir. 657 sayýlý kanunun 9. Maddesinde "Devlet Memurlarý için lüzum ve ihtiyaç görülen yerlerde çocuk bakýmevi ve sosyal tesisler kurulabilir" denilmektedir. Buna raðmen kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþanlarýn çocuklarý için açýlan kreþ ve gündüz bakýmevlerinin sayýsý bugün sadece ve sadece 'dur. Bu sayý 24 yýlýnda 49 iken, aradan geçen 9 yýl içerisinde gittikçe düþmüþtür. Son olarak, 2..2 tarihinde Maliye Bakanlýðý'nýn yayýnladýðý "Kamu Sosyal Tesislerine Ýliþkin Teblið'" ile kreþlere kamu bütçesinden harcama yapýlmasý yasaklanmýþ, bu tebliðe dayanarak birçok kamu kurumundaki kreþ kapatýlmýþtýr modeliyle birlikte okul öncesi eðitime büyük bir darbe vurulmuþtur Kreþ ve çocuk bakým hizmetlerinde yaþanan tüm olumsuzluklar yetmezmiþ gibi okulöncesi eðitimde yaþanan sorunlar da olarak bilinen yasa ile katlanarak artmýþtýr. Okulöncesi kurumlarda eðitim görerek ilkokula baþlayan çocuklarýn; bu eðitimi görmeyenlere oranla daha katýlýmcý, giriþken ve uyumlu olduðu bilinmektedir. Bu nedenle, her çocuðun -6 yaþ arasýnda okulöncesi bir kurumda eðitim görmesi çocuðun faydasýnadýr. Bu yeni eðitim modeliyle, okulöncesi çaðda olan ve okulöncesi eðitime alýnmasý gereken 6-7 ay grubundaki çocuklarýn ilkokula otomatik bir biçimde kaydedilmesi nedeniyle okulöncesi eðitimde okullaþma oranlarý ülke genelinde toplam %25 düþmüþtür. -5 yaþ arasýndaki çocuklarda okullaþma oraný ise %4 azalarak %26.6'e gerilemiþtir. Okul öncesi eðitim veren Önce bulut, sonra güneþ eteoroloji Müdürlüðü nden edinilen bilgiye Mgöre, önümüzdeki günlerde yaðmur yok. Edinilen bilgiye göre önümüzdeki günlerde hava parçalý bulutlu olacak. Sýcaklýk ise 22-2 derece olacak. Orta ve Doðu Karadeniz de hava parçalý ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kýyýlarý ve Doðu Karadeniz'in aralýklý saðanak ve yer yer gök gürültülü saðanak yaðýþlý geçeceði tahmin ediliyor. Rüzgarýn; kýyý kesimlerinde batý ve kuzeybatýdan kuvvetlice (-5 km/s) esmesi bekleniyor..428 kurum kapatýlmýþ, bir önceki yýl okul öncesi eðitim alan -6 yaþ çocuk sayýsý 5.78 artarken; geçen yýl 9.62 düþerek 5 yýl öncesinin rakamlarýna geri dönmüþtür. Tüm bu gerçeklerden hareketle diyoruz ki; öncelikle çocuk bakýmý sadece kadýnlarýn deðil ebeveynlerin ortak sorumluluðudur. Bu nedenle kreþ ve ebeveyn haklarýnýn düzenlenmesine iliþkin tartýþmalarýn yalnýzca kadýnlar üzerinden yürütülmesine itiraz ediyoruz. Kadýnlar ve erkekler arasýnda var olan cinsiyet eþitsizliði nedeniyle her türlü bakým yükünün ev içinde ve ücretsiz olarak kadýnlar tarafýndan karþýlanmasý beklenmektedir. Yýllardýr yaptýðýmýz deðerlendirmelerde, bakým yüklerinin kadýnlarýn gerek çalýþma yaþamýna gerekse toplumsal yaþamýn bütününe katýlýmýnda eþitsilik yarattýðýný defalarca ifade ettik. Mevcut eþitsizlikleri ve kadýn istihdamý önündeki engelleri ortadan kaldýrmanýn yolu, onlarý esnek çalýþma biçimlerinin içine çekmek deðildir. Tersine esnek çalýþma, daha fazla iþ yükü, daha düþük gelir, daha yetersiz sosyal koruma ile çalýþma yaþamýnda kadýn emekçiler aleyhine zaten var olan eþitsizliði daha da derinleþtirecek, baðýmlýlýðýný artýracaktýr. AKP hükümeti, bütünüyle sermayenin doymak bilmez kar hýrsýný karþýlamak üzere giriþtiði bu düzenlemelerden vaz geçmelidir. Bakým yüklünün kadýn-erkek ayrýmý olmadan eþit paylaþýlmasý ve bakým hizmetlerinin kamusal bir hak olarak devlet tarafýndan düzenlenmesi için gerekli adýmlarý atmalýdýr. ocuklarýn yaþadýðý her yerde, her çocuða uygun kreþ ocuk bakým ve eðitim hizmetleri tüm ebeveyn ve çocuklar için bir haktýr ve hükümet bu hakkýn saðlanmasý için gereðini yapmalýdýr. Mahalle kreþleri, iþyeri kreþleri, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kreþleri gibi birçok kreþ modeli var olmalý, çocuklarýný nasýl bir kreþe göndereceklerinin tercihi ebeveyne býrakýlmalýdýr. Kreþler, kolay ulaþýlabilir, ücretsiz, anadilinde, nitelikli ve özellikle vardiyalý çalýþanlarýn çocuklarý için 24 saat açýk olmalýdýr. Bakým hizmeti veren kurumlarda hem kadýn, hem erkek çalýþtýrýlmalýdýr. alýþanlar, çocuk geliþimi ve toplumsal cinsiyet eþitliði eðitimi almýþ olmalý ve her türlü ayrýmcýlýk pratiðinden ve söylemlerinden uzak durmalýdýrlar. Eðer ebeveyn dýþarýda çalýþýyorsa, çalýþma düzenine uygun olarak ve çalýþma biçimi gözetilmeden iþyerinde çalýþan herkes için emzirme odasý ve bakým hizmeti olanaðý saðlanmalýdýr. Ýþyerlerinde emzirme odasý ve çocuk bakým hizmeti verilmesi zorunluluðu kadýn çalýþan sayýsý üzerinden deðil, toplam çalýþan sayýsý üzerinden uygulanmalýdýr. Özellikle ebeveynin evde ya da dýþarýda tam gün çalýþtýðý bir düzende, kreþ hizmeti vermenin yaný sýra, sistemi nedeniyle yarým gün okula giden ilköðretim öðrencilerinin gün içinde ders çalýþýp, sosyalleþebilecekleri merkezler oluþturulmalýdýr. Kreþlerin denetim ilkelerinin belirlendiði bir yönerge çýkarýlmalýdýr ve kreþ denetimleri ebeveynlerin de içinde bulunacaðý, ocuk Hizmetleri Genel Müdürlüðü'ne baðlý çalýþan sosyal çalýþmacýlar ve ilgili uzmanlar ile STK'lardan oluþan bir kurul tarafýndan belirli sürelerde yapýlmalýdýr. Kreþlerle ilgili yönetmelik ve esaslar net ve uluslararasý standartlara uygun olmalý, kreþ politikalarý var olan iktidara göre þekillenmemelidir. Yerel yönetimlerin ve Kooperatiflerin kreþ açabilmeleri için ilgili yasalarda gerekli deðiþiklikler yapýlmalýdýr. ÝÞKUR tanýtacak orum alýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdür- (ÝÞKUR) hizmetlerini tanýtacak. lüðü ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz ýn verdiði bilgiye göre, iþverenlere verilen hizmeti tanýtmak, Kurum un iþ ve iþlemleri hakkýnda bilgilendirmek amacýyla yarýn saat. da orum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý salonunda toplantý yapýlacak. Toplantýda katýlýmcýlarýn görüþ ve önerileri de alýnacak.

17 SALI 24 EYLÜL 2 7 Belediye Baþkaný'na açýk mektup Baþkaným, çalýþmalarýnýzla orum'a çok þeyler kazandýrdýnýz. Hâla en iyi ve güzelini yapmak hýrsýyla mücadele ediyorsunuz. Hizmetleriniz tartýþýlmaz, kendi adýma orum adýna teþekkür ederim. orum içinde birçok alana park, bahçe, çocuk oyun sahalarý, çay bahçesi yaptýnýz. Yeþile verdiðiniz önem gözler önünde. Güzel þehrimizin park, bahçe sorunu çözüldü. Devam eden çalýþmalarýnýzda hýrsla sürüyor. Kültür Sitesi, yeni - eski adliye binasý yeri ve Tekel, Özel Ýdare, Saðlük Müdürlüðü yeri. Bu alanlarda yeþille güzelleþtirilip oturma alaný, park, bahçe olacak. Birçok ihtiyar, hasta, çoluk, çocuk, genci, yaþlýsý, yararlanýp dinlenecek ve size teþekkür edip dua alacaksýnýz. Baþkaným bende doða yeþil ve temizlik sevdalýsý bir insaným. Tekel sokaktaki Lale Stüdyosu iþ yerimin yan tarafýnda iki yolun kesiþtiði küçük bir alana çam aðaçlarý diktim. Yola zarar vermeden, taban kýsmýna ise yeþil halý sererek kapladým. Apartman sakinleri ve çevreden takdir ve teþekkür aldým. Ancak gazetede çýkar iþyerimle ilgili haberden hemen sonra Belediye Zabýta Müdürü gelerek hemen bu çamlarý kaldýrýn, emir var. Burasý Belediyeye ait dedi. Zaman isteyerek size ulaþacaðýmýzý söyledik. Bu küçük alanýn yolla hiçbir ilgisi yok, hemde elimde Emniyet Memduh TULUK Müdürlüðü'nün verdiði tarihli park yapýlmaz uyarý evraký var. Dilekçe yazdým, dosyalar hazýrladým. Valiliðe dilekçe yazdým Belediye ve Emniyete havale yaptýrdým, dikkate alýnmadý. Nedenini sordum, þikayet edilmiþ. Ben pis alaný yeþille örtüp güzel bir alan yaptým. Baþkaným sizinle özel bu konuda görüþmek, bilgi almak istedim. Ulaþýp randevu alamadým. Hatta belediyenin yerini iþgal etmiþ olmamdan dolayý, dilekçe vererek kiralamak istedim. O da kabul görmedi Ben teþekkür beklerken, acý bir hüsrana uðradým. Harcanan para, emek önemli deðil. Ýþyerimin güzel görüntüsünün tekrar eski haline gelmesi kabul edilir gibi deðil. Bu küçük alana diktiðim birkaç çam aðacýnýn hiç kimseye zararý yok, çevre görüntüsüne ise faydasý var. Bizi kim þikayet etmiþ, madem þikayet eden yeþil düþmaný her kimse o dikkate alýnýyorsa. Benim dilekçe ve dosyamda incelenmeliydi. Baþkaným sizinle neden görüþmem saðlanmadý, çok merak ediyorum. Yasalara saygým sonsuzdur. Hiç kimsenin yerini, malýný gasbetmedim. Dikilen, iki yolla ilgisi olmayan küçük bir alana diktiðim çam aðaçlarýnýn kime zararý var anlýyamadým. Muzaffer bey 7 yaþýnda yýllarýn esnafý, saygýn bir fotoðrafçý ve gazeteci olduðum inancýndayým. Haberiniz oldumu bilmiyorum! Ama Belediyenince çamlar yerinden söküldü. Bizler üzüldük, þikayet eden, bizi istemeyenler sevinip bayram ettiler. "Aspirin'i tok karna alýn" Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi ocuk Kardiyoloji Bilim Dalý açýklama yaptý. Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi ocuk Kardiyoloji Bilim Dalý, Aspirin'in tok karna alýnmasý gerektiðini duyurdu. Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi ocuk Kardiyoloji Bilim Dalý'ndan yapýlan açýklamada, "Aspirin'in kullanýmda dikkat edilmesi, yan etkilerinin bilinmesi ve dikkatli olunmasý gerekmektedir. Mideyi tahriþ edip, midede aðrý, yanma, ekþime yapabilir. Bu nedenle tok karnýna alýnmasý daha uygundur. Yine de þikayete yol açarsa, gerektiðinde süt veya antiasid gibi mideyi koruyucu ilaçlarla da alýnabilir." denildi. Aspirin kullanýrken dikkat edilmesi gereken hususlarýn da yer aldýðý açýklamada þu ifadelere yer verildi: " Kulak çýnlamasý, bulantý, kusma, baþ aðrýsý, vücutta yer yer morluklar oluþmasý, siyah renkte kaka yapma, herhangi bir yerde kanama görülmesi (burun kanamasý gibi) halinde ilaç kesilip doktora gidilmelidir. Aspirin kullanýldýðý sýrada suçiçeði çýkarýlmasý veya su çiçeði çýkaran biri ile temas halinde ilaç hemen kesilmeli ve doktora haber verilmelidir." Beni kahreden Belediye olarak müracaatým, çamlarla ilgili dosyam dikkate alýnmadý. Sizle görüþmem saðlanmadý. Sizden ricam Belediye Baþkaný olarak, her kim olursa olsun, orum halkýna, vatandaþýna zaman ayýrýp dinleyin. Fazla zaman kaybýnýz olmaz. Sorunlarý olan vatandaþa yakýn olmanýz size çok faydasý olacaktýr inancýndayým. Ben belediyeye ait denilen yeri kapatmadým, üstünü örtüp duvam örmedim, masa sandalye koymadým. Yasalarca park yasaðý verilmiþ ve hiçbir iþe yaramayan pis bir alana çam dikerek, yeþille güzelleþtirdim. Suçum bumu baþkaným? Taktiri size býkarýyorum. U 5 liginde mücadele bol gollü maçlarla baþladý Alaca Belediye: 5 - Gençlerbirliði: SAHA: 2 Nolu. HAKEM : Mehmet Zeki Sevim. GENLERBÝRLÝÐÝ : Berk, Ya- vuz, Ömer, Yunus Emre Tuygun, Batuhan, Fatih, Alican, Recep, Zeki, Batuhan, Ekrem, Turgay, Mücahit, Metehan, Yunus Emre Uyar, Mert. ALACA BELEDÝYESPOR : Ka- dir, Muhammet, Zafer, Mücahit Kaya, Süleyman, Seyit, Enes, Mücahit Canbolat, Mehmet, Emir, Selami, Fýrat, Kadir. GOLLER : 5. dak. Ekrem (Gençlerbirliði),. dak. Mücahit Kaya, 7. ve 47. dakikalarda Emir,. dak. Selami, 6. dak. Seyit (Alaca Belediyespor). 5 liginde sezon pazar günü oynanan altý maçla baþladý. Altý U maçta toplam 4 gol atýlýrken en farklý skoru orum Belediyespor elde etti. Rakibini 2- yenen orum Belediyespor un ardýndan en farklý ikinci skor ise orumspor, Bayat Belediyespor u - alarak elde etti. Haftanýn diðer kazanan takýmlarý ise Alaca Belediyespor, imentospord, 97 Gençlikspor ve Ýl Özel Ýdarespor takýmlarý oldu. Ýki grupta takýmýn mücadele ettiði U 5 liginde tek devreli lig sistemi sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan dört takým final grubunda çift devreli sistemle þampiyonluk için mücadele edecekler. 97 Gençlik: - Osmancýkgücü: SAHA: GOL : Dýþ Saha. No'lu HAKEM : Serhat Özcan, Ahmet, Görkem, Uður, Serkan, Arda, Mustafa. 55. dak. Berkant (97 Gençlikspor). Sarkandý. 97 GENLÝKSPOR : Gökhan, Dýþ Saha. No'lu Alagöz. Furkan Ebubekir, Abdullah, Mehmet, Mahmut, Elvan, Mücahit, Niyazi, Nurullah, Arda, Alperen, Ýsmet, Halit, Kaan, Muhammed, Ömer, Mertcan, Furkan. GENLÝK MÝMAR SÝNANSPOR : Fevzi, Mücahit, Emre, Zahit, Mahir, DOðukan, Sezer, Ömer, Enes, Furkan, Mustafa, Abdurrahman, Metehan, Ýbrahim, Onur, Harun, Doðan, Selçuk. GOLLER : 2. dak. Alperen, 29. dak. Ýsmet, 55. dak. (kendi kalesine) Emre, 65. ve 68. dakikalarda Niyazi (imentospor), 8. dak. Furkan, 4. dak. Doðukan, 6. dak. (penaltýdan) Selçuk (Gençlik Mimar Sinanspor). OSMANCIKGÜCÜSPOR : Tolga, Abdulkerim, Necati, Tunahan, Alperen, Kenan, Oðuzhan, Halil, Recep, Muratcan, Ege, Ýl Özel Ýdare: - HE Kültürspor: SAHA: Dýþ Saha. No'lu SAHA: Dýþ Saha. 2 No'lu HAKEM : Ömür Soytemiz. ORUMSPOR : Kerem, Deniz, Berkant, Serkan, Furkan Kaya, Esat, Zafer, Barýþ, Samet, Süleyman, Oðuzhan, Furkan Þanver, Melih, Buðra, Berke. BAYAT BELEDÝYESPOR : Yiðit, Aykut, Volkan, Fatih, Onur, Eyüphan, Murat, Eray, Tunahan, Mesut, Hüseyin. GOLLER : 7. dak. (penaltýdan) Barýþ,. ve 27. dakikalarda Oðuzhan, 5. dak. Zafer, 25. dak. Esat, 8. dak. Samet, 5. ve 6. dakikalarda Furkan Þanver, 57. dak. Melih, 65. dak. Deniz (orumspor), 5. dak. Mesut (Bayat Belediyespor). Enes, Fazlý, Boran, Ali, Mücahit, Samet, Berkay, Turgay, Berkant, Ege, Oktay, Abdullah, Atacan, Mustafa, Gürkan. imentospor: 5 - Mimar Sinan: SAHA: HAKEM : ÝMENTOSPOR : orumspor: - Bayat Belediye: HAKEM : ðan Yandým. Erdo- ÝL ÖZEL ÝDARESPOR : Emre, Fur- kan, Nafican, Ahmet, Oðuzhan, Engincan, Abdullah, Fahri, Tunahan, Enes, Yusuf, Bedirhan, Gaffar, Muhammet, Nuri, Tuðrul. HALK EÐÝTÝM KÜLTÜRSPOR : Ba- tuhan, Levent, Mesut, Melih, Burak, Ferhat, Samet, Yavuz, Salih, Hüsnü, Fatih, Volkan, Yunus, Ozan. GOLLER : 2. dak. Yusuf, 45. ve 55. dakikalarda Enes (Ýl Özel Ýdarespor). orum Belediye:2 - Osmancýkspor: SAHA: Saha. 2 No'lu Dýþ HAKEM : Ýsmail Sefa Kandemirli. ORUM BELEDÝYESPOR : Berkay, Emre Karaman, Dursun, Emircan, Oðuzhan, Fuat, Murathan, Emre Abatay, Özgür, Fatih, Mert, Selim, Baran, Hakan, Akýn, Ergün, Hüseyin. OSMANCIKSPOR : Yunus, Aykut, Emre, Erdem, Ahmet, Ayberk, Turan, Yusuf, Ýbrahim, Mert, Emirhan, Onur, Hasan, Zeynel. GOLLER :. 4. ve 5. dakikalarda Mert, ve 26. dakikalarda Fuat, 2. dak. Fatih, 45. dak. Emre Karaman, 5. ve 66. dakikalarda Emre Abatay, 68. dak. Selim, 69. dak. Oðuzhan (orum Belediyespor).

18 8 SALI 24 EYLÜL 2 Direk rakibimizi yendik mutluyuz Ýlk dakikalardaki þanssýzlýklar yaktý Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, grupta direk rakipleri konumundaki orumspor önünde aldýklarý üç puanla büyük moral bulduklarýný belirterek iki takým futbolcu ve taraftarlarýný centilmence mücadelesinden dolayý kutladý. orumspor Teknik Direktörü Nihat Armutçu sezonun ilk maçýnda ilk dakikalardaki kýrmýzý kart ve penaltý ardýndan Batuhan ýn sakatlanmasýnýn oyun düzenlerini alt üst ettiðini söyledi. Ýkinci yarýdaki son yarým saatlik bölümde - beraberliði yakalayabileceklerini belirten Güneþ, maç boyunca kendilerine destek veren taraftarlarýna çok teþekkür etti. son yarým saatlik bölümünde beraberliði bile yakalayabilirdik. Ben son yarým saatlik bölümdeki mücadele ve futbollarýndan dolayý kutluyorum. orumspor olarak daha çok çalýþarak bu zorluklarýn üzerinden geleceðimize inanýyorum. Sahadaki mücadelemiz sezon sonuna kadar devam edecek. En büyük teþekkürü ise tribünde bizi maç boyunca yalnýz býrakmayan taraftarlarýmýza yapmak istiyorum. Maðlup olmamýza raðmen futbolcularý tribüne çaðýrarak onlara destek veren taraftarlar her türlü övgüyü hak ediyor. En büyük üzüntümüz onlara bu maçta galibiyet sevinci hediye edemedik. Onlara þunu söylemek istiyorum onlar destek versinler biz onlarý mutlu edeceðiz dedi. oruspor Teknik Direktörü Sunay Güneþ sezonun ilk maçýnda Ýskilip Belediyespor önünde þansýz baþlangýç yaptýklarýný ilk yarýda hem kýrmýzý kart hem penaltý ardýndan da Batuhan ýn sakatlanmasýnýn tüm oyun planlarýný alt üst ettiðini söyledi. Güneþ, zor þartlarda takýmý en iyi þekilde hazýrlamanýn çabasýný verdiklerini ve Ýskilip Belediyespor maçýnada kazanmak için çýktýklarýný belirterek Ancak maçýn hemen baþlarýnda verilen penaltý ve kýrmýzý kart, ardýndan Batuhan ýn sakatlanmasý tüm oyun planýmýzý alt üst etti. Ýkinci yarýnýn hemen baþýnda bireysel hatadan yediðimiz ikinci golle oyun düzenimiz iyice bozuldu. Üçüncü golden sonra ise oyundan düþmeyen ve maçýn bitimine kadar oyuna ortak olmak isteyen futbolcularýmý kutluyorum. Maçýn Ý Maç öncesi çiçek B ölgesel Amatör Lig deki iki temsilcimiz orumspor ve Ýskilip Belediyespor maçý öncesinde iki takým Tekrik Direktörü birbirlerine baþarýlar diledi. Ev sahibi Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, orumspor Teknik Direktörü Sunay Güneþ e hoþ geldiniz dedi ve baþarý dilekleriyle çiçek verdi, BAL da heyecan baþladý Haftanýn Toplu Sonuçlarý: Ýskilip Belediyespor - orumspor : - Aksaray Belediye- Yeþil Kýrþehirspor Gölbaþý Belediye- Etimesgut Belediye Nevþehir Gençlik - Tosya Belediyespor Keçiören Baðlum - Sincanspor Bartýnspor - Safranboluspor (Hükmen) Kastamonuspor- MKE Kýrýkkale (Hükmen) : 2- : -2 : - : - : - : - O G B M A 2 2 Y 2 2 Önümüzdeki haftanýn programý 29 Eylül Pazar orumspor - Kastamonuspor. Tosya Belediyespor - Ýskilip Belediyespor. ölgesel Amatör Lig 6. grupta oynanan orum derbisinde sahasýnda orumspor u - yenen Ýskilip Belediyespor galibiyetini maç sonunda saha içinde oynayarak kutladý. Maçýn bitiþ düdüðünün ardýndan ilk olarak orumspor lu futbolcularý teselli eden ve soyunma odasýna gönderen Ýskilip Belediyespor lu futbolcular daha sonra sahada kurulan ses düzeninde çalan müzik eþliðinde saha içinde oynayarak galibiyeti kutladýlar. Özellikle Ýskilip Belediyespor un yabancý futbolcusu Papa Lamine Saer Thýoune arkadaþlarýnýn ortasýna geçerek müzik eþliðinde oynamasý arkadaþlarýnýda tribündeki taraftarlarýný oldukca neþelendirdi., Taraftar yalnýz býrakmadý Y ýllar sonra amaör ligde mücadele etmek zorunda kalan orumspor u bu kategorideki ilk maçýnda yaklaþýk kadar taraftarý yalnýz býrakmadý. Pazar günü Ýskilip ilçe sahasýnda oynanan Ýskilip Belediyespor - orumspor maçýnda takýmlarýna destek vermek için yönetim tarafýndan tahsis edilen iki otobüs ile ve özel araçlarýyla giden yaklaþýk kadar taraftar takýmlarýna destek verdiler. Maç boyunca sahada mücadele eden futbolcularýna destek veren orumspor taraftarlarý lýk maðlubiyete raðmen futbolcularýna destek oldular ve örnek bir taraftar grubu oluþturdular. Taraftarlarýn maç boyunca verdiði destekten daha anlamlýsý ise maçýn bitiminin ardýndan maðlup olan futbolcularý tribüne çaðýrarak onlara moral verdiler ve alkýþlarla soyunma odasýna gönderdiler. Bölgesel Amatör Lig 6. grupta ilk hafta maçlarýnda iki takým hükmen galip gelerek ilk iki sýrada yer alýrken aralarýnda Ýskilip Belediyespor un da bulunduðu dört takým sezona üçer puanla baþladýlar. B -PUAN DURUMUTAKIMLAR. Bartýnspor 2. MKE Kýrýkkale. Ýskilip Belediye 4. Tosya Belediye 5. Gölbaþý Bele. 6. Aksaray Beledi 7. Baðlum Beledi 8. Sincan Belediye 9. Etimesgut Bel. Yeþil Kýrþehir. orumspor 2. Nevþehir Genç,. Kastamouspor 4. Safranbolu P Sincan Belediyespor - Yeþil Kýrþehirspor. MKE Kýrýkkalespor - Keçiören Baðlumspor. Etimesgut Belediyespor - Nevþehir Gençlikspor. Safranboluspor - Gölbaþý Belediyespor. Bartýnspor - Aksaray Belediyespor. tan dolayý kutluyorum. Bir tebriðide orumspor takýmýna yapmak istiyorum. Tüm olumsuzluklara raðmen oluþturulan kadro maç boyunca verdiði mücadele ile alkýþý hak etti. biz kazandýðýmýz için mutluyuz, orumspor a bundan sonraki maçlarýnda baþarýlýr diliyorum. Birde ilin iki takýmýnýn maçýnda gerek taraftarlarýn gerekse futbolcularýn sahadaki centilmence mücadelesi nedeniyle herkesi kutluyorum. Artýk orumspor maçýný unuttuk ve bu hafta sonu deplasmanda oynayacaðýmýz Tosya Belediyespor maçýný düþünüyoruz. En büyük düþüncemiz kýrmýzý kart gören Salih ile bileðinden sakatlanan Turgay. Bu iki futbolcunun oynamamasý halinde savunmada büyük sýkýntý yaþayacaðýz dedi. Galibiyeti sahada oynayarak kutladýlar B BAL 6. Grup Haftanýn Görünümü skilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, direk rakipleri konumundaki dost kulüpleri orumspor u yenerek hem üç puan almanýn mutluluðunu yaþadýklarýný hemde lige galibiyetle baþlamanýn takýma büyük moral olduðunu söyledi. Armutçu, ligin ilk haftasýnda sezon sonunda birinci derecedeki rakipleri konumundaki orumspor ile oynadýklarý ilk maçta takým olarak iyi bir futbol ortaya koyduklarýný belirterek Maça iyi baþladýk ve ilk dakikalarda rakibin kýrmýzý kart görerek on kiþi kalmasýndan da iyi yararlandýk ve üç puaný üç golle aldýk. Bu maçta alýnan galibiyet hem direk rakibimiz önünde puan hemde ikili averajda üstünlük ele geçirdiðimiz için mutluyuz. Futbolcularýmý maç boyunca ortaya koyduðu performans- ölgesel Amatör Lig de sezon hafta sonu oynanan maçlarla baþladý. Ýki temsilcimizin mücadele ettiði 6. grupta ilk hafta maçýnda iki temsilcimizin maçýndan Ýskilip Belediyespor - lik galibiyetle ayrýlarak sezona üç puanla baþladý. Grupta ilk hafta oynanmasý gereken yedi maçtan ikisi iki takýmýn lisanslarý çýkartamadýðý için oynanamadý. Yýllarca profesyonel ligde mücadele ettikten sonra geçen sezon amatöre düþen Kastamonuspor da yönetim içinde yaþanan sorunlar nedeniyle kýrmýzý siyahlý takýmda lisanslar çýkartýlamayýnca ilk maçýnda sahasýnda hükmen maðlup sayýldý. Diðer maça çýkamayan takým ise Safranboluspor oldu. Lisanslarýný çýkartamadýðý için maça çýkamayan Safranboluspor Bartýnspor maçýna gidemedi ve oda hükmen maðlup sayýldý ve sezona eksi üç puanla baþladý. Ýlk hafta maçlarý sonunda Bartýnspor ve MKE Kýrýkkalespor hükmen galibiyetle ilk iki sýrada yer aldýlar. Ýskilip Belediyespor ise - lik galibiyetle üçüncü sýrada yer alýrken deplasmanda haftanýn tek kazanan takýmý Tosya Belediyespor, Nevþehir Gençlikspor u - yenerek ilk haftayý üçer puanla kapattýlar. Aksaray Belediyespor, Gölbaþý Belediyespor ilk haftanýn kazanan diðer takýmlarý oldular. Grupta ilk haftanýn beraberlikle sona eren tek maçýnda ise Keçiören Baðlum Belediyespor ile Sincanspor takýmlarý golsüz eþitlikle sahadan ayrýldýlar. Ligde ikinci hafta maçlarý 29 Eylül pazar günü oynanacak. Temsilcilerimizden Ýskilip Belediyespor ikinci haftada ilk maçýný deplasmanda kazanarak büyük moral bulan Tosya Belediyespor deplasmanýnda puan mücadelesi verecek. Diðer temsilcimiz orumspor ise ilk haftaya lisanslarýný çýkartamadýðý hükmen maðlup olan Kastamonuspor ile evinde karþýlaþacak. Golcüler iþ baþýnda Ý skilip Belediyespor un bu sezonki en büyük iki gol umudu Osman Gýdýk ve Mustafa Veran ilk maçtaki performanslarý ile beklentileri boþa çýkarmadýklarýný gösterdiler. Üç sezon önce Ýskilip Belediyespor da birlikte forma giyen iki futbolcudan Mustafa Veran iki sezondur farklý kulüplerd forma giyerken bu aranýn ardýndan yeniden sahada iyi anlaþtýðý Osman Gýdýk ile buluþtu. Osman Gýdýk ve Mustafa Veran gol sonrasýnda Teknik Direktör Nihat Armutçu ile birlikte Spor camiasý Ýskilip de orum derbisinde P Ýskilip Belediyespor sezonun ilk maçýndan - galip ayrýlarak üç puanýn sahibi oldu ve üçüncü sýrada kendine yer buldu azar günü Ýskilip de oynanan Bölgesel Amatör Lig 6. grup maçýnda Ýskilip Belediyespor ile orumspor arasýndaki orum derbisi orum spor camiasýný bir araya getirdi. Ýskilip Þehit Mikail Kaya sahasýnda oynanan maçý Ýskilip Kaymakam ve Belediye Baþkaný ile birlikte orum futbol taban birlikleri temsilcileride yoðun ilgi gösterdiler. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran ile birlikte orum Belediyespor Genel Kaptaný Hamit Iþýk an- trenörü Arif Ceylan ile birlikte çok sayýda futbol severde maçý izlediler. Sezonun ilk maçýnda orumspor karþýsýnda yan yana oynayan iki futbolcu takýmlarýnýn üç golüne imza atarak galibiyette büyük pay sahibi oldular. Ýki golcü futbolcu gollerden sonra galibiyet sevincini önce futbolcu arkadaþlarý ile sonrada kenar yönetimle baþlatýlar. Osman Gýdýk ve Mustafa Veran bu sezon takýmlarýnýn en büyük iki gol umudu olarak büyük görev üstlendiler,

19 SALI 24 EYLÜL 2 9 HER TÜRLÜ KURBANLIK BULUNUR Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. (.HAK:2624) YILMAZLAR CANLI HAYVANCILIK KESÝM YAPILIR KESÝM ÜCRETSÝZDÝR Ýkbal Konutlarý Yaný Tel: (.HAK:429) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ORBA EÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad.. Sok. 2/ (Ziraat Odasý Yaný) (.HAK:269) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Murat SULU Hüseyin oðlu 2//984 orum Hamamlýçayköy Doðumlu (.HAK:2699) YÝTÝK orum Vergi nde nolu vergi mükellefiyim. Kullanmakta olduðum Profilo marka YK- M Model, BBB- 595 sicil nolu yazar kasamýn ruhsatýný kaybettim. Hükümsüzdür. Nail PENPE Üçtutlar Mah. Alaybey Sok. No: 8 ORUM (.HAK:2696) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Feyzullah EROL Mustafa oðlu Gümüþhacýköy Þýhlar Köyü Doðumlu (.HAK:2694) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Niyazi Burak KAYA Dursun oðlu 995 orum Doðumlu (.HAK:2692) YÝTÝK Dodurga Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Emir DOÐAN Ahmet oðlu 947 Kuyucak Doðumlu (.HAK:2687) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hüseyin AKMAN Hüseyin oðlu 955 orum Doðumlu (.HAK:269) YÝTÝK orum Vergi nde TC numaralý mükellefiyim. Ýþletmemde kullanmakta olduðum Profilo YK- TS markalý BBY8 sicil numaralý yazar kasamýn ruhsatnamesini kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet ÖZELÝK Ali oðlu 965 Ortaköy orum Doðumlu (.HAK:2688) Bunu yaparsanýz yandýnýz! Kesik elle çið ete müdahale ettiðinizde hayvandan brusella ve tüberküloz hastalýklarýný alabilirsiniz. Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Yavuz Öztürkler, AAmuhabirine yaptýðý açýklamada, hayvanlarýn kesileceði yerin hijyenik olmasý gerektiðini ifade ederek, alanýn mutlaka akýntýyla baðlantýlý olmasý gerektiðini belirtti. Tüberküloz ve Brucella ya dikkat! Kan ve hayvandan ortaya çýkacak salgýlarýn çabuk temizlenebileceði bir zemin oluþturulmasý gerektiðine vurgu yapan Öztürkler, "Hayvandan insana geçen önemli hastalýklar var, bunlarýn baþýnda brusella geliyor. Kesik elle çið ete müdahale ettiðinizde hayvandan brusella ve tüberküloz hastalýklarýný alabilirsiniz. Bölgemizde yüzde 6 oranýnda tüberküloz olgularýna rastlandýðý görülmüþtür" diye konuþtu. Þarbon tehlikesi de var Ýnsanlarýn bu yolla þarbon hastalýðýna da yakalanabileceðine dikkati çeken Öztürkler, þunlarý kaydetti: "Hayvandan insana geçen 2 hastalýk olduðunu düþündüðünüzde, sonuçta canlý bir materyalle baþ baþa olduðunuzu ve her an ummadýðýmýz bir þekilde hastalýk kapabileceðinizi düþünmelisiniz. Bunun için büyük ve küçükbaþ hayvanlarý ehil kiþilerin kesmesi lazým. Eðer elinizde herhangi bir çatlak veya kesik yoksa hastalýk kapma þansýnýz yoktur ama elinizi kestirmiþseniz ve o þekilde devam ediyorsanýz, elinizde kesik varsa mikrop giriþi için kapý aralamýþsýnýz demektir." Kiþilerin kendi güvenliði için kesim kurallarýna dikkat etmesi gerektiðini dile getiren Öztürkler, hayvanýn az acý çekmesi ve çevreye zarar verilmemesi için bunun þart olduðunu kaydetti.(aa) alýþanlarýn yüzde 7'inin iþsizlik sigortasý yok Dünya genelinde, çalýþan nüfusun yüzde 7'nin iþsizlik sigortasýnýn olmadýðý açýklandý Uluslararasý alýþma Örgütü (ILO), dünya genelinde, çalýþan nüfusun yüzde 7'nin iþsizlik sigortasýndan mahrum olduðunu açýkladý. ILO uzmaný Florence Bonnet, iþsizlik sigortasý uygulamasýnýn 98 ülkeden 72'sinde olduðunu ve dünya ülkelerinde çalýþanlarýn yüzde 7'nin iþsizlik sigortasý bulunmadýðýný söyledi. 28'de 4 milyon çalýþanýn yüzde 86'sýnýn iþini kaybettiðini anlatan Bonnet, bu kiþilerin iþsizlik sigortasý olmadýðý için hiçbir gelir kaynaklarýnýn kalmadýðýný belirtti. ILO rakamlarýna göre, ABD ve Avrupa'da çalýþanlarýn yüzde 8'i iþsizlik sigortasý kapsamýndayken bu rakam Afrika'da neredeyse yüzde 'nun altýnda. Dünya Bülteni (.HAK:262) SATILIK DÜKKAN Yeni Adliye arkasýnda m2, 2 metre yola cepheli, içinde kiracýsý bulunan dükkan satýlýktýr. Not: Takas olunur. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Meslek Yüksek Okulu veya Endüstri Meslek Lisesi mezunu otocad proðramý kullanabilen, askerlikle iliþkisi olmayan bay eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: Sahibinden Satýlýk Lüks yapýlý Dubleks Daire (.HAK:267) (.HAK:2695) SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi Sanayi Caddesi No: 6 da 246 m2 asma katlý içerisinde yazýhanesi mevcut dükkan satýlýktýr. (.HAK:266) Ýlim Yayma Cemiyeti arkasýnda Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Kuþcuoðlu Otomotiv Mitsubishi Yetkili Servisinde çalýþtýrýlmak üzere, Mekanik Ustasý ve Kalfasý Elektrik Ustasý ve Kalfasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Devren Satýlýk Mobilya Maðazasý Halen faal durumda bulunan müþteri potansiyeli iyi olan maðazamýz iþ deðiþikliði (.HAK:268) Küçük Sanayi Sitesi 5. Sok. No: 5 Tel: nedeniyle devren satýlýktýr. Mür. Tel: Satýlýk S Plaka ve Okul Taþýtý Bakýmlý Wolksvagen Volt marka 26 model 7+ minibüs (.HAK:2697) (.HAK:2698) S Plaka ile birlikte verilecektir. Müracaat: ELEMAN ARANIYOR Bilgisayar kullanabilen bayan eleman alýnacaktýr. Can Oto Kurtarma epni Mah. Fen Lisesi Karþýsý ELEMANLAR ARANIYOR ÝSTANBUL DA HÝZMET VERDÝÐÝMÝZ FABRÝKALARIMIZDA ALIÞTIRILMAK ÜZERE; * yaþ arasý, * Askerliðini yapmýþ, * Üretim, sevkiyat ve paketleme iþinde çalýþacak elemanlar aranýyor. * Konaklama ve yemek iþveren tarafýndan karþýlanacaktýr. * Maaþ 6 TL Ýletiþim bilgileri; KARMA LOJÝSTÝK A.Þ. Hasan SEVER numaralý telefondan bilgi alabilirsiniz. (.HAK:269) Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: No: 9 ORUM ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere iyi derecede Logo Go programý kullanabilen tercihen kýrtasiye sektöründe çalýþmýþ, askerliðini yapmýþ ve sürücü ehliyeti olan bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (.HAK:266) ÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (.HAK:777) Alaybey Sokak No: 4 ORUM ELEMAN ARANIYOR Müþavirliðini yaptýðýmýz bir firmanýn ön muhasebesini yürütebilecek, Logo programlarýný kullanabilen, askerliðini yapmýþ bay elemanlar alýnacaktýr. Ýsteklilerin (.HAK:267) Müracatlarýn Vergi arkasý Adres Kýraathanesinde yapýlacaktýr. BAYAN OCUK BAKICISI ARANIYOR Mür. Tel: (.HAK:27) adresine cv lerini göndermeleri gerekmektedir. Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: /D iðdem Tepe Bahçeleri orum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde orum manzaralý SATILIK PARSELLER 9 m2 tam tel örgü ve sürekli su. DERHAL TAPU VERÝLÝR (.HAK:27) (.HAK:268) (.HAK:2685) (.HAK:2659) (.HAK:99) alýþma Arkadaþlarý Arýyoruz Aras Kargo da çalýþtýrýlmak üzere en az lise mezunu, bilgisayar kullanmasýný bilen, diksiyonu düzgün, müþteri iliþkilerinde baþarýlý, ehliyeti olan, 25-5 yaþ arasý bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Ýnönü Cad. No: 28 (Vakýfbank karþýsý) Not: Baþvurularýn adresimize yapýlmasý rica olunur. Bizimle alýþmak Ýster misiniz? Muhasebe, þarküteri, kasiyer, reyon bölümlerinde çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Marka-9 A.V.M. Ulukavak Mh. Adnan Özejder Cad. No: 7 ORUM (Ýkbal Kent Civarý) Tel: Müracaatlar þahsen yapýlmalýdýr. Kurbanlýk bulunur Kesim yapýlýr Adres: Köprüalan Köyü (Gürcü Köyü) (.HAK:268) Namýk avuþ Tel: BAYAN ELEMAN ARANIYOR Ayakkabý maðazasýnda çalýþtýrýlmak üzere 8-25 yaþ arasý bayan eleman alýnacaktýr. Tuðçe Kundura Zafer arþýsý No: KÝRALIK DEPO Ilýca Caddesi nde 5 m2 depo kiralýktýr. Ýrtibat Tel:

20 SALI 24 EYLÜL 2 Emrah h Kuþ Dünya üçüncüsü orumlu güreþçi Emrah Kuþ, Macaristan da yapýlan Dünya Güreþ Þampiyonasý nda 74 Kg da giydiði milli mayo ile sýkletinde üçüncü olarak bronz madalya kazandý. Emrah Kuþ spor kariyerinde ilk kez Dünya Þampiyonasý nda kürsüye çýkmayý baþardý. acaristan da dün sona eren Dünya Grekoromen MGüreþ Þampiyonasý nda 74 Kg da milli mayoyu giyen orumlu güreþçi Emrah Kuþ sýkletinde üçüncü olarak bronz madalyanýn sahibi oldu. Dün üç sýklette yapýlan müsabakalar ile sona eren Dünya Grekoromen Güreþ Þampiyonasý nda 74 Kg da milli mayoyu giyen Emrah Kuþ ilk turda Belarus lu rakibini üstün bir oyun sonunda 5- lik skorla yenerek ikinci tura yükseldi. Ýkinci turda Amerika lý rakibini - yenen Kuþ üçüncü tura yükselmeyi baþardý. Üçüncü turda zorlu rakibi Azeri rakibi ile karþýlaþan Bronz madalya kazanan orumlu güreþçi Emrah Kuþ ayný gün kürsüye çýkan diðer milli güreþçi Rýza Kayýalp la madalya töreni sonunda Güreþ Federasyon Baþkaný Hamza Yerlikaya ile birlikte Emrah Kuþ bu maçtan da ayný skorla - lik skorla galip ayrýlarak çeyrek finale yükselmeyi baþardý. eyrek final maçýnda Ýran dan Aliakdari ile karþýlaþan Emrah Kuþ rakibi önünde - maðlup duruma düþmesine raðmen son dakikalardaki mücadelesi ile rakibi önünde 4- üstünlüðü yakaladý ve bu skorla minderden galip ayrýlarak yarý finalde mücadele etmeye hak kazandý. Yarý final maçýnda Koreli Kim ile karþýlaþan Emrah Kuþ rakibinin fýrtýna gibi baþladýðý maçta henüz 59. saniyede rakibine 9 puan verince biranda minderden teknik üstünlükle maðlup ayrýldý. Kuþ, yarý finalde kaybettiði için bronz madalya maçýna çýkma hakký kazandý. Bronz madalya maçýnda Finlandiya dan Veli Suominen ile karþýlaþan Emrah Kuþ rakibini 7- lýk teknik üstünlükle yenerek sýkletinde bronz madalyanýn sahibi oldu. Budapeþte deki dünya þampiyonasýnda 74 kiloda kazandýðý bronz madalya ile sürpriz yapan ve Türk kafilesine büyük mutluluk yaþatan Emrah Kuþ ise ilk kez büyükler dünya þampiyonasýna katýlarak dünya. olduðu için çok mutlu olduðunu, bu bronz madalyayý ülkesine ve ailesine hediye ettiðini söyledi. Hedefinin her sporcuda olduðu gibi olimpiyatlar olduðunu söyleyen Kuþ, daha sýký bir çalýþma dönemine gireceklerini, yeni kurallarýn ise kuranýn çok daha etkili olduðunu belirtti. Yeni kurallarla birlikte çok iyi güreþçilerin bile iþlerinin zor olduðunu kaydeden Kuþ, "Üst üste 5 ya da 6 maç yapmak, performansý çok etkiliyor. Ýyi adamlarýn çoðu bu nedenle elendi. Yeni kurallara adapte olmak biraz zordu ancak ben baþardým" diye konuþtu. Belediyespor Antep de tur arýyor Maç A Haber den canlý yayýnlanacak orum Belediyespor un bugün Gaziantepspor ile oynayacaðý Ziraat Türkiye Kupasý 2. tur maçý AHaber den canlý olarak yayýnlanacak. Ziraat Türkiye Kupasý yayýncý kuruluþu AHaber bugün Türkiye Kupasý nda oynanacak üç maçý canlý olarak yayýnlayacak. Bugün saat 8. den itibaren Gaziantepspor ile orum Belediyespor maçýda A haber ekranlarýndan canlý olarak izlenebilecek. orum Belediyespor Ziraat Türkiye Kupasý 2. tur maçýnda bugün saat 8. de Süper Lig den Gaziantepspor önünde tur mücadelesi verecek. Bugün saat 8. de Gaziantep Kamil Ocak Stadý nda baþlayacak maçta Gaziantepspor, ligde kötü Futbol dil ile kolay ayak ile zor bir oyun orum Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað, bugün oynayacaklarý Türkiye Kupasý maçý öncesinde en büyük motivasyonlarýnýn ev sahibi takýmýn Teknik Direktörü Bülent Uygun un söylediði Ciddi bir hazýrlýk maçý oynayacaðýz cümlesi olduðunu söyledi. Özbað, futbolun dil ile kolay ancak ayak ile çok zor bir oyun olduðunu belirtti ve tur için mücadele orum Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Öz- bugün oynayacaklarý Ziraat Türkiye Kupasý bað, maçý öncesinde en büyük kozlarýnýn Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun un söylediði Ciddi bir hazýrlýk maçý yapacaðýz açýklamasý olduðunu söyledi. Özbað, futbolun dille kolay oynanan ancak ayakla zor oynanan bir oyun olduðunu belirterek Biz gücümüzü biliyoruz. Rakibimizle aramýzda iki lig olduðununda farkýndayýz. Ancak futbol favorisi olan ancak kazananýn maçtan sonra belli olduðu bir oyun olduðunuda unutmuyoruz. Biz genç ve lig tecrübesi olmayan isimlerin çoðunlukta olduðu bir kadroya sahibiz. Rakibimiz ise Türk futbolunda uzun yýllardýr ekol olmuþ bir kulüp ve Süper Ligin köklü kulübü. Tabiki maç öncesinde onlar favoriler ve kazanmaya yakýnlar. Diðer taraftan ise maçýn eçtiðimiz hafta Ankara temsil- Hacettepe ile golsüz bera- Gcisi bere kalan orum Belediyespor, 6 puanlýk karþýlaþmada Ýzmir temsilcisi Balçovaspor u özellikle ikinci yarýda sergilediði güzel futbolla4- le geçti. Belediyespor þu ana kadar kendi emsalleri ile karþýlaþtý, bu da hem takýmýn oturmasýný hem de özgüven kazanmasýný saðlayacaktýr. -4 hafta daha az kayýpla giderse, rakipler de puan kaybederse, yukarýlarý hedefleyebiliriz. Ancak içerdeki maçlarý almak kaydý þartýyla. Balçova maçýna gelince, karþýlaþmanýn henüz birinci dakikasýnda gölü bulduk. Ne yazýk ki 45 dakika vasatýn üzerine çýkamadýk. Ýlk yarý - Belediyespor un üstünlüðü ile tamamlandý. Ýkinci yarýnýn baþýnda ikinci.:: YORUM ::. 6 puanlýk maçlar Kadir Þimþek orum Belediyespor da forma giyecek futbolcular açýsýndan çok büyük motive kaynaklarý bulunuyor. Bunlarýn en önemlisi ise Bülent Uygun hocanýn yaptýðý açýklama. Biz hazýrlýk maçý oynamayacaðýz bir kupa maçý oynayacaðýz ve kupada hedefimiz tur atlamak. Bunu baþarmak içinde sahada yapmamýz gereken mücadeleyi vereceðiz. Ayrýca maçýn naklen yayýnlanmasý, gece maçý olmasý futbolcularýn kendilerini göstermeleri açýsýndan hep motivasyon sebebi olacaktýr. Tabiki bizim önceliðimiz ligde belirlediðimiz hedefe ulaþmak ve hafta sonunda da zorlu bir deplasman maçýna çýkacaðýz. Rakibimizin yaptýðý kadar bizde rotasyon yapacaðýz. Hedefimizde çýkýp gereken mücadeleyi vermek ve tur atlamak. Sonuçta kazanýrýz kaybederek ancak Belediyespor a yakýþan bir mücadele vereceðimizden kimsenin kuþkusu olmasýn dedi. golü bulunca takým rahatladý. Daha da önemlisi, Teknik Direktör Sedat Özbað, isme deðil futbolun gereðini yapanlara formayý teslim ettiðini bir kez daha gözler önüne sergiledi. Zaten farka gitmemizin nedeni de biri bu, biri de hamleleri erken yapmasýydý. Bu moralle Batman Petrolspor u da yenersek, 6 puanlýk bir karþýlaþmayý da kazanmýþ oluruz diye düþünüyorum. Bir baþka konuya geçmek istiyorum. Pazar günü oynanan Belediyespor-orumspor Bal Ligi karþýlaþmasýný izledim. Ýskilipspor, kiþi kalan orumspor karþýsýnda net skorla - kazanmasýný bildi. Kýrmýzý siyahlýlar ise kelimenin tam anlamýyla bütün hatlarda tel tel döküldüler. Özellikle iki golde de kalecinin hatasý büyüktü. Kýsacasý orumspor un ligde kalmasý için 4-5 tane transfer yapmasý gerekiyor. Kazanmayý daha çok arzulayan ve sayýsýz gol pozisyonu kaçýran Ýskilip Belediyespor, orumspor dan daha diri ve daha iyi organize olmuþ ve hakettiði üç puaný da almýþtýr. Tek teselli iki takým taraftarlarý ve oyuncularý maçý çirkinleþitirmediler. Hakemler de kusursuz maç yönetti. orum Belediyespor Ziraat Türkiye Kupasý 2. tur maçýnda bugün saat 8. de Gaziantep Kamil Ocak Stadý nda Gaziantepspor ile karþýlaþacak. Kazananýn. tura çýkacaðý maçta orum Belediyespor Süper Lig takýmý rakibi önünde zoru gidiþe son vermek, takýma yeni katýlan transferlerin maç eksiðini gidermek için orum Belediyespor önüne rotasyonlu bir kadro ile çýkmasý bekleniyor. Yýllardýr Süper Lig de mücadele eden ve Türk futbolunun köklü kulüplerinden Gaziantepspor sezonun ilk beþ haftasýnda sadece bir beraberlik alarak bir puanla son sýrada bulunuyor. Kýrmýzý Siyahlý ev sahibi takým Türkiye Kupasý nda hedefi gruplara kalmak. orum Belediyespor ise ilk turda Ünyespor u yenerek çýktýðý ikinci turda Süper Lig takýmýný yenerek hem. tura yükselmeyi hemde Gaziantepspor u eleyerek büyük bir reklam yapmak amacýnda. Teknik Di- baþararak tur atlamak amacýnda. rektör Sedat Özbað, Kupa maçýnda bazý futbolculara rotasyon yaparken alt yapýdan iki genci bu maçýn kadrosuna aldý. Gaziantepspor - orum Belediyespor 2..:: GÖZLEM ::. Kazanmak güzel Halil ÖZTÜRK azanmak güzel. Hele 4- gibi farklý skor- kazanmak çok daha güzel. Evet orum Kla Belediyespor, Sedat Özbað yönetiminde çýktýðý dördüncü maçýnda üçüncü galibiyetini aldý. Ýç sahada alýnan üç galibiyette kýrmýzý siyahlý takýmýn skor tabelasý dýþýnda memnun eden fazla bir yanýný kimse bulamýyor. Sedat hocada, Hamit Iþýk'ta futbol olarak iyi noktada olmadýklarýný kabul ediyorlar. Bunun için zamana ihtiyaçlarý olduðunu söylüyorlar. Evet, takýmýn zamana ihtiyacý olduðu kesin ancak zaman içinde kazanýlamayacak bir þey varki ada güçlenme. Belediyespor'un bir aya yakýn süren orum kampý ardýndan dokuz günlük Topuk Yaylasý kampý ile ilgili olarak aldýðýmýz bilgilerde 'ok iyi çalýþýyoruz' açýklamalarý hala akýllarda. Balçova Belediyespor maçýnýn görüntüleri olsada izlesek sahadaki her iki mücadelede yerde olan bizim takýmýn futbolcularý oldu. Zemin bozuksa iki tarafada bozuk ama düþen hep biz olduk. Futbolda kazanmak için ayakta kalmak zorundasýnýz ancak Belediyespor bunu baþarmakta zorlanýyor. Maçýn birinci dakikasýnda gelen gol sonrasýnda selam kelam. Ýkinci yarýnýn ilk dakikasýnda gelen þans golü ardýndan peþ peþe bireysel hatalardan gelen üç gol. Ýkisi rakip kalede birisi bizim kalede. Kamera kayýt yapmýþ olsaydý sezon boyunca komik goller sýralamasýnda týklanma rekoru kýracak iki gol bu maçtan çýkardý. Gerçekten maçý izleyenler futboldan çok yenilen gollerle ilgili yorum yaptýlar. Belediyespor'da kötü futbolun en önemli nedenlerinden birisi ise takýmýn aðabeyi konumundaki isimlerin gösterdikleri performans. Kontenjandan oynayan beþ isimden dördü bu maçta forma giydi. Son bölümde ise ikisi kaldý ikisi oyundan çýktý. Yani takýmý hedefe götürmesi için kadroya kazandýrýlan ve hepsi de orumlu olan bu beþ isimde beklenen performanslarýndan çok uzaklar. Buðra, Sancaktepe maçýndaki performansý ile göz doldurdu ancak sonrasýndaki haftada antrenman performansý ve davranýþlarý ile kulübeye döndü. Vedat, Oðuzhan Yalçýn henüz maçta doksan dakikayý tamamlayamadýlar. Mehmet Akif ilk kez Balçova maçýnda doksan dakika oynadý oda biraz mecburiyetten gibi görünüyor. Yani kýsacasý umut baðlananlar henüz bu umutlara karþýlýk veremediler. Hepsinin çocukluklarýný bildiðim için rahatlýkla söyleyebilirim ki istedikleri takdirde çok daha iyisini yapabilirler. Kapasitelerinin bu olmadýðýný kendileri de çok iyi biliyorlar. Geçtiðimiz yýllarda orum'da takýmýn gençleri olarak forma giyiyorlardý þimdi ise deyim yerindeyse 'Papazlarý' konumundalar. Onlara yönetim inandý, orum inandý bu takýmý hedefe ulaþtýracak isimler diye kucak açýldý ve memleketlerinin takýmýnda forma giymek istediler. O zaman hem kendileri için hem de memleketlerinin takýmý için biraz daha tur maçýný Ýstanbul bölgesi hakemlerinden Serkan Ergün yönetecek. Yardýmcýlýklarýnýda ayný ilden Oktay Önge ve Fettah Yiðit yapacak. Maçýn dördüncü hakemi Mert Güzenge. Maçýn gözlemcisi A. Cengizhan Bilgi, temsilcileri ise Tarýk Antalyalý ve Cengiz Akar. orum Belediyespor bugün Gaziantepspor önünde Türkiye Kupasý nda üçüncü tur için mücadele edecek gayret ve çaba göstermeleri gerekiyor. Ne kapris yapacak nede tavýr yapmaya haklarýnýn olmadýðýna inanýyorum. Ýzlediðimiz ve kýyaslama yaptýðýmýz zaman grupta uçuk bir takým yok ve her türlü sonuç normal görünüyor. Yani hava yakalayan rüzgarý arkasýna alan takým hedefe ulaþýr. Belediyespor bu noktada sýkýntýlý dönemi bana göre en az kayýpla geçti. Artýk toparlanmasý ve gözünün önüne bakmalý. Teknik Direktör Sedat Özbað ilk maçlarda takýmý tanýmada, oyun sistemini oturtmada zamana ihtiyacý olduðu için diyecek fazla bir þey yoktu. Ancak oynanan maça ve aradan geçen zamandan sonra artýk bazý taþlarýn yerine oturmasý gerekiyor. Balçova Belediyespor maçýndaki deðiþiklikler Özbað'ýn doðru yolda olduðunun göstergesi. Ýsme deðil çalýþana forma takým içindeki adalet bir takým için en önemli olgu. Sezon baþýndan beri forma giyme þansý bulamayan Murathan'ýn Balçova maçýna girdikten sonraki performansý ile 'Ben bu takýmda oynarým' mesajýný verdi. Onun gibi yeni isimler çýktýðý takdirde Belediyespor hedefine ulaþmak için avantaj yakalayacaktýr. Rekabetin olmadýðý yerde baþarý olmayacaðýna göre, Sedat hocam doðru yoldasýn. BAL'daki iki temsilcimizin maçýnda gülen taraf iki sezondur bir arada oynayan Ýskilip Belediyespor oldu. Tecrübe ve birlikte oynama birde buna erken penaltý ve rakibin on kiþi kalmasýndan yararlanan Belediyespor üç puaný aldý. orumspor ise on kiþi kalmasýna raðmen gösterdiði mücadele ile alkýþý hak etti. En büyük alkýþ ise orum derbisinin kavgasýz gürültüsüz ve centilmence baþlayýp bitmesi nedeniyle iki takým futbolcularýna. Sonuçta kazanan orum futbolu olduðuna inanýyorum.

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE!

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! GENEL BAÞVURU KOÞULLARI a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak, b) Yapýlacak arþiv araþtýrmasý ve soruþturma sonucunda þüpheli

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!!

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULUNUN 11.08.2010 TARİH VE 2010-16 SAYILI TOPLANTISINDA ALINAN IX NOLU KARAR

Detaylı

2012-DGS TERCÝH KILAVUZU TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI*

2012-DGS TERCÝH KILAVUZU TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI* TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI* Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir. Adaylar, öðretim

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) 2012 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) SONBAHAR DÖNEMÝ TERCÝH KILAVUZU 11 EKÝM 2012 TARÝHÝNDE GÜNCELLENMÝÞTÝR. Ölçme, Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuz, 2012-Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bu programa kayýt olacak öðrenciler, uygulamalý derslerde mesleðin gerektirdiði üniformayý giymek zorundadýrlar. Bk.

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 29 EYLÜL 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı