nsan Kaynaklar n n E itimi ve Gelifltirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "nsan Kaynaklar n n E itimi ve Gelifltirilmesi"

Transkript

1 I nsan Kaynaklar n n E itimi ve Gelifltirilmesi Raymond A. NOE Çeviren Prof. Dr. Canan ÇET N

2 I Raymond A. NOE, EMPLOYEE TRAINING & DEVELOPMENT, McGraw-Hill Irwin, Fourth Edition, 2008, kitab ndan tercüme edilmifltir.

3 I Çeviren Prof. Dr. Canan ÇET N nsan Kaynaklar n n E itimi ve Gelifltirilmesi Raymond A. NOE

4 IV Yay n No. : 2243 flletme-ekonomi Dz. : Bas m - Kas m STANBUL ISBN Copyright 2009 Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar McGraw-Hill/Irwin taraf ndan Propedia Yay nc l k Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti. ne verilmifltir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Propedia Yay nc l k Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti. Alemdar Mah. Baflmuhasip Sok. Talas Han No:16 D.5 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212) Yay na Haz rlayan: Gülgonca Çarp k Dizgi: Beta Bas m Yay m Da t m A.fi. Bask - Cilt : Yaz n Bas n Yay n Matbaac l k Trz.Tic.Ltd.fiti. (Sertifika No: 12028) Çiftehavuzlar Cd. Maltepe Mh. Prestij fl Merkezi No: 27/806 K:9 Zeytinburnu/ STANBUL Yaz Stili: 9.5/New Century SchlbkTürk

5 V Bu kitap; kendimi yetifltirmeme ve gelifltirmeme yard mc olan Kar m: Caroline e Çocuklar m: Ray, Tim ve Melissa ya Babam ve Annem: Raymond J ve Mildred Noe ya Deste ini esirgemeyen ve beni e lendiren arkadafllar ma Bilgilerini benimle paylaflan ö retmenlere ve Benimle y llarca çal flan yüksek lisans ö rencilerine ithafen yaz lm flt r.

6 VII Önsöz Geleneksel olarak e itim ve geliflim; iflletmeler için de er yarat c ve rekabet gücü kazand r c bir faaliyet olarak görülmemifltir. Bugün bu görüfl de iflmektedir. Yarat c e itim ve geliflim uygulamalar n kullanan iflletmelerin, bu uygulamalar gerçeklefltirmeyen iflletmelere göre daha iyi finansal performans gösterdikleri bildirilmektedir. E itim ve gelifltirme, bir iflletmeyi rekabetle mücadelede güçlü k lar. Örnek; iflletmeler yabanc pazarlara yay ld kça, baflar lar çal flanlar n n yeni bir kültürde çal flma yeteneklerine ba l olacakt r (Global mücadele). Örnek; flirketler piyasaya yeni ürünler sürmeye ve hizmetlerini zaman nda vermeye çal flt kça, çal - flanlar da gerekti inde h zl bir flekilde verilebilecek bilgi ve e itime ihtiyaç duyacaklard r. Müflteriler yüksek kalitede ürünler ve hizmetler talep etmektedirler. Bunun sonucunda, çal flanlar ürün ve hizmetlerin kalitesinin nas l izlenece ini ve gelifltirilece- ini anlamal d rlar (Kalite mücadelesi). Birçok iflletme faaliyetlerini merkezkaça (yerinden yönetime) dönüfltürmüfl olup sonuçta evde çal flan, seyahat eden ve farkl saatlerde çal flan ifl gücüne sahiptirler. flletmeler ayr ca çal flanlar n yeteneklerinden daha iyi yararlanmak için yeni ifl dizaynlar (çal flma tak mlar gibi) ve bilgisayar destekli üretim sistemleri gibi (yüksek performansl çal flma sistemi mücadelesi) yeni teknolojilerden faydalanmaktad r. Birçok iflletmenin tak mlar ve bilgisayarlar içeren yüksek performansl çal flma sistemleri ile ilgilenmesine ra men, çal flanlar bu sistemlerin etkili olmas n sa layacak beceri düzeylerine sahip olmayabilirler. Örnek; tak mlarda çal flmak için kifliler aras iletiflim becerilerine ya da en temel kalite kontrol metotlar n kullanmak için gerekli matematik becerilerine sahip olmayabilirler. E itim ve gelifltirme; iflletmelerin bu güçlüklerle mücadele etmelerinde kilit bir rol oynar. Bunu yapmak için, iflletmeler çal flanlar n hem ABD de hem de yurt d fl nda farkl kültürlerden insanlarla çal flabilmeleri için e itmek ihtiyac n duyarlar. Web kaynakl e itim veya ipodlar gibi yeni teknolojiler, çal flanlar merkezi bir yerde e itim için biraraya getirmenin maliyetlerini azaltmaktad r. Ayn zamanda bu yöntemler ö renmenin oluflmas için gerekli koflullar (uygulama, geribildirim, kifliye özgü olma, vb) içerir. Ayr ca, flirketler karma ö renme yaklafl m yla özel, kendiad m yla ve teknolojiye dayal e itim (online ö renme gibi) ve e itimciler aras nda kiflileraras etkileflimi mümkün k lan yöntemler (s n f ö retimi veya aktif ö renme gibi) aras nda olabilecek en iyi dengeyi kurmaya çal flmaktad rlar.

7 VIII Önsöz E itimin rolü; e itim program düzenlemenin ötesine geçmifltir. Etkili bilgi aktarmaya yönelik e itim önemini korumaktad r, fakat e itim müdürleri, insan kaynaklar uzmanlar ve e iticilerden gittikçe artan bir flekilde çal flanlar ö renmeye, bilgi yaratmaya ve bu bilgiyi iflletmede çal flan di er çal flanlarla paylaflmaya motive edecek sistemler yaratmalar n talep etmektedir. E itim art k bir kerelik bir olay de- il, iflbirli i, online ö renme, geleneksel s n f e itimi veya çeflitli metotlar n birleflimi ile ortaya ç kar labilecek ö renme koflullar n n yarat lmas d r. Ö renmenin formel bir e itim kursunun s n rlar d fl nda meydana geldi i giderek daha iyi anlafl lmaktad r. Ayr ca iflçi iflveren iliflkisi de de iflmektedir. H zla de iflen ifl ortam, h zla kârlar n azalmas ve beceri ihtiyaçlar n n de iflmesine yol açan rekabet nedeniyle, iflletmeler çal flanlara ifl güvenli i sa lamak konusunda isteksizdirler. Ayn zamanda, çal flanlar küçülmeyi (downsizing) gördükleri (veya bizzat yaflad klar ) için, iflletme amaç ve de erlerine tamamen ba l olmakta isteksizdirler. Sonuç olarak, hem çal flanlar hem de iflletmeler; gelecekteki becerileri gelifltirmek ve kariyer yönetimi ile ilgilidirler. flletmeler motive olmufl ve üretici, güncel becerilere sahip ve de iflen müflteri ihtiyaçlar n karfl lamak için gerekli becerileri kolayca ö renebilecek bir ifl gücü istemektedirler. Çal flanlar; 1) Sadece mevcut iflleri için yararl olan de il, ayn zamanda kiflisel ilgi alanlar ve de erleri ile de uyumlu beceriler gelifltirmek istemektedirler. 2) Mevcut ya da gelecekteki bir ifl için istihdam edilmelerini sa layacak beceriler gelifltirmek istemektedirler. 3) flin gittikçe daha fazla zaman gerektirmesiyle birlikte, ifl ve ifl d fl ilgi alanlar aras nda bir denge kurmak istemektedirler. nsan Kaynaklar n n E itim ve Gelifltirilmesinin ( KEG) bölüm aç l fl e itimin organizasyonlarda hem geleneksel hem de geniflleyen rolünü yans tmaktad r. 1. Bölüm ö renciye e itim ve geliflimin iflletmelerdeki rolünü aç klar. Stratejik E itim bafll kl 2. Bölümde e itim uygulamalar n n ve e itim fonksiyonunun örgütlenmesinin iflletme amaçlar n nas l destekledi i tart fl lmaktad r. flletmeler maliyetlerin azalt lmas na ilgi duyduklar için, e itime ne ölçüde kaynak ayr laca e itim ve geliflim faaliyetlerinin iflletme amaçlar na ulaflmada ne kadar yard mc oldu una ba l d r. E itim programlar düzenleme ile igili konular 3. ve 6. Bölümler aras nda ifllenmifltir. htiyaç belirleme bafll kl 3. Bölümde e itimin ne zaman uygun olaca n n nas l belirlenece i tart fl lmaktad r. Ö renme: Teoriler ve Program Düzenleme bafll kl 4. Bölümde, ö renme süreci ve ö renme ortam n n özellikleri tart fl lmakta, ö renmenin gerçekleflmesini sa layacak e itim programlar düzenlemek için pratik öneriler verilmektedir. E itim Transferi bafll kl 5. Bölümde e itimin iflte kullan lmas n sa lamak için e itim program nda ve ifl ortam nda neler yap lmas gerekti i vurgulanmaktad r. E itimde De erlendirme bafll kl 6. Bölüm e itim programlar n n nas l de erlendirilece ini tart flmaktad r. Burada ö renci etkin maliyetli e itimi tan mlamay ve ö renme, davran fl veya performansla ilgili e itim sonuçlar na ulafl p ulafl lmad n belirlemeyi ö renir. 7. ve 8. Bölüm ler e itim yöntemlerini içermektedir. Geleneksel E itim Yöntemleri bafll kl 7. Bölüm sunufla dayal yöntemleri (örnek; anlat m), uygulamal yöntemleri (örnek; ifl bafl nda e itim, davran fl modeli oluflturma) ve grup

8 Önsöz IX yöntemlerini (örnek; macera ö renimi) tart flmaktad r. E itimde Yeni Teknolojilerin Kullan m bafll kl 8. Bölüm ö renciye e itimde gittikçe artan bir oranda kullan lan yeni teknolojileri tan tmaktad r. Bu teknoloji temelli e itim yöntemleri web kaynakl e itim, multimedya ve uzaktan e itimi içermektedir. 7. ve 8. Bölüm lerde e itim yöntemleri maliyet, fayda ve ö renme özellikleri bak m ndan karfl laflt r lmaktad r. Bu teknoloji temelli e itim yöntemleri uzaktan e itim, online e itim, ipodlar, simülasyonlar ve karma ö renimi içermektedir. Çal flan geliflimi 9. Bölüm de ifllenmifltir. Bu bölüm ö renciye geliflim yöntemlerini (de erlendirme, iliflki, ifl deneyimleri, biçimsel dersler) tan tmaktad r. 360 derece geribildirim ve mentorluk gibi konular tart fl lmaktad r. E itim ve geliflimde özel konular 10. Bölüm de tart fl lmaktad r. Bu konular kültürler aras e itim, çeflitlilik e itimi, okul ifl programlar ve beceri temelli ödemedir. 11. ve 12. Bölümler kariyer ve kariyer yönetimini kapsamaktad r. Kariyer ve Kariyer Yönetimi bafll kl 11. Bölüm de kariyer kavram n n de iflen özü ve kariyer yönetimi süreci anlat lmaktad r. Kariyer Yönetiminde Özel Konular bafll kl 12. Bölüm de becerilerin gereksizleflmesi, çal flan n oryantasyonu ve sosyalleflmesi, ilerleme kaydedememe, küçülme, flirket d fl nda ifl bulma (outplacement) ve emeklilik gibi konular ifllenmektedir. E itim ve Geliflimin Gelece i bafll kl son bölüm e itim ve geliflim konusunda 10 ya da 20 y l sonra nas l bir farkl l k gösterece ini tart flmaktad r. KEG, yaklafl k 20 y ld r lisans ve lisansüstü ö rencilerine verdi im E itim ve Geliflim derslerini temel almaktad r. Bu deneyim sonucunda, yöneticilerin, dan flmanlar n, e iticilerin, farkl alanlarda çal flan akademisyenlerin (e itim, psikoloji, iflletme ve endüstri iliflkileri gibi) e itim ve geliflim konusunda araflt rma ve uygulamaya katk da bulunduklar n anlad m. Sonuçta, kitap uygulamal bir perspektif sunarken çeflitli disiplinlerde yap lan araflt rmalar temel alm flt r. Kitap farkl disiplinlerde lisans ve lisansüstü (master/doktora) e itim düzeyindeki ö renciler için uygundur. AYIRT ED C ÖZELL KLER Kitab n çeflitli ay rt edici özellikleri vard r: Öncelikle, ö retim deneyimim bana ö rencilerin araflt rma ve teoriyi pratikte görmedikleri zaman tedirgin olduklar n göstermifltir. Bu nedenle, kitab n her bölümü, o konunun içeri i ile igili bir flirket uygulamas örne i ile bafllamaktad r. Bölüm boyunca çeflitli iflletme örneklerine de yer verilmifltir. Kitab n ikinci ay rt edici özelli i ise; konusal düzenlemedir. Baz bölümler benim bilgi aktar m olarak adland rd m program (ihtiyaç belirleme, e itim yöntemleri, ö renme çevresi, e itim transferi ve de erlendirme), çal flan geliflimi ve kariyer yönetimi ile ilgilidir. Bilgi aktar m program ; hâlâ e itimin olmazsa olmaz bir özelli idir. Fakat yöneticiler ve e iticilerin rolleri geniflledikçe çal flan geliflimi ve kariyer yönetimi gibi konularla da gittikçe artan bir oranda ilgilenmektedirler. Örnek; yöneticiler kültürler aras e itim, çeflitlilik yönetimi, flirket d fl nda ifl bulma (outplacement), becerilerin gereksizleflmesi ve 360 derece geribildirim gibi, bilgi aktar m program n n alan d fl nda kalan konularla ilgilenmektedirler.

9 X Kitap stratejik e itim konusu ile bafllamaktad r. Niçin? Baflar l e itim çabalar ; iflletme hedef ve stratejilerine ba l d r. Baflar l ve etkili bir e itimde, e itimin tüm yönleri (e itim amaçlar,yöntemleri, de erlendirmesi, hatta e itimi kimin verece i); iflletme stratejisine ba l d r. Gittikçe artan say da flirket; e itim fonksiyonunun ve e itim uygulamalar n n iflletme hedeflerini desteklemesini talep etmektedirler. Aksi halde e itime ayr lan bütçe k s lmakta u ramakta veya iflletme d fl nda bir kurulufla devredilmektedir (outsourcing). flletme okullar ndaki ö renciler stratejik düflünce ile tan fl k olmalar na ra men e itim ve psikoloji bölümü ö rencilerinden e itici olacak ö rencilerin, stratejik düflünce perspektifini anlamaya ve bu perspektifin e itim fonksiyonunun organizasyonu ve verilen e itimin tipi ile iliflkisini anlamaya ihtiyaçlar vard r. Teknoloji sadece yaflam ve çal flma tarz m z de il, ayn zamanda e itim uygulamalar n da etkilemifltir. Bu nedenle, bir bölüm tamamen web kaynakl e itim ve multimedya gibi e itimde yeni teknolojilerin kullan m na ayr lm flt r. Kitapta e itim alan ndaki en güncel konular yer almaktad r. Örnek, flirket üniversiteleri, yetkinlikler, sürekli ö renme, bilgi ve entellektüel sermayenin yönetimi konular kitapta yer almaktad r. Her bölümde en yeni akademik araflt rma bulgular ve iflletme uygulamalar yer almaktad r. Ö RENMEYE YARDIMCI OLMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZELL KLER B LG LER KEG; ö renmeye yard mc çeflitli özellikler sunar : 1. Her bölümde ö rencinin ö renmesi beklenen kazan mlar belirtilir. 2. Metin içi örneklerde hizmet, üretim ve perakendecilik sektörlerinden örnekler vard r. 3. Bölüm sonundaki tart flma sorular, ö rencilerin bölümde anlat lan kavramlar ö renmelerine ve bu bilginin çeflitli kullan mlar n anlamalar na yard mc olur. 4. Önemli terim ve kavramlar her bölümde kal n (bold) harflerle belirtilmifltir. Bu anahtar kavramlar her bölümün sonunda belirtilmifltir. Bu terimler ö rencinin e itimin dilini anlamas aç s ndan önemlidir. 5. Uygulama ödevleri ö rencinin bölümün içeri ini prati e dökmesi bak m ndan önemlidir. Uygulama ödevleri ö rencinin www (World Wide Web) i kullanmalar - n gerektirmektedir. 6. Kitab n sonundaki isim ve konu dizinleri anahtar kifli ve konular bulmakta yard mc olur. Yazar bir ders kitab n n yaz lmas na kat lan birçok önemli kifliden sadece birisidir. Bu kitab n ilk bask s çeflitli kiflilerin uzmanl klar ve enerjileri olmaks z n gerçeklefltirilemezdi. Editörler Craig Beytein ve John Beirnat takdiri hak etmektedirler. Craig Beytein benden bu projeyi istemekle bir yazar olarak yeteneklerime güvendi ini gösterdi. John Beirnat bana ihtiyac m olan kaynaklar sa lad, yazmak istedi im e itim kitab n yazma özgürlü ünü verdi. Fikirlerimi tart flmak, sorulara ce-

10 XI vap almak için kendisine her zaman ulaflabildim. John un asistan Erin Riley gözden geçirmelerin koordinasyonu, kapak dizayn n n seçimi ve tüm bunlar n editörlere ulaflt r lmas nda mükemmel bir çal flma gösterdi. Henüz yeni ifle girmesine ra men iflini uzmanca yapt. Proje yöneticisi Karen Nelson yazd klar m n okunabilir ve yorumlanabilir olmas n sa lad. Bu kitaptaki her hatan n, yanl fl ifadenin ve eksikli in tüm sorumlulu unu üzerime al yorum. Kitapla ilgili izleniminiz ne olursa olsun, kitab gözden geçirenler olmasayd bu kadar iyi bir sonuç olmazd. Taslaklar okuyup detayl yorumlar yla kitab n son versiyonunu daha iyi bir ürün haline getirmemde bana yard mc olanlara özellikle teflekkür ederim. Bu kiflilerin isimleri afla da belirtilmifltir. DÖRDÜNCÜ BASKIDAK YEN L KLER Bu kitab ald n z için hepinize teflekkür ediyorum. Üçüncü bask y inceleyenlerin yorumlar ile e itim araflt rma ve uygulamalar na dayanarak baz düzeltmeler yapt m. nsan Kaynaklar E itim ve Geliflimi nin dördüncü bask s nda yapt m baz önemli de iflikliklerden dikkat çekenler flunlar: Bütün bölümler en yeni araflt rma bulgular n ve en iyi yeni flirket uygulamalar n içerecek flekilde güncellendi. Her bir bölümün bafl na yeni örnekler eklendi. Bölümlerin bafllang c ndaki örnek vakalar n hepsi yenidir. Örne in; E itim Transferi bafll kl 5. Bölüm deki örnek vaka Vanderbilt Üniversitesi T p Merkezi nin e itimin kullan lmas n ve desteklenmesini sa lamak için yapt çal flmalar üzerinde durmaktad r. Dördüncü bask da d fl kaynak kullan m e itimi, iflletme temelli e itim ifllevleri, bilgi yönetimi, karma ö renme, ö renme yönetimi sistemleri, gayri maddi varl klar ve insan sermayesi, yafllanan iflgücünün e itim ve geliflime etkileri ve e itimde ipodlar ve avatarlar da içeren yeni teknoloji gibi konular da ele al nmaktad r. Her bölümün sonunda yeni ve güncellenmifl Web tabanl al flt rmalar içeren uygulama görevleri ile sona ermektedir. Bu görevlere kitab n web sitesinden de ulafl labilir. Kitab n web sitesindeki yeni bir özellik E itim ve Geliflim: BusinessWeek den. Bu bölümde BusinessWeek dergisinin mevcut flirket e itimi ve geliflimi uygulamalar n ele alan makalelerine yer verilmektedir. Örnek; Seagate in Bozulmayan Morali bafll kl makalede Seagate in tak m kurma çal flmalar ndan bahsedilmektedir. fl Bafl nda Video Oynamak bafll kl makale ise video oyunlar n n e itim amac yla nas l kullan ld klar ndan bahsetmektedir. Bütün BusinessWeek makalelerinin beraberinde ö rencilerin tart flmalar veya yaz l ödevler için kullan labilecek bir dizi soru yer almaktad r.

11 XII

12 XIII Howard J. Klein Yönetim Bölümü The Ohio State University Ellen J. Mullen E itim Gelifltirmede Profesyonel Çal flmalar Iowa State University Steffanie L. Wilk The Wharton School Yönetim Bölümü University of Pennsylvania Marcie A. Cavanaugh Endüstri ve Çal flma liflkileri Bölümü Cornell University Joseph Martocchio Çal flma ve Endüstri liflkileri Enstitüsü University of Illionis (Champaign) Larry Fogli flletme ve Ekonomi Bölümü University of California (Berkeley) Core Corporation, Baflkan

13 XIV Teflekkür Yazar bir kitab n yaz lmas na katk da bulunan birçok önemli kifliden sadece bir tanesidir. Bu kitab n dördüncü bask s birçok insan n enerjisi ve uzmanl olmaks z n ç kar lamazd. Editör John Weimeister bana ihtiyac m olan kaynaklar sa lad, istedi im e itim kitab n yazmam için bana yetki verdi ve benimle fikir al flveriflinde bulunup sorular m yan tlad. John Weimeister n ifl toplant lar ndaki misafirperverli inin yay nc l k camias nda bir benzeri yoktur. John eski usullerle ifl yapar yazarlarla aras nda iyi niyet infla eder ki bu iyi niyet aram zda uzun süreli bir dostlu a dönüflmüfltür. John un yard mc s Heather Darr kapak tasar m seçimine yard mc oldu, düzeltme sürecinde akl m za tak lan sorular uzman gözüyle yan tlad ve bu kitab n web sitesinin, test bankas n n ve ö renci ve e itmen materyallerinin gelifltirilmesini koordine etti. Proje yöneticisi Marlena Pechan; bask editörü Karen Dorman; ve geliflim editörü Pat Forrest kitab n zaman nda ç kmas n ve yazd klar m n okunakl ve anlafl l r olmas n sa lad lar. Bu kitaptaki tüm hata, eksiklik ya da yanl fl ifadelerin sorumlulu u bana aittir. Ancak flunu belirtmek isterim; sizin kitapla ilgili izleniminiz nedir bilmem ama elefltirmenler olmasayd bu kitap asla bu kadar iyi olamazd. Kitab n dördüncü bask s n daha iyi bir çal flma haline getirmemi sa layan ayr nt l yorumlar için metin elefltirmenlerine özellikle teflekkür ediyorum. Bu elefltirmenler: Joseph Martoechio John Binning Illinois University Illinois State University Xiang Yi Western Illinois University James Pancake Webster University, Merritt Island, FL Kenneth Brown The University of Iowa Raymond A. Noe

14 XV Yazar Hakk nda Raymond A. Noe The Ohio State University Raymond A. Noe Ohio State Üniversite sinde Robert ve Anne Hoyt taraf ndan atanm fl Yönetim Profesörüdür. En Büyük On üniversitede 20 y ldan fazla bir süre e itim vermifltir. Ohio State Üniversitesi ne geçmeden önce Michigan State Üniversitesi, Yönetim Bölümü nde ve Minnesota Üniversitesi Carlson Yönetim Okulu Endüstriyel liflkiler Merkezi nde profesör olarak görev alm flt r. Psikoloji alan ndaki lisans e itimini Ohio State Üniversitesi nde, yine psikoloji alan ndaki yüksek lisans ve doktora e itimini ise Michigan Üniversitesi nde tamamlam flt r. Profesör Noe araflt rmalar yapmakta ve her seviyeden ö renciye üniversite ö rencilerinden yöneticilere kadar- insan kaynaklar yönetimi, yönetim becerileri, nicel yöntemler, insan kaynaklar bilgi sistemleri, e itim ve geliflim ile örgütsel davran fl alanlar nda e itim vermektedir. Profesör Noe un Academy of Management Journal, Academy of Management Review, Journal of Applied Psychology, Journal of Vocational Behavior ve Personnel Psychology dergilerinde yay nlanan makaleleri vard r. Profesör Noe Çal flan E itimi ve Geliflimi adl kitab n yan s ra, Fundamentals of Human Resource Management ve Human Resource Management: Gaining a Competitive Advantage adl kitaplar n yay nlanmas nda McGraw- Hill/Irwin ile birlikte çal flm flt r. Profesör Noe ö retim ve araflt rmadaki üstün baflar lar ndan ötürü Herbert G. Heneman Mükemmel Ö retim Ödülü (1991), Endüstriyel ve Örgütsel Psikoloji Derne i Ernest J. McCormick Erken Kariyer Katk s Ödülü (1993) ve AEGD 2001 Y l n Araflt rmas Ödülünü alm flt r. Endüstriyel ve Örgütsel Psikoloji Derne i üyesidir. Fisher College of Business web sitesini fisher.osu.edu/mhr/faculty/noe/mhr855.htm adresinden ziyaret ederek Profesör Noe un e itim derslerini (MHR 855) görebilirsiniz.

15 XVII kinci Bask ya Çeviren ve Editörün Önsözü Kitab n bu bask s nda emekleri geçen yard mc lar m Say n Ar. Gör. Erkan TAfiKIRAN, Say n Ar. Gör. Esra D NÇ ÖZCAN, Say n Ar. Gör. Ata ÖZDEM RC ; Say n Ar. Gör. Müge Leyla YILDIZ, Say n Ar. Gör. Nihal KARTAL; Say n Ezgi GÜRAY, dil konusunda kap s n s k s k çald m Say n Asl KARABULUT ile kitab n powerpointlerini yaz ma haz rlayan Say n Muhammet ALTUNTAfi ve Osman NAR a teflekkür ederim. Ayr ca Beta Bas m Yay m Da t m A.fi. nin de erli yöneticisi Say n Seyhan SATAR a, Say n Gülgonca ÇARPIK a ve çal flanlar na teflekkür ederim. Editörlük ve çevirinin bütün sorumlulu u bana aittir. Prof.Dr. Canan ÇET N Marmara Üniversitesi

16 çindekiler XIX Çevirenin Önsözü Say n okuyucular ve sevgili ö renciler; günümüzde yönetim yaklafl m, kavram, teori ve ilkeleri; daha ziyade insan n, e itimin, iflletme yönetimin, yarat c l n ve kariyerin önemini bir kez daha vurgulamaktad rlar. flletmeler ayn anda global, kalite ve yüksek performansl çal flma sistemi gibi alanlardaki mücadelelerde de üstünlük sa lamak zorundad rlar. flte e itim ve geliflimin bu mücadelelerdeki rolü inkâr edilemez. Günümüz e itim anlay fl nda önemli olan etkili bilgi aktarman n yan s ra bunu da di er tüm çal flanlarla paylaflmaya motive edecek sistemler oluflturmad r. Baflar l e itim çabalar ; iflletme hedef ve stratejilerine ba l d r. Yani e itim uygulama ve fonksiyonlar ndan iflletme hedeflerini desteklemesi beklenmektedir. Hem insan kaynaklar hem de iflletmeler flu an ve gelecekteki becerileri gelifltirmek (insan kaynaklar n n geliflimi) ve kariyer yönetimi ile ilgilenmektedirler. Bu konularla ilgili olarak e itim ihtiyac n n belirlenmesi, e itim yöntemleri ö renme çevresi, e itimin transferi ve de erlendirilmesi gibi kavramlar karfl m za ç kmaktad r. nsan Kaynaklar n n E itim ve Gelifltirilmesi adl kitab m z n literatüre kazand r lmas nda önemli etkenlerden birini, kitab n içeri inin kapsam olmufltur. Çünkü; tüm yukar da de inilen konulara ilâve olarak kültürler aras e itim, çeflitlilik (farkl l k) yönetimi, becerilerin gereksizleflmesi, 360 geribildirim alanlar na da kitab n katk da bulunaca na inanmaktay m. Kitab n bask s n büyük bir titizlikle gerçeklefltiren Beta Bas m Yay m Da t m A.fi. yöneticisi Say n Rahmi ARIKAN a, titiz bir gözle okuyan Say n Tülin FIRAT a ve yaz m, flekil, dizin konusunda, bilgi ve sanat n kullanan Gülgonca ARSLANYILMAZ ile tüm Beta çal flanlar na teflekkür ediyorum. Kitab n çevirisiyle ilgili her hatan n, yanl fl ifadenin, eksikli in tüm sorumlulu u bana aittir. Elefltiri ve katk lar n z bekliyorum. Yararl olmas dile iyle, Prof.Dr. Canan ÇET N

17 XXI Kitab n Kapsam Bölüm 1 nsan Kaynaklar E itim ve Geliflimine Girifl 1 Bölüm 2 Stratejik E itim 45 Bölüm 3 htiyaçlar Belirleme 87 Bölüm 4 Ö renme: Teoriler ve Program Dizayn 121 Bölüm 5 E itim Transferi 167 Bölüm 6 E itim De erlendirme 193 Bölüm 7 Geleneksel E itim Yöntemleri 229 Bölüm 8 E itimde Yeni Teknolojilerin Kullan m 263 Bölüm 9 Personel Gelifltirilmesi 307 Bölüm 10 E itim ve Personel Gelifltirilmesinde Karfl lafl lan Özel Hususlar 349 Bölüm 11 Kariyerler ve Kariyer Yönetimi 395 Bölüm 12 Kariyer Yönetiminde Özel Mücadeleler 423 Bölüm 13 E itim ve Geliflimin Gelece i 457 Aç klamal Anahtar Kavramlar 481 Dizin 499

18 XXIII çindekiler Bölüm 1 nsan Kaynaklar E itim ve Gelifltirilmesine Girifl 1 flyerinin E itimi fiirket Baflar s n n Bafll ca Bileflenlerinden Biri Yapmas n Etkileyen Etkenler 1 Girifl 3 E itim Nedir? 4 Etkin E itim Tasar m 6 Çal flmay ve Ö renmeyi Etkileyen Etkenler 9 Küreselleflme 9 Liderlik htiyac 11 Gayri Maddi Varl klar ve nsan Sermayesine Daha Fazla De er Verilmesi 12 fl Stratejisine Odaklanma 16 Yetene i Çekme ve Elde Tutma 16 Müflteri Hizmeti ve Kalite 19 De iflen Demografi ve flgücünün Çeflitlili i 24 Yeni Teknoloji 26 Yüksek Performansl fl Sistemi Modelleri 29 Ekonomik De ifliklikler 31 E itim Uygulamalar n n Enstantanesi 32 E itim ile lgili Bilgi ve Veriler 32 E itim Yat r m Liderleri 35 E itim Profesyonellerinin Yetenekleri ve Pozisyonlar 36 E itimi Kim Vermektedir? 38 E itimden Kim Sorumlu? 39 E itimde Çal flmaya Haz rlanma 41 Bu Kitab n Düzenlenmesi 41 Anahtar Kavramlar 42 Tart flma Sorular 43 Uygulama Ödevleri 43 Bölüm 2 Stratejik E itim 45 Wegmans G da Marketlerinde E itim Geçici De ildir 45 Girifl 47 E itim Rolünün Geliflimi 49 Stratejik E itim ve Gelifltirilme Süreci 52 fiirketin fl Hedefinin Belirlenmesi 52 Stratejiyi Destekleyen E itim ve Gelifltirilme Giriflimlerinin Belirlenmesi 55

19 XXIV çindekiler Stratejik E itim ve Gelifltirilme Giriflimleri ile Ba lant l E itim ve Gelifltirilme Faaliyetleri Sunma 57 E itimin Baflar s n Göstermek çin Ölçü Belirlemek ve Toplamak 60 E itimi Etkileyen Organizasyonel Özellikler 62 Çal flanlar n ve Yöneticilerin Rolleri 62 Tepe Yönetim Deste i 63 flletme Birimlerinin Entegrasyonu 64 Küresel Varl k 64 fl fiartlar 64 Di er nsan Kaynaklar Yönetimi Uygulamalar 66 Sendikalaflma Boyutu 67 E itim ve Gelifliminde Çal flan Kat l m 68 De iflik Stratejilerde E itim htiyaçlar 68 E itim Departman n n Organizasyon Modelleri 71 Fakülte Modeli 72 Müflteri Modeli 73 Matris Modeli 74 flletme Üniversitesi Modeli 74 Sanal Model 78 E itim fllevinin Pazarlanmas 81 D fl Kaynak Kullan m E itimi 82 Özet 84 Anahtar Kavramlar 84 Tart flma Sorular 85 Uygulama Ödevleri 86 Bölüm 3 htiyaçlar Belirleme 87 htiyaçlar Belirleme Steelcase çin Önemlidir 87 Girifl 88 htiyaç Belirleme Niçin Gereklidir? 89 htiyaç Belirleme Sürecine Kimler Kat lmal? 90 htiyaç Belirlemede Kullan lan Yöntemler 92 htiyaç Belirleme Süreci 95 Organizasyonel Analiz 96 Kifli Analizi 99 Görev Analizi 110 Yetkinlik Modelleri 113 htiyaç Belirlemenin Kapsam 116 Uygulamada htiyaç Belirleme 117 Özet 118 Anahtar Kavramlar 118 Tart flma Sorular 119 Uygulama Ödevleri 120 Bölüm 4 Ö renme: Teoriler ve Program Tasar m 121 Olumlu Bir Ö renme Ortam E itimi Canland r r! 121 Girifl 123 Ö renme Nedir? Ne Ö renilir? 124 Ö renme Teorileri 125 Pekifltirme Teorisi 125 Sosyal Ö renme Teorisi 126 Hedef Teorisi 129 htiyaç Teorileri 130 Beklenti Teorisi 131 Yetiflkin Ö renme Teorisi 132 Bilgi fllem Teorisi 133 Ö renme Süreci 134 Zihinsel ve Fiziksel Süreçler 134 Ö renme Döngüsü 135 Yafl n Ö renme Üzerindeki Etkileri 137 E itim çin Ö renme Sürecinin Anlam 138 Ö renme Sonuçlar na Verilen E itsel Önem 149 Etkin E itim Programlar Tasar m nda Göz Önünde Bulundurulmas Gerekenler 149 E itim Ortam n n Seçilmesi ve Haz rlanmas 150

20 çindekiler XXV E itmenlerin Seçimi 153 E itmenler E itim Yerini ve Ö retim Program n Nas l Ö renmeye Daha Uygun Hale Getirebilirler? 154 Program Tasar m 156 Özet 162 Anahtar Kavramlar 162 Tart flma Sorular 163 Uygulama Ödevleri 164 Bölüm 5 E itim Transferi 167 E itimi Hastalar n Ciddi Bak m Alabilmelerine Yard mc Olmak çin Kullanma 167 Girifl 168 E itim Dizayn (Tasar m ) 171 E itim Transferi Teorisi Uygulamalar 171 Kendini Yönetme Stratejileri 174 E itim Transferini Etkileyen fl Çevresi Özellikleri 176 Transfer klimi 176 Yönetici Deste i 178 fl Arkadafllar Deste i 182 Ö renilen Becerileri Kullanma F rsat 182 Teknik (Teknolojik) Destek 183 Transferi Destekleyen Örgütsel Ortamlar 184 Ö renen Organizasyon 184 Bilgi ve Bilgi Yönetimi 185 Özet 189 Anahtar Kavramlar 189 Tart flma Sorular 190 Uygulama Ödevleri 190 Bölüm 6 E itim De erlendirme 193 BP den Liderlik Gelifltirme: yi Bir Yat r m 193 Girifl 194 E itimin De erlendirilmesi ile lgili Nedenler 195 De erlendirme Sürecinin ncelenmesi 197 E itim Programlar n n De erlendirilmesinde Kullan lan Kriterler 198 Biliflsel Sonuçlar 199 Beceri Temelli Sonuçlar 200 Duygusal Sonuçlar 201 Sonuçlar 203 Yat r m n Geri Dönüflü 203 Sonuçlar n yi Olup Olmad n n Belirlenmesi 204 lgililik 204 Güvenilirlik 205 Ay rtedicilik 205 Pratik Olma 206 De erlendirme Uygulamalar 206 De erlendirme Programlar 208 Geçerlili e Yönelik Tehditler: De erlendirme Sonuçlar çin Alternatif Aç klamalar 208 De erlendirme Programlar n n Tipleri 210 Bir De erlendirme Program Seçerken Gözönünde Bulundurulmas Gerekenler 215 Yat r m n Geri Dönüflünü Belirlemek 217 Maliyetleri Belirlemek 218 Faydalar Belirlemek 218 Bir Maliyet-Fayda Analizi Örne i 219 Fayda-Maliyet Analizi çin Di er Yöntemler 222 Yat r m n Geri Dönüflünü Belirlemeye Yönelik Faydal Fikirler 222 nsan Sermayesini Ölçme ve E itim Aktivitesi 224 Özet 225 Anahtar Kavramlar 226 Tart flma Sorular 226 Uygulama Ödevleri 227

21 XXVI çindekiler Bölüm 7 Geleneksel E itim Yöntemleri 229 Kyphon da E itim nvaziv De ildir 229 Girifl 230 Sunufl Yöntemleri 232 Anlat m 232 Görsel- flitsel Teknikler 233 Uygulamal Yöntemler 234 flbafl nda E itim 235 Simülasyonlar 241 Vak a Çal flmalar 242 fl Oyunlar 243 Rol Oynama 245 Davran fl Modelleme 246 Grup Kurma Metodlar 249 Macera Ö renimi 250 Tak m E itimi 251 Eylem Ö renimi 254 E itim Metodunu Seçme 256 Özet 258 Anahtar Kavramlar 259 Tart flma Sorular 259 Uygulama Ödevleri 260 Bölüm 8 Uzaktan Ö renme ve E itimde Teknolojinin Kullan m 263 Büyük Bir T r n Yan ndan Geçerken Bir Kez Daha Düflünün! 263 Girifl 264 Teknolojinin E itim ve Ö renim Üzerindeki Etkisi 266 Teknoloji ve flbirli i 267 Teknoloji ve Ö renme Ortam 268 Teknoloji ve Multimedya 270 Bilgisayar-Temelli E itim 272 CD-ROM ve Laser Diskler 273 Interaktif Video 273 Internet, web Tabanl E itim, E- Ö renme ve Ö renme Portallar 274 Etkili Online Ö renmenin Gelifltirilmesi 279 htiyaç Belirleme 280 Tasar m 281 flbirli i ve Ba lant Kurmak çin Teknoloji 283 Karma Ö renme 286 Simülasyonlar 287 Sanal Gerçeklik 289 Mobil Teknoloji ve E itim Yöntemleri: IPOD lar, PDA lar 289 Ak ll E itmenlik Sistemleri (Intelligent Tutoring Systems) 291 Uzaktan Ö renme (Distance Learning) 292 E itim Destekleme Teknolojileri 294 Uzman Sistemler 294 Groupware 295 Elektronik Performans Destekleme Sistemleri 296 E itim Yönetimi Teknolojileri 296 Etkileflimli Ses Teknolojisi (Interaktive Voice Technology) 296 Imajnasyon (Imaging) 297 E itim Yaz l m Uygulamalar 297 Ö renme Yönetim Sistemleri (ÖYS ler): E itim, Destek ve Yönetim Sistemleri 298 Yeni Teknoloji E itim Yöntemlerinin Seçimi 301 Özet 304 Anahtar Kavramlar 304 Tart flma Sorular 305 Uygulama Ödevleri 305 Bölüm 9 Personel Gelifltirilmesi 307 Personel Geliflimi Büyük Projeleri Tamamlamak çin Gereken Cesaret, Al n Teri ve fl Makineleri Kadar Önemlidir 307 Girifl 309 Çal flan n Gelifltirilmesi le lgili Yaklafl mlar 311

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal

Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Dr. Sibel GÖK Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal EKONOM K KR Z N ÇALIfiANLAR ÜZER NDEK

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL I Doç.Dr. Faz l GÜLER T E M E L STAT ST K II Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-594 - 3 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yay n No : 2973 Teknik Dizisi : 162 5. Bas - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-998 - 8 Copyright Bu

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

ADIM ADIM REKLAM ÜRET M

ADIM ADIM REKLAM ÜRET M Nesrin TAN AKBULUT - Elif Eda BALKAfi ADIM ADIM REKLAM ÜRET M (Reklam Filmi Prodüksiyonu) 1 Nesrin TAN AKBULUT, Lisans E itimini Anadolu Üniversitesi letiflim Fakültesi (AÖF) Sinema Televizyon Ana Bilim

Detaylı

Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN. LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010

Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN. LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010 Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN I LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010 I LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M Yay n No : flletme-ekonomi Dizisi : 1. Bask - Ocak 2010 - stanbul ISBN Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Prof. Dr. Yunus Kishalı Beykent Üniversitesi İstanbul Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri Tekdüzen Hesap Çerçevesi Tekdüzen Hesap Planı

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Yay n No : 1891 letiflim Dizisi : 44. 1. Bask Ocak 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-788 - 6

Yay n No : 1891 letiflim Dizisi : 44. 1. Bask Ocak 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-788 - 6 I dil Say mer Sanal Ortamda Halkla liflkiler II dil Say mer, TED Ankara Kolejinin ard ndan lisans e itimini stanbul Üniversitesi, Bat Dilleri ve Edebiyatlar bölümünde tamamlam fl, yüksek lisans ve doktora

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

Ekonom Sözlüğü. Erhan ARDA

Ekonom Sözlüğü. Erhan ARDA Ekonom Sözlüğü Erhan ARDA İSTANBUL-2008 Yay n No : 2043 Sözlük Dizisi : 11 II. Bas Ekim 2008 ISBN 978-975 - 295-940 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da-

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Çal flanlar Gelifltirmek

Çal flanlar Gelifltirmek Çal flanlar Gelifltirmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

fi RKETLER MUHASEBES Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES Onbirinci Bask

fi RKETLER MUHASEBES Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES Onbirinci Bask I Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Plan na Göre Haz rlanm fl ve Son De iflikliklere Göre Gözden Geçirilmifl fi RKETLER MUHASEBES

Detaylı

Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz*

Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Perakende ve tüketim mallar sektörü ifl dünyas ve tüketiciler aras nda ve ayn zamanda h zla geliflen e-teknoloji dünyas nda önemli bir yer almaktad

Detaylı

fiyer NDE MANEV TAC Z

fiyer NDE MANEV TAC Z I Fatma Burcu SAVAfi Bahçeflehir Üniversitesi fl ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dal fiyer NDE MANEV TAC Z II Yay n No : 1746 Hukuk Dizisi : 783 Nisan 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-644 - 5 Copyright

Detaylı

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r.

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Proje Döngüsü 1 1.Proje nedir? 1 Tan m Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Projenin s n rl bir süre içerisinde ve s n rl para

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7 V Ç NDEK LER BÖLÜM I TEMEL LET fi M B LG LER 1. LET fi M N KAVRAMSAL ÇERÇEVES, AMAÇ, TÜR VE ÖZELL KLER...2 1.1. letiflim Kavram...2 1.2. letiflimde Amaç...6 1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3.

Detaylı

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu I Kent Yoksulluğu ve Gecekondu NAİL YILMAZ / YÜCEL BULUT İstanbul, 2009 Yay n No : 2225 Sosyoloji Dizisi : 03 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-143 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

İNTERNETTE PAZARLAMA. Prof.Dr. İbrahim KIRCOVA

İNTERNETTE PAZARLAMA. Prof.Dr. İbrahim KIRCOVA İNTERNETTE PAZARLAMA Prof.Dr. İbrahim KIRCOVA Yay n No : 1206 flletme-ekonomi Dizisi : 88 T pk 5. Bask - Ekim 2012 - STANBUL ISBN 975-295 - 085 - X Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

nsan Kaynaklar Geli imi

nsan Kaynaklar Geli imi nsan Kaynaklar Geli imi Motivasyon, Görev devri ve De erlendirme 1 Faaliyet yönetimi Faaliyet yönetimini sa lamak için a a daki yollar takip edilebilir: - Beklentilerin örneklendirilmesi - Tüm proje organizasyonu

Detaylı

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler I Prof. Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Güvenlik Mevzuat Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler II Yay n No : 2345 Hukuk

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI

Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI I Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI II III Yay n No : 2029 Hukuk Dizisi : 947 1. Bask - Ocak 2007 - STANBUL

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi.

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi. i FİRMA DEĞERLEMESİ Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay n No : 2240 flletme - Ekonomi : 351 2. Bas Ekim

Detaylı

Yay n No : 1696 Hukuk Dizisi : 759. 1. Bas m - Kas m 2006 ISBN 975-295 - 590-8

Yay n No : 1696 Hukuk Dizisi : 759. 1. Bas m - Kas m 2006 ISBN 975-295 - 590-8 I MEDENÎ HUKUK PRAT K ÇALIfiMALARI ve SINAV SORULARI Medenî Hukuk (Temel Kavramlar, Kifliler Hukuku, Aile Hukuku) Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler Eflya Hukuku Miras Hukuku Kocaeli

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

SU KAYNAKLARI MÜHEND SL

SU KAYNAKLARI MÜHEND SL SU KAYNAKLARI MÜHEND SL Prof. Dr. Cevat ERKEK Prof. Dr. Necati A IRAL O LU YED NC BASKI Yay n No : 2968 Teknik Dizisi : 160 7. Bask - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-993 - 3 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Dr. Edin Güçlü Sözer POSTMODERN PAZARLAMA MARKA ÇA INDA L DERL K Ç N P M MODEL

Dr. Edin Güçlü Sözer POSTMODERN PAZARLAMA MARKA ÇA INDA L DERL K Ç N P M MODEL Dr. Edin Güçlü Sözer POSTMODERN PAZARLAMA MARKA ÇA INDA L DERL K Ç N P M MODEL STANBUL-2009 Yay n No : 2149 flletme-ekonomi Dizisi : 329 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-067 - 1 Copyright

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Doç.Dr. Lerzan KAVUT stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Doç.Dr. Oktay TAfi stanbul Teknik Üniversitesi flletme Fakültesi Dr. Tuba fiavli

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Bir Çal flan flten Ç karmak

Bir Çal flan flten Ç karmak Bir Çal flan flten Ç karmak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT

Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT STANBUL - 2010 Yay n No : 2325 Hukuk Dizisi : 1102 1. Bask May s 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-246 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR II Yay n No : 1730 letiflim Dizisi : 29 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-624 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı