KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE!"

Transkript

1 KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! GENEL BAÞVURU KOÞULLARI a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak, b) Yapýlacak arþiv araþtýrmasý ve soruþturma sonucunda þüpheli ve sakýncalý halleri bulunmamak, c) Herhangi bir nedenle askeri okullardan çýkmamýþ/çýkarýlmamýþ, sivil okullardan çýkarýlmamýþ olmak, d) TSK Saðlýk Yeteneði Yönetmeliðinde yer alan, Askeri Okullara girecek öðrenci adaylarýna iliþkin saðlýk kriterlerine sahip olmak, e) 2006 Yýlý Üniversite Öðrenci Seçme Sýnavý na (ÖSS) katýlmýþ ve tespit edilecek puaný almýþ olmak, f) Herhangi bir mesleðe yönelik olmayan ve ÖSS Kýlavuzunda yer alan okul türlerinden: (1) Anadolu Lisesi (Yabancý Dille Öðretim Yapan Resmi Liseler) (2) Fen Lisesi (3) Lise (Resmi ve Gündüz Öðretim Yapan Liseler) (4) Lise, Özel Lise (Yabancý Dil Aðýrlýklý Program Uygulayan Liseler) (5) Özel Fen Lisesi (6) Özel Lise (7) Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise (8) Lise Programý (9) Lise Programý (Yabancý Dil Aðýrlýklý) (10) Anadolu Öðretmen Liselerinin Fen Bilimleri alanýndan mezun olmak g) Hazýrlýk sýnýfý okutulan liselerden mezun olanlar için en fazla 20 (1986 ve sonrasý doðumlu), diðer liselerden mezun olanlar için en fazla 19 (1987 ve sonrasý doðumlu) yaþýnda olanlar (yaþ düzeltmesi yaptýranlarýn düzeltmeden önceki yaþý dikkate alýnýr.) h) 2006 yýlýnda mezun olmak ve mezuniyetten sonra en fazla bir yýl ara vermiþ olanlar ( eðitim ve öðretim yýlýnda mezun olanlar). KARA HARP OKULU Kara Harp Okulu Ankara ilinde olup, Türk Silahlý Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduðu sýnýf ve miktarda subay yetiþtiren yatýlý bir askeri yüksek öðrenim kurumudur Sayýlý Harp Okullarý Kanunu uyarýnca üniversite statüsünde olan Kara Harp Okulu, Sistem Mühendisliði Bilim dalýnýn; Ýþletme, Endüstri, Makine, Ýnþaat ve Elektrik-Elektronik alt dallarýnda 4 yýllýk Lisans düzeyinde akademik eðitim veren, Kara Kuvvetlerine, Jandarma Genel Komutanlýðýna Jandarma Sýnýfýnda, erkek-bayan subay yetiþtiren parasýz yatýlý bir eðitim kurumudur. Harbiyelilerin bütün ihtiyaçlarý (yeme, yatma, giyim, harçlýk, eðitim ve öðretim) devlet tarafýndan karþýlanmaktadýr. Öðrenimlerini baþarý ile tamamlayan öðrenciler, eðitim-öðretim görmüþ olduðu ilgili programýn lisans diplomasý ile birlikte Teðmen olarak mezun edilmekte ve Sýnýf Okulu eðitimi sonrasýnda kura ile atamalarý yapýlmaktadýr. Kara Harp Okulu mezunu subaylara; saðlýk, lojman ve askeri sosyal tesislerden faydalanma, OYAK üyeliði gibi birçok sosyal imkanla birlikte yurtiçi ve yurtdýþý eðitim kurumlarýnda yüksek lisans ve doktora eðitimi yapma imkaný da saðlanmaktadýr. Onurlu bir geçmiþe sahip, gelecek için ümit ve güven veren Türk Kara Kuvvetlerinde; geleceðini bir subay ve bir lider olarak çizmek isteyen gençlerimizi Kara Harp Okuluna bekliyoruz. a) Kendisi, anne, baba ve kardeþlerinin; (1) Tutum ve davranýþlarý ile yasadýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ olmak. (2) Toplumca ayýp sayýlan ve uygun görülmeyen kazanç yollarýnda çalýþmamýþ ve halen çalýþmamakta olmak. (3) Kusursuz bir ahlak ve karaktere sahip olmak. (4) Dürüst bir yaþam düzeyinde olmak ve yüz kýzartýcý fiilleri bulunmamak. b) Niþanlý, evli, dul olmamak veya herhangi bir erkekle-kadýnla nikahsýz olarak birlikte yaþamamak. c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aþýmýna uðramýþ yahut para cezasýna çevrilmiþ veya ertelenmiþ hükümlülüklerine iliþkin kayýtlarý adli sicilden çýkartýlmýþ olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruþturma altýnda olmamak. 54

2 d) Öðreniminin herhangi bir safhasýnda meslek veya mesleðe yönelik okullarda okumamýþ olmak. e) Kara Harp Okulu Aday Adayý olmak isteyenler 2006 yýlý ÖSYS Aday Bilgi Formunun 23. Girmek Ýstediði Askeri Okullar alanýnda Kara Harp Okulu seçeneðini iþaretlemek. f) Yukarýda belirtilen þartlarýn saðlanmasýyla birlikte; (1) Kara Harp Okulu seçim aþamalarýna katýlmak veya bu aþamalarýn herhangi birinde elenmek/ayrýlmak diðer yüksek öðretim programlarý için kayýt yaptýrmaya engel oluþturmamaktadýr. (2) Okula karþý uygun nitelikte sorumlu bir veli gösterilmesi (18 yaþýndan büyük olanlar için kefil göstermek) gerekmektedir. (3) Baþvurularýn Kara Harp Okulu Komutanlýðý (Bakanlýklar/ANKARA) adresine yapýlmasý gerekmektedir. Baþvurularýnýz Ýçin Baþvuru Adresi : Kara Harp Okulu Komutanlýðý Bakanlýklar / Ankara Sýnav Merkezi : Kara Harp Okulu Komutanlýðý Bakanlýklar / Ankara Baþvuru Formlarýný : Askerlik Þubesi Baþkanlýklarý, MEB, Okul Müdürlükleri ve internet adresinden temin edebilirsiniz. NOT: 2006 Yýlý öðrenci alýmýnýn yapýlýp yapýlmayacaðý yýl içerisinde ilan edilecektir. DENÝZ HARP OKULU a) Deniz Harp Okulu na girmek isteyen adaylar 17 Nisan 2006 tarihinden itibaren, veya adresleri vasýtasýyla ön kayýt yaptýrabilirler. b) Ön kayýt yaptýrabilmek için gerekli evrak/iþlemler ile bilahare yapýlacak ikinci seçim aþamalarýna iliþkin detaylý bilgilerin yer aldýðý Deniz Harp Okulu Tanýtým Broþürü ve Baþvuru Kýlavuzunun, 2006 yýlý MART-NÝSAN ayýndan itibaren temin edilebileceði merkez ve adresler: (1) Garnizon Komutanlýklarý, Askerlik Daire/Þube Baþkanlýklarý, Ýl ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlükleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlýðýna baðlý birliklerden, (2) ve internet adreslerinden, þahsen baþvurarak veya yurtiçi taahütlü mektup pulu karþýlýðýnda Deniz Harp Okulu Komutanlýðý Kayýt Kabul Kurul Baþkanlýðý Tuzla/ ÝSTANBUL adresinden temin edilebilir. Ayrýntýlý bilgi edinmek için ise (0 216) dan 2500 numaralý telefon aranabilir. c) Ön kayýt yaptýrarak belirlenecek taban puan ve bu puandan daha yüksek puan alan adaylardan Deniz Harp Okulu nca belirlenecek sayýdaki aday, yukarýda belirtilen internet adresleri ve gönderilecek mektup vasýtasý ile 2006 yýlý Aðustos ayý içinde kendilerine tahsis edilecek bir günde ikinci seçim aþamalarýna (ön saðlýk muayenesi, bedeni yeterlilik ve görüþme) çaðrýlacaktýr. d) Ýkinci seçim aþamalarýnda ÖSS, bedeni yeterlilik testi ve görüþme aþamasýnda aday öðrencinin aldýðý puanlar dikkate alýnarak, her aday için bir aday performans puaný tespit edilecektir. Ýkinci seçim aþamalarýnda baþarýlý olan ve sevk edilecekleri askeri hastaneden Askeri Öðrenci Olur kararý alan adaylar, aday performans puanlarýna göre sýralanacak ve kontenjana girenlerin kesin kayýt iþlemleri yapýlacaktýr. e) Deniz Harp Okulu seçim aþamalarýna katýlmak veya bu aþamalarýn herhangi birinde elenmek/ayrýlmak diðer yüksek öðretim programlarý için kayýt yaptýrmaya engel oluþturmamaktadýr. HAVA HARP OKULU Deðerli Gençler, Türk Hava Kuvvetlerinin temel subay kaynaðý olan Hava Harp Okulu; pilot adayý muvazzaf hava subayý yetiþtirmektedir sayýlý Harp Okullarý Kanunu uyarýnca üniversite statüsünde olan Hava Harp Okulunda, havacýlýk, elektronik, bilgisayar ve endüstri mühendisliði dallarýnda lisans düzeyinde akademik eðitim, askeri eðitim ve özendirici uçuþ eðitimi verilmektedir. Dört yýllýk eðitim öðretimlerini baþarýyla tamamlayan Harbiyeliler, mühendislik diplomasýna sahip pilot adayý teðmenler olarak mezun olmaktadýrlar. Hava Harp Okulunda parasýz yatýlý eðitim yapýlmakta olup; Harbiyelilerin yeme, yatma, giyim ve her türlü eðitim-öðretim masraflarý devlet tarafýndan karþýlanmaktadýr. Öðrenimlerini baþarý ile tamamlayan Harbiyelilerden uçuþ saðlýk muayenesinde Tam saðlam-uçucu yetiþtirmeye elveriþlidir raporu alanlar, Ýzmir de uçuþ eðitimine baþlamakta, uçuþ saðlýk muayenesini herhangi bir nedenle kaybedenler ile uçuþ eðitiminden çeþitli nedenlerle ayrýlanlar, Hava Kuvvetlerindeki diðer sýnýflarda görevlendirilmektedirler. Hava Harp Okulu mezunlarýna lojman, askeri sosyal tesislerden ve saðlýk imkanlarýndan yararlanma, OYAK üyeliði gibi birçok sosyal ve ekonomik imkan ile yurtiçi ve yurtdýþýndaki eðitim kurumlarýnda yüksek lisans ve doktora eðitimi yapmak gibi akademik imkanlar saðlanmaktadýr. Onurlu bir geçmiþten güvenli bir geleceðe uzanan Türk Hava Kuvvetleri ailesinde subay, pilot ve komutan olarak görev alacak gençleri çok güzel bir gelecek beklemektedir. Bu mutlu gelecek için siz deðerli gençlerimizi Hava Harp Okuluna bekliyoruz. Baþvuru koþullarý bayan ve erkek adaylar için aynýdýr. 55

3 BAÞVURU BÝÇÝMÝ VE SEÇÝMÝ AÞAMALARINA ÇAÐRI ESASLARI: 1) Yukarýda belirtilen baþvuru koþullarýný saðlayan, PÝLOT ADAYI HAVACI SUBAY olmak isteyen adaylar 2006-ÖSYS Aday Bilgi Formunun 23. bölümünde Girmek Ýstediði Askeri Okullar alanýnda Hava Harp Okulu seçeneðini iþaretleyeceklerdir. Bu tercihi yapanlar, aþaðýdaki internet adresinden veya adreslerine gönderilecek form ile baþvuru yapabileceklerdir. 2) ÖSS sonuçlarýnýn açýklanmasýndan sonra baþvuruda bulunmuþ olan kýz ve erkek adaylar, aldýklarý Yerleþtirme ÖSS-Sayýsal Puanýna göre ayrý ayrý sýralanacak, ihtiyaç duyulan aday sayýsýna baðlý olarak Seçim Aþamalarýna Çaðrý Puaný belirlenecektir. 3) Belirlenecek Seçim Aþamalarýna Çaðrý Puanýnýn üzerinde kalan adaylarýn ÖSYM'ye bildirmiþ olduklarý adreslerine Hava Harp Okulu seçim aþamalarýna katýlým için gerekli olan belgeler postayla gönderilecek ve seçim aþamalarýna katýlacaklarý tarihler bildirilecektir. Bu belgeler ve bilgiler aþaðýdaki internet adresinden de alýnabilecektir. 4) Seçim aþamalarý süresince isteyen adaylar imkanlar dahilinde okul tesislerinde kalabilecek, yemek ve yatma ihtiyaçlarý okul tarafýndan ücretsiz karþýlanacaktýr. Seçim aþamalarýný baþarýyla tamamlayan adaylar Ant Ýçerek Hava Harp Okulu öðrencisi olmaya hak kazanacaklardýr. 5) Hava Harp Okulu na yapýlacak baþvurunun, ÖSYM tarafýndan yapýlacak yerleþtirmeyle herhangi bir iliþkisi yoktur. Adaylar herhangi bir nedenle seçim aþamalarýndan ayrýlacak/elenecek olursa, ÖSYM tarafýndan yerleþtirildikleri fakültelere kayýtlarýný yaptýrabileceklerdir. 6) Þehit, malül gazi ve muharip gazi çocuklarýndan belirlenecek baraj puanýnýn %90 ýný alanlar, ikinci seçim aþamalarýna davet edilecektir. Seçim aþamalarýnda baþarýlý olan ve %3 kontenjanýna giren adaylar Hava Harp Okulu na girmeye hak kazanacaktýr. Daha ayrýntýlý bilgi aþaðýdaki adres ve telefonlardan alýnabilir: Ýnternet Adresi: Adres:Hava Harp Okulu Komutanlýðý Ýnsan Kaynaklarýný Deðerlendirme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÝKDSM) Baþkanlýðý Yeþilyurt/ÝSTANBUL Telefon: / KARA, DENÝZ, HAVA, JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! GENEL BAÞVURU KOÞULLARI a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak, b) Yapýlacak arþiv araþtýrmasý ve soruþturma sonucunda þüpheli ve sakýncalý halleri bulunmamak, c) Herhangi bir nedenle askeri okullardan çýkmamýþ/çýkarýlmamýþ, sivil okullardan çýkarýlmamýþ olmak, d) TSK Saðlýk Yeteneði Yönetmeliðinde yer alan, Askeri Okullara girecek öðrenci adaylarýna iliþkin saðlýk kriterlerine sahip olmak, e) 2006 Yýlý Üniversite Öðrenci Seçme Sýnavý na (ÖSS) katýlmýþ ve tespit edilecek puaný almýþ olmak, f) 2006 yýlý Astsubay Meslek Yüksek Okullarý Kýlavuzunda yer alan okullardan mezun olmak, g) En fazla 21 yaþýnda olmak (yaþ düzeltmesi yaptýranlarýn düzeltmeden önceki yaþý dikkate alýnýr.) KARA KUVVETLERÝ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksekokulu Balýkesir ilinde olup, Türk Silahlý Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduðu sýnýf ve miktarda astsubay yetiþtiren parasýz yatýlý bir askeri yüksek öðrenim kurumudur. Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu iki yýl süre ile Yönetim, Elektronik, Elektrik, Bilgisayar, Motor (Otomotiv), Makine, Yapý (Ýnþaat), Sýhhi Tesisat (Ýklimlendirme ve Soðutma) bilim programlarýnda ön lisans eðitimi verilmektedir. Eðitim öðretim faaliyetleri süresince öðrencilerin ihtiyaçlarý devlet tarafýndan karþýlanmaktadýr. Baþarýlý olan öðrenciler eðitim-öðretim görmüþ olduðu ilgili programýn ön lisans diplomasý ile birlikte Astsubay Çavuþ olarak mezun edilmekte ve Sýnýf Okulu eðitimi sonrasýnda kura ile atamalarý yapýlmaktadýr. Astsubay Meslek Yüksekokulu mezunu astsubaylara; saðlýk, lojman ve askeri sosyal tesislerden faydalanma, OYAK üyeliði gibi bir çok sosyal imkan saðlanmaktadýr. Onurlu bir geçmiþe sahip, gelecek için ümit ve güven veren Türk Kara Kuvvetlerinde; geleceðini yakalamak isteyen gençlerimizi Astsubay Meslek Yüksekokuluna bekliyoruz. a) Kendisi, anne, baba ve kardeþlerinin; (1) Tutum ve davranýþlarý ile yasa dýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmak. (2) Toplumca ayýp sayýlan ve uygun görülmeyen kazanç yollarýnda çalýþmamýþ ve halen çalýþmamakta olmak. (3) Kusursuz bir ahlak ve karaktere sahip olmak. (4) Dürüst bir yaþam düzeyinde olmak ve yüz kýzartýcý fiilleri bulunmamak. 56

4 b) Niþanlý, evli, dul olmamak veya herhangi bir erkekle-kadýnla nikahsýz olarak birlikte yaþamamak. c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aþýmýna uðramýþ yahut para cezasýna çevrilmiþ veya ertelenmiþhükümlülüklerine iliþkin kayýtlarý adli sicilden çýkartýlmýþ olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruþturma altýnda olmamak. d) Öðreniminin herhangi bir safhasýnda meslek veya mesleðe yönelik okullarda okumamýþ olmak. e) Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksekokulu adayý olmak için 2006 yýlý ÖSYS Aday Bilgi Formunun 23. Girmek Ýstediði Askeri Okullar alanýnda Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksekokulu seçeneðini iþaretlemek. f) Yukarýda belirtilen þartlarýn saðlanmasýyla birlikte; (1) Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksekokulu seçim aþamalarýna katýlmak veya bu aþamalarýn herhangi birinde elenmek/ayrýlmak diðer yüksek öðretim programlarý için kayýt yaptýrmaya engel oluþturmamaktadýr. (2) Okula karþý uygun nitelikte sorumlu bir veli gösterilmesi (18 yaþýndan büyük olanlar için kefil göstermek) gerekmektedir. (3) ÖSS sonuçlarýnýn açýklanmasýndan sonra baþvuruda bulunmuþ olan adaylar mezun olduklarý/olacaklarý okul öðrenim kolu, alan ve bölümleri dikkate alýnarak (sayýsal ve eþit aðýrlýklý) aldýklarý puana göre sýralanacaklar ve alýnmasý planlanan adaysayýsýna baðlý olarak her bilim programý için ayrý ayrý Öðrenci Seçim Aþamalarýna Çaðrý Puaný belirlenecektir. (4) Baþvurularýn Kara Kuvvetlerine Personel Temin Merkezi Komutanlýðý Cebeci-Ankara adresine yapýlmasý gerekmektedir. BAÞVURULARINIZ ÝÇÝN: BAÞVURU ADRESÝ: Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlýðý Cebeci-ANKARA BAÞVURU KILAVUZU VE FORMLARI, Askerlik Þubesi Baþkanlýklarý, MEB, Lise ve Dengi Okul Müdürlükleri ve adresinden temin edilebilecektir. NOT:Baþvuru tarihleri ayrýca yayýmlanacaktýr. DENÝZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU a) 2006 yýlý Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Baþvuru Kýlavuzunda belirtilen kaynak liseler ile bu liselerin alan/ bölüm/programlarýn birinden dönemine bakýlmaksýzýn 2005 yýlýnda veya Haziran 2006 döneminde mezun olmak (not ortalamasý, öðretmenler kurulu kararý, not yükseltme sýnavý ile geçenlerin baþvurularý kabul edilmez.) b) Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu için belirlenecek taban puan 2006 yýlý Mart- Nisan aylarýnda yayýmlanacak DenizAstsubay Meslek Yüksekokulu Baþvuru Kýlavuzu nda, gazetelerde ve internet adresinde ilan edilecektir. c) 2006 yýlý Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Baþvuru Kýlavuzu ve Formunu; Garnizon Komutanlýklarý, Askerlik Þubesi/Daire Baþkanlýklarý, Ýl/Ýlçe Milli Eðitim Müdürlükleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý baðlýsý birliklerden Mart-Nisan 2006 tarihlerinde temin edebileceklerdir. Ayrýca baþvuru kýlavuzuna, 2006 yýlý Nisan ayýndan itibaren, veya adreslerinden ulaþýlabilir. d) Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu na girmek isteyen adaylar 3 Nisan 2006 tarihinden itibaren, veya adresleri vasýtasýyla ön kayýt yaptýrabilirler. e) Ön kayýt yaptýrarak belirlenecek taban puan ve bu puandan daha yüksek puan alan adaylardan Deniz Astsubay MeslekYüksekokulu nca belirlenecek sayýdaki aday, 2006 yýlý Aðustos ayý içinde kendilerine tahsis edilecek bir günde ikinci seçim aþamalarýna (ön saðlýk muayenesi, bedeni yeterlilik ve görüþme) çaðrýlacaktýr. Ýkinci seçim aþamalarýnda baþarýlýolan ve sevk edilecekleri askeri hastaneden Askeri Öðrenci Olur kararý alan adaylar ikinci seçim aþamalarýnda almýþ olduklarý aday performans puanlarýna göre sýralanacak ve kontenjana girenlerin kesin kayýt iþlemleri yapýlacaktýr. f) Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu seçim aþamalarýna katýlmak veya bu aþamalarýn herhangi birinde elenmek/ ayrýlmak diðer yüksek öðretim programlarý için kayýt yaptýrmaya engel oluþturmamaktadýr. g) Diðer baþvuru koþullarý hakkýndaki detaylý bilgiler 2006 yýlý Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Baþvuru Kýlavuzunda açýklanacaktýr. HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL BÝLGÝLER: 1) Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (MYO); Hava Kuvvetleri Komutanlýðýnýn astsubay ihtiyacýný karþýlayan, gelecekteki görevlerin en iyi þekilde yerine getirilmesi amacýyla birinci yýlý Ýngilizce, Akademik Eðitim ve Temel Askerlik Eðitimi, ikinci yýlý ise deðiþik sýnýf, branþ ve ihtisaslarda ön lisans düzeyinde eðitim-öðretim vererek, tekniker ve hizmet elemaný yetiþtiren yatýlý bir askeri eðitim-öðretim kurumudur. Hava Astsubay MYO da tüm eðitim-öðretim faaliyetleri yirmibirinci yüzyýlýn Havacýlýk Bilim ve Teknolojisi ile bütünleþtirilerek yürütülmektedir. 57

5 2) Bedensel ve zihinsel olarak en mükemmel þekilde yetiþmek, Türkiye Cumhuriyeti semalarýnda, barýþ ve huzuru saðlamak için yapýlan uçuþlarý desteklemek, zoru baþarmak ve geleceði yakalamak istiyorsanýz sizleri aramýzda görmek istiyoruz. 3) Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hv.Snf.Ok. ve Tek.Eðt.Mrk.K.lýðý bünyesinde Gaziemir/ÝZMÝR bölgesinde konuþlandýrýlmýþtýr. Eðitim-öðretim süresi iki yýldýr. BAÞVURU ÞEKLÝ VE TARÝHLERÝ: 1) Yukarýda belirtilen baþvuru koþullarýný saðlayan Hava Astsubay MYO Öðrenci Adayý olmak isteyenler ÖSYS Aday Bilgi Formunun 23. Girmek Ýstediði Askeri Okullar alanýnda Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu seçeneðini iþaretleyecekler ve Hava Astsubay MYO ya Baþvuru Formu dolduracaklardýr (Sadece Hv. Astsb. MYO na Girmek Ýstiyorum seçeneðini iþaretlemek yeterli deðildir.) veya internet üzerinden baþvurabileceklerdir. 2) Hava Astsubay MYO ya baþvuru formlarý Aralýk Ocak-Þubat-Mart 2006 tarihlerinde Askerlik Þube Baþkanlýklarýndan, Lise Müdürlüklerinden, Hava Birlik ve Kurumlarýndan, veya internet adresinden ayrýca þahsen veya mektup pulu karþýlýðýnda Hv.Snf.Ok. ve Tek.Eðt.Mrk.K.lýðý Ýnsan Kaynaklarý Deðerlendirme, Seçme ve Yerleþtirme Þube Müdürlüðü Gaziemir/ÝZMÝR adresinden temin edilebilir (Ýnternet üzerinden baþvuranlar ayrýca form doldurup GÖNDERMEYECEKLERDÝR.). 3) ÖSS sonuçlarýnýn açýklanmasýndan sonra, baþvuruda bulunmuþ olan adaylar, mezun olduklarý/olacaklarý okul öðrenim kolu,alan veya bölümleri dikkate alýnarak (Sayýsal-Sözel-Eþit Aðýrlýk) aldýklarý puana göre sýralanacaklar ve alýnmasý planlanan aday sayýsýna baðlý olarak her öðrenim kolu, alan veya bölüm için ayrý ayrý Öðrenci Seçim Aþamalarýna Çaðrý Puaný belirlenecektir. 4) Belirlenecek ÖSS (Sayýsal-Sözel-Eþit Aðýrlýk) çaðrý puanýnýn üzerinde kalan adaylarýn ÖSYM ye bildirmiþ olduklarý ve Baþvurma Formunda belirttikleri adreslerine Hv. Astsb. MYO seçim aþamalarýna katýlým için çaðrý mektubu ve seçim aþamalarýna katýlým tarihi postayla gönderilecek ayrýca internette yayýmlanacaktýr. Çaðrý mektubunun postada gecikmesi adaylar için bir hak doðurmayacaktýr. Bu nedenle adaylar yukarýdaki internet adresinden seçim aþamalarýna katýlmaya hak kazanýp kazanmadýklarýný, çaðrýlmýþlarsa hangi tarihte seçim aþamalarýna katýlacaklarýný takip etmek zorundadýr. 5) Daha ayrýntýlý bilgi Baþvuru Formu ile birlikte verilecek olan Hv. Astsb.MYO Baþvuru Kýlavuzundan ve (0 232) ile (0 232) dan 4183 veya 4184 numaralý telefonlardan ve internet sayfasýndan edinilebilecektir. JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu; lise ve dengi okul mezunu erkek adaylardan, Jandarma Genel Komutanlýðýnýn ihtiyaç duyduðu miktarda muvazzaf astsubay yetiþtiren, önlisans düzeyinde iki yýl süreli eðitim-öðretim veren, parasýz yatýlý Askeri Yükseköðretim Kurumudur. Ýki yýllýk eðitim-öðretim süresince, öðrencilerin ihtiyaçlarý devlet tarafýndan karþýlanmakta, baþarýlý olan öðrenciler astsubay çavuþ rütbesi ile göreve baþlamaktadýr. a) Erkek olmak, niþanlý, evli, dul olmamak veya herhangi bir kadýnla nikahsýz olarak birlikte yaþamamak, b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aþýmýna uðramýþ yahut para cezasýna çevrilmiþ veya ertelenmiþ hükümlülüklerine iliþkin kayýtlarý adlî sicilden çýkartýlmýþ olsa bile bir suçtan hükümlü bulunmamak veya soruþturma altýnda olmamak, c) Askerlik hizmetini yapmamýþ olmak, baþvuru, seçme sýnavlarý ve kayýt kabul iþlemleri esnasýnda silâh altýna alýnacak olmamak, d) Kaynak olarak belirlenen lise/dengi okullardan 2005 yýlýnda mezun olmuþ olmak veya en geç 2006 yýlý Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak, e) ÖSYM tarafýndan yapýlacak 2006 yýlý Öðrenci Seçme Sýnavýna katýlmýþ olmak ve ve ÖSS sonuçlarýnýn açýklanmasýný müteakip Jandarma Genel Komutanlýðýnca belirlenecek puan türlerinde ilan edilecek taban puan ve üzerinde puan almýþ olmak, f) Baþvuru ve seçme sýnavlarý ile ilgili diðer koþullar 2006 yýlý Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Baþvuru ve Seçme Kýlavuzunda açýklanacaktýr. BAÞVURU ÞEKLÝ VE TARÝHLERÝ: a) Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu baþvuru formlarý Ýl ve Ýlçe J.K.lýklarýnda oluþturulan baþvuru bürolarýndan 27 Mart - 5 Mayýs 2006 tarihleri arasýnda ücretsiz temin edilebilecektir. b) Baþvuru koþullarý ile ilgili daha detaylý bilgi, baþvuru kýlavuzu veya internet adresi ile Ankara Beytepe de konuþlu bulunan Jandarma Okullar Komutanlýðý Ýnsan Kaynaklarý Seçme ve Deðerlendirme Merkez Amirliðine ait (0312) (0312) numaralý telefonlardan öðrenilebilir. 58

6 ÖRGÜN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINDA OKUYANLARIN VEYA BU PROGRAMLARDAN MEZUN OLANLARIN AÇIKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA KAYDOLMALARINA ÝLÝÞKÝN ESASLAR Örgün yükseköðretim programlarýnda okumakta olan öðrenciler, açýköðretim programlarý hariç, sadece kayýtlý olduklarý yükseköðretim programlarýnda öðrenimlerini sürdürebilirler. Ancak, 1. Örgün yükseköðretim programlarýnda kayýtlý öðrenciler ile bu programlarýn mezunlarýndan, a) Meslek yüksekokullarýnda okumakta olanlar ile bu yüksekokullardan mezun olanlar Açýköðretimin Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eðitim) programý hariç, koþullarýný taþýdýklarý iki yýllýk açýköðretim önlisans programlarýndan, okumakta veya mezun olduklarý alanlarda olmamak üzere sadece birine, b) Lisans programlarýnda okumakta olanlar ile bu programlardan mezun olanlar Açýköðretimin Ýngilizce Öðretmenliði, Okul Öncesi Öðretmenliði ve Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eðitim) programlarý hariç, koþullarýný karþýladýklarý açýköðretimin iki yýllýk önlisans veya dört yýllýk lisans programlarýndan, okumakta veya mezun olduklarý alanlarda olmamak üzere sadece birine sýnava girmeden ve örgün öðretimdeki kayýtlarýný sildirmeden doðrudan Anadolu Üniversitesi ne baþvurmak suretiyle kayýt yaptýrabilirler. 2. Yukarýdaki koþullarda açýköðretim programlarýna kaydolan örgün öðretim öðrencileri veya mezunlarý, örgün öðretimden açýköðretime veya açýköðretimden örgün öðretime ders transferi veya kredi saydýrma iþlemi yaptýramaz. 3. Örgün öðretimin herhangi bir programýna yerleþtirilmiþ olan adaylar, yukarýdaki koþullara uymak suretiyle, ayný öðretim yýlýnda kendi alanlarý dýþýndaki bir açýköðretim programýna kayýt yaptýrabilirler. 4. ÖSYM nin Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzunda yer alan KKTC deki üniversitelerde okuyan öðrenciler de yukarýdaki olanaklardan aynen yararlanýrlar. 5. Bir yükseköðretim programýndan mezun olamayan, herhangi bir örgün yükseköðretim programýnda kaydý bulunmayan veya açýköðretim programlarýnda okumakta olanlar yukarýdaki olanaklardan yararlanamazlar. 6. Açýköðretim programlarýnýn herhangi birinde öðrenci iken okumakta olduðu alan dýþýndaki örgün öðretim programlarýndan birine yerleþtirilen adaylarýn açýköðretimdeki kayýtlarý silinmez. 7. Açýköðretim Ýngilizce Öðretmenliði veya Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eðitim) Programlarýndan birine yerleþtirilmiþ bir adayýn, yerleþtiði programa kaydýnýn yapýlabilmesi için örgün öðretimdeki kaydýnýn silinmesi gerekir. 8. Açýköðretimin herhangi bir programýnda okumakta iken örgün öðretimin ayný alandaki bir programýna yerleþtirilen bir adayýn örgün öðretimdeki yerleþtiði programa kaydýný yaptýrabilmesi için açýköðretimden kaydýný sildirmesi gerekir. 9. Bir örgün yükseköðretim programýnda kayýtlý olan imam hatip lisesi mezunlarý, örgün öðretimde okumakta olduklarý alanlarýn dýþýnda olmasý koþuluyla, Açýköðretimin Ýlahiyat Önlisans Programýna kayýt yaptýrabilirler. 10. Bir örgün yükseköðretim programýnda okuyanlar veya bu programlardan mezun olanlardan, açýköðretimin bir programýna kayýt yaptýranlar, askerlik iþlemleri hariç açýköðretimdeki tüm öðrencilik hizmetlerinden yararlanýrlar. 11. Açýköðretim programlarýna kayýt yaptýrdýktan sonra örgün öðretimden kaydýný sildiren öðrenciler, bu durumlarýný belgelendirmek koþuluyla askerlik iþlemleri dahil tüm öðrencilik hizmetlerinden yararlanýrlar. 12. Bir örgün yükseköðretim programýnda okuyanlar ile bu programlardan mezun olanlardan açýköðretim programlarýna kayýt yaptýranlar, Cari Hizmet Maliyetlerine Öðrenci Katkýsýný, Anadolu Üniversitesi ne % 100 fazlasýyla öderler. 59

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU 2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU Bu kýlavuz Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan Meslek Yüksekokullarý ile Açýköðretim Önlisans Programlarýna Sýnavsýz Geçiþ ile ilgili iþlemleri de içermektedir.

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2009 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2008-2009 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13 MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI'NDAN DUYURU 2009-2010 öðretim yýlýnda Bakanlýðýmýzca belirlenen öðretmen yetiþtiren yükseköðretim programlarýný ilk beþ tercihinde kazanan binbeþyüz (1 500) öðrenciye burs verilecektir.

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 2013-ÖSYS TERCİH KILAVUZU ÖĞR. PUAN GENEL OK.BİR MEB ÖZEL KOŞUL VE 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS PROGRAM SÜRE TÜRÜ KONT. KONT.BURS

Detaylı

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýk

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 11.1. OKUL BÝRÝNCÝLERÝ 11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþik 45. maddesinin (a) fýkrasý uyarýnca, lise veya dengi okullarý birincilikle

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ve ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 3 EKÝM 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2010 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 4 EKÝM 2010 Öðrenci Seçme ve Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

2.1.TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? TERCÝH SIRANIZA GÖRE GÝRMEK PROGRAMLARI

2.1.TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? TERCÝH SIRANIZA GÖRE GÝRMEK PROGRAMLARI 2. TERCÝH FORMU ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER 2.1.TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? Tercih Formu, yumuþak uçlu ve siyah bir kurþunkalemle zedelenmeden doldurulmalý, kesinlikle kirletilmemeli, buruþturulmamalý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2012 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra, baþvuru bilgilerinizi ÖSYM

Detaylı

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca

Detaylı

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Baþvuru Tarihleri : 2-11 Þubat 2009 Sýnav Tarihi, Saati ve Süresi : 22 Mart 2009,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Lise/Dengi Okullardan 2012 Yılında Mezun Olmuş veya 2013 Yılında Mezun Olacak Değerli Gençler:

Lise/Dengi Okullardan 2012 Yılında Mezun Olmuş veya 2013 Yılında Mezun Olacak Değerli Gençler: JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULUNU TANIYALIM Lise/Dengi Okullardan 2012 Yılında Mezun Olmuş veya 2013 Yılında Mezun Olacak Değerli Gençler: Ülkemizin yaklaşık %90 ının güvenlik ve asayişinin sağlanmasından

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKÝ AYLIKLARA ÝLÝÞKÝN UYGULAMA KILAVUZU Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü Defterdarlýk, mal müdürlükleri ve saðlýk kuruluþlarý için... www.sgk.gov.tr BOÞ 2022 AYLIKLARI UYGULAMA

Detaylı

Çorum a yarayacak atama

Çorum a yarayacak atama Çorum a yarayacak atama Baþbakanlýk Müsteþarlýðýna, Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþarý Kemal Madenoðlu atandý. Madenoðlu'nun atamasýyla ilgili karar, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Çorum tarýmý iyi yolda * HABERÝ

Detaylı